0002 - PDF

Document Sample
0002 - PDF Powered By Docstoc
					                                        PARTEA A VI-A
Anul 178 (XI) — Nr. 2                              ACHIZIȚII PUBLICE                              Marți, 5 ianuarie 2010                                            SUMAR

                                           Pagina                                             Pagina

             ANUNȚURI DE INTENȚIE                             ANUNȚURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND
                                                    REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE
Achiziții de produse ............................................................    1–2
                                                Raport anual.......................................................................   5–6
            ANUNȚURI DE PARTICIPARE
                                                                 CONCESIUNI
             LA LICITAȚIE DESCHISĂ
                                                      ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
Achiziție de servicii .............................................................   2–4
                                                Achiziții de bunuri ...............................................................   6–7
             ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
                                                           ANUNȚURI DE PARTICIPARE
      A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ                                     LA LICITAȚIE DESCHISĂ
Achiziție de produse ...........................................................     4  Achiziție de servicii .............................................................    7


                             ANUNȚURI               DE   INTENȚIE

                                       ACHIZIȚII DE PRODUSE
  1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale                   1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale
autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după            autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după
caz, informații suplimentare:                                 caz, informații suplimentare:
  - Spitalul Județean de Urgență Tulcea, Str. 1848 nr. 32, telefon                - Spitalul Județean de Urgență Tulcea, Str. 1848 nr. 32, telefon
0240/532208,      fax   0240/532274,     www.spitaltl.ro,             0240/532208,      fax   0240/532274,     www.spitaltl.ro,
aprovizionare@x3m.ro                                      aprovizionare@x3m.ro
  2. Procedura aleasă                                      2. Procedura aleasă
  - licitație deschisă.                                     - licitație deschisă.
  3. Natura și cantitatea sau valoarea produselor care se                    3. Natura și cantitatea sau valoarea produselor care se
intenționează să fie achiziționate, codul/codurile CPV: achiziție de              intenționează să fie achiziționate, codul/codurile CPV
medicamente; C.P.V. - 33651100-9 antibacterieni pentru uz                     Achiziție de medicamente; C.P.V. - 33621400-3 substituenți
sistemic.                                           de plasmă sanguină și soluții pentru perfuzii.
  4. Data aproximativă stabilită pentru inițierea procedurii/                  4. Data aproximativă stabilită pentru inițierea procedurii/
procedurilor de atribuire:                                   procedurilor de atribuire
  - 1.07.2010.                                          - 25.06.2010.
  5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un                   5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un
acord-cadru                                          acord-cadru
  Se va proceda la încheierea unui acord-cadru.                         Se va proceda la încheierea unui acord-cadru.
   (1/83.219)                                           (2/83.220)
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 2/5.I.2010
  1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale        1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale
autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după  autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după
caz, informații suplimentare:                       caz, informații suplimentare:
  - Spitalul Județean de Urgență Tulcea, Str. 1848 nr. 32, telefon     - Spitalul Județean de Urgență Tulcea, Str. 1848 nr. 32, telefon
0240/532208,      fax   0240/532274,     www.spitaltl.ro,   0240/532208,      fax   0240/532274,     www.spitaltl.ro,
aprovizionare@x3m.ro                           aprovizionare@x3m.ro
  2. Procedura aleasă                            2. Procedura aleasă
  - licitație deschisă.                           - licitație deschisă.
  3. Natura și cantitatea sau valoarea produselor care se          3. Natura și cantitatea sau valoarea produselor care se
intenționează să fie achiziționate, codul/codurile CPV          intenționează să fie achiziționate, codul/codurile CPV
  Achiziție de medicamente; C.P.V. - 33611000-6 medicamente         Achiziție de medicamente; C.P.V. - 33621300-2 preparate
împotriva tulburărilor provocate de hiperaciditate.            împotriva anemiei.
  4. Data aproximativă stabilită pentru inițierea procedurii/        4. Data aproximativă stabilită pentru inițierea procedurii/
procedurilor de atribuire:                        procedurilor de atribuire:
  - 30.06.2010.                               - 1.04.2010.
  5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un        5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un
acord-cadru                                acord-cadru
  Se va proceda la încheierea unui acord-cadru.               Se va proceda la încheierea unui acord-cadru.
   (3/83.221)                                 (4/83.222)
   ANUNȚURI          DE     PARTICIPARE            LA    LICITAȚIE           DESCHISĂ

                             ACHIZIȚIE DE SERVICII

  Anunț de participare numărul 92753/31.12.2009               Studii de fezabilitate în vederea amenajării unor intersecții
  Detaliu anunț                             critice de pe rețeaua rutieră a municipiului București.
  Stare anunț: Publicat
                                       II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de
  Stare procedură: În desfășurare
                                     furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor:
  Data transmiterii în SEAP: 29.12.2009, 19:37
  Data acceptării ANRMAP: 30.12.2009, 13:15                 Servicii
  Data trimiterii la OJ: 30.12.2009                     12 - Servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată și
  Data publicării în SEAP: 31.12.2009, 1:30               servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică și
  Trimite la OJ: Da                           peisagistică, servicii conexe de consultanță științifică și tehnică,
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă
                                     servicii de testări și analize tehnice;
  I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:
                                       Locul principal de prestare: Municipiul București
  Administrația Străzilor București
  Adresa poștală: București, Domnița Ancuța nr. 1, sectorul 1, Cod     Codul NUTS: RO32 - București - Ilfov
poștal 010941, Punct(e) de contact: Bogdan Tat, telefon            II.1.3) Anunțul implică un contract de achiziții publice.
0213138170, E-mail: admstrpmb@yahoo.com, fax 0213138170,           II.1.4) Informații privind acordul-cadru
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
                                       II.1.5)  Descrierea    succintă   a  contractului  sau  a
  I.2) Tipul autorității contractante și activitatea principală
                                     achiziției/achizițiilor:
(activitățile principale)
  Autoritate regională sau locală                      Studii de fezabilitate în vederea amenajării unor intersecții
  Activitate (activități)                        critice de pe rețeaua rutieră a municipiului București
  - Servicii generale ale administrațiilor publice             II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități      71530000-2 - servicii de consultanță în construcții (Rev.2)
contractante: nu.
                                       II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind
  Secțiunea II: Obiectul contractului
                                     contractele de achiziții publice: nu.
  II.1) Descriere
  II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea          II.1.8) Împărțire în loturi: nu.
contractantă                                 II.1.9) Vor fi acceptate variante: nu.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 2/5.I.2010                         3
  II.2) Cantitatea sau domeniul contractului                Experiența similară, Istoricul litigiilor, Resurse umane și
  II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul                 structura managementului, Informații privind dotările specifice,
  Denumire achiziție: studii de fezabilitate în vederea amenajării    Declarație pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor de
unor intersecții critice de pe rețeaua rutieră a municipiului București  muncă și a măsurilor de protecție a muncii, Informații privind lista
  Locația 1: Șos. Andronache - Șos. Colentina;              asociaților și subcontractanților, Standarde de asigurare a calității,
  Locația 2: Șos. Ștefan cel Mare - Calea Dobobanți;           Standarde de protecție a mediului, Cerințe privind prezentarea de
  Locația 3: Șos. Ștefan cel Mare - Str. Barbu Văcărescu - ieșirea    Certificări/Atestări
la Tunari;                                  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
  Locația 4: Șos. Ștefan cel Mare - Str. Lizeanu              Se solicită îndeplinirea și finalizarea cu succes sau în curs de
  Valoarea estimată fără TVA: 6,500,000 RON
                                      derulare, în ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009): Cel puțin 4 ctr.
  II.2.2) Opțiuni: nu
                                      incluzând proiectarea de pasaje, poduri, noduri rutiere noi ale căror
  II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 6 luni
                                      val. însumate să fie de min. 4.000.000 lei, exclusiv TVA. Se acceptă
începând de la data atribuirii contractului
                                      prezentarea unor obiective realizate pe ctr. independente sau
  Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
                                      situate pe ctr. referitoare la realizarea de serv. de proiectare pt.
  III.1) Condiții referitoare la contract
                                      proiecte complexe de drumuri din mediul urban, drumuri naționale
  III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate
                                      sau autostrăzi. Pt. calculul val. min. solicitate se va avea în vedere
  Garanție de participare - 65.000 lei
                                      numai val. alocată pt. proiectarea de pasaje, poduri, noduri rutiere
  III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau
                                      noi, care să fie contribuția proprie a ofertantului. Candidații ofertanți
trimitere la dispozițiile relevante:
  buget local.                              vor prezenta oblig: min. 1 ctr. pt. proiectarea de pasaje, poduri,
  III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori      noduri rutiere noi, care să includă proiectarea de infrastructură de
economici căruia i se atribuie contractul:                 tramvai. Min. 1 ctr. pt. proiectarea de pasaje, poduri, noduri rutiere
  contract de asociere.                         noi subterane, respectiv cel puțin 1 ctr. pt. proiectarea de pasaje,
  III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții      poduri, noduri rutiere noi supraterane. Efectivele medii anuale ale
speciale: nu.                               personalului angajat și pers. de conducere din cadrul organizației
  III.2) Condiții de participare                     ofertantului în ultimii 3 ani. Lista personalului responsabil - „cheie”
  III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv     care va fi angajat în cadrul contractului și va cuprinde: 1 Șef Proiect
cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al     (Ing. proiectant drumuri și poduri), 4 Ing. proiectant drumuri, 1 Ing.
profesiei:                                 în organizarea și dirijarea circulației rutiere, 1 Ing. în instalații
  Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării    automate de dirijare a circulației, 1 Expert în modele de trafic, 1
cerințelor menționate:                           Tehnician în instalații de semaforizare, 4 Ing. proiectant poduri, 1
  Declarație privind eligibilitatea;                   Ing. proiectant cale de rulare, 1 Ing. proiectant linie de contact, 4
  Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG    Ing. proiectant Utilități (ing. va acoperi domeniile gaze, apă-canal,
nr. 34/2006;                                instalații electrice de joasă, medie și inaltă tensiune, comunicații), 1
  Certificat de atestare fiscală;                    Ing. Topometru, 1 Ing. Geotehnică, 1 Laborant, 1 Ing. Mediu,
  Certificat privind plata impozitelor și taxelor locale sau       1 Expert analiză economică, 1 Ing. devize, 1 Expert avize și
echivalent;
                                      acorduri, 1 Expert exproprieri. Ofertanții vor face dovada că dețin în
  Declarații privind calitatea de participant;
                                      proprietate, sau cu ctr. în derulare pt: echipamente cu care să
  Capacitatea de exercitare a activității profesionale, Certificatul
                                      realizeze pe durata proiectului toate măsurărorile topo și geo din
Constatator;
                                      teren și că dețin și aplică procedurile specifice acestor activități.
  Certificat care să ateste înregistrarea la organul fiscal
                                       Laborator de încercări gr. 2 ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
competent;
                                      18001, SA 8000
  III.2.2) Capacitatea economică și financiară
                                       III.2.4) Contracte rezervate:
  Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării
                                       Nu
cerințelor menționate:
                                       III.3) Condiții specifice pentru contractele de servicii
  Informații generale;
  Situații financiare anuale; Informații privind cifra de afaceri      III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)               anumite profesii: nu.
  Bilanțul contabil la data de 31.12.2008, vizat și înregistrat de     III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și
organele competente (copie); Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani    calificările profesionale ale membrilor personalului, responsabili
(2006, 2007 și 2008) trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu    pentru prestarea serviciilor respective: nu
8.000.000 lei.                                Secțiunea IV: Procedura
  III.2.3) Capacitatea tehnică                       IV.1) Tipul procedurii
  Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării      IV.1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.
cerințelor menționate                             IV.2) Criterii de atribuire
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 2/5.I.2010
  IV.2.1) Criterii de atribuire                      Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
  Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în       Membrii comisiei de evaluare și reprezentanții ofertanților sau
ceea ce privește:                            împuterniciții legali ai acestora.
  - criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de a     Secțiunea VI: Informații suplimentare
prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul    VI.1) Contractul este periodic: nu.
descriptiv                                 VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din
  IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică: nu
                                    fonduri comunitare: nu.
  IV.3) Informații administrative
                                      VI.3) Alte informații
  IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea
                                      VI.4) Căi de atac
contractantă
                                      VI.4.1) Organism competent pentru căile de atac
  IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind
                                      Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
același contract: nu
                                      Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3,
  IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a
documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a         cod 030084, telefon 021/310.46.42, fax 021/310.46.42
documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv)         Organism competent pentru procedurile de mediere
  Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau       Curtea de Apel București
pentru acces la documente: 10.02.2010, ora 15:00              Adresa poștală: București, Splaiul Independenței nr. 5,
  Documente de plată: Nu                        sectorul 4, Cod poștal: 041304, telefon 021-3195180, fax 021-
  IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de  3195180
participare: 11.02.2010, ora 9:30                     VI.4.2) Utilizarea căilor de atac
  IV.3.5) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau   Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de
de participare candidaților selectați                  atac
  IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau     VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind
cererea de participare: limba română                  utilizarea căilor de atac:
  IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie
                                      Administrația Străzilor - Serviciul Juridic
să își mențină oferta
                                      Adresa poștală: București, Str. Domnița Ancuța nr. 1, sectorul 1,
  60 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)
                                    Cod poștal 010873, telefon 021-3108170, fax 021/3108170
  IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor
                                      VI.5) Data expedierii prezentului anunț în SEAP:
  Data: 11.02.2010, ora 11:00
                                      29.12.2009, ora 19:37
  Locul: Administrația Străzilor - Sala de Consiliu - Str. Domnița
Ancuța nr. 1, sectorul 1, București                      (5/83.218)
               ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
          A  CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
                            ACHIZIȚIE DE PRODUSE


  1. Ministerul Administrației și Internelor, prin Unitatea Militară   5. Criteriul pentru atribuirea contractului de furnizare: prețul cel
0326 Zalău, cu sediul în localitatea Zalău, bd. Mihai Viteazu nr.    mai scăzut.
105/A, județul Sălaj, telefon 0260/669722, fax 0260/669875, cod
                                      6. Numărul de oferte primite: 2
fiscal 7333398, e-mail: jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj, web:
www.jandarmeriasalaj.ro                          7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. COPROT -

  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:  S.R.L., Oradea, str. Carpați nr. 7, localitatea Oradea, județul Bihor.
cerere de oferte                              8. Prețul plătit: 3,00 lei/litru, fără TVA, total valoare 15.000,00 lei,
  3. Contractul de furnizare: conbustibil Calor Extra 1, 5.000
                                    fără TVA.
litri, cod CPV 09100000-0.
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 21.12.2009.          (6/83.223)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 2/5.I.2010                          5
           ANUNȚURI          ÎN   BAZA        LEGII      NR.     350/2005

    PRIVIND       REGIMUL        FINANȚĂRILOR                 NERAMBURSABILE
                               RAPORT ANUAL
 Primăria Municipiului Hunedoara anunță raportul cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2009:

                              DOMENIUL CULTURĂ

Nr.                                    Valoarea
          Proiecte finanțate      Beneficiarii finanțării         Durata proiectului      Rezultatele proiectului
crt.                                    finanțării

                                                       Tipărirea a 150 exemplare
1.   Editarea romanului „Amurg magic”     Boiangiu Raisa       1500    15.03.09-30.06.09
                                                       din romanul „Amurg magic”
                                                       Tipărirea a 300 exemplare
                                              16.12.09-
2.   Expoziția de pictură „Periplu european” Pichiu Dan Vifor       3000               din albumul de pictură „Periplu
                                              15.12.2009
                                                       european”

                                                       Tipărirea a 250 exemplare
    Volum proză și publicistică „Cartea
3.                       Eugen Evu          6000      Trim II 2009    din volumul de proză
    Întâlnirilor”
                                                       și publicistică „Cartea Întâlnirilor”

                                                       Tipărirea a 500 exemplare
    Volum de epigrame „Zâmbete printre
4.                       Urda Ion          5000      Trim II 2009    din volumul de epigrame „Zâmbete
    Ruine”
                                                       printre Ruine”

                        Asociația Umanitară                      Tipărirea a 1000 exemplare din
5.   Editare carte „De la Paște la Înviere”                3000    01.07.09-15.12.09
                        Kun                              volumul „De la Paște la Înviere”
                                                       Organizarea Zilei Internaționale ale
    Dezvoltarea capacității de comunicare  Liga Pensionarilor                      Persoanelor Vârstnice
                                              01.07.09-
6.   și relaționare a ligii pensionarilor   Municipiul         1500               la 1 octombrie; organizarea
                                              15.12.2009
    Hunedoara                Hunedoara                           de activități de club, elaborarea
                                                       de materiale și tipărituri
                              DOMENIUL TINERET

                                                     Realizarea paginii web „Business
                                                     Net Performer” specializată
                        Asociația non profit
1.   Pagina Web Business Net Performer                  4500    01.06.09-31.10.09 în susținerea și încurajarea
                        L&C Consulting
                                                     de activități antreprenoriale
                                                     în rândul tinerilor
                                                     Organizarea a 3 tabere la Boș;
                        Asociația Umanitară                    Hunedoara - Alba Iulia - Cluj -
2.   Tabără de recreere și excursie                    3500    01.04.09-31.09.09
                        Kun                            Turda - Rimetea - Aiud; Hunedoara -
                                                     Sibiu - Mediaș - Sighișoara
                               DOMENIUL SPORT

                                                       Participarea la:
    Competiții sportive conform federației                                 - Campionatul Național de Cadeți
1.                       C.S. Siderurgica      4000      1-8.11.2009
    de popice și federației române de box                                 - Campionatul Național de Toamnă
                                                       - Cupa de Toamnă
                        Clubul Sportiv Elite                     Participarea la Campionatul
2.   Participă și vei câștiga                       4000    23.10.09-25.10.09
                        Center                            Național de Karate Shotokan
                        Asociația Județeană            07-09.10.09;    Participarea la Cupa de Toamnă,
3.   Promovarea boxului hunedorean                    4000
                        de Box                 18.07.09-19.07.09   Cupa orașului Turceni
                        Asociația Club             21.07.09-27.07.09;  Participare la Cupa Minitenis, Cupa
4.   Competiții tenis                           4000
                        Sportiv Cristal             17.08.09-20.08.09   de Toamnă
                        Asociația Club                        Participare la Campionatul
5.   Promovarea Handbalului                        4000    12.10.09-18.10.09
                        Sportiv „Domino”                       de la Pitești
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 2/5.I.2010

                   DOMENIUL PROTECȚIA ȘI REFACEREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 Nr.                                     Valoarea
           Proiecte finanțate      Beneficiarii finanțării         Durata proiectului      Rezultatele proiectului
 crt.                                    finanțării

                                                      Realizarea unui sector de joacă
                         Asociația Umanitară
 1.   Sector de joacă ecologic                       3000    01.07.09-31.10.09 ecologic la grădinița PP1-Hd
                         Kun
                                                      (Piața Florilor)
                         Comitetul Național
     Formarea de comportamente și       Român pentru                         Organizarea de acțiuni
 2.                                      1500    15.07.09-15.12.09
     atitudini pentru protejarea mediului   Drepturile Copilului                     pentru protejarea mediului
                         filiala HD
                         Liga Pensionarilor                    Ecologizarea Pădurii Chizid;
 3.   Sănătatea pădurii, sănătatea noastră   Municipiul          4000    15.10.09-15.12.09 montarea de bănci și panouri
                         Hunedoara                         inscripționate.

                           DOMENIUL CULTE RELIGIOASE

     „Înlocuirea microcentralelor termice și                              Înlocuirea microcentralelor termice
                         Biserica Baptistă
 1.   lucrări de termoizolații exterioare-                 30000    14.08.09-15.08.09 și lucrări de termoizolații exterioare
                         Maranata Hunedoara
     reabilitare termică”                                        - reabilitare termică


  Data transmiterii spre publicare a raportului către MONITORUL OFICIAL R.A.: 29.12.2009

    (7/83.227)
                             CONCESIUNI
           ANUNȚURI          DE   PARTICIPARE               LA    LICITAȚIE

                              ACHIZIȚII DE BUNURI


   1. Concedent: Consiliul Local Horezu, cod fiscal 2541479,          6. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 27.01.2010, ora 12.00
orașul Horezu, Str. 1 Decembrie nr. 7, județul Vâlcea, web:         la sediul concedentului.
www.orasul-horezu.ro.                              7. Soluționarea litigiilor: Conform prevederilor Legii (contenciosului
   2. Obiectul și durata concesiunii: Concesionarea prin licitație     administrativ) nr. 544/2004 cu modificările ulterioare.
publică deschisă a imobilului-teren în suprafață de 20005 mp,          8. Data trimiterii spre publicare: 4.01.2010.
situat în Str. Stadionului, punctul «Treapt», aparținând domeniului        (8/83.224)
public local, în vederea dezvoltării proiectului „Centrală electrică de
termoficare urbană pe biomasă”, din surse proprii și din surse
atrase din sumele alocate din Fondul de Mediu pentru producerea          Consiliul local al municipiului Deva, prin Serviciul Comunitar
de energie din surse regenerabile.                      pentru Cadastru și Agricultură - biroul administrarea domeniului
   Durata concesiunii: 49 de ani.                     public și privat, având sediul pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 11,
   3. Documentația: se poate obține de la Primăria Orașului        telefon și fax 0254/212735, cod fiscal 14024980, organizează
Horezu, Str. 1 Decembrie nr. 7, orașul Horezu, județul Vâlcea, cam.,     licitație publică în vederea concesionării unui teren în suprafață
contra sumei de 20 lei.                           de 600 m2 aparținân domeniului privat al municipiului Deva situat la
   Data-limită de solicitare a clarificărilor: 22.01.2010.         intersecția str. Mihai Eminescu cu str. Bejan, în temeiul art. 36, alin.
   4. Taxa de participare: 300 lei. Garanția de participare: 0,15     2 lit. (c) și lit. (e) și alin. 7, lit. (a), ale art. 45, alin. 3, din Legea
euro/mp respectiv 3001 euro, plătibilă în lei la cursul euro/leu din     (administrației publice locale) nr. 215/2001, republicată, cu
preziua plății.                               modificările și completările ulterioare.
   5. Data-limită pentru depunerea ofertelor: 27.01.2010, ora 10.00       Documentația de atribuire se poate ridica contra-cost de la
la sediul concendentului. Documentele necesare participării la        sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură - biroul
licitație se vor depune în două exemplare (original și copie).        Administrarea Domeniului Public și Privat din Deva, Str. 1
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 2/5.I.2010                           7
Decembrie 1918 nr. 11, telefon și fax 0254/212735, începând cu            Licitația publică va avea loc în data de 28 ianuarie 2010, ora
data de 6 ianuarie 2010. Costul unei documentații de atribuire este       11.00, la sediul Primăriei Municipiului Deva - sala de ședințe - din
                                         Deva, Piața Unirii nr. 4, unde vor fi prezenți membrii comisiei de
de 100 lei.
                                         evaluare a ofertelor și ofertanții care au depus oferte, personal sau
  Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 22 ianuarie 2010.     prin reprezentant pe bază de împuternicire scrisă.
  Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de            Contestațiile se vor depune la sediul Serviciului Comunitar
27 ianuarie 2010, ora 15,00 la sediul Serviciului Comunitar pentru        pentru Cadastru și Agricultură - Registratură, din Deva, Str. 1
                                         Decembrie nr. 11.
Cadastru și Agricultură - Registratură, din Deva, Str. 1 Decembrie
nr. 11.                                        (9/83.225)
   ANUNȚURI            DE    PARTICIPARE              LA    LICITAȚIE          DESCHISĂ

                                ACHIZIȚIE DE SERVICII

  1. Municipiul Bârlad, cod fiscal 4539912, cu sediul în Bârlad,         6. Documentația de atribuire poate fi procurată de la Primăria
str. 1 Decembrie nr. 21, județul Vaslui, cod poștal 731182, telefon       Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 21, camera 16, în două zile de la
0235411760,      fax   0235416867,      adresa    internet   transmiterea unei solicitări scrise și plata prețului de 100 lei.
www.primariabarlad.ro, organizează licitație deschisă în vederea          7. Termenul-limită de depunere a ofertelor și adresa la care
                                         trbuie transmise: 12.02.2010, ora 10.00, pe adresa Primăria
atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de
                                         Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 21, camera 1
alimentare cu energie termică în municipiul Bârlad.
                                         (registratura), localitatea Bârlad, județul Vaslui, cod poștal 7311182.
  2. Modalitatea de gestiune a fost aprobată prin Hotărârea
                                          8. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 12.02.2010, ora 12.00,
Consiliului local Bârlad nr. 279 din 30.09.2009.
                                         la sediul Primăriei Municipiului Bârlad, str. 1 Decebrie nr. 21,
  3. Locul execuției prestării serviciilor: raza administrativ-teritorială a  localitatea Bârlad, județul Vaslui.
municipiului Bârlad.                                9. Garanții solicitate: garanția de participare este de 2.000 lei,
  4. Activitatea care urmează să fie prestată constă în producerea       iar garanția de bună execuție a contractului este de 10 % din suma
agentului termic în centralele termice proprietate privată ale          obligației de plată datorate de către delegat pentru primul an de
municipiului Bârlad și furnizarea acestuia utilizatorilor din blocurile     exploatare.
deservite de aceste centrale.                            10. Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile.

  5. Durata contractului de delegare de gestiune: 25 de ani.            (10/83.226)
     ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
             — Prețuri pentru anul 2010 —

                                Număr        Zile de   Greutate              Valoare
 Nr.                                                             (TVA 9% inclus) — lei
            Denumirea publicației         de apariții     apariție/  medie/apariție
 crt.
                                anuale       săptămână   (grame)      12 luni       3 luni     1 lună
  1.  Monitorul Oficial, Partea I               900         5        50      1.200        330       120
  2.  Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară        90         1        50      1.500                140
  3.  Monitorul Oficial, Partea a II-a             215         5        60      2.250                200
  4.  Monitorul Oficial, Partea a III-a            600         5        15       430                 40
  5.  Monitorul Oficial, Partea a IV-a            7.200        5        50      1.720                160
  6.  Monitorul Oficial, Partea a VI-a             400         5        25      1.600                150
  7.  Monitorul Oficial, Partea a VII-a             60         1        30       540                 50
  8.  Colecția Legislația României                4        —      2.500       450        120
  9.  Colecția Hotărâri ale Guvernului României         12        —      3.500       750                 70
      NOTĂ:
      Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.
        A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
                    — Prețuri pentru anul 2010 —
                                         Abonamentul FLEXIBIL
                            (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

      Produs                     Lunar                                Anual

                Online/     Rețea   Rețea     Rețea     Rețea   Online/    Rețea     Rețea     Rețea   Rețea
               Monopost      5     25       100      300   Monopost     5       25      100    300

     AutenticMO        40      100    250       600    1.320    400     1.000     2.500    6.000   13.200
     ExpertMO         90      230    580      1.390    3.060    900     2.250     5.630    13.510   29.720


                                        Abonamentul COMPLET
                            (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

      Produs                     Lunar                                Anual

                Online/     Rețea   Rețea     Rețea     Rețea   Online/    Rețea     Rețea     Rețea   Rețea
               Monopost      5     25       100      300   Monopost     5       25      100    300

     AutenticMO        50      130    330       790    1.740    500     1.250     3.130    7.510   16.520
     ExpertMO        110      280    700      1.680    3.700    1.100     2.750     6.880    16.510   36.320

      Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
      Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.


                        EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                        &JUYDGY|276284]
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
            Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 2/5.I.2010 conține 8 pagini.               Prețul: 1,60 lei          ISSN 1582—5884

				
DOCUMENT INFO