008 - Download as PDF by tradetrek

VIEWS: 32 PAGES: 16

									                         PARTEA A VII-A
Anul 173 (I) — Nr. 8       PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE                 Joi, 26 mai 2005     PUBLICAfiII          ALE    SOCIET√fiILOR            COOPERATIVE

         Societatea Cooperativ„               f) consiliul de administra˛ie poate fi format din
    CONSUMCOOP MIHAIL KOG√LNICEANU              maximum 11 membri;
     Mihail Kog„lniceanu, jude˛ul Constan˛a           g) organele de conducere sunt: adunarea general„,
                                 consiliul de administra˛ie, pre∫edinte; func˛ia de execu˛ie-
                                 atribut al Biroului Executiv este preluat„ de pre∫edinte;
            HOT√R¬RE
                                   h) CONSUMCOOP poate emite obliga˛iuni cooperatiste
          din 25 aprilie 2005             Ón condi˛iile legii;
       a adun„rii generale extraordinare            i) reducerea sau majorarea capitalului social al
                                 CONSUMCOOP cu mai mult de 10% se men˛ioneaz„ la
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         Oficiul registrului comer˛ului;
cooperatori ai CONSUMCOOP MIHAIL KOG√LNICEANU            j) Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP MIHAIL
Óntrunit„ Ón data de 25 aprilie 2005, convocat„ la sediul    KOG√LNICEANU este succesoarea de drept a
social al CONSUMCOOP MIHAIL KOG√LNICEANU Ón           CONSUMCOOP MIHAIL KOG√LNICEANU organiza˛ie
prezen˛a a 30 de membri cooperatori fondatori (anexa nr.
                                 cooperatist„, subrog‚ndu-se Ón toate drepturile ∫i
1), Ón temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
                                 obliga˛iile acesteia;
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu
                                   k) obiectul principal de activitate este:
majoritate de voturi:
                                   9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
  1. Aprob„ modificarea ∫i renumerotarea statutului
                                   2. Confirm„ prin vot deschis componen˛a nominal„ a
CONSUMCOOP transpus sub forma unui act constitutiv
                                 consiliului de administra˛ie:
Ón sensul dispozi˛iei art. 14 alin. (1) ca urmare a
                                   - Stroescu Elena;
reorganiz„rii prev„zute Ón Legea nr. 1/2005, dup„ cum
urmeaz„:                               - R„dulescu Georgeta;
  a) CONSUMCOOP MIHAIL KOG√LNICEANU,                - Sescioreanu Valentina;
organiza˛ie cooperatist„, Ó∫i schimb„ denumirea Ón          - Gaghi Stela;
CONSUMCOOP MIHAIL KOG√LNICEANU societate               - Costea Nicolae.
cooperativ„ ∫i are forma de societate cooperativ„ de         Pre∫edintele CONSUMCOOP este dna Stroescu Elena.
consum gradul 1;                           Comisia de cenzori:
  b) capitalul social este variabil ∫i la data reorganiz„rii    - dna ™tefu Elena Magdalena.
este de 15.443.240 lei ∫i se divide Ón 154 p„r˛i sociale,      3. Mandateaz„ pe dl Presa Dumitru s„ semneze
cu o valoare nominal„ de 100.000 lei; un membru         contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.
cooperator nu poate de˛ine mai mult de 20% din capitalul       4. Aprob„ asocierea la FEDERALCOOP - societate
social;                             cooperatist„ de consum de gradul 2, subscriind 6 p„r˛i
  c) v‚rsta minim„ pentru Ónscriere este de 16 ani;      sociale ∫i v„rs‚nd 6 p„r˛i sociale.
  d) cererea de Ónscriere se aprob„ de adunarea          5. Aprob„ asocierea la Uniunea Jude˛ean„ a
general„;                            Coopera˛iei de Consum Constan˛a, depun‚nd o tax„ de
  e) CONSUMCOOP poate Ónfiin˛a sedii secundare;        Ónscriere de 1.000.000 lei.
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005

  6. Mandateaz„ membrii consiliului de administra˛ie cu      l) CONSUMCOOP poate s„ emit„ obliga˛iuni
Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul      cooperatiste Ón condi˛iile legii ∫i cu procedurile impuse de
registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial,  lege;
conform legii.                           m) reducerea sau majorarea capitalului social cu mai
  7. Aprob„ pe baza programului de activitate lista      mult de 10% se men˛ioneaz„ la Oficiul registrului
imobiliz„rilor corporale care pot fi gajate, ipotecate,     comer˛ului.
Ónchiriate ∫i mandateaz„ consiliul de administra˛ie pentru     2. Confirm„ componen˛a nominal„ a consiliului de
Óndeplinirea diligen˛elor necesare Ón cazul respectivelor    administra˛ie:
opera˛iuni.                            - Du˛u Stela;
    (1/20.047)                         - Popescu Doina;
                 *                 - Topal„ ™tefania;
                                  - Gheorghe Maria;
           Societatea Cooperativ„            - Telehoi Rodica;
          CONSUMCOOP MEDGIDIA              - Telehoi L„cr„mioara;
          Medgidia, jude˛ul Constan˛a          - Ene Iancu.
                                  Pre∫edintele CONSUMCOOP - Du˛u Stela.
              HOT√R¬RE                Comisia de cenzori:
           din 18 aprilie 2005              - SÓrbu Alexandru;
        a adun„rii generale extraordinare          - Cominceanu Victorina Monica - membru supleant.
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor           3. Mandateaz„ pe dl Topal„ Marian Daniel s„
cooperatori ai CONSUMCOOP MEDGIDIA, societate          semneze contractul de administrare Ón numele adun„rii
cooperativ„ de consum de gradul 1, Óntrunit„ Ón data de     generale.
7 aprilie 2005, convocat„ la sediul CONSUMCOOP           4. Aprob„ asocierea la FEDERAL COOP - societate
MEDGIDIA Ón prezen˛a a 29 membri cooperatori, Ón        cooperativ„ de consum de gradul 2, subscriind 20 p„r˛i
temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea    sociale ∫i v„rs‚nd 20 p„r˛i sociale.
∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu majoritate de      5. Aprob„ asocierea la Uniunea Jude˛ean„ a
voturi:                             Coopera˛iei de Consum Constan˛a, depun‚nd o tax„ de
  1. Aprob„ modificarea ∫i renumerotarea statutului      Ónscriere de 1.000.000 lei.
CONSUMCOOP transpus sub forma unui act constitutiv         6. Mandateaz„ membrii consiliului de administra˛ie cu
Ón sensul dispozi˛iei art. 14 alin. (1) ca urmare a       Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul
reorganiz„rii prev„zute Ón Legea nr. 1/2005, dup„ cum      registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial,
urmeaz„:                            conform legii.
  a)  CONSUMCOOP      MEDGIDIA     organiza˛ie    7. Aprob„ pe baza programului de activitate lista
cooperatist„ Ó∫i schimb„ denumirea Ón CONSUMCOOP        imobiliz„rilor corporale care pot fi gajate, ipotecate,
MEDGIDIA societate cooperativ„;                 Ónchiriate ∫i mandateaz„ consiliul de administra˛ie pentru
  b) CONSUMCOOP MEDGIDIA are forma de societate        Óndeplinirea diligen˛elor necesare Ón cazul respectivelor
cooperativ„ de consum de gradul 1;               opera˛iuni.
  c) capitalul social este variabil ∫i la data reorganiz„rii    (2/20.048)
este de 12.500.000 lei; capitalul social se divide Ón 125                  *
p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei; un
membru cooperator nu poate de˛ine mai mult de 20%               Societatea Cooperativ„
din capitalul social;                           CONSUMCOOP FR√fiIA, Constan˛a
  d) CONSUMCOOP poate Ónfiin˛a sedii secundare;
  e) v‚rsta minim„ pentru Ónscriere este de 16 ani;                HOT√R¬REA Nr. 2
  f) cererea de Ónscriere se aprob„ de adunarea
                                         din 28 aprilie 2005
general„;
                                      a adun„rii generale extraordinare
  g) consiliul de administra˛ie poate fi format din
maximum 11 membri;                         Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
  h) func˛ia de execu˛ie-atribut al Biroului Executiv este   cooperatori ai CONSUMCOOP FR√fiIA Constan˛a,
preluat„ de pre∫edinte;                     societate cooperativ„ de consum de gradul 1, Óntrunit„ Ón
  i) membrii consiliului de administra˛ie trebuie s„      data de 28 aprilie 2005 la sediul CONSUMCOOP
Óncheie un contract de administrare pe durata mandatului;    FR√fiIA Ón prezen˛a a 8 membri cooperatori, Ón temeiul
  j) mandatul cenzorilor este de 3 exerci˛ii financiare;    art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
  k) CONSUMCOOP poate angaja un director executiv,       func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu unanimitate de
conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 1/2005;        voturi:
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005                 3

  1. Aprob„ modificarea ∫i renumerotarea statutului            Societatea Cooperativ„ de Consum
CONSUMCOOP transpus sub forma unui act constitutiv                CONSUMCOOP NANA
Ón sensul dispozi˛iei art. 14 alin. (1) ca urmare a               Nana, jude˛ul C„l„ra∫i
reorganiz„rii prev„zute Ón Legea nr. 1/2005, dup„ cum
urmeaz„:                                        HOT√R¬RE
  a) CONSUMCOOP FR√fiIA, organiza˛ie cooperatist„,                 din 25 aprilie 2005
Ó∫i schimb„ denumirea Ón CONSUMCOOP FR√fiIA                  a adun„rii generale extraordinare
societate cooperativ„;
  b) CONSUMCOOP FR√fiIA are forma de societate           Adunarea general„ extraordinar„ de constituire a
cooperativ„ de consum de gradul 1;                Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP NANA, Óntrunit„ Ón
  c) capitalul social este variabil ∫i la data reorganiz„rii  data de 25 aprilie 2005, ora 12, la sediul cooperativei, Ón
este de 35.800.000 lei; capitalul social se divide Ón 358    prezen˛a a 9 membri cooperatori, Ón temeiul art. 117 din
p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei; un     Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
membru cooperator nu poate de˛ine mai mult de 20%        coopera˛iei, hot„r„∫te:
din capitalul social;                        1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
  d) CONSUMCOOP poate Ónfiin˛a sedii secundare;         Cooperative de Consum CONSUMCOOP NANA, Ón
  e) v‚rsta minim„ pentru Ónscriere este de 16 ani;       conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
  f) cererea de Ónscriere se aprob„ de adunarea         organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, ∫i mandatarea
general„;                            dlui Pripas Dumitru, pre∫edinte al consiliului de
  g) consiliul de administra˛ie poate fi format din       administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare
maximum 11 membri sau adunarea general„ poate alege       la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón
un administrator unic;                      Monitorul Oficial, conform legii.
  h) func˛ia de execu˛ie-atribut al Biroului Executiv este     2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
preluat„ de pre∫edinte sau administratorul unic;         administra˛ie ∫i a cenzorilor.
  i) membrii consiliului de administra˛ie sau           3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
administratorul unic trebuie s„ Óncheie un contract de      ∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
administrare pe durata mandatului;                 4. Mandatarea dlui Vasile Stelian s„ semneze
  j) mandatul cenzorilor este de 3 exerci˛ii financiare;    contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.
  k) CONSUMCOOP poate angaja un director executiv,         5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 1/2005;        Coopera˛iei de Consum C„l„ra∫i.
  l) CONSUMCOOP poate s„ emit„ obliga˛iuni             6. Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
cooperatiste Ón condi˛iile legii ∫i cu procedurile impuse de   gradul 2 FEDERALCOOP C„l„ra∫i.
lege;                                7. Aprobarea bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul
  m) reducerea sau majorarea capitalului social cu mai     2005.
mult de 10% se Ónregistreaz„ la Oficiul registrului         8. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratori ∫i
comer˛ului.                           cenzori.
  2. Alege ca administrator unic pe dl Nadrag Cornelius       (4/30.014)
care este Ón acela∫i timp ∫i pre∫edintele CONSUMCOOP.                     *
  Comisia de cenzori a fost aleas„ Ón persoana dnei
Burca Marioara-Lizioara, membru titular, iar ca membru           Societatea Cooperativ„ de Consum
supleant a fost ales dl Popa Mihai.                     CONSUMCOOP VALEA ARGOVEI
  3. Mandateaz„ pe dl Popa Mihai s„ semneze                 Valea Argovei, jude˛ul C„l„ra∫i
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.
  4. Mandateaz„ administratorul unic cu Óndeplinirea                  HOT√R¬RE
procedurilor de Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului           din 23 aprilie 2005
∫i de publicare Ón Monitorul Oficial, conform legii.             a adun„rii generale extraordinare
  5. Aprob„ pe baza programului de activitate lista
                                   Adunarea general„ extraordinar„ de constituire a
imobiliz„rilor corporale care pot fi gajate, ipotecate,
                                 Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP VALEA ARGOVEI,
Ónchiriate sau Ónstr„inate ∫i mandateaz„ administratorul
                                 Óntrunit„ Ón data de 23 aprilie 2005, ora 12, la sediul
unic pentru Óndeplinirea diligen˛elor necesare Ón cazul
                                 cooperativei, Ón prezen˛a a 10 membri cooperatori, Ón
concretiz„rii respectivelor opera˛iuni.
                                 temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea
  6. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
                                 ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
  5523 - alte mijloace de cazare.
                                   1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
  (3/20.049)                          Cooperative de Consum CONSUMCOOP VALEA
               *                 ARGOVEI, Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005

privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i             Societatea Cooperativ„ de Consum
mandatarea dnei Constantin Petru˛a, pre∫edinte al               CONSUMCOOP M¬N√STIREA
consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de         M‚n„stirea, jude˛ul C„l„ra∫i
Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare
Ón Monitorul Oficial, conform legii.                          HOT√R¬RE
  2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de              din 20 aprilie 2005
administra˛ie ∫i a cenzorilor.                        a adun„rii generale extraordinare
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.        Adunarea general„ extraordinar„ de constituire a
  4. Mandatarea dlui Culea Doru s„ semneze contractul      Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP M¬N√STIREA,
de administrare Ón numele adun„rii generale.           Óntrunit„ Ón data de 20 aprilie 2005, ora 12, la sediul
  5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a         cooperativei, Ón prezen˛a a 26 membri cooperatori, Ón
Coopera˛iei de Consum C„l„ra∫i.                 temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea
  6. Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de      ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
gradul 2 FEDERALCOOP C„l„ra∫i.                    1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
  7. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul   Cooperative de Consum CONSUMCOOP M¬N√STIREA,
2005.                              Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
  8. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratori ∫i      organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, ∫i mandatarea
cenzori.                             dnei Vasile Ioana, pre∫edinte al consiliului de
    (5/30.015)                        administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare
                *                 la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón
                                 Monitorul Oficial, conform legii.
       Societatea Cooperativ„ de Consum            2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
        CONSUMCOOP FUNDULEA               administra˛ie ∫i a cenzorilor.
         Fundulea, jude˛ul C„l„ra∫i             3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
                                 ∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
             HOT√R¬RE
                                   4. Mandatarea dnei Panait Liliana s„ semneze
           din 20 aprilie 2005             contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.
        a adun„rii generale extraordinare           5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
  Adunarea general„ extraordinar„ de constituire a       Coopera˛iei de Consum C„l„ra∫i.
Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP FUNDULEA,             6. Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
Óntrunit„ Ón data de 20 aprilie 2005, ora 10, la sediul     gradul 2 FEDERALCOOP C„l„ra∫i.
cooperativei, Ón prezen˛a a 25 membri cooperatori, Ón        7. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul
temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea    2005.
∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:               8. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratori ∫i
  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii        cenzori.
Cooperative de Consum CONSUMCOOP FUNDULEA, Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind         (7/30.017)
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, ∫i mandatarea                    *
dnei Jecu Vasilica, pre∫edinte al consiliului de
administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare           Societatea Cooperativ„
la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón             CONSUMCOOP DOR M√RUNT
Monitorul Oficial, conform legii.                       Dor M„runt, jude˛ul C„l„ra∫i
  2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
administra˛ie ∫i a cenzorilor.                             HOT√R¬RE
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare             din 21 aprilie 2005
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.            a adun„rii generale extraordinare
  4. Mandatarea dlui Jecu Mi∫u s„ semneze contractul
de administrare Ón numele adun„rii generale.             Adunarea general„ extraordinar„ de constituire a
  5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a        societ„˛ii cooperative CONSUMCOOP DOR M√RUNT,
Coopera˛iei de Consum C„l„ra∫i.                 Óntrunit„ Ón data de 21 aprilie 2005, ora 15, la sediul
  6. Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de     cooperativei, Ón prezen˛a a 9 membri cooperatori, Ón
gradul 2 FEDERALCOOP C„l„ra∫i.                  temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea
  7. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul   ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
2005.                                1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
  8. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratori ∫i     Cooperative de Consum CONSUMCOOP DOR M√RUNT,
cenzori.                             Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
    (6/30.016)                        organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, ∫i mandatarea
                *                 dlui Papsacu Zicu, pre∫edinte al consiliului de
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005                5

administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare        Societatea Cooperativ„ de Consum
la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón             CONSUMCOOP CUZA VOD√
Monitorul Oficial, conform legii.                      Cuza Vod„, jude˛ul C„l„ra∫i
  2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
administra˛ie ∫i a cenzorilor.                            HOT√R¬RE
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare            din 22 aprilie 2005
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.           a adun„rii generale extraordinare
  4. Mandatarea dnei Necula Emilia s„ semneze
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.      Adunarea general„ extraordinar„ de constituire a
  5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a        Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP CUZA VOD√,
Coopera˛iei de Consum C„l„ra∫i.                Óntrunit„ Ón data de 22 aprilie 2005, ora 12, la sediul
                                cooperativei, Ón prezen˛a a 18 membri cooperatori, Ón
  6. Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
                                temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea
gradul 2 FEDERALCOOP C„l„ra∫i.
                                ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
  7. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul
                                  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
2005.
                                Cooperative de Consum CONSUMCOOP CUZA VOD√,
  8. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratori ∫i     Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
cenzori.                            organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, ∫i mandatarea
  (8/30.018)                         dnei Zechil Violeta, membru al consiliului de
               *                 administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare
                                la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón
      Societatea Cooperativ„ de Consum          Monitorul Oficial, conform legii.
       CONSUMCOOP DOROBANfiU                 2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
       Doroban˛u, jude˛ul C„l„ra∫i           administra˛ie ∫i a cenzorilor.
                                  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
            HOT√R¬RE                ∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
                                  4. Mandatarea dnei Voinea Victori˛a s„ semneze
         din 19 aprilie 2005
                                contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.
      a adun„rii generale extraordinare
                                  5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
  Adunarea general„ extraordinar„ de constituire a      Coopera˛iei de Consum C„l„ra∫i.
Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP DOROBANfiU,            6. Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
Óntrunit„ Ón data de 19 aprilie 2005, ora 12, la sediul    gradul 2 FEDERALCOOP C„l„ra∫i.
cooperativei, Ón prezen˛a a 23 membri cooperatori, Ón       7. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul
temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea   2005.
∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:              8. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratori ∫i
  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii       cenzori.
Cooperative de Consum CONSUMCOOP DOROBANfiU,
                                  (10/30.020)
Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, ∫i mandatarea                   *
dlui C„lin Vasile, membru al consiliului de administra˛ie,
cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul          Societatea Cooperativ„ de Consum
registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial,          CONSUMCOOP BORCEA
conform legii.                                 Borcea, jude˛ul C„l„ra∫i
  2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
administra˛ie ∫i a cenzorilor.
                                           HOT√R¬RE
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.              din 20 aprilie 2005
  4. Mandatarea dlui Tarsolea Marian s„ semneze             a adun„rii generale extraordinare
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.
  5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a         Adunarea general„ extraordinar„ de constituire a
Coopera˛iei de Consum C„l„ra∫i.                Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP BORCEA, Óntrunit„
  6. Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de    Ón data de 20 aprilie 2005, ora 12, la sediul cooperativei,
gradul 2 FEDERALCOOP C„l„ra∫i.                 Ón prezen˛a a 10 membri cooperatori, Ón temeiul art. 117
                                din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
  7. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul
                                coopera˛iei, hot„r„∫te:
2005.
                                 1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
  8. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratori ∫i
                                Cooperative de Consum CONSUMCOOP BORCEA, Ón
cenzori.
                                conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
  (9/30.019)                         organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, ∫i mandatarea
               *                 dlui Enica Ion, pre∫edinte al consiliului de administra˛ie,
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005

cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul          Societatea Cooperativ„ de Consum
registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial,         CONSUMCOOP PERI™ORU
conform legii.
                                       Peri∫oru, jude˛ul C„l„ra∫i
  2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
administra˛ie ∫i a cenzorilor.
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare               HOT√R¬RE
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.              din 18 aprilie 2005
  4. Mandatarea dnei Ristici Gabriela s„ semneze             a adun„rii generale extraordinare
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.
  5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a          Adunarea general„ extraordinar„ de constituire a
Coopera˛iei de Consum C„l„ra∫i.                Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP PERI™ORU,
  6. Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de     Óntrunit„ Ón data de 18 aprilie 2005, ora 12, la sediul
gradul 2 FEDERALCOOP C„l„ra∫i.                 cooperativei, Ón prezen˛a a 18 membri cooperatori, Ón
                                temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea
  7. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul
2005.                             ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
                                  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
  8. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratori ∫i
                                Cooperative de Consum CONSUMCOOP PERI™ORU, Ón
cenzori.
                                conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
    (11/30.021)                       organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, ∫i mandatarea
               *                dlui Gramada Stelian, pre∫edinte al consiliului de
                                administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare
       Societatea Cooperativ„ de Consum         la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón
        CONSUMCOOP DRAGALINA              Monitorul Oficial, conform legii.
         Dragalina, jude˛ul C„l„ra∫i            2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
                                administra˛ie ∫i a cenzorilor.
            HOT√R¬RE                  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
                                ∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
          din 18 aprilie 2005
                                  4. Mandatarea dlui Benga Liviu s„ semneze contractul
       a adun„rii generale extraordinare
                                de administrare Ón numele adun„rii generale.
  Adunarea general„ extraordinar„ de constituire a        5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP DRAGALINA,          Coopera˛iei de Consum C„l„ra∫i.
Óntrunit„ Ón data de 18 aprilie 2005, ora 12, la sediul      6. Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
cooperativei, Ón prezen˛a a 26 membri cooperatori, Ón     gradul 2 FEDERALCOOP C„l„ra∫i.
temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea     7. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul
∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:            2005.
  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii         8. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratori ∫i
Cooperative de Consum CONSUMCOOP DRAGALINA, Ón         cenzori.
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
                                  (13/30.023)
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, ∫i mandatarea
dlui T„r„cil„ Mircea, pre∫edinte al consiliului de                     *
administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare
la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón           Societatea Cooperativ„ de Consum
Monitorul Oficial, conform legii.                       CONSUMCOOP BUDE™TI
  2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de            Bude∫ti, jude˛ul C„l„ra∫i
administra˛ie ∫i a cenzorilor.
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.                HOT√R¬RE
  4. Mandatarea dlui Neac∫u Viorel s„ semneze               din data de 20 aprilie 2005,
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.          a adun„rii generale extraordinare
  5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
Coopera˛iei de Consum C„l„ra∫i.                  Adunarea general„ extraordinar„ de constituire a
  6. Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de    Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP BUDE™TI,
gradul 2 FEDERALCOOP C„l„ra∫i.                 Óntrunit„ Ón data de 20 aprilie 2005, ora 12.00, la sediul
  7. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul  cooperativei, Ón prezen˛a a 13 membri cooperatori, Ón
2005.                             temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
                                organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
  8. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratori ∫i
                                  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
cenzori.
                                Cooperative de Consum CONSUMCOOP BUDE™TI, Ón
    (12/30.022)                       conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
               *                organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i mandatarea dlui
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005                  7

Ingeaua Vasile, membru al consiliului de administra˛ie, cu     3. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul      administra˛ie; se revoc„ din func˛ia de administrator
registrului comer˛ului ∫i publicarea Ón Monitorul Oficial al  Oprea Constan˛a, SÓrbu Elena, Ciobanu Elena, Flori
Rom‚niei, conform legii.                    Grigore, Prepelita Elena ∫i suplean˛ii Tuta Milic„, Mota
  2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de    Ionale, Balaci Dumitru, ∫i se nume∫te noul consiliu de
administra˛ie ∫i a cenzorului.                 administra˛ie:
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare     pre∫edinte - Prepelita Pantelie,
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.       membri - St„nic„ Constan˛a ∫i Pavel Mihaela.
  4. Mandatarea dnei Tudorache Constan˛a s„ semneze       4. Confirmarea componen˛ei nominale a comisiei de
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.    cenzori: se revoc„ din func˛ie St„nic„ Ion ∫i supleantul
                                Stroe Clementa; se numesc Ón comisia de cenzori
  5. Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
                                M„nescu Elena, cenzor, supleant Oprea Constan˛a.
Coopera˛iei de Consum C„l„ra∫i.
                                  5. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
  6. Aprobarea asocierii la Societatea Cooperativ„ de
                                ∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
gradul 2 FEDERALCOOP C„l„ra∫i.                   6. Mandatarea dlui Prepelita Pantelie s„ semneze
  7. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul  contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
2005.                             membrii consiliului de administra˛ie.
  8. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratori ∫i      7. Aprobarea asocierii la uniunea jude˛ean„ a
cenzori.                            societ„˛ilor cooperative de consum.
  9. Completarea obiectului de activitate cu urm„toarele     8. Aprobarea pe baza programului de activitate pentru
activit„˛i secundare:                     anul 2005 a imobiliz„rilor corporale care pot face obiectul
  cod CAEN 5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale,       gaj„rii, ipotec„rii, transmiterii folosin˛ei sau propriet„˛ii ∫i
semin˛e ∫i furaje;                       mandatarea consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea
  cod CAEN 5153 - comer˛ cu ridicata cu material       procedurilor necesare concretiz„rii oiric„reia din aceste
lemnos ∫i de construc˛ii;                   opera˛iuni.
  cod CAEN 5540 - baruri;                    9. Aprobarea punctelor de lucru:
  cod CAEN 7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea         - restaurant, comuna Opri∫or, jude˛ul Mehedin˛i;
bunurilor imobiliare proprii sau Ónchiriate;            - alimentara, comuna Opri∫or, jude˛ul Mehedin˛i;
  cod CAEN 7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i       - depozit en gros, comuna Opri∫or, jude˛ul Mehedin˛i;
                                  - magazin mixt, satul Drinea, jude˛ul Mehedin˛i;
gospod„re∫ti neclasificate Ón alt„ parte;
                                  - magazin mixt, comuna Punghina, jude˛ul Mehedin˛i;
  cod CAEN 9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de
                                  - magazin mixt, satul Cearing, comuna Punghina,
Ónfrumuse˛are.
                                jude˛ul Mehedin˛i;
  (14/30.024)                          - magazin mixt, satul Recea, comuna Punghina,
                                jude˛ul Mehedin˛i;
               *
                                  - magazin mixt, satul Scorila, comuna Vl„daia, jude˛ul
                                Mehedin˛i;
   Societatea Cooperativ„ de Consum OPRI™OR           - magazin mixt, satul Stircovi˛a, comuna Vl„daia,
       Opri∫or, jude˛ul Mehedin˛i            jude˛ul Mehedin˛i;
                                  - magazin mixt, satul Prisaceaua, comuna Opri∫or,
                                jude˛ul Mehedin˛i.
          HOT√R¬REA NR. 1
                                  10. Aprobarea codului CAEN 521 - comer˛, cu
        din data de 28.04.2005,            activitatea principal„ 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón
      a adun„rii generale extraordinare         magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor           Constituie de asemenea obiect de activitate
Cooperativei de Consum OPRI™OR, Óntrunit„ Ón data de      urm„toarele: 5212, 5530, 5540, 5330, 1598, 4013, 5139,
28.04.2005, ora 10.30, la sediul Cooperativei de Consum    5221, 5222, 5223, 5233, 5244, 5246, 5250, 5262, 7012,
OPRI™OR, Ón prezen˛a a 21 membri cooperatori, Ón        7020, conform actului constitutiv al Cooperativei de
temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind   Consum Opri∫or.
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu       11. Mandatarea dlui Prepelita I. Pantelie pentru
majoritate de voturi:                     semnarea Ón fa˛a notarului public a actului constitutiv ∫i a
  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii       statutului la care se asociaz„ cooperativa.
Cooperative de Consum OPRI™OR, Ón conformitate cu         12. Aprobarea deleg„rii a trei membri ai adun„rii
prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i      generale pentru adunarea general„ a uniunii jude˛ene ca
func˛ionarea coopera˛iei.                   fiind: Prepelita I. Pantelie, Flori Grigorie, Iacobescu Ion.
  2. Œmputernicirea dlui Prepelita I. Pantelie, pre∫edinte    13. Aprobarea noii denumiri a Cooperativei de
al consiliului de administra˛ie, de c„tre adunarea       Consum Ón Societatea Cooperativa de Consum de
general„, cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la   gradul 1 Cooperativa de Consum Opri∫or.
Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul    (15/30.025)
Oficial al Rom‚niei, conform legii.                              *
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005

    Societatea Cooperativ„ de Consum B√L√CIfiA           Societatea Cooperativ„ de Consum P√TULELE
         B„l„ci˛a, jude˛ul Mehedin˛i                  P„tulele, jude˛ul Mehedin˛i


           HOT√R¬REA NR. 1                        HOT√R¬REA NR. 1
                                         din data de 28.04.2005,
           din data de 4.05.2005,
                                       a adun„rii generale extraordinare
       a adun„rii generale extraordinare
                                  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor          Cooperativei de Consum P„tulele, Óntrunit„ Ón data de
Cooperativei de Consum B√L√CIfiA, Óntrunit„ Ón data de      28.04.2005, ora 16.00, la sediul cooperativei, Ón prezen˛a
4.05.2005, ora 11.00, la sediul Cooperativei de Consum      a 16 membri cooperatori, Ón temeiul prevederilor art. 117
                                 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
B√L√CIfiA, Ón prezen˛a a 15 membri cooperatori, Ón
                                 coopera˛iei, hot„r„∫te cu majoritate de voturi:
temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
                                  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, cu majoritate de    Cooperative de Consum CONSUMCOOP P√TULELE, Ón
voturi, hot„r„∫te:                        conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005, privind
  1. Aprobarea actului constitutiv al societ„˛ii        organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, ∫i mandatarea
cooperative de consum de gradul 1 COOPERATIVA DE         dlui Taerel Vasile, membru al consiliului de administra˛ie,
CONSUM B√L√CIfiA, Ón conformitate cu prevederile Legii      cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei.   registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial
                                 al Rom‚niei, conform legii.
  2. Œmputernicirea dlui Popa Constantin, pre∫edinte al      2. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de  administra˛ie (pre∫edinte - Mosneanu Dumitru, membri:
Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare  Taerel Vasile, Panait Ana, Golea Constantin, Baltoi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.         Mihail) ∫i a comisiei de cenzori (cenzor Roman Ion,
  3. Se revoc„ din func˛ia de administratori: Vladuti      supleant Gioarsa Virgil), pe o durat„ de 4 ani.
Mihaela, Mijache Nicoli˛a ∫i se confirm„ componen˛a         3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
                                 ∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
nominal„ a consiliului de administra˛ie, pre∫edinte - Popa
                                  4. Mandatarea dlui Taerel Vasile s„ semneze
Constantin, membri: Geam„nu Maria, Fota Ion.
                                 contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
  Decad din func˛ia de cenzor dl ™erban Gheorghe ∫i       membrii consiliului de administra˛ie.
Buruian„ Gigel. Se confirm„ cenzor Ciurea Dumitru,         5. Aprobarea asocierii la uniunea jude˛ean„ a
supleant Pinten ™tefan.                     societ„˛ilor cooperative de consum.
  4. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare      6. Ipotecarea, gajarea ∫i Ónstr„inarea imobiliz„rilor
                                 corporale pentru realizarea prevederilor din bugetul de
a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
                                 venituri ∫i cheltuieli.
  5. Mandatarea dlui Popa Constantin s„ semneze          7. Mandatarea delega˛ilor care particip„ la adunarea
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu    general„ de constituire a uniunii jude˛ene Mehedin˛i.
membrii consiliului de administra˛ie.                8. Aprobarea noii denumiri a cooperativei de consum
 6. Se aprob„ punctele de lucru cu activitate proprie:     Ón Societate Cooperativa de Consum de gradul 1
magazin mixt Dobra, cu activitate principal„ 5211, ∫i      îCooperativa de Consum P„tulele”.
                                  Tehnoredactat Ón 3 exemplare, fiind dat sub
magazin mixt Gvardenita, cu activitate principal„ 5211.
                                 semn„tur„ privat„ pe proprie r„spundere.
  7. Ipotecarea, gajarea ∫i Ónstr„inarea imobiliz„rilor
corporale pentru realizarea prevederilor din bugetul de       (17/30.027)
venituri ∫i cheltuieli.                                    *
  8. Mandatarea delega˛ilor care particip„ la adunarea
general„ de constituire a uniunii jude˛ene Mehedin˛i.        Societatea Cooperativ„ de Consum V¬NJU MARE
                                       V‚nju Mare, jude˛ul Mehedin˛i
  9. Se aprob„ activitatea principal„ 5211 - comer˛ cu
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, ∫i              HOT√R¬REA NR. 1
activit„˛i secundare 5540 - baruri.                       din data de 28.04.2005,
  10. Aprobarea asocierii la uniunea jude˛ean„ a              a adun„rii generale extraordinare
societ„˛ilor cooperative de consum.
                                  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                 Cooperativei de Consum V¬NJU MARE, Óntrunit„ Ón data
    (16/30.026)
                                 de 28.04.2005, ora 10.00, la sediul Cooperativei de
                *                 Consum V¬NJU MARE, Ón prezen˛a a 11 membri
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005                  9

cooperatori, Ón temeiul prevederilor art. 117 din Legea           Societatea Cooperativ„ de Consum
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,           CONSUMCOOP HINOVA
hot„r„∫te cu majoritate de voturi:
                                        Hinova, jude˛ul Mehedin˛i
  1. Aprobarea actului constitutiv al societ„˛ii
cooperative de consum de gradul 1 COOPERATIVA DE
CONSUM V¬NJU MARE, Ón conformitate cu prevederile                  HOT√R¬REA NR. 1
Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea               din data de 28.04.2005,
coopera˛iei.
                                       a adun„rii generale extraordinare
  2. Œmputernicirea dlui Taerel Leon, pre∫edinte al
consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de    Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare  cooperatori Óntruni˛i Ón data de 28.04.2005, ora 11.00, la
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.         sediul cooperativei, Ón prezen˛a a 12 membri cooperatori,
  3. Se revoc„ din func˛ia de administratori: ™erban      Ón temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005
Petria, Stoia Ion, ™erban Ecaterina ∫i se confirm„        privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te,
componen˛a nominal„ a consiliului de administra˛ie,       cu majoritate de voturi:
pre∫edinte - Taerel Leon, membri: Ciortan Maria, Olaru        - Aprobarea schimb„rii denumirii societ„˛ii, ∫i anume
Maria.                              Cooperativa de Consum CONSUMCOOP HINOVA,
  Decade din func˛ia de cenzor dl Sfetcu Gheorghe. Se     societate cooperativ„ de gradul 1.
confirm„ cenzor Roman Ion, supleant Oprea Dumitru.          - Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii Cooperative
                                 de Consum CONSUMCOOP HINOVA, Ón conformitate cu
  4. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare
                                 prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
                                 func˛ionarea coopera˛iei.
  5. Mandatarea dlui Taerel Leon s„ semneze
                                   - Œmputernicirea dnei Enea Victoria, membru al
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
                                 consiliului de administra˛ie, de c„tre adunarea general„
membrii consiliului de administra˛ie.
                                 pentru Ónregistrarea men˛iunilor la Oficiul Registrului
  6. Se aprob„ punctele de lucru cu activitate proprie:    Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i ∫i publicarea Ón
magazin mixt Livezile, magazin mixt V‚nju Mare, puncte      Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.
de lucru Ónchiriate: 2 magazine alimentare V‚nju Mare,        - Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de
restaurant V‚nju Mare, brut„rie V‚nju Mare, bar V‚nju      administra˛ie, ∫i anume:
Mare ∫i punctele de lucru Ón conservare: magazin           - Revocarea din func˛ia de administratori a 3
universal Padina Mare, magazin universal Corl„˛el,        persoane: Murgan Doina, Ivan Lenu˛a, Ciurea Valeriu, ∫i
magazin universal Poroina Mare, magazin universal        numirea dnei Sbircea Lumini˛a-Aurelia pe un mandat de
Izvorul Ane∫tilor, han Bucura V‚nju Mare.            4 ani.
  7. Ipotecarea, gajarea ∫i Ónstr„inarea imobiliz„rilor      - Confirmarea componen˛ei nominale a cenzorului.
corporale pentru realizarea prevederilor din bugetul de     Decade din func˛ia de cenzor dl Iovanel Ion ∫i se
venituri ∫i cheltuieli.                     nume∫te dna M„nescu Elena, pe o durat„ de 3 ani. Dl
  8. Mandatarea delega˛ilor care particip„ la adunarea     Iovanel Ion este numit cenzor supleant.
general„ de constituire a uniunii jude˛ene Mehedin˛i.        - Aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i
  9. Se aprob„ activitatea principal„ 5211 - comer˛ cu     a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare           - Mandatarea dnei Vamvu-Epure Cornelia s„ semneze
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, ∫i     contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
activit„˛i secundare:                      membrii consiliului de administra˛ie.
  5540 - baruri;                          - Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a
  4013 - distribu˛ia ∫i comercializarea energiei electrice;  CONSUMCOOP HINOVA.
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare         - Aprobarea punctelor de lucru:
proprii;                               • magazin mixt Rogova - magazin mixt Hinova;
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare    • magazin mixt V‚njule˛ - bufet Hinova;
proprii sau Ónchiriate;                       • bufet Rogova.
                                   - Aprobarea codurilor CAEN, ∫i anume:
  5510 - hoteluri;
                                   • activitate principal„ 521 - comer˛ cu am„nuntul.
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie;
                                   • activit„˛i secundare: 5540, 5250, 7020, 5212, 5222,
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente;       5223, 524, 5111, conform actului constitutiv al
  9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i;              CONSUMCOOP HINOVA.
  5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru            - Aprobarea major„rii valorii nominale a unei p„r˛i
autovehicule.                          sociale la 100.000 lei.
  10. Aprobarea asocierii la uniunea jude˛ean„ a          - Mandatarea dnei Enea Victoria pentru semnarea Ón
societ„˛ilor cooperative de consum.               fa˛a notarului public a actului constitutiv ∫i a statutului
                                 uniunii la care se asociaz„ cooperativa.
  (18/30.028)                           - Aprobarea pe baza programului de activitate pentru
               *                 2006 a imobiliz„rilor corporale care pot face obiectul
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005

gaj„rii, ipotec„rii, transmiterii folosin˛ei sau propriet„˛ii ∫i    • chi∫c alimenta˛ie public„ Ob‚r∫ia de C‚mp.
mandatarea consiliului de administra˛ie cu Óndeplinirea        - Aprobarea codului CAEN, ∫i anume: 521, comer˛, cu
procedurilor necesare concretiz„rii oric„reia din aceste      activitatea principal„ 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón
opera˛iuni.                            magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  - Aprobarea deleg„rii a 3 membri ai adun„rii generale      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun. Constituie, de
pentru adunarea general„ a Uniunii Jude˛ene ca fiind:       asemenea, obiect de activitate urm„toarele:
Enea Victoria, Kinczel Elisabeta ∫i Sbircea Lumini˛a.         - 5212, 5540, 4013, 5233, 5246, 7012, 7020, conform
  - Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de       actului constitutiv al Cooperativei de Consum Ob‚r∫ia de
gradul 2 conform ofertei de participare f„cute de         C‚mp.
FEDERALCOOP.
                                    - Mandatarea dlui Curea Constantin pentru semnarea
  (19/30.029)                          Ón fa˛a notarului public a actului constitutiv ∫i a statutului
                *                  uniunii la care se asociaz„ cooperativa.
                                    - Aprobarea pe baza programului de activitate pentru
      Societatea Cooperativ„ de Consum            2005 a imobiliz„rilor corporale care pot face obiectul
     OB¬R™IA DE C¬MP, Ob‚r∫ia de C‚mp             gaj„rii, ipotec„rii, transmiterea folosin˛ei sau propriet„˛ii ∫i
          jude˛ul Mehedin˛i               mandatarea consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea
                                  procedurilor necesare concretiz„rii oric„reia din aceste
          HOT√R¬REA NR. 1                opera˛iuni.
        din data de 16 aprilie 2005,              - Aprobarea deleg„rii a trei membri ai adun„rii
       a adun„rii generale extraordinare           generale pentru adunarea general„ a Uniunii Jude˛ene ca
                                  fiind: Curea Constantin, Irimia Ion ∫i Tronea Aurelian.
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                    - Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
cooperatori, Óntrunit„ Ón data de 26 aprilie 2005, ora
                                  gradul 2, conform ofertei de participare f„cute de
10.00, la sediul cooperativei, Ón prezen˛a a 8 membri
                                  FEDERALCOOP.
cooperatori, Ón temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2008
privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te       (20/30.030)
cu majoritate de voturi:                                     *
  - Aprobarea schimb„rii denumirii, ∫i anume:
Cooperativa de Consum OB¬R™IA DE C¬MP - societate               Societatea Cooperativ„ de Consum
cooperativ„ de gradul 1.                           CONSUMCOOP STREHAIA, Strehaia
  - Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii Cooperative             jude˛ul Mehedin˛i
de Consum OB¬R™IA DE C¬MP, Ón conformitate cu
prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
                                            HOT√R¬REA NR. 1
func˛ionarea coopera˛iei.
  - Œmputernicirea dlui Curea I. Constantin, membru al             din data de 29 aprilie 2005,
consiliului de administra˛ie, de c„tre adunarea general„            a adun„rii generale extraordinare
pentru Ónregistrarea men˛iunilor la Oficiul Registrului
Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i ∫i de publicare Ón         Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor din
Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.           Cooperativa de Consum CONSUMCOOP STREHAIA,
  - Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de      Óntrunit„ Ón data de 29 aprilie 2005, ora 13.30, la
administra˛ie, ∫i anume:                      Strehaia, Ón prezen˛a a 43 membri cooperatori, Ón temeiul
  - revocarea din func˛ia de administrator a dou„        prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
persoane, Giurca Marin ∫i C„linescu Florea.            organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu
  - Confirmarea componen˛ei nominale a comisiei de        majoritate de voturi:
cenzori: decade din func˛ia de pre∫edinte dl Amza           Aprobarea schimb„rii denumirii, ∫i anume: Cooperativa
Gheorghe ∫i este numit pre∫edinte al comisiei de cenzori      de Consum CONSUMCOOP STREHAIA - societate
Iacob Romulus.                           cooperativ„ de gradul 1.
  Domnul Amza Gheorghe este numit cenzor supleant.         • Aprobarea actului constitutiv al societ„˛ii Cooperative
  - Aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i    de Consum CONSUMCOOP STREHAIA, Ón conformitate
a criteriilor de performan˛„ pentru administrator.         cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
  - Mandatarea dlui Tronea Aurelian s„ semneze          func˛ionarea coopera˛iei, ∫i Ómputernice∫te pe dl Bunoiu
contracte de administrare Ón numele adun„rii generale cu      Constantin, membru al consiliului de administra˛ie, cu
membrii consiliului de administra˛ie.               Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul
  - Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a          registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial
Cooperativei de Consum OB¬R™IA DE C¬MP.              al Rom‚niei, conform legii.
  - Aprobarea punctelor de lucru:                  • Aprobarea componen˛ei nominale a consiliului de
  • debarcader Ob‚r∫ia de C‚mp;                 administra˛ie dup„ cum urmeaz„:
  • magazin universal Ob‚r∫ia de C‚mp;               Bunoiu Constantin - pre∫edinte, ∫i urm„torii membri ai
  • complex comercial Gemeni;                  consiliului de administra˛ie: Codita Lucian, Goldrac Toma
  • chio∫c alimentara Izimsa;                  Viorel, Lupu Teodor, Pavel Ileana, Sica Ion ∫i Stancu Aurel.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005                 11

  Se revoc„ din func˛ia de administrator domnii Vladu Ion   Mandatarea dlui Bunoiu Constantin pentru semnarea
∫i Jianu Victor.                       Ón fa˛a notarului public a actului constitutiv ∫i a statutului
  Se aprob„ componen˛a comisiei de cenzori dup„ cum     uniunii la care se asociaz„ cooperativa.
urmeaz„:                             Aprobarea pe baza programului de activitate pe anul
  Iacobescu Ion - pre∫edinte ∫i Hula Vasile - membru.    2005 a imobiliz„rilor corporale care pot face obiectul
                               gaj„rii, ipotec„rii, transmiterii folosin˛ei sau propriet„˛ii ∫i
  Decade din func˛ia de pre∫edinte dl Hula Vasile.
                               mandatarea consiliului de administra˛ie s„ Óndeplineasc„
  Se aprob„ con˛inutul contractului de administrare ∫i   procedurile necesare concretiz„rii oric„reia din aceste
criteriile de performan˛„ pentru administratori.       opera˛iuni.
  • Aprobarea ∫i mandatarea Ómputernicirii dlui Bunoiu     Aprobarea deleg„rii a cinci membri ai adun„rii
Constantin s„ semneze contractul de administrare Ón      generale pentru adunarea general„ a Uniunii Jude˛ene
numele adun„rii generale cu membrii consiliului de      Mehedin˛i ca fiind: Bunoiu Constantin, Stancu Aurel,
administra˛ie.                        Goldrac Toma Viorel, Lupu Teodor ∫i Codi˛„ Lucian.
  • Aprobarea asocierii la Uniunea Jude˛ean„ a         Aprobarea v‚nz„rii spa˛iilor comerciale dup„ cum
Societ„˛ilor Cooperative de Consum Mehedin˛i.         urmeaz„:
  Nu s-a aprobat afilierea la Cooperativa ora∫ului       Complex Comercial Bro∫teni, brut„rie C„z„ne∫ti,
Drobeta-Turnu Severin.                    brut„rie Breznita de Motru, magazin universal C„z„ne∫ti,
                               magazin Corcova, magazin universal Strehaia, Complex
  Nu s-a aprobat Ónfiin˛area cooperativei de gradul 2.
                               Comercial Han Panduri ∫i anexele acestuia, laborator
  Aprobarea obiectului principal de activitate cod CAEN   cofet„rie, carmangerie, sec˛ia suc ∫i central„ termic„,
5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,    chio∫c bufet pia˛„, spa˛iile Ónchiriate de la complex pia˛„,
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare, b„uturi    spa˛iile Ónchiriate Complex Unirii nr. 1, magazin Biltanele,
∫i tutun. Constituie, de asemenea, obiect de activitate    alimentara Greci, magazin Dumbrava de Jos, bufet
urm„toarele:                         Ciochiuta, bufet T‚mna, magazin Butoie∫ti.
  0141, 1511, 1581,1598, 1740, 4013, 4100, 5030,        Aprobarea Ómputernicirii consiliului de administra˛ie
5050, 5111, 5112, 5113, 5114, 5117, 5118, 5119, 5121,     pentru aprobarea v‚nz„rii ∫i Ónchirierii de active.
5122, 5123, 5124, 5131, 5132, 5133, 5134, 5136, 5137,
5138, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5147, 5151,       (21/30.031)
5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5181, 5183, 5188, 5190,                    *
5212, 5221, 5222, 5223, 5226, 5227, 5233, 5241, 5242,
5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5250, 5261, 5262,          Societatea Cooperativ„ de Consum
5263, 5510, 5521, 5522, 5523, 5540, 5551, 5552, 6021,
                                    CONSUMCOOP SIMIAN, comuna Simian
6022, 6023, 6024, 6321, 7020, 7440, 7487, 8042,
9001,1598, 1599, conform actului constitutiv al                  jude˛ul Mehedin˛i
Cooperativei de Consum CONSUMCOOP - Strehaia.
  • Aprobarea punctelor de gestionare dup„ cum                 HOT√R¬REA NR. 1
urmeaz„:
                                       din data de 29.04.2005,
  Se Ónfiin˛eaz„ urm„toarele puncte de lucru: 6 puncte
                                 a membrilor cooperatori ai CONSUMCOOP Simian
de lucru Ón Strehaia, str. A.I. Cuza cu destina˛ia libr„rie
papet„rie, mobil„; magazin unelte agricole, 2 autoservire    Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
∫i 2 baruri; 3 puncte de lucru Ón Strehaia, Str. Pie˛ei    CONSUMCOOP Simian, Óntrunit„ Ón data de 29.04.2005,
nr. 1, cu destina˛ia magazin prezentare, b„c„nie pia˛„ ∫i   ora 10.00, la sediul din comuna Simian, Str. Dedovi˛ei
bar; 2 puncte de lucru Ón Str. Unirii nr. 1 cu destina˛ia   nr. 583, Ón prezen˛a a cinci membri cooperatori, Ón
autoservire 1 ∫i bar; un punct de lucru Ón Strehaia, Str.   temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
Republicii nr. 126, cu destina˛ia Sec˛ia rame geamuri; 14   organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu
puncte de lucru situate Ón Comanda, Ciochiuta, Lunca     majoritate de voturi:
Banului, Dumbrava, Albule∫ti, Cernaia, Croica, Greci,      - S-a aprobat Ónscrierea la CONSUMCOOP Simian a
Voloiac, Cotoroia, Lunc∫oara, T‚mna, Colaret, Breznita    noi membri cooperatori fondatori:
de Motru, jude˛ul Mehedin˛i, toate cu destina˛ia magazin     • Luca V. Petre - membru fondator cooperator a
mixt; un punct de lucru Ón Bro∫teni cu destina˛ia magazin   depus 1.000.000 lei, contravaloarea a 10 p„r˛i sociale a
metalo-chimice.                        100.000 lei fiecare;
  Aprobarea Ónchirierii urm„toarelor puncte: han Panduri,   • Steanta Ghe. Carmen - membru fondator cooperator
carmangerie, laborator cofet„rie, magazin universal      a depus 1.000.000 lei, contravaloarea a 10 p„r˛i sociale
Strehaia, magazin parter sediul cooperativei, 2 puncte    a 100.000 lei fiecare;
magazin pia˛„, bufet pia˛„, 3 puncte magazin Unirii, 4      • Schermer A. Lucia - membru fondator cooperator a
puncte magazin Bro∫teni, un punct magazin Corcova,      depus 1.000.000 lei, contravaloarea a 10 p„r˛i sociale a
magazin Lup∫a de Jos, magazin C„z„ne∫ti, brut„ria       100.000 lei fiecare;
C„z„ne∫ti, brut„ria Breznita de Motru, magazin Bicles,      • Balaci A. Paraschiva - membru fondator cooperator
bufet Ciochiuta, bufet Timna, magazin Butoie∫ti,       a depus 1.000.000 lei, contravaloarea a 10 p„r˛i sociale
alimentara Greci, magazin Biltanele.             a 100.000 lei fiecare;
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005

  • Malineanu St. Constantina - membru fondator             Schermer A. Lucia - membru al consiliului de
cooperator a depus 1.000.000 lei, contravaloarea a 10      administra˛ie;
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.                   Manescu Elena - cenzor.
  - S-a ales pre∫edintele consiliului de administra˛ie al     - S-a aprobat con˛inutul contractului de administrare ∫i
Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP Simian, prin vot       criteriile de performan˛„ pentru administratori, cuprinse Ón
secret, Ón persoana dlui Luca V. Petre, pentru un mandat    anexa la contractul de administrare.
de 4 ani.                              - S-a aprobat mandatarea doamnei Balaci A.
  - S-au ales prin vot secret ceilal˛i membri ai consiliului  Paraschiva s„ semneze contractul de administrare Ón
de   administra˛ie    ai  Societ„˛ii  Cooperative    numele adun„rii generale cu membrii consiliului de
CONSUMCOOOP Simian, pentru un mandat de 4 ani ∫i        administra˛ie.
cenzorul pentru un mandat de 3 ani:                 - S-a aprobat asocierea CONSUMCOOP Simian la
  • Steanta Ghe. Carmen - membru al consiliului de       Uniunea Jude˛ean„ a Societ„˛ilor Cooperative de
administra˛ie;                         Consum - FEDERALCOOP Mehedin˛i.
  • Schermer A. Lucia - membru al consiliului de          - S-a aprobat asocierea CONSUMCOOP Simian la
administra˛ie;                         societatea cooperativ„ de gradul 2 conform ofertei de
  • Manescu Elena - cenzor autorizat.             participare f„cut„ de FEDERALCOOP Mehedin˛i.
  - S-a aprobat remunera˛ia cuvenit„ administratorilor ∫i     - S-a aprobat mandatarea dlui Luca V. Petre ca
cenzorilor pentru exerci˛iul Ón curs:              persoan„ Ómputernicit„ s„ semneze Ón fa˛a notarului
  • 500.000 lei/lun„ pentru administratori;          public actul constitutiv ∫i statutul Uniunii Jude˛ene a
  • 1.000.000 lei/an pentru cenzor.              Societ„˛ilor Cooperative de Consum - FEDERALCOOP
  - S-a aprobat bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru    Mehedin˛i la care se asociaz„ societatea Cooperativa de
exerci˛iul financiar 2005.                   Consum - CONSUMCOOP Simian.
  - S-au aprobat criteriile de performan˛„ pentru         - S-a aprobat situa˛ia patrimoniului, a num„rului de
contractul de administra˛ie.                  p„r˛i sociale pentru fiecare membru cooperator fondator
  - S-a aprobat ca valoarea unei p„r˛i sociale s„ fie de    ∫i a modului de formare a capitalului social:
100.000 lei.                          - imobiliz„ri financiare nereevaluate    - 51.223.000 lei;
  - S-a aprobat excluderea membrilor cooperatori care     - active circulante             - 40.547.000 lei;
nu au achitat la data prezentei adun„ri generale suma      - capital social               - 5.000.000 lei;
de 100.000 lei, minimul necesar pentru ob˛inerea unei      - num„r p„r˛i sociale                  - 50;
p„r˛i sociale.                         - valoare nominal„ a unei p„r˛i sociale     - 100.000 lei;
  (22/30.032)                         - membri cooperatori fondatori         - 5 persoane:
                                  • Luca V. Petre - membru cooperator fondator,
          HOT√R¬REA NR. 2               pre∫edintele consiliului de administra˛ie, a depus
                                1.000.000 lei, contravaloarea a 10 p„r˛i sociale;
        din data de 29.04.2005,
                                  • Steanta Ghe. Carmen - membru cooperator
  a membrilor cooperatori ai CONSUMCOOP Simian         fondator, membru al consiliului de administra˛ie a depus
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         1.000.000 lei, contravaloarea a 10 p„r˛i sociale;
CONSUMCOOP Simian, Óntrunit„ Ón data de 29.04.2005,         • Schermer A. Lucia - membru cooperator fondator,
ora 12.00, la sediul din Str. Dedovi˛ei nr. 583, Ón       membru al consiliului de administra˛ie, a depus
prezen˛a a cinci membri cooperatori, Ón temeiul         1.000.000 lei, contravaloarea a 10 p„r˛i sociale;
prevederilor articolului 117 din Legea nr. 1/2005 privind      • Balaci A. Paraschiva - membru cooperator fondator,
func˛ionarea ∫i organizarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu      membru al consiliului de administra˛ie, a depus
majoritate de voturi:                      1.000.000 lei, contravaloarea a 10 p„r˛i sociale;
  - S-a aprobat Ónscrierea unor noi membri cooperatori       • Malineanu St. Constantina - membru cooperator
fondatori.                           fondator, membru al consiliului de administra˛ie, a depus
  - S-a aprobat actul constitutiv al Societ„˛ii Cooperative  1.000.000 lei, contravaloarea a 10 p„r˛i sociale.
de Consum gradul 1 - CONSUMCOOP Simian, Ón             - S-a confirmat inexisten˛a contesta˛iilor la lista
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind      membrilor cooperatori afi∫a˛i.
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, ∫i mandarea dlui      - S-a aprobat majorarea valorii nominale a unei p„r˛i
Luca Petre, pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, cu   sociale la suma de 100.000 lei.
Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul        - S-a aprobat schimbarea formei Cooperativei de
registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial   Consum - CONSUMCOOP Simian Ón societate cooperativ„
al Rom‚niei, conform legii.                   de gradul 1, cu aceea∫i denumire, Ón conformitate cu
  S-a aprobat componen˛a nominal„ a consiliului de       prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i ale actului constitutiv.
administra˛ie pentru un mandat de 4 ani ∫i a comisiei        - S-a aprobat ipotecarea, gajarea, dup„ caz,
pentru un mandat de 3 ani:                   transmiterea Ón folosin˛„ sau Ónstr„inarea imobiliz„rilor
     Luca V. Petre - pre∫edinte al consiliului de      corporale apar˛in‚nd soiciet„˛ii cooperative.
administra˛ie;                           - S-a aprobat Ónscrierea unor noi membri cooperatori
     Steanta Ghe. Carmen - membru al consiliului de     fondatori:
administra˛ie;                              - Luca V. Petre - membru cooperator fondator;
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005                  13

    -  Steanta Ghe. Carmen - membru fondator;           - magazin mixt Ro∫iori.
    -  Schermer A. Lucia - membru fondator;            10. Aprobarea codului CAEN 521 - comer˛, cu
    -  Malineanu St. Constan˛a - membru fondator;       activitate principal„ 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón
    -  Balaci A. Paraschiva - membru fondator.        magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                  produse alimentare, b„uturi ∫i tutun. Constituie, de
  (23/30.032)                          asemenea, obiect de activitate urm„toarele: 5212, 5530,
                *                  5540, 4013, 5221, 5222, 5223, 5244, 5250, 5262, 5241,
                                  5242, 5243, 5248, conform actului constitutiv al
       Societatea Cooperativ„ de Consum           Cooperativei de Consum Cujmir.
       CUJMIR, Cujmir, jude˛ul Mehedin˛i             11. Mandatarea dlui Pirvanescu Nicolae pentru
                                  semnarea Ón fa˛a notarului public a actului constitutiv ∫i a
                                  statutului la care se asociaz„ cooperativa.
          HOT√R¬REA NR. 1
                                    12. Aprobarea deleg„rii a trei membri ai adun„rii
         din data de 3.05.2005,              generale pentru adunarea general„ a uniunii jude˛ene ca
       a adun„rii generale extraordinare          fiind: Zaharia Constantin, Cancea Ionel, Pirvanescu
                                  Nicolae.
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor             13. Aprobarea noii denumiri a cooperativei de consum -
Cooperativei de Consum CUJMIR, Óntrunit„ Ón data de        Societate Cooperativ„ de Consum de gradul 1
3.05.2005, ora 11.30, la sediul Cooperativei de Consum       îCooperativa de Consum Cujmir”.
CUJMIR, Ón prezen˛a a 17 membri cooperatori, Ón temeiul
prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind           (24/30.033)
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te, cu                      *
majoritate de voturi:
  1. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii               Societatea Cooperativ„ B„icoi
Cooperative de consum CUJMIR, Ón conformitate cu             Societate Cooperativ„ de Consum, B„icoi
prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i                  jude˛ul Prahova
func˛ionarea coopera˛iei.
  2. Œmputernicirea dlui Cancea Ionel, pre∫edinte al                 HOT√R¬REA NR. 1
consiliului de administra˛ie, de c„tre adunarea general„,             din data de 26.04.2005
cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul          a membrilor cooperatori ai CONSUMCOOP
registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial         Cooperativa de Consum B„icoi OC2
al Rom‚niei, conform legii.
  3. Confirmarea componen˛ei nominale a consiliului de        Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
administra˛ie: se revoc„ din func˛ia de administratori       cooperatori ai CONSUMCOOP Cooperativa de Consum
B„doiu Gheorghe, Zaharia Floricica, Buzatu Domnica,        B„icoi, cu sediul Ón B„icoi, Str. Œnfr„˛irii nr. 4, jude˛ul
Zdafu Vangheli˛a, Popescu Gheorghe ∫i suplean˛ii          Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
ZgÓrcea Ion, Besliu Ligiu ∫i se nume∫te noul consiliu de      nr. J 29/1869/1992, cod unic de Ónregistrare 1316320,
administra˛ie, pre∫edinte - Cancea Ionel, membri: Zaharia     Óntrunit„ Ón data de 26.04.2005, ora 13.00, la B„icoi, Str.
Constantin, Pirvanescu Nicolae.                  Republicii nr. 325, Ón prezen˛a a 12 membri cooperatori,
  4. Confirmarea componen˛ei nominale a comisiei de        Ón temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005
cenzori: se revoc„ din func˛ie cenzorul Golici Constantin     privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te
∫i supleantul Cancea Ionel, ∫i se nume∫te comisia de        cu majoritate de voturi:
cenzori Iacob Romulus - cenzor, supleant Sandu Jenica.         Se schimb„ denumirea cooperativei Ón îB√ICOI
  5. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare     SOCIETATE COOPERATIV√ DE CONSUM”.
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.         Aprobarea actului constitutiv al societ„˛ii B√ICOI
  6. Mandatarea lui Zaharia Floricica s„ semneze         SOCIETATE COOPERATIV√ DE CONSUM, Ón
contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu     conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
membrii consiliului de administra˛ie.               organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, privind:
  7. Aprobarea asocierii la uniunea jude˛ean„ a          constituirea societ„˛ii cooperative, calitatea de membru
societ„˛ilor cooperative de consum.                cooperator, organizarea societ„˛ii cooperative (adunarea
  8. Aprobarea pe baza programului de activitate pentru      general„, consiliul de administra˛ie, comisia de cenzori),
anul 2005 a imobiliz„rilor corporale care pot face obiectul    p„r˛ile sociale, obliga˛iuni cooperatiste, regimul juridic al
gaj„rii, ipotec„rii, transmiterea folosin˛ei sau propriet„˛ii ∫i  bunurilor aflate Ón proprietatea societ„˛ii cooperative,
mandatarea consiliului de administra˛ie, cu Óndeplinirea      registrele societ„˛ii cooperative, registrele societ„˛ii
procedurilor necesare concretiz„rii oric„reia dintre aceste    cooperative ∫i situa˛ia financiar„ anual„, reducerea sau
opera˛iuni.                            majorarea capitalului social, fuziunea, divizarea ∫i
  9. Aprobarea punctelor de lucru:                dizolvarea societ„˛ii cooperative, precum ∫i lichidarea
  - magazin nealimentar Cujmir;                  acesteia.
  - café-bar Cujmir;                         Œn urma ac˛iunii de confirmare a semn„turilor
  - magazin mixt V‚n„tori;                    membrilor cooperatori, conform art. 117 alin. (1), (2), (3),
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005

(4), (5) din Legea nr. 1/2005, membrii cooperatori ai         0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultura vegetal„
societ„˛ii cooperative de consum sunt cuprin∫i Ón anexa      combinat„ cu cre∫terea animalelor);
nr. 1 din actul constitutiv al societ„˛ii B√ICOI           0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii; gr„din„rit
SOCIETATE COOPERATIV√ DE CONSUM. Adunarea             peisagistic (arhitectur„ peisager„);
general„ a membrilor cooperatori aprob„ modificarea          0142 - activit„˛i de servicii pentru cre∫terea
actului constitutiv dup„ cum urmeaz„:               animalelor, cu excep˛ia activit„˛ilor veterinare;
  Confirmarea componen˛ei noul consiliu de             1532 - fabricarea sucurilor de fructe ∫i legume;
administra˛ie, alc„tuit din Nicolescu Ioan, cet„˛ean rom‚n,      1533 - prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i
n„scut la data de 5.11.1951 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,     legumelor;
domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Podul Œnalt nr. 10, bl. 4E, sc. A,    1551 - fabricarea produselor lactate ∫i a br‚nzeturilor;
et. 1, ap. 6, jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria G.V.     1552 - fabricarea Ónghe˛atei;
nr. 106250, eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti la data de          1561 - fabricarea produselor de mor„rit;
27.05.1996, cod numeric personal 1511105293107,            1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor
Popescu Liliana M„lina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data      proaspete de patiserie;
de 5.03.1965 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón       1582 - fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a altor
Cocor„∫tii Mislii, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria  produse similare;
PH nr. 412680, eliberat„ de Poli˛ia Plopeni la data de        1586 - prelucrarea ceaiului ∫i a cafelei;
15.09.2003, cod numeric personal 2650305295888, ∫i          1587 - fabricarea condimentelor;
Bobea Cristina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de          1588 - fabricarea preparatelor alimentare omogenizate
16.08.1967 Ón Aluni∫, jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón       ∫i a alimentelor dietetice;
B„icoi, Str. Par‚ngului nr. 11, jude˛ul Prahova, identificat„     1589 - fabricarea altor produse alimentare,
cu C.I. seria PH nr. 034949, eliberat„ de Poli˛ia B„icoi la    neclasificate Ón alt„ parte;
data de 29.05.1998, cod numeric personal               1598 - produc˛ie de ape minerale ∫i b„uturi
2670816290099. Durata mandatului este de 4 ani,          r„coritoare nealcoolice;
Óncep‚nd cu data de 26.04.2005.                    1740 - fabricare de articole confec˛ionate din textile
  Comisia de cenzori este alc„tuit„ dintr-un cenzor plin    (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);
∫i un supleant. Cenzorul plin este ales dl Cozea Eleodor,       1754 - fabricarea altor articole textile;
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 21.06.1937 Ón Fulga,        1772 - fabricare de pulovere, veste ∫i articole similare
jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Vlad fiepe∫     tricotate sau cro∫etate;
nr. 42A, jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria D.N.       1810 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din
nr. 136666, eliberat de Mili˛ia Ploie∫ti la data de        piele;
27.07.1988, cod numeric personal 1370621293100.            1821 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte pentru
Durata mandatului este de 3 ani, Óncep‚nd cu data de       lucru;
26.04.2005.                              1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
  Cenzorul supleant este ales dna Barbu Constan˛a,       (exclusiv lenjeria de corp);
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 12.10.1949 Ón           1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;
comuna Filipe∫tii de T‚rg, jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón      1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
satul Br„t„∫anca nr. 116, comuna Filipe∫tii de T‚rg,       accesorii neclasificate Ón alt„ parte;
jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 019891,      1830 - prepararea ∫i vopsirea bl„nurilor; fabricarea
eliberat„ de Poli˛ia B„icoi la data de 3.03.1998, cod       articolelor din blan„;
numeric personal 2491012290085.                    1910 - t„b„cirea ∫i finisarea pieilor;
  Capitalul social subscris al societ„˛ii cooperative va fi     1920 - fabricare de articole de voiaj ∫i marochin„rie ∫i
de 90.000.000 lei, iar capitalul social v„rsat este de      articole de harna∫ament;
27.000.000 lei. Capitalul social este Ómp„r˛it Ón 180 p„r˛i      1930 - fabricarea Ónc„l˛„mintei;
sociale a 500.000 lei fiecare.                    2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului; impregnarea
  Obiectul de activitate se completeaz„ cu urm„toarele     lemnului;
coduri:                                2020 - fabricare de produse stratificate din lemn:
  0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor      placaj, panel, furnire, pl„ci de a∫chii de lemn, pl„ci
plante neclasificate Ón alt„ parte;                fibrolemnoase etc.;
  0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole     2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie
∫i a produselor de ser„;                     pentru construc˛ii;
  0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru     2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;
b„uturi ∫i mirodenii;                         2051 - fabricarea altor produse din lemn;
  0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor pentru     2052 - fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i
ob˛inerea laptelui;                        Ómpletituri;
  0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,        2522 - fabricarea articolelor de ambalaj din material
m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;                 plastic;
  0123 - cre∫terea porcinelor;                   2523 - fabricarea articolelor din material plastic pentru
  0124 - cre∫terea p„s„rilor;                  construc˛ii;
  0125 - cre∫terea altor animale;                  2524 - fabricarea altor produse din material plastic;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005                15

  2640 - fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor      5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón v‚nzarea
produse pentru construc˛ii din argil„ ars„;         produselor cu caracter specific, neclasificate Ón alt„ parte;
  2661 - fabricarea elementelor din beton pentru        5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse;
construc˛ii;                           5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
  2662 - fabricarea elementelor din ipsos pentru      furaje;
construc˛ii;                           5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;
  2666 - fabricarea altor elemente din beton, ciment ∫i     5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;
ipsos;                              5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei
  2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i     prelucrate;
componente ale structurilor metalice;              5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
  2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie    5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din
din metal;                          carne;
  2861 - fabricarea produselor de t„iat ∫i de uz casnic;    5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
  2863 - fabricarea articolelor de feronerie;        uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
  2875 - fabricarea altor articole din metal;          5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;
  3611 - produc˛ie de scaune;                  5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;
  3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine;    5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
  3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;      produse zaharoase;
  3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;          5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
  3615 - produc˛ie de saltele ∫i somiere;          condimente;
  4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i        5138 - comer˛ cu ridicata specializat, cu alte alimente,
organizare de ∫antiere;                   inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;
  4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru construc˛ii;     5139 - comer˛ cu ridicata nespecializat, cu produse
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;    alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la      5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
construc˛ii;                           5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
  4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri, aerodromuri  Ónc„l˛„minte;
∫i baze sportive;                        5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de
  4524 - construc˛ii hidrotehnice;             uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i televizoare;
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;         5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din ceramic„,
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;          sticl„rie, tapet ∫i produse de Óntre˛inere;
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;     5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;      parfumerie;
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;              5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum
  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;               nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;           5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;    construc˛ii;
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de     5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i furnituri
geamuri;                           de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire;
  4545 - alte lucr„ri de finisare;               5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;       5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
  5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru        intermediare;
autovehicule;                          5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
  5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii     echipamente periferice ∫i software;
aferente ∫i repara˛ii;                      5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse (import-
  5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime     export legat de Óntreg domeniul de activitate);
agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu        5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
semiproduse;                         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
  5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,     alimentare, b„uturi ∫i tutun;
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;          5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
materiale de construc˛ii;                  nealimentare;
  5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,          5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
echipamente industriale, nave ∫i avioane;          proaspete;
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„, articole de    5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse din
menaj ∫i de fier„rie;                    carne;
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,    5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i
Ónc„l˛„minte ∫i alte articole;                molu∫te;
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse alimentare,    5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse de
b„uturi ∫i tutun;                      patiserie ∫i produse zaharoase;
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/26.V.2005

  5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;                    5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
  5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din tutun;               5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
  5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                   5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„
specializate, cu produse alimentare;                     prin magazine;
  5231 - comer˛ cu am„nuntul cu produse farmaceutice;             5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i de alte articole din
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i            piele;
de parfumerie;                                  5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;                  gospod„resc;
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;                 5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;
  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole            5530 - restaurante;
din piele;                                    5540 - baruri.
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole de
                                         Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón satul Bordenii Mari,
iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
                                       comuna Scor˛eni, jude˛ul Prahova, valabil pe termen
  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate            nelimitat, av‚nd ca activitate comer˛.
electromenajere, cu aparate de radio ∫i televizoare;
                                         Se Ómputernice∫te dra Grigorescu Maria Alexandra,
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie, cu
                                       cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 23.07.1978 Ón
articole din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit;
                                       Ploie∫ti, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Cr‚ngului nr. 53,
  5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole          identificat„ cu C.I. seria PH nr. 027895, eliberat„ de
de papet„rie;                                Poli˛ia Ploie∫ti la data de 15.04.1998, cod numeric
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                 personal 2780723293092, pentru ridicarea actelor cu
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;          privire la modific„rile aduse Ón prezenta hot„r‚re.
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
v‚ndute prin magazine;                               (25/30.034)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
     Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                &JUYDGY|030831]
                   Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 8/26.V.2005 con˛ine 16 pagini.   Pre˛ul: 28.800 lei vechi/ 2,88 lei noi   ISSN 1841—2718

								
To top