Docstoc

0035

Document Sample
0035 Powered By Docstoc
					                                       PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 35                            ACHIZIȚII PUBLICE                            Marți, 16 februarie 2010                                            SUMAR

                                           Pagina                                            Pagina

           ANUNȚURI DE PARTICIPARE                                    CONCESIUNI
            LA LICITAȚIE DESCHISĂ                              ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
Achiziție de produse..........................................................      1
                                               Achiziții de bunuri ..............................................................    7
Achiziție de lucrări .............................................................   2–3
                                                         ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
         ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
      A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ                                A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
Achiziții de produse ...........................................................    4–7  Achiziție de bunuri.............................................................     8
A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E D E S C H I S Ă
                                    ACHIZIȚIE DE PRODUSE

  1. Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Octavian Fodor,                  sarcini se pot ridica de la sediul spitalului, Biroul Achiziții
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5, telefon                    Publice sau de pe SEAP începând cu data de
0264/596.414, fax 0264/455.995, cod fiscal 4354523,                      11.02.2010.
cont bancar RO39TREZ2165041XXX007203 -                              5. Data, ora și locul deschiderii ofertelor este:
Trezoreria Cluj, în calitate de autoritate contractantă.                   25.03.2010, ora 9.30 la Spitalul Clinic de Urgență Prof.
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de
                                               Dr. Octavian Fodor din Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5.
furnizare este licitație deschisă cu încheiere de acord
cadru.                                              6. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea
  3. Produsul ce se va achiziționa: Medicamente                       contractului de furnizare este: prețul cel mai mic, cu
  Cantitatea de produse care urmează a fi achiziționate                   respectarea cerințelor din caietul de sarcini.
precum și caracteristicile acestora sunt prevăzute în                      7. Garanția de participare: nu se solicită.
caietul de sarcini.                                       8. Perioada de valabilitate a ofertei este 90 de zile.
  4. a. Data limită pentru depunerea ofertelor este                       9. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este
25.03.2010, ora 9.00                                     22.03.2010.
  b. Ofertele se vor depune la Secretariatul Spitalului                     10. Nu s-a publicat anunț de intenție.
Clinic de Urgență Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca                      11. Data transmiterii anunțului de participare către
din str. Constanța nr. 5.
                                               MONITORUL OFICIAL R.A. este 12.02.2010.
  c. Modul de prezentare a ofertelor este prevăzut în
Documentația de atribuire, care împreună cu caietul de                        (1/83.507)
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/16.II.2010

                        ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

  Anunț de participare (utilități) numărul 94188/12.02.2010     Un contract de achiziții publice
  Detaliu anunț                           II.1.4) Informații privind acordul-cadru
  Stare anunț: Publicat                       II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a
  Stare procedură: În desfășurare                achiziției/achizițiilor:
  Data transmiterii în SEAP: 12.02.2010, 8:29            Conform memoriului tehnic
  Data publicării în SEAP: 12.02.2010, 8:29             II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind
  Trimite la OJ: Nu                       achizițiile)
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă               45231400-9 - Lucrări de construcții de linii
  I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact: Filiala    electrice (Rev.2)
de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA             II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind
DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD - S.A.               contractele de achiziții publice:
  Adresa poștală: Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr.        Nu
28A, cod poștal 400380, Punct(e) de contact: ADA           II.1.8) Împărțire în loturi:
PINTICAN,      telefon    0264-205435,     Email:     Nu
ada.pintican@cj.electrica.ro, fax 0264-205429, Adresa         II.1.9) Vor fi acceptate variante:
internet (URL): www.electrica.ro.                   Nu
  Adresa de la care se pot obține informații            II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
suplimentare:                             II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul
  Sucursala Distribuție Energie Electrică Oradea          Conform antemăsurătorilor
  Adresa poștală: Str. Griviței nr. 32, localitatea Oradea,     Valoarea estimată fără TVA: 350.000 RON
cod poștal: 410520, România, punct(e) de contact:
                                   II.2.2) Opțiuni:
Serviciul CULI, Tel: 0259405335, în atenția: Emil Zaha,
                                   Nu
Email: Emil.Zaha@tnd.electrica.ro, Fax: 0259405704
                                   II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
  Caietul de sarcini și documentele suplimentare
(inclusiv documentele pentru dialogul competitiv și          365 zile începând de la data atribuirii contractului
sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute la:          Secțiunea III: Informații juridice, economice,
  Sucursala Distribuție Energie Electrică Oradea        financiare și tehnice
  Adresa poștală: Str. Griviței nr. 32, localitatea Oradea,     III.1) Condiții referitoare la contract
cod poștal: 410520, România, punct(e) de contact:           III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate
Serviciul CULI, Tel: 0259405335, în atenția: Emil Zaha,        Ofertantul trebuie să constituie garanția de participare
Email: Emil.Zaha@tnd.electrica.ro, Fax: 0259405704        în cuantumul de 3.500 lei (respectiv 1.750 lei pentru
  Ofertele sau solicitările de participare trebuie       IMM-uri)
transmise la:                             III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată
  Sucursala Distribuție Energie Electrică Oradea        și/sau trimitere la dispozițiile relevante
  Adresa poștală: Str. Griviței nr. 32, localitatea Oradea,     Surse proprii
cod poștal: 410520, România, punct(e) de contact:           III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de
Secretariat SDEE Oradea, Tel: 0259405702, în atenția:       operatori economici căruia i se atribuie contractul
Serviciul CULI, Email: Emil.Zaha@tnd.electrica.ro, Fax:        Nu este obligatorie legalizarea de către operatorii
0259405704                            economici a asocierii
  I.2) Activitatea Principală (Activitățile principale) a(le)    III.1.4) Executarea contractului este supusă altor
entității contractante                      condiții speciale:
  Activitate (activități)                      Nu
  - Electricitate                          III.2) Condiții de participare
  Secțiunea II: Obiectul contractului                III.2.1) Situația personală a operatorilor economici,
  II.1) Descriere                        inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul
  II.1.1) Denumirea dată contractului de entitatea       comerțului sau al profesiei:
contractantă                             Informații și formalități necesare pentru evaluarea
  Normalizare de tensiune Sânnicolaul de Munte         respectării cerințelor menționate
  II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a        1. Declarație privind eligibilitatea completată în
lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a      conformitate cu Formularul A din Secțiunea Formulare -
serviciilor:                           în original.
  Lucrări                              2. Declarație privind neîncadrarea în situațiile
  Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări,       prevăzute la art. 181 completate în conformitate cu
conform cerințelor specificate de autoritatea           Formularul B din Secțiunea Formulare - în original.
contractantă                             3. Certificat de atestare fiscală privind achitarea
  Locul principal de executare: Sânnicolaul de Munte      obligațiilor exigibile către bugetul de stat și către
  Codul NUTS: RO111 - Bihor                   bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii,
  II.1.3) Anunțul implică:                   șomaj), eliberat de Direcția Generală a Finanțelor
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/16.II.2010                  3

Publice și Controlul Finanțelor de Stat - în copie           IV.2.1) Criterii de atribuire
legalizată.                              Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
  4. Certificat privind plata taxelor și impozitelor locale -  economic în ceea ce privește:
eliberat de Primăria locală - în copie legalizată.           - criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de
  5. Certificat constatator, în copie nelegalizată, emis,    a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în
cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii         documentul descriptiv
ofertelor, de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                    IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică: Nu
Tribunalul teritorial
  III.2.2) Capacitatea economică și financiară            IV.3) Informații administrative
  Informații și formalități necesare pentru evaluarea        IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
respectării cerințelor menționate:                 entitatea contractantă
  - bilanțul contabil la 30.06.2009 sau la 31.12.2009,        N500J206
dacă e posibil;                            IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
  - declarație privind cifra medie de afaceri;          privind același contract:
  - informații privind situația financiară.
                                    Nu
  III.2.3) Capacitatea tehnică
  Informații și formalități necesare pentru evaluarea        IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a
respectării cerințelor menționate                 documentației suplimentare (cu excepția unui SAD)
  a. listă a principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani,    Termenul limită pentru depunerea cererilor de
conținând valori, perioade de prestare, beneficiari,        documente sau pentru acces la documente: 24.02.2010,
indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități          12:00
contractante sau clienți privați. Lucrările se confirmă prin      Documente de plată: Nu
prezentarea de recomandări din partea autorității ori a        IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a
clientului privat beneficiar;                   cererilor de participare:
  b. declarația pe propria răspundere referitoare la         2.03.2010, 11:45
efectivele medii anuale ale personalului angajat și al
cadrelor de conducere în ultimii 3 ani - în original;         IV.3.5) Limba sau limbile în care poate fi redactată
  d. declarație pe propria răspundere privind proporția     oferta sau cererea de participare: limba română
în care contractul de lucrări urmează să fie îndeplinit de       IV.3.6) Perioada minimă pe parcursul căreia
către subcontractanți și specializarea acestora - în        ofertantul trebuie să își mențină oferta
original;                               90 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)
  e. declarație pe propria răspundere privind            IV.3.7) Condiții de deschidere a ofertelor
respectarea condițiilor de muncă și protecția muncii - în       Data: 2.03.2010; 12:00
original;
                                    Locul: Sala de ședințe SDEE Oradea
  f. atestat de tip C2A emis de ANRE sau echivalent,
emis de organismul de reglementare în domeniul             Persoane autorizate să asiste la deschiderea
energiei din țara de rezidență valabil pe toată durata de     ofertelor: da
execuție a lucrării - în copie nelegalizată;              Orice ofertant sau reprezentanți împuterniciți
  g. declarație pe proprie răspundere privind            Secțiunea VI: Informații suplimentare
respectarea protecției mediului - în original.             VI.1) Contractul este periodic:
  h. ofertantul va prezenta o copie a certificării          Nu
sistemului de management al calității conform SR EN
ISO 9001/2001 sau SR EN ISO 9001/2008                 VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program
  III.2.4) Contracte rezervate:                 finanțat din fonduri comunitare:
  Nu                                 Nu
  III.3) Condiții specifice pentru contractele de servicii      VI.3) Alte informații
  III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată       VI.4) Căi de atac
unei anumite profesii:                         VI.4.1) Organism competent pentru căile de atac
  Nu
                                    Organism competent pentru procedurile de mediere
  III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice
numele și calificările profesionale ale membrilor           VI.4.2) Utilizarea căilor de atac
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor         Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
respective:                            căilor de atac
  Nu                                 VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații
  Secțiunea IV: Procedura                    privind utilizarea căilor de atac
  IV.1) Tipul procedurii                       VI.5) Data expedierii prezentului anunț în SEAP:
  IV.1.1) Tipul procedurii
                                    12.02.2010, 8:29.
  Licitație deschisă
  IV.2) Criterii de atribuire                    (2/83.508)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/16.II.2010

          A N U N Ț U R I D E AT R I B U I R E
       A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
                       ACHIZIȚII DE PRODUSE

  Anunț de atribuire numărul 78084/10.02.2010         contractantă, în conformitate cu condițiile stricte stabilite
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă            în directivă
  I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:          IV.2) Criterii de atribuire
Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț              IV.2.1) Criterii de atribuire
  Adresa poștală: Piatra Neamț, Bd. Traian nr. 1-3, cod      Prețul cel mai scăzut
poștal 610136, Punct(e) de contact Niculina-Mihaela         IV.2.2) S-a organizat o licitație electronică: Nu
Maresiu, telefon 0233/213470, Email: sjapro@sant.ro,        IV.3) Informații administrative
fax 0233/232050, Adresa profilului cumpărătorului:         IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
www.e-licitatie.ro                       autoritatea contractantă
  I.2) Tipul autorității contractante și activitatea        IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
principală (activitățile principale)              privind același contract:
  Organism de drept public                     Nu
  Activitate (activități)                     Secțiunea V: Atribuirea contractului
  - Sănătate                            Contract nr.: 30139 Denumirea: dezinfectanți
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor       V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2009
autorități contractante:                      V.2) Numărul de oferte primite : 2
  Nu                                V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  Secțiunea II: Obiectul contractului             i-a fost atribuit contractul
  II.1) Descriere                         INTERCOOP - S.R.L.
  II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea     Adresa poștală: Târgu Mureș, str. Ialomiței nr. 7, cod
contractantă                          poștal 540197, România, telefon 0265 267708, Email:
  dezinfectanți                        office@intercoop.ro, fax 0265 267708
  II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a
                                  V.4) Informații privind valoarea contractului
lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
                                  Estimarea inițială a valorii contractului
serviciilor:
                                  Valoarea: 19.557,50 Moneda: RON Fără TVA
  Furnizare
                                  Valoarea totală finală a contractului
  Cumpărare
                                  Valoarea: 17.303,00 Moneda: RON Fără TVA
  Locul principal de livrare: Spitalul Județean de
                                  V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Urgență nr. 1-3, bd. Traian
                                  Nu
  Codul NUTS: RO214 - Neamț
                                  Contract nr.: 30140 Denumirea: dezinfectanți
  II.1.3) Anunțul implică:
  II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a         V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2009
achiziției/achizițiilor:                      V.2) Numărul de oferte primite : 2
  dezinfectanți                          V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind      i-a fost atribuit contractul
achizițiile)                            INTERCOOP - S.R.L.
  24455000-8 - Dezinfectanți (Rev.2)                Adresa poștală: Târgu Mureș, Str. Ialomiței nr. 7, Cod
  II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind   poștal 540197, România, telefon 0265 267708, Email:
contractele de achiziții publice:                office@intercoop.ro, fax 0265 267708
  Nu                                ROMEDICA - S.R.L.
  II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)    Adresa poștală: Str. Rahovei, bl. 13, sc. B, et. 1,
  II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a     ap. 19, localitatea Roman, cod poștal 611033, telefon
contractelor                          0233744928, Email: romedica@yahoo.com, fax
  19,557.5 RON                         0233744928
  Secțiunea IV: Procedura                     V.4) Informații privind valoarea contractului
  IV.1) Tipul procedurii                      Estimarea inițială a valorii contractului
  IV.1.1) Tipul procedurii                     Valoarea: 19.557,50 Moneda: RON Fără TVA
  Negociere fără anunț de participare               Valoarea totală finală a contractului
  Justificarea alegerii procedurii de negociere fără        Valoarea: 2.206,75 Moneda: RON Fără TVA
publicarea prealabilă a unui anunț de participare:         V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
  - Situație de urgență extremă survenită în urma unor       Nu
evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea        Secțiunea VI: Informații suplimentare
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/16.II.2010                5

  VI.1) Contractul de față este legat de un           Locul principal de livrare: Spitalul Jud. de Urgență,
proiect/program finanțat din fonduri comunitare:       bd. Traian nr. 1-3, codul NUTS: RO214, jud. Neamț.
  Nu                               II. 1.3) Anunțul implică
  VI.2) Alte informații                     II. 1.4) Descrierea succintă a contractului sau a
  VI.3) Căi de atac                     achiziției/achizițiilor: reactivi.
  VI.3.1) Organism competent pentru căile de atac        II. 1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor     achizițiile):
  Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6,      cod CPV 19520000-7- produse de plastic (Rev. 2).
sectorul 3, cod 030084, telefon 021/310.46.41, fax: 021/     II. 1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind
  Organism competent pentru procedurile de mediere      contractele de achiziții publice: nu.
  Curtea de Apel Bacău                      II. 2) Valoarea totală finală a contractului
  Adresa poștală: Bacău, str. Cuza-Vodă nr. 1, cod      (contractelor)
poștal 600274, telefon 0234/219440                II. 2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a
  VI.3.2) Utilizarea căilor de atac             contractelor: 58.161,9 RON.
  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
                                 Secțiunea IV: Procedura
căilor de atac
                                 IV. 1) Tipul procedurii
  VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
privind utilizarea căilor de atac                 IV. 1.1) Tipul procedurii: negociere fără anunț de
  Spitalul Județean - Oficiul Juridic            participare.
  Adresa poștală: Bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-    Justificarea alegerii procedurii de negociere fără
Neamț, cod poștal 236589, telefon 0233/219440, fax      publicarea prealabilă a unui anunț de participare:
0233/219440                            • lucrările/produsele/serviciile pot fi furnizate numai
  VI.4) Data expedierii prezentului anunț în SEAP:      de un anumit ofertant, din motive tehnice;
  10.02.2010, 11:54.                       • situație de urgență extremă survenită în urma unor
                               evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea
  (3/83.503)
                               contractantă, în conformitate cu condițiile stricte stabilite
                               în directivă.
  Anunț de atribuire nr. 73620/8.12.2009             IV. 2) Criterii de atribuire
  Detaliu anunț                         IV. 2.1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.
  Stare: publicat                        IV. 2.2) S-a organizat o licitație electronică: nu.
  Data transmiterii în SEAP: 8.12.2009, 9.42           IV. 3) Informații administrative
  Data publicării în SEAP: 8.12.2009, 9.42            IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de
  Trimite la OJ: nu.                     autoritatea contractantă
  Valoarea totală a contractului: 46.799,65 RON.         IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă           privind același contract: nu.
  I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:        Secțiunea V: Atribuirea contractului
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț           Contract nr. 14180. Denumirea: reactivi
  Adresa poștală: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-    V. 1) Data atribuirii contractului: 10.07.2009.
Neamț, cod poștal 610136, punct(e) de contact:          V. 2) Numărul de oferte primite: 9.
Niculina-Mihaela Maresiu, tel. 0233/213470, e-mail:
                                 V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia
sjapro@sant.ro, fax 0233/232050, adresa profilului
                               i-a fost atribuit contractul:
cumpărătorului: www.e-licitatie.ro.
                                 SANPRODMED S.R.L.
  I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea
                                 Adresa poștală: București, Intrarea Glucozei nr.
principală (activitățile principale): organism de drept
                               37-39, tronson IV, et. 3, cam. 305, sectorul 2, cod poștal
public.
                               023828,      tel.    021/242.44.77,      e-mail:
  Activitate (activități): sănătate.
                               cristina.deleanu@sanprodmed.ro,
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor
                               laura.stanescu@sanprodmed.ro;
autorități contractante: nu.
                               cristian.ionescu@sanprodmed.ro, fax 021/242.24.26,
  Secțiunea II: Obiectul contractului
                               243.05.88, adresa internet (URL): www.sanprodmed.ro.
  II. 1) Descriere
  II. 1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea    V. 4) Informații privind valoarea contractului
contractantă: reactivi.                      Estimarea inițială a valorii contractului
  II. 1.2) Tipul contractului și locul de executare a      Valoarea: 58.161,90 Moneda: RON Fără T.V.A.
lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a      Valoarea totală finală a contractului
serviciilor                            Valoarea: 6.802,00 Moneda: RON Fără T.V.A.
  Furnizare                           V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
  Cumpărare                           Contract nr. 14717. Denumirea: reactivi
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/16.II.2010

  V. 1) Data atribuirii contractului: 15.06.2009.         Valoarea: 58.161,90 Moneda: RON Fără T.V.A.
  V. 2) Numărul de oferte primite: 9.               Valoarea totală finală a contractului
  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia       Valoarea: 9.874,90 Moneda: RON Fără T.V.A.
i-a fost atribuit contractul:                    V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
  MEDCLAS TRADING S.R.L.                     Contract nr. 14713. Denumirea: reactivi
  Adresa poștală: localitatea Brăila, str. Golești nr. 45,    V. 1) Data atribuirii contractului: 15.06.2009.
cod poștal 810131, tel. 0239623844, e-mail:             V. 2) Numărul de oferte primite: 9.
medclas@yahoo.com, fax 0239623844.                 V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  V. 4) Informații privind valoarea contractului       i-a fost atribuit contractul:
  Estimarea inițială a valorii contractului            SYNTTERGY CONSULT S.R.L.
  Valoarea: 58.161,90 Moneda: RON Fără T.V.A.           Adresa poștală: localitatea Cluj-Napoca, Str. Plopilor
  Valoarea totală finală a contractului            26, ap. 6, et. 2, cod poștal 400383, tel. 0264594517,
  Valoarea: 1685,00 Moneda: RON Fără T.V.A.          e-mail: office@synttergy.ro, fax 0264594517, adresa
  V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.       internet (URL): www.synttergy.ro.
  Contract nr. 14712. Denumirea: reactivi             V. 4) Informații privind valoarea contractului
  V. 1) Data atribuirii contractului: 15.06.2009.         Estimarea inițială a valorii contractului
  V. 2) Numărul de oferte primite: 9.               Valoarea: 58.161,90 Moneda: RON Fără T.V.A.
  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia       Valoarea totală finală a contractului
i-a fost atribuit contractul:                    Valoarea: 20.510,90 Moneda: RON Fără T.V.A.
  TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.              V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
  Adresa poștală: localitatea Cluj-Napoca, Str.
                                  Contract nr. 14715. Denumirea: reactivi
Republicii nr. 65, cod poștal 400469, tel. 0264599331,
                                  V. 1) Data atribuirii contractului: 15.06.2009.
e-mail: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro; fax
                                  V. 2) Numărul de oferte primite: 9.
0264596270.
                                  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  V. 4) Informații privind valoarea contractului
                                i-a fost atribuit contractul:
  Estimarea inițială a valorii contractului
                                  AVENA MEDICA S.R.L.
  Valoarea: 58.161,90 Moneda: RON Fără T.V.A.
                                  Adresa poștală: București, str. Nerva Traian, bl. M 66,
  Valoarea totală finală a contractului
                                sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 3, cod poștal 031183, tel.
  Valoarea: 7.294,00 Moneda: RON Fără T.V.A.
                                021/3441461, e-mail: avena@ess.ro, fax 021/3441462,
  V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
                                adresa internet (URL): www.avena.ro.
  Contract nr. 14716. Denumirea: reactivi
                                  V. 4) Informații privind valoarea contractului
  V. 1) Data atribuirii contractului: 15.06.2009.
                                  Estimarea inițială a valorii contractului
  V. 2) Numărul de oferte primite: 9.
                                  Valoarea: 58.161,90 Moneda: RON Fără T.V.A.
  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia
i-a fost atribuit contractul:                    Valoarea totală finală a contractului
  Steril Romania S.R.L.                      Valoarea: 170,00 Moneda: RON Fără T.V.A.
  Adresa poștală: București, Bd. Metalurgiei nr. 3-5,       V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
sectorul 4, cod poștal 041831, tel. 021/460.07.79, e-mail:     Contract nr. 14714. Denumirea: reactivi
sales@steril.ro, fax 021/460.07.79.                 V. 1) Data atribuirii contractului: 15.06.2009.
  V. 4) Informații privind valoarea contractului         V. 2) Numărul de oferte primite: 9.
  Estimarea inițială a valorii contractului            V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia
  Valoarea: 58.161,90 Moneda: RON Fără T.V.A.         i-a fost atribuit contractul:
  Valoarea totală finală a contractului              TAMISA TRADING S.R.L.
  Valoarea: 24,75 Moneda: RON Fără T.V.A.             Adresa poștală: localitatea Voluntari, str. Erou Iancu
  V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.       Nicolae nr. 32B, parter, biroul nr. 2, sectorul 2, cod poștal
  Contract nr. 14710. Denumirea: reactivi           5200, tel. 408.71.51, e-mail: iuliana@tamisa.ro,
  V. 1) Data atribuirii contractului: 15.06.2009.       monica@tamisa.ro;          andreea@tamisa.ro,
  V. 2) Numărul de oferte primite: 9.             adriana.trofin@montero.ro, fax 021/319.29.43/4,
  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia     021.408.71.27, adresa internet (URL): www.montero.ro.
i-a fost atribuit contractul:                    V. 4) Informații privind valoarea contractului
  CRIO - 2 S.R.L.                         Estimarea inițială a valorii contractului
  Adresa poștală: localitatea Iași, Str. Pădurii nr. 6, bl.    Valoarea: 58.161,90 Moneda: RON Fără T.V.A.
IAS, sc. C, ap. 2, cod poștal 700397, tel. 0232/210.959,      Valoarea totală finală a contractului
e-mail: crio2_2005@yahoo.com, fax 0232/210.959.           Valoarea: 438,10 Moneda: RON Fără T.V.A.
  V. 4) Informații privind valoarea contractului         V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
  Estimarea inițială a valorii contractului            Secțiunea VI: Informații suplimentare
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/16.II.2010                7

  VI. 1) Contractul de față este legat de un          Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
proiect/program finanțat din fonduri comunitare: nu.     căilor de atac
  VI. 2) Alte informații                    VI. 3.3) Serviciul de la care se pot obține informații
  VI. 3) Căi de atac                     privind utilizarea căilor de atac
  VI. 3.1) Organism competent pentru căile de atac       VI. 4) Data expedierii prezentului anunț în SEAP:
  Organism competent pentru procedurile de mediere      8.12.2009, 9:42.
  VI. 3.2) Utilizarea căilor de atac               (4/83.509)                 CONCESIUNI
       A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E
                       ACHIZIȚII DE BUNURI
  1. Informații generale privind concedentul          Deschiderea ofertelor va avea loc în data de
  Denumirea: Primăria Sâncraiu de Mureș           5.03.2010, ora 11.00, la sediul Primăriei Sâncraiu de
  Codul fiscal:                       Mureș, Str. Principală nr. 197/A.
  Adresa: Sâncraiu de Mureș, Str. Principală nr. 197/A,     (5/83.506)
județul Mureș, cod poștal 547525
  Telefon: 0265/316964, fax 0265/316965
  Persoană de contact: Kadar Gheorghe, de luni până       ANUNȚ LICITAȚIE CONCESIONARE TEREN
vineri între orele 8.00-14.00                   Primăria Comunei Țânțăreni organizează în data de
                               8.03.2010, ora 13.00 la sediul din comuna Țânțăreni
  E-mail: sincraims@cjmures.ro
                               licitație publică privind concesionarea terenului de 2.000
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii:
                               m2 situat în domeniul public al comunei Țânțăreni înscris
  Terenul care urmează să fie concesionat, în suprafață   în cartea funciară la CF 35127UAT Țânțăreni.
de 9.540 m 2 este edificat cu clădire principală          Terenul este situat în loc. Florești și are următoarea
demisol+parter înscrisă în CF nr. 2981/N - Sâncraiu de    destinație: realizarea unei investiții având ca obiect
Mureș, nr. cad. 285/1/1/1; (464/1), este situat în      construirea unui centru multifuncțional ce va cuprinde:
localitatea Sâncraiu de Mureș, str. Vale nr. 87-98, județul  servicii financiare, servicii de comunicații, servicii poștale
Mureș.                            și de curierat, servicii de asigurare. Durata concesiunii:
  Pe terenul mai sus identificat se află Pavilionul     49 de ani.
Central, o construcție multifuncțională parte integrantă      Prețul minim de pornire a licitației este de 2.457
dintr-un ansamblu denumit Centru de plasament familial    lei/an.
(Complex de recuperare copii handicapați), care are o       Documentația se poate procura gratuit de la sediul
suprafață construită de 2.633 m 2 . Construcția este     Consiliului Local Țânțăreni.
nefinalizată și în stadiu avansat de deteriorare datorită     Garanția de participare este de 240 lei și se plătește
perioadei lungi de timp scurse de la sistarea lucrărilor și  prin chitanță la casieria unității.
neconservării.                           Data-limită a clarificărilor este 28.02.2010.
                                  Data-limită de depunere a ofertei: 8.03.2010, ora
  3. Informații privind documentația de atribuire
                               10.00.
  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
                                  Numărul de explare în care trebuie depusă oferta 2
interesate pot intra în posesia unui exemplar al       (1 original + 1 copie).
documentației de atribuire - gratuit de la sediul         Adresa la care se depun ofertele: Consiliul Local
concedentului, pe baza unei solicitări scrise.        Țânțăreni.
  4. Informații privind ofertele:                Data și locul la care se desfășoară ședința publică de
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor - 5.03.2010,   deschidere a ofertelor: Consiliul Local Țânțăreni, cu
ora 10.45.                          repetare peste 10 zile în caz de neadjudecare.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele - Primăria     Denumirea instanței competente în soluționarea
Sâncraiu de Mureș, Str. Principală nr. 197/A, județul     litigiilor apărute în termenele pentru sesizarea instanței:
Mureș, cod poștal 547525.                   Tribunalul Gorj, loc. Târgu Jiu, județul Gorj, în șapte zile
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă     de la adjudecarea licitației.
fiecare ofertă: 1 (un) exemplar original.             Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
  5. Data și locul la care se va desfășura ședința     abilitate în vederea publicării: 12.02.2010.
publică de deschidere a ofertelor:                (6/83.504)
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/16.II.2010

               A N U N Ț U R I D E AT R I B U I R E
             A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
                             ACHIZIȚIE DE BUNURI

  1. Concedent: Consiliul Local al comunei Păușești-             7. Durata contractului: 25 de ani.
Măglași, județul Vâlcea, CF-2540643, telefon/fax                8. Nivelul redevenței: 1.056 euro/an.
0250776533, e-mail: primaria_pausestimg@yahoo.com.               9. Denumirea instanței de soluționare a litigiilor:
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de         soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea,
concesiune de bunuri proprietate publică: licitație
                                      încheierea, executarea, modificarea și încetarea
publică.
  3. Data publicării anunțului de licitație în Monitorul          contractului de concesiune, precum și a celor privind
Oficial al României, Partea a IV-a: 10.12.2009;               acordarea de despăgubiri se realizează potrivit
15.01.2010.                                 prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
  4. Criterii utilizate pentru determinarea ofertei            554/2004, cu modificările și completările ulterioare de
câștigătoare: nivelul redevenței.                      către Tribunalul Vâlcea.
  5. Numărul ofertelor primite și al celor declarate             10. Data informării ofertanților despre decizia de
valabile: 3.                                stabilire a ofertei câștigătoare: 9.02.2010.
  6. Denumirea/sediul ofertantului a cărui ofertă a fost
                                        11. Data transmiterii anunțului de atribuire către
declarată câștigătoare: S.C. ALMAROM - S.R.L., cu
                                      instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.02.2010.
sediul în mun. Rm. Vâlcea, str. Gib. Mihăescu nr. 58,
județul Vâlcea.                                   (7/83.505)
                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                &JUYDGY|276611]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
          bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 35/16.II.2010 conține 8 pagini.        Prețul: 1,60 lei       ISSN 1582—5884

				
DOCUMENT INFO