0083 by tradetrek

VIEWS: 6 PAGES: 4

									                              PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 83                   ACHIZIȚII PUBLICE                        Marți, 20 aprilie 2010                                   SUMAR

                                                          Pagina

                           CONCESIUNI
                     ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
               Achiziții de bunuri ..............................................................   1–4

                         ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
                       A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
               Achiziții de bunuri ..............................................................    4


                 CONCESIUNI
       A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E

                            ACHIZIȚII DE BUNURI
  Consiliul local al comunei Plopana, județul Bacău,              amenajării acesteia pentru desfășurarea unei activități
scoate la licitație deschisă suprafața de 32250 mp teren             economice, în satul Scobinți, comuna Scobinți, județul
extravilan, pentru a fi concesionat pe o perioadă de               Iași.
25 ani, în vederea construirii unui parc solar fotovoltaic.             Având în vedere prevederile O.G. Nr. 54/2006, privind
Depunerea documentației ofertanților se va face la                regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
sediul Consiliului local Plopana, până la data de                publică și H.G. nr. 168/2007, privind aprobarea Normelor
9.05.2010, urmând ca licitația să aibă loc în data de              metodologice de aplicare a O.G. nr. 54/2006,
10.05.2010. Relații suplimentare și caietul de sarcini se              Primăria Comunei Scobinți, cu sediul în comuna
pot obține la sediul Consiliului local Plopana (persoană             Scobinți, județul Iași, cod fiscal 4541270, telefon/fax
de contact Gheorghe Dorneanu) și la telefon                   720310, în calitate de concedent, organizează licitație
0234220011.                                   publică deschisă în conformitate cu prevederile O.G. nr.
  (1/84.051)                                  54/2006, la data de 20.05.2010, ora 10.00, în vederea
                                         concesionării, suprafeței de 495 mp - imobil construcție,
                                         bun imobil ce se află în intravilanul comunei Scobinți,
  Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului               județul Iași, în vederea desfășurării unei activități
Local Scobinți Nr. 21/15.04.2010, prin care se aprobă              economice.
scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a              Documentația de atribuire va putea fi achiziționată de
suprafeței de 495 mp, imobil-clădire ce se află în                la sediul Primăriei Scobinți - pe suport de hârtie de la
domeniul public al comunei Scobinți în vederea                  compartimentul juridic la prețul de 50 lei.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 83/20.IV.2010

  Data limită pentru solicitarea clarificărilor este       5. Data și locul la care se va desfășura ședința
12.05.2010, ora 12.00.                     publică de deschidere a ofertelor: 7.05.2010, Sediul
  Ofertele vor putea fi depuse până la data de        Primăriei, ora 11.00.
19.05.2010, ora 11.00. Ofertanții transmit ofertele lor în     6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Pe    și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru    soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
care este depusă oferta. Relații suplimentare la telefon    sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea.
0232/720310.                            7. Data transmiterii anunțului de licitație către
  Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc    instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14.04.2010.
în data de 20.05.2010, ora 10.00, la sediul Primăriei        (3/84.053)
Scobinți, județul Iași.
  Soluționarea litigiilor apărute se realizează potrivit
prevederilor Legii nr. 554/2004, iar acțiunea în justiție se    Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, bd. București
introduce la secția de contencios administrativ de la      nr. 49-51, telefon 0246/213588/213747, fax
Tribunalul Iași, telefon/fax nr. 0232/261582.          0246/215405, cod fiscal R4852455, organizează licitație
  S-au transmis anunțuri la Ziarul Evenimentul de Iași și   publică privind concesionarea:
Ziarul de Iași.                           - spațiului în suprafață de 22,3 mp, din incinta
  (2/84.052)                         Punctului Termic 63, Strada Tineretului, aparținând
                                domeniului public al municipiului Giurgiu, pe data de
                                4.05.2010, ora 13.00.
  1. Informații generale privind concedentul, în special     Durata de concesionare este de 25 ani.
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,        Participanții la concesionare vor prezenta oferte
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:    conform:
Comuna Malaia, cod fiscal 2989686, Str. Podul Sipotului       - prevederilor O.U.G. nr. 54/2006 și a H.G.
nr. 109, satul Malaia, județul Vâlcea, telefon         nr. 168/2007, cu completările și modificările ulterioare;
0250866899, 0250866870, fax 0250866899, email:           - Caietului de Sarcini care se ridică de la Comp.
primariamalaia@yahoo.com.                    Licitații-Contracte, începând cu data de 16.04.2010.
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în     Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile
special descrierea și identificarea bunului care urmează    cerute ofertanților sunt prezentate în caietul de sarcini.
să fie concesionat: concesionarea unei suprafețe de
                                  Ofertele se depun la Registratura Primăriei
teren de 255 mp, situat în localitatea Malaia, comuna
                                Municipiului Giurgiu, șos. București nr. 49-51, până la
Malaia, județul Vâlcea, pentru construirea unui sediu
                                data de 4.05.2010, ora 10.00.
administrativ și birouri.
                                  Eventualele litigii se vor soluționa la instanța
  3. Informații privind documentația de atribuire:
                                competentă de pe raza municipiului Giurgiu.
Ofertanții vor prezenta documentele de calificare
                                  Relații suplimentare se pot obține la telefonul
solicitate conform Documentației de atribuire.
                                0246/213588, int. 183, Comp. Licitații-Contracte.
  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al          (4/84.054)
documentației de atribuire: de la sediul Primăriei Malaia,
județul Vâlcea, Str. Podul Sipotului nr. 109, satul Malaia.
  3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului      Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, bd. București
din cadrul concedentului, de la care se poate obține un     nr. 49-51, telefon 0246/213588/213747, fax 0246/215405,
exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul     cod fiscal R4852455, organizează licitație publică privind
Juridic al Primăriei Malaia.                  concesionarea:
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea       - spațiului în suprafață de 185,31 mp, din incinta
acestui exemplar unde este cazul, potrivit prevederilor     Punctului Termic 12, Strada Episcopiei, aparținând
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006: Suma      domeniului public al municipiului Giurgiu, pe data de
de 10 lei achitată la casieria Primăriei Malaia.        6.05.2010, ora 12.00. Durata de concesionare este
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:     de 25 ani;
3.05.2010, persoană de contact, Vlad Ionela.            - spațiului în suprafață de 207,24 mp, din incinta
  4. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi întocmite  Punctului Termic 51, Strada 1 Decembrie 1918,
conform Documentației de atribuire.               aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, pe
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 7.05.2010.    data de 6.05.2010, ora 13.00. Durata de concesionare
Ofertele se vor depune până la data de 7.05.2010, ora      este de 25 ani.
10.00.                               Participanții la concesionare vor prezenta oferte
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul     conform:
Primăriei Malaia, județul Vâlcea, Str. Podul Sipotului nr.     - prevederilor O.U.G. nr. 54/2006 și a H.G.
109, satul Malaia.                       nr. 168/2007, cu completările și modificările ulterioare;
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă        - caietului de Sarcini care se ridică de la Comp.
fiecare ofertă: un exemplar.                  Licitații-Contracte, începând cu data de 19.04.2010.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 83/20.IV.2010               3

  Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile      Consiliul Local al orașului Pucioasa, județul
cerute ofertanților sunt prezentate în caietul de sarcini.  Dâmbovița anunță licitație deschisă în vederea
  Ofertele se depun la Registratura Primăriei        concesionării unei suprafețe de 100 mp situată în orașul
Municipiului Giurgiu, șos. București nr. 49-51, până la    Pucioasa, str. Florin Popescu nr. 5 în vederea construirii
data de 6.05.2010, ora 10.00.                 unui spațiu comercial sau de prestări servicii:
  Eventualele litigii se vor soluționa la instanța        1. Informații generale privind concedentul: Consiliul
competentă de pe raza municipiului Giurgiu.          Local al orașului Pucioasa, Str. Fântânelor nr. 7,
  Relații suplimentare se pot obține la telefonul      Pucioasa, 135400, județul Dâmbovița, telefon/fax
0246/213588, int. 183, Comp. Licitații-Contracte.       0245-232277/0245-232276, 0245-760484, interior 115:
                               e-mail: info@primpuc.ro.
  (5/84.055)                           2. Informații generale privind obiectul concesiunii:
                               teren în suprafață de 100 mp ce aparține domeniului
                               public al UAT Pucioasa, situat în zona mediană a
  1. Informații generale privind concedentul:        orașului Pucioasa, str. Florin Popescu.
  Denumire: Comuna Aroneanu, cod fiscal 4540038, cu       Destinația: construirea unui spațiu comercial sau de
sediul în satul Aroneanu, comuna Aroneanu, județul Iași,   prestări servicii.
telefon/fax 0232/299255, Adresa de e-mail:             Durata concesionării: 49 ani.
primariaaroneanu@yahoo.com.                    3. Informații privind documentația de atribuire:
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii:   Persoanele interesate pot achiziționa documentația de
Contract de concesiune pentru obiectivul „Concesionare    atribuire de la biroul Administrarea domeniului public,
teren situat în localitatea Șorogari în vederea construirii  începând cu data de 5 mai 2010.
unei pensiuni agroturistice”.                   Prețul de pornire al licitației este de 34 euro/lună.
  3. Informații privind documentația de atribuire:     Costul documentației de atribuire: 300 lei.
  3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot      Taxa de participare la licitație este de 100 lei iar
intra în posesia unui exemplar al documentației de      garanția de participare este 10% din prețul de pornire al
atribuire: Persoanele interesate pot obține un exemplar    licitației.
din documentația de atribuire de la sediul COMUNEI         Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de
ARONEANU, satul Aroneanu, comuna Aroneanu, județul      14.05.2010.
Iași.                               4. Informații privind ofertele: Ofertele se primesc în
  3.2.1. Denumirea și adresa serviciului de la care se   condițiile documentației de atribuire până la data de
poate obține un exemplar al documentației de atribuire:    20.05.2010, orele 14.00 la sediul Consiliului Local al
Compartimentul Ghișeul Unic, Comuna Aroneanu, satul      orașului Pucioasa.
Aroneanu, județul Iași.                      Data și locul de deschidere a ofertelor este
  3.3.1. Costul documentației de atribuire: 20 lei     21.05.2010, orele 10.00, la sediul Consiliului Local al
  3.3.2. Modalitatea de plată a documentației de      orașului Pucioasa.
atribuire: la casieria Comunei Aroneanu, județul Iași.       Durata valabilității ofertelor este de 30 de zile.
  4. Informații privind ofertele:                Toate cererile, comunicările ori contestațiile se
                               adresează în scris pe adresa Consiliului Local al orașului
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 8.05.2010,
                               Pucioasa, Str. Fântânelor nr. 7, fax 0245/760484. Relații
orele 14.00.
                               suplimentare se pot obține la: telefon/fax 0245/232277
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna    sau 232276, interior 115.
Aroneanu, județul Iași.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă       (7/84.058)
fiecare ofertă: două exemplare.
  4.4. Data și locul la care se va desfășura ședința      Primăria comunei Dorna Candrenilor, cu sediul în
publică de deschidere a ofertelor: 10.05.2010, orele     comuna Dorna Candrenilor, str. Principală nr. 85, cod
10.00, la sediul Comunei Aroneanu, județul Iași.       fiscal 4326914, telefon 0230/575005, fax 0230/575167,
  4.5. Denumirea, adresa, numărul de telefon,        e-mail: primariadc@yahoo.com, județul Suceava,
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente   organizează licitație publică deschisă „cu plic închis” în
în soluționarea litigiilor apărute și termenele        data de 10 mai 2010, ora 12.00, în vederea
pentru sesizarea instanței: Comuna Aroneanu,         concesionării obiectivului „Piață Agroalimentară Dorna
județul Iași, telefon 0232/299255, adresa e-mail:       Candrenilor”.
primariaaroneanu@yahoo.com; termenul de depunere a        Obiectul concesiunii: Piața Agroalimentară Dorna
contestației: 30 de zile din momentul comunicării       Candrenilor
deciziei comisiei de evaluare.                  Procedura de concesiune: licitație publică deschisă
  5. Data transmiterii anunțului de licitație către     „cu plic închis”.
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.04.2010.    Documentele licitației pot fi ridicate, contra cost -
  (6/84.057)                        suma de 150 lei RON, de la sediul Primăriei Dorna
                               Candrenilor, biroul consilier juridic începând cu data de
                               20.04.2010.
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 83/20.IV.2010

  Taxa de participare: nu este cazul                     Deschiderea ofertelor: va avea loc în data de 10 mai
  Perioada primirii ofertelor: 20.04.2010, ora 12.00 -           2010, ora 12.00, la sediul Primăriei comunei Dorna
10.05.2010, ora 9.00, la sediul Primăriei comunei Dorna           Candrenilor.
Candrenilor.                                  Relații suplimentare, la telefon 0230/575005,
  Condițiile de participare: conform caietului de sarcini.         fax 0230/575167.
  Valabilitatea ofertelor: oferta rămâne valabilă pe tot
parcursul derulării procedurii de concesiune.                    (8/84.060)
               A N U N Ț U R I D E AT R I B U I R E
             A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
                             ACHIZIȚII DE BUNURI
  Primăria comunei Răducăneni, județul Iași,               a Tribunalului Iași, telefon 0232/260.600, str. Anastasie
CF 4540356, anunță atribuirea contractului de                Panu nr. 25.
concesiune având ca obiect „Teren în suprafață de 138             La data de 7.04.2010, ofertanților le-a fost adusă la
m.p. împărțit în 3 loturi egale a câte 46 mp fiecare situat         cunoștință decizia privind stabilirea ofertei câștigătoare.
în intravilanul satului Răducăneni, comuna Răducăneni,             Prezentul anunț a fost transmis spre publicare la data
județul Iași T = 80, P = CC2202,                      de 19.04.2010.
  Anunțul de licitație este nr. 1246 din 11.03.2010.               (9/84.056)
  Criteriul utilizat pentru determinarea ofertei
câștigătoare a fost cel mai mare nivel al redevenței.
  Au fost primite 9 oferte, care au fost toate valabile, și         Consiliul local al comunei Laza, județul Vaslui având
ofertele care au fost declarate câștigătoare au fost:            cod fiscal 3337672, cu sediul în satul Laza, comuna
pentru lot nr. 1 - dl Gherghel Pertu cu domiciliul în            Laza, județul Vaslui, telefon 0235346674 informează că
localitatea Răducăneni, pentru lot nr. 2 - dl Gabur Doru          în urma anunțului publicat în Monitorul Oficial al
cu domiciliul în localitatea Răducăneni, pentru lot nr. 3 -         României, partea a VI-a nr. 60/22.03.2010 privind
dl Arva Viorl cu domiciliul în localitatea Răducăneni,           organizarea licitației publice deschise pentru
  Durata contractului de concesiune este de 49 ani iar          concesionarea suprafeței de 1.000 m.p. teren - „zona
nivelul redevenței este de 92 lei pe an.                  presa de ulei” - sat Laza, aparținând domeniului public al
  Orice persoană care consideră că acest contract de           comunei Laza, utilizând criteriul „redevența cea mai
concesiune a fost calificat contract de concesiune de            mare oferită”, s-au primit trei oferte care au fost declarate
bunuri proprietate publică cu nerespectarea prevederilor          valabile. În urma licitației oferta declarată câștigătoare a
OUG nr. 54/2006 în termen de 20 de zile de la                fost cea a S.C. CIPROXIM - S.R.L. cu sediul în satul
publicarea prezentului anunț, se poate adresa Autorității          Râșnița, comuna Laza, județul Vaslui. Durata
Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea               contractului de concesiune este de 30 de ani iar nivelul
Achizițiilor Publice, telefon 021/319.95.65 interior 123,          redevenței este de 3,00 lei/m.p./an. Ofertanții au fost
211, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, și          informați la data de 12.04.2010, ora 16.00, despre
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004          decizia de stabilire a ofertei câștigătoare.
poate face acțiune la secția de contencios administrativ              (10/84.059)
                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                &JUYDGY|277090
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
          bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 83/20.IV.2010 conține 4 pagini.         Prețul: 0,80 lei       ISSN 1582—5884

								
To top