002 by tradetrek

VIEWS: 5 PAGES: 2

									                        PARTEA A VII-A
Anul 173 (I) — Nr. 2      PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE                Joi, 28 aprilie 2005     PUBLICAfiII         ALE    SOCIET√fiILOR            COOPERATIVE

  FEDERALA TERITORIAL√ A COOPERATIVELOR           n„scut la 1.11.1946 Ón Iernut, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón
    DE CONSUM — FEDERALCOOP MURE™             T‚rgu Mure∫, str. Gh. Doja nr. 58/B, ap. 6, jude˛ul
         T‚rgu Mure∫                 Mure∫, posesor al B.I. seria BC nr. 819255/20.11.1980
                               eliberat de Mili˛ia T‚rgu Mure∫, reales, de asemenea, de
          ACT ADIfiIONAL
                               A.G.A. pentru un mandat de 4 ani, la data de
  Subsemnatul Pop Liviu-Marius, cet„˛ean rom‚n, cod     11.05.2001, este de vicepre∫edinte.
numeric personal 1440907264395, n„scut la data de         3. Se modific„ domeniul ∫i obiectul principal de
7.09.1944 Ón Cerg„u Mare, jude˛ul Alba, domiciliat Ón     activitate ∫i vor fi: 521 — comer˛ cu am„nuntul Ón
T‚rgu Mure∫, Pia˛a Trandafirilor nr. 6, ap. 6, jude˛ul    magazine nespecializate; 5211 — comer˛ cu am„nuntul
Mure∫, posesor al B.I. seria D.K. nr. 523957/7.04.1989    Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
eliberat de Mili˛ia T‚rgu Mure∫,               produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  Ón calitate de pre∫edinte al FEDERALEI TERITORIALE      4. Activit„˛ile 7414 — activit„˛i de consultan˛„ pentru
A COOPERATIVELOR DE CONSUM—FEDERALCOOP            afaceri ∫i management (cu excep˛ia activit„˛ilor de
MURE™, cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, Pia˛a Victoriei nr. 5,    reorganizare ∫i lichidare judiciar„ sau de audit) se includ
jude˛ul Mure∫, cod unic de Ónregistrare R 1218829,      Ón obiectul secundar.
Ónmatriculat„ cu nr. J 26/1901/1991, solicit Ónscrierea Ón    Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n nemodificate,
act autentic a urm„toarelor modific„ri aduse statutului    p‚n„ la reorganizarea Ón baza Legii nr. 1/2005 privind
autentificat cu nr. 1763/7.06.2002 la Biroul Notarilor    organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei.
Publici Asocia˛i Gurghian—Ispas din T‚rgu Mure∫,         Tehnoredactat ∫i autentificat Ón 5 (cinci) exemplare la
anterior modificat:                      B.N.P.A. Gurghian — Ispas din T‚rgu Mure∫, azi, data
  1. Œn cadrul membrilor actualului consiliu de       autentific„rii.
administra˛ie, reale∫i de A.G.A. pentru un mandat de 4      (1/20.001)
ani, la data de 11.05.2001, se produc — Ón baza
hot„r‚rii consiliului de administra˛ie din 2.03.2005 –                   *
schimb„ri ale func˛iilor de˛inute, astfel:          COOPERATIVA DE CONSUM GURGHIU CONSUMCOOP
  — dl Pop Liviu-Marius, cu datele din preambul, va           Gurghiu, jude˛ul Mure∫
de˛ine func˛ia de pre∫edinte;
  — dl Jeney Laszlo, cet„˛ean rom‚n, cod numeric                 ACT ADIfiIONAL
personal 1401126264376, n„scut la data de 26.11.1940       Subsemnatul Brumar ™tefan, cet„˛ean rom‚n,
Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫,   domiciliat Ón Reghin, Bd. Unirii, bl. 3, sc. 1, ap. 1, jude˛ul
Strada Œnfr„˛irii nr. 11, ap. 12, jude˛ul Mure∫, posesor al  Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr. 016075, cod
B.I. seria B.U. nr. 313457/8.12.1983 eliberat de Mili˛ia   numeric personal 1471104261451, eliberat„ de Poli˛ia
T‚rgu Mure∫, va de˛ine func˛ia de membru.           Reghin la data de 22.07.1999, Ón calitate de pre∫edinte
  2. Se precizeaz„ c„ func˛ia dlui Bonta Mircea,      al consiliului de administra˛ie al COOPERATIVEI DE
cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal 1461101264434,      CONSUM GURGHIU CONSUMCOOP, cu sediul Ón
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 2/28.IV.2005

Gurghiu, Str. Eroilor nr. 2, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la          1. Se retrage din func˛ia de pre∫edinte al consiliului
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J          de administra˛ie domnul Mihuti Petru.
26/36/1992,                                   2. Se nume∫te Ón func˛ia de pre∫edinte al consiliului
  Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale              de administra˛ie dl Brumar ™tefan, cu datele de
nr. 1/29.03.2005 a membrilor cooperatori ∫i conform             identificare de mai sus, pe o durat„ de 4 ani, Óncep‚nd
prevederilor legale,                             cu data prezentului act adi˛ional.
  solicit„m a se cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„            Tehnoredactat, sub semn„tur„ privat„, Ón 5 (cinci)
privat„ urm„toarele modific„ri aduse statutului               exemplare, azi, 29.03.2005.
COOPERATIVEI      DE   CONSUM     GURGHIU
CONSUMCOOP, cu datele de identificare de mai sus:                  (2/20.002)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
     tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                               &JUYDGY|027879]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 2/28.IV.2005 con˛ine 2 pagini.   Pre˛ul: 3.600 lei vechi/0,36 lei noi   ISSN  1841—2718

								
To top