0076

Document Sample
0076 Powered By Docstoc
					                              PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 76                   ACHIZIȚII PUBLICE                            Luni, 12 aprilie 2010                                   SUMAR

                                                          Pagina

                            ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
                     A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

               Achiziții de produse ...........................................................   1–22

               Achiziție de lucrări .............................................................   22

               Achiziții de servicii ............................................................. 22–24
          A N U N Ț U R I D E AT R I B U I R E
      A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
                           ACHIZIȚII DE PRODUSE
  1. Autoritatea contractantă: CNCF CFR - S.A., prin                5. Numărul de oferte primite: 2
Sucursala Regională CF Craiova, adresa: Bulevardul                  6. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
Decebal nr. 1, Craiova, județul Dolj, cod 200646.                  S.C. SHAROLT GROUP - S.R.L. cu sediul în Craiova,
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație
                                        str. Buzești nr. 1, telefon/fax 0251418350, RO 2329841
  3. Contractul de furnizare: „Consumabile pentru
imprimante și copiatoare”                              7. Data atribuirii contractului de achiziție publică:
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de           6.04.2010
furnizare: prețul cel mai scăzut.                          8. Prețul contractului:

        Ofertantul                    Nr. și data contract                Prețul contractului - lei fără TVA -

 S.C. SHAROLT GROUP - S.R.L.                   249/6.04.2010                         57.876

  9. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL OFICIAL R.A.: 8.04.2010.
  (1/83.970)
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

  Anunț de atribuire numărul 80676/24.03.2010          Nu
  Detaliu anunț                         II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)
  Stare anunț:Publicat                      II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a
  Data transmiterii în SEAP: 24.03.2010 11:51        contractelor
  Data publicării în SEAP: 24.03.2010 11:51           41,450 RON
  Trimite la OJ: Nu                       Secțiunea IV: Procedura
  Valoarea totală a contractului: 41,450 RON           IV.1) Tipul procedurii
                                 IV.1.1) Tipul procedurii
  Informații anunț de participare asociat
                                 Licitație deschisă
  Număr anunț: 88924/18.10.2009
                                 IV.2) Criterii de atribuire
  Denumire contract: acord cadru pachet reactivi
                                 IV.2.1) Criterii de atribuire
compatibili cu analizor automat ACL 7000
                                 Prețul cel mai scăzut
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă
                                 IV.2.2) S-a organizat o licitație electronică
  I.1. Denumirea, adresa și puncte de contact:          Nu
  SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA              IV.3) Informații administrative
NEAMȚ                               IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod   autoritatea contractantă
poștal 610136, Punct(e) de contact: Niculina-Mihaela       IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
Maresiu, telefon 0233/213470, Email: sjapro@sant.ro,     privind același contract
fax 0233/232050, Adresa profilului cumpărătorului:        Nu
www.e-licitatie.ro                        Secțiunea V: Atribuirea contractului:
  I.2) Tipul autorității contractante și activitatea       Contract nr. : 28035 Denumirea: Reactivi
principală (activitățile principale)               V.1) Data atribuirii contractului: 11/23/2009
  Organism de drept public                    V.2) Numărul de oferte primite: 2
  - Activitate (activități)                   V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  - Sănătate                         i-a fost atribuit contractul:
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor      MEDITRADE TEST- S.R.L.
autorități contractante                      Adresa poștală: București, Str. Delfinului nr. 5, bl.
  Nu                             D17, sc. A, ap. 46, sectorul 2, cod poștal 022352, telefon
  Secțiunea II: Obiectul contractului            021/2016678,         021/6106145,       Email:
  II.1) Descriere                      office@meditrade.ro, fax 021/2016678, 021/6106145
  II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea    V.4) Informații privind valoarea contractului:
contractantă                         Estimarea inițială a valorii contractului
  acord cadru pachet reactivi compatibili cu analizor      Valoarea: 56021,00 Moneda: RON fără TVA
automat ACL 7000                         Valoarea totală finală a contractului:
  II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a       Valoarea: 41450,00 Moneda: RON fără TVA
lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a      Numărul de ani: 1
serviciilor                            V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:
                                 Nu
  Furnizare
                                 Secțiunea VI: Informații suplimentare
  Cumpărare
                                 VI.1) Contractul de față este legat de un
  Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
                               proiect/program finanțat din fonduri comunitare
Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, județul Neamț
                                 Nu
  Codul NUTS: RO214 - Neamț                   VI.2) Alte informații
  II.1.3) Anunțul implică                    VI.3) Căi de atac
  Încheierea unui acord-cadru                  VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac
  II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a        Consiliu Național al Contestațiilor
achiziției/achizițiilor                      Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,
  pachet reactivi compatibili cu analizor automat ACL    sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 021/310.46.41, fax
7000                             021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
  II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind       Organism competent pentru procedurile de mediere
achizițiile)                           Curtea de Apel Bacău
  33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)           Adresa poștală: Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, cod
  II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind  poștal 600274, telefon 0234513678
contractele de achiziții publice                 VI.3.2) Utilizarea căilor de atac
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010                3

  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a    Codul NUTS: RO214 - Neamț
căilor de atac                          II.1.3) Anunțul implică
  VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații    Încheierea unui acord-cadru
privind utilizarea căilor de atac                II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, comp.     achiziției/achizițiilor
juridic                             pachet reactivi compatibili cu analizor automat de
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod  hematologie Sysmex XT 1800i
poștal 610136, telefon 0233219440, fax 0233216562        II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind
  VI.4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:   achizițiile)
  24.03.2010 11:51                       33696000-5 - Reactivi și produse de contrast
  (2/83.972)                        (Rev.2)
                                 II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind
                               contractele de achiziții publice
  Anunț de atribuire numărul 80682/24.03.2010          Nu
  Detaliu anunț                         II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)
  Stare anunț:Publicat                     II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a
  Data transmiterii în SEAP: 24.03.2010 12:26        contractelor
  Data publicării în SEAP: 24.03.2010 12:26           147,522 RON
  Trimite la OJ: Nu                       Secțiunea IV: Procedura
  Valoarea totală a contractului: 147,522 RON          IV.1) Tipul procedurii
  Informații anunț de participare asociat            IV.1.1) Tipul procedurii
  Număr anunț: 88125/6.10.2009                 Licitație deschisă
  Denumire contract: acord cadru pachet reactivi        IV.2) Criterii de atribuire
compatibili cu analizor automat de hematologie Sysmex      IV.2.1) Criterii de atribuire
XT 1800i                             Prețul cel mai scăzut
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă             IV.2.2) S-a organizat o licitație electronică
  I.1. Denumirea, adresa și puncte de contact:         Nu
  SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA              IV.3) Informații administrative
NEAMȚ                              IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod   autoritatea contractantă
poștal 610136, Punct(e) de contact: Niculina-Mihaela       IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
Maresiu, telefon 0233/213470, Email: sjapro@sant.ro,     privind același contract
fax 0233/232050, Adresa profilului cumpărătorului:        Nu
www.e-licitatie.ro                        Secțiunea V: Atribuirea contractului:
  I.2) Tipul autorității contractante și activitatea      Contract nr. : 28454 Denumirea: Reactivi
principală (activitățile principale)               V.1) Data atribuirii contractului: 11/27/2009
  Organism de drept public                   V.2) Numărul de oferte primite: 1
  - Activitate (activități)                   V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  - Sănătate                        i-a fost atribuit contractul:
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor      TOP DIAGNOSTICS - S.R.L.
autorități contractante                     Adresa poștală: București, str. Orlando nr. 6, sectorul
  Nu                            1, cod poștal: 010448, telefon 0213100774, Email
  Secțiunea II: Obiectul contractului            dragos.cataros@topdiag.com, dragos@topdig.com, fax
  II.1) Descriere                      0212129011
  II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea    V.4) Informații privind valoarea contractului:
contractantă                         Estimarea inițială a valorii contractului
  acord cadru pachet reactivi compatibili cu analizor      Valoarea: 153422.00 Moneda: RON fără TVA
automat de hematologie Sysmex XT 1800i              Valoarea totală finală a contractului:
  II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a      Valoarea: 147522.00 Moneda: RON fără TVA
lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a     Numărul de ani: 1
serviciilor                           V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:
  Furnizare                           Nu
  Cumpărare                           Secțiunea VI: Informații suplimentare
  Locul principal de livrare: Spitalul Județean de       VI.1) Contractul de față este legat de un
Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, județul Neamț   proiect/program finanțat din fonduri comunitare
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

  Nu                              II.1) Descriere
  VI.2) Alte informații                    II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea
  VI.3) Căi de atac                    contractantă
  VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac      acord cadru kit reactivi compatibil sau echivalent cu
  Consiliu Național de Soluționare a Contestațiilor    analizorul GEM PREMIER 3000
  Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,     II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a
sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 021/310.46.41, fax  lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro      serviciilor
  Organism competent pentru procedurile de mediere       Furnizare
  Curtea de Apel Bacău                     Cumpărare
  Adresa poștală: Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, cod       Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
poștal 600274, telefon 0234513678              Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, județul Neamț
  VI.3.2) Utilizarea căilor de atac              Codul NUTS: RO214 - Neamț
  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a    II.1.3) Anunțul implică
căilor de atac                          Încheierea unui acord-cadru
  VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații    II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a
privind utilizarea căilor de atac              achiziției/achizițiilor
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, comp.       kit reactivi compatibil sau echivalent cu analizorul
juridic                           GEM PREMIER 3000
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod    II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind
poștal 610136, telefon 0233219440, fax 0233216562      achizițiile)
  VI.4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:     33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
  24.03.2010 12:26                       II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind
  (3/83.973)                        contractele de achiziții publice
                                 Nu
                                 II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)
  Anunț de atribuire numărul 80670/24.03.2010
                                 II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a
  Detaliu anunț
                               contractelor
  Stare anunț:Publicat
                                 255,840 RON
  Data transmiterii în SEAP: 24.03.2010 11:33
                                 Secțiunea IV: Procedura
  Data publicării în SEAP: 24.03.2010 11:33
                                 IV.1) Tipul procedurii
  Trimite la OJ: Nu
                                 IV.1.1) Tipul procedurii
  Valoarea totală a contractului: 255,840 RON
                                 Licitație deschisă
  Informații anunț de participare asociat
  Număr anunț: 91978/4.12.2009                 IV.2) Criterii de atribuire
  Denumire contract: acord cadru kit reactivi compatibil    IV.2.1) Criterii de atribuire
sau echivalent cu analizorul GEM PREMIER 3000          Prețul cel mai scăzut
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă             IV.2.2) S-a organizat o licitație electronică
  I.1. Denumirea, adresa și puncte de contact:         Nu
  SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA              IV.3) Informații administrative
NEAMȚ                              IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod   autoritatea contractantă
poștal 610136, Punct(e) de contact: Niculina-Mihaela       IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
Maresiu, telefon 0233/213470, Email: sjapro@sant.ro,     privind același contract
fax 0233/232050, Adresa profilului cumpărătorului:        Nu
www.e-licitatie.ro                        Secțiunea V: Atribuirea contractului:
  I.2) Tipul autorității contractante și activitatea      Contract nr.: 30423 Denumirea: Reactivi
principală (activitățile principale)               V.1) Data atribuirii contractului: 12/23/2009
  Organism de drept public                   V.2) Numărul de oferte primite: 1
  - Activitate (activități)                   V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  - Sănătate                        i-a fost atribuit contractul:
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor      SANPRODMED - S.R.L.
autorități contractante                     Adresa poștală: București, Intrarea Glucozei
  Nu                            nr. 37-39, Tronson IV, et. 3, cam. 305, sectorul
  Secțiunea II: Obiectul contractului            2, cod poștal 023828, telefon 021/242.44.77,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010                       5

E m a i l : c r i s t i n a . d e l e a n u @ s a n p r o d m e d . r o , laura.     Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,
stanescu@sanprodmed.ro,                               sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 021/310.46.41, fax
cristian.ionescu@sanprodmed.ro, fax 021/242.24.26,                  021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
243.05.88, Adresa internet (URL): www.sanprodmed.ro                   Organism competent pentru procedurile de mediere
  V.4) Informații privind valoarea contractului                     Curtea de Apel Bacău
  Estimarea inițială a valorii contractului                       Adresa poștală: Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, cod
                                           poștal 600274, telefon 0234513678
  Valoarea: 255840,00 Moneda: RON fără TVA
                                             VI.3.2) Utilizarea căilor de atac
  Valoarea totală finală a contractului                         Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
  Valoarea: 255840,00 Moneda: RON fără TVA                     căilor de atac
  Numărul de ani: 1                                   VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
  V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:                    privind utilizarea căilor de atac
  Nu                                          Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, comp.
  Secțiunea VI: Informații suplimentare                       juridic
  VI.1) Contractul de față este legat de un                       Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3,
proiect/program finanțat din fonduri comunitare                   județul Neamț, cod poștal 610136, telefon 0233219440,
  Nu                                        fax 0233216562
                                             VI.4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
  VI.2) Alte informații
                                             24.03.2010 11:33
  VI.3) Căi de atac
  VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac                   (4/83.974)
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor


  Anunț de atribuire numărul 103559/25.03.2010                     II.2) Obiectul contractului: achiziție oxigen medicinal
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă                        II.3) Tip contract: furnizare
  SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA                         II.4) CPV 24111500-0 - Gaze medicale (Rev.2)
NEAMȚ                                          II.5) Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Adresa: Localitatea Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3,                II.6) Invitație de participare: 213821/10.06.2009 17:54
județul Neamț, cod poștal: 610136, România, Email:                   Secțiunea III: Atribuire
sjapro@sant.ro, tel. 0233/213470, fax: 0233/232050                   III.1) Număr de oferte primite: 1
  Secțiunea II: Obiectul contractului și procedura                   Valoare estimată totală: 292,570 RON
  II.1) Denumire contract: achiziție oxigen medicinal                 III.2) Lista contracte

 Contract                                                                Valoare:
 15136/17.06.2009                                                         292,000 RON
 Câștigător                  CUI:                Adresa:

                                          București, Calea Călărașilor nr. 177, bl. 45, et. 3, ap. 7-8-
 Messer Romania Gaz S.R.L.           RO 10547308
                                          9, sectorul 3, 030616
                                                        Total (fără TVA): 292,000 RON

   (5/83.976)


  Anunț de atribuire numărul 103535/25.03.2010                     II.2) Obiectul contractului: achiziția de implanturi
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă                       ortopedice
                                            II.3) Tip contract: furnizare
  SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA                         II.4) CPV 33183100-7 - Implanturi ortopedice
NEAMȚ                                        (Rev.2)
  Adresa: Localitatea Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3,                II.5) Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasă
                                           d.p.d.v. economic
județul Neamț, cod poștal: 610136, România, Email:                   II.6) Invitație de participare: 209413/19.05.2009
sjapro@sant.ro, tel. 0233/213470, fax: 0233/232050                  16.22
  Secțiunea II: Obiectul contractului și procedura                   Secțiunea III: Atribuire
                                            III.1) Număr de oferte primite: 1
  II.1) Denumire contract: documentație de atribuire                  Valoare estimată totală: 94,975 RON
implanturi ortopedice 2009                               III.2) Lista contracte
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

Contract                                                       Valoare:
13118/29.05.2009                                                94,243 RON
Câștigător            CUI:            Adresa:

                               București, bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp A, et. 2, sector 6,
STRYKER ROMANIA S.R.L.      12704530
                               020555
                                              Total (fără TVA): 94,243 RON
  (6/83.977)  Anunț de atribuire numărul 79816/11.03.2010           II.2. Valoarea totală finală a contractului (contractelor)
  Detaliu anunț                          II.2.1. Valoarea totală finală a contractului sau a
  Stare anunț: Publicat                    contractelor: 5,236.4 RON
  Data transmiterii în SEAP: 11.03.2010, ora 10.45         Secțiunea IV: Procedura.
  Data publicării în SEAP: 11.03.2010, ora 10.45          IV.1. Tipul procedurii
  Trimite la OJ: nu                        IV.1.1. Tipul procedurii: negociere fără anunț de
  Valorea totală a contractului: 5,236.4 RON          participare
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă              Justificarea alegerii procedurii de negociere fără
  I. 1. Denumirea, adresa și punct(e) de contact:       publicarea prealabilă a unui anunț de participare:
Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
                                  • Situație de urgență extremă survenită în urma unor
  Adresa poștală: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-
                                evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea
Neamț, cod poștal 610136, România,
                                contractantă, în conformitate cu condițiile stricte stabilite
  Punct(e) de contact: Niculina-Mihaela Maresiu, tel.
                                în directiva
0233/213470, e-mail: sjapro@sant.ro, fax 0233/232050,
                                  IV.2. Criterii de atribuire
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
  I.2. Tipul autorității contractante și activitatea        IV.2.1. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
principală (activitățile principale)                IV.2.2. Se va organiza o licitație electronică: nu
  Organism de drept public                     IV.3. Informații administrative
  Activitate (activități)                     IV.3.1. Număr de referință atribuit dosarului de
  - Sănătate                          autoritatea contractantă
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor       IV.3.2. Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
autorității contractante: nu.                  privind același contract: nu
  Secțiunea II: Obiectul contractului               Secțiunea V: Atribuirea contractului
  II.1. Descriere                         Contract nr. 16989 Denumire: vaccinuri
  II.1.1. Denumirea atribuită contractului de autoritatea     V.1. Data atribuirii contractului: 8/7/2009
contractantă: vaccinuri                       V.2. Numărul de oferte primite: 1
  II.1.2. Tipul contractului și locul de executare a        V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia
lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a     i-a fost atribuit contractul
serviciilor                             Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Furnizare                          Microbiologie și Imunologie Cantacuzino
  Cumpărare
                                  Adresa poștală: Splaiul Independenței nr. 103,
  Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
                                sectorul 5, localitatea București, cod poștal 050096,
Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, Codul NUTS:
                                România,      tel.   021/306.91.38,     e-mail:
RO214 - Neamț
                                e-licitatie@cantacuzino.ro, fax: 021/306.93.07, adresa
  II.1.3. Anunțul implică
                                internet (URL): www. @cantacuzino.ro
  II.1.4. Descrierea succintă a contractului sau a
achiziției/achizițiilor                       V.4. Informații privind valoarea contractului
  vaccinuri                            Estimarea inițială a valorii contractului
  I.1.5. Clasificare C.P.V. (vocabularul comun privind       Valoarea: 18979.00 Moneda: RON Fără TVA
achizițiile)                            Valoarea totală finală a contractului
  33651600-4 - Vaccinuri (Rev.2)                  Valoarea: 5236.40 Moneda: RON Fără TVA
  II.1.6. Contractul intră sub incidența acordului privind     V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: nu
contractele de achiziții publice: nu                Secțiunea VI: Informații suplimentare
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010               7

  VI.1. Contractul de față este legat de un          II.1.1. Denumirea atribuită contractului de autoritatea
proiect/program finanțat din fonduri comunitare: nu     contractantă: Acord cadr pachet reactivi și consumabile
  VI.2. Alte informații                   compatibil cu analizator AVL 9180
  VI.3. Căi de atac                      II.1.2. Tipul contractului și locul de executare a
  VI.3.1. Organismul competent pentru căile de atac     lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
  Consiliul Național de Soluționare             serviciilor
  Adresa poștală: str. Stavopoleos nr. 6, sect. 3,       Furnizare
localitatea București, cod poștal: 326598, România, tel.    Cumpărare
021/3104641, fax: 021/3104642                  Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
  Organismul competent pentru procedurile de mediere    Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, județul Neamț,
  VI.3.2. Utilizarea căilor de atac             Codul NUTS: RO214 - Neamț
  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a    II.1.3. Anunțul implică
căilor de atac                         Încheierea unui acord-cadru
  VI.3.3. Serviciul de la care se pot obține informații    II.1.4. Descrierea succintă a contractului sau a
privind utilizarea căilor de atac              achiziției/achizițiilor: pachet reactivi și consumabile
  Spitalul Județean - Oficiul Juridic            compatibil cu analizator AVL 9180
  Adresa poștală: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-   I.1.5. Clasificare C.P.V. (vocabularul comun privind
Neamț, cod poștal 235498, România, tel. 0233/219440,     achizițiile)
fax 0233/219440                         33696200-7 - Reactivi pentru analize de sânge
                               (Rev.2)
  VI.4. Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
                                II.1.6. Contractul intră sub incidența acordului privind
11.03.2010, 10.45.
                               contractele de achiziții publice: nu
  (7/83.978)                         II.2. Valoarea totală finală a contractului (contractelor)
                                II.2.1. Valoarea totală finală a contractului sau a
                               contractelor: 14,816 RON
  Anunț de atribuire numărul 80685/24.03.2010
                                Secțiunea IV: Procedura
  Detaliu anunț
                                IV.1. Tipul procedurii
  Stare anunț: Publicat
                                IV.1.1. Tipul procedurii: licitație deschisă
  Data transmiterii în SEAP: 24.03.2010, ora 12.49
                                IV.2. Criterii de atribuire
  Data publicării în SEAP: 24.03.2010, ora 12.49
                                IV.2.1. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Trimite la OJ: nu
                                IV.2.2. S-a organizat o licitație electronică: nu
  Valorea totală a contractului: 14,816 RON
                                IV.3. Informații administrative
  Informații anunț de participare asociat
                                IV.3.1. Număr de referință atribuit dosarului de
  Număr anunț: 89344/22.10.2009               autoritatea contractantă
  Denumire contract: Acord cadr pachet reactivi și       IV.3.2. Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
consumabile compatibil cu analizator AVL 9180        privind același contract: nu
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă            Secțiunea V: Atribuirea contractului
  I. 1. Denumirea, adresa și punct(e) de contact:       Contract nr. 29507 Denumire: reactivi
Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț            V.1. Data atribuirii contractului: 12/11/2009
  Adresa poștală: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-   V.2. Numărul de oferte primite: 1
Neamț, cod poștal 610136, România,               V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia i-
  Punct(e) de contact: Niculina-Mihaela Maresiu, tel.    a fost atribuit contractul
0233/213470, e-mail: sjapro@sant.ro, fax 0233/232050,      ROCHE ROMANIA - S.R.L.
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro      Adresa poștală: str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A,
  I.2. Tipul autorității contractante și activitatea    clădirea 19, et. 3, sectorul 2, localitatea București, cod
principală (activitățile principale)             poștal 7000, România, tel. 0212064701, fax:
  Organism de drept public                 0372177959
  Activitate (activități)                   V.4. Informații privind valoarea contractului
  - Sănătate                          Estrimarea inițială a valorii contractului
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor     Valoarea: 15409.00 Moneda: RON Fără TVA
autorități contractante: nu                   Valoarea totală finală a contractului
  Secțiunea II: Obiectul contractului             Valoarea: 14816.00 Moneda: RON Fără TVA
  II.1. Descriere                       Numărul de ani: 1
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

  V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: nu        Organism de drept public
  Secțiunea VI: Informații suplimentare            - Activitate (activități)
  VI.1. Contractul de față este legat de un          - Sănătate
proiect/program finanțat din fonduri comunitare: nu       Autoritatea contractantă acționează în numele altor
  VI.2. Alte informații                   autorități contractante
  VI.3. Căi de atac                      Nu
  VI.3.1. Organism competent pentru căile de atac       Secțiunea II: Obiectul contractului
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor      II.1) Descriere
  Adresa poștală: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3,      II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea
localitatea București, cod poștal: 030084, România, tel.   contractantă
0213104641, fax: 0213104642, adresa internet (URL):       acord cadru pachet reactivi compatibili cu analizor de
www.cnsc.ro                          markeri cardiaci Pathfast
  Organismul competent pentru procedurile de mediere      II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a
  Curtea de Apel Bacău                   lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
  Adresa poștală: str. Cuza Vodă nr. 1, localitatea     serviciilor
Bacău, cod poștal 600274, România, tel. 0234513678        Furnizare
  VI.3.2. Utilizarea căilor de atac              Cumpărare
                                 Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
                               Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, jud. Neamț
căilor de atac
                                 Codul NUTS: RO214 - Neamț
  VI.3.3. Serviciul de la care se pot obține informații
                                 II.1.3) Anunțul implică
privind utilizarea căilor de atac
                                 încheierea unui acord-cadru
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, comp.
                                 II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a
juridic
                               achiziției/achizițiilor
  Adresa poștală: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-
                                 pachet reactivi compatibili cu analizor de markeri
Neamț, județul Neamț, cod poștal 610136, România, tel.
                               cardiaci Pathfast
0233219440, fax 0233216562
                                 II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind
  VI.4. Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
                               achizițiile)
24.03.2010, 12.49.
                                 33696200-7 - reactivi pentru analize de sânge
  (8/83.979)                        (Rev. 2)
                                 II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind
                               contractele de achiziții publice
  Anunț de atribuire numărul 80658/24.03.2010
                                 Nu
  Detaliu anunț                         II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)
  Stare anunț: Publicat                     II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a
  Data transmiterii în SEAP: 24.03.2010 11.04        contractelor
  Data publicării în SEAP: 24.03.2010 11.04           278,154 RON
  Trimite la OJ: Nu                       Secțiunea IV: Procedura
  Valoarea totală a contractului: 278,154 RON          IV.1) Tipul procedurii
  Informații anunț de participare asociat            IV.1.1) Tipul procedurii
  Număr anunț: 87316/24.09.2009                 Licitație deschisă
  Denumire contract: acord cadru pachet reactivi        IV.2) Criterii de atribuire
compatibili cu analizor de markeri cardiaci Pathfast       IV.2.1) Criterii de atribuire
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă             Prețul cel mai scăzut
  I.1. Denumirea, adresa și puncte de contact:         IV.2.2) S-a organizat o licitație electronică
  Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț           Nu
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod     IV.3) Informații administrative
poștal 610136, Punct(e) de contact: Niculina-Mihaela       IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
Maresiu, telefon 0233/213470, email: sjapro@sant.ro,     autoritatea contractantă
fax 0233/232050, Adresa profilului cumpărătorului:        IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
www.e-licitatie.ro                      privind același contract
  I.2) Tipul autorității contractante și activitatea      Nu
principală (activitățile principale)               Secțiunea V: Atribuirea contractului
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010               9

  Contract nr. : 28040 Denumirea: reactivi          Data transmiterii în SEAP: 24.03.2010, ora 15.53
  V.1) Data atribuirii contractului: 11/23/2009        Data publicării în SEAP: 24.03.2010, ora 15.53
  V.2) Numărul de oferte primite: 1              Trimite la OJ: Nu
  V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia     Valoarea totală a contractului: 67,703.28 RON
i-a fost atribuit contractul:                  Informații anunț de participare asociat
  SYNTTERGY CONSULT - S.R.L.                 Număr anunț: 89338/22.10.2009
  Adresa poștală: Str. Plopilor nr. 26, et. 2, ap. 6,     Denumire contract: acord-cadru pachet reactivi și
localitatea Cluj-Napoca, cod poștal 400383, România,     consumabile compatibil cu analizor Acces
tel. 0264594517, e-mail: office@synttergy.ro, fax        Secțiunea I: Autoritatea contractantă
0264594517, adresa internet (URL): www.synttergy.ro.      I.1. Denumirea, adresa și puncte de contact:
  V.4) Informații privind valoarea contractului:       Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț
  Estimarea inițială a valorii contractului          Adresa poștală: Piatra-Neamț, str. bd. Traian nr. 1-3,
  Valoarea: 2892800.00 Moneda: RON, fără TVA        cod poștal 610136, Punct(e) de contact: Niculina-
  Valoarea totală finală a contractului          Mihaela Maresiu, telefon 0233/213470, email:
  Valoarea: 278154.00 Moneda: RON fără TVA         sjapro@sant.ro, fax 0233/232050, Adresa profilului
  Numărul de ani: 1.                    cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
  V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:         I.2) Tipul autorității contractante și activitatea
  Nu                            principală (activitățile principale)
  Secțiunea VI: Informații suplimentare            Organism de drept public
  VI.1) Contractul de față este legat de un
                                - Activitate (activități)
proiect/program finanțat din fonduri comunitare
                                - Sănătate
  Nu
                                Autoritatea contractantă acționează în numele altor
  VI.2) Alte informații
                               autorități contractante
  VI.3) Căi de atac
                                Nu
  VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac
                                Secțiunea II: Obiectul contractului
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
                                II.1) Descriere
  Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,
                                II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea
sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 021/31004641,
                               contractantă: acord cadru pachet reactivi și consumabile
fax: 021/3104642, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.
                               compatibil cu analizor Acces
  Organismul competent pentru procedurile de mediere
                                II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a
  Curtea de Apel Bacău
                               lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
  Adresa poștală: Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, cod
                               serviciilor: furnizare; cumpărare
poștal 600274, telefon 0234/513678.
                                Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
  VI.3.2) Utilizarea căilor de atac
                               Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, jud. Neamț
  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
                                Codul NUTS: RO214 - Neamț
căilor de atac
  VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații    II.1.3) Anunțul implică
privind utilizarea căilor de atac                încheierea unui acord-cadru.
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, comp.      II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a
juridic                           achiziției/achizițiilor
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod    - pachet reactivi și consumabile compatibil cu analizor
poștal: 610136, telefon 0233/219440, fax 0233/216562.    Acces
  VI.4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:     II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind
  24.03.2010, ora 11.04.                  achizițiile)
                                33696200-9 - reactivi izotopici (Rev. 2)
  (9/83.980)
                                II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind
                               contractele de achiziții publice: nu
  Anunț de atribuire numărul 80722/24.03.2010         II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)
  Detaliu anunț                        II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a
  Stare anunț: Publicat                   contractelor: 67,703.28 RON.
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

  Secțiunea IV: Procedura                   Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, comp.
  IV.1) Tipul procedurii                  juridic
  IV.1.1) Tipul procedurii                   Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod
  Licitație deschisă                    poștal: 610136, telefon 0233/219440, fax 0233/216562.
  IV.2) Criterii de atribuire                 VI.5) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
  IV.2.1) Criterii de atribuire
                                 24.03.2010, ora 15.53.
  Prețul cel mai scăzut
  IV.2.2) S-a organizat o licitație electronică: nu      (10/83.983)
  IV.3) Informații administrative
  IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
autoritatea contractantă                    Anunț de atribuire numărul 80759/25.03.2010
  IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior    Detaliu anunț
privind același contract                    Stare anunț:Publicat
  Nu                             Data transmiterii în SEAP: 25.03.2010, ora 11:04
  SECȚIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI:            Data publicării în SEAP: 25.03.2010, ora 11:04
  Contract nr.: 28039 Denumirea: reactivi           Trimite la OJ: Nu
  V.1) Data atribuirii contractului: 11/23/2009        Valoarea totală a contractului: 27,600 RON
  V.2) Numărul de oferte primite: 1
                                Informații anunț de participare asociat
  V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
                                Număr anunț: 91812/1.12.2009
i-a fost atribuit contractul:
                                Denumire contract: acord cadru medii de cultură
  MEDIST - S.A.
  Adresa poștală: București, str. Caraiman nr. 65,      Secțiunea I: Autoritatea contractantă
sectorul 1, cod poștal 050688, România, tel. 4115770,      I.1. Denumirea, adresa și puncte de contact:
email: gabriela.ionita@medist.ro, fax 4105446          SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA
  V.4) Informații privind valoarea contractului:      NEAMȚ
  Estimarea inițială a valorii contractului          Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod
  Valoarea: 69294.00 Moneda: RON fără TVA         poștal 610136, Punct(e) de contact: Niculina-Mihaela
  Valoarea totală finală a contractului          Maresiu, telefon 0233/213470, Email: sjapro@sant.ro,
  Valoarea: 67703.28 Moneda: RON fără TVA         fax 0233/232050, Adresa profilului cumpărătorului:
  Numărul de ani: 1.                    www.e-licitatie.ro
  V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:
                                I.2) Tipul autorității contractante și activitatea
  Nu
                               principală (activitățile principale)
  Secțiunea VI: Informații suplimentare
                                Organism de drept public
  VI.1) Contractul de față este legat de un
proiect/program finanțat din fonduri comunitare         - Activitate (activități)
  Nu                             - Sănătate
  VI.2) Alte informații                    Autoritatea contractantă acționează în numele altor
  VI.3) Căi de atac                    autorități contractante
  VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac      Nu
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor     Secțiunea II: Obiectul contractului
  Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,     II.1) Descriere
sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 021/3104641, fax:    II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea
021/3104642, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.
                               contractantă: acord-cadru medii de cultură
  Organismul competent pentru procedurile de mediere
                                II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a
  Curtea de Apel Bacău
                               lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
  Adresa poștală: Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, cod
poștal 600274, telefon 0234513678.              serviciilor: furnizare; cumpărare.
  VI.3.2) Utilizarea căilor de atac              Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a  Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, județul Neamț
căilor de atac                         Codul NUTS: RO214 - Neamț
  VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații    II.1.3) Anunțul implică
privind utilizarea căilor de atac                Încheierea unui acord-cadru
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010               11

  II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a         Contract nr. : 30657 Denumirea: biodiscuri
achiziției/achizițiilor                       V.1) Data atribuirii contractului: 12/30/2009
  medii de cultură: biodiscuri antibiogramă, biodiscuri      V.2) Numărul de oferte primite: 7
pentru fungi, medii Lowenstein Jensen, flacoane mediu        V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
compatibile cu analizor BACTEC 9050               i-a fost atribuit contractul:
  II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind        SANIMED INTERNATIONAL IMPEX - S.R.L.
achizițiile)                             Adresa poștală: București, str. Motoc nr. 3, bl. P21A2,
  24931250-6 - Medii de cultură (Rev.2)            sc. 1, et. 5, ap. 22, sectorul 5, cod poștal 051774, telefon
  II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind   021/420.54.94, Email: sanimed-impex@yahoo.com, fax
contractele de achiziții publice                 021/420.54.94, Adresa internet (URL): www.sanimed.ro
  Nu                                V.4) Informații privind valoarea contractului:
  II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)  Estimarea inițială a valorii contractului
  II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a       Valoarea: 132407,00 Moneda: RON fără TVA
contractelor
                                   Valoarea totală finală a contractului:
  Oferta cea mai scăzută/cea mai ridicată: 12,624 RON
                                   Valoarea: 14976,00 Moneda: RON fără TVA
și 14,976 RON
                                   V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:
  Secțiunea IV: Procedura
                                   Nu
  IV.1) Tipul procedurii
                                   V.6) Lista de loturi: 3.
  IV.1.1) Tipul procedurii
                                   Secțiunea VI: Informații suplimentare
  Licitație deschisă
                                   VI.1) Contractul de față este legat de un
  IV.2) Criterii de atribuire
                                 proiect/program finanțat din fonduri comunitare
  IV.2.1) Criterii de atribuire
                                   Nu
  Prețul cel mai scăzut
                                   VI.2) Alte informații
  IV.2.2) S-a organizat o licitație electronică
                                   VI.3) Căi de atac
  Nu
                                   VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac
  IV.3) Informații administrative
                                   Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
  IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
                                   Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,
autoritatea contractantă
                                 sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 021/310.46.41, fax
  IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
privind același contract                     021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
  Nu                                Organism competent pentru procedurile de mediere
  Secțiunea V: Atribuirea contractului:              Curtea de Apel Bacău
  Contract nr. : 30656 Denumirea: biodiscuri            Adresa poștală: Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, cod
  V.1) Data atribuirii contractului: 12/30/2009        poștal 600274, telefon 0234513678
  V.2) Numărul de oferte primite: 7                VI.3.2) Utilizarea căilor de atac
  V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia        Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
i-a fost atribuit contractul:                  căilor de atac
  A.M.S. 2000 TRADING IMPEX - S.R.L.                VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
  Adresa poștală: București, str. Ion Țuculescu nr. 37A,    privind utilizarea căilor de atac
mansardă, camera nr. 1, cod poștal 030823, telefon 021        Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, comp.
3247050, Email: sales@ams.ro, fax 021 3247679,          juridic
Adresa internet (URL): www.ams.ro                  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod
  V.4) Informații privind valoarea contractului:        poștal 610136, telefon 0233219440, fax 0233216562
Estimarea inițială a valorii contractului              VI.4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
  Valoarea: 132406,00 Moneda: RON, fără TVA            25.03.2010, ora 11:04
  Valoarea totală finală a contractului:              (11/83.984)
  Valoarea: 12624,00 Moneda: RON fără TVA
  Numărul de ani: 1
  V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:           Anunț de atribuire numărul 80751/25.03.2010
  Nu                               Detaliu anunț
  V.6) Lista de loturi: 1.                    Stare anunț:Publicat
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

  Data transmiterii în SEAP: 25.03.2010, ora 10:13         Secțiunea IV: Procedura
  Data publicării în SEAP: 25.03.2010, ora 10:13          IV.1) Tipul procedurii
  Trimite la OJ: Nu                        IV.1.1) Tipul procedurii
  Valoarea totală a contractului: 49,780 RON            Licitație deschisă
  Informații anunț de participare asociat             IV.2) Criterii de atribuire
  Număr anunț: 91804/30.11.2009
                                   IV.2.1) Criterii de atribuire
  Denumire contract: acord-cadru truse de
                                   Prețul cel mai scăzut
diagnosticare și medii de cultură
                                   IV.2.2) S-a organizat o licitație electronică
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă
  I.1. Denumirea, adresa și puncte de contact:           Nu
  SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA               IV.3) Informații administrative
NEAMȚ                                IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod    autoritatea contractantă
poștal 610136, Punct(e) de contact: Niculina-Mihaela         IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
Maresiu, telefon 0233/213470, Email: sjapro@sant.ro,       privind același contract
fax 0233/232050, Adresa profilului cumpărătorului:          Nu
www.e-licitatie.ro                          Secțiunea V: Atribuirea contractului:
  I.2) Tipul autorității contractante și activitatea        Contract nr. : 30654 Denumirea: truse diagnosticare
principală (activitățile principale)                 V.1) Data atribuirii contractului: 12/30/2009
  Organism de drept public
                                   V.2) Numărul de oferte primite: 5
  - Activitate (activități)
                                   V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  - Sănătate
                                 i-a fost atribuit contractul:
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor
                                   BIVARIA GRUP - S.R.L.
autorități contractante
  Nu                                Adresa poștală: Hunedoara, Aleea Oțelarilor, bl. 5,
  Secțiunea II: Obiectul contractului             sc. A, et. 3, ap. 13, cod poștal 330044, telefon
  II.1) Descriere                       0254740680, Email: bivaria@yahoo.com, fax
  II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea   0254713216
contractantă                             V.4) Informații privind valoarea contractului:
  acord cadru truse de diagnosticare și medii de cultură    Estimarea inițială a valorii contractului
  II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a        Valoarea: 48274.00 Moneda: RON fără TVA
lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a       Oferta cea mai scăzută/cea mai ridicată
serviciilor: furnizare; cumpărare.                  Valoarea: 12759.00/24890.00 Moneda: RON fără
  Locul principal de livrare: Spitalul Județean de       TVA
Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, județul Neamț       Numărul de ani: 1
  Codul NUTS: RO214 - Neamț                    V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:
  II.1.3) Anunțul implică                     Nu
  Încheierea unui acord-cadru                   V.6) Lista de loturi: 12
  II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a
                                   Contract nr. : 30655 Denumirea: truse diagnosticare
achiziției/achizițiilor
                                   V.1) Data atribuirii contractului: 12/30/2009
  truse de diagnosticare și medii de cultură
                                   V.2) Numărul de oferte primite: 5
  II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind
achizițiile)                             V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  33141625-7 - Truse de diagnosticare (Rev.2)         i-a fost atribuit contractul:
  24931250-6 - Medii de cultură (Rev.2)              PRAXIS MEDICA - S.R.L.
  II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind     Adresa poștală: Iași, str. Rufeni, nr. 8A, cod poștal
contractele de achiziții publice: nu.              700304, telefon 0232-206030, Email: office@praxis-
  II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)  medica.com, fax 0232-235994, Adresa internet (URL):
  II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a     www.praxis-medica.com
contractelor                             V.4) Informații privind valoarea contractului:
  Oferta cea mai scăzută/cea mai ridicată: 12,759 RON     Estimarea inițială a valorii contractului
și 24,890 RON                            Valoarea: 48274,00 Moneda: RON fără TVA
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010              13

  Oferta cea mai scăzută/cea mai ridicată         Maresiu, telefon 0233/213470, Email: sjapro@sant.ro,
  Valoarea: 12759,00/24890,00 Moneda: RON fără       fax 0233/232050, Adresa profilului cumpărătorului:
TVA                             www.e-licitatie.ro
  Numărul de ani: 1                      I.2) Tipul autorității contractante și activitatea
  V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:        principală (activitățile principale)
  Nu                             Organism de drept public
  V.6) Lista de loturi                    - Activitate (activități)
  19                             - Sănătate
  Secțiunea VI: Informații suplimentare            Autoritatea contractantă acționează în numele altor
  VI.1) Contractul de față este legat de un        autorități contractante
proiect/program finanțat din fonduri comunitare         Nu
  Nu                             Secțiunea II: Obiectul contractului
  VI.2) Alte informații                    II.1) Descriere
  VI.3) Căi de atac                      II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea
  VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac    contractantă
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor     acord cadru materiale sanitare
  Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,     II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a
sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 021/310.641, fax   lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro      serviciilor
  Organismul competent pentru procedurile de mediere     Furnizare
  Curtea de Apel Bacău                    Cumpărare
  Adresa poștală: Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, cod      Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
poștal 600274, telefon 0234513678              Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, județul Neamț
  VI.3.2) Utilizarea căilor de atac
                                Codul NUTS: RO214 - Neamț
  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
                                II.1.3) Anunțul implică
căilor de atac
                                Încheierea unui acord-cadru
  VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
                                II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a
privind utilizarea căilor de atac
                               achiziției/achizițiilor
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, comp.
                                materiale sanitare: Hârtie EKG Bioser 3700, electrozi
juridic
                               EKG adulți și copii, mască oxigen adulți, microtainere K2
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod
                               E tubes, 2 ml, pijama de unică folosință
poștal 610136, județul Neamț, telefon 0233219440, fax
                                II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind
0233216562
                               achizițiile)
  VI.4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
                                22993300-0 - Hârtie sau carton termografice
  25.03.2010 10:13
                               (Rev.2)
  (12/83.985)                         33772000-2 - Articole de unică folosință din hârtie
                               (Rev.2)
 Anunț de atribuire numărul 80763/25.03.2010          II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind
 Detaliu anunț                       contractele de achiziții publice
 Stare anunț: Publicat                     Nu
 Data transmiterii în SEAP: 25.03.2010 11:43          II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)
 Data publicării în SEAP: 25.03.2010 11:43           II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a
 Trimite la OJ: Nu                     contractelor
 Valoarea totală a contractului: 146,990 RON          146,990 RON
 Informații anunț de participare asociat            Secțiunea IV: Procedura
 Număr anunț: 91974/4.12.2009                 IV.1) Tipul procedurii
 Denumire contract: acord cadru materiale sanitare       IV.1.1) Tipul procedurii
 Secțiunea I: Autoritatea contractantă             Licitație deschisă
 I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:        IV.2) Criterii de atribuire
 Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț           IV.2.1) Criterii de atribuire
 Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod     Prețul cel mai scăzut
poștal 610136, Punct(e) de contact: Niculina-Mihaela      IV.2.2) S-a organizat o licitație electronică
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

  Nu                               V.2) Numărul de oferte primite: 6
  IV.3) Informații administrative                V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de      i-a fost atribuit contractul:
autoritatea contractantă                      CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE - S.R.L.
  IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior      Adresa poștală: București, str. Ioniță Cegan nr. 1, bl.
privind același contract                    P17, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 5, cod poștal 555300,
  Nu                             telefon 0269-206656, Email office@coramed.ro,
  Secțiunea V: Atribuirea contractului:           coramedcis@yahoo.com, fax 0269 - 206352, Adresa
  Contract nr. : 30651 Denumirea: materiale sanitare     internet (URL): www.coramed.ro
                                  V.4) Informații privind valoarea contractului:
  V.1) Data atribuirii contractului: 12/30/2009
                                Estimarea inițială a valorii contractului
  V.2) Numărul de oferte primite: 6
                                  Valoarea: 148300,00 Moneda: RON fără TVA
  V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
                                  Valoarea totală finală a contractului
i-a fost atribuit contractul:
                                  Valoarea: 111000,00 Moneda: RON fără TVA
  ARTISANA MEDICAL - S.R.L.
                                  Numărul de ani: 1
  Adresa poștală: București, str. Dristor nr. 98, bl. 11,
                                  V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:
sc. A, et. 2, ap. 9, sectorul 3, cod poștal 07000, telefon
                                  Nu
021/252.24.18, Email: silvia@artisana.ro, vali@artisana.ro,
                                  V.6) Lista de loturi
cristina@artisana.ro, office@artisana.ro, fax 021/252.24.19,
                                  5
Adresa internet (URL): www.artisana.ro
                                  Secțiunea VI: Informații suplimentare
  V.4) Informații privind valoarea contractului:         VI.1) Contractul de față este legat de un
Estimarea inițială a valorii contractului           proiect/program finanțat din fonduri comunitare
  Valoarea: 148300,00 Moneda: RON fără TVA            Nu
  Valoarea totală finală a contractului:             VI.2) Alte informații
  Valoarea: 19872,00 Moneda: RON fără TVA            VI.3) Căi de atac
  Numărul de ani: 1                       VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac
  V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:           Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
  Nu                               Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,
  V.6) Lista de loturi                    sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 021/310.46.41, fax
  2                             021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
  Contract nr.: 30652 Denumirea: materiale sanitare       Organismul competent pentru procedurile de mediere
  V.1) Data atribuirii contractului: 12/30/2009         Curtea de Apel Bacău
  V.2) Numărul de oferte primite: 6               Adresa poștală: Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, cod
  V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia     poștal 600274, telefon 0234513678
i-a fost atribuit contractul:                   VI.3.2) Utilizarea căilor de atac
  A&A MEDICAL - S.R.L.                      Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
                                căilor de atac
  Adresa poștală: București, str. Săvinești nr. 2, et. 1,
                                  VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
cam. 8-15 și parter Intrarea A, sectorul 4, cod poștal
                                privind utilizarea căilor de atac
70000,      telefon    0213322185,     Email:
                                  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, comp.
licitatiibucuresti@yahoo.com, licitatii@aam.ro, fax
                                juridic
3307690
                                  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod
  V.4) Informații privind valoarea contractului:
                                poștal 610136, județul Neamț, telefon 0233219440, fax
Estimarea inițială a valorii contractului
                                0233216562
  Valoarea: 148300,00 Moneda: RON fără TVA
                                  VI.4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
  Valoarea totală finală a contractului
                                  25.03.2010 11.43
  Valoarea: 16118,00 Moneda: RON fără TVA
  V.5) Contractul ar putea fi subcontractat:           (13/83.986)
  Nu
  V.6) Lista de loturi                     Anunț de atribuire nr. 80766/25.03.2010
  3                               Detaliu anunț
  Contract nr.: 30650 Denumirea: materiale sanitare       Stare anunț: publicat
  V.1) Data atribuirii contractului: 12/30/2009         Data transmiterii în SEAP: 25.03.2010, 12.13
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010               15

  Data publicării în SEAP: 25.03.2010, 12.13           IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
  Trimite la OJ: nu                      autoritatea contractantă
  Valoarea totală a contractului: 136.152 RON.          IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
  Informații anunț de participare asociat           privind același contract: nu.
  Număr anunț: 88027/5.10.2009                  Secțiunea V: Atribuirea contractului
  Denumire contract: acord-cadru materiale sanitare        Contract nr. 28043 Denumirea: materiale sanitare.
  Secțiunea I: Autoritatea Contractantă              V. 1) Data atribuirii contractului: 23.11.2009.
  I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:         V. 2) Numărul de oferte primite: 9.
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț            V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod    i-a fost atribuit contractul: STERIL ROMANIA - S.R.L.
poștal 610136, punct(e) de contact: Niculina-Mihaela        Adresa poștală: București, Bd. Metalurgiei nr. 3-5,
Maresiu, tel. 0233/21.34.70, e-mail: sjapro@sant.ro, fax    sectorul 4, cod poștal 041831, tel. 021/460.07.79, e-mail:
0233/23.20.50, adresa profilului cumpărătorului:        sales@steril.ro, fax 021/460.07.79.
www.e-licitatie.ro.                         V. 4) Informații privind valoarea contractului
  I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea       Estimarea inițială a valorii contractului
principală (activitățile principale): organism de drept       Valoarea: 157.747,00 Moneda: RON fără T.V.A.
public.                               Valoarea totală finală a contractului
  Activitate (activități): sănătate.               Valoarea: 7.200,00 Moneda: RON fără T.V.A.
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor       Numărul de ani: 1.
autorități contractante: nu.                    V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
  Secțiunea II: Obiectul contractului
                                  V. 6) Lista de loturi: 4.
  II. 1) Descriere
                                  Contract nr. 28042 Denumirea: materiale sanitare
  II. 1.1) Denumirea atribuită contractului de către
                                  V. 1) Data atribuirii contractului: 23.11.2009.
autoritatea contractantă: acord-cadru materiale sanitare
                                  V. 2) Numărul de oferte primite: 9.
  II. 1.2) Tipul contractului și locul de executare a
                                  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia
lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
                                i-a fost atribuit contractul: EUROEXPAND IMPEX -
serviciilor:
                                S.R.L.
  Furnizare
                                  Adresa poștală: localitatea Oradea, Str. Hațegului nr.
  Cumpărare
                                46, cod poștal 410236, tel. 0259-447.153, e-mail:
  Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
                                office@medicalexpand.ro, fax 0259-447153.
Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, jud. Neamț
                                  V. 4) Informații privind valoarea contractului
  Codul NUTS: RO214 - Neamț
                                  Estimarea inițială a valorii contractului
  II. 1.3) Anunțul implică încheierea unui acord-cadru.
  II. 1.4) Descrierea succintă a contractului sau a        Valoarea: 157.747,00 Moneda: RON fără T.V.A.
achiziției/achizițiilor: materiale sanitare - cearșaf        Valoarea totală finală a contractului
examinare de unică utilizare, seringi 50 ml, sonde IOT       Valoarea: 4.152,00 Moneda: RON fără T.V.A.
(7; 7,5, 8), sonde flexometalice (6,5; 7; 7,5; 8).         Numărul de ani: 1.
  II. 1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind       V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
achizițiile):                            V. 6) Lista de loturi: 3.
  33141641-5 - sonde (Rev.2).                   Contract nr. 28041 Denumirea: materiale sanitare
  II. 1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind    V. 1) Data atribuirii contractului: 23.11.2009.
contractele de achiziții publice: nu.                V. 2) Numărul de oferte primite: 9.
  II. 2) Valoarea totală finală a contractului          V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia
(contractelor)                         i-a fost atribuit contractul: SANPRODMED - S.R.L.
  II. 2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a      Adresa poștală: București, Intrarea Glucozei nr. 37-39,
contractelor: 136.152 RON.                   Tronson IV, et. 3, cam. 305, sectorul 2, cod poștal: 023828,
  Secțiunea IV: Procedura                   tel. 021/242.44.77, e-mail: cristina.deleanu@sanprodmed.ro,
  IV. 1) Tipul procedurii                   laura.stanescu@sanprodmed.ro, cristian.ionescu@san
  IV. 1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.       prodmed.ro, fax 021/242.24.26, 243. 05.88, adresa
  IV. 2) Criterii de atribuire                internet (URL): www.sanprodmed.ro.
  IV. 2.1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.     V. 4) Informații privind valoarea contractului
  IV. 2.2) S-a organizat o licitație electronică: nu.       Estimarea inițială a valorii contractului
  IV. 3) Informații administrative                Valoarea: 157.747,00 Moneda: RON fără T.V.A.
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

  Valoarea totală finală a contractului            Anunț de atribuire nr. 80616/24.03.2010
  Valoarea: 9.600,00 Moneda: RON fără T.V.A.          Detaliu anunț
  Numărul de ani: 1.                      Stare anunț: publicat
  V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.       Data transmiterii în SEAP: 24.03.2010, 9.01
  V. 6) Lista de loturi: 2.                  Data publicării în SEAP: 24.03.2010, 9.01
  Contract nr. 27383 Denumirea: materiale sanitare       Trimite la OJ: nu
  V. 1) Data atribuirii contractului: 12.11.2009.       Valoarea totală a contractului: 51.549 RON.
  V. 2) Numărul de oferte primite: 9.             Informații anunț de participare asociat
  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia     Număr anunț: 88910/16.10.2009
i-a fost atribuit contractul: CORAMED MEDIZINISCHE        Denumire contract: acord-cadru pachet reactivi
PRODUKTE - S.R.L.
                               compatibili cu analizor Sysmex KX 21
  Adresa poștală: București, Str. Ioniță Cegan nr. 1, bl.
                                 Secțiunea I: Autoritatea Contractantă
P17, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 5, cod poștal 555300,
                                 I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:
tel. 0269-206656, e-mail: office@coramed.ro,
                                 Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
coramedcis@yahoo.com, fax 0269-206352, adresa
                                 Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod
internet (URL): www.coramed.ro.
                               poștal 610136, punct(e) de contact: Niculina-Mihaela
  V. 4) Informații privind valoarea contractului
  Estimarea inițială a valorii contractului         Maresiu, tel. 0233/21.34.70, e-mail: sjapro@sant.ro, fax
  Valoarea: 157.747,00 Moneda: RON fără T.V.A.       0233/23.20.50, adresa profilului cumpărătorului:
  Valoarea totală finală a contractului           www.e-licitatie.ro.
  Valoarea: 115.200,00 Moneda: RON fără T.V.A.         I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea
  Numărul de ani: 1.                    principală (activitățile principale): organism de drept
  V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.      public.
  V. 6) Lista de loturi: 1.                  Activitate (activități): sănătate.
  Secțiunea VI: Informații suplimentare            Autoritatea contractantă acționează în numele altor
  VI. 1) Contractul de față este legat de un        autorități contractante: nu.
proiect/program finanțat din fonduri comunitare: nu.       Secțiunea II: Obiectul contractului
  VI. 2) Alte informații                    II. 1) Descriere
  VI. 3) Căi de atac                      II. 1.1) Denumirea atribuită contractului de către
  VI. 3.1) Organismul competent pentru căile de atac:    autoritatea contractantă: acord-cadru pachet reactivi
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor    compatibili cu analizor Sysmex KX 21
  Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,     II. 1.2) Tipul contractului și locul de executare a
sectorul 3, cod poștal 030084, tel. 021/310.46.41, fax    lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
021/310.46.42, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.      serviciilor:
  Organismul competent pentru procedurile de          Furnizare
mediere:                             Cumpărare
  Curtea de apel Bacău.                    Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
  Adresa poștală: localitatea Bacău, str. Cuza Vodă nr.   Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, jud. Neamț
1, cod poștal 600274, tel. 0234/51.36.78.            Codul NUTS: RO214 - Neamț
  VI. 3.2) Utilizarea căilor de atac              II. 1.3) Anunțul implică încheierea unui acord-cadru.
  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a    II. 1.4) Descrierea succintă a contractului sau a
căilor de atac
                               achiziției/achizițiilor: pachet reactivi compatibili cu
  VI. 3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
                               analizor Sysmex KX 21.
privind utilizarea căilor de atac:
                                 II. 1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț,
                               achizițiile):
Compartimentul Juridic
                                 33696500-0 - reactivi de laborator (Rev.2).
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod
                                 II. 1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind
poștal 610136, tel. 0233/21.94.40, fax 0233216562.
                               contractele de achiziții publice: nu.
  VI. 4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
25.03.2010, 12.13.                        II. 2) Valoarea totală finală a contractului
                               (contractelor)
  (14/83.987)
                                 II. 2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a
                               contractelor: 51.549 RON.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010              17

  Secțiunea IV: Procedura                   VI. 4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
  IV. 1) Tipul procedurii                 24.03.2010, 9.01.
  IV. 1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.        (15/83.988)
  IV. 2) Criterii de atribuire
  IV. 2.1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.
  IV. 2.2) S-a organizat o licitație electronică: nu.     Anunț de atribuire nr. 80611/24.03.2010
  IV. 3) Informații administrative               Detaliu anunț
  IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de      Stare anunț: publicat
autoritatea contractantă                     Data transmiterii în SEAP: 24.03.2010, 8.44
  IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
                                 Data publicării în SEAP: 24.03.2010, 8.44
privind același contract: nu.
                                 Trimite la OJ: nu
  Secțiunea V: Atribuirea contractului
                                 Valoarea totală a contractului: 205.193 RON.
  Contract nr. 28037 Denumirea: reactivi.
  V. 1) Data atribuirii contractului: 23.11.2009.       Informații anunț de participare asociat
  V. 2) Numărul de oferte primite: 1.             Număr anunț: 89452/23.10.2009
  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia     Denumire contract: acord-cadru pachet reactivi,
i-a fost atribuit contractul: HAEMOLAB IMPEX - S.R.L.    consumabile și accesorii compatibile cu analizor Cobas
  Adresa poștală: localitatea Târgu Mureș, str. Ceahlău  Integra 400 +
nr. 11, ap. 2, cod poștal 540402, tel. 0265/263268,       Secțiunea I: Autoritatea contractantă
e-mail: office@haemolab.ro, bustyakata@haemolab.ro,       I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:
fulopz@haemolab.ro, fax 0265/223682, adresa internet       Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
(URL): www.haemolab.ro.                     Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod
  V. 4) Informații privind valoarea contractului      poștal 610136, punct(e) de contact: Niculina-Mihaela
  Estimarea inițială a valorii contractului        Maresiu, tel. 0233/21.34.70, e-mail: sjapro@sant.ro, fax
  Valoarea: 51.549,00 Moneda: RON fără T.V.A.       0233/23.20.50, adresa profilului cumpărătorului:
  Valoarea totală finală a contractului          www.e-licitatie.ro.
  Valoarea: 51.549,00 Moneda: RON fără T.V.A.         I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea
  V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.     principală (activitățile principale): organism de drept
  Secțiunea VI: Informații suplimentare          public.
  VI. 1) Contractul de față este legat de un          Activitate (activități): sănătate.
proiect/program finanțat din fonduri comunitare: nu.       Autoritatea contractantă acționează în numele altor
  VI. 2) Alte informații                  autorități contractante: nu.
  VI. 3) Căi de atac                      Secțiunea II: Obiectul contractului
  VI. 3.1) Organismul competent pentru căile de atac:     II. 1) Descriere
  Consiliul Național al Contestațiilor
                                 II. 1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea
  Adresa poștală: București. str. Stavropoleos nr. 6,
                               contractantă: acord-cadru pachet reactivi, consumabile
sectorul 3, cod poștal 030084, tel. 021/310.46.41 fax
                               și accesorii compatibile cu analizor Cobas Integra 400 +
021/310.46.42, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.
                                 II. 1.2) Tipul contractului și locul de executare a
  Organismul competent pentru procedurile de
                               lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
mediere:
                               serviciilor:
  Curtea de Apel Bacău.
                                 Furnizare
  Adresa poștală: localitatea Bacău, str. Cuza Vodă
nr. 1, cod poștal 600274, tel. 0234/51.36.78.          Cumpărare
  VI. 3.2) Utilizarea căilor de atac              Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a  Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, jud. Neamț
căilor de atac                          Codul NUTS: RO214 - Neamț
  VI. 3.3) Serviciul de la care se pot obține informații    II. 1.3) Anunțul implică încheierea unui acord-cadru.
privind utilizarea căilor de atac:                II. 1.4) Descrierea succintă a contractului sau a
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț,        achiziției/achizițiilor: pachet reactivi, consumabile și
Compartimentul Juridic                    accesorii compatibile cu analizor Cobas Integra 400 +.
  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod    II. 1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind
poștal 610136, tel. 0233/21.94.40, fax 0233216562.      achizițiile):
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

  33696000-5 - reactivi și produse de contrast (Rev. 2).     VI. 3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
  II. 1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind  privind utilizarea căilor de atac:
contractele de achiziții publice: nu.               Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț,
  II. 2) Valoarea totală finală a contractului        Compartimentul Juridic
(contractelor)                           Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3,
  II. 2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a    județul Neamț, cod poștal 610136, tel. 0233/21.94.40,
contractelor: 205.193 RON.                   fax 0233216562.
  Secțiunea IV: Procedura                    VI. 4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
                                24.03.2010, 8.44.
  IV. 1) Tipul procedurii
  IV. 1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.         (16/83.989)
  IV. 2) Criterii de atribuire
  IV. 2.1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.     Anunț de atribuire nr. 80666/24.03.2010
  IV. 2.2) S-a organizat o licitație electronică: nu.      Detaliu anunț
  IV. 3) Informații administrative                Stare anunț: publicat
  IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de       Data transmiterii în SEAP: 24.03.2010, 11.24
autoritatea contractantă                      Data publicării în SEAP: 24.03.2010, 11.24
  IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior     Trimite la OJ: nu
privind același contract: nu.                   Valoarea totală a contractului: 104.514 RON.
  Secțiunea V: Atribuirea contractului              Informații anunț de participare asociat
  Contract nr. 29651 Denumirea: reactivi.            Număr anunț: 88925/18.10.2009
  V. 1) Data atribuirii contractului: 14.12.2009.        Denumire contract: acord-cadru pachet reactivi
  V. 2) Numărul de oferte primite: 1.             compatibili cu analizor electroforeză Sebia Hydrasys
  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia      Secțiunea I: Autoritatea contractantă
                                  I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:
i-a fost atribuit contractul: ROCHE ROMANIA.
                                  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
  Adresa poștală: București, str. Dimitrie Pompeiu
                                  Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod
nr. 9-9A, clădirea 19, intrarea B, et. 3, sectorul 2, cod
                                poștal 610136, punct(e) de contact: Niculina-Mihaela
poștal 7000, tel. 021/206.47.01, fax 0372177959.
                                Maresiu, tel. 0233/21.34.70, e-mail: sjapro@sant.ro, fax
  V. 4) Informații privind valoarea contractului
                                0233/23.20.50, adresa profilului cumpărătorului:
  Estimarea inițială a valorii contractului          www.e-licitatie.ro.
  Valoarea: 205.193,00 Moneda: RON fără T.V.A.          I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea
  Valoarea totală finală a contractului            principală (activitățile principale): organism de drept
  Valoarea: 205.193,00 Moneda: RON fără T.V.A.        public.
  V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.        Activitate (activități): sănătate.
  Secțiunea VI: Informații suplimentare             Autoritatea contractantă acționează în numele altor
  VI. 1) Contractul de față este legat de un         autorități contractante: nu.
proiect/program finanțat din fonduri comunitare: nu.        Secțiunea II: Obiectul contractului
  VI. 2) Alte informații                     II. 1) Descriere
  VI. 3) Căi de atac                       II. 1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea
  VI. 3.1) Organismul competent pentru căile de atac:     contractantă: acord-cadru pachet reactivi compatibili cu
                                analizor electroforeză Sebia Hydrasys.
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
                                  II. 1.2) Tipul contractului și locul de executare a
  Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,
                                lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
sectorul 3, cod poștal 030084, tel. 021/310.46.41, fax
                                serviciilor:
021/310.46.42, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.
                                  Furnizare
  Organismul competent pentru procedurile de           Cumpărare
mediere:                              Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
  Curtea de Apel Bacău.                    Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, jud. Neamț
  Adresa poștală: localitatea Bacău, str. Cuza Vodă       Codul NUTS: RO214 - Neamț
nr. 1, cod poștal 600274, tel. 0234/51.36.78.           II. 1.3) Anunțul implică încheierea unui acord-cadru.
  VI. 3.2) Utilizarea căilor de atac               II. 1.4) Descrierea succintă a contractului sau a
  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a   achiziției/achizițiilor: pachet reactivi compatibili cu
căilor de atac                         analizor electroforeză Sebia Hydrasys.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010               19

  II. 1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind      VI. 3.2) Utilizarea căilor de atac
achizițiile):                           Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
  33696600-1 - reactivi pentru electroforeză (Rev. 2).    căilor de atac
  II. 1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind   VI. 3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
contractele de achiziții publice: nu.              privind utilizarea căilor de atac:
  II. 2) Valoarea totală finală a contractului          Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț,
(contractelor)                         Compartimentul Juridic
  II. 2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a      Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3,
contractelor: 104.514 RON.                   județul Neamț, cod poștal 610136, tel. 0233/21.94.40,
  Secțiunea IV: Procedura                   fax 0233216562.
  IV. 1) Tipul procedurii                    VI. 4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
                                24.03.2010, 11.24.
  IV. 1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.
  IV. 2) Criterii de atribuire                  (17/83.990)
  IV. 2.1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.
  IV. 2.2) S-a organizat o licitație electronică: nu.      Anunț de atribuire nr. 80535/23.03.2010
  IV. 3) Informații administrative                Detaliu anunț
  IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de       Stare anunț: publicat
autoritatea contractantă                      Data transmiterii în SEAP: 23.03.2010, 11.26
  IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior     Data publicării în SEAP: 23.03.2010, 11.26
privind același contract: nu.                   Trimite la OJ: nu
  Secțiunea V: Atribuirea contractului              Valoarea totală a contractului: 148.056 RON.
  Contract nr. 28038 Denumirea: reactivi             Informații anunț de participare asociat
  V. 1) Data atribuirii contractului: 23.11.2009.        Număr anunț: 86143/8.09.2009
  V. 2) Numărul de oferte primite: 1.              Denumire contract: acord-cadru licitație deschisă
  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia     medicamente TBC
i-a fost atribuit contractul: AB T & CO - S.R.L.          Secțiunea I: Autoritatea contractantă
  Adresa poștală: București, Str. Clucerului nr. 32,       I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:
ap. 1, sectorul 1, cod poștal 011366, tel. 4306053, e-       Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
mail: anna@abt.ro, milena.stoianov@abt.ro, fax           Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, cod
4306052, adresa internet (URL): www.abt.ro.           poștal 610136, punct(e) de contact: Niculina-Mihaela
  V. 4) Informații privind valoarea contractului       Maresiu, tel. 0233/21.34.70, e-mail: sjapro@sant.ro, fax
  Estimarea inițială a valorii contractului          0233/23.20.50, adresa profilului cumpărătorului:
  Valoarea: 111.197,00 Moneda: RON fără T.V.A.        www.e-licitatie.ro.
  Valoarea totală finală a contractului             I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea
  Valoarea: 104.514,00 Moneda: RON fără T.V.A.        principală (activitățile principale): organism de drept
                                public.
  Numărul de ani: 1.
                                  Activitate (activități): sănătate.
  V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
                                  Autoritatea contractantă acționează în numele altor
  Secțiunea VI: Informații suplimentare
                                autorități contractante: nu.
  VI. 1) Contractul de față este legat de un
                                  Secțiunea II: Obiectul contractului
proiect/program finanțat din fonduri comunitare: nu.
                                  II. 1) Descriere
  VI. 2) Alte informații                     II. 1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea
  VI. 3) Căi de atac                     contractantă: acord-cadru licitație deschisă
  VI. 3.1) Organismul competent pentru căile de atac:     medicamente TBC.
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor       II. 1.2) Tipul contractului și locul de executare a
  Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,     lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
sectorul 3, cod poștal 600274, tel. 021/310.46.41, fax     serviciilor:
021/310.46.42, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.         Furnizare
  Organismul competent pentru procedurile de           Cumpărare
mediere:                              Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
  Curtea de Apel Bacău.                    Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, jud. Neamț
  Adresa poștală: localitatea Bacău, str. Cuza Vodă       Codul NUTS: RO214 - Neamț
nr. 1, cod poștal 600274, tel. 0234/51.36.78.           II. 1.3) Anunțul implică încheierea unui acord-cadru.
  20            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

  II. 1.4) Descrierea succintă a contractului sau a           Valoarea: 151.892,00 Moneda: RON fără T.V.A.
achiziției/achizițiilor: medicamente TBC.                 Oferta cea mai scăzută/cea mai ridicată
  II. 1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind          Valoarea: 33.420,00/148.056,00 Moneda: RON fără
achizițiile):                             T.V.A.
  33651100-9 - antibacterieni pentru uz sistemic            Numărul de ani: 1.
(Rev. 2).                                 V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
  II. 1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind       V. 6) Lista de loturi: 2, 4, 6, 7, 8, 9.
contractele de achiziții publice: nu.                   Secțiunea VI: Informații suplimentare
  II. 2) Valoarea totală finală a contractului             VI. 1) Contractul de față este legat de un
(contractelor)                            proiect/program finanțat din fonduri comunitare: nu.
  II. 2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a         VI. 2) Alte informații: se acceptă oferte pentru produse
contractelor: 151.892 RON.                      cu aceeași substanță activă și aceeași formă
  Secțiunea IV: Procedura                      farmaceutică, dar cu alte denumiri comerciale.
  IV. 1) Tipul procedurii                        VI. 3) Căi de atac
  IV. 1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.            VI. 3.1) Organismul competent pentru căile de atac:
  IV. 2) Criterii de atribuire                     Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
  IV. 2.1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.        Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,
  IV. 2.2) S-a organizat o licitație electronică: nu.        sectorul 3, cod poștal 030084, tel. 021/3100.46.41 fax
  IV. 3) Informații administrative                 021/310.46.42, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.
  IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de           Organismul competent pentru procedurile de
autoritatea contractantă                       mediere:
  IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior         Curtea de Apel Bacău.
privind același contract: nu.                       Adresa poștală: localitatea Bacău, str. Cuza Vodă
  Secțiunea V: Atribuirea contractului               nr. 1, cod poștal 600274, tel. 0234/51.36.78.
  Contract nr. 24871 Denumirea: medicamente               VI. 3.2) Utilizarea căilor de atac
  V. 1) Data atribuirii contractului: 12.10.2009.            Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
  V. 2) Numărul de oferte primite: 3.                căilor de atac: se depun la CNSC în termen de 5 zile.
  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia          VI. 3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
i-a fost atribuit contractul:                     privind utilizarea căilor de atac:
  A.D.M. FARM - S.R.L.                         Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț,
  Adresa poștală: București, șos. Mihai Bravu nr. 176, bl.     Compartimentul Juridic
228, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 2, cod poștal 022134, tel.      Adresa poștală: Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3,
021-316.61.00, int. 163, 0731.078.288, e-mail:            județul Neamț, cod poștal 610136, tel. 0233/21.94.40,
carmen.naslac@admfarm.ro, daniel.poteca@admfarm.ro,          fax 0233216562.
elena.costea@admfarm.ro, adelina.virtopeanu@admfarm.ro,          VI. 4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP:
dorin.staier@admfarm.ro, daniela.enache@admfarm.ro,          23.03.2010, 11.26.
anca.nicolae@admfarm.ro, fax 021-316.61.34.                (18/83.991)
  FARMEXPERT D.C.I. - S.A.
  Adresa poștală: București, Str. Dâmboviței nr. 10H, sectorul 6,
cod poștal 060845, tel. 021-407.77.11, e-mail:              Anunț de atribuire numărul 80598/23.03.2010
rdimon@dci.farmexpert.ro, ponita@cluj.farmexpert.ro,           Detaliu anunț
obercan@timisoara.farmexpert.ro, amoraru@sud.farmexpert.ro,       Stare anunț: publicat.
amart@dci.farmexpert.ro, fax 021-407.77.12, adresa internet       Data transmiterii în SEAP: 23.03.2010, 16.15
(URL) www.farmexpert.ro.                         Data publicării în SEAP: 23.03.2010, 16.15
  A&A MEDICAL S.R.L.                          Trimite la OJ: nu.
  Adresa poștală: București, str. Săvinești nr. 2, et. 1,       Valoarea totală a contractului: 197.280 RON.
cam. 8-15 și parter, intrarea A, sectorul 4, cod poștal         Informații anunț de participare asociat
70000,      tel.    021-3322185,        e-mail:     Număr anunț: 88588/13.10.2009
licitatiibucuresti@yahoo.com, licitatii@aam.ro, fax           Denumire contract: Licitație deschisă cu finalizare
3307690.                               acord cadru medicamente TBC
  V. 4) Informații privind valoarea contractului            Secțiunea I: Autoritatea contractantă
  Estimarea inițială a valorii contractului              I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010               21

  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț            IV.2.2.) S-a organizat o licitație electronică
  Adresa poștală: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-     Nu
Neamț, cod poștal 610136, România, punct(e) de           IV.3) Informații administrative
contact: Niculina-Mihaela Maresiu, tel. 0233/213470,        IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
e-mail: sjapro@sant.ro, fax 0233/232050, adresa         autoritatea contractantă
profilului cumpărătorului: www.e-licitație.ro            IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
  I.2) Tipul autorității contractante și activitatea      privind același contract
principală (activitățile principale)                Nu
  Organism de drept public                    Secțiunea V: Atribuirea contractului
  Activitate (activități)                     Contract nr. 27286
  - sănătate                           Denumirea: medicamente
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor       V.1) Data atribuirii contractului: 11/11/2009
autorități contractante                       V.2) Numărul de oferte primite: 2 (două)
  Nu                               V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia i
  Secțiunea II: Obiectul contractului             s-a atribuit contractul
  II.1) Descriere                         FARMEXPERT D.C.I. S.A.
  II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea     Adresa poștală: Str. Dâmboviței nr. 10H, sector 6,
contractantă                           localitatea București, cod poștal 060845, România,
  Licitație deschisă cu finalizare acord cadru         telefon       021/407.77.11,         e-mail:
medicamente TBC                         rdimon@dci.farmexpert.ro; ponita@cluj.farmexpert.ro;
  II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a      obercan@timisoara.farmexpert.ro;
lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a     amoraru@sud.farmexpert.ro; amart@dci.farmexpert.ro,
serviciilor                           fax: 021/407.77.12, adresa internet (URL):
  Furnizare                          www.farmexpert.ro.
  Cumpărare                            V.4) Informații privind valoarea contractului
  Locul principal de livrare: Spitalul Județean de        Estimarea inițială a valorii contractului
Urgență Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3              Valoarea: 213826,00    Moneda: RON    Fără T.V.A.
  Codul NUTS:RO214 - Neamț                    Valoarea totală finală a contractului:
  II.1.3) Anunțul implică                     Valoarea 190080,00    Moneda: RON Fără T.V.A.
  Încheierea unui acord-cadru                   Numărul de ani: 1 (unu)
  II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a        V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
achiziției/achizițiilor                       Nu
  Medicamente TBC                         V.6) Lista de loturi
  II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind       1, 2, 3, 4, 5, 6
achizițiile)                            Contract nr. 27287 Denumirea: medicamente
  33651300-1 - Antimicobacteriacee (Rev. 2)            V.1) Data atribuirii contractului: 11/11/2009
  33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic         V.2) Numărul de oferte primite 2
(Rev. 2)                              V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia i
  II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind   s-a atribuit contractul
contractele de achiziții publice                  MEDIPLUS EXIM S.R.L.
  Nu                               Adresa poștală: Str. Ciobanului nr. 133, localitatea:
  II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)  Mogoșoaia, cod poștal 040254, România, tel.
  II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a     021/301.74.64, e-mail: ionela.tudorache@adpharma.ro,
contractelor:                          fax: 021/301.74.74
  Oferta cea mai scăzută/cea mai ridicată: 7.200 RON       V.4) Informații privind valoarea contractului
și 190.080 RON                           Estimarea inițială a valorii contractului
  Secțiunea IV: Procedura                     Valoarea: 213826,00      Moneda: RON Fără TVA
  IV.1) Tipul procedurii                     Valoarea totală finală a contractului
  IV.1.1) Tipul procedurii                    Valoarea: 7200,00 Moneda: RON Fără TVA
  Licitație deschisă.                       Numărul de ani: 1
  IV.2) Criterii de atribuire                   V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
  IV.2.1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.      Nu
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

  V.6) Lista de loturi                     Organismul competent pentru procedurile de mediere
  9                              Curtea de Apel Bacău
  Secțiunea VI: Informații suplimentare            Adresa poștală: str. Cuza Vodă nr. 1, localitatea
  VI.1) Contractul de față este legat de un         Bacău, cod poștal 600274, România, tel. 0234513678
proiect/program finanțat din fonduri comunitare         VI.3.2) Utilizarea căilor de atac
  Nu                              Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
  VI.2) Alte informații                   căilor de atac.
  Se acceptă oferte pentru produse cu aceeași         VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
substanță activă și aceeași formă farmaceutică dar cu     privind utilizarea căilor de atac
alte denumiri comerciale
                                 Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
  VI.3) Căi de atac
                                 Adresa poștală: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-
  VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac
                               Neamț, cod poștal 610136, România, tel. 0233/219440,
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
                               fax: 0233216562
  Adresa poștală: str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3,
                                 VI.4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP
localitatea București cod poștal 030084, telefon
                                 23.03.2010, ora 16,15
0213104641, fax 0213104642, adresa internet (URL):
www.cnsc.ro.                           (19/83.992)                      ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI
  Anunț de atribuire numărul 104359/2.04.2010          II.2) Obiectul contractului achiziție lucrări de reparație
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă           fațadă pavilion chirurgical
                                 II.3) Tip contract Lucrări
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț           II.4) CPV 45453000-7 - Lucrări de reparații generale
  Adresa: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-Neamț,   și de renovare (Rev. 2)
                                 II.5) Criteriu de atribuire prețul cel mai scăzut
cod poștal 610136, România, e-mail sjapro@sant.ro, tel.
                                 II.6) Invitație de participare 221283/24.07.2009, ora
0233/213470, fax 0233/232050                 15,44
  Secțiunea II: Obiectul contractului și procedura        Secțiunea III: Atribuire
                                 III.1) Număr de oferte primite 1 (una)
  II.1) Denumire contract achiziție lucrări de reparație     Valoare estimată totală 58.000 RON
fațadă pavilion chirurgical                    III.2) Lista contracte

Contract                                                      Valoare:
19432/5.08.2009                                              56.377,4 RON
Câștigător            CUI:           Adresa:


SC IZOPOINT SRL          18016786         Dragomirești, Dragomirești, 7000, Neamț

                                            Total (fără TVA): 56.377,4 RON

  (20/83.975)
                       ACHIZIȚII DE SERVICII

  Anunț de atribuire numărul 103541/25.03.2010         Adresa: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-Neamț,
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă           cod poștal 610136, România, e-mail sjapro@sant.ro, tel.
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț         0233/213470, fax 0233/232050
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010                 23

  Secțiunea II: Obiectul contractului și procedura       II.5) Criteriu de atribuire Prețul cel mai scăzut
  II.1) Denumire contract servicii de întreținere și      II.6) Invitație de participare 223149/10.08.2009,
reparare a echipamentului radiologic              ora 11,36
  II.2) Obiectul contractului servicii de întreținere și
                                 Secțiunea III: Atribuire
reparare a echipamentului radiologic
  II.3) Tip contract Servicii                  III.1) Număr de oferte primite 7 (șapte)
  II.4) CPV 50421200-4 - Servicii de reparare și        Valoare estimată totală 58.800 RON
întreținere a echipamentului radiologic (Rev. 2)         III.2) Lista contracte

Contract                                                       Valoare:
22894/17.09.2009                                                 1.580 RON
Câștigător            CUI:            Adresa:

                               Str. Meseriașilor nr. 3, bl. C94, sc. 1, ap. 2,
SC RADIOMED IMPEX S.R.L. 17984504
                               parter, sector 6, București, 061647, București


22896/17.09.2009                                                16.400 RON
Câștigător            CUI:            Adresa:

SC MEDROM MEDICAL                      str. Costache Sibiceanu nr. 20, et. 1, sector 1,
                 RO 10582216
SYSTEMS S.R.L.                        București, 011514, București


22892/17.09.2009                                              10.654,32 RON
Câștigător            CUI:            Adresa:

                               sector 6, Calea Plevnei nr. 139, bloc Corp C,
SC SIEMENS S.R.L.         RO 7614474
                               București, 060011, București


22893/17.09.2009                                                 6.560 RON
Câștigător            CUI:            Adresa:

                               str. Vasile Lupu nr. 91, bl. L1, sc. B, et. 4, ap. 1,
SC SEEK MED S.R.L.        RO 1968480
                               Iași, 700319, Iași


26149/28.10.2009                                               3.459,12 RON
Câștigător            CUI:            Adresa:

                               str. Fabrica de Glucoză nr. 17, et. 1, sector 2,
SC PHILIPS ROMANIA S.R.L.     2593699
                               București, 020331, București22895/17.09.2009                                                10.960 RON
Câștigător            CUI:            Adresa:

                               bd. Dacia nr. 9, bl. 9, ap. 22, Piatra-Neamț,
SC MEDICAL LUCHIAN S.R.L. 2047450
                               610019, Neamț

                                              Total (fără TVA): 49.613,44 RON

  (21/83.981)
  24            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 76/12.IV.2010

  Anunț de atribuire numărul 103557/25.03.2010                II.3) Tip contract Servicii
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă                   II.4) CPV 90524400-0 - Servicii de colectare, de
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
                                      transport și de eliminare a deșeurilor spitalicești (Rev. 2)
  Adresa: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-Neamț,
cod poștal 610136, România, e-mail sjapro@sant.ro, tel.            II.5) Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
0233/213470, fax 0233/232050                         II.6) Invitație de participare 213823/10.06.2009,
  Secțiunea II: Obiectul contractului și procedura
                                      ora 18,15
  II.1) Denumire contract achiziție de servicii de
colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor             Secțiunea III: Atribuire
spitalicești                                  III.1) Număr de oferte primite 1 (una)
  II.2) Obiectul contractului achiziție de servicii de
colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor             Valoare estimată totală 55.000 RON
spitalicești                                  III.2) Lista contracte

Contract                                                               Valoare:
15135/17.06.2009                                                         42.460 RON
Câștigător                CUI:             Adresa:

                                    Str. 22 Decembrie nr. 27, Suceava, 720231,
SC MONDECO S.R.L.             RO 13800021
                                    Suceava

                                                       Total (fără TVA): 42.460 RON

   (22/83.982)
                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                &JUYDGY|277021]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
          bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 76/12.IV.2010 conține 24 de pagini.      Prețul: 4,80 lei        ISSN 1582—5884

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:14
posted:7/19/2010
language:Romanian
pages:24