Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2007_0828

VIEWS: 1 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul 175 (XVII) — Nr. 828                                                         Luni, 12 martie 2007
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
      PUMAC - S.A., Bucure∫ti                  ANTECO - S.A., Ploie∫ti               DISTRIGAZ SUD - S.A., Bucure∫ti
                                      jude˛ul Prahova
          CONVOCARE                                                      CONVOCARE
  Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al               CONVOCARE                  - Republicat„ conform art. 117 1 alin. 3
Societ„˛ii Comerciale PUMAC - S.A., cu sediul Ón      Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii           din Legea nr. 31/1990, cu modific„rile
Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 6, sectorul 6,      Comerciale ANTECO - S.A., Ónregistrat„ la Oficiul           ∫i complet„rile ulterioare -
Ónmatriculat„ Ón registrul comer˛ului cu nr.       registrului comer˛ului cu nr. J 29/96/1.03.1991,        Œn temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr.
J 40/200/1991, cod unic de Ónregistrare 447042, Ón    av‚nd cod unic de Ónregistrare 1351808, capital      31/1990, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
temeiul art. 117 din Legea 31/1990, republicat„,     subscris ∫i v„rsat de 1.393.445,9 RON cu sediul Ón     pre∫edintele consiliului de administra˛ie al
convoac„ adunarea general„ ordinar„ ∫i          Ploie∫ti, str. L„m‚i˛ei nr. 2, telefon 0244/52.50.75,   Societ„˛ii Comerciale DISTRIGAZ SUD - S.A., cu
extraordinar„ a ac˛ionarilor Ónscri∫i Ón registrul    fax 0244/51.65.71, convoac„:                sediul social Ón Bucure∫ti, bd. M„r„∫e∫ti nr. 4-6,
ac˛ionarilor la data de referin˛„ 2.04.2007, pentru     I. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor la     sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
data de 23.04.2007, ora 16.00, respectiv 17.00, Ón    sediul societ„˛ii pentru data de 13.04.2007 ora 10.00   comer˛ului cu nr. J 40/5447/2000, C.U.I. 13093222,
prima convocare ∫i 24.04.2007, la acelea∫i ore, Ón a   cu urm„toarea ordine de zi:                convoac„, Ón data de 23.03.2007, ora 14.00, la sediul
doua convocare, la sediul societ„˛ii, av‚nd         1. prezentarea ∫i aprobarea raportului de        social al societ„˛ii, adunarea general„ ordinar„ a
urm„toarea ordine de zi:                 gestiune al consiliului de administra˛ie ∫i        ac˛ionarilor, pentru ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul
  Adunarea general„ ordinar„:              desc„rcarea de gestiune a administratorilor pentru     ac˛ionarilor al societ„˛ii la data de referin˛„ de
  1. aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a contului de   exerci˛iul financiar 2006;                 20.03.2007.
profit ∫i pierderi pe anul 2006, dup„ ascultarea ∫i     2. prezentarea ∫i aprobarea raportului comisiei       Ordinea de zi a adun„rii generale ordinare este
aprobarea    raportului    de gestiune    al  de cenzori pentru exerci˛iul financiar al anului      urm„toarea:
administratorilor ∫i a raportului cenzorilor;      2006;                             1. Aprobarea bugetului Societ„˛ii Comerciale
  2. stabilirea ∫i repartizarea dividendelor;       3. aprobarea situa˛iilor financiare pentru anul     DISTRIGAZ SUD - S.A., pe anul 2007.
desc„rcarea de gestiune;                 2006;                             2. Aprobarea planului de investi˛ii al Societ„˛ii
  3. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i   4. alegerea auditorului financiar sau a comisiei    Comerciale DISTRIGAZ SUD - S.A., pe anul 2007.
                             de cenzori;                          3. Aprobarea unor deleg„ri de competen˛„
a programului de activitate ∫i investi˛ii pentru anul
                              5. aprobarea datei de Ónregistrare: propunerea     pentru directorul general al Societ„˛ii Comerciale
financiar Ón curs;
                             consiliului de administra˛ie este 1.05.2007.        DISTRIGAZ SUD - S.A.
  4. diverse.
                              II. Adunarea general„ extraordinar„ a            4. Modificarea componen˛ei consiliului de
  Adunarea general„ extraordinar„
                             ac˛ionarilor la sediul societ„˛ii pentru data de      administra˛ie al societ„˛ii, la solicitarea Autorit„˛ii
  1. av‚nd Ón vedere modific„rile aduse Legii
                             13.04.2007 la ora 11.00 cu urm„toarea ordine de zi:    pentru Valorificarea Activelor Statului, Ón calitate
societ„˛ilor comerciale (31/1990) prin Legea nr.
                              1. aprobarea transform„rii liniilor de credit Ón    de ac˛ionar, formulat„ prin adresa nr. 6210 din data
441/2006, se supune aprob„rii adun„rii generale a                                  de 7.03.2007. Informa˛iile cu privire la numele,
                             valoare total„ de 60.000 E, respectiv 450.000 RON Ón
ac˛ionarilor modificarea actului constitutiv al                                   localitatea de domiciliu ∫i calificarea profesional„
                             credit cu scaden˛e lunare de la Banca Comercial„
societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                                            ale persoanei propuse pentru func˛ia de
                             HVB fiIRIAC - S.A. Ploie∫ti, c‚t ∫i a garan˛iilor
  Se modific„ Art. 13, îConvocarea adun„rii                                    administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor.
                             aferente;
generale a ac˛ionarilor”, alin. 1, care va avea                                     Documentele ∫i materialele aferente problemelor
                              2. aprobarea datei de Ónregistrare: propunerea
urm„torul con˛inut:                                                 incluse pe ordinea de zi a adun„rii generale
                             consiliului de administra˛ie este 1.05.2007.
  îAdunarea general„ a ac˛ionarilor se convoac„ de                                 ordinare a ac˛ionarilor pot fi consultate de
                              La ∫edin˛e pot participa ac˛ionarii Ónscri∫i Ón
consiliul de administra˛ie ori de c‚te ori este     registrul consolidat al ac˛ionarilor Societ„˛ii      ac˛ionarii interesa˛i, Óncep‚nd cu data de 1.03.2007,
necesar.”                        Comerciale ANTECO - S.A. Ploie∫ti la data de        Ón zilele lucr„toare, Óntre orele 9.00-15.00.
  Se modific„ Art. 13, îConvocarea adun„rii       referin˛„ 19.03.2007 la sf‚r∫itul zilei.            Pot participa la adunare doar ac˛ionarii Ónscri∫i
generale a ac˛ionarilor”, alin. 2, care va avea       Œn cazul nerealiz„rii cvorumului necesar        Ón registrul ac˛ionarilor societ„˛ii la data de
urm„torul con˛inut:                   prev„zut de lege, a doua convocare pentru         20.03.2007, conform extrasului din registrul
  îAdun„rile generale ordinare au loc Ón cel mult    adunarea general„ ordinar„ ∫i adunarea general„      ac˛ionarilor eliberat de Societatea Comercial„
cinci luni de la Óncheierea exerci˛iului economic    extraordinar„ este f„cut„ pentru data de 16.04.2007    DISTRIGAZ SUD - S.A.
financiar.”                       la sediul societ„˛ii la aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i ordine    Dreptul de vot poate fi exercitat direct sau prin
  Se modific„ art. 13, îConvocarea adun„rii       de zi.                           reprezentant.
generale a ac˛ionarilor”, alin. 4, care va avea       Documentele care vor fi discutate Ón ∫edin˛e pot      Accesul ac˛ionarilor Óndrept„˛i˛i s„ participe la
urm„torul con˛inut:                   fi consultate sau procurate de la sediul societ„˛ii    adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor este
  îConvocarea adun„rii generale se face Ón       Óncep‚nd cu data de 5.04.207, orele 12.00 - 15.00.     permis pentru ac˛ionarii reprezenta˛i ∫i persoanele
conformitate cu dispozi˛iile legale, cu cel pu˛in 30                                juridice, Ón baza procurii speciale acordate de
                              Participarea se face pe baza actului de identitate
zile Ónainte de data stabilit„.”                                          ac˛ionarul respectiv persoanei Ómputernicite s„ Ól
                             sau pe baz„ de procur„ special„ ce se ridic„ de la
  Informa˛ii suplimentare la sediul societ„˛ii sau la                               reprezinte.
                             sediul societ„˛ii ∫i se depune Ón original Ón termen
                                                            Conform Legii nr. 31/1990, republicat„ ∫i
telefon 408.71.00 interior 5149.             de 48 ore Ónaintea ∫edin˛elor.
                                                          modificat„, ac˛ionarii pot participa personal sau pot
  (1/232.303)                       (2/232.304)
                                                          fi reprezenta˛i fie de reprezentan˛ii lor legali, fie de
             *                             *                reprezentan˛i cu procur„ special„.
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007
  Procura se va Óntocmi Ón 3 (trei) exemplare            Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
originale, dintre care un exemplar original,           MOBALP FURNITURE - S.A., Pite∫ti                ŒNFR√fiIREA - S.A., Oradea
completat ∫i semnat, va fi depus la sediul societ„˛ii           jude˛ul Arge∫                        jude˛ul Bihor
p‚n„ cel mai t‚rziu la data de 21.03.2007, un alt
exemplar va fi ˛inut de reprezentant, iar al treilea              CONVOCARE                         CONVOCARE
original va fi p„strat de c„tre ac˛ionar.           Societatea Comercial„ MOBALP FURNITURE -         Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
  Œn cazul neÓndeplinirii la data men˛ionat„ mai      S.A.,  prin  reprezentantul    desemnat    al  Comerciale ŒNFR√fiIREA - S.A. convoac„ Ón data de
sus a cvorumului necesar desf„∫ur„rii statutare a      administratorului, convoac„ Ón ziua de 12.04.2007,    13-14.04.2007, ora 10 a.m., la sediul societ„˛ii din
adun„rii generale ordinare, aceasta se va ˛ine pe      ora 15,30, la sediul societ„˛ii Ón Pite∫ti, str.     Oradea, Str. Tuberozelor nr. 26, jude˛ul Bihor,
data de 26.03.2007, Óncep‚nd cu ora 12,00, Ón acela∫i    Dobrogeanu Gherea nr. 2-4, adunarea general„       adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, cu
loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi.               ordinar„ a ac˛ionarilor, cu urm„toarea ordine de zi:   urm„toarea ordine de zi:
  (3/232.305)                        1. Raportul de gestiune al administratorului pe      1. Raportul administratorilor privind activitatea
                              anul 2006.                        desf„∫urat„ Ón anul 2006.
              *                  2. Raportul de audit privind situa˛iile financiare    2. Raportul comisiei de cenzori asupra activit„˛ii
                              ale anului 2006.                     economico-financiare din anul 2006.
      Societatea Comercial„               3. Aprobarea situa˛iilor financiare (bilan˛ul       3. Raportul anual al auditorilor asupra situa˛iilor
     HOTEL APOLLO - S.A., Mamaia            contabil; contul de profit ∫i pierdere; situa˛ia     financiare aferente anului 2006.
       jude˛ul Constan˛a               modific„rilor capitalului propriu; situa˛ia fluxurilor    4. Aprobarea situa˛iilor financiare aferente
                              de trezorerie; politici contabile ∫i note explicative).  anului 2006 ∫i desc„rcarea de gestiune a
          CONVOCARE                 4. Aprobarea BVC pentru anul 2007.           administratorilor.
                                5. Aprobarea programului de investi˛ii ∫i a        5. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        surselor de finan˛are pentru anul 2007.          pentru anul 2007.
Comerciale HOTEL APOLLO - S.A., cu sediul la          6. Aprobarea prelungirii contractului de audit.      6. Diverse.
Hotel Apollo, Mamaia, jude˛ul Constan˛a, Ón temeiul      7. Diverse.                        Au dreptul s„ participe to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i
Legii nr. 31/1990, republicat„, convoc„ adunarea        Œn cazul Ón care nu se Óntrune∫te cvorumul       Ón registrul ac˛ionarilor la data de 4.04.2007, iar Ón
general„ ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii, la data    necesar, adunarea general„ a ac˛ionarilor se       caz de neÓndeplinire a condi˛iilor de validitate a
de 17.04.2007, ora 10,00, la sediul societ„˛ii, pentru   convoac„ a doua zi, la aceea∫i or„, Ón acela∫i loc, cu  deliber„rilor la prima convocare, adunarea se
to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la  aceea∫i ordine de zi.                   convoac„ pentru data de 14.04.2007, Ón acela∫i loc ∫i
sf‚r∫itul zilei de 5.04.2007, cu urm„toarea ordine de      (6/232.308)                      la aceea∫i or„.
zi:                                          *                  (8/232.310)
  1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului                                              *
de administra˛ie al societ„˛ii, pentru anul 2006.           Societatea Comercial„
  2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori                                           Societatea Comercial„
                                  VINALCOOL BIHOR - S.A., Oradea
pentru anul 2006.                                                         MECANICA - S.A., Or∫ova
                                      jude˛ul Bihor
  3. Aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de
                                                                   jude˛ul Mehedin˛i
profit ∫i pierderi ∫i a repartiz„rii profitului pentru
                                        CONVOCARE
anul 2006.
                                Societatea Comercial„ VINALCOOL BIHOR - S.A.,               CONVOCARE
  4. Desc„rcarea de gestiune a consiliului de
administra˛ie pentru exerci˛iul financiar 2006.       cu sediul Ón Oradea, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 26,    Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
  5. Aprobarea proiectului de BVC ∫i a          jude˛ul Bihor, cu sediul opera˛ional Ón Oradea, str.   Comerciale MECANICA - S.A., cu sediul Ón Or∫ova,
                              Mihail Kog„lniceanu nr. 3, av‚nd C.U.I. AR 64330,     str. Por˛ile de Fier nr. 14, tel. 0252 361864, 0252
programului de investi˛ii pentru anul 2007.
                              J 05/145/1991, Ón conformitate cu art. 111 alin. 1    361865, fax 0252 361241, cu num„r de Ónregistrare
  6. Aprobarea structurii consiliului de
                              din Legea nr. 31/1990, republicat„, a art. 15 din     la Oficiul registrului comer˛ului J 25/650/1992, cod
administra˛ie al societ„˛ii ∫i stabilirea remunera˛iei   statutul Societ„˛ii Comerciale VINALCOOL BIHOR -     fiscal RO 1609436, convoac„ adunarea general„
administratorilor.                     S.A., convoac„ adunarea general„ ordinar„ a        ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii, pentru data de
  7. Aprobarea comisiei de cenzori ∫i stabilirea     ac˛ionarilor pentru data de 12.04.2007, ora 14,00, la   23.04.2007, la ora 11,00, la sediul societ„˛ii din
remunera˛iei cenzorilor.                  adresa din Oradea, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 3.    Or∫ova, str. Por˛ile de Fier nr. 14, jude˛ul
  8. Diverse.                        Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor va      Mehedin˛i. La ∫edin˛„ pot participa to˛i ac˛ionarii
  Dac„ la data fixat„ pentru prima convocare nu se    avea urm„toarea ordine de zi:               Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei
va Óntruni cvorumul necesar, adunarea general„         1. Prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea        de 30.03.2007, stabilit„ ca dat„ de referin˛„, ordinea
ordinar„ a ac˛ionarilor se convoac„ la data de       raportului consiliului de administra˛ie privind      de zi fiind urm„toarea:
18.04.2007, la aceea∫i or„ ∫i Ón acela∫i loc. Prezen˛a   exerci˛iul financiar aferent anului 2005.          1. Prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea
ac˛ionarilor se va face pe baza buletinului de         2. Discutarea ∫i aprobarea raportului comisiei de   situa˛iilor financiare ale anului 2006, Ón baza
identitate sau prin procur„ special„ pentru         cenzori privind verificarea ∫i certificarea bilan˛ului  raportului Consiliului de administra˛ie ∫i a
reprezentan˛ii legali ai acestora. Informa˛ii        contabil ∫i a contului de profit ∫i pierdere pentru    raportului Comisiei de cenzori.
suplimentare, documente ∫i materiale informative      anul 2005.                          2. Aprobarea desc„rc„rii de gestiune a
referitoare la ordinea de zi se pot ob˛ine la sediul      3. Discutarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil, a   administratorilor pentru activitatea desf„∫urat„ Ón
                              contului de profit ∫i pierderi, precum ∫i a situa˛iilor  exerci˛iul financiar al anului 2006, Ón baza
societ„˛ii, telefon 0241.831816, 0241.831809,
                              anexe acestora, aferente exerci˛iului financiar      rapoartelor prezentate.
Óncep‚nd cu data de 2.04.2007, zilnic Óntre orele
                              pentru anul 2005.                      3. Prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri
10,00-14,00.
                                4. Discutarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil, a   ∫i cheltuieli pe anul 2007 ∫i a strategiei pentru anul
   (4/232.306)                      contului de profit ∫i pierdere, precum ∫i a situa˛iilor  2007.
              *                anexe acestora, aferente exerci˛iului financiar       4. Alegerea membrilor Consiliului de
                              pentru anul 2006.                     administra˛ie pentru un mandat de 4 ani; lista
      Societatea Comercial„                5. Prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea        cuprinz‚nd informa˛ii cu privire la numele,
                              raportului consiliului de administra˛ie privind      localitatea de domiciliu ∫i calificarea profesional„
    DIESEL SERVICE - S.A., T‚rgu Jiu           exerci˛iul financiar aferent anului 2006.         ale persoanelor propuse pentru func˛ia de
        jude˛ul Gorj                  6. Discutarea ∫i aprobarea raportului comisiei de   administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor la
                              cenzori privind verificarea ∫i certificarea bilan˛ului  sediul societ„˛ii, put‚nd fi consultat„ ∫i completat„
          CONVOCARE                contabil ∫i a contului de profit ∫i pierdere pentru    de ace∫tia.
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii         anul 2006.                          5. Stabilirea remunera˛iei cuvenit„ membrilor
                                7. Diverse.                      Consiliului de administra˛ie pentru exerci˛iul
Comerciale DIESEL SERVICE - S.A., T‚rgu Jiu,
                                Dac„ adunarea general„ ordinar„ nu poate lucra     financiar al anului 2007.
convoac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
                              din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor cerute pentru      6. Discutarea contractului de asigurare
pentru data de 13.04.2007, ora 16,00, la sediul
                              deliberare la prima convocare, adunarea se va       profesional„ a membrilor Consiliului de
societ„˛ii din T‚rgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr.    Óntruni Ón a doua convocare Ón data de 13.04.2007,    administra˛ie.
517, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul    la ora 14,00, la adresa men˛ionat„ mai sus.         7. Alegerea Comisiei de cenzori pentru un
ac˛ionarilor la data de referin˛„ 31.03.2007, cu        Œn conformitate cu art. 123 alin. 2 din Legea nr.   mandat de 3 ani.
urm„toarea ordine de zi:                  31/1990, republicat„, se stabile∫te ca dat„ de        8. Stabilirea remunera˛iei cuvenit„ membrilor
  1. Raportul de activitate al consiliului de       referin˛„ pentru ac˛ionarii Óndrept„˛i˛i s„ fie      Comisiei de cenzori pentru anul 2007.
administra˛ie pe anul 2006.                 Ón∫tiin˛a˛i ∫i s„ voteze Ón cadrul adun„rii generale     Œn cazul neÓntrunirii cvorumului cerut de lege,
  2. Raportul auditorului financiar pe anul 2006.     data de 30.03.2007.                    ∫edin˛a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor se
  3. Aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de       Ac˛ionarii persoane fizice sau juridice pot      va ˛ine Ón data de 24.04.2007, Ón acela∫i loc ∫i la
profit ∫i pierderi pe anul 2006; repartizarea        participa ∫i vota Ón adunarea general„ prin        aceea∫i or„.
profitului net.                       reprezentare, Ón baza unei procuri speciale,          (9/232.311)
  4. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli     acordate pentru respectiva adunare general„.
                                Procurile vor fi depuse Ón original cu 3 zile                   *
pe anul 2007 ∫i a planului de investi˛ii pe anul
2007.                            Ónainte de adunare, conform art. 19 din statut, sub
                              sanc˛iunea pierderii exerci˛iului dreptului de vot Ón       Societatea Comercial„
  5. Aprobarea contract„rii de credite bancare
                              acea adunare.                        CRIMSAT - S.A., Drobeta-Turnu Severin
pentru anul 2007 ∫i anul 2008.
                                Œn conformitate cu art. 127 din Legea nr. 31/1990         jude˛ul Mehedin˛i
  6. Diverse.
                              privind societ„˛ile comerciale îac˛ionarul care,
  Œn caz de neÓntrunire a condi˛iilor de valabilitate   Óntr-o anumit„ opera˛iune, are, fie personal, fie ca             CONVOCARE
pentru adunarea general„ ordinar„, se convoac„ o a     mandatar al unei alte persoane, un interes contrar
doua adunare general„ Ón acela∫i loc ∫i la aceea∫i                                    Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                              aceluia al societ„˛ii, va trebui s„ se ab˛in„ de la
or„, cu aceea∫i ordine de zi, Ón data de 14.04.2007.                                 Comerciale CRIMSAT - S.A., cu sediul Ón Drobeta-
                              deliber„rile privind acea opera˛iune”.
                                                           Turnu Severin, str. Pades nr. 8, jude˛ul Mehedin˛i,
  (5/232.307)                         (7/232.309)
                                                           convoac„ adunarea general„ a ac˛ionarilor la data
              *                             *                de 13.04.2007, ora 13,00, la sediul societ„˛ii, pentru
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 828/12.III.2007                  3
to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la   1. Discutarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a  sediul societ„˛ii. To˛i participan˛ii, ac˛ionari sau
data de 1 aprilie 2007, cu urm„toarea ordine de zi:     contului de profit ∫i pierderi pe anul 2006 ∫i      reprezentan˛i, se vor legitima la intrarea Ón sal„ cu
  1. Aprobarea raportului administratorului ∫i a      repartizarea acestuia.                  act de identitate.
raportului comisiei de cenzori pe anul 2006.          2. Raportul de gestiune al administratorului unic     Œncep‚nd cu data de 25.03.2007, documentele ∫i
  2. Aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de     pe anul 2006.                       materialele informative referitoare la problemele
profit ∫i pierdere pe anul 2006.                3. Desc„rcarea de gestiune a administratorului     incluse Ón ordinea de zi se vor putea consulta ∫i
  3. Aprobarea desc„rc„rii de gestiune a          unic pentru exerci˛iul financiar pe anul 2006.      procura contra cost, de luni p‚n„ vineri Óntre orele
administratorilor.                       4. Prezentarea ∫i aprobarea raportului comisiei    13 ∫i 15 de la sediul societ„˛ii.
  4. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli     de cenzori privind activitatea economico-financiar„     Dac„ nu sunt Óndeplinite condi˛iile de validitate
pe anul 2007.                        pe anul 2006.                       la prima convocare, se convoac„ pentru a doua oar„
  5. Diverse.                         5. Prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri   adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón acela∫i
  Œn cazul neÓntrunirii cvorumului prev„zut de       ∫i cheltuieli ∫i a programului de activitate ale     loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi, la data de 26.04.2007,
lege, a doua adunare este convocat„ Ón ziua de       societ„˛ii pe anul 2007.                 ora 10,30.
14.04.2007, ora 13,00, Ón acela∫i loc ∫i cu aceea∫i      6. Stabilirea indemniza˛iei administratorului       (14/232.315)
ordine de zi.                        unic ∫i a cenzorilor pe anul 2007.
                                                                     CONVOCARE
   (10/232.312)                       7. Diverse.
              *                  Œn conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1)     Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                              din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile         Comerciale NAPOTEX - S.A., Cluj-Napoca,
                              comerciale, modificat„ ∫i republicat„, ac˛ionarii au   Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
     Societatea Comercial„
                              drept de vot Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor     J 12/124/1991, av‚nd CIF RO 201896, capital social
   SUPORT LOGISTIC BUCURE™TI - S.A.                                         subscris ∫i v„rsat de 469.187,50 lei convoac„
                              numai dac„ depun ac˛iunile la purt„tor Ónainte de
        Bucure∫ti                                               adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                              data de 2.04.2007, la sediul societ„˛ii din Craiova,
                              str. C‚mpia Islaz nr. 97A, jude˛ul Dolj.         societ„˛ii pentru data de 25.04.2007, ora 12,30, la
          CONVOCARE                                             sediul social din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.
                                Œn caz de neÓntrunire la prima convocare a
  Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale      cvorumului statutar, a doua convocare are loc pe     208, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul
SUPORT LOGISTIC BUCURE™TI - S.A. convoac„          data de 13.04.2007, la aceea∫i or„ ∫i Ón acela∫i loc.   ac˛ionarilor ˛inut la Societatea Comercial„
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón data       Data de referin˛„ stabilit„ conform prevederilor    DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de referin˛„
de 12.04.2007, ora 13,00, cu participarea tuturor      art. 123, alin. 2 din Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i  13.04.2007, adunarea general„ extraordinar„ a
ac˛ionarilor Ónscri∫i la data de referin˛„ 5.04.2007,    republicat„, este 31.03.2007.               ac˛ionarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea
la sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str. Ion Scor˛aru                                 urm„toarelor rezolu˛ii:
                                 (13/232.314)
nr. 10, parter, sectorul 5.                                               1. Prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea noului
  Ordinea de zi:                                   *                act constitutiv al societ„˛ii elaborat dup„ apari˛ia
  1. Aprobarea raportului de activitate ∫i de                                    Legii nr. 441/2006, av‚nd forma prezentat„ Ón
gestiune pe anul 2006.                         Societatea Comercial„             continuarea convocatorului.
  2. Audierea raportului comisiei de cenzori             NAPOTEX - S.A., Cluj-Napoca            2. Aprobarea Ónchirierii spa˛iilor de care dispune
privind activitatea financiar-contabil„ a societ„˛ii pe                                societatea.
                                       jude˛ul Cluj
anul 2006.                                                        Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin
  3. Aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a contului de                                 reprezentan˛i, Ón condi˛iile legii, iar procurile
                                        CONVOCARE
profit ∫i pierdere pe anul 2006.                                           speciale se pot ob˛ine de la sediul societ„˛ii
  4. Aprobarea BVC pe anul 2007.               Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        Óncep‚nd cu data de 13.04.2007 ora 12,30, ∫i se pot
  5. Stabilirea datei de identificare a ac˛ionarilor    Comerciale NAPOTEX - S.A., Cluj-Napoca,          depune p‚n„ la data de 23.04.2007 ora 12,30 tot la
asupra c„rora se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rilor       Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.   sediul societ„˛ii. To˛i participan˛ii, ac˛ionari sau
adun„rii generale a ac˛ionarilor, conform          J 12/124/1991, av‚nd CIF RO201896, capital social     reprezentan˛i, se vor legitima la intrarea Ón sal„ cu
prevederilor Legii nr. 297/2004.              subscris ∫i v„rsat de 469.187,50 lei convoac„       act de identitate.
  Calitatea de ac˛ionar se va dovedi cu actul de      adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii     Œncep‚nd cu data de 25.03.2007 documentele ∫i
identitate, procura special„ pentru ac˛ionarii -      pentru data de 25.04.2007, ora 10,30, la sediul social  materialele informative referitoare la problemele
persoane fizice.                      din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, pentru to˛i  incluse Ón ordinea de zi se vor putea consulta ∫i
  Œn caz de neÓntrunire a cvorumului, ∫edin˛a se      ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor ˛inut  procura contra cost, de luni p‚n„ vineri Óntre orele
convoac„ Ón data de 13.04.2007, la aceea∫i or„ ∫i Ón    la Societatea Comercial„ DEPOZITARUL CENTRAL -      13 ∫i 15 de la sediul societ„˛ii.
acela∫i loc.                        S.A. la data de referin˛„ 13.04.2007. Adunarea        Dac„ nu sunt Óndeplinite condi˛iile de validitate
                              general„ ordinar„ a ac˛ionarilor va avea pe ordinea    la prima convocare, se convoac„ pentru a doua oar„
  (11/232.313)
                              de zi adoptarea urm„toarelor rezolu˛ii:          adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor Ón
          CONVOCARE                 1. Prezentarea ∫i dezbaterea raportului de       acela∫i loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi, la data de
                              activitate al Consiliului de administra˛ie pentru     26.04.2007, ora 12,30.
  Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
                              anul 2006. Modul de Óndeplinire de c„tre Consiliul      (15/232.315)
SUPORT LOGISTIC BUCURE™TI - S.A. convoac„
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor Ón      de administra˛ie a obiectivelor ∫i criteriilor de
                                                                   ACT CONSTITUTIV
data de 12.04.2007 ora 14,00, cu participarea        performan˛„ negociate Ón contractul de
tuturor ac˛ionarilor Ónscri∫i la data de referin˛„     administrare ∫i actele adi˛ionale aferente.          al Societ„˛ii Comerciale NAPOTEX - S.A.
5.04.2007, la sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str. Ion    2. Prezentarea ∫i dezbaterea raportului
                              auditorului financiar pentru anul 2006.                  CAPITOLUL I
Scor˛aru nr. 10, parter, sectorul 5.
  Ordinea de zi:                       3. Discutarea, aprobarea sau modificarea          Denumirea. Forma juridic„ ∫i durata de
                              situa˛iilor financiare la 31.12.2006, Ón baza             func˛ionare a societ„˛ii
  1. Aprobarea particip„rii Societ„˛ii Comerciale
SUPORT LOGISTIC BUCURE™TI - S.A. la majorarea        materialelor prezentate de administratori ∫i
                                                                     ARTICOLUL 1
capitalului social cu 25.000 lei la Ziarul îFRONTAL”    auditor.
                                4. Aprobarea repartiz„rii profitului net pentru              Denumirea
din municipiul Buz„u.
  5. Stabilirea datei de identificare a ac˛ionarilor    anul 2006, stabilirea dividendului ∫i a termenului      1.1. Denumirea societ„˛ii este: NAPOTEX - S.A.
asupra c„rora se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rilor       de plat„.                          1.2. Œn toate actele ∫i documentele care vor fi
adun„rii generale a ac˛ionarilor, conform           5.    Pronun˛area    asupra    gestiunii   emise de societate se vor preciza: denumirea
prevederilor Legii nr. 297/2004.              administratorilor, respectiv a directorului, pentru    societ„˛ii, forma juridic„, prin men˛ionarea
  Calitatea de ac˛ionar se va dovedi cu actul de      exerci˛iul financiar 2006. Aprobarea eliber„rii      ini˛ialelor S.A. dup„ denumire; sediul societ„˛ii;
identitate, procura special„ pentru ac˛ionarii -      garan˛iilor constituite de administratori.        capitalul social subscris ∫i v„rsat; num„rul de
persoane fizice.                        6. Stabilirea remunera˛iei administratorilor ∫i    Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului ∫i codul unic
  Œn caz de neÓntrunire a cvorumului, ∫edin˛a se      fixarea limitelor generale ale tuturor remunera˛iilor   de Ónregistrare.
convoac„ Ón data de 13.04.2007, la aceea∫i or„ ∫i Ón    suplimentare (director general, directori, comitet              ARTICOLUL 2
acela∫i loc.                        audit) pentru exerci˛iul financiar 2007.                Forma juridic„ a societ„˛ii
  (12/232.313)                        7. Aprobarea contractului ce se va Óncheia Óntre
                                                             2.1. Societatea este persoan„ juridic„ rom‚n„,
                              societate ∫i administratori, stabilirea persoanei
              *                                             av‚nd forma juridic„ de societate pe ac˛iuni.
                              Ómputernicite s„ semneze contractul din partea
                                                             2.2. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
                              societ„˛ii.
      Societatea Comercial„                                           condi˛iile prev„zute de Legea nr. 31/1990 ∫i de
                                8. Stabilirea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i
    MEDIA SUD MANAGEMENT - S.A.                                          celelalte prevederi legale Ón vigoare, precum ∫i de
                              a planului de investi˛ii pentru anul 2007.
                                                           actul s„u constitutiv.
      Craiova, jude˛ul Dolj               9. Numirea auditorului ∫i fixarea duratei minime
                              a contractului de audit financiar.                       ARTICOLUL 3
          CONVOCARE                 10. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru             Sediul societ„˛ii
  Œn conformitate cu prevederile art. 117 din Legea    ∫i a constituirii garan˛iilor solicitate de banc„,      3.1. Sediul societ„˛ii este Ón Rom‚nia, localitatea
nr. 31/1990, privind societ„˛ile comerciale,        stabilirea persoanelor Ómputernicite s„ semneze      Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208. Punctele de
modificat„ ∫i republicat„, ∫i cele din actul        contractul de credit.                   lucru ale societ„˛ii sunt:
constitutiv al societ„˛ii, administratorul unic al       11. Aprobarea datei de 15.05.2007 pentru         - Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, jude˛ul
Societ„˛ii Comerciale MEDIA SUD MANAGEMENT -        identificarea ac˛ionarilor care urmeaz„ a beneficia    Cluj, av‚nd ca obiect de activitate comer˛ul cu
S.A., cu sediul Ón Craiova, str. C‚mpia Islaz nr. 97A,   de dividende sau alte drepturi ∫i asupra c„rora se    ridicata ∫i cu am„nuntul conform prezentului act
jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     r„sfr‚ng efectele hot„r‚rilor adun„rii generale      constitutiv;
Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/303/2003,     ordinare a ac˛ionarilor.                   - Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, jude˛ul Cluj,
cod unic de Ónregistrare RO 15261543, convoac„         Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin    av‚nd ca obiect de activitate Ónchirierea;
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pentru      reprezentan˛i, Ón condi˛iile legii, iar procurile      - Bistri˛a, str. Dimitrie Cantemir nr. 1-3, jude˛ul
ziua de joi, 12.04.2007, ora 12,00, la sediul societ„˛ii  speciale se pot ob˛ine de la sediul societ„˛ii      Bistri˛a-N„s„ud, av‚nd ca obiect de activitate
din Craiova, str. C‚mpia Islaz nr. 97A, cu         Óncep‚nd cu data de 13.04.2007 ora 10,30, ∫i se pot    comer˛ul cu ridicata, conform prezentului act
urm„toarea ordine de zi:                  depune p‚n„ la data de 23.04.2007, ora 10,30, tot la   constitutiv.
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007
  3.2. Œnfiin˛area, organizarea ∫i desfiin˛area de      mobilier, produse electrocasnice, articole de      societ„˛ii sunt cotate pe o pia˛„ reglementat„ sau pe
sedii secundare (sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e      fier„rie, cosmetice, bijuterii, juc„rii, articole    un sistem alternativ de tranzac˛ionare, Ón
sau alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitate         sportive);                        conformitate cu legisla˛ia valorilor mobiliare.
juridic„) se fac prin Hot„r‚rea Consiliului de          5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                                                                      ARTICOLUL 7
administra˛ie.                        proaspete;
                                 5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse       Reducerea sau m„rirea capitalului social
           ARTICOLUL 4
                               de patiserie ∫i produse zaharoase;             7.1. Capitalul social poate fi redus sau m„rit pe
          Durata societ„˛ii               5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;        baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a
  4.1. Societatea este Ónfiin˛at„ pentru perioad„        5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din       ac˛ionarilor Ón condi˛iile ∫i cu respectarea
nelimitat„.                          tutun;                          procedurii prev„zute de lege.
                                 5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
          CAPITOLUL II                                                      ARTICOLUL 8
                               specializate, cu produse alimentare;
         Obiectul de activitate             5231 - comer˛ cu am„nuntul cu produse                    Ac˛iunile
                               farmaceutice;                        8.1. Ac˛iunile societ„˛ii sunt nominative, emise Ón
           ARTICOLUL 5
                                 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse         form„ dematerializat„ ∫i vor cuprinde elementele
        Domeniul de activitate             cosmetice ∫i de parfumerie;               prev„zute de lege.
  5.1. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii      5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;          8.2. Ac˛iunile sunt indivizibile. Œn situa˛ia Ón care
este comer˛ul.                          5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;      o ac˛iune devine proprietatea mai multor persoane
  5.2. Domeniul de activitate poate fi modificat cu       5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i     acestea vor desemna un reprezentant unic pentru
respectarea prevederilor legale Ón vigoare.          articole din piele;                   exercitarea drepturilor rezult‚nd din acea ac˛iune.
  5.3. Activitatea principal„ a societ„˛ii este:        5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole      8.3. Societatea Comercial„ NAPOTEX - S.A. este
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i        de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;      societate cotat„, admis„ la tranzac˛ionare pe o pia˛„
Ónc„l˛„minte.                          5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i       reglementat„    sau  sistem   alternativ   de
  5.4. Societatea are urm„toarele obiecte secundare     aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i     tranzac˛ionare, Ón conformitate cu legisla˛ia
de activitate:                        televizoare;                       valorilor mobiliare.
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor        5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
                               fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru              ARTICOLUL 9
imobiliare proprii sau Ónchiriate;
  1740 - fabricare de articole confec˛ionate din       vopsit;                           Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din ac˛iuni
textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de        5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i      9.1. Ac˛iunile confer„ posesorilor lor drepturi
corp);                            articole de papet„rie;                  egale. Fiecare ac˛iune de˛inut„ de c„tre ac˛ionari
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,          5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie    confer„ acestora dreptul la un vot Ón adunarea
articole de menaj ∫i de fier„rie;               v‚ndute prin magazine (comer˛ cu am„nuntul,       general„ a ac˛ionarilor, dreptul de a alege ∫i de a fi
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,        second hand, cu c„r˛i ∫i cu alte bunuri de ocazie, cu  ales Ón organele de conducere, dreptul de a
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole.             antichit„˛i);                      participa la distribuirea beneficiilor conform
  Servicii de intermediere Ón v‚nzarea bl„nurilor.       5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;    prevederilor actului constitutiv ∫i ale dispozi˛iilor
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse          5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i      legale Ón vigoare.
                               pie˛e;                           9.2. De˛inerea de ac˛iuni implic„ adeziunea de
alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                                 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se         drept la actul constitutiv al societ„˛ii. Drepturile ∫i
  5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
                               efectueaz„ prin magazine (prin intermediul comis-    obliga˛iile legate de ac˛iuni urmeaz„ ac˛iunile Ón
v‚nzarea produselor cu caracter specific,
                               voiajorilor, automatelor de v‚ndut produse, prin     cazul trecerii lor Ón proprietatea altor persoane.
neclasificate Ón alt„ parte;
                               magazine mobile);                      9.3. Patrimoniul societ„˛ii nu poate fi grevat de
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
                                 5540 - baruri;                    datorii sau obliga˛ii personale ale ac˛ionarilor.
diverse;
                                 5551 - cantine;
  5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei                                           ARTICOLUL 10
                                 6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe
prelucrate;
                               baz„ de grafic;                             Cesiunea ac˛iunilor
  5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;        6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
  5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;                                         10.1. Dreptul de proprietate asupra ac˛iunilor se
                               ocazionale;                       transmite cu respectarea prevederilor legale Ón
  5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;        6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
  5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i                                  vigoare.
                                 6311 - manipul„ri;
produse zaharoase;                        6312 - depozit„ri;                           CAPITOLUL IV
  5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i      6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor          Adunarea general„ a ac˛ionarilor
condimente;                          terestre;
  5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte        6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale             ARTICOLUL 11
alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;        tur-operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„              Generalit„˛i
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu        neclasificate Ón alt„ parte;                11.1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor este
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;              6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;   organul suprem de conducere al societ„˛ii.
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;         7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport      11.2. Adun„rile generale sunt ordinare ∫i
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i        terestre;                        extraordinare. Ele se vor ˛ine la sediul societ„˛ii sau
Ónc„l˛„minte;                          7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de   Ón alt„ localitate ∫i Ón localul indicat Ón convocare.
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i     birou, inclusiv a calculatoarelor;
de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i            7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente              ARTICOLUL 12
televizoare;                         neclasificate Ón alt„ parte;                Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
  5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din           7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;        12.1. Adunarea general„ ordinar„ se Óntrune∫te
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;      7240 - activit„˛i legate de bazele de date;      cel pu˛in o dat„ pe an Ón termenul prev„zut de lege.
  5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i       7440 - publicitate;                   12.2. Œn afar„ de dezbaterea altor probleme
de parfumerie;                          7460 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a   Ónscrise pe ordinea de zi, adunarea general„
  5146 - comer˛ cu ridicata cu produse            bunurilor ∫i persoanelor;                ordinar„ este obligat„ s„ dezbat„ cel pu˛in ordinea
farmaceutice;                          9305 - alte activit„˛i de servicii personale
                                                            de zi prev„zut„ de lege.
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de larg      neclasificate Ón alt„ parte.
                                                             12.3. Condi˛iile de cvorum ∫i de adoptare a
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;               CAPITOLUL III             hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare sunt cele
  Comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum diverse,                                   prev„zute de lege, at‚t la prima c‚t ∫i la a doua
                                      Capitalul social, ac˛iunile
cum sunt: mobil„ ∫i alte produse din lemn;                                       convocare.
instrumente muzicale; produse de acoperit                     ARTICOLUL 6               12.4. Dac„ adunarea general„ ordinar„ nu poate
pardoselile; aparate de uz casnic neelectrice;                  Capitalul social           lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor de
Ómpletituri, produse din plut„; h‚rtie ∫i carton;                                   cvorum, adunarea se va putea Óntruni la o a doua
                                 6.1. Capitalul social al societ„˛ii are valoarea de
c„r˛i, reviste, ziare ∫i rechizite; articole fotografice ∫i                              convocare, adunare care poate fi convocat„ odat„ cu
                               496.187,50 lei ∫i este divizat Ón 187.675 ac˛iuni cu o
optice; jocuri ∫i juc„rii; ceasuri ∫i bijuterii; articole                               prima adunare.
                               valoare nominal„ de 2,50 lei fiecare, repartizat pe
de sport (inclusiv biciclete); produse din piele ∫i
                               ac˛ionari a∫a cum rezult„ din eviden˛ele Ónscrise Ón            ARTICOLUL 13
accesorii de voiaj; alte m„rfuri de consum neincluse
                               registrul ac˛ionarilor.
Ón alte categorii;                                                   Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                 Capitalul social este subscris de urm„torii
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i                                    13.1. Adunarea general„ extraordinar„ va fi
                               ac˛ionari:
de construc˛ii;                         S.I.F. Banat-Cri∫ana de˛ine un num„r de 163.992    convocat„ ori de c‚te ori este nevoie. Adunarea
  5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;       ac˛iuni cu valoare nominal„ de 2,50 lei, Ón valoare   general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor este
  5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;      total„ de 409.980,00 lei ceea ce reprezint„ 87,38 %   competent„ s„ dispun„ cu privire toate problemele
  5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru         din capitalul social.                  date Ón competen˛a sa de lege.
industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;     Ac˛ionarii persoane fizice de˛in un num„r de       13.2. Condi˛iile de cvorum ∫i de adoptare a
  5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i        23.683 ac˛iuni cu valoare nominal„ de 2,50 lei, Ón    hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare sunt cele
echipamente de birou;                     valoare total„ de 59.207,50 lei ceea ce reprezint„    prev„zute de lege, at‚t la prima c‚t ∫i la a doua
  5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi        12,62 % din capitalul social.              convocare.
utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
                                         ARTICOLUL 7                       ARTICOLUL 14
  5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
unelte agricole, inclusiv cu tractoare;                    Ac˛iunile societ„˛ii             Dispozi˛ii comune adun„rilor generale
  5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            Ac˛iunile societ„˛ii sunt nominative, de valori            ale ac˛ionarilor
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          egale, emise Ón form„ dematerializat„ ∫i acord„       14.1. Adunarea general„ este convocat„ de
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;             drepturi egale de˛in„torilor lor. Eviden˛a        consiliul de administra˛ie, ori de c‚te ori este
  5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          ac˛ionarilor societ„˛ii este ˛inut„ de un registru    necesar.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          independent autorizat, alegerea acestuia fiind de      14.2. Convocarea ∫i ˛inerea adun„rii generale se
produse nealimentare (comer˛ cu Ómbr„c„minte,         competen˛a consiliului de administra˛ie. Ac˛iunile    efectueaz„ Ón condi˛iile prev„zute de lege.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 828/12.III.2007                   5
  14.3. Convocarea va cuprinde locul ∫i data ˛inerii     f) introducerea cererii pentru deschiderea       9,00, la sediul societ„˛ii, adunarea general„
adun„rii, precum ∫i ordinea de zi, cu men˛ionarea     procedurii insolven˛ei societ„˛ii, potrivit Legii nr.   ordinar„ a ac˛ionarilor cu urm„toarea ordine de zi:
explicit„ a tuturor problemelor care vor face       85/2006 privind procedura insolven˛ei;            1. aprobarea raportului administratorului unic ∫i
obiectul dezbaterilor adun„rii.                g) Ónfiin˛area, organizarea ∫i desfiin˛area de sedii  desc„rcarea de gestiune a acestuia;
                              secundare (sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau       2. aprobarea raportului comisiei de cenzori;
         CAPITOLUL V                                              3. aprobarea bilan˛ului contabil pentru exerci˛iul
                              alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„).
       Administrarea ∫i controlul            15.13. Nu pot fi transferate directorilor       financiar 2006;
                              atribu˛iile delegate consiliului de administra˛ie de     4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
          ARTICOLUL 15
                              c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor.          pentru exerci˛iul financiar 2007;
       Consiliul de administra˛ie                                         5. prelungirea mandatului administratorului
                               15.14. Administratorii au puteri depline pe care
  15.1. Sistemul de administrare al societ„˛ii este    le exercit„ Ómpreun„.                   unic;
unitar.                            15.15. Consiliul de administra˛ie reprezint„       6. men˛inerea cenzorilor.
  15.2. Societatea este administrat„ de c„tre un     societatea Ón raport cu ter˛ii ∫i Ón justi˛ie, prin     Œn caz de neÓntrunire a cvorumului, adunarea
consiliu de administra˛ie compus din 3 membri,       pre∫edintele s„u. Aceste competen˛e pot fi delegate    general„ ordinar„ a ac˛ionarilor se convoac„ pentru
ale∫i de adunarea general„ pe o perioad„ de 4 ani,                                  data de 13 aprilie 2007, ora 9,00 la sediul societ„˛ii.
                              directorului general al societ„˛ii.
cu posibilitatea de a fi reale∫i.               15.16. Pre∫edintele consiliului de administra˛ie      (17/232.316)
  Componen˛a nominal„ a consiliului de          poate fi director general al societ„˛ii.                       *
administra˛ie:
  Nagy Cornelia - pre∫edintele Consiliului de                ARTICOLUL 16
                                                                  Societatea Comercial„
administra˛ie; director general; cet„˛ean rom‚n,              Auditarea societ„˛ii
                                                                 TURISM - S.A., Pucioasa
n„scut„ la data de 6.11.1953 Ón localitatea Foc∫ani,     16.1. Situa˛iile financiare anuale ale societ„˛ii
                                                                   jude˛ul D‚mbovi˛a
jude˛ul Vrancea, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Calea     sunt supuse auditul financiar.
Flore∫ti nr. 81, bl. V5, sc. 5, et. 1, ap. 118, jude˛ul   16.2. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
                                                                     CONVOCARE
Cluj, cod numeric personal 2531106120676.         poate hot„rÓ contractarea auditului financiar sau
  Miclea Tatiana-Carmen, membru al C.A., cet„˛ean     poate delega aceast„ competen˛„ consiliului de        Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
rom‚n, n„scut„ la 27.07.1963 Ón localitatea Lunca,     administra˛ie.                      Comerciale TURISM - S.A., Ón conformitate cu art.
jude˛ul Buz„u, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.       16.3. Societatea va organiza auditul intern       111 din Legea nr. 31/1990, republicat„, convoac„
T„snad nr. 20, ap. 20, cod numeric personal        potrivit normelor legale Ón vigoare.           adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón data
2630727120714;                                                    de 19 aprilie 2007, ora 11,00, la sediul societ„˛ii din
  Cristea Eugen - membru al Consiliului de                 CAPITOLUL VI              localitatea Pucioasa, Str. Republicii nr. 110, jude˛ul
administra˛ie; cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de              Activitatea societ„˛ii          D‚mbovi˛a, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i la
18.10.1959 Ón localitatea Blaj, jude˛ul Alba,                                    registrul ac˛ionarilor la data de 30 martie 2007, ce
                                       ARTICOLUL 17              constituie data de referin˛„.
domiciliat Ón Arad, str. F„t-Frumos nr. 39, bl. A1-2,
ap. 27, cod numeric personal 1591018020019.             Exerci˛iul economico-financiar           Ordinea de zi:
  15.3. Administratorii sunt ale∫i de c„tre         17.1. Exerci˛iul economico-financiar Óncepe la 1     1. prezentarea ∫i aprobarea situa˛iilor financiare
                              ianuarie ∫i se Óncheie la 31 decembrie al fiec„rui an.  ale anului 2006, pe baza Raportului consiliului de
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor ∫i vor fi
                              Primul exerci˛iu Óncepe la data constituirii       administra˛ie ∫i a Raportului comisiei de cenzori;
remunera˛i pentru activitatea desf„∫urat„, conform
                                                            2. aprobarea repartiz„rii profitului net;
aprob„rii adun„rii generale a ac˛ionarilor.        societ„˛ii.
                                                            3. aprobarea desc„rc„rii de gestiune a
  15.4. Œn caz de vacan˛„ a unuia sau a mai multor              ARTICOLUL 18              administratorilor pentru activitatea desf„∫urat„ Ón
posturi de administrator, consiliul de administra˛ie                                 exerci˛iul financiar al anului 2006;
procedeaz„ la numirea unor administratori            Eviden˛a contabil„ ∫i bilan˛ul contabil
                                                            4. prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri
provizorii, p‚n„ la Óntrunirea adun„rii generale       18.1. Societatea va ˛ine eviden˛a contabil„ ∫i va
                                                           ∫i cheltuieli pe anul 2007 ∫i a planului de investi˛ii
ordinare a ac˛ionarilor.                  Óntocmi anual bilan˛ ∫i cont de profit ∫i pierdere ∫i
                                                           pentru anul 2007;
  15.5. Dac„ vacan˛a determin„ sc„derea          celelalte situa˛ii financiare, potrivit legii.
                                                            5. alegerea consiliului de administra˛ie.
num„rului administratorilor sub minimul legal,                ARTICOLUL 19               Lista cuprinz‚nd informa˛ii cu privire la numele,
administratorii r„ma∫i convoac„ de Óndat„                                      localitatea de domiciliu ∫i calificarea profesional„
                                Distribuirea beneficiilor ∫i a pierderilor
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, pentru a                                 ale persoanelor propuse pentru func˛ia de
completa num„rul de membri ai Consiliului de         19.1. Beneficiul societ„˛ii se stabile∫te pe baza   administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor
administra˛ie.                       bilan˛ului aprobat de adunarea general„ a         put‚nd fi consultatat„ ∫i completat„ de ace∫tia;
  15.6. Consiliul de administra˛ie alege dintre      ac˛ionarilor ∫i se repartizeaz„ propor˛ional cu cota     6. aprobarea indemniza˛iei membrilor
membrii s„i un pre∫edinte al consiliului.         de capital de˛inut„ de fiecare ac˛ionar.         consiliului de administra˛ie ∫i ai comisiei de
Pre∫edintele poate fi revocat oric‚nd de c„tre                ARTICOLUL 20              cenzori pentru exerci˛iul financiar al anului 2007;
consiliul   de  administra˛ie.    Pre∫edintele                                  7. fixarea limitelor generale de remunerare
                                      Registrele societ„˛ii
coordoneaz„ activitatea consiliului ∫i raporteaz„ cu                                 pentru directori (conducerea executiv„) conform
privire la aceasta adun„rii generale a ac˛ionarilor.     20.1. Societatea ˛ine registrele prev„zute de lege.   legisla˛iei aplicabil„ societ„˛ilor comerciale;
El vegheaz„ la buna func˛ionare a organelor                 CAPITOLUL VII                8. aprobarea contractului - linie de credit, a
societ„˛ii.                                                     nivelului acestuia ∫i a garan˛iei solicitate;
                                Dizolvarea ∫i lichidarea societ„˛ii. Litigii
  15.7. Œn cazul Ón care pre∫edintele se afl„ Ón                                    9. diverse.
imposibilitate temporar„ de a-∫i exercita atribu˛iile,            ARTICOLUL 21               La adunare ac˛ionarii pot participa personal sau
pe durata st„rii respective de imposibilitate                                    prin reprezentan˛i pe baz„ de procur„ special„ dat„
                                  Dizolvarea ∫i lichidarea societ„˛ii
consiliul de administra˛ie poate Óns„rcina pe un alt                                 altor ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale TURISM -
                               21.1. Dizolvarea ∫i lichidarea societ„˛ii are loc Ón  S.A.
administrator cu Óndeplinirea func˛iei de
                              conformitate cu prevederile legale Ón vigoare.        Procura se va ridica de la sediul societ„˛ii p‚n„
pre∫edinte.
                               21.2. Dizolvarea societ„˛ii se va produce Ón      la data de 16 aprilie 2007 ∫i va fi depus„ cel mai
  15.8. Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te cel
                              cazurile expres prev„zute de lege. Œn caz de       t‚rziu cu 48 de ore Ónainte de ˛inerea adun„rii
pu˛in o dat„ la 3 luni.
                              dizolvare, societatea va fi lichidat„.          generale.
  15.9. Convocarea pentru Óntrunirea consiliului
                               21.3. Lichidarea urmeaz„ procedura prev„zut„       Œn cazul Ón care adunarea general„ nu va Óntruni
de administra˛ie va fi transmis„ administratorilor,
                              de lege. Dup„ finalizarea acesteia, lichidatorii vor   cvorumul necesar prev„zut de lege, urm„toarea
Óntr-un termen care va fi stabilit prin decizie a
                              cere radierea societ„˛ii din Registrul comer˛ului.    ∫edin˛„ va avea loc pe data de 20 aprilie 2007, Ón
consiliului de administra˛ie. Convocarea va
                                                           acela∫i loc, la aceea∫i dat„ ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
cuprinde data, locul unde se va ˛ine ∫edin˛a ∫i                ARTICOLUL 22
                                                            Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la sediul
ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt             Litigiile ap„rute Óntre asocia˛i        societ„˛ii, la telefon 0245/232250.
prev„zute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar      22.1. Eventualele litigii ap„rute Óntre ac˛ionari      (18/232.317)
Ón cazuri de urgen˛„.                   vor fi solu˛ionate de instan˛ele judec„tore∫ti
  Pentru validitatea deciziilor consiliului de                                                 *
                              competente, Ón condi˛iile legii.
administra˛ie este necesar„ prezen˛a a cel pu˛in
jum„tate din num„rul membrilor.                        ARTICOLUL 23                    Societatea Comercial„
  15.10. Consiliul de administra˛ie este Óns„rcinat             Dispozi˛ii finale                 RUPS - S.A., comuna Brazi
cu Óndeplinirea tuturor actelor necesare ∫i utile       23.1. Prezentul act constitutiv se completeaz„ cu           jude˛ul Prahova
pentru realizarea obiectului de activitate al       prevederile legale referitoare la func˛ionarea
societ„˛ii, cu excep˛ia celor rezervate de lege pentru   societ„˛ilor comerciale.                           CONVOCARE
adunarea general„ a ac˛ionarilor.
                                (16/232.315)                       Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
  15.11. Consiliul de administra˛ie poate delega
                                           *                Comerciale RUPS - S.A., prin pre∫edinte Badulescu
conducerea societ„˛ii unuia sau mai multor
                                                           Aurelian, convoac„ adunarea general„ ordinar„ a
directori, numind pe unul dintre ei director
                                                           ac˛ionarilor din Societatea Comercial„ RUPS - S.A.
general;                               Societatea Comercial„
                                                           pentru data de 16.04.2007, ora 17,00 la sediul din
  15.12. Consiliul de administra˛ie are urm„toarele     SOCIETATEA EXPERTILOR TEHNICI - S.A.          comuna Brazi, Str. Uzinei nr. 1, jude˛ul Prahova, cu
competen˛e de baz„, care nu pot fi delegate                  Ia∫i                  urm„toarea ordine de zi:
directorilor:                                                      1. raportul pre∫edintelui consiliului de
  a) stabilirea direc˛iilor principale de activitate ∫i            CONVOCARE               administra˛ie pentru exerci˛iul financiar Óncheiat;
de dezvoltare ale societ„˛ii;                                              2. raportul cenzorilor pentru exerci˛iul financiar
  b) stabilirea sistemului contabil ∫i de control      a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor       Óncheiat;
financiar ∫i aprobarea planific„rii financiare;        Subscrisa Societatea Comercial„ SOCIETATEA        3. aprobarea situa˛iilor financiare, a bilan˛ului,
  c) numirea ∫i revocarea directorilor ∫i stabilirea   EXPERTILOR TEHNICI - S.A., cu sediul Ón Ia∫i, str.    contul de profit ∫i pierderi, repartizarea
remunera˛iei lor;                     Prof. A. Sesan nr. 32, bl. L4, parter, ap. 3, jude˛ul   dividendelor;
  d) supravegherea activit„˛ii directorilor;       Ia∫i, reprezentat„ legal prin administrator unic       4. constituirea rezervelor legale;
  e) preg„tirea raportului anual, organizarea       prof. Eduard Antohie, Ón temeiul prevederilor art.      5. proiect de buget venituri ∫i cheltuieli pe anul
adun„rilor generale ale ac˛ionarilor ∫i          117 din Legea nr. 31/1990, republicat„ ∫i         2007;
implementarea hot„r‚rilor acesteia;            modificat„, convoac„ la data de 12 aprilie 2007, ora     6. program de investi˛ii pentru 2007;
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007
  7. stabilirea remunera˛iei pre∫edintelui         14. solu˛ionarea unor contesta˛ii legate de        14. aprobarea ipotec„rii sau gaj„rii sediilor
consiliului de administra˛ie Chealfa Gheorghe, ales    Óncetarea calit„˛ii de membru cooperator;         cooperativei ∫i ale punctelor sale de lucru Ón cazul
Ón adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      15. aprobarea/Óncadrarea Ónfiin˛„rii sau        contract„rii unor Ómprumuturi de la alte institu˛ii
din data de 1.03.2007;                  desfiin˛„rii unor puncte de lucru ale cooperativei    de credit, Ón conformitate cu reglement„rile emise
  8. desc„rcarea de gestiune a consiliului de      de credit, dup„ primirea avizului de la          de Casa central„;
administra˛ie ∫i a cenzorilor;              CREDITCOOP;                         15. ratificarea hot„r‚rilor consiliului de
  9. aprobarea emiterii unei scrisori de garan˛ie      16. aprobarea/ratificarea v‚nz„rii unor active ale   administra˛ie luate Ón anul 2006, Ón baza deleg„rii
bancar„ pentru plata Ón avans a sumei de 570.000     cooperativei de credit;                  de competen˛„ primite de la adunarea general„;
euro, pentru subcontractul din data de 19.11.2003,      17. aprobarea programului de investi˛ii pe anul      - solu˛ionarea unor contesta˛ii legate de Óncetarea
la contractul nr. PK 02147/4.09.2003 cu F.M.C.      2007 ∫i a surselor de finan˛are ale acestuia;       calit„˛ii de membru cooperator;
Smith Meter GmbH, Germania.                 18. diverse;                       - aprobarea/ratificarea Ónfiin˛„rii sau desfiin˛„rii
  Œn cazul Ón care la data de 16.04.2007 nu se       19. adoptarea hot„r‚rii adun„rii generale.       unor puncte de lucru ale Cooperativei de credit,
Óndeplinesc condi˛iile legale ∫i statutare de         (20/232.319)                     dup„ primirea avizului de la CREDITCOOP;
Óntrunire a adun„rii generale ordinare a                                        - mutarea sediului social pe baza avizului acordat
ac˛ionarilor, aceasta se reconvoac„ pentru data de                 *                de CREDITCOOP;
17.04.2007 la aceea∫i or„ ∫i Ón acelea∫i condi˛ii.                                   - aprobarea/ratificarea v‚nz„rii unor active ale
  La adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pot         Cooperativa de credit              Cooperativei de credit;
participa ac˛ionarii Ónscri∫i Ón registrul ac˛ionarilor   DUN√REA DROBETA-TURNU SEVERIN               - aprobarea programului de investi˛ii pe anul
la data de referin˛„ de 12.04.2007.            Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i         2007 ∫i a surselor de finan˛are ale acestuia;
  Rela˛ii suplimentare la sediul societ„˛ii sau la                                  - Alte probleme pentru care este necesar„
telefon 0244/543121/33101.                          CONVOCARE               aprobarea adun„rii generale;
  (19/232.318)                                                    16. adoptarea hot„r‚rii adun„rii generale.
                               Consiliul de administra˛ie al Cooperativei de      Dac„ Ón data de 14.04.2007 nu se poate ˛ine
             *                credit DUN√REA DROBETA-TURNU SEVERIN, cu         adunarea general„ din lips„ de cvorum, lucr„rile
                             sediul social Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Traian    adun„rii generale se vor desf„∫ura Ón ziua de
  Cooperativa de credit CAREIANA CAREI          nr. 101, jude˛ul Mehedin˛i, convoac„ Ón data de      16.04.2007, ora 12,00 Ón sala sindicatelor din
     Carei, jude˛ul Satu Mare             14.04.2007, ora 12,00, Ón Sala Sindicatelor din      Drobeta-Turnu Severin, str. Mare∫al Averescu nr.
                             Drobeta-Turnu Severin, str. Mare∫al Averescu nr.     14, jude˛ul Mehedin˛i.
          CONVOCARE               14, jude˛ul Mehedin˛i.
                                                             (21/232.320)
                               Adunarea general„ av‚nd urm„toarea ordine de
  Consiliul de administra˛ie al Cooperativei de                                                *
                             zi:
credit CAREIANA CAREI convoac„ adunarea
                               1. raportul consiliului de administra˛ie privind
general„ a membrilor cooperatori pe data de 18                                          Societatea Comercial„
                             activitatea desf„∫urat„ ∫i rezultatele economico-
aprilie 2007, ora 10,00, la sediul unit„˛ii din Carei,
                             financiare ob˛inute Ón anul 2006;                    CATEX - S.A., C„l„ra∫i
calea Mihai Viteazu nr. 13, jude˛ul Satu Mare; Ón caz
                               2. raportul auditorului financiar cu privire la            jude˛ul C„l„ra∫i
de neÓntrunire a cvorumului adunarea se va ˛ine Ón
                             constat„rile f„cute cu ocazia exercit„rii mandatului
data de 20 aprilie 2007, ora 16,00, Ón acela∫i loc, cu
                             s„u Ón anul 2006 ∫i la concluziile rezultate Ón urma             CONVOCARE
urm„toarea ordine de zi:
                             verific„rii bilan˛ului contabil ∫i a contului de profit
  1. raportul consiliului de administra˛ie privind                                  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                             ∫i pierderi;
activitatea desf„∫urat„ ∫i rezultatele economico-                                  Comerciale CATEX - S.A., cu sediul Ón C„l„ra∫i, Str.
                               3. aprobarea bilan˛ului contabil al cooperativei
financiare ob˛inute Ón anul 2006;                                          Eroilor nr. 49, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la
                             de credit pe anul 2006, a modului de repartizare a
  2. raportul auditorului financiar cu privire la                                 Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 51/498/1991,
                             profitului (sau de acoperire a pierderilor) ∫i a
constat„rile f„cute cu ocazia exercit„rii mandatului                                cod unic de Ónregistrare RO 1910608, convoac„
                             dob‚nzii anuale ce se va acorda pentru fondul
s„u Ón anul 2006 ∫i la concluziile rezultate Ón urma                                adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din
                             social depus de membrii cooperatori;
verific„rii bilan˛ului contabil ∫i a contului de profit                               Societatea Comercial„ CATEX - S.A. la data de
                               4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
∫i pierderi;                                                    16.04.2007, ora 11,00, la sediul societ„˛ii, cu
                             pe anul 2007 ∫i a programului de activitate pentru    urm„toarea ordine de zi:
  3. aprobarea bilan˛ului contabil al cooperativei
                             realizarea prevederilor acestuia;              1. prezentarea ∫i aprobarea raportului de
de credit pe anul 2006, a modului de repartizare a
                               5. schimbarea denumirii cooperativei de credit;    gestiune al consiliului de administra˛ie al societ„˛ii
profitului (sau de acoperire a pierderilor) ∫i a
                               6. modificarea obiectului de activitate conform    ∫i a raportului auditorului financiar extern,
dob‚nzii anuale ce se va acorda pentru fondul
social depus de membrii cooperatori;           prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului      aferente anului 2006;
  4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli    nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit ∫i        2. aprobarea bilan˛ului contabil aferent anului
pe anul 2007 ∫i a programului de activitate pentru    adecvarea capitalului;                  financiar 2006 ∫i a contului de profit ∫i pierderi;
realizarea prevederilor acestuia;               7. eliberarea din func˛ie a membrilor consiliului   repartizarea profitului;
  5. schimbarea denumirii cooperativei de credit;    de administra˛ie care se afl„ Ón situa˛ie de         3. desc„rcarea de gestiune a consiliului de
  6. modificarea obiectului de activitate conform    incompatibilitate conform prevederilor Ordonan˛ei     administra˛ie asupra activit„˛ii economico-
prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului      de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind        financiare p‚n„ la data de 31.12.2006 ∫i a comisiei
nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit ∫i       institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului ∫i ale  de cenzori;
adecvarea capitalului;                  Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,      4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
  7. eliberarea din func˛ie a membrilor consiliului   republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile       pentru anul 2007 ∫i a planului de investi˛ii;
de administra˛ie care se afl„ Ón situa˛ie de       ulterioare;                         5. alegerea consiliului de administra˛ie;
incompatibilitate conform prevederilor Ordonan˛ei       8. completarea consiliului de administra˛ie al      6. alegerea auditorului intern;
de urgen„˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind       cooperativei de credit prin alegerea pentru un        7. diverse.
institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului ∫i ale  mandat de 3 ani a 2 (doi) administratori Ón locul      Dac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,     celor elibera˛i din func˛ie. Lista cuprinz‚nd       nu poate avea loc din lips„ de cvorum, cea de-a
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile       informa˛ii cu privire la numele, localitatea de      doua adunare va avea loc pe data de 17.04.2007, la
ulterioare;                        domiciliu ∫i calitatea profesional„ ale persoanelor    ora 11,00, la aceea∫i adres„. Data de referin˛„
  8. aprobarea auditorului intern al cooperativei    propuse pentru func˛ia de administrator se afl„ la    pentru ac˛ionarii Ónscri∫i Ón registrul ac˛ionarilor
de credit;                        dispozi˛ia membrilor cooperatori, la sediul        este 13.04.2007. Formularul de procur„ special„
  9. aprobarea actului constitutiv al cooperativei    cooperativei;                       pentru reprezentare Ón adunarea general„ ordinar„
de credit modificat ca urmare a prevederilor         9. prelungirea contractului cu auditorul       a ac˛ionarilor poate fi ob˛inut de la sediul societ„˛ii.
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006      financiar sau desemnarea altei firme, dup„ caz;      Lista privind propunerile pentru consiliul de
privind institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului    10. aprobare auditorului intern al cooperativei    administra˛ie, numele, prenumele, localitatea de
∫i ale Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile       de credit;                        domiciliu, calificarea profesional„ ale persoanelor
comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i          11. aprobarea actului constitutiv al cooperativei   propuse se afl„ la sediul societ„˛ii.
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale actului      de credit modificat ca urmare a prevederilor         (22/232.321)
constitutiv cadru elaborat de CREDITCOOP Casa       Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006
                                                                        *
Central„ ∫i aprobat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei;    privind institu˛iile de credit ∫i adecavarea
  10. delegarea c„tre consiliul de administra˛ie a    capitalului ∫i ale Legii nr. 31/1990 privind
                                                                 Societatea Comercial„
exerci˛iului urm„toarelor atribu˛ii ale adun„rii     societ„˛ile comerciale, republicat„ cu modific„rile ∫i
                             complet„rile ulterioare, precum ∫i ale actului            ROMATEX - S.A., Otopeni
generale:
  - schimbarea obiectului de activitate;         constitutiv eliberat de CREDITCOOP Casa Central„              jude˛ul Ilfov
  - Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii       ∫i aprobat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei. Actul
secundare: sucursale, agen˛ii, puncte de lucru sau    constitutiv modificat al cooperativei de credit se              CONVOCARE
alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„,    afl„ la dispozi˛ia membrilor cooperatori, la sediul     Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
precum ∫i mutarea sediilor acestora;           cooperativei;                       Comerciale ROMATEX - S.A. convoac„ adunarea
  - desemnarea reprezentan˛ilor Ón adunarea         12. delegarea c„tre consiliul de administra˛ie a   general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón data de
general„ a CREDITCOOP;                  exerci˛iului urm„toarelor atribu˛ii al adun„rii      12.04.2007, ora 12,00, la sediul societ„˛ii din
  11. stabilirea remunera˛iei administratorilor     generale:                         localitatea Otopeni, Str. Ardealului nr. 9A, jude˛ul
pentru anul 2007;                       - mutarea sediului social;              Ilfov, cu urm„toarea ordine de zi:
  12. aprobarea ipotec„rii sau gaj„rii sediilor       - schimbarea obiectului de activitate;          - aprobarea raportului de gestiune ∫i desc„rcarea
cooperativei ∫i ale punctelor sale de lucru Ón cazul     - Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii       administratorilor;
contract„rii unor Ómprumuturi de la alte institu˛ii    secundare: sucursale, agen˛ii, puncte de lucru sau      - aprobarea raportului cenzorilor;
de credit, Ón conformitate cu reglement„rile emise    alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„,      - aprobarea bilan˛ului, anexelor ∫i a notelor
de Casa Central„;                     precum ∫i mutarea sediilor acestora;           contabile explicative pe anul 2006 ∫i a bugetului de
  13. ratificarea hot„r‚rilor consiliului de         - desemnarea reprezentan˛ilor Ón adunarea       venituri ∫i cheltuieli pe 2007;
administra˛ie luate Ón cursul anului 2006, Ón baza    general„ CREDITCOOP;                     - revocarea consiliului de administra˛ie ∫i
deleg„rii de competen˛„ primite de la adunarea        13. stabilirea remunera˛iei administratorilor     numirea unui administrator unic Ón persoana dlui
general„;                         pentru anul 2007;                     Aurelian Sarbulescu;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/12.III.2007                   7
  - unirea statutului ∫i a contractului de societate    constitutiv al societ„˛ii, consiliul de administra˛ie al  publicare a hot„r‚rilor adun„rii generale
Óntr-un Ónscris unic, denumit act constitutiv,       Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A. convoac„        extraordinare a ac˛ionarilor.
conform Legii societ„˛ilor comerciale, modificat„      adunarea general„ extraordinar„ ∫i adunarea          Anexa: Propuneri de modificare a actului
prin Legea nr. 441/2006, astfel cum este anexat;      general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, pentru ziua de      constitutiv f„cute de c„tre consiliul de administra˛ie
  - se deleag„ administratorului unic exerci˛iul      vineri, 20.04.2007, ora 14.00, respectiv 15.00, la     al Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A.
atribu˛iilor prev„zute la art. 113 lit. b), c), d) ∫i f),  sediul societ„˛ii din Sighetu Marma˛iei, Str. G„rii      Œn cadrul actului constitutiv se fac urm„toarele
conform art. 114 din Legea nr. 31/1990.           nr. 2, jude˛ul Maramure∫.                 modific„ri:
   (23/232.322)                       Ac˛ionarii Óndrept„˛i˛i s„ participe la adunarea      La cap. I îDenumirea, forma juridic„, sediul,
                              general„ extraordinar„ ∫i la adunarea general„       durata”:
              *
                              ordinar„ sunt cei Ónregistra˛i la Registrul Rom‚n al      La art. 1 îDenumirea societ„˛ii comerciale”, alin.
                              Ac˛ionarilor, cu dat„ de referin˛„ sf‚r∫itul zilei de   2 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
     Societatea Comercial„               16.04.2007.                          îŒn orice factur„, ofert„, comand„, tarif, prospect
  GRAND PLAZA HOTEL - S.A., Bucure∫ti            Œn cazul neÓndeplinirii cvorumului pentru        ∫i orice alte acte eman‚nd de la societate, trebuie s„
                              adunarea general„ extraordinar„, la prima         se men˛ioneze denumirea, forma juridic„, capitalul
          CONVOCARE                convocare, adun„rile generale (extraordinar„ ∫i      social subscris ∫i v„rsat, sediul social, num„rul de
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii         ordinar„) se vor ˛ine la data de 21.04.2007, Ón      Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului ∫i codul unic
Comerciale GRAND PLAZA HOTEL - S.A. convoac„        acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„, av‚nd aceea∫i dat„ de
                                                            de Ónregistrare, cu excep˛ia bonurilor fiscale emise
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, care va     referin˛„ ∫i aceea∫i ordine de zi ca pentru prima
                                                            de aparatele de marcat electronice fiscale”.
avea loc la sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, Calea     convocare
                                                              La art. 3 îSediul societ„˛ii comerciale”, la alin. 3,
Doroban˛ilor nr. 5-7, sectorul 1, Ón data de 26 aprilie    Ac˛ionarii care nu vor putea s„ participe la
                                                            textul cu domeniul ∫i activitatea principal„ ∫i cel
2007, ora 10,00, cu urm„toarea ordine de zi:        adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor sau
                                                            inserat dup„ liniu˛a a IV-a se elimin„.
  I. Prezentarea, discutarea ∫i supunerea spre       la adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pot da
                                                              La cap. III îCapitalul social, ac˛iunile”, Ón cadrul
aprobare a:                         procur„ special„ de reprezentare altor ac˛ionari sau
                                                            art. 6 îCapitalul social”, la alin. 1, suma de
  1. raportului anual al consiliului de          func˛ionari ai societ„˛ii. Formularele de procur„
                                                            1.191.788.000 lei se Ónlocuie∫te cu 119.178,8 lei, iar
administra˛ie al societ„˛ii pe anul financiar 2006,     special„ se pot ob˛ine de la sediul societ„˛ii,
precum    ∫i desc„rcarea    de  gestiune   a                                la alin. 2 valoarea de 1.000 lei este Ónlocuit„ cu
                              Óncep‚nd cu data de 6.04.2007. Dup„ completare ∫i
administratorilor, raportului de audit financiar      semnare, un exemplar din procura special„ va fi      valoarea de 0,1 lei.
referitor la exerci˛iul financiar al societ„˛ii pe anul   depus la sediul Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A.      La art. 8, îReducerea sau m„rirea capitalului
2006;                            p‚n„ la data de 18.04.2007, un exemplar va fi       social”, textul va fi urm„torul:
  2. situa˛iile financiare aferente anului 2006      Ónm‚nat reprezentantului societ„˛ii, cel„lalt         îCapitalul social poate fi redus sau majorat Ón
cuprind:                          r„m‚n‚nd la ac˛ionar.                   condi˛iile ∫i cu respectarea procedurilor prev„zute
  - bilan˛ul contabil Óntocmit la data de 31.12.2006,     Accesul Ón sala de ∫edin˛„ este permis numai Ón     de prezentul act constitutiv ∫i de lege”.
contul de profit ∫i pierderi pentru exerci˛iul       baza buletinului de identitate.                La art. 9 îDrepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din
financiar Óncheiat la data de 31.12.2006, situa˛ia       Ordinea de zi a adun„rii generale ordinare a      de˛inerea de ac˛iuni”, dup„ punctul 2 din ultimul
fluxului de numerar, situa˛ia modific„rii          ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A.,     alineat se adaug„ un nou alineat cu urm„torul
capitalurilor proprii ∫i notele explicative pe anul     convocat„ pentru data de 20.04.2007, ora 15.00,      cuprins:
2006;                            propus„ de consiliul de administra˛ie             îSe pun la dispozi˛ia ac˛ionarilor orice alte
  3. propunerea de repartizare a profitului curent      1. raportul consiliului de administra˛ie privind    documente sau date prev„zute de lege, supuse
∫i/sau reportat al societ„˛ii, precum ∫i acoperirea     rezultatele financiare ale societ„˛ii pe anul 2006;    aprob„rii adun„rii generale a ac˛ionarilor la sediul
pierderilor din anii anteriori;                2. prezentarea, discutarea ∫i aprobarea         societ„˛ii, de la data convoc„rii adun„rii generale.
  4. bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru anul     raportului auditorului financiar privind bilan˛ul     La cerere, ac˛ionarilor li se pot elibera copii de pe
financiar 2007.                       contabil ∫i execu˛ia bugetului de venituri ∫i       aceste documente, f„r„ ca sumele percepute pentru
  II. Prezentarea raportului de audit al situa˛iilor    cheltuieli pe anul 2006;                  eliberarea acestora s„ poat„ dep„∫i costurile
financiare anuale.                       3. aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de     administrative implicate de furnizarea lor”.
  Œn cazul neÓntrunirii cvorumului necesar,        profit ∫i pierderi ∫i a execu˛iei bugetului de venituri    Œn cadrul cap. IV îOrganele de conducere.
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii    ∫i cheltuieli pe anul 2006; repartizarea profitului    Adunarea general„ a ac˛ionarilor”, la art. 12
va avea loc pe data de 27 aprilie 2007, Ón acela∫i loc,   ob˛inut; stabilirea dividendului ∫i a datei acord„rii   îAdunarea general„ a ac˛ionarilor”, la alin. 1,
la aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i ordine de zi.         acestuia;                         expresia îpatru luni” se Ónlocuie∫te cu îcinci luni”,
   (24/232.323)                       4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i   iar la alin. 2, textul literelor a), b), c), d) se
          CONVOCARE                a programului de activitate pe anul 2007;         Ónlocuie∫te, iar con˛inutul va fi urm„torul:
                                5. aprobarea programului de investi˛ii pentru        a) s„ discute, s„ aprobe sau s„ modifice situa˛iile
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii         anul 2007;                         financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate
Comerciale GRAND PLAZA HOTEL - S.A., cu sediul         6. aprobarea mijloacelor fixe ∫i a obiectelor de    de consiliul de administra˛ie ∫i auditorul financiar
Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 5-7, sectorul 1,    inventar propuse pentru casare pe anul 2007;        ∫i s„ fixeze dividendul;
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       7. aprobarea desc„rc„rii de gestiune a           b) s„ aleag„ ∫i s„ revoce membrii consiliului de
nr. J 40/25964/1994, cod unic de Ónregistrare RO      administratorilor;                     administra˛ie;
6637518, av‚nd un capital social subscris ∫i v„rsat      8. aprobarea Óncheierii unui nou contract de        c) s„ numeasc„ ∫i s„ fixeze durata minim„ a
de 19.604.602,50 RON, convoac„ adunarea general„      audit financiar cu Societatea Comercial„ COVER       contractului de audit financiar, precum ∫i s„ revoce
extraordinar„ a ac˛ionarilor, care va avea loc la      CONSULTING - S.R.L., reprezentat„ de dna Aritia      auditorul financiar;
sediul din Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 5-7,      Iagamos, pe o durat„ de 2 ani;                 c1 s„ numeasc„ ∫i s„ revoce auditorul intern;
sectorul 1, Ón data de 17 aprilie 2007, ora 10,00, cu     9. alegerea a Ónc„ doi membri Ón consiliul de        d) s„ fixeze remunera˛ia cuvenit„ pentru
urm„toarea ordine de zi:                  administra˛ie, propunerile fiind urm„toarele:
  Prezentarea, discutarea ∫i supunerea spre                                      exerci˛iul Ón curs membrilor consiliului de
                                - Tallian Albert Istvan, cet„˛ean rom‚n, de       administra˛ie;
aprobare a:                         na˛ionalitate maghiar„, n„scut la data de 28
  1. ratific„rii achizi˛ion„rii activului îComplex                                    e) s„ se pronun˛e asupra gestiunii consiliului de
                              decembrie 1951 Ón Sighet, domiciliat Ón Sighetu      administra˛ie.
Neptun” (cu terenul aferent), situat Ón Sta˛iunea      Marma˛iei, Str. Izei nr. 17, jude˛ul Maramure∫,
Neptun, av‚nd suprafa˛a total„ de 28.724,16 m2, din                                    Œn cadrul aceluia∫i articol, litera e) devine litera
                              economist,    av‚nd   specializarea   finan˛e-   f), iar litera f) devine litera g), iar textul cuprins
care suprafa˛„ construit„ de 4.271 m 2 , de la       contabilitate;
Societatea Comercial„ OLIMP ESTIVAL 2002 - S.A.,                                    dup„ litera g) referitor la remunerarea membrilor
                                - Ponto∫ Roxana C„lina Arabela, cet„˛ean rom‚n,
cu sediul Ón Olimp, Hotel Amfiteatru, jude˛ul                                     consiliului de administra˛ie ∫i a directorului
                              de na˛ionalitate rom‚n„, n„scut„ la data de 18
Constan˛a, Ón conformitate cu contractul de                                      general se abrog„.
                              decembrie 1971 Ón Sighetu Marma˛iei, domiciliat„
v‚nzare-cump„rare;                                                     Alineatele 3, 4 ∫i 5 din cuprinsul acestui articol
                              Ón Sighetu Marma˛iei, str. Nicolae Titulescu nr. 22,
  2. ratific„rii contract„rii unui credit de la Alpha                                 se abrog„.
                              jude˛ul Maramure∫, jurist.
Bank Rom‚nia - S.A., Ón cuantum de p‚n„ la 15                                       Textul art. 13 îOrganizarea adun„rii generale
                                Informa˛ii suplimentare despre cele dou„
milioane euro, precum ∫i a constituirii tuturor                                    ordinare” se Ónlocuie∫te integral, urm‚nd s„ aib„
                              propuneri se pot ob˛ine la sediul societ„˛ii, cu
garan˛iilor bancare necesare aferente acestui credit,                                 urm„torul con˛inut:
                              Óncepere din data de 6.04.2007. Lista cu propunerile
incluz‚nd, dar f„r„ a se limita la semnarea unui                                      îAdunarea general„ ordinar„ este constituit„
                              pentru consiliul de administra˛ie poate fi consultat„
contract de ipotec„ asupra activelor din                                        valabil ∫i poate lua hot„r‚ri astfel:
                              ∫i completat„ de c„tre ac˛ionari, Ón condi˛iile legii.
proprietatea societ„˛ii, precum ∫i orice alte garan˛ii                                   a) dac„ la prima convocare, ac˛ionarii prezen˛i
asupra conturilor ∫i veniturilor societ„˛ii, necesare    Termenul p‚n„ la care se pot introduce noi puncte
                              pe ordinea de zi ∫i alte candidaturi pentru consiliul   de˛in cel pu˛in 1/4 din num„rul total de drepturi de
potrivit contractului de credit;                                            vot, iar hot„r‚rile sunt luate cu majoritatea
  3. deschiderii unui punct de lucru la adresa       de administra˛ie este de cel mult 15 zile de la data
                              public„rii prezentului convocator;             voturilor exprimate;
îComplexul Neptun”, sta˛iunea Neptun, jude˛ul                                       b) dac„ adunarea general„ ordinar„ nu poate
Constan˛a.                           10. desemnarea persoanei Ómputernicite s„
                              Óndeplineasc„ formalit„˛ile de Ónregistrare ∫i       lucra datorit„ neÓndeplinirii condi˛iilor prev„zute la
  (25/232.323)                                                    lit. a), adunarea ce se va Óntruni la o a doua
                              publicare a hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare a
              *                ac˛ionarilor;                       convocare poate s„ delibereze asupra punctelor de
                                11. diverse.                      pe ordinea de zi a celei dint‚i adun„ri, indiferent
      Societatea Comercial„                Ordinea de zi a adun„rii generale extraordinare     de cvorumul Óntrunit, lu‚nd hot„r‚ri cu majoritatea
    PLIMOB - S.A., Sighetu Marma˛iei           a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A.,    voturilor exprimate”.
      jude˛ul Maramure∫                convocat„ pentru data de 20.04.2007, ora 14.00,        La art. 14, îAdunarea general„ extraordinar„“,
                              propus„ de consiliul de administra˛ie           textul actual va fi Ónlocuit integral cu urm„torul
          CONVOCARE                 1. aprobarea propunerilor de modificare a        text:
                              actului constitutiv al Societ„˛ii Comerciale PLIMOB      îAdunarea general„ extraordinar„ se Óntrune∫te
    a adun„rilor generale extraordinare         - S.A., conform proiectului anexat;            ori de c‚te ori este necesar a se lua o hot„r‚re
      ∫i ordinare ale ac˛ionarilor            2. desemnarea persoanelor Ómputernicite de a      pentru:
   Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A.,         semna modific„rile actului constitutiv ∫i forma        a) schimbarea formei juridice a societ„˛ii;
        Sighetu Marma˛iei              actului constitutiv consolidat;                b) mutarea sediului societ„˛ii;
  Œn conformitate cu prevederile art. 117 din Legea      3. desemnarea persoanei Ómputernicite s„          c) schimbarea obiectului de activitate al
nr. 31/1990, republicat„, ale art. 16 din actul       Óndeplineasc„ formalit„˛ile de Ónregistrare ∫i       societ„˛ii;
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007
  d) Ónfiin˛area sau desfiin˛area de sedii secundare:  logic asociat„ semn„tura electronic„ extins„,      consiliului de administra˛ie expir„ Ón anul 2009,
sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte asemenea    expediat„ cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de data    Ómpreun„ cu mandatul consiliul de administra˛ie
unit„˛i f„r„ personalitate juridic„;            ˛inerii adun„rii, la adresa ac˛ionarului, Ónscris„ Ón  ales Ón anul 2005.
  e) majorarea capitalului social;            registrul ac˛ionarilor. Schimbarea adresei nu poate     Consiliul de administra˛ie alege dintre membrii
  f) reducerea capitalului social sau reÓntregirea    fi opus„ societ„˛ii, dac„ nu i-a fost comunicat„ Ón   s„i un pre∫edinte, pentru o durat„ care nu poate
lui prin emisiune de noi ac˛iuni;             scris de ac˛ionar.”                   dep„∫i durata mandatului s„u de administrator.
  g) fuziunea cu alte societ„˛i sau divizarea        Textul cuprins Ón prezent la alin. 7 se abrog„     Pre∫edintele consiliului de administra˛ie este ∫i
societ„˛ii;                        integral, iar acest alineat va avea urm„torul      director general al societ„˛ii.
  h) dizolvarea anticipat„ a societ„˛ii;         cuprins:                          Pre∫edintele consiliului de administra˛ie
  i) conversia ac˛iunilor nominative Ón ac˛iuni la      îDac„ pe ordinea de zi figureaz„ numirea       coordoneaz„ activitatea acestuia (convoac„
purt„tor;                         administratorilor, Ón convocare se va men˛iona c„    consiliul, stabile∫te ordinea de zi, vegheaz„ asupra
  j) conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón      lista cuprinz‚nd informa˛ii cu privire la numele,    inform„rii adecvate a membrilor consiliului de
cealalt„;                         localitatea de domiciliu ∫i calificarea profesional„   administra˛ie cu privire la punctele aflate pe
  k) conversia unei categorii de obliga˛iuni Ón alt„   ale persoanelor propuse pentru func˛ia de        ordinea de zi ∫i prezideaz„ Óntrunirile, Óndepline∫te
categorie sau Ón ac˛iuni;                 administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor,    orice alte atribu˛ii stabilite de lege sau actul
  l) emisiunea de obliga˛iuni;              put‚nd fi consultat„ ∫i completat„ de ace∫tia.”     constitutiv) ∫i raporteaz„ cu privire la aceasta
  m) oricare alt„ modificare a actului constitutiv      Œn cuprinsul art. 16 se introduc dup„ ultimul    adun„rii generale a ac˛ionarilor.
sau oricare alt„ hot„r‚re pentru care este cerut„                                   Œn situa˛iile Ón care pre∫edintele consiliului de
                              alineat dou„ noi alineate cu urm„torul con˛inut:
aprobarea adun„rii generale extraordinare.                                     administra˛ie este Ón imposibilitatea temporar„ de
                                îAu dreptul de a cere introducerea unor noi
  Adunarea general„ extraordinar„ deleag„                                     a-∫i Óndeplini atribu˛iile pentru acea perioad„,
                              puncte pe ordinea de zi unul sau mai mul˛i
consiliului de administra˛ie exerci˛iul atribu˛iilor                                consiliul de administra˛ie poate Óns„rcina pe un alt
                              ac˛ionari reprezent‚nd, individual sau Ómpreun„,
sale cu privire la:                                                 administrator cu Óndeplinirea func˛iei de
                              cel pu˛in 5 % din capitalul social. Cererile se
  - mutarea sediului societ„˛ii;                                         pre∫edinte.
                              Ónainteaz„ consiliului de administra˛ie Ón cel mult
  - schimbarea obiectului de activitate al societ„˛ii,                                Societatea Comercial„ PLIMOB - S.A. este
                              15 zile de la publicarea convoc„rii, pentru
dac„ acesta nu prive∫te domeniul ∫i activitatea                                   reprezentat„ Ón raporturile cu ter˛ii ∫i Ón justi˛ie de
principal„ a societ„˛ii;                  publicarea ∫i ducerea acestora la cuno∫tin˛a
                              celorlal˛i ac˛ionari. Ordinea de zi completat„ cu    c„tre consiliul de administra˛ie al societ„˛ii prin
  - Ónfiin˛area sau desfiin˛area de sedii secundare:                               pre∫edintele acestuia.
sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte asemenea    punctele propuse de ac˛ionari, ulterior convoc„rii,
                              trebuie publicat„ cu Óndeplinirea cerin˛elor        Consiliul de administra˛ie reprezint„ societatea
unit„˛i f„r„ personalitate juridic„;                                        Ón raporturile cu directorii societ„˛ii.
  - majorarea capitalului social f„r„ a dep„∫i 5 ani   prev„zute de lege ∫i de actul constitutiv pentru
                              convocarea adun„rii generale, cu cel pu˛in 10 zile     Œn situa˛ia Ón care apare un loc vacant Ón
de la data Ónregistr„rii modific„rii actului                                    consiliul de administra˛ie, acesta va proceda la
constitutiv la Oficiul registrului comer˛ului ∫i f„r„   Ónaintea adun„rii generale.
                                Dac„ pe ordinea de zi figureaz„ numirea       numirea unor administratori provizorii p‚n„ la
a dep„∫i jum„tate din capitalul social subscris,                                  Óntrunirea adun„rii generale ordinare a
existent Ón momentul autoriz„rii.             administratorilor ∫i ac˛ionarii formuleaz„
                                                          ac˛ionarilor. Durata pentru care este ales de c„tre
  Se deleag„ consiliului de administra˛ie ∫i       propuneri de candidaturi, Ón cerere vor fi incluse
                                                          adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor noul
numirea ∫i revocarea auditorului intern, cu        informa˛ii cu privire la numele, localitatea de
                                                          administrator, pentru a ocupa locul vancant, va fi
obliga˛ia de a supune aceast„ numire aprob„rii       domiciliu ∫i calificarea profesional„ ale persoanelor
                                                          egal„ cu perioada care a r„mas p‚n„ la expirarea
adun„rii generale a ac˛ionarilor.             propuse pentru func˛iile respective.”
                                                          mandatului predecesorului s„u.
  Toate atribu˛iile delegate de c„tre adunarea        Art. 17 îReprezentarea ac˛ionarilor” se modific„
                                                            Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te la sediul
general„ extraordinar„ c„tre consiliul de         integral, iar con˛inutul acestuia va fi urm„torul:
                                                          societ„˛ii sau la oricare dintre punctele de lucru ale
administra˛ie vor fi executate cu respectarea         îAc˛ionarii pot participa ∫i vota Ón adunarea
                                                          acestuia, cel pu˛in o dat„ la 3 luni sau ori de c‚te
prevederilor legale de Óntrunire, publicitate,       general„ prin reprezentare, Ón baza unei
                                                          ori este necesar la cererea motivat„ a doi dintre
informare, r„spundere ∫i reprezentare.           Ómputerniciri acordate pentru respectiva adunare
                                                          membri s„i ori a directorului general.
  Asupra hot„r‚rii de delegare a atribu˛iilor c„tre   general„. Procurile se depun Ón original cu 48 de
                                                            Dezbaterile consiliul de administra˛ie au loc
consiliul de administra˛ie, adunarea general„ poate    ore Ónainte de adunare, sub sanc˛iunea pierderii
                                                          conform ordinii de zi stabilite, comunicate de
reveni Ón totalitate sau Ón parte”.            exerci˛iului dreptului de vot Ón acea adunare.      pre∫edintele consiliului cu cel pu˛in 15 zile Ónainte
  Textul art. 15 îOrganizarea adun„rii generale       Procurile vor fi re˛inute de c„tre societate,    de data fixat„ pentru ∫edin˛a de consiliu.
extraordinare” se modific„ integral, urm‚nd a avea     f„c‚ndu-se men˛iune despre aceasta Ón procesul-       Convocarea va cuprinde data, locul unde se ˛ine
urm„torul cuprins:                     verbal.                         ∫edin˛a ∫i ordinea de zi.
  Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii         Membrii consiliului de administra˛ie, directorii    Pentru fiecare ∫edin˛„ a consiliului de
generale extraordinare este necesar„:           sau func˛ionarii societ„˛ii nu Ói pot reprezenta pe   administra˛ie se va Óntocmi un proces-verbal, care
  - la prima convocare prezen˛a ac˛ionarilor       ac˛ionari, sub sanc˛iunea nulit„˛ii hot„r‚rii, dac„,   va cuprinde numele participa˛iilor, ordinea
de˛in‚nd cel pu˛in 1/4 din num„rul total de        f„r„ votul acestoa, nu s-ar fi ob˛inut majoritatea    deliber„rilor, deciziile luate, num„rul de voturi
drepturi de vot;                      cerut„.”
  - la urm„toarele convoc„ri prezen˛a ac˛ionarilor                                Óntrunite ∫i opiniile separate. Procesul-verbal este
                                La art. 18 îExercitarea dreptului de vot Ón     semnat de c„tre pre∫edintele de ∫edin˛„ ∫i de c„tre
reprezent‚nd cel pu˛in 1/5 din num„rul total de      adunarea general„ a ac˛ionarilor”,
drepturi de vot.                                                  cel pu˛in un alt administrator.
                                - la alin. 5 se modific„ textul urm‚nd s„ fie:     Pentru validitatea deciziilor consiliului de
  Hot„r‚rile se iau cu majoritatea voturilor         îVortul secret este obligatoriu pentru alegerea
de˛inute de ac˛ionarii prezen˛i sau reprezenta˛i.                                  administra˛ie este necesar„ prezen˛a a cel pu˛in
                              membrilor consiliului de administra˛ie ∫i a       jum„tate din num„rul membrilor acestuia. Deciziile
  Œn cazul Ón care pe ordinea de zi a adun„rii
                              auditorilor interni, pentru revocarea lor ∫i pentru   sunt luate cu votul majorit„˛ii membrilor prezen˛i,
generale extraordinare se afl„ probleme legate de:
                              luarea hot„r‚rilor referitoare la r„spunderea      cu excep˛ia cazurilor c‚nd se alege sau revoc„
reducerea capitalului social, de schimbarea formei
                              membrilor organelor de administrare, de conducere    pre∫edintele consiliului de administra˛ie, situa˛ie Ón
juridice a societ„˛ii, de fuziune, divizare sau de
                              ∫i de control ale societ„˛ii.”;             care decizia se ia cu votul majorit„˛ii membrilor
dizolvare a societ„˛ii, deciziile se iau cu o majoritate
                                - la alin. 6, cuv‚ntul înereprezenta˛i” se      consiliului.
de cel pu˛in 2/3 din drepturile de vot de˛inute de
                              Ónlocuie∫te cu expresia îcare au votat contra”.       Œn caz de paritate de voturi propunerea supus„
ac˛ionarii prezen˛i sau reprezenta˛i.”
  La art. 16 îConvocarea adun„rii generale”, alin.      La art. 19 alin. 2 se modific„ va avea urm„torul   votului se consider„ respins„.
1 se modific„ integral ∫i va avea urm„torul        con˛inut:                          Consiliul de administra˛ie deleag„ conducerea
con˛inut:                           îAdunarea general„ va alege, dintre ac˛ionarii    societ„˛ii directorului general ∫i directorilor
  îAdunarea general„ este convocat„ de consiliul     prezen˛i, doi secretari care vor verifica lista de    persoane fizice, pe baza unei decizii Ón care se va
de administra˛ie ori de c‚te ori este necesar precum    prezen˛„ a ac˛ionarilor, indic‚nd capitalul social pe  stabili ∫i modul de organizare a activit„˛ii acestora.
∫i Ón cazul Ón care acest lucru este solicitat de c„tre  care Ól reprezint„ fiecare, procesul-verbal Óntocmit    Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor
ac˛ionarii reprezent‚nd individual sau Ómpreun„      de secretarul tehnic, pentru constatarea num„rului    m„surilor aferente conducerii societ„˛ii, Ón limitele
cel pu˛in 5 % din capitalul social, dac„ cererea      ac˛iunilor depuse ∫i Óndeplinirea tuturor        obiectului de activitate al societ„˛ii ∫i cu respectarea
cuprinde dispozi˛ii care intr„ Ón atribu˛iile       formalit„˛ilor cerute de lege sau de actul constitutiv  competen˛elor exclusive rezervate de lege sau de
adun„rii.”                         pentru ˛inerea adun„rii generale.            actul constitutiv consiliului de administra˛ie ∫i
  Alin. 2 se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:     Secretarul tehnic poate fi desemnat de c„tre     adun„rii generale a ac˛ionarilor.
  îConvocarea se public„ Ón Monitorul Oficial al     pre∫edinte din r‚ndul angaja˛ilor societ„˛ii.”       Consiliul de administra˛ie poate crea, Ón
Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Ón unul dintre ziarele de     Textul art. 20 ∫i 21 referitoare la consiliului de  structura sa, comitete consultative, formate din cel
larg„ r„sp‚ndire din localitatea Ón care se afl„ sediul  administra˛ie se abrog„ integral.            pu˛in 2 membri ai consiliului, cu respectarea
societ„˛ii sau din cea mai apropiat„ localitate.        Se introduce un nou capitol:             dispozi˛iilor legale.
Convocarea va fi depus„ la Regia Autonom„                                       Œn cazul consiliului de administra˛ie se creaz„
                                       CAPITOLUL V
îMonitorul Oficial”, Ón vederea public„rii, Ón                                   obligatoriu comitetul de audit, Ón condi˛iile legii.
termen de cel mult 5 zile de la data adopt„rii de          Despre administrarea societ„˛ii.         Membrii consiliului de administra˛ie sunt
                                    Consiliul de administra˛ie          remunera˛i cu o indemniza˛ie lunar„ brut„
c„tre consiliul de administra˛ie a deciziei de
Óntrunire a adun„rii generale.”                        ARTICOLUL 20             reprezent‚nd 15 % din remunera˛ia brut„ a
  La alin. 5 textul se modific„ integral va avea                                 directorului general.
                                    Organizare. Func˛ionare.            Remunera˛ia suplimentar„ a membrilor
urm„torul cuprins:
  îTermenul de Óntrunire a adun„rii generale este      Societatea Comercial„ PLIMOB - S.A. este       consiliului de administra˛ie Óns„rcina˛i cu func˛ii
de 30 de zile de la publicarea convoc„rii Ón        administrat„ Ón sistem unitar de c„tre consiliul de   specifice Ón cadrul consiliului de administra˛ie,
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, iar     administra˛ie compus din 5 membri, ale∫i de       precum ∫i remunera˛ia directorilor, sunt stabilite de
dac„ Óntrunirea adun„rii generale este f„cut„ la      adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, care     consiliul de administra˛ie.
cererea ac˛ionarilor, convocarea se face Ón termen     ac˛ioneaz„ Ómpreun„.                    Remunera˛ia membrilor consiliului de
de cel mult 30 de zile, ∫i se va Óntruni Ón termen de     Alegerea membrilor consiliului de administra˛ie    administra˛ie, precum ∫i a directorilor, stabilite Ón
cel mult 60 de zile de la data primirii cererii”.     se face dintre persoanele desemnate de c„tre       contractul de administrare/management, se va
  La alin. 6 textul va avea urm„torul con˛inut:     consiliul de administra˛ie sau de c„tre ac˛ionari, pe  majora cu coeficientul de cre∫tere salarial„ pe
  îConvocarea poate fi f„cut„ ∫i numai prin       o perioad„ de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reale∫i  unitate, Ón baza deciziilor care se vor lua pentru
scrisoare recomandat„ sau prin scrisoare transmis„     pe noi perioade de 4 ani. Prin excep˛ie mandatul     salaria˛ii societ„˛ii de c„tre consiliul de
pe cale electronic„, av‚nd Óncorporat„, ata∫at„ sau    administratorilor desemna˛i prin l„rgirea        administra˛ie.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/12.III.2007                  9
  Se stabile∫te limita maxim„ a tuturor          prevederile actului constitutiv ∫i ale normelor        2. discutarea, aprobarea sau modificarea
remunera˛iilor pe exerci˛iul Ón curs, acordate       legale Ón vigoare, convoac„ adunarea general„ a      situa˛iilor financiare ale societ„˛ii Óntocmite la
conform reglement„rilor actului constitutiv, pentru     membrilor cooperatori, cu urm„toarea ordine de zi:     31.12.2006;
directorul general, la valoarea a 14 salarii medii       1. raportul consiliului de administra˛ie privind      3. discutarea ∫i aprobarea raportului comisiei de
brute pe societate, prev„zute Ón bugetul de venituri    activitatea desf„∫urat„ ∫i rezultatele economico-     cenzori cu privire la gestiunea societ„˛ii Ón anul
∫i cheltuieli pe exerci˛iul urm„tor, iar pentru       financiare ob˛inute Ón anul 2006;             2006;
directori la valoarea a 8 salarii medii brute pe        2. raportul auditorului financiar cu privire la      4. discutarea ∫i aprobarea bugetului de venituri
societate.                         constat„rile f„cute cu ocazia exercit„rii mandatului    ∫i cheltuieli ∫i a proiectului de investi˛ii pe anul
  Societatea Comercial„ PLIMOB - S.A. va Óncheia      s„u Ón anul 2006 ∫i la concluziile rezultate Ón urma    2007;
pe numele administratorilor c‚te un contract de       verific„rii bilan˛ului contabil ∫i a contului de profit    5. aprobarea propunerilor de repartizare a
r„spundere civil„ profesional„, Ón limita unui       ∫i pierderi;                        profitului contabil Ónregistrat la 31.12.2006;
plafon de minimum 10.000 euro.                 3. aprobarea bilan˛ului contabil al cooperativei      6. desc„rcarea administratorilor de gestiunea
  Societatea Comercial„ PLIMOB - S.A. va Óncheia      de credit pe anul 2006, a modului de repartizare a     anului 2006;
pe numele directorilor, cu atribu˛ii delegate de      profitului ∫i a dob‚nzii anuale ce se va acorda        7. alegerea consiliului de administra˛ie, stabilirea
c„tre consiliul de administra˛ie c‚te un contract de    pentru fondul social depus de membrii cooperatori;     num„rului de membri Ón consiliul de administra˛ie
r„spundere civil„ profesional„, Ón limita unui         4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli    ∫i fixarea remunera˛iei;
plafon de 5.000 euro.                    pe anul 2007 ∫i a programului de activitate pentru      8. diverse,
  O copie a poli˛ei de asigurare a administratorilor    realizarea prevederilor acestuia;               • ∫i adunarea general„ extraordinar„ a
∫i directorilor se depune la sediul societ„˛ii.        5. schimbarea denumirii cooperativei de credit;     ac˛ionarilor cu urm„toarea ordine de zi:
                                6. modificarea obiectului de activitate conform      1. modificarea anexelor 1, 2 ∫i 3 din statut cu
          ARTICOLUL 21
                              prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului      privire la modificarea componentei nominale a
    Atribu˛iile consiliului de administra˛ie                                    consiliului de administra˛ie, a comisiei de cenzori ∫i
                              nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit ∫i
  Consiliul de administra˛ie este Óns„rcinat cu      adecvarea capitalului;                   a comisiei de cenzori suplean˛i;
Óndeplinirea tuturor actelor necesare ∫i utile pentru     7. revocarea administratorilor deveni˛i          2. analiza condi˛iilor Ón care consiliul de
realizarea obiectului de activitate al societ„˛ii ∫i care  incompatibili conform prevederilor Ordonan˛ei de      administra˛ie poate angaja societatea Ón ob˛inerea
nu intr„ Ón competen˛a exclusiv„ a adun„rii         urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind          de credite bancare ∫i stabilirea acestor condi˛ii pe
generale a ac˛ionarilor.                  institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului ∫i ale   viitor;
  Consiliul de administra˛ie are urm„toarele        Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,       3. diverse.
atribu˛ii care nu pot fi delegate directorilor       republicat„;                         Dac„ la data convoc„rii nu vor fi Óntrunite
societ„˛ii:                          8. completarea consiliului de administra˛ie al     condi˛iile statutare de cvorum, adunarea general„
  a) atribuirea direc˛iilor principale de activitate ∫i  cooperativei de credit prin alegerea, pentru un      ordinar„ ∫i adunarea general„ extraordinar„ a
de dezvoltare a societ„˛ii;                 mandat de 3 ani, a altor administratori Ón locul      ac˛ionarilor se va Óntruni la data de 14.04.2007, la
  b) stabilirea sistemului contabil ∫i de control     celor elibera˛i din func˛ie; lista cuprinz‚nd       aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
financiar ∫i aprobarea planific„rii financiare;       informa˛ii cu privire la numele, localitatea de         (28/232.326)
  c) numirea ∫i revocarea directorilor ∫i stabilirea    domiciliu ∫i calificarea profesional„ ale persoanelor
remunera˛iei lor;                                                                *
                              propuse pentru func˛ia de administrator, se afl„ la
  d) supravegherea activit„˛ii directorilor;        dispozi˛ia membrilor cooperatori, put‚nd fi
  e) preg„tirea raportului anual, organizarea                                          Societatea Comercial„
                              consultat„ ∫i completat„ de ace∫tia;
adun„rii generale a ac˛ionarilor ∫i implementarea       9. prelungirea contractului cu auditorul            COMTEL FOCUS - S.A., Otopeni
hot„r‚rii acesteia;                     financiar;                                 jude˛ul Ilfov
  f) introducerea cererii pentru deschiderea         10. aprobarea auditorului intern al cooperativei
procedurii insolven˛ei societ„˛ii;             de credit;                                   CONVOCARE
  g) mutarea sediului societ„˛ii;               11. aprobarea actului constitutiv al cooperativei     Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
  h) schimbarea obiectului de activitate al        de credit modificat ca urmare a prevederilor        Comerciale COMTEL FOCUS - S.A., cu sediul Ón
societ„˛ii, dac„ acesta nu prive∫te domeniul ∫i       Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006       Otopeni, Calea Bucure∫tilor nr. 283, jude˛ul Ilfov,
activitatea principal„ a societ„˛ii;            privind institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
  i) Ónfiin˛area sau desfiin˛area de sedii secundare:   ∫i ale Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile        nr. J 23/2511/2002, cod unic de Ónregistrare RO
sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte asemenea     comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i        5223011, prin dna Cristina Mogoroase, Ón calitate de
unit„˛i f„r„ personalitate juridic„;            complet„rile ulterioare, precum ∫i ale actului       administrator, convoac„ adunarea general„
  j) majorarea capitalului social, f„r„ a dep„∫i 5 ani   constitutiv, cadru elaborat de CREDITCOOP Casa       ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de 16 aprilie
de la data Ónregistr„rii modific„rii actului        Central„ ∫i aprobat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei;     2007, ora 10.00, la sediul social, cu urm„toarea
constitutiv la Oficiul registrului comer˛ului ∫i f„r„     12. delegarea c„tre consiliul de administra˛ie a    ordine de zi:
a dep„∫i jum„tate din capitalul social subscris,      exerci˛iului urm„toarelor atribu˛ii ale adun„rii       1. evaluarea rezultatelor activit„˛ii aferente
existent Ón momentul autoriz„rii;              generale: mutarea sediului social; schimbarea       anului financiar 2006;
  k) s„ numeasc„ ∫i s„ revoce auditorul intern, cu     obiectului de activitate; Ónfiin˛area sau desfiin˛area    2. aprobarea bilan˛ului pentru anul financiar
obliga˛ia de a supune aceast„ numire aprob„rii       unor sedii secundare: sucursale, agen˛ii, puncte de    2006;
adun„rii generale a ac˛ionarilor.”             lucru sau alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitate      3. Ónsu∫irea ∫i aprobarea raportului
  Cap. V devine:                      juridic„, precum ∫i mutarea sediilor acestora;       administratorilor pentru exerci˛iul financiar 2006;
          CAPITOLUL VI               desemnarea reprezentan˛ilor Ón adunarea general„       4. aprobarea raportului cenzorilor pentru
         Gestiunea societ„˛ii            a CREDITCOOP;                       exerci˛iul financiar 2006;
                                13. stabilirea remunera˛iei administratorilor       5. ratificarea hot„r‚rii consiliului de
          ARTICOLUL 22               pentru anul 2007;                     administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale COMTEL
  Titlul articolului se modific„ urm‚nd s„ aib„        14. aprobarea ipotec„rii sau gaj„rii sediilor      FOCUS - S.A. din data de 23 februarie 2007 privind
urm„torul con˛inut:                     cooperativei ∫i ale punctelor sale de lucru Ón cazul    achizi˛ionarea imobilului - teren situat Ón Calea
    îAuditul financiar ∫i auditul intern”        contract„rii unor Ómprumuturi de la alte institu˛ii    Bucure∫tilor nr. 283, jude˛ul Ilfov, de la Societatea
  La alin. 2 propozi˛ia se completeaz„ cu auditori     de credit, Ón conformitate cu reglement„rile emise     Comercial„ RIO BUCOVINA DISTRIBUTION - S.R.L.;
interni ∫i va avea urm„torul con˛inut:           de Casa Central„;                       6. ratificarea hot„r‚rii consiliului de
  îGestiunea societ„˛ii este controlat„ de c„tre       15. diverse;                      administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale COMTEL
ac˛ionari, auditul financiar ∫i auditul intern.        16. adoptarea hot„r‚rii adun„rii generale.       FOCUS - S.A. din data de 24 octombrie 2006 privind
  Dup„ ultimul alineat se introduce un nou alineat      Adunarea general„ va avea loc joi, 12.04.2007,     v‚nzarea terenului situat Ón Corbeanca, cu o
va avea urm„torul cuprins:                 ora 10.00, la Sala Parohial„ din Lipova, str. Eftimie   suprafa˛„ de 3.000 m2, ct„re cump„r„tori poten˛iali.
  îAuditul intern se organizeaz„ Ón conformitate      Murgu nr. 2. Œn situa˛ia Ón care adunarea general„      Dac„ la prima convocare nu se Óntrune∫te
cu prevederile legale, cu normele ∫i standardele      nu va putea avea loc din cauza lipsei de cvorum,      cvorumul prev„zut de lege, se convoac„ o nou„
Camerei Auditorilor Financiari din Rom‚nia ∫i ale      aceasta se va ˛ine vineri, 13.04.2007, Ón acela∫i loc ∫i  adunare general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
prevederilor actului constitutiv al Societ„˛ii       la aceea∫i or„.                      pentru a doua zi, 17.04.2007, la aceea∫i or„ ∫i la
Comerciale PLIMOB - S.A.”                    (27/232.325)                      aceea∫i adres„, cu aceea∫i ordine de zi.
  Cap. VI devine cap. VII - Activitatea economico-                  *                  (29/232.327)
financiar„.                                                                   *
  Cap. VII devine cap. VIII îModificarea formei            Societatea Comercial„
juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii”.
                                   MEDUMAN - S.A., Vi∫eu de Sus                  Societatea Comercial„
  Œn cadrul art. 30 îDizolvarea”, con˛inutul lit. d)
se modific„ integral, urm‚nd s„ aib„ urm„torul             jude˛ul Maramure∫                     UNIREA - S.A., Cluj-Napoca
con˛inut:                                                                jude˛ul Cluj
  îd) reducerea num„rului de ac˛ionari la mai                 CONVOCARE
pu˛in de 2 pe o perioad„ mai mare de 9 luni f„r„ a       Œn temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990,                 CONVOCARE
fi completat p‚n„ la r„m‚nerea irevocabil„ a        modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 441/2006       Consiliul de administra˛ie convoac„ adunarea
hot„r‚rii de dizolvare”.                  privind societ„˛ile comerciale ∫i Ón conformitate cu    general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
  Cap. VIII devine cap. IX îDispozi˛ii finale”.      prevederile statutului societ„˛ii, consiliul de      Comerciale UNIREA - S.A., cu sediul Ón Cluj-Napoca,
  (26/232.324)                      administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale MEDUMAN -      Pia˛a 1 Mai nr. 1-2, jude˛ul Cluj, CIF RO 199940,
              *                S.A. convoac„ pentru data de 13.04.2007, ora 10.00,    J 12/99/1991, pentru data de 13.04.2007, ora 10,00
                              la sediul societ„˛ii din Vi∫eu de Sus, Aleea Eroilor    ∫i adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                              nr. 28, jude˛ul Maramure∫,                 pentru aceea∫i dat„, ora 11,00, la sediul societ„˛ii,
    Cooperativa de Credit LIPOVANA
                                • adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor       pentru to˛i ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul consolidat
      Lipova, jude˛ul Arad              Ónscri∫i Ón registru la data de 25.03.2007, cu       al ac˛ionarilor la data de 22.03.2007, considerat„
                              urm„toarea ordine de zi:                  dat„ de referin˛„, cu urm„toarea ordine de zi:
          CONVOCARE                 1. discutarea ∫i aprobarea raportului de gestiune     I. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor;
 Consiliul de administra˛ie al LIPOVANA          al consiliului de administra˛ie pentru exerci˛iul       1. aprobarea bilan˛ului contabil pe anul 2006 ∫i
Cooperativa de Credit Lipova, av‚nd Ón vedere        financiar 2006;                      a contului de profit ∫i pierderi pe anul 2006;
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007
  2. aprobarea raportului de gestiune al consiliului     îSocietatea pe ac˛iuni este administrat„ de         IV. Aprobarea asocierii, Ónchirierii sau v‚nz„rii
de administra˛ie pe anul 2006;               consiliul de administra˛ie compus din 3 (trei)       activului Complex Hotelier Geoagiu B„i.
  3. aprobarea raportului comisiei de cenzori pe     administratori.                         V. Œmputernicirea unei persoane pentru
anul 2006;                          Consiliul de administra˛ie Ó∫i va alege un        Óndeplinirea tuturor formalit„˛ilor legale pentru
  4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli    pre∫edinte, care poate fi ∫i director general.”;      depunerea hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare a
pe anul 2007 ∫i a programului de investi˛ii pe anul      8. modificarea art. 19 alin. 1 îAtribu˛iile       ac˛ionarilor ∫i a adun„rii generale extraordinare a
2007;                           consiliului de administra˛ie”, care va avea         ac˛ionarilor la Oficiul registrului comer˛ului,
  5. fixarea dividendului;                urm„torul con˛inut:                     pentru publicarea lor la Monitorul oficial ∫i
  6. revocarea membrilor consiliului de           îAtribu˛iile, drepturile ∫i obliga˛iile consiliului   Ómputernicirea unei persoane pentru semnarea Ón
administra˛ie;                       de administra˛ie sunt cele prev„zute de Legea nr.      numele ac˛ionarilor a actului adi˛ional la statutul ∫i
  7. alegerea membrilor consiliului de          31/1990, republicat„.                    contractul societ„˛ii ∫i a statutului ∫i contractului Ón
administra˛ie;                        Al„turi de acestea, consiliul de administra˛ie mai    forma actualizat„.
  8. stabilirea remunera˛iei membrilor consiliului    hot„r‚∫te cu privire la:                    VI Propunerea datei de 2.05.2007 ca dat„ de
de administra˛ie;                       a) mutarea sediului societ„˛ii;             Ónregistrare.
  9. desc„rcarea de gestiune a membrilor           b) schimbarea obiectelor secundare de activitate;      VII. Diverse.
consiliului de administra˛ie care au fost revoca˛i;      c) Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii          Ac˛ionarii persoane fizice ∫i juridice pot participa
  II. Adunarea general„ extraordinar„ a          secundare: sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte    personal, respectiv prin reprezentan˛ii lor legali,
ac˛ionarilor:                       asemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„;        sau pot Ómputernici al˛i ac˛ionari prin procur„
  I Completarea statutului societ„˛ii, dup„ cum       d) majorarea capitalului social;             special„. Procurile speciale pot fi ob˛inute de la
urmeaz„:                           e) structura organizatoric„ a societ„˛ii;        sediul societ„˛ii Óncep‚nd cu data de 5.04.2007 ∫i
  1. art. 6, pct. b - alte obiecte de activitate - se    f) restr‚ngerea sau ridicarea dreptului de        depuse de ac˛ionari la sediul societ„˛ii p‚n„ la data
completeaz„ cu urm„toarele clasific„ri CAEN:        preferin˛„ al ac˛ionarilor existen˛i.”;           de 11.04.2007, ora 9.
  2670 - t„ierea, fasonarea ∫i finisarea pietrei;      9. modificarea art. 19 alin. 2, prin eliminarea din     Documentele ∫i materialele informative cu
  4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i     textul acestui articol a datelor administratorilor     privire la problemele de pe ordinea de zi sunt
orzanizare de ∫antiere;                  revoca˛i ∫i Ónlocuirea lor cu datele noilor         disponibile ac˛ionarilor ac˛ionarilor la sediul
  4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru        administratori ale∫i.                    societ„˛ii Óncep‚nd cu data de 5.04.2007.
construc˛ii;                         II. Rectificarea hot„r‚rilor adun„rilor generale       Informa˛iile cu privire la situa˛iile financiare
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;   ale ac˛ionarilor din data de 17 aprilie 2006, 22 iunie   anuale, raportul anual al consiliului de
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   2006 ∫i 3 octombrie 2006, Ón sensul rectific„rii      administra˛ie se pun la dispozi˛ia ac˛ionarilor la
construc˛ii;                        valorii ∫i num„rului ac˛iunilor ce urmeaz„ a fi       sediul societ„˛ii, de la data convoc„rii adun„rilor
  4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,       emise Ón urma major„rii capitalului social. Astfel,     generale.
aerodromuri ∫i baze sportive;               conform rapoartelor de evaluare, valoarea major„rii       Lista cuprinz‚nd informa˛iile cu privire la
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;  capitalului social cu aport Ón natur„ adus de        numele, localitatea de domiciliu ∫i calificarea
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;           ac˛ionarul Societatea Comercial„ BEN & BEN - S.A.      profesional„ ale persoanelor propuse pentru func˛ia
  5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         este de 5.558.691 RON. Num„rul de ac˛iuni ce        de administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor la
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    urmeaz„ a fi emise Ón urma major„rii de capital       sediul societ„˛ii, put‚nd fi consultat„ ∫i completat„
parte;                           social este de 1.171.656, calculat ca raport Óntre     de ac˛ionari. Cereri privind completarea ordinii de
  9262 - alte activit„˛i sportive;            valoarea aportului Ón natur„, respectiv 5.558.691      zi a adun„rilor generale ∫i a listei persoanelor
  9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„;       RON ∫i valoarea de emisiune de 4,7443 RON,         propuse pentru func˛ia de administrator pot fi
  2. modificarea art. 9 care va avea urm„torul      conform reglement„rilor Ón vigoare. Valoarea cu       depuse la sediul societ„˛ii Ón cel mult 15 zile de la
con˛inut:                         care se majoreaz„ efectiv capitalul social este egal„    data public„rii convoc„rii.
  îCapitalul social poate fi redus pe baza hot„r‚rii   cu 2.929.140 RON, calculat„ ca produs Óntre           Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine de la
adun„rii generale extraordinare.              num„rul de ac˛iuni emise ∫i valoarea nominal„,       sediul societ„˛ii: Cluj-Napoca, Pia˛a 1 Mai nr. 1-2, tel.
  Capitalul social poate fi m„rit pe baza hot„r‚rii    respectiv 2,5 RON/ac˛iune. Diferen˛a de 2.629.551      0264-504400.
consiliului de administra˛ie.”;              RON constituie prima de capital ∫i este trecut„ la       Œn caz de neÓndeplinire a condi˛iilor de cvorum,
  3. modificarea art. 13 alin. 2 ∫i 3, care va avea    alte rezerve S.C. BEN & BEN - S.A.             adun„rile generale se vor ˛ine la data de 14.04.2007,
urm„torul con˛inut:                      Pe cale de consecin˛„, se determin„ procentele pe    Ón acela∫i loc, la aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i ordine de
  îAdun„rile generale ale ac˛ionarilor sunt        care le de˛ine fiecare categorie de ac˛ionari dup„     zi.
ordinare ∫i extraordinare ∫i au urm„toarele        aprobarea aporturilor ∫i atribuirea ac˛iunilor.         (30/232.329)
atribu˛ii principale, diferen˛iate potrivit legii:     Astfel, ac˛ionarii vor de˛ine urm„toarele procente                     *
  a) alege ∫i revoc„ membrii consiliului de        din capitalul social al societ„˛ii:
administra˛ie ∫i cenzorii;                  - Societatea Comercial„ BEN & BEN - S.A. de˛ine
                                                                   Societatea Comercial„
  b) fixeaz„ remunera˛ia cuvenit„ pentru exerci˛iul    1.706.626 ac˛iuni cu valoarea nominal„ de 2,5 RON,
Ón curs membrilor consiliului de administra˛ie ∫i     Ón valoare total„ de 4.266.565 RON, ceea ce               ELARS - S.A., R‚mnicu S„rat
cenzorilor;                        reprezint„ 96,41465 % din capitalul social al                 jude˛ul Buz„u
  c) se pronun˛„ asupra gestiunii consiliului de     societ„˛ii;
administra˛ie;                        - asocia˛ia ACTUNIREA de˛ine 8.854 ac˛iuni cu                  CONVOCARE
  d) stabilesc bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i,   valoarea nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de       Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
dup„ caz, programul de activitate, pe exerci˛iul      22.135 RON, ceea ce reprezint„ 0,50020 % din        Comerciale ELARS - S.A., cu sediul Ón municipiul
financiar urm„tor;                     capitalul social al societ„˛ii;               R‚mnicu S„rat, Str. Industriei nr. 4, jude˛ul Buz„u,
  e) discut„, aprob„ sau modific„ situa˛iile         - ac˛ionar persoan„ juridic„ de˛ine 40 ac˛iuni cu    convoac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate     valoarea nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de     ∫i adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor la
de consiliul de administra˛ie ∫i cenzori ∫i fixeaz„    100 RON, ceea ce reprezint„ 0,00226 % din capitalul     data de 16.04.2007, ora 11,00, respectiv 13,00 la
dividendul;                        social al societ„˛ii;                    sediul societ„˛ii, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón
  f) hot„r„∫te cu privire la reducerea capitalului      - ac˛ionari PPM de˛in 54.570 ac˛iuni cu valoarea     registrul ac˛ionarilor societ„˛ii la sf‚r∫itul zilei de
social sau reÓntregirea lui prin emisiune de noi      nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de 136.425      10.04.2007, cu urm„toarea ordine de zi:
ac˛iuni;                          RON, ceea ce reprezint„ 3,08289 % din capitalul        A. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor:
  g) hot„r„∫te fuziunea, divizarea, dizolvarea ∫i     social al societ„˛ii;                     1. prezentarea ∫i discutarea raportului de
lichidarea societ„˛ii;                    III. Modificarea art. 7 al statutului societ„˛ii, care  gestiune asupra activit„˛ii economico-financiare a
  h) hot„r„∫te cu privire la ac˛iunea Ón justi˛ie a    va avea urm„torul con˛inut:                 societ„˛ii la 31.12.2006;
administratorilor, directorilor ∫i cenzorilor pentru     îCapitalul social este Ón valoare de 4.425.225       2. prezentarea ∫i discutarea raportului
daunele cauzate societ„ii de ace∫tia prin Ónc„lcarea    RON Ómp„r˛it Ón 1.770.090 ac˛iuni nominative,        cenzorilor;
Óndatoririlor lor fa˛„ de societate;            dematerializate, Ón valoare nominal„ de 2,5 RON        3. prezentarea, discutarea ∫i aprobarea bilan˛ului
  i) hot„r„∫te Ón orice alte probleme privind       fiecare.                          contabil ∫i a contului de profit ∫i pierdere pe anul
societatea, supuse discu˛iei de consiliul de         Capitalul social este Ón Óntregime subscris ∫i      2006;
administra˛ie.”;                      v„rsat de c„tre ac˛ionari, iar suma de 2.629.551        4. aprobarea proiectului BVC pe anul 2007 ∫i a
  4. modificarea art. 14 pct. 2, care va avea       RON constituie prime de capital trecute la alte       programului de investi˛ii pe anul 2007;
urm„torul con˛inut:                    rezerve S.C. BEN & BEN - S.A.                 5. desemnarea auditorului financiar;
  îAdun„rile generale ordinare au loc cel pu˛in o      Capitalul social este de˛inut de c„tre ac˛ionarii      6. aprobarea indemniza˛iei membrilor
dat„ pe an, Ón cel mult 5 luni de la Óncheierea      Ónscri∫i Ón registrul ac˛ionarilor, Ón propor˛iile     consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorilor ∫i
exerci˛iului economic financiar, pentru examinarea     rezultate din acesta, dup„ cum urmeaz„:           stabilirea cuantumului asigur„rilor profesionale;
bilan˛ului ∫i a contului de profit ∫i pierderi pe anul    - Societatea Comercial„ BEN & BEN - S.A. de˛ine       7. aprobarea desc„rc„rii de gestiune a
precedent ∫i pentru stabilirea programului de       1.706.626 ac˛iuni cu valoarea nominal„ de 2,5 RON,     administratorilor pentru activitatea desf„∫urat„ Ón
activitate ∫i bugetului pe anul Ón curs.”;         Ón valoare total„ de 4.266.565 RON, ceea ce         exerci˛iul financiar al anului 2006;
  5. modificarea art. 14 pct. 4, care va avea       reprezint„ 96,41465 % din capitalul social al         8. aprobarea organigramei societ„˛ii;
urm„torul con˛inut:                    societ„˛ii;                          9. aprobarea datei de 15.05.2007 ca dat„ de
  îTermenul de Óntrunire al adun„rii generale nu       - asocia˛ia ACTUNIREA de˛ine 8.854 ac˛iuni cu      Ónregistrare Ón conformitate cu prevederile art. 238
poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea      valoarea nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de     alin. 1 din Legea nr. 297/2004;
convoc„rii Ón Monitorul Oficial.”;             22.135 RON, ceea ce reprezint„ 0,50020 % din          10. aprobarea liniei de credit de 280.000 lei.
  6. modificarea art. 14 pct. 5, care va avea       capitalul social al societ„˛ii;                B. A d u n a r e a g e n e r a l „ e x t r a o r d i n a r „ a
urm„torul con˛inut:                      - ac˛ionar persoan„ juridic„ de˛ine 40 ac˛iuni cu    ac˛ionarilor:
  îConvocarea se va face numai prin publicarea Ón     valoarea nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de       1. Ómputernicirea consiliului de administra˛ie al
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Óntr-   100 RON, ceea ce reprezint„ 0,00226 % din capitalul     Societ„˛ii Comerciale ELARS - S.A. pentru
unul din ziarele de larg„ r„sp‚ndire din localitatea    social al societ„˛ii;                    armonizarea actului constitutiv al societ„˛ii cu
Ón care se afl„ sediul societ„˛ii sau din cea mai       - ac˛ionari PPM de˛in 54.570 ac˛iuni cu valoarea     prevederile Legii nr. 441/2006 ∫i Ónregistrarea
apropiat„ localitate.”;                  nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de 136.425      acestuia la Oficiul Registrului Comer˛ului Buz„u.
  7. modificarea art. 18, care va avea urm„torul     RON, ceea ce reprezint„ 3,08289 % din capitalul        Œn cazul Ón care cvorumul necesar nu se va
con˛inut:                         social al societ„˛ii.”.                   Óntruni la data men˛ionat„, adun„rile generale ale
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/12.III.2007                  11
ac˛ionarilor se vor ˛ine la data de 17.04.2007, la      3. prezentarea ∫i aprobarea situa˛iilor financiare    schimba op˛iunea privind pia˛a organizat„ de
acelea∫i ore ∫i Ón acela∫i loc, cu aceea∫i ordine de zi.  anuale, a contului de profit ∫i pierdere ∫i a        tranzac˛ionare a ac˛iunilor, c‚t ∫i schimbarea
  Documentele ∫i materialele informative         repartiz„rii profitului net pentru exerci˛iul        registrului independent.
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a    financiar 2006;                         Celelalte prevederi cu privire la regimul,
adun„rilor, precum ∫i formularele de procuri         4. desc„rcarea de gestiune a administratorilor      eviden˛a ∫i circula˛ia ac˛iunilor vor fi cele legale,
speciale pot fi ob˛inute de la sediul societ„˛ii,     pentru exerci˛iul financiar 2006;              reglementate de dispozi˛iile existente ∫i viitoare.
Óncep‚nd cu data de 10.04.2007; ac˛ionarii pot        5. prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri      Valoarea unei ac˛iuni este de 0,10 lei.
participa la adunare personal sau prin           ∫i cheltuieli, a planului de investi˛ii pentru anul       Ac˛iunile sunt nominative, indivizibile ∫i
reprezentan˛i Ón baza unei procuri speciale,        2007;                            dematerializate.
conform dispozi˛iilor legale. Procura special„ se       6. numirea auditorului financiar ∫i fixarea         Majorarea ∫i reducerea capitalului social
depune la sediul societ„˛ii p‚n„ la data de        duratei minime a contractului de audit financiar;        Majorarea sau reducerea capitalului social se va
15.04.2006.                          7. revocarea comisiei de cenzori;            realiza Ón condi˛iile legii, pe baza hot„r‚rii adun„rii
  Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la telefon      8. alegerea auditorului intern;             generale extraordinare.
0238/564322, fax 0238/565171.                 9. fixarea remunera˛iei membrilor consiliului de       Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din ac˛iuni
  (31/232.330)                      administra˛ie ∫i auditorului intern;              Fiecare ac˛iune confer„ ac˛ionarului dreptul la
                               10. fixarea limitelor generale ale remunera˛iei     un vot Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor, ac˛iunile
              *                suplimentare pentru membrii consiliului de         sunt de o valoare egal„ ∫i acord„ ac˛ionarilor
                              administra˛ie, precum ∫i remunera˛ia directorului      drepturi ∫i obliga˛ii egale pentru o ac˛iune de˛inut„.
       Societatea Comercial„             general;                            6. Abrogarea prevederilor cap. III îCapitalul
       AMEA - S.A., Cernavod„              11. aprobarea modific„rii contractului de        social, ac˛iunile” privind îGestiunea ac˛iunilor” ∫i
        jude˛ul Constan˛a              administrare;                        îPierderea ac˛iunilor”.
                               12. aprobarea contractului de mandat privind         7. Modificarea Ón Óntregime a prevederilor cap.
          CONVOCARE               Óncredin˛area ∫i exercitarea func˛iei de director Ón    IV îAdunarea general„ a ac˛ionarilor” ∫i Ónlocuirea
                              baza deleg„rii unora dintre atribu˛iile de conducere    acestora cu urm„toarele prevederi:
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                              ale consiliului de administra˛ie;                îAdunarea general„ ordinar„ - atribu˛ii:
Comerciale AMEA - S.A., Cernavod„, anun˛„
                               13. aprobarea datei de Ónregistrare a ac˛ionarilor      Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor are
adunarea general„ a ac˛ionarilor Ón data de 12
                              asupra c„rora se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rii adun„rii    urm„toarele atribu˛ii:
aprilie 2007, av‚nd ca ordine de zi:
                              generale ordinare a ac˛ionarilor;                a) s„ discute, s„ aprobe sau s„ modifice situa˛iile
  1. raportul consiliului de administra˛ie;
                               14. desemnarea persoanei Ómputernicite s„        financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de
  2. raportul comisiei de cenzori;
                              efectueze formele de publicitate legal„ ∫i         consiliul de administra˛ie, de auditorul intern, sau,
  3. aprobarea bilan˛ului contabil pe anul 2006 ∫i
                              Ónregistrarea cuvenitelor men˛iuni la Oficiul        dup„ caz, de auditorul financiar s„ fixeze
a contului de profit ∫i pierderi;
                              registrului comer˛ului, conform hot„r‚rii adun„rii     dividendul;
  4. aprobarea raportului comisiei de cenzori;
                              generale ordinare a ac˛ionarilor;
  5. aprobarea raportului de gestiune a                                          b) s„ aleag„ ∫i s„ revoce membrii consiliului de
                               15. diverse.
administratorilor - desc„rcare de gestiune a                                      administra˛ie ∫i auditorul intern;
                               Œn cazul Ón care nu se Óntrune∫te cvorumul
administratorilor;                                                     c) s„ numeasc„ ∫i s„ fixeze durata minim„ a
                              necesar, a doua convocare este pentru data de
  6. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli                                  contractului de audit financiar, precum ∫i s„ revoce
                              18.04.2007, ora 12.00, la Hotel Central, Bd.
pe anul 2007.                                                     auditorul financiar;
                              Republicii nr. 1.
  (32/232.331)                                                      d) s„ fixeze remunera˛ia cuvenit„ pentru
                               Sunt convoca˛i s„ participe la ∫edin˛„ ac˛ionarii
                                                            exerci˛iul Ón curs membrilor consiliul de
              *                ce de˛in ac˛iuni la data de referin˛„ 19.03.2007.
                                                            administra˛ie ∫i auditorului intern;
                               Data de Ónregistrare a ac˛ionarilor asupra c„rora
                                                              e) s„ fixeze limitele generale ale remunera˛iei
     Societatea Comercial„              se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rii adun„rii generale
                                                            suplimentare a membrilor consiliului de
   ACTIVA CONSTRUCfiII - S.A., Bra∫ov           ordinare a ac˛ionarilor, propus„ de consiliul de
                                                            administra˛ie, precum ∫i remunera˛ia directorului
                              administra˛ie, este 8.05.2007.
                                                            mandatat;
          CONVOCARE                 (34/232.333)
                                                              f) s„ se pronun˛e asupra gestiunii consiliului de
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                  CONVOCARE                administra˛ie;
Comerciale ACTIVA CONSTRUCfiII - S.A.,                                           g) s„ stabileasc„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
                               Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii         ∫i dup„ caz, programul de activitate pentru
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                              Comerciale de Turism, Hoteluri ∫i Restaurante        exerci˛iul financiar urm„tor;
Jude˛ului Bra∫ov cu nr. J 08/175/1992, convoac„
                              PRAHOVA - S.A., cu sediul Ón Ploie∫ti, Bd. Republicii      h) s„ hot„rasc„ gajarea, Ónchirierea sau
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón data
                              nr. 1, jude˛ul Prahova, convoac„ adunarea general„     desfiin˛area uneia sau mai multor unit„˛i ale
de 12 aprilie 2007, ora 9, la sediul societ„˛ii din
                              extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de         societ„˛ii.
Bra∫ov, Str. Lunii nr. 6, et. 2, jude˛ul Bra∫ov, cu
                              17.04.2007, prima convocare, ora 11.00, la Hotel
urm„toarea ordine de zi:                                                  Adunarea general„ extraordinar„ - atribu˛ii;
                              Central, cu urm„toarea ordine de zi:
  1. aprobarea bilan˛ului prescurtat contabil ∫i a                                    Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                               I. modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,
contului de profit ∫i pierdere pe anul 2006 ∫i a                                    are urm„toarele atribu˛ii:
                              dup„ cum urmeaz„:
modului de repartizare a profitului;                                            a) schimbarea formei juridice a societ„˛ii;
                               1. Titulatura cap. II îScopul (obiectul) de
  2. aprobarea raportului administratorilor ∫i                                      b) mutarea sediului societ„˛ii;
                              activitate ∫i structura operativ„“ devine îObiectul
raportului cenzorilor;                                                   c) schimbarea obiectului de activitate al
                              de activitate al societ„˛ii”:
  3. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli                                  societ„˛ii;
                               2. Ref. cap. II îObiectul de activitate al societ„˛ii”
pe anul 2007;                                                       d) Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii
                              radierea urm„toarelor activit„˛i secundare ale
  4. aprobarea planului de investi˛ii pe anul 2007;                                  secundare: sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte
                              societ„˛ii conform codific„rii:
  5. ratificarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a                                asemenea unit„˛i, f„r„ personalitate juridic„;
                               1589 - fabricarea altor produse alimentare,
contului de profit ∫i pierdere ∫i a modului de                                       e) prelungirea duratei societ„˛ii;
                              neclasificate Ón alt„ parte;
repartizare a profitului pe anii 2004 ∫i 2005;                                       f) majorarea capitalului social;
                               1598 - produc˛ie de ape minerale ∫i b„uturi
  6. aprobarea contractelor de administrare.                                       g) reducerea capitalului social sau reÓntregirea
                              r„coritoare nealcoolice;
  Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, art. 123,                                  lui prin emisiune de noi ac˛iuni;
                               5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
ac˛ionarii care posed„ ac˛iunile la purt„tor au drept                                   h) fuziunea cu alte societ„˛i sau divizarea
                              diverse;
de vot numai dac„ le-au depus la sediul societ„˛ii                                   societ„˛ii;
                               5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
(Bra∫ov, Str. Lunii nr. 6, et. 2, secretariat, jude˛ul                                   i) dizolvarea anticipat„ a societ„˛ii;
                              intermediare;
Bra∫ov), cu cel pu˛in 10 zile Ónainte de adunare.                                     j) conversia ac˛iunilor nominative Ón ac˛iuni la
                               5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
  Data de referin˛„ este de 30.03.2007.                                        purt„tor sau a ac˛iunilor la purt„tor Ón ac˛iuni
                               5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
  Documente supuse dezbaterii ∫i aprob„rii                                      nominative;
                              v‚ndute prin magazine;
adun„rii generale se afl„ la sediul societ„˛ii.                                      k) conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón
                               5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
  Œn situa˛ia Ón care, la prima convocare nu se vor                                  cealalt„;
                              gospod„resc.
Óntruni condi˛iile de cvorum, adunarea general„ va                                     l) conversia unei categorii de obliga˛iuni Ón alt„
                               3. Ref. cap. II îObiectul de activitate al societ„˛ii”
avea loc Ón ziua de 13 aprilie 2007, Ón acela∫i loc ∫i                                 categorie sau Ón ac˛iuni;
                              se adaug„ noi activit„˛i secundare ale societ„˛ii, ∫i
la aceea∫i or„.                                                      m) emisiunea de obliga˛iuni;
                              anume:
  (33/232.332)                       7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de      n) orice alt„ modificare a actului constitutiv sau
              *                birou, inclusiv a calculatoarelor;             orice alt„ hot„r‚re pentru care este cerut„
                               9272 - alte activit„˛i recreative, neclasificate Ón   aprobarea adun„rii generale a ac˛ionarilor.
                              alt„ parte;                           Exerci˛iul atribu˛iilor prev„zute Ón acest articol la
   Societatea Comercial„ de Turism
                               9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„.       literele b) ∫i c) (mai pu˛in domeniul ∫i activitatea
  Hoteluri ∫i Restaurante PRAHOVA - S.A.
                               4. Abrogarea Ón Óntregime a prevederilor cap. II     principal„ a societ„˛ii), d) ∫i f) sunt delegate
     Ploie∫ti, jude˛ul Prahova                                          consiliului de administra˛ie.
                              privind structura operativ„ a societ„˛ii.
                               5. Modificarea prevederilor cap. III îCapitalul       Convocarea adun„rii generale
          CONVOCARE               social, ac˛iunile”, Ón ceea ce prive∫te îac˛iunile”,      Adunarea general„ se convoac„ de consiliul de
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        îmajorarea capitalului social”, îreducerea         administra˛ie, ori de c‚te ori este necesar.
Comerciale de Turism, Hoteluri ∫i Restaurante       capitalului social”, îdrepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd      Termenul de Óntrunire nu poate fi mai mic de 30
PRAHOVA - S.A., cu sediul Ón Ploie∫ti, Bd. Republicii   din ac˛iuni” ∫i Ónlocuirea acestora cu urm„toarele     de zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
nr. 1, jude˛ul Prahova, convoac„ adunarea general„     prevederi:                         Rom‚niei, Partea a IV-a.
ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de 17.04.2007,      Ac˛iunile                          Adunarea general„ ordinar„ se Óntrune∫te cel
prima convocare, ora 12.00, la Hotel Central, cu       Eviden˛a ac˛ionarilor se ˛ine de c„tre Societatea    pu˛in o dat„ pe an, Ón cel mult 5 luni de la
urm„toarea ordine de zi:                  Comercial„ REGISCO - S.A. Ón registrul consolidat al    Óncheierea exerci˛iului financiar, pentru
  1. raportul de gestiune al administratorilor      ac˛ionarilor.                        examinarea bilan˛ului ∫i contului de profit ∫i
pentru exerci˛iul financiar 2006;               Pia˛a organizat„ a valorilor mobiliare, prin care    pierderi pe anul precedent ∫i pentru stabilirea
  2. raportul auditorului financiar pentru        sunt tranzac˛ionate ac˛iunile societ„˛ii este        programului de activitate ∫i bugetului pe anul
exerci˛iul financiar 2006;                 RASDAQ, adunarea general„ extraordinar„ va putea      urm„tor.
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007
  Adunarea general„ extraordinar„ se convoac„      refer„, data procurii speciale (procurile speciale      modificat„, acte juridice Ón numele ∫i Ón contul
potrivit alin. 1 ori de c‚te ori este nevoie, Ón     purt‚nd o dat„ ulterioar„ au ca efect revocarea        societ„˛ii, prin care s„ dob‚ndeasc„ bunuri pentru
condi˛iile prev„zute de lege.               procurilor date anterior), precizarea clar„ a fiec„rei    aceasta sau s„ Ónstr„ineze, s„ Ónchirieze, s„ schimbe
  Consiliul de administra˛ie convoac„ de Óndat„     probleme supuse votului ac˛ionarilor, cu           ori s„ constituie Ón garan˛ie bunuri aflate Ón
adunarea general„, la cererea ac˛ionarilor        posibilitatea ca acesta s„ voteze îpentru”,          patrimoniul societ„˛ii, dac„ valoarea acestora nu
reprezent‚nd, individual sau Ómpreun„, cel pu˛in     îÓmpotriv„“ sau îab˛inere”; Ón cazul Ón care pe        dep„∫e∫te jum„tate din valoarea contabil„ a
5 % din capitalul social. Œn aceste condi˛ii, adunarea  ordinea    de  zi  este  Ónscris„   alegerea    activelor societ„˛ii la data Óncheierii actului juridic.
                             administratorilor, fiecare candidat pentru consiliu       Principalele atribu˛ii ale consiliului de
va fi convocat„ Ón termen de cel mult 30 de zile ∫i
                             va fi trecut separat, ac˛ionarul av‚nd posibilitatea     administra˛ie sunt:
se va Óntruni Ón termen de cel mult 60 de zile de la
                             s„ voteze pentru fiecare candidat îpentru”,           a) stabilirea direc˛iilor principale de activitate ∫i
primirea cererii.                     îÓmpotriv„“ sau îab˛inere”, numele Ón clar ∫i         de dezvoltare a societ„˛ii;
  Convocarea va fi publicat„ Ón Monitorul Oficial    semn„tura ac˛ionarului.                     b) stabilirea sistemului contabil ∫i de control
al Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Ón unele din ziarele de    Procura special„ este valabil„ doar pentru        financiar ∫i aprobarea planific„rii financiare;
larg„ r„sp‚ndire din localitatea Ón care se afl„ sediul  adunarea general„ a ac˛ionarilor pentru care a fost       c) numirea ∫i revocarea directorilor ∫i stabilirea
societ„˛ii.                        solicitat„. Voturile Ónscrise Ón cadrul procurii       remunera˛iei lor;
  Convocarea va fi depus„ la Regia Autonom„       speciale sunt exercitate numai Ón maniera dorit„ de       d) supravegherea activit„˛ii directorilor;
Monitorul Oficial, Ón vederea public„rii Ón termen    ac˛ionar.                            e) preg„tirea raportului anual, organizarea
de cel mult 5 zile de la data adopt„rii de c„tre       Procurile vor fi depuse Ón original cu 48 de ore     adun„rii generale a ac˛ionarilor ∫i implementarea
consiliul de administra˛ie a deciziei de Óntrunire a   Ónainte de adunare, sub sanc˛iunea pierderii         hot„r‚rilor acesteia;
adun„rii generale.                    exerci˛iului dreptului de vot Ón acea adunare.          f) introducerea cererii pentru deschiderea
  Convocarea va cuprinde obligatoriu datele cerute      Procurile vor fi re˛inute de societate f„c‚ndu-se     procedurii insolven˛ei societ„˛ii, potrivit Legii
de lege ∫i anume locul ∫i data ˛inerii adun„rii,     men˛iune despre acestea Ón procesul-verbal.          privind procedura insolven˛ei;
precum ∫i ordinea de zi, cu men˛ionarea explicit„ a      Membrii consiliului de administra˛ie, directorul       g) aprobarea opera˛iunilor de cump„rare ∫i
tuturor problemelor care vor face obiectul        general ∫i directorii ori salaria˛ii societ„˛ii nu Ói pot   v‚nzare de bunuri, potrivit competen˛elor acordate;
dezbaterilor adun„rii.                  reprezenta pe ac˛ionari, sub sanc˛iunea nulit„˛ii        h) aprobarea tacticii ∫i strategiei de marketing;
  Œn cazul Ón care pe ordinea de zi figureaz„      hot„r‚rii, dac„ f„r„ votul acestora nu s-ar fi ob˛inut      i) supunerea anual„ adun„rii generale a
numirea administratorilor, Ón convocare se va       majoritatea cerut„.                      ac˛ionarilor, Ón termen de maximum 5 luni de la
men˛iona c„ lista cuprinz‚nd informa˛ii cu privire      8. Titulatura cap. V îConsiliul de administra˛ie”     Óncheierea exerci˛iului economico-financiar, a
la numele, localitatea de domiciliu ∫i clasificarea    devine îAdministrarea ∫i conducerea societ„˛ii”.       raportului cu privire la activitatea societ„˛ii,
profesional„ ale persoanelor propuse pentru func˛ia      9. Modificarea Ón Óntregime a prevederilor cap. V     bilan˛ului ∫i contului de beneficii ∫i pierderi pe
de administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor,   ∫i Ónlocuirea acestora cu urm„toarele prevederi:       anul precedent, precum ∫i proiectul de program de
put‚nd fi consultat„ ∫i completat„ de ace∫tia.        Administrarea societ„˛ii                 activitate ∫i proiectul de buget al societ„˛ii pe anul
  C‚nd pe ordinea de zi figureaz„ propuneri         Societatea este administrat„ Ón sistem unitar.      Ón curs;
pentru modificarea actului constitutiv, convocarea      Administrarea societ„˛ii se face Ón baza unui        j) rezolvarea oric„ror alte probleme stabilite de
va trebui s„ cuprind„ textul integral al         contract de administrare aprobat de adunarea         adunarea general„ a ac˛ionarilor;
propunerilor.                       general„ a ac˛ionarilor.                     k) verificarea existen˛ei reale a dividendelor
  Au dreptul de a cere, Ón condi˛iile legii,         Societatea este administrat„ de 3 (trei)         pl„tite;
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, unul    administratori temporari ∫i revocabili, neexecutivi,       l) verificarea existen˛ei registrelor cerute de lege;
sau mai mul˛i ac˛ionari reprezent‚nd, individual     constitui˛i Ón îconsiliul de administra˛ie”.           m) aprobarea organigramei societ„˛ii, a
sau Ómpreun„, cel pu˛in 5 % din capitalul social,       Pre∫edintele consiliului de administra˛ie poate fi    num„rului de posturi, posturile de conducere,
cererea Ónaint‚ndu-se consiliului de administra˛ie    ∫i director general sau director.               precum ∫i normativul de constituire al
Ón cel mult 15 zile de la data public„rii convoc„rii.     Pentru asigurarea continuit„˛ii exercit„rii        compartimentelor ∫i birourilor func˛ionale;
  Forma de exprimare a dreptului de vot         atribu˛iilor consiliului de administra˛ie ∫i a          n) aprobarea actelor de dob‚ndire, Ónstr„inare,
  Hot„r‚rile adun„rilor generale se iau prin vot     pre∫edintelui Ón cazul absen˛ei neprev„zute a         Ónchiriere, schimb sau gajare a bunurilor din
deschis.                         acestuia pe o perioad„ mai lung„ de timp atribu˛iile     patrimoniul societ„˛ii potrivit competen˛elor
  Votul secret este obligatoriu pentru alegerea     acestuia vor fi exercitate de vicepre∫edintele        conferite de adunarea general„ a ac˛ionarilor ∫i
membrilor consiliului de administra˛ie ∫i a        consiliului de administra˛ie, numit dintre membrii      prezentul act constitutiv.
auditorului intern, pentru revocarea lor ∫i pentru    consiliului de administra˛ie.                  Competen˛ele de baz„ ale consiliului de
luarea hot„r‚rilor referitoare la r„spunderea         Pe   durata   Óndeplinirii    mandatului,     administra˛ie ce nu pot fi delegate directorului
membrilor organelor de administrare, de conducere     administratorii nu pot Óncheia cu societatea un        general sunt cele expres prev„zute de Legea
∫i de control ale societ„˛ii.               contract de munc„. Œn cazul Ón care administratorii      nr. 31/1990, cu modific„rile ∫i complet„rile la zi,
  Ac˛ionarii exercit„ dreptul de vot Ón adunarea     au fost desemna˛i dintre salaria˛ii societ„˛ii,        precum ∫i competen˛ele delegate consiliului de
general„, propor˛ional cu num„rul ac˛iunilor ce le    contractul individual de munc„ este suspendat pe       adunarea general„ a ac˛ionarilor.
posed„.                          perioada mandatului.                       Data numirii actualilor membri ai consiliului de
  Prezidarea lucr„rilor adun„rii               Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te cel pu˛in    administra˛ie este 4.12.2003, pentru un mandat de
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor este prezidat„    o dat„ la 3 luni.                       4 ani.
de pre∫edintele consiliului de administra˛ie, iar Ón     Consiliul de administra˛ie este Óns„rcinat cu        Administratorii vor Óncheia Ón condi˛iile legii
lipsa acestuia de c„tre unul din administratori,     Óndeplinirea tuturor actelor necesare ∫i utile pentru     asigurare de r„spundere profesional„ la nivelul
desemnat de pre∫edinte.                  realizarea obiectului de activitate al societ„˛ii,      stabilit de adunarea general„ a ac˛ionarilor, Ón
  Adunarea general„ va alege dintre ac˛ionarii      conform Legii nr. 31/1990, republicat„, cu          limita unui plafon minim de 15.000 euro.
prezen˛i un secretar care va Óntocmi procesul-verbal   modific„rile ∫i complet„rile la zi, inclusiv va putea      Consiliul de administra˛ie este format din
al ∫edin˛ei.                       s„ Óncheie Ón baza art. 153/22 din Legea nr. 31/1990,     urm„torii:
  Procesul-verbal se va scris Óntr-un registru sigilat
∫i parafat ∫i va fi semnat de persoana care a       Nr.    Nume                  Data ∫i locul
                                             Calitate                      Domiciliul       Cet„˛enia
prezidat ∫edin˛a ∫i secretar.               crt.  ∫i prenume                  na∫terii
  Condi˛ii de valabilitate
  Pentru valabilitatea deliber„rilor adun„rii      1.   Mema Marioara     pre∫edinte      8.03.1953,       Bucure∫ti, calea C„l„ra∫i,    rom‚n„
generale ordinare este necesar„ prezen˛a                                   comuna Ostrov,     bl. 75, sc. A, et. 3, ap. 13
ac˛ionarilor care s„ de˛in„ cel pu˛in o p„trime din                             jude˛ul Constan˛a
num„rul total de drepturi de vot. Hot„r‚rile       2.   Antohe Gheorghe    vicepre∫edinte    1.05.1965,       Bra∫ov, str. Toma Ionescu    rom‚n„
adun„rii generale ordinare se iau cu majoritatea de       Gabriel                   Bra∫ov,        nr. 4, jude˛ul Bra∫ov
voturi exprimate, iar la a doua convocare poate s„                              jude˛ul Bra∫ov
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi,     3.   Dobrin Mielu      membru        3103.1951,       Bucure∫ti, str. Dr. Mihail    rom‚n„
indiferent de cvorumul Óntrunit, lu‚nd hot„r‚ri cu                              comuna Per∫ani,    Gala˛i Petrini nr. 5
majoritatea de voturi exprimate.                                       jude˛ul V‚lcea
  Pentru valabilitatea deliber„rilor adun„rii
generale extraordinare este necesar„ la prima        Comitete consultative                   contract de munc„, iar Ón cazul Ón care acesta a fost
convocare prezen˛a ac˛ionarilor care de˛in cel pu˛in     Consiliul de administra˛ie poate crea comitete       desemnat dintre salaria˛ii societ„˛ii, contractul
trei p„trimi din num„rul total de drepturi de vot,    consultative formate din cel pu˛in doi membri ai       individual de munc„ este suspendat pe perioada
iar la a doua convocare cel pu˛in jum„tate plus unu    consiliului, Óns„rcinate cu desf„∫urarea de          mandatului.
din num„rul total de drepturi de vot.           investiga˛ii ∫i cu elaborarea de recomand„ri pentru       Directorul general este responsabil de luarea
  Hot„r‚rile sunt luate cu majoritatea de voturi     consiliu, Ón domenii precum auditul, remunerarea       tuturor m„surilor aferente conducerii societ„˛ii, Ón
de˛inute de ac˛ionarii prezen˛i sau reprezenta˛i.     administratorilor, auditorilor ∫i personalului, sau      limitele obiectului de activitate al societ„˛ii ∫i a
Decizia de reducere sau majorare a capitalului      cu nominalizarea de candida˛i pentru diferite         contractului de mandat, cu respectarea
social, de schimbare a formei juridice, de fuziune,    posturi de conducere. Comitetele vor Ónainta         competen˛elor exclusive ale consiliului de
divizare sau de dizolvare a societ„˛ii se ia cu o     consiliului Ón mod regulat rapoarte asupra          administra˛ie ∫i adun„rii generale a ac˛ionarilor
majoritate de cel pu˛in dou„ treimi din drepturile    activit„˛ii. Cel pu˛in un membru al fiec„rui comitet     rezervate de lege sau actul constitutiv al societ„˛ii.
la vot de˛inute de ac˛ionarii prezen˛i sau        creat, trebuie s„ fie administrator executiv           Directorul general va Óncheia Ón condi˛iile legii
reprezenta˛i.                       independent.                         asigurare de r„spundere profesional„ la nivelul
  Modalit„˛i de participare ∫i exercitare a dreptului    Comitetul de audit ∫i cel de remunerare sunt        stabilit de adunarea general„ a ac˛ionarilor, Ón
de vot a ac˛ionarilor la adunarea general„        formate numai din administratori neexecutivi. Cel       limita unui plafon minim de 15.000 euro.
  Ac˛ionarii pot participa ∫i exercita dreptul la vot  pu˛in un membru al comitetului de audit trebuie s„        Directorul general va informa consiliul de
Ón adunarea general„ direct sau prin reprezentan˛i.    de˛in„ experien˛a Ón aplicarea principiilor contabile     administra˛ie Ón mod regulat ∫i cuprinz„tor asupra
  Ac˛ionarii care nu au capacitate de exerci˛iu,     sau un audit financiar.                    opera˛iunilor Óntreprinse ∫i asupra celor avute Ón
precum ∫i persoanele juridice pot fi reprezenta˛i      Pentru perioada Ón care societatea are obliga˛ia      vedere. Directorul general poate fi revocat oric‚nd
prin reprezentan˛ii lor legali care, la r‚ndul lor, pot  legal„ de auditare, este obligatorie crearea unui       de c„tre consiliul de administra˛ie.
da altor persoane Ómputernicire pentru respectiva     comitet de audit Ón cadrul consiliului de            Œn cazul Ón care consiliul de administra˛ie
adunare general„.                     administra˛ie.                        deleag„ directorului general atribu˛iile de
  Œn cazul ac˛ionarilor reprezenta˛i, procura        Conducerea societ„˛ii                   conducere a societ„˛ii, puterea de a reprezenta
special„ trebuie s„ con˛in„: numele/denumirea        Consiliul de administra˛ie deleag„, Ón condi˛iile     societatea apar˛ine directorului general. Consiliul
ac˛ionarului ∫i precizarea de˛inerii acestuia raportat  legii, conducerea societ„˛ii directorului general care    de administra˛ie p„streaz„ Óns„ atribu˛ia de
la num„rul total al valorilor mobiliare de aceea∫i    o va exercita Ón baza contractului de mandat         reprezentare a societ„˛ii Ón raporturile cu adunarea
clas„ ∫i la num„rul total de drepturi de vot,       aprobat de adunarea general„ a ac˛ionarilor.         general„ a ac˛ionarilor ∫i directorul general.
numele/denumirea reprezentantului, data, ora ∫i       Pe durata Óndeplinirii mandatului, directorul         Directorul general este Óndrept„˛it ∫i obligat Ón
locul de Óntrunire a adun„rii generale la care se     mandatar nu poate Óncheia cu societatea un          acela∫i timp s„ reprezinte societatea fa˛„ de ter˛i ∫i
                    MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/12.III.2007                  13
Ón fa˛a oric„ror autorit„˛i ale Statului Rom‚n, Ón          Calculul ∫i repartizarea profitului            Sunt convoca˛i s„ participe la ∫edin˛„ ac˛ionarii
limita Ómputernicirilor primite, dup„ notificarea           Profitul societ„˛ii se reflect„ Ón situa˛iile     ce de˛in ac˛iuni la data de referin˛„ 19.03.2007.
contractului de mandat Ón registrul comer˛ului la         financiare anuale, iar repartizarea profitului se      Data de Ónregistrare a ac˛ionarilor asupra c„rora
care este Ónmatriculat„ societatea.                stabile∫te de c„tre adunarea general„ ordinar„ a     se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rii adun„rii generale
  Directorul general trebuie s„-∫i foloseasc„ toat„        ac˛ionarilor pe destina˛iile legale.           extraordinare a ac˛ionarilor propus„ de consiliul de
priceperea, experien˛a ∫i toate mijloacele ce-i vor fi        Anual, din profitul societ„˛ii se vor prelua 5 %    administra˛ie este 8.05.2007.
puse la dispozi˛ie de c„tre societate, Ón vederea         pentru formarea fondului de rezerv„ legal„, p‚n„ ce      (35/232.333)
conducerii activit„˛ii acesteia astfel Ónc‚t s„ ajung„       acesta va atinge 20 % din capitalul social.
                                   Din profitul societ„˛ii se pot constitui fonduri                 *
la Óndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri
                                  destinate moderniz„rii, cercet„rii ∫i dezvolt„rii de
∫i cheltuieli aprobat de adunarea general„ a
                                  produse noi, investi˛iilor, repara˛iilor, precum ∫i           Societatea Comercial„
ac˛ionarilor.
                                  alte destina˛ii stabilite de adunarea general„ a            GEPROCON - S.A., Ia∫i
  Este obligat s„ participe la ∫edin˛ele consiliului
                                  ac˛ionarilor.
de administra˛ie ∫i ale adun„rii generale ∫i s„
                                   Cota parte din profit ce se va pl„ti fiec„rui               CONVOCARE
prezinte rapoarte scrise la fiecare ∫edin˛„, s„
                                  ac˛ionar constituie dividend. Nu se vor putea
informeze lunar consiliul de administra˛ie, printr-                                       Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
                                  distribui dividende dec‚t din profit.
un raport scris cu privire la activitatea de                                         GEPROCON - S.A. convoac„ adunarea general„
                                   Suportarea pierderilor de c„tre ac˛ionari se face
conducere operativ„ a societ„˛ii, desf„∫urat„ pe                                       extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de
                                  propor˛ional cu aportul la capital ∫i Ón limita
perioada precedent„, raport ce va cuprinde, cel                                       15.04.2007, ora 12.00 la adresa din Ia∫i, Str.
                                  capitalului subscris.
pu˛in, opera˛iunile Óntreprinse pe perioada                                         Aeroportului nr. 1 cu urm„toarea ordine de zi:
raportat„ ∫i cele avute Ón vedere pentru perioada           Organizarea resurselor umane
                                                                1. completarea obiectului de activitate al
urm„toare, precum ∫i neregulile constatate cu             Drepturile ∫i obliga˛iile personalului Óncadrat
                                                               Societ„˛ii Comerciale GEPROCON - S.A. cu
ocazia Óndeplinirii atribu˛iilor sale ∫i s„ formuleze       sunt stabilite prin contractul colectiv de munc„
                                                               urm„toarele activit„˛i:
propuneri referitoare la programul anual de            negociat cu sindicatul societ„˛ii.
                                                                4524 - construc˛ii hidrotehnice;
activitate ∫i strategia de perspectiv„ a societ„˛ii,         Organigrama societ„˛ii este stabilit„ ∫i aprobat„
                                                                0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii; cu
precum ∫i s„ duc„ la Óndeplinire hot„r‚rile            de consiliul de administra˛ie.
                                                               excep˛ia activit„˛ilor veterinare; gr„din„rit
consiliului de administra˛ie.                     Consiliul de administra˛ie angajeaz„ personalul
                                                               peisagistic (arhitectur„ peisager„);
  Œn scopul angaj„rii sau sanc˛ion„rii, inclusiv prin       de conducere, inclusiv a celor ce au denumirea
                                                                0201 - silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;
desfacerea contractelor de munc„ a unor persoane          tehnic„ a func˛iei de director.
                                                                2. diverse.
av‚nd func˛ii de conducere, inclusiv a acelora care          Restul personalului este angajat de c„tre
                                                                Dac„ nu sunt Óndeplinite condi˛iile legale pentru
au denumirea de director, directorul general este         directorul general.
                                                               desf„∫urarea adun„rii generale extraordinare a
obligat s„ fac„ propuneri motivate consiliului de           Nivelul salariilor persoanelor cu func˛ii de
                                  conducere este stabilit de c„tre consiliul de       ac˛ionarilor pentru data de 15.04.2007, aceasta va fi
administra˛ie, care va decide Ón consecin˛„.                                         reprogramat„ pentru data de 20.04.2007, ora 12.00
Angajeaz„ personalul societ„˛ii, cu excep˛ia            administra˛ie, iar pentru restul personalului de
                                  c„tre directorul general, Ón baza grilei aprobate de   la sediul societ„˛ii din Ia∫i, Str. Aeroportului nr. 1.
persoanelor nominalizate Ón propozi˛ia anterioar„,                                       Rela˛ii suplimentare la telefon 0232/27.75.26,
Ón condi˛iile organigramei aprobate.                consiliul de administra˛ie.
                                   Registrele societ„˛ii                 27.94.47.
  Directorul general al societ„˛ii numit Ón
                                   Œn afar„ de eviden˛ele prev„zute de lege,         (36/134.072)
condi˛iile alineatului precedent, Óncep‚nd cu data
de 1.01.2007 ∫i p‚n„ la data de 31.12.2007, cu           societatea ˛ine un registru al ∫edin˛elor ∫i                     *
posibilitatea prelungirii mandatului este:             deliber„rilor adun„rilor generale, un registru al
                                  ∫edin˛elor ∫i deliber„rilor consiliului de               Societatea Comercial„
Nr.  Nume ∫i      Data ∫i                 administra˛ie, un registru al deliber„rilor ∫i
                     Domiciliul  Cet„˛enia                                      IASICON - S.A., Ia∫i
crt.  prenume     locul na∫terii
                                  constat„rilor f„cute de auditori financiari.
1. T„n„sescu Carmen 6.10.1955,    Ploie∫ti,   rom‚n„      11. Titulatura cap. VIII îModificarea formei
                                                                         CONVOCARE
          V„leni de Munte, Bd. Republicii        juridice, dizolvarea, litigii” devine îModificarea
          jude˛ul Prahova nr. 165, bl. 27D2,       formei juridice, dizolvarea, lichidare”.           Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                   ap. 28,             12. Modificarea Ón Óntregime a prevederilor cap.    Comerciale IASICON - S.A., Ia∫i, convoac„ adunarea
                   jude˛ul Prahova        VIII îModificarea formei juridice, dizolvare,       general„ ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii pentru
                                  lichidare” ∫i Ónlocuirea acestora cu urm„toarele     data de 18.04.2007, ora 17.00 Ón sala de ∫edin˛„ din
  10. Modificarea Ón Óntregime a prevederilor cap.                                     cadrul Atelierului Auto situat Ón Ia∫i, bd. C.A.
                                  prevederi:
VI îControlul societ„˛ii” ∫i Ónlocuirea acestora cu                                     Rosetti nr. 23, cu urm„toarea ordine de zi:
                                   Modificarea formei juridice
urm„toarele prevederi                                                      1. prezentarea ∫i aprobarea raportului anual al
                                   Societatea va putea s„-∫i modifice forma juridic„,
  Auditul financiar                                                     administratorilor ∫i desc„rcarea de gestiune a
                                  Ón condi˛iile legii, prin hot„r‚rea adun„rii generale
  Situa˛iile financiare ale societ„˛ii vor fi auditate                                   acestora;
                                  extraordinare.
de c„tre auditori financiari, persoane fizice sau                                        2. prezentarea ∫i aprobarea raportului de audit
                                   Dizolvarea societ„˛ii
juridice, Ón condi˛iile legii.
                                   Dizolvarea societ„˛ii se realizeaz„ Ón         referitor la situa˛iile financiare ale societ„˛ii pe anul
  Numirea auditorilor financiari ∫i fixarea duratei
                                  conformitate cu dispozi˛iile legale Ón vigoare.      2006 Óntocmit de c„tre auditorul financiar
minime a contractului de audit financiar se
                                   Urm„toarele situa˛ii duc la dizolvarea societ„˛ii:   Societatea Comercial„ EXPERT AUDIT - S.A., Ia∫i;
stabilesc de c„tre adunarea general„ ordinar„ a
                                   • imposibilitatea realiz„rii obiectului de        3. prezentarea ∫i aprobarea situa˛iilor financiare
ac˛ionarilor.
                                  activitate;                        auditate ale societ„˛ii pentru anul 2006;
  Auditorii financiari sunt obliga˛i s„
                                   • pierderea a cel pu˛in 1/4 din capitalul social,     4. aprobarea fondului de rezerv„ pentru anul
supravegheze gestiunea societ„˛ii, s„ verifice dac„
                                  dac„ adunarea general„ a ac˛ionarilor nu decide      2006;
situa˛iile financiare sunt legal Óntocmite ∫i Ón
                                  completarea capitalului sau reducerea lui la suma      5. aprobarea repartiz„rii profitului net pentru
concordan˛„ cu registrele, dac„ acestea din urm„
                                  r„mas„;                          anul 2006;
sunt ˛inute regulat ∫i dac„ evaluarea elementelor
                                   • num„rul ac˛ionarilor va fi redus sub 5;         6. prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri
patrimoniale s-a f„cut conform regulilor stabilite
pentru Óntocmirea ∫i prezentarea situa˛iilor             • Ón orice alte situa˛ii, pe baza hot„r‚rii adun„rii  ∫i cheltuieli pentru anul 2007;
financiare.                            generale a ac˛ionarilor.                   7. prezentarea ∫i aprobarea planului de investi˛ii
  Auditul intern                           Lichidarea societ„˛ii                 pentru anul 2007;
  Conform legisla˛iei Ón vigoare ∫i potrivit             Lichidarea societ„˛ii se realizeaz„ Ón          8. desemnarea auditorului financiar ∫i fixarea
normelor elaborate de Camera auditorilor              conformitate cu dispozi˛iile legale Ón vigoare la data  duratei contractului de audit financiar;
financiari din Rom‚nia se organizeaz„ Ón cadrul          Ónceperii lichid„rii.                    9. desemnarea auditorului intern;
societ„˛ii auditul intern.                      13. Introducerea unui capitol separat îDispozi˛ii     10. revocarea actualului consiliu de
  Auditorii interni se pot adresa adun„rii generale        finale” cu urm„toarele prevederi:             administra˛ie ∫i alegerea noului consiliu de
a ac˛ionarilor ori de c‚te ori consider„ necesar s„          Prezentul act constitutiv se completeaz„ cu legile   administra˛ie ca urmare a modific„rilor aduse legii
prezinte aspecte importante privind activitatea ∫i         Ón vigoare referitoare la societ„˛ile comerciale.     societ„˛ilor comerciale;
gestionarea societ„˛ii, conform prevederilor legale.         14. Œnlocuirea Ón cuprinsul actului constitutiv al    11. stabilirea remunera˛iei administratorilor ∫i
  Auditorii interni vor aduce la cuno∫tin˛a            societ„˛ii a denumirii îcomisia de cenzori” cu      desemnarea reprezentan˛ilor adun„rii generale a
membrilor consiliului de administra˛ie neregulile         îauditor intern”.                     ac˛ionarilor pentru semnarea contractelor de
Ón administra˛ie ∫i Ónc„lc„rile dispozi˛iilor legale ∫i        II. majorarea capitalului social al societ„˛ii cu   administrare;
ale prevederilor prezentului act constitutiv pe care        20 % prin oferta public„ primar„ de v‚nzare de        12. aprobarea reevalu„rii patrimoniului
le constat„.                            ac˛iuni ∫i delegarea tuturor atribu˛iilor privind     societ„˛ii;
  Auditorii interni vor Óncheia Ón condi˛iile legii        aceast„ majorare de capital social consiliului de      13. diverse.
asigurare de r„spundere profesional„ la nivelul          administra˛ie;                        Œn cazul neÓntrunirii cvorumului cerut de lege,
stabile∫te de adunarea general„ a ac˛ionarilor, Ón          III. aprobarea actului constitutiv al societ„˛ii    adunarea general„ ordinar„ se convoac„ din nou
limita unui plafon minim de 15.000 euro.              actualizat, inclusiv cu modific„rile men˛ionate la    pentru data de 19.04.2007, ora 17.00, Ón acela∫i loc
  10. Modificarea Ón Óntregime a prevederilor cap.        punctul I ∫i renumerotarea Ón consecin˛„ a        ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
VII îActivitatea societ„˛ii” ∫i Ónlocuirea acestora cu       articolelor;                         Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale IASICON - S.A.,
urm„toarele prevederi:                        IV. stabilirea nivelului (valorii) asigur„rilor de   Ia∫i vor putea fi reprezenta˛i la adunarea general„
  Gestiunea activit„˛ii societ„˛ii                r„spundere profesional„ a administratorilor,       ordinar„ pe baz„ de procur„ autentificat„ la notarii
  Exerci˛iul economico-financiar Óncepe la            directorului general ∫i auditorului intern;        publici sau vizat„ de consiliul de administra˛ie al
1 ianuarie ∫i se Óncheie la 31 decembrie al fiec„rui         V. desemnarea persoanei Ómputernicite s„        Societ„˛ii Comerciale IASICON - S.A. Ia∫i.
an.                                efectueze formele de publicitate legal„ ∫i          (37/134.073)
  Gestiunea societ„˛ii se realizeaz„ de c„tre           Ónregistrarea cuvenitelor men˛iuni la Oficiul
                                  registrului comer˛ului, conform hot„r‚rii adun„rii              CONVOCARE
administratori ∫i directorul general, conform
contractelor aprobate de adunarea general„ a            generale extraordinare a ac˛ionarilor;            Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
ac˛ionarilor, conform legisla˛iei Ón vigoare.             VI. diverse.                      Comerciale IASICON - S.A., Ia∫i, convoac„ adunarea
  Eviden˛a contabil„ se organizeaz„ conform Legii          Œn cazul Ón care nu se Óntrune∫te cvorumul       general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii
contabilit„˛ii nr. 82/1991 cu modific„rile ∫i           necesar, a doua convocare este pentru data de       pentru data de 18.04.2007, ora 18.00, Ón sala de
complet„rile la zi ∫i restul legisla˛iei la zi Ón         18.04.2007, ora 11.00 la Hotel Central, Ploie∫ti, Bd.   ∫edin˛„ din cadrul Atelierului Auto situat Ón Ia∫i, bd.
materie.                              Republicii nr. 1, jude˛ul Prahova.            C.A. Rosetti nr. 23, cu urm„toarea ordine de zi:
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007
  1. propuneri de modific„ri ale contractului de      Dac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor      d) majorarea capitalului social.
societate ∫i statutului societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:    nu poate lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor     Art. 33 alineat 6 litera e): «aprob„ Óncheierea sau
  Cap. 1, art. 2, alin. 3 din contractul de societate  de cvorum, la a doua convocare poate delibera       rezilierea tuturor contractelor care au drept scop
∫i art. 3 alineat 3 din statut: «Societatea are      asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dint‚i    realizarea obiectului de activitate al societ„˛ii,
urm„toarele puncte de lucru:                adun„ri, indiferent de cvorumul Óntrunit, lu‚nd      inclusiv negocierea contractului colectiv de munc„.»
  1. Hotel - Vila 4, 5, 6 Ón loc. Lacu Ro∫u, jude˛ul   hot„r‚ri cu majoritatea voturilor exprimate.         Art. 33 alineat 6 litera i): «aprob„ participarea la
Harghita.                           Art. 30.: «Pentru validitatea deliber„rilor      Ónfiin˛area de noi societ„˛i comerciale.»
  2. Atelier auto ∫i garaje Ón Ia∫i, str. C.A. Rosetti  adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor este     Art. 33 alineat 6 litera k): «stabile∫te remunera˛ia
nr. 23.                          necesar„ la prima convocare prezen˛a ac˛ionarilor     administratorilor ca fiind o indemniza˛ie de 20 %
  3. Atelier de t‚mpl„rie aluminiu Ón Ia∫i, Str.     de˛in‚nd cel pu˛in o p„trime din num„rul total de     din salariul directorului general care se cumuleaz„
Timpului nr. 5;                      drepturi de vot, iar la convoc„rile urm„toare,      cu salariul pentru func˛ia de baz„.»
  4. Atelier gater - usc„tor Ón Ia∫i, ∫os. Tome∫ti    prezen˛a ac˛ionarilor reprezent‚nd cel pu˛in o        Art. 33 alineat 8: «Œn rela˛iile cu ter˛ii societatea
km. 1.                           cincime din nr. total de drepturi de vot. Hot„r‚rile   este reprezentat„ de c„tre pre∫edintele consiliului
  Cap. IV din contractul de societate art. 15:      adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor sunt    de administra˛ie ∫i ceilal˛i membri ai consiliului de
«Adunarea general„ hot„r„∫te ca administrarea       luate cu majoritatea voturilor de˛inute de ac˛ionarii   administra˛ie care ac˛ioneaz„ separat pe baza ∫i Ón
societ„˛ii s„ fie f„cut„ de un consiliu de         prezen˛i sau reprezenta˛i. Decizia de modificare a    limitele Ómputernicirilor date de adunarea general„
administra˛ie format din 7 persoane».           obiectului principal de activitate al societ„˛ii, de   a ac˛ionarilor.»
  Art. 16. «Administratorii sunt ale∫i pe o perioad„   reducere sau majorare a capitalului social, de        Art. 33 alineat 9: «Consiliul de administra˛ie va
de 4 ani ∫i pot fi reale∫i. Pre∫edintele consiliului de  schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare,    crea un comitet de audit format din 2 membri,
administra˛ie ∫i ceilal˛i membri ai consiliului de     dizolvare a societ„˛ii se ia cu o majoritate de cel    administratori neexecutivi. Comitetul de audit va
administra˛ie vor reprezenta societatea Ón raport cu    pu˛in dou„ treimi din drepturile de vot de˛inute de    Ónainta consiliului rapoarte asupra activit„˛ii sale.»
ter˛ii».                          ac˛ionarii prezen˛i sau reprezenta˛i.            Art. 34: «Consiliul de administra˛ie poate delega
  Art. 17. «Administratorii vor Óncheia o asigurare     Ac˛ionarii voteaz„, de regul„, prin vot deschis.    conducerea societ„˛ii unuia sau mai multor
de r„spundere profesional„ pe durata Óndeplinirii       Votul secret este obligatoriu pentru alegerea     directori»
mandatului.»                        membrilor consiliului de administra˛ie ∫i a         «Consiliul de administra˛ie supravegheaz„
  Art. 18. «Controlul gestiunii societ„˛ii este     auditorilor interni, pentru revocarea lor ∫i pentru    activitatea directorilor ∫i stabile∫te prin decizie
asigurat de c„tre auditorul financiar ∫i de c„tre     luarea hot„r‚rilor referitoare la r„spunderea       modul de organizare a activit„˛ii acestora. Directorii
auditorul intern.»                     membrilor organelor de administrare, de conducere     sunt responsabili cu luarea tuturor m„surilor
  Cap. III din statut - se anuleaz„ «reevaluarea     ∫i de control ale societ„˛ii.               necesare conducerii societ„˛ii, Ón limitele obiectului
patrimoniului» din art. 17 ∫i se Ónlocuie∫te la art. 20    Art. 31.: «Ac˛ionarii Ó∫i exercit„ dreptul de vot Ón
                                                           de activitate al societ„˛ii ∫i cu respectarea
cuv‚ntul «cenzori» cu «auditorul financiar».        adun„rile generale propor˛ional cu nr. de ac˛iuni pe
                                                           competen˛elor exclusiv rezervate de lege consiliului
  Cap. IV din statut art. 23: «Adunarea general„     care le de˛in; exercitarea votului poate fi efectuat„
                                                           de administra˛ie ∫i adun„rii generale a ac˛ionarilor.
ordinar„ a ac˛ionarilor se Óntrune∫te cel pu˛in o     ∫i prin reprezentare pe baza unei procuri acordate
                                                            Art. 35. Situa˛iile financiare ale societ„˛ii vor fi
dat„ pe an, Ón cel mult 5 luni de la Ónchiderea      pentru respectiva adunare general„.
                                                           auditate de c„tre un auditor financiar - persoan„
exerci˛iului financiar ∫i are urm„toarele atribu˛ii      Procurile vor fi depuse Ón original cu 48 ore
                                                           fizic„ sau juridic„ - numit de c„tre adunarea
principale:                        Ónainte ∫i vor fi re˛inute de societate.»
                                                           general„ a ac˛ionarilor.
  a) s„ discute, s„ aprobe sau s„ modifice situa˛iile    Ac˛ionarii care au calitatea de membri ai
                                                            Art. 36. Societatea va organiza ∫i audit intern
financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de    consiliului de administra˛ie, nu pot vota, Ón baza
                                                           potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor
consiliul de administra˛ie ∫i de auditorul financiar    ac˛iunilor pe care le posed„, nici personal, nici prin
                                                           Financiari din Rom‚nia.
∫i s„ fixeze dividendul;                  mandatar, desc„rcarea gestiunii lor sau o problem„
                                                            Art. 37. Consiliul de administra˛ie este obligat s„
  b) s„ aleag„ ∫i s„ revoce membrii consiliului de    Ón care persoana sau administra˛ia lor ar fi Ón
administra˛ie;                       discu˛ie. Persoanele respective pot vota Óns„ situa˛ia  Ónregistreze la Oficiul Registrului Comer˛ului orice
  c) s„ numeasc„ ∫i s„ fixeze durata minim„ a      financiar„ anual„, dac„ nu se poate forma         schimbare a auditorului financiar ∫i a auditorului
contractului de audit financiar, precum ∫i s„ revoce    majoritatea prev„zut„ de lege sau de actul        intern.
auditorul financiar;                    constitutiv.                         Art. 38. Auditorii interni sunt obliga˛i s„
  d) s„ fixeze remunera˛ia cuvenit„ pentru         Membrii consiliului de administra˛ie, ori       supravegheze gestiunea societ„˛ii, s„ verifice dac„
exerci˛iul Ón curs membrilor consiliului de        func˛ionarii societ„˛ii nu Ói pot reprezenta pe      situa˛iile financiare sunt legal Óntocmite ∫i Ón
administra˛ie;                       ac˛ionari, sub sanc˛iunea nulit„˛ii hot„r‚rii, dac„    concordan˛„ cu registrele, dac„ acestea din urm„
  e) s„ se pronun˛e asupra gestiunii consiliului de   f„r„ votul acestora nu s-ar fi ob˛inut majoritatea    sunt ˛inute regulat ∫i dac„ evaluarea elementelor
administra˛ie;                       cerut„.                          patrimoniale s-a f„cut conform regulilor stabilite
  f) s„ stabileasc„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli    Consiliul de administra˛ie               pentru Óntocmirea ∫i prezentarea situa˛iilor
∫i, dup„ caz, programul de activitate pentru         Art. 32.: «Societatea este administrat„ de un     financiare.
exerci˛iul financiar urm„tor;               consiliu de administra˛ie alc„tuit din 7 persoane.      Auditorii interni vor aduce la cuno∫tin˛a
  g) s„ hot„rasc„ gajarea, Ónchirierea sau        Consiliul de administra˛ie este condus de un       membrilor consiliului de administra˛ie neregulile
desfiin˛area uneia sau mai multor unit„˛i ale       pre∫edinte care este ∫i directorul general al       Ón administra˛ie ∫i Ónc„lc„rile dispozi˛iilor legale ∫i
societ„˛ii;                        societ„˛ii.»                       ale prevederilor actului constitutiv pe care le
  h) s„ hot„rasc„ ac˛ionarea Ón justi˛ie a membrilor    Pre∫edintele consiliului de administra˛ie este     constat„, iar cazurile mai importante le vor aduce
consiliului de administra˛ie, directorilor consiliului   ales ∫i revocat de c„tre consiliul de administra˛ie.   la cuno∫tin˛a adun„rii generale a ac˛ionarilor.
de   supraveghere,    respectiv   membrilor     Art. 33. alineat 1 se completeaz„ cu: «Pe timpul     Cap. V. - Ón Óntreg capitolul se Ónlocuie∫te
directoratului, precum ∫i a auditorilor financiari     mandatului administratorii nu pot Óncheia cu       cuv‚ntul îbilan˛” cu îsitua˛ii financiare anuale.”
pentru daune cauzate societ„˛ii prin Ónc„lcarea de     societatea un contract de munc„. Calitatea de        Art. 39 alineat 2: îSitua˛iile financiare anuale vor
c„tre ace∫tia a Óndatoririlor fa˛„ de societate.      administrator poate fi cumulat„ cu cea de salariat    r„m‚ne depuse Ón copie la sediul societ„˛ii
  Art. 24 se completeaz„ cu: «Ónfiin˛area sau      al societ„˛ii dac„ persoana aleas„ ca administrator    Ómpreun„ cu raportul anual al administratorilor ∫i
desfiin˛area unor sedii secundare, sucursale,       exercit„ efectiv atribu˛ii specifice at‚t calit„˛ii de  cenzorilor, respectiv auditorului Ón cele 30 de zile
agen˛ii, reprezentan˛e, puncte de lucru».         administrator c‚t ∫i atribu˛ii corespunz„toare      care preced Óntrunirea adun„rii generale pentru a fi
  Art. 25. «Adun„rile generale se convoac„ de c„tre   func˛iei salarizate.                   cercetate de ac˛ionari.
consiliul de administra˛ie ori de c‚te ori este        Art. 33. alineat 2 a doua propozi˛ie: «Consiliul de    Art. 40 alineat 1: îProfitul societ„˛ii se stabile∫te
necesar. Convocarea se public„ Ón Monitorul Oficial    administra˛ie se Óntrune∫te ori de c‚te ori este     Ón baza situa˛iilor financiare anuale aprobate de
al Rom‚niei, Partea a IV-a ∫i Ón unul din ziarele de    necesar, la convocarea pre∫edintelui, dar cel pu˛in    adunarea general„ a ac˛ionarilor. Plata dividendelor
larg„ r„sp‚ndire din localitatea Ón care se afl„ sediul  o dat„ la 3 luni.»                    cuvenite ac˛ionarilor se face de c„tre societate Ón cel
societ„˛ii, precum ∫i prin afi∫area unui anun˛ la       Art. 33 alineat 3: «Pre∫edintele convoac„ consiliul  mult 6 luni de la aprobarea situa˛iilor financiare
sediul societ„˛ii cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de    de administra˛ie, stabile∫te ordinea de zi ∫i       anuale de c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor.
ziua fixat„, preciz‚ndu-se data, locul ∫i ordinea de    prezideaz„ Óntrunirea. La fiecare ∫edin˛„ a         Cap. VII. art. 42: îDizolvarea societ„˛ii are loc Ón
zi.                            consiliului se va Óntocmi un proces-verbal care va    urm„toarele cazuri:
  Materialele penru adun„rile generale se pun la     cuprinde numele participan˛ilor, ordinea           - imposibilitatea realiz„rii obiectului de
dispozi˛ia ac˛ionarilor la sediul societ„˛ii de la data  deliber„rilor, deciziile luate, nr. de voturi Óntrunite  activitate;
convoc„rii adun„rii generale. Se pot elibera ∫i copii   ∫i opiniile separate. Œn cazul Ón care pre∫edintele se    - nr. de ac˛ionari s-a redus sub 2, f„r„ a fi
de pe situa˛iile financiare anuale, raportul anual al   afl„ Ón imposibilitate temporar„ de a-∫i exercita     completat Óntr-o perioad„ de 6 luni de la aceast„
consiliului de administra˛ie, precum ∫i propunerea     atribu˛iile, consiliul de administra˛ie va delega un   reducere;
cu privire la distribuirea de dividende.          alt administrator cu Óndeplinirea func˛iei de        - c‚nd capitalul social se reduce sub minimul
  C‚nd pe ordinea de zi figureaz„ propuneri       pre∫edinte.»                       legal.
pentru modificarea actului constitutiv convocarea       Art. 33 alineat 4: «Pentru valabilitatea deciziilor    Art. 44: îHot„r‚rea de fuziune sau divizare a
va cuprinde textul integral al propunerilor».       consiliului de administra˛ie este necesar„ prezen˛a    societ„˛ii va fi luat„ statutar Ón adunarea general„ a
  Art. 26. - se modific„ textul primei propozi˛ii    a cel pu˛in jum„tate din num„rul administratorilor.    ac˛ionarilor conform prevederilor legale Ón vigoare
astfel: «Adun„rile generale sunt prezidate de       Deciziile se iau cu votul majorit„˛ii membrilor      la acea dat„.
pre∫edintele consiliului de administra˛ie sau de      prezen˛i. Œn caz de paritate a voturilor pre∫edintele    B. diverse.
c„tre acela care Ói ˛ine locul».              consiliului de administra˛ie va avea votul decisiv.     Œn cazul neÓntrunirii cvorumului cerut de lege,
  Art. 27. - se modific„ textul primei propozi˛ii    Nu poate avea vot decisiv pre∫edintele consiliului    adunarea general„ extraordinar„ se convoac„ din
dup„ cum urmeaz„: «Adunarea general„            de administra˛ie care este Ón acela∫i timp director al  nou pentru data de 19.04.2007, ora 18.00 Ón acela∫i
desemneaz„ dintre ac˛ionarii prezen˛i unul p‚n„ la     societ„˛ii.»                       loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
trei secretari care vor verifica lista de prezen˛„ a     Art. 33 alineat 5: «Consiliul de administra˛ie are    Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale IASICON - S.A.,
ac˛ionarilor ∫i capitalul social pe care Ól reprezint„   urm„toarele atribu˛ii care Ói sunt delegate de c„tre   Ia∫i, vor putea fi reprezenta˛i la adunarea general„
fiecare ∫i vor Óntocmi procesul-verbal al ∫edin˛ei».    adunarea general„ a ac˛ionarilor             extraordinar„ pe baz„ de procur„ autentificat„ la
  Art. 29.: «Pentru validitatea deliber„rilor        a) mutarea sediului societ„˛ii;            notari publici sau vizat„ de consiliul de
adun„rii generale ordinare este necesar„ prezen˛a       b) schimbarea ∫i/sau completarea obiectului de     administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale IASICON -
ac˛ionarilor care s„ de˛in„ cel pu˛in o p„trime din    activitate al societ„˛ii;                 S.A., Ia∫i.
nr. total de drepturi de vot. Hot„r‚rile adun„rii       c) Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii
                                                             (38/134.073)
generale ordinare a ac˛ionarilor se iau cu         secundare, sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e, puncte
majoritatea voturilor exprimate.              de lucru;                                      *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/12.III.2007                  15
    Societatea Comercial„                Lista cuprinz‚nd informa˛ii cu privire la numele,      Œn cazul neÓndeplinirii cvorumului la data ∫i ora
 MOLDOFOREST - S.A., satul Lunca Cet„˛uii         localitatea de domiciliu ∫i calificarea profesional„    stabilit„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
   comuna Ciurea, jude˛ul Ia∫i             ale persoanelor propuse pentru func˛ia de          Societ„˛ii Comerciale COMAT - S.A., va avea loc Ón
                             administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor      data de 15.04.2007 Ón acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„.
          CONVOCARE               put‚nd fi consultat„ ∫i completat„ de ace∫tia.         (43/134.078)
                               Ac˛ionarii pot participa ∫i vota Ón adunarea                    *
  Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al
                             general„ prin reprezentare, Ón baza unei
Societ„˛ii Comerciale MOLDOFOREST - S.A., cu
                             Ómputerniciri acordate pentru respectiva adunare             Societatea Comercial„
sediul social Ón satul Lunca Cet„˛uii, comuna
Ciurca, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul       general„. Procurile vor fi depuse Ón original la
                                                                   MOBIL - S.A., Slatina
Registrului Comer˛ului Ia∫i cu nr. J 22/950/1994,     secretariatul societ„˛ii cu 48 de ore Ónainte de
                                                                     jude˛ul Olt
av‚nd cod unic de Ónregistrare R 1965840, Ón baza     adunare.
Legii nr. 31/1990, republicat„, a Legii nr. 441/2006,    Documentele aferente punctelor din ordinea de
                                                                     CONVOCARE
a Legii nr. 297/2004, a Regulamentului Comisiei      zi vor fi puse la dispozi˛ia ac˛ionarilor Óncep‚nd cu
                             data convoc„rii.                        Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 ∫i actului
                               Informa˛ii la sediul societ„˛ii, telefon 272852,     Societ„˛ii Comerciale MOBIL - S.A., Slatina,
constitutiv al societ„˛ii, convoac„ adunarea general„
                             Óntre orele 7.00-15.30.                   convoac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
a ac˛ionarilor, Ón ∫edin˛a ordinar„, la data de 17                                  pentru data de 16.04.2007, ora 8.00, la sediul
aprilie 2007, la sediul societ„˛ii, pentru to˛i        (40/134.075)                      societ„˛ii, situat Ón Slatina, str. A.I. Cuza, bl. V 31,
ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul consolidat al
                                           *                parter, jude˛ul Olt, cu urm„toarea ordine de zi:
ac˛ionarilor, la data de 23.03.2007, considerat data                                   1. prezentarea ∫i aprobarea raportului de
de referin˛„ cu urm„toarea ordine de zi:                                       gestiune al administratorilor societ„˛ii, pe anul
                                    Societatea Comercial„
  I. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor - ora                                 2006;
10.30:                                TRANSCARBON - S.A., Ia∫i
                                                             2. prezentarea ∫i aprobarea raportului comisiei
  1. Alegerea membrilor consiliului de                                        de cenzori pe anul 2006;
administra˛ie. Lista cuprinz‚nd informa˛ii cu                 CONVOCARE                 3. prezentarea ∫i aprobarea situa˛iei financiare
privire la numele, localitatea de domiciliu ∫i        Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale      pe anul 2006;
calificarea profesional„ ale persoanelor propuse     TRANSCARBON - S.A., convoac„ adunarea general„         4. repartizarea profitului net pe anul 2006;
pentru func˛ia de administrator se afl„ la dispozi˛ia   ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de 16.04.2007,       5. prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri
ac˛ionarilor, put‚nd fi consultat„ ∫i completat„ de    ora 10.00 la adresa din Ia∫i, str. Vasile Alecsandri    ∫i cheltuieli pe anul 2007;
ace∫tia.                         nr. 7-11, cu urm„toarea ordine de zi:             6. diverse.
  2. Numirea auditorului, stabilirea duratei        1. aprobarea raportului administratorului pentru       (44/134.079)
minime a contractului de audit financiar ∫i        anul 2006;                                       *
revocarea membrilor comisiei de cenzori.           2. aprobarea raportului comisiei de cenzori
  3. Mandatarea consiliului de administra˛ie       pentru anul 2006;                            Societatea Comercial„
pentru actualizarea, semnarea ∫i depunerea textului     3. aprobarea situa˛iilor financiare pentru            AGROMEC CERNETEAZ - S.A.
actului constitutiv al societ„˛ii, Ón noua form„, la   exerci˛iul financiar 2006;                     satul Cernetea, comuna Giarmata
Oficiul Registrului Comer˛ului Ia∫i.             4. aprobarea repartiz„rii profitului.                   jude˛ul Timi∫
  Œn cazul Ón care la data de 17.04.2007 nu se       Dac„ nu sunt Óndeplinite condi˛iile legale pentru
Óntrunesc condi˛iile de prezen˛„ ∫i validitate a     desf„∫urarea adun„rii generale ordinare a                    CONVOCARE
deliber„rilor se convoac„ din nou adunarea        ac˛ionarilor pentru data de 16.04.2007, aceasta va fi
general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de                                     Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
                             reprogramat„ pentru data de 17.04.2007, ora 10.00,
18.04.2007, Ón acela∫i loc ∫i la acelea∫i ore.                                    AGROMEC CERNETEAZ - S.A., cu sediul Ón
                             la sediul societ„˛ii din Ia∫i, str. Vasile Alecsandri nr.
Materialele informative ∫i procurile speciale se pun                                 localitatea Cerneteaz, jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ la
                             7-11, jude˛ul Ia∫i.                     Oficiul Registrului Comer˛ului Timi∫ cu nr. J
la dispozi˛ia ac˛ionarilor la sediul societ„˛ii,       Rela˛ii suplimentare la telefon 0232-277526,       35/87/1997, av‚nd cod unic de Ónregistrare
Óncep‚nd cu data de 10.04.2007. Termenul pentru      279447.                           8181182, Ón conformitate cu prevederile statutare,
depunerea procurilor speciale este 13.04.2007. Data
                               (41/134.076)                      cu dispozi˛iile Legii nr. 302/2005, ale Legii nr.
de Ónregistrare a hot„r‚rii adoptate este 4.05.2007.
                                                           31/1990, republicat„, astfel cum a fost modificat„
Informa˛ii suplimentare la telefon/fax 0232-                     *
                                                           prin Legea nr. 441/2006, cu Legea nr. 297/2004 ∫i
296322/296090.                                                    Regulamentul Comisiei Na˛ionale a Valorilor
   (39/134.074)                         Societatea Comercial„               Mobiliare nr. 1/2006, convoac„ adunarea general„ a
                               TRANSMIXT MOLDOVA - S.A., Pa∫cani            ac˛ionarilor Ónscri∫i Ón Registrul ac˛ionarilor p‚n„ la
             *
                                    jude˛ul Ia∫i                 data de referin˛„ 6 septembrie 2006 pentru data de
                                                           14 aprilie 2007 ora 13.00, la sediul societ„˛ii cu
       Societatea Comercial„
                                       CONVOCARE                urm„toarea ordine de zi:
       TEXTILA - S.A., Ia∫i                                            1. prezentarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil pe
                               Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al       anul 2006;
          CONVOCARE               Societ„˛ii Comerciale TRANSMIXT MOLDOVA - S.A.,        2. prezentarea ∫i aprobarea raportului de
                             Pa∫cani, convoac„ adunarea general„ a ac˛ionarilor     gestiune al administratorului unic pe anul 2006;
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                             pentru data de 16.04.2007, ora 13.00, la sediul        3. prezentarea raportului comisiei de cenzori pe
Comerciale TEXTILA - S.A., cu sediul Ón Ia∫i, ∫os.
                             societ„˛ii din Ia∫i, Str. Moldovei nr. 95, jude˛ul Ia∫i,  anul 2006;
™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 4, jude˛ul Ia∫i, convoac„
                             cu urm„toarea ordine de zi:                  4. aprobarea repartiz„rii profitului aferent
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ónscri∫i
                               1. raportul administratorilor privind activitatea    anului 2006;
Ón Registrul ac˛ionarilor la data de 15.03.2007, la
                             societ„˛ii pentru anul 2006;                  5. aprobarea bugetului sintetic de venituri ∫i
sediul societ„˛ii pentru data de 14.04.2007, ora 8.00.                                cheltuieli pentru anul 2007;
  Œn cazul Ón care adunarea nu este statutar„        2. desemnarea cenzorilor;
                               3. diverse.                         6. aprobarea planului de investi˛ii pe anul 2007;
aceasta va avea loc Ón data de 15.04.2007 la aceea∫i                                 aprobare v‚nz„ri active.
or„ ∫i acela∫i loc.                     Œn cazul Ón care nu se Óntrune∫te cvorumul
                                                             Œn cazul neÓntrunirii cvorumului necesar,
  Ordinea de zi va fi urm„toarea:            necesar, adunarea general„ a ac˛ionarilor se
                                                           adunarea se va Óntruni la data de 15.04.2007, Ón
  1. Structura ac˛ionariatului la data de referin˛„   reprogrameaz„ pentru data de 17.04.2007, la
                                                           acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„.
15.03.2007.                        aceea∫i or„ ∫i Ón acela∫i loc.                 Documentele ∫i informa˛iile referitoare la
  2. Raportul consiliului de administra˛ie privind      (42/134.077)                      problemele Ónscrise Ón ordinea de zi vor fi
activitatea economico-financiar„ aferent„ anului                   *                disponibile pentru consultare la sediul societ„˛ii
2006.                                                         Óncep‚nd cu data de 1.04.2007.
  3. Raportul cenzorilor.                       Societatea Comercial„               (45/134.080)
  4. Aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a contului de                                               *
                                     COMAT - S.A., Sibiu
profit ∫i pierderi pentru anul 2006.
  5. Repartizarea profitului pentru anul 2006 ∫i                                       Societatea Comercial„
                                       CONVOCARE
fixarea dividendului.
                                                            AGROMEC CHI™ODA - S.A., satul Chi∫oda
  6. Aprobarea desc„rc„rii de gestiune a          Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                             Comerciale COMAT - S.A., Sibiu, convoac„ adunarea         comuna Giroc, jude˛ul Timi∫
administratorilor.
  7. Alegerea administratorilor pentru mandatul     general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
                             Comerciale COMAT - S.A., Sibiu, Ón data de                   CONVOCARE
2007-2011.
  8. Aprobarea contractului de administrare.       14.04.2007, ora 15.00, la sediul societ„˛ii din Sibiu,     Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
  9. Aprobarea remunera˛iei administratorilor ∫i     ™os. Alba - Iulia nr. 112, jude˛ul Sibiu, cu        AGROMEC CHI™ODA - S.A., cu sediul Ón localitatea
alte avantaje ale acestora.                urm„toarea ordine de zi:                  Chi∫oda, jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ la Oficiul
  10. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli     1. prezentarea bilan˛ului contabil, a contului de    Registrului Comer˛ului Timi∫ cu nr. J 35/81/1997,
                             profit ∫i pierdere pentru anul 2006;            av‚nd cod unic de Ónregistrare 8181220, Ón
pentru anul 2007.
                                                           conformitate cu prevederile statutare, cu
  11. Propuneri program de investi˛ii.           2. raportul de gestiune al administratorilor ∫i
                                                           dispozi˛iile Legii nr. 302/2005, ale Legii nr. 31/1990,
  12. Aprobarea dezafect„rii halelor din filatura de   desc„rcarea de gestiune a acestora pentru exerci˛iul
                                                           republicat„, astfel cum a fost modificat„ prin Legea
in, iut„, c‚nep„, ˛es„torie ∫i par˛ial atelier mecanic.  financiar al anului 2006;
                                                           nr. 441/2006, cu Legea nr. 297/2004 ∫i
  13. Reorganizarea activit„˛ilor principale ∫i       3. raportul comisiei de cenzori pentru anul 2006;    Regulamentul Comisiei Na˛ionale a Valorilor
auxiliare.                          4. bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru anul     Mobiliare nr. 1/2006, convoac„ adunarea general„ a
  14. Aprobarea Ónchirierii spa˛iilor disponibile.    2007;                            ac˛ionarilor Ónscri∫i Ón Registrul ac˛ionarilor p‚n„ la
  15. Aprobarea m„surilor de valorificare a         5. prezentarea m„surilor tehnico-organizatorice     data de referin˛„ 6 septembrie 2006 pentru data de
patrimoniului.                      pentru anul 2007;                      14 aprilie 2007 ora 10.00, la sediul societ„˛ii cu
  16. Aprobarea reevalu„rii mijloacelor fixe (cl„diri    6. schimbarea denumirii societ„˛ii Ón Societatea     urm„toarea ordine de zi:
∫i construc˛ii speciale) la 31 decembrie 2006.      Comercial„ BRICOMAT - S.A.;                  1. prezentarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil pe
  17. Aprobarea remunera˛iei cenzorilor.          7. diverse.                       anul 2006;
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007
  2. prezentarea ∫i aprobarea raportului de       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului        5. Aprobarea programului de activitate pe anul
gestiune al administratorului unic pe anul 2006;     Bac„u cu nr. J 04/345/2001, cod unic de Ónregistrare    2007.
  3. prezentarea raportului comisiei de cenzori pe    R 13939942, av‚nd un capital social subscris ∫i        6. Alegerea administratorului unic pe o perioad„
anul 2006;                        v„rsat de 328.230 lei RON, convoac„, Ón temeiul       de 4 (patru) ani, conform actului constitutiv al
  4. aprobarea repartiz„rii profitului aferent      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„, cu       societ„˛ii.
anului 2006;                       modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, privind        La adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor vor
  5. aprobarea bugetului sintetic de venituri ∫i     societ„˛ile comerciale, ∫i ale actului constitutiv al    participa ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul ac˛ionarilor
cheltuieli pentru anul 2007;               Societ„˛ii Comerciale CARPATEST GRUP - S.A.,        Óntocmit conform prevederilor Legii nr. 247/2005 la
  6. aprobarea planului de investi˛ii pe anul 2007;   autentificat cu nr. 728/2001, adunarea general„       data de 1 aprilie 2007 existent la sediul societ„˛ii.
aprobare v‚nz„ri active.                 extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru ziua de          Ac˛ionarii pot participa personal sau prin
  Œn cazul neÓntrunirii cvorumului necesar,       12.04.2007, ora 11.00, la sediul societ„˛ii din       reprezentant mandatat prin procur„ special„
adunarea se va Óntruni la data de 15.04.2007, Ón     Com„ne∫ti, Str. Combinatului nr. 14, jude˛ul Bac„u,     conform prevederilor legale.
acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„.              pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón Registrul        Œn cazul Ón care adunarea general„ ordinar„ a
  Documentele ∫i informa˛iile referitoare la       ac˛ionarilor la data public„rii prezentului         ac˛ionarilor programat„ pe data de 12 aprilie, nu
problemele Ónscrise Ón ordinea de zi vor fi        convocator, considerat„ ca dat„ de referin˛„.
disponibile pentru consultare la sediul societ„˛ii                                  Óndepline∫te condi˛iile de validitate prev„zute de
                               Œn situa˛ia Ón care nu este Óntrunit cvorumul
Óncep‚nd cu data de 1.04.2007.                                            lege ∫i de actul constitutiv aceasta va avea loc la
                             prev„zut de lege ∫i de actul constitutiv, adunarea
                                                           data de 13 aprilie 2007 Ón acela∫i loc, la aceea∫i or„
  (46/134.081)                     general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii,
                                                           ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
             *                conform art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicat„,
                                                             Materialele pentru adunarea general„ pot fi
                             cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se va
                                                           consultate de ac˛ionari la sediul societ„˛ii, Óncep‚nd
      Societatea Comercial„             desf„∫ura pe data de 13.04.2007, ora 11.00, la sediul
                                                           cu data convoc„rii adun„rii generale.
                             societ„˛ii.
    SOVERCORD INT. - S.A., Slatina                                          (49/134.084)
                               Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
        jude˛ul Olt                va avea urm„toarea ordine de zi:                            *
                               1. aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a contului de
          CONVOCARE               profit ∫i pierderi pe anul 2006;                    Societatea Comercial„
    pentru adunarea general„ ordinar„          2. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
                                                               ZOOCOM SCŒNTEIA - S.A., Buz„u
       a ac˛ionarilor din cadrul          pe anul 2007;
 Societ„˛ii Comerciale SOVERCORD INT. - S.A.,        3. reorganizarea societ„˛ii prin divizare, conform
                                                                     CONVOCARE
            Slatina              art. 250 indice 1 din Legea nr. 31/1990, privind
                             societ„˛ile comerciale, republicat„, modificat„ ∫i       Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 117/Legea nr.
  Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al
                             completat„ prin Legea nr. 441/2006.             31/1990, republicat„, modificat„ ∫i completat„ de
Societ„˛ii Comerciale SOVERCORD INT. - S.A.,
Slatina, Ón baza prevederilor art. 13 din actul       Participarea ac˛ionarilor la adunarea general„      Legea nr. 441/2006, administratorul unic Stoica
constitutiv al societ„˛ii ∫i Legea nr. 31/1990,      extraordinar„ se face Ón baza unui act de identitate.    Marian, al Societ„˛ii Comerciale ZOOCOM
modificat„ prin Legea nr. 441/2006, convoac„       Ac˛ionarii pot participa la aceast„ adunare direct     SCŒNTEIA - S.A., cod unic de Ónregistrare 2083894,
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor la data de   sau prin reprezentan˛ii desemna˛i Ón baza unei       Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului Buz„u
19 aprilie 2007, ora 14.00 la sediul societ„˛ii din    procuri speciale, eliberate conform legii.         cu nr. J 10/713/2006, cu sediul Ón Buz„u, str. Aurel
Slatina, str. Pite∫ti nr. 165, jude˛ul Olt, cu        (48/134.083)                      Vlaicu nr. 2, jude˛ul Buz„u, convoac„ adunarea
urm„toarea ordine de zi:                               *                general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, pentru data de 12
  1. discutarea, aprobarea sau modificarea                                      aprilie 2007, ora 12.00, la sediul societ„˛ii din
situa˛iilor financiare a anului 2006, pe baza                                     Buz„u, str. Aurel Vlaicu nr. 2, jude˛ul Buz„u.
                                   Societatea Comercial„
rapoartelor administratorilor ∫i cenzorilor, fixarea                                   Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor va
                                 CEREALCOM BUZAU - S.A., Buz„u
dividendelor pentru anul 2006;                                            avea urm„toarea ordine de zi:
  2. fixarea remunera˛iei cuvenite pentru                                        1. Aprobarea raportului administratorului unic
exerci˛iul Ón curs al administratorilor ∫i cenzorilor;            CONVOCARE
                                                           privind rezultatele economico-financiare pe anul
  3. stabilirea bugetului de venituri ∫i cheltuieli     Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 117/Legea nr.    2006.
pentru anul 2007;                     31/1990, republicat„, administratorul unic Pana        2. Aprobarea raportului de audit financiar
  4. stabilirea gaj„rii pentru reÓnoirea liniei de    Gheorghe, al Societ„˛ii Comerciale CEREALCOM        privind bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i pierderi pe
credit;                          BUZAU - S.A., cu sediul Ón Buz„u, str. Aurel Vlaicu     anul 2006.
  5. diverse.                      nr. 2, jude˛ul Buz„u, cod unic de Ónregistrare         3. Aprobarea bilan˛ului, a contului de profit ∫i
  La adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pot    RO9599010, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului       pierderi pe anul 2006 ∫i desc„rcarea de gestiune a
participa ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul ac˛ionarilor  Comer˛ului Buz„u cu nr. J 10/347/1997, convoac„       administratorului.
p‚n„ la data de 9 aprilie 2007, data de referin˛„.    adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pentru        La adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, vor
  Œn situa˛ia Ón care la data ∫i la ora men˛ionat„    data de 12 aprilie 2007, ora 10.00, la sediul societ„˛ii
                                                           participa ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul ac˛ionarilor
mai sus nu va fi Óntrunit cvorumul legal ∫i statutar,   din Buz„u, str. Aurel Vlaicu nr. 2, jude˛ul Buz„u,
∫edin˛a se reconvoac„ pentru data de 20.04.2007,                                   la data de 1 aprilie 2007 existent la sediul societ„˛ii.
                             telefon/fax 0238/711550.
ora 14.00 Ón acela∫i loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi.                                   Ac˛ionarii pot participa personal sau prin
                               Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor va
                                                           reprezentant mandatat prin procur„ special„
  (47/134.082)                     avea urm„toarea ordine de zi:
                                                           conform prevederilor legale.
             *                 1. Aprobarea raportului administratorului unic
                                                             Œn cazul Ón care adunarea general„ ordinar„ a
                             privind rezultatele economico-financiare pe anul
                                                           ac˛ionarilor programat„ pe data de 12 aprilie 2007,
     Societatea Comercial„              2006.
                               2. Aprobarea raportului de audit financiar        nu Óndepline∫te condi˛iile de validitate prev„zute de
   CARPATEST GRUP - S.A., Com„ne∫ti                                         lege ∫i de actul constitutiv aceasta va avea loc la
                             privind bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i pierderi pe
       jude˛ul Bac„u                anul 2006.                         data de 13 aprilie 2007 Ón acela∫i loc, la aceea∫i or„,
                               3. Aprobarea bilan˛ului, a contului de profit ∫i     ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
          CONVOCARE               pierderi pe anul 2006 ∫i desc„rcarea de gestiune a       Materialele pentru adunarea general„ pot fi
 Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale      administratorului.                     consultate de ac˛ionari la sediul societ„˛ii, Óncep‚nd
CARPATEST GRUP - S.A., cu sediul Ón Com„ne∫ti,        4. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli     cu data convoc„rii adun„rii generale.
Str. Combinatului nr. 14, jude˛ul Bac„u,         pe anul 2007.                          (50/134.085)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                     ,
        îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|167438]
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 828/12.III.2007 con˛ine 16 pagini.                 Pre˛ul: 0,40 lei         ISSN  1220 — 4889

								
To top