2007 3355 - PDF by tradetrek

VIEWS: 190 PAGES: 16

									                                        PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 3355                                                                Marți, 20 noiembrie 2007
                             PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI              PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială              J40/4257/2003, cod unic de înregistrare 15323409,        Sat Berceni (Corn. Berceni), Jud. Ilfov, CNP:
        SHI DAI IMPEX - S.R.L.              care a fost înregistrat sub nr.270497 din 11.06.2007.      1790805443014, identificat cu CI seria IF nr. 031446
                                  (2/73622)                          emisă de Poliția Com. Jilava, la data de 25.09.2003;
      HOTĂRÂREA NR.2/08.06.2007                                              SAVU IRINA, de cetățenie română, domiciliată în Mun.
                                                                București, Str. Vatra Dornei nr. 9, bl. E4, sc. 1, et. 3, ap.
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                     Societatea Comercială               14, sector 4, CNP: 2721207182762, identificată cu CI
      S.C. “SHI DAI IMPEX” S.R.L.                   PIOVRA BUSINESS - S.R.L.              seria RT nr. 274760 emisă de Secția 15 de Poliție, la
                                                                data de 31.07.2003 și SAVU AURICĂ - CONSTANTIN,
   Subsemnații: YE WENYING, cetățean chinez,                     DECIZIA                de cetățenie română, domiciliat în Mun. București, Str.
domiciliat în China, Zhejiang, născută la data de
                                                                Vatra Dornei nr. 9, bl. E4, sc. 1, et. 3, ap. 14, sector 4,
10.11.1961, în China, Zhejiang, identificată cu pașaport           ASOCIATULUI UNIC
                                                                CNP: 1721015034977, identificat cu CI seria RT nr.
seria P CHN nr. 142301677, eliberat de autoritățile           AL SC “PIOVRA BUSINESS“ SRL
                                                                274757 emisă de Secția 15 de Poliție, la data de
chineze la data de 21.03.1996, si WU JINLIN, cetățean
                                       DIN DATA DE 06.06.2007              31.07.2003, asociați în cadrul S.C. ARA GRUP S.R.L.,
chinez, domiciliat în China, Zhejiang, născut la data de
                                                                am hotărât:
09.12.1959, in China,Zhejiang, identificat cu pașaport         Asociatul unic al SC PIOVRA BUSINESS SRL,
                                                                  1. Radierea punctului de lucru situat în București,
seria P CHN nr. G01196067, eliberat de autoritățile       persoană juridică română, cu sediul în București, B-
                                                                Șos. Vitan - Bârzești nr. 5A, sector 4.
chineze la data de 11.06.2001, asociați ai S.C.„SHI DAI     dul. Iuliu Maniu nr. 11, Bl. 8P, Sc. 2, Et. 5, Ap. 57, Sector
                                                                  2. Radierea punctului de lucru situat în Com.
IMPEX” S.R.L. cu sediul in București, Aleea Măgura       6, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.
                                                                Davidești, Sat Contești, Jud. Argeș.
Vulturului, nr. 7, bl. 434,sc. A ,et. 9,ap. 39,sector 2     J40/11002/2005 și având CUI 17709989, în ședința
                                                                  (4/73624)
înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J         extraordinară din data de 06.06.2007, respectiv,
40/4257/2003, CIF RO 15323409, de comun acord am        COJOCARU TIBERIU-OVIDIU, cetățean român,
hotărât următoarele:                      născut la data de 30.04.1982, în Com. Bogdănești,                Societatea Comercială
  - Majorarea capitalului social cu suma de 80.000      Județul Suceava, fiul lui Minai și al Dorina, domiciliat în           DIEN COM - S.R.L.
USD, echivalentul a 194.00 lei. Capitalul social se       București, Str. Floarea Roșie nr. 4, Bl. 54, Sc. 1, Et. 3,
majorează de la 190.000 lei, 384.000 lei, (din care       Ap. 15, posesor al CI Seria DP Nr. 114197 eliberată de           HOTARAREA NR. 2/31.05.2007,
190.000 lei si 80.000 USD).                   I.N.E.P. la data de 10.08.2005, CNP 1820430331307 -
  -Modificarea numărului și valorii nominale a părților    deținând 100% din capitalul social total             A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
sociale, de la 1.900 părți sociale in valoare nominala de     DECIDE                                   A ASOCIATILOR
100 lei, la 1.000 părți sociale în valoare nominala de       1. înființarea a două puncte de lucru ale societății,      LA SEDIUL S.C. DIEN COM S.R.L DIN
384 lei fiecare.                        respectiv:                            BUCURESTI, SECTORUL 6, STR. DEALUL
  Ca urmare a majorării, capitalul social de 384.000       un punct de lucru in București, Sector 6, Str. Valea     TUGULEA, NR. 2-12, BL. 8, SC. 1, ET. 5, AP. 71
lei, divizat in 1.000 părți sociale a 384 lei, va fi împărțit  Cascadelor nr. 18N, Standul 11 (în suprafața de 55mp);        J40/28075/1994, CF RO 6843755
astfel intre asociați YE WENYING - 500 părți sociale a       un punct de lucru in București, Sector 6, Str. Valea       Subsemnații:
384 lei, in valoare totala de 192.000 lei (din care 95.000   Cascadelor nr. 18N, Standul 12 (în suprafața de 45mp).       NEGRILA PARASCHIVA. cetățean român,
lei și 40.000 USD echivalent cu 97.000 lei), cu          Corespunzător se completează prevederile art. 3       domiciliată în București, str. Dealul Tugulea, nr. 2-12,
participare la beneficii și pierderi de 50%; si WU       din Actul Constitutiv.                     bl. 8, sc. 1, ap. 71, sector. 6, născută la 08.01.1962 in
JINLIN-500 părți sociale a 384 lei, în valoare totala de       (3/73623)                         Comuna Vișina Veche, jud. Olt, posesoare CI. seria
192.000 lei (din care 95.000 lei, si 97.000 USD), cu                                      R.T. nr. 340458, eliberată de Secția 21 Politie,
participare la beneficii și pierderi de 50%.                                          București la 24.06.2004, CNP: 2620108400694 si
  Prezenta Hotărâre a fost făcută în 3 ex. azi                Societatea Comercială                NICOLAE IOAN. cetățean român, domiciliat în
08.06.2007 sub semnătură privată.                        ARA GRUP - S.R.L.               București, str. Dezrobirii, nr. 4, bl M25, sc. 1, et. 5, ap.
   (1/73621)                                                         22, sector 6, născut la data de 21.04.1953 in Comuna
                                 HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 08.06.2007            Crovu, jud. Dâmbovița, posesor CI. seria RR nr.
                                                                454817, eliberată de SPCEP S6 biroul nr.2, București
        Societatea Comercială                A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
                                                                la 18.05.07, CNP: 1530421400398,
        SHI DAI IMPEX - S.R.L.                NEACȘU IULIAN, de cetățenie română, domiciliat         În calitate de asociați ai S.C. DIEN COM S.R.L., în
                                în Mun. București, Str. Constantin Lecca nr. 2, bl. 66E,    cadrul adunării generale extraordinare a asociaților din
           NOTIFICARE                sc. 1, ap. 17, sector 5, CNP: 1670815451539,          31.05.2007, am hotărât:
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         identificat cu CI seria RT nr. 477246 emisă de SPCEP        1. Prelungirea punctului de lucru pe perioadă
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        S5 biroul nr.3, la data de 26.03.2007; AVRAM          nedeterminată, precizându-se adresa corectă și
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      ALEXANDRA - GEORGIANA, de cetățenie română,           completă a acestuia, punctul de lucru fiind situat în
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    domiciliată în Sat. Dărăști - Ilfov (Com. Dărăști - Ilfov),   Orașul Titu, județul Dâmbovița, sat Salcuta, tarla 51,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     Str. Mihail Eminescu nr. 67, Jud. Ilfov, CNP:          parcela 354/61, teren în suprafața de 1700 mp,
societății comerciale SHI DAI IMPEX SRL, cu sediul în      2820630410013, identificată cu CI seria IF nr. 124205      conform contractului de vânzare-cumpărare nr.
București, Aleea MĂGURA VULTURULUI, nr.7, bloc         emisă de SPCLEP Bragadiru, la data de 22.09.2006;        1140/11.03.1996, suprafața construită fiind de 32 mp,
434, scara A, etaj 9, ap.39, sector 2, înregistrată sub nr.   AVRAM COSTIN, de cetățenie română, domiciliat în        compusă din magazin și birou, imobilul cuprinzând
  2                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007
teren și construcții fiind înscris în Cartea funciara nr.           Societatea Comercială              43, Spania, înregistrata la Registrul Comerțului Madrid
137 a localității Titu, județul Dâmbovița, sat Salcuța cu       CEFIN LOGISTIC PARK BETA - S.R.L.            sub nr. M346080, reprezentată prin Maria Vanesa
nr. Cadastral 69.                                                       Montalban Navas în calitate de administrator unic,
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân                 HOTARAREA                  IGLESIAS GARCIA HONORINO, cetățean spaniol,
neschimbate.                                                          născut la data de 14.09.1954, în localitatea Revilla
                                 ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C.
   (5/73625)                                                         Santullan, Spania, domiciliat în Revilla Santullan,
                                  CEFIN LOGISTIC PARK BETA S.R.L. CU
                                                                legitimat prin DNI nr. 12709631-S, eliberat de
                                 SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI, BD. NICOLAE
                                                                Autoritățile Spaniole la data de 08.07.1996, reprezenta
       Societatea Comercială                TITULESCU NR. 4-8, AMERICA HOUSE, ARIPA
                                                                prin împuternicit VASILUTA LOREDANA conform
     AXIMA BUILDING SERVICES &                DE VEST, ETAJ 2, CAMERA 2, SECTOR 1,
                                                                împuternicirii din data de 30.05.2007,
       MAINTENANCE - S.R.L.                INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI
                                                                  LUIS MANUEL MONTALBAN NAVAS, cetățean
                                  SUB NR. J40/13201/2004, CUI R16678396,
                                                                spaniol, născut la data de 14.12.1973, in Spania,
 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL S.C. AXIMA                    („SOCIETATEA”)
                                                                domiciliat in Madrid, str Amorebieta nr. 12, legitimat
BUILDING SERVICES & MAINTENANCE S.R.L.                  DIN DATA DE......MAI 2007
                                                                prin pașaport P ESP nr. AB392498, eliberat de
   Subscrisa AXIMA HOLDING Gmbh, societate              (TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZĂ)              Autoritățile Spaniole la data de 11.08.2004,
austriacă cu sediul în Austria, Leberstrasse 120, A1110                                      VASILUTA LOREDANA, cetățean român, născută la
                                   EPC TWO LIMITED, o societate încorporată în
- Viena, înregistrată sub nr. FN 74563b, reprezentată                                     data de 07.02.1972, în București, România, domiciliat
                                 conformitate cu legislația Republicii Cipru, cu sediul în
de SEHUTA Simona-Maria, cetățean austriac, născută                                       în București Sectorul 4, Str. Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2,
                                 Arch Makariou III 199, Neocleous House, PC 3030,
la data de 26.07.1978 în Timișoara, domiciliată în                                       et. 4, ap. 54, România, legitimat prin carte de identitate
                                 Limassol, Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului
Muhlgasse 104/1/5, 2500 Baden, Austria, identificată                                      seria DP nr. 120170, eliberat de INEP la data de
                                 sub nr. HE 139451
cu pașaport tip P, nr. C 0896002 7, emis de autoritățile                                    25.07.2006, CNP 2720207440017,
                                  Și
austriece la data de 21.01.1999 valabil până la                                          LUIS MANUEL MONTALBAN GUILLEN, cetățean
                                  EPC THREE LIMITED, o societate încorporată în
20.01.2009, în calitate de unic asociat al S.C. AXIMA                                     spaniol, născut la data de 21.06.1931, în Spania,
                                 conformitate cu legislația Republicii Cipru, cu sediul în
BUILDING SERVICES & MAINTENANCE S.R.L., cu                                           domiciliat în Madrid, str Amorebieta nr. 12, legitimat
                                 Arch Makariou III 199, Neocleous House, PC 3030,
sediul în București, Str. Doamnei nr. 9, Etaj 1, Sector 3,                                   prin pașaport P ESP nr. Q510164, eliberat de
                                 Limassol, Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului
înmatriculată la Registrul Comerțului sub                                           Autoritățile Spaniole la data de 11.01.2003,
                                 sub nr. HE 139507
J40/724/2001, având C.I.F. RO13660947, am decis                                          Adoptă în unanimitate următoarea hotărâre a
                                  În calitate de asociați reprezentând 100% din
următoarele:                                                          asociaților
                                 capitalul social al Societății, au adoptat prezenta
  1. Repartizarea rezultatului reportat (profitul                                         1. Revocarea din funcția de administrator unic și
                                 hotărâre:
nerepartizat) aferent anului financiar 2006 în contul                                     descărcarea de gestiune a dnei Vasiluta Loredana.
                                  1. Completarea obiectului de activitate al Societății:
1068 „Alte rezerve”.                                                        Începând cu data de 04.06.2007, dna. Vasiluta
                                  Obiectul de activitate al Societății, menționat în art.
  2. Majorarea capitalului social al societății cu suma                                    Loredana este revocată din funcția de administrator al
                                 6 al Actului Constitutiv al Societății, se completează cu
de 291.360 lei aport în numerar pentru care se emite                                      Societății.
                                 activitatea “Distribuția și comercializarea energiei
un pachet de 29.136 părți sociale la valoarea nominală                                       2. Numirea în funcția de administratori al Societății a
                                 electrice” (cod CAEN 4013).
de 10 lei, reprezentând rezultatul reportat în contul                                     dlor. Luis Manuel Montalban Navas și Luis Manuel
                                  2. Modificarea dispozițiilor Actului Constitutiv al
1068 - „Alte rezerve” (exclusiv rezervele legale), în                                     Montalban Guillen.
                                 Societății, conform prezentei hotărâri.
beneficiul asociatului unic, după cum urmează:                                           (i) LUIS MANUEL MONTALBAN NAVAS, cetățean
                                   3. Aplicarea Hotărârii
  • AXIMA HOLDING Gmbh - 291.360 lei                                             spaniol, născut la data de 14.12.1973, în Spania,
                                  În vederea aplicării prezentei hotărâri este
reprezentând 29.136 părți sociale                                               domiciliat in Madrid, str Amorebieta nr. 12, legitimat
                                 împuternicită:
  După majorare, structura capitalului social al                                       prin pașaport P ESP nr. AB392498, eliberat de
                                  D-na Luminița Ramona TODERASCU, domiciliată
societății se prezintă astfel:                                                 Autoritățile Spaniole la data de 11.08.2004,
                                 în București, Sos. Pantelimon nr. 254, bl. 55, sc. B, et.
  ■ Capitalul social total subscris și vărsat este de                                       (ii) LUIS MANUEL MONTALBAN GUILLEN,
                                 10, ap. 108, sector 2, legitimată cu CI seria R.D. nr.
301.360 lei, împărțit în 30.136 părți sociale, la valoarea                                   cetățean spaniol, născut la data de 21.06.1931, în
                                 402491, CNP 2800701430054,
nominală de 10 lei, deținute în totalitate de asociatul                                    Spania, domiciliat în Madrid, str Amorebieta nr. 12,
                                  D-na Luminița Ramona TODERASCU este
unic AXIMA HOLDING Gmbh, 100% beneficii și                                           legitimat prin pașaport P ESP nr. Q510164, eliberat de
                                 împuternicită de către asociații Societății să ia toate
pierderi.                                                           Autoritățile Spaniole la data de 11.01.2003,
                                 măsurile, să semneze toate actele și să dea toate
  3. Radierea punctului de lucru situat in București,                                       Sunt numiți administratori al Societății pentru o
                                 declarațiile în legătură cu hotărârile luate prin prezenta,
Sector 4, Calea Văcărești nr. 320, bl. 8D, etaj 8.                                       perioadă nedeterminată;
                                 în vederea aplicării prezentei hotărâri, precum și să
  DL Constantin PERNEȘ, cetățean român, născut la                                         În consecință, Actul Constitutiv al Societății se va
                                 întocmească și să semneze toate documentele în
data de 06.05.1963 in București, sector 2, domiciliat în                                    modifica într-un mod care va corespunde actualei
                                 legătură cu această hotărâre care sunt necesare
București, Str. Viitorului, Nr. 31, Sect. 2, identificat cu CI                                 componente a consiliului de administrație.
                                 pentru înregistrare la Registrul Comerțului a hotărârii,
seria RT nr. 418811, eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 1                                       3. Aducerea la îndeplinire a hotărârii
                                 în special să semneze Actul Constitutiv al Societății,
la data de 11.07.2006, valabilă până la data de                                          Dna. Gisselle Geronimo de Nan, cetățean
                                 așa cum a fost modificat, și să dea în cadrul acestei
06.05.2016, CNP 1630506400139 are puteri depline în                                      dominican, domiciliat în Alexandru Donici nr. 9,
                                 împuterniciri, subîmputenicirea, inclusiv către avocați.
vederea efectuării formalităților de înregistrare a                                      Ploiești, identificat cu permis de ședere temporară nr.
                                   (8/73628)
mențiunii la Oficiul Registrul Comerțului.                                           ROU0051922 și CNP 8751217290016, si,
  În afara celor menționate mai sus, celelalte                                          Dna Luminița Toderascu, domiciliat în Sos
prevederi din Actul Constitutiv rămân neschimbate.              Societatea Comercială              Pantelimon nr. 254, Bl 55, Sc. B, Et. 10, Ap. 108, Sector
Prezenta hotărâre va face parte integrantă din Actul          CEFIN LOGISTIC PARK BETA - S.R.L.            3, București, identificat cu CI seria RR nr. 402491, si
Constitutiv și va produce efecte juridice numai cu                                       CNP 2800701430054; și anume fiecare dintre ei, în
respectarea formelor de publicitate, conform                     NOTIFICARE                mod independent va fi explicit împuternicit să:
prevederilor legale.                                                        Întreprindă toate acțiunile necesare pentru
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  Redactat și dactilografiat la sediul Societății în 3                                    aplicarea acestei hotărâri, să semneze Noul Act
                                 Tribunalul București notifică, în conformitate cu
exemplare originale astăzi, 30-05-2007.                                            Constitutiv, să ia toate măsurile, să semneze toate
                                 prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  (6/73626)                                                         actele și să dea toate declarațiile juridice legate de
                                 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                                                măsurile de mai sus necesare sau oportune în vederea
                                 depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                                                implementării și înregistrării acestei hotărâri la
                                 societății comerciale CEFIN LOGISTIC PARK BETA
       Societatea Comercială                                               Registrul Comerțului și să solicite înregistrarea în
                                 SRL, cu sediul în București, B-dul NICOLAE
     AXIMA BUILDING SERVICES &                                              Registrul Comerțului precum și să acorde
                                 TITULESCU, nr.4-8, America House, Aripa de Vest,
       MAINTENANCE - S.R.L.                                               subîmputernicire în acest sens.
                                 etaj 2, ap.camera 2, sector 1, înregistrată sub nr.
                                                                  București, la 4 Iunie 2007
            NOTIFICARE                J40/13201/2004, cod unic de înregistrare 16678396,
                                                                   (10/73630)
                                 care a fost înregistrat sub nr.270647 din 11.06.2007.
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                   (9/73629)
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,                                          Societatea Comercială
republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                      AGROSILVA INTERNATIONAL - S.R.L.
                                      Societatea Comercială
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al        AGROSILVA INTERNATIONAL - S.R.L.
societății comerciale AXIMA BUILDING SERVICES &                                                   NOTIFICARE
MAINTENANCE SRL, cu sediul în București, Str.                     HOTĂRÂRE                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
DOAMNEI, nr.9, etaj 1, sector 3, înregistrată sub nr.                                     Tribunalul București notifică, în conformitate cu
J40/724/2001, cod unic de înregistrare 13660947, care            ASOCIATII S.C. AGROSILVA             prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
a fost înregistrat sub nr.270631 din 11.06.2007.                INTERNATIONAL S.R.L.:              republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  (7/73627)                            S.C. VANIS PROYECTO 03 S.L., persoană juridică       depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                 spaniolă, cu sediul în Madrid, Str. Alaberto Alcocer, nr.   societății comerciale AGROSILVA INTERNATIONAL
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007                                     3
SRL, cu sediul în București, Str. CENAD, nr.3, sector 5,   eliberat de Secția 4 Poliție la data de 03.10.2002,       republicată, cu modificările și completările ulterioare,
înregistrată sub nr. J40/2993/2002, cod unic de       domiciliat în București, Bld. Ion Mihalache, nr.315A, bl.    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
înregistrare 14577999, care a fost înregistrat sub      1, sc.B, et.l, ap. 18, sector 1, sex masculin, CNP       societății comerciale FUTURE CREDIT SRL, cu sediul
nr.270663 din 11.06.2007.                  1470826400077;                         în București, Str. Popa Tatu, nr.76, etaj 3, ap.6, sector
  (11/73631)                          - Lupu Ion din partea acționarului majoritar, cetățean   1, înregistrată sub nr. J40/17284/2006, cod unic de
                               român născut la data de 21.04.1961, în București,        înregistrare 19146237, care a fost înregistrat sub
                               identificat cu C.I. seria RX, nr. 242675, eliberată de     nr.270696 din 11.06.2007.
        Societatea Comercială             Secția 5 Poliție, la data de 09.12.2003, domiciliat în       (14/73634)
          IMSA - S.A.               București, str. Făurei nr.5, bl. C9, etaj 1, ap. 87, sector
                               1, sex masculin, căsătorit, CNP 1610421400179;
           HOTĂRÂREA                  - Grigoriu Mihai din partea acționarului majoritar,           Societatea Comercială
                               cetățean român, născut la data de 14.10.1933, în             DAN SERV TRADING 96 - S.R.L.
    ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
       NR. 1/27.04.2007                Fălticeni, jud. Suceava, identificat cu B.I. seria AM, nr.
                                                                  HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A
                               307206, eliberat de Circa 21 Poliție, la data de
   A acționarilor Societății Comerciale IMSA S.A. cu                                           ASOCIAȚILOR
                               08.09.1978, domiciliat în București, str. Aviator Ștefan
sediul social în București, Calea Victoriei nr. 168,     Protopopescu, nr.8, bl.3, sc.A, et.3, ap. 10, sector 1,              NR. 64/05.06.2007
sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului  sex masculin, căsătorit, CNP 1331014400132;
sub nr. J40/194/1991, Cod unic de înregistrare                                           Subsemnații: DOBRESCU DANUT VASILE, cu
                                 - Corpodean Traian din partea acționarilor persoane
1568956, atribut fiscal R, Capital social subscris și                                    domiciliul în București, str. Av. Petre Cretu nr. 29, ap. 1,
                               fizice, cetățean român, născut la data de 18.05.1956,
vărsat 679753 lei împărțit în 271.901 acțiuni în valoare                                   sector 1, posesorul CI seria RD nr. 132743/27.09.2000,
                               în com. Cojocna, jud. Cluj, identificat cu CI. seria KX nr.
nominală de 2,5 lei.                                                     CNP 1590130400620, eliberată de secția 2 Politie;
                               259973, eliberată de Poliția Mun. Cluj-Napoca, la data
  Acționarii societății:                                                  DOBRESCU MARIANA VIOLETA, domiciliată în
                               de 16.04.2003, domiciliat în Județul Cluj, Sat Baciu
                                                               București, str. Av. Petre Cretu nr. 29, ap. 1, sector 1,
  - Decinco Investments Industries România S.R.L.,     (Com. Baciu) nr. 316, sex masculin, căsătorit, CNP
                                                               posesoarea CI seria RD nr. 132742/27.09.2000, CNP
deținând 59,21% din capitalul social;            1560518120710.
                                                               2560815400730, eliberată de secția 2 Poliție, în
  - Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea      În continuare se pun în discuție remunerațiile       calitate de asociați ai SC DAN SERV TRADING 96
Participanților Statului, deținând 15,19% din capitalul   membrilor Consiliului de Administrație. Directorul       SRL, cu sediul în București, str. G-ral Berthelot nr. 27,
social;                           economic propune și Adunarea Generală aprobă cu         etaj 4, ap. 26, sector 1, înmatriculată la Registrul
  - Persoane fizice care fiecare în parte dețin mai    voturile tuturor celor prezenți, mai puțin a acționarilor    Comerțului sub nr. J40/8712/1996; CUI 8922421, am
puțin de 5% din capitalul social, nefiind acționari     despre a căror remunerație este vorba și care se abțin,     hotărât următoarele:
semnificativi, reprezentând 25,6% din capitalul social.   următoarele remunerații lunare:                  1. Radierea punctului de lucru din: București, sector
  - În data de 27 aprilie 2007 ora 10, acționarii       Președintele Consiliului de Administrație - 1000 lei    6, str. Brașov nr. 25.
Societății IMSA denumiți și identificați conform listei de    Administratori: 400 lei                    2. Declararea punctului de lucru din București,
prezență semnată de fiecare acționar prezent personal      8. Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de        sector 1, Aleea Teisani nr. 125
sau prin reprezentant la intrarea în sală, s-au reunit în  voturi numirea ca auditor financiar a S.C. Rhea-Silvia       Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
Adunarea Generală Ordinară la București, la sediul      Contabilitate, Audit S.R.L. având J40/9442/1994 și       neschimbate.
societății în Calea Victoriei, nr.168, sector 1, la prima  C.U.I. 6364469/1994 cu sediul social în București,          (15/73635)
convocare publicată în Ziarul “România Liberă” și      sector 1, Intrarea Dridu, nr. 3, scara A, etaj 1, ap.5,
M.Of. partea a IV-a potrivit art. 117 din Legea       reprezentată prin d-na Ochișor Reasilvia având CI.
nr.31/1990 așa cum a fost modificată și completată.     seria RR nr.301704 eliberată la data de 03.05.2004               Societatea Comercială
  Un număr de 8 acționari sunt prezenți personal și    având CNP 2380129400110 și fixează durata                   SINAPIS IMPEX - S.R.L.
prin reprezentare conform procurilor legal depuse și     contractului de audit pe o periodă de an, începând cu
anexate la lista de prezență. Cei prezenți și        data de 1 ianuarie 2007.                          HOTĂRÂREA NR. 1/01.06.2007
reprezentați dețin un număr de 180402 acțiuni din cele      Adunarea Generală împuternicește pe Dna Eftimie
                               Natalia Nicoleta, identificată cu CI. seria R.D, nr.       A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SC
271901 care compun capitalul social, reprezentând
                               183549, eliberată de Secția 13 Poliție la data de             “SINAPIS IMPEX” SRL
66,34% din capitalul social;
                               02.08.2001, CNP 2670624433068, să reprezinte              ÎNREG LA REG. COM. SUB NR.
  Cvorumul este legal și statutar, la prima convocare,
                               acționarii și Societatea, în vederea semnării oricăror         J40/17427/1993, CUI 4363807
adunarea este legal și statutar convocată, constituită și
                               documente necesare și a îndeplinirii tuturor             SEDIU SOCIAL: BUCURESTI, STR.
deliberează în mod valabil astfel:
                               formalităților pentru înregistrarea prezentelor hotărâri     FIZICIENILOR NR. 18, BL. 11 A, SC. A, ET. 8,
  1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație si
                               la oricare autorități competente in materie (Notar,             AP. 49, SECTOR 3
raportul de audit asupra activității societății, pe
parcursul exercițiului financiar încheiat la data de     Oficiul Registrului Comerțului, Comisia Națională a          Subsemnații, COMAN ION, cetățean român,
31.12.2006;                         Valorilor Mobiliare și oriunde va mai fi necesar).       domiciliat în București, str. Fizicienilor nr. 18, bl. 11A,
  2. Se aprobă bilanțul contabil pe anul 2006;          (12/73632)                        sc. A, ap. 49, sector 3, posesor CI seria RX nr. 240141
  3. Se aprobă descărcarea de gestiune a                                          emisă de Secția 11 Poliție la data de 27.11.2003, CNP
administratorilor pentru activitatea desfășurată de                                     1351023400481 și COMAN ADRIAN IONUȚ, cetățean
                                      Societatea Comercială              român, domiciliat în București, str. Fizicienilor nr. 18, bl.
către aceștia pe parcursul mandatului; Se revocă
                                      FUTURE CREDIT - S.R.L.              11 A, sc. A, ap. 49, sector 3, posesor CI seria RX nr.
mandatul administratorilor: Brebeanu Iosif și
                                                               265555 emisa de Secția 11 Poliție la data de
Bramberger Zaira Andra; se revocă mandatul
                                HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 11.06.2007            10.02.2005, CNP 1701203431515, în calitate de
cenzorilor: Pașulea Valerica, Barbu Nicolae, Boțoagă
                                                               asociați ai societății, am hotărât următoarele:
Cristina, Arsenie Agnesa, Turcanu Valentin,           A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
                                                                 1. Se înființează punctul de lucru al societățiii din
Constantinescu Gheorghe;                    ERDODI ANDRAS, de cetățenie maghiara,            București, stația de metrou Tineretului, spațiul
  4. Se aprobă programul de activitate pentru       domiciliat în Ungaria, 6413 Kunfeherto, Str. Petofi       comercial C2, sector 4.
exercițiul financiar 2007 și bugetul de venituri și     nr.114, identificat cu PA seria ZJ nr. 505209 emis de        2. Se radiază obiectul secundar de activitate al
cheltuieli pentru anul 2007;                 Autoritățile Ungare, la data de 09.03.2005 și          societății și se completează cu următoarele activități
  5. Se apobă validarea închirierii și înstrăinării unor  CALANCEA IOANA, de cetățenie română, domiciliata        comerciale:
spații de producție;                     în Mun. Iași, Șos. Păcurari nr. 18, bl. 556, se. B, et. 4,     5212 Comerț cu amănuntul în magazine
  6. Se aprobă noua structură organizatorică a       ap. 2, Jud. Iași, CNP: 2780207072638, identificat cu CI     nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
societății;                         seria MX nr. 659220 emisa de SPCLEP Iași, la data de      nealimentare; 5232 Comerț cu amănuntul al articolelor
  7. Se aprobă alegerea administratorilor și se aprobă   07.03.2007, asociați în cadrul S.C. FUTURE CREDIT        medicale și ortopedice; 5233 Comerț cu amănuntul al
remunerația acestora;                    S.R.L., am hotărât:                       produselor cosmetice și de parfumerie; 5241 Comerțul
  Adunarea votează, se centralizează buletinele de      1. Schimbarea sediului societății din București, Str.    cu amănuntul al textilelor; 5242 Comerț cu amănuntul
vot și în urma numărării voturilor, secretarul tehnic    Popa Tatu nr. 76, et. 3, ap. 6, sector 4, în Mun. Iași,     al îmbrăcămintei; 5243 Comerț cu amănuntul al
prezintă rezultatele votului și noua componență a      Șos. Păcurari nr. 18, bl. 556, sc. B, et. 4, ap. 2, Jud. Iași  încălțămintei și articolelor din piele; 5244 Comerț cu
Consiliului de Administrație.                  2. In urma modificărilor intervenite se va redacta un    amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor
  Consiliul de Administrație este format din următorii:  act constitutiv actualizat.                   articole de uz casnic; 5245 Comerț cu amănuntul al
  - AbbasAli Khosrovar, din partea acționarului        (13/73633)                         articolelor și aparatelor electro-menajere, al aparatelor
majoritar, cetățean iranian, născut la data de                                        de radio și televizoarelor; 5246 Comerț cu amănuntul
21.04.1965 la Teheran, identificat cu permisul de                                      cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele
ședere permanent ROU nr. 0046451, eliberat la data             Societatea Comercială              pentru vopsit; 5247 Comerț cu amănuntul al cărților,
23.08.2005, domiciliat în București, str. Monetăriei nr.          FUTURE CREDIT - S.R.L.              ziarelor și articolelor de papetărie; 5248 Comerțul cu
12, ap. 11, sector 1,       sex masculin, CNP                                     amănuntul, în magazine specializate, al altor produse
7650421400017;                                   NOTIFICARE                n.c.a.; 5262 Comerț cu amănuntul prin standuri și
  - Drăgan Gheorghe din partea acționarilor persoane      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         piețe; 7012 Cumpărarea și vânzarea de bunun
fizice, cetățean român, născut la data de 26.08.1947     Tribunalul București notifică, în conformitate cu        imobiliare proprii; 7020 închirierea și subînchinerea
în București, identificat cu CI. seria RR nr. 236912,    prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
  4                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007
 3. Se numește în funcția de administrator, cu puteri   prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,            Societatea Comercială
depline, pe perioada nelimitata, dl. COMAN ADRIAN      republicată, cu modificările și completările ulterioare,          ALGADA BUSINESS - S.R.L.
IONUȚ;                           depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
 Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân    societății comerciale VICTOR COMIMPEX 2001 SRL,              HOTĂRÂREA NR. 3/04.06.2007
neschimbate.                        cu sediul în București, Str. Lucăcesti, nr.54 bis, sector
                                                              A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR S.C.
  (16/73636)                       6, înregistrată sub nr. J40/7980/2001, cod unic de
                                                                ALGADA BUSINESS SRL, CU SEDIUL ÎN
                              înregistrare 14185804, care a fost înregistrat sub
                                                              BUCURE TI, ALEEA LEORDA NR. 5, BL. N21,
                              nr.270725 din 11.06.2007.
        Societatea Comercială                                            SC. D, ET. 1, AP. 33, SECTOR 3, J40/5195/2005,
                                (20/73640)
       SINAPIS IMPEX - S.R.L.                                                    CUI: 17375676
                                                                Subsemnații:
           NOTIFICARE                      Societatea Comercială                -BUZU GABRIELA-LILIANA, cetățean român,
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă             METAL RECYCLE - S.R.L.              domiciliată în București, Aleea Leorda nr. 5, bl. N21,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu                                     sc. D, et. 1, ap. 33, sector 3, născută la data de
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,                DECIZIA                01.07.1967 în București, identificată cu C.I., seria RT
republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                  nr. 455627, eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 4, la data
                               ASOCIATULUI UNIC AL SC METAL RECYCLE             de 17.01.2007, C.N.P. 2670701434566.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                              SRL CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR. PODUL               - SOVA LAURENȚIU-DAN, cetățean român,
societății comerciale SINAPIS IMPEX SRL, cu sediul în
                                GIURGIULUI, NR. 5, BL. 12, ET.9, AP.56,           domiciliat în București, str. Horia Măcelariu, nr. 2,
București, Str. FIZICIENILOR, nr.18, bloc 11A, scara A,
                              SECTOR 5, ÎNMATRICULATA LA REGISTRUL              bl. 22/1, sc. A, et. 2, ap. 3, sector 1, născut la data de
etaj 8, ap.49, sector 3, înregistrată sub nr.
                               COMERTULUI SUB NR. J/40/9329/2006 CUI            17.11.1964 în București identificat cu CI, seria RX, nr.
J40/17424/1993, cod unic de înregistrare 4363807,
care a fost înregistrat sub nr.270705 din 11.06.2007.            18743024                    353868, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de
  (17/73637)                         Subsemnatul BITA CONSTANTIN, fiul lui Sibicean       23.08.2005, C.N.P. 1641 117400342,
                              și Daniela, născut la data de 06.10.1980,în mun.          -BUZU ALEXANDRU, cetățean roman, domiciliat în
                              Tulcea, jud. Tulcea, domiciliat în București, bd.       București, Aleea Leorda nr. 5, bl. N21, sc. D, et. 1,
       Societatea Comercială             Gheorghe Sincai,nr.2,bl. 4,sc.3,et.8, ap.94, sector 4,     ap. 33, sector 3, născut la data de 03.07.1967 în
      VALVI INVEST SERV - S.R.L.            identif. cu CI seria RR, nr.401944, elib. la data de      București, identificat cu C.I., seria RR nr. 394047,
                              19.07.2006, de SPCEP S4 biroul nr.1,CNP            eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 4 la data de
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             1801006360059,in calitate de asociat unic al societății,    30.05.2006, C.N.P. 1670703410031, în calitate de
     NR. 1 DIN DATA DE 11.06.2007           am decis următoarele:                     asociați ai societății mai sus menționate, în cadrul
                                1.Ca urmare a cesiunii intervenite, asociat unic al     adunării generale convocate și întrunite în conformitate
   MUȘAT VALENTIN - DĂNUȚ, de cetățenie                                         cu prevederile legale, am hotărât următoarele:
                              societății este BITA CONSTANTIN identificat cu datele
română, domiciliat în Mun. București, Str. Nerva Traian                                    Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în București,
                              de mai sus, ce deține un nr. de 20 de părți sociale, în
nr. 16, bl. M35, se. 3, et. 8, ap. 90, sector 3, CNP:                                   str. Nițu Vasile, nr. 1, (incinta P-ța Sudului), sector 4.
                              valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
1731216443012, identificat cu CI seria RD nr. 516696                                      (24/73644)
                              200 lei, reprezentând 100% din capitalul social al
emis de SPCEP S3 biroul nr. 1, la data de 07.03.2007,
                              societății.
asociat unic în cadrul S.C. VALVI INVEST SERV
                                2. Asociatul unic participă singur la cota de profit și
S.R.L., am decis:                                                           Societatea Comercială
                              pierdere, în proporție de 100%.
  1. Declararea punctului de lucru situat în București,                                      TRUST TEXTIL COMPANY - S.R.L.
                                3.Se revocă din funcția de administrator dl. Mustafa
B-dul. Ion Mihalache nr. 60, sector 1, Piața 1 Mai
                              Costel si se numește în această funcție dl. Bita
spațiul S1 BIS.                                                             DECIZIA NR. 1/07.06.2007
  Restul prevederilor din statut rămân neschimbate.    Constantin, pentru o perioadă de 4 ani.
  (18/73638)                         Actul Constitutiv ar societății se completează cu      A ASOCIATULUI UNIC AL SC TRUST TEXTIL
                              dispozițiile acestei hotărâri, restul prevederilor       COMPANY SRL, CU SEDIUL ÎN BUCURE TI,
                              rămânând neschimbate. Prezenta urmează a fi depusă       STR. SOLD MODORAN ENE, NR. 37, BL. M93B,
       Societatea Comercială             la Registrul Comerțului București.               SC. 1, ET. 3, AP. 18, SECTOR 5, J40/5095/2006,
    VICTOR COMIMPEX 2001 - S.R.L.             Redactat și dactilografiat, astăzi 07.06.2007, în 3              CUI 18525305
                              exemplare.
                                                                Subsemnatul VOLOC FLORIN, cetățean român, cu
 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR.1/11.06.2007            (21/73641)                         domiciliul în Mun. București, str. Sold. Modoran Ene nr.
   RADU GHEORGHE, domiciliat în Mun. Caracal,                                      3, bl. M93B, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 5, identificat cu
                                     Societatea Comercială
jud Olt, str. Petru Rares nr.48, posesor al CI seria OT,                                  C.I. seria RD, nr. 496085, eliberat de SPCEP S5 biroul
                                     METAL RECYCLE - S.R.L.
nr.182862, emisă de S PCLEP la data de 12.07.2006,                                     nr. 3., la data de 09.10.2006, CNP 1820513450057, în
CNP:1440414280797, fără antecedente penale,                                        calitate de asociat unic al societății mai sus
                                         NOTIFICARE
născut la data de 14.04.1942, în Mun. Caracal, jud. Olt.                                  menționate, am decis următoarele:
în calitate de asociat unic și administrator al firmei SC    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă           Art. 1. Închiderea punctului de lucru în București,
VICTOR COMIMPEX 2001, am decis: să deschid         Tribunalul București notifică, în conformitate cu       Calea Rahovei nr. 224-226, stand 61 (incinta Complex
punct de lucru în București, șoș. Virtuții nr.148, Piața  prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     Comercial Chirigii), sector 5.
agroalimentară Virtuții, 4 tarabe, sector 6.        republicată, cu modificările și completările ulterioare,      Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru în com.
  Unde voi desfășura următoarele activități:       depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    Costinești, str. Tineretului, nr. 16, jud. Constanța.
  5241 Comerț cu amănuntul al produselor textile;     societății comerciale METAL RECYCLE SRL, cu sediul         Redactat în 2 (două) exemplare.
  5242 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei;       în București, Str. Podul Giurgiului, nr. 5, bloc 12, etaj 9,    (25/73645)
  5243 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și      ap. 56, sector 5, înregistrată sub nr. J40/9329/2006,
articolelor din piele;                   cod unic de înregistrare 18743024, care a fost
  5233 Comerț cu amănuntulal produselor cosmetice     înregistrat sub nr. 270748 din 11.06.2007.                   Societatea Comercială
si de parfumerie;                        (22/73642)                                 FARMAPLUS - S.R.L.
  5262 Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe.
  -să schimb activitatea principala in: 5243 Comerț cu                                            DECIZIE
amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele,           Societatea Comercială                      DIN DATA DE 07.06.2007
precum și domeniul principal astfel: 524 Comerț cu          STOCK DISCOUNT COM - S.R.L.
amănuntul, în magazine specializate, al altor produse                                           A UNICULUI ASOCIAT
n.c.a.;                                  DECIZIA NR. 3/04.06.2007               Subsemnata TOPALU IULIA, domiciliată în
  -să introduc următoarele activități secundare:                                     București, Calea 13 Septembrie, nr. 193, bl. T2B, sc. 1,
                                 A ASOCIATULUI UNIC AL SC STOCK
  5241 Comerț cu amănuntul al produselor textile;                                    et. 4, ap. 17, sect. 5, identificată cu C.I., seria R.T., nr.
                                 DISCOUNT COM SRL, CU SEDIUL ÎN
  5242 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei;                                       265480, eliberată de Secția 17 Politie, la data de
                               BUCURE TI, CALEA VITAN NR. 9, BL. V6,
  5243 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și                                      10.04.2003,
                              SC. 1, ET. 4, AP. 18, SECTOR 3, J40/7314/2006,
articolelor din piele;                                                     în calitate de asociat unic al S.C. FARMAPLUS
                                       CUI: 18642020
  5233 Comerț cu amanuntul al produselor cosmetice                                    S.R.L., cu sediul social in București, Calea
și de parfumerie;                        Subsemnatul LOPEZ PIERRE, cetățean francez,        13 Septembrie, nr. 196, sect. 5, înregistrata la Registrul
   (19/73639)                       născut la data de 08.08.1954, în Franța, Rabat, fiul lui    Comerțului sub J 40/5477/28.06.1991, C.U.I. 413600,
                              Angel și Francoise, cu domiciliul în Franța, Le-Cannet,    am hotărât:
                              3lmpasse Clerissy 06110, identificat cu pașaport nr.        1. Înființarea unui PUNCT DE LUCRU având
       Societatea Comercială             05BR40790, eliberat de autorități Franța la data de      destinația: FARMACIE- la adresa din București, Sos.
    VICTOR COMIMPEX 2001 - S.R.L.            20.09.2005, în calitate de asociat unic al societății mai   Virtuții, nr. 148, sector 6, spațiul de la parterul
                              sus menționate, am decis următoarele:             magazinului Grant Shopping Center, astfel cum este
           NOTIFICARE                Art.1. Întreruperea activității societății pe o perioadă  descris in contractul de închiriere nr. 205 din data de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă       de 3 ani, începând cu 01.07.2007.               29.01.2007, unde se vor desfășura activitățile
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        (23/73643)                         prevăzute în actul constitutiv al societății și în principal:
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007                                    5
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice- Cod      de înregistrare 21147447, convocată prin anunțul       nr. 11C, bl. M32A, sc. 1, et. 10, ap. 131, sector 3,
CAEN 5231.                          publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,   posesor al C.I. seria RT nr. 454504 eliberat de SPCEP
 Adoptată astăzi, 07.06.2007, și redactată în 3(trei)    nr. 1432 /07.05.2007 și în ziarul «România Liberă» din    S3 biroul nr. 5 la data de 15.01.2007, CNP
exemplare.                          data de 09.05.2007, legal și statutar întrunită la data de  1810403420103.
  (26/73646)                         10.06.2007, la prima convocare, la sediul societății, în     Dl. Ioniță Dragoș-Mihai ramâne în continuare
                               prezența acționarilor reprezentând 86,813 % din        administrator al societății, pe o durată de 1 an începând
                               numărul total de drepturi de vot, cu unanimitatea de     cu data înregistrării prezentei mențiuni la ORCTB
        Societatea Comercială             voturi ale acționarilor prezenți/reprezentați în adunare,   București.
         VP REALTY - S.A.                 HOTĂRĂȘTE:                          4. Prin prezenta se împuternicește dl. Ioniță Dragoș-
                                 l. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al      Mihai, în calitate de administrator, să îndeplinească
     HOTĂRÂREA NR. 1/10.06.2007             societății, astfel:                      orice formalități sunt necesare pentru înregistrarea în
                                 Se introduce alin. 2 la art. 8, care va avea       mod valabil a acestor mențiuni la ORCTB, inclusiv
 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
                               următoarea formulare:                     putând să angajeze avocați. De asemenea dl. Ioniță
  ACŢIONARILOR S.C. VP REALTY S.A.
                                 «Acționarii pot cesiona acțiunile deținute numai     Dragoș- Mihai este împuternicit să semneze în numele
   Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor      după ce acestea vor fi oferite spre cumpărare tuturor     societății, contractul de comodat pentru noul sediu
S.C. VP REALTY S.A., cu sediul în București,         acționarilor existenți ai societății. Exercitarea dreptului  social. Versiunea contractului de comodat o sa fie
Bdul Pierre de Coubertin, nr 3-5, Office Building, etaj 4,  de cumpărare se va face pentru toate acțiunile oferite,    anexat în ceea ce urmează.
Biroul nr. 4, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul      iar în caz de suprasubscriere, acestea vor fi alocate      În temeiul Legii nr. 441/2006, pentru modificarea
Registrului Comerțului cu nr. J 40/4601/2007, cod unic    acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute   Legii nr. 31/1990, se actualizează în mod
de înregistrare 21285970, convocată prin anunțul       de aceștia. Termenul de exercitare a dreptului de       corespunzător actul constitutiv al societății,
publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,   cumpărare este de 15 zile de la data aducerii ofertei la   mentionându-se și noua denumire a asociatului SC
nr. 1432 / 07.05.2007 și în ziarul «Curentul» din data de   cunoștința acționarilor prin afișarea acesteia la       RAMER GROUP SRL din Bulgaria, în loc de SC
09.05.2007, legal și statutar întrunită la data de      avizierul de la sediul societății».              SCHWEJK EXPRES SRL
10.06.2007, la prima convocare, la adresa: B-dul Pierre      2. Se împuternicește d-ra Liliana Gamureac,         Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-
de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2,    identificată prin permis de ședere nr. ROU 0086287,      verbal în trei exemplare.
București, în prezenta unor acționari reprezentând      cod numeric personal 8821220400026, sa înregistreze        (30/73651)
81,723 % din drepturile totale de vot, cu votul        prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului, în
unanimității acționarilor prezenți sau reprezentați,     vederea publicării acesteia în Monitorul Oficial al
  HOTĂRĂȘTE:                        României, partea a IV-a și să semneze Actul constitutiv          Societatea Comercială
  1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al      al societății, actualizat cu modificările aduse prin           FURTUNURI GROUP - S.R.L.
societății, astfel:                      prezenta hotărâre.
  Se introduce alin. 2 la art. 8, care va avea         Mandatarul poate împuternici orice altă persoană, la              NOTIFICARE
următoarea formulare:                     alegerea sa exclusiva, cu executarea prezentului         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  «Acționarii pot cesiona acțiunile deținute numai     mandat.                            Tribunalul București notifică, în conformitate cu
după ce acestea vor fi oferite spre cumpărare tuturor        (29/73649)                       prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
acționarilor existenți ai societății Exercitarea dreptului                                 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
de, cumpărare se va face pentru toate acțiunile oferite,                                  depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
iar în caz de suprasubscriere, acestea vor fi alocate           Societatea Comercială              societății comerciale FURTUNURI GROUP SRL, cu
acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute         FURTUNURI GROUP - S.R.L.              sediul în București, Aleea BARAJ BICAZ, nr. 11C, bloc
de aceștia. Termenul de exercitare a dreptului de                                      M32A, scara 1, etaj 10, ap. 131, sector 3, înregistrată
cumpărare este de 15 zile de la data aducerii ofertei la              HOTĂRÂRE                sub nr. J40/2663/2004, cod unic de înregistrare
cunoștința acționarilor prin afișarea acesteia la                                      16165382, care a fost înregistrat sub nr. 270800 din
                                 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
avizierul de la sediul societății».                                             11.06.2007.
                                   S.C. FURTUNURI GROUP S.R.L.
  2. Se mandatează d-ra Liliana Gamureac,                                           (31/73652)
                                  ÎNREGISTRATĂ LA ORCTB SUB NR.
identificată prin permisul de ședere nr. ROU 0086287,
                                J40/2663/2004, CUI 16165382 CU SEDIUL ÎN
cod numeric personal 8821220400026, să
                                BUCURE TI, STR. ION MINULESCU, NR. 9,
îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea                                           Societatea Comercială
                                    CAMERA 11 SI 12, SECTOR 3
înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și                                        MOARA DE FOC - S.A.
publicării acesteia în Monitorul Oficial al României,       Astăzi, 04.06.2007, asociații:
partea a IV-a și să semneze Actul constitutiv al         - S.C. RAMER GROUP SRL, persoană juridică              HOTĂRÂREA NR. 1/10.06.2007
societății, actualizat cu modificările aduse prin       bulgară, cu sediul în Bulgaria, Varna, str. Peio Iavorov
                               39, et.3, 9000 Varna, înregistrată la Tribunalul        A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
prezenta hotărâre. Mandatarul poate împuternici orice
                               Județean Varna - Secția Societăți comerciale - dosar       ACŢIONARILOR S.C MOARA DE FOC S.A.
altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea
prezentului mandat.                      nr. 1053/1999, cod fiscal 1030116573, cod de            Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
   (27/73647)                        identificare 103302389, reprezentată prin asociat unic    S.C. MOARA DE FOC S.A., cu sediul în București, B-
                               și administrator DENEV DARIN GEORGIEV, cetățean        dul. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4,
                               bulgar, domiciliat în Bulgaria, Varna, str. Makedonia nr.   Biroul nr. 5, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul
        Societatea Comercială             87B, 9000 Varna, identificat cu pașaport tip/P cod BGR    Registrului Comerțului cu nr. J40/4602/2007, cod unic
         VP REALTY - S.A.               315768282, eliberat la data de 16.01.2001 de         de înregistrare 21285938, convocată prin anunțul
                               autoritățile bulgare, conform deciziei asociatului unic al  publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,
           NOTIFICARE                S.C. RAMER GROUP SRL din data de 04.06.2007,         nr. 1432/07.05.2007 și în ziarul « Curentul » din data de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        cunoscător al limbii române,                 09.05.2007, legal si statutar întrunită la data de
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        - DENEV DARIN GEORGIEV, cetățean bulgar,          10.06.2007, la prima convocare, la adresa: B-dul Pierre
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     domiciliat în Bulgaria, Varna, str. Makedonia nr. 87B,    de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   9000 Varna, identificat cu pașaport tip P cod BGR       București, în prezența unor acționari reprezentând
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    315768282, eliberat la data de 16.01.2001 de         80,879 % din drepturile totale de vot, cu votul
societății comerciale VP REALTY SA, cu sediul în       autoritățile bulgare. _                    unanimității acționarilor prezenți sau reprezentați,
București, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office      având în vedere că S.C. RAMER GROUP SRL este          HOTĂRĂȘTE:
Building, etaj 4, ap. birou nr. 4, sector 2, înregistrată   noua denumire a societății, care înainte se numea S.C.       1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al
sub nr. J40/4601/2007, cod unic de înregistrare        SCHWEJK EXPRES SRL, conform Hotărârii nr.           societății, astfel:
21285970, care a fost înregistrat sub nr. 270791 din     3128/05.04.2007 emisă de Tribunalul Județean Varna -       Se introduce alin. 2 la art. 8, care va avea
11.06.2007.                          Bulgaria, în unanimitate au hotărât următoarele:       următoarea formulare:
  (28/73648)                          1. Schimbarea sediului social al S.C. FURTUNURI        «Acționarii pot cesiona acțiunile deținute numai
                               GROUP S.R.L de la adresa din București, str. Ion       după ce acestea vor fi oferite spre cumpărare tuturor
                               Minulescu, nr. 9, camera 11 și 12, sector 3, la adresa    acționarilor existenți ai societății. Exercitarea dreptului
        Societatea Comercială             din București. str. Aleea Baraj Bicaz nr. 11C, bl. M32A,   de cumpărare se va face pentru toate acțiunile oferite,
         RMRT WIN - S.A.               sc. 1, et. 10. ap. 131, sector 3.               iar în caz de suprasubscriere, acestea vor fi alocate
                                 2. Deschiderea unui punct de lucru al societății în    acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute
     HOTĂRÂREA NR. 1/10.06.2007             Loc. Sanleani, jud. Arad, nr. 395, în baza contractului    de aceștia. Termenul de exercitare a dreptului de
                               de închiriere nr. 1/17.01.2007.                cumpărare este de 15 zile de la data aducerii ofertei la
 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A               3. Având în vedere că administratorul IONIȚĂ        cunoștința acționarilor prin afișarea acesteia la
   ACŢIONARILOR S.C. RMRT WIN S.A.             DRAGOȘ-MIHAI și-a schimbat cartea de identitate, se      avizierul de la sediul societății».
  Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor       modifică actul constitutiv al societății, în sensul        2. Se mandatează d-ra Liliana Gamureac,
S.C. RMRT WIN S.A., cu sediul în București,          înscrierii noilor date personale ale administratorului,    identificată prin permisul de ședere nr. ROU 0086287,
B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, etaj 1,  după cum urmează: IONIȚĂ DRAGOȘ-MIHAI,            cod numeric personal 8821220400026, să
Tronson 16B, sectorul 2, înmatriculata la Oficiul       cetățean român, născut la data de 03.04.1981 în        îndeplinească toate formalitățile necesare in vederea
Registrului Comerțului cu nr. J40/3530/2007, cod unic     București, cu domiciliul în București, Ale. Barajul Bicaz   înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și
  6                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007
publicării acesteia în Monitorul Oficial al României,     în București, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office   Registrului Comerțului cu nr. J40/4603/2007, cod unic
partea a IV-a și să semneze Actul constitutiv al       Building, etaj 4, ap. birou nr. 6, sector 2, înregistrată   de înregistrare 21285962, convocată prin anunțul
societății, actualizat cu modificările aduse prin       sub nr. J40/4599/2007, cod unic de înregistrare        publicat in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,
prezenta hotărâre. Mandatarul poate împuternici orice     21285946, care a fost înregistrat sub nr. 270810 din     nr. 1432/07.05.2007 și în ziarul «Curentul» din data de
altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea    11.06.2007.                          09.05.2007, legal și statutar întrunită la data de
prezentului mandat.                        (35/73656)                        10.06.2007, la prima convocare, la adresa: B-dul
   (32/73653)                                                       Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter,
                                                              sector 2, București, în prezența unor acționari
                                       Societatea Comercială             reprezentând 81,670 % din drepturile totale de vot, cu
        Societatea Comercială                     BRASSAI COM - S.A.               votul unanimității acționarilor prezenți sau reprezentați,
        MOARA DE FOC - S.A.                                               HOTĂRĂȘTE:
                                    HOTĂRÂREA NR. 1/10.06.2007               l. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al
           NOTIFICARE                                               societății, astfel:
                                A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                                         Se introduce alin. 2 la art. 8, care va avea
                                 ACŢIONARILOR S.C. BRASSAI COM S.A.
Tribunalul București notifică, în conformitate cu                                      următoarea formulare:
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,       Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor        «Acționarii pot cesiona acțiunile deținute numai
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   S.C. BRASSAI COM S.A., cu sediul în București, Bd.      după ce acestea vor fi oferite spre cumpărare tuturor
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4,    acționarilor existenți ai societății. Exercitarea dreptului
societății comerciale MOARA DE FOC SA, cu sediul în      Biroul nr. 2, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul      de cumpărare se va face pentru toate acțiunile oferite,
București, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office     Registrului Comerțului cu nr. J40/4604/2007, cod unic     iar în caz de suprasubscriere, acestea vor fi alocate
Building, etaj 4, ap. birou nr. 5, sector 2, înregistrată   de înregistrare 21285954, convocată prin anunțul       acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute
sub nr. J40/4602/2007, cod unic de înregistrare        publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,   de aceștia. Termenul de exercitare a dreptului de
21285938, care a fost înregistrat sub nr. 270801 din     nr. 1432/07.05.2007 și în ziarul « Curentul » din data de   cumpărare este de 15 zile de la data aducerii ofertei la
11.06.2007.                          09.05.2007, legal și statutar întrunită la data de      cunoștința acționarilor prin afișarea acesteia la
  (33/73654)                        10.06.2007, la prima convocare, la adresa: B-dul       avizierul de la sediul societății ».
                               Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter,       2. Se mandatează d-ra Liliana Gamureac,
                               sector 2, București, în prezența unor acționari        identificată prin permisul de ședere nr. ROU 0086287,
       Societatea Comercială              reprezentând 80,879 % din drepturile totale de vot, cu    cod numeric personal 8821220400026, să
       TÂRGUL DIN VALE - S.A.              votul unanimității acționarilor prezenți sau reprezentați,  îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea
                                 HOTĂRĂȘTE:                        înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și
     HOTĂRÂREA NR. 1/10.06.2007                1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al     publicării acesteia în Monitorul Oficial al României,
                               societății, astfel:                      partea a IV-a și să semneze Actul constitutiv al
 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A               Se introduce alin. 2 la art. 8, care va avea       societății, actualizat cu modificările aduse prin
 ACŢIONARILOR S.C TÂRGUL DIN VALE S.A.            următoarea formulare:                     prezenta hotărâre. Mandatarul poate împuternici orice
   Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor        «Acționarii pot cesiona acțiunile deținute numai     altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea
S.C.TÂRGUL DIN VALE S.A., cu sediul în București,       după ce acestea vor fi oferite spre cumpărare tuturor     prezentului mandat.
B-dul Pierre de Coubertin, nr 3-5, Office Building, etaj   acționarilor existenți ai societății. Exercitarea dreptului     (38/73659)
4, Biroul nr. 6, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul     de cumpărare se va face pentru toate acțiunile oferite,
Registrului Comerțului cu nr. J40/4599/2007, cod unic     iar în caz de suprasubscriere, acestea vor fi alocate
de înregistrare 21285946, convocată prin anunțul       acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute           Societatea Comercială
publicat în Monitorul Oficial al României, partea a FV-    de aceștia. Termenul de exercitare a dreptului de               VP IMMOBILI - S.A.
a, nr. 1432/07.05.2007 și în ziarul « Curentul » din data   cumpărare este de 15 zile de la data aducerii ofertei la
de 09.05.2007, legal și statutar întrunită la data de     cunoștința acționarilor prin afișarea acesteia la                  NOTIFICARE
10.06.2007, la prima convocare, la adresa: B-dul       avizierul de la sediul societății».                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter,       2. Se mandatează d-ra Liliana Gamureac,          Tribunalul București notifică, în conformitate cu
sector 2, București, în prezența unor acționari        identificată prin permisul de ședere nr. ROU 0086287,     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
reprezentând 80,879 % din drepturile totale de vot, cu    cod numeric personal 8821220400026, să            republicată, cu modificările și completările ulterioare,
votul unanimității acționarilor prezenți sau reprezentați,  îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea     depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  HOTĂRĂȘTE:                         înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și  societății comerciale VP IMMOBILI SA, cu sediul în
  1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al      publicării acesteia în Monitorul Oficial al României,     București, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office
societății, astfel:                      partea a IV-a și să semneze Actul constitutiv al       Building, etaj 4, ap. birou nr. l, sector 2, înregistrată sub
  Se introduce alin. 2 la art. 8, care va avea        societății, actualizat cu modificările aduse prin       nr. J40/4603/2007, cod unic de înregistrare 21285962,
următoarea formulare:                     prezenta hotărâre. Mandatarul poate împuternici orice     care a fost înregistrat sub nr. 270819 din 11.06.2007.
  «Acționarii pot cesiona acțiunile deținute numai      altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea       (39/73660)
după ce acestea vor fi oferite spre cumpărare tuturor     prezentului mandat.
acționarilor existenți ai societății. Exercitarea dreptului    (36/73657)
de cumpărare se va face pentru toate acțiunile oferite,                                        Societatea Comercială
iar în caz de suprasubscriere, acestea vor fi alocate                                      RMRT MAGAZINE UNIVERSALE - S.A.
acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute           Societatea Comercială
de aceștia. Termenul de exercitare a dreptului de              BRASSAI COM - S.A.                     HOTĂRÂREA NR. 1/9.06.2007
cumpărare este de 15 zile de la data aducerii ofertei la
cunoștința acționarilor prin afișarea acesteia la                 NOTIFICARE                A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
avizierul de la sediul societății».                                               ACŢIONARILOR S.C. RMRT MAGAZINE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  2. Se mandatează d-ra Liliana Gamureac,                                               UNIVERSALE S.A.
                               Tribunalul București notifică, în conformitate cu
identificată prin permisul de ședere nr. ROU 0086287,     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,       Adunarea generală extraordinară a S.C. RMRT
cod numeric personal 8821220400026, să            republicată, cu modificările și completările ulterioare,   MAGAZINE UNIVERSALE S.A., cu sediul în București,
îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea     depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, et. 1,
înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și  societății comerciale BRASSAI COM SA, cu sediul în      tronson 16A, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul
publicării acesteia în Monitorul Oficial al României,     București, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office     registrului comerțului cu nr. J40/3473/2007, cod unic
partea a IV-a și să semneze Actul constitutiv al       Building, etaj 4, ap. birou nr. 2, sector 2, înregistrată   de înregistrare 21146964, convocată prin anunțul
societății, actualizat cu modificările aduse prin       sub nr. J40/4604/2007, cod unic de înregistrare        publicat în ziarul «România Liberă» din data de
prezenta hotărâre. Mandatarul poate împuternici orice     21285954, care a fost înregistrat sub nr. 270815 din     09.05.07 și în Monitorul Oficial al României, partea a
altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea    11.06.2007.                          IV-a, nr. 1432/07.05.2007, legal și statutar întrunită la
prezentului mandat.                        (37/73658)                        data de 9.06.2007, la prima convocare, la adresa:
   (34/73655)                                                       București, b-dul Mircea Vodă, nr. 34, bl. Ml, et. 8, ap.
                                                              29-30, sector 3, în prezența acționarilor reprezentând
                                       Societatea Comercială             86,829 % din numărul total de drepturi de vot, cu
       Societatea Comercială                      VP IMMOBILI - S.A               unanimitatea de voturi ale acționarilor
       TÂRGUL DIN VALE - S.A.                                             prezenți/reprezentați în adunare,
                                    HOTĂRÂREA NR. 1/10.06.2007               HOTĂRĂȘTE:
           NOTIFICARE                                                1. Modificarea Actului constitutiv al societății, astfel:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A               Se introduce alin. 2 la art. 8, care va avea
Tribunalul București notifică, în conformitate cu         ACŢIONARILOR S.C. VP IMMOBILI S.A.            următoarea formulare:
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,       Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor        «Acționarii pot cesiona acțiunile deținute numai
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   S.C. VP IMMOBILI S.A., cu sediul în București, B-dul     după ce acestea vor fi oferite spre cumpărare tuturor
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4,    acționarilor existenți ai societății. Exercitarea dreptului
societății comerciale TÂRGUL DIN VALE SA, cu sediul      Biroul nr. l, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul      de cumpărare se va face pentru toate acțiunile oferite,
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007                                       7
iar în caz de suprasubscriere, acestea vor fi alocate            Societatea Comercială                     Societatea Comercială
acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute           BORCEA PARK - S.A.                     AMARYLIS GENERAL IMPORT
de aceștia. Termenul de exercitare a dreptului de                                              EXPORT - S.R.L.
cumpărare este de 15 zile de la data aducerii ofertei la              NOTIFICARE
cunoștința acționarilor prin afișarea acesteia la                                                HOTĂRÂREA NR. 1
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
avizierul de la sediul societății. »
                               Tribunalul București notifică, în conformitate cu        A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR AL
  2. Se împuternicește d-ra Liliana Gamureac,
                               prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,        SOCIETĂŢII AMARYLIS GENERAL
identificată prin permisul de ședere nr. ROU 0086287,                                         IMPORT EXPORT S.R.L.
                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cod numeric personal 8821220400026, să înregistreze                                          DIN DATA DE 08.06.2007
prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului, în    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
vederea publicării acesteia în Monitorul Oficial al      societății comerciale BORCEA PARK SA, cu sediul în         BACIU DUMITRU, cetățean român, născut la data
României, partea a IV-a și să semneze Actul constitutiv    București, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office     de 01.01.1971, în Com. Delești, Jud. Vaslui, domiciliat
                               Building, etaj 4, ap. birou nr. 3, sector 2, înregistrată   în Mun. București, Str. Amurgului, nr. 20, bl. P2, sc. 1,
al societății, actualizat cu modificările aduse prin
                               sub nr. J40/4600/2007, cod unic de înregistrare        et. 1, ap. 22, Sec. 5, CNP: 1710101374169, identificat
prezenta hotărâre. Mandatarul poate împuternici orice
                                                               cu CI, seria RX nr. 307922, emis de Secția 19 Pol., la
altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea    21285989, care a fost înregistrat sub nr. 270836 din
                                                               19.05.2005 și CHEPTIS DANUȚ-GEORGE, cetățean
prezentului mandat.                      11.06.2007.
                                                               român, născut la data de 09.11.1978 în Mun. București,
   (40/73661)                          (43/73664)                         Sec. 6, domiciliat în Mun. București, Str. Lamotești
                                                               nr. 1, bl. 13, sc. 1, et. 7, ap. 44, Sec. 4, CNP:
      Societatea Comercială                                               1781109453028, identificat cu CI, seria RD, nr.
                                       Societatea Comercială              318814, emis de Secția 16 Pol., la 06.06.2003, în
   RMRT MAGAZINE UNIVERSALE - S.A.                      RMRT MAG - S.A.                calitate de asociați, au hotărât:
           NOTIFICARE                                                 l. Se schimbă sediul social al societății în: București,
                                     HOTĂRÂREA NR. 1/09.06.2007             Str. Mișca Petre, nr. 10, bl. M9, sc. 1, et. 8, ap. 49,
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                                       sector 5;
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
                                                                 2. În urma modificărilor intervenite se va redacta un
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,       ACŢIONARILOR S.C. RMRT MAG S.A.
                                                               act constitutiv actualizat.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,      Adunarea generală extraordinară a S.C. RMRT           (46/73667)
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    MAG S.A., cu sediul în București, bd. Mircea Vodă nr.
societății comerciale RMRT MAGAZINE UNIVERSALE        34, bl. Ml, et. 8, ap. 29-30, sectorul 3, înmatriculată la
SA, cu sediul în București, B-dul Pierre de Coubertin,                                            Societatea Comercială
                               Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/3528/2007,
nr. 3-5, Office Center, bloc tronson l6A, etaj 1, sector 2,                                          AMARYLIS GENERAL
                               cod unic de înregistrare 21147501, convocată prin
înregistrată sub nr. J40/3473/2007, cod unic de                                               IMPORT EXPORT - S.R.L.
                               anunțul publicat în ziarul «România Liberă» din data de
înregistrare 21146964, care a fost înregistrat sub nr.
                               09.05.07 și în Monitorul Oficial al României, partea a                 NOTIFICARE
270829 din 11.06.2007.
   (41/73662)                        IV-a, nr. 1432/07.05.2007, legal și statutar întrunită la
                                                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               data de 09.06.2007, la prima convocare, la sediul       București notifică, în conformitate cu prevederile art.
                               societății, în prezența acționarilor reprezentând 86,829    204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială             % din numărul total de drepturi de vot, cu unanimitatea    modificările și completările ulterioare, depunerea
        BORCEA PARK - S.A.               de voturi ale acționarilor prezenți/reprezentați în      textului actualizat al actului constitutiv al societății
                               adunare,                            comerciale AMARYLIS GENERAL IMPORT EXPORT
     HOTĂRÂREA NR. 1/10.06.2007               HOTĂRĂȘTE:                         SRL, cu sediul în București, Str. MIȘCA PETRE, nr. l0,
 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A               1. Modificarea Actului constitutiv al societății, astfel:  bloc M9, scara 1, etaj 8, ap.49, sector 5, înregistrată
                                 Se introduce alin.2 al art. 8, care va avea         sub nr. J40/3730/1993, cod unic de înregistrare
  ACŢIONARILOR S.C. BORCEA PARK S.A.
                               următoarea formulare:                     3454761, care a fost înregistrat sub nr. 270853 din
   Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor                                     11.06.2007.
S.C. BORCEA PARK S.A., cu sediul în București,          « Acționarii pot cesiona acțiunile deținute numai
                                                                 (47/73668)
Bd.Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4,   după ce acestea vor fi oferite spre cumpărare tuturor
Biroul nr. 3, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul      acționarilor existenți ai societății. Exercitarea dreptului
Registrului Comerțului cu nr. J40/4600/2007, cod unic     de cumpărare se va face pentru toate acțiunile oferite,            Societatea Comercială
de înregistrare 21285989, convocată prin anunțul       iar în caz de suprasubscriere, acestea vor fi alocate            WHY GROUP RO. - S.R.L.
publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,   acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute
nr. 1432/07.05.2007 și în ziarul « Curentul » din data de   de aceștia. Termenul de exercitare a dreptului de                 HOTĂRÂREA NR. 1
09.05.2007, legal și statutar întrunită la data de      cumpărare este de 15 zile de la data aducerii ofertei la          A ADUNĂRII GENERALE A
10.06.2007, la prima convocare, la adresa: B-dul Pierre    cunoștința acționarilor prin afișarea acesteia la             S.C. WHY GROUP RO. S.R.L.
de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2,    avizierul de la sediul societății. »                     DIN DATA DE 04.06.2007
București, în prezența unor acționari reprezentând        2. Se împuternicește d-ra Liliana Gamureac,
80,879 % din drepturile totale de vot, cu votul                                         Constantin Grigore născut la data de 14.07.1951 în
                               identificată prin permisul de ședere nr. ROU 0086287,     Com. Fundeni, Jud. Itfov, CNP 1510714400432
unanimității acționarilor prezenți sau reprezentați,
                               cod numeric personal 8821220400026, să înregistreze      domiciliat în București, str. Buhuși, nr. 4, bl. 2, sc. 2, et.
  HOTĂRĂȘTE:
                               prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului, în    4, ap. 61, sec. 3, identificat cu CI seria RT, nr. 256142,
  1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al
                               vederea publicării acesteia în Monitorul Oficial al      emisă de secția 13 Pol. la data de 10.01.2003,
societății, astfel:
                               României, partea a IV-a și să semneze Actul constitutiv    Constantin Constantina născută la data de 10011952
  Se introduce alin. 2 la art. 8, care va avea
                               al societății, actualizat cu modificările aduse prin      în Com. Brezoaia, Jud. Dîmbovița, CNP
următoarea formulare:
                               prezenta hotărâre. Mandatarul poate împuternici orice     2520110400587, domiciliată în București str. Buhuși,
  «Acționarii pot cesiona acțiunile deținute numai
                               altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea     nr. 4, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 61, sect. 3, identificată cu C.I.
după ce acestea vor fi oferite spre cumpărare tuturor
                                                               seria RX, nr. 006505, emisă de secția 13 Pol. la data de
acționarilor existenți ai societății. Exercitarea dreptului  prezentului mandat.
                                                               10.01.2003, în calitate de asociați, întruniți în
de cumpărare se va face pentru toate acțiunile oferite,      (44/73665)
                                                               conformitate cu prevederile legale, am hotărât să
iar în caz de suprasubscriere, acestea vor fi alocate
                                                               aducem următoarele modificări la actul constitutiv al
acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute                                   societății
de aceștia. Termenul de exercitare a dreptului de              Societatea Comercială
                                                                 1. Radierea punctului de lucru din București sector
cumpărare este de 15 zile de la data aducerii ofertei la            RMRT MAG - S.A.                3, Str. Col. Iosif Albu, nr. 60
cunoștința acționarilor prin afișarea acesteia la                                        2. Înființarea unui punct de lucru în București, sector
avizierul de la sediul societății».                         NOTIFICARE                3, Str. Col. Iosif Albu, nr. 66
  2. Se mandatează d-ra Liliana Gamureac,            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă           3. Extinderea obiectului de activitate al societății cu
identificată prin permisul de ședere nr. ROU 0086287,                                    următoarele activități COD CAEN: 5241 Comerțul cu
                               Tribunalul București notifică, în conformitate cu
cod numeric personal 8821220400026, să                                            amănuntul al textilelor, 5243 Comerț cu amănuntul al
                               prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea                                    încălțămintei și articolelor din piele, 5244 Comerț cu
                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,
înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și                                 amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
publicării acesteia în Monitorul Oficial al României,                                    articole de uz casnic, 5245 Comerț cu amănuntul al
partea a IV-a și să semneze Actul constitutiv al       societății comerciale RMRT MAG SA, cu sediul în
                                                               articolelor și aparatelor electro-menajere, al aparatelor
societății, actualizat cu modificările aduse prin       București, B-dul Mircea Vodă, nr. 34, bloc Ml, etaj 8,     de radio și televizoarelor, 5246 Comerț cu amănuntul
prezenta hotărâre. Mandatarul poate împuternici orice     ap.29-30, sector 3, înregistrată sub nr. J40/3528/2007,    cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele
altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea    cod unic de înregistrare 21147501, care a fost         pentru vopsit, 5247 Comerț cu amănuntul al cărților,
prezentului mandat.                      înregistrat sub nr. 270847 din 11.06.2007.           ziarelor și articolelor de papetărie, 5248 Comerțul cu
   (42/73663)                          (45/73666)                         amănuntul, în magazine specializate, al altor produse
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007
n.c.a., 5250 Comerț cu amănuntul al bununlor de        emisă de Secția 13 Poliție la data de 26.03.2004, CNP            Societatea Comercială
ocazie vândute prin magazine, 5261 Comerț cu          1750717434531,                               TAG ALYCEE GRUP - S.R.L.
amănuntul prin corespondentă 5263 Comerț cu            În calitate de asociați ai societății mai sus
amănuntul care nu se efectuează prin magazine 7420       menționate, am hotărât următoarele:                    HOTĂRÂREA NR. 1/28.05.2U07
Activități de arhitectură, inginerie și servo de          1. Revocarea din funcția de administrator a dlui.
consultantă tehnică legate de acestea.                                              A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
                                BADEA CĂTĂLIN și descărcarea acestuia de gestiune
  (48/73669)                         și numirea în aceasta funcție, cu puteri depline, pentru     SC “ TAG ALYCEE GRUP “ SRL , AVÂND NR.
                                o perioada de 4 ani, a doamnei BADEA ILEANA.           DE ORDINE ÎN REG. COM. J40/6335/2007 I
                                  2. Înființarea unui punct de lucru al societății în            CUI 21465424
       Societatea Comercială
                                București, str. Jiului, nr. 1, sector 1.              Astăzi, 28.05.2007, la sediul societății din
       WHY GROUP RO. - S.R.L.
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân     București, sector 4. Drumul Găzarului, nr. 34-36, bl.
           NOTIFICARE                neschimbate.                          138, sc. 1, et. 4, ap. 18, în ședința Adunării Generale
                                  (52/73672)                        după ce s-a verificat legala convocare a asociaților,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                                               precum și legalitatea constituirii adunării, stabilindu-se
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,                                     că sunt îndeplinite toate condițiile cerute de lege cu
                                       Societatea Comercială
republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                   privire la aceste aspecte, s-a trecut la dezbaterea
                                      IMPULS FLOWERS - S.R.L.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al                                    ordinii de zi și anume, deschiderea unui punct de lucru
societății comerciale WHY GROUP RO. SRL, cu sediul                  NOTIFICARE                al societății.
în București, Str. Buhuși, nr. 4, bloc 2, scara 2, etaj 4,                                    Au participat următorii asociați:
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
ap. 61, sector 3, înregistrată sub nr. J40/6794/2001,                                       - TEPURU ALINA domiciliată în București, sector 4,
                                Tribunalul București notifică, în conformitate cu
cod unic de înregistrare 14085503, care a fost                                        Drumul Găzarului, nr. 34-36, bl. 138, sc. 1, et. 4, ap. 18,
înregistrat sub nr. 270866 din 11.06.2007.           prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                                               născuta la 24.12.1980, legitimată cu C.I. seria RT nr.
  (49/73670)                         republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                                               407474 emis de SPCEP S4, biroul nr. 2, la data de
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                                               28.04.2006, având cod numeric personal
                                societății comerciale IMPULS FLOWERS SRL, cu
                                                               2801224450069 - deținătoare a 280 părți sociale
        Societatea Comercială              sediul în București, Str. Jiului, nr. 2-4, bloc C1, etaj P,
                                ap. cam. nr. 9, sector 1, înregistrată sub nr.         reprezentând 40% participare la beneficii și pierderi.
         RMRT WIN - S.A.
                                J40/19512/2006, cod unic de înregistrare 19260745,         - TEPURU GHEORGHIȚĂ domiciliat în Bucuresti,
           NOTIFICARE                care a fost înregistrat sub nr. 270880 din 11.06.2007.     sector 4, Drumul Găzarului, nr. 34-36, bl. 138, sc. l,
                                  (53/73673)                         et. 4, ap. 18, născut la 04.10.1976, legitimat cu C.I.
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București notifică, în conformitate cu                                       seria RD nr. 471993 emis de SPCEP S4 biroul 2, la
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,                                     data de 05.05.2006, având cod numeric personal
republicată, cu modificările și completările ulterioare,           Societatea Comercială              1761004443035 - deținător a 420 părți sociale
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al           CAMILUX IMPEX - S.R.L.              reprezentând 60% participare la beneficii și pierderi.
societății comerciale RMRT WIN SA, cu sediul în                                          Asociații, în unanimitate, au hotărât:
București, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office              HOTĂRÂREA NR. 1                  - Înființarea unui punct de lucru în București, strada
Center, etaj 1, ap. trons. 16B, sector 2, înregistrată sub          DIN DATA DE 11.06.2007              Moșoaia nr. 33, etaj 1, sector 4.
nr. J40/3530/2007, cod unic de înregistrare 21147447,       A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATILOR               Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al
care a fost înregistrat sub nr. 270798 din 11.06.2007.                                    societății rămân neschimbate.
   (50/73670)                           PETCU CAMELIA, de cetățenie română,
                                                                 Încheiată astăzi 28.05.2007, la sediul societății.
                                domiciliată în Mun. București, Str. Sebastian, nr. 5, bl.
                                                                  (56/73676)
                                S34, sc. 1, ap. 29, sector 5, CNP: 2701020463059,
        Societatea Comercială              identificată cu CI seria RD nr. 145139 emisă de Secția
       EMMA GENERAL - S.R.L.              19 de Poliție, la data de 22.11.2000, și SANDU
                                                                       Societatea Comercială
                                ILEANA, de cetățenie română, domiciliată în Mun.
          DECIZIA NR. 1                                                        DEKIAL - S.R.L.
                                București, Cal. Ferentari, nr. 12, bl. 119D, sc. 2, ap. 78,
         DIN 08.06.2007,               sector 5, CNP: 2460927400456, identificată cu C.I.
       A ASOCIATULUI UNIC AL                                                        DECIZIA NR. 1
                                seria RR nr. 371570 emisă de SPCEP S5 biroul nr. 3 la
      S.C. EMMA GENERAL S.R.L.                                                    DIN DATA DE 11.06.2007
                                data de 26.01.2006, asociate în cadrul S.C. CAMILUX
  Asociatul unic EMMA GENERAL S.R.L., sediul în       IMPEX S.R.L., au hotărât:                          A ASOCIATULUI UNIC AL
București, Calea Ferentari nr. 4A, Bloc 117A, Scara 1,      1. Declararea punctului de lucru situat în București,          SOCIETĂŢII DEKIAL S.R.L.
Etaj 4, Ap. 23, Sector 5, București, număr înmatriculare    Calea 13 Septembrie, nr. 221-225, Complex Comercial
                                                                  NECHITA LIVIA, de cetățenie română, stare civilă:
în Registrul Comerțului J40/2269/22.03.2002, CUI        Prosper, Spațiul Comercial P13, sector 5.
14533569, atribut fiscal R din 01.04.2002, respectiv,                                     căsătorită, născută la 30.04.1963 în Mun. București,
                                 Restul prevederilor din contract și statut rămân
Mărăcine Marcel, domiciliat în București, Calea                                        sect. 7, CNP: 2630430400196, domiciliată în
                                neschimbate.
Ferentari nr. 4A, bloc 117A, apt. 23, Sector 5, CNP                                      București, str. Ing. Zablovschi, nr. 16, sect. 1,
                                  (54/73674)
1590113400177, având C.I. seria RR nr. 395322, emis                                      identificată cu C.I. seria RD nr. 416223, emisă de
de SPCEP Biroul 3 la 06.06.2006, deținând 100 % din                                      secția 4 Pol. la 20.10.2004, în calitate de asociat unic-
capitalul social, la sediul societății, a hotărât              Societatea Comercială               cedent, având-o ca invitat-cesionar pe COCORA
următoarele:                              G&A NETWORK INVEST - S.R.L.              DESPA, de cetățenie română, stare civilă:
  1. deschiderea unui punct de lucru în București,                                      necăsătorită, născută la 07.12.1933 în Bulgaria,
Sector 5, Str. Slt. Popa - colț cu Caporal Preda - în               DECIZIA NR. 1               Caraorman, CNP 2331207400046, domiciliată în
spațiul format din 4 module de 50 m.p. cu terasă între             DIN DATA 28.05.2007              București, str. Ing. Zablovschi, nr. 16, ap. 1, sect. 1,
ele. Întocmită in 5 (cinci) exemplare originale.                                       identificată cu C.I. seria RD nr. 430047, emisă de
   (51/73671)                             A ASOCIATULUI UNIC AL
                                  SC “ G&A NETWORK INVEST” SRL ,              secția 4 Pol. la 24.12.2004, au decis:
                                  NR. DE ORDINE ÎN REG. COM. SUB                Cesionarea de către dna NECHITA LIVIA a unei
       Societatea Comercială                NR J40/6349/2007, COD UNIC 21467093            părți sociale, în valoare totală de 10 lei, reprezentând
      IMPULS FLOWERS - S.R.L.                                              5% din capitalul social total, pe care le deține, către dna
                                  Astăzi, 28 05 2007, la sediul societății din București,
                                                               COCORA DESPA, care devine nou asociat.
                                sector 4, Drumul Găzarului nr. 34-36, bl. 138, sc. 1, et.
      HOTĂRÂREA NR. 1/01.06.2007                                               Capitalul social total este de 200 lei, împărțit în 20
                                4, ap. 18, subsemnatul TEPURU GHEORGHIȚĂ,
                                                               părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială.
 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              cetățean român, domiciliat în București, sector 4,
                                                                 După cesiune, aportul la capitalului social este
SC IMPULS FLOWERS SRL ÎNREG O.R.C.- TB:            Drumul Găzarului nr. 34-36, bl. 138, sc. 1, et. 4, ap. 18,
                                identificat cu C.I. seria RD nr. 471993, eliberat de      deținut astfel:
J40/19512/2006, CUI 19260745 SEDIU SOCIAL:
 BUCURESTI, STR. JIULUI NR. 2-4, BL. C1,           SPCEP S4 biroul nr. 2, mun. București, la data de         NECHITA LIVIA deține 19 părți sociale, a câte 10 lei
   PARTER, CAMERA NR. 9, SECTOR 1              05.05.2006, CNP 1761004443035, în conformitate cu       fiecare, în valoare totală de 190 lei, reprezentând 95 %
                                prevederile Legii 31/1990 republicată, am decis        din capitalul social total și cota de participare la
   Subsemnații,
                                înființarea unui punct de lucru al societății         beneficii și pierderi;
  -BADEA ILEANA, cetățean român, domiciliată în
București, str. Piatra Morii, nr. 21, sector 1, posesoare     Se deschide un punct de lucru în: București, strada      COCORA DESPA deține 1 (una) parte socială, a 10
C.I. seria RD nr. 090457 emisă de Secția 5 Poliție la     Moșoaia, nr. 33, etaj 1, sector 4.               lei, în valoare totală de 10 lei, reprezentând 5% din
data de 01.10.1999, CNP 2680708461527 și              Restul dispozițiilor din actul constitutiv rămân      capitalul social total și cota de participare la beneficii și
  -BADEA CRISTIAN DANIEL, cetățean român,          neschimbate.                          pierderi
domiciliat în București, str. Miniș, nr. 8, bl. PM91, sc. B,    Încheiată astăzi 28.05.2007.                  Se va redacta un act constitutiv actualizat.
et. 2, ap. 68, sector 3, posesor C.I. seria RR nr. 293294      (55/73675)                           (57/73677)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007                                     9
        Societatea Comercială             prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
         DEKIAL - S.R.L.               republicată, cu modificările și completările ulterioare,    societății comerciale STANDARD PLASTICA TEHNIC
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    SRL, cu sediul în București, Str. Zefirului, nr. 16, sector
           NOTIFICARE                societății comerciale AVA DEJA VU SRL, cu sediul în      2, înregistrată sub nr. J40/12358/2005, cod unic de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        București, Str. Ileana Cosînzeana, nr. 10, bloc P7,      înregistrare 17781550, care a fost înregistrat sub nr.
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       scara 1, etaj 6, ap. 20, sector 5, înregistrată sub nr.    270940 din 11.06.2007.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     J40/9453/2005, cod unic de înregistrare 17622610,         (65/73685)
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   care a fost înregistrat sub nr. 270926 din 11.06.2007.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al      (61/73681)
societății comerciale DEKIAL SRL, cu sediul în                                               Societatea Comercială
București, Str. Ing. Zablovschi, nr. 16, sector 1,                                            AMADEUS TRANS - S.R.L.
înregistrată sub nr. J40/5724/2007, cod unic de               Societatea Comercială
                                       CARMEN VET - S.R.L.                         DECIZIA NR. 2
înregistrare 21404494, care a fost înregistrat sub nr.
270901 din 11.06.2007.                                                         DIN DATA DE 07.06.2007
  (58/73678)                               DECIZIA NR. 5/07.06.2007
                                                                    A ASOCIATULUI UNIC
                                       A ASOCIATULUI UNIC                  AL S.C. AMADEUS TRANS S.R.L.
                                                               SEDIUL SOCIAL ÎN BUCURE TI, SECTOR IV,
     Societatea Comercială                  Subsemnata CARMEN POPESCU în calitate de
                                                               STR. G-RAL. HARALAMBIE, NR. 16. NR. DE
  TOMCORAF IMPORT - EXPORT - S.R.L.             Asociat unic al S.C. CARMEN VET S.R.L. decide
                                                                ORDINE ÎN REGISTRUL COMERŢULUI
                               extinderea obiectului de activitate al societății
                                                                  J40/2804/2003, CUI 15239082
    HOTĂRÂREA AGA NR. 2/30.05.2007             susmenționate cu următoarea activitate:
                                 Cod Caen 9302 - Coafură și alte activități de          SIMIONESCU MIHAI, cetățean român, fiul lui
  A S.C TOMCORAF IMPORT-EXPORT SRL              înfrumusețare.                         Claudiu și Niculina, domiciliat în București, sector IV,
STR. BARAJ BICAZ NR. 11 A, BLOC M33, SC. L,            Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân     str. G-ral Nicolae Haralambie, nr. 16, căsătorit, născut
    AP. 24, SECTOR 3, BUCURE TI              neschimbate.                          la data de 13.09.1962 în București, legitimat cu C.I.
    J40/3506/1992 SI CUI R3146346                (62/73682)                        seria RX nr. 008778 eliberată de Secția 14 Poliție la
  Subsemnații:                                                       data de 29.09.1997, CNP 1620913400124, în calitate
  -TOMPEA FLORIAN, cetățean român, născut la                                        de asocial unic al SC AMADEUS TRANS S.R.L. prin
data de 07.05.1945, în București, domiciliat în               Societatea Comercială              prezenta decide numirea în funcția de Administrator al
București, strada Lopătarilor, nr. 27, sector. 2, legitimat         CAREMEN VET - S.R.L.              societății cu puteri depline și pe o durata nelimitată pe
cu C.I. seria RT nr. 141202, emis de secția 6 poliție la                                   dl. SIMIONESCU MIHAI, cetățean român, căsătorit,
data de 27.02.2001.                                 NOTIFICARE                născut în București la data de 13.09.1962, fiul lui
  -TOMPEA CĂLIN ANDREI, cetățean român, născut          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         Claudiu și Niculina, domiciliat în București, sector IV,
la data de 18.05.1976 în București, domiciliat în       Tribunalul București notifică, în conformitate cu       str. G-ral Nicolae Haralambie, nr. 16, identificat cu C.I.
București, strada Lopătarilor, nr. 27, sector 2, legitimat  prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     seria RX nr. 008778 eliberată de secția 14 Poliție la
cu C.I. seria RR nr. l84760, emis de secția 6 poliție la   republicată, cu modificările și completările ulterioare,    data de 29.09.1997, CNP 1620913400124.
data de 06.12.2001 în calitate de asociați ai S.C.      depunerea textului actualizat al actului constitutiv al      Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv
TOMCORAF IMPORT-EXPORT S.R.L., am decis            societății comerciale CARMEN VET SRL, cu sediul în       rămân neschimbate.
astăzi, 30.05.2007, în unanimitate, închiderea        București, Str. Subcetate, nr. 33, etaj etaj, sector 1,       (66/73686)
punctului de lucru din Str. Pictor Gh.Tătărăscu, nr. 6,    înregistrată sub nr. J40/3843/2007, cod unic de
Bl. P2, Sc. C, ap. 43, sector 3, București în care                                             Societatea Comercială
                               înregistrare 21194856, care a fost înregistrat sub nr.
fucționa laboratorul de psihologie, începând cu data de                                          AMADEUS TRANS - S.R.L.
                               270931 din 11.06.2007.
31.05.2007.                            (63/73683)
   (59/73679)                                                                  NOTIFICARE
                                                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                     Societatea Comercială                Tribunalul București notifică, în conformitate cu
        Societatea Comercială                STANDARD PLASTICA TEHNIC - S.R.L.             prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
        AVA DEJA VU - S.R.L.                                             republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                    HOTĂRÂREA NR. 329/06.06.2007             depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
           HOTĂRÂRE                                                societății comerciale AMADEUS TRANS SRL, cu
                                  Gavrilă Ion, domiciliat în București, Str. Zefirului,
                               nr. 16, sect. 2, CNP 1680501423013, identificat prin      sediul în București, Str. G-ral Haralambie, nr. 16, sector
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                               C.I. seria RX nr. 147513,                   4, înregistrată sub nr. J40/2804/2003, cod unic de
     DIN DATA DE 01.06.2007
                                 Și                             înregistrare 15239082, care a fost înregistrat sub nr.
   Subsemnatele: ROȘU ALINA-MONICA, cetățean                                        270943 din 11.06.2007.
român, domiciliată în București, str. George           Gavrilă Doina, domiciliată în București, Str. Zefirului,
                                                                 (67/73687)
Calboreanu, nr. 2, bl. 120, sc. A, et. 8, ap. 33, sector 6,  nr. 16, sect. 2, CNP 2720203031864, identificată prin
născută la data de 18.08.1978 în București, sex        C.I. seria RR nr. 436309
femeiesc, necăsătorită, posesoarea cărții de identitate      în calitate de asociați ai S.C. Standard Plastica
                                                                    Societatea Comercială
seria RT nr. 269276 eliberată de Secția 21 Poliție la     Tehnic S.R.L., cu sediul în București, Str. Zefirului,       KOUMBAS SYNERGY ROMANIA - S.A.
data de 10.06.2003, cod numeric personal           nr. 16, sect. 2, nr. de înreg. în Registrul Comerțului:
2780818463032 și ROȘU DORINA, cetățean român,         J40/12358/2005, cod unic de înregistrare 17781550 au           HOTĂRÂREA NR. 2/21.05.2007
domiciliată în București, str. George Calboreanu, nr. 2,   hotărât majorarea capitalului social al societății de la
bl. 120, sc. A, et. 8, ap. 33, sector 6, născută la data de  200 RON la 20200 RON prin aportul în numerar a câte       A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
04.03.1951 în com. Nicșeni, jud. Botoșani, sex        10000 RON adus de fiecare dintre asociați.            ACȚIONARILOR S.C. KOUMBAS SYNERGY
femeiesc, căsătorită, posesoarea cărții de identitate       După majorare, capitalul social va fi de 20200 RON,     ROMÂNIA S.A. CU SEDIUL ÎN BUCURE TI,
seria RX nr. 261980, eliberată de Secția 21 Poliție la    împărțit în 202 părți sociale a câte 100 RON subscris și      STRADA BUZE TI NR. 66-68, ETAJ 8,
data de 03.02.2003, cod numeric personal           vărsat în întregime de asociați, astfel:             SECTOR 1, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL
2510304400354, în calitate de asociați ai S.C. „AVA        a) Asociatul Gavrilă Ion subscrie și varsă 10100      COMERŢULUI CU NR. J40/822/2004 I AVÂND
DEJA VU” S.R.L., am decis completarea obiectului       RON, aport în numerar, în baza căruia va deține lOl      CUI 16073289, CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS I
secundar de activitate al societății cu următoarele      părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social      INTEGRAL VĂRSAT: 1.762.500 RON, DIN CARE
coduri CAEN: Producția de scaune - cod CAEN 3611;         b) Asociata Gavrilă Doina subscrie și varsă 10100     12.500 RON I 500.000 EURO, ECHIVALENTUL
Producția mobilierului pentru birou și magazine - cod     RON, aport în numerar, în baza căruia va deține 101             A 1.750.000 RON
CAEN 3612; Producția mobilierului pentru bucătării -     părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social        Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
cod CAEN 3613; Producția altor tipuri de mobilier - cod      Gavrilă Ion este împuternicit să efectueze toate      S.C. KOUMBAS SYNERGY ROMÂNIA S.A.
CAEN 3614; Producția de saltele și somiere - cod       demersurile legale pentru punerea în practică a        (Societatea) s-a întrunit și a avut loc la data de
CAEN 3615.                          hotărârii.                           21.05.2007, la sediul Societății, în baza art. 121 din
  Restul prevederilor actului constitutiv al societății     (64/73684)                        Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
rămân neschimbate.                                                      republicată, modificată și completată.
   (60/73680)                                                         La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
                                     Societatea Comercială                S.C. KOUMBAS SYNERGY ROMÂNIA S.A. au
                                  STANDARD PLASTICA TEHNIC - S.R.L.             participat toți acționarii, fie personal sau prin
        Societatea Comercială                                             reprezentant, respectiv:
        AVA DEJA VU - S.R.L.                         NOTIFICARE                 - KOUMBAS HOLDINGS S.A., societatea elena
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         înregistrată cu nr. 13017/06/B/86/05 din data de
           NOTIFICARE                Tribunalul București notifică, în conformitate cu       21.11.1977 la Ministerul Dezvoltării, Secretariatul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     General al Comerțului, cu sediul în Grecia, Attika,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       republicată, cu modificările și completările ulterioare,    Marousi, Bd. Kifisias nr. 100 și Str. Marathonodromou
  10                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007
nr. 83, deținătoare a unui număr de 22,560 acțiuni cu o     - 58.950 acțiuni în valoare de 1.100.000 EUR,            Societatea Comercială
valoare totală nominală de 1.410.000 RON, din care     echivalentul a 3.685.000 RON sau a 1.474.000 USD          KOUMBAS SYNERGY ROMANIA - S.A.
10.000 RON și 400.000 EUR, echivalentul a 1.400.000     vor fi plătite la data prezentei hotărâri,
RON sau 500.000 USD, reprezentând 80% din            - 58.950 acțiuni în valoare de 1.100.000 EUR,                  NOTIFICARE
capitalul social al societății, prin Dl. Koumpas      echivalentul a 3.685.000 RON sau a 1.474.000 USD          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Georgios, cetățean grec, născut în Atena, Grecia la     vor fi plătite în termen de 3 luni de la data prezentei    Tribunalul București notifică, în conformitate cu
27.07.1948, cu domiciliul în Strada Ayias Filotheis nr.   hotărâri.                           prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
18, 15237 Filothei Attikis, Grecia, posesor al                                       republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                Prin urmare, capitalul total subscris al Societății este
pașaportului seria AA nr. 2320674 eliberat de                                       depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                              de 9.132.500 RON, din care 12.500 RON și 2.700.000
Á.Â.Á./Á.Á.- N.P.C. la 25.11.2006, în baza Deciziei                                    societății comerciale KOUMBAS SYNERGY
                              EUR, echivalentul a 9.120.000 RON sau 3.573.000
Consiliului de Administrație din data de 18.05.2007                                    ROMÂNIA SA, cu sediul în București, Str. BUZEȘTI, nr.
  - Dl. AVDOS OUALINT, cetățean grec, născut în      USD. Capitalul total vărsat al Societății este de       66-68, etaj 8, sector 1, înregistrată sub nr.
Liban la 17.08.1956, cu domiciliul în Strada Ayiou     5.447.500 RON, din care 12.500 RON și 1.600.000        J40/822/2004, cod unic de înregistrare 16073289, care
Georgiou nr. ll, 16561 Glyfada Attikis, Grecia, posesor   EUR, echivalentul a 5.435.000 RON sau a 2.099.000       a fost înregistrat sub nr. 271000 din 11.06.2007.
al pașaportului seria B nr. 617580 eliberat de       USD. Capitalul social este împărtit în 146.120 acțiuni,      (69/73689)
Prefectura Athinon la 30.09.2005, deținător al unui     cu o valoare nominală de 62,5 RON per acțiune,
număr de 1.410 acțiuni cu o valoare totală nominală de   subscrise și plătite de către acționari după cum
88.125 RON din care 625 RON și 25.000 EUR,         urmează:                                  Societatea Comercială
echivalentul a 87.500 RON sau 31.250 USD,            - KOUMBAS HOLDINGS SA a subscris un număr            SENA INTERNATIONAL IMPEX - S.R.L.
reprezentând 5% din capitalul social al societății     de 140.480 acțiuni cu o valoare totală nominală de
                                                                       ACT ADIȚIONAL
  - Dl. KOUMPAS GEORGIOS, cetățean grec, născut      8.780.000 RON, din care 10.000 RON și 2.600.000
în Atena, Grecia la 27.07.1948, cu domiciliul în Strada   EUR, echivalentul a 8.770.000 RON sau 3.448.000          LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII
Ayias Filotheis nr. 18, 15237 Filothei Attikis, Grecia,   USD USD, reprezentând 96,14015877% din capitalul          SENA INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.
posesor al pașaportului seria AA nr. 2320674 eliberat    social al societății și având aceeași participare la        Subsemnații: ADELBERG SERGIU, cetățean
de Á.Â.Á./Á.Á.-N.P.C. la 25.11.2006, deținător al unui
                              beneficii și pierderi. Suma efectiv vărsată este de      român, născut la 10-septembrie-1950, în Pitești-Argeș,
număr de de 1.410 acțiuni cu o valoare totală de
                              5.095.000 RON, din care 10.000 RON și 1.500.000        CNP: 1500910400019, cu domiciliul în București, B-dul
nominală de 88.125 RON din care 625 RON și 25.000
                              EUR, echivalentul a 5.085.000 RON sau a 1.974.000       Camil Ressu nr. 8, bl. 1, ap. 91, sector 3, posesor al Bl
EUR, echivalentul a 87.500 RON sau 31.250 USD,                                       seria GX nr. 161219 eliberat de secția 12 poliție la data
reprezentând 5% din capitalul social al societății,     USD;
                                - Dl. AVDOS OUALINT a subscris și vărsat integral     de 17.03.1997 și GIREL GABRIELA PARASCHIVA,
  - Dna. KOUTSOVASILI EFTHYMIA, cetățean grec,                                      cetățean român, născut la 26-martie-1957, în Vama -
născută în Atena, Grecia la 01.01.1959, cu domiciliul în  un număr de 1.410 acțiuni cu o valoare totală nominală
                                                              Suceava, CNP: 2570326400528, cu domiciliul în
Strada Pileos nr. 36, 17341 Ayios Dimitrios Attikis,    de 88.125 RON din care 625 RON și 25.000 EUR,
                                                              București, Aleea Radaseni nr. 2, bl. 22, sc. C, et. 4, ap.
Grecia, posesoare a pașaportului seria T nr. 660347     echivalentul a 87.500 RON sau 31.250 USD,           56, sector 5, posesor al CI seria RD nr. 073564
eliberat de Prefectura Athinon la 23.12.2002,        reprezentând 0,96496030% din capitalul social al        eliberata de SEP la data de 23.06.1999, asociați în
deținătoare a unui număr de 1.410 acțiuni cu o valoare   societății și având aceeași participare la beneficii și    SENA INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. cu sediul în
totală de nominală de 88.125 RON din care 625 RON      pierderi;                           București, Str. Râmnicu Vâlcea nr. 1-3, sector 3, nr. de
și 25.000 EUR, echivalentul a 87.500 RON sau 31.250       - Dl. KOUMPAS GEORGIOS a subscris și vărsat        ordine în Registrul Comerțului București,
USD, reprezentând 5% din capitalul social al societății   integral un număr de 1.410 acțiuni cu o valoare totală     J40/180/1993, CUI 3167551, atribut fiscal R, au
  - GIANNIKOU ELENI, cetățean grec, născută în      nominală de 88.125 RON din care 625 RON și 25.000       hotărât: Schimbarea sedilui societății de la adresa:
Atena, Grecia la 30.04.1980, cu domiciliul în Strada    EUR, echivalentul a 87.500 RON sau 31.250 USD,         București, Str. Râmnicu Vâlcea nr. 1-3, sector 3 la
Kerasias nr. 59A, 17342 Ayios Dimitrios Attikis, Grecia,                                  adresa: București, B-dul Camil Ressu nr. 8, bl. 1, ap.
                              reprezentând 0,96496030% din capitalul social al
posesoare a pașaportului seria B nr. 739197 eliberat                                    99, et. 5, sc. B, sectorul 3; închiderea punctului de lucru
                              societății si având aceeași participare la beneficii și
de Prefectura Athinon la 08.12.2005, deținătoare a                                     de la adresa:.București, str. Dristor nr. 121, parter,
                              pierderi;
unui număr de 10 acțiuni cu o valoare totală de                                      sector 3. Deschiderea unui punct de lucru la adresa:
                                - Dna. KOUTSOVASILI EFTHYMIA a subscris și
nominală de 625 RON, reprezentând 0,03546% din                                       București, Piața Titan II (Minis), str. Barajul Dunării nr.
capitalul social al societății               vărsat integral un număr de 1.410 acțiuni cu o valoare     sector 3.Actul constitutive devine caduc urmând să se
  - Dl. ANASTASIOS DRAKOS, cetățean grec, născut     totală nominală de 88,125 RON din care 625 RON și       semneze un nou act constitutive între asociați în urma
în Athina, Grecia la 18.05.1972, cu domiciliul în      25.000 EUR, echivalentul a 87.500 RON sau 31.250        hotărârii adoptate au intervenit urmatorele modificări la
Athena, Voula, Strada Kolokotroni nr. 1, Grecia,      USD, reprezentând 0,96496030% din capitalul social       actul constitutiv al societății: Sediul societății este in
posesor al pașaportului seria AB1464045 emis de       al societății și având aceeași participare la beneficii și   Bucuresti, B-dul Camil Ressu nr. 8, bl. 1, ap. 99,et. 5,
autoritățile elene la 30.10.2006, deținător a unui număr  pierderi;                           sc. c,sectorul 3. Societatea are cu punct de lucru, la
de 1.400 acțiuni cu o valoare totală de nominală de       - Dl. ANASTASIOS DRAKOS a subscris și vărsat        adresa: București, Piața Titan II (Minis), str. Barajul
87.500 RON, echivalentul a 25.000 EUR sau 31.250      integral un număr de 1.400 acțiuni cu o valoare totală     Dunării nr. 2, sector 3. Restul prevederilor actului
USD, reprezentând 4,96454% din capitalul social al     de nominală de 87.500 RON, echivalentul a 25.000        constitutiv rămân neschimbate.
societății                         EUR sau 31.250 USD, reprezentând 0,95811661% din         Redactat și editat in trei exemplare, eliberându-se
  Adunarea este legal și statutar întrunită, fiind                                    părții două exemplare.
                              capitalul social al societății și având aceeași participare
prezenți acționarii reprezentând 100% din capitalul                                      (70/73690)
                              la beneficii și pierderi;
social și poate lua decizii în mod legal și valabil.
                                - Dna. GIANNIKOU ELENI a subscris și vărsat
  Cu prilejul acestei adunări generale, noi, acționarii
                              integral un număr de 10 acțiuni cu o valoare totală de           Societatea Comercială
Societății, am hotărât în unanimitate următoarele:
                              nominală de 625 RON, reprezentând 0,00684369% din          SENA INTERNATIONAL IMPEX - S.R.L.
  1. Majorarea capitalului social al Societății cu suma
de 2.200.000 EUR, echivalentul a 7.370.000 RON (sau     capitalul social al societății și având aceeași participare
                              la beneficii și pierderi.                              NOTIFICARE
2.834.615,3846 USD, la o rata de schimb de 1 EUR =
3,35 RON și 1 USD = 2,5 USD). Capitalul total social      2. De asemenea, s-a hotărât ca pentru aducerea la       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
subscris se va majora de la                 îndeplinire a deciziilor de mai sus sa se           Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  1.762.500 RON, din care 12.500 RON și 500.000      împuternicească separat Dl. Ionescu Cristian,         prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
EUR, echivalentul a 1.750.000 RON sau a 625.000       identificat cu CI seria GL nr. 030870 emisă de Poliția     republicată, cu modificările și completările ulterioare,
USD la 9.132.500 RON, din care 12.500 RON și        Galați la 24.02.1999 sau Dra. Alina Naianu identificată    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
2.700.000 EUR, echivalentul a 9.120.000 RON sau a                                     societății comerciale SENA INTERNATIONAL IMPEX
                              cu CI seria RT nr. 403306 emisă de SPCEP S5 biroul
3.573.000 USD. Majorarea de capital se va efectua                                     SRL, cu sediul în București, B-dul CAMIL RESSU, nr.
                              nr. l la 28.03.2006 sau Dl. Bogdan Ținu identificat cu CI
                                                              8, bloc 1, scara C, etaj 5, ap. 99, sector 3, înregistrată
prin emiterea unui număr de 117.920 acțiuni noi cu o    seria OT nr. 313495 emisă de Poliția Slatina la
                                                              sub nr. J40/180/1993, cod unic de înregistrare
valoare nominala de 62,5 RON pentru o acțiune.       05.07.2006, să semneze în numele și pe seama          3167551, care a fost înregistrat sub nr. 271017 din
  Acționarul care subscrie în totalitate acțiunile nou  societății orice document necesar, inclusiv noua formă     11.06.2007.
emise este KOUMBAS HOLDINGS S.A.              actualizată a Actului Constitutiv precum și să           (71/73691)
  Ceilalți acționari, adică Dl. AVDOS OUALINT, Dl.
                              înregistreze prezenta hotărâre la autoritățile
KOUMPAS GEORGIOS, Dna. KOUTSOVASILI
                              competente. Mandatarii noștri sunt împutemiciți de
EFTHYMIA, Dl. ANASTASIOS DRAKOS, și Dna.                                                Societatea Comercială
                              asemenea să reprezinte societatea și să acționeze în
GIANNIKOU ELENI renunța în mod expres la dreptul                                            OLYMPUS GROUP - S.R.L.
lor de preemțiune în favoarea KOUMBAS HOLDINGS       numele acesteia în fața Registrului Comerțului și a
S.A.                            Judecătorului Delegat pentru a înregistră decizia de
                                                                   HOTĂRÂREA NR. 1/07.06.2007
  Cele 117.920 de acțiuni nou emise în valoare totală   mai sus.
de 2.200.000 EUR, echivalentul a 7.370.000 RON sau       Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 8       A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
2.948.000 USD sunt subscrise integral de către       exemplare originale, 4 în limba română și 4 în limba         SOCIETĂȚII OLYMPUS GROUP S.R.L
acționarul KOUMBAS HOLDINGS S.A. care le va         engleză.                             TAVIRLAU ANCA-SIMONA, domiciliată în
varsa în două tranșe egale, după cum urmează:           (68/73688)                        București, B-dul Timișoara nr. 61,bl.C3,sc.2,et. 2, ap.
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007                                    11
31, sector 6, identificata cu CI seria DP nr. 058317       nr. 389872, eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 1, la        3. Se mandatează administratorul societății, d-l.
emisă de Secția 22 poliție la data 03.04.2001, CNP        06.12.2005, CNP 1811121420053, asociați ai S.C.        Adrian Țăruș, de a depune toate diligențele necesare
2740707463054 si TOADER RADU- CRISTIAN              ZETTA DJSTRJBUTJOJM S.R.L. cu sediul București,        în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri.
,domiciliat în București, str.Răsăritului nr. 6,         Bld. Unirii nr. 57, BL E4, Sc. 3, et. 1, ap. 68, Sector 3,    (77/73697)
bl.117,sc.2,et. 4,ap. 60,sector 6, identificată cu CI seria   înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
RX nr. 241338 eliberată de Secția 21 poliție la         J40/13974/2006, CUI 18981875, am hotărât
03.12.2003, CNP: 1740812461513, în calitate de          următoarele:                                Societatea Comercială
asociați, au hotărât:                        1. Închiderea punctului de lucru din București, Șos.          INSIGHT RESERCH - S.R.L.
  1.Se radiază punctul de lucru din București,         Mihai Bravu nr. 62A, spațiul comercial Spectrum, et. 6,
str.Turnu Măgurele nr. 16-18,Complexul Comercial         corp A, indicativ E6:3, sector 2.                         DECIZIA NR. 1
D&A stand A66, sector 4.                      Prezenta hotărâre se va înregistra sub forma unei
                                                                       DIN DATA DE 11.06.2007
   (72/73692)                         mențiuni în Registrul Comerțului și se va publica în
                                 Monitorul Oficial al României.                      A ASOCIATULUI UNIC AL
                                   (75/73695)                             SC “INSIGHT RESEARCH” SRL
      Societatea Comercială
   LIVAROM CONSULTING GRUP - S.R.L.                                                Subsemnatul POPA DANIEL PETRU,de cetățenie
                                        Societatea Comercială             română,domiciliat în București, Bd. Octavian Goga nr.
            HOTĂRÂRE                         TERRABYTE - S.R.L.               6, bl.M25 ,sc.3,et. 6, ap. 75,sector 3,identificat cu CI
                                                                seria RX nr. 144800 eliberat de Secția 10/14.06.2002
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                         HOTĂRÂRE                Poliție la data de 14.06.2002, CNP 1640819400502, în
   Subsemnații POPESCU LIVIU-CRISTIAN,                                            calitate de asociat unic al SC “INSIGHT RESEARCH “
cetățean român, fiul lui Silviu-Cristian și Niculina,        A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             SRL, prin prezenta am decis după cum urmează:
născut la 25.09.1980, în Curtea de Argeș, Jud. Argeș,         Subsemnații IANUȘCO ANDREI-PAUL, cetățean          1.cesionarea de către subsemnatul, asociat unic, a
domiciliat în București, Str. Theodor D. Speranția nr.      român, fiul lui Victor și Ioana, născut la 25.11.1981, în   20 părți sociale, în valoare de 10 Ron fiecare,
98, ap. S28, Sc. 1, Et 2, ap. 8, Sector 3, posesor al CI     București, Sector 2, domiciliat în București, Bld Unirii   totalizând 200 Ron, reprezentând 100% din capitalul
seria RX nr. 144201, eliberat de Secția 11 de Poliție, la    nr. 37, Bl. A4, Sc. 3, et. 4, ap. 66, Sector 3, posesor al  social, către MOSANU RADU, de cetățenie română,
12.06.2002, CNP 1800925033341, și POPESCU            CI seria RD nr 300574, eliberat de Secția 10 Poliție, la   căsătorit, născut pe data de 12.09.1966 în Mun. Iași,
NICULINA, cetățean român, fiica lui Vasile și Vasilica,     26 02 2003, CNP 1811125420097, și GAIDUCHEVICI        fiul lui Florin Radu și Oprica, identificat prin CI seria DP
născută la 22.06.1954, în Com. Călinești, Jud. Argeș,      GABRIEL-IULIAN, cetățean român, fiul lui Liviu și       nr. 017211, eliberată de Secția 22/ 27.10.1998, CNP
domiciliată în București, Str. Theodor D. Speranța nr.      Viorica, născut la 21 11 1981, în București, Sector 2,    1660912221148, domiciliat în București, str. Drumul
98, Bl. S28, Sc. 1, et. 2, ap. 8, Sector 3, posesor al CI    domiciliat în București, Str. Județului nr. 11, Bl. 19, Sc.  Taberei nr. 82, bl. C16, sc. D,ap. 2O7, sector 6, care
seria RX nr. 144204, eliberată de Secția 11 de Poliție,     1, Ei. 8, ap. 32, Sector 2, posesor al CI seria RT nr.    dobândește calitatea de Asociat unic, eu, cedentul,
la 12.06.2002, CNP 2540622033071, asociați ai S.C.        389872, eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 1, la         ieșind din societate;
LIVAROM CONSULTING GRUP S.R.L. cu sediul în           06.12.2005, CNP 1811121420053, asociați ai S.C.          2.Capitalul social total de 200 RON lei, divizat în 20
București, Str. Theodor D. Speranția nr. 98, Bl. S28,      TERRABYTE S.R.L. cu sediul București, Bld. Unirii nr     de părți sociale a 10 Ron lei fiecare, după cesiune, va
Sc. 1, et. 2, ap. 8, Sector 3, înregistrată la Registrul     37, Bl. A4, Sc. 3, et. 4, ap. 66, Sector 3, înregistrată la  fi deținut integral de asociatul unic dl.MOSANU RADU;
Comerțului sub nr. J40/8386/2004, CU116452398, am        Registrul Comerțului sub nr. J40/9473/2002,            3.Urmare a cesiunii,se revocă din funcția de
hotărât următoarele:                       CUI14902844, am hotărât următoarele.             administrator dl. POPA DANIEL PETRU care se
  1. Precizarea obiectului secundar de activitate al        1. Deschiderea unui punct de lucru în spațiul       retrage din societate;
societății:                           comercial situat în București, bdul Unirii nr. 9, bl. 2A,     4. Se numește în funcția de administrator cu puteri
  Obiectul secundar de activitate ai societății este      sector 4.                           depline, pe durată nelimitată, dl MOSANU RADU care
următorul: COD CAEN 7414 - Activități de consultanță         2. Închiderea punctului de lucru din București, Șos    declară că îndeplinește condițiile legale pentru a
pentru afaceri și management; COD CAEN 7487 - Alte        Minai Bravu nr 62A, spațiul comercial Spectrum, et. 6,    îndeplini aceasta funcție;
activități de servicii prestate în principal întreprinderilor.  corp A, indicativ E6 2, sector 2                 5. Subsemnatul asociat unic, răspund de activitatea
  Celelalte activități din obiectul de activitate se        Prezenta hotărâre se va înregistra sub forma unei     desfășurata de societate până la data înregistrării la
radiază.                             mențiuni în Registrul Comerțului și se va publica în     Oficiul Registrului Comerțului a prezentei decizii;
  Ca urmare a prezentei hotărâri, se modifică și se       Monitorul Oficial al României.                  6. Se schimbă sediul social de la adresa București,
completează prevederile corespunzătoare din actul           (76/73696)                        Str. Garleni nr. 13, bl. C44, scara 1, et. 8, ap. 59,
constitutiv al societății, celelalte prevederi și dispoziții
                                                                sector 6, în București, Calea Vitan nr. 160, sector 3;
rămânând neschimbate.
                                                                   (78/73698)
  (73/73693)                                 Societatea Comercială
                                      DITA IMPORT-EXPORT - S.R.L.
                                                                       Societatea Comercială
      Societatea Comercială                            HOTĂRÂRE
                                                                      INSIGHT RESERCH - S.R.L.
   LIVAROM CONSULTING GRUP - S.R.L.
                                   A ADUNĂRII GENERALE A SOCIETĂȚII
                                  COMERCIALE DITA IMPORT EXPORT SRL                        NOTIFICARE
            NOTIFICARE
                                       DIN 7 IUNIE 2007                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                   Subscrisa                        Tribunalul București notifică, în conformitate cu
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                   S.C ARMEDICA TRADING SRL, cu sediul în          prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                 Tg.Muieș, str. Cu2a Vodă nr. 99- 105, înmatriculată la    republicată, cu modificările și completările ulterioare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                 ORC de pe lîngă Tribunalul Mureș sub nr. J26-         depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
societății comerciale LIVAROM CONSULTING GRUP          148/2000, avînd C.U.I. RO1278526 legal reprezentată      societății comerciale INSIGHT RESEARCH SRL, cu
SRL, cu sediul în București, Str. Theodor D. Speranția,     prin administrator Szabó István;               sediul în București, Calea VITAN, nr. 160, sector 3,
nr. 98, bloc S28, scara 1, etaj 2, ap. 8, sector 3,         SZABÓ ISTVÁN, cetățean maghiar, cu domicilul în      înregistrată sub nr. J40/13077/2005, cod unic de
înregistrată sub nr. J40/8386/2004, cod unic de         Ungaria, localitatea Erd, str. Hunor nr. 43, identificat cu  înregistrare 17813270, care a fost înregistrat sub nr.
înregistrare 16452398, care a fost înregistrat sub nr.      pașaport ZF nr. 477385/08.03.2003 eliberat de         271102 din 11.06.2007.
271064 din 11.06.2007.                      Ministerul de Interne al Ungariei, în nume personal;       (79/73699)
  (74/73694)                            în calitate de asociați care dețin 100% din capitalul
                                 social al societății comerciale DITA IMPORT EXPORT
                                 SRL, cu sediul în mun. București, str. Octavian nr. 42,          Societatea Comercială
       Societatea Comercială               sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului       ENTERPAYMENT GLOBAL - S.R.L.
      ZETTA DISTRIBUTION - S.R.L.              de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr.
                                 J40/1795/1991 și având C.I.F. RO 476188,                        DECIZIE
            HOTĂRÂRE                   cu ocazia adunării generale a asociaților din data de
                                                                      DIN DATA DE 10.05.2007
                                 7 iunie 2007, asupra punctelor din ordinea de zi,
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                                                   A ASOCIATULUI UNIC AL
                                 asociați adoptă cu unanimitatea voturilor, ce reprezintă
                                                                   S.C. ENTERPAYMENT GLOBAL S.R.L.
   Subsemnații IANUȘCO ANDREI-PAUL, cetățean          100% din capitalul social, următoarea
român, fiul lui Victor și Ioana, născut la 25.11.1981, în      HOTĂRÂRE nr. 4/07.06.2007                   Alexe Paul Cristian, în calitate de ASOCIAT UNIC
București, Sector 2, domiciliat în București, Bld Unirii       1. Se aprobă deschiderea unui sediu secundar       al S.C. ENTERPAYMENT GLOBAL S.R.L., cu sediul în
nr. 37, Bl. A4, Sc. 3, et. 4, ap. 66, Sector 3, posesor al    (punct de lucru), situat administrativ în mun. Cluj, Calea  București, str. Arh. Ion Berindei nr. 1, bl. S22, sc.A, etaj
CI seria RD nr. 300574, eliberai de Secția 10 Poliție, la    Baciului nr. 47, jud. Cluj, spațiu deținut în baza unui    8, ap. 36, sector 2, înmatriculată la ORC sub nr.
26.02.2003, CNP 1811125420097 și GAIDUCHEVICI          contract de locațiune încheiat în acest sens;         J40/15638/2003, C.U.I. 15918814,
GABRIEL-IUUAN, cetățean român, fiul lui Liviu și           2. Se aprobă deschiderea unui sediu secundar         DECIDE:
Viorica, născut la 21.11.1981, în București, Sector 2,      (punct de lucru), situat administrativ în mun. Craiova,     1. Modificarea numelui societății din S.C.
domiciliat în București, Str. Județului nr. 11, Bl. 19,     str. Tabaci nr. 5, jud. Dolj, spațiu deținut în baza unui   ENTERPAYMENT GLOBAL S.R.L. în S.C. VIRTUAL
Sc. 1, et. 8, ap. 32, Sector 2, posesor al CI seria RT      contract de locațiune încheiat în acest sens;         PAYMENT S.R.L.
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007
  Dovada privind anterioritatea numelui firmei a fost       1) Dl. Panagiotis I. Marinopoulos, cetățean grec,     pe termen scurt și să le prelungească, precum și să
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe      născut la data de 30.07.1951 în Grecia, Athina,        deschidă conturi bancare în numele societății la orice
lângă Tribunalul București sub nr. 210369/14.05.2007.     domiciliat în Grecia, P. Psychiko Attikis, Str. Drossi     bancă din România.
  2. Doamna Purda Gabriela, identificată prin CI seria    nr. 14. posesorul cărții de identitate nr. 019358,        Administratorii societății sunt autorizați și mandatați
RX nr. 130523, eliberată de secția 1 Poliție la data de      2) Dl. Leonidas D. Marinopoulos, cetățean grec.      să acționeze numai prin semnăturile a doi dintre
22.06.1999, este împuternicită să reprezinte          născut la data de 26.11.1954 în Grecia. Athina Attikis,
                                                               aceștia, cu respectarea prevederilor de mai sus,
societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă    domiciliat în Grecia, Pikermi Attikis. Str. Vlepyrou,
Tribunalul București pentru înregistrarea actelor                                       indiferent de natura tranzacțiilor, și să-și delege puterile
                                Ktima Kabani, posesorul cărții de identitate
modificatoare.                         nr. AB587844,                         fără acordul prealabil al asociatului unic.
  (80/73700)                           3) Dl. Stefanos I. Marinopoulos, cetățean grec,        2. Acordarea unei împuterniciri
                                născut la data de 31.05.1958 în Grecia, Athina Attikis.      2.1. În scopul ducerii la îndeplinire a prezentei
                                domiciliat în Grecia, P. Psychiko Attikis, Str. Karkavitsa   decizii, Societatea civilă de avocați „Toma &
      Societatea Comercială               nr. 5A. posesorul cărții de identitate nr. AB043155,      Tsignopoulou”, cu sediul în București, Splaiul
    ENTERPAYMENT GLOBAL - S.R.L.                4) Dl. Panagiotis D. Marinopoulos, cetățean grec,     Independenței nr. 52, sector 5, prin oricare din avocații
                                născut la data de 17.11.1951 în Grecia, Athina,        săi colaboratori, este împuternicită să reprezinte
             DECIZIE                domiciliat în Grecia, Glyfada Attikis, Str. Tichis nr. 10,   societatea în fața Oficiului Registrului Comerțului
       DIN DATA DE 23.04.2007              posesorul cărții de identitate nr. M154912.
                                                               București și a judecătorului delegat, în scopul semnării
       A ASOCIATULUI UNIC AL                 5) Dna. Antonia Dimitrakopoulou, cetățean grec,
                                                               tuturor documentelor și efectuării tuturor formalităților
    S.C ENTERPAYMENT GLOBAL S.R.L.             născută la data de 05.12.1967 în Grecia, Athina,
                                domiciliată în Grecia, Paiania Attikis, Str. Anthirou     necesare pentru înregistrarea prezentei decizii și a
  SC Enterpayment AG, reprezentat prin domnul                                        actului constitutiv actualizat al societății.
                                nr. 37, posesoarea cărții de identitate AB348453,
Backhaus Wulf, în calitate de asociat unic al S.C                                         (83/73703)
                                  6) Dl. Kalfakakos Ioannis. cetățean grec, născut la
Enterpayment Global S.R.L, hotărăște:
                                data de 25.08.1963 în Grecia, Athina Attikis, domiciliat
  1. Cesionează integral părțile sociale ale societății,
                                în Grecia, Chalandri Attikis, Str. Ipeirou nr. 33,
în număr de 20 a câte 10 lei fiecare, având o valoare                                            Societatea Comercială
                                posesorul cărții de identitate nr. AA020686.
totală de 200 lei, domnului Alexe Paul Cristian, născut
                                  7) Dl. Konstantinos Valkanas, cetățean grec, născut           MARINOPOULOS COFFEE
la data de 24.07.1973 în municipiul București, fiul lui
                                la data de 16.06.1961 în Grecia. Attikis, domiciliat în            COMPANY III - S.R.L.
Constantin și al Stelianei, domiciliat în București, Str.
                                Grecia, Egaleo Attikis, Str. Ellispontou nr. 22.
Ion Berindei nr. 1, Bl. S22, Sc. A, et. 8, ap. 36,
                                posesorul cărții de identitate nr. 281739                      NOTIFICARE
identificat cu BI seria RR nr. 003561 eliberat de Secția
                                  8) Dl. Ioannis Ninios. cetățean grec, născut la data
7 Poliție la data de 15.09.1997, având cod numeric                                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                de 17.04.1964 în Grecia, Attikis. domiciliat în Grecia,
personal 1730724421513.                                                    Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                Elliniko Attikis, Str. Aristotelous nr. 25. posesorul cărții
  2. După semnarea contractului de cesiune se va                                       prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                de identitate nr. 035294,
proceda la întocmirea actului constitutiv actualizat la                                    republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                  9) Dna. Vasiliki Tsaklanou, cetățean grec, născută la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                data de 31.12.1972 în Grecia. Athina, domiciliată în      depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
București.
                                Grecia, Egaleo Attikis, Str. Anagennisscos nr. 1,       societății comerciale MARINOPOULOS COFFEE
  3. Doamna Purda Gabriela, identificată prin C.I.
                                posesoarea cărții de identitate XI40449,            COMPANY III SRL, cu sediul în București, Spl.
seria RX nr. 130523, eliberată de Secția 1 Poilție la
                                  10) Dl. Emmanouil Serfiotis, cetățean grec, născut     Independenței, nr. 52, ap. Biroul 10, sector 5,
data de 22.06.1999, este împuternicită să reprezinte
                                la data de 17.10.1964 în Grecia, Atlikis, domiciliat în    înregistrată sub nr. J40/21510/2006, cod unic de
societatea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                Grecia, Amaroussio Attikis, Str. Efkalypton nr. 14,
Tribunalul București pentru înregistrarea actelor                                       înregistrare 20119287, care a fost înregistrat sub nr.
                                posesorul cărții de identitate nr. AB569618,
modificatoare.                                                        271116 din 11.06.2007.
                                  11) Dl. Konstantinos Thanopoulos, cetățean grec,
   (81/73701)                                                          (84/73704)
                                născut la data de 13.11.1967 în Grecia, Athina Attikis,
                                domiciliat în Grecia, Kantza Attikis, Str. Efedron
       Societatea Comercială              Axiomatikon nr. 13, posesorul cărții de identitate nr.
                                T087367.                                Societatea Comercială
      VIRTUAL PAYMENT - S.R.L.
                                  1.2. Societatea va fi administrată și reprezentată în    REGISTRUL INDEPENDENT MONITOR - S.A.
           NOTIFICARE                relațiile cu terții după cum urmeză:
                                  i) Împreună prin semnătura a doi dintre următorii             HOTĂRÂREA NR1/2007
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                administratori, fără distincție:
Tribunalul București notifică, în conformitate cu                                          A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
                                  - Panagiotis I. Marinopoulos
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,                                            ACŢIONARILOR
                                  - Leonidas D. Marinopoulos
republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                         DIN DATA DE 28.04.2007
                                  - Stefanos I. Marinopoulos
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                  - Panagiotis D. Marinopoulos                  Adunarea generală ordinară a acționarilor societății
societății comerciale VIRTUAL PAYMENT SRL, cu
                                  Administratorii mai sus numiți au drept de prima      Registrul Independent MONITOR S.A., cu sediul în
sediul în București, Str. Arhitect Ion Berindei, nr. l, bloc
                                semnătură și vor reprezenta societatea în relațiile cu     București, Str. Valea Cascadelor nr. 26, sector 6,
S22, scara A, etaj 8, ap. 36, sector 2, înregistrată sub
                                terții având puteri depline, fără nici o limitare.
nr. J40/15638/2003, cod unic de înregistrare                                         înmatriculată sub nr. J 40/5745/1997, având codul unic
                                  ii) Împreună prin semnătura a doi dintre
15918814, care a fost înregistrat sub nr. 271113 din                                     de înregistrare 9615735, întrunită la data de
                                administratorii societății, după cum urmează:
11.06.2007.                                                          28.04.2007, ora 9.00, la adresa din Bd. Ferdinand nr. 8,
                                  Prin prima semnătură Dnei. Antonia
  (82/73702)                                                        sector 2,
                                Dimitrakopoulou sau a D-lui Kalfakakos Ioannis
                                împreună cu cea dea doua semnătură a oricăruia           Constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și a
       Societatea Comercială              dintre următorii administratori:                celor prevăzute în Contractul de societate și în Statutul
       MARINOPOULOS COFFEE                  - Konstantinos Valkanas                  societății pentru desfășurarea lucrărilor adunării și
        COMPANY III - S.R.L.                - Ioannis Ninios                      pentru adoptarea hotărârilor,
                                  - Vasiliki Tsaklanou                      Cu unanimitate de voturi,
             DECIZIE                  - Emmanouil Serfiotis                     HOTĂRĂȘTE:
                                  - Konstantinos Thanopoulos
   A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII,                                              1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație
                                  - “Nikolaos Galanopoulos
     DE ASTĂZI 7 IUNIE 2007                                               pe anul 2006
                                  Administratorii mai sus numiți vor putea angaja
                                societatea în tranzacții ce nu vor depăși suma de         2. Aprobarea situațiilor financiare ale societății
  Subscrisa STARBUCKS - MARINOPOULOS
ROMÂNIA B.V., persoană juridică olandeză, cu sediul      300.000 Euro per operațiune. Pentru tranzacții ce       pentru anul 2006 în baza Raportului consiliului de
social în Olanda. Amsterdam 1047HJ, Strada           depășesc suma de 300.000 Euro. societatea va putea       administrație și a Raportului Comisiei de cenzori.
Accraweg nr. 19, înregistrată sub nr. 34259891 din       fi angajată valabil numai prin respectarea prevederilor      3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit
10.11.2006, reprezentată de dl. Nikolaos            punctului i) de mai sus.                    și pierderi pentru anul 2006.
Galanopoulos, în baza Deciziei Directorilor societății       iii) În mod excepțional, Dl. Nikolaos Galanopoulos       4. Aprobarea Raportului Administratorilor și
din data de 16 Mai 2007, în calitate de asociat unic al    va putea angaja societatea singur, prin semnătura sa,     descărcarea de gestiune pe anul 2006.
S.C. MARINOPOULOS COFFEE COMPANY III              numai în ceea ce privește încheierea de contacte de        5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.R.L., numită în continuare “Societatea”,           muncă, modificarea sau încetarea acestora precum și
                                                               societății pe anul 2007.
  Decide prin prezenta:                    documente contabile, inclusiv și fără a se limita la
                                                                 6. Realegerea comisiei de cenzori pentru un nou
  1. Numirea a 11 noi administratori ai societății.      balanțe contabile, cereri sau returnări de taxe.
                                  De asemenea, administratorii numiți la punctele i) și   mandat de 3 ani în următoarea componență:
Stabilirea modului de administrară și reprezentare a
societății                           ii) sunt împuterniciți să semneze, cu respectarea         - Mihai Stan Ilie
  1.1. Începând cu data adoptării prezentei decizii,     prevederilor de mai sus, ordine de plată pentru          - Speriatu Niculina
sunt numiți în funcția de administratori ai societății     tranzacții în conturile societății. deschise la aceeiași      - Bârsan Doina.
pentru un mandat pe o perioada nelimitată:           bancă sau la alte bănci, să încheie contracte de credit       (85/73705)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007                                    13
     Societatea Comercială                societății pentru desfășurarea lucrărilor adunării și      Judiciar, sub nr. HE 184243, la data de 21.09.2006,
 REGISTRUL INDEPENDENT MONITOR - S.A.            pentru adoptarea hotărârilor,                  reprezentată în temeiul deciziei Directorului societății
                                Cu unanimitate de voturi,                  din data de 1 iunie 2007 de către dna. Marin Ana
           HOTĂRÂRE                 HOTĂRĂȘTE:                          Simona, domiciliată în București, Str. Mărgeanului
                                1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație     nr. 32, bloc M11A, scara 2. etaj 2. apt. 36, sector 5,
    A CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
                               pe anul 2005 și descărcarea de gestiune a            posesoarea cărții de identitate seria RX nr. 235479,
      DIN DATA DE 23.04.2007
                               administratorilor.                       emisă de autoritățile din România la data de
  Consiliul de Administrație al societății Registrul     2. Aprobarea situațiilor financiare ale societății      06.11.2003, cod numeric personal 2790707400101, în
Independent Monitor S.A. cu sediul în București, Valea    pentru anul 2005 în baza Raportului consiliului de       calitate de Asociat unic al S.C. DONOVAN
Cascadelor, nr. 26, sector 6, înmatriculată sub nr.     administrație și a Raportului Comisiei de cenzori.
                                                               INVESTMENTS S.R.L.. denumită în continuare
J40/5745/1997 având cod unic de înregistrare          3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în
9615735, întrunit la data de 23.04.2007, ora 9,00 la                                     “Societatea”,
                               anul 2005 în valoare de 17.391 lei pentru acoperirea
sediul societății fiind prezenți 3 membrii din 5.                                        a decis următoarele:
                               pierderii contabile din rezultatul reportat.
  Constatandu-se îndeplinite condițiile legale și cele                                     1. Revocarea administratorilor societății
                                4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe
prevăzute în contractul și statutul societății pt.      anul 2006.                             2.1. De la data adoptării prezentei hotărâri, Dl.
desfășurarea lucrărilor Consiliului pt. adoptarea        5. Alegerea Consiliului de administrație pentru       BAKRANIA RASIK RANCHODBHAI, cetățean britanic,
hotărârilor,                         perioada 2006 - 2010, în următoarea componență:         născut la data de 17.02.1952 în India, Pajod, domiciliat
  Cu unanimitate de voturi,                  - BULAI VALERICA                       în Regatul Unit al Marii Britanii. EN48EG East Barnet
  HOTĂRĂȘTE:                          - ȘERBAN AURELIAN                      Herts, str. Albermarle nr. 28, posesor al pașaportului nr.
  D-nul Șerban Aurelian membru al Consiliului de        - MIRESCU VALENTIN GABRIEL                  500188458, emis de autoritățile din Regatul Unit al
Administrație având funcția de vicepreședinte va avea      - ANTONESCU DANIEL DIONISIE                 Marii Britanii la data de 20.06.1996, și Dl. MENELAOU
drept de semnătură la Banca Romanească - Suc.          - CIUREA ILCUȘ SILVIU.                    PARRIS, cetățean britanic, născut la data de
Calea Moșilor, nr. 207, București și Alpha Bank - Suc.     6. Se împuternicește Doamna Gardin Viorica          07.10.1966 în Londra, Regatul Unit al Marii Britanii,
Bul. Unirii, nr. 62, București, pentru administrarea     legitimată cu C.I. seria RX nr. 234908 eliberată de       domiciliat în Regatul Unit al Marii Britanii, Rush Green
contului.                          Secția 21 Poliție la data de 04.11.2003, domiciliată în     Hall, SG 137SD Rush Green Herts, posesor al
  Având în vedere cererile de retragere a domnilor     București, Str. Valea Cerbului nr. 2, bl. N 12, sc. 5,     pașaportului numărul 302240445, emis de autoritățile
Varfalvi Ștefan și Mirescu Valentin din Consiliul de     ap. 75, sector 6, C.N.P. - 2561009400797, să          din Regatul Unit al Marii Britanii, la data de 05.02.2003,
Administrație, se va proceda la înregistrarea        îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea      sunt revocați din funcția de administratori ai societății.
actualizată a componentei Consiliului de Administrație,   înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei     2. Numirea unui nou administrator al societății
respectiv:                          hotărâri.                              2.1. Se aprobă numirea în funcția de administrator al
  Domnul Ciurea-Ilcus Silviu Daniel - președinte         (88/73708)                         societății a doamnei MARIN ANA SIMONA, domiciliată
  Domnul Serban Aurelian - vicepreședinte
                                                               în București, Str. Mărgeanului nr. 32, bloc M11A,
  Domnul Antonescu Dionisie Daniel - membru
                                      Societatea Comercială              scara 2, etaj 2, apt. 36, sector 5, posesoarea cărții de
  (86/73706)
                                      REVA ROMANIA - S.R.L.               identitate seria RX nr. 235479, emisă de autoritățile din
                                                               România la data de 06.11.2003, cod numeric personal
     Societatea Comercială                     HOTĂRÂREA NR. 3/06.06.2007              2790707400101, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu
 REGISTRUL INDEPENDENT MONITOR - S.A.                                            puteri depline de administrare și reprezentare.
                                 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR                3. Acordarea unei împuterniciri
           HOTĂRÂRE                   SOCIETĂŢII REVA ROMÂNIA S.R.L.                În scopul aducerii la îndeplinire a prezentei decizii,
                                 POP DANIEL, domiciliat în București,str.Popa        Societatea civilă de avocați „Toma & Tsignopoulou”, cu
   A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A            Soare nr. 9,sector 3,identificat cu CI seria RT nr.       sediul în București, Splaiul Independenței nr. 52,
    S.C. REGISTRUL MONITOR S.A.             110080 emisă de secția 8 de poliție la 28.07.2000, CNP     sector 5, prin oricare din avocații săi colaboratori, este
      DIN DATA DE 14.07.2006              1680617423019, și DAN CRISTIAN CONSTANTIN            împuternicită să reprezinte societatea în fața Oficiului
  În baza procesului-verbal încheiat în 14.07.2006,    domiciliat în sat.Mogoșoaia(Com.Mogoșoaia)           Registrului Comerțului București și a judecătorului
Consiliul de Administrație hotărăște:            jud.ilfov,int.Castelului nr. 5,identificat cu CI seria IF nr.  delegat, în scopul semnării tuturor documentelor și
  1. începând cu data prezentei se numește în funcția    146821,emisă de SPCLEP Buftea la 15.05.2007,          efectuării tuturor formalităților necesare pentru
de președinte al CA domnul Ciurea-Ilcuș Silviu Daniel    CNP1700426414511, în calitate de asociați am
                                                               înregistrarea prezentei decizii și a actului constitutiv
iar în funcția de vicepreședinte domnul Șerban        hotărât:
                                                               actualizat.
Aurelian.                            1.Se închide punctul de lucru din București,
                                                                 (91/73711)
  2. Ca urmare, Consiliul de Administrație va avea     str.Colței nr. 42,parter,sector 3.
următoarea componență:                      2.Se declară punct de lucru în com. Mogoșoaia,
  Președinte - domnul Ciurea-llcuș Silviu Daniel      Intr.Castelului nr. 5,etaj 1, jud.ilfov.
                                                                     Societatea Comercială
  Vicepreședinte - domnul Șerban Aurelian            Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                                                   DONOVAN INVESTMENTS - S.R.L.
  Membru - domnul Valentin Mirescu             neschimbate.
  Membru - domnul Daniel Antonescu                (89/73709)
                                                                          NOTIFICARE
  3. Prezenta hotărâre va fi trimisă spre înregistrare la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
București.                                 Societatea Comercială              Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  Consiliul de Adminstrație,                       REVA ROMANIA - S.R.L.               prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  Președinte - domnul Ciurea-Ilcuș Silviu Daniel                                      republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Vicepreședinte - domnul Șerban Aurelian                     NOTIFICARE                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  Membru - domnul Valentin Mirescu               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         societății comerciale DONOVAN INVESTMENTS SRL,
  Membru - domnul Daniel Antonescu             Tribunalul București notifică, în conformitate cu        cu sediul în București, Spl. Independenței, nr. 52, ap.
  (87/73707)                        prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      birou 21, sector 5, înregistrată sub nr. J40/16725/2006,
                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,    cod unic de înregistrare 19117673, care a fost
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     înregistrat sub nr. 271126 din 11.06.2007.
     Societatea Comercială                societății comerciale REVA ROMÂNIA SRL, cu sediul          (92/73712)
 REGISTRUL INDEPENDENT MONITOR - S.A.            în București, Calea VICTORIEI, nr. 224, bloc D5, scara
                               1, etaj 10, ap. 38, sector 1, înregistrată sub nr.
           HOTĂRÂRE                J40/323/2003, cod unic de înregistrare 15127801, care             Societatea Comercială
   A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A             a fost înregistrat sub nr. 271123 din 11.06.2007.                ILINVAS - S.R.L.
       ACŢIONARILOR                    (90/73710)
         26.04.2006                                                        DECIZIA NR. 1/11.06.2007
  Adunarea generală ordinară a acționarilor societății         Societatea Comercială                   A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII
Registrul Independent MONITOR S.A., cu sediul în           DONOVAN INVESTMENTS - S.R.L.                      ILINVAS S.R.L.
București, Str. Valea Cascadelor nr. 26, sector 6
înmatriculată sub nr. J 40/5745/1997, având codul unic                                      OIȚA CRISTIAN NICOLAE, domiciliat în București,
                                           DECIZIE
de înregistrare 9615735, întrunită la data de                                        ale. Reșița D, nr. 10, bl.A6, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 4,
26.04.2006, ora 14.00, la adresa din Șos. Orhideelor,       A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII,             identificat cu CI seria RT nr. 353014 emisă de secția 16
nr. 27 - 29, sector 1, la a doua convocare, fiind            DE ASTĂZI 7 IUNIE 2007                poliție la 27.08.2004, CNP 1860819450091, în calitate
reprezentați 14 acționari care dețin în total un număr de    Subscrisa CHILTO HOLDINGS LIMITED, persoană         de asociat unic, a decis:
10.500 acțiuni, reprezentând 70% din capitalul social    juridică cipriotă, cu sediul social în Cipru. Nicosia 1060,    l.Se   declară    punct   de   lucru   în:
total al societății,                     Strada Boumpoulinas nr. 11, etaj 1, înregistrată la       București,șos.Berceni nr. 35-37,Piața Berceni-
  Constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și a    Ministerul Industriei, Comerțului si Turismului         Oltenița, spațiu commercial 44 mp, sector 4.
celor prevăzute în Contractul de societate și în Statutul  Departmentul Registrul Societăților și Lichidatorului        (93/73713)
  14                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007
       Societatea Comercială               SCEP S4 biroul 2, CNP 1850616340035, asociați la         Art. 1. Se înființează un punct de lucru al S.C. FULL
    KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE               SC IVAMIS COM FRUCT SRL, au hotărât: înființarea        INTERNATIONAL SRL, la adresa din București, Str.
      ÎN COMANDITĂ - S.C.C.               unui punct de lucru cu sediul în: București, Calea Vitan    Moinești nr. 4, sectorul 6.
                                nr. 235, bloc 1, scara 1, parter, sector 3.            Art. 2. Restul prevederilor din ACTUL constitutiv
             DECIZIE                  (96/73716)                         rămân aceleași.
                                                                 (99/73719)
  A ADMINISTRATORULUI SC KAUFLAND
 ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ CU                   Societatea Comercială
SEDIUL ÎN BUCURE TI, ȘOS. COLENTINA NR.                                                  Societatea Comercială
                                FU LEE GENERAL ROMCOM IMPOREX - S.R.L.
 6, SECTOR 2, ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL                                                MERIDIAN CONFECTIONS - S.R.L.
REGISTRULUI COMERŢULUI BUCURE TI CU                  HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 11.06.2007
NR. J/40/17052/2003, COD DE ÎNREGISTRARE                                                 HOTĂRÂREA NR. 05/11.06.2007
      FISCALĂ RO15991149                   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                                                A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C.
   Astăzi, 07 iunie 2007, Gunter Werner Grieb          Subsemnații LI XUELIANG, cetățean chinez,
                                                                   MERIDIAN CONFECTIONS S.R.L.,
(“Administratorul”), cetățean german, cu reședința în     domiciliat în China, provincia Fujian, posesor al
                                                                J 40/21246/2005; CUI: 18225618; BUCUREȘTI,
București, str. Alexandru Xenopol, nr. 4, etaj 1, ap. 5,    pașaportului seria PCHN nr. G09911536 eliberat de
                                                                 STR. CUȚITUL DE ARGINT NR. 3, SUBSOL,
sector 1, identificat prin pașaport nr. 7158050684,      autoritățile chineze la 29.04.2005, și FU YONGSHAN,
                                                                     CAMERA 1, SECTOR 4
eliberat de autoritățile germane la data de 24.07.2002,    cetățean chinez domiciliat ,în China provincia Fujian,
în calitate de administrator al Societății Comerciale     posesor al pașaportului seria PCHN nr. G 07084217,          Subsemnații ZHANG SHUQIN cetățean chinez,
Kaufland România Societate în Comandită            eliberat de autoritățile chineze la data de 14.04.2003,     legitimată cu pașap. G nr. 04708615/ aut chineze la
(“Societatea”),                        în calitate de asociați în cadrul S.C.FU LEE GENERAL      22.07.2002 domiciliată în China Fujian, HONG HUI
  în conformitate cu prevederile art. 17, pct. 1c) din                                    cetățean chinez, legitimat cu pașap. G nr. 00225715/
                                ROMCOM IMPOREX SRL, am hotărât următoarele: -
actul constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”) și cu                                  aut chineze la 22.09.2000 domiciliat în China Fujian și
                                deschiderea unui punct de lucru în Complexul
prevederile Art. 114 alin. (1) din Legea societăților                                     YE YING cetățean chinez, legitimat cu pașap nr. P
                                Comercial Dragonul Roșu 6 (8), situat în Județul Ilfov,
comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările                                    150856948/ aut chineze la data 15.08.2002 domiciliat
                                Comuna Dobroești, Dragonul Roșu nr. l-10, standul nr.
ulterioare, a hotărât următoarele:                                               în China Fujian în calitate de asociați ai societății de
                                98B, având ca obiect de activitate codul CAEN 5141 -
  Art. 1: Înființarea unui punct de lucru în Brașov, str.                                  mai sus am hotărât următoarele:
                                comerț cu ridicata al produselor textile. Celelalte
Calea Feldioarei, nr. 18, jud. Brașov.                                              ART UNIC: Deschiderea unui BIROU la următoarea
                                prevederi din Actul Constitutiv rămân neschimbate.
                                                                adresa: BUCUREȘTI, ȘOS. MIHAI BRAVU nr. 540-
  Art. 2: La sediul punctului de lucru situat în Brașov,   Redactat în trei exemplare.                   562, SECTOR 3, BIROU.
str. Calea Feldioarei, nr. 18, jud. Brașov se vor         (97/73717)                           Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
desfășura următoarele activități:
                                                                aceleași.
  - 6312 - Depozitări;
                                                                 Tehnoredactat de parte în patru exemplare azi,
  - 6311-Manipulări;                          Societatea Comercială
                                                                11.06.2007.
  Art 4 Gabriel Vâsîi, cetățean român, născut la data       COMDUMI SERV PROD IMPEX - S.R.L.
                                                                  (100/73720)
de 6 iulie 1977, domiciliat în Bușteni, str. Făgetului
nr. 21, Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 573788,         HOTĂRÂREA NR. 2/11.06.2007
eliberată de SPCLEP Bușteni la data de 18 octombrie                                            Societatea Comercială
2005 și/sau orice alt avocat din cadrul Țuca Zbârcea &           A ADUNĂRII ASOCIAȚILOR
                                                                    YOUNG HUA STAR 2006 - S.R.L.
Asociații, sunt împuterniciți cu putere și autoritate       Subsemnații BUNEA GHEORGHE, posesor al B.I.
deplină să reprezinte Societatea pentru îndeplinirea      seria RT nr. 475227, CNP 1600918400359, domiciliat        S.C. YONG HUA STAR 2006 SRL., CU SEDIUL
oricăror și/sau tuturor formalităților necesare,        în București, str. Intrarea Graiului nr. 6, sector 4 și       ÎN BUCUREȘTI, STR. LT. SECHELARIE
depunerea și ridicarea oricăror documente în fața         BUNEA MARIUS CIPRIAN, posesor al B.I. seria RD          VISARION, NR. 33, NR. DE ORDINE ÎN
Registrului Comerțului precum și în fața oricărei alte     nr. 279449, CNP 1880827440056, domiciliat în            REGISTRUL COMERTULUI: J40 / 4425
autorități și instituții publice                București, str. Intrarea Graiului nr. 6, sector 4, asociați       /16.03.2006, CUI: 18487031
  sau persoane juridice sau fizice în vederea        ai S.C. COMDUMI SERV PROD IMPEX S.R.L.,
depuneriii și/sau înregistrării prezentei decizii adoptate   înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.              HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 07.06.2007
de către Administatorul Societății.              J40/13704/15.03.1993, Cod Unic de înregistrare RO         A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Prezenta Decizie a fost semnată astăzi, 07 iunie      4396707,
2007, în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.                                      YUAN    YONG,    cetățean   chinez,    sex
                                 Declarăm pe propria răspundere că am hotărât să
   (94/73714)                                                        masculin,născut la data de 21.08.1983, în provincia
                                închidem definitiv punctele de lucru din EFORIE
                                                                HUNAN, R.P.Chineză, cu domiciliul în provincia
                                NORD, str. Panselelor nr. 10 și COSTINEȘTI, ZONA
                                                                HUNAN, R.P.Chineză, posesor al pașaportului seria P
                                NORD.
        Societatea Comercială                                              CHN nr. G13657544, eliberat de autoritățile chineze la
                                 Închiderea definitivă se va face începând cu data de
        COSTY TEL - S.R.L.                                               data de 28.12.2005, și
                                11.06.2007.                             LIAO YUNHUA, cetățean chinez, sex masculin,
                                  (98/73718)                         născut la 07.02.1977 în CHINA, provincia HUNAN,
            HOTĂRÂRE
                                                                domiciliat în China, provincia HUNAN, posesor al
        A ASOCIATULUI UNIC                                               pașaportului seria P CHN nr. G 13657543, eliberat de
                                      Societatea Comercială
  Subscrisa SC COSTY TEL SRL cu sediul în                                          autoritățile chineze la data de 28.12.2005, în calitate de
                                     FULL INTERNATIONAL - S.R.L
București, Str. Calea Călărașilor nr. 172, Bloc 57,                                      asociați în firma S.C. YONG HUA STAR 2006 SRL., în
Scara 1, Etaj 6 ap. 24 sector 3, Cod fiscal 20410684,                                     baza Hotărârii Adunării generale a asociaților din data
                                     HOTĂRÂREA NR. 1/ 01.06.2007
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.                                          de 07.06.2007, am hotărât:
J40/159/2007, având asociat unic pe D-nul NEAMU          A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                - YUAN YONG se retrage din societate, cesionând
CONSTANTIN având domiciliul în București, Bld             S.C. FULL INTERNATIONAL SRL               toate părțile sociale pe care le deține în societate în
Basarabia nr. 200 bl B, Sc.C, et. l, ap. 85, sector 2,                                     număr de 17521, în valoare totală de 175210 RON (
                                   Adunarea Generală a Asociațiilor a S.C. FULL
acesta hotărăște să aibă ca punct de lucru secundar                                      50000 EURO), reprezentând 50% din capitalul social,
                                INTERNATIONAL SRL cu sediul în București, Str.
spațiu situat în Halele Obor, Alea Câmpul Moșilor nr. 5.                                    în favoarea D-lui LIAO YUNHUA, și declară că a primit
                                Aleea Crăiești, nr. 2, bl. A47, sc. B, et. 4, ap. 28,
Sector 2, București, Conform Contract de închiriere nr.                                    contravaloarea lor, neavând nicio altă pretenție.
                                sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului București,
18/01.06.2007.                                                           - LIAO YUNHUA sunt de acord să primesc de la
                                având 340/ 10792/ 2007 și cod de înregistrare          YUAN YONG 17521 părți sociale, în valoare totală de
  (95/73715)
                                21862211, alcătuită din:                    175210 RON ( 50000 EURO), reprezentând 50% din
                                  DL SILVA CORNELIU CRISTIAN, cetățean român,         capitalul social, devenind astfel asociatul unic al
       Societatea Comercială              născut la data de 11.11.1975 în București, domiciliat în    societății.
      IVAMIS COM FRUCT - S.R.L.              București, Str. Aleea Crăiești, nr. 2, bl. A47, sc. B, et. 4,    Totodată se revocă din funcția de administrator al
                                ap. 28, sector 6, identificat cu CI seria DP nr. 036399,    societății YUAN YONG și se menține în funcția de
      HOTĂRÂREA NR. I/08.06.2007             eliberată de Secția 22 Poliție la data de 16.02.2000,      administrator, asociatul unic LIAO YUNHUA.
                                având CNP 1751111463024, în calitate de asociat           Redactat de părți în 3 exemplare azi, 07.06.2007.
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               Și                                (101/73721)
  Asociații:-NAE MARIANA, domiciliată în București,       Dna. FULGER ADRIANA, cetățean român, născută
str.Soldanului nr. ll, bloc 168, scara 1, etaj 3, apart. 14,  la data de 19.07.1981, în București, domiciliată în
sector 4, posesor al C.I. Seria RX nr. 103070, eliberată    București, Str. Aleea Dealu Macinului nr. 6, bl. D39,            Societatea Comercială
la data de 24.02.1999, de Secția 15 Poliție-București,     sc. B, et. 5, ap. 25, sector 6, identificată cu CI seria RD       YOUNG HUA STAR 2006 - S.R.L.
CNP 2671118441538, și IVANA FLORIN-ADRIAN,           nr. 463851, eliberată de Secția 22 Poliție la data de
domiciliat în București, str.Soldanului nr. l, bloc 168,    20.02.2006, având CNP 2810719420044, în calitate de                 NOTIFICARE
scara 1, etaj 3, apart.14, sector 4, posesor al C.I. Seria   asociat,                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
RT nr. 462082, eliberată la data de 29.01.2007, de         HOTĂRĂȘTE:                         Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007                                     15
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     J40/147/14.01.2002, CUI: 14383003, reprezentată           5. SC GP PHARMA SRL transferă către DIONISIE
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    legal prin administrator Gheorghe Pușcașu,           LUCIAN TUDOSE, cetățean român, născut în Dorohoi,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al      În calitate de asociați, reprezentând 100% din       România, la data de 03.10.1967, domiciliat în Str.
societății comerciale YONG HUA STAR 2006 SRL, cu        capitalul social al Societății, Si               Baltită nr. 10, Bl. B33, Sc. 1, et. 3, Apt. 10, Sector 4,
sediul în București, Str. Lt.Sachelarie Visarion, nr. 33,     3. CEZAR PUȘCAȘU - cetățean român, domiciliat        București, România, identificat cu CI seria RD nr.
sector 2, înregistrată sub nr. J40/4425/2006, cod unic     în București, Calea Călărașilor nr. 307, bloc. 68, sc. 3,    263377, eliberată de S.E.P. la data de 28.08.2002,
de înregistrare 18487031, care a fost înregistrat sub nr.   et. 2, apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD, nr.   CNP 1671003073548 un număr de 855 (opt sute
271202 din 11.06.2007.                     006389, eliberat de Secția de Poliție 19, București, la     cincizeci și cinci) de părți sociale pentru prețul global de
  (102/73722)                        data de 28.08.1997, CNP: 1800813410052;             1 (un) RON pentru toate părțile sociale;
                                  4. RODICA PUȘCAȘU - cetățean român, domiciliat         6. SC GP PHARMA SRL transferă către DIDIER
                                în București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3,     RAYMOND JOSEPH LEPOUTRE, cetățean belgian,
        Societatea Comercială              et. 2, apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RR, nr.   născut în Kortrijck, Belgia, la data de 05.07.1968,
         REMEDIA - S.R.L.               450917, eliberat de Poliția București, la data de        domiciliat în Erou Iancu Nicolae 11-17, villa 26C,
                                10.05.2007, CNP: 2580310400348;                 Pipera Voluntari, Ilfov, România, identificat cu pașaport
            HOTĂRÂRE                  5. KLAAS AGE POSTEMA, cetățean olandez,           numărul EE848361 eliberat la data de 16.07.2004 de
                                născut în Groningen, Olanda, la data de 21.06.1956,       Ambasada Belgiei la București un număr de 855 (opt
          DIN 7 IUNIE 2007
                                cu reședința Str. Washington nr. 40-42, Bl. D, Apt. 3,     sute cincizeci și cinci) de părți sociale pentru prețul
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             Sector 1, București, România, identificat cu pașaport      global de 1 (un) RON pentru toate părțile sociale.
   Astăzi,7 Iunie 2007, la sediul societății, s-a întrunit  seria NH nr. 8334460, eliberat de Ambasada Olandei la        În urma cesiunii, SC GP PHARMA SRL, persoană
Adunarea Generală a Asociaților SC REMEDIA SRL,        data de 10.03.2005;                       juridică română, cu sediul social în str. Păpușoiului
persoană juridică română, cu sediul social în str.         6. DIONISIE LUCIAN TUDOSE, cetățean român,         nr. 2, sector 5, București, înregistrată la Registrul
Păpușoiului nr. 2, sector 5, București, înregistrată la    născut în Dorohoi, România, la data de 03.10.1967,       Comerțului sub nr. J40/147/14.01.2002, CUI:
Registrul Comerțului sub nr. J40/4880/17.06.1991,       domiciliat în Str. Baltită nr. 10, Bl. B33, Sc. 1, et. 3,    14383003 pierde calitatea de asociat, noua structura a
CUI: 354032, la care au participat asociații:         Apt. 10, Sector 4, București, România, identificat cu CI    capitalului social al SC REMEDIA SRL fiind
                                seria RD nr. 263377, eliberată de S.E.P. la data de       următoarea:
  1. GHEORGHE PUȘCAȘU - cetățean român,
                                28.08.2002, CNP 1671003073548;                   - GHEORGHE PUȘCAȘU va deține un număr de
născut în Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în
                                  7. DIDIER RAYMOND JOSEPH LEPOUTRE,             1520 (una mie cinci sute douăzeci) părți sociale, cu o
București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,
                                cetățean belgian, născut în Kortrijck, Belgia, la data de    valoare totală de 76.000 (șaptezeci și șase de mii)
apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,
                                05.07.1968, domiciliat în Erou Iancu Nicolae 11-17,       RON, reprezentând 20 (douăzeci) % din capitalul
eliberat de Secția de Poliție 19, București, la data de
                                villa 26C, Pipera Voluntari, Ilfov, România, identificat cu   social;
29.04.2005, CNP: 1571210400291;
                                pașaport numărul EE848361 eliberat la data de            - RODICA PUȘCAȘU va deține un număr de 1520
  2. SC GP PHARMA SRL, persoană juridică română,
                                16.07.2004 de Ambasada Belgiei la București,          (una mie cinci sute douăzeci) părți sociale, cu o valoare
cu sediul social în str. Păpușoiului nr. 2, sector 5,
                                  în calitate de cumpărători ai părților sociale ale SC    totală de 76.000 (șaptezeci și șase de mii) RON,
București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
                                REMEDIA SRL.                          reprezentând 20 (douăzeci) % din capitalul social;
J40/147/14.01.2002, CUI: 14383003, reprezentată
                                  Asociații, reprezentând 100% din capitalul social al-      - CEZAR PUȘCAȘU va deține un număr de 380 (trei
legal prin administrator Gheorghe Pușcașu.
                                Societății, au renunțat în unanimitate la formalitatea     sute optzeci) de părți sociale, cu o valoare de 19.000
  Asociații, reprezentând 100% din capitalul social al
                                oricărei proceduri prelabile și constatând că cerințele     (nouăsprezece mii) RON, reprezentând 5 (cinci) % din
Societății, au renunțat în unanimitate la formalitatea
                                legale și statutare cerute pentru întrunirea Adunării      capitalul social;
oricărei proceduri prelabile și constatând că cerințele
                                Generale a Asociaților sunt îndeplinite, au hotărât după      - KLAAS AGE POSTEMA va deține un număr de un
legale și statutare cerute pentru întrunirea Adunării
                                cum urmează:                          număr de 2.470 (două mii patru sute șaptezeci) de părți
Generale a Asociaților sunt îndeplinite, au hotărât după
                                  I. Cesiunea părților sociale în număr de 7.220 (șapte    sociale, cu o valoare totală de 123.500 (una sută
cum urmează:
                                mii șapte sute douăzeci) deținute de SC GP PHARMA        douăzeci și trei de mii cinci sute) RON, reprezentând
  1. Schimbarea valorii nominale și a numărului de
                                SRL, persoană juridică română, cu sediul social în str.     32,5 (treizeci și doi virgulă cinci) % din capitalul social;
părți sociale care formează capitalul social al societății
                                Păpușoiului nr. 2, sector 5, București, înregistrată la       - DIONISIE LUCIAN TUDOSE va deține un număr
astfel:
                                Registrul Comerțului sub nr. J40/147/14.01.2002, CUI:      de 855 (opt sute cincizeci și cinci) de părți sociale cu o
  Capitalul social al SC REMEDIA SRL, persoană
                                14383003 în cadrul SC REMEDIA SRL, persoană           valoare de 42.750 (patruzeci și doi de mii șapte sute
juridică română, cu sediul social în str. Păpușoiului
                                juridică română, cu sediul social în str. Păpușoiului      cincizeci) RON, reprezentând 11,25 (unsprezece
nr. 2, sector 5, București, înregistrată la Registrul
                                nr. 2, sector 5, București, înregistrată la Registrul      virgulă douăzeci și cinci) % din capitalul social;
Comerțului sub nr. J40/4880/17.06.1991, CUI: 354032
                                Comerțului sub nr. J40/4880/17.06.1991, CUI: 354032,        - DIDIER RAYMOND JOSEPH LEPOUTRE va
este de 380.000 (trei sute optzeci de mii) RON, împărțit
                                după cum urmează:                        deține un număr de 855 (opt sute cincizeci și cinci) de
într-un număr de 7.600 (șapte mii șase sute) de părți
                                  1. SC GP PHARMA SRL transfera către             părți sociale cu o valoare de 42.750 (patruzeci și doi de
sociale, fiecare în valoare de 50 (cincizeci) RON.
                                GHEORGHE PUȘCAȘU, cetățean român, născut în           mii șapte sute cincizeci) RON, reprezentând 11,25
  2. Prin hotărârea asociaților, actul constitutiv al
                                Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în București,      (unsprezece virgulă douăzeci și cinci) % din capitalul
Societății devine caduc. Asociații vor proceda la
                                Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,        social.
întocmirea noului act constitutiv al societății,
                                apt. 77,.sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,     II. Schimbarea structurii administratorilor:
corespunzător prezentei hotărâri și în conformitate cu
                                eliberat de Secția de Poliție 19, București, la data de       1. Numirea în funcția de administratori ai societății,
prevederile legale.
                                29.04.2005, CNP: 1571210400291 un număr de 1140         pe o durată de 4 (patru) ani, a următorilor:
  3. Gheorghe Pușcașu este împuternicit să
                                (unamie una sută patruzeci) de părți sociale pentru         KLAAS AGE POSTEMA, cetățean olandez, născut
efectueze formalitățile de înregistrare a prezentei
                                prețul global de 1 (un) RON pentru toate părțile sociale;    în Groningen, Olanda, la data de 21.06.1956. cu
Hotărîri a Adunării Generale a Asociaților la Oficiul
                                  2. SC GP PHARMA SRL transferă către RODICA         reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,
Registrului Comerțului.
                                PUȘCAȘU, cetățean român, născută în București, la        ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,
   (103/73723)                        data de 10.03.1958, domiciliat în București, Calea       eliberat de Ambasada Olandeză din București, la data
                                Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2, apt. 77, sector 3,  de 10.03.2005;
                                identificat cu CI, seria RR, nr. 450917, eliberat de        DIONISIE LUCIAN TUDOSE, cetățean român,
        Societatea Comercială
                                Poliția București, la data de 10.05.2007, CNP:         născut în Dorohoi România, la data de 03,10,1967,
         REMEDIA - S.R.L.
                                2580310400348 un număr de 1520 (una mie cinci sute       domiciliat în București, str. Baltită nr. 10, bl. B33, sc. 1,
            HOTĂRÂRE                douăzeci) de părți sociale pentru prețul global de 1 (un)    et. 3, ap. 10, sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr.
                                RON pentru toate părțile sociale;                263377, eliberat de S.E.P., la data de 28.08.2002,
          DIN 7 IUNIE 2007                3. SC GP PHARMA SRL transferă către CEZAR          CNP: 1671003073548.
                                PUȘCAȘU, cetățean român, născut în București, la          2. Limitarea pe o durata de 4 (patru) ani a
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             data de 13.08.1980, domiciliat în București, Calea       mandatului administratorului GHEORGHE PUȘCAȘU,
   Astăzi,7 Iunie 2007, la sediul societății, s-a întrunit  Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2, apt. 77, sector 3,  cetățean român, născut în Brăila, la data 10.12.1957,
Adunarea Generală a Asociaților SC REMEDIA SRL,        identificat cu CI, seria RD, nr. 006389, eliberat de      domiciliat în București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68,
persoană juridică română, cu sediul social în str.       Secția de Poliție 19, București, la data de 28.08.1997,     sc. 3, et. 2, apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX,
Păpușoiului nr. 2, sector 5, București, înregistrată la    CNP: 1800813410052 un număr de 380 (trei sute          nr. 299726, eliberat de Secția de Poliție 19, București,
Registrul Comerțului sub nr. J40/4880/17.06.1991,       optzeci) de părți sociale pentru prețul global de 1 (un)    la data de 29.04.2005, CNP: 1571210400291,
CUI: 354032, la care au participat asociații:         RON pentru toate părțile sociale;                începând cu data înregistrării prezentei hotărâri.
  1. GHEORGHE PUȘCAȘU - cetățean român,             4. SC GP PHARMA SRL transferă către KLAAS            3. Administratorii își vor desfășura activitatea în
născut în Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în      AGE POSTEMA, cetățean olandez, născut în            cadrul Consiliului de Administrație ale cărui atribuții vor
București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,  Groningen, Olanda, la data de 21.06.1956, cu          fi stabilite prin actul constitutiv și prin hotărâre a
apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,  reședința Str. Washington nr. 40-42, Bl. D, Apt. 3,       Adunării Generale a Asociaților.
eliberat de Secția de Poliție 19, București, la data de    Sector 1, București, România, identificat cu pașaport        III. Prin hotărârea asociaților, actul constitutiv al
29.04.2005, CNP: 1571210400291;                seria NH nr. 8334460, eliberat de Ambasada Olandei la      Societății devine caduc. Asociații vor proceda la
  2. SC GP PHARMA SRL, persoană juridică română,       data de 10.03.2005 un număr de un număr de 2.470        întocmirea noului act constitutiv al societății,
cu sediul social în str. Păpușoiului nr. 2, sector 5,     (două mii patru sute șaptezeci) de părți sociale pentru     corespunzător prezentei hotărâri și în conformitate cu
București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.    prețul global de 1 (un) RON pentru toate părțile sociale;    prevederile legale.
  16                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3355/20.XI.2007
  IV. Gheorghe Pușcașu este împuternicit să           Și                            eliberat de Ambasada Olandeză din București, la data
efectueze formalitățile de înregistrare a prezentei        4. SC REMEDIA SRL persoană juridică română, cu      de 10.03.2005;
Hotărîri a Adunării Generale a Asociaților la Oficiul     sediul social în București, str. Păpușoiului nr. 2,       ii. DIONISIE LUCIAN TUDOSE, cetățean român,
Registrului Comerțului.                    sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.    născut în Dorohoi, România, la data de 03.10.1967,
  (104/73724)                        J40/4880/17.06.1991, CUI: 354032, reprezentată prin     domiciliat în București, str. Băltită nr. 10, bl. B33, sc. 1,
                               administrator Gheorghe Pușcașu;               et. 3, ap. 10, sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr.
                                 5. SC REMEDIA R&D SRL, persoană juridică
        Societatea Comercială                                            263377, eliberat de S.E.P., la data de 28.08.2002,
                               română, cu sediul social în București, str. Păpușoiului
         REMEDIA - S.R.L.                                             CNP: 1671003073548.
                               nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub
                               nr. J40/18449/02.11.2005, CUI 18095364,             b. Limitarea la 4 (patru) ani, începând cu data
           NOTIFICARE                reprezentata prin administrator Gheorghe Pușcașu,      înregistrării prezentei, a mandatului administratorului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          în calitate de cumpărători ai părților sociale ale SC  GHEORGHE PUȘCAȘU, cetățean român, născut în
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       PHARMA MANAQEMENT SRL.                    Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în București,
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,       Asociații, reprezentând 100% din capitalul social al   Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2, apt. 77,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   Societății, au renunțat în unanimitate la formalitatea    sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726, eliberat
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    oricărei proceduri prelabile și constatând că cerințele   de Secția de Poliție 19, București, la data de
societății comerciale REMEDIA SRL, cu sediul în        legale și statutare cerute pentru întrunirea Adunării    29.04.2005, CNP: 1571210400291
București, Str. PĂPUȘOIULUI, nr. 2, sector 5,         Generale a Asociaților sunt îndeplinite, au hotărât după     c. Noua structură a administratorilor a SC PHARMA
înregistrată sub nr. J40/4880/1991, cod unic de        cum urmează:                         MANAGEMENT SRL este:
înregistrare 354032, care a fost înregistrat sub nr.       I. Cesiunea părților sociale deținute de asociați în
271236 din 11.06.2007.                                                     i. Gheorghe Pușcașu, cetățean român, născut în
                               cadrul Societății, după cum urmează:
  (105/73725)                                                      localitatea Brăila, la data de 10.12.1957, domiciliat în
                                 1. Gheorghe Pușcașu transferă:
                                                              București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,
                                 a) Un număr 1 (una) parte socială către SC
                               REMEDIA SRL, având datele de identificare mai sus      apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,
      Societatea Comercială                                             eliberat de Secția de Poliție 19, București, la data de
                               menționate;
    PHARMA MANAGEMENT - S.R.L.                                             29.04.2005, CNP: 1571210400291;
                                 b) Un număr de 1 (una) parte socială către SC
                               REMEDIA R&D SRL, având datele de identificare mai        ii. Klaas Age Postema, cetățean olandez, născut la
  HOTĂRÂREA NR. 1/19 FEBRUARIE 2007
                               sus menționate;                       data de 21.06.1956 în localitatea Groningen, Olanda,
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               2. Cezar Pușcașu transferă număr de 9 (nouă) părți    cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,
   Astăzi, 19 Februarie 2007, la sediul societății, s-a   sociale către SC REMEDIA SRL, având datele de        ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,
întrunit Adunarea Generală a Asociaților SC PHARMA      identificare mai sus menționate;               eliberat de Ambasada Olandeză din România la data
MANAGEMENT SRL, persoană juridică română, cu           3. Rodica Pușcașu transferă un număr de 9 (nouă)     de 10.03.2005;
sediul social în str. Păpușoiului nr. 2, sector 5,      părți sociale către SC REMEDIA SRL, având datele de       iii. Dionisie Lucian Tudose, cetățean român, născut
București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.    identificare mai sus menționate;
                                                              în Dorohoi, România, la data de 03.10.1967, domiciliat
J40/20215/2004, CUI: 17014345, la care au participat       4. În urma cesiunii, Gheorghe Pușcașu, Cezar
                                                              în București, str. Băltită nr. 10, bl. B33, sc. 1, et. 3, ap.
următorii:                          Pușcașu și Rodica Pușcașu. pierd calitatea de asociați,
                                                              10, sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr. 263377,
  1. GHEORGHE PUȘCAȘU - cetățean român,           noua structură a capitalului social al SC PHARMA
                               MANAGEMENT SRL fiind următoarea               eliberat de S.E.P., la data de 28.08.2002, CNP
născut în Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în
                                 a) SC REMEDIA SRL va deține un număr de 19        1671003073548.
București, Calea Călărașilor nr 307, bloc 68, sc 3, et 2,
Apt 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,  (nouăsprezece) părți sociale, cu o valoare totală de       c. Administratorii își vor desfășura activitatea în
emis de secția de Poliție 19, București, la data de      475 (patru sute șaptezeci și cinci) RON, reprezentând    cadrul Consiliului de Administrație ale cărui atribuții vor
29.04.2005, CNP: 1571210400291;                95 (nouăzeci și cinci) % din capitalul social;        fi stabilite prin actul constitutiv și prin hotărâre a
  2. CEZAR PUȘCAȘU - cetățean român născut la          b) SC REMEDIA R&D SRL va deține un număr de 1      Adunării Generale a Asociaților.
București, la data de 13.08.1980, domiciliat în        (una) parte socială, cu o valoare totală de 25          III. Prin hotărârea asociaților, actele constitutive ale
București, Calea Călărașilor nr 307, bloc 68, sc 3, et 2,   (douăzeci) RON, reprezentând 5 (cinci) % din capitalul    Societății devine caduce. Noii asociați vor proceda la
Apt 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD nr. 006389,   social.                           întocmirea noului act constitutiv al societății,
emis de secția de Poliție nr. 19, la data de 28.08.1997,     5. Prețul cesiunii este valoarea nominală a părților   corespunzător prezentei hotărâri și în conformitate cu
CNP: 1800813410052;                      sociale cedate.
                                                              prevederile legale.
  3. RODICA PUȘCAȘU - cetățean român, născut în         II. Schimbarea structurii administratorilor SC
                                                                IV. Domnul Gheorghe Pușcașu este împuternicit să
București, la data de 10.03.1958, domiciliat în        PHARMA MANAGEMENT SRL
                                 a. Numirea în funcția de administratori ai societății,  efectueze demersurile pentru aducerea la îndeplinire a
București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,
apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD, nr. 006373,  pe durata de 4 (patru) ani, a următorilor:          prezentei hotărâri, să formuleze și să semneze în
eliberat de Secția de Poliție 19, București, la data de      i. KLAAS AGE POSTEMA, cetățean olandez,         numele și pentru asociați orice act necesar pentru
28.08.1997, CNP: 2580310400348,                născut în Groningen, Olanda, la data de 21.06.1956.     executarea acestei hotărâri, inclusiv noul act constitutiv
  în calitate de asociați, reprezentând 100% din      cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,   al SC PHARMA MANAGEMENT SRL
capitalul social al Societății,                ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,       (106/73726)
                         EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                              &JUYDGY|192706]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3355/20.XI.2007 conţine 16 pagini.                  Preţul: 0,40 lei          ISSN 1220 — 4889

								
To top