Docstoc

0037

Document Sample
0037 Powered By Docstoc
					                                        PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 37                             ACHIZIȚII PUBLICE                          Miercuri, 17 februarie 2010                                            SUMAR

                                           Pagina                                            Pagina

           ANUNȚURI DE PARTICIPARE                                    CONCESIUNI
             LA LICITAȚIE DESCHISĂ                              ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
                                                Achiziții de bunuri ..............................................................   5–6
Achiziții de lucrări ..............................................................   1–5
                                                           ANUNȚURI DE PARTICIPARE
       ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005                                   LA NEGOCIERE DIRECTĂ
         PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR                         Achiziție de bunuri.............................................................    6–7
               NERAMBURSABILE                               ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE
Program anual...................................................................     5  Achiziție de servicii............................................................    7
A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E D E S C H I S Ă
                                     ACHIZIȚII DE LUCRĂRI

  Anunț pentru solicitarea de oferte pe plan local în                     documentației de atribuire sunt obligați ca, în termen de
vederea atribuirii contractului de lucrări de                         cel mult 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului
reamenajare la standarde Schengen a secției                          pentru solicitarea de oferte pe plan local (în două ziare
consulare din cadrul Ambasadei României în Kuwait                       de largă circulație pe plan local), să transmită la sediul
  Vă aducem la cunoștință că Ministerul Afacerilor                      misiunii externe o scrisoare de intenție, conform
Externe al României, reprezentat pe plan local de                       modelului postat la adresa web: http://www.mae.ro/pdf/
Ambasada României în Kuwait, organizează o                           schengen/Scrisoare_de_intentie_ro_en.pdf, prin care își
procedură de achiziție publică în vederea atribuirii                      exprimă intenția de a participa la procedura de atribuire
contractului RO FSCH 12.I.11 „Lucrări de reamenajare la                    și acordul pentru efectuarea verificărilor necesare în
standarde Schengen a secției consulare din cadrul                       vederea avizării de către autoritățile române abilitate.
Ambasadei României în Kuwait”, cu o valoare estimată                       Numai operatorii economici care obțin avizul
de 76.872,24 euro, fără TVA.                                  autorităților române abilitate, vor intra în posesia
  Operatorii economici care doresc să participe la                      documentației pentru atribuirea contractului de achiziție
procedura de achiziție publică și să intre în posesia                     publică.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 37/17.II.2010

  Operatorii economici care nu obțin avizul autorităților    Operatorii economici care nu obțin avizul autorităților
române abilitate nu vor putea intra în posesia         române abilitate nu vor putea intra în posesia
documentației de atribuire și vor fi excluși de la       documentației de atribuire și vor fi excluși de la
procedura de achiziție publică.                procedura de achiziție publică.
  Misiunea externă transmite operatorilor economici       Misiunea externă transmite operatorilor economici
avizați de autoritățile române abilitate, o invitație de    avizați de autoritățile române abilitate, o invitație de
participare, prin care sunt invitați să ridice documentația  participare, prin care sunt invitați să ridice documentația
de atribuire în vederea elaborării ofertei.          de atribuire în vederea elaborării ofertei.
  Data și ora limită pentru depunerea ofertelor,         Data și ora limită pentru depunerea ofertelor,
respectiv pentru deschiderea ofertelor, la sediul misiunii   respectiv pentru deschiderea ofertelor, la sediul misiunii
externe, se vor comunica ulterior în invitația de       externe, se vor comunica ulterior în invitația de
participare transmisă operatorilor economici avizați de    participare transmisă operatorilor economici avizați de
autoritățile române abilitate.                 autoritățile române abilitate.
 Adresa la care se transmit ofertele: Keifan, AREA 4,      Adresa la care se transmit ofertele: Trg Zelene Pijace
MOONA Street, House 34, Kuwait, P.O. BOX Kaifan        3A, Vrsac, Serbia.
13574 Cod 35152.                         Informații suplimentare se pot solicita la Consulatul
 Informații suplimentare se pot solicita la Ambasada     General al României la Vârșeț, la telefoanele
României în Kuwait, la telefoanele 00-965-2484 50.79;     +38113/831.099, 831.199, 831.299.
2484.34.19; 2484.94.85.
                                  (2/83.518)
  (1/83.517)

                                 Anunț pentru solicitarea de oferte pe plan local în
  Anunț pentru solicitarea de oferte pe plan local în     vederea atribuirii contractului de lucrări de
vederea atribuirii contractului de lucrări de         reamenajare la standarde Schengen a Consulatului
reamenajare la standarde Schengen a Consulatului        General al României la Sankt Petersburg
General al României la Vârșeț                   Vă aducem la cunoștință că Ministerul Afacerilor
  Vă aducem la cunoștință că Ministerul Afacerilor      Externe al României, reprezentat pe plan local de
Externe al României, reprezentat pe plan local de       Consulatul General al României la Sankt Petersburg,
Consulatul General al României la Vârșet, organizează o    organizează o procedură de achiziție publică în vederea
procedură de achiziție publică în vederea atribuirii      atribuirii contractului RO FSCH 12.I.8 „Lucrări de
contractului RO FSCH 12.I.13 „Lucrări de reamenajare la    reamenajare la standarde Schengen a Consulatului
standarde Schengen a Consulatului General al          General al României la Sankt Petersburg”, cu o valoare
României la Vârșeț”, cu o valoare estimată de 22.990,50    estimată de 84.954,96 euro, fără TVA.
euro, fără TVA.                          Operatorii economici care doresc să participe la
  Operatorii economici care doresc să participe la      procedura de achiziție publică și să intre în posesia
procedura de achiziție publică și să intre în posesia     documentației de atribuire sunt obligați ca, în termen de
documentației de atribuire sunt obligați ca, în termen de   cel mult 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului
cel mult 3 zile de la data publicării anunțului pentru     pentru solicitarea de oferte pe plan local (în două ziare
solicitarea de oferte pe plan local (în două ziare de largă  de largă circulație pe plan local), să transmită la sediul
circulație pe plan local), să transmită la sediul misiunii   misiunii externe o scrisoare de intenție, conform
externe o scrisoare de intenție, conform modelului postat   modelului     postat    la   adresa    web:
la adresa web: http://www.mae.ro/pdf/schengen/         http://www.mae.ro/pdf/schengen/Scrisoare_de_intentie_
Scrisoare_de_intentie_ro_en.pdf, prin care își exprimă     ro_en.pdf, prin care își exprimă intenția de a participa la
intenția de a participa la procedura de atribuire și acordul  procedura de atribuire și acordul pentru efectuarea
pentru efectuarea verificărilor necesare în vederea      verificărilor necesare în vederea avizării de către
avizării de către autoritățile române abilitate.        autoritățile române abilitate.
 Numai operatorii economici care obțin avizul          Numai operatorii economici care obțin avizul
autorităților române abilitate, vor intra în posesia      autorităților române abilitate, vor intra în posesia
documentației pentru atribuirea contractului de achiziție   documentației pentru atribuirea contractului de achiziție
publică.                            publică.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 37/17.II.2010               3

  Operatorii economici care nu obțin avizul autorităților    Operatorii economici care nu obțin avizul autorităților
române abilitate nu vor putea intra în posesia        române abilitate nu vor putea intra în posesia
documentației de atribuire și vor fi excluși de la      documentației de atribuire și vor fi excluși de la
procedura de achiziție publică.                procedura de achiziție publică.
  Misiunea externă transmite operatorilor economici       Misiunea externă transmite operatorilor economici
avizați de autoritățile române abilitate, o invitație de   avizați de autoritățile române abilitate, o invitație de
participare, prin care sunt invitați să ridice documentația  participare, prin care sunt invitați să ridice documentația
de atribuire în vederea elaborării ofertei.          de atribuire în vederea elaborării ofertei.
  Data și ora limită pentru depunerea ofertelor,        Data și ora limită pentru depunerea ofertelor,
respectiv pentru deschiderea ofertelor, la sediul misiunii  respectiv pentru deschiderea ofertelor, la sediul misiunii
externe, se vor comunica ulterior în invitația de       externe, se vor comunica ulterior în invitația de
participare transmisă operatorilor economici avizați de    participare transmisă operatorilor economici avizați de
autoritățile române abilitate.                autoritățile române abilitate.
  Adresa la care se transmit ofertele: Str. Garohovaia,    Adresa la care se transmit ofertele: Lvov, nr. 7, Tbilisi.
nr. 4, Sankt Petersburg.
                                 Informații suplimentare se pot solicita la Ambasada
 Informații suplimentare se pot solicita la Consulatul    României în Georgia, la telefoanele (00-995.32)
General al României la Sankt Petersburg, la telefoanele
                               38.53.10, (00-995.32) 38.52.10.
007 (812) 312.61.41, 335.08.44, 335.08.45, 312.61.41.
                                 (4/83.520)
  (3/83.519)


                                Anunț pentru solicitarea de oferte pe plan local în
 Anunț pentru solicitarea de oferte pe plan local în
                               vederea atribuirii contractului de lucrări de
vederea atribuirii contractului de lucrări de
                               reamenajare la standarde Schengen a secției
reamenajare la standarde Schengen a secției
                               consulare din cadrul Ambasadei României în Algeria
consulare a Ambasadei României în Georgia (Tbilisi)
  Vă aducem la cunoștință că Ministerul Afacerilor       Vă aducem la cunoștință că Ministerul Afacerilor
Externe al României, reprezentat pe plan local de       Externe al României, reprezentat pe plan local de
Ambasada României în Georgia, organizează o          Ambasada României în Algeria, organizează o
procedură de achiziție publică în vederea atribuirii     procedură de achiziție publică în vederea atribuirii
contractului RO FSCH 12.I.19 „Lucrări de reamenajare la    contractului RO FSCH 12.I.14 „Lucrări de reamenajare la
standarde Schengen a secției consulare a Ambasadei      standarde Schengen a secției consulare din cadrul
României în Georgia”, cu o valoare estimată de        Ambasadei României în Algeria”, cu o valoare estimată
136.928,88 euro, fără TVA.                  de 135.781,92 euro, fără TVA.
  Operatorii economici care doresc să participe la       Operatorii economici care doresc să participe la
procedura de achiziție publică și să intre în posesia     procedura de achiziție publică și să intre în posesia
documentației de atribuire sunt obligați ca, în termen de   documentației de atribuire sunt obligați ca, în termen de
cel mult 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului  cel mult 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului
pentru solicitarea de oferte pe plan local (în două ziare   pentru solicitarea de oferte pe plan local (în două ziare
de largă circulație pe plan local), să transmită la sediul  de largă circulație pe plan local), să transmită la sediul
misiunii externe o scrisoare de intenție, conform       misiunii externe o scrisoare de intenție, conform
modelului     postat    la   adresa    web:   modelului     postat    la   adresa    web:
http://www.mae.ro/pdf/schengen/Scrisoare_de_intentie_     http://www.mae.ro/pdf/schengen/Scrisoare_de_intentie_
ro_en.pdf, prin care își exprimă intenția de a participa la  ro_en.pdf, prin care își exprimă intenția de a participa la
procedura de atribuire și acordul pentru efectuarea      procedura de atribuire și acordul pentru efectuarea
verificărilor necesare în vederea avizării de către      verificărilor necesare în vederea avizării de către
autoritățile române abilitate.                autoritățile române abilitate.
 Numai operatorii economici care obțin avizul         Numai operatorii economici care obțin avizul
autorităților române abilitate, vor intra în posesia     autorităților române abilitate, vor intra în posesia
documentației pentru atribuirea contractului de achiziție   documentației pentru atribuirea contractului de achiziție
publică.                           publică.
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 37/17.II.2010

  Operatorii economici care nu obțin avizul autorităților  documentației de atribuire și vor fi excluși de la
române abilitate nu vor putea intra în posesia        procedura de achiziție publică.
documentației de atribuire și vor fi excluși de la        Misiunea externă transmite operatorilor economici
procedura de achiziție publică.                avizați de autoritățile române abilitate, o invitație de
  Misiunea externă transmite operatorilor economici     participare, prin care sunt invitați să ridice documentația
avizați de autoritățile române abilitate, o invitație de   de atribuire în vederea elaborării ofertei.
participare, prin care sunt invitați să ridice documentația   Data și ora limită pentru depunerea ofertelor,
de atribuire în vederea elaborării ofertei.          respectiv pentru deschiderea ofertelor, la sediul misiunii
  Data și ora limită pentru depunerea ofertelor,       externe, se vor comunica ulterior în invitația de
respectiv pentru deschiderea ofertelor, la sediul misiunii  participare transmisă operatorilor economici avizați de
externe, se vor comunica ulterior în invitația de       autoritățile române abilitate.
participare transmisă operatorilor economici avizați de     Adresa la care se transmit ofertele: Ibn Roshd Street,
autoritățile române abilitate.                No. 40, Dafna Area, Doha, P.O. BOX 22511.
  Adresa la care se transmit ofertele: 24, Rue Abri       Informații suplimentare se pot solicita la Ambasada
Arezki, Hydra, 16035, Alger.                 României în Qatar, la telefoanele +974 493.48.48,
  Informații suplimentare se pot solicita la Ambasada    493.03.69.
României în Algeria, la telefon 00213-21-60.08.71.        (6/83.523)
  (5/83.521)
                                 Anunț pentru solicitarea de oferte pe plan local în
                               vederea atribuirii contractului de lucrări de
  Anunț pentru solicitarea de oferte pe plan local în
                               reamenajare la standarde Schengen a Consulatului
vederea atribuirii contractului de lucrări de
                               General al României la Odessa
reamenajare la standarde Schengen a secției
                                 Vă aducem la cunoștință că Ministerul Afacerilor
consulare din cadrul Ambasadei României în Qatar
                               Externe al României, reprezentat pe plan local de
  Vă aducem la cunoștință că Ministerul Afacerilor
                               Consulatul General al României la Odessa, organizează
Externe al României, reprezentat pe plan local de
                               o procedură de achiziție publică în vederea atribuirii
Ambasada României în Qatar, organizează o procedură
                               contractului RO FSCH 12.I.9 „Lucrări de reamenajare la
de achiziție publică în vederea atribuirii contractului RO
                               standarde Schengen a Consulatului General al
FSCH 12.I.17 „Lucrări de reamenajare la standarde       României la Odessa”, cu o valoare estimată de
Schengen a secției consulare din cadrul Ambasadei       140.442,44 euro, fără TVA.
României în Qatar”, cu o valoare estimată de 87.391,44      Operatorii economici care doresc să participe la
euro, fără TVA.                        procedura de achiziție publică și să intre în posesia
  Operatorii economici care doresc să participe la      documentației de atribuire sunt obligați ca, în termen de
procedura de achiziție publică și să intre în posesia     cel mult 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului
documentației de atribuire sunt obligați ca, în termen de   pentru solicitarea de oferte pe plan local (în două ziare
cel mult 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului  de largă circulație pe plan local), să transmită la sediul
pentru solicitarea de oferte pe plan local (în două ziare   misiunii externe o scrisoare de intenție, conform
de largă circulație pe plan local), să transmită la sediul  modelului     postat    la   adresa    web:
misiunii externe o scrisoare de intenție, conform       http://www.mae.ro/pdf/schengen/Scrisoare_de_intentie_
modelului     postat    la   adresa     web:  ro_en.pdf, prin care își exprimă intenția de a participa la
http://www.mae.ro/pdf/schengen/Scrisoare_de_intentie_     procedura de atribuire și acordul pentru efectuarea
ro_en.pdf, prin care își exprimă intenția de a participa la  verificărilor necesare în vederea avizării de către
procedura de atribuire și acordul pentru efectuarea      autoritățile române abilitate.
verificărilor necesare în vederea avizării de către       Numai operatorii economici care obțin avizul
autoritățile române abilitate.                autorităților române abilitate, vor intra în posesia
  Numai operatorii economici care obțin avizul        documentației pentru atribuirea contractului de achiziție
autorităților române abilitate, vor intra în posesia     publică.
documentației pentru atribuirea contractului de achiziție    Operatorii economici care nu obțin avizul autorităților
publică.                           române abilitate nu vor putea intra în posesia
  Operatorii economici care nu obțin avizul autorităților  documentației de atribuire și vor fi excluși de la
române abilitate nu vor putea intra în posesia        procedura de achiziție publică.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 37/17.II.2010               5

  Misiunea externă transmite operatorilor economici     participare transmisă operatorilor economici avizați de
avizați de autoritățile române abilitate o invitație de    autoritățile române abilitate.
participare, prin care sunt invitați să ridice documentația    Adresa la care se transmit ofertele: Str. Bazarnaia
                               nr. 31, Odessa, Ucraina, 65011.
de atribuire în vederea elaborării ofertei.
                                 Informații suplimentare se pot solicita la Consulatul
  Data și ora limită pentru depunerea ofertelor,       General al României la Odessa, la telefoanele (0038-
respectiv pentru deschiderea ofertelor, la sediul misiunii  048) 725.03.99; (0038-048) 722.34.75.
externe, se va comunica ulterior în invitația de         (7/83.524)
   ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005
PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

                        PROGRAM ANUAL
  În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din    și desfășurării unor programe și proiecte interetnice
Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor       și de combatere a intoleranței, menționate la lit. b) din
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru       anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul
activități nonprofit de interes general, cu completările și  2010 nr. 11/2010.
modificările ulterioare, Secretariatul General al        Programul anual cuprinde 2 (două) sesiuni de
Guvernului - Departamentul pentru Relații Interetnice     selecție a programelor și proiectelor interetnice și de
aduce la cunoștință celor interesați, Programul anual     combatere a intoleranței, în lunile aprilie și septembrie
propriu    pentru    acordarea    finanțărilor   2010.
nerambursabile în anul 2010, în vederea organizării        (8/83.528)
                 CONCESIUNI
       A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E

                       ACHIZIȚII DE BUNURI
  1. Informații generale privind concedentul, în special    3. Informații privind documentația de atribuire:
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,       3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:   interesate pot intra în posesia unui exemplar al
  Concedent - Consiliul Local al Comunei Nănești,      documentației de atribuire:
comuna Nănești, județul Vrancea                 - documentația de atribuire se obține de la sediul
  Cod fiscal 4350548, tel. 0237/633400, fax         concedentului, contra cost.
0237/633483,       adresa     de    e-mail:
                                 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
primariananesti@yahoo.com, persoana de contact:
                               din cadrul concedentului, de la care se poate obține un
Stratulat Emilia - secretar comună.
                               exemplar din documentația de atribuire:
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în
                                 - sediul Consiliului Local Nănești, comuna Nănești,
special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie concesionat:                      județul Vrancea.
  - terenuri în suprafață totală de 609.041 m2, teren     3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
baltă (balta Sacu + balta Carpanoaia), situat în satul    acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Nănești, și 256.700 m 2 teren baltă situat în satul      Ordonanței de urgență a Guvernului nr. nr. 54/2006:
Călienii Noi, ambele aparținând domeniului public al       - Taxa de participare la licitație este de 100 lei. Caietul
comunei Nănești, județul Vrancea.               de sarcini al licitației se poate procura contra sumei de
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 37/17.II.2010

100 lei de la sediul Consiliului Local Nănești, între orele  adresa: comuna Boroaia, județul Suceava, cod poștal
8.00-16.00.                          727040. Persoana de contact ing. Vasile Berariu,
  Garanția de participare la licitație este de 15% din    primarul comunei Boroaia, județul Suceava, adresa de
prețul minim anual al concesiunii.              e-mail: primariaboroaia@yahoo.com.
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:       2. Informații generale privind obiectul concesiunii:
9 martie 2010, ora 16.00.                   suprafața de teren de 5.500 m2 cu un șopron din lemn și
  4. Informații privind ofertele:              o împrejmuire, situate în comuna Boroaia, județul
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10 martie    Suceava.
2010, ora 16.00.                          Durata concesiunii de 25 ani.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:          3. Informații privind documentația de atribuire:
Consiliului Local al Comunei Nănești, județul Vrancea.       - documentația de atribuire se procura gratuit de la
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă      Primăria Comunei Boroaia, județul Suceava, până la
fiecare ofertă: un exemplar (conform Instrucțiunilor     data limită pentru solicitarea clarificărilor de 5 martie
pentru ofertanți).                      2009, ora 16.00.
  5. Data și locul la care se va desfășura ședința        4. Informații privind ofertele:
publică de deschidere a ofertelor: 11 martie 2010, ora       4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12 martie
11.00.                            2010, ora 11.00.
  6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax        4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în      Comunei Boroaia, județul Suceava, cod poștal 727040.
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
                                  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
sesizarea instanței:
                               fiecare ofertă: două exemplare - original și copie.
  - Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
                                  5. Data și locul la care se va desfășura ședința
Vrancea potrivit Legii nr. 544/2004, republicată, cu
                               publică de deschidere a ofertelor: vineri, 12 martie 2010,
modificările ulterioare.
                               ora 12.00, la Primăria comunei Boroaia, județul
  7. Data transmiterii anunțului de licitație către
                               Suceava.
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 15 februarie
                                  6. Denumirea instanței competente în soluționarea
2010.
                               litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
  (9/83.525)                        Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, str. Ștefan cel
                               Mare nr. 62, cod 720062, tel. 0230.214.396, fax
                               0230.214.396, în șapte zile de la adjudecarea licitației.
  1. Informații generale privind concedentul și adresa de
                                  7. Data transmiterii anunțului de licitație către
e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local Boroaia,
                               instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16 februarie
codul fiscal 4326787, cont (trezorerie) RO71 TREZ
                               2010.
59321300205 XXXXX deschis la Trezoreria municipiului
Fălticeni, telefon 0230.548.016, fax 0230.548.026,        (10/83.526)A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A N E G O C I E R E D I R E C T Ă
                       ACHIZIȚIE DE BUNURI
  Comuna Dranic, județul Dolj, concesionează prin      consilierul juridic Dragu Cosmin, tel./fax 0251351070,
procedura de negociere directă suprafața de 215 ha      adresa e-mail: primariadranic@yahoo.com.
teren arabil. Termenul de depunere a ofertelor este       Documentația de atribuire se acordă gratuit.
                                 3. Obiectul concesionării îl constituie suprafața de
1.03.2010, ora 9.00.
                               215 ha teren arabil, situat în extravilanul satului Dranic și
  1. Comuna Dranic, județul Dolj, Str. Principală
                               are următorii vecini: la nord D.E. nr. 226, la sud D.J.
n r. 7 6 2 , tel./fax 0251351070, adresa de e-mail:
                               nr. 561 B Segarcea-Zaval, la est pădurea comunală și
primariadranic@yahoo.com.                   proprietăți private, la vest hotarul cu orașul Segarcea.
  2. Documentația de atribuire se poate obține de la      Durata contractului de concesionare este de 5 ani,
sediul Primăriei Dranic, județul Dolj, respectiv de la    conform H.C.L. Dranic.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 37/17.II.2010               7

  4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 1.03.2010,      Societatea să fie înființată de minimum 5 ani, în acest
ora 9.00.                          sens se vor depune acte doveditoare.
  b) Ofertele se depun la Primăria Dranic, Str.         Societatea să fie profitabilă în ultimii 3 ani, în acest
Principală nr. 762, județul Dolj.              sens se vor prezenta bilanțurile aferente care au fost
  c) Ofertele se vor redacta în limba română.        depuse la D.G.F.P. Dolj (sau de alt județ), respectiv anul
                               2006-2007-2008 sau 2007-2008-2009, care pot fi
  Condițiile personale, tehnice și financiare pe care
                               verificate pe site-ul Ministerului de Finanțe.
trebuie să le îndeplinească ofertanții:
                                 Depunerea certificatelor de atestare fiscală valabile la
  Ofertanții trebuie să facă dovada că dețin în
                               data licitației, din care să rezulte că unitatea nu are
proprietate sau în folosință (leasing, închiriere ș.a.)
                               datorii la bugetul local și cel de stat.
următoarele utilaje agricole necesare pentru a lucra
                                 6. Criteriul utilizat la atribuirea contractului: oferta
suprafața de 215 ha teren arabil:
                               financiară cea mai avantajoasă (prețul cel mai scăzut),
  1. tractor U650 - 4 buc. sau echivalentul acestora;
                               formula de departajare Pn = {preț n/p max} x 100.
  2. plug purtat cu trei brazde cu grapa - 4 buc. sau      7. Data trimiterii spre publicare a anunțului de
echivalentul acestora;                    participare: 16.02.2010.
  3. grapa cu discuri - grapa cu colți - 2 buc. sau       8. Organismul de soluționare a contestațiilor:
echivalentul acestora;                      Eventualele contestații se pot depune spre
  4. mașina de ierbicidat și tratat cu capacitate de    soluționare la Consiliul Național de Soluționare a
minimum 2.000 litri - 1 buc. sau echivalentul acesteia;   Contestațiilor, cu sediul în București, str. Stavropoleos
  5. mașina de împrăștiat îngrășăminte - 1 buc.       nr. 6, sectorul 3, cod poștal 010873, tel.
  6. combină recoltat performantă - 2 buc.;         +4(251)3118095, fax +(025)311090/+490251)3118095.
  7. remorci sau mașini de transport - 4 buc.          (11/83.529)     A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A N E G O C I E R E
                      ACHIZIȚIE DE SERVICII
  1. Municipiul Bârlad, cod fiscal 4539912, cu sediul în    6. Documentația de atribuire poate fi procurată de la
Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 21, jud. Vaslui, cod poștal   Primăria Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 21, camera 16, în
731182, tel. 0235411760, fax 0235416867, adresa       două zile de la transmiterea unei solicitări scrise și plata
internet www.primariabarlad.ro, organizează procedura    prețului de 100 lei.
de negociere directă în vederea atribuirii contractului de   7. Termenul limită de depunere a ofertelor și adresa la
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie  care trebuie transmise: 23.03.2010, ora 10.00, pe
termică în municipiul Bârlad.                adresa Primăriei Municipiului Bârlad, loc. Bârlad, Str. 1
  2. Modalitatea de gestiune a fost aprobată prin      Decembrie nr. 21, camera 1 (registratură), jud. Vaslui,
Hotărârea Consiliului Local Bârlad nr. 279 din        cod poștal 7311182.
30.09.2009.                           8. Data, ora și locul deschiderii ofertelor, respectiv
  3. Locul execuției prestării serviciilor: raza      începerii procedurii de negociere directă: 23.03.2010,
administrativ-teritorială a municipiului Bârlad.       ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Bârlad, loc.
  4. Activitatea care urmează să fie prestată constă în   Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 21, jud. Vaslui.
producerea agentului termic în centralele termice        9. Garanții solicitate: garanția de participare este de
proprietate privată ale municipiului Bârlad și furnizarea  2.000 lei, iar garanția de bună execuție a contractului
acestuia utilizatorilor din blocurile deservite de aceste  este de 10% din suma obligației de plată datorate de
centrale.                          către delegat pentru primul an de exploatare.
  5. Durata contractului de delegare de gestiune: 25      10. Durata de valabilitate a ofertei: 90 zile.
ani.                               (12/83.527)
      ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
              — Prețuri pentru anul 2010 —

                                          Număr                     Valoare
  Nr.                                                           (TVA 9% inclus) — lei
                Denumirea publicației               de apariții
  crt.
                                          anuale         12 luni         3 luni        1 lună
   1.   Monitorul Oficial, Partea I                        900         1.200           330         120
   2.   Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară                100         1.500                     140
   3.   Monitorul Oficial, Partea a II-a                     200         2.250                     200
   4.   Monitorul Oficial, Partea a III-a                     500          430                      40
   5.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a                    6.000         1.720                     160
   6.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a                     240         1.600                     150
   7.   Monitorul Oficial, Partea a VII-a                      48         540                      50
   8.   Colecția Legislația României                         4         450           120
   9.   Colecția Hotărâri ale Guvernului României                  12         750                      70
       NOTĂ:
       Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.
         A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
                     — Prețuri pentru anul 2010 —
                                         Abonamentul FLEXIBIL
                            (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

       Produs                    Lunar                                 Anual

                Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea    Rețea
                Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100     300

      AutenticMO       40      100     250     600     1.320     400       1.000     2.500    6.000   13.200
      ExpertMO        90      230     580     1.390     3.060     900       2.250     5.630    13.510   29.720


                                         Abonamentul COMPLET
                             (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

       Produs                    Lunar                                 Anual

                Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea    Rețea
                Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100     300

      AutenticMO       50      130     330     790     1.740     500       1.250     3.130    7.510   16.520
      ExpertMO        110      280     700     1.680     3.700    1.100      2.750     6.880    16.510   36.320

       Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
       Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                          &JUYDGY|276635]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 37/17.II.2010 conține 8 pagini.              Prețul: 1,60 lei            ISSN 1582—5884

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:19
posted:7/19/2010
language:Romanian
pages:8