2007_1805 by tradetrek

VIEWS: 13 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul 175 (XVII) — Nr. 1805                                                      Miercuri, 13 iunie 2007
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„              - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 Societatea Comercial„
      R.A.M.I. 3000 - S.R.L.             - cod unic de Ónregistrare: 21417702;                 ANCO STYLE - S.R.L.
     M„r„∫e∫ti, jude˛ul Vrancea            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                Foc∫ani, jude˛ul Vrancea
                             J 39/290/2007.
                               (1/29.054)
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                          *                       MINISTERUL JUSTIfiIEI


       TRIBUNALUL VRANCEA                   Societatea Comercial„
                                                                 TRIBUNALUL VRANCEA
                                   COMONT-METAL - S.R.L.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 283                satul Suraia, comuna Suraia
                                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 285
       din 21 martie 2007                     jude˛ul Vrancea
                                                                 din 23 martie 2007
 Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                        MINISTERUL JUSTIfiIEI             Judec„tor delegat
 Comer˛ului de pe l‚ng„                        TRIBUNALUL VRANCEA              la Oficiul Registrului
 Tribunalul Vrancea   - Copaci Adriana                                       Comer˛ului de pe l‚ng„
 Referent                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 284
                                                           Tribunalul Vrancea     - Copaci Adriana
 la Oficiul Registrului                        din 21 martie 2007              Referent
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Judec„tor delegat                     la Oficiul Registrului
 Tribunalul Vrancea   - Dumbrav„ Gabriela
                              la Oficiul Registrului                   Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 8971 din data de 20.03.2007 ∫i   Comer˛ului de pe l‚ng„                   Tribunalul Vrancea     - Vasile Maria
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Tribunalul Vrancea   - Copaci Adriana
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Referent                          Œn baza cererii nr. 9048 din data de 21.03.2007 ∫i
Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i         la Oficiul Registrului                 a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     Comer˛ului de pe l‚ng„                 Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
date:
                              Tribunalul Vrancea   - Simionescu Alisica       Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i
  - fondatori:
  1. Zaharia Ane-Mary, asociat, cod numeric        Œn baza cererii nr. 8819 din data de 19.03.2007 ∫i   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
personal 2790610392926, aport la capital 100,00     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   date:
RON, data v„rs„rii aportului 14.03.2007, echival‚nd   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - fondator: Coman Andrei, asociat unic, cod
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul   Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i        numeric personal 1811107394458, aport la capital
social total, cot„ de participare la beneficii ∫i    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    200,00 RON, data v„rs„rii aportului 14.03.2007,
pierderi 50 %, domiciliat„ Ón M„r„∫e∫ti, Aleea      date:
                                                          echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
Florilor, bl. B, sc. A, et. 1, ap. 5, jude˛ul Vrancea;   - fondator: Ziglioli Mario, asociat unic, aport la
                             capital 400,00 RON, din care 120 euro, data v„rs„rii   capitalul social total, cot„ de participare la beneficii
  2. Carbone Riccardo, asociat, aport la capital
                             aportului 15.03.2007, echival‚nd cu 40 p„r˛i sociale,   ∫i pierderi 100 %, domiciliat Ón Foc∫ani, str. Poieni˛a
100,00 RON, din care 35,00 $, echivalentul a 29
euro, data v„rs„rii aportului 14.03.2007, echival‚nd   reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cot„ de    nr. 12, ap. 5, jude˛ul Vrancea;
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul   participare la beneficii ∫i pierderi 100 %, domiciliat    - administrator persoan„ fizic„: Coman Andrei,
social total, cot„ de participare la beneficii ∫i    Ón Italia, localitatea Cremona (CR), Via de Stauris    cod numeric personal 1811107394458, data numirii
pierderi 50 %, domiciliat Ón Italia, localitatea     Rinaldo nr. 6;                      8.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
Guidonia Montecelio, Via Mincio nr. 2;           - administrator persoan„ fizic„: Ziglioli Mario,
                                                          puteri depline;
  - administratori persoane fizice:           data numirii 15.03.2007, durata mandatului
                             nelimitat„, av‚nd puteri depline;              - denumire: ANCO STYLE - S.R.L.;
  1. Zaharia Ane-Mary, cod numeric personal
                              - denumire: COMONT-METAL - S.R.L.;            - sediul social: Foc∫ani, str. Bicaz nr. 10, jude˛ul
2790610392926, data numirii 21.02.2007, durata
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;        - sediul social: satul Suraia, comuna Suraia,     Vrancea;
  2. Carbone Riccardo, data numirii 21.02.2007,     jude˛ul Vrancea;                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
depline;                         281 - fabricare de construc˛ii metalice;
                                                           - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -
                              - activitatea principal„: cod CAEN 2811 - fabricare
  - denumire: R.A.M.I. 3000 - S.R.L.;                                       Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                             de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente ale
  - sediul social: M„r„∫e∫ti, str. Siret nr. 147,                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             structurilor metalice;
jude˛ul Vrancea;
                              - capitalul social subscris: 400,00 RON, din care   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             120 euro v„rsat integral; capitalul social este divizat  sociale a 10,00 RON fiecare;
518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i
                             Ón 40 p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
furnituri;
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - cod unic de Ónregistrare: 21447878;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5182 - comer˛
                              - cod unic de Ónregistrare: 21417729/22.03.2007;
cu ridicata cu ma∫ini pentru industria minier„ ∫i                                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
construc˛ii;                                                    J 39/293/2007.
                             J 39/291/2007.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               (2/29.055)                        (3/29.056)
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare;                            *                             *
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1805/13.VI.2007
      Societatea Comercial„               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     - fondator: Palaghian Aurelian Cristinel, asociat
       LARTRANS - S.R.L.               integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   unic, cod numeric personal 1710706390700, aport
  satul Unirea, Odobe∫ti, jude˛ul Vrancea         sociale a 10,00 RON fiecare;              la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                          16.03.2007, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                               - cod unic de Ónregistrare: 21447860;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cot„ de
        TRIBUNALUL VRANCEA             J 39/295/2007.                     participare la beneficii ∫i pierderi 100 %, domiciliat
                                (5/29.058)                     Ón Foc∫ani, Bd. Unirii nr. 57, et. 6, ap. 23, jude˛ul
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 286                                        Vrancea;
                                          *
        din 23 martie 2007                                           - administrator persoan„ fizic„: Palaghian
                                    Societatea Comercial„            Aurelian Cristinel, cod numeric personal
  Judec„tor delegat
  la Oficiul Registrului                       NEDCOM PUB - S.R.L.             1710706390700, data numirii 14.03.2007, durata
  Comer˛ului de pe l‚ng„                       Foc∫ani, jude˛ul Vrancea           mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  Tribunalul Vrancea   - Copaci Adriana                                      - denumire: CLIMA SISTEM 2007 - S.R.L.;
  Referent                               MINISTERUL JUSTIfiIEI             - sediul social: Foc∫ani, Bd. Unirii nr. 57, et. 6,
  la Oficiul Registrului                        TRIBUNALUL VRANCEA            ap. 23, jude˛ul Vrancea;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Tribunalul Vrancea   - Dumbrav„ Gabriela           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 288          453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
  Œn baza cererii nr. 9034 din data de 21.03.2007 ∫i          din 23 martie 2007              - activitatea principal„: cod CAEN 4533 - lucr„ri
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                de instala˛ii tehnico-sanitare;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Judec„tor delegat
                                                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i          la Oficiul Registrului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      Comer˛ului de pe l‚ng„                integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
date:                            Tribunalul Vrancea   - Copaci Adriana        sociale a 10,00 RON fiecare;
  - fondator: Ghime∫ Maricel, asociat unic, cod       Referent                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
numeric personal 1560612393131, aport la capital       la Oficiul Registrului                  - cod unic de Ónregistrare: 21447894;
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.03.2007,
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
capitalul social total, cot„ de participare la beneficii   Tribunalul Vrancea   - Vasile Maria         J 39/297/2007.
∫i pierderi 100 %, domiciliat Ón satul Unirea,        Œn baza cererii nr. 9053 din data de 21.03.2007 ∫i    (7/29.060)
Odobe∫ti, jude˛ul Vrancea;                 a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - administrator persoan„ fizic„: Ghime∫ Maricel,    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                       *
cod numeric personal 1560612393131, data numirii      Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i
19.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele          Societatea Comercial„
puteri depline;                      date:                                 GIALINANCA - S.R.L.
  - denumire: LARTRANS - S.R.L.;               - fondatori:
  - sediul social: satul Unirea, Odobe∫ti, jude˛ul                                satul Carsoche∫ti-Cor„bi˛a, comuna Spulber
                               1. Nedelcu Drago∫ Toma, asociat, cod numeric
Vrancea;                          personal 1810604390388, aport la capital 500,00              jude˛ul Vrancea
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     RON, data v„rs„rii aportului 21.03.2007, echival‚nd
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;    cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
geniu civil;                        social total, cot„ de participare la beneficii ∫i           MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -        pierderi 50 %, domiciliat Ón localitatea N„ruja,            TRIBUNALUL VRANCEA
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;        jude˛ul Vrancea;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      2. Nedelcu Elena Doini˛a, asociat, cod numeric
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 290
                              personal 2771005390691, aport la capital 500,00
sociale a 10,00 RON fiecare;                RON, data v„rs„rii aportului 21.03.2007, echival‚nd          din 23 martie 2007
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
  - cod unic de Ónregistrare: 21447924;          social total, cot„ de participare la beneficii ∫i     Judec„tor delegat
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       pierderi 50 %, domiciliat„ Ón Foc∫ani, Bd. Unirii nr.   la Oficiul Registrului
J 39/294/2007.                       49, bl. D, ap. 36, jude˛ul Vrancea;            Comer˛ului de pe l‚ng„
   (4/29.057)                        - administrator persoan„ fizic„: Nedelcu Elena
                                                           Tribunalul Vrancea     - Copaci Adriana
              *                Doini˛a, cod numeric personal 2771005390691, data
                              numirii 21.03.2007, durata mandatului nelimitat„,     Referent
       Societatea Comercial„             av‚nd puteri conform art. 26 din actul constitutiv;    la Oficiul Registrului
        TAXI DIN - S.R.L.               - denumire: NEDCOM PUB - S.R.L.;            Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - sediul social: Foc∫ani, Str. 1 Decembrie 1918
      Foc∫ani, jude˛ul Vrancea                                         Tribunalul Vrancea     - Vasile Maria
                              nr. 17, ap. 2, jude˛ul Vrancea;
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Œn baza cererii nr. 9132 din data de 22.03.2007 ∫i
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            553 - restaurante;
                                                          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
        TRIBUNALUL VRANCEA               - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -
                              restaurante;                      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat  Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 287
                              integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
        din 23 martie 2007             sociale a 10,00 RON fiecare;              date:
  Judec„tor delegat                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;          - fondator: ™u∫u Ancu˛a, asociat unic, cod
                               - cod unic de Ónregistrare: 21447886;
  la Oficiul Registrului                                             numeric personal 2580514394272, aport la capital
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                             200,00 RON, data v„rs„rii aportului 22.03.2007,
                              J 39/296/23.03.2007.
  Tribunalul Vrancea   - Copaci Adriana                                     echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                                (6/29.059)
  Referent
                                          *               capitalul social total, cot„ de participare la beneficii
  la Oficiul Registrului
                                                          ∫i pierderi 100 %, domiciliat„ Ón localitatea
  Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Vrancea   - Dumbrav„ Gabriela             Societatea Comercial„            Carsoche∫ti-Cor„bi˛a, jude˛ul Vrancea;
                                  CLIMA SISTEM 2007 - S.R.L.            - administrator persoan„ fizic„: ™u∫u Ancu˛a, cod
  Œn baza cererii nr. 9032 din data de 21.03.2007 ∫i
                                   Foc∫ani, jude˛ul Vrancea           numeric personal 2580514394272, data numirii
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     22.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i                                     puteri depline;
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  - denumire: GIALINANCA - S.R.L.;
                                     TRIBUNALUL VRANCEA
date:                                                         - sediul social: satul Carsoche∫ti-Cor„bi˛a,
  - fondator: Dinu Vasilica, asociat unic, cod
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 289          comuna Spulber, jude˛ul Vrancea;
numeric personal 2570531390675, aport la capital
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.03.2007,             din 23 martie 2007              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %                                 020 - silvicultur„, exploatare forestier„ ∫i servicii
capitalul social total, cot„ de participare la beneficii   Judec„tor delegat
                                                          anexe;
∫i pierderi 100 %, domiciliat„ Ón Foc∫ani, bd.        la Oficiul Registrului
                                                           - activitatea principal„: cod CAEN 0201 -
Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. A, ap. 22, jude˛ul       Comer˛ului de pe l‚ng„
Vrancea;                                                      silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;
                               Tribunalul Vrancea   - Copaci Adriana
  - administrator persoan„ fizic„: Dinu Vasilica,      Referent                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
cod numeric personal 2570531390675, data numirii       la Oficiul Registrului                integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
20.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       Comer˛ului de pe l‚ng„                sociale a 10,00 RON fiecare;
puteri depline;                       Tribunalul Vrancea   - Baciu Niculina         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - denumire: TAXI DIN - S.R.L.;
  - sediul social: Foc∫ani, bd. Dimitrie Cantemir      Œn baza cererii nr. 9090 din data de 22.03.2007 ∫i   - cod unic de Ónregistrare: 21447959;
nr. 21, bl. A, ap. 22, jude˛ul Vrancea;          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       J 39/298/23.03.2007.
602 - alte transporturi terestre;             Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i         (8/29.061)
  - activitatea principal„: cod CAEN 6022 -        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
transporturi cu taxiuri;                  date:                                       *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1805/13.VI.2007                    3
 Societatea Comercial„ NEGRICOM - S.R.L.           - denumire: VICTORGIN SHOP - S.R.L.;                 Societatea Comercial„
   satul Negrile∫ti, comuna Negrile∫ti           - sediul social: satul Bale∫ti, comuna Bale∫ti,           VECAFI MOBCON - S.R.L.
        jude˛ul Vrancea               jude˛ul Vrancea;                         satul Rugine∫ti, comuna Rugine∫ti
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                                   jude˛ul Vrancea
                              521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            nespecializate;
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
        TRIBUNALUL VRANCEA             v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                              b„uturi ∫i tutun;                             TRIBUNALUL VRANCEA
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 291             - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
        din 23 martie 2007             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 294
                              sociale a 10,00 RON fiecare;
  Judec„tor delegat                                                         din 23 martie 2007
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  la Oficiul Registrului                   - cod unic de Ónregistrare: 21447940;            Judec„tor delegat
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         la Oficiul Registrului
  Tribunalul Vrancea   - Copaci Adriana         J 39/300/2007.                         Comer˛ului de pe l‚ng„
  Referent                           (10/29.063)                        Tribunalul Vrancea   - Copaci Adriana
  la Oficiul Registrului                               *                  Referent
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                 la Oficiul Registrului
  Tribunalul Vrancea   - Vasile Maria               Societatea Comercial„                Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 9140 din data de 22.03.2007 ∫i      TRUST RA-VA CONSTRUCT - S.R.L.              Tribunalul Vrancea   - Vasile Maria
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la         Panciu, jude˛ul Vrancea
                                                             Œn baza cererii nr. 9156 din data de 22.03.2007 ∫i
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                            Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i
date:
                                                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - fondator: Pavel Costic„, asociat unic, cod              TRIBUNALUL VRANCEA              date:
numeric personal 1730317394281, aport la capital
                                                             - fondator: Matei Nicu, asociat unic, cod numeric
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.03.2007,          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 293            personal 1711106390013, aport la capital 200,00
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                                     din 23 martie 2007              RON, data v„rs„rii aportului 22.03.2007, echival‚nd
capitalul social total, cot„ de participare la beneficii
                                                            cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
∫i pierderi 100 %, domiciliat Ón localitatea Negrile∫ti,   Judec„tor delegat                    social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
jude˛ul Vrancea;                       la Oficiul Registrului                  pierderi 100 %, domiciliat Ón localitatea Rugine∫ti,
  - administrator persoan„ fizic„: Pavel Costic„,      Comer˛ului de pe l‚ng„
cod numeric personal 1730317394281, data numirii                                    jude˛ul Vrancea;
                               Tribunalul Vrancea   - Copaci Adriana           - administrator persoan„ fizic„: Matei Nicu, cod
12.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                               Referent                         numeric personal 1711106390013, data numirii
puteri depline;
                               la Oficiul Registrului                  22.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
  - denumire: NEGRICOM - S.R.L.;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                  puteri depline;
  - sediul social: satul Negrile∫ti, comuna
Negrile∫ti, jude˛ul Vrancea;                 Tribunalul Vrancea   - Filote S„ndica           - denumire: VECAFI MOBCON - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Œn baza cererii nr. 9041 din data de 21.03.2007 ∫i     - sediul social: satul Rugine∫ti, comuna Rugine∫ti,
515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    jude˛ul Vrancea;
neagricole ∫i cu de∫euri;                 Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛    Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i         452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     geniu civil;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     date:                             - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      - fondatori:                       construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
sociale a 10,00 RON fiecare;                 1. Sandu Cristinel-Florentin, asociat, cod         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          numeric personal 1740508393717, aport la capital      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - cod unic de Ónregistrare: 21447967;          5.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.03.2007,      sociale a 10,00 RON fiecare;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       echival‚nd cu 500 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
J 39/299/23.03.2007.                    din capitalul social total, cot„ de participare la       - cod unic de Ónregistrare: 21447908;
   (9/29.062)                      beneficii ∫i pierderi 50 %, domiciliat Ón Panciu, str.     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              Maior Tulea nr. 18, jude˛ul Vrancea;            J 39/302/23.03.2007.
              *                 2. Partene Elena, asociat, cod numeric personal        (12/29.065)
                              2780529390699, aport la capital 2.500,00 RON, data
      Societatea Comercial„             v„rs„rii aportului 21.03.2007, echival‚nd cu 250                    *
      VICTORGIN SHOP - S.R.L.             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social
     satul Bale∫ti, comuna Bale∫ti           total, cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi 25 %,        Societatea Comercial„
        jude˛ul Vrancea              domiciliat„ Ón Foc∫ani, str. Emil Racovi˛„ nr. 3,           BARBI CONSTRUCT - S.R.L.
                              bl. E, ap. 35, jude˛ul Vrancea;                  satul Paune∫ti, comuna Paune∫ti
                               3. Partene Marius-Albert, asociat, cod numeric              jude˛ul Vrancea
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            personal 1711215390693, aport la capital 2.500,00
        TRIBUNALUL VRANCEA             RON, data v„rs„rii aportului 21.03.2007, echival‚nd
                              cu 250 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul           MINISTERUL JUSTIfiIEI
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 292            social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
                              pierderi 25 %, domiciliat Ón Foc∫ani, str. Emil
        din 23 martie 2007                                                   TRIBUNALUL VRANCEA
                              Racovi˛„ nr. 3, bl. E, ap. 35, jude˛ul Vrancea;
  Judec„tor delegat                     - administratori persoane fizice:
                               1. Sandu Cristinel-Florentin, cod numeric            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 295
  la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 personal 1740508393717, data numirii 20.03.2007,              din 23 martie 2007
                              durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline
  Tribunalul Vrancea   - Copaci Adriana
                              pe care le exercit„ Ómpreun„;                 Judec„tor delegat
  Referent
                               2. Partene Elena, cod numeric personal           la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                 2780529390699, data numirii 20.03.2007, durata         Comer˛ului de pe l‚ng„
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline pe         Tribunalul Vrancea   - Copaci Adriana
  Tribunalul Vrancea   - Baciu Niculina         care le exercit„ Ómpreun„;                   Referent
  Œn baza cererii nr. 9126 din data de 22.03.2007 ∫i     - denumire: TRUST RA-VA CONSTRUCT - S.R.L.;
                                                             la Oficiul Registrului
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - sediul social: Panciu, Bd. Independen˛ei nr. 4,
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         corp C2, jude˛ul Vrancea;
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Tribunalul Vrancea   - Filote S„ndica
Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare        Œn baza cererii nr. 9167 din data de 22.03.2007 ∫i
date:                           neagricole ∫i cu de∫euri;                  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - fondator: Alecu Victor, asociat unic, cod
                              cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;      Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i
numeric personal 1721028390681, aport la capital
                               - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, v„rsat    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 22.03.2007,
                              integral; capitalul social este divizat Ón 1.000 p„r˛i   date:
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                              sociale a 10,00 RON fiecare;                  - fondator: B„rbieru Ghi˛„, asociat unic, cod
capitalul social total, cot„ de participare la beneficii
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
∫i pierderi 100 %, domiciliat Ón localitatea Bale∫ti,                                 numeric personal 1630808390021, aport la capital
                               - cod unic de Ónregistrare: 21447932;
jude˛ul Vrancea;                                                    200,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.03.2007,
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - administrator persoan„ fizic„: Alecu Victor, cod                                 echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                              J 39/301/2007.
numeric personal 1721028390681, data numirii                                      capitalul social total, cot„ de participare la beneficii
22.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd         (11/29.064)                      ∫i pierderi 100 %, domiciliat Ón localitatea P„une∫ti,
puteri depline;                                    *                jude˛ul Vrancea;
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1805/13.VI.2007
  - administrator persoan„ fizic„: B„rbieru Ghi˛„,   Tribunalul Vaslui a dispus autorizarea ∫i              Societatea Comercial„
cod numeric personal 1630808390021, data numirii     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       EDILCASA INTERNATIONAL - S.R.L.
21.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd     date:                                    B‚rlad
puteri depline;                       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - denumire: BARBI CONSTRUCT - S.R.L.;         J 37/199/2007;
  - sediul social: satul Paune∫ti, comuna Paune∫ti,    - cod unic de Ónregistrare: 21384524;                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
jude˛ul Vrancea;                                                          TRIBUNALUL VASLUI
                              - denumire ∫i form„ juridic„: DACOST-MOB -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;   S.R.L.;
                              - sediul social: Vaslui, str. Siret, bl. 449, sc. B,     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 486
geniu civil;
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -       ap. 2;                                 din data de 16.03.2007
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     - capital social subscris: 200,00 RON, din care      Judec„tor delegat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   v„rsat: 200,00; capitalul social este divizat Ón 20     la Oficiul Registrului
sociale a 10,00 RON fiecare;               p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;              Comer˛ului de pe l‚ng„
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - date de identificare fondator: Doroftei Costic„,    Tribunalul Vaslui   - Nistor Valentin
  - cod unic de Ónregistrare: 21447916;         asociat unic, cod numeric personal 1670417373461,      Referent
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     la Oficiul Registrului
                             aport la capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i
J 39/303/2007.                                                    Comer˛ului de pe l‚ng„
                             sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
   (13/29.066)                                                   Tribunalul Vaslui   - Apostu Iuliana
                             cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
             *               domiciliat Ón Vaslui, str. Siret, bl. 449, sc. B, ap. 2,   Œn baza cererii nr. 4712 din data de 15.03.2007 ∫i
                             jude˛ul Vaslui;                      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
      Societatea Comercial„              - activitate principal„: cod CAEN 4542 - lucr„ri de   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
    GHILLVASS EDIL-DECOR - S.R.L.           t‚mpl„rie ∫i dulgherie;                  Tribunalul Vaslui a dispus autorizarea ∫i
    satul M‚nza˛i, comuna Ib„ne∫ti            - administrator persoan„ fizic„: Doroftei Costic„,   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
        jude˛ul Vaslui              cod numeric personal 1670417373461, data numirii      date:
                             15.03.2007, durata mandatului nelimitat„ p‚n„ la       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             data de 15.03.2105, av‚nd puteri depline.         J 37/201/2007;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               (15/29.068)                       - cod unic de Ónregistrare: 21384559;
        TRIBUNALUL VASLUI
                                                            - denumire ∫i form„ juridic„: EDILCASA
                                          *                INTERNATIONAL - S.R.L., B‚rlad;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 484
                                                            - sediul social: B‚rlad, str. Al. Vlahu˛„ nr. 47;
       din 16 martie 2007                   Societatea Comercial„              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                   GABRIEL GRUP - S.R.L.              - capital social subscris: 1.650,00 RON, din care
 Judec„tor delegat
                                    Vaslui, jude˛ul Vaslui            v„rsat: 1.650,00; capitalul social este divizat Ón 165
 la Oficiul Registrului
                                                          p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            - date de identificare fondator: Facella Vitale,
 Tribunalul Vaslui   - Nistor Valentin                                     asociat unic, cod numeric personal 8038000010001,
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Referent                                                     aport la capital 1.650,00 RON, echival‚nd cu 165
                                     TRIBUNALUL VASLUI
 la Oficiul Registrului                                              p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              total, cota de participare la beneficii/pierderi de
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 485
 Tribunalul Vaslui   - Piciu-Stupu Teodor                                    100 %, domiciliat Ón Ialia, localitatea Torino, str.
  Œn baza cererii nr. 4682 din data de 15.03.2007 ∫i        din data de 16.03.2007             Della Magra nr. 22 int;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                  - activitate principal„: cod CAEN 4521 -
                              Judec„tor delegat
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                              la Oficiul Registrului                   - administrator persoan„ fizic„: Facella Vitale,
Tribunaul Vaslui a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     Comer˛ului de pe l‚ng„                 cod numeric personal 803800010001, data numirii
date:                            Tribunalul Vaslui   - Nistor Valentin        16.03.2007, durata mandatului nelimitat„ p‚n„ la
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Referent                        data de 16.03.2105, av‚nd puteri depline.
J 37/198/2007;                       la Oficiul Registrului                    (17/29.070)
  - cod unic de Ónregistrare: 21384540;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                              *
  - denumirea ∫i forma juridic„: GHILLVASS EDIL-
DECOR - S.R.L., M‚nza˛i;                  Tribunalul Vaslui   - Apostu Iuliana
  - sediul social: satul M‚nza˛i, comuna Ib„ne∫ti,     Œn baza cererii nr. 4703 din data de 15.03.2007 ∫i         Societatea Comercial„
jude˛ul Vaslui;                     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la       GAVIC CONSTRUCT 2007 - S.R.L.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                            Roman, jude˛ul Neam˛
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capitalul social total subscris: 200,00 RON, din
care v„rsat 200,00 RON; capitalul social este divizat  Tribunalul Vaslui a dispus autorizarea ∫i
Ón 20 p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - date de identificare fondator: Ghilusca Vasile   date:
                                                                  TRIBUNALUL NEAMfi
Dorin, asociat unic, cod numeric personal          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
1660524370012, aport la capital 200,00 RON, data     J 37/200/2007;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1847
v„rs„rii aportului 15.03.2007, echival‚nd cu 20 p„r˛i    - cod unic de Ónregistrare: 21384532;
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social, cot„ de    - denumire ∫i form„ juridic„: GABRIEL GRUP -            din data de 29.03.2007
participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,      S.R.L., Vaslui;                       Judec„tor delegat
domiciliat Ón Italia, localitatea Piove Di Sacco (PD),   - sediul social: Vaslui, str. D. Cantemir nr. 17;
str. IV Novembre nr. 23-8;                                              la Oficiul Registrului
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Comer˛ului de pe l‚ng„
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;         - capital social subscris: 800,00 RON, din care      Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu
  - administrator persoan„ fizic„: Ghilusca Vasile   v„rsat: 800,00; capitalul social este divizat Ón 80     Referent
Dorin, cod numeric personal 1660524370012, data     p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;              la Oficiul Registrului
numirii 15.03.2007, durata mandatului nelimitat„      - date de identificare fondatori:
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
p‚n„ la data de 15.03.2105, av‚nd puteri depline.      1. Spataru Gabriel, asociat, cod numeric personal
                                                           Tribunalul Vaslui   - Elena Cernat
   (14/29.067)                     1590301374101, aport la capital 400,00 RON,
                             echival‚nd cu 40 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       Œn baza cererii nr. 11318 din data de 29.03.2007
             *
                             din capitalul social total, cota de participare la     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Vaslui, str.   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
       Societatea Comercial„
                             D. Cantemir nr. 17, jude˛ul Vaslui;            Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i
       DACOST-MOB - S.R.L.                                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
       Vaslui, jude˛ul Vaslui             2. Spataru Despina, asociat, cod numeric
                                                          date:
                             personal 2600329374078, aport la capital 400,00
                                                            - fondator: Gavrilu˛„ Vicu, asociat unic, cod
                             RON, echival‚nd cu 40 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                                          numeric personal 1640128224537, aport la capital
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            50 % din capitalul social total, cota de participare la  200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
        TRIBUNALUL VASLUI             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Vaslui, str.  reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                             D. Cantemir nr. 17, jude˛ul Vaslui;            participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 488            - activitate principal„: cod CAEN 5530 -        Ón localitatea Roman, str. Cuza Vod„, bl. 17, sc. A,
      din data de 16.03.2007            restaurante;                        ap. 2, jude˛ul Neam˛;
                              - administratori persoane fizice:             - administrator persoan„ fizic„: Gavrilu˛„ Vicu,
 Judec„tor delegat
                              1. Sp„taru Gabriel, cod numeric personal        cod numeric personal 1640128224537, data numirii
 la Oficiul Registrului
                             1590301374101, data numirii 15.03.2007, durata       29.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                             mandatului nelimitat„ p‚n„ la data de 15.03.2105,     puteri depline;
 Tribunalul Vaslui   - Nistor Valentin
                             av‚nd puteri depline;                     - denumire: GAVIC CONSTRUCT 2007 - S.R.L.;
 Referent
                              2. Sp„taru Despina, cod numeric personal          - sediul social: municipiul Roman, str. Cuza
 la Oficiul Registrului
                             2600329374078, data numirii 15.03.2007, durata       Vod„, bl. 21, ap. 71;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Tribunalul Vaslui   - Apostu Iuliana        mandatului nelimitat„ p‚n„ la data de 15.03.2105,
                             av‚nd puteri depline.                   452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
  Œn baza cererii nr. 4700 din data de 15.03.2007 ∫i                                geniu civil;
                               (16/29.069)
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                  - activitate principal„: cod CAEN 4521 -
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                     *                construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1805/13.VI.2007                   5
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - cod unic de Ónregistrare: 21474082;
sociale a 10,00 RON fiecare;               date:                            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - fondator: Pricope Constantin, asociat unic, cod   J 27/487/2007.
  - cod unic de Ónregistrare: 21482093;         numeric personal 1640307270611, aport la capital       (21/29.074)
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       50.000,00 RON, echival‚nd cu 5.000 p„r˛i sociale,
J 27/490/2007.                                                                *
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
   (18/29.071)                     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                                                Societatea Comercial„
             *                Ón localitatea M„stac„n, comuna Borle∫ti, jude˛ul
                             Neam˛;                                BLUE MEDIA - S.R.L.
                               - administrator persoan„ fizic„: Pricope            Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛
     Societatea Comercial„
                             Constantin, cod numeric personal 1640307270611,
   STEAUA NORDULUI 3000 - S.R.L.
                             data numirii 29.03.2007, durata mandatului               MINISTERUL JUSTIfiIEI
satul Hangu, comuna Hangu, jude˛ul Neam˛
                             nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                                  TRIBUNALUL NEAMfi
                               - denumire: TRANS PRICOPE - S.R.L.;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             - sediul social: municipiul Piatra-Neam˛,          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1849
                             bd. Decebal nr. 90, bl. A1, sc. F, et. 2, ap. 76;
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN          din data de 29.03.2007
        TRIBUNALUL NEAMfi             602 - alte transporturi terestre;             Judec„tor delegat
                               - activitate principal„: cod CAEN 6021 - alte
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1798                                        la Oficiul Registrului
                             transporturi terestre de c„l„tori, pe baz„ de grafic;
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
      din data de 28.03.2007              - capitalul social subscris: 50.000,00 RON, v„rsat
                                                           Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu
                             integral; capitalul social este divizat Ón 5.000 p„r˛i
 Judec„tor delegat                                                 Referent
                             sociale a 10,00 RON fiecare;
 la Oficiul Registrului                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;          la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - cod unic de Ónregistrare: 21482077;          Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Tribunalul Vaslui   - Elena Cernat
 Referent                        J 27/491/2007.                       Œn baza cererii nr. 11324 din data de 29.03.2007
 la Oficiul Registrului                    (20/29.073)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Vaslui   - Elena Cernat                       *
                                                          Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i
  Œn baza cererii nr. 11102 din data de 28.03.2007                                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                    Societatea Comercial„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                date:
                                   ARG ACTIV SERV - S.R.L.             - fondator: Nechita Emilian Alexandru, asociat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i                Roman, jude˛ul Neam˛            unic, cod numeric personal 1770713270687, aport
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                 la capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i
date:                                                       sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - fondatori:                                                  cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
  1. Pav„l Gabriel Dan, asociat, cod numeric                                   domiciliat Ón localitatea Piatra-Neam˛, str. 1
personal 1570930270596, aport la capital 100,00              TRIBUNALUL NEAMfi             Decembrie 1918, nr. 39, bl. B8, sc. C, ap. 59, jude˛ul
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd                                 Neam˛;
50 % din capitalul social total, cota de participare la     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1799           - administrator persoan„ fizic„: Nechita Emilian
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea                               Alexandru, cod numeric personal 1770713270687,
Piatra-Neam˛, str. Ana Ip„tescu nr. 6, bl. A14, sc. D,        din data de 28.03.2007            data numirii 29.03.2007, durata mandatului
ap. 64, jude˛ul Neam˛;                                               nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                              Judec„tor delegat
  2. Manolache Ion, asociat, cod numeric personal                                  - denumirea: BLUE MEDIA - S.R.L.;
                              la Oficiul Registrului
1501028270016, aport la capital 100,00 RON,                                      - sediul social: municipiul Piatra-Neam˛, str.
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      Comer˛ului de pe l‚ng„                 Pictor Nicolae Grigorescu nr. 3, bl. E6, sc. B, ap. 29;
din capitalul social total, cota de participare la     Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea    Referent                        221- activitatea editurilor;
Hangu, comuna Hangu, jude˛ul Neam˛;             la Oficiul Registrului                  - activitate principal„: cod CAEN 2213 - editarea
  - administrator persoan„ fizic„: Manolache Ion,     Comer˛ului de pe l‚ng„                 revistelor ∫i periodicelor;
cod numeric personal 1501028270016, data numirii      Tribunalul Vaslui   - Elena Cernat           - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
28.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd                                  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
puteri depline;                       Œn baza cererii nr. 11129 din data de 28.03.2007   sociale a 10,00 RON fiecare;
  - denumire: STEAUA NORDULUI 3000 - S.R.L.;       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - sediul social: satul Hangu, comuna Hangu,      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - cod unic de Ónregistrare: 21482085;
jude˛ul Neam˛;                      Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    J 27/492/2007.
050 - pescuitul, piscicultura ∫i serviciile anexe;    date:                             (22/29.075)
  - activitate principal„: cod CAEN 0502 -         - fondatori:
piscicultura;                        1. C„rpu∫or Adrian, asociat, cod numeric                    *
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    personal 1650512272629, aport la capital 100,00
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd          Societatea Comercial„
sociale a 10,00 RON fiecare;               33,340000 % din capitalul social total, cota de        EUROPREST CONSULTING - S.R.L.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          participare la beneficii/pierderi de 33,340000 %,        Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛
  - cod unic de Ónregistrare: 21474090;         domiciliat Ón localitatea Roman, Aleea Grivi˛ei nr. 5,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       jude˛ul Neam˛;
J 27/486/2007.                                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               2. G„l„˛eanu Radu, asociat, cod numeric
   (19/29.072)                                                          TRIBUNALUL NEAMfi
                             personal 1611213272637, aport la capital 100,00
             *                RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1800
                             33,330000 % din capitalul social total, cota de
      Societatea Comercial„             participare la beneficii/pierderi de 33,330000 %,          din data de 28.03.2007
      TRANS PRICOPE - S.R.L.             domiciliat Ón localitatea Roman, str. Roman Vod„
                                                           Judec„tor delegat
     Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛           nr. 7, jude˛ul Neam˛;
                                                           la Oficiul Registrului
                               3. Michiu Iuliu Gabriel, asociat, cod numeric
                             personal 1590301273007, aport la capital 100,00      Comer˛ului de pe l‚ng„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu
                             33,330000 % din capitalul social total, cota de      Referent
                             participare la beneficii/pierderi de 33,330000 %,     la Oficiul Registrului
        TRIBUNALUL NEAMfi
                             domiciliat Ón localitatea Roman, Str. Rahovei, bl. 3,   Comer˛ului de pe l‚ng„
                             sc. A, et. 2, ap. 6, jude˛ul Neam˛;            Tribunalul Vaslui   - Elena Cernat
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1848
                               - administrator persoan„ fizic„: Michiu Iuliu      Œn baza cererii nr. 11149 din data de 28.03.2007
      din data de 29.03.2007            Gabriel, cod numeric personal 1590301273007,       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 Judec„tor delegat                    data numirii 28.03.2007, durata mandatului        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             nelimitat„, av‚nd puteri depline;            Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i
 la Oficiul Registrului
                               - denumirea: ARG ACTI SERV - S.R.L.;         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - sediul social: municipiul Roman, Str. Rahovei,   date:
 Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu
                             bl. 3, sc. A, et. 2, ap. 6;                 - fondatori:
 Referent
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      1. Corduneanu Dumitru, asociat, cod numeric
 la Oficiul Registrului
                             930 - alte activit„˛i de servicii;            personal 1490131270591, aport la capital 100,00
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitate principal„: cod CAEN 9301 - sp„larea,  RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
 Tribunalul Vaslui   - Elena Cernat          cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i bl„nurilor;     50 % din capitalul social total, cota de participare la
  Œn baza cererii nr. 11322 din data de 29.03.2007     - capitalul social subscris: 300,00 RON, v„rsat    beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   integral; capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i   Piatra-Neam˛, bd. Traian nr. 88, bl. H6, sc. A, et. 5,
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       sociale a 10,00 RON fiecare;               ap. 24, jude˛ul Neam˛;
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1805/13.VI.2007
  2. Corduneanu Veronica, asociat, cod numeric            Societatea Comercial„              - administrator persoan„ fizic„: Ro∫u Titi Lic„,
personal 2530106270596, aport la capital 100,00           TUTCOM RARES - S.R.L.             cod numeric personal 1560630134013, data numirii
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd         satul Moreni, comuna V„leni           29.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
50 % din capitalul social total, cota de participare la                              puteri depline;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea          jude˛ul Neam˛
                                                           - denumire: REDSAL CONSTRUCT - S.R.L.;
Piatra-Neam˛, bd. Traian nr. 88, bl. H6, sc. A, et. 5,
ap. 24, jude˛ul Neam˛;                                                - sediul social: municipiul Piatra-Neam˛, Str.
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI            Aurorei nr. 12, bl. B5, sc. A, et. 2, ap. 10;
  - administrator persoan„ fizic„: Corduneanu
Dumitru, cod numeric personal 1490131270591,                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
data numirii 28.03.2007, durata mandatului                TRIBUNALUL NEAMfi             515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                         neagricole ∫i cu de∫euri;
  - denumire: EUROPREST CONSULTING - S.R.L.;          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1850           - activitate principal„: cod CAEN 5153 - comer˛ cu
  - sediul social: municipiul Piatra-Neam˛,                                    ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;
bd. Traian nr. 88, bl. H6, sc. A, et. 5, ap. 24;           din data de 29.03.2007
                                                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Judec„tor delegat                   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
804 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt;
                              la Oficiul Registrului                 sociale a 10,00 RON fiecare;
  - activitate principal„: cod CAEN 8042 - alte
forme de Ónv„˛„m‚nt (Ónv„˛„m‚nt pentru adul˛i;       Comer˛ului de pe l‚ng„                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
instruire pentru cei care nu frecventeaz„ un centru     Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu          - cod unic de Ónregistrare: 21482069;
∫colar sau sistem universitar (Ón timpul zilei sau     Referent                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
seara, Ón ∫coli sau Ón centre special rezervate       la Oficiul Registrului                 J 27/494/2007.
adul˛ilor); activit„˛i de Ónv„˛„m‚nt, ce nu pot fi     Comer˛ului de pe l‚ng„                   (26/29.079)
clasificate pe nivele);                   Tribunalul Vaslui   - Elena Cernat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                              *
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Œn baza cererii nr. 11321 din data de 29.03.2007
sociale a 10,00 RON fiecare;               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat         Societatea Comercial„
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                              ROSBET CONSTRUCT - S.R.L.
  - cod unic de Ónregistrare: 21474074;         Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        satul Ro∫iori, comuna Dulce∫ti
J 27/488/2007.                      date:                                   jude˛ul Neam˛
   (23/29.076)                       - fondator: Tutunariu Stoleru Florin, asociat unic,
             *                cod numeric personal 1781027272621, aport la
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
     Societatea Comercial„              reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
     CIOBANU CONSTRUCTII               participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat          TRIBUNALUL NEAMfi
                             Ón localitatea Moreni, comuna V„leni, jude˛ul
   PARK VILLAGE NO 1 - S.R.L.
                             Neam˛;                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1852
     satul Dumbrava Ro∫ie
                               - administrator persoan„ fizic„: Tutunariu
 comuna Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul Neam˛          Stoleru Maria,      cod numeric personal            din data de 29.03.2007
                             2811120272598, domiciliat„ Ón localitatea Moreni,
                                                           Judec„tor delegat
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            comuna V„leni, jude˛ul Neam˛, durata mandatului
                                                           la Oficiul Registrului
        TRIBUNALUL NEAMfi             nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                               - denumire: TUTCOM RARES - S.R.L.;           Comer˛ului de pe l‚ng„
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1801            - sediul social: satul Moreni, comuna V„leni,      Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu
                             jude˛ul Neam˛;                       Referent
      din data de 28.03.2007
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     la Oficiul Registrului
 Judec„tor delegat                    156 - fabricarea produselor de mor„rit, a         Comer˛ului de pe l‚ng„
 la Oficiul Registrului                 amidonului ∫i a preparatelor din amidon;          Tribunalul Vaslui   - Elena Cernat
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitate principal„: cod CAEN 1561 - fabricarea
 Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu         produselor de mor„rit;                   Œn baza cererii nr. 11347 din data de 29.03.2007
 Referent                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 la Oficiul Registrului                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 sociale a 10,00 RON fiecare;               Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i
 Tribunalul Vaslui   - Elena Cernat           - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               - cod unic de Ónregistrare: 21482107;         date:
  Œn baza cererii nr. 11258 din data de 28.03.2007     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 - fondatori:
                             J 27/493/2007.                       1. N„stase Constantin, asociat, cod numeric
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i            (25/29.078)                     personal 1520215270613, aport la capital 100,00
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                 *               RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
date:                                                       50 % din capitalul social total, cota de participare la
  - fondatori:                            Societatea Comercial„            beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea
  1. Pu∫ca∫u Eugen, asociat, cod numeric personal                                 Piatra-Neam˛, Str. Liliacului nr. 57, jude˛ul Neam˛;
                                  REDSAL CONSTRUCT - S.R.L.
1690630077321, aport la capital 100,00 RON,
                                  Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛            2. Iancu Dan, asociat, cod numeric personal
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
capitalul social total, cota de participare la                                   1590308045877, aport la capital 100,00 RON,
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea                               echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 %
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
Piatra-Neam˛, str. Aurel Vlaicu nr. 4, bl. F30, sc. A,                               din capitalul social total, cota de participare la
ap. 7, jude˛ul Neam˛;                                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bac„u,
  2. Schafer Uwe Karl Heinz, asociat, aport la              TRIBUNALUL NEAMfi             localitatea Moine∫ti, str. Mihail Sadoveanu, bl. 7,
capital 100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,                                Parc, ap. 7;
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1851           - administratori persoane fizice:
participare la beneficii/participare de 50 %,
                                   din data de 29.03.2007             1. N„stase Constantin, cod numeric personal
domiciliat Ón Germania, localitatea Niederaula, Am
Hungerberg 13;                                                   1520215270613, data numirii 29.03.2007, durata
                              Judec„tor delegat                   mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
  - administrator persoan„ fizic„: Schafer Uwe Karl
                              la Oficiul Registrului                  2. Iancu Dan,      cod numeric personal
Heinz, data numirii 28.03.2007, durata mandatului
nelimitat„, av‚nd puteri depline;              Comer˛ului de pe l‚ng„                 1590308045877, data numirii 29.03.2007, durata
  - denumire: CIOBANU CONSTRUCTII PARK           Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu         mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
VILLAGE NO 1 - S.R.L.;                   Referent                         - denumire: ROSBET CONSTRUCT - S.R.L.;
  - sediul social: satul Dumbrava Ro∫ie, str.       la Oficiul Registrului                  - sediul social: satul Ro∫iori, comuna Dulce∫ti,
Dumbravei nr. 208A, comuna Dumbrava Ro∫ie,         Comer˛ului de pe l‚ng„                 jude˛ul Neam˛;
jude˛ul Neam˛;                       Tribunalul Vaslui   - Elena Cernat           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;     Œn baza cererii nr. 11319 din data de 29.03.2007   142 - extrac˛ia nisipului ∫i a argilei;
geniu civil;                       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - activitate principal„: cod CAEN 1421 - extrac˛ia
  - activitate principal„: cod CAEN 4521 -        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      pietri∫ului ∫i a nisipului;
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;        Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    date:                          sociale a 10,00 RON fiecare;
sociale a 10,00 RON fiecare;                 - fondator: Ro∫u Titi Lic„, asociat unic, cod      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          numeric personal 1560630134013, aport la capital      - cod unic de Ónregistrare: 21482115;
  - cod unic de Ónregistrare: 21474104;         200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de    J 27/495/2007.
J 27/489/2007.
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
   (24/29.077)                                                    (27/29.080)
                             Ón localitatea Piatra-Neam˛, Str. Aurorei nr. 12, bl.
             *                B5, sc. A, et. 2, ap. 10, jude˛ul Neam˛;                      *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1805/13.VI.2007                  7
       Societatea Comercial„              2. Stan F. Tudorel, asociat, cod numeric personal    AGRI LEGPROD COOPERATIV√ AGRICOL√
        GENAVET - S.R.L.              1730924280804, domiciliat Ón localitatea Cezieni,       satul Runcu Mare, comuna Gr„dinari
       Roman, jude˛ul Neam˛             comuna Cezieni, jude˛ul Olt;                        jude˛ul Olt
                               - administrator persoan„ fizic„: Tassou Grigorios,
                             cod numeric personal 7460626160013, data numirii
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            5.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             puteri depline, domiciliat Ón Grecia, localitatea
                             Tesalonic;
        TRIBUNALUL NEAMfi                                                    TRIBUNALUL OLT
                               - denumirea: ESSA GET - S.R.L.;
                               - sediul social: municipiul Caracal, str. Vasile
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1853          Alecsandri nr. 83, parter;                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 268

      din data de 29.03.2007              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            din 19 martie 2007
                             232 - fabricarea produselor ob˛inute din prelucrarea
 Judec„tor delegat                    ˛i˛eiului;                          Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                   - activitate principal„: cod CAEN 2320 - fabricarea    la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 produselor ob˛inute prin prelucrarea ˛i˛eiului;        Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu           - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat     Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria
 Referent                        integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i     Referent
 la Oficiul Registrului                 sociale a 10,00 RON fiecare;                 la Oficiul Registrului
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - cod unic de Ónregistrare: 21432850;           Tribunalul Olt     - Catrina Elena-
 Tribunalul Vaslui   - Elena Cernat
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                     Simona
  Œn baza cererii nr. 11479 din data de 29.03.2007    J 28/260/2007.
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 22.03.2007.       Œn baza cererii nr. 5492 din data de 16.03.2007 ∫i
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                (29/29.082)
Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i                                       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                           *                Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                                                         cooperativei agricole cu urm„toarele date:
                                    Societatea Comercial„              - fondatori:
  - fondator: Cozma Neculai, asociat, cod numeric
                                    RR BITMEDIA - S.R.L.               1. ™urlea M. Gheorghe, membru cooperator
personal 1641205272641, aport la capital 100,00
                                    Roman, jude˛ul Neam˛             fondator, cod numeric personal 1500625381450,
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                                           domiciliat Ón localitatea Runcu Mare, comuna
50 % din capitalul social total, cota de participare la
                                                           Gr„dinari, jude˛ul Olt;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea          MINISTERUL JUSTIfiIEI              2. Zinca M. Vergil, membru cooperator fondator,
Roman, str. Ecaterina Teodoroiu, bl. 3, et. 1, ap. 5,
                                                           cod numeric personal 1730312381453, domiciliat Ón
jude˛ul Neam˛;
                                                           localitatea Runcu Mare, comuna Gr„dinari, jude˛ul
  2. Cozma Genoveva, asociat, cod numeric                TRIBUNALUL NEAMfi
                                                           Olt;
personal 2680603221302, aport la capital 100,00
                                                             3. Buican A. Cristian, membru cooperator
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1854
                                                           fondator, cod numeric personal 1600101287736,
50 % din capitalul social total, cota de participare la         din 29 martie 2006              domiciliat Ón localitatea Runcu Mare, comuna
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea                                Gr„dinari, jude˛ul Olt;
Roman, str. Ecaterina Teodoroiu, bl. 2, et. 1, ap. 5,    Judec„tor delegat
                                                             4. Banu C. Ion, membru cooperator fondator, cod
jude˛ul Neam˛;                        la Oficiul Registrului
                                                           numeric personal 1480412381459, domiciliat Ón
  - administrator persoan„ fizic„: Cozma Neculai,      Comer˛ului de pe l‚ng„                  localitatea Runcu Mare, comuna Gr„dinari, jude˛ul
cod numeric personal 1641205272641, data numirii       Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu          Olt;
29.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       Referent                          5. B„di˛escu Gh. Viorel, membru cooperator
puteri depline;                       la Oficiul Registrului                  fondator, cod numeric personal 1611201287720,
  - denumire: GENAVET - S.R.L.;               Comer˛ului de pe l‚ng„                  domiciliat Ón localitatea Gr„dinari, comuna
  - sediul social: municipiul Roman, str. Cuza Vod„     Tribunalul Neam˛    - Elena Cernat          Gr„dinari, jude˛ul Olt;
nr. 52, jude˛ul Neam˛;                                                  6. Simoiu D. Iulian, membru cooperator
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Œn baza cererii nr. 11503 din data de 29.03.2007
                                                           fondator, cod numeric personal 1700528284395,
852 - activit„˛i veterinare;               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                           domiciliat Ón localitatea Gr„dinari, comuna
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - activitate principal„: cod CAEN 8520 - activit„˛i                                Gr„dinari, jude˛ul Olt;
                             Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i
veterinare;                                                       7. Ciuculesa C. Gheorghe, membru cooperator
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  fondator, cod numeric personal 1531210386347,
                             date:
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                  domiciliat Ón localitatea Runcu Mare, comuna
                               - fondatori:
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             Gr„dinari, jude˛ul Olt;
                               1. Enea Constantin Radu, asociat, cod numeric
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         8. ™tefana V. Victor, membru cooperator
                             personal 1690411272705, aport la capital 100,00
  - cod unic de Ónregistrare: 21482123;                                       fondator, cod numeric personal 1471017381450,
                             RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     domiciliat Ón localitatea Runcu Mare, comuna
                             50 % din capitalul social total, cot„ de participare la
J 27/496/2007.                                                    Gr„dinari, jude˛ul Olt;
                             beneficii ∫i pierderi de 50 %, domiciliat Ón Roman,
   (28/29.081)                                                     9. Becheanu M. Dumitru, membru cooperator
                             aleea Tudor Vladimirescu, bl. 6, sc. C, et. 2, ap. 49,
                                                           fondator, cod numeric personal 1500128287721,
             *                jude˛ul Neam˛;
                                                           domiciliat Ón localitatea Runcu Mare, comuna
                               2. Garlaciov Radu, asociat, cod numeric personal
                                                           Gr„dinari, jude˛ul Olt;
       Societatea Comercial„            1580423272621, aport la capital 100,00 RON,
                                                             10. Simoiu M. Ion, membru cooperator fondator,
                             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
        ESSA GET - S.R.L.                                           cod numeric personal 1520415287725, domiciliat Ón
                             din capitalul social total, cot„ de participare la
       Caracal, jude˛ul Olt                                          localitatea Gr„dinari, comuna Gr„dinari, jude˛ul
                             beneficii ∫i pierderi de 50 %, domiciliat Ón Roman,
                                                           Olt;
                             str. Sucedava, bl. 19, sc. B, et. 3, ap. 21, jude˛ul
                                                             - administratori persoane fizice:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Neam˛;
                                                             1. ™urlea M. Gheorghe, cod numeric personal
                               - administratori persoane fizice:
                                                           1500625381450, data numirii 16.03.2007, cu durata
                               1. Enea Constantin Radu, cod numeric personal
                                                           mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline,
         TRIBUNALUL OLT             1690411272705, data numirii 29.03.2007, durata
                                                           domiciliat Ón localitatea Runcu Mare, comuna
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
                                                           Gr„dinari, jude˛ul Olt;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 269            2. Garlaciov Radu, cod numeric personal
                                                             2. Becheanu M. Dumitru, cod numeric personal
                             1580423272621, data numirii 29.03.2007, cu durata
      din data de 22.03.2007                                          1500128287721, data numirii 16.03.2007, cu durata
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
                                                           mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline,
 Judec„tor delegat                      - denumire: RR BITMEDIA - S.R.L.;
                                                           domiciliat Ón localitatea Runcu Mare, comuna
 la Oficiul Registrului                   - sediul social: Roman, str. Sucedava, bl. 19, sc. B,
                                                           Gr„dinari, jude˛ul Olt;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 et. 3, ap. 21, jude˛ul Neam˛;
                                                             3. Banu C. Ion, cod numeric personal
 Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                           1480412381459, data numirii 16.03.2007, cu durata
                             725 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou,
 Referent                                                      mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline,
                             de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
 la Oficiul Registrului                                               domiciliat Ón localitatea Runcu Mare, comuna
                               - activitatea principal„: cod CAEN 7250 -
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                               Gr„dinari, jude˛ul Olt;
                             Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
 Tribunalul Vaslui   - Catrina Elena-                                        4. Simoiu M. Ion, cod numeric personal
                             contabilizat ∫i a calculatoarelor;
              Simona                                           1520415287725, data numirii 16.03.2007, cu durata
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                           mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline,
  Œn baza cererii nr. 4435 din data de 5.03.2007 ∫i   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                           domiciliat Ón localitatea Gr„dinari, comuna
                             sociale a 10,00 RON fiecare;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 Gr„dinari, jude˛ul Olt;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                        5. B„di˛escu Gh. Viorel, cod numeric personal
                               - cod unic de Ónregistrare: 21482131;
Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                 1611201287720, data numirii 16.03.2007, cu durata
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                      mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline,
                             J 27/497/2007.
  - fondatori: Tassou Grigorios, asociat, cod                                    domiciliat Ón localitatea Gr„dinari, comuna
numeric personal 7460626160013, domiciliat Ón          (30/29.083)
                                                           Gr„dinari, jude˛ul Olt;
Grecia, localitatea Tesalonic;                            *                  - cenzori persoane fizice:
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1805/13.VI.2007
  1. Matei B. Emilia, cod numeric personal              Societatea Comercial„              1. Pan„ M. Mirela, asociat, cod numeric personal
2520325282211, domiciliat Ón Corabia, str. Fra˛ii           DANIVAN MARI - S.R.L.            2721126282200, domiciliat Ón localitatea Giuv„r„∫ti,
Gole∫ti nr. 72, bl. 35, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Olt;                                 comuna Giuv„r„∫ti, jude˛ul Olt;
                                  comuna Osica de Sus, jude˛ul Olt
  2. Panduru I. Ion, cenzor supleant, cod numeric                                   2. Pan„ F. Daniel, asociat, cod numeric personal
personal 1420421287723, domiciliat Ón comuna                                    1720212282205, domiciliat Ón localitatea Giuv„r„∫ti,
Gr„dinari, jude˛ul Olt;                          MINISTERUL JUSTIfiIEI           comuna Giuv„r„∫ti, jude˛ul Olt;
  - denumire: AGRI LEGPROD COOPERATIV√
AGRICOL√;                                                       - administrator persoan„ fizic„:
  - forma ∫i gradul societ„˛ii cooperative:                 TRIBUNALUL OLT              Pan„ F. Daniel, cod numeric personal
cooperativ„ agricol„ de achizi˛ii ∫i v‚nz„ri, gradul 1;                               1720212282205, data numirii 19.03.2007, cu durata
  - sediul: satul Runcu Mare, comuna Gr„dinari;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 271          mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                  domiciliat Ón localitatea Giuv„r„∫ti, comuna
513 - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,              din 22 martie 2007            Giuv„r„∫ti, jude˛ul Olt;
b„uturi ∫i tutun;                       Judec„tor delegat                    - denumire: DAMIBI COM - S.R.L.;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5131 - comer˛                                  - sediul social: comuna Giuv„r„∫ti nr. 604,
                               la Oficiul Registrului
cu ridicata cu fructe ∫i legume proaspete;                                     jude˛ul Olt;
  - capitalul social subscris: 500,00 RON, v„rsat      Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
integral;
                                                          521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Referent
  - cod unic de Ónregistrare: 21396081;                                      nespecializate;
                               la Oficiul Registrului
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
J 28/259/2007.                                                   cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
                               Tribunalul Olt     - Catrina Elena-
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 19 martie                                   v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
2007.                                         Simona            b„uturi ∫i tutun;
   (31/29.084)                        Œn baza cererii nr. 5553 din data de 19.03.2007 ∫i   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
              *                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       sociale a 10,00 RON fiecare;
       Societatea Comercial„             Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      GEODAL SERVICE - S.R.L.             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         - cod unic de Ónregistrare: 21432893;
                                - fondatori:                      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
       Slatina, jude˛ul Olt
                                1. Ivan C. Alexandru, asociat, cod numeric      J 28/263/2007.
                              personal 1680701280829, domiciliat Ón Osica de Jos,    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 22 martie
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             comuna Osica de Jos, jude˛ul Olt;            2007.
                                2. R„doi I. Daniel, asociat, cod numeric personal     (34/29.087)
                              1751130280794, domiciliat Ón Osica de Sus, comuna
         TRIBUNALUL OLT                                                        *
                              Osica de Sus, jude˛ul Olt;
                                - administratori persoane fizice:
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 270                                              Societatea Comercial„
                                1. Ivan C. Alexandru, cod numeric personal
        din 22 martie 2007              1680701280829, data numirii 19.03.2007, cu durata         ELENA STIL SALON - S.R.L.
  Judec„tor delegat                    mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,             Slatina, jude˛ul Olt
  la Oficiul Registrului                  domiciliat Ón satul Osica de Jos, comuna Osica de
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  Jos;
                                2. R„doi I. Daniel, cod numeric personal              MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria
  Referent                         1751130280794, data numirii 19.03.2007, cu durata
  la Oficiul Registrului                  mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,
                                                                   TRIBUNALUL OLT
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  domiciliat Ón satul Osica de Sus, comuna Osica de
                              Sus, jude˛ul Olt;
  Tribunalul Olt     - Catrina Elena-                                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 274
                                - denumire: DANIVAN MARI - S.R.L.;
              Simona
                                - sediul social: Osica de Sus, jude˛ul Olt;             din 22 martie 2007
  Œn baza cererii nr. 5551 din data de 19.03.2007 ∫i     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                  Judec„tor delegat
                              452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       la Oficiul Registrului
                              geniu civil;
Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                  Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - activitatea principal„: cod CAEN 4522 - lucr„ri
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                       Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria
                              de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la construc˛ii;
  - fondatori:
                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Referent
  1. N„stase I. Theodor-Nicolae, asociat, cod
numeric personal 1670820284408, domiciliat Ón        integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    la Oficiul Registrului
Slatina, str. Serg. Maj. Doroban˛u Constantin nr. 2,    sociale a 10,00 RON fiecare;                Comer˛ului de pe l‚ng„
sc. A, ap. 4, jude˛ul Olt;                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Olt     - Catrina Elena-
  2. P„un E. Alexandru, asociat, cod numeric         - cod unic de Ónregistrare: 21432869;                      Simona
personal 1631011284391, domiciliat Ón Slatina, bd.       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Nicolae Titulescu nr. 19, bl. U, sc. A, ap. 24, jude˛ul   J 28/262/2007.                       Œn baza cererii nr. 5626 din data de 19.03.2007 ∫i
Olt;                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 22 martie     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  3. Staicu C. Dumitru-George, asociat, cod        2007.                          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
numeric personal 1500405284373, domiciliat Ón          (33/29.086)                    Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Slatina, str. Ec. Teodoroiu nr. 6, bl. 6, sc. F, ap. 11,                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
jude˛ul Olt;                                     *                 - fondator:
  - administratori persoane fizice:                                          B„rbuic„ Gh. Elena, asociat unic, cod numeric
  1. N„stase I. Theodor-Nicolae, cod numeric             Societatea Comercial„
                                                          personal 2700322284369, domiciliat Ón Slatina,
personal 1670820284408, data numirii 19.03.2007,            DAMIBI COM - S.R.L.             Aleea Rozelor nr. 14, bl. FB16, sc. C, ap. 2, jude˛ul
cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                  comuna Giuv„r„∫ti, jude˛ul Olt         Olt;
depline, domiciliat Ón Slatina, str. Serg. Maj.
Doroban˛u Constantin nr. 2, sc. A, ap. 4, jude˛ul Olt;                                 - administrator persoan„ fizic„:
  2. P„un E. Alexandru, cod numeric personal                                     B„rbuic„ Gh. Elena, cod numeric personal
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
1631011284391, data numirii 19.03.2007, cu durata                                  2700322284369, data numirii 19.03.2007, cu durata
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,                                    mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,
domiciliat Ón Slatina, bd. Nicolae Titulescu nr. 19,             TRIBUNALUL OLT             domiciliat„ Ón Slatina, Aleea Rozelor nr. 14, bl.
bl. U, sc. A, ap. 24, jude˛ul Olt;                                         FB16, sc. C, ap. 2, jude˛ul Olt;
  - denumire: GEODAL SERVICE - S.R.L.;              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 272           - denumire: ELENA STIL SALON - S.R.L.;
  - sediul social: Slatina, Bd. Nicolae Titulescu nr.
                                     din 22 martie 2007              - sediul social: Slatina, Aleea Rozelor, bl. FB16, sc.
19, bl. U, sc. 1, et. 5, ap. 24, jude˛ul Olt;
                                                          C, parter, ap. 2, jude˛ul Olt;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               Judec„tor delegat                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;            la Oficiul Registrului                930 - alte activit„˛i de servicii;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i    Comer˛ului de pe l‚ng„                  - activitatea principal„: cod CAEN 9302 - coafur„
de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„     Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria         ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;
tehnic„ legate de acestea;                  Referent                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      la Oficiul Registrului                integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Comer˛ului de pe l‚ng„                sociale a 10,00 RON fiecare;
sociale a 10,00 RON fiecare;                                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Tribunalul Olt     - Catrina Elena-
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - cod unic de Ónregistrare: 21432800;
  - cod unic de Ónregistrare: 21432788;                        Simona
                                                            - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        Œn baza cererii nr. 5579 din data de 19.03.2007 ∫i
J 28/261/2007.                                                   J 28/265/2007.
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 22 martie
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 22 martie       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
2007.                                                        2007.
                              Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
   (32/29.085)                                                     (35/29.088)
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
              *                  - fondatori:                                  *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                 PARTEA a IV-a,   Nr. 1805/13.VI.2007                   9
       Societatea Comercial„               D„buleanu C. Ion, cod numeric personal                 Societatea Comercial„
    PLUS CONSTRUCT 2007 - S.R.L.             1520607284364, data numirii 20.03.2007, cu durata               VILANOVA - S.R.L.
        Slatina, jude˛ul Olt             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,                 Caracal, jude˛ul Olt
                               domiciliat Ón Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 48, bl. D8, sc.
                               A, ap. 14, jude˛ul Olt;                           MINISTERUL JUSTIfiIEI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                 - denumire: CONTA FANION - S.R.L.;                     TRIBUNALUL OLT
                                 - sediul social: Slatina, str. A.I. Cuza, bl. D8, sc. A,
          TRIBUNALUL OLT              et. 4, ap. 14, jude˛ul Olt;                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 278
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN              din 22 martie 2007
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 275            741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                               contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i      Judec„tor delegat
        din 22 martie 2007
                                                               la Oficiul Registrului
                               de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  Judec„tor delegat                                                     Comer˛ului de pe l‚ng„
                               afaceri ∫i management;
  la Oficiul Registrului                                                   Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria
                                 - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                   Referent
                               de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón
  Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria                                           la Oficiul Registrului
                               domeniul fiscal;                         Comer˛ului de pe l‚ng„
  Referent
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Tribunalul Olt     - Catrina Elena-
  la Oficiul Registrului
                               integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                    Simona
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                               sociale a 10,00 RON fiecare;
  Tribunalul Olt     - Catrina Elena-                                           Œn baza cererii nr. 5818 din data de 21.03.2007 ∫i
                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
              Simona                                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                 - cod unic de Ónregistrare: 21432826;           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 5682 din data de 20.03.2007 ∫i      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     J 28/267/2007.                         societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 22 martie          - fondator:
Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     2007.                               Ghi˛„ F. Florentin-Gigi, asociat unic, cod numeric
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                         personal 1800807280017, domiciliat Ón Caracal,
                                 (37/29.090)
  - fondator:                                                       Strada Nou„ nr. 8, jude˛ul Olt;
  Voicu F. Florentina, asociat unic, cod numeric                     *                  - administrator persoan„ fizic„:
personal 2820803297276, domiciliat Ón Slatina, bd.                                       Ghi˛„ F. Florentin-Gigi, cod numeric personal
                                      Societatea Comercial„              1800807280017, data numirii 21.03.2007, cu durata
A.I. Cuza nr. 11, bl. CAM3, sc. D, ap. 50, jude˛ul Olt;
                                                              mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,
  - administrator persoan„ fizic„:                   PRODCOM ELMAN - S.R.L.               domiciliat Ón Caracal, Strada Nou„ nr. 8, jude˛ul Olt;
  Voicu F. Florentina, cod numeric personal                 Slatina, jude˛ul Olt               - denumire: VILANOVA - S.R.L.;
2820803297276, data numirii 20.03.2007, cu durata                                       - sediul social: Caracal, intrarea Buze∫ti, bl. A3,
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,                                        sc. 1, ap. 3, jude˛ul Olt;
domiciliat Ón Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 11, bl. CAM             MINISTERUL JUSTIfiIEI               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
3, sc. D, ap. 50, jude˛ul Olt;                                               524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  - denumire: PLUS CONSTRUCT 2007 - S.R.L.;                                        specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                        TRIBUNALUL OLT
  - sediul social: Slatina, str. A.I. Cuza, bl. CAM3, sc.                                 parte;
D, et. 9, ap. 50, jude˛ul Olt;                                                 - activitatea principal„: cod CAEN 5246 - comer˛
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 277             cu am„nuntul cu articole de fier„rie, cu articole din
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;             din 22 martie 2007               sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit;
geniu civil;                                                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                Judec„tor delegat                      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
                                la Oficiul Registrului                   sociale a 10,00 RON fiecare;
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                                                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                - cod unic de Ónregistrare: 21432877;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       Tribunalul Olt        - B„l˛oi Maria          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
sociale a 10,00 RON fiecare;                  Referent                          J 28/269/2007.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;             la Oficiul Registrului                     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 22 martie
  - cod unic de Ónregistrare: 21432818;                                          2007.
                                Comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                         (39/29.092)
                                Tribunalul Olt        - Catrina Elena-
J 28/266/2007.
                                                Simona                         *
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 22 martie
2007.                              Œn baza cererii nr. 5738 din data de 20.03.2007 ∫i            Societatea Comercial„
  (36/29.089)                       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la            TEMPLA CAFE - S.R.L.
              *                Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                  Slatina, jude˛ul Olt
                               Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
       Societatea Comercial„             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
       CONTA FANION - S.R.L.               - fondator:
                                                                      TRIBUNALUL OLT
        Slatina, jude˛ul Olt              Manea A. Florin, asociat unic, cod numeric
                               personal 1661015343235, domiciliat Ón Slatina, Str.         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 279
                               V„ilor nr. 13, bl. 13, sc. B, ap. 7, jude˛ul Olt;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                   din 22 martie 2007
                                - administrator persoan„ fizic„:
                                Manea A. Florin, cod numeric personal             Judec„tor delegat
          TRIBUNALUL OLT              1661015343235, data numirii 20.03.2007, cu durata        la Oficiul Registrului
                               mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,           Comer˛ului de pe l‚ng„
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 276            domiciliat Ón Slatina, Str. V„ilor nr. 13, bl. 13, sc. B,    Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria
                                                               Referent
        din 22 martie 2007              ap. 7, jude˛ul Olt;
                                                               la Oficiul Registrului
                                - denumire: PRODCOM ELMAN - S.R.L.;
  Judec„tor delegat                                                     Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - sediul social: Slatina, Str. V„ilor nr. 13, bl. 13,
  la Oficiul Registrului                                                   Tribunalul Olt     - Catrina Elena-
                               sc. B, et. 1, ap. 7, jude˛ul Olt;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                               Simona
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria                                            Œn baza cererii nr. 5841 din data de 21.03.2007 ∫i
                               285 - tratarea ∫i acoperirea metalelor; opera˛iuni de
  Referent                                                         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               mecanic„ general„;
  la Oficiul Registrului                                                  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - activitatea principal„: cod CAEN 2852 -          Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  opera˛iuni de mecanic„ general„;                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  Tribunalul Olt     - Catrina Elena-           - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat        - fondatori:
              Simona              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i        1. Popa Gh. Marius-Petri∫or, asociat, cod numeric
  Œn baza cererii nr. 5704 din data de 20.03.2007 ∫i    sociale a 10,00 RON fiecare;                  personal 1810725284559, domiciliat Ón Slatina, str.
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                    Nicolae Iorga nr. 7, bl. 4, sc. D, ap. 4, jude˛ul Olt;
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                                2. Nedelea I. Ovidiu-Florin, asociat, cod numeric
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           - cod unic de Ónregistrare: 21432834;
                                                              personal 1820302284596, domiciliat Ón Slatina, str.
Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        Gen. Emanoil Ionescu nr. 9, jude˛ul Olt;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          J 28/268/2007.                          - administratori persoane fizice:
  - fondator:                         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 22 martie          1. Popa Gh. Marius-Petri∫or, cod numeric
  D„buleanu C. Ion, asociat unic, cod numeric        2007.                             personal 1810725284559, data numirii 21.03.2007,
personal 1520607284364, domiciliat Ón Slatina, bd.                                     cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                 (38/29.091)
A.I. Cuza nr. 48, bl. D8, sc. A, ap. 14, jude˛ul Olt;                                    depline, domiciliat Ón Slatina, str. Nicolae Iorga nr.
  - administrator persoan„ fizic„:                            *                 7, bl. 4, sc. D, ap. 4, jude˛ul Olt;
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 1805/13.VI.2007
  2. Nedelea I. Ovidiu-Florin, cod numeric personal    Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Oglinzilor nr.     - activitatea principal„: cod CAEN 6523 - alte
1820302284596, data numirii 21.03.2007, cu durata    7-9, sc. A, et. 3, ap. 13, jude˛ul Timi∫.           tipuri de intermedieri financiare;
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,        Domeniul principal de activitate: 515 - comer˛ cu       - capitalul social subscris: 5.000,00 RON, v„rsat
domiciliat Ón Slatina, str. Gen. Emanoil Ionescu nr.   ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i cu       integral; capitalul social este divizat Ón 500 p„r˛i
9, jude˛ul Olt;                     de∫euri.                           sociale a 10,00 RON fiecare;
  - denumire: TEMPLA CAFE - S.R.L.;            Activitatea principal„: 5153 - comer˛ cu ridicata       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - sediul social: Slatina, bd. N. Titulescu, punct   cu material lemnos ∫i de construc˛ii.              - cod unic de Ónregistrare: 21432885;
termic îN. Titulescu I”, jude˛ul Olt;            Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    constitutiv din data de 12.02.2007.              J 28/271/2007.
553 - restaurante;                     Capitalul social: Capitalul social subscris este de      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 22 martie
  - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -       500,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i      2007.
restaurante;
                             sociale: 50; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.        (42/29.095)
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              Fondator:
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                               *
                              Bogan Nelu Liviu, asociat unic, cod numeric
sociale a 10,00 RON fiecare;
                             personal 1640819354720, aport la capital 500,00
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                               Societatea Comercial„
  - cod unic de Ónregistrare: 21432842;         RON, data v„rs„rii aportului 15.03.2007, echival‚nd
                             cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul              E & L TRANS - S.R.L.
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             social total, cot„ de participare la beneficii ∫i           satul Pischia, comuna Pischia
J 28/270/2007.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 22 martie      pierderi de 100 %, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.                jude˛ul Timi∫
2007.                          Oglinzilor nr. 7, bl. 79, sc. A, et. 3, ap. 13, jude˛ul
   (40/29.093)                     Timi∫.
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              Administrator: Bogan Nelu Liviu, cod numeric
             *               personal 1640819354720, data numirii 12.02.2007,
                                                                      J 35/1124/2007

                             durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 21397176
       Societatea Comercial„            depline.
        TIMSTONE - S.R.L.              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.           MINISTERUL JUSTIfiIEI
          Timi∫oara                Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
                             comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria
                             r„spundere.                             OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
        J 35/1122/2007
                              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 21397168         Executorie.                             DOSAR NR. 9502/15.03.2007;
                              Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate         ŒNCHEIEREA NR. 3579/19.03.2007
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile            ™edin˛a public„ din 19 martie 2007
                             ulterioare.                           Judec„tor delegat
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„ din 19
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™                                           la Oficiul Registrului
                             martie 2007.
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
     DOSAR NR. 9463/15.03.2007                                           Tribunalul Timi∫    - Mih„ie∫ Aurel
                             renun˛are la recurs la data de 19 martie 2007.
                                                             Referent
    ŒNCHEIEREA NR. 3578/19.03.2007             (41/29.094)
                                                             la Oficiul Registrului
  ™edin˛a public„ din 19 martie 2007                        *                  Comer˛ului de pe l‚ng„
 Judec„tor delegat                                                   Tribunalul Timi∫    - Hu˛anu Livia
                                   Societatea Comercial„
 la Oficiul Registrului                                                 Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
 Comer˛ului de pe l‚ng„                      CATEX TRANS GROUP - S.R.L.
                                                            formulate de administrator Neam˛u Elena Maria,
 Tribunalul Timi∫    - Mih„ie∫ Aurel                Caracal, jude˛ul Olt
                                                            privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
 Referent                                                       Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
 la Oficiul Registrului                         MINISTERUL JUSTIfiIEI             r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                Societ„˛ii Comerciale E & L TRANS - S.R.L.
 Tribunalul Timi∫    - Hu˛anu Livia                                          Procedura legal Óndeplinit„.
                                      TRIBUNALUL OLT                Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
formulate de administrator Bogan Nelu Liviu,                                      art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 280
privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i                                         JUDEC√TORUL DELEGAT
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie           din 22 martie 2007
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a                                      Asupra cererii de fa˛„:
Societ„˛ii Comerciale TIMSTONE - S.R.L.           Judec„tor delegat                       Prin cererea de Ónregistrare nr. 9502 din data de
  Procedura legal Óndeplinit„.               la Oficiul Registrului                   15.03.2007, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform    Comer˛ului de pe l‚ng„                   constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.      Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria           E & L TRANS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din
                              Referent                          declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            registrului comer˛ului.
                              la Oficiul Registrului
  Asupra cererii de fa˛„:                 Comer˛ului de pe l‚ng„                    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 9463 din data de    Tribunalul Olt     - Catrina Elena-          men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
15.03.2007, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea                                 Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                                           Simona
constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale                                   constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
TIMSTONE - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din       Œn baza cererii nr. 5849 din data de 21.03.2007 ∫i     privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
registrului comer˛ului.                 Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de        societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,      - fondatori:                        complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       1. Matei T. Cornel, asociat, cod numeric personal     ∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      1690423282211, domiciliat Ón Corabia, Bd. 1 Mai nr.      modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din    9, bl. 38, sc. A, ap. 1, jude˛ul Olt;             admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.    2. Groza N. Doru-Cristian, asociat, cod numeric      Societ„˛ii Comerciale E & L TRANS - S.R.L., a
31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile   personal 1690801280847, domiciliat Ón Caracal,        dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea
ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i
                             Pia˛a Victoriei nr. 23, bl. 17, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Olt;  datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6
                              - administratori persoane fizice:             Oficiul registrului comer˛ului.
∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
                              1. Matei T. Cornel, cod numeric personal
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a                                    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             1690423282211, data numirii 21.03.2007, cu durata
admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,           Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
Societ„˛ii Comerciale TIMSTONE - S.R.L., a dispune
Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din   domiciliat Ón Corabia, Bd. 1 Mai nr. 9, bl. 38, sc. A,    formulat„ de administrator Neam˛u Elena Maria ∫i,
declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul     ap. 1, jude˛ul Olt;                      Ón consecin˛„:
registrului comer˛ului.                   2. Groza N. Doru-Cristian, cod numeric personal        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                             1690801280847, data numirii 21.03.2007, cu durata       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,         Societ„˛ii Comerciale E & L TRANS - S.R.L., Ón
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     domiciliat Ón Caracal, Pia˛a Victoriei nr. 23, bl. 17,    urm„toarele condi˛ii:
formulat„ de administrator Bogan Nelu Liviu ∫i, Ón    sc. 1, ap. 14, jude˛ul Olt;                   Sediul social este Ón satul Pischia, nr. 245,
consecin˛„:                         - denumire: CATEX TRANS GROUP - S.R.L.;          camera 1, comuna Pischia, jude˛ul Timi∫.
  Autorizeaz„   constituirea   ∫i dispune      - sediul social: Caracal, str. Antonius Caracalla nr.     Domeniul principal de activitate: 602 - alte
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    19, bl. 17, parter, jude˛ul Olt;               transporturi terestre.
Societ„˛ii Comerciale TIMSTONE - S.R.L., Ón         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        Activitatea principal„:6024 - transporturi rutiere
urm„toarele condi˛ii:                  652 - alte intermedieri financiare;              de m„rfuri.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1805/13.VI.2007                  11
  Activit„˛i secundare: conform cap. III din actul          Societatea Comercial„            din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
constitutiv din data de 15.03.2007.                 MAR-CAT MARKET - S.R.L.            registrului comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
  Capitalul social subscris este de 200,00 RON,           comuna Seaca, jude˛ul Olt           EURO TIHAVELI - S.R.L.
integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                                 Procedura legal Óndeplinit„.
valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
                                                           Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  Fondator:                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  Neam˛u Elena Maria, asociat unic, cod numeric
personal 2760520205021, aport la capital 200,00                                         JUDEC√TORUL DELEGAT
                                      TRIBUNALUL OLT
RON, data v„rs„rii aportului 15.03.2007, echival‚nd
cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul                                   Asupra cererii de fa˛„:
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 283
social total, cot„ de participare la beneficii ∫i                                   Prin cererea de Ónregistrare nr. 4074 din data de
pierderi de 100 %, domiciliat Ón Timi∫oara, Calea            din 23 martie 2007             6.02.2007, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
™agului nr. 51, ap. 38, jude˛ul Timi∫;                                       constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                              Judec„tor delegat
  Administrator: Neam˛u Elena Maria, cod                                     EURO TIHAVELI - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din
                              la Oficiul Registrului
numeric personal 2760520205021, data numirii                                    declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
15.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                              Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria         registrului comer˛ului.
puteri depline.
                              Referent                         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului       la Oficiul Registrului                 men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria     Comer˛ului de pe l‚ng„                 Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
r„spundere.                         Tribunalul Olt     - Catrina Elena-        constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al                    Simona            privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.                                  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                               Œn baza cererii nr. 5930 din data de 22.03.2007 ∫i
  Executorie.                                                   Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate                                31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                             Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6
ulterioare.
                               - fondator:                      ∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
  Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„ din 19
                               Rogoveanu Gh. Mariana, asociat unic, cod       modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
martie 2007.
                             numeric personal 2790218341714, domiciliat„ Ón
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin                                   admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
                             Caracal, Str. Par‚ngului nr. 4, bl. 4C, sc. 1, ap. 8,
renun˛are la recurs la data de 19 martie 2007.                                   Societ„˛ii Comerciale EURO TIHAVELI - S.R.L. a
                             jude˛ul Olt;
  (43/29.096)                       - administrator persoan„ fizic„:           dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea
             *                 Rogoveanu Gh. Mariana, cod numeric personal      datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
                             2790218341714, data numirii 22.03.2007, cu durata    Oficiul registrului comer˛ului.
       Societatea Comercial„            mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,
                             domiciliat„ Ón Caracal, Str. Par‚ngului nr. 4, bl. 4C,   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
       CLIMA PRO - S.R.L.
       Slatina, jude˛ul Olt            sc. 1, ap. 8, jude˛ul Olt;                 Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                               - denumire: MAR-CAT MARKET - S.R.L.;         formulat„ de asociat unic Cickovic Tihomir prin
                               - sediul social: comuna Seaca, jude˛ul Olt;      Ómputernicit Hornea Marius ∫i, Ón consecin˛„:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                           Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                             521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                                          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                             nespecializate;
         TRIBUNALUL OLT                                          Societ„˛ii Comerciale EURO TIHAVELI - S.R.L., Ón
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
                             cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu       urm„toarele condi˛ii:
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 281
                             v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. 1 Decembrie
        din 23 martie 2007             b„uturi ∫i tutun;                    nr. 7, Ónc„perea 2, ap. 3, jude˛ul Timi∫.
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Domeniul principal de activitate: 514 - comer˛ cu
 Judec„tor delegat
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   ridicata cu bunuri de consum, altele dec‚t cele
 la Oficiul Registrului
                             sociale a 10,00 RON fiecare;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              alimentare;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria                                        Activitatea principal„: 5147 - comer˛ cu ridicata
                               - cod unic de Ónregistrare: 21436127;
 Referent                          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:     cu alte bunuri de consum, nealimentare,
 la Oficiul Registrului                 J 28/274/2007.                      neclasificate Ón alt„ parte;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 23 martie       Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul
 Tribunalul Olt     - Catrina Elena-         2007.                          constitutiv din data de 30.01.2007.
              Simona               (45/29.098)                      Capitalul social subscris este de 200,00 RON,
                                          *               integral v„rsat, din care 76,00 $; num„rul total de
  Œn baza cererii nr. 5868 din data de 22.03.2007 ∫i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„               Societatea Comercial„            RON.
Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         EURO TIHAVELI - S.R.L.             Fondator:
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                  Timi∫oara                Cickovic Tihomir, asociat unic, aport la capital
  - fondator:                                                   200,00 RON, din care 76,00 $, data v„rs„rii
  Ciubuc P. Emil-Mih„i˛„, asociat unic, cod                                    aportului 30.01.2007, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
numeric personal 1750505284418, domiciliat Ón        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                       J 35/1135/2007
                                                          reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cot„ de
Slatina, Aleea Lalelelor nr. 5, bl. FA12, sc. 3, ap. 9,
                                                          participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,
jude˛ul Olt;                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 21396960
  - administrator persoan„ fizic„:                                        domiciliat Ón Croa˛ia, localitatea Dakovo, Kneza
  Ciubuc P. Emil-Mih„i˛„, cod numeric personal                                  Viseslava nr. 002.
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
1750505284418, data numirii 22.03.2007, cu durata                                   Administrator: Cickovic Tihomir, data numirii
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,                                    30.01.2007, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd
domiciliat Ón Slatina, Aleea Lalelelor nr. 5, bl. FA12,     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          puteri conform actului constitutiv.
sc. 3, ap. 9, jude˛ul Olt;                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™            Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  - denumire: CLIMA PRO - S.R.L.;                                          Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
  - sediul social: Slatina, Aleea Lalelelor nr. 5, bl.       DOSAR NR. 4074/6.02.2007
                                                          comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria
FA12, sc. C, ap. 9, jude˛ul Olt;
                                 ŒNCHEIEREA NR. 3588/19.03.2007          r„spundere.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;                                      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                               ™edin˛a public„ din 19 martie 2007
  - activitatea principal„: cod CAEN 4533 - lucr„ri                                Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
                              Judec„tor delegat                     Executorie.
de instala˛ii tehnico-sanitare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     la Oficiul Registrului                  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Comer˛ului de pe l‚ng„                 cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
sociale a 10,00 RON fiecare;                Tribunalul Timi∫    - Mih„ie∫ Aurel
                                                          republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Referent
                                                          ulterioare.
  - cod unic de Ónregistrare: 21436100;          la Oficiul Registrului
                                                           Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„ din 19
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          martie 2007.
J 28/272/2007.                       Tribunalul Timi∫    - Hu˛anu Livia
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 23 martie                                    Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                               Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare  renun˛are la recurs la data de 19 martie 2007.
2007.
                             formulate de asociat unic Cickovic Tihomir prin
   (44/29.097)                                                    (46/29.099)
                             Ómputernicit Hornea Marius, privind autorizarea
             *                constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor               *
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1805/13.VI.2007
      Societatea Comercial„              - cod unic de Ónregistrare: 21448253;          constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
    BANU GIGEL CONSTRUCT - S.R.L.            - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
       Slatina, jude˛ul Olt            J 28/275/2007.                       registrului comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 26 martie       NEUROMED SISTEM - S.R.L.
                            2007.                             Procedura legal Óndeplinit„.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI              (48/29.102)                       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
        TRIBUNALUL OLT
                                          *                art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 282                                             JUDEC√TORUL DELEGAT
                                  Societatea Comercial„
       din 23 martie 2007                ELITUR INTERNAfiIONAL - S.R.L.             Asupra cererii de fa˛„:
 Judec„tor delegat                          Bal∫, jude˛ul Olt                Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 9582 din data
 la Oficiul Registrului                                              de 16.03.2007, legal timbrat„, s-a solicitat
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
 Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          Comerciale NEUROMED SISTEM - S.R.L. ∫i
 Referent                                TRIBUNALUL OLT
                                                          Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
 la Oficiul Registrului                                              r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.
 Comer˛ului de pe l‚ng„                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII IJ NR. 285
                                                           Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
 Tribunalul Olt     - Catrina Elena-               din 26 martie 2007             men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
              Simona                                         Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                              Judec„tor delegat
  Œn baza cererii nr. 5940 din data de 22.03.2007 ∫i   la Oficiul Registrului                 constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Comer˛ului de pe l‚ng„                 privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarele
                              Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria
Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Referent
                              la Oficiul Registrului                 nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
  - fondator:
  Banu M. Gigel, asociat unic, cod numeric        Comer˛ului de pe l‚ng„                 complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
personal 1710925105006, domiciliat Ón satul        Tribunalul Olt     - Catrina Elena-         modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
Ipote∫ti, comuna Ipote∫ti, jude˛ul Olt;                       Simona             ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„,
  - administrator persoan„ fizic„:                                        cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„
  Banu M. Gigel, cod numeric personal           Œn baza cererii nr. 6026 din data de 23.03.2007 ∫i
                                                          a admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
1710925105006, data numirii 22.03.2007, cu durata    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Societ„˛ii Comerciale NEUROMED SISTEM - S.R.L.,
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,
                            Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea
domiciliat Ón Ipote∫ti, comuna Ipote∫ti, jude˛ul Olt;
  - denumire: BANU GIGEL CONSTRUCT - S.R.L.;      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
  - sediul social: Slatina, Str. Toamnei nr. 24C,     - fondator: ™erban V. Sorin Ovidiu, asociat unic,    Oficiul registrului comer˛ului.
camera 110, et. 1, jude˛ul Olt;             cod numeric personal 1790206284375, domiciliat Ón
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    localitatea Bal∫, str. N. B„lcescu nr. 191, bl. P1, sc.   Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;  4, ap. 76, jude˛ul Olt;                    Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
geniu civil;                        - administrator persoan„ fizic„: ™erban V. Sorin-    formulat„ de asociatul Ples Horia prin Ómputernicit
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -      Ovidiu, cod numeric personal 1790206284375, data      Hornea Marius Alin, ∫i, Ón consecin˛„:
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;       numirii 23.03.2007, durata mandatului nelimitat„,       Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat   av‚nd puteri depline, domiciliat Ón localitatea Bal∫,
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                            str. N. B„lcescu nr. 191, bl. P1, sc. 4, ap. 76, jude˛ul
sociale a 10,00 RON fiecare;              Olt;                            Societ„˛ii Comerciale NEUROMED SISTEM - S.R.L.,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          - denumire: ELITUR INTERNAfiIONAL - S.R.L.;       Ón urm„toarele condi˛ii:
  - cod unic de Ónregistrare: 21436119;          - sediul social: ora∫ul Bal∫, str. N. B„lcescu nr.     Sediul social este Ón Timi∫oara, Bd. 16 Decembrie
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:     142, bl. 41, sc. 1, et. 2, ap. 10, jude˛ul Olt;      1989 nr. 43, cl„direa C5 (ap. 5), Ónc„perea 2, jude˛ul
J 28/273/2007.                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Timi∫.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 23 martie     633 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-      Domeniul principal de activitate: 514 - comer˛ cu
2007.                          operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„      ridicata cu bunuri de consum, altele dec‚t cele
   (47/29.100)                    neclasificate Ón alt„ parte;                alimentare.
             *                 - activitate principal„: cod CAEN 6330 - activit„˛i    Activitatea principal„: 5146 - comer˛ cu ridicata
                            ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale turoperatorilor;
                                                          cu produse farmaceutice.
      Societatea Comercial„            activit„˛i de asisten˛„ turistic„ neclasificate Ón alt„
                                                           Activit„˛i secundare: conform articolului 6 din
      AUTO TEX NIPA - S.R.L.           parte;
                              - capital social subscris: 200 RON, v„rsat integral;  actul constitutiv din data de 18.04.2006.
       Slatina, jude˛ul Olt                                          Capitalul social: capitalul social subscris este de
                            capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                            10,00 RON fiecare;                     200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             - durata de func˛ionare: nelimitat„;          sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
        TRIBUNALUL OLT               - cod unic de Ónregistrare: 21448261;           Fondatori:
                              - num„r de Ónregistrare Ón registrul comer˛ului:      1. Ples Horia, asociat, cod numeric personal
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 284         J 28/276/2007.                       1540206354788, aport la capital 100,00 RON, data
                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din data de 26.03.2007.      v„rs„rii aportului 2.03.2007, echival‚nd cu 10 p„r˛i
       din 26 martie 2007
                               (49/29.103)                      sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
 Judec„tor delegat
                                          *                cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
 la Oficiul Registrului
                                                          domiciliat Ón Timi∫oara, str. Nicolae Ilie∫u nr. 20,
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                  Societatea Comercial„             ap. 9, jude˛ul Timi∫;
 Tribunalul Olt     - B„l˛oi Maria
                                 NEUROMED SISTEM - S.R.L.              2. Ples Stanca Mihaela, asociat, cod numeric
 Referent
                                  Timi∫oara, jude˛ul Timi∫            personal 2690511020066, aport la capital 100,00
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              RON, data v„rs„rii aportului 2.03.2007, echival‚nd
 Tribunalul Olt     - Catrina Elena-                                     cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
              Simona                    J 35/1142/2007
                                                          social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                                          de 50 %, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Nicolae Ilie∫u
  Œn baza cererii nr. 6020 din data de 23.03.2007 ∫i      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE - 21405740        nr. 20, ap. 9, jude˛ul Timi∫.
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      Administrator: Ples Horia, cod numeric personal
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI            1540206354788, data numirii 18.04.2006, durata
Tribunalul Olt a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                     mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform
  - fondator:                         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           actului constitutiv.
  Stegaru T. Nicolae-Claudiu, asociat unic, cod        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™             Durata societ„˛ii: nelimitat„.
numeric personal 1750903284371, domiciliat Ón                                     Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
Slatina, Str. Banului nr. 77B, jude˛ul Olt;
                                  DOSAR NR. 9582/16.03.2007            comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe proprie
  - administrator persoan„ fizic„:
  Stegaru T. Nicolae-Claudiu, cod numeric                                     r„spundere.
                                ŒNCHEIEREA NR. 3640/20.03.2007             Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
personal 1750903284371, data numirii 23.03.2007,
cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri        ™edin˛a public„ din 20 martie 2007           Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
depline, domiciliat Ón Slatina, Str. Banului nr. 77B,                                 Executorie.
                              Judec„tor delegat
jude˛ul Olt;                                                     Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
  - denumire: AUTO TEX NIPA - S.R.L.;           la Oficiul Registrului
                                                          cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
  - sediul social: Slatina, Str. Banului nr. 77B,     Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
jude˛ul Olt;                        Tribunalul Timi∫    - Neam˛u Loredana
                                                          ulterioare.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Referent
050 - pescuitul, piscicultura ∫i serviciile anexe;                                  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„, 20 martie
                              la Oficiul Registrului
  - activitatea principal„: cod CAEN 0502 -        Comer˛ului de pe l‚ng„                 2007.
piscicultura;                       Tribunalul Timi∫    - Hu˛anu Livia           Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                 renun˛area la recurs la data de 20 martie 2007.
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Pe rol se alf„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                                                            (50/29.104)
sociale a 10,00 RON fiecare;              formulate de asociatul Ples Horia prin Ómputernicit
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Hornea Marius Alin, privind autorizarea                       *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1805/13.VI.2007                  13
       Societatea Comercial„             2. Iancu Petru Mihai, asociat, cod numeric        Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
         MI 37 - S.R.L.             personal 1691011352631, aport la capital 1.000,00      Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
       Lugoj, jude˛ul Timi∫            RON, data v„rs„rii aportului 14.03.2007, echival‚nd    formulat„ de asociat Pospischill Kalman prin
                             cu 5 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul    Ómputernicit Serediuc Mihaela, ∫i, Ón consecin˛„:
                             social total, cota de participare la beneficii/pierderi   Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        de 50 %, domiciliat Ón localitatea Lugoj, str. Cornet,
          J 35/1143/2007
                                                          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                             bl. 66, sc. A, et. 1, ap. 7, jude˛ul Timi∫.        Societ„˛ii Comerciale TRANS-GOLDER - S.R.L., Ón
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE - 21405813
                              Administrator: Maria Gabriela, cod numeric       urm„toarele condi˛ii:
                             personal 2700612352638, data numirii 14.03.2007,       Sediul social este Ón Timi∫oara, str. Surorile
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri        Martir Caceu nr. 49 A, camera 2, jude˛ul Timi∫.
                             conform actului constitutiv.                 Domeniul principal de activitate: 634 - activit„˛i
                              Durata societ„˛ii: nelimitat„.             ale altor agen˛ii de transport.
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului       Activitatea principal„: 6340 - activit„˛i ale altor
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™           comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe proprie    agen˛ii de transport.
                             r„spundere.                         Activit„˛i secundare: conform articolului 6 din
     DOSAR NR. 9596/16.03.2007             Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       actul constitutiv din data de 15.03.2007.
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Capitalul social: capitalul social subscris este de
    ŒNCHEIEREA NR. 3641/20.03.2007
                              Executorie.                      200,00 RON, integral v„rsat, din care: 78,04 $;
  ™edin˛a public„ din 20 martie 2007           Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       p„r˛i sociale: 10,00 RON.
 Judec„tor delegat
                             republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         Fondatori:
 la Oficiul Registrului                 ulterioare.
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                               1. Pospischill Kalman, asociat, aport la capital
                              Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„, 20 martie    100,00 RON, din care 39,02 $, data v„rs„rii
 Tribunalul Timi∫    - Neam˛u Loredana        2007.                           aportului 15.03.2007, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale
 Referent                         Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
 la Oficiul Registrului                 renun˛area la recurs la data de 20 martie 2007.      participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   (51/29.105)                     Ón Ungaria, localitatea Monor, Str. Liliom nr. 30/B;
 Tribunalul Timi∫    - Hu˛anu Livia                                        2. Pospischill Kalman, asociat, aport la capital
                                          *
  Pe rol se alf„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare                               100,00 RON, din care 39,02 $, data v„rs„rii
formulate de asociat Maria Gabriela prin               Societatea Comercial„            aportului 15.03.2007, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale
Ómputernicit Ples Maria, privind autorizarea                                    reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
                                   TRANS-GOLDER - S.R.L.
constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor                               participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
                                   Timi∫oara, jude˛ul Timi∫           Ón Ungaria, localitatea Monor, Str. Liliom nr. 30/B.
din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
Oficiul registrului comer˛ului a Societ„˛ii                                      Administratori:
Comerciale MI 37 - S.R.L.                  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          1. Pospischill Kalman, data numirii 15.03.2007,
  Procedura legal Óndeplinit„.                       J 35/1146/2007            durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri conform
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform                               actului constitutiv;
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE - 21405775         2. Pospischill Kalman, data numirii 15.03.2007,
                                                          durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri conform
       JUDEC√TORUL DELEGAT                    MINISTERUL JUSTIfiIEI            actului constitutiv.
  Asupra cererii de fa˛„:                                              Durata societ„˛ii: nelimitat„.
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 9596 din data      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
de 16.03.2007, legal timbrat„, s-a solicitat                                    comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe proprie
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii                                r„spundere.
Comerciale MI 37 - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor                                  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                  DOSAR NR. 9675/16.03.2007
din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul                                Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
registrului comer˛ului.                     ŒNCHEIEREA NR. 3644/20.03.2007            Executorie.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile                                 Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de          ™edin˛a public„ din 20 martie 2007
                                                          cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,      Judec„tor delegat                    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale      la Oficiul Registrului                 ulterioare.
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                    Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„, 20 martie
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarele                                2007.
                              Tribunalul Timi∫    - Neam˛u Loredana
din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea                                 Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i        Referent
                                                          renun˛area la recurs la data de 20 martie 2007.
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu    la Oficiul Registrului
                                                            (52/29.106)
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i     Comer˛ului de pe l‚ng„
ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„,    Tribunalul Timi∫    - Hu˛anu Livia                       *
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„     Pe rol se alf„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
a admite prezenta cerere, a autoriza constituirea                                        Societatea Comercial„
                             formulate de asociat Pospischill Kalman prin
Societ„˛ii Comerciale MI 37 - S.R.L., a dispune                                       PETANDRI TRANS - S.R.L.
                             Ómputernicit Serediuc Mihaela, privind autorizarea
Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din                                   satul T„m„∫eni, comuna T„m„∫eni
                             constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul                                           jude˛ul Neam˛
                             din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
registrului comer˛ului.
                             registrului comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:    TRANS-GOLDER - S.R.L.
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Procedura legal Óndeplinit„.
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                              Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
formulat„ de asociat Maria Gabriela prin
                             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.             TRIBUNALUL NEAMfi
Ómputernicit Ples Maria, ∫i, Ón consecin˛„:
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune         JUDEC√TORUL DELEGAT
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1736
Societ„˛ii Comerciale MI 37 - S.R.L., Ón urm„toarele    Asupra cererii de fa˛„:
                                                                 din 26 martie 2007
condi˛ii:                          Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 9675 din data
  Sediul social este Ón municipiul Lugoj, str.     de 16.03.2007, legal timbrat„, s-a solicitat        Judec„tor delegat
General Dragalina nr. 12, jude˛ul Timi∫.         autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii     la Oficiul Registrului
  Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu   Comerciale TRANS-GOLDER - S.R.L. ∫i Ónregistrarea      Comer˛ului de pe l‚ng„
am„nuntul, Ón magazine nespecializate.          datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la     Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu
  Activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu       Oficiul registrului comer˛ului.               Referent
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
                                                           la Oficiul Registrului
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
tutun.                          Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                                                           Tribunalul Neam˛    - Elena Cernat
  Activit„˛i secundare: conform articolului 5 din    constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
actul constitutiv din data de 14.03.2007.        privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Œn baza cererii nr. 10527 din data de 26.03.2007
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarele   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
2.000,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de     din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
p„r˛i sociale: 10; valoarea unei p„r˛i sociale: 200,00  nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i        Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i
RON.                           complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  Fondatori:                      modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i    date:
  1. Maria Gabriela, asociat, cod numeric personal   ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„,     - fondatori:
2700612352638, aport la capital 1.000,00 RON, data    cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„     1. Andrici Petre, asociat, cod numeric personal
v„rs„rii aportului 14.03.2007, echivalent cu 5 p„r˛i   a admite prezenta cerere, a autoriza constituirea     1610718272654, aport la capital 100,00 RON,
sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,  Societ„˛ii Comerciale TRANS-GOLDER - S.R.L., a      echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 %
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea     din capitalul social total, cota de participare la
domiciliat„ Ón localitatea Lugoj, Spl. 1 Decembrie    datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la    beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea
1918, bl. 26, ap. 11, jude˛ul Timi∫;           Oficiul registrului comer˛ului.              T„m„∫eni, comuna T„m„∫eni, jude˛ul Neam˛;
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,             PARTEA a IV-a,  Nr. 1805/13.VI.2007
  2. B„c„oanu Lucian, asociat, cod numeric         - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     - fondatori:
personal 1650526272625, aport la capital 100,00      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    1. Dr„gu∫anu Vasile C„t„lin, asociat, cod numeric
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd     sociale a 10,00 RON fiecare;              personal 1790605270591, aport la capital 100,00
50 % din capitalul social total, cota de participare la   - durata de func˛ionare: nelimitat„;        RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea    - cod unic de Ónregistrare: 21452777;        50 % din capitalul social total, cota de participare la
Adjudeni, comuna T„m„∫eni, jude˛ul Neam˛;          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:     beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea
  - administrator, persoan„ fizic„: Andrici Petre,    J 27/476/2007.                     Chintinici, Str. Principal„ nr. 118, ora∫ul Roznov,
cod numeric personal 1610718272654, data numirii        (54/29.108)                    jude˛ul Neam˛;
26.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd                                   2. Scripcariu Cristian Florin, asociat, cod
                                          *               numeric personal 1790315221196, aport la capital
puteri depline;
  - denumire: PETANDRI TRANS - S.R.L.;                                     100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale
                                   Societatea Comercial„           reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
  - sediul social: satul T„m„∫eni, comuna
                                  ELECTROSTAR 2000 - S.R.L.           participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
T„m„∫eni, jude˛ul Neam˛;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN         Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛          Ón Ia∫i, str. Luca Arbore nr. 4, bl. 516, sc. A, et. 3, ap.
602 - alte transporturi terestre;                                        12, jude˛ul Ia∫i;
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -                                    - administratori persoane fizice:
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI            1. Dr„gu∫anu Vasile C„t„lin, cod numeric
transporturi rutiere de m„rfuri;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                 personal 1790605270591, data numirii 26.03.2007,
                                     TRIBUNALUL NEAMfi            durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale,
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                         Ómpreun„;
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1738          2. Scripcariu Cristian Florin, cod numeric
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                         personal 1790315221196, data numirii 26.03.2007,
  - cod unic de Ónregistrare: 21452785;                din 26 martie 2007            durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                         Ómpreun„;
J 27/475/2007.                       Judec„tor delegat
                                                          - denumire: PROEXLINE - S.R.L.;
   (53/29.107)                      la Oficiul Registrului
                                                          - sediul social: Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 74,
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
             *                                           bl. A3, sc. B, et. 4, ap. 39, jude˛ul Neam˛;
                              Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Referent                       742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
     Societatea Comercial„
                              la Oficiul Registrului                consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
   DENTEXPERT CONSTANTIN - S.R.L.
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i
     Roman, jude˛ul Neam˛
                              Tribunalul Neam˛    - Elena Cernat        de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
                                                         tehnic„ legate de acestea;
                               Œn baza cererii nr. 10526 din data de 26.03.2007
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                         sociale a 10,00 RON fiecare;
        TRIBUNALUL NEAMfi
                             Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i
                                                          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                          - cod unic de Ónregistrare: 21452734;
                             date:
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1737                                       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               - fondator: Laz„r Nicoleta, asociat unic, cod
                                                         J 27/478/2007.
        din 26 martie 2007             numeric personal 2730625274795, aport la capital
                                                           (56/29.110)
                             200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
 Judec„tor delegat
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                 *
 la Oficiul Registrului
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, Str. 1 Decembrie 1918         Societatea Comercial„
 Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu         nr. 61, bl. G5, sc. A, ap. 4, jude˛ul Neam˛;            MULTINVEST AG - S.R.L.
 Referent                          - administrator persoan„ fizic„: Laz„r Nicoleta,       Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛
 la Oficiul Registrului                 cod numeric personal 2730625274795, data numirii
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 26.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
 Tribunalul Neam˛    - Elena Cernat          puteri depline;                            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - denumire: ELECTROSTAR 2000 - S.R.L.;
  Œn baza cererii nr. 10525 din data de 26.03.2007
                               - sediul social: Piatra-Neam˛, Str. 1 Decembrie
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                       TRIBUNALUL NEAMfi
                             1918 nr. 61, bl. G5, sc. A, ap. 4, jude˛ul Neam˛;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i                                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1740
                             526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    magazine;                               din 26 martie 2007
date:                            - activitatea principal„: cod CAEN 5262 - comer˛
  - fondatori:                                                   Judec„tor delegat
                             cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
  1. Constantin Marieana, asociat, cod numeric       - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     la Oficiul Registrului
personal 2530508272637, aport la capital         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Comer˛ului de pe l‚ng„
40,00 RON, echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale         sociale a 10,00 RON fiecare;               Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu
reprezent‚nd 20 % din capitalul social total, cota de    - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Referent
participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat„    - cod unic de Ónregistrare: 21452718;         la Oficiul Registrului
Ón localitatea Roman, Str. Rena∫terii nr. 27, jude˛ul    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Comer˛ului de pe l‚ng„
Neam˛;                          J 27/477/2007.                      Tribunalul Neam˛    - Elena Cernat
  2. Constantin C„t„lin, asociat, cod numeric         (55/29.109)
personal 1750117272624, aport la capital                                       Œn baza cererii nr. 10642 din data de 26.03.2007
120,00 RON, echival‚nd cu 12 p„r˛i sociale                     *               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
reprezent‚nd 60 % din capitalul social total, cota de                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
participare la beneficii/pierderi de 60 %, domiciliat         Societatea Comercial„           Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i
                                    PROEXLINE - S.R.L.            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ón localitatea Roman, str. Nicolae Titulescu, bl. 16,
                                                         date:
sc. A, ap. 21, jude˛ul Neam˛;                   Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛
                                                           - fondatori:
  3. Constantin Maria Isabela, asociat, cod numeric
                                                           1. Ticu Viorel, asociat, cod numeric personal
personal 2760725272650, aport la capital
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI           1670528270641, aport la capital 100,00 RON,
40,00 RON, echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale
                                                         echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 %
reprezent‚nd 20 % din capitalul social total, cota de
                                                         din capitalul social total, cota de participare la
participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat„          TRIBUNALUL NEAMfi            beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Piatra-
Ón localitatea Roman, str. Nicolae Titulescu, bl. 16,
                                                         Neam˛, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, bl. B19, sc. A,
sc. A, ap. 21, jude˛ul Neam˛;                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1739         et. 8, ap. 31, jude˛ul Neam˛;
  - administratori persoane fizice:                                         2. Ticu Maria, asociat, cod numeric personal
  1. Constantin Marieana, cod numeric personal             din 26 martie 2007
                                                         2730327274791, aport la capital 100,00 RON,
2530508272637, data numirii 26.03.2007, durata       Judec„tor delegat                  echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 %
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;         la Oficiul Registrului                din capitalul social total, cota de participare la
  2. Constantin C„t„lin, cod numeric personal       Comer˛ului de pe l‚ng„                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Piatra-
1750117272624, data numirii 26.03.2007, durata       Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu        Neam˛, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, bl. B19, sc. A,
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;                                    et. 8, ap. 31, jude˛ul Neam˛;
                              Referent
  3. Constantin Maria Isabella, cod numeric                                     - administrator persoan„ fizic„: Ticu Viorel, cod
                              la Oficiul Registrului
personal 2760725272650, data numirii 26.03.2007,                                 numeric personal 1670528270641, data numirii
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;                                26.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
  - denumire: DENTEXPERT CONSTANTIN - S.R.L.;       Tribunalul Neam˛    - Elena Cernat
                                                         puteri depline;
  - sediul social: municipiul Roman, Str. Rena∫terii    Œn baza cererii nr. 10627 din data de 26.03.2007    - denumire: MULTINVEST AG - S.R.L.;
nr. 27, jude˛ul Neam˛;                  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - sediul social: Piatra-Neam˛, Str. 1 Decembrie
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„     1918 nr. 2, bl. B19, sc. A, et. 8, ap. 31, jude˛ul Neam˛;
851 - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;     Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - activitatea principal„: cod CAEN 8513 - activit„˛i  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele   525 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
de asisten˛„ stomatologic„;                date:                         v‚ndute prin magazine;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1805/13.VI.2007                  15
  - activitatea principal„: cod CAEN 5250 - comer˛     - fondator: Cuibar Constantin, asociat unic, cod         Societatea Comercial„
cu am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin       numeric personal 1800426271699, aport la capital         MIBOLI - S.R.L. satul Corhana
magazine;                         200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale            comuna Dulce∫ti, jude˛ul Neam˛
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
sociale a 10,00 RON fiecare;                                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Ón localitatea Curechistea, comuna Grum„ze∫ti,              TRIBUNALUL NEAMfi
  - cod unic de Ónregistrare: 21452742;         jude˛ul Neam˛;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - administrator persoan„ fizic„: Cuibar           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1744
J 27/479/2007.                      Constantin, cod numeric personal 1800426271699,
                                                                  din 26 martie 2007
   (57/29.111)                     data numirii 26.03.2007, durata mandatului
             *                nelimitat„, av‚nd puteri depline;              Judec„tor delegat
                               - denumire: TECNOFIER - S.R.L.;             la Oficiul Registrului
      Societatea Comercial„              - sediul social: satul Curechistea, comuna        Comer˛ului de pe l‚ng„
     PINTILIE PROD COM - S.R.L.            Grum„ze∫ti, jude˛ul Neam˛;                 Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu
     Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Referent
                             271 - produc˛ia de metale feroase sub forme         la Oficiul Registrului
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
                             primare ∫i semifabricate;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          Tribunalul Neam˛    - Elena Cernat
                               - activitatea principal„: cod CAEN 2710 -
                             produc˛ia de metale feroase sub forme primare ∫i       Œn baza cererii nr. 10704 din data de 26.03.2007
        TRIBUNALUL NEAMfi             cea de feroaliaje;                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1741                                       Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
        din 26 martie 2007             sociale a 10,00 RON fiecare;               date:
 Judec„tor delegat                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - fondatori:
 la Oficiul Registrului                   - cod unic de Ónregistrare: 21452815;           1. Cojocaru Gheorghe, asociat, cod numeric
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       personal 1690419272635, aport la capital 100,00
 Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu         J 27/481/2007.                      RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
 Referent                                                     50 % din capitalul social total, cot„ de participare la
                               (59/29.113)
                                                          beneficii ∫i pierderi de 50 %, domiciliat Ón Roman,
 la Oficiul Registrului
                                          *                str. Panait Donici, bl. 5, ap. 3, jude˛ul Neam˛;
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            2. Cojocaru Liliana, asociat, cod numeric
 Tribunalul Neam˛    - Elena Cernat                                       personal 2690922272641, aport la capital 100,00
                                    Societatea Comercial„
  Œn baza cererii nr. 10609 din data de 26.03.2007                                 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                     FLORISANA - S.R.L.
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                50 % din capitalul social total, cot„ de participare la
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             Roman, jude˛ul Neam˛             beneficii ∫i pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Roman,
Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i                                      str. Panait Donici, bl. 5, ap. 3, jude˛ul Neam˛;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   - administratori persoane fizice:
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI             1. Cojocaru Gheorghe, asociat, cod numeric
date:
  - fondator: Pintilie Cezar Florin, asociat unic, cod                               personal 1690419272635, data numirii 26.03.2007,
numeric personal 174061427057, aport la capital                                   durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
                                     TRIBUNALUL NEAMfi
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale                                       2. Cojocaru Liliana, cod numeric personal
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                 2690922272641, data numirii 26.03.2007, durata
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1743          mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
Ón Piatra-Neam˛, str. Gheorghe Asachi nr. 23,              din 26 martie 2007              - denumire: MIBOLI - S.R.L.;
jude˛ul Neam˛;                                                     - sediul social: satul Corhana, comuna Dulce∫ti,
  - administrator persoan„ fizic„: Pintilie Cezar     Judec„tor delegat                    jude˛ul Neam˛;
Florin, cod numeric personal 1740614270657, data      la Oficiul Registrului                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
numirii 26.03.2007, durata mandatului nelimitat„,                                  192 - fabricarea articolelor de voiaj ∫i marochin„rie
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
av‚nd puteri depline;                                                ∫i a articolelor de harna∫ament;
  - denumire: PINTILIE PROD COM - S.R.L.;         Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu           - activitatea principal„: cod CAEN 1920 -
  - sediul social: Piatra-Neam˛, str. Gheorghe Asachi   Referent                        fabricarea articolelor de voiaj ∫i marochin„rie ∫i a
nr. 23, jude˛ul Neam˛;                   la Oficiul Registrului                 articolelor de harna∫ament;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Comer˛ului de pe l‚ng„                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
366 - fabricarea altor produse, neclasificate Ón alt„                                integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
parte;                           Tribunalul Neam˛    - Elena Cernat
                                                          sociale a 10,00 RON fiecare;
  - activitatea principal„: cod CAEN 3663 -         Œn baza cererii nr. 10688 din data de 26.03.2007     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
fabricarea altor produse manufacturiere;         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - cod unic de Ónregistrare: 21452807;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                 J 27/483/2007.
sociale a 10,00 RON fiecare;               Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i
                                                             (61/29.115)
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - cod unic de Ónregistrare: 21452726;         date:                                        *
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - fondator: Balint Florinel, asociat unic, cod
J 27/480/2007.                                                        Societatea Comercial„
                             numeric personal 1820402270835, aport la capital
   (58/29.112)                     200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,         COLEMAN TECNOLOGIE S.P.A. FIRENZE
             *                reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cot„ de      SUCURSALA TIMI™OARA - ROM¬NIA,
                             participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,              Timi∫oara
      Societatea Comercial„             domiciliat Ón Roman, Str. Teiului nr. 20, bl. 2, ap. 7,
      TECNOFIER - S.R.L.              jude˛ul Neam˛ ∫i cu re∫edin˛a Ón Cipru, localitatea     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  satul Curechistea, comuna Grum„ze∫ti          Athienou-Larnaka, Nikis/5;                        J 35/1147/2007
        jude˛ul Neam˛                 - administrator persoan„ fizic„: Balint Florinel,        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 21405783
                             cod numeric personal 1820402270835, data numirii
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            26.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             puteri depline;
                               - denumire: FLORISANA - S.R.L.;
        TRIBUNALUL NEAMfi                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - sediul social: Roman, Str. Teiului nr. 20, bl. 2,
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                             ap. 7, jude˛ul Neam˛;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1742
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN          DOSAR NR. 9678/16.03.2007
        din 26 martie 2007             011 - cultivarea plantelor, gr„din„ritul destinat
                             pie˛ei; horticultura;                      ŒNCHEIEREA NR. 3645/20.03.2007
 Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                   - activitatea principal„: cod CAEN 0111 -         ™edin˛a public„ din 20 martie 2007
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor plante
                                                           Judec„tor delegat
 Tribunalul Neam˛    - Daniela Sandu         neclasificate Ón alt„ parte;
                                                           la Oficiul Registrului
 Referent                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
 la Oficiul Registrului                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                           Tribunalul Timi∫    - Neam˛u Loredana
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 sociale a 10,00 RON fiecare;                Referent
 Tribunalul Neam˛    - Elena Cernat           - durata de func˛ionare: nelimitat„;           la Oficiul Registrului
  Œn baza cererii nr. 10611 din data de 26.03.2007     - cod unic de Ónregistrare: 21452793;          Comer˛ului de pe l‚ng„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Tribunalul Timi∫    - Hu˛anu Livia
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       J 27/482/2007.
Tribunalul Neam˛ a dispus autorizarea ∫i                                        Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                               (60/29.114)
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                 formulate de Ómputernicit sucursal„ Paolo Maria
date:                                        *                Salerno prin Ómputernicit Cristian Titu, privind
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1805/13.VI.2007
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie     Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a      comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria    Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,
Societ„˛ii Comerciale COLEMAN TECNOLOGIE         r„spundere.                        constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
S.P.A. FIRENZE SUCURSALA TIMI™OARA -            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
ROM¬NIA, Ónfiin˛at„ de COLEMAN TECNOLOGIE        Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
S.P.A., cu sediul Ón Italia, localitatea Floren˛a, bd.   Executorie.
                                                          Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,
                              Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
Michelangelo nr. 7, cod 50100.                                           republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
  Procedura legal Óndeplinit„.                                          modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform                               ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i
                             ulterioare.
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.                                  complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta
                              Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„ din 20
                             martie 2007.                       cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      COSTIDOR CONSULT - S.R.L. ∫i a dispune
  Asupra cererii de fa˛„:                renun˛are la recurs la data de 20 martie 2007.      Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 9678 din data de     (62/29.116)                      declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
16.03.2007, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea                               registrului comer˛ului.
constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                                          *
COLEMAN TECNOLOGIE S.P.A. FIRENZE                                           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                 Societatea Comercial„
SUCURSALA TIMI™OARA - ROM¬NIA ∫i                                            Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
Ónregistrarea datelor din decara˛ia tip pe proprie       COSTIDOR CONSULT - S.R.L.
                                                          formulat„ de asociata unic„ Macovei Mirela-Dorina
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.       C‚mpulung Moldovenesc, jude˛ul Suceava
                                                          ∫i, Ón consecin˛„:
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile                                  Autorizeaz„   constituirea    ∫i  dispune
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,               J 33/502/2007             Societ„˛ii Comerciale COSTIDOR CONSULT - S.R.L.,
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale                                  Ón urm„toarele condi˛ii:
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 21417516
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                     Sediul social este Ón C‚mpulung Moldovenesc,
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                 str. Dimitrie Cantemir nr. 6, bl. TURN, sc. A, et. 2,
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.                                ap. 5, jude˛ul Suceava.
31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile                                  Domeniul principal de activitate: 748 - alte
ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i         TRIBUNALUL SUCEAVA
                                                          activit„˛i de servicii prestate Ón principal
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6                               Óntreprinderilor.
∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu          DOSAR NR. 8490/20.03.2007
                                                            Activitatea principal„: 7487 - alte activit„˛i de
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
                                ŒNCHEIEREA NR. 1446/21.03.2007           servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor - Ón
admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
                                                          domeniul securit„˛ii ∫i s„n„t„˛ii muncii ∫i situa˛iilor
Societ„˛ii Comerciale COLEMAN TECNOLOGIE          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din 21
                                                          deurgen˛„ ∫i a rela˛iilor de munc„.
S.P.A. FIRENZE SUCURSALA TIMI™OARA -                  martie 2007
                                                            Capitalul social subscris este de 200,00 RON,
ROM¬NIA a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i        Judec„tor delegat                    integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    la Oficiul Registrului                 valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.       Comer˛ului de pe l‚ng„                   Fondator: Macovei Mirela-Dorina, asociat unic,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Tribunalul Suceava   - Narcisa Vintil„        cod numeric personal 2660420330010, aport la
                              Referent                        capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                              la Oficiul Registrului                 reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cot„ de
formulat„ de Ómputernicit sucursal„ Paolo Maria
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,
Salerno prin Ómputernicit Cristian Titu ∫i, Ón
                              Tribunalul Suceava   - Cristina            domiciliat„ Ón C‚mpulung Moldovenesc, Str. Zorilor
consecin˛„:
                                          Pastramagiu          nr. 11, jude˛ul Suceava.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                              Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare        Administrator: Banu Valeriu-Costin, cod numeric
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                             formulat„ de asociata unic„ Macovei Mirela-Dorina,    personal 11560802293091, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Societ„˛ii Comerciale COLEMAN TECNOLOGIE
S.P.A. FIRENZE SUCURSALA TIMI™OARA -           privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i    ™os. Olteni˛ei nr. 140, bl. 5, sc. 4, ap. 131, sectorul
ROM¬NIA, Ón urm„toarele condi˛ii:            Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    4, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Str.         r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a      depline.
                             Societ„˛ii Comerciale COSTIDOR CONSULT - S.R.L.        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Independen˛ei nr. 2B, cmaera 6B, ap. 11, jude˛ul
                              Procedura legal Óndeplinit„.                Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
Timi∫.
                              Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform   comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria
  Domeniul principal de activitate: 316 - produc˛ie
                             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.     r„sundere.
de alte aparate, echipamente ∫i materiale electrice.
  Activitatea principal„: 3161 - produc˛ie de            JUDEC√TORUL DELEGAT               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
componente electrice pentru motoare ∫i vehicule                                  Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
                              Asupra cererii de fa˛„:
neclasificate Ón alt„ parte.                                              Executorie.
                              Prin cererea de Ónregistrare nr. 8490 din data de
  Activit„˛i secundare: conform actului de                                      Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                             20.03.2007, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
Ónfiin˛are al sucursalei nr. 1368/2.03.2007.       constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale    cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
  Œmputernicit: Paolo Maria Salerno, data numirii    COSTIDOR CONSULT - S.R.L. ∫i Ónregistrarea        republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
2.03.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd      datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la    ulterioare.
puteri de administrare ordinar„ ∫i extraordinar„.    Oficiul registrului comer˛ului.                (63/29.117)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                     ,
        îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|177208]
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1805/13.VI.2007 con˛ine 16 pagini.               Pre˛ul: 0,40 lei         ISSN  1220 — 4889

								
To top