2002_2165

Document Sample
2002_2165 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 2165                                                         Vineri, 25 octombrie 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„              Comerciale WESTFOR — S.R.L., cu sediul Ón Baraolt,    1 Decembrie 1918 nr. 9-11, jude˛ul Covasna, am
  PRODUCfiIE ™I PREST√RI GRIG — S.R.L.           Str. P„cii nr. 22, et. 1, ap. 4, jude˛ul Covasna,     hot„r‚t s„ aducem urm„toarele modific„ri la actele
   Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu    constitutive:
                              nr. J 14/107/2000, am hot„r‚t modificarea actului      1. Subsemnatul Damokos Csaba Stefan cesionez
         ACT ADIfiIONAL              constitutiv ∫i ale celor adi˛ionale ale acestei      integral p„r˛ile sociale, respectiv 16 p„r˛i sociale a
                              societ„˛i, dup„ cum urmeaz„:               100.000 lei fiecare (Ón total 1.600.000 lei), de˛inute
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                               Se completeaz„ prevederile actelor constitutive ∫i   Ón societate, c„tre urm„torii asocia˛i cesionari (Hiza
  PRODUCfiIE ™I PREST√RI GRIG — S.R.L.
                              ale celor adi˛ionale privitoare la obiectul de      Iosif – 4 p„r˛i, Szasz Janos – 6 p„r˛i ∫i Kopacz Attila –
  Subsemna˛ii Bartha Laszlo, cet„˛ean rom‚n,       activitate, prin ad„ugarea urm„toarelor activit„˛i:    6 p„r˛i, iar Ón urma acestei cesiuni, m„ retrag din
n„scut la data de 13.08.1968 Ón Baraolt, jude˛ul       5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;         societate.
Covasna, domiciliat Ón satul B„tanii Mari (comuna       5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          II. Subsemnatul Molnar Pal cesionez integral
B„tani) nr. 227, jude˛ul Covasna, posesor al C.I.     nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse     p„r˛ile sociale de˛inute, respectiv 3 p„r˛i sociale a
seria KV nr. 016462/2000, eliberat„ de Poli˛ia       alimentare, b„uturi ∫i tutun;               100.000 lei fiecare (Ón total 300.000 lei), c„tre
Baraolt, Bartha Gabriela-Sara, cet„˛ean rom‚n,        6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.        asocia˛ii Hizo Iosif, Szasz Janos ∫i Kopacz Attila,
n„scut„ la data de 31.12.1972 Ón Bra∫ov, jude˛ul       Celelalte prevederi cuprinse Ón actele constitutive  fiec„ruia c‚te o parte sociale, iar Ón urma acestei
Bra∫ov, domiciliat„ Ón Sf‚ntu Gheorghe, bd. Gen.      ∫i cele adi˛ionale ale Societ„˛ii Comerciale       cesiuni m„ retrag din societate.
Grigore B„lan nr. 39, bl. 28, sc. C, ap. 10, jude˛ul    WESTFOR — S.R.L. r„m‚n neschimbate,             Prin semnarea prezentului act adi˛ional, ceden˛ii
Covasna, posesoare a B.I. seria G.K. nr.
                              complet‚ndu-se cu prezentul act adi˛ional.        recunosc primirea valorii p„r˛ilor sociale cesionate
789254/1994, eliberat de Poli˛ia Baraolt, Rebeka
                                (2/426.403)                      f„r„ nici o preten˛ie ulterioar„ fa˛„ de societate sau
Dora (fost„ Ianculescu Dora), cet„˛ean rom‚n,
                                           *                asocia˛i.
n„scut„ la data de 17.07.1979 Ón Baraolt, jude˛ul
                                                            III. Subsemna˛ii cesionari Hizo Iosif, Szasz Janos
Covasna, domiciliat„ Ón B„tanii Mari (comuna
                                   Societatea Comercial„             ∫i Kopacz Attila, declar„m c„ primim p„r˛ile sociale
B„tani) nr. 385, jude˛ul Covasna, posesoare a C.I.
                                 TIPOGRAFIA COVAPRINT — S.R.L.            cesionate iar Ón urma acestei cesiuni, societatea va
seria KV nr. 064373/2002, eliberat„ de Poli˛ia
                                 Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna          func˛iona cu 6 asocia˛i care vor de˛ine Ón capitalul
Baraolt, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                                                           social urm„toarea structur„:
Comerciale PRODUCfiIE ™I PREST√RI GRIG —
                                       ACT ADIfiIONAL               – Hizo Iosif     – 21 p„r˛i sociale;
S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                                            – Imreh Tibor    – 16 p„r˛i sociale;
comer˛ului cu nr. J 14/98/1993, cu sediul Ón Sf‚ntu     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                            – Szasz Janos    – 23 p„r˛i sociale;
Gheorghe, bd. Gen. Grigore B„lan nr. 39, bl. 28,         TIPOGRAFIA COVAPRINT — S.R.L.
                                                            – Kopacz Attila   – 23 p„r˛i sociale;
sc. C, ap. 10, jude˛ul Covasna, aducem urm„toarele      Subsemna˛ii Imreh Tibor, domiciliat Ón Sf‚ntu       – Balo Margit    – 8 p„r˛i sociale;
modific„ri actelor constitutive:              Gheorghe, Str. Viitorului nr. 7, bl. 4, sc. A, ap. 12,
  Se modific„ art. 1 din contractul de societate,                                   – Eftimie Viorel – 9 p„r˛i sociale.
                              jude˛ul Covasna, posesor al B.I. seria B.T. nr.       IV. Se precizeaz„ domeniul principal de
astfel:                          645866/1983, eliberat de Mili˛ia Sf‚ntu Gheorghe,
  a) se schimb„ numele asociatei Ianculescu Dora                                  activitate care va fi corespunz„tor codului CAEN
                              Balo Margit, domiciliat„ Ón Sf‚ntu Gheorghe, str.     222 – tip„rire ∫i activit„˛i anexe, ∫i obiectul
Ón Rebeka Dora, ca urmare a c„s„toriei, constatat„
                              Jokai Mor nr. 51, jude˛ul Covasna, posesoare a B.I.    principal de activitate va fi corespunz„tor codului
prin certificatul de c„s„torie seria CB nr. 879376;
                              seria D.E. nr. 254995/1987, eliberat de Mili˛ia      CAEN 2222 – alte activit„˛i de tip„rire.
  b) se schimb„ domiciliul asociatei Rebeka Dora
                              Sf‚ntu Gheorghe, Damokos Csaba Stefan,            Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii se
din Sf‚ntul Gheorghe, bd. Gral Grigore B„lan
                              domiciliat„ Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str. Ciucului       men˛in.
nr. 39, bl. 28, sc. C, ap. 10, jude˛ul Covasna, Ón satul
                              nr. 14, jude˛ul Covasna, posesor al B.I. seria D.K. nr.    (3/426.404)
B„tanii Mari (comuna B„tani) nr. 385, jude˛ul
                              250072/1989, eliberat de Mili˛ia Sf‚ntu Gheorghe,                  *
Covasna.
                              Eftimie Viorel, domiciliat Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str.
  Redactat la data de 18 iulie 2002
                              Sporturilor nr. 8, bl. 18, sc. A, ap. 6, jude˛ul           Societatea Comercial„
  (1/426.402)
                              Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 011637/2000,        FERVAL EUROPE — S.R.L., Capeni
              *
                              eliberat de Poli˛ia Sf‚ntu Gheorghe, Kopacz Attila,           jude˛ul Covasna
      Societatea Comercial„             domiciliat Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str. 1 Decembrie
      WESTFOR — S.R.L., Baraolt            1918 nr. 10, sc. B, ap. 3, jude˛ul Covasna, posesor al           ACT ADIfiIONAL
        jude˛ul Covasna               B.I. seria H.C. nr. 137904/1998, eliberat de Mili˛ia
                              Sf‚ntu Gheorghe, Szasz Janos, domiciliat Ón Sf‚ntu     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                              Gheorghe, Aleea Teilor nr. 4, bl. 3, sc. B, ap. 4,          FERVAL EUROPE — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL
                              jude˛ul Covasna, posesor al B.I. seria B.K. nr.       Subsemna˛ii:
 la actul constitutiv ∫i la cele adi˛ionale ale      665351/1982, eliberat de Mili˛ia Sf‚ntu Gheorghe,      1. Societatea Comercial„ FERVAL — S.R.L., cu
  Societ„˛ii Comerciale WESTFOR — S.R.L.,         Molnar Pal, domiciliat Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str.      sediul Ón Italia, Reggio Emilia, Via Sevardi nr. 20,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      Cerbului nr. 1, bl. 19, sc. C, ap. 16, jude˛ul Covasna,  Ónmatriculat„ la Camera de comer˛ din Reggio
       cu nr. J 14/107/2000             posesor al C.I. seria KV nr. 025133/2000, eliberat de   Emilia cu nr. 15967/1996, reprezentat„ prin Bartoli
  Subsemna˛ii Varga Mihail, cet„˛ean rom‚n,        Poli˛ia Sf‚ntu Gheorghe, ∫i Hizo Iosif, domiciliat Ón   Mauro, Ón baza procurii speciale nr. 6898 din
domiciliat Ón Baraolt, Str. P„cii nr. 22, et. 1, ap. 4,  Sf‚ntu Gheorghe, str. Vasile Goldi∫ nr. 5, bl. 2,     2.09.2002, Ómputernicire dat„ Ón baza hot„r‚rii
jude˛ul Covasna, n„scut la data de 26.11.1957 Ón      ap. 16, jude˛ul Covasna, posesor al B.I. seria D.B. nr.  consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale
Dumbr„veni, jude˛ul Sibiu, ∫i Varga Mária-Katalin,     530663/1986, eliberat de Mili˛ia Sf‚ntu Gheorghe,     FERVAL — S.R.L. din 20 august 2002;
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 7.08.1965 Ón      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       2. Ferrando Andrea, cet„˛ean italian, n„scut la
T‚rgu Secuiesc, jude˛ul Covasna, domiciliat Ón       TIPOGRAFIA COVAPRINT — S.R.L., Ónmatriculat„ la      data de 18.05.1971 Ón Italia, Genova, domiciliat Ón
Baraolt, Str. P„cii nr. 22, et. 1, ap. 4, jude˛ul     Oficiul   registrului   comer˛ului    cu  nr.  Genova, str. Magellano nr. 3/20, Italia, posesor al
Covasna, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii       J 14/1428/1994, cu sediul Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str.    pa∫aportului cu nr. 952270 V/2001, eliberat de
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/25.X.2002
autorit„˛ile competente din Italia, reprezentat prin     c) se schimb„ domeniul principal de activitate     nici o limitare, ∫i de˛in‚nd ∫i semn„tura social„ pe
Iona∫cu Ligia, Ón baza procurii speciale autentificate   care va fi corespunz„tor codului CAEN 511 –        Darvas Ferenc, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
cu nr. 1123 din 29.08.2002;                activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;    17.08.1956 Ón Miercurea-Ciuc, domiciliat Ón Baraolt,
  3. Iona∫cu Ligia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     d) se schimb„ activitatea principal„ care va fi     str. Budai Nagy Antal nr. 19, jude˛ul Covasna.
de 4.07.1951 Ón Rupea, jude˛ul Bra∫ov, domiciliat„     corespunz„toare codului CAEN 5113 – intermedieri       C. Se completeaz„ prevederile actelor
Ón Bra∫ov, bd. Corneliu Coposu nr. 9, bl. 36, sc. C,    Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i de construc˛ii      constitutive ∫i cele adi˛ionale privitoare la obiectul
ap. 73, jude˛ul Bra∫ov, posesoare a C.I. seria BV nr.   (import-export);                      de activitate, cu precizarea domeniului ∫i a
097257/2000, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov,           e) se exclude din obiectul de activitate activitatea  activit„˛ii principale, astfel:
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    principal„ avut„ anterior, respectiv 2862 –          – domeniul principal de activitate, cel
FERVAL EUROPE — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul      fabricarea uneltelor de m‚n„.               corespunz„tor codului M 723 – prelucrarea
registrului comer˛ului cu nr. J 14/137/2001, cu        Redactat la data de 3 septembrie 2002          informatic„ a datelor;
sediul Ón Capeni, Strada Principal„ nr. 66, jude˛ul      (4/426.405)                        – activitatea principal„ este cea corespunz„toare
Covasna, aducem urm„toarele modific„ri actelor                    *                codului 7230 – prelucrarea informatic„ a datelor.
constitutive:                                                       (5/426.406)
  1. Subscrisa Societatea Comercial„ FERVAL —            Societatea Comercial„                          *
S.R.L., Ón baza procesului-verbal Óncheiat cu ocazia        INFO–SOLVER — S.R.L., Baraolt
adun„rii consiliului de administra˛ie din data de             jude˛ul Covasna                    Societatea Comercial„
20.08.2002, proces-verbal autentificat cu nr. 6899                                      TELEMACH— S.R.L., Baia Mare
din 2.09.2002, cesioneaz„ integral p„r˛ile sociale           CONTRACT DE CESIUNE
de˛inute Ón cadrul societ„˛ii, respectiv 16 p„r˛i                ™I                          ACT ADIfiIONAL
sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de            ACT ADIfiIONAL
1.600.000 lei, c„tre:                                                 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  – 5 p„r˛i sociale, Ón valoare de 500.000 lei, c„tre   la actele constitutive ∫i cele adi˛ionale ale              TELEMACH— S.R.L.
Mordacci Maurizio, cet„˛ean italian, n„scut la data     Societ„˛ii Comerciale INFO–SOLVER — S.R.L.,
                                                             Subsemnata Vasiliu Mihaela, Ón calitate de
de 7.07.1948 Ón Parma, Italia, domiciliat Ón Parma,    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                                                           mandatar„ a dlui Petric Radu-Dan, dlui Stroie Dan-
Via Naviglio Alto nr. 56, Italia, posesor al               cu nr. J 14/154/1995
                                                           Ion ∫i dlui Sab„u Ioan, asocia˛i ai Societ„˛ii
pa∫aportului seria P nr. 318249, eliberat la data de     I. Contract de cesiune                 Comerciale TELEMACH— S.R.L., cu sediul Ón Baia
19.09.1996 de c„tre autorit„˛ile din Italia, Questura     1. Ágoston László, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    Mare, Str. Culturii nr. 5, jude˛ul Maramure∫,
di Parma;                         de 25.05.1968 Ón Baraolt, jude˛ul Covasna,
                                                           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
  – 5 p„r˛i sociale, Ón valoare de 500.000 lei, c„tre  domiciliat Ón Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 75,
                                                           nr. J 24/527/1993, societate av‚nd filial„ Ón Piatra-
Savini Augusto, cet„˛ean italian, n„scut la data de    jude˛ul Covasna;
                                                           Neam˛, bd. Decebal nr. 15, bl. C1, parter, jude˛ul
25.08.1953 Ón Parma, Italia, domiciliat Ón Parma, Via     2. Darvas Ferenc, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                                           Neam˛, Ónmatriculat„ cu nr. J 27/939/1993, aduc
Paradigna nr. 79, Italia, posesor al pa∫aportului     de 17.08.1956 Ón Miercurea-Ciuc, domiciliat Ón
                                                           urm„toarele modific„ri actelor constitutive ale
seria T nr. 842166, eliberat la data de 28.10.1999 de   Baraolt, str. Budai Nagy Antal nr. 19, jude˛ul
                                                           societ„˛ii:
c„tre autorit„˛ile competente din Italia, Questura di   Covasna;
                                                             1. Se radiaz„ filiala societ„˛ii din Piatra-Neam˛,
Parma;                            3. Szilágyi Peter, n„scut la data de 4.11.1969 Ón
                                                           bd. Decebal nr. 15, bl. C1, parter, jude˛ul Neam˛.
  – 6 p„r˛i sociale, Ón valoare de 600.000 lei, c„tre  Baraolt, jude˛ul Covasna, domiciliat Ón Germania,
                                                             2. Societatea deschide urm„toarele puncte de
Bartoli Mauro, cet„˛ean italian, n„scut la data de     Aschheimerstr. 6, 85622 Feldkirchen,
                                                           lucru:
30.04.1953 Ón Reggio Emilia (RE), Italia, domiciliat     to˛i Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                                                             – Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 15, bl. C1, jude˛ul
Ón Reggio Emilia, Via Arleoni nr. 11, Italia, posesor   INFO–SOLVER — S.R.L., cu sediul Ón Baraolt, Str.
                              Minerilor nr. 48, jude˛ul Covasna, Ónmatriculat„ la    Neam˛;
al pa∫aportului seria V nr. 851179, eliberat la data
                              Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 14/154/1995,     – Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 15, bl. C1, parter,
de 6.10.2000 de c„tre autorit„˛ile competente din
                              din care Ágoston László, Ón calitate de asociat      jude˛ul Neam˛;
Italia, Per il Ministro.
                              cedent, iar                          – Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 14, bl. P+10,
  Valoarea p„r˛ilor sociale transmise este de
                               subsemnata Agoston Klara-Zsuzsa, n„scut„ la       ap. 82, jude˛ul Neam˛;
1.600.000 lei, a c„rei primire subsemnatul cedent o
                              data de 8.07.1966 Ón Sighetu-Marma˛iei, jude˛ul        – Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 14, bl. P+10,
recunosc prin semnarea prezentului act adi˛ional
                              Maramure∫, domiciliat„ Ón Baraolt, str. Kossuth      ap. 83, jude˛ul Neam˛.
f„r„ nici o alt„ preten˛ie ulterioar„ fa˛„ de societate
sau cesionar.                       Lajos nr. 75, jude˛ul Covasna, Ón calitate de         Redactat azi, 9 septembrie 2002.
  2. Subsemnatul Ferrando Andrea cesionez        cesionar, Ón˛elegem s„ Óncheiem prezentul act Ón        (6/426.407)
integral p„r˛ile sociale de˛inute Ón cadrul societ„˛ii,  urm„toarele condi˛iuni:                               *
respectiv 2 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón      I. Cu privire la cesiunea de p„r˛i sociale:
valoare total„ de 200.000 lei, c„tre Savini Augusto,     Subsemnatul Ágoston László, Ón calitate de            Societatea Comercial„
cu datele de identificare men˛ionate mai sus.       asociat cedent, am hot„r‚t cesionarea celor 7 p„r˛i      TELEMACH GRUP — S.R.L., Baia Mare
  Valoare p„r˛ilor sociale transmise este de 200.000   sociale a 100.000 lei fiecare, pe care pe de˛in Ón
lei, a c„rei primire subsemnatul cedent o recunosc     societate, Ón valoare total„ de 700.000 lei, cesionarei           ACT ADIfiIONAL
prin semnarea prezentului act adi˛ional, f„r„ nici o    Agoston Klara-Zsuzsa, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
alt„ preten˛ie ulterioar„ fa˛„ de societate sau      data de 8.07.1966 Ón Sighetu-Marma˛iei, jude˛ul            TELEMACH GRUP — S.R.L.
cesionar.                         Maramure∫, domiciliat„ Ón Baraolt, str. Kossuth
                              Lajos nr. 75, jude˛ul Covasna.                Subsemnata Vasiliu Mihaela, Ón calitate de
  3. Subsemnatul Iona∫cu Ligia cesionez integral
                               Subsemnatul asociat cedent declar c„ am primit     mandatar„ a dlui Petric Radu-Dan, dlui Stroie Dan-
p„r˛ile sociale de˛inute Ón cadrul societ„˛ii, respectiv
                              de la cesionar„ Óntreaga valoare ce reprezin˛„       Ion ∫i dlui Sab„u Ioan, asocia˛i ai Societ„˛ii
2 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„
de 200.000 lei, c„tre:                   p„r˛ile sociale pe care le transmit prin acest act, ∫i   Comerciale TELEMACH GRUP — S.R.L., cu sediul Ón
  – o parte social„ Ón valoare de 100.000 lei c„tre   declar„ c„ s-au f„cut desocotirile Óntre subsemnatul    Baia Mare, Str. Culturii nr. 5, jude˛ul Maramure∫,
Mordacci Maurizio, cu datele de identificare        asociat cedent ∫i societate, fa˛„ de care nu mai am    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
men˛ionate mai sus;                    nici o preten˛ie, ceea ce recunosc prin Óns„∫i       nr. J 24/681/1994, societate av‚nd filial„ Ón Piatra-
  – o parte social„ Ón valoare de 100.000 lei c„tre   semnarea acestui act.                   Neam˛, bd. Decebal nr. 15, bl. C1, parter, jude˛ul
Bartoli Mauro, cu datele de identificare men˛ionate      Subsemnata Agoston Klara-Zsuzsa, asociat        Neam˛, Ónmatriculat„ cu nr. J 27/923/1994, aduc
mai sus.                          cesionar, declar c„ am preluat de la cedentul       urm„toarele modific„ri actelor constitutive ale
  Valoarea p„r˛ilor sociale transmise este de      Ágoston László cele 7 p„r˛i sociale a 100.000 lei     societ„˛ii:
200.000 lei, a c„rei primire subsemnatul cedent o     fiecare, Ón valoare total„ de 700.000 lei, devenind cu    1. Se radiaz„ filiala societ„˛ii din Piatra-Neam˛,
recunosc prin semnarea prezentului act adi˛ional,     data semn„rii ∫i autentific„rii prezentului Ónscris    bd. Decebal nr. 15, bl. C1, parter, jude˛ul Neam˛.
f„r„ nici o alt„ preten˛ie ulterioar„ fa˛„ de societate  asociat al Societ„˛ii Comerciale INFO–SOLVER —        2. Societatea deschide un punct de lucru Ón
sau cesionari.                       S.R.L., declar‚nd c„ am luat cuno∫tin˛„ de         Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 15, bl. C1, jude˛ul
  4. Œn urma acestor cesiuni, ceden˛ii Ó∫i pierd     con˛inutul contractului de societate ∫i al statutului   Neam˛.
calitatea de asocia˛i, iar cesionarii Ó∫i Ónsu∫esc     de func˛ionare, cu care sunt de acord             Redactat azi, 9 septembrie 2002.
prevederile actelor constitutive ale societ„˛ii.       Ca urmare a transmiterii p„r˛ilor sociale de mai      (7/426.408)
  5. Subsemna˛ii Mordacci Maurizio, Savini        sus, aportul asocia˛ilor la capitalul social al                   *
Augusto ∫i Bartoli Mauro declar„m c„ primim        Societ„˛ii Comerciale INFO–SOLVER — S.R.L., care
p„r˛ile sociale cesionate, iar Ón urma cesiunii      este de 2.100.000 lei, este urm„torul:                Societatea Comercial„
asocia˛ii vor de˛ine urm„toare structur„ Ón capitalul     1. Agoston Klara-Zsuzsa – 7 p„r˛i sociale a         SOCIETATEA EXPERfiILOR TEHNICI
social, capital social Ón valoare de 2.000.000 lei:    100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 700.000 lei;       NEAMfi — S.A., Piatra-Neam˛
  – Mordacci Maurizio – 6 p„r˛i sociale a 100.000      2. Darvas Ferenc – 7 p„r˛i sociale a 100.000 lei
lei fiecare, Ón valoare total„ de 600.000 lei;       fiecare, Ón valoare total„ de 700.000 lei;                 ACT ADIfiIONAL
  – Savini Augusto – 7 p„r˛i sociale a 100.000 lei     3. Szilágyi Peter – 7 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                                                            la actele Societ„˛ii Comerciale SOCIETATEA
fiecare, Ón valoare total„ de 700.000 lei;         fiecare, Ón valoare total„ de 700.000 lei.
                                                              EXPERfiILOR TEHNICI NEAMfi — S.A.
  – Bartoli Mauro – 7 p„r˛i sociale a 100.000 lei      II. Act adi˛ional
fiecare, Ón valoare total„ de 700.000 lei.          Subsemna˛ii Agoston Klara-Zsuzsa, Darvas          Subsemnatul Bl„naru Constantin, Ón calitate de
  6. Societatea va fi administrat„ ∫i reprezentat„ Ón  Ferenc Szilágyi Peter, asocia˛i de la data         administrator al Societ„˛ii Comerciale SOCIETATEA
rela˛iile cu ter˛ii de c„tre Bartoli Mauro.        autentific„rii prezentului act al Societ„˛ii        EXPERfiILOR TEHNICI NEAMfi — S.A., cu sediul Ón
  7. Se modific„ actele constitutive ale societ„˛ii,   Comerciale INFO–SOLVER — S.R.L., am hot„r‚t        Piatra-Neam˛, bd. Decebal, bl. E2, et. 6, ap. 96,
astfel:                          modificarea urm„toarelor clauze ale actelor        jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  a) se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Bra∫ov, bd.     constitutive ale societ„˛ii:                Comer˛ului al Jude˛ului Neam˛ cu nr.
Corneliu Coposu nr. 9, bl. 36, sc. C, ap. 73, jude˛ul     A. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii Ón      J 27/580/1996, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a
Bra∫ov;                          Baraolt, Str. Libert„˛ii nr. 21, bl. 4C, jude˛ul      ac˛ionarilor din data de 12.09.2002, am hot„r‚t:
  b) se schimb„ denumirea societ„˛ii din Societatea   Covasna;                           1. Reformularea obiectului principal de activitate
Comercial„ FERVAL EUROPE — S.R.L. Ón Societatea        B. Cele privitoare la administratori, Ón sensul de   748 – 7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
Comercial„ ROLEGNO — S.R.L.;                a numi ca administrator, av‚nd puteri depline, f„r„    principal Óntreprinderilor (expertize tehnice).
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2165/25.X.2002                   3
  2. Completarea art. 21 din statutul societ„˛ii cu:   societ„˛ii, autentificat la Notariatul de Stat al          Societatea Comercial„
convocarea adun„rii generale a asocia˛ilor se poate    Jude˛ului Neam˛ cu nr. 18396/1995, dup„ cum           CAZIVOR PROD — S.R.L., Bicaz
realiza ∫i prin publicitate.               urmeaz„:                                jude˛ul Neam˛
  Redactat ast„zi, 16 septembrie 2002.           Se stabile∫te obiectul principal de activitate al
  (8/426.409)                      societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                       ACT ADIfiIONAL
             *
                               – domeniul principal de activitate 602 – alte      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
     Societatea Comercial„              transporturi terestre;                        CAZIVOR PROD — S.R.L.
  SIMACO IMPEX — S.R.L., Piatra-Neam˛           – activitatea principal„: 6022 – transporturi cu     Subsemna˛ii Ursu St. Viorel ∫i Ursu C. Elena-
                             taxiuri.                         Mihaela, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CAZIVOR
         ACT ADIfiIONAL               Celelalte articole ale statutului r„m‚n        PROD — S.R.L., cu sediul Ón Bicaz, cartierul Dodeni,
                             neschimbate.                       Str. Barajului, bl. 77, parter, jude˛ul Neam˛, nr. de
    la statutul Societ„˛ii Comerciale                                     ordine Ón registrul comer˛ului J 27/298/1998,
                               Redactat ast„zi, 12 septembrie 2002.
       SIMACO IMPEX — S.R.L.                                         aducem urm„toarea modificare actului constitutiv
                               (11/426.412)
  Subsemnatul Mungiu Romeo-Paris, domiciliat Ón                                  al societ„˛ii:
                                          *
Piatra-Neam˛, str. Ana Ip„tescu nr. 6, bl. A14, ap. 14,                                Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la
jude˛ul Neam˛, Ón calitate de asociat unic al                                   2.000.000 lei la 10.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i
                                  Societatea Comercial„
Societ„˛ii Comerciale SIMACO IMPEX — S.R.L., cu                                  sociale a 100.000 lei fiecare, prin aportul Ón
sediul Ón Piatra-Neam˛, str. Ana Ip„tescu nr. 6,       LUPEA SERVICE — S.R.L., Piatra-Neam˛         numerar al celor doi asocia˛i, Ón valoare de
bl. A14, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul Neam˛, societate                              8.000.000 lei, conform chitan˛ei B.C.R., Sucursala
autorizat„ de c„tre Judec„toria Piatra-Neam˛ prin             ACT ADIfiIONAL              Bicaz nr. 4682376/10.09.2002, distribu˛ia fiind
sentin˛a civil„ nr. 287/PJC/1995, Ónmatriculat„ la                                 urm„toarea:
                               la contractul Societ„˛ii Comerciale LUPEA
Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛                                    – Ursu St. Viorel – 5.000.000 lei, reprezent‚nd 50
                                     SERVICE — S.R.L.
cu nr. J 27/63/1996, prin prezenta am hot„r‚t                                   p„r˛i sociale (50 %);
modificarea statutului societ„˛ii, autentificat la      Subsemna˛ii Lupea Tamara, Lupea R. Radu ∫i        – Ursu C. Elena-Mihaela – 5.000.000 lei,
Notariatul de Stat al Jude˛ului Neam˛ cu         Lupea D. Radu, domicilia˛i Ón Piatra-Neam˛, str.     reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale (50 %).
nr. 354/1995, dup„ cum urmeaz„:              Caraiman nr. 6, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de        Redactat azi, 16 septembrie 2002.
  Se schimb„ sediul societ„˛ii din Piatra-Neam˛,     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale LUPEA SERVICE —       (15/426.416)
str. Ana Ip„tescu nr. 6, bl. A14, sc. A, et. 3, ap. 14,  S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, str. Caraiman                  *
jude˛ul Neam˛, Ón Piatra-Neam˛, str. Vasile Conta,    nr. 6, jude˛ul Neam˛, prin prezentul act adi˛ional s-
bl. O11, sc. A, ap. 2, parter, jude˛ul Neam˛.                                        Societatea Comercial„
                             a hot„r‚t definirea domeniului principal ∫i a
  Celelalte articole ale statutului r„m‚n                                        IMPAR UNO — S.R.L., Piatra-Neam˛
                             activit„˛ii principale, astfel:
neschimbate.
  Redactat ast„zi, 26 august 2002.             – domeniul principal de activitate: 502 –                ACT ADIfiIONAL
   (9/426.410)                     Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                               – activitatea principal„: 5021 – Óntre˛inerea ∫i       la statutul Societ„˛ii Comerciale
             *
                                                                 IMPAR UNO — S.R.L.
                             repararea autovehiculelor (repara˛ii auto ∫i
      Societatea Comercial„             verific„ri tehnice periodice).               Subsemnatul Moise Tan˛a, domiciliat Ón Piatra-
    ROVEL INTERNATIONAL — S.R.L.             Celelalte capitole ale contractului de societate   Neam˛, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de asociat unic al
    comuna Bode∫ti, jude˛ul Neam˛                                        Societ„˛ii Comerciale IMPAR UNO — S.R.L., cu
                             r„m‚n neschimbate.
                                                          sediul Ón Piatra-Neam˛, str. Mihai Stamatin, bl. C1,
                               (12/426.413)
         ACT ADIfiIONAL                                          parter, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                          *               registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Camera de
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                  Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛ cu nr.
    ROVEL INTERNATIONAL — S.R.L.                 Societatea Comercial„             J 27/344/1999, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri
  Subsemnatul P„dureanu V. Valentin, domiciliat         KENCOM — S.R.L., Piatra-Neam˛          la statutul societ„˛ii:
Ón Piatra-Neam˛, Str. Plevnei nr. 1, sc. E, ap. 79,                                  1. Se definesc domeniul ∫i activitatea principal„,
jude˛ul Neam˛, Ón calitate de asociat unic al               ACT ADIfiIONAL              conform clasific„rii CAEN, astfel:
Societ„˛ii Comerciale ROVEL INTERNATIONAL —                                      – domeniul principal: 511 – activit„˛i de
S.R.L., cu sediul Ón comuna Bode∫ti nr. 502, jude˛ul    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;
Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului               KENCOM — S.R.L.               – activitatea principal„: 5117 – intermedieri Ón
Comer˛ului al Jude˛ului Neam˛ cu nr.             Subsemna˛ii Simionica Ioan, domiciliat Ón Piatra-   comer˛ul cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
J 27/874/1996, lucr‚nd Ón acest act Ón baza procurii   Neam˛, str. Mihai Eminescu nr. 53, bl. C1, et. 3,      Celelalte articole ale statutului societ„˛ii r„m‚n
autentificate la Biroul notarului public B„lan      ap. 33, jude˛ul Neam˛, ∫i Apetrei Ana, domiciliat„ Ón  neschimbate.
Dorina din Piatra-Neam˛, prin prezenta s-a dispus     Piatra-Neam˛, Str. Unirii nr. 7, bl. F4, sc. C, et. 4,   2. Se schimb„ sediul din Piatra-Neam˛, str. Mihai
completarea obiectului de activitate al societ„˛ii cu                               Stamatin, bl. C1, parter, jude˛ul Neam˛, Ón Piatra-
                             ap. 55, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de asocia˛i ai
urm„toarele activit„˛i secundare:                                         Neam˛, Aleea Trandafirilor nr. 1, bl. C3, sc. B,
                             Societ„˛ii Comerciale KENCOM — S.R.L., cu sediul     ap. 26, jude˛ul Neam˛.
  201/2010 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i
impregnarea lemnului (achizi˛ionarea, transport,     Ón Piatra-Neam˛, str. Mihai Viteazul nr. 73, bl. I3,    Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,
debitarea ∫i comercializarea cu ridicata, cu       sc. C, et. 6, ap. 105, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la  28.05.2002.
am„nuntul ∫i tip ambulant cu material lemnos de      Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Neam˛       (16/426.417)
foc, materiale de construc˛ii din lemn, pomi de      cu nr. J 27/30/1997, prin prezentul act adi˛ional am                *
iarn„, bu∫teni, cherestea, precum ∫i exportul       hot„r‚t definirea domeniului ∫i a activit„˛ii
acestora; servicii de prelucrare);            principale, conform codului CAEN, astfel:              Societatea Comercial„
  202/2020 – fabricare de produse stratificate din     – domeniul principal: 517 – comer˛ cu ridicata cu       VANEX — S.R.L., T‚rgu-Neam˛
lemn;                           alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
  203/2030 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i                                         ACT ADIfiIONAL
                               – activitatea principal„: 5170 – comer˛ cu ridicata
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
                             cu alte produse, neclasificate Ón alt„ parte.          la statutul Societ„˛ii Comerciale
  204/2040 – produc˛ia ambalajelor din lemn;
                               Celelalte capitole din actul constitutiv al              VANEX — S.R.L.
  361/3611 – produc˛ia de scaune (exclusiv cele din
metal);                          societ„˛ii r„m‚n neschimbate, drept pentru care s-a     Subsemnatul Croitoriu Grigore, domiciliat Ón
  3612 – produc˛ia mobilierului pentru birouri ∫i    Óncheiat prezentul act adi˛ional azi, 7 septembrie    T‚rgu-Neam˛, Aleea Zimbrului nr. 3, bl. B3, sc. B,
magazine (exclusiv din metal);              2002.                          ap. 40, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de asociat unic Ón
  3613 – produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;      (13/426.414)                     cadrul Societ„˛ii Comerciale VANEX — S.R.L., cu
  3614 – produc˛ia altor tipuri de mobilier.                    *               sediul Ón T‚rgu-Neam˛, Aleea Zimbrului nr. 3, bl.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n                                B3, sc. B, ap. 40, jude˛ul Neam˛, societate autorizat„
neschimbate.                                                    de c„tre Judec„toria Piatra-Neam˛, prin sentin˛a
                                   Societatea Comercial„
  Redactat ast„zi, 6 septembrie 2002.                                       civil„ nr. 885/1994, Ónmatriculat„ la Camera de
                                 FLORES — S.R.L., Piatra-Neam˛
  (10/426.411)                                                  Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛ cu nr.
             *                                            J 27/1282/1994, prin prezenta am hot„r‚t
                                      ACT ADIfiIONAL              modificarea statutului societ„˛ii, autentificat la
     Societatea Comercial„               la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     Notariatul de Stat al Jude˛ului Neam˛ cu
  MARCHIAN COM — S.R.L., Piatra-Neam˛                                       nr. 11548/1994, dup„ cum urmeaz„:
                                     FLORES — S.R.L.
                                                           1. Se stabile∫te obiectul principal de activitate al
                               Subsemnatele Nanu L„cr„mioara ∫i V„c„rescu      societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
         ACT ADIfiIONAL
                             Mariana, asociate ale Societ„˛ii Comerciale FLORES —    Domeniul principal de activitate:
    la statutul Societ„˛ii Comerciale         S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, bd. Decebal,       158 – fabricarea altor produse alimentare.
      MARCHIAN COM — S.R.L.             bl. D5, sc. C, parter, ap. 37, jude˛ul Neam˛, nr. de    Activitatea principal„: 1581 – fabricarea
  Subsemnatul T„nase C„t„lin, domiciliat Ón       ordine Ón registrul comer˛ului J 27/1809/1991,      produselor de panifica˛ie ∫i patiserie.
Piatra-Neam˛, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, ap. 33,    aducem urm„toarea modificare statutului ∫i         2. Se completeaz„ obiectul de activitate al
jude˛ul Neam˛, Ón calitate de asociat unic al       contractului societ„˛ii:                 societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
Societ„˛ii Comerciale MARCHIAN COM — S.R.L., cu                                    554 – cafenele ∫i baruri;
                               Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Piatra-Neam˛, bd.
sediul Ón Piatra-Neam˛, Str. 1 Decembrie 1918                                     5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
                             Decebal nr. 68, bl. D5, sc. A, parter, ap. 1, jude˛ul    Celelalte articole ale statutului r„m‚n
nr. 17, ap. 33, jude˛ul Neam˛, societate autorizat„ de
c„tre Judec„toria Piatra-Neam˛ prin sentin˛a civil„    Neam˛.                          neschimbate.
nr. 96/1995, Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i      Redactat azi, 23 august 2002.              Redactat de p„r˛i ast„zi, 3 iulie 2002.
Industrie a Jude˛ului Neam˛ cu nr. J 27/1021/1995,      (14/426.415)                       (17/426.418)
prin prezenta am hot„r‚t modificarea statutului                   *                            *
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/25.X.2002
      Societatea Comercial„              calitate de administrator al Societ„˛ii Comerciale      Subsemna˛ii Popescu Gheorghe, n„scut la data
    TRANSBURI — S.R.L., Piatra-Neam˛           RIFIL — S.A. ∫i de reprezentat al ac˛ionarilor      de 7 august 1963, fiul lui Ioan ∫i al Silviei,
                              Societ„˛ii Comerciale RIFIL — S.A., cu sediul Ón     domiciliat Ón Piatra-Neam˛, str. Alexandru
         ACT ADIfiIONAL               S„vine∫ti, Strada Uzinei nr. 2, jude˛ul Neam˛,      L„pu∫neanu nr. 12, jude˛ul Neam˛, ∫i Popescu
                              societate autorizat„ de c„tre Judec„toria Piatra-     Magdalena-Marinela, n„scut„ la data de 29 august
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         Neam˛ cu nr. 575/8.07.1996, Ónmatriculat„ la       1961, fiica lui Ioan ∫i al Silviei, domiciliat„ Ón
        TRANSBURI — S.R.L.             Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛      Piatra-Neam˛, str. Alexandru L„pu∫neanu nr. 12,
  Subsemnata Popa Mihaela, domiciliat„ Ón Piatra-     cu nr. J 27/37/1991, respectiv:              jude˛ul Neam˛, Ón calitate de mo∫tenitori ai
Neam˛, str. Rovine nr. 4, sc. A, ap. 14, jude˛ul        Societatea Comercial„ ROMALFA HOLDING         defunctului Popescu Ioan, declar„m c„ suntem de
Neam˛, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii      GmbH — S.A., cu sediul Ón 6850 Dornbirn – Austria,    acord ca activitatea societ„˛ii s„ fie continuat„ de
Comerciale TRANSBURI — S.R.L., cu sediul Ón         Goethestrasse nr. 5;                   mama noastr„, Popescu Silvia, care va de˛ine
Piatra- Neam˛, str. Rovine nr. 4, sc. A, ap. 14, jude˛ul    Societatea Comercial„ FRAVER TEXTILE          Óntregul capital al defunctului nostru tat„.
Neam˛, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului    INTERNAZIONALE BV, cu sediul Ón 1077 W – V          3. Distribu˛ia capitalului de 22.145.000 lei,
de pe l‚ng„ Camera de Comer˛ ∫i Industrie a         Amsterdam – Olanda, Princes Irenestraat nr. 61;      Ómp„r˛it Ón 40 p„r˛i sociale a 553.625 lei, este:
Jude˛ului Neam˛ cu nr. J 27/459/2001, prin           Emilio Falco, cet„˛ean italian;              — dna Popescu Eugenia – 5.536.250,
prezentul act adi˛ional am hot„r‚t:              Giacomo Verzoletto, cet„˛ean italian;         reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale (25 %);
  1. Se coopteaz„ Ón societate dna Marian Corina-       Bodo Luigi, cet„˛ean italian,               — dl Popescu Neculai – 5.536.250 lei,
Nicoleta, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Mihai ∫i a Anei,      supun spre certificare urm„torul act adi˛ional la   reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale (25 %);
n„scut„ la data de 2 decembrie 1971 Ón comuna        actele constitutive ale societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:    — dna N„soi Olga – 5.536.250 lei, reprezent‚nd
™tefan cel Mare, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón         1. Se stabile∫te obiectul principal de activitate al  10 p„r˛i sociale (25 %);
Piatra-Neam˛, Strada P„cii nr. 1, sc. C, ap. 43,      societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                — dna Popescu Silvia – 5.536.250 lei,
jude˛ul Neam˛.                         Domeniul principal de activitate:           reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale (25 %).
  2. Se retrage din societate ∫i din administrarea      171 – preg„tirea fibrelor ∫i filarea Ón fire.       4. Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii:
acesteia dna Popa Mihaela, cesion‚nd p„r˛ile sale       Activitatea principal„:                1561 – fabricarea produselor de mor„rit.
sociale asociatei nou cooptate, astfel Ónc‚t aportul la    1713 – preg„tirea fibrelor ∫i filare Ón fire l‚n„     5. Asocia˛ii administreaz„ ∫i particip„ la beneficii
capitalul social este:                   piept„nat„ ∫i tip l‚n„ piept„nat„.            ∫i pierderi Ón mod egal.
  Marian Corina-Nicoleta – 20 p„r˛i sociale Ón        Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului    Redactat azi, 24.06.2002.
valoare de 100.000 lei fiecare.               r„m‚n neschimbate.                      (22/426.423)
  3. Participarea la beneficii ∫i pierderi este:
                                Redactat ast„zi, 10 mai 2002.                           *
  Marian Corina-Nicoleta – 100 %.
                                 (20/426.421)
  Celelalte capitole ale statutului societ„˛ii r„m‚n                                      Societatea Comercial„
                                           *
neschimbate, drept pentru care s-a Óncheiat                                          MARTINA™ PROD COM — S.R.L.
prezentul act adi˛ional ast„zi, 13 septembrie 2002.                                     comuna Gher„e∫ti, jude˛ul Neam˛
                                   Societatea Comercial„
  (18/426.419)
                                POPASUL V¬N√TORILOR — S.R.L., Tasca
              *                       jude˛ul Neam˛                         ACT ADIfiIONAL

       Societatea Comercial„                                           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                       ACT ADIfiIONAL                  MARTINA™ PROD COM — S.R.L.
    TAVI SELECT — S.R.L., T‚rgu-Neam˛
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Subsemna˛ii M„rtina∫ Liviu, domiciliat Ón
         ACT ADIfiIONAL                POPASUL V¬N√TORILOR — S.R.L., Tasca,          comuna Gher„e∫ti, jude˛ul Neam˛, ∫i Martina∫
                                       jude˛ul Neam˛              Camelia, domiciliat„ Ón comuna Gher„e∫ti, jude˛ul
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    Neam˛, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MARTINA™
  TAVI SELECT — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu          Subsemnatul Scurtu Ghiorghe, domiciliat Ón
                                                           PROD COM — S.R.L., cu sediul Ón comuna Gher„e∫ti,
        Neam˛, jude˛ul Neam˛             localitatea Tasca, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de
                                                           jude˛ul Neam˛, societate constituit„ prin statutul
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale POPASUL
  Subsemna˛ii, Petrariu Lucian, cet„˛ean rom‚n,                                   autentificat cu nr. 892/1996 de notarul public
de na˛ionalitate rom‚n„, n„scut la data de 9 mai      V¬N√TORILOR — S.R.L., cu sediul Ón Tasca, jude˛ul
                                                           Lumini˛a T„nase din Roman, autorizat„ s„
1960, fiul lui Nicolai ∫i al Chiriachi˛ei, cod numeric   Neam˛, Ónregistrat„ la Camera de Comer˛ ∫i
                                                           func˛ioneze de Judec„toria Roman prin sentin˛a
personal 1600509274799, domiciliat Ón T‚rgu         Industrie a Jude˛ului Neam˛ cu nr. J 27/33/1993,
                                                           civil„ nr. 62/1996, Ónmatriculat„ la Camera de
Neam˛, str. Sf‚ntu Laz„r nr. 13, jude˛ul Neam˛, ∫i     prin prezentul act adi˛ional am hot„r‚t:         Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛ cu nr.
Petrariu Maria, cet„˛ean rom‚n, de na˛ionalitate        1. Se definesc domeniul ∫i activitate principal„    J 27/291/1996, acte constitutive modificate ∫i
rom‚n„, n„scut„ la data de 2 august 1960, fiica lui     conform codului CAEN astfel:               completate prin actul adi˛ional autentificat cu nr.
Ioan ∫i a Elenei, cod numeric personal             Domeniul principal: 554 – cafenele ∫i baruri f„r„   2098 din 23 septembrie 1998 de notarul public
2600802274784, domiciliat„ Ón T‚rgu-Neam˛, str. Sf.     spectacol.                        Aurica Negru din Roman, prin prezentul act
Laz„r nr. 6, jude˛ul Neam˛, av‚nd calitatea de         Activitatea principal„: 5541 – cafenele ∫i baruri   adi˛ional am hot„r‚t modificarea ∫i completarea
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TAVI SELECT —       f„r„ spectacol.                      actelor constitutive ale societ„˛ii dup„ cum
S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu-Neam˛, str. Radu Teoharie,     2. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate   urmeaz„:
bl. G3/100, sc. A, parter, ap. 13, jude˛ul Neam˛,      conform codului CAEN astfel cu:               Art. 1. Domeniul principal de activitate al
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului de       156 – fabricarea produselor de mor„rit, a       Societ„˛ii Comerciale MARTINA™ PROD COM —
pe l‚ng„ Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului     amidonului ∫i produselor din amidon;           S.R.L. este: 156 – fabricarea produselor de mor„rit
Neam˛ cu nr. J 27/138/2000, cod Sirues 273451535,       1561 – fabricarea produselor de mor„rit;        a amidonului ∫i produselor din amidon.
autorizat„ prin Óncheierea nr. 99/17.03.2000,         553 – restaurante;                    Activitatea principal„: 1561 – fabricarea
eliberat„ de Judec„torul delegat de Tribunalul         5530 – restaurante (inclusiv Fast-Food).        produselor de mor„rit.
Jude˛ean Neam˛, am hot„r‚t modificarea actului         Celelalte capitole din actul constitutiv al        Se completeaz„ obiectul de activitate al Societ„˛ii
constitutiv al societ„˛ii, autentificat la Biroul      societ„˛ii r„m‚n neschimbate, drept pentru care s-a    Comerciale MARTINA™ PROD COM — S.R.L. cu:
notarului public Daniela David din T‚rgu-Neam˛ cu      Óncheiat prezentul act adi˛ional, azi, 30 aprilie 2002.   5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor
nr. 601/10.03.2000, dup„ cum urmaz„:              (21/426.422)                     (f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderi
  Art. 1. Reformularea obiectului de activitate cu                  *                organizate de tip industrial);
restabilirea domeniului principal ∫i activit„˛ii                                     5042 – repararea ∫i Óntre˛inerea motocicletelor.
principale:                              Societatea Comercial„               Celelalte dispozi˛ii prev„zute Ón actele de
  Domeniul principal                       MOARA IORGU POPESCU — S.R.L.            constituire ale societ„˛ii r„m‚n neschimbate, iar
  521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine             comuna B„l˛„te∫ti, jude˛ul Neam˛          prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
nespecializate;                                                    actele societ„˛ii.
  Activitatea principal„                           ACT ADIfiIONAL                (23/426.424)
  5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                                    *
                               la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                  MOARA IORGU POPESCU — S.R.L.                 Societatea Comercial„
produse nealimentare;
  Activit„˛i secundare:                    Subsemna˛ii Popescu Eugenia, Popescu Neculai         GRAPH EST — S.R.L., Piatra-Neam˛
  Cele prev„zute Ón actul constitutiv, completate     ∫i N„soi Olga, asocia˛i la Societatea Comercial„            jude˛ul Neam˛
cu:                             MOARA IORGU POPESCU — S.R.L., cu sediul Ón
  702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor      comuna B„l˛„te∫ti, jude˛ul Nem˛, num„rul de                 ACT ADIfiIONAL
imobiliare proprii sau subÓnchiriate;            ordine Ón registrul comer˛ului J 27/1310/1993, Ón
                              urma decesului asociatului Popescu Ioan, conform       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                              certificatului de mo∫tenitor suplimentar cu                GRAPH EST — S.R.L.
imobiliare proprii sau subÓnchiriate.
  Celelalte articole din actul constitutiv al societ„˛ii  nr. 44/24.06.2002, eliberat la Biroul notarului        Subsemnatul Gheorghi˛„ C„t„lin-Vasile, n„scut la
r„m‚n neschimbate.                     public Bloju Veronica, cu sediul Ón Piatra-Neam˛,     data de 9 august 1972 Ón Piatra-Neam˛, jude˛ul
  Redactat ∫i autentificat ast„zi, 17 septembrie      aducem urm„toarele modific„ri la statutul ∫i       Neam˛, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, str. Leonida
2002.                            contractul societ„˛ii:                  Dimitrie nr. 59, bl. D8, sc. B, ap. 27, jude˛ul Neam˛,
   (19/426.420)                       1. Se completeaz„ statutul ∫i contractul societ„˛ii  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
              *                cu urm„toarea prevedere: Œn cazul decesului unui     nr. J 27/402/2000, Ón calitate de asociat unic al
                              asociat, activitatea societ„˛ii poate fi continuat„ de  Societ„˛ii Comerciale GRAPH EST — S.R.L., cu sediul
      Societatea Comercial„              mo∫tenitorii legali.“                   Ón Piatra-Neam˛, str. Petrosu nr. 10, jude˛ul Neam˛,
  RIFIL — S.A., S„vine∫ti, jude˛ul Neam˛           2. Œn calitate de mo∫tenitoare a defunctului      am hot„r‚t urm„toarea modificare la actul
                              Popescu Ioan, intr„ Ón societate ∫i administrare dna   constitutiv al societ„˛ii:
         ACT ADIfiIONAL               Popescu Silvia, n„scut„ la data de 16 august 1933 Ón     1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Piatra-Neam˛,
                              localitatea C‚rlom„ne∫ti, jude˛ul Gala˛i, fiica lui lu  str. Petrosu nr. 10, jude˛ul Neam˛, Ón Piatra-Neam˛,
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      Petrache ∫i Marghioala, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛,   str. Leonida Dimitrie nr. 59, bl. D8, sc. B, ap. 27,
          RIFIL — S.A.               str. Alexandru L„pu∫neanu nr. 12, jude˛ul Neam˛,     jude˛ul Neam˛.
  Subsemnatul Str„til„ Ion, domiciliat Ón Piatra      cet„˛ean rom‚n, care preia capitalul social de        Redactat azi, 12 septembrie 2002.
Neam˛, str. Erou Corfu nr. 22, jude˛ul Neam˛, Ón      5.536.250 lei de˛inut de defunct.               (24/426.425)
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2165/25.X.2002                   5
         ACT ADIfiIONAL              Comerciale COTEC TIMBER PRODUCTS — S.R.L., cu      Neam˛, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                              sediul Ón satul Izvoare, comuna Dumbrava Ro∫ie,     Comerciale CARDOTEX — S.R.L., cu sediul Ón Piatra-
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului   Neam˛, bd. Decebal nr. 1, bl. I 1, sc. C, ap. 32,
       GRAPH EST — S.R.L.              Comer˛ului al Jude˛ului Neam˛ cu nr. 27/347/1999,    jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  Subsemna˛ii Kercso Nicolae ∫i Gheorghi˛„        cod unic de Ónregistrare 12417320, prin prezenta a    comer˛ului cu nr. J 27/538/2001, prin prezenta am
C„t„lin-Vasile, asocia˛i la Societatea Comercial„     intervenit urm„toarea modificare:            hot„r‚t modificarea actelor de constituire, dup„
GRAPH EST — S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, str.      1. Se retrage din societate dna Angelika Thurau,   cum urmeaz„:
Petrosu nr. 10, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la      care cesioneaz„ cota de 5 % din capitalul social      1. Se retrage din societate ∫i din administrarea
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 27/402/2000,    asociatei Knull-H„r„bor Florentina. Asociatul retras   acesteia dna fiura A. Carmen, f„r„ nici un fel de
aducem urm„toarele modific„ri la actul constitutiv     nu mai are nici un fel de preten˛ii de la societate   preten˛ii de la societate sau de la asociatul r„mas,
al societ„˛ii:                       sau de la asocia˛ii r„ma∫i, drept pentru care ∫i-a    care cesioneaz„ capitalul social subscris ∫i v„rsat, Ón
  1. Eu, Kercso Nicolae, m„ retrag din societate ∫i    primit toate drepturile b„ne∫ti cuvenite.        valoare de 1.000.000 lei, asociatului fiura A. Dorin,
administrare, cesion‚nd dlui Gheorghi˛„ C„t„lin-       2. Participarea la capitalul social, beneficii ∫i   care devine asociat unic.
Vasile capitalul meu de 1.000.000 lei, acesta       pierderi, pentru asocia˛i, va fi: Siegfried Franz      2. Participarea la profit ∫i pierderi este: 100 % –
devenind asociat unic ∫i de˛in‚nd Óntregul capital     Thurau – 170.000 DM Ón natur„ (echivalentul a      asociat unic – fiura A. Dorin, care declar„ c„ nu mai
social de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale.   1.700.000.000 lei) + 1.800.000 lei (echivalentul a 195  de˛ine aceast„ calitate la nici o societate comercial„.
  Subsemnatul Kercso Nicolae declar c„ sunt de      DM Ón numerar) + 28.000 DM Ón numerar            3. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Piatra-Neam˛,
acord cu retragerea mea din societate ∫i din        (echivalentul a 280.000.000 lei) – 19.818 p„r˛i     bd. Decebal nr. 1, bl. I 1, sc. C, ap. 32, jude˛ul
administrarea acesteia, cu cesionarea capitalului     sociale – 90 %, respectiv echivalentul a 101.335 euro,  Neam˛, Ón Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 1, bl. I 1,
meu social asociatului r„mas, nu am nici un fel de     echivalentul Ón euro s-a calculat la paritatea de    sc. E, ap. 65, jude˛ul Neam˛.
preten˛ii de la societate sau de la asociatul r„mas ∫i   1,95583;                          Celelalte articole ale actului constitutiv r„m‚n
Ón˛eleg c„ nici societatea ∫i nici asociatul r„mas s„     Knull-H„r„bor Florentina – 220.200.000 lei –     neschimbate.
nu aib„ preten˛ii de la mine.               2.202 p„r˛i sociale – 10 %.                 Redactat azi, 17 septembrie 2002.
  2. Asociatul unic administreaz„ ∫i particip„        Celelalte prevederi ale actelor de constituire      (29/426.429)
singur la beneficii ∫i pierderi.              r„m‚n neschimbate.                                 *
  Redactat azi, 11.07.2002.                 Redactat azi, 20 septembrie 2002.
  (25/426.425)                        (27/426.427)                          Societatea Comercial„
              *                             *                 ATATA PROD — S.R.L., Roman, jude˛ul
                                                                   Neam˛
    Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
 FOREMOND — S.R.L., Bicaz, jude˛ul Neam˛           CODMINA PROD — S.R.L., Piatra-Neam˛                   ACT ADIfiIONAL
                                    jude˛ul Neam˛
         ACT ADIfiIONAL                                               la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                                 ATATA PROD — S.R.L.
                                      ACT ADIfiIONAL
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    Subsemnata     B„rbosu    Carmen-Gabriela,
       FOREMOND — S.R.L.                  la statutul Societ„˛ii Comerciale        domiciliat„ Ón Roman, str. Nicolae Titulescu, bl. 16,
  Subsemna˛ii Galeanu Vaile, fiul lui Grigore ∫i           CODMINA PROD— S.R.L.             ap. 80, jude˛ul Neam˛, unic„ asociat„ a Societ„˛ii
Raveica, n„scut la data de 26 iulie 1956 Ón Bicaz,      Subsemna˛ii:                     Comerciale ATATA PROD — S.R.L., cu sediul Ón
jude˛ul Neam˛, ∫i Galeanu Gabriela, fiica lui ™tefan     1. Anghelescu I. A. Viorel Alexandru, n„scut la    Roman, str. Nicolae Titulescu, bl. 16, ap. 80, jude˛ul
∫i Alexandrina, n„scut„ la data de 14 ianuarie 1965    data de 27.08.1954 Ón Bicaz, jude˛ul Neam˛,       Neam˛, societate Ónmatriculat„ la Camera de
Ón comuna Tarcau, jude˛ul Neam˛, ambii domicilia˛i     domiciliat Ón Piatra-Neam˛, str. Alexandru        Comer˛, Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului Neam˛
Ón Bicaz, Str. Republicii nr. 27, jude˛ul Neam˛, Ón    L„pu∫neanu nr. 33, bl. B4, ap. 11, jude˛ul Neam˛,    cu nr. J 27/1320/1992, autorizat„ a func˛iona prin
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       identificat cu B.I. seria B.R. nr. 370980, eliberat de  sentin˛a civil„ nr. 2404/1992 dat„ de Judec„toria
FOREMOND — S.R.L., cu sediul Ón Bicaz, Str.        Mili˛ia Piatra-Neam˛ la data de 20.06.1985;       Roman, constituit„ prin statutul autentificat cu
Republicii nr. 27, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la      2. Anghelescu (Dr„gu∫anu) N. Codrina, n„scut„ la   nr. 4373/1992 la Notariatul de Stat Roman ∫i
Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛      data de 10.08.1932 Ón comuna Buhalni˛a, jude˛ul     modificat ulterior prin actele adi˛ionale
cu nr. J 27/39/2000, func˛ion‚nd Ón baza Óncheierii    Neam˛, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, str. Artelor nr.   autentificate cu nr. 633/1995 la Notariatul de Stat al
nr. 17/2000, eliberat„ de Judec„torul delegat de      5, jude˛ul Neam˛, identificat„ cu B.I. seria A.P. nr.  Jude˛ului Neam˛ ∫i cu nr. 665/1998 la Biroul
Tribunalul Jude˛ean Neam˛ pe l‚ng„ Camera de        580062, eliberat de Mili˛ia Piatra-Neam˛ la data de   notarului public Lumini˛a T„nase din Roman, prin
Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛, cu actul      12.12.1979,                       prezentul act adi˛ional Ón˛eleg s„ aduc modific„ri la
constitutiv al societ„˛ii autentificat cu nr. 149/2000    Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale   statutul societ„˛ii, cu privire la:
la Biroul notarului public Bleoju Veronica din       CODMINA PROD— S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛,      Obiectul de activitate: se completeaz„ obiectul de
Piatra-Neam˛, de comun acord am hot„r‚t          str. Artelor nr. 5, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la   activitate al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
urm„toarele:                        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Neam˛      5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón
  1. Se majoreaz„ capitalul social subscris ∫i v„rsat   cu nr. J 27/142/1994, Ón baza hot„r‚rii din data de   pie˛e;
al societ„˛ii de la 2.000.000 lei, reprezent‚nd 20     2 august 2002, am hot„r‚t de comun acord          5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, la 30.000.000 lei,  modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii dup„   efectueaz„ prin magazine.
reprezent‚nd 300 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,   cum urmeaz„:                        Domeniul principal de activitate: 521 – comer˛
cu 28.000.000 lei, a∫a cum reiese ∫i din chitan˛a       1. Clauzele din actele constitutive ale societ„˛ii  cu am„nuntul Ón magazine nespecializate.
seria F06 nr. 4683728/5.09.2002 ∫i seria F06 nr.      referitoare la dizolvarea societ„˛i se modific„ ∫i se    Obiectul principal de activitate: 5212 – comer˛ cu
4683731/6.09.2002, eliberate de Banca Comercial„      reformuleaz„ astfel:                   am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare
Rom‚n„ — S.A., Sucursala Bicaz, astfel Ónc‚t         îSocietatea se dizolv„ prin:             predominant„ de produse nealimentare.
participarea asocia˛ilor la pierderi ∫i beneficii va fi:   a) trecerea timpului stabilit pentru durata       Celelalte dispozi˛ii prev„zute Ón actul constitutiv
  – Galeanu Vasile – 15.000.000 lei – 150 p„r˛i      societ„˛ii;                       al societ„˛ii r„m‚n neschimbate, iar prezentul act
sociale – 50 %;                        b) imposibilitatea realiz„rii obiectului de      adi˛ional face parte integrant„ din actul de
  – Galeanu Gabriela – 15.000.000 lei – 150 p„r˛i     activitate al societ„˛ii sau realizarea acestuia;    constituire a societ„˛ii.
sociale – 50 %.                        c) declararea nulit„˛ii societ„˛ii;            (30/426.430)
  Celelalte capitole ale statutului societ„˛ii r„m‚n     d) hot„r‚rea adun„rii generale;                         *
neschimbate, drept pentru care s-a Óncheiat          e) hot„r‚rea tribunalului, la cererea oric„rui
prezentul act adi˛ional, autentificat la Biroul      asociat, pentru motive temeinice, precum             Societatea Comercial„
notarului public Mirsu Maria din Bicaz.          neÓn˛elegerile grave dintre asocia˛i, care Ómpiedic„    BECKER & FABRIS — S.A., comuna Sagna
  (26/426.426)                      func˛ionarea societ„˛ii;                       jude˛ul Neam˛
              *                 f) falimentul societ„˛ii;
                               g) alte cauze prev„zute de lege.“                    ACT ADIfiIONAL
      Societatea Comercial„               2. Se stabile∫te domeniul ∫i activitatea principal„
   COTEC TIMBER PRODUCTS — S.R.L.                                         la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                              a societ„˛ii, astfel:
  satul Izvoare, comuna Dumbrava Ro∫ie                                            BECKER & FABRIS — S.A.
                               • domeniul: 652 – alte intermedieri financiare;
        jude˛ul Neam˛                 • activitatea principal„: 6522 – alte activit„˛i de   Subsemna˛ii:
                              creditare (cas„ de amanet).                 – Fodor Teodorina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
         ACT ADIfiIONAL                3. Celelalte prevederi ale actelor constitutive    Ón Roman, str. Petru Rare∫ nr. 52, jude˛ul Neam˛;
                              r„m‚n neschimbate.                     – Timofte Toader, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
      al Societ„˛ii Comerciale                                         satul G‚dinti, comuna Sagna, jude˛ul Neam˛;
                               Redactat azi, 2.08.2002.
   COTEC TIMBER PRODUCTS — S.R.L.                                          – Ciobanu Anghel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                (28/426.428)
  Subsemna˛ii Siegfried Franz Thurau, cet„˛ean                   *               comuna Sagna, jude˛ul Neam˛,
german, cunosc„tor al limbii rom‚ne, domiciliat Ón                                   – Zavalichi Lenu˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
Germania, Fichtenstr, 1, 74592 Kirchberg, personal          Societatea Comercial„             Ón Roman, str. Cuza Vod„, bl. 7, ap. 9, jude˛ul
∫i Ón calitate de mandatar al asociatului Angelika        CARDOTEX — S.R.L., Piatra-Neam˛          Neam˛;
Thurau, cu acela∫i domiciliu, Ómputernicit Ón acest           jude˛ul Neam˛                 – Marcovici Ion, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
act conform procurii autentificate de Notariatul                                  Roman, str. Sucedava, bl. 40, ap. 17, jude˛ul Neam˛;
Kirchberg an der Jagst, Ón dosarul nr. 1076 din               ACT ADIfiIONAL               – Deliu Maria, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
10.09.2002, tradus„ de c„tre traduc„torul autorizat,                                Roman, Str. Viitorului nr. 2A, jude˛ul Neam˛;
a c„rei semn„tur„ a fost supralegalizat„ cu nr.       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       – Societatea Comercial„ BECKER & CO — S.A.,
4720/2002 la Biroul notarului public B„lan Dorina            CARDOTEX — S.R.L.             persoan„ juridic„ rom‚n„, Ónmatriculat„ la Oficiul
din Piatra-Neam˛, ∫i Knüll-H„r„bor Florentina,        Subsemna˛ii Tura A. Dorin, domiciliat Ón Piatra-    Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Rom‚nia, Piatra-      Neam˛, bd. Decebal nr. 1, sc. C, ap. 32, jude˛ul     cu nr. J 40/21291/1992, cu sediul Ón Bucure∫ti,
Neam˛, Str. L„m‚i˛ei nr. 10, sc. A, ap. 4, jude˛ul     Neam˛, ∫i Tura A. Carmen, domiciliat„ Ón Piatra-     sectorul 2, str. Sp„tar Nicolae Milescu nr. 22,
Neam˛, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii        Neam˛, bd. Decebal, bl. I 1, sc. C, ap. 32, jude˛ul   reprezentat„ de pre∫edintele consiliului de
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/25.X.2002
administra˛ie, dl Becker Constantin, cet„˛ean                ACT ADIfiIONAL                   Societatea Comercial„
german, domiciliat Ón Germania;                                              UNIVERSAL SCHITU 2001 — S.R.L.
  – Societatea Comercial„ FABRIS — S.A., persoan„        la statutul Societ„˛ii Comerciale           comuna Schitu Gole∫ti, jude˛ul Arge∫
juridic„ rom‚n„, Ónmatriculat„ la Oficiul               BALCOST COM — S.R.L.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Neam˛ cu nr.       Subsemnatul Cosma Mihai, asociat unic al                 ACT ADIfiIONAL
J 27/379/1991, cu sediul Ón comuna Sagna, jude˛ul     Societ„˛ii Comerciale BALCOST COM — S.R.L., cu        Subsemna˛ii Chi˛a Maria ∫i Chi˛a Pavel, Ón
Neam˛, reprezentat„ de directorul societ„˛ii,       sediul Ón Piatra-Neam˛, Str. M„r„˛ei nr. 112, jude˛ul   calitate de asocia˛i ai societ„˛ii, Óntruni˛i Ón
dl Zavalichi Costel, domiciliat Ón Roman, str. Cuza    Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        adunarea general„ extraordinar„ a asocia˛ilor
Vod„, bl. 7, ap. 9, jude˛ul Neam˛,                                         ast„zi, 21.08.2002, Ón unanimitate de voturi, am
                             comer˛ului cu nr. J 27/27/1996, aduc urm„toarea
  Ón calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale                                hot„r‚t urm„toarele:
                             modificare la statutul societ„˛ii:
BECKER & FABRIS — S.A., cu sediul Ón comuna                                      Art. 1. Majorarea capitalului social al societ„˛ii de
                               1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la
Sagna, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul                                   la 10.000.000 lei Ón numerar la 60.000.000 lei Ón
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Neam˛ cu nr.     193.100.000 lei la 1.278.100.000 lei, Ómp„r˛it Ón
                                                          numerar.
J 27/859/1993, societate a c„ror acte constitutive au   12.781 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, cu aportul
                                                            Suma de 50.000.000 lei, cu care se majoreaz„
fost modificate prin actul adi˛ional autentificat cu   Ón natur„, Ón valoare de 1.085.000.000 lei, conform    capitalul social, a fost v„rsat„ integral Ón contul
nr. 4016/2000 de notarul public Lumini˛a T„nase      raportului de evaluare realizat de Societatea       societ„˛ii.
din Roman, Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii     Comercial„ DOROBANTU A + S — S.N.C.,             Art. 2. Valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale se
generale a ac˛ionarilor nr. 1 din data de 29 mai     reprezent‚nd o construc˛ie din bol˛ari, Ón curs de    men˛ine la suma de 500.000 lei.
2002, prin prezentul act adi˛ional am hot„r‚t       finisare, compus„ la subsol din dou„ Ónc„peri, la      Num„rul de p„r˛i sociale se majoreaz„ de la 10
modificarea ∫i completarea actelor constitutive ale    parter din ∫ase camere, trei b„i, dou„ casa sc„rii,    la 60, numerotate de la 1 la 60, de˛inute de asocia˛ii
societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:               dou„ holuri, camer„ pentru centrala termic„ ∫i la     societ„˛ii, astfel:
  Art. 1. Domeniul principal de activitate al      etaj din zece camere, dou„ holuri, dou„ b„i, Ón       — Chi˛a Maria — 30 p„r˛i sociale, numerotate de
Societ„˛ii Comerciale BECKER & FABRIS — S.A. este:    suprafa˛„ construit„ la sol de 300 m2, situat„ Ón     la 1 la 30, Ón valoare total„ de 30.000.000 lei,
  151 – industria alimentar„ ∫i a b„uturilor.      comuna Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul Neam˛, Ónscris„ Ón     reprezent‚nd 50 % din capitalul social total;
  Obiectul principal de activitate: 1599 – fabricarea                                 — Chi˛a Pavel — 30 p„r˛i sociale, numerotate de
                             cartea funciar„ nr. 119/N a comunei Dumbrava
b„uturilor nealcoolice.                                               la 31 la 60, Ón valoare total„ de 30.000.000 lei,
                             Ro∫ie, jude˛ul Neam˛, num„r cadastral provizoriu
  Alte activit„˛i ale Societ„˛ii Comerciale BECKER &                                reprezent‚nd 50 % din capitalul social total.
                             152, construc˛ie amplasat„ pe terenul Ón suprafa˛„      Ca urmare, art. 6 din contractul de societate se
FABRIS — S.A.:
  1591 – fabricarea b„uturilor alcoolice distilate;   de 2.000 m2, Ónvecinat la nord cu propriet„˛ile      reformuleaz„ astfel:
  5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;         D„sc„lescu Mihai ∫i Apintiloaie Victor, la est ∫i sud    îCapitalul social, subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii,
  6312 – depozit„ri;                   cu proprietatea Irodel Vasile ∫i la vest cu D.N. 15    este de 60.000.000 lei, divizat Ón 60 p„r˛i sociale
  7482 – activit„˛i de ambalare.             Piatra-Neam˛ – Bac„u, construc˛ie liber„ de sarcini,   egale, cu o valoare nominal„ de 500.000 lei fiecare,
  Celelalte dispozi˛ii prev„zute Ón actele de      conform extrasului de carte funciar„ nr. 9285/2002,    numerotate de la 1 la 60, de˛inute de asocia˛ii
constituire a societ„˛ii r„m‚n neschimbate, iar      eliberat de Judec„toria Piatra-Neam˛, dob‚ndit„ Ón    societ„˛ii, astfel:
prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     baza contractului de v‚nzare–cump„rare            — Chi˛a Maria — 30 p„r˛i sociale, numerotate de
actele societ„˛ii.                    autentificat cu nr. 1303/5.04.2000 la Biroul       la 1 la 30, Ón valoare total„ de 30.000.000 lei,
  (31/426.431)                                                  reprezent‚nd 50 % din capitalul social total;
                             notarului public Bloju Veronica, cu sediul Ón Piatra-
             *                                              — Chi˛a Pavel — 30 p„r˛i sociale, numerotate de
                             Neam˛, Ónscris de Judec„toria Piatra-Neam˛ Ón cartea
                                                          la 31 la 60, Ón valoare total„ de 30.000.000 lei,
                             funciar„ nr. 119/N a comunei Dumbrava Ro∫ie,
      Societatea Comercial„                                          reprezent‚nd 50 % din capitalul social total.
                             jude˛ul Neam˛.                        Celelalte prevederi ale contractului ∫i ale
   BALCOST COM — S.R.L., Piatra-Neam˛
                               Redactat azi, 10.07.2002.               statutului societ„˛ii r„m‚n valabile.
        jude˛ul Neam˛
                               (34/426.432)                       Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 21.08.2002
         ACT ADIfiIONAL                           *                Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de
                                                          valabilitate prev„zute de lege.
    la statutul Societ„˛ii Comerciale              Societatea Comercial„               (36/426.434)
       BALCOST COM — S.R.L.                 APARTAMENTUL — S.A., Pite∫ti                         *
  Subsemnatul Cosma Mihai, asociat unic al
Societ„˛ii Comerciale BALCOST COM — S.R.L., cu               ACT ADIfiIONAL                   Societatea Comercial„
sediul Ón Piatra-Neam˛, Str. M„r„˛ei nr. 112, jude˛ul                                    EDIMPEX — S.R.L., C‚mpulung
                               Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor            jude˛ul Arge∫
Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                             Societ„˛ii Comerciale APARTAMENTUL — S.A.,
comer˛ului cu nr. J 27/27/1996, aduc urm„toarea
                             Pite∫ti, din data de 21.03.2002, legal constituit„, cu           ACT ADIfiIONAL
modificare la statutul societ„˛ii:
  1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la  votul favorabil al ac˛ionarilor de˛in„tori a 93,05 %
                                                            Subsemnata Derioiu Ana, Ón calitate de unic
2.000.000 lei la 193.100.000 lei, Ómp„r˛it Ón 1.931    din totalul ac˛iunilor reprezentate Ón adunare, de    asociat al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 20.08.2002,
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, cu aportul Ón    93,05 %, a hot„r‚t urm„toarele:              urm„toarele:
natur„, Ón valoare de 191.100.000 lei, conform        1. Determinarea domeniului ∫i a activit„˛ii        Art. 1. Cooptarea Ón calitatea de asociat al
raportului de evaluare realizat de Societatea       principale.                        societ„˛ii, Óncep‚nd cu data semn„rii prezentului
Comercial„ DOROBANTU A + S — S.N.C.,             2. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a art. 2 din  act adi˛ional, a doamnei Lungu Nicoleta, n„scut„ la
reprezent‚nd suprafa˛a de 2.000 m2 (din m„sur„tori    contractul de societate ∫i, respectiv, a art. 5 din    data de 12.01.1955 Ón comuna Corbeni, jude˛ul
au rezultat 2.011 m 2), teren cur˛i-construc˛ii ∫i    statutul societ„˛ii, care vor avea urm„torul cuprins:   Arge∫, domiciliat„ Ón Canada, 1540 Fisher Ave,
arabil, situat Ón comuna Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul       îI. Domeniul principal: 452 — construc˛ii de      Ottawa, av‚nd dubl„ cet„˛enie, rom‚n„ ∫i
Neam˛, Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 119/N a       cl„diri ∫i de geniu civil.                canadian„, posesoare a pa∫aportului nr. VM782685,
comunei Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul Neam˛, num„r         II. Activitatea principal„: 4521 — lucr„ri de     eliberat de autorit„˛ile canadiene la data de
cadastral provizoriu 152, Ónvecinat la nord cu                                   20.06.2001, av‚nd codul numeric personal
                             construc˛ii: de locuit, industriale, comerciale, cu
propriet„˛ile D„sc„lescu Mihai ∫i Apintiloaie Victor,                                5501122F0206204.
                             destina˛ie cultural-administrativ„, de Ónv„˛„m‚nt,
la est ∫i sud cu proprietatea Irodel Vasile ∫i la vest                                 Art. 2. Retragerea din societate, cu aceea∫i dat„,
                             medico-sanitare, de cult, inclusiv lucr„ri de art„.    a dnei Derioiu Ana, care cesioneaz„ noului asociat,
cu D.N. 15 Piatra-Neam˛ – Bac„u, teren liber de
sarcini, conform extrasului de carte funciar„ nr.      III. Alte activit„˛i.“                 Ón totalitate, cotele-p„r˛i de˛inute din capitalul
9285/2002, eliberat de Judec„toria Piatra-Neam˛,       3. Stabilirea punctelor de lucru ale Societ„˛ii    social al societ„˛ii, respectiv 20 p„r˛i sociale, cu o
dob‚ndit    Ón  baza   contractului    de  Comerciale APARTAMENTUL — S.A., Pite∫ti.         valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, Ón sum„
v‚nzare–cump„rare       autentificat     cu    4. Modificarea ∫i completarea cu un nou alineat    total„ de 2.000.000 lei.
nr. 1303/5.04.2000 la Biroul notarului public Bloju    a art. 1 din contractul de societate, respectiv art. 3    Cesiunea p„r˛ilor sociale s-a efectuat conform
Veronica, cu sediul Ón Piatra-Neam˛, Ónscris de      din statutul societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:        contractului de cesiune, Óncheiat o dat„ cu
Judec„toria Piatra-Neam˛ Ón cartea funciar„ nr.       Societatea Comercial„ APARTAMENTUL — S.A.,       prezentul act adi˛ional.
119/N a comunei Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul Neam˛.      Pite∫ti, are urm„toarele puncte de lucru:           Art. 3. Dna Derioiu Ana renun˛„ la calitatea de
  Redactat azi, 10.07.2002.                                            administrator ∫i reprezentant al societ„˛ii, primind
                               1. Pite∫ti, str. Mihai Eminescu nr. 11 —
  (32/426.432)                                                  desc„rcarea de gestiune asupra activit„˛ii
                             îÓnchiriere ∫i subÓnchiriere bunuri imobiliare
                                                          desf„∫urate anterior.
         ACT ADIfiIONAL              proprii“ — cod CAEN 7020.
                                                            Art. 4. Noul asociat se desemneaz„ ca
                               2. Pite∫ti, Str. Depozitelor nr. 42 — îlucr„ri de   administrator ∫i reprezentant al societ„˛ii, investit
    la statutul Societ„˛ii Comerciale         construc˛ii“ — cod CAEN 4521.               cu depline puteri Ón reprezentarea acesteia, durata
       BALCOST COM — S.R.L.
                               5. Œmputernicirea dlui Cantu Ion, Ón calitate de    mandatului fiind nelimitat„.
  Subsemnatul Cosma Mihai, asociat unic al        pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, Ón        Art. 5. Aportul Ón natur„ la capitalul social al
Societ„˛ii Comerciale BALCOST COM — S.R.L., cu      vederea efectu„rii procedurii privind autentificarea,   societ„˛ii, Ón valoare de 1.900.000 lei, se substituie
sediul Ón Piatra-Neam˛, Str. M„r„˛ei nr. 112, jude˛ul   publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea, precum ∫i   cu aport Ón numerar Ón sum„ de 1.900.000 lei.
Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                       Capitalul social se men˛ine la suma de 2.000.000
                             Ón vederea renun˛„rii la orice cale de atac Ón cadrul
comer˛ului cu nr. J 27/27/1996, aduc urm„toarea                                   lei, integral Ón numerar.
                             acestei proceduri.
modificare la statutul societ„˛ii:                                           Valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale se
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  1. Se codific„ conform codului CAEN ∫i se                                    men˛ine la 100.000 lei.
stabile∫te activitatea principal„ astfel: 5153 – comer˛  actul constitutiv al societ„˛ii ∫i va urma procedura
                                                            Num„rul de p„r˛i sociale se men˛ine la 20
cu ridicata cu material lemnos ∫i materialelor de     legal„ privind publicitatea, autorizarea ∫i
                                                          (numerotate de la 1–20), de˛inute integral de unicul
construc˛ii.                       Ónregistrarea.                      asociat al societ„˛ii.
  Celelalte activit„˛i sunt secundare.           Redactat ast„zi, 21.03.2002.                Art. 6. Subsemnata Derioiu Ana am luat
  Redactat azi, 18.09.2002.                 (35/426.433)                     cuno∫tin˛„ de prevederile statutului Societ„˛ii
  (33/426.432)                                  *                Comerciale EDIMPEX — S.R.L., astfel cum au fost
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2165/25.X.2002                  7
modificate prin prezentul act adi˛ional ∫i sunt de       Art. 2. Se stabile∫te domeniul principal de        Domeniul ∫i activitatea principal„ ale societ„˛ii
acord s„ continuu activitatea acestei societ„˛i, Ón     activitate al societ„˛ii: transporturi pe calea feart„,  sunt:
calitate de asociat unic, administrator ∫i          grupa CAEN 601.                       Domeniul:
reprezentant, prelu‚nd Óntreg complexul de           Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii:    252 — produc˛ia articolelor din material plastic.
drepturi ∫i obliga˛ii ale societ„˛ii.            transporturi pe calea ferat„, clasa CAEN 6010.        Activitatea:
  Ca urmare, textele modificate din statutul          Art. 2. Modificarea sediului social al societ„˛ii,    2522 — fabricarea articolelor de ambalaj din
societ„˛ii se reformuleaz„ astfel:              din comuna Mioarele, jude˛ul Arge∫, Ón C‚mpulung,     material palstic.
  — îArt. 2 alin. 2: Unicul asociat al societ„˛ii este   str. Lt. D. Lazea, bl. 20, sc. B, et. 2, ap. 32, jude˛ul   (43/426.441)
Lungu Nicoleta, n„scut„ la data de 12.01.1955 Ón       Arge∫.                                        *
comuna Corbeni, jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón          Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
Canada, 1540 Fisher Ave, Ottawa, av‚nd dubl„         valabile Ón continuare.                       Societatea Comercial„
cet„˛enie, rom‚n„ ∫i canadian„, posesoare a           Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 12.08.2002   PACIFIC — S.R.L., C‚mpulung, jude˛ul Arge∫
pa∫aportului nr. VM782685, eliberat de autorit„˛ile     Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de
canadiene la data de 1.06.2000, av‚nd codul         valabilitate prev„zute de lege.                       ACT ADIfiIONAL
numeric personal 5501122F0206204, care nu va           (40/426.438)                       Subsemnatul T„nase Constantin, Ón calitate de
putea avea calitatea de unic asociat Óntr-o alt„                    *                asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi,
societate comercial„ cu r„spundere limitat„.“                                      23.01.2002, urm„toarele:
  — îArt. 33. Societatea va fi administrat„ de Lungu          Societatea Comercial„               Art. 1. Sediul social al societ„˛ii se modific„ din
Nicoleta, investit„ cu depline puteri Ón            SALF — S.R.L., C‚mpulung, jude˛ul Arge∫         C‚mpulung, str. Negru Vod„ nr. 117, bl. 1, sc. B,
reprezentarea acesteia, durata mandatului fiind                                     et. 2, ap. 2, jude˛ul Arge∫, Ón C‚mpulung, str. Lt.
nelimitat„.“                                  ACT ADIfiIONAL              R„dulescu nr. 15, jude˛ul Arge∫.
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n                                   Ca urmare, art. 3.1. din statutul societ„˛ii se
valabile.                            Subsemnatul ™ulc„ Florica, Ón calitate de unic„
                                                            reformuleaz„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:
  Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 20.08.2002    asociat„ a societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 27.02.2002,
                                                              îSediul social al societ„˛ii este Ón C‚mpulung,
Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de        urm„toarele:
                                                            str. Lt. R„dulescu nr. 15, jude˛ul Arge∫, cod 0425.“
valabilitate prev„zute de lege.                 Art. 1. Majorarea capitalului social al societ„˛ii de
                                                              Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
  (37/426.435)                       la 35.000.000 lei Ón numerar la 200.000.000 lei Ón
                                                            valabile.
              *                nunerar.
                                                              Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 14.01.2000
                                Capitalul social al societ„˛ii se majoreaz„ cu
                                                            Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de
     Societatea Comercial„                suma de 165.000.000 lei Ón numerar, sum„ v„rsat„
                                                            valabilitate prev„zute de lege.
   COMGRUI — S.R.L., satul Grui              integral Ón contul societ„˛ii de unicul asociat.
                                                               (44/426.442)
 comuna Albe∫ti de Muscel, jude˛ul Arge∫            Art. 2. Valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale se                 *
                               men˛ine la 100.000 lei. Num„rul de p„r˛i sociale se
          ACT ADIfiIONAL               majoreaz„ de la 350 la 2.000, numerotate de la 1 la          Societatea Comercial„
                               2.000, de˛inute integral de unicul asociat.         D & D — S.R.L., C‚mpulung, jude˛ul Arge∫
  Subsemna˛ii Oncioiu Gheorghe ∫i Dobrescu
                                Ca urmare, art. 9 din statutul societ„˛ii, se
Valerica, Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii, Óntruni˛i
                               reformuleaz„ astfel:                            ACT ADIfiIONAL
Ón adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 19.08.2002,           îCapitalul social, subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii,
                                                              Subsemnatul Dumitru Dan, Ón calitate de asociat
urm„toarele:                         este de 200.000.000 lei Ón numerar, divizat Ón 2000
                                                            unic al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 6.02.2002,
  Art. 1. Stabilirea domeniului principal de        p„r˛i sociale egale, cu o valoare nominal„ de
                                                            urm„toarele:
activitate ∫i a activit„˛ii principale a societ„˛ii,     100.000 lei, numerotate de la 1 la 2000, de˛inute
                                                              Art. 2. Se stabile∫te domeniul principal de
astfel:                           integral de unicul asociat.
                                                            activitate al societ„˛ii: comer˛ cu am„nuntul Ón
  Domeniul principal de activitate: comer˛ cu         Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
                                                            magazine nespecializate, grupa CAEN 521.
am„nuntul Ón magazine nespecializate, grupa         valabile.
                                                              Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii:
CAEN 521.                            Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi,
                                                            comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,
  Activitatea principal„ a societ„˛ii: comer˛ cu      27.02.2002, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de form„,
                                                            cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare       autorizare, publicitate ∫i Ónregistrare prev„zute de    b„uturi ∫i tutun, clasa CAEN 5211.
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i        lege.                             Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
tutun, clasa CAEN 5211.                     (41/426.439)                      valabile.
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii,                    *                 Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 6.02.2002,
precum ∫i ale contractului de societate r„m‚n                                      urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de form„, autorizare,
valabile.                               Societatea Comercial„               publicitate ∫i Ónregistrare prev„zute de lege.
  Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 19.08.2002    COCORUL — S.R.L., C‚mpulung, jude˛ul Arge∫           (45/426.443)
Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de                                                  *
valabilitate prev„zute de lege.                        ACT ADIfiIONAL
  (38/426.436)                        Subsemnata Barbu Mariana, Ón calitate de unic„          Societatea Comercial„
              *                asociat„ a societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 11.12.2001,      NEW DESIGN HOUSE — S.R.L., Pite∫ti
                               urm„toarele:
     Societatea Comercial„                 Art. 1. Majorarea capitalului social al societ„˛ii de          ACT ADIfiIONAL
    GAMICOM GROUP — S.R.L.                la 3.000.000 lei Ón numerar la 70.000.000 lei. Suma      Subsemna˛ii Doru Olimpia, CÓrciumaru Ileana ∫i
 comuna Poienari de Muscel, jude˛ul Arge∫          de 67.000.000 lei, cu care se majoreaz„ capitalul     Toma Bogdan-Daniel, Ón calitate de asocia˛i ai
                               social, a fost v„rsat„ integral Ón contul societ„˛ii.   societ„˛ii, Óntruni˛i Ón adunarea general„
          ACT ADIfiIONAL                Art. 2. Valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale se    extraordinar„ a asocia˛ilor societ„˛ii, am hot„r‚t
  Subsemnatul Popa Gabriel, Ón calitate de unic       men˛ine la 100.000 lei. Num„rul de p„r˛i sociale se    ast„zi, 3.09.2002 urm„toarele:
asociat al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 8.08.2002,     majoreaz„ de la 30 la 700, numerotate de la 1 la       Art. 1. Se stabile∫te domeniul principal de
urm„toarele:                         700, de˛inute integral de unicul asociat.         activitate al societ„˛ii: fabricarea sticlei ∫i
  Art. 2. Se stabile∫te domeniul principal de         Ca urmare, art. 7 din statutul societ„˛ii se      articolelor din sticl„ — grupa CAEN 261.
activitate al societ„˛ii: recuperarea de∫eurilor ∫i     reformuleaz„ astfel:                     Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii:
resturilor metalice reciclabile — grupa CAEN 371.        îCapitalul social, subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii,  fabricarea fibrelor din sticl„ ∫i a articolelor din
  Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii:    este de 70.000.000 lei Ón numerar, divizat Ón 700     fibr„ de sticl„ — clasa CAEN 2614.
recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice        p„r˛i sociale egale, cu o valoare nominal„ de         Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii,
reciclabile — clasa CAEN 3710.                100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 700,      precum ∫i ale contractului de societate, r„m‚n
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n    de˛inute integral de unicul asociat.“           valabile.
valabile.                            Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n    Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 3.09.2002
  Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 8.08.2002,    valabile Ón continuare.                  Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de
urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de form„, autorizare,       Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 11.12.2001   valabilitate prev„zute de lege.
publicitate ∫i Ónregistrare prev„zute de lege.        Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de         (46/426.444)
  (39/426.437)                       valabilitate prev„zute de lege.                           *
              *                  (42/426.440)
                                            *                     Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„                                                FLAVIO PRESTCOM — S.R.L.
     DRAGOS TRADING — S.R.L.                     Societatea Comercial„             comuna Valea Mare Prav„˛, jude˛ul Arge∫
    comuna Mioarele, jude˛ul Arge∫                   AMPLAST CO — S.A.
                                                                     ACT ADIfiIONAL
          ACT ADIfiIONAL                      ACT ADIfiIONAL NR. 9               Subsemnatul Dogioiu Paul, Ón calitate de asociat
  Subsemnatul Popescu Ilarie, Ón calitate de unic                                   unic al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 27.08.2002,
asociat al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 12.08.2002,     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      urm„toarele:
urm„toarele:                         AMPLAST CO — S.A., autentificate la data de         Art. 2. Se stabile∫te domeniul principal de
  Art. 1. Extinderea obiectului de activitate al         1.10.1993/nr. 4999; 8.10.1993/nr. 5145;        activitate al societ„˛ii: intermedieri Ón comer˛ul cu
societ„˛ii cu urm„toarele:                   4.05.1994/nr. 12165; 23.02.1995/nr. 3875;        autovehicule, grupa CAEN 501.
  3520 — construc˛ia ∫i repararea materialului         13.09.1996/nr. 2285; 23.09.1996/nr. 2319;         Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii:
rulant;                             13.05.1997/nr. 1402; 15.12.1997/nr. 3633;        intermedieri Ón comer˛ul cu autovehicule, clasa
  6010 – transporturi pe calea ferat„;              1.06.1998/nr. 1958; 4.09.2001/nr. 1068        CAEN 5010.
  6321 — alte activit„˛i anexe transporturilor         Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale AMPLAST CO —       Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
terestre.                          S.A. au hot„r‚t urm„toarele:                valabile.
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/25.X.2002
  Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi,          Ón conformitate cu prevederile art. 197 din Legea     îSe deschide un punct de lucru cu destina˛ia de
27.08.2002, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de form„,    nr. 31/1990, am hot„r‚t ast„zi, 1.03.2002,         birou Ón Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 15, et. 2, ap. 3A,
autorizare, publicitate ∫i Ónregistrare prev„zute de    urm„toarele:                        sectorul 2, conform contractului de Ónchiriere nr.
lege.                             Art. 1. Continuarea activit„˛ii societ„˛ii, Ón     1237697/25.06.2002 Ónregistrat la Administra˛ia
  (47/426.445)                      calitate de asociat, de dna Luchian Ana-Maria,       Financiar„ a Sectorului 2 Bucure∫ti.“
              *                calitate dob‚ndit„ de drept conform art. 12 din        Toate celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv
                              statutul societ„˛ii.                    r„m‚n valabile.
       Societatea Comercial„              Œncetarea calit„˛ii de administrator al societ„˛ii a    (52/426.450)
      SUNSHINE — S.R.L., Pite∫ti           domnului Luchian Dorel-Valentin, ca urmare a                     *
                              decesului.
         ACT ADIfiIONAL                Art. 2. Se men˛in denumirea societ„˛ii, sediul           Societatea Comercial„
                              social, obiectul de activitate, domeniul principal de       PRIMO WATTER RIZELA — S.R.L.
  Subsemna˛ii Doru Marian ∫i Toma Bogdan-
                              activitate ∫i activitatea principal„ a societ„˛ii:          C‚mpulung, jude˛ul Arge∫
Daniel, Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii, Óntruni˛i
                               Art. 3. Capitalul social al societ„˛ii se men˛ine la
Ón adunarea general„ extraordinar„ a asocia˛ilor
                              suma de 10.000.000 lei Ón numerar.                      ACT ADIfiIONAL
societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 3.09.2002, urm„toarele:
                               Valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale se         Subsemnatul Rizea Ion, Ón calitate de unic
  Art. 1. Se stabile∫te domeniul principal de
                              men˛ine la 100.000 lei.                  asociat al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 14.08.2002,
activitate al societ„˛ii: produc˛ia de mobilier, grupa
                               Num„rul de p„r˛i sociale se men˛ine la 100,       urm„toarele:
CAEN 361.
                              de˛inute de asocia˛ii societ„˛ii, astfel:           Art. 1. Extinderea obiectului de activitate al
  Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii:
                               — Micu Augustin-Florian — 34 p„r˛i sociale, Ón     societ„˛ii cu urm„toarele:
produc˛ia altor tipuri de mobilier, clasa CAEN 3614.
                              valoare total„ de 3.400.000 lei, reprezent‚nd 34 %      6021 — transporturi de c„l„tori pe baz„ de grafic;
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii,
                              din capitalul social total;                  6022 — taxiuri;
precum ∫i ale contractului de societate, r„m‚n
                               — Necula Nicolae — 33 p„r˛i sociale, Ón valoare      6023 — transporturi terestre de c„l„tori,
valabile.
                              total„ de 3.300.000 lei, reprezent‚nd 33 % din       ocazionale.
  Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 3.09.2002
                              capitalul social total;                    Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de        — Luchian Ana-Maria — 33 p„r˛i sociale, Ón       valabile Ón continuare.
valabilitate prev„zute de lege.              valoare total„ de 3.300.000 lei, reprezent‚nd 33 %      Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 14.08.2002
  (48/426.446)                      din capitalul social total.                Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de
              *                 Art. 4. Dna Luchian Ana-Maria se desemneaz„ ca     valabilitate prev„zute de lege.
                              administrator al societ„˛ii, investit„ cu depline       (53/426.451)
     Societatea Comercial„               puteri Ón reprezentarea acesteia, durata mandatului                  *
 MUSCEL CHIM–REX — S.R.L., C‚mpulung           fiind nelimitat„.
       jude˛ul Arge∫                  Art. 5. Subsemnata Luchian Ana-Maria am luat           Societatea Comercial„
                              cuno∫tin˛„ de prevederile contractului de societate     SELENA N & C EXPORT IMPORT — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL              ∫i  ale  statutului   Societ„˛ii   Comerciale       C‚mpulung, jude˛ul Arge∫
  Subsemnatul B„r„itaru Adrian-Iulian, Ón calitate    PETROSAFETY SERVICE — S.R.L., astfel cum au fost
de asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi,     modificate prin prezentul act adi˛ional ∫i sunt de              ACT ADIfiIONAL
12.03.2002, urm„toarele:                  acord cu acestea.                       Subsemna˛ii Lulea Elena ∫i Busuioc C„t„lin, Ón
  Art. 1. Modificarea sediului social al societ„˛ii din   Celelalte prevederi ale contractului ∫i ale       calitate de asocia˛i ai societ„˛ii, Óntruni˛i Ón
C‚mpulung, str. Fra˛ii Gole∫ti nr. 1, jude˛ul Arge∫,    statutului societ„˛ii r„m‚n valabile.           adunarea general„ extraordinar„ a asocia˛ilor
Ón satul Voine∫ti, comuna Lere∫ti, jude˛ul Arge∫.       Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 13.08.2002   societ„˛ii ast„zi, 25.5.2002, Ón unanimitate de voturi,
                              Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de       am hot„r‚t urm„toarele:
  Ca urmare, art. 3.1 din statutul societ„˛ii se
                              valabilitate prev„zute de lege.                Art. 1. Modificarea sediului social al societ„˛ii Ón
reformuleaz„ astfel:
                                (51/426.449)                      C‚mpulung, str. Negru Vod„ nr. 144, jude˛ul Arge∫.
  îSediul social al societ„˛ii este Ón satul Voine∫ti,
                                           *                 Ca urmare, art. 3.1. din statutul societ„˛ii se
comuna Lere∫ti, jude˛ul Arge∫, cod 0434.“
                                                           reformuleaz„ astfel:
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n        Societatea Comercial„                îSediul social al societ„˛ii este Ón C‚mpulung, str.
valabile.                           CEMTRADE 2002 — S.R.L., C‚mpulung           Negru Vod„ nr. 144, jude˛ul Arge∫, cod 0425.“
  Pentru care s-a Óntocmit prezentul Ón                 jude˛ul Arge∫                  Art. 2. Modificarea datelor de identificare ale
C‚mpulung, ast„zi, 12.03.2002, urm‚nd a Óndeplini                                   dnei Lulea Elena, ca urmare a c„s„toriei.
condi˛iile de valabilitate prev„zute de lege.                ACT ADIfiIONAL                Ca urmare, art. 1.1. din contractul de societate se
  (49/426.447)                                                   reformuleaz„ astfel:
              *                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                             îAsocia˛ii societ„˛ii sunt:
                                    CEMTRADE 2002 — S.R.L.
                                                             1. Busuioc Elena, n„scut„ la data de 21.12.1954
     Societatea Comercial„                 Subsemnatul Rotaru Valeriu, domiciliat Ón       Ón comuna Ungheni, jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón
HEPITES — S.R.L., C‚mpulung, jude˛ul Arge∫         C‚mpulung, str. Lt. Dumitru Lazea nr. 11, jude˛ul     C‚mpulung, str. Dr. Falcoianu Nicolae nr. 8, jude˛ul
                              Arge∫, posesor al C.I. seria AS nr. 077830, eliberat„   Arge∫, cet„˛ean rom‚n, posesoare a C.I. seria AS nr.
         ACT ADIfiIONAL              de Poli˛ia C‚mpulung la data de 26.05.2000, Ón       025689/13.04.1999, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpulung,
                              calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     cod numeric personal 2541221030010;
  Subsemnata Vl„d„u Ana, Ón calitate de unic
                              CEMTRADE 2002 — S.R.L., cu sediul Ón C‚mpulung,        2. Busuioc C„lin, n„scut la data de 14.11.1964 Ón
asociat al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 1.06.2001,
                              str. Matei Basarab nr. 23, jude˛ul Arge∫,         C‚mpulung, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón
urm„toarele:                        Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a      C‚mpulung, str. Erou Costel Constantinescu nr. 1,
  Art. 1. Modificarea duratei de func˛ionare a      Jude˛ului Arge∫ cu nr. J 03/425/2002, cod unic       jude˛ul Arge∫, cet„˛ean rom‚n, posesor al C.I. seria
societ„˛ii, Ón sensul c„ aceasta se constituie pe o    R14703493, cu un capital social de 5.000.000 lei, Ón    AS nr. 010235/14.11.1998, cod numeric personal
perioad„ nedeterminat„.                  baza hot„r‚rii nr. 2/25.06.2002 ∫i a atribu˛iilor     1641114030014.“
  Ca urmare, art. 4.1. din statutul societ„˛ii se     conferite de lege ∫i actul constitutiv, am Óntocmit      Art. 3. Se stabile∫te domeniul principal de
reformuleaz„ astfel:                    prezentul act adi˛ional:                  activitate al societ„˛ii: fabricarea produselor
  îSocietatea se constituie pe o perioad„           Art. 1. Dispozi˛iile art. 14 din actul constitutiv,  alimentare — grupa CAEN 158.
nedeterminat„.“                      Ónregistrat prin Óncheierea de dat„ cert„ nr.         Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii:
  Art. 2. Dl Vl„d„u Gheorghe renun˛„ la calitatea     630/3.06.2002 la Biroul notarului public Margareta     fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i patiserie —
de administrator ∫i reprezentant al societ„˛ii,      Petrescu din C‚mpulung, str. Negru Vod„ nr. 121,      clasa CAEN 1581.
primind desc„rcarea de gestiune asupra activit„˛ii     bl. A9, parter, jude˛ul Arge∫, referitoare la         Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
desf„∫urate anterior.                   administrarea societ„˛ii, se modific„ ∫i vor avea     valabile Ón continuare.
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n   urm„torul cuprins:                      Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 21.05.2002
valabile.                           îAdministrarea societ„˛ii se face de c„tre dl     Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de
  Pentru care s-a Óntocmit prezentul azi, 3.09.2002    Bolgar Andrei, care coordoneaz„ Óntreaga activitate    valabilitate prev„zute de lege.
Ón C‚mpulung, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de       a societ„˛ii ∫i reprezint„ nelimitat societatea Ón       (54/426.452)
valabilitate prev„zute de lege.              raporturile cu ter˛ii. Administratorul unic este ∫i                  *
  (50/426.448)                      director general al societ„˛ii.
                                Datele de identificare ale administratorului unic        Societatea Comercial„
              *
                              ∫i director general sunt:                  DEBORAH IMPEX — S.R.L., satul Voine∫ti
                                — Bolgar Andrei, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón        comuna Lere∫ti, jude˛ul Arge∫
     Societatea Comercial„
 PETROSAFETY SERVICE — S.R.L., Pite∫ti          C‚mpulung, str. Fra˛ii Gole∫ti nr. 10, bl. A6, sc. B,
                              et. 2, ap. 12, jude˛ul Arge∫, posesor al B.I. seria D.E.           ACT ADIfiIONAL
         ACT ADIfiIONAL              nr. 988709, eliberat de Poli˛ia C‚mpulung din data      Subsemna˛ii Necula Emil ∫i Necula Pavel, Ón
                              de 20.02.1998, fiul lui Andrei ∫i Aurica, n„scut la    calitate de asocia˛i ai societ„˛ii, Óntruni˛i Ón
  Subsemna˛ii:                      data de 24.05.1964 Ón R‚mnicu V‚lcea, c„s„torit, cod    adunarea general„ extraordinar„ a asocia˛ilor
  — Micu Augustin-Florian ∫i Necula Nicolae, Ón      numeric personal 1640524030013.              ast„zi, 8.04.2002, cu unanimitate de voturi, am
calitate de asocia˛i ai societ„˛ii;              Art. 2. Dispozi˛iile art. 3 din actul constitutiv,   hot„r‚t urm„toarele:
  — Luchian Ana-Maria, Ón calitate de mo∫tenitor al    Ónregistrat prin Óncheierea de dat„ cert„ nr.         Art. 1. Cooptarea Ón calitate de asociat al
asociatului decedat, Luchian Dorel-Valentin;        630/3.06.2002 la Biroul notarului public Margareta     societ„˛ii a dnei Sain Ionela, n„scut„ la data de
  av‚nd Ón vedere certificatul de mo∫tenitor       Petrescu din C‚mpulung, str. Negru Vod„ nr. 121,      15.07.1965 Ón comuna Miro∫i, jude˛ul Arge∫,
nr. 1/11.01.2000, eliberat la Biroul notarului public   bl. A9, parter, jude˛ul Arge∫, referitoare la sediul    domiciliat„ Ón C‚mpulung, str. Dr. F„lcoianu
Vasiliu Marioara din Pite∫ti,               social, se completeaz„ astfel:               Nicolae nr. 29, jude˛ul Arge∫, cet„˛ean rom‚n,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2165/25.X.2002                     9
posesoare a B.I. seria G.N. nr. 978867/23.09.1994,      Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii:     Domeniul principal de activitate: comer˛ cu piese
eliberat de Poli˛ia C‚mpulung, cod numeric        comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,       ∫i accesorii pentru autovehicule , grupa CAEN 501.
personal 2650715030018.                  cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         Activitatea principal„ a societ„˛ii: comer˛ cu
  Art. 2. Retragerea din societate a asocia˛ilor     b„uturi ∫i tutun, clasa CAEN 5211.             piese ∫i accesorii pentru autovehicule, clasa CAEN
Necula Emil ∫i Necula Pavel, care cesioneaz„ dnei      Art. 2. Se reformuleaz„ art. 20 din statutul       5010.
™ain Ionela, Ón totalitate, cotele-p„r˛i de˛inute din   societ„˛ii, care va avea con˛inutul astfel:          Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii,
capitalul social al societ„˛ii, respectiv 20 p„r˛i      îUrm„toarele situa˛ii duc la dizolvarea societ„˛ii:   precum ∫i ale contractului de societate, r„m‚n
sociale egale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,     – hot„r‚rea asociatului unic;              valabile.
Ón valoare total„ de 2.000.000 lei.             – falimentul;                        Redactat ast„zi, 26 iunie 2002, Ón C‚mpulung,
  Cesiunea p„r˛ilor sociale s-a efectuat conform      – imposibilitatea realiz„rii obiectului de        urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de valabilitate
contractului de cesiune Óncheiat o dat„ cu prezentul   activitate.                         prev„zute de lege.
act adi˛ional.                        Œn cazul decesului unicului asociat, activitatea       (59/426.457)
  Art. 3. Dnii Necula Emil ∫i Necula Pavel renun˛„    societ„˛ii va fi continuat„ cu mo∫tenitorii acestuia,                  *
la calitatea de administratori ∫i reprezentan˛i ai    cu respectarea prevederilor legale Ón materie
societ„˛ii, primind desc„rcarea de gestiune asupra    succesoral„.“                             Societatea Comercial„
activit„˛ii desf„∫urate anterior.              Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n       CONSTRUCT FELIX — S.R.L.
  Art. 4. Se ia act c„ se renun˛„ la contractul de    valabile.                               satul Calea Pietroasa
societate, dna ™ain Ionela hot„r‚nd s„ continue       Redactat ast„zi, 28 mai 2002, ∫i urmeaz„ a         comuna Valea Mare Pravat, jude˛ul Arge∫
activitatea societ„˛ii, Ón calitate de unic asociat,   Óndeplini condi˛iile de form„, publicitate ∫i
administrator ∫i reprezentant, Ón baza statutului     Ónregistrare prev„zute de lege.                        ACT ADIfiIONAL
societ„˛i care se va modifica Ón mod corespunz„tor      (57/426.455)
                                                             Subsemnatul Braga Nicolae-Felix, Ón calitate de
(aceast„ hot„r‚re nu are ca efect dizolvarea                     *
                                                           unic asociat al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 7 martie
societ„˛ii).
                                                           2002, urm„toarele:
  Art. 5. Dna ™ain Ionela se desemneaz„ ca               Societatea Comercial„
                                                             Art. 1. Se extinde obiectul de activitate al
administrator al societ„˛ii, Ómputernicit cu depline         EXCONT PROGRAM — S.R.L.
                                                           societ„˛ii cu: fabricarea de tuburi, st‚lpi, fabricarea
puteri Ón reprezentarea acesteia, durata mandatului          C‚mpulung, jude˛ul Arge∫
                                                           altor elemente din beton pentru construc˛ii, clasa
fiind nelimitat„.
                                                           CAEN 2661.
  Art. 6. Sediul social al societ„˛ii se modific„ Ón            ACT ADIfiIONAL
                                                             Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
C‚mpulung, str. Dr. F„lcoianu Nicolae nr. 29,         Subsemna˛ii Georgescu Anca, Paraschiv Ioana ∫i     valabile.
jude˛ul Arge∫.                      Deaconescu Mariana, Ón calitate de asocia˛i ai         Redactat ast„zi, 7 martie 2002, urm‚nd a
  Art. 7. Se stabile∫te domeniul principal de      societ„˛ii, Óntruni˛i Ón adunarea genereal„         Óndeplini condi˛iile de valabilitate prev„zute de
activitate al societ„˛ii: alte transporturi terestre,   extraordinar„ a asocia˛ilor societ„˛ii ast„zi,       lege.
grupa CAEN 602.                      22.03.2002, cu unanimitate de voturi, am hot„r‚t        (60/426.458)
  Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii:   urm„toarele:
alte transporturi terestre de c„l„tori, clasa CAEN
                                                                         *
                               Art. 1. Retragerea din societate, Óncep‚nd cu data
6021.                           semn„rii prezentului act adi˛ional, a asociatei            Societatea Comercial„
  Ca urmare, textele modificate din statutul       Deaconescu Mariana, care cesioneaz„ dnelor            SETCAR — S.A., Bascov, jude˛ul Arge∫
societ„˛ii se reformuleaz„ astfel:            Georgescu Anca ∫i Paraschiv Ioana, Ón totalitate,
  Art. 1. Unicul asociat al societ„˛ii este ™ain     cotele-p„r˛i de˛inute din capitalul social al societ„˛ii,           ACT ADIfiIONAL
Ionela, n„scut„ la data de 15.07.1965 Ón comuna      respectiv 2 p„r˛i sociale egale cu o valoare nominal„
Miro∫i, jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón C‚mpulung,     de 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 200.000     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
str. Dr. F„lcoianu Nicolae nr. 29, jude˛ul Arge∫,     lei.                                     SETCAR — S.A.
cet„˛ean rom‚n, posesoare a B.I. seria G.N. nr.        Cesiunea p„r˛ilor sociale s-a efectuat conform       Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
978867/23.09.1994, eliberat de Poli˛ia C‚mpulung,     contractului de cesiune semnat ∫i autentificat o      Societ„˛ii Comerciale SETCAR — S.A., Bascov, legal
cod numeric personal 2650715030018, care nu va      dat„ cu prezentul act adi˛ional.              ∫i statutar Óntrunit„ Ón data de 10.08.2002, hot„r„∫te
putea avea calitatea de unic asociat Óntr-o alt„       Art. 2. Capitalul social, subscris ∫i v„rsat al     urm„toarele:
societate comercial„ cu r„spundere limitat„.       societ„˛ii, se men˛ine la valoarea de 2.000.000 lei Ón     – Precizarea obiectului principal de activitate:
  Art. 3 alin. 1. Sediul societ„˛ii este Ón C‚mpulung,  numerar, divizat Ón 20 p„r˛i sociale egale cu o       producerea ∫i comercializarea de seturi motor, cod
str. Dr. F„lcoianu Nicolae nr. 29, jude˛ul Arge∫, cod   valoare nominal„ de 100.000 lei, numerotate de la      CAEN 3430.
0425.                           1 la 20, de˛inute de asocia˛ii societ„˛ii, astfel:       Fa˛„ de cele men˛ionate mai sus, la art. 5 din
  Art. 7. Capitalul social subscris ∫i v„rsat al       – Georgescu Anca – 9 p„r˛i sociale, numerotate     actul constitutiv se introduce un nou alineat ce va
societ„˛ii este de 2.000.000 lei, Ón numerar, divizat   de la 1 la 9, Ón valoare total„ de 900.000 lei,       avea urm„torul cuprins: îObiectul principal de
Ón 20 p„r˛i sociale egale cu o valoare nominal„ de    reprezent‚nd 45 % din capitalul social total;        activitate al Societ„˛ii Comerciale SETCAR — S.A.
100.000 lei, numerotate de la 1 la 20, de˛inute        – Paraschiv Ioana – 11 p„r˛i sociale, numerotate    este producerea ∫i comercializarea de seturi motor,
integral de unicul asociat.                de la 10 la 20, Ón valoare total„ de 1.100.000 lei,     cod CAEN 3430.“
  Art. 10. Societatea va fi administrat„ de dna ™ain   reprezent‚nd 55 % din capitalul social total.          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
Ionela, investit„ cu depline puteri Ón reprezentarea     Art. 3. Participarea la Ómp„r˛irea beneficiilor ∫i la  actul constitutiv ∫i urmeaz„ procedura legal„.
acesteia, durata mandatului fiind nelimitat„.       suportarea pierderilor societ„˛ii se va face conform       (61/426.459)
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n  cotei de participare la capitalul social.
valabile.
                                                                         *
                               Ca urmare a celor hot„r‚te mai sus, textele care
  Redactat ast„zi, 8 aprilie 2002.            au suferit modific„ri din contractul de societate al           Societatea Comercial„
   (55/426.453)                     societ„˛ii se reformuleaz„ ∫i vor avea con˛inutul           IPEE — S.A., Curtea de Arge∫
             *                astfel:
                               îArt. 5. Capitalul social subscris ∫i v„rsat al              ACT ADIfiIONAL
     Societatea Comercial„              societ„˛ii este de 2.000.000 lei Ón numerar, divizat
 TERO — S.R.L., C‚mpulung, jude˛ul Arge∫         Ón 20 p„r˛i sociale egale cu o valoare de 100.000 lei    la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                             fiecare, numerotate de la 1 la 20, de˛inute de                 IPEE — S.A.
         ACT ADIfiIONAL              asocia˛i, astfel:                       Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
  Subsemnatul Vi∫oiu Adrian-Constantin, Ón          – Georgescu Anca – 9 p„r˛i sociale, numerotate     Societ„˛ii Comerciale IPEE — S.A., Óntrunit„ Ón data
calitate de unic asociat al societ„˛ii, am hot„r‚t    de la 1 la 9, Ón valoare total„ de 900.000 lei,       de 10.05.2002 ∫i 7.08.2002, reprezentat„ prin
ast„zi, 4 iunie 2002, urm„toarele:            reprezent‚nd 45 % din capitalul social total;        subsemnatul Ciolan Eugeniu, Ón baza urm„toarelor
  Art. 1. Se stabile∫te domeniul principal de        – Paraschiv Ioana – 11 p„r˛i sociale, numerotate    documente:
activitate al societ„˛ii: comer˛ cu piese ∫i accesorii  de la 10 la 20, Ón valoare total„ de 1.100.000 lei,      1. hot„r‚rea nr. 4 din 10.05.2002 a adun„rii
pentru autovehicule, grupa CAEN 503.           reprezent‚nd 55 % din capitalul social total.“       generale extraordinare a ac˛ionarilor;
  Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii:     Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii,       2. hot„r‚rea nr. 5 din 7.08.2002 a adun„rii
comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule,     precum ∫i ale contractului de societate, r„m‚n       generale extraordinare a ac˛ionarilor;
clasa CAEN 5030.                     valabile.                           3. anexa nr. 4 la contractul ∫i statutul de
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii,       Redactat ast„zi, 22 martie 2002, ∫i urmeaz„ a      societate,
r„m‚n valabile Ón continuare.               Óndeplini condi˛iile de valabilitate prev„zute de       a hot„r‚t urm„toarele:
  Redactat ast„zi, 4 iunie 2002, Ón C‚mpulung,      lege.                             1. Modificarea art. 12 lit. a ∫i a art. 14.1 lit. c din
urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de valabilitate         (58/426.456)                      statutul societ„˛ii, care vor avea urm„toarea
prev„zute de lege.                                  *                formulare:
  (56/426.454)                                                     Art. 12. Atribu˛ii:
             *                      Societatea Comercial„               îa. alege consiliul de administra˛ie al societ„˛ii,
                                  TOTAL PROD ROYAL — S.R.L.             stabilind competen˛ele ∫i indemniza˛ia membrilor
       Societatea Comercial„                  C‚mpulung, jude˛ul Arge∫             acestuia; descarce de gestiune consiliul de
     COMERMIXT IMPEX — S.R.L.                                          administra˛ie sau Ól revoc„.“
      C‚mpulung, jude˛ul Arge∫                     ACT ADIfiIONAL                Art. 14.1.
                               Subsemna˛ii Laz„r Mariana-Corina ∫i Laz„r          îc. nume∫te ∫i revoc„ directorul general al
         ACT ADIfiIONAL              Mihaela, Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii, Óntruni˛i  societ„˛ii, stabilindu-i competen˛ele, sarcinile ∫i
  Subsemnatul Moiceanu Nicolae, Ón calitate de      Ón adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      drepturile salariale; investe∫te directorul general cu
unic asociat al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi,      societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi, 26.06.2002,         puteri decizionale Ón organizarea ∫i conducerea
28.05.2002, urm„toarele:                 urm„toarele:                        activit„˛ii.“
  Art. 1. Se stabile∫te domeniul principal de        Art. 1. Modificarea domeniului principal de         2. Modificarea art. 16 ∫i art. 17 alin. 1 din
activitate al societ„˛ii: comer˛ cu am„nuntul Ón     activitate ∫i a activit„˛ii principale a societ„˛ii,    contractul de societate, care vor avea urm„toarea
magazine nespecializate, grupa CAEN 521.         astfel:                           formulare:
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/25.X.2002
  îArt. 16. Conducerea operativ„ a societ„˛ii este     5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i        Societatea Comercial„
asigurat„ de un director general, numit de c„tre     de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i         AGROPIT — S.A., ™tef„ne∫ti, jude˛ul Arge∫
consiliul de administra˛ie pentru o perioad„ de 4    televizoare;
ani, care reprezint„ societatea Ón mod legal ∫i cu     5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;             ACT ADIfiIONAL
puteri depline Ón rela˛iile cu ter˛ii. Competen˛ele,    5161 – comer˛ cu ridicata al ma∫inilor unelte       Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,
sarcinile ∫i drepturile acestuia sunt stabilite de    pentru prelucrarea metalului ∫i lemnului;         Óntrunit„ statutar Ón ∫edin˛a extraordinar„ la data
consiliul de administra˛ie, prin statut ∫i Ón        5166 – comer˛ cu ridicata al ma∫inilor,        de 18.07.2002, a hot„r‚t urm„toarele:
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,      accesoriilor ∫i uneltelor agricole;             1. Determinarea domeniului ∫i a activit„˛ii
republicat„.                        5245 – comer˛ cu am„nuntul al articolelor ∫i      principale.
  Art. 17. Alegerea consiliului de administra˛ie,    aparatelor electrice de uz casnic;              2. Œmputernicirea dnei S„r„˛eanu Elena, Ón
precum ∫i revocarea membrilor acestuia, se face       5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri si      calitate de director economic, Ón vederea efectu„rii
exclusiv de c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor.“   pie˛e;                          procedurii privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i
  3. Modificarea art. 6 din statutul ∫i contractul de   5272 – repara˛ii de articole de uz gospod„resc;    autorizarea actului adi˛ional de modificare a actelor
societate care va avea urm„toarea formulare:        5274 – alte repara˛ii de articole personale ∫i     constitutive ale societ„˛ii ∫i renun˛area la c„ile de
  îObiectul de activitate al societ„˛ii se desf„∫oar„  gospod„re∫ti;                       atac Ón cadrul acestei proceduri.
Ón domeniile: produc˛ie, execu˛ie de lucr„ri, prest„ri   6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;          3. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a art. 5, din
de servicii, comercializare ∫i alte activit„˛i conexe.   7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     statutul societ„˛ii, prin introducerea unui nou
  Domeniul ∫i obiectul principal de activitate,                                  alineat, care va fi primul ∫i va avea urm„torul
                             imobiliare proprii sau Ónchiriate;
activitatea principal„ ∫i celelalte activit„˛i                                   cuprins: îI. Domeniul principal: 013 – activit„˛i
                              7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente;
secundare ale societ„˛ii, codificate conform CAEN,                                 mixte (cultura vegetal„ ∫i cre∫terea animalelor); II.
                              7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,
sunt prezentate Ón anexa nr. 4 la statut.“                                     Activitatea principal„: 0130 – activit„˛i mixte
                             inginerie ∫i alte servicii tehnice;            (cultura vegetal„ ∫i cre∫terea animalelor); III. Alte
  4. Modificarea art. 14 alin. (1) din statutul
                              7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;    activit„˛i“.
societ„˛ii, care va avea urm„toarea formulare:
                              7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  îAdministrarea societ„˛ii se va realiza de un
                             principal Óntreprinderilor;                contractul de societate ∫i va urma procedura legal„
consiliu de administra˛ie format din 5 membri,
                              9301 – sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i  privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.
ale∫i de adunarea general„ a ac˛ionarilor, pe o
                             bl„nurilor.                         Redactat ast„zi, 18 iulie 2002, la Camera de
perioad„ de 4 ani, a c„rei componen˛„ este conform
anexei nr. 2 la contract ∫i statut.“            Œn cadrul activit„˛ilor enumerate Ón prezenta se    Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Arge∫.
  5. Modificarea art. 14 din contractul de societate  vor desf„∫ura ∫i opera˛iuni de import-export.         (66/426.464)
care va avea urm„toarea formulare:              (63/426.460)                                   *
  îAdministrarea societ„˛ii se va realiza de un                  *
                                                              Societatea Comercial„
consiliu de administra˛ie format din 5 membri,
                                  Societatea Comercial„              IMPERAGENT — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
ale∫i de adunarea general„ a ac˛ionarilor, pe o
perioad„ de 4 ani, a c„rei componen˛„ este conform      MARIO CORIANDRA INVEST — S.R.L.
                               comuna Poiana Lacului, jude˛ul Arge∫                  ACT ADIfiIONAL
anexei nr. 2 la contract ∫i statut.“
  Toate celelalte articole ∫i capitole din contractul                                Subsemnata Nedelea Angelica, asociat unic, am
∫i statutul de societate, care nu contravin                ACT ADIfiIONAL              hot„r‚t: mutarea sediului, schimbarea domeniului
prezentului act adi˛ional, r„m‚n neschimbate.        Subsemnatul Mitran Marian, Ón calitate de       ∫i activit„˛ii principale ∫i extinderea obiectului de
  Pentru autentificare, publicitate ∫i Ónregistrarea  asociat unic, am hot„r‚t:                 activitate.
modific„rilor la Oficiul Registrului Comer˛ului al     – completarea datelor personale ale asociatului      Ca urmare a celor hot„r‚te, statutul se modific„
Jude˛ului Arge∫ este Ómputernicit Ciolan Eugeniu ∫i                                astfel:
                             unic cu noua C.I.;
declar„ c„ renun˛„ la exercitarea oric„ror c„i de                                   – art. 3 îSediul societ„˛ii este Ón Pite∫ti, str. Sf.
                              – determinarea domeniului ∫i activit„˛ii
atac.                                                       Vineri nr. 39“;
                             principale; completarea obiectului de activitate;
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                 – la cap. II se adaug„ un alineat nou: îDomeniul
                              – majorarea p„r˛ii sociale de la 10.000 lei la
contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale IPEE —                                principal de activitate: comer˛ cu am„nuntul Ón
                             100.000 lei ∫i renumerotarea acestora.          magazine nespecializate (521); activit„˛ile
S.A., pe care le modific„ ∫i completeaz„ Ón mod       Modificarea implicit„ a statutului societ„˛ii
corespunz„tor, urm‚nd condi˛iile legale Ón ceea ce                                 principale: comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                             astfel:                          nespecializate cu v‚nzare de produse alimentare,
prive∫te forma, publicitatea ∫i Ónregistrarea.       – art. 2 alin. 2: îSocietatea are asociat unic pe   b„uturi tutun ∫i produse nealimentare (5211,
  (62/426.460)                     Mitran Marian, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Poiana      5212)“.
          ANEXA NR. 4              Lacului la data de 9.09.1964, domiciliat Ón comuna      Se completeaz„ obiectul de activitate cu: alte
                             Poiana Lacului, jude˛ul Arge∫, posesor al C.I. seria   servicii de telecomunica˛ii neclasificate Ón alt„
    la contractul ∫i statutul de societate
                             AS nr. 013338, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de  parte, inclusiv internet (6442).
  Domeniul ∫i obiectul de activitate          31.12.1998, cod numeric personal 1640909035001,       Prezentul act face parte din statut. Redactat la
  Domeniul ∫i obiectul principal de activitate al    care nu mai poate avea aceast„ calitate Óntr-o alt„    Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Arge∫.
societ„˛ii sunt: produc˛ia tuburilor electronice ∫i a  societate comercial„ cu r„spundere limitat„“;         (67/426.465)
altor componente electronice, codificat„ CAEN 321,     – art. 5 anexa 1, alin. 1: se introduce un alineat                *
iar activitatea principal„ este: produc˛ia tuburilor   nou, care va fi primul ∫i va avea urm„torul
electronice ∫i a altor componente electronice,                                       Societatea Comercial„
                             con˛inut: îDomeniul principal: 554 – cafenele ∫i
codificat„ CAEN 3210.                                                CODIMPEX — S.R.L., Coliba∫i, jude˛ul Arge∫
                             baruri; activitatea principal„: 5541 – cafenele ∫i
  Œn afara activit„˛ii principale, societatea Ó∫i
                             baruri f„r„ spectacol. Se completeaz„ obiectul de
propune s„ realizeze ∫i alte activit„˛i secundare,                                          ACT ADIfiIONAL
                             activitate cu: 9233 – alte activit„˛i de spectacole“.
codificate conform CAEN, astfel:
                              – art. 9: îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat   Subsemnatul Patru Pirvu, Ón calitate de asociat
  2524 – fabricarea altor articole din material
                             Ón numerar, Ón valoare de 2.500.000 lei, se divide Ón   unic, ast„zi, 4.07.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
plastic;                                                       1. Schimbarea domeniului ∫i a activit„˛ii
                             25 p„r˛i sociale egale, fiecare a 100.000 lei,
  2613 – fabricarea articolelor din sticl„;                                    principale; extinderea obiectului de activitate.
                             numerotate de la 1 la 25, de˛inute Ón totalitate de
  2731 – tragere la rece;                                              2. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a alin. 1,
  2734 – trefilare;                   asociatul unic, a c„rui participare la profit ∫i
                             pierderi este de 100 %“.                 din anexa nr. 1 la statutul societ„˛ii, astfel: îI.
  2822 – produc˛ia de radiatoare ∫i cazane pentru                                 Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón
Ónc„lzire central„;                     Prezentul act urmeaz„ procedura legal„ privind
                                                          magazine nespecializate; II. Activitatea principal„:
  2840 – fabricarea produselor metalice ob˛inute    autorizarea, Ónregistrarea ∫i publicarea. Redactat
                                                          5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
prin deformare plastic„; metalurgia pulberilor;     ast„zi, 12 iulie 2002, la Camera de Comer˛ ∫i
                                                          nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  2851 – tratarea ∫i acoperirea metalelor;       Industrie a Jude˛ului Arge∫.
                                                          produse nealimentare; III. Alte activit„˛i: 2612 –
  2875 – fabricarea altor articole din metal;        (64/426.461)
                                                          prelucrarea ∫i fasonarea sticlei plate; 2812 –
  2924 – fabricarea altor echipamente de utilizare                *                structuri ∫i t‚mpl„rii metalice (inclusiv din
general„;                                                     aluminiu ∫i P.V.C.)“.
  2971 – fabricarea de ma∫ini ∫i aparate             Societatea Comercial„               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
electrocasnice;                        SETCAR — S.A., Bascov, jude˛ul Arge∫         statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„
  2972 – fabricarea de aparate neelectrice, de uz                                 privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.
casnic;                                 HOT√R¬REA NR. 312               Redactat ast„zi, 4 iulie 2002, la Camera de
  3002 – fabricarea calculatoarelor ∫i altor        din data de 10 august 2002, a adun„rii        Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Arge∫.
echipamente electronice;                                                (68/426.466)
                               generale extraordinare a ac˛ionarilor
  3150 – produc˛ia de l„mpi electrice ∫i                                                   *
echipamente de iluminat;                  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
  3161 – produc˛ia de componente electrice pentru    Societ„˛ii Comerciale SETCAR — S.A., legal ∫i            Societatea Comercial„
motoare ∫i vehicule;                   statutar Óntrunit„ Ón data de 10.08.2002, hot„r„∫te      AUTORO — S.A., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
  3162 – produc˛ia altor componente electrice;     urm„toarele:
  3210 – produc˛ia tuburilor electronice ∫i a altor    1. Se aprob„ toate modific„rile operate Ón actele            ACT ADIfiIONAL
componente electronice;                 constitutive ale societ„˛ii ∫i Ónregistrare la Oficiul    Adunarea general„ a ac˛ionarilor, Óntrunit„
  3330 – execu˛ia de echipamente de m„sur„,       registrului comer˛ului p‚n„ la data de 10.08.2002.    statutar Ón ∫edin˛a extraordinar„ din data de
reglare ∫i control pentru procesele industriale;      2. Precizarea obiectului principal de activitate Ón  5.06.2002, a hot„r‚t:
  3710 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor      conformitate cu clasificarea activit„˛ilor Ón        – declararea domeniului ∫i activit„˛ii principale;
metalice reciclabile;                  economia na˛ional„: producerea ∫i comercializarea      – Ómputernicirea dlui Stoica Cornel, Ón vederea
  4531 – lucr„ri de instala˛ii;             de seturi motor, cod CAEN 3430.              autentific„rii, public„rii la Monitorul Oficial al
  5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i       (65/426.462)                     Rom‚niei ∫i Ónregistr„rii la Oficiul Registrului
Ónc„l˛„minte;                                   *                Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a actului adi˛ional de
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2165/25.X.2002                   11
modificare a actelor constitutive ∫i a renun˛„rii la     Celelalte articole r„m‚n neschimbate.          Moga Mariana-Livia“, art. 24: îSocietatea este
orice cale de atac privind Óncheierea ce va fi        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    administrat„ ∫i reprezentat„ cu puteri depline de
pronun˛at„.                        statutul ∫i contractul societ„˛ii.             c„tre Moga Mariana-Livia“, art. 48: îSocietatea nu se
  Modificarea implicit„ a actului constitutiv al       (72/426.470)                      dizolv„ Ón cazul Ón care prin deces, retragere,
societ„˛ii astfel:                                  *                excludere sau incompatibilitate, num„rul
  – art. 6 statut ∫i contract, alin. 1: se introduce un                               asocia˛ilor se reduce la unul singur, iar acesta este
alineat nou, care va fi primul ∫i va avea urm„torul          Societatea Comercial„             de acord s„ continue activitatea societ„˛ii ca asociat
con˛inut: îDomeniul principal: 343 – produc˛ia de           MARCUS TRADING — S.R.L.             unic f„r„ a mai avea aceast„ calitate Ón alte
piese ∫i accesorii pentru autovehicule; activitatea           Pite∫ti, jude˛ul Arge∫            societ„˛i“, anexa 1, alin. 1: îI. Domeniul principal:
principal„: produc˛ia de piese ∫i accesorii pentru                                  511 – servicii de intermedieri Ón comer˛ul cu
autovehicule ∫i motoare de autovehicule“.                  ACT ADIfiIONAL              ridicata; II. Activitatea principal„: 5115 –
  Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„        Subsemnatul Blidaru Marius-Lauren˛iu, Ón        intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„, articole de
privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicarea.     calitate de asociat unic, ast„zi, 23.08.2002, am      menaj ∫i de fier„rie“.
  Redactat ast„zi, 5 iunie 2002.             hot„r‚t urm„toarele:                     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  (69/426.467)                       1. Determinarea domeniului ∫i a activit„˛ii       statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„
              *                principale.                        privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.
                               2. M„rirea valorii p„r˛ii sociale de la 10.000 lei la   Redactat ast„zi, 16.07.2002.
     Societatea Comercial„              100.000 lei ∫i renumerotarea acestora.             (75/426.473)
   BRUTMAR — S.R.L., comuna Bradu             3. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a statutului                *
       jude˛ul Arge∫                societ„˛ii astfel: art. 5 anexa 1: îI. Domeniul
                              principal: 454 – lucr„ri de finisare; II. Activitatea         Societatea Comercial„
         ACT ADIfiIONAL              principal„: 4545 – alte lucr„ri de finisare-amenaj„ri
                                                               BILBO — S.R.L., Curtea de Arge∫
  Subsemnatul Brutaru Marin, asociat unic, am       interioare“, art. 9 – Capitalul social total subscris ∫i
                              v„rsat Ón numerar Ón valoare total„ de 2.400.000 lei
hot„r‚t: extinderea obiectului de activitate cu                                             ACT ADIfiIONAL
                              se divide Ón 24 p„r˛i sociale egale a 100.000 lei
t„ierea, fasonarea ∫i finisarea pietrei, inclusiv
                              fiecare, numerotate de la 1 la 24 ∫i de˛inute Ón        Subsemna˛ii BÓlea Lucia Doina ∫i BÓlea Paul-
confec˛ionarea de cruci (2670), care va fi activitatea
                              totalitate de asociatul unic.               Mugurel, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
principal„.
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Comerciale BILBO — S.R.L., Óntruni˛i Ón ∫edin˛a
  Ca urmare a celor hot„r‚te, la art. 5 se adaug„ un
                              statutul societ„˛ii, urm‚nd a fi autentificat, publicat  adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
alineat nou: îDomeniul principal: 267 – t„ierea,
                              Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la     12.09.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
fasonarea ∫i finisarea pietrei ∫i activitatea
                              Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫.       – Extinderea obiectului de activitate cu
principal„ – 2670 – t„ierea, fasonarea ∫i finisarea      Redactat ast„zi, 23.08.2002.              urm„toarele: 5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón
pietrei, inclusiv confec˛ionarea de cruci“.          (73/426.471)                      magazine specializate cu alte produse neclasificate
  Prezentul act adi˛ional face parte din statut,                   *
urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de Ónregistrare la                                   Ón alt„ parte (inclusiv articole fotografice ∫i anexe
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ ∫i                                 acestora); 7481 – activit„˛i fotografice; 7483 –
                                   Societatea Comercial„
publicare Ón Monitorul Oficial.                                            activit„˛i de secretariat, dactilografiere, multiplicare
                                 SOFAM — S.A., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
  (70/426.468)                                                   ∫i traduceri; 7484 – alte activit„˛i de servicii prestate
              *                                             Ón principal Óntreprinderilor (intermedieri Ón:
                                       ACT ADIfiIONAL
                                                           perfectarea actelor auto, preschimb„ri de certificat
     Societatea Comercial„                Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,     de Ónmatriculare auto, preschimb„ri de permise
                              Óntrunit„ la data de 24.07.2002, a hot„r‚t         auto, ob˛inere de numere auto; intermedieri Ón
FAST SPRINT — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
                              urm„toarele:                        efectuare ∫tampile); 2232 – reproducerea pe supor˛i
                               1. Declararea domeniului principal de activitate.    a Ónregistr„rilor video.
         ACT ADIfiIONAL
                               2. Œmputernicirea dlui Oprea Alexandru Ón          – Schimbarea domeniului principal de activitate
  Subsemnata Aldea Adelaida Consuela, Ón calitate     vederea efectu„rii procedurii privind autentificarea,
                                                           Ón: 524 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
de asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t Ón data    publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea actului
                                                           specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
de 11.07.2002 modificarea actului constitutiv       adi˛ional de modificare a statutului societ„˛ii ∫i
                                                           parte, ∫i activit„˛ii principale: 5248 – comer˛ cu
(statutul), respectiv extinderea obiectului de       renun˛„rii la c„ile de atac Ón cadrul acestei
                                                           am„nuntul Ón magazine specializate, cu alte
activitate ∫i schimbarea domeniului principal de      proceduri.
activitate ∫i a activit„˛ii principale.            3. Modificarea fa˛„ de aceasta a art. 5 din statutul  produse neclasificate Ón alt„ parte (inclusiv articole
  Œn consecin˛„, actul constitutiv (statutul) se     societ„˛ii prin introducerea unui nou alineat, care    fotografice ∫i anexe acestora).
modific„ astfel:                      va fi primul ∫i va avea urm„torul cuprins:           Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Art. 4 din statut se modific„ Ón sensul c„:       Domeniul principal: 8041 – ∫colarizarea ∫oferilor     actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale BILBO —
îDomeniul principal de activitate este: alte activit„˛i  amatori categoria B“.                   S.R.L., urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de form„,
de servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    publicare ∫i Ónregistrare cerute de lege.
(748); activitatea principal„ este: activit„˛i de     statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„         (76/426.474)
secretariat, dactilografiere, multiplicare ∫i traduceri  privind publicitatea, autorizarea ∫i Ónregistrarea.                  *
(7483)“. Se extinde obiectul de activitate cu: 7483 –     Redactat ast„zi, 24.07.2002.
activit„˛i de secretariat, dactilografiere, multiplicare    (74/426.472)                           Societatea Comercial„
∫i traduceri.                                     *                   CAMDOR DARIUS — S.R.L., Pite∫ti
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
actele constitutive ale societ„˛ii, urm‚nd a Óndeplini        Societatea Comercial„                       ACT ADIfiIONAL
condi˛iile de form„ ∫i publicitate prev„zute de lege.       DUG PORUMBIfiA COM — S.R.L.
                                                             Ca urmare a hot„r‚rii nr. 1 din 20.05.2002 a
   (71/426.469)                           Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
                                                           adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
              *                                             CAMDOR DARIUS — S.R.L., Pite∫ti, Ón care s-au
                                       ACT ADIfiIONAL
                                                           hot„r‚t urm„toarele:
     Societatea Comercial„                Subsemnata Gagiu Liliana-Angela, Ón calitate de      1. Stabilirea domeniului principal de activitate ∫i
   RECORD MOTOR — S.R.L., Davide∫ti           asociat unic, ast„zi, 16.07.2002, av‚nd ∫i acordul de   a activit„˛ii principale, dup„ cum urmeaz„:
       jude˛ul Arge∫                voin˛„ al dnei Moga Mariana-Livia, Ón calitate de       Domeniul principal de activitate va fi: construc˛ii
                              viitor asociat, am hot„r‚t urm„toarele:          de cl„diri de geniu civil – cod CAEN 452.
         ACT ADIfiIONAL                1. Cooptarea Ón societate ca asociat ∫i
                                                             Activitatea principal„ va fi: lucr„ri de construc˛ii
                              administrator a dnei Moga Mariana-Livia, prin
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale                                   inclusiv lucr„ri de art„ – cod CAEN 4521.
                              cesionarea c„tre aceasta a 20 p„r˛i sociale Ón valoare
      RECORD MOTOR — S.R.L.                                             Activitate secundar„: structuri ∫i t‚mpl„rii
                              de 2.000.000 lei, numerar, de c„tre Gagiu Liliana-
                                                           metalice – cod CAEN 2812.
  Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale       Angela, conform contractului de cesiune; retragerea
extraordinare a asocia˛ilor din data de 5.08.2002,     cedentei din societate ∫i desc„rcarea acesteia din      Celelalte activit„˛i se men˛in a∫a cum au fost
prin care s-a stabilit majorarea capitalului social al   func˛ia de administrator.                 eviden˛iate Ón statutul societ„˛ii ∫i Ón contractul de
societ„˛ii cu suma de 3.000.000 lei, prin aportul Ón     2. Mutarea sediului societ„˛ii Ón satul Arge∫elu,    societate, cu modific„rile ulterioare.
numerar exclusiv al asociatului Berendei          DN 73 nr. 594, comuna M„r„cineni, jude˛ul Arge∫.       2. Œnfiin˛area unui punct de lucru la adresa:
Constantin, statutul ∫i contractul societ„˛ii se       3. Schimbarea domeniului ∫i a activit„˛ii        Pite∫ti, str. Ion Minculescu nr. 29, unde se va
modific„ astfel:                      principale.                        desf„∫ura activitatea de produc˛ie de structuri ∫i
  Cap. III, art. 5 din statut ∫i contract va avea      4. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a statutului   t‚mpl„rii metalice – cod CAEN 2812.
urm„toarea formulare: îCapitalul social total,       societ„˛ii, astfel: art. 2, alin. 2: îSocietatea are ca    3. Preschimbarea certificatului de Ónmatriculare,
subscris ∫i v„rsat Ón numerar, Ón valoare de        asociat unic pe Moga Mariana-Livia, cet„˛ean        Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare. Statutul ∫i
5.000.000 lei, se divide Ón 50 de p„r˛i sociale, a     rom‚n, n„scut„ la data de 8.08.1978 Ón R‚mnicu       contractul societ„˛ii se modific„ dup„ cum
100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 50,       V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str.    urmeaz„:
de˛inute astfel:                      Nicolae B„lcescu, bl. S7, sc. C, ap. 8, jude˛ul Arge∫,    Art. 5 din statut ∫i art. 6 din contractul de
  – Berendei Constantin va de˛ine 41 de p„r˛i       posesoare a B.I. seria G.D. nr. 0485237, eliberat de    societate se completeaz„ cu un nou alineat cu
sociale, Ón valoare total„ de 4.100.000 lei,        Poli˛ia Pite∫ti la 22.09.1992, av‚nd cod numeric      urm„torul con˛inut:
numerotate de la 1 la 11 inclusiv ∫i de la 21 la 50    personal 2780808035014“, art. 3, alin. 1: îSocietatea     îObiectul principal de activitate al societ„˛ii este:
inclusiv, reprezent‚nd 82 % din capitalul social      are sediul Ón Rom‚nia, satul Arge∫elu, DN 73,       construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil – cod CAEN
total;                           nr. 594, comuna M„r„cineni, jude˛ul Arge∫“, art. 9:    452.
  – Berendei Steliana va de˛ine 9 p„r˛i sociale, Ón    îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat Ón numerar     Activitatea principal„ a societ„˛ii este: lucr„ri de
valoare total„ de 900.000 lei, numerotate de la 12 la   Ón valoare de 2.000.000 lei se divide Ón 20 p„r˛i     construc˛ii inclusiv lucr„ri de art„ – cod CAEN 4521.
20 inclusiv, reprezent‚nd 18 % din capitalul social    sociale egale a 100.000 lei fiecare, numerotate de la     Alt„ activitate secundar„: structuri ∫i t‚mpl„rii
total“.                          1 la 20, de˛inute Ón totalitate de c„tre asociatul unic  metalice – cod CAEN 2812.“
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/25.X.2002
  Art. 3 din statut ∫i art. 5 din contractul de       – art. 5 contract ∫i statut anexa I alin. 1: se     p„r˛i sociale egale a 100.000 lei fiecare, numerotate
societate se completeaz„ cu un nou alineat cu       introduce un alineat nou care va fi primul ∫i va      de la 1 la 100 ∫i de˛inute Ón totalitate de asociatul
urm„torul con˛inut: îPite∫ti, str. Ion Minculescu nr.   avea urm„torul con˛inut:                  unic.
29, jude˛ul Arge∫.“                      Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul       Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Ón magazine nespecializate.                privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicitatea.
statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale         Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu          (83/426.481)
CAMDOR DARIUS — S.R.L. Pite∫ti.              am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare                    *
  (77/426.475)                      predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
              *                tutun.                               Societatea Comercial„
                               Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„ de      AMASING MACHINE — S.R.L., satul Hirse∫ti
      Societatea Comercial„             Ónregistrare, autorizare ∫i publicare.             comuna Hirse∫ti, jude˛ul Arge∫
     ANGHEL SERV-COM — S.R.L.               (80/426.478)
      Pite∫ti, jude˛ul Arge∫                          *                         ACT ADIfiIONAL

                                   Societatea Comercial„                Subsemnatul ™erban Ion, Ón calitate de asociat
         ACT ADIfiIONAL
                               ALCO ALEX — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫        unic, ast„zi, 19.06.2002, am hot„r„t urm„toarele:
  Subsemnatul Anghel Ion, asociat unic,                                         1. Schimbarea domeniului ∫i a activit„˛ii
ast„zi, 19.06.2002, av‚nd Ón vedere decizia                                      principale.
nr. 491/R-C/27.03.2002, pronun˛at„ de Tribunalul               ACT ADIfiIONAL
                                                             2. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a art. 4 din
Arge∫ – Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios          Subsemnatul Burlacu Leonard, Ón calitate de       statutul societ„˛ii, prin introducerea unui nou
administrativ, prin care s-a acordat termen Ón       asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:           alineat cu urm„torul cuprins: îI. Domeniul
vederea complet„rii capitalului social p‚n„ la data      – mutarea sediului societ„˛ii;             principal: 748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
de 20.06.2002, am hot„r‚t urm„toarele:            – majorarea capitalului social existent cu Ónc„     principal Óntreprinderilor; II Activitatea principal„:
  1. Majorarea capitalului social total, subscris ∫i   20.000.000 lei numerar, din veniturile personale ale    7483 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,
v„rsat Ón numerar, Ón valoare de 100.000 lei (20      asociatului unic.
                                                           multiplicare ∫i traduceri; III. Alte activit„˛i.“
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare), cu suma de       Modificarea implicit„ a statutului societ„˛ii
                                                             Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
1.900.000 lei, numerar, din veniturile personale ale    astfel:
                                                           statutul societ„˛ii, urm‚nd a fi autentificat, publicat
asociatului unic, v„rsat conform foii de v„rs„m‚nt      – art. 3: îSediul societ„˛ii este Ón Pite∫ti, str.
                                                           Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la
nr. 930 din 19.06.2002, ∫i a valorii nominale a p„r˛ii   George Co∫buc nr. 2 bis, jude˛ul Arge∫“;
                                                           Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫.
sociale de la 5.000 lei la 100.000 lei.            – art. 6: îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat
                                                             Redactat ast„zi, 19.06.2002.
  2. Completarea datelor personale ale asociatului    Ón numerar, Ón valoare de 22.000.000 lei numerar,
                                                             (84/426.482)
unic.                           se divide Ón 220 p„r˛i sociale egale a 100.000 lei
  3. Determinarea domeniului ∫i a activit„˛ii       fiecare, numerotate de la 1 la 220 ∫i de˛inute Ón
                                                                         *
principale.                        totalitate de asociatul unic, a c„rui participare la
                                                                 Societatea Comercial„
  4. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a statutului   profit ∫i pierderi este de 100 %“.
                                                               IRIS PBB EXCEPT — S.R.L., Pite∫ti
societ„˛ii, astfel: la art. 2, se introduce alin. 2, cu    Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„
                                                                   jude˛ul Arge∫
urm„torul cuprins: îSocietatea are ca asociat unic     privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicarea.
pe Anghel Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        (81/426.479)
12.09.1940 Ón Patroaia, jude˛ul D‚mbovi˛a,                      *                         ACT ADIfiIONAL
domiciliat Ón Pite∫ti, str. Exerci˛iu, bl. P8, sc. B,                                  Subsemnatul Petre Badea, Ón calitate de asociat
ap. 14, jude˛ul Arge∫, posesor al B.I. seria B.Z. nr.         Societatea Comercial„              unic, am hot„r‚t:
108935, eliberat de Poli˛ia Pite∫ti la 3.05.1984, cu       ROSSIM — S.R.L., Curtea de Arge∫            – declararea domeniului ∫i activit„˛ii principale;
cod numeric personal 1400912034967“, art. 7:               jude˛ul Arge∫                 – m„rirea valorii p„r˛ii sociale de la 10.000 lei la
îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat Ón numerar                                 100.000 lei ∫i renumerotarea acestora.
Ón valoare de 2.000.000 lei se divide Ón 20 p„r˛i              ACT ADIfiIONAL                Modificarea implicit„ a statutului societ„˛ii
sociale egale a 100.000 lei fiecare, numerotate de la     Subsemnatul T„nase Marius, domiciliat Ón        astfel:
1 la 20, de˛inute Ón totalitate de c„tre asociatul unic,  Curtea de Arge∫, Str. Po∫tei nr. 78D, jude˛ul Arge∫,     – art. 5 anexa 1 alin. 1: se introduce un alineat
a c„rui participare la profit ∫i pierderi este de     Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale    nou, care va fi primul ∫i va avea urm„torul
100 %“, art. 10: îReducerea capitalului social total se  ROSSIM — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:          con˛inut: îDomeniul principal: 521 – comer˛ cu
poate face numai pe baza hot„r‚rii asociatului unic,     1. Completarea obiectului de activitate al       am„nuntul Ón magazine nespecializate; activitatea
dup„ dou„ luni de la publicarea acesteia Ón        societ„˛ii cu domeniul principal de activitate ∫i     principal„: 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, cu ar„tarea         activitatea principal„ a societ„˛ii.            magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„
motivelor reducerii ∫i a procedeului utilizat pentru     Ca urmare a acestei hot„r‚ri, statutul societ„˛ii se  de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.“
efectuarea acesteia“, la art. 5 se introduce un nou    modific„ Ón felul urm„tor:                  – art. 9: îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat
alineat care va fi primul ∫i va avea urm„torul        Articolul cu privire la domeniul de activitate va    Ón numerar Ón valoare total„ de 3.000.000 lei se
cuprins: îI. Domeniul principal: 251 – produc˛ia de    avea un nou alineat cu urm„torul cuprins:         divide Ón 30 p„r˛i sociale, egale a 100.000 lei fiecare,
articole din cauciuc; II. Activitatea principal„: 2513 –  îDomeniul principal de activitate este: comer˛ cu     numerotate de la 1 la 30 ∫i de˛inute Ón totalitate de
fabricarea altor produse din cauciuc; III. Alte      am„nuntul Ón magazine nespecializate – cod 521,      asociatul unic, a c„rui participare la profit ∫i
activit„˛i.“                        iar activitatea principal„ este: comer˛ cu am„nuntul    pierderi este de 100 %.“
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Ón magazine nespecializate cu v‚nzare             Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„
statutul societ„˛ii urm‚nd a fi autentificat, publicat   predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicarea.
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la     tutun – cod 5211“.                      Redactat ast„zi, 25.06.2002.
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫.      Toate celelalte articole din statut care nu         (85/426.483)
  Redactat ast„zi, 19.06.2002.              contravin prezentului act adi˛ional r„m‚n                       *
   (78/426.476)                     neschimbate.
              *                 Prezentul act adi˛ional modific„, completeaz„,           Societatea Comercial„
                              f„c‚nd parte integrant„ din statutul acestei            BUSINESS LARI CARD — S.R.L.
      Societatea Comercial„             societ„˛i, iar din punct de vedere al formei,            comuna Stolnici jude˛ul Arge∫
     DONALD SERV IMPEX — S.R.L.            public„rii ∫i Ónregistr„rii, urmeaz„ prevederile Legii
      Pite∫ti, jude˛ul Arge∫             nr. 31/1990.                                 ACT ADIfiIONAL
                                (82/426.480)
         ACT ADIfiIONAL                                             Subsemnata Negescu Elena, Ón calitate de asociat
                                           *
                                                           unic, am hot„r‚t schimbarea domeniului ∫i
  Subsemna˛ii Stan Ana-Paula ∫i Stan Eugen-
                                  Societatea Comercial„               activit„˛ii principale.
Valentin, asocia˛i, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a adun„rii
generale extraordinare din 29.04.2002, am hot„r‚t         CMCC SCHIMPF SPEDITION                 Modificarea implicit„ a statutului societ„˛ii
mutarea sediului societ„˛ii.                 ROMANIA — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫        astfel:
  Modificarea implicit„ a actului constitutiv al                                    – art. 6, anexa 1, al. 1: îDomeniul principal: 526
societ„˛ii astfel:                              ACT ADIfiIONAL              – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin magazine;
  – art. 4: îSediul societ„˛ii este Ón Pite∫ti, Str.                                 activitatea principal„: 5263 – comer˛ cu am„nuntul
                               Subsemnatul B„nu˛„ Victor-C„t„lin, Ón calitate de    care nu se efectueaz„ prin magazine (m„rfuri
Craiovei, Prelungirea Geam„n„ nr. 248, jude˛ul       asociat unic, am hot„r‚t:
Arge∫“.                                                        second-hand)“.
                               – completarea datelor personale ale asociatului
  Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„                                      Prezentul act Óndepline∫te procedura legal„
                              unic;
privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicarea.                                   privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i publicarea.
                               – majorarea capitalului social existent Ón valoare
  (79/426.477)                                                     Redactat ast„zi, 4.07.2002.
                              de 2.000.000 lei, cu 8.000.000 lei din veniturile
              *                                               (86/426.484)
                              personale ale asociatului unic.
                                                                         *
                               Modificarea implicit„ a statutului societ„˛ii
     Societatea Comercial„              astfel:
   COMPLECT SERVICE GAVIA — S.R.L.                                                Societatea Comercial„
                               – art. 3 alin. 2: îAsociatul unic este B„nu˛„ Victor-
  comuna Valea Danului, jude˛ul Arge∫                                            TOP MARKET TRADING — S.R.L.
                              C„t„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                                                Curtea de Arge∫, jude˛ul Arge∫
                              10.11.1965 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila, domiciliat Ón
         ACT ADIfiIONAL              Bucure∫ti, posesor al pa∫aportului seria 00011405,
                                                                     ACT ADIfiIONAL
  Subsemna˛ii Arsene Gheorghe ∫i Arsene Vasilica,     eliberat de autorit„˛ile rom‚ne∫ti la 27.06.2000, cod
asocia˛i, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a adun„rii generale      numeric personal 1651110400026 ∫i care nu mai         Subsemnatul Aioanei Nicu∫or, domiciliat Ón
extraordinare din data de 5.06.2002, am hot„r‚t      poate avea aceast„ calitate Óntr-o alt„ societate     Curtea de Arge∫, Str. Industriei, bl. 1Int., sc. A, et. 2,
determinarea domeniului ∫i activit„˛ii principale.     comercial„ cu r„spundere limitat„.             ap. 5, jude˛ul Arge∫, Ón calitate de asociat unic al
  Modificarea implicit„ a actului constitutiv al       – Capitalul social total subscris ∫i v„rsat Ón     Societ„˛ii Comerciale TOP MARKET TRADING —
societ„˛ii astfel:                     valoare total„ de 10.000.000 lei se divide Ón 100     S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2165/25.X.2002                   13
  1. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii   – B„loiu Cristina-Gabriela de˛ine 10 ac˛iuni, Ón     domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Cire∫ilor nr. 8,
cu: restaurante – cod 5530; cafenele ∫i baruri cu     valoare total„ de 300.000 lei, reprezent‚nd 0,48 %     bl. C8, ap. 6, jude˛ul Cluj;
spectacol – cod 5542 ∫i precizarea domeniului ∫i     din capitalul social total;                  • Banabic Dorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
activit„˛ii principale ale societ„˛ii.            – G„m„lie Mariana de˛ine o ac˛iune, Ón valoare      de 3.10.1956 Ón Ciceu Giurge∫ti, jude˛ul Bistri˛a
  2. Majorarea capitalului social cu suma de 50.000   de 30.000 lei, reprezent‚nd 0,005 % din capitalul      N„s„ud, domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea Slatina nr.
lei, din venituri personale, v„rsat la Banca       social total;                        2, ap. 34, jude˛ul Cluj;
Comercial„ Rom‚n„, Sucursala Curtea de Arge∫,        – VÓlcoci Ionel de˛ine o ac˛iune, Ón valoare de       • V„duva Alina Mirela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
conform foii de v„rs„m‚nt seria A nr. 14643 din      30.000 lei, reprezent‚nd 0,005 % din capitalul social    la data de 5.07.1972 Ón Ineu, jude˛ul Arad,
4.06.2002, ∫i majorarea valorii unei p„r˛i sociale de   total;                           domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11A,
la 25.000 lei la 100.000 lei fiecare, capitalul social    – VÓlcoci Cristina de˛ine o ac˛iune, Ón valoare de    ap. 39, jude˛ul Cluj;
total al societ„˛ii modific‚ndu-se de la 5.050.000 lei  30.000 lei, reprezent‚nd 0,005 % din capitalul social     • V„duva C„lin Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Ón numerar, divizat Ón 202 p„r˛i sociale a 25.000 lei   total.                           data de 23.02.1971 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
fiecare, numerotate de la 1 la 202 inclusiv, la       Art. 3. Participarea la Ómp„r˛irea beneficiilor ∫i la  domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11A,
5.100.000 lei Ón numerar, divizat Ón 51 p„r˛i sociale,  suportarea pierderilor societ„˛ii se va face conform    ap. 39, jude˛ul Cluj,
fiecare a 100.000 lei, numerotate de la 1 la 51      cotei de participare la capitalul social.           cu urm„toarele clauze:
inclusiv.                          Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii ∫i ale    I. Asociatul Bibolar Lidia cesioneaz„, av‚nd Ón
                             contractului de societate r„m‚n valabile.          acest sens acordul celorlal˛i asocia˛i, 1 parte social„
  3. Stabilirea domeniului principal de activitate ∫i
                               Redactat azi, 23.07.2002.                din cele 9 p„r˛i sociale pe care le de˛ine Ón societate,
a activit„˛ii principale.
                               (88/426.486)
  Ca urmare a acestei hot„r‚ri, statutul societ„˛ii se                                Ón valoare de 100.000 lei, c„tre V„duva C„lin Marin,
modific„ Ón felul urm„tor:
                                           *                care devine astfel asociat Ón societate.
  Cap. 2 art. 5 va avea urm„torul cuprins:                                       Asociatul Banabic Dorel cesioneaz„, av‚nd Ón
                                  Societatea Comercial„
  îDomeniul principal de activitate al societ„˛ii                                  acest sens acordul celorlal˛i asocia˛i, 1 parte social„,
                               IRAMO — S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
este: comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                         din cele 9 p„r˛i sociale pe care le de˛ine Ón societate,
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse                                   Ón valoare de 100.000 lei c„tre V„duva C„lin Marin.
                                      ACT ADIfiIONAL
alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun – cod 521.                                   Ambele p„r˛i, at‚t ceden˛ii, c‚t ∫i cesionarul,
  Activitatea principal„ a societ„˛ii este: comer˛ cu    Subsemna˛ii Florea Roxana (fost„ Iliescu        declar„ c„ s-au desocotit cu privire la cesiunea
am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare      Roxana), Iliescu Gheorghe ∫i Iliescu Floarea,        p„r˛ilor sociale, astfel Ónc‚t p‚n„ la data semn„rii
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      asocia˛i, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a adun„rii generale      prezentului act s-au stins toate obliga˛iile dintre ele
produse din tutun – cod 5211.“              extraordinare din data de 22.03.2002, am hot„r‚t      cu privire la aceast„ cesiune.
  Anexa la statut se completeaz„ cu urm„toarele     urm„toarele:                          Noul asociat, V„duva C„lin Marin, declar„ c„ a
obiecte de activitate: restaurante – cod 5530;        1. Majorarea capitalului social total subscris ∫i    luat cuno∫tin˛„ de prevederile contractului ∫i
cafenele ∫i baruri cu spectacol – cod 5542.“       v„rsat Ón numerar, Ón valoare de 7.230.000 lei (723     statutului societ„˛ii ∫i, fiind de acord cu acestea, ∫i
  Cap. 3 art. 6 va avea urm„torul cuprins:        p„r˛i sociale a 10.000 lei fiecare), cu suma de       le Ónsu∫e∫te Ón Óntregime. De asemenea, declar„ c„
  îCapitalul social total nu poate fi mai mic dec‚t   13.770.000 lei, numerar, din veniturile personale
                                                           a luat cuno∫tin˛„ de activul ∫i pasivul societ„˛ii pe
cel stabilit prin lege ∫i se divide Ón p„r˛i sociale   ale asocia˛ilor Florea Roxana, Iliescu Gheorghe ∫i
                                                           baza ultimului bilna˛ contabil ∫i preia toate
                             Iliescu Floarea (c‚te 4.590.000 lei fiecare) ∫i a valorii
egale.“                                                        drepturile ∫i obliga˛iile societ„˛ii, Ón˛eleg‚nd s„ Ó∫i
                             nominale a p„r˛ii sociale de la 10.000 lei la 100.000
  Art. 9 va avea urm„torul cuprins:                                         asume r„spunderea pentru toate activit„˛ile
                             lei.
  îValoarea capitalului social total subscris este de                                societ„˛ii, Óncep‚nd numai cu data Ónregistr„rii
                               2. Completarea datelor personale ale asociatei
5.100.000 lei, care se divide Ón 51 p„r˛i sociale                                   prezentului act la Camera de Comer˛, Industrie ∫i
                             Florea Roxana.
fiecare a 100.000 lei, numerotate de la 1 la 51.“                                   Agricultur„ a Jude˛ului Cluj.
                               3. Determinarea domeniului ∫i a activit„˛ii
  Toate celelalte articole din statut care nu                                      Ca urmare a cesiunii, societatea Ó∫i continu„
                             principale.
contravin prezentului act adi˛ional r„m‚n                                       activitatea cu asocia˛ii: Bibolar Lidia, Banabic
                               4. Modificarea, pe cale de consecin˛„, a statutului
neschimbate.                                                     Daniel, V„duva Alina Mirela ∫i V„duva C„lin Marin,
                             societ„˛ii ∫i contractului de societate, astfel:
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„                                  aportul acestora la capitalul social ∫i repartizarea
                             preambulul contractului, pct. 1: î1. Florea Roxana,
statutul societ„˛ii, f„c‚nd parte integrant„ din                                   p„r˛ilor sociale fiind urm„toarele:
                             cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 15.04.1972 Ón
acesta, iar din punctul de vedere al formei,       Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str.      – Bibolar Lidia particip„ la capital cu suma de
publicit„˛ii ∫i Ónregistr„rii urmeaz„ prevederile     F„g„ra∫i, bl. E3, sc. D, ap. 12, jude˛ul Arge∫,       800.000 lei ∫i de˛ine 8 p„r˛i sociale a 100.000 lei
Legii nr. 31/1990.                    posesoare a B.I. seria G.X. nr. 675091, eliberat de     fiecare;
  (87/426.485)                     Poli˛ia Pite∫ti la 1.10.1997, cod numeric personal       – Banabic Dorel particip„ la capital cu 800.000 lei
             *                2720415034001“; art. 8: îCapitalul social total       ∫i de˛ine 8 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                             subscris ∫i v„rsat Ón numerar Ón valoare de          – V„duva Alina Mirela particip„ la capital cu
     Societatea Comercial„              21.000.000 lei se divide Ón 210 p„r˛i sociale av‚nd     200.000 lei ∫i de˛ine 2 p„r˛i sociale a 100.000 lei
  MERIDIAN GROUP — S.A., C‚mpulung           valoarea nominal„ de 100.000 lei, numerotate de la     fiecare;
       jude˛ul Arge∫                1 la 210, de˛inute astfel: Florea Roxana, 70 p„r˛i       – V„duva C„lin Marin particip„ la capital cu
                             sociale Ón valoare de 7.000.000 lei, numerotate de la    200.000 lei ∫i de˛ine 2 p„r˛i sociale a 100.000 lei
         ACT ADIfiIONAL              1 la 70, reprezent‚nd 33,34 % din capitalul social     fiecare.
  Subsemnatul G„m„lie Gheorghe, Ón calitate de     total; Iliescu Gheorghe, 70 p„r˛i sociale Ón valoare      II. Societatea Comercial„ ART NET — S.R.L. va
Ómputernicit al adun„rii generale extraordinare a     de 7.000.000 lei, numerotarea de la 71 la 140,       func˛iona Ón continuare Ón baza contractului ∫i
ac˛ionarilor societ„˛ii din data de 16.08.2001, am    reprezent‚nd 33,33 % din capitalul social total, ∫i     statutului de societate, modificate de asocia˛i prin
hot„r‚t urm„toarele:                   Iliescu Floarea, 70 p„r˛i sociale Ón valoare de       prezentul act, dup„ cum urmeaz„:
  Art. 1. Cooptarea de noi ac˛ionari ai societ„˛ii,   7.000.000 lei, numerotate de la 141 la 210,          1. Articolul 1 din contract ∫i articolul 1 din statut
astfel:                          reprezent‚nd 33,33 % din capitalul social total“; la    vor avea urm„torul con˛inut:
  – ™erb„noiu C„t„lin-Nicu∫or, n„scut la data de    art. 5 din statut se introduce un nou alineat care va     Asocia˛ii societ„˛ii sunt:
28.09.1966 Ón Boc∫a, jude˛ul Cara∫-Severin,        fi primul ∫i va avea urm„torul cuprins: îI.          • Bibolar Lidia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
domiciliat Ón C‚mpulung, str. Nicu Leonard nr. 6,     Domeniul principal: 514 – comer˛ cu ridicata cu       de 20.04.1956 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
bl. A10, sc. E, et. 1, ap. 4, jude˛ul Arge∫, cet„˛ean   bunuri de consum, altele dec‚t cele alimentare; II.     domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Cire∫ilor nr. 8,
rom‚n, posesor al C.I. seria AS nr. 127812, eliberat„   Activitatea principal„: 5147 – comer˛ cu ridicata cu    bl. C8, ap. 6, jude˛ul Cluj;
de Poli˛ia C‚mpulung la data de 12.04.2001, cod      alte bunuri de consum, nealimentare, neclasificate       • Banabic Dorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
numeric personal 1660928030031;              Ón alt„ parte (bunuri de consum de uz casnic); III.     de 3.10.1956 Ón Ciceu Giurge∫ti, jude˛ul Bistri˛a
  – Aldea Octavian, n„scut la data de 15.06.1959 Ón   Alte activit„˛i.“                      N„s„ud, domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea Slatina
C‚mpulung, domiciliat Ón C‚mpulung, str. Boboc        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    nr. 2, ap. 34, jude˛ul Cluj;
nr. 6, jude˛ul Arge∫, cet„˛ean rom‚n, posesor al C.I.   contractul de societate ∫i statutul societ„˛ii ∫i va      • V„duva Alina Mirela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
seria AS nr. 057938, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpulung    urma procedura legal„ privind publicitatea,         la data de 5.07.1972 Ón Ineu, jude˛ul Arad,
                             autorizarea ∫i Ónregistrarea.                domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11A,
la data de 29.12.1999, cod numeric personal
                               Redactat ast„zi, 22.03.2002.              ap. 39, jude˛ul Cluj;
1590615030043.
                                (89/426.487)                       • V„duva C„lin Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Art. 2. Majorarea capitalului social al societ„˛ii,
de la 30.000.000 lei Ón numerar la 630.000.000 lei Ón
                                           *                data de 23.02.1971 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
numerar.                                                       domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11A,
                                  Societatea Comercial„
  Capitalul social al societ„˛ii se majoreaz„ cu                                  ap. 39, jude˛ul Cluj.“
                              ART NET — S.R.L., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
suma de 600.000.000 lei Ón numerar, aport al noilor                                   2. Articolul 2 din contractul de societate ∫i art. 3
ac˛ionari ai societ„˛ii, Ón cote egale de 300.000.000                                 din statut se modific„ dup„ cum urmeaz„:
                              ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE
lei.                                                           Sediul societ„˛ii se schimb„ de la adresa din Cluj-
  Valoarea nominal„ a unei ac˛iuni se men˛ine la     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       napoca, Str. Lunii nr. 18, ap. 32, jude˛ul Cluj, la
suma de 30.000 lei.                      ART NET — S.R.L., autentificat cu nr.         urm„toarea adres„: Cluj-Napoca, str. Aviator
  Num„rul de ac˛iuni se majoreaz„ de la 1.000 la     6019/1999 la Biroul notarului public Vlad         B„descu nr. 27, ap. 1-2, jude˛ul Cluj.
21.000, de˛inute de ac˛ionarii societ„˛ii astfel:       Mihai, modificat prin actul adi˛ional           Se Ónchide punctul de lucru al societ„˛ii din Cluj-
  – ™erb„noiu C„t„lin-Nicu∫or de˛ine 10.000         autentificat cu nr. 2517/2000 la Biroul         Napoca, str. Aviator B„descu nr. 27, ap. 1-2, jude˛ul
ac˛iuni, Ón valoare total„ de 300.000.000 lei,        notarului public Vlad Mihai, societate         Cluj.
reprezent‚nd 47,62 % din capitalul social total;        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului           3. Articolul 4 din statut se modific„ asrfel:
  – Aldea Octavian de˛ine 10.000 ac˛iuni, Ón valoare      Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu            Obiectul de activitate al societ„˛ii se completeaz„
total„ de 300.000.000 lei, reprezent‚nd 47,62 % din     nr. J 12/1596/1999, av‚nd sediul Ón Cluj-        cu urm„toarea activitate: 8042 – alte forme de
capitalul social total;                  Napoca, Str. Lunii nr. 18, ap. 32, jude˛ul Cluj       Ónv„˛„m‚nt neclasificate Ón alt„ parte: cursuri de
  – G„m„lie Gheorghe de˛ine 987 ac˛iuni, Ón        Œncheiat Óntre:                      specializare specifice aplica˛iilor software.
valoare total„ de 29.610.000 lei, reprezent‚nd       • Bibolar Lidia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data       4. Articolele 4 ∫i 5 din contractul de societate ∫i
4,770 % din capitalul social total;            de 20.04.1956 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,         art. 5 din statutul societ„˛ii se modific„ astfel:
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/25.X.2002
  Se majoreaz„ capitalul social de la suma de       am convenit perfectarea urm„torului contract de      II. Art. 8 se reformuleaz„ ∫i va avea urm„torul
2.000.000 lei la suma de 680.000.000 lei, cu suma de   cesiune:                          cuprins:
678.000.000 lei, aport nou Ón numerar, subscris ∫i      I. Subsemnatul Sahin Osman am hot„r‚t s„          Capitalul social este de 2.000.000 lei, compus din
v„rsat Ón Óntregime, astfel:               cedez 20 p„r˛i sociale a 300.470 lei fiecare, Ón      20 p„r˛i sociale de˛inute Ón Óntregime de c„tre
  – Bibolar Lidia majoreaz„ aportul s„u la capitalul  valoare total„ de 6.009.400 lei, echivalentul a 200    asociatul unic.
social de la suma de 800.000 lei la suma de        dolari S.U.A., Ón favoarea dlui Mehmet Selman         III. Art. 9 se reformuleaz„ ∫i va avea urm„torul
272.000.000 lei, cu suma de 271.200.000 lei;       Kobanoglu.                         cuprins:
  – Banabic Dorel majoreaz„ aportul s„u la         Ca urmare a acestei cesiuni, dl Mehmet Selman       Societatea este reprezentat„ ∫i administrat„ de
capitalul social de la suma de 800.000 lei la suma    Kobanoglu dob‚nde∫te calitatea de asociat,         c„tre asociatul unic.
de 272.000.000 lei, cu suma de 271.200.000 lei,      societatea av‚nd doi asocia˛i. Noul asociat declar„      IV. Art. 10 se reformuleaz„ ∫i va avea urm„torul
  – V„duva Alina Mirela majoreaz„ aportul s„u la    c„ a luat cuno∫tin˛„ de situa˛ia financiar„ a       cuprins:
capitalul social de la suma de 200.000 lei la suma    societ„˛ii ∫i de clauzele statutului societ„˛ii, la care   Beneficiile societ„˛ii revin Ón Óntregime
de 68.000.000 lei, cu suma de 67.800.000 lei;       ader„ cu urm„toarele modific„ri: participarea la      asociatului unic, care va suporta ∫i eventualele
  – V„duva C„lin Marin majoreaz„ aportul s„u la     capitalul social, p„r˛ile sociale ∫i la profit ∫i     pierderi.
capitalul social de la suma de 200.000 lei la suma    pierdere.                           V. Contractul de societate se abrog„.
de 68.000.000 lei, cu suma de 67.800.000 lei.        Ca urmare a celor de mai sus, statutul societ„˛ii     Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
  Ca urmare a major„rii capitalului social ∫i a     comport„ urm„toarele modific„ri:              nemodificate.
modific„rii num„rului p„r˛ilor sociale, capitalul      Art. 1 din statutul societ„˛ii va avea urm„torul      (92/426.490)
social subscris ∫i v„rsat este de 680.000.000 lei,    con˛inut:                                       *
constituit Ón Óntregime din numerar, divizat Ón       îAsocia˛ii societ„˛ii sunt:
6.800 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de 100.000     1. Sahin Osman, cet„˛ean turc, n„scut Ón Bursa,         Societatea Comercial„
lei.                           Turcia, la data de 8.08.1971, domiciliat Ón Turcia,     CARPAT STAR IMPORT EXPORT — S.R.L.
  Aportul asocia˛ilor la capitalul social ∫i      Bursa, Sirameseler, str. Esen nr. 2;                   Cluj-Napoca
repartizarea p„r˛ilor sociale sunt urm„toarele:       2. Mehmet Selman Kobanoglu, cet„˛ean turc,
  – Bibolar Lidia particip„ la capital cu suma de    n„scut Ón Caykara, Turcia, la data de 25.04.1971,              ACT ADIfiIONAL
272.000.000 lei ∫i de˛ine 2.720 p„r˛i sociale a      domiciliat Ón Turcia, Trabzon, Caykara Akdogan
                                                              la statutul Societ„˛ii Comerciale
100.000 lei fiecare, respectiv 40 % din capitalul     Koyu nr. 2“.
                                                            CARPAT STAR IMPORT EXPORT — S.R.L.
societ„˛ii;                         Art. 5 va avea urm„torul con˛inut:
  – Banabic Dorel particip„ la capital cu suma de     îCapitalul social este de 30.047.000 lei,         Subsemnatul Chiorean Mircea, cet„˛ean rom‚n,
272.000.000 lei ∫i de˛ine 2.720 p„r˛i sociale a      echivalentul a 1.000 dolari S.U.A., Ómp„r˛it Ón 100    n„scut Ón comuna Dragu, jude˛ul S„laj, la data de
100.000 lei fiecare, respectiv 40 % din capitalul     p„r˛i sociale a 300.470 lei fiecare parte social„.     27.08.1951, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Donath
societ„˛ii;                        Aportul asocia˛ilor la constituirea capitalului social,  nr. 29, ap. 28, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria
  – V„duva Alina Mirela particip„ la capital cu     la p„r˛ile sociale ∫i participarea la beneficii ∫i     G.T. nr. 359698, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la
suma de 68.000.000 lei ∫i de˛ine 680 p„r˛i sociale a   pierderi sunt urm„toarele:                 data de 22.01.1996, cod numeric personal
100.000 lei fiecare, respectiv 10 % din capitalul      – Sahin Osman – 24.037.600 lei, echivalentul a     1510827120651, asociat unic al Societ„˛ii
societ„˛ii;                        800 dolari S.U.A. = 80 p„r˛i sociale– 80 %;        Comerciale CARPAT STAR IMPORT EXPORT —
  – V„duva C„lin Marin particip„ la capital cu       – Mehmet Selman Kobanoglu – 6.009.400 lei,       S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. Donath nr. 29,
suma de 68.000.000 lei ∫i de˛ine 680 p„r˛i sociale a   echivalentul a 200 dolari S.U.A. = 20 p„r˛i sociale–    ap. 28, jude˛ul Cluj, av‚nd un capital social de
100.000 lei fiecare, respectiv 10 % din capitalul     20 %“.                           2.000.000 lei, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
societ„˛ii.                         Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n     Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/2552/1992,
  5. Articolul 8 din contractul de societate ∫i     nemodificate.                       m hot„r‚t schimbarea obiectului principal de
articolul 9 din statut se modific„ astfel:          II. Asocia˛ii au hot„r‚t de asemenea adoptarea     activitate.
  Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi   contractului de societate anexat.               Ca urmare a celor de mai sus, statutul societ„˛ii
este urm„toarea:                       Noul asociat declar„ pe proprie r„spundere c„ nu    comport„ urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri
  Bibolar Lidia       40 %;            a suferit nici o condamnare penal„ pentru gestiune      Art. din statutul societ„˛ii referitor la obiectul de
  Banabic Dorel       40 %;            frauduloas„, abuz de Óncredere, fals, uz de fals,     activitate se completeaz„ cu urm„torul text:
  V„duva Alina Mirela    10 %;            Ón∫el„ciune, delapidare, m„rturie mincinoas„, dare      îObiectul principal de activitate este din
  V„duva C„lin Marin    10 %.            sau luare de mit„, ∫i Óndeplinesc condi˛iile        domeniul 372 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
  Celelalte clauze ale contractului de societate ∫i   prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare pentru de˛inerea    nemetalice reciclabile; ∫i se refer„ la 3720 –
ale statutului societ„˛ii, nemodificate prin prezentul  ∫i Óndeplinirea calit„˛ii de asociat al societ„˛ii     recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice
act, r„m‚n Ón vigoare.                  comerciale.                        reciclabile (filme foto ∫i catalizatori)“.
  Subsemnatul V„duva C„lin Marin, cet„˛ean         (91/426.489)                       Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
rom‚n, fiul lui Ion ∫i Maria, n„scut la data de                   *                nemodificate.
23.02.1971 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd cod                                    (93/426.491)
numeric personal 1710223120676, domiciliat Ón            Societatea Comercial„                            *
Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11A, ap. 39, jude˛ul Cluj,    BISEURO IMPEX — S.R.L., Cluj-Napoca
pe propria mea r„spundere, cunosc‚nd consecin˛ele                                       Societatea Comercial„
legale ale declara˛iilor nesincere, prev„zute ∫i                                   CHEIAN COMIMPEX — S.R.L., C‚mpia Turzii
                                      ACT ADIfiIONAL
pedepsite de art. 292 din Codul penal, declar prin                                         jude˛ul Cluj
prezenta c„ Óndeplinesc condi˛iile legale prev„zute       la statutul Societ„˛ii Comerciale
de legisla˛ia Ón vigoare pentru de˛inerea ∫i        BISEURO IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-                 ACT ADIfiIONAL
exercitarea calit„˛ii de asociat al Societ„˛ii      Napoca, str. Bucura nr. 3, ap. 23, jude˛ul Cluj,       Subscrisa Societatea Comercial„ CHEIAN
Comerciale ART NET — S.R.L.                autorizat„ prin sentin˛a civil„ pronun˛at„ de       COMIMPEX — S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  Prezentul act face parte integrant„ din actul      Judec„toria Cluj-Napoca, Ónmatriculat„ la        sediul Ón C‚mpia Turzii, Str. Mure∫ului nr. 13, ap.
constitutiv al societ„˛ii.                 Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        31, jude˛ul Cluj, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
   (90/426.488)                     Cluj cu nr. J 12/2083 din data de 20.05.1993       comer˛ului cu nr. J 12/3988/1993, prin asociatul
             *                 Subsemna˛ii Pop Radu, cet„˛ean rom‚n, n„scut      unic Iancu Maria, hot„r„∫te:
                             la data de 10.12.1975 Ón Cluj-Napoca, domiciliat Ón      1. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón C‚mpia
     Societatea Comercial„              Cluj-Napoca, aleea Bucura nr. 3, ap. 23, jude˛ul Cluj,   Turzii, Str. Mure∫ului nr. 13, ap. 22, jude˛ul Cluj.
 BETA AL ALUMINIU — S.R.L., Cluj-Napoca         ∫i Pa∫paran D„nu˛i, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data      2. Completarea obiectului de activitate ale
                             de 8.02.1962 Ón T‚rgu Mure∫, domiciliat Ón Cluj-      societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
         ACT ADIfiIONAL              Napoca, Str. Petuniei nr. 3, ap. 5, jude˛ul Cluj, Ón     5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu materii
                             calitatea noastr„ de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale   prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
             ™I
                             BISEURO IMPEX — S.R.L., de comun acord, am         cu semiproduse;
       CONTRACT DE CESIUNE             hot„r‚t modificarea statutul societ„˛ii, dup„ cum       5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
                             urmeaz„:                          minerale ∫i produse chimice (permise de lege)
    la statutul Societ„˛ii Comerciale          Subsemnatul Pop Radu am hot„r‚t ca Óncep‚nd       pentru industrie;
     BETA AL ALUMINIU — S.R.L.            cu data prezentului act s„ m„ retrag din societate ∫i     5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material
  Subsemna˛ii:                      s„ cezionez Óntregile mele p„r˛i sociale, Ón valoare    lemnos ∫i de construc˛ii;
  1. Sahin Osman, cet„˛ean turc, n„scut Ón Bursa,    total„ de 1.300.000 lei, asociatului meu Pa∫paran       5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
Turcia, la data de 8.08.1971, domiciliat Ón Turcia,    D„nu˛i, care r„m‚ne asociat unic al societ„˛ii.      echipamente industriale, nave ∫i avioane;
Bursa, Sirameseler, str. Esen nr. 2, posesor al       Subsemnatul Pa∫paran D„nu˛i declar c„ sunt de       5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
pa∫aportului nr. 004880, eliberat de autorit„˛ile     acord cu cesionarea p„r˛ilor sociale ce mi se       articole de menaj ∫i de fier„rie;
turce la data de 10.09.2001, asociat unic al Societ„˛ii  transmit prin prezentul act ∫i s„ devin asociat unic     5116 – intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
Comerciale BETA AL ALUMINIU — S.R.L., cu sediul      al societ„˛ii.                       confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
Ón Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 184, jude˛ul Cluj,     P„r˛ile declar„ c„ Óntre ele au fost rezolvate toate    5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
av‚nd un capital social de 30.047.000 lei,        aspectele de ordin financiar ∫i Ón˛eleg ca pe viitor    alimentare, b„uturi ∫i tutun (˛ig„ri);
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    s„ nu mai aib„ nici unul preten˛ii b„ne∫ti fa˛„ de      5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/1225/2001, Ón         cel„lalt.                         furaje;
conformitate cu art. 199 din Legea nr. 31/1990,       Fa˛„ de situa˛ia intervenit„ statutul societ„˛ii va    5123 – comer˛ cu ridicata cu animale vii;
republicat„, pe de o parte, ∫i              suferi urm„toarele modific„ri:                5124 – comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i piei
  2. Mehmet Selman Kobanoglu, cet„˛ean turc,        I. Art. 1 se reformuleaz„ ∫i va avea urm„torul     prelucrate;
n„scut Ón Caykara, Turcia, la data de 25.04.1971,     cuprins:                           5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume
domiciliat Ón Turcia, Trabzon, Caykara Akdogan        Asociat unic al societ„˛ii este Pa∫paran D„nu˛i,    proaspete;
Koyu nr. 2, posesor al pa∫aportului nr. 703951,      cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 8.02.1962 Ón        5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;
eliberat de autorit„˛ile turce la data de 1.06.2001, pe  T‚rgu Mure∫, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str.         5133 – comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
de alt„ parte,                      Petuniei nr. 3, ap. 5, jude˛ul Cluj.            uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2165/25.X.2002                  15
  5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;           Societatea deschide un punct de lucru Ón Cluj-     de Poli˛ia Turda, Ón calitate de asocia˛i ∫i Ón urma
  5135 – comer˛ cu ridicata cu ˛ig„ri;          Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 131–135, pia˛a      hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
  5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i    agroalimentar„ M„r„∫ti, jude˛ul Cluj.           28.08.2002, de comun acord, am hot„r‚t c„ dna
produse zaharoase;                      Celelalte clauze din contractul ∫i statutul       Cont Maria cesioneaz„ participa˛ia sa la formarea
  5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i   societ„˛ii r„m‚n nemodificate.               capitalului social, adic„ o parte social„, la valoarea
condimente;                          (95/426.493)                      nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de
  5138 – comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte                  *                100.000 lei, dnei Mic Camelia-Laura, domiciliat„ Ón
produse alimentare (pe∫te, crustacee, molu∫te);                                   Turda, str. Tudor Vladimirescu nr. 15, jude˛ul Cluj,
  5139 – comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu           Societatea Comercial„              identificat„ cu B.I. seria G.N. nr. 511395, eliberat de
produse alimentare, b„uturi ∫i ˛ig„ri;            ELIPSA COMERfi — S.R.L., Cluj-Napoca          Poli˛ia Turda la data de 30.09.1994, cod numeric
  5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i                                   personal 2700209125199, iar Mic Vasile Cornel
                                      ACT ADIfiIONAL              cesioneaz„ 9 p„r˛i sociale, la valoarea nominal„ de
Ónc„l˛„minte;
                                                           100.000 lei, Ón valoare total„ de 900.000 lei, din
  5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i    la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      participa˛ia sa la formarea capitalului social, dnei
de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i             ELIPSA COMERfi — S.R.L.             Mic Camelia-Laura, cu datele de identificare
televizoare;                         Subsemna˛ii:                      precizate mai sus.
  5145 – comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice      – ™chiopu Victor-Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut      Cont Maria declar„ c„ a primit toate drepturile
∫i de parfumerie;                     Ón Cluj-Napoca la data de 21.04.1952, domiciliat Ón    ce decurg din calitatea de asociat ∫i nu mai are nici
  5212 – alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul, Ón     Cluj-Napoca, str. Carcalechi nr. 3, jude˛ul Cluj,     o preten˛ie fa˛„ de aceast„ societate.
magazine nespecializate (mobilier, Ómbr„c„minte,     identificat al B.I. seria G.V. nr. 580867, eliberat de    Œn urma acestei decizii, Mic Vasile Cornel ∫i Mic
electrocasnice, juc„rii, articole sportive);       Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 11.09.1996, cod       Camelia-Laura devin asocia˛i, iar statutul ∫i
  5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume     numeric personal 1520421120691;              contractul societ„˛ii se modific„ dup„ cum
proaspete;                          – ™chiopu Valeria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón      urmeaz„:
  5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse     comuna Ciucea, jude˛ul Cluj, la data de 2.11.1955,      Art. 1 din statutul societ„˛ii ∫i pct. 1 din
din carne;                        domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Carcalechi nr. 3,     contractul de asocietate.
  5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee     jude˛ul Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 016036,      Asocia˛i:
∫i molu∫te;                        eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 4.01.1999,    – Mic Vasile Cornel, n„scut la data de 5.06.1967
  5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse      cod numeric personal 2551102120735,            Ón Turda, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón Turda, str.
de patiserie ∫i zaharoase;                  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ELIPSA        Tudor Vladimirescu nr. 15, jude˛ul Cluj, cod
  5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;         COMERfi — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str.      numeric personal 1670605126193, cet„˛ean rom‚n;
  5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din       Carcalechi nr. 3, jude˛ul Cluj, Ónmatriculat„ la       – Mic Camelia-Laura, n„scut„ la data de
tutun (˛ig„ri);                      Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu    9.02.1970 Ón comuna Poieni, jude˛ul Cluj,
  5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse         nr. J 12/492/1993, Ón conformitate cu art. 199 din     domiciliat„ Ón Turda, str. Tudor Vladimirescu nr. 15,
                             Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t         jude˛ul Cluj, cod numeric personal 2700209125199,
cosmetice ∫i de toalet„;
                             deschiderea a dou„ puncte de lucru.            cet„˛ean rom‚n.
  5241 – comer˛ cu am„nuntul cu produse textile;
                               Ca urmare a celor de mai sus, contractul ∫i        Pct. 4 din contractul de societate.
  5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                             statutul societ„˛ii comport„ urm„toarea modificare:      Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de
  5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
                               Societatea deschide dou„ puncte de lucru Ón:      2.000.000 lei, diviz‚ndu-se Ón 20 p„r˛i sociale a
articole din piele;                     – Cluj-Napoca, str. Albac nr. 1, jude˛ul Cluj,
  5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole                                  100.000 lei fiecare, fiind integral subscris ∫i v„rsat
                             cofet„rie bar;                       de asocia˛i Ón contul ∫i la dispozi˛ia societ„˛ii.
de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;        – Cluj-Napoca, str. Borhanci nr. 19/A, jude˛ul     Structura capitalului social:
  5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i       Cluj.                             – Mic Vasile Cornel    – 1.000.000 lei;
aparate electrice de uz casnic;               Celelalte clauze din contractul ∫i statutul        – Mic Camelia-Laura    – 1.000.000 lei.
  5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de       societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                Capitalul social se divide Ón 20 p„r˛i sociale a
fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;     (96/426.494)                      100.000 lei fiecare parte social„, repartizate Óntre
  5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i                  *                asocia˛i astfel: 10 p„r˛i sociale revin lui Mic Vasile
articole de papet„rie;                                                Cornel (adic„ 50 %), iar 10 p„r˛i sociale revin lui Mic
  6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori, pe        Societatea Comercial„              Camelia-Laura (adic„ 50 %).
baz„ de grafic;                        FINAMAR COM — S.R.L., Cluj-Napoca            Celelalte clauze sunt ∫i r„m‚n neschimbate, cu
  6022 – transporturi cu taxiuri;                                          men˛iunea c„, dup„ darea de dat„ cert„ de c„tre
  6023 – transporturi terestre de c„l„tori,                ACT ADIfiIONAL              avocat, prezentul Ónscris va fi parte integrant„ a
ocazionale;                                                     actului constitutiv.
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.               FINAMAR COM — S.R.L.               (98/426.496)
  Se modific„ Ón mod corespunz„tor art. 4 ∫i art. 5                                              *
                               Subsemnata Bota Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
din statutul societ„˛ii.
                             la data de 11.12.1958 Ón comuna Dragu, jude˛ul
  Celelalte clauze r„m‚n nemodificate.                                            Societatea Comercial„
                             S„laj, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Teleorman nr.
  (94/426.492)                                                     SORTAV COM — S.R.L., satul Sinicoara
                             65, bl. T6–7, ap. 64, jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I.
             *                seria G.X. nr. 940228, eliberat de Mili˛ia Cluj-Napoca
                                                              comuna Apahida, jude˛ul Cluj
                             la data de 17.10.1989, cod numeric personal
      Societatea Comercial„                                                    ACT ADIfiIONAL
                             2581211120656, asociat unic al Societ„˛ii
    CHINA IMPORT EXPORT — S.R.L.            Comerciale FINAMAR COM — S.R.L., cu sediul Ón                    ™I
        Cluj-Napoca                Cluj-Napoca, str. Teleorman nr. 65, bl. T6–7, ap. 64,
                             jude˛ul Cluj, av‚nd un capital social de 2.000.000           CONTRACT DE CESIUNE
         ACT ADIfiIONAL              lei, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                                                           la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     al Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/621/1996, Ón
                                                                 SORTAV COM — S.R.L.
    CHINA IMPORT EXPORT — S.R.L.            conformitate cu art. 199 din Legea nr. 31/1990,
                             republicat„, am hot„r‚t deschiderea unui punct de       Subsemna˛ii:
  Subsemna˛ii:                      lucru.                            1. Todor Octavian, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón
  – Visan C„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Cluj-       Ca urmare a celor de mai sus, statutul societ„˛ii   Cluj-Napoca la data de 6.11.1970, domiciliat Ón satul
Napoca la data de 30.01.1969, domiciliat Ón        se completeaz„ cu urm„torul text:             Sinicoara, str. Horea nr. 24, comuna Apahida,
Cluj-Napoca, str. Donath, bl. 7, ap. 52, jude˛ul Cluj,    îSocietatea deschide un punct de lucru Ón Cluj-    jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria G.K. nr. 809891,
posesor al C.I. seria KX nr. 083781, eliberat„ de     Napoca, Str. Fabricii de Zah„r nr. 109, jude˛ul Cluj“.   eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 29.05.2000, cod        Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n     22.12.1992, cod numeric personal 1701106120648;
numeric personal 1690130120724;              nemodificate.                         2. Guta Sorin Marius, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón
  – Vi∫an Valentin, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Cluj-      (97/426.495)                     comuna Mociu, jude˛ul Cluj, la data de 21.10.1968,
Napoca la data de 12.09.1967, domiciliat Ón                     *                domiciliat Ón satul Sinicoara, Str. Gr„dinarilor
Cluj-Napoca, aleea Sc„ri∫oara nr. 10, ap. 8, jude˛ul                                 nr. 11, comuna Apahida, jude˛ul Cluj, identificat cu
Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 111895, eliberat„ de       Societatea Comercial„              C.I. seria KX nr. 184150, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 29.11.2000, cod          NUM√RUL 1 PATI BAR — S.R.L.            Napoca la data de 21.02.2002, cod numeric personal
numeric personal 1670912120668;                    Turda, jude˛ul Cluj              1681021120640,
                                                            asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SORTAV COM —
  – Caraba Cornel-Alexandru, cet„˛ean rom‚n,
                                      ACT ADIfiIONAL              S.R.L., cu sediul Ón satul Sinicoara, str. Horea nr. 24,
n„scut Ón comuna Mesesenii de Jos, jude˛ul S„laj la
                                                           comuna Apahida, jude˛ul Cluj, av‚nd un capital
data de 4.08.1953, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.    la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      social de 2.000.000 lei, Ónmatriculat„ la Oficiul
Gheorghe Dima nr. 2, ap. 50, jude˛ul Cluj, posesor     NUM√RUL 1 PATI BAR — S.R.L., cu sediul Ón         Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu
al C.I. seria KX nr. 139169, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-  Turda, Pia˛a Republicii nr. 28, jude˛ul Cluj,       nr. J 12/1672/1997, pe de o parte, ∫i
Napoca la data de 29.05.2001, cod numeric personal    Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului        3. Guta Ioana Claudia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
1530804120649,                      al Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/1003/1991, cu un       Ón Cluj-Napoca la data de 2.04.1977, domiciliat„ Ón
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CHINA IMPORT         capital social de 2.000.000 lei          satul Sinicoara, Str. Gr„dinarilor nr. 3/A, comuna
EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, pia˛a       Subsemna˛ii Mic Vasile Cornel, domiciliat Ón      Apahida, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX
Mihai Viteazul nr. 24, jude˛ul Cluj, Ónmatriculat„ la   Turda, str. Tudor Vladimirescu nr. 15, jude˛ul Cluj,    nr. 111606, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu    identificat cu B.I. seria G.K. nr. 474288, eliberat de   de   28.11.2000,   cod   numeric    personal
nr. J 12/1045/1995, Ón conformitate cu art. 199 din    Poli˛ia Turda la data de 15.10.1993, cod numeric      2770402124037, pe de alt„ parte,
Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t        personal 1670615126193, ∫i Cont Maria, domiciliat„      am convenit perfectarea urm„torului contract de
deschiderea unui punct de lucru.             Ón Turda, Str. Republicii nr. 43, ap. 4, jude˛ul Cluj,   cesiune:
  Ca urmare a celor de mai sus, contractul ∫i      identificat„ cu B.I. seria B.C. nr. 430414, eliberat la    I. Subsemnatul Guta Sorin Marius am hot„r‚t s„
statutul societ„˛ii comport„ urm„toarea modificare:    data de 13.10.1980 ∫i prelungit la data de 9.01.1991    m„ retrag din societate, ced‚nd 10 p„r˛i sociale a
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/25.X.2002
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,   Art. 8 din contractul de societate ∫i art. 9 din      – M„rginean Gheorghe, n„scut Ón comuna
Ón favoarea dnei Guta Ioana Claudia, pierz‚nd astfel    statutul societ„˛ii vor avea urm„torul con˛inut:      Silivas, jude˛ul Cluj, la data de 28.04.1953, cet„˛ean
∫i calitatea de administrator.                îPartea fiec„rui asociat la beneficii ∫i pierderi    rom‚n, domiciliat Ón Dej, Str. Cringului nr. 6, sc.
  Cedentul declar„ c„ pentru p„r˛ile sociale a fost    este direct propor˛ional„ cu aportul fiec„rui asociat   M1, ap. 18, jude˛ul Cluj, posesor al B.I. seria D.B. nr.
desp„gubit la valoare, astfel Ónc‚t nu mai are nici o   la constituirea capitalului social“.            574628, eliberat de Poli˛ia Dej la data de 13.02.1997,
preten˛ie fa˛„ de societate ∫i cesionar„.           Art. 9 din contractul de societate ∫i art. 3 din      am hot„r‚t, Ón adunarea general„ a asocia˛ilor,
  Noua asociat„ declar„ c„ a luat cuno∫tin˛„ de      statutul societ„˛ii se completeaz„ cu urm„torul text:   completarea actelor constitutive ale Societ„˛ii
situa˛ia financiar„ a societ„˛ii, ∫i de clauzele       îSocietatea deschide un punct de lucru Ón satul     Comerciale ALCIP — S.R.L., dup„ cum urmeaz„:
contractului ∫i statutului societ„˛ii la care ader„ cu   Sinicoara, Str. 1 Mai nr. 12, comuna Apahida,
                                                             Cap. I, art. 3 din contractul de societate ∫i cap. I,
urm„toarele modific„ri: deschiderea unui punct de     jude˛ul Cluj, Ón incinta C„minului Cultural“.
                                                           art. 2, alin. 1 din statutul societ„˛ii se completeaz„
lucru, participarea la capitalul social, p„r˛i sociale,    Celelalte clauze din contractul ∫i statutul
                                                           dup„ cum urmeaz„:
profit ∫i pierderi ∫i la administrarea societ„˛ii.     societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
                                                             Societatea deschide un punct de lucru situat Ón
  II. Fa˛„ de cele de mai sus contractul ∫i statutul     (99/426.497)
                                           *                Dej, str. Dumbrava Ro∫ie nr. 6, jude˛ul Cluj, care va
societ„˛ii comport„ urm„toarele modific„ri ∫i
                                                           func˛iona pe o durat„ nelimitat„.
complet„ri:
  Art. 1 din contractul de societate ∫i art. 1 din         Societatea Comercial„                Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului
statutul societ„˛ii vor avea urm„torul con˛inut:       STUDIO COMIMPEX — S.R.L., Cluj-Napoca          societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  îAsocia˛ii societ„˛ii sunt:                                               (101/426.499)
  1. Todor Octavian, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón               ACT ADIfiIONAL                            *
Cluj-Napoca la data de 6.11.1970, domiciliat Ón satul        la statutul Societ„˛ii Comerciale
Sinicoara, str. Horea nr. 24, comuna Apahida,                                         Societatea Comercial„
                                   STUDIO COMIMPEX — S.R.L.
jude˛ul Cluj;                                                     AROTEEA COMPROD — S.R.L., Cluj-Napoca
                               Subsemnatul Cupcea Ioan, cet„˛ean rom‚n,
  2. Guta Ioana Claudia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
                              n„scut Ón comuna Lujerdiu, jude˛ul Cluj, la data de             ACT ADIfiIONAL
Ón Cluj-Napoca la data de 2.04.1977, domiciliat„ Ón
                              26.03.1958, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str.
satul Sinicoara, Str. Gr„dinarilor nr. 3/A, comuna
                              Gorunului nr. 2, bl. C6, ap. 85, jude˛ul Cluj,       la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
Apahida, jude˛ul Cluj“.
                              identificat cu B.I. seria G.X. nr. 823955, eliberat de       AROTEEA COMPROD — S.R.L.
  Art. 4 ∫i art. 5 din contractul de societate ∫i art.
                              Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 12.02.1998, cod        Subsemna˛ii:
5 din statutul societ„˛ii vor avea urm„torul
                              numeric personal 1580326120656, asociat unic al        – Tarta Liviu, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón comuna
con˛inut:
                              Societ„˛ii Comerciale STUDIO COMIMPEX — S.R.L.,      Filea de Jos, jude˛ul Cluj, la data de 8.03.1950,
  îCapitalul social subscris ∫i v„rsat este de
                              cu sediul Ón Cluj-Napoca, Str. Gorunului nr. 2, bl.    domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Donath nr. 117,
2.000.000 lei ∫i este Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a
                              C6, ap. 85, jude˛ul Cluj, av‚nd un capital social de
100.000 lei fiecare parte social„.                                          bl. O1, ap. 20, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria
                              2.000.000 lei, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  Aportul asocia˛ilor la constituirea capitalului                                  G.N. nr. 502989, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la
                              Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/4157/1992,
social ∫i la p„r˛ile sociale este urm„torul:                                     data de 27.06.1994, cod numeric personal
                              am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru.
  – Todor Octavian – 1.000.000 lei, echivalentul a                                  1500308120743;
                               Ca urmare a celor de mai sus, statutul societ„˛ii
10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %;                                           – Tarta Silviu, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón comuna
                              comport„ urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
  – Guta Ioana Claudia – 1.000.000 lei, echivalentul                                 Filea de Jos, jude˛ul Cluj, la data de 15.08.1929,
                               Art. din statutul societ„˛ii referitor la sediu se
a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %.                                        domiciliat Ón satul Filea de Jos nr. 59, comuna
                              completeaz„ cu urm„torul text:
  P„r˛ile sociale se pot transmite Óntre asocia˛i.                                  Ciurila, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria B.D. nr.
                               îSocietatea deschide un punct de lucru Ón
  Transmiterea p„r˛ilor sociale c„tre persoane                                    601686, eliberat de Mili˛ia Cluj-Napoca la data de
                              comuna Pintic nr. 15, jude˛ul Cluj“.
fizice sau juridice din afara societ„˛ii se poate face                                20.04.1981,
                               Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
cu acordul tuturor asocia˛ilor sau prin succesiune“.                                   asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AROTEEA
                              nemodificate.
  Art. 7 din contractul de societate ∫i art. 7 din                                  COMPROD — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str.
                                (100/426.498)
statutul societ„˛ii vor avea urm„torul con˛inut:                   *                Donath nr. 117, bl. O1, sc. 1, et. 4, ap. 20, jude˛ul
  îAtribu˛iile   privind   administrarea   ∫i
                                                           Cluj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛i ∫i           Societatea Comercial„             Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/255/1996,
personalul salariat vor fi exercitate de c„tre cei doi       ALCIP — S.R.L., Dej, jude˛ul Cluj         Ón conformitate cu art. 199 din Legea nr. 31/1990,
asocia˛i: Todor Octavian ∫i Guta Ioana Claudia.
                                                           republicat„, am hot„r‚t deschiderea unui punct de
Societatea are posibilitatea de a angaja                   ACT ADIfiIONAL
administratori neasocia˛i, Ón conformitate cu                                     lucru.
prevederile art. 192 din Legea nr. 31/1990,         la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       Ca urmare a celor de mai sus, contractul ∫i
republicat„.                                 ALCIP — S.R.L.              statutul societ„˛ii comport„ urm„toarea modificare:
  Œn exercitarea atribu˛iilor sale administratorii au    Prin care subsemna˛ii asocia˛i fondatori:         Societatea deschide un punct de lucru Ón comuna
puterile stabilite de adunarea general„ a asocia˛ilor.    – Savan Augustin, n„scut Ón comuna M„goaja,       Cojocna, Str. Republicii, jude˛ul Cluj, bar ∫i magazin
Orice document financiar-contabil este valabil cu o    jude˛ul Cluj, la data de 15.05.1950, cet„˛ean rom‚n,    alimentar.
singur„ semn„tur„.                     domiciliat Ón Dej, str. Vlad fiepe∫ nr. 1, sc. B, ap. 17,   Celelalte clauze din contractul ∫i statutul
  Durata mandatului administratorilor este        jude˛ul Cluj, posesor al B.I. seria G.V. nr. 601627,    societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
nedeterminat„“.                      eliberat de Poli˛ia Dej la data de 5.03.1997, ∫i        (102/426.500)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2165/25.X.2002 con˛ine 16 pagini.                     Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO