Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2007_0964

VIEWS: 48 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 175 (XVII) — Nr. 964                                                           Joi, 22 martie 2007
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„               -   codul   unic   de  Ónregistrare:        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  ALELUCI SHOW - S.R.L., satul T„riceni         21089877/15 februarie 2007;                J 29/400/14 februarie 2007.
    comuna ™irna, jude˛ul Prahova             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        (2/666.356)
                             J 29/396/14 februarie 2007.                             *
                                (1/666.355)
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                           *                      Societatea Comercial„
                                                                  ANIRI GRUP - S.R.L.
       TRIBUNALUL PRAHOVA                    Societatea Comercial„                  C‚mpina, jude˛ul Prahova
                                   ALFASI CONSULT - S.R.L.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 387                 Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
       din 14 februarie 2007
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Judec„tor delegat                                                        TRIBUNALUL PRAHOVA
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                         TRIBUNALUL PRAHOVA                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 419
 Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
 Referent                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 389                  din 16 februarie 2007
 la Oficiul Registrului                                                Judec„tor delegat
                                    din 14 februarie 2007
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                la Oficiul Registrului
 Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena          Judec„tor delegat                     Comer˛ului de pe l‚ng„
                               la Oficiul Registrului                  Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail
  Œn baza cererii nr. 8779 din data de 12.02.2007 ∫i
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                  Referent
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               Tribunalul Prahova   - Liliana Androne         la Oficiul Registrului
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Referent                         Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
                               la Oficiul Registrului                  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
date:                                                          Œn baza cererii nr. 9785 din data de 14.02.2007 ∫i
                               Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
  - fondatori:                                                   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  1. Alecu Lucian Adrian, asociat, cod numeric       Œn baza cererii nr. 8385 din data de 9.02.2007 ∫i    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
personal 1851112297242, aport la capital 180,00      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                           Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
RON, data v„rs„rii aportului 7.02.2007, echival‚nd    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
cu 18 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 90 % din capitalul   Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
                                                           date:
social total, cota de participare la beneficii/pierderi  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                             - fondator: Tache Conelia, asociat unic, cod
de 90 %, domiciliat Ón satul T„rniceni, comuna ™irna   date:
                                                           numeric personal 2520316290907, aport la capital
nr. 593 A, jude˛ul Prahova;                 - fondator: Cre˛u Simona Maria, asociat unic, cod
                                                           200,00 RON, data v„rs„rii aportului 9.02.2007,
  2. Alecu Constan˛a, asociat, cod numeric        numeric personal 2670702293289, aport la capital
                                                           echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
personal 2540829293134, aport la capital 20,00      200,00 RON, data v„rs„rii aportului 9.02.2007,
                                                           capitalul social total, cota de participare la
RON, data v„rs„rii aportului 7.02.2007, echival‚nd    echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                                                           beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón
cu 2 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul    capitalul social total, cota de participare la
                                                           localitatea C‚mpina, str. Al. Odobescu nr. 12, sc. DI,
social total, cota de participare la beneficii/pierderi  beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Ploie∫ti,
                             Str. Bahluiului nr. 8, bl. 146, sc. A, et. 3, ap. 14,   et. B, ap. 2, jude˛ul Prahova;
de 10 %, domiciliat„ Ón satul T„riceni, comuna ™irna
nr. 593, jude˛ul Prahova;                 jude˛ul Prahova;                        - administratori persoane fizice:
  - administratori persoane fizice:             - administrator, persoan„ fizic„: Cre˛u Simona       1. Tache Cornelia, cod numeric personal
  1. Alecu Lucian Adrian, cod numeric personal      Maria, cod numeric personal 2670702293289, data      2520316290907, data numirii 14.02.2007, p‚n„ la
1851112297242, data numirii 12.02.2007, durata      numirii 9.02.2007, durata mandatului nelimitat„,      data de 14.02.2011, av‚nd puteri legale;
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;        av‚nd puteri depline;                     - denumirea: ANIRI GRUP - S.R.L.;
  2. Alecu Constan˛a, cod numeric personal         - denumirea: ALFASI CONSULT - S.R.L.;            - sediul social: C‚mpina, str. Al. Odobescu nr. 12,
2540829293134, data numirii 12.02.2007, durata        - sediul social: Ploie∫ti, Aleea Bahluiului nr. 8,   bl. D1, sc. B, et. 2, ap. 31, camera 2, jude˛ Prahova,
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;        bl. 146A, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul Prahova, valabil  conform contractului de comodat din data de
  - denumirea: ALELUCI SHOW - S.R.L.;          pe termen nelimitat, conform contractului de        5.02.2007, valabil pe o durat„ nelimitat„;
  - sediul social: comuna ™irna, satul T„riceni,     v‚nzare-cump„rare nr. 7550 din data de 23.09.1998;       - domeniul principal de activitate: cod CAEN 521
parcelele 553 ∫i 554, tarla 11, valabil pe o perioad„    - domeniul principal de activitate: cod CAEN 515    - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
nelimitat„, conform contractului de comodat        - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare          - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
nr. 138 din data de 25.01.2007;              neagricole ∫i de∫euri;                   cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛    v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
923 - alte activit„˛i de spectacole;           cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;     b„uturi ∫i tutun;
  - activitatea principal„: cod CAEN 9234 - alte      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
activit„˛i de spectacole neclasificate Ón alt„ parte;   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    sociale a 10,00 RON fiecare;                sociale a 10,00 RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
sociale a 10,00 RON fiecare;                 -   codul    unic    de   Ónregistrare:     -   codul    unic   de   Ónregistrare:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          21089583/15 februarie 2007;                21118042/16 februarie 2007;
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 964/22.III.2007
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        2. Bond„re˛ Vasile-Adrian, asociat, cod numeric      -   codul   unic  de   Ónregistrare:
J 29/411/16 februarie 2007.                 personal 1780201290082, aport la capital 100,00      21044450/9 februarie 2007;
  (3/666.357)                       RON, data v„rs„rii aportului 6.02.2007, echival‚nd      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
              *                cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul   J 29/364/9 februarie 2007.
                              social total, cota de participare la beneficii/pierderi    (6/666.360)
       Societatea Comercial„             de 50 %, domiciliat Ón comuna Filipe∫tii de T‚rg,                  *
      BESTMED SERV - S.R.L.              satul M„rginenii de Jos nr. 607, jude˛ul Prahova;
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova             - administratori persoane fizice:                  Societatea Comercial„
                                1. Bond„re˛ Florian, cod numeric personal            COLEX CONSULTING - S.R.L.
                              1760417290093, data numirii 12.02.2007 durata            Comarnic, jude˛ul Prahova
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
                                2. Bond„re˛ Vasile-Adrian, cod numeric personal
                                                            MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL PRAHOVA
        TRIBUNALUL PRAHOVA              1780201290082, data numirii 12.02.2007, durata
                              mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
                                - denumirea: BONEDY CONSTRUCT - S.R.L.;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 232
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 375
                                - sediul social: comuna Filipe∫tii de T‚rg, satul          din 26 ianuarie 2007
       din 14 februarie 2007             M„rginenii de Jos, Strada Principal„ nr. 607, jude˛ul
                                                            Judec„tor delegat
  Judec„tor delegat                    Prahova,     conform    contractului    de
                                                            la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                  v‚nzare-cump„rare nr. 3703/31.10.2006, valabil pe
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  o durat„ nelimitat„;
                                                            Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail
  Tribunalul Prahova   - Liliana Androne          - domeniul principal de activitate: cod CAEN 452
                                                            Referent
  Referent                         - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
                                                            la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                  civil;
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
                                                            Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena         construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Œn baza cererii nr. 90058 din data de 22.12.2006
  Œn baza cererii nr. 8780 din data de 12.02.2007 ∫i    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    sociale a 10,00 RON fiecare;               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i           -   codul    unic   de   Ónregistrare:   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     21089850/15 februarie 2007;                date:
date:                             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       - fondatori:
  - fondator: D„ncescu Mihai Valeriu, asociat unic,    J 29/385/14 februarie 2007.                 1. Bulei Flavius Emilian, asociat, cod numeric
cod numeric personal 1770819293193, aport la           (5/666.359)                     personal 1770718291898, aport la capital 100,00
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului                      *                RON, data v„rs„rii aportului 22.11.2006, echival‚nd
12.02.2007, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                      cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de           Societatea Comercial„             social total, cota de participare la beneficii/pierderi
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat        CLONA PRODUCTION - S.R.L.            de 50 %, domiciliat Ón Comarnic, Str. Sec„riei
Ón Ploie∫ti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino            C‚mpina, jude˛ul Prahova            nr. 160, jude˛ul Prahova;
nr. 150, bl. 3C3, et. 6, ap. 26, jude˛ul Prahova;                                    2. Bulei Mihaela, asociat, cod numeric personal
  - administrator, persoan„ fizic„: D„ncescu Mihai                                  2790805290587, aport la capital 100,00 RON, data
Valeriu, cod numeric personal 1770819293193, data      MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL PRAHOVA
                                                           v„rs„rii aportului 22.11.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
numirii 12.02.2007, durata mandatului nelimitat„,                                   sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
av‚nd puteri legale;                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 355           cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  - denumirea: BESTMED SERV - S.R.L.;                  din 9 februarie 2007            domiciliat Ón Comarnic, Str. Sec„riei nr. 160, jude˛ul
  - sediul social: Ploie∫ti, str. Sp„tari nr. 1, jude˛ul                               Prahova;
Prahova, valabil p‚n„ la data de 20.01.2010,         Judec„tor delegat
                                                             - administrator, persoan„ fizic„:
conform contractului de comodat nr. 166 din data       la Oficiul Registrului
                                                             1. Bulei Flavius Emilian, cod numeric personal
de 25.01.2007;                        Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           1770718291898, data numirii 22.12.2006, durata
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 851      Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail
                                                           mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
- activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;         Referent
                                                             - denumirea: COLEX CONSULTING - S.R.L.;
  - activitatea principal„: cod CAEN 8512 - activit„˛i    la Oficiul Registrului
                                                             - sediul social: Comarnic, Str. Eternit„˛ii nr. 82,
de asisten˛„ medical„ ambulatorie;              Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la data de 15.12.2016,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
                                                           conform contractului de comodat nr. 2000 din data
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       Œn baza cererii nr. 8170 din data de 8.02.2007 ∫i   de 18.12.2006;
sociale a 10,00 RON fiecare;                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
  -   codul    unic    de   Ónregistrare:   Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i        contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
21089630/15 februarie 2007;                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       date:                           afaceri ∫i management;
J 29/383/14 februarie 2007.                   - fondatori:                       - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
   (4/666.358)                        1. Popescu Mihai Stelian, asociat, cod numeric    de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management (cu
              *                personal 1810713295911, aport la capital 120,00      excep˛ia reorganiz„rii ∫i lichid„rii judiciare ∫i
                              RON, data v„rs„rii aportului 8.02.2007, echival‚nd    activit„˛ilor de notariat ∫i avocatur„);
     Societatea Comercial„               cu 12 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 60 % din capitalul     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
   BONEDY CONSTRUCT - S.R.L.               social total, cota de participare la beneficii/pierderi  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
     satul M„rginenii de Jos              de 60 %, domiciliat Ón C‚mpina, bd. Carol I, nr. 42,   sociale a 10,00 RON fiecare;
 comuna Filipe∫tii de T‚rg, jude˛ul Prahova         bl. 12D1, sc. A, et. 1, ap. 5, jude˛ul Prahova;       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                2. ™inca Diana Elena, asociat, cod numeric        -   codul    unic   de    Ónregistrare:
                              personal 2800328104270, aport la capital 80,00      20827577/29 ianuarie 2007;
 MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL PRAHOVA
                              RON, data v„rs„rii aportului 8.02.2007, echival‚nd      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din capitalul    J 29/234/26 ianuarie 2007.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 373
                              social total, cota de participare la beneficii/pierderi    (7/666.361)
       din 14 februarie 2007             de 40 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei                  *
                              nr. 142, bl. 4, sc. B, et. 4, ap. 54, sectorul 4;
  Judec„tor delegat
                                - administrator, persoan„ fizic„: Popescu Mihai         Societatea Comercial„
  la Oficiul Registrului
                              Stelian, cod numeric personal 1810713295911, data        CONDAL - TEK COMPANY - S.R.L.
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              numirii 8.02.2007, durata mandatului nelimitat„,             satul Berceni
  Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
                              av‚nd puteri depline;                      comuna Berceni, jude˛ul Prahova
  Referent
                                - denumirea: CLONA PRODUCTION - S.R.L.;
  la Oficiul Registrului
                                - sediul social: C‚mpina, str. Avram Iancu nr. 8,
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                               MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL PRAHOVA
                              jude˛ul Prahova, valabil pe o durat„ nelimitat„,
  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
                              conform contractului de comodat din data de
  Œn baza cererii nr. 8781 din data de 12.02.2007 ∫i                                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 378
                              29.01.2007;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      - domeniul principal de activitate: cod CAEN 222          din 14 februarie 2007
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - tip„rirea ∫i activit„˛i anexe;
                                                            Judec„tor delegat
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i           - activitatea principal„: cod CAEN 2222 - alte
                                                            la Oficiul Registrului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     activit„˛i de tip„rire neclasificate Ón alt„ parte;
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
date:                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                            Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
  - fondatori:                       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                            Referent
  1. Bond„re˛ Florian, asociat, cod numeric        sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                            la Oficiul Registrului
personal 1760417290093, aport la capital 100,00         - sedii secundare: 1. cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os.
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
RON, data v„rs„rii aportului 6.02.2007, echival‚nd     Olteni˛ei nr. 142, bl. 4, sc. 2(B), et. 4, ap. 54,
                                                            Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul    sectorul 4, valabil pe termen nelimitat conform
social total, cota de participare la beneficii/pierderi   contractului de v‚nzare-cump„rare nr. 2935 din        Œn baza cererii nr. 8653 din data de 12.02.2007 ∫i
de 50 %, domiciliat Ón Ploie∫ti, aleea Godeanu nr. 4,    data de 13.06.2003;                    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
bl. 118, sc. B, et. 5, ap. 68, jude˛ul Prahova;         - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 964/22.III.2007                    3
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i         - sediul social: Ploie∫ti, str. Profesor Rayner     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    nr. 11, cl„dire C1, jude˛ul Prahova, valabil pe durat„   Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
date:                          nelimitat„ conform contractului de comodat din       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - fondator: Ioni˛„ Radovici Emilian Claudiu,     data de 5.02.2007;                     date:
asociat unic, cod numeric personal 1650604293119,      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - fondator: ™tef„noiu Daniel, asociat unic, cod
aport la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului   524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           numeric personal 1730821290754, aport la capital
12.02.2007, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,       specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 10.01.2007,
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cot„ de    parte;                           echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,       - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛    capitalul social total, cot„ de participare la beneficii
domiciliat Ón satul Berceni nr 56A, comuna Berceni,   cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte      ∫i pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bu∫teni, Bd.
jude˛ul Prahova;                     produse neclasificate Ón alt„ parte;            Libert„˛ii nr. 184, jude˛ul Prahova;
  - administrator persoan„ fizic„: Ioni˛„ Radovici     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      - administrator persoan„ fizic„: ™tef„noiu Daniel,
Emilian Claudiu, cod numeric personal          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    cod numeric personal 1730821290754, data numirii
1650604293119, data numirii 12.02.2007, durata      sociale a 10,00 RON fiecare;                22.01.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri legale;         - durata de func˛ionare: nelimitat„;          puteri depline;
  - denumirea : CONDAL - TEK COMPANY - S.R.L.;       - cod unic de Ónregistrare: 21044409/9 februarie      - denumirea : DAN™TEF AGENT DE ASIGURARE
  - sediul social: satul Berceni nr. 56A, comuna    2007;                           - S.R.L.;
Berceni, jude˛ul Prahova, valabil pe perioad„        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - sediul social: Bu∫teni, Bd. Libert„˛ii nr. 184,
nelimitat„ conform contractului de comodat din      J 29/360/9 februarie 2007.                 ap. 3, jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la data de
data de 9.02.2007;                      (9/666.363)                      10.01.2012 conform contractului de comodat din
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                  *                data de 10.01.2007;
453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;                                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - activitatea principal„: cod CAEN 4531 - lucr„ri          Societatea Comercial„            672 - activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i
de instala˛ii electrice;                       DANYELS ALPIN - S.R.L.            de pensii;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                   - activitatea principal„: cod CAEN 6720 - activit„˛i
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                 auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de pensii;
sociale a 10,00 RON fiecare;               MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL PRAHOVA
                                                            - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
  - cod unic de Ónregistrare: 21089842/15 februarie       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 425
                                                          sociale a 10,00 RON fiecare;
2007;                                 din 16 februarie 2007              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     - cod unic de Ónregistrare: 21089729/15 februarie
J 29/387/14 februarie 2007.                 Judec„tor delegat
                              la Oficiul Registrului                 2007;
   (8/666.362)                                                    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
             *                 Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail        J 29/390/14 februarie 2007.
                              Referent                           (11/666.365)
       Societatea Comercial„
                              la Oficiul Registrului                               *
       COREMI IMPEX - S.R.L.
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                 Societatea Comercial„
                              Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
                                                                 DORAMY GRUP - S.R.L.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             Œn baza cererii nr. 10152 din data de 15.02.2007          Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
        TRIBUNALUL PRAHOVA            Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 350           date:                                   TRIBUNALUL PRAHOVA
       din 9 februarie 2007              - fondator: Soare Ionel Daniel, asociat unic, cod
                             numeric personal 1790922295881, aport la capital          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 390
 Judec„tor delegat                   200,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.02.2007,
 la Oficiul Registrului                 echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %            din 14 februarie 2007
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 capitalul social total, cot„ de participare la beneficii   Judec„tor delegat
 Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail        ∫i pierderi de 100 %, domiciliat Ón satul Plopeni       la Oficiul Registrului
 Referent                        nr. 24, comuna Dumbr„veni, jude˛ul Prahova;          Comer˛ului de pe l‚ng„
 la Oficiul Registrului                  - administrator persoan„ fizic„: Soare Ionel        Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 Daniel, cod numeric personal 1790922295881, data       Referent
 Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena        numirii 15.02.2007, durata mandatului nelimitat„,       la Oficiul Registrului
  Œn baza cererii nr. 7606 din data de 7.02.2007 ∫i   av‚nd puteri depline;                     Comer˛ului de pe l‚ng„
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    - denumirea : DANYELS ALPIN - S.R.L.;           Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - sediul social: valabil pe perioad„ nelimitat„
                             conform contractului de comodat din data de          Œn baza cererii nr. 8439 din data de 9.02.2007 ∫i
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    29.11.2007;                        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
date:                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - fondatori:                     452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;    Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
  1. Pascu Sofia, asociat, cod numeric personal     geniu civil;                        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
2401221293124, aport la capital 50,00 RON, data       - activitatea principal„: cod CAEN 4525 - alte     date:
v„rs„rii aportului 6.02.2007, echival‚nd cu 5 p„r˛i   lucr„ri speciale de construc˛ii (alpinism utilitar);     - fondatori:
sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social total,   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      1. PÓrli˛eanu Dumitru Sebastian, asociat, cod
cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 25 %,  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    numeric personal 1750917290077, aport la capital
domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Bob‚lna nr. 95, bl. A4,  sociale a 10,00 RON fiecare;                100,00 RON, data v„rs„rii aportului 9.02.2007,
ap. 25, jude˛ul Prahova;                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
  2. Pascu Cornelia, asociat, cod numeric personal     - cod unic de Ónregistrare: 21118093/16 februarie    din capitalul social total, cot„ de participare la
2651103293102, aport la capital 50,00 RON, data     2007;                           beneficii ∫i pierderi de 50 %, domiciliat Ón B„icoi,
v„rs„rii aportului 6.02.2007, echival‚nd cu 5 p„r˛i     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Str. Independen˛ei nr. 299, jude˛ul Prahova;
sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social total,  J 29/407/16 februarie 2007.                  2. P‚rli˛eanu Mihaela, asociat, cod numeric
cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 25 %,     (10/666.364)                     personal 2760113293101, aport la capital 100,00
domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Prof. Dr. Reiner nr. 11,               *                RON, data v„rs„rii aportului 9.02.2007, echival‚nd
jude˛ul Prahova;                                                  cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
  3. Duca Corina Aurora, asociat, cod numeric          Societatea Comercial„               social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
personal 2680821470077, aport la capital 50,00       DAN™TEF AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.           pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea
RON, data v„rs„rii aportului 6.02.2007, echival‚nd        Bu∫teni, jude˛ul Prahova              Petrochimi∫tilor nr. 12, bl. 46 bis, sc. B, ap. 39,
cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul                                 jude˛ul Prahova;
social total, cot„ de participare la beneficii ∫i                                   - administratori persoane fizice:
                             MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL PRAHOVA
pierderi de 25 %, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea                                    1. PÓrli˛eanu Dumitru Sebastian, cod numeric
St‚ni∫oarei nr. 4, bl. 122, sc. D, ap. 75, jude˛ul                                 personal 1750917290077, data numirii 9.02.2007,
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 379            durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
Prahova;
  4. Duca Emilian, asociat, cod numeric personal           din 14 februarie 2007              2. P‚rli˛eanu Mihaela, cod numeric personal
1670214293124, aport la capital 50,00 RON, data                                   2760113293101, data numirii 9.02.2007, durata
                              Judec„tor delegat
v„rs„rii aportului 6.02.2007, echival‚nd cu 5 p„r˛i                                 mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
                              la Oficiul Registrului
sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social total,                                 - denumirea: DORAMY GRUP - S.R.L.;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 25 %,                                 - sediul social: Ploie∫ti, aleea Petrochimi∫tilor
                              Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
domiciliat Ón Ploie∫ti, Aleea St‚ni∫oarei nr. 4,                                  nr. 12, bl. 46 bis, sc. B, et. 4, ap. 39, jude˛ul Prahova,
                              Referent
bl. 122, sc. D, et. 3, ap. 75, jude˛ul Prahova;                                   valabil pe perioad„ nelimitat„ conform contractului
                              la Oficiul Registrului
  - administrator persoan„ fizic„: Duca Corina                                   de comodat din data de 9.02.2007;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
Aurora, cod numeric personal 2680821470077, data                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
numirii 7.02.2007, durata mandatului nelimitat„,                                  747 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;
av‚nd puteri depline;                    Œn baza cererii nr. 3705 din data de 22.01.2007 ∫i     - activitatea principal„: cod CAEN 7470 - activit„˛i
  - denumirea : COREMI IMPEX - S.R.L.;         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 964/22.III.2007
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      5.2. participarea la Óntocmirea ∫i depunerea     Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    declara˛iilor fiscale;                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
sociale a 10,00 RON fiecare;                 5.3. asisten˛„ Ón probleme de T.V.A. ∫i impozite;  date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            5.4. fiscalitate imobiliar„;              - fondatori:
  - cod unic de Ónregistrare: 21089591/15 februarie     5.5. asisten˛„ Ón aplicarea tarifului vamal;      1. T„nase Dumitru, asociat, cod numeric
2007;                             5.6. asistarea contribuabilului cu ocazia      personal 1710625293108, aport la capital 100,00
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       verific„rilor;                     RON, data v„rs„rii aportului 8.02.2007, echival‚nd
J 29/399/14 februarie 2007.                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat   cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
   (12/666.366)                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
              *                sociale a 10,00 RON fiecare;              pierderi de 50 %, domiciliat Ón satul Dr„g„ne∫ti
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;         nr. 267, comuna Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Prahova;
      Societatea Comercial„               - cod unic de Ónregistrare: 21089702/15 februarie    2. T„nase Oana, asociat, cod numeric personal
    EXPERT A & G CONSULTING - S.R.L.          2007;                          2760223293143, aport la capital 100,00 RON, data
      B„icoi, jude˛ul Prahova              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      v„rs„rii aportului 8.02.2007, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                              J 29/406/14 februarie 2007.               sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                                (13/666.367)                    cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %,
 MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL PRAHOVA                     *               domiciliat„ Ón satul Dr„g„ne∫ti nr. 267, comuna
     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 392                                       Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Prahova;
                                    Societatea Comercial„
                                                           - administrator persoan„ fizic„: T„nase Oana, cod
       din 14 februarie 2007                   INTER AMARDI - S.R.L.
                                                          numeric personal 2760223293143, data numirii
                                   Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
  Judec„tor delegat                                                12.02.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
  la Oficiul Registrului                                             puteri depline;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL PRAHOVA         - denumirea: IZOTASE CONSTRUCT - S.R.L.;
  Tribunalul Prahova   - Liliana Androne                                      - sediul social: satul Dr„g„ne∫ti, tarlaua 26,
  Referent                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 393          parcela 1200, comuna Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Prahova,
  la Oficiul Registrului                                             valabil pe perioad„ nelimitat„ conform autoriza˛iei
                                    din 14 februarie 2007
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                             de construire nr. 8/15.09.2004;
  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena         Judec„tor delegat                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               la Oficiul Registrului                453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
  Œn baza cererii nr. 8499 din data de 12.02.2007 ∫i
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                  - activitatea principal„: cod CAEN 4532 - lucr„ri
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               Tribunalul Prahova   - Liliana Androne       de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Referent                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
                               la Oficiul Registrului                integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                sociale a 10,00 RON fiecare;
date:
                               Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - fondator: Cazan Gabriela, asociat unic, cod
numeric personal 2670122040025, aport la capital       Œn baza cererii nr. 8683 din data de 12.02.2007 ∫i   - cod unic de Ónregistrare: 21089869/15 februarie
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 12.02.2007,      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la  2007;
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
capitalul social total, cot„ de participare la beneficii  Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i       J 29/395/14 februarie 2007.
∫i pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón C‚mpina, bd.     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      (15/666.369)
Carol I, nr. 47, bl. 24H, sc. A, et. 2, ap. 8, jude˛ul   date:                                       *
Prahova;                           - fondator: P‚rvu Constantin Marius, asociat
  - administrator persoan„ fizic„: Cazan Gabriela,    unic, cod numeric personal 1790715297301, aport           Societatea Comercial„
cod numeric personal 2670122040025, data numirii      la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului           KOMERSANT COM - S.R.L.
12.02.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd      12.02.2007, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,             B„icoi, jude˛ul Prahova
puteri depline;                      reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cot„ de
  - denumirea: EXPERT A & G CONSULTING -         participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,
S.R.L.;                          domiciliat Ón satul M„gurele nr. 412, comuna              MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - sediul social: B„icoi, str. Tudor Vladimirescu    M„gurele, jude˛ul Prahova;
nr. 9, jude˛ul Prahova, valabil pe perioad„          - administrator persoan„ fizic„: P‚rvu Constantin         TRIBUNALUL PRAHOVA
nelimitat„ conform contractului de comodat din       Marius, cod numeric personal 1790715297301, data
data de 6.02.2007;                     numirii 12.02.2007, durata mandatului nelimitat„,
                                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 352
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     av‚nd puteri depline;
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie    - denumirea: INTER AMARDI - S.R.L.;                din 9 februarie 2007
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i     - sediul social: Ploie∫ti, aleea Sili∫tea nr. 4,
                                                           Judec„tor delegat
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru    bl. 159, et. 3, ap. 55, jude˛ul Prahova, valabil pe
                                                           la Oficiul Registrului
afaceri ∫i management;                   perioad„ nelimitat„ conform contractului de
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
  - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i  comodat din data de 6.02.2007;
                                                           Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail
de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu      Referent
domeniul fiscal;
                              ridicata;                         la Oficiul Registrului
  1. ˛inerea sub supravegherea contabilit„˛ii;
  1.1. acordarea asisten˛ei privind organizarea ∫i      - activitatea principal„: cod CAEN 5112 -       Comer˛ului de pe l‚ng„
˛inerea contabilit„˛ii, inclusiv Ón cazul sistemelor    intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili, minerale    Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
informatice;                        ∫i produse chimice pentru industrie;            Œn baza cererii nr. 7336 din data de 6.02.2007 ∫i
  1.2. elaborarea ∫i punerea Ón aplicare de:         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
procedee contabile, planul de conturi adaptat       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
unit„˛ii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord,   sociale a 10,00 RON fiecare;              Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
control de gestiune ∫i control prin buget, Ón baza ∫i     - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
cu respectarea normelor generale;               - cod unic de Ónregistrare: 21089621/15 februarie  date:
  1.3. ˛inerea contabilit„˛ii financiare ∫i de      2007;                           - fondatori:
gestiune;                           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       1. Jianu Alexandru Paul, asociat, cod numeric
  1.4. Óntocmirea bilan˛ului contabil;          J 29/404/14 februarie 2007.               personal 1740512290089, aport la capital 100,00
  1.5. verificarea ∫i certificarea bilan˛ului contabil;    (14/666.368)
                                                          RON, data v„rs„rii aportului 30.01.2007, echival‚nd
  2. efectuarea de audit financiar contabil, ca:                  *               cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
  2.1. diagnostic financiar: cre∫terea, rentabilitatea,
                                                          social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
echilibrul ∫i riscurile financiare;                 Societatea Comercial„
                                                          pierderi de 50 %, domiciliat Ón B„icoi, str. Progresul
  2.2. audit intern - organizarea sau controlul         IZOTASE CONSTRUCT - S.R.L.
                                                          nr. 29, bl. 29, sc. B, ap. 22, jude˛ul Prahova;
regularit„˛ii ∫i sincerit„˛ii sistemului;               satul Dr„g„ne∫ti
                                comuna Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Prahova           2. Jianu Elena Liliana, asociat, cod numeric
  2.3. studii, asisten˛„ pentru realizarea de
                                                          personal 2741110290921, aport la capital 100,00
investi˛ii financiare;
                                                          RON, data v„rs„rii aportului 30.01.2007, echival‚nd
  2.4. audit ∫i cercetarea bilan˛ului contabil;
                              MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL PRAHOVA       cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
  3. efectuarea de expertize contabile dispuse de
organele judiciare ori solicitate de persoane fizice                                social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 384          pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón B„icoi, str. Progresul
sau juridice, ‚n condi˛iile prev„zute de lege, ca:
  3.1. expertize amiabile (la cerere);                din 14 februarie 2007            nr. 29, bl. 29, sc. B, ap. 22, jude˛ul Prahova;
  3.2. expertize contabile-judiciare;                                        - administrator persoan„ fizic„: Jianu Alexandru
                               Judec„tor delegat                   Paul, cod numeric personal 1740512290089, data
  3.3. arbitraje Ón cauze civile;
                               la Oficiul Registrului                numirii 6.02.2007, durata mandatului nelimitat„,
  3.4. expertize de gestiune;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                av‚nd puteri depline;
  4. executarea de lucr„ri cu caracter financiar
                               Tribunalul Prahova   - Liliana Androne         - denumirea: KOMERSANT COM - S.R.L.;
contabil, ca:
                               Referent                         - sediul social: B„icoi, Str. Progresului nr. 29,
  4.1. Óntocmirea de situa˛ii periodice;
                               la Oficiul Registrului                bl. 29, sc. B, parter, ap. 22, jude˛ul Prahova, valabil
  4.2. consolidarea conturilor ∫i bilan˛ului;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                pe termen nelimitat conform contractului de
  4.3. Óntocmirea de planuri de finan˛are pe
                               Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena       v‚nzare cump„rare nr. 868 din data de 26.04.1999;
termen mediu ∫i lung;
  5. executarea de lucr„ri cu caracter fiscal, ca:      Œn baza cererii nr. 8537 din data de 12.02.2007 ∫i   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  5.1. studii ∫i consulta˛ii pe probleme de ordin     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la  521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
fiscal;                          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       nespecializate;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 964/22.III.2007                   5
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     CAEN 652 - alte intermedieri financiare; activitatea
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        date:                           principal„: cod CAEN 6522 - alte activit„˛i de
b„uturi ∫i tutun;                       - fondatori:                      creditare (cas„ de amanet);
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      1. Sava Liviu Daniel, asociat, cod numeric         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    personal 1640203293105, aport la capital 180,00      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare;                RON, data v„rs„rii aportului 1.06.2006, echival‚nd     sociale a 10,00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          cu 18 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 90 % din capitalul     - sedii secundare:
  - cod unic de Ónregistrare: 21044506/9 februarie    social total, cot„ de participare la beneficii ∫i       1. cu sediul Ón Ploie∫ti, ™os. Vestului, cartier Malu
                              pierderi de 90 %, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Victoriei  Ro∫u nr. 24, jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la data
2007;
                              nr. 15, jude˛ul Prahova;                  de 1.02.2010, conform contractului de Ónchiriere
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               2. Panait C„lin Patriciu, asociat, cod numeric     nr. 1 din data de 1.02.2007;
J 29/358/9 februarie 2007.
                                                             2. cu sediul Ón C‚mpina, Str. 1 Mai, nr. 15,
   (16/666.370)                     personal 1730226292071, aport la capital 20,00
                                                           jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la data de 1.02.2012,
              *                RON, data v„rs„rii aportului 1.06.2006, echival‚nd
                                                           conform contractului de Ónchiriere nr. 1 din data de
                              cu 2 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul
                                                           1.02.2007;
       Societatea Comercial„             social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      LASUEPARTNERS - S.R.L.             pierderi de 10 %, domiciliat Ón Mizil, str. Mihail      - cod unic de Ónregistrare: 21089680/15 februarie
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova           Kog„lniceanu nr. 8, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 6, jude˛ul  2007;
                              Prahova;                           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               - administrator persoan„ fizic„: Sava Liviu       J 29/389/14 februarie 2007.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Daniel, cod numeric personal 1640203293105, data        (19/666.373)
                              numirii 30.01.2007, durata mandatului nelimitat„,                   *
                              av‚nd puteri depline;
        TRIBUNALUL PRAHOVA
                               - denumirea: MARRUKH IMOBILIARE - S.R.L.;              Societatea Comercial„
                               - sediul social: Sinaia, str. Carol I, nr. 41, et. 1,       PEKIM FARM IMPEX - S.R.L.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 424
                              camera 4, jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la data de           Mizil, jude˛ul Prahova
       din 16 februarie 2007             31.12.2010, conform contractului de Ónchiriere
                              nr. 57 din data de 2.12.2006;
  Judec„tor delegat                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL PRAHOVA
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  la Oficiul Registrului
                              703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 377
                              contract; activitatea principal„: cod CAEN 7031 -
  Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail
                              agen˛ii imobiliare;                           din 14 februarie 2007
  Referent
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  la Oficiul Registrului                                                Judec„tor delegat
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              sociale a 10,00 RON fiecare;                 Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
  Œn baza cererii nr. 9791 din data de 14.02.2007 ∫i     - cod unic de Ónregistrare: 21089770/15 februarie     Referent
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    2007;                             la Oficiul Registrului
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i         J 29/402/14 februarie 2007.                  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       (18/666.372)
                                                             Œn baza cererii nr. 9140 din data de 13.02.2007 ∫i
date:                                         *
                                                           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - fondator: Lasue Henri Daniel Michel, asociat                                   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
unic, aport la capital 1.500,00 RON, data v„rs„rii          Societatea Comercial„
                                                           Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
aportului 14.02.2007, echival‚nd cu 150 p„r˛i           MULTIFINANCE DOT IFN - S.R.L.
                                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,         C‚mpina, jude˛ul Prahova
                                                           date:
cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,                                  - fondator: Pi∫cociu Bogdan George, asociat unic,
domiciliat Ón Fran˛a;                           MINISTERUL JUSTIfiIEI            cod numeric personal 1880630460076, aport la
  - administrator persoan„ fizic„: Lasue Henri                                    capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
Daniel Michel, data numirii 14.02.2007, durata                                    12.02.2007, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;               TRIBUNALUL PRAHOVA             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cot„ de
  - denumirea: LASUEPARTNERS - S.R.L.;                                        participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,
  - sediul social: Ploie∫ti, str. Negoiu nr. 7, jude˛ul      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 380            domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie,
Prahova, valabil pe perioad„ nelimitat„ conform                                    nr. 71, bl. 69, sc. 1, et. 5, ap. 13, sectorul 6;
                                    din 14 februarie 2007              - administrator persoan„ fizic„: Pi∫cociu Bogdan
contractului de comodat din data de 2.02.2007;
                               Judec„tor delegat                    George, cod numeric personal 1880630460076, data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               la Oficiul Registrului                 numirii 13.02.2007, durata mandatului nelimitat„,
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 av‚nd puteri depline;
geniu civil;
                               Tribunalul Prahova   - Liliana Androne          - denumirea: PEKIM FARM IMPEX - S.R.L.;
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -                                       - sediul social: Mizil, str. Tohani nr. 41, ap. 2,
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;          Referent
                               la Oficiul Registrului                 jude˛ul Prahova, conform contractului de comodat
  - capitalul social subscris: 1.500,00 RON, v„rsat                                 din data de 12.02.2007, valabil pe durat„ nelimitat„;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 150 p„r˛i                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             012 - cre∫terea animalelor;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Œn baza cererii nr. 8420 din data de 9.02.2007 ∫i     - activitatea principal„: cod CAEN 0124 -
  - cod unic de Ónregistrare: 21118026/16 februarie    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    cre∫terea p„s„rilor;
2007;                           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
J 29/408/16 februarie 2007.                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     sociale a 10,00 RON fiecare;
   (17/666.371)                     date:                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
              *                 - fondatori:                        - cod unic de Ónregistrare: 21089761/15 februarie
                               1. Duricu Valentin Petre, asociat, cod numeric     2007;
      Societatea Comercial„             personal 1670507290579, aport la capital 100,00        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
    MARRUKH IMOBILIARE - S.R.L.            RON, data v„rs„rii aportului 6.02.2007, echival‚nd     J 29/386/14 februarie 2007.
      Sinaia, jude˛ul Prahova             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul      (20/666.374)
                              social total, cot„ de participare la beneficii ∫i                   *
                              pierderi de 50 %, domiciliat Ón Breaza, Str. Carierei
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                              Societatea Comercial„
                              nr. 26, jude˛ul Prahova;
                                                             RADRIFIN MOB - S.R.L., satul T„t„rani
                               2. Duricu Simona Elena, asociat, cod numeric
                                                             comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova
        TRIBUNALUL PRAHOVA             personal 2661105290573, aport la capital 100,00
                              RON, data v„rs„rii aportului 6.02.2007, echival‚nd
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 395            cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul    MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL PRAHOVA
                              social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
       din 14 februarie 2007             pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón C‚mpina, Str.           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 342
  Judec„tor delegat                    1 Decembrie 1918, nr. 16, bl. 20C, sc. B, ap. 20,
                                                                  din 9 februarie 2007
  la Oficiul Registrului                 jude˛ul Prahova;
                               - administrator persoan„ fizic„: Duricu Valentin      Judec„tor delegat
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Petre, cod numeric personal 1670507290579, data        la Oficiul Registrului
  Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
                              numirii 9.02.2007, durata mandatului nelimitat„,       Comer˛ului de pe l‚ng„
  Referent                                                       Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail
                              av‚nd puteri depline;
  la Oficiul Registrului                                                Referent
                               - denumirea: MULTIFINANCE DOT IFN - S.R.L.;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                la Oficiul Registrului
                               - sediul social: C‚mpina, Str. 1 Decembrie 1918,
  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena                                       Comer˛ului de pe l‚ng„
                              nr. 12, bl. 20C, sc. B, parter, ap. 20, jude˛ul Prahova,
  Œn baza cererii nr. 5852 din data de 30.01.2007 ∫i   valabil pe termen nelimitat conform contractului       Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    de v‚nzare cump„rare nr. 434 din data de           Œn baza cererii nr. 7505 din data de 7.02.2007 ∫i
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         15.02.1999;                        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 964/22.III.2007
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         2. P„un Rodica, cod numeric personal               Societatea Comercial„
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i        2720715293149, data numirii 9.02.2007, durata         SUPERTOP SPORT - S.R.L., C‚mpina
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
date:                            - denumirea: RODIMAR COM - S.R.L.;
  - fondatori:                                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              - sediul social: satul T„t„rani nr. 270, comuna
  1. Paraschiv Dafrin Ion, asociat, cod numeric
                             B„rc„n∫ti, jude˛ul Prahova, valabil pe durat„
personal 1650614293130, aport la capital 100,00                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
RON, data v„rs„rii aportului 6.02.2007, echival‚nd    nelimitAat„ conform autoriza˛iei de la prim„rie
                                                             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul   nr. 1214/1.02.2007;
social total, cot„ de participare la beneficii ∫i      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 374
pierderi de 50 %, domiciliat Ón satul T„t„rani      CAEN 521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
nr. 486, comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova;       nespecializate;                            din 14 februarie 2007
  2. Nicolae Adrian, asociat, cod numeric personal     - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛     Judec„tor delegat
1730109293114, aport la capital 100,00 RON, data     cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         la Oficiul Registrului
v„rs„rii aportului 6.02.2007, echival‚nd cu 10 p„r˛i   v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         Comer˛ului de pe l‚ng„
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                             b„uturi ∫i tutun;                      Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %,
                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Referent
domiciliat„ Ón satul T„t„rani nr. 478, comuna
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     la Oficiul Registrului
B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova;
                             sociale a 10,00 RON fiecare;                Comer˛ului de pe l‚ng„
  - administratori persoane fizice:
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
  1. Paraschiv Dafrin Ion, cod numeric personal
1650614293130, data numirii 7.02.2007, durata        - cod unic de Ónregistrare: 2106167/13 februarie     Œn baza cererii nr. 9260 din data de 13.02.2007 ∫i
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;        2007;                           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  2. Nicolae Adrian, cod numeric personal         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
1730109293114, data numirii 7.02.2007, durata      J 29/379/12 februarie 2007.                Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;          (22/666.376)                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - denumirea: RADRIFIN MOB - S.R.L.;                                       date:
                                          *
  - sediul social: satul T„t„rani nr. 486, comuna                                  - fondator: Du˛„ Gheorghe C„t„lin, asociat unic,
B„rc„n∫ti, jude˛ul Prahova, conform adeverin˛ei de                                 cod numeric personal 1681013290929, aport la
                                  Societatea Comercial„
la prim„rie nr. 521/17.01.2007, valabil„ pe termen                                 capital 500,00 RON, data v„rs„rii aportului
                                 SAFETY RISKS - S.R.L., Ploie∫ti
nelimitat;                                                     8.02.2007, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                 reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
CAEN 361 - produc˛ia de mobilier;                    MINISTERUL JUSTIfiIEI            participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
  - activitatea principal„: cod CAEN 3613 -                                    Ón C‚mpina, bd. Carol I nr. 86, bl. 20E, sc. A, et. 4,
produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;                                      ap. 16, jude˛ul Prahova;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            - administrator persoan„ fizic„: Simaciu Cristina
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA           Cornelia, cod numeric personal 2741224290903,
sociale a 10,00 RON fiecare;                                            domiciliat„ Ón localitatea C‚mpina, bd. Carol I
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 396           nr. 86, bl. 20E, sc. A, ap. 16, jude˛ul Prahova, durata
  - sedii secundare:                                               mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  1. cu sediul Ón satul T„t„rani nr. 478, comuna           din 14 februarie 2007
                                                           - denumirea: SUPERTOP SPORT - S.R.L.;
B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova, conform contractului     Judec„tor delegat                     - sediul social: C‚mpina, bd. Carol I nr. 86,
de comodat din data de 30.01.2007, valabil pe                                   bl. 20E, sc. A, ap. 16, jude˛ul Prahova, conform
                              la Oficiul Registrului
termen nelimitat;                                                 contractului      de    v‚nzare-cump„rare
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
  - cod unic de Ónregistrare: 21044670/9 februarie                                nr. 490/24.02.1997, valabil pe durat„ nelimitat„;
2007;                           Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
                              Referent                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
J 29/348/9 februarie 2007.                 la Oficiul Registrului
                                                           - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -
   (21/666.375)                     Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
             *                Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena          - capitalul social subscris: 500,00 RON, v„rsat
                              Œn baza cererii nr. 8495 din data de 12.02.2007 ∫i   integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i
     Societatea Comercial„
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   sociale a 10,00 RON fiecare;
  RODIMAR COM - S.R.L., satul T„t„rani
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
   comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova
                             Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i          - cod unic de Ónregistrare: 21089699/15 februarie
                                                          2007;
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             date:
                                                          J 29/384/14 februarie 2007.
                              - fondator: M„n„loiu Adina Nicoleta, asociat unic,     (24/666.378)
       TRIBUNALUL PRAHOVA             cod numeric personal 2751202293118, aport la                    *
                             capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 364           12.02.2007, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,              Societatea Comercial„
       din 12 februarie 2007            reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de          TAMAR COMPANY - S.R.L.
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %,              Mizil, jude˛ul Prahova
 Judec„tor delegat
                             domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. G„geni nr. 115A, bl. 126,
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 sc. B, ap. 25, jude˛ul Prahova;                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Tribunalul Prahova   - Mariana T„n„sescu        - administrator persoan„ fizic„: M„n„loiu Adina
 Referent                        Nicoleta, cod numeric personal 2751202293118,
                             data numirii 12.02.2007, durata mandatului            OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA
                             nelimitat„, av‚nd puteri depline;
 Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena         - denumirea: SAFETY RISKS - S.R.L.;
                                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 391
  Œn baza cererii nr. 8253 din data de 9.02.2007 ∫i    - sediul social: Ploie∫ti, str. G„geni nr. 115A,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   bl. 126, sc. B, et. 1, ap. 25, camera 1, jude˛ul            din 14 februarie 2007
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Prahova, valabil pe durat„ nelimitat„, conform       Judec„tor delegat
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i        contractului de comodat din data de 8.02.2007;       la Oficiul Registrului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Comer˛ului de pe l‚ng„
date:                          741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie   Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
  - fondatori:                     contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i    Referent
  1. P„un Marian, asociat, cod numeric personal                                   la Oficiul Registrului
                             de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
1681013293166, aport la capital 100,00 RON, data                                   Comer˛ului de pe l‚ng„
                             afaceri ∫i management;
v„rs„rii aportului 7.02.2007, echival‚nd cu 10 p„r˛i                                 Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,   - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %,  de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management (cu       Œn baza cererii nr. 8413 din data de 9.02.2007 ∫i
domiciliat Ón satul T„t„rani nr. 44, comuna       excep˛ia activit„˛ilor de avocatur„ ∫i notariat ∫i a   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova;               activit„˛ilor de lichidare ∫i reorganizare judiciar„);  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  2. P„un Rodica, asociat, cod numeric personal      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
2720715293149, aport la capital 100,00 RON, data     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
v„rs„rii aportului 7.02.2007, echival‚nd cu 10 p„r˛i   sociale a 10,00 RON fiecare;               date:
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,                                - fondatori:
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %,                                 1. Niculescu Georgel, asociat, cod numeric
                              - cod unic de Ónregistrare: 21089605/15 februarie
domiciliat„ Ón satul T„t„rani nr. 269, comuna                                   personal 1550530400139, aport la capital 50,00
                             2007;                           RON, data v„rs„rii aportului 8.02.2007, echival‚nd
B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova;
  - administratori persoane fizice:            - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul
  1. P„un Marian, cod numeric personal         J 29/405/14 februarie 2007.                social total, cota de participare la beneficii/pierderi
1681013293166, data numirii 9.02.2007, durata         (23/666.377)                     de 25 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Tome∫ti nr. 7,
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;                     *                bl. 12, sc. 2, et. 4, ap. 76, sectorul 4;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 964/22.III.2007                  7
  2. Scarlat Dobri˛a, asociat, cod numeric personal     - sediul social: B„icoi, Str. Independen˛ei nr. 342,  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
2631001401000, aport la capital 50,00 RON, data      jude˛ul Prahova, valabil pe durat„ nelimitat„,      Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
v„rs„rii aportului 8.02.2007, echival‚nd cu 5 p„r˛i    conform contractului de comodat din data de        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social total,   22.01.2007;                        date:
cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %,      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - fondator: Soroiu Valer, asociat unic, cod
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Petre Ispirescu nr. 74,   502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;     numeric personal 1710717296748, aport la capital
sectorul 5;                          - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -       200,00 RON, data v„rs„rii aportului 22.12.2006,
  3. Lupu Nicolae, asociat, cod numeric personal     Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;        echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
1670930292080, aport la capital 50,00 RON, data        - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    capitalul social total, cota de participare la
v„rs„rii aportului 8.02.2007, echival‚nd cu 5 p„r˛i    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                           beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Urla˛i, Str.
sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social total,   sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                           M„run˛i∫ nr. 22A, jude˛ul Prahova;
cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %,      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - cod unic de Ónregistrare: 21089710/15 februarie     - administrator persoan„ fizic„: Soroiu Valer, cod
domiciliat Ón Mizil, str. Gheorghe Doja nr. 10,
                              2007;                           numeric personal 1710717296748, data numirii
jude˛ul Prahova;
  4. Lupu Lumini˛a Elena, asociat, cod numeric        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      12.02.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
personal 2701226292088, aport la capital 50,00       J 29/401/14 februarie 2007.                puteri depline;
RON, data v„rs„rii aportului 8.02.2007, echival‚nd       (26/666.380)                      - denumirea: VALIFER SERV - S.R.L.;
cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul                 *                 - sediul social: Ploie∫ti, str. Salvador nr. 10,
social total, cota de participare la beneficii/pierderi                               jude˛ul Prahova, valabil pe termen nelimitat,
de 25 %, domiciliat„ Ón Mizil, str. ™tefan cel Mare         Societatea Comercial„              conform contractului de v‚nzare-cump„rare
nr. 5, jude˛ul Prahova;                     TRANS LOGISTIC - S.R.L., Ploie∫ti          nr. 2030 din data de 4.05.2004;
  - administratori persoane fizice:                                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  1. Niculescu Georgel, cod numeric personal                                    371 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
1550530400139, data numirii 9.02.2007, durata                                    reciclabile;
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri legale;                                       - activitatea principal„: cod CAEN 3710 -
  2. Scarlat Dobri˛a, cod numeric personal            OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice
2631001401000, data numirii 9.02.2007, durata           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA           reciclabile;
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri legale;                                       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  3. Lupu Nicolae, cod numeric personal              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 382           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
1670930292080, data numirii 9.02.2007, durata
                                    din 14 februarie 2007            sociale a 10,00 RON fiecare;
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri legale;
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  4. Lupu Lumini˛a Elena, cod numeric personal       Judec„tor delegat
2701226292088, data numirii 9.02.2007, durata                                      - cod unic de Ónregistrare: 21089613/15 februarie
                               la Oficiul Registrului
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri legale;         Comer˛ului de pe l‚ng„                 2007;
  - denumirea: TAMAR COMPANY - S.R.L.;           Tribunalul Prahova   - Liliana Androne          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - sediul social: Mizil, Str. Blajului, bl. 23, sc. A,   Referent                        J 29/394/14 februarie 2007.
ap. 2, jude˛ul Prahova, valabil pe termen nelimitat,     la Oficiul Registrului                    (28/666.382)
conform contractului de v‚nzare-cump„rare          Comer˛ului de pe l‚ng„                              *
nr. 11076 din data de 8.10.2004;               Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                         Societatea Comercial„
                               Œn baza cererii nr. 7431 din data de 6.02.2007 ∫i
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;                                        W - GO 2007 - S.R.L.
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
geniu civil;                                                           Blejoi, jude˛ul Prahova
                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
                              Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele            MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              date:
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                               - fondator: Radu Elena-Manuela, asociat unic, cod
sociale a 10,00 RON fiecare;
                              numeric personal 2770501293111, aport la capital         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              200,00 RON, data v„rs„rii aportului 6.02.2007,          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA
  - cod unic de Ónregistrare: 21089745/15 februarie
                              echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
2007;                           capitalul social total, cota de participare la
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 420
                              beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón satul
J 29/398/14 februarie 2007.                Mirosl„ve∫ti nr. 9, comuna Puchenii Mari, jude˛ul           din 16 februarie 2007
   (25/666.379)                     Prahova;
              *                                              Judec„tor delegat
                               - administrator persoan„ fizic„: Radu
                                                            la Oficiul Registrului
                              Elena-Manuela,     cod   numeric   personal
       Societatea Comercial„                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
                              2770501293111, data numirii 6.02.2007, durata
       TISA SERVICE - S.R.L.            mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;        Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail
       B„icoi, jude˛ul Prahova             - denumirea: TRANS LOGISTIC - S.R.L.;          Referent
                               - sediul social: Ploie∫ti, Str. L„cr„mioarei nr. 2,   la Oficiul Registrului
                              bl. 12, sc. A, parter, ap. 2, jude˛ul Prahova, conform   Comer˛ului de pe l‚ng„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              contractului de comodat nr. 179/25.01.2007, valabil     Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
                              p‚n„ la data de 25.01.2009;
                                                            Œn baza cererii nr. 8319 din data de 9.02.2007 ∫i
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA           602 - alte transporturi terestre;
                                                           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
                              transporturi rutiere de m„rfuri;             Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 388
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
       din 14 februarie 2007             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    date:
  Judec„tor delegat                    sociale a 10,00 RON fiecare;                 - fondator: VARMIA HOLDINGS LIMITED,
  la Oficiul Registrului                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;          societate comercial„ privat„, cu sediul Ón Cipru,
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - cod unic de Ónregistrare: 21089532/15 februarie   Nicosia, 16 Kyriakos Matsis Avenue, Eagle House,
  Tribunalul Prahova   - Liliana Androne        2007;                           10th Floor, Ayioi Omoloyites, aport la capital 500,00
  Referent                          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      RON, data v„rs„rii aportului 2.02.2007, echival‚nd
  la Oficiul Registrului                 J 29/392/14 februarie 2007.                cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    (27/666.381)                     social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena                     *                de 100 %, reprezentat„ prin Janos Dezso Jako;
  Œn baza cererii nr. 9096 din data de 13.02.2007 ∫i                                  - administrator persoan„ fizic„: Peter Fried,
                                    Societatea Comercial„
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 domiciliat Ón Israel, Pardesia, Haegoz, nr. 7, durata
                                  VALIFER SERV - S.R.L., Ploie∫ti
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i                                       - denumirea: W - GO 2007 - S.R.L.;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele            MINISTERUL JUSTIfiIEI             - sediul social: Blejoi, DN 1, km 5, camera 1,
date:                                                        jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la data de 31.01.2012,
  - fondator: Murariu Tiberiu Niculae, asociat unic,                                conform contractului de loca˛iune nr. 01 din data
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
cod numeric personal 1730509443058, aport la                                     de 1.02.2007;
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului                                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
2.02.2007, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                      701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 385
                                                            - activitatea principal„: cod CAEN 7012 -
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat         din 14 februarie 2007            cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii;
Ón Bucure∫ti, str. Izvorul Trotu∫ului nr. 5, bl. D15,                                  - capitalul social subscris: 500,00 RON, v„rsat
sc. 3, et. 4, ap. 43, sectorul 4;              Judec„tor delegat
                               la Oficiul Registrului                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - administratori persoane fizice:
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 sociale a 25,00 RON fiecare;
  1. Murariu Tiberiu Niculae, cod numeric
personal 1730509443058, data numirii 13.02.2007,       Tribunalul Prahova   - Liliana Androne          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Referent                          - cod unic de Ónregistrare: 21118123/16 februarie
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
                               la Oficiul Registrului                 2007;
  2. Anton Alexandru, cod numeric personal
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
1640121290072, domiciliat Ón B„icoi, Str.
                               Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena        J 29/410/16.02.2007.
Independen˛ei nr. 342, jude˛ul Prahova, durata
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;          Œn baza cererii nr. 8608 din data de 12.02.2007 ∫i     (29/666.383)
  - denumirea: TISA SERVICE - S.R.L.;           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                *
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 964/22.III.2007
      Societatea Comercial„               - administrator persoan„ fizic„: Ionescu Valeriu   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
       ZINCCOIL - S.R.L.              C„t„lin, cod numeric personal 1781022241667, data    Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
        satul Colceag               numirii 25.01.2007, pe termen nelimitat, av‚nd      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
    comuna Colceag, jude˛ul Prahova          puteri depline;                       - fondator: Rogojan Daniel, asociat unic, cod
                               - denumirea: VIA VAL - S.R.L.;            numeric personal 1850520245027, aport la capital
                               - sediul social: Sighetu Marma˛iei, str. Bogdan    200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Vod„ nr. 28, ap. 22, jude˛ul Maramure∫;         reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                             602 - alte transporturi terestre;            Ón localitatea Baia Mare, str. Vasile Alecsandri
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - activitatea principal„: cod CAEN 6022 -       nr. 70A, ap. 20, jude˛ul Maramure∫;
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA
                             transporturi cu taxiuri;                  - administrator persoan„ fizic„: Rogojan Daniel,
                               - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     cod numeric personal 1850520245027, data numirii
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 394           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                          7.02.2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri
       din 14 februarie 2007            sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                          depline;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Judec„tor delegat                     - cod unic de Ónregistrare: 20944526;          - denumirea: ROGOJAN CONSTRUCT - S.R.L.;
 la Oficiul Registrului                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - sediul social: Baia Mare, str. Vasile Alecsandri
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 J 24/242/2007.                      nr. 70A, ap. 20, jude˛ul Maramure∫;
 Tribunalul Prahova   - Liliana Androne           (31/666.385)                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Referent                                     *               452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
 la Oficiul Registrului                                              geniu civil;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                       Societatea Comercial„              - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
                                  H.P.P. CONSTRUCT - S.R.L.            construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
 Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
                               Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫           - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  Œn baza cererii nr. 8783 din data de 12.02.2007 ∫i                               integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                sociale a 10,00 RON fiecare;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i                                      - cod unic de Ónregistrare: 21031131;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
date:                             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™          J 24/297/2007.
  - fondator: Barbu Marius, asociat unic, cod                                     (33/666.387)
numeric personal 1791209293097, aport la capital         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 605                        *
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 9.02.2007,             din 29 ianuarie 2007
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %                                       Societatea Comercial„
capitalul social total, cota de participare la       Judec„tor delegat                       APACONSTRUCT-SERV - S.R.L.
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón localitatea   la Oficiul Registrului
                                                              Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
Ploie∫ti, Str. Vitejilor nr. 11, bl. 111, sc. A, et. 4,
                              Tribunalul Maramure∫       - Borcutean
ap. 18, jude˛ul Prahova;
                                                Nela               MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - administrator persoan„ fizic„: Barbu Marius,      Referent
cod numeric personal 1791209293097, data numirii      la Oficiul Registrului
12.02.2007, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       Comer˛ului de pe l‚ng„                    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
puteri depline;                       Tribunalul Maramure∫       - ™imon Maria       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
  - denumirea: ZINCCOIL - S.R.L.;
                               Œn baza cererii nr. 2329 din data de 25.01.2007 ∫i
  - sediul social: satul Colceag nr. 578, comuna                                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1037
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Colceag, jude˛ul Prahova, conform contractului de
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         din 8 februarie 2007
comodat din data de 8.02.2007, valabil pe durat„     Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
nelimitat„;                        societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Judec„tor delegat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - fondator: Peter ™tefan, asociat unic, cod       la Oficiul Registrului
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;   numeric personal 1501014241650, aport la capital      Comer˛ului de pe l‚ng„
geniu civil;                       200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,         Tribunalul Maramure∫        - Ielciu Viorica
  - activitatea principal„: cod CAEN 4522 - lucr„ri   reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de     Referent
de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la construc˛ii;     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat   la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    Ón localitatea Sighetu Marma˛iei, str. Lazu Baciului    Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    nr. 35A, jude˛ul Maramure∫;
                                                           Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia
sociale a 10,00 RON fiecare;                 - administrator persoan„ fizic„: Peter ™tefan, cod
                                                                              Nicoleta
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          numeric personal 1501014241650, data numirii
                             15.01.2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri        Œn baza cererii nr. 4252 din data de 6.02.2007 ∫i a
  - cod unic de Ónregistrare: 21089753/15 februarie
                             depline;                         actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
2007;
                               - denumirea: H.P.P. CONSTRUCT - S.R.L.;        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       - sediul social: Sighetu Marma˛iei, str. Lazu
J 29/403/14 februarie 2007.                                            Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                             Baciului nr. 35A, jude˛ul Maramure∫;           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
   (30/666.384)                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - fondatori:
             *                452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                                                           1. N„ft„n„il„ Adrian, asociat, cod numeric
                             geniu civil;
      Societatea Comercial„                                          personal 1621125030016, aport la capital 100,00
                               - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
       VIA VAL - S.R.L.              construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;       RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫           - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     50 % din capitalul social total, cota de participare la
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea
                             sociale a 10,00 RON fiecare;               Baia Mare, str. Ion Luca Caragiale nr. 12, ap. 64,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             - durata de func˛ionare: nelimitat„;         jude˛ul Maramure∫;
                               - cod unic de Ónregistrare: 20849605;          2. Cosa Nicu, asociat, cod numeric personal
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      1690408241651, aport la capital 100,00 RON,
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           J 24/186/2007.                      echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™             (32/666.386)                    din capitalul social total, cota de participare la
                                          *               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 849
                                                          Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 165, jude˛ul
                                  Societatea Comercial„              Maramure∫;
       din 2 februarie 2007
                              ROGOJAN CONSTRUCT - S.R.L., Baia Mare
                                                           - administrator persoan„ fizic„: Cosa Nicu, cod
 Judec„tor delegat
                                                          numeric personal 1690408241651, data numirii
 la Oficiul Registrului
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI            6.02.2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          depline;
 Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria
                                                           - denumirea: APACONSTRUCT-SERV - S.R.L.;
 Referent                           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           - sediul social: Baia Mare, str. Victor Babe∫ nr. 62,
 la Oficiul Registrului                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
                                                          ap. 304, jude˛ul Maramure∫;
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Tribunalul Maramure∫        - ™imon Maria        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1045
                                                          452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
  Œn baza cererii nr. 3035 din data de 1.02.2007 ∫i a         din 8 februarie 2007            geniu civil;
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Judec„tor delegat                     - activitatea principal„: cod CAEN 4524 -
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul    la Oficiul Registrului                 construc˛ii hidrotehnice;
Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       Comer˛ului de pe l‚ng„                  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Tribunalul Maramure∫       - Ielciu Viorica   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - fondator: Ionescu Valeriu C„t„lin, asociat unic,    Referent                        sociale a 10,00 RON fiecare;
cod numeric personal 1781022241667, aport la        la Oficiul Registrului                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,     Comer˛ului de pe l‚ng„                  - cod unic de Ónregistrare: 21031107;
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de     Tribunalul Maramure∫       - Dan Octavia      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat                     Nicoleta      J 24/291/2007.
Ón localitatea Sighetu Marma˛iei, str. Bogdan Vod      Œn baza cererii nr. 4454 din data de 7.02.2007 ∫i a    (34/666.388)
nr. 28, ap. 22, jude˛ul Maramure∫;            actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                 *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 964/22.III.2007                 9
      Societatea Comercial„              2. Fazeca∫ Nelu Gheorghe, asociat, cod numeric           Societatea Comercial„
       SET MOB F.V. - S.R.L.            personal 1750702243686, aport la capital 100,00            ALO SERVICE - S.R.L.
                                                              Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
      Bor∫a, jude˛ul Maramure∫            RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                             50 % din capitalul social total, cota de participare la
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea
                             F„rca∫a, Str. F„getului nr. 6, jude˛ul Maramure∫;
                               - administratori persoane fizice:                 TRIBUNALUL MARAMURE™
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               1. PÓrv„noiu Costel, cod numeric personal
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
                             1650327400799, data numirii 30.01.2007, pe termen        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             nelimitat, av‚nd puteri depline;                      COMERfiULUI
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1005
                               2. Fazeca∫ Nelu Gheorghe, cod numeric personal
       din 7 februarie 2007            1750702243686, data numirii 30.01.2007, pe termen        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
 Judec„tor delegat                    nelimitat, av‚nd puteri depline;
 la Oficiul Registrului                   - denumirea: EBAG TRANS - S.R.L.;                     EXTRAS
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - sediul social: Baia Mare, Str. Arie∫ului nr. 15,         AL ŒNCHEIERII NR. 1042
 Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria    jude˛ul Maramure∫;                        din data de 8 februarie 2007
 Referent                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                 142 - extrac˛ia nisipului ∫i argilei;            la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: cod CAEN 1421 - extrac˛ia   Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           Tribunalul Maramure∫       - Ielciu Viorica
 Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia    pietri∫ului ∫i nisipului;                  Referent
                    Nicoleta       - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      la Oficiul Registrului
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 3373 din data de 5.02.2007 ∫i a                                Tribunalul Maramure∫       - Dan Octavia
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    sociale a 10,00 RON fiecare;                                  Nicoleta
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                            Œn baza cererii num„rul 4459 din data de
Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       - cod unic de Ónregistrare: 20944500;         7 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       judec„torul delegat la Oficiul Registrului
  - fondator: F„t Viorel, asociat unic, cod numeric   J 24/252/2007.                      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a
                                                          dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
personal 1820814244043, aport la capital 200,00        (36/666.390)                     comerciale cu urm„toarele date:
RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd                  *                 - fondatori:
100 % capitalul social total, cota de participare la                                  1. Varodi Teodor Mircea, Ón calitate de asociat,
                                   Societatea Comercial„             av‚nd codul numeric personal 1831107245068,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón localitatea                               aport la capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i
Bor∫a, Str. Libert„˛ii nr. 41A, jude˛ul Maramure∫;         DEM 68 CONSTRUCT - S.R.L.            sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
  - administrator persoan„ fizic„: F„t Viorel, cod       T‚rgu L„pu∫, jude˛ul Maramure∫           cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
numeric personal 1820814244043, data numirii                                    domiciliat Ón localitatea Baia Mare, Strada Grivi˛ei
                                                          nr. 60, jude˛ul Maramure∫;
15.01.2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri                                     2. Zoica∫ Zamfir, Ón calitate de asociat, av‚nd
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
depline;                                                      codul numeric personal 1801214245021, aport la
  - denumirea: SET MOB F.V. - S.R.L.;                                       capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale
                                                          reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
  - sediul social: ora∫ul Bor∫a, Str. Libert„˛ii        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
nr. 41A, jude˛ul Maramure∫;                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™           Ón localitatea Baia Mare, Strada Lumini∫ului nr. 13,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                  ap. 4, jude˛ul Maramure∫;
361 - produc˛ie de mobilier;                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 933             - administratori persoane fizice:
                                                            1. Varodi Teodor Mircea, av‚nd codul numeric
  - activitatea principal„: cod CAEN 3612 -                                    personal 1831107245068, data numirii 7 februarie
                                    din 6 februarie 2007
produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine ;                                  2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri depline;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Judec„tor delegat                     2. Zoica∫ Zamfir, av‚nd codul numeric personal
                                                          1801214245021, data numirii 7 februarie 2007, pe
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     la Oficiul Registrului
                                                          termen nelimitat, av‚nd puteri depline;
sociale a 10,00 RON fiecare;                Comer˛ului de pe l‚ng„                   - denumire: ALO SERVICE - S.R.L.;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Tribunalul Maramure∫        - Ielciu Viorica    - sediul social: municipiul Baia Mare, str. Petofi
  - cod unic de Ónregistrare: 21013330;                                      Sandor nr. 13, ap. 2, jude˛ul Maramure∫;
                              Referent
                                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        la Oficiul Registrului                 524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
J 24/281/2007.                       Comer˛ului de pe l‚ng„                 specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
   (35/666.389)                                                  parte;
                              Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia
                                                            - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛
             *                                   Nicoleta      cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
                                                          produse neclasificate Ón alt„ parte;
      Societatea Comercial„              Œn baza cererii nr. 3185 din data de 2.02.2007 ∫i a    - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
       EBAG TRANS - S.R.L.             actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul   sociale a 10.00 RON fiecare;
    Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       - codul unic de Ónregistrare: 21031158;
                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         J 24/294/2007.
                               - fondator: Dani Ianos, asociat unic, cod numeric
                                                             (38/666.392)
                             personal 1680919125226, aport la capital 200,00                  *
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™           100 % capitalul social total, cota de participare la         Societatea Comercial„
                                                                 FAN & VIP - S.R.L.
                             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón localitatea      Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 860           T‚rgu L„pu∫, Str. Tineretului nr. 71, jude˛ul
       din 2 februarie 2007            Maramure∫;
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - administrator persoan„ fizic„: Dani Ianos, cod
 Judec„tor delegat
                             numeric personal 1680919125226, data numirii
 la Oficiul Registrului                                                    TRIBUNALUL MARAMURE™
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 2.02.2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri
 Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria    depline;
                               - denumirea: DEM 68 CONSTRUCT - S.R.L.;            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
 Referent                                                              COMERfiULUI
 la Oficiul Registrului                   - sediul social: ora∫ul T‚rgu L„pu∫, str. Doina,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 bl. TL4, ap. 23, jude˛ul Maramure∫;
                                                             OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
                    Nicoleta      452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                             geniu civil;                                 EXTRAS
  Œn baza cererii nr. 3150 din data de 1.02.2007 ∫i a
                               - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -             AL ŒNCHEIERII NR. 1041
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                             construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;            din data de 8 februarie 2007
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                               - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Judec„tor delegat
Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     la Oficiul Registrului
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                      Comer˛ului de pe l‚ng„
  - fondatori:                      sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                           Tribunalul Maramure∫       - Ielciu Viorica
  1. PÓrv„noiu Costel, asociat, cod numeric         - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Referent
personal 1650327400799, aport la capital 100,00       - cod unic de Ónregistrare: 20985844;          la Oficiul Registrului
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Comer˛ului de pe l‚ng„
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd                                   Tribunalul Maramure∫       - Banco∫ Liviu
50 % din capitalul social total, cota de participare la  J 24/271/2007.                                         Cristian
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,      (37/666.391)                      Œn baza cererii num„rul 4458 din data de
Calea Victoriei nr. 25, et. 9, ap. 45, sectorul 3;                 *                7 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 964/22.III.2007
judec„torul delegat la Oficiul Registrului             Societatea Comercial„             judec„torul   delegat  la  Oficiul  Registrului
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a        TRANS BALTO™ - S.R.L., satul Cic‚rl„u        Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        comuna Cic‚rl„u, jude˛ul Maramure∫
comerciale cu urm„toarele date:                                          dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  - fondator:                                                  comerciale cu urm„toarele date:
  Gu ˝rkan ™tefan, Ón calitate de asociat unic, av‚nd         MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          - fondatori:
codul numeric personal 1630507240027, aport la
capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale                                 1. Clitan Vasile, Ón calitate de asociat, av‚nd
                                   TRIBUNALUL MARAMURE™
reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota de                              codul numeric personal 1510212240033, aport la
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat                              capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale
Ón localitatea Baia Mare, str. Drago∫ Vod„ nr. 5,        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
ap. 33, jude˛ul Maramure∫;                                            reprezent‚nd 14,285700 % din capitalul social total,
                                     COMERfiULUI
  - administrator persoan„ fizic„:                                        cota de participare la beneficii/pierderi de
  Gu ˝rkan ™tefan, av‚nd codul numeric personal                                 14,285700 %, domiciliat Ón localitatea Baia Mare,
1630507240027, data numirii 7 februarie 2007, pe        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                         Strada Florilor nr. 3, ap. 56, jude˛ul Maramure∫;
termen nelimitat, av‚nd puteri depline;            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
  - denumire: FAN & VIP - S.R.L.;                                         2. Costin Gabriel Nicu∫or Dacian, Ón calitate de
  - sediul social: municipiul Baia Mare, Strada               EXTRAS                asociat,  av‚nd   codul  numeric   personal
Independen˛ei nr. 24, ap. 127, jude˛ul Maramure∫;           AL ŒNCHEIERII NR. 1043           1701116242531, aport la capital 100.00 RON,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                 din data de 8 februarie 2007           echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd
927 - alte activit„˛i recreative;
  - activitatea principal„: cod CAEN 9271 - jocuri de   Judec„tor delegat                   14,285700 % din capitalul social total, cota de
noroc ∫i pariuri;                     la Oficiul Registrului                 participare la beneficii/pierderi de 14,285700 %,
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat     Comer˛ului de pe l‚ng„                 domiciliat Ón localitatea Baia Mare, Bd. Republicii
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Tribunalul Maramure∫       - Ielciu Viorica
                              Referent                        nr. 25, ap. 33, jude˛ul Maramure∫;
sociale a 10.00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          la Oficiul Registrului                  3. Criste Gheorghe Octavian, Ón calitate de
  - codul unic de Ónregistrare: 21031140;         Comer˛ului de pe l‚ng„                 asociat,  av‚nd   codul  numeric   personal
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Tribunalul Maramure∫       - Dan Octavia
                                                         1561127240014, aport la capital 100.00 RON,
J 24/293/2007.                                         Nicoleta
   (39/666.393)                                                 echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd
                              Œn baza cererii num„rul 4466 din data de
             *               7 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,
                                                         14,285700 % din capitalul social total, cota de
                             judec„torul delegat la Oficiul Registrului        participare la beneficii/pierderi de 14,285700 %,
     Societatea Comercial„
                             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a      domiciliat Ón localitatea Baia Mare, str. Gheorghe
    ZETMAR - S.R.L., satul Ilba
                             dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii      ™incai nr. 31, ap. 16, jude˛ul Maramure∫;
  comuna Cic‚rl„u, jude˛ul Maramure∫
                             comerciale cu urm„toarele date:
                                                          4. Ilut Victor, Ón calitate de asociat, av‚nd codul
                              - fondator:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             Balto∫ Vasile, Ón calitate de asociat unic, av‚nd   numeric personal 1511015240043, aport la capital
                             codul numeric personal 1631118245418, aport la      100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale
                             capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale    reprezent‚nd 14,285700 % din capitalul social total,
      TRIBUNALUL MARAMURE™
                             reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota de
                                                         cota de participare la beneficii/pierderi de
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          Ón localitatea Cic‚rl„u nr. 399, jude˛ul Maramure∫;   14,285700 %, domiciliat Ón localitatea Baia Mare,
         COMERfiULUI                 - administrator persoan„ fizic„:           Aleea Zambilei nr. 13, jude˛ul Maramure∫;
                              Balto∫ Vasile, av‚nd codul numeric personal       5. Mure∫an Constantin, Ón calitate de asociat,
                             1631118245418, data numirii 7 februarie 2007, pe
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       av‚nd codul numeric personal 1580805240043,
                             termen nelimitat, av‚nd puteri depline;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™            - denumire: TRANS BALTO™ - S.R.L.;          aport la capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                              - sediul social: satul Cic‚rl„u nr. 399, comuna    sociale reprezent‚nd 14,285700 % din capitalul
          EXTRAS                Cic‚rl„u, jude˛ul Maramure∫;
       AL ŒNCHEIERII NR. 1035                                        social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             602 - alte transporturi terestre;            de 14,285700 %, domiciliat Ón localitatea Baia Mare,
    din data de 8 februarie 2007
                              - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -       Strada Transilvaniei nr. 8, ap. 23, jude˛ul
 Judec„tor delegat                   transporturi rutiere de m„rfuri;             Maramure∫;
 la Oficiul Registrului                  - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              6. Petru˛ Augustin Aurel, Ón calitate de asociat,
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 Tribunalul Maramure∫       - Ielciu Viorica                               av‚nd codul numeric personal 1660106123143,
                             sociale a 10.00 RON fiecare;
 Referent                                                    aport la capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 la Oficiul Registrului
                              - codul unic de Ónregistrare: 21031166;        sociale reprezent‚nd 14,285700 % din capitalul
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Tribunalul Maramure∫       - Dan Octavia                                 social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                             J 24/295/2007.
                   Nicoleta                                  de 14,285700 %, domiciliat Ón localitatea Baia Mare,
                               (41/666.395)
  Œn baza cererii num„rul 4251 din data de                    *               str. M„r„∫e∫ti nr. 17, ap. 21, jude˛ul Maramure∫;
6 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,                                  7. Va∫vari Ioan, Ón calitate de asociat, av‚nd
judec„torul delegat la Oficiul Registrului              Societatea Comercial„
                                                         codul numeric personal 1541018240021, aport la
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a              FOR SIL - S.R.L.
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii          T„u˛ii de Sus, ora∫ul Baia Sprie         capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale
comerciale cu urm„toarele date:                    jude˛ul Maramure∫             reprezent‚nd 14,285700 % din capitalul social total,
  - fondator:                                                  cota de participare la beneficii/pierderi de
  Zete Viorel, Ón calitate de asociat unic, av‚nd
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI            14,285700    %,  domiciliat   Ón  localitatea
codul numeric personal 1740410240016, aport la
capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale                                T„u˛ii-M„gher„u∫ nr. 147, jude˛ul Maramure∫;
reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota de        TRIBUNALUL MARAMURE™              - administrator persoan„ fizic„:
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat                               Ilut Victor, av‚nd codul numeric personal
Ón localitatea Ilba nr. 223 A, jude˛ul Maramure∫;
  - administrator persoan„ fizic„:               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          1511015240043, data numirii 31 ianuarie 2007,
  Zete Viorel, av‚nd codul numeric personal               COMERfiULUI               p‚n„ la data de 31 ianuarie 2011, av‚nd puteri
1740410240016, data numirii 2 februarie 2007, pe                                 depline;
termen nelimitat, av‚nd puteri depline;
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            - denumire: FOR SIL - S.R.L.;
  - denumire: ZETMAR - S.R.L.;
                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™           - sediul social: T„u˛ii de Sus, Strada Forestierului
  - sediul social: satul Ilba nr. 223 A, comuna
Cic‚rl„u, jude˛ul Maramure∫;                                           nr. 175, ora∫ul Baia Sprie, jude˛ul Maramure∫;
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1038
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                  - activitatea principal„: cod CAEN 0201 -
020 - silvicultur„, exploatare forestier„ ∫i servicii      din data de 8 februarie 2007
                                                         silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;
anexe;
                              Judec„tor delegat                    - capitalul social subscris: 700.00 RON, v„rsat
  - activitatea principal„: cod CAEN 0201 -
                              la Oficiul Registrului
silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;                                      integral; capitalul social este divizat Ón 70 p„r˛i
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat                                sociale a 10.00 RON fiecare;
                              Tribunalul Maramure∫       - Ielciu Viorica
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Referent                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
sociale a 10.00 RON fiecare;
                              la Oficiul Registrului                  - codul unic de Ónregistrare: 21031107;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
  - codul unic de Ónregistrare: 21031093;                                     - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              Tribunalul Maramure∫       - Dan Octavia
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                Nicoleta      J 24/299/2007.
J 24/290/2007.
   (40/666.394)                      Œn baza cererii num„rul 4321 din data de         (42/666.396)
             *               6 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,                  *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 964/22.III.2007                 11
      Societatea Comercial„            Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a        - administrator persoan„ fizic„:
        SAGER - S.R.L.              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        Sav Cristian ™tefan, av‚nd codul numeric
    Baia Mare, jude˛ul Maramure∫           comerciale cu urm„toarele date:              personal 1771006240034, data numirii 6 februarie
                              - fondatori:                      2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri depline;
                              1. Some∫an Pop Ramona Angela, Ón calitate de
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          - denumire: SEVEN MEDIA - S.R.L.;
                             asociat, av‚nd codul numeric personal
                                                           - sediul social: satul Ilba, Strada Principal„
                             2750502120661, aport la capital 400.00 RON,
                                                          nr. 382, comuna Cic‚rl„u, jude˛ul Maramure∫;
      TRIBUNALUL MARAMURE™             echival‚nd cu 40 p„r˛i sociale reprezent‚nd 40 %
                                                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             din capitalul social total, cota de participare la
                             beneficii/pierderi de 40 %, domiciliat„ Ón localitatea  744 - publicitate;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                        - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -
         COMERfiULUI
                             Cluj-Napoca, str. Alverna nr. 45, ap. 34, jude˛ul Cluj,
                             ∫i cu re∫edin˛a Ón Fran˛a, localitatea 83340 Le Luc,   publicitate;
                             278, Route des Mayons L’Enclos;               - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            2. Hop‚rtean Tudor, Ón calitate de asociat, av‚nd   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™          codul numeric personal 1790920240029, aport la      sociale a 10.00 RON fiecare;
                             capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1044           reprezent‚nd 20 % din capitalul social total, cota de    - codul unic de Ónregistrare: 21031123;
    din data de 8 februarie 2007           participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             Ón localitatea Baia Mare, Aleea Dobrogei nr. 1,      J 24/292/2007.
 Judec„tor delegat
                             ap. 45, jude˛ul Maramure∫;                   (45/666.399)
 la Oficiul Registrului
                              3. Man Daniel, Ón calitate de asociat, av‚nd codul                *
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                             numeric personal 1760508243114, aport la capital
 Tribunalul Maramure∫       - Ielciu Viorica
 Referent                        400.00 RON, echival‚nd cu 40 p„r˛i sociale              Societatea Comercial„
 la Oficiul Registrului                 reprezent‚nd 40 % din capitalul social total, cota de      TWINS FARM - S.R.L., satul Buze∫ti
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 participare la beneficii/pierderi de 40 %, domiciliat
                                                            comuna F„rca∫a, jude˛ul Maramure∫
 Tribunalul Maramure∫       - Banco∫ Liviu    Ón localitatea Baia Mare, Strada Transilvaniei nr. 1,
                   Cristian      ap. 65, jude˛ul Maramure∫;
                              - administrator persoan„ fizic„:                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Œn baza cererii num„rul 4407 din data de
                              Man Daniel, av‚nd codul numeric personal
7 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,
                             1760508243114, data numirii 5 februarie 2007, pe
judec„torul delegat la Oficiul Registrului                                           TRIBUNALUL MARAMURE™
                             termen nelimitat, av‚nd puteri depline;
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       - denumire: R.D.T. CONSTRUCT - S.R.L.;
comerciale cu urm„toarele date:               - sediul social: municipiul Baia Mare, Strada         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  - fondator:                      Victoriei nr. 82, ap. 32, jude˛ul Maramure∫;                 COMERfiULUI
  Achim Traian Petru, Ón calitate de asociat unic,     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
av‚nd codul numeric personal 1710627311253,       452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
aport la capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i   geniu civil;                           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
sociale reprezent‚nd 100 % din capitalul social total,   - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,   construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
domiciliat Ón localitatea Baia Mare, Strada         - capitalul social subscris: 1.000.00 RON, v„rsat       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1117
Gr„nicerilor nr. 96, ap. 28, jude˛ul Maramure∫;     integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
                                                             din data de 12 februarie 2007
  - administrator persoan„ fizic„:           sociale a 10.00 RON fiecare;
  Achim Traian Petru, av‚nd codul numeric         - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Judec„tor delegat
personal 1710627311253, data numirii 6 februarie      - codul unic de Ónregistrare: 21013267;         la Oficiul Registrului
2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri depline;      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Comer˛ului de pe l‚ng„
  - denumire: SAGER - S.R.L.;              J 24/283/2007.                       Tribunalul Maramure∫        - Borcutean
  - sediul social: municipiul Baia Mare, Strada       (44/666.398)                                        Nela
Gr„nicerilor nr. 96, ap. 28, jude˛ul Maramure∫;                  *
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                  Referent
453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;                                     la Oficiul Registrului
                                  Societatea Comercial„
  - activitatea principal„: cod CAEN 4531 - lucr„ri                                 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                SEVEN MEDIA - S.R.L., satul Ilba
de instala˛ii electrice;                                               Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia
                               comuna Cic‚rl„u, jude˛ul Maramure∫
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat                                                    Nicoleta
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10.00 RON fiecare;                                             Œn baza cererii num„rul 4594 din data de
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                      8 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,
  - codul unic de Ónregistrare: 21031115;                                     judec„torul delegat la Oficiul Registrului
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:            TRIBUNALUL MARAMURE™             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a
J 24/296/2007.                                                   dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
   (43/666.397)                        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          comerciale cu urm„toarele date:
             *                        COMERfiULUI                 - fondator:
                                                           On˛ Ioan, Ón calitate de asociat unic, av‚nd codul
      Societatea Comercial„
     R.D.T. CONSTRUCT - S.R.L.                                         numeric personal 1541205243678, aport la capital
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    Baia Mare, jude˛ul Maramure∫                                        200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
                                                          reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota de
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1040           participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          Ón localitatea Buze∫ti nr. 75, jude˛ul Maramure∫;
                                 din data de 8 februarie 2007
                                                           - administrator persoan„ fizic„:
      TRIBUNALUL MARAMURE™              Judec„tor delegat                     On˛ Ioan, av‚nd codul numeric personal
                              la Oficiul Registrului                 1541205243678, data numirii 7 februarie 2007, pe
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 termen nelimitat, av‚nd puteri depline;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
         COMERfiULUI
                              Tribunalul Maramure∫        - Ielciu Viorica    - denumire: TWINS FARM - S.R.L.;
                              Referent                          - sediul social: satul Buze∫ti, Strada Fructelor
                              la Oficiul Registrului                 nr. 14, comuna F„rca∫a, jude˛ul Maramure∫;
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Comer˛ului de pe l‚ng„
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
                                                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Tribunalul Maramure∫        - Banco∫ Liviu
                                                          014 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii, cu
                                                Cristian
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1010                                        excep˛ia activit„˛ilor veterinare; gr„din„rit
                              Œn baza cererii num„rul 4451 din data de        peisagistic (arhitectur„ peisager„);
    din data de 7 februarie 2007           7 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,      - activitatea principal„: cod CAEN 0142 - activit„˛i
 Judec„tor delegat                   judec„torul delegat la Oficiul Registrului        de servicii pentru cre∫terea animalelor, cu excep˛ia
 la Oficiul Registrului                 Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a       activit„˛ilor veterinare;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                                                           - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
 Tribunalul Maramure∫       - Pavel Maria    comerciale cu urm„toarele date:
                                                          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 Referent                         - fondator:
 la Oficiul Registrului                                              sociale a 10.00 RON fiecare;
                              Sav Cristian ™tefan, Ón calitate de asociat unic,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 av‚nd codul numeric personal 1771006240034,         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Tribunalul Maramure∫       - Banco∫ Liviu    aport la capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i     - codul unic de Ónregistrare: 21061248;
                   Cristian      sociale reprezent‚nd 100 % din capitalul social total,    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Œn baza cererii num„rul 4219 din data de       cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,    J 24/327/2007.
6 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,    domiciliat Ón localitatea Baia Mare, bd. Traian        (46/666.400)
judec„torul delegat la Oficiul Registrului        nr. 25, ap. 7, jude˛ul Maramure∫;                          *
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 964/22.III.2007
       Societatea Comercial„             judec„torul delegat la Oficiul Registrului         - denumire: JO EURO-FASHION - S.R.L.;
       MAXIMA NRG - S.R.L.              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a        - sediul social: ora∫ul Vi∫eu de Sus, Strada
     Baia Mare, jude˛ul Maramure∫            dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                                                           Prislopului nr. 2, jude˛ul Maramure∫;
                              comerciale cu urm„toarele date:
                                - fondatori:                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              1. Pop Georgeta Alina, Ón calitate de asociat,    514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
                              av‚nd codul numeric personal 2740430240043,       dec‚t cele alimentare;
       TRIBUNALUL MARAMURE™              aport la capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i     - activitatea principal„: cod CAEN 5142 - comer˛
                              sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,  cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;
                              cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
         COMERfiULUI                domiciliat„ Ón localitatea Rus nr. 157, jude˛ul     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Maramure∫;                        sociale a 10.00 RON fiecare;
                                2. Pop Daniel Vasile, Ón calitate de asociat, av‚nd   - durata de func˛ionare: nelimitat„;
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              codul numeric personal 1700813240032, aport la       - codul unic de Ónregistrare: 21061191;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
                              capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale     - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1092            reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de  J 24/315/2007.
                              participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat     (49/666.403)
    din data de 12 februarie 2007
                              Ón localitatea Rus nr. 158, jude˛ul Maramure∫;                   *
  Judec„tor delegat                      - administrator persoan„ fizic„:
  la Oficiul Registrului                   Pop Georgeta Alina, av‚nd codul numeric              Societatea Comercial„
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              personal 2740430240043, data numirii 7 februarie           DIESEL TOM - S.R.L.
  Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria
  Referent                         2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri depline;        Vi∫eu de Sus, jude˛ul Maramure∫
  la Oficiul Registrului                   - denumire: AUTO-DAVA - S.R.L.;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - sediul social: satul Recea nr. 373 C, comuna
  Tribunalul Maramure∫        - Bolchi∫       Recea, jude˛ul Maramure∫;                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                    Lenu˛a         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Œn baza cererii num„rul 4607 din data de         501 - comer˛ cu autovehicule;                     TRIBUNALUL MARAMURE™
8 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,       - activitatea principal„: cod CAEN 5010 - comer˛
judec„torul delegat la Oficiul Registrului         cu autovehicule;
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a
                                - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
comerciale cu urm„toarele date:               integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i             COMERfiULUI
  - fondatori:                       sociale a 10.00 RON fiecare;
  1. Mu˛ Angela Gabriela, Ón calitate de asociat,       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
av‚nd codul numeric personal 2751120243105,                                         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                - codul unic de Ónregistrare: 21061027;
aport la capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i                                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
                                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     J 24/314/2007.
                                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1103
domiciliat„ Ón localitatea B„iu˛ nr. 159, jude˛ul        (48/666.402)
Maramure∫;                                      *                   din data de 12 februarie 2007
  2. Puklu∫ Zoltan, Ón calitate de asociat, av‚nd
codul numeric personal 1760222240040, aport la             Societatea Comercial„             Judec„tor delegat
capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale                                   la Oficiul Registrului
                                   JO EURO-FASHION - S.R.L.
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de                                 Comer˛ului de pe l‚ng„
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat       Vi∫eu de Sus, jude˛ul Maramure∫
Ón localitatea El Vendrell, str. Industria nr. 33, sc. C,                               Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria
et. 1, ap. 4, Spania ∫i cu re∫edin˛a Ón Rom‚nia,                                    Referent
localitatea Baia Mare, Strada Bujorului nr. 19,              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            la Oficiul Registrului
jude˛ul Maramure∫;                                                   Comer˛ului de pe l‚ng„
  - administrator persoan„ fizic„:
                                    TRIBUNALUL MARAMURE™              Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia
  Puklu∫ Zoltan, av‚nd codul numeric personal
1760222240040, data numirii 7 februarie 2007, pe                                                      Nicoleta
termen nelimitat, av‚nd puteri depline;
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           Œn baza cererii num„rul 4555 din data de
  - denumire: MAXIMA NRG - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Baia Mare, Strada               COMERfiULUI               8 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,
Bujorului nr. 19, jude˛ul Maramure∫;                                         judec„torul delegat la Oficiul Registrului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
                                                           dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
geniu civil;
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -                                     comerciale cu urm„toarele date:
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1105            - fondatori:
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat                                   1. Tomoiag„ Firu˛a, Ón calitate de asociat, av‚nd
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i        din data de 12 februarie 2007           codul numeric personal 2641130244212, aport la
sociale a 10.00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Judec„tor delegat                   capital 190.00 RON, echival‚nd cu 19 p„r˛i sociale
  - codul unic de Ónregistrare: 21060960;          la Oficiul Registrului                 reprezent‚nd 95 % din capitalul social total, cota de
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        Comer˛ului de pe l‚ng„                 participare la beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat„
J 24/302/2007.                        Tribunalul Maramure∫       - Borcutean     Ón localitatea Vi∫eu de Sus, str. Iuliu Maniu nr. 24,
   (47/666.401)                                         Nela        jude˛ul Maramure∫;
              *                 Referent                         2. Tomoiag„ Gavril„, Ón calitate de asociat, av‚nd
      Societatea Comercial„               la Oficiul Registrului                 codul numeric personal 1580702244217, aport la
    AUTO-DAVA - S.R.L., satul Recea            Comer˛ului de pe l‚ng„                 capital 10.00 RON, echival‚nd cu o parte social„
   comuna Recea, jude˛ul Maramure∫             Tribunalul Maramure∫       - Dan Octavia    reprezent‚nd 5 % din capitalul social total, cota de
                                                 Nicoleta
                                                           participare la beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat Ón
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              Œn baza cererii num„rul 4556 din data de       localitatea Vi∫eu de Sus, str. Iuliu Maniu nr. 24,
                              8 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,    jude˛ul Maramure∫;
       TRIBUNALUL MARAMURE™              judec„torul delegat la Oficiul Registrului         - administrator persoan„ fizic„:
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a        Tomoiag„ Firu˛a, av‚nd codul numeric personal
                              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii      2641130244212, data numirii 7 februarie 2007, pe
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              comerciale cu urm„toarele date:             termen nelimitat, av‚nd puteri depline;
         COMERfiULUI
                                - fondatori:                       - denumire: DIESEL TOM - S.R.L.;
                                1. Hagel Floarea, Ón calitate de asociat, av‚nd     - sediul social: ora∫ul Vi∫eu de Sus, str. Iuliu
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            codul numeric personal 2820922243831, aport la
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™                                        Maniu nr. 24, jude˛ul Maramure∫;
                              capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale
                                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1104                                        602 - alte transporturi terestre;
                              participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„
    din data de 12 februarie 2007                                          - activitatea principal„: cod CAEN 6022 -
                              Ón localitatea Vi∫eu de Sus, Strada Prislopului nr. 2,
                                                           transporturi cu taxiuri;
  Judec„tor delegat                    jude˛ul Maramure∫;
  la Oficiul Registrului                                                - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
                                2. Hagel Johann, Ón calitate de asociat, aport la
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  capital 100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria     reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de  sociale a 10.00 RON fiecare;
  Referent                                                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  la Oficiul Registrului                  participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
                              Ón Germania, localitatea Karlsruhe, 76189, str.       - codul unic de Ónregistrare: 21061183;
  Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia     Kastenwort, nr. 22;                     - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                    Nicoleta        - administrator persoan„ fizic„:           J 24/313/2007.
  Œn baza cererii num„rul 4634 din data de          Hagel Johann, data numirii 7 februarie 2007, pe      (50/666.404)
8 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,      termen nelimitat, av‚nd puteri depline;                      *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 964/22.III.2007                 13
      Societatea Comercial„             judec„torul delegat la Oficiul Registrului              Societatea Comercial„
      RIVA SPRINT - S.R.L.             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a              EBALEX - S.R.L.
    Baia Mare, jude˛ul Maramure∫           dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii          Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
                             comerciale cu urm„toarele date:
                               - fondator:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             BÓrle Vasile, Ón calitate de asociat unic, av‚nd          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             codul numeric personal 1660725242538, aport la
       TRIBUNALUL MARAMURE™             capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
                                                                TRIBUNALUL MARAMURE™
                             reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota de
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1101
                             Ón localitatea Tulghie∫ n. 115, jude˛ul Maramure∫;
         COMERfiULUI
                               - administrator persoan„ fizic„:                  din 12 februarie 2007
                               BÓrle Vasile, av‚nd codul numeric personal
                                                           Judec„tor delegat
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           1660725242538, data numirii 6 februarie 2007, pe      la Oficiul Registrului
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™           termen nelimitat, av‚nd puteri depline;          Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - denumire: VASI.BŒRLE.CONSTRUCfiII - S.R.L.;      Tribunalul Maramure∫       - Pavel Maria
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1114             - sediul social: satul Tulghie∫ nr. 115, comuna     Referent
    din data de 12 februarie 2007           Mire∫u Mare, jude˛ul Maramure∫;              la Oficiul Registrului
 Judec„tor delegat                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Comer˛ului de pe l‚ng„
 la Oficiul Registrului                 452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;    Tribunalul Maramure∫       - Banco∫ Liviu
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 geniu civil;                                          Cristian
 Tribunalul Maramure∫        - Borcutean       - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
                    Nela        construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;         Œn baza cererii nr. 4618 din data de 8.02.2007 ∫i
 Referent                          - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
 la Oficiul Registrului                                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             sociale a 10.00 RON fiecare;               Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
 Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia
                    Nicoleta       - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               - codul unic de Ónregistrare: 21061221;        date:
  Œn baza cererii num„rul 4909 din data de                                      - fondator: Eberhardt Csaba Gyula, asociat unic,
12 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             J 24/307/2007.                      cod numeric personal 1820521125851, aport la
judec„torul delegat la Oficiul Registrului
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ a         (52/666.406)                    capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii                   *               reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
comerciale cu urm„toarele date:                                          participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
  - fondatori:                            Societatea Comercial„            Ón Baia Mare, str. Matei Basarab nr. 12, ap. 14,
  1. Orha-Braun Aranka, Ón calitate de asociat,                                  jude˛ul Maramure∫;
av‚nd codul numeric personal 2570906240051,               BILTMAR - S.R.L.
                                 Baia Mare, jude˛ul Maramure∫            - administrator persoan„ fizic„: Eberhardt Csaba
aport la capital 7.650.00 RON, echival‚nd cu
765 p„r˛i sociale reprezent‚nd 90 % din capitalul                                 Gyula, cod numeric personal 1820521125851, data
social total, cota de participare la beneficii/pierderi                              numirii 7.02.2007, pe termen nelimitat, av‚nd
de 90 %, domiciliat„ Ón localitatea Baia Mare, bd.           MINISTERUL JUSTIfiIEI            puteri depline;
Traian nr. 11, ap. 17, jude˛ul Maramure∫;                                       - denumire: EBALEX - S.R.L.;
  2. Orha-Braun Raluca Simona, Ón calitate de                                    - sediul social: Baia Mare, str. Matei Basarab
asociat, av‚nd codul numeric personal                 TRIBUNALUL MARAMURE™
                                                          nr. 12, ap. 14, jude˛ul Maramure∫;
2860517245055, aport la capital 850.00 RON,
                                                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
echival‚nd cu 85 p„r˛i sociale reprezent‚nd 10 %         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1107
din capitalul social total, cota de participare la                                 515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
beneficii/pierderi de 10 %, domiciliat„ Ón localitatea         din 12 februarie 2007            neagricole ∫i cu de∫euri;
Baia Mare, bd. Traian nr. 11, ap. 17, jude˛ul                                     - activitate principal„: cod CAEN 5154 - comer˛ cu
Maramure∫;                         Judec„tor delegat
                                                          ridicata cu echipamente ∫i furnituri de fier„rie
  - administrator persoan„ fizic„:             la Oficiul Registrului
                                                          pentru instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire;
  Orha-Braun Aranka, av‚nd codul numeric          Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
personal 2570906240051, data numirii 9 februarie      Tribunalul Maramure∫       - Borcutean
2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri depline;                                  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                Nela
  - denumire: RIVA SPRINT - S.R.L.;                                        sociale a 10,00 RON fiecare;
                              Referent
  - sediul social: municipiul Baia Mare, bd. Traian                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
nr. 11, ap. 17, jude˛ul Maramure∫;             la Oficiul Registrului
                                                           - cod unic de Ónregistrare: 21060986;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Comer˛ului de pe l‚ng„                  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie   Tribunalul Maramure∫       - Banco∫ Liviu    J 24/311/2007.
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i                      Cristian        (54/666.408)
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
afaceri ∫i management;                    Œn baza cererii nr. 4624 din data de 8.02.2007 ∫i                *
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„              Societatea Comercial„
  - capitalul social subscris: 8.500.00 RON, v„rsat   Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i            OSI CONSTRUCT - S.R.L.
integral; capitalul social este divizat Ón 850 p„r˛i   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
sociale a 10.00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          date:
  - codul unic de Ónregistrare: 21061060;          - fondatori:                            MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       1. Bil˛ Simona, asociat, cod numeric personal
J 24/325/2007.                      2800626245036, aport la capital 100,00 RON,
   (51/666.405)                     echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %          TRIBUNALUL MARAMURE™
             *                din capitalul social total, cota de participare la
                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Baia Mare,      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1108
     Societatea Comercial„
   VASI.BŒRLE.CONSTRUCfiII - S.R.L.           str. George Co∫buc nr. 24, ap. 23, jude˛ul
                                                                din 12 februarie 2007
       satul Tulghie∫               Maramure∫;
 comuna Mire∫u Mare, jude˛ul Maramure∫           2. Christophorus Martinus Van Marwijk, asociat,     Judec„tor delegat
                             aport la capital 100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i    la Oficiul Registrului
                             sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,   Comer˛ului de pe l‚ng„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     Tribunalul Maramure∫       - Borcutean
                             domiciliat Ón Olanda, localitatea Bosch En Duin, str.                     Nela
       TRIBUNALUL MARAMURE™             Taveernelaan nr. 2A;                    Referent
                               - administrator persoan„ fizic„: Bil˛ Simona, cod    la Oficiul Registrului
                             numeric personal 2800626245036, data numirii        Comer˛ului de pe l‚ng„
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             8.02.2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri        Tribunalul Maramure∫       - Dan Octavia
         COMERfiULUI
                             depline;                                            Nicoleta
                               - denumire: BILTMAR - S.R.L.;              Œn baza cererii nr. 4711 din data de 9.02.2007 ∫i
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             - sediul social: Baia Mare, str. George Co∫buc
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™                                       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                             nr. 24, ap. 23, jude˛ul Maramure∫;            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1097             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
                             701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
    din data de 12 februarie 2007             - activitate principal„: cod CAEN 7012 -       date:
 Judec„tor delegat                    cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii;     - fondatori:
 la Oficiul Registrului                   - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      1. Baghiu-Manzilac Sorin Adrian, asociat unic,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   cod numeric personal 1720227240017, aport la
 Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria    sociale a 10,00 RON fiecare;
 Referent                                                     capital 70,00 RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale,
 la Oficiul Registrului                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;         reprezent‚nd 33,333300 % din capitalul social total,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - cod unic de Ónregistrare: 21060994;         cota de participare la beneficii/pierderi de
 Tribunalul Maramure∫        - Banco∫ Liviu     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      33,333300 %, domiciliat Ón Baia Mare, Str.
                    Cristian      J 24/317/2007.                      Aviatorilor nr. 5A, ap. 51, jude˛ul Maramure∫;
  Œn baza cererii num„rul 4628 din data de          (53/666.407)                      2. Buda Ioan, asociat, cod numeric personal
8 februarie 2007 ∫i a actelor doveditoare depuse,                  *               1660610243107, aport la capital 70,00 RON,
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 964/22.III.2007
echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd             Societatea Comercial„               2. Veisz Szilard Tivadar, asociat, cod numeric
33,333300 % din capitalul social total, cota de          MADFLOR CONSTRUCT - S.R.L.            personal 1760519241127, aport la capital 100,00
participare la beneficii/pierderi de 33,333300 %,         Bor∫a, jude˛ul Maramure∫             RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
domiciliat Ón Baia Mare, Aleea Filaturii nr. 5, ap. 17,                               50 % din capitalul social total, cota de participare la
jude˛ul Maramure∫;                            MINISTERUL JUSTIfiIEI            beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Baia Sprie,
  3. Pop Ovidiu Ioan, asociat, cod numeric                                     str. Corvin Matei nr. 1, jude˛ul Maramure∫;
personal 1750616240026, aport la capital 70,00                                     - administratori persoane fizice:
RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd            TRIBUNALUL MARAMURE™
                                                            1. Demyen Geza Csaba, cod numeric personal
33,333300 % din capitalul social total, cota de
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1090           1731015241124, data numirii 2.02.2007, pe termen
participare la beneficii/pierderi de 33,333300 %,
                                                          nelimitat, av‚nd puteri depline;
domiciliat Ón Baia Mare, aleea Saturn nr. 2, ap. 123,         din 12 februarie 2007
                                                            2, Veisz Szilard Tivadar, cod numeric personal
jude˛ul Maramure∫;
                              Judec„tor delegat                    1760519241127, data numirii 2.02.2007, pe termen
  - administrator persoan„ fizic„: Pop Ovidiu Ioan,
                              la Oficiul Registrului                 nelimitat, av‚nd puteri depline;
cod numeric personal 1750616240026, data numirii
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   - denumire: W&D HOUSETECHNICS - S.R.L.;
9.02.2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri        Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria
depline;                                                        - sediul social: Baia Sprie, Str. Izlazului nr. 9,
                              Referent
  - denumire: OSI CONSTRUCT - S.R.L.;                                       jude˛ul Maramure∫;
                              la Oficiul Registrului
  - sediul social: Baia Mare, aleea Saturn nr. 2,                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
ap. 123, jude˛ul Maramure∫;                 Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia    518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                        Nicoleta      furnituri;
453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;                                      - activitate principal„: cod CAEN 5186 - comer˛ cu
                               Œn baza cererii nr. 4574 din data de 8.02.2007 ∫i
  - activitate principal„: cod CAEN 4532 - lucr„ri de                               ridicata cu alte componente ∫i echipamente
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;                                         electronice;
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capital social subscris: 210,00 RON, v„rsat                                    - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
integral; capitalul social este divizat Ón 21 p„r˛i                                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
sociale a 10,00 RON fiecare;                                            sociale a 10,00 RON fiecare;
                             date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - fondator: Anca Florin Ioan, asociat unic, cod
  - cod unic de Ónregistrare: 21060143;                                        - cod unic de Ónregistrare: 21013321;
                             numeric personal 1810213244032, aport la capital
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             2.000,00 RON, echival‚nd cu 200 p„r˛i sociale,        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 24/318/2007.
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de    J 24/288/2007.
   (55/666.409)                     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat     (58/666.412)
             *                Ón Bor∫a, str. Vasile Alecsandri nr. 42, jude˛ul                  *
                             Maramure∫;
     Societatea Comercial„
                               - administrator persoan„ fizic„: Anca Florin Ioan,       Societatea Comercial„
  HALATICA - S.R.L., satul Vi∫eu de Jos
                             cod numeric personal 1810213244032, data numirii     PALC STAR PETROVA - S.R.L., satul Petrova
 comuna Vi∫eu de Jos, jude˛ul Maramure∫
                             3.04.2006, pe termen nelimitat, av‚nd puteri         comuna Petrova, jude˛ul Maramure∫
                             depline;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             - denumire: MADFLOR CONSTRUCT - S.R.L.;
                               - sediul social: Bor∫a, Str. Libert„˛ii nr. 34A,           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             jude˛ul Maramure∫;
       TRIBUNALUL MARAMURE™              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                                 TRIBUNALUL MARAMURE™
                             452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1095           geniu civil;
                                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1172
       din 12 februarie 2007              - activitate principal„: cod CAEN 4521 -
                             construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;              din 12 februarie 2007
 Judec„tor delegat
                               - capital social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat
 la Oficiul Registrului                                               Judec„tor delegat
                             integral; capitalul social este divizat Ón 200 p„r˛i
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 sociale a 10,00 RON fiecare;                la Oficiul Registrului
 Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria      - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Comer˛ului de pe l‚ng„
 Referent                          - cod unic de Ónregistrare: 21061132;          Tribunalul Maramure∫        - Ielciu Viorica
 la Oficiul Registrului                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Referent
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 J 24/300/2007.                       la Oficiul Registrului
 Tribunalul Maramure∫        - Bolchi∫         (57/666.411)                      Comer˛ului de pe l‚ng„
                    Lenu˛a                    *                 Tribunalul Maramure∫        - ™imon Maria
  Œn baza cererii nr. 4615 din data de 8.02.2007 ∫i
                                   Societatea Comercial„              Œn baza cererii nr. 3038 din data de 1.02.2007 ∫i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                 W&D HOUSETECHNICS - S.R.L.            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                 Baia Sprie, jude˛ul Maramure∫           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
                                                          Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - fondator: Tomoiag„ Gheorghe, asociat unic, cod                                 date:
numeric personal 1550926244238, aport la capital                                    - fondator: P„lcu∫ Ioan, asociat unic, cod numeric
                                    TRIBUNALUL MARAMURE™             personal 1800623244480, aport la capital 200,00
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1021
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat                               100 % capitalul social total, cota de participare la
Ón localitatea Vi∫eu de Jos, nr. 429, jude˛ul              din 7 februarie 2007            beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón localitatea
Maramure∫;                         Judec„tor delegat                    Petrova, nr. 319, jude˛ul Maramure∫;
  - administrator persoan„ fizic„: Tomoiag„        la Oficiul Registrului                   - administrator persoan„ fizic„: P„lcu∫ Ioan, cod
Gheorghe, cod numeric personal 1550926244238,        Comer˛ului de pe l‚ng„                 numeric personal 1800623244480, data numirii
data numirii 8.02.2007, pe termen nelimitat, av‚nd     Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria    30.01.2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri
puteri depline;                       Referent                        depline;
  - denumire: HALATICA - S.R.L.;              la Oficiul Registrului                   - denumire: PALC STAR PETROVA - S.R.L.;
  - sediul social: satul Vi∫eu de Jos, nr. 429, comuna   Comer˛ului de pe l‚ng„                   - sediul social: satul Petrova, nr. 319, comuna
Vi∫eu de Jos, jude˛ul Maramure∫;              Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia    Petrova, jude˛ul Maramure∫;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                        Nicoleta
                                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
281 - fabricare de construc˛ii metalice;           Œn baza cererii nr. 4316 din data de 6.02.2007 ∫i   142 - extrac˛ia nisipului ∫i argilei;
  - activitate principal„: cod CAEN 2811 - fabricare   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - activitate principal„: cod CAEN 1421 - extrac˛ia
de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente ale      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        pietri∫ului ∫i nisipului;
structurilor metalice;                  Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i         - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             date:
sociale a 10,00 RON fiecare;                                            sociale a 10,00 RON fiecare;
                               - fondatori:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               1. Demyen Geza Csaba, asociat, cod numeric
  - cod unic de Ónregistrare: 21061205;                                        - cod unic de Ónregistrare: 21074302;
                             personal 1731015241124, aport la capital 100,00
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 24/305/2007.                      50 % din capitalul social total, cota de participare la  J 24/329/2007.
   (56/666.410)                     beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Baia Sprie,     (59/666.413)
             *                Str. Islazului, jude˛ul Maramure∫;                         *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 964/22.III.2007                  15
     Societatea Comercial„                - sediul social: Baia Mare, str. M„r„∫e∫ti nr. 11,   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  TREMME SOLUZIONI D’ARREDO - S.N.C.           ap. 36, jude˛ul Maramure∫;                Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
    DI MIHALI LIVIU VASILE & C               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
    SUCURSALA BOR™A, Bor∫a               362 - fabricare de bijuterii ∫i articole similare;    date:
      jude˛ul Maramure∫                 - activitate principal„: cod CAEN 3622 - fabricare    - fondator: Mure∫an Adrian Mihai, asociat unic,
                              de bijuterii ∫i articole similare din metale ∫i pietre;
                                                           cod numeric personal 1801031245035, aport la
                               - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                              sociale a 10,00 RON fiecare;               reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
       TRIBUNALUL MARAMURE™               - durata de func˛ionare: nelimitat„;          participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                               - cod unic de Ónregistrare: 21061051;
                                                           Ón localitatea Pribile∫ti, nr. 229, jude˛ul Maramure∫;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1179             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              J 24/322/2007.                       - administrator persoan„ fizic„: Mure∫an Adrian
       din 12 februarie 2007               (61/666.415)                     Mihai, cod numeric personal 1801031245035, data
  Judec„tor delegat                                 *                numirii 8.02.2007, pe termen nelimitat, av‚nd
  la Oficiul Registrului                                              puteri depline;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                      Societatea Comercial„
                                 GRIGBUT - S.R.L., satul Moisei            - denumire: FEROMEX - S.R.L.;
  Tribunalul Maramure∫        - Ielciu Viorica
  Referent                           comuna Moisei, jude˛ul Maramure∫            - sediul social: satul Pribile∫ti, nr. 229, comuna
  la Oficiul Registrului                                              Satulung, jude˛ul Maramure∫;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                         MINISTERUL JUSTIfiIEI             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Tribunalul Maramure∫        - Banco∫ Liviu                                 281 - fabricare de construc˛ii metalice;
                    Cristian
                                    TRIBUNALUL MARAMURE™              - activitate principal„: cod CAEN 2811 - fabricare
  Œn baza cererii nr. 3248 din data de 2.02.2007 ∫i                                 de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente ale
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 754           structurilor metalice;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i              din 31 ianuarie 2007              - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      Judec„tor delegat                    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
date:                            la Oficiul Registrului                 sociale a 10,00 RON fiecare;
  - denumire: TREMME SOLUZIONI D’ARREDO -          Comer˛ului de pe l‚ng„                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
S.N.C. DI MIHALI LIVIU VASILE & C SUCURSALA         Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria
BOR™A;                                                         - cod unic de Ónregistrare: 21061213;
                               Referent
  - sediul social: Bor∫a, Str. 22 Decembrie nr. 9B,     la Oficiul Registrului                  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
jude˛ul Maramure∫;                      Comer˛ului de pe l‚ng„                 J 24/301/2007.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia      (63/666.417)
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                              Nicoleta
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                                              *
parte;                            Œn baza cererii nr. 2841 din data de 30.01.2007 ∫i
  - activitate principal„: cod CAEN 5244 - comer˛ cu   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la          Societatea Comercial„
                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
am„nuntul cu mobil„, cu articole de iluminat ∫i cu                                         ANNA’S SHOP - S.R.L.
                              Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
alte articole de uz casnic;                                                 ™omcuta Mare, jude˛ul Maramure∫
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - capital social subscris: 0,00 RON, v„rsat integral;
                              date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - fondator: Hojda Grigore, asociat unic, cod
  - cod unic de Ónregistrare: 21074256;                                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              numeric personal 1691111244231, aport la capital
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              500,00 RON, echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale,
J 24/336/2007.
                              reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
   (60/666.414)                                                         TRIBUNALUL MARAMURE™
                              participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
              *                Ón localitatea Moisei, nr. 11, jude˛ul Maramure∫;
                               - administrator persoan„ fizic„: Hojda Grigore,         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1109
      Societatea Comercial„
                              cod numeric personal 1691111244231, data numirii
       GIANI & EVA - S.R.L.                                                 din 12 februarie 2007
                              26.01.2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri
    Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
                              depline;                          Judec„tor delegat
                               - denumire: GRIGBUT - S.R.L.;
                                                            la Oficiul Registrului
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - sediul social: satul Moisei, nr. 11, comuna
                              Moisei, jude˛ul Maramure∫;                 Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Tribunalul Maramure∫       - Borcutean
       TRIBUNALUL MARAMURE™             521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                              Nela
                              nespecializate;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1112                                          Referent
                               - activitate principal„: cod CAEN 5211 - comer˛ cu
                              am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      la Oficiul Registrului
       din 12 februarie 2007
                              predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       Comer˛ului de pe l‚ng„
  Judec„tor delegat                    tutun;                           Tribunalul Maramure∫       - Dan Octavia
  la Oficiul Registrului                   - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                                 Nicoleta
                              integral; capitalul social este divizat Ón 5 p„r˛i
  Tribunalul Maramure∫        - Borcutean     sociale a 100,00 RON fiecare;                Œn baza cererii nr. 4722 din data de 9.02.2007 ∫i
                    Nela         - durata de func˛ionare: nelimitat„;          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Referent                          - cod unic de Ónregistrare: 20898829;
  la Oficiul Registrului                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 J 24/224/2007.                      Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
  Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia       (62/666.416)                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                    Nicoleta                   *                date:
  Œn baza cererii nr. 4730 din data de 9.02.2007 ∫i                                  - fondator: Costin Anamaria, asociat unic, cod
                                   Societatea Comercial„
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                 FEROMEX - S.R.L., satul Pribile∫ti         numeric personal 2861214243432, aport la capital
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                comuna Satulung, jude˛ul Maramure∫          200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
date:                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI            participare la beneficii/pierderi de 100 %,
  - fondatori:
                                                           domiciliat„ Ón localitatea ™omcuta Mare, Str.
  1. Balogh Vilhelm, asociat, cod numeric personal
1670110240021, aport la capital 100,00 RON,               TRIBUNALUL MARAMURE™             T‚rgului nr. 10, ap. 5, jude˛ul Maramure∫;
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %                                   - administrator persoan„ fizic„: Costin Anamaria,
din capitalul social total, cota de participare la        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1091           cod numeric personal 2861214243432, data numirii
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Baia Mare,          din 12 februarie 2007            9.02.2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri
str. M„r„∫e∫ti nr. 11, ap. 36, jude˛ul Maramure∫;
                               Judec„tor delegat                    depline;
  2. Balogh Eva Estera, asociat, cod numeric
personal 2731227241124, aport la capital 100,00       la Oficiul Registrului                  - denumire: ANNA’S SHOP - S.R.L.;
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      Comer˛ului de pe l‚ng„                  - sediul social: ™omcuta Mare, str. Nicolae
50 % din capitalul social total, cota de participare la   Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria
                               Referent                        B„lcescu nr. 16, jude˛ul Maramure∫;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Baia Mare,
                               la Oficiul Registrului                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
str. M„r„∫e∫ti nr. 11, ap. 36, jude˛ul Maramure∫;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  - administrator persoan„ fizic„: Balogh Vilhelm,
                               Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia    nespecializate;
cod numeric personal 1670110240021, data numirii
                                                 Nicoleta
12.02.2007, pe termen nelimitat, av‚nd puteri                                      - activitate principal„: cod CAEN 5212 - comer˛ cu
depline;                           Œn baza cererii nr. 4596 din data de 8.02.2007 ∫i   am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
  - denumire: GIANI & EVA - S.R.L.;            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   predominant de produse nealimentare;
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 964/22.III.2007
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat           Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i          CAR 4 YOU - S.R.L.                     TIMARA - S.R.L.
sociale a 10,00 RON fiecare;                 T„u˛ii-M„gher„u∫, jude˛ul Maramure∫              Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 21061230;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 24/319/2007.
   (64/666.418)                           TRIBUNALUL MARAMURE™                   TRIBUNALUL MARAMURE™
             *
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1098               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1110
      Societatea Comercial„
                                   din 12 februarie 2007                   din 12 februarie 2007
       TIB DENT - S.R.L.
  T„u˛ii-M„gher„u∫, jude˛ul Maramure∫          Judec„tor delegat                     Judec„tor delegat
                              la Oficiul Registrului                  la Oficiul Registrului
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                  Comer˛ului de pe l‚ng„
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             Tribunalul Maramure∫        - Pavel Maria     Tribunalul Maramure∫        - Borcutean
                              Referent                                            Nela
                              la Oficiul Registrului                  Referent
      TRIBUNALUL MARAMURE™
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                  la Oficiul Registrului
                              Tribunalul Maramure∫        - Dan Octavia     Comer˛ului de pe l‚ng„
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1100
                                                Nicoleta       Tribunalul Maramure∫        - Banco∫ Liviu
       din 12 februarie 2007             Œn baza cererii nr. 4629 din data de 8.02.2007 ∫i                       Cristian
 Judec„tor delegat                   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Œn baza cererii nr. 4706 din data de 9.02.2007 ∫i
 la Oficiul Registrului                 Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Maramure∫       - Pavel Maria    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
 Referent                        date:                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
 la Oficiul Registrului                  - fondatori:                      date:
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  1. fiibichi Marius Nicolae, asociat, cod numeric
                                                           - fondatori:
 Tribunalul Maramure∫       - Dan Octavia    personal 1730427221159, aport la capital 100,00
                                                           1. Timi∫ Marius Sebastian, asociat, cod numeric
                   Nicoleta      RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                                          personal 1730705240051, aport la capital 100,00
                             50 % din capitalul social total, cota de participare la
                                                          RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  Œn baza cererii nr. 4630 din data de 8.02.2007 ∫i   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón
                                                          50 % din capitalul social total, cota de participare la
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   T„u˛ii-M„gher„u∫, nr. 720F, jude˛ul Maramure∫;
                                                          beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Baia Mare,
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         2. fiibichi Olimpia Zenovia, asociat, cod numeric
                                                          str. Bogdan Vod„ nr. 1, ap. 20, jude˛ul Maramure∫;
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i       personal 2730305240049, aport la capital 100,00
                                                           2. Matei Mircea Radu, asociat, cod numeric
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                                          personal 1751010240109, aport la capital 100,00
date:                          50 % din capitalul social total, cota de participare la
                                                          RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  - fondator: fiibichi Marius Nicolae, asociat unic,   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón
                                                          50 % din capitalul social total, cota de participare la
cod numeric personal 1730427221159, aport la       T„u˛ii-M„gher„u∫, nr. 720F, jude˛ul Maramure∫;
                              - administratori persoane fizice:           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Baia Mare,
capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                              1. fiibichi Marius Nicolae, cod numeric personal    str. Petru Rare∫ nr. 29, ap. 11, jude˛ul Maramure∫;
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                             1730427221159, data numirii 23.11.2006, pe termen      - administratori persoane fizice:
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                             nelimitat, av‚nd puteri depline;               1. Timi∫ Marius Sebastian, cod numeric personal
Ón T„u˛ii-M„gher„u∫, nr. 720F, jude˛ul Maramure∫;
                              2. fiibichi Olimpia Zenovia, cod numeric        1730705240051, data numirii 6.02.2007 p‚n„ la data
  - administrator persoan„ fizic„: fiibichi Marius                                 de 6.02.2106, av‚nd puteri depline;
Nicolae, cod numeric personal 1730427221159, data    personal 2730305240049, data numirii 23.11.2006,
                             pe termen nelimitat, av‚nd puteri depline;          2. Matei Mircea Radu, cod numeric personal
numirii 23.11.2006, pe termen nelimitat, av‚nd                                   1751010240109, data numirii 6.02.2007 p‚n„ la data
                              - denumire: CAR 4 YOU - S.R.L.;
puteri depline;                                                  de 6.02.2106, av‚nd puteri depline;
                              - sediul social: T„u˛ii-M„gher„u∫, nr. 720F,
  - denumire: TIB DENT - S.R.L.;                                           - denumire: TIMARA - S.R.L.;
                             jude˛ul Maramure∫;
  - sediul social: T„u˛ii-M„gher„u∫, nr. 720F,                                    - sediul social: Baia Mare, aleea Jupiter nr. 2,
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
jude˛ul Maramure∫;                                                 ap. 183, jude˛ul Maramure∫;
                             711 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             capacitate mic„;
851 - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;      - activitate principal„: cod CAEN 7110 -        713 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;
  - activitate principal„: cod CAEN 8513 - activit„˛i  Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de        - activitate principal„: cod CAEN 7132 -
de asisten˛„ stomatologic„;               capacitate mic„;                     Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor pentru
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     construc˛ii, f„r„ personal de deservire aferent;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
sociale a 10,00 RON fiecare;               sociale a 10,00 RON fiecare;               integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;          sociale a 10,00 RON fiecare;
  - cod unic de Ónregistrare: 21061019;          - cod unic de Ónregistrare: 21061000;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - cod unic de Ónregistrare: 21061035;
J 24/310/2007.                      J 24/308/2007.                        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
   (65/666.419)                       (66/666.420)                     J 24/320/2007.
             *                            *                  (67/666.421)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                     ,
        îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|168794]
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 964/22.III.2007 con˛ine 16 pagini.                Pre˛ul 0,40 lei        ISSN  1220 — 4889

								
To top