0071 by tradetrek

VIEWS: 14 PAGES: 8

									                                       PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 71                            ACHIZIȚII PUBLICE                               Vineri, 2 aprilie 2010                                            SUMAR

                                           Pagina                                            Pagina

           ANUNȚURI DE PARTICIPARE                                ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005
             LA LICITAȚIE DESCHISĂ                                 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR
                                                              NERAMBURSABILE
Achiziție de servicii............................................................   1–2
                                               Anunț de participare ..........................................................     5
            ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
      A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ                                         CONCESIUNI

Achiziții de produse ...........................................................    2–3        ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Achiziție de lucrări .............................................................   3–5  Achiziții de bunuri ..............................................................   5–7
A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E D E S C H I S Ă
                                    ACHIZIȚIE DE SERVICII

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax,                      c. Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să
adresa de e-mail ale autorității contractante:                        fie utilizat un sistem dinamic de achiziție.
  Tribunalul Teleorman, Alexandria, str. Independenței                      d. Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să
nr. 22, telefon 0247311323, fax 0247311323, e-mail:                      fie organizată o etapă suplimentară de licitație
tribunaltr@just.ro, ileana.clipcea@just.ro                          electronică (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din
  2. După caz, se precizează dacă este vorba de un                     ordonanța de urgență).
contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a                     4. Locul prestării serviciilor: Alexandria, strada Turnu
cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program                    Măgurele nr. 5.
de angajare protejată                                       5. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să
  3. a. Procedura de atribuire: Licitație deschisă                     fie prestate; codul/codurile CVP
  b. Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să                       Servicii de proiectare tehnică pentru construcția
fie încheiat un acord-cadru                                  de lucrări publice (Rev.2) CPV 1322000-1
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 71/2.IV.2010

  6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate:        17. Dacă este cazul, garanțiile solicitate:
  - un proiect construire sediu tribunal             Garanția de participare: 30000 ron, garanția de bună
  7. Opțiunea de achiziționare a unor servicii noi      execuție a contractului 0,7 % din valoarea contractului.
similare.                             18. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau
  8. În cazul încheierii unui acord-cadru:          referiri la prevederile care le reglementează:
  a. durata prevăzută pentru respectivul acord;
                                  - bugetul de stat
  b. valoarea totală estimată a serviciilor care urmează
a se presta pe durata acordului-cadru;               19. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia
  c. în măsura în care este posibil, valoarea individuală   asocierea grupului de operatori economici căruia i s-a
și frecvența contractelor subsecvente care urmează să      atribuit contractul: asociere, subcontractare
fie atribuite.                           20. Criterii de calificare privind situația personală a
  9. Se precizează dacă prestarea serviciului este      operatorilor economici, care pot atrage după sine
rezervată unei profesii specifice (se indică actul/actele    excluderea acestora din urmă: declarație privind
normative în temeiul căruia/cărora se impune          eligibilitatea, certificat de atestare fiscală, certificat
rezervarea.                           privind plata impozitelor și taxelor locale
  10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi,    21. Criterii de calificare privind situația economico-
se precizează dacă operatorii economici pot depune       financiară, precum și capacitatea tehnică și profesională,
oferte pentru unul sau mai multe loturi.            a operatorilor economici. Nivel(uri) specific(e) minim(e)
  11. Termenul de finalizare sau durata contractului:     necesar(e) al(e) capacităților minime impuse, cifra medie
  31.05.2014                         de afaceri pe ultimii 3 ani: 6.120.000 Ron, Declarație
  12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.    privind personalul tehnic de specialitate, recomandări din
  Nu                             partea a doi beneficiari, certificat privind sistemul de
  13. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax     Management al calității.
și adresa de e-mail ale biroului de la care se poate        22. Pentru acordul-cadru:
solicita documentația de atribuire:                a. numărul sau, după caz, numărul maxim de
  Tribunalul Teleorman, Alexandria, str. Independenței    operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru:
nr. 22, telefon 0247311323, fax 0247311323 e-mail:
                                  b. durata acordului-cadru;
tribunal.tr@just.ro
  14. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în     c. dacă este cazul, motivele care justifică o durată a
vederea obținerii documentației de atribuire.          acordului-cadru mai lungă de patru ani.
  15. a. Termenul-limită de primire a ofertelor:        23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își
20.05.2010, ora 10.00.                     mențină oferta valabilă:
  b. Adresa la care se transmit ofertele: Tribunalul       90 de zile, în perioada 20.05.2010 - 20.08.2010.
Teleorman, Alexandria, str. Independenței nr. 22.         24. Criteriul de atribuire a contractului:
  c. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:    oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
limba română.                          economic.
  16. Data, ora și locul deschiderii ofertelor:
                                  25. Alte informații.
20.05.2010, ora 12.00, Tribunalul Teleorman, Alexandria,
Str. Independenței nr. 22.                     (1/83.919)          A N U N Ț U R I D E AT R I B U I R E
       A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
                       ACHIZIȚII DE PRODUSE
  1. Denumirea și adresa autorității contractante:        2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă în
S.C. GRIRO - S.A. Adresa poștală: Calea Griviței 355-357,    urma anunțului de participare publicat în SEAP cu nr.
                                81026/30.03.2010.
sectorul 1, Localitatea București, Cod poștal: 010717,
                                  3. Obiectul contractului: Echipament de control
telefon, 0212240974, Email: isipciuc@griro.ro, fax       ultrasonic pentru metoda TOFD; Clasificare CPV:
0212240983, Adresa internet (URL): www.griro.ro.        38540000-2 - Mașini și aparate de testare și măsurare.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 71/2.IV.2010                3

  4. Data atribuirii: 30.03.2010                 2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă în
  5. Criteriul atribuirii: Oferta cea mai avantajoasă din  urma anunțului de participare publicat în SEAP cu nr.
punct de vedere tehnic.                    81031/30.03.2010.
  6. Numărul de oferte primite: 1.                3. Obiectul contractului: ENDOSCOP; Clasificare
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:      CPV: 38540000-2 - Mașini și aparate de testare și
  S.C. NAMICON TESTING - S.R.L.               măsurare.
  Adresa poștală: București, str. Gheorghe Titeica nr.      4. Data atribuirii: 30.03.2010
188C, cod poștal 020305, telefon 021 5280151, Email:        5. Criteriul atribuirii: Oferta cea mai avantajoasă din
namicon@namicon.ro, fax 021 5280150, Adresa internet      punct de vedere tehnic.
(URL): www.namicon.ro.                       6. Numărul de oferte primite: 3.
  8. Prețul contractului: 35500 euro fără TVA.          7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
  9. Data publicării anunțului de participare: 3.02.2010.    S.C. NAMICON TESTING - S.R.L.
  10. Data transmiterii spre publicare a anunțului de      Adresa poștală: București, str. Gheorghe Titeica nr.
atribuire: 1.04.2010.                     188C, cod poștal 020305, telefon 021 5280151, Email:
  11. Denumirea și adresa organului competent de       namicon@namicon.ro, fax 021 5280150, Adresa internet
rezolvare a contestațiilor:                  (URL): www.namicon.ro.
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor       8. Prețul contractului: 35500 euro fără TVA.
  Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,      9. Data publicării anunțului de participare: 4.02.2010.
sectorul 3, cod 030084, telefon 021/310.46.41, e-mail       10. Data transmiterii spre publicare a anunțului de
office@cnsc.ro, fax 021/310.46.42, Adresa internet       atribuire: 1.04.2010.
(URL): www.cnsc.ro
                                  11. Denumirea și adresa organului competent de
  (2/83.926)                         rezolvare a contestațiilor:
                                  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
                                  Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: S.C.
                                sectorul 3, cod 030084, telefon 021/310.46.41, e-mail
GRIRO - S.A. Adresa poștală: Calea Griviței 355-357,
                                office@cnsc.ro, fax 021/310.46.42, Adresa internet
sectorul 1, Localitatea București, Cod poștal: 010717,
                                (URL): www.cnsc.ro
telefon, 0212240974, Email: isipciuc@griro.ro, fax
0212240983, Adresa internet (URL): www.griro.ro.          (3/83.927)


                       ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

  Anunț de atribuire numărul 81259/31.03.2010          I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:
  Detaliu anunț                        Comuna Jiana
  Stare anunț: Publicat                     Adresa poștală: Jiana, str. Principală, Cod poștal
  Data transmiterii în SEAP: 31.03.2010 16:01         227305, România, Punct(e) de contact: Ștefan Cristian
  Data acceptării ANRMAP: 31.03.2010 16:04          Spătaru,     telefon    0252/358845,    Email:
  Data publicării în SEAP: 31.03.2010 16:04          primariajiana@yahoo.com, fax 0252/358845
  Trimite la OJ: Nu                       I.2) Tipul autorității contractante și activitatea
  Valoarea totală a contractului: 7,246,685.2 RON       principală (activitățile principale)
  Informații anunț de participare asociat            Autoritatea regională sau locală
  Număr anunț: 91862/2.12.2009                  Activitate (activități)
  Denumire contract: „Modernizare drumuri comunale        - Servicii generale ale administrațiilor publice
și drumuri sătești, achiziția de utilaje pentru întreținerea   Autoritatea contractantă acționează în numele altor
drumurilor, extindere alimentare cu apă, canalizare și     autorități contractante
stație de epurare în sistem centralizat în comuna Jiana,     Nu
județul Mehedinți”                        Secțiunea II: Obiectul contractului
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă             II.1) Descriere
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 71/2.IV.2010

  II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea     IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică: Nu
contractantă                            IV.3) Informații administrative
  „Modernizare drumuri comunale și drumuri sătești,        IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
achiziția de utilaje pentru întreținerea drumurilor,      autoritatea contractantă
extindere alimentare cu apă, canalizare și stație de        IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
epurare în sistem centralizat în comuna Jiana, județul
                                privind același contract:
Mehedinți”
                                  Nu
  II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a
                                  Secțiunea V: Atribuirea contractului
lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor:                            Contract nr.: 1546 Denumirea: Modernizare drum,
  Lucrări                           com. și drum. sătești. Ext. alim cu apă. Canaliz. și stație
  Executarea                          de epur. lotul 1
  Locul principal de executare: Comuna Jiana, județul       V.1) Data atribuirii contractului 3.24.2010
Mehedinți                              V.2) Numărul de oferte primite : 2
  Codul NUTS: RO - ROMÂNIA                     V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  II.1.3) Anunțul implică:                   i-a fost atribuit contractul
  II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a         S.C. VITA - S.R.L.
achiziției/achizițiilor:                      Adresa poștală: Simian, Calea Craiovei nr. 200 A,
  „Modernizare drumuri comunale și drumuri sătești,      comuna Simian, județul Mehedinți, Cod poștal 227445,
achiziția de utilaje pentru întreținerea drumurilor,
                                telefon 0252-338.731, fax 0252-338.731
extindere alimentare cu apă, canalizare și stație de
                                  V.4) Informații privind valoarea contractului
epurare în sistem centralizat în comuna Jiana, județul
                                  Estimarea inițială a valorii contractului
Mehedinți”
  II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind        Valoarea: 8525512,00 Moneda: RON Fără TVA
achizițiile)                            Valoarea totală finală a contractului
  45233000-9 - Lucrări de construcții, de fundație și       Valoarea: 7246685,20 Moneda: RON Fără TVA
de îmbrăcare a autostrăzilor și a drumurilor (Rev.2)        V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
  43210000-8 - Utilaje pentru terasamente (Rev.2)         Nu
  45232150-8 - Lucrări pentru conducte de             V.6) Lista de loturi
alimentare cu apă (Rev.2)                      1
  45232400-6 - Lucrări de construcții de canalizare
                                  Secțiunea VI: Informații suplimentare
de ape reziduale (Rev.2)
                                  VI.1) Contractul de față este legat de un
  45252100-9 - Lucrări de construcții de stații de
                                proiect/program finanțat din fonduri comunitare
epurare (Rev.2)
  II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind     Da
contractele de achiziții publice: Nu                Trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e):
  II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)  Fonduri nerambursabile FFADR măsura 322
  II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a       VI.3) Alte informații
contractelor                            VI.3) Căi de atac
  7,246,685.2 RON                         VI.3.1) Organism competent pentru căile de atac
  Secțiunea IV: Procedura                     Tribunalul Mehedinți, secția contencios administrativ
  IV.1) Tipul procedurii                    și fiscal
  IV.1.1) Tipul procedurii                     Adresa poștală: Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I
  Licitație deschisă
                                nr. 14, județul Mehedinți, cod poștal 220099, fax
  IV.2) Criterii de atribuire
                                0252.314.666
  IV.2.1) Criterii de atribuire
                                  Organism competent pentru procedurile de mediere
  Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic:                              VI.3.2) Utilizarea căilor de atac
  Criterii                   Pondere       Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
  1. Prețul ofertei               50%      căilor de atac
  Descriere:                            VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
  2. Propunerea tehnică             50%      privind utilizarea căilor de atac
  Descriere:                            Comuna Jiana
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 71/2.IV.2010                5

  Adresa poștală: comuna Jiana, localitatea Jiana,        VI.5) Data expedierii prezentului anunț în SEAP:
cod poștal 227305, telefon 0252/352.488, fax           31.03.2010 16.01
0252/352.488                            (4/83.920)
   ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005
PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

                      ANUNȚ DE PARTICIPARE
  Acordarea de finanțare nerambursabilă, din fonduri       Categorii de solicitanți: pot participa structuri sportive
publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și  de drept privat (cluburi și asociații), altele decât
ale asociațiilor pe ramură de sport județene, din       federațiile sportive naționale, cu personalitate juridică
municipiul Vulcan care inițiază și organizează programe    română din municipiul Vulcan, care inițiază și
sportive de utilitate publică.                 organizează programe și acțiuni sportive de utilitate
  Autoritatea contractantă: Consiliul Local al        publică.
municipiului Vulcan, bd. Mihai Viteazu nr. 31, Cod fiscal     Suma totală alocată proiectelor: 260.000 lei
4375267, telefon 0254-570.340, fax 0254-571.910, și e-       Documentația de solicitare a finanțării
mail primvulcan@yahoo.com                   nerambursabile, constând în Ghidul solicitantului și
  Reglementări legale privind acordarea de finanțare     Formulare, poate fi accesată pe site-ul Primăriei
nerambursabilă:                        municipiului Vulcan, www.e-vulcan.ro
  - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor        Relații la telefon 0254-570.340, fax 0254-571.910 int.
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru       227 (persoanele de contact: ing. Rodica Mihu, jr. Eugen
activități non-profit de interes general.           Nălboc).
  - Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu      Solicitantul va depune documentația prevăzută de
completările și modificările ulterioare;            Ghidul solicitantului în două exemplare (original și copie)
  - Ordinul nr. 130/2006 a președintelui Agenției       la registratura Primăriei municipiului Vulcan, bd. Mihai
Naționale pentru Sport, privind finanțarea           Viteazu, nr. 31, până la data de 5.05.2010 (vineri), ora
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor        12.00, data limită.
cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe     Evaluarea și selecția persoanelor juridice care au
ramură de sport județene și ale municipiului București,    depus proiecte în vederea obținerii de finanțare
cu modificările și completările ulterioare;          nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare
  - Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea         și selecționare, constituită prin Decizia primarului.
Normelor financiare pentru activitatea sportivă.          Comisia de evaluare și selecționare va comunica la
  - Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2010 privind      încheierea procedurii de evaluare și selecționare, în
aprobarea programului anual al municipiului Vulcan       scris, solicitanților neselecționați motivele neacordării
pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non profit  finanțării și celor selecționați nivelul sumelor aprobate în
de interes general pe anul 2010, în condițiile Legii nr.    vederea încheierii contractelor.
350/2005.                             (5/83.924)
                 CONCESIUNI
       A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E
                        ACHIZIȚII DE BUNURI
  Primăria Comunei Bicaz-Chei, cu sediul în comuna      2614406, tel. 0233/255773, fax 0233/255712, e-mail:
Bicaz-Chei, Strada Principală, județul Neamț, cod fiscal    primaria@primariabicazchei.ro, reprezentată prin primar
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 71/2.IV.2010

Oniga Ghiorghe și secretar Pantir Toderică, anunță          4.3. Fiecare ofertă se va depune într-un singur
scoaterea la licitație publică deschisă în vederea         exemplar.
concesionării a suprafeței de 614.131 m 2 teren din          5. Ședința publică de deschidere a ofertelor se va
domeniul public al Primăriei Bicaz-Chei, județul Neamț,      desfășura la sediul Primăriei comunei Provita de Sus,
ocupat în prezent de Cariera de Calcar Bicaz-Chei,         Centru nr. 366, localitatea Provita de Sus, județul
carieră ce aparține S.C. Carpat Holding S.A., Sucursala      Prahova, în data de 20.04.2010, ora 11.00.
Bicaz.                                6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor
   Documentația de atribuire poate fi preluată gratuit de    apărute: Tribunalul Prahova. Termen pentru sesizarea
la sediul Primăriei Bicaz-Chei, județul Neamț, serviciul      instanței: 15 zile calendaristice de la data comunicării
Secretariat.                            rezultatului procedurii.
   Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 9 aprilie
                                   7. Data transmiterii anunțului de licitație către
2010.
                                  instituțiile abilitate, în vederea publicării: 1 aprilie 2010.
   Data-limită de depunere a ofertelor: 15 aprilie 2010.
   Locul depunerii ofertelor: Primăria comunei Bicaz-        (7/83.922)
Chei, județul Neamț, serviciul Secretariat.
   Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: două exemplare.                        1. Informații generale privind concedentul: Consiliul
   Data și locul la care se va desfășura ședință publică     Local Mihălășeni, comuna Mihălășeni, județul Botoșani,
de deschidere a ofertelor: 22 aprilie 2010, ora 12.00, la     CF 3373462, tel./fax 0231566108, e-mail:
sediul Primăriei Bicaz-Chei.                    mihalaseniprimaria@yahoo.com.
   Denumirea instanței competente pentru soluționarea        2. Informații generale privind obiectul concesiunii:
litigiilor: Judecătoria Bicaz și Tribunalul Neamț.         577,04 ha pășune (islaz comunal) situată pe teritoriul
   Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile  comunei Mihălășeni și împărțită în 20 de parcele
abilitate în vederea publicării: 1 aprilie 2010.          cadastrale, conform caietului de sarcini.
                                   3. Informații privind documentația de atribuire:
  (6/83.921)
                                   3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
                                  interesate pot intra în posesia unui exemplar al
  Consiliul Local al Comunei Provita de Sus, Centru        documentației de artribuire: de la sediul primăriei.
nr. 366, județul Prahova, telefon/fax 0244/354567,          3.2. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
e-mail: primariaprovitadesus_ph@yahoo.com anunță:         22.04.2010.
  1. Informații generale privind concedentul: Autoritatea      4. Informații privind ofertele: conform caietului de
executivă a comunei Provita de Sus, cu sediul în          sarcini.
comuna Provita de Sus, Centru nr. 366, telefon/fax
                                   4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26.04.2010,
0244/354567.
                                  ora 16.00.
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii:
                                   4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului
                                  Comunei Mihălășeni, județul Botoșani.
în suprafață de 300.000 m 2 , situat în extravilanul
comunei Provita de Sus, satul Plaiu, proprietate privată a       4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
comunei Provita de Sus.                      fiecare ofertă: 1 (unul).
  3. Informații privind documentația de atribuire:          5. Data și locul la care se va desfășura ședința
  3.1. Persoanele interesate pot intra în posesia unui      publică de deschidere a ofertelor: 27.04.2010, ora 12.00,
exemplar al documentației de atribuire de la sediul        Primăria Comunei Mihălășeni, județul Botoșani.
Primăriei Provita de Sus.                       6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
  3.2. Data-limită pentru solicitare de clarificări:       și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
16.04.2010, ora 12.00.                       soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
  4. Informații privind ofertele:                 sesizarea instanței: Tribunalul Botoșani.
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20.04.2010,       7. Data transmiterii anunțului de licitație către
ora 9.00.                             instituțiile abilitate, în vederea publicării: 1 aprilie 2010.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul
                                    (8/83.923)
Primăriei Provita de Sus, județul Prahova, telefon
0244/354567.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 71/2.IV.2010                 7

  1. Primăria Municipiului Călărași, cu sediul în Str. 1        3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui
Decembrie 1918 nr. 3-5, județul Călărași, telefon           exemplar din caietul de sarcini:
0242/311005, fax 0242/318574, organizează conform            - contravaloarea unei documentații de vânzare este
prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c) și alin. 5, art. 123 alin. 1  de 100 RON.
și 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
                                     3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este
locală, licitația publică pentru concesionarea suprafeței
                                   data de 5.05.2010, ora 16.00.
de 105,78 ha teren arabil aparținând domeniului privat al
municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului        4. Informații privind ofertele:
Călărași, cu destinația înființării unor culturi pentru         4.1. Data-linită de depunerea ofertelor: 5 mai 2010,
furajarea animalelor.                         ora 16.00.
  2. Informații generale                        4.2. Adresa la care se depun ofertele: Registratura
  Terenul în suprafață de 105,78 ha aparține             Primăriei Municipiului Călărași, municipiul Călărași, Str.
domeniului privat al municipiului Călărași și se află situat     1 Decembrie 1918, nr. 3-5, județul Călărași.
astfel:                                  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
  - suprafața de 49,58 ha în tarlaua nr. 112, parcelele       fiecare ofertă: un exemplar original.
509 și 510, formată din 10 loturi, din care 9 loturi cu         5. Data și locul la care se va desfășura ședința
suprafața de 5.00 ha, iar lotul 10 cu suprafața de 4,58        publică de deschidere a ofertelor: 7 mai 2010, ora 10.00,
ha;                                  la sediul Primăriei Municipiului Călărași, municipiul
  - suprafața de 56,20 ha în Tarlaua 120, Parcela A 538,       Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, județul
formată din 11 loturi, din care 10 loturi cu suprafața de       Călărași.
5,00 ha, iar lotul 11 cu suprafața de 6,20 ha.               6. Denumirea, adresa, număr de telefon, fax și/sau
  Suprafața de 105,78 ha va fi concesionată             adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea
crescătorilor de animale din municipiul Călărași, pe o        litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
perioadă de 6 ani.
                                    - soluționarea litigiilor apărute în legătură cu
  Prețul de pornire la licitație este de 250 RON/ha/an.       vânzarea, se realizează potrivit Legii contenciosului
  3. Informații privind documentația de vânzare:           administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare și ale
  3.1. Modalitatea/modalitățile prin care persoanele         Codului Civil;
interesate pot intra în posesia unui exemplar al             2. acțiunea cu justiția se introduce la secția de
documentației de vânzare:                       Contencios-administrativ a Tribunalului în a cărui
  - documentația se va putea cumpăra de la sediul          jurisdicție se află sediul proprietarului;
Primăriei Municipiului Călărași, din data apariției           3. împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara
anunțului publicitar.                         recurs la Secția de Contencios-administrativ a Curții de
  3.2. Denumirea și adresa compartimentului din cadrul        Apel, conform prevederilor legale.
Primăriei Municipiului Călărași de la care se poate obține
                                    7. Data transmiterii anunțului de licitație în vederea
un exemplar din documentația de vânzare: Biroul de
                                   publicării: 1 aprilie 2010.
Cadastru și Agricultură din cadrul Primăriei Municipiului
Călărași, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 3-5, camera 16.            (9/83.925)
       ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
               — Prețuri pentru anul 2010 —

                                           Număr                     Valoare
   Nr.                                                           (TVA 9% inclus) — lei
                 Denumirea publicației               de apariții
   crt.
                                           anuale         12 luni         3 luni       1 lună
    1.   Monitorul Oficial, Partea I                        900         1.200           330         120
    2.   Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară                100         1.500                     140
    3.   Monitorul Oficial, Partea a II-a                     200         2.250                     200
    4.   Monitorul Oficial, Partea a III-a                     500          430                     40
    5.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a                    6.000         1.720                     160
    6.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a                     240         1.600                     150
    7.   Monitorul Oficial, Partea a VII-a                      48         540                     50
    8.   Colecția Legislația României                         4         450           120
    9.   Colecția Hotărâri ale Guvernului României                  12         750                     70
        NOTĂ:
        Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.
          A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
                      — Prețuri pentru anul 2010 —
                                          Abonamentul FLEXIBIL
                             (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

        Produs                    Lunar                                 Anual

                 Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea    Rețea
                 Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100     300

       AutenticMO       40      100     250     600     1.320     400       1.000     2.500    6.000   13.200
       ExpertMO        90      230     580     1.390     3.060     900       2.250     5.630    13.510   29.720


                                          Abonamentul COMPLET
                              (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

        Produs                    Lunar                                 Anual

                 Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea    Rețea
                 Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100     300

       AutenticMO       50      130     330     790     1.740     500       1.250     3.130    7.510   16.520
       ExpertMO        110      280     700     1.680     3.700    1.100      2.750     6.880    16.510   36.320

        Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
        Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                           &JUYDGY|276970]
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
            Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 71/2.IV.2010 conține 8 pagini.                Prețul: 1,60 lei            ISSN 1582—5884

								
To top