0053 by tradetrek

VIEWS: 5 PAGES: 4

									                              PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 53                   ACHIZIȚII PUBLICE                       Joi, 11 martie 2010                                   SUMAR

                                                         Pagina

                         ANUNȚURI DE PARTICIPARE
                          LA LICITAȚIE DESCHISĂ
              Achiziție de produse..........................................................     1–2
                     ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005
                      PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR
                         NERAMBURSABILE
              Raport anual......................................................................   2–3
                               CONCESIUNI
                    ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
              Achiziții de bunuri ..............................................................   3–4
A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E D E S C H I S Ă
                           ACHIZIȚIE DE PRODUSE
  1. Direcția Silvică Brașov (D.S. Brașov), cu sediul în             7. Documentația de licitare se poate procura de la
Brașov, str. Cloșca nr. 31, județul Brașov, telefon               sediul D.S. Brașov, str. Cloșca nr. 31, orașul Brașov,
0268/415770,      fax  0268/475678,    e-mail:           județul Brașov, telefon 0268415770, fax 0268/475678,
office@brașov.rosilva.ro.                            e-mail: office@brașov.rosilva.ro.
  2. Procedura de atribuire: licitație deschisă.                 8. Termen de depunere a ofertelor: 17.03.2010 până
  3. Locul livrării produselor: Herghelia Sâmbata de Jos           la ora 12,00 la sediul D.S. Brașov. Ofertele se vor
  Obiectul contractului: Achiziție produse: semințe - cod           depune în limba română.
CPV 03111000-2                                   9. Deschiderea ofertelor: 17.03.2010, ora 12,30, la
  4. Cantitatea produselor: conf anexei 1 din Caietul de           sediul D.S. Brașov de către comisia numită prin decizie
sarcini.                                    pentru evaluarea ofertelor.
  5. Durata contractului: 3 luni de la data atribuirii              10. Sursa de finanțare: fonduri proprii.
contractului.                                   11. Pot participa societățile economice care
  6. Nu se acceptă oferte alternative.                    comercializează semințe.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 53/11.III.2010

  12. Alte criterii: conform documentației de atribuire         15. Denumirea și adresa organului competent de
care se poate procura de la sediul D.S. Brașov.            rezolvare a contestațiilor:
                                     Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
  13. Ofertantul își va menține oferta valabilă timp de
                                     16. Nu a fost publicat anunț de intenție.
60 de zile.                               17. Data transmiterii spre publicare a anunțului de
  14. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai     participare: 10.03.2010.
mic.                                     (1/83.727)


   ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005
PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE
                            RAPORT ANUAL
  Direcția pentru Sport a Județului Bistrița-Năsăud         proiecte) și Programul național „Sportul pentru Toți” (3
anunță raportul privind finanțarea structurilor sportive de      proiecte).
drept privat, legal constituite, din fonduri nerambursabile        Suma totală pentru proiectele aprobate spre finanțare
pe anul 2009:                             alocată pentru prima sesiune de finanțare a fost de
  Finanțarea structurilor sportive de drept privat, legal      65.833 lei.
constituite (respectiv Legea nr. 69/2000 - Legea             Pentru a doua sesiune de finanțare s-au depus un
Educației Fizice și a Sportului) din fonduri             număr de 6 proiecte de către 4 structuri sportive, toate
nerambursabile s-a făcut cu respectarea prevederilor         fiind aprobate spre finanțare. Dintre proiectele depuse și
Legii nr. 350/2005, a Ordinului Președintelui Agenției        aprobate spre finanțare 1 s-a încadrat în Programul
Naționale pentru Sport nr. 130/2006, precum și a           național „Promovarea sportului de performanță” și 5
Deciziei interne nr. 31/27.07.2009.                  proiecte s-au încadrat în Programul național „Sportul
  Fondurile în valoare de 101.250 lei au fost asigurate       pentru Toți”.
de către Ministerul Tineretului și Sportului și au fost          Suma totală pentru proiectele aprobate a fost de
                                   26.900 lei, din care 2.000 lei reprezintă suma alocată
suportate din Cap. 67.01. Cultura, recreere și religie,
                                   pentru proiectul care se încadrează în Programul
Subcapitol 05 „Sport”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, art. „Sume
                                   național „Promovarea sportului de performanță”, iar
destinate finanțării programelor sportive realizate de
                                   suma de 24.900 lei - proiectele care se încadrează în
structuri sportive de drept privat”.
                                   Programul național „Sportul pentru Toți.”
  Din suma totală de 101.250 lei, 60.750 lei sunt
                                     Pentru a treia sesiune de finanțare au fost depuse un
destinate proiectelor care se încadrează în Programul         număr de 2 proiecte de către 1 structură sportivă,
național „Promovarea sportului de performanță” și           proiecte aprobate spre finanțare.
40.500 lei - proiectelor care se încadrează în Programul         Proiectele depuse și aprobate spre finanțare s-au
național „Sportul pentru Toți”.                    încadrat în Programul național „Promovarea sportului de
  Au fost realizate trei sesiuni de finanțare, respectiv       performanță”.
31.07.2009, 31.08.2009 și 23.11.2009.                   Suma totală pentru proiectele aprobate pentru
  Au fost depuse pentru prima sesiune de finanțare un        sesiunea a III-a, din sume redistribuite, a fost 10.517 lei.
număr de 32 proiecte de către 18 structuri sportive. Au          Au fost îndepliniți indicatorii stabiliți în contractele de
fost aprobate spre finanțare 21 de proiecte (ulterior, un       finanțare.
contract încheiat a fost sistat, sumele fiind redistribuite).       Denumirea structurilor sportive, a proiectelor
  Proiectele finanțate s-au încadrat în Programul          propuse, precum și sumele acordate pentru finanțare
național „Promovarea sportului de performanță” (13          sunt prezentate alăturat.
                             TABEL
        cu structurile sportive de drept privat care au fost finanțate din fonduri nerambursabile
                             -2009-
 Nr.                                                   Suma aprobată
            Denumirea structurii sportive/denumirea proiectului
 crt.                                            Sesiunea I  Sesiunea II    Sesiunea III
  Clubul Sportiv Karate Bistrița (P1)
 1. - Cupa 1 Decembrie                                      1.440      -            -
  - Tabăra de supraviețuire (P2)                                  -    5.250            -
  AS Club Fotbal Gloria 1922 Bistrița (P1)
 2.
  - Cantonament de pregătire JB                                4.000         -         -
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 53/11.III.2010                    3

 Nr.                                                  Suma aprobată
            Denumirea structurii sportive/denumirea proiectului
 crt.                                           Sesiunea I  Sesiunea II    Sesiunea III
     Asociația Sportivă Club XRT Bistrița (P1)
 3.   - Cupa Bistrița - Trial Bike                             4.000         -         -
     - Cupa XRT - motocros                                 5.000         -         -
     Asociația Județeană de Fotbal B-N (P1)
 4.   - Cupa Speranțelor - „Memorialul Gheorghe Ola”                    6.000         -         -
     - minifotbal sală
     Asociația Județeană de Schi-Biatlon Bistrița-Năsăud (P1)
     - Concurs interjudețean de copii și cadeți                      2.000         -         -
 5.
     - Concurs de deschidere a sezonului                          2.500
     - Instruire, testare, selecție la schi-biatlon și sanie                2.500
     Asociația CS Top Dance Life Bistrița (P1):
 6.   - Cantonament de pregătire - standard                         1.500         -         -
     - Cantonament de pregătire - latino                          1.500
     Asociația CS Handsport Bistrița (P1):
 7.
     - Cantonament de pregătire                              5.000         -         -
     Asociația CS Ciclism Montan DH Bistrița (P1):
 8.
     - Concurs Mountainbike                                3.500         -         -
     Asociația Șah Club Bistrița (P1):
 9.
     - Concurs județean de selecție                            2.000         -         -
     Asociația Județeană de Gimnastică (P1):
 10.
     - Cupa Bistrița - concurs internațional                        5.000         -         -
     C.S. Grănicerul Năsăud (P1):
 11.
     - Cantonament de pregătire                              1.500         -         -
     H.C.M. Bistrița (P1):
 12.
     - Cantonament de pregătire                              2.793         -         -
     Asociația Județeană Sportul pentru Toți Bistrița-Năsăud (P2)
     - Caravana Eco                                    3.500       -            -
 13.   - Dreptul la mișcare                                   -     4.000            -
     - Șanse egale                                       -     3.500            -
     - Sport Art                                        -     4.250            -
     Asociația CS „Schreiner” Bistrița (P2)
     - Promovare Aquagym                                  5.100       -         -
     - Cupa Bistrița - concurs înot                            7.000       -         -
 14.
     - Sport și sănătate în cadru natural                           -     7.900         -
     - Cantonament de pregătire (P1)                              -       -       5.000
     - Selecție pt. înot de performanță (P1)                          -       -       5.517
Total                                             65.833    24.900       10.517
    (2/83.731)                  CONCESIUNI
        A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E
                          ACHIZIȚII DE BUNURI
  Consiliul Local Valiug, cu sediul în comuna Valiug, nr.       comunei Valiug, înscris în CF nr. 14228, nr. top
56, organizează licitație publică pentru concesionarea         550/b/1/3/26/1, nr. cad. 792 pentru construirea unei case
unui teren în suprafață de 3.500 mp, situat în extravilanul      de vacanță.
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 53/11.III.2010

  Durata concesiunii este de 49 ani de la data încheierii           2. Informații generale privind obiectul concesiunii în
contractului de concesiune.                         special descrierea și identificarea bunului care urmează
  Ofertanții pot fi persoane fizice sau juridice, române          să fie concesionat:
sau străine.                                  Concesionare prin licitație publică deschisă a
  Ofertele, în 2 exemplare, se depun la sediul Primăriei
                                      construcției sediu vechi primăriei
comunei Valiug, în același loc putând fi studiată
documentația care stă la baza concesionării și poate fi             3. Informații privind documentația de atribuire:
achiziționat caietul de sarcini al concesiunii.                 Caiet de sarcini
  Ofertanții rămân angajați pentru termenele ofertelor             3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
până la desemnarea câștigătorului licitației publice.            interesate pot intra în posesia unui exemplar, al
  Data limită de depunere a ofertelor este 14.04.2010,           documentației de atribuire:
ora 15.00, iar deschiderea ofertelor se va face în data de           Direct la sediul Primăriei Frumușica, județul Botoșani.
15.04.2010, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei
                                        3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
Valiug.
                                      din cadrul concedentului de la care se poate obține un
  Informații suplimentare la telefon: 0255235601.
                                      exemplar din documentația de atribuire:
   (3/83.728)
                                        Taxe și Impozite Locale
                                        3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
  1. Informații generale privind concedentul:               acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
  Primăria Rucăr, cod fiscal 41.22.450, com. Rucăr,            O.U.G. nr. 54/2006:
județul Argeș, Str. Brașovului nr. 58, telefon/fax               100 lei cu chitanță
0248/542830, persoană de contact Avram Anda.                  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii:             8.04.2010, ora 15.00
  Obiectul concesiunii: 3 imobile teren-pășune alpină,
                                        4. Informații privind ofertele:
conform documentației de atribuire.
  3. Informații privind documentația de atribuire:               1328lei/an - corpul I, 1626 lei/an corpul II
  - se solicită scris de la sediul autorității, Primăria            4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
Rucăr, persoană de contact Avram Anda,                     12.04.2010, ora 11.00
compartimentul Achiziții publice;                        4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
  - contravaloare documentație 1500 lei, care se achită            Sediul Primăriei Frumușica, județul Botoșani
numerar sau cu ordin de plată la casieria unității;               4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
  - data limită de solicitare documentație 29.03.2010,           fiecare ofertă:
ora 12.00;
                                        2 exemplare
  - data limită de solicitare clarificări 30.03.2010, ora
12.00;                                     5. Data și locul la care se va desfășura ședința
  - data de depunere a ofertei 7.04.2010, ora 12.00;            publică de deschidere a ofertelor:
  - data de deschidere a ofertelor 9.04.2010, ora 12.00.            12.04.2010, ora 12.00, la Sediul Primăriei Frumușica
   (4/83.729)                                 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
                                      și/sau adresa de e-mail a instanței competente în
                                      soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
  1. Informații generale privind concedentul, în special         sesizarea instanței:
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,              Curtea de Apel Suceava
telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:             7. Data transmiterii anunțului de licitație către
  Consiliul Local al Comunei Frumușica, C.F. 3373322,
                                      instituțiile abilitate în vederea publicării: 10.03.2010.
loc. Frumușica, județul Botoșani, telefon/fax -
0231554103.                                     (5/83.730)


                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                &JUYDGY|276796]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
          bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.53/11.III.2010 conține 4 pagini.        Prețul: 0,80 lei       ISSN 1582—5884

								
To top