2007 3489 by tradetrek

VIEWS: 118 PAGES: 16

									                                       PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 3489                                                               Luni, 26 noiembrie 2007
                            PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială               respectiv 5,00% din capitalul social și cota de         Italia, identificat cu pașaport seria Y, nr. 432913,
    DIRECT CLIENT SERVCIES - S.R.L.            participare la beneficii și pierderi de 5,00%;         eliberat de questura din parma la data de 25.04.2005;
                                 2. Se împuternicește numita BREHUESCU ELENA,          2. IEMMI FILIPPO, cetățean italian, născut la data
           HOTĂRÂREA                identificată cu CI. Seria RD nr. 152410, eliberată de      de 30.06.1970 în Italia, Parma, cu domiciliu în Parma,
                               Secția 7 Poliție la data de 20.12.2000, domiciliată în     Italia, via Umile, nr. 7, identificat cu pașaport seria G,
  ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR,
                               București B.dul Lacul Tei nr. 123, bl. 4, sc. A, etj. 3, Apt.
  S.C. DIRECT CLIENT SERVCIES S.R.L.                                             nr. 021735, eliberat de questura din parma la data de
                               14, Sector 2, să reprezinte societatea la autoritățile
 REG.COM. J40/3061/1999, C.U.I. 11648548,                                          28.06.2006;
                               competente, pentru înregistrarea modificărilor hotărâte
    SEDIUL SOCIAL BUCURESTI,                                                 - în calitate de asociați am hotărât că se numesc
                               de Adunarea Generală a Asociaților. În vederea
  STR EDGAR QUMET NR 9 SECTOR 1.                                              administratori cu puteri depline pe o perioadă de 4 ani
                               îndeplinirii prezentului mandat, mandatara ne va
          DIN 01.07.2007              reprezenta cu puteri depline la toate organele         domnii GIANNI CASTALDINI și IEMMI FILIPPO, până
                               competente: Registrul Comerțului, Administrația         la data de 02.07.2011.
  Subsemnații
                               Financiară CEC și oriunde va fi necesar, semnând în         Restul prevederilor din actul constitutiv al societății
  1. RADU SERBAN CONSTANTIN, de cetățenie
                               numele societății și al asociaților acesteia, semnătura     rămân neschimbate. Redactată în 2 (două ) exemplare
română, născut la data 16.05.1972 în București,
                               ei fiind opozabilă.                         (3/132758)
domiciliat în București, Str Serg Gh Vartej nr. 6, sector
                                 Prezentul act adițional face parte integrantă din
3, identificat cu CI seria RD nr. 146026 eliberată de S12
                               Actul Constitutiv al societății restul prevedrilor
la data de-23.11.2001 având CNP 1720516433017;
                               rămânând nemodificate. Redactat și editat în 2 (două)
  2. DUMITRU LUCICA NICOLETA, de cetățenie                                                 Societatea Comercială
                               exemplare.
română, născută la data 08.04.1976 în Galați, cu                                               OMNIA CASA - S.R.L.
                                  (1/132756)
domiciliul în București, Str. Matei Voievod nr 125-133,
Bl )1, Sc B, ap 53, sector 2, identificata cu CI seria RR                                             NOTIFICARE
nr 209128 eliberat de secția 8 poliție la 29.05.2002,           Societatea Comercială                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CNP 2760408170333;                          DIRECT CLIENT SERVICES - S.R.L.
  3. SC CEAINĂRIA CONNOISSEUR SRL, Reg                                           București notifică, în conformitate cu prevederile art.
Comerțului J40/993/2004, CUI 16080669, cu sediul în                                      204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                          NOTIFICARE
București, Str Matei Voievod nr 125-133, Bl 01, sc B, et                                   modificările și completările ulterioare, depunerea
2, ap 53, sector 2, reprezentată legal prin doamna        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    textului actualizat al actului constitutiv al societății
Dumitru Lucica Nicoleta. •                  București notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                                               comerciale OMNIA CASA SRL, cu sediul în București,
  4. SC LUCE DESIGN SRL Reg Comerțului           204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea       Aleea TEXTILIȘTILOR, nr.3, bloc MY2, scara 1, etaj 1,
J40/15936/2003, CUI 15938528, sediul social în                                        ap.3, sector 3, înregistrată sub nr. J40/19015/1994, cod
București, Str Matei Voievod nr 125-133, Bl O1l, Sc B,    textului actualizat al actului constitutiv al societății
                               comerciale DIRECT CLIENT SERVICES SRL, cu            unic de înregistrare 6331860, care a fost înregistrat sub
et 2, ap 53, sector 2, reprezentată legal prin doamna
                               sediul în București, Str. EDGAR QUINET, nr.9, etaj P,      nr.329055 din 12.07.2007.
Dumitru Lucica Nicoleta.
  - în calitate de asociați la aducem următoarele      sector 1, înregistrată sub nr. J40/3061/1999, cod unic       (4/132759)
modificări la Actul Constitutiv al societății:        de înregistrare 11648548, care a fost înregistrat sub
  1. Se majorează capitalul social de la 45.200 lei     nr.329052 din 12.07.2007.                          Societatea Comercială
(capital inițial) la 150.000 lei prin încorporarea        (2/132757)                             NATIONAL SUPER GROUP - S.R.L.
rezervelor constituite la nivelul capitalurilor proprii din
repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar                                             HOTĂRÂREA
                                       Societatea Coemercială
al anului 2006 în valoare de 104.800 lei.
                                       OMNIA CASA - S.R.L.                 ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
  În urma operațiunii amintite, aportul procentual al
asociaților va fi:                                                              A ASOCIATILOR
                                          HOTĂRÂREA                    SC. NATIONAL SUPER GROUP S.R.L
  RADU SERBAN CONSTANTIN deține 6.750 părți
sociale în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de    ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
                                                                      DIN DATA DE 11.07.2007
67.500 lei respectiv 45,00% din capitalul social și cota     A ASOCIATILOF S.C.OMNIA CASA S.R.L.,
de participare la beneficii și pierderi de 45,00%;       INREGISTRATA LA REGISTRU COMERTULUI                Subsemnații,
  DUMITRU LUCICA NICOLETA deține 6.750 părți          SUB NR.J40/19015/1994 C.U.I. 6331860,              Ciuclea-Georgescu Dumitru, cetățean român,
sociale în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de      SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI,               născut la data de 10.12.1971 în București, sector 2,
67.500 lei respectiv 45,00% din capitalul social și cota   ALEEA TEXTILISTILOR NR. 3, BL. MY 2, SC. 1,           sex masculin, căsătorit, cu domiciliul în București,
de participare la beneficii și pierderi de 45,00%;           ET. 1, AP. 3, SECTOR 3.                sector 2, str.Popa Iancu nr.27, cod numeric personal
  SC CEAINĂRIA CONNOISSEUR SRL deține 750
                                        NR.3 DIN 02.07.2007              1711210421513, posesor a C.I. seria DP nr.001223,
părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, în valoare
totală de 7.500 lei respectiv 5,00% din capitalul social    Subsemnații                          eliberată de IGP- DEP la data de 04.08.1997, în
și cota de participare la beneficii și pierderi de 5,00%;    1. GIANNI CASTALDINI, cetățean italian, născut la       calitate de asociat al SC. NATIONAL SUPER GROUP
  SC LUCE DESIGN deține 750 părți sociale în        data de 28.04.1945 în Italia Parma, cu domiciliu în       S.R.L
valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de 7.500 lei   Parma, via Bassa degli Magnani, nr. 7, cod 43100          și
  2                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007
  Ciuclea-Georgescu Roxana-Magdalena, cetățean       spațiului în suprafață de 27 mp (spațial nr 10, Anexa 1),     •  MITU   BOGDAN     VIOREL,     cetățean
român, născută la data de 13.07.1973 în București,      proprietatea exclusivă a proprietarului, situat în      român,căsătorit, domiciliat în Șos. Colentina, nr. 2, bl 1,
sector 2, sex feminin, căsătorită, cu domiciliul în      București, sector 3, incinta FAUR S.A. ,Bulevardul      sc. G, et. 2, ap. 252, sector 2, București, legitimat cu
București, sector 2, str.Popa Iancu nr.27, cod numeric    Basarabia nr.256, Atelier tipografie, etaj 2.         C.I. seria RD, nr. 180934, eliberată de secția 7, la data
personal 2730713424563, posesoare a C.I. seria DP        am hotărât următoarele:                  de 19 07.2001, CNP 1770325421522, va deține un
nr.001222, eliberată de IGP-DEP la data de            Deschiderea unui punct de lucru în spațiul situat în    număr de 14 părți sociale a câte 10 RON fiecare.
04.08.1997, în calitate de asociat al SC. NATIONAL      situat în București, sector 3, Bulevardul Basarabia        - S.C. ROM TEL DISTRIBUTION S.R.L., persoană
SUPER GROUP S.R.L                       nr.256, Atelier tipografie, etaj 2.              juridică română, cu sediul social în București, str.
  am hotărât de comun acord următoarele:            Redactat astăzi, 12.07.2007, în două exemplare.      Vasile Gherghel nr. 36, parter, camera 1, sector 1, Nr.
  Art.1                             (7/132762)                        Reg. Com. J40/8322/2000 CUI 13351640, atribut fiscal
  Schimbarea activității principale a societății cu                                    RO, reprezentată prin administrator FUGHINĂ
următoarea activitate principală:                                              CRISTIAN, în calitate de asociat la S.C. TAPE
  COD CAEN 7011 - “Dezvoltare (promovare)                 Societatea Comercială              COMPUTER S.R.L. cesionez ferm și irevocabil cele 5
imobiliară”                                TAPE COMPUTER - S.R.L.              părți sociale a câte 10 RON fiecare (50 RON -
  Art.2                                                          reprezentând 5% din capitalul social al S.C. TAPE
  Actuala activitate principală COD CAEN 5211 -                 HOTĂRÂREA                COMPUTER S.R.L.) după cum urmează:
“Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu                                       • MITU BOGDAN VIOREL, cetățean român,
                                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi                                     căsătorit, domiciliat în Șos. Colentina, nr. 2, bl. 1, sc. G,
                                   S.C. TAPE COMPUTER S.R.L.
și tutun”, devine activitate secundară.                                           et. 2, ap. 252, sector 2, București, legitimat cu C.I. seria
  Art.3                                  NR. 121 DIN 06.07.2007             RD, nr. 180934, eliberată de secția 7, la data de
  Completarea obiectului de activitate al societății cu                                  19.07.2001, CNP 1770325421522, va deține un număr
                                 Subscrisele
următoarele activități secundare:                                              de 1 parte socială a câte 10 RON;
                                 TREFFORD TRADING LIMITED, persoană juridică
  COD CAEN 5118 - “Intermedieri în comerțul                                          • SUHAI CONSTANTIN-BOGDAN, cetățean român,
                               cipriotă, cu sediul social în Inomenon Ethon 8,
specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,                                  căsătorit, domiciliat în STR. Soimus nr. 23, bl. 2, sc. A,
                               DESPINA SOFIA COURT, etajul 2, ap./camera 202,
n.c.a.”                                                           et. 1, ap. 5, sector 4, București, legitimat cu C.I. seria
                               P.C. 6042, Larnaca,Cipru, reprezentată prin
  COD CAEN 5190 - “Comerț cu ridicata al altor                                      RD, nr. 184784, eliberată de secția 16, la data de
                               împuternicit FUGHINĂ CRISTIAN,
produse”                                                          08.08.2001, CNP 1751116443066, va deține un număr
                                 și
  COD CAEN 7012 - “Cumpărarea și vânzarea de                                       de 4 părți sociale a câte 10 RON fiecare.
                                 S.C. ROM TEL DISTRIBUTION S.R.L., persoană
bunuri imobiliare proprii”                                                   În urma cesiunii, capitalul social al societății TAPE
                               juridică română, cu sediul social în București, str.
  COD CAEN 7414 — “Activități de consultanță                                       COMPUTER S.R.L. va fi distribuit după cum urmează:
                               Vasile Gherghel nr. 36, parter, camera 1, sector 1, Nr.
pentru afaceri și management”                                                  • STRUNGARU GEORGE-CĂLIN, cetățean român,
                               Reg. Com. J40/8322/2000 CUI 13351640, atribut fiscal
  Art.2                                                          căsătorit, născut la data de 27.07.1977 în București,
                               RO, reprezentată prin administrator FUGHINĂ
  Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al                                     domiciliat în București, str. Av. Mircea Zorileanu nr.
                               CRISTIAN,
societății, modificat prin actele adiționale anterioare                                   74A, sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 103164,
prezentului înscris, rămân neschimbate.              în calitate de asociați ai S.C. TAPE COMPUTER
                                                              eliberată de Secția 2 Poliție la data de 24.05.2000,
  Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la     S.R.L., cu sediul în București, str.Țepeș Vodă, nr.79,
                                                              CNP 1770727411517, va deține un număr de 81 părți
sediul societății în 3 (trei) exemplare.           Sector 2, cod unic de înregistrare 15070993, atribut
                                                              sociale a câte 10 RON fiecare numerotate de la 1 la 81
   (5/132760)                        fiscal RO, Nr. Reg. Com. J40/12724/2002, au hotărât
                                                              inclusiv - 810 RON(optsutezece RON), reprezentând
                               următoarele modificări și completări la actul constitutiv
                                                              81% din capitalul social al S.C. TAPE COMPUTER
                               al societății:
                                                              S.R.L., având o participare la pierderi și/sau beneficii
      Societatea Comercială                 1. Majorarea capitalului social al societății de la
                                                              de 81%.
    NATIONAL SUPER GROUP - S.R.L.             200,00RON (douăsute RON), la 1.000,00
                                                                • MITU BOGDAN VIOREL, cetățean român,
                               RON(unamie RON), prin aportarea de către asociatul
                                                              căsătorit, domiciliat în Șos. Colentina, nr. 2, bl. 1, sc. G,
           NOTIFICARE                TREFFORD TRADING LIMITED a sumei de 760,00
                                                              et. 2, ap. 252, sector 2, București, legitimat cu C.I. seria
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   RON (șaptesuteșasezeci RON) și aportarea de către
                                                              RD, nr. 180934, eliberată de secția 7, la data de
București notifică, în conformitate cu prevederile art.    asociatul S.C. ROM TEL DISTRIBUTION S.R.L. a         19.07.2001, CNP 1770325421522, va deține un număr
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     sumei de 40(patruzeci RON), reprezentând o parte din     de 15 părți sociale a câte 10 RON fiecare numerotate
modificările și completările ulterioare, depunerea      profitul realizat de asociați pe anul fiscal 2006.      de la 82 la 96 inclusiv - 150 RON(unasutacincizeci
textului actualizat al actului constitutiv al societății     Astfel, capitalul social al S.C. TAPE COMPUTER      RON), reprezentând 15% din capitalul social al S.C.
comerciale NATIONAL SUPER GROUP SRL, cu sediul        S.R.L. este de 1.000,00 RON (una mie RON), împărțit      TAPE COMPUTER S.R.L., având o participare la
în București, Str. Popa Iancu, nr.27, sector 2,        în 100 părți sociale, cu o valoare nominală de 10,00     pierderi și/sau beneficii de 15%.
înregistrată sub nr. J40/7555/2000, cod unic de        RON și este deținut de asociați astfel:              • SUHAI CONSTANTIN-BOGDAN, cetățean român,
înregistrare 13280913, care a fost înregistrat sub        • TREFFORD TRADING LIMITED deține un număr        căsătorit, domiciliat în STR. Soimus nr. 23, bl. 2, sc. A,
nr.329069 din 12.07.2007.                   de 95 părți sociale din capitalul social subscris și vărsat  et. 1, ap. 5, sector 4, București, legitimat cu C.I. seria
  (6/132761)                        al S.C. TAPE COMPUTER S.R.L., având o participare       RD, nr. 184784, eliberată de secția 16, la data de
                               la pierderi și/sau beneficii de 95%;             08.08.2001, CNP 1751116443066,va deține un număr
                                 • S.C. ROM TEL DISTRIBUTION S.R.L. deține un       de 4 părți sociale a câte 10 RON fiecare numerotate de
       Societatea Comercială              număr de 5 părți sociale din capitalul social subscris și   la 97 până la 100 inclusiv - RON(treimiișasesute RON),
     SM ART PROMOTION - S.R.L.              vărsat al S.C. TAPE COMPUTER S.R.L., având o         reprezentând 4% din capitalul social al S.C. TAPE
                               participare la pierderi și/sau beneficii de 5%.        COMPUTER S.R.L., având o participare la pierderi
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                 În urma majorării, capitalul social al S.C. TAPE     și/sau beneficii de 4%.
    AL SOCIETATII COMERCIALE               COMPUTER S.R.L. are următoarea structură             Redactată în două exemplare semnate la București
     SM ART PROMOTION SRL                1.000,00RON (unamie RON), împărțit în 100 părți        astăzi, 06.07.2007
   CU SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI,              sociale,cu o valoare nominală de 10,00 RON.             (8/132763)
 SECTOR 3, STR. ONISIFOR GHIBU, NR.7,              2. TREFFORD TRADING LIMITED, persoană
 BL. O25, SC 2, ET 2 AP 24 ACT ÎNFIINTARE:          juridică cipriotă, cu sediul social în Inomenon Ethon 8,
   J40/4864/2003; CUI: RO15354006;             DESPINA SOFIA COURT, etajul 2, ap./camera                  Societatea Comercială
CAPITAL SOCIAL 200RON (20PARTI SOCIALE)            202,P.C.6042, Larnaca,Cipru, reprezentată prin               TAPE COMPUTER - S.R.L.
  Subsemnatul                        împuternicit FUGHINĂ CRISTIAN, în calitate de
                               asociat la S.C. TAPE COMPUTER S.R.L., cesionez                   HOTĂRÂREA
  MANOLE SILVIU, cetățean român, născut la
12.12.1967 în București, CNP 1671212434557, sex        ferm și irevocabil cele 95 părți sociale a câte 10 RON       ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
masculin, domiciliat în București, Str. Onisifor Ghibu,    fiecare(950 RON - reprezentând 95% din capitalul           S.C. TAPE COMPUTER S.R.L.
nr.7, București, România, identificat cu CI: seria RX     social al S.C. TAPE COMPUTER S.R.L.)după cum
nr.147035 emisă de Secția de Poliție 13 la data de      urmează:                                   NR. 122 DIN 06.07.2007
25.06.2002, aport la capital 200 Ron, 20 părți sociale,      • STRUNGARU GEORGE-CĂLIN, cetățean român,          Subsemnații
cota participare la beneficii și pierderi 100%, în calitate  căsătorit, născut la data de 27.07.1977 în București,      • STRUNGARU GEORGE-CĂLIN, cetățean român,
de asociat unic în SM ART PROMOTION SRL,           domiciliat în București, str. Av.Mircea Zorileanu nr. 74A,  căsătorit, născut la data de 27.07.1977 în București,
  având în vedere contractul de închiriere nr 128 din    sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 103164, eliberată  domiciliat în București, str. Av. Mircea Zorileanu nr.
data de 23.04.2007, act încheiat între S.C. SM ART      de Secția 2 Poliție la data de 24.05.2000, CNP        74A, sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 103164,
PROMOTION S.R.L. și S.C. TIPOGRAFIA              1770727411517, va deține un număr de 81 părți         eliberată de Secția 2 Poliție la data de 24.05.2000,
CONTRAST S.R.L., având ca obiect închirierea         sociale a câte 10 RON fiecare.                CNP 1770727411517;
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007                                      3
  • MITU BOGDAN VIOREL, cetățean român,            Delaware, SUA, cu sediul în One McDonald’s Plaza,        21, sector 1, identificat cu pașaport nr 07031613
căsătorit, domiciliat în Șos. Colentina, nr. 2, bl. 1, sc. G,  Oak Brook 60523, Illinois, S.U.A., în calitate de Unic     eliberat de autoritățile române la data de 13.02.2003,
et. 2, ap. 252, sector 2, București, legitimat cu C.I. seria  asociat al S.C. McDonald’s România S.R.L., cu sediul      având CNP 1690616131233, care va deveni coasociat
RD, nr. 180934, eliberată de secția 7, la data de        în București, Intr. Străulești nr.35-45, Sector 1,       al S.C. Life Renaissance S.R.L., astfel:
19.07.2001, CNP 1770325421522;                 înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.            - POPA OCTAVIAN FLORIN va deține un număr de
  • SUHAI CONSTANTIN-BOGDAN, cetățean român,         40/16755/1994, CUI R6205722, reprezentată prin         19 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,
căsătorit, domiciliat în STR. Soimus nr. 23, bl. 2, sc. A,   mandatar Cazacu Elisabeta Codruța,               însumând 190 lei în total, reprezentând 95% din
et. 1, ap. 5, sector 4, București, legitimat cu C.I. seria     a hotărât următoarele:                    capitalul social al societății, cu toate drepturile și
RD, nr. 184784, eliberată de secția 16, la data de         1. Se deschide un Punct de lucru în cadrul „IULIUS      obligațiile ce derivă din deținerea lor;
08.08.2001, CNP 1751116443066;                 MALL CLUJ”, situat în CLUJ - NAPOCA, JUDEȚ CLUJ,          - GODI SORIN-HRONI va deține un număr total de
  în calitate de asociați ai S.C. TAPE COMPUTER        CARTIER GHEORGHENI, PARCUL EST, LOCAȚIA FF           1 parte socială, cu valoare nominală de 10 lei fiecare,
S.R.L., cu sediul în București, str.Țepeș Vodă, nr.79,     11.                               însumând 10 lei în total, reprezentând 5% din capitalul
Sector 2, cod unic de înregistrare 15070993, atribut        Restul prevederilor Statutului societății rămân
fiscal RO, Nr. Reg. Com. J40/12724/2002, am hotărât                                       social al societății cu toate drepturile și obligațiile ce
                                neschimbate.                          derivă din deținerea lor.
următoarele modificări și completări la actul constitutiv     Redactată și semnată astăzi, 10.07.2007, în 3
al societății:                                                           Art. 2 - Se radiază toate obiectele de activitate ale
                                exemplare originale.
  1. Capitalul social al societății TAPE COMPUTER                                       societății existente în acest moment (atât obiectul
                                  (11/132766)
S.R.L. va fi distribuit după cum urmează:                                            principal cât și obiectele secundare), societatea
  • STRUNGARU GEORGE-CĂLIN deține un număr                                          urmând a avea ca obiect unic de activitate, activitate
de 81 părți sociale a câte 10 RON fiecare numerotate            Societatea Comercială                principală:
de la 1 la 81 inclusiv - 810,00 RON(optsutezece RON),          MARILENE PRODCOM’95 - S.R.L.                • Cod CAEN 8514 - Alte activități referitoare la
reprezentând 81% din capitalul social al S.C. TAPE                                       sănătatea umană.
COMPUTER S.R.L., având o participare la pierderi                     DECIZIE                  Art. 3 - Actul constitutiv, al societății va fi modificat
și/sau beneficii de 81%.                                                    corespunzător, restul clauzelor rămânând neschimbate
  • MITU BOGDAN VIOREL deține un număr de 15               ASOCIAT UNIC 01/12.07.2007
                                                                  Redactată astăzi, 12.07.2007, în 3 (trei) exemplare
părți sociale a câte 10 RON fiecare numerotate de la 82      Firma SC. MARILENE PRODCOM’95 SRL, înreg. la         originale.
la 96 inclusiv - 150,00 RON(unasutăcincizeci RON),       R.C. cu nr. J/40/2723/1995,CUI RO 7210158, cu sediul         (14/132769)
reprezentând 15% din capitalul social al S.C. TAPE       în localitatea BUCUREȘTI, str. SOLDAT PETRE
COMPUTER S.R.L., având o participare la pierderi        DUMITRU nr. 4, sect. 3, reprezentată prin ILIE
și/sau beneficii de 15%.                    MARILENA, în calitate de                         Societatea Comercială
  • SUHAI CONSTANTIN-BOGDAN deține un număr           ASOCIAT UNIC,                         PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORS
de 4 părți sociale a câte 10 RON fiecare numerotate de       Decide:                               & ACCOUNTANTS - S.R.L.
la 97 până la 100 inclusiv - 40 RON(patruzeci RON),        Începând cu data de 01.07.2007,firma SC.
reprezentând 4% din capitalul social al S.C. TAPE        MARILENE PRODCOM’95 SRL, își suspendă                         HOTĂRÂREA
COMPUTER S.R.L., având o participare la pierderi        activitatea pe o perioadă de 3(TREI) ANI
și/sau beneficii de 4%.                                                       ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  (12/132767)
  2. Păstrarea ca administrator cu puteri depline pe                                        A S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS
STRUNGARU GEORGE-CĂLIN, cetățean român,                                                 AUDITORS&ACCOUNTANTS SRL
căsătorit, născut la data de 27.07.1977 în                   Societatea Comercială                Subsemnații,
București,domiciliat în București, str. Av. Mircea             LIFE RENAISSANCE - S.R.L.                1. PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICII
Zorileanu nr. 74A, sector 1, identificat cu CI seria RD nr.
                                                                SRL, persoană juridică română, având sediul în str.
103164, eliberată de Secția 2 Poliție la data de                   NOTIFICARE                Costache Negri 1-5, Opera Center, et. 6, sector 5,
24.05.2000, CNP 1770727411517;
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    București, România, înregistrată la Registrul
  3. Numirea ca administrator cu puteri depline pe
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art.     Comerțului cu nr. J40/25751/1994, cod fiscal
MITU BOGDAN VIOREL, cetățean român, căsătorit,
                                204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      R6812856, aici reprezentată de dl. Vasile Iuga,
domiciliat în Șos. Colentina, nr. 2, bl.1,sc G,et 2, ap.
                                modificările și completările ulterioare, depunerea       identificat cu cartea de identitate seria RR nr. 277000
252, sector 2, București, legitimat cu C.I. seria RD, nr.
                                textului actualizat al actului constitutiv al societății    eliberată de S.E.P. la data de 29 Ianuarie 2004, CNP
180934, eliberată de secția 7, la data de 19.07.2001,
CNP 1770325421522;                       comerciale LIFE RENAISSANCE SRL, cu sediul în          1540927401165 (în continuare denumită “Asociatul
  Redactată în două exemplare semnate la București      București, Aleea Valea Roșie, nr.2, bloc MII/b8/5, scara    1”), deținătoare a 95% din capitalul social al
astăzi, 06.07.2007.                       B, etaj 3, ap.60, sector 6, înregistrată sub nr.        PRICEWATERHOUSECOOPERS
   (9/132764)                        J40/6896/2005, cod unic de înregistrare 17478574,        AUDITORS&ACCOUNTANTS SRL, persoană juridică
                                care a fost înregistrat sub nr.329109 din 12.07.2007.      română având sediul în str. Costache Negri nr. 1-5,
                                  (13/132768)                         sector 5, cod unic de înregistrare R7108710,
       Societatea Comercială
                                                                înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.
       TAPE COMPUTER - S.R.L.
                                        Societatea Comercială              J40/1784/1994 (“Societatea”),
                                      LIFE RENAISSANCE - S.R.L.                și
           NOTIFICARE
                                                                  2. PRICEWATERHOUSECOOPERS EASTERN
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                             DECIZIA                EUROPE BV, persoană juridică olandeză, având sediul
București notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                                                la Raamweg 1B, 2596 HL Haga, Olanda, înregistrată la
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               ASOCIATUL UNIC                 Registrul Comerțului al Camerei de Comerț cu nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea           AL S.C. LIFE RENAISSANCE S.R.L.             24183597 (în continuare denumită “Asociatul 2”),
textului actualizat al actului constitutiv al societății
comerciale TAPE COMPUTER SRL, cu sediul în                     NR.2/ 12.07.2007               deținătoare a 5% din capitalul social al Societății, aici
București, Str. ȚEPEȘ VODĂ, nr.79, sector 2,                                          reprezentată de dl. W. Hogeweg;
                                  Dl. POPA OCTAVIAN-FLORIN, cetățean român,
înregistrată sub nr. J40/12724/2002, cod unic de                                          hotărăsc următoarele:
                                născut la data de 29.05.1968, în București, sector 4,
înregistrare 15070993, care a fost înregistrat sub                                         1. Acceptarea Demisiei d-lui Rene Bijvoet, care va
                                fiul lui Nicu-Tiberiu și Ecaterina, domiciliat în București,
nr.329098 din 12.07.2007.                    Aleea Valea Roșie nr 2, bl M II b8/5, sc B, ap. 60, sector   demisiona din calitatea sa de Administrator al Societății
  (10/132765)                         6, posesorul CI seria RD nr 148484, emisă de SEP la       de la 1 iulie 2007;
                                data de 04.12.2000, CNP 1680529463015, asociatul          2. Împuternicirea, de la data de 1 iulie 2007, pentru
                                unic al S.C. LIFE RENAISSANCE S.R.L., societate         o perioadă nelimitată de timp, a noului Administrator în
      Societatea Comercială                                                persoana d-lui Simion Ioan Nicolae, cetățean român,
                                organizată și funcționând în conformitate cu legea
     McDONALD’S ROMÂNIA - S.R.L.                                              având domiciliul în București, sector 1, str. Borșa nr. 5,
                                română, cu sediul social în București, Aleea Valea
                                Roșie nr 2, bl. MII b8/5, sc. B, etaj 3, ap 60, sector 6,    bl. 10F, sc. 1, et. 2, ap. 7, titular al cărții de identitate
             DECIZIA
                                înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr      seria RD, nr. 216323, eliberată de Secția 2 de Poliție la
       ASOCIATULUI UNIC                  J40/6896/2005, cod unic de înregistrare 17478574,        data de 17 decembrie 2001, valabilă până la data de 18
  AL S.C. “MCDONALD’S ROMÂNIA” S.R.L.             atribut fiscal R,                        octombrie 2011, CNP 1681018295892;
    CUI R6205722, J40/16755/1994                 DECIDE:                             3. Aprobarea încheierii Contractului de Mandat
    SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI,                  Art. 1 - Cooptarea în societate a d-lui GODI SORIN-     (“Contractul”) dintre noul Administrator și Societate.
INTRAREA STRAULESTI NR. 35-45, SECTOR 1             HRONI, cetățean cu dublă cetățenie română și            4. Remunerarea noului Administrator al Societății
 Subscrisa McDonald’s System of România, Inc,         americană, necăsătorit, născut la data de 16.06.1969,      conform clauzelor Contractului de Mandat.
societate legal constituită conform legislației Statului    domiciliat în București, str. Axinte Uricariul nr 1, bl 3, ap  Remunerarea Administratorului se va face lunar,
  4                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007
pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor stipulate în   juridică din România, având sediul în str. Costache             Societatea Comercială
acest contract.                         Negri 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare               KRRUS HOLDINGS - S.R.L.
  5. Împuternicirea d-lui Vasile Iuga, în calitatea sa de   RO6812848, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.
Administrator al Societății, identificat cu cartea de      J40/25750/1994 (“Societatea”);                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
identitate seria RR nr. 277000 eliberată de S.E.P. la        și
                                                                         NR. 2/11.07.2007
data de 29 ianuarie 2004, CNP 1540927401165, în           2. Emilian Radu, cetățean român, domiciliat în Sat
vederea semnării contractului.                 Corbeanca 78, jud. Ilfov, identificat cu cartea de         Subsemnatul
  6. Deschiderea unui nou punct de lucru al Societății    identitate seria IF nr. 049090 eliberată de Orașul         THAVA SALIM, cetățean britanic, născut la data de
în Cluj-Napoca, la adresa str. Victor Babeș nr. 21, jud.    Buftea la data de 22.04.2004, valabilă până la         05.05.1971 în Preston, domiciliat în Emiratele Arabe
Cluj.                                                              Unite, Dubai-UAE, posesor al pașaportului nr.
                                08.08.2014 (în continuare denumit “Asociatul 2”),
  7. Clasificarea activităților desfășurate de către                                     800217756, eliberat de autoritățile britanice la data de
                                deținător a 1,1173 din capitalul social al Societății
Societate, după cum urmează:                                                  12.09.2006, în calitate de asociat unic al S.C. KRRUS
                                  Hotărăsc următoarele:
  • Activitatea principală: 7412 - “Activități de                                       HOLDINGS S.R.L., deținător a 20 părți sociale cu o
                                  1. Împuternicirea, de la data de 1 iulie 2007, pentru
contabilitate, revizie contabilă, consultanță în domeniul                                    valoare nominală de 10 RON fiecare, însumând 200
                                o perioadă nelimitată de timp, a noului Administrator în
fiscal”                                                             RON, cota de participare la beneficii și pierderi 100%,
                                persoana d-lui Radu-Sergiu Stoicoviciu, cetățean
  • Activitatea secundară: 7414 - “Activități de                                       în temeiul Legii nr. 31/1990 republicată, și a actului
                                român, având domiciliul în str. Mihai Bravu nr. 64-88,
consultanță pentru afaceri și management”                                            constitutiv a hotărât următoarele:
                                bl. P7, sc. 2, et. 6, ap. 71, sector 2, București, titular al
  Obiectul de activitate al Societății va fi completat cu                                    ART. 1 Se decide completarea obiectelor secundare
                                cărții de identitate seria RR, nr. 060091, eliberată de
activitățile menționate la codul CAEN 8042 - “Alte                                       de activitate prin adăugarea codului CAEN 5146 -
                                Secția 8 de Poliție la data de 30 decembrie 1998,
forme de învățământ”                                                      Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice (inclusiv
                                valabilă până la data de 30 septembrie 2008, CNP
  8. Efectuarea tuturor modificărilor menționate în                                      import-export).
                                1640930400166;
Actul Constitutiv al Societății. Actul Constitutiv al                                       Prezenta Decizie a fost încheiată în 4 (patru)
                                  2. Aprobarea încheierii Contractului de Mandat
Societății va fi republicat, cu toate modificările aduse                                    exemplare.
                                (“Contractul”) dintre noul Administrator și Societate.
conform legii și cu renumerotarea articolelor;                                           (19/132774)
                                  3 Remunerarea noului Administrator al Societății
  9. Împuternicirea d-nei Liliana Anghel, cetățean
                                conform clauzelor Contractului de Mandat.
român, având domiciliul în București, Bd. Libertății 12,
                                Remunerarea Administratorului se va face lunar,               Societatea Comercială
Bloc 113, sc. 3, et. 2, sector 4, titular al cărții de
                                pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor stipulate în         KRRUS HOLDINGS - S.R.L.
identitate seria RR nr. 059143, CNP 2740901451521
                                acest contract.
eliberată de Secția de Poliție 14 la data de 24
                                  4. Împuternicirea d-lui Emilian Radu, în calitatea sa              NOTIFICARE
decembrie 1998, în scopul semnării, în numele și pe
                                de Administrator al Societății, identificat cu cartea de      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
seama subsemnaților, a tuturor documentelor
                                identitate seria IF nr. 049090 eliberată de Orașul       București notifică, în conformitate cu prevederile art.
necesare, inclusiv Actul Constitutiv al Societății
                                Buftea la data de 22.04.2004, valabilă până la data de     204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
republicat și al îndeplinirii tuturor procedurilor necesare
                                08.08.2014, în vederea semnării Contractului.          modificările și completările ulterioare, depunerea
și tuturor formalităților la Registrul Comerțului și la alte
                                  5. Încheierea, cu începere de la 1 iulie 2007, a      textului actualizat al actului constitutiv al societății
autorități în vederea ducerii la îndeplinire și înregistrării
prezentei Hotărâri.                       contractului de închiriere cu S.C. DOPO INVEST         comerciale KRRUS HOLDINGS SRL, cu sediul în
  10. Toate celelalte prevederi din statutul Societății    S.R.L., pentru punctul de lucru din Cluj de la adresa str.   București, Str. GRIGORE ROMNICEANU, nr.3A,
rămân neschimbate.                       Victor Babeș 21, Cluj-Napoca, jud. Cluj, până la data      sector 5, înregistrată sub nr. J40/1421/2007, cod unic
  Prezenta hotărâre poate fi semnată în unu sau mai      de 1 iulie 2008;                        de înregistrare 20781844, care a fost înregistrat sub
multe exemplare, fiecare cu valoare de original, toate       6. Efectuarea tuturor modificărilor menționate în      nr.329148 din 12.07.2007.
constituind unul și același instrument.             Actul Constitutiv al Societății. Actul Constitutiv al        (20/132775)
   (15/132770)                        Societății va fi republicat, cu toate modificările aduse
                                conform legii și cu renumerotarea articolelor;
                                  7. Împuternicirea d-nei Liliana Anghel, cetățean             Societatea Comercială
     Societatea Comercială                 român, având domiciliul în București, Bd. Libertății 12,           SCHEMA X-204 - S.R.L.
 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORS                Bloc 113, sc. 3, et. 2, sector 4, titular al cărții de
    & ACCOUNTANTS - S.R.L.                                                           NOTIFICARE
                                identitate seria RR nr. 059143, CNP 2740901451521
                                eliberată de Secția de Poliție 14 la data de 24          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           NOTIFICARE                decembrie 1998, în scopul semnării, în numele și pe       București notifică, în conformitate cu prevederile art.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    seama subsemnaților, a tuturor documentelor           204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
București notifică, în conformitate cu prevederile art.     necesare, inclusiv Actul Constitutiv al Societății       modificările și completările ulterioare, depunerea
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      republicat, și al îndeplinirii tuturor procedurilor       textului actualizat al actului constitutiv al societății
modificările și completările ulterioare, depunerea       necesare și tuturor formalităților la Registrul Comerțului   comerciale SCHEMA X-204 SRL, cu sediul în
textului actualizat al actului constitutiv al societății    și la alte autorități în vederea aducerii la îndeplinire și   București, Str. Prisaca Dornei, nr.2, bloc D3, scara 2,
comerciale    PRICEWATERHOUSECOOPERS            înregistrării prezentei Hotărâri.                etaj 2, ap.53, sector 3, înregistrată sub nr.
AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, cu sediul în              8. Toate celelalte prevederi din statutul Societății    J40/10373/2004, cod unic de înregistrare 16548558,
București, Str. COSTACHE NEGRI (OPERA              rămân neschimbate.                       care a fost înregistrat sub nr.329168 din 12.07.2007.
CENTER), nr.1-5, etaj 5, sector 5, înregistrată sub nr.       Prezenta hotărâre poate fi semnată în unu sau mai        (21/132776)
J40/1784/1995, cod unic de înregistrare 7108710, care      multe exemplare, fiecare cu valoare de original, toate
a fost înregistrat sub nr.329128 din 12.07.2007.        constituind unul și același instrument.
  (16/132771)                                                                Societatea Comercială
                                   (17/132772)
                                                                       SCHEMA X-204 - S.R.L.

      Societatea Comercială                                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                      Societatea Comercială
    PRICEWATERHOUSECOOPERS                     PRICEWATERHOUSECOOPERS                      NR. 1 DIN DATA DE 10.07.2007
   MANAGEMENT CONSULTANTS - S.R.L.                 MANAGEMENT CONSULTANTS - S.R.L.                PREDA MARIUS GEORGE, de cetățenie română,
           HOTARAREA                                                 domiciliat în Mun. București, Str. Prisaca Dornei nr. 2,
                                           NOTIFICARE
                                                                bl. D3, sc. 2, et. 2, ap. 53, sector 3, CNP:
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    1780716434533, identificat cu CI seria RT nr. 240025
    A S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS              București notifică, în conformitate cu prevederile art.     emisă de Secția 13 de Poliție, la data de 04.10.2002,
    MANAGEMENT CONSULTANTS SRL               204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      asociat unic în cadrul S.C. SCHEMA X - 2004 S.R.L., a
  Subsemnații                         modificările și completările ulterioare, depunerea       decis:
  1. PRICEWATERHOUSECOOPERS EASTERN              textului actualizat al actului constitutiv al societății      1. Extinderea obiectului de activitate cu: COD CAEN
EUROPE BV, persoană juridică olandeză, având          comerciale    PRICEWATERHOUSECOOPERS             5030 Comerț cu piese și accesorii pentru
sediul la Raamweg 1B, 2596 HL Haga, Olanda,           MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, cu sediul în            autovehicule;5111 Intermedieri în comerțul cu materii
înregistrată la Registrul Comerțului al Camerei de       București, Str. COSTACHE NEGRI (OPERA              prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu
Comerț cu nr. 24183597 (în continuare denumită         CENTER), nr.1-5, etaj 6, sector 5, înregistrată sub nr.     semiproduse;5114 Intermedieri în comerțul cu mașini,
“Asociatul 1”), deținătoare a 98,8827% din capitalul      J40/25750/1994, cod unic de înregistrare 6812848,        echipamente industriale, nave și avioane;5119
social   al  PRICEWATERHOUSECOOPERS             care a fost înregistrat sub nr.329131 din 12.07.2007.      Intermedieri în comerțul cu produse diverse;5125
MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., persoană               (18/132773)                         Comerț cu ridicata al tutunului neprelucrat (inclusiv
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007                                     5
import- export);3710 Recuperarea deșeurilor și           -5030 - Comerț cu piese și accesorii pentru          - 7420 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii
resturilor metalice reciclabile;5540 Baruri;6330        autovehicule;                         de consultanță tehnică legate de acestea;
Activități ale agențiilor de voiaj și ale tur-operatorilor;     - 5119 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;     - 7440 - Publicitate;
activități de asistență turistică n.c.a.;6022 Transporturi     - 5121 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor     - 8041 - Școli de conducere (pilotaj);
cu taxiuri;6312 Depozitări;9304 Activități de întreținere    și furajelor;                           - 9302 - Coafură și alte activități de înfrumusețare;
corporală;7470 Activități de întreținere și curățare a       - 5122 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;   - 9304 - Activități de întreținere corporală;
clădirilor;9211 Producția de filme cinematografice și        - 5125 - Comerț cu ridicata al tutunului neprelucrat;     Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al SC
video;7414 Activități de consultanță pentru afaceri și       - 5131 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;   OCTAVIAN PET COM SRL rămân neschimbate.
management;9234 Alte activități de spectacole            - 5132 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din     (23/132778)
n.c.a.;9232 Activități de gestionare a sălilor de        carne;
spectacol;9272 Alte activități recreative;7485 Activități      - 5133 - Comerț cu ridicata al produselor lactate,
de secretariat și traducere;7011 Dezvoltare                                                 Societatea Comercială
                                ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
(promovare) imobiliară; 7012 Cumpărarea și vânzarea                                            OCTAVIAN PET COM - S.R.L.
                                  - 5134 - Comerț cu ridicata al băuturilor;
de bunuri imobiliare proprii;7020 Închirierea și          - 5135 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
                                                                          NOTIFICARE
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau           - 5136 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
închiriate;7487 Alte activități de servicii prestate în     produselor zaharoase;                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
principal întreprinderilor;9305 Alte activități de servicii                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                  - 5137 - Comerț cu ridicata de cafea, ceai, cacao, și
personale n.c.a.; 7031 Agenții imobiliare;7032                                         204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                condimente;
Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract                                    modificările și completările ulterioare, depunerea
                                  - 5139 - Comerț cu ridicata, nespecializat, de
  2. Ca urmare a modificărilor intervenite se va                                       textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                produse alimentare, băuturi și tutun;
redacta un nou act constitutiv.                                                comerciale OCTAVIAN PET COM SRL, cu sediul în
                                  - 5141 - Comerț cu ridicata al produselor textile;
  Prezentul înscris, a fost redactat astăzi 10.07.2007,                                   București, Str. RĂSADNIȚEI, nr.118, sector 6,
                                  - 5142 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
într-un număr de 5(cinci) exemplare, din care 4(patru)                                     înregistrată sub nr. J40/2076/1997, cod unic de
                                încălțămintei;
exemplare pentru părți și un exemplar pentru                                          înregistrare 9312081, care a fost înregistrat sub
                                  - 5145 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice
Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului                                        nr.329192 din 12.07.2007.
                                și de parfumerie;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                           (24/132779)
                                  - 5147 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum
București.                           nealimentar n.c.a.;                             Societatea Comercială
   (22/132777)                          - 5153 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și         GAMA COM DESIGN - S.R.L.
                                de construcții;
                                  - 5212 - Comerț cu amănuntul în magazine                    HOTĂRÂREA
       Societatea Comercială
      OCTAVIAN PET COM - S.R.L.              nespecializate cu vânzare predominantă de produse
                                                                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                nealimentare;
             DECIZIA                  - 5221 - Comerț cu amănuntul al fructelor și               DIN DATA DE 09.07.2007
                                legumelor proaspete;                        Subsemnații POPESCU NICOLAE-FLORIN,
        ASOCIATULUI UNIC                   - 5222 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al        cetățean român, domiciliat în București, str.Valerian
    AL S.C. OCTAVIAN PET COM S.R.L.             produselor din carne;                     Prescurea nr.27-29, sector 4, născut la data de
          NR. 2/ 05.07.2007                - 5223 - Comerț cu amănuntul al peștelui,         17.04.1976 în București, fiul lui Nicolae-Florin și al
                                crustaceelor și moluștelor;                  Aurica, sex bărbătesc, căsătorit, posesor al C.I. seria
  Subsemnatul
                                  - 5224 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor     RT nr.244181 eliberată de Secția 14 Poliție la data de
  VASILESCU OCTAVIAN, cetățean român, sex
                                de patiserie și produselor zaharoase;             30.10.2002, CNP: 1760417434539, POPESCU
bărbătesc, născut la data de 14.06.1976 în Municipiul
                                  - 5225 - Comerț cu amănuntul al băuturilor;        MIRELA, cetățean român, domiciliată în București,
București, Sector 7, fiul lui Petre și Petruța, domiciliat în
                                  - 5226 - Comerț cu amănuntul al produselor din       str.Vlad Județu nr.2, bl.V14A, sc.2, et.1, ap.31, sector
București str. Vistiernicul Stavrinos nr.28, bl. 153 A,
                                tutun;                             3, născută la data de 08.11.1977 în mun.Oltenița jud.
sc.2, ap. 105, etaj 10, sector 6, identificat cu CI seria
                                  - 5227 - Comerț cu amănuntul, în magazine         Călărași, fiica lui Nicolae și a Maria, sex femeiesc,
RX nr. 282831 eliberată de secția 21 poliție la data de
                                specializate, al produselor alimentare;            căsătorită, posesoare a C.I.seria RD nr.353181
21.03.2005, CNP 1760614461518,
                                  - 5233 - Comerț cu amănuntul al produselor         eliberată de Secția 11 Poliție la data de 15.12.2003,
  în calitate de asociat unic al SC OCTAVIAN PET
                                cosmetice și de parfumerie;                  CNP: 2771108433016, MANEA MARIUS, cetățean
COM SRL, în conformitate cu prevederile Legii
                                  - 5241 - Comerț cu amănuntul al textilelor;        român, domiciliat în București, str.Lucretiu Pătrășcanu
nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările
                                  - 5242 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei;       nr.15, bl.MC19, sc.A, et.6, ap.17, sector 3, născut la
ulterioare, am decis modificarea Actului constitutiv al
                                  - 5243 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și      data de 22.02.1981 în mun.Oltenița jud.Călărași, fiul lui
societății, după cum urmează:
                                articolelor din piele;                     Niculae și al Maria, sex bărbătesc, posesor al C.I. seria
  1. Domnul VASILESCU GEORGE, cetățean român,
sex bărbătesc, născut la data de 20.11.1980 în           - 5246 - Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie,   RX nr.290381 eliberată de Secția 23 Poliție la data de
Municipiul București, Sector 6, fiul lui Petre și Petruța,   cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;        06.04.2005, CNP: 1810222235822 și POPOVICI ION-
domiciliat în București str. Valea Lungă nr.20, bl. 148A,      - 5247 - Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și   GABRIEL, cetățean român, domiciliat în com.Plesoiu,
sc.A, et.3, ap. 15, sector 6, identificat cu CI seria RD nr.  articolelor de papetărie;                   sat Arcesti-Cot, jud.Olt, născut la data de 15.10.1974 în
187507 eliberată de secția 21 poliție la data de          - 5248 - Comerțul cu amănuntul, în magazine        București, fiul lui Ion si al Aurica-Tudosiea, sex
17.08.2001, CNP 1801120460027, se numește            specializate, al altor produse n.c.a.;             bărbătesc, posesor al B.I. seria HC nr.061090 eliberat
administrator al SC OCTAVIAN PET COM SRL pentru           - 5250 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie    de Poliția or.Piatra-Olt la data de 14.05.1998, CNP:
                                vândute prin magazine;                     1741015284370, în calitate de asociați ai S.C.”GAMA
o perioadă nelimitată;
                                  - 5261 - Comerț cu amănuntul prin corespondență;      COM DESIGN”S.R.L., în urma dezbaterilor ce au avut
  2. Se modifică adresa și datele de identificare ale
                                  - 5262 - Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe;    loc în cadrul ședinței AGA, am decis deschiderea unui
asociatului unic astfel: VASILESCU OCTAVIAN,
                                  - 5263 - Comerț cu amănuntul care nu se          punct de lucru la adresa din: Oraș Pantelimon,
domiciliat în București str. Vistiernicul Stavrinos nr.28,
                                efectuează prin magazine;                   str.Sf.Gheorghe nr.20, ferma nr.7, hala nr.9, jud.Ilfov.
bl. 153A, sc.2, ap. 105, etaj 10, sector 6, identificat cu
                                  - 5510 - Hoteluri;                       Restul prevederilor actului constitutiv al societății
CI seria RX nr. 282831 eliberată de secția 21 poliție la
                                  - 5530 - Restaurante;                   rămân neschimbate.
data de 21.03.2005, CNP 1760614461518;
                                  - 5540 - Baruri;                        (25/132780)
  3. Se radiază activitățile secundare ale societății, iar
obiectul de activitate se completează cu următoarele        - 6021 - Alte transporturi terestre de călători, pe
activități subsidiare ( nu se modifică domeniul și       bază de grafic;
                                                                      Societatea Comercială
activitatea principală a societății):                - 6022 - Transporturi cu taxiuri;
                                                                    ADG CONSULTING 2002 - S.R.L.
  Societatea va putea desfășura în subsidiar și alte       - 6023 - Transporturi terestre de călători,
activități precum:                       ocazionale;                                 HOTĂRÂREA AGA
  - 4521 - Construcții de clădiri și lucrări de geniu;      - 6024 - Transporturi rutiere de mărfuri;            PENTRU RADIERE PUNCT DE LUCRU
  - 4522 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la      - 6311 - Manipulări;
construcții;                            - 6312 - Depozitări;                           HOTĂRÂREA
  - 4533 - Lucrări de instalații tehnico-sanitare;        - 6321 - Alte activități anexe transporturilor terestre;    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  - 4544 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de     - 6330 - Activități ale agențiilor de voiaj și ale tur-      SC ADG CONSULTING 2002 SRL.
geamuri;                            operatorilor; activități de asistență turistică n.c.a.;     Subsemnații
  - 5010 - Comerț cu autovehicule;                - 6340 - Activități ale altor agenții de transport;     GRADINARU ANGELA ANA și GRADINARU DAN
  - 5020 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;       - 7031 - Agenții imobiliare;                VASILE domiciliați în BUCUREȘTI, str. MURGENI, Nr.
  6                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007
14 Bloc L26, scara A et. 2, apt. 8, județul București            Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea
sector 3,                                     ICPE - S.A.               textului actualizat al actului constitutiv al societății
  asociați ai SC ADG CONSULTING 2002 SRL. cu                                       comerciale DOLOMIT PROD IMPEX SRL, cu sediul în
sediul în București, STR MURGENI nr. 8, bloc L26, sc          HOTĂRÂREA NR.IV/08.03.2007 A            București, Str. Cluceru Sandu, nr.2, sector 2,
A, et. 2, ap. 8, sector 3, J40/13085/2002, CUI_RO                                     înregistrată sub nr. J40/13624/2002, cod unic de
                                 ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
15086426, prezenți personal, hotărâm astăzi, în                                      înregistrare 15108702, care a fost înregistrat sub
                                    A ACTIONARILOR ICPE SA
ședința AGA:                                                        nr.329262 din 12.07.2007.
                                  PERSOANA JURIDICA INREGISTRATA
  1. Se decide radierea punctului de lucru din                                        (31/132786)
                                  LA REGISTRUL COMERTULUI SUB
București, str. George Enescu, Palatul UGIR 1903, NR
                                   NR. J40/21438/1992 CUI 423140
27-29 SECTOR 1, începând cu data de 1.07.2007.
  2. Se împuternicește doamna GRADINARU              Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor            Societatea Comercială
ANGELA ANA să reprezinte societatea în toate          întrunită în ședința din data de 08.03.2007 legală și          PRO PLANT 2000 - S.R.L.
raporturile cu autoritățile (OFICIUL REGISTRUL         statutară a luat următoarele hotărâri:
COMERȚULUI, ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ, ALTE             Art. 1. Se aprobă desemnarea dlui Racicovschi Dan         HOTĂRÂREA NR. 1/11.07.2007
AUTORITĂȚI) pentru obținerea radierii punctului de       Vergil ca director general al ICPE SA.                  A ASOCIATULUI UNIC
lucru.                               Art. 2. Se aprobă semnarea Contractului de mandat        AL S.C. PRO PLANT 2000 S.R.L.
  (26/132781)                        al directorului general al ICPE SA dl. Racicovschi Dan    CU SEDIUL IN BUCURESTI, SOS. OLTENITEI
                                Virgil, conform OUG nr. 79/2001. Adunarea Generală a      NR. 234, BL. 58, SC. 2, AP. 48, SECTOR 4,
                                Acționarilor desemnează pe dl. Ciuraru Cătălin să      INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI
      Societatea Comercială               semneze contractul ca reprezentant al ICPE SA.         CU NR. J 40/2540/2000, CUI RO 12791952.
     RESEME IMOBILIARE - S.R.L.                Art. 3. Se aprobă semnarea Actului Adițional nr.
                                                                Asociatul unic HORHOCEA GABRIEL CARMEN,
                                1/2007 și a anexelor nr. 1 și 2 la Contractul de mandat
           HOTĂRÂREA                                               legitimată cu CI seria RT, nr. 201294, eliberată de
                                nr. 1/08.03.2007 încheiat cu directorul general al ICPE
                                                              Secția 15 Poliție la data de 16.11.2001, CNP
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             SA în conformitatea cu procesul verbal negociat nr.
                                                              1691016105019, domiciliată în București, sos. Olteniței,
     S.C. RESEME IMOBILIARE S.R.L.             6114/06.03.2007, prefectat de AVAS în condițiile art. 4
                                                              nr. 234, bl. 58, sc. 2, ap. 48, sector 4, a hotărât:
                                din OUG nr. 79/2001 până la aprobarea BVC pe 2007
        NR. 1 DIN 10.07.2007                                              1. Completarea Cap. 2 - OBIECTUL DE
                                de Adunarea Generală a Acționarilor.
                                                              ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII din Actul constitutiv cu
  Azi, 10.07.2007, Adunarea Generală a Asociaților        Art. 4. Se împuternicește directorul general
                                                              următoarele obiecte secundarele activitate:
S.C. RESEME IMOBILIARE S.R.L., întrunită în ședință      Racicovoschi Dan Virgil să întreprindă măsurile legale
                                                                • Depozitari-6312
ordinară în urma convocării telefonice efectuate de      pentru înregistrarea hotărârilor luate de Adunarea
                                                                • Activități de consultanță pentru afaceri si
către asociatul Romanici Sorin, hotărăște cu          Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului
                                                              management - 7414
unanimitate de voturi, în conformitate cu prevederile     Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
                                                                • Activități de management al holdingurilor - 7415
art. 191-194 și art. 204 din Legea nr. 31/90 republicată,      (29/132784)
                                                                • Publicitate - 7440
cu modificările ulterioare și cu prevederile art. 19 din
Actul constitutiv, următoarele:                                                 (32/132787)
  1. Schimbarea sediului social al S.C. RESEME              Societatea Comercială
IMOBILIARE S.R.L. în București, Str. Smaranda              DOLOMIT PROD IMPEX - S.R.L.
                                                                     Societatea Comercială
Brăescu (fostă str. Zăgazului) nr. 39, bl. 11H, sc. 2, et.
                                                                    PRO PLANT 2000 - S.R.L.
1, ap. 19, sector 1, spațiu pentru care s-a încheiat               DECIZIA NR. 2
contractul de comodat atestat sub nr. 13/10.07.2007 de                                             NOTIFICARE
                                   A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
Avocat Duda Bogdan Dorin.
                                     DOLOMIT PROD IMPEX SRL                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. În urma schimbării sediului, art. 4 din Actul
                                                              București notifică, în conformitate cu prevederile art.
constitutiv al S.C. RESEME IMOBILIARE S.R.L. se               DIN DATA DE 11.07.2007
                                                              204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modifică corespunzător.
                                  Subscrisa S.C. JUSIKA INGHETATA S.R.L., cu       modificările și completările ulterioare, depunerea
  3. Actul constitutiv va fi actualizat cu modificările
                                sediul în București, str. Cluceru Sandu nr. 2,parter,    textului actualizat al actului constitutiv al societății
aduse prin prezenta hotărâre și cu noile date de
                                camera3, sector 2, București, înmatriculată în Registrul  comerciale PRO PLANT 2000 SRL, cu sediul în
identificare ale asociaților și administratorului și depus
                                Comerțului sub nr. J40/12231/2003, CUI           București, Sos. Olteniței, nr.234, bloc 58, scara 2, etaj
la Registrul Comerțului, potrivit disp. art. 204 alin. 4 din
                                RO15728879, reprezentată legal, conform Hotărârii      P, ap.48, sector 4, înregistrată sub nr. J40/2540/2000,
Legea nr. 31/90 republicată, cu modificările ulterioare.
                                AGA nr.2/ 09/07.2007, prin dna SLEDZIK căsătorită      cod unic de înregistrare 12791952, care a fost
  Membrii asociați prezenți:
                                MARCHAND KARIN SOLANGE PAULETTE, de             înregistrat sub nr.329296 din 12.07.2007.
  ROMANICI SORIN, cetățean român, sex bărbătesc,
                                cetățenie fanceză, identificată prin Pașaport seria       (33/132788)
născut la data de 20.06.1971 în Mun. București,
                                03FE13183, eliberat de Ambasada Franței, la data de
domiciliat în București, Aleea Someșul Rece nr. 4-12,
                                06.01.2004 valabil până la 06.01.2014, cu domiciliul în
bl. 5, sc. 4, et. 3, ap. 64, sector 1, posesor al C.I. seria
                                Franța, 52100 Saint Dizier, 30 Rue de Tennis, prin           Societatea Comercială
RX, nr. 351231, eliberată de SPCEP S1, biroul nr. 2 la
                                prezenta, a decis:                        MMT INTERNATIONAL GROUP - S.R.L.
data de 18.08.2005, CNP 1710620411515;
                                  1. Revocarea din funcția de administrator în S.C.
  ROMANICI MARIANA MONICA, cetățean român,                                                  HOTĂRÂREA
sex femeiesc, născută la data de 15.01.1970 în oraș      DOLOMIT PROD IMPEX S.R.L la care asociat unic
Zimnicea, domiciliată în București, Aleea Someșul       juridic este S.C. JUSIKA INGHETATA SRL a D-NEI         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR
Rece nr. 4-12, bl. 5, sc. 4, et. 3, ap. 64, sector 1,     FABACHER căsătorită JOHNER FABIENNE.              S.C. MMT INTERNATIONAL GROUP SRL
posesoare a C.I. seria RT, nr. 026972, eliberată de        2.Numirea în funcția de administrator a S.C.           CU SEDIU IN BUCURESTI,
Secția 2 Poliție la data de 13.07.1999, CNP          DOLOMIT PROD IMPEX S.R.L.,pe durată nelimitată,       ALEEA CRICOVUL DULCE NR 20 SECTOR 4,
2700115345388;                         cu puteri depline, a D-NEI SLEDZIK căsătorită          R.C. J40/2287/2001,CF R 13743066
   (27/132782)                        MARCHAND KARIN SOLANGE PAULETTE de
                                cetățenie franceză, identificată prin Pașaport seria             NR 2/01.07.2007
                                03FE13183, eliberat de Ambasada Franței, la data de       ASOCIAȚII
      Societatea Comercială               06.01.2004 valabil până la 05.01.2014, cu domiciliul în     -NICOLAE MARIANA,cetățean român,născută în
     RESEME IMOBILIARE - S.R.L.              Franța, 52100 Saint Dizier, 30 Rue de Tennis.        București,aleea Cricovul Dulce nr 20,sector 4,1a data
                                  Asociații, în urma votării, au adoptat în unanimitate  de 16.02.1968,avand același domiciliul identificată prin
           NOTIFICARE                rezoluțiile propuse.                    ci rt 415590, eliberat de S4 la data de 16.06.2006,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Întocmită, azi 11.07.2007, în 3(trei) exemplare.      -TALJEBINI CHAZA ,cetățean sirian, născută în
București notifică, în conformitate cu prevederile art.       (30/132785)                      București,la data de 08.06.1980, domiciliată în Alep,
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                                    Siria, identificată prin pas. Js /98 nr 4327583 eliberat
modificările și completările ulterioare, depunerea                                     de autoritățile siriene la data de 27.05.2002,
textului actualizat al actului constitutiv al societății          Societatea Comercială                -TALJEBINI ABDULLAH,cetățean sirian,născut în
comerciale RESEME IMOBILIARE SRL, cu sediul în             DOLOMIT PROD IMPEX - S.R.L.            Alep,Siria,la data de 23.01.1977, domiciliat în
București, Str. SMARANDA BRAESCU, nr.39, bloc                                       Alep,Siria,identificat prin pas.js/98 4327498 eliberat de
11H, scara 2, etaj 1, ap.19, sector 1, înregistrată sub nr.            NOTIFICARE               autoritățiile siriene la data 08.02.2002,
J40/21425/2004, cod unic de înregistrare 17062989,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     -ARJOWN ABDUL KADER,cetățean sirian,născut
care a fost înregistrat sub nr.329213 din 12.07.2007.     București notifică, în conformitate cu prevederile art.   la data de 27.05.1966 în Alep, Siria,domiciliat în
  (28/132783)                        204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    Siria,Alep,casatorit,sex masculin,identificat prin pas
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007                                     7
seria RS/ 88 nr 2860786 eliberat de autoritățiile siriene   formulăm prezenta hotărâre a adunării generale prin        TRAN NAM THANG, cu reședința în România, Mun.
la data de 08.08.1997,                     care se modifică actul constitutiv al societății după cum   București, Sector 2, Str. Răscoala din 1907 nr.8, bl.13,
  -AHLAM JABASA HAJJAR,cetățean sirian, născută        urmează:                            sc.1, Ap.9, posesor al permis de ședere nr.ROU
în Alep, Siria, la data de 28.09.1976, domiciliata în       1 Închiderea punctului de lucru situat în         0015603, eliberat de aut. Romane, la data de
Alep,Siria,identificată prin pas JS/98 nr 4732028       București,str. DRUMUL TABEREI ,nr. 44 sectorul 6.       30.09.2004, CNP 7690319400012,
eliberat de autoritățile siriene la data de            2 Închiderea punctului de lucru situat în București      în calitate de asociați ai societății SC RED ZONE
11.07.2002,casatorita,sex feminin,în urma adunării       str. HARALAMBIE BOTESCU ,nr 6,sector1             SRL am hotărât următoarele:
generale a asociațiilor au hotărât:                3 Completarea domeniilor de activitate cu COD         Art.1 ÎNCHIDEREA punctului de lucru din str.
  ART 1. Mărirea capitalului social de la 730 ron la 800   CAEN 7020-Închirierea si subînchirierea bunurilor       Fecioarei nr.10, sector 2, București.
ron,prin intrarea în societate a lui TALJEBINI         imobiliare proprii sau închiriate.                Art.2 Se completează obiectul de activitate al firmei
MOHAMED care depune 70 ron                     4 Autorizarea codului caen 7020.              cu 5248 - Comerțul cu amănuntul, în magazine
  -TALJEBINI MOHAMED, cetățean sirian, născut la                                       specializate, al altor produse n.c.a.; 7250 - Întreținerea
                                  5 Autorizarea codului caen 5147- Comerț cu ridicata
                                                               și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a
data de 22.01.1978 în Alep,Siria,domiciliat în         al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
                                                               calculatoarelor.
Alep,Siria,fiul lui Ahmed Maher si al Fatimei identificat      (36/132791)
                                                                  (40/132795)
cu pas nr js/98 4327497 eliberat de autoritățile siriene
la data 08.02.2002,CNP 7780122400011, necăsătorit.
  Astfel se mărește nr de p.s. de la 73 la 80              Societatea Comercială
                                                                       Societatea Comercială
p.s.,capitalul social este de 800 ron, iar aportul       SALATIN BOSFOR IMPORT EXPORT - S.R.L.
                                                                       RED ZONE - S.R.L.
asociațiilor la capitalul social va fi astfel:
  -NICOLAE MARIANA deține 22 p.s. a 10 ron/p.s.                  NOTIFICARE
                                                                          NOTIFICARE
adică 220 ron,si deține 27,5% din capitalul social.        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  -TALJEBINI CHAZA deține 22 p.s. a 10 ron/p.s.        București notifică, în conformitate cu prevederile art.    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
adică 220 ron,si deține 27,5% din capitalul social.      204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
  -TALJEBINI ABDULLAH deține 17 p.s. a 10 ron/p.s.      modificările și completările ulterioare, depunerea       și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
adică 170 ron,si deține 21,25 % din capitalul social.     textului actualizat al actului constitutiv al societății    actului constitutiv al societății comerciale RED ZONE
  -ARJOWN ABDUL KADER deține 7 p.s. a 10           comerciale SALATIN BOSFOR IMPORT EXPORT            SRL, cu sediul în București, Str. Huedin, nr.6, bloc M1-2,
ron/p.s. adică 70 ron și deține 8,75% din capitalul      SRL, cu sediul în București, Drumul SĂRII, nr.2, bloc     scara B, etaj 5, ap.66, sector 4, înregistrată sub nr.
social.                            V55, scara 1, etaj 3, ap. 10, sector 6, înregistrată sub    J40/9808/2005, cod unic de înregistrare 17644448, care
  -AHLAM JABASA HAJJAR deține 5 p.s. a 10 ron/p.s.      nr. J40/9335/1991, cod unic de înregistrare 473602,      a fost înregistrat sub nr.329397 din 12.07.2007.
adică 50 ron și deține 6,25% din capitalul social.       care a fost înregistrat sub nr.329365 din 12.07.2007.        (41/132796)
  -TALJEBINI MOHAMED deține 7 p.s. a 10 ron/p.s          (37/132792)
adică 70 ron si deține 8,75 % din capitalul social.
  ART.2 I se atribuie funcția de director de investiții lui                                       Societatea Comercială
MOHAMED TALJEBINI.                             Societatea Comercială                    LKW AUGUSTIN TRANS - S.R.L.
  (34/132789)                            INCANTESIMO CONSULT - S.R.L.
                                                                          NOTIFICARE
                                     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială                 Subsemnata IORDACHE EVDOCHIA-IOANA,            București notifică, în conformitate cu prevederile art.
  M.M.T. INTERNATIONAL GROUP - S.R.L.            domiciliată în București, sos. Giurgiului nr. 58-70, bl. C,  204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                sc. 5, et. 4, ap. 163, sector 4, identificată cu CI seria RT  modificările și completările ulterioare, depunerea
           NOTIFICARE                nr. 351655, eliberată de secția 16, cnp 2440417400499,     textului actualizat al actului constitutiv al societății
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    asociat unic al S.C. “INCANTESIMO CONSULT” SRL,        comerciale LKW AUGUSTIN TRANS SRL, cu sediul în
București notifică, în conformitate cu prevederile art.    cu sediul în București, sos. Giurgiului nr. 124, sector 4,   București, Str. Nada Florilor, nr.1, bloc 13, scara A, etaj
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      înmatriculată la ORCMB sub nr. J40/14831/2003, CUI       4, ap.21, sector 2, înregistrată sub nr. J40/8012/2002,
                                                               cod unic de înregistrare 14835508, care a fost
modificările și completările ulterioare, depunerea       15876875, am decis următoarele:
                                                               înregistrat sub nr.329420 din 12.07.2007.
textului actualizat al actului constitutiv al societății      1. Închiderea punctului de lucru situat în Comuna
                                                                 (42/132797)
comerciale M.M.T. INTERNATIONAL GROUP SRL, cu         Bran, Satul Poarta nr. 56B, jud. Brașov.
sediul în București, Aleea CRICOVUL DULCE, nr.20,         Celelalte prevederi rămân nemodificate.
etaj P, sector 4, înregistrată sub nr. J40/2287/2001, cod      (38/132793)                              Societatea Comercială
unic de înregistrare 13743066, care a fost înregistrat                                          CARDO GEA DESIGN - S.R.L.
sub nr.329335 din 12.07.2007.
   (35/132790)                               Societatea Comercială                HOTĂRÂREA AGA NR. 1 DIN 10.07.2007
                                       BELLA BIONY - S.R.L
                                                                 Subsemnații AUGUSTIN CARMEN domiciliată în
                                                               București, Str. Nada Florilor, nr. 1, B1.13, Scara A
     Societatea Comercială                      DECIZIA NR. 01 / 05.07.2007
                                                               Etaj4, Ap.21, Sector 2, posesoare a CI seria RT nr
 SALATIN BOSFOR IMPORT-EXPORT - S.R.L.              Sumsemnata Generenco Margarita, asociat unic al       333751/27.05.2004 ,emisă de Secția 7 Poliție,CNP
                                SC BELLA BIONY SRL, decid deschiderea unui sediu        2810703430090     și  AUGUSTIN     MANUEL
           HOTĂRÂREA                 secundar, la următoarea adresa: BUCUREȘTI.           ALEXANDRU, domiciliat în București, Str. Erou Ion
   ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR              SECTORUL 2. CALEA MOȘILOR. NR. 217. BL. 23.          Scortan, Nr 96 F, Sect.2,posesor al CI, seria RX, NR
                                PARTER. Codul CAEN al activității care se va          199309 /24.07.2003, emis de Secția 7, Poliție, CNP
          NR.39/05.07.2007              desfășura la acest punct de lucru este 5248.          1810306420132 în calitate de asociați la SC CARDO
  Subsemnații                           (39/132794)                        GEA DESIGN SRL, J40/8012/2002, CUI 14835508, cu
  - AKDAS SELAHATTIN,având cod numeric personal                                       sediul social în București, str. Nada Florilor nr.1 bl. 13,
7560204400035, cetățean turc, necăsătorit, născut la                                     SC A et.4, AP.21, sect. 2 hotărăsc:
data de 15.02.1956 în Bingol,Turcia,domiciliat în Turcia,           Societatea Comercială               Art 1. - Se schimbă denumirea societății din CARDO
localitatea Bingol, cu reședința în România,                  RED ZONE - S.R.L.               GEA DESIGN S.R.L. în LKW AUGUSTIN TRANS S.R.L.
București,Drumul Sării,nr.2,bl.V55,ap.10,sector                                        conform dovezii nr.319532 din 05.07.2007 eliberată de
                                          HOTĂRÂREA                 Oficiul Registrului Comerțului BUCUREȘTI.
6,având pașaport seria TRI nr. 701491,emis la
17.03.1997 de autoritățile turce, permis de ședere        ADUNĂRII GENERALE NR. 1 DIN 11.07.2007              (43/132798)
ROU) 0079958 eliberat la data de 27.05.2006,
  -AKDAS CEVDET,având cod numeric personal                A SC RED ZONE SRL
                                  CU SEDIUL IN BUCURESTI, SECTOR 4,                   Societatea Comercială
7309115400029,cetățean turc, căsătorit, născut la data
                                 STR. HUEDIN NR.6, BL.M 1-2, SC.B, AP.66              BE YOU CONSULTING 2001 - S.R.L.
de 15.09.1973 în Turcia,cu domiciliul în Turcia si cu
reședința în România, București,Str. Drumul             NR. ÎNMATRICULARE: J40/9808/2005
                                                                        HOTĂRÂREA NR. 1
Sării,nr.2,bl.V55,ap.45,sector6, având pașaport seria           COD UNIC: 17644448
TRI nr.380865 emis la 09.07.1996 de autoritățile         Subsemnații                           ADOPTATA DE ADUNAREA GENERALA
turce,având permis de ședere ROU 0080067 eliberat la       -BOBES - PAVLOV CRISTIAN, domiciliat în             A ASOCIATILOR, IN DATA DE 10.07.2007
data de 27.05.2006,                      România, București, sector 2, Intr. Spătarului nr.1, ap.1     Subsemnații
  în calitate de asociați ai Societății Comerciale      posesor al CI seria RD nr.067107, eliberată de secția de     NEAGU COSMIN, domiciliat în București, Str.
“SALATIN BOSFOR IMPORT-EXPORT S.R.L.”,             poliție 8, la data de 06.04.1999, CNP 1780111423029, și    Prevederii nr. 14-18/40, Sector 3, identificat prin C.I.
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007
seria R.D. nr. 427740, eliberată de Secția 13 Poliție la   10.400 lei și aportul în numerar al asociatului ENE       3. Radierea punctului de lucru situat în incinta
data de 09.12.2004, CNP1700811434521, și           DAMIAN - cu suma de 10.400 lei.                Cetății Țărănești Râsnov, județ Brașov.
  ENE DAMIAN, domiciliat în București, Str.          în urma majorării capitalului social, actul constitutiv   Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămîn
Panselelor nr. 6, Bl. 142, Sc. 2, Et. 4, Ap. 78, sector 4,  al societății se modifică după cum urmează:          nemodificate.
identificat prin C.I. seria R.D. nr. 376019 eliberată de     “Capitalul social este de 21.000 lei divizat în 2.100     (46/132801)
Secția 15 Poliție la data de 06.05.2004, CNP         de părți sociale, de la 1 la 2.100, a câte 10 lei fiecare,
1541207400360,                        deținute de asociați, astfel:
  în calitate de asociați ai S.C. “ BE YOU           - NEAGU COSMIN deține un număr de 1.050 părți             Societatea Comercială
CONSULTING 2001” S.R.L., cu sediul în București,       sociale, numerotate de la 1 la 1.050, cu valoare            ART & CRAFT DESIGN - S.R.L.
Str. Valea Buzăului nr. 8, Bl. G 31, Sc. B, parter, Ap. 12,  nominală a 10 lei fiecare, respectiv suma de 10.500 lei,
sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.    în numerar, reprezentând 50% din capitalul social;                NOTIFICARE
J40/10709/02.12.1999, CUIRO12465182, am hotărât        Participarea la beneficii și pierderi este de 50 %.       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
următoarele:                           - ENE DAMIAN deține un număr de 1.050 părți        București notifică, în conformitate cu prevederile art.
  1. Schimbarea obiectului -principal de activitate al   sociale, numerotate de la 1.051 la 2.100, cu valoare     204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societății, după cum urmează: DOMENIUL PRINCIPAL       nominală a 10 lei fiecare, respectiv suma de 10.500 lei,   modificările și completările ulterioare, depunerea
DE ACTIVITATE: “Comerț cu ridicata al produselor       în numerar, reprezentând 50% din capitalul social;      textului actualizat al actului constitutiv al societății
alimentare, al băuturilor și al tutunului”- cod CAEN 513;   Participarea la beneficii și pierderi este de 50 %”.     comerciale ART & CRAFT DESIGN SRL, cu sediul în
ACTIVITATEA PRINCIPALĂ: “Comerț cu ridicata,           4. Numirea în funcția de administrator, pe durată     București, Șos. Pantelimon, nr.300, etaj 3, ap.biroul 2,
nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun “   nelimitată, a asociatului NEAGU COSMIN, cetățean       sector 2, înregistrată sub nr. J40/21588/2005, cod unic
- cod CAEN 5139.                       român, căsătorit, fiul lui Stan și Sonia, născut la data de  de înregistrare 18238693, care a fost înregistrat sub
  2. Completarea obiectului de activitate al societății   11.08.1970 în Mun. București, domiciliat în București,    nr.329491 din 12.07.2007.
cu următoarele activități: 4533 Lucrări de instalații     Str. Prevederii nr. 14-18/40, Sector 3, identificat prin     (47/132802)
tehnico-sanitare, 5030 Comerț cu piese și accesorii      C.I. seria R.D. nr. 427740, eliberată de Secția 13 Poliție
pentru autovehicule, 5119- Intermedieri în comerțul cu    la data de 09.12.2004, CNP 1700811434521.
produse diverse, 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor,     Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân           Societatea Comercială
semințelor și furajelor, 5122 Comerț cu ridicata al      neschimbate.                             AA AGRICOL INVESTMENT - S.R.L.
fiorilor și al plantelor, 5123 Comerț cu ridicata al        (44/132799)
                                                                   HOTĂRÂREA NR.2/09.07.2007
animalelor vii, 5124 Comerț cu ridicata a pieilor brute și
                                     Societatea Comercială
al pieilor prelucrate, 5131 Comerț cu ridicata al                                       A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                   BE YOU CONSULTING 2001 - S.R.L.
fructelor și legumelor ,5132 Comerț cu ridicata al cărnii                                    SC AA AGRICOL INVESTMENT SRL
și produselor din carne, 5133 Comerț cu ridicata al                                        J40/8705 /2005, CUI:17579153
                                          NOTIFICARE
produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor                                     SEDIU: BUCURESTI, STR. ROMULUS NR.16,
comestibile, 5134 Comerț cu ridicata al băuturilor, 5136     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                                   PARTER, AP.1, SECT 2
Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor   București notifică, în conformitate cu prevederile art.
                               204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Subsemnații Barnea Aurelia Andreea, domiciliată în
zaharoase, 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai,
                               modificările și completările ulterioare, depunerea      București, Ale.Lungulețu nr.6, bl.D14, sc.8, et.6,
cacao și condimente, 5138iComerț cu ridicata,
                               textului actualizat al actului constitutiv al societății   ap.324, sector 2, identificată cu CI seria DP nr. 121192
specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee
                               comerciale BE YOU CONSULTING 2001 SRL, cu           eliberată de INEP la data de 18.09.2006, CNP
și moluște, 5139 Comerț cu ridicata, especializat, de
                               sediul în București, Str. VALEA BUZĂULUI, nr.8, bloc     2731220424512 și Dutu Alexandru, domiciliat în
produse alimentare, băuturi și tutun, 5141 Comerț cu
                               G31, scara B, etaj P, ap.12, sector 3, înregistrată sub    București, Cal. Călărașilor nr. 64, sector 3, identificat
ridicata al produselor textile, 5142 Comerț cu ridicata al
                               nr. J40/10709/1999, cod unic de înregistrare         cu CI seria DP nr. 114653, eliberată de INEP la data de
îmbrăcămintei și încălțămintei, 5143 Comerț cu ridicata
                               12465182, care a fost înregistrat sub nr.329485 din      01.09.2005, CNP 1821214460057, în calitate de
al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al
                               12.07.2007.                          asociați ai SC AA AGRICOL SRL am decis înființarea
aparatelor de radio și televizoarelor, 5144 Comerț cu
                                 (45/132800)                        unui punct de lucru la adresa: București. Calea Moșilor
ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete și
                                                              nr. 264. bl.10. sector 2.
produse de întreținere, 5145 Comerț cu ridicata al
                                                                 (48/132803)
produselor cosmetice și de parfumerie, 5146 Comerț
                                      Societatea Comercială
cu ridicata al produselor farmaceutice, 5147 Comerț cu
                                    ART & CRAFT DESIGN - S.R.L.
ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.,                                         Societatea Comercială
5151 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi      HOTĂRÂRE NR. 5 DIN 03.07.2007                    COMIGA PROD - S.R.L.
și gazoși și al produselor derivate, 5153 Comerț cu
ridicata al materialului lemnos și de construi, 5154       A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR                        DECIZIE
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de        S.C. ART & CRAFT DESIGN SRL
fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire, 5157       J40/21588/2005, CUI R 18238693                     NR.42/06.03.2007
Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor, 5181      Subsemnații                          Subsemnatul Badea Vasilică, asociat unic al firmei
Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte, 5184 Comerț cu      OLTEANU MIOARA-NICOLETA, cetățean român,          SC COMIGA PROD IMPEX SRL, cu cetățenia română,
ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și   domiciliată în București, Calea Victoriei, nr.128A, et.4,   posesor al buletinului seria RR nr.370441, emis la
software-ului, 5185 Comerț cu ridicata al altor mașini și   ap.26, sector 1, posesoare a C.I., seria DP, nr.124307,    18.01.2006, de secția 11 poliție,
echipamente de birou, 5186 Comerț cu ridicata al altor    eliberată de I.N.E.P. la data de 19.04.2007, CNP         DECID:
componente și echipamente electronice, 5190 Comerț      2761011131267, OLTEANU ION, cetățean român,            Începând cu 06.03.2007, se înfiintează punctele de
cu ridicata al altor produse, 5221 Comerț cu amănuntul    domiciliat în mun. Constanța jud.Constanța, Șos.I.C.     lucru:
al fructelor și legumelor proaspete, 5222 Comerț cu      Brătianu, nr. 56, bl B3, sc.D, et.3, ap.16, posesor al      1. STAND C8- în B-dul Metalurgiei nr.132, sector 4,
amănuntul al cărnii și al produselor din carne, 5223     C.I., seria KT, nr.276771, eliberată de Mun.Constanța,    București având ca activitate depozit frigorific pentru
Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și       la data de 12.06.2002, CNP 1750722131235, ROSCA        recepția, depozitarea și livrarea produselor congelate
moluștelor, 5224 Comerț cu amănuntul al pâinii,        EMIL, cetățean roman, domiciliat în București,        și refrigerate preambalate cod 6312; comerț cu ridicata
produselor de patiserie și produselor zaharoase, 5225     șos.Ștefan cel Mare, nr.33, bl.30, sc.1, et.8, sector 2,   al fructelor și legumelor cod 5131, comerț cu ridicata al
Comerț cu amănuntul al băuturilor, 5226 Comerț cu       identificat prin C.I., seria R.D., nr. 106124, eliberată de  cărnii și al produselor din carne cod 5132, comerț cu
amănuntul al produselor din tutun, 5227 Comerț cu       S.E.P. la data de 13.06.2000, CNP 1680323120718, în      ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și
amănuntul, în magazine specializate, al produselor      calitate de asociați ai S.C. ART & CRAFT DESIGN        grăsimilor comestibile cod 5133, comerț cu ridicata al
alimentare, 5233 Comerț cu amănuntul al produselor      S.R.L., întruniți azi, 03.07.2007, în cadrul AGA       zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase cod 5136,
cosmetice și de parfumerie, 5241 Comerțul cu         Extraordinare, am hotărât în unanimitate următoarele     comerț cu ridicata cu cafea ceai, cacao și condimente
amănuntul al textilelor, 5242 Comerț cu amănuntul al     modificari aduse Actului Constitutiv după cum         cod 5137; comerț cu ridicata al altor alimente, inclusiv
îmbrăcămintei, 7011 Dezvoltare (promovare)          urmează:                           pește, crustacee și moluște cod 5138; Comerț cu
imobiliară, 7012 Cumpărarea și vânzarea de bunuri        1. Înființarea unui punct de lucru cu destinația de    ridicata nespecializat, de produse alimentare, băuturi și
imobiliare proprii, 7020 Închirierea și subînchirierea    birouri, situat în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor,    tutun cod 5139;Comerț cu ridicata al altor bunuri de
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,, 7450      nr.91 B, în suprafață de 140 mp, județ Ilfov.         consum, nealimentare, nca cod 5147.
Selecția și plasarea forței de muncă, 9251 Activități ale    2. Completarea obiectului de activitate al societății     2. STAND C13- în B-dul Metalurgiei nr.132, sector 4,
bibliotecilor și arhivelor.                  cu următoarele coduri CAEN: cod CAEN 5262 -          București având ca activitate depozit frigorific pentru
  3. Majorarea capitalului social al societății cu suma   Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe, cod CAEN     recepția, depozitarea și livrarea produselor congelate
de 20.800 lei, de la 200 lei la 21.000 lei, prin aportul în  5263 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează       și refrigerate preambalate cod 6312; comerț cu ridicata
numerar al asociatului NEAGU COSMIN - cu suma de       prin magazine.                        al fructelor și legumelor cod 5131, comerț cu ridicata al
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007                                      9
cărnii și al produselor din carne cod 5132, comerț cu      București, domiciliat în București, Str. Lujerului nr. 2, bl.    11.Se aprobă schimbarea sediului social al
ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și     22C, sc. B, ap. 47, identificat cu CI. seria RD nr.       Societății din București, Str. Alexandru Sihleanu nr. 12,
grăsimilor comestibile cod 5133, comerț cu ridicata al      198945, eliberat de Secția 21 Poliție la data de 9       mansardă, sector 3, în București, Str. Dr. Herescu, nr.
zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase cod 5136,     octombrie 2001, valabil până la data de 29 ianuarie       16, et. 2, ap. 4, sector 5, urmând să fie încheiat un
comerț cu ridicata cu cafea ceai, cacao și condimente      2011, CNP 1770129463035, deținător a 130 de părți        contract de comodat în vederea stabilirii sediului social
cod 5137; comerț cu ridicata al altor alimente, inclusiv     sociale, în valoare totală de 1300 RON, reprezentând      al societății.
pește, crustacee și moluște cod 5138; Comerț cu         52% din capitalul social al societății, în calitate de       12.Se aprobă revocarea d-lui Gabriel Biris, cetățean
ridicata nespecializat, de produse alimentare, băuturi și    asociat cesionar (denumit în continuare „ICZ”), și       român, de sex masculin, născut la data de 29
tutun cod 5139; Comerț cu ridicata al altor bunuri de        6.Simona- Elena Zeche, cetățean român, de sex        octombrie 1969 în municipiul Tîrgu Jiu, județul Gorj,
consum, nealimentare, nca cod 5147.               feminin, născută la data de 27 mai 1977 în municipiul      domiciliat în București, Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71.
   (49/132804)                         Rădăuți, jud. Suceava, domiciliată în București, str.      sc. 3, ap. 77, sector 3, identificat cu CI seria RT nr.
                                 Lujerului nr. 2, bl. 22C, se. D, et. 9, ap. 175, sector 6,   135566, eliberat de Secția 11 Poliție la data de 7
                                 identificată cu CI seria RR nr. 461089, eliberat de       februarie 2001, valabil până la data de 29 octombrie
      Societatea Comercială
                                 SPCEP Sector 6, biroul nr. 3, eliberat la data de 7 iunie    2011, CNP 1691029182779, din funcția de
  BIRIS GORAN TAX CONSULTING - S.R.L.             2007, valabil până la data de 27 mai 2017, în calitate     administrator al Societății și descărcarea acestuia de
           HOTĂRÂREA                 de cesionar (denumită în continuare „SEZ”),           gestiune.
                                  Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute      13.Se aprobă revocarea d-lui Victor Nicholas
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               de legislația din România și de Actul Constitutiv al      Constantinescu, cetățean canadian, de sex masculin,
   BIRIS GORAN TAX CONSULTING SRL               Societății pentru validitatea acestei Adunări Generale a    născut la data de 23 august 1973, în Ottawa, Canada,
                                 Asociaților și pentru luarea de decizii,            cu reședința în București, Str. Italiană nr. 13, et. 1, ap.
        DIN DATA DE 11.07.2007
                                  DECID ÎN UNANIMITATE, URMĂTOARELE:              4, sector 2, cod 020973, identificat cu pașaport nr.
          („HOTĂRÂREA”)                  1.Se aprobă cesionarea de către GB lui ICZ, prin       BA482386, eliberat de autoritățile canadiene, la data
  Asociații Biris Goran Tax Consulting SRL, o          Contract de cesiune, a 30 părți sociale, având o        de 14 mai 2007, valabil până la data de 12 mai 2012,
societate cu răspundere limitată, care funcționează în      valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 300      din funcția de administrator al Societății și descărcarea
conformitate cu legile din România, cu sediul în Str.      RON, reprezentând 12% din capitalul social al          acestuia de gestiune.
                                 Societății, în schimbul sumei de 300 RON.              13.Ca urmare a revocării celor 2 administratori,
Alexandru Sihleanu nr. 12, mansarda, sector 3,
                                  2.Se aprobă cesionarea de către GG lui ICZ, prin       societatea va fi administrata de un Administrator Unic,
București, fiind înregistrată la Registrul Comerțului
                                 Contract de cesiune, a 30 părți sociale, având o        respectiv Ionut- Cătălin Zeche.
București sub nr. J40/18876/2006, având codul unic de
                                 valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 300        14. Actul Constitutiv al Societății va fi actualizat
înregistrare RO19221339, cu un capital social
                                 RON, reprezentând 12% din capitalul social al          astfel incât sa indice cesionarea părtilor sociale către
constituit din 250 părți sociale, având o valoarea
                                 Societății, în schimbul sumei de 300 RON.            ICZ și SEZ, schimbarea denumirii societății, schimbării
nominală individuală de 10 RON, respectiv o valoare
                                  3.Se aprobă cesionarea de către VNC lui ICZ, prin
totală de 2500 RON, reprezentând 100% din capitalul                                       asociaților și a structurii capitalului social, schimbarea
                                 Contract de cesiune, a 30 părți sociale, având o
social al Societății, (denumită în continuare                                          sediului social precum și revocarea celor 2
                                 valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 300
“Societatea”), după cum urmează:                                                 administratori, conform prezentei Hotărâri. întrucât
                                 RON, reprezentând 12% din capitalul social al
  1.Gabriel Biris, cetățean român, de sex masculin,                                       societatea va fi administrata de un Administrator Unic
                                 Societății, în schimbul sumei de 300.RON,
născut la data de 29 octombrie 1969 în municipiul Tîrgu                                     peste tot în Actul Constitutiv expresia „Consiliu de
                                  4.Se aprobă cesionarea de către DFV lui ICZ, prin
Jiu, județul Gorj, domiciliat în București, Calea                                        Administrație” și orice referire la aceasta va fi înlocuita
                                 Contract de cesiune, a 15 părți sociale, având o
Călărașilor nr. 311, bl. 71. sc. 3, ap. 77, sector 3,                                      cu expresia „ Administrator Unic”.
                                 valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 150
identificat cu CI seria RT nr. 135566, eliberat de Secția                                      19. Persoanele următoare:
                                 RON, reprezentând 6% din capitalul social al societății,
11 Poliție la data de 7 februarie 2001, valabil până la                                       • Dna. Andreea-Mihaela Popescu, cetățean roman,
                                 în schimbul sumei de 150 RON.
data de 29 octombrie 2011, CNP 1691029182779,                                          născuta la data de 26.07.1985, domiciliata în Giurgiu,
                                  5.Se aprobă cesionarea de către DFV lui SEZ, prin
deținător a 30 părți sociale în valoare totală de 300                                      Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 3A Vama, Sc. A, Ap. 2, Jud.
                                 Contract de cesiune, a 15 părți sociale, având o
RON, reprezentând 12% din capitalul social al                                          Giurgiu, identificata cu CI seria GG nr. 008177,
                                 valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 150
societății, în calitate de asociat cedent (denumit în                                      eliberata la 26.03.1999, de Pol. Giurgiu 008177, CNP
                                 RON, reprezentând 6% din capitalul social al societății,
continuare „GB”);                                                        2850726520022
                                 în schimbul sumei de 150 RON.
  2.Gelu Goran, cetățean român, de sex masculin,                                          • Dl. Ștefan Crangasu, cetățean roman, născut la
                                  6.ICZ declară că renunță la orice drept de preferință
născut la data de 2 aprilie 1973 în municipiul Câmpina,                                     13.08.1982, la Slobozia, Ialomița, domiciliat în
                                 cu privire la cumpărarea părților sociale care urmează
județul Prahova, domiciliat în orașul Breaza, str.                                        București, Str. Voronet, Nr. 3, Bl. D4, Sc.B, Et. 2, Ap.
                                 să fie înstrăinate de DFV către SEZ.
Sunătorii nr. 37A, județul Prahova, identificat cu CI                                      22, Sect. 3, identificat cu CI seria RR nr. 357754,
                                  7.La finalizarea operațiunii de cesionare a Părților
seria PH nr. 548865, eliberat de Poliția orașului Breaza                                     eliberata la 19.10.2005, de SPCEP S3 Biroul 3, CNP
                                 Sociale, GB, GG, VNC și DFV încetează să mai fie
la data de 7 iunie 2005, valabil până la 2 aprilie 2015,                                     1820813211182, sau
                                 asociați ai Societății.
CNP 1730402290903, deținător a 30 părți sociale în         8.În urma cesiunii, capitalul social al Societății        sunt împuterniciți să acționeze împreună sau
valoare totală de 300 RON, reprezentând 12% din         rămâne nemodificat, având o valoare totală de 2500       separat în numele Societății, pentru a efectua oricare
capitalul social al societății, în calitate de asociat      RON. Cedentii GB, GG, VNC și DFV transfera către        din următoarele operațiuni:
cedent; (denumit în continuare „GG”)               cesionarul ICZ un număr de 105 de părți sociale,          a) să redacteze, să semneze, să primească, să
  3.Victor Nicholas Constantinescu, cetățean          fiecare cu o valoare nominală de 10 RON, și o valoare      accepte și să transmită orice documente, contracte,
canadian, de sex masculin, născut la data de 23 august      totală de 1050 RON, reprezentând 42% din capitalul       declarații sau alte instrumente necesare în vederea
1973, în Ottawa, Canada, cu reședința în București,       social al Societății, iar DFV va transfera către        ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prezentei Hotărâri și
Str. Italiana nr. 13, et. 1, ap. 4, sector 2, cod 020973,    cesionarul SEZ un număr de 15 părți sociale, fiecare cu     înregistrării prezentei Hotărâri, inclusiv, dar fără a se
identificat cu pașaport nr. BA482386, eliberat de        o valoare nominală de 10 RON, și o valoare totală de      limita la semnarea Actului Constitutiv, declarații cu
autoritățile canadiene, la data de 14 mai 2007, valabil     150 RON, reprezentând 6% din capitalul social al        privire la sediul Societății;
până la data de 12 mai 2012, deținător a 30 părți        societății, iar participarea asociaților la capitalul social    b) să reprezinte Societatea și asociații în fața
sociale în valoare totală de 300 RON, reprezentând        (profit și pierderi) este:                   autorităților competente, incluzând dar fără a se limita
12% din capitalul social al societății, în calitate de       • ICZ va deține un număr de 235 părți sociale,        la Registrul Comerțului, Administrația Finanțelor
asociat cedent (denumit în continuare „VNC”);          fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare      Publice în vederea ducerii la îndeplinire și înregistrării
  4.Daniel-Florentin Visoiu, cetățean român, de sex       totală de 2350 RON, reprezentând 94% din capitalul       prezentei Hotărâri;
masculin, născut la data de 16 septembrie 1970, în        social al Societății;                        c) să îndeplinească oricare și toate formalitățile
București, domiciliat în București, Cal. Călărașilor nr.      • SEZ va deține un număr de 15 părti sociale, fiecare    necesare în vederea ducerii la îndeplinire și înregistrării
165, bl. 38, sc. 1, et. 2, ap.11, sector 3, identificat cu CI.  cu o valoare nominală de 10 RON și cu o valoare totală     prezentei Hotărâri la autoritățile competente, cum ar fi,
seria RT nr. 431874, eliberat de SPCEP Sector 3, biroul     de 150 RON, reprezentând 6% din capitalul social al       dar fără a se limita la Registrul Comerțului,
nr. 1, la data de 19 septembrie 2006, valabil până la      Societății;                           Administrația Finanțelor Publice;
data de 16 septembrie 2016, CNP 1700916400018,           9.Părțile Sociale vor fi transferate lui ICZ și SEZ, la     d) să numească sau să împutenicească în locul lor,
deținător a 30 părți sociale în valoare totală de 300      valoarea nominală și, prin urmare, GB, GG, VNC și        cu drepturi depline de revocare, orice alte persoane,
RON, reprezentând 12% din capitalul social al          DFV nu vor obține nici un fel de câstig și nu vor datora    pentru exercitarea oricărei sau tuturor puterilor
societății, în calitate de asociat cedent (denumit în      impozit autorităților fiscale din România.           conferite prin prezenta împuternicire.
continuare „DFV”);                         10.Se aprobă schimbarea denumirii societății din         Prezentul document a fost întocmit la București, în
  5.Ionuț-Cătălin Zeche, cetățean român, de sex         Biris Goran Tax Consulting SRL, în Zeche Tax          șapte (7) exemplare originale la data de 11.07.2007.
masculin, născut la data de 29 ianuarie 1977 în         Consulting SRL.                            (50/132805)
  10                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007
      Societatea Comercială                „Art. 7 Capitalul social                  Registrul Comerțului a schimbării structurii
    ZECHE TAX CONSULTING - S.R.L.              7.1 Capitalul social înregistrat al Societății este de   acționariatului Societății;
                               1.000 RON. Capitalul social înregistrat este divizat în      • să facă demersuri în numele Societății la Registrul
           NOTIFICARE               100 (una sută) părți sociale, având fiecare o valoare     român al Comerțului în scopul înregistrării modificărilor
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   nominală de 10 (zece) RON, fiind subscris și vărsat în     Actului Constitutiv al Societății, precum și a Actului
București notifică, în conformitate cu prevederile art.   întregime de Asociați, după cum urmează:            Constitutiv actualizat al Societății, semnând cereri,
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       First Property General Partner Limited deține 100     depunând documentele necesare și plătind taxele
modificările și completările ulterioare, depunerea      părți sociale, având fiecare o valoare nominală de 10     datorate;
textului actualizat al actului constitutiv al societății   RON și o valoare totală de 1.000 RON reprezentând         • să reprezinte Societatea în toate procedurile cu
comerciale ZECHE TAX CONSULTING SRL, cu sediul        100% din capitalul social al Societății, respectiv din     Registrul Român al Comerțului, cu judecătorul
în București, Str. DR. HERESCU, nr.16, etaj 2, ap.4,     participarea la profit și pierdere.”              desemnat sau Directorul Registrului Româna al
sector 5, înregistrată sub nr. J40/18876/2006, cod unic     3. Articolul 10 „Transferul părților sociale” din Actul
                                                              Comerțului sau cu orice altă autoritate, în orice
de înregistrare 19221339, care a fost înregistrat sub    Constitutiv va avea următorul conținut:
                                                              procedură administrativă, legală sau de altă natură
nr.329496 din 12.07.2007.                    „Arț. 10 Transferul părților sociale
                                                              legată de înregistrarea modificărilor sus-menționate
  (51/132806)                         10.1 Părțile sociale pot fi transferate liber de
                                                              ale Actului Constitutiv al Societății la autoritățile
                               Asociatul Unic terților. Părțile sociale vor fi indivizibile
                                                              române competente, renunțând de asemenea la
                               pentru Societate.
       Societatea Comercială                                             dreptul de a apela deciziile respective
                                 10.2 Transferul parțial sau integral al părților sociale
     FELIX DEVELOPMENT - S.R.L.                                              Ref & Asociații S.C.A. este autorizată să își delege
                               către terți trebuie să fie aprobat prin Decizia Asociatului
                               Unic.                             puterile conferite de Societate în baza prezentei Decizii
           NOTIFICARE                 10.3 Transferul intră în vigoare pentru terți numai de   unui terț care va exercita efectiv atribuțiile de mai sus.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   la data înregistrării la Registrul Comerțului.          Prezenta Decizie a fost adoptată conform
București notifică, în conformitate cu prevederile art.     10.4 Transferul părților sociale trebuie să fie      prevederilor Actului Constitutiv al Societății și legislației
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     înregistrat în registrul Asociaților Societății”.       române în vigoare.
modificările și completările ulterioare, depunerea        4. Articolul 11 „Conducerea Societății” din Actul        (53/132808)
textului actualizat al actului constitutiv al societății   Constitutiv va avea următorul conținut:
comerciale FELIX DEVELOPMENT SRL, cu sediul în          „Art. 11 Conducerea Societății
București, Str. SALCÂMILOR, nr.4, sector 2,           11.1 Societatea este administrată de Asociatul Unic            Societatea Comercială
înregistrată sub nr. J40/8975/2006, cod unic de       care îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a               IDEAL BUILD - S.R.L.
înregistrare 18725150, care a fost înregistrat sub      Asociaților și decide cu privire la problemele importante
                                                                  HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 11.07.2007
nr.329498 din 12.07.2007.                  ale Societății.
  (52/132807)                         11.2 Asociatul Unic va adopta în mod obligatoriu       A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
                               hotărâri cu privire la:                    SOCIETATII COMERCIALE “ IDEAL BUILD” SRL
                                 ■ aprobarea bilanțului;
       Societatea Comercială                                               Adunarea generală a asociaților S.C. IDEAL BUILD
                                 ■ alegerea și revocarea administratorului/admi -
     FELIX DEVELOPMENT - S.R.L.                                            SRL, cu sediul în București, sectorul 3, Aleea Barajul
                               nistratorilor și stabilirea salariilor acestora;
                                                              Lotru nr7, bl. M7B, sc2, parter, ap.24, având CUI
                                 ■ numirea și revocarea Directorului General;
            DECIZIA                                               18437068 și J40/3470/2006, întrunită în ședința
                                 ■ stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a
                               planului de activitate pentru următorul exercițiu       extraordinară la sediul sau, în data de 11.07.2007, la
       ASOCIATULUI UNIC
                               financiar, după caz;                      care au participat toți asociații, respectiv: BRAYER H.
   AL S.C. FELIX DEVELOPMENT SRL
                                 ■ vânzarea, gajarea, închirierea sau instituirea      ADY REFAEL, cetățean israelian, căsătorit, născut la
    ÎNREGISTRATA LA REGISTRUL
                               dreptului de uzufruct asupra oricărui activ al Societății;   data de 31.01.1966, în Israel, dentificat cu Pașaport nr
   COMERTULUI SUB NR. J40/8975/2006
  COD UNIC DE INREGISTRARE 18725150              ■ majorarea și reducerea capitalului social;        9999322 eliberat de autoritățile de la Herzliya, la data
                               schimbarea obiectului de activitate, formei juridice și    de 02.03.2004, domiciliat în Kfar Shmariaou, str. Aaviv
        ASTAZI, 20 IUNIE 2007             respectiv a sediului social, precum și cesiunea părților    nr 7, Israel și POPA C.COSTEL CRISTIAN, cetățean
  ■ First Property General Partner Limited, societate    sociale;                            român, căsătorit, născut la data de 30.08.1976, în
privată cu răspundere limitată înființată și funcționând     ■ stabilirea și lichidarea fondurilor de rezerve și    com.Voineasa județul Vâlcea, cod numeric, personal
în conformitate cu legile Marii Britanii, înregistrată la  schimbarea resurselor acestora sau a valorii rezervei,     1760830380881, identificat cu BI seria HC, nr 812902,
data de 09.08.2005 sub nr. 05531206, având sediul      conform legii;                         eliberat de oraș Brezoi, la data de 29.09.2000,
social în Units 17-19 Quayside Lodge, William Morris       ■ aprobarea investițiilor Societății în părțile sociale  domiciliat în oraș Brezoi, str Vultureasa nr.64 județul
Way, Londra, SW6 2UZ, reprezentată de dl George       ale altor societăți;                      Vâlcea, a hotărât în unanimitate de voturi conform
Richard Wingfield Digby, în calitate de administrator,      ■ fuziunea sau dizolvarea prematură a Societății;     prevederilor Actului constitutiv, modificarea Actului
acționând ca Asociat Unic,                    ■ orice amendament la Actul Constitutiv al         constitutiv al societății. S.C. IDEAL BUILD SRL, astfel:
  denumită în cele ce urmează „Asociatul Unic”       Societății;                            Sediul societății se schimbă din București, sector 3,
  al Felix Development SRL, societate comercială        ■ orice altă problemă pentru care Administra -       Aleea Barajul Lotru, nr7, bl.M7B, sc.2, parter, ap.24, în
română cu răspundere limitată, cu sediul social în Str.   torul/Administratorii îi solicită aprobarea sau care sunt   București, sector3, str.Fizicienilor nr 44, bl.11, scl,et 4,
Salcâmilor nr. 4, Sector 2, București, înregistrată la    prevăzute de lege sau de regulamentele de funcționare     ap.34.
Registrul Comerțului București sub nr. J40/8975/2006,    ale Societății”.
                                                                Prezenta hotărâre face parte din actul constitutiv al
cod unic de identificare 18725150 („Societatea”),        5. Fiecare prevedere a Actului Constitutiv care face
                                                              firmei pe care îl modifică corespunzător, fiind redactată
  în baza prevederilor Actului Constitutiv al Societății  referire la „Adunarea Generală a Asociaților” va fi
                                                              și semnată de părți în două exemplare, din care unul se
aprobă prezenta Decizie și hotărăște următoarele:      modificată astfel încât să facă referire la „Asociatul
                                                              depune la Registrul comerțului pentru înregistrare.
  1. În urma transferului dreptului de proprietate     Unic”.
                                                                 (54/132809)
asupra a 10 (zece) părți sociale ale Afin Holding SA       II. În baza prevederilor art. 204 (4) din Legea nr.
către First Property General Partner Limited, în baza    31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările
Contractului de vânzare-cumpărare din 04 mai 2007,      ulterioare, Asociatul Unic al Societății decide
                                                                      Societatea Comercială
Asociatul Unic decide modificarea Actului Constitutiv al   actualizarea Actului Constitutiv al Societății prin
                                                                      IDEAL BUILD - S.R.L.
Societății după cum urmează:                 introducerea amendamentelor înregistrate până în
  1. Articolul 1. „Asociații Societății” din Actul     prezent.                                       NOTIFICARE
Constitutiv va avea următorul conținut:             III. Asociatul Unic decide să împuternicească S.C.A.
                                                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  „Art. 1 Asociații                     Reff & Asociații, birou de avocatură din România,
  Asociatul Unic al Societății este:            având sediul social în Bd. Titulescu 4-8, București,      București notifică, în conformitate cu prevederile art.
  First Property General Partner Limited, societate     România, înființat conform Deciziei Consiliului Baroului    204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
privată cu răspundere limitată înființată și funcționând   București nr. 1110/13.03.2006, reprezentat de         modificările și completările ulterioare, depunerea
în conformitate cu legile Marii Britanii, înregistrată la  Alexandru Reff, pentru a reprezenta Societatea în       textului actualizat al actului constitutiv al societății
data de 09.08.2005 sub nr. 05531206, având sediul      toate procedurile legate de schimbarea structurii       comerciale IDEAL BUILD SRL, cu sediul în București,
social în Units 17-19 Quayside Lodge, William Morris     acționariatului, inclusiv (dar fără limitare la):       Str. FIZICIENILOR, nr.44, bloc 11, scara 1, etaj 4,
Way, Londra, SW6 2UZ, reprezentată de dl George         • să semneze în numele Societății toate          ap.34, sector 3, înregistrată sub nr. J40/3470/2006,
Richard Wingfield Digby.                   documentele necesare în vederea îndeplinirii          cod unic de înregistrare 18437068, care a fost
  2. Articolul 7 „Capitalul social” din Actul Constitutiv  prezentului mandat, inclusiv, dar fără limitare la Actul    înregistrat sub nr.329500 din 12.07.2007.
va avea următorul conținut:                 Constitutiv al Societății, în vederea înregistrării la       (55/132810)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007                                    11
       Societatea Comercială              Konukent, identificat cu pașaportul seria TR-L nr.      tip P nr 04FE24591 eliberat de autoritățile franceze la
       G & D STAR TOP - S.R.L.             560141, eliberat de autoritățile Or. Ankara, la data de   data de 10.06.2004, valabil până la data de
                               16 decembrie 2005 reprezentând 12,4852% din         09.06.2014, născut la data de 29.07.1946 în Rosny
          DECIZIA NR. 1               capitalul social reprezentat prin BEKAR MUSTAFA,       Souis Bois (93), Franța, fiul lui Jean și Raymonde
                               cetățean turc, născut la data de 01.01.1966 în        Denis
        A ASOCIATULUI UNIC
                               localitatea Adiyaman, Turcia, domiciliat în Turcia,       ne-am întrunit astăzi data de mai sus la sediul social
       DIN DATA DE 11.07.2007             Ankara, Cankaya, Ovecler, posesor al pașaportului,      al societății și, în urma dezbaterilor am adoptat în
  Subsemnatul GHERGHESCU ROBERT - MARIAN,          seria TR-L, nr. 003190, eliberat de autoritățile turce la  unanimitate prezenta hotărâre, privind modificarea
cetățean român, născut în București la data de        data de 16.11.2000, cu valabilitate prelungită până la    actului constitutiv al societății, după cum urmează:
27.06.1973, domiciliat în București, str. Jugureni nr.49,   16.09.2010 conform procurii notariale nr. 3597/13        1. Subsemnații NEDELCU GHEORGHE și
sector 5, posesor al al C.I. seria R.X. nr. 354881      decembrie 2006 autentificată de BNPA Baias Valeria și    ȘERBAN CRISTINA în calitate de asociați în cadrul
eliberată de SPCEP biroul nr.3, la data de 24.08.2005,    Cristea Dragoș - Cristian                  S.C. DELTA FORCE PREST INTERNAȚIONAL GRUP
CNP 1730627443014, în calitate de asociat unic al        • TAMER ATALAY, cetățean turc, născut la data de     S.R.L., cesionam toate părțile sociale ce le deținem în
societății, am decis următoarele:               02.12.1950 în localitatea Tavsanli, Turcia, domiciliat în  cadrul societății și ieșim astfel din societate, pierzând
  1. Înființarea unui punct de lucru situat în București,  Turcia, Ankara, Cankaya, K. Dere, nr.12, posesor al     calitatea de asociați, către cesionarul PRIVE PATRICK
str. Stoian Militaru nr.129, sector 4, în suprafață de 21,5  pașaportului, seria TR-J, nr. 897996, eliberat de      PIERRE, care intră în societate și dobândește calitatea
m.p.+ depozit 20 mp, unde se va desfășura ca         autoritățile turce la data de 21.04.1999, cu valabilitate  de asociat unic.
activitate - Comerț cu amănuntul al produselor        prelungită până la 16.09.2010 reprezentând 30% din        2. Cesiunea se realizează la un preț de 25 lei/parte
cosmetice și de parfumerie - cod CAEN 5233.          capitalul social,                      socială, după cum urmează:
  2. Înființarea unui punct de lucru situat în București,   în conformitate cu dispozițiile Legii31/1990         NEDELCU GHEORGHE cesionzaza toate cele 19
str. Trandafirul Roșu nr.2, sector 3, în suprafață de     republicată                         părți sociale în valoare nominală de 25 lei în valoare
72,00 m.p., unde se va desfășura ca activitate -         HOTĂRÂM                          totală de 475 lei către cesionarul PRIVE PATRICK
întreținerea și repararea autovehiculelor (spălătorie      1. Numirea celui de al doilea administrator al      PIERRE
auto) - cod CAEN 5020.                    societății în persoana Dlui YIGIT BERK ATALAY -         ȘERBAN CRISTINA cesionzaza toate cele 1 părți
   (56/132811)                       cetățean turc, născut la data de 14.11.1987 în Turcia,    sociale în valoare nominală de 25 lei în valoare totală
                               Or. Y.MAH., domiciliat în Turcia, Or. Ankara, Hayrabolu   de 25 lei către cesionarul PRIVE PATRICK PIERRE
                               Caddesi G3/2, No. 26, Konukent, identificat cu          3. Asociații-cedenți declară că au predat părțile
      Societatea Comercială               pașaportul seria TR-L nr. 560141, eliberat de
                                                              sociale și că sunt de acord cu prețul cesiunii, asa cum
    KIAT GROUP CONSTRUCT - S.R.L.             autoritățile Or. Ankara, la data de 16 decembrie 2005,
                                                              se arată mai jos, care le-a fost numărat și predat de
                               cu un mandate de 4 ani.
                                                              cesionar la momentul încheierii prezentului înscris.
           HOTĂRÂREA                  Ca urmare a prezentei hotărâri actul constitutiv va fi
                                                                4. Cesionarul declară că a primit părțile sociale,
                               republicat, urmând a fi modificat corespunzător
 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                                             împreună cu drepturile aferente și/sau care decurg din
   KIAT GROUP CONSTRUCT SRL                prezentei hotărâri.
                                                              acestea și că a plătit prețul cesiunii, în condițiile
SEDIU SOCIAL MUN. BUCURESTI, SECTOR 5,               (57/132812)
                                                              arătate.
  BD. UNIRII, NR.5, BL.1 B, ET.5, AP. 14                                           5. Dreptul de proprietate asupra părților sociale,
   J 40/ 17002/2006; CUI 19133636                                            precum și drepturile și obligațiile aferente acestuia
                                     Societatea Comercială
                                   KIAT GROUP CONSTRUCT - S.R.L.             și/sau care decurg din acestea, se transmit de la
         NR. 1 / 11.17.2007
                                                              asociații-cedenți la cesionar astăzi data încheierii
  Subsemnații                                                      prezentului înscris
                                          NOTIFICARE
  • ATALAY DENIZ, cetățean turc, căsătorit, născut la                                    6. În urma celor de mai sus, capitalul social al
data de 27.04.1961 în Turcia, Or. Denizli Merkez, tatăl     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                              societății este deținut integral de către Asociatul Unic,
Fahrettin, mama Sevkat, domiciliat în Turcia, Or.       București notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                                              deținând toate cele 20 părți sociale în valoare nominală
Denizli Merkez, Caybasi Mahallesi, Caybasi Caddesi,      204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea      de 25 lei și în valoare totală de 500 lei, care are astfel
nr. 157/1, posesor al pașaportului serie TR-F nr.007746
                               textului actualizat al actului constitutiv al societății   o cotă de 100% de participare la pierderile și beneficiile
eliberat de Guvernatoriatul Capitalei Ankara la data de
                               comerciale KIAT GROUP CONSTRUCT SRL, cu sediul        societății.
9 august 1990, valabil până la data de 15 decembrie
                               în București, B-dul Unirii, nr.5, bloc 1B, etaj 5, ap. 14,    7. Începând cu data prezentei se revocă din funcția
2007 reprezentând 25% din capitalul social reprezentat
                               sector 5, înregistrată sub nr. J40/17002/2006, cod unic   de administrator al societății, care este descărcat de
prin BEKAR MUSTAFA cetățean turc, născut la data de
                               de înregistrare 19133636, care a fost înregistrat sub    gestiune, asociatul cedent SERBAN CRISTINA și se
01.01.1966 în localitatea Adiyaman, Turcia, domiciliat
                               nr.329513 din 12.07.2007.                  numește în funcția de administrator cu puteri depline și
în Turcia, Ankara, Cankaya, Ovecler, posesor al
                                 (58/132813)                       cu drepturi depline de reprezentare și angajare a
pașaportului, seria TR-L, nr. 003190, eliberat de
                                                              societății în relații cu terții, asociatul cesionar:
autoritățile turce la data de 16.11.2000, cu valabilitate
                                                                PRIVE PATRICK PIERRE, cetățean francez,
prelungită până la 16.09.2010 conform procurii
                                      Societatea Comercială              domiciliat în Franța, 3 Rue Ella Maillant D 94 31300
notariale nr. 2713/22 septembrie 2006 autentificată de
                                      DELTA FORCE PREST                Toulouse, de sex masculin, posesor al pașaport tip P nr
BNPA Baias Valeria și Cristea Dragoș - Cristian
                                    INTERNATIONAL GRUP - S.R.L.             04FE24591 eliberat de autoritățile franceze la data de
  • BEKAR MUSTAFA cetățean turc, născut la data de
                                                              10.06.2004, valabil până la data de 09.06.2014, născut
01.01.1966 în localitatea Adiyaman, Turcia, domiciliat
                                          HOTĂRÂREA                la data de 29.07.1946 în Rosny Souis Bois (93),
în Turcia, Ankara, Cankaya, Ovecler, posesor al
pașaportului, seria TR-L, nr. 003190, eliberat de                                     Franța, fiul lui Jean și Raymonde Denis.
                                 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
autoritățile turce la data de 16.11.2000, cu valabilitate         A ASOCIAȚILOR                    8. Litigiile ivite între părți izvorâte din prezentul
prelungita până la 16.09.2010 reprezentând 20% din                                     contract, care nu au putut fi soluționate pe cale
                                        NR.02/12.07.2007              amiabilă vor fi deferite spre soluționare instanțelor
capitalul social
  • AHMET SELCUK KIRAZ - cetățean turc, născut la        Subsemnații NEDELCU GHEORGHE, cetățean          judecătorești competente.
data de 05.10.1961 în Turcia, Or. Denizli, domiciliat în   român, domiciliat în Bucureti, str. Simeria, nr.36, sector    9. Odată cu semnarea prezentului părțile declară că
Turcia, Or. Denizli, Akkonak Mahallesi 1828. Sok. No.     1, posesor al C.I. seria RT nr.467402, eliberat de      nu vor mai ridica, una față de cealaltă și nici față de
11 Kat.2, identificat cu pașaportul seria TR-P nr.      SPCEP S1 biroul nr.2 la data de 14.02.2007, cod       societate, nici o pretenție ulterioară privind condițiile
281157, eliberat de autoritățile Or. Denizli, la data de 11  numeric personal 1400516400516, și ȘERBAN          cesiunii, activitatea anterioară a societății și respectiv
iulie 2006 reprezentând 12,5148% din capitalul social     CRISTINA, cetățean român, domiciliată în București,     cea ulterioară, declarându-se de acord cu condițiile
reprezentat prin BEKAR MUSTAFA cetățean turc,         str. Aciliu, nr.6, sector 1 posesoare a C.I. seria RT,    cesiunii și cu actele întocmite cu ocazia acesteia.
născut la data de 01.01.1966 în localitatea Adiyaman,     nr.405255, eliberată de SPCEP S1 biroul nr.5 la data       Hotărârile adoptate mai sus, vor fi înscrise și
Turcia, domiciliat în Turcia, Ankara, Cankaya, Ovecler,    de 11.04.2006, cod numeric personal 2800922071963,      înregistrate prin grija administratorului, cheltuielile fiind
posesor al pașaportului, seria TR-L, nr. 003190,       în calitate de asociați în cadrul S.C. DELTA FORCE      suportate de către societate.
eliberat de autoritățile turce la data de 16.11.2000, cu   PREST INTERNATIONAL GRUP S.R.L., cu sediul            Redactată și încheiată de părți în 5 exemplare
valabilitate prelungită până la 16.09.2010 conform      social în București, Str. Cărbunarilor, nr.25, sector 1,   originale, astăzi data de mai sus, la sediul societății,
procurii notariale nr. 3596/13 decembrie 2006         înmatriculată la Registrul comerțului sub          actul fiind citit în limba română, în limba engleză și în
autentificată de BNPA Baias Valeria și Cristea Dragoș -    nr.J40/16874/2004, cod unic de înregistrare         franceză, părțile declarând prin semnarea prezentului
Cristian                           nr.16860338,                         că au înțeles sensul și conținutul actului fiind de acord
  • YIGIT BERK ATALAY - cetățean turc, născut la        împreună cu PRIVE PATRICK PIERRE, cetățean        cu acesta, d-nul PRIVE PATRICK PIERRE declarând
data de 14.11.1987 în Turcia, Or. Y.MAH., domiciliat în    francez, domiciliat în Franța, 3 Rue Ella Maillant D 94   că a înteles conținutul înscrisului semnat.
Turcia, Or. Ankara, Hayrabolu Caddesi G3/2, No. 26,      31300 Toulouse, de sex masculin, posesor al pașaport       (59/132814)
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007
        Societatea Comercială              ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (inclusiv    articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic;
        DELTA FORCE PREST                import-export); 5122 Comerț cu ridicata al florilor și al    5245 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
       INTERNATIONAL - S.R.L              plantelor (inclusiv import-export); 5123 Comerț cu       electro-menajere, al aparatelor de radio și
                                ridicata al animalelor vii (inclusiv import-export); 5124    televizoarelor; 5246 Comerț cu amănuntul cu articole
           NOTIFICARE                Comerț cu ridicata a pieilor brute și al pieilor prelucrate   de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    (inclusiv import-export); 5125 Comerț cu ridicata al      5247 Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și
București notifică, în conformitate cu prevederile art.    tutunului neprelucrat (inclusiv import-export); 5131      articolelor de papetărie; 5248 Comerțul cu amănuntul,
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor (inclusiv     în magazine specializate, al altor produse n.c.a.; 5250
modificările și completările ulterioare, depunerea       import-export); 5132 Comerț cu ridicata al cărnii și      Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute
textului actualizat al actului constitutiv al societății    produselor din carne (inclusiv import-export); 5133       prin magazine; 4511 Demolarea construcțiilor,
comerciale DELTA FORCE PREST INTERNATIONAL           Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,        terasamente și organizare de șantiere; 4512 Lucrări de
GRUP SRL, cu sediul în București, Str. Cărbunarilor,      uleiurilor și grăsimilor comestibile (inclusiv import-     foraj și sondaj pentru construcții; 4521 Construcții de
nr.25, sector 1, înregistrată sub nr. J40/16874/2004,     export); 5134 Comerț cu ridicata al băuturilor (inclusiv    clădiri și lucrări de geniu; 4522 Lucrări de învelitori,
cod unic de înregistrare 16860338, care a fost         import-export); 5135 Comerț cu ridicata al produselor      șarpante și terase la construcții; 4523 Construcții de
înregistrat sub nr.329541 din 13.07.2007.           din tutun (inclusiv import-export); 5136 Comerț cu       autostrăzi, drumuri, aerodroame și baze sportive; 4524
  (60/132815)                        ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase    Construcții hidrotehnice; 4525 Alte lucrări speciale de
                                (inclusiv import-export); 5137 Comerț cu ridicata cu      construcții; 4531 Lucrări de instalații electrice; 4532
                                cafea, ceai, cacao și condimente (inclusiv import-       Lucrări de izolații și protecție anticorozivă; 4533 Lucrări
        Societatea Comercială              export); 5138 Comerț cu ridicata, specializat, al altor     de instalații tehnico-sanitare; 4534 Alte lucrări de
        STEEL EXIM - S.R.L.              alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște (inclusiv    instalații; 4541 Lucrări de ipsoserie; 4542 Lucrări de
                                import-export); 5139 Comerț cu ridicata, nespecializat,     tâmplărie și dulgherie; 4543 Lucrări de pardosire și
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              de produse alimentare, băuturi și tutun (inclusiv import-    placare a pereților; 4544 Lucrări de vopsitorie,
                                export); 5141 Comerț cu ridicata al produselor textile     zugrăveli și montări de geamuri; 4545 Alte lucrări de
     NR. 1 DIN DATA DE 11.07.2007
                                (inclusiv import-export); 5142 Comerț cu ridicata al      finisare; 4550 Închirierea utilajelor de construcții și
  FRĂȚIMAN BOGDAN, de cetățenie română,           îmbrăcămintei și încălțămintei (inclusiv import-export);    demolare, cu personal de deservire aferent; 5552 Alte
domiciliat în Mun. București, str. Badea Cîrțan nr. 67,    5143 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz    unități de preparare a hranei; 7131 Închirierea
bl. 37A, sc. 1, et. 2, ap. 5, sector 2, CNP:          gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor      mașinilor și echipamentelor agricole.
1730901420018, identificat cu CI seria RR nr. 032332      (inclusiv import-export); 5144 Comerț cu ridicata al        2. Declararea punctului de lucru situat în Jud. Brăila,
emisă de Secția 6 de Poliție, la data de 15.04.1998,      produselor din ceramică, sticlărie, tapete și produse de    comuna Jirlău, Parcela 338.
asociat unic în cadrul S.C. STEEL EXIM S.R.L., a        întreținere (inclusiv import-export):5145 Comerț cu         3. Radierea punctului de lucru situat în București,
decis:                             ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie        Str. Badea Cârțan nr. 67, sector 2.
  1. Extinderea obiectului de activitate cu: COD CAEN    (inclusiv import-export); 5146 Comerț cu ridicata al        Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta
0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante    produselor farmaceutice (inclusiv import-export); 5147     un nou act constitutiv
n.c.a.; 0112 Cultivarea legumelor, a specialităților      Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum,            Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 11.07.2007,
horticole și a produselor de seră; 0113 Cultivarea       nealimentare, n.c.a. (inclusiv import-export); 5151       într-un număr de 5(cinci) exemplare, din care 4(patru)
fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii;  Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și    exemplare pentru părți și un exemplar pentru
0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru     gazoși și al produselor derivate (inclusiv import-       compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
obținerea laptelui; 0122 Creșterea ovinelor, caprinelor,    export); 5152 Comerț cu ridicata al metalelor și        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cabalinelor, măgarilor, catârilor și asinilor,0123       minereurilor metalice (inclusiv import- export); 5153      București.
Creșterea porcinelor; 0124 Creșterea păsărilor; 0125      Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de           (61/132816)
Creșterea altor animale; 0130 Activități în ferme mixte    construcții (inclusiv import-export); 5154 Comerț cu
(cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor);     ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie
0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit   pentru instalații sanitare și de încălzire (inclusiv import-          Societatea Comercială
peisagistic (arhitectură peisageră); 0142 Activități de    export); 5155 Comerț cu ridicata al produselor chimice             STEEL EXIM - S.R.L.
servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția       (inclusiv import-export); 5156 Comerț cu ridicata al
activităților veterinare; 0150 Vânătoare, ocrotirea      altor produse intermediare (inclusiv import-export);                 NOTIFICARE
vânatului, inclusiv activități de servicii anexe; 0201     5157 Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Silvicultură și exploatare forestieră; 0202 Servicii      (inclusiv import-export); 5181 Comerț cu ridicata al      București notifică, în conformitate cu prevederile art.
auxiliare silviculturii și exploatării forestiere; 0501    mașinilor-unelte (inclusiv import-export); 5182 Comerț     204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Pescuitul; 0502 Piscicultură; 1511 Producția și        cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și      modificările și completările ulterioare, depunerea
conservarea cărnii; 1512 Producția și conservarea       construcții (inclusiv import- export) 5183 Comerț cu      textului actualizat al actului constitutiv al societății
cărnii de pasăre; 1513 Prepararea produselor din        ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al      comerciale STEEL EXIM SRL, cu sediul în București,
carne (inclusiv din carne de pasăre); 1520 Prelucrarea     mașinilor de cusut și de tricotat (inclusiv import-export);   Str. Badea Cîrțan, nr.67, bloc 37A, scara 1, etaj 2, ap.5,
și conservarea peștelui și a produselor din pește; 1531    5184 Comerț cu ridicata al calculatoarelor,           sector 2, înregistrată sub nr. J40/10795/2000, cod unic
Prelucrarea și conservarea cartofilor; 1532 Fabricarea     echipamentelor periferice și software- ului (inclusiv      de înregistrare 13550537, care a fost înregistrat sub
sucurilor de fructe și legume; 1533 Prelucrarea și       import-export); 5185 Comerț cu ridicata al altor mașini     nr.329557 din 13.07.2007.
conservarea fructelor și legumelor; 1541 Fabricarea      și echipamente de birou (inclusiv import-export); 5186        (62/132817)
uleiurilor și grăsimilor brute; 1542 Fabricarea uleiurilor   Comerț cu ridicata al altor componente și echipamente
și a grăsimilor rafinate; 1543 Fabricarea margarinei și    electronice (inclusiv import- export); 5187 Comerț cu
produselor comestibile similare; 1551 Fabricarea        ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerț și         Societatea Comercială
produselor lactate și a brânzeturilor; 1552 Fabricarea     transporturi (inclusiv import-export); 5188 Comerț cu             MALIBU INVEST - S.R.L.
înghețatei; 1561 Fabricarea produselor de morărit;       ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor agricole,
1562 Fabricarea amidonului și a produselor din                                                    HOTĂRÂREA
                                inclusiv al tractoarelor (inclusiv import-export); 5212
amidon; 1571 Fabricarea produselor pentru hrana        Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu          ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
animalelor de fermă; 1572 Fabricarea produselor        vânzare predominantă de produse nealimentare; 5221            S.C. MALIBU INVEST SRL
pentru hrana animalelor de companie; 2811 Fabricarea      Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
de construcții metalice și părți componente ale        proaspete; 5222 Comerț cu amănuntul al cărnii și al                NR. 4/28.06.2007
structurilor metalice; 2812 Fabricarea de elemente de     produselor din carne; 5223 Comerț cu amănuntul al         Subscrisele Aura Investments Ltd., o companie
dulgherie și tâmplărie din metal; 5111 Intermedieri în     peștelui, crustaceelor și moluștelor; 5224 Comerț cu      existând și funcționând în mod valabil conform legilor
comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii    amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și         din Israel, cu sediul în Str. Lamdan Isaac nr. 2, Tel Aviv,
prime textile și cu semiproduse; 5113 Intermedieri în     produselor zaharoase; 5225 Comerț cu amănuntul al        Israel, cu nr. de înregistrare 52-003827-4, reprezentată
comerțul cu material lemnos și de construcții; 5115      băuturilor; 5226 Comerț cu amănuntul al produselor din     de Macovei Ioana, domiciliată în București, Str. Av.
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și    tutun; 5227 Comerț cu amănuntul, în magazine          Jean Texier nr. 16, Sector 1, România, identificată cu
de fierărie; 5116 Intermedieri în comerțul cu textile,     specializate, al produselor alimentare; 5231 Comerț cu     CI seria RX nr. 317462 eliberată de Secția 1 Poliție la
confecții, încălțăminte și articole; 5117 Intermedieri în   amănuntul al produselor farmaceutice; 5232 Comerț cu      data de 06.06.2005, CNP 2740406424512 cf. hotărârii
comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; 5118     amănuntul al articolelor medicale și ortopedice; 5233      comitetului director din 22.06.2007 și Badto
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea        Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de        Adviesburo B.V., o companie existând și funcționând în
produselor cu caracter specific, n.c.a.; 5121 Comerț cu    parfumerie; 5244 Comerț cu amănuntul al mobilei, al       mod valabil conform legilor din Olanda, cu sediul în Str.
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007                                      13
Oosteinde nr. 7-11, 1017 WT Amsterdam, Olanda, cu         Domeniul principal de activitate este Cod CAEN 723       3. Dăbuleni, Jud. Dolj;
număr de înregistrare 24186673, reprezentată de D-na      Prelucrarea informatică a datelor.                 4. București, sector 3, Str. Traian, nr. 45, parter;
Macovei Ioana, domiciliată în București, Str. Av. Jean      Obiectul principal de activitate Cod CAEN 7230         5. Rovinari, Str. Prieteniei, Bl. C2, parter, Jud. Gorj;
Texier nr. 16, Sector 1, România, identificată cu CI      Prelucrarea informatică a datelor.                 6. Ploiești, Str. Piața Victoriei, nr. 5, bl. B-Est, subsol,
seria RX nr. 317462 eliberată de Secția 1 Poliție la data     Prezenta decizie a fost redactată la București, în 3     Jud. Prahova;
de 06.06.2005, CNP 2740406424512, cf. hotărârii        exemplare și face parte integranta din actul constitutiv      7. Comuna Rodna, Str. Principală, nr. 1194, Jud.
comitetului director din 09.07.2007 în calitate de       al SC EACH ONE CONSULTING SRL, care se             Bistrița-Nasaud.
asociați ai S.C. MALIBU INVEST SRL, cu sediul în        completează și se modifică sub forma sus menționată,        Restul prevederilor actului constitutiv al societății
București, Str. Năsăud nr. 97, et. 1, biroul D3, Sector 5,   celelalte prevederi ale acestuia rămânând            rămân neschimbate.
înmatriculată la ORC-TB sub nr. J40/6519/2007, CUI       neschimbate.                            (67/132822)
21479888, reprezentând 100% capitalul social al          (65/132820)
societății, au hotărât următoarele:
  - se retrage din societate asociatul Aura Investments                                          Societatea Comercială
Ltd. cu cesionarea a 75 de părți sociale reprezentând           Societatea Comercială                      NICE PRICE COMEX - S.R.L.
75% din capitalul social către compania AURA              EACH ONE CONSULTING - S.R.L.
EUROPE S.A, o companie existând și funcționând în                                                    DECIZIA
mod valabil conform legilor din Luxemburg, cu sediul în               NOTIFICARE
                                                                        NR. 12 DIN 11.07.2007
Luxemburg, Str. Sigismond nr. 19, L-2537, Luxemburg,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                                  Subsemnata AKCHEHIRLIAN NICOLETA,
cu nr. de înregistrare B 125469, reprezentată de D-na     București notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                                                posesoare al CI. seria RX nr.096916, eliberată de
Macovei Ioana, domiciliată în București, Str. Av. Jean     204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                                                Secția 11, la data de 02.02.1999, CNP
Texier nr. 16, Sector 1, România, identificată cu CI      modificările și completările ulterioare, depunerea
                                                                2730303460020, asociat unic al S.C. NICE PRICE
seria RX nr. 317462 eliberată de Secția 1 Poliție la data   textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                                                COMEX S.R.L., cu sediul social în București,
de 06.06.2005, CNP 2740406424512, cf. hotărârii        comerciale EACH ONE CONSULTING SRL, cu sediul
                                                                Str.Anastasie Panu, nr. 20, sector 3, cod unic de
comitetului director din 22.06.2007.              în București, Str. Doamna Ghica, nr.6, bloc 3, scara F,
                                                                înregistrare 15162973, înregistrată la O.R.C.B. cu nr.
  Ca urmare a acestei cesiuni, capitalul social al S.C.   etaj 10, ap.252, sector 2, înregistrată sub nr.
                                                                J40/1110/2003, am decis următoarele:
Malibu Invest SRL în valoare de 1.000 lei, împărțit în     J40/21208/2005, cod unic de înregistrare 18222832,
                                                                  1. Deschiderea următoarelor puncte de lucru:
100 de părți sociale a 10 lei fiecare va fi deținut de către  care a fost înregistrat sub nr.329621 din 13.07.2007.
                                                                  1. Loc. Galați, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, bl. S8,
asociați după cum urmează:                     (66/132821)
                                                                apt. 134, JUD. GALAȚI având ca obiect de activitate
  Aura Europe S.A. va deține 75 de părți sociale a 10
                                                                comerț cu amănuntul al încălțămintei și art.din piele
lei fiecare, respectiv 750 lei, reprezentând 75% din
                                       Societatea Comercială              cod CAEN 5243;
capitalul social al societății.
  Badto Adviesburo B.V. va deține 25 de părți sociale            MAGIC H& RO - S.R.L.                 2. Loc. Slatina, str. A.I.Cuza nr.11, bl. CAM3, JUD
a 10 lei fiecare, respectiv 250 lei, reprezentând 25% din                                   OLT, având ca obiect de activitate comerț cu amănuntul
                                           HOTĂRÂREA                 al încălțămintei și art.din piele cod CAEN 5243.
capitalul social al societății.
   (63/132818)                                                         Restul prevederilor din Actul Constitutiv rămân
                                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                                                neschimbate.
                                        NR. 16 DIN 12.07.2007                (68/132823)
       Societatea Comercială
                                      SC MAGIC JH& RO SRL
       MALIBU INVEST - S.R.L.
                                 CU SEDIUL IN BUCURESTI, SECTOR 3,                     Societatea Comercială
           NOTIFICARE                 STR. NERVA.TRAIAN, NR. 12, BL. M37, SC. 2,                STROE GLOBAL COM - S.R.L.
                                ET. 3 AP. 42, J40/14272/2006, CUI: 18998230,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Subsemnații                               DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
București notifică, în conformitate cu prevederile art.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        1.   Compania     VEGASHORE        ASSET              NR.3/11.06.2007
modificările și completările ulterioare, depunerea       MANAGEMENT LTD, cu sediul în Kimanos, 40, CP
                                                                 Subsemnatul STROE CONSTANTIN ILIE, cetățean
textului actualizat al actului constitutiv al societății    3095, Limassol, Republica Cipru, înmatriculată la
                                                                român, necăsătorit, domiciliat în București, Calea
comerciale MALIBU INVEST SRL, cu sediul în           Ministerul Comerțului, al Industriei și Turismului din
                                                                Victoriei, nr.52, sc. D, et.2, ap 53, sector 1, născut la
București, Str. Năsăud, nr.97, etaj 1, ap.biroul D3,      Republica Cipru - Departamentul de înregistrare al
                                                                data de 21.11.1973 în mun. Drăgășani, jud. Vâlcea, fiul
sector 5, înregistrată sub nr. J40/6519/2007, cod unic     societăților si perceptorilor oficiali Nicosia, conform
                                                                lui Marin și Eogenia, legitimat cu CI seria RX nr.
de înregistrare 21479888, care a fost înregistrat sub     Certificatului de constituire eliberat în baza Cap. 113,
                                                                221016 eliberată de Secția 1 Poliție la data de
nr.329617 din 13.07.2007.                   Secțiune 15 (1) din Legea societăților seria HE
                                                                25.09.2003, CNP 1731121284362,
  (64/132819)                        166008/HE 44/28.09.2005 prin împuternicit NAGY
                                                                 în calitate de asociat unic al SC STROE GLOBAL
                                ATTILA, cetățean maghiar, născut la data de
                                                                COM SRL, cu sediul social în București, Calea
      Societatea Comercială               17.10.1973, în Budapesta, Ungaria, căsătorit,
                                                                Victoriei, nr.52, sc.D, et.2, ap 53, sect.1, înregistrată la
    EACH ONE CONSULTING - S.R.L.              domiciliat în Ungaria, Tokol 2316, Str. Fo, nr.68,
                                                                Registrul Comerțului sub nr. J40/12436/2006, cod unic
                                posesor al pașaportului nr. ZE 971240, emis de
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                                              de înregistrare 18898584, am hotărât:
                                Autoritățile Ungare la data de 04.11.2002, în baza
                                                                 Art. 1 Înființarea unui punct de lucru la adresa: loc.
     NR. 01 DIN DATA DE 29.06.2007             Hotărârii și Declarației Companiei nr. 90C- 26.07.2006
                                                                Babeni, Str. Principală, nr.19, jud. Vâlcea.
                                autentificate sub nr. 9319 /07.08.2006 la BNP Molcut
  AL S.C. EACH ONE CONSULTING S.R.L.                                              Art. 2 Desființarea punctului de lucru de la adresa:
                                Iulia și Stamate Manuela Simona
  BUCURESTI, STR. DOAMNA GHICA NR. 6,                                             loc. Fierbinți Târg, nr. 352, jud. Ialomița.
                                  și
  BL. 3, SE. F, ET. 10, AP. 252, SECTOR 2                                             (69/132824)
                                  2. NAGY ATTILA, cetățean maghiar, născut la data
  Subsemnatul URUC ANTONEL-RAZVAN, cetățean          de 17.10.1973, în Budapesta, Ungaria, căsătorit,
român, de profesie economist, necăsătorit, fiul lui      domiciliat în Ungaria, Tokol 2316, Str..Fo, nr.68,              Societatea Comercială
Neculai si Maria, născut la data de 29.11.1975 în mun.     posesor al pașaportului nr. ZE 971240, emis de              TRANS TEL SERVICES - S.R.L.
Brăila-jud. Brăila, domiciliat în București, str. Doamna    Autoritățile Ungare la data de 04.11.20Q2.
Ghica nr. 6, bl. 3, sc. F, et. 10, ap. 252, sector 2,       ambii în calitate de asociați și deținători ai întregului             HOTĂRÂREA
legitimat cu CI seria RX nr. 194112 eliberată de Secția    capital social al S.C. MAGIC H & RO S.R.L.,
7 Poliție la data de 11.07.2003, CNP 1751129090054,      identificată cu datele de mai sus, am hotărât            ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
în calitate de asociat unic al S.C. EACH ONE          următoarele:                                  A ASOCIAȚILOR
CONSULTING S.R.L.,                         Art. 1: În baza contractului de asociere în            S.C. “TRANS TEL SERVICES” S.R.L.
  în baza prerogativelor conferite de LSC și de actul     participațiune, se înființează puncte de lucru la         Noi, asociații, întruniți astăzi, 19.12.2006, în
constitutiv;                          următoarele adrese, unde se vor desfășura activități de     adunarea generală extraordinară, legal constituită și
  deliberând asupra ordinii de zi, am adoptat         Jocuri de Noroc si Pariuri (cod caen 9271):           convocată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990
următoarea                             1. Turnu Severin, Str. Crișan, nr. 31, bl. AO, se. 5,    republicată cu modificările și completările ulterioare și
  DECIZIE                           ap. 59, Jud. Mehedinți;                     a actelor constitutive ale societății, respectiv:
  Art. I Se modifică obiectul principal de activitate cu     2. Oravița, Str. 1 Decembrie, nr. 84, Jud. Caraș        -Nicolaescu Măria care deține 23% din capitalul
următoarea activitate:                     Severin;                            social al societății;
  14                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007
  -Catoiu Ștefan Cătălin care deține 1% din capitalul   modificările și completările ulterioare, depunerea               Societatea Comercială
social al societății;                    textului actualizat al actului constitutiv al societății             PARC HOTELS - S.A.
  -INTERACTIVE COMMTECH DEVELOPMENT            comerciale TRANS TEL SERVICES SRL, cu sediul în
S.A. care deține 30% din capitalul social al societății   București, Str. BIHARIA, nr.67-77, sector 1, înregistrată                DECIZIA
prin împuternicit Stan Nicolae în calitate de        sub nr. J40/8093/1998, cod unic de înregistrare
                                                                   CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Administrator;                        10917060, care a fost înregistrat sub nr.329805 din
                                                                    S.C. PARC HOTELS S.A.
  -Dimofte Zerlin ce deține 23% din capitalul social al  13.07.2007.
societății;                           (71/132826)                                DIN DATA DE 01.06.2007
  -Popoviciu Ligia ce deține 23% din capitalul social al                                   Ședința Consiliului de Administrație a avut loc la
societății, împreuna deținători a 100% din capitalul                                     sediul societății din București, Bd. Poligrafiei nr. 3-5,
social al societății, cu unanimitate de voturi, având în         Societatea Comercială
                                                               sector 1, în prezenta următorilor:
vedere ca s-a renunțat la dreptul de preemtiune al          WELLKEPT IMOBILIARE - S.R.L.
                                                                Administratori:
asociaților existenți, au hotărât următoarele:                                         1. Dan Codrean - Președinte;
                                          HOTĂRÂREA
  l.Aprobarea cedării de către:
                                                                2. Marian Ovidiu-Iuliu;
  -DIMOFTE ZERLIN către M.B.L. COMPUTERS            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                3. Trandafir Ion. Secretar: Dimitriu Cristina
S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în            S.C WELLKEPT IMOBILIARE SRL                 Se constată că ședința este statutară. În
București, Str. Fabrica de Glucoza nr.15, sector2, nr.
                                                               conformitate cu dispozițiile art.17 din Actul constitutiv al
de ordine in Registrul Comerțului J40/6119/1991, cod            DIN DATA DE 11.07.2007
                                                               societății reactualizat la data de 16.04.2007 precum și
unic de înregistrare 1597064, atribut fiscal R, prin       Adunarea Generală a Asociaților întrunită în
                                                               cu cele ale Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările
reprezentant legal Adrian Neacsu, a 92 părți sociale în   ședință, legal constituită, azi, data de 10.07.2007,
                                                               si completările ulterioare, Consiliul de Administrație
valoare nominala de 100 RON/parte socială,          respectiv: TATIKA INVESTMENTS LIMITED, persoană
                                                               aproba următoarele:
reprezentând 23% din capitalul social al societății S.C.   juridică cipriotă, cu sediul în Cipru, Annis Komninis, 24,
                                                                1. Numirea domnului Dan Codrean în funcția de
TRANS TEL SERVICES S.R.L.;                  P.C. 1061, Nicosia, înregistrată în Registrul
                                                               Director General- al S.C. PARC HOTELS S.A.,
  -POPOVICIU LIGIA către M.B.L. COMPUTERS         Companiilor din Nicosia, Cipru sub nr. HE 101319,
                                                               începând cu data de 01.06.2007, pentru o perioadă de
S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în        reprezentată prin împuternicit Boldi Sorin Florian
                                                               4 (patru) ani.
București, Str. Fabrica de Glucoza nr.15, sector2, nr.    deținător a 90 % din capitalul social și
                                                                2. Aprobarea încheierii contractului de management
de ordine în Registrul Comerțului J40/6119/1991, cod       BEJENARU ANDREI MIHAI, cetățean român, sex
                                                               dintre S.C. PARC HOTELS S.A. si dl. Dan Codrean.
unic de înregistrare 1597064, atribut fiscal R, prin     masculin, necăsătorit, cod numeric personal
                                                                3. Împuternicirea dlui. Marian Ovidiu-Iuliu pentru a
reprezentant legal Adrian Neacsu, a 92 părți sociale în   1701203424513, născut la 03.12.1970 la București, fiul
valoare nominală de 100 RON/parte socială,                                          semna în numele societății contractul de management
                               lui Mihail si Elena, domiciliat în București, Șos. tancului
reprezentând 23% din capitalul social al societății S.C.                                   menționat la pct.2 din prezenta Decizie.
                               nr. 21, bl. 106A, sc. B, et. 8, ap. 79, sector 2, identificat
TRANS TEL SERVICES S.R.L., conform Contractelor                                          (74/132829)
                               cu CI seria RX nr.351151 eliberat de către SPCEP S2
de cesiune de părți sociale care urmează a fi încheiate.   la 17.08.2005 deținător a 10 % din capitalul social
  2. Ca urmare a contractelor de cesiune de părți       împreună deținători a 100% capitalul social al               Societatea Comercială
sociale care urmează a fi încheiate,             societății, în conformitate cu prevederile Legii                 ALFA CROM - S.R.L.
  -M.B.L. COMPUTERS S.R.L., persoană juridică
                               societățile comerciale nr. 31/1990 republicată, cu
română, cu sediul în București, Str. Fabrica de Glucoză                                                DECIZIA
                               modificările și completările ulterioare, precum și în
nr.15, sector2, nr. de ordine în Registrul Comerțului
                               conformitate cu prevederile actului constitutiv al
J40/6119/1991, cod unic de înregistrare 1597064,                                             ASOCIATULUI UNIC
                               societății
atribut fiscal R, devine astfel asociat al S.C. TRANS                                     AL S.C. ALFA CROM S.R.L. NR. 2/12.07.2007
                                 cu unanimitate de voturi a asociaților cu drept de
TEL SERVICES S.R.L., iar structura capitalului social                                        J40/9995/2001; CUI 14328386;
                               vot,
al societății în valoare totala de 40.000 RON împărțit în                                   ATRIBUT FISCAL RO; CAPITAL SOCIAL 500 LEI
                                 HOTĂRĂȘTE
400 părți sociale a 100 RON fiecare parte socială, va fi                                    BUCURESTI, STR. JEAN STERIADI NR. 46,
                                 1. Se aprobă eliberarea din funcție a
următoarea:                                                           BL. M13, SE. 3, ET. 1, AP. 35, SECTOR 3
                               administratorului Dimofte Zerlin și descărcarea
  -M.B.L. COMPUTERS S.R.L. va deține 184 părți                                        Asociatul unic Cociorbă Zamfirica, cetățean român,
                               acestuia de gestiune pentru perioada anterioară
sociale în valoare nominală de 100 RON/parte socială,                                    născută la data de 26.01.1964 în Com. Roșiori, Jud.
                               prezentei hotărâri.
în valoare totală de 18.400 RON, reprezentând 46%                                      Brăila, domiciliată în București, Str. Jean Steriadi nr.
                                 2. Se numește administrator pentru un mandat de 4
din capitalul social al societății TRANS TEL SERVICES                                    46, bl. Ml3, sc. 3, et. 1, ap. 35, sector 3, identificată prin
                               ani BEJENARU ANDREI MIHAI, cetățean român, sex
S.R.L.;
                               masculin, necăsătorit, cod numeric personal           CI. seria RD nr. 393885 eliberată Secția 13 de Politie la
  -INTERACTIVE COMMTECH DEVELOPMENT
                               1701203424513, născut la 03.12.1970 la București, fiul     data de 08.07.2004, CNP 2640126400717, a decis
S.A. va deține 120 părți sociale în valoare nominală de
                               lui Mihail si Elena, domiciliat în București, Șos. Iancului   modificarea actului constitutiv al societății, după cum
100 RON/parte socială, în valoare totală de 12.000
                               nr. 21, bl. 106A, sc. B, et. 8, ap. 79, sector 2, identificat  urmează:
RON, reprezentând 30% din capitalul social al
                               cu CI seria RX nr.351151 eliberat de către SPCEP S2        1. Se completează obiectul de activitate al societarii
societății TRANS TEL SERVICES S.R.L.;
                               la 17.08.2005.                         cu următoarele activități: 2221 tipărirea ziarelor; 2224
  -NICOLAESCU MĂRIA va deține 92 părți sociale în
                                 3. Ca urmare a hotărârii adoptate mai sus, se va      servicii pregătitoare pentru pretiparire; 2811 fabricarea
valoare nominala de 100 RON/parte sociala, în valoare
                               întocmi act constitutiv actualizat conform prevederilor     de construcții metalice și părți componente ale
totala de 9.200 RON, reprezentând 23% din capitalul
                               legii 31/1990 republicată. Se împuternicește Dl.        structurilor metalice; 2812 fabricarea de elemente de
social al societății TRANS TEL SERVICES S.R.L.;
                               Bejenaru Andrei Mihai pentru semnarea acestuia.         dulgherie și tâmplărie din metal; 2840 fabricarea
  - CATOIU ȘTEFAN CĂTĂLIN va deține 4 părți
                                 4. Restul prevederilor actului constitutiv rămân      produselor metalice obținute prin deformare plastică;
sociale în valoare nominala de 100 RON/parte sociala,
                               neschimbate.                          metalurgia pulberilor; 2852 operațiuni de mecanică
în valoare totală de 400 RON, reprezentând 1% din
                                 (72/132827)                        generală; 4521 construcții de clădiri si lucrări de geniu;
capitalul social al societății TRANS TEL SERVICES
                                                               4522 lucrări de învelitori, șarpante și terase la
S.R.L.
                                                               construcții; 4525 alte lucrări speciale de construcții;
  3.Reactualizarea actului constitutiv al societății in
                                     Societatea Comercială                4531 lucrări de instalații electrice; 4532 lucrări de
conformitate cu dispozițiile prezentei hotărâri precum si
                                   WELLKEPT IMOBILIARE - S.R.L.              izolații și protecție anticorozivă; 4533 lucrări de
împuternicirea Administratorului societății respectiv a
dlui Catoiu Ștefan Cătălin în vederea semnării în                                      instalații tehnico- sanitare; 4534 alte lucrări de
                                          NOTIFICARE                instalații; 4541 lucrări de ipsoserie; 4542 lucrări de
numele tuturor asociaților a actului constitutiv
reactualizat.                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    tâmplărie și dulgherie; 4543 lucrări de pardosite si
   (70/132825)                      București notifică, în conformitate cu prevederile art.     placare a pereților; 4544 lucrări de vopsitorie, zugrăveli
                               204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      si montări de geamuri; 4545 alte lucrări de finisare.
                               modificările și completările ulterioare, depunerea         2. Se declară activitatea principală ca fiind 2222 alte
      Societatea Comercială              textului actualizat al actului constitutiv al societății    activități de tipărire nca.
     TRANS TEL SERVICES - S.R.L.             comerciale WELLKEPT IMOBILIARE SRL, cu sediul în          3. Se radiază punctele de lucru situate în București,
                               București, B-dul Constantin Prezan, nr.2, etaj 2, ap.8,     sector 2, Bd. Mihai Bravu nr. 88, bl. P7A și în București,
           NOTIFICARE               sector 1, înregistrată sub nr. J40/6207/2005, cod unic     sector 2, Șos. Pantelimon nr. 287, bl. 10.
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   de înregistrare 17438154, care a fost înregistrat sub       Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
București notifică, în conformitate cu prevederile art.   nr.329815 din 13.07.2007.                    neschimbate.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       (73/132828)                           (75/132830)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007                                   15
        Societatea Comercială               2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn:      6412 Alte activități de curierat (altele decat cele de
        ALFA CROM - S.R.L.              placaj, panel, furnire, plăci din așchii de lemn plăci    poștă națională)
                               fibrolemnoase etc.                       7012 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
           NOTIFICARE                 2030 Fabricarea de elemente de dulgherie și       proprii
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   tâmplărie pentru construcții                  7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor
București notifică, în conformitate cu prevederile art.     2040 Fabricarea ambalajelor din lemn           imobiliare proprii sau închiriate
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       2051 Fabricarea altor produse din lemn           7031 Agenții imobiliare
modificările și completările ulterioare, depunerea        5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii          7032 Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau
                                 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor    contract
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                 5132 Comerț cu ridicata cu carne și produse din carne    7481 Activități fotografice
comerciale ALFA CROM SRL, cu sediul în București,
                                 5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate,       7482 Activități de ambalare
Str. JEAN STERIADI, nr.46, bloc Ml3, scara 3, etaj 1,
                               ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile          9212 Distribuția de filme cinematografice și video
ap.35, sector 3, înregistrată sub nr. J40/9995/2001, cod
                                 5134 Comerț cu ridicata al băuturilor            7485 Activități de secretariat și traducere
unic de înregistrare 14328386, care a fost înregistrat
                                 5135 Comerț cu ridicata al produselor din tutun       5271 Reparații de încălțăminte si ale altor articole
sub nr.329840 din 13.07.2007.
                                 5136 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și   din piele
   (76/132831)
                               produselor zaharoase                      5272 Reparația de articole electrice de uz
                                 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și     gospodăresc
                               condimente                           5273 Reparați de ceasuri si bijuterii
       Societatea Comercială
                                 5138 Comerț ca ridicata specializat al altor alimente,   5274 Reparații de alte articole personale n.c.a.
       CRISTADI STAR - S.R.L.
                               inclusiv pește, crustacee și moluște              Celelalte prevederi ale actelor de înființare ale
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               5139 Comerț cu ridicata nespecializat de produse     societății (statut) rămân nemodificate, societatea
                               alimentare, băuturi și tutun                 redactând un nou act constitutiv reactualizat.
         NR. 1/11-07-2007                5211 Comerț cu amănuntul în magazine             (78/132833)
  Subsemnatul NEDELCU CONSTANTIN ADRIAN          nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
domiciliat în București, strada Baia de Fier, numărul 5,   alimentare băuturi și tutun
                                 5212 Comerț cu amănuntul în magazine                 Societatea Comercială
apartament 9+10, sector 3, având datele de identificare
                               nespecializate, cu vânzare predominantă de produse           FAURLAND SERVICE - S.R.L.
C.I. seria RT numărul 093084, CNP 1760221004315
                               nealimentare
eliberat de secția 10 poliție la data de 18-05-2000,                                              NOTIFICARE
                                 5221 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
  am decis înființarea unui punct de lucru la adresa din
                               proaspete                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București strada Vasile Lascăr numărul 21, sector 2.
                                 5222 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor   București notifică, în conformitate cu prevederile art.
   (77/132832)
                               din carne                          204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 5224 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de    modificările și completările ulterioare, depunerea
      Societatea Comercială              patiserie și produselor zaharoase              textului actualizat al actului constitutiv al societății
     FAURLAND SERVICE - S.R.L.               5225 Comerț cu amănuntul al băuturilor          comerciale FAURLAND SERVICE SRL, cu sediul în
                                 5226 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun     București, Str. RENAȘTERII, nr.96, sector 1,
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               5227 Comerț cu amănuntul în magazine           înregistrată sub nr. J40/18452/1993, cod unic de
                               specializate al produselor alimentare            înregistrare 4379544, care a fost înregistrat sub
       NR. 1 DIN 12.07.2007 A               5153 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de   nr.329849 din 13.07.2007.
                               construcții                           (79/132834)
      SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                 5154 Comerț cu ridicata al echipamentelor și
     “FAURLAND SERVICE” S.R.L.
                               furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
     CU SEDIUL ÎN BUCURESTI,                                                  Societatea Comercială
                               încălzire
   STR. RENASTERII NR. 96 SECTOR 1,                                              RECORDMAN’S COMPANY - S.R.L.
                                 5141 Comerț cu ridicata al produselor textile
      INREGISTRATA LA ORCB
                                 5142 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
   SUB NR.J40/18452/1993, CUI379544                                                      DECIZIA
                               încălțămintei
  Subsemnatul FAUR GHEORGHE, cetățean român,          5143 Comerț cu .ridicata al aparatelor electrice și de        ASOCIATULUI UNIC
domiciliat în București, Str. Renașterii, nr 96, sector 1,  uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor     AL S.C. RECORDMAN’S COMPANY SRL
născut la 18.03.1963 în Com. Margau, Jud. Cluj, stare      5144 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,     CU SEDIUL IN MUNICIPIUL BUCURESTI,
civilă căsătorit, identificat cu B.I. seria GA nr. 414763  sticlărie, tapete și produse de întreținere            STR. BABA NOVAC NR. 15 A, BLOC 3,
eliberat de Secția 5 Poliție la data de 19.07.1991 în      5145 Comerț cu ndicata al produselor cosmetice și       SCARA A, ETAJ 6, AP.21. SECTOR 3,
calitate de asociat unic al Soc. Com. “FAURLAND       de parfumerie                            INMATRICULATA LA REGISTRUL
SERVICE” S.R.L.,am decis:                    5241 Comerț cu amănuntul al textilelor            COMERTULUI SUB NR.J40/4395/1995.
  Art.1. Recodificarea obiectului de activitate al       5242 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei                C.U.I.7456196,
societății astfel:                        5243 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
                               articolelor din piele                       INCHEIATA AZI, 11/07/2007 SUB NR.1
  Obiectul principal de activitate al societății este:
  9305 Alte activități de servicii personale n.c.a.       5244 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor     Subsemnatul KANDERO GABRIEL, cetățean
  OBIECTE SECUNDARE:                    de iluminat si al altor articole de uz casnic        israelian, domiciliat în Israel, localitatea Hadera, Str.
  1511 Producția și conservarea cărnii             5245 Comerț cu amănuntul al articolelor și        Hateenum nr.5, posesor al pașaportului nr.7747326
                               aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio și    eliberat de autoritățile israeliene la data de 09.08.1998,
  1512 Producția și conservarea cărnii de pasăre
                               televizoarelor                        în calitate de asociat unic al S.C. RECORDMAN’S
  1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din
                                 5246 Comerț ca amănuntul a articolelor de fierărie,   COMPANY SRL, cu sediul în Municipiul București, Str.
carne de pasare)
                               al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit      Baba Novac nr.l5A, bloc 3, scara A, etaj 6, ap.21, sector
  1520 Prelucrarea și conservarea, peștelui și a
                                 5248 Comerț cu amănuntul, în magazine          3. înmatriculată la Registrul Comerțului sub
produselor din pește
                               specializate, al altor produse n.c.a.            nr.J40/4395/1995, C.U.I 7456196 am decis următoarele:
  1531 Prelucrarea și conservarea cartofilor
                                 5250 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie       1. Mutarea sediului social din Str. Baba Novac nr. 15 A,
  1532 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
                               vândute prin magazine                    bloc 3, scara A, etaj 6, ap.21, sector 3, București, în
  1533 Prelucrarea și conservarea fructelor și
                                 5261 Comerț cu amănuntul prin corespondență       str. Zabrauțiului nr1, bl P5, sc1, et 2, ap 19, sector 5,
legumelor                            5262 Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe     București.
  1541 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute        5263 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează        (80/132835)
  1542 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor rafinate    prin magazine
  1543 Fabricarea margarinei și a produselor          5247 Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și
comestibile similare                     articolelor de papetărie                        Societatea Comercială
  1551 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor     6023 Transporturi terestre de călători ocazionale        RECORDMAN’S COMPANY - S.R.L.
  1552 Fabricarea înghețatei                  6024 Transporturi de mărfuri
  1561 Fabrcarea produselor de morărit             6022 Transporturi cu taxiuri                         NOTIFICARE
  1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.        6311 Manipulării                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1598 Producția de ape minerale și băuturi           6312 Depozitări                     București notifică, în conformitate cu prevederile art.
răcoritoare nealcoolice                     6340 Activități ale altor agenții de transport      204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  16                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3489/26.XI.2007
modificările și completările ulterioare, depunerea         Art. 6. Eliberarea din funcția de administrator a d-lui.         Societatea Comercială
textului actualizat al actului constitutiv al societății    Panaite Radu-Catalin și descărcarea acestuia de               MED-OPTIK COM - S.R.L.
comerciale RECORDMAN’S COMPANY SRL, cu             gestiune.
sediul în București, Str. ZABRAUTULUI, nr.1, bloc P5,       Art. 7. Numirea în funcția de administrator a d-nei.               NOTIFICARE
scara 1, etaj 2, ap. 19, sector 5, înregistrată sub nr.    PANAITE Elena-Camelia durata mandatului acesteia         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
J40/4395/1995, cod unic de înregistrare 7456196, care     fiind pe o perioada nelimitată.                București notifică, în conformitate cu prevederile art.
a fost înregistrat sub nr.329854 din 13.07.2007.          (82/132837)                        204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (81/132836)                                                        modificările și completările ulterioare, depunerea
                                                               textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                       Societatea Comercială              comerciale MED-OPTIK COM SRL, cu sediul în
      Societatea Comercială                       INTERCAM BROKER                 București, Str. Peroni, nr.52, bloc 10, scara 1, etaj 1,
     C&C OFFICE COMPANY - S.R.L.                    DE PENSII PRIVATE - S.R.L.             ap.24, sector 4, înregistrată sub nr. J40/12532/2003,
                                                               cod unic de înregistrare 15748426, care a fost
           HOTĂRÂREA                           NOTIFICARE                înregistrat sub nr.329887 din 13.07.2007.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (85/132840)
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art.
     NR. 2 DIN DATA DE 03.07.2007             204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea              Societatea Comercială
  Subsemnații PANAITE Radu-Cătălin, cetățean                                               MED-OPTIK COM - S.R.L.
                                textului actualizat al actului constitutiv al societății
român, fiul lui Ion și Nicoleta, născut în Orș. Bălan, Jud.
                                comerciale INTERCAM BROKER DE PENSII
Harghita la data de 14.09.1971, domiciliat în București,                                          DECIZIA NR. 1/05.07.2007
                                PRIVATE SRL, cu sediul în București, Calea
Calea Călărașilor nr. 291, Bl. 68, sc. D, et. 4, ap. 117,                                     Subsemnata Ciucă Florina Carmen, în calitate de
                                CĂLĂRAȘI, nr.291, bloc 68, scara D, etaj 4, ap. 117,
sector 3, posesor CI seria RD nr. 468697 eliberată de                                     asociat unic al S.C.MED - OPTIK COM S.R.L., decid
                                sector 3, înregistrată sub nr. J40/8077/2001, cod unic
SPCEP s3 biroul nr. 1 la data de 06.04.2006, CNP                                       următoarele:
                                de înregistrare 14193700, care a fost înregistrat sub
1710914190135 si PANAITE Elena-Camelia, cetățean                                         1. Cedez ferm și irevocabil cota de 50% din capitalul
                                nr.329858 din 13.07.2007.
român, fiica lui Liviu și Maria, născută în Mun. Bacău,                                    social total pe care îl dețin la S.C. MED - OPTIK COM
                                  (83/132838)
Jud. Bacău la data de 27.09.1973, domiciliată în                                       S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în
București, Calea Călărașilor nr. 291, bl. 68, sc. D, et. 4,                                  București, str. Peroni, nr. 52, bl. 10, sc. 1, et. 1 ap. 24,
ap. 117, sector 3, posesoare CI seria RR nr. 290932             Societatea Comercială              sect. 4, J 40/12532/17.09.2003, C.U.I. RO 15748426,
eliberată de Secția 10 Politie la data de 09.03.2004,            GATCO TRADING - S.R.L.              respectiv 10 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei
CNP 2730927040048, în calitate de asociați ai S.C.                                      RON fiecare, în valoare totală de 100 lei RON, precum
C&C OFFICE COMPANY S.R.L.                              HOTĂRÂREA                 și toate drepturile și obligațiile aferente acestora.
  HOTĂRĂSC                                                           Ca urmare a cesiunii, Ciucă Domnica deține 50%
                                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              din capitalul social total, respectiv 10 părți sociale cu o
  Art. 1. Schimbarea denumirii societății în
INTERCAM BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.                     NR. 39/12.07.2007              valoare nominală de 10 lei Ron fiecare, în valoare
conform verificării privind disponibilitatea și rezervarea                                  totală de 100 lei RON.
                                 Asociații
denumirii firmei nr. 305246/27.06.2007.                                              Contravaloarea celor 10 părți sociale a fost achitată
                                 1. SUPIALA GIANI-DANIEL, de cetățenie română,
  Art. 2. Schimbarea obiectului principal de activitate                                   de către Ciucă Domnica.
                                domiciliat în București, str. Mașina de Pâine nr, 1, bl 1,
cu: Domeniul principal de activitate - Activități auxiliare                                    Declar că, nu mai am nici un drept asupra părților
                                sc. 1, et. 6, ap 25, sector 2, CNP 1750301290575,
ale caselor de asigurări și de pensii, Cod CAEN, 672.                                     sociale pe care le-am cesionat către Ciucă Domnica,
                                identificat cu CI seria/nr. RD/207744 emisă de Secția 7
                                                               aceasta preluând astfel toate drepturile și obligațiile
Activitatea principală - Activități auxiliare ale caselor de  Pol. la 13.11.2001,                      aferente cotei cedate.
asigurări și de pensii, Cod CAEN,6720.              2. SUPIALA ADRIANA-GABRIELA, de cetățenie            2. De asemenea, se revocă din funcția de
  Art. 3. Radierea obiectului secundar de activitate al   română, domiciliată în București, str. Mașina de Pâine     administrator al S.C. MED - OPTIK COM S.R.L. Ciucă
societății.                          nr. 1, bl. 1, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 2, CNP       Florina Carmen, cetățean român, născut la data de
  Art. 4. Majorarea capitalului social al societății cu   2760312421549, identificată cu CI seria/nr. RD’207742     26.04.1974, în Municipiul Roșiorii de Vede, Județul
aport în numerar în valoare de 24.800 lei.           emisă de Secția 7 Pol la 13.11.2001,              Teleorman, cu domiciliul stabil în București, Strada
  Art. 5. În urma acestei majorări structura capitalului    3. SUPIALA MARIA, de cetățenie română,           Peroni, nr. 52, bl. 10, sc. 1, et. 1 ap. 24, sect. 4, posesor
social al societății este de 25.000 lei, aport in numerar,   domiciliată în Breaza, Ale. George Coșbuc, nr. 5, CNP     C.I. Seria RT, nr. 239004, eliberat de Secția 16, la data
divizat în 2.500 de părți sociale a câte 10 lei fiecare    2470703290582, identificată cu CI, seria/nr.          de 20.08.2002, CNP 2740426341691 și se numește în
astfel: - PANAITE Radu-Cătălin deține 1.750 părți       PH/274732, eliberată de Pol Orașului Breaza, la data      funcția de administrator al S.C. MED - OPTIK COM
sociale, a câte 10 lei fiecare, totalizând 17.500 lei     03.12.2001,                          S.R.L. pe durată nelimitată, Ciucă Domnica, cetățean
aport în numerar, reprezentând 70% din capitalul         aduc pe ordinea de zi următoarele puncte în         român, născută la data de 23.04.1953, Comuna
social. Participarea la profitul și pierderea societății    discuție:                           Pristol, Județul Mehedinți, domiciliată în București, str.
este de 70%. - PANAITE Elena-Camelia deține 750          - Hotărăște radierea punctului de lucru pentru birouri   Giovvanni Boccaccio nr. 103, Bloc 5, Scara 1, Etaj 1,
părți sociale, a câte 10 lei fiecare, totalizând 7.500 lei   din str. Hiramului nr. 17 sector 2 București.         Apartament 19, Sector 4, posesoare C.I. seria RD nr.
aport în numerar, reprezentând 30% din capitalul         Adunarea Generală a Asociațiilor a aprobat în        487848 eliberată de SPCEP S4 - Biroul nr.3, la data de
social. Participarea la profitul și pierderea societății    unanimitate punctele aduse în discuția de mai sus.       18.08.2006, CNP 2530423341703.
este de 30%.                            (84/132839)                          (86/132841)
                          EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                                &JUYDGY|194045]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3489/26.XI.2007 conţine 16 pagini.                   Preţul: 0,40 lei          ISSN 1220 — 4889

								
To top