Docstoc

0073

Document Sample
0073 Powered By Docstoc
					                                       PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 73                            ACHIZIȚII PUBLICE                            Miercuri, 7 aprilie 2010                                            SUMAR

                                           Pagina                                            Pagina

     ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005                                    ANUNȚURI DE PARTICIPARE
      PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR
           NERAMBURSABILE                                          LA LICITAȚIE DESCHISĂ
Program anual...................................................................     1  Achiziție de servicii............................................................   3–4
Anunț de participare ..........................................................     2
                 CONCESIUNI                                    ANUNȚURI DE PARTICIPARE
                                                           LA NEGOCIERE DIRECTĂ
     ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
Achiziții de bunuri ..............................................................   2–3  Achiziție de bunuri.............................................................    4             ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005
PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

                                       PROGRAM ANUAL
  Autoritatea Contractantă - Orașul Hârlău - publică                       2. înscrierea candidaților în timp de 10 zile de la
Program anual pentru acordarea de finanțări                          publicarea în Monitorul Oficial al României;
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru                         3. transmiterea documentației: la solicitare;
activități nonprofit de interes local, conform Legii nr.
                                                 4. prezentarea propunerilor de proiecte: până la data
350/2005.
  Pentru anul 2010, în programul pentru acordarea de                     de 10.05.2010;
finanțări nerambursabile, Consiliul Local al Orașului                       5. verificarea eligibilității, a înregistrării și a îndeplinirii
Hârlău a identificat următorul domeniu prioritar:                       criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară
 Nr. crt.   Domeniul               Suma alocată (lei)           până la data de 15.05.2010;
 1.      Sport                 40.000 lei                 6. evaluarea propunerilor de proiecte până la data de
  Obiectiv: Promovarea sportului de performanță.                       18.05.2010;
  Etapele privind procedura de selecție de proiecte:                       7. comunicarea rezultatelor: 20.05.2010;
  1. publicarea anunțului de participare (în Monitorul                      8. încheierea contractului sau a contractelor de
Oficial al României, în 2 cotidiene locale și pe site-ul                   finanțare nerambursabilă: 25.05.2010.
Primăriei Hârlău) - până la data de 10.04.2010;                          (1/83.941)
   2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 73/7.IV.2010

                      ANUNȚ DE PARTICIPARE
  1. Denumirea autorității contractante: Orașul Hârlău,     7. Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice
cod fiscal 4541190, cu sediul în orașul Hârlău,        pentru finanțarea cluburilor sportive de drept privat sunt
str. Mușatini nr. 1, județul Iași, telefon/fax 0232720412,   prevăzute în Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 130/28.03.2006
e-mail: primariahirlau@yahoo.com.               privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a
  2. Obiectiv: finanțarea nerambursabilă a unor proiecte   proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale
din cadrul programului sportiv de utilitate publică      asociațiilor pe ramură de sport județene și ale
„Promovarea sportului de performanță”, proiecte        municipiului București, iar Criteriile specifice de evaluare
înaintate de către structuri sportive fără scop lucrativ din
                                sunt cuprinse în Documentația pentru elaborarea și
orașul Hârlău, pentru anul 2009;
                                prezentarea propunerii de proiect, care se poate obține
  3. Procedura aplicată: Selecție publică de proiecte -    de la Compartimentul Programe, Dezvoltare Locală și
organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005
                                Achiziții Publice din cadrul Primăriei Orașului Hârlău.
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes      Atribuirea contractelor de finanțare se va face în
general.                            ordinea punctajului total obținut de către fiecare solicitant
 4. Bugetul Local al orașului Hârlău prevede pentru      și în limita bugetului alocat în vederea derulării
anul 2010 acordarea sumei de 40.000 lei.            Programului anual de acordare de finanțări
  5. Data-limită pentru depunerea propunerilor de       nerambursabile, pentru Programul „Promovarea
proiecte: 7.05.2010.                      sportului de performanță”.
   6. Durata finanțării. anul 2010.               (2/83.940)                        CONCESIUNI
        A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E

                        ACHIZIȚII DE BUNURI
   S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL - S.A., înregistrat     RO14RNCB0131007909950001, deschis la B.C.R.
la:                              MORENI).
   - Registrul Comerțului cu nr. J 15/119/2002;          - copiei după certificat înregistrare, B.I./C.I. sau
   - Cod fiscal: RO 14512191;                pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine).
   - Cont: RO14 RNCB 0131 0079 0995 0001, deschis         - împuternicirii date de ofertant persoanei desemnate
la B.C.R. Sucursala Moreni, cu sediul în Moreni, str. Teiș   în vederea achiziționării documentației de participare la
nr. 16D, în calitate de concedent, organizează „licitație   licitație.
publică” conform O.G. 54/2006, având ca obiect           La licitația publică poate participa orice persoană
concesionarea următoarelor:                  fizică sau juridică, română ori străină, care îndeplinește
   - suprafață teren 100.000 m2               condițiile din caietul de sarcini.
                                  Plicul conținând documentele de participare la
   - suprafețe teren 500 m2
                                licitație, într-un singur exemplar, se poate depune prin
   - platformă betonată nr. 2 în suprafață de 910 m2
                                poștă sau direct la sediul firmei până la data de
   care se află în proprietate privată a județului
                                30.04.2010, ora 15.00.
Dâmbovița și-n administrarea și patrimoniul S.C.
                                  Licitația va avea loc la sediul societății, la data de
MORENI PARC INDUSTRIAL - S.A. - situate în           11.05.2010. În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute
intravilanul municipiului Moreni, str. Teiș nr. 16D.      de O.G. 54/2006, licitația publică va fi reluată cu
   Durata concesiunii este de maximum 49 de ani.       respectarea acelorași condiții.
   Documentația ce condiționează participarea la         Neîndeplinirea condițiilor atrage anularea acestei
licitația publică se poate achiziționa de la sediul firmei   proceduri și concesionarea prin negociere directă.
S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL - S.A., direcția            Negocierea directă va avea loc la sediul S.C.
tehnică, în perioada 13.04.2010 - 23.04.2010, pe baza:     MORENI PARC INDUSTRIAL - S.A. din Teiș nr. 16D și
   - copiei după dovada achitării prețului caietului de   se va organiza în data de 16.06.2010, ora 11.00.
sarcini, în valoare de 400 lei (TVA inclus-suma se va        În cazul în care contractul de concesiune nu va fi
achita la casieria societății sau se va vira în cont nr.    atribuit, procedura de negociere directă se va repeta
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 73/7.IV.2010                 3

lunar în ziua de miercuri a ultimei săptămâni din lună,        a. Obiectul și durata concesiunii: Drumurile forestiere
orele 11.00, la S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL - S.A.,        din zona comunei Zetea, în lungime totală de 82,9 km.
STR. 16D, până la concesionarea tuturor suprafețelor și        b. Durata concesiunii: 10 ani.
atribuirea contractului de concesiune, iar documentele         c. Locul unde persoanele interesate pot intra în
privind eligibilitatea se depun înainte, cu cel puțin șapte    posesia documentației de atribuire: Primăria Comunei
zile calendaristice, la sediul unității.              Zetea, telefon/fax 0266-241112, 0266-241112.
 Eventualele contestații se pot transmite la sediul S.C.       d. Costul unui exemplar din documentația de
MORENI PARC INDUSTRIAL - S.A., str. Teiș nr. 16D,         atribuire: 20 lei.
Moreni, județul Dâmbovița.                       e. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
                                  maximum 6 zile de la data-limită de depunere a ofertelor.
  Litigiile apărute în legătură cu modul de derulare a
                                    f. Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile
procedurii și de atribuire a contractului de concesiune, se
                                  cerute: certificat de înregistrare/autorizație de
vor soluționa la Tribunalul Dâmbovița - Secția
                                  funcționare pentru firme, asociații și activități
Contencios Administrativ, cu sediul în Târgoviște,
                                  independente.
str. Gloriei nr. 2-4, telefon/fax 0245/611893. Informații
                                    g. Garanția de participare: 500 lei.
suplimentare se pot obține la telefon 0245/668369.
                                    h. Data și locul de primire a ofertelor 2010, luna mai,
  (3/83.937)                           ziua 7, ora 12.00, la Primăria Comunei Zetea, la adresa
                                  nr. 272 telefon/fax 0266-241112.
                                    i. Data, ora și locul de deschidere a ofertelor anul
  Informații generale despre concedent: Denumirea         2010, luna mai, ziua 11, ora 10.00, la Primăria Comunei
concedentului: Consiliul Local al Comunei Zetea, cu        Zetea.
sediul în comuna Zetea nr. 272, județul Harghita, cod         j. Durata de valabilitate a ofertelor: minim 60 de zile.
poștal: 537360, telefon 0266-241112, fax 0266-241112,         k. Temeiul legal de publicare: OUG nr. 54/5006.
adresa e-mail: primzet@freemail.hu, cod fiscal 4367779          (4/83.938)
A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E D E S C H I S Ă

                         ACHIZIȚIE DE SERVICII
  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul       de Management Integrat al Deșeurilor, contractul de
de fax și adresa de e-mail ale autorității contractante:      concesiune va înceta de drept, fără punere în întârziere,
Direcția de Administrare și Gospodărire Locală, str.        fără intervenția instanțelor de judecată și fără
Mărășești nr. 39, municipiul Brăila, județul Brăila,        îndeplinirea altor formalități.
telefon/fax 0239/611682.                        4. a. Termenul de depunere a ofertelor: 2.06.2010,
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul       ora 15.00.
de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se poate      b. Adresa la care trebuie transmise ofertele: D.A.G.L.,
solicita documentația de atribuire: fișa de date a         str. Mărășești nr. 39, mun. Brăila, cod 810126.
achiziției, caietul de sarcini și contractul-cadru din SEAP,      c. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:
iar Regulamentul de salubrizare al mun. Brăila (HCLM        limba română.
nr. 274/2009) ca anexă la caietul de sarcini, pe suport        d. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 3.06.2010,
magnetic, se obține dela sediul D.A.G.L., str. Mărășești      ora 10.00, la sediul D.A.G.L. , str. Mărășești, nr. 39, mun.
nr. 39, mun. Brăila, telefon/fax 0239/611682.           Brăila.
  3. a. Locul execuției lucrărilor/prestării serviciilor: aria    5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care
administrativ-teritorială a municipiului Brăila.          trebuie să le îndeplinească ofertanții: conform
  b. Obiectul concesionării; natura și dimensiunea        documentației de atribuire a contractului de concesiune
lucrărilor/prestărilor: delegarea gestiunii serviciului de     și caietului de sarcini.
salubrizare din mun. Brăila, prin contract de concesiune.       6. Criterii utilizare la atribuirea contractului: cea mai
  c. Durata contractului: 2 (doi) ani calendaristici, cu     avantajoasă ofertă economică.
posibilitatea de prelungire, începând de la data semnării       7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie
de către ambele părți, dar nu mai mult decât data intrării     acordat părților terțe: nu se aplică.
în funcțiune a Sistemului de Management Integrat al          8. Data trimiterii spre publicare a anunțului de
Deșeurilor. Odată cu intrarea în funcțiune a Sistemului      participare în SEAP: anunțul a fost publicat în SEAP
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 73/7.IV.2010

(nr. 1450) în data de 6.04.2010, după validarea de către          Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
ANRMAP.                                   București, str. Stavropoleos, nr. 6, sectorul 3, localitatea
  9. Denumirea și adresa organismului competent cu             București, cod poștal 030084, telefon 021/3104641.
rezolvarea contestațiilor și, după caz, de mediere:                (5/83.939)A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A N E G O C I E R E D I R E C T Ă

                            ACHIZIȚIE DE BUNURI
  Primăria Orașului Târgu-Neamț, CIF 2614104, cu               Data limită de depunere a ofertelor este 12.04.2010,
sediul în Târgu-Neamț, județul Neamț, strada Ștefan cel           ora 12.00.
Mare nr. 62, telefon 0233790245/0751028118, fax                 Ofertele se depun la sediul Primăriei Orașului
0233790508, e-mail tgnt@primariatgneamt.ro, scoate la            Târgu-Neamț, județul Neamț, strada Ștefan cel Mare
licitație publică, prin negociere directă, în vederea            nr. 62, parter, biroul Registratură, camera 4.
concesionării pe o perioadă de 10 ani, cinci locuri a              Fiecare ofertă trebuie depusă în două exemplare:
3,75mp fiecare, destinate difuzării presei, terenuri ce           1 original și 1 copie.
aparțin domeniului public al Orașului Târgu-Neamț; două
                                        Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc
locuri sunt situate în bd. Mihail Eminescu și trei locuri
                                      în data de 12.04.2010, ora 14.00, la sediul Primăriei
sunt situate în bd. Ștefan cel Mare.
                                      Orașului Târgu Neamț.
  Documentația de atribuire poate fi achiziționată de la
                                        Instanța competentă cu soluționarea eventualelor
sediul Primăriei Orașului Târgu-Neamț, et. 2, Serviciul
U.A.T., camera 27, telefon 0233790245 interior 127,             litigii este Judecătoria Târgu-Neamț, cu sediul în
persoană de contact Amihăiesei Maria.                    Târgu-Neamț, județul Neamț, strada Ștefan cel Mare
  Prețul Documentației de atribuire este de 50 lei, iar          nr. 53, telefon/fax 0233790844.
taxa de participare este de 350 lei.                      Data transmiterii anunțului către instituțiile abilitate, în
  Data limită pentru solicitarea clarificărilor este           vederea publicării: 6.04.2010.
9.04.2010, ora 16.00.                              (6/83.942)
                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                &JUYDGY|276994]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
          bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 73/7.IV.2010 conține 8 pagini.        Prețul: 0,80 lei        ISSN 1582—5884