069 - Download as PDF

Document Sample
069 - Download as PDF Powered By Docstoc
					                         PARTEA A VII-A
Anul 173 (I) — Nr. 69      PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE              Joi, 24 noiembrie 2005     PUBLICAfiII          ALE   SOCIET√fiILOR           COOPERATIVE

        Societatea Cooperativ„               Art. 6. Aprob„ ca nivelul minim al capitalului social
      ASTRA Deva, jude˛ul Hunedoara           subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator s„
                                fie la valoarea de 100 RON, iar nivelul unei p„r˛i sociale,
          HOT√R¬REA NR. 1               la valoarea de 10 RON.
           din 27.07.2005                Art. 7. Aprob„ ca num„rul membrilor consiliului de
                                administra˛ie s„ fie de 7 persoane.
  Adunarea general„ a Societ„˛ii Cooperative ASTRA
                                  Art. 8. Aprob„ alegerea membrilor consiliului de
Deva, av‚nd Ón vedere:
                                administra˛ie ∫i a pre∫edintelui acestuia, av‚nd
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
                                urm„toarele date de identificare conform anexei:
coopera˛iei,
  - prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 66/1991 care    1. Laz„r Danil - pre∫edinte - cet„˛ean rom‚n,
r„m‚n Ón vigoare p‚n„ la Ómplinirea termenului din lege    domiciliat Ón Deva, str. M. Eminescu, bl. D, ap. 15,
privind reorganizarea organiza˛iilor cooperatiste,       jude˛ul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD
  - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din  nr. 007775, cod numeric personal 1590314201006;
data de 27.07.2005,                        2. Breazu Maria - membru - cet„˛ean rom‚n,
  hot„r„∫te:                         domiciliat„ Ón Deva, str. M„r„∫ti, bl. 6A, ap. 19, jude˛ul
  Art. 1. Aprob„ modific„rile la statutul propriu Ón baza  Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD nr. 007777, cod
prevederilor Legii nr. 1/2005.                 numeric personal 2651220201011;
  Art. 2. Aprob„ noua denumire a firmei Ón ASTRA         3. Enachi Torica - membru - cet„˛ean rom‚n,
Societate Cooperativ„.                     domiciliat„ Ón Deva, Aleea Cri∫ului, bl. 45, ap. 21, jude˛ul
  Art. 3. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii      Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 578213, cod
cooperative me∫te∫ug„re∫ti, capitalul social subscris ∫i    numeric personal 2660925390016;
v„rsat, num„rul de p„r˛i sociale pentru fiecare membru       4. Pogan Titiana - membru - cet„˛ean rom‚n,
cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale, precum   domiciliat„ Ón Deva, aleea Saturn, bl. 14, ap. 7, jude˛ul
∫i modul de formare a capitalului social Ón valoare de     Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD nr. 015147, cod
59.150 RON echivalentul a 5.915 ac˛iuni, conform anexei
                                numeric personal 2651001201008;
nr. 1.
                                  5. Kasler Gheorghe - membru - cet„˛ean rom‚n,
  Majorarea capitalului social se va face prin subscriere
                                domiciliat Ón Deva, Str.Liliacului, bl. 23, ap. 33, jude˛ul
de noi p„r˛i sociale, multiplu de 10 RON, ∫i v„rsare de
numerar.                            Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 293553, cod
  Art. 4. Aprob„ raportul privind modul de rezolvare a    numeric personal 1530731201004;
contesta˛iilor, prezentat de consiliul de conducere al       6. Sulyok Elisabeta - membru - cet„˛ean rom‚n,
cooperativei. Nu au fost Ónregistrate contesta˛ii.       domiciliat„ Ón Deva, Str. Minerului, bl. 37, ap. 32, jude˛ul
  Art. 5. Aprob„ ca Societatea Cooperativ„          Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD nr. 255281, cod
Me∫te∫ug„reasc„ ASTRA Deva s„ func˛ioneze cu un        numeric personal 2610821201004;
num„r minim de 5 cooperatori cu un capital social minim      7. ™orec„u Codru˛a Hajnalka - membru - cet„˛ean
de 500 RON.                          rom‚n, domiciliat„ Ón Deva, Aleea Crizantemelor, bl.
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005

E14A, ap. 5, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria     Art. 4. Aprob„ nivelul minim al capitalului social
HD nr. 169367, cod numeric personal 2640329201010.       subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la
  Art. 9. Aprob„ alegerea cenzorilor dup„ cum urmeaz„,    valoarea de 700 lei ∫i nivelul unei p„r˛i sociale la
conform anexei 3:                       valoarea de 10 lei.
  1. Turtureanu Maria Florica - cenzor - cet„˛ean        Art. 5. Aprob„ ca num„rul membrilor consiliului de
rom‚n, domiciliat„ Ón Deva, str. Grivi˛a, bloc Bara nr. 6,   administra˛ie s„ fie 5 persoane.
ap. 17, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria B.N.     Art. 6. Aprob„ ca form„ de conducere consiliul de
nr. 093321, cod numeric personal 2390330201056;        administra˛ie, format din 5 membri ∫i director executiv,
  2. Irimie Coraliana Dorina - supleant - cet„˛ean      conform art. 56 din Legea nr. 1/2005.
rom‚n, domiciliat„ Ón Deva, str. M„r„∫ti, bl. 10, sc. 2, et.    1. Szfarli Lucia - pre∫edinte;
1, ap. 19, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria      2. Hajdu Elena - membru;
HD nr. 043714, cod numeric personal 2500918201007.         3. Dragoman Gheorghe - membru;
  Art. 10. Aprob„ responsabil cu problemele sociale Ón      4. Pistea Emil - membru;
persoana dnei Popa Maria.                     5. Rusu Maria - membru.
  Art. 11. Se aprob„ afilierea Societ„˛ii Cooperative      Art. 7. Aprob„ alegerea cenzorilor: firma Societatea
ASTRA Deva la U.J.C.M. Deva cu specificarea c„         Comercial„ FINANCIAR GRUP - S.R.L., Sibiu.
ASTRA Societatea Cooperativ„ poate s„ se retrag„ din        Art. 8. Aprob„ criteriile de performan˛„ prev„zute Ón
asociere Ón momentul Ón care adunarea general„         contractul de administrare ce se Óncheie cu membrii
hot„r„∫te aceasta.                       consiliului de administra˛ie.
  Art. 12. Œmputernice∫te pe domnul Laz„r Danil s„        Art. 9. Aprob„ indemniza˛ia fix„ Ón valoare de 100 lei
solicite   Ónmatricularea   societ„˛ii  cooperative   pentru fiecare membru al consiliului de administra˛ie,
me∫te∫ug„re∫ti Ón registrul comer˛ului, Ón coformitate cu   precum ∫i indemniza˛ia fix„ Ón valoare de 150 lei pentru
prevederile Legii nr. 1/2005 (art. 4).             firma care este cenzor.
  Art. 13. Aprob„ men˛inerea liniei de credit Ón sum„ de     Art. 10. Aprob„ alegerea pre∫edintelui ∫i a membrilor
25,000 RON, precum ∫i contractarea altor credite p‚n„ la    consiliului social:
concuren˛a sumei 200,000 RON, precum ∫i garantarea         1. M„rginean Maria - pre∫edinte;
acestor credite cu active din patrimoniul societ„˛ii.       2. Bogdan Lucia - membru;
  Art. 14. Aprob„ modul de participare a membrilor        3. Fogorosi Iuliana - membru.
cooperatori la profit-pierdere Óntr-un procent mai mic de     Art. 11. Aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM SIBIU
40%.                              ∫i asocierea la viitoarea Uniune Jude˛ean„ a
  Art. 15. Noua conducere, prin pre∫edinte Laz„r Danil    Organiza˛iilor Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti.
∫i director economic Breazu Maria, are puteri depline de      Art. 12. Œmputernice∫te pe domnul Moldovan Nicolae,
a contracta credite ∫i a angaja patrimoniul.          director executiv, s„ solicite Ónmatricularea societ„˛ii
    (1/20.305)                       cooperative me∫te∫ug„re∫ti Ón registrul comer˛ului, Ón
                                conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005, art. 14
               *
                                alin. (4).
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„          (2/20.326)
       MEDIE™ANA Media∫, jude˛ul Sibiu
                                              *

           HOT√R¬REA NR. 1
                                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
          din data de 21.09.2005            METAL COM S.C.M. Constan˛a, jude˛ul Constan˛a
  Adunarea general„ a SOCOM MEDIE™ANA MEDIA™,
hot„r„∫te:                                   HOT√R¬REA NR. 2/2005
  Art. 1. Aprob„ modificarea la statutul propriu Ón baza
statutului-cadru al SCM adoptat la Congresul Extraordinar     a adun„rii generale a membrilor cooperatori de
al Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai 2005, conform      reorganizare a organiza˛iei cooperatiste Cooperativa
anexei nr. 1, unitatea se va numi MEDIE™ANA Societate     Me∫te∫ug„reasc„ Mic„ METAL COM OC.I. Ón Societatea
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.            Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1, din data de
  Art. 2. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii
                                           23.09.2005
cooperative me∫te∫ug„re∫ti, a capitalului social subscris
∫i v„rsat, a num„rului de p„r˛i sociale pentru fiecare      1. Aprob„ reorganizarea Ón societatea cooperativ„
membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale,   me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1 Ón conformitate cu
precum ∫i a modului de formare a capitalului social,      dispozi˛iile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
conform tabelului din anexa nr. 2.               func˛ionarea coopera˛iei, modificarea statutului ∫i a
  Art. 3. Aprob„ ca societatea MEDIE™ANA Societate      contractului de societate, dup„ cum urmeaz„:
Cooperativ„ s„ func˛ioneze cu un num„r minim de 5         a) Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ Mic„ METAL COM
membri cooperatori ∫i cu un capital social minim de      O.C.I. Ó∫i schimb„ denumirea Ón METAL COM Societate
700 lei.                            Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ - S.C.M.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005                 3

  b) Num„rul minim de membri cooperatori necesari        5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
pentru func˛ionarea societ„˛ii cooperative este de       autovehicule;
5 membri.                             5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i pentru
  c) Valoarea minim„ a unei p„r˛i sociale este stabilit„   autovehicule;
la 10 RON.                             5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum
  d) Capitalul social este variabil ∫i nu poate fi mai mic  nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
de 500 RON.                            5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  3)   METAL    COM   Societate    Cooperativ„  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
Me∫te∫ug„reasc„ se constituie pe o perioad„ nelimitat„.    alimentare;
  La data reorganiz„rii capitalul social este de 21.346     5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
lei RON, divizat Ón 2.134 p„r˛i sociale.            nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
  f) Reducerea sau majorarea capitalului social cu mai    nealimentare;
mult de 10% se men˛ioneaz„ Ón registrul comer˛ului.        5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
  g) Nivelul minim al capitalului social subscris de c„tre  proaspete;
fiecare cooperator a fost stabilit la valoarea de 150 RON.     5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse din
  Mandatul administratorului unic este de 4 ani.       carne;
  h) Administratorul unic va Óncheia contractul de
                                  5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i
administrare pe durata mandatului, criteriile de
                                molu∫te;
performan˛„ fiind cele aprobate de adunarea general„.
                                  5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse de
  i) Se renun˛„ la obiectul de activitate. Obiectul de
                                patiserie ∫i produse zaharoase;
activitate va fi:
                                  5227 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate,
  j)  METAL     COM   Societate    Cooperativ„
                                cu produse alimentare;
Me∫te∫ug„reasc„ are ca obiect principal de activitate
conform codific„rii (CAEN Rev. 1)                 5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole
  a) Domeniul principal: 351.                de papet„rie;
  b) Activitate principal„:                   5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
  3511 - construc˛ii ∫i repara˛ii nave.             5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
  c) Alte activit„˛i:                      5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole de
  2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie   iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
pentru construc˛ii;                        5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;          din piele;
  2051 - fabricarea altor produse din lemn;           5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate
  2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i     electromenajere, cu aparate de radio ∫i televizoare;
componente ale structurilor metalice;               5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie, cu
  2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie   articole din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit;
din metal;                             5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate,
  2871 - fabricare de recipien˛i, containere ∫i alte     cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
produse similare din o˛el;                     5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
  2875 - fabricarea altor articole din metal;        v‚ndute prin magazine;
  3110 - produc˛ie de motoare, generatoare ∫i          5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
transformatoare electrice;                     5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
  3611 - produc˛ie de scaune;                gospod„resc;
  3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine;    5530 - restaurante;
  3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;        5540 - baruri;
  3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;
                                  6023 - transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale;
  3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice
                                  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
reciclabile;
  3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice     6311 - manipul„ri;
reciclabile;                            6312 - depozit„ri;
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;            6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor terestre;
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;     6322 - alte activit„˛i anexe transporturilor pe ap„;
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;         7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;             capacitate mic„ (excep˛ie leasing);
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;           7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport terestru
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;    (excep˛ie leasing), camioane etc.;
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de     7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;
geamuri;                              9272 - alte activit„˛i recreative: utilizare parcuri de
  4545 - alte lucr„ri de finisare;              distrac˛ie ∫i plaje, jocuri distractive, jocuri video pe baz„
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;     de moned„.
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005

  k) Mandatul cenzorilor este de 3 exerci˛ii financiare.          Societatea Cooperativ„
  Num„rul cenzorilor va fi de un cenzor deplin ∫i un         CONSUMCOOP DOR M√RUNT, Dor M„runt
supleant. Cenzorul titular depune Ón termen de 30 de zile            jude˛ul C„l„ra∫i
de la alegere o garan˛ie b„neasc„ egal„ cu 5 p„r˛i
sociale.                                      HOT√R¬REA NR. 2
  Adunarea general„ a ales cenzor deplin pe Ignat       din data de 4.11.2005, a adun„rii generale extraordinare
Aurica, cod numeric personal 2491122131248, identificat„
cu C.I. seria KT nr. 199593, n„scut„ la data de           Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
22.11.1949 Ón comuna Niculi˛el, jude˛ul Tulcea,         cooperatori ai CONSUMCOOP DOR M√RUNT, Óntrunit„
domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Soveja nr. 110B, bl. 36B,     Ón data de 4.11.2005, ora 13,00, la sediul cooperativei,
sc. B, ap. 24.                          Ón prezen˛a a 9 din 10 membri cooperatori, Ón temeiul
  Cenzor supleant a fost ales Vladila Georgeta, cod      prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
numeric personal 26500804131263, identificat„ cu C.I.      func˛ionarea coopera˛iei ∫i a prevederilor actului
seria KT nr. 494290, n„scut„ la data de 4.08.1965 Ón       constitutiv al Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP DOR
ora∫ul Medgidia, jude˛ul Constan˛a.               M√RUNT, adoptat Ón adunarea general„ extraordinar„ din
                                 21.04.2005, hot„r„∫te:
  l) METAL COM poate emite obliga˛iuni cooperatiste Ón
condi˛iile legii.                          Art. 1. Aprobarea v‚nz„rii prin licita˛ie public„ a
                                 activului: Magazin mixt din satul D‚lga, comuna Dor
  m) METAL COM este succesoarea de drept a
                                 M„runt, proprietate a CONSUMCOOP DOR M√RUNT.
Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti Mici METAL COM. OC.I.
                                  Art. 2. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie pentru
subrug‚ndu-se Ón toate drepturile ∫i obliga˛iile acesteia.
                                 Óndeplinirea diligen˛elor necesare Ón cazul concretiz„rii
  n) Œnstr„inarea sau transmiterea folosin˛ei imobiliz„rilor
                                 v‚nz„rii activului respectiv.
corporale care sunt proprietatea societ„˛ii cooperative se
poate realiza numai cu plata ∫i cu aprobarea adun„rii        (4/20.328)
generale. Membrii cooperatori vor avea un drept de                      *
preemp˛iune, respectiv de preferin˛„ la oferte egale,
exercitarea acestui drept fiind posibil„ Ón termen de         Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
3 luni de la data hot„r‚rii adun„rii generale.            ELECTROMETAL S.C.M., Oradea, jude˛ul Bihor
  o) Celelalte prevederi din statutul Cooperativei
Me∫te∫ug„re∫ti Mici METAL COM r„m‚n nemodificate,                   HOT√R¬RE
statutul societ„˛ii cooperative ∫i contractul de societate    din data de 4.11.2005, privind program de m„suri pentru
urm‚nd a primi o nou„ num„r„toare prin redactilografiere,         lichidarea datoriilor la bugetul de stat
∫i va fi depus la Oficiul registrului comer˛ului.
  2. Adunarea general„ din data de 23.09.2005 a          Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
confirmat alegerea administratorului unic Ón persoana dlui    cooperatori ai ELECTROMETAL SCM Oradea, din data
Solomon Ioan, ales Ón adunarea general„ din data de       de 4 noiembrie 2005, av‚nd Ón vedere prevederile actului
31.03.2004, care se identific„ prin datele:           constitutiv al cooperativei, Ón unanimitate de voturi ia
  Solomon Ioan, administrator unic, cod numeric        prezenta hot„r‚re.
personal 1551224131273, n„scut la data de 24.12.1955        1. Se aprob„ introducerea pe ordinea de zi a
Ón Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, Str. Unirii nr. 112,   modific„rii art. 39 din actul constitutiv.
bl. U2, sc. C, et. 1, ap. 41, jude˛ul Constan˛a.          2. Se aprob„ programul de m„suri pentru lichidarea
  3. Mandateaz„ pe dl Solomon Ioan s„ semneze         obliga˛iilor fa˛„ de bugetul de stat anexat prezentei.
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.       3. Se aprob„ modificarea art. 39 din actul constitutiv,
  4. La data adopt„rii prezentului statut societatea      care va avea urm„torul con˛inut: îDe la data adopt„rii
cooperativ„ de˛ine urm„toarele puncte de lucru:         prezentei modific„ri a actului constitutiv, conducerea
                                 cooperativei va fi asigurat„ de c„tre pre∫edintele
  5. Adunarea general„ este de acord cu asocierea
                                 acesteia, ing. Octavian Metea, cod numeric personal
liber„ ∫i voluntar„ la Uniunea Jude˛ean„ a Organiza˛iilor
                                 1511019054656, Ón calitate de administrator unic.
Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti din jude˛ul Constan˛a ce se
va Ónfiin˛a, urm‚nd a se convoca adunarea general„          (5/20.329)
extraordinar„ pentru aprobarea statutului ∫i a actului                    *
constitutiv al acesteia sau la toate formele de asociere
sau uniuni jude˛ene ∫i na˛ionale, dup„ ce acestea se          Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
constituie.                               CONSTRUCTORUL, Br„ila, jude˛ul Br„ila
  Œmputernice∫te pe dna Solomon Daniela ∫i dna Hogea
Anda s„ solicite Ónmatricularea societ„˛ii cooperative               HOT√R¬REA NR. 1
me∫te∫ug„re∫ti Ón registrul comer˛ului, Ón conformitate cu
                                         din data de 25.08.2005
prevederile legii.
                                  Av‚nd Ón vedere:
    (3/20.327)                          - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
               *                 organiza˛iilor cooperatiste;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005                5

  - prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 66/1990, care   b) cu ducerea la Óndeplinire a acestor hot„r‚ri este
r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la Ómplinirea termenului din lege    Ómputernicit domnul Mircea Vasile, administrator unic al
privind reorganizarea organiza˛iilor cooperative;       cooperativei.
  - hot„r‚rea Congresului extraordinar al coopera˛iei      Prezentul act produce efecte dup„ Óndeplinirea
me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai 2005;                condi˛iilor prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i
  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul   Legea nr. 359/2004, modificat„ ∫i completat„ de
propriu;                            Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 75/2004.
  - adunarea general„ a cooperativei,              (7/20.330)
  hot„r„∫te:
                                              *
  Art. 1. Aprob„ actul constitutiv elaborat Ón baza
statutului-cadru al SCM adoptat la Congresul extraordinar
                                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
al coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai 2005.
                                     VANESSA, Roman, jude˛ul Neam˛
  Art. 2. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii
cooperative me∫te∫ug„re∫ti, a capitalului social subscris
∫i v„rsat, a num„rului de p„r˛i sociale pentru fiecare              HOT√R¬REA NR. 1
membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale,   din data de 1.11.2005, a adun„rii generale extraordinare
precum ∫i a modului de formare a capitalului social           a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
conform tabelului din anexa nr. 1 la actul constitutiv.              VANESSA, Roman
  Art. 3. Aprob„ regulamentul de ordine interioar„ ∫i
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a societ„˛ii      Av‚nd Ón vedere Legea nr. 1/2005 privind organizarea
SCM.                              ∫i func˛ionarea coopera˛iei, competen˛ele adun„rii
                                generale prev„zute Ón statutul propriu, procesul-verbal al
  Art. 4. Aprob„ ca societatea SCM s„ func˛ioneze cu
                                adun„rii generale extraordinare din 1.11.2005, adunarea
un num„r minim de 5 (cinci) membri cooperatori ∫i un
                                general„ a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
capital social de minimum 500 RON.
                                VANESSA, Roman, hot„r„∫te:
  Art. 5. Aprob„ nivelul minim al capitalului social
                                 Art. 1. Aprob„ situa˛ia patrimoniului la data de
subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la
                                31.10.2005: 69.454 lei RON, din care: active circulante
valoarea de 100 RON nivelul unei p„r˛i sociale la 10
                                12.820 lei RON. Unitarea are un capital subscris ∫i
RON.
                                v„rsat de 2.650 lei RON, iar num„rul de p„r˛i sociale
  Art. 6. Aprob„ alegerea dlui Mircea I. Vasile Ón func˛ia
                                pentru fiecare membru cooperator dup„ cum urmeaz„:
de pre∫edinte ∫i Ól nume∫te administrator unic.
                                 1. Giurconiu Lorina Daniela, cod numeric personal
  Art. 7. Aprob„ alegerea cenzorilor dup„ cum urmeaz„:
                                2640109272631, n„scut„ la data de 9.01.1964 Ón
  1. Vasile Pavelica - cenzor.
                                comuna Pogana, jude˛ul Vaslui, domiciliat„ Ón Roman,
  Art. 8. Aprob„ criteriile de performan˛„ prev„zute Ón   Str. Libert„˛ii, bl. 12, sc. D, ap. 59, cet„˛ean rom‚n,
contractul de administrare ce se Óncheie cu          av‚nd capital social de 530 lei RON, reprezent‚nd 53
administratorul unic ∫i Ómputernice∫te pe dna Mircea      p„r˛i sociale ∫i 20 % din capitalul social;
Gavrili˛a s„-l semneze, ca reprezentant al adun„rii
                                 2. Gaiu Mihai C„t„lin, cod numeric personal
generale.
                                170010537033, n„scut la data de 5.01.1970 Ón B‚rlad,
  Art. 9. Aprob„ indemniza˛ia fix„ Ón valoare de 100
                                jude˛ul Vaslui, domiciliat Ón B‚rlad, str. Drago∫ Vod„ nr.
RON pentru cenzor.
                                34, bl. C3, sc. A, et. 3, ap. 11, cet„˛ean rom‚n, av‚nd
  Art. 10. Aprob„ asocierea la viitoarea uniune       capital social de 530 lei RON, reprezent‚nd 53 p„r˛i
jude˛ean„ a Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti.     sociale ∫i 20 % din capitalul social;
  Art. 11. Aprob„ schimbarea sediului societ„˛ii Ón
                                 3. Giurconiu Remus, cod numeric personal
Br„ila, Prelungirea Baldovine∫tiului - zona industrial„    1320904272621, n„scut la data de 4.09.1932 Ón Roman,
Nord.                             jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón Roman, str. Dumbrava Ro∫ie
  Art. 12. Œmputernice∫te pe domnul Mircea Vasile s„     nr. 71A, cet„˛ean rom‚n, av‚nd capital social de 530 lei
depun„ actele de reorganizare ∫i func˛ionare a Societ„˛ii   RON, reprezent‚nd 53 p„r˛i sociale ∫i 20 % din capitalul
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti CONSTRUCTORUL la Oficiul      social;
registrului comer˛ului Ón conformitate cu prevederile Legii
                                 4. Gaiu Alexandru, cod numeric personal
nr. 1/2005 art. 14 alin. (4).
                                1390818370014, n„scut la data de 18.08.1939 Ón
  (6/20.330)                         comuna Smul˛i, jude˛ul Gala˛i, domiciliat Ón B‚rlad, str.
                                Karl Marx nr. 42, bl. C1, ap. 14, cet„˛ean rom‚n, av‚nd
           ACT ADIfiIONAL               capital social de 530 lei RON, reprezent‚nd 53 p„r˛i
  Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a membrilor       sociale ∫i 20 % din capitalul social;
cooperatori din data de 25.08.2005, s-au hot„r‚t         5. Giurconiu Romulus Ioan, cod numeric personal
urm„toarele:                          1620227272630, n„scut la data de 27.02.1962 Ón Roman,
  a) schimbarea sediului din Br„ila, Bd. Doroban˛ilor     jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón Roman, Str. Libert„˛ii, bl. 12,
nr. 62, bl. A40, parter, Ón Br„ila, Prelungirea        sc. D, ap. 59, cet„˛ean rom‚n, av‚nd capital social de
Baldovine∫tiului - zona industrial„ Nord, conform actului   530 lei RON, reprezent‚nd 53 p„r˛i sociale ∫i 20 % din
doveditor anexat;                       capitalul social.
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005

  Art. 2. Aprob„ modificarea statutului societ„˛ii aprobat    2. Popa Mihaela Geanina, cod numeric personal
Ón adunarea general„ din 26.08.2005, cu modific„rile      2660220272636, n„scut„ la data de 20.02.1966 Ón
ulterioare, Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005,  Roman, domiciliat Ón Roman, Str. Rahovei, bl. 9, ap. 11,
prelu‚nd elementele de la art. 16, precum ∫i celelalte     jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n - cenzor;
prevederi referitoare la: asociere, calitatea de membru       3. Ploscaru Mariana, cod numeric personal
cooperator, drepturi ∫i obliga˛ii, organizarea ∫i        2610714270598, n„scut„ Ón localitatea Podoleni, jude˛ul
desf„∫urarea activit„˛ii societ„˛ii cooperative, capitalul   Neam˛, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, str. Emil Costinescu,
social, cu urm„toarele preciz„ri:                bl. 4, ap. 24, cet„˛ean rom‚n - cenzor supleant.
  a) VANESSA Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„        j) Statutul societ„˛ii cooperative VANESSA Societate
are forma de societate cooperativ„ de gradul 1, av‚nd      Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ se completeaz„ cu
personalitate juridic„ prin reorganizarea societ„˛ii      prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
cooperative existente, conform Legii nr. 1/2005. Œn toate    func˛ionarea coopera˛iei.
actele ce eman„ de la societate vor fi Ónso˛ite de         Art. 3. Aprob„ criteriile de performan˛„ care vor fi
denumirea acesteia VANESSA Societate Cooperativ„        prev„zute Ón contractele de administrare a patrimoniului.
Me∫te∫ug„reasc„, capitalul social, sediul social, codul       Art. 4. Aprob„ afilierea Societ„˛ii Cooperative
unic de Ónregistrare, acordat potrivit prevederilor legale.   Me∫te∫ug„re∫ti VANESSA la noua asocia˛ie jude˛ean„ a
  b) Domeniul principal: 521 - comer˛ cu am„nuntul Ón     cooperativelor me∫te∫ug„re∫ti.
magazine nespecializate. Activitatea principal„: 5211 -       Art. 5. Œmputernice∫te pe dna Giurconiu Lorina
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu       Daniela, administratorul unic al Societ„˛ii Cooperative
v‚nzare predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i     VANESSA, s„ solicite Ónscrierea acestor modific„ri Ón
tutun. Activit„˛i secundare: 5212 - comer˛ cu am„nuntul     registrul comer˛ului.
Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de       (8/31.288)
produse nealimentare;* 5530 - restaurante; 5224 - comer˛                   *
cu am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i produse
zaharoase; 1740 - fabricare de articole confec˛ionate din          Societatea Cooperativ„
textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);      CONSUMCOOP DEALU, Dealu, jude˛ul Harghita
7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau Ónchiriate.                                HOT√R¬RE
  c) VANESSA Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
                                      a adun„rii generale extraordinare
se poate asocia Ón mod liber ∫i voluntar la formele
                                        a membrilor cooperatori
asociative ale sistemului, cu aprobarea adun„rii generale.
  d) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea        Œncheiat„ la data de 28.04.2005 la adunarea general„
administratorului, pentru revocarea lui ∫i pentru luarea    extraordinar„ a membrilor cooperatori ai CONSUMCOOP
hot„r‚rilor referitoare la r„spunderea administratorilor.    DEALU Cooperativa de consum.
  e) Administratorul este obligat s„ depun„ Ón termen       La adunarea general„ extraordinar„ particip„ un
de 30 de zile de la alegere o garan˛ie de minimum 10      num„r de 50 membri cooperatori din cei 86 membri
p„r˛i sociale, iar cenzorii, jum„tate din garan˛ia depus„    cooperatori.
de administratori.                         Pre∫edintele cooperativei salut„ pe cei prezen˛i la
                                adunarea general„ extraordinar„, care a fost convocat„
  f) Œn cazul Ón care efectivul societ„˛ii este mai mic de
                                conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea
50 membri se alege un singur cenzor ∫i un supleant
                                ∫i func˛ionarea coopera˛iei.
ale∫i pentru 3 exerci˛ii financiare.
                                  Dup„ alegerea comisiilor pre∫edintele Marton
  g) Num„rul minim de membri cooperatori este de 5,      Gheorghe propune ordinea de zi a adun„rii generale
iar capitalul social minim pentru ca societatea s„       extraordinare.
func˛ioneze este 500 lei RON. La data Ónregistr„rii         Ordinea de zi:
prezentelor modific„ri capitalul social al societ„˛ii este de
                                  1. adoptarea noului act constitutiv al CONSUMCOOP
2.650 lei RON structurat Ón 265 p„r˛i sociale a 10 lei
                                DEALU Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005
RON fiecare. Valoarea minim„ obligatorie a aporturilor
                                privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i
individuale este de 50 lei RON, din care 30 % se
                                transformarea cooperativei de consum Ón societate
depune la data coopt„rii, iar diferen˛a se achit„ Ón 12     cooperativ„ ∫i realegerea consiliului de administra˛ie ∫i al
luni.                              comisiei de cenzori.
  h) Termenul Ón care un membru cooperator nu se         Cei prezen˛i sunt de acord cu dezbaterea ordinii de zi
poate retrage din societate este de minim 1 an.         prezentate.
  i) Alegerea administratorului ∫i cenzorului societ„˛ii ∫i    Dup„ prezentarea legii sus-men˛ioante, pre∫edintele
stabilirea indemniza˛iei dup„ cum urmeaz„:           cooperativei invit„ membrii cooperatori s„ ia cuv‚ntul ∫i
  1. Giurconiu Lorina Daniela, cod numeric personal      s„-∫i exprime p„rerea despre cele prezentate. Dup„
2640109272631, n„scut„ la data de 9.01.1964 Ón         discu˛ii adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
localitatea Pogana, jude˛ul Vaslui, domiciliat„ Ón Roman,    cooperatori hot„r„∫te urm„toarele:
Str. Libert„˛ii, bl. 12, sc. D, ap. 59, cet„˛ean rom‚n -      1. Adoptarea noului act constitutiv al CONSUMCOOP
administrator unic;                       DEALU Societate Cooperativ„ Ón conformitate cu
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005                7

prevederile Legii nr. 1/2005, care se va depune la Oficiul       Societatea Cooperativ„
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Harghita.     CONSUMCOOP SUSENI, Suseni, jude˛ul Harghita
  2. Desemnarea consiliului de administra˛ie ∫i a
comisiei de cenzori. Adunarea general„ desemneaz„ cu              HOT√R¬REA NR. 1
unanimitate de voturi Ón consiliul de administra˛ie              din data de 25.04.2005
urm„toarele persoane:                           a adun„rii generale extraordinare
  - Márton Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
de 20.02.1947 Ón comuna Dealu, jude˛ul Harghita,         Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
domiciliat Ón comuna Dealu nr. 632, jude˛ul Harghita,    CONSUMCOOP SUSENI Societate Cooperativ„ din data
posesor al C.I. seria HR nr. 028350, eliberat„ de Poli˛ia  de 25.04.2005, Ón temeiul prevederilor art. 117 din Legea
Odorheiu Secuiesc la data de 27.03.2001, cod numeric     nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
personal 1470220192471, av‚nd calitatea de pre∫edinte;    hot„r„∫te:
  - Nagy Emeric, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       • Aprobarea actului constitutiv al CONSUMCOOP
7.04.1949 Ón comuna Dealu, jude˛ul Harghita, domiciliat   SUSENI Societate Cooperativ„ Ón conformitate cu
Ón comuna Dealu nr. 165, jude˛ul Harghita, posesor al    prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i mandatarea dnei Ambrus
C.I. seria HR nr. 100251, eliberat„ de Poli˛ia Odorheiu   Elisabeta, pre∫edinte, cu Óndeplinirea procedurilor de
Secuiesc la data de 26.03.2003, cod numeric personal     Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare
                               Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.
1490407192481, av‚nd calitatea de secretar;
                                 • Aprobarea componen˛ei membrilor cooperatori ∫i
  - Vass Árpád-Andrei, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                               capitalul social de 550 (cincisutecincizeci) lei, Ómp„r˛it Ón
de 1.12.1952 Ón comuna Dealu, jude˛ul Harghita,
                               55 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei fiecare. Capitalul
domiciliat Ón comuna Dealu nr. 13, jude˛ul Harghita,
                               social minim pentru fiecare membru cooperator este de
posesor al C.I. seria HR nr. 073545, eliberat„ de Poli˛ia
                               10 RON. Capitalul social Ón sum„ de 550 lei a fost
Odorheiu Secuiesc la data de 7.08.2002, cod numeric     subscris Ón numerar care este v„rsat integral.
personal 1521201192486, av‚nd calitatea de membru;
                                 • Aprobarea componen˛ei nominale a consiliului de
  - Bálint Elemér-Imre, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data   administra˛ie ∫i a cenzorilor ∫i a mandatului lor.
de 3.09.1962 Ón comuna Dealu, jude˛ul Harghita,         Consiliul de administra˛ie este format din 3 membri ∫i
domiciliat Ón Dealu nr. 653, jude˛ul Harghita, posesor al  are urm„toarea componen˛„:
C.I. seria HR nr. 123231, eliberat„ de Poli˛ia Odorheiu     - Ambrus Elisabeta, Ón calitate de pre∫edinte;
Secuiesc la data de 7.08.2003, cod numeric personal
                                 - Molnár Mária, Ón calitate de administrator;
1620903192482, av‚nd calitatea de membru;
                                 - Sólyom Mateas, Ón calitate de administrator.
  - Bodó Josif, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                  Cenzorul ∫i cenzorul supleant al cooperativei sunt
29.11.1947 Ón localitatea S‚ncrai, jude˛ul Harghita,     urm„toarele persoane:
domiciliat Ón satul S‚ncrai nr. 259, comuna Dealu, jude˛ul
                                 Farkas Magdolna, Ón calitate de cenzor, ∫i Nagy Antal,
Harghita, posesor al C.I. seria HR nr. 159411, eliberat„   Ón calitate de cenzor supleant.
de Poli˛ia Odorheiu Secuiesc la data de 24.03.2004, cod
                                 • Aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i
numeric personal 1471129192471, av‚nd calitatea de      a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
membru.
                                 • Mandatarea dnei Ambrus Elisabeta s„ semneze
  Cenzorii ale∫i ∫i desemna˛i cu unanimitate de voturi   contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
sunt:                            membrii consiliului de administra˛ie.
  - Berze Teréz, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de      • Aprobarea ca sediul social al cooperativei s„ fie Ón
22.04.1956 Ón localitatea S‚ncrai, jude˛ul Harghita,     comuna Suseni, Strada Principal„ nr. 942, jude˛ul
domiciliat„ Ón satul S‚ncrai nr. 148B, comuna Dealu,     Harghita.
jude˛ul Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr. 208120,     • Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
eliberat„ de Poli˛ia Odorheiu Secuiesc la data de      gradul 2 conform ofertei de participare f„cute de
10.08.2005, cod numeric personal 2560422192464, Ón      FEDERALCOOP Harghita.
calitate de cenzor;
                                 (10/31.290)
  - Szabó Erzsébet, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
26.02.1958 Ón comuna Dealu, jude˛ul Harghita, domiciliat„                 *
Ón comuna Dealu nr. 653, jude˛ul Harghita, posesoare a
                                      Societatea Cooperativ„
C.I. seria HR nr. 022096, eliberat„ de Poli˛ia Odorheiu
                                   CONSUMCOOP S¬NSIMION, S‚nsimion
Secuiesc la data de 18.01.2001, cod numeric personal
                                       jude˛ul Harghita
22580226192472, Ón calitate de cenzor supleant.
  La Ónchiderea ∫edin˛ei pre∫edintele CONSUMCOOP
                                           HOT√R¬RE
DEALU Societate Cooperativ„ mul˛ume∫te pentru aportul
la buna desf„∫urare a ∫edin˛ei extraordinare.                din data de 27.04.2005,
  Pre∫edintele mul˛ume∫te pentru prezen˛a la adunarea       a adun„rii generale a membrilor fondatori
general„ ∫i Óncheie lucr„rile adun„rii generale
                                 Adunarea general„, legal constituit„ Ón ∫edin˛„
extraordinare a membrilor cooperatori.
                               extraordinar„, Ón baza prevederilor Legii nr. 1/2005
  (9/31.289)                        privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, a hot„r‚t
              *                urm„toarele:
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005

  Œn baza art. 117 din Legea nr. 1/2005, se modific„     la data de 21.10.2005, Ón temeiul prevederilor art. 117
forma de organizare a CONSUMCOOP S¬NSIMION           din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Cooperativa de Consum Ón societate cooperativ„ de       coopera˛iei, hot„r„∫te cu majoritate de voturi:
gradul 1.                             1. Aprobarea noului act constitutiv Ón conformitate cu
  Se   modific„   denumirea    cooperativei   din  prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
CONSUMCOOP S¬NSIMION Cooperativa de Consum Ón         func˛ionarea coopera˛iei, care se va depune la Oficiul
CONSUMCOOP S¬NSIMION Societate Cooperativ„.          Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Harghita.
  CONSUMCOOP S¬NSIMION Societate Cooperativ„
                                  (12/31.292)
are un num„r de 34 membri fondatori ∫i preia activul ∫i
pasivul de la CONSUMCOOP S¬NSIMION Cooperativa                        *
de Consum care este succesoarea Ón drepturile ∫i
obliga˛iile acesteia ∫i se constituie pe o perioad„            Societatea Cooperativ„
nelimitat„.                            CONSUMCOOP BILBOR, Bilbor, jude˛ul Harghita
  Societatea cooperativ„ are sediul social Ón S‚nsimion
nr. 35, jude˛ul Harghita, ∫i are Ónfiin˛at un punct de lucru           HOT√R¬REA NR. 1
5540 - café - bar de zi, cu sediul Ón comuna S‚nsimion              din data de 25.04.2005
nr. 111, jude˛ul Harghita.
  Obiectul principal de activitate este urm„torul cod      Adunarea general„, legal constituit„ Ón ∫edin˛a
CAEN: 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          extraordinar„, Ón baza prevederilor Legii nr. 1/2005
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse       privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, la data de
alimentare, b„uturi ∫i tutun, iar domeniul principal: 521 -  25.04.2005 hot„r„∫te:
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate.          Art. 1. Aprob„ Ón unanimitate de voturi situa˛ia
  La data constituirii societ„˛ii cooperative capitalul   patrimoniului, num„rul p„r˛ilor sociale pentru fiecare
social subscris ∫i v„rsat este de 800,00 (optsute lei)     membru cooperator, modul de formare a capitalului
RON, Ómp„r˛it Ón 80 (optzeci) p„r˛i sociale Ón valoare     social.
nominal„ de 10,00 (zece lei) RON fiecare. Capitalul        Art. 2. Aprob„ Ón unanimitate de voturi actul constitutiv
social minim pentru fiecare membru cooperator este de     al CONSUMCOOP BILBOR Societate Cooperativ„.
10,00 (zece lei) RON. Aportul membrilor fondatori la        Art. 3. CONSUMCOOP BILBOR Societate
capitalul social este cuprins Ón actul constitutiv.      Cooperativ„, av‚nd obiect principal de activitate: comer˛
  S-a ales de c„tre adunarea general„, pentru un       cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
mandat de 4 (patru) ani, consiliul de administra˛ie, care   predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, Ó∫i
are urm„toarea componen˛„: Todor Sándor - pre∫edinte,     modific„ forma Ón societate cooperativ„ de consum de
Bartha Anton - membru, Ambrus Ferenc - membru.         gradul 1, p„str‚ndu-∫i denumirea, durata, sediul, obiectul
  Pentru supravegherea gestiunii societ„˛ii cooperative,   de activitate.
adunarea general„ alege 1 cenzor ∫i 1 supleant pentru
                                  Art. 4. Societatea cooperativ„ de gradul 1 preia
un mandat de 3 (trei) exerci˛ii financiare, Ón persoana
                                activul ∫i pasivul CONSUMCOOP BILBOR Societate
urm„torilor: Hunyadi Ana - cenzor, Zsigmond Erzsébet -
                                Cooperativ„ cu obiectul principal de activitate: comer˛ cu
cenzor supleant.
                                am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
  Se aprob„ participarea CONSUMCOOP S¬NSIMION
                                predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun,
Societate Cooperativ„ ca membru Óntr-o societate
                                fiind succesoarea Ón drepturile ∫i obliga˛iile acesteia.
cooperativ„ de consum de gradul 2.
  Se aprob„ actul constitutiv al cooperativei care va      Art. 5. Societatea cooperativ„ de consum de gradul 1
purta semn„tura tuturor membrilor fondatori, ∫i        va purta denumirea CONSUMCOOP BILBOR Societate
pre∫edintele consiliului de administra˛ie este Óns„rcinat cu  Cooperativ„.
Ónregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comer˛ului de    Art. 6. Capitalul social subscris este de 500 lei,
pe l‚ng„ Tribunalul Harghita.                 Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale, cu o valoare de 10 lei
  Se renun˛„ la dreptul de recurs prev„zut de lege      fiecare.
Ómpotriva Óncheierii judec„torului delegat de pe l‚ng„       Art. 7. Statutul se Ónlocuie∫te cu act constitutiv, care,
Tribunalul Harghita.                      actualizat cu men˛iunile prev„zute la art. 16 din Legea
                                nr. 1/2005, se depune la Oficiul registrului comer˛ului.
    (11/31.291)
                                  Art. 8. Semnarea actului constitutiv de c„tre membrii
               *
                                fondatori, aprobat Ón unanimitate de voturi.
      Societatea Cooperativ„ de Consum            Art. 9. Biroul executiv se transform„ Ón consiliu de
    CONSUMCOOP ULIE™, Ulie∫ jude˛ul Harghita        administra˛ie.
                                  Art. 10. Alege pre∫edintele ∫i membrii consiliului de
            HOT√R¬RE                administra˛ie Ón persoana urm„torilor:
                                  1) Hingan Costic„, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
       a adun„rii generale extraordinare
                                18.05.1950 Ón comuna Bilbor, jude˛ul Harghita, domiciliat
         a membrilor cooperatori
                                Ón satul Bilbor nr. 490, comuna Bilbor, jude˛ul Harghita,
 Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         av‚nd codul numeric personal 1500518193793, Ón calitate
CONSUMCOOP ULIE™ Cooperativa de Consum, Óntrunit„       de pre∫edinte.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005                  9

  2) Tifrea Laura, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de          Societatea Cooperativ„ de Consum
27.03.1953 Ón comuna Bilbor, jude˛ul Harghita, domiciliat„      CONSUMCOOP D√NE™TI, D„ne∫ti, jude˛ul Harghita
Ón satul Bilbor nr. 168, comuna Bilbor, jude˛ul Harghita,
av‚nd codul numeric personal 2530327193859, Ón calitate                  HOT√R¬RE
de membru.
                                        a adun„rii generale extraordinare
  3) Stan Petru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                din data de 15.04.2005
16.02.1954 Ón comuna Bilbor, jude˛ul Harghita, domiciliat
Ón satul Bilbor nr. 566A, comuna Bilbor, jude˛ul Harghita,       Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
av‚nd codul numeric personal 1540216193791, Ón calitate      CONSUMCOOP D√NE™TI Cooperativa de Consum,
de membru.                             Óntrunit„ la data de 15.04.2005, ora 14.00, Ón D„ne∫ti, Ón
  4) Pui Ilie, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de         prezen˛a tuturor membrilor cooperatori, Ón temeiul
                                  prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
15.07.1954 Ón comuna Bilbor, jude˛ul Harghita, domiciliat
                                  organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu
Ón satul Bilbor nr. 66, comuna Bilbor, jude˛ul Harghita,
                                  majoritate de voturi:
av‚nd codul numeric personal 1540715193787, Ón calitate
de membru.                               - aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii Cooperative
                                  de Consum CONSUMCOOP D√NE™TI Ón conformitate cu
  5) Tifrea Dragomir, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
1.01.1955 Ón comuna Bilbor, jude˛ul Harghita, domiciliat      func˛ionarea coopera˛iei ∫i mandatarea dnei Marton Ilona,
Ón satul Bilbor nr. 397, comuna Bilbor, jude˛ul Harghita,     pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea
av‚nd codul numeric personal 1550101193832, Ón calitate      procedurilor de Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului
de membru.                             ∫i publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform
  Art. 11. Conducerea executiv„ Ó∫i va continua         legii;
mandatul p‚n„ la Ónregistrarea noii societ„˛i cooperative       - confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
la Oficiul registrului comer˛ului.                 administra˛ie ∫i a comisiei de cenzori;
  Art. 12. Œn calitate de cenzori au fost ale∫i urm„torii:      - aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i
  1) Tifrea Valeria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de     a criteriilor de performan˛„ pentru administratori;
29.01.1958 Ón comuna Bilbor, jude˛ul Harghita, domiciliat„       - mandatarea dnei Marton Ilona s„ semneze
Ón satul Bilbor nr. 399, comuna Bilbor, jude˛ul Harghita,     contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
av‚nd codul numeric personal 2580129193858, Ón calitate      membrii consiliului de administra˛ie;
de cenzor.                               - aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ ∫i
  Cenzor supleant:                        Na˛ional„ a Societ„˛ilor Cooperative de Consum;
                                    - aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
  2) Pui Ilie, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                  gradul 2 conform ofertei de participare f„cute de
15.07.1954 Ón comuna Bilbor, jude˛ul Harghita, domiciliat
                                  FEDERALCOOP HARHITA.
Ón satul Bilbor nr. 66, comuna Bilbor, jude˛ul Harghita,
av‚nd codul numeric personal 1540715193787.              (14/31.294)
  Art. 13. Aprob„ contractul-cadru de administrare ∫i                     *
gestionare a patrimoniului.
                                           Societatea Cooperativ„
  Art. 14. Garan˛ia membrilor consiliului de administra˛ie
                                           BIJUTERIA, Timi∫oara
s-a stabilit la nivelul valorii a zece p„r˛ii sociale, respectiv
100 lei, ∫i va fi depus„ Ón forma ∫i la termenul prev„zute
de lege.                                       HOT√R¬REA NR. 1
  Art. 15. Garan˛ia cenzorilor s-a stabilit la 50% fa˛„ de       a consiliului de administra˛ie al BIJUTERIA
cea a administratorilor, respectiv valoarea de 500 lei.         Societate Cooperativ„ din data de 30.06.2005
  Art. 16. Aprob„ Ón unanimitate de voturi regulamentul       Consiliul de administra˛ie al BIJUTERIA Societate
de ordine interioar„.                       Cooperativ„, av‚nd Ón vedere necesitatea corect„rii erorii
  Art. 17. Aprob„ Ón unanimitate de voturi regulamentul     materiale privitoare la punctul de lucru din Timi∫oara, str.
de organizare ∫i func˛ionare.                   Proclama˛ia de la Timi∫oara, a hot„r‚t urm„toarele:
  Art. 18. Func˛ionarea CONSUMCOOP BILBOR              Art. 1. Se rectific„ eroarea material„ con˛inut„ Ón
Societate Cooperativ„ dup„ vechiul statut, p‚n„ la         Ónscrierea men˛iunii privitoare la punctul de lucru din
eliberarea noului certificat de Ónregistrare de c„tre Oficiul   Timi∫oara, str. Proclama˛ia de la Timi∫oara,
registrului comer˛ului.                      nr. 2754/16.09.1996, Ón sensul corect„rii adresei punctului
                                  de lucru, Ón loc de: Timi∫oara, str. Proclama˛ia de la
  Art. 19. Adunarea general„ a hot„r‚t asocierea la
                                  Timi∫oara nr. 9, adresa corect„ fiind: Timi∫oara, str.
asocia˛ia teritorial„ Ón cazul Ónfiin˛„rii acesteia.
                                  Proclama˛ia de la Timi∫oara nr. 5.
  Art. 20. Aprob„ Ón unanimitate de voturi renun˛area la       Drept pentru care s-a redactat prezenta hot„r‚re Ón 2
termenul de 15 zile recurs.                    exemplare originale.
  (13/31.293)                            (15/31.295)
                *                                 *
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005

       Societatea Cooperativ„                11. Se aprob„ asocierea la Uniunea Jude˛ean„ a
    CONSUMCOOP ™AG, ™ag, jude˛ul Timi∫           Societ„˛ilor Cooperative de Consum Timi∫ - U.J.C.C.
                                Timi∫.
                                  12. Aprob„ prelungirea contractelor de Ónchiriere p‚n„
          HOT√R¬REA NR. 1
                                la 10 ani cu chiria∫ii care au f„cut investiga˛ii majore Ón
      a adun„rii generale extraordinare         punctele de lucru, cu renegocierea chiriei Ón momentul
        din data de 24.05.2005             prelungirii contractului de Ónchiriere ∫i indexarea anual„ a
                                valorii chiriei cu infla˛ia pe anul precedent la spa˛iile
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor        situate Ón:
CONSUMCOOP ™AG Óntrunit„ la data de 24.05.2005,          - ™ag, Stada a II-a nr. 40, ap. 2/A, jude˛ul Timi∫;
ora 10,00, la sediul cooperativei, Ón prezen˛a a 15        - Par˛a num„r vechi 163, num„r nou 208, jude˛ul
membri cooperatori, fiind statutar„, Ón temeiul prevederilor  Timi∫;
art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i        - Jebel nr. 296.
func˛ionarea coopera˛iei, cu majoritate de voturi,         13. Aprob„ obiectul principal de activitate al
hot„r„∫te:                           CONSUMCOOP ™AG.
  1. Se reorganizeaz„ Cooperativa de Consum           • Comer˛ul, cu activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu
CONSUMCOOP ™AG Ón societate cooperativ„ de           am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
consum de gradul 1, cu denumirea CONSUMCOOP          predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
™AG.                                • Constituie de asemenea obiect de activitate
  • Capitalul social al Societ„˛ii Cooperative        urm„toarele:
CONSUMCOOP ™AG s„ fie de 11.500.000 lei, Ómp„r˛it         1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor
Ón 23 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de 500.000 lei.    proaspete de patiserie;
  • Capitalul social este de˛inut de membrii cooperatori     1584 - fabricarea produselor din cacao, ciocolat„ ∫i a
men˛iona˛i conform anexei nr. 1 la actul constitutiv.     produselor zaharoase;
  2. Se revoc„ mandatul administratorilor: P„tra∫cu       1589 - fabricarea altor produse alimentare,
Lidia, Buda Gheorghe ∫i Zlate George-Viorel.          neclasificate Ón alt„ parte;
  3. Consiliul de administra˛ie va fi format din:        1598 - produc˛ie de ape minerale ∫i b„uturi
  1. Zlate Cosmin-George - pre∫edinte al consiliului de   r„coritoare nealcoolice;
administra˛ie;                           1725 ˛es„turi din alte textile;
  2. Cinca Grigorie-Vasile;                   1821 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte pentru
  3. Andrei Mircea.                     lucru;
  4. Conform Legii nr. 1/2005, se hot„r„∫te ca mandatul     1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
administratorilor Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP      (exclusiv lenjerie de corp);
™AG s„ fie de 4 ani.                        1823 - fabricarea articolelor de lenjerie de corp;
  5. Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 57 alin. 2 din     1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
Legea nr. 1/2005 se hot„r„∫te ca Societatea Cooperativ„    accesorii, neclasificate Ón alt„ parte;
CONSUMCOOP ™AG s„ aib„ un cenzor principal, Ón           1830 - prepararea ∫i vopsirea bl„nurilor, fabricarea
persoana dlui Lefter Valentin, ∫i cenzor supleant, Ón     articolelor din blan„;
persoana dnei Cuzman Lucre˛ia. Mandatul acestora este       2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie
de trei ani. Se revoc„ din func˛ia de cenzor principal dl   pentru construc˛ii;
Jupnic Dumitru.                          2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie
  6. Se mut„ sediul social de la adresa din ™ag, Strada   din metal;
a II-a nr. 40, ap. 2/A, la adresa: Par˛a num„r vechi 163,     2861 - fabricarea produselor de t„iat ∫i uz casnic;
num„r nou 208, jude˛ul Timi∫.                   2863 - fabricarea articolelor de feronerie;
  7. Se aprob„ actul constitutiv al Societ„˛ii Cooperative    2875 - fabricarea altor articole din metal;
CONSUMCOOP ™AG, Óntocmit Ón conformitate cu Legea         4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
nr. 1/2005.                          construc˛ii;
  8. Se hot„r„∫te ca garan˛ia administratorilor         4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
cooperativei s„ fie de 5.000.000 lei.               4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
  9. Se aprob„ con˛inutul contractului de administrare ∫i    4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
al criteriilor de performan˛„ pentru administratori.        4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
  10. Se mandateaz„ pre∫edintele societ„˛ii cooperative,     4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de
dl Zlate Cosmin-George, pentru a semna ∫i pentru        geamuri;
Óntocmirea tuturor formalit„˛ilor pentru Ónregistrarea la     4545 - alte lucr„ri de finisare;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
Timi∫ a modific„rilor hot„r‚te Ón prezenta adunare         5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
general„ extraordinar„, pentru Óntocmirea documenta˛iei,    autovehicule;
pentru legalizarea ∫i Ónregistrarea actului constitutiv al     5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP ™AG conform         agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
Legii nr. 1/2005.                       semiproduse;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005                11

  5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i     7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
de construc˛ii;                         neclasificate Ón alt„ parte;
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„, articole de     7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti
menaj ∫i fier„rie;                       neclasificate Ón alt„ parte;
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,     7412 - activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,
Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;               consultan˛„ Ón domeniul fiscal * f„r„ revizie contabil„;
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse alimentare,     7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;
b„uturi ∫i tutun;                         9272 - alte activit„˛i recreative;
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse;
                                  9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
  5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse         (16/31.296)
nealimentare;
                                               *
  5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
proaspete;
  5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse din              Societatea Cooperativ„
carne;                                       SPAfiIAL, Timi∫oara
  5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i
molu∫te;                                      HOT√R¬RE NR. 1
  5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse de
patiserie ∫i produse zaharoase;                       a adun„rii generale extraordinare
  5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;                   din data de 10.06.2005
  5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din tutun;
  5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine             Adunarea general„ extraordinar„ statutar ∫i legal
specializate, cu produse alimentare;              constituit„ am hot„r‚t Ón unanimitate aprobarea vinderii
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;           spa˛iului din Timi∫oara, bd. Liviu Rebreanu nr. 142,
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;         jude˛ul Timi∫, c„tre Societatea Comercial„ BUCUR -
  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole   FARM - S.R.L., cu suma de 1.400.000.000 lei.
din piele;                             Prezenta hot„r‚re va fi depus„ la Oficiul registrului
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„ ∫i articole de     comer˛ului spre a fi publicat„ Ón Monitorul Oficial al
iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;           Rom‚niei, Ón conformitate cu art. 44 din Legea
  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate      nr. 1/2005.
electrocasnice, cu aparate de radio ∫i televizoare;
                                  (17/31.297)
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie,
articole din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit;                         *
  5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole
de papet„rie;                                Cooperativa de Consum
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine               CONSUMCOOP ™AG, ™ag, jude˛ul Timi∫
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
v‚ndute prin magazine;                               HOT√R¬REA NR. 2
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;           a adun„rii generale extraordinare
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„
                                        din data de 18.10.2005
prin magazine;
  5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;            Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
  5274 - alte repara˛ii de articole personale,        CONSUMCOOP ™AG, Óntrunit„ la data de 18.10.2005,
neclasificate Ón alt„ parte;                  ora 11,00, la sediul cooperativei, Ón prezen˛a a 15
  5523 - alte mijloace de cazare;               membri cooperator, fiind statutar„, Ón temeiul prevederilor
  5530 - restaurante;                     art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
  5540 - baruri;                       func˛ionarea coopera˛iei, cu majoritate de voturi,
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;           hot„r„∫te: Ón conformitate cu prevederile art. 41 lit. g) din
  6311 - manipul„ri;                     Legea nr. 1/2005 desfiin˛area sediului secundar (punctul
  6312 - depozit„ri;                     de lucru) situat Ón localitatea Jebel nr. 296.
  7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea bunurilor imobiliare       Se mandateaz„ pre∫edintele societ„˛ii cooperative, dl
proprii;                            Zlate Cosmin-George, pentru a semna ∫i pentru
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare  Óntocmirea tuturor formalit„˛ilor pentru Ónregistrarea la
proprii sau Ónchiriate;                     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de    Timi∫ a prezentei hot„r‚ri.
capacitate mic„;
  7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de        (18/31.298)
birou, inclusiv a calculatoarelor;                              *
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„           Art. 1. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii
        PROGRESUL, Timi∫oara               cooperative me∫te∫ug„re∫ti, a capitalului social subscris
                                 ∫i v„rsat a num„rului de p„r˛i sociale pentru fiecare
                                 membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale,
          HOT√R¬REA NR. 2                precum ∫i a modului de formare a capitalului social
       a adun„rii generale extraordinare          conform anexei nr. 1.
                                  Art. 2. Aprob„ raportul privind modul de solu˛ionare a
         din data de 28.10.2005
                                 contesta˛iei f„cute de dna Cet„˛ean Carmen Victoria.
  Adunarea general„ extraordinar„ a Societ„˛ii          Art. 3. Aprob„ indemniza˛ia fix„ Ón valoare de 150
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti PROGRESUL hot„r„∫te:         RON pentru fiecare membru al consiliului de administra˛ie
  Art. 1. Se aprob„ situa˛ia economico-financiar„ pe      ∫i pentru membrii comisiei de cenzori.
9 luni.                               Art. 4. Aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM
  Art. 2. Aprob„ v‚nzarea activului din Timi∫oara, Calea    Maramure∫ ∫i asocierea la viitoarea Uniune Jude˛ean„ a
™agului nr. 24, Ónscris Ón CF nr. 48772, identificat cu nr.   Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti.
top 26798/XLIII/B, prin negociere direct„, chiria∫ului       Art. 5. Œmputernice∫te pe dna Cserne Maria Magdalena
Societatea Comercial„ DANUBIUS - S.R.L., cu sediul Ón      s„ depun„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
Timi∫oara, str. Divizia 9 Cavelerie, av‚nd num„r de       Maramure∫ hot„r‚rile adun„rii generale extraordinare
Ónregistrare la Oficiul Registrului Comer˛ului cu nr. J     pentru a fi publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
35/1025/1992, cod fiscal R 2799878.                 (20/31.300)
  Pre˛ul de v‚nzare este echivalentul Ón lei a 80.000
euro, la cursul zilei Ón care se Óntocmesc documentele               HOT√R¬REA NR. 1
legale de plat„.                          din data de 18 octombrie 2005 a adun„rii generale
  Art. 3. Fiecare membru cooperator va subscrie ∫i
                                  extraordinare a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
v„rsa la casieria cooperativei diferen˛a de p‚n„ la 500
lei RON, considerat„ drept aport minim/cooperator la         PROGRESUL - S.C.M., cu privire la modificarea
capitalul social. Aprob„ ca termenul de subscriere s„      statutului Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005
expire la data de 31.03.2006. Cei care p‚n„ la aceast„         privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei
dat„ nu depun aceast„ sum„ Ó∫i pierd de drept calitatea
                                            me∫te∫ug„re∫ti
de membru cooperator.
  Art. 4. 1. Adunarea general„ nu aprob„ v‚nzarea         Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
pachetului de ac˛iuni de la MIND BANK.              cooperatori Óntrunit„ la data de 18.10.2005, v„z‚nd
  Art. 4. 2. Aprob„ o sum„ fix„ ca ajutor social de      prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 1/2005, a
Ónmorm‚ntare de 2 salarii minime pe economie pentru       hot„r‚t modificarea statutului astfel:
rudele de gradul I ∫i un salariu minim pe economie          I. Membrii cooperatori
pentru rudele de gradul II.                     Art. 1. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  Art. 4. 3. Aprob„ o sum„ fix„ - ca prim„ de         PROGRESUL SCM are la data aprob„rii hot„r‚rii drept
pensionare - echivalentul unui minim pe economie - la      membri cooperatori persoanele cuprinse Ón anexa nr. 1.
pensionarea membrului cooperator.                  Art. 2. Societatea cooperativ„ va putea func˛iona cu
                                 un num„r minim de 5 membri cooperatori.
  Art. 4. 4. Referitor la asocierea Óntr-o asocia˛ie cu alte
                                   II. Forma ∫i gradul societ„˛ii cooperative
cooperative, adunarea general„ nu este de acord
                                   Art. 3. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
momentan cu aceasta, Ómputernicind consiliul de
                                 PROGRESUL SCM este de gradul 1.
conducere al Societ„˛ii Cooperative PROGRESUL s„
                                   III. Denumirea societ„˛ii cooperative
negocieze condi˛iile de asociere, afiliere cu o eventual„
                                   Art. 4. Societatea are urm„toarea denumire:
asocia˛ie sau U.J.C.M. doar Ón scop lucrativ.
                                 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PROGRESUL
  (19/31.299)                         S.C.M.
                                   IV. Sediul societ„˛ii cooperative
               *
                                   Art. 5. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
                                 PROGRESUL S.C.M. are sediul Ón Baia Mare, Bd. Unirii
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„          nr. 9, jude˛ul Maramure∫.
      PROGRESUL - SOCOM, Baia Mare               V. Obiectul de activitate
                                   Art. 6. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
          HOT√R¬REA NR. 2                PROGRESUL S.C.M. are urm„torul obiect de activitate:
                                 cod CAEN: domeniul/activitatea.
    din data de 18.10.2005 a adun„rii generale          a) domeniul principal: 930 - alte activit„˛i de servicii.
 extraordinare a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti       b) activitatea principal„: 9302 - coafur„ ∫i alte
                                 activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
        PROGRESUL - SOCOM
                                   c) alte activit„˛i:
  Adunarea general„ extraordinar„ Óntrunit„ azi,          182 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
18.10.2005, hot„r„∫te:                      accesorii;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005                13

  1821 - fabricarea de articole de Ómbr„c„minte de       553 - restaurante;
lucru;                              5530 - restaurante;
  1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
(exclusiv lenjerie de corp);                   554 - baruri;
  1823 - fabricarea de articole de lenjerie de corp;      5540 - baruri;
  514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele     702 - Ónchiriere ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
dec‚t cele alimentare;                    proprii sau subÓnchiriate;
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
Ónc„l˛„minte;                          7020 - Ónchiriere ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
  5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de    proprii sau subÓnchiriate.
parfumerie;                           Art. 7. Societatea are urm„toarele puncte de lucru:

 Nr. crt. Codul CAEN        Obiectul de activitate                 Localitatea/adresa

  1.         activit„˛i de birou                    Baia  Mare,  Bd.  Unirii nr. 9
  2.   9302    coafur„/frizerie/manichiur„/pedichiur„/cosmetic„      Baia  Mare,  P˛a  P„cii nr. 6
  3.   9302    coafur„/frizerie/manichiur„/pedichiur„/cosmetic„      Baia  Mare,  Bd.  Unirii nr. 14
  4.   9302    frizerie                          Baia  Mare,  bd.  Decebal nr. 4

  VI. Capitalul social                     Art. 12. Comisia de cenzori este format„ din 3
  Art. 8. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„      persoane titulare ∫i 3 membri suplean˛i. Mandatul ob˛inut
PROGRESUL SCM, are un capital social subscris ∫i       din partea adun„rii generale din 2003, luna 3, este Ón
v„rsat Ón sum„ de 69.980 RON, divizat Ón 6.998 p„r˛i     vigoare conform legisla˛iei cooperatiste p‚n„ la
sociale.                           31.12.2007.
  Art. 9. Capitalul social subscris ∫i v„rsat de membrii
                                 Comisia are urm„toarea componen˛„:
cooperatori este cel men˛ionat Ón anexa nr. 1 la prezenta
                                 1. Tamasan Teofil Vasile - cenzor, contabil autorizat,
hot„r‚re.
  Art. 10. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„      autoriza˛ia nr. 4915/1996, cod numeric personal
PROGRESUL SCM poate func˛iona cu un capital social      1470811240035, locul na∫terii ∫i data na∫terii: Oarta de
minim de 500 lei.                       Sus, jude˛ul Maramure∫, 11.08.1947, domiciliat Ón Baia
  Art. 11. Valoarea unei p„r˛i sociale este de 10 RON.   Mare, str. V. Alecsandri 60/43, cet„˛ean rom‚n.
  VII. Durata societ„˛ii                    2. Tarta Marioara Rodica - cenzor, cod numeric
  Art. 12. Societatea cooperativ„ are o durat„ nelimitat„  personal 25800719240021, locul na∫terii ∫i data na∫terii:
de func˛ionare.                        Satmarel, jude˛ul Satu Mare, 19.07.1958, domiciliat Ón
  VIII. Consiliul de administra˛ie             Baia Mare, Str. G„rii nr. 15/22, cet„˛ean rom‚n.
  Art. 13. Consiliul de administra˛ie este format din 5     3. Porumb Livia - cenzor, cod numeric personal
membri cu mandatul Ón derulare p‚n„ la 31.12.2007 cu
                               2561031240011, locul na∫terii ∫i data na∫terii: Surduc,
urm„toarea componen˛„ nominal„:
                               31.10.1956, domiciliat„ Ón Baia Mare, str. Geroge Co∫buc
  1. Cserne Maria Magdalena - pre∫edinte - cod
numeric personal 2480302240026, locul na∫terii ∫i data    nr. 35/9, cet„˛ean rom‚n.
na∫terii: Simleu Silvaniei, jude˛ul S„laj, 2.03.1948,       4. Suciu Aurica - membru supleant, cod numeric
domiciliat Ón Baia Mare, Str. Grivi˛ei nr. 72, cet„˛ean    personal 2501220240021, locul na∫terii ∫i data na∫terii:
rom‚n.                            F„rca∫a, jude˛ul Maramure∫, 20.12.1950, cet„˛ean rom‚n.
  2. ec. Popa Ana Maria - contabil-∫ef, cod numeric       5. Farcas Mariana - membru supleant, cod numeric
personal 2510706240063, locul ∫i data na∫terii: Satu     personal 2650314240033, locul na∫terii ∫i data na∫terii:
Mare, 6.08.1951, domiciliat Ón Baia Mare, bd. Traian     Mire∫ul-Mare, jude˛ul Maramure∫, 14.03.1965, domiciliat„
nr. 13/7, cet„˛ean rom‚n.                   Ón Baia Mare, str. Bogdan Vod„ nr. 8/36, cet„˛ean
  3. Diciuc Eugenia - administrator - coafor, cod      rom‚n.
numeric personal 2591128240048, locul na∫terii ∫i data      6. Orgas Ecaterina - membru supleant, cod numeric
na∫terii: Baia Mare, 28.11.1959, domiciliat Ón Baia Mare,
                               personal 2670825240060, locul na∫terii ∫i data na∫terii:
Str. Olteniei nr. 3/52, cet„˛ean rom‚n.
                               T„u˛ii-M„gher„u∫, jude˛ul Maramure∫, 25.08.1967,
  4. Pop Izsaky Rodica Lucia - administrator - coafor,
cod numeric personal 2510919240056, locul na∫terii ∫i     domiciliat„ Ón Baia Mare, Str. Privighetorilor nr. 17/A,
data na∫terii: Baia Mare, 19.09.1951, domiciliat Ón Baia   cet„˛ean rom‚n.
Mare, bd. Traian nr. 20/28, cet„˛ean rom‚n.            Adunarea general„ extraordinar„, av‚nd Ón vedere
  5. Ardelean Ioan - administrator - frizer, cod numeric  prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i modific„rile aduse
personal 1491027240019, locul na∫terii ∫i data na∫terii:   statutului, adopt„ un nou statut.
™omcuta Mare, jude˛ul Maramure∫, 27.10.1949, domiciliat
Ón Baia Mare, Bd. Republcii nr. 21/5, cet„˛ean rom‚n.       (21/31.300)
  IX. Comisia de cenzori                                  *
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005

   Societatea Cooperativ„ de Consum              Buciuman Augustin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
CONSUMCOOP VALEA CHIOARULUI, Valea Chioarului         de 21.08.1953 Ón Satulung, cod numeric personal
       jude˛ul Maramure∫                1530821242531, domiciliat Ón Baia Mare nr. 1, membru;
                                 Costin Adela Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
        HOT√R¬REA NR. 1/2005
                               19.06.1968 Ón ™omcuta Mare, cod numeric personal
  Adunarea general„ a membrilor cooperatori ai       2680619242546, domiciliat„ Ón Valea Chioarului nr. 66,
CONSUMCOOP VALEA CHIOARULUI, cu sediul Ón           membru supleant.
Valea Chioarului nr. 73, jude˛ul Maramure∫, cod unic de
                                 Art. 3. Activitatea societ„˛ii cooperative de consum se
Ónregistrare 2959952 din data de 1.02.1993, atribut fiscal
                               desf„∫oar„ la urm„toarele puncte de lucru:
R din data de 1.07.1993, num„r de ordine Ón registrul
comer˛ului J 24/708/30.03.1993, Ón ∫edin˛a din data de      Popas Mesteac„n - Mesteac„n nr. 6, Bufet Valea
15.07.2005, convocat„ Ón conformitate cu prevederile     Chioarului - Valea Chioarului nr. 73, Magazin Mixt
art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i     Mesteac„n - Mesteac„n nr. 9, ABC Valea Chioarului -
func˛ionarea cooperativei, hot„r„∫te:             Valea Chioarului nr. 147/A, Magazin Mixt Valea
  Art. 1. Pentru conformitate cu prevederile legii de    Chioarului - Valea Chioarului nr. 73.
organizare ∫i func˛ionare a cooperativei, denumiea        Art. 4. Celelalte prevederi cu privire la constituirea
cooperativei se schimb„ ∫i devine Societatea Cooperativ„   cooperativei conforme cu prevederile legii de organizare
de Consum CONSUMCOOP VALEA CHIOARULUI ∫i are
                               ∫i func˛ionare a cooperativei r„m‚n neschimbate.
forma juridic„ de societate cooperativ„ de consum de
gradul 1.                             (22/31.301)
  Art. 2. Œn urma modific„rilor prev„zute prin lege aduse                *
statutului cooperativei, acesta se Ónlocuie∫te cu actul
constitutiv prin care se stabile∫te:
                                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  Capitalul social subscris al societ„˛ii cooperative de
                                  PRISLOPUL SCM Bor∫a, jude˛ul Maramure∫
consum de 10.200 lei RON, care se divide Ón 51 p„r˛i
sociale cu o valoare nominal„ fiecare de 200 lei RON ∫i
este de˛inut de membrii cooperatori nominaliza˛i Ón                HOT√R¬REA NR. 2
Anexa 1 la actul constitutiv.                 din 25 octombrie 2005 a adun„rii generale extraordinare
  Din capitalul social subscris este v„rsat„ suma de
                                 din cadrul Cooperativei PRISLOPUL CM, cu sediul
5.300 lei RON reprezent‚nd 51,96% din cel subscris.
                                 social Ón Bor∫a, str. Decebal nr. 4, Ónmatriculat„ la
  Administrarea ∫i gestionarea societ„˛ii cooperative de
                                Oficiul registrului comer˛ului J 24/714/29.10.1991, cod
consum sunt asigurate de consiliul de administra˛ie
                                       unic de Ónregistrare 2959537
format din urm„torii membri ale∫i pe o perioad„ de 4
ani:                               Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
  Costin Otilia Aurora, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data   cooperatori din cadrul Cooperativei PRISLOPUL CM Ón
de 16.02.1954 Ón Valea Chioarului, cod numeric personal    conformitate cu prevederile art. 117, alin (5) din Legea
2540216242536, domiciliat„ Ón Valea Chioarului nr. 65,
                               nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
pre∫edinte;
                               hot„r„∫te:
  Sima Liana Florina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
de 27.04.1975 Ón ™omcuta Mare, cod numeric personal       1. Aprob„ raportul privind situa˛ia patrimoniului, a
2750427242532, domiciliat„ Ón Valea Chioarului nr. 133,    p„r˛ilor sociale pe fiecare membru ∫i a modului de
membru;                            formare a capitalului social.
  Pop Victor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        2. Aprob„ modificarea statutului societ„˛ii ∫i adopt„ un
29.08.1952 Ón Fericea, cod numeric personal          nou statut, conform prevederilor Legii nr. 1/2005.
1520829242533, domiciliat Ón Mesteac„n nr. 8/A,
                                 3. Aprob„ raportul privind situa˛ia persoanelor care au
membru;
                               f„cut contesta˛ii conform prevederilor art. 117 din Legea
  Munteanu Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                               nr. 1/2005.
13.07.1964 Ón Valea Chioarului, cod numeric personal
1640713242530, domiciliat Ón Valea Chioarului nr. 80,      4. Aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM MM ∫i
membru;                            asocierea la viitoarea UJCM/asocia˛ie.
  Tuns Zamfira, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de       5. Aprob„ Óncetarea calit„˛ii de membru al consiliului
8.09.1956 Ón Valea Chioarului, cod numeric personal      de administra˛ie a urm„toarelor persoane:
2560908242538, domiciliat„ Ón Valea Chioarului nr. 72/5,
                                 1. Mihali Victoria;
membru;
  Cenzorii societ„˛ii cooperativ„ de consum ale∫i pe o     2. Timi∫ Zenovia;
perioad„ de 3 ani sunt urm„torii:                3. Hantig Viorica.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005                15

  6. Alege Ón func˛ia de administrator unic ∫i respectiv     c) alte activit„˛i:
de pre∫edinte a societ„˛ii cooperative pe Mihali Victoria,     1821 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte pentru
cod numeric personal 2551106241341, n„scut„ Ón Bor∫a      lucru;
la data de 6.11.1955, domiciliat„ Ón Bor∫a, Str. Victoriei     1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
nr. 62, cet„˛ean rom‚n.                    (exclusiv lenjeria de corp);
  7. Alege Ón func˛ia de cenzor pe numitul Popescu        1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;
Mihail, cod numeric personal 1671205253190, n„scut la       1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
data de 5.12.1967 Ón Nicolae B„lcescu, jude˛ul Mehedin˛i,   accesorii neclasificate Ón alt„ parte;
domiciliat Ón Baia Mare, Str. Metalurgiei nr. 13, cet„˛ean     5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
rom‚n.                             nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
  8. Alege Ón func˛ia de cenzor supleant pe numitul     alimentare, b„uturi ∫i tutun;
Tomaiaga Vasile, cod numeric personal 1510929241334,        5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
n„scut la data de 29.09.1951 Ón comuna Moisei, jude˛ul     proaspete;
Maramure∫, domiciliat Ón Bor∫a, Str. Releului nr. 16,
                                  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i
cet„˛ean rom‚n.
                                de parfumerie;
  9. Œmputernice∫te pe dna Mihali Victoria, Ón calitate de
                                  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
pre∫edinte, s„ depun„ hot„r‚rile adun„rii generale la
                                  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
Oficiul registrului comer˛ului Ón vederea Ónscrierii
                                  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate
men˛iunilor.
                                electromenajere, aparate de radio ∫i televizoare;
  (23/31.302)                          5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole
          HOT√R¬REA NR. 1               de papet„rie;
din 25 octombrie 2005 a adun„rii generale extraordinare      5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i alte articole din
  din cadrul Cooperativei PRISLOPUL CM, cu sediul       piele;
  social Ón Bor∫a, str. Decebal nr. 4, Ónmatriculat„ la      5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
 Oficiul registrului comer˛ului J 24/714/29.10.1991, cod   gospod„resc;
 unic de Ónregistrare 2959537, cu privire la modificarea      5540 - baruri;
statutului societ„˛ii cooperative conform prevederilor Legii    7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei   proprii sau Ónchiriate;
                                  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
  Adunarea general„ extraordinar„ Óntrunit„ Ón data de
                                neclasificate Ón alt„ parte.
25.10.2005, v„z‚nd prevederile art. 117 alin. (1) din
                                  VI. Capitalul social
Legea nr. 1/2005, a hot„r‚t modificarea statutului
                                  Art. 6. Capitalul social al societ„˛ii cooperative nu
societ„˛ii astfel:
                                poate fi mai mic de 500 lei RON.
  1. I. Membrii cooperatori
  Art. 1. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de       Un membru cooperator trebuie s„ de˛in„ un capital
gradul 1 PRISLOPUL SCM are la data adopt„rii          social de minim 100 lei RON, f„r„ a putea dep„∫i 20%
prezentei hot„r‚ri drept membri cooperatori persoanele     din capitalul social.
cuprinse Ón anexa nr. 1.                      Art. 7. Valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale este de
  Societatea cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ va putea      10 lei RON.
func˛iona cu un num„r minim de 5 membri cooperatori.        Art. 8. Capitalul social subscris ∫i v„rsat de membrii
  II. Forma ∫i gradul societ„˛ii               cooperatori este de 4.970 lei RON divizat Ón 497 p„r˛i
  Art. 2. Societatea este societate cooperativ„       sociale Ón valoare de 10 lei RON fiecare.
me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.                    Capitalul social de˛inut de fiecare membru cooperator
  III. Denumirea societ„˛ii                 este men˛ionat Ón anexa nr. 1 la prezenta hot„r‚re.
  Art. 3. Denumirea societ„˛ii este Societatea          VII. Durata societ„˛ii
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PRISLOPUL SCM.             Art. 9. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  IV. Sediul societ„˛ii                   PRISLOPUL SCM are o durat„ nelimitat„.
  Art. 4. Sediul societ„˛ii este Ón Bor∫a, Str. Victoriei    VIII. Administrarea societ„˛ii
nr. 1.                               Art. 10. Societatea este administrat„ de un
  V. Obiectul de activitate                 administrator unic, care este ∫i pre∫edintele societ„˛ii.
  Art. 5. Societatea me∫te∫ug„reasc„ are urm„torul        Administratorul unic ∫i pre∫edinte al societ„˛ii
obiect de activitate:                     cooperative este Mihali Victoria, cod numeric personal
  a) domeniul principal:                   2551106241341, n„scut„ Ón Bor∫a la data de 6.11.1955,
  930 - alte activit„˛i de servicii:             domiciliat„ Ón Bor∫a, Str. Victoriei nr. 62, cet„˛ean rom‚n.
  b) activitatea principal„:                   Mandatul administratorului unic este p‚n„ la data de
  9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.    24.10.2009.
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/24.XI.2005

  IX. Cenzori                                comuna Moisei, jude˛ul Maramure∫, domiciliat Ón Bor∫a,
 Comisia de cenzori este format„ din o persoan„ ∫i un             Str. Releului nr. 16, cet„˛ean rom‚n, Ón calitate de
membru supleant ∫i are urm„toarea componen˛„:                 membru supleant.
  - Popescu Mihail, cod numeric personal                     Durata mandatului cenzorului este p‚n„ la data de
1671205253190, n„scut la data de 5.12.1967 Ón Nicolae             24.10.2008.
B„lcescu, jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón Baia Mare, Str.            Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
Metalurgiei nr. 13, cet„˛ean rom‚n, Ón calitate de               cooperatori, v„z‚nd modific„rile aduse statutului ∫i
membru.                                    prevederile Legii nr. 1/2005, va proceda la adoptarea
                                        unui nou statut.
 - Tomaiaga Vasile, cod numeric personal
1510929241334, n„scut la data de 29.09.1951 Ón                    (24/31.302)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
     Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                 &JUYDGY|065444]
                   Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 69/24.XI.2005 con˛ine 16 pagini.    Pre˛ul: 2,88 lei noi/28.800 lei vechi   ISSN 1841—2718

				
DOCUMENT INFO