0121 - PDF by tradetrek

VIEWS: 194 PAGES: 16

									                                       PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 121                            ACHIZIȚII PUBLICE                                Joi, 10 iunie 2010                                            SUMAR

                                           Pagina                                           Pagina

           ANUNȚURI DE PARTICIPARE                              ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005
                                                     PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR
             LA LICITAȚIE DESCHISĂ                                   NERAMBURSABILE
Achiziții de produse ...........................................................    1–4  Anunțuri de atribuire..........................................................  7–12
                                                              CONCESIUNI
Achiziție de lucrări .............................................................   4–6
                                                    ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
                                               Achiziții de bunuri .............................................................. 13–15
            ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
      A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ                                 ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
                                                     A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
Achiziții de produse ...........................................................    6–7  Achiziții de bunuri .............................................................. 15–16
A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E D E S C H I S Ă

                                    ACHIZIȚII DE PRODUSE  Tip anunț: participare la licitație deschisă                         3. Locul de livrare: Spitalul de Psihiatrie și pentru
  Obiect: medicamente, cod CPV 33600000-6                          Măsuri de Siguranță Jebel, jud. Timiș.
  1. Autoritatea contractantă: Spitalul de Psihiatrie și                    4. Obiectul contractului: medicamente, cod CPV
                                               33600000-6 - achiziția se va realiza prin cumpărare.
pentru Măsuri de Siguranță Jebel, cu sediul în localitatea
                                                 5. Cantitate medicamente: cf. anexei caietului de
Jebel, județul Timiș, cod fiscal 5189300, tel.
                                               sarcini parte integrantă a documentației de atribuire
0256/394442,           fax      0256/394026,           e-mail:
                                               (informații privind loturile) la anunțul de participare
psihiatriejebeladm@artelecom.net.                               nr. 101544/8.06.2010.
  2. Atribuirea contractului se va face prin licitație                     6. Posibilitate de achiziționare cantități suplimentare
deschisă offline cu faza finală licitație electronică.                    în perioada: 1.01.2011-30.04.2011.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010

  7. Durata contractului: până la 31.12.2010.           21. Criterii de calificare/selecție:
  8. Livrare la sediul unității, eșalonat pe bază de        - declarație privind eligibilitatea;
comandă lunară (livrare în maximum 5 zile de la           - declarație privind neîncadrarea în situațiile
emiterea comenzii de către achizitor).              prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizată;
  9. Documentația de atribuire însoțită de anexa          - certificat ce atestă achitarea obligațiilor față de
caietului de sarcini parte integrantă a documentației de     bugetul național consolidat și bugetul asigurărilor
atribuire (informații privind loturile), poate fi consultată pe  sociale, emis de Agenția Națională de Administrare
site-ul: eLicitație - Anunțuri de participare numărul       Fiscală, Direcția Publică a Finanțelor Locale;
101544/8.06.2010.                          - certificat ce atestă plata impozitelor și taxelor locale
  10. Nu se acceptă oferte alternative.             emis de Autoritatea Publică Locală;
                                   - certificatul constatator emis de ORC cu maximum
  11. Garanții solicitate: garanție de bună execuție 2%
                                 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, care să
din valoarea contractului, printr-un instrument de
                                 ateste că domeniul de activitate al ofertantului
garantare emis în condițiile legii de o societate bancară
                                 corespunde obiectului procedurii și în care nu sunt
sau de societate de asigurări care devine anexă la
                                 înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006
contract. Aceasta se poate constitui și prin rețineri
                                 privind procedura insolvenței sau că societatea se află în
succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În
                                 incapacitate de plată;
acest caz, contractantul are obligația de a deschide un
                                   - certificat de înmatriculare a societății la Registrul
cont la dispoziția autorității contractante la o bancă
                                 comerțului. Persoanele fizice/juridice străine trebuie să
agreată de ambele părți. Suma inițială care se va
                                 depună documente care dovedesc o formă de
depune de către executant în contul deschis nu trebuie
                                 înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere
să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului. Pe
                                 profesional;
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea           - bilanț contabil la 31.12.2009 vizat/înregistrat de
contractantă urmează să alimenteze acest cont prin        organele competente;
rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite          - aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății;
contractantului până la concurența sumei stabilite drept       - autorizația de punere pe piață a produselor (APP),
garanție de bună execuție în prezența documentației de      emisă de Agenția Națională a Medicamentului (ANM).
atribuire.                              22.   Data   transmiterii   spre   publicare:
  12. Operatorii pot depune oferte pentru unul sau mai     101544/8.06.2010.
multe loturi, fiecare medicament reprezentând un lot.
                                   (1/84.515)
  13. a) Termen limită de primire a ofertelor:
30.06.2010, ora 14.00.
  b) Ofertele se depun la secretariatul Spitalului de       Autoritatea contractantă: Spitalul Clinic de Urgență
Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, jud. Timiș,    pentru Copii „Sf. Maria”, Iași, str. V. Lupu nr. 62, cod
tel. 0256/394442, fax 0256/394021.                poștal 700309, tel. 0232/264266/146, fax 0232/477309,
  c) Ofertele vor fi redactate în limba română.         e-mail: sp_sfmaria_iasi@yahoo.com.
  14. Criteriul de atribuire contract „prețul cel mai       2. Procedura: licitație deschisă nr. 101695/7.06.2010.
scăzut”.                               3. Locul de livrare a produselor: sediul autorității
                                 contractante.
  15. Modalități de plată: prin ordin de plată în
                                   4. Natura produselor: medicamente de tipul
maximum 90 de zile de la recepție.
                                 „Antibacterieni pentru uz sistemic”, cod CPV
  16. Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile de la
                                 33651100-9 - achiziție prin cumpărare.
deschiderea ofertelor.
                                   5. Cantitate conform caietului de sarcini.
  17. La deschiderea ofertelor va putea asista o          6. Durata contractului: până la 31.12.2010.
persoană autorizată din partea fiecărui ofertant, pe bază      7. Nu se admit oferte alternative sau întârziate.
de împuternicire.                          8. Caietul de sarcini se poate obține de la SEAP.
  18. Ofertele vor fi deschise în data de 1.07.2010, la      9. Ofertele se depun până la data de 22.06.2010, ora
ora 10.00, la sediul autorității contractante.          16.00, SEAP.
  19. A fost publicat anunțul de intenție nr.           Limba de redactare: limba română.
16901/14.01.2010.                          10. Condiții de deschidere a ofertelor: data -
  20. Organism competent de rezolvare a contestațiilor:     23.06.2010, ora 18, sediul autorității contractante.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.         11. Finanțare: venituri proprii.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010                3

  12. Grupul de operatori economici căruia i se atribuie    certificat de organisme conforme cu seriile de standarde
contractul are obligația de a-și legaliza asocierea       europene - copie valabilă la data procedurii.
printr-un contract scris și semnat de părțile asociate,       17. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
care va fi prezentat autorității contractante înainte de     adresa poştală: Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, cod
semnarea contractului de achiziție.               poştal 030084, România, tel. 021/3104641, e-mail:
  13. Criterii de calificare privind situația personală:    office@cnsc.ro, fax 021/3104642. Contestațiile se depun
  a) declarații privind eligibilitatea;            în termen de 10 zile.
  b) declarație privind neîncadrarea în prevederile art.      18. Serviciul de la care se pot obține informații privind
181 din OUG nr. 34/2006;                     utilizarea căilor de atac: Serviciul juridic al autorității
  c) certificat constatator emis de Oficiul registrului    contractante.
comerțului;                             19. Nu a fost publicat în prealabil un anunț de intenție.
  d) certificat de înregistrare emis de O.R.C.;          20. Data transmiterii spre publicare a anunțului:
  e) autorizație de funcționare;                8.06.2010.
  f) certificat de atestare fiscală eliberat de D.G.F.P.;
                                   (2/84.520)
  g) certificatul constatator privind plata impozitelor și
taxelor locale.
  14. Criterii de calificare privind situația economico-     Autoritatea contractantă: Spitalul Clinic de Urgență
financiară, precum și capacitatea tehnică și profesională:    pentru Copii „Sf. Maria”, Iași, str. V. Lupu nr. 62, cod
  1. Experiența similară.                   poștal 700309, tel. 0232/264266/146, fax 0232/477309,
  2. Autorizație de punere pe piața eliberată de Agenția    e-mail: sp_sfmaria_iasi@yahoo.com.
Națională a Medicamentului.                     2. Procedura: licitație deschisă nr. 101682/7.06.2010.
  3. Standarde ISO 9001: 2000 sau echivalent.           3. Locul de livrare a produselor: sediul autorității
  4. Informații generale.                   contractante.
  15. Ofertantul trebuie să își mențină oferta 30 de zile.    4. Natura produselor: medicamente de tipul
  16. Criteriul de atribuire:                 „Antibacterieni pentru uz sistemic”, cod CPV 33651100-9
  - formularul 1 din Secțiunea IV - original;         - achiziții prin cumpărare.
  - formular 2 din Secțiunea IV - original;            5. Cantitățile conform caietului de sarcini.
  - certificat de atestare fiscală privind plata impozitelor   6. Durata contractului: până la 31.12.2010.
și taxelor către stat eliberat de D.G.F.P: copie valabilă la
                                  7. Nu se admit oferte alternative sau întârziate.
data procedurii;
                                  8. Caietul de sarcini se poate obține de la SEAP.
  - certificat constatator privind plata impozitelor și
                                  9. Ofertele se depun până la data de 22.06.2010, ora
taxelor locale eliberat de autoritatea locală - copie
                                 16.00, SEAP.
valabilă la data procedurii;
                                  Limba de redactare: limba română.
  - certificat de atestare fiscală eliberat de Consiliul
                                  10. Condiții de deschidere a ofertelor: data
Județean Iași - Serviciul Fonduri Speciale și Executori
                                 23.06.2010, ora 18, sediul autorității contractante.
Creanțe Bugetare - obligatoriu pentru operatorii
economici cu sediul în județul Iași - copie valabilă la data    11. Finanțare: venituri proprii.
procedurii (operatorii economici care au sediul în alt       12. Grupul de operatori economici căruia i se atribuie
județ decât județul Iași, dar nu au puncte de lucru în      contractul are obligația de a-și legaliza asocierea
județul Iași vor depune o declarație pe propria         printr-un contract scris și semnat de părțile asociate,
răspundere; operatorii economici care au sediul în alt      care va fi prezentat autorității contractante înainte de
județ decât județul Iași, dar au puncte de lucru în județul   semnarea contractului de achiziție.
Iași au obligația de a prezenta acest certificat);         13. Criterii de calificare privind situația personală:
  - certificat de înregistrare emis de O.R.C.;          a) declarații privind eligibilitatea;
  - copie valabilă la data procedurii;              b) declarație privind neîncadrarea în prevederile art.
  - informații generale - formularul 3 din secțiunea IV;    181 din OUG nr. 34/2006;
  - experiența similară - formular 4 din secțiunea IV;      c) certificat constatator emis de Oficiul registrului
  - autorizație de punere pe piață eliberată de Agenția    comerțului;
Națională a Medicamentului pentru produsul ofertat;         d) certificat de înregistrare emis de O.R.C.;
  - cerințe privind prezentarea de standarde de          e) autorizație de funcționare;
asigurare a calității: ISO 9001:2000 sau echivalent         f) certificat de atestare fiscală eliberat de D.G.F.P.;
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010

  g) certificatul constatator privind plata impozitelor și   răspundere; operatorii economici care au sediul în alt
taxelor locale.                         județ decât județul Iași, dar au puncte de lucru în județul
  14. Criterii de calificare privind situația economico-    Iași au obligația de a prezenta acest certificat);
financiară, precum și capacitatea tehnică și profesională:      - certificat de înregistrare emis de O.R.C.;
  1. Experiența similară.                     - copie valabilă la data procedurii;
  2. Autorizație de punere pe piață eliberată de Agenția      - informații generale - formularul 3 din secțiunea IV;
Națională a Medicamentului.                     - experiența similară - formular 4 din secțiunea IV;
  3. Standarde ISO 9001: 2000 sau echivalent.
                                   - autorizație de punere pe piață eliberată de Agenția
  4. Informații generale.                   Națională a Medicamentului pentru produsul ofertat;
  15. Ofertantul trebuie să își mențină oferta 30 de zile.
                                   - cerințe privind prezentarea de standarde de
  16. Criteriul de atribuire:                 asigurare a calității: ISO 9001:2000 sau echivalent
  - formularul 1 din Secțiunea IV - original;         certificat de organisme conforme cu seriile de standarde
  - formular 2 din Secțiunea IV - original;          europene - copie valabilă la data procedurii.
  - certificat de atestare fiscală privind plata impozitelor    17. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
și taxelor către stat eliberat de D.G.F.P: - copie valabilă   adresa poştală: Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, cod
la data procedurii;                       poştal 030084, România, tel. 021/3104641, e-mail:
  - certificat constatator privind plata impozitelor și    office@cnsc.ro, fax 021/3104642. Contestațiile se depun
taxelor locale eliberat de autoritatea locală - copie      în termen de 10 zile.
valabilă la data procedurii;
                                   18. Serviciul de la care se pot obține informații privind
  - certificat de atestare fiscală eliberat de Consiliul    utilizarea căilor de atac: Serviciul juridic al autorității
Județean Iași - Serviciul Fonduri Speciale și Executori     contractante.
Creanțe Bugetare - obligatoriu pentru operatorii
                                   19. Nu a fost publicat în prealabil un anunț de intenție.
economici cu sediul în județul Iași - copie valabilă la data
                                   20. Data transmiterii spre publicare a anunțului:
procedurii (operatorii economici care au sediul în alt
                                 8.06.2010.
județ decât județul Iași, dar nu au puncte de lucru în
județul Iași, vor depune o declarație pe propria           (3/84.521)


                        ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI


  Anunț de participare numărul 101625/8.06.2010          Activitate (activități): servicii generale ale
  Detaliu anunț                         administrațiilor publice.
  Stare anunț: publicat                      Autoritatea contractantă acționează în numele altor
  Stare procedură: în desfășurare                autorități contractante: nu.
  Data transmiterii în SEAP: 4.06.2010, ora 17.37         Secțiunea II. Obiectul contractului
  Data acceptării ANRMAP: 8.06.2010, ora 11.44           II.1) Descriere
  Data publicării în SEAP: 8.06.2010, ora 11.44          II.1.1) Denumirea dată contractului de către
  Trimite la OJ: nu                       autoritatea contractantă: marcaje rutiere.
  Secțiunea I. Autoritatea contractantă              II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a
  I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:        lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a
Administrația Străzilor București Sector 1 , adresa       serviciilor: lucrări.
poștală: localitatea București, str. Domnița Ancuța nr. 1,     Executarea
sector 1, cod poștal 010941, România, punct(e) de          Locul principal de executare: municipiul București,
contact: Bogdan Tat, tel. 0213138160, e-mail:          codul NUTS: RO321 - București.
admstrpmb@yahoo.com, fax 0213138160, adresa             II.1.3) Anunțul implică: un contract de achiziții publice.
profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro.           II.1.4) Informații privind acordul-cadru
  I.2) Tipul autorității contractante și activitatea        II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a
principală (activitățile principale): autoritate regională    achiziției/achizițiilor: marcaje rutiere - municipiul
sau locală.                           București.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010                 5

  II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind       III.2.2) Capacitatea economică și financiară
achizițiile):                            Informații și formalități necesare pentru evaluarea
  45233221-4 - lucrări de marcaj rutiere (rev. 2);      respectării cerințelor menționate:
  45233290-8 - lucrări de indicatoare rutiere (rev. 2);      Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008 și
  45233294-6 - lucrări de semnalizare rutiere (rev. 2).   2009) trebuie să fie de minimum 6.500.000 lei.
                                  Bilanțul contabil întocmit pentru exercițiul financiar
  II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind
                                2009.
contractele de achiziții publice: nu.
                                  III.2.3) Capacitatea tehnică
  II.1.8) Împărțirea în loturi: nu.
                                  Informații și formalități necesare pentru evaluarea
  II.1.9) Vor fi acceptate variante: nu.
                                respectării cerințelor menționate:
  II.2) Cantitatea sau domeniul contractului           - lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani;
  II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul             - experiența similară;
  Cantitățile și informațiile tehnice sunt specificate în     - câte o recomandare pentru fiecare dintre contractele
caietul de sarcini.                      care vor fi prezentate la cerința minimă referitoare la
  Informațiile privind scopul contractului se găsesc în   experiența similară;
caietul de sarcini.                         - dotările specifice;
  Valoarea estimată, fără T.V.A.: 3.800.000 RON.         - resurse umane;
  II.2.2) Opțiuni: da.                      - istoricul litigiilor.
  Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a        Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):
aplica art. 122 lit. i) din OUG nr. 34/2006, modificată.      Se va completa formularul 12F; încheierea în ultimii 5
                                ani a maximum 3 contracte ale căror obiective au
  II.3) Durata contractului sau termenul pentru
                                constat în lucrări de marcaje rutiere - covoare
finalizare: începând de la 2.08.2010, până la
                                antiderapante colorate, furnizarea și montarea de butoni
31.12.2010.
                                reflectorizanți, furnizare și montare de dispozitive de
  Secțiunea III: Informații juridice, economice,
                                limitare a vitezei, contracte a căror valoare cumulată să
financiare și tehnice
                                fie de minimum 1.200.000 lei, fără T.V.A. Lista minimă a
  III.1) Condiții referitoare la contract          tipurilor de utilaje este următoarea: 1. preîncălzitor
  III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate     material termoplastic 1 tonă      2 buc; mașină marcaj
  Garanție de participare: 38.000 lei.            rutier pentru material termoplastic       1 buc.; utilaj
  III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată   ștergere marcaj existent      1 buc; lance cu butelie de
și/sau trimitere la dispozițiile relevante: bugetul local.   gaz pentru curățarea, uscarea și încălzirea suprafețelor
  III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de     (cu compresor) în vederea executării marcajelor
operatori economici căruia i se atribuie contractul:      1 buc; mașină de frezat asfaltul cu freza profilată după
contract de asociere.                     forma butonului      1 buc; generator de curent   2 buc;
  III.1.4) Executarea contractului este supusă altor     bormașină electrică      2 buc; mașină de înșurubat
condiții speciale: nu.                     2 buc; autoutilitară      2 buc; autocamion 16 tone
  III.2) Condiții de participare               1 buc. Lista personalului responsabil - „cheie” care va fi
                                angajat în cadrul contractului, descrierea pe scurt a
  III.2.1) Situația personală a operatorilor economici,
                                pregătirii profesionale. Ofertantul va prezenta o
inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul
                                declarație pe proprie răspundere referitoare la istoricul
comerțului sau al profesiei
                                litigiilor din ultimii 5 ani.
  Informații și formalități necesare pentru evaluarea
                                  III.2.4) Contracte rezervate: nu.
respectării cerințelor menționate:
                                  III.3) Condiții specifice pentru contractele de servicii
  - declarații privind eligibilitatea;              III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată
  - declarație privind neîncadrarea în prevederile art.   unei anumite profesii: nu.
181 din O.U.G. nr. 34/2006:                     III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice
  - certificat constatator emis de Oficiul Registrului    numele și calificările profesionale ale membrilor
Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie      personalului, responsabili pentru prestarea serviciilor
Națională sau Teritorială, emis cu cel mult 30 de zile     respective: nu.
înainte de data depunerii ofertelor;                Secțiunea IV: Procedura
  - declarație privind calitatea de participant la        IV.1) Tipul procedurii
procedură.                             IV.1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010

  IV.2) Criterii de atribuire                 reprezentanții ofertanților sau împuterniciții legali ai
  IV.2.1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.    acestora.
  IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică: nu.       Secțiunea VI: Informații suplimentare
  IV.3) Informații administrative                 VI.1) Contractul este periodic: nu.
  IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de        VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program
autoritatea contractantă                    finanțat din fonduri comunitare: nu.
  IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior      Tip de finanțare: fonduri bugetare.
privind același contract: nu.                   VI.3) Alte informații
  IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a    VI.4) Căi de atac
documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau       VI.4.1) Organism competent pentru căile de atac:
a documentului descriptiv (în cazul unui dialog          Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
competitiv).                          adresa poștală: localitatea București, str. Stavropoleos
  Termenul-limită pentru depunerea cererilor de        nr. 6, sector 3, cod poștal 030084, România, telefon 021-
documente sau pentru acces la documente: 25.06.2010,      3104641, fax 021-3104642.
ora 15.00.
                                  Organism competent pentru procedurile de mediere:
  Documente de plată: nu.
                                  Curtea de Apel București, adresa poștală: localitatea
  IV.3.4) Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a
                                București, Șos. Olteniței nr. 107-111, sector 4, cod poștal
cererilor de participare: 28.06.2010, ora 9.30.
                                041304, România, tel. 021-3195183, fax 021-3191688
  IV.3.5) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de
                                  VI.4.2) Utilizarea căilor de atac
oferte sau de participare candidaților selectați
                                  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
  IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată
                                căilor de atac.
oferta sau cererea de participare: limba română.
                                  VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații
  IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia
                                privind utilizarea căilor de atac:
ofertantul trebuie să își mențină oferta: 3 luni (de la
                                  Administrația Străzilor - Serviciul juridic, adresa
termenul limită de primire a ofertelor).
                                poștală: localitatea București, str. Domnița Ancuța nr. 1,
  IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor
                                sector 1, cod poștal 010941, România, tel. 021-3101860,
  Data: 28.06.2010, ora 11.00
                                fax 021-3101860.
  Locul: sediul Administrației Străzilor, corp A, sala de
consiliu.                             VI.5) Data expedierii prezentului anunț în SEAP:
  Persoane autorizate să asiste la deschiderea        4.06.2010, ora 17.37.
ofertelor: da, membrii comisiei de evaluare și           (4/84.511)          A N U N Ț U R I D E AT R I B U I R E
       A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
                       ACHIZIȚII DE PRODUSE


  „Achiziție 10.000 mc balast nespălat de râu, 0-60 mm”.   construcție pe terenurile dezmembrate în intravilanul
  1. Denumirea și adresa autorității contractante:      localităților, prin demararea lucrărilor în vederea
Primăria Comunei Giroc, județul Timiș, cu sediul în loc.    construirii de noi locuințe, cât și pentru amenajarea
Giroc, str. Semenic nr. 54, cod de identificare fiscală:    drumurilor din planurile urbanistice zonale aprobate, în
5390613, telefon 0256/395648, fax 0256/395798, e-mail     localitățile Giroc și Chișoda, com. Giroc. județul Timiș.
primariagiroc@yahoo.com.                      4. Data atribuirii contractului de furnizare: 2.06.2010.
  2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de ofertă.      5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare:
  3. Contractul de furnizare: natura și dimensiunea      prețul cel mai scăzut.
lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării: balastul    6. Numărul de oferte primite: 2.
este necesar la lucrările de amenajare a trotuarelor        7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C.
create datorită extinderilor suprafețelor locuibile      ȘERONI TRANS - S.R.L., str. Comuna din Paris nr. 22,
materializate prin locuințele aflate în proces de       tel./fax 0256/333660, mun. Lugoj, jud. Timiș.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010               7

  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 334.000,00 lei,    care să asigure o durabilitate și o rezistență superioară
fără T.V.A.                           utilizării într-o gamă largă de aplicații, precum și o
  9. Data publicării anunțului de participare:         decofrare rapidă cu risc redus de apariție a fisurilor, în
19.03.2010.                           vederea betonării trotuarelor din comună.
  (5/84.522)                           4. Data atribuirii contractului de furnizare: 9.04.2010.
                                  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare:
                                prețul cel mai scăzut.
  „Achiziție a 6.000 saci cu ciment/40 kg”             6. Numărul de oferte primite: 2.
  1. Denumirea și adresa autorității contractante:
                                  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C.
Primăria comunei Giroc, județul Timiș, cu sediul în loc.
                                CESAL - S.A., Șoseaua Borșului nr. 31, tel./fax
Giroc, str. Semenic nr. 54, cod de identificare fiscală:
                                0259/452.845, mun. Oradea, jud. Bihor.
5390613, telefon 0256/395648, fax 0256/395798, e-mail
                                  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 97.680,00 lei,
primariagiroc@yahoo.com.
                                fără T.V.A.
  2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de ofertă.
                                  9. Data publicării anunțului de participare:
  3. Contractul de furnizare: natura și dimensiunea
                                19.03.2010.
lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării:
achiziționarea a 6.000 saci ciment, cu rezistență mare,       (6/84.523)
   ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005
PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE
                       ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005      Departamentul pentru Relații Interetnice, a atribuit în
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
                                perioada 6.05.2010 - 6.06.2010, următoarele contracte
publice alocate pentru activități nonprofit de interes
general, Secretariatul General al Guvernului -         de finanțare:

   Nr. și data contract                Beneficiar                 Suma acordată (lei)

   116/6/05/2010           Asociația Culturală Apaczai Csere Janos            16.000,00

   117/6/05/2010           Fundația Culturală Dr. Bernady Gyorgy             36.000,00

   118/6/05/2010              Asociația Bojzas Egyesulet                7.980,00

   130/14/05/2010             Fundația Transsylvania Nostra               9.996,50

   132/14/05/2010            Asociația „Aradi Kamaraszinhaz”              150.000,00

   137/19/05/2010        Asociația Grupul pentru Inițiativa Locală CORONA          10.000,00

   138/20/05/2010          Asociația Culturală și Turism Montan Infinity          25.000,00

   144/21/05/2010          Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar            7.980,00

   145/21/05/2010          Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar            14.000,00

  (7/84.504)
   8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010

   1. Autoritatea contractantă: Consiliul Local al          3. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului de
municipiului Hunedoara, cu sediul în municipiul           finanțare nerambursabilă:
Hunedoara, Str. Libertății nr. 17, județul Hunedoara, cod        - consistență tehnică;
poștal 331128, telefon 0254716322, fax 0254716087,           - soliditate financiară;
                                    - rezultate așteptate;
cod fiscal 2127028, e-mail: info@mail.primariahd.ro.
                                    - capacitatea de realizare;
   2. Forma contractului: contract de finanțare
                                    - participarea părților;
nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii           - durabilitatea programului.
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din        4. Numărul de documentații primite:
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de         5. Denumire beneficiar, denumire proiect, suma
interes general, cu modificările și completările ulterioare.    acordată:

 Nr.                                                         Suma
      Denumirea beneficiarului       Adresa beneficiar            Titlul proiectului
crt.                                                       acordată lei
                    Str. G. Enescu nr. 18, bl. 111,     Zantîala, fiul pământului,
 1    Boiangiu Raisa                                               3330
                    ap. 21, et. 3, Hunedoara         roman istoric
                                        Editarea, tipărirea și lansarea
                    Str. Pescărușului nr. 2, bl. 18,
 2    Urdă Ion                                volumului de eseuri „Cioburi de   5000
                    sc. D, et. 1, ap. 33, Hunedoara
                                        vitraliu”
                                        Editarea, tipărirea și lansarea
                    Str. Avram Iancu nr. 14, bl. 1,
 3    Eugen Evu                               volumului de scrieri literare    7000
                    sc. A, et. 2, ap. 7, Hunedoara
                                        „Despărțirea de plural”
                                        Tabăra de pictură Cinciș ed.
                    Bd. Corvin nr. 10, bl. O5, ap. 20,
 4    Pichiu Dan Vifor                            XXXV și expoziția taberei de     6000
                    Hunedoara
                                        ziua orașului
                    Str. Căprioarei nr. 1, bl. K5, sc. A,  Tipărirea volumului de poezii
 5    Asociația Kun                                                3100
                    ap. 30, 331107 Hunedoara         „Kun Kriza Ilona”
     Asociația Tinerilor din    Str. Răcăștie nr. 88, 331005
 6                                       Tabără de tineret          5000
     județul Hunedoara       Hunedoara
                                      „Mândru-i jocul pe la noi.
     CNR pentru Drepturile     Str. C. Porumbescu nr. 17,      Dansul popular - aproprierea
 7                                                          2700
     Copilului           Hunedoara              tineretului de tezaurul valorilor
                                      spirituale - festival folcloric”
     Asociația non profit L&C   Bd. Dacia nr. 25, bl. V3, sc. B, ap. Școala de vară Business Net
 8                                                          9000
     Consulting          21, 331100 Hunedoara         Performer
                    Str. Sarmisegetuza nr. 36, 331080 Informare - comunicare -
 9    Clubul Sporturilor Montane                                         7187,5
                    Hunedoara              conștientizare
                    Str. Trandafirilor nr. 18, 331157  Centru resursă pentru
10 Asociația Umanitară Betel                                            15000
                    Hunedoara              adolescenți și tineri
                    Str. Mihai Viteazul nr. 6, ap. 23,
 11 Club Sportiv Cristal                          Competiții tenis             6300
                    Hunedoara
                                      Competiții sportive conform
                    Str. Theodor Aman nr. 2,       calendarului federației de
12 Club Sportiv Siderurgica                                             10000
                    cod 331058 Hunedoara         popice și a federației române
                                      de box
                    Str. George Barițiu nr. 30,     Promovarea boxului
13 Asociația județeană de box                                            10000
                    331128 Hunedoara           hunedorean
                                      Pregătire specifică și
                    Str. Mihai Viteazul nr. 17A, bl. 3,
14 Club Sportiv Elite Center                        participare la competițiile       11850
                    sc. B, ap. 27, Hunedoara
                                      naționale de karate shotokan
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010                       9

Nr.                                                              Suma
     Denumirea beneficiarului        Adresa beneficiar              Titlu proiectului
crt.                                                            acordată lei
                     Bd. Dacia nr. 35, bl. 20A, sc. A,    Promovarea handbalului
15 Club Sportiv Domino                                                    11850
                     ap. 12, Hunedoara            hunedorean
                     Str. Sarmisegetuza nr. 36,
16 Clubul Sporturilor Montane                           Focus natura                8733,98
                     331080 Hunedoara
                                         Reparații și extindere casă de
               Str. Răcăștie nr. 88,
17 Parohia reformată Răcăștie                           rugăciuni. Schimbare acoperiș        25000
               331005 Hunedoara
                                         biserică
    Biserica Creștină Baptistă    Str. Aleea Parcului nr. 1,        Lucrări de termoizolație
18                                                              25000
    Maranata             Hunedoara                exterioară - reabilitare termică


  6. Data publicării în Monitorul Oficial al României,        interes general între municipiul Bistrița și beneficiarii de
Partea a VI-a, a anunțului de participare nr. 13910 din        finanțare nerambursabilă de la bugetul local al
23.04.2010.                              municipiului Bistrița pentru anul 2010:
  7. Data transmiterii spre publicare a anunțului privind        Ca urmare a participării la selecția publică a
rezultatele selecției de proiecte către Regia Autonomă        proiectelor care vor beneficia de finanțare
„Monitorul Oficial”: 4.06.2010.                    nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistrița
    (8/84.512)                           pentru anul 2010, conform prevederilor Legii
                                   nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile
                                   din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
  Anunț de atribuire a contractelor de finanțare          interes general și ale Hotărârii nr. 62/22 aprilie 2010 a
nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii          Consiliului local al municipiului Bistrița, se vor atribui
nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile       contracte de finanțare nerambursabilă următorilor
din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de      beneficiari:
                                                               Valoare
Nr.
      Număr contract          Beneficiar            Titlu proiect         Domeniu    contract -
crt.
                                                                 lei
                                Întâlnirea Sașilor
                   Forumul Democrat al                         Relații
 1.    27677/4.05.2010                    Transilvăneni -                        35.000
                   Germanilor Bistrița-Năsăud                     internaționale
                                ediția a XX-a
                   Fundația Culturală        Întâlnirile Europene ale     Relații
 2.    27985/4.05.2010                                                   20.000
                   Societatea de Concerte      Tinerilor - Vara 2010       internaționale
                                Elevii bistrițeni și fapta lor Protecția
 3.    26955/4.05.2010      Lăpuște Geta                                       7.650
                                bună              mediului
                                               Protecția
 4.    27991/4.05.2010      Asociația Ascendent    Agent 00Eco                          15.850
                                               mediului
                                Fă cunoștință cu mediul    Protecția
 5.    27996/4.05.2010      Asociația EuroTin                                    16.000
                                înconjurător          mediului
                   Fundația „Cercetașii   Pământul sunt eu,       Protecția
 6.    27997/4.05.2010                                                   10.500
                   Bistrițeni”        pământul ești tu        mediului
                                Al nouălea seminar
                   Asociația Medicală Română
 7.    25394/4.05.2010                   ortodox de medicină și     Interdisciplinar         4.500
                   - Filiala Bistrița
                                teologie
                                    Mobilitatea interculturală
                                    prin activități de teatru
 8.    27962/4.05.2010      Năsăudean Mirela         multilingv și promovarea     Interdisciplinar   5.500
                                    internațională a imaginii
                                    Mun. Bistrița
    10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010

                                                       Valoare
Nr.
       Număr contract        Beneficiar         Titlu proiect      Domeniu   contract -
crt.
                                                        lei
                 Asociația „Clubul Național
                               Cupa Municipiului Bistrița
                 al Crescătorilor de Câini de
9.     27982/4.05.2010                  - Ciobănesc Românesc    Interdisciplinar  14.000
                 Rasă Ciobănesc
                               Carpatin
                 Românesc Carpatin”
                               Dotare Centrul de
                 Asociația „Autism Europe”
10.     26207/4.05.2010                  Resurse și Referință în  Social       25.984
                 Bistrița
                               Autism „Micul Prinț”
11.     26811/4.05.2010   Asociația „Benita”      Grădinița Socială Benita    Social     30.000
                               Serviciul de intervenție
                               timpurie pentru copii și
12.     26856/4.05.2010   Fundația „Inocenții”                    Social     29.372
                               tineri cu dizabilități de pe
                               raza Muncipiului Bistrița
                               Centru de asistență și
13.     27441/4.05.2010   Fundația „Bucurie”      îngrijire pentru persoane   Social     30.000
                               cu dizabilități
                 Centrul Creștin de      Împreună depășim criza
14.     27618/4.05.2010                                 Social     20.000
                 reintegrare Socială Onisim  financiară
                               Peste obstacole cu
15.     27604/4.05.2010   Asociația Afi Pro Familia                  Social     14.644
                               speranță și încredere

16. 38817/357E/7.05.2010     Asociația Karuna       Fii propriul tău formator!   Tineret     6.265

                               Voluntar într-un oraș
17. 40508/368E/13.05.2010    Asociația Resurse Tineret                  Tineret    30.000
                               solidar

18. 40510/369E/13.05.2010    Asociația Novatin      Tânăr în formare        Tineret    30.000

19. 39564/364E/11.05.2010    Asociația Ascendent     Tineri pe aceeași scenă    Tineret    13.460

                 Asociația Clubul Sportiv   Performanță sportivă -
20. 39272/361E/10.05.2010                                  Sport     25.000
                 Karate Bistrița       Cupa României 2010

21. 38819/359E/7.05.2010     Zărnescu Dan-Florin     Baschet pentru viitor     Sport      9.000

                 Clubul Sportiv Hercules   Relansarea luptelor
22. 40157/365E/12.05.2010                                  Sport     21.000
                 Bistrița           greco-romane în Bistrița

23. 38823/360E/7.05.2010     Clubul Sportiv Handsport   Handsport - Junior       Sport     20.000

24. 39569/363E/11.05.2010    Asociația Șah Club      Cavalerii șahului       Sport     18.500

                 Constantinescu Elena     Teatru de marionete
25. 40504/366E/13.05.2010                                 Educație     17.149
                 Natalia           „Căsuța cu Povești”
                               Concursul național de
26. 40506/367E/13.05.2010    Fundația Proelectron     fizică „Universul Einstein, Educație      11.000
                               ediția a VI-a 2010”
                               Manifestări jubiliare la
                               140 de ani de la
27. 41275/370E/17.05.2010    Belea Simona Maria      înființarea primei școli de Educație     17.100
                               agricultură din
                               Transilvania
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010               11

                                                         Valoare
Nr.
      Număr contract          Beneficiar          Titlu proiect     Domeniu    contract -
crt.
                                                          lei
                                 Educația prin muzică.
                 Asociația Tudor Jarda      Instrumente muzicale
28. 41276/371E/17.05.2010                                   Educație     29.700
                 Bistrița            pentru tinerii artiști
                                 bistrițeni
                                 Tabără educativă
29. 38818/358E/7.05.2010     Asociația Happy Smile      nonformală pentru copii   Educație      3.358
                                 între 3 și 13 ani
                 Asociația Culturală Bistrița  Tabăra Cavalerilor
30. 1/27722/10.05.2010                                    Cultură și Culte  37.500
                 Medievală            Medievali
                                 Steagurile Breslelor
31. 2/27987/6.05.2010       Kraus Johann Dieter                    Cultură și Culte  9.000
                                 Bistriței Medievale
                                 Păstrarea Culturii
32. 3/27136/10.05.2010      Asociația Pro Hereditatem                 Cultură și Culte  24.800
                                 Maghiare
                 Asociația Culturală Prefix
33. 4/26990/10.05.2010                      Gala Rock-ului Bistrițean Cultură și Culte  10.000
                 990
                                 Dimensiuni turistice în
34. 5/27733/5.05.2010       Steff Ioan                         Cultură și Culte  9.000
                                 zona Bistriței
                 Fundația Societatea de
35. 6/27983/5.05.2010                       Școala de la Bistrița   Cultură și Culte  40.000
                 Concerte
                                 Proiect Teatru Național în
36. 7/27769/8.05.2010       Armean Cristina         Limba germană pentru    Cultură și Culte  4.700
                                 clasele I-IV
37. 8/27327/10.05.2010      Asociația Folclorică Balada Eurofolk 2010         Cultură și Culte  20.000

                                 Promovarea, revigorarea
                                 și dezvoltarea muzicii de
                                 fanfară în general și cu
38. 9/23516/6.05.2010       Cifor Solomon                       Cultură și Culte  18.000
                                 precădere a celei de
                                 promenadă în municipiul
                                 Bistrița
                                 Folclor și Tradiții
39. 10/27572/4.05.2010      Asociația Nunta Zamfirei                  Cultură și Culte  10.000
                                 nemuritoare
                                 Argumente culturale -
40. 11/27989/10.05.2010      Asociația Argument       Festival de poezie și   Cultură și Culte  17.000
                                 Muzică


  Autoritatea contractantă, respectiv Municipiul Bistrița,   alocate pentru activități nonprofit de interes general cu
cu sediul în Bistrița, Piața Centrală nr. 6, județul Bistrița-  modificările și completările ulterioare.
Năsăud, cod fiscal 4347569, tel. 0263/224706, fax.          (9/84.513)
0263/231046, atribuie contractele de finanțare
nerambursabilă beneficiarilor mai sus menționați, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind       Anunț de atribuire a contractelor de finanțare
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice     nerambursabilă, prima sesiune de selecție, în anul 2010:
   12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010

  Primarul Municipiului Buzău a aprobat atribuirea     Nr.                       Suma aprobată
contractelor privind finanțarea nerambursabilă din             Unitatea de cult religios
                              crt.                        - lei -
bugetul local al municipiului Buzău, alocată pentru     4.   Parohia Sfântul Toma             5.000
activități nonprofit de interes general, prima sesiune de
                               5.   Parohia Sf. Nicolae              5.000
selecție, după cum urmează:
                               6.   Parohia Romano-Catolică            5.000
  1) Finanțări nerambursabile a proiectelor cluburilor
sportive de drept privat și ale asociațiilor sportive pe   7.   Parohia Broșteni               5.000
ramură de sport:                       8.   Parohia Sfântul Sava            100.000
                               9.   Biserica Adventistă „Filadelfia”       5.000
Nr.                    Suma aprobată   10.   Parohia Sfântul Ștefan            5.000
        Structura sportivă
crt.                     - lei -    11.   Parohia Sf. Ioan Botezătorul         5.000
 1.  C.S. Voința               15.000   12.   Parohia Sfântul Pantelimon          5.000
 2.  C.S. Rugby Club             10.000   13.   Parohia Sf. Petru și Pavel          5.000
 3.  C.S. Fotbal Club Gloria         940.000   14.   Parohia Nașterea Maicii Domnului       5.000
 4.  C.S. Atletic               7.500   15.   Parohia Sfântul Vasile cel Mare        5.000
 5.  C.S. Dacia                10.000
                                3. Finanțări nerambursabile ale proiectelor culturale
 6.  C.S. Motostar              20.000
                              propuse de persoane fizice pentru activități nonprofit de
 7.  Box Club Ștefan-Emil Stoicescu      7.500
                              interes general:
 8.  C.S. RER                 15.000
                              Nr.                       Suma aprobată
 9.  Clubul de volei Dacia          100.000            Persoana fizică
                              crt.                        - lei -
10.  C.S. Univers B90             5.000    1.  Milea Mihail                   1.500
11.  C.S. Handbal Club Municipal       400.000    2.  Petcu Alexandru                 1.500
12.  C.S. B.P. Hașdeu             10.000    3.  Bârsan Teodora                  1.500
13.  C.S. Sakura               60.000
14.  C.S. Rugby Club Stejarul        100.000     4. Finanțări nerambursabile ale proiectelor culturale
15.  C.S. Chimia               10.000   propuse de persoane juridice fără scop patrimonial -
    C.S. Fotbal Club Municipal              asociații ori fundații:
16.                        5.000
    Hidro-Metalcord                   Nr.                       Suma aprobată
                                       Persoana juridică
17.  C.S. Luceafărul              5.000   crt.                         - lei -
18.  Clubul Sportiv Real 2008          5.000   1.   Asociația Literară RA-LIBRIS           5.000
19.  Asociația Galactic Sport         10.000   2.   Asociația Revoluționarilor Club 22        5.000
20.  C.S. DE HOCHEI „ICE MAGIC”        10.000   3.   Fundația „G-ral Grigore Baștan”         7.000
    CS ȘOIMII BUZĂU ȘCOALA DE              4.   Asociația Pro Eurocult              5.000
21.                       10.000
    FOTBAL DAN TULPAN                  5.   A.R.P.I.A.                    2.500
22.  C.S. Extreme Adventure          20.000   6.   A.V.P.S. Muflonul                2.500
    Asociația județeană de                   Fundația Biserica Militară Coborârea
23.                        5.000   7.                           5.000
    modelism                          Duhului Sfânt
24.  Clubul Sportiv Avicola           5.000   8.  Asociația pentru Educație Filadelfia       5.000
    Asociația județeană de tenis de            9.  Fundația pentru copii Sf. Sava          5.000
25.                        5.000   10.  Filiala de Cruce Roșie Buzău           5.000
    masă
26.  C.S. Metalul Beta             5.000      Filiala Cadrelor Militare în Retragere
                              11.                           5.000
27.  Clubul de Dans Sportiv Alegretto      5.000      și în Rezervă
                              12.  Asociația Foștilor Deținuți Politici       5.000
  2) Finanțări nerambursabile ale proiectelor cultelor  13.  Asociația Unison                 2.500
religioase recunoscute conform legii:               Asociația Culturală „Renașterea
                              14.                          10.000
                                  Buzoiană”
Nr.                    Suma aprobată
       Unitatea de cult religios           15.  C.A.R.P.M.                    1.000
crt.                     - lei -
 1.  Parohia Cuvioasa Parascheva        25.000   16.  Pro Civitas                   5.000
 2.  Parohia Sf. Dumitru            5.000   17.  Asociația Pescarul                2.500
 3.  Parohia Sfântul Spiridon          5.000      (10/84.514)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010              13

                 CONCESIUNI
       A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E
                       ACHIZIȚII DE BUNURI
  1. Informații generale privind concedentul, în special    2. Informații generale privind obiectul concesiunii în
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,     special descrierea și identificarea bunului care urmează
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:   să fie concesionat:
  Consiliul Local al Comunei Frumușica, C.F. 3373322,      Concesionare prin licitație publică deschisă a
loc. Frumușica, jud. Botoșani, tel/fax - 0231554103.     terenului situat în P.C. 251, 277 și 291 în suprafață de
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii în  110,52 mp.
special descrierea și identificarea bunului care urmează     3. Informații privind documentația de atribuire:
să fie concesionat:                        Caiet de sarcini.
  Concesionare prin licitație publică deschisă a        3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
terenului situat în P.C. 59/1 în suprafață de 56 mp.     interesate pot intra în posesia unui exemplar, al
  3. Informații privind documentația de atribuire:     documentației de atribuire:
  Caiet de sarcini.                       Direct la sediul Primăriei Frumușica, județul Botoșani.
  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele    3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
interesate pot intra în posesia unui exemplar, al       din cadrul concedentului de la care se poate obține un
documentației de atribuire:                  exemplar din documentația de atribuire:
  Direct la sediul Primăriei Frumușica, județul Botoșani.    Taxe și Impozite Locale.
  3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului     3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
din cadrul concedentului de la care se poate obține un    acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
exemplar din documentația de atribuire:            O.U.G. nr. 54/2006:
  Taxe și Impozite Locale.                   100 lei cu chitanță.
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea      3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor     5.07.2010, ora 15.00.
O.U.G. nr. 54/2006:                        4. Informații privind ofertele:
  100 lei cu chitanță.                     219 lei/an.
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:      4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
  5.07.2010, ora 15.00.                     9.07.2010, ora 11.00.
  4. Informații privind ofertele:                4.3. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
  122 lei/an.                          Sediul Primăriei Frumușica, județul Botoșani.
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor:           4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
                               fiecare ofertă:
  9.07.2010, ora 11.00.
                                 2 exemplare.
  4.3. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
                                 5. Data și locul la care se va desfășura ședința
  Sediul Primăriei Frumușica, județul Botoșani.       publică de deschidere a ofertelor:
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă       9.07.2010, ora 13.00, la sediul Primăriei Frumușica,
fiecare ofertă:                        în caz de neatribuire se va ține la aceeași dată și
  2 exemplare.                       aceeași oră ale lunii următoare.
  5. Data și locul la care se va desfășura ședința       6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
publică de deschidere a ofertelor:              și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
  9.07.2010, ora 14.00, la sediul Primăriei Frumușica,   soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
în caz de neatribuire se va ține la aceeași dată și      sesizarea instanței:
aceeași oră ale lunii următoare.                 Curtea de Apel Suceava.
  6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax       7. Data transmiterii anunțului de licitație către
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în      instituțiile abilitate în vederea publicării:
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru        8.06.2010.
sesizarea instanței:
  Curtea de Apel Suceava.                    (12/84.506)
  7. Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate în vederea publicării:           1. Informații generale privind concedentul, în special
  8.06.2010.                        denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
  (11/84.505)                        telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
                                 Consiliul Local al Comunei Frumușica, C.F. 3373322,
                               loc. Frumușica, jud. Botoșani, tel/fax - 0231554103.
  1. Informații generale privind concedentul, în special    2. Informații generale privind obiectul concesiunii în
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,     special descrierea și identificarea bunului care urmează
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:   să fie concesionat:
  Consiliul Local al Comunei Frumușica, C.F. 3373322,      Concesionare prin licitație publică deschisă a
loc. Frumușica, jud. Botoșani, tel/fax - 0231554103.     terenului situat în P.C. 59 în suprafață de 522 mp.
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010

  3. Informații privind documentația de atribuire:       Taxe și Impozite Locale.
  Caiet de sarcini.                       3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele  acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
interesate pot intra în posesia unui exemplar, al       O.U.G. nr. 54/2006:
documentației de atribuire:                    100 lei cu chitanță.
  Direct la sediul Primăriei Frumușica, județul Botoșani.    3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
  3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului     5.07.2010, ora 15.00.
din cadrul concedentului de la care se poate obține un      4. Informații privind ofertele:
exemplar din documentația de atribuire:              900 lei/an.
  Taxe și Impozite Locale.                   4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea      9.07.2010, ora 11.00.
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor     4.3. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
O.U.G. nr. 54/2006:                        Sediul Primăriei Frumușica, județul Botoșani.
  100 lei cu chitanță.                     4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:    fiecare ofertă:
  5.07.2010, ora 15.00.                     2 exemplare.
  4. Informații privind ofertele:                5. Data și locul la care se va desfășura ședința
  355 lei/an.                        publică de deschidere a ofertelor:
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor:           9.07.2010, ora 15.00, la sediul Primăriei Frumușica,
  9.07.2010, ora 11.00.                   în caz de neatribuire se va ține la aceeași dată și
  4.3. Adresa la care trebuie depuse ofertele:       aceeași oră ale lunii următoare.
  Sediul Primăriei Frumușica, județul Botoșani.         6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă     și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
fiecare ofertă:                        soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
                               sesizarea instanței:
  2 exemplare.
                                 Curtea de Apel Suceava.
  5. Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:                7. Data transmiterii anunțului de licitație către
                               instituțiile abilitate în vederea publicării:
  9.07.2010, ora 12.00, la sediul Primăriei Frumușica,
                                 8.06.2010.
în caz de neatribuire se va ține la aceeași dată și
aceeași oră ale lunii următoare.                 (14/84.508)
  6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru       1. Informații generale privind concedentul:
sesizarea instanței:                       COMUNA VEȚEL - prin Consiliul Local Vețel, cu
  Curtea de Apel Suceava.                  sediul în localitatea Vețel, strada M. Eminescu nr. 256,
  7. Data transmiterii anunțului de licitație către     reprezentat prin Hențiu Ioan - primar, C.U.I. 4374105, tel.
instituțiile abilitate în vederea publicării:         0254/237733, fax 0254/237847, e-mail: în atenția dlui
  8.06.2010.                        Zasloți Aurelian, email: primaria_vetel@yahoo.com.
                                 Informații generale privind obiectul concesiunii:
  (13/84.507)                         Obiectivul „Stații și rețele de televiziune prin cablu
                               Vețel”, proprietate publică a comunei Vețel.
                                 3. Informații privind documentația de atribuire:
  1. Informații generale privind concedentul, în special    Documentația de atribuire poate fi obținută pe suport
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,     de hârtie, de la sediul autorității contractante, din sat
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:   Vețel, str. M. Eminescu nr. 256, comuna Vețel, județul
  Consiliul Local al Comunei Frumușica. C.F. 3373322,    Hunedoara, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00 -
loc. Frumușica, jud. Botoșani, tel/fax - 0231554103.     14,00, sau în format electronic pe adresa de e-mail
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii în  comunicată de către solicitant la adresa:
special descrierea și identificarea bunului care urmează   achiziții_vetel@yahoo.com.
să fie concesionat:                       Data limită pentru solicitarea clarificărilor este:
  Concesionare prin licitație publică deschisă a      18.06.2010, ora 12,00.
terenului situat în P.C. 1089 lot nr. 23 în suprafață de     4. Informații privind ofertele:
1.500 mp.                            Ofertele se redactează în limba română. Plicul
  3. Informații privind documentația de atribuire:     exterior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa
  Caiet de sarcini.                     ofertantului și va fi însoțit de adresa de înaintare a
  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele  ofertantului către autoritatea publică locală precum și
interesate pot intra în posesia unui exemplar, al       împuternicirea pentru persoana care reprezintă
documentației de atribuire:                  ofertantul, semnată și ștampilată, ofertele trebuie să fie
  Direct la sediul Primăriei Frumușica, județul Botoșani.  elaborate cu respectarea prevederilor din documentația
  3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului   de atribuire.
din cadrul concedentului de la care se poate obține un      4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.06.2010,
exemplar din documentația de atribuire:            ora 9.00.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010                15

  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul    Târgu Jiu, Bd. Constantin Brâncuși nr. 19, parter, camera
Primăriei Comunei Vețel, din sat Vețel, str. M. Eminescu   C.I.C.
nr. 256, comuna Vețel, județul Hunedoara.            f) Numărul de exemplare în care trebuie depusă
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă     oferta: 1 exemplar.
fiecare ofertă: 1.                        g) Data, ora și locul de deschidere a ofertelor:
  5. Data și locul la care se va desfășura ședința     6.07.2010, ora 12.00, Sala de ședințe a Primăriei
publică de deschidere a ofertelor:              Municipiului Târgu Jiu, et. 1.
  Licitația va avea loc în data de 29.06.2010, ora 10.00,   h) Locul unde se pot depune contestațiile: sediul
la sediul Primăriei Comunei Vețel, din satul Vețel,      Primăriei Muncipiului Târgu Jiu, strada Constantin
comuna Vețel, județul Hunedoara.               Brâncuși nr. 19, parter, camera C.I.C., tel. 0253-213317,
  6. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea    fax 0253-214878.
contractului de concesiune sunt de competența instanței     i) Data transmiterii anunțului de licitație către
juridice de drept comun potrivit prevederilor Legii      Monitorul Oficial: 8.06.2010.
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu           (16/84.516)
modificările ulterioare.
  7. Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate în vederea publicării: 8.06.2010.      Consiliul Local al Comunei Șișești, cu sediul în Șișești
   (15/84.509)                       nr. 430, județul Maramureș, CIF 3627277,
                               tel./fax: 0262/298000,     0262-298001,     e-mail:
                               primariasisesti@yahoo.com scoate la licitație publică
  a) Denumirea și sediul concendentului: Primăria      deschisă în vederea concesionării pe o perioadă de 49
Municipiului Târgu Jiu, str. Constantin Brâncuși nr. 19,   ani a unei suprafețe de teren de 59 mp, amplasată în
județul Gorj, telefon/fax 0253/211661.            extravilanul comunei Șișești pe teritoriul satului Negreia,
  b) Obiectul și durata concesiunii:             pentru amplasarea unui pilon de susținere antenă radio.
  - teren în suprafață de 500 mp situat în Zona          Documentația de atribuire se poate obține la sediul
Narciselor (Târgul Săptămânal), parcela cadastrală      Primăriei Comunei Șișești, până la data de 25 iunie
5006, Municipiul Tg.-Jiu, destinat construirii de locuință;  2010, ora 12.00, persoana de contact: dl Tentiș Ioan-
  - teren în suprafață de 494 mp situat în strada Bicaz,   Mircea, costul documentației fiind de 100 lei/exemplar și
Municipiul Tg.-Jiu, parcela nr. 25, pentru construire     se va achita la casieria instituției.
locuință;                             Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28 iunie
  - teren în suprafață de 300 mp situat în Strada      2010, ora 14.00.
Pinului, Municipiul Tg.-Jiu, parcela nr. 8, pentru         Data limită de depunere a ofertelor: 30 iunie 2010,
construire locuință;                     ora 14.00.
  - teren în suprafață de 364 mp situat în strada         Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Șișești
Aviatorilor, municipiul Tg.-Jiu, parcela nr. 11 pentru    nr. 430, județul Maramureș, birou secretar comuna
construire locuință.                     Șișești, dna Maroșan Miklosicza Ștefania.
  Durata concesiunii este de 49 ani.               Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
  c) Locul de unde poate fi achiziționată documentația    ofertă: 2 exemplare (original+copie).
și costul documentației: Compartimentul Licitații din       Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc
cadrul Primăriei Municipiului Tg.-Jiu, etaj 2, costul     în data de 1 iulie 2010, ora 10.00, la sediul Primăriei
documentației este de 30 lei RON și se poate achita      Comunei Șișești.
numerar la casieria concendentului sau cu ordin de         Instanța competentă de soluționare a eventualelor
plată.                            litigii este Judecătoria Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2A,
  d) Data limită pentru solicitarea clarificărilor:     județul Maramureș, tel. 0262-218235.
30.06.2010.                            Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
  e) Data limită și locul de depunere a ofertelor:      abilitate, în vederea publicării: 8 iunie 2010.
6.07.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului        (17/84.517)            A N U N Ț U R I D E AT R I B U I R E
          A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
                       ACHIZIȚII DE BUNURI
  Anunț de atribuire a contractului de concesiune        2. Procedura aplicată: licitație deschisă.
Imobil-teren de sport și clădire anexă:             3. Anunțul de licitație a fost publicat în Monitorul
  1. Informații generale privind concedentul:        Oficial al României, Partea a IV-a, 28 aprilie 2010.
  Comuna Vetel - prin Consiliul Local Vetel, cu sediul în    4. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei
localitatea Vetel, strada M. Eminescu, nr. 256,        câștigătoare: nivelul redevenței 51%, valoarea
reprezentat prin Hentiu Ioan - primar, C.U.I. 4374105, tel.  investițiilor 49%.
0254/237733, fax 0254/237847, e-mail: în atenția dlui      5. Numărul ofertelor primite și al celor declarate
Zasloti Aurelian, e-mail: achizitii_vetel@yahoo.com.     câștigătoare: 3 oferte valabile.
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/10.VI.2010

  6. Denumirea și sediul ofertantului a cărui ofertă a          021.3138.879, fax 021.315.1465, C.U.I. R 346757,
fost declarată câștigătoare: A.S. SCOALA DE FOTBAL             O.R.C. J 40/42/1991.
PRIMAVERA DEVA, cu sediul în Deva, bd. Decebal,                7. Durata contractului: 49 de ani.
bl. 14, sc. B, et. 6, ap. 15, județul Hunedoara.               8. Nivelul redevenței: 51.000 euro/an.
  7. Durata contractului: 25 ani.                      9. Data informării ofertanților despre decizia de
  8. Nivelul redevenței: 0,11 euro/m.p./an.               stabilire a ofertei câștigătoare: 5.05.2010.
  9. Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor           10. Data transmiterii anunțului de atribuire către
apărute și termenele pentru sesizare: Tribunalul              instituțiile abilitate în vederea publicării: 8.06.2010.
Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Str. 1
Decembrie nr. 35, județul Hunedoara, telefon:                  (19/84.518)
0254/211574,       fax:  0254/216333,  e-mail:
lucian.benta@just. ro, sesizarea se depune în termenele
prevăzute de Legea contenciosului administrativ                Anunțul de atribuire a contractului de concesionare
nr. 554/2004.                               teren aparținând domeniului public, în suprafață totală
  10. Data informării ofertanților despre decizia de           de 33.850 m.p., situat în municipiul Câmpina, str. Drumul
stabilire a ofertei câștigătoare: 26.05.2010.               Taberei, f.nr.
  11. Data transmiterii anunțului de atribuire către            1. Informații generale privind concedentul:
instituțiile abilitate: 8.06.2010.                      Consiliul Local al Municipiului Câmpina, cu sediul în
   (18/84.510)                              municipiul Câmpina, Bd. Culturii nr. 18, reprezentat prin
                                      ing. Tiseanu Horia-Laurențiu - primar și jr. Moldoveanu
                                      Paul - secretar, cod fiscal RO 2843272, telefon
  Anunțul de atribuire a contractului de concesionare           0244/336134,       fax  0244/371458,     e-mail:
terenuri aparținând domeniului public, în suprafață totală         primariacampina@yahoo.com.          pagina   web
de 85.778 m.p., situate în municipiul Câmpina, cartier           www.primariacampina.ro, persoana de contact ing.
Muscel.                                  Ionete Mihaela - Compartiment achiziții publice.
  1. Informații generale privind concedentul:                2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de
  Consiliul Local al Municipiului Câmpina, cu sediul în          concesiune: licitație.
municipiul Câmpina, Bd. Culturii nr. 18, reprezentat prin           3. Data publicării anunțului de licitație în M.O. al
ing. Tiseanu Horia-Laurențiu - primar și jr. Moldoveanu          României, Partea a VI-a: 25.03.2010.
Paul - secretar, cod fiscal RO 2843272, telefon                4. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei
0244/336134,      fax   0244/371458,     e-mail:        câștigătoare: cel mai mare nivel al redevenței și
primariacampina@yahoo.com.         pagina    web        experiența similară în domeniu.
www.primariacampina.ro, persoana de contact ing.               5. Numărul ofertelor primite și al celor declarate
Ionete Mihaela - Compartiment achiziții publice.              valabile: 3 oferte primite, 3 oferte declarate valabile.
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de          6. Denumirea și sediul ofertantului câștigător:
concesiune: licitație.                           CLUBUL SPORTIV SPORT HORSE, bd. Carol I,
  3. Data publicării anunțului de licitație în M.O. al          nr. 242 A, înregistrată în registrul Asociațiilor și
României, Partea a VI-a: 25.03.2010.                    Fundațiilor - Câmpina, 1300/PJ/204/2009, C.U.I.
  4. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei           25488323.
câștigătoare: cel mai mare nivel al redevenței,                7. Durata contractului: 30 de ani.
capacitatea economico-financiară, experiența în                8. Nivelul redevenței: 4.511,53 euro/an.
realizarea investiției și sursa de finanțare.
                                       9. Data informării ofertanților despre decizia de
  5. Numărul ofertelor primite și al celor declarate           stabilire a ofertei câștigătoare: 5.05.2010.
valabile: 3 oferte primite, 3 oferte declarate valabile.
                                       10. Data transmiterii anunțului de atribuire către
  6. Denumirea și sediul ofertantului câștigător:
                                      instituțiile abilitate în vederea publicării: 8.06.2010.
S.C. SOCERAM - S.A., cu sediul principal în București,
bd. I. C. Brătianu nr. 10, tel. 021.315.1790,                  (20/84.519)                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                &JUYDGY|277472]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                              Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 121/10.VI.2010 conține 16 pagini.       Prețul: 3,20 lei        ISSN 1582—5884

								
To top