0019 by tradetrek

VIEWS: 6 PAGES: 8

									                                       PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 19                            ACHIZIȚII PUBLICE                             Marți, 26 ianuarie 2010                                            SUMAR

                                           Pagina                                            Pagina

       ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005                            ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
        PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR                                           DESCHISĂ
           NERAMBURSABILE
Rapoarte anuale................................................................    1–3  Achiziție de servicii............................................................   5–6

                 CONCESIUNI                             ANUNȚURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR

      ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE                                       DE CONCESIUNE

Achiziții de bunuri ..............................................................   3–4  Achiziții de bunuri ..............................................................   6–7   ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005
PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

                                      RAPOARTE ANUALE
  În conformitate cu art. 18 alin. 1 din Legea nr. 350 din                    În prima sesiune de evaluare din data de 16.07.2009,
2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor                         au fost depuse două proiecte, ambele fiind respinse

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru                       datorită faptului că nu au fost întrunite condițiile de
                                               eligibilitate solicitate în Documentația pentru elaborarea
activități non profit de interes general:
                                               și prezentarea propunerilor de proiecte finanțate din
  Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009, Primăria
                                               fondurile publice.
Municipiului Vulcan a aprobat Programul anual pentru
                                                  Procedura a fost reluată în data de 21.10.2009 și s-a
acordarea finanțărilor nerambursabile pe anul 2009 în
                                               depus un singur proiect de către Fundația „Raza
condițiile Legii nr. 350/2005.                                Speranței”, care în urma evaluării a fost aprobat de către
  Suma alocată prin acest program a fost de 30.000 lei                   comisia de evaluare numită prin Dispoziția nr.
pentru sprijinirea asociațiilor și fundațiilor non profit.                  1682/2009.
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 19/26.I.2010
  În data de 27.10.2009, a fost semnat contractul de Situația privind proiectul se prezintă astfel:
finanțare nerambursabilă nr. 30.070 cu Fundația           Solicitant: Fundația „Raza Speranței”
amintită, în valoare totală de 33.000 lei, din care 3.000      Denumire proiect: Achiziționare uși și ferestre din
lei a reprezentat contribuția beneficiarului.          PVC și lemn
  Prin proiect au fost achiziționate de către Fundația       Valoarea proiectului: 33.000 lei
„Raza Speranței”, uși și ferestre din PVC și lemn,          Suma solicitată din bugetul local: 30.000 lei
această achiziție fiind necesară pentru modernizarea         Contribuția beneficiarului: 3.000 lei
cadrului de desfășurare a activităților sociale în          Suma cheltuită: 33.000 lei
adăpostul Fundației.                         În cadrul proiectului au fost efectuate lucrări de
  Monitorizarea implementării proiectului a fost        amenajare și modernizare a adăpostului Fundației, cu
realizată de către membrii Compartimentului Dezvoltare      scopul de a crea un cadru adecvat pentru 13 familii fără
Locală din cadrul Primăriei municipiului Vulcan și s-a      venituri și 8 persoane vârstnice cazate în adăpost.
desfășurat conform prevederilor contractuale.            Beneficiarul contractului de finanțare a respectat

  Încheierea și îndeplinirea contractului de finanțare     prevederile contractuale pe întreaga perioadă de

nerambursabilă s-a realizat cu respectarea dispozițiilor     derulare a acestuia, prezentând în acest sens

din actele normative care reglementează achizițiile       documente justificative.

publice.                                (1/83.387)


  Raportul Clubului Sportiv Municipal Ploiești privind     în cadrul programului de utilitate publică: „Promovarea
contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în       sportului de performanță”, după cum urmează:
cursul anului fiscal 2009 în conformitate cu art. 18 alin. 1     1. Ca urmare a selecției publice de proiecte din data
din Legea nr. 350/2005:                     de 20.05.2009, cu termen de depunere a proiectelor
  Clubul Sportiv Municipal Ploiești a încheiat în anul     15.05.2009, în luna mai 2009 au fost încheiate
2009 următoarele contracte de finanțare nerambursabilă      următoarele contracte:

 Nr.                                                         Suma
                      Denumirea și adresa beneficiarului
 crt.                                                         -lei-
 1. Asociația Sportivă Basket Club Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 10, județul Prahova                791.440
 2. Club Sportiv Videoclip Ploiești, Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 17, județul Prahova             47.400
 3. Club Sportiv Petrolul Lukoil Teleajen, Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, județul Prahov            45.000
                            Total                             883.440
  2. Ca urmare a selecției publice de proiecte din data de 9.11.2009, cu termen de depunere a proiectelor
6.11.2009, amânată pentru data de 12.11.2009, cu termen de depunere a proiectelor 11.11.2009, în luna noiembrie
2009 au fost încheiate următoarele contracte:
 Nr.                                                         Suma
                      Denumirea și adresa beneficiarului
 crt.                                                         -lei-
 1. Asociația Sportivă Basket Club Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 10, județul Prahova                301.000
 2. Club Sportiv Videoclip Ploiești, Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 17, județul Prahova             49.000
 3. Club Sportiv Petrolul Lukoil Teleajen, Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, județul Prahov            20.000
                            Total                             370.000
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 19/26.I.2010               3
  În anul fiscal 2009, Clubul Sportiv Municipal Ploiești a  finele sezonului competițional, a câștigat Campionatul
repartizat suma de 1.253.840 lei structurilor sportive    Național de baschet, Cupa României în anul 2009, iar în
enumerate mai sus din totalul fondurilor de 1.300.000 lei   ceea ce privește Eurochallenge Cup la finalul anului nu
alocate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești pentru  s-a încheiat, echipa CSU Asesoft având șanse de a
finanțări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005.     depăși faza grupelor.
Selecțiile publice de proiecte s-au desfășurat după cum
                                 2. Asociația Clubul Sportiv Videoclip - suma totală
urmează:
                               96.400 lei anul 2009, ramura de sport volei, echipa - C.S.
  - prima selecție în data de 20.05.2009 pentru       Videoclip și-a îndeplinit obiectivul propus în acest an prin
programul de utilitate publică: „Promovarea sportului de   creșterea eficienței jocului și depistarea unor elemente
performanță” cu perioada de desfășurare 1.06.2009 -
                               de mare perspectivă și clasarea în primele 6 locuri.
31.12.2009, pentru care s-a alocat de la bugetul local al
                                 3. Asociația Sportivă CS Petrolul Teleajen Lukoil
Municipiului Ploiești suma de 900.000 lei, din care s-a
                               Ploiești - suma totală 65.000 lei în anul 2009, ramura de
repartizat structurilor sportive suma de 883.840 lei;
                               sport baschet, echipa - Petrolul Teleajen Lukoil Ploiești:
  - a doua selecție în data de 12.11.2009 pentru
                               s-a clasat pe locul VII la finele sezonului competițional,
programul de utilitate publică: „Promovarea sportului de
                               urmărind îndeplinirea obiectivului principal, clasarea în
performanță” cu perioada de desfășurare: 1-31.12.2009,
                               primele 6 locuri.
pentru care s-a alocat de la bugetul local al Municipiului
                                 După cum rezultă din analiza rezultatelor obținute,
Ploiești suma de 400.000 lei, din care s-a repartizat
structurilor sportive suma de 370.000 lei.          echipa CSU Asesoft, finanțată cu suma de 1.092.440 lei,
                               a avut merite deosebite, reprezentând cu succes
  Rezultatele obținute în anul 2009, în urma finanțărilor
                               imaginea orașului, celelalte două structuri sportive
nerambursabile acordate structurilor sportive, sunt
                               finanțate în vederea susținerii sportului de performanță
următoarele:
                               au luptat pentru îndeplinirea obiectivelor pe care și le-au
  1. Asociația Sportivă Basket Club Ploiești - suma
                               propus.
totală 1.092.440 lei în anul 2009, ramura de sport
baschet, echipa - CSU Asesoft: s-a clasat pe locul I la      (2/83.389)
                 CONCESIUNI
       A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E

                       ACHIZIȚII DE BUNURI
  Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în Str.      Licitația va avea loc în data de 23.02.2010, ora 10.00,

Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, organizează licitație  la sediul Primăriei municipiului Alexandria, iar ofertele se

publică deschisă în scopul concesionării unui teren în    primesc la registratura Primăriei municipiului Alexandria

suprafață de 86,00 mp, aparținând domeniului privat de    până în preziua licitației, ora 16.00, într-un singur

interes local al municipiului Alexandria, situat în Str.   exemplar în limba română.

Dunării nr. 10, zona bloc 508, perioada de concesionare     În cazul neadjudecării licitația se va repeta în data de

de 25 ani.                          2.03.2010, ora 10.00, în aceleași condiții.
  4        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 19/26.I.2010
  Documentația de licitație poate fi studiată și 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
achiziționată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului  acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, telefon     Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006:
0247310572, fax 0247317728.                  Garanția de participare - 169 lei
  Clarificările privind licitația se pot obține maxim până    Prețul de achiziție a unui exemplar din documentația
la data de 17.02.2010.                     pentru atribuire - 50 lei

  (3/83.388)                          3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
                                16/02/2010, ora 12.00

                                 4. Informații privind ofertele: Ofertele se redactează
  1. Informații generale privind concedentul, în special
                                în limba română, în plicuri sigilate, unul exterior și unul
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
                                interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
                                registrul “Oferte”, precizându-se data și ora.
Comuna Solești, cod fiscal 3337583, DN 24, Solești,
județul Vaslui, telefon 0235343009, fax 0235343179,        4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17/02/2010,

e-mail primariasolesti@rdslink.ro               ora 9.00

  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în    4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul

special descrierea și identificarea bunului care urmează    Comunei Solești din localitatea Solești, județul Vaslui,
să fie concesionat: Obiectul concesiunii - „GRAJD       cod poștal – 737475
PLOMBA” ȋn suprafață construită de 1226,54 m.p. și        4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
teren aferent în suprafață de 5250 m.p., situate ȋn      fiecare ofertă: Oferta se depune ȋn două exemplare
vecinătatea localității Boușori, comuna Solești, cu
                                 5. Data și locul la care se va desfășura sedința
destinație pentru creșterea animalelor.
                                publică de deschidere a ofertelor: Miercuri – 17 februarie
  3. Informații privind documentația de atribuire:
                                2010, ora 11.00 – la sediul Comunei Solești, județul
  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
                                Vaslui
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
                                 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
documentației de atribuire:
                                și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
  - Prin procurarea directă de la adresa concedentului
                                soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
  - Prin e-mail după prezentarea dovezii de achitare a
                                sesizarea instanței: În termen de 30 de zile, la
costului și a condițiilor pentru obținerea unui exemplar
                                Tribunalul VASLUI, date de contact: str. Ștefan cel Mare
din documentația de atribuire
                                nr. 54, cod 730171, telefon: 0235-311032; 0335-411572;
  3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
                                0235-361889, fax: 0235-311582, e-mail: mirela_dinu@just.ro
din cadrul concedentului, de la care se poate obține un
                                 7. Data transmiterii anunțului de licitație către
exemplar din documentația de atribuire: Documentația
                                instituțiile abilitate, în vederea publicării: 22/01/2010.
de atribuire se obține de la sediul concedentului,
compartimentul Casierie.                      (4/202.223)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 19/26.I.2010                5
A N U N Ț U R I D E PA R T I C I PA R E L A L I C I TA Ț I E D E S C H I S Ă

                        ACHIZIȚIE DE SERVICII
  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul       5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care
de fax și adresa de e-mail ale autorității contractante:   trebuie să le îndeplinească ofertanții: Declarație privind
PRIMĂRIA COMUNEI BRUSTURI, nr. 200, localitatea        eligibilitatea, completată pe propria răspundere.
Brusturi, județul Bihor, telefon 0259326860, fax       Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în
0259326833, e-mail primar@primariabrusturi.ro         prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006. Informații
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul     generale privind ofertantul. Certificate constatatoare
de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se poate  privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a
solicita documentația de atribuire. Dacă este cazul,     impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale,
costul și condițiile de plată în vederea obținerii      respectiv: certificat fiscal eliberat de către primăria pe
documentației de atribuire: Denumire oficială: Primăria    raza căreia își are sediul ofertantul; certificat de atestare
Brusturi                           fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice pe
  Adresa: Comuna Brusturi, localitatea Brusturi, nr.     raza căreia își are sediul ofertantul. Certificat constatator
200, județul Bihor, e-mail: primaria.brusturi@cjbihor.ro,   emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
telefon: 0259326860, persoană de contact: PETRUȚ       Camera de Comerț și Industrie (original sau copie
IOAN                             legalizată) nu mai vechi de 30 de zile. Se va prezenta o
  3. a) Locul prestării serviciilor: Comuna Brusturi,    fișă de informații generale. Se va prezenta bilanțul
satele Brusturi, Cuieșd, Orvișele, Păulești, Picleu,     contabil pe ultimul an. Se va prezenta o fișă de
Varasău, Țigănești                      informații privind experiența similară. Se va prezenta o
  b) Obiectul concesionării; natura și dimensiunea      declarație referitoare la instalațiile, utilajele sau
prestărilor: Delegarea gestiunii serviciului public de    echipamentele tehnice de care dispune operatorul
salubritate în comuna Brusturi, prin contract de       economic. Se vor prezenta informații privitoare la
concesiune.                          personalul de care dispune operatorul economic. Să
  c) Termenul de finalizare sau durata contractului:     dețină licență ANRSC. Să dețină autorizație de mediu
4 ani                              6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: Oferta cea
  4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 15/03/2010,    mai avantajoasă economico-financiar
ora 12.00                            7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie
  b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Comuna    acordat părților terțe: Nu este cazul
Brusturi, localitatea Brusturi, nr. 200, județul Bihor.     8. Data trimiterii spre publicare a anunțului de
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:  participare: 23/01/2010
Română                              9. Denumirea și adresa organismului competent de
  d) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 15/03/2010,  rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere.
ora 14.00. Primăria Comunei Brusturi, nr. 200, localitatea  Informații exacte privind termenele de depunere a
Brusturi județul Bihor.                    contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 19/26.I.2010
telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului tel. 021/3104641,    e-mail:        office@cnsc.ro,

de la care se pot obține aceste informații: Consiliul     fax: 021/3104642, adresă internet (URL): www.cnsc.ro.

Național de Soluționare a Contestațiilor             Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a

                               căilor de atac: conform art. 67 și 68 din OUG 94/2007.
  Adresa poștală: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3,

localitatea: București, cod poștal: 030084, România,       (5/202.224)
      A N U N Ț U R I D E AT R I B U I R E A C O N T R A C T E L O R
                      DE CONCESIUNE

                        ACHIZIȚII DE BUNURI

  1. Informații generale privind concedentul:        sesizarea instanței: Prefectura Jud. Caraș-Severin,
  Denumirea: Consiliul Local Bocșa, cod fiscal:       telefon/fax 0255/212750, 0255/220096, Legea
3227939, adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 22, loc.      contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Bocșa, județul Caraș-Severin, telefon 0355/556605, fax
                                 10. Data informării ofertanților despre decizia de
0355/566600.
                               stabilire a ofertei câștigătoare: 14.12.2009
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de
                                 11. Data transmiterii anunțului de atribuire către
concesiune de bunuri proprietate publică: licitație publică
                               instituțiile abilitate, în vederea publicării: 25.01.2010.
deschisă.
  3. Data publicării anunțului de licitație: 12.11.2009     (6/83.385)
  4. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei
câștigătoare: cel mai mare nivel al redevenței
  5. Numărul ofertelor primite și al celor declarate      1. Informații generale privind concedentul:

valabile: au fost primite un număr de 3 oferte și au fost    Denumirea: Consiliul Local Bocșa, cod fiscal:

declarate valabile un număr de 3 oferte.           3227939, adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 22, loc.
  6. Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a    Bocșa, județul Caraș-Severin, telefon 0355/556605, fax
cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: Pascu Felicia,
                               0355/566600.
str. Damaschin Bojinca, bl. 1, sc. 2, ap., Bocsa, județul
                                 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de
Caraș-Severin
                               concesiune de bunuri proprietate publică: licitație publică
  7. Durata contractului: 25 de ani
                               deschisă.
  8. Nivelul redevenței: 60,2 lei/an
  9. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau     3. Data publicării anunțului de licitație: 12.11.2009

adresa de e-mail ale instanței competente în           4. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei

soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru      câștigătoare: cel mai mare nivel al redevenței
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 19/26.I.2010               7
  5. Numărul ofertelor primite și al celor declarate    soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
valabile: au fost primite un număr de 3 oferte și au fost  sisizarea instanței: Prefectura Jud. Caraș-Severin,
declarate valabile un număr de 3 oferte.          telefon/fax 0255/212750, 0255/220096, Legea
  6. Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a   contenciosului administrativ nr. 554/2004.
cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: Alecu Daniel
                                10. Data informării ofertanților despre decizia de
Mircea, Bocșa, str. Sadovei nr. 43, județul Caraș-Severin
                              stabilire a ofertei câștigătoare: 11.12.2009
  7. Durata contractului: 25 de ani
                                11. Data transmiterii anunțului de atribuire către
  8. Nivelul redevenței: 150 lei/an
                              instituțiile abilitate, în vederea publicării: 25.01.2010.
  9. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în          (7/83.386)
     ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
             — Prețuri pentru anul 2010 —

                                         Număr                     Valoare
  Nr.                                                           (TVA 9% inclus) — lei
                Denumirea publicației               de apariții
  crt.
                                         anuale         12 luni         3 luni        1 lună
  1.   Monitorul Oficial, Partea I                        900         1.200           330          120
  2.   Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară                100         1.500                      140
  3.   Monitorul Oficial, Partea a II-a                     200         2.250                      200
  4.   Monitorul Oficial, Partea a III-a                     500          430                      40
  5.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a                    6.000         1.720                      160
  6.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a                     240         1.600                      150
  7.   Monitorul Oficial, Partea a VII-a                      48         540                      50
  8.   Colecția Legislația României                         4         450           120
  9.   Colecția Hotărâri ale Guvernului României                  12         750                      70
      NOTĂ:
      Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.
        A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
                    — Prețuri pentru anul 2010 —
                                         Abonamentul FLEXIBIL
                            (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

      Produs                    Lunar                                 Anual

                Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea     Rețea
               Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100      300

     AutenticMO       40      100     250     600     1.320     400       1.000     2.500    6.000    13.200
     ExpertMO        90      230     580     1.390     3.060     900       2.250     5.630    13.510    29.720


                                        Abonamentul COMPLET
                            (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

      Produs                    Lunar                                 Anual

                Online/     Rețea   Rețea    Rețea     Rețea    Online/      Rețea     Rețea    Rețea     Rețea
               Monopost      5     25      100      300    Monopost       5      25      100      300

     AutenticMO       50      130     330     790     1.740     500       1.250     3.130    7.510    16.520
     ExpertMO        110      280     700     1.680     3.700    1.100      2.750     6.880    16.510    36.320

      Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
      Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                          &JUYDGY|276451]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 19/26.I.2010 conține 8 pagini.             Prețul: 1,60 lei           ISSN 1582—5884

								
To top