Docstoc

2007_3798

Document Sample
2007_3798 Powered By Docstoc
					                                  PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 3798                                                     Miercuri, 12 decembrie 2007
                       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


                                 MINISTERUL JUSTITIEI


                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MURES

                                      TABEL
               cuprinzând societățile comerciale dizolvate în temeiul art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990
  (1/325.767)
  2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007

                                      MINISTERUL JUSTITIEI


                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANTA

                               HOTARARI JUDECATORESTI DE DIZOLVARE
                            pronunțate conform art. 237 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990
  (2/326.163)

                                      MINISTERUL JUSTITIEI


                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ALBA

                                           TABEL
                      cu societățile comerciale dizolvate în temeiul art. 237 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990
  (3/326.766)                         1. Societatea Comercială ATENA-LUX - S.R.L.,        13. Societatea Comercială FAMALINA - S.R.L.,
                               Baia Mare, Bd. Traian nr. 1, J 24/36/1992, cod unic de   Tăuții Măgherăuș nr. 371A, J 24/804/2004, cod unic de
      Societatea Comercială              înregistrare 2197341;                    înregistrare 16451236;
     COM SUPER - S.A., Baia Mare              2. Societatea Comercială BEBONYX GRUP -           14. Societatea Comercială FLORIS-C - S.R.L., Baia
                               S.R.L., Baia Mare, str. Bucovinei nr. 10/4,         Mare, Bd. Traian nr. 2, J 24/427/1991, cod unic de
        județul Baia Mare
                               J 24/113/2005, cod unic de înregistrare 17207222;      înregistrare 2193048;
                                3. Societatea Comercială BETTINA KAR - S.R.L.,       15. Societatea Comercială GALA COMERCIAL -
       PROIECT DE DIVIZARE              Baia Mare, str. Victoriei nr. 96, J 24/457/2001, cod unic  S.R.L., Baia Mare, str. Petru Rareș nr. 31/6,
             (extras)              de înregistrare 14073479;                  J 24/3020/1994, cod unic de înregistrare 6984010;
 prin transmiterea patrimoniului către 32 de societăți     4. Societatea Comercială BUSOLA - S.R.L., Baia       16. Societatea Comercială G.P. DUETT - S.R.L.,
                               Mare, bd. Traian, J 24/317/2000, cod unic de        Baia Mare, str. Hortensiei nr. 6/32, J 24/2624/1994, cod
 existente și către o societate nou constituită, întocmit  înregistrare 13016750;                   unic de înregistrare 6859310;
 de consiliul de administrație al Societății Comerciale    5. Societatea Comercială CENTRAL-A.B. - S.R.L.,       17. Societatea Comercială INTER KOREX CO -
  COM SUPER - S.A., Baia Mare, cu consultanța de      Baia Mare, str.Gh. Șincai nr. 2, J 24/323/1991, cod unic  S.R.L., str. Victoriei nr. 94, J 24/2524/1994, cod unic de
 specialitate a Societății Comerciale CORPORATION      de înregistrare 2192000;                  înregistrare 6793851;
     LEGAL OFFICE - S.R.L., Baia Mare           6. Societatea Comercială CENTRAL C.F. - S.R.L.,       18. Societatea Comercială JUNIOR - S.R.L., Baia
  Societatea care se divide: Societatea Comercială     Baia Mare, str. Bucovinei nr. 10/4, J 24/1335/1991, cod   Mare, bd. Traian nr. 1/103, J 24/992/1994, cod unic de
                               unic de înregistrare 2191993;                înregistrare 5782900;
COM SUPER - S.A., Baia Mare, înregistrată la Oficiul
                                7. Societatea Comercială CENTRAL-C.K. - S.R.L.,       19. Societatea Comercială MAGDA - S.R.L., Baia
registrului comerțului cu nr. J 24/1626/1994, cod unic    Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 2, J 24/352/1991, cod    Mare, str. Privighetorii nr. 26, J 24/578/1991, cod unic
de înregistrare RO 6076547, cu sediul în Baia Mare,     unic de înregistrare 2202510;                de înregistrare 2207615;
Bd. Traian nr. 4, reprezentată de consiliul de         8. Societatea Comercială CENTRAL-L - S.R.L.,        20. Societatea Comercială MARUANI COM -
administrație.                        Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 2, J 24/432/1991, cod    S.R.L., Baia Mare, bd. Traian nr. 22/123, J 24/2665 -
  Temeiul legal: art. 238-251' din Legea nr. 31/1990    unic de înregistrare 2207607;                fabricarea produselor din azbociment;/1994, cod unic
privind societățile comerciale, republicată.          9. Societatea Comercială CENTRAL-M - S.R.L.,       de înregistrare 6794164;
  Forma de divizare: divizare prin transmiterea      Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 2, J 24/1252/1991, cod     21. Societatea Comercială NELCOR COM - S.R.L.,
patrimoniului, conform prevederilor art. 238, alin. (21)   unic de înregistrare 2207100;                Baia Mare, str.Oituz nr. 6B/35, J 24/837/1995, cod unic
din Legea nr. 31/1990, adică o societate pe acțiuni se     10. Societatea Comercială COMERCIAL-           de înregistrare 7686152;
divide prin transmiterea patrimoniului societății către 32  CENTRANOM - S.R.L., Baia Mare, Bd. Republicii         22. Societatea Comercială NOTEDOR COM, Tăuții
                               nr. 11/5, J 24/317/1994, cod unic de înregistrare      Măgherăuș nr. 288, J 24/836/1995, cod unic de
de societăți existente și către o societate
                               5307503;                          înregistrare 7686160;
nou-constituită.                        11. Societatea Comercială COMIMPEX TARA -          23. Societatea Comercială OFICANA - S.R.L., Baia
  Forma, denumirea și sediul social al societăților    S.R.L., Baia Mare, Bd. Traian nr. 1, J 24/488/1993, cod   Mare, str. Gh. Șincai nr. 2, J 24/402/2003, cod unic de
participante la operațiune:                 unic de înregistrare 3626441;                înregistrare 15356287;
  Societatea Comercială COM SUPER - S.A.           12. Societatea Comercială ELVACOM - S.R.L., Baia      24. Societatea Comercială OȚELU-CM - S.R.L.,
transmite totalitatea patrimoniului către următoarele    Mare, Bd. Traian nr. 1, J 24/1570/1991, cod unic de     Baia Mare, str. Lăcătuș nr. 2, J 24/339/1991, cod unic
societăți comerciale:                    înregistrare 2950210;                    de înregistrare 2194280;
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007
                                                                                        3

  25. Societatea Comercială PALARFLESCH -           33. Societatea Comercială STARVICMAR - S.R.L.,        Modalități de predare a acțiunilor și data de la
S.R.L., Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 2, J 24/329/1994,  Baia Mare, Bd. Republicii nr. 12/6.              care acestea dau dreptul la dividende
cod unic de înregistrare 5307988;               Fundamentarea și condițiile divizării             Acțiunile Societății Comerciale COM SUPER - S.A.
  26. Societatea Comercială PRACTIC-EXFLEX -         Divizarea Societății Comerciale COM SUPER - S.A.      aferente patrimoniului societății care se transmite
S.R.L., Baia Mare, str. Victoriei nr. 94, J 24/1032/1991,                                 societăților beneficiare, în număr de 128.225 se vor
cod unic de înregistrare 2194124;              se face în condițiile art. 238-2511 ale Legii societăților
  27. Societatea Comercială RÂNDUNICA - S.R.L.,      comerciale nr. 31/1990, republicată, prin transmiterea    preda de către fiecare acționar societății căreia îi
Baia Mare, Piața Izvoare nr. 20, J 24/407/1991, cod     activului și pasivului societății care se divide către 32   aparține în urma divizării. Acționarii Societății
unic de înregistrare 2945892;                societăți existente și către o societate nou constituită.   Comerciale COM SUPER - S.A. vor primi părți sociale
  28. Societatea Comercială TELELOGIC - S.R.L.,        Predarea patrimoniului către societățile beneficiare    în societățile beneficiare. Data la care aceste părți
Baia Mare, str. N. iorga nr. 5/57, J 24/793/2003, cod    se va face în starea în care se găsește la data divizării   sociale dau dreptul la dividende este data la care se
unic de înregistrare 15618515;                                              fac mențiunile de majorare a capitalului social pentru
                              (la valoarea din evidența contabilă), în schimbul
  29. Societatea Comercială TENET - S.R.L., Baia                                     societățile beneficiare și data când societatea nou
Mare, bd. București nr. 44, J 24/432/1994, cod unic de   acțiunilor deținute de acționari.
                                Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,50 lei.     constituită se înmatriculează la Oficiul registrului
înregistrare 5457314;                                                   comerțului.
  30. Societatea Comercială VINNINVEST - S.R.L.,       Protocolul de predare a activelor Societății
Baia Mare, str. Oituz nr. 3A, J 24/31/2001, cod unic de                                   Raportul de schimb al acțiunilor și cuantumul
                              Comerciale COM SUPER - S.A., Baia Mare, se face la
înregistrare 13651507;                                                  sultei
                              data înscrierii în registrul comerțului a mențiunii privind
  31. Societatea Comercială RENANIA - S.A., Baia                                      Raportul de schimb obținut prin împărțirea valorii
                              majorarea capitalului social al societăților beneficiare
Mare, bd. Traian nr. 2, societate nou creată în urma                                   contabile a părții sociale a fiecărei societății la valoarea
divizării;                         existente și la data înmatriculării în registrul comerțului
                                                             contabilă a acțiunii societății care se divide, pentru
  32. Societatea Comercială OTILIA ELEGANT -        a societății care se constituie:               fiecare dintre societățile beneficiare este: Societatea
S.R.L., Baia Mare, bd. Traian nr. 2, J 24/2385/1994,      Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care    Comercială ATENA-LUX - S.R.L. 2.382,5333/61,8365
cod unic de înregistrare 6919527;              se transmit societăților beneficiare             = 38,53; Societatea Comercială BEBONYX GRUP -
                                                             S.R.L. - 319.7000/61,8365 = 5,17; Societatea
                                                             Comercială BETTINA KAR - S.R.L. 484,1000/61,8365
                                                             = 7,83; Societatea Comercială BUSOLA - S.R.L.
                                                             213,4286/61,8365 = 3,45; Societatea Comercială
                                                             CENTRAL-A.B. - S.R.L., 701,7160/61,8365 = 11,35;
                                                             Societatea Comercială CENTRAL C.F. -
                                                             S.R.L.- 121,5300/61,8365 = 1,97; Societatea
                                                             Comercială     CENTRAL-C.K       -    S.R.L.
                                                             1.196,6800/61,8365 = 19,35; Societatea Comercială
                                                             CENTRAL-L - S.R.L. 117,2903/61,8365 = 61,8365 =
                                                             1,90; Societatea Comercială CENTRAL-M - S.R.L.
                                                             651,6300/61,8365 = 10,54; Societatea Comercială
                                                             COMERCIAL-CENTRANOM            -     S.R.L.
                                                             596,4500/61,8365 = 9,65; Societatea Comercială
                                                             COMIMPEX TARA - S.R.L. 3.631,0050/61,8365 =
  Fiecare dintre societățile comerciale beneficiare    Societatea Comercială NOTEDOR COM - S.R.L.          58,72; Societatea Comercială ELVACOM - S.R.L.
primește active imobilizate după cum urmează:        28.510,55 lei; Societatea Comercială OFICANA -        4.030,4522/61.8364 = 65,18; Societatea Comercială
Societatea Comercială ATENA-LUX - S.R.L.          S.R.L. 76.831,15 lei; Societatea Comercială OȚELU-      FAMALINA - S.R.L. 351,4000/61,8365 = 5,68;
552.654,08 lei; Societatea Comercială BEBONYX        CM - S.R.L. 507.064,72 lei; Societatea Comercială       Societatea Comercială FLORIS-C - S.R.L.
GRUP - S.R.L. 843,15 lei; Societatea Comercială       PALARFLEXSH - S.R.L. 777.814,87 lei; Societatea        115,1400/61,8365 = 1,86; Societatea Comercială
BETTINA KAR - S.R.L. 85.097,82 lei; Societatea       Comercială PRACTIC-EXFLEX - S.R.L. 125.979,13
                                                             GALA COMERCIAL - S.R.L. 895,6190/61,8365 =
Comercială BUSOLA - S.R.L. 115.310,02 lei;         lei; Societatea Comercială RÎNDUNICA - S.R.L.
Societatea Comercială CENTRAL-A.B. - S.R.L.         142.786,54 lei; Societatea Comercială TELELOGIC -       14,48; Societatea Comercială G.P. DUETT - S.R.L.
352.755,04 lei; Societatea Comercială CENTRAL C.F.     S.R.L. 54.020,73 lei; Societatea Comercială TENET -      19.595,7000/61,8365 = 316,88; Societatea
- S.R.L. 54.532,14 lei; Societatea Comercială        S.R.L. 266.394,70 lei; Societatea Comercială         Comercială INTER KOREX CO - S.R.L.
CENTRAL-C.K - S.R.L. 432.522,20 lei; Societatea       WINNIVEST - S.R.L. 3.952,17 lei; Societatea          471,8601/61,8365 = 7,63; Societatea Comercială
Comercială CENTRAL-L - S.R.L. 182.411,41 lei;        Comercială RENANIA - S.A. 369.143,04 lei; Societatea     JUNIOR - S.R.L. 156,7184/61,8365 = 2,53; Societatea
Societatea Comercială CENTRAL-M - S.R.L.          Comercială OTILIA ELEGANT - S.R.L. 300.298,89 lei;
374.630,54; Societatea Comercială COMERCIAL-        Societatea Comercială STARVICAR - S.R.L.           Comercială MAGDA - S.R.L. 74,5428/61,8365 = 1,21;
CENTRANOM - S.R.L. 551.367,25; Societatea          175.618,54 lei. Evaluarea s-a făcut pe baza datelor din    Societatea Comercială MARUANI COM - S.R.L.
Comercială COMIMPEX TARA - S.R.L. 193.187,39 lei;      evidența contabilă.                      557,7588/61,8365 = 9,02; Societatea Comercială
Societatea Comercială ELVACOM - S.R.L.             Capitalul social al Societății Comerciale COM       NECOR COM - S.R.L. 294,9200/61,8365 = 4,77;
1.210.803,79 lei; Societatea Comercială FAMALINA -     SUPER - S.A., Baia Mare, înainte de divizare este       Societatea Comercială NOTEDOR COM - S.R.L. -
S.R.L. 8.125,85 lei; Societatea Comercială FLORIS-C     constituit din 128.225 acțiuni, cu valoarea nominală de    262,2600/61,8365 = - 4,24; Societatea Comercială
- S.R.L. 123.731,23 lei; Societatea Comercială GALA     2,50 lei/acțiune, adică 320.562,50 lei.
COMECIAL - S.R.L. 193.065,56 lei; Societatea          Prin divizare se transmit societăților beneficiare     OFICANA - S.R.L. 291,6000/61,8365 = 4,75;
Comercială G.P. DUETT - S.R.L. 38.409,61 lei;        123.387 acțiuni la valoarea nominală, adică          Societatea Comercială OȚELU-CM - S.R.L.
Societatea Comercială INTER KOREX CO - S.R.L.        308.457,50 lei, pentru care societățile beneficiare      17.893,6500/61,8365 = 289,35; Societatea
281.676,55 lei; Societatea Comercială JUNIOR -       existente emit un număr de 30.853 părți sociale, iar     Comercială     PALAFRLESCH       -    S.R.L.
S.R.L. 175.942,50 lei; Societatea Comercială MAGDA     4.838 acțiuni la valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune    125,0958/61,8365 = 2,02; Societatea Comercială
- S.R.L. 38.450,26 lei; Societatea Comercială        se transmit societății nou-constituite RENANIA - S.A.     PRACTIC-EXFLEX - S.R.L. 430,8200/61,8365 = 6,97;
MARUANI COM - COM - S.R.L. 802,77 lei; Societatea       Capitalul social, după divizare, al fiecărei societăți
Comercială NELCOR COM - S.R.L. 44.008,02 lei;        beneficiare:                         Societatea Comercială RÎNDUNICA - S.R.L.
                                                             4.061,1000/61,8365 = 65,67; Societatea Comercială
                                                             TELELOGIC - S.R.L. 1.682,6700/61,8365 = 27,21;
                                                             Societatea Comercială TENET - S.R.L.
                                                             38.420,3700/61,8365 = 621,29; Societatea
                                                             Comercială VINNINVEST - S.R.L. 556,7500/61,8365 =
                                                             9,00; Societatea Comercială RENANIA - S.A. 1,
                                                             Societatea Comercială OTILIA ELEGANT - S.R.L.
                                                             23,8900/61,8365 = 0,39; Societatea Comercială
                                                             STARVICMAR - S.R.L. 10/61,8365 = 0,16.
                                                               Sulta: nu este cazul.
                                                               Cuantumul primei de divizare
                                                               Prima de divizare reprezintă diferența între valoarea
                                                             contabilă a unei acțiuni și valoarea ei nominală.
                                                               Valoarea contabilă a unei acțiuni se determină ca
                                                             raport între capitalurile proprii ale societății (capital
                                                             social + rezerve + profit+ fonduri) și numărul de acțiuni
                                                             ce compune capitalul social.
                                                               La Societatea Comercială COM SUPER - S.A.,
                                                             Baia Mare, la 31 mai 2007, valoare contabilă a unei
                                                             acțiuni este de 61,8365 lei. Prin înmulțirea valorii
                                                             contabile a unei acțiuni cu numărul de acțiuni predate
                                                             de Societatea Comercială COM SUPER - S.A., Baia
                                                             Mare, fiecăreia dintre societățile beneficiare, se
                                                             formează viitoarele capitaluri proprii (capital social și
                                                             rezerve) ale fiecăreia dintre societățile comerciale,
                                                             respectiv se determină aportul Societății Comerciale
                                                             COM SUPER - S.A., Baia Mare, la formarea
                                                             capitalurilor societăților beneficiare.
  4                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007
 Cuantumul primelor de divizare este prezentat în tabelul de mai jos:                          aport în natură de 730.338,5 lei, împărțit în 14.626.650
                                                             acțiuni cu o valoare de 0,10 lei fiecare, va avea
                                                             următoarea structură:
                                                               - Societatea Comercială SAPICO CHEMICAL
                                                             INTERNATIONAL - S.R.L., în calitate de acționar în
                                                             ambele societății, va avea un număr de 11.187.474
                                                             acțiuni a 0,10 lei fiecare, adică 1.118.747,4 lei,
                                                             reprezentând 76,49215 % din capitalul social;
                                                               - Asociația Bador Oradea PAS, în calitate de
                                                             acționar în ambele societăți, va avea un număr de
                                                             731.300 acțiuni a 0,10 lei fiecare, adică 73.130 lei,
                                                             reprezentând 5,00012 % din capitalul social.
                                                               Acționarii, persoane fizice din cele două societăți
                                                             vor avea un număr de 2.706.676 acțiuni a 0,10 lei
                                                             fiecare, adică 270.687,6 lei, reprezentând 18,50773 %
                                                             din capitalul social.
                                                               Activitatea principală rămâne 5152 - comerț cu
                                                             ridicata cu metale și minereuri metalice.
                                                               Participarea la beneficiile și pierderile societății va fi
                                                             proporțională cu participarea la capitalul social.
                                                               Administratori rămân dna Boca Daniela, dl Sabin
                                                             Radu și dna Sabin Maria.
                                                               Se radiază punctul de lucru din Beiuș, Str.
                                                             Pandurilor nr. 49, județul Bihor - magazin prezentare și
                                                             desfacere.
                                                               Se radiază punctul de lucru din Beiuș, Str.
                                                             Pandurilor nr. 49, județul Bihor - magazin prezentare și
                                                             desfacere.
                                                               Se radiază punctul de lucru din Oradea, str. H. Ibsen
                                                             nr. 1, sc. Q3, parter-magazin pentru comercializarea
                                                             produselor metalurgice și a altor produse industriale.
                                                               Se radiază punctul de lucru din Oradea, str. H. Ibsen
                                                             nr. 1, sc. Q3, parter-magazin, pentru comercializarea
                                                             produselor metalurgice și a altor produse industriale.
                                                               Preluarea universală a patrimoniului societății
                                                             absorbite de către societatea absorbantă se face în
 Drepturile care se acordă obligatarilor și orice alte avantaje speciale                        baza bilanțului contabil de fuziune, în urma și ca efect
 Societatea nu a emis obligațiuni, deci nu există drepturi rezervate obligatarilor.                   al fuziunii.
 Data bilanțului contabil de divizare                                            Societatea Comercială BADOR LOGISTIC - S.A.
 Data bilanțului de divizare este 31.05.2007 și este aceeași pentru toate societățile participante.           încetează a exista, menționând a fi radiată din
  (4/326.792)                                                      evidențele Oficiul Registrului Comerțului Bihor. Odată
                                                             cu transmiterea universală a patrimoniului, societatea
       Societatea Comercială             reprezentați prin Sabin Radu, conform hotărârii       absorbită preia în totalitate contractele încheiate de
      CARNLAND - S.R.L., Aleșd            adunării generale extraordinare a acționarilor nr.      societatea absorbită în relațiile cu terții.
                              1/22.03.2006 și ai Societății Comerciale BADOR -         Societatea adoptă un nou act constitutiv.
         ACT ADIȚIONAL               S.A., reprezentați prin dna Sabin Maria, în calitate de     Celelalte prevederi ale statutului sopcietății rămân
                              președinte al consiliului de administrație, au hotărât    neschimbate.
    la actul constitutiv al Societății Comerciale    următoarele:                           S-a redactat și întocmit în 6 exemplare originale azi,
    CARNLAND - S.R.L., (înmatriculată cu nr.         - majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii   data de 31.10.2007.
           J 05/189/2001)            prin absorbție de la 732.565 lei la 1.462.565 lei;        (6/328.938)
  Subsemnații Minea Sorin-Dumitru, domiciliat în       - majorarea se face cu suma de 730.000 lei,
Buftea, str. Prahova nr. 1C, județul Ilfov, reprezentat   reprezentând aport în numerar de 365.944 lei și aport           Societatea Comercială
prin împuternicit Sălcudean Liana-Cristina, conform     în natură în sumă de 364.056 lei, constând din              TRANSGEX - S.A., Oradea
procurii nr. 2853/1.08.2005, Tătaru Florin, domiciliat în  următoarele imobile, înscrise în cartea funciară 82.300
Cluj-Napoca, Str. Minerilor nr. 58, județul Cluj,      Oradea, cu nr. top:                             PROIECT DE FUZIUNE
Sălcudean Liana-Cristina, domiciliată în Cluj-Napoca,      1. teren cu construcții situat pe parcela cu nr. top
                                                              prin absorbție a S.C. TRANSGEX-AGRO - S.R.L. și
str. Mikszath Kalman nr. 31, județul Cluj,         7947/8;
                                2. magazie (proiect) situată pe parcela cu nr. top             S.C. TRANSGEX - S.A.
  având în vedere calitatea noastră de asociați ai                                     1. Forma, denumirea, sediul social și alte
Societății Comerciale CARNLAND - S.R.L., Aleșd, în     8.166/26;
                                3. magazie (proiect) situată pe parcela cu nr. top    elemente de identificare a societăților implicate în
concordanță cu dispozițiile Legii nr. 31/1990,                                      fuziune
republicată, și în urma hotărârii adunării generale a    8166/27;
                                4. teren cu construcții situat pe parcela cu nr. top     Societatea Comercială TRANSGEX - S.A., cu
asociaților nr. 2 din data de 12.11.2007, adoptăm                                    sediul în Oradea, strada Vasile Alecsandri nr. 2, județul
prezentul act adițional, având următorul conținut:     8156/28;
                                                             Bihor, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de
  „Se înlocuiește Societatea Comercială Proinsolv -      5. teren cu construcții situat pe parcela cu nr. top
                                                             pe lângă Tribunalul Bihor cu numărul J 05/843/2000,
S.R.L. din funcția de lichidator al Societății Comerciale  8167/6;
                                                             având cod unic de înregistrare RO 202255, cu un
CARNLAND - S.R.L., Aleșd, cu practicianul în          6. magazie carburanți situată pe parcela cu nr. top
                                                             capital social de 13.311.405 lei, divizat în 5.324.562
insolvență „Cabinetul individual de insolvență Barta    8170/82;
                                                             acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare,
Gyongyi” în prezent Sallak Gys, cu sediul în Oradea,      7. depozit cabruranți situat pe parcela cu nr. top
                                                             deținute de acționarii:
str. D. Cantemir nr. 6, bl. A3, ap. 26, județul Bihor,   8170/83;
                                                                              Nr. acțiuni   %
identificată cu C.I. seria XH nr. 513138 eliberată de      8. teren pentru construcții situat pe parcela cu nr.
                                                             - S.C. DAFORA TURISM - S.A.    4.791.573  89,9900
Poliția Oradea, cod numeric personal 2760920054726,     top 8170/84;
                                                             - S.C. EXCELSIOR MED - S.R.L.    356.491  6,6952
având calitatea de practician în insolvență, cu numărul     9. teren pentru construcții situat pe parcela cu nr.   - SIF BANAT CRISTANA         144.064  2,7056
matricol 1B0155, care își va îndeplini atribuțiile     top 8170/85;                         - AVAS                 3.148  0,0591
conform prevederilor legale și contractuale.”          10. pod rulant depozit Estacada situat pe parcela cu   - alți acționari           29.286  0,5500
  Subsemnații asociați adoptăm prezentul act       nr. top 8170/86;                             Total         5.324.562 100,0000
adițional astăzi, 12.11.2007, într-un număr de 5 (cinci)    11. teren pentru construcții situat pe parcela cu nr.    Societatea Comercială TRANSGEX-AGRO -
exemplare.                         top 8170/87;                         S.R.L., cu sediul social în Oradea, județul Bihor,
   (5/328.937)                        12. teren pentru construcții situat pe parcela cu nr.  înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
                              top 8170/88;                         lângă Tribunalul Bihor cu nr. J 05/1803/2005, având
                                13. pod rulant depozit Estacada situat pe parcela cu   codul unic de înregistrare 17891669, cu un capital
                              nr. top 8170/89;                       social de 1.000 lei, divizat în 100 părți sociale cu o
      Societatea Comercială                14. teren pentru construcții situat pe parcela cu nr.  valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute de
    BADOR - S.A., Oradea, județul Bihor         top 8170/90;                         asociatul unic S.C. TRANSGEX - S.A.
                                15. construcție cabină cântar, situată pe parcela cu     În urma hotărârii acționarilor S.C. TRANSGEX -
         ACT ADIȚIONAL               nr. top 8170/93;                       S.A. din data de 8.10.2007 și a hotărârii asociatului
                                16. teren pentru construcții situat pe parcela cu nr.  unic al S.C. TRANSGEX-AGRO - S.R.L., prin care s-a
   LA STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE           top 7847/6;
           BADOR - S.A.                                            hotărât în principiu fuziunea celor două societăți
                                17. construcții atelier mecanic situat pe parcela cu   comerciale prin absorbție:
  În urma proiectului de fuziune nr. 445/22.05.2006, a  nr. top 8166/24;                         Societatea absorbantă - S.C. TRANSGEX - S.A. și
societăților comerciale BADOR - S.A., în calitate de      18. teren pentru construcții tablou general, situat pe    Societatea absorbită - S.C. TRANSGEX-AGRO -
societate absorbantă, și BADOR LOGISTIC - S.A.,       parcela cu nr. top 8170/78;                 S.R.L. au elaborat prezentul proiect de fuziune.
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor cu     19. cale de rulare pot rulant cu nr. de inventar 2022.    2. Fundamnetarea și condițiile fuziunii:
nr. J 05/1151/2004, cod unic de înregistrare 16545934,     În baza prezentului act, în cartea funciară se va      Temei legal:
în calitate de societate absorbită, ambele cu sediul în   întabula dreptul de proprietate auspra imobilelor        Prezentul proiect de fuziune a fost întocmit în
Oradea, Str. Clujului nr. 199, județul Bihor, proiect de  descrise mai sus, în favoarea societății absorbante     conformitate cu prevederile art. 241 și următoarele din
fuziune care a fost publicat în Monitorul Oficial al    Societatea Comercială BADOR - S.A.              Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, și cu
României cu nr. J 1.857/15.06.2006, acționarii din       Capitalul social rezultat în urma majorării, în sumă   prevederile Ordinului nr. 1376/2004 pentru aprobarea
Societatea Comercială BADOR LOGISTIC - S.A.,        de 1.462.565 lei (aport în numerar de 732.226,5 lei și    Normelor metodologice privind reflectarea în
                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007                                   5
contabilitate a principalelor operațiuni speciale și       Adminsitrator: administrator unic - Calburean          5. Avantaje speciale acordate experților și
tratamentul fiscal al acestora.                 Gheorghe.                           membrilor organelor administrative
  Modalitatea de realizare a fuziunii. Fundamentarea      Asociați:                            Experții și administratorii nu vor fi beneficiarii unor
economică. Efelectele fuziunii:                                                avantaje în urma operațiunii de fuziune.
  Fuziunea se va realiza prin absorbția Societății                       Nr. acțiuini     %      6. Data la care au fost aprobate situațiile
Comerciale TRANSGEX-AGRO - S.R.L. de către           - S.C. DAFORA TURISM - S.A.    4.791.573   89,9900   financiare ale societăților participante la fuziune
Societatea Comercială TRANSGEX - S.A.              - S.C. EXCELSIOR MED - S.R.L.    356.491   6,6952     Pentru ambele societăți implicate în fuziune, data
  Fuziunea se face cu transmiterea integrală a        - SIF BANAT CRIȘANA         144.064   2,7056   bilanțului de fuziune este 30.09.2007.
patrimoniului societății absorbite către societatea       - AVAS                 3.148   0,0591     7. Data la care tranzacțiile societății absorbite
absorbantă, cu toate drepturile și obligațiile pe care le                                   sunt considerate ca aparținând S.C. TRANSGEX -
are, în starea în care se află la data fuziunii. Societatea   - alți acționari           29.286   0,5500
                                                               S.A.
absorbantă va dobândi drepturile și va fi ținută de           Total           5.324.562  100,0000     Transacțiile S.C. TRANSGEX-AGRO - S.R.L. vor fi
obligațiile societății absorbite în cadrul procesului de                                   considerate ca aparținând S.C. TRANSGEX - S.A. de
fuziune.                              Elementele de activ și de pasiv ale fiecăreia dintre
                                                               la data înregistrării hotărârii actului modificator, prin
  În cadrul procesului de fuziune, societatea absorbită    societățile implicate în fuziune au fost evaluate la
                                                               care adunarea generală a societății absorbante a
își va înceta existența, pierzându-și personalitatea      valorile contabile nete înscrise în bilanțurile de fuziune,
                                                               aprobat fuziunea, dar nu mai târziu de 31.12.2007.
juridică, și se va dizolva fără lichidare, urmând a fi     respectiv la data de 30.09.2007.                 8. Orice alte date care prezintă interes pentru
radiată din registrul comerțului.                 Bilanțurile contabile de fuziune ale S.C.         operațiune
  Întrucât S.C. TRANSGEX - S.A. deține 100 %         TRANSGEX - S.A. și S.C. TRANSGEX-AGRO - S.R.L.          1. La 30.09.2007 S.C. TRANSGEX-AGRO - S.R.L.,
acțiunile la societatea absorbită, S.C. TRANSGEX-        au fost întocmite potrivit Ordinului Ministrului Finanțelor  societatea absorbită, are două contracte de credit de la
AGRO - S.R.L. nu va dobândi acțiuni la societatea        Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea            Alpha Bank Oradea, în valoare totală de 1.146.574
absorbantă.                           reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu     euro:
  Cele două societăți, odată cu acordul de fuzionare,     directivele europene, respectând formatul prevăzut din      a) contract 358 anexa 1 în valoare de 646.574 euro,
consideră că vor putea asigura o politică de marketing     reglementările respective.                  din care s-a rambursat până la data de 30.09.2007 o
și managerială unitară pentru concretizarea, derularea       În coloana „A” s-au menționat numerele rândurilor     rată de 5.388,12 euro => un sold credit = 641.185,88
și eficientizarea activităților care intră în obiectul lor de  (Nr. rd.) din formatul de bilanț prevăzut prin        euro;
activitate.                                                            b) contract 358 anexa 2 în valoare totală de 500.000
  Efectele fuziunii se vor produce în temeiul art. 249    reglementările de la alineatul precedent
                                  Data bilanțului situațiilor financiare de fuziune este   euro, din care s-au tras 320.564 euro, urmând să se
lit. b) din Legea nr. 31/1990, la data înregistrării
                                30.09.2007 pentru ambele societăți implicate în        mai tragă în perioada următoare diferența de 179.436
hotărârii actului modificator prin care adunarea
                                fuziune                            euro;
generală a societății absorbante a aprobat fuziunea.
  Ca urmare a fuziunii prin absorbție, Societatea        Situația elementelor de activ și pasiv, conform        credite pentru care S.C. TRANSGEX - S.A.,
Comercială TRANSGEX - S.A. va avea:               bilanțurilor celor două societăți comerciale care       societatea absorbantă, este codebitor.
  Sediul social: în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 2,   fuzionează, în baza datelor din contabilitate, se         2. La 30.09.2007, S.C. TRANSGEX-AGRO - S.R.L.,
județul Bihor.                         prezintă astfel:                       societatea absorbită, are următorii creditori diverși:
                                                                 a) Barbu Viorel cu un credit de 103.065,67 lei (sumă
                                    Sold la           Sold la          care s-a folosit pentru cheltuielile de constituire a
                                  30.09.2007 a         30.09.2007 a         societății și pentru desfășurarea activității curente);
     Denumirea indicatorului                                                 b) Boroș Petru cu un credit de 54.960,00 lei (sumă
                                S.C. TRANSGEX S.A.    S.C. TRANSGEX-AGRO SRL
                                   absorbanta          absorbită         care s-a folosit pentru desfășurarea activității curente),
                                                                 sume care vor fi preluate în aceleași condiții de
          A                  B         1                2          către S.C. TRANSGEX - S.A., societatea absorbantă.
   A. Active imobilizate                                                    4. S.C. TRANSGEX - S.A., societatea absorbantă,
   I. Imobilizări corporale             01        12.370               952       a creditat S.C. TRANSGEX-AGRO - S.R.L., societatea
   II. Imobilizări necorporale           02      15.621.400            4.970.308       absorbită, până la data de 30.09.2007, suma de
   III. Imobilizări financiare           03         7.343                0       1.292.706,96 lei (184.346,34 euro), putând să mai
   Active imobilizate - total            04      15.641.114            4.971.261       crediteze conform hotărârii nr. 5 din 13.08.2007 încă
   B. Active circulante                                                  115.653 euro.
   I. Stocuri                    05        308.335             77.878          (7/328.939)
   II. Creanțe                   06       4.110.773              5.448
   IV. Casa și conturi la bănci           08       1.374.571             174.766             Cooperativa de Consum
   Active circulante -                                                        CONSUMCOOP - S.A., Săpânța
   Total (RD. 05 LA 08)               09       5.793.679             258.092              județul Maramureș
   C. Cheltuieli în avans              10         2.258             88.326
   D. Datorii: sumele care trebuie                                                     SITUAȚIE FINANCIARĂ
    plătite într-o perioadă de până
    la un an                    11       2.454.566            3.069.564        pentru încheierea procedurii de lichidare a Societății
   E. Active circulante nete/datorii                                                  Consumcoop Săpânța-Maramureș
   curente nete (rd. 09+10-11-18)          12       3.341.371           -2.723.147         Societatea Consumcoop - S.A., Săpânța,
   F. Total active minus                                                  înmatriculată cu nr. J 24/702/1995, având codul unic
   datorii curente (rd. 04+12-17)          13      18.966.770            2.248.114       de înregistrare 2962591, a fost dizolvată prin efectul
   G. Datorii: sumele care trebuie                                             Legii nr. 1/2005 și a avut ca efect lichidarea pe baza
   plătite într-o perioadă până                                              prevederilor art. 85-88 din Legea cooperației, fiind
   la un an                     14           0            3.147.171       desemnat de adunarea generală lichidatorul Silaghi
   H. Provizioane (ct. 151)             15         36.167                0       Zamfir.
   I. Venituri avans (rd. 17+18)                                                Conform hotărârii adunării generale extraordinare a
    din care                    16         15.714                 0      acționarilor, patrimoniul, respectiv activul și pasivul
    - subvenții pentru investiții         17         15.714                 0      Consumcoop Săpânța a fost transmis către
    - venituri înregistrate în avans        18           0                 0      Cooperativa de Consum Federalcoop Baia Mare pe
   J. Capital și rezerve                                                  baza prevederilor art. 87 (2) din Legea cooperației,
   I. Capital (rd. 20 la 22), din care:       19       13.311.405               1.000      fiind plătite toate obligațiile de plată către bugetul de
    - capital subscris și vărsat          20       13.311.405               1.000
   III. Rezerve din reevaluare           24       4.267.357                 0      stat și bugetul local ale Consumcoop Săpânța de către
   IV. Rezerve (ct. 106)              25        664.843                 0      Federalcoop Baia mare devenind și rămânând creditor
   V. Profitul sau pierderea                                                cu suma de 1.118,5 lei, după efectuarea ultimelor
   reportat(ă) sold C                27          2.463               0       compensări, după predarea/preluarea patrimoniului.
   sold D                      28            0            396.141         Prin finalizarea procedurii de lichidare, activele
   VI. Profitul sau pierderea                                               Cooperativei din Săpânța, compuse din active
   exercițiului financiar sold C          29        684.535                0       imobilizate la valoarea de intrare de 28.835,92 și
   Sold D                      30           0             503.916       15.188,41 lei valoarea rămasă, precum și 10.193,52
   Capitaluri proprii -                                                  lei, diverși debitori au fost preluate de Federalcoop
   Total (rd. 19+23+24+25-26+                                               Baia Mare. Au fost predate, - preluate soldurile
   27-28+29-30-31)                 32      18.930.603             -899.057       conturilor: capital social nedivizibil de 5.270,19 lei,
   Capitaluri - Total (rd. 32+33)          34      18.930.603             -899.057       divizibil de 186,22 lei, rezervele din reevaluarea
                                                               mijloacelor fixe de 10.505,70 lei și creditori de
  S.C. TRANSGEX - S.A. fiind asociatul unic al S.C.       - data la care aceste acțiuni dau dreptul de a       11.083,31 lei. S-au stins toate obligațiile dintre cele
TRANSGEX-AGRO - S.R.L., societatea absorbantă          participa la beneficii;                    două unități, Federalcoop Baia Mare a preluat toate
controlând în totalitate societatea absorbită, interesele     - rata de schimb a părților sociale și cuantumul      eventualele pretenții de viitor ale creditorilor față de
comune ale acționarilor sunt reprezentate și în S.C.      eventualelor plăți în numerar.                Consumcoop Săpânța.
TRANSGEX-AGRO - S.R.L.                       Prin transferul activelor și pasivelor S.C.          S-a elaborat bilanțul de începere a lichidării și cel de
  În aceste condiții, în conformitate cu prevederile art.   TRANSGEX-AGRO - S.R.L. către S.C. TRANSGEX -         închidere a procedurii. S-au înregistrat operațiunile de
249 și 250(2) din Legea nr. 31/1990, operațiunea de       S.A. nu se realizează majorarea capitalului social al     predare-preluare a activului și pasivului prin debitul și
                                                               creditul contului bilanțier 892 - închiderea bilanțului,
fuziune se realizează într-o manieră simplificată, în      S.C. TRANSGEX - S.A., participația deținută în
                                                               astfel că la data încheierii procedurii activul și pasivul
sensul că nicio acțiune la societatea absorbantă nu va     capitalul S.C. TRANSGEX-AGRO - S.R.L., în sumă de       bilanțier al Cooperativei de consum Consumcoop
fi schimbată pentru părți sociale emise de societatea      1.000 lei, va fi anulată.                   Săpânța sunt zero. Soldurile conturilor contabile
absorbită.                             3. Cuantumul primei de fuziune               debitoare sau creditoare au fost preluate în patrimoniul
  S.C. TRANSGEX-AGRO - S.R.L. va fi dizolvată fără        Societatea absorbantă preia elementele de activ și     și în situațiile financiare ale Cooperativei Federalcoop
a intra în lichidare și transfera toate activele și pasivele  paziv ale societății absorbite, fără prima de fuziune,    Baia Mare.
asociatului unic, S.C. TRANSGEX - S.A.             aceasta având un aport nul.                    Lichidatorul se eliberează de orice responsabilitate
  Ca urmare, proiectul de fuziune nu conține informații     4. Drepturile ce se acordă obligatarilor și orice     și îndatorire față de acționari, debitori, creditori și față
referitoare la:                         alte avantaje speciale                    de cele două unități cooperatiste din procedura de
  - condițiile alocării de acțiuni la societatea         Nu se acordă niciun fel de drepturi și avantaje      lichidare.
absorbantă;                           speciale.                             (8/326.795)
  6                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007
                                        CONSUMCOOP SĂPÎNȚA
                                      comuna Săpânța, județul Maramureș

  PERSOANĂ JURIDICĂ: CONSUMCOOP SĂPÎNȚA
  ADRESA, LOC.: Sapânța, nr. 920
  NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERȚULUI: J 24/702/1995                               2  CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 2962591
  Forma de proprietate: 41 - Cooperative de consum
  Actuivitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 5227 - comerț cu amănuntul
  în magazine specializate, cu produse alimentare

                                         BILANȚ PRESCURTAT
                                         la data de 31.10.2007

                                                                                  — lei —

                                                     Nr.                SOLD LA
         Denumirea indicatorului
                                                     rd.       1.01.2007          31.12.2007

              A                                       B          1            2

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)                01              0           0
II. Imobilizaări corporale (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)                   02           15188            0
III. Imobiliări financiare (ct. 261+263+265+267-296)                           03               0           0
Active imobilizate Total (rd. 01 la 03)                                  04           15188            0
B. Active circulante
I. Stocuri (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+
358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428                05              0           0
II. Creanțe (ct. 267-296+4092+411+413+425+4282+431+437+4382+441+4424+
4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-495-496+5187)                       06            9075            0
III. Investiții pe termen scurt (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)              07              0           0
IV. Casa și contrui la bănci (ct. 5112+512+531-532-541-542)                        08              0           0
Active:circulante - Total (rd. 05 la 08)                                 09            9075            0
C. Cheltuieli în avans (ct. 471)                                     10               0           0
D. Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455
+456+4581+462+473+509+5186+519)                                      11            8301            0
E. Active circulante nete/datorii curente nete (rd.09+10-11-18):                     12              774           0
F. Total active minus datorii curente (rd. 04+12-17)                           13           15962            0
G. Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un
an (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+423+424+426+
427+4281+431+437+438+441+4423+4428+444+446+447+448+451+453+456+
457+4581+462+473+509+5186+519)                                      14              0           0
H. Proviozioane (ct. 151)                                         15               0           0
I. Venituri în avans (rd. 17+18), din care:                                16               0           0
- subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)                          17              0           0
– veniturii înregistrate în avans (ct. 472)                                18               0           0
J. Capital și rezerve:
I. Capital (rd. 20 la 22), din care                                    19            5456            0
– capital subscris vărsat (ct. 1012)                                   20            5456            0
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                  21               0           0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)                                      22               0           0
II. Prime de capital (ct. 104)                                      23               0           0
III. Rezerve din reevaluare (ct. 105)                                   24           10506            0

IV. Rezerve (ct. 106)                                           25               0           0

Acțiuni proprii (ct. 109)                                         26               0           0

V. Profitul sau piierderea reportat (A) (ct. 117) Sold C                         27               0           0

Sold D                                                  28               0           0

VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121) Sold C                    29               0           0

Sold D                                                  30               0           0

Repartizarea profitului (ct. 129)                                     31               0           0
Capitaluri proprii - Total (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)                      32           15962            0
Patrimoniul public (ct. 1016)                                       33               0           0
Capitaluri - Total (rd. 32+33)                                      34           15962            0(9/326.795)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007                                     7
      Societatea Comercială                 - sediul social: București, str. Arh. Ionescu Grigore   București a dispus autorizarea și înregistrarea
     NASRM INVESTMENTS - S.R.L.              nr. 100, bl. 34, sc. A, et. 7, ap. 48, sectorul 2;      societății comerciale cu următoarele date:
         București                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 725 -     - fondatori:
                               întreținerea și repararea mașinilor de birou, de         1. Bănică Neculai, asociat, cod numeric personal
                               contabilizat și a calculatoarelor;              1710119100038, aport la capital 100,00 RON, data
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - activitatea principală: cod CAEN 7250 -         vărsării aportului 21.02.2007, echivalând cu 10 părți
                               întreținerea și repararea mașinilor de birou, de       sociale, reprezentând 50 % capitalul social total, cota
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI             contabilizat și a calculatoarelor;              de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      în localitatea Brăgăreasa, comuna Scutelnici, județul
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17881            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  Buzău;
                               a 10,00 RON fiecare;                       2. Roșu Mircea-Narcis, asociat, cod numeric
       din 28 septembrie 2007                - durata de funcționare: nelimitată;           personal 1820224344754, aport la capital 100,00
  Judecător delegat                       - cod unic de înregistrare: 22481452;           RON, data vărsării aportului 21.02.2007, echivalând cu
  la Oficiul Registrului                     - număr de ordine în registrul comerțului:        10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  Comerțului de pe lângă                   J 40/18185/2007.                       total, cota de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea              (11/243.147)                      domiciliat în București, Calea Victoriei nr. 100, ap. 13,
  Grefier                                                         sectorul 1;
  la Oficiul Registrului                         Societatea Comercială                 - administratori persoane fizice:
  Comerțului de pe lângă                       ALEXA BEST IMOBILIARE - S.R.L.              1. Bănică Neculai, cod numeric personal
  Tribunalul București  - Topologeanu                     București                  1710119100038, data numirii 19.09.2007, durata
              Cristina                                            mandatului 4 ani, până la 19.09.2011, având puteri
  În baza cererii nr. 416611 din data de 27.09.2007 și            MINISTERUL JUSTIȚIEI             depline;
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                      2. Roșu Mircea-Narcis, cod numeric personal
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                    1820224344754, data numirii 19.09.2007, durata
                                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
București a dispus autorizarea și înregistrarea                                       mandatului 4 ani, până la data de 19.09.2011, având
societății comerciale cu următoarele date:                                         puteri depline;
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17913
  - fondator: Dimitriou Zenios, asociat unic, aport la                                     - denumirea: EUROCREDIT PROMPT - S.R.L.;
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 26.09.2007,          din 28 septembrie 2007                - sediul social: București, aleea Pantelimon nr. 17,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        Judecător delegat                     bl. B2, sc. C, et. 4, ap. 147, sectorul 2;
capitalul social total, cota de participare la beneficii și   la Oficiul Registrului                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 748 -
pierderi de 100 %, domiciliat în Cipru, Nicosia, Stokkou     Comerțului de pe lângă                   alte activități de servicii prestate în principal
18, P.T. 202a;                          Tribunalul București  - Cătălina Ilea           întreprinderilor;
  - administrator persoană fizică: Dimitriou Zenios,      Grefier                            - activitatea principală: cod CAEN 7487 - alte
data numirii 26.09.2007, durata mandatului 4 ani până      la Oficiul Registrului                   activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
la data de 26.09.2011;                      Comerțului de pe lângă                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - denumirea: NASRM INVESTMENTS - S.R.L.;           Tribunalul București  - Topologeanu            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - sediul social: București, str. Siret nr. 95, parter,                 Cristina             a 10,00 RON fiecare;
camera 14, sectorul 1;                                                     - durata de funcționare: nelimitată;
                                 În baza cererii nr. 417254 din data de 27.09.2007 și     - cod unic de înregistrare: 22481479;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -
                               a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       - număr de ordine în registrul comerțului:
activități imobiliare cu bunuri proprii;           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - activitatea principală: cod CAEN 7011 - dezvoltare                                   J 40/18187/2007.
                               București a dispus autorizarea și înregistrarea
(promovare) imobiliară;                                                      (13/243.149)
                               societății comerciale cu următoarele date:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        - fondator: Geamănu Gherghina, asociat unic, cod
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                        Societatea Comercială
                               numeric personal 2600215400381, aport la capital
a 10,00 RON fiecare;                     200,00 RON, data vărsării aportului 14.09.2007,             LINEA CASA INTERIOR - S.R.L.
  - durata de funcționare: nelimitată;            echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %                București
  - cod unic de înregistrare: 22481371;           capitalul social total, cota de participare la beneficii și
  - număr de ordine în registrul comerțului:         pierderi de 100 %, domiciliată în București, str. Reșița            MINISTERUL JUSTIȚIEI
J 40/18184/2007.                       nr. 4, bl. M1, sc. 3, et. 10, ap. 117, sectorul 4;
   (10/243.146)                         - administrator persoană fizică: Geamănu
                               Gherghina, cod numeric personal 2600215400381,                 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
     Societatea Comercială                data numirii 12.09.2007, durata mandatului nelimitată,
 SCORPIO 69 UNIVERSAL SERVICE - S.R.L.            având puteri depline;                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17915
        București                     - denumirea: ALEXA BEST IMOBILIARE - S.R.L.;              din 28 septembrie 2007
                                 - sediul social: București, Șos. Olteniței nr. 180-186,
                               bl. 14, sc. 1, parter, ap. 3, sectorul 4;            Judecător delegat
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                             la Oficiul Registrului
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -
                               activități imobiliare pe bază de tarife sau contracte;      Comerțului de pe lângă
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI               - activitatea principală: cod CAEN 7031 - agenții      Tribunalul București  - Cătălina Ilea
                               imobiliare;                           Grefier
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17882              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       la Oficiul Registrului
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Comerțului de pe lângă
       din 28 septembrie 2007                                              Tribunalul București  - Topologeanu
                               a 10,00 RON fiecare;
  Judecător delegat                       - durata de funcționare: nelimitată;                         Cristina
  la Oficiul Registrului                     - cod unic de înregistrare: 22481614;             În baza cererii nr. 417537 din data de 27.09.2007 și
  Comerțului de pe lângă                     - număr de ordine în registrul comerțului:        a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea           J 40/18186/2007.                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Grefier                             (12/243.148)                      București a dispus autorizarea și înregistrarea
  la Oficiul Registrului                                                  societății comerciale cu următoarele date:
  Comerțului de pe lângă                         Societatea Comercială                 - fondatori:
  Tribunalul București  - Topologeanu                EUROCREDIT PROMPT - S.R.L.                1. Neacșu Ioana-Alina, asociat, cod numeric
              Cristina                      București                  personal 2790917131251, aport la capital 120,00
  În baza cererii nr. 416541 din data de 27.09.2007 și                                   RON, data vărsării aportului 26.09.2007, echivalând cu
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la              MINISTERUL JUSTIȚIEI             12 părți sociale, reprezentând 60 % din capitalul social
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             TRIBUNALUL BUCUREȘTI             total, cota de participare la beneficii și pierderi de 60 %,
București a dispus autorizarea și înregistrarea                                       domiciliată în București, bd. Ion Mihalache nr. 319, et.
societății comerciale cu următoarele date:              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17914            8, ap. 36, sectorul 1;
  - fondator: Vlad Eugenia, asociat unic, cod numeric           din 28 septembrie 2007                2. Inoveanu Gabriela-Luminița, asociat, cod
personal 2300807400528, aport la capital 200,00                                       numeric personal 2670213344246, aport la capital
RON, data vărsării aportului 19.09.2007, echivalând cu      Judecător delegat                     80,00 RON, data vărsării aportului 26.09.2007,
20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social      la Oficiul Registrului                   echivalând cu 8 părți sociale, reprezentând 40 % din
total, cota de participare la beneficii și pierderi de 100    Comerțului de pe lângă                   capitalul social total, cota de participare la beneficii și
%, domiciliată în București, str. Arh. Ionescu Grigore nr.    Tribunalul București  - Cătălina Ilea           pierderi de 40 %, domiciliată în București, șos. Mihai
100, bl. 34, ap. 48, sectorul 2;                 Grefier                          Bravu nr. 444, bl. V10, sc. 2, et. 1, ap. 42, sectorul 3;
  - administrator persoană fizică: Vlad Vlăduț         la Oficiul Registrului                     - administrator persoană fizică: Neacșu Ioana-Alina,
Corneliu, cod numeric personal 1691023421519,          Comerțului de pe lângă                   cod numeric personal 2790917131251, data numirii
domiciliat în București, str. Arh. Ionescu Grigore nr.      Tribunalul București  - Topologeanu            21.09.2007, durata mandatului 4 ani până la data de
100, bl. 34, ap. 48, sectorul 2, durata mandatului                    Cristina             21.09.2011, având puteri depline;
nelimitată, având puteri depline;                În baza cererii nr. 416914 din data de 27.09.2007 și      - denumirea: LINEA CASA INTERIOR - S.R.L.;
  - denumirea: SCORPIO 69 UNIVERSAL SERVICE -        a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       - sediul social: București, șos. Mihai Bravu nr. 444,
S.R.L.;                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     bl. V10, sc. 2, et. 1, ap. 42, sectorul 3;
  8                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 174 -     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             Societatea Comercială
fabricare de articole confecționate din textile (cu       București a dispus autorizarea și înregistrarea              ORRADINA SPEDITION - S.R.L.
excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);          societății comerciale cu următoarele date:                     București
  - activitatea principală: cod CAEN 1740 - fabricare       - fondator: Popescu Alina, asociat unic, cod numeric
de articole confecționate din textile (cu excepția
                                 personal 2800122460015, aport la capital 200,00                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        RON, data vărsării aportului 18.09.2007, echivalând cu
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social              TRIBUNALUL BUCUREȘTI
a 10,00 RON fiecare;                       total, cota de participare la beneficii și pierderi de 100
  - durata de funcționare: nelimitată;             %, domiciliată în București, Calea Giulești nr. 109, bl. 6,      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17883
  - cod unic de înregistrare: 22481568;             sc. A, et. 6, ap. 26, sectorul 6;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                                  din 28 septembrie 2007
                                  - administrator persoană fizică: Popescu Alina, cod
J 40/18188/2007.                                                           Judecător delegat
                                 numeric personal 2800122460015, data numirii
   (14/243.150)                                                          la Oficiul Registrului
                                 26.09.2007, durata mandatului 4 ani până la data de         Comerțului de pe lângă
        Societatea Comercială              26.09.2011;                             Tribunalul București  - Cătălina Ilea
         TEAM AVA - S.R.L.                 - denumirea: INK. PLANNING - S.R.L.;               Grefier
           București                   - sediul social: București, Calea Giulești nr. 109, bl.     la Oficiul Registrului
                                 6, sc. A, et. 6, ap. 26, sectorul 6;                Comerțului de pe lângă
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 652 -       Tribunalul București  - Topologeanu
                                 alte intermedieri financiare;                                Cristina
                                  - activitatea principală: cod CAEN 6523 - alte tipuri      În baza cererii nr. 416484 din data de 27.09.2007 și
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 de intermedieri financiare (intermedieri, numai         a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17884             consultanță financiară);                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        București a dispus autorizarea și înregistrarea
       din 28 septembrie 2007                                               societății comerciale cu următoarele date:
                                 integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  Judecător delegat                       a 10,00 RON fiecare;                        - fondatori:
  la Oficiul Registrului                      - durata de funcționare: nelimitată;               1. Patoi Marius-Mihai, asociat, cod numeric
  Comerțului de pe lângă                                                     personal 1790313080038, aport la capital 1.715,00
                                  - cod unic de înregistrare: 22481665;
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea                                             RON, data vărsării aportului 11.09.2007, echivalând cu
  Grefier                             - număr de ordine în registrul comerțului:
                                                                 49 părți sociale, reprezentând 49 % din capitalul social
  la Oficiul Registrului                    J 40/18190/2007.                         total, cota de participare la beneficii și pierderi de 49 %,
  Comerțului de pe lângă                       (16/243.152)                        domiciliat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 37, ap. 5;
  Tribunalul București  - Topologeanu                                               2. Patoi Tatiana, asociat, aport la capital 1.785,00
              Cristina                     Societatea Comercială                RON, data vărsării aportului 11.09.2007, echivalând cu
  În baza cererii nr. 416514 din data de 27.09.2007 și        SOLAR SOLUTION EXPERT - S.R.L.              51 părți sociale, reprezentând 51 % din capitalul social
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                București                   total, cota de participare la beneficii și pierderi de 51 %,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                       domiciliată în Moldova, Raion Orhei, satul Susleni;
București a dispus autorizarea și înregistrarea                                           - administrator persoană fizică: Patoi Tatiana, data
societății comerciale cu următoarele date:                     MINISTERUL JUSTIȚIEI              numirii 6.09.2007, durata mandatului 4 ani până la data
  - fondator: Neculescu Cristian Alexandru, asociat                                       de 6.09.2011;
unic, cod numeric personal 1820319210023, aport la                TRIBUNALUL BUCUREȘTI                - denumirea: ORRADINA SPEDITION - S.R.L.;
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 26.09.2007,                                       - sediul social: București, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %                                        66, bl. U23, sc. 1, et. 10, ap. 64, sectorul 3;
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17853
capitalul social total, cota de participare la beneficii și                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 634 -
pierderi de 100 %, domiciliat în București, Str.                din 28 septembrie 2007               activități ale altor agenții de transport;
Prevederii nr. 10, bl. D5, sc. 1, et. 5, ap. 30, sectorul 3;                                     - activitatea principală: cod CAEN 6340 - activități
  - administrator persoană fizică: Neculescu Cristian       Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului                    ale altor agenții de transport;
Alexandru, cod numeric personal 1820319210023,
                                                                   - capitalul social subscris: 3.500,00 RON, vărsat
data numirii 18.09.2007, durata mandatului 4 ani până        Comerțului de pe lângă
                                                                 integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale
la data de 18.09.2011, având puteri depline;            Tribunalul București  - Cătălina Ilea
  - denumirea: TEAM AVA - S.R.L.;                                                a 35,00 RON fiecare;
                                  Grefier                             - durata de funcționare: nelimitată;
  - sediul social: București, Str. Prevederii nr. 10, bl.     la Oficiul Registrului
D5, sc. 1, et. 5, ap. 30, sectorul 3;                                                - cod unic de înregistrare: 22481525;
                                  Comerțului de pe lângă                      - număr de ordine în registrul comerțului:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 748 -
alte activități de servicii prestate în principal          Tribunalul București  - Topologeanu             J 40/18192/2007.
întreprinderilor;                                      Cristina                 (18/243.154)
  - activitatea principală: cod CAEN 7487 - alte          În baza cererii nr. 416188 din data de 27.09.2007 și
activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;                                          Societatea Comercială
                                 a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                               BAVARO INVEST - S.R.L.
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                                            București
a 10,00 RON fiecare;                       București a dispus autorizarea și înregistrarea
  - durata de funcționare: nelimitată;             societății comerciale cu următoarele date:
  - cod unic de înregistrare: 22481533;                                                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   - fondator: Șerban Carmen, asociat unic, cod
  - număr de ordine în registrul comerțului:          numeric personal 2760529451550, aport la capital
J 40/18189/2007.                         200,00 RON, data vărsării aportului 25.09.2007,                 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
   (15/243.151)                        echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
                                 capitalul social total, cota de participare la beneficii și      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17896
        Societatea Comercială
        INK. PLANNING - S.R.L.              pierderi de 100 %, domiciliată în București, str.               din 28 septembrie 2007
           București                 Cartojani nr. 2, bl. 53A, sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 5;     Judecător delegat
                                   - administrator persoană fizică: Șerban Carmen,         la Oficiul Registrului
                                 cod numeric personal 2760529451550, data numirii          Comerțului de pe lângă
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 20.09.2007, durata mandatului nelimitată;              Tribunalul București  - Cătălina Ilea
                                   - denumirea: SOLAR SOLUTION EXPERT - S.R.L.;          Grefier
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                                                la Oficiul Registrului
                                   - sediul social: București, str. Cartojani nr. 2, bl. 53A,
                                 sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 5;                  Comerțului de pe lângă
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17887                                               Tribunalul București  - Topologeanu
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 519 -
       din 28 septembrie 2007                                                             Cristina
                                 comerț cu ridicata cu alte produse;
  Judecător delegat                         - activitatea principală: cod CAEN 5190 - comerț cu       În baza cererii nr. 417384 din data de 27.09.2007 și
  la Oficiul Registrului                    ridicata cu alte produse;                    a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Comerțului de pe lângă                      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea                                             București a dispus autorizarea și înregistrarea
                                 integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  Grefier                                                            societății comerciale cu următoarele date:
  la Oficiul Registrului                    a 10,00 RON fiecare;
                                                                   - fondatori:
  Comerțului de pe lângă                      - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                   1. Baciu Liviu-Marius, asociat, cod numeric
  Tribunalul București  - Topologeanu               - cod unic de înregistrare: 22481649;            personal 1800814296557, aport la capital 500,00
              Cristina                 - număr de ordine în registrul comerțului:          RON, data vărsării aportului 25.09.2007, echivalând cu
  În baza cererii nr. 416326 din data de 27.09.2007 și     J 40/18191/2007.                         50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la          (17/243.153)                        total, cota de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007                                     9
domiciliat în satul Șipotu nr. 525, localitatea Lipănești,        Societatea Comercială                București a dispus autorizarea și înregistrarea
județul Prahova;                         MIRUS ACCOUNTANTS & PAYROLL - S.R.L.             societății comerciale cu următoarele date:
  2. Baciu Claudiu Cristian, asociat, cod numeric               București                     - fondatori:
personal 1740812290450, aport la capital 500,00                                          1. Ye Xinming, asociat, aport la capital 3.400,00
RON, data vărsării aportului 25.09.2007, echivalând cu                                    RON, data vărsării aportului 29.08.2007, echivalând cu
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social                                   340 părți sociale, reprezentând 34 % din capitalul
total, cota de participare la beneficii și pierderi de 50 %,                                 social total, cota de participare la beneficii și pierderi de
domiciliat în localitatea Lipănești, Șipotu nr. 525,              TRIBUNALUL BUCUREȘTI              34 %, domiciliat în China, provincia Zhejiang;
județul Prahova;                                                         2. Li Weidong, asociat, aport la capital 3.300,00
  - administrator persoană fizică: Baciu Liviu-Marius,       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17848            RON, data vărsării aportului 29.08.2007, echivalând cu
cod numeric personal 1800814296557, data numirii               din 28 septembrie 2007              330 părți sociale, reprezentând 33 % din capitalul
24.09.2007, durata mandatului nelimitată;                                           social total, cota de participare la beneficii și pierderi de
  - denumirea: BAVARO INVEST - S.R.L.;              Judecător delegat                      33 %, domiciliat în China, provincia Zhejiang;
  - sediul social: București, Str. Rezonanței nr. 4, bl.     la Oficiul Registrului                     3. Lin Xiaoyan, asociat, aport la capital 3.300,00
13, sc. 2, parter, ap. 22, sectorul 4;              Comerțului de pe lângă                   RON, data vărsării aportului 29.08.2007, echivalând cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -      Tribunalul București  - Cătălina Ilea           330 părți sociale, reprezentând 33 % din capitalul
activități imobiliare cu bunuri proprii;             Grefier                           social total, cota de participare la beneficii și pierderi de
                                 la Oficiul Registrului                   33 %, domiciliat în China, provincia Zhejiang;
  - activitatea principală: cod CAEN 7012 -
                                 Comerțului de pe lângă                     - administratori persoane fizice:
cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
                                 Tribunalul București  - Topologeanu              1. Ye Xinming, data numirii 23.08.2007, durata
(servicii de cumpărare și vânzare a proprietăților
                                              Cristina              mandatului nelimitată, având puteri depline;
imobiliare cum sunt clădiri de locuit (rezidențiale);
clădiri cu altă destinație (nerezidențiale); pământ);       În baza cererii nr. 397689 din data de 13.09.2007 și      2. Li Weidong, data numirii 23.08.2007, durata
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat      a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      mandatului nelimitată, având puteri depline;
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       3. Lin Xiaoyan, data numirii 23.08.2007, durata
a 10,00 RON fiecare;                      București a dispus autorizarea și înregistrarea        mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - durata de funcționare: nelimitată;            societății comerciale cu următoarele date:             - denumirea: MODEX STAR TRENDY- S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 22481622;              - fondatori:                          - sediul social: București, Str. Vigoniei nr. 2A, bl. 1,
  - număr de ordine în registrul comerțului:           1. Zeche Ionuț-Cătălin, asociat, cod numeric        sc. 1, et. 5, ap. 22, camera 2, sectorul 5;
J 40/18193/2007.                        personal 1770129463035, aport la capital 490,00          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 -
                                RON, data vărsării aportului 12.09.2007, echivalând cu     comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât
   (19/243.155)
                                49 părți sociale, reprezentând 49 % din capitalul social    cele alimentare;
       Societatea Comercială               total, cota de participare la beneficii și pierderi de 49 %,    - activitatea principală: cod CAEN 5142 - comerț cu
                                domiciliat în București, Str. Lujerului nr. 2, bl. 22C, sc.  ridicata cu îmbrăcăminte și încălțăminte;
     ULPIO INVESTMENTS - S.R.L.
                                B, ap. 47, sectorul 6;                       - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat
          București                                                 integral; capitalul social este divizat în 1.000 părți
                                  2. Catrangiu Liliana-Marilena, asociat, cod numeric
                                personal 2681113131215, aport la capital 510,00 RON,      sociale a 10,00 RON fiecare;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             data vărsării aportului 12.09.2007, echivalând cu 51        - durata de funcționare: nelimitată;
                                părți sociale, reprezentând 51 % din capitalul social       - cod unic de înregistrare: 22483119;
                                total, cota de participare la beneficii și pierderi de 51 %,    - număr de ordine în registrul comerțului:
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                domiciliată în Constanță, Str. Curcubeului nr. 5, bl.     J 40/18196/2007.
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17891             FD9, sc. B, et. 4, ap. 29, județul Constanța;            (22/243.158)
                                  - administrator persoană fizică: Catrangiu Liliana-
       din 28 septembrie 2007              Marilena, cod numeric personal 2681113131215, data             Societatea Comercială
  Judecător delegat                      numirii 7.09.2007, durata mandatului 4 ani până la data         ARTIX DEVELOPMENT - S.R.L.
  la Oficiul Registrului                   de 7.09.2011;                                   București
  Comerțului de pe lângă                     - denumirea: MIRUS ACCOUNTANTS & PAYROLL
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea           - S.R.L.;
                                                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Grefier                             - sediul social: București, str. Dr. Herescu nr. 16, et.
  la Oficiul Registrului                   2, ap. 4, sectorul 5;
  Comerțului de pe lângă                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -            TRIBUNALUL BUCUREȘTI

  Tribunalul București  - Topologeanu            activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
                                consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17897
              Cristina
                                piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și              din 28 septembrie 2007
  În baza cererii nr. 416994 din data de 27.09.2007 și    management;
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - activitatea principală: cod CAEN 7412 - activități de    Judecător delegat
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     contabilitate, revizie contabilă, consultanță în domeniul     la Oficiul Registrului
București a dispus autorizarea și înregistrarea        fiscal;                              Comerțului de pe lângă
societății comerciale cu următoarele date:             - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat       Tribunalul București  - Cătălina Ilea
  - fondatori:                        integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale   Grefier
  1. TRINITY CORPORATE SERVICES ROMANIA -           a 10,00 RON fiecare;                       la Oficiul Registrului
S.R.L., aport la capital 10,00 RON, data vărsării         - durata de funcționare: nelimitată;             Comerțului de pe lângă
aportului 14.09.2007, echivalând cu o parte socială,        - cod unic de înregistrare: 22483135;             Tribunalul București  - Topologeanu
reprezentând 1 % din capitalul social total, având cota      - număr de ordine în registrul comerțului:                       Cristina
de participare la beneficii și pierderi de 1 %, cu sediul   J 40/18195/2007.                         În baza cererii nr. 416461 din data de 27.09.2007 și
în București, str. Paleologu nr. 24, et. 2, și mansardă,       (21/243.157)                       a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
sectorul 3;                                                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. TRINITY SHELF COMPANIES - S.R.L., aport la              Societatea Comercială               București a dispus autorizarea și înregistrarea
capital 990,00 RON, data vărsării aportului 14.09.2007,         MODEX STAR TRENDY - S.R.L.              societății comerciale cu următoarele date:
echivalând cu 99 părți sociale, reprezentând 99 % din               București                   - fondator: Cosma Virgil-Octavian, asociat unic, cod
capitalul social total, având cota de participare la                                     numeric personal 1810513055084, aport la capital
beneficii și pierderi de 99 %, cu sediul în București, str.                                  200,00 RON, data vărsării aportului 18.09.2007,
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
Paleologu nr. 24, mansardă, camera M03, sectorul 3;                                      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  - administrator persoană fizică: Hugh Richard                                       capitalul social total, cota de participare la beneficii și
Watkins, domiciliat în București, str. Prof. N. Moise nr.           TRIBUNALUL BUCUREȘTI              pierderi de 100 %, domiciliat în București, str. Banu
6, sectorul 3, durata mandatului nelimitată;                                         Udrea nr. 10, bl. H6, sc. 3, ap. 65, sectorul 1;
  - denumirea: ULPIO INVESTMENTS - S.R.L.;             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17890              - administrator persoană fizică: Cosma Virgil-
  - sediul social: București, str. Paleologu nr. 24,            din 28 septembrie 2007              Octavian, cod numeric personal 1810513055084, data
mansardă, camera M18, sectorul 3;                                               numirii 17.09.2007, durata mandatului 4 ani până la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -      Judecător delegat                      data de 17.09.2011;
activități imobiliare cu bunuri proprii;             la Oficiul Registrului                     - denumirea: ARTIX DEVELOPMENT - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 7011 - dezvoltare      Comerțului de pe lângă                     - sediul social: București, str. Vârful Înalt nr. 13,
(promovare) imobiliară;                      Tribunalul București  - Cătălina Ilea           sectorul 1;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat       Grefier                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 722 -
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale   la Oficiul Registrului                   consultanță și furnizare de programe informative
a 10,00 RON fiecare;                       Comerțului de pe lângă                   (software);
  - durata de funcționare: nelimitată;              Tribunalul București  - Topologeanu
                                                                 - activitatea principală: cod CAEN 7222 -
  - cod unic de înregistrare: 22481541;                          Cristina
                                                               consultanță și furnizare de alte produse software;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           În baza cererii nr. 383244 din data de 31.08.2007 și      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
J 40/18194/2007.                        a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
   (20/243.156)                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     a 10,00 RON fiecare;
  10                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007
  - durata de funcționare: nelimitată;              - administrator persoană fizică: Bitu Elena Daniela,          Societatea Comercială
  - cod unic de înregistrare: 22483003;            cod numeric personal 2810521170141, data numirii            SIMA TRANS SERVICES - S.R.L.
  - număr de ordine în registrul comerțului:         21.08.2007, durata mandatului nelimitată;                    București
J 40/18197/2007.                         - denumire: SLY MEDIA GROUP - S.R.L.;
   (23/243.159)                         - sediul social: București, Str. Frunzișului nr. 9-11,           MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                sectorul 4;
       Societatea Comercială                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 744 -
     EXPRES PRIMEX COM - S.R.L.              publicitate;                                 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
          București                   - activitatea principală: 7440 - publicitate;
                                                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17841
                                 - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale      din data de 28 septembrie 2007
                                a 10,00 RON fiecare;                       Judecător delegat
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI               - durata de funcționare: nelimitată;             la Oficiul Registrului
                                 - cod unic de înregistrare: 22483089;             Comerțului de pe lângă
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17900              - număr de ordine în registrul comerțului:          Tribunalul București  - Cătălina Ilea
                                J 40/18199/2007.                         Grefier
       din 28 septembrie 2007
                                  (25/243.161)                        la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                                                      Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                         Societatea Comercială                Tribunalul București  - Topologeanu
  Comerțului de pe lângă                                                                Cristina
                                   ASBT & GS IMPORT AUTO - S.R.L.
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea
  Grefier                                    București                   În baza cererii nr. 416182 din data de 27.09.2007 și
  la Oficiul Registrului                                                  a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Comerțului de pe lângă                            MINISTERUL JUSTIȚIEI             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Tribunalul București  - Topologeanu                                           București a dispus autorizarea și înregistrarea
              Cristina                                             societății comerciale cu următoarele date:
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                                                - fondatori:
  În baza cererii nr. 383246 din data de 31.08.2007 și
                                                                1. Mălureanu Doru, asociat, cod numeric personal
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17902
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                    1670809044489, aport la capital 990,00 RON, data
București a dispus autorizarea și înregistrarea            din data de 28 septembrie 2007            vărsării aportului 26.09.2007, echivalentul a 99 părți
societății comerciale cu următoarele date:                                          sociale, reprezentând 99 % din capitalul social total,
                                 Judecător delegat
  - fondator: Chen Zhenzhen, asociat unic, aport la                                    cota de participare la beneficii/pierderi de 99 %,
                                 la Oficiul Registrului
capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului                                        domiciliat în București, bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, sc.
                                 Comerțului de pe lângă                   A, et. 1, ap. 6, sectorul 1;
27.08.2007, echivalând cu 200 părți sociale,           Tribunalul București  - Cătălina Ilea
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de                                       2. Mălureanu Elena-Simona, asociat, cod numeric
                                 Grefier                          personal 2740929044436, aport la capital 10,00 RON,
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat
                                 la Oficiul Registrului                   data vărsării aportului 26.09.2007, echivalentul unei
în China, localitatea Fujian;
                                 Comerțului de pe lângă                   părți sociale, reprezentând 1 % din capitalul social
  - administrator persoană fizică: Chen Zhenzhen,
data numirii 23.08.2007, durata mandatului nelimitată;      Tribunalul București  - Topologeanu            total, cota de participare la beneficii/pierderi de 1 %,
  - denumirea: EXPRES PRIMEX COM - S.R.L.;                        Cristina             domiciliat în București, bd. Timișoara nr. 12, bl. IIMI12,
  - sediul social: București, Str. Vigoniei nr. 2A, bl. 1,    În baza cererii nr. 406546 din data de 20.09.2007 și   sc. 1, et. 4, ap. 35, sectorul 6;
sc. 1, et. 5 ap. 22, camera 3, sectorul 5;           a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       - administrator persoană fizică: Mălureanu Elena-
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 -    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Simona, cod numeric personal 2740929044436, data
comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât                                     numirii 26.09.2007, durata mandatului nelimitată,
                                București a dispus autorizarea și înregistrarea
cele alimentare;                                                       având puteri depline;
                                societății comerciale cu următoarele date:
  - activitatea principală: cod CAEN 5142 - comerț cu                                     - denumire: SIMA TRANS SERVICES - S.R.L.;
                                  - fondatori:
ridicata cu îmbrăcăminte și încălțăminte;                                            - sediul social: București, str. Dem. I. Dobrescu nr.
  - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat       1. Baltoș Gheorghe, asociat, cod numeric personal
                                                               15, sc. B, et. 5, ap. 30, sectorul 1;
integral; capitalul social este divizat în 200 părți sociale  1610710211665, aport la capital 100,00 RON, data
                                                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 632 -
a 10,00 RON fiecare;                      vărsării aportului 5.09.2007, echivalentul a 10 părți     alte activități anexe transporturilor;
  - durata de funcționare: nelimitată;            sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,      - activitatea principală: 6321 - alte activități anexe
  - cod unic de înregistrare: 22483127;           cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      transporturilor terestre;
  - număr de ordine în registrul comerțului:         domiciliat în București, calea Vitan nr. 104, bl. V42A,     - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
J 40/18198/2007.                        sc. 1, et. 6, ap. 21, sectorul 3;               integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale
   (24/243.160)                         2. Ianculescu Cristian, asociat, cod numeric       a 10,00 RON fiecare;
                                personal 1741017434520, aport la capital 40,00 RON,       - durata de funcționare: nelimitată;
       Societatea Comercială              data vărsării aportului 5.09.2007, echivalentul a 4 părți    - cod unic de înregistrare: 22482997;
      SLY MEDIA GROUP - S.R.L.              sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,      - număr de ordine în registrul comerțului:
          București                 cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,      J 40/18201/2007.
                                domiciliat în București, str. Vlăhița nr. 3, bl. PM18, sc.     (27/243.163)
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             C, ap. 94, sectorul 3;
                                  3. Papanicoglu Edmond, asociat, cod numeric               Societatea Comercială
                                personal 1570513400335, aport la capital 60,00 RON,             ENERGY CLEAN - S.R.L.
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                data vărsării aportului 5.09.2007, echivalentul a 6 părți             București
   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17901            sociale, reprezentând 30 % din capitalul social total,
                                cota de participare la beneficii/pierderi de 30 %,               MINISTERUL JUSTIȚIEI
    din data de 28 septembrie 2007
                                domiciliat în București, șos. Sălaj nr. 265, bl. 2B, sc. 1,
  Judecător delegat                      et. 8, ap. 51, sectorul 5;
  la Oficiul Registrului                                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                  - administrator persoană fizică: Baltoș Gheorghe,
  Comerțului de pe lângă                   cod numeric personal 1610710211665, data numirii
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea                                             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17894
                                5.09.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  Grefier                           depline;                               din data de 28 septembrie 2007
  la Oficiul Registrului                     - denumire: ASBT & GS IMPORT AUTO - S.R.L.;
  Comerțului de pe lângă                                                    Judecător delegat
                                  - sediul social: București, bd. Basarabia nr. 256, et.    la Oficiul Registrului
  Tribunalul București  - Topologeanu
                                1, sectorul 3;                          Comerțului de pe lângă
              Cristina
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 501 -     Tribunalul București  - Cătălina Ilea
  În baza cererii nr. 373746 din data de 23.08.2007 și    comerț cu autovehicule;                     Grefier
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - activitatea principală: 5010 - comerț cu          la Oficiul Registrului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     autovehicule (import-export);                  Comerțului de pe lângă
București a dispus autorizarea și înregistrarea                                         Tribunalul București  - Topologeanu
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
societății comerciale cu următoarele date:                                                        Cristina
                                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - fondator: Bitu Elena Daniela, asociat unic, cod
numeric personal 2810521170141, aport la capital        a 10,00 RON fiecare;                       În baza cererii nr. 417314 din data de 27.09.2007 și
500,00 RON, data vărsării aportului 22.08.2007,          - durata de funcționare: nelimitată;           a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
echivalentul a 50 părți sociale, reprezentând 100 % din      - cod unic de înregistrare: 22483054;           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
capitalul social total, cota de participare la           - număr de ordine în registrul comerțului:        București a dispus autorizarea și înregistrarea
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în București,     J 40/18200/2007.                       societății comerciale cu următoarele date:
str. Șoimuș nr. 52, sectorul 4;                   (26/243.162)                        - fondatori:
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007                                    11
  1. Cotea Constantin-Răzvan, asociat, cod numeric              Societatea Comercială              100 %, domiciliat în București, str. Covasna nr. 21, bl.
personal 187032335601, aport la capital 100,00 RON,              OUTSIGHT MEDIA - S.R.L.             F2, sc. 1, ap. 3, sectorul 4;
data vărsării aportului 27.09.2007, echivalentul a 10                București                   - administrator persoană fizică: Ratala Nicolae, cod
părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social                                     numeric personal 1610530400095, data numirii
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,                                   17.09.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
domiciliat în București, str. Prevederii nr. 21, bl. G15,                                   depline;
sc. 4, et. 2, ap. 118, sectorul 3;                                                 - denumire: NIDAN CREATIV - S.R.L.;
  2. Glăvan Valeriu, asociat, cod numeric personal               TRIBUNALUL BUCUREȘTI               - sediul social: București, str. Covasna nr. 21, bl. F2,
1820512340431, aport la capital 100,00 RON, data                                        sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 4;
vărsării aportului 27.09.2007, echivalentul a 10 părți         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17903              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 748 -
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,          din data de 28 septembrie 2007            alte activități de servicii prestate în principal
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,                                       întreprinderilor;
domiciliat în Alexandria, str. București nr. 73, bl. d, sc.     Judecător delegat
                                                                  - activitatea principală: 7487 - alte activități de
A, et. 1, ap. 5, județul Teleorman;                 la Oficiul Registrului                   servicii prestate în principal întreprinderilor;
  - administrator persoană fizică:                Comerțului de pe lângă                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Cotea Constantin-Răzvan, cod numeric personal          Tribunalul București  - Cătălina Ilea           integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
187032335601, data numirii 25.09.2007, durata            Grefier                          a 10,00 RON fiecare;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            la Oficiul Registrului                     - durata de funcționare: nelimitată;
  - denumire: ENERGY CLEAN - S.R.L.;               Comerțului de pe lângă                     - cod unic de înregistrare: 22483100;
  - sediul social: București, Str. Prevederii nr. 21, bl.     Tribunalul București  - Topologeanu              - număr de ordine în registrul comerțului:
G15, sc. D, et. 2, ap. 118, sectorul 3;                           Cristina             J 40/18205/2007.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 747 -       În baza cererii nr. 416295 din data de 27.09.2007 și      (31/243.167)
activități de întreținere și curățare a clădirilor;       a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - activitatea principală: 7470 - activități de întreținere  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           Societatea Comercială
și curățare a clădirilor;                    București a dispus autorizarea și înregistrarea             NOVA TRANSMEDIA - S.R.L.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       societății comerciale cu următoarele date:                    București
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale     - fondator: Panaitescu Maria Mădălina, asociat unic,
a 10,00 RON fiecare;                       cod numeric personal 2831030035286, aport la capital              MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - durata de funcționare: nelimitată;             200,00 RON, data vărsării aportului 27.09.2007,
  - cod unic de înregistrare: 22483070;            echivalentul a 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                                 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 capitalul social total, cota de participare la
J 40/18202/2007.                         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Pitești, Bd.
   (28/243.164)                                                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17895
                                 Petrochimiștilor, bl. B1, sc F, et. 3, ap. 15, județul
                                 Argeș;                                din data de 28 septembrie 2007
        Societatea Comercială
                                   - administrator persoană fizică: Panaitescu Maria      Judecător delegat
       DOTI LOGISERV - S.R.L.               Mădălina, cod numeric personal 2831030035286, data        la Oficiul Registrului
           București                  numirii 25.09.2007, durata mandatului nelimitată,        Comerțului de pe lângă
                                 având puteri depline;                      Tribunalul București  - Cătălina Ilea
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                - denumire: OUTSIGHT MEDIA - S.R.L.;             Grefier
                                   - sediul social: București, șos. Pantelimon nr. 357,     la Oficiul Registrului
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI              bl. 1, sc. A, et. 5, ap. 19, sectorul 2;             Comerțului de pe lângă
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 744 -     Tribunalul București  - Topologeanu
   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17892             publicitate;                                       Cristina
                                   - activitatea principală: 7440 - publicitate;
    din data de 28 septembrie 2007                                               În baza cererii nr. 417329 din data de 27.09.2007 și
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                                                a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Judecător delegat                       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  la Oficiul Registrului                    a 10,00 RON fiecare;
                                                                București a dispus autorizarea și înregistrarea
  Comerțului de pe lângă                      - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                societății comerciale cu următoarele date:
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea              - cod unic de înregistrare: 22483046;
  Grefier                                                             - fondatori:
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
  la Oficiul Registrului                                                     1. Savu Emanoil-Gabriel, asociat, cod numeric
                                 J 40/18204/2007.
  Comerțului de pe lângă                                                   personal 1570710400190, aport la capital 100,00
                                    (30/243.166)                      RON, data vărsării aportului 18.09.2007, echivalentul a
  Tribunalul București  - Topologeanu
              Cristina                                              10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                        Societatea Comercială
                                                                total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  În baza cererii nr. 417141 din data de 27.09.2007 și            NIDAN CREATIV - S.R.L.
                                                                domiciliat în București, bd. Ion Mihalache nr. 127, bl. 6,
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                 București                sc. B, ap. 61, sectorul 1;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                       2. Țuca Daniela, asociat, cod numeric personal
București a dispus autorizarea și înregistrarea                  MINISTERUL JUSTIȚIEI             2610824400085, aport la capital 100,00 RON, data
societății comerciale cu următoarele date:                                           vărsării aportului 18.09.2007, echivalentul a 10 părți
  - fondator: Gheorghiu Vlad-Dragoș, asociat unic,                                      sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
cod numeric personal 1781216441521, aport la capital                                      cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
200,00 RON, data vărsării aportului 26.09.2007,                                        domiciliată în București, șos. Mihai Bravu nr. 110, bl.
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17898
echivalentul a 20 părți sociale, reprezentând 100 % din                                    D2, sc. 2, et. 3, ap. 39, sectorul 2;
capitalul social total, cota de participare la              din data de 28 septembrie 2007              - administratori persoane fizice:
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în București, str.     Judecător delegat                       1. Savu Emanoil-Gabriel, cod numeric personal
Adrian nr. 18, sectorul 5;                                                   1570710400190, data numirii 12.09.2007, durata
                                  la Oficiul Registrului
  - administrator persoană fizică: Tudor Benedict, cod                                    mandatului nelimitată;
                                  Comerțului de pe lângă
numeric personal 1700409451512, domiciliat în                                           2. Țuca Daniela, cod numeric personal
                                  Tribunalul București  - Cătălina Ilea
București, str. Adrian nr. 18, sectorul 5, durata                                       2610824400085, data numirii 12.09.2007, durata
                                  Grefier
mandatului nelimitată, având puteri depline;                                          mandatului nelimitată;
                                  la Oficiul Registrului
  - denumire: DOTI LOGISERV - S.R.L.;                                               - denumire: NOVA TRANSMEDIA - S.R.L.;
                                  Comerțului de pe lângă
  - sediul social: București, str. Adrian nr. 18, sectorul                                    - sediul social: București, bd. Ion Mihalache nr. 127,
                                  Tribunalul București  - Topologeanu
5;                                                               bl. 6, sc. B, et. 8, ap. 61, sectorul 1;
                                               Cristina
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 744 -                                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 744 -
publicitate;                            În baza cererii nr. 416875 din data de 27.09.2007 și    publicitate;
  - activitatea principală: 7440 - publicitate;         a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       - activitatea principală: 7440 - publicitate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   București a dispus autorizarea și înregistrarea        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a 10,00 RON fiecare;                       societății comerciale cu următoarele date:          a 10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - fondator: Ratala Nicolae, asociat unic, cod numeric     - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22483143;             personal 1610530400095, aport la capital 200,00          - cod unic de înregistrare: 22483020;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          RON, data vărsării aportului 19.09.2007, echivalentul a      - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/18203/2007.                         20 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul      J 40/18206/2007.
   (29/243.165)                        social total, cota de participare la beneficii/pierderi de     (32/243.168)
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007
      Societatea Comercială               București a dispus autorizarea și înregistrarea          - cod unic de înregistrare: 22483097;
    ARCELAND LAKE DREAM - S.R.L.              societății comerciale cu următoarele date:            - număr de ordine în registrul comerțului:
         București                    - fondator: Nicolae Petru-Viorel, asociat unic, cod     J 40/18209/2007.
                                numeric personal 1830213410127, aport la capital          (35/243.171)
                                200,00 RON, data vărsării aportului 25.09.2007,
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %             Societatea Comercială
                                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    I STUDIO BEST PHOTOGRAPHY - S.R.L.
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI              pierderi de 100 %, domiciliat în municipiul București,              București
                                șos. Colentina nr. 8, b l. 5, sc. A, et. 7, ap. 31, sectorul
   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17899            2;
                                                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
    din data de 28 septembrie 2007              - administrator persoană fizică: Nicolae Petru-
                                Viorel, cod numeric personal 1830213410127, data
  Judecător delegat                      numirii 24.09.2007, durata mandatului nelimitată,               TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  la Oficiul Registrului                   având puteri depline;
  Comerțului de pe lângă                     - denumire: ADELINE & GEO SERV - S.R.L.;              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17893
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea             - sediul social: București, șos. Colentina nr. 8, b l. 5,         din 28 septembrie 2007
  Grefier                           sc. A, et. 7, ap. 31, sectorul 2;
  la Oficiul Registrului                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                                                    la Oficiul Registrului
                                comerț cu amănuntul în magazine specializate cu alte
  Tribunalul București  - Topologeanu                                             Comerțului de pe lângă
                                produse neclasificate în altă parte;
                                                                 Tribunalul București  - Cătălina Ilea
              Cristina               - activitatea principală: cod 5242 - comerț cu
                                                                 Grefier
  În baza cererii nr. 416709 din data de 27.09.2007 și    amănuntul cu îmbrăcăminte;
                                                                 la Oficiul Registrului
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Comerțului de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Tribunalul București  - Topologeanu
București a dispus autorizarea și înregistrarea        a 10,00 RON fiecare;                                    Cristina
societății comerciale cu următoarele date:            - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 22483038;             În baza cererii nr. 416990 din data de 27.09.2007 și
  - fondatori:                                                       a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  1. Christos Mouroutis, asociat, aport la capital                                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                J 40/18208/2007.
990,00 RON, data vărsării aportului 12.09.2007,                                        București a dispus autorizarea și înregistrarea
echivalentul a 99 părți sociale, reprezentând 99 % din       (34/243.170)
                                                               societății comerciale cu următoarele date:
capitalul social total, cota de participare la                                          - fondatori:
                                      Societatea Comercială
beneficii/pierderi de 99 %, domiciliat în Bulgaria,                                       1. Sandu Anca-Elena, asociat, cod numeric
localitatea Sofia, str. William Gladstone nr. 39, 1000;         BIHOR DEVELOPMENTS - S.R.L.
                                                               personal 2770907390672, aport la capital 190,00
  2. XS CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL                    București                  RON, data vărsării aportului 27.09.2007, echivalând cu
SERVICES LTD, aport la capital 10,00 RON, data                                        19 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social
vărsării aportului 12.09.2007, echivalentul unei părți             MINISTERUL JUSTIȚIEI             total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 95 %,
sociale, reprezentând 1 % din capitalul social total,                                     domiciliată în localitatea Focșani, Str. Plevnei nr. 4, bl.
cota de participare la beneficii/pierderi de 1 %, cu                                     B5, et. 5, ap. 65, județul Vrancea;
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
sediul în Cipru, localitatea Nicosia, Temistokli Dervi                                      2. Bugan Ela Camelia, asociat, cod numeric
Avenue nr. 48, Clădirea Athienitis Centenial, et. 3, ap.                                   personal 2740804154202, aport la capital 10,00 RON,
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17885            data vărsării aportului 27.09.2007, echivalând cu o
305;
  - administratori persoane fizice:                    din 28 septembrie 2007              parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social
  1. Christos Mouroutis, data numirii 12.09.2007,                                      total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 5 %,
                                 Judecător delegat
durata mandatului nelimitată;                                                 domiciliată în municipiul București, str. Nadeș nr. 46G,
                                 la Oficiul Registrului                   sectorul 1;
  2. George Xydas, domiciliat în Cipru, localitatae       Comerțului de pe lângă                     - administrator persoană fizică: Sandu Anca-Elena,
Nicosia, Themistokli Dervi Avenue nr. 48, Clădirea        Tribunalul București  - Cătălina Ilea           cod numeric personal 2770907390672, data numirii
Athienitis Centenial, et. 3, ap. 305, 1066 , durata        Grefier                           25.09.2007, durata mandatului nelimitată, director
mandatului nelimitată;                      la Oficiul Registrului                   general;
  - denumire: ARCELAND LAKE DREAM - S.R.L.;           Comerțului de pe lângă                     - denumire: I STUDIO BEST PHOTOGRAPHY -
  - sediul social: București, str. Av. Mircea Zorileanu     Tribunalul București  - Topologeanu            S.R.L.;
nr. 18, et. 3, Biroul nr. 3;                                Cristina               - sediul social: București, str. Brăilița nr. 7, bl. D9A,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -                                   sc. 1, et. 4, ap. 65, sectorul 3;
                                  În baza cererii nr. 416396 din data de 27.09.2007 și
activități imobiliare cu bunuri proprii;                                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 804 -
                                a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - activitatea principală: 7011 - dezvoltare                                        alte forme de învățământ;
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(promovare) imobiliară;                                                     - activitatea principală: cod 8042 - alte forme de
                                București a dispus autorizarea și înregistrarea
  - capitalul social subscris: 1000,00 RON, vărsat                                     învățământ (cursuri artă fotografică etc.);
                                societății comerciale cu următoarele date:
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                  - fondatori:
a 10,00 RON fiecare;                                                     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                  1. Societatea CRESSIDA CORP, aport la capital
  - durata de funcționare: nelimitată;                                           a 10,00 RON fiecare;
                                100,00 RON, data vărsării aportului 25.09.2007,
  - cod unic de înregistrare: 22483011;                                            - durata de funcționare: nelimitată;
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                          - cod unic de înregistrare: 22483062;
                                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
J 40/18207/2007.                                                         - număr de ordine în registrul comerțului:
                                pierderi de 50 %, cu sediul în Liberia, Monrovia, str.     J 40/18210/2007.
   (33/243.169)                       Broad nr. 80;
                                                                  (36/243.172)
                                  2. UNIVERSAL CORPORATION - S.A., aport la
       Societatea Comercială               capital 100,00 RON, data vărsării aportului 25.09.2007,
     ADELINE & GEO SERV - S.R.L.                                                   Societatea Comercială
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din         ECO PEIN CONSTRUCTION - S.R.L.
          București                  capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                                                        București
                                pierderi de 50 %, cu sediul în Insulele Marshall, Trust
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Company Complex, Ajeltake St., Ajeltake Island,
                                Majuro MH 9696;                                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  - administratori persoane fizice:
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                  1. Antonios - Stamos Faraklas, până la data de               TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                24.09.2011, domiciliat în Grecia, P. Faliro, Str. Amfitritis
   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17904
                                nr. 57, durata mandatului 4 ani;                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17919
       din 28 septembrie 2007                2. Dionysios Fotakias, până la data de 24.09.2011,
                                                                      din 28 septembrie 2007
                                domiciliat în Grecia, Atena, P. Psyhiko, str. Ersis nr. 24,
  Judecător delegat
                                1545 , durata mandatului 4 ani;                  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                                                    la Oficiul Registrului
                                  - denumire: BIHOR DEVELOPMENTS - S.R.L.;
  Comerțului de pe lângă                                                    Comerțului de pe lângă
                                  - sediul social: București, Str. Frigului nr. 18, C3,
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea                                            Tribunalul București  - Cătălina Ilea
                                camera AP1, sectorul 4;
  Grefier                                                            Grefier
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
  la Oficiul Registrului                                                    la Oficiul Registrului
                                construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
  Comerțului de pe lângă                                                    Comerțului de pe lângă
                                  - activitatea principală: cod 4521 - construcții de
  Tribunalul București  - Topologeanu                                             Tribunalul București  - Topologeanu
                                clădiri și lucrări de geniu;
              Cristina                                                           Cristina
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  În baza cererii nr. 416282 din data de 27.09.2007 și    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    În baza cererii nr. 417395 din data de 27.09.2007 și
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      a 10,00 RON fiecare;                      a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - durata de funcționare: nelimitată;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007                                    13
București a dispus autorizarea și înregistrarea             Societatea Comercială                 - fondatori:
societății comerciale cu următoarele date:             SEVER & CAROL PREST COM - S.R.L.               1. Obreshkova Penka Koleva, asociat, cod numeric
  - fondator: Tasos Demetriou, asociat unic, aport la             București                   personal 6104275335, aport la capital 140,00 RON,
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 21.09.2007,                                   data vărsării aportului 12.09.2007, echivalând cu 14
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %                                      părți sociale, reprezentând 70 % din capitalul social
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și                                 total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 70 %,
pierderi de 100 %, domiciliat în Cipru, Antistaseos,                                     domiciliată în Bulgaria, Ruse, str. Tulcea nr. 1;
                                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI               2. Marinova Tanya, asociat, cod numeric personal
Latsia, Nicosia nr. 3;
  - administrator persoană fizică: Tasos Demetriou,                                     6707108858, aport la capital 60,00 RON, data vărsării
                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17920
data numirii 21.09.2007, durata mandatului 4 ani până                                    aportului 12.09.2007, echivalând cu 6 părți sociale,
la data de 21.09.2011;                           din 28 septembrie 2007              reprezentând 30 % din capitalul social total, cotă de
  - denumire: ECO PEIN CONSTRUCTION - S.R.L.;          Judecător delegat                      participare la beneficii și pierderi de 30 %, domiciliată
  - sediul social: București, bd. Gen. Gheorghe         la Oficiul Registrului                   în Bulgaria, Sofia, Cart. Nadejda - 5, bl. 536, sc. A, et.
Magheru nr. 7, et. 2, camera 219, sectorul 1;          Comerțului de pe lângă                   2, ap. 5;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -     Tribunalul București  - Cătălina Ilea             - administrator persoană fizică: Marinov Atanas
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;   Grefier                           Dimov, cod numeric personal 6601169045, domiciliat
  - activitatea principală: cod 4521 - construcții de      la Oficiul Registrului                   în Bulgaria, Sofia, Nadejda 5, bl. 536, sc. A, ap. 5,
                                 Comerțului de pe lângă                   durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
clădiri și lucrări de geniu;
                                 Tribunalul București  - Topologeanu              - denumire: MARKAM MODEL FASHION - S.R.L.;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                             Cristina               - sediul social: București, Drumul Taberei nr. 91, bl.
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                               R2, sc. A, et. 2, ap. 12, sectorul 6;
a 10,00 RON fiecare;                       În baza cererii nr. 417383 din data de 27.09.2007 și
                                                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -
  - durata de funcționare: nelimitată;            a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                                               comerț cu amănuntul în magazine specializate cu alte
  - cod unic de înregistrare: 22483836;           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                               produse neclasificate în altă parte;
  - număr de ordine în registrul comerțului:         București a dispus autorizarea și înregistrarea
                                                                - activitatea principală: cod 5242 - comerț cu
J 40/18211/2007                        societății comerciale cu următoarele date:
                                 - fondatori:                        amănuntul cu îmbrăcăminte;
   (37/243.173)                                                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 1. Antonescu Georgeta, asociat, cod numeric
                               personal 2750831411515, aport la capital 180,00 RON,      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
       Societatea Comercială
                               data vărsării aportului 25.09.2007, echivalând cu 18      a 10,00 RON fiecare;
      KEFALOS TRAVEL - S.R.L.                                               - durata de funcționare: nelimitată;
                               părți sociale, reprezentând 90 % din capitalul social
          București                                                  - cod unic de înregistrare: 22483909;
                               total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 90 %,
                               domiciliată în municipiul București, intrarea Grigore       - număr de ordine în registrul comerțului:
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Gănescu nr. 16, sectorul 3;                  J 40/18214/2007.
                                 2. Dobrovoscha Petre, asociat, cod numeric           (40/243.176)
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                               personal 1651103400184, aport la capital 20,00 RON,
                               data vărsării aportului 25.09.2007, echivalând cu 2            Societatea Comercială
   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17845            părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social         ALGEOPAL INVESTMENTS - S.R.L.
                               total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 10 %,          București
       din 28 septembrie 2007              domiciliat în municipiul București, intrarea Grigore
  Judecător delegat                     Gănescu nr. 16, sectorul 3;
                                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
  la Oficiul Registrului                     - administrator persoană fizică: Antonescu
                               Georgeta, cod numeric personal 2750831411515, data
  Comerțului de pe lângă
                               numirii 25.09.2007, durata mandatului nelimitată,               TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea
                               având puteri depline;
  Grefier                                                              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17918
                                 - denumire: SEVER & CAROL PREST COM -
  la Oficiul Registrului
                               S.R.L.;                                   din 28 septembrie 2007
  Comerțului de pe lângă                     - sediul social: București, intrarea Grigore Gănescu
  Tribunalul București  - Topologeanu            nr. 12, sectorul 3;                        Judecător delegat
              Cristina               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 553 -     la Oficiul Registrului
                               restaurante;                           Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 416195 din data de 27.09.2007 și
                                 - activitatea principală: cod 5530 - restaurante;       Tribunalul București  - Cătălina Ilea
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Grefier
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    la Oficiul Registrului
București a dispus autorizarea și înregistrarea
                               a 10,00 RON fiecare;                       Comerțului de pe lângă
societății comerciale cu următoarele date:
                                 - durata de funcționare: nelimitată;             Tribunalul București  - Topologeanu
  - fondator: Ivopol Andrei-Dragomir, asociat unic, cod
                                 - cod unic de înregistrare: 22483887;                         Cristina
numeric personal 1571218400128, aport la capital
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:          În baza cererii nr. 417488 din data de 27.09.2007 și
200,00 RON, data vărsării aportului 25.09.2007,
                               J 40/18213/2007.
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %                                      a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                  (39/243.175)                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
pierderi de 100 %, domiciliat în municipiul București,                                    București a dispus autorizarea și înregistrarea
                                     Societatea Comercială
bd. Râmnicu Sărat nr. 15, bl. 20F, sc. 1, et. 9, ap. 25,                                   societății comerciale cu următoarele date:
                                   MARKAM MODEL FASHION - S.R.L.
sectorul 3;                                                           - fondator: Fotiou Georgios, asociat unic, aport la
                                        București                   capital 200,00 RON, data vărsării aportului 24.09.2007,
  - administrator persoană fizică: Ivopol Andrei-
Dragomir, cod numeric personal 1571218400128, data                                      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
numirii 25.09.2007, durata mandatului nelimitată,
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI             capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                                               pierderi de 100 %, domiciliat în Cipru, localitatea
având puteri depline;
                                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI              Strovolos, str. Nisirios nr. 6;
  - denumire: KEFALOS TRAVEL - S.R.L.;
                                                                - administrator persoană fizică: Fotiou Georgios,
  - sediul social: București, bd. Râmnicu Sărat nr. 15,
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17922             data numirii 24.09.2007, durata mandatului 4 ani până
bl. 20F, sc. 1, et. 9, ap. 25, sectorul 3;
                                                               la data de 24.09.2011;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 633 -          din 28 septembrie 2007
                                                                - denumire: ALGEOPAL INVESTMENTS - S.R.L.;
activități ale agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor;    Judecător delegat                       - sediul social: București, str. Siret nr. 95, parter,
activități de asistență turistică neclasificate în altă     la Oficiul Registrului                   camera 14, sectorul 1;
parte;                              Comerțului de pe lângă                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -
  - activitatea principală: cod 6330 - activități ale     Tribunalul București  - Cătălina Ilea           activități imobiliare cu bunuri proprii;
agențiilor de voiaj și ale turoperatorilor; activități de    Grefier                            - activitatea principală: cod 7011 - dezvoltare
asistență turistică neclasificate în altă parte;         la Oficiul Registrului                   (promovare) imobiliară;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       Comerțului de pe lângă                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Tribunalul București  - Topologeanu            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a 10,00 RON fiecare;                                   Cristina              a 10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;             În baza cererii nr. 396337 din data de 12.09.2007 și      - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22483879;           a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       - cod unic de înregistrare: 22483844;
  - număr de ordine în registrul comerțului:        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/18212/2007.                       București a dispus autorizarea și înregistrarea        J 40/18215/2007.
   (38/243.174)                      societății comerciale cu următoarele date:             (41/243.177)
  14                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007
        Societatea Comercială                1. Neagu Silvius, asociat, cod numeric personal       - durata de funcționare: nelimitată;
       TIENDA VIVARO - S.R.L.              1810728134222, aport la capital 250,00 RON, data         - cod unic de înregistrare: 22483860;
           București                 vărsării aportului 24.09.2007, echivalând cu 25 părți      - număr de ordine în registrul comerțului:
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,    J 40/18218/2007.
                                cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,       (44/243.180)
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                domiciliat în municipiul București, aleea Sinaia nr. 20,
                                bl. 84B, sc. A, et. 7, ap. 46, sectorul 2;                Societatea Comercială
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                2. Alexandru Ciprian-Octavian, asociat, cod           LAUR MEDIA CONSULTING - S.R.L.
                                numeric personal 1810126297261, aport la capital                București
   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17917            250,00 RON, data vărsării aportului 24.09.2007,
                                echivalând cu 25 părți sociale, reprezentând 50 % din
       din 28 septembrie 2007                                                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
  Judecător delegat                      pierderi de 50 %, domiciliat în municipiul București, str.
  la Oficiul Registrului                   Turnu Măgurele nr. 19, bl. S1, sc. 2, et. 8, ap. 558,             TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Comerțului de pe lângă                   sectorul 4;
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea             - administratori persoane fizice:                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17929
  Grefier                             1. Neagu Silvius, cod numeric personal                 din 28 septembrie 2007
  la Oficiul Registrului                   1810728134222, data numirii 24.09.2007, durata
  Comerțului de pe lângă                   mandatului 2 ani până la data de 24.09.2009;           Judecător delegat
  Tribunalul București  - Topologeanu              2. Alexandru Ciprian-Octavian, cod numeric          la Oficiul Registrului
                                                                Comerțului de pe lângă
              Cristina              personal 1810126297261, data numirii 24.09.2007,
                                                                Tribunalul București  - Cătălina Ilea
  În baza cererii nr. 417517 din data de 27.09.2007 și    durata mandatului 2 ani până la data de 24.09.2009;
                                                                Grefier
                                  - denumire: GLOBIFY - S.R.L.;
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                      la Oficiul Registrului
                                  - sediul social: București, aleea Sinaia nr. 20, bl.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                      Comerțului de pe lângă
                                84B, sc. A, et. 7, ap. 46, sectorul 2;              Tribunalul București  - Topologeanu
București a dispus autorizarea și înregistrarea
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -                 Cristina
societății comerciale cu următoarele date:
                                activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
  - fondatori:                                                         În baza cererii nr. 400699 din data de 17.09.2007 și
                                consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de
  1. Damaschin Vasile, asociat, cod numeric personal                                    a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și
1640927400274, aport la capital 100,00 RON, data                                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                management;
vărsării aportului 27.09.2007, echivalând cu 10 părți                                    București a dispus autorizarea și înregistrarea
                                  - activitatea principală: cod 7414 - activități de
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,                                    societății comerciale cu următoarele date:
                                consultanță pentru afaceri și management;
cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,                                      - fondatori:
                                  - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat
domiciliat în municipiul București, aleea Barajul                                        1. Gheorghe Laurențiu, asociat, cod numeric
                                integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale
Cucuteni nr. 2, bl. M4A, sc. 2, ap. 21, sectorul 3;                                     personal 1770828464523, aport la capital 180,00
                                a 10,00 RON fiecare;
  2. Damaschin Victoria, asociat, cod numeric                                       RON, data vărsării aportului 5.09.2007, echivalând cu
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
personal 2680331434515, aport la capital 100,00                                       18 părți sociale, reprezentând 90 % din capitalul social
                                  - cod unic de înregistrare: 22483852;
RON, data vărsării aportului 27.09.2007, echivalând cu                                    total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 90 %,
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social                                   domiciliat în municipiul București, str. Valea Roșie nr. 4,
                                J 40/18217/2007.                       bl. 61, sc. D, et. 3, ap. 55, sectorul 6;
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
                                   (43/243.179)                        2. Fișcă Stana, asociat, cod numeric personal
domiciliată în municipiul București, aleea Barajul
Cucuteni nr. 2, bl. M4A, sc. 2, ap. 21, sectorul 3;                                     2570810400292, aport la capital 20,00 RON, data
                                       Societatea Comercială             vărsării aportului 5.09.2007, echivalând cu 2 părți
  - administrator persoană fizică: Damaschin Vasile,
                                       MIRIAM TEAM - S.R.L.              sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total,
cod numeric personal 1640927400274, data numirii
                                          București                cotă de participare la beneficii și pierderi de 10 %,
12.09.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
depline;                                                           domiciliată în municipiul București, str. Valea Roșie nr.
                                                               4, bl. 61, sc. D, et. 3, ap. 55, sectorul 6;
  - denumire: TIENDA VIVARO - S.R.L.;                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                 - administrator persoană fizică: Gheorghe
  - sediul social: București, str. Barajul Cucuteni nr. 2,
                                                               Laurențiu, cod numeric personal 1770828464523, data
bl. M4A, sc. 2, ap. 21, sectorul 3;                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI             numirii 5.09.2007, durata mandatului nelimitată, având
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -                                   puteri depline;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17928              - denumire: LAUR MEDIA CONSULTING - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod 5211 - comerț cu                                        - sediul social: București, str. Valea Roșie nr. 4, bl.
amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare              din 28 septembrie 2007
                                                               61, sc. D, et. 3, ap. 55, sectorul 6;
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;       Judecător delegat                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        la Oficiul Registrului                   comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Comerțului de pe lângă                     - activitatea principală: cod 5211 - comerț cu
a 10,00 RON fiecare;                       Tribunalul București  - Cătălina Ilea           amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
  - durata de funcționare: nelimitată;             Grefier                          predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  - cod unic de înregistrare: 22483895;             la Oficiul Registrului                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - număr de ordine în registrul comerțului:          Comerțului de pe lângă                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
J 40/18216/2007.                         Tribunalul București  - Topologeanu            a 10,00 RON fiecare;
   (42/243.178)                                     Cristina               - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                 - cod unic de înregistrare: 22483917;
                                 În baza cererii nr. 417542 din data de 27.09.2007 și      - număr de ordine în registrul comerțului:
        Societatea Comercială
                                a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la     J 40/18219/2007.
         GLOBIFY - S.R.L.               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           București                                                   (45/243.181)
                                București a dispus autorizarea și înregistrarea
                                societății comerciale cu următoarele date:                Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - fondator: Bibac Marian, asociat unic, cod numeric        BUSINESS TECHNOLOGY - S.R.L.
                                personal 1670728463011, aport la capital 200,00                 București
                                RON, data vărsării aportului 27.09.2007, echivalând cu
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social
                                total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 100           MINISTERUL JUSTIȚIEI
   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17924
                                %, domiciliat în municipiul București, str. Munții
       din 28 septembrie 2007              Gurghiului nr. 24, sectorul 6;                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 - administrator persoană fizică: Bibac Marian, cod
  Judecător delegat
                                numeric personal 1670728463011, data numirii            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17916
  la Oficiul Registrului
                                26.09.2007, durata mandatului 4 ani până la data de
  Comerțului de pe lângă                                                         din 28 septembrie 2007
                                26.09.2011;
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea
                                 - denumire: MIRIAM TEAM - S.R.L.;               Judecător delegat
  Grefier                                                           la Oficiul Registrului
                                 - sediul social: București, Str. Mențiunii nr. 99-99B,
  la Oficiul Registrului                                                    Comerțului de pe lângă
                                sectorul 2;
  Comerțului de pe lângă                                                    Tribunalul București  - Cătălina Ilea
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 522 -
  Tribunalul București  - Topologeanu                                             Grefier
                                comerț cu amănuntul cu produse alimentare, băuturi și
              Cristina                                              la Oficiul Registrului
                                cu produse din tutun, în magazine specializate;
  În baza cererii nr. 416608 din data de 27.09.2007 și      - activitatea principală: cod 5227 - comerț cu        Comerțului de pe lângă
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      amănuntul, în magazine specializate, cu produse         Tribunalul București  - Topologeanu
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     alimentare;                                        Cristina
București a dispus autorizarea și înregistrarea          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        În baza cererii nr. 416703 din data de 27.09.2007 și
societății comerciale cu următoarele date:           integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - fondatori:                        a 10,00 RON fiecare;                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007                                    15
București a dispus autorizarea și înregistrarea          - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat      capital 1.000,00 RON, data vărsării aportului
societății comerciale cu următoarele date:           integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale  13.09.2007, echivalând cu 100 părți sociale,
  - fondatori:                        a 10,00 RON fiecare;                      reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
  1. Postolachi N. Cristian, asociat, cod numeric        - durata de funcționare: nelimitată;            participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliată
personal 1800419450029, aport la capital 190,00          - cod unic de înregistrare: 22483828;            în municipiul București, Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4,
RON, data vărsării aportului 27.09.2007, echivalând cu      - număr de ordine în registrul comerțului:         ap. 100, sectorul 3;
19 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social    J 40/18221/2007.                         - administrator persoană fizică: Postolache Adriana-
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 95 %,    (47/243.183)                       Cristina, cod numeric personal 2670314434514, data
domiciliat în municipiul București, bd. Iuliu Maniu nr. 65,                                  numirii 11.09.2007, durata mandatului nelimitată,
bl. 7P, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 6;                   Societatea Comercială              având puteri nelimitate - director general;
  2. Postolachi P. Alecsandra-Afrodita, asociat, cod           HOMEDECO TRADE - S.R.L.                - denumire: MAUNA TRAVEL - S.R.L.;
numeric personal 2520120400339, aport la capital                  București                   - sediul social: București, str. Armeniș nr. 4, bl. J1,
10,00 RON, data vărsării aportului 27.09.2007,                                        sc. B, et. 3, ap. 27, sectorul 3;
echivalând cu o parte socială, reprezentând 5 % din                                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 633 -
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și                                  activități ale agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor;
pierderi de 5 %, domiciliată în municipiul București, bd.                                   activități de asistență turistică neclasificate în altă
Iuliu Maniu nr. 65, bl. 7P, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 6;          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                                               parte;
  - administrator persoană fizică: Postolachi N.                                        - activitatea principală: cod 6330 - activități ale
Cristian, cod numeric personal 1800419450029, data           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17963
                                                               agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor; activități de
numirii 18.09.2007, durata mandatului nelimitată,               din 1 octombrie 2007              asistență turistică neclasificate în altă parte;
având puteri depline;                                                      - capitalul social subscris: 1000,00 RON, vărsat
  - denumire: BUSINESS TECHNOLOGY - S.R.L.;           Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului                   integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale
  - sediul social: București, bd. Iuliu Maniu nr. 65, bl.                                  a 10,00 RON fiecare;
7P, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 6;               Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul București  - Daniela Nițu             - durata de funcționare: nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 748 -                                     - cod unic de înregistrare: 22486409;
                                 Grefier
alte activități de servicii prestate în principal                                        - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 la Oficiul Registrului
întreprinderilor;                                                       J 40/18225/2007.
                                 Comerțului de pe lângă
  - activitatea principală: cod 7486 - activități ale
                                 Tribunalul București  - Topologeanu               (49/243.185)
centrelor de intermediere telefonică;
                                              Cristina
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                           Societatea Comercială
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    În baza cererii nr. 417997 din data de 28.09.2007 și
                                a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        GUVEN MEKANIK CONSTRUCT - S.R.L.
a 10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             București
  - cod unic de înregistrare: 22483925;           București a dispus autorizarea și înregistrarea
  - număr de ordine în registrul comerțului:         societății comerciale cu următoarele date:                   MINISTERUL JUSTIȚIEI
J 40/18220/2007.                          - fondator: Tudor Andrei Cristian, asociat unic, cod
   (46/243.182)                       numeric personal 1761229461521, aport la capital
                                                                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                200,00 RON, data vărsării aportului 28.09.2007,
       Societatea Comercială               echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
                                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17961
     ADVANCED ENVIRONMENTAL
                                pierderi de 100 %, domiciliat în municipiul București,            din 1 octombrie 2007
        SERVICES - S.R.L.
                                str. Floare Roșie nr. 4, bl. 54, sc. A, et. 4, ap. 17,
          București                                                   Judecător delegat
                                sectorul 6;
                                  - administrator persoană fizică: Tudor Andrei         la Oficiul Registrului
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Cristian, cod numeric personal 1761229461521, data        Comerțului de pe lângă
                                numirii 27.09.2007, durata mandatului nelimitată,         Tribunalul București  - Daniela Nițu
                                având puteri depline;                       Grefier
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                                               la Oficiul Registrului
                                  - denumire: HOMEDECO TRADE - S.R.L.;
                                  - sediul social: București, str. Floare Roșie nr. 4, bl.   Comerțului de pe lângă
   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 17860                                             Tribunalul București  - Topologeanu
                                54, sc. A, et. 4, ap. 17, sectorul 6;
       din 28 septembrie 2007                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 526 -                  Cristina
  Judecător delegat                      comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;           În baza cererii nr. 418123 din data de 28.09.2007 și
  la Oficiul Registrului                     - activitatea principală: cod 5261 - comerț cu       a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Comerțului de pe lângă                   amănuntul prin corespondență;                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Tribunalul București  - Cătălina Ilea             - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      București a dispus autorizarea și înregistrarea
                                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  societății comerciale cu următoarele date:
  Grefier
                                a 10,00 RON fiecare;
  la Oficiul Registrului                                                    - fondatori:
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  Comerțului de pe lângă                                                    1. Goktepe Muammer, asociat, aport la capital
                                  - cod unic de înregistrare: 22486590;
  Tribunalul București  - Topologeanu                                            100,00 RON, data vărsării aportului 6.09.2007,
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
              Cristina                                             echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                J 40/18224/2007.
  În baza cererii nr. 416638 din data de 27.09.2007 și                                   capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                   (48/243.184)
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                     pierderi de 50 %, domiciliat în Turcia, Istanbul,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             Societatea Comercială              Bahcelievler, Yenibosna Merkez, Narcicegi Soka;
București a dispus autorizarea și înregistrarea                                         2. Tunc Ebubekir, asociat, aport la capital 100,00
                                       MAUNA TRAVEL - S.R.L.
societății comerciale cu următoarele date:                                          RON, data vărsării aportului 6.09.2007, echivalând cu
                                          București
  - fondatori:                                                       10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  1. Ferry Russel Paul, asociat, aport la capital 500,00                                  total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI             domiciliat în Turcia, Istanbul, Bacekmet, B Duzu Alkent
RON, data vărsării aportului 4.09.2007, echivalând cu
50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social                                   B B1;
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,          TRIBUNALUL BUCUREȘTI               - administratori persoane fizice:
domiciliat în S.U.A., localitatea 10545 Sailaway Lane,                                      1. Goktepe Muammer, data numirii 27.09.2007,
Orlando, Florida;                           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17962             durata mandatului nelimitată;
  2. Vamă Călin-Andrei, asociat, cod numeric                                          2. Tunc Ebubekir, data numirii 27.09.2007, durata
                                       din 1 octombrie 2007
personal 1830327152476, aport la capital 500,00                                        mandatului nelimitată;
RON, data vărsării aportului 4.09.2007, echivalând cu       Judecător delegat                       - denumire: GUVEN MEKANIK CONSTRUCT -
50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     la Oficiul Registrului                   S.R.L.;
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,   Comerțului de pe lângă                     - sediul social: București, str. Popa Nicolae nr. 8, bl.
domiciliat în localitatea Târgoviște, Calea Domnească,      Tribunalul București  - Daniela Nițu            24, sc. 3, et. 3, ap. 46, sectorul 2;
bl. A4G, ap. 1, județul Dâmbovița;                Grefier                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
  - administrator persoană fizică: Ferry Russel Paul,      la Oficiul Registrului                   construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
data numirii 4.09.2007, durata mandatului 4 ani până la      Comerțului de pe lângă                     - activitatea principală: cod 4521 - construcții de
data de 4.09.2011, având puteri depline;             Tribunalul București  - Topologeanu            clădiri și lucrări de geniu;
  - denumire: ADVANCED ENVIRONMENTAL                           Cristina               - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
SERVICES - S.R.L.;                        În baza cererii nr. 417929 din data de 28.09.2007 și    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - sediul social: București, str. Bogdan Vodă nr. 19,    a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      a 10,00 RON fiecare;
camera 1, sectorul 1;                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - durata de funcționare: nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 526 -    București a dispus autorizarea și înregistrarea          - cod unic de înregistrare: 22486360;
comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;         societății comerciale cu următoarele date:            - număr de ordine în registrul comerțului:
  - activitatea principală: cod 5263 - comerț cu        - fondator: Postolache Adriana-Cristina, asociat      J 40/18226/2007.
amănuntul care nu se efectuează prin magazine;         unic, cod numeric personal 2670314434514, aport la         (50/243.186)
  16                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3798/12.XII.2007
       Societatea Comercială               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - sediul social: București, str. Breaza nr. 5, bl. V22,
       TAMY ECONOMIC - S.R.L.               București a dispus autorizarea și înregistrarea        sc. B, ap. 37, sectorul 3;
          București                  societății comerciale cu următoarele date:            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -
                                  - fondator: Pena Argelys, asociat unic, aport la      activități imobiliare pe bază de tarife sau contract;
  MINISTERUL JUSTIȚIEI - TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 capital 200,00 RON, data vărsării aportului 28.09.2007,      - activitatea principală: cod 7031 - agenții imobiliare;
                                 echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17930              capitalul social total, cotă de participare la beneficii și  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                 pierderi de 100 %, domiciliată în S.U.A., Florida,       a 10,00 RON fiecare;
        din 1 octombrie 2007
                                 Hollywood, 5790 Stirling Rd.;                   - durata de funcționare: nelimitată;
  Judecător delegat                        - administrator persoană fizică: Pena Argelys, data      - cod unic de înregistrare: 22486441;
  la Oficiul Registrului                    numirii 22.09.2007, durata mandatului nelimitată;         - număr de ordine în registrul comerțului:
  Comerțului de pe lângă                      - denumire: SPIRIT TECHNOLOGIES - S.R.L.;
  Tribunalul București  - Daniela Nițu                                            J 40/18229/2007.
                                  - sediul social: București, Str. Cărămidarii de Jos nr.
  Grefier                                                              (53/243.189)
                                 3, bl. 75, sc. C, ap. 87, sectorul 4;
  la Oficiul Registrului
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 724 -
  Comerțului de pe lângă                                                             Societatea Comercială
                                 activități legate de băncile de date;
  Tribunalul București  - Topologeanu                                                      LEU FASHION - S.R.L.
              Cristina                - activitatea principală: cod 7240 - activități legate de
                                 bazele de date;                                     București
  În baza cererii nr. 418626 din data de 28.09.2007 și       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale            MINISTERUL JUSTIȚIEI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 a 10,00 RON fiecare;
București a dispus autorizarea și înregistrarea
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
societății comerciale cu următoarele date:                                                     TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  - fondator: Dvorac Mihaela, asociat unic, cod          - cod unic de înregistrare: 22486506;
numeric personal 2620425400065, aport la capital          - număr de ordine în registrul comerțului:
                                                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17933
200,00 RON, data vărsării aportului 27.08.2007,         J 40/18228/2007.
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %          (52/243.188)                                 din 1 octombrie 2007
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și                                    Judecător delegat
pierderi de 100 %, domiciliată în municipiul București,                                      la Oficiul Registrului
Str. Luntrei nr. 3, bl. 10, sc. 2, ap. 58, sectorul 2;            Societatea Comercială                Comerțului de pe lângă
  - administrator persoană fizică: Dvorac Adrian, până
                                      PROMIS CONSULTING - S.R.L.               Tribunalul București  - Daniela Nițu
la data de 26.09.2011, cod numeric personal
1590314400097, domiciliat în municipiul București,                 București                   Grefier
aleea Cislău nr. 8, bl. A9, sc. A, et. 3, ap. 36, sectorul                                     la Oficiul Registrului
1, durata mandatului 4 ani, având puteri depline;                 MINISTERUL JUSTIȚIEI               Comerțului de pe lângă
  - denumire: TAMY ECONOMIC - S.R.L.;                                               Tribunalul București  - Topologeanu
  - sediul social: București, Str. Luntrei nr. 3, bl. 10, sc.                                               Cristina
2, parter, ap. 58, sectorul 2;                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -                                       În baza cererii nr. 418437 din data de 28.09.2007 și
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17932             a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - activitatea principală: cod 5212 - comerț cu                                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare               din 29 septembrie 2007
                                                                București a dispus autorizarea și înregistrarea
predominantă de produse nealimentare;                Judecător delegat                      societății comerciale cu următoarele date:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         la Oficiul Registrului                     - fondator: Leu Adrian, asociat unic, cod numeric
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                   personal 1870831440065, aport la capital 200,00
                                  Comerțului de pe lângă
a 10,00 RON fiecare;
                                  Tribunalul București  - Daniela Nițu            RON, data vărsării aportului 27.09.2007, echivalând cu
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22486379;              Grefier                           20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social
  - număr de ordine în registrul comerțului:            la Oficiul Registrului                   total, cotă de participare la beneficii și pierderi de
J 40/18227/2007.                          Comerțului de pe lângă                   100 %, domiciliat în municipiul București, str. Cetatea
   (51/243.187)                          Tribunalul București  - Topologeanu            Veche nr. 4, bl. 47, sc. 2, et. 4, ap. 40, sectorul 4;
                                               Cristina                - administrator persoană fizică: Leu Adrian, cod
       Societatea Comercială                                               numeric personal 1870831440065, data numirii
     SPIRIT TECHNOLOGIES - S.R.L.                În baza cererii nr. 418366 din data de 28.09.2007 și
                                                                24.09.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
          București                   a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      depline;
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - denumire: LEU FASHION - S.R.L.;
                                 București a dispus autorizarea și înregistrarea          - sediul social: București, aleea Cetatea Veche nr. 4,
  MINISTERUL JUSTIȚIEI - TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 societății comerciale cu următoarele date:           bl. 47, sc. 2, et. 4, ap. 40, sectorul 4;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 17931               - fondator: Fulga Alice Simona, asociat unic, cod        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -
                                 numeric personal 2830515134123, aport la capital        comerț cu amănuntul în magazine specializate cu alte
        din 1 octombrie 2007
                                 200,00 RON, data vărsării aportului 21.09.2007,        produse neclasificate în altă parte;
  Judecător delegat                       echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         - activitatea principală: cod 5242 - comerț cu
  la Oficiul Registrului                    capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
  Comerțului de pe lângă                                                    amănuntul cu îmbrăcăminte;
                                 pierderi de 100 %, domiciliată în municipiul București,      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Tribunalul București  - Daniela Nițu
  Grefier                            str. Moinești nr. 7, bl. 131A, sc. A, et. 5, ap. 29,      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  la Oficiul Registrului                    sectorul 6;                          a 10,00 RON fiecare;
  Comerțului de pe lângă                      - administrator persoană fizică: Fulga Alice Simona,      - durata de funcționare: nelimitată;
  Tribunalul București  - Topologeanu             cod numeric personal 2830515134123, data numirii          - cod unic de înregistrare: 22486484;
              Cristina               25.09.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri       - număr de ordine în registrul comerțului:
  În baza cererii nr. 418789 din data de 28.09.2007 și     depline;                            J 40/18230/2007.
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - denumire: PROMIS CONSULTING - S.R.L.;              (54/243.190)
                           EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                                &JUYDGY|197138]
           şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                             (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3798/12.XII.2007 conţine 16 pagini.                    Preţul: 0,40 lei          ISSN 1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO