0058 by tradetrek

VIEWS: 3 PAGES: 8

									                                       PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 58                            ACHIZIȚII PUBLICE                            Miercuri, 17 martie 2010
                                            SUMAR


                                           Pagina                                            Pagina

             ANUNȚURI DE INTENȚIE                                     ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
Achiziție de produse..........................................................      1        A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

           ANUNȚURI DE PARTICIPARE                         Achiziție de lucrări .............................................................    6
            LA LICITAȚIE DESCHISĂ
Achiziție de produse..........................................................      2                   CONCESIUNI
Achiziție de lucrări .............................................................   2–4        ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Achiziție de servicii............................................................    5  Achiziții de bunuri ..............................................................   6–7

                           ANUNȚURI DE INTENȚIE
                                    ACHIZIȚIE DE PRODUSE
  1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de                        12.000 buc. cartuș cal. 38 mm cu efect fumigen
e-mail ale autorității contractante și ale biroului de la care                lacrimogen;
se pot obține, după caz, informații suplimentare: Baza de                    35331300-3 - Grenade,
Aprovizionare și Depozitare Armament, Geniu, Chimic -                      5.000 buc. grenadă de mână cu efect iritant-
Codlea, Șos. Dumvraviței Km. 2+500, Codlea, județul                      lacrimogen;
Brașov, telefon 0268/483204, fax 483560, e-mail                         2.500 buc. grenadă cu efect special acustico-
badagch.codlea@mai.gov.ro                                   luminos
  2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de                     4. Datele aproximative stabilite pentru inițierea
un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau                  procedurii/procedurilor de atribuire: 18.03.2010
a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program                     5. După caz, se precizează dacă urmează să fie
de angajare protejată: Nu este                                încheiat un acord-cadru: Da
  3. Natura și cantitatea sau valoarea produselor care                     6. Alte informații: Informații suplimentare cu privire la
se intenționează să fie achiziționate; codul/codurile CPV:
                                               cadrul legislativ general privind:
35331500-8 - Cartușe,
                                                 - impozitarea: www.mfinanțe.ro
  5.000.000 buc. cartuș cal. 7,65x17 mm;
                                                 - protecția mediului: www.mmediu.ro
  1.000.000 buc. cartuș cal. 9x18 mm;
  2.000.000 buc. cartuș cal. 9x19 mm;                              - protecția muncii și condițiile de muncă:
  100.000 buc. cartuș cal. 7,62x51 mm;                            www.mmssf.ro
  50.000 buc. cartuș de 12 cu bile din cauciuc;                           (1/202.245)
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 58/17.III.2010

A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E D E S C H I S Ă
                       ACHIZIȚIE DE PRODUSE
  Achiziția publică de furnizare de erbicide și insecticide    12. Redactarea ofertelor în limba română.
  Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA, prin:          13. Deschiderea ofertelor se va face la data de
  1. Direcția Silvică Vaslui, Vaslui, str. Veteran Turcanu  5.05.2010, ora 14.00, la Direcția Silvică Vaslui - sediu
nr. 61, cod poștal 730036, România, telefon          (sala consiliu).
0235/361437, e-mail achizitii@vaslui.rosilva.ro, fax        14. Garanții: garanție de participare în valoare totală
0235/361437.                          de 263 lei, garanție de bună execuție în cuantum de 5%
  2. Procedura de atribuire: licitație deschisă.       din prețul contractului atribuit, exclusiv TVA.
  3. Locul de furnizare: Direcția Silvică Vaslui.         15. Modalități finanțare - surse proprii din producție,
  4. Natura produselor: erbicide - CVP 24453000-4 și     modalitatea de plată: cu OP, în termen de 30 de zile de
insecticide - CVP 24452000-7.                 la data livrării, recepționării și facturării produselor.
  5. Cantitatea de produse: conform listelor anexe 2 la      16. Ofertant unic sau în asociere pentru depunere de
caietul de sarcini.                      ofertă comună, în cond. art. 44, alin. 1 și 2 din OUG nr.
  6. Termenul de finalizare a contractului: 31.12.2010.    34/2006.
  7. Nu se admit oferte alternative.               17. Criterii de calificare: conform documentației de
  8. Contractul este divizat în două loturi.         atribuire atașată anunțului de participare publicat pe
  Operatorii economici pot depune oferte pentru unul
                                site-ul SEAP www.e-licitatie.ro la nr. 95949/12.03.2010.
sau ambele loturi.
                                  18. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul
  9. Documentația se poate solicita la adresa
                                trebuie să își mențină oferta este de 30 de zile de la
menționată la punctul 1 sau poate fi preluată de pe site-
                                data-limită de depunere a ofertelor.
ul www.e-licitatie.ro.
                                  20. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai
  10. Termenul limită pentru primirea ofertelor:
5.05.2010, ora 11.00.                     scăzut al produselor, pe fiecare lot. Evaluarea ofertelor
  11. Adresa la care se transmit ofertele: menționată la   se face pe loturi.
punctul 1.                             (2/83.780)

                       ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI
  Anunț de participare numărul 95879/11.03.2010          II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea
  Detaliu anunț                        contractantă
  Stare anunț: Publicat                      Întreținere multianuală - intervenția operativă pentru
  Stare procedură: În desfășurare               remedierea finisajelor deteriorate în urma unor accidente
  Data transmiterii în SEAP: 11.03.2010, ora 15:29      și lucrări pentru menținerea în permanență a aspectului
  Data acceptării ANRMAP: 11.03.2010, ora 16:04        arhitectonic a pasajelor: Victoriei, Unirii, Obor și
  Data publicării în SEAP: 11.03.2010, ora 16:04       Mărășești
  Trimite la OJ: Nu                        II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă            lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
  I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:       serviciilor: lucrări, executare.
Administrația Străzilor București                 Locul principal de executare: Municipiul București
  Adresa poștală: București, Domnița Ancuța nr. 1,        Codul NUTS: RO321 - București
sectorul 1, Cod poștal 010941, Punct(e) de contact:        II.1.3) Anunțul implică:
Bogdan Tat, telefon 0213138170, Email:               Încheierea unui acord-cadru
admstrpmb@yahoo.com, fax 0213138170, Adresa            II.1.4) Informații privind acordul-cadru
profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro           Contractele subsecvente urmează să se atribuie prin
  I.2) Tipul autorității contractante și activitatea     reluarea competiției: Nu
principală (activitățile principale)                Acord-cadru cu un singur agent economic
  Autoritate regională sau locală                 Durata acordului-cadru: 24 de luni
  Activitate (activități)                     Valoarea estimată fără TVA: între 3,150,000 și
  - Servicii generale ale administrațiilor publice      8,300,000 RON
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor       II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a
autorități contractante:                    achiziției/achizițiilor:
  Nu                               Întreținere multianuală - intervenția operativă pentru
  Secțiunea II: Obiectul contractului             remedierea finisajelor deteriorate în urma unor accidente
  II.1) Descriere                       și lucrări pentru menținerea în permanență a aspectului
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 58/17.III.2010               3

arhitectonic a pasajelor: Victoriei, Unirii, Obor și        Declarație privind calitatea de participant la
Mărășești                           procedură;
  II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind       Certificate constatatoare privind îndeplinirea
achizițiile)                          obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor către stat
  45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de      pentru persoane juridice/fizice române
renovare (Rev.2)                          1. Certificat de înregistrare (CUI);
  90611000-3 - Servicii de curățenie stradală (Rev.2)      2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
  II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind  Comerțului;
contractele de achiziții publice:                 Pentru persoane juridice/fizice străine
  Nu                               Documente edificatoare care să dovedească o formă
  II.1.8) Împărțire în loturi:                de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu
  Nu                             prevederile legale din țara în care ofertantul este
  II.1.9) Vor fi acceptate variante:             rezident, valabil pentru anul 2009, precum și un certificat
  Nu
                                de rezidență fiscală (evitarea dublei impuneri) valabil
  II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
                                pentru anul 2009.
  II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul
                                  III.2.2) Capacitatea economică și financiară
  Cantitatea totală estimată pentru acordul-cadru-
                                  Informații și formalități necesare pentru evaluarea
conform anexelor 1 și 2 la caietul de sarcini.
                                respectării cerințelor menționate
  Cantitatea minimă estimată pentru acordul-cadru este
de - conform anexelor 1 și 2 la caietul de sarcini.        Informații privind situația economico-financiară;
  Numărul estimat de contracte subsecvente ce vor fi       Obligații contractuale - dacă este cazul;
încheiate în perioada de derulare a acordului cadru: 2.      Bilanț contabil;
  Cantitățile maxime estimate pentru cel mai mare        Informații privind cifra de afaceri;
contract subsecvent sunt valorile menționate în anexele      Lichiditate generală;
1 și 2 la caietul de sarcini pentru 1 an de zile. Valoarea     Situația financiară.
estimată a celui mai mare contract subsecvent:           Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
5.150.000 lei, fără TVA.                      Bilanțul contabil la 31.12.2008 vizat de către
  Valoarea estimată fără TVA: 3,150,000 și 8,300,000     autoritățile fiscale. Declararea cifrei de afaceri pe ultimii
RON                              3 ani. Cifra de afaceri medie anuală trebuie să fie
  II.2.2) Opțiuni:                      minimum 10.000.000 RON. Indicatorul de lichiditate
  Nu                             generală trebuie să fie minim sau egal cu 100% pentru
  II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare  calificarea ofertantului. Se va prezenta gradul în care
  24 de luni începând de la data atribuirii contractului   disponibilitățile financiare acoperă plățile scadente
  Secțiunea III: Informații juridice, economice,       pentru ultimul an pentru care există exercițiul financiar
financiare și tehnice                     încheiat - 2008.
  III.1) Condiții referitoare la contract            III.2.3) Capacitatea tehnică
  III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate       Informații și formalități necesare pentru evaluarea
  Garanție de participare - 80.000 lei            respectării cerințelor menționate
  III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată     informații privind capacitatea tehnică;
și/sau trimitere la dispozițiile relevante             fișa experiență similară;
  Bugetul alocat.                        recomandare;
  III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de       istoricul litigiilor;
operatori economici căruia i se atribuie contractul        informații privind dotările specifice;
  Contract de asociere.                     resurse umane;
  III.1.4) Executarea contractului este supusă altor       informații privind subcontractanții;
condiții speciale:                         standarde de asigurarea calității;
  Nu                               standarde de protecția mediului.
  III.2) Condiții de participare                 Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
  III.2.1) Situația personală a operatorilor economici,     Se solicită experiență în realizarea cu succes în
inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul   ultimii 5 ani a: a) cel puțin 1 (un) contract de renovare
comerțului sau al profesiei:                  pasaje rutiere prin placări cu granit, pereți cortină și
  Informații și formalități necesare pentru evaluarea    modernizare instalație de iluminat și stații de pornire în
respectării cerințelor menționate               valoare de minimum 5.000.000 lei fără TVA. b) Lucrări
  Declarație privind eligibilitatea;             de placări cu granit 2000 mp. c) Lucrări de placări cu
  Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.    tablă de aluminiu 4000 mp. d) Lucrări de reparații
181 din o.u.g. NR. 34/2006;                  betoane cu mortare speciale 4000 mp. e) Lucrări de
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 58/17.III.2010

montaj corpuri de iluminat pentru tuneluri și pasaje         IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a
subterane 200 buc. Ofertantul va face dovada că deține și    documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau
se va angaja să utilizeze pentru îndeplinirea obiectului     a documentului descriptiv (în cazul unui dialog
contractului un număr minim de: 1. Utilaj platformă       competitiv)
ridicatoare cu nacelă. - 1 buc. 2. Utilaj cu braț articulat cu    Termenul limită pentru depunerea cererilor de
perie rotativă pentru curățarea separatoarelor de sens, a    documente sau pentru acces la documente: 26.03.2010
semnalisticii rutiere și a separatoarelor de sens. - 2 buc. 3.  15:00
Cisternă cu lance de curățare cu jet de apă sub presiune       Documente de plată: Nu
de max. 50 bar - 4 buc. 4. Aparate de curățat cu jet de apă     IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a
sub presiune de min. 100 bar. - 10 buc. Condiții minime: -    cererilor de participare:
ingineri subingineri cu experiență similară (se vor         29.03.2010 9:00
prezenta copii ale diplomelor) - minim 1 - inginer          IV.3.5) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de
responsabil al sistemelor de mediu - minim 1 - inginer      oferte sau de participare candidaților selectați
responsabil al sistemelor de management de calitate -        IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată
minim 1 - inginer responsabil cu protecția muncii și       oferta sau cererea de participare: limba română
siguranța circulației - minim 1. Certificat ISO 9001 sau       IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia
echivalent. Certificat OHSAS 18001 sau echivalent.        ofertantul trebuie să își mențină oferta
Certificat AFER. Certificat al Sistemului de manageriat al      90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)
securității informatice SR ISO/CEI 27001: 2006.           IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor
Certificat ISO 14001.                        Data: 29.03.2010 11:00
  III.2.4) Contracte rezervate:                  Locul: Administrația Străzilor - Str. Domnița Ancuța nr. 1,
  Nu                              sectorul 1, București - Sala de consiliu
  III.3) Condiții specifice pentru contractele de servicii     Persoane autorizate să asiste la deschiderea
                                 ofertelor: da
  III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată
                                   Membrii comisiei de evaluare precum și
unei anumite profesii:
                                 reprezentanții împuterniciți legali ai ofertanților.
  Nu
                                   Secțiunea VI. Informații suplimentare
  III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice
                                   VI.1) Contractul este periodic:
numele și calificările profesionale ale membrilor
                                   Nu
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor
                                   VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program
respective:
                                 finanțat din fonduri comunitare:
  Nu
                                   Nu
  Secțiunea IV: Procedura                     VI.3) Alte informații
  IV.1) Tipul procedurii                      VI.4) Căi de atac
  IV.1.1) Tipul procedurii                     VI.4.1) Organism competent pentru căile de atac
  Licitație deschisă                        Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
  IV.2) Criterii de atribuire                   Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,
  IV.2.1) Criterii de atribuire                sectorul 3, cod 030084, telefon 021/310.46.42, fax
  Oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v. economic în ceea     021/310.46.42
ce privește:                             Organism competent pentru procedurile de mediere
  - criteriile menționate în continuare              Curtea de Apel București
           Criterii          Pondere       Adresa poștală: București, Șos. Olteniței nr. 107-111,
  1. Prețul ofertei               60%      sectorul 4, cod poștal: 041304, telefon 021-319.51.80,
  Descriere: componenta financiară               fax 021-319.51.80
  2. Metodologia de execuție          25%        VI.4.2) Utilizarea căilor de atac
  Descriere:                            Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
  3. Durata de mobilizare pentru intervenție          căilor de atac
    (exprimată în zile)            15%        VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații
  Descriere:                          privind utilizarea căilor de atac
  IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică: Nu        Administrația Străzilor - Serviciul Juridic
  IV.3) Informații administrative                 Adresa poștală: București, str. Domnița Ancuța nr. 1,
  IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de       sectorul 1, cod poștal 010873, telefon 021-3138170, fax
autoritatea contractantă                     021/3138170
  IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior       VI.5) Data expedierii prezentului anunț în SEAP
privind același contract:                      11.03.2010 15:29
  Nu                                (3/83.776)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 58/17.III.2010                 5

                         ACHIZIȚIE DE SERVICII

  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de         autorității contractante, la adresa indicată la pct. 1, din
telefon, fax ale autorității contractante:             care să rezulte elementele de identificare ale
  Editura Academiei Române, instituție publică cu sediul     solicitantului, precum și persoana împuternicită pentru
în București, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5,       ridicarea documentației.
România, cod poștal 050711, punct de contact: et. 1,          b. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
camera 1276, persoană de contact: Liliana Ionescu,         acestui exemplar: gratuit.
telefon +40-021.318.81.46, fax +40-021.318.24.44,           c. Termenul limită pentru depunerea cererilor de
e-mail: edacad@ear.ro, adresa internet (URL): www.ear.ro      documente sau pentru acces la documente: 26.04.2010,
  2. a. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului    ora 10.00 am.
de prestări servicii: licitație deschisă.               6. a. Data limită pentru primirea ofertelor: 29.04.2010,
  b. Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte:   ora 9.00 am.
contract de servicii tipografice și servicii conexe.          6. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
  3. a. Categoria serviciilor ce se vor achiziționa și      la sediul autorității contractante din București, Calea 13
descrierea acestora:                        Septembrie, nr. 13, et. 1, cam. 1276, sectorul 5, cod
  Categoria serviciilor ce se vor achiziționa și         poștal 050711.
descrierea acestora: servicii tipografice și servicii         c. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba
conexe (cod CPV: 79800000-2), inclusiv pregătirea         română.
formelor de tipar, tipărirea pe suportul fizic indicat în       7. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 29.04.2010,
caietul de sarcini și asigurat de ofertantul-prestator și     ora 11:30 am, la sediul autorității contractante din
livrarea, servicii de legare și de finisare (cod CPV:       București, Calea 13 Septembrie nr. 13, et. 1, camera
79971000-1) și servicii de ambalare (cod CPV:           1204, sectorul 5.
79921000-6) pentru publicațiile nominalizate prin note de       8. Garanția pentru participare solicitată: 6500 lei.
comandă, conform documentației de atribuire și           Garanția de bună execuție: 5% din valoarea contractului.
anunțului de participare publicat în SEAP sub nr.           9. Modalitățile principale de finanțare și de plată
98511/12.03.2010.                         și/sau referirile la prevederile care le reglementează:
  Emiterea notelor de comandă este condiționată de        fonduri publice (venituri bugetare și venituri proprii).
acordarea vizei „bun de tipar” pentru fiecare titlu în parte.     10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze
  Data furnizării de către achizitor a manuscrisului final    asocierea grupului de ofertanți cărora li s-a atribuit
al fiecărui titlu reprezintă data emiterii notei de comandă,    contractul de servicii: asociere fără personalitate juridică,
ce constituie anexă la contract.                  probată prin înscris sub semnătură privată.
  Plata serviciilor prestate se va face după livrarea        11. Informații privind eligibilitatea și situația personală
exemplarelor tipărite la sediul Editurii Academiei         a operatorilor economici, precum și cerințele minime cu
Române, în termen de cel mult 60 de zile de la data        privire la capacitatea tehnică și la cea economico-
încheierii procesului-verbal de recepție cantitativă și      financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul:
calitativă.                            conform documentației de atribuire și anunțului de
  Eventualele deficiențe cantitative sau calitative       participare publicat în SEAP sub nr. 95811/12.03.2010.
consemnate de reprezentanții autorității contractante în        12. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul
procesul-verbal de recepție vor fi remediate integral în      trebuie să își mențină oferta: 30 de zile de la termenul
cel mai scurt timp de ofertantul declarat câștigător, în      limită de primire a ofertelor.
maxim 24 de ore, fără costuri suplimentare pentru           13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea
autoritatea contractantă.                     contractului de prestare servicii: criteriul „prețul cel mai
  b. Indicații referitoare la posibilitățile ofertanților de a  scăzut.”
depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gamă         14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: se
de servicii solicitate: servicii tipografice și servicii conexe,  interzice depunerea ofertelor alternative.
servicii de legare și de finisare și servicii de ambalare,       15. Organism competent pentru căile de atac:
fundamentând modul de formare al prețului ofertat,         Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
conform documentației de atribuire.                  Organism competent pentru procedura de mediere:
  4. Durata de prestare a serviciilor - începând de la      Tribunalul București.
25.05.2010 până la 31.12.2010.                     16. Nu a fost publicat anunț de intenție în Monitorul
  5. a. Denumirea și adresa serviciului/             Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.
compartimentului de la care se poate obține un exemplar        17. Data transmiterii anunțului de participare către
din documentația de atribuire: documentația de atribuire      MONITORUL OFICIAL R.A.: 15.03.2010.
se va obține în urma adresării unei solicitări scrise         (4/83.775)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 58/17.III.2010

          A N U N Ț U R I D E AT R I B U I R E
       A CONTRACTELORDE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

                        ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

  1. Denumirea și adresa autorității contractante:         2. Punctajul financiar ptr execuție - 30 pct
PRIMĂRIA TAMAȘI, Str. Principală nr. 192, sat Tamași,        3. Punctaj durată de execuție Pth+DE - 20 pct
comuna Tamași, județul Bacău, telefon 0234225025, fax        4. Punctaj durată de execuție lucrări - 20 pct
0234225025, e-mail primariatamasi@yahoo.com             6. Numărul de oferte primite:
  2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării      LOTUL I: 2 oferte
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui      LOTUL II: 2 oferte
anunț de participare, se prezintă motivele justificative:      LOTUL III: 2 oferte
Licitație deschisă                         7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților
  3. Contractul de lucrări: natura și dimensiunea        câștigător/câștigători:
prestațiilor, caracteristicile generale ale lucrării:        LOTUL I: PORR TEGHNOBAU UND UMWELT
PROIECT INTEGRAT: Modernizare drumuri de interes         AKTIENGESELLSCHAFT VIENA ȘI SC ROMBET SA
local în satele Chetriș, Tamași și Furnicari, județul      BACĂU.
Bacău; Construirea unui Centru public de Servicii          LOTUL II: PORR TEGHNOBAU UND UMWELT
Sociale în comuna Tamași, județul Bacău – pentru         AKTIENGESELLSCHAFT VIENA ȘI SC ROMBET SA
servicii de tip afterschool; Extinderea rețelei de        BACĂU.
alimentare cu apă în localitatea Tamași, comuna Tamași,
                                  LOTUL III: SC ROMBET SA BACĂU ȘI SC LOGIC
județul Bacău; Dotarea Bibliotecii „Vasile Alecsandri”,
                                 CONSTRUCT SRL TAMAȘI, BACĂU
Așezământ cultural de importanță locală din comuna
                                  8. Prețul sau gama prețurilor plătite:
Tamași, județul Bacău (locul de organizare a festivalului
                                  LOTUL I: 459628,27 lei fără TVA
de tradiții și obiceiuri locale „Zilele Comunei Tamași”)
                                  LOTUL II: 5081560,14 lei fără TVA
  4. Data atribuirii contractului de lucrări: 4.02.2010
                                  LOTUL III: 1540317,42 lei fără TVA
  5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări: Oferta
                                  9. Data publicării anunțului de participare: 7.10.2009
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
                                  10. Alte informații:
  Factor de evaluare:
  1. Punctajul financiar ptr proiectare - 30 pct          (5/202.244)
                 CONCESIUNI
       A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E

                        ACHIZIȚII DE BUNURI
  Primăria Comunei Sânmartin, cu sediul în Sânmartin,       Garanția de participare la licitație este de 150 lei.
Str. Principală nr. 105, județul Bihor, telefon 0259 -       Ofertele, se vor depune la Primăria comunei
318003, în conformitate cu HCL Sânmartin nr. 17 din       Sînmartin până la data de 12.04.2010, ora 16.00, iar
14.01.2010, organizează licitație publică deschisă pentru    deschiderea ofertelor va avea loc în data de 13.04.2010,
concesionarea unui teren situat în intravilanul din       ora 10.00.
localitatea Rontau, în suprafață totală de 960 mp, fiind      Informații suplimentare se pot obține de la biroul de
identificat prin nr. cadastral 50654, înscris în CF 50654 -   investiții al Primăriei comunei Sânmartin, la telefon 0259-
Sânmartin.                            318003.
  Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul
                                   (6/83.777)
Primăriei comunei Sânmartin, la prețul de 30 lei. Un caiet
de sarcini dă dreptul de a depune o singură ofertă.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 58/17.III.2010               7

  Primăria Comunei Sânmartin, cu sediul în Sânmartin,      Garanția de participare la licitație este de 150 lei.
Str. Principală nr. 105, județul Bihor, tel. 0259 - 318003,   Ofertele, se vor depune la Primărie comunei
în conformitate cu HCL Sânmartin nr. 20 din 1.07.2008,    Sânmartin până la data de 9.04.2010, ora 16.00, iar
organizează licitație publică deschisă pentru         deschiderea ofertelor va avea loc în data de 12.04.2010,
concesionarea unui teren situat în extravilanul localității  ora 10.00.
Betfia, în suprafață totală de 2.160 m2, fiind identificat    Informații suplimentare se pot obține de la biroul de
prin nr. cadastral 4899, înscris în CF 2175 - Sânmartin.   investiții al Primăriei comunei Sânmartin, la tel. 0259 -
  Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul    318003.
Primăriei comunei Sânmartin, la prețul de 30 lei. Un caiet    (8/83.779)
de sarcini dă dreptul de a depune o singură ofertă.
  Garanția de participare la licitație este de 150 lei.
  Ofertele, se vor depune la Primărie comunei          Consiliul Local Movilița, cu sediul în comuna Movilița,
Sânmartin până la data de 12.04.2010, ora 16.00, iar     județul Ialomița, organizează în data de 6 aprilie 2010,
deschiderea ofertelor va avea loc în data de 13.04.2010,   ora 10.00, licitație publică deschisă pentru
ora 16.00.                          concesionarea suprafeței de 1.452 m2, teren situat în
  Informații suplimentare se pot obține de la biroul de   extravilanul comunei Movilița în zona „Colceg” la vie,
investiții al Primăriei comunei Sânmartin, la tel. 0259 -   tarlaua 297, parcela 9”, în vederea obținerii de venituri la
318003.                            bugetul local”.
  (7/83.778)                          Durata concesiunii este de 25 de ani. Caietul de
                               sarcini este pus la dispoziția solicitanților începând cu
                               data de 12 martie 2010.
  Primăria Comunei Sânmartin, cu sediul în Sânmartin,      Ofertele vor fi depuse până cel târziu la 5 aprilie 2010,
Str. Principală nr. 105, județul Bihor, tel. 0259 - 318003,  ora 14.00.
în conformitate cu HCL Sânmartin nr. 38 din 14.01.2010,      În data de 6 aprilie 2010, ora 10.00, la sediul
organizează licitație publică deschisă pentru         Consiliului local Movilița vor fi deschise plicurile cu
concesionarea unui teren situat în extravilanul localității  ofertele depuse de cei interesați.
Sânmartin, în suprafață totală de 400 m2, fiind identificat    Caietul de sarcini și documentația de atribuire vor fi
prin nr. cadastral 7131, înscris în CF 4018 - Sânmartin,   puse la dispoziția celor interesați la sediul Primăriei
cu destinația teren agricol fără supraedificare.       comunei Movilița, contra cost.
  Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul      Relații suplimentare la telefon/fax: 0243/319;
Primăriei comunei Sânmartin, la prețul de 30 lei. Un caiet  0243/319212 - domnul Tudor Ion - secretarul comunei.
de sarcini dă dreptul de a depune o singură ofertă.        (9/83.781)
     ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
             — Prețuri pentru anul 2010 —

                                         Număr                     Valoare
  Nr.                                                           (TVA 9% inclus) — lei
                Denumirea publicației               de apariții
  crt.
                                         anuale         12 luni         3 luni        1 lună
  1.   Monitorul Oficial, Partea I                        900         1.200           330          120
  2.   Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară                100         1.500                      140
  3.   Monitorul Oficial, Partea a II-a                     200         2.250                      200
  4.   Monitorul Oficial, Partea a III-a                     500          430                      40
  5.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a                    6.000         1.720                      160
  6.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a                     240         1.600                      150
  7.   Monitorul Oficial, Partea a VII-a                      48         540                      50
  8.   Colecția Legislația României                         4         450           120
  9.   Colecția Hotărâri ale Guvernului României                  12         750                      70
      NOTĂ:
      Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.
        A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
                    — Prețuri pentru anul 2010 —
                                         Abonamentul FLEXIBIL
                            (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

      Produs                    Lunar                                 Anual

                Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea     Rețea
               Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100      300

     AutenticMO       40      100     250     600     1.320     400       1.000     2.500    6.000    13.200
     ExpertMO        90      230     580     1.390     3.060     900       2.250     5.630    13.510    29.720


                                        Abonamentul COMPLET
                            (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

      Produs                    Lunar                                 Anual

                Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea     Rețea
               Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100      300

     AutenticMO       50      130     330     790     1.740     500       1.250     3.130    7.510    16.520
     ExpertMO        110      280     700     1.680     3.700    1.100      2.750     6.880    16.510    36.320

      Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
      Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                          &JUYDGY|276840]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 58/17.III.2010 conține 8 pagini.            Prețul: 1,60 lei           ISSN 1582—5884

								
To top