2002_2373 by tradetrek

VIEWS: 58 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 2373                                                        Mar˛i, 12 noiembrie 2002
                       P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„               îCapitalul social al societ„˛ii este de 150.100.000   Art. 2. Se modific„ numele, domiciliul ∫i datele
    EUROPEAN CONSULTING GROUP             lei, ∫i este constituit din aport Ón numerar Ón lei, Óm  de identificare ale administratorului Buta Nicoleta
     ROMANIA — S.R.L., Oradea            valoare de 500.000 lei ∫i din aport Ón numerar Ón     ca urmare a c„s„toriei acesteia ∫i a preschimb„rii
                             valut„ convertibil„, Ón valoare de 7.164 $,        buletinului de identitate. Noile date personale ale
         ACT ADIfiIONAL              echivalentul a 149.600.000 lei, la un curs de schimb   administratorului sunt: Ballestrin Nicoleta, cet„˛ean
                             de 1 $ = 20.882 lei.                   rom‚n, n„scut„ la data de 24.06.1966 Ón Oradea,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Capitalul social este Ómp„r˛it Ón 1.501 p„r˛i     jude˛ul Bihor, fiica lui Aurel ∫i Maria, domiciliat„ Ón
    EUROPEAN CONSULTING GROUP             sociale a 100.000 lei fiecare.              Marghita, Calea Rpublicii nr. 15, et. 1, ap. 2, jude˛ul
    ROMANIA — S.R.L., Ónmatriculat„            Capitalul social este subscris ∫i v„rsat dup„ cum   Bihor, posesoare a C.I. seria XH nr. 224041,
       cu nr. J 05/232/2002            urmeaz„:
                                                          eliberat„ de Poli˛ia Marghita la data de 12.09.2002,
  Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale EUROPEAN         ECGH HOLDING GmbH – 7.164 $, Ón valut„
                                                          cod numeric personal 2660624052881.
CONSULTING GROUP ROMANIA — S.R.L.            convertibil„, adic„ 149.600.000 lei, la un curs de
                                                           Art. 3. Celelalte prevederi din actul constitutiv al
(denumit„ Ón continuare îsocietatea“), persoan„     schimb de 1 $ = 20.882 ∫i 300.000 lei;
                                                          societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Oradea, Str. Nuf„rului     FAIRECOMPARE GmbH – 200.000 lei.“
                                                           Art. 4. Administratorul Ballestrin Nicoleta va
nr. 65, bl. PB63, et. 1, ap. 4, jude˛ul Bihor,        III. Articolul 8 se modific„ ∫i va avea urm„torul
                             con˛inut:                         Óndeplini formele de publicare ale acestui act,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                               îParticiparea asocia˛ilor la capitalul social este  conform Legii nr. 26/1990.
Jude˛ului Bihor cu nr. de ordine J 05/232/2002, cod
unic de Ónregistrare 11433859:              urm„toarea:                          (2/432.647)
  1. ECGH HOLDING GmbH, persoan„ juridic„          – ECGH HOLDING GmbH de˛ine 1.499 p„r˛i                     *
austriac„, cu sediul Ón Austria, 1030 Viena,       sociale, reprezent‚nd 99,87 % din capitalul social al
Rennweg 9, Ónregistrat„ la registrul companiilor din   societ„˛ii;                              Societatea Comercial„
Austria cu nr. FN 224743 f, de˛in„toare a 1.499 p„r˛i    – FAIRECOMPARE GmbH de˛ine 2 p„r˛i sociale,
                                                            TRE STELLE SHOES — S.R.L., Oradea
sociale, reprezent‚nd 99,87 % din capitalul social al  reprezent‚nd 0,13 % din capitalul social al
societ„˛ii, reprezentat„ de dna Anca-Diana Mitric„,   societ„˛ii.“
                               IV. Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv            ACT ADIfiIONAL
Ón temeiul Ómputernicirii din data de 23.08.2002,
tradus„ ∫i legalizat„ cu nr. 12498 din data de      r„m‚n nemodificate.                      de modificare a statutului Societ„˛ii
13.09.2002 de c„tre Biroul notarilor publici asocia˛i    Redactat ast„zi, 19 septembrie 2002.           Comerciale TRE STELLE SHOES — S.R.L.,
L. Le∫e–E. Costescu, ∫i                    (1/432.646)                      cu sediul Ón Oradea, Str. Nuf„rului nr. 21,
  2. FAIRECOMPARE GmbH, persoan„ juridic„                     *                  bl. D131, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„
german„, cu sediul Ón Germania, 30659, Hannover,                                  la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
AWD Platz 1, Ónregistrat„ la registrul comer˛ului         Societatea Comercial„                   Bihor cu nr. J 05/4011/1994,
german cu nr. HRB 58670, de˛in„toare a 2 p„r˛i                                          cod fiscal 6429681
                             MOTO STYL — S.R.L., Marghita, jude˛ul Bihor
sociale, reprezent‚nd 0,13 % din capitalul social al
                                                           Subsemna˛ii asocia˛i Saccuman Giacomo,
societ„˛ii, reprezent‚nd de dl Alexandru Rusu, Ón
                                      ACT ADIfiIONAL              domiciliat Ón Italia, localitatea Bussolengo, str.
temeiul Ómputernicirii din data de 26.08.2002,
                               de modificare a actului constitutiv al        Monte Grappa nr. 17, ∫i Saccuman Andrea,
tradus„ ∫i legalizat„ cu nr. 12492 din data de
13.09.2002 de c„tre Biroul notarilor publici asocia˛i,  Societ„˛ii Comerciale MOTO STYL — S.R.L., cu       domiciliat„ Ón Italia, localitatea Pescantina (Verona),
L. Le∫e–E. Costescu, dispun, Ón baza hot„r‚rii                sediul                str. Giareta nr. 4, Ón baza hot„r‚rii unanime a
societ„˛ii din 18.09.2002, modificarea actului        Ón Marghita, Calea Republicii nr. 15,        adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:         jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul        15.05.2002, am stabilit ca:
  I. Articolul 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor         – domeniul principal de activitate al societ„˛ii s„
cuprins:                         cu nr. J 05/533/2001, cod fiscal R13559636        fie 193 – fabricarea Ónc„l˛„minte;
  îECGH HOLDING GmbH, persoan„ juridic„          Subsemna˛ii Baggio Arnaldo, cet„˛ean italian,       – obiectul principal de activitate al societ„˛ii s„
austriac„, cu sediul Ón Austria, 1030 Viena,       domiciliat Ón Italia, Bassano Del Grappa ∫i        fie 1930 – fabricarea Ónc„l˛„mintei.
Rennweg 9, Ónregistrat„ la registrul companiilor din   Ballastrin Mario, cet„˛ean italian, domiciliat Ón      Art. 1. Subsemna˛ii asocia˛i Saccuman Giacomo
Austria cu nr. FN 224743 f,               Italia, San Zenone Degli Ezzeini, str. Saly Piox nr.   ∫i Saccuman Andrea am hot„r‚t:
  ∫i                          32, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     • se schimb„ sediul societ„˛ii. Noul sediu este
  FAIRECOMPARE GmbH, persoan„ juridic„         MOTO STYL — S.R.L., cu sediul Ón Marghita, Calea     ora∫ul Valea lui Mihai, str. Hunyadi Matyas (fost„
german„, cu sediul Ón Germania, 30659, Hannover,     Republicii nr. 15, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la    Bob‚lnei) nr. 12, jude˛ul Bihor;
AWD Platz 1, Ónregistrat„ la registrul comer˛ului    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor cu     • se Ónfiin˛eaz„ un nou punct de lucru Ón Valea
german cu nr. HRB 58670,                 nr. J 05/533/2001, cod fiscal R1355936, numi˛i prin    lui Mihai, Str. Fabricii nr. 1, jude˛ul Bihor.
  au hot„r‚t participarea Ón cadrul societ„˛ii cu    actul constitutiv al societ„˛ii, Ón baza hot„r‚rii      Art. 2. Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii
r„spundere limitat„ (denumit„ Ón continuare       adun„rii generale a asocia˛ilor din data de        r„m‚n neschimbate.
îsocietatea“) ∫i adoptarea urm„torului act        30.09.2002, am hot„r‚t modificarea actului          Art. 3. Subsemna˛ii asocia˛i Saccuman Giacomo
constitutiv, cu modific„rile ulterioare, Ón       constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MOTO STYL —     ∫i Saccuman Andrea ne oblig„m s„ Óndeplinim
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,      S.R.L., dup„ cum urmeaz„:                 formele de publicare a acestui act, conform Legii
privind societ„˛ile comerciale, precum ∫i Ón        Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ un nou punct de lucru Ón    nr. 26/1990.
condi˛iile ∫i termenii de mai jos.“           Marghita, str. I.L. Caragiale nr. 30, jude˛ul Bihor, ce
                                                            (3/432.648)
  II. Art. 7 se modific„ ∫i va avea urm„torul      const„ din fabric„ Ónc„l˛„minte (1930 – fabricarea
con˛inut:                        Ónc„l˛„mintei).                                   *
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2373/12.XI.2002
      Societatea Comercial„               7483 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,     Art. 3. Dup„ cesionare capitalul social va avea
    UMANIS IMPEX — S.R.L., Oradea           multiplicare ∫i traduceri;                 urm„toare structur„:
                               – stabilirea ca obiect principal de activitate: 3614    – dl Petrea-Iancu Sorin-Ioan de˛ine 10 p„r˛i
         ACT ADIfiIONAL              – produc˛ia altor tipuri de mobilier.            sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
                               Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului    1.000.000 lei;
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        de societate r„m‚n neschimbate.                – dl Verde∫ Sorin de˛in 10 p„r˛i sociale a 100.000
 UMANIS IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Oradea,         Prezentul act adi˛ional va fi Ónregistrat la Camera   lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei.
 bd. Dacia nr. 113, bl. B2, ap. 5, jude˛ul Bihor,     de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Bihor.           Art. 4. Se radiaz„ din func˛ia de administrator dl
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          (6/432.651)                       Nanu Dan-Ioan.
      Comer˛ului al Jude˛ului Bihor                                         Art. 5. Repartizarea beneficiilor ∫i pierderilor se
        cu nr. J 05/1134/1997                         *                va face propor˛ional cu participarea la capitalul
  Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale UMANIS                                   social.
IMPEX — S.R.L., numitul Hodi∫an Cristian George,          Societatea Comercial„
                                                              (8/432.653)
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Oradea, bd. Dacia nr.    CONF CAZAN — S.R.L., Oradea, jude˛ul Bihor
                                                                         *
113, bl. B2, ap. 5, jude˛ul Bihor, posesor al B.I. seria
G.V. nr. 883280, eliberat la data de 23.06.1997 de              ACT ADIfiIONAL
c„tre Poli˛ia Oradea, Ón baza procesului-verbal din                                       Societatea Comercial„
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       INDVEST — S.R.L., comuna Vadu Cri∫ului
data de 14.10.2002, am hot„r‚t precizarea
                               CONF CAZAN — S.R.L., cu sediul Ón Oradea,
obiectului principal de activitate ca fiind 9271 –                                          jude˛ul Bihor
                               str. Gheorghe Pop de B„se∫ti nr. 14, jude˛ul
jocuri de noroc (mecanice, electronice ∫i mese de
                                Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
biliard).                                                                ACT ADIfiIONAL
                                    Comer˛ului al Jude˛ului Bihor
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                      cu nr. J 05/913/1999                la statutul Societ„˛ii Comerciale
statutul societ„˛ii pe care Ól completeaz„ Ón mod
corespunz„tor, celelelate prevederi r„m‚n‚nd          Asociatul unic Amaric„i Livia, Ón baza hot„r‚rii     INDVEST — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
neschimbate.                        din data de 25.03.2002, ∫i noul asociat Kaschuta       registrului comer˛ului cu nr. J 05/27/2001,
                              Elena au decis:                              cod fiscal R 13655339
   (4/432.649)
                                1. Retragerea din societate a asociatului Amaric„i    Subsemnatul P„unescu Mihai, domiciliat Ón
              *                Livia prin cesionarea celor 20 p„r˛i sociale, Ón      Bucure∫ti, Str. Diligen˛ei nr. 41, sectorul 3,
                              valoare total„ de 2.000.000 lei, c„tre noul asociat     identificat cu C.I. seria RR nr. 147523 din data de
      Societatea Comercial„             Kaschuta Elena, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,         17.01.2001, eliberat„ de Poli˛ia Bucure∫ti Sec˛ia 11,
    CENTI COM — S.R.L., satul Voievozi         domiciliat„ Ón Oradea, Str. C„l„ra∫ilor nr. 33,       Ón calitate de asociat unic ∫i administrator al
     comuna Pope∫ti, jude˛ul Bihor           jude˛ul Bihor, identificat„ cu C.I. seria X.H. nr.     Societ„˛ii Comerciale INDVEST — S.R.L., cu sediul Ón
                              059069, eliberat„ de Poli˛ia Oradea la data de       Vadu Cri∫ului nr. 364, jude˛ul Bihor, am hot„r‚t
         ACT ADIfiIONAL              26.04.1999.                         modificarea sediului societ„˛ii la noua adres„:
                                2. Œn urma acestor modific„ri, capitalul social al   Oradea, Str. Italian„ nr. 29, bl. Y4, et. 2, ap. 50,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      societ„˛ii, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, Ón     jude˛ul Bihor.
        CENTI COM — S.R.L.             totalitate Ón numear, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a      Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii
  Œn baza hot„r‚rii asociatului unic al Societ„˛ii    100.000 lei fiecare, va fi de˛inut Ón totalitate de c„tre  comerciale r„m‚n valabile.
Comerciale CENTI COM — S.R.L., din data de         asociatul Kaschuta Elena.                   Œn baza prezentului act adi˛ional se vor Óntocmi
4.04.2002, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la         3. Radierea din func˛ia de administrator a       formalit„˛ile legale la Camera de Comer˛ ∫i
actul constitutiv al societ„˛ii:              numi˛ilor Amaric„i Livia ∫i Amaric„i Sterian.        Industrie a Jude˛ului Bihor, Ón Monitorul Oficial al
  Cesionarea de c„tre asociatul unic Jarca Cristian      4. Numirea Ón func˛ia de administrator cu puteri    Rom‚niei ∫i la Biroul unic, cu acceptul
Gavril a 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón    depline a domnului Kaschuta Eugen, cet„˛ean         judec„torului competent.
valoare total„ de 1.000.000 lei, Ón valoarea dnei     rom‚n, c„s„torit, av‚nd codul numeric personal         Redactat azi, 9 octombrie 2002.
Jarca Olimpia Loredana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     1390213054712, n„scut la data de 13.02.1939 Ón         (9/432.654)
data de 6.05.1976 Ón Pope∫ti, jude˛ul Bihor,        Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin, fiul lui Titus ∫i Elena,
                              domiciliat Ón Oradea, Str. C„l„ra∫ilor nr. 33, jude˛ul                *
domiciliat„ Ón Voievozi, bl. 612, sc. A, ap. 2, jude˛ul
Bihor, posesoare a B.I. seria G.T. nr. 007865, cod     Bihor, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 954290,
numeric personal 2760506052862, eliberat de        eliberat de Mili˛ia Deva la data de 6.04.1987.            Societatea Comercial„
Poli˛ia Marghita la data de 7.02.1996.             5. Schimbarea sediului societ„˛ii din Oradea, str.      ANASOR — S.R.L., comuna O∫orhei
  Participarea la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii  Gheorghe Pop de B„se∫ti nr. 14, jude˛ul Bihor, Ón             jude˛ul Bihor
vor fi Óncasate, respectiv suportate Ón totalitate de   Oradea, Str. C„l„ra∫ilor nr. 33, jude˛ul Bihor.
c„tre dna Jarca Olimpia Loredana.                6. Schimbarea denumirii societ„˛ii din Societatea            ACT ADIfiIONAL
  Noul asociat declar„ c„ a luat cuno∫tin˛„ de      Comercial„ CONF CAZAN — S.R.L. Ón Societatea
prevederile statutului ∫i contractului de societate    Comercial„ RODACVA — S.R.L.                  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
care Ói sunt opozabile.                     7. Completarea obiectului de activitate al                ANASOR — S.R.L.
  Se Ónscrie Ón func˛ia de administrator dna Jarca    societ„˛ii cu:                         Subsemna˛ii Soran Dorel-Adrian ∫i Soran Aurel-
Olimpia Loredana cu datele de identificare de mai        0501 – pescuitul;                   Gheorghe, Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori ai
sus.                              0502 – piscicultura;                  Societ„˛ii Comerciale ANASOR — S.R.L., Ón baza
  Precizarea domeniului de activitate cu activitatea      1520 – prelucrarea ∫i conservarea pe∫telui ∫i a    procesului-verbal din data de 18.10.2002, am
principal„ care va fi 1599 – fabricarea b„uturilor     produselor din pe∫te.                    hot„r‚t Ónregistrarea urm„toarelor modific„ri la
nealcoolice.                          8. Declararea domeniului ∫i obiectului principal    actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ANASOR —
  Celelalte dispozi˛ii r„m‚n neschimbate.         de activitate al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:        S.R.L.:
   (5/432.650)                        – domeniul principal de activitate al societ„˛ii va    Schimbarea domiciliului asociatului ∫i
                              fi: 050 – pescuitul ∫i piscicultura;            administratorului Sorin Aurel-Gheorghe Ón satul
              *                  – obiectul principal de activitate al societ„˛ii va  O∫orhei nr. 428, comuna O∫orhei, jude˛ul Bihor.
                              fi:                              Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
      Societatea Comercial„                0502 – piscicultura.                  neschimbate.
    CORAL IMPORT-EXPORT — S.R.L.               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     Redactat la Biroul de asisten˛„ al Camerei de
                              neschimbate.                        Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Bihor azi,
         ACT ADIfiIONAL                 Prezentul act adi˛ional se va publica Ón        18.10.2002, conform prevederilor art. 4 alin. 2 lib.
                              Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se va Ónregistra la    b) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor.     76/2001, republicat„.
     CORAL IMPORT-EXPORT — S.R.L.
                                 (7/432.652)                        (10/432.655)
  Œntocmit Ón baza procesului-verbal din data de
10.10.2002 prin care Ilisie Cr„ciun-Dorin, cod                    *                             *
numeric personal 1590116054664, ∫i Ilisie Ileana-
Monica, cod numeric personal 2640108054661,             Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
ambii domicilia˛i Ón Oradea, Str. Biruin˛ei nr. 30,       AMBIENT SYSTEMS — S.R.L., Oradea              ZOLTYD PRODCOM — S.R.L., Oradea
jude˛ul Bihor, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale             jude˛ul Bihor                        jude˛ul Bihor
CORAL IMPORT-EXPORT — S.R.L., au decis
urm„toarele:                                 ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
  – schimbarea sediului societ„˛ii din Oradea, str.
Cazaban nr. 13-15, bl. AN48-49 R37, jude˛ul Bihor,      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Ón Oradea, bd. ™tefan cel Mare nr. 126B, bl. AN60,           AMBIENT SYSTEMS — S.R.L.               ZOLTYD PRODCOM — S.R.L., cu sediul
et. 3, ap. 9, jude˛ul Bihor;                  Subsemna˛ii Petrea-Iancu Sorin Ioan, Nanu Dan-     Ón Oradea, str. Octavian Goga nr. 11/A, jude˛ul
  – completarea obiectului de activitate cu:       Ioan ∫i Verde∫ Sorin, Ón calitate de asocia˛i ai        Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  3611 – produc˛ie de scaune (exclusiv din metal);    Societ„˛ii Comerciale AMBIENT SYSTEMS — S.R.L.,        comer˛ului cu nr. J 05/52/1999, cod unic de
  3612 – produc˛ia mobilierului pentru birouri ∫i    Ón ∫edin˛a extraordinar„ Óntrunit„ la sediul social      Ónregistrare 11350109, cu un capital social
magazine (exclusiv din metal);               din Oradea, Str. Nuf„rului nr. 85, bl. C79, ap. 15,           Ón valoare de 2.000.000 lei
  3613 – produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;    jude˛ul Bihor, la data de 2 iulie 2002, am hot„r‚t       Asocia˛ii societ„˛ii, dl Osvald Zoltàn-Csaba ∫i dna
  3614 – produc˛ia altor tipuri de mobilier;       urm„toarele:                        Osvald Judith, au hot„r‚t, Ón baza procesului-verbal
  3615 – produc˛ie de saltele ∫i somiere;          Art. 1. Asociatul Nanu Dan-Ioan se retrage din     al adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
  3616 – produc˛ie de scaune din metal;         societate ∫i cesioneaz„ 3 p„r˛i sociale a 100.000 lei    15.10.2002, urm„toarele:
  3617 – produc˛ia mobilierului din metal pentru     fiecare, Ón valoare total„ de 300.000 lei, asociatului     1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
birouri ∫i magazine;                    Petrea-Iancu Sorin Ioan.                  societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
  5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole       Art. 2. Asociatul Nanu Dan-Ioan se retrage din       5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;       societatea ∫i cesioneaz„ 4 p„r˛i sociale a 100.000 lei   de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic (sticl„,
  7412 – activit„˛i de contabilitate, revizii      fiecare, Ón valoare total„ de 400.000 lei, asociatului   por˛elan, ceramic„ ∫i metal, cu produse din lemn ∫i
contabile, consultan˛„ Ón domeniul fiscal;         Verde∫ Sorin.                        plut„);
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  2373/12.XI.2002                   3
  5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de        societ„˛ii men˛ionate mai sus, cu puteri depline Ón      Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
fier„rie ∫i vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„   reprezentarea, administrarea ∫i conducerea         neschimbate.
(produse artizanale);                   acesteia.                           Prezentul act adi˛ional se va Ónregistra la Oficiul
  5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           3. Subsemnata cedent„ Vari Tünde cesionez Ón      registrului comer˛ului ∫i se publica Ón Monitorul
specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„     Óntregime cele 10 p„r˛i sociale pe care le de˛in Ón    Oficial al Rom‚niei.
parte (obiecte de art„, tablouri);             societate, urm„torilor cesionari:               Redactat azi, 10.08.2002.
  7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón       – 9 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de        (14/432.659)
principal Óntreprinderilor (organizare de t‚rguri ∫i    100.000 lei, Ón valoare total„ de 900.000 lei,
                                                                        *
expozi˛ii, simpozioane ∫i mese rotunde);          aceluia∫i cesionar Abdel Wahab Basher Hassan
  9231 – activit„˛i de art„ ∫i spectacole (servicii de  Hamo, cu datele personale men˛ionate mai sus;
organizare, de expozi˛ii ale arti∫tilor plastici).       – o parte social„, Ón valoare de 100.000 lei,          Societatea Comercial„
  2. Cu Óncepere din data de 1 noiembrie 2002 se     cesionarului Oros Dacian, cet„˛ean rom‚n,           SOFICOM — S.R.L., ™tei, jude˛ul Bihor
deschide un punct de lucru situat Ón Oradea, Str.     domiciliat Ón Oradea, str. Gen. Traian Mo∫oiu nr.
Moscovei nr. 7, jude˛ul Bihor, conform contractului    19, ap. 19, jude˛ul Bihor, identificat cu C.I. seria XH           ACT ADIfiIONAL
de Ónchiriere din data de 14.10.20002, Óncheiat Óntre   nr. 127419, eliberat„ de Poli˛ia Oradea la data de
                                                                la statutul Societ„˛ii Comerciale
Societatea Comercial„ ZOLTYD PRODCOM — S.R.L.       30.10.2000, n„scut la data de 3.08.1969 Ón Oradea,
                                                               SOFICOM — S.R.L., cu sediul Ón ™tei,
∫i Societatea Comercial„ APEL — S.R.L.           jude˛ul Bihor, fiul lui Dumitru ∫i Maria, av‚nd
                                                             str. Andrei Mure∫anu nr. 1, jude˛ul Bihor,
  Celelalte prevederi din statutul ∫i contractul     codul numeric personal 1690803054742, care
                                                            Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
societ„˛ii nu se modific„.                 accept„ cesiunea, Ón˛eleg‚nd s„ devin„ asociat al
                                                             cu nr. J 05/1093/1991, cod fiscal R 95949
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón        societ„˛ii men˛ionate mai sus, cu puteri depline Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, ∫i Ón baza lui se vor    reprezentarea ∫i conducerea acesteia.             Prin prezentul act adi˛ional, Ón temeiul art. 153
face cuvenitele men˛iuni la Oficiul Registrului        4. Capitalul social total Ón valoare de 2.000.000   din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile
Comer˛ului al Jude˛ului Bihor.               lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„  comerciale, domnii Negru˛ Dumitru ∫i Negru˛ Sofia,
                              de 100.000 lei, va fi repartizat astfel:          Ón calitatea de asocia˛i, hot„r„sc:
  (11/432.656)
                                – Abdel Wahab Basher Hassan Hamo va de˛ine        Schimbarea sediului societ„˛ii comerciale din
              *                19 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000     ™tei, str. Andrei Mure∫anu nr. 1, jude˛ul Bihor, Ón
                              lei, Ón valoare total„ de 1.900.000 lei;          ™tei, Str. Cri∫ului nr. 11, jude˛ul Bihor.
      Societatea Comercial„                – Oros Dacian va de˛ine o parte social„ Ón valoare    Obiectul principal de activitate al societ„˛ii
    PRO TENIS BAD — S.R.L., Oradea           de 100.000 lei.                      comerciale va fi: 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
        jude˛ul Bihor                  Participarea la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii  magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
                              se va face Ón raport cu participarea la constituirea    de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                              capitalului social.                      Celelalte dispozi˛ii ale statutului r„m‚n
         ACT ADIfiIONAL
                                5. Se radiaz„ din func˛ia de administrator al     neschimbate Ón m„sura Ón care nu se contrazic cu
  Subsemnatul Badea Ionel, Ón calitate de asociat                                  cele stipulate mai sus.
                              societ„˛ii dna Széder Mónika.
unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale PRO                                    (15/432.660)
                                6. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al
TENIS BAD — S.R.L., cu sediul Ón Oradea, Str.
                              societ„˛ii dl Abdel Wahab Basher Hassan Hamo cu                   *
Olimpiadei nr. 56, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la
                              datele personale men˛ionate mai sus.
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
                                7. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Oradea, str.          Societatea Comercial„
05/1973/1994, modific actele constitutive ale
                              Gen. Gheorghe Magheru nr. 48, ap. 48, jude˛ul
societ„˛ii, astfel:                                                      PEZIM — S.R.L., satul Ortiteag
                              Bihor.
  1. Se precizeaz„ obiectul principal de activitate al                                    comuna M„ge∫ti, jude˛ul Bihor
                                Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
societ„˛ii, care va fi: 0142 – servicii de reproduc˛ie
                              valabile ∫i neschimbate.
∫i de selec˛ie Ón cre∫terea animalelor.                                                 ACT ADIfiIONAL
  2. Se completeaz„ obiectul de activitate al         (13/432.658)
societ„˛ii cu urm„toarea activitate: 0125 – cre∫terea                 *                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
p„s„rilor.                                                                PEZIM — S.R.L.
  3. Subsemnatul cedent Badea Ionel cesionez Ón          Societatea Comercial„                 Asociatul unic Ple∫ Ionel, av‚nd codul numeric
Óntregime cele 20 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de   PRAXIS & BENEA SERVMED — S.R.L., Oradea          personal 1690327050011, domiciliat Ón Ale∫d, Str.
2.000.000 lei, cesionarului Abdel Wahab Basher                                    Teiului nr. 7, jude˛ul Bihor, a decis urm„toarele
                                    jude˛ul Bihor
Hassan Hamo, cet„˛ean egiptean, domiciliat Ón                                     modific„ri ale actului constitutiv:
Qatar, localitatea Doha, str. Raian nr. 28, identificat                                  Retragerea calit„˛ii sale de administrator,
cu pa∫aportul nr. 654250, eliberat de Ambasada                ACT ADIfiIONAL              precum ∫i retragerea sa din societate prin
Egiptului la Bucure∫ti, la data de 15.01.1999, n„scut    la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      cesionarea celor 20 p„r˛i sociale de˛inute a 100.000
la data de 23.08.1976 Ón Qatar, fiul lui Basher ∫i        PRAXIS & BENEA SERVMED — S.R.L.           lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, dlui
Rawia, care accept„ cesiunea, Ón˛eleg‚nd s„ devin„                                  Gherlea Cristian-Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                               Subsemna˛ii:
asociat unic ∫i administrator al societ„˛ii                                      data de 10.06.1975 Ón Ale∫d, jude˛ul Bihor, av‚nd
                               – Benea Adrian Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut
men˛ionate mai sus, cu puteri depline Ón                                       codul numeric personal 1750610050011, domiciliat
                              la data de 12.07.1954 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
reprezentarea administrarea ∫i conducerea acesteia.                                  Ón satul Ortiteag nr. 105, comuna M„ge∫ti, jude˛ul
                              fiul lui Mircea ∫i Margareta, domiciliat Ón Oradea,
  Œn urma cesiunii, cedentul Badea Ionel pierde                                   Bihor, posesor al C.I. seria XH nr. 062825, eliberat„
                              Pia˛a Œndependen˛ei nr. 31, bl. A8, et. 6, ap. 15,
calitatea de asociat unic ∫i administrator al                                     de Poli˛ia Ale∫d la data de 17.05.1999, care astfel
                              jude˛ul Bihor, identificat cu C.I. seria XH nr. 088712
societ„˛ii.                                                      devine asociat unic, prelu‚nd firma cu activul ∫i
                              dind ata de 20.12.1999, eliberat„ de Poli˛ia Oradea,
  Capitalul social, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,                               pasivul la zi.
                              ∫i
divizat Ón 10 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de                                   Asociatul care se retrage declar„ c„ nu mai are
                               – Benea Eva Eleonora, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
200.000 lei, va fi de˛inut Ón Óntregime de noul                                    nici un fel de drepturi, obliga˛ii sau preten˛ii fa˛„
                              la data de 9.11.1955 Ón Salonta, jude˛ul Bihor, fiica
asociat unic.                                                     de Gherlea Cristian-Florin, ori fa˛„ de societate,
                              lui Gheorghe ∫i Eva, domiciliat„ Ón Oradea, Pia˛a
  4. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Oradea, str.                                  Óncep‚nd cu data autentific„rii prezentului act
                              Œndependen˛ei nr. 31, bl. A8, et. 6, ap. 15, jude˛ul
Gen. Gheorghe Magheru nr. 48, ap. 48, jude˛ul                                     adi˛ional.
                              Bihor, identificat„ cu C.I. seria XH nr. 174774 din
Bihor.                                                          Numitul Gherlea Cristina-Florin preia cele 20
                              data de 3.10.2001, eliberat„ de Poli˛ia Oradea,
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n                                 p„r˛i sociale cesionate cu o valoare nominal„ de
                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
valabile ∫i neschimbate.                                               100.000 lei, Ón valoare total„ de 200.000 lei,
                              PRAXIS & BENEA SERVMED — S.R.L., persoan„
  (12/432.657)                                                   devenind astfel asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                              juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Oradea, Str.
                                                           PEZIM — S.R.L.
              *                Pesc„ru∫ului nr. 12, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la
                                                             Œn urma acestei cesiuni, capitalul social al
                              Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 05/516/1993,
                                                           Societ„˛ii Comerciale PEZIM — S.R.L., Ónmatriculat„
      Societatea Comercial„              Ón ∫edin˛a extraordinar„ din data de 8.10.2002, am
                                                           la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
    KAYZES IMPEX — S.R.L., Oradea           hot„r‚t urm„toarele:
                                                           J 05/550/2000, r„m‚ne nemodificat, adic„ 2.000.000
                               Subsemnata Benea Eva-Eleonora cesionez o parte
        jude˛ul Bihor                                             lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
                              social„, Ón valoare de 100.000 lei, aport Ón numerar,
                                                           apar˛in‚nd Ón Óntregime asociatului unic Gherlea
                              pe care o de˛in la societatea men˛ionat„ mai sus, lui
         ACT ADIfiIONAL                                            Cristian-Florin.
                              Benea Adrian-Mircea, domiciliat Ón Oradea, Pia˛a
                                                             Œn continuare Gherlea Cristian-Florin, asociat
  Subsemnatele Széder Mónika ∫i Vari Tünde, Ón      Independen˛ei nr. 31, bl. A8, et. 6, ap. 15, jude˛ul
                                                           unic al Societ„˛ii Comerciale PEZIM — S.R.L.,
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale KAYZES    Bihor, Ón˛eleg‚nd s„ m„ retrag din societate.
                                                           hot„r„∫te:
IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Oradea, Pia˛a 1 Decembrie    Subsemnatul Benea Adrian-Mircea preiau de la
                                                             • Numirea sa ca administrator cu puteri depline
nr. 27, ap. 18, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul  Benea Eva-Eleonora o parte social„, Ón valoare de
                                                           ∫i reprezentant legal al societ„˛ii.
registrului comer˛ului cu nr. J 05/197/1998,        100.000 lei, aport Ón numerar, Ón˛eleg‚nd s„ devin
                                                             • Stabilirea ca obiect principal de activitate al
modific„m actele constitutive al societ„˛ii Ón baza    asociat unic al societ„˛ii.
                                                           societ„˛ii activitatea: 5211 – comer˛ cu am„nuntul,
procesului-verbal din data de 19.09.2002, astfel:       Noi p„r˛ile contractante am hot„r‚t c„ de la data
                                                           Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare de produse
  1. Se precizeaz„ obiectul principal de activitate al  Óncheierii prezentului act adi˛ional nu mai avem
                                                           alimentare, b„uturi ∫i tutun.
societ„˛ii, care va fi: 0142 – servicii de reproduc˛ie   nici o obliga˛ie unii fa˛„ de al˛ii.              • Schimbarea sediului societ„˛ii din satul
∫i de selec˛ie Ón cre∫terea animalelor.            Fosta asociat„ r„spunde pentru eventualele       Ortiteag nr. 73, comuna M„ge∫ti, jude˛ul Bihor, Ón
  2. Subsemnata cedent Széder Mónika cesionez Ón     prejudicii cauzate ter˛ilor prin acte sau fapte      satul Ortiteag nr. 105, comuna M„ge∫ti, jude˛ul
Óntregime cele 10 p„r˛i sociale pe care le de˛in Ón    produse Ónainte de autentificarea prezentului       Bihor.
societate, cu valoarea nominal„ de 100.000 lei, Ón     Ónscris.                            Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
valoare total„ de 1.000.000 lei, cesionarului Abdel      Œn urma cesiunii asociatul unic, hot„r„∫te:       actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól completeaz„
Wahab Basher Hassan Hamo, cet„˛ean egiptean,         1. Precizarea domeniului ∫i activit„˛ii principale:   Ón mod corespunz„tor, Ón rest acesta r„m‚n‚nd
domiciliat Ón Qatar, localitatea Doha, str. Raian nr.   8512 - activit„˛i de asisten˛„ medical„ ambulatorie    neschimbat.
28, identificat cu pa∫aportul nr. 654250, eliberat de   (obstetric„-ginecologie, pediatrie).              Prezentul act adi˛ional se va Ónregistra la Camera
Ambasada Egiptului la Bucure∫ti la data de          2. Activitatea secundar„: 8514 – alte activit„˛i    de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Bihor.
15.01.1999, n„scut la data de 23.08.1976 Ón Qatar,     referitoare la activitatea uman„.
                                                              (16/432.661)
fiul lui Basher ∫i Rawia, care accept„ cesiunea,       3. Contractul de societate de desfiin˛eaz„ de
Ón˛eleg‚nd s„ devin„ asociat ∫i administrator al      drept.                                        *
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2373/12.XI.2002
  Societatea Comercial„ ROMTIN — S.R.L.          nominal„ de 100.000 lei, este divizat pe asocia˛i     ∫i v„rsat Ón Óntregime, divizat Ón 20 p„r˛i sociale, cu
  localitatea Tin„ud, Ale∫d, jude˛ul Bihor         astfel:                          o valoare nominal„ de 100.000 lei, repartizat pe
                                – Nemeth Tibor-Lajos de˛ine 10 p„r˛i sociale, cu    asocia˛i astfel:
         ACT ADIfiIONAL               o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„     – dl Hoffman Richard-Roland de˛ine 7 p„r˛i
                              de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul     sociale, Ón valoare total„ de 700.000 lei,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         social total;                       reprezent‚nd 35 % din capitalul social;
    ROMTIN — S.R.L., cu sediul Ón Ale∫d,          – Macra Georgeta de˛ine 10 p„r˛i sociale, cu o      – dna Hoffman Ileana-Clara de˛ine 6 p„r˛i
   localitatea Tin„ud nr. 64, jude˛ul Bihor,       valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de   sociale, Ón valoare total„ de 600.000 lei,
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   reprezent‚nd 30 % din capitalul social;
    Comer˛ului al Jude˛ului Bihor cu nr.         total.                            – Hoffman Katarina de˛ine 7 p„r˛i sociale, Ón
  J 05/2365/1991, av‚nd codul fiscal R 85090         Preciz„m c„ activitatea principal„ a societ„˛ii    valoare total„ de 700.000 lei, reprezent‚nd 35 % din
  Subsemnatul Modog Aurel, domiciliat Ón Ale∫d,      este: 5231 – comer˛ cu am„nuntul cu produse        capitalul social.
localitatea Tin„ud nr. 64, jude˛ul Bihor, asociat      farmaceutice.                        Prezentul act adi˛ional se va Ónregistra la Biroul
unic, Ón temeiul art. 13 din Legea nr. 31/1990,        Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului   unic din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a
hot„r„sc urm„toarele cu privire la obiectul de       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               Jude˛ului Bihor.
activitate:                          Prezentul act adi˛ional se va publica Ón          (21/432.666)
  Se declar„ ca obiect de activitate principal      Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se va Ónregistra la
activitatea: 1513 – produse pe baz„ de carne        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor.                 *
(inclusiv din carne de pas„re).                 (19/432.664)
  Celelalte dispozi˛ii r„m‚n nemodificate.                                           Societatea Comercial„
                                           *                   INSERT–IMPREST — S.R.L., Oradea
   (17/432.662)
                                                                   jude˛ul Bihor
              *                     Societatea Comercial„
                               ARCAFIN — S.R.L., Oradea, jude˛ul Bihor                  ACT ADIfiIONAL
       Societatea Comercial„
    ASUS — S.R.L., Oradea, jude˛ul Bihor                  ACT ADIfiIONAL                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                                 INSERT–IMPREST — S.R.L.
                                   la statutul Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL                                             Subsemnatul Bodiu˛ D„nu˛-Teodor, Ón calitate de
                                       ARCAFIN — S.R.L.
                                                           asociat unic ∫i administrator cu puteri depline al
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Subsemnatul Ardelean Aurel, domiciliat Ón       Societ„˛ii Comerciale INSERT–IMPREST — S.R.L.,
    ASUS — S.R.L., cu sediul Ón Oradea,         Oradea, Str. Salc‚milor nr. 7, bl. PB131, sc. B, ap.   am hot„r‚t urm„toarele:
  Str. Osta∫ilor nr. 15, bl. AN21, sc. E, et. 4,     15, jude˛ul Bihor, posesor al C.I. seria XH nr.       I. Precizarea domeniului, precum ∫i a obiectului
 ap. 16, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul      086383/1999, eliberat„ de Poli˛ia Oradea, Ón calitate   principal de activitate ale societ„˛ii:
  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor        de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ARCAFIN —      – domeniul principal: 524 – comer˛ cu
         cu nr. J 05/355/1998            S.R.L., cu sediul Ón Oradea, Str. Salc‚milor nr. 7, bl.  am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
  Asocia˛ii B„rac Marius Ioan ∫i B„rac Dana        PB 131, ap. 15, jude˛ul Bihor, la data de 17       produse neclasificate Ón alt„ parte;
Ramona, Óntruni˛i Ón adunarea general„ a          octombrie 2002, am hot„r‚t urm„toarele:           – obiectul principal de activitate: 5245 – comer˛
asocia˛ilor, Ón baza procesului-verbal din data de 17     Art. 1. Se modific„ obiectul principal de activitate
                                                           cu am„nuntul cu articole ∫i aparate electrice de uz
octombrie 2002, au decis:                  al societ„˛ii ∫i va fi: 5166 – comer˛ cu ridicata cu
                                                           casnic.
  1. Schimbarea sediului social din Oradea, Str.     ma∫ini, accesorii ∫i unelte agricole.
                                                             Prezentul act adi˛ional se va comunica la Oficiul
Osta∫ilor nr. 15, bl. AN21, sc. E, et. 4, ap. 16, jude˛ul   Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al
                                                           registrului comer˛ului ∫i va fi publicat Ón Monitorul
Bihor, Ón Oradea, Str. Aluminei nr. 68, bl. B4, sc. F,   societ„˛ii cu activit„˛ile:
                                                           Oficial al Rom‚niei.
et. 2, ap. 8, jude˛ul Bihor.                  5166 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
                              unelte agricole;                        (22/432.667)
  2. Precizarea domeniului ∫i obiectului principal
de activitate al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:         5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse                    *
  – domeniul principal de activitate al societ„˛ii va   neclasificate Ón alt„ parte.
fi: 517 – comer˛ cu ridicata cu alte produse          Redactat azi, 17 octombrie 2002.                 Societatea Comercial„
neclasificate Ón alt„ parte (calculatoare ∫i accesorii);    (20/432.665)                       CAFE BAR UNIC — S.R.L., Ale∫d, jude˛ul
  – obiectul principal de activitate al societ„˛ii va                *                         Bihor
fi: 5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse
neclasificate Ón alt„ parte (calculatoare ∫i accesorii).       Societatea Comercial„                       ACT ADIfiIONAL
  Subsemnata B„rac Dana Ramona declar c„ sunt
                                PROD COM RICH – WAL IMPEX — S.R.L.               la statutul Societ„˛ii Comerciale
una ∫i aceea∫i persoan„ cu SÓrb Dana Ramona, cum
figureaz„ Ón actele societ„˛ii, deoarece mi-am            Oradea, jude˛ul Bihor              CAFE BAR UNIC — S.R.L., cu sediul Ón Ale∫d,
schimbat numele prin c„s„torie.                                                Str. T‚rgului nr. 1, jude˛ul Bihor,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al              ACT ADIfiIONAL              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
societ„˛ii r„m„n neschimbate.                 Subsemna˛ii    Hoffman    Richard-Lorand,     cu nr. J 05/1004/1991, cod fiscal R2590536
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón        domiciliat Ón Oradea, str. Mare∫al Ion Antonescu nr.     Subsemnata    Tunduc    Emilia-Marinela,
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se va Ónregistra la    58, jude˛ul Bihor, Hoffman Walter-Robert, cu       domiciliat„ Ón Ale∫d, Str. Viilor nr. 13, jude˛ul
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor.     acela∫i domiciliu, Hoffman Ileana-Clara, cu acela∫i    Bihor, Ón calitate de asociat unic ∫i administrator,
   (18/432.663)                      domiciliu, ∫i Hoffman Richard Roland, domiciliat Ón    am hot„r‚t urm„toarele:
                              Oradea, str. Ion Luca Caragiale nr. 6, jude˛ul Bihor,    Art. 1. Se precizeaz„ ca obiect principal de
              *
                              to˛i Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale   activitate urm„toarea activitate:
                              PROD COM RICH – WAL IMPEX — S.R.L., cu sediul        5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
    Societatea Comercial„                Ón Oradea, str. Mare∫al Ion Antonescu nr. 58,       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
 FARMEDVET PRODEXIM — S.R.L., Oradea            jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
      jude˛ul Bihor                  Comer˛ului al Jude˛ului Bihor cu nr.             Art. 2. Asociata se oblig„ s„ Óndeplineasc„
                              J 05/2348/1993, ∫i Hoffman Katarina, domiciliat„ Ón    formele de publicare ale acestui act.
         ACT ADIfiIONAL               Oradea, str. Ion Luca Caragiale nr. 6, jude˛ul Bihor,     (23/432.668)
                              Ón calitate de cesionar„, Ón baza procesului-verbal
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      Óncheiat la data de 29.08.2002, cu ocazia adun„rii                 *
    FARMEDVET PRODEXIM — S.R.L.             generale a asocia˛ilor, am hot„r‚t urm„toarele:
  Subsemna˛ii:                        Declararea ca obiect principal de activitate al          Societatea Comercial„
  – Popa Mariana, domiciliat„ Ón Oradea, Splaiul      societ„˛ii a urm„toarei activit„˛i:                 TONICAL TRADING — S.R.L.
Cri∫anei nr. 7, sc. B, ap. 34, jude˛ul Bihor,         5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
  – Nemeth Tibor-Lajos, domiciliat Ón Oradea, Str.      Dup„ care asociatul Hoffman Richard-Lorand                ACT ADIfiIONAL
Transilvaniei nr. 17, ap. 22, jude˛ul Bihor, ∫i       cesioneaz„ Ón Óntregime p„r˛ile sociale de˛inute,
  – Macra Georgeta, domiciliat„ Ón Oradea, Pia˛a      respectiv cele 7 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„   la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
Ion Creang„ nr. 4, bl. C80, ap. 13, jude˛ul Bihor,     de 100.000 lei, Ón valoare total„ de 700.000 lei, Ón     TONICAL TRADING — S.R.L., Óncheiat azi,
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     favoarea cesionarei Hoffman Katarina, c„s„torit„,       15.10.2002, cu ocazia adun„rii generale
FARMEDVET PRODEXIM — S.R.L., cu sediul Ón          av‚nd codul numeric personal 2710724054657,                  a asocia˛ilor
Oradea, str. Mare∫al Ion Antonescu nr. 104, bl. D16,    cet„˛ean rom‚n, f„r„ antecedente penale, n„scut„ la     Au participat asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale
parter, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul       data de 24.07.1971 Ón Media∫, jude˛ul Sibiu, fiica lui  TONICAL TRADING — S.R.L.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor cu nr.      ™tefan ∫i Katarina, cu domiciliul men˛ionat mai sus,     Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
J 05/2313/1993, Ón baza procesului-verbal al        posesoare a B.I. seria G.N. nr. 543304 din data de    Comerciale TONICAL TRADING — S.R.L. a hot„r‚t,
adun„rii generale a asocia˛ilor din data de         12.09.1994, eliberat de Poli˛ia Oradea, care devine    cu unanimitate de voturi, urm„toarele:
28.02.2002, am hot„r‚t urm„toarele:             asociat al societ„˛ii Ónsu∫indu-∫i actele constitutive    1. Revocarea dlui Popa Cornel din func˛ia de
  Subsemnata Popa Mariana cesionez toate p„r˛ile      ale acesteia.                       administrator unic ∫i director general al Societ„˛ii
mele sociale, respectiv 8 p„r˛i sociale, cu o valoare     Asociatul Hoffman Walter-Robert cesionez„ Ón      Comerciale TONICAL TRADING — S.R.L.
nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de        Óntregime p„r˛ile sociale de˛inute, respectiv 3 p„r˛i    2. Numirea dlui PÓrc„l„bescu Liviu, domiciliat Ón
800.000 lei, numi˛ilor: Nemeth Tibor-Lajos ∫i Macra     sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón     localitatea Ghighi∫eni nr. 68, jude˛ul Bihor, posesor
Georgeta, Ón p„r˛i egale, eu Ón˛eleg‚nd s„ m„ retrag    valoare total„ de 300.000 lei, Ón favoarea asociatului  al C.I. seria XH nr. 117053, eliberat„ de Poli˛ia ™tei
din societate, nemaiav‚nd nici un drept ∫i nici o      Hoffman Richard-Roland.                  la data de 17.08.2000, Ón func˛ia de administrator
obliga˛ie fa˛„ de societate.                  Asocia˛ii retra∫i declar„ c„ au primit         unic ∫i director general al Societ„˛ii Comerciale
  Subsemna˛ii Nemeth Tibor-Lajos ∫i Macra         contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i nu mai    TONICAL TRADING — S.R.L., pentru o perioad„ de
Georgeta prelu„m de la numita Popa Mariana         au nici un fel de preten˛ii fa˛„ de cesionari ∫i fa˛„   3 ani, Óncep‚nd cu data prezentului act adi˛ional.
p„r˛ile sociale men˛ionate mai sus.             de societate.                        Indemniza˛ia de administrator unic a dlui
  Ca urmare a cesiunii, capitalul social total de       Ca urmare a acestei cesiuni capitalul social al    P‚rc„l„bescu Liviu va fi Ón valoare de 8.000.000
2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale, cu o valoare  societ„˛ii este de 2.000.000 lei, Ón numerar, subscris  lei/lun„.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  2373/12.XI.2002                   5
  Prin urmare, contractul ∫i statutul Societ„˛ii            Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
Comerciale TONICAL TRADING — S.R.L. vor fi            ADEVLAD — S.R.L., satul Cr‚nce∫ti              MODA ITALIA — S.R.L., Giurgiu
modificate ca atare.                        comuna Dobre∫ti, jude˛ul Bihor
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                          ACT ADIfiIONAL
contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale                 ACT ADIfiIONAL                   la statutul Societ„˛ii Comerciale
TONICAL TRADING — S.R.L.                                                      MODA ITALIA — S.R.L.
                               Œn baza procesului-verbal nr. 1, Óncheiat la data
  Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului                                  Subsemnata Nedelea Codru˛a Gabriela, asociat
                              de 8.10.2002, asociatul unic decide urm„toarele
Societ„˛ii Comerciale TONICAL TRADING — S.R.L.,                                   unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale
                              modific„ri:
nemodificate prin prezentul act adi˛ional, r„m‚n Ón                                 MODA ITALIA — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
                               Schimbarea sediului societ„˛ii din satul
vigoare, generatoare de drepturi ∫i obliga˛ii.                                     Art. 1. Anularea obiectului de activitate din
                              Cr‚nce∫ti nr. 105, jude˛ul Bihor, Ón Oradea, Str.
  (24/432.669)                                                   statutul societ„˛ii, noul obiect de activitate, conform
                              Cerbului nr. 3, bl. PB24, ap. 13, jude˛ul Bihor.
                                                           codific„rii CAEN, este:
              *                 Retragerea din societate a asociatului unic,       – activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
                              Stiube Nicoleta-Maria, prin cesionarea celor 20 p„r˛i   am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
  Societatea Comercial„ ESTAZ — S.R.L.          sociale pe care le de˛ine, a 100.000 lei fiecare, Ón   predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
   satul T„rian, comuna Giri∫u de Cri∫          valoare total„ de 2.000.000 lei, reprezent‚nd 100 %    tutun;
          jude˛ul Bihor              capitalul social, dlui Todorut Marcel, cet„˛ean       – activit„˛i secundare:
                              rom‚n, domiciliat Ón Oradea, Str. Cerbului nr. 3,      1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i
                              bl. PB24, ap. 13, jude˛ul Bihor, care astfel devine    patiserie;
         ACT ADIfiIONAL
                              asociat unic.                        1599 – fabricarea b„uturilor nealcoolice (sifon);
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       Asociatul care se retrage declar„ c„ nu mai are      5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
         ESTAZ — S.R.L.                                           nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              nici un fel de drepturi, obliga˛ii sau preten˛ii fa˛„
                                                           produse nealimentare;
  Œntocmit Ón baza procesului-verbal din data de     de, ori de la societate, Óncep‚nd cu data
                                                            5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
26.01.2002, prin care Florian Gheorghe-Viorel, cod     autentific„rii actului adi˛ional ∫i c„ r„spunde      proaspete;
numeric personal 1680816054684, domiciliat Ón       pentru legalitatea activit„˛ii desf„∫urate de societate   5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu
satul T„rian nr. 139, comuna Giri∫u nr. Cri∫, jude˛ul   Ón perioada c‚t a administrat-o, inclusiv pentru     produse din carne;
Bihor, ∫i Igna Nicolae-Marius, cod numeric personal    eventualele datorii sau obliga˛ii pe care le-a        5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
1810329055118, domiciliat Ón comuna S‚nmartin,       Ónregistrat Ón aceast„ perioad„.             ∫i molu∫te;
Str. Ciheiului nr. 84/B, jude˛ul Bihor, asocia˛i ai      Œn urma acestei cesiuni, capitalul social al       5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
Societ„˛ii Comerciale ESTAZ — S.R.L., au decis       societ„˛ii r„m‚ne nemodificat, adic„ 2.000.000 lei,    de patiserie ∫i zaharoase;
                              divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,      5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
urm„toarele modific„ri la contractul ∫i statutul
                              apar˛in‚nd Ón Óntregime asociatului unic, Todorut      5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din
societ„˛ii:                                                     tutun;
  Schimbarea denumirii societ„˛ii din ESTAZ —       Marcel.
                                                            5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
S.R.L. Ón EXTAZ — S.R.L.                   Obiectul principal de activitate al societ„˛ii este  specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;
  Schimbarea sediului societ„˛ii Ón satul T„rian nr.   5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru          5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
139, jude˛ul Bihor, Ón comuna Giri∫u de Cri∫ nr.      autovehicule.                       cosmetice ∫i de toalet„;
427, jude˛ul Bihor.                      Radierea din func˛ia de administrator a dnei       5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;
  Completarea obiectului de activitate al societ„˛ii   Stiube Nicoleta-Maria ∫i Ónscrierea noului          5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
cu: 5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol, ∫i 6024 –   administrator, dl Todorut Marcel.              5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
transporturi rutiere de m„rfuri.               Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.         cu articole din piele;
                                (27/432.673)                       5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu
  Stabilirea ca obiect principal de activitate: 5530 –
                                                           articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
restaurante.                                     *                 5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i cu
  Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului                                aparate electrice de uz casnic;
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                      Societatea Comercial„              5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de
  Prezentul act adi˛ional va fi Ónregistrat la                                   fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;
                                   AGROPUIU — S.R.L., Giurgiu
Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Bihor.                                    5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i
  (25/432.670)                                                   articole de papet„rie;
                                       ACT ADIfiIONAL
                                                            5248 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
              *                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       6021 alte transporturi terestre de c„l„tori pe
                                   AGROPUIU — S.R.L., Giurgiu           baz„ de grafic;
       Societatea Comercial„                                           6022 – transporturi cu taxiuri;
                               Subsemna˛ii Mahmoud Moubarak Sleiman, Elias        6023 – transporturi terestre de c„l„tori,
   GIROM PRODCOM — S.R.L., Salonta
                              Nasri El Khoury ∫i Preotu ™tefan, asocia˛i ai       ocazionale;
          jude˛ul Bihor              Societ„˛ii Comerciale AGROPUIU — S.R.L., Giurgiu,      6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
                              Óntruni˛i Ón adunarea asocia˛ilor, am hot„r‚t        7121 – Ónchirierea altor mijloace de transport
       CONTRACT DE CESIUNE              urm„toarele modific„ri ale actului constitutiv:      terestru;
                               Obiectul de activitate se completeaz„ cu         – import-export.
             ™I
                              urm„toarele activit„˛i:                   Art. 2. Deschiderea a dou„ puncte de lucru la
         ACT ADIfiIONAL                513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,    adresele:
                              b„uturi ∫i cu tutun;                     – Giurgiu, str. Negru Vod„, bl. 502, sc. A, parter,
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale                                   ap. 1, jude˛ul Giurgiu;
                               5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;
     GIROM PRODCOM — S.R.L.                                            – Giurgiu, str. Negru Vod„, bl. 502, sc. A, parter,
                               5133 – comer˛ cu ridicata cu produse lactate,
  Subsemna˛ii Ban Gheorghe, domiciliat Ón                                      ap. 2, jude˛ul Giurgiu.
                              ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile;             Art. 3. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Giurgiu,
Salonta, Str. Republicii nr. 34, bl. D12, ap. 3, jude˛ul   555 – cantine ∫i alte unit„˛i de preparare a      str. Negru Vod„, bl. 502, sc. A, parter, ap. 1, jude˛ul
Bihor, ∫i Ban Iulia, cu acela∫i domiciliu, Ón calitate   hranei;                          Giurgiu.
de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale GIROM          5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei;        Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n
PRODCOM — S.R.L., Ón baza procesului-verbal nr.        – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi r„coritoare,     neschimbate.
1/24.11.2000 al adun„rii generale a asocia˛ilor, am    ap„ mineral„, ap„ plat„.                    (29/423.675)
modificat actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum      Se hot„r„∫te deschiderea a dou„ puncte de lucru                 *
urmeaz„:                          Ón Giurgiu, astfel:
  Subsemnata Ban Iulia cesionez cele 25 p„r˛i        – punctul de lucru situat Ón Giurgiu, Pia˛a           Societatea Comercial„
sociale, ce le de˛in Ón societate, cu valoare nominal„   Comer˛ului (1848), bl. 32, parter, conform          ANA & CRISTINA — S.R.L., Bolintin-Vale
de 100.000 lei, Ón valoare total„ de 2.500.000 lei,    contractului de Ónchiriere Óncheiat cu Societatea           jude˛ul Giurgiu
reprezent‚nd 1,88 % din capitalul social,         Comercial„ BOUTIQUE MARIO — S.R.L., Giurgiu;
coasociatului meu, Ban Gheorghe, care accept„       acest punct de lucru va avea ca obiect de activitate:            ACT ADIfiIONAL
cesiunea, devenind asociat unic.              5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne, ou„, ∫i cu
  Œn urma cesiunii, Ban Iulia pierde calitatea de     produse din carne ∫i mezeluri;               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
asociat al Societ„˛ii Comerciale GIROM PRODCOM                                      ANA & CRISTINA — S.R.L., Ónmatriculat„
                               – punctul de lucru situat Ón Giurgiu, str.
                                                                  cu nr. J 52/211/1995
— S.R.L., totodat„ declar„ pe proprie r„spundere c„    Bucure∫ti, bl. 61/2D, parter, conform contractului
societatea nu are nici un fel de datorii c„tre stat,    Óncheiat cu dl Vancea Grigore Valentin; acest punct     Subsemna˛ii Dumitrescu Adrian, cet„˛ean
persoane fizice sau juridice ∫i c„ Ó∫i asum„ Óntreaga                                rom‚n, n„scut la data de 2.12.1956 Ón comuna
                              de lucru va avea ca obiect de activitate: 5132 –
                                                           Bolintin- Deal, jude˛ul Giurgiu, c„s„torit, cod
r„spundere pentru activitatea societ„˛ii de la       comer˛ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri, ou„; 5552
                                                           numeric personal 1561202521591, domiciliat Ón
Ónfiin˛are ∫i p‚n„ la data prezentului act de cesiune.   – alte unit„˛i de preparare a hranei: producerea ∫i    Bolintin- Vale, Str. Republicii, bl. B5, sc. 4, ap. 60,
  Œn urma cesiunii, societatea va continua        desfacerea de produse tip gospodina (kebab ∫i       jude˛ul Giurgiu, posesor al C.I. seria GG nr.
activitatea ca societate comercial„ cu r„spundere     saorma); comer˛ cu am„nuntul cu carne de pas„re,     011390/16.06.1999, eliberat„ de Poli˛ia Bolintin
limitat„ cu asociat unic, prevederile contractului de   mezeluri ∫i ou„; v‚nzarea de b„uturi r„coritoare,     Vale, ∫i Dumitrescu Sofia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
societate pierz‚ndu-∫i valabilitatea.           ap„ mineral„ ∫i ap„ plat„.                la data de 19.01.1958 Ón comuna Bolintin-Deal,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     Sediul social se schimb„ Ón Giurgiu, str.       jude˛ul Giurgiu, c„s„torit„, cod numeric personal
valabile ∫i nemodificate.                 Bucure∫ti, bl. 61/2 D, parter.              2580119521591, domiciliat„ Ón Bolintin-Vale, Str.
                                                           Republicii, bl. B5, sc. 4, ap. 60, jude˛ul Giurgiu,
  (26/432.672)                        (28/432.674)
                                                           posesoare a C.I. seria GG nr. 011399/16.06.1999,
              *                             *                eliberat„ de Poli˛ia Bolintin-Vale, Ón calitate de
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2373/12.XI.2002
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ANA & CRISTINA —      5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse      de Poli˛ia Giurgiu la data de 25.07.2001, cod
S.R.L., cu sediul Ón Bolintin Vale, Str. Republicii, bl.  de patiserie ∫i zaharoase.                numeric personal 1521011520015.
B5, ap. 60, jude˛ul Giurgiu, Ónmatriculat„ la Oficiul     Celelalte prevederi din statut r„m‚n           Celelalte prevederi din contractul ∫i statutul
registrului comer˛ului cu nr. J 52/211/1995, am      neschimbate.                       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
hot„r‚t ca obiectul de activitate al Societ„˛ii        (31/432.677)                       (33/432.679)
Comerciale ANA & CRISTINA — S.R.L. s„ fie
                                           *                             *
urm„torul:
  Domeniul principal de activitate: comer˛ cu
am„nuntul Ón magazine nespecializate – cod CAEN           Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
521.                              PANDORA — S.R.L., comuna Prundu             MOARA ™I ATELIERUL METALURGIC
  Obiectul principal de activitate: comer˛ cu             jude˛ul Giurgiu                VASILESCU ™I FII — S.R.L., comuna V„r„∫ti
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare                                         jude˛ul Giurgiu
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i                ACT ADIfiIONAL
tutun – cod CAEN 5211.                                                         ACT ADIfiIONAL
                              la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  Obiectul secundar de activitate: alte tipuri de
                                       PANDORA — S.R.L.                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate –
cod CAEN 5212; comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i        Subsemna˛ii Velicu Gic„ ∫i Vasilescu Mariana,        MOARA ™I ATELIERUL METALURGIC
legume – cod CAEN 5221; comer˛ cu am„nuntul cu       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PANDORA — S.R.L.,          VASILESCU ™I FII — S.R.L.
produse lactate ∫i ou„ – cod CAEN 5222; comer˛ cu     am hot„r‚t urm„toarele:                   Subsemnatul Vasilescu Ion, asociat unic ∫i
am„nuntul cu carne ∫i produse din carne – cod         Art. 1. Se anuleaz„ integral obiectul de activitate  administrator al Societ„˛ii Comerciale MOARA ™I
CAEN 5223; comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te,          din contractul ∫i statutul societ„˛ii, noul obiect de   ATELIERUL METALURGIC VASILESCU ™I FII —
crustacee ∫i molu∫te – cod CAEN 5224; comer˛ cu      activitate, conform codific„rii CAEN, este        S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i        urm„torul:                          Art. 1. Se anuleaz„ complet obiectul de activitate
zaharoase – cod CAEN 5225; comer˛ cu am„nuntul        – activitatea principal„: 5245 – comer˛ cu       din statutul societ„˛ii, noul obiect de activitate,
cu b„uturi – cod CAEN 5226; comer˛ cu am„nuntul      am„nuntul cu articole ∫i aparate electrice de uz     conform codului CAEN, este:
cu produse din tutun – cod CAEN 5227; alte tipuri     casnic;                           Activitatea principal„: 1561 – fabricarea
de comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,         – activit„˛i secundare: 5272 – repara˛ii de articole  produselor de mor„rit.
b„uturi ∫i produse din tutun, Ón magazine         electrice de uz gospod„resc; import-export.         Activit„˛i secundare:
specializate – cod CAEN 5228; comer˛ cu am„nuntul       Celelalte prevederi din contractul ∫i statutul      1541 – fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor brute;
cu textile – cod CAEN 5241; comer˛ cu am„nuntul      societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                1570 – fabricarea produselor pentru hrana
cu Ómbr„c„minte – cod CAEN 5242; comer˛ cu           (32/432.678)                     animalelor;
am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele –                  *                 1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i
cod CAEN 5243; comer˛ cu am„nuntul cu mobil„,                                    patiserie;
articole de iluminat ∫i alte articole de uz casnic –           Societatea Comercial„             2744 – produc˛ia plumbului, zincului ∫i a
cod CAEN 5244; comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i            LIV AN — S.R.L., Giurgiu           cositorului;
aparate electrice de uz casnic – cod CAEN 5245;                                     2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;
comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie,                                      2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice;
                                       ACT ADIfiIONAL
vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„ – cod CAEN                                  5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu materii
5246; comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i        la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
articole de papet„rie – cod CAEN 5247; alte tipuri              LIV AN — S.R.L.            cu semiproduse;
de comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate –       Subsemna˛ii Falc„ Marioara ∫i Falc„ Gheorghe,      5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
cod CAEN 5248; transporturi terestre de c„l„tori,     asocia˛i ∫i administratori ai Societ„˛ii Comerciale    furaje;
ocazionale – cod CAEN 6023; alte transporturi       LIV AN — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:           5133 – comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
terestre de c„l„tori – cod CAEN 6024; transporturi       Art. 1. Completarea obiectului de activitate al    uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
rutiere de m„rfuri – cod CAEN 6025; comer˛ cu       societ„˛ii cu urm„toarele:                  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
piese ∫i accesorii pentru autovehicule – cod CAEN       Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu         Art. 2. Se modific„ num„rul ∫i valoarea p„r˛ilor
5030; lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„   am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     sociale de la 300 p„r˛i sociale x 10.000 lei fiecare la
– cod CAEN 4521; lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i    predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      30 p„r˛i sociale x 100.000 lei fiecare.
terase la construc˛ii – cod CAEN 4522; alte lucr„ri    tutun.                            Celelalte prevederi din statut r„m‚n
de construc˛ii inginere∫ti – cod CAEN 4525; alte        Activit„˛i secundare:                 neschimbate.
lucr„ri specifice pentru construc˛ii – cod CAEN        1599 – fabricarea b„uturilor nealcoolice;         (34/432.680)
4526; lucr„ri de ipsos„rie – cod CAEN 4541; lucr„ri      5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
de t‚mpl„rie ∫i dulgherie – cod CAEN 4542; lucr„ri                                               *
                              lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele lor derivate;
de pardosire ∫i placare a pere˛ilor – cod CAEN 4543;      5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de mont„ri de                                        Societatea Comercial„
                              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
geamuri – cod CAEN 4544; alte lucr„ri de finisare –    produse nealimentare;                       GALLUSPLAST — S.R.L., Giurgiu
cod CAEN 4545; construc˛ii metalice ∫i p„r˛i          5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
componente – cod CAEN 2811; structuri ∫i t‚mpl„rii     proaspete;                                 ACT ADIfiIONAL
metalice – cod CAEN 2812; activit„˛i de secretariat,      5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu       la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
dactilografiere, multiplicare ∫i traduceri – cod      produse din carne;                            GALLUSPLAST — S.R.L.
CAEN 7483; cre∫terea bovinelor – cod CAEN 0121;        5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor – cod CAEN 0122;     ∫i molu∫te;                         Subsemna˛ii R„dulescu Emil, Ciobanu Petra,
cre∫terea porcinelor – cod CAEN 0123; cre∫terea        5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse     Neagu Alexandrina, Chirea Gheorghe, Dicu Elena,
cabalinelor ∫i cat‚rilor – cod CAEN 0124; cre∫terea    de patiserie ∫i zaharoase;                Dicu Mircea Bogdan, asocia˛i ai Societ„˛ii
p„s„rilor – cod CAEN 0125; apicultura – cod CAEN        5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;        Comerciale GALLUSPLAST — S.R.L., am hot„r‚t
0126; sericicultura – cod CAEN 0127; cre∫terea         5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din       urm„toarele:
animalelor pentru blan„ ∫i a altor specii – cod CAEN    tutun;                            Art. 1. Se anuleaz„ integral obiectul de activitate
0128; servicii pentru mecanizarea, chimizarea         5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        din contractul ∫i statutul societ„˛ii, noul obiect de
agriculturii ∫i produc˛iei fitosanitar„ – cod CAEN     specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;   activitate, conform codific„rii CAEN, este
0141; servicii de reproduc˛ie ∫i de selec˛ie Ón        5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse         urm„torul:
cre∫terea animalelor – cod CAEN 0142; servicii de     cosmetice ∫i de toalet„;                   Activitatea principal„: 2451 – fabricarea
Ómbun„t„˛iri funciare ∫i iriga˛ii – cod CAEN 0143;       5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;        s„punurilor, detergen˛ilor ∫i a produselor de
alte servicii pentru agricultur„ – cod CAEN 0144.       5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;      Óntre˛inere.
  Celelalte prevederi din contractul ∫i statutul       5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i      Activit„˛i secundare:
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               cu articole din piele;                    2430 – fabricarea vopselelor ∫i a lacurilor;
  (30/423.676)                        5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu         2452 – fabricarea parfumurilor ∫i a produselor
                              articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;  cosmetice;
              *                  5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i cu       2466 – fabricarea altor produse chimice;
                              aparate electrice de uz casnic;               2121 – fabricarea h‚rtiei ∫i a cartonului ondulat
      Societatea Comercial„               5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de       ∫i a ambalajelor din h‚rtie ∫i carton;
    NELCARM — S.R.L., comuna Fr„te∫ti          fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;     5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
        jude˛ul Giurgiu                 5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i    minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
                              articole de papet„rie;                    5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
         ACT ADIfiIONAL                5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        v‚nzarea produselor cu caracter specific,
                              specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    neclasificate Ón alt„ parte;
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         parte;                            5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
         NELCARM — S.R.L.               6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.        diverse;
  Subsemnatul Tarus Nelu, asociat unic ∫i           Art. 2. Modificare date de identificare asocia˛i ∫i   5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din
administrator al Societ„˛ii Comerciale NELCARM —      administratori:                      ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:                – Falc„ Marioara, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    5145 – comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice
  Art. 1. Se anuleaz„ obiectul de activitate din     de 1.10.1956 Ón satul Ghizdaru, comuna St„ne∫ti,     ∫i de parfumerie;
statutul societ„˛ii, noul obiect de activitate, conform  jude˛ul Giurgiu, domiciliat„ Ón Giurgiu, Str.        5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
codific„rii CAEN, este urm„torul: activitatea       1 Decembrie 1918 nr. 82A, posesoare a C.I. seria GG    consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
principal„: 1561 – fabricarea produselor de mor„rit.    nr. 047280, eliberat„ de Poli˛ia Giurgiu la data de     5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
  Art. 2. Activit„˛i secundare:              25.07.2001, cod numeric personal 2561001520022;       5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse
  1570 – fabricarea produselor pentru hrana          – Falc„ Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data   neclasificate Ón alt„ parte;
animalelor;                        de 11.10.1952 Ón Giurgiu, jude˛ul Giurgiu,          5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i     domiciliat Ón Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918 nr.     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
patiserie;                         82A, posesor al C.I. seria GG nr. 047281, eliberat„    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  2373/12.XI.2002                    7
  5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;          5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din       specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;
produse nealimentare;                  tutun;                           5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
  5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume      5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        cosmetice ∫i de toalet„;
proaspete;                        specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;    5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
  5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu        5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse          5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
produse din carne;                    cosmetice ∫i de toalet„;                 articole din piele;
  5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee      5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;          5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
∫i molu∫te;                         5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;      de iluminat ∫i alte articole de uz casnic;
  5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse       5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i      5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de
de patiserie ∫i zaharoase;                cu articole din piele;                  fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;
  5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;          5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu         5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i
  5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din       articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;  articole de papet„rie;
tutun;                           5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i cu       5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        aparate electrice de uz casnic;             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;    5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de       parte;
  5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse         fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;    5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón
cosmetice ∫i de toalet„;                  5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i    pie˛e;
  5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;        articole de papet„rie;                   5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
  5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         6024 – transporturi rutiere de m„rfuri; import-
  5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„   export.
cu articole din piele;                  parte;                           Celelalte prevederi din statut r„m‚n
  5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu         5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri, Ón     neschimbate. Drept pentru care am Óncheiat
articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;  pie˛e;                          prezentul act.
  5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i cu       5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se           (38/432.684)
aparate electrice de uz casnic;             efectueaz„ prin magazine;
  5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de                                                 *
                              5530 – restaurante;
fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;    5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
  5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i                                      Societatea Comercial„
                              5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;
articole de papet„rie;                   6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe       PANGRUP — S.R.L., Bolintin-Vale
  5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        baz„ de grafic;                            jude˛ul Giurgiu
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     6022 – transporturi cu taxiuri;
parte;                           6023 – transporturi terestre de c„l„tori,                ACT ADIfiIONAL
  5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri, Ón     ocazionale;
pie˛e;                                                       la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                              6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.                PANGRUP — S.R.L.
  5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se
                              Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n       din data de 25 septembrie 2002
efectueaz„ prin magazine;
                             neschimbate.
  5530 – restaurante;                                                Subsemnatul Zamfir Dumitru, domiciliat Ón
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;         (36/432.682
                                                         Bolintin-Vale, Str. Republicii, bl. B5, sc. B, et. 4, ap.
  5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;                     *               29, jude˛ul Giurgiu, n„scut la data de 6.04.1945 Ón
  6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe                                Bolintin-Vale, jude˛ul Giurgiu, identificat cu B.I.
baz„ de grafic;                           Societatea Comercial„             seria D.S. nr. 338260, eliberat de Poli˛ia Bolintin
  6022 – transporturi cu taxiuri;               GEORGI TRANS — S.R.L., satul Bicu         Vale la data de 31.05.1990, cod numeric personal
  6023 – transporturi terestre de c„l„tori,                                   1450406521594, Ón calitate de asociat unic al
                                 comuna Joi˛a, jude˛ul Giurgiu
ocazionale;                                                    Societ„˛ii Comerciale PANGRUP — S.R.L., cu sediul
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;                                    Ón Bolintin-Vale, Str. Republicii, bl. B4, ap. 4, jude˛ul
                                     ACT ADIfiIONAL
  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor                                 Giurgiu, am hot„r‚t ast„zi, 25.09.2002, modificarea
imobiliare proprii sau Ónchiriate;                la statutul Societ„˛ii Comerciale        actelor constitutive ale societ„˛ii, const‚nd Ón:
  7032 – administrarea imobilelor pe baz„ de tarife         GEORGI TRANS — S.R.L.             – mutarea sediului social de la adresa actual„ Ón
sau contract;                                                   spa˛iul comercial situat Ón Bolintin-Vale, Str.
                              Subsemnata Udrea Mioara, asociat unic ∫i
  7482 – activit„˛i de ambalare.                                         Stadionului nr. 3, jude˛ul Giurgiu, proprietatea
                             administrator al Societ„˛ii Comerciale GEORGI
  Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru Ón                                   societ„˛ii. La sediu, societatea va avea birouri ∫i va
                             TRANS — S.R.L., am hot„r‚t anularea obiectului de
comuna Fr„˛e∫ti, jude˛ul Giurgiu.                                         desf„∫ura activitatea care constituie obiectul s„u
                             activitate din statutul societ„˛ii; noul obiect de
  Celelalte prevederi din contractul ∫i statutul                                 principal de activitiate – produse pe baz„ de carne
                             activitate conform codului CAEN este:
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                           (inclusiv din carne de pas„re) – cod CAEN 1513. La
                              • activitatea principal„: 6024 – transporturi
  (35/432.681)                     rutiere de m„rfuri;                   num„rul po∫tal la care societatea va avea noul sediu
             *                 • activit„˛i secundare: transport intern ∫i      nu exist„ al˛i proprietari sau vecini;
                             interna˛ional de m„rfuri.                  – restr‚ngerea obiectului de activitate al
                              Celelalte prevederi din statut r„m‚n         societ„˛ii, prin radierea activit„˛ii secundare de
     Societatea Comercial„
                             neschimbate. Drept pentru care am Óncheiat        intermedieri de v‚nz„ri imobiliare (agen˛ie
  FLORSIMCOM — S.R.L., satul Gorneni
                             prezentul act.                      imobiliar„) – cod CAEN 7031.
   comuna Iepure∫ti, jude˛ul Giurgiu                                        Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
                               (37/432.683)
                                                         neschimbate.
         ACT ADIfiIONAL                           *                 (39/432.685)
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                                 *
        FLORSIMCOM — S.R.L.                 Societatea Comercial„
                               BOMIX IMPEX — S.R.L., satul Trestieni
  Subsemnatul Cernea Ion, asociat unic ∫i                                          Societatea Comercial„
administrator    al  Societ„˛ii   Comerciale       comuna Ulmi, jude˛ul Giurgiu
                                                              NEDMAR MARYLAND — S.R.L.
FLORSIMCOM — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:                                       comuna ™tef„ne∫ti, jude˛ul Arge∫
  Art. 1. Se anuleaz„ integral obiectul de activitate          ACT ADIfiIONAL
din statutul societ„˛ii, noul obiect de activitate,
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale                 ACT ADIfiIONAL
conform codific„rii CAEN, este urm„torul:
                                    BOMIX IMPEX — S.R.L.             Subsemna˛ii Micu Maria-Elena ∫i Ciobanu Florin-
  Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      Subsemna˛ii Teodor Marin ∫i Teodor Ion, asocia˛i   Adrian, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      ai Societ„˛ii Comerciale BOMIX IMPEX — S.R.L., am    Comerciale NEDMAR MARYLAND — S.R.L., Óntruni˛i
tutun.                          hot„r‚t:                         Ón ∫edin˛a adun„rii generale extraordinare din data
  Activit„˛i secundare:                  Art. 1. Se anuleaz„ complet obiectul de activitate  de 27.06.2002, av‚nd ∫i acordul de voin˛„ al dlui
  1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i    din statutul societ„˛ii, noul obiect de activitate    Udrea Valentin ∫i Matei Daniel Ón calitate de viitori
patiserie;                        conform codului CAEN este:                asocia˛i, am hot„r‚t urm„toarele:
  2661 – fabricarea elementelor din beton pentru      • activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu        1. Cooptarea Ón societate ca asocia˛i ∫i
construc˛ii;                       am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare     administratori a dnei Udrea Valentina, ca urmare a
  2666 – fabricarea altor elemente din beton,      predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      cesion„rii c„tre aceasta a 10 p„r˛i sociale Ón valoare
ciment ∫i ipsos;                     tutun;                          de 1.000.000 lei de c„tre Micu Maria-Elena, ∫i a dlui
  1599 – fabricarea b„uturilor nealcoolice;        • activit„˛i secundare:                Matei Daniel, ca urmare a cesion„rii c„tre acesta a
  5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,    1599 – fabricarea b„uturilor nealcoolice;       10 p„r˛i sociale Ón valoare de 1.000.000 lei de c„tre
lichizi, gazo∫i ∫i cu produsele lor derivate;        5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        Ciobanu Florin-Adrian, conform contractului de
  5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        cesiune.
de construc˛ii;                     produse nealimentare;                    2. Retragerea din societate de la aceea∫i dat„ a
  5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume    ceden˛ilor ∫i desc„rcarea acestora din func˛ia de
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        proaspete;                        administratori.
produse nealimentare;                    5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse      3. Mutarea sediului societ„˛ii Ón Pite∫ti, str.
  5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume    din carne;                        G„vana, bl. M6a, sc. A, et. 2, ap. 5, jude˛ul Arge∫.
proaspete;                         5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee      3. Modificarea pe cale de consecin˛„ a statutului
  5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu       ∫i molu∫te;                       societ„˛ii ∫i contractului de societate, astfel:
produse din carne;                     5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse     preambulul contractului ∫i art. 2, alin. 2 din statut:
  5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee    de patiserie ∫i zaharoase;                îSocietatea are ca asocia˛i pe:
∫i molu∫te;                         5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;          1. Matei Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
  5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse       5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din       de 24.05.1967 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón
de patiserie ∫i zaharoase;                tutun;                          Pite∫ti, Str. Tineretului, bl. 11, sc. A, et. 4, ap. 79,
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2373/12.XI.2002
jude˛ul Arge∫, posesor al C.I. seria AS nr. 132501,      Noi, so˛ii P„duraru Gheorghe ∫i P„duraru          g) alte cauze prev„zute de lege.
eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de 15.05.2001, cod  Gabriela, declar„m c„ imobilul este liber de sarcini      La art. 1 din statut se introduce un nou alineat
numeric personal 1670524035017;              sau servitu˛i, nu a fost Ónstr„inat sau ipotecat      care va fi al doilea cu urm„torul con˛inut:
  2. Udrea Valentina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     anterior, nu face parte din capitalul social al nici    îSocietatea are ca asociat unic pe Purcel Ion-Irinel,
data de 19.11.1977 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,       unei societ„˛i comerciale ∫i am achitat la zi taxele ∫i   cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 27.06.1978 Ón
domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. G„vana, bl. M6a, sc. A, ap.  impozitele datorate statului aferente acestui imobil.    C„line∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón comuna Teiu,
5, jude˛ul Arge∫, posesoare a B.I. seria G.X. nr.     Declar„m, de asemenea, c„ nu am deschis Carte        jude˛ul Arge∫, posesor al B.I. seria G.D. nr.0074096,
872994, eliberat de Poli˛ia Pite∫ti la data de       Funciar„ Provizorie ∫i ne oblig„m s„ depunem        eliberat de Poli˛ia Topoloveni la data de 17.06.1992,
24.03.1998, cod numeric personal 2771119035001.“      diligen˛ele necesare pentru Ónscrierea Ón Cartea      cod numeric personal 1780627037818.
  Art. 3, alin. 1 din contract ∫i statut: îSediul    funciar„ a prezentei transmisiuni ∫i, de asemenea,       Art. 3 alin. 1. Sediul societ„˛ii este Ón Pite∫ti, Str.
societ„˛ii este Ón Pite∫ti, str. G„vana, bl. M6a, sc. A,  s„ declar„m la organele financiare prezentul        Depozitelor nr. 6, jude˛ul Arge∫.
et. 2, ap. 5, jude˛ul Arge∫.“               Ónscris.                            Alin. 1 de la anexa statutului va avea urm„torul
  Art. 9 din statut ∫i art. 6 din contract: îCapitalul   Pentru divizarea capitalului social Ón p„r˛i       con˛inut:
social total subscris ∫i v„rsat Ón numerar, Ón valoare   sociale divizibile cu 100.000 lei, asocia˛ii introduc Ón    I. Domeniul principal de activitate: 212 –
de 2.000.000 lei, se divide Ón 20 p„r˛i sociale egale   capital suma de 1.421.000.000 lei, urm‚nd ca        fabricarea produselor din h‚rtie ∫i carton.
a 100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20,      diferen˛a de 346.150 lei s„ treac„ Ón alte fonduri       II. Activitatea principal„: 2122 – fabricarea
de˛inute de asocia˛i astfel:                legale ale societ„˛ii.                   produselor de uz gospod„resc sau sanitar ∫i a
  – Matei Daniel de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón valoare     Majorarea capitalului social cu aportul Ón natur„    h‚rtiei de toalet„ (semifabricarea h‚rtiei de toalet„).
de 1.000.000 lei, numerotate de la 1 la 10,        se face Ón mod egal de cei doi asocia˛i.            III. Alte activit„˛i: 2121 – fabricarea h‚rtiei ∫i a
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total;         Schimbarea domeniului ∫i activit„˛ii principale.     cartonului ondulat ∫i a ambalajelor din h‚rtie ∫i
  – Udrea Valentina de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón       Se Óncheie contractul de societate, iar statutul     carton.
valoare de 1.000.000 lei, numerotate de la 11 la 20,    societ„˛ii se modific„ astfel:                 Art. 9. Capitalul social total este de 5.000.000 lei,
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total.         Art. 2, alineat nou: îSocietatea are asocia˛i pe:    divizat Ón 50 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
  Art. 12 din contract: îSocietatea este          1. P„duraru V. Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut     numerotate de la 1 la 50, apar˛in‚nd Ón totalitate
administrat„ ∫i reprezenat„ cu puteri depline ∫i      la data de 9.04.1946 Ón comuna Pietro∫ani, jude˛ul     asociatului unic.
egale de c„tre Matei Daniel ∫i Udrea Valentina.“      Arge∫, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Negru Vod„, bl. C3,     Participarea la profit ∫i pierderi revine 100 %
  Anexa la contract: îParticiparea la profit ∫i     sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul Arge∫, identificat cu C.I.  asociatului unic.
pierderi este de 50 % pentru fiecare asociat.“       seria AS nr 087061, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la      La art. 33 se introduce un nou alineat care va fi
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   data de 2.08.2000, cod numeric personal           al treilea cu urm„torul con˛inut: îSocietatea este
statutul ∫i contractul de societate ∫i va urma       1460409034996;                       administrat„ ∫i reprezentat„ de Purcel Ion-Irinel“.
procedura legal„ privind publicarea, Ónregistrarea ∫i     2. P„duraru P. Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„      No˛iunile de îasocia˛i“ ∫i îadunarea general„ a
autorizarea.                        la data de 6.02.1953 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,       asocia˛ilor“ se vor Ónlocui cu no˛iuni de îasociat
  Redactat ast„zi, 27 iunie 2002.            domiciliat„ Ón Pite∫ti, aleea Carpa˛i, bl. C3, sc. A, et.  unic“.
   (40/432.686)                     3, ap. 14, jude˛ul Arge∫, identificat„ cu C.I. seria AS    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              nr. 140957, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de     statut ∫i urmeaz„ procedura legal„.
              *
                              11.07.2001, cod numeric personal 2530206035021.“        (43/432.689)
                               Art. 4, alineat nou: Domeniul principal de                      *
      Societatea Comercial„
                              activitate este: 158 – fabricarea altor produse
    ANA–CRISTINA — S.R.L., Pite∫ti           alimentare; activitatea principal„ este: 1581 –
        jude˛ul Arge∫                                                  Societatea Comercial„
                              fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i patiserie.
                               Art. 7. Capitalul social total de 1.423.000.000 lei   VOINES GOLD — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
         ACT ADIfiIONAL              se divide Ón 14.230 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                              fiecare, de˛inut de asocia˛i astfel:                      ACT ADIfiIONAL
  Subsemnata Dumitrache Lorena, Ón calitate de
asociat„   unic„  a  Societ„˛ii  Comerciale      – P„duraru V. Gheorghe de˛ine 7.125 p„r˛i          Subsemnata Voinea Georgeta, asociat„ unic„ a
ANA–CRISTINA — S.R.L., am hot„r‚t:             sociale, Ón valoare total„ de 712.500.000 lei,       Societ„˛ii Comerciale VOINES GOLD — S.R.L., am
  – schimbarea domeniului ∫i activit„˛ii principale;   reprezent‚nd 50,07 % din capitalul social total;      hot„r‚t   completarea    datelor   personale,
  – completarea obiectului de activitate;          – P„duraru P. Gabriela de˛ine 7.105 p„r˛i sociale,    determinarea domeniului ∫i activit„˛ii principale, ∫i
  – modificarea implicit„ a statutului societ„˛ii     Ón valoare total„ de 710.500.000 lei, reprezent‚nd     radierea punctului de lucru din Pite∫ti, Str.
astfel:                          49,93 % din capitalul social.                Depozitelor, jude˛ul Arge∫.
  • domeniul principal: 521 – comer˛ cu           Participarea la profit ∫i pierderi este           Ca urmare a celor hot„r‚te, statutul societ„˛ii se
am„nuntul Ón magazine nespecializate;           propor˛ional„ cu aportul la capitalul social.        modific„ astfel:
  • activitatea principal„: 5212 – comer˛ cu         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ ∫i      Art. 2 alin. 2: îSocietatea are ca asociat„ unic„ pe
am„untul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare       completeaz„ contractul ∫i statutul Societ„˛ii        Voinea Georgeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
predominant„ de produse nealimentare.           Comerciale SIO–IMPEX — S.R.L.                de 27.09.1959 Ón comuna Valea M„rului, jude˛ul
  Art. 5 alin. 2: 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón        (42/432.688)                      Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Str. Viilor, bl. U6, sc. A,
magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„                                    ap. 15, jude˛ul Arge∫, posesoare a B.I. seria G.T. nr.
                                           *                974000, eliberat de Poli˛ia Pite∫ti la data de
de produse nealimentare.
  Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„                                     30.04.1996, cod numeric personal 2590927035054.
                                  Societatea Comercial„                 Art. 5 alin. 1: Domeniul principal de activitate:
privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicarea.
  Redactat ast„zi, 27 august 2002.            GRUP ORIENT — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫        652 – alte intermedieri financiare; activitatea
  (41/432.687)                                                    principal„: 6522 – alte activit„˛i de creditare – cas„
                                       ACT ADIfiIONAL               de amanet.
              *                                               Prezentul act adi˛ional face parte din statutul
                                Subsemna˛ii Dragomir Florin-Ionu˛ ∫i Dragomir
                              Aurel, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale   societ„˛ii.
     Societatea Comercial„                                              (44/432.690)
                              GRUP ORIENT — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
 SIO–IMPEX — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫        Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ cu nr.                    *
                              J 03/1656/1997, am hot„r‚t urm„toarele:
         ACT ADIfiIONAL                1. Modificarea art. 68 din statut, Ón sensul c„,          Societatea Comercial„
  Subsemnatul P„duraru Gheorghe, Ón calitate de      societatea Ó∫i continu„ activitatea cu asociat unic.
                                                              PERSIANDRA TRADE — S.R.L., Pite∫ti
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SIO–IMPEX —       2. Cooptarea Ón societate a dlui Purcel Ion-Irinel
                              ∫i numirea sa Ón func˛ia de administrator.                 jude˛ul Arge∫
S.R.L., av‚nd ∫i acordul de voin˛„ al dnei P„duraru
P. Gabriela, am hot„r‚t:                    3. Cesionarea de c„tre Dragomir Florin-Ionu˛ ∫i
  Cooptarea Ón societate ca asociat a dnei P„duraru    Dragomir Aurel c„tre Purcel Ion-Irinel a p„r˛ilor               ACT ADIfiIONAL
P. Gabriela.                        sociale pe care le de˛in Ón societate Ón num„r de 50,     Subsemna˛ii Monea (fost„ Petrescu) Carmen ∫i
  Majorarea capitalului social de la 2.000.000 lei, Ón  Ón valoare total„ de 5.000.000 lei (fiecare cedent     Monea Claudiu, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
numerar, la 1.423.000.000 lei, cu 1.421.000.000 lei,    cesioneaz„ 25 p„r˛i sociale, Ón valoare de 2.500.000    Comerciale PERSIANDRA TRADE — S.R.L., ast„zi,
aport Ón natur„, const‚nd Ón contravaloarea unui      lei).                            18.09.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
imobil situat Ón Pite∫ti, Str. Paltinului nr. 5, jude˛ul    4. Retragerea din societate a dnilor Dragomir       schimbarea numelui asociatei Petrescu Carmen
Arge∫, av‚nd regim de Ón„l˛ime P+2E, cu          Florin-Ionu˛ ∫i Dragomir Aurel ∫i desc„rcarea lor      Ón Monea Carmen, ca urmare a divor˛ului acesteia
urm„toarele vecin„t„˛i: la N – Nastasoiu Ion, la S –    din func˛ia de administrator.                (conform     hot„r‚rii   judec„tore∫ti    nr.
aleea pietonal„, punctul termic, la V – Gr„dini˛a nr.     5. Renun˛area la contractul de societate.        10547/10.01.2001).
15 ∫i la E – Str. Paltinului ∫i B„la∫a Ion. Limitele,     6. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón Pite∫ti, Str.     schimbarea sediului societ„˛ii Ón Pite∫ti, str.
configura˛ia ∫i num„rul cadastral al imobilului sunt    Depozitelor nr. 6, jude˛ul Arge∫.              Banat, bl. D1, sc. A, ap. 7, jude˛ul Arge∫.
prev„zute Ón documenta˛ia cadastral„ avizat„ de        7. Schimbarea domeniului ∫i activit„˛ii          declararea domeniului ∫i activit„˛ii principale.
O.J.C.G.C. Arge∫ cu nr. 3351/30.08.1999. Construc˛ia    principale.                          modificarea implicit„ a actului constitutiv al
a fost edificat„ Ón baza autoriza˛iei de construire nr.    8. Extinderea obiectului de activitate.         societ„˛ii, astfel:
525/29.07.1998, eliberat„ de Prim„ria Pite∫ti,         Fa˛„ de acestea, statutul societ„˛ii se modific„      • preambulul contractului: îSocietarea are ca
jude˛ul Arge∫, pe terenul proprietatea so˛ilor       astfel:                           asocia˛i pe Monea Claudiu ∫i Monea Carmen,
P„duraru Gheorghe ∫i P„duraru Gabriela, dob‚ndit        Art. 68 din statut: Societatea se dizolv„ Ón      cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 27.04.1970 Ón
Ón timpul c„s„toriei, conform contractului de       urm„toarele cazuri:                     comuna Potcoava, jude˛ul Olt, domiciliat„ Ón Pite∫ti,
v‚nzare-cump„rare      autentificat   cu   nr.    a) hot„r‚rea asociatului unic;             str. Banat, bl. D1, sc. A, et. 1, ap. 7, jude˛ul Arge∫,
1632/6.03.1998 de c„tre Biroul notarului public        b) imposibilitatea realiz„rii obiectului sau      posesoare a C.I. seria AS nr. 183122, eliberat„ de
Mariana Caunei-Florescu din Pite∫ti, transcris cu nr.   realizarea acestuia;                    Poli˛ia Pite∫ti la data de 13.03.2002, cod numeric
1908/10.03.1998, de c„tre Grefa Judec„toriei Pite∫ti,     c) declararea nulit„˛ii societ„˛ii;           personal 2700427035346.“;
conform contractului de schimb autentificat cu nr.       d) deschiderea procedurii lichid„rii judiciare;      • art. 3. îSediul societ„˛ii este Ón Pite∫ti, str.
2431/15.04.1998, de c„tre Biroul notarului public       e) incapacitatea asociatului unic;           Banat, bl. D1, sc. A, ap. 7, jude˛ul Arge∫.“;
Mariana Caunei-Florescu din Pite∫ti, transcris cu nr.     f) decesul asociatului unic, atunci c‚nd          • art. 6 ∫i art. 5 din contract, anexa 1, alin. 1: se
3371, 3372/23.04.1998 de c„tre Grefa Judec„toriei     activitatea societ„˛ii nu este continuat„ de        introduce un alineat nou, care va fi primul ∫i va
Pite∫ti.                          mo∫tenitori;                        avea urm„torul con˛inut:
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  2373/12.XI.2002                   9
  îDomeniul principal: 514 – comer˛ cu ridicata cu          Societatea Comercial„              252.500.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul
bunuri de consum, altele dec‚t cele alimentare.         MICKY FARM 2001 — S.R.L., Pite∫ti           social total.
  Activitatea principal„ este: 5142 – comer˛ cu             jude˛ul Arge∫                  Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului
ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.“                                       societ„˛ii r„m‚n valabile.
  Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„                ACT ADIfiIONAL                Redactat azi, 11 octombrie 2002.
privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicarea.                                     (50/432.696)
                               Subsemnata ™tef„nescu Mihaela, asociat„ unic„ a
  (45/432.691)                      Societ„˛ii Comerciale MICKY FARM 2001 — S.R.L.,                    *
              *                ast„zi, 1.10.2002, av‚nd ∫i acordul de voin˛„ a dnei
                              ™tef„nescu Dumitra, Ón calitate de viitor asociat, am         Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„               hot„r‚t urm„toarele:                        MONDIAL OPIUM — S.R.L., Pite∫ti
                               1. Cooptarea Ón societate ca asociat„ a dnei              jude˛ul Arge∫
PRESATE DACIA — S.A., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
                              ™tef„nescu Dumitra ∫i Óncheierea contractului de
                              societate cu aceasta.                             ACT ADIfiIONAL
         ACT ADIfiIONAL                2. Majorarea capitalului social total subscris ∫i
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,     v„rsat Ón numerar Ón valoare de 5.000.000 lei,         Subsemnata Stanciu Cristina-Iuliana, asociat„
Óntrunit„ la data de 30.10.2001, la care au participat   Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, cu   unic„ a Societ„˛ii Comerciale MONDIAL OPIUM —
un num„r de ac˛ionari reprezent‚nd 62.325 ac˛iuni,     suma de 5.000.000 lei, Ón numerar, din veniturile      S.R.L., am hot„r‚t extinderea obiectului de
respectiv 99,13 % din capitalul social total, cu votul   personale ale noii asociate ™tef„nescu Dumitra,       activitate cu: 5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón
                              capitalul social total devenind astfel de 10.000.000    magazine nespecializate cu alte produse
favorabil al acestora, a hot„r‚t urm„toarele:
                              lei, divizat Ón 1.000 p„r˛i sociale a 100.000 lei      neclasificate Ón alt„ parte; 5147 – comer˛ cu ridicata,
  1. Determinarea domeniului ∫i activit„˛ii
                              fiecare, de˛inute Ón mod egal.               inclusiv opera˛iuni de import-export cu bijuterii.
principale.
                               3. Cesionarea a 5 p„r˛i sociale a 100.000 lei        Ca urmare a celor hot„r‚te, art. 5 din statut se
  2. Œmputernicirea dlui Stan Constantin, Ón
                              fiecare de c„tre ™tef„nescu Dumitra, asociatei       completeaz„ cu activit„˛ile de mai sus.
calitatea de secretar al consiliului de administra˛ie,
                              ™tef„nescu Mihaela, conform contractului de          Prezentul act adi˛ional face parte din statutul
Ón vederea efectu„rii procedurii privind                                        societ„˛ii.
                              cesiune.
autentificarea, publicarea, Ónregistrarea ∫i
                               4. Modificarea fa˛„ de acestea, a statutului         (51/432.697)
autorizarea actului adi˛ional de modificare a
                              societ„˛ii, astfel: la art. 1 se introduce pct. 2: î 2.                *
statutului societ„˛ii ∫i renun˛„rii la c„ile de atac Ón  ™tef„nescu Dumitra, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
cadrul acestei proceduri.                 data de 6.02.1946 Ón satul Sili∫teni, comuna Lunca
  Modificarea, fa˛„ de acestea, a art. 2 din                                          Societatea Comercial„
                              Corbului, jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str.
contractul de societate ∫i art. 3 din statutul       Sm‚rdan, bl. C2, sc. A, et. 2, ap. 7, jude˛ul Arge∫,      NETMAX SYSTEM PLUS — S.R.L., Pite∫ti
societ„˛ii, prin introducerea unui nou alineat, care    posesoare a C.I. seria AS nr. 113010, eliberat„ de
va fi primul ∫i va avea urm„torul cuprins:         Poli˛ia Pite∫ti la data de 23.01.2001, cod numeric              ACT ADIfiIONAL
  I. Domeniul principal este: 343 – produc˛ie de     personal 2460206035011.“                    Subsemnatul Voicu Marius-Cristinel, Ón calitate
piese ∫i accesorii pentru autovehicule ∫i motoare       Art. 6. îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat Ón  de asociat unic, am hot„r‚t:
pentru autovehicule.                    numerar, Ón valoare de 10.000.000 lei, se divide Ón      – completarea datelor personale ale asociatului
  II. Activitatea principal„: 3430 – produc˛ie de     100 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, numerotate     unic;
piese ∫i accesorii pentru autovehicule ∫i motoare     de la 1 la 100, de˛inute astfel:                – declararea domeniului ∫i a activit„˛ii
pentru autovehicule.                     – ™tef„nescu Mihaela de˛ine 55 p„r˛i sociale Ón     principale;
  III. Alte activit„˛i.                  valoare total„ de 5.500.000 lei, numerotate de la 1 la     – majorarea valorii unei p„r˛i sociale de la
  Prezentul act face parte integrant„ din statutul    55, reprezent‚nd 55 % din capitalul social;         10.000 lei la 100.000 lei ∫i renumerotarea acestora;
societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„ privind        – ™tef„nescu Dumitra de˛ine 45 p„r˛i sociale, Ón      – modificarea implicit„ a statutului societ„˛ii,
autorizarea, publicarea ∫i Ónregistrarea.         valoare total„ de 4.500.000 lei, numerotate de la 56    astfel:
  Redactat ast„zi, 31 mai 2002.              la 100, reprezent‚nd 45 % din capitalul social total.     – art. 2 alin. 2: îSocietatea are unic asociat pe
                               Art. 20. îParticiparea la Ómp„r˛irea profitului ∫i    Voicu Marius-Cristinel, n„scut la data de 30.06.1974
   (46/432.692)
                              suportarea pierderilor este de 55 % pentru         Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón Pite∫ti, Bd.
              *                ™tef„nescu Mihaela ∫i de 45 % pentru ™tef„nescu       Petrochimi∫tilor, bl. B1, sc. F, et. 2, ap. 11, jude˛ul
                              Dumitra.“                          Arge∫, posesor al C.I. seria AS nr. 004805, eliberat„
    Societatea Comercial„                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    de Poli˛ia Pite∫ti la data de 22.09.1998, cod numeric
PRESSIDENT — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫        statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„       personal 1740630035051“;
                              privind publicarea ∫i Ónregistrarea acestuia.         – art. 5 anexa 1: Se introduce un alineat nou, care
                               Redactat ast„zi, 1 octombrie 2002.            va fi primul ∫i va avea urm„torul con˛inut:
         ACT ADIfiIONAL
                                (49/432.695)                      îDomeniul principal: 722 – realizarea ∫i furnizarea
  Subsemnatul Oprican Drago∫-Ioan, Ón calitate de
                                           *                de programe; activitatea principal„: 7220 –
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PRESSIDENT —                                   realizarea ∫i furnizarea de programe“;
S.R.L., ast„zi, 26.07.2002, am hot„r‚t urm„toarele:                                    – art. 9: îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat
  1. Majorarea capitalului social subscris ∫i v„rsat        Societatea Comercial„
                                                            Ón numerar, Ón valoare de 2.000.000 lei se divide Ón
Ón numerar, Ón valoare de 2.000.000 lei, divizat Ón         AND–GEO CONSTRUCT
                                                            20 p„r˛i sociale egale, a 100.000 lei fiecare,
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, cu suma de       DISTRIBUTION — S.R.L., C‚mpulung            numerotate de la 1 la 20, de˛inute Ón totalitate de
98.000.000 lei, Ón numerar, din veniturile personale           jude˛ul Arge∫                 asociatul unic.“
ale asociatului unic.                                                   Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„
  2. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a statutului            ACT ADIfiIONAL               privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicarea.
societ„˛ii astfel:                      Subsemna˛ii Cre˛u Magdalena ∫i Cre˛u             (52/432.698)
  Art. 6: îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat Ón  Gheorghe, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
numerar Ón valoare de 100.000.000 lei, divizat Ón
                                                                         *
                              Comerciale AND–GEO CONSTRUCT DISTRIBUTION
1.000 p„r˛i sociale egale a 100.000 lei fiecare,      — S.R.L., Óntruni˛i Ón adunarea general„
                                                                Societatea Comercial„
numerotate de la 1 la 1.000, de˛inute Ón totalitate de   extraordinar„ a asocia˛ilor ast„zi, 11.10.2002, cu
c„tre asociatul unic.“                   unanimitate de voturi am hot„r‚t urm„toarele:         AUTO DACIA — S.A., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Art. 1. Majorarea capitalului social al societ„˛ii de
statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„      la 2.000.000 lei, Ón numerar, la 505.000.000 lei, Ón             ACT ADIfiIONAL
privind publicarea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.     numerar.                              la statutul ∫i contractul de societate
  Redactat ast„zi, 26 iulie 2002.              Suma de 503.000.000 lei, cu care se majoreaz„
                              capitalul social, a fost v„rsat„ integral Ón contul      Œn temeiul hot„r‚rii nr. 16 din data de
  (47/432.693)                                                    26.11.2001, a adun„rii generale extraordinare a
                              societ„˛ii.
              *                 Art. 2. Valoarea unei p„r˛i sociale se men˛ine la    ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale AUTO DACIA —
                              de 100.000 lei.                       S.A., Pite∫ti, statutul ∫i contractul de societate se
     Societatea Comercial„                Num„rul de p„r˛i sociale se majoreaz„ de la 20      completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
                              la 5.050, numerotate de la 1 la 5.050, de˛inute de       1. Art. 6 se completeaz„ cu urm„torul cuprins:
ORBIT VOGUE — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
                              asocia˛ii societ„˛ii astfel:                  îDomeniul principal de activitate este: comer˛ cu
                               – Cre˛u Magdalena de˛ine 2.025 p„r˛i sociale,      autovehicule (cod 501).
         ACT ADIfiIONAL                                              Activitatea principal„ este: comer˛ cu
                              numerotate de la 1 la 2.025, Ón valoare total„ de
  Subsemnata Aslan Nina, asociat„ unic„ a         252.500.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul      autovehicule (cod 5010) — export autoturisme.“
Societ„˛ii Comerciale ORBIT VOGUE — S.R.L., am       social total;                         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
hot„r‚t schimbarea domeniului ∫i a activit„˛ii        – Cre˛u Gheorghe de˛ine 2.025 p„r˛i sociale,       statutul ∫i contractul de societate, pe care le
principale.                        numerotate de la 2.026 la 5.050, Ón valoare total„ de    completeaz„ corespunz„tor, urm‚nd a fi Óndeplinite
  Ca urmare a celor hot„r‚te la art. 5 din statut, se   252.500.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul      condi˛iile de form„ ∫i publicitate, prev„zute de lege.
introduce un alineat nou:                 social total.                          (53/432.699)
  Domeniul principal de activitate este: 553 –        Ca urmare, art. 6 din contractul de societate se                  *
restaurante.                        reformuleaz„ astfel: îCapitalul social, subscris ∫i
  Activitatea principal„ este: 5530 – restaurante;    v„rsat al societ„˛ii este de 505.000.000 lei, divizat Ón      Societatea Comercial„
5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.         5.050 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, numerotate
                                                            CONFTEXMOD — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
  Prezentul act adi˛ional face parte din statut,     de la 1 la 5050, de˛inute de asocia˛ii societ„˛ii astfel:
urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de Ónregistrare la       – Cre˛u Magdalena de˛ine 2.025 p„r˛i sociale,
                              numerotate de la 1 la 2.025, Ón valoare total„ de               ACT ADIfiIONAL
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ ∫i
publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.        252.500.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul        Subsemnatul Stoicescu Gabriel, Ón calitate de
                              social total;                        asociat unic, ast„zi, 22.07.2002, av‚nd ∫i acordul de
  (48/432.694)
                               – Cre˛u Gheorghe de˛ine 2.025 p„r˛i sociale,       voin˛„ al dlui Vatafu Gheorghe, Ón calitate de viitor
              *                numerotate de la 2.026 la 5.050, Ón valoare total„ de    asociat, am hot„r‚t urm„toarele:
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2373/12.XI.2002
  1. cooptarea Ón societate, ca asociat ∫i         comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,        – art. 5 anexa I, alin. 1: Se introduce un alineat
administrator a dlui Vatafu Gheorghe, prin          cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       nou, care va fi primul ∫i va avea urm„torul
cesionarea c„tre acesta a 400 p„r˛i sociale, Ón       b„uturi ∫i tutun. III. Alte activit„˛i.“          con˛inut: îDomeniul principal: 514 – comer˛ cu
valoare de 2.000.000 lei, Ón numerar, de c„tre         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    ridicata cu bunuri de consum, altele dec‚t cele
Stoicescu Gabriel, conform contractului de cesiune;     statutul ∫i contractul de societate ∫i va urma       alimentare.
retragerea cedentului din societate ∫i desc„rcarea      procedura legal„ privind publicitatea, Ónregistrarea      Activitatea principal„: 5145 – comer˛ cu ridicata
acestuia din func˛ia de administrator;            ∫i autorizarea.                       cu produse cosmetice ∫i de parfumerie.“;
  2. mutarea sediului societ„˛ii Ón Pite∫ti, Bd.       Redactat ast„zi, 3.07.2002.                 – art. 9: îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat
Petrochimi∫tilor, bl. B29, sc. C, parter, ap. 1, jude˛ul     (55/432.701)                      Ón numerar, Ón valoare de 2.000.000 lei, se divide Ón
Arge∫; majorarea valorii nominale a unei p„r˛i                                      20 p„r˛i sociale, egale, a 100.000 lei fiecare,
sociale de la 5.000 lei la 100.000 lei ∫i diminuarea                  *                numerotate de la 1 la 20, de˛inute Ón totalitate de
num„rului acestora de la 400 la 20; determinarea                                     asociatul unic.“
domeniului ∫i a activit„˛ii principale;                 Societatea Comercial„                Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„
  3. modificarea, pe cale de consecin˛„, a statutului      NICOVIA GEN CONST — S.R.L., Pite∫ti          privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicarea.
societ„˛ii, astfel:                             jude˛ul Arge∫                  Redactat ast„zi, 8.08.2002.
  – art. 2 alin. 2: îSocietatea are ca asociat unic pe                                   (58/432.704)
Vatafu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón                   ACT ADIfiIONAL
comuna S‚rbeni, jude˛ul Teleorman, la 26.05.1958,                                                  *
                                Subsemna˛ii Manolescu Victoria-Georgeta ∫i
domiciliat Ón Pite∫ti, Str. Petrochimi∫tilor, bl. B29,
                               Gheorghe Nicolae, asocia˛i, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a           Societatea Comercial„
sc. C, ap. 1, jude˛ul Arge∫, posesor al C.I. seria AS
                               adun„rii generale extraordinare din data de           CONIAS — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
nr. 182850, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de
12.03.2002, cod numeric personal 1580526035065;       30.07.2002, am hot„r‚t completarea obiectului de
  – art. 3. îSocietatea are sediul Ón Pite∫ti, Bd.     activitate al societ„˛ii ∫i modificarea implicit„ a
                                                                      ACT ADIfiIONAL
Petrochimi∫tilor, bl. B29, sc. C, parter, ap. 1, jude˛ul   actului constitutiv al societ„˛ii, astfel:
                                – art. 5 din contract ∫i statut, alin. 2, anex„:      Subsemna˛ii Gicaru Stefan ∫i Cr„ciun Costel,
Arge∫.“;                                                         asocia˛i, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a adun„rii generale
  – art. 9. îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat    2030 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
                               t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                extraordinare din data de 31.07.2002, am hot„r‚t
Ón numerar, Ón valoare de 2.000.000 lei, se divide Ón                                  declararea domeniului ∫i a activit„˛ii principale.
20 p„r˛i sociale, egale, a 100.000 lei fiecare,         3611 – produc˛ia de scaune (exclusiv cele din
                               metal);                            Se modific„ implicit actul constitutiv al societ„˛ii
numerotate de la 1 la 20, de˛inute Ón totalitate de
                                3612 – produc˛ia mobilierului pentru birouri ∫i     astfel:
c„tre asociatul unic Vatafu Gheorghe“;
                               magazine (exclusiv din metal);                 – art. 5 din contract ∫i statut, alin. 1: Se introduce
  – art. 22 alin. 1: îSocietatea este administrat„ ∫i
                                3613 – produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;     un alineat nou, care va fi primul ∫i va avea
reprezentat„ cu puteri depline de c„tre Vatafu
                                3614 – produc˛ia altor tipuri de mobilier.        urm„torul con˛inut: îDomeniul principal: 521 –
Gheorghe.“;
                                Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„       comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate.
  – art. 48: îSocietatea nu se dizolv„ Ón cazul Ón
                               privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicarea.      Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu am„nuntul
care, prin deces, retragere, excludere sau
                                Redactat ast„zi, 30.07.2002.               Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
incompatibilitate, num„rul asocia˛ilor se reduce la
                                                             predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
unul singur, iar acesta este de acord s„ continue        (56/432.702)
                                                             tutun.“
activitatea societ„˛ii ca asociat unic, f„r„ a mai avea                 *                  Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„ de
aceast„ calitate Ón alte societ„˛i“.
                                                             Ónregistrare, autorizare ∫i publicare.
  La anexa 1 se introduce un nou alineat, care va
                                    Societatea Comercial„                (59/432.705)
fi primul ∫i va avea urm„torul cuprins:
                                   DANEXIM–COM — S.R.L., Pite∫ti
  îI. Domeniul principal: 515 – comer˛ cu ridicata                                                *
cu produse intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;              jude˛ul Arge∫
II. activitatea principal„: 5151 – comer˛ cu ridicata                                       Societatea Comercial„
cu combustibili solizi, lichizi, gazo∫i ∫i cu produse             ACT ADIfiIONAL
                                                               FORTE AGNY — S.R.L., Curtea de Arge∫
derivate; III. alte activit„˛i.“                Subsemna˛ii Ionescu Vasile-D„nu˛ ∫i Vasilescu
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Mioara-Sevasti˛a, Ón calitate de asocia˛i, Óntruni˛i Ón            ACT ADIfiIONAL
statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„       ∫edin˛a adun„rii generale extraordinare din
privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.                                     Subsemnatul Moisescu Gabriel, asociat unic al
                               11.04.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
  Redactat ast„zi, 22.07.2002.                                             Societ„˛ii Comerciale FORTE AGNY — S.R.L., Ón
                                1. Mutarea sediului societ„˛ii Ón Pite∫ti, str.
   (54/432.700)                                                    virtutea drepturilor conferite de statut ∫i lege,
                               T‚rgul din Vale nr. 18, jude˛ul Arge∫.
                                                             hot„r„sc urm„toarele:
              *                  2. Determinarea domeniului ∫i a activit„˛ii
                                                              1. Cooptarea Ón societate a unor noi asocia˛i:
                               principale.
                                                             Ghita Marian ∫i Ghita Adriana, ambii domicilia˛i Ón
    Societatea Comercial„                  3. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a statutului
                                                             Curtea de Arge∫, str. Decebal nr. 9, jude˛ul Arge∫, ∫i
                               societ„˛ii ∫i contractului de societate, astfel:
TESCONFAL M — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫                                       cesionarea c„tre ace∫tia a Óntregului capital social al
                                • art. 4 din statutul societ„˛ii ∫i art. 3 alin. 1 din
                                                             societ„˛ii, Ón valoare de 2.000.000 lei.
                               contractul de societate: îSocietatea are sediul Ón
          ACT ADIfiIONAL                                              2. Schimbarea sediului societ„˛ii din Curtea de
                               Pite∫ti, str. T‚rgul din Vale nr. 18, jude˛ul Arge∫.“;
  Subsemnatul Manolescu Vintil„, Ón calitate de                                    Arge∫, bd. Basarabilor, bl. E13, sc. A, et. 4, ap. 16,
                                • art. 5 alin. 1 din statut: I. Domeniul principal:
asociat ∫i mo∫tenitor legal al defunctului asociat,                                   jude˛ul Arge∫, Ón Curtea de Arge∫, str. Decebal nr. 9,
                               452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil.
Manolescu Nicolae, decedat, conform certificatului                                    jude˛ul Arge∫.
                               II. Activitatea principal„: 4521 – lucr„ri de
de deces nr. 176343/13.04.2002, la data de                                         3. Completarea statutului cu datele personale ale
                               construc˛ii (de locuit, industriale, comerciale,
11.04.1998, av‚nd Ón vedere certificatul de                                       asocia˛ilor, de˛inerea capitalului social ∫i
                               publice, cu destina˛ie cultural-administrativ„, de
mo∫tenitor cu partaj succesoral nr. 100/10.06.2002,                                   participarea asocia˛ilor la beneficiile ∫i pierderile
                               Ónv„˛„m‚nt, medico-sanitare, de cult etc.), inclusiv
conform c„ruia cele 4 p„r˛i sociale, Ón valoare de                                    societ„˛ii.
                               lucr„ri de art„. III. Alte activit„˛i.“
206.480 lei, de˛inute de defunct Ón societate, mi-au                                    Ca urmare a hot„r‚rilor luate de asocia˛i se ia act
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
revenit Ón totalitate ast„zi, 3.07.2002, am hot„r‚t                                   de Óncheierea contractului de societate, iar statutul
                               statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„
urm„toarele:                                                       societ„˛ii se modific„ astfel:
                               privind autorizarea, publicarea, Ónregistrarea ∫i
  1. Continuarea activit„˛ii societ„˛ii cu asociat                                    Art. 2.4. va avea urm„torul cuprins: îSocietatea
                               autorizarea.
unic Ón baza disp. art. 12 din statutul societ„˛ii ∫i                                  Comercial„ FORTE AGNY — S.R.L. are ca asocia˛i pe:
                                Redactat ast„zi, 11.04.2002.
anularea contractului de societate.                                             1. Ghita Marian, domiciliat Ón Curtea de Arge∫,
                                 (57/432.703)                      str. Decebal nr. 9, jude˛ul Arge∫, posesor al B.I. seria
  2. Determinarea domeniului ∫i a activit„˛ii
principale.                                       *                B.Z. nr. 927615/30.014.1985, eliberat de Mili˛ia
  3. Majorarea valorii nominale a unei p„r˛i sociale                                  Curtea de Arge∫, de cet„˛enie ∫i na˛ionalitate
de la 51.620 lei la 526.524 lei ∫i reducerea, pe cale         Societatea Comercial„               rom‚ne, n„scut la data de 16.07.1961 Ón Curtea de
de consecin˛„, a num„rului acestora de la 102 la 10.      GALENA M.L.M. PARTY — S.R.L., Pite∫ti          Arge∫, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal
  3. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a statutului                                 1610716033089;
                                     jude˛ul Arge∫
societ„˛ii, astfel:                                                     2. Ghita Adriana, domiciliat„ Ón Curtea de Arge∫,
  • art. 2, alin. 2: îSocietatea are ca asociat unic pe                                str. Decebal nr. 9, jude˛ul Arge∫, posesoare a B.I.
                                        ACT ADIfiIONAL
Manolescu Vintil„, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón                                       seria G.T. nr. 030241/25.07.1995, eliberat de Poli˛ia
comuna Uda, jude˛ul Arge∫, la data de 16.01.1936,        Subsemnata Gavanescu Elena, Ón calitate de        Curtea de Arge∫, de cet„˛enie ∫i na˛ionalitate
domiciliat Ón Pite∫ti, str. Maior ™ontu, bl. C2a, sc. A,   asociat unic, am hot„r‚t:                  rom‚ne, n„scut„ la data de 14.07.1964 Ón comuna
ap. 2, jude˛ul Arge∫, posesor al B.I. seria BD nr.       – completarea datelor personale cu noua carte de     Tigveni, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal
454016, eliberat de Mili˛ia Pite∫ti la data de        identitate;                         2640714033071.“
2.02.1981, cu cod numeric personal 1360116034971;        – determinarea domeniului ∫i a activit„˛ii         Art. 3.1. se modific„ Ón felul urm„tor: îSediul
  • art. 9: îCapitalul social total subscris, Ón valoare  principale;                         societ„˛ii este Ón Curtea de Arge∫, str. Decebal nr. 9,
de 5.265.240 lei, din care 3.148.820 lei aport Ón        – m„rirea valorii p„r˛ii sociale de la 10.000 lei la   jude˛ul Arge∫.“
natur„, se divide Ón 10 p„r˛i sociale, egale, a 526.524   100.000 lei ∫i renumerotarea acestora.             Art. 6 va avea urm„torul cuprins: îCapitalul
lei fiecare, numerotate de la 1 la 10, de˛inute Ón       Modificarea implicit„ a statutului societ„˛ii,      social total subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii este de
totalitate de c„tre asociatul unic Manolescu Vintil„,    astfel:                           2.000.000 lei, Ón totalitate Ón numerar, divizat Ón 20
a c„rui participare la profit ∫i pierderi este de 100      – art. 2 alin. 2: îSocietatea are unic asociat pe    p„r˛i sociale, egale, a 100.000 lei fiecare,
%“;                             Gavanescu Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data      numerotate de la 1 la 20 inclusiv, de˛inute de
  • art. 22: îSocietatea este administrat„ ∫i       de 25.10.1956 Ón Godeni, jude˛ul Arge∫, domiciliat„     asocia˛i astfel:
reprezentat„ cu puteri depline de c„tre Manolescu      Ón Pite∫ti, str. Stroe Leordeanu, bl. C1, sc. A, et. 3,    • Ghita Marian de˛ine 10 p„r˛i sociale egale, Ón
Vintil„“;                          ap. 7, jude˛ul Arge∫, posesoare a C.I. seria AS nr.     valoare total„ de 1.000.000 lei, numerotate de la 1
  • la art. 5 se introduce un nou alineat, care va fi   192635, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de       la 10 inclusiv;
primul ∫i va avea urm„torul cuprins: îI. Domeniul      7.05.2002, cod numeric personal 2561025034982“,        • Ghita Adriana de˛ine 10 p„r˛i sociale, egale, Ón
principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine       care nu mai poate avea aceast„ calitate Óntr-o alt„     valoare total„ de 1.000.000 lei, numerotate de la 11
nespecializate. II. Activitatea principal„: 5211 –      societate comercial„ cu r„spundere limitat„.“;       la 20 inclusiv.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  2373/12.XI.2002                    11
  Participarea asocia˛ilor la beneficiile ∫i pierderile        Societatea Comercial„                 Œn consecin˛„, actul constitutiv (statutul) se
societ„˛ii se va face Ón raport cu de˛inerea p„r˛ilor      DELTA COMPANY — S.R.L., comuna Corbi            modific„ astfel:
sociale.“                                 jude˛ul Arge∫                   Art. 3, alin. 1 din statutul societ„˛ii se modific„ ∫i
  Art. 13.2 va avea urm„torul cuprins: îSocietatea                                    va avea urm„torul con˛inut: îSediul societ„˛ii este
va fi reprezentat„ ∫i administrat„ cu puteri depline               ACT ADIfiIONAL               Ón Pite∫ti, cartierul G„vana III, Str. 1 Decembrie
de ambii asocia˛i: Ghita Marian ∫i Ghita Adriana.“                                     1918, bl. M4, sc. C, et. 3, ap. 11, jude˛ul Arge∫.“
                                 Subsemna˛ii Zaharia Gheorghe ∫i Zaharia           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  Œn tot cuprinsul statului, no˛iunea de îasociat      Stelian, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii        actul constitutiv al societ„˛ii, urm‚nd a Óndeplini
unic“ va fi Ónlocuit„ cu no˛iunile de îasocia˛i“ sau     Comerciale     DELTA COMPANY — S.R.L.,         condi˛iile de form„ ∫i publicitate prev„zute de lege.
îadunarea general„ a asocia˛ilor“, dup„ caz.         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                                                                (66/432.712)
  Toate celelalte articole din statut care nu        Jude˛ului Arge∫ cu nr. J 03/1859/1992, am hot„r‚t
contravin prezentului act adi˛ional r„m‚n           urm„toarele:                                       *
neschimbate.                           1. Modificarea art. 38 din statut Ón sensul c„
  Prezentul act adi˛ional modific„ statutul ∫i        societatea Ó∫i continu„ activitatea cu asociat unic.     Societatea Comercial„ A–90 — S.R.L., Pite∫ti
contractul acestei societ„˛i, iar din punct de vedere       2. Cesionarea de c„tre Zaharia Stelian c„tre
                               Zaharia Gheorghe a p„r˛ilor sociale pe care le                 ACT ADIfiIONAL
al public„rii ∫i Ónmatricul„rii urmeaz„ prevederile
                               de˛ine Ón societate Ón num„r de 10 ∫i Ón valoare
legale.                                                            Subsemnatele Soare Mihaela Consuela ∫i Voicu
                               total„ de 1.000.000 lei.
  (60/432.706)                                                      Mihaela Claudia, Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii
                                 3. Retragerea din societate a domnului Zaharia
                                                              Comerciale A–90 — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
              *                 Stelian ∫i desc„rcarea sa din func˛ia de
                                                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ cu nr.
                               administrator.
                                                              J 03/1867/1991, ca urmare a adun„rii generale nr.
      Societatea Comercial„                 4. Renun˛area la contractul de societate.
                                                              2 din 1.09.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
                                 Fa˛„ de acestea, statutul se modific„ astfel:
   ADIBO — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫                                          Schimbarea sediului societ„˛ii la adresa: Pite∫ti,
                                 • Art. 38 din statut: îSocietatea se dizolv„ Ón
                                                              Bd. Republicii, bl. G1, sc. A, et. 3, ap. 6, jude˛ul
                               urm„toarele cazuri:
          ACT ADIfiIONAL                                              Arge∫.
                                 a) hot„r‚rea asociatului unic; b) imposibilitatea
                                                               Ca urmare, actul constitutiv se modific„ astfel:
  Subsemna˛ii Ganescu Maria ∫i Alexandrescu         realiz„rii obiectului sau realizarea acestuia;
                                                               • art. 2 din statut: îSediul social al societ„˛ii este
Gelu, Ón calitate de asocia˛i, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a      c) declararea nulit„˛ii societ„˛ii; d) deschiderea
                                                              la adresa din Pite∫ti, Bd. Republicii, bl. G1, sc. A, et.
adun„rii generale extraordinare din data de          procedurii lichid„rii judiciare; e) incapacitatea
                                                              3, ap. 6, jude˛ul Arge∫.“;
                               asociatului unic; f) decesul asociatului unic, atunci
10.09.2002, am hot„r‚t:                                                    • pct. 2 din contract: îDenumirea societ„˛ii este
                               c‚nd activitatea societ„˛ii nu este continuat„ de
  – mutarea sediului social din Pite∫ti, str.                                       A–90, iar forma de organizare este societate
                               mo∫tenitori; g) alte cauze prev„zute de lege.
C‚mpineanu nr. 15, Ón Pite∫ti, str. Fra˛ii Gole∫ti, bl.                                  comercial„ cu r„spundere limitat„. Sediul social al
                                 • La art. 2 se introduce un nou alineat care va fi
S14, sc. E, et. 1, ap. 5, jude˛ul Arge∫;                                          societ„˛ii este la adresa: Pite∫ti, Bd. Republicii, bl.
                               al doilea ∫i va avea urm„torul con˛inut: îSocietatea
  – modificarea implicit„ a actului constitutiv al      are ca asociat unic pe Zaharia Gheorghe, cet„˛ean      G1, sc. A, et. 3, ap. 6, jude˛ul Arge∫.“
societ„˛ii, astfel:                      rom‚n, n„scut la data de 28.04.1964 Ón comuna          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  art. 3 din statut ∫i contract: îSediul societ„˛ii este   Corbi, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón comuna Corbi,      actul constitutiv al societ„˛ii.
Ón Pite∫ti, str. Fra˛ii Gole∫ti, bl. S14, sc. E, et. 1, ap.  jude˛ul Arge∫, posesor al B.I. seria HC nr. 070511,       (67/432.713)
5, jude˛ul Arge∫.“                      eliberat de Poli˛ia Curtea de Arge∫ la data de                      *
  Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„        21.05.1998, cu codul numeric personal
privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicarea.       1640422033079.                             Societatea Comercial„
                                 • Art. 11. Capitalul social total este de 2.000.000
   (61/432.707)                                                         FABIANO ITAL COMPANY S.R.L.
                               lei, divizat Ón 20 p„r˛i scoiale, numerotate de la 1 la
              *                 20, fiecare Ón valoare de 100.000 lei, apar˛in‚nd Ón            Curtea de Arge∫
                               totalitate asociatului unic. Participarea la profit ∫i
                               pierderi Ói revine 100 % asociatului unic.                   ACT ADIfiIONAL
     Societatea Comercial„
 CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 — S.R.L.               La art. 20 se introduce un nou alineat care va fi      Subsemna˛ii Marinescu Luciana, domiciliat„ Ón
                               ultimul ∫i va avea urm„torul con˛inut: îSocietatea      Curtea de Arge∫, Str. Victoriei nr. 35, jude˛ul Arge∫,
     Pite∫ti, jude˛ul Arge∫                este administrat„ ∫i reprezentat„ de Zaharia         ∫i Fabiano Francesco, cet„˛ean italian, domiciliat Ón
                               Gheorghe.“                          Italia, localitatea Cecina, str. Viale Italia, nr. 34/C, Ón
          ACT ADIfiIONAL                 No˛iunile de îasocia˛i“ ∫i îadunarea general„ a     calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  Subsemnatul Ene Constantin, asociat unic,         asocia˛ilor“ se vor Ónlocui cu no˛iunea de asociat      FABIANO ITAL COMPANY         S.R.L., Ón virtutea
ast„zi, 18.07.2002, am hot„r‚t urm„toarele:          unic.                            drepturilor conferite de actul constitutiv ∫i lege,
  1. Mutarea sediului societ„˛ii Ón Pite∫ti, Str.        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    lu‚nd act de cererea de retragere din societate a
                               statut ∫i urmeaz„ procedura legal„.             asociatului Marinescu Luciana, am hot„r‚t
Stadionului nr. 35, jude˛ul Arge∫.
                                  (64/432.710)                      cesionarea capitalului social de˛inut de acesta, Ón
  2. Completarea datelor personale ale asociatului
                                             *                valoare de 5.000.000 lei, compus din 50 p„r˛i sociale
unic.
                                                              a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 50 % din
  3. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a statutului                                   capitalul social total al societ„˛ii, asociatului
societ„˛ii, astfel:                           Societatea Comercial„
                                                              Fabiano Francesco.
  Art. 2 alin. 2: îSocietatea are asociat unic pe Ene      Al–MIS — S.R.L., Mioveni, jude˛ul Arge∫            Asociatul cedent declar„ c„ se retrage din
Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Pite∫ti,                                       societate Óncep‚nd cu data de azi, data autentific„rii
jude˛ul Arge∫, la data de 9.12.1960, domiciliat Ón                ACT ADIfiIONAL               prezentului act, din motive personale, nemaiav‚nd
Pite∫ti, Str. Stadionului nr. 7, jude˛ul Arge∫, posesor     Subsemnatul Din Ion, Ón calitate de asociat unic,     calitatea de asociat ∫i administrator al societ„˛ii,
al C.I. seria AS nr. 105280, eliberat„ de Poli˛ia       ast„zi, 2.09.2002, am hot„r‚t urm„toarele:          declar„ c„ a primit contravaloarea p„r˛ilor sociale
Pite∫ti la data de 23.11.2000, cod numeric personal       1. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii.   cesionate, de la asociatul cesionar, se consider„
1601209034969.“                         2. Modificarea fa˛„ de acestea a art. 5 alin. 1, pct.   desc„rcat„ de gestiune ∫i Ó∫i asum„ r„spunderea
  Art. 3, alin. 1: îSocietatea are sediul Ón Pite∫ti,    3 din statutul societ„˛ii, astfel: îIII. Alte activit„˛i:  pentru toate actele Óntreprinse p‚n„ la aceast„ dat„.
Str. Stadionului nr. 35, jude˛ul Arge∫.“           5050 — v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor           Asociatul cesionar declar„ c„ a preluat cele 50
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     pentru autovehicule (inclusiv a lubrifian˛ilor,       p„r˛i sociale de la asociatul cedent, astfel cum s-a
                               produselor de r„cire, de cur„˛ire ∫i orice alte       ar„tat mai sus, dore∫te ∫i poate s„ continue
statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„
                               produse pentru autovehicule); 5151 — v‚nzarea cu       activitatea acestei societ„˛i ∫i nu mai este asociat
privind publicarea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.
                               ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu   unic Óntr-o alt„ societate cu r„spundere limitat„.
  Redactat ast„zi, 18.07.2002.                produse derivate; lubrifian˛i, produse de r„cire, de     Preia prin subrogare toate drepturile ∫i obliga˛iile
   (62/432.708)                       cur„˛ire ∫i orice alte produse pentru autovehicule);     ce-i revin Ón calitate de asociat unic ∫i administrator
              *                 5155 — comer˛ cu ridicata cu produse chimice         ∫i de asemenea, preia ∫i toate datoriile societ„˛ii
                               (inclusiv cu vopsele, chituri ∫i diluan˛i auto); 5246    existente la aceast„ dat„.
                               — comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie,          Asociatul unic hot„r„∫te schimbarea sediului
     Societatea Comercial„
                               vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„.          societ„˛ii din Curtea de Arge∫, str. Episcop Nichita,
   DRAGON OIL STAR — S.R.L., Pite∫ti             Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     bl. A27, sc. H, parter, ap. 79, jude˛ul Arge∫, Ón Curtea
       jude˛ul Arge∫                  statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„       de Arge∫, Bd. Basarabilor nr. 96A, jude˛ul Arge∫.
                               privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.       Ca urmare a acestei hot„r‚ri se renun˛„ la
          ACT ADIfiIONAL                 Redactat azi, 2.09.2002.                 contractul de societate din cadrul actului
                                 (65/432.711)                       constitutiv, iar statutul societ„˛ii se modific„ Ón
  Subsemna˛ii Bobeanu Dumitru ∫i Mihalcea
                                             *                felul urm„tor:
Valeriu, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DRAGON
                                                                Art. 2 va avea un nou alineat, cu urm„torul
OIL STAR — S.R.L., am hot„r‚t mutarea sediului Ón                                     cuprins:
Pite∫ti, str. Popa ™apc„, bl. P11, sc. B, et. 2, ap. 10.          Societatea Comercial„
                                                                îSocietatea are ca asociat unic pe dl Fabiano
  Ca urmare a celor hot„r‚te, art. 3 din statut ∫i           BIG NONA — S.R.L., Pite∫ti            Francesco, domiciliat Ón Italia, localitatea Cecina,
contract va avea urm„torul con˛inut: îSediul                                        str. Viale Italia. nr. 34/C, cet„˛ean italian, de
societ„˛ii este Ón Pite∫ti, str. Popa ™apc„, bl. 11, sc. B,           ACT ADIfiIONAL               na˛ionalitate italin„, n„scut la data de 9.01.1953 Ón
et. 2, ap. 10, jude˛ul Arge∫.“                  Subsemnatul Scaloi Ion, Ón calitate de asociat      localitatea Cesaro (ME), Italia, identificat„ cu
  Prezentul act face parte din statut ∫i contract,     unic ∫i administrator, am hot„r‚t Ón data de         pa∫aport seria Y nr. 104208, emis la data de
urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de Ónregistrare la       16.09.2002 modificarea actului constitutiv (statutul),    12.07.2000 de autorit„˛ile italiene, care nu mai este
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ ∫i     Ón sensul c„ se schimb„ sediul societ„˛ii de la adresa    asociat unic Óntr-o alt„ societate cu r„spundere
de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.        Pite∫ti, str. P„tra∫cu Vod„, bl. D2, sc. B, parter, ap. 1,  limitat„.
                               jude˛ul Arge∫, la adresa Pite∫ti, cartierul G„vana III,     Art. 3. alin. 1 va avea urm„torul cuprins: îSediul
   (63/432.709)
                               Str. 1 Decembrie 1918, bl. M4, sc. C, et. 3, ap. 11,     societ„˛ii este Ón Curtea de Arge∫, Bd. Basarabilor
              *                 jude˛ul Arge∫.                        nr. 96A, jude˛ul Arge∫.
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2373/12.XI.2002
  Art. 5 va avea urm„torul cuprins: îCapitalul             Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„
social total al societ„˛ii este de 10.000.000 lei,           KEMKEM — S.R.L., Pite∫ti                    CLORE IMPEX — S.R.L.
numerar, din care 162 $ S.U.A., cu participare                                             Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
str„in„ la capital, divizat Ón 100 p„r˛i sociale a              ACT ADIfiIONAL
100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 100, ∫i este   Subsemna˛ii Cimpoeru Ioana, Cimpoeru Mircea                 ACT ADIfiIONAL
de˛inut Ón totalitate de asociatul unic Fabiano      ∫i Tache Andrei, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      Subsemnata Ilie Maria, Ón calitate de asociat
Francesco.                        Comerciale KEMKEM — S.R.L., Ónregistrat„ la          unic, ast„zi 11.09.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
  Participarea la beneficii ∫i pierderi a asociatului  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ cu
                                                              1. determinarea domeniului ∫i a activit„˛ii
unic este de 100 %.“                   nr. J 03/383/1991, am hot„r‚t azi, 23.09.2002,
                                                            principale.
  Art. 21 va avea urm„torul cuprins: îSocietatea     schimbarea sediului social din Pite∫ti, str. I.C.
                                                              2. modificarea, pe cale de consecin˛„, a art. 3 din
este administrat„ cu puteri depline de asociatul     Br„tianu, bl. A7, parter, jude˛ul Arge∫, Ón Pite∫ti, str.
                             Negru Vod„, bl. A3, sc. A, et. 6, ap. 33, jude˛ul Arge∫.   statutul societ„˛ii prin introducerea unui nou
unic Fabiano Francesco.“                                                alineat care va fi primul ∫i va avea urm„torul
                               Astfel, statutul modificat va avea urm„torul
  Art. 23 va avea urm„torul cuprins: îDreptul de a                                   cuprins: I. domeniul principal: 524 – comer˛ cu
                             cuprins:
reprezenta societatea apar˛ine asociatului unic                                     am„nuntul Ón magazine specializate, cu alte
                               — cap. I, art. 4 din statut: îSediul social este Ón
Fabiano Francesco, numit Ón func˛ia de          Pite∫ti, str. Negru Vod„, bl. A3, sc. A, et. 6, ap. 33,    produse neclasificate Ón alt„ parte; II. activitatea
administrator.“                      jude˛ul Arge∫.“                        principal„: 5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;
  Art. 27, alin. 2 va avea urm„torul cuprins:        Prezentul act adi˛ional modific„, completeaz„ ∫i      III. alte activit„˛i.
îParticiparea la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii a  face parte integrant„ din statut sub rezerva           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
asociatului unic este de 100 %.“             Óndeplinirii Ón termenul ∫i-n condi˛iile legii, a       statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„
  Œn tot cuprinsul statutului no˛iunile îasocia˛i“ ∫i  procedurilor de autentificare, autorizare,          privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.
îadunarea general„ a asocia˛ilor“ vor fi Ónlocuite cu   men˛ionare ∫i publicare.                     Redactat ast„zi, 11 septembrie 2002, la Camera
îasociat unic“.                        (70/432.716)                       de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Arge∫.
  Toate celelalte articole din statut care nu                    *                   (73/432.719)
contravin prezentului act adi˛ional r„m‚n
                                                                          *
neschimbate.                            Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     FEDOT VERONE — S.R.L., satul Piele∫ti            Societatea Comercial„ ANAMIRA — S.R.L.
statutul societ„˛ii ∫i urmeaz„ prevederile legale Ón      comuna Cotmeana, jude˛ul Arge∫                   Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
ceea ce prive∫te publicitatea ∫i Ónmatricularea.
  (68/432.714)                               ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL
             *                 Subsemna˛ii Florea Fedot ∫i Florea Veronica, Ón        Subsemnata Ristea (fost„ Mu∫at) Crina-Simona,
                             calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale FEDOT      asociat unic, am hot„r‚t: completare date personale;
       Societatea Comercial„            VERONE — S.R.L., Óntruni˛i Ón ∫edin˛a adun„rii        schimbarea domeniului ∫i activit„˛ii principale.
                             generale extraordinare din data de 13.09.2002, am
  SUINTEST OARJA — S.A., comuna Oarja                                           Ca urmare a celor hot„r‚te, statutul se modific„
                             hot„r‚t modificarea actelor constitutive (statutul ∫i
          jude˛ul Arge∫                                            astfel:
                             contractul de societate), dup„ cum urmeaz„:
                                                              – art. 2 alin. 2: îSocietatea are asociat unic pe
                               1. Se schimb„ denumirea societ„˛ii din FEDOT
         ACT ADIfiIONAL                                             Ristea Crina-Simona, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                             VERONE — S.R.L. Ón OCCIDENTUL CON 2000 —
                             S.R.L. Denumirea societ„˛ii a fost acceptat„ de        data de 27.06.1967 Ón Buc∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a,
  Adunarea general„ extraordinat„ a ac˛ionarilor
                             Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Arge∫        domiciliat„ Ón Pite∫ti, Calea Bucure∫ti, bl. U4, sc. A,
Societ„˛ii Comerciale SUINTEST OARJA — S.A., cu
                             prin eliberarea dovezii de disponibilitate firma nr.     et. 1, ap. 2, jude˛ul Arge∫, posesoare a C.I. seria AS
sediul Ón comuna Oarja, jude˛ul Arge∫, Ón ∫edin˛a
                             32033 din data de 13.09.2002.                 nr. 168087, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de
din data de 2.10.2002, la care au participat                                      4.01.2002, cod numeric personal 2670627151856“;
                               2. Se schimb„ sediul societ„˛ii de la adresa: satul
reprezentan˛i de˛in‚nd 412941 ac˛iuni, 100 % din                                      – art. 5 alin. 1: îDomeniul principal de activitate:
                             Pile∫ti, comuna Cotmeana, jude˛ul Arge∫, Ón satul
capitalul social total, Ón temeiul drepturilor      Budeasa Mare, comuna Budeasa, jude˛ul Arge∫.         recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice
conferite de dispozi˛iile art. 12 din statut a hot„r‚t:   Œn consecin˛„, actele constitutive (statutul ∫i      reciclabile (372); activitatea principal„: recuperarea
extinderea obiectului de activitate autorizat cu noi   contractul de societate) se modific„ astfel:         de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice, reciclabile
obiective, servicii de transport, care nu schimb„      Cap. I. art. I din statutul societ„˛ii ∫i cap. I, art. 1  (3720)“.
domeniul ∫i activitatea principal„:            din contractul de societate se modific„ ∫i va avea        Prezentul act face parte din statut.
  a) transport de persoane, regulat ∫i neregulat,    urm„torul con˛inut: îDenumirea societ„˛ii este           (74/432.720)
Ónchirieri auto cu ∫ofer, excursii, alte servicii     OCCIDENTUL CON 2000 — S.R.L.
ocazionale de transport;                   Cap. I, art. 3, alin. 1 din statutul ∫i contractul                  *
  b) transport m„rfuri, animale, carne, cereale ∫i    societ„˛ii va avea urm„torul con˛inut: îSediul
                             societ„˛ii este Ón satul Budeasa Mare, comuna              Societatea Comercial„
alte ingrediente pentru furaje, medicamente;
                             Budeasa, jude˛ul Arge∫.“                      MIBO CONSTRUCT INVEST — S.R.L.
  c) servicii conexe transporturilor rutiere
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din           Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
(O.M.L.P.T.L. nr. 1842/2001, completat de
                             actele constitutive ale societ„˛ii.
O.M.L.P.T.L. nr. 1187/22.08.2002);
                               Autentificat Ón scopul public„rii Ón Monitorul                ACT ADIfiIONAL
  — ∫colarizarea dlui Anghel Jean, ca inspector parc   Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistr„rii la Oficiul
auto;                           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫, conform        Subsemnatul Pintilie Gheorghe, Ón calitate de
  — completarea corespunz„toare a statutului ∫i     prevederilor legale.                     asociat unic, ast„zi, 31.07.2002, am hot„r‚t
contractului de societate;                   (71/432.717)                       urm„toarele:
  — Ómputernicirea dnei Georgescu Elena Dora                                       1. determinarea domeniului ∫i activit„˛ii
                                           *                 principale.
pentru efectuarea tuturor formalit„˛ilor necesare Ón
vederea ducerii la Óndeplinire a celor hot„r‚te,                                      2. modificarea, pe cale de consecin˛„, a anexei
                                 Societatea Comercial„
inclusiv pentru renun˛area la exercitarea c„ilor de                                   din statutul societ„˛ii prin introducerea unui nou
                             4C&M GENERAL CONSULT & TRADE — S.R.L.             alineat care va fi primul ∫i va avea urm„torul
atac.
                                  Pite∫ti, jude˛ul Arge∫                con˛inut: îDomeniul principal: 452 – construc˛ii de
  Cele hot„r‚te completeaz„ art. 2 din contractul
de societate ∫i art. 5 din statut cu urm„toarele                                    cl„diri ∫i de geniu civil; activitatea principal„: 4521
                                     ACT ADIfiIONAL NR. 2              – lucr„ri de construc˛ii inclusiv lucr„ri de art„; alte
prevederi:
  6021 — alte transporturi terestre de c„l„tori pe     Subsemna˛ii Raicu Sc. Constantin Viorel, Toma       activit„˛i.
baz„ de grafic — transport rutier, Ón interes propriu,  N. Dumitru ∫i Diaconescu ™t. Victoria-Elisabeta,         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                             asocia˛i la Societatea Comercial„ 4C&M GENERAL        statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„
de persoane Ón trafic na˛ional cu vehicule de˛inute
                             CONSULT & TRADE — S.R.L., Pite∫ti, Ónregistrat„ la      privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.
Ón proprietate sau cu orice alte titlu, conform unui
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ cu       Redactat ast„zi, 31 iulie 2002 la Camera de
program de plec„ri ∫i sosiri; 6024 — transporturi     nr. J 03/2372/1994, am hot„r‚t extinderea           Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Arge∫.
terestre de c„l„tori, transport rutier ocazional, de   obiectului de activitate cu: fabricare de produse din
persoane, Ón interes propriu, Ónchirierea                                          (75/432.721)
                             lemn, plut„, nuiele ∫i alte materiale vegetale,
autovehiculelor cu ∫ofer, transport la cerere,      produc˛ia de unelte ∫i articole de fier„rie, lucr„ri de                 *
excursii, alte servicii ocazionale de transport cu    instala˛ii ∫i izola˛ii, comer˛ cu ridicata cu produse
autocarul; 6023 — transporturi rutiere de m„rfuri —    intermediare neagricole ∫i cu de∫euri, v‚nzarea cu       Societatea Comercial„ MATANIS — S.R.L.
transporturi regulate ∫i neregulate, rutiere de      am„nuntul cu carburan˛i pentru autovehicule.               T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
m„rfuri, inclusiv congelate, refrigerate, lichide ∫i     Ca urmare a celor hot„r‚te, statutul se modific„
gazoase, Ónc„rc„turi Ón conteinere; animale, carne,    astfel:                                     ACT ADIfiIONAL
cereale, ingrediente pentru furaje, medicamente       la art. 6 din statut se completeaz„ obiectul de
                             activitate ∫i cu fabricarea altor produse din lemn,       la Societ„˛ii Comerciale MATANIS — S.R.L.
etc.; servicii conexe transporturilor rutiere
                             plut„, nuiele ∫i alte materiale vegetale (2050),         Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 153 din Legea
(O.M.L.P.T.L. nr. 1842/2001, completat de
                             produc˛ia de unelte ∫i articole de fier„rie (2860),      nr. 31/1990, modificat„ ∫i completat„ prin
O.M.L.P.T.L. nr. 1187/22.08.2002).            lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii (4530), comer˛ cu
  Prezentul act completeaz„ ∫i face parte                                       Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997, ∫i
                             ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i cu       cu hot„r‚rea asociatului unic Lungu Radion,
integrant„ din contractul de societate ∫i statut sub   de∫euri (5150), v‚nzarea cu am„nuntul a
                                                            statutul Societ„˛ii Comerciale MATANIS — S.R.L., cu
rezerva Óndeplinirii procedurilor cerute de lege.     carburan˛ilor pentru autovehicule (505).
                                                            sediul Ón T‚rgu Jiu, str. Slt. Gheorghe B„rboi (fost„
  (69/432.715)                       (72/432.718)                       Alexandru Ioan Cuza), bl. 4 (fost bl. 9), sc. 3, parter,
             *                              *                 ap. 61, jude˛ul Gorj, se modific„ Ón sensul c„:
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  2373/12.XI.2002                  13
  Art. 1. Activitatea principal„ a societ„˛ii va fi    se modific„ statutul ∫i actele adi˛ionale ale Societ„˛ii     Societatea Comercial„ EVALU√RI ™I
5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón pie˛e,     Comerciale LOXMAR IMPEX — S.R.L., dup„ cum             TRANZACfiII IMOBILIARE — S.R.L.
iar domeniul principal de activitate va fi 526 –      urmeaz„:                                T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin magazine.         Asociatul unic Ra˛„ Petre cesioneaz„ dlui
  Celelalte activit„˛i din societate vor fi desf„∫urate  Radacovici Mihai-Sergiu un num„r de 80 de p„r˛i                ACT ADIfiIONAL
ca activit„˛i secundare.                  sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 100 % din
  Celelalte articole ∫i paragrafe din statut r„m‚n    capitalul social total de 8.000.000 lei, ∫i se retrage    la statutul Societ„˛ii Comerciale EVALU√RI ™I
nemodificate, urm‚nd a fi respectate Óntocmai.       din societate ∫i din func˛ia de administrator.           TRANZACfiII IMOBILIARE — S.R.L.
  (76/432.722)                       Œn urma cesion„rii, societatea devine societate       Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
              *                comercial„ cu unic asociat Ón persoana dlui         republicat„, ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale a
                              Radacovici Mihai-Sergiu, care de˛ine ∫i func˛ia de      ac˛ionarilor, se modific„ statutul Societ„˛ii
 Societatea Comercial„ ORSA EXIM — S.R.L.         administrator.                        Comerciale   EVALU√RI    ™I  TRANZACfiII
satul Frasin, comuna Vladimir, jude˛ul Gorj          Capitalul social depus ∫i v„rsat de 8.000.000 lei,    IMOBILIARE — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Jiu, Str.
                              Ómp„r˛it Ón 80 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, este   Victoriei Zona Centru, bl. 25, sc. 1, et. 5, ap. 29,
                              de˛inut integral de asociatul unic Radacovici Mihai-     jude˛ul Gorj, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
         ACT ADIfiIONAL
                              Sergiu, iar participarea la profit ∫i pierdere va fi de   comer˛ului cu nr. J 18/452/1998 din 17.12.1998,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         100 % pentru acesta.                     dup„ cum urmeaz„:
        ORSA EXIM — S.R.L.                                             Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
                               Celelalte paragrafe ∫i articole din statut r„m‚n
  Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,                                       Societ„˛ii Comerciale EVALU√RI ™I TRANZACfiII
                              nemodificate.
republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic, se                                    IMOBILIARE — S.R.L. cu urm„toarele activit„˛i:
                                (80/432.726)                        554 – cafenele ∫i baruri;
modific„ statutul Societ„˛ii Comerciale ORSA EXIM
— S.R.L., cu sediul Ón satul Frasin, comuna Vladimir,                 *                  5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol.
jude˛ul Gorj, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                     Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
comer˛ului cu nr. J 18/838/1993 din 8.07.1993, dup„      Societatea Comercial„ PC–GRAF — S.R.L.          neschimbate.
cum urmeaz„:                              T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj               (83/432.729)
  Art. 1. Se stabilesc:
                                                                         *
  • domeniul principal de activitate:                    ACT ADIfiIONAL
  521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
nespecializate;                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Societatea Comercial„ PATRINI — S.R.L.
  • activitatea principal„:                       PC–GRAF — S.R.L.               satul Gorn„cel, comuna Schela, jude˛ul Gorj
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                                ACT ADIfiIONAL
                              republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic, se
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                              modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
                              PC–GRAF — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Jiu, str. Zona             PATRINI — S.R.L.
neschimbate.
                              Hotel Gorj, bl. 6, sc. 4, et. 2, ap. 7, jude˛ul Gorj, dup„   Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
  (77/432.723)
                              cum urmeaz„:                         republicat„, ∫i a hot„r‚rii a asociatului unic se
              *                 Art. 1. Societatea comercial„ Ó∫i stabile∫te ca      modific„ statutul Societ„˛ii Comerciale PATRINI —
                              domeniu principal de activitate: 741 – activit„˛i      S.R.L., cu sediul Ón satul Gorn„cel, comuna Schela,
       Societatea Comercial„             juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,        jude˛ul Gorj, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
       VICLAD IMPEX — S.R.L.             consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de      comer˛ului cu nr. J 18/727/1995 din 15.08.1995,
                              studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru       dup„ cum urmeaz„:
         ACT ADIfiIONAL              afaceri ∫i management ∫i ca activitate principal„:       Art. 1. Se stabilesc:
                              7412 – activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,     • domeniul principal de activitate: 521 – comer˛
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              consulta˛ii Ón domeniul fiscal (˛inerea contabilit„˛ii    cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
        VICLAD IMPEX — S.R.L.
                              financiare ∫i de gestiune; Óntocmirea bilan˛ului        • activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
  Œn baza art. 153 din Legea nr. 31/1990,                                       am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare
                              contabil; verificarea ∫i certificarea bilan˛ului
modificat„ ∫i completat„ prin Ordonan˛a de                                       predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                              contabil numai de contabili autoriza˛i, av‚nd studii
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997 ∫i Legea nr.                                      tutun.
                              superioare; Óndeplinirea atribu˛iilor prev„zute de
195/1997, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic Cornoiu                                     Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
Dumitru, se modific„ statutul ∫i actele adi˛ionale     cenzorii numi˛i Ón societ„˛ile comerciale numai de
                              contabili autoriza˛i, cu studii superioare).         neschimbate.
ale Societ„˛ii Comerciale VICLAD IMPEX — S.R.L.,
                               Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al       (84/432.730)
dup„ cum urmeaz„:
  Capitolul 1, art. 3. Obiectul de activitate       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele:                         *
  Se completeaz„ obiectul de activitate cu:         748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
activit„˛i de import-export.                principal Óntreprinderilor;                       Societatea Comercial„
  Celelalte articole ∫i paragrafe din statut r„m‚n      7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón            DUENOVA COM — S.R.L.
nemodificate.                       principal Óntreprinderilor – activit„˛i de expertiz„ ∫i
                                                              satul Pociovali∫tea, Novaci, jude˛ul Gorj
  (78/432.724)                      intermediere altele dec‚t cele imobiliare sau de
                              asigur„ri. Celelalte prevederi din actul constitutiv
              *                                                       ACT ADIfiIONAL
                              r„m‚n neschimbate.
                                (81/432.727)                        Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 199 din Legea
      Societatea Comercial„                                            nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,
      PROGRAMATOR — S.R.L.                            *                republicat„ ∫i cu hot„r‚rea asocia˛ilor Societ„˛ii
    T‚rgu C„rbune∫ti, jude˛ul Gorj                                         Comerciale DUENOVA COM — S.R.L., cu sediul Ón
                                    Societatea Comercial„              satul Pociovali∫tea, ora∫ul Novaci, jude˛ul Gorj,
         ACT ADIfiIONAL                   SHERY CONSTRUCT — S.R.L.              Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
  Œn baza art. 153 din Legea nr. 31/1990,               T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj             Jude˛ului Gorj cu nr. J 18/1259/1993, se modific„
republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic Preda                                   actul constitutiv dup„ cum urmeaz„:
Leonard, actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale              ACT ADIfiIONAL                Art. 1. Asociata Dugulean„ Dorina cesioneaz„
PROGRAMATOR — S.R.L. se modific„ astfel:                                        asociatului Dugulean„ Constantin suma de
  Asociatul unic declar„ obiectul principal de       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       7.550.000 lei, din care: 7.500.000 lei, aport Ón natur„
activitate: 451 – organizarea de ∫antiere ∫i             SHERY CONSTRUCT — S.R.L.              ∫i 50.000 lei aport numerar, reprezent‚nd 50 % din
preg„tirea terenului; 4511 – demolarea            Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,          capitalul social al societ„˛ii, retr„g‚ndu-se din
construc˛iilor, terasamente ∫i organizare de        republicat„, ∫i a hot„r‚rii asocia˛ilor, se modific„     calitatea de asociat ∫i administrator al societ„˛ii.
∫antiere; domeniul construc˛ii.              actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SHERY        Art. 2. Œn urma cesion„rii, societatea devine
  Asociatul unic hot„r„∫te schimbarea sediului      CONSTRUCT — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Jiu, Bd.       societate comercial„ cu r„spundere limitat„ cu un
societ„˛ii din T‚rgu C„rbune∫ti, str. Pie˛ii nr. 34,    Republicii, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 4, jude˛ul Gorj, dup„  singur asociat Ón persoana dlui Dugulean„
jude˛ul Gorj, Ón T‚rgu C„rbune∫ti, str. Pie˛ii nr. 96,                                 Constantin care este ∫i administratorul societ„˛ii.
                              cum urmeaz„:
jude˛ul Gorj.                                                       Art. 3. Se restructureaz„ ∫i se m„re∫te valoarea
                               Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv ∫i                                   p„r˛ii sociale de la 5.000 lei fiecare la 100.000 lei
                              societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
actelor adi˛ionale, Ón baza c„rora func˛ioneaz„                                     fiecare.
                               503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
societatea, r„m‚n nemodificate.                                              Art. 4. Capitalul social subscris ∫i v„rsat al
                              autovehicule;
  (79/432.725)                                                    societ„˛ii de 15.100.000 lei se divide Ón 151 p„r˛i
                               5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru        sociale a 100.000 lei fiecare, din care: 15.000.000 lei
              *                autovehicule;                        aport Ón natur„ care se divide Ón 150 p„r˛i sociale a
                               514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,       100.000 lei fiecare ∫i 100.000 lei aport Ón numerar
       Societatea Comercial„             altele dec‚t cele alimentare;                ∫i apar˛ine Ón Óntregime asociatului unic Dugulean„
      LOXMAR IMPEX — S.R.L.               5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i     Constantin.
       T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj            de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i           Art. 5. Se stabile∫te domeniul principal de
                              televizoare;                         activitate: domeniul principal: produc˛ie; activitatea
         ACT ADIfiIONAL                5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de        principal„: 15 – industria alimentar„ ∫i a b„uturilor;
                              consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte.      158 – fabricarea altor produse alimentare; 1581 –
    la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               Codurile de la comer˛ul intern apar˛in ∫i la       fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i patiserie.
      LOXMAR IMPEX — S.R.L.
                              export import. Celelalte prevederi din actul         Celelalte dispozi˛ii din actele societ„˛ii r„m‚n
 Œn baza art. 153 din Legea nr. 31/1990,         constitutiv r„m‚n neschimbate.                nemodificate.
modificat„ ∫i completat„ prin Ordonan˛a de
                                (82/432.728)                         (85/432.731)
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997 ∫i Legea nr.
195/1997, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic Ra˛„ Petre,                 *                             *
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2373/12.XI.2002
 Societatea Comercial„ SUCIDAVA — S.R.L.           Societatea Comercial„ SKALYMPEX — S.R.L.           Celelalte articole ∫i paragrafe din actul
      T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj                   T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj              constitutiv ∫i actele adi˛ionale r„m‚n nemodificate,
                                                             urm‚nd a fi respectate Óntocmai de c„tre asociat.
          ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL                (92/432.738)
  Œn baza art. 153 din Legea nr. 31/1990,           Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 153 din Legea                  *
republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic Sucitu     nr. 31/1990, modificat„ ∫i completat„ prin
Gheorghe, actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997, ∫i       Societatea Comercial„ DOGAMID — S.R.L.
SUCIDAVA — S.R.L., se modific„ astfel:            a hot„r‚rii asociatului unic Sp„taru Damian,              T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
  Asociatul unic declar„ obiectul principal de       statutul ∫i actele adi˛ionale ale Societ„˛ii Comerciale
activitate: 513 – comer˛ cu ridicata cu produse       SKALYMPEX — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Jiu, bd.                 ACT ADIfiIONAL
alimentare, cu b„uturi ∫i cu tutun; 5139 – comer˛ cu     Ecaterina Teodoroiu nr. 131, jude˛ul Gorj, se
ridicata, nespecializat, de produse alimentare,       modific„ Ón sensul c„:                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
b„uturi ∫i tutun; domeniul comer˛.                                                     DOGAMID — S.R.L.
                                Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social de la
  Asociatul unic hot„r„∫te schimbarea sediului       5.100.000 lei la 50.100.000 lei, Ómp„r˛it Ón 501 p„r˛i      Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
societ„˛ii din T‚rgu Jiu, Str. Victoriei-Bradului, bl. B,  sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare. Majorarea     republicat„, ∫i a hot„r‚rii asocia˛ilor, se modific„
sc. 5, parter, ap. 2, jude˛ul Gorj, Ón T‚rgu Jiu, str.    capitalului social se efectueaz„ cu 45.000.000 lei,     actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DOGAMID
Victoria nr. 315, jude˛ul Gorj.               conform chitan˛elor nr. 4085593/18.09.2002 ∫i nr.      — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, dup„
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv ∫i      4085594/19.09.2002, eliberate de Banca Comercial„      cum urmeaz„:
actelor adi˛ionale, Ón baza c„rora func˛ioneaz„       Rom‚n„ — S.A., Sucursala Gorj, jude˛ul Gorj.           Art. 1. Se retrag din sociatate asocia˛ii
societatea r„m‚n nemodificate.                                              Dr„g„nescu Elena ∫i Mihai Ilie, care au cesionat
                                Celelalte articole ∫i paragrafe din statut ∫i actele
  (86/432.732)                                                     fiecare c‚te 5 p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000 lei
                               adi˛ionale r„m‚n nemodificate, urm‚nd a fi
                                                             fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, asociatului
              *                respectate Óntocmai de c„tre asociat.
                                                             Armeanu-Pitea Ovidiu. De asemenea, se retrage din
                                 (90/432.736)                       societate asociatul Dondera Ion, care a cesionat o
       Societatea Comercial„                           *                parte social„ Ón valoare de 100.000 lei dnei
       GATMAT PROD — S.R.L.                                            Armeanu-Pitea Minodora-Violeta, Ón calitate de nou
       T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj                   Societatea Comercial„             asociat, iar asociatului Armeanu-Pitea Ovidiu
                                                             celelalte 4 p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000 lei
                                     BIZICOM IMPEX — S.R.L.
          ACT ADIfiIONAL                                             fiecare, Ón valoare total„ de 400.000 lei. Societatea
                                      T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj            comercial„ se transform„ Ón societate cu doi
  Œn baza art. 153 din Legea nr. 31/1990,                                        asocia˛i. Capitalul social de 2.000.000 lei, aport
republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic Gelatu               ACT ADIfiIONAL               numerar, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale cu o valoare
Ion, actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                      nominal„ de 100.000 lei, va fi de˛inut de asocia˛i
GATMAT PROD — S.R.L. se modific„ astfel:            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                     BIZICOM IMPEX — S.R.L.              astfel: Armeanu-Pitea Minodora-Violeta – o parte
  Asociatul unic hot„r„∫te schimbarea sediului                                      social„, Ón valoare de 100.000 lei, reprezent‚nd 5 %
societ„˛ii din T‚rgu Jiu, str. Victoria, bl. 1, sc. 5, et.   Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,          din capitalul social, ∫i Armeanu-Pitea Ovidiu – 19
1, ap. 42, jude˛ul Gorj, Ón T‚rgu Jiu, str. Victoria nr.   republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic, se       p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 1.900.000 lei,
315, jude˛ul Gorj.                      modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     reprezent‚nd 95 % din capitalul social. Asocia˛ii
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv ∫i ale    BIZICOM IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Jiu,       particip„ la beneficii ∫i pierderi propor˛ional cu
actelor adi˛ionale, Ón baza c„rora func˛ioneaz„       Str. 9 Mai, bl. 9, sc. 1, et. 1, ap. 5, jude˛ul Gorj, dup„  capitalul social de˛inut.
societatea, r„m‚n nemodificate.               cum urmeaz„:                           Art. 2. Se schimb„ sediul societ„˛ii comerciale
  (87/432.733)                        Art. 1. Se stabile∫te domeniul principal de        din T‚rgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3,
                               activitate: 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine      jude˛ul Gorj, Ón T‚rgu Jiu, Str. Victoriei, bl. 42, sc. 1,
              *
                               nespecializate, ∫i ca activitate principal„: 5211 –     ap. 10, jude˛ul Gorj.
                               comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,         Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
   Societatea Comercial„ GENIC — S.R.L.
                               cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        neschimbate.
      T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj             b„uturi ∫i tutun.                         (93/432.739)
                                Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
          ACT ADIfiIONAL                                                           *
                               neschimbate.
     la statutul Societ„˛ii Comerciale            (91/432.737)                            Societatea Comercial„
          GENIC — S.R.L.                            *                     FORAJ SONDE STOINA — S.A.
  Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
republicat„, ∫i a hot„r‚rii generale a asociatului      Societatea Comercial„ PRYCOMEX — S.R.L.                    ACT ADIfiIONAL
unic, se modific„ statutul Societ„˛ii Comerciale            T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
GENIC — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                        la statutul Societ„˛ii Comerciale
comer˛ului cu nr. J 18/664/17.04.1992, dup„ cum                                           FORAJ SONDE STOINA — S.A.
                                        ACT ADIfiIONAL
urmeaz„:                                                           Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
  Art. 1. Se stabile∫te:                    Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 153 din Legea    republicat„, ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale a
  – domeniul principal de activitate: 524 – comer˛     nr. 31/1990, modificat„ ∫i completat„ prin          ac˛ionarilor din data de 4.10.2002, se modific„
cu am„nuntul Ón magazine specializate cu alte        Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997, ∫i      statutul Societ„˛ii Comerciale FORAJ SONDE
produse neclasificate Ón alt„ parte;             a hot„r‚rii asociatului unic C„pri˛„ Mihai, statutul     STOINA — S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  – activitatea principal„: 5241 – comer˛ cu        ∫i actele adi˛ionale ale Societ„˛ii Comerciale        comer˛ului cu nr. J 18/1379/1992, dup„ cum
am„nuntul cu textile.                    PRYCOMEX — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Jiu, str.       urmeaz„:
  Art. 2. Se schimb„ sediul Societ„˛ii Comerciale      Timi∫ nr. 25, jude˛ul Gorj, se modific„ Ón sensul c„:      Art. 1. Se modific„ componen˛a consiliului de
GENIC — S.R.L. din T‚rgu Jiu, str. Slt. Bordei          Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate un nou asociat,    administra˛ie, Ón sensul c„ se revoc„ din func˛ia de
Corneliu (23 August), bl. 33, ap. 10, jude˛ul Gorj, Ón    Lupulescu George, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, str.       membru al consiliului de administra˛ie dl T„tulescu
T‚rgu Jiu, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 45C, jude˛ul      George Co∫buc nr. 25, jude˛ul Gorj, c„ruia i s-a       Ion ∫i se alege ca membru al consiliului de
Gorj.                            cesionat anterior actului 10 p„r˛i sociale Ón valoare    administra˛ie dl Calot„ Armand Mihail, domiciliat
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n      de 100.000 lei fiecare, adic„ 1.000.000 lei, de c„tre    Ón Craiova, str. Constantin Lecca nr. 46, jude˛ul
neschimbate.                         C„pri˛„ Mihai, astfel c„ societatea se transform„ Ón     Dolj, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 13.06.1975
  (88/432.734)                       societate cu doi asocia˛i, cu un capital social de      Ón Craiova, jude˛ul Dolj.
                               2.100.000 lei, Ómp„r˛it Ón 21 p„r˛i sociale Ón valoare     Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
              *                de 100.000 lei fiecare, astfel: Lupulescu George – 10    neschimbate.
                               p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare, adic„      (94/432.740)
       Societatea Comercial„             1.000.000 lei, ∫i C„pri˛„ Mihai – 11 p„r˛i sociale Ón                  *
       URUCU IMPEX — S.R.L.              valoare de 100.000 lei fiecare, adic„ 1.100.000 lei.
       T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj              Art. 2. Se retrage din societate C„pri˛„ Mihai,           Societatea Comercial„
                               care a cesionat anterior retragerii asociatului unic           OPOLE IMPEX — S.R.L.
          ACT ADIfiIONAL               r„mas, Lupulescu George, 11 p„r˛i sociale Ón valoare
                                                                satul Trestioara, comuna Dragote∫ti
                               de 100.000 lei fiecare, adic„ 1.100.000 lei; astfel,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                              jude˛ul Gorj
                               societatea se transform„ Ón societate cu asociat unic
       URUCU IMPEX — S.R.L.
                               Ón persoana lui Lupulescu George, cu un capital
  Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,          social de 2.100.000 lei, Ómp„r˛it Ón 21 p„r˛i sociale              ACT ADIfiIONAL
republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic, se       Ón valoare de 100.000 lei fiecare.               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Art. 3. Se retrage din func˛ia de administrator            OPOLE IMPEX — S.R.L.
URUCU IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Jiu, Str.      C„pri˛„ Mihai, func˛ie ce va fi preluat„ de
Minerilor, bl. 13, sc. 3, et. 3, ap. 55, jude˛ul Gorj,                                    Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
                               Lupulescu George, care va administra societatea cu      republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic, se
dup„ cum urmeaz„:
                               puteri depline.                       modific„ statutul Societ„˛ii Comerciale OPOLE
  Art. 1. Se stabile∫te ca domeniu principal de
                                 Pre˛ul p„r˛ilor sociale cesionate este de 2.100.000   IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr. J 18/35/1994,
activitate: 524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                               lei.                             cu sediul Ón satul Trestioara, comuna Dragote∫ti,
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                 Art. 4. Se schimb„ sediul societ„˛ii din T‚rgu Jiu,   jude˛ul Gorj, dup„ cum urmeaz„:
parte, ∫i ca activitate principal„: 5241 – comer˛ cu
                               str. Timi∫ nr. 25, jude˛ul Gorj, Ón T‚rgu Jiu, str.       Art. 1. Se declar„ obiect de activitate principal:
am„nuntul cu textile.
                               George Co∫buc nr. 25, jude˛ul Gorj.             domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
                                 Art. 5. Domeniul principal de activitate va fi 525    magazine nespecializate; activitate principal„: 5211
neschimbate.
                               – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin magazine,       – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,
  (89/432.735)                       iar activitatea principal„ va fi 5262 – comer˛ cu      cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
              *                am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e.              b„uturi ∫i tutun.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  2373/12.XI.2002                    15
 Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n        Art. 3. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator ∫i   Ac˛ionarii sunt reprezenta˛i de Ar∫anu Andrei,
neschimbate.                         dl Stamatoiu Gheorghe, societatea comercial„ fiind   Ómputernicit prin hot„r‚rea adun„rii generale.
 Redactat ast„zi, 8.10.2002.                administrat„ de dnii Stamatoiu Ghgeorghe ∫i        (102/432.748)
  (95/432.741)                       Curelar Ion-Aurelian, ambii cu puteri depline.
                                Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
                                                                         *
              *                neschimbate.
                                                            Societatea Comercial„ MILAUREX — S.R.L.
                                 (98/432.744)
 Societatea Comercial„ GYUSELLA — S.R.L.                                             Motru, jude˛ul Gorj
      T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj                          *
                                                                    ACT ADIfiIONAL
          ACT ADIfiIONAL                Societatea Comercial„ TEHNOMET — S.A.
                                                            Subscrisa Societatea Comercial„ MILAUREX —
                                  T‚rgu C„rbune∫ti, jude˛ul Gorj
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                   S.R.L., cu sediul Ón Motru, Aleea Muncii, bl. H3, sc.
         GYUSELLA — S.R.L.                                         5, parter, jude˛ul Gorj, reprezentat„ prin asociatul
                                       ACT ADIfiIONAL             unic ∫i administratorul acestei societ„˛i, Pomaga
  Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     Ana, domiciliat„ Ón satul Meri∫, comuna Bro∫teni,
republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic, se                                   jude˛ul Mehedin˛i, adopt„ prezentul act adi˛ional de
modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale              TEHNOMET — S.A.
                                                           modificare ∫i completare a actului constitutiv al
GYUSELLA — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul       Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
                                                           societ„˛ii:
Gorj, dup„ cum urmeaz„:                   republicat„, ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale a
                                                            Art. 1. Se modific„ obiectul principal de activitate
  Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate ∫i Ón calitatea de   ac˛ionarilor nr. 1 din data de 25.09.2002, se
                                                           dup„ cum urmeaz„:
administrator dra Sanda Roxana-Ramona, c„reia        modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                            – domeniul principal de activitate: 521 – comer˛
asociata Sanda Loredana-Marinela i-a cesionat        TEHNOMET — S.A., cu sediul Ón T‚rgu C„rbune∫ti,
                                                           cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
Óntreg capitalul social Ón valoare de 2.000.000 lei,     Str. Teilor nr. 3, jude˛ul Gorj, dup„ cum urmeaz„:
                                                            – activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale cu o valoare de 100.000      Art. 1. Se stabile∫te domeniul principal de
                                                           am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
lei fiecare, aceasta din urm„ retr„g‚ndu-se din       activitate: 275 – turn„torie, ∫i ca activitate
                                                           predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
societate ∫i din calitatea de administrator.         principal„: 2754 – turnarea altor metale neferoase.
                                                           tutun.
  Art. 2. Se schimb„ sediul societ„˛ii din T‚rgu Jiu,     Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
                                                            Celelalte articole ∫i paragrafe din actul
str. S„vine∫ti, bl. 6, sc. 1, et. 3, ap. 14, jude˛ul Gorj,  neschimbate.
                                                           constitutiv ∫i actele adi˛ionale r„m‚n nemodificate,
Ón T‚rgu Jiu, str. Nicolae B„lcescu (fost„ Victoriei),      (99/432.745)                    urm‚nd a fi respectate Óntocmai.
bl. 2 (fost blocul 5), sc. 1, et. 3, ap. 14, jude˛ul Gorj.              *                 (103/432.749)
   (96/432.742)
                                                                         *
              *                 Societatea Comercial„ VEDESCOM — S.R.L.
                                 comuna Bumbe∫ti-Jiu, jude˛ul Gorj
                                                                 Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„                                                CM EXPONENfiIAL — S.R.L.
     ROM FUNGHI PROD — S.R.L.                      ACT ADIfiIONAL
                                                                 T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
          ACT ADIfiIONAL                       VEDESCOM — S.R.L.                     ACT ADIfiIONAL
  Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,           Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic Ceni                                       la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic, se
Roberto, actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                        CM EXPONENfiIAL — S.R.L.
                               modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
ROM FUNGHI PROD — S.R.L. se modific„ astfel:         VEDESCOM — S.R.L., cu sediul Ón comuna           Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
  Capitalul societ„˛ii este de 211.857 $,          Bumbe∫ti-Jiu, Str. Muzeului, bl. 12, ap. 5, jude˛ul   republicat„, ∫i a hot„r‚rii asocia˛ilor Mitru˛ Costel-
echivalentul a 2.036.392.000 lei, din care 15.791 $,     Gorj, dup„ cum urmeaz„:                 Dorin, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str. Revolu˛iei, bl. 5,
echivalentul a 131.134.540 lei, aport Ón numerar, ∫i      Art. 1. Se stabile∫te ca domeniu principal de    sc. A, ap. 8, jude˛ul Gorj, ∫i Mitru˛ Aurelia,
196.066 $, echivalentul a 1.905.257.460 lei, aport Ón    activitate: 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine    domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str. A.I. Cuza, bl. B1, ap. 4,
natur„.                           nespecializate, ∫i ca activitate principal„: 5211 –   jude˛ul Gorj, se modific„ statutul Societ„˛ii
  Din aportul Ón natur„ se Ónlocuie∫te camionul       comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,     Comerciale CM EXPONENfiIAL — S.R.L., cu sediul Ón
Iveco Fiat 35,81 Basic, Ónmatriculat Ón circula˛ie Ón    cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,     T‚rgu Jiu, Str. 8 Mai, bl. 1, sc. D, ap. 2, jude˛ul Gorj,
Italia, cu num„rul AM 320 TY, care, la data c‚nd a      b„uturi ∫i tutun.                    Ón sensul c„:
fost introdus Ón capital, Ón baza actului adi˛ional       Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n     Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din T‚rgu Jiu,
autentificat cu nr. 5114/1998 la Biroul notarului      neschimbate.                      Str. 9 Mai, bl. 1, sc. D, ap. 2, jude˛ul Gorj, Ón T‚rgu
public Badea Silvia din T‚rgu Jiu, avea o valoare de       (100/432.746)                    Jiu, str. Arge∫, bl. 2, sc. C, parter, ap. 1, jude˛ul Gorj.
18.053 $, echivalentul a 180.300.000 lei, cu aport Ón                                  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
                                           *               neschimbate.
numerar de 180.300.000 lei, depus de asociatul unic
Ceni Roberto, cu chitan˛a din 30 septembrie 2002,                                     (104/432.750)
                                    Societatea Comercial„
integral, Ón contul ∫i la dispozi˛ia societ„˛ii la                                                *
Raiffeisen Bank — S.A., Sucursala Gorj.                 REXON IMPEX — S.R.L.
  Œn urma modific„rii, capitalul social subscris de      satul Valea M„n„stirii, comuna C„tunele
                                                             Societatea Comercial„ IPPSC — S.R.L.
2.036.392.000 lei al societ„˛ii este structurat astfel:           jude˛ul Gorj
                                                                 T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
  – aport Ón numerar:
  a) 15.791 $, echivalentul a 131.134.540 lei;                ACT ADIfiIONAL
                                                                    ACT ADIfiIONAL
  b) 180.300.000 lei;
  – aport Ón natur„: 178.013 $, echivalentul a        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
1.724.957.460 lei,                             REXON IMPEX — S.R.L.
                                                                      IPPSC — S.R.L.
  ∫i apar˛ine Ón Óntregime asociatului unic Ceni        Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
                                                             Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
Roberto, care are participare la beneficii ∫i pierderi    republicat„, ∫i a hot„r‚rii asocia˛ilor Modoran
                                                           republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic Brujac
de 100 %.                          Vasilica, Modoran Camelia-Ileana, Modoran
                                                           Radu, se modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv ∫i      Claudiu-Gheorghe ∫i Modoran C„t„lin-Valeriu, se
                                                           Comerciale IPPSC — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Jiu,
actelor adi˛ionale, Ón baza c„rora func˛ioneaz„       modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                           Str. P„cii, bl. 5, sc. 1, et. 4, ap. 20, jude˛ul Gorj, dup„
societatea, r„m‚n nemodificate.               REXON IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón satul Valea
                                                           cum urmeaz„:
   (97/432.743)                      M„n„stirii, comuna C„tunele, jude˛ul Gorj, dup„
                                                             Art. 1. Se stabile∫te ca domeniu principal de
                               cum urmeaz„:
              *                                            activitate: 511 – activit„˛i de intermedieri Ón
                                Art. 1. Se stabile∫te domeniul principal de
                                                           comer˛ul cu ridicata, ∫i ca activitate principal„: 5119
                               activitate: 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                                           – intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse.
     Societatea Comercial„               nespecializate; se stabile∫te activitatea principal„:
                                                             Art. 2. Societatea Ó∫i schimb„ sediul din T‚rgu
   ARIMEX IMPEX — S.R.L., T‚rgu Jiu            5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                                           Jiu, Str. P„cii, bl. 5, sc. 1, et. 4, ap. 20, jude˛ul Gorj,
                               nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                                           Ón T‚rgu Jiu, Str. 8 Mai (Ón prezent 22 Decembrie
          ACT ADIfiIONAL               produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                                                           1989), bl. 11 (Ón prezent bloc 31), sc. 5, et. 3, ap. 94,
                                Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                   jude˛ul Gorj.
                               neschimbate.
       ARIMEX IMPEX — S.R.L.                                           Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
                                 (101/432.747)                    neschimbate.
  Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
                                           *                  (105/432.751)
republicat„, ∫i a hot„r‚rii asocia˛ilor Curelar Ion-
Aurelian, Stamatoiu Mirabela-Rely-Odette ∫i                                                   *
                                     Societatea Comercial„
Stamatoiu Gheorghe, se modific„ actul constitutiv
al Societ„˛ii Comerciale ARIMEX IMPEX — S.R.L., cu          ECO GROUP INDUSTRY — S.A.           Societatea Comercial„ KORUNA CON — S.R.L.
sediul Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, dup„ cum                                           T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
urmeaz„:                                   ACT ADIfiIONAL
  Art. 1. Se stabile∫te ca domeniu principal de        Œn baza art. 153 din Legea nr. 31/1990,                 ACT ADIfiIONAL
activitate: 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine      republicat„, ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale a
nespecializate, ∫i ca activitate principal„: 5212 –     ac˛ionarilor nr. 10/16.09.2002, actul constitutiv al    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,       Societ„˛ii Comerciale ECO GROUP INDUSTRY — S.A.            KORUNA CON — S.R.L.
cu v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.       se completeaz„ la obiectul de activitate cu: 804 –     Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,
  Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al     alte forme de Ónv„˛„m‚nt; 8042 – alte forme de     republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic, se
societ„˛ii comerciale cu: 748 – alte activit„˛i de      Ónv„˛„m‚nt.                       modific„ statutul Societ„˛ii Comerciale KORUNA
servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor; 7483      Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv ∫i   CON — S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr. J 18/83/1994, cu
– activit„˛i de secretariat, dactilografiere,        actelor adi˛ionale, Ón baza c„rora func˛ioneaz„     sediul Ón T‚rgu Jiu, str. Victoria-Bradului, bl. B, sc.
multiplicare ∫i traduceri.                  societatea, r„m‚n nemodificate.             7, et. 3, ap. 11, jude˛ul Gorj, dup„ cum urmeaz„:
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2373/12.XI.2002
  Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din T‚rgu Jiu,     Subsemnatul Popovici Sorin-Marius, domiciliat     20 % din capitalul social, din care 200.000 lei aport
str. Victoria-Bradului, bl. B, sc. 7, et. 3, ap. 11,    Ón T‚rgiu Jiu, Str. 14 Octombrie nr. 58, jude˛ul Gorj,  Ón numerar ∫i 6.860.000 lei aport Ón natur„;
jude˛ul Gorj, Ón T‚rgu Jiu, str. Victoria, bl. 39, sc. 3,  identificat cu B.I. seria D.G. nr. 353030, eliberat de    – Mischie Vasile – 706 ac˛iuni a 10.000 lei fiecare,
ap. 1, jude˛ul Gorj.                    Mili˛ia T‚rgu Jiu la data de 4.11.1987, declar c„ am   Ón valoare de 7.060.000 lei, reprezent‚nd 20 % din
                              citit prezentul act ∫i acesta reflect„ Óntocmai acordul  capitalul social, din care 200.000 lei aport Ón
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
                              meu de voin˛„.                      numerar ∫i 6.860.000 lei aport Ón natur„.
neschimbate.                          Redactat ast„zi, 11 octombrie 2002.           Ac˛ionarii particip„ la beneficii ∫i pierderi
  Redactat ast„zi, 10.10.2002.                 (108/432.754)                    propor˛ional cu capitalul social de˛inut.
  (106/432.752)                                                    Art. 2. Se nume∫te un nou administrator Ón
                                           *                persoana domnului Ciuncanu Vasile ∫i revoc„ din
              *                                             func˛ie administratorul Alesu Gheorghe ∫i se
                                Societatea Comercial„ VOLTAJ— S.R.L.         nume∫te Ón locul acestuia Br„il„ Dumitru. Se
       Societatea Comercial„                  T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj            nume∫te Ón func˛ia de pre∫edinte al consiliului de
       PEPETO IMPEX — S.R.L.                                          administra˛ie domnul Br„il„ Dumitru.
                                       ACT ADIfiIONAL               Art. 3. Se revoc„ din calitatea de cenzori domnii
       T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
                                                           Alesu Maria ∫i Br„il„ Dumitru, numindu-se Ón
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                           aceast„ func˛ie domnii Mazilu Nicolae ∫i Hortopan
         ACT ADIfiIONAL                       VOLTAJ— S.R.L.
                                                           Vasile.
  Œn baza art. 153 din Legea nr. 31/1990,           Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,          Art. 3. Se completeaz„ obiectul de activitate cu
                              republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic Ion     urm„toarea activitate: 453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i
republicat„, ∫i a hot„r‚rii asocia˛ilor Curc„
                              Cornel, se modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii    izola˛ii; 4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice.
Gheorghe ∫i Curc„ Vandana-Mariana, actul
                              Comerciale VOLTAJ— S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Jiu,      Art. 4. Se stabile∫te domeniul principal de
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale PEPETO         jude˛ul Gorj, dup„ cum urmeaz„:              activitate al societ„˛ii: 453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i
IMPEX — S.R.L. se modific„ astfel:               Art. 1. Se stabile∫te ca domeniu principal de     izola˛ii; iar ca activitate principal„: 4531 – lucr„ri de
  Asocia˛ii hot„r„sc schimbarea sediului societ„˛ii    activitate – COD CAEN 511 – activit„˛i de         instala˛ii electrice.
din T‚rgu Jiu, str. Olari, bl. 2A, sc. 1, parter, ap. 6,  intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata, ∫i ca activitate    Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
jude˛ul Gorj Ón T‚rgu Jiu, str. Olari, bl. 7, sc. 3,    principal„ – cod CAEN 5119 – intermedieri Ón       neschimbate.
parter, ap. 43, jude˛ul Gorj.                comer˛ul cu produse diverse.
                                                             (110/432.756)
                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv ∫i                                                *
                              neschimbate.
actelor adi˛ionale, Ón baza c„rora func˛ioneaz„
                                (109/432.755)
societatea, r„m‚n nemodificate.                                                  Societatea Comercial„
  Asocia˛ii sunt reprezenta˛i prin Curc„ Gheorghe.                  *
                                                                 CURTAG PRODCOM — S.R.L.
  (107/432.753)
                                Societatea Comercial„ CONTACTE — S.A.
                                                                    ACT ADIfiIONAL
              *                      T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
                                                             Œn baza art. 153 din Legea nr. 31/1990,
                                                           republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic Curc„
Societatea Comercial„ IND SOREMI — S.R.L.                   ACT ADIfiIONAL
                                                           Gheorghe, actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
       T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      CURTAG PRODCOM — S.R.L. se modific„ astfel:
                                      CONTACTE — S.A.                Asociatul unic declar„ obiectul principal de
         ACT ADIfiIONAL                Œn baza art. 199 ∫i urm„toarele din Legea nr.     activitate: 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              31/1990, republicat„, ∫i a hot„r‚rii adun„rii       nespecializate: 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
                              generale a ac˛ionarilor din 30.07.2002, Ón condi˛iile
       IND SOREMI — S.R.L.                                           de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; domeniul
                              art. 98 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicat„,
  Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,         se modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii        – comer˛.
republicat„, ∫i a hot„r‚rii asociatului unic, se      Comerciale CONTACTE — S.A., cu sediul Ón T‚rgu        Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv ∫i
modific„ statutul Societ„˛ii Comerciale IND         Jiu, bd. Constantin Br‚ncu∫i (Complex Parc), dup„     actelor adi˛ionale, Ón baza c„rora func˛ioneaz„
                              cum urmeaz„:                       societatea r„m‚n nemodificate.
SOREMI — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                                Art. 1. Se retrage din societate doamna Alesu       (111/432.757)
registrului comer˛ului cu nr. J 18/1348/1992, cu
                              Maria, care a cesionat domnului Br„il„ Dumitru un                  *
sediul Ón T‚rgu Jiu, Str. 14 Octombrie nr. 58, jude˛ul
                              num„r de 706 ac˛iuni cu o valoare nominal„ de
Gorj, dup„ cum urmeaz„:                   10.000 lei, Ón valoare total„ de 7.060.000 lei, din
  Art. 1. Se completeaz„ ∫i se stabile∫te obiectul de                                 Societatea Comercial„ REMERO FIL — S.A.
                              care 200.000 lei aport Ón numerar ∫i 6.860.000 lei
activitate principal:                                                    comuna Brazi, jude˛ul Prahova
                              aport Ón natur„ ce reprezint„ 20 % din capitalul
  • domeniul principal: 452 – construc˛ii de cl„diri    social. Capitalul social Ón valoare total„ de
                                                                    ACT ADIfiIONAL
∫i de geniu civil;                     35.300.000 lei din care 1.000.000 lei aport Ón
  • activitatea principal„: 4521 – lucr„ri de       numerar ∫i 34.300.000 lei aport Ón natur„, Ómp„r˛it     Subscrisa Societatea Comercial„ REMERO FIL —
                              Ón 3.530 ac˛iuni a 10.000 lei, apar˛ine ac˛ionarilor   S.A., cu sediul Ón comuna Brazi, Str. Energiei nr. 1,
construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
                              astfel:                          jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:                                 Registrului Comer˛ului Prahova cu nr. J
                                – Alesu Gheorghe – 706 ac˛iuni a 10.000 lei
731 – cercetare ∫i dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i     fiecare, Ón valoare de 7.060.000 lei, reprezent‚nd    29/322/2000, prin Ómputernicit BÓrsan Liviu,
naturale; 7310 – cercetare ∫i dezvoltare Ón ∫tiin˛e     20 % din capitalul social, din care 200.000 lei aport   domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Gorunului nr. 8, jude˛ul
fizice ∫i naturale; 732 – cercetare ∫i dezvoltare Ón    Ón numerar ∫i 6.860.000 lei aport Ón natur„;       Prahova, conform Ómputernicirii nr. 12/11.06.2002,
∫tiin˛e sociale ∫i umaniste; 7320 – cercetare ∫i        – Ciurez Gheorghe – 706 ac˛iuni a 10.000 lei      Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor
dezvoltare Ón ∫tiin˛e sociale ∫i umaniste; 742 –      fiecare, Ón valoare de 7.060.000 lei, reprezent‚nd    din data de 6.06.2002, a hot„r‚t Óncheierea
activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte    20 % din capitalul social, din care 200.000 lei aport   prezentului act adi˛ional dup„ cum urmeaz„:
                              Ón numerar ∫i 6.860.000 lei aport Ón natur„;         • se precizeaz„ domeniul principal de activitate
servicii tehnice; 7420 – activit„˛i de proiectare,
                                – Br„il„ Dumitru – 706 ac˛iuni a 10.000 lei      ca fiind: 40 – 401 – 4011 – produc˛ia de energie
urbanism, inginerie ∫i alte servicii tehnice                                     electric„.
                              fiecare, Ón valoare de 7.060.000 lei, reprezent‚nd
(realizarea lucr„rilor din domeniile cadastrului,      20 % din capitalul social, din care 200.000 lei aport    Celelalte clauze prev„zute Ón actele constitutive
geodeziei ∫i cartografiei).                 Ón numerar ∫i 6.860.000 lei aport Ón natur„;       ale societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n       – Ciuncanu Vasile – 706 ac˛iuni a 10.000 lei      adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.
neschimbate.                        fiecare, Ón valoare de 7.060.000 lei, reprezent‚nd      (112/432.758)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2373/12.XI.2002 con˛ine 16 pagini.                     Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top