039

Document Sample
039 Powered By Docstoc
					                         PARTEA A VII-A
Anul 173 (I) — Nr. 39       PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE                Mar˛i, 2 august 2005     PUBLICAfiII          ALE    SOCIET√fiILOR            COOPERATIVE

 Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP PIETRO™IfiA           7. Mandatarea doamnei M„rculescu Elena s„
       Pietro∫i˛a, jude˛ul D‚mbovi˛a            reprezinte societatea cooperativ„ Ón adun„rile generale
                                 ale societ„˛ilor cooperative de gradul 2 FEDERALCOOP
          HOT√R¬REA NR. 1               D¬MBOVIfiA ∫i U.J.C.C. D¬MBOVIfiA ∫i s„ semneze la
       a adun„rii generale extraordinare          Oficiul registrului comer˛ului ∫i Ón fa˛a notarului actul
          din 18 aprilie 2005              constitutiv ∫i statutul acestora.
                                  8. Aprobarea ipotec„rii, gaj„rii, transmiterii Ón folosin˛„
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor          sau Ónstr„in„rii imobiliz„rilor corporale apar˛in‚nd societ„˛ii
CONSUMCOOP PIETRO™IfiA, Óntrunit„ Ón data de           cooperative.
18.04.2005, ora 10,00, la CONSUMCOOP PIETRO™IfiA,
                                  9. Aprobarea Ónfiin˛„rii sau desfiin˛„rii uneia sau mai
Ón prezen˛a a 37 membri cooperatori, Ón temeiul
                                 multor unit„˛i.
prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu 37       (1/30.728)
de voturi:                                           *
  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
Cooperative de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP               Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
PIETRO™IfiA Ón conformitate cu prevederile Legii nr.                 UNIREA PUCIOASA
1/2005 ∫i mandatarea dnei M„rculescu Elena, membru al             Pucioasa, jude˛ul D‚mbovi˛a
consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de
Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare            HOT√R¬REA NR. 2
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.               a adun„rii generale extraordinare
  2. Componen˛a nominal„ a consiliului de administra˛ie,              din 6 iunie 2005
∫i anume: Iliescu Maria, M„rculescu Elena, Albulescu
Georgel, ∫i a cenzorului Ón persoana doamnei P„tra∫cu        Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
Daniela Raluca Violeta.                     cooperatori, Óntrunit„ Ón data de 6.06.2005, ora 10,00, la
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare    sediul cooperativei, Ón prezen˛a a 43 membri cooperatori,
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.      Ón temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005
  4. Mandatarea doamnei M„rculescu Elena s„           privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te
semneze contractul de administrare Ón numele adun„rii      cu 43 de voturi:
generale cu membrii consiliului de administra˛ie.          1. Aprobarea statutului Societ„˛ii Cooperative
  5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a         Me∫te∫ug„re∫ti de gradul 1 UNIREA S.C.M. PUCIOASA
Coopera˛iei de Consum D‚mbovi˛a (U.J.C.C.).           Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i
  6. Aprobarea asocierii la Societatea Cooperativ„ de      mandatarea dnei ing. Stanciu Adriana, pre∫edinte al
gradul 2 FEDERALCOOP D¬MBOVIfiA, conform ofertei         consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de
de participare primite de la FEDERALCOOP             Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare
D¬MBOVIfiA.                            Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

  2. Componen˛a nominal„ a consiliului de administra˛ie:      5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
  - doamna ing. Stanciu Adriana - pre∫edinte;          Coopera˛iei de Consum D‚mbovi˛a (U.J.C.C.).
  - doamna PÓrvu Maria - contabil-∫ef;               6. Aprobarea asocierii la Societatea Cooperativ„ de
  - domnul sing. Ro∫oiu Constantin - conduc„tor tehnic;     gradul 2 FEDERALCOOP D¬MBOVIfiA, conform ofertei
  - doamna cons. jr. Cojocaru Elena - secretar;         de participare primite de la FEDERALCOOP
  - domnul Miculescu Serghe - membru;              D¬MBOVIfiA.
  - doamna ec. expert contabil Neculaescu Elena -         7. Mandatarea domnului Alexandru Ion s„ reprezinte
cenzor;                             societatea cooperativ„ Ón adun„rile generale ale
                                 societ„˛ilor cooperative de gradul 2 FEDERALCOOP
  - domnul Voicu Gheorghe - cenzor supleant.
                                 D¬MBOVIfiA ∫i U.J.C.C. D¬MBOVIfiA ∫i s„ semneze la
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
                                 Oficiul registrului comer˛ului ∫i Ón fa˛a notarului actul
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
                                 constitutiv ∫i statutul acestora.
  4. Mandatarea doamnei ing. Stanciu Adriana s„
                                  8. Aprobarea ipotec„rii, gaj„rii, transmiterii Ón folosin˛„
semneze contractul de administrare Ón numele adun„rii
                                 sau Ónstr„in„rii imobiliz„rilor corporale apar˛in‚nd
generale cu membrii consiliului de administra˛ie.
                                 societ„˛ii cooperative.
  5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
                                  9. Aprobarea Ónfiin˛„rii sau desfiin˛„rii uneia sau mai
Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti - U.J.C.M. D‚mbovi˛a.
                                 multor unit„˛i.
  6. Mandatarea doamnei ing. Stanciu Adriana s„
semneze actul constitutiv ∫i statutul U.J.C.M. D‚mbovi˛a.      (3/30.730)
  7. Aprobarea ipotec„rii, gaj„rii, transmiterii Ón folosin˛„                 *
sau Ónstr„in„rii imobiliz„rilor corporale apar˛in‚nd
                                   Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP G√E™TI
societ„˛ii cooperative.
                                        G„e∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a
  8. Aprobarea Ónfiin˛„rii sau desfiin˛„rii uneia sau mai
multor unit„˛i.
                                          HOT√R¬REA NR. 1
    (2/30.729)
                                       a adun„rii generale extraordinare
                *
                                          din 20 aprilie 2005
  Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP R√CARI             Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
        R„cari, jude˛ul D‚mbovi˛a             CONSUMCOOP G√E™TI, Óntrunit„ Ón data de
                                 20.04.2005, ora 13,00, la CONSUMCOOP G√E™TI, Ón
           HOT√R¬REA NR. 1               prezen˛a a 44 membri cooperatori, Ón temeiul prevederilor
                                 art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
        a adun„rii generale extraordinare
                                 func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu 44 de voturi:
           din 19 aprilie 2005
                                   1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         Cooperative de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP
CONSUMCOOP R√CARI, Óntrunit„ Ón data de             G√E™TI Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i
19.04.2005, ora 9,00, la CONSUMCOOP R√CARI, Ón          mandatarea domnului Ni˛escu Nicolae, membru al
prezen˛a a 59 membri cooperatori, Ón temeiul prevederilor    consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de
art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i       Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare
func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu 59 de voturi:       Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.
  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii          2. Componen˛a nominal„ a consiliului de administra˛ie,
Cooperative de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP           ∫i anume: Ni˛escu Nicolae, Istr„tescu Constan˛a, St„noiu
R√CARI Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005      Dumitru, Stoica Alexandru, Ioni˛„ Tudor, ∫i a cenzorilor
∫i mandatarea domnului Alexandru Ion, membru al         P„tra∫cu Daniela Raluca Violeta, Nec∫oiu Vasile, Mihai
consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de  Constantin.
Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare    3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.         ∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
  2. Componen˛a nominal„ a consiliului de administra˛ie,      4. Mandatarea domnului Ni˛escu Nicolae s„ semneze
∫i anume: Alexandru Ion, Gheorghe Elena, T„nase Mihai      contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
Cristian, Manea Gheorghe, Ion Ion, ∫i a cenzorilor        membrii consiliului de administra˛ie.
Constantin Ion, Cascarade Nicoleta, Ni˛u Cornelia.          5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare    Coopera˛iei de Consum D‚mbovi˛a (U.J.C.C.).
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.        6. Aprobarea asocierii la Societatea Cooperativ„ de
  4. Mandatarea domnului Alexandru Ion s„ semneze       gradul 2 FEDERALCOOP D¬MBOVIfiA, conform ofertei
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu    de participare primite de la FEDERALCOOP
membrii consiliului de administra˛ie.              D¬MBOVIfiA.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005                 3

  7. Mandatarea domnului Ni˛escu Nicolae s„ reprezinte       8. Aprobarea ipotec„rii, gaj„rii, transmiterii Ón folosin˛„
societatea cooperativ„ Ón adun„rile generale ale         sau Ónstr„in„rii imobiliz„rilor corporale apar˛in‚nd
societ„˛ilor cooperative de gradul 2 FEDERALCOOP         societ„˛ii cooperative.
D¬MBOVIfiA ∫i U.J.C.C. D¬MBOVIfiA ∫i s„ semneze la          9. Aprobarea Ónfiin˛„rii sau desfiin˛„rii uneia sau mai
Oficiul registrului comer˛ului ∫i Ón fa˛a notarului actul    multor unit„˛i.
constitutiv ∫i statutul acestora.                  (5/30.732)
  8. Aprobarea ipotec„rii, gaj„rii, transmiterii Ón folosin˛„                 *
sau Ónstr„in„rii imobiliz„rilor corporale apar˛in‚nd
societ„˛ii cooperative.                              Societatea Cooperativ„
                                      CONSUMCOOP V√LENI-D¬MBOVIfiA
 9. Aprobarea Ónfiin˛„rii sau desfiin˛„rii uneia sau mai
                                      V„leni-D‚mbovi˛a, jude˛ul D‚mbovi˛a
multor unit„˛i.
  (4/30.731)                                   HOT√R¬REA NR. 1
               *                        a adun„rii generale extraordinare
                                          din 26 aprilie 2005
  Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP PUCHENI
                                  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
       Pucheni, jude˛ul D‚mbovi˛a
                                 CONSUMCOOP V√LENI-D¬MBOVIfiA, Óntrunit„ Ón data
                                 de 26.04.2005, ora 10,00, la CONSUMCOOP V√LENI-
          HOT√R¬REA NR. 1                D¬MBOVIfiA, Ón prezen˛a a 36 membri cooperatori, Ón
       a adun„rii generale extraordinare          temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
                                 organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu 36
          din 26 aprilie 2005
                                 de voturi:
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor           1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
CONSUMCOOP PUCHENI, Óntrunit„ Ón data de             Cooperative de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP
26.04.2005, ora 11,00, la CONSUMCOOP PUCHENI, Ón         V√LENI-D¬MBOVIfiA Ón conformitate cu prevederile Legii
prezen˛a a 42 membri cooperatori, Ón temeiul prevederilor    nr. 1/2005 ∫i mandatarea domnului Ristea Gheorghe,
art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i       membru al consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea
func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu 33 de voturi:       procedurilor de Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului
                                 ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform
  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
                                 legii.
Cooperative de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP
                                  2. Componen˛a nominal„ a consiliului de administra˛ie,
PUCHENI Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005
                                 ∫i anume: Ristea Gheorghe, Beju Aurelia, Vl„duc„
∫i mandatarea doamnei Iacov Adriana, membru al
                                 Valentin, ∫i a cenzorului P„tra∫cu Daniela Raluca Violeta.
consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de
                                  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare  ∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.          4. Mandatarea domnului Ristea Gheorghe s„ semneze
  2. Componen˛a nominal„ a consiliului de administra˛ie,    contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
∫i anume: Iacov Adriana, Mihai Elena, Coman Drago∫, ∫i      membrii consiliului de administra˛ie.
a cenzorului P„tra∫cu Daniela Raluca Violeta.            5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare    Coopera˛iei de Consum D‚mbovi˛a (U.J.C.C.).
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.       6. Aprobarea asocierii la Societatea Cooperativ„ de
  4. Mandatarea doamnei Iacov Adriana s„ semneze        gradul 2 FEDERALCOOP D¬MBOVIfiA, conform ofertei
                                 de participare primite de la FEDERALCOOP
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
                                 D¬MBOVIfiA.
membrii consiliului de administra˛ie.
                                  7. Mandatarea domnului Ristea Gheorghe s„
 5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a         reprezinte societatea cooperativ„ Ón adun„rile generale
Coopera˛iei de Consum D‚mbovi˛a (U.J.C.C.).           ale societ„˛ilor cooperative de gradul 2 FEDERALCOOP
  6. Aprobarea asocierii la Societatea Cooperativ„ de      D¬MBOVIfiA ∫i U.J.C.C. D¬MBOVIfiA ∫i s„ semneze la
gradul 2 FEDERALCOOP D¬MBOVIfiA, conform ofertei         Oficiul registrului comer˛ului ∫i Ón fa˛a notarului actul
de participare primite de la FEDERALCOOP             constitutiv ∫i statutul acestora.
D¬MBOVIfiA.                             8. Aprobarea ipotec„rii, gaj„rii, transmiterii Ón folosin˛„
  7. Mandatarea doamnei Iacov Adriana s„ reprezinte       sau Ónstr„in„rii imobiliz„rilor corporale apar˛in‚nd
societatea cooperativ„ Ón adun„rile generale ale         societ„˛ii cooperative.
societ„˛ilor cooperative de gradul 2 FEDERALCOOP          9. Aprobarea Ónfiin˛„rii sau desfiin˛„rii uneia sau mai
D¬MBOVIfiA ∫i U.J.C.C. D¬MBOVIfiA ∫i s„ semneze la         multor unit„˛i.
Oficiul registrului comer˛ului ∫i Ón fa˛a notarului actul      (6/30.733)
constitutiv ∫i statutul acestora.                               *
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

      Societatea Cooperativ„ de Consum             (2) Noua denumire a FEDERALCOOP DOLJ este:
         FEDERALCOOP DOLJ                Societatea Cooperativ„ de Consum FEDERALCOOP
         Craiova, jude˛ul Dolj             DOLJ, av‚nd personalitate juridic„ de la data Ónregistr„rii
                                 la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
            HOT√R¬RE                 Dolj.
        din data de 17.06.2005,               (3) Forma de organizare: societate cooperativ„ de
      a a adun„rii generale extraordinare          consum de gradul 2.
                                   (4)  Societatea    Cooperativ„    de  Consum
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor fondatori
                                 FEDERALCOOP DOLJ are sediul Ón Craiova, Str. Unirii
ai FEDERALCOOP DOLJ, Óntrunit„ Ón data de
                                 nr. 50, jude˛ul Dolj.
17.06.2005, ora 11,00, la sediul din Craiova, Str. Unirii
                                   (5)  Societatea    Cooperativ„    de  Consum
nr. 50, Ón prezen˛a a 12 membri fondatori persoane
                                 FEDERALCOOP DOLJ Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
juridice ∫i a 11 membri fondatori persoane fizice, Ón
                                 Craiova ∫i Ón comunele: Calop„r, Bucov„˛, Radovan,
temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
                                 ™imnic, cu sat apar˛in„tor Dudovice∫ti, Castranova.
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu
majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezen˛i:        (6) (A) Capitalul social subscris ∫i v„rsat al Societ„˛ii
  a) Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii        Cooperative de Consum FEDERALCOOP DOLJ este
Cooperative de Consum FEDERALCOOP DOLJ Ón            105.500.0000 lei.
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005.            (B) Capitalul social se divide Ón 1.055 p„r˛i sociale cu
  b) Mandatarea dlui Buce Dumitru, pre∫edinte al        valoarea nominal„ de 100.000 lei.
consiliului de administra˛ie, legitimat cu B.I. seria D.H. nr.    (7) Patrimoniul societ„˛ii cooperative de gradul 2,
249065, cod numeric personal 1440123163197, eliberat       preluat din patrimoniul FEDERALCOOP DOLJ, este cel
de Mili˛ia Craiova la data de 29.06.1988, ∫i a dlui Zidaru    hot„r‚t Ón adunarea general„ extraordinar„ a
Marin, membru al consiliului de administra˛ie, legitimat cu   FEDERALCOOP DOLJ din data de 30 martie 2005.
B.I. seria D.B. nr. 685604, cod numeric personal           (8)  Societatea    Cooperativ„    de  Consum
1530727163331, eliberat de Mili˛ia Craiova la data de      FEDERALCOOP DOLJ este constituit„ pe durat„
19.01.1987, cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la   nelimitat„.
Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul     (9) Obiectul de activitate se completeaz„ cu:
Oficial al Rom‚niei, conform legii.                 3611 - produc˛ie de scaune;
  c) Alegerea consiliului de administra˛ie ∫i a comisiei      3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
de cenzori:                             3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;
  a) Consiliul de administra˛ie     Func˛ia
                                   5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  1. Buce Dumitru           - pre∫edinte;
                                   5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
  2. S„ndoiu Cristinel        - membru;
                                 proaspete;
  3. Zidaru Marin           - membru;
  4. Dr„gan Marin           - membru;          5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse din
  5. Ganea Gheorghe          - membru.        carne;
  b) Comisia de cenzori:                      5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i
  1. Didea Maria           - cenzor;        molu∫te;
  2. Radu Elefterie          - cenzor supleant.      5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
  d) Aprobarea con˛inutului contractului de administrare    v‚ndute prin magazine;
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori ∫i       5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
mandatarea dlui Dobri∫an Florea s„ semneze contractul        5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„
de administrare Ón numele adun„rii generale cu membrii      prin magazine;
consiliului de administra˛ie.                    5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i de alte articole din
  e) Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a        piele;
Coopera˛iei de Consum Dolj ∫i mandatarea dlui Buce          5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
Dumitru, pre∫edinte al consiliului de administra˛ie,       gospod„resc;
legitimat cu B.I. seria D.H. nr. 249065, cod numeric         5274 - alte repara˛ii de articole personale,
personal 1440123163197, eliberat de Mili˛ia Craiova la      neclasificate Ón alt„ parte;
data de 29.06.1988, s„ semneze Ón fa˛a notarului public
                                   5510 - hoteluri;
actul constitutiv ∫i statutul uniunii, la care se asociaz„
                                   5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;
Societatea Cooperativ„ de Consum CRAIOVA.
  f) Aprobarea modific„rii statutului privind urm„toarele:     5523 - alte mijloace de cazare;
  (1) FEDERALCOOP DOLJ organizat„ Ón baza Legii          6312 - depozit„ri;
nr. 109/1996 se va reorganiza Ón conformitate cu           9272 - alte activit„˛i recreative;
prevederile Legii nr. 1/2005.                    9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005                     5

  (10) Punctele de lucru ale Societ„˛ii Cooperative de              lu‚nd Ón dezbatere problemele Ónscrise pe ordinea de
Consum FEDERALCOOP DOLJ se preiau Ón forma Ón                zi;
care au fost autorizate de c„tre FEDERALCOOP DOLJ.               Ón baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
  (11)  Societatea   Cooperativ„   de   Consum           func˛ionarea coopera˛iei;
FEDERALCOOP DOLJ are la data adopt„rii prezentului               hot„r„∫te:
act normativ un num„r de 23 membri cooperatori, din               1. Œnchirierea urm„toarelor spa˛ii:
care 12 persoane juridice ∫i 11 persoane fizice.
                                        - Complex M„gura, Ón suprafa˛„ de 675 m2, situat Ón
  (12) S-a ales consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                                      satul M„gura, comuna M„gura, jude˛ul Bac„u;
Cooperative de Consum FEDERALCOOP DOLJ, care
                                        - Spa˛iu parter bloc M„rgineni, Ón suprafa˛„ de 65 m2,
este format din 5 persoane fizice:
                                      situat Ón satul M„rgineni, comuna M„rgineni, jude˛ul
  Numele                  Date personale
 ∫i prenumele
            Localitatea
                      (B.I./C.I., C.N.P.)
                                      Bac„u.
                                          (8/30.735)
Buce Dumitru       Craiova    B.I. seria D.H. nr.    249065,
                    1440123163197                            *
S„ndoiu Cristinel    Craiova    B.I. seria B.Z. nr.    881396,
                    1360620163201                   Societatea Cooperativ„ de Consum
                                              CONSUMCOOP MOR√RE™TI
Zidaru Marin       Bucov„˛    B.I. seria D.B. nr.    685604,
                                               Mor„re∫ti, jude˛ul Arge∫
                    1530727163331
Dr„gan Marin       Craiova    C.I. seria D.X. nr.    213957,
                                                   HOT√R¬RE
                    1510916163211
Ganea Gheorghe      Prede∫ti   B.I. seria B.R. nr.    620181,          din data de 28 aprilie 2005,
                    1530129161729                    a adun„rii generale extraordinare
 (13) S-au ales cenzorul ∫i cenzorul supleant ai               Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
Societ„˛ii Cooperative de Consum FEDERALCOOP                CONSUMCOOP MOR√RE™TI, Óntrunit„ Ón data de
DOLJ:                                    28 aprilie 2005, ora 13,00, la Cooperativa MOR√RE™TI
  Numele                  Date personale         Ón prezen˛a a 86 membri cooperatori, Ón temeiul art. 117
            Localitatea
 ∫i prenumele                (B.I./C.I., C.N.P.)       din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Didea Maria       Craiova    C.I. seria D.X. nr. 126180,     coopera˛iei, Ón care se precizeaz„ c„ organiza˛iile
                    2550213163378            coperatiste au obliga˛ia s„ Ó∫i modifice statutele dac„ nu
                                      sunt Ón conformitate cu prevederile legii ∫i s„ le
Radu Elefterie      Craiova    B.I. seria D.C. nr. 488464,
                                      Ónregistreze la Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de
                    1280920163227
                                      9 luni de la intrarea Ón vigoare a acesteia, hot„r„∫te cu
  (14)   Societatea   Cooperativ„   de Consum           majoritate de voturi:
FEDERALCOOP DOLJ va redacta un nou act constitutiv               • Aprobarea modific„rilor statutului Societ„˛ii
corespunz„tor exigen˛elor Legii nr. 1/2005.                 Cooperative de Consum CONSUMCOOP MOR√RE™TI Ón
  g) Mandatarea persoanei fizice care s„ semneze actul           conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i
adi˛ional Ón fa˛a notarului public Ón persoana dlui Buce          mandatarea domnului Belicariu Ionel, membru al
Dumitru, pre∫edinte al consiliului de administra˛ie,            consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de
legitimat cu C.I. seria DH nr. 249065, cod numeric             Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare
personal 1440123163197, eliberat„ de Mili˛ia Craiova la           Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.
data de 29.06.1988.                              • Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
  (7/30.734)                               administra˛ie ∫i a comisiei de cenzori (cenzorului).
                  *                      • Aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i
                                      a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
  Societatea Cooperativ„ de Consum M√RGINENI                 • Mandatarea domnului Belicariu Ionel s„ semneze
        M„rgineni, jude˛ul Bac„u                   contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
                                      membrii consiliului de administra˛ie.
             HOT√R¬RE                       • Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
          din data de 20.04.2005,                 Coopera˛iei de Consum Arge∫.
        a adun„rii generale extraordinare               • Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
                                      gradul 2, conform ofertei de participare f„cute de
  Adunarea general„ extraordinar„ a Cooperativei de
                                      CONSUMCOOP ARGE™.
Consum M√RGINENI, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a sa din data de
20.04.2005, Ón conformitate cu art. 34 alin. (4) ∫i art. 117            (9/30.736)
alin. (5);                                                 *
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

       Societatea Cooperativ„ de Consum          registrul comer˛ului Ón termen de 9 luni de la intrarea Ón
         CONSUMCOOP BASCOV               vigoare a acesteia, hot„r„∫te, cu majoritate de voturi:
          Bascov, jude˛ul Arge∫              - aprobarea modific„rilor statutului Societ„˛ii
                                 Cooperative de Consum CONSUMCOOP B√ICULE™TI Ón
           HOT√R¬REA NR. 1               conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i
                                 mandatarea domnului Dragnea Niculaie, membru al
         din data de 13.05.2005,
                                 consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de
       a adun„rii generale extraordinare
                                 Ónregistrare Ón registrul comer˛ului ∫i de publicare Ón
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor          Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii;
CONSUMCOOP BASCOV, Óntrunit„ Ón data de               - confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
13.05.2005, ora 10,00, la parterul Complexului Supercoop     administra˛ie ∫i a comisiei de cenzori (cenzorului);
Bascov Ón prezen˛a a 55 membri cooperatori, Ón temeiul       - aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i
prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind        a criteriilor de performan˛„ pentru administratori;
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu        - mandatarea domnului Dragnea Niculaie s„ semneze
majoritate de voturi:                      contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
  • Aprobarea actului constitutiv ∫i a statutului Societ„˛ii  membrii consiliului de administra˛ie;
Cooperative de Consum CONSUMCOOP BASCOV Ón             - aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr.   Coopera˛iei de Consum Arge∫;
1/2005 ∫i mandatarea dnei Neagu Elena, membru al          - aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de  gradul 2, conform ofertei de participare f„cute de
Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare  FEDERALCOOP ARGE™.
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.
                                   (11/30.738)
  • Confirmarea componen˛ei nominale a pre∫edintelui
                                                *
societ„˛ii cooperative, a consiliului de administra˛ie ∫i a
comisiei de cenzori (cenzorului) ale∫i prin vot secret Ón
                                   Societatea Cooperativ„ de Consum STŒLPENI
adunarea general„ ordinar„ din 25.03.2005.
                                       comuna St‚lpeni, jude˛ul Arge∫
  • Aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i
a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
                                             HOT√R¬RE
  • Mandatarea dlui Soare Gheorghe s„ semneze
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu          a adun„rii generale extraordinare
membrii consiliului de administra˛ie.                Adunarea extraordinar„ a membrilor Societ„˛ii
  • Aprobarea asocierii la uniunea jude˛ean„ sau        Cooperative de Consum CONSUMCOOP STŒLPENI,
na˛ional„ a societ„˛ilor cooperative de consum.         Óntrunit„ Ón data de 16.05.2005, ora 13,00, la
  • Nu se aprob„ asocierea la societatea cooperativ„ de     Cooperativa STŒLPENI, Ón prezen˛a membrilor
gradul 2 conform ofertei de participare f„cute de        cooperatori, Ón temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr.
FEDERALCOOP ARGE™.                        1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, Ón
    (10/30.737)                        care se precizeaz„ c„ organiza˛iile cooperatiste au
               *                 obliga˛ia s„ Ó∫i modifice statutele dac„ nu sunt Ón
                                 conformitate cu prevederile legii ∫i s„ le Ónregistreze Ón
       Societatea Cooperativ„ de Consum          registrul comer˛ului Ón termen de 9 luni de la intrarea Ón
        CONSUMCOOP B√ICULE™TI               vigoare a acesteia, hot„r„∫te, cu majoritate de voturi:
       comuna B„icule∫ti, jude˛ul Arge∫            • aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii Cooperative
                                 de Consum STŒLPENI ∫i mandatarea domnului Simene
            HOT√R¬RE                 Gh., membru al consiliului de administra˛ie, cu
                                 Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare Ón registrul
           din 22 mai 2005               comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial al
       a adun„rii generale extraordinare         Rom‚niei, conform legii;
  Adunarea extraordinar„ a membrilor Societ„˛ii          - confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
Cooperative de Consum CONSUMCOOP B√ICULE™TI,           administra˛ie ∫i a comisiei de cenzori (cenzorului);
Óntrunit„ Ón data de 22 mai 2005, ora 13,00, la           - aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i
Cooperativa B√ICULE™TI, Ón prezen˛a a 194 membri         a criteriilor de performan˛„ pentru administratori;
cooperatori, Ón temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr.     - mandatarea domnului Ceau∫u Gh. s„ semneze
1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, Ón    contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
care se precizeaz„ c„ organiza˛iile cooperatiste au       membrii consiliului de administra˛ie;
obliga˛ia s„ Ó∫i modifice statutele dac„ nu sunt Ón         - aprobarea asocierii la uniunea jude˛ean„ sau
conformitate cu prevederile legii ∫i s„ le Ónregistreze Ón    na˛ional„ a societ„˛ilor cooperative de consum;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005                 7

  - aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de         4. eliberarea din func˛ie a actualului consiliu de
gradul 2, conform ofertei de participare f„cut„ de         administra˛ie, desc„rcarea de gestiune pe 2005 ∫i
FEDERALCOOP ARGE™.                         ratificarea tuturor opera˛iunilor efectuate ∫i a actelor
                                  Óncheiate de pre∫edinte ∫i consiliu pe intervalul Ón care
  (12/30.739)
                                  mandatul lor a fost prelungit pe perioad„ determinat„,
                *
                                  p‚n„ la reorganizare;
                                    6. eliberarea din func˛ie a actualilor cenzori;
         Societatea Cooperativ„
       CONSUMCOOP ZAU DE C¬MPIE                 7. alegerea, Óncep‚nd cu 12.05.2005, a:
       Zau de C‚mpie, jude˛ul Mure∫               • consiliului de administra˛ie, cu mandat de 4 ani:
                                    - Moldovan Alexandru, pre∫edinte;
           HOT√R¬REA Nr. 1                  Pamfilie Cristina-Cosmina ∫i Serbezan Gheorghe -
                                  membri.
            12 mai 2005                   • a cenzorului Rettegi Clara ∫i a cenzorului supleant
       a adun„rii generale extraordinare           Moldovan Maria, ambele cu un mandat de 3 exerci˛ii
         a membrilor cooperatori              financiare;
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor             8. se aprob„ contractul de administrare ∫i criteriile de
cooperatori ai CONSUMCOOP ZAU DE C¬MPIE              performan˛„ ∫i se mandateaz„ dl Mure∫an Mircea pentru
Societatea Cooperativ„, cu sediul Ón Zau de C‚mpie, Str.      semnarea lui Ón numele consiliului de administra˛ie;
Republicii nr. 45, jude˛ul Mure∫, cod unic de Ónregistrare       9. se aprob„ asocierea la Uniunea Jude˛ean„ a
R 1274586, actualmente Ónmatriculat„ cu nr.            Coopera˛iei de Consum Mure∫ ∫i mandatarea dlui
J 26/1948/1991, Óntrunit„ Ón sala de ∫edin˛e Ón          Moldovan Alexandru pentru a participa la adunarea
12.05.2005, prezen˛i 78,57% din membri ∫i cu aprobarea       general„ constitutiv„ ∫i pentru a semna actul constitutiv;
Ón unanimitate a celor prezen˛i, Ón temeiul prevederilor        10. se declin„ oferta de participare la societatea
Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea        cooperativ„ de gradul 2 primit„ de la FEDERALCOOP;
coopera˛iei, hot„r„∫te:                        11. se Ómputernice∫te consiliul de administra˛ie, prin
  1. reorganizarea Ón baza Legii nr. 1/2005, men˛ionate,     pre∫edintele s„u, dl Moldovan Alexandru, pentru a face
a Cooperativei de Consum Zau de C„mpie               toate procedurile necesare publicit„˛ii legale ∫i inform„rii
COMSUMCOOP Ón societate cooperativ„ de consum de          oric„rei persoane interesate referitor la reorganizare ∫i la
gradul 1, succesoare de drept a cooperativei c„reia Ói       modific„rile aduse, inclusiv noul act constitutiv, precum ∫i
preia Óntreg patrimoniul, toate drepturile ∫i obliga˛iile ∫i Ó∫i  pentu a semna materialele rezultate din adunare ∫i toat„
continu„ activiatea sub acela∫i cod unic de Ónregistrare;     documenta˛ia conex„ necesar„;
  2. se aprob„ modific„rile structurale ale cooperativei ∫i      12. se aprob„ pe baza programului de activitate
ale vechiului statut:                       pentru anul 2005 imobiliz„rile corporale,care pot face
  - noua form„ juridic„: societate cooperativ„ de         obiectul gaj„rii, ipotec„rii, transmiterii folosin˛ei sau
consum de gradul 1;                        propriet„˛ii, a∫a cum sunt Ónscrise Ón procesul-verbal de
  - noua denumire: CONSUMCOOP ZAU DE C¬MPIE            ∫edin˛„, ∫i se mandateaz„ consiliul de administra˛ie cu
Societate Cooperativ„;                       Óndeplinirea procedurilor necesare concretiz„rii oric„reia
                                  dintre aceste opera˛iuni.
  - 14 membri cooperatori semnatari aderen˛i;
  - capital social 5.800.000 lei, numerar, divizat Ón 58       (13/30.740)
p„r˛i social, Ón valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare;                    *
  - conducere prin adunare general„ a membrilor
cooperatori, ordinar„ sau extraordinar„;                Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP BREAZA
                                          Breaza, jude˛ul Mure∫
  - administrare prin consiliul de administra˛ie format din
3 persoane, condus de un pre∫edinte;
                                           HOT√R¬REA Nr. 1
  - control printr-un cenzor ∫i un cenzor supleant;
  - alte clauze specifice Legii nr. 1/2005 privind                   26 mai 2005
registrele, calitatea de membru cooperator, drepturile ∫i           a adun„rii generale extraordinare
obliga˛iile acestora, regimul cl„dirilor din patrimoniu,              a membrilor cooperatori
modul de dizolvare, lichidare, divizarea, fuzionarea,         Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
participa˛iile, litigiile, modificarea actului constitutiv;    cooperatori ai CONSUMCOOP BREAZA Societatea
  3. se aprob„ noul act constitutiv al societ„˛ii         Cooperativ„, cu sediul Ón Breaza, Strada Principal„ nr.
cooperative, cu modific„rile de esen˛„ enun˛ate, Óncheiat     52, jude˛ul Mure∫, cod unic de Ónregistrare R 1255231,
sub semn„tur„ privat„, Ón baza c„ruia aceasta va          Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
func˛iona ∫i se va organiza, vechiul statut Óncet‚ndu-∫i      J 26/1927/1991, Óntrunit„ Ón sala de ∫edin˛e Ón 26.05.2005,
valabilitatea;                           Ón prezen˛a a 86% din membri ∫i cu votul îpentru” al
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

majorit„˛ii celor prezen˛i, Ón temeiul prevederilor Legii      • cenzor, cu un mandat de 3 (trei) exerci˛ii financiare,
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,   Ón persoana Retteghi Clara;
hot„r„∫te:                              • cenzor supleant, cu un mandat de 3 (trei) exerci˛ii
  Art. 1. Se aprob„ reorganizarea Ón baza Legii nr.      financiare, Ón persoana Brumar Stela.
1/2005, men˛ionate, a Cooperativei de Consum BREAZA         Art. 7. Se aprob„ contractul de administrare ∫i
Ón societate cooperativ„ de consum de gradul 1, care       criteriile de performan˛„ ∫i se Ómputernice∫te dna Barta
este succesoarea de drept a cooperativei, Ói preia Óntreg    Aurelia pentru semnarea lui Ón numele adun„rii generale
patrimoniul, toate drepturile ∫i obliga˛iile ∫i Ó∫i continu„   a membrilor cooperatori.
activitatea sub acela∫i cod unic de Ónregistrare ∫i num„r      Art. 8. Se aprob„ asocierea la Uniunea Jude˛ean„ a
de Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului;        Coopera˛iei de Consum Mure∫ ∫i Ómputernicirea
  Art. 2. se aprob„ modific„rile structurale ale        pre∫edintelui de a participa la adunarea general„
cooperativei ∫i ale vechiului statut:              constitutiv„ ∫i pentru semnarea actului constitutiv.
  - schimbarea formei juridice Ón societate cooperativ„      Art. 9. Se declin„ oferta de participare la societatea
de consum de gradul 1;                      cooperativ„ de gradul 2 transmis„ de FEDERALCOOP.
  - schimbarea denumirii: CONSUMCOOP BREAZA            Art. 10. Se Ómputernice∫te pre∫edintele consiliului de
Societate Cooperativ„;                      administra˛ie Elekes Paraschiva pentru a face toate
  - structura asociativ„, 42 membri cooperatori        procedurile necesare publicit„˛ii legale ∫i inform„rii
semnatari adera˛i;                        oric„rei persoane interesate referitor la reorganizare ∫i la
  - stabilirea unui capital social 5.400.000 lei        modific„rile aduse, inclusiv noul act constitutiv, precum ∫i
(cincimilioanepatrusutemii) - echivalent 540 RON,        pentru a semna materialele rezultate din adunarea
numerar, divizat Ón 54 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„    general„ ∫i toat„ documenta˛ia conex„ necesar„.
de 10 RON fiecare;                          Art. 11. Se aprob„ pe baza programului de activitate
  - conducerea prin adunarea general„ a membrilor
                                 pentru anul 2005 imobiliz„rile corporale care pot face
cooperatori, ordinar„ sau extraordinar„;
                                 obiectul gaj„rii, ipotec„rii, transmiterii folosin˛ei sau
  - administrarea prin consiliul de administra˛ie format
                                 propriet„˛ii, a∫a cum sunt Ónscrise Ón lista prezentat„
din 3 persoane, condus de un pre∫edinte;
                                 adun„rii generale ∫i se mandateaz„ pre∫edintele
  - controlul exercitat de un cenzor ∫i un cenzor
                                 consiliului de administra˛ie cu Óndeplinirea procedurilor
supleant;
                                 necesare concretiz„rii oric„reia dintre aceste opera˛iuni.
  - alte clauze specifice noii legi a coopera˛iei privind
registrele, calitatea de membru cooperator, drepturile ∫i      (14/30.741)
obliga˛iile acestora, regimul cl„dirilor din patrimoniu,                   *
modul de dizolvare, lichidare, divizarea, fuzionarea,
participa˛iile, litigiile, modificarea actului constitutiv.    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MURE™UL
  Art. 3. Se aprob„ noul act constitutiv al societ„˛ii            T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
cooperative, Ón baza c„ruia aceasta va func˛iona ∫i se va
organiza, iar vechiul statut Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea; noul            ACT ADIfiIONAL
act include modific„rile de esen˛„ enun˛ate ∫i se Óncheie             din 10 iunie 2005
sub semn„tur„ privat„.                            a adun„rii generale extraordinare
  Art. 3.1. Se aprob„ declararea la Oficiul Registrului
Comer˛ului Mure∫ a sediilor secundare:                Adunarea general„ legal constituit„ Ón baza
  - localitatea Breaza, Strada Principal„ nr. 407, jude˛ul   prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
Mure∫; Magazin industrial;                    func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
  - localitatea Voivodeni nr. 173, jude˛ul Mure∫;         Art. 1. MURE™UL SCA T‚rgu Mure∫ se reorganizeaz„
cofet„rie.                            Ón conformitate cu art. 117 din Legea nr. 1/2005 Ón
  Art. 4. Se aprob„ eliberarea din func˛ie a actualului    Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1,
consiliu de administra˛ie, desc„rcarea de gestiune        av‚nd denumirea MURE™UL Societate Cooperativ„
aferent„ anului 2005 ∫i ratificarea tuturor opera˛iunilor    Me∫te∫ug„reasc„, constituit„ pe o perioad„
efectuate ∫i a actelor Óncheiate de pre∫edinte ∫i consiliu    nedeterminat„, cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, ∫os. Livezeni
pe intervalul Ón care mandatul lor a fost prelungit, pe     nr. 6.
perioad„ determinat„, p‚n„ la reorganizare.             Art.  2.  MURE™UL     Societate  Cooperativ„
  Art. 5. Se aprob„ eliberarea din func˛ie a actualilor    Me∫te∫ug„reasc„ T‚rgu Mure∫ preia activul ∫i pasivul
cenzori.                             MURE™UL SCA T‚rgu Mure∫, conform situa˛iei financiare
  Art. 6. Se aleg, Óncep‚nd cu data de 26.05.2005:       de la data reorganiz„rii, fiind succesoarea Ón drepturile ∫i
  • consiliul de administra˛ie, cu un mandat de 4 ani,     obliga˛iile acesteia.
format din:                             Art. 3. Adopt„ ∫i aprob„ actul constitutiv, conform
  - Eleks Paraschiva, pre∫edinte;               prevederilor Legii nr. 1/2005, capitalul social este de
  - Chetan Maria, membru;                   233.400.000 lei, Ómp„r˛it Ón 2.334 p„r˛i sociale, conform
  - Szoke Ladislau, membru;                  anexei.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005                 9

  Participarea minim„ a unui cooperator este de         Art. 6. Aprob„ indemniza˛iile consiliului de
7.000.000 lei.                         administra˛ie.
  Se renun˛„ la vechile obiecte de activitate, societatea    Art. 7. Aprob„ contractul de administrare a
cooperativ„ urm‚nd s„ aib„ urm„toarele obiecte de        patrimoniului Óncheiat cu membrii consiliului de
activitate:                           administra˛ie.
  (1) obiectul principal de activitate - fabricarea altor    Art. 8. Pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor de Ónregistrare
articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjerie de corp) - cod   Ón registrul comer˛ului se Ómputernice∫te un membru al
CAEN 1822;                           consiliului de administra˛ie al societ„˛ii cooperative.
  (2) obiectele secundare de activitate:             (15/30.742)
  fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte pentru lucru -                   *
cod CAEN 1821;
  - fabricarea articolelor de lenjerie de corp - cod CAEN       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
1823;                                      TEXTILA MURE™ SOCOM
  - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i accesorii          T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
- cod CAEN 1824;
  - fabricarea articolelor confec˛ionate din textile (cu             HOT√R¬REA NR. 1
excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp) - cod CAEN              din data de 31.05.2005
1740;
  - fabricarea textilelor ne˛esute ∫i a articolelor din      Adunarea general„, legal constituit„ Ón ∫edin˛a
acestea (exclusiv confec˛ii pentru Ómbr„c„minte) - cod     extraordinar„, Ón baza prevederilor Legii nr. 1/2005
CAEN 1753;                           privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, la data de
  - fabricarea altor articole textile - cod CAEN 1754;    31.05.2005, hot„r„∫te:
  - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din piele ∫i      Art. 1. 1) Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
Ónlocuitori din piele (cu excep˛ia celor din blan„) - cod    TEXTILA MURE™ SOCOM Ó∫i modific„ forma Ón societate
CAEN 1810;                           cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1, p„str‚ndu-∫i
                                denumirea, durata, sediul, obiectul ∫i punctele de lucru
  - construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente - cod CAEN
                                autorizate.
2811;
                                  2) Sediul social al societ„˛ii cooperative
  - fabricarea altor articole din metal - cod CAEN 2875;
                                me∫te∫ug„re∫ti este Ón T‚rgu Mure∫, Str. C„l„ra∫ilor nr.
  - fabricarea de alte produse manufacturiere - cod
                                20, jude˛ul Mure∫.
CAEN 3663;
                                  3) Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TEXTILA
  - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
                                MURE™ SOCOM are organizate urm„toarele puncte de
v‚nzare predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                                lucru:
tutun - cod CAEN 5211;
                                     1. Atelier confec˛ii serie, situat Ón T‚rgu Mure∫,
  - alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                str. Romulus Guga nr. 2, jude˛ul Mure∫, activitate
nespecializate - cod CAEN 5212;
                                principal„ - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
  - transporturi rutiere de m„rfuri - cod CAEN 6025;     (exclusiv lenjeria de corp), cod CAEN 1822.
  - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare         2. Atelier-confec˛ii serie, situat Ón T‚rgu Mure∫,
proprii sau Ónchiriate - cod CAEN 7020;             Pia˛a Trandafirilor nr. 58/A, jude˛ul Mure∫, activitate
  - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente - cod CAEN    principal„ - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
7134;                              (exclusiv lenjeria de corp) cod CAEN 1822.
  - alte activit„˛i de servicii, prestate Ón principal         3. Atelier de tricotaje, situat Ón T‚rgu Mure∫, str.
Óntreprinderilor - cod CAEN 7484;                Nicolae Grigorescu nr. 23, activitate principal„ fabricarea
  - alte activit„˛i de servicii personale neclasificate Ón  altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp),
alt„ parte - cod CAEN 9305;                   cod CAEN 1822.
  - alte repara˛ii de articole personale ∫i gospod„re∫ti -    Celelalte 3 puncte de lucru declarate la Oficiul
cod CAEN 5274;                         registrului comer˛ului au fost desfiin˛ate.
  - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru industria textil„,    4) Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TEXTILA
ma∫ini de cusut ∫i de tricotat - cod CAEN 5163;         MURE™ SOCOM are urm„torul obiect principal de
  - activit„˛i de afaceri externe Ón domeniul de activitate  activitate:
- cod CAEN 7521.                          - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv
  Art. 4. Aprob„ alegerea consiliului de administra˛ie, a   lenjeria de corp) - cod CAEN 1882.
pre∫edintelui ∫i a cenzorului, conform anexei.           5) Domenii secundare de activitate: comer˛ intern,
  Art. 5. Aprob„ regulamentul de ordine interioar„,      servicii, import-export.
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ∫i sistemul de      Activit„˛i secundare: opera˛iuni de import-export ∫i
salarizare.                           reexport (diviziunea 51 din codul CAEN).
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

  6) Alte domenii de activitate conform codific„rii:        Art. 4. Adopt„ noul statut, care este actualizat cu
  1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i     men˛iunile prev„zute de Legea nr. 1/2005, ∫i se depune
accesorii neclasificate Ón alt„ parte;              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;            Mure∫.
  3663 - fabricarea altor produse manufacturiere;         Art. 5. Membrii consiliului de administra˛ie,
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            pre∫edintele ∫i vicepre∫edintele ale∫i Ón adunarea
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse        general„ ordinar„ din data de 22.03.2005 Ó∫i continu„
nealimentare;                          mandatul p‚n„ la expirarea acestuia.
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie          La data adopt„rii prezentului statut consiliul de
v‚ndute prin magazine;                      administra˛ie al societ„˛ii cooperative are urm„toarea
  7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;     componen˛„:
  7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri imobiliare        1) ing. Bodo Francisc, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
proprii;                             de 6.04.1952 Ón T‚rgu Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫,
  6024 - transporturi rutiere de m„furi;            Bdul 1 Decembrie 1918 nr. 192/14, jude˛ul Mure∫, cod
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare  numeric personal 1520406264378, Ón calitate de
proprii sau Ónchiriate;                     pre∫edinte;
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,      2) ec. Rad Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Ónc„l˛„minte ∫i alte articole;                  2.06.1954 Ón Turda, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón T‚rgu
                                 Mure∫, str. Gh. Marinescu nr. 31/63, jude˛ul Mure∫, cod
  7411 - activit„˛i juridice;
                                 numeric personal 1540602264370, Ón calitate de
  9305 - alte activit„˛i de servicii personale neclasificate
                                 vicepre∫edinte;
Ón alt„ parte;
                                   3) ec. Nagy Tunde, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
  5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru industria
                                 de 18.06.1956 Ón Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita,
textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;
                                 domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str. F„get nr. 8/14, jude˛ul
  1754 - fabricarea altor articole textile neclasificate Ón
                                 Mure∫, cod numeric personal 2560618264418, Ón calitate
alt„ parte;
                                 de contabil-∫ef;
  1772 - fabricarea de pulovere, veste ∫i articole
                                   4) ing. BÓrlean Marinela Lucia, cet„˛ean rom‚n,
similare tricotate sau cro∫etate;
                                 n„scut„ la data de 21.11.1958 Ón Ludu∫, jude˛ul Mure∫,
  1810 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din      domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str. Koos Ferenc nr. 15/14,
piele;                              jude˛ul Mure∫, cod numeric personal 2581121264392, Ón
  1821 - fabricarea de articole de Ómbr„c„minte pentru     calitate de membru;
lucru;                                5) Doczi Keresztesi Eva, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  1823 - fabricarea de articole de lenjerie de corp;      data de 25.12.1949 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, domiciliat„
  1830 - prepararea ∫i vopsirea bl„nurilor; fabricarea     Ón T‚rgu Mure∫, Str. M„gurei nr. 36/4, jude˛ul Mure∫, cod
articolelor din blan„;                      numeric personal 2491225264372, Ón calitate de membru;
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;          6) ing. Izsak Andras, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i         de 3.04.1968 Ón T‚rgu Mure∫, Str. Narciselor nr. 6/16,
Ónc„l˛„minte;                          jude˛ul Mure∫, cod numeric personal 1680403264367, Ón
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum      calitate de membru;
nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;              7) ing. Ignat Camelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;         data de 2.11.1969 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,
  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i cu       domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, aleea Carpa˛i nr. 11/18,
articole din piele;                       jude˛ul Mure∫, cod numeric personal 2691102264401, Ón
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;      calitate de membru;
  7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i        8) M„rginean Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
management.                           de 29.12.1954 Ón localitatea Bord, jude˛ul Mure∫,
  Art. 2. Societatea cooperativ„ de gradul 1 preia       domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Calea Sighi∫oarei nr. 9/7,
activul ∫i pasivul Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti TEXTILA      jude˛ul Mure∫, cod numeric personal 2541229264387, Ón
MURE™, T‚rgu Mure∫, fondat„ Ón anul 1949, precum ∫i       calitate de membru-secretar;
ale Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti TEXTILA          9) ing. Szalasi Gyongyike Getta, cet„˛ean rom‚n,
MURE™ SOCOM, av‚nd num„r de Ónregistrare la Oficiul       n„scut„ la data de 5.02.1956 Ón localitatea Criste∫ti,
registrului comer˛ului J 26/119/1991, fiind succesoarea Ón    jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón localitatea Criste∫ti, Strada
drepturile ∫i obliga˛iile acesteia.               Principal„ nr. 558/A, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal
  Art. 3. Societatea cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ de      2560205264401, Ón calitate de membru.
gradul 1 va purta denumirea de Societatea Cooperativ„        Art. 6. Capitalul social subscris este de
Me∫te∫ug„reasc„ TEXTILA MURE™ SOCOM.               10.205.200.000 lei, Ómp„r˛it Ón 102.052 p„r˛i sociale, cu o
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005               11

valoare de 100.000 lei fiecare (10 lei noi), din care        Art. 13. Pentru semnarea contractului de administrare
v„rsat 10.108.500.000 lei (101.085 p„r˛i sociale) ∫i       cu membrii consiliului de administra˛ie, din partea
nev„rsat 96.700.000 lei (967 p„r˛i sociale) conform       adun„rii generale, se desemneaz„ dna Mészárs Marietta-
anexei.                             Zsuzsánna, Ón calitate de consilier juridic, cet„˛ean
  Art. 7. Participarea minim„ a unui membru cooperator     rom‚n, n„scut„ la data de 11.05.1974 Ón T‚rgu Mure∫,
se stabile∫te la 5.000.000 lei (500 lei noi), Ómp„r˛it Ón 50   jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Pasajul
p„r˛i sociale cu o valoare de 100.000 lei fiecare (10 lei    Mimozelor nr. 1, ap. 41, cod numeric personal
noi), to˛i membrii cooperatori fiind obliga˛i de a-∫i      2740511264390, identificat„ cu C.I. seria MS nr. 152262,
reÓntregii p„r˛ile sociale conform Legii nr. 1/2005.       eliberat„ la data de 28.08.2002 de Poli˛ia T‚rgu Mure∫.
  Art. 8. Garan˛ia membrilor consiliului de administra˛ie     Art. 14. Hot„r‚rile adun„rii generale vor fi semnate de
se stabile∫te la nivelul valorii a o sut„ (100) p„r˛i sociale,  prezidiul ∫i secretariatul adun„rii generale extraordinare.
respectiv 10.000.000 lei (1.000 lei noi) ∫i va fi depus„ Ón
                                   (16/30.743)
forma ∫i la termenul prev„zute de lege.
                                               *
  Art. 9. Garan˛ia cenzorilor se stabile∫te la 50% fa˛„
de cea a membrilor consiliului de administra˛ie.
                                    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  Pentru supravegherea gestiunii societ„˛ii cooperative
                                         PROGRESUL, Reghin
adunarea general„ alege 3 cenzori ∫i 3 suplean˛i pentru
                                           jude˛ul Mure∫
un mandat de 3 ani, Ón persoana urm„torilor:
  1) Pop Cecilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
7.06.1948 Ón localitatea Petrilaca de Mure∫, jude˛ul                HOT√R¬REA NR. 1
Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Romanu Vivu nr.             din data de 6 iunie 2005
7, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal 2480607264372,         a adun„rii generale ordinare ∫i extraordinare
inspector de banc„;                                a membrilor cooperatori
  2) Vasloban Eva, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
7.01.1960 Ón localitatea S‚ngeorgiu de P„dure, jude˛ul        Adunarea general„ ordinar„ ∫i extraordinar„ a
Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Ion Creang„ nr. 7,    membrilor cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative
jude˛ul Mure∫, cod numeric personal 2600107264398,        Me∫te∫ug„re∫ti PROGRESUL, cu sediul Ón Reghin, Str.
economist profesor universitar;                 Republicii nr. 1, jude˛ul Mure∫, cod unic de Ónregistrare R
                                 1235536, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
  3) Todor Soo Ignat, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                 de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫ cu nr. J 26/194/1991,
de 16.01.1955 Ón localitatea Mih„ileni, jude˛ul Harghita,
                                 Óntrunit„ Ón sec˛ia 7 - confec˛iii serie Ón data de
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Cutezan˛ei nr. 22, ap. 11,
                                 29.03.2005 ∫i 6.06.2005, Ón prezen˛a a 78,3% din
jude˛ul Mure∫, cod numeric personal 1550116264385,
                                 membri Ón ambele ∫edin˛e ∫i cu votul pentru al majorit„˛ii
economist, expert contabil.
                                 celor prezen˛i, Ón temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005
  Cenzori suplean˛i:
                                 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
  1) Munzlinger Juliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                                  1. Se aprob„ reorganizarea Ón baza Legii nr. 1/2005 a
data de 29.10.1961 Ón Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul
                                 Cooperativei PROGRESUL REGHIN Cooperativ„
Covasna, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, aleea Vrancea nr.
                                 Me∫te∫ug„reasc„     Ón   societate    cooperativ„
14, ap. 12, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal
                                 me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1, care este succesoarea de
2611029264381.
                                 drept a cooperativei me∫te∫ug„re∫ti, Ói preia Óntreg
  2) Szekely Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
                                 patrimoniul, toate drepturile ∫i obliga˛iile ∫i Ó∫i continu„
de 2.08.1955 Ón Ludu∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón
                                 activitatea sub acelea∫i cod unic de Ónregistrare ∫i cu
T‚rgu Mure∫, Bdul 1 Decembrie 1918 nr. 192, ap. 26,
                                 num„r nou de ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului de
jude˛ul Mure∫, cod numeric personal 2550802264423.
                                 pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫.
  3) Biro Irma-Gizella, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
                                  2. Se aprob„ modific„rile structurale ale cooperativei,
de 13.12.1957 Ón localitatea M„rculeni, comuna Bereni,
                                 respectiv ale vechiului statut:
jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón Miercurea Nirajului, Str. G„rii
nr. 29, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal            - schimbarea formei juridice Ón societate cooperativ„
2571213261456.                          me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1;
  Art. 10. Membrii consiliului de administra˛ie vor       - schimbarea denumirii Ón: PROGRESUL Societate
beneficia de o indemniza˛ie lunar„ Ón sum„ de 2.500.000     Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„;
lei (250 lei noi), indiferent de num„rul ∫edin˛elor ˛inute.     - structura asociativ„ - 111 membri cooperatori adera˛i;
  Art. 11. Cenzorii vor beneficia de o indemniza˛ie        - stabilirea unui capital social de 784.000.000 lei
lunar„ de 2.000.000 lei (200 lei noi).              (∫aptesuteoptzeci∫ipatrumilioane), numerar divizat Ón 784
  Art. 12. Pentru semnarea noului statut se          p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 1.000.000 (unmilion)
desemneaz„ membrii consiliului de administra˛ie.         lei fiecare;
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

  - conducerea prin adunarea general„ a membrilor       modific„rile aduse, inclusiv noul act constitutiv, precum ∫i
cooperatori, ordinar„ sau extraordinar„;            pentru a semna materialele rezultate din adunare ∫i toat„
  - administrarea exercitat„ de c„tre un consiliu de     documenta˛ia conex„ necesare.
administra˛ie, condus de pre∫edinte, care este de drept      11. Se aprob„ pe baza programului de activitate
pre∫edintele consiliului de administra˛ie al societ„˛ii     pentru anul 2005 imobiliz„rile corporale care pot face
cooperative me∫te∫ug„re∫ti;                   obiectul gaj„rii, ipotec„rii, transmiterii folosin˛ei sau
  - controlul exercitat de un cenzor ∫i un cenzor supleant;  propriet„˛ii, a∫a cum sunt ele Ónscrise Ón lista prezentat„
  - alte clauze specifice noii Legi a coopera˛iei privind   adun„rii, ∫i se mandateaz„ pre∫edintele consiliului de
registrele, calitatea de membru cooperator, drepturile ∫i    administra˛ie cu Óndeplinirea procedurilor necesare
obliga˛iile acestora, regimul cl„dirilor din patrimoniu,    concretiz„rii oric„reia dintre aceste opera˛iuni.
modul de dizolvare, lichidare, divizare, fuzionare,
participa˛iile, litigiile, modific„rile actului constitutiv.    (17/30.744)
  3. Se aprob„ noul act constitutiv al societ„˛ii                      *
cooperative me∫te∫ug„re∫ti Ón baza c„ruia aceasta va
func˛iona ∫i se va organiza, iar vechiul statut Ó∫i           Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
Ónceteaz„ valabilitatea; noul act include modific„rile de             SINCO, Sighi∫oara
esen˛„ enun˛ate anterior ∫i se Óncheie sub semn„tura                 jude˛ul Mure∫
privat„.
  4. Se aprob„ eliberarea din func˛ie, Óncep‚nd cu data             HOT√R¬REA NR. 1
de 29.03.2005, a actualului consiliu de administra˛ie,
                                  Adunarea general„, legal constituit„ Ón ∫edin˛a
desc„rcarea de gestiune aferent„ anului 2005 ∫i
                                extraordinar„ Ón baza prevederilor Legii nr. 1 din 2005
ratificarea tuturor opera˛iunilor efectuate ∫i a actelor
                                privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, Ón data de
Óncheiate de pre∫edinte ∫i de consiliu pe intervalul Ón
                                20.06.2005, hot„r„∫te:
care mandatul lor a fost prelungit, pe perioad„
                                  Art. 1. SINCO SCA adopt„ actul constitutiv Ón
determinat„, p‚n„ la reorganizare.
                                conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 1/2005
  5. Se aprob„ eliberarea din func˛ie a actualilor
                                Ón Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ av‚nd
cenzori, Óncep‚nd cu data de 29.03.2005.
                                denumirea de SINCO SCM, constituit„ pe perioad„
  6. Se aleg Óncep‚nd cu data de 6.06.2005:
                                nedeterminat„, cu sediul Ón Sighi∫oara, str. Mihai Viteazu
  - consiliul de administra˛ie, cu un mandat de 4 ani,
                                nr. 125.
format din:
     - Trif Ioana - pre∫edinte;                Art. 2. SINCO SCM preia activul ∫i pasivul SINCO
     - Sighiartau Adina - membru;             SCA conform situa˛iei financiare de la data de
     - Suciu Maria - membru;                31.12.2004, fiind succesoarea Ón drepturile ∫i obliga˛iile
     - Lungu Cordelia Aurora - membru;           acesteia.
     - Forizs Andrei - membru.                Art. 3. Adopt„ ∫i aprob„ actul constitutiv conform
  - cenzor, cu un mandat de 3 exerci˛ii financiare -     prevederilor Legii nr. 1/2005, capitalul social este de
Pilca Gavril;                          6.700 RON, Ómp„r˛it Ón 67 p„r˛i sociale conform anexei.
  - cenzor supleant, cu un mandat de 3 exerci˛ii       Participarea minim„ a unui membru cooperator se
financiare - Matei Angela.                   stabile∫te la 700 RON.
  7. Se aprob„ contractul de administrare ∫i criteriile de    Art. 4. Sediul social este lucrativ ∫i este Ón Sighi∫oara,
performan˛„ ∫i se mandateaz„ membrii consiliului de       str. Mihai Viteazu nr. 125.
administra˛ie pentru semnarea lui Ón numele adun„rii        Art. 5. Se renun˛„ la obiectul ini˛ial de activitate ∫i se
generale a ac˛ionarilor.                    aprob„ ca obiect principal de activitate: 1822 - fabricarea
  8. Se aprob„ asocierea la A.T.C.O.M. S.C.C.A. Mure∫     altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp)
∫i mandatarea dnei Trif Ioana pentru participarea la      ∫i obiecte secundare de activitate:
adunarea general„ constitutiv„ ∫i pentru semnarea actului     import ∫i export de materiale ∫i produse finite
constitutiv, precum ∫i pentru a participa la toate       necesare realiz„rii obiectului principal de activitate:
Óntrunirile.
                                  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu produse
  9. Se declin„ oferta de participare la societatea
                                alimentare, b„uturi ∫i tutun;
cooperativ„ de gradul 2 transmis„ de A.T.C.O.M.
S.C.C.A. Mure∫.                          5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru industria
  10. Se Ómputernice∫te pre∫edintele consiliului de      textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;
administra˛ie, dna Trif Ioana, pentru a face toate         5140 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
procedurile necesare publicit„˛ii legale ∫i inform„rii     dec‚t cele alimentare;
oric„rei persoane interesate referitor la reorganizarea ∫i     5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005               13

  5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP ORLE™TI
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse             comuna Orle∫ti, jude˛ul V‚lcea
alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                     HOT√R¬REA NR. 1
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse                din data de 21 mai 2005
nealimentare;
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare    Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
proprii sau Ónchiriate.                     cooperatori, Óntrunit„ Ón data de 21 mai 2005, ora 11,00,
  Art. 6. Modific„ num„rul de membri ai consiliului de    la Complexul Orle∫ti, Ón prezen˛a a 44 membri
administra˛ie la 3 (trei) ∫i alege consiliul de administra˛ie  cooperatori, Ón temeiul prevederilor art. 117 din Legea
prin vot secret pe o perioad„ de 4 ani, Ón persoanele:     nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
  1. Moldovan Viorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Reghin    Ón unanimitate de voturi, hot„r„∫te:
la data de 25.06.1965, domiciliat Ón Sighi∫oara,          Art. 1. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune a
Str. Crizantemelor nr. 23, ap. 9, jude˛ul Mure∫, identificat  consiliului de administra˛ie ∫i Óncetarea mandatului
cu B.I. seria M.S. 024223, eliberat„ de Poli˛ia Sighi∫oara   administratorilor, precum ∫i al cenzorilor.
la data de 21.10.1991;                       Art. 2. Se aprob„ modificarea statutului, astfel: se
  2. Bota Marioara, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón Cristuru    schimb„ denumirea din cooperativa de consum Ón
Secuiesc la data de 18.06.1964, domiciliat„ Ón         Cristurul Secuiesc CONSUMCOOP ORLE™TI Societate
Sighi∫oara, Str. Daliilor nr. 3, ap. 4, identificat„ cu B.I.  Cooperativ„, jude˛ul V‚lcea, cu acela∫i sediu social;
seria M.S. 297263, eliberat„ de Poli˛ia Sighi∫oara la data   valoarea p„r˛ii sociale este de 100.000 lei ∫i capitalul
de 23.12.2004;                         social 6.600.000 lei, corespunz„tor unui num„r de
  3. Ghidiu Aurica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de    66 p„r˛i sociale.
13.09.1958 Ón localitatea Sieut, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,      Consiliul de administra˛ie este format din 5 membri Ón
domiciliat„ Ón Sighi∫oara, str. A. ™aguna nr. 13, ap. 4,    urm„toarea coponen˛„:
identificat„ cu B.I. seria M.S. nr. 101895, eliberat de       1. Popescu Gheorghe, nou ales, n„scut la data de
Poli˛ia Sighi∫oara la data de 14.08.2001.            7.04.1952 Ón comuna Dobriceni, jude˛ul V‚lcea, domiciliat
  Art. 7. Alege pre∫edintele prin vot secret pe o       Ón comuna Orle∫ti, jude˛ul V‚lcea, posesor al B.I. seria
perioad„ de 4 ani Ón persoana dlui Moldovan Viorel.       D.A. nr. 867478, eliberat de Mili˛ia Dr„g„∫ani Ón 1986,
                                av‚nd cod numeric personal 1520407381489, cet„˛ean
  Art. 8. Modific„ num„rul cenzorilor la un cenzor ∫i un
                                rom‚n, pre∫edinte al consiliului de administra˛ie;
supleant ∫i alege cenzori pe o perioad„ de 3 ani, ∫i
anume:                               2. Blejan Dumitru, nou ales, n„scut la data de
                                20.10.1956 Ón comuna Scundu, jude˛ul V‚lcea, domiciliat
  Cenzor: Ciucan Cristian, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
                                Ón comuna Scundu, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria
personal 1630609263501, n„scut Ón Sighi∫oara la data
                                VX nr. 123321, eliberat„ de Poli˛ia Dr„g„∫ani Ón 2003,
de 9.06.1963, cu domiciliul Ón Sighi∫oara, str. Barbu
                                cod numeric personal 1561020381463, cet„˛ean rom‚n,
Delavrancea nr. 1, expert contabil, se legitimeaz„ cu C.I.
                                membru al consiliului de administra˛ie;
seria MS nr. 281476.
                                  3. Blejan Damian, nou ales, n„scut la data de
  Cenzor supleant: Suteu Ioan, cet„˛ean rom‚n, cod
                                22.09.1968 Ón Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón
numeric personal 1540228263494, n„scut Ón Sighi∫oara
                                comuna Scundu, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria VX
la data de 28.02.1954, cu domiciliul Ón Sighi∫oara, str. M.
                                nr. 019017, eliberat„ de Poli˛ia Dr„g„∫ani Ón 2000, av‚nd
Viteazu nr. 36, ap. 15, contabil autorizat, se legitimeaz„
                                cod numeric personal 1680922381471, cet„˛ean rom‚n,
cu B.I. seri D.G. nr. 439568.
                                membru al consiliului de administra˛ie;
  Art. 9. Aprob„ regulamentul de ordine interioar„,
                                  4. CÓrstina Constantin, nou ales, n„scut la data de
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ∫i sistemul de
                                19.08.1962 Ón comuna Orle∫ti, jude˛ul V‚lcea, domiciliat
salarizare.
                                Ón comuna Orle∫ti, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria
  Art. 10. Aprob„ indemniza˛iile consiliului de
                                VX nr. 638376, eliberat„ de Poli˛ia Dr„g„∫ani Ón 1998,
administra˛ie ∫i ale cenzorilor, stabilindu-se la 10% fa˛„
                                av‚nd cod numeric personal 1620819381464, cet„˛ean
de salariul pre∫edintelui.                   rom‚n, membru al consiliului de administra˛ie;
  Art. 11. Aprob„ contractul de gestionare a
                                  5. Folea Gheorghe, nou ales, n„scut la data de
patrimoniului Óncheiat cu membrii consiliului de
                                15.02.1958 Ón comuna Orle∫ti, jude˛ul V‚lcea, domiciliat
administra˛ie.                         Ón comuna Orle∫ti, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria
  Art. 12. Pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor de       VX nr. 132693, eliberat„ de Poli˛ia Dr„g„∫ani, av‚nd cod
Ónregistrare la registrul comer˛ului se Ómputerniceste     numeric personal 1580215384208, cet„˛ean rom‚n,
consiliul de administra˛ie al societ„˛ii cooperative.      membru al consiliului de administra˛ie.
  (18/30.746)                           Mandatul administratorilor este pe o perioad„ de 4
               *                 ani. Comisia de cenzori are urm„toarea componen˛„:
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

  1. Nedelcu Liviu, nou ales, n„scut la data de         Se aprob„ ca doamna U˛„ Elisabeta s„ duc„ la
2.09.1929 Ón comuna Am„r„∫ti, jude˛ul V‚lcea, domiciliat    Óndeplinire prezenta hot„r‚re Ón termen de 15 zile de la
Ón Dr„g„∫ani, Str. Libert„˛ii nr. 5, jude˛ul V‚lcea, posesor  data adopt„rii, potrivit Legii nr. 1/2005.
al B.I. seria A.L. nr. 884580, eliberat de Poli˛ia Dr„g„∫ani   Art. 4. Prezenta hot„r‚re este obligatorie pentru to˛i
Ón 1976, av‚nd cod numeric personal 1290902381457,       membrii cooperatori, inclusiv pentru membrii cooperatori
cet„˛ean rom‚n, pre∫edinte plin.                care nu au luat parte la adunare sau au votat Ómpotriv„.
  2. Cimpoeru Marinela, nou ales, n„scut„ la data de       (19/30.748)
1.06.1978 Ón Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón                    *
comuna Scundu, jude˛ul V‚lcea, posesoare a B.I. seria
G.X. nr. 488792, eliberat de Poli˛ia Dr„g„∫ani, av‚nd cod     Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP HOREZU
numeric personal 2780601381467, cet„˛ean rom‚n,                Horezu, jude˛ul V‚lcea
membru supleant.
  Mandatul cenzorilor este pe o perioad„ de 3 ani.               HOT√R¬REA NR. 1
  Se aprob„ lista membrilor cooperatori, num„rul ∫i
                                           din 5 mai 2005
valoarea nominal„ a p„r˛ilor sociale.
  1. Se Ónfiin˛eaz„ urm„torul punct de lucru: magazin      Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
mixt Orle∫ti, satul Orle∫ti, comuna Orle∫ti, jude˛ul V‚lcea,  cooperatori, Óntrunit„ la data de 5.05.2005, ora 10,00, Ón
cod CAEN 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        sala Hanul Turistic Horezu, Ón prezen˛a a 57 de membri
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse       cooperatori, Ón temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr.
alimentare, b„uturi ∫i tutun.                 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, Ón
  2. Se radiaz„ urm„toarele puncte de lucru:         unanimitate de voturi hot„r„∫te:
  - magazin mixt Scundu, satul Scundu, comuna          Art. 1. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune a
Scundu, jude˛ul V‚lcea, cod CAEN 5541 - cafenele ∫i      consiliului de administra˛ie ∫i Óncetarea mandatului
baruri f„r„ spectacol; 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón      administratorilor, precum ∫i a cenzorilor.
magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„ de        Art. 2. Se aprob„ modificarea statutului, astfel: se
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; proprietatea firmei;   schimb„ denumirea din cooperativ„ de consum Ón
  - magazin mixt Scundu, satul Vr„me∫ti, comuna       CONSUMCOOP HOREZU Societate Cooperativ„, jude˛ul
Scundu, jude˛ul V‚lcea, cod CAEN 5211 - comer˛ cu       V‚lcea, cu acela∫i sediu social; valoarea p„r˛ii sociale este
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare        de 200.000 lei ∫i capitalul social este de 13.800.000 lei,
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;     corespunz„tor unui num„r de 69 p„r˛i sociale.
1581 - produse de panifica˛ie ∫i patiserie; proprietatea     Consiliul de administra˛ie este format din 7 (∫apte)
firmei;                            membri, av‚nd urm„toarea componen˛„:
  - magazin mixt Scundu, satul Cr‚ngu, comuna          - Tomescu I. Gabriel - pre∫edintele consiliului de
Scundu, jude˛ul V‚lcea, cod CAEN 5211 - comer˛ cu       administra˛ie (reales);
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare         - B‚scu I. Stelian - membru al consiliului de
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;     administra˛ie (reales);
proprietatea firmei.                       - Bu∫e N. Nicolae Stelian - membru al consiliului de
  Se codific„ obiectul de activitate potrivit codului    administra˛ie (reales);
CAEN/2002, o dat„ cu stabilirea domeniului principal 521     - Dragu Gh. Ionel - membru al consiliului de
- comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, ∫i a     administra˛ie (reales);
activit„˛ii principale, fiind: 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón   - Gheorghescu Ion - membru al consiliului de
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de      administra˛ie, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón localitatea
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.             Vaideeni, jude˛ul V‚lcea, n„scut la data de 1.09.1948 Ón
  Art. 3. Se aprob„ con˛inutul contractului de        localitatea Vaideeni, jude˛ul V‚lcea, posesor al B.I. seria
administrare ∫i criteriile de performan˛„ pentru        VX nr. 081936, eliberat de Poli˛ia Horezu la data de
administratori ∫i se mandateaz„ domnul Popescu         11.04.2002, cod numeric personal 1480901382751;
Gheorghe, s„ semneze contractul de administrare Ón        - Govoreanu N. Victor - membru al consiliului de
numele adun„rii generale cu membrii consiliului de       administra˛ie (reales);
administra˛ie.                          - Popescu T. Daniel - membru al consiliului de
  Se aprob„ asocierea la uniunea jude˛ean„ a         administra˛ie (reales).
societ„˛ilor cooperative de consum ∫i asocierea la        Durata mandatului pentru consiliul de administra˛ie
societatea cooperativ„ de consum de gradul 2, conform     este de 4 (patru) ani.
ofertei de participare f„cute de FEDERALCOOP.           Comisia de cenzori are urm„toarea componen˛„:
  Se aprob„ delega˛ii la adunarea general„ pentru        - T„taru I. Petre - cenzor (reales);
Ónfiin˛area societ„˛ii cooperative de gradul 2, c‚t ∫i a     - Vladu C. Vetu˛a - cenzor (reales);
uniunii jude˛ene, Ón num„r de 1, astfel: Folea Gheorghe.     - Ionescu M. Ion - cenzor (reales).
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005              15

  Cenzori suplean˛i: Avram Cristina, B„lu˛oiu Maria,             Societatea Cooperativ„
Belciu Gheorghe Cornel.                            FEDERALCOOP V¬LCEA
  Durata mandatului pentru comisia de cenzori este de           R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea
3 (trei) ani.
  Se aprob„ lista membrilor cooperatori semnat„ de               HOT√R¬REA NR. 1
pre∫edintele consiliului de administra˛ie cu datele de               din 16 iunie 2005
identificare pentru fiecare membru cooperator cu num„rul
∫i valoarea p„r˛ilor sociale.                   Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
  Se aprob„ func˛ionarea urm„toarelor puncte de lucru:    cooperatori, Óntrunit„ Ón data de 16 iunie 2005, ora
  - Birouri firm„, Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 53 -   11,00, la Motel Topolog, Ón prezen˛a a 104 membri
cod 7483;                           delega˛i, adic„ 97,19%, Ón temeiul prevederilor art. 117
  - Motel Horezu, str. C„pitan Mald„r nr. 1, cod 5510;    din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
  - Cofet„rie Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 53 - cod   coopera˛iei, Ón unanimitate de voturi hot„r„∫te:
5224;                               Art. 1. Se aprob„ desc„racarea de gestiune a
  - Restaurant Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 53 - cod   consiliului de administra˛ie ∫i Óncetarea mandatului
5530;                             administratorilor, precum ∫i al cenzorilor.
  - Brut„rie Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 53 - cod     Art. 2. Se aprob„ oferta transmis„ de c„tre
1581;                             Federalcoop c„tre cooperativele de consum pentru
  - Depozit pentru materiale de construc˛ii, Horezu, str.  constituirea capitalului social al FEDERALCOOP V¬LCEA
C. Br‚ncoveanu nr. 15 - cod 5153;               Societate Cooperativ„ de gradul 2.
  - Magazin Ur∫ani 1, Horezu, satul Ur∫ani nr. 22, cod     Art. 3. Se aprob„ transferul urm„toarelor bunuri
5211, 5222, 5224;                       mobile ∫i imobile c„tre viitoarea U.J.C.C. V¬LCEA: sediul
  - Magazin Ur∫ani 2, Horezu, satul Ur∫ani nr. 133,     central FEDERALCOOP, R‚mnicu V‚lcea, strada Carol I
jude˛ul V‚lcea, cod 5211, 5221, 5222, 5223, 5224, 5233,    nr. 1, jude˛ul V‚lcea; cas„ vacan˛„ Mamaia, sat de
5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248;        vacan˛„ Mamaia, jude˛ul Constan˛a; cas„ Bucure∫ti,
  - Bar Horezu, satul Ur∫ani nr. 22, jude˛ul V‚lcea, cod   Bucure∫ti, Bdul Gloriei nr. 53, sectorul 1; brut„rie
5540;                             Voineasa, comuna Voineasa, jude˛ul V‚lcea; autoturism
  - Magazin M„ld„re∫ti de Sus, comuna M„ld„re∫ti, cod    Cielo; alte bunuri mobile + obiecte inventar, mobilier
5211, 5222, 5224, 5227;                    sediu central.
  - Magazin Ote∫ani - prim„rie, comuna Ote∫ani, cod       Art. 4. Se aprob„ schimbarea formei juridice a
5211, 5222, 5224.                       FEDERALCOOP V¬LCEA Ón societate cooperativ„ de
  Se aprob„ ca modific„rile statutului s„ se fac„      gradul 2.
printr-un act constitutiv semnat de pre∫edintele consiliului   Art. 5. Se aprob„ modificarea statutului, astfel: se
de administra˛ie care s„ nu con˛in„ dispozi˛ii contrare    schimb„ denumirea din FEDERALCOOP V¬LCEA Ón
Legii nr. 1/2005.                       FEDERALCOOP V¬LCEA Societate Cooperativ„ de
  Art. 3. Se aprob„ con˛inutul contractului de        Gradul 2, jude˛ul V‚lcea, cu acela∫i sediu social;
administrare ∫i criteriile de performan˛„ pentru        valoarea p„r˛ii sociale este de 2.450.000 lei ∫i capitalul
administratori ∫i se mandateaz„ domnul Dobrin Nicolae     social 112.700.000 lei, corespunz„tor unui num„r de 46
s„ semneze contractul de administrare Ón numele        p„r˛i sociale; consiliul de administra˛ie este format din
adun„rii generale cu membrii consiliului de administra˛ie.   7 membri, Ón urm„toarea componen˛„:
  Se aprob„ asocierea la uniunea jude˛ean„ a          1. C‚rcumaru Georgeta, reales, pre∫edinte;
societ„˛ilor cooperative de consum ∫i asocierea la        2. C‚rstea C„lin, nou ales, n„scut la data de
societatea cooperativ„ de consum de gradul 2, conform     1.01.1957 Ón Vaideeni, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón
ofertei de participare f„cute de FEDERALCOOP.         Horezu, str. T. Vladimirescu, bl. R1, sc. B, ap. 4, jude˛ul
  Se aprob„ delega˛ii la adunarea general„ pentru      V‚lcea, posesor al C.I. seria VX nr. 044833, eliberat„ de
Ónfiin˛area societ„˛ii cooperative de gradul 2, c‚t ∫i a    Poli˛ia Horezu, av‚nd cod numeric personal
uniunii jude˛ene, Ón num„r de 5 (cinci), astfel: Tomescu    1570101382740, cet„˛ean rom‚n, membru;
Gabriel, Gheorghescu Ion, C‚rstea C„lin, Popescu Daniel      3. Mazilu Nicolae, nou ales, n„scut la data de
∫i M„rgineanu Elena.                      30.03.1955 Ón L„de∫ti, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón
  Se aprob„ ca dl Popescu Daniel s„ duc„ la         comuna L„de∫ti, jude˛ul V‚lcea, posesor al B.I. seria
Óndeplinire prezenta hot„r‚re Ón termen de 15 zile de la    D.K. nr. 170784, eliberat de Poli˛ia Horezu, av‚nd cod
data adopt„rii, potrivit Legii nr. 1/2005.           numeric personal 1550330382745, cet„˛ean rom‚n,
  Art. 4. Prezenta hot„r‚re este obligatorie pentru to˛i   membru;
membrii cooperatori, inclusiv pentru membrii cooperatori     4. Slabu Ionel, nou ales, n„scut la data de
care nu au luat parte la adunare sau au votat Ómpotriv„.    21.02.1949 Ón L„de∫ti, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón
  (20/30.749)                        L„de∫ti, jude˛ul V‚lcea, posesor al B.I. seria B.K.
               *                 nr. 895984, eliberat de Poli˛ia Horezu, av‚nd cod
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

numeric personal 1490221382761, cet„˛ean rom‚n,       municipiul Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea; depozit ambalaje
membru;                           Dr„g„∫ani + teren, municipiul Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea;
  5. Cump„na∫u Silvin, nou ales, n„scut la data de     376 m 2 teren depozite R‚mnicu V‚lcea, municipiul
18.07.1951 Ón Berbe∫ti, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón    R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea.
R‚mnicu V‚lcea, str. Carol I, nr. 1, bl. COOP, sc. A, ap.    3. Se aprob„ Ónchirierea brut„riei B„beni din Strada
9, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria VX nr. 108208,   Petrolului nr. 119, jude˛ul V‚lcea. Dac„ nu exist„ cereri
eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea, av‚nd cod numeric    de Ónchiriere acest punct de lucru se va vinde.
personal 1510718384194, cet„˛ean rom‚n, membru;         Art. 10. Se aprob„ men˛inerea ipotecii asupra
  6. Tomescu Gabriel, reales, membru;           imobilului pentru creditul angajat la Banca Carpatica.
  7. Neciu Dumitru, reales, membru, ∫i            Art. 11. Prezenta hot„r‚re este obligatorie pentru to˛i
  Comisia de cenzori Ón urm„toarea componen˛„:       membrii cooperatori, inclusiv pentru membrii cooperatori
  1. T„taru Petre, reales, pre∫edinte plin;        care nu au luat parte la adunare sau au votat Ómpotriv„.
  2. Vasile V. Vasile, nou ales, n„scut la data de       (21/30.750)
14.06.1954 Ón comuna P‚rscov, jude˛ul Buz„u, domiciliat                  *
Ón R‚mnicu V‚lcea, Calea lui Traian nr. 114, bl. L, sc.
G, ap. 7, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria VX nr.         Societatea Cooperativ„ de Consum
128960, eliberat„ de Poli˛ia V‚lcea, av‚nd cod numeric           CONSUMCOOP BŒRNOVA
personal 1540614384194, cet„˛ean rom‚n, membru                B‚rnova, jude˛ul Ia∫i
supleant.
  Mandatul administratorilor este pe o perioad„ de 4 ani           HOT√R√REA NR. 2
∫i mandatul cenzorilor pe o perioad„ de 3 ani.
                                      din data de 19 mai 2005
  Se aprob„ lista membrilor cooperatori, num„rul ∫i
                                     a adun„rii generale extraordinare
valoarea nominal„ a p„r˛ilor sociale.
  Se codific„ obiectul de activitate potrivit codului     Adunarea general„ extraodinar„ a membrilor
CAEN/2003, o dat„ cu stabilirea domeniului principal: 553  CONSUMCOOP BŒRNOVA, Óntrunit„ la data de
- restaurante; 5530 - restaurante.              19.05.2005, ora 11,00 la sediul cooperativei Ón prezen˛a
  Art. 6. Se aprob„ con˛inutul contractului de       a 23 membri cooperatori, Ón temeiul prevederilor art. 117
administrare ∫i criteriile de performan˛„ pentru       din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
administratori ∫i se mandateaz„ domnul C‚rstea C„lin s„   coopera˛iei, hot„r„∫te:
semneze contractul de administrare Ón numele adun„rii      Ca urmare a aprob„rii modific„rii denumirii
generale cu membrii consiliului de administra˛ie.      cooperativei Ón Societate Cooperativ„ de Consum
  Art. 7. Se aprob„ asocierea la uniunea jude˛ean„ a    CONSUMCOOP BŒRNOVA, se aprob„ Ónfiin˛area
coopera˛iei de consum ∫i se mandateaz„ doamna        punctelor de lucru:
C‚rciumaru Georgeta s„ semneze actul constitutiv ∫i       - Magazin B‚rnova - spa˛iu magazin universal;
statutul uniunii la care se asociaz„.              - Magazin ABC B‚rnova - spa˛iu parter bloc;
  Art. 8. Se aprob„ mandatarea pre∫edintelui consiliului   - Magazin Pietr„rie - spa˛iu chio∫c alimentar, sat
de administra˛ie ∫i a membrilor consiliului de        Pietr„rie;
administra˛ie, pentru Óndeplinirea procedurilor de       - Magazin P„un - spa˛iu magazin P„un, sat P„un;
Ónregistrare la registrul comer˛ului, Ón termen de 15 zile   - Magazin Todirel - spa˛iu magazin sat Todirel;
de la data adopt„rii, potrivit Legii nr. 1/2005.        - Bufet B‚rnova - spa˛iu magazin universal;
  Art. 9. Punctele de lucru r„m‚n acelea∫i, cu        - Bufet ABC B‚rnova - spa˛iu parter bloc.
urm„toarele men˛iuni: se radiaz„ urm„toarele puncte de     Av‚nd Ón vedere faptul c„ magazinul P„un ∫i
lucru:                            magazinul Todirel sunt Ónchiriate p‚n„ la data de
  - Brut„ria B„beni, B„beni, Str. Petrolului nr. 119,   31.12.2005, cu posibilitate de prelungire a contractelor de
jude˛ul V‚lcea, cod CAEN 1581 - fabricarea p‚inii,      Ónchiriere, se vor autoriza doar:
fabricarea produselor de patiserie, propietatea firmei;     - Magazinul B‚rnova;
  - Magazin Venus, R‚mnicu V‚lcea, str. Carol I, nr. 1,    - Magazinul ABC B‚rnova;
parter, jude˛ul V‚lcea, cod CAEN 5212 - comer˛ cu
                                - Magazinul Pietr„rie;
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                                - Bufet B‚rnova;
predominant„ de produse nealimentare, proprietatea
                                - Bufet ABC B‚rnova.
firmei.
                                Œmputernicim pe dna BrÓnzanu Emilia pentru a se
  2. Se aprob„ scoaterea la v‚nzare a urm„toarelor
                               ocupa de documenta˛ia necesar„ Ónfiin˛„rii punctelor de
imobiliz„ri corporale: depozit mixt Lotru, ora∫ul Brezoi,
                               lucru ∫i a semna documenta˛ia necesar„.
jude˛ul V‚lcea; central„ termic„ B„beni, ora∫ul B„beni,
jude˛ul V‚lcea; cl„dire b„uturi r„coritoare B„beni, ora∫ul    (22/30.751)
B„beni, jude˛ul V‚lcea; 4 bar„ci metalice Dr„g„∫ani,                   *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005                17

      Societatea Cooperativ„ de Consum                Societatea Cooperativ„ de Consum
        CONSUMCOOP BELCE™TI                      CONSUMCOOP PODU ILOAIEI
       comuna Belce∫ti, jude˛ul Ia∫i                   Podu Iloaiei, jude˛ul Ia∫i

          HOT√R¬REA NR. 1                         HOT√R¬REA NR. 1
        din data de 24 mai 2005                     din data de 19 mai 2005
      a adun„rii generale extraordinare                a adun„rii generale extraordinare
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
CONSUMCOOP BELCE™TI, Óntrunit„ la data de
                                CONSUMCOOP PODU ILOAIEI, Óntrunit„ la data de
24.05.2005, orar 11, la sediul cooperativei Ón prezen˛a a
                                19.05.2005, ora 9,00, la sediul unit„˛ii Ón prezen˛a a 37
37 membri cooperatori, Ón temeiul prevederilor art. 117
                                membri cooperatori, Ón temeiul prevederilor art. 117 din
din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
                                Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
coopera˛iei, hot„r„∫te:
                                coopera˛iei, hot„r„∫te:
  • Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii Cooperative
                                  • Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii Cooperative
de Consum CONSUMCOOP BELCE™TI, Ón conformitate
                                de Consum CONSUMCOOP PODU ILOAIEI, Ón
cu prevederile Legii nr. 1/2005.
                                conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005.
  • Aprob„ majorarea capitalului social de la 2.000.000
lei la 6.300.000 lei prin cre∫terea num„rului de p„r˛i       • Aprob„ majorarea capitalului social de la 2.000.000
sociale ∫i admiterea de noi membri cooperatori.         lei la 10.000.000 lei prin cre∫terea num„rului de p„r˛i
  • Aprob„ schimbarea denumirii Cooperativei de        sociale ∫i/sau admiterea de noi membri cooperatori.
Consum CONSUMCOOP BELCE™TI Ón Societatea             • Aprob„ schimbarea denumirii Cooperativei de
Cooperativ„ de Consum de gradul 1 - CONSUMCOOP         Consum CONSUMCOOP PODU ILOAIEI Ón Societatea
BELCE™TI.                            Cooperativ„ de Consum de gradul 1 - CONSUMCOOP
  • Mandatarea domnului Minea Toma, membru al         PODU ILOAIEI.
consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de   • Mandatarea domnului Rotaru Gheorghe, membru al
Ónregistrare la registrul comer˛ului ∫i publicare Ón      consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de
Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.          Ónregistrare la registrul comer˛ului ∫i publicare Ón
  • Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de     Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.
administra˛ie pentru perioada 2005 - 2009 ∫i a comisiei       • Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
de cenzori pentru perioada 2005 - 2008 (conform anexei     administra˛ie pentru perioada 2005 - 2009 ∫i a comisiei
nr. 2).                             de cenzori pentru perioada 2005 - 2008 (conform anexei
  • Aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i  nr. 2).
a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.        • Aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i
  • Mandatarea dnei Roman Maria s„ semneze          a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
                                  • Mandatarea dnei Comandaru Carmen s„ semneze
membrii consiliului de administra˛ie.
                                contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
  • Aprobarea asocierii la U.J.C.C. Ia∫i.
                                membrii consiliului de administra˛ie.
  • Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
                                  • Aprobarea asocierii la U.J.C.C. Ia∫i.
gradul 2 conform ofertei de participare f„cute de
FEDERALCOOP Ia∫i.                         • Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
  • Mandatarea dlui Minea Toma s„ semneze, Ón fa˛a      gradul 2 conform ofertei de participare f„cute de
notarului public, actul de constituire a uniunii jude˛ene.   FEDERALCOOP Ia∫i.
  • Aprobarea alegerii a 2 delega˛i care s„ participe la     • Mandatarea dlui Rotaru Gheorghe s„ semneze Ón
adunarea general„ a U.J.C.C. Ia∫i ∫i a cooperativei de     fa˛a notarului public actul de constituire a uniunii
gradul 2 FEDERALCOOP Ia∫i.                   jude˛ene.
  • Aprob„ delegarea competen˛ei privind Óncheierea de      • Aprobarea alegerii a 2 delega˛i care s„ participe la
contracte de Ónchiriere ∫i cooperare, precum ∫i pentru     adunarea general„ a U.J.C.C. Ia∫i ∫i a cooperativei de
deschiderea sau Ónchiderea punctelor de lucru consiliului    gradul 2 FEDERALCOOP Ia∫i.
de administra˛ie al societ„˛ii.                  • Aprob„ delegarea competen˛ei privind Óncheierea de
  • Extinderea obiectelor de activitate cu urm„toarele    contracte de Ónchiriere ∫i cooperare, precum ∫i pentru
coduri: 5111, 5155, 5223, 5262, 5263, 5541, 6024, 7032,     deschiderea sau Ónchiderea punctelor de lucru consiliului
9234, 9305, 7020, 5511, 5273, 5272, 5271, 5246, 5245,      de administra˛ie al societ„˛ii.
5132, 5131.                            • Extinderea obiectelor de activitate cu urm„toarele
  (23/30.752)                         coduri: 1740, 2030, 5111, 5155, 5212, 5221, 5223, 5227,
               *                 5248, 5262, 5263, 6024, 6312, 5540, 7032.
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

  • Aprob„ noul sediu social al unit„˛ii situat Ón comuna       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
Podu Iloaiei, ™oseaua Na˛ional„, bl. 9, sc. A, parter,             PRESTAREA PA™CANI
jude˛ul Ia∫i.                                  Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i
  (24/30.753)
                                          HOT√R¬REA NR. 1
               *
                                         din data de 9.06.2005
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
           TRYTEX IA™I                 Av‚nd Ón vedere:
          Ia∫i, jude˛ul Ia∫i               - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
                                coopera˛iei;
          HOT√R¬REA NR. 1                 - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
                                propriu;
  Adunarea general„ extrarodinar„ de reorganizare a
Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti Mici TRYTEX Ón baza Legii       - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,   data de 9.06.2005,
Óntrunit„ Ón data de 10.06.2005, ora 17,00, la sediul din     adunarea general„ a Societ„˛ii Cooperative
Ia∫i, str. Arcu nr. 1, bl. T3, jude˛ul Ia∫i, conform ordinii  Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAREA PA™CANI hot„r„∫te:
de zi stipulate Ón convocator, hot„r„∫te:             Art. 1. Aprob„ modific„rile la statutul propriu Ón baza
  1. Aprob„, Ón unanimitate, preluarea patrimoniului      Legii nr. 1/2005, reorganizarea societ„˛ii cooperatiste
Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti Mici TRYTEX, de c„tre        me∫te∫ug„re∫ti, prin modificarea denumirii ∫i formei de
Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1       organizare, Ón Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
TRYTEX, constituit din capitalul social Ón numerar, Ón     de gradul 1 - prescurtat S.C.M. GR 1 PRESTAREA, care
valoare de 500 milioane lei, cu datele prev„zute Ón actul    se constituie pe o perioad„ nedeterminat„.
constitutiv autentificat cu nr. 12 ∫i contractul de         Art. 2. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii
administrare a patrimoniului, anexate la dosar.         cooperative me∫te∫ug„re∫ti, constituit prin preluarea
  2. Aprob„, Ón unanimitate, prin vot deschis,         activului ∫i pasivului de la SOCOM PRESTAREA
schimbarea formei juridice ∫i a denumirii Societ„˛ii      PA™CANI a capitalului social subscris ∫i v„rsat Ón
Cooperative TRYTEX C.M.M. Ón Societate Cooperativ„       valoare de 155 milioane lei, a num„rului de p„r˛i sociale
Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1 TRYTEX, cu acela∫i sediu      atribuite fiec„rui membru cooperator la data desf„∫ur„rii
social, Ia∫i, str. Arcu nr. 1, bl. T3, jude˛ul Ia∫i.      adun„rii generale, precum ∫i a modului de formare a
  3. Alege, prin vot secret unanim, Ón func˛ia de:       capitalului social, conform tabelului din anexa la actul
  - cenzor, dna Rachieru Melania, expert contabil -      constitutiv (statut).
carnet nr. 16252, cu domiciliul Ón Ia∫i, ∫os. P„curari nr.     Art. 3. Aprob„ nivelul minim al capitalului social
65, bl. 480A, sc. A, et. 1, ap. 7, av‚nd cod numeric      subscris ∫ v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la
personal 2580617227784, n„scut„ Ón comuna Bivolari,       valoarea de 5.000.000 lei ∫i nivelul unei p„r˛i sociale la
jude˛ul Ia∫i, la data de 17.06.1958, care se legitimeaz„    valoarea de 100.000 lei.
prin C.I. seria MX nr. 088479, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la
                                  Art. 4. Aprob„ alegerea prin vot secret Ón func˛ia de
data de 11.10.1999;
                                administrator  unic  al  Societ„˛ii  Cooperative
  - cenzor supleant, dna Moldovan Georgeta, domiciliat„    Me∫te∫ug„re∫ti gradul 1 PRESTAREA PA™CANI, pe o
Ón Ia∫i, str. Sarmisegetuza nr. 12, bl. Q1, sc. D, ap. 3,    perioad„ de 4 ani, a dlui Gafton Ioan.
jude˛ul Ia∫i, av‚nd cod numeric personal 2520405221161,
                                  Art. 5. Aprob„ cenzorul societ„˛ii Ón persoana ec.
n„scut„ Ón comuna Vl„deni, jude˛ul Ia∫i, la data de
                                Poputoaia Dorina, iar ca supleant Ivan Anica, ale∫i
5.04.1952, care se legitimeaz„ prin C.I. seria MX nr.
                                pentru o perioad„ de 3 ani.
488727, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 8.09.2004.
                                  Art. 6. Aprob„ actualizarea clasific„rii activit„˛ilor
  4. Alege prin vot secret majoritar, cu 13 voturi pentru
                                societ„˛ii ∫i extinderea obiectului de activitate cu
∫i 1 Ómpotriv„ Ón func˛ia de administrator unic, pre∫edinte
al Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti de gradul 1      urm„toarele activit„˛i: 1752; 2051; 2522; 3615; 4030;
TRYTEX, pe dna Lupu∫oru Ana-Maria, cet„˛ean rom‚n,       5010; 5050; 5224; 5225; 5226; 5233; 5247; 5272; 5273;
domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Ralet Dimitrie nr. 7, sc. A, et. 4,  5274; 5530; 5540; 7430; 9271; 9302; 9304.
ap. 15, jude˛ul Ia∫i, av‚nd cod numeric personal          Art 7. Se Ómputernice∫te dl Gafton Ioan pentru
2720717221297, n„scut„ Ón Ia∫i, la data de 17.07.1972,     Óndeplinirea formalit„˛ilor de Ónregistrare la Oficiul
care se legitimeaz„ prin C.I. seria MX nr. 150999.       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ia∫i.

  (25/30.754)                           (26/30.755)
               *                               *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005                19

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                Societatea Cooperativ„ de Consum
            METALUL                           FEDERALCOOP IA™I
          Ia∫i, jude˛ul Ia∫i                        Ia∫i, jude˛ul Ia∫i

            HOT√R¬RE                           HOT√R¬REA NR. 1

        din data de 9 iunie 2005                      din data de 3.06.2005
       a adun„rii generale extraordinare                a adun„rii generale extraordinare

  Adunarea general„ extrarodinar„ a Cooperativei          Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
Me∫te∫ug„re∫ti METALUL C.M. IA™I, Óntrunit„ Ón data de      FEDERALCOOP IA™I, Óntrunit„ Ón data de 3.06.2005,
9 iunie 2005, la sediul unit„˛ii din Ia∫i, str. Octav B„ncil„   ora 9,00, la Hanul Turistic T‚rgu Frumos, jude˛ul Ia∫i, Ón
nr. 3, jude˛ul Ia∫i, Ón prezen˛a membrilor cooperatori, Ón    prezen˛a a 86 membri, Ón temeiul prevederilor art. 120
temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea     din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:              coopera˛iei, hot„r„∫te:
 1. Aprob„ schimbarea denumirii societ„˛ii din           • Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii Cooperative
Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ METALUL C.M., Ón           de Consum de gradul 2 FEDERALCOOP IA™I, Ón
Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ gradul 1          conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005.
METALUL S.C.M.                            • Aprobarea major„rii capitalului social de la
  2. Hot„r„∫te valoarea unei p„r˛i sociale la 100.000 lei    39.000.000 lei la 48.000.000 lei, prin admiterea de noi
(10 lei) ∫i un capital social minim de 7.000.000 lei (700     membri cooperatori persoane fizice ∫i cre∫terea num„rului
lei).                               de p„r˛i sociale subscrise.
  3. Aprob„ modific„rile la statutul Cooperativei          • Aprobarea schimb„rii denumirii Federalei Teritoriale
Me∫te∫ug„re∫ti METALUL C.M., conform prevederilor legii      a Cooperativelor de Consum Ia∫i Ón Societate
∫i statutului-cadru.                       Cooperativ„ de Consum de gradul 2 FEDERALCOOP
                                 IA™I.
  4. Hot„r„∫te stabilirea num„rului de membri ai
consiliului de administra˛ie - 5 membri, a cenzorilor - un      • Mandatarea dlui Curelaru Eugen, pre∫edinte al
cenzor ∫i un supleant, ai consiliului social - 2 membri.     consiliului de administra˛ie, s„ semneze Ón fa˛a notarului
                                 public actul constitutiv al societ„˛ii cooperative.
  5. Hot„r„∫te indemniza˛ia consiliului de administra˛ie
la suma de 500.000 lei (50 lei) net.                 • Mandatarea dnei Boghian Gabriela Mihaela s„
                                 Óndeplineasc„ procedurile de Ónregistrare la Oficiul
  6. Hot„r„∫te c„ societatea poate func˛iona cu un
                                 Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ia∫i ∫i publicarea Ón
num„r minim de 5 cooperatori ∫i 300.000.000 lei (30.000
                                 Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.
lei) capital social.
                                  • Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
  7. Alegerea prin vot secret a pre∫edintelui, membrilor
                                 Coopera˛iei de Consum Ia∫i.
consiliului de administra˛ie, cenzorilor ∫i consiliului social:
                                   • Mandatarea dlui Curelaru Eugen s„ semneze Ón fa˛a
  1. Anghel Teodor, pre∫edinte;
                                 notarului public actul constitutiv ∫i statutul Uniuni
  2. Iliescu Eugen, cons. adm.;                 Jude˛ene la care se asociaz„ Societatea Cooperativ„ de
  3. ™tefan Cornel, cons. adm.;                 Consum de gradul 2 FEDERALCOOP IA™I.
  4. Jirlaianu Nicolae, cons. adm.;                 • Aprobarea alegerii a 30 de delega˛i care s„ participe
  5. Beceriu Ioan, cons. adm.;                  la adunarea general„ de constituire a Uniunii Jude˛ene a
                                 Coopera˛iei de Consum Ia∫i.
  1. Dau Elena, cenzor;
                                   • Extinderea obiectului de activitate cu urm„toarele
  2. Panciuc Doina, supleant.
                                 domenii secundare de activitate corespunz„tor codurilor:
  1. Maticiuc Elena, cons. social;                5511; 5541; 5542; 9234.
  2. Dobrin Olga, cons. social.                   • Aprob„ delegarea competen˛elor privind Óncheierea
  8. Aprob„ mandatarea pre∫edintelui Ón persoana dlui      contractelor de Ónchiriere, asociere, cooperare, precum ∫i
Anghel Teodor de a reprezenta ∫i semna actele oficiale      Ónchiderea sau deschiderea punctelor de lucru c„tre
ale Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti gradul 1        consiliul de administra˛ie al societ„˛ii cooperative.
METALUL.                               • Restr‚ngerea obiectului de activitate al societ„˛ii cu
  9. Hot„r„∫te ratificarea contractelor de Ónchiriere ∫i     activitatea de investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i
contractelor de gestiune ale consiliului de administra˛ie.    persoanelor, cod CAEN 7460.
  (27/30.756)                            (28/30.757)
                *                                *
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„            Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
           CYCLON IA™I                         CONSTRUCTORUL
          Ia∫i, jude˛ul Ia∫i                      Ia∫i, jude˛ul Ia∫i

            HOT√R¬RE                            HOT√R¬RE
        din data de 18.06.2005                     din data de 26.05.2005
      a adun„rii generale extraordinare               a adun„rii generale extraordinare
  Av‚nd Ón vedere:                        Œn temeiul art. 43 din Legea nr. 1/2005 privind
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea   organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, adunarea
coopera˛iei;                          general„ extraordinar„ a SCA CONSTRUCTORUL a
  - prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 66/1990, care  hot„r‚t urm„toarele:
r„m‚n Ón vigoare p‚n„ la Ómplinirea termenului din lege      1. Se aprob„ situa˛ia patrimoniului ∫i a num„rului
privind reorganizarea organiza˛iilor cooperative;       p„r˛ilor sociale pentru fiecare membru cooperator.
  - hot„r‚rea Congresului Extraordinar al Coopera˛iei      2. Se adopt„ noul act constitutiv care a fost Óntocmit
Me∫te∫ug„re∫ti din data de 10 mai 2005;            Ón conformitate cu statutul-cadru adoptat de congresul
  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul   UCECOM din data de 10 mai 2005 ∫i cu prevederile
propriu;                            cuprinse Ón Legea nr. 1/2005, de organizare ∫i
  - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din  func˛ionare a coopera˛iei.
data de 18.06.2005, hot„r„∫te:                   3. Se aprob„ modificarea formei juridice din
  Art. 1. Aprob„ schimbarea formei juridice a        Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ pe Ac˛iuni
Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti Mici CYCLON Ón Societatea     CONSTRUCTORUL IA™I Ón Societatea Cooperativ„
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1 CYCLON IA™I.      Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1 CONSTRUCTORUL.
  Art. 2. Aprob„ noua denumire: Societatea Cooperativ„      4. Se stabile∫te valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale
Me∫te∫ug„reasc„ CYCLON IA™I.                  la suma de 220.000 lei, respectiv 22 lei noi, ob˛inut„ din
  Art. 3. Aprob„ statutul Societ„˛ii Cooperative       transformarea ac˛iunilor Ón p„r˛i sociale.
Me∫te∫ug„re∫ti CYCLON IA™I, Ón baza statutului-cadru al      5. Se stabile∫te valoarea capitalului social al fiec„rui
Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti adoptat la        cooperator la suma minim„ de 5.000.000 lei, respectiv
Congresul Extraordinar al Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti din    500 lei noi, din care 30% se vor depune Ón termen de
data de 10 mai 2005 ∫i a Legii nr. 1/2005.           15 zile de la adunarea general„, iar diferen˛a se va
  Art. 4. Aprob„ situa˛ia patrimoniului Societ„˛ii      achita p‚n„ la data de 28.02.2006 Ón conformitate cu art.
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti CYCLON IA™I, a capitalului     24 din Legea nr. 1/2005, Ón caz contrar cei care nu
social subscris ∫i v„rsat, a num„rului de p„r˛i sociale    respect„ aceasta hot„r‚re vor pierde dreptul de-a fi
pentru fiecare membru cooperator la data desf„∫ur„rii     cooperatori.
adun„rii generale, precum ∫i a modului de formare a        6. Administrarea Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
capitalului social.                      - gradul 1 - CONSTRUCTORUL se va face prin
  Art. 5. Adunarea general„ extraordinar„ a hot„r‚t     intermediul pre∫edintelui ales Ón persoana dlui ing. Paul
factorii de r„spundere Ón urm„toarea componen˛„:        Gheorghe Moruzi, care Óndepline∫te toate condi˛iile
  a) administrator unic: Cre˛u Vasile;            prev„zute de Legea nr. 1/2005, precum ∫i al consiliului
  b) comisia de cenzori: Florea Virginia, supleant      de administra˛ie compus din:
Leanca Ruxandra, precum ∫i remunerarea acestora.          1. ing. Moruzi Paul Gheorghe;
  Art. 6. Se aprob„ criteriile de performan˛„ care sunt     2. ec. Mocanu Virgil;
anex„ a contractului de administrare ∫i gestionare a        3. Axinte Mihai;
patrimoniului Óncheiat cu pre∫edintele societ„˛ii.         4. Marian Eugenia;
  Art. 7. Aprob„ ca Societatea Cooperativ„            5. Ciobanu Eugen.
Me∫te∫ug„reasc„ CYCLON IA™I s„ func˛ioneze cu un          7. Adunarea general„ a hot„r‚t ca cenzorul principal
num„r minim de 5 membri cooperatori ∫i cu un capital      s„ fie dl Isachi Radu, care se legitimeaz„ cu B.I. seria
social minim de 5.000.000 lei.                 B.R. nr. 257631, cod numeric personal 1421007221157,
  Art. 8. Aprob„ nivelul minim al capitalului social     ∫i cenzor supleant dna Bugiu Maria.
subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la      8. S-a aprobat Óncetarea calit„˛ii de membru asociat la
valoarea de 5.000.000 lei ∫i nivelul unei p„r˛i sociale la   CMM INSTALAfiII, care s-a transformat Óntr-o alt„ unitate.
valoarea de 100.000 lei.                      9. S-a aprobat afilierea Societ„˛ii Cooperative
  Art. 9. Œn conformitate cu art. 89 din Legea nr.      Me∫te∫ug„re∫ti CONSTRUCTORUL IA™I la Uniunea
1/2005, s-a aprobat asocierea Ón mod liber ∫i voluntar la   Jude˛ean„ a Cooperativelor Me∫te∫ug„re∫ti.
U.J.C.M. Ia∫i.                           10. S-a aprobat salariul pentru pre∫edinte ∫i contabil-
  (29/30.758)                        ∫ef, indemniza˛ia pentru consiliul de administra˛ie ∫i a
               *                 cenzorilor.
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005               21

  11. Adunarea general„ a aprobat extinderea           5. Rogozan Tatiana, membru consiliu de administra˛ie
domeniilor de activitate conform datelor Ónscrise Ón actul  - contabil;
constitutiv.                           6. ing. Neughebauer Felicia, membru consiliu de
  (30/30.759)                        administra˛ie - inginer sec˛ie;
                                 7. Mihalache Elena, membru consiliu de administra˛ie
               *
                               - responsabil unitate.
 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ARTA IA™I         1. Cre˛u Dumitru, membru supleant consiliu de
         Ia∫i, jude˛ul Ia∫i             administra˛ie - responsabil unitate;
                                 2. Netc„ Vasile, membru supleant consiliu de
                               administra˛ie - responsabil unitate;
         HOT√R¬REA NR. 622
                                 3. Manolache Maria, membru supleant consiliu de
         din data de 30.06.2005           administra˛ie - responsabil unitate.
  Adunarea general„ a membrilor cooperatori ai         Se aprob„ prin vot secret comisia de cenzori ai
Societ„˛ii ARTA SOCOM IA™I, Óntrunit„ Ón data de       Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti Gradul 1 ARTA
17.06.2005, Ón baza statutului propriu ∫i a Legii       IA™I, pentru o perioad„ de 3 ani astfel:
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,    1. Florea Virginica, cenzor;
hot„r„∫te:                            2. Vasilache Gabriela, cenzor;
  Art. 1. Se aprob„ reorganizarea Societ„˛ii ARTA        3. Baraboi Constantin, cenzor.
SOCOM IA™I, prin modificarea formei de organizare ∫i a      1. Cr‚∫maru ™tefan, supleant;
denumirii astfel: se va numi Societatea Cooperativ„        2. Grigoriu Maria, supleant;
Me∫te∫ug„reasc„ gradul 1 ARTA IA™I, se constituie pe       3. Damian Eugen, supleant.
perioad„ nedeterminat„, cu respectarea Legii nr. 1/2005.     Art. 4. Se aprob„ Ónscrierea Ón calitate de membri
  Capitalul social al Societ„˛ii Cooperative        cooperatori Ón Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
Me∫te∫ug„re∫ti gradul 1 ARTA IA™I se constituie prin     Gradul 1 ARTA IA™I membrii cooperatori existen˛i la data
preluarea activului ∫i pasivului de la ARTA SOCOM IA™I.    de 30.04.2005, conform tabelului anex„ nr. 1, ∫i a
                               punctelor de lucru existente conform anexei 2.
  Se aprob„ modificarea statutului de organizare ∫i
                                 Art. 5. Se aprob„ indemniza˛ie fix„ pentru membrii
func˛ionare a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti gradul
                               consiliului de administra˛ie, secretar ∫i pre∫edintele
1 ARTA IA™I, Ón conformitate cu prevederile Legii nr.
                               consiliului social.
1/2005.
                                 Art. 6. Se aprob„ ca salariile conducerii societ„˛ii s„
  Art. 2. Se aprob„ datele de identificare a Societ„˛ii
                               fie Ón conformitate cu sistemul propriu de salarizare.
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti gradul 1 ARTA IA™I Ón
vederea Ónregistr„rii la Oficiul Registrului Comer˛ului al    (31/30.760)
Jude˛ului Ia∫i.                                      *
  Situa˛ia patrimoniului:
  - valoarea patrimoniului la data de 30.04.2005 este de      Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
11.569.169 mii lei;                              PRESTAfiIUNEA IA™I
                                         Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
  - valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale este de
100.000 lei;
                                           HOT√R¬RE
  - num„rul p„r˛ilor sociale este de 10.913;
  - valoarea minim„ a capitalului social pentru o              din data de 17.06.2005
persoan„ este de 1.000.000 lei;                      a adun„rii generale extraordinare
  - valoarea nominal„ ∫i num„rul p„r˛ilor sociale,       Av‚nd Ón vedere:
precum ∫i capitalul subscris ∫i v„rsat Ón sum„ de         - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
1.091.300 lei sunt men˛ionate Ón tabelul din anexa nr. 1.   coopera˛iei;
  Art. 3. Se aprob„ prin vot secret pentru o perioad„ de    - prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 66/1990, care
patru ani consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii      r„m‚n Ón vigoare p‚n„ la Ómplinirea termenului din legea
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti gradul 1 ARTA IA™I astfel:     privind reorganizarea organiza˛iilor cooperative;
  1. ing. Nichifor Odetta Maria, pre∫edinte consiliu de     - hot„r‚rea Congresului Extraordinar al Coopera˛iei
administra˛ie;                        Me∫te∫ug„re∫ti din data de 10 mai 2005;
  2. Vornicu Elena, membru consiliu de administra˛ie -     - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
contabil-∫ef;                         propriu;
  3. ing. Ifrim Titi, membru consiliu de administra˛ie -    - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din
inginer organizarea muncii;                  data de 17.06.2005, hot„r„∫te:
  4. ing. Rotariu Gabriela, membru consiliu de         Art. 1. Aprob„ schimbarea formei juridice a
administra˛ie - inginer produc˛ie;              Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAfiIUNEA Ón
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1       cooperatori ai Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti RECAM
PRESTAfiIUNEA IA™I.                       O.C. 1 IA™I, Óntrunit„ Ón data de 6.06.2005, hot„r„∫te:
  Art. 2. Aprob„ noua denumire: Societatea Cooperativ„     Art. 1. Se aprob„ reorganizarea formei organiza˛iei
Me∫te∫ug„reasc„ PRESTAfiIUNEA IA™I.               cooperatiste me∫te∫ug„re∫ti, prin modificarea denumirii ∫i
  Art. 3. Aprob„ statutul Societ„˛ii Cooperative       formei de organizare Ón Societatea Cooperativ„
Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAfiIUNEA IA™I, Ón baza statutului-     Me∫te∫ug„reasc„ gradul 1, prescutat S.C.M. RECAM
cadru al Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti adoptat la   IA™I, care se constituie pe perioad„ nedeterminat„ cu
Congresul Extraordinar al Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti din    respectarea Legii nr. 1/2005.
data de 10 mai 2005 ∫i a Legii nr. 1/2005.            Capitalul social al Societ„˛ii Cooperative
  Art. 4. Aprob„ situa˛ia patrimoniului Societ„˛ii      Me∫te∫ug„re∫ti gradul 1 RECAM IA™I se constituie prin
                                preluarea activului ∫i pasivului de la Cooperativa
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAfiIUNEA IA™I, a
                                Me∫te∫ug„reasc„ RECAM OC 1 IA™I.
capitalului social subscris ∫i v„rsat, a num„rului de p„r˛i
                                 Se aprob„ modificarea statutului de organizare ∫i
sociale pentru fiecare membru cooperator la data
                                func˛ionare, conform Legii nr. 1/2005.
desf„∫ur„rii adun„rii generale, precum ∫i a modului de
formare a capitalului social.                   Art. 2. Se aprob„ datele de identificare a Societ„˛ii
                                Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti gradul 1 RECAM IA™I pentru
  Art. 5. Adunarea general„ extraordinar„ a hot„r‚t
                                Ónregistrarea la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
factorii de r„spundere Ón urm„toarea componen˛„:
                                Ia∫i.
  a) pre∫edinte: Cre˛u Adriana;
                                 Situa˛ia patrimoniului:
  b) consiliu de administra˛ie: Cre˛u Adriana, Ciureanu
                                 - valoarea patrimoniului la data de 31.05.2005 este de
Paraschiva, Iliescu Elena, Lupu Maricel, Chitescu
                                3.972.538 mii lei;
Constantin;
                                 - num„rul p„r˛ilor sociale este de 10 pentru fiecare
  c) comisia de cenzori: Leanca Ruxandra, Gavrilas
                                membru cooperator; valoarea nominal„ a unei p„r˛i
Viorica, Florea Virginia; suplean˛i: Mocanu Radu-Iulian,
                                sociale este de 500.000 lei;
Masari Petru, L„pu∫neanu Maria, precum ∫i remunerarea
                                 - num„rul ∫i valoarea nominal„ a p„r˛ilor sociale,
acestora.
                                precum ∫i capitalul subscris ∫i v„rsat Ón sum„ de
  Art. 6. Se aprob„ criteriile de performan˛„ care sunt   274.000 mii lei sunt men˛ionate Ón tabelul din anexa la
anex„ a contractului de administrare ∫i gestionare a      prezenta hot„r‚re.
patrimoniului Óncheiat cu pre∫edintele societ„˛ii.        Art. 3. Se aprob„ prin vot secret Ón func˛ia de
  Art. 7. Aprob„ ca Societatea Cooperativ„          pre∫edinte al Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
Me∫te∫ug„reasc„ PRESTAfiIUNEA IA™I s„ func˛ioneze        Gradul 1 RECAM IA™I, pe o perioad„ de 4 ani, dl ing.
cu un num„r minim de 5 membri cooperatori ∫i cu un       Buzescu Mihai.
capital social minim de 5.000.000 lei, respectiv 500 lei     Se aprob„ prin vot secret consiliul de administra˛ie
noi.                              pentru o perioad„ de 4 ani:
  Art. 8. Aprob„ nivelul minim al capitalului social       1. ing. Buzescu Mihai, pre∫edinte, identificat cu C.I.
subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la    seria MX nr. 237754, cod numeric personal
valoarea de 5.000.000 lei, respectiv 500 lei noi, ∫i nivelul  1460627227793, domiciliat Ón Ia∫i, bd. Tudor Vladimirescu
unei p„r˛i sociale la valoarea de 100.000 lei, respectiv 10  nr. 4, bl. C7, sc. B, et. 2, ap. 7, jude˛ul Ia∫i;
lei noi.                             2. contabil-∫ef Costea Doini˛a, administrator,
  Art. 9. Œn conformitate cu art. 89 din Legea nr.      identificat„ cu C.I. seria MX nr. 437176, cod numeric
1/2005, s-a aprobat asocierea Ón mod liber ∫i voluntar la   personal 2610226221131, domiciliat„ Ón satul C‚rlig,
U.J.CV.M. Ia∫i.                        comuna Popricani, jude˛ul Ia∫i;
                                 3. ing. Alexandrescu Adrian, administrator, identificat
  (32/30.761)
                                cu C.I. seria MX nr. 093362, cod numeric personal
               *
                                1560719221151, domiciliat Ón Ia∫i, str. Anastasie Panu nr.
                                19, bl. Ghica Vod„, sc. 2A, et. 8, ap. 28, jude˛ul Ia∫i.
 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ RECAM IA™I
                                 Se aprob„ prin vot secret cenzorii Societ„˛ii
          Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
                                Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti Gradul 1 RECAM IA™I,
                                pentru o perioad„ de 3 ani:
         HOT√R¬REA NR. 1/2005
                                  1. ec. Alexoaei Alexandru, cenzor, identificat cu B.I.
  Œn baza statutului de organizare ∫i func˛ionare ∫i a    seria D.G. nr. 245401, cod numeric personal
Legii nr. 1/2005 prvind organizarea ∫i func˛ionarea      1431005221121, domiciliat Ón Ia∫i, str. C. Negri nr. 14,
coopera˛iei, adunarea general„ extraordinar„ a membrilor    bl. G4, ap. 2, jude˛ul Ia∫i;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005                23

  2. ec. Virgolici Mircea Anatolie, cenzor supleant,       e) extinderea obiectului de activitate cu urm„toarele
identificat cu C.I. seria MX nr. 225513, cod numeric      activit„˛i conform cod CAEN:
personal 1481112221161, domiciliat Ón Ia∫i, str. Decebal      2030 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i
nr. 27, sc. B, et. 4, ap. 13, jude˛ul Ia∫i.           t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
  Art. 4. Se aprob„ Ónscrierea Ón noua form„ de          2040 – produc˛ia de ambalaje din lemn;
organizare a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti Gradul      2051 – fabricarea altor produse din lemn;
1 RECAM IA™I, Ón calitatea de cooperatori, a membrilor       2874 – fabricare de ∫uruburi, buloane, lan˛uri ∫i arcuri;
existen˛i la data de 1.06.2005, conform tabelului-anex„ ∫i     3720 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice
a punctelor de lucru existente.                 reciclabile;
                                  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
  Art. 5. Se aprob„ recodificarea obiectului de activitate
                                  4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
conform Ordinului nr. 601/2002 ∫i restr‚ngerea obiectului
                                  4544 – alte lucr„ri de finisare;
de activitate al societ„˛ii cu cod CAEN 7450; 7487; 9500.
                                  5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i
  Art. 6. Se aprob„ Ómputernicirea drei Rusu Maria       de construc˛ii;
pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor de Ónregistrare la Oficiul    5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„;
Registrului Comer˛ului a Jude˛ului Ia∫i.              5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum,
  (33/30.762)                         nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
               *                   5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
                                  5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
        MOBIL√ ™I TAPIfiERIE IA™I             nealimentare;
          Ia∫i, jude˛ul Ia∫i               5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
                                  5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„
                                prin magazine;
            HOT√R¬RE
                                  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
        din data de 24.06.2005             proprii sau Ónchiriate;
      a adun„rii generale extraordinare            7032 – administrarea imobilelor pe baz„ de tarife sau
        a membrilor cooperatori             contract;
                                  7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente;
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                  7140 – servicii de Ónchiriere a bunurilor personale ∫i
cooperatori de la Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ MOBIL√
                                gospod„re∫ti;
™I TAPIfiERIE IA™I, Óntrunit„ azi, 24.06.2005, hot„r„∫te:
                                  7260 – alte activit„˛i informatice, neclasificate Ón alt„
  Art. 1. Aprobarea modific„rii statutului Cooperativei    parte;
MOBILA ™I TAPIfiERIE IA™I, Ón conformitate cu            7413 – activit„˛i de studiere a pie˛ei, de sondaj;
prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i         9272 – alte activit„˛i recreative;
func˛ionarea coopera˛iei astfel:                  9305 – alte activit„˛i de servicii; import-export.
 a) modificarea formei juridice din cooperativ„          Art. 2. Conducerea societ„˛ii cooperative va fi
me∫te∫ug„reasc„   Ón  societate cooperativ„        asigurat„ de c„tre consiliul de administra˛ie, format din 7
me∫te∫ug„reasc„ de grad 1;                   membri, care vor primi o indemniza˛ie lunar„ de 500.000
 b) modificarea denumirii Cooperativei MOBIL√ ™I        lei net (50 lei grei) ∫i vor depune o garan˛ie material„ de
TAPIfiERIE   IA™I Ón  Societatea  Cooperativ„       1.000.000 lei (100 lei grei), reprezent‚nd contravaloarea
Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1 (SCM) MOBIL√ ™I           a 10 p„r˛i sociale.
TAPIfiERIE IA™I;                           Art. 3. Comisia de cenzori va fi format„ din 3 membri,
                                care vor depune o garan˛ie material„ de 500.000 lei (50
  c) majorarea capitalului social subscris, prin cre∫terea
                                lei grei) ∫i vor primi o indemniza˛ie lunar„ de 1.500.000
num„rului de p„r˛i sociale subscrise ∫i v„rsate de fiecare
                                lei net (150 lei grei) - pre∫edintele comisiei de cenzori ∫i
membru cooperator. Valoarea unei p„r˛i sociale este de
                                500.000 lei (50 lei grei) - membrii comisiei. Se numesc
100.000 lei (10 lei grei), iar num„rul de p„r˛i sociale
                                ∫i 3 membri suplean˛i.
subscrise de fiecare cooperator pentru anul 2005 este de      Art. 4. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
50 p„r˛i sociale (reprezent‚nd 5.000.000 lei/500 lei grei);   gradul 1 MOBIL√ ™I TAPIfiERIE IA™I se va afilia la
  d) num„rul membrilor cooperatori care au subscris 50    Uniunea Jude˛ean„ a Cooperativelor Me∫te∫ug„re∫ti Ia∫i
p„r˛i sociale ∫i au v„rsat 30% (respectiv 1.500.000       (U.J.C.M. Ia∫i) conform ofertei de afiliere 409/11.05.2005
lei/150 lei grei) este de 70, capitalul social subscris fiind  a ATCOM Ia∫i.
de 350.000.000 lei (35.000 lei grei), din care v„rsat la      Art. 5. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
data de 24.06.2005 este de 187.800.000 lei, conform       gradul 1 MOBIL√ ™I TAPIfiERIE IA™I respinge oferta de
situa˛iei anexe;                        asociere la cooperativa de gradul 2 a UCECOM
  24            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/2.VIII.2005

Bucure∫ti nr. 792/20.05.2005 ∫i retragerea fondului de                      Societatea Cooperativ„
solidaritate cooperatist„ de˛inut la UCECOM.                           FEDERALCOOP VASLUI
  Art. 6. Pre∫edintele ales este Aparasca Gheorghe,                       Vaslui, jude˛ul Vaslui
care este ∫i pre∫edintele consiliului de administra˛ie.
  Art. 7. Consiliul de administra˛ie ales este format din:                     HOT√R¬REA NR. 2
      Numele           CNP          serie ∫i nr.    Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
     ∫i prenumele                      B.I./CI
                                       Societ„˛ii Cooperative de gradul 1 FEDERALCOOP
1. Aparasca Gheorghe,     1610421227791        MX 528930     VASLUI, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de 7 iulie 2005,
  pre∫edinte                                v„z‚nd prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
2. ™optelea Silvia       2541021221228        MX  020766    func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
3. Gavrilu˛„ Vasilica     2550124221171        MX  004608      Art. 1. Se declin„ oferta transmis„ de CENTROCOOP
4. Gheorghiu Nicolae      1610712221158        MX  524683    privind participarea la constituirea unei societ„˛i
                                       cooperative de gradul 2.
5. Cre˛u Gheorghe       1540112227792        DG  420925
                                         Art. 2. Se aprob„ deschiderea a dou„ puncte de lucru
6. Nechita Mariana       2640824221159        MX  520808
                                       situate Ón:
7. Cantea Anica        2520128221178        DB  352198
                                         - Vaslui, str. Ing. Badea Romeo, nr. 1A, jude˛ul
  Art. 8. Comisia de cenzori este format„ din:               Vaslui, conform autoriza˛iei de construire nr. 201 din data
      Numele                      serie ∫i nr.  de 22.07.1971 - magazin mixt;
                    CNP
     ∫i prenumele                      B.I./CI     - satul Munteni de Jos (parter bloc), comuna Munteni
                                       de Jos, jude˛ul Vaslui, conform conven˛iei Óncheiate Ón
1. D„u Elena          2530522221141        MX 375236
                                       anul 1980, pe o perioad„ nedeterminat„ - magazin mixt.
2. Dolniceanu Marcela     2730615220016        MX 452966
                                         Art. 3. Se aprob„ v‚nzarea Complexului de produc˛ie
3. Dumira∫ Dumitru       1540928221163        MX 017530
                                       din comuna Deleni ∫i a Complexului comercial P+2 din
  ∫i 3 cenzori suplean˛i:                         comuna V„leni, jude˛ul Vaslui.
      Numele                      serie ∫i nr.    Art. 4. Se aprob„ angajarea unui credit Ón valoare de
                    CNP
     ∫i prenumele                      B.I./CI   40.000 RON de la Banca Comercial„ Rom‚n„ - S.A.,
                                       Vaslui, ∫i pentru care se va garanta cu sediul
1. Agape Maria         2510730221132        MX 304098
                                       FEDERALCOOP VASLUI.
2. Filon Aura         2710317221155        MX 543146
                                         Art. 5. Se Ómputernice∫te dl Acomi Titi, pre∫edinte,
3. Popilciuc Georgeta     2550425221220        MX 509351
                                       pentru a semna contractul de creditare.
   (34/30.763)                                  (35/30.764)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
     Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                &JUYDGY|032248]
                   Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 39/2.VIII.2005 con˛ine 24 de pagini. Pre˛ul: 4,32 lei noi/43.200 lei vechi   ISSN 1841—2718

				
DOCUMENT INFO