; 2007 0002 - PDF
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

2007 0002 - PDF

VIEWS: 89 PAGES: 16

 • pg 1
									                                    PARTEA A IV-A
Anul 175 (XVII) — Nr. 2                                                       Miercuri, 3 ianuarie 2007
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI          PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„              - Gudana Petru˛a-Carmen, Ón calitate de asociat al         Societatea Comercial„
      TOP LEMN PROD - S.R.L.             Societ„˛ii Comerciale TOP LEMN PROD - S.R.L.;           D D 98 COM - S.R.L., Alexandria
    comuna Dragodana, jude˛ul D‚mbovi˛a          - Termegan Liliana, Ón calitate de asociat al            jude˛ul Teleorman
                              Societ„˛ii Comerciale TOP LEMN PROD - S.R.L.,
          HOT√R¬REA NR. 17                                                 HOT√R¬REA NR. 1
                               asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TOP LEMN
      din data de 20.11.2006             PROD - S.R.L., cu sediul Ón comuna Dragodana, DN             din data de 14.12.2006
      a Societ„˛ii Comerciale            72, km 7, G„e∫ti-T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, am      Subsemnata Dumitrescu Doina, Ón calitate de
  TOP LEMN PROD - S.R.L., cu sediul social                                     asociat unic ∫i administrator, conform Legii nr.
                              hot„r‚t:
 Ón comuna Dragodana, DN 72, km 7, G„e∫ti-                                     31/1990, republicat„, modificat„ prin Legea nr.
                               Reducerea capitalului social al societ„˛ii cu suma   441/2006, am hot„r‚t suspendarea temporar„ a
 T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„
                              de 1.561.260 RON, compus„ din:              activit„˛ii societ„˛ii pe o perioad„ de 2 ani ∫i 11
cu nr. J 15/330/2004, cod unic de Ónregistrare
                               a) totalitatea mijloacelor fixe Ón valoare total„ de  luni, Óncep‚nd cu data de 1.07.2006.
  16342441, capital social de 2.461.800 RON
                                                            Reluarea activit„˛ii va fi men˛ionat„, de
 Subsemnatele                       1.560.958,153 RON;
                                                           asemenea, la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
 - Milea Lumini˛a, Ón calitate de asociat ∫i         b) numerar Ón valoare total„ de 301,847 RON.      l‚ng„ Tribunalul Teleorman.
administrator al Societ„˛ii Comerciale TOP LEMN        Se reduce capitalul social al societ„˛ii comerciale    Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
PROD - S.R.L.;                       cu urm„toarele mijloace fixe:               14.12.2006, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare.
                                                             (2/128.862)
Nr.                                                  Valoare
                                                                       *
        Denumire mijloace fixe        Cantitate     Valoare/buc.
crt.                                                  total„          Societatea Comercial„
                                                                AGROMEC - S.A., Hunedoara
 1.  Fier„str„u circular tivit cherestea         2       3.831,4           7.660,80
 2.  Ma∫in„ ascu˛it p‚nze gater             1       5.200,50           5.200,50           HOT√R¬REA NR. 5
 3.  Fier„str„u tip pendul„               1       4.146,40           4.146,40
                                                                  din data de 29.11.2006
 4.  Frez„ confec˛ionat dinti∫ori            1      11.989,00          11.989,00
                                                               a adun„rii generale extraordinare
 5.  Fier„str„u circular tivit cherestea         1       3.218,40           3.218,40              a ac˛ionarilor
 6.  Macara pivotant„                  1        3.000            3.000     Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
 7.  Fier„str„u retezat cherestea tip pendul„      1       4.146,40           4.146,40    Óntrunit„ la data de 29.11.2006 la a doua convocare,
 8.  Fier„str„u circular tivit cherestea         1       3.218,40           3.218,40    la care au fost prezen˛i ac˛ionari de˛in‚nd un
                                                           num„r de 6.479 ac˛iuni, reprezent‚nd un procent
 9.  Bazin cistern„ ap„                 1       2.433,30           2.430,00
                                                           de 51,49 % din capitalul social, hot„r„∫te:
10.  Macara portal                    1       1.337,50           1.330,50     Art. 1. Se aprob„ Ón unanimitate, cu 6.479 voturi
11.  Cistern„ metalic„ auto               1       3.280,00           3.280,00    îpentru” din 6.479 voturi exprimate, dizolvarea
12.  Cistern„ metalic„ auto               1       1.680,00           1.680,00    prin lichidare a Societ„˛ii Comerciale AGROMEC -
                                                           S.A., cu sediul Ón Hunedoara, str. Stufit nr. 4,
13.  Fier„str„u vertical cu panglic„ ∫i c„rucior     1      42.383,70          42.380,00
                                                           jude˛ul Hunedoara, av‚nd codul unic de
14.  Cistern„ metalic„ auto               1        1.680           1.680,00    Ónregistrare R 2125027, Ónregistrat„ la Oficiul
15.  Bazin metalic carburant               1        977,80            977,80    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
16.  Ifron                        1      33.557,10          33.556,10    Hunedoara cu nr. J 20/1284/1991, Ón conformitate
                                                           cu prevederile Legii nr. 31/1990 ∫i a Legii nr.
17.  Tractor TAF                     1      42.221,60          43.220,60
                                                           302/2005.
18.  Semiremorc„ c„rat bu∫teni              1       5.791,30           5.790,30     Art. 2. Se aprob„ Ón unanimitate, cu 6.479 voturi
19.  Autotractor                     1        80.896            80.896    îpentru” din 6.479 voturi exprimate, numirea Ón
20.  Autocamion transport bu∫teni            1      72.806,40          72.806,40    calitate de lichidator a Societ„˛ii Comerciale A & B
21.  Autocamion transport bu∫teni Raba          1      72.806,40          72.806,40    EXPERT INSOLVENTA - S.R.L., cu sediul Ón
                                                           Hunedoara, str. George Enescu nr. 16, ap. 3, jude˛ul
22.  Autocar Mercedes 0303                1      47.324,20          47.320,00    Hunedoara, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
23.  Semiremorc„ cistern„                1      46.163,50          46.160,00    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Hunedoara cu
24.  Semiremorc„ auto 20 tone              1      32.762,90          32.760,90    nr. J 20/140/2004, cod unic de Ónregistrare
                                                           16103118, posesoare a atestatului cu nr. 2356,
    Total                                           1.560.958,153    eliberat de U.N.P.L.R. (U.N.P.I.R.).
                                                            Art. 3. Se Ómputernice∫te pre∫edintele consiliului
  Capitalul social r„mas constituit numai din numerar Ón sum„ total„ de 2.500 va fi Ómp„r˛it astfel:
                                                           de administra˛ie s„ semneze ∫i s„ depun„ la Oficiul
  - Milea Lumini˛a - 1.440 RON, reprezent‚nd 144 p„r˛i sociale;                           Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  - Gudana Petru˛a-Carmen - 530 RON, reprezent‚nd 53 p„r˛i sociale;                         Hunedoara, Ón numele ∫i pentru Societatea
  - Termegan Liliana - 530 RON, reprezent‚nd 53 p„r˛i sociale.                           Comercial„ AGROMEC - S.A., Hunedoara, toate
                                                           documentele solicitate de aceast„ institu˛ie,
  Motivul principal pentru care am hot„r‚t reducerea capitalului social cu aceste mijloace fixe este acela
                                                           necesare oper„rii tuturor men˛iunilor cuprinse Ón
c„ dorim s„ proced„m la v‚nzarea lor.                                        prezenta hot„r‚re.
   (1/128.861)                                                     (3/128.863)
                            *                                           *
  2                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,    Nr. 2/3.I.2007
    Compania Na˛ional„ a Huilei - S.A.                 HOT√R¬REA NR. 14                    Societatea Comercial„
     Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara                                               ECO SID - S.A., Hunedoara
                                   din data de 24 noiembrie 2006                 jude˛ul Hunedoara
                                adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor
        HOT√R¬REA NR. 13                  Companiei Na˛ionale a Huilei - S.A.
                                                                 HOT√R¬REA NR. 12/2006
    din data de 24 noiembrie 2006             Adunarea general„ a ac˛ionarilor Óntrunit„ Ón
 a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor        ∫edin˛a extraordinar„, Ón baza solicit„rii          Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
   Companiei Na˛ionale a Huilei - S.A.          pre∫edintelui consiliului de administra˛ie al       Comerciale ECO SID - S.A., Hunedoara, din data de
                              Companiei Na˛ionale a Huilei - S.A., avizului       4.12.2006, Ón baza prevederilor Legii nr. 31/1990,
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor Óntrunit„ Ón                                   republicat„, conform hot„r‚rii Consiliului Local al
                              Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
∫edin˛a ordinar„, Ón baza solicit„rii pre∫edintelui                                  Municipiului Hunedoara ∫i mandatului special al
                              Industrie nr. 8186 din data de 24.11.2006, a
consiliului de administra˛ie al Companiei Na˛ionale     Ordinului Ministrului Economiei ∫i Comer˛ului nr.     Ómputernicitului Consiliului Local al Municipiului
a Huilei - S.A., avizului Oficiului Participa˛iilor     807 din data de 24.11.2006, ordine de zi:         Hunedoara prin hot„r‚rea nr. 245/2006 a
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie nr. 8186 din data    1. Referat privind completarea obiectului       Consiliului Local al Municipiului Hunedoara,
de 24.11.2006, a Ordinului Ministrului Economiei ∫i     secundar de activitate al C.N.H. - S.A. ∫i S.C.S.M.    hot„r„∫te:
Comer˛ului nr. 807 din data de 24.11.2006, ordine       Adunarea general„ a ac˛ionarilor Ón baza         Art. 1. Se aprob„ rectificarea bugetului de
de zi:                           discu˛iilor purtate consemnate Ón procesul-verbal,    venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006 a Societ„˛ii
  1. Bugetul de venituri ∫i cheltuieli rectificat al    hot„r„∫te:                        Comerciale ECO SID - S.A., Hunedoara, conform
C.N.H. - S.A. pe anul 2006.                  1. Œn conformitate cu referatul nr. 4947 din data   anexei nr. 1 ce face parte integrant„ din hot„r‚re.
  2. Œncheierea contractului de performan˛„ pentru     de 13.11.2006 Óntocmit de conducerea executiv„ a       Art. 2. se aprob„ v‚nzarea prin lictia˛ie public„ a
anul 2006, cu respectarea prevederilor Ordinului      companiei ∫i avizat de consiliul de administra˛ie nr.   unor terenuri Ón suprafa˛„ total„ de 42.919,559 m2,
Ministrului Economiei ∫i Comer˛ului nr. 428 din       17 din data de 13.11.2006, adunarea general„ a      indentificate astfel:
data de 14.06.2006.                     ac˛ionarilor hot„r„∫te:                   a) teren Ón suprafa˛„ de 3.649,231 m2, situat Ón
  3. Stabilirea drepturilor salariale directorului      a) completarea obiectului secundar de activitate    zona Furnal 4, Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 3286/S
general al C.N.H. - S.A., conform Ordonan˛ei nr.      al C.N.H. - S.A., societate comercial„ pe ac˛iuni, cu   din nr. topo 1919/3/3/1/4;
                              personalitate juridic„, cu sediul Ón Petro∫ani, str.
3/2006 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda                                   b) teren Ón suprafa˛„ de 39.270,328 m2, situat Ón
                              Timi∫oara nr. 2, jude˛ul Hunedoara, cu urm„toarea
Ón anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit                                 localitatea Manerau, l‚ng„ DN 68 B, zona Fabrica de
                              activitate: fabricarea gazelor industriale - cod CAEN
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000                                    vat„ mineral„, Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 962/3/a,
                              2411;
privind sistemul de stabilire a salariilor de baz„                                  Manerau, nr. topo 533/2/3/3 ∫i nr. topo
                                b) modificarea prin act adi˛ional a statutului
pentru personalul contractual din sectorul bugetar     C.N.H. - S.A. ca urmare a complet„rii obiectului     511/2/2/2/2/3/3.
∫i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i III  secundar de activitate conform celor men˛ionate la      Art. 3. Se aprob„ sumele minime de la care va
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire     punctul 1 a) din prezenta hot„r‚re;            porni licita˛ia conform hot„r‚rii Consiliului Local al
a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a         c) Ómputernicirea dnei Rad Elena s„ Óntreprind„    Municipiului Hunedoara, dup„ cum urmeaz„:
indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii     m„surile legale pentru Ónregistrarea actului         - pentru teren men˛ioant la art. 2 lit. a) - 10 euro.
de demnitate public„, aprobat„ de Legea nr. 323 din     adi˛ional de modificare a statutului companiei la     m 2;
data de 14 iulie 2006.                   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - pentru teren men˛ioant la art. 2 lit. b) - 20 euro.
  4. Modificarea ∫i completarea structurii         Tribunalul Hunedoara.                   m 2.
organizatorice a aparatului C.N.H. - S.A.            (5/128.864)                       Art. 4. Se aprob„ documenta˛iile necesare
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor Ón baza                      *                v‚nz„rii terenurilor men˛ionate la art. 2 cuprinz‚nd
discu˛iilor purtate consemnate Ón procesul-verbal,                                  planurile de amplasament ∫i delimitare a corpurilor
hot„r„∫te:                                Societatea Comercial„            de proprietate.
                                     COMSERV - S.R.L., Ilia             Rapoartele de evaluare Óntocmite de evaluator
  1. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
                                      jude˛ul Hunedoara             autorizat Ilioasa Delia, conform anexelor nr. 2 ∫i nr.
rectificat al C.N.H. - S.A. pe anul 2006, avizat prin
                                                           3 care fac parte integrant„ din prezenta hot„r„re.
hot„r‚rea consiliului de administra˛ie nr. 18 din
                                        HOT√R¬RE                  (8/128.867)
data de 17.11.2006, Ón forma ∫i cu valorile avizate
de c„tre Direc˛ia General„ Buget, Economico-          a Societ„˛ii Comerciale COMSERV - S.R.L.,
                                                                         *
Financiar„ ∫i Administrativ din cadrul M.E.C. ∫i          Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                                                 Societatea Comercial„
aprobat prin H.G. nr. 1595/2006.                   comer˛ului cu nr. J 20/1788/1992
                                                               FARMACEUTICA REMEDIA - S.A.
  2. Aprob„ Óncheierea contractului de            Ast„zi, 30.08.2006, asocia˛ii/ac˛ionarii Societ„˛ii        Deva, jude˛ul Hunedoara
performan˛„ pentru directorul general al C.N.H. -      Comerciale COMSERV - S.R.L., Ilia, jude˛ul
S.A. pentru anul 2006 ∫i desemneaz„ pe dl          Hunedoara, Barbantan Marcel, Gotiu Mircia Adrean
                                                                   HOT√R¬REA NR. 22
Mironovici Radu s„ semneze Ón numele societ„˛ii,      ∫i Danet Mona hot„r„sc fuziunea acestei societ„˛i cu
noul contract de performan˛„ ∫i anexele la acesta,     Societatea Comercial„ ECOLOGIC PREST - S.R.L.,             din data de 28.11.2006
transmise de c„tre Direc˛ia General„ Buget,         Alba Iulia.
                                                             Ca urmare a adun„rii generale a ac˛ionarilor
Economico-Financiar„ ∫i Administrativ din cadrul        Absorbanta este Societatea Comercial„
                                                           Societ„˛ii Comerciale FARMACEUTICA REMEDIA -
M.E.C., Ón conformitate cu prevederile Ordinului      COMSERV - S.R.L., Ilia, jude˛ul Hunedoara, iar
                                                           S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                              absorbita fiind Societatea Comercial„ ECOLOGIC
Ministrului Economiei ∫i Comer˛ului nr. 428 din                                    al Jude˛ului Hunedoara cu nr. J 20/700/1991, cod
                              PREST - S.R.L., Alba Iulia.
data de 14.06.2006, precum ∫i cu respectarea                                     unic de Ónregistrare 2115198, din data de
                                Capitatul social al societ„˛ii absorbante,
prevederilor bugetului de venituri ∫i cheltuieli                                   21.03.2006, s-a decis deschiderea unui punct de
                              Societatea Comercial„ COMSERV - S.R.L. este
aprobat pe anul 2006.                    stabilit la suma de 400 RON, iar p„r˛ile sociale sunt   lucru Ón Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1A, jude˛ul
  3. Referitor la stabilirea drepturilor salariale     repartizate asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:         Cluj, av‚nd drept obiect de activitate comer˛ cu
directorului general al C.N.H. - S.A. conform         1. Barbantan Marcel - 75 %               am„nuntul cu produse farmaceutice, activitate
Ordonan˛ei nr. 3/2006 privind cre∫terile salariale ce     2. Gotiu Mircia Adrean - 10 %;             descris„ de cod CAEN 5231, comer˛ cu am„nuntul
se vor acorda Ón anul 2006 personalului bugetar        3. Danet Mona - 15 %.                 cu articole medicale ∫i ortopedice, activitate
salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a           Administratorii societ„˛ii vor fi Barbantan      descris„ de cod CAEN 5232, ∫i comer˛ cu am„nuntul
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de         Marcel ∫i Gotiu Mircia Adrean.              cu produse cosmetice ∫i de parfumerie, activitate
stabilire a salariilor de baz„ pentru personalul        Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire de     descris„ de cod CAEN 5233.
contractual din sectorul bugetar ∫i personalului      c„tre dna Danet Mona.                    Cu semnarea prezentului act este Ómputernicit
salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i II la Legea nr.      (6/128.865)                      pre∫edintele adun„rii generale a ac˛ionarilor
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor                  *                societ„˛ii.
de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor                                     Prezentul act a fost Óncheiat Ón patru exemplare.
pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate            Societatea Comercial„               (9/128.868)
                                  CORALLI TRADING - S.R.L., Ha˛eg                        *
public„, aprobat„ de Legea nr. 323 din data de 14
                                    jude˛ul Hunedoara
iulie 2006, se am‚n„ majorarea salariului
directorului general p‚n„ la Óncheierea ∫i                                            Societatea Comercial„
                                      HOT√R¬REA NR. 3                 IMCOMEX DISTRIBUTION - S.R.L.
Ónregistrarea noului contract de performan˛„,
Ómpreun„ cu anexele aferente ∫i transmiterea                din data de 7.12.2006,               Or„∫tie, jude˛ul Hunedoara
acestora la M.E.C. - Direc˛ia General„ Buget,               a Societ„˛ii Comerciale
Economico-Financiar„ ∫i Administrativ ∫i la Oficiul       CORALLI TRADING - S.R.L., cu sediul Ón                HOT√R¬REA NR. 1
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie Ón      Ha˛eg, str. Mihai Eminescu nr. 45,             din data de 10 octombrie 2006
vederea analiz„rii modului de Óndeplinire a          jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul
                               registrului comer˛ului cu nr. J 20/174/2002,        Subsemna˛ii Brindus Nicoale ∫i Brindus Mihaela,
criteriilor de performan˛„ Ón conformitate cu                                     asocia˛i, am hot„r‚t urm„toarele:
prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind Ónt„rirea          cod unic de Ónregistrare R 14477310
                                                             Reducerea capitalului social al societ„˛ii de la
disciplinei economico-financiare ∫i alte dispozi˛ii cu     Subsemnatul Giuroni Cosmin Valentin, Ón
                                                           suma de 212.010 lei la suma de 145.780 lei.
caracter financiar, aprobat„ cu modific„ri ∫i        calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                              CORALLI TRADING - S.R.L., am hot„r‚t           Reducerea capitalului social Ón sum„ de 66.230 lei
complet„ri prin Legea nr. 59/2002, cu modific„rile                                  reprezint„ capital social Ón natur„.
∫i complet„rile ulterioare.                 urm„toarele:
                                1. Majorarea capitalului social de la 46.500 RON     S-a hot„r‚t reducerea capitalului social Ón natur„,
  4. Aprob„ modificarea ∫i completarea structurii                                  Óntruc‚t bunurile mobile sunt uzate fizic ∫i moral,
                              la 156.450 RON, cu suma de 109.950 RON, aport Ón
organizatorice a aparatului C.N.H. - S.A., Ón baza art.                                av‚nd durata normat„ de func˛ionare dep„∫it„, iar
                              numerar, conform foilor de v„rs„m‚nt anexate
14, lit. b) din statutul companiei, Ón sensul                                     bunurile imobile nu mai sunt necesare societ„˛ii
                              prezentei hot„r‚ri.
Ónfiin˛„rii unui post de director general adjunct, ca      Ca urmare a major„rii, capitalul social Ón valoare  care ∫i-a schimbat profilul din comer˛ cu
urmare a deciziei luate Ón ∫edin˛a Colegiului        de 156.450 RON va fi Ómp„r˛it Ón 15.645 p„r˛i       am„nuntul Ón import ∫i distribu˛ie (comer˛ cu
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului din data de      sociale a 10 RON fiecare, ∫i va apar˛ine Ón Óntregime   ridicta).
24.11.2006. Cheltuielile legate de noua structur„      asociatului unic Giuroni Cosmin Valentin.          Bunurile care au fost Óncorporate Ón capitalul
organizatoric„ a C.N.H. - S.A. se vor Óncadra Ón        Œn urma acestor modific„ri se va redacta un nou    social din mijloacele fixe ale societ„˛ii vor reveni
bugetul de venituri ∫i cheltuieli aprobat pe anul      act constitutiv.                     acesteia, iar bunurile aduse ca aport la capitalul
2006.                              (7/128.866)                     social de c„tre asociatul Brindus Nicolae vor fi
   (4/128.864)                                   *                restituite acestuia. Bunurile la care se refer„
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2/3.I.2007                       3
hot„r‚rea sunt men˛ionate Ón anexa ce face parte      constitutive ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,      Art. 1. Se aprob„ noua structur„ a ac˛ionariatului
integrant„ din prezenta hot„r‚re.              emite urm„toarea hot„r‚re:                 astfel:
  Ca urmare a acestei reduceri, capitalul social al      Art. 1. Œn scopul cre∫terii productivit„˛ii muncii
                                                            Nr.          Num„r             Capital
societ„˛ii este Ón sum„ de 145.780 lei, Ómp„r˛it Ón     la sectorul Procesare - Cioplitorie, se aprob„           Ac˛ionari           Procent
                                                            crt.         ac˛iuni             social
14.578 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, apar˛in‚nd celor   achizi˛ionarea utilajului îMa∫in„ de lustruit
doi asocia˛i dup„ cum urmeaz„:               canturi”, Ón urm„toarele condi˛ii:             1. Nica Florian   129.534    95,73341 %  323.835,0 RON
  - Brindus Nicolae de˛ine 14.577 p„r˛i sociale,       • furnizor: Societatea Comercial„ O.M.G.M. -       2. Al˛i ac˛ionari   5.773     4,26659 %  14.432,5 RON
numerotate de la 1 la 14.577, Ón valoare de 145.770,    S.R.L., Castelleone Cremona, Italia;
adic„ 99,99 % din capitalul social;              • pre˛ de achizi˛ie: 42.000 euro;            Total        135.307       100 %  338.267,5 RON
  - Brindus Mihaela de˛ine o parte social„, Ón        • forma de palt„: integral din surse proprii.        Art. 2. Prezenta hot„r‚re se duce la Óndeplinire
valoare de 10 lei, numerotat„ cu 14.578, adic„ 0,001      Art. 2. Se mandateaz„ dl Opri˛a Vasile-Matei,      de c„tre administratorul unic.
din capitalul social.                    domiciliat Ón Hunedoara, Aleea Cocsarilor nr. 3, bl.      (16/128.873)
  Participarea la beneficii ∫i pierderi se va face Ón   86, sc. B, et. 1, ap. 16, jude˛ul Hunedoara, posesor                    *
aceea∫i propor˛ie cu participarea la constituirea      al C.I. seria HD nr. 025463, secretar al consiliului de
capitalului social.                     administra˛ie al societ„˛ii, s„ reprezinte adunarea             Societatea Comercial„
  Se abrog„ hot„r‚rea nr. 1 din data de 21.06.2005.    general„ a ac˛ionarilor pentru Óndeplinirea                MIGDAL - S.R.L., Hunedoara
  (10/128.869)                      formalit„˛ilor de Ónregistrare ∫i depunere a                 jude˛ul Hunedoara
              *                hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor la Oficiul
                              registrului comer˛ului, conform dispozi˛iilor legale.
                                                                      HOT√R¬REA NR. 1
      Societatea Comercial„               Hot„r‚rea a fost adoptat„ cu votul a 95,46 % din
     M&M ORCONSTRUCTA - S.R.L.             capitalul social total al societ„˛ii, de c„tre adunarea   din data de 15.11.2006, a Societ„˛ii Comerciale
     Or„∫tie, jude˛ul Hunedoara            general„ legal ∫i statutar convocat„ ∫i Óntrunit„.      MIGDAL - S.R.L., cu sediul Ón Hunedoara, str.
                                (13/128.871)                      George Enescu nr. 3, bl. 3, sc. A, parter, ap. 1,
         HOT√R¬REA NR. 2                                             jude˛ul Hunedoara, cod unic de Ónregistrare
                                       HOT√R¬REA NR. 2
        din data de 4.12.2006                                           13841099, cu num„r de ordine Ón registrul
                                    din data de 20 octombrie 2006               comer˛ului J 20/337/2001
  Subsemnatul Medrea Mihai, asociat unic al
                                Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii         Subsemnatul S„l„∫an Mircea, Ón calitate de
Societ„˛ii Comerciale M&M ORCONSTRUCTA -
                              Comerciale MARMOSIM - S.A., Simeria, Óntrunit„ Ón      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MIGDAL -
S.R.L., cu sediul Ón Or„∫tie, Str. Luncii nr. 3, jude˛ul
                              data de 20 octombrie 2006 la sediul societ„˛ii,       S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                av‚nd Ón vedere decizia consiliului de           1. Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe o perioad„
comer˛ului cu nr. J 20/1881/1994, cod unic de
                              administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale MARMOSIM -      de trei ani, Óncep‚nd cu data de 30.11.2006.
Ónregistrare R 6859050, am hot„r‚t urm„toarele:
                              S.A. nr. 1 din data de 20.10.2006 privind propuneri       (17/128.874)
  1. Majorarea capitalului social al Societ„˛ii
                              de cas„ri mijloace fixe pe anul 2006 ∫i decizia nr. 2                    *
Comerciale M&M ORCONSTRUCTA - S.R.L. cu suma
                              din data de 20.10.2006 privind v‚nzarea unor
de 398.980 lei RON, Ómp„r˛it Ón 39.898 p„r˛i sociale
                              mijloace fixe ale Societ„˛ii Comerciale MARMOSIM               Societatea Comercial„
a 10 lei fiecare, reprezent‚nd aportul Ón numerar al
                              - S.A.,
asociatului unic Medrea Mihai.                                                     PRESTATORUL - S.A., Ha˛eg
                                Ón baza prevederilor Legii nr. 31/1990,
  2. Œn urma major„rii, capitalul social al Societ„˛ii                                          jude˛ul Hunedoara
                              republicat„, emite urm„toarea hot„r‚re:
Comerciale M&M ORCONSTRUCTA - S.R.L., Or„∫tie,
                                Art. 1. Se aprob„ scoaterea din func˛iune, Ón
este stabilit la suma de 400.000 lei RON, Ómp„r˛it Ón                                            HOT√R¬REA NR. 3
                              confomtiate cu prevederile legale, a unui num„r de
40.000 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 lei fiecare,
                              10 mijloace fixe amortizate integral, care Ónsumeaz„            din data de 15.11.2006,
numerotate de la 1 la 40.000, ∫i apar˛ine Ón
                              o valoare de inventar de 107.860,69 lei.                a adun„rii generale a asocia˛ilor
Óntregime asociatului unic Medrea Mihai.
                                Art. 2. Se aprob„ scoaterea din func˛iune, Ón
  3. Mandatul administratorului este stabilit pe o                                    Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
                              conformitate cu prevederile legale, a unui mijloc fix
perioad„ nelimitat„ Óncep‚nd cu data de 4.12.2006.                                   Comerciale PRESTATORUL - S.A., cu sediul Ón
                              neamortizat, cu o valoare de inventar de 4.584 lei,
  (11/128.870)                                                    Ha˛eg, str. Decebal nr. 15, jude˛ul Hunedoara,
                              din care 2.332,86 lei valoare amortizat„
              *                                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
                                Art. 3. Se aprob„ valorificarea prin v‚nzare, Ón
                              conformitate cu prevederile legale, a unor mijloace     nr. J 20/577/1995, cod unic de Ónregistrare
       Societatea Comercial„                                           R7817550, av‚nd Ón vedere procesul verbal nr. 3,
      MARMOSIM - S.A., Simeria            fixe propuse ∫i aprobate prin decizia consiliului de
                              administra˛ie. Valorificarea se va face prin licita˛ie,   Óncheiat Ón ∫edin˛a din data de 30.06.2006 ∫i
       jude˛ul Hunedoara                                             procesul verbal nr. 4 Óncheiat Ón ∫edin˛a din data de
                              la pre˛ul de Ónceput de licita˛ie propus de comisia
                              tehnic„.                          20.09.2005, hot„r„∫te:
         HOT√R¬REA NR. 4
                                Art. 4. Se mandateaz„ dl Opri˛a Vasile-Matei,        Art. 1. Se aprob„ reÓnnoirea mandatului pentru
      din data de 20 octombrie 2006          domiciliat Ón Hunedoara, Aleea Cocsarilor nr. 3, bl.    urm„torii membri care fac parte din comisia de
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii       86, sc. B, et. 1, ap. 16, jude˛ul Hunedoara, posesor    cenzori ai Societ„˛ii Comerciale PRESTATORUL -
Comerciale MARMOSIM - S.A., Simeria, Óntrunit„ Ón      al C.I. seria HD nr. 025463, secretar al consiliului de   S.A., Ha˛eg:
∫edin˛„ ordinar„ Ón data de 20 octombrie 2006 la      administra˛ie al societ„˛ii, s„ reprezinte adunarea      - doamna Vi˛ionescu Carmen, domiciliat„ Ón
sediul societ„˛ii, Ón temeiul prevederilor actelor     general„ a ac˛ionarilor pentru Óndeplinirea         Ha˛eg, Str. Timi∫oarei nr. 4, jude˛ul Hunedoara,
constitutive ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,     formalit„˛ilor de Ónregistrare ∫i depunere a        posesoare a C.I. seria HD nr. 001175, eliberat„ la
emite urm„toarea hot„r‚re:                 hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor la Oficiul    data de 24.08.1999;
  Art. 1. Se aprob„ solicitarea prelungirii p‚n„ la    registrului comer˛ului, conform dispozi˛iilor legale.     - domnul Nistor Emil, domiciliat Ón Ha˛eg, str.
data de 15.12.2007 a facilit„˛ilor Ón vigoare la data     Hot„r‚rea a fost adoptat„ cu votul a 95,89 % din     Aurel Vlaicu nr. 1, bl. P28, sc. A, ap. 3, jude˛ul
adun„rii generale, stipulate Ón Contractul Faciliate    capitalul social total al societ„˛ii, de c„tre adunarea   Hunedoara, posesor al B.I. seria B.E. nr. 459619,
de Credit pe Descoperit de Cont (Overdraft) nr.       general„ legal ∫i statutar convocat„ ∫i Óntrunit„.     eliberat de Mili˛ia Ha˛eg la data de 17.08.1984.
0273/2002 aflat Ón derulare la RAIFFEISEN BANK -         (14/128.871)                       Art. 2. Se aprob„ reÓnnoirea mandatului pentru
S.A., Bucure∫ti, pentru suma de 1.100.000 USD ∫i                    *                urm„torii membri Ón comisia de cenzori suplean˛i:
500.000 euro.                                                       - domnul Para Gheorghe, domiciliat Ón
  Art. 2. Se mandateaz„ dna Videanu Miori˛a,              Societatea Comercial„
                                                            Hunedoara, str. Mihai Viteazul nr. 15A, ap. 16,
pre∫edinte al consiliului de administra˛ie al              MARSTIL - S.R.L., Densus
                                                            jude˛ul Hunedoara, posesor al B.I. seria B.D. nr.
Societ„˛ii Comerciale MARMOSIM - S.A., Simeria,              jude˛ul Hunedoara
                                                            762120, eliberat la data de 29.11.1991 de Poli˛ia
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Pia˛a Alba Iulia nr. 4,                                 Hunedoara;
bl. I3, sc. A, et. 9, ap. 45, sectorul 3, identificat„ cu          HOT√R¬REA NR. 1
                                                              - doamna Milea Tereza, domiciliat„ Ón Ha˛eg, Str.
C.I. seria DP nr. 046852, eliberat„ de I.G.P.-D.E.P. la          din data de 30.11.2006            Bisericilor nr. 32, jude˛ul Hunedoara, posesoare a
data de 5.09.2000, av‚nd codul numeric personal
                                Subsemnatul Marton Carol ™tefan, asociat unic      C.I. seria HD nr. 282673, eliberat„ la data de
2630812400611, s„ semneze Ón numele ∫i pentru
                              Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale MARSTIL - S.R.L., cu    3.06.2005 de Poli˛ia Ha˛eg.
Societatea Comercial„ MARMOSIM - S.A.,
                              sediul Ón comuna Densus nr. 15, jude˛ul            Art. 3. Se aprob„ numirea Ón func˛ia de membru
documentele ce rezult„ din prezenta hot„r‚re.
                              Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       al consiliului de administra˛ie a domnului Tirian
  Art. 3. Se mandateaz„ dl Opri˛a Vasile-Matei,
                              comer˛ului cu nr. J 20/811/2003, cod unic de        Florin-Petru, domiciliat Ón Ha˛eg, str. T.
domiciliat Ón Hunedoara, Aleea Cocsarilor nr. 3, bl.
                              Ónregistrare 15615373, am hot„r‚t suspendarea        Vladimirescu nr. 9, sc. A, ap. 4, jude˛ul Hunedoara,
86, sc. B, et. 1, ap. 16, jude˛ul Hunedoara, posesor
                              activit„˛ii pe o perioad„ de trei ani, Óncep‚nd cu     posesor al C.I. seria HD nr. 227910, eliberat„ de
al C.I. seria HD nr. 025463, secretar al consiliului de
                              data de 1.12.2006.                     Poli˛ia Ha˛eg la data de 1.05.2004.
administra˛ie al societ„˛ii, s„ reprezinte adunarea
                                (15/128.872)                        Art. 4. Se aprob„ numirea Ón func˛ia de cenzor a
general„ a ac˛ionarilor pentru Óndeplinirea
formalit„˛ilor de Ónregistrare ∫i depunere a
                                            *                domnului Cucu Ioan, domiciliat Ón Petro∫ani, Aleea
hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor la Oficiul                                  Poporului nr. 6, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Hunedoara,
                                     Societatea Comercial„             posesor al B.I. seria D.H. nr. 485137, eliberat la data
registrului comer˛ului, conform dispozi˛iilor legale.
                                     METALCHIM - S.A., Deva             de 18.02.1989.
  Hot„r‚rea a fost adoptat„ cu votul a 95,46 % din
                                      jude˛ul Hunedoara
capitalul social total al societ„˛ii, de c„tre adunarea                                  Art. 5. Se aprob„ deschiderea punctului de lucru
general„ legal ∫i statutar convocat„ ∫i Óntrunit„.                                   - depozit de de∫euri menajere, str. Mihai Eminescu,
                                      HOT√R¬REA NR. 4
   (12/128.871)                                                    locul numit Valea Stric„˛ii, situat la 1 km de ora∫,
         HOT√R¬REA NR. 3                     din data de 20.11.2006            care face parte din activitatea de colectare,
                                Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      transport ∫i depozitare gunoi menajer.
     din data de 20 octombrie 2006           Societ„˛ii Comerciale METALCHIM - S.A., Deva,         Este Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 1536 figur‚nd
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii       Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de 20.11.2006, Ón baza    Ón inventarul bunurilor domeniului public la
Comerciale MARMOSIM - S.A., Simeria, Óntrunit„ Ón      Legii nr. 31/1990, art. 113 lit. l), analiz‚nd structura  pozi˛ia nr. 336.
∫edin˛„ ordinar„ Ón data de 20 octombrie 2006 la      sintetic„ a registrului consolidat al ac˛ionarilor la      (18/128.875)
sediul societ„˛ii, Ón temeiul prevederilor actelor     data de referin˛„ 15.11.2006, hot„r„∫te:                          *
  4                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,    Nr. 2/3.I.2007
      Societatea Comercial„             n„scut la data de 12.01.1943 Ón Pite∫ti, fiul lui       24.1 Organizarea auditului intern:
    de Microfinan˛are AURORA - S.A.           Constantin ∫i al Elenei, care este ∫i pre∫edintele      Compartimentul de audit intern:
      Deva, jude˛ul Hunedoara             consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale     - Personalul din cadrul compartimentului de
                              de Microfinan˛are AURORA - I.F.N. S.A.”          control ∫i audit intern nu poate desf„∫ura activit„˛i
        HOT√R¬REA NR. 5                Art. 24 se modific„ ∫i va avea urm„toarea        de natura celor pe care are sarcina s„ le
                              formulare:                         supravegheze.
 din data de 30.11.2006 a adun„rii generale         (1) Societatea comercial„ trebuie s„ ˛in„         Controlul ∫i auditul intern constituie anamblul
     extraordinare a ac˛ionarilor           permanent eviden˛a contabil„, Ón concordan˛„ cu      formelor de control exercitate la nivelul societ„˛ii,
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor     prevederile legii contabilit„˛ii ∫i ale reglement„rilor  stabilite de conducere Ón concordan˛„ cu obiectivele
Societ„˛ii Comerciale de Microfinan˛are AURORA -      specifice date Ón aplicarea acesteia ∫i s„ Óntocmeasc„   acesteia ∫i cu reglement„rile legale, Ón vederea
S.A., cu sediul Ón Deva, str. Mihail Kog„lniceanu, nr.   situa˛ii financiare care s„ ofere o imagine fidel„ a    realiz„rii obiectului de activitate Ón mod legal,
4, camera 23-26, jude˛ul Hunedoara, capital social     pozi˛iei financiare, a performan˛ei financiare, a     economic, eficient ∫i eficace.
subscris ∫i v„rsat Ón Óntregime de 1.785.000 RON,     fluxurilor de trezorerie ∫i a celorlalte informa˛ii      Obiective generale:
Ómp„r˛it Ón 357 ac˛iuni nominative Ón valoare       referitoare la activitatea desf„∫urat„. Aceasta este     - realizarea, la un nivel corespunz„tor de calitate
de 5.000 lei fiecare, cod unic de Ónregistrare       obligat„ s„ prezinte B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei      a atribu˛iilor Ón condi˛ii de regularitate, eficacitate,
18014211, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       situa˛iile lor financiare, precum ∫i alte date ∫i     economicitate ∫i eficien˛„;
comer˛ului cu nr. J 20/1549/2005, cont curent       informa˛ii cerute de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, la      - protejarea fondurilor societ„˛ii Ómpotriva
RO87BRDE220SV16476942200, deschis la BRD          termenele ∫i Ón forma stabilit„ prin reglement„rile    pierderilor datorate erorii, riscului, risipei, abuzului
Deva, Óntrunit„ la Hunedoara Ón data de 30.11.2006     emise de acestea.                     sau fraudei;
Ón prezen˛a a 34 ac˛ionari care de˛in 357 ac˛iuni       (2) Situa˛iile financiare ale societ„˛ii comerciale    - respectarea legii, a reglement„rilor, deciziilor
(100 %), Ón unanimitate de voturi a celor prezen˛i.    vor fi audiate de auditori financiari, persoane
                                                           conducerii ∫i a normelor B„ncii Na˛ionale a
  Av‚nd Ón vedere necesitatea complet„rii ∫i       juridice sau fizice.
                                                           Rom‚niei;
modific„rii actului constitutiv al societ„˛ii cu data     (3) Œn scopul audit„rii situa˛ilor financiare,
                                                             - dezvoltarea ∫i Óntre˛inerea unor sisteme de
cert„ nr. 56948/30.09.2005 a Oficiului Registrului     societatea comercial„ va Óncheia contract cu
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Hunedoara, cu                                    colectare, stoare, prelucrare, actualizare ∫i difuzare
                              auditorul financiar, persoan„ juridic„ sau fizic„,
prevederile O.G. nr. 28/2006 aprobat„ cu modific„ri                                  a datelor ∫i informa˛iilor financiare ∫i de
                              dup„ caz, autorizat de Camera Auditorilor
∫i complet„ri prin Legea nr. 266/2006.                                        conducere, precum ∫i a unor sisteme ∫i proceduri
                              Financiari din Rom‚nia, potrivit legii.
  Corespunz„tor observa˛iilor transmise de BNR -                                  de informare prin rapoarte periodice.
                               (4) Auditorul financiar:
Direc˛ia Reglementare ∫i Autorizare nr.                                         Cerin˛ele generale ∫i specifice de audit ∫i control
                               a) Va Óntocmi un raport anual Ómpreun„ cu
III/3/7432/17.11.2006, hot„r„∫te:                                           intern:
                              opinia sa, din care s„ rezulte dac„ situa˛iile
  Art. 1. Aprob„ modific„rile ∫i completarea art. 1,   financiare prezint„ o imagine fidel„ a pozi˛iei        a) s„ previn„ ∫i s„ propun„ solu˛ii de remediere
6, 9, 17, 20, 23, 24 ∫i introducerea unui nou articol   financiare, a performan˛ei financiare, a fluxurilor    a oric„rei situa˛ii de Ónc„lcare a legilor ∫i a
Ón actul constitutiv av‚nd data cert„ nr.         de trezorerie ale institu˛iei financiare nebancare ∫i   reglement„rilor aplicabile societ„˛ilor de
56948/30.09.2005 dat„ de Oficiul Registrului        a celorlalte informa˛ii referitoare la activitatea     microfinan˛are IFN sau a procedurilor interne de
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Hunedoara,        desf„∫urat„, potrivit standardelor profesionale      c„tre societate sau de c„tre angaja˛ii acesteia;
potrivit actului adi˛ional astfel:             publicate de Camera Auditorilor Financiari din        b) s„ asigure informarea societ„˛ii ∫i a angaja˛ilor
  Art. 1. Se completeaz„ ∫i va avea urm„toarea      Rom‚nia.                          acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil
formulare:                          b) Va furniza, la solicitarea B„ncii Na˛ionale a    S.C.M.-I.F.N.
  Denumirea:                       Rom‚niei, orice detalii, clarific„ri, explica˛ii       c) s„ avizeze contractele de credit ∫i actele
  (1) Denumirea societ„˛ii comerciale este        referitoare la datele cuprinse Ón situa˛iile        adi˛ionale;
Societatea Comercial„ de Microfinan˛are AURORA -      institu˛iilor financiare nebancare.              d) s„ analizeze ∫i s„ avizeze materialele
I.F.N. S.A.                          c) Va analiza practicile ∫i procedurile controlului   informative ∫i/sau publicitare ale societ„˛ii;
  Art. 6. Obiectul de activitate se modific„ ∫i va    ∫i auditului intern ∫i, dac„ consider„ c„ acestea nu     e) s„ analizeze respectarea cerin˛elor pruden˛iale
avea urm„toarea finan˛are:                 sunt corespunz„toare va face recomand„ri          care se refer„ cel pu˛in la fondurile proprii,
  îObiectul de activitate al Societ„˛ii Comerciale de  institu˛iei financiare nebancare pentru remedierea     expunerea fa˛„ de un debitor, expunerea agregat„,
Microfinan˛are AURORA - I.F.N. - S.A. const„ Ón:      lor.                            expunerea fa˛„ de persoanele aflate Ón rela˛ii
  (1) Obiectul de activitate principal:           d) Acord„ societ„˛ii asisten˛a financiar contabil„,   speciale cu institu˛ia financiar„ nebancar„, calitatea
  cod CAEN 6522 - alte activit„˛i de creditare -     cu respectarea reglement„rilor specifice ∫i a       activelor, constituirea ∫i utilizarea provizioanelor de
acordare de microcredite din fonduri proprii,       principiului independe˛ei.                 risc;
Ómprumutate sau atrase de la institu˛ii financiare      e) Auditeaz„ normele interne de creditare ∫i        f) s„ auditeze situa˛iile financiare ale Societ„˛ii
ori organiza˛ii donatoare sau din surse financiare     formuleaz„ opinia sa cu privire la legalitatea       Comerciale de Microfinan˛are AURORA - I.F.N. - S.A.
publice, potrivit legii.                  acestora, pe care o Ónscrie Óntr-un raport special      g) s„ analizeze opera˛iunile de creditare ∫i
  (2) Obiectul de activitate secundar:          Óntocmit Ón acest sens.                  garan˛iile ∫i s„ verifice dac„ au fost consemnate Ón
  cod CAEN 6713 - activit„˛i auxiliare           f) Desf„∫oar„ orice alte activit„˛i prev„zute de    documente contractuale toate condi˛iile ∫i termenii
intermedierilor financiare (cu excep˛ia caselor de     legisla˛ia Ón vigoare privind auditul financiar.      respectivei tranzac˛ii;
asigur„ri ∫i de pensii) - consulta˛ii financiare legate    (5) Raportul auditorului financiar Ómpreun„ cu       h) s„ verifice dac„ institu˛ia a Óntocmit ∫i
de acordarea de microcredite. Activit„˛ile Ónscrise Ón   opinia sa vor fi prezentate adun„rii generale a      p„streaz„ la sediul s„u documentele ∫i eviden˛ele
obiectul secundar, altele dec‚t cele de creditare, vor   ac˛ionarilor ∫i vor fi publicate Ómpreun„ cu        impuse de legile ∫i reglement„rile Ón vigoare (actul
fi efectuate numai Ón m„sura Ón care sunt legate de    situa˛iile financiare anuale.               constitutiv, actele adi˛ionale, registrul ac˛ionarilor,
activitatea de creditare din obiectul de activitate”.     (6) Auditorul financiar trebuie s„ informeze      hot„r‚rile adun„rii generale a ac˛ionarilor,
  Art. 9 aliniatul 4 se modific„ ∫i va avea       Banca Na˛ional„ a Rom‚niei de Óndat„ ce, Ón        procesele verbale ale ∫edin˛elor ∫i hot„r‚rile
urm„toarea formulare:                   exercitarea atribu˛iilor sale, a luat cuno∫tii˛„ despre  consiliului de administra˛ie, registrele ∫i
  îInstitu˛iile financiare nebancare pot majora     orice act sau fapt Ón leg„tur„ cu activitatea       Ónregistr„rile contabile, reglement„rile proprii ∫i
capitalul social prin aporturi b„ne∫ti, precum ∫i     institu˛iei financiare nebancare ori cu entit„˛ile la   orice alte Ónregistr„ri cerute prin legi ∫i alte acte
prin Óncorporarea rezervelor constituite din profitul   care institu˛ia financiar„ nebancar„ de˛ine        normative, precum ∫i reglement„ri ale B„ncii
net, a dividendelor, din profitul net cuvenit       participa˛ii, act sau fapt care:              Na˛ionale a Rom‚niei);
ac˛ionarilor dup„ plata impozitului pe dividende ∫i      a) constituie o Ónc„lcare grav„ a legii ∫i/sau a      i) s„ raporteze consiliului de administra˛ie toate
rezultatului reportat reprezent‚nd profit net.”      reglement„rilor ori a actelor emise Ón aplicarea      situa˛iile de Ónc„lcare a legilor, reglement„rilor
  Art. 17 litera f) se completeaz„ ∫i va avea      acesteia, prin care sunt stabilite condi˛iile de      I.F.N. sau procedurilor interne ale Societ„˛ii
urm„toarea formulare:                   desf„∫urare a activit„˛ii institu˛iei financiare      Comerciale de Microfinan˛are AURORA - I.F.N. -
  îf) emiterea de obliga˛iuni, cu excep˛ia ofertei    nebancare;
                                                           S.A.;
publice adresate investitorilor califica˛i, Ón Ón˛elesul   b) este de natur„ s„ afecteze situa˛ia
                                                             j) anual persoanele din cadrul compartimentului
legii, privind pia˛a de capital.”             patrimonial„ a institu˛iei financiare nebancare sau
                                                           de control intern vor prezenta consiliului de
  Art. 20(1) ultima fraz„, se completeaz„ ∫i va avea   buna sa desf„∫urare;
                                                           administra˛ie un raport cuprinz‚nd activitatea
urm„toarea formulare:                     c) poate conduce la un refuz din partea
                                                           desf„∫urat„, investiga˛iile efectuate, abaterile
  îDirectorul general trebuie s„ aib„ studii       auditorului de a-∫i exprima opinia asupra situa˛iilor
                                                           constatate, propunerile f„cute ∫i programul
superioare economice, s„ fi desf„∫urat activitate cel   financiare ale institu˛iei financiare nebancare sau
                                                           investiga˛iilor propuse pentru anul urm„tor.
pu˛in 1 an Ón institu˛ii de credit, institu˛ii       la exprimarea de c„tre acestea a unei opinii de
financiare, astfel cum acestea sunt definite Ón Legea                                  Vechea denumire din actul constitutiv va fi
                              rezerve.
nr. 58/1998 privind activitatea bancar„, republicat„,                                 Ónlocuit„ cu noua denumire.
                               Œndeplinirea cu bun„-credin˛„ de c„tre auditorul
societ„˛i de asigurare, reasigurare, autorit„˛ile de    financiar a obliga˛iei de a informa Banca Na˛ional„      Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
reglementare ∫i/sau supraveghere Ón domeniul        a Rom‚niei, nu constituie o Ónc„lcare a obliga˛iei de   neschimbate.
financiar-bancar, organiza˛ii financiar-bancare      p„strare a secretului profesional, care revine        Actul constitutiv va fi reeditat cu modific„rile
interna˛ionale, Óntr-un compartiment a c„rui        acestuia potrivit legii, ∫i nu poate atrage        aprobate, Óntr-un singur act Ón forma complet„
activitate este relevant„ pentru specificul societ„˛ii   r„spunderea material„ a acestuia.             actualizat cu toate modific„rile efectuate ∫i cu
sau s„ fi asigurat conducerea efectiv„ ori          Primul auditor financiar este Societatea        renumerotarea corespunz„toare a articolelor.
administrarea entit„˛ii respective, s„ nu fi cauzat    Comercial„ AUDITOR FINANCIAR SARRA - S.R.L.,         Actul constitutiv reeditat va fi prezentat Oficiului
prin activitatea sa falimentul unui agent economic.”    cu sediul Ón Hunedoara, str. George Enescu, nr       Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  Art. 23 se completeaz„ cu aliniatul (2) ∫i (3) care  16/3, av‚nd cod unic de Ónregistrare R14576047,      Hunedoara, pentru data cert„.
vor avea urm„toarea formulare:               Ónregistrat cu nr. J 20/326/2002 la Oficiul          Art. 2. Actul constitutiv av‚nd data cert„
  î2) Directorul general este Ómputernicit s„      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara -      56948/30.09.2005 va fi reeditat cu modific„rile
conduc„ ∫i s„ coordoneze activitatea zilnic„ a       Deva, reprezentat„ de Sendroni Aurel auditor        aprobate prin actul adi˛ional Óntr-un singur act Ón
societ„˛ii ∫i este Ónvestit cu competen˛a de a angaja   financiar, inclusiv administrator. Auditarea a fost    forma complet„ actualizat cu toate modific„rile
r„spunderea     Societ„˛ii   Comerciale    de  angajat„ pe baza contractului de prest„ri servicii nr.   efectuate ∫i cu renumerotarea corespunz„toare a
Microfinan˛are AURORA - I.F.N. S.A.            155/05/2005.                        articolelor.
  (3) Directorul general al societ„˛ii este dl       Dup„ art. 24 se introduce un nou articol care va       (19/128.876)
Petreanu Cristinel, economist, cet„˛ean rom‚n,       avea urm„toarea form„:                                *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2/3.I.2007                   5
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„              (unsprezece) la 20 (dou„zeci) Ón valoare total„ de
  SAFIR CONSTRAD - S.R.L., Hunedoara            ™TEFAN MORO™ANU - S.R.L., M„rtine∫ti          100 (unasut„) lei RON apar˛in asociatului Voina
      jude˛ul Hunedoara                    jude˛ul Hunedoara                Ofelia.
                                                             (24/128.881)
        HOT√R¬REA NR. 1                      HOT√R¬REA NR. 1                            *
       din data de 22.02.2006                  din data de 4.12.2006                  Societatea Comercial„
  Subsemna˛ii ™tefan Ileana, Raba Arnoldo,         Societatea Comercial„ ™TEFAN MORO™ANU -              REALCOM - S.A., Petro∫ani
Plebani Fabrizio, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii  S.R.L., cu sediul Ón localitatea M„rtine∫ti, nr. 56,           jude˛ul Hunedoara
Comerciale SAFIR CONSTRAD - S.R.L., cu sediul Ón     jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul
Hunedoara, Str. Laminatorului nr. 3, bl. 20, sc. B,    registrului comer˛ului cu nr. J 20/1151/2004, cod             HOT√R¬REA NR. 3
et. 3, ap. 19, jude˛ul Hunedoara, fiind          unic de Ónregistrare 14905620, atribut fiscal R
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                                         din data de 6.07.2006
                               Subsemnatul Pop ™tefan, Ón calitate de asociat
                                                             a Societ„˛ii Comerciale REALCOM - S.A.,
nr. J 20/927/15.06.2004, cod unic de Ónregistrare     unic, am hot„r‚t urm„toarele:
                                                           cu sediul Ón Petro∫ani, Str. 1 Decembrie 1918,
16519528, am hot„r‚t de comun acord urm„toarele:       1. Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe o perioad„
                                                            nr. 90, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  1. Dizolvarea prin lichidare a Societ„˛ii       de 3 (trei) ani Óncep‚nd cu data de 4.12.2006.
                                                            comer˛ului cu nr. J 20/92/1991, cod unic de
Comerciale SAFIR CONSTRAD - S.R.L. cu sediul Ón        (22/128.879)                         Ónregistrare 2135233, atribut fiscal R
Hunedoara, Str. Laminatorului nr. 3, bl. 20, sc. B, et.               *
3, ap. 19, jude˛ul Hunedoara, Ón conformitate cu                                    Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
prevederile art. 227 al. 1 litera d din Legea nr.           Societatea Comercial„             Óntrunit„ statutar azi, data de 6.07.2006, av‚nd Ón
                                                           vedere normele de aplicare a Ordonan˛ei de
31/1990.                               UPSROM - S.A., Petro∫ani
                                                           urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind
  2. Numirea Ón calitate de lichidator a Societ„˛ii          jude˛ul Hunedoara
                                                           privatizarea societ„˛ilor comerciale ∫i Legea nr.
Comerciale A&B EXPERT INSOLVENTA - S.R.L., cu
                                                           99/1999 privind unele m„suri pentru accelerarea
sediul Ón Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16, ap.           HOT√R¬REA NR. 45              reformei economice, aprob„ majorarea capitalului
3, jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                    din data de 30.11.2006            social cu 4.050 lei, reprezent‚nd aport Ón natur„
registrului comer˛ului cu nr. J 20/140/2004, cod                                   constituit din contravaloarea terenurilor Ón
unic de Ónregistrare 16103118, posesoare a         de la Societatea Comercial„ UPSROM - S.A.,
                               cu sediul Ón Petro∫ani, str. Lunca nr. 115,       suprafa˛a de 1.460,972 m2, conform titlurilor de
atestatului nr. 2356, eliberat de Uniunea Na˛ional„                                 proprietate pe teren, aport care apar˛ine Ón
a Practicienilor Ón Reorganizare ∫i Lichidare din        jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„
                                 la Oficiul Registrului Comer˛ului         Óntregime   ac˛ionarului   AVAS,   conform
Rom‚nia.                                                       documenta˛iei anexate prezentei.
  Prezenta hot„r‚re a fost redactat„ Ón 6 (∫ase)      al Jude˛ului Hunedoara cu nr. J 20/23/2001,
                                                            Data de Ónregistrare a ac˛ionarilor asupra c„rora
exemplare.                            cod unic de Ónregistrare 13655436
                                                           se r„sfr‚nge prezenta hot„r‚re a adun„rii generale
  (20/128.877)                       Œn temeiul Legii nr. 31/1990, republicat„, cu      extraordinare a ac˛ionarilor este 24.07.2006.
             *                modific„rile ∫i complet„rile ulterioare privind        Se Ómputernice∫te pre∫edintele consiliului de
                             societ„˛ile comerciale,                  administra˛ie dl Toma Gheorghe cu ducerea la
      Societatea Comercial„              Ón temeiul actului constitutiv al Societ„˛ii      Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri.
     FILIALA PENTRU REPARAfiII             Comerciale UPSROM - S.A. Ónregistrat„ la Oficiul        (25/128.882)
  ™I SERVICII HIDROSERV HAfiEG - S.A.          Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                     *
      Ha˛eg, jude˛ul Hunedoara            Hunedoara cu nr. J 20/23/2001, cod unic de
                             Ónregistrare 13655436, atribut fiscal R,               Societatea Comercial„
        HOT√R¬REA NR. 3               adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii          IMPEX DUOCOM - S.R.L., Dr„g„∫ani
                             Comerciale UPSROM - S.A. Óntrunit„ legal Ón ∫edin˛a           jude˛ul Hunedoara
      din data de 28.09.2006            extraordinar„ din data de 30.10.2006, la sediul
    a adun„rii generale extraordinare         social din Petro∫ani, str. Lunca, nr. 115, jude˛ul             HOT√R¬REA NR. 1
         a ac˛ionarilor              Hunedoara, cu un cvorum reprezent‚nd 89 % din
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor                                          din data de 28.11.2006
                             capitalul social, hot„r„∫te:
din cadrul Societ„˛ii Comerciale HIDROSERV          Art. 1. Se completeaz„ obiectul secundar de        Subsemnatul Tudor Liviu, cet„˛ean rom‚n, cod
HAfiEG - S.A. Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de       activitate al Societ„˛ii Comerciale UPSROM - S.A. cu    numeric personal 1611218381454, n„scut la data de
28.09.2006, analiz‚nd materiale supuse dezbaterii     urm„toarea activitate economic„:              18.12.1961 Ón comuna M„dulari, jude˛ul V‚lcea,
prin ordinea de zi,                     cod CAEN 2922 - fabricarea elementelor de        domiciliat Ón Dr„g„∫ani, str. Popa ™apc„, bl. M1, sc.
  Ón conformitate cu H.G. nr. 857/2002 privind                                   D, ap. 8, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria VX nr.
                             ridicat ∫i manipulat.
reorganizarea      Societ„˛ii    Comerciale                                 220323/26.08.2005, eliberat„ de SPCLEP Dr„g„∫ani,
                               Art. 2. Prezenta hot„r‚re se va Ónregistra ca act
HIDROELECTRICA S.A. Bucure∫ti, ∫i Ónfiin˛area                                    Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                             adi˛ional la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Societ„˛ii Comerciale HIDROSERV HAfiEG - S.A. ∫i                                   IMPEX DUOCOM - S.R.L., Ón conformitate cu
                             UPSROM - S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                                           prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, cu
Ón temeiul hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor   Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara cu nr.          modific„ri, am hot„r‚t:
Societ„˛ii Comerciale HIDROELECTRICA - S.A.        J 20/23/2001, cod unic de Ónregistrare 13655436, pe      1. Se majoreaz„ capitalul social de la 200 lei la
Bucure∫ti, nr. 1/30.01.2006, privind mandatarea      care Ól va modifica Ón mod corespunz„tor restul      20.000 lei, cu suma de 19.800 lei, aport Ón numerar
reprezentan˛ilor statului Ón adunarea general„ a     dispozi˛iilor r„m‚n‚nd neschimbate.            integral subscris ∫i v„rsat de c„tre asociatul unic.
ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale HIDROSERV         Art. 3. Se Ómputernice∫te dl av. Stroia Ioan        2. Capitalul social Ón valoare de 20.000 lei, se
HAfiEG - S.A. pentru punerea Ón aplicare a         Adrian pentru a efectua toate demersurile necesare     Ómparte Ón 2.000 p„r˛i sociale la valoarea nominal„
Ordinului Ministrului Economiei ∫i Comer˛ului nr.     Ón vederea Ónregistr„rii men˛iunilor la Oficiul      de 10 lei fiecare, apar˛in‚nd Ón totalitate asociatului
3628/12.12.2005;                     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara, ∫i     unic, Tudor Liviu.
  Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale a     pentru a semna toate actele necesare ∫i a reprezenta     Prezenta   hot„r‚re   modific„    Ón  mod
ac˛ionarilor HIDROELECTRICA - S.A. Bucure∫ti, nr.     Societatea Comercial„ UPSROM - S.A. Ón fa˛a Oficiul    corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii; se
8/16.08.2006, hot„r„∫te:                 Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara.       Ónregistreaz„ Ón registrul comer˛ului ∫i se public„ Ón
  1. Aprob„ majorarea capitalului social al         (23/128.880)                      Monitorul Oficial al Rom‚niei.
Societ„˛ii Comerciale HIDROSERV HAfiEG - S.A. cu                   *                  (26/128.883)
valoarea de 132.980 lei (RON) prin aportul Ón natur„                                              *
cu terenul aferent incintei Depozitului societ„˛ii           Societatea Comercial„
pentru care s-a eliberat de c„tre Ministerul             VOINA TRANS - S.R.L., Deva                 Societatea Comercial„
Economiei ∫i Comer˛ului Certificatul de atestare a           jude˛ul Hunedoara                  ARTEGO DESIGN - S.R.L., Ploie∫ti
dreptului de proprietate seria M 03 nr.                                              jude˛ul Prahova
10264/27.01.2006.                             HOT√R¬REA NR. 1
  Ca urmare a major„rii capitalului social, noua                                          HOT√R¬REA NR. 2
valoare a capitalului social al Societ„˛ii Comerciale          din data de 22.11.2006
                                                                   din data de 7.12.2006
HIDROSERV HAfiEG - S.A. este de 3.572.250 lei         Subsemna˛ii Voina Victor ∫i Voina Ofelia, Ón
                                                               a adun„rii generale extraordinare
(RON) cu un num„r de 357.225 ac˛iuni, la o valoare    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale VOINA
                                                                     a asocia˛ilor
nominal„ de 10 lei (RON)/ac˛iune.             TRANS - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
  Modificarea adus„ valorii capitalului social al      Av‚nd Ón vedere natura capitalului social al        Subsemna˛ii Rizea A. Liana, cet„˛ean rom‚n,
Societ„˛ii Comerciale HIDROSERV HAfiEG - S.A. va      societ„˛ii, care este constituit ∫i prin aportul Ón    domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Colinei nr. 61, jude˛ul
constitui obiectul unui act adi˛ional la statutul     natur„ cu apartamentul proprietate personal„ a       Prahova, n„scut„ la data de 30.12.1963 Ón Bra∫ov,
societ„˛ii, act adi˛ional ce va fi Óncheiat Ón forma                                 jude˛ul   Bra∫ov,   cod  numeric    personal
                             asocia˛ilor, aport adus doar cu drept de folosin˛„ Ón
                                                           2631230293116, ∫i Rizea C. Tiberiu-Iulian, cet„˛ean
autentic„ ∫i pentru a c„rui Ónregistrare la Oficiul    cadrul societ„˛ii, precum ∫i prin faptul c„ Ón
                                                           rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Colinei nr. 61,
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       perioada imediat urm„toare societatea Ó∫i va reduce
                                                           jude˛ul Prahova, n„scut la data de 31.05.1964 Ón
Hunedoara este Ómputernicit dl Dumbrav„ Marius,      activitatea, asocia˛ii au hot„r‚t reducerea
                                                           Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cod numeric personal
consilier juridic Ón cadrul societ„˛ii.          capitalului social al societ„˛ii cu valoarea aportului
                                                           1640531293115, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
  2. Ia not„ de Ordinul Ministrului Economiei ∫i     Ón natura din care este constituit capitalul social,    Comerciale ARTEGO DESIGN - S.R.L., cu sediul Ón
Comer˛ului nr. 612/4.09.2006 privind achizi˛iile     respectiv 54.500 (cincizeci∫ipatrumiicincisute) lei -   Ploie∫ti, Str. Colinei nr. 61, jude˛ul Prahova,
publice de produse, servicii ∫i lucr„ri efectuate de   RON.                            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
societ„˛ile comerciale, societ„˛ile na˛ionale,        Ca urmare, capitalul social se reduce de la 54.700   Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/1064/2005, cod unic
companiile na˛ionale ∫i regiile autonome care       (cincizeci∫ipatrumii∫aptesute) lei RON la 200       de Ónregistrare R 17573100, ne-am Óntrunit ast„zi Ón
func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministrului Economiei    (dou„sute) lei RON, fiind constituit din 20        ∫edin˛a adun„rii generale extraordinare a
∫i Comer˛ului ∫i dispune conducerii executive a      (dou„zeci) p„r˛i sociale a 10 (zece) lei fiecare ce    asocia˛ilor, 7.12.2006, ora 10.00, la sediul societ„˛ii,
Societ„˛ii Comerciale HIDROSERV HAfiEG - S.A.       apar˛in Ón propor˛ie egal„ celor doi asocia˛i, iar     iar prin voin˛a comun„ a tuturor asocia˛ilor s-a
punerea Ón aplicare a dispozi˛iilor cuprinse Ón      distribu˛ia p„r˛ilor sociale este urm„toarea:       hot„r‚t modificarea ∫i reactualizarea actului
ordinul mai sus men˛ionat.                  P„r˛ile sociale numerotate de la 1 (unu) la 10     constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
  (21/128.878)                     (zece) Ón valoare total„ de 100 (unasut„) lei RON       Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru al
             *                apar˛in asociatului Voina Victor, iar cele de la 11    societ„˛ii Ón camerele notate cu 2, 5 ∫i 6 la parter,
  6                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,    Nr. 2/3.I.2007
Ón imobilul din Ploie∫ti, str. Traian nr. 2, jude˛ul    Registrului Comer˛ului Ploie∫ti cu nr. J         va valorifica la o valoare estimat„ de cel pu˛in
Prahova, respectiv suprafa˛a de 31,94 m2 ∫i 10 m2     29/457/2001, cod unic de Ónregistrare 13894417, Ón    201.591,99 lei.
suprafe˛e comune, Óncep‚nd cu 27.11.2006 p‚n„ la      ∫edin˛a de ast„zi, 16.11.2006 am hot„r‚t           Art. 3. Se Ómputernice∫te Moroldi Elena,
data de 27.11.2013, conform contractului de        urm„toarele:                       identificat„ cu C.I. seria PH nr. 616990/2006, s„ fac„
Ónchiriere nr. 7341.                     1. Se revoc„ din func˛ia de administrator domnul    demersurile ∫i s„ semneze documentele necesare la
  Art. 2. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru al       Jérôme Pihier.                      Oficiul registrului comer˛ului pentru efectuarea
societ„˛ii la etajul Centrului Comercial îWinmarkt      2. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator,       Ónregistr„rilor corespunz„toare.
Grand Center” din Ploie∫ti, Bd. Republicii nr. 17-25,   pentru un mandat de 4 ani, domnul Dudonne           (31/128.886)
jude˛ul Prahova, Ón suprafa˛a net„ de 12 m 2 ,       Christophe Jean-Jacques, cet„˛ean francez, n„scut la           HOT√R¬REA NR. 1
Óncep‚nd cu 24.11.2006 p‚n„ la data de 24.11.2009,     data de 21.04.1978 Ón localitatea Mortagne-au-
conform contractului de Ónchiriere nr.           Perche, Fran˛a, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str.         din data de 21.11.2006 a adun„rii generale
991/24.11.2006.                      Crizantemelor nr. 2A, bl. 11B, sc. A, ap. 9, jude˛ul       extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii
  Art. 3. Se completeaz„ obiectul de activitate al    Prahova, identificat cu pa∫aportul nr. 06AD99747,        Comerciale OMNIMPEX H¬RTIA - S.A.
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i dup„ cum       eliberat de autorit„˛ile franceze la data de         Œn temeiul art. 25 din actul constitutiv al
urmeaz„:                          26.06.2006.                        societ„˛ii ∫i al prevederilor Legii nr. 31/1990
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           3. Se revoc„ din func˛ia de cenzor:          (republicat„) privind societ„˛ile comerciale,
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          - Mu∫at Vasile;                    adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
produse nealimentare;                     - ™erban Valerica;                   societ„˛ii Óntrunit„ la prima convocare, Óntr-un
  524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           - Popovici Maria;                   cvorum de 96,7012 % din capitalul social, cu
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„      - Ni˛u Cornel.                     unanimitate de voturi a ac˛ionarilor prezen˛i ce
parte;                            4. Se nume∫te, Ón calitate de auditor, pentru un    de˛in 96,7012 % din capitalul social, hot„r„∫te:
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile; 5242 -      mandat de un an, Societatea Comercial„ de Audit        Art. 1. Aprob„ numirea evaluatorului autorizat
comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte; 5243 -        MV EXIM - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea      Societatea Comercial„ RTS Consult - S.R.L. pentru
comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole din    Grivi˛ei nr. 158, sectorul 1, Ónregistrat„ la Oficiul   evaluarea patrimoniului societ„˛ii Ón scopul
piele;                           registrului comer˛ului cu nr. J 40/27342/1993, cod    respect„rii prevederilor Ordinului ministrului
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole     unic de Ónregistrare 5005670, reprezentat„ de       finan˛elor nr. 1752/2005 ∫i ale art. 253 din Legea nr.
de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;       domnul Mu∫at Vasile, n„scut la data de 5.11.1955,     571/2003.
  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i                                       Art. 2. Aprob„ scoaterea din func˛iune, casarea ∫i
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dr. Zaharia Petrescu nr.
aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i                                   valorificarea prin v‚nzare a mijloacelor fixe,
                              6, ap. 1, sectorul 5, legitimat cu C.I. seria RT nr.
televizoare;                                                     men˛ionate Ón dou„ liste anexe astfel:
                              272165, eliberat„ la data de 11.07.2003 de Sec˛ia 17
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de                                       • lista anexa 1 - con˛in‚nd mijloace fixe aferente
                              Poli˛ie Bucure∫ti.
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru                                  ma∫inii de fabricat h‚rtie nr. 7 Ón num„r de 33
                               5. Pentru ducerea la Óndeplinire a prezentei
vopsit;                                                       pozi˛ii cu valoare r„mas„ neamortizat„ de 22.081,00
                              hot„r‚ri se Ómputernice∫te dna Stancu Elisabeta,
  5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i                                   lei;
                              director economic la Societatea Comercial„ CDE R
articole de papet„rie;                                                  • lista anexa 2 - con˛in‚nd alte mijloace fixe Ón
                              INTEREX - S.A., identificat„ cu C.I. seria PH nr.
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                      num„r de 257 pozi˛ii cu valoare r„mas„
                              221582, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                                 neamortizat„ de 557.038,63 lei.
parte;                           9.03.2001, s„ ne reprezinte Ón fa˛a autorit„˛ilor
                              competente Ón vederea Ónregistr„rii acestor          Art. 3. Aprob„ trecerea pe cheltuielile societ„˛ii a
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie                                  sumelor:
v‚ndute prin magazine;                   modific„ri.
                               6. Se Ómputernice∫te domnul Mainfroy Stanislas       • 44.439,44 lei (444.394.422 lei vechi);
  526 -comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
                              Marie Llewellyn, cet„˛ean francez, n„scut la data de     • 1.138,00 lei (1.138.165 lei vechi),
magazine;
                              15.01.1980 Ón Paris, Fran˛a, legitimat cu pa∫aportul     reprezent‚nd crean˛e datorate de societ„˛i
  5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
                              nr. 05RE74946, eliberat de autorit„˛ile franceze la    debitoare pentru care s-a Óncheiat procedura de
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i
                              data de 4.11.2005, s„ semneze, Ón numele societ„˛ii,   faliment ∫i care nu se mai poate recupera Ón alt
pie˛e;
                              actul constitutiv rectificativ.              mod.
  702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                                (29/128.885)                       Art. 4. Se Ómputernice∫te Moroldi Elena,
imobiliare, proprii sau Ónchiriate;
                                           *                identificat„ cu C.I. seria PH nr. 616990/2006, s„ fac„
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                                                           demersurile necesare pentru efectuarea
imobiliare proprii sau Ónchiriate.
                                   Societatea Comercial„              Ónregistr„rilor corespunz„toare la Oficiul registrului
  Celelalte clauze din actul constitutiv ∫i actele
                                 OMNIMPEX H¬RTIA - S.A., Bu∫teni           comer˛ului.
adi˛ionale r„m‚n nemodificate.
                                    jude˛ul Prahova                  (32/128.886)
  (27/128.884)
                                                                   HOT√R¬REA NR. 2
          NOTIFICARE                       HOT√R¬REA NR. 1
                                                                  din data de 21.11.2006
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                     din data de 21.11.2006               a adun„rii generale extraordinare
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
                                   a adun„rii generale ordinare              a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
                                  a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale              OMNIMPEX H¬RTIA - S.A.
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului          OMNIMPEX H¬RTIA - S.A.             Œn temeiul art. 25 din actul constitutiv al
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ARTEGO          Œn temeiul art. 25 din actul constitutiv al      societ„˛ii ∫i al prevederilor Legii nr. 31/1990
DESIGN - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Colinei nr.  societ„˛ii ∫i al prevederilor Legii nr. 31/1990      (republicat„) privind societ„˛ile comerciale,
61, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ cu nr. J        (republicat„) privind societ„˛ile comerciale,       adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii
29/1064/2005, cod unic de Ónregistrare R 17573100,     adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii   Óntrunit„ la prima convocare, Óntr-un cvorum de
care a fost Ónregistrat cu nr. 87168 din 11.12.2006.    Óntrunit„ la prima convocare, Óntr-un cvorum de      96,7012 % din capitalul social, cu majoritate de
  (28/128.884)                      96,7012 % din capitalul social, cu unanimitate de     voturi a ac˛ionarilor ce de˛in 81,8700 % din capitalul
              *                voturi a ac˛ionarilor prezen˛i ce de˛in 96,7012 % din   social, hot„r„∫te:
                              capitalul social, hot„r„∫te:                 Art. 1. Aprob„ modificarea actului constitutiv al
      Societatea Comercial„               Art. 1. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli  societ„˛ii prin completarea art. 12 cu urm„toarele
     CDE R INTEREX - S.A., Ploie∫ti          pentru anul 2007, prima Ón conformitate cu anexa     alineate:
        jude˛ul Prahova               nr. 1.                            Dreptul de proprietate asupra ac˛iunilor
                               Art. 2. Se aprob„ programul de activitate al      nominative ale societ„˛ii se transmite prin
       HOT√R¬REA NR. 2976              societ„˛ii pentru perioada 1.12.2006-31.12.2007, Ón    declara˛ie ∫i conven˛ie scris„ semnate de c„tre
                              conformitate cu anexa nr. 2.               cedent ∫i cesionar sau de mandatarii lor.
          din 28.11.2006              Art. 3. Se Ómputernice∫te Moroldi Elena,         Œnainte de Ónregistrarea cesion„rii ac˛iunilor Ón
 a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor       identificat„ cu C.I. seria PH nr. 616990/2006, s„ fac„  registrul ac˛ionarilor, reprezentan˛ii legali ai
 Societ„˛ii Comerciale CDE R INTEREX - S.A.                                     societ„˛ii semneaz„ pe conven˛ia de cesiune pentru
                              demersurile necesare pentru efectuarea
  Subscrisele:                      Ónregistr„rilor corespunz„toare la Oficiul registrului  luarea la cuno∫tin˛„ privind transferul de
  COMPAGNIE DE DISTRIBUTION EUROPEENNE,          comer˛ului.                        proprietate asupra ac˛iunilor.
societate cu sediul social Ón Fran˛a, 75015 Paris, str.    (30/128.886)                       Art. 2. Se Ómputernice∫te Moroldi Elena,
Auguste Chabrieres nr. 24,                                              identificat„ cu C.I. seria PH nr. 616990/2006, s„ fac„
  -   COMPAGNIE       FINANCIERE      DE           HOT√R¬REA NR. 2              demersurile ∫i s„ semneze documentele necesare la
PARTICIPATIONS - SOCIETATE COFIPAR, societate                                    notariat pentru efectuarea actului adi˛ional ∫i la
                                     din data de 21.11.2006
cu sediul social Ón Fran˛a, 75015 Paris, str. Auguste                                Oficiul registrului comer˛ului pentru efectuarea
                                    a adun„rii generale ordinare
Chabrieres nr. 24,                                                  Ónregistr„rilor corespunz„toare.
                                  a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
  - COMI, societate cu sediul social Ón Fran˛a,                                     (33/128.886)
                                    OMNIMPEX H¬RTIA - S.A.
75015 Paris, str. Auguste Chabrieres nr. 24,                                                  *
  - ITM ENTREPRISES, societate cu sediul social Ón      Œn temeiul art. 25 din actul constitutiv al
Fran˛a, 75015 Paris, str. Auguste Chabrieres nr. 24,    societ„˛ii ∫i al prevederilor Legii nr. 31/1990            Societatea Comercial„
  - ITM MARCHANDISES INTERNATIONAL,            (republicat„) privind societ„˛ile comerciale,           ROBINETE RAF CAMPINA - S.A.
societate cu sediul social Ón Fran˛a, 75015 Paris, str.  adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii        C‚mpina, jude˛ul Prahova
Auguste Chabrieres nr. 24,                 Óntrunit„ la prima convocare, Óntr-un cvorum de
  reprezentate de c„tre domnul Lavalard Philippe     96,7012 % din capitalul social, cu majoritate de             HOT√R¬REA NR. 2
Robert, cet„˛ean francez, n„scut la data de 8.09.1949   voturi a ac˛ionarilor ce de˛in 81,8700 % din capitalul
Ón Fran˛a, Gouzeaucourt, domiciliat Ón Fran˛a, 47     social, hot„r„∫te:                            din data de 16.11.2006
Rue de la Tortille, 80200 Peronne, legitimat cu        Art. 1. Se aprob„ valorificarea stocului de           a adun„rii generale extraordinare
pa∫aportul nr. 04FF33184, eliberat de autorit„˛ile     materiale existent Ón magazia central„ la             a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
franceze la data de 15.06.2004, Ón calitate de       31.10.2006, eviden˛iat pe 5 categorii Ón func˛ie de         ROBINETE RAF CAMPINA - S.A.
pre∫edinte al consiliului de administra˛ie al       valoarea de Ónregistrare Ón contabilitate ∫i valoarea    Ordinea de zi:
Societ„˛ii Comerciale CDE R INTEREX - S.A., cu       estimat„ de v‚nzare.                     1. reprecizarea naturii capitalului social,
sediul Ón Ploie∫ti, ™os. Vestului nr. 12, et. 3, camera    Art. 2. Valoarea total„ de Ónregistrare Ón       solicitat„ de Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
3-23, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul       contabilitate a stocului este de 518.052,36 lei ∫i se   l‚ng„ Tribunalul Prahova, la Ónregistrarea
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2/3.I.2007                    7
men˛iunilor din hot„r‚rea nr. 1/1.10.2006 a         1. Œnlocuire cenzori                   S.A., Ón favoarea Societ„˛ii Comerciale PETROM -
adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor.       Œncep‚nd cu data prezentei, se elibereaz„ din      S.A., Petrobrazi.
  Cu cvorumul reprezent‚nd 100 % capitalul social    func˛ia de cenzor al societ„˛ii dna Istoc Maria ∫i dna     Drept pentru care am Óncheiat prezentul proces-
∫i cu unanimitatea voturilor reprezent‚nd Óntregul    Georgescu Anca.                       verbal al adun„rii generale extraordinare a
capital social, consemnate Ón procesul-verbal        Œncep‚nd cu aceea∫i dat„ se numesc Ón func˛ia de     ac˛ionarilor, ast„zi, 30.11.2006.
Óncheiat cu ocazia lucr„rilor adun„rii generale      cenzor urm„toarele persoane, pentru un mandat de        (35/128.889)
extraordinare a ac˛ionarilor de la Societatea       trei ani:                                       *
Comercial„ ROBINETE RAF CAMPINA - S.A., ˛inut„        - Manolache Cristina Marcela, domiciliat„ Ón
la prima convocare, Ón temeiul art. 113 ∫i 115 din    Plopeni, Str. Prahovei nr. 16, jude˛ul Prahova,             Societatea Comercial„
Legea nr. 131/1990, modificat„ ∫i republicat„, ∫i     identificat„ cu C.I. seria PH nr. 187199, cod numeric      SINAIA - S.A., Sinaia, jude˛ul Prahova
av‚nd Ón vedere materialele prezentate Ón cadrul     personal 2640919295888;
ordinii de zi propuse de consiliul de administra˛ie     - Dumitrescu Constan˛a, domiciliat„ Ón C‚mpina,                HOT√R¬RE
al societ„˛ii, precum ∫i dezbaterile ∫i propunerile ce  str. Bucea nr. 2 bis, bl. B40 Bis, sc. A, et. 4, ap. 18,
s-au f„cut Ón timpul ∫edin˛ei, adunarea general„                                             din 24.11.2006
                             jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr.
extraordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale                                       a adun„rii generale extraordinare
                             572392, cod numeric personal 2600512290903.
ROBINETE RAF CAMPINA - S.A., hot„r„∫te:                                            a Societ„˛ii Comerciale SINAIA - S.A.
                               Comisia de cenzori va fi prezidat„ de dna Pasoi
  Art. 1. Se precizeaz„ faptul c„, urmare a       Mihaela ∫i va avea o indemniza˛ie net„ de 500 lei,       Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
major„rii capitalului social, aprobat de adunarea     iar membrii comisiei vor avea o indemniza˛ie net„      Societ„˛ii Comerciale SINAIA - S.A., Ónregistrat„ la
general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii     de 400 lei.                         Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova
Comerciale ROBINETE RAF CAMPINA - S.A., nr. 1        2. V‚nzarea de active-imobile (terenuri ∫i        cu nr. J 29/81/1991, cod unic de Ónregistrare
din 1.10.2006, nivelul acestuia este Ón valoare de    construc˛ii) situate Ón comuna Brazi, Str. Uzinei nr.    1331967, cu sediul social Ón Sinaia, bd. Carol I nr.
90.000 lei, divizat Ón 9.000 ac˛iuni nominative, cu o   1 (Ón incinta Platformei Petrobrazi), precum ∫i       8, jude˛ul Prahova, denumit„ Ón continuare
valoare de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 9.000  instala˛iile speciale aflate pe acestea.          îSocietate” a fost convocat„ Ón conformitate cu
inclusiv, ∫i se compune din 2.243 lei ∫i 33.182,59 $     Ast„zi, 30.11.2006, ac˛ionarii prezen˛i dup„       dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
(87.757 lei).                       num„rarea voturilor hot„r„sc ini˛ierea ∫i Ónceperea     republicat„, precum ∫i cu prevederile statutare ∫i
  Prezenta hot„r‚re a adun„rii generale         negocierilor cu Societatea Comercial„ PETROM -       Óntrunit„ legal ∫i statutar, ast„zi, 24.11.2006, ora
extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale    S.A. Petrobrazi, Ón vederea v‚nz„rii imobilelor       11.00, la sediul societ„˛ii, la a doua convocare.
ROBINETE RAF CAMPINA - S.A. a fost            proprietatea Societ„˛ii Comerciale RUPS - S.A.,        La adunarea general„ extraordinar„ a
tehnoredactat„ Ón C‚mpina azi, 16.11.2006, Ón 5      conform adresei nr. 22311/25.10.2006.            ac˛ionarilor din Societate au participat ac˛ionari
exemplare.                          3. Raport de activitate al consiliului de        reprezent‚nd 95,64 % din capitalul social, astfel:
  (34/128.888)                                                     - RAINBOW RIDE CONSULTING LLC, cu sediul Ón
                             administra˛ie
             *                                              U.S.A., Texas, 1021, Main Street, Huston, 77002,
                               Consiliul de administra˛ie Ó∫i prezint„ raportul
                                                           Ónregistrat„ Ón registrul societ„˛ilor cu nr.
                             de activitate la nou„ luni, din care reiese situa˛ia
      Societatea Comercial„                                           800007335/2001, av‚nd o participare la capitalul
                             patrimoniului ∫i a contului de profit ∫i pierderi. Se
      RUPS - S.A., comuna Brazi                                         social al Societ„˛ii de 83,91 % - reprezentat„ legal
                             constat„ cre∫terea veniturilor ∫i o reducere a
        jude˛ul Prahova                                            prin domnul Rasin Eliahu, cet„˛ean israelian,
                             cheltuielilor, ating‚ndu-se obiectivele prognozate Ón
                                                           domiciliat Ón Israel, Herzliya, str. Yehoshafat nr. 17,
                             bugetul de venituri ∫i cheltuieli al anului 2006.
        HOT√R¬REA NR. 3                                            identificat cu pa∫aportul nr. 10907952, eliberat de
                             Raportul de activitate ce cuprinde diagnosticul
                                                           autorit„˛ile israeliene din Herzliya la data de
    din 30.11.2006 a adun„rii generale        economico-financiar, diagnosticul juridic, precum ∫i
                                                           10.04.2005;
   extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii       cel al resurselor umane ∫i de management, se afl„
                                                             - Tudorie Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
 Comerciale RUPS - S.A., cu sediul Ón comuna       anexat prezentei hot„r‚ri.
                                                           data de 30.12.1939 Ón comuna Gh. Doja, domiciliat
   Brazi, jude˛ul Prahova, nr. de ordine Ón        4. Prezentarea situa˛iei economico-financiare a
                                                           Ón Sinaia, calea Bucure∫ti nr. 10A, bl. 13, sc. B, et. 1,
 registrul comer˛ului J 29/1319/1997, cod unic      societ„˛ii, pe ultimele nou„ luni
                                                           ap. 26, jude˛ul Prahova, posesor al B.I. seria D.E. nr.
   de Ónregistrare 9921033, atribut fiscal R        Cenzorii societ„˛ii prezint„ rezultatele
                                                           432065, eliberat de Mili˛ia Sinaia la data de
                             economico-financiare ale societ„˛ii, la nou„ luni,
  Subscri∫ii:                                                    19.05.1987 ∫i prelungit valabilitatea Ón anul 1997, Ón
                             din care reiese c„: profitul brut din exploatare este
  Chealfa Gheorghe, care de˛ine 55.992 ac˛iuni, Ón                                  calitate de ac˛ionar, de˛in‚nd 10,01 % din capitalul
                             de 759.971 lei, iar cel din activitatea financiar„ de
valoare nominal„ de 2,5 lei ∫i valoare total„ de                                   social al Societ„˛ii;
                             354.105 lei. Datoriile societ„˛ii sunt Ón sum„ de
139.980 lei, reprezent‚nd 43,3942 % din cota de                                     - Belu Ileana Ruxandra, cet„˛ean rom‚n,
                             3.426.557 lei, iar crean˛ele de 2.321.966 lei.
participare la capitalul social al societ„˛ii;                                    domiciliat„ Ón Sinaia, Str. 1 Mai nr. 22, bl. 4, ap. 4,
  - Societatea Comercial„ METAL INVEST GRUP -      Detalierea rezultatelor, precum ∫i m„surile propuse
                                                           jude˛ul Prahova, posesoare a C.I. seria PH nr.
S.R.L., cu sediul Ón localitatea D„rm„ne∫ti, jude˛ul   de cenzori pentru Ómbun„t„˛irea activit„˛ii sunt      004742, eliberat„ la data de 14.11.1997, Ón calitate
Bac„u, cod unic de Ónregistrare 14758146,         consemnate Ón raportul anexat prezentei hot„r‚ri.      de ac˛ionar, de˛in‚nd 0,98 % din capitalul social al
reprezentat„ prin Dascalu Ioan, Ón calitate de        5. Oportunitatea efectu„rii unui studiu de        Societ„˛ii;
administrator, care de˛ine 68.815 ac˛iuni, Ón valoare   fezabilitate Ón vederea evalu„rii perspectivelor de      - Eliahu Rasin, cet„˛ean israelian, domiciliat Ón
nominal„ de 2,5 lei ∫i valoare total„ de 172.037,5 lei,  dezvoltare economic„ a societ„˛ii.             Israel, Herzliya, str. Yehoshafat nr. 17, identificat cu
reprezent‚nd 53,3322 % din cota de participare la      Ac˛ionarii majoritari solicit„ consiliului de      pa∫aportul nr. 10907952, eliberat de autorit„˛ile
capitalul social al societ„˛ii;              administra˛ie ca Ómpreun„ cu conducerea           israeliene din Herzliya la data de 10.04.2005, Ón
  - al˛i ac˛ionari persoane fizice, care de˛in 319    managerial„, s„ analizeze posibilitatea de extindere    calitate de ac˛ionar, de˛in‚nd 0,36 % din capitalul
ac˛iuni, Ón valoare nominal„ de 2,5 lei ∫i valoare    a activit„˛ii societ„˛ii, Ón vederea atragerii de noi    social al Societ„˛ii;
total„ de 797,5 lei, reprezent‚nd 0,25 % din cota de   activit„˛i, care s„ permit„ men˛inerea personalului      - Davidescu Ioan Ilus, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
participare la capitalul social al societ„˛ii,      existent ∫i s„ conduc„ la dezvoltarea societ„˛ii, Ón    Ón Ploie∫ti, str. Jianu nr. 5, bl. B, et. 7, ap. 106,
  Ón calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale   acest sens hot„r‚nd Óntocmirea unui sudiu de        jude˛ul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 580151,
RUPS - S.A. cu sediul Ón comuna Brazi, jude˛ul      fezabilitate.                        eliberat„ de S.P.C.L.E.P. Ploie∫ti la data de
Prahova, nr. de ordine Ón registrul comer˛ului J       6. Prezentarea de c„tre administratori a modului     18.11.2005, Ón calitate de ac˛ionar de˛in‚nd 0,24 %
29/1319/1997, cod unic de Ónregistrare 9921033,      de ˛inere a registrelor cerute de lege, precum ∫i      din capitalul social al Societ„˛ii.
atribut fiscal R,                     ducerea la Óndeplinire a hot„r‚rilor adun„rii         Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
  Óntruni˛i Ón adunarea general„ extraordinar„ a     generale a ac˛ionarilor                   Societ„˛ii a decis dup„ cum urmeaz„:
ac˛ionarilor, cu participarea comisiei de cenzori,      Œn urma prezent„rii de c„tre consiliul de          Art. 1. Se aprob„ alegerea drei Cucu Iolanda Ón
v„z‚nd Óndeplinite condi˛iile legale de convocare,    administra˛ie a registrelor societ„˛ii, adunarea      func˛ia de secretar tehnic al acestei adun„ri, astfel
de participare ∫i de func˛ionare a adun„rii generale   general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor constat„ c„      Ónc‚t va efectua demersurile necesare pentru
a ac˛ionarilor societ„˛ii, am aprobat ordinea de zi    acestea sunt ˛inute Ón conformitate cu Legea nr.      Óndeplinirea prezentei, conform dispozi˛iilor legale.
dup„ cum urmeaz„:                     31/1990, modificat„ ∫i republicat„. Hot„r‚rile         Art. 2. Se aprob„ contractul de cesiune de p„r˛i
  1. Ónlocuire cenzori;                 adun„rii generale a ac˛ionarilor au fost duse la      sociale, Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale HOTEL
  2. v‚nzarea de active-imobile (terenuri ∫i       Óndeplinire Óntocmai ∫i au fost Ónregistrate la       OPERA & CENTRAL - S.R.L., cu sediul social Ón
construc˛ii) situate Ón comuna Brazi, Str. Uzinei nr.   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Bucure∫ti, str. Brezoianu nr. 13, sectorul 5, prin
1 (Ón incinta Platformei Petrobrazi), jude˛ul       Tribunalul Prahova.                     care Societatea Comercial„ BURGSTATE HOLDINGS
Prahova, precum ∫i instala˛iile speciale aflate pe      7. Diverse                        - S.A., cu sediul social Ón Bucure∫ti, str. Brezoianu
acestea;                           a) Emiterea de certificate de ac˛ionar ∫i cesiunea    nr. 13, cesioneaz„ 2.000 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  3. raport de activitate al consiliului de       de ac˛iuni                         20 % din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale
administra˛ie;                        Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      HOTEL OPERA & CENTRAL - S.R.L. c„tre Societatea
  4. prezentarea situa˛iei economico-financiare a    hot„r„∫te ca Ón termen de 365 de zile de la data      Comercial„ SINAIA - S.A. Pre˛ul contractului este de
societ„˛ii pe ultimele nou„ luni;             prezentei, societatea s„ emit„ certificate de ac˛ionar,   2.600.000 euro ce va fi achitat astfel: un avans de
  5. oportunitatea efectu„rii unui studiu de       Ón condi˛iile Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i       260.000 euro pl„ti˛i la semnarea contractului ∫i 78
fezabilitate Ón vederea evalu„rii perspectivelor de    republicat„.                        rate lunare fixe Ón valoare de 30.000 euro; sumele
dezvoltare economic„ a societ„˛ii;              De asemenea, adunarea general„ extraordinar„ a      respective nefiind purt„toare de dob‚nzi.
  6. prezentarea de c„tre administratori a modului    ac˛ionarilor hot„r„∫te ca Ón momentul cesion„rii de      Art. 3. Se aprob„ contractul de op˛iune Óncheiat
de ˛inere a registrelor cerute de lege, precum ∫i     ac˛iuni de c„tre ceilal˛i ac˛ionari, persoane fizice,    Ón 24.04.2006 ∫i Ónregistrat cu nr. 5525/25.04.2006
ducerea la Óndeplinire a hot„r‚rilor adun„rii       ac˛ionarii majoritari s„ aib„ drept de preemp˛iune.     Óntre Societatea Comercial„ SINAIA - S.A. ∫i
generale a ac˛ionarilor;                 Inten˛ia de v‚nzare a ac˛iunilor s„ fie adus„ la      Societatea Comercial„ HOTEL OPERA & CENTRAL -
  7. diverse:                      cuno∫tin˛„ ac˛ionarului majoritar Óntr-o form„       S.R.L.
  a) emiterea de certificate de ac˛ionar ∫i cesiunea   scris„, spre ∫tiin˛a consiliului de administra˛ie, care    Art. 4. Societatea va contracta un credit Ón
de ac˛iuni;                        are obliga˛ia de a informa ac˛ionarul majoritar.      valoare total„ de 1.000.000 euro de la EFG Private
  b) aprobarea unei scrisori de garan˛ie, Ón        b) Aprobarea unei scrisori de garan˛ie, Ón        Bank    Luxembourg,     av‚nd   ca   obiect
favoarea Societ„˛ii Comerciale PETROM - S.A.,       favoarea Societ„˛ii Comerciale PETROM - S.A.,        finan˛area/refinan˛area costurilor proiectului de
Bucure∫ti.                        Bucure∫ti.                         renovare ∫i modernizare a Restaurantului Sinaia,
  Œn urma dezbaterilor adunarea general„          Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      pe baz„ de facturi sau situa˛ii de lucr„ri, exclusiv
extraordinar„ a ac˛ionarilor a hot„r‚t Ón         hot„r„∫te eliberarea de c„tre B.C.R. Ploie∫ti a unei    T.V.A., situat Ón Sinaia, bd. Carol I nr. 8, jude˛ul
unanimitate:                       scrisori de garan˛ie a Societ„˛ii Comerciale RUPS -     Prahova. Astfel s-a decis ca Societatea, Ón calitate de
  8                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2/3.I.2007
Ómprumutat, va Óncheia cu EFG Private Bank          - s„ semneze orice document necesar pentru          1. Siupiala Liviu, domiciliat Ón Sinaia, Str.
Luxembourg, Ón calitate de banc„ creditoare,        derularea contractului de credit Óncheiat cu EFG       St‚njeneilor nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 4, jude˛ul Prahova,
contractul de credit aferent, Ón termenii ∫i condi˛iile  Private Bank Luxembourg, contractul pentru linia       identificat cu C.I. seria PH nr. 380195, eliberat„ de
propuse de c„tre banca creditoare ∫i acceptate de     de credit de lucru ∫i contractul de angajament        Poli˛ia Sinaia la data de 15.04.2003, cod numeric
c„tre Societate. Creditul acordat de EFG Private      Óncheiat cu BANC POST - S.A., inclusiv cereri, pl„˛i,    personal 1670624296189;
Bank Louxembourg va fi garantat cu o scrisoare de     notific„ri etc. care sunt necesare a fi f„cute de c„tre     2. Gurgu F„nel, domiciliat Ón Bu∫teni, aleea Silva,
garan˛ie care va fi emis„ de BANCPOST - S.A., Ón      Societate.                          bl. A, et. 2, ap. 10, jude˛ul Prahova, identificat cu
urma Óncheierii de c„tre Societate a unui contract       (36/128.890)                       C.I. seria PH nr. 364526, eliberat„ de Poli˛ia Bu∫teni
de angajament cu BANCPOST - S.A.                           *                 la data de 17.02.2003, cod numeric personal
  Art. 5. Societatea va contracta o linie de credit de                                 1710325290574;
lucru Ón valoare total„ de 300.000 euro, Ón               Societatea Comercial„               3. Luca Petru Valentin, domiciliat Ón Sinaia,
echivalent lei, de la BANCPOST - S.A., facilitate care         LUPIANO - S.R.L., Sinaia            fund„tura Ceahl„u nr. 4-6, bl. 4, sc. 1, et. 2, ap. 205,
va fi garantat„ cu acelea∫i garan˛ii men˛ionate la             jude˛ul Prahova               jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
art. 6.                                                         062586, eliberat„ de Poli˛ia Sinaia la data de
  Art. 6. Societatea va Óncheia cu BANCPOST - S.A.               HOT√R¬RE                10.11.1998, cod numeric personal 1520119150371,
un contract de angajament, Ón baza c„ruia                                         care au confirmat cele de mai sus.
BANCPOST - S.A. va emite, la cererea Societ„˛ii, o      a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii          (37/128.891)
scrisoare de garan˛ie bancar„ Óntr-o valoare total„        Comerciale LUPIANO - S.R.L.
                                                                       NOTIFICARE
agregat„ ce nu va putea dep„∫i Ón nici un moment        Subsemna˛ii Siupiala Liviu, cet„˛ean rom‚n,
suma de 1.000.000 euro plus dob‚nda acumulat„, la     domiciliat Ón Sinaia, Str. St‚njeneilor nr. 2, bl. 2, sc.    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
orice moment, Ón baza unui contract de Ómprumut      A, ap. 4, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH   Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
cu scopul de a garanta obliga˛iile de plat„ ale      nr. 380195, eliberat„ de Poli˛ia Sinaia la data de      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
Societ„˛ii c„tre EFG Private Bank Luxembourg, Ón      15.04.2003, Ón calitate de asociat unic - cesionar al    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
valoare de 1.000.000 euro plus dob‚nda acumulat„,     Societ„˛ii Comerciale LUPIANO - S.R.L., cu sediul Ón     ulterioare, depunerea textului actulizat al actului
la orice moment. Termenii ∫i condi˛iile contractului    Sinaia, Str. St‚njeneilor nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 4,    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale LUPIANO -
de angajament sunt cele care au fost propuse ∫i      jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul          S.R.L., cu sediul Ón Sinaia, Str. St‚njeneilor nr. 2, sc.
acceptate de Societate. Obliga˛iile Societ„˛ii fa˛„ de   Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        A, parter, ap. 4, jude˛ul Prahova, cod po∫tal 2180,
BANCPOST - S.A., rezult‚nd din contractul de        Prahova cu nr. J 29/1165/22.10.1998, constituit„ Ón     Ónregistrat„ cu nr. J 29/1165/1998, cod unic de
angajament, vor fi garantate prin constituirea, Ón     baza actului constitutiv cu modific„rile ∫i         Ónregistrare R 11107046, care a fost Ónregistrat cu
favoarea BANCPOST - S.A., a urm„toarelor garan˛ii     complet„rile ulterioare, ∫i Gurgu F„nel, cet„˛ean      nr. 87877 din 13.12.2006.
colaterale:                        rom‚n, domiciliat Ón Bu∫teni, aleea Silva, bl. A, et.      (38/128.891)
  a) ipotec„ de prim rang asupra imobilului îVila -    2, ap. 10, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria                  *
Restaurant” Vulturul situat Ón Sinaia, str. Furnica    PH nr. 364526, eliberat„ de Poli˛ia Bu∫teni la data
nr. 63, jude˛ul Prahova, format din teren Ón        de 17.02.2003, Luca Petru Valentin, cet„˛ean rom‚n,            Societatea Comercial„
suprafa˛„ de 1.085,94 m 2 , Ómpreun„ cu orice       domiciliat Ón Sinaia, fund„tura Ceahl„u nr. 4-6, bl.          VALERIA INTERTUR - S.R.L.
Ómbun„t„˛iri, amelior„ri, accesorii sau bunuri care    4, sc. 1, et. 2, ap. 205, jude˛ul Prahova, identificat cu       T‚rgu Neam˛, jude˛ul Neam˛
se afl„ pe teren, ∫i care prin natura ∫i/sau destina˛ia  C.I. seria PH nr. 062586, eliberat„ de Poli˛ia Sinaia
lor sunt Óncorporate Ón el, la orice moment (inclusiv   la data de 10.11.1998, am convenit s„ Óncheiem                HOT√R¬REA NR. 1
construc˛iile de pe acesta), imobil av‚nd nr.       prezentul act adi˛ional prin care:
cadastral 402, fiind Ónregistrat Ón Cartea Funciar„                                       din data de 7 decembrie 2006
                                1. Se majoreaz„ capitalul social al Societ„˛ii
nr. 156N, deschis„ la OCPI;                Comerciale LUPIANO - S.R.L. de la 200 lei la 1.000       Subsemna˛ii Junc„nariu Valeria ∫i Junc„nariu
  b) ipoteca de rangul doi asupra imobilului Hotel    lei, prin v„rs„m‚nt de c„tre Siupiala Liviu, urm‚nd     Vasilic„, Ón calitate de asocia˛i la Societatea
Intim situat Ón Sinaia, str. Furnica nr. 1, jude˛ul    ca acest capital social s„ fie Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i     Comercial„ VALERIA INTERTUR - S.R.L., cu sediul
Prahova, format din teren Ón suprafa˛„ de 1.832,76     sociale a c‚te 10 lei fiecare.                Ón T‚rgu Neam˛, fund„tura Spital nr. 1, jude˛ul
m2, Ómpreun„ cu orice Ómbun„t„˛iri, amelior„ri,        2. Eu, Siupiala Liviu, cesionez din capitalul social   Neam˛, hot„r‚m suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe
accesorii sau bunuri care se afl„ pe teren ∫i care     suma de 490 lei, Ómp„r˛it„ Ón 49 p„r˛i sociale a c‚te    o durat„ de 3 (trei) ani, Óncep‚nd cu data de
prin natura ∫i/sau destina˛ia lor sunt Óncorporate Ón                                  1.12.2006 ∫i p‚n„ la data de 30.11.2009.
                              10 lei fiecare, reprezent‚nd 49 % din capitalul total
el, la orice moment (inclusiv construc˛iile de pe                                      (39/128.892)
                              al societ„˛ii, dlor Gurgu F„nel ∫i Luca Petru
acesta), imobil av‚nd nr. cadastral 401, fiind       Valentin dup„ cum urmeaz„:
                                                                          *
Ónregistrat Ón Cartea Funciar„ nr. 156N, deschis„ la      - cesionez 25 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei fiecare,
OCPI;                                                               Societatea Comercial„
                              reprezent‚nd 25 % din capitalul total al societ„˛ii,
  c) o ipotec„ de prim rang asupra unui alt imobil                                      COMATEX - S.A., Jibou, jude˛ul S„laj
                              dlui Gurgu F„nel;
proprietatea Societ„˛ii, Ón cazul Ón care va mai fi
                                - cesionez 24 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei fiecare,
necesar pentru acoperirea garan˛iei.                                                   HOT√R¬REA NR. 2
                              reprezent‚nd 24 % din capitalul total al societ„˛ii,
  Art. 7. Se aprob„ registrul ac˛ionarilor Societ„˛ii
                              dlui Luca Petru Valentin.                        din data de 5 octombrie 2006
Comerciale SINAIA - S.A. la data de 23.11.2006.
                                Eu, Siupiala Liviu, declar c„ am primit             a adun„rii generale a ac˛ionarilor
  Art. 8. Se aprob„, de principiu, op˛iunea
                              contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate de la        Societ„˛ii Comerciale COMATEX - S.A., Jibou
Societ„˛ii Comerciale SINAIA - S.A. - Ón nume
                              Gurgu F„nel ∫i Luca Petru Valentin.               Œntrunit„ Ón ∫edin˛a din 5.10.2006, ora 12.00, la
propriu ∫i/sau Ón calitate de asociat sau ac˛ionar al
                                Eu, Gurgu F„nel, declar c„ accept cesiunea ce      sediul Societ„˛ii Comerciale COMATEX - S.A. din
unei companii ∫i/sau ca partener al unei companii,
                              mi-a fost f„cut„ de domnul Siupiala Liviu prin        Zal„u, bd. Mihai Viteazu nr. 95, jude˛ul S„laj,
de a achizi˛iona Hotel Cerna din Bucure∫ti.
                              prezentul act, sunt de acord s„ devin asociat ∫i am     adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor din
  Art. 9. Œnfiin˛area punctului de lucru Ón spa˛iul
                              achitat contravaloarea cesiunii de 250 lei.         cadrul Societ„˛ii Comerciale COMATEX - S.A. a fost
comercial situat Ón Sinaia, bd. Carol I nr. 19, jude˛ul
                                Eu, Luca Petru Valentin, declar c„ accept        convocat„ pentru aceast„ dat„ de c„tre consiliul de
Sinaia, 106100, conform contractului de Ónchiriere
ce se va Óncheia Ón termen de 10 zile lucr„toare de    cesiunea ce mi-a fost f„cut„ de domnul Siupiala       administra˛ie.
la data prezentei.                     Liviu prin prezentul act, sunt de acord s„ devin        Convocarea s-a realizat conform legii, din totalul
  Art. 10. Se aprob„ Óncheierea unui act adi˛ional    asociat ∫i am achitat contravaloarea cesiunii de 240     capitalului social de 1.688.700 RON, Ómp„r˛it Ón
la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SINAIA    lei.                             33.774 ac˛iuni au participat ac˛ionari care de˛in
- S.A. privind Ónfiin˛area punctului de lucru ∫i se      Ca urmare a modific„rilor ar„tate, capitalul       30.656 ac˛iuni, respectiv 90,77 % din capitalul social
Ómputernice∫te domnul Tudorie Gheorghe,          social al societ„˛ii, Ón sum„ de 1.000 lei, divizat Ón    total, adunarea general„ fiind legal constituit„
pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, posesor    100 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, va fi de˛inut de     poate lua hot„r‚ri legale.
al B.I. seria D.E. nr. 432065, eliberat de Mili˛ia     asocia˛i astfel:                        Œn temeiul Legii societ„˛ilor comerciale nr.
Sinaia la data de 19.05.1987 ∫i prelungit           - Siupiala Liviu - 510 lei, adic„ 51 p„r˛i sociale,   31/1990, republicat„, adunarea general„
valabilitatea la data de 19.05.1997, cod numeric      reprezent‚nd 51 % din capitalul total al societ„˛ii;     extraordinar„ a ac˛ionarilor de la Societatea
personal 1391230296187, domiciliat Ón Sinaia, calea      - Gurgu F„nel - 250 lei, adic„ 25 p„r˛i sociale,     Comercial„ COMATEX - S.A., Jibou, adopt„
Bucure∫ti nr. 10A, bl. 13, sc. B, et. 1, ap. 26, jude˛ul  reprezent‚nd 25 % din capitalul total al societ„˛ii;     urm„toarea hot„r‚re:
Prahova.                            - Luca Petru Valentin - 240 lei, adic„ 24 p„r˛i       1. Se aprob„ majorarea liniei de credit de la
  Art. 11. Domnul Tudorie Gheorghe, cet„˛ean       sociale, reprezent‚nd 24 % din capitalul total al      BANCPOST - S.A., Sucursala S„laj de la valoarea de
rom‚n, n„scut la data de 30.12.1939 Ón comuna Gh.     societ„˛ii.                         1.000.000 RON la valoarea de 1.500.000 RON.
Doja, domiciliat Ón Sinaia, calea Bucure∫ti nr. 10A,      Administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii vor fi      2. Se aprob„ garantarea liniei de credit cu
bl. 13, sc. B, et. 1, ap. 26, jude˛ul Prahova, posesor   efectuate de c„tre Siupiala Liviu, Ón calitate de      urm„toarele bunuri imobile cu amenaj„rile
al B.I. seria D.E. nr. 432065, eliberat de Mili˛ia     administrator.                        existente:
Sinaia la data de 19.05.1987 ∫i prelungit           Beneficiile ∫i pierderile revin asocia˛ilor         - apartament nr. 1 compus din magazie, hal„,
valabilitatea Ón anul 1997, este Ómputernicit ca Ón    propor˛ional cu cota de capital de˛inut„.          spa˛iu de depozitare, Ón suprafa˛„ util„ de 1.025,46
numele ∫i pe seama Societ„˛ii:                 Prevederile prezentului act adi˛ional modific„ ∫i    m2, teren aferent, Ón suprafa˛„ de 995 m2, Ónscrise
  - s„ negocieze ∫i s„ semneze cu EFG Private Bank    completeaz„ Ón mod corespunz„tor prevederile         Ón cartea funciar„ 2795 nr. top 1748/1/2/1/4/I;
(S.A.) Luxembourg contractul de credit men˛ionat la    actului constitutiv, a∫a cum a fost anterior          - apartament nr. 3 compus din: corp cl„dire cu
pct. 4 de mai sus;                     modificat cu actul adi˛ional autentificat cu nr. 1851    dou„ nivele alc„tuit din parter cu 4 birouri, antreu,
  - s„ negocieze ∫i s„ semneze contractul de       din 27.09.2002 la Biroul Notarial Public îVictoria      2 magazii, garaj, grup sanitar, intrarea spre etaj ∫i
angajament cu BANCPOST - S.A. men˛ionat la pct. 6     Badea” din Constan˛a.                    etaj cu 8 birouri, grup sanitar, casa sc„rii, scara
de mai sus;                          Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii   coridor Ón suprafa˛„ util„ de 379,78 m 2, teren
  - s„ negocieze ∫i s„ semneze cu BANCPOST - S.A.     r„m‚n neschimbate.                      aferent Ón suprafa˛„ de 368 m2, Ónscrise Ón cartea
contractul pentru linia de credit de lucru men˛ionat      Redactat de Cabinet de Avocat îIchim Florin”       funciar„ 2795 nr. top 1748/1/2/1/4/III;
la pct. 5 de mai sus;                   prin avocat Ichim Florin, ast„zi, 5.12.2006, Ón 6        - teren cu magazia nr. 1, Ón suprafa˛„ de 447 m2
  - s„ semneze toate ∫i oricare dintre documentele    (∫ase) exemplare, din care 5 (cinci) s-au Ónm‚nat      Ónscris„ Ón cartea funciar„ 10085, nr. top
necesare pentru constituirea ∫i Ónregistrarea       p„r˛ilor.                          1748/1/2/1/1;
garan˛iilor Ón favoarea BANC POST - S.A., conform       Prezentul act adi˛ional a fost semnat Ón fa˛a mea,     - teren cu magazia nr. 2, Ón suprafa˛„ de 534 m2
termenilor ∫i condi˛iilor din contractul de        avocat Ichim Florin, din cadrul Baroului Prahova, la     Ónscris„ Ón cartea funciar„ 10085, nr. top
angajament;                        sediul biroului, de urm„torii domni:             1748/1/2/1/2;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2/3.I.2007                   9

  - teren cu cabin„ poart„, Ón suprafa˛„ de 28 m2           Societatea Comercial„              RON, Ómp„r˛it Ón 215.000 ac˛iuni, cu valoarea
Ónscris„ Ón cartea funciar„ 10085, nr. top             CERAMICA SERVICE - S.A., Zal„u           nominal„ de 10 lei RON.
1748/1/2/1/3;                                jude˛ul S„laj                 Art. 2. Majorarea capitalului social se va face prin
  - teren cu ∫opron nr. 1, Ón suprafa˛„ de 352 m2                                   emisiunea unui pachet de 80.000 ac˛iuni noi la
Ónscris„ Ón cartea funciar„ 10085, nr. top                 HOT√R¬REA NR. 1               valoarea de emisie de 10 lei RON.
1748/1/2/1/5;                           a adun„rii generale extraordinare            Art. 3. Dreptul de subscriere a noilor ac˛iuni
  - teren Ón suprafa˛„ de 3.279 m2 Ónscris Ón cartea            a ac˛ionarilor               emise Ól au cu prioritate ac˛ionarii Societ„˛ii
funciar„ 10085, nr. top 1748/1/2/1/6/a;                                         Comerciale SAM - S.A., care trebuie s„-∫i exercite
                                Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
  - teren cu ∫opron N4, ∫opron N5, depozit                                       dreptul de preferin˛„ p‚n„ la data de 31.12.2006.
                              Societ„˛ii Comerciale CERAMICA SERVICE - S.A.,
carburan˛i, vestiar Ón suprafa˛„ de 3.252 m 2 ,                                      Art. 4. Plata ac˛iunilor subscrise se va face Ón
                              convocat„ Ón data de 23 noiembrie 2006, ora 11.00,
Ónscris„ Ón cartea funciar„ 5447 nr. top 1748/1/2/2.                                  propor˛ie de 50 % din contravaloare la data
                              la sediul societ„˛ii din Zal„u, Str. Fabricii nr. 1,
  3. Se aprob„ garantarea liniei de credit cu stocuri                                 subscrierii dar nu mai t‚rziu de 31.12.2006, iar
                                Ón conformitate cu art. 113 din Legea nr. 31/1990
de marf„, orice alte bunuri mobile sau imobile                                     diferen˛a de 50 % din contravaloare se va pl„ti p‚n„
                              ∫i cu statutul Societ„˛ii Comerciale CERAMICA
apar˛in‚nd Societ„˛ii Comerciale COMATEX - S.A.                                     la data de 30.06.2007, conform graficului stabilit de
                              SERVICE - S.A., adunarea general„ extraordinar„ a
  4. Se aprob„ garantarea major„rii liniei de credit                                  consiliul de administra˛ie.
                              ac˛ionarilor hot„r„∫te:
cu garan˛ii EXIM BANK Ón sum„ de 400.000 RON.                                       Art. 5. Aprob„ actul constitutiv reactualizat cu
                                Art. 1. Adunarea general„ extraordinar„
  5. Societatea Comercial„ COMATEX - S.A. Ó∫i ia                                    toate modific„rile la zi.
                              valideaz„ cump„rarea unui pachet de ac˛iuni CEON
angajamentul ca pe Óntreaga perioad„ de derulare a                                     Œmputernice∫te pe Cri∫an Dorina - consilier
                              Ón num„r de 58.620 ac˛iuni de la Societatea
creditului, Ón vederea ob˛inerii c„ruia se va emite                                   juridic, identificat„ cu C.I. seria SX nr. 032750, s„
                              Comercial„ CERAMICA - S.A., Zal„u.
garan˛ia EXIMBANK - S.A., s„ nu procedeze la
                                Art. 2. Aprobarea unei linii de credit pentru      reprezinte societatea la Oficiul registrului
aprobarea diviz„rii societ„˛ii, dec‚t cu acordul
                              activitatea de produc˛ie la un plafon de 400.000 lei.    comer˛ului pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor de
prealabil al EXIMBANK - S.A.
                                (44/128.895)                      publicitate ∫i Ónregistrare a men˛iunilor.
  6. Se Ómputernice∫te dna Dohan Oana,
                                            *                  Prezenta hor„r‚re se comunic„:
identificat„ cu C.I. seria SX nr. 125484 s„ depun„
                                                              - la Oficiul registrului comer˛ului;
prezenta hot„r‚re la Oficiul Registrului Comer˛ului          Societatea Comercial„
de pe l‚ng„ Tribunalul S„laj Ón vederea public„rii                                     - dosar de hot„r‚ri.
                               SMAIL-PROD - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj           (47/128.897)
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
  7. Dna Liliana Culda - pre∫edinte al consiliului de                                               *
                                         HOT√R¬RE
administra˛ie, domiciliat„ Ón Zal„u, Str. Nou„ nr. 2,
bl. N12, sc. A, et. 2, ap. 5, jude˛ul S„laj, identificat„   a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale             Societatea Comercial„
cu C.I. seria SX nr. 164382, va reprezenta Societatea         SMAIL-PROD - S.R.L., Zal„u               LUTEX - S.A., Ludu∫, jude˛ul Mure∫
Comercial„ COMATEX - S.A. Ón vederea semn„rii ∫i        Subsemnata Sumurducan Smaranda-Lucia,
autentific„rii contractelor de ipotec„, contractelor    asociat unic, administratorul Societ„˛ii Comerciale             HOT√R¬REA NR. 3
de gaj mobiliar ∫i contractelor de credit, precum ∫i    SMAIL-PROD - S.R.L., Zal„u, care Óndepline∫te            din data de 17 noiembrie 2006
a oric„ror acte necesare ob˛inerii acestora.        obliga˛iile ∫i exercit„ drepturile stabilite prin lege       a adun„rii generale a ac˛ionarilor
   (40/128.893)                      pentru adunarea general„, am hot„r‚t azi,
              *                                                Adunarea general„ a ac˛ionarilor, Óntrunit„ Ón
                              4.12.2006, modificarea statutului societ„˛ii,
                                                            ∫edin˛a extraordinar„ Ón data de 17.11.2006, Ón
                              autentificat prin Óncheierea nr. 4217 din data de 29
     Societatea Comercial„               octombrie 1991, dup„ cum urmeaz„:              prezen˛a ac˛ionarului majoritar Urcan Ionas Florin
   CERAMICA - S.A., Zal„u, jude˛ul S„laj           1. Se majoreaz„ capitalul social cu 15.390 lei      (98.79 % din capitalul social) ∫i a reprezentantului
                              aport Ón numerar de la 200 lei aport Ón numerar la     ac˛ionarilor persoane fizice, lu‚nd Ón discu˛ie:
         HOT√R¬REA NR. 2              15.590 lei aport Ón numerar.                  - la punctul unu din ordinea de zi - solicitarea
                                - Capitalul social subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii   Societ„˛ii Comerciale MDC CONSTRUCT - S.R.L.,
   a adun„rii generale extraordinare a
                              este de 15.590 lei aport Ón numerar, compus din       Ludu∫, de garantare a unui credit Ón sum„ de
         ac˛ionarilor
                              1.559 p„r˛i sociale nominative ∫i indivizibile,       100.000 RON cu bunuri din patrimoniul societ„˛ii,
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      valoarea unei p„r˛i sociale fiind de 10 lei fiecare     hot„r„∫te:
Societ„˛ii Comerciale CERAMICA - S.A., convocat„ Ón     parte social„ ∫i apar˛in Ón Óntregime asociatului       Art. 1. Aprobarea garant„rii creditului de 100.000
data de 23 noiembrie 2006, ora 10.00, la sediul       unic Sumurducan Smaranda-Lucia.               RON al Societ„˛ii Comerciale MDC CONSTRUCT -
societ„˛ii din Zal„u, Str. Fabricii nr. 1,           2. Se modific„ datele de identificare ale        S.R.L., Ludu∫, cu suprafa˛a de 6.840 m 2 teren
  Ón conformitate cu art. 113 din Legea nr. 31/1990    asociatului unic - administrator, dup„ cum         intravilan, num„r cadastral 72/1/1/1/4 eviden˛iat Ón
∫i cu statutul Societ„˛ii Comerciale CERAMICA -       urmeaz„:                          cartea funciar„ nr. 31/N al localit„˛ii Gheja.
S.A., Zal„u, adunarea general„ extraordinar„ a         - Sumurducan Smaranda-Lucia, domiciliat„ Ón          (48/128.898)
ac˛ionarilor hot„r„∫te:                   Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 30,
  Art. 1. Adunarea general„ extraordinar„ aprob„
                                                                          *
                              ap. 29, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 7.03.1953 Ón
v‚nzarea unui pachet de ac˛iuni CEON Ón num„r de      Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, posesoare a C.I. seria KX          Societatea Comercial„
340.000 ac˛iuni.                      nr. 506873, eliberat„ de SPCLEP Cluj-Napoca la data         COMEXIT PROD - S.R.L., Ludu∫
  V‚nzarea se va putea face Ón mai multe tran∫e.      de 2.10.2006. Ca urmare a modific„rilor aduse                jude˛ul Mure∫
  Art. 2. Adunarea general„ extraordinar„         statutului societ„˛ii, acesta se va actualiza cu toate
Ómputernice∫te consiliul de administra˛ie a         modific„rile la zi, Óntocmindu-se actul constitutiv al
Societ„˛ii Comerciale CERAMICA - S.A. pentru                                              HOT√R¬REA NR. 1
                              societ„˛ii, ce se va depune la Oficiul registrului
ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri.        comer˛ului.                             din data de 9 octombrie 2006
  (41/128.894)                         (45/128.896)                         a adun„rii generale a ac˛ionarilor
         HOT√R¬REA NR. 3                        NOTIFICARE                 Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                                            republicat„, ∫i a prevederilor statutului societ„˛ii,
    a adun„rii generale extraordinare           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale COMEXIT PROD -
         a ac˛ionarilor              Tribunalul S„laj notific„, Ón conformitate cu
                                                            S.R.L., reprezent‚nd 100 % capitalul social, Óntruni˛i
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii       prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                                            Ón ∫edin˛a de ast„zi, 9.10.2006, emit urm„toarea
Comerciale CERAMICA - S.A., convocat„ Ón data de      republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                              ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    hot„r‚re:
23 noiembrie 2006, ora 10.00, la sediul societ„˛ii din
                              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SMAIL-PROD -       Art. 1. Se aprob„ Ón unanimitate dizolvarea
Zal„u, Str. Fabricii nr. 1,
                              S.R.L., cu sediul Ón Zal„u, str. Gheorghe Doja nr. 5,    societ„˛ii de la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
  Ón conformitate cu art. 113 din Legea nr. 31/1990
                              bl. 16, ap. 2, jude˛ul S„laj, Ónmatriculat„ la Oficiul   l‚ng„ Tribunalul Mure∫, intrarea Ón procedura de
∫i cu statutul Societ„˛ii Comerciale CERAMICA -
                              registrului comer˛ului cu nr. J 31/716/1991, cod      lichidare voluntar„ ∫i radierea societ„˛ii de la
S.A., Zal„u, adunarea general„ a ac˛ionarilor
                              unic de Ónregistrare 675954, care a fost Ónregistrat    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
hot„r„∫te:
  Art. 1. Aprobarea unei linii de credit de 150.000    cu nr. 13380 din data de 6.12.2006.             Tribunalul Mure∫, dup„ Óncheierea procedurii de
RON ∫i acord de facilitate de 100.000 RON la Banca       (46/128.896)                      lichidare.
Comercial„ Rom‚n„ - S.A.                                *                  Œn acest sens:
  (42/128.894)                                                      - se nume∫te lichidator dna Moldovan Paula
                                    Societatea Comercial„              Irina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 25.05.1974
         HOT√R¬REA NR. 1                  SAM - S.A., localitatea Rom‚na∫i          Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rgu
                                       jude˛ul S„laj               Mure∫, str. Burebista nr. 8/15, jude˛ul Mure∫,
    a adun„rii generale extraordinare
         a ac˛ionarilor                                            identificat„ cu C.I. seria MS nr. 140705, eliberat„ la
                                      HOT√R¬REA NR. 6               data de 29.05.2002 de Poli˛ia T‚rgu Mure∫, cod
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                   din data de 29 noiembrie 2006           numeric personal 2740525261471, practician Ón
Societ„˛ii Comerciale CERAMICA - S.A., convocat„ Ón
                                                            insolven˛„, av‚nd legitima˛ia nr. 11666, eliberat„ de
data de 23 noiembrie 2006, ora 10.00, la sediul        Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
societ„˛ii din Zal„u, Str. Fabricii nr. 1,                                       U.N.P.R.L.;
                              Societ„˛ii Comerciale SAM - S.A., Óntrunit„ Ón
  Ón conformitate cu art. 113 din Legea nr. 31/1990                                    - va publica prezenta hot„r‚re Ón Monitorul
                              ∫edin˛„ Ón data de 29.11.2006, cu votul a 100 %
∫i cu statutul Societ„˛ii Comerciale CERAMICA -       capitalul social,                      Oficial al Rom‚niei;
S.A., Zal„u, adunarea general„ extraordinar„ a         Ón temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr.       - va Óncheia act adi˛ional la actele constitutive ale
ac˛ionarilor hot„r„∫te:                   31/1990 privind societ„˛ile comerciale ∫i a         societ„˛ii.
  Art. 1. Adunarea general„ extraordinar„         prevederilor art. 16 din statutul societ„˛ii, hot„r„∫te:    Se   Ómputernice∫te    pentru   efectuarea
valideaz„ v‚nzarea pachetului de ac˛iuni CEON         Art. 1. Aprob„ majorarea capitalului social al      formalit„˛ilor la Oficiul Registrului Comer˛ului
c„tre Societatea Comercial„ CERAMICA SERVICE -       Societ„˛ii Comerciale SAM - S.A. cu 800.000 lei RON,    Mure∫ dna Moldovan Paula Irina, posesoare a C.I.
S.A., Zal„u, Ón num„r de 58.620 ac˛iuni.          de la capitalul social existent de 1.350.000 lei RON,    seria MS nr. 140705.
  (43/128.894)                      Ómp„r˛it Ón 135.000 ac˛iuni, cu valoarea nominal„        (49/128.899)
              *                de 10 lei RON, la un capital social de 2.150.000 lei                  *
  10                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2/3.I.2007
     Societatea Comercial„              16, jude˛ul Neam˛, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului     (3) Structura aportului la capitalul social ∫i
  ATP EXODUS MS - S.R.L., T‚rgu Mure∫          Comer˛ului cu nr. J 27/719/1994, cod unic de         participarea la beneficii ∫i pierderi a asocia˛ilor va
       jude˛ul Mure∫                Ónregistrare R 5621041 care a fost Ónregistrat cu nr.    fi urm„toarea:
                              306 din 5.12.2006.                       Butnaru Nicu de˛ine 104.771 p„r˛i sociale cu o
        HOT√R¬REA NR. 1                 (52/128.902)                      valoare nominal„ a p„r˛ii sociale de 10 lei, cu o
                                                            valoare total„ de 1.047.710 lei, reprezent‚nd
     din data de 24 noiembrie 2006                   DECIZIA NR. 305
                                                            37,9082 % din capitalul social; Societatea Comercial„
     a adun„rii generale a asocia˛ilor                                       I.F.A.R. - S.R.L., Italia, de˛ine 171.610 p„r˛i sociale
                                      din 6 noiembrie 2006
Societ„˛ii Comerciale ATP EXODUS MS - S.R.L.,                                      cu o valoare nominal„ a p„r˛ii sociale de 10 lei, cu
  persoan„ juridic„ rom‚n„, Ónmatriculat„          Subsemnatul Alexa Ioan, Ón calitate de asociat
                                                            o valoare total„ de 1.716.100 lei, reprezent‚nd
    la Oficiul Registrului Comer˛ului cu        unic al Societ„˛ii Comerciale AEI ALEX COM -
                                                            62,0918 % din capitalul social.
                              S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Neam˛, str. M„r„∫e∫ti nr.
  nr. J 26/180/2002, cod unic de Ónregistrare                                       (4) Societatea Comercial„ I.F.A.R. - S.R.L., Italia,
                              16, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul
   14493855, cu sediul Ón T‚rgu Mure∫,                                        cesioneaz„ un num„r de 36.183 p„r˛i sociale, la
                              Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr. J 27/719/1994,
  str. Gheorghe Doja nr. 201, jude˛ul Mure∫,                                      valoarea nominal„ de 10 lei, cu o valoare total„ de
                              am convenit s„ modific actele constitutive ale
    Óntrunit„ ad-hoc la sediul societ„˛ii                                      36.183 lei, asociatului Butnaru Nicu.
                              societ„˛ii, astfel:
  Subsemna˛ii Baciu Ioan-Matei, cet„˛ean rom‚n,                                      (5) Structura aportului la capitalul social ∫i
                               1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la
n„scut la data de 10.06.1970 Ón localitatea                                       participarea la beneficii ∫i pierderi a asocia˛ilor vor
                              200 lei la 12.000 lei, cu suma de 11.800 lei,
Pogaceaua, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu                                      fi urm„toarele:
                              reprezent‚nd aportul Ón numerar al asociatului la
Mure∫, Str. Pomicultorilor nr. 14, ap. 5, jude˛ul                                     Butnaru Nicu de˛ine 140.954 p„r˛i sociale cu o
                              capitalul social conform foilor de v„rs„m‚nt din
Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr. 249483,                                     valoare nominal„ a p„r˛ii sociale de 10 lei, cu o
                              data de 30.11.2006 ∫i 6.12.2006. Structura
eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de                                       valoare total„ de 1.409.540 lei, reprezent‚nd 51 %
                              capitalului social ∫i participarea la beneficii ∫i
19.03.2004, av‚nd cod numeric personal                                         din capitalul social; Societatea Comercial„ I.F.A.R. -
                              pierderi va fi: dl Alexa Ioan de˛ine 1.200 p„r˛i
1700610264389 ∫i                                                    S.R.L. Italia de˛ine 135.427 p„r˛i sociale cu o valoare
                              sociale, Ón valoare total„ de 12.000 lei, reprezent‚nd
  Cirt Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                                    nominal„ a p„r˛ii sociale de 10 lei, cu o valoare
                              100 % capitalul social.
4.06.1973 Ón Farcasa, jude˛ul Maramure∫, domiciliat                                   total„ de 1.354.270 lei, reprezent‚nd 49 % din
                               2. Se declar„ activitate principal„: 2734 - trefilare.
Ón Baia Mare, Str. Lumini∫ului nr. 11, ap. 23,                                     capitalul social.
                               3. Se Ónchide punctul de lucru din localitatea
jude˛ul Maramure∫, identificat cu B.I. seria G.N. nr.                                   (6) Administrarea societ„˛ii va fi exercitat„ de
                              Topolita, comuna Grumazesti, jude˛ul Neam˛.
437633, eliberat de Poli˛ia Baia Mare la data de                                    Butnaru Nicu, cu un mandat de 3 ani, cu puteri
                               4. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón localitatea
20.06.1994, av‚nd cod numeric personal                                         decizionale depline.
                              Topolita, comuna Grumazesti, jude˛ul Neam˛.
1730604243673,                                                       (7) Se modific„ denumirea societ„˛ii astfel:
                                (53/128.902)
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                   Societatea Comercial„ FIBROBETON - S.R.L.
                                           *                  (8) Se modific„ activitatea principal„ astfel: 2661
ATP EXODUS MS - S.R.L., Ón temeiul prevederilor
art. 31 din Legea nr. 31/1990, privind societ„˛ile                                   - fabricarea elementelor din beton pentru
                                    Societatea Comercial„
comerciale, ale Legii nr. 85/2006 privind procedura                                   construc˛ii.
                                  TELEDATA - S.R.L., Piatra Neam˛
insolven˛ei, precum ∫i a art. 26 ∫i urm„toarelor din                                    Vechea activitate principal„: 2665 - fabricarea
                                      jude˛ul Neam˛
statutul societ„˛ii, Óntruni˛i Ón adunare general„ la                                  produselor din azbociment devine secundar„.
sediul ∫i data de mai sus, cu unanimitate de voturi                                    (9) Se radiaz„ urm„toarea activitate secundar„:
                                    HOT√R¬REA NR. 4/2006
hot„r‚m:                                                        6523 - alte tipuri de intermedieri financiare.
  Art. 1. Revocarea dlui Baciu Ioan Matei din        Subsemna˛ii Oancea Claudia, Stavarache            (10) Œn caz de litigii se va Óncerca rezolvarea lor
func˛ia de administrator al Societ„˛ii Comerciale     Valentin ∫i Stavarache Daniela, asocia˛i la Societatea    pe cale amiabil„, dac„ nu, se va aplica legea Ón
ATP EXODUS MS - S.R.L.                   Comercial„ TELEDATA - S.R.L., prin prezenta         vigoare.
  Art. 2. Dizolvarea, lichidarea ∫i radierea Societ„˛ii  hot„r‚m urm„toarele:                      (11) Adunarea general„ a asocia˛ilor va decide
Comerciale ATP EXODUS MS - S.R.L. din Registrul        Art. 1. Œnchiderea punctului de lucru din         prin votul reprezent‚nd 55 % din num„rul p„r˛ilor
Comer˛ului.                        localitatea ™tefan cel Mare, jude˛ul Neam˛, av‚nd ca     sociale.
  Art. 3. Numirea lichidatorului Societatea        activitate 6420 - telecomunica˛ii (servicii de         (12) Dac„ adunarea legal constituit„ nu poate lua
Comercial„ CORELI CONSULT - S.R.L., cu sediul Ón      televiziune prin cablu).                   o hot„r‚re valabil„ din cauza neÓntrunirii
T‚rgu Mure∫, Bd. Pandurilor nr. 23, ap. 3, jude˛ul      Art. 2. Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe o      majorit„˛ii cerute, adunarea convocat„ a doua oar„
Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        durat„ de 3 ani Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007     poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi
Comer˛ului Mure∫ cu nr. J 26/761/1999, prin        p‚n„ la data de 31 decembrie 2009.              num„rul de asocia˛i ∫i partea din capital
reprezentant legal Horja Ioan Pompei, cet„˛ean         (54/128.903)                       reprezentat„ de asocia˛ii prezen˛i.
rom‚n, n„scut la data de 8.01.1951 Ón T‚rn„veni,                   *                  (13) Œn baza prezentului act cu nr. 11/30.11.2006,
jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd.                                      a actului constitutiv nr. 1634/7.12.2000, actului
Pandurilor nr. 25, ap. 1, jude˛ul Mure∫, identificat          Societatea Comercial„              adi˛ional nr. 344/20.04.2001, nr. 1101/30.10.2001
cu C.I. seria MS nr. 0224490, eliberat„ de Poli˛ia          MOLDETERNIT - S.R.L., Bicaz            nr. 2289/23.11.2001, nr. 1279/13.12.2001, nr.
T‚rgu Mure∫ la data de 1.10.1999, av‚nd cod                jude˛ul Neam˛                931/2.07.2003, nr. 2947/1.11.2005, hot„r‚rii
numeric personal 15101082644390, ∫i Buculeu                                       asociatului unic nr. 2/1.11.2005, s-a hot„r‚t
Danila, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                   NOTIFICARE                modificarea actului constitutiv ∫i adoptarea unui
22.12.1953 Ón Deda, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        nou act constitutiv actualizat care s„ con˛in„ toate
T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 23, ap. 4,      Tribunalul Neam˛ notific„, Ón conformitate cu        modific„rile intervenite de la Ónregistrarea societ„˛ii
jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    Ón Registrul comer˛ului ∫i p‚n„ la data prezentului
339717, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         act.
7.10.2005, av‚nd cod numeric personal           ulterioare, depunerea textului actualizat al actului      (14) Subsemna˛ii semnatari ai prezentului Ónscris
1531222264361, lichidator autorizat de c„tre        Societ„˛ii Comerciale MOLDETERNIT - S.R.L., cu        declar„m c„ am luat cuno∫tin˛„ de con˛inutul
U.N.P.R.L.                         sediul Ón Bicaz, Str. Apusului nr. 26, jude˛ul Neam˛,    acestuia, care ne-a fost citit ∫i tradus Ón limba
  Art. 4. Prezenta hot„r‚re se va depune la Oficiul    Ónregistrat„ cu nr. J 27/450/2000, cod unic de        italian„ de dl Dall Aglio Claudio, cunosc„tor al
Registrului Comer˛ului Ón termen de 15 zile de la     Ónregistrare R 13594312, care a fost Ónregistrat cu     limbii rom‚ne, cele stipulate mai sus corespund
data Óncheierii.                      nr. 2688 din 4.12.2006.                   realit„˛ii c„ suntem de acord cu con˛inutul
  (50/128.900)                        (55/128.904)                       prezentului Ónscris ∫i, Ón caz de litigiu sau
              *                                              neÓn˛elegeri ce se vor ivi Óntre noi nu vom ridica
                                       DECIZIA NR. 1               niciun fel de preten˛ii de nicio natur„ asupra
       Societatea Comercial„                                           referentului de specialitate cu studii juridice care a
                                   din data de 30 noiembrie 2006
    ANELINCOM - S.R.L., Piatra Neam˛                                        redactat acest Ónscris sau a institu˛iei Ón cadrul
                                       a asociatului unic
         jude˛ul Neam˛                                             c„reia acesta este angajat ∫i r„spundem pentru
                               Subsemnatul Butnaru Nicu, asociat unic la         forma Ón care a fost redactat, form„ care reprezint„
            DECIZIE               Societatea Comercial„ MOLDETERNIT - S.R.L., cu        voin˛a noastr„.
                              sediul Ón localitatea Bicaz, Str. Apusului nr. 26,       (15) Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 5
  Subsemnatul PopÓrd„ Angelica, Ón calitate de      jude˛ul Neam˛, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului      exemplare, din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
asociat unic la Societatea Comercial„ ANELINCOM -     Comer˛ului cu nr. J 27/450/2000, cod fiscal R        exemplar pentru compartimentul de asisten˛„ din
S.R.L., Piatra Neam˛, jude˛ul Neam˛, numit„ prin      13594312, decid:                       cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          (1) Se coopteaz„ Ón Societatea Comercial„ I.F.A.R.    Tribunalul Neam˛.
ANELINCOM - S.R.L., decid:                 - S.R.L., de na˛ionalitate italian„, cu sediul Ón         (56/128.904)
  Art. 1. Se suspend„ activitatea societ„˛ii pe o     localitatea Poviglio, Via Romana 15/2, Italia, cod                   *
durat„ de 3 (trei) ani, Óncep‚nd cu data de 8.12.2006   fiscal 01440220356, reprezentat„ de dl Gianfranco
∫i p‚n„ la data de 7.12.2009.               Arleoni, cet„˛ean italian, n„scut la data de 5.02.1951         Societatea Comercial„
  (51/128.901)                      Ón localitatea Cadelbosco Sopra (RE), Italia,         DAVCRIS - S.R.L., G‚rcina, jude˛ul Neam˛
              *                domiciliat Ón localitatea Castelnovo di Sotto, Via Le
                              Sant’Andrea nr. 2, Italia, conform hot„r‚rii adun„rii            HOT√R¬REA NR. 1
      Societatea Comercial„              generale a ac˛ionarilor din data de 30.10.2006, cu
   AEI ALEX COM - S.R.L., T‚rgu Neam˛          un aport la capitalul social Ón valoare de 500.000           din data de 11 decembrie 2006
        jude˛ul Neam˛                euro, echivalentul Ón lei Ón sum„ de 1.716.100 (1        Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                              euro = 3,4322 lei, curs B.N.R. la data de 5.12.2006).    Comerciale DAVCRIS - S.R.L., cod unic de
          NOTIFICARE                (2) Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii, de    Ónregistrare 17580530, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       la valoarea de 1.047.710 lei, la valoarea de 2.763.810    Registrului Comer˛ului cu nr. J 27/794/12.05.2005,
Tribunalul Neam˛ notific„, Ón conformitate cu       lei, cu valoarea de 1.716.100 lei, echivalentul a      reprezentat de ™tefan Constantin ∫i ™tefan Gabriel-
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   500.000 euro, reprezent‚nd aport Ón numerar al        Radu, decide suspendarea temporar„ a activit„˛ii
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        asociatului Societatea Comercial„ I.F.A.R. - S.R.L.,     societ„˛ii pe o perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd cu data
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    Italia, la capitalul social provenind prin transfer     de 1.01.2007 p‚n„ la 31.12.2009.
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale AEI ALEX COM     bancar. Echivalarea s-a f„cut la cursul oficial al        (57/128.905)
- S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Neam˛, str. M„r„∫e∫ti nr.   B.N.R. din data de 5.12.2005 de 1 euro = 3,4322 lei.                  *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,   Nr. 2/3.I.2007                 11
     Societatea Comercial„              Óntrunit„ Ón prezen˛a unui num„r de 2 ac˛ionari       nr. 032470, eliberat„ la data de 29 ianuarie 2000 de
   GLOBO TRANS - S.R.L., Piatra Neam˛          care de˛in un num„r de 2.580.290 ac˛iuni,          Poli˛ia Foc∫ani;
       jude˛ul Neam˛                reprezent‚nd 97,8442 % din capitalul social al         - dl Prodan Paraschiv - cod numeric personal
                             Societ„˛ii, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc    1470126390689, este Ónlocuit cu dl Mih„ilescu Sorin
          NOTIFICARE              cu privire la punctele Ónscrise pe ordinea de zi ∫i     Valerian - cod numeric personal 1670102390671,
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       consemnate Ón procesul-verbal de ∫edin˛„, av‚nd Ón      cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 2 ianuarie 1967
Tribunalul Neam˛ notific„, Ón conformitate cu       vedere:                           Ón comuna Cosme∫ti, jude˛ul Gala˛i, domiciliat Ón
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    - ordinea de zi a ∫edin˛ei adun„rii generale       Foc∫ani, str. Cpt. Cre˛u Florin, bl. 23, et. 2, ap. 6,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile       extraordinare a ac˛ionarilor;                jude˛ul Vrancea, identificat cu C.I. seria VN nr.
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     - prevederile statutului societ„˛ii;           059567, eliberat„ la data de 18 ianuarie 2001;
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale GLOBO TRANS -      - dispozi˛iile Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile     - dl Dumitrescu Giurgea Cristian - cod numeric
S.R.L., cu sediul Ón Piatra Neam˛, Str. Soarelui     comerciale, republicat„;                   personal 1710202390711, este Ónlocuit cu dl Palade
nr. 2, jude˛ul Neam˛, cod po∫tal 5600, Ónregistrat„     - dispozi˛iile Legii nr. 297/2004 privind pia˛a de    Mitic„ Lulu - cod numeric personal 1710102390732,
cu nr. J 27/1329/1992, cod unic de Ónregistrare      capital, hot„r„∫te:                     n„scut la data de 2 ianuarie 1971 Ón Foc∫ani, jude˛ul
R 2865378, care a fost Ónregistrat cu nr. 53915 din     1. Se aprob„ majorarea capitalului social al       Vrancea, domiciliat Ón Foc∫ani, str. Mr. Gh. Pastia
11.12.2006.                        Societ„˛ii cu suma de 8.908.347,5 lei (RON),         nr. 7, ap. 23, jude˛ul Vrancea, identificat cu C.I.
  (58/128.906)                     reprezent‚nd aport Ón numerar, ∫i emiterea unui       seria VN nr. 200671, eliberat„ la data de 27
                             num„r de 3.563.339 noi ac˛iuni nominative, fiecare      noiembrie 2004 de Poli˛ia Foc∫ani.
          DECIZIA NR. 8
                             cu o valoare nominal„ de 2,5 lei (RON) ∫i un pre˛ de      Art. 2. Durata mandatului consiliului de
    din data de 20 noiembrie 2006           subscriere de 2,5 lei (RON).                 administra˛ie, a∫a cum a fost modificat prin art. 1,
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale        2. Se aprob„ acordarea unui termen de o lun„ de      este de 4 ani de la data prezentei.
       GLOBO TRANS - S.R.L.             la data public„rii hot„r‚rii adun„rii Ón Monitorul       Art. 3. Se aprob„ men˛inerea comisiei de cenzori
  Dl Polotanu Vasile, domiciliat Ón Piatra Neam˛,    Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, pentru          a societ„˛ii, numit„ prin hot„r‚rea adun„rii
Str. Soarelui nr. 2, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de    exercitarea de c„tre ac˛ionarii Societ„˛ii Ónregistra˛i   generale a ac˛ionarilor nr. 1 din data de 6 august
asociat unic la Societatea Comercial„ GLOBO        la data de Ónregistrare (23 decembrie 2006) a        2003, respectiv:
TRANS - S.R.L., cu sediul Ón Piatra Neam˛, Str.      dreptului de preferin˛„ la subscrierea ac˛iunilor        - Nenciu Vasile - cod numeric personal
Soarelui nr. 2, jude˛ul Neam˛, cod fiscal R 2865378,   nou-emise.                          1540724390716;
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului cu nr.    3. Se Ómputernice∫te consiliul de administra˛ie al      - N„stase Mariana - cod numeric personal
J 27/1329/1992, decide urm„toarele:            Societ„˛ii pentru:                      2621031390702;
  Art. 1. Majorarea capitalului social cu suma de      (i) a constata num„rul ac˛iunilor nou-emise,         - Roman Antoaneta - cod numeric personal
76.600 RON, sum„ existent„ Ón contul 455 -        subscrise Ón perioada de exercitare a dreptului de      2600125390683.
îAsocia˛i - conturi curente“ la 31.10.2006, conform    preferin˛„ ∫i pentru a anula ac˛iunile nesubscrise,       Art. 4. Durata mandatului comisiei de cenzori
raportului de expertiz„ contabil„ nr. 174/30.11.2006     (ii) pentru a constata Ón mod corespunz„tor suma     este de 3 ani de la data prezentei.
Óntocmit de Societatea Comercial„ FRIENDSHIP       exact„ cu care se va majora capitalul social al         Art. 5. Se aprob„ men˛inerea cenzorilor suplean˛i
CONSULTING - S.R.L.                    Societ„˛ii ∫i num„rul total de ac˛iuni al Societ„˛ii,    ai societ„˛ii numi˛i prin hot„r‚rea adun„rii
  Ca urmare a acestei major„ri, capitalul social     rezultat, ∫i                         generale a ac˛ionarilor nr. 5 din data 24 iunie 2004,
devine 100.000 RON, Ómp„r˛it Ón 10.000 p„r˛i         (iii) pentru a proba majorarea capitalului social     respectiv:
sociale, cu o participare nominal„ de 10 RON.       cu aceast„ sum„ ∫i a realiza toate opera˛iunile         - Popovici Gina - cod numeric personal
  Participarea asociatului unic la capitalul social va  aferente finaliz„rii, Ónregistr„rii ∫i raport„rii acestei  2550410390719;
fi urm„toarea:                      major„ri de capital.                      - Chiriac Lucica - cod numeric personal
  - dl Polotanu Vasile - 10.000 p„r˛i sociale cu      4. Se aprob„ data de 23 decembrie 2006 ca îdat„      2610201390683;
valoare nominal„ de 10 RON.                de Ónregistrare” pentru identificarea ac˛ionarilor       - Bercovici Camelia Costina - cod numeric
  Art. 2. Œn baza prezentului act s-a actualizat actul  care pot exercita dreptul de preferin˛„ la          personal 2710508390698.
constitutiv al societ„˛ii.                subscrierea ac˛iunilor nou-emise, care pot beneficia      Art. 6. Durata mandatului cenzorilor suplean˛i
  (59/128.906)                     de orice drepturi rezultate din hot„r‚rea adun„rii ∫i    este de 3 ani de la data prezentei.
             *                asupra c„rora se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rii          Art. 7. Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire
                             adun„rii.                          de c„tre Societatea Comercial„ TRANSPORT
      Societatea Comercial„               5. Se Ómputernice∫te dra Iuliana Danciu, cet„˛ean     PUBLIC - S.A. Foc∫ani prin directorul general ing.
    PUBLISERV - S.R.L., Piatra Neam˛          rom‚n, domiciliat„ Ón Roman, str. Ecaterina         Diaconu Ion ∫i comunicat„ celor Ón drept.
        jude˛ul Neam˛               Teodoroiu, bl. 2A, ap. 32, jude˛ul Neam˛,             (62/128.909)
                             identificat„ cu C.I. seria NT nr. 088091, pentru a                   *
          HOT√R¬RE               efectua toate procedurile ∫i formalit„˛ile prev„zute
                             de lege Ón scopul Óndeplinirii deciziei adun„rii,            Societatea Comercial„
    a adun„rii generale a asocia˛ilor
                             pentru a depune ∫i ridica acte ∫i pentru a               COVTEXINI - S.A., Foc∫ani
  Œn conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 lit.  reprezenta Societatea ∫i a semna Ón numele                 jude˛ul Vrancea
a) din statutul Societ„˛ii Comerciale PUBLISERV -     acesteia, Ón special Ón rela˛ia cu Oficiul registrului
S.R.L.;                          comer˛ului.                                 HOT√R¬REA NR. 3
  av‚nd Ón vedere:                      (61/128.908)
  - cererea nr. 10/7.01.2005;                                                    din 7 noiembrie 2006
                                           *
  - hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor nr.                                    Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
3/17.02.2005,                            Societatea Comercial„               Societ„˛ii Comerciale COVTEXINI - S.A. Foc∫ani, cu
  hot„r„∫te:                                                     sediul Ón Foc∫ani, Bd. Unirii nr. 53, jude˛ul Vrancea,
                                TRANSPORT PUBLIC - S.A., Foc∫ani
  Art. 1. Se hot„r„sc urm„toarele:                                          Ónmatriculat„ cu nr. J 39/162/1998 la Oficiul
                                    jude˛ul Vrancea
  Se corecteaz„ art. 1 din hot„r‚rea adun„rii                                     registrului comer˛ului, cod unic de Ónregistrare
generale a ac˛ionarilor nr. 3/17.02.2005 care va avea                                 R10408890,
                                      HOT√R¬REA NR. 1
urm„torul con˛inut:                                                    Ón temeiul ∫i Ón conformitate cu Legea nr.
  îArt. 1. Se ia act de demisia dnei Hirte Irina     extras din procesul-verbal al ∫edin˛ei adun„rii       302/2005 pentru modificarea Legii nr. 31/1990
Mihaila - membru Ón consiliul de administra˛ie al       generale ordinare a ac˛ionarilor din          republicat„, privind societ„˛ile comerciale, a hot„r‚t
Societ„˛ii Comerciale PUBLISERV - S.R.L., Óncep‚nd             20.09.2006                 Ón ∫edin˛a extraordinar„ din data de 7 noiembrie
cu data de 7.01.2005, ca urmare a cererii nr.        Reprezentantul adun„rii generale a ac˛ionarilor      2006 urm„toarele:
10/7.01.2005”.                      Societ„˛ii Comerciale TRANSPORT PUBLIC - S.A.,         Art. 1. Majorarea capitalului social cu 47.750 lei
  Celelalte articole din hot„r‚rea adun„rii generale   numit Ón baza H.C.L. nr. 223 din data de 2 august      RON, divizat Ón 4.775 ac˛iuni cu valoare de 10 lei
a ac˛ionarilor nr. 3/17.02.2005 r„m‚n neschimbate.                                   ac˛iunea.
                             2006,
  Art. 2. Pre∫edintele consiliului de administra˛ie                                   Art. 2. Structura capitalului social subscris ∫i
                               - av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 31/1990,
al Societ„˛ii Comerciale PUBLISERV - S.R.L. va                                     v„rsat de ac˛ionari conform art. 220 din Legea nr.
                             privind societ„˛ile comerciale cu modific„rile ∫i
asigura ducerea la Óndeplinire a prevederilor
                             complet„rile ulterioare,                   31/1990 republicat„, aprobat„ este:
prezentei hot„r‚ri.
                               - Ón temeiul statutului societ„˛ii, aprobat prin       1. ac˛ionarul Nichita Vasile, ac˛iuni subscrise
   (60/128.907)
                             H.C.L. nr. 144/2000,                     2.456, capital v„rsat 9.500 lei RON, procent 38,68 %;
             *                                                2. ac˛ionarul Dinu˛a Petre, ac˛iuni subscrise
                               - Ón baza contractului de mandat nr. 31881 din
                             data de 1 septembrie 2006, anexa la H.C.L. nr. 223      2.309, capital v„rsat 19.831 lei RON, procent
      Societatea Comercial„
                             din data de 2 august 2006,                  85,89 %;
     ROMANCERAM - S.A., Roman
                               - av‚nd Ón vedere expirarea mandatului comisiei       3. ac˛ionarul Albu Corina Anca, ac˛iuni subscrise
        jude˛ul Neam˛
                             de cenzori ∫i a cenzorilor suplean˛i la Societatea      5, capital v„rsat 50 lei RON, procent 100 %;
                             Comercial„ TRANSPORT PUBLIC - S.A. Foc∫ani,           4. ac˛ionarul Vasile Marin, ac˛iuni subscrise 5,
          HOT√R¬RE
                               hot„r„∫te:                        capital v„rsat 50 lei RON, procent 100 %.
     din data de 8 decembrie 2006            Art. 1. Se modific„ componen˛a consiliului de        Art. 3. Din capitalul social subscris de 47.750 lei
    a adun„rii generale extraordinare         administra˛ie al societ„˛ii stabilit„ prin hot„r‚rea     s-a v„rsat 29.431 lei, diferen˛a de 18.319 lei urm‚nd
    a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale        adun„rii generale a ac˛ionarilor nr. 2 din data de 21    a fi v„rsat„ Ón termen de 12 luni conform art. 220
       ROMANCERAM - S.A.              octombrie 2005, dup„ cum urmeaz„:              din Legea nr. 31/1990 astfel:
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      - dl Nedelcu Gabriel - cod numeric personal         - Nichita Vasile - 15.060 lei, ∫i
Societ„˛ii Comerciale ROMANCERAM - S.A.          1680301390674, este Ónlocuit cu dl S‚rbu Filipache       - Dinu˛a Petre - 3.259 lei.
(îSocietatea”), cu sediul Ón Roman, Aleea Plopilor    - cod numeric personal 1461020390681, cet„˛ean         Art. 4. Se mandateaz„ dl Nichita Vasile s„
nr. 10, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ cu nr.        rom‚n, n„scut la data de 20 octombrie 1946 Ón        Óndeplineasc„ toate formele legale pentru hot„r‚rile
J 27/1/1991 la Oficiul registrului comer˛ului,      comuna Milcovul, jude˛ul Vrancea, domiciliat Ón       luate.
convocat„ Ón condi˛iile legii pentru data de 8      Foc∫ani, str. Mare∫al I. Antonescu, bl. 4, sc. 1, et. 1,     (63/128.910)
decembrie 2006, ora 12.00, la sediul Societ„˛ii, legal  ap. 4, jude˛ul Vrancea, identificat cu C.I. seria VN                  *
  12                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,    Nr. 2/3.I.2007
       Societatea Comercial„             R2369927, Óntrunit„ legal ∫i statutar ast„zi, Ón data    5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
    ALUM - S.A., Tulcea, jude˛ul Tulcea        de 23 noiembrie 2006, la sediul societ„˛ii din      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              Tulcea, Str. Portului nr. 8, jude˛ul Tulcea, Ón      produse nealimentare.
        HOT√R¬REA NR. 16              prezen˛a ac˛ionarilor de˛in‚nd un procent de         7. Asocia˛ii aprob„ textul complet al actului
                              97,0030 % din capitalul social, cu unanimitate de     constitutiv actualizat cu toate modific„rile.
 adoptat„ Ón adunarea general„ extraordinar„
                              voturi hot„r„∫te:                      8. Asocia˛ii Ól Ómputernicesc pe administratorul
 din data de 6.12.2006 a ac˛ionarilor Societ„˛ii
                               Art. 1. Se men˛in ca valabile art. 3 ∫i 4 din     Naciadi Enache s„ duc„ la Óndeplinire prezenta
 Comerciale ALUM - S.A., cu sediul Ón Tulcea,
                              hot„r‚rea nr. 7 din data de 16 decembrie 2005.      hot„r‚re.
    Str. Isaccei nr. 82, jude˛ul Tulcea,
                               Art. 2. Œn cazul Ón care nu se poate realiza       9. Se modific„ ∫i se completeaz„ corespunz„tor
 Ónmatriculat„ cu nr. J 36/29/1991 la Oficiul
                              hot„r‚rea de la pct. 1, se Ómputernice∫te consiliul de  prevederile contractului ∫i statutului societ„˛ii cu
     registrului comer˛ului, cod unic
                              administra˛ie, un delegat al acestuia sau dl Amir     cele men˛ionate mai sus.
       de Ónregistrare 2360405
                              Ghanadi Mragheh s„ reprezinte societatea, av‚nd Ón      10. Prezenta hot„r‚re a fost redactat„ ast„zi, 8
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor     vedere situa˛ia creat„ prin primirea adresei nr. 373
Societ„˛ii Comerciale ALUM - S.A. (Ón continuare                                   decembrie 2006, Óntr-un num„r de 2 (dou„)
                              din data de 4 octombrie 2006 a Prim„riei         exemplare.
îSocietatea”), convocat„ Ón temeiul art. 117 din
                              Municipiului Bucure∫ti.
Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i Ón conformitate                                    (66/128.913)
                               Art. 3. Se aprob„ v‚nzarea Ón bloc a terenului Ón
cu dispozi˛iile actului constitutiv al Societ„˛ii, a                                           NOTIFICARE
                              suprafa˛„ de 736 m2, situat Ón Bucure∫ti, str. Drago∫
adoptat la prima convocare, Ón ∫edin˛a din data de
                              Vod„ nr. 82, sectorul 2, ∫i proiectul imobiliar       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
6 decembrie 2006 care a avut loc la sediul Societ„˛ii,
                              aferent acestui teren.                  Tribunalul Tulcea notific„, Ón conformitate cu
Ón prezen˛a ac˛ionarilor de˛in‚nd 26.463.928
                               Se stabile∫te un pre˛ minim de 900 euro/m2 (f„r„    prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
ac˛iuni, ce reprezint„ 98,209814 % din capitalul
                              T.V.A.), Ón care se include ∫i costul proiectului     republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
social urm„toarea hot„r‚re:
                              imobiliar.                        ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
  1. Cu un num„r de 26.463.928 voturi pentru,
respectiv 100 % capitalul social reprezentat Ón        Art. 4. Se Ómputernice∫te dl Amir Ghanadi       constitutiv al Societ„˛ii Comerciale NACIADI -
adunare, se aprob„ majorarea capitalului social      Mragheh s„ semneze cu puteri depline, Ón numele      S.R.L., cu sediul Ón Tulcea, str. Babadag - Peco, bl.
prin aport Ón numerar de la valoarea de          Societ„˛ii Comerciale DELTANAV - S.A. Tulcea, toate
                                                           13, sc. A, ap. 3, jude˛ul Tulcea, cod po∫tal 8800,
160.330.586,15 RON la valoarea de 503.080.336,15      actele necesare perfect„rii, conform legii, a
                                                           Ónmatriculat„ cu nr. J 36/1186/1994 la Oficiul
RON prin emiterea unui num„r de 57.605.000         documentelor ∫i actelor juridice necesare cu privire
                                                           registrului comer˛ului, cod unic de Ónregistrare R
ac˛iuni nominative dematerializate noi.          la v‚nzarea activului precizat la art. 3 din prezenta
                                                           6763621, care a fost Ónregistrat cu nr. 29177 din
  Se va acorda un termen de 30 de zile Óncep‚nd      hot„r‚re.
                                                           data de 11 decembrie 2006.
cu data de 22 decembrie 2006 ac˛ionarilor Ónscri∫i      La r‚ndul s„u, dl Amir Ghanadi Mragheh va fi Ón
                                                             (67/128.913)
Ón registrul ac˛ionarilor la data de 21 decembrie     drept s„ mandateze o alt„ persoan„ pentru
                              perfectarea actelor juridice necesare, inclusiv
                                                                        *
2006 pentru exercitarea dreptului de preferin˛„.
  Ac˛iunile vor fi oferite spre subscriere la valoarea  pentru semnarea contractelor.
                                                                Societatea Comercial„
nominal„ de 5,95 RON ac˛ionarilor Ónregistra˛i la       Art. 5. Se Ómputernice∫te dra Lavinia Marlena
                              Mihailov, identificat„ cu C.I. seria TC nr. 013543,       ALPINES SPORT - S.A., Cluj-Napoca
data de 21 decembrie 2006, propor˛ional cu cota lor
                              eliberat„ de Poli˛ia Tulcea la data de 12 aprilie             jude˛ul Cluj
de participare la capitalul social.
  La expirarea termenului de subscriere,         2000, domiciliat„ Ón Tulcea, str. Babadag nr. 126, bl.
                              16, sc. B, ap. 18, jude˛ul Tulcea, s„ duc„ la              HOT√R¬REA NR. 376
administratorul unic va centraliza rezultatele
subscrierii, va decide cu privire la ac˛iunile r„mase   Óndeplinire prezenta hot„r‚re.                     din data de 20.11.2006,
nesubscrise ∫i va constata, ca urmare a efectu„rii       (65/128.912)
acestor opera˛iuni, care este valoarea cu care se                  *                   a adun„rii generale a asocia˛ilor
majoreaz„ capitalul social.                                              Societ„˛ii Comerciale ALPINES SPORT - S.A.,
  Pentru Ómbun„t„˛irea situa˛iei financiare ∫i a          Societatea Comercial„                av‚nd num„rul de ordine Ón registrul
indicatorilor financiari, sumele ob˛inute din         NACIADI - S.R.L., Tulcea, jude˛ul Tulcea         comer˛ului J 12/2357/1994, cod unic de
majorarea de capital vor fi utilizate astfel:                                           Ónregistrare 6110517
  - 28,2 mil. USD pentru plata datoriilor istorice              HOT√R¬RE                 Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale ALPINES SPORT -
2002-2005 ∫i a datoriilor curente pentru materiile                                  S.A., cu sediul Ón Cluj-Napoca, Str. Puie˛ilor nr. 1,
prime;                                  din 8 decembrie 2006
                                                           Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu nr.
  - 48,8 mil. USD pentru restituirea avansurilor       Adunarea general„ a asocia˛ilor din data de 8
                                                           J 12/2357/1994, cod unic de Ónregistrare 6110517,
primite;                          decembrie 2006 hot„r„∫te modificarea contractului
                                                           participan˛ii la adunarea general„ din data de
  - 27 mil. USD pentru rambursarea liniilor de      ∫i statutului societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
                                                           20.11.2006, ˛inut„ la sediul societ„˛ii, prin
credit ∫i a contractelor de leasing deja contractate;     1. Se majoreaz„ capitalului social de la 2.100
                                                            1. dl Sabau Liviu, cod numeric personal
  - iar sumele r„mase vor fi utilizate pentru       RON la 7.700 RON, respectiv cu suma de 5.600 RON
asigurarea capitalului circulant necesar desf„∫ur„rii   prin aport Ón numerar subscris ∫i v„rsat de c„tre     1441116120671, identificat cu B.I./C.I./pa∫aport/
fluente a activit„˛ii.                   asocia˛ii Naciadi Enache ∫i Naciadi Mihai astfel:     permis de ∫edere seria KX nr. 339317, reprezent‚nd
  2. Cu un num„r de 26.463.928 voturi pentru,        - persoan„ fizic„ Naciadi Enache - Ón valoare de    45,625 % din capitalul social - 2.750 RON,
respectiv 100 % capitalul social reprezentat Ón      2.800 RON, v„rsat integral;                 2. dna Chifor Maria, cod numeric personal
adunare, se aprob„ modificarea art. 7 din actul        - persoan„ fizic„ Naciadi Mihai - Ón valoare de    2451224120640, identificat„ cu B.I./C.I./pa∫aport/
constitutiv al Societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:        2.800 RON, v„rsat integral.                permis de ∫edere seria BR nr. 266930, reprezent‚nd
  î7.1. Capitalul social al societ„˛ii, subscris ∫i     2. Drept urmare capitalul social Ón valoare total„   45,625 % din capitalul social - 2.750 RON,
v„rsat Ón totalitate, este de ... RON (se va completa   de 7.700 RON se Ómparte Ón 770 p„r˛i sociale a 10      3. dl Chifor Ovidiu Nicolae, cod numeric
dup„ centralizarea rezultatelor subscrierii).       RON fiecare ∫i apar˛ine asocia˛ilor astfel:        personal 1670303120671, identificat cu B.I./C.I./
  7.2. Capitalul social este reprezentat de ... ac˛iuni   - Naciadi Enache aport total 3.500 RON Ómp„r˛it    pa∫aport/permis de ∫edere seria KX nr. 215850,
nominative emise Ón form„ dematerializat„, fiecare     Ón 350 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, av‚nd cota de   reprezent‚nd 3,75 % din capitalul social - 600 RON,
ac˛iune av‚nd o valoare nominal„ de 5,95 RON (se      participare la beneficii ∫i pierderi de 45,4546 %;      4. dna Horvat D„nu˛a Sorana, cod numeric
va completa dup„ centralizarea rezultatelor          - Naciadi Mihai aport total 3.500 RON Ómp„r˛it Ón   personal 2730120671, identificat„ cu B.I./C.I./
subscrierii).                       350 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, av‚nd cota de     pa∫aport/permis de ∫edere seria KX nr. 010451,
  7.3. Ac˛ionarii societ„˛ii sunt: ... (se va completa  participare la beneficii ∫i pierderi de 45,4546 %;    reprezent‚nd 2,5 % din capitalul social - 400 RON,
dup„ centralizarea rezultatelor subscrierii).         - Naciadi Tasu aport total 700 RON Ómp„r˛it Ón 70     5. dna Moraru Gabriela Maria, cod numeric
  3. Cu un num„r de 26.463.928 voturi pentru,       p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, av‚nd cota de       personal 2710905120686 identificat„ cu B.I./C.I./
respectiv 100 % capitalul social reprezentat Ón      participare la beneficii ∫i pierderi de 9,0908 %.     pa∫aport/permis de ∫edere seria KS nr. 036379,
adunare, se aprob„ data de 21 decembrie 2006 ca        3. Se retrag din func˛ia de administratori dnii    reprezent‚nd 2,5 % din capitalul social - 400 RON,
dat„ de Ónregistrare a ac˛ionarilor, Ón conformitate    Naciadi Tasu ∫i Naciadi Mihai, societatea urm‚nd a      reprezent‚nd 100 % din capitalul social au luat
cu dispozi˛iile art. 238 din Legea nr. 297/2004      fi administrat„ de dl Naciadi Enache.
privind pia˛a de capital.                                              urm„toarele decizii:
                               4. Se schimb„ datele de identificare ale         1.  Aprob„   contractarea/suplimentarea/
  4. Cu un num„r de 26.463.928 voturi pentru,
                              asocia˛ilor:                       prelungirea creditului unui credit TransportFinans
respectiv 100 % capitalul social reprezentat Ón
                               - Naciadi Mihai, conform C.I. seria TC nr. 123214;   Ón valoare de 50.000 RON.
adunare, se aprob„ Ómputernicirea dnei Mariana
                               - Naciadi Tasu conform C.I. seria TC nr. 149453,     2. Aprob„ garantarea creditului ce urmeaz„ a fi
Feodorof pentru redactarea ∫i semnarea actului
                               ∫i a asociatului ∫i administratorului         contractat cu urm„toarele garan˛ii:
adi˛ional la actul constitutiv al Societ„˛ii, precum ∫i
                               - Naciadi Enache conform C.I. seria TC nr.
pentru efectuarea tuturor formalit„˛ilor necesare Ón                                  - contract de garan˛ie real„ mobiliar„ asupra
                              067377.
vederea Ónregistr„rii prezentei hot„r‚ri.                                      soldului creditor al conturilor curente Ón lei ∫i
                               5. Se Ónchide punctul de lucru din Tulcea, Strada
   (64/128.911)                                                  valut„ deschise la Finansbank (Romania) - S.A.;
                              1848, bl. 14, sc. D, ap. 1, jude˛ul Tulcea.
              *                                              - emiterea a c‚te unui bilet la ordin Ón alb la
                               6. Art. 6 din actul constitutiv va avea urm„torul
                                                           suma ∫i scaden˛a, cu stipula˛ia f„r„ protest, avalizat
     Societatea Comercial„               con˛inut: domeniul principal ∫i activitatea
                                                           de c„tre Sabau Liviu, Chifor Maria, Chifor Ovidiu
  DELTANAV - S.A., Tulcea, jude˛ul Tulcea         principal„ este 524, respectiv 5248 - comer˛ cu
                              am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte       Nicolae, Horvat D„nu˛a Sorana, Moraru Gabriela
                              produse, neclasificate Ón alt„ parte.           Maria;
        HOT√R¬REA NR. 5                                             - contract de garan˛ie real„ mobiliar„ f„r„
                               Obiectul secundar cuprinde urm„toarele
       din 23 noiembrie 2006            activit„˛i:                        deposedare asupra autovehiculelor ∫i vehiculelor
    a adun„rii generale extraordinare           5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de       comerciale ce urmeaz„ s„ fie achizi˛ionate din
    a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale        fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru    creditul acordat.
         DELTANAV - S.A.              vopsit;                           3. Aprob„ Ómputernicirea dlui Sabau Liviu, Ón
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor       5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    calitate de administrator, domiciliat Ón Cluj-Napoca,
Societ„˛ii Comerciale DELTANAV - S.A. Tulcea,       de construc˛ii;                      str. Attila Jozsef nr. 25, jude˛ul Cluj, identificat cu
Ónmatriculat„ cu nr. J 36/65/1991 la Oficiul         5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      B.I./C.I./pa∫aport/permis de ∫edere seria KX nr.
registrului comer˛ului, cod unic de Ónregistrare      consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;     339317, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2/3.I.2007                  13
10.03.2004, pentru semnarea contractului de credit    duce la Óndeplinire de c„tre persoanele responsabile    TRANSILVANIA - S.A., societate pe ac˛iuni, cu sediul
a actelor adi˛ionale aferente acestora, a contractelor  din  Societatea   Comercial„   ELECTRICA      Ón Bra∫ov, str. Mihail Sadoveanu nr. 3, jude˛ul
de garan˛ie real„ mobiliare, a actelor adi˛ionale    TRANSILVANIA NORD - S.A.                  Bra∫ov, cod po∫tal 2200, a avut loc la data de
aferente acestora, a biletului la ordin ∫i a tuturor     (69/128.915)                      24.11.2006, ora 12.00, la sediul societ„˛ii.
cererilor, documentelor ce ˛in de ducerea la                                      Capitalul social al societ„˛ii, fiind reprezentat Ón
                                     HOT√R¬REA NR. 26
                                                          propor˛ie de 85,26 %, ac˛ionarii prezen˛i, conform
Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri.              Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii       anexei nr. 1 la procesul-verbal, cu unanimitate de
  (68/128.914)                     Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a      voturi, hot„r„sc:
             *               Energiei Electrice ELECTRICA TRANSILVANIA           1. Majorarea capitalului social al societ„˛ii de la
                             NORD - S.A., Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de       65.217 (∫aizeci∫icincimiidou„sute∫aptesprezece)
      Societatea Comercial„             12.12.2006, Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului
   Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare                                      RON, adic„ 652.170.000 lei vechi, la 90.000
                             Rom‚niei nr. 1.342/2001 privind reorganizarea
   a Energiei Electrice ELECTRICA                                        (nou„zecimii) RON, prin emisiunea unui num„r de
                             Societ„˛ii Comerciale ELECTRICA - S.A., Ón baza nr.
 TRANSILVANIA NORD - S.A., Cluj-Napoca                                       49.566 (patruzeci∫inou„miicincisute∫aizeci∫i∫ase)
                             9/16.03.2006 a adun„rii generale a ac˛ionarilor
                             Societ„˛ii Comerciale ELECTRICA - S.A. privind       noi ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 0,5 RON
        HOT√R¬REA NR. 25             numirea reprezentan˛ilor statului Ón adunarea       fiecare.
                             general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale         2. Publicarea prezentei hot„r‚ri Ón Monitorul
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii                                   Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, acord‚ndu-se
                             ELECTRICA TRANSILVANIA NORD - S.A., cu
Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a                                  ac˛ionarilor existen˛i termen p‚n„ cel t‚rziu la data
                             complet„rile ulterioare, Ón conformitate cu
Energiei Electrice ELECTRICA TRANSILVANIA        prevederile art. 14 ∫i 15(3) din statutul Societ„˛ii    de 27.01.2007, pentru exercitarea dreptului de
NORD - S.A., Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de      Comerciale ELECTRICA TRANSILVANIA NORD -          preferin˛„, respectiv pentru subscrierea ∫i plata,
12.12.2006,                       S.A., aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului Rom‚niei      conform art. 220 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,
  Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului Rom‚niei nr.     nr. 1.342/2001, Ón urmare a analizei ∫i dezbaterii     republicat„, ∫i propor˛ional cu cota de participare la
1.342/2001 privind reorganizarea Societ„˛ii       materialelor prezentate conform ordinii de zi,       capitalul social a ac˛iunilor emise.
Comerciale ELECTRICA - S.A.,               hot„r„∫te:                          3. Dac„ unul sau mai mul˛i ac˛ionari renun˛„ la
  Ón baza hot„r‚rii nr. 9/16.03.2006 a adun„rii      Art. 1 - Ia cuno∫tin˛„ de Ordinului ministrului
generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale                                    dreptul de preferin˛„ sau nu Ó∫i exercit„ dreptul de
                             economiei ∫i comer˛ului nr. 3337/24.11.2006        preferin˛„ Ón termenul prev„zut la pct. 2, toate
ELECTRICA - S.A. privind numirea reprezentan˛ilor    privind mandatarea reprezentan˛ilor statului Ón
statului Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor                                    ac˛iunile emise r„mase pot fi subscrise ∫i pl„tite de
                             adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
Societ„˛ii Comerciale ELECTRICA TRANSILVANIA                                    ceilal˛i ac˛ionari Ón raport cu cota de participare la
                             Comerciale ELECTRICA TRANSILVANIA NORD -
NORD - S.A., cu complet„rile ulterioare,         S.A. pentru desemnarea, Ón vederea alegerii Ón       capitalul social p‚n„ cel t‚rziu la data de
  Ón conformitate cu prevederile art. 14 ∫i 15(3) din  calitatea de membru al consiliului de administra˛ie    30.01.2007.
statutul Societ„˛ii Comerciale ELECTRICA         al   Societ„˛ii   Comerciale   ELECTRICA        4. Œmputernicirea dlui Eduard Huidan,
TRANSILVANIA NORD - S.A., aprobat prin          TRANSILVANIA NORD - S.A., ∫i                administrator unic, pentru semnarea tuturor
Hot„r‚rea Guvernului Rom‚niei nr. 1.342/2001,        1.1. revoc„ din func˛ia de membru al consiliului    documentelor adun„rii generale extraordinare a
  Ón urma analizei ∫i dezbaterii materialelor      de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale         ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale GAZETA DE
prezentate conform ordinii de zi, hot„r„∫te:       ELECTRICA TRANSILVANIA NORD - S.A. pe dl Pop        TRANSILVANIA - S.A., precum ∫i pentru ducerea la
  Art. 1 - Ia cuno∫tin˛„ de situa˛ia crean˛elor de   Ioan,                           Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri, respectiv pentru,
Óncasat de la Compania Na˛ional„ a Metalelor        1.2. nume∫te Ón func˛ia de membru al consiliului    dar f„r„ a se limita la, publicarea hot„r‚rii Ón
Pre˛ioase ∫i Neferoase REMIN - S.A., Baia Mare,     de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale         Monitorul Oficial al Rom‚niei, semnarea actului
inclusiv exploat„rile din subordine -, situa˛ia     ELECTRICA TRANSILVANIA NORD - S.A. pe dna         modificator la actul constitutiv al societ„˛ii privind
juridic„ actual„ a societ„˛ii, m„surile dispuse ∫i    Popa Carmen Smaranda, consilier Ón cadrul         majorarea capitalului social, Ónregistrarea major„rii
necesar a se lua Ón continuare pentru Óncasarea     Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului - Direc˛ia      de capital la Oficiul Registrului Comer˛ului al
crean˛elor ∫i penalit„˛ilor din energie electric„,    General„ Politic„ Energetic„,
                                                          Jude˛ului Bra∫ov.
constituirea garan˛iilor asiguratorii, graficele de     1.3. Ómputernice∫te pe directorul general al
                                                            5. Numirea pe o perioad„ de 2 (doi) ani a
e∫alonare a datoriilor, ∫i dispune:           Societ„˛ii Comerciale ELECTRICA TRANSILVANIA
                             NORD - S.A. pentru efectuarea Ónregistr„rilor       administratorului unic al societ„˛ii, ∫i anume:
  1.1. informarea Ministerului Economiei ∫i                                      - Eduard Huidan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Comer˛ului cu referire la situa˛ia crean˛elor de     necesare la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                             Jude˛ului Cluj.                      Bra∫ov, Str. Republicii nr. 19, ap. 9, jude˛ul Bra∫ov,
Óncasat de la C.N.M.P.N. REMIN - S.A., Baia Mare, ∫i                                cod po∫tal 2200, identificat cu C.I. seria BV nr.
                              Art. 2 - Se modific„ Ón mod corespunz„tor
m„surile luate de c„tre Societatea Comercial„                                    408321, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov la data de
                             hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii
ELECTRICA TRANSILVANIA NORD - S.A. sub
                             Comerciale ELECTRICA TRANSILVANIA NORD -          3.06.2005, n„scut la data de 21.09.1949 Ón Bra∫ov,
semn„tura directorului general al filialei,
                             S.A. nr. 9/16.03.2006.                   c„s„torit.
pre∫edintelui consiliului de administra˛ie ∫i
                              Prezenta hot„r‚re se difuzeaz„ reprezentan˛ilor      6. Numirea pe o perioad„ de 2 (doi) ani Ón func˛ia
membrilor adun„rii generale a ac˛ionarilor;       statului Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor ∫i se     de cenzori ai societ„˛ii a dlor:
  1.2. aplicarea Óntocmai a prevederilor legale Ón   duce la Óndeplinire de c„tre persoanelor
cazul nerespect„rii de c„tre C.N.M.P.N. REMIN -                                    - Ciobanu Anton, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                             responsabile din Societatea Comercial„ ELECTRICA      de 5.07.1934, domiciliat Ón Bra∫ov, Str.
S.A., Baia Mare, a graficului de e∫alonare a       TRANSILVANIA NORD - S.A.
datoriilor scadente, inclusiv Óntreruperea furniz„rii                                L„cr„mioarelor nr. 5, sc. A, ap. 14, jude˛ul Bra∫ov,
                               (70/128.915)                     identificat cu B.I. seria B.C. nr. 447121, eliberat de
energiei electrice Ón cazul nepl„˛ii sumelor datorate               *
la scaden˛ele stabilite.                                              Poli˛ia Bra∫ov la data de 19.11.1990, cod numeric
  Art. 2 - Ia cuno∫tin˛„ de:                                            personal 1340705080011;
                                  Societatea Comercial„
  - nota de fundamentare privind necesitatea,       STICLA TURDA - S.A., Turda, jude˛ul Cluj          - Dogar Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
oportunitatea ∫i legalitatea v‚nz„rii unor locuin˛e                                 de 13.08.1961, domiciliat Ón Bra∫ov, Bd. Grivi˛ei nr.
de serviciu;                               HOT√R¬REA NR. 3              86, jude˛ul Bra∫ov, identificat cu B.I. seria BV nr.
  - hot„r‚rea consiliului de administra˛ie al                                   021955 eliberat de Poli˛ia Bra∫ov, cod numeric
Societ„˛ii Comerciale ELECTRICA TRANSILVANIA        Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor     personal 1610813080050;
                             Óntrunit„ la data de 28.09.2006, legal constituit„, cu
NORD - S.A. nr. 12/12.12.2006, ∫i aprob„:                                       - Teac„ Adrian Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                             o prezen˛„ de 67,91 %, a luat urm„toarea hot„r‚re:
  2.1. v‚nzarea de c„tre S.D.F.E.E. Baia Mare a                                  la data de 21.02.1949, domiciliat Ón Bra∫ov, str.
                              Se aprob„ cu unanimitate de voturi desemnarea
locuin˛elor de serviciu situate Ón Baia Mare, str.                                 Mihail Kog„lniceanu nr. 4, bl. 17, sc. B, ap. 4,
                             dlui Rusan Traian, Óncep‚nd cu data de 12
Vasile Alecsandri nr. 74, jude˛ul Maramure∫,                                    jude˛ul Bra∫ov, identificat cu B.I. seria BV nr.
                             octombrie 2006, ca administrator special al
aferente sta˛iei de transformare 110 kV Baia Mare 5   Societ„˛ii Comerciale STICLA TURDA - S.A.         021995 eliberat de Poli˛ia Bra∫ov, cod numeric
titularilor de contracte de Ónchiriere, angaja˛i ai   Œncep‚nd cu aceea∫i dat„ Ó∫i Ónceteaz„ activitatea     personal 1490221080061.
S.D.F.E.E. Baia Mare - cu plata integral„ a       consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale      Œncheiat la Bra∫ov ast„zi, 29.11.2006, Ón 5 (cinci)
contravalorii acestora, cu respectarea prevederilor   STICLA TURDA - S.A.                    exemplare.
legii aplicabile;                      Œn vederea ducerii la Óndeplinire a prezentei        (72/128.917)
  2.2. mandatarea directorului general ∫i a       hot„r‚ri, adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii                 *
directorului Direc˛iei Economice Opera˛iuni ai      Comerciale STICLA TURDA - S.A. Ómputernice∫te pe
Societ„˛ii Comerciale ELECTRICA TRANSILVANIA       dl Rusan Traian, Ón calitate de director general,           Societatea Comercial„
NORD - S.A., pentru semnarea contractelor de       domiciliat Ón T‚rgu Jiu, bd. Libert„˛ii, bl. 4, ap. 90,     INSTALAfiII MONTAJ 91 - S.A., Bra∫ov
v‚nzare-cump„rare.                    jude˛ul Gorj, identificat cu B.I. seria D.A. nr.             jude˛ul Bra∫ov
  Art. 3 - Ia cuno∫tin˛„ de:              886736, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 7
  - nota de funamentare privind necesitatea,      noiembrie 1996.                              HOT√R¬REA NR. 2
oportunitatea ∫i legalitatea v‚nz„rii unor locuin˛e     (71/128.916)
de serviciu;                                    *                        din data de 9.12.2006
  - hot„r‚rea consiliului de administra˛ie al
                                                            Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
Societ„˛ii Comerciale ELECTRICA TRANSILVANIA            Societatea Comercial„
                                                          Societ„˛ii Comerciale INSTALAfiII MONTAJ 91 - S.A.,
NORD - S.A. nr. 12/12.12.2006,                 GAZETA DE TRANSILVANIA - S.A.
                                                          Bra∫ov, convocat„ Ón conformitate cu prevederile
  ∫i aprob„:                            Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov
                                                          legii ∫i legal constituit„ la data de 9.12.2006, av‚nd
  3.1. v‚nzarea de c„tre S.D.F.E.E. Baia Mare a
                                     HOT√R¬REA NR. 1              Ón vedere propunerile consiliului de administra˛ie,
locuin˛elor de serviciu situate Ón Baia Mare, Str.
Electrolizei nr. 1A, jude˛ul Maramure∫, aferente                                  Ón temeiul prevederilor art. 113 lit. d), art. 115, art.
                                   din data de 29.11.2006,            210 alin. 1, art. 211 ∫i art. 212 din Legea nr.
sta˛iei de transformare 110 kV Baia Mare Horea -
titularilor de contracte de Ónchiriere, angaja˛i ai       a adun„rii generale extraordinare         31/1990, republicat„, ∫i al Legii nr. 441/27.11.2006,
S.D.F.E.E. Baia Mare, cu plata integral„ a           a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale        hot„r„∫te:
contravalorii acestora, cu respectarea prevederilor       GAZETA DE TRANSILVANIA - S.A.,            1. Aprob„ majorarea capitalului social prin
legii aplicabile;                      cu sediul Ón Bra∫ov, str. Mihail Sadoveanu       emisiunea de 19.500 noi ac˛iuni nominative Ón
  3.2. mandatarea directorului general ∫i a          nr. 3, cod po∫tal 2200, jude˛ul Bra∫ov,       valoare de 10,5 RON.
directorului Direc˛iei Economice Opera˛iuni        Ónregistrat„ Ón Oficiul Registrului Comer˛ului        Ac˛iunile emise pentru majorarea capitalului
ELECTRICA TRANSILVANIA NORD - S.A. pentru          al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. J 8/1728/1991,       social vor fi oferite spre subscriere ac˛ionarilor
semnarea contractelor de v‚nzare-cump„rare.            cod unic de Ónregistrare 1098404         existen˛i, propor˛ional cu num„rul ac˛iunilor pe
  Prezenta hot„r‚re se difuzeaz„ reprezentan˛ilor     ™edin˛a adun„rii generale extraordinare a        care le posed„, ace∫tia put‚ndu-∫i exercita dreptul
statului Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor ∫i se    ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale GAZETA DE        de preferin˛„ numai Ón termenul stabilit de
 14                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,     Nr. 2/3.I.2007
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor - o         Societatea Comercial„                Ón ∫edin˛a din data de 11.09.2006,a aprobat
lun„ de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al     INTERNATIONAL LEASING BRA™OV - S.A.             schimbarea adresei punctului de lucru - Farmacia
Rom‚niei, Partea a IV-a.                      Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov                nr. 21 Sibiu - de la adresa din Sibiu, Str. Mitropoliei
  Ac˛iunile r„mase nesubscrise dup„ expirarea                                     nr. 7, jude˛ul Sibiu, la adresa din Sibiu, str. Rahova
acestui termen vor fi oferite Ón acelea∫i condi˛ii             HOT√R¬REA NR. 1               nr. 24, bl. P17, sc. D, ap. 44, jude˛ul Sibiu, Óncep‚nd
ac˛ionarilor care au folosit dreptul de preferin˛„,                                   cu data de 1.01.2007. Œn acest sens, se Ónchide
                                 a adun„rii generale extraordinare
propor˛ional cu ac˛iunile pe care le posed„,                                      punctul de lucru cu destina˛ia de farmacie -
                                 a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
procedura urm‚nd a se repeta lunar de c‚te ori este     INTERNATIONAL LEASING BRA™OV - S.A.            Farmacia nr. 21 Sibiu - de la adresa din Sibiu, Str.
nevoie p‚n„ la subscrierea tuturor ac˛iunilor emise.                                  Mitropoliei nr. 7, jude˛ul Sibiu, ∫i se deschide
                               Ast„zi, 4.12.2006, ora 11.00, la sediul societ„˛ii     (Ónfiin˛eaz„) la noua adres„ din Sibiu, str. Rahova
  Dac„ dup„ trecerea unui an de la data adun„rii     din Bra∫ov, Str. Toamnei nr. 22, sc. C, parter, ap. 1,
generale extraordinare a ac˛ionarilor nu se subscriu                                  nr. 24, bl. P17, sc. D, parter, ap. 44, jude˛ul Sibiu.
                             jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
toate ac˛iunile nou emise, capitalul social va fi                                     Pentru Óntocmirea actului adi˛ional ∫i
                             comer˛ului cu nr. J 32/2003, cod unic de
majorat p‚n„ la limita valorii ac˛iunilor subscrise                                   Ónregistrarea acestuia la Oficiul registrului
                             Ónregistrare 15113164, atribut fiscal R, a avut loc
p‚n„ la acea dat„.                                                   comer˛ului se Ómputernice∫te dna Jinga Monica,
                             adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor, la
  O eventual„ majorare de capital social ulterioar„,   prima convocare, cu respectarea condi˛iilor          consilierul juridic al societ„˛ii, identificat„ cu C.I.
realizat„ prin Óncorporarea rezervelor actuale (p‚n„   prev„zute de lege ∫i de actul constitutiv pentru       seria BV nr. 175283/2001, eliberat„ de Poli˛ia
Ón decembrie 2006) va fi f„cut„ numai prin        valabila convocare ∫i desf„∫urare a adun„rii         Bra∫ov.
                             generale extraordinare a ac˛ionarilor.               (78/128.922)
emiterea de noi ac˛iuni ce vor fi acordate
ac˛ionarilor de pe ultima list„ de eviden˛„ a        Ca urmare a exercit„rii voturilor, a∫a cum au fost                  *
ac˛ionarilor Ónainte de majorarea capitalului social.   consemnate Ón procesul-verbal de ∫edin˛„, s-au luat
                             urm„toarele hot„r‚ri:                            Societatea Comercial„
  Dividendele pentru anul 2006 vor fi repartizate
                               1. Se decide Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón             COVCREDIT IFN - S.A.
numai ac˛ionarilor existen˛i la data adun„rii
                             Bra∫ov, Bd. 15 Noiembrie nr. 34, jude˛ul Bra∫ov.              Gala˛i, jude˛ul Gala˛i
generale extraordinare a ac˛ionarilor, noile ac˛iuni
                               2. Se aprob„ cesiunea de ac˛iuni intervenit„ Óntre
emise urm‚nd s„ beneficieaze de dividende
                             ac˛ionarul Andreea M„d„lina F„tu, Ón calitate de                 NOTIFICARE
Óncep‚nd cu data de 1.01.2007, propor˛ional cu
                             cedent, ∫i Ioana Mihaela Necula, Ón calitate de          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
capitalul social v„rsat.                 cesionar, cesiune prin care se transmite un num„r
  2. Ac˛ionarii care subscriu la noua emisiune de                                   Tribunalul Gala˛i notific„, Ón conformitate cu
                             de 1.070 ac˛iuni, reprezent‚nd 1,00002 % din         prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
ac˛iuni vor trebui s„ achite:               capitalul social.
   - 30 % din valoarea ac˛iunilor subscrise la data                                  republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                               3. Se revoc„ din func˛ia de cenzor al societ„˛ii
acesteia;                                                        ulterioare, notific„ depunerea textului actualizat al
                             dna Andreea M„d„lina F„tu, identificat„ cu C.I.
  - 35 % la Óncheierea anului financiar 2007;                                     actului constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             seria RX nr. 190085.
                                                            COVCREDIT IFN - S.A., cu sediul Ón Gala˛i, Str.
  - 35 % la Óncheierea anului financiar 2008.        4. Se alege Ón func˛ia de cenzor al societ„˛ii dl
                                                            Siderurgi∫tilor, bl. SD1B, ap. 22, jude˛ul Gala˛i,
  3. Ac˛iunile se emit sub form„ dematerializat„,    Toni Ioan Tataru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                             Bucure∫ti, str. Chilia Veche nr. 7, bl. 710, et. 7, ap.    Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
eviden˛a lor, a v„rs„mintelor ∫i eventuala cesiune
                             70, sectorul 6, identificat cu C.I. seria DP nr.       J 17/647/2002, cod unic de Ónregistrare 14792121,
ulterioar„ urm‚nd a se opera Ón registrul
                             068614, cod numeric personal 1730107270591.          care a fost Ónregistrat cu nr. 46978 din 15.12.2006.
ac˛ionarilor ce se ˛ine la societate.
                               (76/128.920)                         (79/128.923)
  Acela∫i regim de eviden˛„ se instituie ∫i pentru
ac˛iunile existente.                                 *                         HOT√R¬REA NR. 3
  4. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru (f„r„                                           din data de 12 decembrie 2006
                                    Societatea Comercial„
personalitate juridic„), îVictoria”, situat Ón ora∫ul
                                C.F.R. S.C.A.D. BRA™OV - S.A., Bra∫ov            Œn conformitate cu prevederile Legii societ„˛ilor
Victoria, Str. Muncii nr. 10, jude˛ul Bra∫ov.
                                     jude˛ul Bra∫ov                comerciale nr. 31/1990, a∫a cum a fost modificat„ ∫i
  La acest punct de lucru se desf„∫oar„ activit„˛i
                                                            completat„ ulterior, Ón conformitate cu lucr„rile
prev„zute de art. 5 îObiectul de activitate” din actul
                                      HOT√R¬REA NR. 6               adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii
constitutiv al societ„˛ii.
                                                            Comerciale COVCREDIT IFN - S.A., Gala˛i, a∫a cum
  5. Consiliul de administra˛ie se Óns„rcineaz„ cu     a ∫edin˛ei ordinare din data de 31.05.2006
                                                            rezult„ din procesul-verbal de ∫edin˛„ din data de
luarea m„surilor necesare punerii Ón aplicare a       Œn conformitate cu prevederile Hot„r‚rii          12.12.2006, av‚nd Ón vedere prevederile O.G. nr.
prevederilor prezentei hot„r‚ri.             Guvernului nr. 863/30.08.2001 privind Ónfiin˛area       28/2006 privind reglementarea unor m„suri
  Prezenta hot„r‚re a fost luat„ Ón adunarea       Societ„˛ii Comerciale C.F.R. S.C.A.D. BRA™OV - S.A.      financiar-fiscale, adunarea general„ extraordinar„ a
general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor din 9.12.2006    prin externalizarea din Societatea Na˛ional„ de        ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale COVCREDIT IFN -
cu 4.996 voturi, reprezent‚nd 51,24 % din capitalul    Transport Feroviar de C„l„tori, adunarea general„ a      S.A., Gala˛i, hot„r„∫te:
social al societ„˛ii.                   ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale C.F.R. S.C.A.D.
                                                              Art. 1. Se aprob„ excluderea din obiectul de
   (73/128.918)                     BRA™OV - S.A., legal constituit„, Óntrunit„ Ón ∫edin˛„
                                                            activitate al Societ„˛ii Comerciale COVCREDIT IFN -
             *                ordinar„ Ón data de 31.05.2006, hot„r„∫te:
                                                            S.A., Gala˛i, a urm„toarelor activit„˛i prev„zute Ón
                               Referitor la îpropunerea de revoare a dlui
                                                            actul constitutiv la îActivit„˛i secundare”:
       Societatea de Asigurare           Antonescu Radu din consiliul de administra˛ie al
                             societ„˛ii ∫i numirea Ón locul r„mas vacant a dnei        7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
       UNITA - S.A., Bucure∫ti                                          management;
                             Dragnea Lidia”
                               Œn temeiul prevederilor art. 13, pct. 5, lit. b) ∫i c),    7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
         DECIZIA NR. 261                                            principal Óntreprinderilor.
                             din statutul Societ„˛ii Comerciale de Aprovizionare
                             ∫i Desfacere C.F.R. S.C.A.D. BRA™OV - S.A., aprobat       Art. 2. Se aprob„ ad„ugarea la obiectul secundar
       din data de 5.10.2006
                             prin hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor        de activitate al societ„˛ii a:
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii de                                       6713 - activit„˛i auxiliare intermedierilor
                             Societ„˛ii Comerciale C.F.R. S.C.A.D. BRA™OV - S.A.
Asigurare UNITA - S.A., alc„tuit din                                          financiare (cu excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de
                             nr. 1/4.10.2001 ∫i Ón baza art. 6 din hot„r‚rea nr.
  - dl Iulian Dumitru - pre∫edinte al consiliului de   7/31 mai 2006 a adun„rii generale a ac˛ionarilor       pensii) - servicii de consultan˛„ legate de activit„˛ile
administra˛ie,                      S.N.T.F.C. CFR C√L√TORI - S.A., Bucure∫ti, a adresei     de creditare.
  - dna Anamaria Doroban˛u - membru al          nr. 23/1139/16.05.2006 a M.T.C.T. ∫i a mandatului        Art. 3. Se aprob„ modificarea textului art. 3,
consiliului de administra˛ie,               directorului general al S.N.T.C.F. CFR C√L√TORI -       referitor la obiectul de activitate, din actul
  - dl Renato Szilagyi - membru al consiliului de    S.A., Bucure∫ti, membrii adun„rii generale a         constitutiv, astfel:
administra˛ie,                      ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale C.F.R. S.C.A.D.        îArt. 3. Obiectul de activitate al societ„˛ii
  Ón baza prerogativelor stabilite prin actul      BRA™OV - S.A., aprob„:                      Obiectul de activitate principal al Societ„˛ii
constitutiv al societ„˛ii, cu modific„rile ∫i        1. Revocarea dlui Antonescu Radu din func˛ia de      Comerciale COVCREDIT IFN - S.A. este: 6522 - alte
complet„rile ulterioare, decide:             membru Ón consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii      activit„˛i de creditare (credite de consum).
  Schimbarea sediului Sucursalei Agen˛ia UNITA -     Comerciale de Administra˛ie C.F.R. S.C.A.D.           Obiectul secundar de activitate al societ„˛ii:
S.A., S„cele, jude˛ul Bra∫ov, din Pia˛a Libert„˛ii nr.  BRA™OV - S.A., Óncep‚nd cu data de 1.06.2006.          1. 6522 - acordarea de credite pentru finan˛area
37, Ón S„cele, Pia˛a Libert„˛ii nr. 26, jude˛ul Bra∫ov.   2. Œncep‚nd cu data de 1.06.2006, se nume∫te ca      activit„˛ii curente a societ„˛ilor comerciale;
   (74/128.919)                     membru Ón consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        2. 6522 - acordarea de credite pentru nevoi
                             Comerciale de Aprovizionare ∫i Desfacere C.F.R.        personale;
         DECIZIA NR. 262             S.C.A.D. BRA™OV - S.A., Ón locul r„mas vacant, dna        3. 6522 - acordarea de credite pentru finan˛area
                             Dragnea Lidia, care va beneficia de o indemniza˛ie      tranzac˛iilor comerciale;
       din data de 5.10.2006            lunar„ la valoarea de 20 % din salariul de baz„ al        4. 6522 - acordarea de credite pentru investi˛ii;
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii de      directorului societ„˛ii, la care se adaug„
                                                              6. 6522 - acordarea de credite pentru
Asigurare UNITA - S.A., alc„tuit din           indemniza˛ia de conducere de 55 % ∫i sporul de
                                                            achizi˛ionarea de instala˛ii tehnologice;
  - dl Iulian Dumitru - pre∫edinte al consiliului de   vechime Ón munc„.
                                                              7. 6522 - opera˛iuni de factoring (cod CAEN
administra˛ie,                        Se stabile∫te garan˛ia cerut„ administratorilor la
                                                            6522);
  - dna Anamaria Doroban˛u - membru al          valoarea de 10 (zece) ac˛iuni, respectiv 25 lei (RON).
                                                              8. 6522 - opera˛iuni de scontare (cod CAEN 6522);
consiliului de administra˛ie,                 (77/128.921)
                                           *                  9. 6522 - opera˛iuni de forfetare (cod CAEN 6522);
  - dl Renato Szilagyi - membru al consiliului de                                     10. 6713 - activit„˛i auxiliare intermedierilor
administra˛ie,                                                     financiare (cu excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de
                                  Societatea Comercial„
  Ón baza prerogativelor stabilite prin actul                                     pensii) - servicii de consultan˛„ legate de activit„˛ile
                              FARMACOM - S.A., Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov
constitutiv al societ„˛ii, cu modific„rile ∫i                                      de creditare.
complet„rile ulterioare, decide:                                              Toate activit„˛ile Ónscrise Ón obiectul secundar,
                                        HOT√R¬REA
  Schimbarea sediului Sucursalei Agen˛ia UNITA -                                    altele dec‚t cele de creditare, vor fi efectuate numai
S.A., Rupea, jude˛ul Bra∫ov, din Str. Republicii nr.        consiliului de administra˛ie            Ón m„sura Ón care sunt legate de activitatea de
110, Ón Rupea, Strada Republicii nr. 141, jude˛ul      al Societ„˛ii Comerciale FARMACOM - S.A.,          creditare din obiectul de activitate.
Bra∫ov.                              Bra∫ov, din data de 11.09.2006              Art. 4. Se aprob„ modificarea textului art. 6
   (75/128.919)                      Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii          referitor la conducerea societ„˛ii, din actul
             *                Comerciale FARMACOM - S.A., Bra∫ov, Óntrunit legal      constitutiv, astfel:
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2/3.I.2007                 15
  îArt. 6. Conducerea societ„˛ii               3. Rau Valentin, n„scut la data de 10.11.1953 Ón      Raportul auditorului financiar Ómpreun„ cu
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor este organul      Nicore∫ti, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal       opinia sa vor fi prezentate adun„rii generale a
suprem de conducere al societ„˛ii, care decide       1531110170397, domiciliat Ón Gala˛i, str. Armata      ac˛ionarilor ∫i vor fi publicate Ómpreun„ cu
asupra activit„˛ii acesteia ∫i asigur„ strategia      Poporului nr. 16, bl. L4, sc. 3, ap. 100, jude˛ul      situa˛iile financiare anuale.”
economic„ ∫i comercial„ a societ„˛ii. Adun„rile      Gala˛i, cet„˛ean rom‚n;                    Art. 7. Actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
generale sunt ordinare ∫i extraordinare.           4. Cercasov Pavel, n„scut la data de 11.07.1960 Ón    COVCREDIT IFN - S.A., Gala˛i, se anuleaz„ ∫i se
  Adunarea general„ ordinar„ se Óntrune∫te cel      Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal        redacteaz„ un nou act constitutiv.
pu˛in o dat„ pe an, la cel mult trei luni de la      1600711170325, domiciliat Ón Gala˛i, str. Romulus       Art. 8. Se Ómputerncie∫te dl Cercasov Pavel, Ón
Ónchiderea exerci˛iului financiar.             nr. 1, bl. ALUN 1, sc. 3, et. 3, ap. 56, jude˛ul Gala˛i,  calitatea sa de membru al consiliului de
  Adunarea general„ extraordinar„ se Óntrune∫te      cet„˛ean rom‚n;                       administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale COVCREDIT
ori de c‚te ori este nevoie.                 5. P„un Ilie, n„scut la data de 25.02.1946 Ón      IFN - S.A., Gala˛i, cu ducerea la Óndeplinire a
  Atribu˛iile adun„rii generale ordinare a        Mastacani, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal       prevederilor prezentei hot„r‚ri ∫i cu semnarea Ón
ac˛ionarilor sunt urm„toarele:               1460225170370, domiciliat Ón Gala˛i, str. Traian nr.    mod valabil Ón numele asocia˛ilor, a cererii de
  a) s„ discute, s„ aprobe sau s„ modifice situa˛iile   188, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n.            men˛iuni la Oficiul Registrului Comer˛ului al
financiare anuale dup„ analizarea raportului         Fiecare administrator va trebui s„ depun„ o       Jude˛ului Gala˛i.
administratorilor ∫i auditorului financiar ∫i s„      garan˛ie pentru administra˛ia sa, care nu poate fi       (80/128.923)
fixeze dividendul;                     mai mic„ dec‚t valoarea a 10 ac˛iuni.                         *
  b) alege membrii consiliului de administra˛ie ∫i    Administratorii pot face opera˛iunile cerute pentru
auditorul financiar;                    realizarea obiectului de activitate al societ„˛ii           Societatea Comercial„
  c) s„ fixeze remunera˛ia cuvenit„ pentru        potrivit competen˛elor stabilite de adunarea            PARCUL INDUSTRIAL SIBIU - S.A.
exerci˛iul Ón curs administratorilor;           general„ a ac˛ionarilor.                        ™elimb„r, jude˛ul Sibiu
  d)   se   pronun˛„   asupra    gestiunii    Pentru Óndeplinirea obiectului de activitate al
administratorilor;                     societ„˛ii, consiliul de administra˛ie hot„r„∫te              HOT√R¬REA NR. 3
  e) stabile∫te bugetul de venituri ∫i cheltuieli al   asupra urm„toarelor:                      Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
societ„˛ii ∫i, dup„ caz, programul de activitate pe      a) angajeaz„ ∫i concediaz„ personalul societ„˛ii ∫i   Societ„˛ii Comerciale PARCUL INDUSTRIAL SIBIU -
exerci˛iul financiar urm„tor;               stabile∫te drepturile ∫i obliga˛iile acestuia;       S.A. din data de 29 noiembrie 2006, Óntrunit„ Ón
  f) hot„r„∫te gajarea, Ónchirierea sau desfiin˛area     b) stabile∫te Óndatoririle ∫i responsabilit„˛ile     conformitate cu prevederile statutare ∫i legale, fiind
uneia sau mai multor unit„˛i ale societ„˛ii.        personalului societ„˛ii;                  prezen˛i ac˛ionari reprezent‚nd 100 % capitalul
  Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii         c) aprob„ opera˛iuni de Óncas„ri ∫i pl„˛i;        social, lu‚nd Ón dezbatere ordinea de zi, hot„r„∫te:
generale ordinare sunt necesare:               d) aprob„ Óncheirea de contracte de Ónchiriere;       1. De la data prezentei, dat„ la care fiec„ruia
  - la prima convocare, prezen˛a ac˛ionarilor        e) prezint„ spre aprobare adun„rii generale a      dintre ac˛ionari i-au fost Ónm‚nate ac˛iunile
reprezent‚nd minimum 1/2 din capitalul social, iar     ac˛ionarilor Ón termen de cel mult trei luni de la     nominative conform registrului ac˛ionarilor, sunt
hot„r‚rile s„ fie luate cu votul unui num„r de       Óncheierea anului financiar, darea de seam„ privind     Ón vigoare ∫i singurele opozabile ac˛iunile
ac˛ionari care s„ reprezinte majoritatea absolut„     activitatea societ„˛ii, bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i   nominative distribuite.
din capitalul social prezentat Ón adunare;         pierderi pe anul precedent, precum ∫i proiectul de       2. Aprob„ deschiderea a dou„ sedii secundare Ón
  - la convoc„rile urm„toare, prezen˛a ac˛ionarilor    program de activitate ∫i proiectul de buget pentru     Sibiu, Str. Telefoanelor nr. 1, jude˛ul Sibiu, ∫i,
reprezent‚nd minimum 1/3 din capitalul social, iar     anul Ón curs;                        respectiv Sibiu, str. Renncs nr. 18/9, jude˛ul Sibiu.
hot„r‚rile s„ fie luate cu votul unui num„r de        f) rezolv„ orice problem„ stabilit„ de adunarea       3. Aprob„ v‚nzarea c„tre ter˛i, cel pu˛in la
ac˛ionari care s„ reprezinte majoritatea absolut„     general„ a ac˛ionarilor.                  valoarea nominal„, a pachetelor de ac˛iuni de˛inute
din capitalul social reprezentat Ón adunare.                                      de c„tre ac˛ionarii Dumitru Lungu (3.184 ac˛iuni),
                               Prin prezentul act constitutiv atribu˛iile
  Atribu˛iile adun„rii generale extraordinare a                                    Ioan Iuga (3.184 ac˛iuni), Marilena Duma (3.184
                              consiliului de administra˛ie prev„zute la lit. a), b),
ac˛ionarilor sunt de a hot„rÓ:                                             ac˛iuni), Nicolae Aron (3.184 ac˛iuni). Pentru acestea
                              c) ∫i d) sunt delegate conduc„torilor.
  a) schimbarea formei juridice a societ„˛ii;                                     procedura de preemp˛iune a fost parcurs„ ∫i nici
                               Conducerea societ„˛ii va fi asigurat„ de 2
  b) mutarea sediului societ„˛ii;                                           unul dintre ac˛ionari nu a anun˛at inten˛ia de a
                              conduc„tori numi˛i de adunarea general„ a
  c) schimbarea obiectului de activitate al                                      cump„ra.
                              ac˛ionarilor. Conduc„torii sunt Ómputernici˛i s„
societ„˛ii;                                                        4. Aprob„ depunerea ∫i Ónregistrarea ca gaj a
                              conduc„ ∫i s„ coordoneze activitatea zilnic„ a
  d) Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii                                     unui num„r de 3.184 ac˛iuni de c„tre ac˛ionarul
                              societ„˛ii ∫i sunt Ónvesti˛i cu competen˛a de a angaja
secundare: sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte                                 Nicolae Minea.
                              r„spunderea societ„˛ii.
asemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„;                                       Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri se
                               Conduc„torul societ„˛ii este Banaga Andrei -
  e) prelungirea duratei societ„˛ii;                                         mandateaz„    pre∫edintele   consiliului   de
                              director general, n„scut la data de 19.01.1950 Ón
  f) majorarea capitalului social;                                          administra˛ie, dna Maria Avrigean.
                              Frumu∫i˛a, jude˛uL Gala˛i, cod numeric personal
  g) reducerea capitalului social sau reÓntregirea                                    (81/128.926)
                              1500119170329, domiciliat Ón Gala˛i, str. Alexandru
lui prin emiterea de noi ac˛iuni;
                              Ioan Cuza nr. 78, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n.              HOT√R¬REA NR. 2
  h) fuziunea cu alte societ„˛i sau divizarea
                               Art. 6. Se aprob„ modificarea textului art. 8,
societ„˛ii;                                                        Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                              referitor la auditul societ„˛ii, din actul constitutiv,
  i) dizolvarea anticipat„ a societ„˛ii;                                       Societ„˛ii Comerciale PARCUL INDUSTRIAL SIBIU -
                              astfel:
  j) conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón alta;                                 S.A. din data de 29 noiembrie 2006, Óntrunit„ Ón
                               îArt. 8. Auditul financiar
  k) orice alt„ modificare a actului constitutiv sau                                 conformitate cu prevederile statutare ∫i legale, fiind
oricare alt„ hot„r‚re pentru care este cerut„         Gestiunea societ„˛ii este controlat„ de auditorul
                                                            prezen˛i ac˛ionari reprezent‚nd 100 % capitalul
aprobarea adun„rii generale extraordinare.         financiar, desemnat Ón condi˛iile legii de adunarea
                                                            social, lu‚nd Ón dezbatere ordinea de zi, hot„r„∫te:
  Exerci˛iul atribu˛iilor men˛ionate mai sus, lit. b),  general„ ordinar„ a ac˛ionarilor.
                                                             1. Alege Ón unanimitate consiliul de
c), g) ∫i j) sunt delegate prin prezentul act         Pentru a putea exercita dreptul de control,
                                                            administra˛ie cu urm„toarea componen˛„: Maria
constitutiv consiliului de administra˛ie numit de     ac˛ionarilor ∫i auditorului financiar li se vor
                                                            Avrigean, pre∫edinte, Ioan Florian Muntean,
adunarea general„ ordinar„.                prezenta la cerere date cu privire la activitatea,
                                                            membru, Nicolae Minea, membru.
  Pentru validitatea deliber„rii adun„rii generale    situa˛ia patrimoniului, a beneficiilor ∫i pierderilor.
                                                             Alege Ón unanimitate comisia de cenzori format„
extraordinare sunt necesare:                 Auditorul financiar al societ„˛ii este Societatea
                                                            din Emil Gherghel, pre∫edinte, Silvia Darlea,
  - la prima convocare, prezen˛a ac˛ionarilor       Comercial„ SAB EXPERT - S.R.L., cu sediul Ón Gala˛i,    membru, ∫i Ovidiu Nicoar„, membru.
reprezent‚nd minimum 3/4 din capitalul social, iar     Str. Br„ilei, bl. PSI4C, sc. 1, et. 4, ap. 16, jude˛ul     Prerogativele vechiului consiliu de administra˛ie,
hot„r‚rile s„ fie luate cu votul unui num„r de       Gala˛i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului   precum ∫i prerogativele vechii comisii de cenzori
ac˛ionari care s„ reprezinte cel pu˛in 1/2 din       cu nr. J 17/233/2001, cod unic de Ónregistrare       Ónceteaz„ la sf‚r∫itul zilei de 29 noiembrie 2006,
capitalul social;                     13828316, av‚nd autoriza˛ia nr. 161/8.03.2002        noul consiliu de administra˛ie ∫i noua comisie de
  - la convoc„rile urm„toare, prezen˛a ac˛ionarilor    eliberat„ de Camera Auditorilor Ffinanciari din       cenzori fiind Ón deplin exerci˛iu Óncep‚nd cu data
reprezent‚nd minimum 1/2 din capitalul social, iar     Rom‚nia, reprezentat„ prin Oanca Mihaela-          de 30 noiembrie 2006.
hot„r‚rile s„ fie luate cu votul unui num„r de       Nicoleta, n„scut„ la data de 12.05.1960 Ón Ploie∫ti,      Aprob„ Ón unanimitate indemniza˛ia net„ lunar„
ac˛ionari care s„ reprezinte cel pu˛in 1/3 din       jude˛ul Prahova, cod numeric personal            a consiliului de administra˛ie dup„ cum urmeaz„:
capitalul social.”                     2600512173151, domiciliat„ Ón Tecuci, str. Mihail      pre∫edinte 250 lei, membru 200 lei.
  Art. 5. Se aprob„ modificarea textului art. 7      Kog„lniceanu nr. 27, jude˛ul Gala˛i, av‚nd carnet       Aprob„ Ón unanimitate indemniza˛ia lunar„ net„
referitor la administratorii societ„˛ii, din actul     nr. 335/1.03.2001 eliberat de Camera Auditorilor      a membrilor comisiei de cenzori, dup„ cum
constitutiv, astfel:                    Financiari din Rom‚nia.                   urmeaz„: pre∫edinte 150 lei, membru 100 lei.
  îArt. 7. Administratorii                  Auditorul financiar are urm„toarele atribu˛ii:       2. Aprob„ constituirea gajurilor pentru angajarea
  Administrarea societ„˛ii se realizeaz„ de un        a) Óntocme∫te un raport anual Ómpreun„ cu        de credite bancare dup„ cum urmeaz„: terenul aflat
consiliu de administra˛ie format dintr-un num„r de     opinia sa, din care s„ rezulte dac„ situa˛iile       Ón Parcul Industrial, Ónscris Ón CF 9579 ™elimb„r,
cinci ac˛ionari, numi˛i de adunarea general„        financiare prezint„ o imagine fidel„ a pozi˛iei       av‚nd num„r topo 1753/1/1/3/1, Ón suprafa˛„ de
ordinar„, pe o perioad„ de 4 ani. Consiliul de       financiare, a performan˛ei financiare, a fluxurilor     193.378 m2 ∫i cesiunea contractelor de administrare
administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„ activitatea ∫i Ó∫i exercit„  de trezorerie ale institu˛iei financiare nebancare ∫i    Ón favoarea b„ncii de la care se va contracta
atribu˛iile Ón condi˛iile ∫i cu respectarea limitelor   a celorlalte informa˛ii referitoare la activitatea     creditul.
impuse de prevederile prezentului act constitutiv.     desf„∫urat„, potrivit standardelor profesionale        3. Deleag„ consiliului de administra˛ie
  Consiliul de administra˛ie este format din       publicate de Camera Auditorilor Financiari din       competen˛a de a aproba Organigrama, propunerea
urm„torii membri:                     Rom‚nia;                          Organigramei fiind atributul companiei ce va
  1. Banaga Andrei, n„scut la data de 19.01.1950 Ón     b) furnizeaz„, la solicitarea B„ncii Na˛ionale a     presta serviciile de consultan˛„ ∫i management.
Frumu∫i˛a, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal      Rom‚niei, orice detalii, clarific„ri, explica˛ii        4. Aprob„ Ón unanimitate propunerea de contract
1500119170329, domiciliat Ón Gala˛i, str. Alexandru    referitoare la datele cuprinse Ón situa˛iile financiare   de management ∫i consultan˛„ cu compania I.C.S. -
Ioan Cuza nr. 78, cet„˛ean rom‚n - pre∫edinte;       ale institu˛iei financiare nebancare;            S.R.L., contract ce se Óncheie pe perioada 1.12.2006
  2. Banaga Mihai, n„scut la data de 17.06.1954 Ón      c) analizeaz„ practicile ∫i procedurile controlului   - 31.12.2007. Aprob„ Ón unanimitate valoarea
Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal        intern ∫i, dac„ consider„ c„ acestea nu sunt        contractului de management ∫i consultan˛„,
1540617170340, domiciliat Ón Gala˛i, str. Ion Luca     corespunz„toare, va face recomand„ri institu˛iei      respectiv 7 % din profitul brut pe an financiar
Caragiale nr. 75, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n;     financiare nebancare pentru remedierea lor.         estimat Ónainte de facturarea serviciilor de
 16                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,    Nr. 2/3.I.2007
management ∫i consultan˛„. Serviciile efectuate Ón    sociale a c‚te 10 (zece) lei fiecare, Ón scopul v‚nz„rii  unic de Ónregistrare R4842877, Ónscris Ón tabloul
baza acestui contract se vor factura Ón decembrie    celor dou„ autovehicule.                  UNPRL cu nr. 2001, reprezentat prin Mo˛ Marius
2006, respectiv decembrie 2007.               Œn considerarea celor de mai sus, rezult„ c„       Macedon, domiciliat Ón Arad, str. Romul Ladea, bl.
  5. Œmputernice∫te expres ∫i deplin pre∫edintele    societatea are un capital social total Ón valoare de    350, ap. 14, jude˛ul Arad, identificat cu C.I. seria AR
consiliului de administra˛ie, dna Maria Avrigean, s„   200 (dou„sute) lei, reprezent‚nd aport Ón numerar,     nr. 052871/20.12.2000, membru UNPRL cu
reprezinte Societatea Comercial„ PARCUL         de˛inut de c„tre asocia˛i dup„ cum urmeaz„:         legitima˛ie nr. 10267.
INDUSTRIAL SIBIU - S.A. ∫i s„ semneze Ón numele       asociatul Achim Gabriel Radu de˛ine un num„r         (85/128.937)
nostru ∫i pentru noi antecontractele de v‚nzare-     de 10 (zece) p„r˛i sociale a 10 (zece) lei fiecare, Ón                 *
cump„rare pentru terenuri, contractele de        valoare total„ de 100 (unasut„) lei, reprezent‚nd
v‚nzare-cump„rare pentru terenuri, contractele de    aport Ón numerar, respectiv 50 % din capitalul              Societatea Comercial„
achizi˛ii bunuri, dezmembr„ri de terenuri de pe     social;                                LEMN DESIGN - S.R.L., Arad
teritoriul Parcului Industrial, achizi˛ii de terenuri,   asociatul Ilica Cornel de˛ine un num„r de 10
lucr„ri sau servicii pe care compania le va Óncheia,   (zece) p„r˛i sociale a 10 (zece) lei fiecare, Ón valoare         HOT√R¬REA NR. 1/2006
contractele pentru creditele pe care compania le va   total„ de 100 (unasut„) lei, reprezent‚nd aport Ón       Subsemnata Usca Ancu˛a-Denisia, domiciliat„ Ón
angaja.                         numerar, respectiv 50 % din capitalul social.        Arad, Calea Romanilor nr. 20-22, bl. E2, sc. A, et. 3,
  6. Aprob„ Ón unanimitate pre˛ul minim de         Beneficiile societ„˛ii se vor Ómp„r˛i Ón mod egal    ap. 14, jude˛ul Arad, posesoare a C.I. eliberate la
v‚nzare pentru terenurile din Parcul Industrial din   Óntre cei doi asocia˛i, corespunz„tor num„rului de     data de 10.07.2002 de Poli˛ia Arad, cod numeric
Zona I ∫i Zona II la suma de 8,99 euro/m2 + T.V.A.,   p„r˛i sociale pe care fiecare asociat le de˛ine Ón     personal 2781219020058, Ón calitate de asociat unic
cu excep˛ia celor av‚nd num„rul topo 1753/1/1/1/2    capitalul social, Ón acela∫i mod urm‚nd a se Ómp„r˛i    ∫i reprezentant al societ„˛ii, azi, 27.11.2006, adopt
∫i 1753/2. Aprob„ Ón unanimitate pre˛ul minim de     Óntre ei ∫i eventualele pierderi pe care societatea le   prezenta hot„r‚re:
v‚nzare pentru terenurile av‚nd num„rul topo       va Ónregistra.                         1. Œncep‚nd cu data de 27.11.2006 se suspend„
1753/1/1/1/2, Ón suprafa˛„ de 78.513 m2, Ón starea     Drept pentru care am adoptat prezenta hot„r‚re,     activitatea societ„˛ii pe o perioad„ nedeterminat„.
Ón care se afl„, f„r„ infrastructur„ ∫i f„r„ angajarea  urm‚nd ca dup„ Óndeplinirea cerin˛elor legate de        2. Prezenta se va publica Ón Monitorul Oficial al
contractual„ a realiz„rii infrastructurii de c„tre    publicitate s„ se solicite Ónscrierea men˛iunii la     Rom‚niei, dup„ care se va solicita Ónscrierea
Societatea Comercial„ PARCUL INDUSTRIAL SIBIU      Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad.      men˛iunilor corespunz„toare la Oficiul Registrului
- S.A. Ón viitor, la suma de 0,5 euro/m2.          (83/128.935)                      Comer˛ului al Jude˛ului Arad.
  7. Aprob„ Ón unanimitate oferirea la schimb a                  *                  (86/128.938)
terenului av‚nd nr. topo 1753/2, Ón parte sau Ón                                                 *
totalitate, pentru a reglementa situa˛ia drumului C        Societatea Comercial„
Ón zona dintre drumurile AC1 ∫i AC2.             MAXIM CLUB - S.R.L., comuna Socodor                Societatea Comercial„
  Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri se          jude˛ul Arad
                                                             GIOIELLI - S.R.L., ™iria, jude˛ul Arad
mandateaz„     pre∫edintele  consiliului   de
administra˛ie, dna Maria Avrigean.                  HOT√R¬REA NR. 1/2006
                                                                 HOT√R¬REA NR. 1/2006
   (82/128.926)                      Adunarea general„ a asocia˛ilor Óntrunit„ la data
                                                            Subsemna˛ii Zacoi Gabriela, domiciliat„ Ón Arad,
             *               de 21.11.2006, prezen˛i fiind cei doi asocia˛i Deac
                                                           str. Alba Iulia nr. 16, bl. 578, ap. 13, jude˛ul Arad,
                             Maria-Iuliana, domiciliat„ Ón Arad, Str. Piersicilor
     Societatea Comercial„                                           identificat„ cu C.I. seria AR nr. 135576 eliberat„ de
                             nr. 15, jude˛ul Arad, posesoare a C.I. seria AR nr.
  NERA ACHIM - S.N.C., comuna S‚ntana                                       Poli˛ia Arad la data de 11.11.2002, av‚nd cod
                             286468 eliberat„ la data de 28.02.2006 de Poli˛ia
       jude˛ul Arad                                              numeric personal 2780713020040, ∫i Trecco Valter,
                             Arad, cod numeric personal 2590109020053, ∫i Deac
                                                           domiciliat Ón Lazise (VR), via Roarlongo nr. 19,
                             Vasile-Eugen, domiciliat Ón Arad, Str. Piersicilor nr.
                                                           Italia, identificat cu pa∫aportul nr. 157927J eliberat
      HOT√R¬REA NR. 2/2006             15, jude˛ul Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 286469
                                                           la data de 11.11.1992 de autorit„˛ile italiene, Ón
  Subsemnatul Ilica Cornel, cet„˛ean rom‚n,       eliberat„ la data de 28.02.2006 de Poli˛ia Arad, cod
                                                           calitate de asocia˛i ∫i reprezentan˛i ai societ„˛ii, azi,
domiciliat Ón Arad, str. C„lim„ne∫ti nr. 7b, bl. 29,   numeric personal 1640319020017, cu unanimitate
                                                           1 noiembrie 2006, adopt„m prezenta hot„r‚re:
ap. 41, jude˛ul Arad, n„scut la data de 13 mai 1952,   de voturi, adopt„ prezenta hot„r‚re:
                                                            1. Œncep‚nd cu data prezentei se suspend„
Ón comuna S‚ntana, jude˛ul Arad, fiul lui Ioan ∫i      1. Œncep‚nd cu data de 15.12.2006 se suspend„
                                                           activitatea societ„˛ii pe o perioad„ nedeterminat„.
Elena, personal ∫i Ón calitate de mandatar pentru    activitatea societ„˛ii pe o perioad„ nedeterminat„.
                                                             (87/128.939)
Achim Gabriel Radu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      2. Œn urma denomin„rii, capitalul social este Ón
                                                                         *
Germania, 77694 Kehl Giselherstr 5, conform       valoare de 200 (dou„sute) lei, divizat Ón 20
procurii Ón traducere legalizat„ cu nr. 6211 din data  (dou„zeci) p„r˛i sociale a c‚te 10 (zece) lei fiecare.         Societatea Comercial„
de 2 aprilie 1998 de Biroul notarial Ioan Morariu      3. Prezenta se va publica Ón Monitorul Oficial al        MARCEL & GRATIAN - S.R.L., Arad
din Arad, bd. Decebal nr. 16, Ón calitate de asocia˛i  Rom‚niei, dup„ care se va solicita Ónscrierea
la Societatea Comercial„ NERA ACHIM - S.N.C., cu     men˛iunilor corespunz„toare la Oficiul Registrului
                                                                    HOT√R¬REA NR. 1
sediul Ón comuna S‚ntana, Str. Muncii nr. 154,      Comer˛ului al Jude˛ului Arad.
jude˛ul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      (84/128.936)                               din data de 7.11.2005
comer˛ului cu nr. J 02/115/1997, av‚nd cod unic de                 *                  Subsemnatul C„ld„ra∫ ™tefan, domiciliat Ón Arad,
Ónregistrare 9214504, atribut fiscal R, hot„r„sc:                                  Str. Pionierilor nr. 8, jude˛ul Arad, posesor al C.I.
  Art. 1. Diminuarea capitalului social al societ„˛ii       Societatea Comercial„              seria AR nr. 069644 eliberat„ de Poli˛ia Arad la data
de la suma de 24.000 (dou„zeci∫ipatrumii) lei, la        PROFI TEAM BAU - S.R.L., Arad            de 11.05.2001, av‚nd cod numeric personal
suma de 200 (dou„sute) lei, reprezent‚nd aportul Ón                                 1330523020016, Ón calitate de asociat unic ∫i
numerar al asocia˛ilor, respectiv suma de 100             HOT√R¬REA NR. 1/2006              reprezentant al Societ„˛ii Comerciale MARCEL &
(unasut„) lei, a asociatului Achim Gabriel Radu, ∫i     Lucr‚nd Ón Óndeplinirea atribu˛iilor ce-i revin,     GRATIAN - S.R.L., cu sediul Ón Arad, Str.
suma de 100 (unasut„) lei, a asociatului Ilica Cornel,  asociatul unic Vincze Elemer ia azi, 15.11.2006,      Doroban˛ilor nr. 10, jude˛ul Arad, cod unic de
divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10 (zece) lei fiecare   prezenta hot„r‚re:                     Ónregistrare 1761160, num„r de ordine la Oficiul
parte, cu diferen˛a de 23.800 (dou„zeci∫itreimii) lei,   1. Œncep‚nd cu data de 15.11.2006, societatea se     registrului comer˛ului J 02/1674/2005, capital social
reprezent‚nd aport Ón natur„, const‚nd dintr-un     dizolv„ av‚nd Ón vedere imposibilitatea realiz„rii     200 lei RON, adopt prezenta hot„r‚re:
autovehicul transport marf„ cu platform„ marca      obiectului de activitate.                   Articolul 1. Se Ónchide punctul de lucru din Arad,
Volkswagen,    tip   Man,   seria   ∫asiu    2. Asociatul unic decide intrarea Ón lichidare ∫i    Str. P„durii nr. 24, Complex Cometa.
WVML02F211G064760, Ón valoare de 8.400 lei ∫i un     numirea lichidatorului Societatea Comercial„          Articolul 2. Œncep‚nd cu data de 1.11.2006 se
autovehicul marca MAN, tip 2000, seria ∫asiu       EXPERT - S.A., din Arad, str. Dimitrie Bolintineanu     suspend„ activitatea firmei pe o perioad„
WMAL210413G103272, capacitatea cilindric„ 6.871     nr. 5, jude˛ul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul        nelimitat„.
cm3, Ón valoare de 15.400 lei, divizat Ón 2.380 p„r˛i  registrului comer˛ului cu nr. J 02/1332/1993, cod        (88/128.940)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                 ,
    îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|143562]
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2/3.I.2007 con˛ine 16 pagini.                   Pre˛ul: 0,40 lei          ISSN  1220 — 4889

								
To top
;