Docstoc

0090

Document Sample
0090 Powered By Docstoc
					                              PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 90                   ACHIZIȚII PUBLICE                        Joi, 29 aprilie 2010                                   SUMAR

                                                          Pagina

                             CONCESIUNI
                          ANUNȚURI DE PARTICIPARE
                           LA LICITAȚIE DESCHISĂ
               Achiziție de servicii............................................................   1–2

                          ANUNȚURI DE PARTICIPARE
                          LA NEGOCIERE DIRECTĂ
               Achiziție de bunuri.............................................................     2

                         ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
                       A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
               Achiziții de bunuri ..............................................................   2–3              CONCESIUNI
A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E D E S C H I S Ă
                           ACHIZIȚIE DE SERVICII
  a) Denumirea, adresa, numărul de telefon și fax,                e) Durata contractului de delegare a gestiunii: 25 ani.
adresa de e-mail ale delegatarului: Municipiul                  f) Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și
Gheorgheni, CF. 4245070, RO-535500-Gheorgheni, P-ța              adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se
Libertății nr. 27, tel. 0266-364.494, fax 0266-364.753,            poate solicita documentația de delegare, precum și
e-mail: primaria@gheorgheni.ro.                        modalitățile de obținere a documentației: Biroul Achiziții
  b) Hotărârea privind stabilirea modalității de gestiune:          Publice, Investiții, Programe și Proiectare nr. 7, de la
HCL Gheorgheni nr. 67/21.04.2010.                       sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni, cu adresa: RO-
  c) Aria teritorială unde urmează a se presta serviciul           535500-Gheorgheni, P-ța Libertății nr. 27, tel.
public: Teritoriul Administrativ al Municipiului                0266-364.494,     fax  0266-364.753,    e-mail:
Gheorgheni.                                  primaria@gheorgheni.ro.
  d) Serviciul public care urmează să fie prestat:                Modul de obținere: prin preluare directă pe suport
„Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică”.              optic (CD) sau suport de hârtie.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 90/29.IV.2010

 g) Costul și condițiile de plată în vederea obținerii     documentația de atribuire, lichidități bănești depuse la
documentației de delegare: 100 RON.               casieria concedentului.
  h) Termenul limită de depunere a ofertelor: data          Contractantul urmează să depună obligatoriu în
                                 termen de 90 de zile de la data semnării contractului, cu
1 iunie 2010, ora 11.00, la Primăria Municipiului
                                 titlu de garanție, o sumă fixă egală cu 20% din obligația
Gheorgheni, cu adresa sus-numită, Registratura
                                 de plată către delegatar stabilite pentru primul an de
(camera de intrare).
                                 activitate.
  i) Deschiderea ofertelor: data 1 iunie 2010, ora 12.00,      k) Durata de valabilitate a ofertei: 90 zile
la Primăria Municipiului Gheorgheni, cu adresa sus-       calendaristice.
numită - sala de ședință.                       l) Pagina web pe care este disponibilă documentația:
 j) Garanții solicitate: garanția de participare: 30.000    Hotărârile Consiliului Local sunt accesibile pe pagina
RON, constituită prin scrisoare de garanție bancară sau     web: www.Gheorgheni.ro.
ordin de plată în contul delegatului indicat în           (1/84.110)
A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A N E G O C I E R E D I R E C T Ă
                        ACHIZIȚIE DE BUNURI

  Primăria Orașului Sinaia, cu sediul în Sinaia,          Documentația poate fi studiată la sediul
Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova, anunță pentru data     concedentului din Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, în cadrul
de 27.05.2010, ora 11.00, organizarea procedurii de       Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru.
negociere directă pentru concesionare pe o perioadă de        Ofertele se primesc până la data de 27.05.2010, ora
49 ani a unui teren în suprafață de 131 m2, situat în
                                 9.00, la sediul concedentului.
Sinaia, Str. Cerbului nr. 17, lot 2, jud. Prahova, având
                                   Relații suplimentare se obțin la telefon 0244/311.788,
destinația - amenajare cale de acces și construire garaj.
                                 int. 130 și 128.
Prețul de pornire al negocierii directe este de
30 euro/m2.                             (2/84.111)
             A N U N Ț U R I D E AT R I B U I R E
           A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE

                        ACHIZIȚII DE BUNURI
   Primăria Municipiului Călărași, Str. 1 Decembrie        Numărul ofertelor a fost în număr de 3 din care
1918, nr. 3-5, prin Serviciul Public Piețe Oboare, cod      3 oferte au fost valabile pentru terenul nr. 3 (18 mp) din
fiscal 14198936, bloc Agroalimentar Big, telefon/fax nr.     Piața Cuza Vodă și o ofertă pentru spațiile nr. 32-34
0242/333040, adresa e-mail: piete@municipiu.ro, cont       (48,24 mp) Piața Centrală, negociere directă.
35TREZ20124700220XXXXX deschis la Trezoreria           Au fost declarate câștigătoare următoarele societăți:
Călărași.
                                   - S.C. Teris Company - S.R.L., cu sediul în Călărași,
   Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de
                                 str. Traian, bl. A 14, sc. B, et. 4, ap. 19, contractul are o
concesiune de bunuri proprietate publică a fost cea de
licitație publică deschisă și negociere directă.         durată de 5 ani, prețul redevenței este de
   Anunțul de licitație a fost publicat în Monitorul Oficial  3 euro/mp/lună.
al României, Partea a VI-a în data de 8.03.2010.           - P.P. Daraban Sorin, cu sediul în Călărași,
   Criteriul utilizat pentru determinarea ofertei       str. Grădiștea nr. 43, contractul are o durată de 5 ani.
câștigătoare a fost cel mai mare nivel al redevenței.      Prețul redevenței este 2 euro/mp/lună.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 90/29.IV.2010                3

  Eventualele contestații se vor introduce la secția       Pentru determinarea ofertei câștigătoare s-a utilizat
contencios administrativ a tribunalului în a cărui      criteriul „cel mai mare nivel al redevenței.”
jurisdicție se află sediul concendentului.             În cadrul primei proceduri de licitație nu a fost depusă
  Ofertanții câștigători au fost informați în data de    nicio ofertă, iar la cea de-a doua licitație au fost depuse
6.04.2010 despre decizia de stabilire a ofertei        numai 2 (două) oferte. Pentru aceste motive, ambele
câștigătoare.                         licitații au trebuit să fie anulate.
  (3/84.109)                           La procedura negocierii directe s-au depus 2 (două)
                               oferte, dintre care numai una a fost desemnată ca
                               valabilă, cealaltă fiind respinsă pentru neîntrunirea
  Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului     criteriilor de calificare.
Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 142, cod      În urma negocierii derulate cu ofertantul căruia i s-a
fiscal 17298786, tel./fax 0269/252966, e-mail         admis oferta la negociere, a fost declarată câștigătoare
zoo@sibiu.ro, persoană de contact Viorel Zailer,       oferta S.C. C & G COM - S.R.L., Sibiu.
consilier juridic, tel. 0269/252996, în calitate de cedent,    Redevența anuală rezultată din negociere: 86.051 lei.
  în vederea concesionării unor bunuri proprietate
                                  Contractul de concesiune s-a încheiat pe o durată de
publică a municipiului Sibiu destinate activității de
                               1 an.
agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice
                                  Eventualele acțiuni în justiție pentru soluționarea
(4,4 ha luciu de apă, 22 ambarcațiuni, din care
                               litigiilor privind atribuirea, încheierea, modificarea și
10 hidrobiciclete și 12 bărci cu 24 vâsle, debarcaderul și
                               încetarea contractului de concesiune, precum și a celor
casa de bilete),
                               referitoare la acordarea de despăgubiri, se pot introduce
  în conformitate cu prevederile art. 14 din O.U.G. nr.
                               la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de
                               Sibiu, Bd. Victoriei nr. 11, tel. 0269/217104 și fac
bunuri proprietate publică, aprobată, cu modificări și
                               0269/217702.
completări, prin Legea nr. 22/2007,
                                  Ofertanții au fost informați despre decizia de stabilire
  a aplicat consecutiv, 2 (două) proceduri de licitație
                               a ofertei câștigătoare în data de 1.04.2010, iar contractul
publică (în zilele de 26.02.2010 și 19.03.2010) declarate
                               de concesiune s-a încheiat în 21.04.2010.
anulate pentru neîndeplinirea numărului minim de oferte
valabile depuse, precum și o procedură alternativă de       Prezentul anunț de atribuire a fost întocmit în
negociere directă, în data de 30.03.2010.           conformitate cu prevederile art. 40 din O.U.G. nr.
  Anunțul negocierii directe a fost transmis spre      54/2006 și s-a transmis instituțiilor abilitate spre
publicare în data de 19.03.2010.               publicare în data de 28.04.2010.
  Redevența anuală minimă de pornire: 72.595 lei.        (4/84.112)
      ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
              — Prețuri pentru anul 2010 —

                                          Număr                     Valoare
  Nr.                                                           (TVA 9% inclus) — lei
                Denumirea publicației               de apariții
  crt.
                                          anuale         12 luni         3 luni        1 lună
   1.   Monitorul Oficial, Partea I                        900         1.200           330         120
   2.   Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară                100         1.500                     140
   3.   Monitorul Oficial, Partea a II-a                     200         2.250                     200
   4.   Monitorul Oficial, Partea a III-a                     500          430                      40
   5.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a                    6.000         1.720                     160
   6.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a                     240         1.600                     150
   7.   Monitorul Oficial, Partea a VII-a                      48         540                      50
   8.   Colecția Legislația României                         4         450           120
   9.   Colecția Hotărâri ale Guvernului României                  12         750                      70
       NOTĂ:
       Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.
         A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
                     — Prețuri pentru anul 2010 —
                                         Abonamentul FLEXIBIL
                            (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

       Produs                    Lunar                                 Anual

                Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea    Rețea
                Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100     300

      AutenticMO       40      100     250     600     1.320     400       1.000     2.500    6.000   13.200
      ExpertMO        90      230     580     1.390     3.060     900       2.250     5.630    13.510   29.720


                                         Abonamentul COMPLET
                             (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

       Produs                    Lunar                                 Anual

                Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea    Rețea
                Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100     300

      AutenticMO       50      130     330     790     1.740     500       1.250     3.130    7.510   16.520
      ExpertMO        110      280     700     1.680     3.700    1.100      2.750     6.880    16.510   36.320

       Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
       Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                          &JUYDGY|277168]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 90/29.IV.2010 conține 4 pagini.              Prețul: 0,80 lei            ISSN 1582—5884

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7
posted:7/19/2010
language:Romanian
pages:4