0103 by tradetrek

VIEWS: 7 PAGES: 12

									                                       PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 103                            ACHIZIȚII PUBLICE                                 Luni, 17 mai 2010                                            SUMAR

                                           Pagina                                            Pagina

             ANUNȚURI DE INTENȚIE                                ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005
                                                       PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR
Achiziție de lucrări .............................................................    1             NERAMBURSABILE
                                               Program anual...................................................................     5
           ANUNȚURI DE PARTICIPARE
             LA LICITAȚIE DESCHISĂ                                         CONCESIUNI

Achiziție de lucrări .............................................................   2–3        ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
                                               Achiziții de bunuri ..............................................................  6–10
      ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
                                                          ANUNȚURI DE PARTICIPARE
      CONFORM GHIDULUI BĂNCII MONDIALE                                     LA NEGOCIERE DIRECTĂ
Achiziție de servicii............................................................   4–5  Achiziții de bunuri ..............................................................  10–11
                           ANUNȚURI DE INTENȚIE
                                    ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul                       2. Natura lucrărilor care se intenționează să fie
de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante și ale                 achiziționate, codul CPV:
                                                 „Reabilitare fost sediu CAP din localitatea
biroului de la care se pot obține informații suplimentare:
                                               Chirnogeni, județul Constanța”, cod CPV 45453000-7
  Primăria Chirnogeni, Str. Primăriei nr. 16 bis, comuna                  - Lucrări de reparații generale și de renovare;
Chirnogeni, județul Constanța, telefon 0241/854305, fax                      3. Data aproximativă pentru inițierea procedurii de
0241/854545, 0751/139970, 0751/139972, e-mail:                        atribuire: 1.07.2010.
secretar@primaria-chirnogeni.ro.                                   (1/84.249)
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 103/17.V.2010

A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E D E S C H I S Ă


                       ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI


  Autoritatea contractantă: Teatrul Lucia Sturdza        Garanție de participare solicitată: 20.000 lei și se va
Bulandra, București, bd. Schitu Măgureanu nr. 1,        constitui printr-un instrument de garantare emis în
sectorul 5, telefon 313.89.96, fax 312.38.97, e-mail:     condițiile legii de o societate bancară sau o societate de
alina.cristea@bulandra.ro.                   asigurări prezentat în original. Perioada de valabilitate a
  Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.    garanției de participare va fi de 30 de zile de la data
  Denumirea contractului: Extindere, reabilitare și     deschiderii ofertelor. Termenul-limită acceptat pentru ca
desființare parțială spații existente, pentru acces actori,  operatorul economic să facă dovada constituirii garanției
cabine și spațiu de recreere și actualizare fațadă, Sala    pentru participare prin prezentarea documentului de
Toma Caragiu, Teatrul L. S. Bulandra.             garantare în original este la ora și data stabilite pentru
  Locul de executare a lucrărilor: Teatrul L. S. Bulandra,  deschiderea ofertelor.
Sala Toma Caragiu, str. Jean Louis Calderon, nr. 76 A,       Modalități de finanțare și plată: plata se va face la
sectorul 2, București                     execuția și recepția lucrărilor pe faze de execuție în baza
  Cod CPV: 45212322-9 - Lucrări de construcții de      situațiilor de lucrări aprobate, prin ordin de plată, în
teatre.                            contul de trezorerie al operatorului economic, din bugetul
  Natura și dimensiunea lucrărilor: lucrări de        propriu al autorității contractante.
construcții, lucrări de instalații electrice, lucrări de      Criterii de calificare minime privind situația personală
instalații sanitare, lucrări de instalații termice, lucrări
                                și capacitatea de exercitare a activității profesionale a
de instalații ventilație și climatizare. Descrierea și
                                operatorilor economici, pe care ofertanții trebuie să le
cantitățile lucrărilor sunt evidențiate în documentația de
                                îndeplinească și documentele care urmează să fie
atribuire publicată în SEAP.
                                prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii
  Oferta se va depune pentru întreaga cantitate de
                                criteriilor de calificare: îndeplinirea obligațiilor de plată
lucrări care fac obiectul contractului.
                                către bugetele componente ale bugetului general
  Termen limită de finalizare: 18 luni de la data semnării
                                consolidat la 30 aprilie 2010 și prezentarea de către
contractului.
                                ofertant a unui certificat de atestare fiscală pentru
  Se interzice depunerea de oferte individuale
                                persoane juridice emis de autoritatea competentă, care
alternative de către același ofertant.
                                să facă dovada îndeplinirii acestor obligații; prezentarea
  Oferta nu se admite a fi depusă în asociere în cadrul
                                de către ofertant a unei declarații pe proprie răspundere
unei oferte comune.
  Ofertantul nu are dreptul, în cadrul procedurii, să    că nu se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 180
depună ofertă individuală și să fie nominalizat ca       și 181 din O.U.G. nr. 34/19 aprilie 2006, cu modificările și
subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea   completările ulterioare; prezentarea unui document
excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în    eliberat de autoritățile competente care să dovedească
care este ofertant asociat.                  forma de înregistrare ca persoană juridică și obiectul de
  Documentația de atribuire va putea fi accesată       activitate al ofertantului, din care să rezulte că operatorul
integral de către operatorii economici interesați în SEAP,   economic îndeplinește condițiile de funcționare specifice
prin accesare www.e-licitatie.ro.               pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul
  Termenul limită de depunere a ofertelor: 31 mai 2010,   contractului de achiziție publică - certificat constatator
ora 14.00.                           emis de Oficiul registrului comerțului în original. Acesta
  Adresa la care se transmit ofertele: sediul autorității  va fi însoțit de o copie după certificatul de înregistrare.
contractante, Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, București,      Criterii de calificare minime privind situația economică
bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5.            financiară a operatorilor economici pe care ofertanții
  Oferta trebuie redactată în limba română.         trebuie să le îndeplinească și documentele care
  Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 31 mai 2010,   urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea
ora 15.00, la sediul autorității contractante.         îndeplinirii criteriilor de calificare:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 103/17.V.2010                 3

  Se impune ca cerință minimă de calificare o cifră de     dovada prin lista privind personalul de specialitate pentru
afaceri de 11.000.000 lei, în ultimii trei ani în domeniul de  executarea contractului de achiziție publică și declarație
activitate aferent domeniului contractului de achiziție     pe proprie răspundere că dispune de personal calificat
publică în cauză. În acest sens ofertantul va prezenta,     pentru a executa lucrările care fac obiectul prezentului
pentru a face dovada îndeplinirii nivelului minim al       contract, în toate etapele derulării lor; Informații
indicatorului financiar solicitat de autoritatea         referitoare la efectivul mediu anual al personalului
contractantă prin documentația de atribuire: declarație     angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. Se
privind cifra de afaceri globală, și defalcat cifra de afaceri  impune ca cerință minimă de calificare ca operatorul
în domeniul de activitate aferent obiectului contractului    economic să declare pe proprie răspundere datele
de achiziție publică, din ultimii 3 ani din care să rezulte   referitoare la personalul mediu anual și cadrele de
îndeplinirea de către operatorul economic a nivelului      conducere; Informații privind partea din contract pe care
minim al indicatorului financiar solicitat prin         operatorul economic are intenția să o subcontracteze.
documentația de atribuire; situațiile financiare anuale     Declarație pe propria răspundere privind
pentru anii 2007, 2008, 2009 care să facă dovada         subcontractanții, datele de identificare ale acestora,
îndeplinirii de către operatorul economic a nivelului      părțile din contract pe care urmează să le îndeplinească
minim al indicatorului financiar solicitat prin         fiecare subcontractant și acordul acestora.
documentația de atribuire.                     Criterii de calificare minime privind standardele de
  Criterii de calificare minime privind capacitatea      asigurare a calității și de protecție a mediului pe care
tehnică și profesională a operatorilor economici pe care     ofertanții trebuie să le îndeplinească și documentele
ofertanții trebuie să le îndeplinească și documentele      care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru
care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru        dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare: certificate
dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare: lista     sau alte documente emise de organele abilitate în acest
principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani,    sens care să ateste conformitatea sistemului de
conținând valorile contractelor, perioada și termene de     management al calității cu standarde internaționale și
execuție, locul execuției lucrărilor, beneficiari. Se impune   norme în vigoare. Se impune ca cerință minimă de
ca cerință minimă de calificare prezentarea listei privind    calificare prezentarea unui document valabil, în copie
principalele lucrări și a unei declarații pe proprie       legalizată care să ateste certificarea conformității
răspundere însoțite de cel puțin 3 documente în original     sistemului de management al calității în raport cu
semnate de către autoritatea contractantă/clientul        standardul SR EN ISO 9001:2001; certificate sau alte
beneficiar care să certifice executarea lucrărilor, calitatea  documente emise de organele abilitate în acest sens
acestora, modul de îndeplinire a obligațiilor; informații    care să ateste conformitatea sistemului de management
referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice  de mediu. Se impune ca cerință minimă de calificare
de care dispune pentru executarea specifică și dedicată     prezentarea unui document valabil în copie legalizată
a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. Se     care să ateste certificarea conformității în domeniul
impune ca cerință minimă de calificare ca operatorul       managementului de mediu conform standardului SR EN
economic să facă dovada prin lista privind utilajele,      ISO 14001:2005.
instalațiile, echipamentele tehnice, și declarație pe        Perioada de timp în care ofertantul trebuie să mențină
proprie răspundere că deține mașini, echipamente și       oferta valabilă: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor.
utilaje și are capacitatea tehnică pentru executarea        Criteriul de atribuire a contractului de achiziție
specifică și dedicată a lucrărilor care fac obiectul       publică: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
prezentului contract, în toate etapele derulării lor;      economic.
Informații referitoare la personalul de specialitate de care
                                   Prezentul anunț anulează anunțul înregistrat la
dispune sau al cărui angajament de participare a fost
                                 Monitorul Oficial cu nr. 84200 în data de 10.05.2010 și
obținut în special pentru asigurarea controlului calității
                                 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a
pentru executarea specifică și dedicată a lucrărilor care
                                 nr. 98/11.05.2010.
fac obiectul prezentului contract. Se impune ca cerință
minimă de calificare ca operatorul economic să facă         (2/84.247)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 103/17.V.2010

          A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E
L A L I C I TA Ț I E C O N F O R M G H I D U L U I B Ă N C I I M O N D I A L E

                        ACHIZIȚIE DE SERVICII
  Anunț pentru selectarea unui consultant            Sarcinile Consultantului
  Asistența tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor        Consultantul va fi angajat pentru prestarea serviciilor
de execuție pentru subcomponenta Infrastructura         de consultanță în vederea supervizării execuției lucrărilor
Municipală                           de reabilitare a obiectului de infrastructură aprobat, cu
  pachetele 28/4/12-18
                                următoarele obiective:
  Servicii de Consultanță
                                  a) Urmărirea execuției lucrărilor de reabilitare a
  Expresie de interes
  Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a        obiectului de infrastructură;
Zonelor Industriale (ARDDZI) va contracta firme de         b) Administrarea contractului de execuție a lucrărilor
consultanță - supervizarea lucrărilor de execuție pentru    de reabilitare (proceduri FIDIC);
subcomponenta Infrastructura Municipală pe baza          c) Urmărirea comportării obiectului de infrastructură
contractelor de lucrări civile și proiectelor tehnice avizate  reabilitat, în perioada de garanție (contractare cu APL,
de Comisia Interministerială și aprobate de CTE-        după caz);
ARDDZI, pentru subproiectele selectate de ARDDZI în        d) Asistarea ARDDZI și a autorităților publice locale
conformitate cu prevederile din Manualul de
                                (APL) în realizarea consultării și colaborării cu
Infrastructură, aprobat prin Ordinul MEF nr. 1685/2007,
                                beneficiarii;
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a I, nr.
454 bis, pentru aria de operare în care urmează a fi        Scrisorile de intenție se vor depune pe pachete.
implementat programul de Infrastructură Municipală, în       Pachetele de achiziție ce fac obiectul prezentei
vederea reabilitării infrastructurii locale așa cum au fost   invitații pentru scrisori de intenție, sunt ilustrate în tabelul
aprobate prin HG 1435/2009.                   de mai jos.

    Nr. pachet     Localitate/județ                 Numele subproiectului

 1.   28/4/12   Rovinari, județul Gorj    Modernizare (reabilitare) Strada Constructorilor, Rovinari

           Oțelu Roșu,
 2.   28/4/13                  Extindere rețea de canalizare menajeră în orașul Oțelu Roșu
           județul Caraș-Severin
           Oravița,
 3.   28/4/14                  Reabilitare rețea apă și captare apă zona Lacul-Mare, Oravița
           județul Caraș-Severin
           Bălteni,
 4.   28/4/15                  Reabilitare străzi Colonia Balteni, comuna Balteni
           județul Gorj
           Băița,
 5.   28/4/16                  Modernizare DC 22: Saliste- Trestia, km 1+000-2+300, Băita
           județul Hunedoara
           Iacobeni,          Reparații și modernizare școala cu clasele I-VIII, Grup Școlar
 6   28/4/17
           județul Suceava       Iacobeni, Str. Republicii nr. 85, comuna Iacobeni
           Brad,            Modernizare străzi în municipiul Brad, județul Hunedoara, str.
 7.   28/4/18
           județul Hunedoara      Glocesti, Rabareasa, Tudoranesti

  Durata totală a contractului de supervizare este        - domeniul principal de activitate al firmei de dirigenție
estimată la 6 luni, dar se va revizui în funcție de durata   să includă: dirigenție - proiectare - construcții;
execuției lucrărilor.                       - experiență profesională dovedită în domeniul
  Pentru a fi selectată în procesul de evaluare firma de   asistenței tehnice de minim 5 ani;
dirigenție trebuie să îndeplinească următoarele condiții      - experiență dovedită, singur sau în asociere, în
minime:                             elaborarea a cel puțin 3 contracte similare de asistență
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 103/17.V.2010               5

tehnică în ultimii 5 ani, în domenii de construcții civile,   experiența de lucru în condiții similare, CV-uri;
utilitare, drumuri și poduri, alimentare cu apă și/sau     dispunerea de personal calificat corespunzător etc.).
canalizare, iluminat public, după caz, conform           Consultanții se pot asocia pentru a-și spori
Manualului de operare pentru Infrastructura Municipală;     potențialul/calificările.
  - are angajați proprii sau colaborează cu specialiști      Consultantul va fi selecționat prin metoda de selecție
acreditați/autorizați în tipul de subproiect de reabilitare,  Selectarea pe baza prețului cel mai mic (LCS) în
cu experiență profesională dovedită de minim 3 ani;       concordanță cu procedurile reglementate în Liniile
  - reprezentantul firmei de dirigenție care va avea      Directoare ale Băncii Mondiale „Selecția și Angajarea
responsabilitatea urmăririi lucrărilor este dirigintele de   Consultanților de către Împrumutații Băncii Mondiale”
șantier, persoană autorizată conform reglementărilor în     (Guidelines: Selection and Employment of Consultants
vigoare; criteriile de calificare pentru dirigintele de     by World Bank ßorrowers) (ediția curentă).
șantier;                              Consultanții interesați pot obține informații
  - calificarea generală (educație, experiență generală,    suplimentare la adresa de mai jos, de luni până joi, între
funcții);                            10,00 și 16,00.
  - adecvarea pentru post (calificare, instruire și        Scrisorile de intenție (trimise prin fax, poștă sau
experiență în domeniu)                     e-mail) trebuie să ajungă la sediul UMP RSE, la adresa
                                de mai jos, până cel mai târziu pe data de 21.05.2010:
  - experiența în zona (abilitatea de a lucra și de a
                                  Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a
transfera cunoștințe beneficiarilor direcți, în concordanță
                                Zonelor Industriale
cu condițiile locale);
                                  Unitatea de Management a Proiectului Regenerare
  ARDDZI invită consultanții eligibili să-și exprime
                                Socio-economică
interesul pentru furnizarea serviciilor descrise mai sus.
                                  În atenția: Constantina Cozmaciuc, Director UMP-
Consultanții interesați trebuie să furnizeze informații din
                                RSE, Strada Mendeleev nr. 36-38, etajul III, camera 47,
care să rezulte că au calificarea necesară furnizării
                                București, România, telefon/fax: +40 21 317 25 78,
serviciilor cerute (broșuri; certificatul de înregistrare la
                                Email:    cozmaciuc@gmail.com;       Website:
registrul comerțului; descrieri a 3 sarcini similare anterior
                                http://arddzi.minind.ro.
îndeplinite în ultimii 5 ani; experiența de lucru în condiții
similare; lista cu personalul calificat corespunzător cu      (3/84.245)
   ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND
    REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE
                         PROGRAM ANUAL
  Anunț de finanțare a programelor sportive și culturale    proiecte în cadrul programelor „Promovarea sportului de
de interes public                        performanță”, „Sportul pentru toți”.
  Primăria Municipiului Constanța își propune să         Pentru acțiuni sau programe culturale, programul
finanțeze programele sportive și culturale de interes      anual își propune finanțări nerambursabile astfel: „Zilele
public, în conformitate cu prevederile bugetare pentru     Municipiului Constanța”, „Ziua Marinei”, „Orășelul
anul 2010, cuprinse în H.C.L.M. nr. 31/2010, în cuantum     copiilor”, precum și pentru diferite activități cultural-
total de 4.805.000 RON. Finanțarea proiectelor se va
                                educative, de învățământ, științifice-cercetare,
face în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005,
                                umanitare, religioase, asistență socială... Suma
Ordonanței 51/1998 și a Ordinului nr. 130/2006, după
                                prevăzută în buget este de 1.350.000 RON.
caz.
                                  Programul anual va cuprinde mai multe sesiuni de
  Programul anual de finanțări nerambursabile prevede
suma de 3.450.000 RON pentru programe sportive: volei      selecție a ofertelor.
băieți, handbal băieți, volei fete, handbal fete, diferite     (4/84.248)
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 103/17.V.2010

                 CONCESIUNI
       A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E
                       ACHIZIȚII DE BUNURI
  Consiliul Local al comunei Buciumeni, județul          2.1. Descrierea și identificarea bunului care urmează
Dâmbovița cu sediul în comuna Buciumeni, sat         a fi concesionat:
Buciumeni, nr. 200, județul Dâmbovița, cod fiscal         - teren în suprafața de 2,74 ha care aparține Școlii
4280175,     telefon/fax   0245777002,    e-mail:  Bălilești
primăriabuciumeni@yahoo.com, organizează în data de        3. Informații privind documentația de atribuire:
9 iunie 2010, ora 13.00, la sediul primăriei, licitație      3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot
publică deschisă cu oferta în plic închis și sigilat, în   intra în posesia unui exemplar al documentației de
vederea concesionării a două suprafețe de teren, situate   atribuire:
în comuna Buciumeni, proprietate privată a comunei         - prin cumpărare de la sediul concedentului;
Buciumeni - identificate conform planurilor de           3.2. Denumirea și adresa Serviciului de la care se
amplasament și delimitare imobile, astfel:          poate obține un exemplar al documentației de atribuire:
  - S1=260 mp punctul „Pod spre Dealu Mare”, sat         - Serviciul Achiziții Licitații
Dealu Mare, în scopul realizării unei parcări pentru        3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
autovehicule;                         acestui exemplar:
  - S2=369 mp punctul „Poieniță - La Merdariu”, sat        - 10 lei, prin depunere în numerar la casieria
Buciumeni, în scopul realizării unei parcări pentru      concedentului
autovehicule;                           3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
  Durata concesiunii este de 49 ani.             31.05.2010.
  Documentația de atribuire se poate obține de la sediul
                                  4. Informații privind ofertele:
primăriei, contracost (100 lei/documentație) până la data
                                  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 1.06.2010.
de 4.06.2010, ora 16.00 și stabilește modalitățile de
                                  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
participare la licitație.
                               Registratura primăriei
  Data limită pentru soluționarea clarificărilor este
                                  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
4.06.2010, ora 16.00.
                               fiecare ofertă: original și copie.
  Ofertele se vor depune în scris, într-un singur
                                  5. Data și locul la care se va desfășura ședința
exemplar, în plicuri închise și sigilate, unul exterior și
                               publică de deschidere a ofertelor:
unul interior, la Registratura primăriei, până la 9.06.2010
                                  2.06.2010, la sediul concedentului, Consiliului Local
ora 12.00.
                               Bălilești,
  Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este
                                  6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
cel mai mare nivel al redevenței.
                               adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
  Deschiderea ofertelor se va desfășura în ședința
                               litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
publică în data de 9.06.2010 ora 13.00 la sediul
primăriei.                             - Tribunalul Argeș, Secția Civilă, Complet Specializat
  Relații suplimentare la sediul primăriei sau telefon/fax  de Contencios Administrativ și Fiscal, Bd. Eroilor nr. 5,
0245777002.                          mun. Pitești, jud. Argeș, telefon 0248/216.599, fax
                               0248/212.410.
  (5/84.240)
                                  Website: http://www.justitie-ag.ro/tr_ag/tr_app/
                                  E-mail: tribunalul-arges@just.ro tribunalul-arges-
  1. Informații generale privind concedentul:        binf@just.ro
  1.1. Denumirea: Școala Bălilești prin Consiliul Local     Termenul de introducere a acțiunii:
Bălilești                             Cererile prin care se solicită anularea unui act
  1.2. Codul Fiscal: 4122124                administrativ individual, a unui contract administrativ,
  1.3. Adresa: Comuna Bălilești, județul Argeș       recunoașterea dreptului pretis și repararea pagubei
  1.4. Persoana de contact: dl Turturica Victor Cătălin,  cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la:
telefon/fax 0248/562300                      a) data comunicării răspunsului la plângerea
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii:   prealabilă;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 103/17.V.2010                 7

  b) data comunicării refuzului nejustificat de          4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 1.06.2010.
soluționare a cererii;                        4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
  c) data expirării termenului de soluționare a plângerii   Registratura primăriei
prealabile, respectiv data expirării termenului legal de       4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
soluționare a cererii;                     fiecare ofertă: original și copie.
  d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1)    5. Data și locul la care se va desfășura ședința
lit. h) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului         publică de deschidere a ofertelor:
administrativ, cu modificările ulterioare, calculat de la      - 2.06.2010, la sediul concedentului, Consiliul Local
comunicarea actului administrativ emis în soluționarea     Balilești.
favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;     6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
  e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a    adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea
procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative.  litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
  Înainte de a se adresa instanței de contencios
                                   - Tribunalul Argeș, Secția Civilă, Complet Specializat
administrativ competente, persoana care se consideră
                                de Contencios Administrativ și Fiscal, Bd. Eroilor nr. 5,
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim
                                mun. Pitești, jud. Argeș, telefon 0248/216.599, fax
printr-un act administrativ individual trebuie să solicite
                                0248/212.410.
autorității publice emitente sau autorității ierarhic
                                   Website: http://www.justitie-ag.ro/tr_ag/tr_app/
superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile
                                   E-mail: tribunalul-arges@just.ro tribunalul-arges-
de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în
                                binf@just.ro
parte, a acestuia.
                                   Termenul de introducere a acțiunii:
  7. Data transmiterii anunțului de participare către
instituțiile abilitate în vederea publicării: 6.05.2010.       Cererile prin care se solicită anularea unui act
                                administrativ individual, a unui contract administrativ,
  (6/84.241)                         recunoașterea dreptului pretis și repararea pagubei
                                cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la:
  1. Informații generale privind concedentul:           a) data comunicării răspunsului la plângerea
  1.1. Denumirea: Consiliul Local Balilești          prealabilă;
  1.2. Codul fiscal: 4122124                    b) data comunicării refuzului nejustificat de
  1.3. Adresa: Comuna Balilești, județul Argeș        soluționare a cererii;
  1.4. Persoana de contact: dl Turturica Victor Cătălin,      c) data expirării termenului de soluționare a plângerii
telefon/fax 0248/562300                     prealabile, respectiv data expirării termenului legal de
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii:    soluționare a cererii;
  2.1. Descrierea și identificarea bunului care urmează      d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1)
a fi concesionat:                        lit. h) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
  - teren în suprafața de 580 mp, din care 522,68 mp     administrativ, cu modificările ulterioare, calculat de la
reprezentând curte betonată și 61,32 mp spațiu         comunicarea actului administrativ emis în soluționarea
comercial construit.                      favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;
  3. Informații privind documentația de atribuire:         e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a
  3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot    procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative.
intra în posesia unui exemplar al documentației de          Înainte de a se adresa instanței de contencios
atribuire:                           administrativ competente, persoana care se consideră
  - prin cumpărare de la sediul concedentului;        vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim
  3.2. Denumirea și adresa Serviciului de la care se     printr-un act administrativ individual trebuie să solicite
poate obține un exemplar al documentației de atribuire:     autorității publice emitente sau autorității ierarhic
  - Serviciul Achiziții Licitații               superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea     de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în
acestui exemplar:                        parte, a acestuia.
  - 10 lei, prin depunere în numerar la casieria          7. Data transmiterii anunțului de participare către
concedentului                          instituțiile abilitate în vederea publicării: 6.05.2010.
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
                                  (7/84.242)
31.05.2010.
  4. Informații privind ofertele:
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 103/17.V.2010

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax,       - ultimul bilanț contabil vizat și înregistrat la organele
adresa de e-mail ale concedentului: Consiliul local al     competente, certificate constatatoare privind plata
municipiului Lupeni, strada Revoluției nr. 2, județul      taxelor la bugetul de stat și local, garanția de participare
Hunedoara, cod fiscal 4375046, cod poștal 335600,        - 500 lei, taxa documentație - 75 lei.
telefon 0254/560725, fax 0254/560515, e-mail:            6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: redevența
lupeni@petrosani.astral.ro, adresa internet (URL):       cea mai mare.
www.lupeni.ro                            7. Data transmiterii spre publicare a anunțului de
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax,     participare: 14.05.2010.
adresa de e-mail ale biroului la care se poate solicita       8. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax
documentația de atribuire: Biroul achiziții, investiții,    ale biroului de la care se pot obține informații privind
lucrări, patrimoniu al Primăriei Municipiului Lupeni cu     soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea,
sediul în Strada Revoluției nr. 2, județul Hunedoara,      încheierea, executarea, modificarea și încetarea
telefon/fax 0254/560725 interior 213.              contractului de concesionare, precum și a celor privind
                                acordarea de despăgubiri: Oficiul Juridic al Primăriei
  Costul documentației de atribuire este de 75 lei,
                                Municipiului Lupeni, cu sediul în Lupeni, str. Revoluției,
plătibil prin ordin de plată în contul nr.
                                nr. 2, județul Hunedoara, telefon 0254/560725, interior
RO10TREZ3755004XXX000006 deschis la Trezoreria
                                213, fax 0254/560515.
Lupeni sau direct la casieria Primăriei municipiului
Lupeni. Garanția de participare este de 500 lei.          (8/84.243)
  3. a. Obiectul concesiunii: concesionarea unor spații
comerciale.                             1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax,
  b. Descrierea succintă a contractului de concesiune:    adresa de e-mail ale concedentului: Consiliul local al
se vor concesiona spațiile comerciale, etajele 1, 2 și 3, în  municipiului Lupeni, Strada Revoluției nr. 2, județul
suprafață totală de 1.044 m2, imobile care fac parte din    Hunedoara, cod fiscal 4375046, cod poștal 335600,
domeniul privat al municipiului Lupeni, situate în       telefon 0254/560725, fax 0254/560515, e-mail:
Municipiul Lupeni, incinta fostei Mine Sud, jud.        lupeni@petrosani.astral.ro, adresa internet (URL):
Hunedoara, înscrise în C.F. nr. 2616 - Lupeni, nr. topo     www.lupeni.ro
1099/2/1, 1099/17/2.                        2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax,
  c. Durata contractului: 49 ani.               adresa de e-mail ale biroului la care se poate solicita
  d. Redevența minimă stabilită de Consiliul local      documentația de atribuire: Biroul achiziții, investiții,
Lupeni de la care va porni licitația: 16,86 lei/m2/an pentru  lucrări, patrimoniu al Primăriei Municipiului Lupeni cu
imobilul cu destinația de construcție.             sediul în strada Revoluției nr. 2, județul Hunedoara,
  e. Obiectivul concedentului: amenajarea unui depozit    telefon/fax 0254/560725 interior 213.
pentru produse ambalate.                      Costul documentației de atribuire este de 75 lei,
                                plătibil prin ordin de plată în contul nr.
  4. a. Termenul de depunere a ofertelor: 10.06.2010,
                                RO10TREZ3755004XXX000006 deschis la Trezoreria
ora 9.00.
                                Lupeni sau direct la casieria Primăriei municipiului
  b. Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria
                                Lupeni. Garanția de participare este de 500 lei.
municipiului Lupeni, strada Revoluției nr. 2, județul
                                  3. a. Obiectul concesiunii: concesionarea unor spații
Hunedoara, Birou achiziții, investiții, lucrări, patrimoniu
                                comerciale.
(camera 7)
                                  b. Descrierea succintă a contractului de concesiune:
  c. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba     se va concesiona un spațiu comercial, etaj 3, în
română.                             suprafață de 216 m 2 , imobil din domeniul privat al
  d. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 10.06.2010,  municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni, incinta
ora 10.00, la Primăria municipiului Lupeni, strada       fostei Mine Sud, județul Hunedoara, înscris în C.F. nr.
Revoluției nr. 2, județul Hunedoara, sala de ședințe.      2616 - Lupeni, nr. topo 1099/2/1, 1099/17/2.
  5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care     c. Durata contractului: 49 ani.
trebuie să le îndeplinească ofertanții:               d. Redevența minimă stabilită de Consiliul local
  - certificat constatator emis de ORC, CUI, actul      Lupeni de la care va porni licitația: 12,30 lei/m2/an pentru
constitutiv al societății, împuternicire în original acordată  imobilul cu destinația de construcție.
persoanei care reprezintă ofertantul, formularele a-e din      e. Obiectivul concedentului: amenajarea unui săli
documentație;                          pentru efectuarea de cursuri de legislație rutieră.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 103/17.V.2010                  9

  4. a. Termenul de depunere a ofertelor: 10.06.2010,      în vederea valorificării potențialului eolian pe teritoriul
ora 9.00.                             administrativ al mun. Salonta.
  b. Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria      Zona cu Potențial eolian este formată din două
municipiului Lupeni, strada Revoluției nr. 2, județul       parcele distincte, o parcelă cu suprafață de 308,78 ha,
Hunedoara, Birou achiziții, investiții, lucrări, patrimoniu    iar cea de-a doua cu suprafața de 600,54 ha, terenuri
(camera 7)                            care fac parte din islazul comunal al Municipiului
  c. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba      Salonta.
română.                                Terenul cu suprafața 308.78 ha are următoarele
  d. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 10.06.2010,   vecinătăți: la N se află DE (drumul de exploatare) 4624,
ora 12.00, la Primăria municipiului Lupeni, strada        A (arabil) 4523 și A 4527, la S se află HCN (canal) 4768
Revoluției nr. 2, județul Hunedoara, sala de ședințe.       și 4544, la E se află DE 4606, A 4610 și A 4596, iar la V
  5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care    se află HCN 4656 și DE 4377.
trebuie să le îndeplinească ofertanții:                Terenul cu suprafața de 600,54 ha are următoarele
  - certificat constatator emis de ORC, CUI, actul       vecinătăți: la N se află HCN 120, la S se află HCN 221,
constitutiv al societății, împuternicire în original acordată   la E se află HCN 130, iar la V se află HCN 165.
persoanei care reprezintă ofertantul, formularele a-e din       3. Informații privind documentația de atribuire:
documentație                             3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot
  - ultimul bilanț contabil vizat și înregistrat la organele  intra în posesia unui exemplar al documentației de
competente, certificate constatatoare privind plata        atribuire: persoanele interesate pot obține documentația
taxelor la bugetul de stat și local, garanția de participare   de atribuire, pe suport de hârtie și/sau pe suport
- 500 lei, taxa documentație - 75 lei.              magnetic, prin depunerea unei solicitări în acest sens și
  6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: redevența  în urma achitării costului aferent documentației de
cea mai mare.                           atribuire.
  7. Data transmiterii spre publicare a anunțului de        3.2. Denumirea și adresa serviciului din cadrul
participare: 14.05.2010.                     concedentului de la care se poate obține un exemplar
  8. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax      din documentația de atribuire: documentația de atribuire
ale biroului de la care se pot obține informații privind     poate fi obținută la sediul Consiliului Local al Municipiului
soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea,    Salonta, Str. Republicii nr. 1, Serviciul Dezvoltare
încheierea, executarea, modificarea și încetarea         Urbană, camera 12, începând cu data de 20.05.2010.
contractului de concesiune, precum și a celor privind         3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui
acordarea de despăgubiri: Oficiul Juridic al Primăriei      exemplar din documentația de atribuire.
Municipiului Lupeni, cu sediul în Lupeni, str. Revoluției,      a) Costul documentației de atribuire este de 10.000
nr. 2, județul Hunedoara, telefon 0254/560725, interior      lei și se poate achita în numerar la casieria primăriei sau
213, fax 0254/560515.                       prin    ordin    de    plată    în   contul
                                 RO57TREZ08321150250XXXXX, deschis la Trezoreria
  (9/84.244)
                                 Salonta.
                                   b. Garanția de participare la licitație este de 10.000 lei.
  1. Informații generale privind concedentul, în special       3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon etc:     ofertanții pot solicita clarificări începând cu data
Consiliul Local al Municipiului Salonta, cu sediul în       achiziționării documentației de licitație și până cu 10 zile
Salonta, Str. Republicii nr. 1, județul Bihor, cod 415500,    lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.
țara   România,    telefon:   +40259/373.243,        Concedentul va răspunde, în mod clar, complet și fără
+40359/409730, fax +40359/409733, e-mail:             ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă
primsal@rdslink.ro, cod fiscal 4593423, atribut fiscal R,     care nu va depăși 4 zile lucrătoare de la primirea unei
persoană de contact Smeu Luminița, Serviciul de          astfel de solicitări.
Dezvoltare Urbană.                          Concedentul va transmite răspunsurile însoțite de
  3. Informații generale privind obiectul concesiunii, în    întrebările aferente către toate persoanele interesate
special descrierea și identificarea bunului care urmează     care au obținut documentația de atribuire, până la acea
să fie concesionat: obiectul concesiunii îl constituie      dată, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui
predarea-primirea în concesiune a suprafețelor de teren,     care a solicitat clarificările respective.
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 103/17.V.2010

  4. Informații privind ofertele:              Municipiului Salonta, Str. Republicii nr. 1, la data de
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor este       22.11.2010 orele 13.00.
22.11.2010, orele 12.00.
                                6. Soluționarea litigiilor: Soluționarea litigiilor se
  4.2. Ofertele se depun la sediul Consiliului Local
                               realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului
Salonta, Str. Republicii nr. 1, camera 10 parter -
                               administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare,
Registratură.
  4.3. Oferta va fi depusă într-un exemplar original și o  acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios
copie.                            administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află
  4.4. Limba de redactare a ofertelor va fi limba      sediul concedentului.
română.                             7. Data transmiterii anunțului de licitație către
  5. Data și locul la care se va desfășura ședința     Monitorul Oficial al României, în vederea publicării:
publică de deschidere a ofertelor:
                               14.05.2010.
  Ședința publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura la sediul Consiliului Local Salonta al         (10/84.251)
A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A N E G O C I E R E D I R E C T Ă

                       ACHIZIȚII DE BUNURI

  Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, bd. București   Relații suplimentare se pot obține la telefonul
nr. 49-51, telefon 0246/213588/213747, fax          0246/213588, int. 183, Comp. Licitații-Contracte.
0246/215405, cod fiscal R4852455, organizează prin        (11/84.239)
aplicarea procedurii de negociere directă concesionarea:
  - spațiului în suprafață de 185,31 mp, din incinta
Punctului Termic 12, Strada Episcopiei, aparținând        1. Autoritatea contractantă: Ocnele Mari, cod 245900,
domeniului public al municipiului Giurgiu, pe data de    județul Vâlcea, cod de identificare fiscală 2540899,
20.05.2010, ora 12.00. Durata de concesionare este de    telefon 0250 772043, fax 0250 772220, e-mail: oc
25 ani;                           mari@onix.ro
  - spațiul în suprafață de 207,24 mp, din incinta       Persoana de contact: Militaru Lidia, telefon
                               0250 772043, e-mail: militaru.lidia@yahoo.com
Punctului Termic 51, Strada 1 Decembrie 1918,
                                 2. Informații generale privind obiectul concesionării:
aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, pe
                                 a. În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, și
data de 20.05.2010, ora 13.00. Durata de concesionare
                               cu prevederile OUG nr. 54/2006, aprobată și modificată
este de 25 ani.
                               prin Legea nr. 22/2007, se concesionează prin negociere
  Participanții la concesionare vor prezenta oferte
                               directă obiectivul:
conform:
                                 „Baza de tratament și odihnă cu activitate continuă și
  - prevederilor O.U.G. nr. 54/2006 și ale H.G.      terenul aferent în suprafață de 13100 mp și construcție
nr. 168/2007, cu completările și modificările ulterioare;  Scd = 2097 m” situat în orașul Ocnele Mari, Str.
  - caietului de sarcini care se ridică de la Comp.    Ștrandului, cu numărul cadastral 35013.
Licitații-Contracte, începând cu data 11.05.2010.        b. Durata concesiunii este de 49 ani.
  Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile    3. Documentația de atribuire:
cerute ofertanților sunt prezentate în caietul de sarcini.    Se poate obține de la sediul Primăriei or. Ocnele Mari,
  Ofertele se depun la Registratura Primăriei       str. Al. I. Cuza nr. 53, Compartimentul Urbanism, pe
Municipiului Giurgiu, șos. București nr. 49-51, până la   suport hârtie.
data de 20.05.2010, ora 10.00.                  a. Costul documentației pentru Baza de tratament
  Eventualele litigii se vor soluționa la instanța     este în suma de 150 lei. Suma se va achita la casieria
competentă de pe raza municipiului Giurgiu.         instituției.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 103/17.V.2010                11

   b. Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor este   Și Pc 503 în suprafață de 2016 m.p. teren amplasat în
de 20 mai 2010, ora 12.00.                    intravilanul satului Lisna, comuna Suharau (fostul
   4. Informații privind oferta                magazin)
   a. Termenul limită de primire a ofertelor: 25 mai 2010,    3. Informații privind documentația de atribuire:
ora 10.00.
                                  de la sediul Primăriei comunei Suharau
   b. Adresa la care se transmit ofertele: Primăria or.
Ocnele Mari, str. Al. I. Cuza nr. 53, cod 245900, județul      3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
Vâlcea.                             interesate pot intra în posesia unui exemplar al
   c. Ofertele se redactează în limba română, în două     documentației de atribuire.
exemplare.                             de la sediul Primăriei comunei Suharau
   5. Locul, data și ora la care este programată         3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
începerea procedurii de negociere directă: la sediul       din cadrul concedentului, de la care se poate obține un
Primăriei or. Ocnele Mari, str. Al. I. Cuza, nr. 53, județul   exemplar din documentația de atribuire:
Vâlcea, 25 mai 2010, ora 11.00.
                                  compartimentul achiziții publice
   6. Instanța competentă în soluționarea eventualelor
litigii: Tribunalul Vâlcea, Secția Comercială și Contencios     3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
Administrativ Fiscal, str. Scuarul Revoluției nr. 1, jud.    acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Vâlcea, telefon 0250 739120, fax 0250 732207.          Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006:
Sesizările sunt depuse în termenele prevăzute de lege.       - gratuit.
   8. Data trimiterii spre publicare a anunțului de        3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
participare: 14.05.2010.                     19.05.2010
   9. Informații suplimentare se pot obține de la:
                                  4. Informații privind ofertele: de la sediul Primăriei
Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei Ocnele
                                 comunei Suharau
Mari, str. Al. I. Cuza nr. 53, județul Vâlcea, telefon
0250 772043.                            4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25.05.2010.

  (12/84.246)                           4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
                                  sediul Primăriei comunei Suharau, județul Botoșani
                                   4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
  1. Informații generale privind concedentul, în special
                                 fiecare ofertă: 2
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:      5. Data și locul la care este programată începerea
Primăria Comunei Suharau, județul Botoșani, CF          procedurii de negociere directă: 25.05.2010, ora 11.00.
3433912, loc. Suharau, județul Botoșani, telefon          6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
0231/623002, fax 0231/623000, e-mail: primaria          și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
suharau@yahoo.com, persoană de contact Oprisanu         soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
Elena - referent achiziții publice.               sesizarea instanței: Tribunalul Botoșani, str. Maxim Gorki
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în   nr. 8, loc. Botoșani, cod poștal 710171, telefon
special descrierea și identificarea bunului care urmează     0231/511739, fax 0231/531832
să fie concesionat:
                                  7. Data transmiterii anunțului negocierii către
  suprafețe de teren din domeniul public al comunei
                                 instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14.05.2010.
Suharau: Pc 1319 în suprafață de 2150 m.p. amplasat în
centrul satului Suharau (fostul magazin)               (13/84.250)
     ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
             — Prețuri pentru anul 2010 —

                                         Număr                     Valoare
  Nr.                                                           (TVA 9% inclus) — lei
                Denumirea publicației               de apariții
  crt.
                                         anuale         12 luni         3 luni        1 lună
  1.   Monitorul Oficial, Partea I                        900         1.200           330          120
  2.   Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară                100         1.500                      140
  3.   Monitorul Oficial, Partea a II-a                     200         2.250                      200
  4.   Monitorul Oficial, Partea a III-a                     500          430                      40
  5.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a                    6.000         1.720                      160
  6.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a                     240         1.600                      150
  7.   Monitorul Oficial, Partea a VII-a                      48         540                      50
  8.   Colecția Legislația României                         4         450           120
  9.   Colecția Hotărâri ale Guvernului României                  12         750                      70
      NOTĂ:
      Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.
        A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
                    — Prețuri pentru anul 2010 —
                                         Abonamentul FLEXIBIL
                            (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

      Produs                    Lunar                                 Anual

                Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea     Rețea
               Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100      300

     AutenticMO       40      100     250     600     1.320     400       1.000     2.500    6.000    13.200
     ExpertMO        90      230     580     1.390     3.060     900       2.250     5.630    13.510    29.720


                                        Abonamentul COMPLET
                            (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

      Produs                    Lunar                                 Anual

                Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea     Rețea
               Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100      300

     AutenticMO       50      130     330     790     1.740     500       1.250     3.130    7.510    16.520
     ExpertMO        110      280     700     1.680     3.700    1.100      2.750     6.880    16.510    36.320

      Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
      Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                          &JUYDGY|277298
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 103/17.V.2010 conține 12 pagini.            Prețul: 2,40 lei           ISSN 1582—5884

								
To top