051 - PDF by tradetrek

VIEWS: 249 PAGES: 48

									                         PARTEA A VII-A
Anul 173 (I) — Nr. 51       PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE            Mar˛i, 20 septembrie 2005     PUBLICAfiII         ALE    SOCIET√fiILOR            COOPERATIVE

     Societatea Cooperativ„ de Consum               Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
    COMSUMCOOP INEU, Ineu, jude˛ul Arad                     PRECIZIA SCM
                                          Arad, jude˛ul Arad
           ACT ADIfiIONAL
                                           ACT ADIfiIONAL
   la statutul Societ„˛ii Cooperative de Consum        la statutul Societ„˛ii Cooperative pe Ac˛iuni PRECIZIA
         COMSUMCOOP INEU                  SCA, cu sediul Ón Arad, str. Banu M„r„cine nr. 22,
                                Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului Arad cu nr.
  Subsemnata ™irian Ana, domiciliat„ Ón Ineu, Str.
                                         J 02/1845/1991, cod unic
Republicii nr. 45, bl. 22, sc. B, et. 2, ap. 7, identificat„           de Ónregistrare 1710618
cu C.I. seria AR nr. 244297, eliberat„ de Poli˛ia Ora∫ului
                                  Subsemnatul Laz„r Cornel, cod numeric personal
Ineu la data de 17.01.2005, Ómputernicit„ Ón adunarea      1620604024685, n„scut la data de 4.06.1962 Ón comuna
general„ a Societ„˛ii Cooperative de Consum           Covasant, jude˛ul Arad, domiciliat Ón satul Galsa nr. 57,
COMSUMCOOP INEU, Óntrunit„ Ón condi˛iile Legii nr.       comuna Covasant, jude˛ul Arad, posesorul C.I. seria AR
                                nr. 221899, eliberat„ de Poli˛ia Ora∫ului P‚ncota la
1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, Ón
                                23.07.2004, Ómputernicit Ón adunarea general„ a
data de 4.07.2005, solicit darea de dat„ cert„ prezentului   PRECIZIA SCA din 15.05.2005, Ón baza hot„r‚rii nr. 1,
act adi˛ional, prin care:                    solicit atestarea prezentului act adi˛ional, prin care se
  Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de cenzor Rus Daniela.     modific„ statutul de func˛ionare al PRECIZIA SCA, cu
                                sediul Ón Arad, str. Banu M„r„cine nr. 22, bl. 1E, ap. B,
Se nume∫te Ón func˛ia de cenzor al Societ„˛ii Cooperative
                                Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
de Consum COMSUMCOOP INEU, pe o perioad„ de trei        organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i ale statutului
ani, cu Óncepere de la data de 4.07.2005, Moga Aurel,      adoptat de Congresul Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti dup„
domiciliat Ón Ineu, str. M„r„∫e∫ti nr. 5, identificat cu C.I.  cum urmeaz„:
                                  Art. 1. Se modific„ art. 1 din statut, Ón sensul c„
seria AR nr. 198656, cod numeric personal
                                forma societ„˛ii va fi: societate cooperativ„
1690704051092, eliberat„ de Poli˛ia Ora∫ului Ineu la data    me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1, cu durat„ nedeterminat„.
de 17.02.2004.                           Art. 2. Se modific„ art. 2 alin 1 ∫i 3 din statut, Ón
  Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor         sensul c„ Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
prevederile actului constitutiv al Societ„˛ii Cooperative de  PRECIZIA SCM poate func˛iona cu un num„r minim de
                                10 membri ∫i cu un capital social minim de 3.000 lei.
Consum COMSUMCOOP INEU.                      Art. 3. Se modific„ art. 3 alin. 1 privind denumirea
  Tehnoredactat Ón 5 (cinci) exemplare originale, ce vor    societ„˛ii, aceasta schimb‚ndu-se din PRECIZIA SCA Ón
primi dat„ cert„ azi, 18 iulie 2005.              Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PRECIZIA
                                SCM.
  (1/10.096)                           Art. 4. Se modific„ art. 4 din statut Ón privin˛a
               *                 obiectului principal de activitate, Ón sensul c„ acesta va fi
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

3622 - fabricarea bijuteriilor ∫i articolelor similare din      Art. 23. (1) Hot„r‚rile adun„rilor generale se iau prin
metale ∫i pietre.                         vot deschis, cu excep˛ia prev„zut„ la alin. 2.
  Art. 5. Se modific„ art. 12 alin. 1, 2 ∫i 4 ∫i art. 14,      (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea
privind convocarea adun„rii generale, dreptul la vot al      pre∫edintelui, a celorlal˛i membri ai consiliului de
cooperatorilor ∫i modalitatea de votare, acestea devenind     administra˛ie, a cenzorilor ∫i a suplean˛ilor acestora,
art. 17, 18 ∫i 19, urm‚nd a avea urm„torul con˛inut:       pentru revocarea lor ∫i pentru luarea hot„r‚rilor
  îArt. 17. (1) Consiliul de administra˛ie este obligat s„   referitoare la r„spunderea administratorilor.”
convoace adunarea general„: la cererea a cel pu˛in 1/10        Art. 6. Se modific„ art. 18 alin. 1, pct. a), 24 ∫i 26, Ón
din num„rul total al membrilor cooperatori sau a         sensul c„ administratorii se aleg pentru o perioad„ de 4
cenzorilor; Ón situa˛ia Ón care se constat„ c„, Ón urma      ani, cenzorii ∫i suplean˛ii, pentru un mandat de 3 exerci˛ii
unor pierderi, activul net determinat ca diferen˛„ Óntre     financiare, iar membrii consiliului social pentru o perioad„
totalul activelor ∫i datoriile societ„˛ii cooperative       de 4 ani.
reprezint„ mai pu˛in de jum„tate din valoarea capitalului       Art. 7. Se modific„ art. 20 din statut privind garan˛ia
social; Ón situa˛ia Ón care se constat„ reducerea         administratorilor, acesta devenind art. 30(1) ∫i av‚nd
num„rului membrilor cooperatori ori a capitalului social     urm„torul con˛inut:
sub minimul legal; Ón oricare alte situa˛ii Ón care se        îArt. 30 (1). Administratorii sunt obliga˛i s„ depun„ Ón
impune convocarea adun„rii generale.               termen de 30 de zile de la alegerea lor o garan˛ie
  (2) Adunarea general„ va avea loc Ón termen de 30       b„neasc„ egal„ cu valoarea a zece p„r˛i sociale; pentru
de zile de la data constat„rii situa˛iilor men˛ionate la     nedepunerea garan˛iei Ón termenul prev„zut cel Ón cauz„
alin. (1).                            va fi revocat din func˛ie.”
                                   Art. 8. (1) Se modific„ art. 27 Ón privin˛a capitalului
  Art. 18 (1). La prima convocare, adunarea general„
                                 social, astfel c„ acesta este variabil ∫i nu poate fi mai
este legal constituit„ Ón prezen˛a a jum„tate plus unu din
                                 mic de 3.000 lei; la data adopt„rii prezentului act
num„rul membrilor cooperatori, ale c„ror aporturi s„
                                 adi˛ional, capitalul social este de 31.930 lei, fiind
reprezinte cel pu˛in 51 % din capitalul social, ∫i poate
                                 constituit din p„r˛i sociale a c„ror valoarea nominal„ este
lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea de voturi din totalul
                                 de 10 lei fiecare.
voturilor aferente membrilor cooperatori prezen˛i.
                                   Art. 9. Se modific„ art. 29 ∫i 30 din statut, acestea
  (2) La prima convocare, adunarea general„           devenind art. 49, av‚nd urm„torul con˛inut: îValoarea
extraordinar„ este legal constituit„ Ón prezen˛a a trei      minim„ obligatorie a aporturilor individuale ale
p„trimi din num„rul membrilor coooperatori, ale c„ror       cooperatorilor la capitalul social se stabilesc anual de
aporturi s„ reprezinte cel pu˛in trei p„trimi din capitalul    c„tre adunarea general„, care pentru anul 2005 este de
social ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea de      300 lei.”
voturi din totalul voturilor aferente membrilor cooperatori
                                   Art. 10. Se modific„ art. 31 prin introducerea la
prezen˛i.
                                 capitolul V a sec˛iunii a 3-a - majorarea sau reducerea
  (3) Œn cazul Ón care nu sunt Óntrunite cerin˛ele       capitalului social, d‚ndu-se articolelor o nou„ numerotare
prev„zute la alin. (1), adunarea general„ ordinar„ ce se     ∫i av‚nd urm„torul con˛inut: îCapitalul social se poate
va Óntruni la a doua convocare poate s„ delibereze        majora prin aportul de noi p„r˛i sociale, prin hot„r‚rea
asupra problemelor Ónscrise pe ordinea de zi, cu condi˛ia     adun„rii generale extraordinare; Ón situa˛ia Ón care
s„ fie prezen˛i cel pu˛in 1/3 din num„rul membrilor        majorarea este mai mare de 10 % hot„r‚rea se public„
cooperatori, ale c„ror aporturi s„ reprezinte cel pu˛in 1/3    Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a.
din capitalul social, ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu        Capitalul social poate fi redus prin hot„r‚rea adun„rii
majoritatea de voturi din totalul voturilor aferente       generale extraordinare ∫i se poate face numai dup„
membrilor cooperatori prezen˛i.                  trecerea a 30 de zile de la data afi∫„rii acesteia la sediul
  (4) Œn cazul Ón care nu sunt Óndeplinite condi˛iile      societ„˛ii cooperative; dac„ reducerea este mai mare de
prev„zute la alin. (2), adunarea general„ extraordinar„ ce    10 %, hot„r‚rea se men˛ioneaz„ Ón registrul comer˛ului.”
se va Óntruni la a doua convocare poate s„ delibereze         Art. 11. Se modific„ art. 33, 35, 36 ∫i 37 din statut,
asupra problemelor Ónscrise pe ordinea de zi, cu condi˛ia     privind restituirea contravalorii p„r˛ilor sociale, acestor
s„ fie prezen˛i cel pu˛in jum„tate din num„rul membrilor     articole d‚ndu-li-se o nou„ numerotare ∫i av‚nd
cooperatori, ale c„ror aporturi s„ reprezinte cel pu˛in      urm„torul con˛inut:
jum„tate din capitalul social, ∫i poate lua hot„r‚ri valabile     îLa Óncetarea calit„˛ii de membru cooperator, cel Ón
cu majoritatea de voturi din totalul voturilor aferente      cauz„ are dreptul la plata contravalorii p„r˛ilor sociale
membrilor cooperatori prezen˛i.                  de˛inute, la valoarea lor nominal„, precum ∫i la plata
  (5) Œn situa˛ia Ón care nu sunt Óndeplinite condi˛iile nici  dividendelor cuvenite.
Ón cazul Óntrunirii la a doua convocare, potrivit alin. (3) ∫i    Termenul Ón care societatea cooperativ„ este obligat„
alin. (4), adunarea general„ ordinar„ sau extraordinar„      la plata acestora nu poate fi mai mare de 1 an de la
se va reconvoca p‚n„ la Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute    data na∫terii dreptului.
la cele dou„ alineate.                        P„r˛ile sociale a c„ror contravaloare a fost pl„tit„
  Art. 19. La adun„rile generale ale membrilor         celor Ón drept sunt preluate de societatea cooperativ„,
cooperatori de la PRECIZIA SCM, fiecare membru          urm‚nd anularea lor. Anularea determin„ reducerea
cooperator are dreptul de vot propor˛ional cu num„rul de     corespunz„toare a capitalului social.
p„r˛i sociale de˛inute ∫i integral achitate, Ón limita        P„r˛ile sociale a c„ror contravaloare nu a fost
prev„zut„ de lege, fiecare parte social„ reprezent‚nd un     solicitat„ sau nu a fost ridicat„ de persoanele Ón drept Ón
vot.                               termenul precizat se scot din capitalul social la
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                3

Óncheierea termenului, prin preluarea lor de c„tre       638146, eliberat„ de Poli˛ia Arad, domiciliat„ Ón Arad, bd.
societatea cooperativ„, urmat„ de anularea lor.         Iuliu Maniu nr. 15, bl. E, sc. A, ap. 15;
  Sumele ˛inute la dispozi˛ie care nu au fost ridicate de     3. Furca Teodora, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
mo∫tenitorii legali ai fostului membru cooperator p‚n„ la    2.10.1949 Ón comuna Turburea, jude˛ul Gorj, cod numeric
Ómplinirea termenului general de prescrip˛ie se prescriu ∫i   personal 2491002020039, posesoare a B.I. seria B.Z. nr.
se vireaz„ Ón partea indivizibil„ a patrimoniului societ„˛ii  080108, eliberat de Poli˛ia Arad, domiciliat„ Ón Arad, str.
cooperative.”                          Horea;
  Art. 12. Se modific„ art. 38 privind membrii          • cenzori suplean˛i:
organiza˛iei, Ón sensul c„ au calitatea de membri          1. Brezoi Paulina-Aurora, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
cooperatori persoanele fizice care au Ómplinit v‚rsta de    20.12.1952 Ón comuna Sopotul Vechi, jude˛ul Cara∫-
16 ani, au fost cooptate de c„tre adunarea general„ ∫i     Severin, cod numeric personal 2521220020014,
particip„ cu aportul lor la capitalul social.          posesoare a B.I. seria D.A. nr. 836046, eliberat de Mili˛ia
  Art. 13. Se introduce capitalul VI - Regimul juridic al   Arad la 7.08.1986, domiciliat„ Ón Arad, Micalaca Sud, str.
bunurilor aflate Ón proprietatea PRECIZIA S.C.M. -, astfel:   Cenad nr. 6, bl. 232, ap. 30;
  îProprietatea PRECIZIA SCM este privat„. Patrimoniul      2. Kocacs Iuliana-Margareta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
se compune din partea divizibil„ ce include valoarea      la 27.04.1952, cod numeric personal 2520427020011,
p„r˛ilor sociale, precum ∫i dividendele cuvenite membrilor   posesoare a C.I. seria AR nr. 164952, eliberat„ de
cooperatori ∫i partea indivizibil„, care este acea parte a   Poli˛ia Arad la 25.06.2003, domiciliat„ Ón Arad, str.
patrimoniului societ„˛ii cooperative acumulat de aceasta    Caransebe∫ nr. 15, bl. 10, sc. A, ap. 8;
Ón decursul activit„˛ii, mai pu˛in partea divizibil„, ∫i este    3. Pere Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la 9.09.1958
proprietatea societ„˛ii cooperative me∫te∫ug„re∫ti       Ón Arad, cod numeric personal 2580909020038,
PRECIZIA SCM, persoan„ juridic„.                posesoare a C.I. seria AR nr. 125483, eliberat„ de
                                Poli˛ia Arad la 2.09.2002, domiciliat„ Ón Arad, str. Grigore
  Art. 14. Se modific„ art. 47 Ón privin˛a excluderii din
                                Tocilescu nr. 11.
societate a membrilor cooperatori, acesta av‚nd
                                  Art. 19. Se revoc„ din func˛ia de Ómputernici˛i Toma
urm„torul con˛inut ∫i d‚ndu-i-se o alt„ numerotare:
                                Ioan Maxim ∫i Hafiuc Veronica.
îMembrii cooperatori pot fi exclu∫i dac„ nu au v„rsat Ón
                                  Art. 20. Se radiaz„ punctul de lucru din Arad, calea
termen aporturile la capitalul social, nu mai Óndeplinesc
                                Aurel Vlaicu, b. A 8 (Sec˛ia cur„˛„torie), ca urmare a
cerin˛ele prev„zute de statut, sunt Ón acela∫i timp sau
                                restr‚ngerii activit„˛ii.
devin membri cooperatori Óntr-o alt„ societate cooperativ„
                                  Art. 21. La punctul de lucru Sec˛ia electrocasnice, se
concurent„ ori desf„∫oar„ activit„˛i concuren˛iale pe cont
                                modific„ denumirea str„zii din M„r„∫e∫ti nr. 9-11 Ón
propriu sau Ón contul altei persoane. Hot„r‚rea de
                                Octavian Goga nr. 21, conform extrasului de carte
excludere se ia de c„tre adunarea general„, la
                                funciar„.
propunerea consiliului de administra˛ie, ∫i se comunic„
                                  Art. 22. Membrii cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative
celui Ón cauz„ Ón termen de 15 zile prin scrisoare
                                Me∫te∫ug„re∫ti de gradul 1 PRECIZIA SCM sunt:
recomandat„ cu confirmare de primire.”
                                  1. Steurer Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Art. 15. Se introduce art. 67, care va avea urm„torul
                                13.09.1963 Ón Arad, cod numeric personal
con˛inut: îCalitatea de membru cooperator lucr„tor
                                1630913020030, posesor al C.I. seria AR nr. 058157,
Ónceteaz„ o dat„ cu Óncetarea conven˛iei individuale de
                                eliberat„ de Poli˛ia Arad la 5.02.2001, domiciliat Ón Arad,
munc„, astfel: de drept, ca urmare a acordului p„r˛ilor,
                                str. Gen. David Praporgescu nr. 7, ap. 1;
unilateral ∫i se prev„d Ón regulamentul de ordine
                                  2. Rusz Ecaterina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
interioar„.”
                                2.05.1975    Ón   Arad,  cod  numeric   personal
  Art. 16. Se revoc„ din func˛ia de administrator Stoian   2750502020024, posesoare a C.I. seria AR nr. 001298,
Rodica ∫i se alege administrator Dinneyes Gabriela,       eliberat„ de Poli˛ia Arad la 19.04.1999, domiciliat„ Ón
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la 18.02.1963 Ón Arad,         Arad, str. Popa Simion nr. 32, bl. 227, ap. 1;
posesoare a C.I. seria AR nr. 161210, eliberat„ de         3. Popa Mircia, cet„˛ean rom‚n, n„scut la 19.08.1958
Poli˛ia Arad la 3.06.2003, cod numeric personal         Ón L„z„reni, jude˛ul Bihor, cod numeric personal
2630218020014, domiciliat„ Ón Arad, str. Banu M„r„cine,     1580819020062, posesor al C.I. seria AR nr. 148574,
bl. 12, sc. C, ap. 1.                      eliberat„ de Poli˛ia Arad la 5.03.2003, domiciliat Ón Arad,
  Art. 17. Se modific„ numele administratorului din      Pia˛a Sporturilor nr. 10, bl. 25, ap. 61;
Cismas Neli Ón Popa Neli, aceasta fiind identificat„ cu       4. Strajan Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la 21.03.1953
C.I. seria AR nr. 188575, eliberat„ de Poli˛ia Arad la     Ón Arad, cod numeric personal 1530321020075, posesor
18.11.2003.                           al B.I. seria D.G. nr. 830419, eliberat de Mili˛ia Arad la
  Art. 18. Se aleg Ón func˛ia de cenzori, pe o perioad„    20.04. 1988, domiciliat Ón Arad, Splaiul Praporgescu nr.
de 3 ani:                            25, bl. 18, ap. 33;
  1. Farkas Etelca, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la          5. Rusz Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
20.07.1942 Ón Ungaria, Kis Pest, cod numeric personal      1.12.1946    Ón   Arad,  cod  numeric   personal
2420720020023, posesoare a C.I. seria AR nr. 213083,      14612001020037, posesor al B.I. seria B.E. nr. 155464,
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 26.05.2004, domiciliat„ Ón     eliberat de Mili˛ia Arad la 1.09.1981, domiciliat Ón Arad,
Arad, str. Horea nr. 4, bl. H 10, ap. 14;            Micalaca I Sud, bl. 227, ap. 1;
  2. Kori Maria-Magdalena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la       6. Laz„r Cornel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la 4.06.1962
9.12.1943 Ón Ungaria, Dunaharaszti, cod numeric         Ón comuna Covasant, cod numeric personal
personal 2431209020011, posesoare a C.I. seria HC nr.      1620604024685, posesor al C.I. seria AR nr. 221899,
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

eliberat„ de Poli˛ia Arad la 23.07.2004, domiciliat Ón satul  personal 2550723020049, posesoare a C.I. seria AR nr.
Galsa nr. 57, comuna ™iria, jude˛ul Arad;           046247, eliberat„ de Poli˛ia Arad la 31.10.2000,
  7. Vlad Angela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón Arad la     domiciliat„ Ón Arad, aleea R„s„ritul nr. 2, bl. 22, ap. 20;
5.05.1959, cod numeric personal 2590505020022,           20. Onc Viorica-Emilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
posesoare a B.I. seria G.R. nr.334834 , eliberat de      10.09.1959 Ón B„ne∫ti, jude˛ul Arad, cod numeric
Poli˛ia Arad, domiciliat„ Ón Arad, Str. P„∫unei nr. 19;    personal 2590910020037, posesoare a B.I. seria D.G. nr.
  8. Toth Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la       830928, eliberat de Mili˛ia Arad la 5.05.1988, domiciliat„
20.11.1954 Ón Brateiu, jude˛ul Sibiu, cod numeric       Ón Arad, Str. Armoniei nr. 14;
personal 2541120021879, posesoare a C.I. seria AR nr.       21. Mera Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la 4.01.1963
181762, eliberat„ de Poli˛ia Chi∫ineu Cri∫ la 3.10.2003,    Ón S„v‚r∫in, cod numeric personal 2630104020022,
domiciliat„ Ón Chi∫ineu-Cri∫, Str. Prim„verii nr. 10;     posesoare a B.I. seria D.B. nr. 997309, eliberat de
  9. Ghergari Ana-Adina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     Poli˛ia Arad, domiciliat„ Ón Arad, Str. Sem„n„torilor nr.
25.07.1951 Ón comuna Ro∫ia, jude˛ul Arad, cod numeric     233, ap. 7;
personal 2510725020017, posesoare a B.I. seria B.R. nr.      22. Mos Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
174430, eliberat de Poli˛ia Arad, domiciliat„ Ón Arad,     25.07.1953 Ón Cole∫ti, jude˛ul Bihor, cod numeric
aleea Neptun nr. 1, bl. Y 7, sc. C, ap. 16;          personal 1530725020089, posesorul C.I. seria AR nr.
  10. Pinter ™tefan-Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón     161544, eliberat„ de Poli˛ia Arad la 5.06.2003, domiciliat
Arad   Ón  8.09.1947,    cod  numeric   personal  Ón F‚nt‚nele nr. 481, jude˛ul Arad;
1470908020047, posesorul C.I. seria AR nr. 078157,         23. Mihailovits Iosif Emil, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 23.07.2001, domiciliat Ón     8.02.1961   Ón  Arad,   cod   numeric   personal
Arad, aleea Saturn nr. 4, bl. A 20, sc. C, ap. 20;       1610208020029, posesorul C.I. seria AR nr. 034104,
  11. Kovacs-Sima Gabriel-Csaba, cet„˛ean rom‚n,       eliberat„ de Poli˛ia Arad la 26.07.2000, domiciliat Ón
n„scut la 2.05.1968 Ón Arad, cod numeric personal       Arad, Str. Clujului nr. 95 A;
1680502024490, posesorul C.I. seria AR nr. 239543,         24. Maliga Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la 1.02.1944
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 25.11.2004, domiciliat Ón     Ón Turnu, jude˛ul Arad, cod numeric personal
Arad, bd. Gen. V. Milea nr. 5-7, sc. B, ap. 45;        1440201020031, posesorul B.I. seria B.T. nr. 513858,
  12. Dinnyes Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      eliberat de Poli˛ia Arad, domiciliat Ón Arad, str. Predeal
18.02.1963 Ón Arad, cod numeric personal            nr. 9 A, bl. 8, sc. E, ap. 9;
2630218020014, posesoare a C.I. seria AR nr. 161210,        25. Milas Petre, cet„˛ean rom‚n, n„scut la 14.12.1954
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 3.06.2003, domiciliat„ Ón     Ón comuna Buc∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric
Arad, str. Banu M„r„cine nr. 12, sc. C, ap. 1;         personal 1541214020049, posesorul C.I. seria AR nr.
  13. Toth Marcel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la         010153, eliberat„ de Poli˛ia Arad la 27.09.1999, domiciliat
22.07.1962 Ón F„get, jude˛ul Timi∫, cod numeric personal    Ón Arad, aleea Saturn nr. 4 A, bl. A/21, sc. B, ap. 61;
1620722020038, posesorul C.I. seria AR nr. 048570,         26. Nagy Tiberiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 15.11.2000, domiciliat Ón     11.04.1959 Ón Pecica, jude˛ul Arad, cod numeric personal
Arad, Str. Pionierilor, bl. 57, sc. B, ap. 2;         1590411020099, posesorul C.I. seria AR nr. 166499,
  14. Orvos Eleonora, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la       eliberat„ de Poli˛ia Arad la 7.07.2003, domiciliat Ón
14.09.1966 Ón Arad, cod numeric personal            Pecica nr. 1508, jude˛ul Arad;
2660914020021, posesoare a C.I. seria AR nr. 173116,        27. Lupsa Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 15.08.2003, domiciliat„ Ón    12.06.1960 Ón Cuied, jude˛ul Arad, cod numeric personal
Arad, Str. F‚nt‚nii nr. 67;                  2600612024904, posesoare a C.I. seria AR nr. 071891,
  15. Petre Livia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la        eliberat„ de Poli˛ia Arad la 31.05.2001, domiciliat„ Ón
13.09.1955 Ón Arad, cod numeric personal            Cuied nr. 168, jude˛ul Arad;
2550913020040, posesoare a B.I. seria G.R. nr. 648212,       28. Kiss Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
eliberat de Poli˛ia Arad, domiciliat„ Ón Arad, Str. S.     7.05.1948   Ón  Arad,   cod   numeric   personal
™aguna nr. 136;                        1480507020031, posesorul B.I. seria B.K. nr. 968852,
  16. Popa Neli, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la 18.03.1958    eliberat de Poli˛ia Arad, domiciliat Ón Arad, aleea Hercule
Ón Seleu∫, jude˛ul Arad, cod numeric personal         nr. 2, bl. B 18, sc. A, ap. 6;
2580318020020, posesoare a C.I. seria AR nr. 188575,        29. Kovacs Brigitta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 18.11.2003, domiciliat„ Ón    1.02.1977   Ón  Arad,   cod   numeric   personal
Arad, Pia˛a Sporturilor nr. 10, bl. 25, ap. 61;        2770201020035, posesoare a C.I. seria AR nr. 061942,
  17. Popa Nichita, cet„˛ean rom‚n, n„scut la        eliberat„ de Poli˛ia Arad la 7.03.2001, domiciliat„ Ón
27.09.1955 Ón Arad, cod numeric personal            Arad, Str. Streiului nr. 1-3, bl. 13, sc. A, ap. 2;
1550927020029, posesorul B.I. seria B.Z. nr. 081870,        30. Junc Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
eliberat de Poli˛ia Arad, domiciliat Ón Arad, Str. Miori˛ei  9.01.1977   Ón  Arad,   cod   numeric   personal
nr. 44, bl. 183 C, ap. 8;                   1770109020031, posesorul C.I. seria AR nr. 008142,
  18. Otlacan Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la        eliberat„ de Poli˛ia Arad la 30.08.1999, domiciliat Ón
12.07.1951 Ón Macea, jude˛ul Arad, cod numeric personal    Arad, str. Predeal nr. 12, bl. 2 A, sc. C, ap. 23;
1510712022621, posesorul B.I. seria B.R. nr. 429141,        31. Jonas Claudiu-Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
eliberat de Poli˛ia Curtici, domiciliat Ón Macea nr. 1511,   3.08.1985   Ón  Arad,   cod   numeric   personal
jude˛ul Arad;                         1850803020073, posesorul C.I. seria AR nr. 008102,
  19. Markus Magdalena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      eliberat„ de Poli˛ia Arad la 27.08.1999, domiciliat Ón
23.07.1955 Ón comuna Pilu, jude˛ul Arad, cod numeric      Pecica nr. 461, jude˛ul Arad;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                5

  32. Indreica Florin-Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut    eliberat de Mili˛ia Arad la 12.05.1989, domiciliat„ Ón Arad,
la 15.08.1973, cod numeric personal 1730815020012,       Str. Voinicilor, bl. 246/a, ap. 14;
posesorul C.I. seria AR nr. 052448, eliberat„ de Poli˛ia      45. Almasi Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
Arad la 18.12.2000, domiciliat Ón Arad, aleea Neptun nr.    10.05.1957 Ón Varia∫u Maria, jude˛ul Arad, cod numeric
2, b. Y 4, ap. 30;                       personal 2570510020011, posesoare a C.I. seria AR nr.
  33. Ivan Cornelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la        171002, eliberat„ de Poli˛ia Arad la 4.08.2003, domiciliat„
16.10.1961 Ón Lipova, cod numeric personal           Ón Arad, str. Gen. David Praporgescu nr. 28, bl. 41,
2611016023600, posesoare a C.I. seria AR nr. 207357,      ap. 2;
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 20.04.2004, domiciliat„ Ón       46. Antal Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la 30.03.1946
Arad, str. Ghiba Birta nr. 21, ap. 2;              Ón Brusturi, jude˛ul Arad, cod numeric personal
  34. Ienasescu Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón Arad    1460330020017, posesorul B.I. seria B.N. nr. 350885,
la 2.05.1958, cod numeric personal 2580502020042,        eliberat de Mili˛ia Arad la 5.05.1980, domiciliat Ón Arad,
posesoare a C.I. seria AR nr. 088373, eliberat„ de       str. Brezoianu nr. 2, bl. A 34, sc. A, ap. 9;
Poli˛ia Arad la 15.10.2001, domiciliat„ Ón Arad, Str.        47. Popa Stela-Gheorghina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
™coalei, bl. X34/I, sc. B, ap. 18;               Ón Pecica la 14.06.1955, cod numeric personal
  35. Gujdar Adalbert, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Arad     2550614020050, posesoare a B.I. seria D.K. nr. 619491,
la 26.12.1950, cod numeric personal 1501226020020,       eliberat de Mili˛ia Arad la 10.08.1989, domiciliat„ Ón Arad,
posesorul C.I. seria AR nr. 205536, eliberat„ de Poli˛ia    Str. Miori˛ei nr. 44, bl. 183, ap. 8;
Arad la 6.04.2004, domiciliat Ón Arad, Str. Fr„˛iei, bl. 731,    48. Treitli Stela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
sc. B, ap. 19;                         16.01.1976 Ón Arad, cod numeric personal
  36. Eppel Adrian-Roland, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     2790116020024, posesoare a C.I. seria AR nr. 005319,
24.06.1981 Ón Arad, cod numeric personal            eliberat„ de Mili˛ia Arad la 9.07.1989, domiciliat„ Ón Arad,
1810624020093, posesorul C.I. seria AR nr. 239875,       Str. Porumbacului nr. 17;
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 26.11.2004, domiciliat Ón       49. Zabava Lucian Virgil, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Arad, str. Tu∫nad nr. 11, bl. 521;               28.09.1961 Ón Timi∫oara, cod numeric personal
  37. Dehelean Nina-Norica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la    1610928020017, posesorul C.I. seria AR nr. 167892,
24.03.1962 Ón Revetis, jude˛ul Arad, cod numeric        eliberat„ de Poli˛ia Arad la 15.07.2003, domiciliat Ón
personal 2620324020014, posesoare a C.I. seria AR nr.      Arad, Str. Poetului nr. 61/B, bl. Z 6, sc. A, ap. 6;
187941, eliberat„ de Poli˛ia Arad la 12.11.2003,          50. Simandan Violeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
domiciliat„ Ón Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z 23, sc. A,    19.07.1960 Ón Arad, cod numeric personal
ap. 26;                             2600719020037, posesoare a C.I. seria AR nr. 008506,
                                eliberat„ de Poli˛ia Arad la 6.09.1999, domiciliat„ Ón
  38. Debreczeni Maria-Magdalena, cet„˛ean rom‚n,
                                Arad, Str. Simfoniei nr. 2, bl. 199 B, ap. 8;
n„scut„ la 7.04.1955 Ón Arad, cod numeric personal
                                  51. Stoica Felicia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón Arad la
2550407020048, posesoare a C.I. seria AR nr. 164550,
                                3.11.1953, cod numeric personal 2531103020075,
domiciliat„ Ón Arad, Str. Privighetorii nr. 57;
                                posesoare a C.I. seria AR nr. 180399, eliberat„ de
  39. Caienar Teodor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la        Poli˛ia Arad la 2.12.2003, domiciliat„ Ón Arad, Bd.
11.06.1950 Ón comuna Spermezeu, jude˛ul Bistri˛a-        Revolu˛iei, bl. 8, ap. 2;
N„s„ud, cod numeric personal 1500611060016,             52. Schweitzer Ileana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
posesorul C.I. seria AR nr. 046523, eliberat„ de Poli˛ia    18.02.1961 Ón Arad, cod numeric personal
Arad la 2.11.2000, domiciliat Ón Arad, calea Aurel Vlaicu,   2610218020026, posesoare a C.I. seria AR nr. 144258,
bl. Z 26, sc. C, ap. 11;                    eliberat„ de Poli˛ia Arad la 3.02.2003, domiciliat„ Ón
  40. Chirla Cornelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón       Arad, str. Popa Simion nr. 20, bl. 150, sc. A, ap. 8;
™imand, jude˛ul Arad, la 17.11.1983, cod numeric          53. Sandor Mircea-Viorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
personal 2531117020020, posesoare a C.I. seria AR nr.      2.02.1952    Ón  Arad,   cod  numeric   personal
179657, eliberat„ de Poli˛ia Arad la 26.09.2003,        1520202020067, posesorul C.I. seria AR nr. 165437,
domiciliat„ Ón Arad, str. Episcop Ciorogariu nr. 140;      eliberat„ de Poli˛ia Arad la 30.06.2003, domiciliat Ón
  41. Casian Renada-Voichi˛a, cet„˛ean rom‚n, n„scut„     Arad, bd. Gen. Vasile Milea nr. 25-27., ap. 10;
la 23.05.1955 Ón Arad, cod numeric personal             54. Stana Teodor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
2550523020017, posesoare a C.I. seria AR nr. 162552,      28.02.1951 Ón Seleu∫, ju de˛ul Arad, cod numeric
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 12.06.2003, domiciliat„ Ón     personal 1510228020031, posesor a C.I. seria AR nr.
Arad, str. Aurel Suciu, bl. 37, sc. B, ap.11;          056444, eliberat„ de Poli˛ia Arad la 24.01.2001, domiciliat
  42. Cri∫an Georgeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la       Ón Arad, str. B‚rzava nr. 5, bl. 105, sc. C, ap. 6;
6.08.1954    Ón  Arad,   cod   numeric  personal     55. Stana Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
2540806020025, posesoare a C.I. seria AR nr. 020338,      30.11.1957 Ón Seleu∫, jude˛ul Arad, cod numeric personal
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 23.02.2000, domiciliat„ Ón     2571130020025, posesoare a C.I. seria AR nr. 056441,
Arad, str. Zdrenjanin nr. 13 A, ap. 2;             eliberat„ de Poli˛ia Arad la 24.01.2001, domiciliat„ Ón
  43. Bodea Florica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la        Arad, str. B‚rzava nr. 5, bl. 105, sc. C, ap. 6;
7.04.1955 Ón ™imand, cod numeric personal              56. Stoian Marius-Ghi˛„, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
2550407020056, posesoare a C.I. seria AR nr. 084321,      6.08.1958 Ón B„ile Herculane, jude˛ul Cara∫-Severin, cod
eliberat„ de Poli˛ia Arad la 13.09.2001, domiciliat„ Ón     numeric personal 1580806020034, posesorul C.I. seria
Arad, str. P. I. Ceaikovski nr. 33, ap. 1;           AR nr. 074919, eliberat„ de Poli˛ia Arad la 27.06.2001,
  44. Barsan Veronica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la       domiciliat Ón Arad, str. Szantay Ludovic nr. 15;
1.02.1949 Ón Dume∫ti, jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal      57. Mihaie∫ Voicu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
2490201020016 , posesoare a B.I. seria D.K. nr. 204961,     22.12.1955 Ón S‚ntana, cod numeric personal
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

1551222020020, posesorul B.I. seria B.N. nr. 942313,        5021 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
eliberat de Poli˛ia Arad la 16.12.1991, domiciliat Ón Arad,    5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
Str. Blanduziei nr. 23.                    echipamente industriale, nave ∫i avioane;
  Art. 19. Se modific„ Ón mod corespunz„tor statutul       5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„, articole de
PRECIZIA SCA cu men˛iunea c„ acesta se va rescrie       menaj ∫i fier„rie;
Ómpreun„ cu modific„rile intervenite Óntr-un nou statut,      5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de
d‚ndu-se o alt„ numerotare capitolelor ∫i articolelor.     uz gospod„resc, aparate de radio ∫i televizoare;
  Redactat Ón 7 (∫apte) exemplare originale, inclusiv      5146 - comer˛ cu ridicata cu produse farmaceutice;
atestarea la Cabinetului de avocat Rangu Viorica din        5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
Arad, Str. Bihorului nr. 3/5, bl. a, ap. 8.            5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;
                                  5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
    (2/10.097)                       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
               *                 alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                                  5231 - comer˛ cu am„nuntul cu produse farmaceutice;
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„          5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole de
     TEHNOMETALICA SCM, Arad, jude˛ul Arad         iluminat ∫i alte articole de uz casnic;
                                  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate
           ACT ADIfiIONAL               electromenajere, aparate de radio ∫i televizoare;
                                  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie, cu
    la statutul Societ„˛ii Cooperative pe Ac˛iuni
                                articole din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit;
    TEHNOMETALICA SCA, cu sediul Ón Arad,
                                  5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
 str. Andrei ™aguna nr. 81-85, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón pie˛e;
  Registrului Comer˛ului Arad cu nr. J 02/1215/1991,       5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„
    av‚nd codul unic de Ónregistrare 1684667        prin magazine;
  Subsemnatul Mladin Nicolae Mircea Sabin, domiciliat       5274 - alte repara˛ii de articole personale;
Ón Arad, Bd. Revolu˛iei nr. 25, cod numeric personal        6312 - depozit„ri;
1440323020021, Ómputernicit Ón adunarea general„ a         6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor terestre;
TEHNOMETALICA SCA din 11.07.2004, Ón baza hot„r‚rii        6522 - alte activit„˛i de creditare;
nr. 1, solicit atestarea prezentului act adi˛ional prin care    7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;
se modific„ statutul de func˛ionare al TEHNOMETALICA        7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife sau
SCA, cu sediul Ón Arad, str. Andrei ™aguna nr. 81-85, Ón    contract;
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind        7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i ale statutului   capacitate mic„;
adoptat de Congresul Coopoera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti dup„       7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport terestru;
cum urmeaz„:                            7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti
  Art. 1. Se modific„ art. 1 din statut, Ón sensul c„     neclasificate Ón alt„ parte;
forma societ„˛ii va fi: societate cooperativ„           7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de
                                calcul (hardware);
me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1, cu durata nedeterminat„.
                                  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
  Art. Se modific„ art. 2 alin. 1 ∫i 3 din statut, Ón
                                  7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
sensul c„ Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
                                  7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
TEHNOMETALICA SCM poate func˛iona cu un num„r         contabilizat ∫i a calculatoarelor;
minim, de 5 (cinci) membri cooperatori ∫i cu un capital      7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ii ∫i de sondaj;
social minim de 500 (cincisute) lei.                7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;
  Art. 3. Se modific„ art. 3 alin. 1 privind denumirea      7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
societ„˛i, aceasta schimb‚ndu-se din TEHNOMETALICA       Óntreprinderilor.
SCA Ón Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„           Art. 5. Se modific„ art. 12 alin. 1, 2 ∫i 4 ∫i art. 14,
TEHNOMETALICA SCM.                       privind convocarea adun„rii generale, dreptul la vot al
  Art. 4. Se completeaz„ art. 4 din statut - obiectul     cooperatorilor ∫i modalitatea de votare, acestea devenind
secundar de activitate - cu urm„toarele coduri CAEN:      art. 17, 18 ∫i 19, urm‚nd a avea urm„torul con˛inut:
  2052 - fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i        îArt. 17. (1) Consiliul de administra˛ie este obligat s„
Ómpletituri;                          convoace adunarea general„: la cererea a cel pu˛in 1/10
  2811- fabricarea construc˛iilor metalice ∫i p„r˛ilor    din num„rul total al membrilor cooperatori sau a
componente ale structurilor metalice;             cenzorilor; Ón situa˛ia Ón care se constat„ c„, Ón urma
  2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie   unor pierderi, activul net determinat ca diferen˛„ Óntre
din metal;                           totalul activelor ∫i datoriile societ„˛ii cooperative
  2840 - fabricarea produselor metalice ob˛inute prin     reprezint„ mai pu˛in de jum„tate din valoarea capitalului
deformare plastic„; metalurgia pulberilor;           social; Ón situa˛ia Ón care se constat„ reducerea
  2851 - tratarea ∫i acoperirea metalelor;          num„rului membrilor cooperatori ori a capitalului social
  2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„;           sub minimul legal; Ón oricare alte situa˛ii Ón care se
  2863 - fabricarea articolelor de feronerie;         impune convocarea adun„rii generale.
  3661 - fabricarea bijuteriilor de fantezie;           (2) Adunarea general„ va avea loc Ón termen de 30
  3663 - fabricarea altor produse manufacturiere;       de zile de la data constat„rii situa˛iilor men˛ionate la
  3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice   alin. (1).
reciclabile;                            Art. 18 (1). La prima convocare, adunarea general„
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;        este legal constituit„ Ón prezen˛a a jum„tate plus unu din
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;    num„rul membrilor cooperatori, ale c„ror aporturi s„
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                7

reprezinte cel pu˛in 51 % din capitalul social, ∫i poate     prevedere se aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i
lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea de voturi din totalul    conduc„torului tehnic ∫i contabilului-∫ef dac„ ace∫tia nu
voturilor aferente membrilor cooperatori prezen˛i.        au fost ale∫i membrii ai consiliului de administra˛ie.
  (2) La prima convocare, adunarea general„          NeÓncheierea contractului atrage dec„derea din calitatea
extraordinar„ este legal constituit„ Ón prezen˛a a trei     de membru al consiliului de administra˛ie sau din func˛ia
p„trimi din num„rul membrilor coooperatori, ale c„ror      de˛inut„.
aporturi s„ reprezinte cel pu˛in trei p„trimi din capitalul     Art. 8. (1) Se modific„ art. 27 Ón privin˛a capitalului
social, ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea de     social, astfel c„ acesta este variabil ∫i nu poate fi mai
voturi din totalul voturilor aferente membrilor cooperatori   mic de 500 lei RON; la data adopt„rii prezentului act
prezen˛i.                            adi˛ional, capitalul social este de 11.810 lei RON, fiind
  (3) Œn cazul Ón care nu sunt Óntrunite cerin˛ele       constituit din p„r˛i sociale a c„ror valoarea nominal„ este
prev„zute la alin. (1), adunarea general„ ordinar„ ce se     de 10 lei fiecare.
va Óntruni la a doua convocare poate s„ delibereze          Art. 9. Se modific„ art. 29 ∫i 30 din statut, acestea
asupra problemelor Ónscrise pe ordinea de zi, cu condi˛ia    devenind art. 48, av‚nd urm„torul con˛inut: îValoarea
s„ fie prezen˛i cel pu˛in 1/3 din num„rul membrilor       minim„, obligatorie a aporturilor individuale ale
cooperatori, ale c„ror aporturi s„ reprezinte cel pu˛in 1/3   cooperatorilor la capitalul social se stabilesc anual de
din capitalul social, ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu     c„tre adunarea general„, care pentru anul 2005 este de
majoritatea de voturi din totalul voturilor aferente       500 lei RON.”
membrilor cooperatori prezen˛i.                   Art. 10. Se modific„ art. 31 prin introducerea la
  (4) Œn cazul Ón care nu sunt Óndeplinite condi˛iile     capitolul V a sec˛iunii a 3-a - majorarea sau reducerea
prev„zute la alin. (2), adunarea general„ extraordinar„ ce    capitalului social-, d‚ndu-se articolelor o nou„ numerotare
se va Óntruni la a doua convocare poate s„ delibereze      ∫i av‚nd urm„torul con˛inut: îCapitalul social se poate
asupra problemelor Ónscrise pe ordinea de zi, cu condi˛ia    majora prin aportul de noi p„r˛i sociale, prin hot„r‚rea
s„ fie prezen˛i cel pu˛in jum„tate din num„rul membrilor     adun„rii generale extraordinare; Ón situa˛ia Ón care
cooperatori, ale c„ror aporturi s„ reprezinte cel pu˛in     majorarea este mai mare de 10 % hot„r‚rea se public„
jum„tate din capitalul social, ∫i poate lua hot„r‚ri valabile  Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a.
cu majoritatea de voturi din totalul voturilor aferente       Capitalul social poate fi redus prin hot„r‚rea adun„rii
membrilor cooperatori prezen˛i.                 generale extraordinare ∫i se poate face numai dup„
  (5) Œn situa˛ia Ón care nu sunt Óndeplinite condi˛iile    trecerea a 30 de zile de la data afi∫„rii acesteia la sediul
prev„zute nici Ón cazul Óntrunirii la a doua convocare,     societ„˛ii cooperative; dac„ reducerea este mai mare de
potrivit alin. (3) ∫i art. (4), adunarea general„ ordinar„    10 %, hot„r‚rea se men˛ioneaz„ Ón registrul comer˛ului.”
sau extraordinar„ se va reconvoca p‚n„ la Óndeplinirea        Art. 11. Se modific„ art. 33, 35, 36 ∫i 37 din statut,
condi˛iilor prev„zute la cele dou„ alineate.           privind restituirea contravalorii p„r˛ilor sociale, acestor
  Art. 19. La adun„rile generale ale membrilor         articole d‚ndu-li-se o nou„ numerotare ∫i av‚nd
cooperatori de la TEHNOMETALICA SCM, fiecare           urm„torul con˛inut:
membru cooperator are dreptul de vot propor˛ional cu
                                   îLa Óncetarea calit„˛ii de membru cooperator, cel Ón
num„rul de p„r˛i sociale de˛inute ∫i integral achitate, Ón
                                 cauz„ are dreptul la plata contravalorii p„r˛ilor sociale
limita prev„zut„ de lege, fiecare parte social„
                                 de˛inute, la valoarea lor nominal„, precum ∫i la plata
reprezent‚nd un vot.
                                 dividendelor cuvenite.
  Art. 23. (1) Hot„r‚rile adun„rilor generale se iau prin
vot deschis, cu excep˛ia prev„zut„ la alin. 2.            Termenul Ón care societatea cooperativ„ este obligat„
  (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea      la plata acestora nu poate fi mai mare de 2 ani de la
pre∫edintelui, a celorlal˛i membri ai consiliului de       data na∫terii dreptului.
administra˛ie, a cenzorilor ∫i a suplean˛ilor acestora,       P„r˛ile sociale a c„ror contravaloare a fost pl„tit„
pentru revocarea lor ∫i pentru luarea hot„r‚rilor        celor Ón drept sunt preluate de societatea cooperativ„,
referitoare la r„spunderea administratorilor.”          urm‚nd anularea lor. Anularea determin„ reducerea
  Art. 6. Se modific„ art. 18 alin. 1, pct. a), 24 ∫i 26, Ón  corespunz„toare a capitalului social.
sensul c„ administratorii se aleg pentru o perioad„ de 4       P„r˛ile sociale a c„ror contravaloare nu a fost
ani, cenzorii ∫i suplean˛ii, pentru un mandat de 3 exerci˛ii   solicitat„ sau nu a fost ridicat„ de persoanele Ón drept Ón
financiare, iar membrii consiliului social, pentru o       termenul precizat se scot din capitalul social la
perioad„ de 4 ani.                        Óncheierea termenului, prin preluarea lor de c„tre
  Art. 7. Se modific„ art. 20 din statut privind garan˛ia   societatea cooperativ„, urmat„ de anularea lor.
administratorilor, acesta devenind art. 30 cu alin. (1) ∫i      Sumele ˛inute la dispozi˛ie care nu au fost ridicate de
(7) ∫i av‚nd urm„torul con˛inut:                 mo∫tenitorii legali ai fostului membru cooperator p‚n„ la
  îArt. 30 (1). Administratorii sunt obliga˛i s„ depun„ Ón   Ómplinirea termenului general de prescrip˛ie se prescriu ∫i
termen de 30 de zile de la alegerea lor o garan˛ie        se vireaz„ Ón partea indivizibil„ a patrimoniului societ„˛ii
b„neasc„ egal„ cu valoarea a zece p„r˛i sociale; pentru     cooperative.”
nedepunerea garan˛iei Ón termenul prev„zut cel Ón cauz„       Art. 12. Se modific„ art. 40 privind membrii
va fi revocat din func˛ie.”                   organiza˛iei, Ón sensul c„ au calitatea de membri
  (7) Membrii consiliului de administra˛ie/administratorul   cooperatori persoanele fizice care au Ómplinit v‚rsta de
unic Ó∫i Óncep/Óncepe activitatea numai dup„ ce au        16 ani, fost cooptate de c„tre adunarea general„ ∫i
semnat contractul de administrare Ón care sunt prev„zute:    particip„ cu aportul lor la capitalul social.”
criteriile de performan˛„ aprobate de adunarea general„.       Art. 13. Se introduce capitalul VI - Regimul juridic al
Fiecare membru al consiliului de administra˛ie Óncheie      bunurilor aflate Ón proprietatea TEHNOMETALICA
individual contractul cu consiliul de administra˛ie. Aceast„   S.C.M. -, astfel:
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

  îProprietatea TEHNOMETALICA SCM este privat„.       eliberat de Poli˛ia Arad, domiciliat„ Ón Arad, Str. Stupilor
Patrimoniul se compune din partea divizibil„ ce include    nr. 4, bl. A-54, sc. B, ap. 18;
valoarea p„r˛ilor sociale, precum ∫i dividendele cuvenite     5. Argintaru Remus, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
membrilor cooperatori ∫i partea indivizibil„, care este    4.03.1948 ÓnArad, cod numeric personal 1480304020018,
acea parte a patrimoniului societ„˛ii cooperative acumulat  posesor al B.I. seria G.R. nr. 648294, eliberat de Poli˛ia
de aceasta Ón decursul activit„˛ii, mai pu˛in partea     Arad, domiciliat Ón Arad, str. Alba Iulia nr. 17, b.. 558,
divizibil„, ∫i este proprietatea societ„˛ii cooperative    sc. B, ap. 10.
me∫te∫ug„re∫ti TEHNOMETALICA SCM, persoan„            Art. 18. Se radiaz„ punctul de lucru din Arad, str.
juridic„.                           S„vine∫ti nr. 1.
  Art. 14. Se modific„ art. 47 Ón privin˛a excluderii din    Art. 19. La punctul de lucru îProduc˛ie ∫i prest„rii
societate a membrilor cooperatori, acesta av‚nd        servicii se modific„ denumirea str„zii din Arad,
urm„torul con˛inut ∫i d‚ndu-i-se o alt„ numerotare:      Kosmodeminaskaia, Ón Bogdan Voievod nr. 1, conform
îMembrii cooperatori pot fi exclu∫i dac„ nu au v„rsat Ón   adeverin˛ei anexate.
termen aporturile la capitalul social, nu mai Óndeplinesc     Art. 20. Se prelunge∫te pe perioad„ nedeterminat„
cerin˛ele prev„zute de statut, sunt Ón acela∫i timp sau    durata de func˛ionare a punctului de lucru din Arad, str.
devin membri cooperatori Óntr-o alt„ societate cooperativ„  Ludovic Szantay nr. 1, ca urmare a intr„rii Ón
concurent„ ori desf„∫oar„ activit„˛i concuren˛iale pe cont  proprietatea cooperativei a spa˛iului, conform facturii nr.
propriu sau Ón contul altei persoane. Hot„r‚rea de      4139570/15.03.2005.
excludere se ia de c„tre adunarea general„, la          Art. 21. Se extinde fondul de comer˛ prin Ónfiin˛area
propunerea consiliului de administra˛ie, ∫i se comunic„    unui punct de lucru Ón Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z 26,
celui Ón cauz„ Ón termen de 15 zile prin scrisoare      sc. C, ap. 24, conform extrasului de carte funciar„ nr.
recomandat„ cu confirmare de primire.”            50985 Arad.
  Art. 15. Se introduce art. 67, care va avea urm„torul     Art. 19. Membrii cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative
con˛inut: îCalitatea de membru cooperator lucr„tor      Me∫te∫ug„re∫ti de gradul 1 TEHNOMETALICA SCM
Ónceteaz„ o dat„ cu Óncetarea conven˛iei individuale de    sunt:
munc„, astfel: de drept, ca urmare a acordului p„r˛ilor,     1. Mladin Nicolae Mircea Sabin, cet„˛ean rom‚n,
unilateral ∫i se prev„d Ón regulamentul de ordine       n„scut la 23.03.1944 Ón Arad, cod numeric personal
interioar„.”                         1440323020021, domiciliat Ón Arad, Bd. Revolu˛iei nr. 25;
  Art. 16. Se alege Ón func˛ia de cenzor pe o perioad„     2. Crasovan Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
de 3 ani Binchici Horia-Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut    22.04.1947 Ón Odvos, jude˛ul Arad, cod numeric personal
la data de 6.12.1952 Ón Bra∫ov, cod numeric personal     1470422020019, domiciliat Ón Arad, str. Al. Negura
1521206020018, posesor al B.I. seria G.T. nr. 385620,     Popescu, bl. 318, sc. B, ap. 4;
eliberat de Poli˛ia Arad, domiciliat Ón Arad, str.        3. Iovanov Agneta-Erika, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
Bolintineanu nr. 25-31, sc. A, ap. 15, iar cenzor supleant  14.12.1956 Ón Arad, cod numeric personal
B„lt„re˛u Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      2561214020047, domiciliat„ Ón Arad, str. Barbu L„utaru,
26.06.1935 Ón comuna Secuiu Doljiu, jude˛ul Dolj,       bl. 34, sc. A, ap. 8;
posesor al B.I. seria D.G. nr. 566878, eliberat de Poli˛ia
                                 4. Bughardt Silvia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
Arad, domiciliat Ón Arad, Str. Teiului nr. 6A, cod numeric
                               11.04.1952 Ón Sepreu∫, jude˛ul Arad, cod numeric
personal 1350626020014/
                               personal 2520411020018, domiciliat„ Ón Arad, str. M.
  Art. 17. Se confirm„ Ón func˛ia de pre∫edinte al     Eminescu nr. 36;
TEHNOMETALICA SCM dl Mladin Nicolae Mircea Sabin,         5. Sere∫ Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
cet„˛ean rom‚n, n„scut la 23.03.1944 Ón Arad, cod       26.06.1968 Ón Arad, cod numeric personal
numeric personal 1440323020021, posesor al C.I. seria     1680626020077, domiciliat Ón Arad, Str. Dorului nr. 28,
AR nr. 236004, eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de      bl. B 7;
1.11.2004, domiciliat Ón Arad, Bd. Revolu˛iei nr. 25.
                                 6. Jurjeu Angela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón Arad la
  Se confirm„ Ón func˛ia de administratori:         4.06.1944, cod numeric personal 245060402016,
  1. Mladin Nicolae Mircea Sabin, cet„˛ean rom‚n,      domiciliat„ Ón Arad, Str. Grivi˛ei nr. 62;
n„scut la 23.03.1944 Ón Arad, cod numeric personal        7. Szente Francisca, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
1440323020021, posesor al C.I. seria AR nr. 236004,      22.08.1949 Ón Arad, cod numeric personal
eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de 1.11.2004, domiciliat  2490822020038, domiciliat„ Ón Arad, str. Tribunul Dobra
Ón Arad, Bd. Revolu˛iei nr. 25;                nr. 2;
  2. Crasovan Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la         8. Bradean Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
22.04.1947 Ón Odvos, jude˛ul Arad, cod numeric personal    6.06.1952 Ón Chebeus, cod numeric personal
1470422020019, posesor al B.I. seria B.D. nr. 505648,     2520606020013, domiciliat„ Ón Arad, Pia˛a Sporturilor, bl.
eliberat de Poli˛ia Arad, domiciliat Ón Arad-Mic„laca, bl.  43;
318, sc. B, ap. 4;                        9. Rivis Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la 21.07.1967 Ón
  3. Iovanov Agneta-Erika, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la    Arad, cod numeric personal 1670721020079, domiciliat Ón
14.12.1956 Ón Arad, cod numeric personal           Arad, Str. Dianei nr. 14;
2561214020047, posesoare a C.I. seria AR nr. 027070,       10. Bula Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón
eliberat„ de Poli˛ia Arad, domiciliat„ Ón Arad, str. Barbu  Sofronea la 25.07.1961, cod numeric personal
L„utaru, bl. 34, sc. A, ap. 8;                1610725020054, domiciliat Ón S‚npaul nr. 123, jude˛ul
  4. Stana Florica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la       Arad;
8.03.1955    Ón  Arad,  cod  numeric   personal     11. Argintaru Remus, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Arad
2550308020071, posesoare a B.I. seria B.K. nr. 178859,    la 4.03.1948, cod numeric personal 1480304020018,
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                9

domiciliat Ón Arad, str. Alba Iulia nr. 17, bl. 558, sc. B,  la data de 5.09.1974, domiciliat„ Ón Arad, aleea Tomis
ap. 10;                            nr. 1, bl. X 6, sc. D, et. 10, ap. 43, identificat„ prin C.I.
  12. Somosan Ileana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      seria AR nr. 082907, eliberat„ de Poli˛ia Arad;
31.12.1969 Ón Arad, cod numeric personal             2. Acsani Felicia, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
2691231020024, domiciliat„ Ón Arad, Str. Gloriei nr. 11;   numeric personal 2590202020015, n„scut„ Ón comuna
  13. Halmagean Edith, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      Botosnita, jude˛ul Suceava, la data de 2.02.1959,
3.11.1960 Ón Teremia Mare, cod numeric personal        domiciliat„ Ón Arad, Str. P„∫unii nr. 16, identificat„ prin
2601103020018, domiciliat„ Ón Arad, str. Liviu Rebreanu,   B.I. seria D.B. nr. 603790, eliberat de Poli˛ia Arad;
bl. 21, sc. B;                          3. Botez Eva, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul numeric
  14. David Gyula, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Oradea la   personal 2590815020053, n„scut„ Ón Arad, jude˛ul Arad,
15.03.1956, cod numeric personal 1560315020067,        la data de 15.08.1959, domiciliat„ Ón Arad, colonia UTA
domiciliat Ón Arad, str. Liviu Rebreanu, bl. 21, sc. B;    nr. 12, bl. A, sc. A, ap. 8, identificat„ prin B.I. seria G.V.
  15. Szabo Agneta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la       nr. 057715, eliberat de Poli˛ia Arad;
4.07.1955    Ón  Arad,   cod   numeric  personal
                                 4. Burz Ana-Silvia, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
2550704020075, domiciliat„ Ón Arad, str. Lucian Blaga
                               numeric personal 2601023020015, n„scut„ Ón Arad,
nr. 23;
                               jude˛ul Arad, la data de 23.10.1960, domiciliat„ Ón Arad,
  16. Stana Florica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
8.03.1955    Ón  Arad,   cod   numeric  personal  str. Barbu L„utaru nr. 56, bl. 47, sc. A, ap. 4, identificat„
2550308020071, domiciliat„ Ón Arad, Str. Stupilor nr. 4,   prin B.I. seria D.E. nr. 560731, eliberat de Poli˛ia Arad;
bl. A-54, sc. B, ap. 18;                     5. Butunoi Mihai, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
  17. Martincsek Arcadie, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     numeric personal 18307310120074, n„scut Ón Arad,
5.01.1949 Ón Arad, cod numeric personal1490105020011,     jude˛ul Arad, la data de 31.07.1983, domiciliat Ón Arad,
domiciliat Ón Arad, str. F„t Frumos, bl. A 7;         str. St. Zarie nr. 63, identificat prin B.I. seria G.X. nr.
  18. Vedinas Aurel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       349186, eliberat de Poli˛ia Arad;
8.10.1966 Ón ™imleu Silvaniei, cod numeric personal        6. Cara Doina, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul numeric
1661008311830, domiciliat Ón Arad, str. Cuza Vod„       personal 2570705020023, n„scut„ Ón Arad, jude˛ul Arad,
nr. 31;                            la data de 5.07.1957, domiciliat„ Ón Arad, str. A. Tribunul
  19. Mihalko Liubomir, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón      nr. 4, bl. A 60, sc. A, et. 3, ap. 13, identificat„ prin C.I.
Perugu la 2.12.1961, cod numeric personal           seria AR nr. 057561, eliberat„ de Poli˛ia Arad;
1611202020031, domiciliat Ón Arad, str. Liliac nr. 27;      7. Cerece∫ Nicolae-Daniel, cet„˛ean rom‚n, av‚nd
  20 Ilcau Eugenia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón Sicula    codul numeric personal 1750121020050, n„scut Ón Arad
la 26.07.1953, cod numeric personal 2530726020032,      la data de 21.01.1975, domiciliat Ón Arad, Str. Ursului nr.
domiciliat„ Ón Arad, Str. Afinelor nr. 20;          6-12, bloc C„min 5, ap. 8, identificat prin C.I. seria AR
  21. Precupas Rosica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón      nr. 226358, eliberat„ de Poli˛ia Arad;
Periam la 27.02.1957, cod numeric personal            8. Cioban Daniela, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
2570227020072, domiciliat„ Ón Arad, str. Predeal,       numeric personal 2670508024482, n„scut„ Ón comuna
bl. 1B1, ap. 33;                       ™eitin, jude˛ul Arad, la data de 8.05.1967, domiciliat„ Ón
  22. Szerllelky Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Arad la  Arad, Str. Abatorului nr. 100/102, bl. 20, ap. 10,
16.01.1957, cod numeric personal 1570116020060,
                               identificat„ prin B.I. seria G.R. nr. 313877, eliberat de
domiciliat Ón Arad, str. I. Ra˛iu nr. 19-21.
                               Poli˛ia Arad;
  Art. 20. Se modific„ Ón mod corespunz„tor statutul
TEHNOMETALICA SCA, cu men˛iunea c„ acesta se va          9. Cristea Mioara-Elena, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
rescrie Ómpreun„ cu modific„rile intervenite Óntr-un nou   numeric personal 2741025020036, n„scut„ Ón Arad la
statut, d‚ndu-se o alt„ numerotare capitolelor ∫i       data de 25.10.1974, domiciliat„ Ón Arad, str. N„s„ud nr.
articolelor.                         6, identificat„ prin C.I. seria AR nr. 169089, eliberat„ de
  Redactat Ón 7 (∫apte) exemplare originale, inclusiv    Poli˛ia Arad;
atestarea la Cabinetul de avocat Rangu Viorica din Arad,     10. Dehelean Ioan-Viorel, cet„˛ean rom‚n, av‚nd
Str. Bihorului nr. 3/5, sc. A, ap. 8.             codul numeric personal 1481018020014, n„scut Ón
                               comuna Seleu∫, jude˛ul Arad, la data de 18.10.1948,
  (3/10.099)
                               domiciliat Ón Arad, Str. Abatorului nr. 12, ap. 3, identificat
               *
                               prin C.I. seria AR nr. 196910, eliberat„ de Poli˛ia Arad;
                                 11. Grama Iulia-Victoria, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
       FIGARO, Arad, jude˛ul Arad           numeric personal 2630720020032, n„scut„ Ón comuna
                               Bogdan Vod„, jude˛ul Maramure∫, la data de 20.07.1963,
                               domiciliat„ Ón Arad, str. Roman Ciorogariu, bl. 67, sc. E,
          ACT ADIfiIONAL
                               et. 4, ap. 18, identificat„ prin C.I. seria AR nr. 135079,
  la statutul ∫i contractul Societ„˛ii FIGARO SCCA,     eliberat„ de Poli˛ia Arad, de˛in‚nd 10(zece) p„r˛i sociale
  cu sediul Ón Arad, aleea F„get, bl. F, sc. B, parter,   a c‚te 10(zece) lei noi (100.000 lei vechi);
 ap. 4, jude˛ul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului    12. Giurgiu Carmen-Amalia, cet„˛ean rom‚n, av‚nd
    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Arad cu       codul numeric personal 2550605020058, n„scut„ Ón Arad,
nr. J 02/1546/1991, atribut fiscal R, av‚nd codul unic de   jude˛ul Arad, la data de 5.06.1955, domiciliat„ Ón Arad,
          Ónregistrare 1684284           Calea Romanilor nr. 35, bl. D1, et. 4, ap. 18, identificat„
  Membrii cooperatori:                    prin C.I. seria AR nr. 143033, eliberat„ de Poli˛ia Arad;
  1. Ardelean Melinda-Rafaela, cet„˛ean rom‚n, av‚nd       13. Farkas Etelca, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
codul numeric personal 2740905020071, n„scut„ Ón Arad     numeric personal 2420720020023, n„scut„ Ón Ungaria,
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

localitatea Kis Pest, la data de 20.07.1942, domiciliat„ Ón   ap. 4, identificat„ prin B.I. seria B.R. nr. 831501, eliberat
Arad, str. Horea nr. 4, bl. H 10, ap. 14, identificat„ prin   de Poli˛ia Arad;
C.I. seria AR nr. 213083, eliberat„ de Poli˛ia Arad;         26. Mihai Darius, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
  14. Faur Florica Tidia, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul     numeric personal 1750928020032, n„scut Ón Arad la data
numeric personal 2531024020024, n„scut„ Ón Arad la        de 28.09.1975, domiciliat Ón Arad, str. Dr. Ioan Suciu, bl.
data de 24.10.1953, domiciliat„ Ón Arad, str. Pa∫cani nr.    3, sc. A, ap. 3, identificat prin C.I. seria AR nr. 011590,
34, identificat„ prin B.I. seria G.R. nr. 647429, eliberat    eliberat„ de Poli˛ia Arad;
de Poli˛ia Arad;                           27. Mierlu˛ Liliana, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
  15.Ferencz Viorica, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul       numeric personal 2640305020047, n„scut„ Ón Arad la
numeric personal 2610324020059, n„scut„ Ón Arad la        data de 5.03.1964, domiciliat„ Ón Arad, str. Predeal nr. 9
data de 24.03.1961, domiciliat„ Ón Arad, pia˛a UTA, bl. U    A, bl. 8, sc. E, ap. 11, identificat„ prin C.I. seria AR nr.
4, sc. B, ap. 1, identificat„ prin C.I. seria AR nr. 044896,   183646, eliberat„ de Poli˛ia Arad;
eliberat„ de Poli˛ia Arad;                      28. Mihai Eva, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul numeric
  16. Goilean Angela-Mariana, cet„˛ean rom‚n, av‚nd      personal 2630309020031, n„scut„ Ón Arad la data de
codul numeric personal 2710515020017, n„scut„ Ón         9.03.1963, domiciliat„ Ón Arad, Str. Turdei nr. 2/b,
Beiu∫, jude˛ul Bihor, la data de 15.05.1971, domiciliat„ Ón   identificat„ prin C.I. seria AR nr. 193561, eliberat„ de
Arad, str. Crasna nr. 16, identificat„ prin C.I. seria AR    Poli˛ia Arad;
nr. 150900, eliberat„ de Poli˛ia Arad;                29. Oprea Mihai, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
  17. Grad Florica-Aurelia, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul    numeric personal 1580520020046, n„scut Ón comuna
numeric personal 26806020035, n„scut„ Ón comuna         Alma∫, jude˛ul Arad, la data de 20.05.1958, domiciliat Ón
™ilindia, jude˛ul Arad, la data de 6.06.1968, domiciliat„ Ón   Arad, str. Pesc„ru∫ nr. 68 B, identificat prin C.I. seria AR
Arad, Mic„laca, bl. 303/1, sc. A, ap. 2, identificat„ prin    nr. 121993, eliberat„ de Poli˛ia Arad;
B.I. seria D.G. nr. 835619, eliberat de Poli˛ia Arad;        30. Popii Maria-Florica, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
  18. Hadnagy Milan, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul        numeric personal 2880331020128, n„scut„ Ón Arad la
numeric personal 1440214020025, n„scut Ón Arad la data      data de 31.03.1988, domiciliat„ Ón satul Cicir nr. 155,
de 14.02.1944, domiciliat Ón Arad, calea Aurel Vlaicu nr.    comuna Vladimirescu, jude˛ul Arad, identificat„ prin C.I.
202, bl. A 9, ap. 4, identificat prin B.I. seria D.H. nr.    seria AR nr. 111362, eliberat„ de Poli˛ia Arad;
397813, eliberat de Poli˛ia Arad;                  31. Resiga Andreea-Maria, cet„˛ean rom‚n, av‚nd
                                 codul numeric personal 2781231020014, n„scut„ Ón Arad
  19. H„lm„gean Maria, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
                                 la data de 31.12.1978, domiciliat„ Ón Arad, Bd. Revolu˛iei
numeric personal 2521021020028, n„scut„ Ón comuna
                                 nr. 66, ap. 15, identificat„ prin C.I. seria AR nr. 175007,
Lazuri, jude˛ul Bihor, la data de 21.10.1952, domiciliat„
                                 eliberat„ de Poli˛ia Arad;
Ón Arad, aleea Azuga nr. 3, bl. D, ap. 33, identificat„ prin
                                   32. Roman Elena, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
B.I. seria G.X. nr. 051786, eliberat de Poli˛ia Arad;
                                 numeric personal 2550701020034, n„scut„ Ón comuna
  20. H„lm„gean Voichi˛a-Carmen, cet„˛ean rom‚n,        ™epreu∫, jude˛ul Arad, la data de 1.07.1955, domiciliat„
av‚nd codul numeric personal 2671214022811, n„scut„       Ón Arad, str. R‚∫nov nr. 2, identificat„ prin C.I. seria AR
Ón comuna Craiva, jude˛ul Arad, la data de 14.12.1967,      nr. 054726, eliberat„ de Poli˛ia Arad;
domiciliat„ Ón Arad, Str. Plugarilor nr. 7, identificat„ prin    33. Rus Rodica, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul numeric
C.I. seria AR nr. 187605, eliberat„ de Poli˛ia Arad;       personal 262020204020028, n„scut„ Ón comuna Apateu,
  21. Herlo Loredana-Antonela, cet„˛ean rom‚n, av‚nd      jude˛ul Arad, la data de 4.02.1962, domiciliat„ Ón Arad,
codul numeric personal 2730927020035, n„scut„ Ón Arad      str. Tu∫nad nr. 4, bl. 519, sc. B, ap. 2, identificat„ prin
la data de 27.09.1973, domiciliat„ Ón Arad, str. Ion       C.I. seria AR nr. 217648, eliberat„ de Poli˛ia Arad;
Mehedin˛eanu nr. 26, identificat„ prin C.I. seria AR nr.       34. Vasica Loredana, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
103956, eliberat„ de Poli˛ia Arad;                numeric personal 2720523024493, n„scut„ Ón N„dlac,
  22. Kapitany Agneta, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul       jude˛ul Arad, la data de 23.05.1972, domiciliat„ Ón Arad,
numeric personal 2650707020037, n„scut„ Ón Arad la        Str. Garoafelor nr. 3, identificat„ prin C.I. seria G.R.
data de 7.07.1965, domiciliat„ Ón Arad, str. Gheorghe      nr. 127790, eliberat de Poli˛ia Arad;
Doja nr. 66, identificat„ prin B.I. seria B.R. nr. 827624,      35. S‚rb Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
eliberat de Poli˛ia Arad;                    numeric personal 2600505020068, n„scut„ Ón Vidra,
  23. Kovacs Argentina, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul      jude˛ul Alba, la data de 5.05.1960, domiciliat„ Ón Arad,
numeric personal 2641014020015, n„scut„ Ón Arad la        satul Livada, comuna Livada nr. 204, jude˛ul Arad,
data de 14.10.1964, domiciliat„ Ón Arad, str. Eminescu      identificat„ prin C.I. seria AR nr. 158913, eliberat„ de
nr. 62, identificat„ prin B.I. seria B.R. nr. 493309, eliberat  Poli˛ia Arad;
de Poli˛ia Arad;                           36. Sferdian Rodica, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
  24. Kreitler ™tefan, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul       numeric personal 2620317020051, n„scut„ Ón Arad la
numeric personal 1760814020022, n„scut Ón Arad la data      data de 17.03.1962, domiciliat„ Ón Arad, Str. Z„randului
de 14.08.1976, domiciliat Ón Arad, str. Alexandru        nr. 13, identificat„ prin C.I. seria AR nr. 125122,
Odobescu nr. 7 , identificat prin C.I. seria AR nr.       eliberat„ de Poli˛ia Arad;
129781, eliberat„ de Poli˛ia Arad;                  37. Sranko Andrei, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
  25. Maga Melania, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul        numeric personal 1741017020026, n„scut Ón Arad la data
numeric personal 2520802020052, n„scut„ Ón comuna        de 17.10.1974, domiciliat Ón satul ™ofronea, comuna
Dobirceni, jude˛ul Boto∫ani, la data de 2.08.1952,        ™ofronea nr. 349, jude˛ul Arad, identificat prin C.I. seria
domiciliat„ Ón Arad, Str. Fr„˛iei nr. 30, bl. 706, sc. A,    AR nr. 167116, eliberat„ de Poli˛ia Arad;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.               11

  38. Stepan Rodica, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul          - Acsani Felicia de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a 10
numeric personal 2600428020020, n„scut„ la 28.04.1960       (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
Ón satul Cuied, comuna Buteni, jude˛ul Arad, domiciliat„     (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %
Ón Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z 28, sc. A, et. 8, ap.     din capitalul social;
24, identificat„ prin C.I. seria AR nr. 112889, eliberat„ de     - Botez Eva de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10
Poli˛ia Arad;                           (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50
  39. fiucudean Ileana, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul       (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %
numeric personal 2600528020032, n„scut„ Ón Arad la        din capitalul social;
data de 28.05.1960, domiciliat„ Ón Arad, str. Sighi∫oara       - Burz Ana-Silvia de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a
nr. 6, bl. 547, sc. B, ap. 5, identificat„ prin C.I. seria AR   10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
nr. 212136, eliberat„ de Poli˛ia Arad;              (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %
  40. Zolnai Ileana, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul        din capitalul social;
numeric personal 2490210020051, n„scut„ Ón localitatea        - Butunoi Mihai de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a 10
Cermei, jude˛ul Arad, la data de 10.02.1949, domiciliat„     (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
Ón localitatea Bara˛ca nr. 675, jude˛ul Arad, identificat„    (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %
prin C.I. seria AR nr. 239037, eliberat„ de Poli˛ia Lipova,    din capitalul social;
au consim˛it la modificarea contractului ∫i statutului        - Cara Doina de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10
FIGARO SCCA, Ón temeiul hot„r‚rilor adun„rii generale a      (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50
membrilor cooperatori adoptate Ón 18.07.2005 ∫i a         (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %
prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i       din capitalul social;
func˛ionarea coopera˛iei, astfel:                   - Cerece∫ Nicolae-Daniel de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i
  • referitor la sediul social, preciz„m c„ aleea F„get     sociale a 10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi),
este denumirea nou„ dat„ str„zii Zona Bu∫teni, conform      reprezent‚nd 50 (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi),
hot„r‚rii Consiliului Local Arad. De asemenea, tot prin      respectiv 1,67 % din capitalul social;
hot„r‚re a Consiliului Local Arad s-a schimbat denumirea       - Cioban Daniela de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a
str„zii Pene∫ Curcanu, unde se afl„ un punct de lucru,      10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
noua denumire fiind Nelu Aristide Dragomir.            (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %
  Art. I. Se elimin„ art. 1 ∫i 2 din capitolul I al       din capitalul social;
contractului ∫i statutului societ„˛ii, referitoare la denumirea
                                   - Cristea Mioara-Elena de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i
∫i forma societ„˛ii, ∫i se Ónlocuiesc cu:
                                 sociale a 10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi),
  îDenumirea, forma ∫i durata societ„˛ii
                                 reprezent‚nd 100 (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi),
  Denumirea     este   Societatea     Cooperativ„
                                 respectiv 3,33 % din capitalul social;
Me∫te∫ug„reasc„ FIGARO SCM. Este societate
                                   - Dehelean Ioan-Viorel de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i
cooperativ„ de gradul 1, de form„ juridic„, societate
                                 sociale a 10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi),
cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„.
                                 reprezent‚nd 100 (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi),
  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ FIGARO
                                 respectiv 3,33 % din capitalul social;
SCM este persoan„ juridic„ rom‚n„, constituit„ prin
asocierea de persoane fizice ce desf„∫oar„ Ón comun          - Grama Iulia-Victoria de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale
activit„˛i de produc˛ie, de comercializare a m„rfurilor, de    a 10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
executare de lucr„ri ∫i prest„ri de servicii, care contribuie   (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %
direct sau indirect la dezvoltarea activit„˛ilor         din capitalul social;
me∫te∫ug„re∫ti ale membrilor lor cooperatori.             - Giurgiu Carmen-Amalia de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i
  Durata de func˛ionare a Societ„˛ii Cooperative        sociale a 10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi),
Me∫te∫ug„re∫ti FIGARO SCM este pe o perioad„           reprezent‚nd 100 (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi),
nelimitat„, Óncep‚nd cu data Ónmatricul„rii Ón registrul     respectiv 3,33 % din capitalul social;
comer˛ului.                              - Farkas Etelca de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10
  Art. II. Se elimin„ art. 6 din contractul de societate ∫i   (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50
art. 7 din statut.                        (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %
  Art. III. Se modific„ capitolele II, III, ∫i IV din      din capitalul social;
contractul de societate ∫i capitolele II ∫i III din statut ∫i     - Faur Florica Tidia de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a
se reformuleaz„ Ón conformitate cu prevederile Legii nr.     10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
1/2005, astfel:                          (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %
  îCapitalul social total subscris este Ón valoare de      din capitalul social;
3.000 (treimii) lei noi (30.000.000 lei vechi), divizat Ón      - Ferencz Viorica de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10
300 p„r˛i sociale Óntre cei 40 de membri cooperatori.       (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50
Valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale este de 10 (zece)     (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %
lei noi (100.000 lei vechi).                   din capitalul social;
  Aportul fiec„rui membru cooperator este Ón numerar,        - Goilean Angela-Mariana de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i
iar num„rul p„r˛ilor sociale cu valoarea lor sunt:        sociale a 10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi),
  - Ardelean Melinda-Rafaela de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i      reprezent‚nd 50 (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi),
sociale a 10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi),         respectiv 1,67 % din capitalul social;
reprezent‚nd 100 (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi),       - Grad Florica-Aurelia de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale
respectiv 3,33 % din capitalul social;              a 10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

(unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %     - Rus Rodica de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a 10
din capitalul social;                     (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
  - Hadnagy Milan de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10   (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %
(zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50      din capitalul social;
(cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %     - Vasica Loredana de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a
din capitalul social;                     10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50
  - H„lm„gean Maria de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a    (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %
10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50     din capitalul social;
(cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %     - S‚rb Elisabeta de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a 10
din capitalul social;                     (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
  - H„lm„gean Voichi˛a-Carmen de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i    (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %
sociale a 10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi),        din capitalul social;
reprezent‚nd 50 (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi),      - Sferdian Rodica de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a
respectiv 1,67 % din capitalul social;             10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
  - Herlo Loredana-Antonela de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i     (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %
sociale a 10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi),        din capitalul social;
reprezent‚nd 50 (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi),      - Sranko Andrei de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10
respectiv 1,67 % din capitalul social;             (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50
  - Kapitany Agneta de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a    (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %
10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100    din capitalul social;
(unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %     - Stepan Rodica de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10
din capitalul social;                     (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50
  - Kovacs Argentina de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a   (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %
10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50     din capitalul social;
(cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %     - fiucudean Ileana de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a
din capitalul social;                     10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
                                (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %
  - Kreitler ™tefan de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10
                                din capitalul social;
(zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50
                                  - Zolnai Ileana de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10
(cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %
                                (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50
din capitalul social;
                                (cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %
  - Maga Melania de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a 10
                                din capitalul social.
(zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100
                                  Administrarea ∫i gestionarea societ„˛ii sunt asigurate
(unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %
                                de un consiliu de administra˛ie, alc„tuit din 3 membri
din capitalul social;
                                ale∫i pentru un mandat de 4 ani:
  - Mihai Darius de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10      - Delehean Ioan-Viorel, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
(zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50      numeric personal 1481018020014, n„scut Ón comuna
(cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %   Seleu∫, jude˛ul Arad, la data de 18.10.1948, domiciliat Ón
din capitalul social;                     Arad, Str. Abatorului nr. 12, ap. 3, identificat prin C.I.
  - Mierlu˛ Liliana de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a 10  seria AR nr. 196910, eliberat„ de Poli˛ia Arad, Ón calitate
(zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100      de pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, care depune
(unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %   o garan˛ie de 100 (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi);
din capitalul social;                       - Grad Florica-Aurelia, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
  - Mihai Eva de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10     numeric personal 26806020035, n„scut„ Ón comuna
(zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50      ™ilindia, jude˛ul Arad, la data de 6.06.1968, domiciliat„ Ón
(cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %   Arad, Mic„laca, bl. 303/1, sc. A, ap. 2, identificat„ prin
din capitalul social;                     B.I. seria D.G. nr. 835619, eliberat de Poli˛ia Arad,
  - Oprea Mihai de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a 10    membru al consiliului de administra˛ie, care depune o
(zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100      garan˛ie de 100 (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi);
(unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %     - Roman Elena, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul numeric
din capitalul social;                     personal 2550701020034, n„scut„ Ón comuna ™epreu∫,
  - Popii Maria-Florica de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale a  jude˛ul Arad, la data de 1.07.1955, domiciliat„ Ón Arad,
10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50     str. R‚∫nov nr. 2, identificat„ prin C.I. seria AR nr.
(cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %   054726, eliberat„ de Poli˛ia Arad, membru al consiliului
din capitalul social;                     de administra˛ie, care depune o garan˛ie de 100
  - Resiga Andreea-Maria de˛in‚nd 5 (cinci) p„r˛i sociale  (unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi).
a 10 (zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 50      Supravegherea gestiunii societ„˛ii cooperative
(cincizeci) lei noi (500.000 lei vechi), respectiv 1,67 %   me∫te∫ug„re∫ti ∫i verificarea situa˛iei financiare anuale va
din capitalul social;                     fi asigurat„ de 1 cenzor ∫i 1 supleant, pentru un mandat
  - Roman Elena de˛in‚nd 10 (zece) p„r˛i sociale a 10    de 3 ani.
(zece) lei noi (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 100        Cenzorul ales este Turca∫ Daniela-Liliana, cet„˛ean
(unasut„) lei noi (1.000.000 lei vechi), respectiv 3,33 %   rom‚n, av‚nd codul numeric personal 2670515201016,
din capitalul social;                     n„scut„ Ón Or„∫tie, jude˛ul Hunedoara, domiciliat„ Ón
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                13

Arad, str. Gheorghe Doja nr. 62-64, identificat„ cu C.I.      cod CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
seria AR nr. 011270, eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de   principal Óntreprinderilor.
12.10.1999, care depune o garan˛ie de 50 (cincizeci) lei      Art. 4. Se modific„ art. 16 din cap. III, dup„ cum
noi (500.000 lei vechi).                    urmeaz„:
  Supleantul ales este Balint Voichi˛a-Ioana, cet„˛ean      Art. 15 (2). Adunarea general„ se convoac„ de
rom‚n, av‚nd codul numeric personal 27203110024487,      administratorul unic din propria ini˛iativ„ ori Ón situa˛iile
n„scut„ Ón Arad la data de 11.03.1972, domiciliat„ Ón     prev„zute la art. 16 alin. (1).
Arad, Str. Abatorului nr. 12, ap. 2, identificat„ cu C.I.     Art. 15 (4). Convocarea se face prin semnarea
seria AR nr. 169302, eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de   convocatorului de fiecare membru cooperator ∫i
23.07.2003, care depune o garan˛ie de 50 (cincizeci) lei    publicarea cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de data adun„rii
noi (500.000 lei vechi).                    generale Óntr-unul din ziarele de larg„ r„sp‚ndire din
  Celelalte clauze r„m‚n nemodificate.            localitate.
  Adunarea general„ a membrilor cooperatori din data       Art. 16 (1). Administratorul unic este obligat s„
de 18.07.2005 Ómputernice∫te pe domnul pre∫edinte       convoace adunarea general„ la cererea a cel pu˛in 1/10
Dehelean Ioan Viorel s„ semneze valabil prezentul act     din num„rul total al membrilor cooperatori sau al
adi˛ional ∫i s„ fac„ demersurile legale pentru         cenzorilor Ón cazul Ón care se constat„ c„ Ón urma unor
Ónregistrarea modific„rilor de act constitutiv la Oficiul   pierderi activul net determinat ca diferen˛a Óntre totalul
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Arad.      activelor ∫i datoriile societ„˛ii cooperative reprezint„ mai
  Prezentul act adi˛ional a fost adoptat redactat Ón 7    pu˛in de jum„tate din valoarea capitalului social; Ón
exemplare originale, din care 6 (∫ase) exemplare se      situa˛ia Ón care se constat„ reducerea membrilor
comunic„ societ„˛ii cooperative.                cooperatori ori al capitalului social sub minimul legal.
                                  Art. 17 (1). La prima convocare adunarea general„
  (4/10.100)                         ordinar„ este legal constituit„ Ón prezen˛a a jum„tate plus
               *                 1 din num„rul membrilor cooperatori ∫i poate lua hot„r‚ri
                                valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         prezen˛i.
    MOBIMET, Chi∫ineu-Cri∫, jude˛ul Arad            Art. 17 (2). La prima convocare, adunarea general„
                                extraordinar„ este legal constituit„ Ón prezen˛a a 3/4 din
           ACT ADIfiIONAL               num„rul membrilor cooperatori ∫i poate lua hot„r‚ri
                                valabile cu 3/4 din membrii cooperatori prezen˛i.
la statutul societ„˛ii Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti    Art. 17 (3). Œn cazul Ón care nu sunt Óntrunite cerin˛ele
    de gradul 1 MOBIMET SCM Chi∫ineu-Cri∫         prev„zute la alin. (1) adunarea general„ ordinar„ ce se
                                va Óntruni la a doua convocare poate s„ delibereze
  Subsemnatul, Miclaus Teodor, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                                asupra problemelor Ónscrise pe ordinea de zi cu condi˛ia
la data de 6.06.1946 Ón comuna Sintea Mare, jude˛ul
                                s„ fie prezen˛i cel pu˛in 1/3 din num„rul membrilor
Arad, domiciliat Ón Chi∫ineu-Cri∫, Str. Teilor nr. 5A,
                                cooperatori ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea
jude˛ul Arad, identificat„ cu C.I. seria AR 094627
                                membrior cooperatori prezen˛i.
eliberat„ de Poli˛ia Chi∫ineu-Cri∫, cod numeric personal
1460606021871, Ón calitate de Ómputernicit Ón adunarea       Art. 17(4). Œn cazul Ón care nu sunt Óndeplinite
general„ a MOBIMET Chi∫ineu-Cris, Óntrunit„ Ón condi˛iile   condi˛iile prev„zute la alin. (2) adunarea general„
Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea      extraordinar„ ce se va Óntruni la a doua convocare poate
coopera˛iei Ón data de 20.07.2005, solicit darea de dat„    s„ delibereze asupra problemelor Ónscrise pe ordinea de
cert„ prezentului act adi˛ional prin care:           zi cu condi˛ia s„ fie prezen˛i cel pu˛in jum„tate din
                                num„rul membrilor cooperatori ∫i poate lua hot„r‚ri
  Art. 1. Se modific„ art. 2 cap. I din statut privind
                                valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori
constituirea societ„˛ii ∫i va avea urm„torul con˛inut:
                                prezen˛i.
  Art. 2 (4). Societatea cooperativa me∫te∫ug„reasc„ de     Art. 1. 17(5). Œn situa˛ia Ón care nu sunt Óndeplinite
gradul 1 are un num„r variabil de membri cooperatori ∫i    condi˛iile prev„zute nici Ón cadrul Óntrunirii la a doua
capital social variabil. Ea poate fi constituit„ ∫i poate   convocare, potrivit alin. 3 ∫i alin. 4, adunarea general„
func˛iona cu num„r minim de 5 membri cooperatori ∫i cu     ordinar„ sau extraordinar„ se va reconvoca p‚n„ la
un capital social minim de 500 lei.              Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute la cele dou„ alineate.
  Art. 2. Se modific„ art. 3 cap. I privind denumirea      Alin. 18. Œn societatea cooperativ„ votul este
societ„˛ii, acesta va deveni:                 propor˛ional cu num„rul de p„r˛i sociale de˛inute integral
  Art. 4. Denumirea societ„˛ii cooperative me∫te∫ug„re∫ti  achitate Ón limita prev„zut„ de lege.
de gradul 1 este Societatea Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„      Art. 5. Se modific„ art. 17 din statut dup„ cum
MOBIMET S.C.M. Chi∫ineu-Cri∫. Œn toate actele, facturile,   urmeaz„:
anun˛urile ∫i publica˛iile eman‚nd de la societatea        Art. 26(1). Administrarea ∫i gestionarea societ„˛ii
cooperativa denumirea acesteia va fi urmat„ de ini˛ialele   cooperative este asigurat„ de administratorul unic ales
S.C.M., de capitalul social, de sediul social ∫i de codul   prin vot secret de adunarea general„, pe o perioad„ de
unic de Ónregistrare acordat potrivit prevederilor legale.   4 ani dintre membrii cooperatori lucr„tori cu o vechime
  Art. 3. Se completeaz„ art. 4 din statut privind      de cel pu˛in de doi ani Ón coopera˛ie.
obiectul de activitate cu urm„toarele activit„˛i secundare:    Art. 26(2). Administratorul unic asigur„ respectarea ∫i
  cod CAEN 2875 - fabricarea altor articole din metal;    Óndeplinirea prevederilor reglement„rilor legale Ón vigoare
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

ale statutului, a hot„r‚rilor adun„rii generale, a regulilor   eliberat„ de Poli˛ia Chi∫ineu-Cri∫, cod numeric personal
∫i normelor de reglementare intern„.               1460606021871.
  Art. 6. Se modific„ art. 26 din statut, acesta av‚nd       Art. 11. Se revoc„ din func˛ia de cenzor Brad Maria,
urm„torul con˛inut:                        Urban Florica Maria ∫i se valideaz„ Ón func˛ia de cenzor
  Art. 29(1). Administratorul unic este obligat s„ depun„,   permanent Berdie Maria, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
Ón termen de 30 de zile de la alegerea sa, o garan˛ie       personal 2651214021872, n„scut„ la data de 14.12.1965
b„neasc„ ce nu poate fi mai mic„ dec‚t valoarea a zece      Ón localitatea Chi∫ineu-Cris, jude˛ul Arad, domiciliat„ Ón
p„r˛i sociale.                          localitatea Chi∫ineu-Cri∫, Str. Teilor nr. 30, jude˛ul Arad,
  Art. 7. Se modific„ art. 27, acesta av‚nd urm„toarele     posesoare a B.I. seria D.K. nr. 202798 eliberat de Poli˛ia
con˛inuturi:                           Chi∫ineu-Cri∫, expert contabil.
  Art. 38(1). Adunarea general„ ordinar„ alege un          Art. 12. Capitalul social subscris ∫i v„rsat al Societ„˛ii
cenzor ∫i un sepleant.                      Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti de gradul 1 MOBIMET SCM
  Art. 38(2). Cenzorii ∫i suplean˛i sunt ale∫i de        Chi∫neu-Cri∫ este de 850 lei divizat Ón 85 p„r˛i sociale,
adunarea general„ pentru un mandat de 3 exerci˛ii         cu valoare nominal„ de 10 lei.
financiare.                              Art. 13. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  Art. 38(6). Cenzorii sunt obliga˛i s„ depun„ Ón termen    MOBIMET SCM Chi∫ineu-Cri∫ se constituie pe o
de 30 de zile de la alegerea lor jum„tate din garan˛ia      perioad„ nelimitat„.
cerut„ pentru administratori. Sunt accepta˛i de la aceast„      Art. 14. Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor
obliga˛ie cenzorii exper˛i contabili sau contabilii autoriza˛i,  prevederile statutului Societ„˛ii Comerciale Cooperatiste
dac„ fac dovada Óncheierii asigur„rii de r„spundere civil„    pe ac˛iuni MOBIMET SCCA ∫i este sub semn„tur„
profesional„.                           privat„.
  Art. 8. Se modific„ art. 8, cap. II, acesta av‚nd         Tehnoredactat Ón 5 (cinci) exemplare originale a c‚te
urm„toarele con˛inuturi:                     3 (trei) pagini fiecare.
  Art. 41(1). Capitalul social al societ„˛ii cooperative      Art. 15. De asemena se Ómputernice∫te Miclaus
este variabil ∫i este de 850 lei.                 Teodor s„ semneze actul adi˛ional ∫i s„ fac„ toate
  Art. 41(2). Capitalul social al societ„˛ii cooperative    demersurile necesare modific„rii la Oficiul Registrului
este constituit din aporturile individuale ale membrilor     Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Arad.
cooperatori Ón numerar Ón schimbul c„rora ace∫tia           (5/10.101)
primesc p„r˛i sociale dup„ cum urmeaz„: Miclaus Teodor                     *
de˛ine 17 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, Ón valoare total„
de 170 lei; Gal Iuliana de˛ine 17 p„r˛i sociale a 10 lei         Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
fiecare, Ón valoare total„ de 170 lei; Gal Pavel de˛ine 17           SEBISANA, Sebi∫, jude˛ul Arad
p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, Ón valoare total„ de 170 lei;
Miclaus Maria de˛ine 17 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, Ón               ACT ADIfiIONAL
valoare total„ de 170 lei; Gal Norbert de˛ine 7 p„r˛i
sociale a 10 lei fiecare, Ón valoare total„ de 70 lei;        la statutul SOCOM SEBISANA, cu sediul Ón Sebi∫,
Miclaus Ciprian Teodor de˛ine 7 p„r˛i sociale a 10 lei         Bd. Victoriei nr. 16A, jude˛ul Arad, Ónmatriculat„
fiecare, Ón valoare total„ de 70 lei; Otlacan Gheorghe           al Oficiul Registrului Comer˛ului Arad cu
de˛ine o parte social„, Ón valoare de 10 lei; Prentel Mihai         nr. J 02/1371/1991, av‚nd cod unic
Alexandru de˛ine o parte social„ de 10 lei; Petrovszki               de Ónregistrare 1724443
Ana de˛ine o parte social„ Ón valoare de 10 lei.           Subsemnatul Pop Paul Gabriel, n„scut la data de
  Art. 41(7). Valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale      21.07.1963 Ón Arad, cod numeric personal
stabilit„ la data adopt„rii prezentului statut este de 10 lei.  1630721024903, posesor al B.I. seria D.B. nr. 252986
  Art. 42(1). P„r˛ile sociale sunt diviziuni ale capitalului  eliberat de Poli˛ia Sebi∫, domiciliat Ón Sebi∫, Strada
social nominative emise Ón forma material„ - pe h‚rtie,      Salc‚milor nr. 7, jude˛ul Arad, Ón calitate de Ómputernicit
de valoare egal„, indivizibile, nenegociabile ∫i care nu     al societ„˛ii, Ón conformitate cu prevederile Legii nr.
sunt supuse index„rii ∫i nu sunt purt„toare de dob‚nzi.      1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i
  Art. 9. Se modific„ art. 15 cap. III acesta av‚nd       ale statutului adoptat de c„tre Congresul Coopera˛iei
urm„torul con˛inut:                        Me∫te∫ug„re∫ti, solicit atestarea prezentului act adi˛ional
  Art. 63(2). Societatea cooperativ„ poate utiliza       prin care se modific„ statutul de func˛ionare al SOCOM
persoane Óncadrate cu contract individual de munc„,        SEBISANA, cu sediul Ón Sebi∫, Bd. Victoriei nr. 16A, Ón
conform legisla˛iei Ón vigoare. Persoanelor Óncadrate cu     conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i ale
contract individual de munc„ le sunt aplicabile dispozi˛ile    statutului adoptat de c„tre Congresul Coopera˛iei
cuprinse Ón Codul muncii ∫i regulamentul de ordine        Me∫te∫ug„re∫ti, dup„ cum urmeaz„:
interioar„.                              Art. 1. Se modific„ art. 1 din statut, Ón sensul c„
  Art. 10. Se revoc„ din func˛ia de administratori       forma societ„˛ii va fi: societate cooperativ„
urm„torii: Gal Iuliana, Gal Pavel, Prentel Mihai Alexandru,    me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1, cu durat„ nedeterminat„.
Petrovszki Ana. Se alege Ón func˛ia de adminstrator unic,       Art. 2. Se modific„ art. 2 alin. 1 ∫i 3 din statut, Ón
conform Legii nr. 1/2005, Miclaus Teodor, cet„˛ean        sensul c„: Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
rom‚n, n„scut la data de 6.06.1946 Ón comuna Sintea        SEBISANA SCM poate func˛iona cu un num„r limitat de
Mare, jude˛ul Arad, domiciliat Ón localitatea Chi∫ineu-Cri∫,   5 membri cooperatori ∫i cu un capital social minim de
Str. Teilor nr. 5A, posesor al C.I. seria AR nr. 094627      500 lei.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                 15

  Art. 3. Se modific„ art. 5 alin. 1 privind denumirea    prev„zut„ de lege, fiecare parte social„ reprezent‚nd un
societ„˛ii, aceasta schimb‚ndu-se din SOCOM           vot.
SEBISANA Ón Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         Art. 23. (1) Hot„r‚rile adun„rilor generale se iau prin
SEBISANA SCM.                          vot deschis, cu excep˛ia prev„zut„ la alin. 2.
  Art. 4. Se modific„ art. 16, 18 ∫i 19 privind          (2). Votul secret este obligatoriu pentru alegerea
convocarea adun„rii generale, dreptul la vot al         pre∫edintelui societ„˛ii, a celorlal˛i membri ai consiliului de
cooperatorilor ∫i modalitatea de votare, acestea devenind    administra˛ie, a cenzorilor ∫i a suplean˛ilor acestora,
art. 17, 18 ∫i 19, urm‚nd a avea urm„torul con˛inut:      pentru revocarea lor ∫i pentru luarea hot„r‚rilor
  îArt. 17. (1). Consiliul de administra˛ie este obligat s„  referitoare la r„spunderea administratorilor.”
convoace adunarea general„: la cererea a cel pu˛in 1/10       Art. 5. Se modific„ art. 27 Ón sensul c„ administratorii
din num„rul total al membrilor cooperatori sau a        se aleg pentru o perioad„ de 4 ani, cenzorii ∫i suplean˛ii,
cenzorilor; Ón situa˛ia Ón care se constat„ c„, Ón urma     pentru un mandat de 3 exerci˛ii financiare, iar membrii
unor pierderi, activul net, determinat ca diferen˛„ Óntre    consiliului social, pentru o perioad„ de 4 ani.
totalul activelor ∫i datoriile societ„˛ii cooperative,       Art. 6. Se modific„ art. 30 ∫i 42 din statut privind
reprezint„ mai pu˛in de jum„tate din valorea capitalului    garan˛ia administratorilor ∫i cenzorilor, acestea av‚nd
social; Ón situa˛ia Ón care se constat„ reducerea        urm„torul con˛inut:
num„rului membrilor cooperatori ori a capitalului social      îArt. 30 (1). Administratorii sunt obliga˛i s„ depun„, Ón
sub minimul legal; Ón oricare alte situa˛ii Ón care se     termen de 30 de zile de la alegerea lor, o garan˛ie
Ómparte convocarea adun„rii generale.              b„neasc„ egal„ cu valoarea a zece p„r˛i sociale; pentru
  (2). Adunarea general„ va avea loc Ón termen de 30     nedepunerea garan˛iei Ón termenul prev„zut, cel Ón cauz„
de zile de la cererea sau de la data constat„rii situa˛iilor  va fi revocat din func˛ie.”
men˛ionate la alin. (1).                      Cenzorii sunt obliga˛i s„ depun„ Ón termen de 30 zile
                                de la alegera lor jum„tate din garan˛ia cerut„ pentru
  Art. 18. (1). La prima convocare, adunarea general„
                                administratori. Sunt excepta˛i de la aceast„ obliga˛ie
ordinar„ este legal constituit„ Ón prezen˛a a jum„tate plus
                                cenzorii exper˛i contabili sau contabili autoriza˛i, dac„ fac
unu din num„rul membrilor cooperatori, ale c„ror aporturi
                                dovada Óncheirii asigur„rii de r„spundere civil„
s„ reprezinte cel pu˛in 51% din capitalul social, ∫i poate
                                profesional„.
lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea de voturi din totalul
                                  Art. 7. (1). Se modific„ statutul societ„˛ii Ón privin˛a
voturilor aferente membrilor cooperatori prezen˛i.
                                capitalului social, astfel c„ acesta este variabil ∫i nu
  (2). La prima convocare, adunarea general„
                                poate fi mai mic de 500 lei; la data adopt„rii prezentului
extraordinar„ este legal constituit„ Ón prezen˛a a trei
                                act adi˛ional capitalul social este de 23.530
p„trimi din num„rul membrilor cooperatori, ale c„ror
                                (dou„zeci∫itreimiicincisutetreizeci) lei, fiind constituit din
aporturi s„ reprezinte cel pu˛in trei p„trimi din capitalul
                                p„r˛i sociale a c„ror valoare este de 10 lei fiecare.
social, ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea de
                                  Art. 8. Se modific„ art. 29 din statut, acesta devenind
voturi din totalul voturilor aferente membrilor cooperatori
                                art. 49, av‚nd urm„torul con˛inut: îValoarea minim„
prezen˛i.
                                obligatorie a aporturilor individuale ale cooperatorilor la
  (3). Œn cazul Ón care nu sunt Óntrunite cerin˛ele      capitalul social se stabile∫te anual, de c„tre adunarea
prev„zute la alin. (1), adunarea general„ ordinar„ ce se    general„, care pentru anul 2005 este de 700 lei.”
va Óntruni la a doua convocare poate s„ delibereze         Art. 9. Se introduce capitolul V al sec˛iunii a 3-a-
asupra problemelor Ónscrise pe ordinea de zi, cu condi˛ia    majorarea sau reducerea capitalului social, d‚ndu-se
s„ fie prezen˛i cel pu˛in 1/3 din num„rul membrilor       articolelor o nou„ numerotare ∫i av‚nd urm„torul
cooperatori, ale c„ror aporturi s„ reprezinte cel pu˛in 1/3   con˛inut: îCapitalul social se poate majora prin aportul de
din capitalul social, ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu     noi p„r˛i sociale, prin hot„r‚rea adun„rii generale
majoritatea de voturi din totalul voturilor aferente      extraordinare; Ón situa˛ia Ón care majorarea este mai
membrilor cooperatori prezen˛i.                 mare de 10%, hot„r‚rea se public„ Ón Monitorul Oficial al
  (4). Œn cazul Ón care nu sunt Óndeplinite condi˛iile    Rom‚niei, Partea a VII-a.
prev„zute la alin. (2), adunarea general„ extraordinar„ ce     Capitalul social poate fi redus prin hot„r‚rea adun„rii
se va Óntruni la a doua convocare poate s„ delibereze      generale extraordinare ∫i se poate face numai dup„
asupra problemelor Ónscrise pe ordinea de zi, cu condi˛ia    trecerea a 30 de zile de la data afi∫„rii acesteia la sediul
s„ fie prezen˛i cel pu˛in jum„tate din num„rul membrilor    societ„˛ii cooperative; dac„ reducerea este mai mic„ de
cooperatori, ale c„ror aporturi s„ reprezinte cel pu˛in     10%, hot„r‚rea se men˛ioneaz„ la registrul comer˛ului.”
jum„tate din capitalul social, ∫i poate lua hot„r‚ri valabile    Art. 10. Se modific„ statutul privind restituirea
cu majoritatea de voturi din totalul voturilor aferente     contravalorii p„r˛ilor sociale, articolelor d‚ndu-li-se o nou„
membrilor cooperatori prezen˛i.                 numerotare ∫i av‚nd urm„torul con˛inut:
  (5). Œn situa˛ia Ón care nu sunt Óndeplinite condi˛iile     îLa Óncetarea calit„˛ii de membru cooperator, cel Ón
prev„zute nici Ón cazul Óntrunirii la a doua convocare,     cauz„ are dreptul la plata contravalorii p„r˛ilor sociale
potrivit alin. (3) ∫i alin. (4), adunarea general„ ordinar„   de˛inute, la valoarea lor nominal„, precum ∫i la plata
sau extraordonar„ se va reconvoca p‚n„ la Óndeplinirea     dividendelor cuvenite.
condi˛iilor prev„zute de cele dou„ alineate.            Termenul Ón care societatea cooperativ„ este obligat„
  Art. 19. La adun„rile generale ale membrilor        la plata acestora nu poate fi mai mare de 2 ani de la
cooperatori de la SEBISANA SCM fiecare membru          data na∫terii dreptului.
cooperator are dreptul de vot propor˛ional cu num„rul de      P„r˛ile sociale a c„ror contravaloare a fost pl„tit„
p„r˛i sociale de˛inute ∫i integral achitate, Ón limita     celor Ón drept sunt preluate de societatea cooperativ„,
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

urm‚nd anularea lor. Anularea determin„ reducerea       21.11.2000, cod numeric personal 2590919024901,
corespunz„toare a capitalului social.             domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada Stejarului nr. 5, jude˛ul Arad;
  P„r˛ile sociale a c„ror contravaloare nu a fost        5. Bucatos Dorina, cet„˛ean rom‚n, posesoare a B.I.
solicitat„ sau nu a fost ridicat„ de persoanele Ón drept,   seria D.H. nr. 394626 eliberat de Mili˛ia Ineu la data de
Ón termenul precizat, se scot din capitalul social la     26.07.1988, cod numeric personal 2670505022819,
Óncheierea termenului, prin preluarea lor de c„tre       domiciliat„ Ón Sebi∫, Bd. Victoriei, bl. A1, ap. 4, jude˛ul
societatea cooperativ„, urmat„ de anularea lor.        Arad.
  Sumele ˛inute la dispozi˛ie care nu au fost ridicate de    Art. 16. Se alege Ón func˛ia de cenzor, pe o perioad„
mo∫tenitorii legali ai fostului mebru cooperator p‚n„ la    de 3 ani, Bolos Olivia, cet„˛ean rom‚n, posesoare a C.I.
Ómplinirea termenului general de prescrip˛ie se prescriu ∫i  seria AR nr. 223808, cod numeric personal
se vireaz„ Ón partea indivizibil„ a patrimoniului societ„˛ii  2530208024909, domiciliat„ Ón Sebi∫, Str. Victoriei, bl.
cooperative.”                         B2, et. 1, ap. 8, jude˛ul Arad, ∫i cenzor supleant,
  Art. 11. Se modific„ art. 38 privind membrii        Bradean Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
organiza˛iei, Ón sensul c„: au calitatea de membri       14.08.1954 Ón localitatea Caporal Alexa, jude˛ul Arad,
cooperatori persoanele fizice care au Ómplinit v‚rsta de    domiciliat Ón Sebi∫, Strada Dornei nr. 36, posesor al C.I.
16 ani, au fost cooptate de c„tre adunarea general„ ∫i     seria AR nr. 012467 eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de
particip„ cu aportul lor la capitalul social.         28.10.1999, cod numeric personal 1540814024001.
  Art. 12. Se introduce capitolul VI-Regimul juridic al     Art. 17. Se reconfirm„ Ón func˛ia de pre∫edinte al
bunurilor aflate Ón proprietatea SEBISANA S.C.M., astfel:   SEBISANA SCM dl Gavril„ Cornel, cet„˛ean rom‚n,
                                posesor al B.I. seria G.R. nr. 326035 eliberat de Poli˛ia
  îProprietatea SEBISANA SCM este privat„.
                                Sebi∫ la data de 27.06.1995, cod numeric personal
Patrimoniul se compune din partea divizibil„ ce include
                                1470428024901, domiciliat Ón Sebi∫, Strada Dobrogei nr.
valoarea p„r˛ilor sociale, precum ∫i dividendele cuvenite
                                4, jude˛ul Arad.
membrilor cooperatori ∫i partea indivizibil„, care este
                                  Art. 18. Se completeaz„ art. 10 privind obiectul de
acea parte a patrimoniului societ„˛ii acumulat de acesta
                                activitate cu urm„toarele activit„˛i secundare:
Ón decusul activit„˛ii, mai pu˛in partea divizibil„, ∫i este
                                  1584 - fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei ∫i
proprietatea Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
                                a produselor zaharoase;
SEBISANA SCM, persoan„ juridic„.”
                                  1830 - prepararea ∫i vopsirea bl„nurilor; fabricarea
  Art. 13. Se modific„ art. 47 Ón privin˛a excluderii din
                                articolelor din blan„;
societate a membrilor cooperatori, acesta av‚nd
                                  3340 - produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente optice ∫i
urm„torul con˛inut ∫i d‚ndu-i-se o alt„ numerotare:
                                fotografice;
îMembrii cooperatori pot fi exclu∫i dac„ nu au v„rsat Ón
                                  5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;
termen aporturile la capitalul social, nu mai Óndeplinesc
                                  5540 - baruri;
cerin˛ele prev„zute de statut, sunt Ón acela∫i timp sau
                                  7481 - activit„˛i fotografice;
devin membri cooperatori Óntr-o alt„ societate cooperativ„
                                  9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
concurent„ ori desf„∫oar„ activit„˛i concuren˛iale pe cont
                                  Art. 19. Se Ónchide punctul de lucru din Sebi∫, Strada
propriu sau Ón contul altei persoane. Hot„r‚rea de
                                Victoriei nr. 160A.
excludere se ia de c„tre adunarea general„, la
                                  Art. 19. Membrii cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative
propunerea consiliului de administra˛ie ∫i se comunic„
                                Me∫te∫ug„re∫ti, de gradul 1, SEBISANA SCM sunt:
celui Ón cauz„ Ón termen de 15 zile prin scrisoare
                                  1. Halmagean Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
recomandat„ cu confirmare de primire.”
                                de 7.10.1945 Ón Moneasa, jude˛ul Arad, cod numeric
  Art. 14. Se introduce art. 67 care va avea urm„torul    personal 1451007024908, domiciliat Ón Sebi∫, satul
con˛inut: îCalitatea de membru cooperator lucr„tor       Pruni∫or, nr. 179, jude˛ul Arad, posesor al B.I. seria D.H.
Ónceteaz„ o dat„ cu Óncetarea conven˛iei individuale de    nr. 736850 eliberat de Mili˛ia Sebi∫ la data de 9.02.1989;
munc„, astfel: de drept; ca urmare a acordului p„r˛ilor;      2. Gavril„ Cornel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
unilateral ∫i se prev„d Ón regulamentul de ordine       28.04.1947 Ón Lunc∫oara, jude˛ul Arad, cod numeric
interioar„.”                          personal 1470428024901, posesor al B.I. seria G.R. nr.
  Art. 15. Se confirm„ Ón func˛ia de administratori:     326035 eliberat de Poli˛ia Sebi∫ la data de 27.06.1975,
  1. Gavril„ Cornel, cet„˛ean rom‚n, posesor al B.I.     domiciliat Ón Sebi∫, Strada Dobrogei nr. 4, jude˛ul Arad;
seria G.R. nr. 326035 eliberat de Poli˛ia Sebi∫ la data de     3. Pop Paul-Gabriel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
27.06.1995, cod numeric personal 1470428024901,        de 21.07.1963 Ón Arad, cod numeric personal
domiciliat Ón Sebi∫, Strada Dobrogei nr. 4, jude˛ul Arad;   1630721024903, posesor al B.I. seria D.B. nr. 252986
  2. Pop Paul-Gabriel, cet„˛ean rom‚n, posesor al B.I.    eliberat de Mili˛ia Sebi∫ la data de 1.05.1987, domiciliat
seria D.B. nr. 252986 eliberat de Mili˛ia Sebi∫ la data de   Ón Sebi∫, Strada Salc‚milor nr. 7, jude˛ul Arad;
1.05.1987, cod numeric personal 1630721024903,           4. Duma Floare, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
domiciliat Ón Sebi∫, Str. Salc‚milor nr. 7, jude˛ul Arad;   19.09.1959 Ón Catelusa, jude˛ul S„laj, cod numeric
  3. Szeplaky Vineata Constantina-Daniela, cet„˛ean     personal 2590919024901, posesoare a C.I. seria AR nr.
rom‚n, posesoare a B.I. seria B.R. nr. 492802 eliberat     049294 eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 21.11.2000,
de Mili˛ia Sebi∫ la data de 30.09.1985, cod numeric      domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada Stejarului nr. 5, jude˛ul Arad;
personal 2631016024909, domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada        5. Szeplaki Vineata Constantina Daniela, cet„˛ean
Stejarului nr. 4/A, jude˛ul Arad;               rom‚n, n„scut„ la data de 16.10.1963 Ón Gurahon˛,
  4. Duma Floare, cet„˛ean rom‚n, posesoare a C.I.      jude˛ul Arad, cod numeric personal 2631016024909,
seria AR nr. 049294 eliberat de Poli˛ia Sebi∫ la data de    posesoare a B.I. seria B.R. nr. 492802 eliberat de Mili˛ia
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                17

Sebi∫ la data de 30.09.1985, domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada     17. Morariu Marius-Liviu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Stejarului nr. 4/A, jude˛ul Arad;               data de 25.05.1969 Ón Sebi∫, jude˛ul Arad, cod numeric
  6. Bucatos Dorina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     personal 1690525024906, posesor al C.I. seria AR nr.
de 5.05.1967 Ón Beliu, jude˛ul Arad, cod numeric        192220 eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de 17.12.2003,
personal 2670505022819, posesoare a B.I. seria D.H. nr.    domiciliat Ón Sebi∫, Strada Izvorului nr. 4/I, jude˛ul Arad;
394626 eliberat de Mili˛ia Ineu la data de 26.07.1988,       18. Sarb Lucia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
domiciliat„ Ón Sebi∫, Bd. Victoriei, bl. A1, ap. 4, jude˛ul  5.02.1958 Ón Alde∫ti, jude˛ul Arad, cod numeric personal
Arad;                             2580205024901, posesoare a C.I. seria AR nr. 079139
  7. Pantea Dorica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de    eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 1.08.2001,
6.02.1959 Ón V‚rfurile, jude˛ul Arad, cod numeric personal   domiciliat„ Ón Buteni, nr. 549, jude˛ul Arad;
2590206024929, posesoare a B.I. seria G.X. nr. 745430       19. Bun Simona Mihaila-Olimpia, cet„˛ean rom‚n,
eliberat de Poli˛ia Sebi∫ la data de 6.02.1998, domiciliat„  n„scut„ la data de 2.03.1964 Ón Ineu, jude˛ul Arad, cod
Ón Sebi∫, Strada Deltei nr. 2/H, jude˛ul Arad;         numeric personal 2640302024900, posesoare a C.I. seria
  8. Tripsa Emilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de    AR nr. 163651 eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de
9.10.1950 Ón Hodi∫, jude˛ul Arad, cod numeric personal     19.96.2003, domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada Dobrogei nr. 5,
2501009022800, posesoare a C.I. seria AR nr. 154870      jude˛ul Arad;
eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 14.04.2003,         20. Buzea M„riu˛a Vioara, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada Dun„rii nr. 30, jude˛ul Arad;   data de 14.03.1959 Ón Barsa, cod numeric personal
  9. Deliman Florica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    2590314024906, posesoare a C.I. seria AR nr. 077829
de 26.10.1933 Ón Sebi∫, jude˛ul Arad, cod numeric       eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 17.07.2001,
personal 2531026024908, posesoare a C.I. seria AR nr.     domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada Victoriei, bl. 2, et. 3, ap. 16,
168828 eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 22.07.2003,    jude˛ul Arad;
domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada Munteniei nr. 32, jude˛ul
                                  21. Groza Mircea Pavel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Arad;
                                data de 12.07.1970 Ón Sebi∫, jude˛ul Arad, cod numeric
  10. Florut Florea Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                personal 1700712024902, posesor al C.I. seria AR nr.
de 11.10.1951 Ón Gurahon˛, jude˛ul Arad, cod numeric
                                236669 eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 10.11.2004,
personal 1511011024900, posesor al B.I. seria B.R. nr.
                                domiciliat Ón Sebi∫, Strada Orizontului nr. 44, jude˛ul
492773 eliberat de Poli˛ia Sebi∫ la data de 27.09.1965,
                                Arad;
domiciliat Ón Igne∫ti, nr. 35, jude˛ul Arad;
  11. Halmagean Aurel Precup, cet„˛ean rom‚n, n„scut       22. Eppel Cristina Silviana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
la data de 3.09.1960 Ón Sebi∫, jude˛ul Arad, cod numeric    la data de 9.08.1974 Ón Sebi∫, jude˛ul Arad, cod numeric
personal 1600903024900, posesor al C.I. seria AR nr.      personal 2740809024912, posesoare a C.I. seria AR nr.
247762 eliberat de Poli˛ia Sebi∫ la data de 15.02.2005,    212882 eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 26.05.2004,
domiciliat Ón Sebi∫, Strada Dobrogei nr. 36, jude˛ul Arad;   domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada Some∫ului nr. 40, jude˛ul
  12. Halmagean Georgeta Marinela, cet„˛ean rom‚n,      Arad;
n„scut„ la data de 7.05.1970 Ón Sebi∫, jude˛ul Arad, cod      23. Maszelka Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
numeric personal 2700507020043, posesoare a C.I. seria     de 26.09.1959 Ón Gurahon˛, jude˛ul Arad, cod numeric
AR nr. 237199 eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de      personal 2560926024904, posesoare a C.I. seria AR nr.
12.11.2004, domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada Dobrogei nr. 36,   078492 eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 25.07.2001,
jude˛ul Arad;                         domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada Dun„rii nr. 4, jude˛ul Arad;
  13. Tomut Viorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      24. Petrusan D„nu˛, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
11.10.1959 Ón Nucet, jude˛ul Bihor, cod numeric personal    de 5.07.1969 Ón Sebi∫, jude˛ul Arad, cod numeric
1591011024914, posesor al C.I. seria AR nr. 204728       personal 1690705024902, posesor al B.i. seria AR nr.
eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 30.03.2004,       174336 eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 21.08.2003,
domiciliat Ón Sebi∫, Calea Aradului nr. 32/A, jude˛ul Arad;  domiciliat Ón Sebi∫, Strada Stejarului nr. 4, jude˛ul Arad;
  14. Herman Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data      25. Morariu Claudia-Cornelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
de 30.12.1963 Ón Cuied, jude˛ul Arad, cod numeric       la data de 16.02.1971 Ón Gurahon˛, jude˛ul Arad, cod
personal 2631230024900, posesoare a B.I. seria H.C. nr.    numeric personal 2711216024906, posesoare a C.I. seria
014119 eliberat de Poli˛ia Sebi∫ la data de 23.03.1998,    G.V nr. 056194 eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de
domiciliat„ Ón Sebi∫, Bd. Victoriei, bl. A2, ap. 16, jude˛ul  30.08.1996, domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada Izvorului nr. 4/1,
Arad;                             jude˛ul Arad.
  15. Duma Petru Savu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data      Art. 20. Se modific„ Ón mod corespunz„tor statutul
de 20.04.1957 Ón Sebi∫, jude˛ul Arad, cod numeric       SOCOM SEBISANA cu men˛iunea c„ acesta se va
personal 1570420024906, posesor al C.I. seria AR nr.      rescrie Ómpreun„ cu modific„rile intervenite Óntr-un nou
079120 eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 1.08.2001,    statut, d‚ndu-se o alt„ numerotare capitolelor ∫i
domiciliat Ón Sebi∫, Strada Stejarului nr. 5, jude˛ul Arad;  articolelor.
  16. Baul Mirela Iosefina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      Redactat Ón 5 (cinci) exemplare originale, inclusiv
data de 9.10.1959 Ón Arad, cod numeric personal        atestarea la Cabinetul de avocat Rangu Viorica din Arad,
2591009024904, posesoare a C.I. seria AR nr. 244173      Strada Bihorului nr. 3/5, bl. A, ap. 8, jude˛ul Arad.
eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la data de 14.01.2005,
domiciliat„ Ón Sebi∫, Strada Republicii nr. 24, jude˛ul      (6/10.102)
Arad;                                            *
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

      Societatea Cooperativ„ de Consum               Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
     CONSUMCOOP INEU, Ineu, jude˛ul Arad                VIITORUL SCM N„dlag, jude˛ul Arad

           ACT ADIfiIONAL                          ACT ADIfiIONAL

    la statutul Societ„˛ii Cooperative de Consum       la statutul Cooperativei VIITORUL N√DLAC, cu sediul
          CONSUMCOOP INEU                 Ón N„dlac, str. N. B„lcescu nr. 74-76, jude˛ul Arad,
                                   Ónmatriculat la Oficiul Registrului Comer˛ului Arad
  Subsemnata Varga Gabriela Lumini˛a, domiciliat„ Ón           cu nr. J 02/1774/1991, av‚nd cod unic
Arad, str. Gen. Praporgescu nr. 25, bl. 18, ap. 2,                 de Ónregistrare 3218183
identificat cu C.I. seria AR nr. 182390 eliberat„ de Poli˛ia     Subsemnatul Iardek Alexandru, cod numeric personal
Arad la data de 6.10.2003, Ómputernicit„ Ón adunarea       1501014024492, n„scut la data de 14.10.1950 Ón N„dlac,
general„ a Societ„˛ii Cooperative de Consum           Arad, posesor al B.I. seria B.Z. nr. 942007, domiciliat Ón
CONSUMCOOP INEU Óntrunit„ Ón condi˛iile Legii nr.        N„dlac, str. Mihai Eminescu nr. 14, jude˛ul Arad, Ón
1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei Ón    calitate de administrator unic al societ„˛ii, conform
data de 12.08.2005, solicit darea de dat„ cert„         hot„r‚rii adun„rii generale nr. 1/18.08.2005, Ón
prezentului act adi˛ional prin care:               conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
  Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de administratori: Sirian    organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i ale statutului
Ana, Voinea Ana, Seran Elena, Diaconu Elena, Feies        adoptat de c„tre Congresul Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti,
Petru. Se numesc administratori, pe o perioad„ de 4 ani,     solicit atestarea prezentului act adi˛ional prin care se
cu Óncepere de la data de 12.08.2005: Moga Aurel         modific„ statutul de func˛ionare al Cooperativei VIITORUL
                                 N√DLAC, cu sediul Ón N„dlac, str. N. B„lcescu nr. 74-76,
Nicolae, domiciliat Ón Ineu, str. M„r„∫e∫ti nr. 5, identificat
                                 jude˛ul Arad, Ón conformitate cu prevederile Legii nr.
cu C.I. seria AR nr. 198656, cod numeric personal
                                 1/2005 ∫i ale statutului adoptat de c„tre Congresul
1690704051092, eliberat„ de Poli˛ia Ineu la data de
                                 Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti, dup„ cum urmeaz„:
17.02.2004, Voinea Ana, domiciliat„ Ón Ineu, Calea
                                   Art. 1. Se modific„ art. 1 alin. (1) din statut, Ón sensul
Republicii nr. 13-15, ap. 15, jude˛ul Arad, identificat„ cu
                                 c„ forma societ„˛ii va fi: societate cooperativ„
B.I. seria B.G. nr. 783815, cod numeric personal         me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1, cu durat„ nedeterminat„.
2470802022800, eliberat de Mili˛ia Ineu la data de
                                   Art. 2. Se modific„ art. 1 pct. (1) din statut, Ón sensul
11.05.1982, Seran Elena, domiciliat„ Ón Ineu, Str.        c„: Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ VIITORUL
Mure∫ului nr. 2, ap. 3, jude˛ul Arad, identificat„ cu B.I.    SCM poate func˛iona cu un num„r minim de 5 membri
seria D.E. nr. 563804, cod numeric personal           cooperatori ∫i cu un capital social minim de 500 lei.
2580524022800, eliberat de Mili˛ia Ineu la data de          Art. 3. Se modific„ art. 3 (1) privind denumirea
16.11.1987, Chilian Claudia Florentina, domiciliat„ Ón      societ„˛ii, aceasta schimb‚ndu-se din Cooperativa
Arad, str. Gh. ™incai nr 12-14, jude˛ul Arad, identificat„    VIITORUL N√DLAC Ón Societatea Cooperativ„
cu B.I. seria G.V. nr. 572134, cod numeric personal       Me∫te∫ug„reasc„ VIITORUL SCM.
2700518011097, eliberat de Poli˛ia Arad la data de          Art. 4. Se modific„ art. 15, 16 privind convocarea
22.01.1997, ™erban Viorel, domiciliat Ón Ineu, str. Gh.     adun„rii generale, dreptul la vot al cooperatorilor ∫i
Doja nr. 61, jude˛ul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr.   modalitatea de votare, acestea devenind art. 17, 18, 19
117632, cod numeric personal 1490215022807, eliberat„      ∫i 23, urm‚nd a avea urm„torul con˛inut:
de Poli˛ia Ineu la data de 21.06.2005.                îArt. 17. (1). Consiliul de administra˛ie este obligat s„
  Art. 2. Se revoc„ din func˛ia de cenzor Moga Aurel.      convoace adunarea general„: la cererea a cel pu˛in 1/10
Se nume∫te Ón func˛ia de cenzor, pe o perioad„ de trei      din num„rul total al membrilor cooperatori sau a
ani, cu Óncepere de la data de 12.08.2005, Pele Monica,     cenzorilor; Ón situa˛ia Ón care se constat„ c„, Ón urma
domiciliat„ Ón Ineu, str. Slt. Augustin C. I. Dumitra∫cu nr.   unor pierderi, activul net, determinat ca diferen˛„ Óntre
36, identificat„ cu C.I. seria AR nr. 198652, cod numeric    totalul activelor ∫i datoriile societ„˛ii cooperative,
personal 2660321022805, eliberat„ de Poli˛ia Ineu la       reprezint„ mai pu˛in de jum„tate din valorea capitalului
data de 17.02.2004.                       social; Ón situa˛ia Ón care se constat„ reducerea
                                 num„rului membrilor cooperatori ori a capitalului social
  Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de pre∫edinte Sirian Ana.    sub minimul legal; Ón oricare alte situa˛ii Ón care se
Se nume∫te Ón func˛ia de pre∫edinte al Societ„˛ii        Ómparte convocarea adun„rii generale.
Cooperative de Consum de gradul 1 INEU Moga Aurel-          (2). Adunarea general„ va avea loc Ón termen de 30
Nicolae, domiciliat Ón Ineu, str. M„r„∫e∫ti nr. 5, jude˛ul    de zile de la cererea sau de la data constat„rii situa˛iilor
Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 198656, cod        men˛ionate la alin. (1).
numeric personal 1690704051092, eliberat„ de Poli˛ia         (3) Œn situa˛ia Ón care, ca urmare a cererii, consiliul de
Ineu la data de 17.02.2004.                   administra˛ie nu convoac„ adunarea general„ sau c‚nd
  Tehnoredactat Ón 5 (cinci) exemplare originale a       cenzorii nu fac aplicarea art. 42 alin. (6), la sesizarea
1 (una) pagin„ fiecare, ce vor primi dat„ cert„ azi, 30     oric„ruia dintre membrii cooperatori care au cerut
august 2005.                           convocarea, instan˛a competent„ Ón a c„rei raz„
                                 teritorial„ Ó∫i are sediul societatea cooperativ„, cu citarea
  (7/10.103)                          p„r˛ilor, va putea ordona convocarea, desemn‚nd dintre
               *                 membrii cooperatori persoana care o va prezida.
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                19

  Art. 18. (1). La prima convocare, adunarea general„    administratori. Sunt excepta˛i de la aceast„ obliga˛ie
ordinar„ este legal constituit„ Ón prezen˛a a jum„tate plus  cenzorii exper˛i contabili sau contabili autoriza˛i, dac„ fac
unu din num„rul membrilor cooperatori, ∫i poate lua      dovada Óncheirii asigur„rii de r„spundere civil„
hot„r‚ri valabile cu majoritatea membrilor cooperatori     profesional„.
prezen˛i.                             Art. 7. (1). Se modific„ statutul societ„˛ii Ón privin˛a
  (2). La prima convocare, adunarea general„         capitalului social, astfel c„ acesta este variabil ∫i nu
extraordinar„ este legal constituit„ Ón prezen˛a a trei    poate fi mai mic de 500 lei; la data adopt„rii prezentului
p„trimi din num„rul membrilor cooperatori, ∫i poate lua    act adi˛ional capitalul social este de 24.540
hot„r‚ri valabile cu majoritatea membrilor cooperatori     (dou„zeci∫ipatrumiicincisuteparuzeci) lei, fiind constituit
prezen˛i.                           din p„r˛i sociale a c„ror valoare este de 10 lei fiecare.
  (3). Œn cazul Ón care nu sunt Óntrunite cerin˛ele       Art. 8. Se modific„ art. 28(2) din statut Ón privin˛a
prev„zute la alin. (1), adunarea general„ ordinar„ ce se    particip„rii minime a membrilor cooperatori la capitalul
va Óntruni la a doua convocare poate s„ delibereze       social, acesta devenind art. 49 ∫i av‚nd urm„torul
asupra problemelor Ónscrise pe ordinea de zi, cu condi˛ia   con˛inut: îValoarea minim„ obligatorie a aporturilor
s„ fie prezen˛i cel pu˛in 1/3 din num„rul membrilor      individuale ale cooperatorilor la capitalul social se
cooperatori, ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea   stabile∫te anual, de c„tre adunarea general„, care pentru
de voturi ale membrilor cooperatori prezen˛i.         anul 2005 este de 120 (unasut„dou„zeci) lei.
  (4). Œn cazul Ón care nu sunt Óndeplinite condi˛iile      Art. 9. Se introduce capitolul V al sec˛iunii a 3-a-
prev„zute la alin. (2), adunarea general„ extraordinar„ ce   majorarea sau reducerea capitalului social, d‚ndu-se
se va Óntruni la a doua convocare poate s„ delibereze     articolelor o nou„ numerotare ∫i av‚nd urm„torul
asupra problemelor Ónscrise pe ordinea de zi, cu condi˛ia   con˛inut: îCapitalul social se poate majora prin aportul de
s„ fie prezen˛i cel pu˛in jum„tate din num„rul membrilor    noi p„r˛i sociale, prin hot„r‚rea adun„rii generale
cooperatori, ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea   extraordinare; Ón situa˛ia Ón care majorarea este mai
de voturi ale membrilor cooperatori prezen˛i.         mare de 10% hot„r‚rea se public„ Ón Monitorul Oficial al
  (5). Œn situa˛ia Ón care nu sunt Óndeplinite condi˛iile  Rom‚niei, Partea a VII-a.
prev„zute nici Ón cazul Óntrunirii la a doua convocare,      Capitalul social poate fi redus prin hot„r‚rea adun„rii
potrivit alin. (3) ∫i alin. (4), adunarea general„ ordinar„  generale extraordinare ∫i se poate face numai dup„
se va reconvoca p‚n„ la Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute   trecerea a 30 de zile de la data afi∫„rii acesteia la sediul
de cele dou„ alineate.                     societ„˛ii cooperative; dac„ reducerea este mai mare de
  Art. 19. La adun„rile generale ale membrilor        10%, hot„r‚rea se men˛ioneaz„ la registrul comer˛ului.”
cooperatori de la VIITORUL SCM fiecare membru           Art. 10. Se modific„ statutul privind restituirea
cooperator are dreptul la un singur vot, indiferent de     contravalorii p„r˛ilor sociale, articolelor d‚ndu-li-se o nou„
num„rul p„r˛ilor sociale pe care le de˛ine.          numerotare ∫i av‚nd urm„torul con˛inut:
  Art. 23. (1) Hot„r‚rile adun„rilor generale se iau prin    îLa Óncetarea calit„˛ii de membru cooperator, cel Ón
vot deschis, cu excep˛ia prev„zut„ la alin. (2).        cauz„ are dreptul la plata contravalorii p„r˛ilor sociale
  (2). Votul secret este obligatoriu pentru alegerea     de˛inute, la valoarea lor nominal„, precum ∫i la plata
pre∫edintelui societ„˛ii cooperative, a celorlal˛i membri ai  dividendelor cuvenite. Termenul Ón care societatea
consiliului de administra˛ie, a cenzorilor ∫i a suplean˛ilor  cooperativ„ este obligat„ la plata acestora nu poate fi
acestora, pentru revocarea lor ∫i pentru luarea hot„r‚rilor  mai mare de 2 ani de la data na∫terii dreptului.
referitoare la r„spunderea administratorilor.           P„r˛ile sociale a c„ror contravaloare a fost pl„tit„
  (3) Administratorii nu pot vota, nici personal ∫i nici   celor Ón drept sunt preluate de societatea cooperativ„,
prin mandatar, atunci c‚nd hot„r‚rea care este supus„     urm‚nd anularea lor. Anularea determin„ reducerea
votului prive∫te desc„rcarea gestiunii sau o problem„     corespunz„toare a capitalului social.
referitoare la persoana sau administra˛ia lor.           P„r˛ile sociale a c„ror contravaloare nu a fost
  (4) Membrul cooperator nu poate vota atunci c‚nd      solicitat„ sau nu a fost ridicat„ de persoanele Ón drept,
hot„r‚rea care este supus„ votului prive∫te solu˛ionarea    Ón termenul precizat, se scot din capitalul social la
unei situa˛ii de conflict de interese Óntre persoana sa ∫i   Óncheierea termenului, prin preluarea lor de c„tre
societatea cooperativ„.”                    societatea cooperativ„, urmat„ de anularea lor.
  Art. 5. Se modific„ art. 17 (1), art. 24 (2) ∫i art. 25,    Sumele ˛inute la dispozi˛ie care nu au fost ridicate de
alin. 2, Ón sensul c„ administratorii se aleg pentru o     mo∫tenitorii legali ai fostului membru cooperator p‚n„ la
perioad„ de 4 ani, cenzorii ∫i suplean˛ii, pentru un      Ómplinirea termenului general de prescrip˛ie se prescriu ∫i
mandat de 3 exerci˛ii financiare, iar membrii consiliului   se vireaz„ Ón partea indivizibil„ a patrimoniului societ„˛ii
social, pentru o perioad„ de 4 ani.              cooperative.”
  Art. 6. Se modific„ art. 17 ∫i 24 (6) din statut privind    Art. 11. Se introduce capitolul VI-Regimul juridic al
garan˛ia administratorilor ∫i cenzorilor, acestea urm‚nd a   bunurilor aflate Ón proprietatea VIITORUL S.C.M., astfel:
avea urm„torul con˛inut:                      îProprietatea VIITORUL SCM este privat„. Patrimoniul
  îAdministratorii sunt obliga˛i s„ depun„, Ón termen de   se compune din partea divizibil„ ce include valoarea
30 de zile de la alegerea lor, o garan˛ie b„neasc„ egal„    p„r˛ilor sociale, precum ∫i dividendele cuvenite membrilor
cu valoarea a zece p„r˛i sociale; pentru nedepunerea      cooperatori ∫i partea indivizibil„, care este acea parte a
garan˛iei Ón termenul prev„zut, cel Ón cauz„ va fi revocat   patrimoniului societ„˛ii acumulat de aceasta Ón decusul
din func˛ie.”                         activit„˛ii, mai pu˛in partea divizibil„, ∫i este proprietatea
  Cenzorii sunt obliga˛i s„ depun„ Ón termen de 30 de    Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti VIITORUL SCM,
zile de la alegera lor jum„tate din garan˛ia cerut„ pentru   persoan„ juridic„.”
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

  Art. 12. Se modific„ art. 47 Ón privin˛a excluderii din   numeric personal 1650210024487, posesor al B.I. seria
societate a membrilor cooperatori, acesta av‚nd         D.H. nr. 738233, domiciliat Ón N„dlac, str. Viile Vechi nr.
urm„torul con˛inut ∫i d‚ndu-i-se o alt„ numerotare:       23, jude˛ul Arad;
îMembrii cooperatori pot fi exclu∫i dac„ nu au v„rsat Ón      2. Mihaila Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
termen aporturile la capitalul social, nu mai Óndeplinesc    de 21.02.1962 Ón Arad, cod numeric personal
cerin˛ele prev„zute de statut, sunt Ón acela∫i timp sau     1620221024499, posesor al C.I. seria AR nr. 156338
devin membri cooperatori Óntr-o alt„ societate cooperativ„   eliberat„ de Poli˛ia N„dlac la data de 23.04.2003,
concurent„ ori desf„∫oar„ activit„˛i concuren˛iale pe cont   domiciliat Ón N„dlac, str. George Enescu nr. 10, jude˛ul
propriu sau Ón contul altei persoane. Hot„r‚rea de       Arad;
excludere se ia de c„tre adunarea general„ la            3. Bohancanu Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
propunerea consiliului de administra˛ie ∫i se comunic„     de 18.11.1963 Ón Arad, cod numeric personal
celui Ón cauz„ Ón termen de 15 zile prin scrisoare       1631118024481, posesor al B.I. seria D.B. nr. 996925
recomandat„ cu confirmare de primire.”             eliberat de Poli˛ia N„dlac, domiciliat Ón N„dlac, str. Vasile
  Art. 13. Se introduce art. 67 care va avea urm„torul    Goldi∫ nr. 26, jude˛ul Arad;
con˛inut: îCalitatea de membru cooperator lucr„tor         4. Lutai Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Ónceteaz„ o dat„ cu Óncetarea conven˛iei individuale de     2.01.1971 Ón N„dlac, cod numeric personal
munc„, astfel: de drept; ca urmare a acordului p„r˛ilor;    1710102024487, posesor al C.I. seria AR nr. 264769
unilateral ∫i se prev„d Ón regulamentul de odine        eliberat„ de Poli˛ia N„dlac la data de 29.07.2005,
interioar„.”                          domiciliat Ón N„dlac, str. Mure∫ nr. 50, jude˛ul Arad;
  Art. 14. Se alege Ón func˛ia de administrator unic dl      5. Kondacs Dusan-™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Iardek Alexandru, cod numeric personal 1501014024492,      data de 30.09.1962 Ón N„dlac, cod numeric personal
n„scut la data de 14.10.1950 Ón N„dlac, jude˛ul Arad,      1620930024489, posesor al B.I. seria D.A. nr. 184415
posesor al B.I. seria B.Z. nr. 942007, domiciliat Ón      eliberat de Poli˛ia N„dlac, domiciliat Ón N„dlac, str.
N„dlac, str. Mihai Eminescu nr. 14, jude˛ul Arad.        R„zboieni nr. 10, jude˛ul Arad;
  Art. 15. Se alege Ón func˛ia de cenzor, pe o perioad„      6. Laurovici Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
de 3 ani dna Mure∫an Anamaria Mihaela, cet„˛ean         16.12.1968 Ón N„dlac, cod numeric personal
rom‚n, posesoare a C.I. seria AR nr. 135917, cod        1681216024497, posesor al C.I. seria AR nr. 217764
numeric personal 2761123020030, n„scut„ la data de       eliberat„ de Poli˛ia N„dlac la data de 23.04.2003,
23.11.1976 Ón Arad, domiciliat„ Ón Arad, str. Vaslui, bl.    domiciliat Ón N„dlac, Str. Independen˛ei nr. 98, jude˛ul
726, et. 3, ap. 12, jude˛ul Arad, ∫i cenzor supleant      Arad;
Brezoi Paulina Aurora, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data       7. Sandu Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
de 20.12.1952 Ón localitatea Sopotu Vechi, jude˛ul Cara∫-    de 8.04.1952 Ón N„dlac, cod numeric personal
Severin, domiciliat„ Ón Arad, aleea Cenad nr. 6, bl. 232,    2520408024481, posesoare a C.I. seria AR nr. 165481
ap. 30, jude˛ul Arad, posesoare a B.I. seria D.A. nr.      eliberat„ de Poli˛ia N„dlac la data de 30.06.2003,
836046, cod numeric personal 2521220020014.           domiciliat„ Ón N„dlac, str. George Co∫buc nr. 56, jude˛ul
  Art. 16. Se reconfirm„ Ón func˛ia de pre∫edinte al     Arad;
VIITORUL SCM dl Iardek Alexandru, cod numeric            8. Cristea Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
personal 1501014024492, n„scut la data de 14.10.1950      13.03.1956 Ón N„dlac, jude˛ul Arad, cod numeric personal
Ón N„dlac, jude˛ul Arad, posesor al B.I. seria B.Z. nr.     1560313024480, posesor al C.I. seria AR nr. 034177
942007, domiciliat Ón N„dlac, str. Mihai Eminescu nr. 14,    eliberat„ de Poli˛ia N„dlac la data de 27.07.2000,
jude˛ul Arad.                          domiciliat Ón N„dlac, str. George Enescu nr. 100, jude˛ul
  Art. 18. Se completeaz„ art. 10 privind obiectul de     Arad;
activitate cu urm„toarele activit„˛i secundare:           9. Kresan Sofia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  2662 - fabricarea elementelor din ipsos pentru       26.10.1951 Ón N„dalc, jude˛ul Arad, cod numeric personal
construc˛ii;                          2511026024485, posesoare a B.I. seria D.H. nr. 738494
  2663 - fabricarea betonului;                eliberat de Poli˛ia N„dlac, domiciliat„ Ón N„dlac, Strada 1
  2664 - fabricarea mortarului;                Decembrie nr. 38, jude˛ul Arad;
  3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine;     10. Hekkel Mirela-Rosica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;       data de 20.01.1964 Ón N„dlac, jude˛ul Arad, cod numeric
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;           personal 2640120024503, posesoare a B.I. seria D.B. nr.
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;    996505 eliberat de Poli˛ia N„dlac, domiciliat„ Ón N„dlac,
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;       str. I. Slavici nr. 6, jude˛ul Arad;
  4545 - alte lucr„ri de finisare;                11. Repka Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru         20.11.1959 Ón N„dlac, jude˛ul Arad, cod numeric personal
autovehicule;                          2591120024488, posesoare a C.I. seria AR nr. 190490
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare  eliberat„ de Poli˛ia N„dlac la data de 3.12.2003,
proprii sau Ónchiriate.                     domiciliat„ Ón N„dlac, Strada Grivi˛ei nr. 26, jude˛ul Arad;
  Art. 19. Se revoc„ din func˛ia de Ómputernicit         12. Barani Albina-Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
subunitate dl Kralik Gheorghe.                 la data de 1.09.1978 Ón N„dlac, jude˛ul Arad, cod
  Art. 20. Membrii cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative   numeric personal 2780901024482, posesoare a C.I. seria
Me∫te∫ug„re∫ti de gradul 1, VIITORUL SCM sunt:         AR nr. 149584 eliberat„ de Poli˛ia N„dlac la data de
  1. Mondek Frantisek, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     12.03.2003, domiciliat„ Ón N„dlac, Strada 1 Decembrie
de 10.02.1965 Ón comuna F„getu, jude˛ul S„laj, cod       nr. 65-67, jude˛ul Arad;
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.               21

  13. Stubea Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      Adunarea general„ a Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti
7.11.1968   Ón  Arad,  cod  numeric   personal   PRODUCfiIA BR√ILA hot„r„∫te:
1681107024490, posesor al B.I. seria D.B. nr. 996799       Art. 1. Aprob„ modific„rile la statutul propriu Ón baza
eliberat de Poli˛ia N„dlac, domiciliat Ón N„dlac, str.     statutului-cadru al SCM adoptat de Congresul
M„r„∫e∫ti nr. 2, jude˛ul Arad;                 Extraordinar al Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai
  14. Stubea Doru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     2005, conform anexei nr. 1.
7.11.1968   Ón  Arad,  cod  numeric   personal    Art. 2. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii
1681107024503, posesor al C.I. seria AR nr. 252003       cooperative me∫te∫ug„re∫ti, a capitalului social subscris
eliberat„ de Poli˛ia N„dlac la data de 23.03.2005,       ∫i v„rsat, a num„rului de p„r˛i sociale pentru fiecare
domiciliat Ón N„dlac, str. Mure∫ nr. 42, jude˛ul Arad;     membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale,
  15. Frlaus Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    precum ∫i a modului de formare a capitalului social,
de 25.09.1965 Ón N„dlac, jude˛ul Arad, cod numeric       conform tabelului din anexa nr. 2.
personal 1650925024502, posesor al C.I. seria AR nr.       Art. 3. Aprob„ raportul privind modul de rezolvare a
203748 eliberat„ de Poli˛ia N„dlac la data de         contesta˛iilor prezentate de consiliul de conducere al
23.03.2004, domiciliat Ón N„dlac, Strada Prim„verii nr. 6,   organiza˛iei.
jude˛ul Arad;                           Art. 4. Aprob„ ca Societatea Cooperativ„
  16. Iardek Floare, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de   PRODUCfiIA SCM s„ func˛ioneze cu un num„r minim de
7.05.1942 Ón Socodor, jude˛ul Arad, cod numeric personal    25 membri cooperatori ∫i cu un capital social minim de
2420507024486, posesoare a B.I. seria B.C. nr. 731592,     22.730 lei.
domiciliat„ Ón N„dlac, str. Eminescu nr. 74, jude˛ul Arad;    Art. 5. Aprob„ nivelul minim al capitalului social
  17. Iardek Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la
16.10.1931 Ón N„dlac, jude˛ul Arad, cod numeric personal    valoarea de 100 lei ∫i nivelul unei p„r˛i sociale la
1311016024493, posesor al B.I. seria A.O. nr. 987124,     valoarea de 10 lei.
domiciliat Ón N„dlac, str. George Enescu nr. 99, jude˛ul     Art. 6. Aprob„ ca num„rul membrilor consiliului de
Arad;                             administra˛ie s„ fie de 3 persoane.
  18. Iardek Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     Art. 7. Aprob„ alegerea membrilor consiliului de
de 14.10.1950 Ón N„dlac, jude˛ul Arad, cod numeric       administra˛ie ∫i a pre∫edintelui acestuia, dup„ cum
personal 1501014024492, posesor al B.I. seria B.Z. nr.     urmeaz„:
842007, domiciliat Ón N„dlac, str. Eminescu nr. 74,        1. Ing. Cotig„ Adriana - pre∫edinte;
jude˛ul Arad;                           2. Ing. Tabac Georgeta Mariana - membru;
  19. Cornea Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       3. Budei Elena - membru.
18.12.1956 Ón Arad, cod numeric personal             Art. 8. Aprob„ alegerea unui cenzor ∫i a unui
1561218024481, domiciliat Ón N„dlac, str. George Co∫buc    supleant, dup„ cum urmeaz„:
nr. 90, jude˛ul Arad.                       1. Vasile Pavelic„ - cenzor;
  Art. 21. Se modific„ Ón mod corespunz„tor statutul      2. Ion Mihaela - supleant.
Cooperativei VIITORUL N√DLAC cu men˛iunea c„ acesta        Art. 9. Aprob„ criteriile de performan˛„ prev„zute Ón
se va rescrie Ómpreun„ cu modific„rile intervenite Óntr-un   contractul de administrare.
nou statut, d‚ndu-se o alt„ numerotare capitolelor ∫i       Art. 10. Aprob„ indemniza˛ia pentru membrii consiliului
articolelor.                          de administrare Ón func˛ie de posibilit„˛ile financiare ale
  Redactat Ón 5 (cinci) exemplare originale, inclusiv    societ„˛ii cooperative, iar pentru cenzor aprob„ o
atestarea la Cabinetul de avocat Rangu Viorica din Arad,    indemniza˛ie fix„ Ón valoare de 200 lei.
Strada Bihorului nr. 3/5, bl. A, ap. 8, jude˛ul Arad.       Art. 11. Aprob„ alegerea unui reprezentant al
  (8/10.104)                         consiliului social Ón persoana dnei Condruz Sfana.
               *                  Art. 12. Aprob„ men˛inerea asocierii la viitoarea
                                uniune jude˛ean„ a cooperativei me∫te∫ug„re∫ti.
       Societatea Cooperativ„               Art. 13. Œmputernice∫te pe dna ing. Cotig„ Adriana s„
     PRODUCfiIA SCM, Br„ila, jude˛ul Br„ila         solicite   Ónmatricularea   societ„˛ii   cooperative
                                me∫te∫ug„re∫ti Ón registrul comer˛ului Ón conformitate cu
          HOT√R¬REA NR. 1               prevederile Legii nr. 1/2005, art. 14 alin. (4).

           din 4.08.2005                (9/20.219)
                                              *
  Av‚nd Ón vedere:
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea         Societatea Cooperativ„
coopera˛iei;                           CONSUMCOOP BOTOROAGA, comuna Botoroaga
  - prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 66/1990, care         jude˛ul Teleorman
r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la Ómplinirea termenului din lege
privind reorganizarea organiza˛iilor coopera˛iei;                   HOT√R¬RE
  - hot„r‚rea Congresului Extraordinar al Coopera˛iei
                                          din 25.05.2005
Me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai 2005;
                                      a adun„rii generale extraordinare
  - competen˛ele adun„rii generle prev„zute Ón statutul
propriu;                             Adunarea general„ extraordinar„ a CONSUMCOOP
  - procesul-verbal al adun„rii generale din 4.08.2005.   BOTOROAGA, Óntrunit„ Ón data de 25.05.2005,
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

ora 10.00, la sediul cooperativei, Ón prezen˛a a 5 membri     Art. 9. Mandatarea dnei Bunea Voica s„ semneze
cooperatori,                          contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
  av‚nd Ón vedere                       membrii consiliului de administra˛ie.
  - prevederile art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind      Art. 10. Se aprob„ asocierea la uniunea jude˛ean„ a
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;            societ„˛ilor cooperative de consum.
  - procesul-verbal Óncheiat Ón adunarea general„        Art. 11. Aprob„ oferta FEDERALCOOP 2004 de a
extraordinar„ din 25.05.2005,                 participa Ón calitate de membru fondator la constituirea
  hot„r„∫te:                         cooperativei de consum de gradul 2.
  Art. 1. Aprob„ situa˛ia patrimoniului la 31.03.2005.      (10/20.220)
  Art. 2. Se aprob„ capitalul social de 500 RON                       *
(5.000.000 ROL), divizat Ón 50 p„r˛i sociale, cu valoare
nominal„ de 10 RON (100.000 ROL), de˛inut de c„tre 5          Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
membri cooperatori, persoane fizice, dup„ cum urmeaz„:           IGIENA, Oradea, jude˛ul Bihor
  - Bunea Voica de˛ine 20% din capitalul social,
respectiv 10 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de 10               HOT√R¬REA NR. 1
RON (100.000 ROL), Ón valoare de 100 RON (1.000.000
ROL);                                    a adun„rii generale a IGIENA
  - Manolache Nina de˛ine 20% din capitalul social,          Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
respectiv 10 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de 10       Adunarea general„ a IGIENA C.M. Óntrunit„ la data de
RON (100.000 ROL), Ón valoare de 100 RON (1.000.000      24 august 2005 hot„r„∫te:
ROL);                               Art. 1. Se modific„ actul constitutiv al IGIENA C.M. Ón
  - Popescu Elena de˛ine 20% din capitalul social,      conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
respectiv 10 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de 10     organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei.
RON (100.000 ROL), Ón valoare de 100 RON (1.000.000        Art. 2. Se modific„ denumirea IGIENA Cooperativa
ROL);                             Me∫te∫ug„reasc„     Ón  Societatea    Cooperativ„
  - Grigore Ioana de˛ine 20% din capitalul social,      Me∫te∫ug„reasc„ IGIENA, urm‚nd a se constitui ca o
respectiv 10 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de 10     societate cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.
RON (100.000 ROL), Ón valoare de 100 RON (1.000.000        Art. 3. Capitalul social subscris al societ„˛ii este de
ROL);                             168.910 RON lei, format din 16.891 p„r˛i sociale.
  - Anastase Gherghina de˛ine 20% din capitalul social,      Art. 4. Capitalul social v„rsat la data adopt„rii
respectiv 10 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de 10     prezentului act constitutiv este de 168.915 RON lei.
RON (100.000 ROL), Ón valoare de 100 RON (1.000.000        Art. 5. Consiliul de administra˛ie al IGIENA S.C.M. va
ROL).                             avea urm„toarea componen˛„:
  Art. 3. Se aprob„ activitatea principal„: 5211 - comer˛     1. Pre∫edinte: Bandula Doini˛a-Valeria, cet„˛ean
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      rom‚n, n„scut„ la data de 7 iulie 1953 Ón Oradea,
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.     jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón Oradea, str. Pictor Theodor
  Activit„˛i secundare: 1598 - produc˛ie de ape minerale   Amann nr. 14, identificat„ cu C.I. seria XH nr. 041220
∫i b„uturi r„coritoare nealcoolice; 7020 - Ónchirierea ∫i   eliberat„ la data de 9 decembrie 1998, cod numeric
subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Ónchiriate;  personal 2530707054703.
9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.        2. Secretar membru: Diacon Rodica, cet„˛ean rom‚n,
  Art. 4. Se aprob„ forma ∫i gradul: CONSUMCOOP        n„scut„ la data de 2 ianuarie 1950 Ón Oradea, jude˛ul
BOTOROAGA - Societate Cooperativ„ de gradul 1.         Bihor str. Decebal nr. 90, identificat„ cu B.I. seria G.R.
  Art. 5. Se aprob„ componen˛a consiliului de         nr. 356615 eliberat la data de 17 ianuarie 1995, cod
administra˛ie format din: Bunea Voica - pre∫edinte;      numeric personal 2500102054674.
Manolache Nina - membru; Popescu Elena - membru.          3. Farkas Robert, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  Consiliul de administra˛ie este ales pe o perioad„ de    6 iulie1975 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, domiciliat Ón Oradea,
4 ani, Óncep‚nd cu data de 25.05.2005 ∫i depune        Str. Gr„dinarilor nr. 41, identificat cu C.I. seria XH nr.
garan˛ie Ón valoare de 1.000.000 lei fiecare;         239361 eliberat„ la data de 10 ianuarie 2003, cod
  Art. 6. Se aprob„ componen˛a comisiei de cenzori      numeric personal 1750706054732.
formate din: Poroschianu Maria - cenzor, ∫i Ghizd„reanu      4. Székely Paul, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Marin - cenzor supleant. Cenzorii sunt numi˛i pe o       13 septembrie 1951 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, domiciliat
perioad„ de 3 exerci˛ii financiare, respectiv Óntre      Ón Oradea, str. Italian„ nr. 23, identificat cu C.I. seria XH
25.05.2005 ∫i 31.12.2007. Cenzorii depun garan˛ie Ón      nr. 350993 eliberat„ la data de 27 septembrie 2004, cod
valoare de 500.000 lei fiecare.                numeric personal 1510913054707.
  Art. 7. Se aprob„ actul constitutiv al CONSUMCOOP        5. Vidican Rodica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
BOTOROAGA - Societatea Cooperativ„ Ón conformitate       de 19 aprilie 1966 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón
cu prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i mandatarea dnei Bunea    Oradea, str. Drago∫ Vod„ nr. 13, identificat„ cu C.I. seria
Voica pentru Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la   XH nr. 038427 eliberat„ la data de 13 noiembrie 1998,
Registrul Comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial al  cod numeric personal 2660419054659.
Rom‚niei, confom legii.                      6. Kiss Terezia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  Art. 8. Aprob„ con˛inutul contractului de administrare   22 noiembrie 1959 Ón T‚rgu Secuiesc, jude˛ul Covasna,
∫i criteriile de performan˛„ pentru administratori.      domiciliat„ Ón Oradea, str. M.I. Antonescu nr. 102,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                        23

identificat„ cu C.I. seria XH nr. 253803 eliberat„ la data        str. M. Eminescu nr. 33, jude˛ul Bihor, identificat„ cu C.I.
de 24 martie 2003, cod numeric personal                 seria XH nr. 199614 eliberat„ la data de 21 martie 2002,
2591122054696.                              cod numeric personal 2690522054653.
  7. D‚r‚ban Zsofia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data            2. Tripon Rodica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
de 1 iulie 1972 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón         30 iulie 1965 Ón localitatea Beiu∫, jude˛ul Bihor,
Oradea, Str. Nuf„rului nr. 27/D, identificat„ cu C.I. seria       domiciliat„ Ón Oradea, str. Prof. Gh. Costa-Foru nr. 8,
XH nr. 187718 eliberat„ la data de 17 ianuarie 2002,           jude˛ul Bihor, identificat„ cu C.I. seria XH nr. 071548
cod numeric personal 2720701054672.                   eliberat„ la data de 22 iulie 1999, cod numeric personal
  8. Székely Katalin, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data         2650730054682.
de 9 octombrie 1967 Ón localitatea Marghita, jude˛ul             3. Buhászi Éva-Eniko, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
Bihor, domiciliat„ Ón Oradea, str. Italian„ nr. 23,           data de 19 aprilie 1966 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,
identificat„ cu C.I. seria XH nr. 350994 eliberat„ la data        domiciliat„ Ón Oradea, str. Alexandru Vlahu˛„ nr. 40,
de 27 septembrie 2004, cod numeric personal               jude˛ul Bihor, identificat„ cu C.I. seria XH nr. 093114
2671009052891.                              eliberat„ la data de 2 februarie 2000, cod numeric
  9. M‚dean Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de          personal 2660419054675.
7 mai 1956 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón             Art. 8. Se Ómputernice∫te dna Diacon Rodica, contabil-
Oradea, str. Flamarion nr. 2/A, identificat„ cu B.I. seria        ∫ef, pentru a Óndeplini formele de publicitate ∫i de
D.E. nr. 841500 eliberat la data de 30 iulie 1987, cod          Ónregistrare ale acestui act, conform Legii nr. 1/2005, ∫i
numeric personal 2560507054671.                     s„ le men˛ioneze la Oficiul registrului comer˛ului.
  10. Czencz Ecaterina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la             Aceasta se legitimeaz„ cu B.I. seria G.R. nr. 356615
data de 12 iunie 1946 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,             eliberat de Poli˛ia Oradea la data de 17 ianuarie 1995.
domiciliat„ Ón Oradea, str. Clo∫ca nr. 44/A, identificat„ cu         (11/20.221)
C.I. seria XH nr. 287524 eliberat„ la data de 19                                *
septembrie 2003, cod numeric personal 2460612054670.
  11. Fodor Dorina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de             Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
27 decembrie 1963 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, domiciliat„             1 DECEMBRIE, Constan˛a, jude˛ul Constan˛a
Ón Oradea, Str. S„vine∫tilor nr. 3/a, identificat„ cu C.I.
seria XH nr. 256187 eliberat„ la data de 2 aprilie 2003,                     HOT√R¬REA NR. 2
cod numeric personal 2631227054658.
  Art. 6. Se numesc 3 cenzori:                       a adun„rii generale a membrilor cooperatori
  1. Tirluta Lenu˛a, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de          de reorganizare a Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti
4 mai 1957 Ón localitatea Nucet, jude˛ul Bihor, domiciliat„        1 DECEMBRIE Ón societate cooperativ„ de gradul 1 la
Ón Oradea, Aleea Sulfinei nr. 6, G.2, et. 1, ap. 28,                  data de 19 august 2005
jude˛ul Bihor, identificat„ cu C.I. seria XH nr. 117745           Art. 1. Aprob„ reorganizarea Ón societate cooperativ„
eliberat„ la data de 23 august 2000, cod numeric             de gradul 1 Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii nr.
personal 2570504054700.                         1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i
  2. Németi Gyöngyi, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data          modific„ statutul cooperativei ∫i contractul de societate
de 1 decembrie 1954 Ón localitatea Ilisua, jude˛ul S„laj,        dup„ cum urmeaz„:
domiciliat„ Ón Oradea, str. Tr. Lalescu nr. 88, ap. 16,           a) Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ 1 DECEMBRIE
jude˛ul Bihor, identificat„ cu B.I. seria B.R. nr. 498918        Organiza˛ie Cooperatist„ Ó∫i schimb„ denumirea Ón
eliberat la data de 3 august 1995, cod numeric personal         1 DECEMBRIE Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„;
2541001054698.                                b) num„rul minim de membri cooperatori necesar
  3. Selegean Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data         pentru func˛ionarea societ„˛ii cooperative este de 5
de 2 mai 1968 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón          (cinci);
Oradea, Str. Nuf„rului nr. 75, bl. C.71, et. 3, ap. 7,            c) dob‚ndirea calit„˛ii de membru cooperator al
jude˛ul Bihor, identificat„ cu C.I. seria XH nr. 161720         societ„˛ii cooperative se aprob„ de adunarea general„;
eliberat„ la data de 29 iunie 2001, cod numeric personal           d) valoarea minim„ a unei p„r˛i sociale este stabilit„
2680502054654.                              la 10 lei RON;
  Art. 7. Se numesc 3 suplean˛i:                      e) capitalul social este valabil ∫i nu poate fi mai mic
  1. Urs Rodica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 22         de 500 lei RON. La data reorganiz„rii capitalul social
mai 1969 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, domiciliat„ Ón Oradea,         este de 40.750 lei RON, divizat Ón 4.075 p„r˛i sociale:

                            Adresa                   Capital social             Procent
Nr.      Nume/Prenume
                                      Data/locul na∫terii               Nr.
crt.                      Jude˛ul/Localitatea/               subscris ∫i v„rsat           p„r˛i sociale
    CNP/Serie ∫i nr. B.I. (C.I.)
                                        cet„˛enia               p„r˛ilor sociale
                          Str./nr./bl./sc/ap.                 (RON)                  %
1. Babus Valentin           Constan˛a             10.02.1968           850         85        2,09
    CNP 1680210131234        str. Hatman Arbore nr. 34 A    Constan˛a
    KT 405167                             rom‚n„
2. Baetan Aurel            Constan˛a             1.09.1945            40         4        0,10
    CNP 1450901131221        Al. Garofi˛ei nr. 30, bl. L9,   Bucure∫ti,
    KT 253345            sc. C, et. 4, ap. 47        sector 4 rom‚n„
    24              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005
                              Adresa                     Capital social             Procent
Nr.       Nume/Prenume                           Data/locul na∫terii                Nr.
crt.                        Jude˛ul/Localitatea                 subscris ∫i v„rsat           p„r˛i sociale
      CNP/Serie ∫i nr. B.I. (C.I.)                       cet„˛enia               p„r˛ilor sociale
                           /Str./nr./bl./sc/ap.                  (RON)                  %
 3. Banica Vasile             Constan˛a               15.09.1946       7.450         745       18,28
  CNP 1460915131226           Al. Hortensiei nr. 15, bl. O3,     com. Sili∫tea
                      sc. E, et. 3, ap. 95          jud. Constan˛a
                                         rom‚n„
4. Bent Neagu               Constan˛a               19.06.1950       2.200         220        5,40
  CNP 1500619131223            str. I.G. Duca nr. 81, bl. L43,    com. F„c„ieni
  BX 149722                ap. 86                 jud. Ialomi˛a
                                         rom‚n„
 5. Buciu Marieta             Constan˛a               9.03.1946        3.920         392        9,62
  CNP 2460309131213           Str. Bujorului nr. 26         com. Doroban˛u,
  KT 394220                                   jud. Constan˛a
                                         rom‚n„
 6. Corcodel ™tefan            Constan˛a               14.05.1949       2.800         280        6,87
  CNP 1490514131251           Str. Soveja nr. 80, bl. Ft 10,     com. Daieni
  BY 657871                sc. A, ap. 18             jud. Constan˛a
                                         rom‚n„
 7. Dan Daniela              Constan˛a               14.02.1978       1.140         114        2,80
  CNP 2780214131251           str. Al. Hortensiei nr. 1A,      Constan˛a
  KT 398249               bl. ME1A, sc. E, ap. 71        rom‚n„
 8. Ditu Drago∫ Ionu˛           Constan˛a               5.01.1985         40           4        0,10
  CNP 1850105070045           Basarabi Ferma 6 Murtfatlar      Boto∫ani, jud. Boto∫ani
  XT 040135                                   rom‚n„
 9. Dudea Silvestru            Constan˛a               22.02.1954         40           4        0,10
  CNP 1540222131244           Bd. 1 Mai, bl. S4, sc. A, ap. 3    com. Crucea,
  DB 330184                                   jud. Constan˛a
                                         rom‚n„
10. Dumitru Constantin           Constan˛a               15.10.1968       2.140         214        5,25
  CNP 1681015131303           Str. Eliber„rii nr. 11A, bl. IV38,   Constan˛a
  KT 103903               sc. A, ap. 3              rom‚n„
11. Maria Gheorghe             Constan˛a               21.04.1956       1.070         107        2,62
  CNP 1560421131253           Str. Mu∫catelor nr. 20 bis       com. Comana,
  XT 366380                                   jud. Constan˛a
                                         rom‚n„
12. Nicolae Mihai             Constan˛a               19.02.1953       2.650         265        6,50
  CNP 1530219131290           Bd. 1 Mai nr. 4, bl. J4, ap. 4     com. Ciob„ni˛a,
  DB 919727                                   jud. Constan˛a
                                         rom‚n„
13. Olaru Dumitru             Constan˛a               5.09.1950        2.430         243        5,96
  CNP 1500905131279           Str. Corbului nr. 6, bl. H4, sc. B, com. S„cele,
  BZ 657271               ap. 26                 jud. Constan˛a
                                         rom‚n„
14. Placinta Radu             Constan˛a               16.06.1956       2.440         245        5,99
  CNP 1560616131259           str. D.P. Groza nr. 5, bl. 16,     com. Beilic,
  BR 996990               sc. B, ap. 26             jud. Constan˛a
                                         rom‚n„
15. Radu Gheorghe             Constan˛a               12.05.1953       2.450         245        6,01
  CNP 1530512131268           Str. Eliber„rii nr. 1, bl. F3, ap. 30, Constan˛a
  KT 201834               sc. B                 rom‚n„
16. Scripcaru Iosif            Constan˛a               21.03.1952       2.570         257        6,31
  CNP 1520321131249           Str. Corbului nr. 4, bl. H5,      com. Buruie∫ti,
  DA 598473               ap. 30                 jud. Neam˛
                                         rom‚n„
17. ™erban Ion               Constan˛a               1.01.1945        1.710         171        4,20
  CNP 1450101131353           Str. Pajurei nr. 4, bl. Fg4,      Constan˛a
  KT 067505               ap. 37                 rom‚n„
18. Tatulea Constantin           Constan˛a               10.02.1949       2.680         268        6,58
  CNP 1490210131311           Str. Tulcei nr. 7, bl. S4, ap. 44 Constan˛a
  BT 171784                                   rom‚n„
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                       25

                           Adresa                   Capital social             Procent
Nr.    Nume/Prenume                          Data/locul na∫terii                Nr.
crt.                      Jude˛ul/Localitatea               subscris ∫i v„rsat           p„r˛i sociale
    CNP/Serie ∫i nr. B.I. (C.I.)                      cet„˛enia               p„r˛ilor sociale
                        /Str./nr./bl./sc/ap.                 (RON)                  %
 19.Titu Sterica           Constan˛a              21.07.1962      2.100          210        5,15
  CNP 1620721131274         Str. Ci∫melei nr. 17, bl. 14, sc. C, com. Sarigiol Deal,
  KT 135343             ap. 89                jud. Tulcea
                                      rom‚n„
 20.Vlad Gheorghe           Constan˛a
  CNP 1370104131290         str. I. Br„tianu nr. 54, bl. A4,   4.01.1937        30            3        0,07
  DS 471473             ap. 28                com. Ceamurlia de Jos,
                                      jud. Tulcea

  f) reducerea sau majorarea capitalului social cu mai        2491122131248, identificat„ cu C.I. seria KT nr. 199593
mult de 10% se men˛ioneaz„ Ón registrul comer˛ului;          din 28 mai 2001, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a, n„scut„
  g) nivelul minim al capitalului social de c„tre fiecare      la data de 22 noiembrie 1949, Ón comuna Niculi˛el,
membru cooperator a fost stabilit la valoarea de 1.200 lei       jude˛ul Tulcea;
RON;                                    - Radu Gheorghe, cenzor supleant, domiciliat Ón
  h)   1  DECEMBRIE     Societate   Cooperativ„      Constan˛a, Str. Eliber„rii nr. 1, bl. F3, ap. 30, sc. B, cod
Me∫te∫ug„reasc„ poate Ónfiin˛a sedii secundare, sucursale       numeric personal 1530512131268, identificat cu C.I. seria
∫i unit„˛i proprii;                          KT nr. 201834, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de
  i) mandatul consiliului de administra˛ie este de 4 ani,      7 iunie 2001, n„scut la data de 12 mai 1953 Ón
∫i consiliul este format din 3 membri;                 Constan˛a, jude˛ul Constan˛a;
  j) membrii consiliului de administra˛ie vor Óncheia          n)   1  DECEMBRIE     Societate  Cooperativ„
contractul de administrare pe durata mandatului, criteriile      Me∫te∫ug„reasc„ poate emite obliga˛iuni cooperatiste
de performan˛„ prev„zute fiind aprobate de adunarea          nominative, Ón condi˛iile legii, pentru o sum„ care s„ nu
general„;                               dep„∫easc„ 33% din capitalul social subscris ∫i v„rsat;
  k) se renun˛„ la obiectul de activitate anterior.           o)   1  DECEMBRIE     Societate  Cooperativ„
  Obiectul de activitate va fi:                   Me∫te∫ug„reasc„ este succesoarea de drept a
  2811 - fabricarea de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i         Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti 1 DECEMBRIE Organiza˛ie
componente ale structurilor metalice - domeniu principal;       Cooperatist„, substituindu-se Ón toate drepturile ∫i
  281 - 2812 - fabricarea de elemente de dulgherie ∫i        obliga˛iile acesteia.
t‚mpl„rie din metal (u∫i, ferestre, rame de u∫i, praguri,         p)   1  DECEMBRIE     Societate  Cooperativ„
pervaze din metal);                          Me∫te∫ug„reasc„ va constitui consiliul social prin
  452 - 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;      alegerea unui reprezentant al membrilor cooperatori, ales
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
                                    pe o durat„ de 4 ani, Ón scopul ap„r„rii ∫i sus˛inerii
construc˛ii;
                                    intereselor profesionale, economice ∫i sociale ale
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
                                    membrilor cooperatori;
  453 - 4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
                                      q) societatea cooperativ„ va Óntocmi ∫i p„stra ∫i
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
                                    registrul obliga˛iunilor cooperatiste;
  454 - 4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a
                                      r) Ónstr„inarea sau transmiterea folosin˛ei imobiliz„rilor
pere˛ilor;
                                    corporale care sunt proprietatea societ„˛ii cooperative se
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de
geamuri;                                poate realiza numai cu plata ∫i cu aprobarea adun„rii
  4545 - alte lucr„ri de finisare: instalarea piscinelor,      generale. Membrii cooperatori vor avea un drept de
cur„˛area cl„dirilor la exterior, alte lucr„ri de finisare       preem˛iune, respectiv de preferin˛„ la oferte egale,
neclasificate Ón alt„ parte;                      exercitarea acestui drept fiind posibil„ timp de 3 (trei) luni
  602 - 6024 - transporturi rutiere de m„rfuri (congelate,      de la data hot„r‚rii adun„rii generale de v‚nzare sau
refrigerate, Ónc„rc„turi lichide ∫i gazoase, Ón vrac,         dare Ón folosin˛„.
containerizate, mobil„, transporturi po∫tale, m„rfuri uscate,       s) lichidatorii societ„˛ii cooperative sunt desemna˛i de
Ón vrac). Servicii de Ónchiriere a vehiculelor comerciale de      adunarea general„ sau prin hot„r‚re judec„toreasc„;
marf„ cu ∫ofer;                              t) la lichidarea societ„˛ii cooperative sunt aplicabile ∫i
  702 - 7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor        dispozi˛iile art. 247-249 ∫i art. 251-254 din Legea nr.
imobiliare proprii sau Ónchiriate, except‚nd leasingul         31/1990;
imobiliar;                                 u) celelalte prevederi r„m‚n nemodificate, statutul
  l) mandatul cenzorilor este de 3 (trei) exerci˛i          societ„˛ii cooperative ∫i contractul de societate urm‚nd a
financiare;                              primi o nou„ numerotare prin redactilografiere ∫i a fi
  m) num„rul cenzorilor va fi de un membru deplin ∫i         depuse la registrul comer˛ului Ón aceast„ ultim„ form„.
un membru supleant. Ace∫tia vor depune Ón termen de            Art. 2. Adunarea general„ din data de 19 august 2005
30 de zile de la alegerea lor o garan˛ie b„neasc„ egal„        a ales organul de conducere - consiliul de administra˛ie -
cu 5 p„r˛i sociale:                          compus din:
  - Ignat Aurica, cenzor titular, domiciliat„ Ón Constan˛a,       - Banica Vasile - coduri numeric personal
str. Soveja nr. 110 B, bl. 36 B, sc. B, ap. 24, fiica lui       1460915131226, identificat cu C.I. KT seria 378813,
Vasile ∫i Margareta, cod numeric personal               eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de 26 septembrie
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

2003, fiul lui Vasile ∫i Paraschiva, n„scut la data de 15   majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezen˛i, iar
septembrie 1946 Ón comuna Sili∫tea, jude˛ul Constan˛a;     adunarea general„ extraordinar„ este legal constituit„ Ón
  - ™erban Ion - cod numeric personal 1450101131353,     prezen˛a a trei p„trimi din num„rul membrilor cooperatori
C.I. seria KT nr. 067505, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a,   ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea voturilor
fiul lui Aristide ∫i Filofteia, n„scut la data de 1 ianuarie  membrilor cooperatori prezen˛i;
1945 Ón Constan˛a;                        f) convocarea adun„rii generale se face prin
  - Placinta Radu - cod numeric personal           semnarea convocatorului de c„tre fiecare membru
1560616131259, identificat cu B.I. seria B.R. nr. 996990,   cooperator ∫i prin publicarea cu cel pu˛in 15 zile Ónainte
eliberat de Poli˛ia Constan˛a, fiul lui Florea ∫i Tudora,   de data adun„rii generale a unui anun˛ Óntr-unul din
n„scut la data de 16 iunie 1956 Ón comuna Beilic, jude˛ul   ziarele de larg„ r„sp‚ndire din localitatea Ón care se afl„
Constan˛a.                           sediul AUTO NORD S.C.M. Constan˛a;
  Art. 3. Mandateaz„ pe dl Banica Vasile s„ semneze       g) consiliul de administra˛ie poate fi format din maxim
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.    7 membri;
  Art. 4. Œmputernice∫te pe dl Mocanu Necolai ∫i pe dl     h) membrii consiliului de administra˛ie trebuie s„
Banica Vasile s„ solicite Ónmatricularea societ„˛ii      Óncheie un contract de administrare pe durata mandatului;
cooperative me∫te∫ug„re∫ti Ón registrul comer˛ului, Ón      i) mandatul consiliului de administra˛ie este de 4 ani;
conformitate cu prevederile legii.                j) pre∫edintele AUTO NORD S.C.M. Constan˛a este
  (12/20.223)                        ales de adunarea general„ ordinar„ dintre acei membri
               *                 cooperatori care au calit„˛i manageriale ∫i experien˛„ Ón
                                domeniu, cu o vechime minim„ de doi ani Ón sistemul
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti;
        AUTO NORD, Constan˛a               k) mandatul pre∫edintelui AUTO NORD S.C.M.
                                Constan˛a este de 4 ani;
            HOT√R¬REA                 l) adunarea general„ alege 1 (unu) cenzor ∫i tot at‚˛ia
  adun„rii generale a asocia˛ilor de reorganizare      suplean˛i;
 a organiza˛iei cooperatiste Ón societatea cooperativ„      m) cenzorii ∫i suplean˛ii sunt ale∫i de c„tre adunarea
  me∫te∫ug„reasc„ din data de 17 august 2005         general„ pentru un mandat de trei exerci˛ii financiare;
                                 n)   AUTO    NORD   Societate   Cooperativ„
  Adunarea general„ a membrilor cooperatori ai        Me∫te∫ug„reasc„ este succesoarea de drept a
Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti AUTO NORD Constan˛a,        Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti AUTO NORD SOCOM,
Óntrunit„ la data de 17 august 2005 la sediul societ„˛ii    Constan˛a;
din Constan˛a, bd. Tomis nr. 301, Ón prezen˛a a 36
                                 o) obiectul principal de activitate este Óntre˛inerea ∫i
membri cooperatori, Ón temeiul Legii nr. 1/2005 privind
                                repararea autovehiculelor (cod CAEN 5020);
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
                                 p) AUTO NORD S.C.M. Constan˛a are ca obiecte
  1. Aprob„ modificarea statutului Cooperativei
                                secundare de activitate comer˛ cu piese ∫i accesorii
Me∫te∫ug„re∫ti AUTO NORD Constan˛a, ca urmare a
                                pentru autovehicule (5030), Ónchirierea ∫i subÓnchirierea
reorganiz„rii prev„zute Ón Legea nr. 1/2005, dup„ cum
                                bunurilor imobiliare (7020), activit„˛i de test„ri ∫i analize
urmeaz„:
                                tehnice (7430);
  a) Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ AUTO NORD
Constan˛a, organiza˛ie cooperatist„ de gradul 1, Ó∫i       q) capitalul social al AUTO NORD S.C.M. Constan˛a,
schimb„ denumirea Ón AUTO NORD Societate            societate cooperativ„ de gradul 1, este valabil ∫i la data
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ (societate cooperativ„ de     reorganiz„rii este de 36.000 lei capital subscris (din care:
gradul 1); AUTO NORD S.C.M. Constan˛a, are un singur      fondul social de 36.000 lei, divizat Ón 3.600 p„r˛i sociale
punct de lucru situat Ón Constan˛a, bd. Tomis nr. 301;     a 10 lei partea) capitalul social v„rsat la data
  b)   AUTO NORD      Societate  Cooperativ„    reorganiz„rii este de 18.689 lei;
Me∫te∫ug„reasc„ poate fi constituit„ ∫i poate func˛iona      r) valoarea unei p„r˛i sociale este de 10 lei;
cu un num„r minim de 25 membri cooperatori ∫i cu un        s) Ón situa˛ia Ón care capitalul social cre∫te sau scade
capital minim de 5.000 lei;                  cu mai mult de 10%, modificarea se va comunica la
  c) v‚rsta minim„ pentru Ónscrierea Ón AUTO NORD      Oficiul registrului comer˛ului;
S.C.M. Constan˛a este de 16 ani. Dob‚ndirea ∫i          t) pentru a fi opozabile ter˛ilor, hot„r‚rile adun„rii
pierderea calit„˛ii de cooperator sunt prev„zute Ón statut   generale se depun Ón termen de 15 zile de la data
∫i ROI.                            adopt„rii la Oficiul registrului comer˛ului, pentru a fi
  Œn termenul prev„zut de lege nu au existat contesta˛ii   men˛ionate Ón registrul comer˛ului ∫i publicate Ón Monitorul
privind includerea sau neincluderea unor persoane pe      Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a; numerotare.
listele afi∫ate cu membrii cooperatori;              2. Comisia de cenzori va fi format„ din 1 (unu)
  d) organele de conducere sunt:               cenzor ∫i 1 (unu) membru supleant, dup„ cum urmeaz„:
  - adunarea general„;                    Busuioc Elena, cenzor; Dumitru Petre, membru supleant.
  - consiliul de administra˛ie;                 3. Capitalul social minim subscris ∫i v„rsat va fi de
  - pre∫edintele;                      200 lei pentru fiecare membru cooperator, reprezent‚nd
  e) adunarea general„, la prima convocare, este legal    20 p„r˛i sociale.
constituit„ Ón prezen˛a a jum„tate plus unu din num„rul      4. Adunarea general„ hot„r„∫te ca p‚n„ la sf‚r∫itul
membrilor cooperatori ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu    anului 2005 fiecare membru cooperator s„ depun„ lunar,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                       27

la capitalul social, c‚te 10 lei (valoarea unei p„r˛i          succesoare a Asocia˛iei Teritoriale a Cooperativelor
sociale).                                Me∫te∫ug„re∫ti Constan˛a.
  5. Capitalul                              9. Aprob„ asocierea la Uniunea Na˛ional„ a
  u) celelalte prevederi r„m‚n nemodificate. Statutul va       Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti Bucure∫ti, succesoare a
primi o noua social maxim subscris ∫i v„rsat de un           Asocia˛iei Na˛ionale a Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti
membru cooperator nu poate dep„∫i 20% din valoarea           Bucure∫ti.
total„ a capitalului social.                        10. Mandateaz„ pe dl Firica Ilie cu Óndeplinirea
  6. Procentul angaja˛ilor cu contract individual de         procedurilor de Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului
munc„ nu poate fi mai mare de 2% din total angaja˛i.          ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform
  7. Se aprob„ men˛inerea regulamentului de ordine          legii.
interioar„ existent.
  8. Adunarea general„ aprob„ asocierea la Uniunea             (13/20.224)
Jude˛ean„ a Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti Constan˛a,                               *

     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„              a) Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
        ELECTROMETAL, Constan˛a                 ELECTROMETAL SOCOM - Organiza˛ie Cooperatist„ Ó∫i
                                    schimb„ denumirea Ón Societatea Cooperativ„
             HOT√R¬REA NR. 2                Me∫te∫ug„reasc„ ELECTROMETAL S.C.M.;
                                      b) num„rul minim de membri cooperatori necesar
  a adun„rii generalea a membrilor cooperatori            pentru func˛ionarea societ„˛ii cooperative este de
   de reorganizare a Organiza˛iei Cooperatiste            5 membri;
 ELECTROMETAL SOCOM Ón societate cooperativ„ de              c) dob‚ndirea calit„˛ii de membru cooperator al
    gradul 1 din data de 19 august 2005               societ„˛ii cooperative se aprob„ de adunarea general„;
                                      d) valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale este stabilit„
  1. Aprob„ reorganizarea Ón societatea cooperativ„ de        la 10 RON;
gradul 1 Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 1/2005         e) capitalul social este variabil ∫i nu poate fi mai mic
privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i modific„       de 500 RON.
statutul cooperativei ∫i contractul de societate dup„ cum         La data reorganiz„rii este de 4.590 RON divizat Ón
urmeaz„:                                459 p„r˛i sociale, de˛inut de membrii cooperatori:
     Nume ∫i prenume               Adresa
Nr.                                    Data ∫i locul na∫terii,  Capital social      Nr.
         CNP               jude˛, localitate,                                      %
crt.                                      cet„˛enia       v„rsat      p„r˛i sociale
     serie ∫i nr. BI (CI)          str.,nr.,bl.,sc.,ap.

 1   Eracai Aiten            Constan˛a          5.02.1963         820           82        18
    2630205131225            Str. Salciilor nr. 95    loc. Mihail Kog„lniceanu
    C.I. KT 042893                          rom‚n„
 2   Gabara Cornelia           Constan˛a          31.07.1961         260           26        6
    2610731131249            bd. I. Br„tianu nr. 50,   Dolhe∫ti - Ia∫i
    C.I. KT 275943           bl. A5, ap. 37        rom‚n„
 3   Frincu Mariana           Constan˛a          22.09.1944         250           25        5
    2440922131229            Al. Hortensiei 1D,      Dichiseni - C„l„ra∫i
    C.I. KT 117808           bl. ME 21, sc. A, ap. 19 rom‚na
 4   Mihalache Gabriela         Constan˛a          16.07.1977         500           50        11
    2770716131212            Str. Nicolae Milescu nr. 51, Constan˛a
    C.I. KT 365476           bl. PN8, ap. 51       rom‚n„
 5   Mihalache Gheorghe         Constan˛a          19.01.1959         920           92        20
    1500119131251            Str. Samuel Micu nr. 11   Platone∫ti - Ialomi˛a
    B.I. G.R. 261435                         rom‚n„
 6   Mihalache Ioana           Constan˛a          18.08.1953         840           84        18
    2530818131339            Str. Samuel Micu nr. 11   Platone∫ti - Ialomi˛a
    B.I. D.A. 039669                         rom‚n„
 7   Oglan Costel            Constan˛a          12.07.1977         500           50        11
    1770712131211            str. V‚rfu cu Dor nr. 3,   Constan˛a
    C.I. KT 191371           bl. V2B, sc. D, ap. 49    rom‚n„
 8   Rosu Adrian             Constan˛a          26.01.1976         500           50        11
    1760126131283            str. V‚rfu cu Dor nr. 3,   Constan˛a
    C.I. KT 121676           bl. V2B, sc. D, ap. 52    rom‚n„
                      Total                         4.590          459        100
  f) reducerea sau majorarea capitalului social cu mai           h)   ELECTROMETAL           Societate      Cooperativ„
mult de 10% se men˛ioneaz„ Ón registrul comer˛ului;           Me∫te∫ug„reasc„ poate Ónfiin˛a sedii secundare,
  g) nivelul minim al capitalului subscris de c„tre fiecare
membru cooperator a fost stabilit la valoarea de            sucursale, ∫i unit„˛i proprii;
15.000.000 lei (1.500 RON);                         i) mandatul administratorului unic este de 4 ani;
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

  j) administratorul unic trebuie s„ Óncheie un contract    Tusea Stere ( cenzor deplin), domiciliat Ón Constan˛a,
de administrare pe durata mandatului, criteriile de      Aleea Garofi˛ei nr. 4, bl. L75, sc. A, ap. 4, cod numeric
performan˛„ prev„zute fiind aprobate de adunarea        personal 1330220131231, identificat cu B.I. seria B.N. nr.
general„;                           869926 eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de 28 iulie
  k) se renun˛„ la obiectul de activitate anterior.     1980;
  Obiectul de activitate va fi:
                                  Ro∫u Adrian (cenzor supleant), domiciliat Ón
  • activitate principal„: 521 - 5211 - comer˛ cu
                                Constan˛a, str. V‚rfu cu Dor nr. 3, bl. V2B, sc. D, ap.
am„nuntul:
                                52, cod numeric personal 1760126131283, identificat cu
  5212 - Ón magazine nespecializate cu v‚nzare
                                C.I. seria KT nr. 121676 eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la
predominant„ de produse nealimentare;
                                data de 21 aprilie 2000;
  522 - 5221 - cu fructe ∫i legume proaspete;
  5222 - cu carne ∫i cu produse din carne;           n) ELECTROMETAL Societate Cooperativ„
  5223 - cu pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;           Me∫te∫ug„reasc„ poate emite obliga˛iuni cooperatiste
  5224 - cu p‚ine, produse de patiserie ∫i zaharoase;    nominative, Ón condi˛iile legii, pentru o sum„ care s„ nu
  5225 - cu b„uturi;                     dep„∫easc„ 33% din capitalul social subscris ∫i v„rsat;
  5226 - cu produse din tutun;                 o) ELECTROMETAL Societate Cooperativ„
  5227 - cu produse lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi     Me∫te∫ug„reasc„ este succesoarea de drept a
comestibile;                          ELECTROMETAL SOCOM Organiza˛ie Cooperatist„,
  523 - 5233 - cu produse cosmetice ∫i de parfumerie;    subrog‚ndu-se Ón toate drepturile ∫i obliga˛iile acesteia;
  514 - 5142 - cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;         p) ELECTROMETAL Societate Cooperativ„
  5143 - cu aparate electrice ∫i de uz gospod„resc ∫i    Me∫te∫ug„reasc„ va constitui un consiliu social, ales pe
cu aparate de radio ∫i televizoare;
                                o durat„ de 4 ani, Ón scopul ap„r„rii ∫i sus˛inerii
  5145 - cu produse cosmetice ∫i de parfumerie;
                                intereselor profesionale economice ∫i sociale ale
  5146 - cu alte bunuri de larg consum, neclasificate Ón
                                membrilor cooperatori care va fi Ón num„r de 3 membri;
alt„ parte;
  515 - 5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,    q) societatea cooperativ„ va Óntocmi ∫i p„stra ∫i
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;           registrul obliga˛iunilor cooperatiste;
  5155 - cu produse chimice;                  r) Ónstr„inarea sau transmiterea folosin˛ei imobiliz„rilor
  5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse         corporale care sunt proprietatea societ„˛ii cooperative se
intermediare, neclasificate Ón alt„ parte;           poate realiza numai cu plata ∫i cu aprobarea adun„rii
  285 - 2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„;       generale; membrii cooperatori vor avea un drept de
  287 - 2874 - fabricarea de ∫uruburi, buloane, lan˛uri ∫i  preem˛iune, respectiv de preferin˛„ la oferte egale,
arcuri;                            exercitarea acestui drept fiind posibil„ timp de 3 luni de
  2875 - fabricarea altor articole din metal;        la data hot„r‚rii adun„rii generale de v‚nzare;
  524 - 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu        s) lichidatorii societ„˛ii cooperative sunt desemna˛i de
articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
                                adunarea general„ sau prin hot„r‚re judec„toreasc„;
  5245 - cu aparate electrice de uz casnic;
  5246 - cu articole de fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i cu   t) la lichidarea societ„˛ii cooperative sunt aplicabile ∫i
articole din sticl„;                      dispozi˛iile art. 247-249 ∫i art. 251-254 din Legea nr.
  5247 - cu c„r˛i, ziare ∫i articole de papet„rie;      31/1990;
  526 - 5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i       u) celelalte prevederi r„m‚n nemodificate, statutul
pie˛e;                             societ„˛ii cooperative ∫i contractul de societate urm‚nd a
  527 - 5272 - repara˛ii de articole electrice de uz     primi o nou„ numerotare prin redactilografiere ∫i a fi
gospod„resc;                          depuse la registrul comer˛ului Ón aceast„ ultim„ form„.
  5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;           B.I. seria G.R. nr. 261435 eliberat de Poli˛ia
  5274 - alte repara˛ii de articole personale ∫i       Constan˛a la data de 16 ianuarie 1995, fiul lui Auric„ ∫i
gospod„re∫ti;
                                Elena, n„scut la data de 19 ianuarie 1950 Ón comuna
  503 - 5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
                                Platone∫ti, jude˛ul Ialomi˛a, cu domiciliul Ón Constan˛a, str.
autovehicule;
                                Samuel Micu nr. 11.
  • servicii
  554 - 5540 - baruri;                     3. Mandateaz„ pe dl Mihalache Gheorghe s„
  642 - 6420 - telecomunica˛ii;               semneze contractul de administrator Ón numele adun„rii
  652 - 6522 - alte activit„˛i de creditare (amanet);    generale.
  702 - 7020 - Ónchirierea bunurilor imobiliare proprii;    4. Œmputernice∫te pe dnii Mocanu Nicolae ∫i
  703 - 7031 - agen˛ii imobiliare;              Mihalache Gheorghe s„ solicite Ónmatricularea societ„˛ii
  l) mandatul cenzorilor este de 3 exerci˛ii financiare;   cooperative me∫te∫ug„re∫ti Ón registrul comer˛ului Ón
  m) num„rul cenzorilor va fi de un membru deplin ∫i     conformitate cu prevederile legii.
un membru supleant. Ace∫tia vor depune Ón termen de
30 zile de la alegerea lor o garan˛ie b„neasc„ egal„ cu      (14/20.225)
valoarea a 5 p„r˛i sociale.                                 *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.               29

   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„          700 lei (RON) ∫i nivelul unei p„r˛i sociale la valoarea de
   ARTCOM FOC™ANI, Foc∫ani, jude˛ul Vrancea          10 lei (RON).
                                  Art. 9. Aprob„ ca num„rul membrilor consiliului de
          HOT√R¬REA NR. 1               administra˛ie s„ fie de 5 persoane.
           din 22.07.2005                Art. 10. Aprob„ alegerea ∫i numirea membrilor
                                consiliului de administra˛ie ∫i a pre∫edintelui acestuia
   Av‚nd Ón vedere:                      pentru un mandat de 4 ani, dup„ cum urmeaz„:
   - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea     1. Burtea Eugenia, cod numeric personal
coopera˛iei;                          2470620390711, care se legitimeaz„ cu B.I. seria B.C.
   - prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 66/1990, care  nr. 067550, eliberat la data de 12.07.1980 de Mili˛ia
r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la Óndeplinirea termenului de      Foc∫ani, pre∫edinte;
lege privind reorganizarea organiza˛iilor cooperatiste;       2. P„tulea Doina, cod numeric personal
   - hot„r‚rea nr. 9 din 15.07.2005 a adun„rii generale    2610416400152, care se legitimeaz„ cu C.I. seria VN nr.
extraordinare a ATCOM Vrancea;                 197026, eliberat„ la data de 3.11.2004 de Poli˛ia
   - competen˛ele adun„rii personalului din activitatea    Foc∫ani, contabil-∫ef;
economic„ a ATCOM Vrancea prev„zut„ Ón statutul           3. Albichei Marieta, cod numeric personal
propriu;                            2610926930675, care se legitimeaz„ cu C.I. seria VN nr.
   - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din  030052, eliberat„ la data de 16.12.1999 de Poli˛ia
22.07.2005,                           Foc∫ani, membru;
   Adunarea general„ extraordinar„ a personalului din       4.  Mihail  Maria,   cod  numeric   personal
activitatea economic„ proprie a ATCOM VRANCEA          2550706390710, care se legitimeaz„ cu C.I. seria VN nr.
hot„r„∫te:                           016676, eliberat„ la data de 12.05.1999 de Poli˛ia
   Art. 1. Aprob„ Ónfiin˛area societ„˛ii cooperative     Foc∫ani, membru;
me∫te∫ug„re∫ti de gradul 1 av‚nd denumirea de
                                  5. Nedelcu Mihai, cod numeric personal
Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ARTCOM
                                1530114393134, care se legitimeaz„ cu B.I. seria D.E.
FOC™ANI, ca urmare a reorganiz„rii activit„˛ii economice
                                nr. 485139, eliberat la data de 13.04.1997 de Poli˛ia
proprii a ATCOM VRANCEA, conform art. 120 alin. (1)
                                Odobe∫ti, membru.
lit. (b) ∫i alin. (4) din Legea nr. 1/2005, precum ∫i a
                                  Art. 11. Aprob„ alegerea ∫i numirea cenzorului Ón
art. 1 din hot„r‚rea nr. 9 din 15.07.2005 a adun„rii
                                persoana dnei Iacob P„tru˛a, cet„˛ean rom‚n, care se
generale extraordinare a ATCOM VRANCEA.
                                legitimeaz„ cu C.I. seria VN nr. 087019, eliberat„ de
   Art. 2. Aprob„ patrimoniul net al Societ„˛ii Cooperative
                                Poli˛ia Foc∫ani la data de 14.11.2001, cod numeric
Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM FOC™ANI Ón valoare de
                                personal 2760902390689, ∫i a cenzorului supleant, Ón
616.822,70 lei (RON), reprezent‚nd 93,63 % din
                                persoana dnei G‚rnea˛„ Camelia Viorica, cet„˛ean
patrimoniul net al ATCOM VRANCEA la 30.06.2005
                                rom‚n, care se legitimeaz„ prin C.I. seria VN nr.
conform bilan˛ului contabil Óncheiat, stabilit conform art.
                                050930, eliberat„ de Poli˛ia Foc∫ani, cod numeric
120 alin. (3) ∫i (4) ∫i a bilan˛ului de desprindere (anexa
                                personal 2760902390689, pentru un mandat de 3 ani.
nr. 7), precum ∫i num„rul de 25 membri cooperatori
fondatori conform art. 120 alin. (8).                Art. 12. Aprob„ alegerea responsabilului cu probleme
   Art. 3. Aprob„ situa˛ia patrimonial„ la 30.06.2005.    sociale Ón persoana dnei Petcu Liliana, pentru un mandat
Aprob„ capitalul social subscris Ón valoare de 65.960 lei    de 4 ani.
(RON), capitalul social v„rsat Ón valoare de 65.760 lei       Art. 13. Aprob„ criteriile de performan˛„ ∫i contractul
(RON), modul de formare ∫i repartizare a acestuia,       de administrare ∫i gestionare a patrimoniului, ce se
precum ∫i p„r˛ile sociale pe cei 25 membri cooperatori     Óncheie cu membrii consiliului de administra˛ie (anexa
fondatori, conform anexei nr. 3.                nr. 9).
   Art. 4. Aprob„ actul de Ónfiin˛are a Societ„˛ii        Art. 14. Aprob„ indemniza˛ia fix„ de 50 lei (RON)
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM FOC™ANI, cu          pentru fiecare membru al consiliului de administra˛ie ∫i
sediul Ón Foc∫ani, Bd. Unirii nr. 9, jude˛ul Vrancea,      indemniza˛ia fix„ de 50 lei (RON) pentru cenzor ∫i
constituit din contractul de societate (anexa nr. 1) ∫i     garan˛ia de 200 lei (RON) pentru fiecare membru al
statutul Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM      consiliului de administra˛ie ∫i de 100 lei (RON) pentru
FOC™ANI (anexa nr. 2).                     cenzori.
   Art. 5. Aprob„ domeniul de activitate cod CAEN 521 -      Art. 15. Aprob„ regulamentul de ordine interioar„
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate; ∫i       (anexa nr. 5) ∫i regulamentul de organizare ∫i func˛ionare
activitatea principal„ cod CAEN 5212 - comer˛ cu        (anexa nr. 6) a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare        ARTCOM FOC™ANI .
predominant„ de produse nealimentare, al Societ„˛ii         Art. 16. Aprob„ bilan˛ul de desprindere al Societ„˛ii
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM FOC™ANI.           Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM FOC™ANI (anexa
   Art. 6. Aprob„ declararea punctelor de lucru conform    nr. 7).
anexei nr. 4.                            Art. 17. Aprob„ contractele de Ónchiriere ale Societ„˛ii
   Art. 7. Aprob„ ca societatea s„ func˛ioneze cu un     Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM FOC™ANI, pentru
num„r minim de 20 cooperatori ∫i cu un capital minim      perioada 2005-2006 (anexa nr. 8).
de 14.000 lei (RON).                        Art. 18. Aprob„ sistemul de salarizare a personalului
   Art. 8. Aprob„ nivelul minim al capitalului social     Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM
subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator de    FOC™ANI, pentru perioada 2005-2006 (anexa nr. 9).
    30         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

  Art. 19. Aprob„ men˛inerea asocierii Societ„˛ii                Art. 22. Prezenta hot„r‚re a fost adoptat„ Ón
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM FOC™ANI la                  adunarea general„ de Ónfiin˛are a Societ„˛ii Cooperative
ATCOM VRANCEA ∫i asocierea la viitoarea uniune sau               Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM FOC™ANI Ón prezen˛a a 24
asocia˛ie jude˛ean„ a coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti                membri cooperatori fondatori din totalul de 25 membri
Vrancea.                                    cooperatori convoca˛i ∫i a fost adoptat„ cu 24 de voturi
  Art. 20. Œmputernice∫te pe doamna Burtea Eugenia,              pentru.
pre∫edinte, ∫i pe doamna P„tulea Doina, contabil-∫ef, s„              Œn numele adun„rii generale, consiliul de administra˛ie:
reprezinte Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                 - Burtea Eugenia, cod numeric personal
ARTCOM FOC™ANI Ón rela˛iile cu ter˛ii ∫i s„ solicite              2470620390711;
Ónmatricularea acesteia Ón registrul comer˛ului, Ón
                                          -  P„tulea  Doina,  cod  numeric   personal
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 - art. 14
                                        2610416400152;
alin. (4).
  Art. 21. Œmputernice∫te consiliul de administra˛ie de a            - Albichei Marieta, cod numeric personal
lua hot„r‚ri Ón limita competen˛elor sale, de a Ónchiria            2610926390675;
spa˛ii, de a stabili ∫i negocia chiriile Ón func˛ie de zone ∫i           - Mihail Maria, cod numeric personal 2550706390710;
activit„˛i ∫i de a aproba noi unit„˛i ∫i activit„˛i (puncte de           -  Nedelcu   Mihai,  cod  numeric   personal
lucru) ∫i cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri.            1430114393134.

                                                                     ANEXA Nr. 3
                               SITUAfiIA
      membrilor cooperatori fondatori ai Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti de gradul 1 îARTCOM” FOC™ANI
                    Loc                               Locul              Total
    Numele ∫i          domiciliu/                                   Nr. p„r˛i Nr. p„r˛i aport
Nr.                                           Data    na∫terii,                 Procent
    prenumele/   CNP/CUI     sediu    Strada      Nr.  Bl.  Ap.                sociale sociale subscris
crt.                                          na∫terii  (localitatea/                 (%)
    denumirea         (localitatea/                                  subscrise v„rsate (RON)
                                                   jude˛ul)
                   jude˛ul)

  1. Burtea    2470620390711 Foc∫ani,    Republicii     69 B    11  20.06.1947 Baia Mare,     494   494   4940   7.49
   Eugenia           Vrancea                             Maramure∫
  2. P„tulea    2610416400152 Foc∫ani,    Ing. Ion      14      6  16.04.1961 Bucure∫ti     302   302   3020   4.58
   Doina            Vrancea     Bazgan
  3. Mihail    2550706390710 Foc∫ani,    Republicii     79      5   6.07.1955 Podeni,      362   362   3620   5.49
   Maria            Vrancea                             Mehedin˛i
  4. ™tef„nescu  1431025390701 Foc∫ani,    1 Iunie      19 H5 14     25.10.1943 Foc∫ani,      255   255   2550   3.87
   Zamfir           Vrancea                             Vrancea
  5. Nedelcu    1530114393134 Unirea,              427        14.01.1953 Foc∫ani,      238   238   2380   3.61
   Mihai            Vrancea                             Vrancea
  6. Harabagiu   1430106390677 Foc∫ani,    G„rii        5     12   6.01.1943 Dumbrava      257   257   2570   3.90
   Nicolae           Vrancea                             Ro∫ie,
                                                 Neam˛
 7. Albichei    2610926390675 Foc∫ani,    Timotei Cipariu   8      6  26.09.1961 Foc∫ani,      316   316   3160   4.79
   Marieta           Vrancea                             Vrancea
 8. Bercuci    2520223390673 Foc∫ani,    Calea       22        23.02.1952 Foc∫ani,      389   389   3890   5.90
   Mioara            Vrancea     Munteniei                    Vrancea
 9. Lupu      2510116390682 Foc∫ani,    Mitropolit     4 S1 20     16.01.1951 V‚n„tori      261   261   2610   3.96
   Ecaterina          Vrancea     Varlam
 10. Bivolan    2631111390684 Foc∫ani,    Independen˛ei   29      4  11.11.1953 R‚mnicu      246   246   2460   3.73
   Aurel            Vrancea                             V‚lcea,
                                                 V‚lcea
 11. Butac     2570228390678 Foc∫ani,    Unirea       24      4  28.02.1957 Slatina,      255   255   2550   3.87
   Mihaela           Vrancea     Principatelor                  Olt
   Minodora
 12. SpÓnu     1521212390702 Pope∫ti,                       12.12.1952 Pope∫ti,      249   249   2490   3.77
   Mircea            Vrancea                             Vrancea
 13. Cernat     2671018390023 Adjud,     Independen˛ei    5        18.10.1967 Adjud,       152   152   1520   2.30
   Liliana           Vrancea                             Vrancea
 14. Gai˛„     2510131390700 Foc∫ani,    Unirii       17 45 20     31.01.1951 M„ic„ne∫ti,    257   257   2570   3.90
   Eugenia           Vrancea                             Vrancea
 15. Capr„     2551027390699 Foc∫ani,    Unirii       20 B2 143     27.10.1955 Odobe∫ti,     269   269   2690   4.08
   Stela            Vrancea                             Vrancea
 16. Ciriba∫a    2620430390682 Foc∫ani,    Unirii       20 B2 105     30.04.1962 Borde∫ti,     247   247   2470   3.74
   Aura             Vrancea                             Vrancea
 17. Rotaru     2520821390696 Foc∫ani,    Unirii       10 G1 31     21.08.1952 M„ic„ne∫ti,    252   252   2520   3.82
   Sandal„           Vrancea                             Vrancea
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                            31

                      Loc                               Locul              Total
    Numele ∫i            domiciliu/                                   Nr. p„r˛i Nr. p„r˛i aport
Nr.                                              Data    na∫terii,                   Procent
    prenumele/    CNP/CUI      sediu    Strada       Nr.  Bl.  Ap.                sociale sociale subscris
crt.                                             na∫terii  (localitatea/                   (%)
    denumirea           (localitatea/                                   subscrise v„rsate (RON)
                                                      jude˛ul)
                     jude˛ul)

 18. fi„ranu     1570311390720 Foc∫ani,      T„n„sescu       5     5  11.03.1957 Foc∫ani,      246   246   2460     3.73
   Marian            Vrancea                               Vrancea
 19. fi„ranu     2620203390716 Foc∫ani,      T„n„sescu       6     5   3.02.1962 Vulturu,      250   250   2500     3.79
   Maria             Vrancea                               Vrancea
 20. Petcu      2610707390688 Foc∫ani,      G„rii           H5   1   7.07.1961 Foc∫ani,      239   239   2390     3.62
   Liliana            Vrancea                               Vrancea
 21. Oanea      2620521390712 Foc∫ani,      Constructorul    16 I17   3  21.05.1962 B„l„∫e∫ti,     270   270   2700     4.09
   Maria             Vrancea                               Gala˛i
 22. Jechianu    2711211240011 Foc∫ani,      Timotei Cipariu      2B   6  11.12.1971 Baia Mare,     70    50    700     1.06
   Claudia            Vrancea                               Maramure∫
   Simona
 23. ™erban     2531105390691 Foc∫ani,      Bucure∫ti       7     29   5.11.1953 C‚mpineanca,    282   282   2820     4.27
   Vasilica           Vrancea                               Vrancea
 24. BohÓl˛eanu   2520619390679 Foc∫ani,      Unirii        10 G1 31     19.06.1952 Odobe∫ti,     167   167   1670     2.53
   Constan˛a           Vrancea                               Vrancea
 25. B„jan      2470828390673 Foc∫ani,      Eroilor        8     2  28.08.1947 Dochia,      271   271   2710     4.12
   Elena             Vrancea                               Neam˛
                                                             6596   6576   65960 100.00

                                                                        ANEXA Nr. 4
                               SITUAfiIA
           punctelor de lucru apar˛in‚nd Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM FOC™ANI
Nr. Cod                              Obiectul                                Localitatea/
crt. CAEN                            de activitate                                adresa

1. 5212    Comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare preponderent„ de produse nealimentare           Foc∫ani, Bd.
                                                                   Independen˛ei nr.
                                                                   60 AF. 6298-21-2
                                                                   din 13.05.2004
2. 5212    Comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare preponderent„ de produse nealimentare           Foc∫ani, str. ™tefan
                                                                   cel Mare nr. 6-8
                                                                   AF. 6298-3
                                                                   din 13.05.2004
3. 5212    Comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare preponderent„ de produse nealimentare           Foc∫ani, Bd.
  5248    Comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte               Unirii
                                                                   nr. 54 AF. 6298
                                                                   din 25.05.2004
4. 5212    Comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare preponderent„ de produse nealimentare           Foc∫ani, str. Lupeni
                                                                   nr. 14 AF. 6298-1
                                                                   din 27.04.2004
5. 5212    Comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare preponderent„ de produse nealimentare           Foc∫ani, Bd.
                                                                   Republicii nr. 28
                                                                   AF. 6298-4
                                                                   din 13.05.2004
6. 5212    Comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare preponderent„ de produse nealimentare           Adjud, Str.
                                                                   Republicii nr. 101
7. 1821    Fabricare de articole de Ómbr„c„minte pentru lucru                                   Foc∫ani, Str. Br„ilei
  1822    Fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjerie de corp)                         nr. 104
  1823    Fabricare de articole de lenjerie de corp
  1824    Fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i accesorii
8. 1721    fies„turi din bumbac ∫i din fire tip bumbac                                       Foc∫ani, Str. Br„ilei
  1722    fies„turi din l‚n„ cardat„ ∫i din fire tip l‚n„ cardat„                                 nr. 104
  1754    Fabricarea altor articole textile, neclasificate Ón alt„ parte

    (15/30.960)
                                        *
  32         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„           Art. 4. Asocia˛ia Teritorial„ a Coopera˛iei
    ARTCOM FOC™ANI, Foc∫ani, jude˛ul Vrancea        Me∫te∫ug„re∫ti din jude˛ul Vrancea Ó∫i va p„stra sediul,
                                denumirea ∫i Ó∫i va continua activitatea p‚n„ la data
          HOT√R¬REA NR. 9               Ónfiin˛„rii noii uniuni sau asocia˛ii jude˛ene, dar nu mai
                                t‚rziu de 1.03.2006, conform art. 120 alin. (1) din Legea
           din 15.07.2005              nr. 1/2005 ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale a ATCOM
  Adunarea general„ extraordinar„ a Asocia˛iei        VRANCEA nr. 2/21.04.2005, art. 12.
Teritoriale a Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti       Art. 5. Asocia˛ia Teritorial„ a Coopera˛iei
Vrancea, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din 15.07.2005, valabil ∫i    Me∫te∫ug„re∫ti din jude˛ul Vrancea ∫i va desf„∫ura
statutar constituit„, av‚nd Ón vedere:             activitatea cu organiza˛iile asociate conform art. 2 din
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea   statutul ATCOM VRANCEA printr-un compartiment de
coopera˛iei, art. 120;                     rela˛ii cu societ„˛ile cooperative me∫te∫ug„re∫ti format din
  - statutul propriu Ón vigoare al ATCOM VRANCEA,       5 persoane, care sunt ∫i membri cooperatori fondatori ai
aprobat ∫i recunoscut de organiza˛iile coopera˛iei       Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM
me∫te∫ug„re∫ti asociate acesteia, Óntre care prevederile    FOC™ANI ∫i care vor fi retribui˛i de c„tre Societatea
art. 6 potrivit c„ruia:                     Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ARTCOM FOC™ANI.
  • alin. (2) îBunurile mobile ∫i imobile aflate Ón        Art. 6. Œn situa˛ia Ón care nu se va constitui uniunea
patrimoniul Asocia˛iei Teritoriale a Organiza˛iilor       sau asocia˛ia teritorial„ sau Ón cazul Ón care num„rul
Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti sunt proprietatea privat„ a     societ„˛ilor cooperative me∫te∫ug„re∫ti ce se vor asocia
acesteia”;                           la uniunea jude˛ean„ va sc„dea sub num„rul prev„zut de
                                lege, bunurile men˛ionate la art. 3 vor reveni Ón totalitate
  • alin. (3) îProprietatea Asocia˛iei Teritoriale a
                                la Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ARTCOM
Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti se compune
                                FOC™ANI constituit„ din activul ∫i pasivul fostei Asocia˛iii
dintr-o parte divizibil„ ∫i o parte indivizibil„“;
                                Teritoriale a Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti
  • alin. (5) îPartea indivizibil„ cuprinde patrimoniul    VRANCEA.
Asocia˛iei Teritoriale a Organiza˛iilor Coopera˛iei
                                   Art. 7. Aprob„ acoperirea pierderii de 38.849 lei
Me∫te∫ug„re∫ti acumulat de aceasta Ón decursul activit„˛ii
                                (RON) Ónregistrat„ la 30.06.2005 conform bilan˛ului
ei, mai pu˛in partea divizibil„“;
                                contabil Óncheiat - pentru activitatea de reprezentare,
  • recunosc‚nd c„ actualul patrimoniu al persoanei      Óndrumare, control a organiza˛iilor cooperatiste afiliate la
juridice Asocia˛iei Teritoriale a Organiza˛iilor Coopera˛iei  ATCOM VRANCEA din rezerva statutar„, conform art. 11
Me∫te∫ug„re∫ti VRANCEA a fost edificat Ón totalitate prin    lit. i) din statutul ATCOM VRANCEA.
efortul propriu al acesteia;
                                   Art. 8. Adunarea general„ a ATCOM VRANCEA,
  • Ón temeiul prevederilor art. 120, hot„r„∫te:       constituit„ conform reglement„rilor statutare, nume∫te pe
  Art. 1. Reorganizarea Asocia˛iei Teritoriale a       dna ing. Burtea Eugenia ∫i dna ec. P„tulea Doina cu
Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti VRANCEA -       ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri care a fost
Activitatea economic„ proprie conform art. 120 alin. (1)    luat„ Ón concordan˛„ cu prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i Ón
lit. b) din Legea nr. 1/2005 Ón societate cooperativ„      aplicarea acestei legi.
me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1 av‚nd activ ∫i pasiv stabilit
conform art. 120 alin. (3) ∫i (4), care va func˛iona cu 25     (16/30.961)
de membri cooperatori fondatori de˛in„tori ai capitalului                  *
social depus Ón valoare de 65.760 lei (RON), conform
anexei nr. 3 la prezenta hot„r‚re, Ón conformitate cu         Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
prevederile art. 120 alin. (8) din Legea nr. 1/2005.          CURATCHIM, Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
  Art. 2. Bunurile mobile ∫i imobile necesare bunei
func˛ion„ri a viitoarei uniuni sau asocia˛ii jude˛ene ce se              HOT√R¬REA
va constitui conform art. 120 alin. (3) sunt Ón valoare de    adun„rii generale ordinare ∫i extraordinare din data de
42.001,30 lei (RON) reprezent‚nd 6,37 % din patrimoniul               8 august 2005
net al ATCOM VRANCEA la 30.06.2005, fiind cuprinse Ón
anexa nr. 2 la prezenta hot„r‚re ∫i Ón bilan˛ul contabil      Av‚nd Ón vedere:
de desprindere, ∫i un capital social indivizibil v„rsat de     - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
2.878,40 lei (RON).                       coopera˛iei;
  Art. 3. Activul ∫i pasivul activit„˛ii economice proprii,   - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
care reprezint„ 616.822,70 lei (RON), respectiv 93,63 %     propriu de reorganizare a Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti
din patrimoniul net al ATCOM VRANCEA la 30.06.2005,       MIC√ CURATCHIM, adunarea general„, cu 100 % voturi,
va fi preluat de c„tre Societatea Cooperativ„          hot„r„∫te:
Me∫te∫ug„reasc„ ARTCOM FOC™ANI, Ónfiin˛at„ conform         Art. 1. Aprob„ modific„rile la statut prin actul
art. 1 din prezenta hot„r‚re, pe baza bilan˛ului de       constitutiv de reorganizare potrivit Legii nr. 1/2005, dup„
desprindere Óncheiat la data pred„rii-prelu„rii efective.    cum urmeaz„:
Partea divizibil„ preluat„ de la ATCOM VRANCEA devine       a) denumirea societ„˛ii Ón conformitate cu art. 16, lit.
parte divizibil„ a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti    c) din Legea nr. 1/2005 este CURATCHIM Societate
ARTCOM FOC™ANI, iar partea indivizibil„ preluat„        Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„.
devine parte indivizibil„ a Societ„˛ii Cooperative         b) Obiectul de activitate se completeaz„ cu
Me∫te∫ug„re∫ti ARTCOM FOC™ANI.                 urm„toarele coduri CAEN:
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                 33

  9305 - prest„ri servicii personale;              - Aprobarea asocierii la uniunea jude˛ean„ sau
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare  na˛ional„ a societ„˛ilor cooperative de consum.
proprii sau Ónchiriate;                      - Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e.     gradul 2 conform ofertei de participare f„cute de
  Din obiectul de activitate se scot urm„toarele coduri    FEDERALCOOP Sf‚ntu Gheorghe.
CAEN: 1740, 1751, 1754, 1771, 1772, 1891.              (18/30.963)
  Se radiaz„ punctele de lucru din Ploie∫ti, str. Cuza                    *
Vod„ nr. 5 ∫i str. M. Kog„lniceanu nr. 44.
  c) Administrator unic, Maiorescu Pompilia;             Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  d) Aprob„ cenzor pe Zahiu Victoria;                      ELVEST, Bucure∫ti
  e) Aprob„ cenzor supleant pe Nicolae Marian;
                                            HOT√R¬REA
  f) Aprob„ ca societatea s„ func˛ioneze cu un num„r
minim de 5 membri cooperatori ∫i un capital social minim       adun„rii generale din data de 30 august 2005
de 500 lei RON;                           Adunarea general„ a S.C.A. ELVEST, Óntrunit„ la data
  g) Aprob„ capitalul social subscris Ón numerar de      de 30.08.2005, fiind statutar constituit„,
46.900.000 lei ROL, 4.690 RON, divizat Ón 469 p„r˛i         Av‚nd Ón vedere:
sociale a 10 lei RON fiecare ∫i capital social v„rsat Ón      - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
numerar de 46.859.000 lei ROL, 4.685,9 RON.           func˛ionarea coopera˛iei;
  Structura membrilor cooperatori este conform anexei       - prevederile statutului propriu al S.C.A. ELVEST;
nr. 1.                               Œn temeiul competen˛elor statutare ale adun„rii
  Art. 2. Aprob„ asocierea la viitoarea asocia˛ie sau     generale, hot„r„∫te:
uniune jude˛ean„ (conform op˛iunii adun„rii generale) ∫i      Art. 1. (1). Societatea Cooperativ„ pe Ac˛iuni - S.C.A.
Ómputernice∫te pe dna Maiorescu Pompilia s„ semneze       ELVEST se va reorganiza Ón societate cooperativ„
actul constitutiv ∫i statutul viitoarei uniuni jude˛ene Ón   me∫te∫ug„reasc„ - S.C.M. de gradul 2, sens Ón care
calitate de asociat.                      urmeaz„ s„ se dea curs Ón mod corespunz„tor
  Art. 3. Œmputernice∫te pe dna Maiorescu Pompilia s„     prevederilor art. 117 alin. (1) ∫i alin. (5), lit. b) din Legea
solicite   Ónmatricularea   Societ„˛ii  Cooperative    nr. 1/2005.
Me∫te∫ug„re∫ti la Oficiul Registrului Comer˛ului Ón         (2) Pentru constituirea societ„˛ii cooperative de gradul 2
conformitate cu Legea nr. 1/2005.                se va face oferta de participare pentru toate organiza˛iile
                                cooperative me∫te∫ug„re∫ti.
  (17/30.962)                           (3) Termenul de lansare a ofertei de participare este
               *                 1.09.2005, cu termen de subscriere p‚n„ la data de
                                30.09.2005, urm‚nd ca v„rsarea a cel pu˛in 1/3 din
     Societatea Cooperativ„ de Consum            suma subscris„ s„ se efectueze p‚n„ la data de
   CONSUMCOOP DOB¬RL√U, satul Dob‚rl„u            5.10.2005.
     comuna Dob‚rl„u, jude˛ul Covasna              (4) Societatea cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ se va
                                constitui cu un capital social de 365.000 lei, iar
            HOT√R¬REA                participarea minim„ se stabile∫te la 2.100 lei.
                                  Art. 2. Se aprob„ ca Asocia˛ia Na˛ional„ a Coopera˛iei
       adun„rii generale extraordinare          Me∫te∫ug„re∫ti - UCECOM s„ participe Ón noua societate
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ de gradul 2 cu p‚n„ la 20 %
CONSUMCOOP DOB¬RL√U, Óntrunit„ la data de            din capitalul social al acesteia.
8.06.2005, Óntre orele 11,00 - 13,00, Ón prezen˛a a 18       Art. 3. (1) Ia act de retragerea Asocia˛iei Na˛ionale a
membri cooperatori, Ón temeiul prevederilor art. 117 din    Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti - UCECOM din calitatea de
Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea      membru - persoan„ juridic„ asociat„ al societ„˛ii,
coopera˛iei, hot„r„∫te:                     Óncep‚nd cu data de 31.08.2005, prin efectul prevederilor
  1. cu majoritatea de voturi:                 Legii nr. 1/2005.
                                  (2) Aprob„ reducerea capitalului social al S.C.A.
  - Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii Cooperative
                                ELVEST cu suma de 72.845,9 lei, reprezent‚nd
de Consum CONSUMCOOP DOB¬RL√U, Ón conformitate
                                contravaloarea ac˛iunilor Asocia˛iei Na˛ionale a
cu prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i mandatarea dnei       Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti - UCECOM la capitalul social
Maxim Florica, membru al consiliului de administra˛ie, cu    al societ„˛ii.
Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare Ón registrul       (3) Aprob„, Óncep‚nd cu data de 31.08.2005,
comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial al       Óncetarea valabilit„˛ii prevederilor din statutul propriu al
Rom‚niei, conform legii.                    societ„˛ii Ón leg„tur„ cu membrul asociat persoan„
  - Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de     juridic„ UCECOM, precum ∫i a prevederilor corelative
administra˛ie ∫i a comisiei de cenzori (cenzorului).      corespunz„toare din statut.
  - Aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i     Art. 4. (1) Aprob„ retragerea unui num„r de 65
a criteriilor de performan˛„ pentru administratori;       membri persoane fizice, care Ónsumeaz„ o participare de
  - Mandatarea dnei Veregu˛ Laura s„ semneze          10.664,9 lei la capitalul social, Ón urma cererii de
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu    retragere ca act unilateral de voin˛„ al acestora, conform
membrii consiliului de administra˛ie.              anexei.
  34         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

  (2) Aprob„ reducerea capitalului social cu suma de     participarea unui num„r de 23 membri cooperatori din
10.664,9 lei, reprezent‚nd contravaloarea particip„rilor la  totalul de 27 membri cooperatori, av‚nd ca temei:
capitalul social al societ„˛ii a membrilor persoane fizice     - dispozi˛iile art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
care se retrag la cerere, conform alin. 1.           organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;
  Art. 5. (1) Se aprob„ tranzac˛ia, anexat„ prezentei      - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
hot„r‚ri, Óncheiat„ Óntre p„r˛ile S.C.A. ELVEST ∫i       propriu, hot„r„∫te:
Asocia˛ia Na˛ional„ a Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti -         I. Aprob„ Ónlocuirea statutului propriu cu statutul
UCECOM, con˛in‚nd modalitatea ∫i condi˛iile stabilite de    aprobat Ón adunarea general„ extraordinar„ din data de
comun acord de p„r˛i pentru stingerea obliga˛iilor       20.07.2005 ∫i anexat prezentei hot„r‚ri.
reciproce Ón scopul aplic„rii prevederilor Legii nr. 1/2005    II. Aprob„ schimbarea denumirii din societate SOCOM
privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei.        MUNCA Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ Ón Societatea
  (2) Tranzac˛ia are caracter executoriu, f„r„ a fi     Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MUNCA HUEDIN,
necesare alte formalit„˛i.                   cooperativ„ de gradul 1.
  Art. 6. (1) Ómputernice∫te pe dna Mihaela Popescu s„      III. Aprob„;
Óntocmeasc„ documentele necesare pentru Ónscrierea de
                                  - situa˛ia patrimoniului societ„˛ii cooperative
men˛iuni Ón registrul comer˛ului, privind cele hot„r‚te de
                                me∫te∫ug„re∫ti 226.380 lei RON (alc„tuit„ din parte
prezenta adunare general„ la art. 3 ∫i art. 4.
                                indivizibil„);
  (2) Œmputernice∫te pe dna Dulea Georgeta, identificat„
cu C.I. seria RR nr. 255976, ∫i pe dna Com„nac Laura,       - situa˛ia capitalului social subscris 27.700 lei RON
identificat„ cu C.I. seria RT nr. 379758, s„ depun„ la     (parte divizibil„);
registrul comer˛ului cererea de Ónscriere de men˛iuni.       - situa˛ia capitalului social v„rsat 20.184,52 lei RON;
                                  - numele ∫i prenumele membrilor cooperatori
  (19/30.965)                        fondatori, num„rul de p„r˛i sociale apar˛in‚nd fiec„rui
               *                 membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale
                                ∫i modul de formare a capitalului social, conform tabelului
       Societatea Cooperativ„ pe Ac˛iuni         din anexa nr. 1.
          PUBLITER, Bucure∫ti               IV. Aprob„ suspendarea din func˛ia de membru al
                                consiliului de administra˛ie a dnei Trif Rodica.
            HOT√R¬REA                  V. Aprob„ alegerea Ón func˛ia de administrator a dnei
    adun„rii generale din data de 30 august 2005      Pantea Eugenia.
                                  VI. Aprob„ men˛inerea celorlal˛i membri ai consiliului
  Adunarea general„ a S.C.A. PUBLITER, Óntrunit„ Ón
                                de administra˛ie ale∫i pe o perioad„ de 4 ani Óncep‚nd
data de 30.08.2005, fiind statutar constituit„,
  Av‚nd Ón vedere:                      cu data de 23 martie 2005, astfel:
  - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i      1. Lazea Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
func˛ionarea coopera˛iei;                   15.01.1942, domiciliat Ón Huedin, Str. Salc‚mului nr. 2/A,
  - prevederile statutului propriu al S.C.A. PUBLITER;    identificat cu B.I. seria D.V. nr. 444396, eliberat de
  Œn temeiul competen˛elor statutare ale adun„rii       Poli˛ia Ora∫ului Huedin, cod numeric personal
generale, hot„r„∫te:                      1420115125179, Ón calitate de administrator - pre∫edinte.
  Art. 1. (1) Ia act de retragerea Asocia˛iei Na˛ionale a     2. Marcu Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti - UCECOM din calitatea de      27.01.1937, domiciliat Ón Huedin, str. Vl„deasa nr. 6/A,
membru - persoan„ juridic„ asociat„ al societ„˛ii,       bl. F 8, sc. 1, ap. 4, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria
Óncep‚nd cu data de 31.08.2005, prin efectul prevederilor   KX nr. 069185, eliberat„ de Poli˛ia Ora∫ului Huedin, cod
Legii nr. 1/2005.                       numeric personal 1370127125174, Ón calitate de
  (2) Aprob„ reducerea capitalului social al S.C.A.      administrator.
PUBLITER cu suma de 163.269,5 lei/RON, reprezent‚nd        3. Kudor Irina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
contravaloarea ac˛iunilor Asocia˛iei Na˛ionale a        16.01.1947, domiciliat„ Ón Huedin, str. Avram Iancu nr.
Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti - UCECOM la capitalul social    12, identificat„ cu C.I. seria KX nr. 042760, eliberat„ de
al societ„˛ii.                         Poli˛ia Huedin, cod numeric personal 2470116125174, Ón
  (3) Aprob„, Óncep‚nd cu data de 31.08.2005,         calitate de administrator.
Óncetarea valabilit„˛ii prevederilor din statutul propriu al    4. Pantea Eugenia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
societ„˛ii Ón leg„tur„ cu membrul - persoan„ juridic„     de 8.02.1960, domiciliat„ Ón Huedin, str. Avram Iancu nr.
asociat„, precum ∫i a prevederilor corelative         1, bl. A 2, ap. 4, identificat„ cu C.I. seria KX nr. 031455,
corespunz„toare din statut.                  eliberat„ de Poli˛ia Huedin, cod numeric personal
  (20/30.966)                        2600208125173, Ón calitate de administrator.
               *                   5. Bara Marcel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                28.04.1966, domiciliat Ón Huedin, Pia˛a Republicii nr. 8,
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„        bl. B 1, ap. 19, identificat„ cu C.I. seria KX nr. 096192,
      MUNCA HUEDIN, Huedin, jude˛ul Cluj         eliberat„ de Poli˛ia Huedin, cod numeric personal
                                1660428310286, Ón calitate de administrator.
          HOT√R¬REA NR. 1                VII. Aprob„ alegerea cenzorului/comisiei de cenzori ∫i
                                a cenzorului supleant pe o perioad„ de 3 ani.
  a adun„rii generale extraordinare din 20 iulie 2005
                                  1. Hedes Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
 Adunarea general„ extraordinar„ a Societ„˛ii SOCOM      de 18.04.1936, domiciliat Ón Huedin, str. Horea nr. 74,
MUNCA Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, Óntrunit„ legal cu     identificat„ cu B.I. seria D.H. nr. 802691, eliberat de
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.               35

Poli˛ia Huedin la data de 15.11.1988, cod numeric            Societatea Cooperativ„ de Consum
personal 1360418125174, Ón calitate de cenzor.           FEDERALCOOP CLUJ, Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
  2. Listes Ani∫oara, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
de 16.04.1959, domiciliat„ Ón Huedin, Pia˛a Republicii nr.             HOT√R¬REA NR. 1
42-48, bl. A 4, sc. 2, ap. 15, identificat„ cu B.I. seria
G.V. nr. 176532, eliberat„ de Poli˛ia Huedin la data de               din 16 iunie 2005
4.07.1996, cod numeric personal 2590416125178, Ón          Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
calitate de supleant.                      cooperatori ai Federalei Teritoriale Cooperativelor de
  VIII. Aprob„ asocierea la viitoarea Uniunea Jude˛ean„    Consum FEDERALCOOP CLUJ, Ónregistrat„ la Oficiul
a Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti UJCM        Registrului Comer˛ului Cluj cu nr. J 12/2201/1992, care a
(Asocia˛ie) ∫i Ómputernice∫te pe dl Lazea Ioan,         avut loc Ón Gherla, legal constituit„ din totalul de 62
pre∫edinte, s„ semneze actul constitutiv al acestuia, Ón    membri cooperatori, au participat 55 membri cooperatori
calitate de asociat.                      Ón procent de 88,7 %, iar hot„r‚rile au fost adoptate cu
  IX. Aprob„ excluderea membrilor asocia˛i care nu      unanimitate de voturi Ón temeiul Legii nr. 1/2005 privind
Óndeplinesc calitatea de membru cooperator.           organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei art. 14 (1), 117
  X. Aprob„ men˛inerea valorii nominale a unei p„r˛i     hot„r„∫te urm„toarele:
sociale la valoarea de 100 RON.                   1. Art. 1. Schimbarea denumirii din: Federala
  XI. Aprob„ urm„toarele puncte de lucru, situate Ón     teritorial„ a Cooperativelor de Consum FEDERALCOOP
Huedin, str. Vl„deasa nr. 4:                  CLUJ Ón FEDERALCOOP CLUJ Societate Cooperativ„ de
  9302 - coafur„ - frizerie;                 Consum de gradul 2, cu sediul social Ón Cluj-Napoca,
  5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i alte articole din    Bd. Eroilor nr. 9, jude˛ul Cluj.
piele;
                                  2. Art. 5. Capitalul social: Capitalul social al
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                                FEDERALCOOP CLUJ Societate Cooperativ„ de Consum
  1753 - fabricare de textile ne˛esute ∫i articole din
                                se compune din capitalul social subscris de 17.500 lei
acestea;
                                RON ∫i v„rsat de 17.500 lei RON. Capitalul social
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
                                subscris se divide Ón 350 p„r˛i sociale cu o valoare
Ónc„l˛„minte;
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare  nominal„ de 50 lei RON fiecare.
proprii sau Ónchiriate.                       3. Art. 15. Consiliul de administra˛ie confirm„
  XII. Aprob„ radierea subunit„˛ilor             completarea consiliului de administra˛ie cu:
  Foto - situat„ Ón Huedin, str. Vl„deasa nr. 4;         - Cesarean Traian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  Cojoc„rie - situat„ Ón Huedin, str. Avram Iancu nr. 3,   22.03.1950, Ón Iclod, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón Cluj-
bl. A 3;                            Napoca, str. Mehedin˛i nr. 70-72, ap. 4, jude˛ul Cluj,
  Rame geamuri - situat„ Ón Huedin, str. Vl„deasa nr. 4 B,  identificat prin B.I. seria D.B. nr. 958847, eliberat de
bl. M;                             Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 6.04.1987, cod numeric
  Bijuterie - situat„ Ón Huedin, str. Avram Iancu nr. 3,   personal 1500322120651, Ón calitate de administrator,
bl. A 3.                            ales pe o durat„ de 4 ani.
  SCV - situat Ón Huedin, str. Vl„deasa nr. 4.          - Maier Petru-Dorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
  Repara˛ii ∫i confec˛ii Ónc„l˛„minte - situat„ Ón str. A.  de 20.12.1967, Ón Gil„u, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón Cluj-
Iancu nr. 3.                          Napoca, aleea Bizusa nr. 6, ap. 32, jude˛ul Cluj,
  Ceasornic„rie - situat„ Ón Huedin, str. Vl„deasa nr. 4,   identificat prin C.I. seria KX nr. 130555, eliberat„ de
bloc M.                             Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 2.04.2001, cod numeric
  Croitorie c-da femei - situat„ Ón Huedin, str. A. Iancu   personal 1671220125187, Ón calitate de administrator,
nr. 3, bloc A 3.                        ales pe o durat„ de 4 ani.
  Autoservice - situat„ Ón Huedin, Str. Cri∫ului nr. 14.     4. Art. 20. Cenzorii: Confirm„ alegerea urm„torilor
  Cosmetic„ - situat„ Ón Huedin, Pia˛a Republicii nr. 37-   cenzori:
39, bl. A 4.                            - Chidean Maria-Margareta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
  Uz casnic - situat Ón Huedin, str. Vl„deasa nr. 4 B.    la data de 20.12.1940 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Cluj-
  Croitorie c-da b„rba˛i - situat„ Ón strada Vl„deasa nr.   Napoca, Str. Spicului nr. 6, jude˛ul Cluj, identificat„ prin
4 B.                              B.I. seria B.E. nr. 307967, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca
  Radio TV - situat„ Ón Huedin, str. Vl„deasa nr. 4 B.    la data de 4.01.1982, cod numeric personal
  Croitorie mix„t - situat„ Ón str. Vl„deasa nr. 4 B.     2401220120649, Ón calitate de cenzor, ales pe o durat„
  Optic„ - situat„ Ón Huedin, str. Avram Iancu nr. 3,     de 3 ani.
bl. A 3.                              - Berindeanu Liliana-Emilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
  XII. Œmputernice∫te pe dna Laz„r Ana s„ efectueze      la data de 18.05.1968, Ón Iclod, jude˛ul Cluj, domiciliat„
toate demersurile necesare ∫i s„ solicite Ónmatricularea    Ón Iclod nr. 141, jude˛ul Cluj, identificat„ prin C.I. seria
Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti MUNCA HUEDIN,       KX nr. 194162, eliberat„ de Poli˛ia Gherla la data de
la Oficiul registrului comer˛ului Ón conformitate cu Legea   11.04.2002, cod numeric personal 2680518124034, Ón
nr. 1/2005.                           calitate de cenzor supleant, ales pe o durat„ de 3 ani.
  XIII. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie s„         5. Art. 12. Sedii secundare.
semneze noul statut al Societ„˛ii Cooperative            - Se Ónfiin˛eaz„ urm„toarele puncte de lucru:
Me∫te∫ug„re∫ti MUNCA HUEDIN.                  Laborator de cofet„rie ∫i carmangerie Huedin, Str.
  (21/30.967)                         Stelelor nr. 1; Punct de lucru Huedin, Str. Republicii nr.
               *                 8; Bufet M„rce∫ti nr. 35, comuna Risca; Braserie cu
  36         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

carmangerie Bontida nr. 170; Restaurant Bontida nr. 169;      - numele ∫i prenumele membrilor cooperatori
Complex comercial ∫i AP Bontida nr. 334; Magazin mixt      fondatori, num„rul de p„r˛i sociale pentru fiecare membru
R„scruci nr. 261, comuna Bontida; Magazin mixt cu        cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale, modul
Braserie R„scruci nr. 111, comuna Bontida. Toate        de formare a capitalului social, conform tabelului din
punctele de lucru sunt situate pe raza administrativ„ a     anexa nr. 1.
jude˛ului Cluj. Se radiaz„ urm„toarele puncte de lucru       Art. 4. Hot„r„∫te eliberarea din func˛ie a dlui
Motel Izv. Cri∫ului DN 1 Km 38, Cluj-Oradea, Terasa       pre∫edinte Cobarzan Ioan ∫i a consiliului de conducere ∫i
Capus DN 1,km 25, Cluj-Oradea, Cabana Zoreni DN 16,       aprob„ alegerea consiliului de administra˛ie ∫i a
km 44 Cluj; Magazin mixt Bicalat nr. 147; Atelier de      pre∫edintelui, pe o perioad„ de 4 ani, cu posibilitate de
produc˛ie Cluj-Napoca Str. Maramure∫ului nr. 84-86;       realegere, astfel:
Atelier de produc˛ie Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor     1. Borza Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
nr. 4-5, Depozit de m„rfuri Turda, str. ™tefan cel Mare     de 26.07.1947, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Tulcea nr.
nr. 40, sediu social Ón Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie      14, bl. O3, sc. 2, ap. 21, identificat cu C.I. seria GX nr.
1989 nr. 44, situate Ón jude˛ul Cluj; Cabana Buru DN 75,    613920, eliberat„ de Poli˛ia Cluj, cod numeric personal
km 17, Turda C‚mpeni.                      1470726120648, Ón calitate de pre∫edinte.
  6. Art. 29. Act constitutiv - Ónlocuirea statutului       2. Sucala Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Federalei Teritoriale a Cooperativelor de Consum        18.05.1957, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Lacul Ro∫u nr. 3,
FEDERALCOOP CLUJ depus la Oficiul registrului          ap. 68, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria K.X.
comer˛ului cu men˛iunea 15650/1998 cu prezentul act       nr. 213103, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, cod numeric
constitutiv elaborat Ón conformitate cu prevederile Legii    personal 1570518120735, Ón calitate de membru al
nr. 1/2005 art. 14 alin (1), 117, care a fost aprobat de    consiliului de administra˛ie.
adunarea general„ extraordinar„ din 16.06.2005.          3. Ferco Gabriel Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
  7. Œmputernicirea dlui Feraru Marius-Dorel, membru al    de 2.03.1970, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. N„s„ud
consiliului de administra˛ie, cu ducerea la Óndeplinire a    nr. 8, ap. 8, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria KX
acestei hot„r‚ri privind Ónregistrarea la Oficiul Registrului  nr. 38109, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, cod numeric
                                personal 1700302120694, Ón calitate de membru al
Comer˛ului Cluj a actului constitutiv.
                                consiliului de administra˛ie.
  (22/30.968)                          Art. 5. Aprob„ alegerea cenzorului ∫i cenzorului
               *                 supleant pe o perioad„ de 3 ani, cu posibilitate de
                                realegere, astfel:
   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„            Popa Valeria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
 ARTA DECORATIV√ SCM, Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj        2.01.1944, Ón Suciu de Jos, jude˛ul Maramure∫,
                                domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Agricultorilor nr. 3, ap.
          HOT√R¬REA NR. 3               45, identificat„ cu B.I. seria D.K. nr. 635696, eliberat de
                                Poli˛ia   Cluj-Napoca,    cod  numeric   personal
         din 28 iunie 2005,              2440102120684, Ón calitate de cenzor.
      a adun„rii generale extraordinare           Pop Monica Adriana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
  Adunarea general„ extraordinar„ a Cooperativei        de 12.12.1981, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Tineretului
Me∫te∫ug„re∫ti ARTA DECORATIV√, Óntrunit„ legal Ón       nr. 59, ap. 17, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria GV
data de 28.06.2005, cu participarea unui num„r de 17      nr. 014146, eliberat„ de Poli˛ia Maramure∫, cod numeric
membri cooperatori din totalul de 19 membri, av‚nd ca      personal 2811212244497, Ón calitate de cenzor supleant.
temei:                               Art. 6. Aprob„ asocierea la viitoarea uniune jude˛ean„
                                a organiza˛iilor coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti UJCOM
  - prevederile ∫i competen˛ele adun„rii generale
                                (asocia˛ie) ∫i Ómputernice∫te pe dl Borza Alexandru s„
prev„zute Ón statutul propriu;
                                semneze actul constitutiv al acesteia, Ón calitate de
  - dispozi˛iile art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind     asociat.
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;              Art. 7. Aprob„ excluderea membrilor asocia˛i ce nu
  - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din   Óndeplinesc calitatea de membru cooperator, Ón
data de 28.06.2005, hot„r„∫te:                 consecin˛„, diminuarea capitalului social.
  Art. 1. Aprob„ Ónlocuirea statutului propriu cu statutul    Art. 8. Aprob„ men˛inerea valorii nominale a unei p„r˛i
aprobat Ón adunarea general„ extraordinar„ din         sociale la valoarea de 1.000.000 lei, respectiv 100 lei
28.06.2005 ∫i anexat prezentei hot„r‚ri.            RON.
  Art. 2. Aprob„ schimbarea denumirii din ARTA          Art. 9. Œmputernice∫te pe dl Borza Alexandru s„
DECORATIV√ CM cu ARTA DECORATIV√ SCM              efectueze toate demersurile necesare ∫i s„ solicite
(Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„) de gradul 1.      Ónmatricularea Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
  Art. 3. Aprob„:                       ARTA DECORATIV√ SCM la Oficiul registrului comer˛ului
  - situa˛ia patrimoniului societ„˛ii cooperative       Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005.
me∫te∫ug„re∫ti de - 116.117,5 lei RON (alc„tuit„ din        Art. 10. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie s„
parte indivizibil„);                      semneze noul statut al Societ„˛ii Cooperative ARTA
  - situa˛ia capitalului social subscris 8.200 lei RON     DECORATIV√ SCM.
(parte divizibil„);                         (23/30.969)
  - situa˛ia capitalului social v„rsat 7.070,40 lei RON;                   *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                37

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         de 21.05.1960 Ón Turda, identificat„ cu C.I. seria KX nr.
       POTAISSA, Turda, jude˛ul Cluj           206333, cod numeric personal 2600521126215.
                                  Suplean˛i:
          HOT√R¬REA NR. 1                 a. Suciu Otilia, domiciliat„ Ón Turda, str. Lotus nr. 13,
      a adun„rii generale extraordinare          ap. 27, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 25.01.1958, Ón
        din data de 29 iulie 2005            Turda, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr.
                                395133, cod numeric personal 2580125126229.
  Av‚nd Ón vedere:                        b. Hanc Mariana, domiciliat„ Ón Turda, Str. R‚ndunicii
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea   nr. 10, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 8.09.1960 Ón
coopera˛iei;                          comuna Ploscos, identificat„ cu C.I. seria KX nr. 321989,
  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul   cod numeric personal 2600908126201;
propriu;                              c. Recea Aurelia, domiciliat„ Ón C‚mpia Turzii, Pia˛a
  - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din  Mihai Viteazu nr. 11, ap. 86, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data
data de 29.07.2005.                       de 10.04.1956 Ón Negreni, jude˛ul S„laj, identificat„ cu
  Adunarea general„ POTAISSA Societate Cooperativ„      B.I. seria D.G. nr. 625315, cod numeric personal
pe Ac˛iuni hot„r„∫te:                      2560410120047.
  Art. 1. Aprob„ denumirea societ„˛ii: POTAISSA         Art. 8. Aprob„ indemniza˛ia fix„ Ón valoare de
Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.       1.500.000 lei ROL pentru fiecare membru al consiliului
  Art. 2. Aprob„ situa˛ia capitalului social subscris de   de administra˛ie ∫i cenzor.
56.800 lei RON, egal cu 568 p„r˛i sociale ∫i v„rsat de       Art. 9. Aprob„ radierea punctului de lucru Sec˛ie
48.855 lei RON, egal cu 488,55, conform anexei.         ceramic„ din str. Simion Barnu˛iu nr. 14.
  Art. 3. Aprob„ modificarea statutului conform         Art. 10. Aprob„ v‚nzarea de spa˛ii Ón func˛ie de
prevederilor Legii nr. 1/2005.                 necesit„˛i sau deschidere de noi activit„˛i.
  Art. 4. Aprob„ nivelul minim al capitalului social       Art. 11. Œmputernice∫te pe dra Rus Lucia s„ solicite
subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la    Ónmatricularea societ„˛ii cooperative me∫te∫ug„re∫ti Ón
valoarea de 400 lei RON ∫i nivelul unei p„r˛i sociale la    registrul comer˛ului Ón conformitate cu prevederile legii.
valoarea de 100 lei RON.
  Cei care nu Óndeplinesc condi˛iile sunt exclu∫i.        (24/30.970)
  Art. 5. Aprob„ revocarea ∫i desc„rcarea de gestiune a                   *
urm„torilor: Dolha Marioara, Ro∫ca Nicolae, Luca
C„t„lina, Niculici Maria Mariana, Dragoste Danela Ana,             Societatea Cooperativ„
Lucaci ™tefania.                               MARCOP Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
  Art. 6. Aprob„ 3 membri Ón consiliul de administra˛ie
pe un mandat de 4 ani. Din consiliul de administra˛ie fac                HOT√R¬RE
parte:
  a. Rus Lucia, pre∫edinte, domiciliat„ Ón Turda, Str.          a adun„rii generale extraordinare
Panselu˛elor nr. 7, ap. 40, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data         a membrilor cooperatori din MARCOP
de 3.05.1959, Ón Vad, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I.             Societate Cooperativ„
seria KX nr. 138144, cod numeric personal              Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
2590503126209.                         cooperatori din MARCOP Societate Cooperativ„, Óntrunit„
  b. Mure∫an Cristina Gabriela, membru, domiciliat„ Ón    Ón data de 12.08.2005 conform prevederilor Legii nr.
Turda, Calea Victoriei nr. 94, ap. 42, jude˛ul Cluj,      1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
n„scut„ la data de 30.07.1962, Ón Turda, jude˛ul Cluj,     respectiv art. 117, alin. (1) coroborat cu alin. (5),
identificat„ cu C.I. seria KX nr. 085122, cod numeric      hot„r„∫te:
personal 2620730126190.                       Art. (1) Aprob„ situa˛ia patrimoniului, a num„rului
  c. Cri∫an Maria Mirela, membru, domiciliat„ Ón Turda,    p„r˛ilor sociale pentru fiecare membru cooperator ∫i
str. Lotus nr. 2, ap. 16, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de   modul de formare a capitalului social.
17.04.1969, Ón Turda, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I.      Art. (2) Aprob„ modific„rile la actul constitutiv conform
seria KX nr. 303314, cod numeric personal            prevederilor legii ∫i con˛inutul acestuia cu modific„rile
2690417126224.                         incluse.
  Art. 7. Aprob„ 3 cenzori ∫i 3 cenzori suplean˛i pe un
                                  Art. (3) Aprob„ informarea (respectiv Referatul nr.
mandat de 3 ani:
                                453/4.08.2005) cu privire la situa˛ia persoanelor care au
  a. Niculici Cr„ciun, domiciliat Ón Turda, str. Mihai    f„cut obiectul contesta˛iilor conform alin. (4) al art. 117
Viteazul nr. 2, ap. 44, jude˛ul Cluj, n„scut la data de     din Legea nr. 1/2005, Ón urma rezolv„rii contesta˛iilor.
25.12.1948, Ón Turda, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria
                                  Art. (4) Aprob„ mandatul consiliului de administra˛ie
G.K. nr. 475660, cod numeric personal 1481225126196.
                                pentru o perioad„ de 4 ani Ón urm„toarea componen˛„:
  b. Luca Cristian, domiciliat Ón Turda, Str. C‚mpiei nr.
6A, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 21.02.1979, Ón Turda,      1. Popescu Nicolae, pre∫edinte;
jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 306284, cod     2. Falc„ Maria, membru;
numeric personal 1790221126191.                   3. Constantina Alexandrina, membru;
  c. Dragoste Danela Ana, domiciliat„ Ón Turda, Pia˛a       4. Iancu Gheorghe, membru;
Roman„ nr. 15 A, ap. 10, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data       5. Avr„mescu Daniel, membru.
  38         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

  Art. (5) Aprob„ mandatul cenzorului ∫i cenzorului        Art. (6) Aprob„ indemniza˛ia lunar„ a membrilor
supleant pentru o perioad„ de 3 exerci˛ii financiare Ón     consiliului de administra˛ie Ón sum„ de 150 lei,
urm„toarea componen˛„:                     indemniza˛ia lunar„ a cenzorilor.
  1. T„nase Maria, cenzor;                    Art. (7) Mandateaz„ pe urm„torii membri cooperatori
  2. Simescu ™tefania, cenzor supleant.            s„ semneze contractul de administrare Ón numele
  Art. (6) Aprob„ indemniza˛ia lunar„ a membrilor       adun„rii generale, dup„ cum urmeaz„:
consiliului de administra˛ie Ón sum„ de 100 lei RON ∫i       1) Dumitrescu Tiberiu;
indemniza˛ia lunar„ a cenzorului Ón sum„ de 100 lei         2) Tuta Ana;
RON.                                3) Trica Nicoleta.
  Art. (7) Mandateaz„ pe membrul cooperator            Art. (8) Aprob„ clauzele contractului de administrare ∫i
Voiculescu Gabriela s„ semneze contractul de          criteriile de performan˛„ pentru administratori.
administrare Ón numele adun„rii generale.              Art. (9) Mandateaz„ pe Popescu Gheorghe, inspector
  Art. (8) Aprob„ clauzele contractului de administrare ∫i  principal Ón cadrul societ„˛ii, pentru Óndeplinirea
criteriile de performan˛„ pentru administratori.        procedurilor prev„zute de Legea nr. 1/2005, pentru
  Art. (9) Mandateaz„ pe dl Popescu Nicolae,         Ónregistrarea la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
pre∫edinte, pentru Óndeplinirea procedurilor prev„zute de    Tribunalul Arge∫ ∫i de publicarea Ón Monitorul Oficial al
Legea nr. 1/2005 pentru Ónregistrarea la Oficiul        Rom‚niei, Partea a VII-a.
Registrului Comer˛ului Arge∫ ∫i de publicarea Ón Monitorul
                                  (26/30.973)
Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a.
                                               *
  (25/30.972)
               *                       Societatea Cooperativ„
                                 MUNCITOAREA SOCOM, Topoloveni, jude˛ul Arge∫
         Societatea Cooperativ„
        ARTIS, Pite∫ti, jude˛ul Arge∫                      HOT√R¬RE
                                  Adunarea general„ extraordinar„ a MUNCITOAREA
            HOT√R¬RE
                                SOCOM, Óntrunit„ Ón ziua de 12 august 2005, hot„r„∫te:
  din data de 11 august 2005 a adun„rii generale a         Art. 1. Aprob„ actul constitutiv al MUNCITOAREA
         membrilor cooperatori             SOCOM Topoloveni Ón conformitate cu Legea nr. 1/2005
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei.
cooperatori din SCA ARTIS PITE™TI Societate             Art. 2. Confirm„ componen˛a nominal„ a consiliului de
Cooperativ„, Óntrunit„ Ón ziua de 11 august 2005,        administra˛ie: Preda Eleonora, Arsene Maria, Rosescu
conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea    Elza, Can˛u Ion, Tudor Filofteia, pe o perioad„ de 4 ani,
∫i func˛ionarea coopera˛iei, respectiv art. 117 alin. (1)    ∫i a comisiei de cenzori pe o perioad„ de 3 ani, dup„
coroborat cu alin. (5), hot„r„∫te:               cum urmeaz„: Popescu Lumini˛a, Dore Iuliana Maria,
  Art. (1) Aprob„ situa˛ia patrimoniului, a num„rului     Iord„chiu∫ Floarea.
p„r˛ilor sociale pentru fiecare membru cooperator ∫i        Alege urm„torii membri suplean˛i la comisia de
modul de formare a capitalului social.             cenzori: Grigore Minodora Maria, M„r„∫oiu Gheorghe,
  Art. (2) Aprob„ modific„rile la actul constitutiv conform  Iancu Ioana.
prevederilor legii ∫i con˛inutul acestuia cu modific„rile      Art. 3. Aprob„ contractele de administrare a
incluse.                            patrimoniului ∫i criteriile de performan˛„.
  Art. (3) Aprob„ informarea cu privire la situa˛ia        Art. 4. Aprob„ indemniza˛iile membrilor consiliului de
persoanelor care au f„cut obiectul contesta˛iilor, conform   administra˛ie ∫i ai comisiei de cenzori.
alin. (4) al art. 117 din Legea nr. 1/2005, Ón urma         Art. 5. Se mandateaz„ urm„torii cooperatori: Grigore
rezolv„rii contesta˛iilor.                   Minodora Maria, Stanciu Lucian ∫i Busuioc Daniela, care
  Art. (4) Aprob„ mandatul consiliului de administra˛ie    vor semna Ón numele adun„rii generale contractele de
pe o perioad„ de 4 ani Ón urm„toarea componen˛„:        gestionare a patrimoniului de c„tre consiliul de
  1) Barbu Magdalena - pre∫edinte al consiliului de      administra˛ie.
administra˛ie;                           Art. 6. Mandateaz„ pe doamna Grigore Minodora
  2) Rizescu Maria - contabil-∫ef;              Maria pentru a reprezenta societatea la Oficiul Registrului
  3) Raceanu Ion - membru;                  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Arge∫ Ón vederea
  4) Matei Marian - membru;                  Ónscrierii ∫i public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei a
  5) Petcan Gheorghe - membru.                hot„r‚rii adun„rii generale.
  Art. (5) Aprob„ mandatul cenzorilor ∫i cenzorilor        Art. 7. Aprob„ ipoteca asupra Complexului de
suplean˛i pentru o perioad„ de 3 exerci˛ii financiare Ón    Covoare instituit„ de MINDBANK Pite∫ti, ca urmare a
urm„toarea componen˛„:                     creditului acordat.
  1) T„nase Maria - cenzor;                    Art. 8. Aprob„ v‚nzarea unor spa˛ii Ón suprafa˛„ util„
  2) Georgescu Gheorghe - cenzor;               de 206,24 m2, situate Ón Topoloveni, bloc P 31, parter,
  3) Joita Elena - cenzor;                  jude˛ul Arge∫.
  4) Haraba Mariana - cenzor supleant;              Art. 9. Aprob„ primirea de noi membri.
  5) Popa Ionela - cenzor supleant;                (27/30.974)
  6) Dumineca Octavian - cenzor supleant.                         *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.               39

       Societatea Cooperativ„               de 5 membri cooperatori ∫i cu un capital social de
  ŒMBR√C√MINTEA, Satu Mare, jude˛ul Satu Mare         minimum 5.000.000 lei (500 lei noi).
                                  Art. 5. a) Aprob„ nivelul minim al capitalului social
          HOT√R¬REA NR. 1               subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la
                                valoarea de 7.000.000 lei (700 lei noi) ∫i nivelul unei
         din data de 5 iulie 2005
                                p„r˛i sociale la valoarea de 1.000.000 lei (100 lei noi).
  Av‚nd Ón vedere:                        b) Cererea de subscriere este obligatorie a fi
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea   completat„ ∫i de c„tre ac˛ionarii care de˛in Ón prezent
coopera˛iei;                          aportul minim de 7.000.000 lei (700 lei RON).
  - prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 66/1990 care    Art. 6. Aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM Satu
r„m‚n Ón vigoare p‚n„ la Ómplinirea termenului din lege     Mare ∫i asocierea la viitoarea asocia˛ie teritorial„ Ón caz
privind reorganizarea organiza˛iilor cooperative;        de constituire a acesteia.
  - hot„r‚rea Congresului Extraordinar al Coopera˛iei      Art. 7. a) Aprob„ ca num„rul de membri ai consiliului
Me∫te∫ug„re∫ti din data de 10 mai 2005;             de administra˛ie s„ fie de 11 persoane, dintre membrii
  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul   cooperatori lucr„tori, conform art. 27 alin. 1 ∫i 2 din
propriu;                            statut. Ca atare, doamna Clipei Daniela ∫i doamna
  - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din  Pongracz Elisabeta sunt revocate de drept din consiliul
data de 5 iulie 2005,                      de administra˛ie.
  adunarea general„ a membrilor cooperatori hot„r„∫te:      b) Aprob„ comisia de cenzori compus„ din 3
  Art. 1. Aprob„ modific„rile la statutul propriu Ón baza   persoane, respectiv 3 persoane ca suplean˛i. Revoc„ pe
statutului-cadru al societ„˛ilor cooperative me∫te∫ug„re∫ti   doamna Campean Mihaela din func˛ia de cenzor ∫i alege
adoptat la Congresul Extraordinar al Coopera˛iei        ca din comnisia de cenzori s„ fac„ parte urm„torii:
Me∫te∫ug„re∫ti din data de 10 mai 2005, conform anexei       - dl ec. Budai Alexandru;
nr. 2.                               - dna ec. Oniga Antonia;
  Art. 2. Aprob„ ca obiect principal de activitate: cod     - dna ec. Györi Veturia,
CAEN 1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte       iar ca suplean˛i, pe urm„torii:
(exclusiv lenjeria de corp).                    - dna Satmari Eva;
  Alte activit„˛i:                        - dna Cojocaru Mariana;
  cod CAEN                            - dna Matias Maria.
  1810 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din       Art. 8. Aprob„ s„-∫i desf„∫oare activitatea potrivit
piele;                             obiectului de activitate cu membrii cooperatori lucr„tori ∫i
  1823 - fabricarea de articole de lenjerie de corp;     cu persoane Óncadrate cu contract individual de munc„.
  1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i      Art. 9. Œmputernice∫te pe doamna ec. Bosca Tatiana
accesorii neclasificate Ón alt„ parte;             s„ solicite Ónregistrarea modific„rilor prezentei hot„r‚ri a
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,   adun„rii generale a societ„˛ii cooperative la Oficiul
Ónc„l˛„minte ∫i articole;                    registrului comer˛ului Ón conformitate cu prevederile legale
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i        Ón vigoare.
Ónc„l˛„minte;                            (28/30.975)
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;                          *
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole           Societatea Cooperativ„
din piele;                               ŒNFR√fiIREA, Satu Mare, jude˛ul Satu Mare
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole de
iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;                    HOT√R¬REA NR. 79
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                        din data de 12 august 2005
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
  6023 - transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale;      Av‚nd Ón vedere:
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;             - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare  coopera˛iei;
proprii sau Ónchiriate;                       - prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 66/1990, care
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente       r„m‚n Ón vigoare p‚n„ la Ómplinirea termenului din lege
neclasificate Ón alt„ parte;                  privind reorganizarea organiza˛iilor cooperative;
  9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i      - hot„r‚rea Congresului Extraordinar al Coopera˛iei
bl„nurilor.                           Me∫te∫ug„re∫ti din data de 10 mai 2005;
  Art. 3. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii        - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
cooperative me∫te∫ug„re∫ti, a capitalului social subscris    propriu;
∫i v„rsat, a num„rului de p„r˛i sociale pe fiecare membru      - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din
cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale, precum    data de 12 august 2005,
∫i a modului de formare a capitalului social, conform        adunarea general„ a ŒNFR√fiIREA Societatea
tabelului din anexa nr. 2.                   Cooperativ„ Satu Mare hot„r„∫te:
  Art. 4. Aprob„ ca ŒMBR√C√MINTEA Satu Mare            Art. 1. Aprob„ modific„rile la statutul propriu Ón baza
Societate Cooperativ„ s„ func˛ioneze cu un num„r minim     statutului-cadru al societ„˛ilor cooperative adoptat la
  40         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

Congresul Extraordinar al Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti din    ∫i func˛ionarea coopera˛iei, art. 41, ∫i reprezentat„ prin
data de 10 mai 2005, conform anexei nr. 1.           pre∫edinte Beresoaie Teodora, cu domiciliul Ón Roman,
  Art. 2. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii      str. Ecaterina Teodoroiu, bl. 2 A, sc. D, ap. 75, jude˛ul
cooperative, a capitalului social subscris ∫i v„rsat, a    Neam˛, hot„r„∫te:
num„rului de p„r˛i sociale pe fiecare membru cooperator      Art. 1. Completarea activit„˛ii secundare cu cod CAEN
la data desf„∫ur„rii adun„rii generale, precum ∫i a      5540 - baruri.
modului de formare a capitalului social, conform tabelului     Art. 2. Celelalte dispozi˛ii r„m‚n neschimbate.
din anexa nr. 2.
  Art. 3. Aprob„ raportul privind modul de rezolvare a      (30/30.977)
contesta˛iilor prezentat de consiliul de conducere al                    *
organiza˛iei - nu e cazul.
  Art. 4. Aprob„ ca ŒNFR√fiIREA Societate Cooperativ„            Societatea Cooperativ„
s„ func˛ioneze cu un num„r minim de 5 (cinci) membri        Me∫te∫ug„resc„ FEMINA, Roman, jude˛ul Neam˛
cooperatori ∫i cu un capital social de minimum 5.000.000
lei (500 RON).                                  HOT√R¬REA NR. 1
  Art. 5. Aprob„ nivelul minim al capitalului social       din data de 26 august 2005 a adun„rii generale
subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la     extraordinare a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
valoarea de 5.000.000 lei (500 RON) ∫i nivelul unei p„r˛i             FEMINA Roman
sociale la valoarea de 100.000 lei (10 RON).
  Art. 6. Aprob„ ca num„rul membrilor consiliului de       Av‚nd Ón vedere Legea nr. 1/2005 privind organizarea
administra˛ie s„ fie de 3 (trei) persoane.           ∫i func˛ionarea coopera˛iei, competen˛ele adun„rii
  Art. 7. Aprob„ alegerea membrilor consiliului de      generale prev„zute Ón statutul propriu, procesul-verbal al
administra˛ie ∫i a pre∫edintelui acestuia dup„ cum       adun„rii generale extraordinare din data de 26 august
urmeaz„:                            2005, adunarea general„ a Societ„˛ii Cooperative
  1. Zimbru Ana - pre∫edinte;                Me∫te∫ug„re∫ti FEMINA Roman, hot„r„∫te:
  2. Belbe Elena - membru;                    Art. 1. Aprob„ situa˛ia patrimoniului la data de 30
  3. Kiss ™tefan - membru.                  iunie 2005:
  Art. 8. Aprob„ alegerea cenzorilor dup„ cum urmeaz„:      - active imobilizate: 7.743 lei RON;
  - Nan Elisabeta - cenzor;                   - active circulante: 824 lei RON.
  - Huszar Eniko - supleant.                   Unitatea are un capital subscris ∫i v„rsat de 2.200 lei
  Art. 9. Aprob„ criteriile de performan˛„ prev„zute Ón   RON, iar num„rul de p„r˛i sociale pentru fiecare membru
contractul de administrare ce se Óncheie cu membrii      cooperator, dup„ cum urmeaz„:
consiliului de administra˛ie, conform anexei nr. 4.        1. Botez Lucia, cod numeric personal 2591105272626,
  Art. 10. Aprob„ indemniza˛ia fix„ Ón valoare de      n„scut„ la data de 5 noiembrie 1959 Ón Roman, jude˛ul
1.000.000 lei (100 RON) pentru fiecare membru al        Neam˛, domiciliat„ Ón Roman, str. Calistrat Hoga∫, bl. 2,
consiliului de administra˛ie, precum ∫i indemniza˛ia fix„ Ón  ap. 29, jude˛ul Neam˛, cu cet„˛enie rom‚n„, av‚nd
valoare de 1.500.000 lei (150 RON) pentru cenzori.       capital social Ón valoare de 220 lei RON, reprezent‚nd
  Art. 11. Aprob„ alegerea responsabilului cu probleme    22 p„r˛i sociale ∫i 10% din capital;
sociale, conform art. 14 alin. (1) din statut, Ón persoana     2. Craiescu Eugenia, cod numeric personal
doamnei Anghel Klara.                     2610909272626, n„scut„ la data de 9 septembrie 1961
  Art. 12. Aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM SATU     Ón localitatea Dolje∫ti, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón
MARE ∫i asocierea la viitoarea Uniune a Organiza˛iilor     Roman, Strada Libert„˛ii, bl. 14, ap. 35, jude˛ul Neam˛,
Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti Satu Mare, Ón func˛ie de      cu cet„˛enie rom‚n„, av‚nd capital social Ón valoare de
op˛iunile celorlalte societ„˛i cooperative.          220 lei RON, reprezent‚nd 22 p„r˛i sociale ∫i 10% din
  Art. 13. Œmputernice∫te pe doamna Zimbru Ana s„      capital;
solicite Ónmatricularea societ„˛ii cooperative la Oficiul     3. Casamandra Dana, cod numeric personal
registrului comer˛ului, Ón conformitate cu prevederile legii  2730118272630, n„scut„ la data de 18 ianuarie 1973 Ón
art. 14 alin. (4).                       localitatea Trife∫ti, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón Roman,
  (29/30.976)                        str. Panaite Donici, bl. 2, ap. 32, jude˛ul Neam˛, cu
               *                 cet„˛enie rom‚n„, av‚nd capital social Ón valoare de
                                220 lei RON, reprezent‚nd 22 p„r˛i sociale ∫i 10% din
      Societatea Cooperativ„               capital;
 CONSUMCOOP SECUIENI, Secuieni, jude˛ul Neam˛           4. Campau Aurica, cod numeric personal
                                2620906272669, n„scut„ la data de 6 septembrie 1962
          HOT√R¬REA NR. 2               Ón Roman, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón localitatea Horia,
                                Strada Roman„, nr. 5 A, jude˛ul Neam˛, cu cet„˛enie
  din data de 15 august 2005, a adun„rii generale      rom‚n„, av‚nd capital social Ón valoare de 220 lei RON,
           extraordinare               reprezent‚nd 22 p„r˛i sociale ∫i 10% din capital;
  Adunarea general„ extraordinar„ a CONSUMCOOP          5. Diaconu Nicu∫or, cod numeric personal
SECUIENI Societate Cooperativ„, Ónmatriculat„ la Oficiul    1590520272625, n„scut la data de 20 mai 1959 Ón
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Neam˛ cu     localitatea Gher„ie∫ti, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón
nr. J 20/25/2005, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a sa din data de 15    localitatea Roman, Strada Libert„˛ii, bl. 12, ap. 49, jude˛ul
august 2005, Ón baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea   Neam˛, cu cet„˛enie rom‚n„, av‚nd capital social Ón
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                41

valoare de 220 lei RON, reprezent‚nd 22 p„r˛i sociale ∫i       e) Administratorul este obligat s„ depun„ Ón termen
10% din capital;                         de 30 de zile de la alegere o garan˛ie de minimum 10
  6. Gheorghiescu Dumitru, cod numeric personal         p„r˛i sociale, iar cenzorii, jum„tate din garan˛ia depus„
1491025272625, n„scut la data de 25 octombrie 1949 Ón      de administratori.
localitatea Roman, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón localitatea     f) Œn cazul Ón care efectivul societ„˛ii este mai mic de
Cordun, Strada Libert„˛ii, nr. 54, jude˛ul Neam˛, cu       50 membri se alege un singur cenzor ∫i un supleant,
cet„˛enie rom‚n„, av‚nd capital social Ón valoare de       ale∫i pentru 3 exerci˛ii financiare.
220 lei RON, reprezent‚nd 22 p„r˛i sociale ∫i 10% din        g) Num„rul minim de membri cooperatori este de 5,
capital;                             iar capitalul social minim pentru ca societatea s„
  7.   Grapa   Maria,  cod   numeric   personal   func˛ioneze este de 500 lei RON. La data Ónregistr„rii
2520903272648, n„scut„ la data de 3 septembrie 1952       prezentelor modific„ri capitalul social al societ„˛ii este de
Ón localitatea Roman, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón       2.200 lei RON, structurat Ón 220 p„r˛i sociale a 10 lei
localitatea Horia, str. Alexandru cel Bun, nr. 61, jude˛ul    RON fiecare. Valoarea minim„ obligatorie a aporturilor
Neam˛, cu cet„˛enie rom‚n„, av‚nd capital social Ón       individuale este de 500 lei RON, din care 30% se
valoare de 220 lei RON, reprezent‚nd 22 p„r˛i sociale ∫i     depune la data coopt„rii, iar diferen˛a se achit„ Ón 12
10% din capital;                         luni.
  8.   Lep„datu   Ion,  cod  numeric   personal     h) Termenul Ón care un membru cooperator nu se
1491128272627, n„scut la data de 28 noiembrie 1949 Ón      poate retrage din societate este de minimum de 1 an de
localitatea Horia, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón Roman, str.   la cooptare.
Bucegi, bl. 2, ap. 52, jude˛ul Neam˛, cu cet„˛enie          i) Alegerea administratorului ∫i cenzorului societ„˛ii ∫i
rom‚n„, av‚nd capital social Ón valoare de 220 lei RON,     stabilirea indemniza˛iei, dup„ cum urmeaz„:
reprezent‚nd 22 p„r˛i sociale ∫i 10% din capital;          1. Diaconu Nicu∫or, cod numeric personal
  9. Muscalu Gheorghe, cod numeric personal           1590520272625, n„scut la data de 20 mai 1959 Ón
1491201272655, n„scut la data de 1 decembrie 1949 Ón       localitatea Gher„ie∫ti, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón Roman,
localitatea Cotu-Vame∫, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón       Strada Libert„˛ii, bl. 12, sc. D, ap. 49, jude˛ul Neam˛, cu
localitatea Cotu-Vame∫, Strada Cr‚ngului, nr. 35, comuna     cet„˛enie rom‚n„, administrator unic;
Horia, jude˛ul Neam˛, cu cet„˛enie rom‚n„, av‚nd capital       2. Anton Lidia, cod numeric personal 2670913272704,
social Ón valoare de 220 lei RON, reprezent‚nd 22 p„r˛i     n„scut„ la data de 13 septembrie 1967 Ón localitatea
sociale ∫i 10% din capital;                   Roman, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón municipiul Roman,
  10. Pantiru Gabriel Mihail, cod numeric personal       str. Ecaterina Teodoroiu, bl. 13, sc. A, ap. 12, jude˛ul
1751104272664, n„scut la data de 4 noiembrie 1975 Ón       Neam˛, cu cet„˛enie rom‚n„, cenzor;
Roman, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón Roman, Strada          3) Ploscaru Mariana, cod numeric personal
Rahovei, bl. 3, ap. 108, jude˛ul Neam˛, cu cet„˛enie       2610714270598, n„scut„ Ón localitatea Podoleni, jude˛ul
rom‚n„, av‚nd capital social Ón valoare de 220 lei RON,     Neam˛, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, str. Emil Costinescu,
reprezent‚nd 22 p„r˛i sociale ∫i 10% din capital.        bl. 4, ap. 24, jude˛ul Neam˛, cu cet„˛enie rom‚n„, cenzor
  Art. 2. Aprob„ modificarea statutului societ„˛ii aprobat   supleant.
Ón adunarea general„ din data de 26 august 2005, cu         j) Statutul societ„˛ii cooperative FEMINA Societatea
modific„rile ulterioare, Ón conformitate cu prevederile Legii  Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ se completeaz„ cu
nr. 1/2005, prelu‚nd elementele de la art. 16, precum ∫i     prevederile Legii nr. 1/2005.
celelalte prevederi referitoare la asociere, calitatea de      Art. 3. Aprob„ criteriile de performan˛„ care vor fi
membru cooperator - drepturi ∫i obliga˛ii, organizarea ∫i    prev„zute Ón contractele de administrare a patrimoniului.
desf„∫urarea activit„˛ii societ„˛ii cooperative, capitalul
                                   Art. 4. Aprob„ afilierea Societ„˛ii Cooperative
social, cu urm„toarele preciz„ri:
                                 Me∫te∫ug„re∫ti FEMINA la noua asocia˛ie jude˛ean„ a
  a) FEMINA Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
                                 cooperativelor me∫te∫ug„re∫ti.
are forma de societate cooperativ„ de gradul 1, av‚nd
                                   Art. 5. Œmputernice∫te pe domnul Diaconu Nicu∫or,
personalitate juridic„ prin reorganizarea societ„˛ii
                                 administratorul unic al Societ„˛ii Cooperative FEMINA, s„
cooperative existente conform Legii nr. 1/2005. Œn toate
                                 solicite Ónscrierea acestor modific„ri la Oficiul registrului
actele ce eman„ de la societate vor fi Ónso˛ite de
                                 comer˛ului.
denumirea acesteia, FEMINA Societate Cooperativ„
Me∫te∫ug„reasc„, capitalul social, sediul social, codul       (31/30.978)
unic de Ónregistrare acordat potrivit prevederilor legale.                   *
  b) - Domeniul principal: 930 - alte activit„˛i de servicii;
  - activitatea principal„: 9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i      Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
de Ónfrumuse˛are;                               LOTRU BREZOI, jude˛ul V‚lcea
  - activit„˛i secundare: 5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                   HOT√R¬RE
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                                        din data de 12 iulie 2005
  c) FEMINA Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
                                      a adun„rii generale extraordinare a
se poate asocia Ón mod liber ∫i voluntar la formele
                                        LOTRUL BREZOI SOCOM
asociative ale sistemului, cu aprobarea adun„rii generale.
  d) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea         Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
administratorului, revocarea lui ∫i pentru luarea hot„r‚rilor  cooperatori ai LOTRUL BREZOI SOCOM, Óntrunit„ Ón
referitoare la r„spunderea administratorilor.          data de 12 iulie 2005 la sediul LOTRUL BREZOI
  42         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

SOCOM, Ón temeiul art. 117 ∫i art. 120 din Legea nr.        9. Aprobarea garan˛iei b„ne∫ti ∫i a termenului de
1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, Ón   depunere de c„tre administratori ∫i cenzor.
unanimitate de voturi hot„r„∫te:                  10. Se aprob„ Ónfiin˛area urm„toarelor puncte de
  1. Modificarea denumirii LOTRUL BREZOI SOCOM Ón      lucru:
LOTRU      BREZOI    Societatea    Cooperativ„     • Magazin LOTRULUI 3 Brezoi, Strada Lotrului, nr. 3,
Me∫te∫ug„reasc„.                        jude˛ul V‚lcea, cod CAEN 5212;
  2. Modificarea formei juridice din organiza˛ie a        • Magazin PANDURI 2 Brezoi, str. Panduri, nr. 31,
coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti Ón societate cooperativ„      jude˛ul V‚lcea, cod CAEN 5211;
me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.                    • Completarea obiectului de activitate la punctul de
  3. Aprobarea actului constitutiv al LOTRU BREZOI      lucru situat Ón C„lim„ne∫ti, Calea lui Traian, nr. 676,
Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„.             jude˛ul V‚lcea, cu cod CAEN 5274.
  4. Reconfirmarea consiliului de administra˛ie al        11. Mandatarea domnului Tudosie Mihail cu
LOTRU BREZOI Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„       Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul
compus din:                          Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul V‚lcea ∫i
  - Tudosie Mihail, reales Ón calitate de pre∫edinte,    ob˛inerea certificatului unic de Ónregistrare.
domiciliat Ón Rom‚nia, jude˛ul V‚lcea, localitatea Brezoi,     12. Toate actele constitutive ale LOTRUL BREZOI
Strada Crizantemelor, nr. 2, posesor al C.I. seria V.X. nr.  SOCOM Ó∫i Ónceteaz„ producerea efectelor de orice fel,
188663 eliberat„ de Poli˛ia Ora∫ului Brezoi la data de 15   LOTRU BREZOI Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
octombrie 2004, av‚nd codul numeric personal          Ó∫i continu„ activitatea Ón conformitate cu prevederile
1500915380884;                         actului constitutiv adoptat de prezenta hot„r‚re.
  - Georgescu Constan˛a, membru, domiciliat„ Ón         LOTRU     BREZOI    Societate    Cooperativ„
Rom‚nia, jude˛ul V‚lcea, localitatea Brezoi, Strada      Me∫te∫ug„reasc„ preia patrimoniul, personalul existent ∫i
Eroilor, nr. 60, posesoare a B.I. seria D.A. nr. 479336    contractele economice Óncheiate de LOTRUL BREZOI
eliberat de Poli˛ia Ora∫ului Brezoi la data de 28 februarie  SOCOM.
1996, av‚nd codul numeric personal 2531102380889;         (32/30.979)
  - Costache Gheorghe, membru, domiciliat Ón Rom‚nia,                  *
jude˛ul V‚lcea, ora∫ul C„lim„ne∫ti, str. Lenin, nr. 362,
posesor al B.I. seria D.S. nr. 783384 eliberat de Poli˛ia       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
C„lim„ne∫ti;                              CERAMICA, Horezu, jude˛ul V‚lcea
  - Ol„rescu Maria, membru, domiciliat„ Ón Rom‚nia,
jude˛ul V‚lcea, comuna S„l„trucel, posesoare a C.I. seria            HOT√R¬REA NR. 3
V.X. nr. 081548 eliberat„ de Poli˛ia Ora∫ului C„lim„ne∫ti
la data de 8 aprilie 2002, av‚nd codul numeric personal       din data de 20 iulie 2005, a adun„rii generale
2640907381270;                               extraordinare a CERAMICA SCA
  - Solomon Floarea, membru, domiciliat„ Ón Rom‚nia,       Adunarea general„ a membrilor cooperatori ai
jude˛ul V‚lcea, localitatea Brezoi, Strada Unirii, bl. M 13,  CERAMICA SCA Horezu, Óntrunit„ Ón data de 20 iulie
sc. B, et. 2, ap. 9, posesoare a C.I. seria V.X. nr.      2005 la sediul CERAMICA SCA, Ón temeiul art. 117 din
213709 eliberat„ de Poli˛ia Ora∫ului Brezoi la data de 23   Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
iunie 2005, av‚nd codul numeric personal            coopera˛iei, Ón unanimitate de voturi, hot„r„∫te:
2530301380882.                           1. Modificarea denumirii CERAMICA Societate
  5. Numirea cenzorului ∫i a supleantului ai LOTRU      Cooperativ„ pe Ac˛iuni Horezu (CERAMICA SCA) Ón
BREZOI Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, astfel:     CERAMICA Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„.
  - Frasin Doina, cenzor, domiciliat„ Ón Rom‚nia, jude˛ul    2. Modificarea formei juridice din organiza˛ie a
V‚lcea, localitatea Brezoi, str. Panduri, nr. 42, posesoare  coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti Ón societate cooperativ„
a C.I. seria V.X. nr. 042370 eliberat„ de Poli˛ia Ora∫ului   me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.
Brezoi la data de 5 martie 2001, av‚nd codul numeric        3. Revocarea doamnei Sarsan Mihaela din comisia de
personal 2511007380882;                    cenzori, revocarea doamnei Balasa Elvira din cenzor plin
  - VÓrtopeanu Elena, supleant, domiciliat„ Ón Rom‚nia,   ∫i numirea Ón cenzor supleant. Se nume∫te doamna
jude˛ul V‚lcea, localitatea Brezoi, str. Vultureasa, nr. 86,  Handolescu Viorica, n„scut„ la data de 9 februarie 1961
posesoare a C.I. seria V.X. nr. 108725 eliberat„ de      Ón comuna Vaideeni, jude˛ul V‚lcea, posesoare a C.I.
Poli˛ia Ora∫ului Brezoi la data de 10 ianuarie 2003,      seria V.X. nr. 112619 eliberat„ la data de 6 iulie 2003,
av‚nd codul numeric personal 2641227380891.          cu domiciliul Ón R‚mnicu V‚lcea, Aleea Cioc‚rliei, nr. 3,
  6. Aprob„ situa˛ia patrimoniului LOTRU BREZOI       bl. 4, sc. D, ap. 20, jude˛ul V‚lcea, av‚nd codul numeric
Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, av‚nd un capital    personal 2610709384191, Ón cenzor plin.
social de 44.960 RON, reprezent‚nd 4.496 p„r˛i sociale       4. Aprobarea actului constitutiv al CERAMICA
a c‚te 10 lei fiecare parte social„, distribuite membrilor   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„.
cooperatori conform anexei nr. 1 la actul constitutiv.       5. Modificarea num„rului membrilor consiliului de
  7. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare   administra˛ie din 7 Ón 5 membri.
∫i a criteriilor de performan˛„.                  6. Revocarea din consiliul de admnistra˛ie a
  8. Mandatarea doamnei Ni˛„ Liliana s„ semneze       doamnelor Mecu Maria ∫i Sandu Viorica ∫i completarea
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu   cu domnul Berbecel Gheorghe, cu domiciliul Ón Horezu,
membrii consiliului de administra˛ie.             jude˛ul V‚lcea, n„scut la data de 27 septembrie 1948 Ón
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                43

Horezu, jude˛ul V‚lcea, identificat cu B.I. seria B.G. nr.     14. Toate actele constitutive ale CERAMICA SCA Ó∫i
654689 eliberat la data de 24 februarie 1963 de Mili˛ia     Ónceteaz„ producerea efectelor de orice fel, CERAMICA
Horezu, av‚nd codul numeric personal 1480927382749.       Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ continu‚ndu-∫i
  Consiliul de administra˛ie este Ón urm„toarea        activitatea Ón conformitate cu prevederile actului
componen˛„:                           constitutiv adoptat prin prezenta hot„r‚re.
  - Toma Grigore - reales;                    CERAMICA Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  - Biscu Silvia - reales;                  preia activul ∫i pasivul SCA CERAMICA, personalul
  - Mogo∫ Mariana - reales;                  existent, arhiva ∫i contractele economice Óncheiate de
  - Berbecel Gheorghe - reales;                SCA CERAMICA Horezu V‚lcea.
  - Pusera Octavian - reales.                   (33/30.980)
  7. Aprobarea capitalului social ∫i a de˛in„torilor                    *
capitalului.
  Capitalul social este de 25.349 RON, Ómp„r˛it Ón 2.534       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
p„r˛i sociale a c‚te 10 lei fiecare ∫i apar˛in membrilor           MARCOMEX, R‚mnicu V‚lcea
cooperatori conform anexei nr. 1, care face parte                  jude˛ul V‚lcea
integrant„ din actul constitutiv.
  8. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare             HOT√R¬REA NR. 1
∫i a criteriilor de performan˛„.                     a adun„rii generale a MARCOMEX
  9. Mandatarea domnului Ginerica Augustin s„             Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„,
semneze contractul de administrare Ón numele adun„rii          R‚mnicu V‚lcea, din data de 22.07.2005
generale cu membrii consiliului de administra˛ie.
  10. Aprobarea schimb„rii obiectului de activitate astfel:   Particip„ membrii cooperatori ai societ„˛ii, lips„ fiind dl
din domeniul principal: 182 - fabricarea altor articole de   Palera Adrian, concediu medical, ∫i Mardarasevici
Ómbr„c„minte ∫i accesorii, activitatea principal„: 1822 -    Mariana, concediu de odihn„.
fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjerie    Av‚nd Ón vedere Legea nr. 1/2005 privind organizarea
de corp), Ón domeniul principal 262 - fabricarea        ∫i func˛ionarea coopera˛iei, competen˛ele adun„rii
produselor din ceramic„ refractar„ ∫i nerefractar„       generale prev„zute Ón actul constitutiv, procesul-verbal al
(exclusiv cele pentru construc˛ii), activitatea principal„   adun„rii generale extraordinare din 22.07.2005,
2621 - fabricarea articolelor ceramice pentru uz          adunarea general„ a MARCOMEX Societate
gospod„resc ∫i ornamental.                   Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ hot„r„∫te:
  11. Aprobarea garan˛iei b„ne∫ti ∫i a termenului de       Art. 1. Aprob„ reorganizarea Organiza˛iei Cooperatiste
depunere de c„tre administratori conform tabelului       MARCOMEX SOCOM Ón MARCOMEX Societate
anexat.                             Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.
  12. Aprobarea complet„rii obiectului de activitate,      Art. 2. Capitalul social subscris ∫i v„rsat al
dup„ cum urmeaz„:                        MARCOMEX Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  172 - produc˛ie de ˛es„turi;                este de 30.120 lei. Capitalul social se divide Ón 3.012
  1721 - ˛es„turi din bumbac ∫i din fire tip bumbac;     p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de 10 lei astfel:
                                  Ionescu Demetra-Mihaela   = 5.750 lei     19,09%
  1821 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte pentru
                                  Manolache Carmen-Elena     = 880 lei     2,92%
lucru;
                                  Palera Adrian        = 3.100 lei     10,29%
  1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;
                                  Mardarasevici Mariana    = 2.740 lei     9,09%
  1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
                                  Cranga Veronica        = 240 lei     0,79%
accesorii, neclasificate Ón alt„ parte;
                                  Alistar Angelica       = 1.760 lei     5,84%
  2625 - fabricare de alte produse ceramice;
                                  Stanica Elisabeta      = 2.560 lei     8,48%
  3615 - produc˛ie de saltele ∫i somiere;            Lutu Elisabeta        = 2.810 lei     9,32%
  3650 - fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor;           Stoian Maria           = 90 lei     0,29%
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;          Vilcioiu Mariana        = 790 lei     2,62%
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;           Toghe Ana          = 2.580 lei     8,56%
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;         Manu Maria          = 1.270 lei     4,21%
  5170 - comer˛ cu ridicata cu alte produse,           Boneanu Doina        = 1.210 lei     4,01%
neclasificate Ón alt„ parte;                    Sogor M„d„lina         = 360 lei     1,19%
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;       Govoreanu Diana         = 10 lei     0,03%
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„        Manasia Veronica         = 40 lei     0,13%
prin magazine;                           Pascariu Elvira         = 10 lei     0,03%
  5272 - repara˛ii de articole electrice de uz          Cinca Elena         = 1.050 lei     2,54%
gospod„resc;                            Costache Lumini˛a       = 420 lei     1,39%
  5274 - alte repara˛ii de articole personale neclasificate   Cirstina Loredana       = 400 lei     1,33%
Ón alt„ parte;                           Paris Ion           = 170 lei     0,57%
  5530 - restaurante.                      Buga Mariana          = 130 lei     0,43%
  13. Mandatarea doamnei Biscu Silvia cu Óndeplinirea      Mija Marieta          = 900 lei     3,00%
procedurilor de Ónregistrare la Oficiul Registrului        Purcaru Marcela        = 370 lei     1,22%
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul V‚lcea ∫i ob˛inerea       Udrea Mariana         = 480 lei     1,59%
certificatului unic de Ónregistrare.                Total capital social    = 30.120 lei
  44         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

  Art. 2. Aprob„ nivelul minim al capitalului social       cod CAEN            Activitate
subscris ∫i v„rsat de˛inut de c„tre fiecare membru
                                 7032   administrarea imobilelor pe baz„ de tarife sau
cooperator la valoarea de 700 lei ∫i nivelul unei p„r˛i
                                      contract
sociale la valoarea de 10 lei.
                                 9271   jocuri de noroc ∫i pariuri
  Art. 3. Conform art. 45 din Legea nr. 1/2005
                                 9302   coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are
administratorul unic al Societ„˛ii MARCOMEX Societate
                                 9304   activit„˛i de Óntre˛inere corporal„
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ este dna Ionescu Demetra-
                                 1822   fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
Mihaela, posesoare a C.I. seria VX nr. 029091, eliberat„
                                      (exclusiv lenjerie de corp)
de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea la data de 18.10.2000,
                                 5241   comer˛ cu am„nuntul cu textile
n„scut„ la data de 8.11.1953 Ón Corabia, jude˛ul Olt, cu
                                 5242   comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte
domiciliul Ón R‚mnicu V‚lcea, str. Nicolae B„lcescu nr.
                                 5243   comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole
23, cu cet„˛enie rom‚n„, C.N.P. 2531108384196, aleas„
                                      din piele
prin vot secret pe o perioad„ de patru ani.
                                 5244   comer˛ cu am„nuntul cu mobil„ ∫i articole de
  Art. 4. Conform art. 57 alin. (2) din Legea nr. 1/2005,        iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic
cenzor plin este dna Dudau Maria, posesoare a C.I.
                                 5245   comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate
seria VX nr. 054741, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea          electromenajere, cu aparate de radio ∫i
la data de 19.07.2001, n„scut„ la data de 4.01.1954 Ón           televizoare
comuna Bude∫ti, jude˛ul V‚lcea, cu domiciliul Ón R‚mnicu
                                 5246   comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie,
V‚lcea, str. Matei Basarab nr. 24, bl. 115, sc. A, ap. 3,         articole din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit
cod numeric personal 254010384184, cet„˛ean rom‚n.
                                 5247   comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole
  Cenzor supleant este doamna Toghe Ana, cu C.I.             de papet„rie
seria VX nr. 102304, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea     5248   comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
la data de 31.10.2002, n„scut„ Ón comuna Pascoveni,            specializate, cu alte produse neclasificate Ón
jude˛ul Olt, la data de 18.01.1962, cu domiciliul Ón            alt„ parte
R‚mnicu V‚lcea, Str. Luceaf„rului nr. 10, bl. A16, sc. D,     5262   comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e
ap. 35, cod numeric personal 2620118384211. Ace∫tia        6522   alte activit„˛i de creditare
au fost ale∫i Ón adunarea general„ din 22.07.2005 prin      6713   activit„˛i auxiliare intermedierilor financiare (cu
vot secret pentru un mandat de trei exerci˛ii financiare.   excep˛ia  caselor de asigur„ri ∫i de pensii
  Art. 5. Domeniul principal de activitate al MARCOMEX     5250   comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ conform               v‚ndute prin magazine
Ordinului nr. 601/26.11.2002 este: comer˛ cu am„nuntul
Ón magazine nespecializate, cod CAEN 521, cu activitate      (34/30.981)
principal„: comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                         *
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
nealimentare, cod CAEN 5212.                     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  Constituie de asemenea obiect de activitate           OLTEfiUL B√LCE™TI, B„lce∫ti, jude˛ul V‚lcea
urm„toarele:
                                          HOT√R¬REA NR. 1
  cod CAEN          Activitate
                                         din data de 24.06.2005
  252  fabricarea articolelor din material plastic
                                 Av‚nd Ón vedere:
  2523  fabricarea articolelor din material plastic pentru   - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
     construc˛ii                     coopera˛iei,
  454  lucr„ri de finisare                   - prevederile art. 7 din Drecretul-lege nr. 66/1990,
  4543  lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor     care r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la Óndeplinirea termenului
  5147  comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum     din lege privind reorganizarea organiza˛iilor cooperative,
     nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte        - hot„r‚rea Congresului Extraordinar al Coopera˛iei
  5190  comer˛ cu ridicata cu alte produse          Me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai 2005,
  5211  comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de      propriu,
     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun          - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din
  5530  restaurante                     24.06.2005,
  5540  baruri                         adunarea general„ a CM OLTEfiUL B√LCE™TI,
  555  cantine ∫i alte unit„˛i de preparare a hranei    jude˛ul V‚lcea, hot„r„∫te:
                                 Art. 1. Aprob„ actul de constituire a Societ„˛ii
  5212  comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti OLTEfiUL B√LCE™TI de
     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                gradul 1.
     produse nealimentare
                                 Art. 2. Aprob„ schimbarea denumirii din Cooperativa
  5224  comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse de       Me∫te∫ug„reasc„ OLTEfiUL B√LCE™TI Ón OLTEfiUL
     patiserie ∫i produse zaharoase            B√LCE™TI Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„.
  5231  comer˛ cu am„nuntul cu produse farmaceutice       Art. 3. Aprob„ situa˛ia patrimoniului Societ„˛ii
  5233  comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i     Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti OLTEfiUL B√LCE™TI, a
     de parfumerie                    capitalului social subscris ∫i v„rsat, a num„rului de p„r˛i
  7020  Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare  sociale, precum ∫i a modului de formare a capitalului
     proprii sau Ónchiriate                social.
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.               45

  Art. 4. Aprob„ raportul privind modul de rezolvare a      2. Modificarea formei juridice din organiza˛ie a
contesta˛iilor, prezentat„ de consiliul de conducere al    coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti Ón societate cooperativ„
organiza˛iei.                         me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.
  Art. 5. Aprob„ ca Societatea OLTEfiUL B√LCE™TI s„        3. Aprobarea actului constitutiv al AVIMODA Societate
func˛ioneze cu un num„r de 8 membri cooperatori.        Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„.
  Art. 6. Aprob„ capitalul social subscris ∫i v„rsat Ón     4. Confirmarea Ón func˛ia de administrator unic a dlui
valoare de 7.500 lei (RON), cu valoarea unei p„r˛i       Ciof‚c„ Gheorghe, domiciliat Ón Rom‚nia, localitatea
sociale de 10 lei (RON), Ómp„r˛it Ón 750 p„r˛i sociale.    Dr„g„∫ani, str. Gib Mih„escu, bl. B, sc. A, et. 2, ap. 5,
  Art. 7. Aprob„ ca num„rul membrilor consiliului de     jude˛ul V‚lcea, cod numeric personal 1510628381451,
administra˛ie s„ fie de 3 persoane.              identificat cu C.I. seria VX nr. 187396, eliberat„ de
  Art. 8. Aprob„ alegerea membrilor consiliului de      Poli˛ia Dr„g„∫ani la data de 4.10.2004, n„scut Ón
administra˛ie ∫i a pre∫edintelui acestuia, dup„ cum      comuna Cre˛eni, jude˛ul V‚lcea, la data de 29.06.1951,
urmeaz„:                            fiul lui Vasile ∫i al Elenei.
  1. Manda Victor - pre∫edinte, reales;             5. Numirea cenzorului AVIMODA Societate
  2. Nitu Maria, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Marin ∫i Maria,  Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ Ón persoana domnului
membru, n„scut„ la data de 21.08.1961 Ón B„lce∫ti,       Tulea Marcel, domiciliat Ón Rom‚nia, localitatea
jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón B„lce∫ti, str. Ecaterina    Dr„g„∫ani, Aleea Tineretului, bl. L1, sc. C, ap. 8, jude˛ul
Teodoroiu, bl. A1, sc. B, et. 2, ap. 8, jude˛ul V‚lcea, cod  V‚lcea, cod numeric personal 1690414284392, identificat
numeric personal 2610821182781;                cu C.I. seria VX nr. 063516, eliberat„ de Poli˛ia
  3. Lixandra Mihai, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Nistor ∫i   Dr„g„∫ani la data de 22.10.2001, n„scut Ón Dr„g„∫ani,
Margareta, membru, n„scut la data de 7.11.1954 Ón       jude˛ul V‚lcea, la data de 14.04.1969, fiul lui Gheorghe
localitatea Ghiroiu, jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón satul   ∫i al Tudorei, ∫i ca cenzor supleant pe doamna Stanciu
Her„∫ti, comuna Ghioroiu, jude˛ul V‚lcea, cod numeric     Adriana, cu domiciliul Ón Rom‚nia, municipiul Dr„g„∫ani,
personal 1541107380010.                    str. Rahova nr. 37, cod numeric personal
  Art. 8. Aprob„ alegerea consiliului de cenzori dup„    2670730381486, identificat„ cu C.I. seria VX nr. 190302,
cum urmeaz„:                          eliberat„ de Poli˛ia Dr„g„∫ani la data de 1.11.2004, fiica
  1. Dinu Marius Cristian, cenzor plin, cet„˛ean rom‚n,   lui Ilie ∫i a Niculinei, n„scut„ Ón Dr„g„∫ani, jude˛ul
fiul lui Constantin ∫i Gheorghi˛a, n„scut la data de      V‚lcea, la data de 30.07.1967.
4.11.1973 Ón B„lce∫ti, jude˛ul V‚lcea, cu domiciliul stabil
                                  6. Aprobarea situa˛iei patrimoniului AVIMODA
Ón B„lce∫ti, str. P. Poenaru, bl. A1, sc. B, et. 1, ap. 2,
                                Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, av‚nd un capital
jude˛ul V‚lcea, cod numeric personal 1731104380025;
                                social de 2.220 lei, reprezent‚nd 222 p„r˛i sociale a 10
  2. Gheorghe Ilie, cenzor supleant, cet„˛ean rom‚n, fiul
                                lei fiecare, distribuit membrilor fondatori conform anexei
lui Marin ∫i Ioana, n„scut Ón B„lce∫ti, jude˛ul V‚lcea, la
                                nr. 1 a actului constitutiv.
data de 4.09.1960, domiciliat Ón B„lce∫ti, str. Poieni Sat,
cod numeric personal 1600904380014.                7. Aprobarea ca AVIMODA Societate Cooperativ„
  Art. 9. Aprob„ indemniza˛ia fix„ Ón valoare de 30 lei   Me∫te∫ug„reasc„ s„ func˛ioneze cu un num„r de 6
(RON)/lun„ pentru fiecare membru al consiliului de       membri cooperatori.
administra˛ie, precum ∫i indemniza˛ia fix„, Ón valoare de     8. Aprobarea afilierii la organiza˛ia cooperatist„
30 lei (RON), pentru cenzori.                 teritorial„.
  Art. 10. Aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM         9. Aprobarea con˛inutului contracului de administrare
R‚mnicu V‚lcea ∫i asocierea la viitoarea Uniune        ∫i a criteriilor de performan˛„.
Jude˛ean„ a Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti       10. Aprobarea indemniza˛iei cenzorului Ón sum„ de
V‚lcea.                            100 lei.
  Art. 11. Œmputernice∫te pe domnul Manda Victor s„       11. Mandatarea dlui Ciof‚c„ Gheorghe s„ semneze
solicite Ónregistrarea Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti  contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
Ón registrul comer˛ului Ón conformitate cu prevederile Legii  membrii consiliului de administra˛ie.
nr. 1/2005, art. 14 alin. 4.                    12. Aprobarea garan˛iei b„ne∫ti ∫i a termenului de
  Art. 12. Aprob„ contractul de administrare ∫i       depunere de c„tre administrator.
gestionare a patrimoniului pentru membrii consiliului de      13. AVIMODA Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
administra˛ie.                         va avea acela∫i sediu unde va desf„∫ura activitate ∫i Ó∫i
  (35/30.982)                        p„streaz„ acela∫i punct de lucru.
               *                   14. Mandatarea dlui Ciof‚c„ Gheorghe pentru
                                Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul V‚lcea ∫i
     AVIMODA Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea           ob˛inerea certificatului unic de Ónregistrare.
                                  15. Toate actele constitutive ale AVIMODA CMM Ó∫i
            HOT√R¬RE                Ónceteaz„ producerea efectelor de orice fel, AVIMODA
      a adun„rii generale extraordinare         Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ continu‚ndu-∫i
      a AVIMODA, CMM din 21.07.2005            activitatea Ón conformitate cu prevederile actului
                                constitutiv adoptat prin prezenta hot„r‚re.
  Adunarea general„ a membrilor cooperatori ai          AVIMODA Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
AVIMODA CMM, Óntrunit„ Ón data de 21.07.2005, la        preia activul ∫i pasivul AVIMODA CMM, personalul
sediul AVIMODA CMM Dr„g„∫ani, Ón temeiul art. 117 din     existent, arhiva ∫i contractele economice Óncheiate de
Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea      AVIMODA CMM, Dr„g„∫ani.
coopera˛iei, Ón unanimitate de voturi hot„r„∫te:
  1. Modificare denumirii AVIMODA CMM DR√G√™ANI          (36/30.983)
Ón AVIMODA Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„.                      *
  46         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

        Societatea Cooperativ„                Art. 7. Membrii comisiei de cenzori sunt un membru
      CONBEBE, Tulcea, jude˛ul Tulcea           permanent ∫i un membru supleant:
                                  1. Raizi Maria, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„ la
          HOT√R¬REA NR. 1               data de 17.07.1952 Ón comuna Peceneaga jude˛ul
           din 14.07.2005              Tulcea, identificat cu A.I. seria GT nr. 897166, domiciliat„
                                Ón Tulcea, Aleea Cristina nr. 6, bl. 6, sc. B, ap. 13, cod
  Adunarea general„ legal constituit„ Ón ∫edin˛a       numeric personal 2520717364242, Ón calitate de cenzor;
extraordinar„, Ón baza prevederilor Legii nr. 31/1990,       2. Sechila Eleonora, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,
privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei         n„scut„ la data de 28.01.1939 Ón comuna Jurilovca,
me∫te∫ug„re∫ti, la data de 14 iulie 2005, hot„r„∫te:
                                jude˛ul Tulcea, identificat cu A.I. seria DS nr. 719742,
  Art. 1. CONBEBE Societate Cooperativ„ este
                                domiciliat„ Ón Tulcea, str. Isaccei nr. 39, sc. A, ap. 10,
rezultat„ prin modificarea formei de organizare a CMM
                                cod numeric personal 2390128364219, Ón calitate de
CONBEBE - p„str‚ndu-∫i denumirea, durata, sediul,
                                cenzor, membru supleant.
obiectul de activitate ∫i punctele de lucru autorizate.
  Art. 2. CONBEBE Societate Cooperativ„ va prelua         Art. 8. Capitalul social este de 6.300 lei RON, Ómp„r˛it
activul ∫i pasivul CONBEBE CMM Tulcea, fiind          Ón 630 p„r˛i sociale, cu o valoare de 10 lei RON fiecare
succesionarea Ón drepturile ∫i obliga˛iile acesteia.      parte social„, ∫i a fost v„rsat Ón totalitate.
  Art. 3. Societatea va purta denumirea de CONBEBE        Art. 9. Participarea minim„ a unui membru cooperator
Societate Cooperativ„.                     la capitalul social se stabile∫te la 500 lei RON,
  Art. 4. Actul constitutiv aprobat de adunarea general„   Ómp„r˛it„ Ón 50 p„r˛i sociale, cu o valoare de 10 lei RON
cu men˛iunile prev„zute de art. 16 din Legea nr. 1/2005     fiecare.
se depune la Oficiul Registrului Comer˛ului Tulcea.         Art. 10. Garan˛ia membrilor consiliului de administra˛ie
  Art. 5. Constat„ Ón baza raportulului prezentat Ón     se stabile∫te la nivelul valorii a zece p„r˛i sociale,
cadrul ordinii de zi c„ nu au fost depuse contesta˛ii      respectiv 100 lei RON, ∫i se va depune Ón forma ∫i la
prev„zute conform Legii nr. 1/2005 de c„tre alte        termenul prev„zute de Legea nr. 1/2005.
persoane privind lista cooperativelor din CONBEBE          Art. 11. Garan˛ia cenzorilor se stabile∫te la 50 % fa˛„
CMM Tulcea care la data de 30 iunie 2005 erau          de cea a membrilor consiliului de administra˛ie.
de˛in„tori de capital social.
                                  Art. 12. Se aprob„ ca CONBEBE Societate
  Art. 6. Obiectul principal de activitate este fabricarea
                                Cooperativ„ s„ func˛ioneze cu un num„r minim de
altor articole de Ómbr„c„minte, exclusiv lenjerie de corp -
1822.                              cooperatori ∫i cu un capital social minim prev„zut de
  Obiectul secundar de activitate este:            Legea nr. 1/2005.
  1740 - fabricare de articole confec˛ionate din textile cu    Art. 13. Administratorul unic va beneficia de o
excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp (saltele,      indemniza˛ie lunar„ de 150 RON, indiferent de num„rul
pl„pumi, prelate, huse, festonat mochet„);           ∫edin˛elor ˛inute. Aceast„ indemniza˛ie se va acorda Ón
  1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;      func˛ie de posibilit„˛ile financiare ale societ„˛ii
  1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i     cooperative.
accesorii (confec˛ii de produse textile executate de unit„˛i    Art. 14. Pre∫edintele comisiei de cenzori beneficiaz„
de comand„);                          de o indemniza˛ie de 50 RON.
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;           Art. 15. Pentru semnarea actului constitutiv se
  5262 - comer˛ ambulant Ón pie˛e, t‚rguri, oboare ∫i Ón   desemneaz„ de c„tre adunarea general„:
alte locuri special amenjate din jude˛ ∫i din afara         1. Siminschi Domnica, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„,
jude˛ului;                           n„scut„ la data de 18.03.1945 Ón comuna Murighiol,
  3002 - fabricarea calculatoarelor ∫i a altor        jude˛ul Tulcea, identificat„ cu C.I. seria TC rn. 018672,
echipamente electronice;                    domiciliat„ Ón Tulcea, Str. Sabinelor nr. 1, bl. E 3, sc.
  5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,         D, et. 2, ap. 1, cod numeric personal 2450318364214, Ón
echipamente periferice ∫i software-ului;            calitate de administrator unic.
  6420 - telecomunica˛ii;
  7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de        Art. 16. La sediul social din str. Cuza Vod„ nr. 30,
calcul (hardware);                       func˛ioneaz„ punctul de lucru.
  7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse         Art. 17. Se Ómputernice∫te dna Siminschi Domnica,
software;                            administrator unic la CONBEBE Societate Cooperativ„,
  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;          pentru Óncheierea de contracte Óntre societate ∫i alte
  7240 - activit„˛i legate de bazele de date;         persoane juridice ∫i fizice.
  7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de     Art. 18. Se aprob„ afilierea CONBEBE Societate
contabilizat ∫i a calculatoarelor.               Cooperativ„ la viitoarea Uniune Jude˛ean„ a
  Art. 7. Consiliul de administra˛ie are urm„toarea      Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti Tulcea.
componen˛„:                             Art. 19. Pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor de
  1. Siminschi Domnica, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„,     Ónregistrare la Oficiul Registrului Comer˛ului Tulcea,
n„scut„ la data de 18.03.1945 Ón comuna Murighiol,       CONBEBE Societatea Cooperativ„ Ómputernice∫te pe
jude˛ul Tulcea, identificat cu C.I. seria TC nr. 018672,    dna Siminschi Domnica, administrator unic.
domiciliat„ Ón Tulcea, Str. Sabinelor nr. 1, bl. E 3, sc. D,
et. 2, ap. 1, cod numeric personal 2450318364214, Ón        (37/30.984)
calitate de administrator unic.                               *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005.                47

     Societatea Cooperativ„ de Consum             data de 11.08.2005, adopt„ prezenta hot„r‚rea nr. 1 din
    FEDERALCOOP ARAD, Arad, jude˛ul Arad            11.08.2005.
                                   Art. 1. Se aprob„ Ónchirierea imobilului - cofet„rie -
             HOT√R¬RE                 proprietatea Societ„˛ii Cooperative de Consum
                                  CONSUMCOOP ™IRIA, imobil situat Ón ™iria, Str.
          a adun„rii general„ a              Regimentului nr. 85, Infanterie nr. 1831.
         FEDERALCOOP ARAD
                                    (39/30.986)
       Societate Cooperativ„ de Consum
                                                *
  Óntrunit„ Ón condi˛iile Legii nr. 1/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, Ón data de            Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„resc„
24.08.2005, hot„r„∫te:                            DACIA, R„d„u˛i, jude˛ul Suceava
   Art. 1. Se aprob„ v‚nzarea urm„toarelor spa˛ii:
Complex cu etaj, localitatea Livada; cl„dire-Arad, str.                  HOT√R¬RE
Bodrogului nr. 8; costruc˛ii ∫i teren, localitatea Zerind;           a adun„rii generale extraordinare
birouri - localitatea Craiva; magazin mixt - localitatea              din data de 18.08.2005
Stejaru, comuna V„r„dia de Mure∫; Magazin ∫i bufet -
localitatea Julita, comuna V„r„dia de Mure∫; magazin ∫i         Adunarea general„ extraordinar„ hot„r„∫te:
bufet, localitatea Baia, comuna V„r„dia de Mure∫;            Art. 1. Aprob„ reorganizarea SOCOM DACIA
magaxin mixt - localitatea Paiuseni, comuna Chisindia;       R√D√UfiI Ón Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
Complex - localitatea Ha∫ma∫; magazin ∫i bufet,          DACIA.
localitatea T„lagiu, comuna Ple∫cuta; magazin mixt -          Art. 2. Aprob„ ca Societatea Cooperativ„
localitatea Gura V„rii, comuna Ple∫cuta; Complex Hotelier     Me∫te∫ug„reac„ DACIA, R„d„u˛i, s„ func˛ioneze cu un
Vinga.                               num„r de 25 membri cooperatori, un capital social
  Art. 2. Se aprob„ Ónchirierea urm„toarelor spa˛ii; sediu    subscris de 27.000 lei ∫i capital social v„rsat de 14.050
birouri - Arad, Str. Hunedoarei nr. 41 B; depozit - Arad,     lei.
Str. Bodrogului nr. 8; birouri - localitatea Craiva; magazin      Art. 3. Aprob„ ca num„rul membrilor consiliului de
mixt - localitaea Stejaru, comuna V„r„dia de Mure∫;        administra˛ie s„ fie din trei persoane, respectiv:
spa˛iu comercial ∫i bufet - localitatea V„r„dia de Mure∫;     Hrehorciuc Elena, pre∫edinte, Frunz„ Mihalea, membru,
magazin mixt ∫i bufet, localitatea Julita, comuna V„r„dia     Tiron Petru, membru.
de Mure∫; complex - localitatea Sofronea; spa˛ii disponibile      Art. 4. Aprob„ cenzorul, dna Raus Maria, ∫i supleant,
- localitatea Beliu; Restaurant - localitatea Macea;        dl Cazacu Gheorghe.
magazin ∫i bufet - localitatea Varia∫ul Mare; spa˛ii parter       Art. 5. Aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM
- localitatea Seleus; spa˛ii comerciale localitatea P„u∫eni;    SUCEAVA ∫i asocierea la viitoarea uniune jude˛ean„ a
spa˛ii comerciale - localitatea Zerind; complex etaj -       societ„˛ilor cooperative me∫te∫ug„re∫ti.
localitatea Hasmas; magazin - localitatea Plescuta;           Art. 6. Œmputernice∫te pe dna Hrehorciuc Elena s„
magzin ∫i bufet - localitatea Talagiu; magazin mixt -       solicite   Ónmatricularea  societ„˛ii  cooperative
localitatea Gura V„rii, comuna Plescuta; Casa vacan˛„ -      me∫te∫ug„re∫ti Ón registrul comer˛ului conform
Mamaia; magazin ∫i bufet - localitatea Sintea Mic„,        prevederilor art. 14/4 din Legea nr. 1/2005 privind
                                  organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei.
comuna Olari; birouri - Arad, bd. Revolu˛iei nr. 50; bufet
- localitatea Dezna; bufet - localitatea Seleu∫; spa˛ii        (40/30.987)
parter bloc - localitatea Dezna; magazin - localitatea                     *
Beliu; spa˛iu produc˛ie - localitatea Beliu; magazin -
localitatea Clit, comuna H„∫ma∫; magazin - localitatea          Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
Udvis, comuna H„∫ma∫; Hotel Vinga; spa˛iu discoteca -            MOBICOM, Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
localitatea Seleu∫; spa˛iu produc˛ie - Arad, str.
Bodrogului; spa˛ii prest„ri servicii - localitatea Beliu; spa˛ii             HOT√R¬RE
comer˛ - localitatea Chislaca; spa˛ii comer˛ - localitatea        a adun„rii generale ordinare ∫i extraordinare
H„∫ma∫; magazin alimentar - localitatea Olari.                   din data de 26.08.2005
  De asemenea, se Ómpternice∫te Varga Gabriela
Lumini˛a s„ fac„ toate demersurile necesare men˛ion„rii        Av‚nd Ón vedere:
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Arad ∫i public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.        coopera˛iei;
                                   - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
  (38/30.985)                          propriul
                *                   - procesul-verbal al adun„rii generale din data de
                                  26.08.2005    de  reorganizare    a  Cooperativei
   Societatea Cooperativ„ de Consum de gradul 1         Me∫te∫ug„re∫ti MOBICOM, hot„r„∫te:
    CONSUMCOOP ™IRIA, ™iria, jude˛ul Arad             Art. 1. Aprob„ modific„rile la statut prin actul
                                  constitutiv de reorganizare potrivit Legii nr. 1/2005, dup„
                                  cum urmeaz„:
            HOT√R¬REA
                                   a) Denumirea societ„˛ii, Ón conformitate cu art. 16 lit.
  Adun„rii generale a Societ„˛ii Cooperative de Consum      c) din Legea nr. 1/2005, este MOBICOM Societate
CONSUMCOOP ™IRIA, Óntrunit„ Ón condi˛iile Legii nr.        Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„.
1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei Ón       b) Obiectul principal de activitate este:
  48            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 51/20.IX.2005

  3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier.                   e) Se aprob„ formarea unei comisii de cenzori
  Activit„˛i secundare:                           compuse din 3 membri, pentru un mandat de 3 (trei) ani,
  2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului; impregnarea            precum ∫i numirea a 3 cenzori suplean˛i.
lemnului;                                      f) Comisia de cenzori a MOBICOM Societate
  2020 - fabricare de produse stratificate din lemn;             Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ este format„ din:
  2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie             - Tanasa Magdalena-Camelia, reprezentat al Societ„˛ii
pentru construc˛ii;                              Comerciale LEXCONT CONSULT - S.R.L. - pre∫edinte;
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;                     - Balanescu Doina - membru ;
  2051 - fabricarea altor produse din lemn;                    - Birsan Ani∫oara - membru;
  3611 - produc˛ie de scaune;                           - ∫i cenzori suplean˛i:
  3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine;             - Niculae Georgeta - membru;
  3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;                 - Taporea Constan˛a - membru;
  3650 - fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor;                   - Stancu Floarea - membru.
  3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice             g) Aprob„ ca societatea s„ func˛ioneze cu un num„r
reciclabile;                                  minim de 10 membri cooperatori ∫i un capital social
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;                 minim de 3.000 RON; nivel minim al capitalului social
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de             subscris ∫i v„rsat de fiecare membru cooperator este Ón
construc˛ii;                                  valoare de 300 RON ∫i nivelul unei p„r˛i sociale de 10
                                        RON;
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse (import-
export);                                      h) Capitalul social al MOBICOM        Societate
                                        Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ este variabil, iar la data
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„
                                        prezentei capitalul social subscris Ón numerar este de
prin magazine;
                                        107.870 RON ∫i divizat Ón 10.787 p„r˛i sociale a 10 RON
  5274 - alte repara˛ii de articole personale,
                                        fiecare, ∫i capitalul social v„rsat Ón numerar este de
neclasificate Ón alt„ parte;
                                        107.750 RON ∫i divizat Ón 10.775 p„r˛i sociale a 10 RON
  6023 - transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale;           fiecare.
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;                     Art. 2. Aprob„ asocierea la viitoarea asocia˛ie sau
  6311 - manipul„ri;                             uniune jude˛ean„ ∫i Ómputernice∫te pe dna Politeanu
  6312 - depozit„ri;                             Hilda ∫i pe dna Buruleanu Eugenia s„ semneze actul
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare         constitutiv ∫i statutul viitoarei uniuni jude˛ene, Ón calitate
proprii sau Ónchiriate;                            de asociat.
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente                 Art. 3. Œmputernice∫te pe dna Buruleanu Eugenia -
neclasificate Ón alt„ parte;                          contabil-∫ef, ce se identific„ cu C.I. seria PH nr. 422087
  7521 - activit„˛i de afaceri externe;                   eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 28.10.2003, s„
  9305 - alte activit„˛i de servicii personale neclasificate         semneze la Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova actele
Ón alt„ parte.                                 necesare Ónregistr„rii actului constitutiv al MOBICOM
  c) Aprob„ formarea unui consiliu de administra˛ie             Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„.
compus din 5 membri pentru un mandat de 4 (patru) ani                Art. 4. Aprob„ valorificarea camionului Saviem prin
  d) Consiliul de administra˛ie al MOBICOM Societate             licita˛ie, Óncep‚nd de la valoarea de 3.000 RON, inclusiv
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ este format din:                  T.V.A.
  - Politeanu Hilda - pre∫edinte:                         Art. 5. Aprob„ cererile de cooptare Óncep‚nd cu data
  - Corneanu Loredana-Sorin - membru;                    de 1.09.2005 ale dlor: Dimian Vasile, Tirsar Georgeta,
  - Buruleanu Eugenia - membru;                       Popescu Iordache, Mihalache Petru˛a, Dragu Valentin,
  - Oprea Ion - membru;                           Dumitru Cristina, Politeanu Viorel, Dinita Gabriel.
  - Dumitrache Vasile - membru.                          (41/30.988)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
     Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                 &JUYDGY|046757]
                   Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 51/20.IX.2005 con˛ine 48 de pagini.  Pre˛ul: 8,64 lei noi/86.400 lei vechi   ISSN 1841—2718

								
To top