Kebo Kyai Slamet

Document Sample
Kebo Kyai Slamet Powered By Docstoc
					1. Kebo Kyai Slamet
  Kebo klangenane sinuwun X sing diarak saben 1 Suro karo diiringi pusoko
  kraton Kyai Slamet / dari kebone jenenge dudu Kyai Slamet.
2. Mahargya Taun Anyar 1 Suro kato Taun Anyar Masehi kantho coro sing
  bedho. Ing antarane tahun Masehi dipahargyo kanthi suko parisuko (nyumet
  kembang api, mangan enak, hura-hura). Taun Jowo dibahargyo kanthi laku
  talak broto (mutih, ngrowot, lelono teki-teki).
3. Wadhuk Mulur
  Isih dadi rebutan antoro Kraton Kasunanan karo pemerintah Sukoharjo
  (paugerane kraton makam wadhuk isih trah kukubang).
4. Dalang saiki kudu iso ngenggoni telung perkoro supoyo digandrungi karo
  bebrayan yaiku :
  a. gendheng
    tegese lucu
  b. gendhong
    tegese biso nyakup babakan kapinteran/sanggit
  c. gendhing
    tegese biso nyuwasai babakan reh gendhing/lagu
5. Wong sedulur tunggal bapa-biyung ora dibenerake manggon omah-omah sak
  pekarangan/sak komplek jalaran gampang banget nuwuhake pasulayan.
  Nanging, yen liyo pekarangan malah nuwuhake gedhene katresnan.
  a. Yen cedhak : diidak-idak
  b. Yen jejer : diler-ler
  c. Yen amor : dipongor
6. Balik yen ora amor karo sedulur
  a. Jauh ditempuh
  b. Adoh disoroh-soroh
  c. Tebih tanduk malih
7. Wong omah-omah/bebojoan sak durunge kelakon kudu ditimbang
  a. Bibit
    Keturunane piye : wong utomo opo nisto.
  b. Bobot
     Kadoyane piye.
  c. Bebet
     Manggon ing olo becike rupa
8. Penganten priya bisoa, angayomi, angaymi, angayani.
9. Sokur bage kalamun bisa anindakake
  a. Guna, kaya alan sura
  b. Guna      = sugaih kabisan
  c. Kaya      = saged ngedalaken asil
  d. Sura      = wani, kendel
10. Dene penganten putri mugi-mugi dadosa mustikaning Gemi, Nastiti, Ngatiti,
  liripun makaten.
  a. Gemi      = ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu.
  b. Nastiti    = weruh ing petung, orang gampang keblithuk.
  c. Ngati-ati   = bisa ngurmati marang guna kayaning laki.
11. Sokur bage kalamun tansah :
  a. Rigen     = bisa nata amrih tata lan prayoga
  b. Mugen     = manut sapakon, nora rongeh
  c. Tegen     = teteg, tawakal
12. Lan tansah, marsudi marang watak tetek :
  Ririh, rereh, ruruh, kang wedine :
  Ririh     = sarwo sarwh ing solah bawa
  Rereh     = sabar
  Ruruh     = jatmiko, anteng
13. Layap-liyep ingaluyup werdine :
  Layap     = laku
  Liyep     = lerem
  Luyup     = ilang
14. Tri prakara kang tan kena den endhani sarta tansah sumandhang mring
  manungsa ing ratri myang rahina, yaiku :
  Siji     = lali
  Loro    = luput
  Telu    = lalis
15. Sarengat, tarekat, khakekat, makripat, werdine :
  Sarengat  = lampah
  Tarekat   = margi
  Khakekat = yekti
  Makripat  = waskitha
I. Pitutur Luhur Tumrap Satriyo Utomo
  1. Aja sok dhemen ”Ngaku”. Manungso iku mung sadarma hanapa lan
   hanindakake kagungane Gusti.
  2. Tembung manis iku weh reseping wardaya .
  3. Panguwasa iku ora kanggo nguwasani, nanging kanggo hangayomi.
  4. Aja sok sewenang-wenang, tundhone bakal kesurang-surang.
  5. Berbudi bawa laksana, welas asih mring sapadha-padha.
  6. aja seneng menacad ing liyan, menawa pribadine dhewe durung resik
   temenan.
  7. Aja gampang nganggep sepele, kadang-kadang bisa dadi gawe.
  8. Ngati-ngati iku pamrih reh rahayu.
  9. bebasan cecak nguntal elo. Wong duwe gegayuhan ora ngelingi
   kekuatane.
  10. Sapa weruh ing panuju, prasaat sugih pagere wesi.
  11. Ajining dhiri hamung saking pakarti lana kedaling lathi.


II. Basa Rinengga Kang Isi/Ngemu Surasa Pituduh Sanyata
  1. Begja banget wong kang hanggedheakake prihatin, awit iku kang bakal
   ngarasakake katentreman, nampani lelipur mereming ati.
  2. Begja banget wong kang nganti kaluwen sarta nganti ngorang awit iku
   bakal ngrasakake panganan kang mirasa, sarta ngombe omben-ombenan
   kang seger nganti wareg.
  3. Begja banget wong kang ambeg welasan, awit ikut kang bakal oleh
   piwalesa becik, sarta mengku raja brana kang agung.
  4. Begja banget wong kang resik pikire, awit ikut kang bakal diedhohi ing
   dosa, sarta samurup marang Pangeran.
  5. Begja banget wong kang dhemen ngrukunake ing pasulayan, awit iku
   kang bakal dadi pangungsen sarta oleh katresnan.
III. Pitutur Tuladha Ingkang Arupi Gancaran Pahargyan Mantu
  1. Tatas, titis, tetes, mentes, putus pangandikanipun Bapak ...............
   minangka talangbasa saking pamengku gati sekaliyan, angaturaken
   pambagyaharja dhumateng sagunging para tamu.
  2. Wijang gamblang cetha     ngegla, terang terwaca, tumata   datang
   tumpangsuh aturipun Bapak ..............
  3. Cekak aos, nanging murakabim, handayani.
  4. Resep sidhep permanem tan ora ana sabawa ing sajroning sasana
   pahargyan.
  5. raket, supeket, keket nggennya kekanthen astha.
  6. Ing lair angudi kardi jroning batin angesthi Gusti.
  7. Sanadyan asipat wanodya, naging datan krubyuk kabyatan pinjung.
  8. Ponco utamaning bale wismo/wong omah-omah yen biso nyakep limang
   perkoro :
   a. Kabrayan
     Kudu nduwe anak.
   b. Kahartan
     Kudu nduwe/gampang golek bondho.
   c. Kayuswan
     Pinaringan umur panjang.
   d. Kawibawan
     Luhur budine
  9. Urip kudu urup, dene urup kuwi nuwuhake sinar, sinar mau ono loro :
   a. Sinar mbloboki
   b. Sinar madangi
   Wong urip utomo kudu ngenggoni sina madangi kanggo pitulungan
   marang kawulo sesomo.
  10. Mulane lamu sliramu nduwe kabisan kang pinunjul kudu :
   a. Yen pinter ojo minteri
   b. Yen mandhi ojo materi
   c. Yen banter ojo nglancangi
  d. Yen landhep ojo ntoni
  e. Yen sugih ojo sumugih
11. Dari ......................................... kanggo ngayomi marang ............... ateges
  gendheng mau pecah nrocohi, gawe susahe ............ gendheng mau diganti
  wae.
12. Dene pimpinan sing becik supaya utama budine kudu adoh songko
  penyakit batin, wujude penyakit batin yaiku :
  a. Kesewenang-wenangan
  b. Penipuan
  c. Ketidakadilan
  d. Pemaksaan
  e. Kejahatan, lsp.
13. Jarwo dhosok sing ono sambung rapete karo tetembungan.
  a. Waspada = awas lan padho
  b. Basa      = babaring roso
  c. Wibowo = saka tembung wi tambah bawa
             Wi = luhur, Bawa = laku, Wibawa = laku luhur
  d. Pangestu = pangajab kang saestu
  e. Prihatin    = perih jerohing batin
  f.  Matuh    = yen emat lagi gathuk
  g. Gemati     = digegem nganti mati
  h. Jawa      = prasojo + waloka
  i.  Jiwi     = siji marang widi
14. Kewajiban panguasa (panca laksita tama)
  a. Bangun marsudi awake dhewe (memayu hayuning bawana)
  b. Bis gawe tentreming kaula (memayu hayuning sesama)
  c. Dados juru lados ingkang sae
  d. Sedaya keputusane damel senenging sanes (hambek para marta)
  e. Tumindake lenindasan tresna dhumateng sinten kemawon
15. Dadi pemimpin kudu duweni watak satriya, watak satriya ciri-cirine :
  a. Ora golek seneng, nanging bisa gawe seneng
  b. Ora golek marem, nanging bisa gawe marem
  c. Ora seneng pamer, naging lakune tapa mendem
  d. Ora golek jeneng nanging bisa junjung asmane liyan
16. Dadi pemimpin kudu bisa gawe greget lan semangate kaula sing lagi
  ringkih pikire. Pikir kang ringkih :
  a. Disenggol bodhol
  b. Disriwil gempil
  c. Diidhak mendhak
17. Pikir kang greget lan semangat
  a. Disenggol bonggol
  b. Disriwil jondhil
  c. Diidhak ndangak
18. Watak satriya kuwi watak kang utama
  a. Yen pinter ora minteri/nulungi (becik)
    Yen pinter minteri (ala)
  b. Yen sugih ora sumugih (becik)
    Yen sugih sumugih (ala)
  c. Yen banter ora nglancangi (becik)
    Yen banter nglancangi (ala)
  d. Yen landhep ora natoni (becik)
    Yen landep natoni (ala)
  e. Yen mandhi ora mateni (becik)
    Yen mandhi mateni (ala)
19. Watak satriya, watak utama anteng jatmiko. Siji greget sengguh ora
  mingkuh.
  a. Menang ora ngasorake
  b. Ngluruk tanpa wadya bala
  c. Maju tanpa gadha/gaman
20. Jaman semana lan sabanjure dadi pamong kudu bisa nuwuhake lima wa
  (w) :
  a. Wareg    = kaula kudu wareg
  b. Waras    = kaula kudu waras
  c. Wastro   = kaula kudu utuh sandhangane
  d. Wisma    = kaula kudu duwe omah
  e. Wasis    = kaula kudu pinter
21. Nanging beda karo jaman saiki sing wis mlaku lan gumelar ing jagad iki.
  Arep dadi pamong kudu duwe lima D :
  a. Duit
  b. Dukungan
  c. Daya
  d. Donga
  e. Dupa/Dukun
22. Kabudayan iku gegulang, memetri, gonceki babagan :
  a. Agama
  b. Seni
  c. Tata cara
  d. Sejarah
23. Mulane wong urip ana alam donya kudu serawung marang limang
  perkara :
  a. Serawung marang gusti/agama
  b. Serawaung marang negara
  c. Serawung marang alam
  d. Serawung marang sesama
  e. Serawung marang pribadi/awakedewe
24. Ajaran kabudayan iku tujuane :
  a. Gembleng
  b. Gemblung
  c. Gemblong
  d. Gamblang
  e. Gembleng
25. Ngembleng wong gemblung, ben gemblong kanthi gamblang satemah
  tumindhake gembleng.
  a. Gembleng   =  diwulang tenaga fisike
  b. Gemblung   =  tumindhake ora genah/nerak wewaler
  c. Gemblong   =  bolong pikire kanthi diteter wewarah
  d. Gamblang   =  cehto welo-welo trewoco wewarah sing ditompo
  e. Gembleng   =  tumindhake cehto manut marang paugerane agama,
             negara lan bebrayan agung.
26. Jroning pasa sesasi untuh paripurnane pada kang disedya 4 L :
  a. Lebar
  b. Luber
  c. Labur
  d. Lebur
27. Artine :
  a. Lebar   = bubar oleh pasa sesasi
  b. Luber   = pikirane jembar, landung rasane
  c. Labur   = putih entek dosane, kaya bayi sing lagi lair
  d. Lebur   = dosane disudo marang Gusti sing Maha Kuasa
1. Wong urip manggon sakduwure bumi mangan uwohing bumi bareng mati
  digembol dening bumi.
2. Mulane ojo goroh marang bumi satemah malati.
3. Sapa goroh marang bumi/geseh petung nompo uwohing pakerti.
4. doyo pangaribawane gehde, malah dadi ilang-ilaning budaya jawa ana loro :
  a. Yen didol numani tegese kepengin adol bumi terus.
  b. Yen dituku numani tegese kepengin tuku terus, sak sangkan paran bisa
    mujudake.
5. Wong tuwa lamun andum waris kudu wasis lan pertitis.
  a. Kudu adil lan wicaksana, yen ra pratitis tuwuh bengis, tangis kang giris.
  b. Luwih becik ora waris ora giris urip isis.
6. Dadi wong tuwa kudu tuwas lan pituwas, ing pamrih nglunturake marang
  putrane bisa bekas lan nilas (gaman urip mulya ekonomi).
7. Wong urip sembrana gawe sengsara marang putra turune kang sinebut.
  a. Tuwa ora tuwas, ora pituwas, mbrabas kari ampas, tanpa tilas.
  b. Kabeh putra turune uripe memelas.
8. Warisan bandho donya yen wis tumurun pitung turunan wis muspra/ilang
  asline (kekuatane).
9. Wong wibawa kuwi dumunung marang wong :
  a. Pangkah
  b. Sugih
  c. Pinter
  d. Jujur
10. Pangaribawa : werdine medheni nanging nyenengake dumunung.
  a. Wong jujur
  b. Wong pinter
  c. Dermawan
               WAYANG PANDAWA


1. Pandhu Dewanata
  Pandangane ditandu dening dewa kang nata (tengeng).
2. Kunthi Talibrata
  Tekun lan gemati tanggung jawabe ora lali kanthi laku talak barata.
3. Puntadewa
  Sampun ditata karo dewa.
4. Werkudara
  Wedine kuku dawa bisa milara.
5. Janaka
  Jan baguse, jan sektine, wis ana lan kaloka.
6. Nakula + Sadewa
  Ana kula prasasat dewa.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:664
posted:7/19/2010
language:
pages:11