2002_2524 by tradetrek

VIEWS: 4 PAGES: 16

									                                     PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 2524                                                            Luni, 25 noiembrie 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„               la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„         – denumirea ∫i forma juridic„: BAHBAHAN
   DACLAND 2002 — S.R.L., Bucure∫ti           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        GRUP RO — S.R.L.;
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       – sediul social: Bucure∫ti, str. Ion Maiorescu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995452         date:                            nr. 11, bl. 44, sc. B, et. 1, ap. 42, sectorul 2;
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – durata de func˛ionare: nelimitat„;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI              J 40/11208/2002;                        – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI             – denumirea ∫i forma juridic„: DOMINO L & G 17 —     6.650.800.000 lei, echivalentul a 200.000 $, v„rsat
         COMERfiULUI                 S.R.L.;                           integral la 16.10.2002, participarea str„in„ este de
                                – sediul social: Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 280,   6.650.800.000 lei, echivalentul a 200.000 $;
                              bl. 67, sc. 1, et. 5, ap. 26, sectorul 4;           – capitalul social este divizat Ón 2.000 p„r˛i
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL              – durata de func˛ionare: nelimitat„;           sociale a 3.325.400 lei fiecare;
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√             – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – fondatori: Haitham A. Hussiun, cet„˛ean
      TRIBUNALUL BUCURE™TI               2.000.000 lei, v„rsat integral la 22.10.2002;        irakian, n„scut la data de 1.07.1965 Ón Bagdad, Irak,
                                – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  domiciliat Ón Irak, Bagdad, Zeiuna D 728 Z 30 A28,
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            100.000 lei fiecare;                    ∫i Maitham A. Hussain, cet„˛ean irakian, n„scut la
     DELEGAT NR. 10916/SC                 – fondatori: Olovinar Benone Lucian, cet„˛ean      data de 25.08.1970 Ón Bagdad, Irak, domiciliat Ón
       din 6 noiembrie 2002              rom‚n, n„scut la data de 10.06.1963 Ón Tecuci,       Irak, Bagdad, Zeiuna D 728 Z 30 A28;
                              jude˛ul Gala˛i, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ceahl„u      – administrator: Haitham A. Hussiun ∫i Maitham
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu        nr. 5, bl. 39, sc. 1, et. 8, ap. 34, sectorul 6, ∫i Balt„  A. Hussain;
  Referent          — Parvu Nicoleta       Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de          – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514 –
  Œn baza cererii nr. 261067 din data de 22.10.2002    1.06.1953 Ón comuna Valea Ciorii, jude˛ul Ialomi˛a,     comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    domiciliat Ón Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 280,      dec‚t cele alimentare;
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„        bl. 67, sc. A, ap. 26, sectorul 4;               – activitatea principal„: cod CAEN 5147 – comer˛
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          – administrator: Ionescu Neagu C„t„lin, cet„˛ean     cu ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     rom‚n, n„scut la data de 30.05.1938 Ón Bucure∫ti,      neclasificate Ón alt„ parte.
date:                            domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu         (3/84.814)
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        nr. 163, bl. 20, ap. 2, sectorul 1, cu o durat„ a                   *
J 40/11207/2002;                      mandatului de 4 ani, ∫i Balt„ Georgiana Daniela,
  – denumirea ∫i forma juridic„: DACLAND 2002 —      cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 27.03.1978 Ón          Societatea Comercial„
S.R.L.;                           Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Buzoieni      BIMBAM PRODUCTION — S.R.L., Bucure∫ti
  – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Andronache       nr. 13, bl. M33, sc. 2, ap. 71, sectorul 5, cu o durat„
nr. 203, et. 2, sectorul 2;                 a mandatului de 4 ani;                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995460
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:      activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,         MINISTERUL JUSTIfiIEI
2.000.000 lei, v„rsat integral la 20.09.2002;        consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru               COMERfiULUI
100.000 lei fiecare;                    afaceri ∫i management;
  – fondator: Dobrescu Sorin, cet„˛ean rom‚n,        – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
n„scut la data de 19.03.1966 Ón Bucure∫ti, domiciliat    activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i            JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
Ón Bucure∫ti, str. Grigore Moisil nr. 4, bl. 6, sc. 1,   management.                           REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
et. 5, ap. 23, sectorul 2;                    (2/84.813)                            TRIBUNALUL BUCURE™TI
  – administrator: Dobrescu Sorin;                          *
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 261 –                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
fabricarea sticlei ∫i articolelor din sticl„;            Societatea Comercial„                     DELEGAT NR. 10917/SC
  – activitatea principal„: cod CAEN 2612 –         BAHBAHAN GRUP RO — S.R.L., Bucure∫ti
                                                                   din 6 noiembrie 2002
prelucrarea ∫i fasonarea sticlei plate.
   (1/84.812)                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995479          Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
              *                                                Referent          — Parvu Nicoleta
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI             Œn baza cererii nr. 261108 din data de 22.10.2002
     Societatea Comercial„                                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
   DOMINO L & G 17 — S.R.L., Bucure∫ti                   COMERfiULUI
                                                            la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995835                                       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           date:
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                 TRIBUNALUL BUCURE™TI                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
         COMERfiULUI                                               J 40/11210/2002;
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – denumirea ∫i forma juridic„: BIMBAM
                                   DELEGAT NR. 10918/SC               PRODUCTION — S.R.L.;
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                            – sediul social: Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 76A,
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                  din 6 noiembrie 2002              sectorul 2;
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                Judec„tor delegat      — Ion Stanciu          – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                Referent          — Parvu Nicoleta        – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                          2.000.000 lei, v„rsat integral la 14.10.2002,
     DELEGAT NR. 10919/SC                 Œn baza cererii nr. 261303 din data de 22.10.2002    participarea str„in„ este de 1.900.000 lei;
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
       din 6 noiembrie 2002              la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„        100.000 lei fiecare;
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          – fondatori: Chi∫ Cristina Maria, cet„˛ean rom‚n,
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  Referent          — Parvu Nicoleta                                     n„scut„ la data de 14.08.1969 Ón Ploie∫ti, jude˛ul
                              date:
  Œn baza cererii nr. 261441 din data de 22.10.2002      – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         Prahova, domiciliat„ Ón Israel, Haifa, str. Harav
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    J 40/11209/2002;                      Kaniel nr. 11/42, ∫i Mihalache Georgeta, cet„˛ean
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2524/25.XI.2002
rom‚n, n„scut„ la data de 2.11.1974 Ón comuna       la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
Pirscov, jude˛ul Buz„u, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           GACLA IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
Laurilor nr. 3, bl. 37, sc. A, et. 1, ap. 6, jude˛ul    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996008
Prahova;                          date:
  – administrator: Chi∫ Cristina Maria;           – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:               MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 923 –   J 40/11213/2002;                         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
activit„˛i de spectacole;                   – denumirea ∫i forma juridic„: BERNHARD                 COMERfiULUI
  – activitatea principal„: cod CAEN 9231 –        COMPANY — S.R.L.;
activit„˛i de art„ ∫i spectacole.               – sediul social: Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 39,
  (4/84.815)                                                       JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              bl. M12, sc. 1, et. 6, ap. 26, sectorul 3;
              *                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                             REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                                                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
       Societatea Comercial„
    RRS INVESTIfiII — S.R.L., Bucure∫ti         2.000.000 lei, v„rsat integral la 9.10.2002,
                              participarea str„in„ este de 2.000.000 lei;        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995991          – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a          NR. 10827/SC
                              100.000 lei fiecare;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                 din 5 noiembrie 2002
                               – fondatori: Marin Constantin, cet„˛ean rom‚n,
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                         Judec„tor delegat   — Mircea Moldovan
                              n„scut la data de 10.07.1941 Ón Bucure∫ti, domiciliat
         COMERfiULUI                                               Referent        — Mitroi Daniela
                              Ón Germania, 76137 Karlsruhe, Alter Brauhof, 18, ∫i
                                                                         Veronica
                              Marin Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            26.07.1937 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Germania,        Œn baza cererii nr.258848 din 18 octombrie 2002,
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           76137 Karlsruhe, Alter Brauhof, 18;            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                – administrator: Marin Constantin ∫i Marin       la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                              Maria;                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – domeniul principal de activitate: cod CAEN 702 –   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
     DELEGAT NR. 10265/SC               Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare     date:
                              proprii sau Ónchiriate;                    – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
       din 22 octombrie 2002
                               – activitatea principal„: cod CAEN 7020 –        J 40/11215/2002;
  Judec„tor delegat   — Mircea Moldovan                                        – denumirea ∫i forma juridic„: GACLA IMPEX —
                              Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
  Referent        — Mitroi Daniela                                      S.R.L.;
              Veronica            proprii sau Ónchiriate.
                                                             – sediul social: Bucure∫ti, str. Caporal Preda
                                (6/84.817)
  Œn baza cererii nr. 253171 din data de 14.10.2002                                 nr. 5, bl. 4, sc. 1, et. 5, ap. 30, sectorul 5;
                                           *
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                   – durata de func˛ionare: nelimitat„;
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                       – capital social total subscris ∫i v„rsat: 4.000.000
                                   Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     lei, v„rsat integral la data de 29 septembrie 2002;
                                 DAFIN DECOR — S.R.L., Bucure∫ti
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
date:                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995495        200.000 lei fiecare;
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                                        – fondator: Staicu Gabriela Cleopatra, cet„˛ean
J 40/11212/2002;                             MINISTERUL JUSTIfiIEI            rom‚n, n„scut„ la data de 22 mai 1972 Ón Bucure∫ti,
  – denumirea ∫i forma juridic„: RRS INVESTIfiII —        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           domiciliat„ Ón Austria, Marienheimgasse 8/2/9,
S.R.L.;                                    COMERfiULUI               Bruck a.d. Leitho 2460;
  – sediul social: Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 13,                                     – administrator: Staicu Gabriela Cleopatre;
bl. 2C, sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 5;                                         – domeniul principal de activitate: cod CAEN 522
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL           – comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI             specializate;
9.900.000 lei, v„rsat integral la 13.09.2002,
participarea str„in„ este de 5.400.000 lei;                                        – activitatea principal„: cod CAEN 5222 – comer˛
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           cu am„nuntul cu carne ∫i cu produse din carne.
  – capitalul social este divizat Ón 99 p„r˛i sociale a
100.000 lei fiecare;                         DELEGAT NR. 10833/SC                 (8/84.819)
  – fondatori: Dr„gan Roxana Elena, cet„˛ean              din 5 noiembrie 2002
                                                                         *
rom‚n, n„scut„ la data de 26.10.1978 Ón Bucure∫ti,
                               Judec„tor delegat   — Mircea Moldovan              Societatea Comercial„
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 13, bl. 2C,
                               Referent        — Mitroi Daniela            BIANCA STAR — S.R.L., Bucure∫ti
sc. 1, ap. 12, sectorul 5, ∫i Smit Pena Richard,
                                            Veronica
cet„˛ean columbian, n„scut la data de 25.11.1964 Ón                                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995258
Columbia, Barraquilla Atlantico, domiciliat Ón        Œn baza cererii nr. 263416 din data de 23.10.2002
Columbia, Santafe de Bogota;                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat          MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – administrator: Dr„gan Roxana Elena ∫i Smit      la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
Pena Richard;                       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                COMERfiULUI
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 551 –   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
hoteluri;                         date:                              JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  – activitatea principal„: cod CAEN 5511 –         – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
hoteluri ∫i moteluri cu restaurant.            J 40/11214/2002;                           TRIBUNALUL BUCURE™TI
   (5/84.816)                        – denumirea ∫i forma juridic„: DAFIN DECOR —
              *                S.R.L.;
                                                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                               – sediul social: Bucure∫ti, str. Clo∫ani nr. 9,
     Societatea Comercial„                                                    NR. 10832/SC
                              sectorul 2;
 BERNHARD COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;                 din 5 noiembrie 2002
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995665          – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                              5.000.000 lei, v„rsat integral la 23.10.2002,         Judec„tor delegat   — Mircea Moldovan
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           Referent        — Mitroi Daniela
                              participarea str„in„ este de 5.000.000 lei;
                                                                         Veronica
                               – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          250.000 lei fiecare;                     Œn baza cererii nr. 263376 din 23 octombrie 2002,
         COMERfiULUI                 – fondatori: Berin Saripinarli, cet„˛ean turc,     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              n„scut„ la data de 21.12.1959 Ón Istanbul, Turcia,     la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                              domiciliat„ Ón Turcia, Istanbul, str. Perihan nr. 99,   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              ap. 4, ∫i Kivanc Altinatasi, cet„˛ean turc, n„scut la
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                        date:
                              data de 12.04.1967 Ón Iskenderun, Turcia, domiciliat
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                                             – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              Ón Turcia, Sisli, Istanbul, str. Perihan nr. 99, ap. 4;
                                                           J 40/11216/2002;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – administrator: Berin Saripinarli ∫i Kivanc
                                                             – denumirea ∫i forma juridic„: BIANCA STAR —
     DELEGAT NR. 10823/SC               Altinatasi;
                                                           S.R.L.;
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514      – sediul social: Bucure∫ti, str. Cpt. av. Alexandru
       din 5 noiembrie 2002
                              – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele      ™erb„nescu nr. 16, bl. XVIc, sc. 1, et. 1, ap. 2,
  Judec„tor delegat   — Mircea Moldovan        dec‚t cele alimentare;                   sectorul 1;
  Referent        — Mitroi Daniela          – activitatea principal„: cod CAEN 5141 – comer˛      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
              Veronica            cu ridicata cu produse textile.                – capital social total subscris ∫i v„rsat:
  Œn baza cererii nr. 252727 din data de 11.10.2002      (7/84.818)                       2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 23
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *                septembrie 2002;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2524/25.XI.2002                   3
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
100.000 lei fiecare;                    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          SMARTBOX CONSULTING GROUP — S.R.L.
  – fondator: Tudose Minodora Coca, cet„˛ean       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele             Bucure∫ti
rom‚n, n„scut„ la data de 12 iulie 1967 Ón         date:
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cpt.                                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996130
                                – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
av. Alexandru ™erb„nescu nr. 16, bl. XVIc, sc. 1,
                              J 40/11218/2002;                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
et. 1, ap. 2, sectorul 1;
                                – denumirea ∫i forma juridic„: CONCORDATA —           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  – administrator: Tudose Minodora Coca cu o
durat„ a mandatului de 4 ani;                S.R.L.;                                    COMERfiULUI
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521 –     – sediul social: Bucure∫ti, Str. Alexandru Papiu
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate;      Ilarian nr. 4, bl. 43, sc. 1, et. 6, ap. 21, sectorul 3;
                                                                JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                               REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu          – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000        TRIBUNALUL BUCURE™TI
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         lei, v„rsat integral la data de 11 octombrie 2002;
b„uturi ∫i tutun.                        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
   (9/84.820)                       100.000 lei fiecare;                          DELEGAT NR. 10894/SC
              *
                                – fondatori: Nicoar„ Eugen Octavian, cet„˛ean
                                                                   din 5 noiembrie 2002
     Societatea Comercial„               rom‚n, n„scut la data de 5 iulie 1977 Ón Gala˛i,
  GREGORY’S TOP CONSULTING — S.R.L.            jude˛ul Gala˛i, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.          Judec„tor delegat   — Mircea Moldovan
        Bucure∫ti                  Alexandru Papiu Ilarian nr. 4, bl. 43, sc. 1, et. 6,      Referent        — Mitroi Daniela
                              ap. 21, sectorul 3, ∫i Nicoar„ Laura Cristina,                      Veronica
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995240
                              cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 8 martie 1977 Ón       Œn baza cererii nr. 266694 din data de 28.10.2002
                              Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Alexandru Papiu Ilarian nr. 4, bl. 43, sc. 1, et. 6,     la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              ap. 21, sectorul 3;                     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
         COMERfiULUI
                                – administrator: Nicoar„ Eugen Octavian ∫i        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              Nicoar„ Laura Cristina;                   date:
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                            – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                          J 40/11220/2002;
                              activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                                               – denumirea ∫i forma juridic„: SMARTBOX
                              consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
                                                             CONSULTING GROUP — S.R.L.;
                              studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru        – sediul social: Bucure∫ti, T‚rgu Neam˛ nr. 2,
EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT         afaceri ∫i management;                    bl. R7, sc. A, et. 8, ap. 35, sectorul 6;
        NR. 10830/SC                  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –          – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i           – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
       din 5 noiembrie 2002
                              management.                         2.000.000 lei, v„rsat integral la 23.10.2002;
  Judec„tor delegat   — Mircea Moldovan           (11/84.822)                        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  Referent        — Mitroi Daniela                                        100.000 lei fiecare;
                                            *
              Veronica                                            – fondatori: B„din ™erban Alexandru, cet„˛ean
  Œn baza cererii nr. 259766 din 21 octombrie 2002,         Societatea Comercial„               rom‚n, n„scut la data de 26.08.1979 Ón Bucure∫ti,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       ARPEGE – GRUP — S.R.L., Bucure∫ti           domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Doamna Ghica nr. 1,
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                      bl. 1, sc. 5, et. 2, ap. 174, sectorul 2; Ciocodan
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995851         Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    21.03.1976 Ón Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛,
date:                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI              domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Theodor Pallady nr. 2,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            bl. M2A, sc. B, ap. 55, sectorul 3, ∫i Saftiuc Mihai
J 40/11217/2002;                               COMERfiULUI                 Corneliu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  – denumirea ∫i forma juridic„: GREGORY’S TOP                                     4.11.1962 Ón Vatra Dornei, domiciliat Ón Bucure∫ti,
CONSULTING — S.R.L.;                                                   str. T‚rgu Neam˛ nr. 2, bl. R7, sc. 2, et. 1, ap. 50,
  – sediul social: Bucure∫ti, Bd. Al. I. Cuza nr. 23A,     JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL             sectorul 6;
parter, ap. 2, sectorul 1;                   REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√             – administrator: Ciocodan Adrian;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                TRIBUNALUL BUCURE™TI                 – domeniul principal de activitate: cod CAEN 804
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 4.000.000                                 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt;
lei, v„rsat integral la data de 15 octombrie 2002;       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              – activitatea principal„: cod CAEN 8042 – alte
  – capitalul social este divizat Ón 40 p„r˛i sociale a       DELEGAT NR. 10884/SC                forme de Ónv„˛„m‚nt (cursuri de instruire resurse
100.000 lei fiecare;                                                   umane).
  – fondator: Grigore Mihai Alexandru, cet„˛ean             din 5 noiembrie 2002                (13/84.824)
rom‚n, n„scut la data de 14 mai 1977 Ón Bucure∫ti,                                                 *
                                Judec„tor delegat    — Mircea Moldovan
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Turda nr. 100, bl. 30B,
sc. A, et. 9, ap. 33, sectorul 1;               Referent        — Mitroi Daniela
                                                                  Societatea Comercial„
  – administrator: Grigore Mihai Alexandru cu o                    Veronica
                                                                DUO SERVCOM — S.R.L., Bucure∫ti
durat„ a mandatului de 4 ani;                 Œn baza cererii nr. 266478 din data de 28.10.2002
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –                                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996156
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
                              la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
afaceri ∫i management;                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele              COMERfiULUI
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –        date:
activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i           – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
management.                         J 40/11219/2002;                          JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
   (10/84.821)                                                       REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                                – denumirea ∫i forma juridic„: ARPEGE – GRUP —
              *                                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              S.R.L.;
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Viorele nr. 4, bl. 22,
      Societatea Comercial„                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              sc. 4, et. 4, ap. 126, sectorul 4;                   DELEGAT NR. 10902/SC
    CONCORDATA — S.R.L., Bucure∫ti
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995681          – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:              din 5 noiembrie 2002
                              2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 28.10.2002;      Judec„tor delegat   — Mircea Moldovan
       MINISTERUL JUSTIfiIEI               – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    Referent        — Mitroi Daniela
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                                        Veronica
                              100.000 lei fiecare;
         COMERfiULUI
                                – fondator: R„dulescu Daniela Cristiana, cet„˛ean      Œn baza cererii nr. 266855 din data de 28.10.2002
                              rom‚n, n„scut„ la data de 28.08.1960 Ón Bucure∫ti,      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Viorele nr. 4, bl. 22,    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           sc. 4, et. 4, ap. 126, sectorul 4;              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                – administrator: R„dulescu Daniela Cristiana;       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741     date:
EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT         – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie         – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
        NR. 10825/SC                contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;       J 40/11221/2002;
                              activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii     – denumirea ∫i forma juridic„: DUO SERVCOM —
       din 5 noiembrie 2002                                            S.R.L.;
                              pentru afaceri ∫i management;
                                                              – sediul social: Bucure∫ti, aleea Moine∫ti nr. 5,
  Judec„tor delegat   — Mircea Moldovan          – activitatea principal„: cod CAEN 7412 –
                                                             bl. 20, sc. A, et. 1, ap. 4, sectorul 6;
  Referent        — Mitroi Daniela         activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
              Veronica            consulta˛ii Ón domeniul fiscal.                 – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  Œn baza cererii nr. 253816 din 14 octombrie 2002,       (12/84.823)                       10.000.000 lei, v„rsat integral la data de
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                  *                19 octombrie 2002;
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2524/25.XI.2002
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            Societatea Comercial„
a 100.000 lei fiecare;                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       UKRIMPEX INTERNATIONAL — S.R.L.
  – fondatori: Pan„ Nicoleta, cet„˛ean rom‚n,       date:                                   Bucure∫ti
n„scut„ la data de 1.06.1973 Ón Buz„u, domiciliat„       – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995517
Ón Bucure∫ti, str. Moine∫ti nr. 5, bl. 20, sc. A, et. 1,  J 40/11223/2002;
ap. 4, sectorul 6, ∫i Istrate Mihaela Rosemarie,        – denumirea ∫i forma juridic„: ACTIV
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 5.11.1970 Ón       ASIGUR√RI — S.R.L.;
Sibiu, domiciliat„ Ón R‚mnicu S„rat, Str. Dr„g„icii      – sediul social: Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 92,
nr. 27, jude˛ul Buz„u;                   sectorul 6;                                OFICIUL NAfiIONAL
  – administrator: Pan„ Nicoleta;               – durata de func˛ionare: nelimitat„;               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521 –     – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;       328.820.000 lei, constituit din 82.205.000 lei ∫i
                                                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
  – activitatea principal„: cod CAEN 5212 – comer˛     7.500 euro, v„rsat integral la 7.08.2002, participarea
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        str„in„ este de 246.615.000 lei, echivalentul a
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.        7.500 euro;
  (14/84.825)                        – capitalul social este divizat Ón 1.000 p„r˛i
                              sociale a 328.820 lei fiecare;                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
              *                                                   DELEGAT NR. 10851/SC
                                – fondatori: Sava Elvis Florin, cet„˛ean rom‚n,
    Societatea Comercial„                n„scut la data de 4.07.1976 Ón B‚rlad, jude˛ul             din 5 noiembrie 2002
 ROMHOUSE–INTERMED — S.R.L., Bucure∫ti           Vaslui, domiciliat Ón B‚rlad, Str. V„r„riei nr. 5,
                                                             Judec„tor delegat — Mircea Moldovan
                              bl. D1, sc. 2, ap. 25, jude˛ul Vaslui; Ciurtin Adrian
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995533                                        Referent      — Mitroi Daniela
                              Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                                                        Veronica
                              1.03.1978 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI              Tincani nr. 9, bl. E32, ap. 29, sectorul 6, ∫i COMVEC     Œn baza cererii nr. 265790 din data de 28.10.2002
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           TRADING LIMITED, persoan„ juridic„ cipriot„, cu      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
         COMERfiULUI                 sediul Ón Cipru, Nicosia, Methonis 2;           la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                – administrator: Sava Elvis Florin, cu o durat„ a    Tribunalul Bucure∫ti, a dispus autorizarea ∫i
                              mandatului de 4 ani;                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 672 –   date:
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de      – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              pensii;                          J 40/11225/2002;
                                – activitatea principal„: cod CAEN 6720 –         – denumirea ∫i forma juridic„: UKRIMPEX
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                         INTERNATIONAL — S.R.L.;
                              activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de
     DELEGAT NR. 10898/SC                                              – sediul social: Bucure∫ti, str. Avrig nr. 41,
                              pensii (intermedieri).
       din 5 noiembrie 2002                (16/84.827)                      bl. 460, sc. 1, et. 4, ap. 26, sectorul 2;
                                            *                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat   — Mircea Moldovan                                        – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  Referent        — Mitroi Daniela                                       5.000.000 lei, v„rsat integral la 25.10.2002,
                                   Societatea Comercial„
              Veronica                                          participarea str„in„ este de 2.500.000 lei;
                               EXPERT CONT INTERNATIONAL — S.R.L.
  Œn baza cererii nr. 266791 din data de 28.10.2002           Bucure∫ti                   – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  100.000 lei fiecare;
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995266          – fondatori: Cre˛u Neculai, cet„˛ean rom‚n,
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                      n„scut la data de 29.01.1940 Ón Luncani, jude˛ul
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI            Bac„u, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Avrig nr. 41,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                                                         bl. 460, sc. 1, et. 4, ap. 26, sectorul 2, ∫i Marakshyn
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      Sergiy, cet„˛ean ucrainean, n„scut la data de
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                            15.12.1976 Ón Odessa, Ucraina, domiciliat Ón
J 40/11222/2002;                               COMERfiULUI
                                                            Ucraina, Odessa, str. Tolbukhina nr. 133;
  – denumirea ∫i forma juridic„: ROMHOUSE–
                                                             – administrator: Cre˛u Neculai, cu o durat„ a
INTERMED — S.R.L.;
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              mandatului de 4 ani;
  – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511 –
nr. 245, bl. 51, sc. C, et. 8, ap. 200, sectorul 2;
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                             – activitatea principal„: cod CAEN 5119 –
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:                                    intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse.
2.000.000 lei, v„rsat integral la 24.10.2002;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                   DELEGAT NR. 10846/SC                 (18/84.829)
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                             *
100.000 lei fiecare;                           din 5 noiembrie 2002
  – fondatori: Marza Vasilica, cet„˛ean rom‚n,                                         Societatea Comercial„
                                Judec„tor delegat — Mircea Moldovan
n„scut„ la data de 10.10.1966 Ón Brezoaele, jude˛ul                                     VAFA COSMETICS — S.R.L., Bucure∫ti
                                Referent      — Mitroi Daniela
D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os.
                                          Veronica
Pantelimon nr. 245, bl. 51, sc. C, et. 8, ap. 200,                                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995711
sectorul 2, ∫i Marza Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut      Œn baza cererii nr. 265661 din data de 25.10.2002
la data de 20.01.1960 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat           MINISTERUL JUSTIfiIEI
Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 245, bl. 51, sc. C,     la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
et. 8, ap. 200, sectorul 2;                 Tribunalul Bucure∫ti, a dispus autorizarea ∫i
                                                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  – administrator: Marza Vasilica ∫i Marza Daniel;    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele             COMERfiULUI
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 703 –   date:
activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau contracte;     – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – activitatea principal„: cod CAEN 7031 – agen˛ii    J 40/11224/2002;                         JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
imobiliare.                          – denumirea ∫i forma juridic„: EXPERT CONT         REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
   (15/84.826)                      INTERNATIONAL — S.R.L.;                        TRIBUNALUL BUCURE™TI
              *                  – sediul social: Bucure∫ti, str. Av. Mircea
                              Zorileanu nr. 96, sectorul 1;                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
      Societatea Comercial„                – durata de func˛ionare: nelimitat„;               DELEGAT NR. 10828/SC
  ACTIV ASIGUR√RI — S.R.L., Bucure∫ti            – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                                                                  din 5 noiembrie 2002
                              2.000.000 lei, v„rsat integral la 22.10.2002;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996121          – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   Judec„tor delegat — Mircea Moldovan
                              100.000 lei fiecare;                     Referent      — Mitroi Daniela
       MINISTERUL JUSTIfiIEI               – fondatori: Oprea Elena Mihaela, cet„˛ean                   Veronica
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           rom‚n, n„scut„ la data de 24.02.1971 Ón Buz„u,        Œn baza cererii nr. 258924 din data de 18.10.2002
         COMERfiULUI                 jude˛ul Buz„u, domiciliat„ Ón Buz„u, Bd. Unirii,      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              bl. P2, et. 7, ap. 26, jude˛ul Buz„u, ∫i Velciov      la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                              Manuela Lumini˛a, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     Tribunalul Bucure∫ti, a dispus autorizarea ∫i
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              de 25.06.1968 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              Bucure∫ti, str. Gheorghe Petra∫cu nr. 14, bl. B9,     date:
      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              sc. 4, et. 7, ap. 148, sectorul 3;              – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                – administrator: Oprea Elena Mihaela;          J 40/11226/2002;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –     – denumirea ∫i forma juridic„: VAFA
     DELEGAT NR. 10834/SC
                              activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,  COSMETICS — S.R.L.;
       din 5 noiembrie 2002              consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de      – sediul social: Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 47,
                              studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru      bl. M18, sc. 1, et. 6, ap. 23, sectorul 3;
  Judec„tor delegat   — Mircea Moldovan
                              afaceri ∫i management;                    – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Referent        — Mitroi Daniela
                                – activitatea principal„: cod CAEN 7412 –         – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
              Veronica
                              activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,      2.000.000 lei, v„rsat integral la 15.10.2002,
  Œn baza cererii nr. 265532 din data de 25.10.2002    consulta˛ii Ón domeniul fiscal.              participarea str„in„ este de 2.000.000 lei;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       (17/84.828)                       – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                     *                100.000 lei fiecare;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2524/25.XI.2002                   5
  – fondatori: Mohammad Hasan Vafadari,          la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„
cet„˛ean irakian, n„scut la data de 23.05.1964 Ón     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           ROSCA FAMILY — S.R.L., Bucure∫ti
Mehriz, Iran, domiciliat Ón Iran, Bandar Abbas, bd.    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Iman Homeni (f.n.), Supermarket Bulevard, ∫i                                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996148
                              date:
Mohammad Hassan Bandehzadegan, cet„˛ean
                               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                MINISTERUL JUSTIfiIEI
iranian, n„scut la data de 25.11.1969 Ón Teheran,
                              J 40/11228/2002;
Iran, domiciliat Ón Iran, Teheran, str. Ghazvin,
str. Soleymani 246–248;                    – denumirea ∫i forma juridic„: B&G SALPER
                              CONSULTING — S.R.L.;                           OFICIUL NAfiIONAL
  – administrator: Mohammad Hasan Vafadari;
                               – sediul social: Bucure∫ti, Complexul Mobexpert          AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514 –
comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele       Pipera I, ∫os. Fabrica de Glucoz„ nr. 21, et. 3,
dec‚t cele alimentare;                   sectorul 2;                              JUDEC√TORUL DELEGAT
  – activitatea principal„: cod CAEN 5145 – comer˛      – durata de func˛ionare: nelimitat„;             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de parfumerie.      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
   (19/84.830)                      10.000.000 lei, v„rsat integral la 18.10.2002;
              *                 – capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a   EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              1.000.000 lei fiecare;                        DELEGAT NR. 10901/SC
    Societatea Comercial„
 WORLD INTER GROUP — S.R.L., Bucure∫ti            – fondatori: Boac„ Daniel, cet„˛ean rom‚n,              din 5 noiembrie 2002
                              n„scut la data de 22.03.1970 Ón Bucure∫ti,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995436                                       Judec„tor delegat — Mircea Moldovan
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Petre P„un nr. 3,
                                                             Referent      — Mitroi Daniela
                              bl. 69D, sc. 5, et. 1, ap. 188, sectorul 5, ∫i Georgescu
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                      Veronica
                              Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                              12.08.1976 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,       Œn baza cererii nr. 266852 din data de 28.10.2002
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           ∫os. Mihai Bravu nr. 294, bl. 6, sc. A, et. 5, ap. 17,   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
         COMERfiULUI                sectorul 3;                        la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           Tribunalul Bucure∫ti, a dispus autorizarea ∫i
                               – administrator: Georgescu Alexandru, cu o
                                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
      JUDEC√TORUL DELEGAT              durat„ a mandatului de 4 ani;
                                                           date:
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            – domeniul principal de activitate: cod CAEN 748
                                                             – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           – alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                                           J 40/11230/2002;
                              Óntreprinderilor                       – denumirea ∫i forma juridic„: ROSCA FAMILY —
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – activitatea principal„: cod CAEN 7484 – alte     S.R.L.;
     DELEGAT NR. 10821/SC               activit„˛i de servicii prestate Ón principal         – sediul social: Bucure∫ti, aleea Parva nr. 9,
       din 5 noiembrie 2002             Óntreprinderilor.                     bl. D18, parter, ap. 12, sectorul 6;
                                (21/84.832)                       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat — Mircea Moldovan
  Referent      — Mitroi Daniela
                                           *                 – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
            Veronica                                           2.000.000 lei, v„rsat integral la 28.10.2002;
                                  Societatea Comercial„                – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  Œn baza cererii nr. 241717 din data de 30.09.2002     IOANA MANAGEMENT — S.R.L., Bucure∫ti           100.000 lei fiecare;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                   – fondatori: Ro∫ca Corina, cet„˛ean rom‚n,
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995525        n„scut„ la data de 12.05.1968 Ón Bucure∫ti,
Tribunalul Bucure∫ti, a dispus autorizarea ∫i                                     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Parva nr. 9, bl. D18,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele            MINISTERUL JUSTIfiIEI            sc. B, ap. 12, sectorul 6, ∫i Ro∫ca C„t„lin, cet„˛ean
date:
                                                           rom‚n, n„scut la data de 7.01.1969 Ón Bucure∫ti,
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                           domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Parva nr. 9, bl. D18,
J 40/11227/2002;
                                                           sc. B, ap. 12, sectorul 6;
  – denumirea ∫i forma juridic„: WORLD INTER                COMERfiULUI
GROUP — S.R.L.;                                                     – administrator: Ro∫ca C„t„lin;
  – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 95,                                  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 513 –
bl. 93, ap. 42, sectorul 2;                      JUDEC√TORUL DELEGAT              comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           ∫i tutun;
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI             – activitatea principal„: cod CAEN 5139 – comer˛
5.000.000 lei, v„rsat integral la 30.09.2002,                                     cu ridicata, nespecializat, cu produse alimentare,
participarea str„in„ este de 5.000.000 lei;          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           b„uturi ∫i tutun.
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a       DELEGAT NR. 10897/SC                 (23/84.834)
250.000 lei fiecare;                                                               *
  – fondatori: Dai Bi, cet„˛ean chinez, n„scut la           din 5 noiembrie 2002
data de 26.03.1976 Ón Zhejiang, China, domiciliat Ón                                       Societatea Comercial„
                               Judec„tor delegat — Mircea Moldovan
China, Zhejiang, Yan Jiang Lu 62 # Wenzhou Zhe                                         MARA–OIL — S.R.L., Bucure∫ti
                               Referent      — Mitroi Daniela
Jiang, ∫i Zhu Jiandan, cet„˛ean chinez, n„scut„ la
data de 27.07.1977 Ón Zhejiang, China, domiciliat„                 Veronica                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995673
Ón China, Zhejiang, Yan Jiang Lu 62 # Wenzhou Zhe       Œn baza cererii nr. 266759 din data de 28.10.2002
Jiang;                                                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  – administratori: Dai Bi ∫i Zhu Jiandan;        la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
– comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele             COMERfiULUI
dec‚t cele alimentare;
  – activitatea principal„: cod CAEN 5142 – comer˛    date:
cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.         – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:              JUDEC√TORUL DELEGAT
   (20/84.831)                      J 40/11229/2002;                        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
              *                 – denumirea ∫i forma juridic„: IOANA             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              MANAGEMENT — S.R.L.;
      Societatea Comercial„               – sediul social: Bucure∫ti, str. Giacomo Puccini      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
   B&G SALPER CONSULTING — S.R.L.            nr. 8, bl. 43, sc. C, et. 1, ap. 23, sectorul 2;           DELEGAT NR. 10824/SC
         Bucure∫ti
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                                  din 5 noiembrie 2002
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995509          – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                              2.000.000 lei, v„rsat integral la 23.10.2002;         Judec„tor delegat — Mircea Moldovan
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   Referent      — Mitroi Daniela
                              100.000 lei fiecare;                                Veronica

        OFICIUL NAfiIONAL                – fondator: Silaghi Ioana, cet„˛ean rom‚n,         Œn baza cererii nr. 253072 din data de 14.10.2002
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            n„scut„ la data de 29.03.1977 Ón Cluj-Napoca,       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              jude˛ul Cluj, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Giacomo    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                              Puccini nr. 8, bl. 43, sc. C, et. 1, ap. 23, sectorul 2;  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               – administrator: Silaghi Ioana, cu o durat„ a
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        date:
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              mandatului de 4 ani;
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –     – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           J 40/11231/2002;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
                                                             – denumirea ∫i forma juridic„: MARA–OIL —
     DELEGAT NR. 10840/SC               consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
                                                           S.R.L.;
                              studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
       din 5 noiembrie 2002                                            – sediul social: Bucure∫ti, str. Baba Novac nr. 20,
                              afaceri ∫i management;                   bl. 24A, sc. A, et. 8, ap. 35, sectorul 3;
  Judec„tor delegat — Mircea Moldovan            – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Referent      — Mitroi Daniela           activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i          – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
            Veronica              management.                        5.000.000 lei, v„rsat integral la 10.10.2002;
  Œn baza cererii nr. 265599 din data de 25.10.2002      (22/84.833)                       – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *                100.000 lei fiecare;
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2524/25.XI.2002
  – fondator: Petcu Laura Iuliana, cet„˛ean rom‚n,      – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
n„scut„ la data de 1.10.1970 Ón Constan˛a, jude˛ul     J 40/11233/2002;                       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Constan˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Baba Novac      – denumire ∫i form„ juridic„: DIGITAL DOMAIN —      date:
nr. 20, bl. 24A, sc. 1, et. 8, ap. 35, sectorul 3;     S.R.L.;                             – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – administrator: Petcu Laura Iuliana;            – sediul social: Bucure∫ti, str. ™erban Bogdan      J 40/11242/2002;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 505 –   Stan nr. 3, bl. 311, sc. 2, et. 3, ap. 17, sectorul 6;
                                                              – denumire ∫i form„ juridic„: INTERNATIONAL
v‚nzare cu am„nuntul de carburan˛i pentru           – durata de func˛ionare: nelimitat„;
autovehicule;                                                      EURO EXCHANGE — S.R.L.;
                                – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
  – activitatea principal„: cod CAEN 5050 – v‚nzare    lei, v„rsat integral la 22.10.2002;               – sediul social: Bucure∫ti, str. Aviator
cu am„nuntul de carburan˛i pentru autovehicule.        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  Protopopescu nr. 9, bl. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 1;
  (24/84.835)                      100.000 lei fiecare;                      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
              *                  – fondator: Garganciuc Cristina, cet„˛ean rom‚n,      – capital social total subscris ∫i v„rsat: 50.000.000
                              n„scut„ la data de 8.07.1974 Ón Bucure∫ti,          lei, v„rsat integral la 24.10.2002, participarea
     Societatea Comercial„               domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. ™erban Bogdan Stan      str„in„ este de 25.000.000 lei;
  LARKEN FASHION — S.R.L., Bucure∫ti           nr. 3, bl. 311, sc. 2, et. 3, ap. 17, sectorul 6;        – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
                                – administrator: Garganciuc Cristina;          100.000 lei fiecare;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995444
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722 –     – fondatori: Yassin Mohamad, cet„˛ean rom‚n,
                              realizarea ∫i furnizarea de programe;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           n„scut la data de 5.07.1960 Ón Siria, domiciliat Ón
                                – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –
                                                            Bucure∫ti, str. Turda nr. 122, bl. 39, sc. C, et. 1,
                              realizarea ∫i furnizarea de programe.
                                (26/84.837)                       ap. 94, sectorul 1, ∫i Soufan Fatima, cet„˛ean sirian,
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
         COMERfiULUI                              *                n„scut„ la data de 1.10.1963 Ón Siria, domiciliat„ Ón
                                                            Bucure∫ti, str. Turda nr. 122, bl. 39, sc. C, et. 1,
                                   Societatea Comercial„               ap. 94, sectorul 1;
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL               CENTRA GRUP — S.R.L., Bucure∫ti             – administrator: Soufan Fatima;
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                           – domeniul principal de activitate: cod CAEN 671 –
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995860
                                                            activit„˛i auxiliare ale institu˛iilor financiare;
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                              – activitatea principal„: cod CAEN 6713 –
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                            activit„˛i auxiliare neclasificate Ón alt„ parte
     DELEGAT NR. 10826/SC
                                                            (schimb valutar cu numerar ∫i substitute de
       din 5 noiembrie 2002                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            numerar pentru persoane fizice pe teritoriul
                                      COMERfiULUI                 Rom‚niei).
 Judec„tor delegat — Mircea Moldovan
 Referent     — Mitroi Daniela                                            (28/84.839)
Veronica                                JUDEC√TORUL DELEGAT                            *
  Œn baza cererii nr. 258827 din data de 18.10.2002       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                 Societatea Comercial„
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                         LEMA INSTAL CONSTRUCT — S.R.L.
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                     Bucure∫ti
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele          DELEGAT NR. 10907/SC
date:                                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996180
                                     din 5 noiembrie 2002
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/11232/2002;                       Judec„tor delegat — Mircea Moldovan                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – denumirea ∫i forma juridic„: LARKEN           Referent     — Mitroi Daniela
FASHION — S.R.L.;                     Veronica
                                                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Arh. Petre
                                Œn baza cererii nr. 266998 din data de 28.10.2002,            COMERfiULUI
Antonescu nr. 11, bl. 11, sc. B, et. 6, ap. 93,
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
sectorul 2;
                              la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i               JUDEC√TORUL DELEGAT
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
2.000.000 lei, v„rsat integral la 17.10.2002;
                              date:                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
100.000 lei fiecare;
                              J 40/11241/2002;                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – fondatori: Anghelescu Andreea, cet„˛ean
                                – denumire ∫i form„ juridic„: CENTRA GRUP —            DELEGAT NR. 10943/SC
rom‚n, n„scut„ la data de 29.05.1977 Ón Sinaia,
                              S.R.L.;
jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Sinaia, str. Badea
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Spini∫ nr. 8, bl. 43,        din 6 noiembrie 2002
C‚r˛an nr. 25, bl. 8, et. 4, ap. 17, jude˛ul Prahova, ∫i
Lupa∫cu Cristina Magdalena, cet„˛ean rom‚n,        sc. D, et. 3, ap. 55, sectorul 4;
                                                              Judec„tor delegat — Ion Stanciu
n„scut„ la data de 2.02.1978 Ón Bucure∫ti,           – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000    Referent     — P‚rvu Nicoleta
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Arh. Petre Antonescu
nr. 11, bl. 11, ap. 93, sectorul 2;            lei, v„rsat integral la 23.10.2002;               Œn baza cererii nr. 267674 din data de 29.10.2002,
  – administratori: Anghelescu Andreea, cu o         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
durat„ a mandatului de 4 ani, ∫i Lupa∫cu Cristina     100.000 lei fiecare;                     la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Magdalena, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;         – fondator: Cristian Florian Foc∫an, cet„˛ean
                                                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 182 –   rom‚n, n„scut la data de 30.06.1974 Ón Bucure∫ti,
                                                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
fabricare de articole de Ómbr„c„minte ∫i lenjerie din   domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Spini∫ nr. 8, bl. 43,
                              sc. D, et. 3, ap. 55, sectorul 4;              date:
materiale textile;
                                – administrator: Cristian Florian Foc∫an;          – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – activitatea principal„: cod CAEN 1822 –
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 453 –    J 40/11243/2002;
fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv
lenjerie de corp).                     lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;                – denumire ∫i form„ juridic„: LEMA INSTAL
  (25/84.836)                        – activitatea principal„: cod CAEN 4534 – alte      CONSTRUCT — S.R.L.;
              *                lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii auxiliare.        – sediul social: Bucure∫ti, str. Piscul Cr„sani nr.
                                (27/84.838)                       12, bl. P34, sc. 1, et. 3, ap. 10, sectorul 6;
       Societatea Comercial„                           *                  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
    DIGITAL DOMAIN — S.R.L., Bucure∫ti                                          – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
                                  Societatea Comercial„
                                                            lei, v„rsat integral la 24.10.2002;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996105         INTERNATIONAL EURO EXCHANGE — S.R.L.
                                                              – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                     Bucure∫ti
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           100.000 lei fiecare;
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995304           – fondatori: Zm„randa Lucian, cet„˛ean rom‚n,
                                                            n„scut la data de 12.09.1967 Ón Oveselu (comuna
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                  MINISTERUL JUSTIfiIEI             M„ciuca), jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón Bucure∫ti,
         COMERfiULUI
                                                            Str. L„st„ri∫ului nr. 28, bl. 2B, sc. 3, et. 3, ap. 103,
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            sectorul 1, ∫i Zm„randa Elena, cet„˛ean rom‚n,
       JUDEC√TORUL DELEGAT                      COMERfiULUI                 n„scut„ la data de 5.04.1974 Ón S‚rbeni, jude˛ul
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        Teleorman,     domiciliat„    Ón   Bucure∫ti,
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                         Str. L„st„ri∫ului nr. 28, bl. 2B, sc. 3, et. 3, ap. 103,
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            sectorul 1;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                              – administrator: Zm„randa Lucian;
     DELEGAT NR. 10626/SC                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 453 –
       din 30 octombrie 2002              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu                  DELEGAT NR. 10938/SC                  – activitatea principal„: cod CAEN 4533 – lucr„ri
  Referent     — P‚rvu Nicoleta                                          de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire central„ ∫i de
                                     din 6 noiembrie 2002
                                                            montaj de echipamente ∫i utilaje tehnologice la
  Œn baza cererii nr. 260947 din data de 22.10.2002,
                               Judec„tor delegat — Ion Stanciu              cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti (lucr„ri edilitare,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               Referent     — P‚rvu Nicoleta            montare conducte ap„, canalizare, mont„ri aparate
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         Œn baza cererii nr. 267534 din data de 29.10.2002,    de m„sur„ ∫i control etc.).
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       (29/84.840)
date:                           la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                      *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2524/25.XI.2002                   7
      Societatea Comercial„                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 524 –     – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
    EMAX MEDIA — S.R.L., Bucure∫ti           comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu     100.000 lei fiecare;
                              alte produse neclasificate Ón alt„ parte;           – fondator: Puiu Ion, cet„˛ean german, n„scut la
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995541          – activitatea principal„: cod CAEN 5248 – comer˛    data de 12.12.1948 Ón comuna Valea R‚mnicului,
                              cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte      jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón Germania, 80337
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             produse neclasificate Ón alt„ parte (comer˛ cu       Munchen, Lindwurmstr. nr. 125-127;
                              am„nuntul cu ceasuri ∫i bijuterii).
                                                             – administrator: Puiu Ion;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                (31/84.842)
                                                             – domeniul principal de activitate: cod CAEN 602 –
         COMERfiULUI
                                            *
                                                            alte transporturi terestre;
                                    Societatea Comercial„               – activitatea principal„: cod CAEN 6023 –
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                 INFRACOM — S.R.L., Bucure∫ti           transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale.
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                           (33/84.844)
      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995762                      *
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI                 Societatea Comercial„
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     DELEGAT NR. 10925/SC                                              AGRO SEEDS INTERNATIONAL — S.R.L.
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                   Bucure∫ti
       din 6 noiembrie 2002
                                       COMERfiULUI
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995576
  Referent     — P‚rvu Nicoleta
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Œn baza cererii nr. 267240 din data de 29.10.2002,      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                    COMERfiULUI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele          DELEGAT NR. 10941/SC
date:
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:               din 6 noiembrie 2002                   JUDEC√TORUL DELEGAT
J 40/11244/2002;                                                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                Judec„tor delegat — Ion Stanciu
  – denumire ∫i form„ juridic„: EMAX MEDIA —         Referent     — P‚rvu Nicoleta              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
S.R.L.;
  – sediul social: Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 233,     Œn baza cererii nr. 267622 din data de 29.10.2002,     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
bl. 41, sc. 1, et. 6, ap. 22, sectorul 2;          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                                 DELEGAT NR. 10944/SC
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i              din 6 noiembrie 2002
lei, v„rsat integral la 24.10.2002;             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              date:                             Judec„tor delegat — Ion Stanciu
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                 Referent     — P‚rvu Nicoleta
100.000 lei fiecare;                      – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – fondator: Sab„u Andrei Sorin, cet„˛ean rom‚n,     J 40/11246/2002;                       Œn baza cererii nr. 267756 din data de 29.10.2002,
n„scut la data de 3.07.1979 Ón Bucure∫ti, domiciliat      – denumire ∫i form„ juridic„: INFRACOM —        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              S.R.L.;                          la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Ón Bucure∫ti, ∫os. Fundeni nr. 4, bl. 11C, sc. B, et. 8,
                                – sediul social: Bucure∫ti, Aleea Rotund„ nr. 1,
ap. 80, sectorul 2;                                                  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              bl. Y1B, et. 5, ap. 108, sectorul 3;
  – administrator: Sab„u Andrei Sorin;                                        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722 –                                 date:
                                – capital social total subscris ∫i v„rsat:
realizarea ∫i furnizarea de programe;                                           – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              50.000.000 lei, v„rsat integral la 28.10.2002;
  – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –                                     J 40/11248/2002;
                                – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
realizarea ∫i furnizarea de programe.                                           – denumire ∫i form„ juridic„: AGRO SEEDS
                              100.000 lei fiecare;
   (30/84.841)                                                    INTERNATIONAL — S.R.L.;
                                – fondator: Ianov Vitanov Bogdan, cet„˛ean
              *                rom‚n, n„scut la data de 30.09.1972 Ón Bucure∫ti,       – sediul social: Bucure∫ti, Aleea Circului nr. 4,
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Rotund„ nr. 1,       bl. 4, sc. D, et. 3, ap. 41, sectorul 2;
      Societatea Comercial„
                              bl. Y1B, et. 5, ap. 108, sectorul 3;             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
   D.EX MACCHINA — S.R.L., Bucure∫ti
                                – administrator: Ianov Vitanov Bogdan;           – capital social total subscris ∫i v„rsat:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995312          – domeniul principal de activitate: cod CAEN 742    2.000.000 lei, v„rsat integral la 1.10.2002;
                              – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte    – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             servicii tehnice;
                                                            100.000 lei fiecare;
                                – activitatea principal„: cod CAEN 7420 –
                              activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte     – fondator: Mangiurea ™erban, cet„˛ean rom‚n,
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           servicii tehnice.                     n„scut la data de 8.05.1950 Ón comuna Cioc‚rlia,
         COMERfiULUI                   (32/84.843)                      jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea
                                            *                Circului nr. 4, bl. 4, sc. D, et. 3, ap. 41, sectorul 2;
                                                             – administrator: Mangiurea ™erban, cu o durat„
       JUDEC√TORUL DELEGAT                   Societatea Comercial„               a mandatului de 4 ani;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           PUIU IMPORT-EXPORT — S.R.L., Bucure∫ti            – domeniul principal de activitate: cod CAEN 512 –
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                            comer˛ cu ridicata cu produse agricole brute ∫i
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995908
                                                            animale vii;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI              – activitatea principal„: cod CAEN 5121 – comer˛
     DELEGAT NR. 10942/SC
                                                            cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje.
       din 6 noiembrie 2002                                              (34/84.845)
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                        *
                                       COMERfiULUI
  Referent     — P‚rvu Nicoleta
                                                                  Societatea Comercial„
  Œn baza cererii nr. 267670 din data de 29.10.2002,                                      SKINART — S.R.L., Bucure∫ti
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat          JUDEC√TORUL DELEGAT
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995916
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
date:                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:              DELEGAT NR. 10940/SC
J 40/11245/2002;                                                       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                     din 6 noiembrie 2002
  – denumire ∫i form„ juridic„: D.EX MACCHINA —                                            COMERfiULUI
S.R.L.;                            Judec„tor delegat — Ion Stanciu
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Axinte Uricariu      Referent     — P‚rvu Nicoleta
nr. 1, bl. 3, et. 6, ap. 104, sectorul 1;                                          JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                                Œn baza cererii nr. 267555 din data de 29.10.2002,     REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000                                      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
lei, v„rsat integral la 17.10.2002, participarea
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
str„in„ este de 2.000.000 lei;                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                     DELEGAT NR. 10951/SC
                              date:
100.000 lei fiecare;
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:               din 6 noiembrie 2002
  – fondatori: Aronis Panagiotis, cet„˛ean elen,
n„scut la data de 7.02.1968 Ón Atena, Grecia,        J 40/11247/2002;
                                                             Judec„tor delegat — Ion Stanciu
domiciliat Ón Grecia, Atena, str. Oulof Palme nr. 19,     – denumire ∫i form„ juridic„: PUIU IMPORT-
                                                             Referent     — P‚rvu Nicoleta
Zografou, ∫i Tarnaris Georgios, cet„˛ean elen,       EXPORT — S.R.L.;
n„scut la data de 1.09.1971 Ón Atena, Grecia,         – sediul social: Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 125,    Œn baza cererii nr. 267989 din data 29.10.2002, ∫i
domiciliat Ón Grecia, Atena, str. Valtou nr. 22, str.    bl. 4A, sc. 6, ap. 219, sectorul 4;            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Gkyzi;                             – durata de func˛ionare: nelimitat„;          Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  – administrator: Andreas Karakatsanis, cet„˛ean       – capital social total subscris ∫i v„rsat:       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
elen, n„scut la data de 7.08.1981 Ón Athina, Attikis,    2.000.000 lei, v„rsat integral la 20.10.2002,       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
domiciliat Ón Grecia, Atena, str. Derveni nr. 37;      participarea str„in„ este de 2.000.000 lei;        date:
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2524/25.XI.2002
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:             Societatea Comercial„                 – fondator: Otulescu Tudor Alexandru, cet„˛ean
J 40/11249/2002;                            IMPA-INTERNATIONAL                 rom‚n, n„scut la 17.10.1974 Ón Bucure∫ti, domiciliat
  – denumire ∫i form„ juridic„: SKINART — S.R.L.;        MEDICAL PERSONNEL AGENCY — S.R.L.            Ón Bucure∫ti, str. G„rii de Nord nr. 2, bl. 2, sc. 2,
  – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Berceni nr. 9, bl. 3,           Bucure∫ti                  et. 4, ap. 36, sectorul 1;
sc. 1, et. 8, ap. 53, sectorul 4;                                               – administrator: Otulescu Tudor Alexandru;
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996067
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                            – domeniul principal de activitate: cod CAEN 524 –
                                                             comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
30.000.000 lei, v„rsat integral la 24.10.2002;
                                                               – activitatea principal„: cod CAEN 5244 – comer˛
  – capitalul social este divizat Ón 300 p„r˛i sociale
                                       OFICIUL NAfiIONAL              cu am„nuntul cu mobil„, cu articole de iluminat ∫i
a 100.000 lei fiecare;                                                  cu alte articole de uz casnic.
                                     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  – fondatori: Benga Bogdan Florin, cet„˛ean                                         (38/84.849)
rom‚n, n„scut la 1.04.1977 Ón Bucure∫ti, domiciliat                                                 *
Ón Bucure∫ti, ∫os. Berceni nr. 9, bl. 3, sc. 1, et. 8,       JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
ap. 53, sectorul 4; Grecescu Titus, cet„˛ean rom‚n,        REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                Societatea Comercial„
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI                NOE LINES TRADING — S.R.L., Bucure∫ti
n„scut la 6.02.1969 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
Bucure∫ti, Str. Arcului nr. 14, et. 2, ap. 9, sectorul 2;
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995959
Ro∫cule˛ Lucian Iulian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                                    DELEGAT NR. 10965/SC
3.03.1969 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
∫os. Berceni nr. 9, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 53, sectorul         din 6 noiembrie 2002
4; Benga ™tefan Corneliu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       Judec„tor delegat — Ion Stanciu
                                                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
7.07.1972 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,         Referent     — P‚rvu Nicoleta
                                                                      COMERfiULUI
∫os. Berceni nr. 9, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 53, sectorul
                                 Œn baza cererii nr. 268771 din data 29.10.2002, ∫i
4, ∫i Benga Constan˛a Ecaterina, cet„˛ean rom‚n,       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
n„scut„ la 21.07.1973 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón                                          JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Bucure∫ti, ∫os. Berceni nr. 9, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 53,                                  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
sectorul 4;                                                          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  – administrator: Benga Bogdan Florin;           date:
                                 – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 192 –
                               J 40/11251/2002;                           DELEGAT NR. 10967/SC
fabricare de articole de voiaj ∫i marochin„rie, a
articolelor de harna∫ament;                   – denumire ∫i form„ juridic„: IMPA-                  din 6 noiembrie 2002
  – activitatea principal„: cod CAEN 1920 –         INTERNATIONAL MEDICAL PERSONNEL AGENCY —
                                                               Judec„tor delegat — Ion Stanciu
fabricare de articole de voiaj ∫i marochin„rie, a       S.R.L.;
                                                               Referent     — P‚rvu Nicoleta
articolelor de harna∫ament.                   – sediul social: Bucure∫ti, str. Adrian nr. 16,
                               sectorul 5;                          Œn baza cererii nr. 268995 din data 30.10.2002, ∫i
   (35/84.846)
                                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
              *                  – capital social total subscris ∫i v„rsat:        Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                               2.000.000 lei, v„rsat integral la 25.10.2002;        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
      Societatea Comercial„
                                 – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
     LUX MUNDI — S.R.L., Bucure∫ti            100.000 lei fiecare;                    date:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996059
                                 – fondatori: Scarlatescu Dan Ioan, cet„˛ean         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               rom‚n, n„scut la 19.01.1955 Ón Bac„u, jude˛ul        J 40/11253/2002;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             Bac„u, domiciliat Ón Bucure∫ti, calea Ferentari nr. 3,     – denumire ∫i form„ juridic„: NOE LINES
                               bl. 75, sc. 1, et. 8, ap. 36, sectorul 5, ∫i Nogali Luiza  TRADING — S.R.L.;
                               Amelia, cet„˛ean rom‚n, ns„cut„ la 31.01.1965 Ón        – sediul social: Bucure∫ti, bd. Alexandru Obregia
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Gen. David    nr. 6, bl. M1, sc. 2, et. 9, ap. 76, sectorul 4;
           COMERfiULUI                Praporgescu nr. 4, bl. 1, sectorul 2;             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                 – administrator: Nogali Luiza Amelia;            – capital social total subscris ∫i v„rsat:
                                 – domeniul principal de activitate: cod CAEN 853 –    10.000.000 lei, v„rsat integral la 29.10.2002;
        JUDEC√TORUL DELEGAT              asisten˛„ social„;                       – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             – activitatea principal„: cod CAEN 8532 –        100.000 lei fiecare;
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            activit„˛i de asisten˛„ social„ f„r„ cazare.          – fondatori: Boboac„ Chivu˛a, cet„˛ean rom‚n,
                                  (37/84.848)                      n„scut„ la 15.09.1975 Ón localitatea B„lce∫ti, jude˛ul
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                          *                V‚lcea, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Alexandru
     DELEGAT NR. 10964/SC                                              Obregia nr. 6, bl. M 1, sc. 2, ap. 73, sectorul 4, ∫i
                                    Societatea Comercial„               Boboac„ Elena Cristina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
       din 6 noiembrie 2002                 VALMONT GROUP — S.R.L., Bucure∫ti           6.03.1974 Ón localitatea Gusoeni, jude˛ul V‚lcea,
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu                                            domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Pictor Ion Tuculescu
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996210
  Referent     — P‚rvu Nicoleta                                           nr. 36, bl. 21A, sc. 1, ap. 47, sectorul 3;
                                                               – administratori: Boboac„ Chivu˛a ∫i Boboac„
  Œn baza cererii nr. 268628 din data 29.10.2002, ∫i            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             Elena Cristina;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514 –
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                  COMERfiULUI                 dec‚t cele alimentare;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                      – activitatea principal„: cod CAEN 5147 – comer˛
date:                                                           cu ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,
                                      JUDEC√TORUL DELEGAT
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      neclasificate Ón alt„ parte.
                                  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
J 40/11250/2002;                                                       (39/84.850)
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  – denumire ∫i form„ juridic„: LUX MUNDI —                                                     *
S.R.L.;                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                 Societatea Comercial„
  – sediul social: Bucure∫ti, bd. Mihail                DELEGAT NR. 10966/SC                 GRANT COMIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
Kog„lniceanu nr. 17, et. 2, ap. 8, sectorul 5;
                                      din 6 noiembrie 2002
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995754
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:          Judec„tor delegat — Ion Stanciu
5.000.000 lei, v„rsat integral la 24.10.2002;          Referent     — P‚rvu Nicoleta                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a     Œn baza cererii nr. 268965 din data 30.10.2002, ∫i
100.000 lei fiecare;                     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  – fondator: Popescu Iuliana, cet„˛ean rom‚n,        Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                  COMERfiULUI
n„scut„ la 10.11.1962 Ón localitatea Turburea,        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
jude˛ul Gorj, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Mihail      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               date:                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
Kog„lniceanu nr. 17, et. 2, ap. 8, sectorul 5;
                                 – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  – administrator: Popescu Iuliana, cu o durat„ a                                       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
mandatului de 4 ani;                     J 40/11252/2002;
                                 – denumire ∫i form„ juridic„: VALMONT GROUP —
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 524 –                                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                               S.R.L.;
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu                                          DELEGAT NR. 10939/SC
                                 – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Cr‚nga∫i nr. 6,
alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
                               bl. 17A, sectorul 6;                           din 6 noiembrie 2002
  – activitatea principal„: cod CAEN 5248 – comer˛       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte                                       Judec„tor delegat — Ion Stanciu
                                 – capital social total subscris ∫i v„rsat:
produse neclasificate Ón alt„ parte.                                             Referent     — P‚rvu Nicoleta
                               2.000.000 lei, v„rsat integral la 3.10.2002;
  (36/84.847)                         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    Œn baza cererii nr. 267537 din data 29.10.2002, ∫i
              *                 100.000 lei fiecare;                    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2524/25.XI.2002                   9
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„               Societatea Comercial„              Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la 21.06.1971 Ón
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           iSMART V.R. CONSULTING — S.R.L.           C‚mpina, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele              Bucure∫ti                 Str. Negoiului nr. 2, bl. D18, sc. 3, et. 4, ap. 46,
date:                                                         sectorul 3;
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996229
                                                             – administrator: Andreescu Bembea Anton,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            cet„˛ean rom‚n, n„scut la 24.06.1952 Ón Bucure∫ti,
J 40/11254/2002;                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. C‚mpia Libert„˛ii nr.
  – denumire ∫i form„ juridic„: GRANT                                         31, bl. 6A, sc. C, et. 6, sectorul 3;
COMIMPEX — S.R.L.;                             OFICIUL NAfiIONAL                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 725 –
  – sediul social: Bucure∫ti, aleea Banul Udrea           AL REGISTRULUI COMERfiULUI            Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
nr. 3, bl. 6, sc. A, parter, ap. 3, sectorul 3;                                    contabilizat ∫i a calculatoarelor;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          – activitatea principal„: cod CAEN 7250 –
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:                                     Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                            contabilizat ∫i a calculatoarelor.
10.000.000 lei, v„rsat integral la 26.09.2002,          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                              (43/84.854)
participarea str„in„ este de 10.000.000 lei;
                                                                         *
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale    EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
a 100.000 lei fiecare;                        DELEGAT NR. 10969/SC               Societatea Comercial„ ROTI-FOOD EXPRESS
  – fondatori: Ayhan Tatli, cet„˛ean turc, n„scut la          din 6 noiembrie 2002                    — S.R.L., Bucure∫ti
12.12.1970 Ón localitatea Dogan∫ehir, Turcia,
                                Judec„tor delegat — Ion Stanciu                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996075
domiciliat Ón Turcia, Icel Merkez, str. Gundoglu        Referent     — P‚rvu Nicoleta
Mah nr. 153/10, ∫i Umit Ersoz, cet„˛ean turc, n„scut                                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                Œn baza cererii nr. 269004 din data 30.10.2002, ∫i
la 16.08.1977 Ón localitatea Gaziantep, Turcia,
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
domiciliat Ón Turcia, Gaziantep Merkez, str. Daracik
                              Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
Mah nr. 13;                         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                COMERfiULUI
  – administratori: Ayhan Tatli ∫i Umit Ersoz;       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514 –    date:
comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              J 40/11256/2002;                        REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
dec‚t cele alimentare;
                                – denumire ∫i form„ juridic„: iSMART V.R.             TRIBUNALUL BUCURE™TI
  – activitatea principal„: cod CAEN 5141 – comer˛
                              CONSULTING — S.R.L.;
cu ridicata cu produse textile.
                                – sediul social: Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 19,     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  (40/84.851)                       bl. 2S14, sc. 1, et. 9, ap. 116, sectorul 6;             DELEGAT NR. 10972/SC
              *                  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                                  din 6 noiembrie 2002
                                – capital social total subscris ∫i v„rsat:
     Societatea Comercial„               5.000.000 lei, v„rsat integral la 29.10.2002;        Judec„tor delegat — Ion Stanciu
   ANDERSSON CONSULTING — S.R.L.              – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a   Referent     — P‚rvu Nicoleta
        Bucure∫ti                  100.000 lei fiecare;
                                                             Œn baza cererii nr. 269123 din data de 30.10.2002,
                                – fondator: Rogojan Virgiliu Florian, cet„˛ean
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995770         rom‚n, n„scut la 21.07.1968 Ón Bucure∫ti, domiciliat
                                                            la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                              Ón Bucure∫ti, str. Wilhem Filderman nr. 11, ap. 4,
                                                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             sectorul 3;
                                                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                – administrator: Rogojan Virgiliu Florian;
                                                            date:
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                          – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
           COMERfiULUI                                            J 40/11258/2002;
                              consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
                                                             – denumire ∫i form„ juridic„: ROTI-FOOD
                              studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
                                                            EXPRESS — S.R.L.;
                              afaceri ∫i management;
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                             – sediul social: Bucure∫ti, Str. M„rgeanului
                                – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        nr. 117, sectorul 5;
                              activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           management.                          – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                 (42/84.853)                       – capital social total subscris ∫i v„rsat:
                                            *                100.000.000 lei, v„rsat integral la 29.10.2002,
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                            participarea str„in„ este de 50.000.000 lei;
     DELEGAT NR. 10946/SC
                                Societatea Comercial„ CLAMOR — S.R.L.           – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
         din 6 noiembrie 2002                    Bucure∫ti                 a 1.000.000 lei fiecare;
                                                             – fondatori: Bostan Semih, cet„˛ean turc, n„scut
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995819        la data de 5.06.1983 Ón Bakirkoy, Turcia, domiciliat
  Referent     — P‚rvu Nicoleta                                         Ón Turcia, Istanbul, Bahcelievler, Ferit, str. Selim
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI            Pasa Cad ∫i B„l„u˛„ Marian Iulian, cet„˛ean rom‚n,
  Œn baza cererii nr. 267822 din data 29.10.2002, ∫i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                  n„scut la data de 16.11.1971, Ón Bucure∫ti,
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                            domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Crizantemelor nr. 1C,
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                       COMERfiULUI
                                                            sectorul 5.
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                             – administratori: Bostan Semih ∫i B„l„u˛„ Marian
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   Iulian.
date:                               JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL             – domeniul principal de activitate: cod CAEN 553 –
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           restaurante;
J 40/11255/2002;                            TRIBUNALUL BUCURE™TI                – activitatea principal„: cod CAEN 5530 –
  – denumire ∫i form„ juridic„: ANDERSSON                                      restaurante.
CONSULTING — S.R.L.;                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             (44/84.855)
                                   DELEGAT NR. 10960/SC                            *
  – sediul social: Bucure∫ti, Poet Panait Cerna
nr. 1, bl. M52, sc. 3, et. 4, ap. 77, sectorul 3;            din 6 noiembrie 2002
                                                                Societatea Comercial„
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            Judec„tor delegat — Ion Stanciu              BOGDAN ™I GEORGE — S.R.L., Bucure∫ti
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:         Referent     — P‚rvu Nicoleta
2.000.000 lei, v„rsat integral la 25.10.2002;                                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995606
                                Œn baza cererii nr. 268591 din data 29.10.2002, ∫i
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la           MINISTERUL JUSTIfiIEI
100.000 lei fiecare;                    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  – fondator: Andreescu Viorica, cet„˛ean rom‚n,     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
n„scut„ la 24.09.1934 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
Bucure∫ti, str. Poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 3,  date:                                    COMERfiULUI
                                – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
et. 4, ap. 77, sectorul 3;
                              J 40/11257/2002;
  – administrator: Andreescu Viorica;            – denumire ∫i form„ juridic„: CLAMOR — S.R.L.;
                                                               JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741                                    REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                                – sediul social: Bucure∫ti, Str. ™apte Drumuri
– activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie                                          TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              nr. 16, bl. 36B, sc. B, ap. 92, sectorul 3;
contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                – capital social total subscris ∫i v„rsat:         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii
                              2.000.000 lei, v„rsat integral la 22.10.2002;            DELEGAT NR. 10971/SC
pentru afaceri ∫i management;
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a        din 6 noiembrie 2002
                              100.000 lei fiecare;
activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i                                        Judec„tor delegat — Ion Stanciu
                                – fondatori: Andreescu Valentin Alexandru,
management.                         cet„˛ean rom‚n, n„scut la 4.08.1981 Ón Bucure∫ti,      Referent     — P‚rvu Nicoleta
   (41/84.852)                      domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. ™apte Drumuri nr. 16,      Œn baza cererii nr. 269094 din data de 30.10.2002,
              *                bl. 36B, sc. B, ap. 92, sectorul 3, ∫i Vasiloiu Valentin  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2524/25.XI.2002
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„        la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         ARIS CONSULT INVEST — S.R.L., Bucure∫ti
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995363
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         date:
J 40/11259/2002;                        – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – denumire ∫i form„ juridic„: BOGDAN ™I         J 40/11261/2002;
GEORGE — S.R.L.;                        – denumire ∫i form„ juridic„: STAMPILE
  – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Andronache nr. 18,                                     OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              EXPRESS — S.R.L.;                              COMERfiULUI
sectorul 2;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – sediul social: Bucure∫ti, bd. I. C. Br„tianu
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:        nr. 29-33, incint„ Magazin îCocor“, Vitrin„-Parter,
2.000.000 lei, v„rsat integral la 22.10.2002;                                            JUDEC√TORUL DELEGAT
                              sectorul 3;
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
100.000 lei fiecare;                                                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  – fondator: Ricescu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,        – capital social total subscris ∫i v„rsat:
n„scut la data de 24.06.1966 Ón comuna Beciu,        2.000.000 lei, v„rsat integral la 23.10.2002,         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti,         participarea str„in„ este de 1.400.000 lei;              DELEGAT NR. 10973/SC
Str. Litoralului nr. 86A, sectorul 2.             – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  – administrator: Ricescu Gheorghe.                                                din 6 noiembrie 2002
                              100.000 lei fiecare;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 522 –                                   Judec„tor delegat — Ion Stanciu
comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,           – fondatori: Moisa ™erban, cet„˛ean austriac,
                                                              Referent     — P‚rvu Nicoleta
b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón magazine         n„scut la data de 3.10.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat
specializate;                        Ón Elve˛ia, Grens 1274, La Sauvagine, ∫i Br‚ndu∫        Œn baza cererii nr. 269128 din data de 30.10.2002,
  – activitatea principal„: cod CAEN 5222 – comer˛     Tudor Radu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
cu am„nuntul cu carne ∫i cu produse din carne.                                     la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
   (45/84.856)                      5.01.1971 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
              *                str. Dr. Manolescu nr. 9, sectorul 5.
                                                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                – administrator: Br‚ndu∫ Tudor Radu.
                                                            date:
     Societatea Comercial„                 – domeniul principal de activitate: cod CAEN 366 –
 CREATIVE MEDIA FILM — S.R.L., Bucure∫ti                                          – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              fabricarea altor produse.                  J 40/11263/2002;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996024          – activitatea principal„: cod CAEN 3663 – alte        – denumire ∫i form„ juridic„: ARIS CONSULT
                              produse manufacturiere.                   INVEST — S.R.L.;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI               (47/84.858)                        – sediul social: Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor
                                            *                nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6, ap. 142, sectorul 1;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                           – durata de func˛ionare: nelimitat„;
         COMERfiULUI                     Societatea Comercial„                 – capital social total subscris ∫i v„rsat:
                                                            6.000.000 lei, v„rsat integral la 24.10.2002;
                                PROFESIONAL MAKE-UP FILM — S.R.L.
                                                              – capitalul social este divizat Ón 60 p„r˛i sociale a
       JUDEC√TORUL DELEGAT                      Bucure∫ti
                                                            100.000 lei fiecare;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                           – fondatori: Vera BÓlteanu, cet„˛ean rom‚n,
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995584
                                                            n„scut„ la data de 2.01.1949 Ón Videle, Teleorman,
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                            nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6, ap. 142, sectorul 1 ∫i
     DELEGAT NR. 10947/SC
                                                            Drago∫ George BÓlteanu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
       din 6 noiembrie 2002                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           data de 2.08.1977 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu                        COMERfiULUI               Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 168, bl. 15, sc. D,
  Referent     — P‚rvu Nicoleta                                          et. 6, ap. 142, sectorul 1.
                                                              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
  Œn baza cererii nr. 267849 din data de 29.10.2002,
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT              activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   afaceri ∫i management.
date:                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                                       activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
                                   DELEGAT NR. 10950/SC
J 40/11260/2002;                                                    management.
  – denumire ∫i form„ juridic„: CREATIVE MEDIA             din 6 noiembrie 2002                (49/84.860)
FILM — S.R.L.;                                                                   *
  – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. S„laj nr. 7, bl. 58A,   Judec„tor delegat — Ion Stanciu
sc. 2, et. 8, ap. 24, sectorul 5;               Referent     — P‚rvu Nicoleta                  Societatea Comercial„
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                Œn baza cererii nr. 267938 din data de 29.10.2002,       ECO CONCEPT — S.R.L., Bucure∫ti
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:
2.000.000 lei, v„rsat integral la 28.10.2002;        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995967
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
100.000 lei fiecare;                                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  – fondator: Molete Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
data de 13.08.1969 Ón comuna ™uici, jude˛ul Arge∫,     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. S„laj nr. 7, bl. 58A,     date:                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
sc. 2, et. 7, ap. 24, sectorul 5.                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                 COMERfiULUI
  – administrator: Molete Ion.               J 40/11262/2002;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 923
– activit„˛i de spectacole;                   – denumire ∫i form„ juridic„: PROFESIONAL
                                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
  – activitatea principal„: cod CAEN 9233 – alte      MAKE-UP FILM — S.R.L.;                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
activit„˛i de spectacole.                    – sediul social: Bucure∫ti, Log. Luca Stroici nr. 14,     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
   (46/84.857)                      et. 1, ap. 2, sectorul 2;
              *                  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     Societatea Comercial„                 – capital social total subscris ∫i v„rsat:            DELEGAT NR. 10979/SC
  STAMPILE EXPRESS — S.R.L., Bucure∫ti           5.000.000 lei, v„rsat integral la 28.10.2002;              din 6 noiembrie 2002
                                – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995789                                        Judec„tor delegat — Ion Stanciu
                              100.000 lei fiecare;
                                                              Referent     — P‚rvu Nicoleta
        MINISTERUL JUSTIfiIEI               – fondatori: Ian„∫ Maria, cet„˛ean rom‚n,
                              n„scut„ la data de 25.09.1949, Ón Pl„t„re∫ti, jude˛ul     Œn baza cererii nr. 269141 din data de 30.10.2002,
                              C„l„ra∫i, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Spini∫ nr. 8,   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                         la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
         COMERfiULUI                bl. 43, sc. C, et. 1, ap. 34, sectorul 4 ∫i Ieremciuc
                                                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              Elena-Nastasia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              1.11.1968 Ón N„s„ud, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,        date:
       JUDEC√TORUL DELEGAT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Foi∫orului nr. 6,        – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           bl. F2C, sc. 1, et. 3, ap. 41, sectorul 3.         J 40/11264/2002;
                                – administratori: Ian„∫ Maria ∫i Ieremciuc Elena-     – denumire ∫i form„ juridic„: ECO CONCEPT —
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            Nastasia.                          S.R.L.;
     DELEGAT NR. 10949/SC                 – domeniul principal de activitate: cod CAEN 930 –     – sediul social: Bucure∫ti, Str. Vestitorului nr. 4,
       din 6 noiembrie 2002                                            sectorul 4;
                              alte activit„˛i de servicii;
                                                              – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu               – activitatea principal„: cod CAEN 9302 – coafur„
                                                              – capital social total subscris ∫i v„rsat:
  Referent     — P‚rvu Nicoleta            ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.            2.000.000 lei, v„rsat integral la 29.10.2002;
  Œn baza cererii nr. 267908 din data de 29.10.2002,      (48/84.859)                        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                  *                100.000 lei fiecare;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2524/25.XI.2002                   11
  – fondator: Asocia˛ia ECO CONCEPT, persoan„       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i              Societatea Comercial„
juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       GALA CONSULT INVEST — S.R.L., Bucure∫ti
Str. Vestitorului nr. 4, sectorul 4.            date:
  – administrator: Florea Corina Jeanina, cet„˛ean                                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995380
                               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
rom‚n, n„scut„ la data de 6.07.1963 Ón Bucure∫ti,     J 40/11266/2002;                               MINISTERUL JUSTIfiIEI
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„ nr. 12,    – denumire ∫i form„ juridic„: PETICA TRADING
bl. 27, sc. C, et. 2, ap. 51, sectorul 6.         COMPANY — S.R.L.;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 748 –                                      OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               – sediul social: Bucure∫ti, bd. Alexandru Obregia
alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal                                             COMERfiULUI
                              nr. 25, bl. I4A, sc. 3, et. 2, ap. 64, sectorul 4;
Óntreprinderilor;
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – activitatea principal„: cod CAEN 7484 – alte
                               – capital social total subscris ∫i v„rsat:               JUDEC√TORUL DELEGAT
activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                              10.000.000 lei, v„rsat integral la 23.10.2002;           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Óntreprinderilor.
                               – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
   (50/84.861)
              *                a 100.000 lei fiecare;
                               – fondatori: Petic„ George Adrian, cet„˛ean          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     Societatea Comercial„              rom‚n, n„scut la data de 6.09.1972, Ón Bucure∫ti,            DELEGAT NR. 10976/SC
  ROCEL CONSTRUCT — S.R.L., Bucure∫ti           domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Alexandru Obregia               din 6 noiembrie 2002
                              nr. 25, bl. I4A, sc. 3, et. 2, ap. 64, sectorul 4 ∫i Petic„
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995355
                              Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de           Judec„tor delegat — Ion Stanciu
                              7.11.1974 Ón Pucioasa, jude˛ul D‚mbovi˛a,            Referent     — P‚rvu Nicoleta
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              bd. Alexandru Obregia nr. 25, bl. I4A, sc. 3, et. 2,       Œn baza cererii nr. 269136 din data 30.10.2002, ∫i
                              ap. 64, sectorul 4.                      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            – administrator: Petic„ George Adrian, cu o        Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
         COMERfiULUI                durat„ a mandatului de 4 ani.                 Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 513 –     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
      JUDEC√TORUL DELEGAT              comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, cu         date:
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           b„uturi ∫i cu tutun;                       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI             – activitatea principal„: cod CAEN 5137 – comer˛      J 40/11268/2002;
                              cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i condimente.         – denumire ∫i form„ juridic„: GALA CONSULT
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             (52/84.863)                        INVEST — S.R.L.;
     DELEGAT NR. 10968/SC                             *                  – sediul social: Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor
                                                             nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 5, ap. 142, sectorul 1;
       din 6 noiembrie 2002
                                   Societatea Comercial„                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu               MIPO CONSULTING — S.R.L., Bucure∫ti             – capital social total subscris ∫i v„rsat:
  Referent     — P‚rvu Nicoleta                                          6.000.000 lei, v„rsat integral la 24.10.2002;
  Œn baza cererii nr. 269002 din data de 30.10.2002,
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995878           – capitalul social este divizat Ón 60 p„r˛i sociale a
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                   100.000 lei fiecare;
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI               – fondatori: Vera BÓlteanu, cet„˛ean rom‚n,
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                       n„scut„ la 2.01.1949 Ón Videle, jude˛ul Teleorman,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                             domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor
date:                                      COMERfiULUI
                                                             nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6, ap. 142, sectorul 1, ∫i
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                                       Drago∫ George BÓlteanu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
J 40/11265/2002;                                                     2.08.1977 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  – denumire ∫i form„ juridic„: ROCEL                  JUDEC√TORUL DELEGAT              Calea Doroban˛ilor nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6,
CONSTRUCT — S.R.L.;                       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            ap. 142, sectorul 1;
  – sediul social: Bucure∫ti, str. ™tefan Iulian nr.      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
16, sectorul 1;                                                     activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:            DELEGAT NR. 10927/SC                studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
2.000.000 lei, v„rsat integral la 28.10.2002;                                      afaceri ∫i management;
                                     din 6 noiembrie 2002
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
100.000 lei fiecare;                     Judec„tor delegat — Ion Stanciu              activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
  – fondatori: G‚dea Radu Octavian, cet„˛ean         Referent     — P‚rvu Nicoleta             management.
rom‚n, n„scut la data de 29.03.1954, Ón Caracal,                                       (54/84.865)
jude˛ul Olt, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. ™tefan       Œn baza cererii nr. 267349 din data 29.10.2002, ∫i
                                                                          *
Iulian nr. 16, sectorul 1.                 a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  – administrator: G‚dea Radu Octavian.          Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„               Societatea Comercial„
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 742 –   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          VIDA CONSULT INVEST — S.R.L., Bucure∫ti
activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
servicii tehnice;                     date:                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995401
  – activitatea principal„: cod CAEN 7420 –         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte   J 40/11267/2002;                               MINISTERUL JUSTIfiIEI
servicii tehnice.                       – denumire ∫i form„ juridic„: MIPO
  (51/84.862)                      CONSULTING — S.R.L.;                         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
              *                 – sediul social: Bucure∫ti, Str. Œmp„ratul Traian              COMERfiULUI
                              nr. 11, bl. B8, sc. 1, ap. 10, sectorul 4;
      Societatea Comercial„
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
   PETICA TRADING COMPANY — S.R.L.                                              JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                               – capital social total subscris ∫i v„rsat:
         Bucure∫ti                                                  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              2.000.000 lei, v„rsat integral la 25.10.2002;
                                                                  TRIBUNALUL BUCURE™TI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995940          – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                              100.000 lei fiecare;                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              – fondatori: Olteanu Mihaela Doina, cet„˛ean             DELEGAT NR. 10978/SC
                              rom‚n, n„scut„ la 11.03.1971 Ón Gh. Gheorghiu Dej,
                              jude˛ul Bac„u, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.                din 6 noiembrie 2002
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
         COMERfiULUI                Alexandru Obregia nr. 5–7, bl. R14, sc. 3, ap. 87,        Judec„tor delegat — Ion Stanciu
                              sectorul 4, ∫i Ostiadal Paul, cet„˛ean rom‚n, n„scut       Referent     — P‚rvu Nicoleta
                              la 22.06.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                            Œn baza cererii nr. 269142 din data 30.10.2002, ∫i
                              str. Gr„di∫tea nr. 10, bl. 101, sc. 1, ap. 13, sectorul 4;
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               – administrator: Olteanu Mihaela Doina;
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                                             Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
                                                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
     DELEGAT NR. 10963/SC               consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de      date:
                              studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
       din 6 noiembrie 2002
                              afaceri ∫i management;                    J 40/11269/2002;
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu              – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –           – denumire ∫i form„ juridic„: VIDA CONSULT
  Referent     — P‚rvu Nicoleta           activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i          INVEST — S.R.L.;
  Œn baza cererii nr. 268627 din data de 29.10.2002,   management.                           – sediul social: Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      (53/84.864)                       nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6, ap. 142, sectorul 1;
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                     *                  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2524/25.XI.2002
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:       Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„               Societatea Comercial„
6.000.000 lei, v„rsat integral la 24.10.2002;       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            CRIS PLUS — S.R.L., Bucure∫ti
  – capitalul social este divizat Ón 60 p„r˛i sociale a  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
100.000 lei fiecare;                    date:                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995614
  – fondatori: Vera BÓlteanu, cet„˛ean rom‚n,        – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
n„scut„ la 2.01.1949 Ón Videle, jude˛ul Teleorman,     J 40/11271/2002;                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor         – denumire ∫i form„ juridic„: INTRALUMIN —
nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6, ap. 142, sectorul 1, ∫i   S.R.L.;                              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
Drago∫ George BÓlteanu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       – sediul social: Bucure∫ti, Aleea Cet„˛uia nr. 4,            COMERfiULUI
2.08.1977 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,      bl. M22, sc. 6, et. 1, ap. 331, sectorul 6;
Calea Doroban˛ilor nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6,       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
ap. 142, sectorul 1;                                                        JUDEC√TORUL DELEGAT
                               – capital social total subscris ∫i v„rsat:
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
                              51.936.000 lei echivalentul a 1.600 euro             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
                              (echivalentul Ón $ al valutei 1561), v„rsat integral la     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru      23.10.2002, participarea str„in„ este de
afaceri ∫i management;                   51.936.000 lei echivalentul a 1.561 $;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –         – capitalul social este divizat Ón 160 p„r˛i sociale       DELEGAT NR. 10981/SC
activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i         a 324.600 lei fiecare;
                                                                  din 6 noiembrie 2002
management.                          – fondatori: Syrianos Vasileios, cet„˛ean grec,
  (55/84.866)                      n„scut la 3.08.1948 Ón Sikyon, Korinthias, Grecia,      Judec„tor delegat — Ion Stanciu
              *                domiciliat Ón Grecia, Athena, str. Parmenidou         Referent     — P‚rvu Nicoleta
                              nr. 15, et. 3; Kapsampelis Georgios, cet„˛ean grec,
                                                             Œn baza cererii nr. 269167 din data 30.10.2002, ∫i
     Societatea Comercial„               n„scut la 8.09.1976 Ón Athina, Attikis, Grecia,
L’ATELIER DU COSTUME — S.R.L., Bucure∫ti                                       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              domiciliat Ón Grecia, Athena, Ilioupolis,
                                                           Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                              Str. Aristotelous nr. 15, et. 1, ∫i Zarkias Efstathios,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995410                                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              cet„˛ean grec, n„scut la 11.01.1957 Ón Athina,
                                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Attikis, Grecia, domiciliat Ón Grecia, Atena,
                              Knosou 5, Agios, Dimitrios;                date:
                               – administratori: Syrianos Vasileios ∫i           – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
        OFICIUL NAfiIONAL              Kapsampelis Georgios;                   J 40/11273/2002;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511 –     – denumire ∫i form„ juridic„: CRIS PLUS —
                              activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;    S.R.L.;
                               – activitatea principal„: cod CAEN 5115 –          – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 14,
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„, articole de      sectorul 2;
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              menaj ∫i de fier„rie.                     – durata de func˛ionare: nelimitat„;
      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                (57/84.868)                        – capital social total subscris ∫i v„rsat: 10.000.000
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                         *                lei, v„rsat integral la 28.10.2002;
     DELEGAT NR. 10984/SC                                              – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
                                  Societatea Comercial„               a 100.000 lei fiecare;
       din 6 noiembrie 2002              VERA CONSULT INVEST — S.R.L., Bucure∫ti            – fondator: Radu Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu                                          la 17.09.1959 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995398
  Referent     — P‚rvu Nicoleta                                         Intr. Gen. Grigore Ip„tescu nr. 2, et. 2, ap. 3,
  Œn baza cererii nr. 26913 din data 30.10.2002, ∫i                                 sectorul 2;
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                   – administrator: Radu Marin;
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 553 –
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           restaurante;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele             COMERfiULUI                  – activitatea principal„: cod CAEN 5530 –
date:                                                         restaurante.
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      (59/84.870)
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
J 40/11270/2002;                                                                 *
  – denumire ∫i form„ juridic„: L’ATELIER DU         REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
COSTUME — S.R.L.;                           TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                               Societatea Comercial„ SAIFOR
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Gheorghe Moceanu                                    INTERNATIONAL — S.R.L., Bucure∫ti
nr. 9, sectorul 1;                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;               DELEGAT NR. 10977/SC                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995622
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:
                                    din 6 noiembrie 2002
2.000.000 lei, v„rsat integral la 29.10.2002;                                            MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   Judec„tor delegat — Ion Stanciu
100.000 lei fiecare;                     Referent     — P‚rvu Nicoleta
  – fondatori: Mafteiu Maria Ana, cet„˛ean rom‚n,                                      OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               Œn baza cererii nr. 269139 din data 30.10.2002, ∫i
n„scut„ la 10.08.1950 Ón Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫,                                          COMERfiULUI
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr.
230, sectorul 1;                      Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  – administrator: Mafteiu Maria Ana;           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 182 –   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
fabricarea de articole de Ómbr„c„minte ∫i lenjerie     date:                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
din materiale textile;                    – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – activitatea principal„: cod CAEN 1822 –        J 40/11272/2002;                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv      – denumire ∫i form„ juridic„: VERA CONSULT            DELEGAT NR. 10982/SC
lenjeria de corp).                     INVEST — S.R.L.;
  (56/84.867)                                                          din 6 noiembrie 2002
                               – sediul social: Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor
              *                nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6, ap. 142, sectorul 1;      Judec„tor delegat — Ion Stanciu
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;            Referent     — P‚rvu Nicoleta
      Societatea Comercial„               – capital social total subscris ∫i v„rsat:
    INTRALUMIN — S.R.L. Bucure∫ti                                          Œn baza cererii nr. 269178 din data 30.10.2002, ∫i
                              6.000.000 lei, v„rsat integral la 24.10.2002;
                                                           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 1499237
                               – capitalul social este divizat Ón 60 p„r˛i sociale a
                              100.000 lei fiecare;                    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                               – fondatori: Vera BÓlteanu, cet„˛ean rom‚n,       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              n„scut„ la 2.01.1949 Ón Videle, jude˛ul Teleorman,     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor        date:
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6, ap. 142, sectorul 1, ∫i    – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
         COMERfiULUI                Drago∫ George BÓlteanu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     J 40/11274/2002;
                              2.08.1977 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,       – denumire ∫i form„ juridic„: SAIFOR
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            Calea Doroban˛ilor nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6,     INTERNATIONAL — S.R.L.;
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           ap. 142, sectorul 1;                     – sediul social: Bucure∫ti, str. Soldat Laz„r Florea
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –   nr. 3, bl. 8B, sc. 2, et. 4, ap. 94, sectorul 2;
                              activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,   – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de      – capital social total subscris ∫i v„rsat:
     DELEGAT NR. 10985/SC               studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru      100.000.000 lei, v„rsat integral la 24.10.2002,
                              afaceri ∫i management;                   participarea str„in„ este de 100.000.000 lei;
       din 6 noiembrie 2002
                               – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –         – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu             activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i         a 1.000.000 lei fiecare;
  Referent     — P‚rvu Nicoleta           management.                          – fondatori: Yang Shaochun, cet„˛ean chinez,
  Œn baza cererii nr. 271183 din data 31.10.2002, ∫i     (58/84.869)                      n„scut la 23.06.1950 Ón Zhejiang, China, domiciliat
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                 *                Ón China, Zhejiang, str. Chai Zhi nr. 145, ∫i Zhu
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2524/25.XI.2002                  13
Xinmei, cet„˛ean chinez, n„scut„ la 12.06.1952 Ón     la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„
Zhejiang, China, domiciliat„ Ón China, Zhejiang,      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        GAB SYSTEM CONSTRUCT — S.R.L., Bucure∫ti
Str. Chai Zhi nr. 145;                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  – administratori: Yang Shaochun ∫i Zhu Xinmei;                                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995827
                              date:
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511 –
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:              MINISTERUL JUSTIfiIEI
activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;
                              J 40/112762/2002;                         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  – activitatea principal„: cod CAEN 5116 –
                               – denumirea ∫i forma juridic„: PANTERA GUARD —               COMERfiULUI
intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,
Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.            S.R.L.;
   (60/84.871)                       – sediul social: Bucure∫ti, str. B‚rca nr. 7,
                                                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
              *                bl. M 90, sc. 1, et. 2, ap. 15, sectorul 5;
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
      Societatea Comercial„               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
   CIRCUITE 2002 — S.R.L., Bucure∫ti          2.000.000 lei, v„rsat integral la 25.10.2002;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995630          – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10974/SC
                              100.000 lei fiecare;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                din 6 noiembrie 2002
                               – fondator: Dan Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                              data de 12.05.1951 Ón comuna Produle∫ti, jude˛ul       Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           D‚mbovi˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. B‚rca nr. 7,     Referent          — Parvu Nicoleta
         COMERfiULUI                bl. M 90, sc. 1, et. 2, ap. 15, sectorul 5;          Œn baza cererii nr. 269132 din data de 30.10.2002
                               – administrator: Dan Marin;               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 746 –   la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
      TRIBUNALUL BUCURE™TI              persoanelor;                        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               – activitatea principal„: cod CAEN 7460 –        date:
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i    – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
     DELEGAT NR. 10983/SC               persoanelor.                        J 40/11278/2002;
       din 6 noiembrie 2002               (62/84.873)                        – denumirea ∫i forma juridic„: GAB SYSTEM
                                           *                CONSTRUCT — S.R.L.;
  Judec„tor delegat — Ion Stanciu
                                                             – sediul social: Bucure∫ti, aleea Baraj Bicaz nr. 9,
  Referent     — P‚rvu Nicoleta
                                  Societatea Comercial„               bl. M31, sc. 1, et. 6, ap. 512, sectorul 3;
  Œn baza cererii nr. 269181 din data 30.10.2002, ∫i    GIGA CONSULT INVEST — S.R.L., Bucure∫ti           – durata de func˛ionare: nelimitat„;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                   – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995371
                                                           2.000.000 lei, v„rsat integral la 30.10.2002;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                       – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           100.000 lei fiecare;
date:                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                             – fondatori: Bobu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                COMERfiULUI
                                                           n„scut la data de 11.04.1948 Ón comuna Nede∫,
J 40/11275/2002;
                                                           jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea
  – denumire ∫i form„ juridic„: CIRCUITE 2002 —
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT             Barajul Bicaz nr. 9, bl. M31, sc. 1, et. 6, ap. 512,
S.R.L.;
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Radovanu nr. 10,      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           sectorul 3, ∫i Bobu Angela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
bl. 37, sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 2;            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           la data de 21.02.1984 Ón comuna Bere∫ti-Bistri˛a,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        jude˛ul Bac„u, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:            EXTRAS AL ŒNCHEIERII               Barajul Bicaz nr. 9, bl. M31, sc. 1, et. 6, ap. 512,
2.000.000 lei, v„rsat integral la 29.10.2002;         JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10975/SC           sectorul 3;
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                 – administrator: Bobu Gheorghe, cu o durat„ a
                                    din 6 noiembrie 2002
100.000 lei fiecare;                                                 mandatului de 4 ani;
  – fondatori: Tudorache Simona, cet„˛ean rom‚n,       Judec„tor delegat      — Ion Stanciu         – domeniul principal de activitate: cod CAEN 452 –
n„scut„ la 14.09.1960 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón      Referent          — Parvu Nicoleta      construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
Bucure∫ti, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 66,                                       – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri
sectorul 1; Stan Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      Œn baza cererii nr. 269133 din data de 30.10.2002
                                                           de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
16.06.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                             (64/84.875)
str. Radovanu nr. 10, bl. 37, sc. 1, et. 4, ap. 18,    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                         *
sectorul 2, ∫i Stoica Niculae, cet„˛ean rom‚n, n„scut   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
la 22.04.1964 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova,         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         Societatea Comercial„
domiciliat Ón Bucure∫ti, Valea Arge∫ului nr. 18,      date:                            IORDACHE COM EXIM — S.R.L., Bucure∫ti
bl. M28, sc. A, ap. 43, sectorul 6;              – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – administrator: Tudorache Simona;                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996091
                              J 40/112772/2002;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 321 –
                               – denumirea ∫i forma juridic„: GIGA CONSULT
produc˛ia tuburilor electrice ∫i a altor componente                                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
electronice;                        INVEST — S.R.L.;
                                                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  – activitatea principal„: cod CAEN 3210 –         – sediul social: Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor
                                                                     COMERfiULUI
produc˛ia tuburilor electronice ∫i altor componente    nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6, ap. 142, sectorul 1;
electronice (produc˛ie circuite imprimate).          – durata de func˛ionare: nelimitat„;
   (61/84.872)                       – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:             JUDEC√TORUL DELEGAT
              *                                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              6.000.000 lei, v„rsat integral la 24.10.2002;
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               – capitalul social este divizat Ón 60 p„r˛i sociale a
     Societatea Comercial„
                              100.000 lei fiecare;
   PANTERA GUARD — S.R.L., Bucure∫ti                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII
                               – fondatori: Vera BÓlteanu, cet„˛ean rom‚n,
                                                             JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10501/SC
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14996083        n„scut„ la data de 2.01.1949 Ón Videle, jude˛ul
                              Teleorman, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea               din 28 octombrie 2002
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Doroban˛ilor nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6, ap. 142,     Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              sectorul 1, ∫i Drago∫ George BÓlteanu, cet„˛ean        Referent     — Rodica Iertea
         COMERfiULUI
                              rom‚n, n„scut la data de 2.08.1977 Ón Bucure∫ti,
                                                             Œn baza cererii nr. 258269 din data de 18.10.2002
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 168,
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              bl. 15, sc. D, et. 6, ap. 142, sectorul 1;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de     date:
     EXTRAS AL ŒNCHEIERII
  JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10986/SC           studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              afaceri ∫i management;                   J 40/11279/2002;
       din 6 noiembrie 2002
                               – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –         – denumirea ∫i forma juridic„: IORDACHE COM
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu        activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i         EXIM — S.R.L.;
  Referent          — Parvu Nicoleta      management.                          – sediul social: Bucure∫ti, Str. Timonierului
  Œn baza cererii nr. 271303 din data de 31.10.2002      (63/84.874)                      nr. 7-9, bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 59, sectorul 6;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2524/25.XI.2002
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:           Societatea Comercial„              Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dr. Russel
10.000.000 lei, v„rsat integral la 17.10.2002;          MEDIASUPORT — S.R.L., Bucure∫ti           nr. 28, sectorul 2, ∫i Gafton Victoria Mihaela,
                                                           cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 26.03.1977 Ón
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995592
                                                           Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Dr. Russel
a 100.000 lei fiecare;
                                                           nr. 28, sectorul 2;
  – fondatori: Iordache C. Viorel Paul, cet„˛ean            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             – administratori: C„p„˛‚n„ Ciprian Ionu˛ ∫i
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
rom‚n, n„scut la data de 8.09.1948 Ón comuna                                     Gafton Gabriel;
                                      COMERfiULUI
Gornet Cricov, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón                                      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 744
                                                           – publicitate;
Bucure∫ti, Str. Timonierului nr. 7-9, bl. 104, sc. 2,
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –
ap. 59, sectorul 6, ∫i Iordache C. Ioana, cet„˛ean                                  publicitate.
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
rom‚n, n„scut„ la data de 14.08.1953 Ón comuna                                      (68/84.879)
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
Teleormanu, jude˛ul Teleorman, domiciliat„ Ón                                                  *
Ploie∫ti, str. Slt. Erou Marian Moldoveanu nr. 8,          EXTRAS AL ŒNCHEIERII
                               JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10970/SC                 Societatea Comercial„
bl. 21, sc. B, ap. 31;
                                                              RECETA EXPERT CONSULT — S.R.L.
  – administrator: Iordache C. Viorel Paul;              din 6 noiembrie 2002                      Bucure∫ti
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 515 –     Judec„tor delegat      — Ion Stanciu             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15000580
comer˛ cu ridicata cu produse intermediare          Referent          — P‚rvu Nicoleta
neagricole ∫i de∫euri;                                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               Œn baza cererii nr. 269044 din data de 30.10.2002
  – activitatea principal„: cod CAEN 5153 – comer˛    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii                                            COMERfiULUI
                              la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  (65/84.876)                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
               *               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele           JUDEC√TORUL DELEGAT
                              date:                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
       Societatea Comercial„              – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              J 40/11281/2002;
    SHEZAK INTERNATIONAL — S.R.L.,
                               – denumirea ∫i forma juridic„: MEDIASUPORT —           EXTRAS AL ŒNCHEIERII
             Bucure∫ti             S.R.L.;                            JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 11038/SC
                               – sediul social: Bucure∫ti, str. Mihail Glinka nr. 1,
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14995703                                            din 7 noiembrie 2002
                              sc. B, parter, ap. 12, sectorul 2;
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;            Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           Referent     — Petre Crihan
                               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
     OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              2.000.000 lei, v„rsat integral la 29.10.2002;         Œn baza cererii nr. 270626 din data de 31.10.2002
            COMERfiULUI               – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              100.000 lei fiecare;                    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                               – fondator: Constantinescu Ana Cristina, cet„˛ean    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
        JUDEC√TORUL DELEGAT
                              rom‚n, n„scut„ la data de 22.02.1977 Ón Bucure∫ti,     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       date:
                              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Mihail Glinka nr. 1,
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          sc. B, parter, ap. 12, sectorul 2;              – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               – administrator: Constantinescu Ana Cristina;      J 40/11283/2002;
       EXTRAS AL ŒNCHEIERII              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722 –     – denumirea ∫i forma juridic„: RECETA EXPERT
  JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10499/SC           realizarea ∫i furnizarea de programe;           CONSULT — S.R.L.;
                               – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –         – sediul social: Bucure∫ti, Str. 9 Mai nr. 43,
       din 28 octombrie 2002            realizarea ∫i furnizarea de programe.           sectorul 6;
                                (67/84.878)                        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena                                        – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                                           *
  Referent        — Rodica Iertea                                      50.000.000 lei, v„rsat integral la 30.10.2002;
                                   Societatea Comercial„                – capitalul social este divizat Ón 500 p„r˛i sociale
  Œn baza cererii nr. 258266 din data de 18.10.2002
                                                           a 100.000 lei fiecare;
                                X–TREM DESIGN — S.R.L., Bucure∫ti
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                   – fondatori: Mircea ™tefan, cet„˛ean rom‚n,
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15000050        n„scut„ la data de 1.05.1933 Ón comuna Voislova,
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. 9
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI             Mai nr. 4, bl. 22 A, sc. 1, et. 6, ap. 39, sectorul 6, ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           Mircea Marieta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
date:                                                         3.12.1957 Ón Bra∫ov, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                                      COMERfiULUI
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    Str. 9 Mai nr. 4, bl. 22 A, sc. 1, et. 6, ap. 39,
J 40/11280/2002;                                                   sectorul 6;
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                – administrator: Mircea ™tefan cu o durat„ a
  – denumirea ∫i forma juridic„: SHEZAK
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           mandatului de 4 ani;
INTERNATIONAL — S.R.L.;                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI             – domeniul principal de activitate: cod CAEN 742
  – sediul social: Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 75,                                   – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte
bl. H1, sc. 1, et. 10, ap. 57, sectorul 3;              EXTRAS AL ŒNCHEIERII               servicii tehnice;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10353/SC             – activitatea principal„: cod CAEN 7420 –
                                                           activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:             din 23 octombrie 2002
                                                           servicii tehnice.
10.000.000 lei, v„rsat integral la 16.10.2002,        Judec„tor delegat      — Ion Stanciu          (69/84.880)
participarea str„in„ este de 10.000.000 lei;         Referent          — P‚rvu Nicoleta                    *
  – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a   Œn baza cererii nr. 255632 din data de 16.10.2002
                                                                Societatea Comercial„
200.000 lei fiecare;                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                             PROSEC GENERAL SECURITY — S.R.L.
  – fondatori: Shapira Shevic Elisheva, cu cet„˛enie   la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„               Bucure∫ti
israelian„, n„scut„ la data de 29.09.1961 Ón Israel,    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15000327
domiciliat„ Ón Israel, Tel Aviv, str. Ashori Haparchi
                              date:
nr. 8, ap. 2, ∫i Shapira Zaki, cu cet„˛enie israelian„,                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
n„scut la data de 2.10.1936 Ón Israel, domiciliat Ón                                     OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              J 40/11282/2002;
                                                                    COMERfiULUI
Israel, Tel Aviv, str. Ashori Haparchi nr. 8, ap. 2;     – denumirea ∫i forma juridic„: X–TREM DESIGN —
  – administrator: Zohar Yigal Moshe, cu cet„˛enie    S.R.L.;
israelian„, n„scut la data de 16.11.1952 Ón Kfar-       – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon             JUDEC√TORUL DELEGAT
                              nr. 248–250, bl. 59–60, sc. B, et. 9, ap. 106,          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Saba, Israel, domiciliat Ón Israel, Alfey Menashe,
                              sectorul 2;                           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
str. Arbell nr. 113;                     – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 701      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:           EXTRAS AL ŒNCHEIERII
– activit„˛i imobiliare asupra bunurilor proprii sau    2.000.000 lei, v„rsat integral la 15.10.2002;         JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 11043/SC
Ónchiriate;                          – capitalul social este divizat Ón 8 p„r˛i sociale a         din 7 noiembrie 2002
  – activitatea principal„: cod CAEN 7012 –        250.000 lei fiecare;
                                                             Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena
                               – fondatori: C„p„˛‚n„ Ciprian Ionu˛, n„scut la
cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri imobiliare.                                       Referent     — Petre Crihan
                              data de 25.05.1981 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
  (66/84.877)                      Bucure∫ti, ∫os. Od„i nr. 9, sectorul 1; Gafton        Œn baza cererii nr. 272631 din data de 4.11.2002
               *               Gabriel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 4.08.1975    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2524/25.XI.2002                  15
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„              Societatea Comercial„               – fondator: G„loiu Horia, cet„˛ean rom‚n, n„scut
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             G√MAN COM — S.R.L., Bucure∫ti           la data de 10.05.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 311, bl. 7, sc. B, et. 4,
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15000297
date:                                                          ap. 55, sectorul 2;
                                                              – administrator: G„loiu Horia;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
J 40/11284/2002;                           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                             activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
  – denumirea ∫i forma juridic„: PROSEC                     COMERfiULUI
                                                             consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
GENERAL SECURITY — S.R.L.;                                                studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Poet Panait Cerna            JUDEC√TORUL DELEGAT             afaceri ∫i management;
nr. 10, bl. M43, ap. 14, sectorul 3;                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:                                     management.
2.000.000 lei, v„rsat integral la 16.10.2002;              EXTRAS AL ŒNCHEIERII                 (73/84.884)
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a     JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 11037/SC                         *
100.000 lei fiecare;                            din 7 noiembrie 2002                   Societatea Comercial„
  – fondatori: Cojocaru Sorina Aurelia, cet„˛ean                                        TRANS ADIRA — S.R.L., Bucure∫ti
                                 Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena
rom‚n, n„scut„ la data de 30.07.1960 Ón Bucure∫ti,
                                 Referent     — Petre Crihan
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Poet Panait Cerna                                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15000459
nr. 10, bl. M43, ap. 14, sectorul 3, ∫i Cojocaru         Œn baza cererii nr. 270621 din data de 31.10.2002
Lauren˛iu B„di˛a, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat           MINISTERUL JUSTIfiIEI
6.10.1959 Ón Giurgiu, domiciliat Ón Bucure∫ti,        la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
str. Poet Panait Cerna nr. 10, bl. M43, ap. 14,                                               COMERfiULUI
                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
sectorul 3;                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  – administrator: Cojocaru Lauren˛iu B„di˛a;        date:                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 453 –      – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;              J 40/11286/2002;                         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  – activitatea principal„: cod CAEN 4531 – lucr„ri       – denumirea ∫i forma juridic„: G√MAN COM —
de instala˛ii electrice.                   S.R.L.;                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII
  (70/84.881)                         – sediul social: Bucure∫ti, str. Foi∫or nr. 20,      JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 11035/SC
              *                 bl. F13C, sc. C, et. 8, ap. 89, sectorul 3;               din 7 noiembrie 2002
                                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
     Societatea Comercial„                                               Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena
                                 – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
   CREATIV I.P. ADVERTISING — S.R.L.                                           Referent     — Petre Crihan
                               2.000.000 lei, v„rsat integral la 24.09.2002;
         Bucure∫ti
                                 – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   Œn baza cererii nr. 270577 din data de 31.10.2002
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15000033          100.000 lei fiecare;                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                 – fondator: G„man Cristina Constan˛a, cet„˛ean     la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
       MINISTERUL JUSTIfiIEI              rom‚n, n„scut„ la data de 9.05.1966 Ón Bucure∫ti,     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Foi∫or nr. 20, bl. F13C,  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
         COMERfiULUI                                               date:
                               sc. C, et. 8, ap. 89, sectorul 3;
                                 – administrator: G„man Cristina Constan˛a;         – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
       JUDEC√TORUL DELEGAT                 – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511    J 40/11288/2002;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;     – denumirea ∫i forma juridic„: TRANS ADIRA —
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI              – activitatea principal„: cod CAEN 5113 –        S.R.L.;
                                                              – sediul social: Bucure∫ti, str. Lacul Mare, nr. 5,
                               intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i de
     EXTRAS AL ŒNCHEIERII                                              sectorul 5;
                               construc˛ii.
  JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 11044/SC                                            – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                  (72/84.883)
                                                              – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
       din 7 noiembrie 2002                            *
                                                             2.000.000 lei, v„rsat integral la 30.10.2002;
  Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena                                         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                    Societatea Comercial„
  Referent     — Petre Crihan                                           100.000 lei fiecare;
                                 CONTROL SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti
                                                              – fondatori: Banu R„du˛, cet„˛ean rom‚n, n„scut
  Œn baza cererii nr. 272633 din data de 4.11.2002                                   la data de 7.06.1968 Ón comuna B„neasa, jude˛ul
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15000068
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                   Constan˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lacul Mare
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                MINISTERUL JUSTIfiIEI            nr. 5, sectorul 5 ∫i Banu Adriana, cet„˛ean rom‚n,
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           n„scut„ la data de 8.03.1957 Ón comuna Barza,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                COMERfiULUI               jude˛ul Olt, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lacul Mare
date:                                                          nr. 5, sectorul 5;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                       – administratori: Banu R„du˛ ∫i Banu Adriana;
                                      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 602 –
J 40/11285/2002;                          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           alte transporturi terestre;
  – denumirea ∫i forma juridic„: CREATIV I.P.           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            – activitatea principal„: cod CAEN 6024 –
ADVERTISING — S.R.L.;                                                  trasporturi rutiere de m„rfuri.
  – sediul social: Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor            EXTRAS AL ŒNCHEIERII                 (74/84.885)
nr. 152, bl. 14, sc. C, et. 6, ap. 96, sectorul 1;        JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10991/SC                         *
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                  din 7 noiembrie 2002
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:                                          Societatea Comercial„
                                 Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena           ANDREI & ANDREI — S.R.L., Bucure∫ti
2.000.000 lei, v„rsat integral la 10.10.2002;
                                 Referent     — Petre Crihan
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15000092
100.000 lei fiecare;                       Œn baza cererii nr. 263117 din data de 23.10.2002
  – fondatori: Prosan Andreea Irina, cet„˛ean        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat           MINISTERUL JUSTIfiIEI
rom‚n, n„scut„ la data de 26.05.1964 Ón Bucure∫ti,      la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI

domiciliat„ Ón Bucure∫ti, calea Doroban˛i nr. 152,      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                  COMERfiULUI
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
bl. 14, sc. C, et. 6, ap. 96, sectorul 1, ∫i Prosan Ilinca,
                               date:                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 3.06.1936 Ón
                                 – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Buftea, jude˛ul Ilfov, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, calea
                               J 40/11287/2002;                         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
Doroban˛i nr. 152, bl. 14, sc. C, et. 6, ap. 96,
                                 – denumirea ∫i forma juridic„: CONTROL
sectorul 1;
                               SERVICE — S.R.L.;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII
  – administrator: Prosan Andreea Irina;
                                 – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon        JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10996/SC
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 744      nr. 311, bl. 7, sc. B, et. 4, ap. 55, sectorul 2;
– publicitate;                                                            din 7 noiembrie 2002
                                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –           – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena
publicitate.                         2.000.000 lei, v„rsat integral la 11.10.2002;         Referent     — Petre Crihan
   (71/84.882)                         – capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a   Œn baza cererii nr. 269446 din data de 30.10.2002
              *                 200.000 lei fiecare;                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2524/25.XI.2002
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„         – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:         – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        2.000.000 lei, v„rsat integral la 30.10.2002;        activit„˛i de radio ∫i televiziune.
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a     (77/84.888)
date:                            100.000 lei fiecare;                                  *
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – fondator: Grigorescu Bogdan, cet„˛ean rom‚n,
J 40/11289/2002;                      n„scut la data de 10.12.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat        Societatea Comercial„
  – denumirea ∫i forma juridic„: ANDREI &         Ón Bucure∫ti, str. Dealul fiugulea nr. 38–40, bl. 13,      MANHATTAN GLOBAL — S.R.L., Bucure∫ti
ANDREI — S.R.L.;                      sc. 1, ap. 13, sectorul 6;
  – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 2, bl.    – administrator: Grigorescu Bogdan cu o durat„           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15000076
ALMO 1, sc. D, et. 9, ap. 162, sectorul 2;         a mandatului de 4 ani;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – domeniul principal de activitate: cod CAEN 524 –            MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
2.000.000 lei, v„rsat integral la 25.10.2002;        alte produse neclasificate Ón alt„ parte;                     COMERfiULUI
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    – activitatea principal„: cod CAEN 5245 – comer˛
100.000 lei fiecare;                    cu am„nuntul cu articole ∫i cu aparate electrice de
  – fondatori: Andrei Virgil ™tefan, cet„˛ean rom‚n,                                         JUDEC√TORUL DELEGAT
                              uz casnic.
n„scut la data de 6.10.1956 Ón Sibiu, domiciliat Ón                                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 (76/84.887)
Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 1, et. 6,                *                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
ap. 24, sectorul 1 ∫i Andrei Vlad ™tefan, cet„˛ean
rom‚n, n„scut la data de 13.03.1981 Ón Bucure∫ti,           Societatea Comercial„                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII
domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 155,        ALPHA MEDIA PRODUCTION — S.R.L.              JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10993/SC
bl. D1, sc. 1, et. 6, ap. 24, sectorul 1;                  Bucure∫ti
  – administrator: Andrei Virgil ™tefan;                                               din 7 noiembrie 2002
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521 –         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15000084
                                                              Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;                                       Referent     — Petre Crihan
  – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛             MINISTERUL JUSTIfiIEI
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI              Œn baza cererii nr. 263721 din data de 24.10.2002
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                   COMERfiULUI               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
b„uturi ∫i tutun.                                                    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  (75/84.886)                              JUDEC√TORUL DELEGAT              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
              *                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            date:
     Societatea Comercial„
                                                               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  GRIMBO TRADING — S.R.L., Bucure∫ti
                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII                J 40/11292/2002;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15000491          JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10994/SC              – denumirea ∫i forma juridic„: MANHATTAN
                                     din 7 noiembrie 2002              GLOBAL — S.R.L.;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                               – sediul social: Bucure∫ti, bd. Carol I nr. 34–36,
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena
                                Referent     — Petre Crihan             et. 2, sectorul 2;
         COMERfiULUI
                                                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                Œn baza cererii nr. 269378 din data de 30.10.2002
                                                               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
       JUDEC√TORUL DELEGAT              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                             2.000.000 lei, v„rsat integral la 23.10.2002;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                                               – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                             100.000 lei fiecare;
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
     EXTRAS AL ŒNCHEIERII               date:                              – fondatori: Makie Rani, cet„˛ean rom‚n, n„scut
  JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 10997/SC             – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         la data de 20.05.1984 Ón Bac„u, domiciliat Ón Piatra-
                              J 40/11291/2002;                       Neam˛, str. Vasile Conta nr. 8, bl. O6, sc. A, et. 4,
       din 7 noiembrie 2002
                                – denumirea ∫i forma juridic„: ALPHA MEDIA        ap. 13, jude˛ul Neam˛ ∫i Palade Carmen, cet„˛ean
  Judec„tor delegat — Bojinca Adina Elena         PRODUCTION — S.R.L.;                     rom‚n, n„scut„ la data de 28.03.1957 Ón Moine∫ti,
  Referent     — Petre Crihan              – sediul social: Bucure∫ti, str. Popa Nicolae nr.     jude˛ul Bac„u, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
  Œn baza cererii nr. 269536 din data de 30.10.2002    20, bl. 53, sc. 1, et. 4, ap. 13, sectorul 2;        str. Romulus nr. 14, et. 2, ap. 3, sectorul 2;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – durata de func˛ionare: nelimitat„;             – administrator: Makie Rani cu o durat„ a
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„         – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       mandatului de 4 ani;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        2.000.000 lei, v„rsat integral la 17.10.2002;          – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                                             activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
date:                            100.000 lei fiecare;
                                                             consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – fondator: Safta Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                                                             studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
J 40/11290/2002;                      la data de 1.01.1963 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
                              Bucure∫ti, str. Popa Nicolae nr. 50, bl. 53, sc. 1, et. 4,  afaceri ∫i management;
  – denumirea ∫i forma juridic„: GRIMBO
TRADING — S.R.L.;                      ap. 13, sectorul 2;                       – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Dealul fiugulea       – administrator: Safta Marin;               activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
nr. 38–40, bl. 13, sc. 1, et. 3, ap. 13, sectorul 6;      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922 –    management.
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;           activit„˛i de radio ∫i televiziune;                (78/84.889)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2524/25.XI.2002 con˛ine 16 pagini.                      Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top