007 by tradetrek

VIEWS: 80 PAGES: 32

									                          PARTEA A VII-A
Anul 173 (I) — Nr. 7       PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE                 Mar˛i, 24 mai 2005      PUBLICAfiII         ALE    SOCIET√fiILOR            COOPERATIVE

         Societatea Cooperativ„             Stabile∫te urm„toarele remunera˛ii pentru administratori ∫i
        SUPERCOOP T‚rgu Neam˛               membrii comisiei de cenzori:
                                   - membrii consiliului de administra˛ie - 5 mil. lei;
            HOT√R¬REA                  - Botez Daniel, expert contabil, membru activ, ∫ef
                                 comisie - 4 mil. lei;
        din data de 22 aprilie 2005
                                   - Cre˛u Mariana, membru comisie - 1,5 mil. lei;
  a adun„rii generale extraordinare de reorganizare        - Suciachi Greta, membru comisie - 1,5 mil. lei.
       a CONSUMCOOP T‚rgu Neam˛                6. Mandateaz„ pe Florescu Gavril - pre∫edintele
  Adunarea general„ extraordinar„ a CONSUMCOOP         consiliului de administra˛ie, s„ semneze Ón fa˛a notarului
T‚rgu Neam˛, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a sa din data de         public actele constitutive ale societ„˛ii ∫i s„ Óndeplineasc„
22.04.2005, Ón conformitate cu art. 34/(4) ∫i art. 117(5),    procedurile de Ónregistrare la Oficiul Registrului
lu‚nd Ón dezbatere problemele Ónscrise pe ordinea de zi,     Comer˛ului al Jude˛ului Neam˛ ∫i de publicare Ón
Ón baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i          Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea VII-a, conform legii.
func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:                 7. Mandateaz„ pe Dumitru Gheorghe ∫i Mihalache
  1. Aprob„ situa˛ia patrimoniului, a num„rului de p„r˛i
                                 Maria, membri cooperatori ai societ„˛ii, s„ semneze
sociale pentru fiecare membru cooperator ∫i a modului
                                 contractul de administra˛ie Ón numele adun„rii generale.
de formare a capitalului social (Anexa nr. 1). Hot„r„∫te
prezentarea eviden˛ei membrilor cooperatori, a num„rului       8. Aprob„ asocierea SUPERCOOP Societate
de p„r˛i sociale de˛inute ∫i a particip„rii la capitalul social  Cooperativ„ T‚rgu Neam˛ la Uniunea Jude˛ean„ a
subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii cooperative Óntr-un capitol   Coopera˛iei de Consum Neam˛.
distinct al contractului de societate al SUPERCOOP          9. Aprob„ alegerea ca delega˛i pentru adunarea
Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛.                general„ de constituire a Uniunii Jude˛ene a Coopera˛iei
  2. Aprob„ schimbarea denumirii societ„˛ii din         de Consum Neam˛ a membrilor cooperatori Florescu
CONSUMCOOP T‚rgu Neam˛ Ón SUPERCOOP Societate           Gavril ∫i C„l„p„reanu Mariana.
Cooperativ„ T‚rgu Neam˛.                       10. Mandateaz„ pe Florescu Gavril - pre∫edintele
  3. Aprob„ statutul ∫i contractul de societate al       SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛, s„
SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛, Ón
                                 semneze actul constitutiv ∫i statutul Uniunii Jude˛ene a
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
                                 Coopera˛iei de Consum Neam˛.
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei (Anexa nr. 2).
  4. Aprob„ clauzele contractului de administrare ∫i        11. Hot„r„∫te extinderea obiectulului secundar de
criteriile de performan˛„ pentru administratori (Anexa      activitale al SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu
nr. 3).                              Neam˛ cu urm„toarele domenii de activitate:
  5. Aprob„ alegerea consiliului de administra˛ie, a        5551 - cantine;
pre∫edintelui ∫i a comisiei de cenzori (Anexa nr. 4).        5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei.
2           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

                            ANEXA Nr. 1*)
               la Hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare de reorganizare
                         a CONSUMCOOP T‚rgu Neam˛
                          din data de 22.04.2005
  *) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005  3
4  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005  5
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005
                           ANEXA Nr. 2
                   la hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare
                  de reorganizare a CONSUMCOOP T‚rgu Neam˛,
                       din data de 22 aprilie 2005

                          STATUTUL
                 SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛

           CAPITOLUL I                 SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛ are
          Dispozi˛ii generale            personalitate juridic„, este Ónmatriculat„ la Oficiul
                               registrului comer˛ului cu nr. J 27/1249/1992 ∫i are coul
           ARTICOLUL 1               unic de Ónregistrare R 2060572, eliberat de Ministerul
  SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛        Finan˛elor.
are sediul Ón localitatea T‚rgu Neam˛, str. M„r„∫e∫ti
                                           ARTICOLUL 2
nr. 5, bl. L4, parter, jude˛ul Neam˛, ∫i func˛ioneaz„ pe
baza Legii privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,    SUPERCOOP Societate Cooperativ„ este o asocia˛ie
precum ∫i a prezentului statut.                autonom„ ∫i apolitic„ de persoane fizice, constituit„ pe
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005                  7

baza asocierii voluntare, deschise ∫i a consim˛„m‚ntului     din surse externe se vor face cu men˛inerea autonomiei
liber exprimat al membrilor cooperatori. Patrimoniul       societ„˛ii cooperative.
societ„˛ii cooperative de consum este de˛inut Ón comun ∫i       Pentru a servi c‚t mai bine intereselor membrilor
controlat democratic de c„tre membrii s„i, Ón conformitate    cooperatori ∫i ale comunit„˛ii, SUPERCOOP Societate
cu principiile cooperatiste. Organele de conducere ale      Cooperativ„ colaboreaz„ cu autorit„˛ile publice, agen˛i
societ„˛ii cooperative de consum se aleg Ón condi˛iile      economici de orice fel, organiza˛ii nonprofit, societ„˛i
stabilite de lege ∫i de prezentul statut.             cooperatiste, precum ∫i al˛i parteneri din ˛ar„ ∫i
  Fiecare membru cooperator al societ„˛ii cooperative      str„in„tate, potrivit reglement„rilor legale.
particip„ la luarea hot„r‚rilor adun„rii generale cu un
singur vot, indiferent de num„rul p„r˛ilor sociale v„rsate.               CAPITOLUL II
Membrul cooperator nu-∫i poate exercita dreptul de vot
                                           Obiectul de activitate
dac„ nu are v„rsat„ integral cel pu˛in o parte social„.
  Un membru cooperator poate de˛ine p„r˛i sociale Ón
limita ∫i Ón condi˛iile prev„zute de prezentul statut, f„r„ a               ARTICOLUL 6
putea dep„∫i 20% din capitalul social.                Obiectul principal de activitate al societ„˛ii cooperative
  Membrii cooperatori care de˛in p„r˛i sociale peste      este:
limita de 15% din capitalul social, dar nu mai mult de        5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
20% din capitalul social, Ón condi˛iile legii, exercit„ o     nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
influen˛„ semnificativ„ Ón stabilirea politicilor financiare ∫i  alimentare, b„uturi ∫i tutun.
opera˛ionale ale cooperativei, fiind propu∫i ca membri Ón
                                   Obiectul secundar de activitate al societ„˛ii
consiliul de administra˛ie al societ„˛ii cooperative.
                                 cooperative este:
Confirmarea lor ca membri de drept Ón consiliul de
                                   0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor
administra˛ie se va hot„rÓ de c„tre adunarea general„
                                 plante neclasificate Ón alt„ parte;
prin vot secret, Ón condi˛iile legii, Ón prima adunare
general„ de alegere a organelor de conducere a            0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole
societ„˛ii cooperative, respectiv a consiliului de        ∫i a produselor de ser„;
administra˛ie ∫i a pre∫edintelui societ„˛ii cooperative.       0113 - cultivarea fructelor;
                                   0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor pentru
            ARTICOLUL 3                ob˛inerea laptelui;
  SUPERCOOP Societate Cooperativ„ este o asocia˛ie          0122 - cre∫terea ovinelor;
voluntar„ de persoane fizice, constituit„ f„r„ nici un fel      0123 - cre∫terea porcinelor;
de discriminare de na˛ionalitate, origine etnic„, religie,
                                   0124 - cre∫terea p„s„rilor;
apartenen˛„ politic„, origine social„ sau sex, care sunt
                                   0125 - cre∫terea altor animale;
de acord s„ Ó∫i asume responsabilit„˛ile de membru
cooperator.                              1511 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii;
  Societatea cooperativ„ are un num„r variabil de          1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv din
membri cooperatori ∫i un capital social format din p„r˛i     carne de pas„re);
sociale de valoare egal„.                       1551 - fabricarea produselor lactate ∫i a br‚nzeturilor;
  Capitalul societ„˛ii cooperative de consum este privat       1584 - fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei ∫i
100%.                               a produselor zaharoase;
            ARTICOLUL 4                  1589 - fabricarea altor produse alimentare;
                                   1772 - fabricare de pulovere, veste ∫i articole similare
  Raza teritorial„ de activitate a societ„˛ii cooperative
                                 tricotate sau cro∫etate;
de consum este teritoriul de stat al Rom‚niei. Dac„ este
                                   3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine;
necesar, societatea cooperativ„ poate Ónfiin˛a sucursale,
filiale sau poate deschide puncte de lucru f„r„            4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
personalitate juridic„, cu respectarea reglement„rilor        4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
legale Ón vigoare privind declararea ∫i autorizarea          4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
acestora.                               4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
  La data Ónregistr„rii la Oficiul registrului comer˛ului a     4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
prezentului statut, societatea cooperativ„ este constituit„
                                   4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de
din membrii cooperatori cuprin∫i Ón tabelul anex„.
                                 geamuri;
            ARTICOLUL 5                  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  SUPERCOOP Societate Cooperativ„ nu este Ón rela˛ii        5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume ;
de subordonare fa˛„ de alte institu˛ii publice, societ„˛i       5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din
sau organisme private. Intrarea Ón raporturi juridice cu     carne;
alte persoane fizice sau juridice, inclusiv Guvernul, sau       5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
atragerea de finan˛„ri rambursabile sau nerambursabile      uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

  5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i                 CAPITOLUL III
produse zaharoase;                                 Membrii cooperatori
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu produse
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                              ARTICOLUL 7
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum,       Poate fi membru cooperator orice persoan„ fizic„ care
nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;            a Ómplinit v‚rsta de 16 ani, a c„rei cerere de Ónscriere a
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de      fost aprobat„, a acceptat statutul societ„˛ii cooperative,
construc˛ii;                           este de acord s„ Ó∫i asume responsabilit„˛ile de membru
  5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse          cooperator ∫i a subscris cel pu˛in o parte social„.
intermediare;                            Membrii cooperatori pot avea domiciliul ∫i Ón afara
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;          razei teritoriale de activitate a societ„˛ii cooperative.
  5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine             Nu poate fi membru cooperator persoana fizic„ ale
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse        c„rei interese sunt contrare societ„˛ii cooperative de
nealimentare;                          consum sau care Ói face concuren˛„ neloial„, potrivit
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           reglement„rilor legale Ón vigoare.
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;               ARTICOLUL 8
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
                                   Persoana care Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de
v‚ndute prin magazine;
                                 articolul 7 ∫i dore∫te s„ devin„ membu cooperator va
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
                                 depune o cerere de Ónscriere care trebuie s„ cuprind„
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„       cel pu˛in urm„toarele date:
prin magazine;                            - numele, prenumele, codul numeric personal, locul,
  5272 - repara˛ii de articole electrice de uz         data na∫terii, domiciliul ∫i cet„˛enia membrului cooperator;
gospod„resc;                             - num„rul ∫i valoarea total„ a p„r˛ilor sociale pe care
  5274 - alte repara˛ii de articole personale neclasificate  dore∫te s„ le subscrie;
Ón alt„ parte;                            - valoarea aportului subscris Ón societatea cooperativ„;
  5510 - hoteluri;                         - men˛iunea c„ a luat la cuno∫tin˛„ de prevederile
  5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;      actului constitutiv al societ„˛ii cooperative;
  5523 - alte mijloace de cazare;                 - data depunerii cererii ∫i semn„tura solicitantului.
  5530 - restaurante;
                                            ARTICOLUL 9
  5540 - baruri;
  5551 - cantine;                         La data Ónscrierii Ón societatea cooperativ„, fiecare
                                 membru cooperator trebuie s„ verse minimum 30% din
  5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;
                                 valoarea p„r˛ilor sociale subscrise. Diferen˛a se vars„ de
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
                                 c„tre membrul cooperator Ón termen de 12 luni de la
  6312 - depozit„ri;                      data Ónscrierii Ón societatea cooperativ„. P‚n„ la v„rsarea
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare       integral„ a p„r˛ilor sociale subscrise, dividendele cuvenite
proprii;                             membrului cooperator se vor re˛ine Ón contul
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare  v„rs„mintelor datorate.
proprii sau Ónchiriate;
                                            ARTICOLUL 10
  7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti,
neclasificate Ón alt„ parte;                    Cererea de Ónscriere Ón SUPERCOOP Societate
  7412 - activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,    Cooperativ„ se analizeaz„ ∫i aprob„ de c„tre consiliul de
consultan˛„ Ón domeniul fiscal;                 administra˛ie ∫i se supune confirm„rii la prima adunare
  7440 - publicitate;                     general„ Óntrunit„ dup„ data Ónregistr„rii cererii. Hot„r‚rea
  7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;  adun„rii generale prin care se solu˛ioneaz„ cererea se
                                 comunic„ Ón scris solicitantului prin scrisoare
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;
                                 recomandat„ cu confirmare de primire Ón termen de
  8041 - ∫coli de conducere (pilotaj);             10 zile de la data la care cererea a fost solu˛ionat„.
  8042 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt.
  Obiectul de activitate al societ„˛ii cooperative de                 ARTICOLUL 11
consum poate fi completat, prin hot„r‚rea adun„rii         P„r˛ile sociale sunt emise Ón form„ autentic„ pe
generale, cu orice alte activit„˛i permise de lege.       suport h‚rtie ∫i trebuie s„ con˛in„ urm„toarele date:
  Activit„˛ile prev„zute la alineatul 1 se vor efectua Ón     - denumirea, sediul ∫i durata societ„˛ii cooperative;
conformitate cu hot„r‚rile organelor de conducere ale        - data actului constitutiv ∫i codul unic de Ónregistrare
societ„˛ii cooperative de consum, luate pe baza         al societ„˛i cooperative;
prevederilor legale, fiind supuse regimului de autorizare      - valoarea nominal„ ∫i num„rul de ordine din registrul
prev„zut de legisla˛ia specific„ Ón vigoare.           p„r˛ilor sociale;
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005                    9

  - numele, prenumele, locul, data na∫terii, domiciliul,                 ARTICOLUL 16
cet„˛enia ∫i codul numeric personal al membrului            Membrii cooperatori au urm„toarele drepturi:
cooperator;                               - s„ participe la adun„rile generale, s„ Ó∫i exercite
  - semn„turile a cel pu˛in doi membri ai consiliului de     dreptul de vot la adoptarea hot„r‚rilor ∫i s„ propun„
administra˛ie.                           m„suri pentru Ómbun„t„˛irea activit„˛ii societ„˛ii
  Valoarea unei p„r˛i sociale este de 3.000.000 lei        cooperative;
(treimilioanelei), iar taxa de Ónscriere este de 100.000 lei      - s„ beneficieze de dreptul de preemp˛iune pentru a fi
(unasut„miilei).                          ale∫i Ón consiliul de administra˛ie dac„ au subscris ∫i
  P„r˛ile sociale pot fi transmise numai membrilor        v„rsat p„r˛i sociale Óntr-o propor˛ie mai mare de 15%,
cooperatori din aceea∫i cooperativ„ la valoarea nominal„.      dar nu mai mult de 20% din capitalul social;
  P„r˛ile sociale nu pot constitui obiect al gajului ∫i nu      - s„ aleag„ ∫i s„ fie ale∫i Ón organele de conducere
sunt titluri negociabile.                      ale societ„˛ii cooperative;
  P„r˛ile sociale nu sunt purt„toare de dob‚nzi. Ele nu        - s„ beneficieze de facilit„˛ile ∫i de serviciile oferite de
pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale       c„tre societatea cooperativ„;
membrilor cooperatori fa˛„ de cooperativ„ sau fa˛„ de          - s„ primeasc„ dividende din profitul anual,
ter˛i.                               propor˛ional cu participarea la capitalul social;
  Obliga˛iile societ„˛ii cooperative de consum sunt          - s„ solicite ∫i s„ primeasc„ din partea
garantate cu patrimoniul acesteia.                 administratorilor informa˛ii privind activitatea economico-
  Membrii cooperatori sunt ˛inu˛i pentru obliga˛iile       financiar„ a societ„˛ii cooperative;
societ„˛ii cooperative Ón limita aportului subscris ∫i v„rsat      - s„ consulte registrul de procese-verbale ale
de fiecare.                             adun„rilor generale;
            ARTICOLUL 12                  - s„ solicite convocarea adun„rii generale
                                  extraordinare conform prevederilor legale;
  Societatea cooperativ„ poate emite, Ón condi˛iile legii,
                                    - s„ solicite includerea pe ordinea de zi a adun„rii
obliga˛iuni cooperatiste nominative pentru o sum„ care
                                  generale a unor noi probleme;
nu poate dep„∫i 33% din capitalul social subscris ∫i
                                    - s„ se retrag„ din societatea cooperativ„ Ón condi˛ile
v„rsat, conform ultimei situa˛ii financiare anuale aprobate
                                  prev„zute de prezentul statut;
de adunarea general„.
                                    - alte drepturi prev„zute de lege.
  Obliga˛iunile cooperatiste se ramburseaz„ la scaden˛„
Ómpreun„ cu dob‚nda anual„ fixat„ Ón condi˛ii legale de                   ARTICOLUL 17
c„tre consiliul de administra˛ie ∫i specificat„ Ón prospectul
                                    Membrii cooperatori au urm„toarele Óndatoriri:
de subscrip˛ie.
                                    - s„ verse la termenele stabilite valoarea aportului
            ARTICOLUL 13                subscris Ón societatea cooperativ„;
                                    - s„ aduc„ la Óndeplinire hot„r‚rile adun„rii generale
  Cota-parte din profitul societ„˛ii cooperative de
                                  ∫i ale celorlalte organe de conducere ale societ„˛ii
consum, r„mas„ dup„ plata impozitului pe profit ∫i dup„
                                  cooperative;
constituirea fondurilor potrivit legii ∫i statutului, se atribuie
fiec„rui membru cooperator propor˛ional cu participarea         - s„ nu fie Ón acela∫i timp membri cooperatori Ón
sa la capitalul social ∫i constituie dividende.           societ„˛i cooperative concurente ∫i s„ nu exercite acela∫i
                                  comer˛ sau altul concurent pe cont propriu sau Ón contul
  Dividendele neridicate de membrii cooperatori Ón
                                  altei persoane;
termen de un an de la data stabilit„ de adunarea
general„ se adaug„ la p„r˛ile sociale ale titularilor, f„r„ a      - s„ respecte valorile ∫i principiile mi∫c„rii
mai fi necesar acordul acestora, f„r„ a putea dep„∫i        cooperatiste;
20% din capitalul social.                        - s„ respecte prevederile actului constitutiv al societ„˛ii
  Dividendele cuvenite membrilor cooperatori pot fi        cooperative.
urm„rite de creditorii personali numai Ón m„sura                      ARTICOLUL 18
neacoperirii crean˛ei din averea membrilor cooperatori
urm„ri˛i.                                Calitatea de membru cooperator Ónceteaz„ prin
                                  retragere, excludere sau deces.
            ARTICOLUL 14
                                              ARTICOLUL 19
  Eviden˛a membrilor cooperatori ∫i a p„r˛ilor sociale
subscrise ∫i v„rsate de ace∫tia se ˛ine de c„tre            Membrul cooperator se poate retrage din cooperativa
SUPERCOOP Societate Cooperativ„ Óntr-un registru          de consum numai dup„ Ómplinirea a 3 ani de la data
special.                              Ónscrierii Ón societatea cooperativ„, termen Ón care trebuie
                                  s„ de˛in„ cel pu˛in o parte social„.
            ARTICOLUL 15                  Pentru restituirea contravalorii p„r˛ilor sociale,
  Membrul cooperator poate s„-∫i retrag„ la cerere una,      societatea cooperativ„ este obligat„ s„ efectueze plata Ón
mai multe sau toate p„r˛ile sociale, r„m‚n‚nd membru        termen de cel mult 90 de zile de la data Ónregistr„rii
at‚t timp c‚t de˛ine cel pu˛in o parte social„.           cererii de retragere a contravalorii p„r˛ilor sociale, iar
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

dividendele aferente se vor pl„ti dup„ Óntocmirea ∫i                 CAPITOLUL IV
aprobarea situa˛iei financiare anuale a anului Ón care a             Organele de conducere
intervenit retragerea.
                                            ARTICOLUL 25
           ARTICOLUL 20                 Organele de conducere ale cooperativei de consum
  Notificarea de retragere a membrilor cooperatori din     sunt:
societatea cooperativ„ se depune la pre∫edintele          a) adunarea general„;
societ„˛ii cooperative, care are obliga˛ia de a informa la     b) consiliul de administra˛ie;
prima ∫edin˛„ consiliul de administra˛ie ∫i adunarea        c) pre∫edintele societ„˛ii cooperative.
general„.
                                           Adunarea general„
            ARTICOLUL 21
  Dac„ un membru cooperator se transfer„ de la o alt„                 ARTICOLUL 26
societate cooperativ„, va trebui s„ depun„ o cerere de        Adunarea general„ este alc„tuit„ din totalitatea
Ónscriere Ón care solitic„ transferul p„r˛ilor sociale de la   membrilor cooperatori Ónscri∫i Ón societatea cooperativ„.
vechea societate cooperativ„, c‚t ∫i acordul societ„˛ii       Nu pot participa cu drept de vot la adunarea general„
cooperative de la care se transfer„. Membrul cooperator     membrii cooperatori care nu au v„rsat cel pu˛in o parte
care se transfer„ de la alt„ societate cooperativ„ nu mai    social„.
pl„te∫te taxa de Ónscriere.                     Adunarea general„ se convoac„ de c„tre consiliul de
                                 administra˛ie, prin pre∫edintele acestuia.
            ARTICOLUL 22                 Convocarea se face prin semnarea convocatorului de
  Membrii cooperatori pot fi exclu∫i din societatea       fiecare membru cooperator ∫i publicarea cu cel pu˛in
cooperativ„ Óntr-unul dintre urm„toarele cazuri:         15 zile Ónainte de data Óntrunirii adun„rii generale, Óntr-un
  - nu au v„rsat contravaloarea p„r˛ilor sociale        ziar de larg„ r„sp‚ndire Ón T‚rgu Neam˛. Convocarea
subscrise la termenul prev„zut Ón prezentul statut dup„     trebuie s„ cuprind„ locul, data ∫i ora ˛inerii adun„rii,
ce au fost pu∫i Ón Ónt‚rziere prin scrisoare recomandat„     precum ∫i ordinea de zi, cu men˛ionarea explicit„ a
cu confirmare de primire;                    problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.
  - nu mai Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de statut                 ARTICOLUL 27
pentru a putea fi membri Ón societatea cooperativ„;
                                  Fiecare membru cooperator are dreptul la un singur
  - devin membri cooperatori Ón societ„˛i cooperative
                                 vot, oricare ar fi num„rul p„r˛ilor sociale pe care le
concurente sau desf„∫oar„ activit„˛i concuren˛iale pe cont
                                 de˛ine.
propriu sau Ón numele altei persoane;
  - s„v‚r∫e∫te Ón dauna cooperativei infrac˛iuni                    ARTICOLUL 28
prev„zute de legea penal„.
                                   Adun„rile generale sunt ordinare ∫i extraordinare.
  Hot„r‚rea de excludere se ia de c„tre consiliul de      Adun„rile generale ordinare se ˛in cel pu˛in o dat„ pe
administra˛ie, se aprob„ de c„tre adunarea general„ ∫i      an, Ón cel mult 4 luni de la Ónchiderea exerci˛iului
se comunic„ celui Ón cauz„ prin scrisoare recomandat„      financiar. Adun„rile generale extraordinare se ˛in ori de
cu confirmare de primire Ón termen de 15 zile de la data     c‚te ori este necesar.
hot„r‚rii.
                                            ARTICOLUL 29
            ARTICOLUL 23
                                   Adunarea general„ ordinar„ are urm„toarele atribu˛ii
  Œn caz de deces, calitatea de membru cooperator        principale:
Ónceteaz„ Ón ziua decesului, iar drepturile patrimoniale ale     a) dezbate, aprob„ sau modific„ situa˛ia financiar„
succesorului se stabilesc pe baza situa˛iei financiare      anual„, dup„ ascultarea raportului administratorilor, al
anuale Óncheiate la sf‚r∫itul exerci˛iului financiar al anului  cenzorilor ∫i fixeaz„ valoarea dividendelor de plat„;
Ón care a avut loc decesul.                     b) alege consiliul de administra˛ie ∫i pre∫edintele
                                 societ„˛ii cooperative;
            ARTICOLUL 24
                                   c) aprob„ criteriile de performan˛„ prev„zute Ón
  La Óncetarea calit„˛ii de membru cooperator, acesta      contractul de administrare;
sau, dup„ caz, succesorii s„i au dreptul la plata          d) alege comisia de cenzori;
contravalorii p„r˛ilor sociale ∫i a dividendelor cuvenite      e) stabile∫te remunera˛ia administratorilor ∫i a
conform situa˛iei financiare anuale Óncheiate la sf‚r∫itul    cenzorilor pentru exerci˛iul Ón curs;
exerci˛iului financiar al anului Ón care a intervenit cazul     f) se pronun˛„ asupra gestiunii administratorilor;
de Óncetare.                             g) stabile∫te programele anuale privind activitatea
  Termenul Ón care societatea cooperativ„ este obligat„     economico-financiar„ ∫i bugetul de venituri ∫i cheltuieli
la plata drepturilor de mai sus este de 90 de zile de la     pentru exerci˛iul financiar urm„tor;
data na∫terii dreptului.                       h) aprob„ Ónscrierea de noi membri cooperatori;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005               11

  i) aprob„ excluderea membrilor cooperatori;           Adunarea general„ extraordinar„ este legal constituit„
  j) aprob„ constituirea ∫i utilizarea rezervelor legale ∫i  la prima convocare Ón prezen˛a a trei p„trimi din num„rul
statutare.                           membrilor cooperatori ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu
                                majoritatea voturior membrilor prezen˛i. Dac„ la prima
            ARTICOLUL 30
                                convocare nu se Óntrunesc cerin˛ele legale de constituire,
  Adun„rile generale extraordinare se Óntrunesc ori de    adunarea general„ extraordinar„ ce se va Óntruni la a
c‚te ori este necesar a se lua hot„r‚ri pentru:         doua convocare este legal constituit„ Ón prezen˛a a cel
  a) majorarea valorii nominale a p„r˛ilor sociale;      pu˛in jum„tate din num„rul membrilor cooperatori ∫i poate
  b) schimbarea formei societ„˛ii cooperative;        lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea voturilor membrilor
  c) schimbarea sediului societ„˛ii cooperative;       prezen˛i.
  d) modificarea obiectului de activitate al societ„˛ii
cooperative;                                     ARTICOLUL 32
  e) reducerea sau majorarea capitalului social;
                                  Este obligatorie convocarea adun„rii generale Ón
  f) fuziunea cu alte societ„˛i cooperative sau divizarea
                                urm„toarele situa˛ii:
societ„˛ii cooperative;
  g) Ónfiin˛area sau desfiin˛area uneia sau mai multor      a) la cererea a cel pu˛in o zecime din num„rul total al
unit„˛i ale societ„˛ii cooperative;               membrilor cooperatori;
  h) ipotecarea, gajarea, dup„ caz, transmiterea Ón       b) la cererea cenzorilor;
folosin˛„ sau Ónstr„inarea imobiliz„rilor corporale        c) Ón situa˛ia Ón care se constat„ c„, Ón urma unor
apar˛in‚nd societ„˛ii cooperative;               pierderi, activul net reprezint„ mai pu˛in de jum„tate din
  i) dizolvarea anticipat„ a societ„˛ii cooperative;     valoarea capitalului social;
  j) Óncheierea de contracte de asociere Óntre societatea    d) num„rul membrilor cooperatori s-a redus sub
cooperativ„ ∫i alte persoane juridice ori persoane fizice    minimul legal.
sau participarea societ„˛ii cooperative la capitalul social
al altor persoane juridice;                              ARTICOLUL 33
  k) hot„r„∫te asocierea societ„˛ii cooperative Ón        Prima convocare a adun„rii generale poate s„
asocia˛ii ∫i uniuni constituite Ón scopul de a asigura     prevad„ ∫i data la care ar urma s„ fie ˛inut„ cea de-a
reprezentarea ∫i ap„rarea intereselor societ„˛ilor       doua adunare general„ Ón cazul Ón care la prima
cooperative asociate, Ón rela˛ia cu administra˛ia public„,
                                convocare nu s-ar realiza num„rul statutar de membri
autoritatea de stat, alte persoane fizice ∫i juridice publice
                                cooperatori prezen˛i.
sau private, organisme interna˛ionale ∫i cu asocia˛ii
                                  Œntre datele prev„zute pentru cele dou„ convoc„ri nu
interna˛ionale echivalente, precum ∫i pentru sus˛inerea ∫i
promovarea principiilor cooperatiste, conform prevederilor   poate fi un termen mai mic de 48 de ore ∫i nici mai
Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea      mare de 15 zile.
coopera˛iei;                                     ARTICOLUL 34
  l) aprob„ emisiunea de obliga˛iuni cooperatiste;
  m) aprobarea Ónscrierii de noi membri cooperatori;       Adun„rile generale sunt conduse de pre∫edintele
  n) desemnarea lichidatorilor autoriza˛i, Ón cazul      consiliului de administra˛ie, care este ∫i pre∫edintele
dizolv„rii cooperativei de consum;               societ„˛ii cooperative.
  o) retragerea mandatului membrilor consiliului de
administra˛ie sau al cenzorilor, pentru abateri grave de la              ARTICOLUL 35
lege sau de la statut, pentru inactivitate ori la cererea     Hot„r‚rile adun„rilor generale se iau prin vot deschis.
acestora;
  p) orice modificare a statutului sau luarea oric„rei               ARTICOLUL 36
hot„r‚ri pentru care este cerut„ aprobarea adun„rii        Votul secret este obligatoriu pentru alegerea
generale extraordinare.                     pre∫edintelui societ„˛ii cooperative, a membrilor Ón
  Atribu˛iile prev„zute pentru adun„rile generale       consiliul de administra˛ie, a cenzorilor, pentru revocarea
extraordinare pot fi Óndeplinite ∫i de adun„rile generale
                                acestora ∫i pentru luarea hot„r‚rilor referitoare la
ordinare.
                                r„spunderea administratorilor. Administratorii nu pot vota
            ARTICOLUL 31               asupra problemelor care privesc persoana sau
                                responsabilitatea administra˛iei lor.
  La prima convocare, adunarea general„ ordinar„ este
legal constituit„ Ón prezen˛a a jum„tate plus unu din       Propunerile pentru membrii consiliului de administra˛ie
num„rul membrilor cooperatori ∫i poate lua hot„r‚ri       vor fi f„cute de adunarea general„. Votarea membrilor
valabile cu majoritatea voturilor membrilor prezen˛i. Dac„   propu∫i se va face individual.
la prima convocare nu se Óntrunesc cerin˛ele legale de       Membrii cooperatori care au subscris ∫i v„rsat p„r˛i
constituire, adunarea general„ ordinar„ ce se va Óntruni    sociale Óntr-o propor˛ie mai mare de 15%, dar nu mai
la a doua convocare este legal constituit„ Ón prezen˛a a    mult de 20% din capitalul social, cu consim˛„m‚ntul
cel pu˛in o treime din num„rul membrilor cooperatori ∫i     acestora, sunt Ónscri∫i direct Ón lista propunerilor ca
poate lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea voturilor      membri pentru consiliul de administra˛ie, fiind supu∫i
membrilor prezen˛i.                       confirm„rii adun„rii generale.
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

            ARTICOLUL 37                 Pentru nedepunerea garan˛iei Ón termenul prev„zut la
                                alineatul precedent, administratorul Ón cauz„ va fi revocat
  Hot„r‚rile luate de adunarea general„ sunt obligatorii
                                din func˛ie.
pentru to˛i membrii cooperatori, inclusiv pentru cei care
nu au luat parte la adunarea general„ sau au votat         Garan˛ia r„m‚ne Ón contul societ„˛ii cooperative de
Ómpotriv„.                           consum ∫i nu poate fi restituit„ dec‚t dup„ eliberarea
                                administratorului din aceast„ func˛ie, dar nu mai devreme
                                de data la care adunarea general„ a aprobat situa˛ia
        Consiliul de administra˛ie           financiar„ a ultimului exerci˛iu financiar Ón care
                                administratorul a Óndeplinit aceast„ func˛ie ∫i i-a dat
            ARTICOLUL 38               desc„rcarea.
                                  Œn caz de deces, garan˛ia administratorului se restituie
  Administrarea societ„˛ii cooperative de consum este
                                succesorilor acestuia, dup„ aprobarea de c„tre adunarea
asigurat„ de consiliul de administra˛ie format din
                                general„ a situa˛iei financiare a anului Ón care
5 membri ale∫i de adunarea general„ dintre membrii
                                administratorul a decedat ∫i dup„ desc„rcarea de
cooperatori Ón condi˛iile prev„zute de prezentul statut, pe
                                gestiune pentru exerci˛iul financiar respectiv.
o perioad„ de 4 ani. Ei sunt reeligibili.
                                  Semn„turile administratorilor vor fi depuse la Oficiul
            ARTICOLUL 39               registrului comer˛ului Ómpreun„ cu certificatul eliberat de
                                cenzori, din care rezult„ depunerea garan˛iei.
  Membrii consiliului de administra˛ie Ó∫i Óncep activitatea
numai dup„ ce au semnat contractul de administrare Ón                 ARTICOLUL 43
care sunt prev„zute criteriile de performan˛„ aprobate de     Administratorii nu pot fi reprezenta˛i de c„tre alte
c„tre adunarea general„.                    persoane.
  Pentru activitatea depus„, membrii consiliului de
administra˛ie sunt remunera˛i cu indemniza˛ie fix„,                  ARTICOLUL 44
stabilit„ de adunarea general„, Ón afara drepturilor care      Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te la convocarea
decurg din calitatea de membru cooperator.           pre∫edintelui, o dat„ pe lun„ sau ori de c‚te ori este
                                necesar.
            ARTICOLUL 40
                                  Pentru valabilitatea deliber„rilor Ón consiliul de
  Nu pot fi administratori sau directori executivi      administra˛ie este necesar„ prezen˛a a cel pu˛in dou„
persoanele:                           treimi din num„rul membrilor s„i. Deciziile se iau cu votul
  a) care sunt incapabile;                  majorit„˛ii simple a membrilor prezen˛i.
  b) care au fost condamnate prin hot„r‚re                      ARTICOLUL 45
judec„toreasc„ definitiv„ pentru infrac˛iunile de corup˛ie,
                                   Consiliul de administra˛ie are, Ón principal, urm„toarele
sp„lare de bani, evaziune fiscal„, gestiune frauduloas„,
                                atribu˛ii:
abuz de Óncredere, fals, uz de fals, Ón∫el„ciune,
delapidare, m„rturie mincinoas„, dare sau luare de mit„,       a) analizeaz„ ∫i supune aprob„rii adun„rii generale
precum ∫i pentru infrac˛iunile prev„zute de Legea        programele anuale privind activitatea economico-
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;   financiar„ ∫i bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru
                                exerci˛iul financiar urm„tor;
  c) so˛ul, so˛ia, precum ∫i rudele ∫i afinii
                                   b) analizeaz„ periodic activitatea economico-financiar„,
administratorilor, p‚n„ la gradul al treilea inclusiv.
                                organizatoric„ ∫i social„ desf„∫urat„ de SUPERCOOP
            ARTICOLUL 41               Societate Cooperativ„ ∫i ia m„suri pentru Ómbun„t„˛irea
                                acesteia;
  Membrii consiliului de administra˛ie nu pot fi asocia˛i,     c) ia m„suri concrete pentru administrarea tututor
ac˛ionari, administratori, directori executivi sau cenzori Ón  activit„˛ilor desf„∫urate Ón cadrul societ„˛ii cooperative, de
societ„˛i comerciale care au acela∫i obiect de activitate    optimizare a atragerii de resurse financiare, de reducere
cu cel al societ„˛ii cooperative.                a cheltuielilor ∫i de cre∫tere a veniturilor;
  Nerespectarea interdic˛iei men˛ionate la alineatul        d) controleaz„ toate sectoarele de activitate ∫i ia
precedent atrage revocarea din calitatea de membru al      m„suri pentru prevenirea ∫i Ónl„turarea abaterilor de orice
consiliului de administra˛ie ∫i, Ón func˛ie de gravitatea    fel;
abaterii, poate atrage excluderea din SUPERCOOP           e) analizeaz„ activitatea ∫efilor de unit„˛i ∫i dispune
Societate Coperativ„ ∫i angajarea r„spunderii pentru      men˛inerea sau Ónlocuirea acestora din func˛ie pe baza
prejudiciile cauzate.                      rezultatelor ob˛inute;
                                   f) analizeaz„ concluziile comisiei de cenzori;
            ARTICOLUL 42
                                   g) hot„r„∫te Ónfiin˛area de noi unit„˛i pentru realizarea
  Administratorii sunt obliga˛i s„ depun„ Ón termen de     obiectului de activitate;
30 de zile de la alegerea lor o garan˛ie b„neasc„ ce nu       h) aprob„ structura organizatoric„ a societ„˛ii
poate fi mai mic„ dec‚t valoarea a zece p„r˛i sociale.     cooperative;
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005                  13

  i) analizeaz„ ∫i aprob„ Ónscrierea de noi membri         Pentru deciziile luate Ón ∫edin˛ele la care nu au
cooperatori;                           asistat, administratorii r„m‚n r„spunz„tori dac„ Ón termen
  j) analizeaz„ ∫i hot„r„∫te excluderea membrilor        de 30 de zile de c‚nd au luat cuno∫tin˛„ despre acestea
cooperatori;                           nu au Óncuno∫tin˛at Ón scris pe cenzori.
  k) hot„r„∫te Óncheierea de contracte de asociere Óntre
societatea cooperativ„ ∫i alte persoane juridice ori                   ARTICOLUL 48
persoane fizice sau participarea societ„˛ii cooperative la      Administratorul care are, Óntr-o anumit„ opera˛iune,
capitalul social al altor persoane juridice;           direct sau indirect, interese contrare societ„˛ii cooperative
  l) aprob„ programul de formare ∫i perfec˛ionare a       de consum trebuie s„ Ón∫tiin˛eze despre aceasta pe
preg„tirii profesionale a personalului ∫i asigur„         ceilal˛i administratori ∫i pe cenzori ∫i s„ nu ia parte la
Óndeplinirea acestuia;                      nici o deliberare cu privire la aceasta. Aceea∫i obliga˛ie o
  m) hot„r„∫te asupra dob‚ndiri ∫i Ónstr„in„rii de bunuri,    are administratorul ∫i Ón cazul Ón care, Óntr-o anumit„
potrivit reglement„rilor Ón vigoare;               opera˛iune, ∫tie c„ sunt interesa˛i so˛ul, so˛ia, rudele sau
  n) aprob„ potrivit reglement„rilor Ón vigoare trecerea     afinii s„i p‚n„ la gradul al treilea inclusiv.
Ón diferite forme de organizare ∫i administrare a unor
unit„˛i proprii;
                                        Pre∫edintele societ„˛ii cooperative
  o) stabile∫te norme unitare de reprezentare a tuturor
membrilor cooperatori la adunarea general„ a                       ARTICOLUL 49
cooperativei de consum, prin delega˛i ale∫i pe localit„˛i
sau pe sectoare de activitate, ∫i de mandatare a           Pre∫edintele societ„˛ii cooperative este de drept
acestora;                             pre∫edintele consiliului de administra˛ie. El asigur„
  p) rezolv„ orice probleme stabilite de adunarea        conducerea activit„˛ii curente a societ„˛ii cooperative,
general„;                             Óndeplinirea hot„r‚rilor adun„rii generale ∫i a deciziilor
  q) hot„r„∫te contractarea de credite bancare ∫i        consiliului de administra˛ie.
garantarea acestora cu bunuri din patrimoniul coopera˛iei;      Pre∫edintele societ„˛ii cooperative trebuie s„ aib„
  r) stabile∫te prin prospectul de subscrip˛ie dob‚nda      calit„˛i manageriale ∫i experien˛„ Ón domeniu. El
anual„ de plat„ pentru obliga˛iunile cooperatiste emise de    reprezint„ societatea cooperativ„ Ón rela˛iile cu ter˛ii, Ón
societatea cooperativ„ cu respectarea prevederilor legale;    limita atribu˛iilor stabilite de statut.
  s) aducerea la Óndeplinire a prevederilor statutului ∫i a
celorlalte acte normative care reglementeaz„ activitatea                 ARTICOLUL 50
societ„˛ii cooperative de consum.                   Atribu˛iile pre∫edintelui societ„˛ii cooperative sunt:
  Consiliul de administra˛ie Ómputernice∫te pre∫edintele       a) reprezint„ unitatea Ón rela˛iile cu statul, institu˛iile
coopera˛iei ∫i contabilul-∫ef Ón vederea reprezent„rii      financiar-bancare, instan˛ele de judecat„, alte societ„˛i
cooperativei Ón rela˛iile cu ter˛ii, Ón vederea ducerii la    comerciale sau organisme private, precum ∫i cu orice
Óndeplinire a hot„r‚rilor luate.                 alte persoane fizice sau juridice din ˛ar„ sau str„in„tate
            ARTICOLUL 46                cu care societatea cooperativ„ stabile∫te contacte;
                                   b) ia decizii operative pentru punerea Ón aplicare a
  Administratorii r„spund solidar fa˛„ de SUPERCOOP
                                 politicilor economice, financiare, juridice, fiscale, de
Societate Cooperativ„ pentru:
                                 resurse umane, de calitate, precum ∫i pentru aducerea la
  a) realitatea v„rs„mintelor efectuate de c„tre membrii
                                 Óndeplinire a hot„r‚rilor luate de adunarea general„ ∫i
cooperatori;
                                 consiliul de administra˛ie;
  b) existen˛a registrelor cerute de lege ∫i statut,
precum ∫i ˛inerea lor corect„;                    c) analizeaz„ ∫i controleaz„ activitatea desf„∫urat„ de
  c) existen˛a real„ a profitului distribuit;          personalul din subordine, angajeaz„ ∫i concediaz„
  d) gospod„rirea judicioas„ ∫i eficient„ a patrimoniului    personalul potrivit reglement„rilor Ón vigoare;
societ„˛ii cooperative de consum;                   d) conduce lucr„rile adun„rilor generale, unde prezint„
  e) executarea Óntocmai a hot„r‚rilor adun„rii generale;    raportul consiliului de administra˛ie ∫i celelalte materiale
  f) aducerea la Óndeplinire a prevederilor statutului ∫i a   de pe ordinea de zi;
celorlalte acte normative care reglementeaz„ activitatea       e) dispune inventarierea inopinat„ a gestiunilor ∫i
societ„˛ii cooperative;                      valorificarea rezultatelor inventarierii;
  g) Óndeplinirea Óndatoririlor pe care legea ∫i statutul le     f) r„spunde de organizarea ∫i ˛inerea arhivei.
impun.
                                            CAPITOLUL V
            ARTICOLUL 47
                                           Comisia de cenzori
  R„spunderea membrilor consiliului de administra˛ie
pentru actele s„v‚r∫ite sau pentru omisiuni nu se Óntinde
                                             ARTICOLUL 51
∫i la administratorii care au f„cut s„ se consemneze, Ón
registrul ∫edin˛elor consiliului de administra˛ie, Ómpotrivirea    Adunarea general„ alege 3 cenzori ∫i 3 suplean˛i timp
lor ∫i au Óncuno∫tin˛at despre aceasta, Ón scris, pe       de 4 ani, put‚nd fi ale∫i pentru un mandat de 3 exerci˛ii
cenzori.                             financiare.
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

            ARTICOLUL 52                 Adunarea general„ nu poate aproba situa˛ia financiar„
  Mandatul cenzorilor intr„ Ón vigoare de la alegerea lor    anual„ dac„ aceasta nu este Ónso˛it„ de raportul
de c„tre adunarea general„. Ace∫tia vor continua s„-∫i      cenzorilor.
Óndeplineasc„ mandatul p‚n„ Ón momentul Ón care vor fi                 ARTICOLUL 61
ale∫i noii cenzori, chiar dac„ s-a Óncheiat perioada pentru
                                  Cenzorii sunt obliga˛i s„ aduc„ la cuno∫tin˛a consiliului
care au fost ale∫i.
                                 de administra˛ie, Ón scris, Ón termen de 15 zile de la data
            ARTICOLUL 53               constat„rii, orice nereguli Ón administrarea societ„˛ii
                                 cooperative ∫i orice Ónc„lc„ri ale dispozi˛iilor legale ∫i ale
  Œn condi˛iile legii, cel pu˛in un cenzor trebuie s„ fie    statutului pe care le constat„.
expert contabil sau contabil autorizat.
                                            ARTICOLUL 62
            ARTICOLUL 54
                                  Œn cazul Ón care cenzorii constat„ c„, Ón urma unor
  Membrii cooperatori ai societ„˛ii cooperative nu pot fi    pierderi, activul net, determinat ca diferen˛„ Óntre totalul
ale∫i cenzori.                          activelor ∫i datoriile societ„˛ii cooperative, reprezint„ mai
                                 pu˛in de jum„tate din valoarea capitalului social sau
            ARTICOLUL 55               constat„ reducerea num„rului membrilor sub num„rul
  Nu pot fi cenzori, iar dac„ au fost alese decad din      minim legal sunt obliga˛i s„ convoace adunarea general„
mandatul lor, persoanele care fac parte din consiliul de     extraordinar„, atunci c‚nd consiliul de administra˛ie nu
administra˛ie, so˛ul, so˛ia, rudele sau afinii p‚n„ la gradul  respect„ termenul prev„zut de lege.
al treilea inclusiv, precum ∫i persoanele c„rora le este
                                            ARTICOLUL 63
interzis„ func˛ia de administrator potrivit prevederilor
legale.                               Deliber„rile ∫i constat„rile f„cute de cenzori Ón
                                 exerci˛iul mandatului lor se consemneaz„ Óntr-un registru
            ARTICOLUL 56               special.
  Cenzorii sunt obliga˛i s„ depun„, Ón termen de 30 de                ARTICOLUL 64
zile de la alegerea lor, jum„tate din garan˛ia cerut„
                                  Revocarea cenzorilor se      poate  face  numai
administratorilor. Sunt excepta˛i de la aceast„ obliga˛ie
                                 de c„tre organul care i-a ales.
cenzorii exper˛i contabili sau contabili autoriza˛i care fac
dovada Óncheierii asigur„rii de r„spundere civil„                    ARTICOLUL 65
profesional„.
                                  Cenzorii sunt obliga˛i s„ comunice membrilor
            ARTICOLUL 57               cooperatori sau ter˛ilor date referitoare la opera˛iunile
                                 societ„˛ii cooperative supuse controlului, numai Ón cadrul
  Pentru activitatea depus„, cenzorii primesc o         ∫edin˛elor adun„rii generale.
indemniza˛ie fix„ stabilit„ de adunarea general„ a         Este interzis cenzorilor s„ comunice persoanelor
societ„˛ii cooperative de consum.                str„ine datele referitoare la opera˛iunile societ„˛ii
                                 cooperative constatate cu ocazia exercit„rii atribu˛iilor lor.
            ARTICOLUL 58
  Œn situa˛ia Ón care SUPERCOOP Societate                       ARTICOLUL 66
Cooperativ„ va Óntocmi situa˛ii financiare anuale care        Cenzorul care are Óntr-o anumit„ opera˛iune, direct
intr„ sub inciden˛a reglemen„rilor contabile armonizate cu    sau indirect, interese contrare societ„˛ii cooperative de
directivele europene ∫i Standardele Interna˛ionale de      consum trebuie s„ Ón∫tiin˛eze despre aceasta pe ceilal˛i
Contabilitate, acestea vor trebui auditate de c„tre auditori   cenzori ∫i pe administratori ∫i s„ nu ia parte la nici o
financiari, persoane fizice sau juridice, Ón condi˛iile legii.  deliberare cu privire la aceasta. Aceea∫i obliga˛ie o are
                                 cenzorul ∫i Ón cazul Ón care, Óntr-o anumit„ opera˛iune,
            ARTICOLUL 59               ∫tie c„ sunt interesa˛i so˛ul, so˛ia, rudele sau afinii s„i
  Cenzorii sunt obliga˛i s„ supravegheze ∫i s„ verifice    p‚n„ la gradul al treilea inclusiv.
Óntreaga gestiune a societ„˛ii cooperative de consum, s„
verifice dac„ situa˛iile financiare anuale sunt legal                 CAPITOLUL VI
Óntocmite ∫i Ón concordan˛„ cu registrele, dac„ acestea         Salaria˛ii societ„˛ii cooperative de consum
din urm„ sunt regulat Óntocmite ∫i dac„ evaluarea
patrimoniului s-a f„cut conform regulilor stabilite pentru               ARTICOLUL 67
Óntocmirea situa˛iilor financiare anuale.              Pentru realizarea obiectului s„u de activitate,
                                 societatea cooperativ„ utilizeaz„ personal salariat Ón
            ARTICOLUL 60
                                 condi˛iile Codului muncii.
  Cenzorii sunt obliga˛i s„ Óntocmeasc„ un raport
am„nun˛it asupra situa˛iei financiare anuale, a modului de               ARTICOLUL 68
repartizare a profitului sau a modului de acoperire a       Salaria˛ii societ„˛ii cooperative de consum pot fi ∫i
pierderilor, care trebuie prezentat adun„rii generale.      membri cooperatori.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005                  15

            ARTICOLUL 69               ∫i se men˛ioneaz„ Ón registrul pentru Ónregistrarea
  Salaria˛ii societ„˛ii cooperative de consum beneficiaz„    societ„˛ilor cooperative de la Oficiul registrului comer˛ului.
de toate drepturile ∫i au toate obliga˛iile care rezult„ din
                                            ARTICOLUL 74
calitatea de salariat, Ón conformitate cu prevederile
contractului colectiv de munc„.                   Din profitul brut al societ„˛ii cooperative se preiau Ón
                                 fiecare an cel pu˛in 5% pentru constituirea rezervei
            ARTICOLUL 70
                                 legale, p‚n„ ce aceasta va atinge minimum a cincea
  Salaria˛ii cooperativei de consum sunt obliga˛i s„      parte din capitalul social. Dac„ rezerva legal„, dup„
respecte prevederile contractului colectiv de munc„, ale     constituire, s-a mic∫orat din orice cauz„, va fi completat„
Regulamentului de ordine interioar„ ∫i atribu˛iile stabilite   Ón mod corespunz„tor.
Ón fi∫a postului anex„ la contractul individual de munc„.
                                   Diferen˛ele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor
            ARTICOLUL 71               fi incluse Ón rezerve, f„r„ a majora capitalul social.
  Salaria˛ii cooperativei de consum care au Ón acela∫i       Capitalul social poate fi majorat prin Óncorporarea
timp ∫i calitatea de membru cooperator nu pot fi         rezervelor, cu excep˛ia celor legale, precum ∫i a celor
reprezentan˛i ai salaria˛ilor.                  provenite din diferen˛e favorabile din reevaluarea
                                 patrimoniului, Ón beneficiul tuturor membrilor cooperatori,
          CAPITOLUL VII                propor˛ional cu num„rul p„r˛ilor sociale de˛inute de
    Reducerea sau majorarea capitalului social        fiecare.
     Regimul juridic al bunurilor proprietate          Capitalul social se poate m„ri prin emisiunea de noi
       a cooperativei de consum              p„r˛i sociale sau majorarea valorii nominale a p„r˛ilor
                                 sociale existente Ón schimbul unor noi aporturi Ón numerar
            ARTICOLUL 72               ∫i/sau Ón natur„. Œn cazul Ón care exist„ aporturi Ón
  Proprietatea societ„˛ii cooperative de consum este      natur„, evaluarea acestora se va face cu respectarea
privat„ ∫i ocrotit„ de lege.                   prevederilor legale.
  Patrimoniul se compune dintr-o parte divizibil„ ∫i o       Hot„r‚rea adun„rii generale pentru majorarea
parte indivizibil„.                       capitalului social se public„ Ón Monitorul Oficial al
  Terenurile transmise Ón folosin˛„ pe durat„         Rom‚niei, Partea a VII-a, numai dac„ majorarea este
nedeterminat„ ∫i f„r„ plat„ Ón vederea realiz„rii de       mai mare de 10%.
construc˛ii pentru activitatea coopera˛iei de consum
existente p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Legii                   ARTICOLUL 75
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
care nu sunt revendicate ∫i pe care au fost realizate        Orice Ónstr„inare sau transmitere a folosin˛ei
construc˛ii conform legii, Ó∫i men˛in acest regim juridic pe   imobiliz„rilor corporale care sunt proprietatea societ„˛ii
toat„ durata existen˛ei construc˛iilor respective sau p‚n„    cooperative se poate realiza numai cu plat„, cu
la trecerea lor, cu plat„, Ón proprietatea societ„˛ii      aprobarea adun„rii generale.
cooperative.                            Membrii societ„˛ii cooperative au drept de
  Œn situa˛ia Ón care autoritatea administra˛iei publice    preemp˛iune, respectiv de preferin˛„, la oferte egale, la
centrale sau locale decide Ónstr„inarea bunurilor imobile    cump„rarea sau preluarea Ón folosin˛„ a cl„dirilor sau a
din proprietatea sa privat„ care sunt Ón folosin˛a societ„˛ii  terenurilor. Termenul de exercitare a dreptului de
cooperative, aceasta beneficiaz„ de un drept de         preemp˛iune, respectiv de preferin˛„, este de 30 de zile
preemp˛iune la cump„rarea acestora, precum ∫i drept de      de la data public„rii de c„tre societatea cooperativ„ a
preferin˛„ Ón cazul concesion„rii sau al Ónchirierii
                                 ofertei de Ónstr„inare sau transmitere a folosin˛ei
acestora.
                                 imobiliz„rilor corporale proprietatea societ„˛ii cooperative.
  Oferta de v‚nzare, concesionare sau Ónchiriere,
cuprinz‚nd datele de identificare a imobilului care se
Ónstr„ineaz„, concesioneaz„ sau Ónchiriaz„ ∫i pre˛ul, se               CAPITOLUL VIII
comunic„ prin scrisoare recomandat„ cu confirmare de       Registrele societ„˛ii cooperative ∫i situa˛ia financiar„
primire societ„˛ii cooperative.                              anual„
            ARTICOLUL 73
                                            ARTICOLUL 76
  Capitalul social poate fi redus prin hot„r‚rea adun„rii
generale care trebuie s„ cuprind„ motivele reducerii.        Œn afara eviden˛elor prev„zute de lege, la fiecare
  Reducerea capitalului social se realizeaz„ prin:       cooperativ„ de consum vor fi ˛inute ∫i urm„toarele
  a) mic∫orarea num„rului de p„r˛i sociale;           registre:
  b) reducerea valorii nominale a p„r˛ilor sociale;        a) registrul membrilor cooperatori;
  c) dob‚ndirea propriilor p„r˛i sociale de c„tre         b) registrul ∫edin˛elor adun„rii generale;
societatea cooperativ„, urmat„ de anularea lor.           c) registrul ∫edin˛elor consiliului de administra˛ie;
  Reducerea capitalului social al societ„˛ii cooperative
                                  d) registrul constat„rilor f„cute de comisia de cenzori;
poate fi f„cut„ numai dup„ trecerea a 30 de zile de la
data afi∫„rii hot„r‚rii adun„rii generale la sediul societ„˛ii   e) registrul de aporturi Ón natur„ la capitalul social al
cooperative.                           societ„˛ii cooperative;
  Dac„ reducerea capitalului social este mai mare de        f) registrul p„r˛ilor sociale;
10%, aceasta se afi∫eaz„ la sediul societ„˛ii cooperative      g) registrul obliga˛iunilor emise.
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

  Registrele vor fi numerotate, sigilate ∫i semnate de       Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de
pre∫edintele cooperativei.                    judec„torul delegat, se public„ Ón Monitorul Oficial al
  P„strarea registrelor se va asigura pe termenele       Rom‚niei, Partea a VII-a, pe cheltuiala p„r˛ilor, integral
prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare.               sau Ón extras, potrivit dispozi˛iei judec„torului delegat sau
                                 cererii p„r˛ilor, cu cel pu˛in 30 de zile Ónaintea adun„rii
            ARTICOLUL 77               generale a membrilor cooperatori.
  Consiliul de administra˛ie trebuie s„ prezinte cenzorilor     Oricare creditor al societ„˛ii cooperative care
cu cel pu˛in o lun„ Ónainte de ziua stabilit„ pentru ˛inerea   fuzioneaz„, respectiv se divide, av‚nd o crean˛„
adun„rii generale situa˛ia financiar„ pe anul precedent,     anterioar„ public„rii proiectului de fuziune sau de
Ónso˛it„ de raportul lor ∫i de documentele justificative.    divizare, poate face opozi˛ie la judec„torul delegat, Ón
  Situa˛ia financiar„ anual„ Ómpreun„ cu raportul        termen de 30 de zile de la data public„rii proiectului de
administratorilor ∫i al cenzorilor vor fi depuse la sediul    fuziune, respectiv de divizare. Opozi˛ia suspend„
societ„˛ii cooperative cu 15 zile Ónainte de data Óntrunirii   executarea fuziunii sau a diviz„rii p‚n„ la data la care
adun„rii generale, pentru a fi studiate de membrii        hot„r‚rea judec„toreasc„ a devenit irevocabil„, Ón afar„
cooperatori.                           de cazul Ón care societatea cooperativ„ debitoare face
                                 dovada pl„˛ii datoriilor sau ofer„ garan˛ii acceptate de
            ARTICOLUL 78               creditor, ori convin cu ace∫tia un aranjament pentru plata
  Situa˛iile financiare anuale se Óntocmesc Ón condi˛iile    datoriilor.
prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare.                 Œn cel mult 2 luni de la expirarea termenului de 30 de
                                 zile prev„zut la alineatul precedent sau, dup„ caz, de la
          CAPITOLUL IX                 data la care hot„r‚rea judec„toreasc„ a devenit
Fuziunea, divizarea ∫i dizolvarea societ„˛ii cooperative     irevocabil„, adunarea general„ a fiec„reia dintre
                                 societ„˛ile cooperative participante va hot„rÓ asupra
                                 fuziunii sau diviz„rii.
            ARTICOLUL 79
  Societatea cooperativ„ poate fuziona prin absorbirea                 ARTICOLUL 83
unei alte societ„˛i cooperative sau prin contopirea cu una     Actele constitutive ale societ„˛ilor cooperative nou-
sau mai multe societ„˛i cooperative, lu‚nd astfel na∫tere    Ónfiin˛ate prin fuziune sau divizare se aprob„ de
o societate cooperativ„ nou„.                  adunarea general„ a societ„˛ii sau societ„˛ilor
                                 cooperative care Ó∫i Ónceteaz„ existen˛a.
            ARTICOLUL 80
  Divizarea total„ se realizeaz„ prin Ómp„r˛irea Óntregului              ARTICOLUL 84
patrimoniu al societ„˛ii cooperative care Ó∫i Ónceteaz„       Fuziunea sau divizarea are loc la data Ónmatricul„rii la
existen˛a Óntre dou„ sau mai multe societ„˛i cooperative     Oficiul registrului comer˛ului, Ón cazul constituirii uneia sau
existente sau care iau astfel fiin˛„.              mai multor societ„˛i cooperative, sau la data Ónregistr„rii
  Œn cazul diviz„rii par˛iale, societatea cooperativ„ nu Ó∫i  la Oficiul registrului comer˛ului a men˛iunii privind
Ónceteaz„ existen˛a. Doar o parte din patrimoniul ei se     majorarea capitalului social al societ„˛ii cooperative
desprinde ∫i formeaz„ una sau mai multe societ„˛i        absorbante, Ón celelalte cazuri.
cooperative.
                                            ARTICOLUL 85
  Fuziunea sau divizarea se poate face ∫i Óntre societ„˛i
cooperative de forme diferite cu condi˛ia dizolv„rii f„r„      Œn cazul fuziunii prin absorb˛ie, societatea cooperativ„
lichidare, dup„ caz, cu respectarea prevederilor legale.     absorbant„ dob‚nde∫te drepturile ∫i este ˛inut„ de
                                 obliga˛iile societ„˛ii cooperative pe care o absoarbe, iar
            ARTICOLUL 81               Ón cazul fuziunii prin contopire, drepturile ∫i obliga˛iile
  Fuziunea sau divizarea se decide de c„tre adunarea      societ„˛ilor cooperative care Ó∫i Ónceteaz„ existen˛a trec
general„ a membrilor cooperatori, la propunerea         asupra noii societ„˛i cooperative astfel Ónfiin˛ate.
consiliului de administra˛ie.                    Societ„˛ile cooperative care dob‚ndesc bunuri prin
                                 efectul diviz„rii r„spund fa˛„ de creditori pentru obliga˛iile
            ARTICOLUL 82               societ„˛ii cooperative care ∫i-a Óncetat existen˛a prin
  Administratorii societ„˛ii cooperative care particip„ la   divizare, propor˛ional cu valoarea bunurilor dob‚ndite, Ón
fuziune sau, dup„ caz, administratorii societ„˛ii        afar„ de cazul Ón care prin actul de divizare s-au stabilit
cooperative divizate vor redacta proiectul de fuziune,      alte propor˛ii.
respectiv de divizare, Ón conformitate cu prevederile        Dac„ nu se poate stabili societatea cooperativ„
legale privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei.     r„spunz„toare pentru o obliga˛ie, societ„˛ile cooperative
  Proiectul de fuziune, respectiv de divizare, semnat de    care au dob‚ndit bunuri prin divizare r„spund solidar.
reprezentan˛ii societ„˛ilor cooperative participante, se
                                            ARTICOLUL 86
depune la Oficiul registrului comer˛ului unde este
Ónmatriculat„ fiecare societate cooperativ„, Ómpreun„ cu      Societatea cooperativ„ se dizolv„ prin:
declara˛ia referitoare la modul de stingere a pasivului       a) imposibilitatea realiz„rii obiectului de activitate;
societ„˛ii cooperatiste care Ó∫i Ónceteaz„ existen˛a.        b) hot„r‚rea adun„rii generale;
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005                 17

  c) falimentul societ„˛ii cooperative;             activul r„mas se atribuie de c„tre instan˛a competent„
  d) sc„derea num„rului membrilor cooperatori sub        unei societ„˛ii cooperative de aceea∫i form„, din
num„rul legal ∫i necompletarea acestuia Ón termen de        localitatea Ón care se afl„ sediul societ„˛ii sau din cea
9 luni de la data constat„rii;                   mai apropiat„ localitate, prin hot„r‚re judec„toreasc„
  e) reducerea capitalului social sub minimul legal ∫i      irevocabil„.
necompletarea acestuia Ón termen de 9 luni de la data
constat„rii;                                       CAPITOLUL XI
  f) alte cauze prev„zute de Legea privind organizarea
∫i func˛ionarea coopera˛iei.                     Asocia˛iile, uniunile jude˛ene ∫i uniunile na˛ionale

            ARTICOLUL 87
                                             ARTICOLUL 93
  Œn cazul dizolv„rii societ„˛ii cooperative, consiliul de
administra˛ie are obliga˛ia de a comunica Registrului         Adunarea general„ a membrilor cooperatori poate
comer˛ului Ón termen de 15 zile dizolvarea, Ón vederea       hot„rÓ asocierea societ„˛ii cooperative Ón asocia˛ii ∫i
efectu„rii men˛iunii ∫i formelor de publicitate.          uniuni constituite Ón scopul de a asigura reprezentarea ∫i
                                  ap„rarea intereselor societ„˛ilor cooperative asociate, Ón
            ARTICOLUL 88                rela˛ia cu administra˛ia public„, autoritatea de stat, alte
  Dizolvarea societ„˛ii cooperative are ca efect         persoane fizice ∫i juridice publice sau private, organisme
deschiderea procedurii de lichidare.                interna˛ionale ∫i cu asocia˛ii interna˛ionale echivalente,
  Dizolvarea are loc f„r„ lichidare Ón cazul fuziunii ori    precum ∫i pentru sus˛inerea ∫i promovarea principiilor
diviz„rii totale a societ„˛ii cooperative sau Ón alte cazuri    cooperatiste, conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind
prev„zute de lege.                         organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei.

           CAPITOLUL X                             ARTICOLUL 94
   Lichidarea societ„˛ii cooperative de consum
                                   Pentru a constitui asocia˛ii sau uniuni, societatea
            ARTICOLUL 89
                                  cooperativ„ poate participa cu aporturi Ón bani ∫i/sau Ón
                                  natur„, activ‚nd pe baza experien˛ei manageriale Ón
  Lichidarea societ„˛ii cooperative se face de c„tre       vederea realiz„rii scopului ∫i a obiectivelor propuse prin
lichidatori autoriza˛i conform legii, desemna˛i de c„tre      actul constitutiv al asocia˛iei sau uniunii, dup„ caz.
adunarea general„ sau prin hot„r‚re judec„toreasc„.
  Actul de numire a lichidatorilor, precum ∫i orice alt act               ARTICOLUL 95
care ar aduce schimb„ri Ón persoana acestora trebuie
depuse, prin grija lichidatorilor, la Oficiul registrului       Forma, termenii contractuali, drepturile ∫i obliga˛iile
comer˛ului pentru a fi Ónscrise ∫i publicate Ón Monitorul     societ„˛ilor cooperative asociate, structura organizatoric„,
Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a.                precum ∫i regulile generale privind organizarea ∫i
  Lichidatorii intr„ Ón func˛iune numai dup„ depunerea      func˛ionarea asocia˛iei/uniunii vor respecta reglement„rile
semn„turilor lor la Oficiul registrului comer˛ului.        prev„zute Ón titlul III din Legea nr. 1/2005 privind
  Toate actele emise de societatea cooperativ„ care se      organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei.
lichideaz„ trebuie s„ arate c„ aceasta este Ón lichidare.
            ARTICOLUL 90                           CAPITOLUL XII
  Lichidatorii sunt obliga˛i Ón termen de 30 de zile de la           Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii
intrarea Ón func˛iune ca, Ómpreun„ cu administratorii, s„
fac„ inventarul bunurilor mobile ∫i imobile ∫i s„ Óncheie                 ARTICOLUL 96
situa˛ia financiar„ care s„ constate situa˛ia exact„ a
activului ∫i pasivului societ„˛ii cooperative ∫i s„ le        Societatea cooperativ„ beneficiaz„ de toate facilit„˛ile
semneze.                              acordate de stat potrivit Legii nr. 1/2005 privind
                                  organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei.
            ARTICOLUL 91
  Lichidatorii nu pot pl„ti membrilor cooperatori nici o                 ARTICOLUL 97
sum„ Ón contul p„r˛ilor ce li s-ar cuveni din lichidare,       Prezentul statut, elaborat cu respectarea prevederilor
Ónaintea stingerii datoriilor c„tre creditorii societ„˛ii
                                  Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
cooperative.
                                  coopera˛iei, a fost aprobat de adunarea general„ a
            ARTICOLUL 92                societ„˛ii cooperative Ón ∫edin˛a din ziua de 22 aprilie
  Activul r„mas Ón urma achit„rii sumelor datorate        2005.
creditorilor societ„˛ii cooperative ∫i a p„r˛ii divizibile c„tre   Prezentul statut Ónlocuie∫te vechiul statut adoptat Ón
membrii cooperatori se transmite Ón baza hot„r‚rii         anul 1997 ∫i va fi depus la Oficiul registrului comer˛ului.
adun„rii generale a membrilor cooperatori c„tre o alt„       Acela∫i regim vor avea ∫i eventualele viitoare modific„ri
societate cooperativ„. Œn lipsa hot„r‚rii adun„rii generale,    ale statutului.
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

                        CONTRACT DE SOCIETATE

                            al
                  SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛
  Membrii cooperatori ai SUPERCOOP Societate            4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
Cooperativ„ T‚rgu Neam˛, Ón condi˛iile ∫i cu respectarea       4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea         4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
coopera˛iei, Óncheie prezentul contract de societate.        4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de mont„ri de
                                 geamuri;
          CAPITOLUL I                   5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
 Denumirea, forma juridic„, sediul ∫i durata societ„˛ii       5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
                                   5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din
  Denumirea societ„˛ii                     carne;
  Art. 1. Denumirea societ„˛ii este SUPERCOOP           5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
Societate Cooperativ„. Œn toate actele, facturile,        uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
anun˛urile, publica˛iile eman‚nd de la societate,          5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
denumirea societ„˛ii va fi urmat„ de datele referitoare la    produse zaharoase;
sediul societ„˛ii, num„rul de Ónregistrare la Oficiul        5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu produse
registrului comer˛ului, codul unic de Ónregistrare ∫i      alimentare, b„uturi ∫i tutun;
capitalul social.                          5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum,
  Forma juridic„ a societ„˛ii                 nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
  SUPERCOOP Societate Cooperativ„ este persoan„          5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de
juridic„ rom‚n„ av‚nd forma de societate cooperativ„ de     construc˛ii;
consum de gradul 1. Aceasta Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón      5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
conformitate cu Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i     intermediare;
func˛ionarea coopera˛iei, cu prezentul contract ∫i cu        5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
statutul anex„ la contract.                     5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Sediul societ„˛ii                      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
  Sediul societ„˛ii este Ón T‚rgu Neam˛, str. M„r„∫ti     nealimentare;
nr. 5, bl. L4, parter, jude˛ul Neam˛.                5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate,
  SUPERCOOP Societate Cooperativ„ are un num„r de       cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
47 puncte de lucru situate Ón raza de activitate a          5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
societ„˛ii.                           v‚ndute prin magazine;
  Durata societ„˛ii                        5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
  Durata societ„˛ii este nelimitat„, cu Óncepere de la       5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„
data Ónmatricul„rii la Oficiul registrului comer˛ului.      prin magazine;
                                   5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
           CAPITOLUL II                gospod„resc;
     Obiectul de activitate ∫i capitalul social         5274 - alte repara˛ii de articole personale neclasificate
  Obiect de activitate                     Ón alt„ parte;
  Obiectul principal de activitate al societ„˛ii cooperative    5510 - hoteluri;
este:                                5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;
  5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine              5523 - alte mijloace de cazare;
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse          5530 - restaurante;
alimentare, b„uturi ∫i tutun.                    5540 - baruri;
  Obiectul secundar de activitate al societ„˛ii cooperative    5551 - cantine;
este:                                5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;
  0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor       6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
plante;                               6312 - depozit„ri;
  0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole     7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare
∫i a produselor de ser„;                     proprii;
  0113 - cultivarea fructelor;                   7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
  0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor pentru   proprii sau Ónchiriate;
ob˛inerea laptelui;                         7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti;
  0122 - cre∫terea ovinelor;                    7412 - activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,
  0123 - cre∫terea porcinelor;                 consultan˛„ Ón domeniul fiscal;
  0124 - cre∫terea p„s„rilor;                   7440 - publicitate;
  0125 - cre∫terea altor animale;                 7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;
  1511 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii;             7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;
  1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv din       8041 - ∫coli de conducere (pilotaj);
carne de pas„re);                          8042 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt.
  1551 - fabricarea produselor lactate ∫i a br‚nzeturilor;     Capitalul social
  1584 - fabricarea produselor din cacao, ciocolat„ ∫i a      Capitalul social al SUPERCOOP Societate Cooperativ„
produselor zaharoase;                      este privat 100%, se compune din p„r˛i sociale cu o
  1589 - fabricarea altor produse alimentare;         valoare nominal„ de 3.000.000 lei ∫i este variabil.
  1772 - fabricare de pulovere, veste ∫i articole similare     Fiecare membru cooperator al societ„˛ii cooperative
tricotate sau cro∫etate;                     particip„ la luarea hot„r‚rilor adun„rii generale cu un
  3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine;   singur vot, indiferent de num„rul p„r˛ilor sociale v„rsate.
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;         Membrul cooperator nu-∫i poate exercita dreptul de vot
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;           dac„ nu are v„rsat„ integral cel pu˛in o parte social„.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005                 19

  Un membru cooperator poate de˛ine p„r˛i sociale Ón      general„ de alegere a organelor de conducere ale
limita ∫i Ón condi˛iile prev„zute de prezentul statut, f„r„ a   societ„˛ii cooperative, respectiv a consiliului de
putea dep„∫i 20% din capitalul social subscris ∫i v„rsat.     administra˛ie ∫i a pre∫edintelui societ„˛ii cooperative.
  Membrii cooperatori care de˛in p„r˛i sociale peste
limita de 15% din capitalul social, dar nu mai mult de        Obliga˛iile societ„˛ii cooperative sunt garantate,
20% din capitalul social, Ón condi˛iile legii, exercit„ o     conform legii, cu patrimoniul acesteia. Drepturile ∫i
influen˛„ semnificativ„ Ón stabilirea politicilor financiare ∫i  obliga˛iile patrimoniale vor fi repartizate propor˛ional cu
op˛ionale ale cooperativei, fiind propu∫i ca membri Ón      participarea membrilor cooperatori la constituirea
consiliul de administra˛ie al societ„˛ii cooperative.       capitalului social.
Confirmarea lor ca membri de drept Ón consiliul de
administra˛ie se va hot„rÓ de c„tre adunarea general„        Participarea la constituirea capitalului social subscris ∫i
prin vot secret, Ón condi˛iile legii, Ón prima adunare      v„rsat se prezint„ conform tabelului de mai jos*):
    *) Tabelul este reprodus Ón facsimil.
20  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005  21
22  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005                 23
  Reducerea ∫i majorarea capitalului social se vor putea     baza situa˛iilor financiare anuale, porpor˛ional cu p„r˛ile
face numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005      de˛inute, subscrise ∫i v„rsate integral.
privind oganizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i a
statutului societ„˛ii.                                 CAPITOLUL V
                                  Fuziunea, divizarea, dizolvarea ∫i lichidarea societ„˛ii
          CAPITOLUL III                            cooperative
     Conducerea ∫i administrarea societ„˛ii
                                   Fuziunea sau divizarea societ„˛ii cooperative se
  Organul suprem de conducere a societ„˛ii cooperative      decide de c„tre adunarea general„ ∫i se realizeaz„ Ón
este adunarea general„ a membrilor cooperatori, care va      condi˛iile stabilite de statut.
fi constituit„ ∫i va func˛iona potrivit prevederilor statutului.
                                   Dizolvarea societ„˛ii cooperative are ca efect
  Adunarea general„ alege ∫i nume∫te consiliul de
                                  deschiderea procedurii de lichidare, procedur„ care se
administra˛ie, care va avea competen˛a ∫i responsibilitatea
                                  face de c„tre lichidatori autoriza˛i conform legii,
stabilite de statut.
  Pre∫edintele consiliului de administra˛ie, care este de    desemna˛i de c„tre adunarea general„ sau prin hot„r‚ri
drept pre∫edintele societ„˛ii cooperative, asigur„         judec„tore∫ti.
conducerea activit„˛ii curente a societ„˛ii cooperative.
  Societatea va avea un num„r de 3 cenzori.                      CAPITOLUL VI
                                              Litigii
           CAPITOLUL IV
                                   Eventualele litigii intervenite Ón leg„tur„ cu prezentul
      Œmp„r˛irea profitului sau pierderilor         contract de societate vor fi solu˛ionate pe cale amiabil„.
  Beneficiile reale sau eventualele pierderi ale societ„˛ii    Œn caz contrar, acestea vor fi solu˛ionate de instan˛a
cooperative vor fi distribuite membrilor cooperatori, pe      judec„toreasc„ competent„.
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

                           ANEXA Nr. 3
               la hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare de reorganizare
                      a CONSUMCOOP T‚rgu Neam˛
                        din data de 22.04.2005

                      CONTRACT DE ADMINISTRARE
                 a SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛
                     Óncheiat la data de 1.05.2005

           ARTICOLUL 1               indemniza˛ii potrivit celor convenite prin prezentul
          P„r˛ile contractante           contract.
  A. SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛,       Lista indicatorilor de referin˛„ care folosesc la
cu sediul social Ón T‚rgu Neam˛, str. M„r„∫e∫ti nr. 5,    determinarea criteriilor de performan˛„ este prezentat„ Ón
bl. L 4, parter, jude˛ul Neam˛, cod unic de Ónregistrare R  anexa nr. 1 la prezentul contract de administrare.
2060572, reprezentat„ prin dl Dumitriu Gheorghe ∫i dra      Obiectivele ∫i criteriile de performan˛„ sunt prezentate
Mihalache Maria, membri cooperatori mandata˛i de       Ón anexa nr. 2 la prezentul contract de administrare.
adunarea general„ extraordinar„ a Societ„˛ii Cooperative     Anexa nr. 1 ∫i anexa nr. 2 constituie parte integrant„
SUPERCOOP din data de 22 aprilie 2005 s„ semneze       din prezentul contract de administrare.
valabil prezentul contract, ∫i
                                           ARTICOLUL    3
  B. Consiliul de administra˛ie ales Ón adunarea general„
extraordinar„ a SUPERCOOP Societate Cooperativ„                  Durata contractului
T‚rgu Neam˛, din data de 22 aprilie 2005, format din:       Prezentul contract de administrare se Óncheie pe o
  1. Florescu Gavril, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu  durat„ de 4 (patru) ani ∫i coincide cu mandatul
Neam˛, Str. Eternit„˛ii nr. 4 A, jude˛ul Neam˛, posesor al  administratorilor.
B.I. seria H.C. nr. 094323, eliberat de Poli˛ia T‚rgu       Œn condi˛iile Ón care membrii consiliului de administra˛ie
Neam˛ la data de 17.06.1998, cod numeric personal       Ó∫i Óndeplinesc obliga˛iile asumate prin prezentul contract,
1541018274790,                        la expirarea termenului prev„zut p„r˛ile pot conveni
  2. M„girescu Stelian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    prelungirea acestuia.
T‚rgu Neam˛, str. Petru Rare∫, bl. 2, sc. A, ap. 9, jude˛ul
Neam˛, posesor al C.I. seria NT nr. 213388, eliberat„ de               ARTICOLUL    4
Poli˛ia T‚rgu Neam˛ la data de 12.02.2004, cod numeric            Drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor
personal 1700502040069,
  3. Morariu Paulina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón      4.1. Administratorii au urm„toarele:
S‚ntana de Mure∫, satul B„rde∫ti, strada Principal„        a) drepturi:
nr. 162, jude˛ul Mure∫, posesoare a C.I. seria MS         1. pentru activitatea depus„, administratorii sunt
nr. 121870, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de    remunera˛i cu o indemniza˛ie fix„ stabilit„ de c„tre
23.01.2002, cod numeric personal 2541005261454,        adunarea general„, Ón afara drepturilor cuvenite din
  4. Acsinia Ioan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu   calitatea de membru cooperator;
Neam˛, bd. Mihai Eminescu, bl. M10, sc. B, ap. 16,        2. s„ efectueze toate opera˛iunile cerute pentru
jude˛ul Neam˛, posesor al B.I. seria G.N. nr. 120999,     ducerea la Óndeplinire a obiectului de activitate al
eliberat de Poli˛ia T‚rgu Neam˛ la data de 18.10.1994,    societ„˛ii cooperatiste;
cod numeric personal 1441018274786,                3. s„ reprezinte societatea cooperativ„ fa˛„ de
  5. Cojocaru Dumitru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    membrii cooperatori, salaria˛i sau ter˛i;
T‚rgu Neam˛, bd. Mihai Eminescu, bl. M10, sc. B,         4. alte drepturi stabilite prin Legea nr. 1 din 2005
ap. 23, jude˛ul Neam˛, posesor al C.I. seria NT        privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i statutul
nr. 184883, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Neam˛ la data de    societ„˛ii;
12.08.2003, cod numeric personal 1570810131223,          b) obliga˛ii:
  pe de alt„ parte, au convenit s„ Óncheie prezentul      1. s„ efectueze toate diligen˛ele necesare pentru
contract de administrare, cu respectarea urm„toarelor     Óndeplinirea obiectivelor ∫i realizarea criteriilor de
clauze:                            performan˛„ stabilite prin contract, scop Ón care dispun de
           ARTICOLUL   2
                               urm„toarele prerogative:
                                 - concep ∫i aplic„ strategii ∫i politici de dezvoltare a
          Obiectul contractului           societ„˛ii cooperative, referitoare la cre∫terea num„rului
  SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛        de membri cooperatori, cre∫terea volumului de activitate,
Óncredin˛eaz„ membrilor consiliului de administra˛ie     a profitului ∫i, dup„ caz, reducerea pierderilor, a datoriilor
administrarea, organizarea, conducerea ∫i gestionarea     restante    Ónregistrate,   reducerea    creditelor
activit„˛ii sale, pe baza obiectivelor ∫i criteriilor de   neeconomicoase, aplicarea corect„ a politicilor de
performan˛„ stabilite de p„r˛i Ón schimbul unei        personal, aprovizionare, desfacere ∫i investi˛ii;
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005                 25

  - analizeaz„ activitatea fiec„rui sector de activitate ∫i   rigurozitate confiden˛ialitatea asupra datelor, informa˛iilor
a fiec„rei unit„˛i Ón vederea cre∫terii eficien˛ei economice    ∫i documentelor referitoare la activitatea societ„˛ii
∫i a rentabilit„˛ii capitalurilor investite. Hot„r„sc Ónlocuirea  cooperative, c„rora li s-a conferit acest caracter.
sau men˛inerea ∫efilor de unit„˛i pe baza unor analize         b) Obliga˛ia prev„zut„ la lit. a) se men˛ine ∫i pentru o
obiective;                             perioad„ de 2 ani de la Óncetarea prezentului contract de
  2. selecteaz„, angajeaz„ ∫i concediaz„ personalul       administrare.
angajat, cu respectarea tuturor reglement„rilor legale Ón
domeniu. Negociaz„ contractul colectiv de munc„ ∫i                    ARTICOLUL  6
contractele individuale de munc„;                           R„spunderea p„r˛ilor
  3. Óncheie acte economice ∫i juridice Ón numele ∫i pe
seama societ„˛ii, cu aprobarea adun„rii generale acolo        6.1. Pentru neÓndeplinirea sau Óndeplinirea
unde legea o impune expres;                    necorespunz„toare a obliga˛iilor prev„zute de prezentul
  4. s„ constituie garan˛iile prev„zute de lege care se     contract de administrare, p„r˛ile r„spund potrivit
restituie la data Óncet„rii prezentului contract, Ón condi˛iile  prevederilor legii.
realiz„rii integrale a acestuia;                   6.2. R„spunderea administratorilor este angajat„
  5. toate obliga˛iile stabilite prin Legea nr. 1 din 2005,   pentru nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului
privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i statutul    contract ∫i ale hot„r‚rilor adoptate de adunarea general„.
societ„˛ii.                              6.3. Administratorii r„spund, potrivit legii, pentru
  4.2. SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu           daunele produse societ„˛ii cooperative prin orice act
Neam˛ are urm„toarele:                       contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune
  a) drepturi:                          imprudent„, utilizarea abuziv„ sau neglijent„ a valorilor
  1. s„ pretind„ administratorilor Óndeplinirea obiectivelor   materiale ∫i b„ne∫ti ale societ„˛ii cooperative.
∫i criteriilor de performan˛„;                    6.4. Œn cazul Ón care exist„ indicii privind s„v‚r∫irea
  2. s„ solicite administratorilor periodic prezentarea     unei infrac˛iuni Ón leg„tur„ cu executarea contractului de
situa˛iei economico-financiare a societ„˛ii cooperative,      administrare, adunarea general„ are obliga˛ia sesiz„rii, de
stadiul realiz„rii investi˛iilor, precum ∫i alte documente de   Óndat„, a organelor de urm„rire penal„.
informare financiar-contabil„ privind Óndeplinirea
                                             ARTICOLUL  7
obiectivelor ∫i criteriilor de performan˛„;
  3. s„ pretind„ administratorilor constituirea garan˛iei              Œncetarea contractului
legale;                                7.1. Prezentul contract de administrare Ónceteaz„ prin:
  b) obliga˛ii:                           a) expirarea perioadei pentru care a fost Óncheiat,
  1. s„ asigure administratorilor deplina libertate Ón      dac„ p„r˛ile nu au renegociat prelungirea lui;
conducerea, organizarea ∫i gestionarea activit„˛ii societ„˛ii
                                   b) Ónlocuirea de c„tre adunarea general„ a
cooperative, cu excep˛ia limit„rilor prev„zute de lege,
                                  administratorilor Ón cazul neÓndeplinirii obliga˛iilor
statut ∫i de prezentul contract de administrare;
                                  prev„zute Ón prezentul contract;
  2. s„ pl„teasc„ administratorilor integral ∫i la
                                   c) renun˛area administratorilor la mandatul Óncredin˛at,
termenele stabilite toate drepturile b„ne∫ti ce li se cuvin.
                                  dac„ nu i s-au asigurat condi˛iile prev„zute Ón contract;
            ARTICOLUL   5               d) acordul p„r˛ilor;
      Clauza de loialitate ∫i de confiden˛ialitate        e) interven˛ia unei cauze de incompatibilitate;
                                   f) decesul sau punerea sub interdic˛ie judec„toreasc„
  5.1. Administratorii sunt obliga˛i s„-∫i foloseasc„      a administratorului.
Óntreaga capacitate de munc„ ∫i profesional„ Ón interesul
societ„˛ii cooperative, comport‚ndu-se Ón activitatea lor ca               ARTICOLUL  8
buni comercian˛i.                                     For˛a major„
  5.2. a) Membrii consiliului de administra˛ie nu pot fi
asocia˛i, ac˛ionari, administratori, directori executivi sau      Nici una dintre p„r˛ile contractante nu r„spunde de
cenzori Ón societ„˛i comerciale care au acela∫i obiect de     neexecutarea la termen ∫i/sau de executarea Ón mod
activitate cu cel al societ„˛ii cooperative.            necorespunz„tor, total sau par˛ial, a oric„rei obliga˛ii care
  Nerespectarea interdic˛iei men˛ionate la alineatul       Ói revine Ón baza prezentului contract de administrare,
precedent atrage revocarea din calitatea de membru al       dac„ neexecutarea sau executarea necorespunz„toare a
consiliului de administra˛ie ∫i, Ón func˛ie de gravitatea     obliga˛iei respective a fost cauzat„ de for˛a major„, a∫a
abaterii, poate atrage excluderea din SUPERCOOP          cum este definit„ de lege.
Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛ ∫i angajarea             Partea care invoc„ for˛a major„ este obligat„ s„
r„spunderii pentru prejudiciile cauzate.              notifice celeilalte p„r˛i, Ón termen de 5 zile, producerea
  b) Interdic˛ia se extinde ∫i asupra so˛ului, so˛iei,      evenimentului ∫i s„ ia toate m„surile posibile Ón vederea
precum ∫i asupra rudelor ∫i afinilor administratorilor, p‚n„    limit„rii consecin˛elor lui.
la gradul al treilea inclusiv.                     Dac„ Ón termen de 30 zile de la producere
  5.3. a) Pe toat„ durata de valabilitate a prezentului     evenimentul respectiv nu Ónceteaz„, p„r˛ile au dreptul
contract, administratorii sunt obliga˛i s„ p„streze cu       s„-∫i notifice Óncetarea deplin„ a prezentului contract.
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

           ARTICOLUL    9            constituie parte integrant„ a prezentului contract de
              Litigii               administrare.
  Œn cazul Ón care rezolvarea neÓn˛elegerilor nu este      10.2. Prezentul contract reprezint„ voin˛a p„r˛ilor ∫i
posibil„ pe cale amiabil„, ele vor fi supuse spre       Ónl„tur„ orice alt„ Ón˛elegere verbal„ dintre acestea,
solu˛ionare Judec„toriei T‚rgu Neam˛.             anterioar„ sau ulterioar„ Óncheierii lui.
                                 10.3. Prezentul contract a fost Óncheiat Óntr-un num„r
           ARTICOLUL     10           de 8 (opt) exemplare, c‚te un exemplar pentru fiecare
            Clauze finale              administrator, pentru fiecare membru cooperator mandatat
  10.1. Modificarea prezentului contract se face numai    s„ semneze din partea societ„˛ii cooperative ∫i unul
prin act adi˛ional Óncheiat Óntre p„r˛ile contractante, care  pentru secretariatul societ„˛ii cooperative.

                            ANEXA Nr. 1

                        la contractul de administrare
                   a SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛
 Lista indicatorilor de referin˛„ care folosesc la determinarea criteriilor de performan˛„
 Nr.
                Indicatori                 Nr. r‚nd din bilan˛ul contabil
 crt.

 1.   profit brut                         formular  20,  r‚nd  58 (59)
 2.   cifra de afaceri                       formular  20,  r‚nd  1
 3.   pl„˛i restante                        formular  30,  r‚nd  3
 4.   num„r total de personal                   formular  30,  r‚nd  23
 5.   cre∫teri ale activelor imobilizate              formular  40,  r‚nd  12
 6.   datorii cu termen de exigibilitate sub un an         formular  10,  r‚nd  11
 7.   datorii cu termen de exigibilitate peste un an        formular  10,  r‚nd  14
 8.   total active minus datorii curente              formular  10,  r‚nd  13

                            ANEXA Nr. 2

                        la contractul de administrare
                   a SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛
 Obiective ∫i criterii de performan˛„
 Nr.
                Obiective                    Criterii de performan˛„
 crt.

 1.   cre∫terea economic„ superioar„ ratei infla˛iei        cre∫terea cifrei de afaceri
                                   cre∫terea produc˛iei realizate
 2.   cre∫terea performan˛elor economice              cre∫terea profitului brut
                                   cre∫terea solvabilit„˛ii
                                   cre∫terea lichidit„˛ii imediate
                                   cre∫terea lichidit„˛ii generale
 3.   cre∫terea volumului activelor fixe              cre∫terea investi˛iilor
 4.   plata la termen a datoriilor                 sc„derea obliga˛iilor restante
 5.   men˛inerea sau cre∫terea personalului            num„r mediu de personal
 6.   Ónt„rirea pozi˛iei financiare                cre∫terea activelor societ„˛ii
                                   cre∫terea capitalurilor proprii
 7.   atragerea de capital                     contractarea de credite avantajoase
                                   primirea de noi membri cooperatori
                                   ob˛inerea de finan˛„ri nerambursabile
                                   alte parteneriate profitabile
 8.   cre∫terea satisfac˛iei membrilor cooperatori         lista dividendelor nete pl„tite
 9.   Ómbun„t„˛irea pozi˛iei de pia˛„                       —
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005              27

                           ANEXA Nr. 4

                la hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare de reorganizare
                       a CONSUMCOOP T‚rgu Neam˛
                         din data de 22.04.2005
  A. Tabel nominal al consiliului de administra˛ie al SUPERCOOP Societate Cooperativ„ T‚rgu Neam˛ la data
adopt„rii prezentului act constitutiv
 Nr.  Nume ∫i prenume       CNP       Data/locul na∫terii   Domiciliul    Cet„˛enie   Semn„tura
 crt.
  0       1           2             3         4         5

 1.   Florescu Gavril     1541018274790      18.10.1954,    T‚rgu Neam˛,     rom‚n„
                              F„rca∫a,     Str. Eternit„˛ii
                            jude˛ul Neam˛      nr. 4A,
                                       jude˛ul Neam˛
  2   M„girescu Stelian    1700502040069       2.05.1970,    T‚rgu Neam˛,     rom‚n„
                               Bac„u,    str. Petru Rare∫,
                            jude˛ul Bac„u  bl. 2, sc. A, ap. 9,
                                       jude˛ul Neam˛
 3.   Acsinia Ioan      1441018274786      18.10.1944,    T‚rgu Neam˛,     rom‚n„
                            T‚rgu Neam˛,    str. M.Eminescu,
                            jude˛ul Neam˛    bl. M10, sc. B,
                                         ap. 16,
                                       jude˛ul Neam˛
 4.   Morariu Paulina     2541005261454      10.05.1954   S‚ntana de Mure∫,    rom‚n„
                                      satul B„rde∫ti,
                                    str. Principal„ nr. 162,
                                       jude˛ul Mure∫
 5.   Cojocaru Dumitru    1570810131223      10.08.1957,    T‚rgu Neam˛,     rom‚n„
                             Constan˛a,   str. M. Eminescu,
                           jude˛ul Constan˛a   bl. M10, sc. B,
                                         ap. 23,
                                       jude˛ul Neam˛


  B. Tabel nominal cuprinz‚nd cenzorii Societ„˛ii Cooperative de Consum SUPERCOOP T‚rgu Neam˛ la data
adopt„rii prezentului act constitutiv
 Nr.  Nume ∫i prenume       CNP       Data/locul na∫terii   Domiciliul     Cet„˛enie  Semn„tura
 crt.
  0       1           2             3         4         5

 1.   Botez Daniel      1630331270582      31.03.1963       Piatra-Neam˛,   rom‚n„
                               Bicaz      str. Ad‚ncata nr. 2,
                            jude˛ul Neam˛       bl. F5, sc. B,
                                         et. 2, ap. 28,
                                         jude˛ul Neam˛
 2.   Suceachi Greta     2530512264384      12.05.1953,       T‚rgu Mure∫,   rom‚n„
                            comuna Gorban,    bd. 1 Decembrie 1918
                             jude˛ul Ia∫i      nr. 202, ap. 28,
                                         jude˛ul Mure∫
 3.   Cre˛u Maria       2451011274787      11.10.1945,      T‚rgu Neam˛,    rom‚n„
                            T‚rgu Neam˛,     str. M. Eminescu,
                            jude˛ul Neam˛      bl. F5, sc. A,
                                           ap. 10,
                                        jude˛ul Neam˛

  (1/30.010)
                               *
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

        Societatea Cooperativ„                1. Aprob„ situa˛ia patrimoniului la data de 31.03.2005:
      CONSUMCOOP DULCE™TI, Dulce∫ti             imobiliz„ri corporale: 146.534 mii lei, imobiliz„ri financiare
          jude˛ul Neam˛                 – 7.461 mii lei, active imobilizate – 153.995 mii lei,
                                 stocuri: 265.772 mii lei, crean˛e – 900 mii lei, cas„ ∫i
              HOT√R¬RE                conturi la b„nci: 2.671 mii lei, active circulante: 269.343
                                 mii lei, datorii: 104.135 mii lei, active circulante nete:
       a adun„rii generale extraordinare
                                 165.208 mii lei, total active minus datorii curente:
         din data de 22.04.2005
                                 319.203 mii lei, capital: 5.100 mii lei, capital subscris ∫i
  Adunarea general„ extraordinar„ a CONSUMCOOP         v„rsat: 5.100 mii lei, rezerve din reevalu„ri: 189.840 mii
DULCE™TI, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de 22.04.2005,      lei, rezerve cont 106 – 125.381 mii lei, rezultatul
Ón conformitate cu prevederile art. 117 alin. (5) din Legea    exerci˛iului financiar sold debitor: 1.118 mii lei, capitalul
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,    propriu: 319.203 mii lei, a num„rului de p„r˛i sociale
lu‚nd Ón dezbatere problemele Ónscrise pe ordinea de zi,     pentru fiecare membru cooperator ∫i a modului de
Ón baza Legii nr. 1/2005, hot„r„∫te:               formare a capitalului social:
                                                          P„r˛i sociale
 Nr.
     Nume ∫i prenume       CNP        Data/locul na∫terii   Domiciliul      Cet„˛enie   subscrise
 crt.
                                                           ∫i v„rsate

  1.  Cre˛u Maria       2490901272635       1.09.1949,       Dulce∫ti,     rom‚n„    10-1 milion
                             Miron Costin,     jude˛ul Neam˛
                             Jude˛ul Neam˛
  2.  Balint Tereza      2600627272622       27.06.1960,       Roman,      rom‚n„    10-1 milion
                               Bote∫ti,      jude˛ul Neam˛
                             jude˛ul Neam˛
  3.  Dumitru˛ Alina     2840708270857       8.07.1984,       Ruginoasa,     rom‚n„    10-1 milion
                               Roman,       jude˛ul Neam˛
                             jude˛ul Neam˛
  4.  Rusu Silvia       2740425272688       25.04.1974,       Dulce∫ti,     rom‚n„    10-1 milion
                              Gher„ie∫ti,      jude˛ul Neam˛
                             jude˛ul Neam˛
  5.  Nahoi Elena       2420129272658       29.01.1942,       Dulce∫ti,     rom‚n„    1-100.000
                               Dulce∫ti,      jude˛ul Neam˛
                             jude˛ul Neam˛
  6.  Cre˛u Gheorghe     1490909272651       9.09.1949        Dulce∫ti,     rom‚n„    7-700.000
                               Dulce∫ti,      jude˛ul Neam˛
                             jude˛ul Neam˛
  7.  Rusu Vasile       1701112272665       12.11.1970,       Dulce∫ti,     rom‚n„    1-100.000
                               Dulce∫ti,      jude˛ul Neam˛
                             jude˛ul Neam˛
  8.  Cre˛u Ana Maria     2770324272661       24.03.1977,       Dulce∫ti,     rom‚n„    1-100.000
                               Roman,       jude˛ul Neam˛
                             jude˛ul Neam˛
  9.  Irimia Mariana     2651119272634       19.11.1965,       Dulce∫ti,     rom‚n„     1-100.000
                               V„leni,      jude˛ul Neam˛
                             jude˛ul Neam˛
  2. Se aprob„ modficarea statutului ∫i a contractului de      a) CONSUMCOOP DULCE™TI Societate Cooperativ„
societate sub forma actului constitutiv, conform         are form„ de societate cooperativ„ de consum de
prevederilor Legii nr. 1/2005, prelu‚nd elementele        gradul 1, av‚nd personalitate juridic„ prin reorganizarea
prev„zute de art. 16 din Legea nr. 1/2005, precum ∫i       CONSUMCOOP DULCE™TI, conform prevederilor Legii
celelalte prevederi referitoare la calitatea de membru      nr. 1/2005.
cooperator - drepturi ∫i obliga˛ii; organizarea societ„˛ii      b) Sediul CONSUMCOOP DULCE™TI Societate
cooperative; p„r˛ile sociale, obliga˛iunile cooperatiste,     Cooperativ„ este Ón Dulce∫ti, jude˛ul Neam˛.
regimul juridic al bunurilor aflate Ón proprietatea          c) Obiectul de activitate al CONSUMCOOP DULCE™TI
societ„˛ilor cooperative; registrele societ„˛ii cooperative ∫i  Societate Cooperativ„ Ól constituie ca activitate principal„
situa˛ia financiar„ anual„; reducerea sau majorarea        5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,
capitalului social, cu urm„toarele preciz„ri:           cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare, b„uturi
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005                  29

∫i tutun ∫i se completeaz„ cu 7020 - Ónchirierea ∫i       hot„r‚rea adun„rii generale, falimentul societ„˛ii
subÓnchirierea bunurilor proprii.                cooperative, sc„derea num„rului de membri cooperatori
  d) Activit„˛ile care constituie obiectul CONSUMCOOP      sub minimul legal sau reducerea capitalului social sub
DULCE™TI Societate Cooperativ„ se desf„∫oar„ at‚t Ón       minimul legal, cu excep˛ia situa˛iilor prev„zute la art. 82
beneficiul membrilor cooperatori, c‚t ∫i al ter˛ilor.      din Legea nr. 1/2005; alte clauze prev„zute de lege sau
  e) Capitalul social subscris ∫i v„rsat al           de prezentul act constitutiv.
CONSUMCOOP DULCE™TI Societate Cooperativ„ este            a) Dizolvarea societ„˛ii cooperative se comunic„ Ón
de 5.100.000 lei.                        termen de 15 zile de c„tre consiliul de administra˛ie
  f) Capitalul social se divide Ón 51 p„r˛i sociale cu     Oficiului registrului comer˛ului Ón vederea men˛ion„rii Ón
valoare nominal„ de 100.000 lei.                 registrul comer˛ului ∫i public„rii Ón Monitorul Oficial al
                                 Rom‚niei, Partea a VII-a.
  g) Felul ∫i valoarea aportului fiec„rui membru
cooperator, precum ∫i num„rul ∫i valoarea nominal„ a         b) Dizolvarea societ„˛ii cooperative are ca efect
                                 deschiderea procedurii de lichidare.
p„r˛ilor sociale atribuite fiec„ruia au fost aprobate Ón
                                   c) Dizolvarea are loc f„r„ lichidare Ón cazul fuziunii ori
adunarea general„ din data de 22.04.2005, conform
                                 diviz„rii totale a societ„˛ii cooperative sau Ón alte cazuri
procedurii.
                                 prev„zute de lege.
  h) Durata CONSUMCOOP DULCE™TI Societate
                                   5. a) Lichidarea CONSUMCOOP DULCE™TI Societate
Cooperativ„ este nedeterminat„.
                                 Cooperativ„ urmeaz„ procedura instituit„ de lege, fiind
  i) La data adopt„rii prezentului act constitutiv, consiliul  incidente ∫i dispozi˛iile art. 247—249 ∫i ale art. 251—254
de administra˛ie este format din:                din Legea nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i
  - pre∫edinte Cre˛u Maria, cod numeric personal        complet„rile ulterioare.
2490901272635, n„scut„ la data de 1.09.1949 Ón            b) Activul net r„mas Ón urma achit„rii sumelor
localitatea Miron Costin, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón     datorate creditorilor CONSUMCOOP DULCE™TI Societate
Dulce∫ti, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n,             Cooperativ„ ∫i a p„r˛ii divizibile c„tre membrii cooperatori
  -  Balint   Tereza,   cod  numeric   personal   se transmite Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale c„tre
2600627272622, n„scut„ la data de 27.06.1960 Ón         societatea cooperativ„ de consum de gradul 2 cu cel
comuna Bote∫ti, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón Roman,       mai mare num„r de membri.
jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n, ∫i
                                   (2/30.011)
  - Dumitru˛ Alina, cod numeric personal                           *
2840708270857, n„scut„ la data de 8.07.1984 Ón Roman,
jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón comuna Ruginoasa, jude˛ul             Societatea Cooperativ„
Neam˛, cet„˛ean rom‚n.                           CONSUMCOOP DOBRENI, Dobreni
  j) Comisia de cenzori este format„ din:                     jude˛ul Neam˛
  -  Popescu    Ana,   cod  numeric   personal
2540604272638, n„scut„ la data de 4.06.1954 Ón                      HOT√R¬RE
comuna Moldoveni, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón Roman,
                                       a adun„rii generale extraordinare
jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n, ∫i                         din data de 25.04.2005
  - supleant Cernat Angela, cod numeric personal
2551110272625, n„scut„ la data de 10.11.1955 Ón           Adunarea general„ extraordinar„ a CONSUMCOOP
comuna Moldoveni, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón Roman,      DOBRENI Societate Cooperativ„, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din
jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n.                  data de 25.04.2005, Ón conformitate cu prevederile
  k. Sediile secundare, la data adopt„rii prezentului act    art. 117 alin (5) din Legea nr. 1/2005, lu‚nd Ón dezbatere
constitutiv, ale CONSUMCOOP DULCE™TI Societate          problemele Ónscrise pe ordinea de zi, Ón baza Legii
                                 nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
Cooperativ„ sunt urm„toarele: magazin mixt Dulce∫ti,
                                 hot„r„∫te:
magazin mixt Bozienii de Sus, magazin mixt C‚rlig.
                                   1. Aprob„ situa˛ia patrimoniului la data de 31.03.2005:
  l) Œnfiin˛area unor noi sedii secundare se va hot„rÓ de
                                 imobiliz„ri corporale - 654.509 mii lei, imobiliz„ri
c„tre adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                 financiare - 30.663 mii lei, active imobilizante - 685.172
cooperatori, respect‚ndu-se procedurile legale.
                                 mii lei, stocuri - 775.367 mii lei, crean˛e - 14.798 mii lei,
  3. Modul de Ónstr„inare sau transmitere a folosin˛ei     cas„ ∫i conturi la b„nci - 20.251 mii lei, active circulante
bunurilor                            - 810.416 mii lei, datorii 631.277 mii lei, active circulante
  Orice Ónstr„inare sau transmitere a folosin˛ei        nete 236.697 mii lei. Total active minus datorii curente -
imobiliz„rilor corporale aflate Ón proprietatea societ„˛ii    921.869 mii lei, capital 6.600 mii lei, capital subscris ∫i
cooperative se poate realiza numai cu plat„, cu         v„rsat 6.600 mii lei, rezerve din reevalu„ri, sold creditor
aprobarea adun„rii generale.                   850.405 mii lei, rezerve cont 106 - 146.262 mii lei,
  4. Dizolvarea CONSUMCOOP DULCE™TI Societate          rezultatul reportat, sold debitor - 91.579 mii lei, rezultatul
Cooperativ„                           financiar 1.081 mii lei, a num„rului de p„r˛i sociale
  Societatea cooperativ„ se dizolv„ prin imposibilitatea    pentru fiecare membru cooperator ∫i a modului de
realiz„rii obiectului de activitate sau realizarea acestuia;   formare a capitalului social.
  30            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

                                                            P„r˛i sociale
  Nr.  Nume ∫i prenume       CNP       Data/locul na∫terii     Domiciliul    Cet„˛enie     subscrise
  crt.                                                         ∫i v„rsate
                                                          Nr.   Valoare
  0       1           2            3           4         5    6      7

  1.   Hum„ Iulia Marinela  2590205270588     Dragomire∫ti,    Piatra-Neam˛,       rom‚n„    5   1.000.000
                            5.02.1959     Str. Armoniei,
                                       bl. 55/28
  2.   Antonoaia Ana     2521207270624      Bode∫ti,       Bode∫ti,        rom‚n„    5   1.000.000
                             7.12.1952       Neam˛
  3.   Hum„ Neculai      2541017270581     Piatra-Neam˛,     Negre∫ti,        rom‚n„    1   200.000
                            17.10.1954       Neam˛
  4.   Chele Maria      2420113270599      Dobreni,      Negre∫ti,        rom‚n„    1   200.000
                            13.01.1942       Neam˛
  5.   Ursache Gheorghe    1540417270639    Siret Suceava,    Piatra-Neam˛,       rom‚n„    5   1.000.000
                            17.04.1954    Str. Independen˛ei
                                     nr. 5, bl. K11/9
  6.   Florea Ana       2580702270600      Dobreni,     Piatra-Neam˛,       rom‚n„    3   600.000
                             2.07.1958    Str. Progresului
                                     nr. 72, bl. D22/14
  7.   Barna Ana       2731214274793    Pipirig Neam˛,      Bode∫ti,        rom‚n„    1   200.000
                            14.12.1973       Neam˛
  8.   Idiceanu Alexandru   1420901270587     Piatra-Neam˛,    Piatra-Neam˛,       rom‚n„    1   200.000
                             1.09.1942   str. ™tefan cel Mare
                                        nr. 21
  9.   Cosmescu Emilia    2650330270617     Piatra-Neam˛,      Dobreni,        rom‚n„    1   200.000
                            30.03.1965     jude˛ul Neam˛
 10.   Radu Daniela      2730110270598      Negre∫ti      Negre∫ti,        rom‚n„    1   200.000
                             1.10.1973       Neam˛
 11.   Ciubotaru Eugenia   2500320270593      G„l„u˛a∫,     Piatra-Neam˛,       rom‚n„    1   200.000
                             Harghita,  Pia˛a M. Kog„lniceanu,
                            20.03.1950      bl. 13/16
 12.   Pa∫cu Mirel      1730824270643     Piatra-Neam˛,      G‚rcina,        rom‚n„    3   600.000
                            24.08.1973       Neam˛
 13.   Olariu Rodica     2771031270591    Cuiejdi, Neam˛,      Alma∫,         rom‚n„    1   200.000
                            31.10.1977       Neam˛
 14.   Pa∫cu Maria      2760614270612     Piatra-Neam˛,      Cuiejdi,        rom‚n„    1   200.000
                            14.06.1976       Neam˛
 15.   Flori∫tenu Mirela   2720419270595     Piatra-Neam˛,      Dobreni,        rom‚n„    1   200.000
                            19.04.1972       Neam˛
 16.   Chele Elena      2681224270614     Piatra-Neam˛,     Negre∫ti,        rom‚n„    1   200.000
                            24.12.1968       Neam˛
 17.   DÓrloman Crengu˛a   2721201274783     Piatra-Neam˛,      Dobreni,        rom‚n„    1   200.000
                             1.12.1972       Neam˛
     Total                                                  33 6.600.000

  2. Se aprob„ modificarea statutului ∫i a contractului de     cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare, b„uturi
societate sub forma actului constitutiv, conform           ∫i tutun ∫i se completeaz„ cu 7020 - Ónchirierea ∫i
prevederilor Legii nr. 1/2005, prelu‚nd elementele          subÓnchirierea bunurilor proprii.
prev„zute de art. 16 din Legea nr. 1/2005, precum ∫i          d) Activit„˛ile care constituie obiectul CONSUMCOOP
celelalte prevederi referitoare la calitatea de membru        DOBRENI Societate Cooperativ„ se desf„∫oar„ at‚t Ón
cooperator - drepturi ∫i obliga˛ii; organizarea societ„˛ii      beneficiul membrilor cooperatori, c‚t ∫i al ter˛ilor.
cooperative; p„r˛ile sociale, obliga˛iunile cooperatiste,        e) Capitalul social subscris ∫i v„rsat al
regimul juridic al bunurilor aflate Ón proprietatea         CONSUMCOOP DOBRENI Societate Cooperativ„ este de
societ„˛ilor cooperative; registrele societ„˛ii cooperative ∫i    6.600.000 lei.
situa˛ia financiar„ anual„; reducerea sau majorarea           f) Capitalul social se divide Ón 33 p„r˛i sociale cu
capitalului social, cu urm„toarele preciz„ri:            valoare nominal„ de 200.000 lei.
  a) CONSUMCOOP DOBRENI Societate Cooperativ„             g) Felul ∫i v„rsarea aportului fiec„rui membru
are form„ de societate cooperativ„ de consum de gradul        cooperator, precum ∫i num„rul ∫i valoarea nominal„ a
1, av‚nd personalitate juridic„ prin reorganizarea          p„r˛ilor sociale atribuite fiec„ruia au fost aprobate Ón
CONSUMCOOP Dobreni, conform prevederilor Legii            adunarea general„ din data de 25.04.2005, conform
nr. 1/2005.                             procedurii.
  b) Sediul CONSUMCOOP DOBRENI Societate               h) Durata societ„˛ii cooperative. CONSUMCOOP
Cooperativ„ este Ón Dobreni, jude˛ul Neam˛.             DOBRENI Societate Cooperativ„ este constituit„ pentru o
  c. Obiectul de activitate al CONSUMCOOP DOBRENI         durat„ nedeterminat„.
Societate Cooperativ„ Ól constituie ca activitate principal„      i) La data adopt„rii prezentului act constitutiv, consiliul
5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,       de administra˛ie este format din:
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005                 31

  - pre∫edinte - Huma Iulia Marinela, cod numeric       Cooperativ„ ∫i a p„r˛ii divizibile c„tre membrii cooperatori
personal 2590205270588, n„scut„ la data de 5.02.1959       se transmite Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale c„tre
Ón Dragomire∫ti, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón Piatra-      societatea cooperativ„ de consum de gradul 2 cu cel
Neam˛, Str. Armoniei, bl. 55, ap.28, jude˛ul Neam˛;       mai mare num„r de membri.
  - membru - Antonoaia Ana, cod numeric personal          (3/30.012)
2521207270624, n„scut„ la data de 7.12.1952 Ón                        *
Bode∫ti, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón Bode∫ti, jude˛ul
Neam˛, cet„˛ean rom‚n;                         Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  - membru - Barna Ana, cod numeric personal              PRESTAREA, Oradea, jude˛ul Bihor
2731214274793, n„scut„ la data de 14.12.1973 Ón
Pipirig, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón Bode∫ti, jude˛ul               HOT√R¬REA Nr. 1
Neam˛, cet„˛ean rom‚n.
  j) Comisia de cenzori este format„ din:                 a adun„rii generale extraordinare
  - Barnoaiea Elena, cod numeric personal               a Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAREA
249030827060, n„scut„ la data de 8.03.1949 Ón Bode∫ti,        Adunarea general„ extraordinar„ a Cooperativei
jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón Bode∫ti, jude˛ul Neam˛,      Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAREA, Óntrunit„ Ón data de 5 mai
cet„˛ean rom‚n, ∫i                        2005, hot„r„∫te:
  - supleant Costan Nicoleta, cod numeric personal         Art. 1. Se modific„ actul constitutiv al Cooperativei
275121227059, n„scut„ la data de 12.12.1975 Ón Piatra-      Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAREA, Ón conformitate cu
Neam˛, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛,        prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
Str. Maratei nr. 75, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n.       func˛ionarea coopera˛iei.
  k) Sediile secundare la data adopt„rii prezentului act      Art. 2. Se modific„ denumirea Cooperativei
constitutiv ale CONSUMCOOP DOBRENI Societate           Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAREA Ón Societatea Cooperativ„
Cooperativ„ sunt urm„toarele: magazin mixt Dobreni,       Me∫te∫ug„reasc„ PRESTAREA, urm‚nd a se constitui ca
bufet Dobreni, magazin mixt Negre∫ti, bufet Negre∫ti, bar    o societate cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.
∫i magazin mixt Poiana, magazin mixt Casaria, magazin        Art. 3. Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
mixt ∫i bufet Almas, magazin mixt ∫i bufet Cuiejdi.       Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAREA va avea
  l) Œnfiin˛area unor noi sedii secundare se va hot„rÓ de   urm„toarea componen˛„:
c„tre adunarea general„ extraordinar„ a membrilor          1. pre∫edinte - Sauer Andras Kalman, cet„˛ean
cooperatori, respect‚ndu-se procedurile legale.         rom‚n, n„scut la data de 30 noiembrie 1943 Ón Oradea,
                                 jude˛ul Bihor, domiciliat Ón Oradea, Strada Locomotivei
  3. Modul de Ónstr„inare sau transmitere a folosin˛ei
                                 nr. 2, bl. PC 73, et. 2, ap. 5, jude˛ul Bihor, posesor al
bunurilor                            C.I. seria X.H. nr. 037160 eliberat„ de Poli˛ia Municipiului
  Orice Ónstr„inare sau transmitere a folosin˛ei        Oradea la data de 4 noiembrie 1998, cod numeric
imobiliz„rilor corporale aflate Ón proprietatea societ„˛ii    personal 1431130054699;
cooperative se poate realiza numai cu plat„, cu           2. vicepre∫edinte - Janosi Odon Levente, cet„˛ean
aprobarea adun„rii generale a CONSUMCOOP DOBRENI         rom‚n, n„scut la data de 21 noiembrie 1961 Ón Sovata,
Societate Cooperativ„.                      jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón Oradea, str. R„zboieni nr. 54,
  4. Dizolvarea CONSUMCOOP DOBRENI Societate          bl. PB 22, ap. 3, jude˛ul Bihor, posesor al C.I. seria X.H.
Cooperativ„                           nr. 362270 eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Oradea la
  Societatea cooperativ„ se dizolv„ prin imposibilitatea    data de 2 decembrie 2004, cod numeric personal
realiz„rii obiectului de activitate sau realizarea acestuia;   1611121054651;
hot„r‚rea adun„rii generale, falimentul societ„˛ii          3. secretar - Albu Dorina-Oltea, cet„˛ean rom‚n,
cooperative, sc„derea num„rului de membri cooperatori      n„scut„ la data de 14 ianuarie 1959 Ón comuna A∫tileu,
sub minimul legal sau reducerea capitalului social sub      jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón Oradea, Strada Colinelor
minimul legal, cu excep˛ia situa˛iilor prev„zute la art. 82   nr. 3, jude˛ul Bihor, posesoare a C.I. seria X.H. nr.
din Legea nr. 1/2005, alte clauze prev„zute de lege sau     276690 eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Oradea la data
prezentul act constitutiv.                    de 28 iulie 2003, cod numeric personal 2590114054652;
  a) Dizolvarea societ„˛ii cooperative se comunic„ Ón       4. membru - Popa Iuliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
termen de 15 zile, de c„tre consiliul de administra˛ie,     data de 12 septembrie 1952 Ón comuna Lunca, jude˛ul
Oficiului registrului comer˛ului Ón vederea men˛ion„rii Ón    Bihor, domiciliat„ Ón Oradea, str. Ecaterina Teodoroiu
registrul comer˛ului ∫i public„rii Ón Monitorul Oficial al    nr. 68, ap. 1, jude˛ul Bihor, posesoare a C.I. seria X.H.
Rom‚niei, Partea a VII-a.                    nr. 014764 eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Oradea la
                                 data de 28 aprilie 1998, cod numeric personal
  b) Dizolvarea societ„˛ii cooperative are ca efect
                                 2520912054667;
deschiderea procedurii de lichidare.
                                   5. membru - Cozma Mariana, cet„˛ean rom‚n,
  c) Dizolvarea are loc f„r„ lichidare Ón cazul fuziunii ori  n„scut„ la data de 15 august 1960 Ón satul Cheresig
diviz„rii totale a societ„˛ii cooperative sau Ón alte cazuri   (comuna Giri∫u de Cri∫), jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón
prev„zute de lege.                        Oradea, bd. Decebal nr. 40, et. 4, ap. 45, jude˛ul Bihor,
  5. a) Lichidarea CONSUMCOOP DOBRENI Societate        posesoare a C.I. seria X.H. nr. 372536 eliberat„ de
Cooperativ„ urmeaz„ procedura instituit„ de lege, fiind     Poli˛ia Municipiului Oradea la data de 14 februarie 2005,
incidente ∫i dispozi˛iile art. 247—249 ∫i ale art. 251—254    cod numeric personal 2600815054688;
din Legea nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i        6. membru - Olteanu Dumitru, cet„˛ean rom‚n, n„scut
complet„rile ulterioare.                     la data de 8 august 1942 Ón municipiul Turnu M„gurele,
  b) Activul net r„mas Ón urma achit„rii sumelor        jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Oradea, pia˛a Regele
datorate creditorilor CONSUMCOOP DOBRENI Societate        Ferdinand nr. 1, ap. 1, jude˛ul Bihor, posesor al B.I.
  32            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 7/24.V.2005

seria G.R. nr. 358066 eliberat de Poli˛ia Municipiului              4. Œn conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) coroborat
Oradea la data de 6 februarie 1995, cod numeric               cu art. 6 lit. l) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea
personal 1420808054711;                           ∫i func˛ionarea coopera˛iei, se aprob„ schimbarea formei
  7. membru - Pleiner Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la           juridice a societ„˛ii din ELECTROMETAL Societate
data de 27 iulie 1953 Ón municipiul Oradea, jude˛ul Bihor,          Cooperatist„ pe Ac˛iuni Ón ELECTROMETAL Societate
domiciliat Ón Oradea, str. Traian Vuia nr. 8, jude˛ul Bihor,         Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.
posesor al B.I. seria D.E. nr. 248873 eliberat de Mili˛ia            5. Se aprob„ ca denumirile func˛iilor de director
Municipiului Oradea la data de 8 mai 1987, cod numeric            general ∫i director adjunct prev„zute Ón organigrama
personal 1530727054710.                           societ„˛ii s„ se transforme Ón pre∫edinte ∫i
  Art. 4. Se nume∫te un cenzor Ón persoana domnului            videpre∫edinte.
Macarie Eugen, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                 6. Se aprob„ ca reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile cu
1 octombrie 1933 Ón comuna B„l„b„ne∫ti, jude˛ul Gala˛i,           ter˛ii s„ fie f„cut„ Ón continuare de ing. Octavian Metea -
domiciliat Ón Oradea, aleea Pene∫ Curcanul nr. 61, bl. Q 19,         pre∫edinte, ∫i ing. Vidican Ioan - vicepre∫edinte.
ap. 2, jude˛ul Bihor, posesor al C.I. seria X.H.                 7. Se aprob„ structura patrimoniului ∫i a capitalului
nr. 177047 eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Oradea la            social al societ„˛ii, a num„rului de p„r˛i sociale pentru
data de 19 octombrie 2001, cod numeric personal               fiecare membru cooperator Ón parte, precum ∫i a modului
1331001054708.                                de formare a capitalului social.
  Art. 5. Se nume∫te un supleant Ón persoana doamnei              8. Se aprob„ actul constitutiv, cu anexele aferente, al
Opri∫ Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 25              ELECTROMETAL Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„,
ianuarie 1951 Ón satul Chiraleu (comuna Chi∫laz), jude˛ul          potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005.
Bihor, domiciliat„ Ón Oradea, str. Sovata nr. 42, bl. C 9,
                                         9. Œn baza prevederilor art. 117 alin. 5 lit. c) din
et. 6, ap. 40, jude˛ul Bihor, posesoare a C.I. seria X.H.
                                       Legea nr. 1/2005, se prezint„ faptul c„ nu a fost depus„
nr. 064764, cod numeric personal 2510125054681.
                                       nici o contesta˛ie pentru a fi solu˛ionat„.
  Art. 6. Se Ómputernice∫te doamna Chi∫iu Liliana
                                         10. Se aprob„ componen˛a consiliului de administra˛ie,
Mirela, jurist, pentru a Óndeplini formele de publicitate ale
                                       astfel:
acestui act, conform Legii nr. 1/2005, ∫i s„ le
men˛ioneze la Oficiul registrului comer˛ului. Aceasta se             - Metea Octavian, pre∫edinte;
legitimeaz„ cu C.I. seria X.H. nr. 380976 eliberat„ de              - Vidican Ioan, vicepre∫edinte;
Poli˛ia Municipiului Oradea la data de 13 aprilie 2005.             - Roxin L„cr„mioara Georgeta, membru;
   (4/20.045)                                 - Haita Dumitru Daniel, membru;
                  *                      - ™ologon Ilie, membru.
                                         11. Se aprob„ comisia de cenzori ∫i suplean˛i Ón
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„               urm„toarea componen˛„: Macarie Eugen, Bochi∫ Leonica,
      ELECTROMETAL, Oradea, jude˛ul Bihor                Domoco∫ Doina, iar ca cenzori suplean˛i: Costin
                                       Marioara, Cre˛ Mihai, Bogdan Traian.
               HOT√R¬RE                      12. Se aprob„ clauzele contractului de gestionare ∫i
                                       administrare a patrimoniului pentru pre∫edintele
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor                ELECTROMETAL Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„.
cooperatori din data de 28 aprilie 2005, cu respectarea             13. Se desemneaz„ doamna Roxin L„cr„mioara,
prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i             consilier juridic, legitimat„ cu C.I. seria X.H. nr. 093978
func˛ionarea coopera˛iei, adopt„ urm„toarea hot„r‚re:            eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Oradea, s„ Ónregistreze la
  1. Se valideaz„ participarea delegatului unit„˛ii Ón           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
persoana domnului ing. Octavian Metea, pre∫edintele             Bihor actul constitutiv cu anexele aferente al societ„˛ii,
consiliului de administra˛ie, la Congresul Coopera˛iei            adaptat conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
Me∫te∫ug„re∫ti.                               func˛ionarea coopera˛iei.
  2. Se aprob„ cooptarea domnului Tulvan Gheorghe ca              14. Se am‚n„ pentru o alt„ adunare general„
membru cooperator.                              extraordinar„ luarea unei hot„r‚ri privind asocierea pe
  3. Se aprob„ pentru o alt„ adunare general„                plan teritorial la uniune.
extraordinar„ prezentarea formei de asociere cu
Societatea Comercial„ ROMEUR - S.R.L.                       (5/20.046)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
     Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                               &JUYDGY|030824]
                   Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 7/24.V.2005 con˛ine 32 de pagini. Pre˛ul: 57.600 lei vechi/5,76 lei noi   ISSN 1841—2718

								
To top