2002_2143 by tradetrek

VIEWS: 2 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 2143                                                           Joi, 24 octombrie 2002
                       P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI

      Societatea Comercial„             109, bl. D 3, sc. B, ap. 19, cod po∫tal 5600, jude˛ul    Societatea Comercial„ DUSO ROM — S.R.L.
   NIKY LORION — S.R.L., Piatra-Neam˛         Neam˛, telefon 0233/63077, identificat cu C.I. seria         Roman, jude˛ul Neam˛
                             N.T. nr. 090799, eliberat de Poli˛ia Piatra-Neam˛ la
  NUM√RUL DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             data de 17.10.2001, cod numeric personal         NUM√RUL DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
         J 27/401/16.08.2002
                             1670821270617.                            J 27/406/20.08.2002
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R14825458
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R14825547
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  JUDEfiEAN NEAMfi LA OFICIUL REGISTRULUI         denumirea NIKY LORION, av‚nd sediul Ón Piatra-
                                                            JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
        COMERfiULUI                Neam˛, str. Dimitrie Leonida, nr. 109, bl. D 3, sc. B,
                                                           JUDEfiEAN NEAMfi LA OFICIUL REGISTRULUI
                             et. 1, ap. 19, jude˛ul Neam˛.
                                                                  COMERfiULUI
      DOSAR NR. 393/13.08.2002             Obiectul de activitate:
                               Domeniul principal: 511 – activit„˛i de              DOSAR NR. 375/2.08.2002
       ŒNCHEIEREA NR. 391             intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata.
                               Activitatea principal„: 5112 – intermedieri Ón            ŒNCHEIEREA NR. 375
         DIN 13.08.2002
                             comer˛ul cu combustibili, minerale ∫i produse
     ™edin˛a din 13 august 2002                                                  DIN 2.08.2002
                             chimice pentru industrie.
 Judec„tor delegat    — Dumitru Filioreanu       Activit„˛i secundare: 0130; 0212; 1511; 1532;          ™edin˛a din 2 august 2002
 Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi      1533; 1561; 1581; 1589; 1599; 1822; 2010; 2020;       Judec„tor delegat    — Dumitru Filioreanu
                             2030; 2051; 2211; 2213; 2221; 2511; 2513; 2524;       Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
                             2811; 2812; 2863; 2875; 3611; 3612; 3613; 3614;
Knichnichi Cornel Mihai, privind autorizarea                                     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale   3616; 3617; 4511; 4512; 4521; 4522; 4523; 4524;
                                                          Dr„gu∫anu Gheorghe, privind autorizarea
NIKY LORION — S.R.L.                   4525; 4526; 4531; 4532; 4533; 4541; 4542; 4543;      constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale
                             4550; 5010; 5021; 5030; 5050; 5111; 5113; 5115;      DUSO ROM — S.R.L.
       JUDEC√TORUL DELEGAT             5116; 5117; 5118; 5119; 5121; 5122; 5131; 5133;
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
  Asupra cererii de fa˛„:                5135; 5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5147;
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   5151; 5152; 5153; 5154; 5155; 5156; 5157; 5161;       Asupra cererii de fa˛„:
de 12.08.2002 cu nr. 8753, petentul a solicitat     5162; 5163; 5164; 5165; 5166; 5170; 5211; 5212;       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data de
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii  5245; 5247; 5250; 5261; 5262; 5263; 5272; 5273;      1.08.2002 cu nr. 8559, petentul a solicitat autorizarea
Comerciale NIKY LORION — S.R.L. la Oficiul        5274; 5511; 5530; 5541; 5542; 6021; 6022; 6023;      constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
registrului comer˛ului.                 6024; 6330; 7031; 7110; 7140; 7210; 7250; 7260;      DUSO ROM — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute  7413; 7414; 7440; 7450; 7460; 7483; 7484; 8041;       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute
de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar                                de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar
                             inclusiv pomi de iarn„; gater; anvelope; activitate de
actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului                               actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului
                             import-export cu toate produsele admise de lege;
public Bloju Veronica cu nr. 7351/12.08.2002.                                   public Garbea Dumitru cu nr. 1855/31.07.2002.
                             consigna˛ie; comis voiajori.
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul                                   Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                               Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    v„rsat 2.000.000 lei, num„rul total de p„r˛i sociale:   legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón  20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Participarea asociatului la capital: Knichnichi M.  Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                             Cornel Mihai, aport la capital 2.000.000 lei,       nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %     cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii Comerciale
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                             din capitalul social total, av‚nd cota de participare   DUSO ROM — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea
Comerciale NIKY LORION — S.R.L. ∫i dispun‚nd                                    acesteia.
                             la beneficii/pierderi de 100 %.
Ónmatricularea acesteia.
                               Administratori: Knichnichi M. Cornel Mihai, de
                                                           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     cet„˛enie rom‚n„, av‚nd puteri depline.
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Admite cererea formulat„ de Dr„gu∫anu
  Admite cererea formulat„ de Knichnichi Cornel                                  Gheorghe ∫i, Ón consecin˛„:
Mihai ∫i, Ón consecin˛„:                   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                           Autorizeaz„   constituirea    ∫i   dispune
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                                          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                          Societ„˛ii Comerciale DUSO ROM — S.R.L., cu
Societ„˛ii Comerciale NIKY LORION — S.R.L., cu      pronun˛are.
                                                          urm„toarele date:
urm„toarele date:                      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 13 august 2002.        Asocia˛i:
  Asocia˛i: 1. Knichnichi M. Cornel Mihai, Ón        R„mas„ irevocabil„ prin renun˛area la calea de      1. Dr„gu∫anu V. Gheorghe, n„scut la data de
calitate de asociat unic, n„scut la data de 21.08.1967  atac a recursului, ast„zi, 16.08.2002.          29.10.1948 Ón localitatea Avere∫ti, comuna Ion
Ón Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n,        (1/22.973)                      Creang„, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
domiciliat Ón Piatra-Neam˛, str. Dimitrie Leonida nr.               *                Ón localitatea Roman, Str. Rahovei, bl. 3, sc. I, ap. 278,
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2143/24.X.2002
cod po∫tal 5500, jude˛ul Neam˛, telefon 074476047,       Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul            JUDEC√TORUL DELEGAT
identificat cu C.I. seria NT nr. 131626, eliberat„ de    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                                                             Asupra cererii de fa˛„:
Poli˛ia Roman la data de 12.07.2000, cod numeric      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                                             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
personal 1481029272628.                   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                                                            de 14.08.2002 cu nr. 8808, petentul a solicitat
  2. Societatea Comercial„ DUSO — S.R.L., cu sediul    Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
                              31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta      autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
Ón Italia, localitatea Villorba, prinvincia Montegrappa
                              cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii Comerciale   Comerciale BIPLAST — S.R.L. la Oficiul registrului
nr. 59, actul de Ónfiin˛are 02493060269, emis de
                              NICOFERM — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea       comer˛ului.
C.C.I.A.A. Treviso la data de 19.02.1996.
                              acesteia.                           Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                                            de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     actul constitutiv a fost legalizat cu nr.
denumirea DUSO ROM, av‚nd sediul Ón Roman, str.
                                Admite cererea formulat„ de Neam˛u Claudiu ∫i,     2253/12.08.2002 la Biroul notarului public Haruz
™tefan cel Mare, bl. B, et. P. II, jude˛ul Neam˛, valabil
                              Ón consecin˛„:                       Irina.
p‚n„ la data de 1.08.2007.
                                Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune     Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Obiectul de activitate:
                              Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  Domeniul principal: 294 – fabricarea ma∫inilor-
                              Societ„˛ii Comerciale NICOFERM — S.R.L., cu        legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
unelte.
                              urm„toarele date:                     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  Activitatea principal„: 2940 – fabricarea ma∫inilor-
                                Asocia˛i: Neam˛u Gh. Claudiu Iulian, Ón calitate de   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
unelte
                              asociat unic, n„scut la data de 4.08.1969 Ón Roman,    Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Activit„˛i secundare: 2811; 2812; 2840; 2851; 2852;
                              jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Roman,    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
2871; 2872; 2873; 2874; 2875; 2924; 2951; 2952; 2953;
                              str. Veronica Micle, bl. 4, sc. E, ap. 90, cod po∫tal   Comerciale BIPLAST — S.R.L. ∫i dispun‚nd
2954; 2955; 2956; 2957; 3710; 5114; 5119; 5155; 5156;
                              5550, jude˛ul Neam˛, telefon 0233/725209, identificat   Ónmatricularea acesteia.
5161; 5162; 5163; 5164; 5165; 5170; 6024; 7134.
                              cu B.I. seria G.R. nr. 730122, eliberat de Poli˛ia
  Capitalul social subscris este de 161.860.000 lei,    Roman la data de 21.07.1995, cod numeric personal      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
v„rsat 161.860.000 lei, din care: 32.400.000 lei, 3.884   1690804272673.
dolari S.U.A.; participarea str„in„ la capitalul social:                                  Admite cererea formulat„ de Seto R„zvan Vasile
                                Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
129.460.000 lei, din care 3.884 dolari S.U.A.; num„rul                                 ∫i, Ón consecin˛„:
                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
total de p„r˛i sociale: 1.618; valoarea unei p„r˛i                                     Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                              denumirea NICOFERM, av‚nd sediul Ón Roman, str.
sociale: 100.037 lei.                                                 Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                              Veronica Micle, bl. 4, sc. E, ap. 90, jude˛ul Neam˛.
  Participarea asocia˛ilor la capital:                                        Societ„˛ii Comerciale BIPLAST — S.R.L. cu
                                Obiectul de activitate:
  1. Dr„gu∫anu V. Gheorghe aport la capital                                      urm„toarele date:
                                Domeniul principal: 012 – cre∫terea animalelor.
32.400.000 lei, echival‚nd cu 324 p„r˛i sociale        Activitatea principal„: 0125 – cre∫terea p„s„rilor.     Asocia˛i: 1. Seto I. R„zvan Vasile, n„scut la data
reprezent‚nd 20 % din capitalul social total, av‚nd      Activit„˛i secundare: 0111; 0112; 0113; 0114; 0115;   de 17.12.1968 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u, cet„˛ean
cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %.     0116; 0117; 0118; 0121; 0122; 0123; 0124; 0130; 0142;   rom‚n, domiciliat Ón Bicaz, str. Marceni nr. 4A,
  2. Societatea Comercial„ DUSO — S.R.L. aport la     0143; 0144; 0502; 1511; 1512; 1513; 1520; 1531; 1532;   jude˛ul Neam˛, cod po∫tal 5650, telefon 0233/25350,
capital 129.460.000 lei, din care 3.884 dolari S.U.A.,   1533; 1541; 1542; 1543; 1551; 1552; 1561; 1562; 1570;   identificat cu B.I. seria B.K. nr. 393820, eliberat de
echival‚nd cu 1.294 p„r˛i sociale reprezent‚nd 80 %     1581; 1582; 1583; 1584; 1585; 1586; 1587; 1588; 1589;   Mili˛ia Bicaz la data de 22.12.1982, cod numeric
din capitalul social total, av‚nd cota de participare la  1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1599;   personal 1681217270025; 2. Melinte M.I. R„zvan
beneficii/pierderi de 80 %.                 2010; 2020; 2030; 2040; 2051; 2052; 2522; 2523; 2611;   Marian, n„scut la data de 10.07.1974 Ón Sighi∫oara,
  Administratori: 1. Dr„gu∫anu V. Gheorghe, de       2662; 2663; 2664; 2665; 2666; 3611; 3612; 3613; 3614;   jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu
cet„˛enie rom‚n„, av‚nd puteri egale. 2. Claudio      3615; 3616; 3617; 3622; 3640; 3650; 3661; 3662; 3663;   Mure∫, str. F„get nr. 34, ap. 9, jude˛ul Mure∫, cod
Duso, cet„˛ean italian, n„scut la data de 1.11.1953 Ón   4521; 4541; 4542; 4543; 4544; 4545; 5010; 5021; 5030;   po∫tal 4300, identificat cu B.I. seria D.G. nr. 440663,
localitatea Villorba, Italia, domiciliat Ón Italia,     5041; 5042; 5050; 5111; 5115; 5116; 5117; 5119; 5121;   eliberat de Mili˛ia Sighi∫oara la data de 31.03.1988,
localitatea Villorba, Provincia Treviso, Montegrappa,    5122; 5123; 5124; 5125; 5131; 5132; 5133; 5134; 5135;   cod numeric personal 1740710263498; 3. Corfar I.
nr. 59, av‚nd puteri egale.                 5136; 5137; 5138; 5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145;   ™tefan, n„scut la data de 9.07.1957 Ón localitatea
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   5146; 5147; 5153; 5170; 5211; 5212; 5221; 5222; 5223;   Cerghidin, Ungheni, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         5224; 5225; 5226; 5227; 5231; 5232; 5233; 5241; 5242;   domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. P„ltini∫ nr. 22,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5261; 5262; 5263;   jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, identificat cu C.I.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      5511; 5512; 5521; 5522; 5523; 5530; 5541; 5542; 5551;   seria MX nr. 098302, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu
pronun˛are.                         5552; import-export cu toate m„rfurile permise de     Mure∫ la data de 20.07.2001, cod numeric personal
                              lege.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 2 august 2002.                                      1570709264386; 4. Voicu I. Bogdan Costin, n„scut la
                                Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
  R„mas„ irevocabil„ prin renun˛area la calea de                                   data de 28.01.1968 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cet„˛ean
                              v„rsat 2.000.000 lei, num„rul total de p„r˛i sociale:
atac a recursului, ast„zi, 20.08.2002.                                         rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str.
                              20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
   (2/22.974)                                                    22 Decembrie 1989 nr. 51, bl. D 3, ap. 7, cod po∫tal
                                Participarea asociatului la capital: Neam˛u Gh.
              *                Claudiu Iulian, aport la capital 2.000.000 lei,
                                                            4300, identificat cu C.I. seria MS nr. 138521,
                              echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %     eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
 Societatea Comercial„ NICOFERM — S.R.L.                                       14.05.2002, cod numeric personal 1680128035021.
                              din capitalul social total, av‚nd cota de participare la
      Roman, jude˛ul Neam˛                                              Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
                              beneficii/pierderi de 100 %.
                                Administrator: Neam˛u Gh. Claudiu Iulian, de      comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
NUM√RUL DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          cet„˛enie rom‚n„, av‚nd puteri depline.          juridic„ rom‚n„, cu denumirea BIPLAST, cu sediul
      J 27/407/20.08.2002                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   social Ón Bicaz, str. Marceni nr. 4A, jude˛ul Neam˛.
                                Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Obiectul de activitate
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14825539         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          Domeniul principal: 252 – produc˛ia articolelor
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      din material plastic;
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL           pronun˛are.                          Activitatea principal„: 2522 – febricarea
  JUDEfiEAN NEAMfi LA OFICIUL REGISTRULUI            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 2 august 2002.        articolelor de ambalaj din material plastic;
        COMERfiULUI                   R„mas„ irevocabil„ prin renun˛area la calea de       Activit„˛i secundare: 2521; 2523; 2524.
                              atac a recursului, ast„zi, 20.08.2002.             Capitalul social: Capitalul social subscris ∫i
       DOSAR NR. 374/2.08.2002               (3/22.975)                      v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale:
                                            *                20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
        ŒNCHEIEREA NR. 374
                                                              Participarea asocia˛ilor la capitalul social: 1. Seto
                                Societatea Comercial„ BIPLAST — S.R.L.         I. R„zvan Vasile, aport la capital 500.000 lei,
          DIN 2.08.2002
                                    Bicaz, jude˛ul Neam˛
                                                            echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din
      ™edin˛a din 2 august 2002
                                                            capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la
  Judec„tor delegat    — Viorel Andriuca          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        beneficii/pierderi de 25 %; 2. Melinte M.I. R„zvan
  Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi                J 27/409/20.08.2002           Marian, aport la capital 500.000 lei, echival‚nd cu 5
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Neam˛u                                  p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 14825571
Claudiu, privind autorizarea constituirii ∫i                                      total, av‚nd o cot„ de participare la
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale NICOFERM —                                    beneficii/pierderi de 25 %; 3. Corfar I. ™tefan, aport
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
S.R.L.                                                         la capital 500.000 lei, echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale,
                                  DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN NEAMfi
                                                            reprezent‚nd 25 % din capitalul social total, av‚nd
       JUDEC√TORUL DELEGAT                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                            o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 25 %;
  Asupra cererii de fa˛„:                       DOSAR NR. 398/16.08.2002            4. Voicu I. Bogdan Costin, aport la capital 500.000
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data de                                lei, echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 %
30.07.2002 cu nr. 8497, petentul a solicitat            ŒNCHEIEREA NR. 398/16.08.2002           din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii         ™edin˛a din 16 august 2002            la beneficii/pierderi de 25 %.
Comerciale NICOFERM — S.R.L. la Oficiul registrului                                    Administrator: Seto (Farca∫) P. Pompilia
comer˛ului.                          Judec„tor delegat    — Dumitru Filioreanu      Florinela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute     Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi       12.04.1971 Ón Bicaz, jude˛ul Neam˛, cod numeric
de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Seto     personal 2710412270010, domiciliat„ Ón Bicaz, str.
actul constitutiv a fost legalizat la Biroul Unic al    R„zvan Vasile, privind autorizarea constituirii ∫i     Piatra Corbului nr. 63, bl. A, ap. 2, jude˛ul Neam˛,
Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale BIPLAST —       av‚nd puteri depline.
(Tudor Viorel) cu nr. 407/30.07.2002.            S.R.L.                             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2143/24.X.2002                   3
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        3612; 3613; 3614; 3616; 3617; 3661; 3662; 3663;       Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        4511; 4512; 4521; 4522; 4523; 4524; 4525; 4526;      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      4532; 4533; 4534; 4541; 4542; 4544; 4545; 4550;      Societ„˛ii Comerciale ANDREI & POPA TRANS —
pronun˛are.                        5010; 5021; 5030; 5050; 5111; 5112; 5115; 5116;      S.R.L. cu urm„toarele date:
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 16 august 2002.        5117; 5118; 5119; 5121; 5122; 5131; 5133; 5135;       Asociat unic: Popa (Secara) I. Maria, n„scut„ la
  R„mas„ irevocabil„ prin renun˛area la calea de     5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5147; 5151;      data de 20.05.1949 Ón localitatea Dragomire∫ti,
atac a recursului ast„zi, 20 august 2002.         5152; 5153; 5154; 5155; 5156; 5157; 5161; 5162;      jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
  (4/222.976)                      5163; 5164; 5165; 5166; 5170; 5211; 5212; 5245;      Piatra-Neam˛, str. Orhei nr. 4, bl. T 1, sc. A, ap. 53,
              *                5247; 5250; 5261; 5262; 5263; 5272; 5273; 5274;      jude˛ul Neam˛, cod po∫tal 5600, telefon 0233/22013,
                              5511; 5530; 5541; 5542; 6021; 6022; 6023; 6024;      identificat„ cu C.I. seria NT nr. 111447, eliberat„ de
      Societatea Comercial„              6330; 7031; 7110; 7140; 7210; 7220; 7250; 7260;      Poli˛ia Neam˛ la data de 22.03.2002, cod numeric
   D & L CONSTRUCT EXPERT — S.R.L.            7413; 7414; 7440; 7450; 7460; 7483; 7484; 8041;      personal 2490520270619.
        Piatra-Neam˛                9301; 9302; inclusiv pomi de iarn„; gater; anvelope;     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
                              activitate de import-export cu toate produsele      comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         admise de lege; consigna˛ie; comis-voiajor.        juridic„ rom‚n„, cu denumirea ANDREI & POPA
         J 27/411/20.08.2002             Capitalul social: Capitalul social subscris ∫i     TRANS, cu sediul social Ón Piatra-Neam˛, str. Orhei,
                              v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale:  bl. T 1, sc. A, et. 3+4, ap. 53, jude˛ul Neam˛.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 14825520        20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Obiectul de activitate
                               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       Domeniul principal: 602 – alte transporturi
      JUDEC√TORUL DELEGAT              1. Iftinca N. Gavril, aport la capital 1.000.000 lei,   terestre;
    DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN NEAMfi                                           Activitatea principal„: 6021 – alte transporturi
                              echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        terestre de c„l„tori pe baz„ de grafic;
                              din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
                              la beneficii/pierderi de 50 %; 2. Radu M. ™tefan       Activit„˛i secundare: 6023; 6024; 6330; 6340;
      DOSAR NR. 399/16.08.2002                                         6411; 6412; 6413; inclusiv comisionar Ón vam„,
                              Marian, aport la capital 1.000.000 lei, echival‚nd cu
    ŒNCHEIEREA NR. 399/16.08.2002           10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul     prest„ri servicii Ón contul ter˛ilor pentru asistarea la
                              social total, av‚nd o cot„ de participare la       v„muire ∫i Óntocmirea actelor de vam„.
     ™edin˛a din 16 august 2002            beneficii/pierderi de 50 %.                 Capitalul social: Capitalul social subscris ∫i
  Judec„tor delegat    — Dumitru Filioreanu        Administratori: 1. Iftinca N. Gavril, cet„˛ean     v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale:
  Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi       rom‚n, av‚nd puteri egale; 2. Radu M. ™tefan       20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                              Marian, cet„˛ean rom‚n, av‚nd puteri egale.         Participarea asociatului la capitalul social: Popa
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Iftinca                                 (Secara) I. Maria, aport la capital 2.000.000 lei,
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Gavril, privind autorizarea constituirii ∫i                                     echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale D & L                                      capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
CONSTRUCT EXPERT — S.R.L.                                              beneficii/pierderi de 100 %.
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
       JUDEC√TORUL DELEGAT              pronun˛are.                         Administrator: Popa (Secara) I. Maria, cet„˛ean
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 16 august 2002.       rom‚n, av‚nd puteri depline.
  Asupra cererii de fa˛„:
                               R„mas„ irevocabil„ prin renun˛area la calea de      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              atac a recursului ast„zi, 20 august 2002.          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
de 15.08.2002 cu nr. 8852, petentul a solicitat
                                (5/222.977)                      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
                                           *                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Comerciale D & L CONSTRUCT EXPERT — S.R.L. la
                                                           pronun˛are.
Oficiul registrului comer˛ului.
                                   Societatea Comercial„               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 august 2002.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute
                                 ANDREI & POPA TRANS — S.R.L.             R„mas„ irevocabil„ prin renun˛area la calea de
de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar
                                     Piatra-Neam˛                atac a recursului ast„zi, 16 august 2002.
actul constitutiv a fost legalizat cu nr. 7579/
                                                             (6/222.978)
15.08.2002 la Biroul notarului public Bloju
Veronica.
                                                                        *
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul              J 27/403/16.08.2002                Societatea Comercial„
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                                                              EURO DISTRIBUTION — S.R.L.
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 14825440
                                                             satul Dr„g„nescu, comuna Mih„ile∫ti
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                     jude˛ul Giurgiu
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN NEAMfi
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                                                                  NR. 947
Comerciale D & L CONSTRUCT EXPERT — S.R.L. ∫i
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                  DOSAR NR. 369/26.07.2002                   din 14 august 2002

 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:          ŒNCHEIEREA NR. 377/9.08.2002            Judec„tor delegat
                                                            Pre∫edinte Tribunal — Ecaterina Dobre
  Admite cererea formulat„ de Iftinca Gavril ∫i, Ón         ™edin˛a din 9 august 2002
                                                            Referent O.R.C.   — Buzica Camelia
consecin˛„:
                               Judec„tor delegat    — Dumitru Filioreanu
  Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune                                 Œn baza cererii nr. 4047 din data de 13.08.2002 ∫i
                               Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Societ„˛ii Comerciale D & L CONSTRUCT EXPERT —        Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Popa     Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Giurgiu
S.R.L. cu urm„toarele date:                Maria, privind autorizarea constituirii ∫i        a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  Asocia˛i: 1. Iftinca N. Gavril, n„scut la data de    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ANDREI &       comerciale cu urm„toarele date:
6.09.1965 Ón localitatea Ceahl„u, jude˛ul Neam˛,      POPA TRANS — S.R.L.                     – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, Str.                                   J 52/241/15.08.2002;
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
Unirii nr. 8, bl. F 1, sc. D, ap. 64, jude˛ul Neam˛, cod                                – codul unic de Ónregistrare: R 14819960;
po∫tal 5600, telefon 0745367726, identificat cu B.I.     Asupra cererii de fa˛„:                  – denumirea ∫i forma juridic„: EURO
seria G.R. nr. 455629, eliberat de Poli˛ia Piatra-      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   DISTRIBUTION — S.R.L.;
Neam˛ la data de 6.07.1995; 2. Radu M. ™tefan       de 22.07.2002 cu nr. 8256, petentul a solicitat       – sediul social: satul Dr„g„nescu, comuna
Marian, n„scut la data de 4.10.1976 Ón Suceava,      autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii   Mih„ile∫ti, jude˛ul Giurgiu, valabil p‚n„ la data
jude˛ul Suceava, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Comerciale ANDREI & POPA TRANS — S.R.L. la        31.12.2017;
Suceava, str. M„r„∫e∫ti nr. 39 A, bl. A 12, sc. A,     Oficiul registrului comer˛ului.               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
ap. 12, jude˛ul Suceava, cod po∫tal 5800, identificat     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute    – capital social subscris: 65.776.000 lei, din care
cu C.I. seria SV nr. 100714, eliberat„ de Poli˛ia     de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar   v„rsat 65.776.000 lei;
Suceava la data de 28.02.2001, cod numeric         actul constitutiv a fost legalizat cu nr. 2387/       – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
personal 1761004335010.                  28.03.2002 la Biroul notarului public B„lan Dorina.    a 657.760 lei fiecare;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate        Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul      – date de identificare a fondatorilor:
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„        delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      1. Tanos Nasri Al Khoury, Ón calitate de asociat,
juridic„ rom‚n„, cu denumirea D & L CONSTRUCT       legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   n„scut la data de 2.06.1968 Ón localitatea Terbol,
EXPERT, cu sediul social Ón Piatra-Neam˛, Str. Unirii   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   Liban, cet„˛ean libanez, domiciliat Ón Liban,
nr. 8, bl. F 1, sc. D, et. 1, ap, 64, jude˛ul Neam˛.    din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale   localitatea Terbol, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, Str.
  Obiectul de activitate                 Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     Unirii nr. 6, bl. 8C, sc. 2, ap. 32, identificat cu
  Domeniul principal: 454 – lucr„ri de finisare;     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    pa∫aport nr. 1934651, eliberat de Ambasada Liban
  Activitatea principal„: 4543 – lucr„ri de pardosire   Comerciale ANDREI & POPA TRANS — S.R.L. ∫i        la data de 23.05.2002; 2. Maroun Joseph Zoughaib,
∫i placare a pere˛ilor;                  dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.            n„scut la data de 10.02.1974 Ón localitatea Zahle,
  Activit„˛i secundare: 0121; 0130; 1511; 1532;                                   Liban, cet„˛ean libanez, domiciliat Ón Liban, cu
1533; 1561; 1581; 1589; 1599; 1810; 1821; 1822;       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. Lotri nr. 5, bl. V31, ap.
1823; 2010; 2020; 2030; 2051; 2211; 2213; 2221;       Admite cererea formulat„ de Popa Maria ∫i, Ón      6, identificat cu pa∫aport seria 1209076, eliberat de
2511; 2513; 2524; 2811; 2812; 2863; 2875; 3611;      consecin˛„:                        Ambasada Liban la data de 27.09.2001.
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2143/24.X.2002
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN       – activitatea principal„: cod CAEN 6024 –         – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri
513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,      tranporturi rutiere de m„rfuri.              de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
b„uturi ∫i tutun;                       (9/222.981)                        (11/222.983)
  – activitatea principal„: cod CAEN 5132 – comer˛                  *                             *
cu ridicata cu carne ∫i mezeluri.
  (7/222.979)                        Societatea Comercial„ SUPITA — S.R.L.               Societatea Comercial„
              *                   comuna Marsa, jude˛ul Giurgiu             M INTERNATIONAL CONSTRUCT — S.R.L.
                                                           satul Mosteni, comuna Ulmi, jude˛ul Giurgiu
 Societatea Comercial„ GIANI COM — S.R.L.         EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
    satul S„b„reni, comuna Joi˛a                    NR. 900                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
       jude˛ul Giurgiu                                                    NR. 908
                                      din 5 august 2002
                                                                   din 8 august 2002
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             Judec„tor delegat    — Simion Nicolae
        NR. 944                    Referent O.R.C.     — Buzica Camelia          Judec„tor delegat    — Simion Nicolae
                                                             Referent O.R.C.     — Buzica Camelia
        din 14 august 2002               Œn baza cererii nr. 3887 din data de 31.07.2002 ∫i
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Œn baza cererii nr. 3930 din data de 2.08.2002 ∫i
 Judec„tor delegat                     Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Giurgiu    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Pre∫edinte Tribunal    — Ecaterina Dobre        a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii      Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Giurgiu
 Referent O.R.C.      — Buzica Camelia        comerciale cu urm„toarele date:              a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  Œn baza cererii nr. 4035 din data de 12.08.2002 ∫i     – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      comerciale cu urm„toarele date:
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    J 52/230/6.08.2002;                      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Giurgiu      – codul unic de Ónregistrare: R 14807559;        J 52/232/9.08.2002;
a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       – denumirea ∫i forma juridic„: SUPITA — S.R.L.;      – codul unic de Ónregistrare: R 14811240;
comerciale cu urm„toarele date:                – sediul social: comuna Marsa, jude˛ul Giurgiu;      –   denumirea     ∫i   forma   juridic„:
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – durata de func˛ionare: nelimitat„;          M INTERNATIONAL CONSTRUCT — S.R.L.;
J 52/239/15.08.2002;                     – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care     – sediul social: satul Mosteni, comuna Ulmi,
  – codul unic de Ónregistrare: R 14819979;        v„rsat 2.000.000 lei;                   jude˛ul Giurgiu;
  – denumirea ∫i forma juridic„: GIANI COM —         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   – durata de func˛ionare: nelimitat„;
S.R.L.;                          100.000 lei fiecare;                     – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
  – sediul social: satul S„b„reni, comuna Joi˛a,       – date de identificare a fondatorilor: 1. Zaharia    v„rsat 2.000.000 lei;
jude˛ul Giurgiu;                      Emilian, Ón calitate de asociat, n„scut la data de      – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          19.08.1962 Ón comuna Crevedia Mare, jude˛ul        100.000 lei fiecare;
                              Giurgiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna         – date de identificare a fondatorului: Manciu
  – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
                              Marsa, jude˛ul Giurgiu, cod po∫tal 8151, identificat    Constantin, Ón calitate de asociat unic, n„scut la
v„rsat 2.000.000 lei;
                              cu B.I. seria G.V. nr. 330333, eliberat de Poli˛ia     data de 13.04.1975 Ón comuna Ulmi, jude˛ul
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                              Bolintin Vale la data de 18.10.1996, cod numeric      Giurgiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul
100.000 lei fiecare;
                              personal 1620819521603; 2. Zaharia Paraschiv, Ón      Poenari, comuna Ulmi, jude˛ul Giurgiu, cod po∫tal
  – date de identificare a fondatorului: Stan Tudor,
                              calitate de asociat, n„scut la data de 29.06.1960 Ón    8146, identificat cu C.I. seria GG nr. 010474,
Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
                              comuna Crevedia Mare, jude˛ul Giurgiu, cet„˛ean      eliberat„ de Poli˛ia Bolintin Vale la data de
27.09.1949 Ón localitatea S„b„reni, jude˛ul Giurgiu,
                              rom‚n, domiciliat Ón comuna Marsa, jude˛ul         24.05.1999, cod numeric personal 1750413521603;
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul S„b„reni,
                              Giurgiu, cod po∫tal 8151, identificat cu B.I. seria      – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
comuna Joi˛a, jude˛ul Giurgiu, cod po∫tal 8137,
                              G.T. nr. 090432, eliberat de Poli˛ia Bolintin Vale la   452 – construc˛ii noi (complete ∫i par˛iale), repara˛ii
identificat cu B.I. seria G.T. nr. 648401, eliberat de
                              data de 4.08.1995, cod numeric personal          ∫i Óntre˛ineri, transform„ri ∫i consolid„ri de cl„diri
Poli˛ia Bolintin la data de 11.10.1995, cod numeric
                              1600629521605.                       ∫i construc˛ii inginere∫ti;
personal 1490927521599;
                               – domeniul principal de activitate: grupa CAEN       – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           de construc˛ii, inclusiv luc„ri de art„.
521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              nespecializate;                         (12/222.984)
nespecializate;
                               – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛                  *
  – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛
                              cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu                                      Societatea Comercial„ LLC GRUP — S.R.L.
                              v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                              Giurgiu
                              b„uturi ∫i tutun.
b„uturi ∫i tutun.
                                (10/222.982)
  (8/222.980)                                                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                           *
              *                                                     NR. 926
                                   Societatea Comercial„
 Societatea Comercial„ EDY TRANS — S.R.L.                                               din 8 august 2002
                                 SERVCONSTRUCT — S.R.L., Giurgiu
   satul Sc„ri∫oara, comuna Hotarele                                          Judec„tor delegat    — Simion Nicolae
        jude˛ul Giurgiu               EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             Referent O.R.C.     — Buzica Camelia
                                     NR. 915                     Œn baza cererii nr. 4006 din data de 8.08.2002 ∫i
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
        NR. 896                           din 8 august 2002             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                           Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Giurgiu
        din 5 august 2002               Judec„tor delegat    — Simion Nicolae
                                                           a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                               Referent O.R.C.     — Buzica Camelia
  Judec„tor delegat    — Simion Nicolae                                      comerciale cu urm„toarele date:
  Referent O.R.C.     — Buzica Camelia          Œn baza cererii nr. 3942 din data de 5.08.2002 ∫i      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    J 52/235/9.08.2002;
  Œn baza cererii nr. 3884 din data de 31.07.2002 ∫i   Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Giurgiu      – codul unic de Ónregistrare: R 14811223;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        – denumirea ∫i forma juridic„: LLC GRUP —
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Giurgiu    comerciale cu urm„toarele date:              S.R.L.;
a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – sediul social: Giurgiu, str. Mare∫al Foch, bl. 3,
comerciale cu urm„toarele date:              J 52/234/9.08.2002;                    et. 3, ap. 15, jude˛ul Giurgiu, valabil p‚n„ la data de
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – codul unic de Ónregistrare: 14811215;         8.08.2005;
J 52/228/6.08.2002;                      –   denumirea     ∫i   forma   juridic„:     – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – codul unic de Ónregistrare: R 14807524;        SERVCONSTRUCT — S.R.L.;                    – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
  – denumirea ∫i forma juridic„: EDY TRANS —         – sediul social: Giurgiu, bd. Bucure∫ti, bl. 67/1D,   v„rsat 2.000.000 lei;
S.R.L.;                          sc. A, ap. 1;                         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  – sediul social: satul Sc„ri∫oara, comuna         – durata de func˛ionare: nelimitat„;          100.000 lei fiecare;
Hotarele, jude˛ul Giurgiu;                  – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care     – date de identificare a fondatorului: Curea
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          v„rsat 2.000.000 lei;                   Liviu, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
  – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care     – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  4.07.1950 Ón Bucure∫ti, sectorul 8, cet„˛ean rom‚n,
v„rsat 2.000.000 lei;                   100.000 lei fiecare;                    domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Octavian Goga nr. 16,
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   – date de identificare a fondatorului: Cojocaru     bl. M42, sc. 1, ap. 24, sectorul 3, cod po∫tal 70000,
100.000 lei fiecare;                    C„t„lin Liviu, Ón calitate de asociat unic, n„scut la   identificat cu C.I. seria R.T. nr. 016058, eliberat„ de
  – date de identificare a fondatorului: Spirache     data de 8.08.1968 Ón Giurgiu, jude˛ul Giurgiu,       Sec˛ia 10 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 27.04.1999, cod
Adrian, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de   cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Giurgiu, bd.         numeric personal 1500704400092;
7.03.1975 Ón comuna Hotarele, jude˛ul Giurgiu,       Bucure∫ti, bl. 67/1D, sc. A, ap. 1, cod po∫tal 8375,      – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna Hotarele,       identificat cu C.I. seria GG nr. 0040700, eliberat„ de   452 – construc˛ii noi (complete ∫i par˛iale), repara˛ii
jude˛ul Giurgiu, cod po∫tal 8339, identificat cu C.I.   Poli˛ia Giurgiu la data de 8.01.1999, cod numeric     ∫i Óntre˛ineri, transform„ri ∫i consolid„ri de cl„diri
seria GG nr. 007117, eliberat„ de Poli˛ia Comana la    personal 1680808520020;                  ∫i construc˛ii inginere∫ti;
data de 10.03.1999, cod numeric personal           – domeniul principal de activitate: grupa CAEN       – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri
1750307523131;                       452 – construc˛ii noi (complete ∫i par˛iale), repara˛ii  de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     ∫i Óntre˛ineri, transform„ri ∫i consolid„ri de cl„diri     (13/222.985)
602 – alte transporturi terestre;             ∫i construc˛ii inginere∫ti;                              *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2143/24.X.2002                   5
  Societatea Comercial„ ANUTA — S.R.L.           – domeniul principal de activitate: 516 – comer˛         Societatea Comercial„
         Giurgiu                 cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i furnituri;        EBA CONSTRUCT — S.R.L., Giurgiu
                               – activitatea principal„: 5164 – comer˛ cu ridicata
 EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE            cu ma∫ini ∫i materiale de birou.               EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
    NR. 895 din 5 august 2002               (15/222.987)                          NR. 883 din 2 august 2002
 Judec„tor delegat    — Simion Nicolae                     *                 Judec„tor delegat    — Simion Nicolae
 Referent O.R.C.     — Buzica Camelia                                      Referent O.R.C.     — Buzica Camelia
                               Societatea Comercial„ IS PAUN — S.R.L.
  Œn baza cererii nr. 3880 din data de 31.07.2002 ∫i                                 Œn baza cererii nr. 3828 din data de 29.07.2002 ∫i
                                 satul Dobreni, comuna Vara∫ti
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                     jude˛ul Giurgiu              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Oficiul Registrului Comer˛ului Giurgiu a dispus
                                                          Oficiul Registrului Comer˛ului Giurgiu a dispus
autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
                              EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE            autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
urm„toarele date:
                                 NR. 899 din 5 august 2002             urm„toarele date:
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 52/227/6.08.2002;                     Judec„tor delegat    — Simion Nicolae         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – cod unic de Ónregistrare: 14807516;          Referent O.R.C.     — Buzica Camelia        J 52/226/5.08.2002;
  – denumirea ∫i forma juridic„: ANUTA — S.R.L.;                                   – cod unic de Ónregistrare: 14798884;
                               Œn baza cererii nr. 3886 din data de 31.07.2002 ∫i
  – sediul social: Giurgiu, ∫os. Bucure∫ti KM. 5,                                   – denumirea ∫i forma juridic„: EBA CONSTRUCT
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
valabil p‚n„ la data de 12.07.2005;                                         — S.R.L.;
                             Oficiul Registrului Comer˛ului Giurgiu a dispus
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        – sediul social: Giurgiu, Str. Tineretului, bl.
                             autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                               D200CF, sc. A, et. 3, ap. 16, jude˛ul Giurgiu;
                             urm„toarele date:
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                                        – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  – date de identificare fondatori: 1. Bealcu      J 52/229/6.08.2002;
                                                          v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
Florian, n„scut la data de 6.04.1955 Ón comuna        – cod unic de Ónregistrare: 14807532;
                                                          20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
Slobozia, jude˛ul Giurgiu, cet„˛ean rom‚n,          – denumirea ∫i forma juridic„: IS PAUN — S.R.L.;
                                                            – date de identificare fondatori: 1. Vucicu Iosif
domiciliat Ón Giurgiu, str. Gheorghe Doja nr. 28, cod    – sediul social: satul Dobreni, comuna Vara∫ti,
                             jude˛ul Giurgiu;                     Eugen, n„scut la data de 13.04.1956 Ón Oravi˛a,
po∫tal 8375, jude˛ul Giurgiu, identificat cu C.I. seria
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;          jude˛ul Cara∫-Severin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
GG nr. 008339, eliberat„ de Poli˛ia Giurgiu la data
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  Bucure∫ti, bd. Gheorghe ™incai nr. 14, bl. 11, sc. 1,
de  31.03.1999,    cod  numeric    personal
                             v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  ap. 8, cod po∫tal 70000, sectorul 4, identificat cu C.I.
1550406520011; 2. Bealcu Ioana, n„scut„ la data de
7.09.1931 Ón localitatea Balanu, jude˛ul Giurgiu,     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          seria RX nr. 144899, eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie la
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón comuna Slobozia,       – date de identificare fondatori: 1. P„un Sterian,   data de 14.06.2002, cod numeric personal
cod po∫tal 8376, jude˛ul Giurgiu, identificat„ cu B.I.  n„scut la data de 2.08.1957 Ón comuna Vara∫ti,      1560413400499; 2. Ciobanu Marian, n„scut la data
seria B.D. nr. 299354, eliberat de Mili˛ia Giurgiu la   jude˛ul Giurgiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul   de 20.03.1950 Ón comuna Gogo∫ari, jude˛ul Giurgi,
data de 8.04.1981, cod numeric personal          Dobreni, comuna Vara∫ti, cod po∫tal 8279,         cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Giurgiu, Str.
2310907520035;                      identificat cu C.I. seria GG nr. 031723, eliberat„ de   Tineretului, bl. D200CF, sc. A, ap. 16, cod po∫tal
  – domeniul principal de activitate: 521 – comer˛    Poli˛ia Comana la data de 27.10.2000, cod numeric     8375, jude˛ul Giurgiu, identificat cu C.I. seria B.K.
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;         personal 1570802523131; 2. P„un Ion, n„scut la      nr. 745774, eliberat de Poli˛ia Giurgiu la data de
  – activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu       data de 6.12.1952 Ón comuna Vara∫ti, jude˛ul       17.02.1993, cod numeric personal 1500320520011;
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     Giurgiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna        – domeniul principal de activitate: 452 –
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      Vara∫ti, cod po∫tal 8278, jude˛ul Giurgiu, identificat  construc˛ii noi (complete ∫i par˛iale), repara˛ii ∫i
tutun.                          cu C.I. seria GG nr. 031722, eliberat„ de Poli˛ia     Óntre˛ineri, transform„ri ∫i consolid„ri de cl„diri ∫i
  (14/222.986)                     Comana la data de 27.10.2000, cod numeric         construc˛ii inginere∫ti;
             *                personal 1521206523120;                   – activitatea principal„: 4521 – lucr„ri de
                               – domeniul principal de activitate: 702 –       construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
 Societatea Comercial„ I.T. TRUST — S.R.L.
                             Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare      (18/222.990)
         Giurgiu
                             proprii sau Ónchiriate;                               *
 EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE             – activitatea principal„: 7020 – Ónchirierea ∫i
    NR. 914 DIN 8 AUGUST 2002             subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau        Societatea Comercial„ E & M — S.R.L.
                             Ónchiriate.                                 Giurgiu
 Judec„tor delegat    — Simion Nicolae
                               (16/222.988)
 Referent O.R.C.     — Buzica Camelia
                                          *                EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  Œn baza cererii nr. 3941 din data de 5.08.2002 ∫i                                      NR. 880/2.08.2002
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Societatea Comercial„ EFEMER — S.R.L.
                                                            Judec„tor delegat    — Simion Nicolae
Oficiul Registrului Comer˛ului Giurgiu a dispus               Giurgiu
                                                            Referent O.R.C.     — Buzica Camelia
autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
urm„toarele date:                      EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE              Œn baza cererii nr. 3819 din data de 26.07.2002 ∫i
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:          NR. 904 din 8 august 2002             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
J 52/233/9.08.2002;                                                 Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Giurgiu
                              Judec„tor delegat    — Simion Nicolae
  – cod unic de Ónregistrare: 14811207;                                      a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                              Referent O.R.C.     — Buzica Camelia
  – denumirea ∫i forma juridic„: I.T. TRUST —                                   comerciale cu urm„toarele date:
S.R.L.;                           Œn baza cererii nr. 4005 din data de 8.08.2002 ∫i
                                                            – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – sediul social: Giurgiu, Str. Portului (Zona     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                          J 52/225/5.08.2002;
Liber„ Giurgiu) nr. 1, valabil p‚n„ la data de      Oficiul Registrului Comer˛ului Giurgiu a dispus
                                                            – cod unic de Ónregistrare: 14798876;
5.08.2003;                        autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
                                                            – denumirea ∫i forma juridic„: E & M — S.R.L.;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          urm„toarele date:
                                                            – sediul social: Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 27,
  – capitalul social subscris: 30.000.000 lei, din     – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
care v„rsat: 30.000.000 lei; capitalul social este                                 sc. B, ap. 23, jude˛ul Giurgiu, valabil p‚n„ la data
                             J 52/231/9.08.2002;
divizat Ón 300 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                                 de 1.09.2003;
                               – cod unic de Ónregistrare: 14807540;
  – date de identificare fondatori: 1. Iliescu Tudor,                                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               – denumirea ∫i forma juridic„: EFEMER — S.R.L.;
n„scut la data de 6.10.1948 Ón Corabia, jude˛ul Olt,                                  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                               – sediul social: Giurgiu, Str. Cerbului nr. 14,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Maria                                 v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
                             jude˛ul Giurgiu;
Rosetti nr. 17, sectorul 2, cod po∫tal 70000, telefon                                20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
01/2112625, identificat cu B.I. seria G.T. nr. 059015,    – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    – date de identificare fondator: Croitoru Elena
eliberat de D.G.P.M.B., Sec˛ia 8 la data de                                     Lucica, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data
                             v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
26.07.1995, cod numeric personal 1481006400172;                                   de 5.05.1983 Ón Giurgiu, jude˛ul Giurgiu, cet„˛ean
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
2. Anghel Ilie, n„scut la data de 7.07.1956 Ón                                   rom‚n, domiciliat„ Ón Giurgiu, Str. Tineretului,
                               – date de identificare fondator: Frumu∫elu
comuna Caldararu, jude˛ul Arge∫, cet„˛ean rom‚n,                                  bl. 27, sc. B, ap. 23, cod po∫tal 8375, jude˛ul Giurgiu,
                             Bogdan Andrei, Ón calitate de asociat unic n„scut la
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 6,                                  identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 442191 eliberat de
                             data de 29.05.1980 Ón Giurgiu, jude˛ul Giurgiu,
bl. P23-P24, sc. A, ap. 28, cod po∫tal 70000, sectorul                               Poli˛ia Giurgiu la data de 13.05.1997, cod numeric
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Giurgiu, Str. Cerbului
2, telefon 01/6422097, identificat cu C.I. seria RT
                             nr. 14, cod po∫tal 8375, jude˛ul Giurgiu, identificat   personal 2830505520017;
nr. 139261, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de
                             cu B.I. seria G.N. nr. 726070, eliberat de Poli˛ia      – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
20.02.2001, cod numeric personal 1560707400049;
                             Giurgiu la data de 28.09.1994, cod numeric        521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
3. Ionasek Alexandru, n„scut la data de 26.08.1956
                             personal 1800529232853;                  nespecializate;
Ón Bucure∫ti, sectorul 7, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
Ón Bucure∫ti, Gen. Av. Andrei Popovici nr. 16,        – domeniul principal de activitate: 012 –         – activitate principal„: cod CAEN 5212 – alte
ap. 20, sectorul 1, cod po∫tal 70000, sectorul 1,     cre∫terea animalelor;                   tipuri de comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
telefon 0722281592, fax 01, identificat cu C.I. seria    – activitatea principal„: 0123 – cre∫terea       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
RT nr. 153901, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data   porcinelor.                        produse nealimentare.
de   10.04.2001,   cod  numeric    personal     (17/222.989)                        (19/222.991)
1560826400518;                                   *                             *
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2143/24.X.2002
  Societatea Comercial„ BIT BY BIT — S.R.L.         Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Giurgiu a   D‚mbovi˛a, cod po∫tal 274, telefon 0723718930,
          Giurgiu                  dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii      av‚nd puteri depline;
                               comerciale cu urm„toarele date:               – activitatea principal„: grupa CAEN 4521 –
 EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„;
       NR. 879/2.08.2002                J 52/240/15.08.2002;                     (23/222.995)
  Judec„tor delegat    — Simion Nicolae          – cod unic de Ónregistrare: 14819944;                       *
  Referent O.R.C.     — Buzica Camelia          – denumirea ∫i forma juridic„: KOLE — S.R.L.;
                                – sediul social: Giurgiu, Str. Tineretului,           Societatea Comercial„
  Œn baza cererii nr. 3817 din data de 26.07.2002 ∫i a
                               bl. 15/420, sc. A, ap. 9, jude˛ul Giurgiu;         EURO DISTRIBUTION — S.R.L., T‚rgovi∫te
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Giurgiu a
                                – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                               v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón       NR. 1381/8.08.2002
comerciale cu urm„toarele date:
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           Judec„tor delegat    — B„la∫a Gabriel
J 52/224/5.08.2002;                       – date de identificare fondatori:             Referent O.R.C.     — Mitroi Ioana
  – cod unic de Ónregistrare: 14798868;            1. Cevei Robert Cristian, Ón calitate de asociat,
                               n„scut la data de 6.09.1979 Ón Giurgiu, jude˛ul       Œn baza cererii nr. 7724 din data de 6.08.2002 ∫i
  – denumirea ∫i forma juridic„: BIT BY BIT — S.R.L.;
                               Giurgiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Giurgiu, Str.   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  – sediul social: Giurgiu, Str. Tineretului, bl. E2, sc.
                               Tineretului, bl. 15/420, sc. A, ap. 9, cod po∫tal 8375,  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
B, ap. 39, jude˛ul Giurgiu;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;           jude˛ul Giurgiu, telefon 0246221381, identificat cu    D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   C.I. seria GG nr. 055351 eliberat„ de Poli˛ia Giurgiu   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón 20  la data de 10.01.2002, cod numeric personal         – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;             1790906520023;                      J 15/317/2002;
  – date de identificare fondator: Ostroveanu Adrian,     2. C„p„˛‚n„ Marian, Ón calitate de asociat, n„scut    – cod unic de Ónregistrare: 14808678;
Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de 13.01.1975  la data de 9.01.1976 Ón Giurgiu, jude˛ul Giurgiu,      – denumirea ∫i forma juridic„: EURO
Ón localitatea Boc∫a, jude˛ul Cara∫-Severin, cet„˛ean    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Giurgiu, ™os.        DISTRIBUTION — S.R.L.;
rom‚n, domiciliat Ón Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 209,   Sloboziei, bl. 4GARS, sc. A, ap. 34, cod po∫tal 8375,    – sediul social: T‚rgovi∫te, str. Calafat nr. 1,
sc. C, ap. 44, cod po∫tal 8375, jude˛ul Giurgiu,       identificat cu C.I. seria GG nr. 047968 eliberat„ de   valabil p‚n„ la data de 1.08.2003;
identificat„ cu C.I. seria G.G. nr. 027176 eliberat„ de   Poli˛ia Giurgiu la data de 6.08.2001, cod numeric      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
Poli˛ia Giurgiu la data de 21.07.2000, cod numeric      personal 1760109520036;                   – capitalul social subscris: 10.000.000 lei, din care
personal 1750113520053;                     – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     v„rsat: 10.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524    526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin         100 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
– alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul cu articole noi                                   – date de identificare fondatori:
                               magazine;
Ón magazine specializate;                                                 1. Suica Mariua Marian, Ón calitate de asociat,
                                – activitate principal„: cod CAEN 5263 – alte
  – activitate principal„: cod CAEN 5242 – comer˛ cu                                 n„scut la data de 25.02.1972 Ón localitatea Pucheni,
                               tipuri de comer˛ cu am„nuntul care nu se
am„nuntul cu Ómbr„c„minte.                                               jude˛ul D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                               efectueaz„ prin magazine.
  (20/222.992)                                                    localitatea Pucheni, comuna Pucheni, cod po∫tal
                                 (22/222.994)
              *                                             258, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0740942895,
                                            *
                                                            identificat cu C.I. seria DD nr. 122440 eliberat„ de
    Societatea Comercial„ R G L — S.R.L.
                                     Societatea Comercial„            Poli˛ia T‚rgivi∫te la data de 2.08.2002, cod numeric
          Giurgiu
                                    YULI–YRI SERVCON — S.R.L.            personal 1720225151788;
 EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                satul Sultanu, comuna Vi∫ine∫ti           2. Penescu ™tefan Florin, Ón calitate de asociat,
      NR. 951/14.08.2002                       jude˛ul D‚mbovi˛a             n„scut la data de 5.07.1971 Ón T‚govi∫te, jude˛ul
                                                            D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  Judec„tor delegat    — Simion Nicolae
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           T‚rgovi∫te, Str. Revolu˛iei nr. 5, cod po∫tal 200,
  Referent O.R.C.     — Buzica Camelia
                                    NR. 1383/8.08.2002               jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0740820165, identificat
  Œn baza cererii nr. 4065 din data de 14.08.2002 ∫i a                                cu C.I. seria DD nr. 045274 eliberat„ de Poli˛ia
                                Judec„tor delegat    — B„la∫a Gabriel
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                   T‚rgovi∫te la data de 19.10.2000, cod numeric
                                Referent O.R.C.     — Mitroi Ioana
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Giurgiu a                                 personal 1710705151816;
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii         Œn baza cererii nr. 7654 din data de 1.08.2002 ∫i     – administratori:
comerciale cu urm„toarele date:               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     1. Suica Marius Marian, n„scut la data de
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        25.02.1972 Ón localitatea Pucheni, jude˛ul
J 52/242/15.08.2002;                     D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      D‚mbovi˛a, cod numeric personal 1720225151788,
  – cod unic de Ónregistrare: 14819952;           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        domiciliat Ón localitatea Pucheni, comuna Pucheni,
  – denumirea ∫i forma juridic„: R G L — S.R.L.;        – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       jude˛ul D‚mbovi˛a, cod po∫tal 258, telefon
  – sediul social: Giurgiu, bd. CFR, bl. 33/335, sc. D,   J 15/319/2002;                      0740942895, av‚nd puteri depline;
ap. 71, jude˛ul Giurgiu;                    – cod unic de Ónregistrare: 14808708;           2. Penescu ™tefan Florin, n„scut la data de
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;             – denumirea ∫i forma juridic„: YULI–YRI        5.07.1971 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   SERVCON — S.R.L.;
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón 20                               numeric personal 1710705151816, domiciliat Ón
                                – sediul social: satul Sultanu, comuna Vi∫ine∫ti,   T‚rgovi∫te, Str. Revolu˛iei nr. 5, cod po∫tal 200,
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                               jude˛ul D‚mbovi˛a;                    jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0740820165, av‚nd
  – date de identificare fondatori:
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;          puteri depline;
  1. Radu Leontina, Ón calitate de asociat, n„scut„ la
                                – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   – activitatea principal„: grupa CAEN 5134 –
data de 13.03.1972, Bucure∫ti, sectorul 8, cet„˛ean
                               v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  comer˛ cu ridicata cu b„uturi.
rom‚n, domiciliat„ Ón Giurgiu, bd. CFR, bl. 33/335, sc.
D, ap. 71, cod po∫tal 8375, jude˛ul Giurgiu, telefon     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            (24/222.996)
0246219194, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 584190     – date de identificare fondatori:                         *
eliberat de Poli˛ia Giurgiu la data de 28.03.1995, cod     1. Boldesco Ioan Titi, Ón calitate de asociat,
numeric personal 2720313434525; 2. Bolintis         n„scut la data de 24.11.1979 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul    Societatea Comercial„ PLANTPROD — S.R.L.
Gheorghe, Ón calitate de asociat, n„scut la data de     D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón            satul Vi∫ine∫ti, comuna Vi∫ine∫ti
13.04.1934 Ón localitatea Remus, jude˛ul Giurgiu,      localitatea Vi∫ine∫ti, comuna Vi∫ine∫ti, jude˛ul           jude˛ul D‚mbovi˛a
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Giurgiu, bd. CFR nr. 57,    D‚mbovi˛a, cod po∫tal 274, telefon 0723064721,
cod po∫tal 8375, jude˛ul Giurgiu, identificat cu B.I.    identificat cu B.I. seria G.D. nr. 0835029 eliberat de  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
seria B.G. nr. 417350 eliberat de Mili˛ia Giurgiu la data  Poli˛ia Moreni la data de 24.02.1993, cod numeric          NR. 1368/6.08.2002
de 19.04.1982, cod numeric personal 1340413520026;      personal 1791124150753;
                                                             Judec„tor delegat    — B„la∫a Gabriel
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521      2. Badea Irinel, Ón calitate de asociat, n„scut la
                                                             Referent O.R.C.     — Mitroi Ioana
– comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;      data de 2.11.1973 Ón Moreni, jude˛ul D‚mbovi˛a,
  – activitate principal„: cod CAEN 5211 – comer˛ cu    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Sultanu,      Œn baza cererii nr. 7679 din data de 2.08.2002 ∫i
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare       comuna Vi∫ine∫ti, cod po∫tal 274, jude˛ul         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i        D‚mbovi˛a, telefon 0723718930, identificat cu C.I.    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
tutun.                            seria DD nr. 012223 eliberat„ de Poli˛ia Moreni la    D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  (21/222.993)                       data de 30.08.1999, cod numeric personal         societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
              *                1731102150758;                        – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                – administratori:                   J 15/316/2002;
    Societatea Comercial„ KOLE — S.R.L.
                                1. Boldesco Ioan Titi, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     – cod unic de Ónregistrare: 14800747;
           Giurgiu
                               data de 24.11.1979 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul          – denumirea ∫i forma juridic„: PLANTPROD —
                               D‚mbovi˛a, cod numeric personal 1791124150753,      S.R.L.;
 EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                               domiciliat Ón localitatea Vi∫ine∫ti, comuna Vi∫ine∫ti,    – sediul social: satul Vi∫ine∫ti, comuna Vi∫ine∫ti
      NR. 945/14.08.2002
                               jude˛ul D‚mbovi˛a, cod po∫tal 274, telefon        nr. 7, jude˛ul D‚mbovi˛a;
 Judec„tor delegat                     0720364721, av‚nd puteri depline;              – durata de func˛ionare: nelimitat„;
Pre∫edinte Tribunal     — Ecaterina Dobre          2. Badea Irinel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    – capitalul social subscris: 40.000.000 lei, din care
 Referent O.R.C.      — Buzica Camelia         2.11.1973 Ón Moreni, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod        v„rsat: 40.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  Œn baza cererii nr. 4036 din data de 12.08.2002 ∫i a   numeric personal 1731102150758, domiciliat Ón       400 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      localitatea Sultanu, comuna Vi∫ine∫ti, jude˛ul        – date de identificare fondatori:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2143/24.X.2002                    7
  1. Eftimescu Mihaela Margareta, Ón calitate de       – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
asociat, n„scut„ la data de 4.05.1951 Ón Bucure∫ti,    J 15/314/2002;                       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os.        – cod unic de Ónregistrare: 14800739;           – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 3, ap. 90, sectorul   – denumirea ∫i forma juridic„: SERVICE SISTEM      J 15/307/2002;
1, cod po∫tal 70000, identificat„ cu C.I. seriaa RX nr.  CONSULTING — S.R.L.;                     – cod unic de Ónregistrare: 14789460;
063268 eliberat„ de Poli˛ia Bucure∫ti, Sec˛ia 4 la      – sediul social: T‚rgovi∫te, calea Bucure∫ti        – denumirea ∫i forma juridic„: NEGRU SI ALB —
data de 5.08.1998, cod numeric personal          nr. 624, jude˛ul D‚mbovi˛a;                S.R.L.;
2510504400079;                        – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – sediul social: satul Lude∫ti, comuna Lude∫ti,
  2. St„nic„ Florin, Ón calitate de asociat, n„scut la    – capitalul social subscris: 20.000.000 lei, din care  jude˛ul D‚mbovi˛a;
data de 25.08.1964 Ón localitatea Ale∫d, jude˛ul      v„rsat: 20.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   – durata de func˛ionare: nelimitat„;
Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,      200 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
Calea Grivi˛ei nr. 401, bl. P, sc. A, ap. 2, sectorul 1,   – date de identificare fondator:            v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
cod po∫tal 70000, identificat cu C.I. seria RD        Moraru Costel, Ón calitate de asociat unic, n„scut   20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
nr. 031005 eliberat„ de Poli˛ia Bucure∫ti Sec˛ia 5 la   la data de 9.07.1952 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila,        – date de identificare fondatori:
data de 12.06.1998, cod numeric personal          cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str.        1. Eftenie Alexandru, n„scut la data de
1640825050021;                       General I.E. Florescu, bl. B1, sc. B, ap. 11, jude˛ul   15.08.1936 Ón localitatea Lude∫ti, jude˛ul
  – administrator: Eftimescu Mihaela Margareta,      D‚mbovi˛a, cod po∫tal 200, telefon 0723642536,       D‚mbovi˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sibiel nr. 3,
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 4.05.1951 Ón      identificat cu C.I. seria DD nr. 103204 eliberat„ de    bl. E, sc. A, ap. 13, sectorul 4, cod po∫tal 70000,
Bucure∫ti, cod numeric personal 2510504400079,       Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 6.03.2002, cod numeric    identificat cu B.I. seria B.Z. nr. 031181 eliberat de
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu      personal 1520709151230;                  Mili˛ia Bucure∫ti Circa 14 la data de 3.08.1984, cod
nr. 1, bl. A7, sc. 3, ap. 90, sectorul 1, cod po∫tal     – administrator:                    numeric personal 1360815400103;
70000, av‚nd puteri depline;                 Moraru Costel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      2. Negru Nicolae, n„scut la data de 9.06.1950 Ón
  – activitatea principal„: grupa CAEN 0116 –       9.07.1952 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila, cod numeric      localitatea Scheiu, jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat Ón
cultura florilor ∫i plantelor ornamentale.         personal 1520709151230, domiciliat Ón T‚rgovi∫te,     T‚rgovi∫te, Str. Fluturilor, bl. 33C, sc. A, ap. 5, cod
  (25/222.997)                      str. General I.E. Florescu, bl. B1, sc. B, ap. 11, cod   po∫tal 200, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu B.I.
              *                po∫tal 200, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0723642536,     seria D.V. nr. 176695 eliberat de Poli˛ia T‚rgovi∫te
                              av‚nd puteri depline;                   la data de 17.01.1990, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod
 Societatea Comercial„ VADCOMAR — S.R.L.                                       numeric personal 1500609151783;
                               – activitatea principal„: grupa CAEN 7414 –
        T‚rgovi∫te                                                – administratori:
                              activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
                                                             1. Eftenie Alexandru, n„scut la data de
                              management.
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                         15.08.1936 Ón localitatea Lude∫ti, jude˛ul
                                (27/222.999)
      NR. 1367/6.08.2002                                             D‚mbovi˛a, cod numeric personal 1360815400103,
                                           *
                                                           domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sibiel nr. 3, bl. E, sc. A,
  Judec„tor delegat    — B„la∫a Gabriel                                      ap. 13, sectorul 4, cod po∫tal 70000, jude˛ul
  Referent O.R.C.     — Mitroi Ioana              Societatea Comercial„
                                                           D‚mbovi˛a, av‚nd puteri depline;
                                DANCIUCA IMPEX — S.R.L., T‚rgovi∫te
  Œn baza cererii nr. 7617 din data de 31.07.2002 ∫i                                  2. Negru Nicolae, n„scut la data de 9.06.1950 Ón
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 localitatea Scheiu, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului                                      personal 1500609151783, domiciliat Ón T‚rgovi∫te,
                                   NR. 1365/6.08.2002
D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                    Str. Fluturilor, bl. 33C, sc. A, ap. 5, cod po∫tal 200,
                               Judec„tor delegat    — B„la∫a Gabriel        jude˛ul D‚mbovi˛a, av‚nd puteri depline;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                               Referent O.R.C.     — Mitroi Ioana           – activitatea principal„: grupa CAEN 2010 –
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 15/315/2002;                        Œn baza cererii nr. 7597 din data de 30.07.2002 ∫i   prelucrarea brut„ a lemnului ∫i impregnarea
  – cod unic de Ónregistrare: 14800720;          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    lemnului.
  – denumirea ∫i forma juridic„: VADCOMAR —        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului           (29/223.001)
S.R.L.;                          D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                    *
  – sediul social: T‚rgovi∫te, Str. Pandurilor, bl. 39,  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                                Societatea Comercial„
sc. C, ap. 18, jude˛ul D‚mbovi˛a;               – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            ADINEDEL CONSTRUCT — S.R.L., Craiova
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          J 15/313/2002;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    – cod unic de Ónregistrare: 14800712;
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón    – denumirea ∫i forma juridic„: DANCIUCA               JUDECATORUL DELEGAT
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          IMPEX — S.R.L.;                           DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ
  – date de identificare fondatori:             – sediul social: T‚rgovi∫te, str. Radu Popescu, bl.      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  1. Costescu Ana Maria, n„scut„ la data de        24A, sc. C, ap. 42, jude˛ul D‚mbovi˛a;
19.03.1980 Ón Bucure∫ti, cet„˛ean rom‚n,           – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Prof. Grigore         – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                                                                      J 16/604/2002
Cob„lcescu nr. 51, ap. 2, sectorul 1, cod po∫tal      v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
70000, telefon 0216373777, identificat„ cu C.I. seria   20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14753319
RD nr. 142353 eliberat„ de Poli˛ia Bucure∫ti, Sec˛ia     – date de identificare fondator:
                                                                 DOSAR NR. 21596/5.07.2002
3 la data de 10.11.2000, cod numeric personal         Danciuca Pavel, Ón calitate de asociat unic, n„scut
2800319430081;                       la data de 17.02.1964 Ón localitatea M„ne∫ti, jude˛ul          ŒNCHEIEREA NR. 2201
  2. Voinea-Mic Adriana, Ón calitate de asociat,     D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                                                 ™edin˛a din 12 iulie 2002
n„scut„ la data de 29.05.1977 Ón localitatea B„ile∫ti,   T‚rgovi∫te, str. Radu Popescu, bl. 24A, ap. 42, cod
jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón        po∫tal 200, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0745277947,      Judec„tor delegat    — Epure Ligia
T‚rgovi∫te, Str. Pandurilor, bl. 39C, ap. 18, cod     identificat cu B.I. seria H.C. nr. 406411 eliberat de     Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
po∫tal 200, telefon 610479, jude˛ul D‚mbovi˛a,       Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 11.09.1998, cod
                                                             Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Nedelcu
identificat„ cu C.I. seria DD nr. 091607 eliberat„ de   numeric personal 1640217151771;
                                                           Adrian, privind autorizarea constituirii ∫i
Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 6.12.2001, cod numeric     – administrator:                    Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale ADINEDEL
personal 2770529151811;                    Danciuca Pavel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     CONSTRUCT — S.R.L.
  – administratori:                    de 17.02.1964 Ón localitatea M„ne∫ti, jude˛ul
  1. Costescu Ana Maria, cod numeric personal       D‚mbovi˛a, cod numeric personal 1640217151771,             JUDEC√TORUL DELEGAT
2800319430081, av‚nd puteri depline;            domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str. Radu Popescu, bl. 24A,     Asupra cererii de fa˛„:
  2. Voinea-Mic Adriana, cod numeric personal       ap. 42, cod po∫tal 200, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
2770529151811, av‚nd puteri depline;            0745277947, av‚nd puteri depline;             de 5.07.2002 cu nr. 21596, petentul Nedelcu Adrian
  – activitatea principal„: grupa CAEN 5262 –        – activitatea principal„: grupa CAEN 5147 –       a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea
comer˛ cu am„nuntul prin standuri, Ón pie˛e.        comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum        Societ„˛ii Comerciale ADINEDEL CONSTRUCT —
  (26/222.998)                      nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte.         S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
              *                  (28/223.000)                       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                           *                Ónscrisuri:
     Societatea Comercial„                                             1. specimenul de semn„tur„; 2. declara˛ie pe
  SERVICE SISTEM CONSULTING — S.R.L.                  Societatea Comercial„             proprie r„spundere; 3 copie pa∫aport; 4. contractul
        T‚rgovi∫te                       NEGRU SI ALB — S.R.L.             de comodat cu nr. 2443 din data de 27.06.2002
                                  satul Lude∫ti, comuna Lude∫ti           eliberat de Tudor Marinela-Daniela, notar public; 5.
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                   jude˛ul D‚mbovi˛a              actul constitutiv cu nr. 1704 din data de 3.07.2002
      NR. 1366/6.08.2002                                             eliberat de Biroul unic de la Camera de Comer˛ ∫i
  Judec„tor delegat    — B„la∫a Gabriel        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           Industrie Oltenia.
  Referent O.R.C.     — Mitroi Ioana               NR. 1341/31.07.2002                Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                               Judec„tor delegat    — B„la∫a Gabriel        delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  Œn baza cererii nr. 7677 din data de 2.08.2002 ∫i                                 legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                               Referent O.R.C.     — Mitroi Ioana
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului          Œn baza cererii nr. 7455 din data de 26.07.2002 ∫i   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2143/24.X.2002
Comerciale ADINEDEL CONSTRUCT — S.R.L. ∫i          de v‚nzare-cump„rare cu nr. 5443 din data de          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
dispun‚nd Ónregistrarea acesteia.              22.07.1996; 8. copie certificat de c„s„torie; 9. copie   Ónscrisuri:
                              certificat na∫tere.                      1. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:       Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul      social; 2. actul constitutiv cu nr. 1675 din data de
  Admite cererea formulat„ de Nedelcu Adrian,       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      28.06.2002 eliberat de Biroul unic de la Camera de
domiciliat Ón Craiova, str. Gheorghe fii˛eica, bl. D1, sc.  legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Comer ∫i Industrie Oltenia; 3. contractul de v‚nzare-
1, ap. 5, jude˛ul Dolj, ∫i, Ón consecin˛„:         conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    cump„rare cu nr. 7635 din data de 23.06.1987;
  Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea    din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale    4. declara˛ie pe proprie r„spundere; 5. copie buletin
Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale       Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      identitate; 6. specimenul de semn„tur„; 7. copie
ADINEDEL CONSTRUCT — S.R.L. cu urm„toarele         prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     certificat de c„s„torie; 8. copie certificat na∫tere.
date:                            Comerciale ALEXY & CRIS — S.R.L. ∫i dispun‚nd         Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
  Asociat unic: Nedelcu Adrian, n„scut la data de     Ónregistrarea acesteia.                   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                                                            legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
10.06.1977 Ón localitatea B„ile∫ti, jude˛ul Dolj,
                                Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Gheorghe
                                                            din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
fii˛eica, bl. D1, sc. 1, ap. 5, cod po∫tal 1100, jude˛ul    Admite cererea formulat„ de Firan Constantin-
                                                            Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
Dolj, telefon 051/198215, identificat cu pa∫aportul     Cristian, domiciliat Ón Craiova, str. D‚mbovi˛a, bl.
                                                            prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
nr. 01459974 eliberat de autorit„˛ile din Dolj la data   C„min 1, sc. 1, ap. 317, jude˛ul Dolj, ∫i, Ón consecin˛„:  Comerciale ANIROS D.C. — S.R.L ∫i dispun‚nd
de 3.04.2000, cod numeric personal 1770610163224.       Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea    Ónregistrarea acesteia.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale ALEXY
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      & CRIS — S.R.L. cu urm„toarele date:             Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
denumirea ADINEDEL CONSTRUCT — S.R.L., cu           Asociat unic: Firan Constantin-Cristian, n„scut la      Admite cererea formulat„ de Ciunel Daniel,
sediul social Ón Craiova, cartierul Dezrobirii-Rovine,   data de 1.11.1967 Ón Hunedoara, jude˛ul Hunedoara,     domiciliat Ón Craiova, Str. 22 Decembrie 1989, bl. 31,
bl. D1, ap. 5, jude˛ul Dolj.                cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str.         sc. C, ap. 15, jude˛ul Dolj, ∫i, Ón consecin˛„:
  Obiectul de activitate: Domeniul principal:       D‚mbovi˛a, bl. C„min 1, sc. 1, ap. 317, cod po∫tal       Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea
   281 – construc˛ii metalice.              1100, jude˛ul Dolj, telefon 0723998803, identificat cu   Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
  Activitatea principal„:                 B.I. seria G.D. nr. 0624725 eliberat de Poli˛ia Calafat   ANIROS D.C. — S.R.L cu urm„toarele date:
   2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente.    la data de 16.02.1993, cod numeric personal           Asociat unic: Ciunel Daniel, n„scut la data de
  Alte activit„˛i: 2030, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665,  1671101162162.                       26.05.1967 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,
2666, 2812, 3630, 4521, 4522, 4523, 4541, 4542, 4543,     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     domiciliat Ón Craiova, Str. 22 Decembrie 1989, bl. 31,
4544, 4545, 5113, 5115, 5118, 5137, 5139, 5144, 5147,    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      sc. C, ap. 15, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon
5153, 5154, 5156, 5157, 5170, 5211, 5212, 5244, 5246,    denumirea ALEXY & CRIS — S.R.L., cu sediul social Ón    051/120845, identificat cu C.I. seria DX nr. 142823
5248, 5261, 5262, 5263, 7482, 7483.             Craiova, str. D‚mbovi˛a nr. 63, bl. C„min 1, sc. 1,     eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 10.08.2001, cod
  Capitalul social: capitalul social subscris este de   ap. 317, jude˛ul Dolj.                   numeric personal 1670526163226.
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de     Obiectul de activitate: Domeniul principal:         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:         554 – cafenele ∫i baruri.                r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
100.000 lei;                          Activitatea principal„:                 denumirea ANIROS D.C. — S.R.L, cu sediul social Ón
  Participarea asociatului la capitalul social:        5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.        Craiova, cartierul Valea Ro∫ie, bl. 31, sc. C, ap. 15,
  Nedelcu Adrian, aport la capital 2.000.000 lei, data    Alte activit„˛i: 1581, 5021, 5022, 5117, 5119, 5211,   jude˛ul Dolj.
v„rs„rii aportului 27.06.2002, echival‚nd cu 20 p„r˛i    5212, 5224, 5225, 5226, 5241, 5242, 5243, 5247, 5262,      Obiectul de activitate: Domeniul principal:
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,     5530.                              453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii.
av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de       Capitalul social: capitalul social subscris este de     Activitatea principal„:
100 %.                           2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de      4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare, de Ónc„lzire
                                                            central„ ∫i montaj de echipamente ∫i utilaje
  Administrator: Nedelcu Adrian, cet„˛ean rom‚n,     p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
                                                            tehnologice la c„ldiri ∫i construc˛ii inginere∫ti.
n„scut la data de 10.06.1977 Ón localitatea B„ile∫ti,    100.000 lei;
                                                              Alte activit„˛i: 4542, 5119, 5211, 5212.
jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1770610163224,       Participarea asociatului la capitalul social:
                                                              Capitalul social: capitalul social subscris este de
domiciliat Ón Craiova, str. Gheorghe fii˛eica, bl. D1, sc.   Firan Constantin-Cristian, aport la capital
                                                            2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
1, ap. 5, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon      2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 1.07.2002,
                                                            p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
051/198215, av‚nd puteri depline.              echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     100.000 lei.
  Durata de func˛ionare: nelimitat„.           capitalul social total, av‚nd cota de participare la      Participarea asociatului la capitalul social:
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        beneficii/pierderi de 100 %.                  Ciunel Daniel, aport la capital 2.000.000 lei, data
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          Administrator: Firan Constantin-Cristian, cet„˛ean    v„rs„rii aportului 25.06.2002, echival‚nd cu 20 p„r˛i
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      rom‚n, n„scut la data de 1.11.1967 Ón Hunedoara,      sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
pronun˛are.                         jude˛ul Hunedoara, cod numeric personal           av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12.07.2002.          1671101162162, domiciliat Ón Craiova, str. D‚mbovi˛a,    100 %.
   (30/223.002)                      bl. C„min 1, sc. 1, ap. 317, cod po∫tal 1100, jude˛ul      Administrator: Ciunel Daniel, cet„˛ean rom‚n,
              *                Dolj, telefon 0723998803, av‚nd puteri depline.       n„scut la data de 26.05.1967 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,
                                Durata de func˛ionare: nelimitat„.            cod numeric personal 1670526163226, domiciliat Ón
      Societatea Comercial„               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Craiova, Str. 22 Decembrie 1989, bl. 31, sc. C, ap. 15,
     ALEXY & CRIS — S.R.L., Craiova           prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon 051/120845,
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      av‚nd puteri depline.
                              pronun˛are.                           Durata de func˛ionare: nelimitat„.
       JUDECATORUL DELEGAT
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 5.07.2002.             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
     DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ                                          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                 (31/223.003)
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                            *
                                                            pronun˛are.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI         Societatea Comercial„ ANIROS D.C. — S.R.L.           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 5.07.2002.
           J 16/588/2002                     Craiova                     (32/223.004)
                                                                         *
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14753297
                                     JUDECATORUL DELEGAT               Societatea Comercial„ BIALAURA — S.R.L.
      DOSAR NR. 21778/2.07.2002                 DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ                     Craiova
        ŒNCHEIEREA NR. 2123                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI

      ™edin˛a din 5 iulie 2002                                                 JUDECATORUL DELEGAT
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI             DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ
  Judec„tor delegat    — Cirstocea Mariana                  J 16/591/2002                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14753270
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Firan                                     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI
Constantin-Cristian, privind autorizarea constituirii ∫i        DOSAR NR. 21079/28.06.2002
                                                                     J 16/598/2002
Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale ALEXY & CRIS —
S.R.L.;                                  ŒNCHEIEREA NR. 2127
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14755514

       JUDEC√TORUL DELEGAT                    ™edin˛a din 5 iulie 2002                  DOSAR NR. 21565/5.07.2002
  Asupra cererii de fa˛„:                   Judec„tor delegat    — Cirstocea Mariana
                                                                   ŒNCHEIEREA NR. 2170
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data de    Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
                                                                  ™edin˛a din 10 iulie 2002
2.07.2002 cu nr. 21278, petentul Firan Constantin-       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Ciunel
Cristian a solicitat autorizarea constituirii ∫i      Daniel, privind autorizarea constituirii ∫i          Judec„tor delegat    — Epure Ligia
Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale ALEXY & CRIS —     Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale ANIROS D.C. —       Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
S.R.L. Ón registrul comer˛ului.               S.R.L;                             Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele                                   Bra∫oveanu Mihai, privind autorizarea constituirii ∫i
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
Ónscrisuri:                                                       Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale BIALAURA —
  1. copie buletin identitate; 2. declara˛ie pe proprie    Asupra cererii de fa˛„:                 S.R.L.;
r„spundere; 3. specimen semn„tur„; 4. dovada          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data de
efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social; 5. actul    28.06.2002 cu nr. 21079, petentul Ciunel Daniel a            JUDEC√TORUL DELEGAT
constitutiv cu nr. 877 din data de 1.07.2002        solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea      Asupra cererii de fa˛„:
autentificat de notarul public Dinc„ Adriana; 6.      Societ„˛ii Comerciale ANIROS D.C. — S.R.L Ón registrul     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data de
acordul coproprietarului pentru sediu; 7. contractul    comer˛ului.                         5.07.2002 cu nr. 21565, petentul Bra∫oveanu Mihai a
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2143/24.X.2002                     9
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea     dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       5117; 5118; 5119; 5121;    5122;  5123;  5124;  5125;
Societ„˛ii Comerciale BIALAURA — S.R.L. Ón registrul    comerciale cu urm„toarele date:              5131; 5132; 5133; 5134;    5135;  5136;  5137;  5138;
comer˛ului.                          – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      5139; 5141; 5142; 5143;    5144;  5145;  5146;  5147;
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     J 16/627/2002;                       5211; 5212; 5221; 5222;    5223;  5224;  5225;  5226;
Ónscrisuri:                          – codul unic de Ónregistrare: 14758391;         5227; 5530; 5541; 5542;    6021;  6022;  6023;  6024;
  1. actul constitutiv cu nr. 1708 din data de        – denumirea ∫i forma juridic„: BIROS IMOB —       7020; 7412; 7413; 7414;    7415;  7460;  7481;  7482;
3.07.2002 eliberat de Biroul unic de la Camera de      S.R.L.;                          7483; 7484; 9271; 9272.
Comer˛ ∫i Industrie Oltenia; 2. contractul de v‚nzare-     – sediul social: Craiova, str. Valea Ro∫ie, bl. S14,    (35/223.007)
cump„rare cu nr. 1891 din data de 31.08.2001        sc. 1, ap. 12, jude˛ul Dolj;                             *
autentificat de notarul public Cernobai Claudiu-Emil;     – durata de func˛ionare: nelimitat„;
3. acordul copropietarului pentru sediu; 4. dovada       – capitalul social total subscris: 2.000.000 lei, din       Societatea Comercial„
efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social; 5. copie    care 2.000.000 lei;                        CLAMAR TOUR — S.R.L., Craiova
buletin identitate; 6. copie certificat de c„s„torie; 7.    – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
specimenul de semn„tur„; 8. declara˛ie pe proprie      100.000 lei fiecare;
r„spundere.                                                         JUDECATORUL DELEGAT DE TRIBUNAL
                                – date de identificare fondatori:
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul                                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                1. Olaru Sorin, Ón calitate de asociat, n„scut la
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                          AL JUDEfiULUI DOLJ
                              data de 16.02.1949 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str. Recuno∫tin˛ei nr.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                                      DOSAR NR. 22125/15.07.2002
                              28, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I.
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale    seria B.U. nr. 234686 eliberat de Mili˛ia Craiova la    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNREGISTRARE
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      data de 4.07.1983, cod numeric personal                  NR. 2232
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     1490216163231;
Comerciale BIALAURA — S.R.L. ∫i dispun‚nd                                         Judec„tor delegat    — Tr„istaru Gigi
                                2. Dica Constantina-Bibina, Ón calitate de asociat,
Ónregistrarea acesteia.                                                  Referent O.R.C.     — Grigorie Aurelia
                              n„scut„ la data de 16.06.1959 Ón comuna Piele∫ti,
  Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón         Œn baza cererii nr. 22125 din data de 15.07.2002
                              Craiova, str. Bob‚lna, bl. S14, ap. 12, cod po∫tal     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Admite cererea formulat„ de Bra∫oveanu Mihai,      1100, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX     la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj a
domiciliat Ón Craiova, aleea Ion Vasilescu, bl. 157F,    nr. 142946 eliberat„ de Mili˛ia Craiova la data de     dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
sc. 1, ap. 7, jude˛ul Dolj, ∫i, Ón consecin˛„:       4.07.1983, cod numeric personal 2590616163269;       comerciale cu urm„toarele date:
  Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea     – domeniul principal de activitate: grupa CAEN       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale       703 – activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau     J 16/617/2002;
BIALAURA — S.R.L. cu urm„toarele date:           contracte;                          – codul unic de Ónregistrare: 14755590;
  Asociat unic: Bra∫oveanu Mihai, n„scut la data de     – activitatea principal„: cod CAEN 7031 – agen˛ii     – denumirea ∫i forma juridic„: CLAMAR TOUR —
28.07.1953 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,    imobiliare;                        S.R.L.;
domiciliat Ón Craiova, aleea Ion Vasilescu, bl. 157F,     – activit„˛i secundare: 5141; 5142; 5143; 5144;      – sediul social: Craiova, cartierul Cariovi˛a Nou„,
sc. 1, ap. 7, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon    5145; 5146; 5147; 6021; 6022; 6023; 6024; 7032.      bl. 160D, sc. 1, ap. 17, jude˛ul Dolj;
0744260277, identificat cu C.I. seria DX nr. 161466
                                 (34/223.006)                       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 13.12.2001, cod
                                            *                 – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
numeric personal 1530728163190.
                                                            2.000.000 lei;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu          Societatea Comercial„                – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        CARNPROD IMPEX — S.R.L., Craiova           100.000 lei fiecare;
denumirea BIALAURA — S.R.L., cu sediul social Ón
                                                             – date de identificare fondatori:
Craiova, cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 157F, sc. 1,
                                                             1. Grecu Dorina, Ón calitate de asociat, n„scut„ la
ap. 7.                              JUDECATORUL DELEGAT DE TRIBUNAL
                                                            data de 11.02.1950 Ón comuna Dr„ganu, jude˛ul
  Obiectul de activitate: Domeniul principal:         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                            V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova,
   521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                AL JUDEfiULUI DOLJ
                                                            cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 160D, sc. 1, ap. 17, cod
nespecializate.
                                                            po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria
  Activitatea principal„:                      DOSAR NR. 21658/8.07.2002
                                                            B.R. nr. 231943 eliberat de Mili˛ia Craiova la data
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2172            de 9.05.1985, cod numeric personal 2500211163240;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
                                                             2. Grecu Nicoleta-Iuliana, Ón calitate asociat,
alimentare, b„uturi ∫i tutun.                     ™edin˛a din 10 iulie 2002            n„scut„ la data de 20.07.1981 Ón Craiova, jude˛ul
  Alte activit„˛i: 5212, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245,
                                Judec„tor delegat    — Epure Ligia          Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova,
5246, 5247, 5248, 5261, 5262, 5263.
                                Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia        cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 160D, sc. 1, ap. 17, cod
  Capitalul social: capitalul social subscris este de
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de                                 po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria
                                Œn baza cererii nr. 21658 din data de 8.07.2002 ∫i
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:                                    G.R. nr. 932142 eliberat de Poli˛ia Craiova la data
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
100.000 lei.                                                      de   24.07.1995,   cod   numeric   personal
                              Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj a
  Participarea asocia˛ului la capitalul social:                                   2810720160016;
                              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  Bra∫oveanu Mihai, aport la capital 2.000.000 lei,                                   – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              comerciale cu urm„toarele date:
data v„rs„rii aportului 3.07.2002, echival‚nd cu 20                                  602 – alte transporturi terestre;
                                – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,                                 – activitatea principal„: cod CAEN 6021 – alte
                              J 16/600/2002;
av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de                                   transporturi terestre de c„l„tori pe baz„ de grafic;
                                – codul unic de Ónregistrare: 14755530;
100 %.                                                          – activit„˛i secundare: 5021; 6022; 6023; 6024;
                                – denumirea ∫i forma juridic„: CARNPROD
  Administrator: Bra∫oveanu Mihai, cet„˛ean rom‚n,                                  8041.
                              IMPEX — S.R.L.;
n„scut la data de 28.07.1953 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,                                   (36/223.008)
                                – sediul social: Craiova, str. Elena Farago, bl.
cod numeric personal 1530728163190, domiciliat Ón                                                 *
                              123K, sc. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj, valabil p‚n„ la data
Craiova, aleea Ion Vasilescu, bl. 157F, sc. 1, ap. 7, cod  de 18.06.2003;
po∫tal 1100, jude˛ul Craiova, telefon 0744260277,                                         Societatea Comercial„
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;              CLIRAAS WAY — S.R.L., Segarcea
av‚nd puteri depline.                     – capitalul social total subscris: 2.000.000 lei, din
  Durata de func˛ionare: nelimitat„.                                                 jude˛ul Dolj
                              care 2.000.000 lei;
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        100.000 lei fiecare;                      JUDECATORUL DELEGAT DE TRIBUNAL
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       – date de identificare fondatori:              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
pronun˛are.                          1. Stamate Mircea, Ón calitate de asociat, n„scut           AL JUDEfiULUI DOLJ
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 10.07.2002.          la data de 11.08.1958 Ón Corabia, jude˛ul Olt,
   (33/223.005)                      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Cartierul           DOSAR NR. 21708/8.07.2002
              *                Craiovi˛a Nou„, bl. 20–22, sc. 1, ap. 6, cod po∫tal
                              1100, jude˛ul Dolj, telefon 051/431461, identificat        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2195
 Societatea Comercial„ BIROS IMOB — S.R.L.
                              cu BI seria B.K. nr. 685217 eliberat de Poli˛ia            ™edin˛a din 12 iulie 2002
         Craiova
                              Craiova la data de 15.10.1992, cod numeric personal
                                                             Judec„tor delegat    — Epure Ligia
                              1580811163221;
                                                             Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
   JUDECATORUL DELEGAT DE TRIBUNAL             2. Ro∫ca Daniel-Vasile, Ón calitate de asociat,
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           n„scut la data de 5.07.1982 Ón comuna Rodna,         Œn baza cererii nr. 21708 din data de 8.07.2002 ∫i
        AL JUDEfiULUI DOLJ              jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, cet„˛ean rom‚n, domiciliat    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              Ón Craiova, bd. Dacia nr. 33, bl. 4, sc. 1, ap. 19, cod  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj a
      DOSAR NR. 21752/9.07.2002            po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria    dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                              G.V. nr. 203465 eliberat de Poli˛ia Craiova la data de   comerciale cu urm„toarele date:
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2253            10.07.1996, cod numeric personal 1820705063374;        – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
      ™edin˛a din 17 iulie 2002              – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     J 16/612/2002;
                              151 – produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea c„rnii;      – codul unic de Ónregistrare: 14758472;
  Judec„tor delegat    — Epure Ligia
                                – activitatea principal„: cod CAEN 1512 –         – denumirea ∫i forma juridic„: CLIRAAS WAY —
  Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
                              prelucrarea ∫i conservarea c„rnii de pas„re ∫i de     S.R.L.;
  Œn baza cererii nr. 21752 din data de 9.07.2002 ∫i    alte animale neclasificate Ón alt„ parte;           – sediul social: Segarcea, Str. Bujorului nr. 15,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      – activit„˛i secundare: 0121; 0122; 0123; 0124;     jude˛ul Dolj, valabil p‚n„ la data de 4.07.2005;
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj a     1511; 1513; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115; 5116;        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2143/24.X.2002
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     1100, jude˛ul Dolj, telefon 051/152562,fax
2.000.000 lei;                        Admite cererea formulat„ de Ceau∫escu Amalia-     051/462690, identificat„ cu C.I. seria DX
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale  Sandra, domiciliat„ Ón Craiova, bd. Ion Antonescu,    nr. 054771 eliberat de Poli˛ia Craiova la data de
a 100.000 lei fiecare;                  bl. 25, sc. 2, ap. 7, jude˛ul Dolj, ∫i, Ón consecin˛„:  23.12.1999, cod numeric personal 2640531163217;
  – date de identificare fondatori:             Autorizeaz„    constituirea    ∫i dispune    2. Teodorescu Gabriela-M„d„lina, Ón calitate de
  1. Cioroiu-Popa Claudia-Marinela, Ón calitate de                                asociat, n„scut„ la data de 29.07.1970 Ón
                             Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
asociat, n„scut„ la data de 26.02.1974 Ón Segarcea,                                Cernavod„, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,
                             Comerciale COLORVISION — S.R.L. cu
jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón                                    domiciliat„ Ón Cernavod„, str. Mihai Eminescu,
                             urm„toarele date:
Craiova, Str. 1 Decembrie 1918, bl. A16, sc. 1, ap.                                nr. 18, bl. O2A, sc. A, ap. 9, cod po∫tal 8625,
                               Asociat unic: Ceau∫escu Amalia-Sandra, n„scut„
4, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I.                               telefon 0740842051, jude˛ul Constan˛a,
                             la data de 20.05.1969 Ón localitatea Motru, jude˛ul
seria DX nr. 041825 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la                                identificat„ cu B.I., seria G.K. nr. 891766 eliberat
                             Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, bd.
data de 30.08.1999, cod numeric personal                                      de Poli˛ia Craiova la data de 13.04.1994, cod
                             Ion Antonescu, bl. 25, sc. 2, ap. 7, cod po∫tal 1100,
2740226167330;                                                   numeric personal 2700729130583;
                             jude˛ul Dolj, telefon 051/417522, identificat„ cu
  2. Suciu Ramona-Nicoleta, Ón calitate de asociat,                                 – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             C.I. seria DA nr. 025274 eliberat„ de Poli˛ia
n„scut„ la data de 20.07.1973 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul                                523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                             Craiova la data de 21.04.1999, cod numeric
Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu,
                             personal 2690520163236.                 specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,
Str. P„cii, bl. 2, ap. 54, cod po∫tal 1400, jude˛ul
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    produse cosmetice ∫i de toalet„;
Gorj, identificat cu B.I., seria GX nr. 742084
                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      – activitatea principal„: cod CAEN 5231 –
eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 11.11.1997,
                             denumirea COLORVISION — S.R.L., cu sediul        comer˛ cu am„nuntul cu produse farmaceutice;
cod numeric personal 2730720182807;
                             social Ón Craiova, str. Ana Ip„tescu, nr. 40, valabil    – activit„˛i secundare: 5112; 5118; 5119; 5146;
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             p‚n„ la data de 4.07.2007.                5155; 5170; 8520.
505 – v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor
pentru autovehicule;                     Obiectul de activitate: Domeniul principal:        (39/223.011)
  – activitatea principal„: cod CAEN 5050 –         521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                     *
v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor pentru       nespecializate.
                               Activitatea principal„:                     Societatea Comercial„
autovehicule;
                               5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          D’AGOSTINO TRANSPORTI — S.R.L.,
  – activit„˛i secundare: 4511; 4512; 4521; 4522;
4526; 4531; 4533; 4534; 4541; 4542; 4544; 4545;      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                Craiova
5030; 5111; 5112; 5121; 5122; 5123; 5124; 5125;      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
5131; 5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138;       Alte activit„˛i: 5248.
                                                            JUDECATORUL DELEGAT DE TRIBUNAL
5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5147; 5151;       Capitalul social: capitalul social subscris este de
                                                            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
5152; 5153; 5170; 5211; 5221; 5222 5223; 5224;      2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei, num„rul total
                                                                 AL JUDEfiULUI DOLJ
5225; 5226; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244;      de p„r˛i sociale 20; valoarea unei p„r˛i sociale
5245; 5246; 5247; 5248; 5530; 5541; 5542; 6021;      100.000 lei.
                                                              DOSAR NR. 20756/26.06.2002
6022; 6023; 6024; 6311; 6312; 6421; 9302; 9304;       Participarea asociatului la capitalul social:
9305.                            Ceau∫escu Amalia-Sandra, aport la capital          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2062
  (37/223.009)                     2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 4.07.2002,
                             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %         ™edin˛a din 1 iulie 2002
             *
                             capitalul social total, av‚nd cota de participare la    Judec„tor delegat    — Cirstocea Mariana
     Societatea Comercial„              beneficii/pierderi de 100 %.                Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
    COLORVISION — S.R.L., Craiova             Administrator: Ceau∫escu Amalia-Sandra,
                             cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 20.05.1969 Ón      Œn baza cererii nr. 20756 din data de 26.06.2002
                             Motru, jude˛ul Gorj, cod numeric personal        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul
  JUDECATORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                             2690520163236, domiciliat„ Ón Craiova, bd. Ion      delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  JUDEfiEAN DOLJ LA OFICIUL REGISTRULUI                                      Jude˛ului Dolj a dispus autorizarea ∫i
                             Antonescu, bl. 25, sc. 2, ap. 7, cod po∫tal 1100,
        COMERfiULUI                                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             telefon 051/417525, jude˛ul Dolj, av‚nd puteri
                             depline.                         date:
                               Durata de func˛ionare: nelimitat„.            – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI
          J 16/606/2002              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       J 16/587/2002;
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        – codul unic de Ónregistrare: 14753262;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14753327          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      – denumirea ∫i forma juridic„: D’AGOSTINO
     DOSAR NR. 21716/8.07.2002            pronun˛are.                       TRANSPORTI — S.R.L.;
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12.07.2002.          – sediul social: Craiova, cartierul Valea Ro∫ie,
       ŒNCHEIEREA NR. 2303               (38/223.010)                     bl. I1, sc. 2, ap. 11, jude˛ul Dolj valabil la data de
     ™edin˛a din 12 iulie 2002                         *               17.06.2007.
                                                           – durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Judec„tor delegat    — Epure Ligia              Societatea Comercial„               – capitalul social subscris: 3.500.000 lei, din
 Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia           COSVET FARM — S.R.L., Craiova           care 3.500.000 lei;
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de                                      – capitalul social este divizat Ón 35 p„r˛i sociale
Ceau∫escu Amalia-Sandra, privind autorizarea                                    a 100.000 lei fiecare;
                                JUDECATORUL DELEGAT DE TRIBUNAL
constituirii ∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale                                  – date de identificare fondatori:
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
COLORVISION — S.R.L.                                                 1. Braina∫ Daciana-Georgeta, Ón calitate de
                                    AL JUDEfiULUI DOLJ
                                                          asociat, n„scut„ la data de 13.02.1972 Ón T‚rgu Jiu,
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
  Asupra cererii de fa˛„:                     DOSAR NR. 21355/3.07.2002
                                                          Craiova, cartierul Valea Ro∫ie, bl. 30, sc. B, ap. 12,
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2126           cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon 051/124830,
de 8.07.2002 cu nr. 21716, petenta Ceau∫escu                                    identificat„ cu B.I. seria D.A. nr. 676556 eliberat
Amalia-Sandra a solicitat autorizarea constituirii          ™edin˛a din 5 iulie 2002
                                                          de Mili˛ia Craiova la data de 1.05.1986, cod
∫i  Ónregistrarea   Societ„˛ii  Comerciale      Judec„tor delegat    — Cirstocea Mariana      numeric personal 2720213163202;
COLORVISION — S.R.L. Ón registrul comer˛ului.        Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia         2. D’Agostino Girolamo, Ón calitate de asociat,
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse                                      n„scut la data de 28.08.1951 Ón localitatea Reggio
urm„toarele Ónscrisuri:                   Œn baza cererii nr. 21355 din data de 3.07.2002
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul       Calabria Franz, Italia, cet„˛ean italian, domiciliat
  1. copie buletin identitate;                                          Ón Italia, localitatea Reggio Di Calabria, str. SS 106
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                             Jude˛ului Dolj a dispus autorizarea ∫i          IV Tr. Bocale, nr. 246, identificat cu C.I. seria AG
social;
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    nr. 3603127 eliberat„ de Autorit„˛ie Reggio
  3. actul constitutiv cu nr. 1289 din data de
                             date:                          Calabria la data de 18.10.2001;
4.07.2002 autentificat de notarul public Ionic„
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Vergica;
                             J 16/590/2002;                      602 – alte transporturi terestre;
  4. acordul coproprietarului pentru sediu;
                               – codul unic de Ónregistrare: 14753300;         – activitatea principal„: cod CAEN 6024 –
  5. contractul de comodat cu nr. 1287 din data
                               – denumirea ∫i forma juridic„: COSVET FARM      transporturi rutiere de m„rfuri;
de 4.07.2002 emis de notarul public Ionic„
                             — S.R.L.;                          – activit„˛i secundare: 5111; 5112; 5113; 5114;
Vergica;
  6. copie certificat de mo∫tenitor cu nr. 778 din     – sediul social: Craiova, cartierul Brazda lui    5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5121; 5122; 5123;
data de 13.05.1983.                    Novac, bl. 16, sc. 1, ap. 10, jude˛ul Dolj;       5124; 5125; 5131; 5132; 5133; 5134; 5135; 5136;
  Examin‚nd     men˛ionatele    Ónscrisuri,     – durata de func˛ionare: nelimitat„;         5137; 5138; 5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145;
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt           – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din    5146; 5147; 5151; 5152; 5153; 5154; 5155; 5156;
Óndeplinite cerin˛ele legale privind constituirea     care v„rsat 2.000.000 lei;                5157; 5161; 5162; 5163; 5164; 5165; 5166; 5211;
societ„˛ii comerciale, Ón conformitate cu          – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale  5212; 5221; 5222; 5223; 5224; 5225 5226; 5227;
dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de    a 100.000 lei fiecare;                  5232; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244; 5245; 5246;
procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.      – date de identificare fondatori:           5247; 5248; 5250; 5261; 5262; 5263; 6021; 6022;
31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta       1. Costea Florina, Ón calitate de asociat, n„scut„  6311; 6312; 7020; 7031; 7032; 7140; 7481 7482;
cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii        la data de 31.05.1964 Ón comuna Frunzaru,        7483; 7484.
Comerciale COLORVISION — S.R.L. ∫i dispun‚nd       jude˛ul Olt, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón          (40/223.012)
Ónregistrarea acesteia.                  Craiova, bd. Dacia, bl. 16, sc. 1, ap. 10, cod po∫tal               *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2143/24.X.2002                  11
  Societatea Comercial„ DOST — S.R.L.           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Capitalul social: capitalul social subscris este de
         Craiova                 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     p„r˛i sociale 20; valoarea unei p„r˛i sociale
                             pronun˛are.                       100.000 lei.
      JUDECATORUL DELEGAT
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12.07.2002.           Participarea asociatului la capitalul social:
    DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ
                               (41/223.013)                       Alexandru Costel-Aurel, aport la capital 2.000.000
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                          *               lei, data v„rs„rii aportului 8.07.2002, echival‚nd cu
                                                          20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI             Societatea Comercial„             total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
           J 16/608/2002                ELECTRA CRIS — S.R.L., Craiova          de 100 %.
                                                            Administrator: Alexandru Costel-Aurel, cet„˛ean
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14755549                                     rom‚n, n„scut la data de 2.10.1967 Ón Craiova,
                                   JUDECATORUL DELEGAT
      DOSAR NR. 21681/8.07.2002                                        jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1671002163219,
                                 DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ
                                                          domiciliat Ón Craiova, bd. Oltenia, bl. 405b, sc. 1,
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
       ŒNCHEIEREA NR. 2199                                         ap. 13, cod po∫tal 1100, telefon 051/183285, jude˛ul
                                                          Dolj, av‚nd puteri depline.
     ™edin˛a din 12 iulie 2002
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI         Durata de func˛ionare: nelimitat„.
 Judec„tor delegat    — Epure Ligia                   J 16/611/2002              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
 Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia                                    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14758405          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Khalid
Mehmood, privind autorizarea constituirii ∫i            DOSAR NR. 21819/9.07.2002           pronun˛are.
Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale DOST — S.R.L.                                   Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12.07.2002.
                                    ŒNCHEIEREA NR. 2196               (42/223.014)
       JUDEC√TORUL DELEGAT                  ™edin˛a din 12 iulie 2002                         *
  Asupra cererii de fa˛„:                 Judec„tor delegat    — Epure Ligia
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                     Societatea Comercial„
                              Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia           EURO EXPERT — S.R.L., Craiova
de 8.07.2002 cu nr. 21681, petentul Khalid
Mehmood a solicitat autorizarea constituirii ∫i       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale DOST — S.R.L. Ón   Alexandru Costel-Aurel, privind autorizarea             JUDECATORUL DELEGAT
registrul comer˛ului.                   constituirii ∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale       DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    ELECTRA CRIS — S.R.L.                     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Ónscrisuri:                              JUDEC√TORUL DELEGAT
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 6215 din
data de 21.11.2001 de notarul public Dana Tomi˛„;      Asupra cererii de fa˛„:                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data             J 16/607/2002
  2. contractul de Ónchiriere cu nr. 1105 din data
                             de 9.07.2002 cu nr. 21819, petentul Alexandru
de 27.06.2002;                                                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14755506
                             Costel-Aurel a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  3. declara˛ie pe proprie r„spundere;
                             Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale ELECTRA CRIS          DOSAR NR. 21427/4.07.2002
  4. copie pa∫aport;
                             — S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
  5. procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire;                                      ŒNCHEIEREA NR. 2204
                               Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  6. certificatul de cazier judiciar.
                             Ónscrisuri:                             ™edin˛a din 12 iulie 2002
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                               1. actul constitutiv cu nr. 1748 din data de
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                   Judec„tor delegat    — Epure Ligia
                             8.07.2002 eliberat de Biroul unic de la Camera de
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                 Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
                             Comer˛ ∫i Industrie Oltenia;
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                               2. acordul coproprietarului pentru sediu;        Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Scurtu
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                               3. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 957     Luiza-Rodica, privind autorizarea constituirii ∫i
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                             din data de 15.01.2001;                 Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale EURO EXPERT —
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                               4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului    S.R.L.
Comerciale DOST — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                             social;
Ónregistrarea acesteia.                                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
                               5. copie certificat de c„s„torie;
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      6. copie buletin identitate;               Asupra cererii de fa˛„:
                               7. declara˛ie pe proprie r„spundere;           Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Admite cererea formulat„ de Khalid Mehmood,
                               8. specimenul de semn„tur„.              de 4.07.2002 cu nr. 21427, petentul Scurtu Luiza-
domiciliat Ón Pakistan, ∫i, Ón consecin˛„:
                               Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul    Rodica a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea
                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale EURO EXPERT —
Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón  S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
DOST — S.R.L. cu urm„toarele date:            conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Asociat unic: Khalid Mehmood, Ón calitate de      din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale   Ónscrisuri:
asociat unic, n„scut la data de 28.11.1972 Ón House    Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      1. copie buletin identitate;
no. 537/Z–13, Mohallah Allah Abad, Westridge–III,     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     2. declara˛ie pe proprie r„spundere;
Rawalpindi, Pakistan, cet„˛ean pakistanez,        Comerciale ELECTRA CRIS — S.R.L. ∫i dispun‚nd        3. specimenul de semn„tur„;
domiciliat Ón Pakistan, localitatea House no.       Ónregistrarea acesteia.                   4. actul constitutiv cu nr. 884 din data de
537/Z–1, Mohallah Allah Abad, Westridge–III,                                    2.07.2002;
Rawalpindi, identificat cu pa∫aportul seria LA       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
nr. 013320, eliberat de autorit„˛ile pakistaneze la     Admite cererea formulat„ de Alexandru Costel-     social;
data de 31.07.2001.                    Aurel, domiciliat Ón Craiova, bd. Oltenia, bl. 405b,    6. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 283
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    sc. 1, ap. 13, jude˛ul Dolj, ∫i, Ón consecin˛„:     din data de 27.10.1996;
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea    7. contractul de comodat cu nr. 883 din data de
denumirea DOST — S.R.L., cu sediul social Ón       Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale     2.07.2002.
Craiova, cartierul Brazda lui Novac, bl. 54–55,      ELECTRA CRIS — S.R.L. cu urm„toarele date:         Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
ap. 15, valabil p‚n„ la data de 31.12.2002.         Asociat unic: Alexandru Costel-Aurel, n„scut la    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  Obiectul de activitate: Domeniul principal:      data de 2.10.1967 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean   legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  553 – restaurante.                   rom‚n, domiciliat Ón Craiova, bd. Oltenia, bl. 405b,   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  Activitatea principal„:                sc. 1, ap. 13, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon  din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  5530 – restaurante.                  051/183285, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 163090   Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Alte activit„˛i: 5541.                 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 6.01.2002, cod  prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  numeric personal 1671002163219.             Comerciale EURO EXPERT — S.R.L. ∫i dispun‚nd
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei, din care 64 $;     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Ónregistrarea acesteia.
participarea str„in„ la capitalul social este de     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
2.000.000 lei, din care 64 $; num„rul total de p„r˛i   denumirea ELECTRA CRIS — S.R.L., cu sediul social     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
sociale 20; valoarea unei pr„˛i sociale 100.000 lei.   Ón Craiova, cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 405b, ap.     Admite cererea formulat„ de Scurtu Luzia-
  Participarea asociatului la capitalul social: Khalid  13.                           Rodica, domiciliat„ Ón Craiova, str. A.I. Cuza,
Mehmood, aport la capital 2.000.000 lei, din care      Obiectul de activitate: Domeniul principal:      bl. M18, sc. D, ap. 13, jude˛ul Dolj, ∫i, Ón consecin˛„:
64 $, data v„rs„rii aportului 22.11.2001, echival‚nd     521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea
cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul     nespecializate.                     Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
social total, av‚nd cota de participare la          Activitatea principal„:                EURO EXPERT — S.R.L. cu urm„toarele date:
beneficii/pierderi de 100 %.                 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         Asociat unic: Scurtu Luiza-Rodica, n„scut„ la data
  Administrator: Khalid Mehmood, cet„˛ean        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        de 22.12.1976 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean
pakistanez, n„scut la data de 28.11.1972 Ón House     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.          rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str. A.I. Cuza,
no. 537/Z–13, Mohallah Allah Abad, Westridge–III,      Alte activit„˛i: 2521 – 2524; 3150; 5010; 5021;    bl. M18D, sc. 1, ap. 13, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj,
Rawalpindi, Pakistan, domiciliat Ón House no.       5022; 5030; 5041; 5042 5050; 5111 – 5119; 5121 –     telefon 051/414898, fax 051/414898 identificat„ cu
537/Z–13, Mohallah Allah Abad, Westridge–III,       5125; 5131–5139; 5141–5147; 5151 – 5157;         C.I. seria DX nr. 110706 eliberat„ de Poli˛ia Craiova
Rawalpindi, Pakistan, av‚nd puteri depline.        5161–5166; 5170; 5212 5221 – 5227; 5232; 5233;      la data de 14.02.2001, cod numeric personal
  Durata de func˛ionare: nelimitat„.           5241 – 5248; 5250; 5261 – 5263.             2761222163217.
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2143/24.X.2002
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón         JUDEC√TORUL DELEGAT
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i
                                                            Asupra cererii de fa˛„:
denumirea EURO EXPERT — S.R.L., cu sediul         urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
                                                            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
social Ón Craiova, str. A.I. Cuza, bl. M18D, sc. 1,    precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990,
                                                          de 25.06.2002 cu nr. 20684 petentul Motc„ Gabriel
ap. 13, valabil p‚n„ la data de 2.07.2005.        republicat„, urmeaz„ a admite prezenta cerere,
                                                          a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea
  Obiectul de activitate: Domeniul principal:      autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii Comerciale
                                                          Societ„˛ii Comerciale GABRIELLE FASHION —
  602 – alte transporturi terestre.           EUROCONF — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónregistrarea
                                                          S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
  Activitatea principal„:                acesteia.
                                                            Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Ónscrisuri:
  Alte activit„˛i: 5010; 5030; 5050; 5112; 5113;
                                                            1. copie buletin identitate;
5115; 5116; 5117; 5119; 5121; 5122; 5131; 5132;        Admite cererea formulat„ de Frumosu Eugen-
                                                            2. declara˛ie pe proprie r„spundere;
5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138; 5139; 5139;      Puiu, domiciliat Ón Craiova, str. Œmp„ratul Traian
                                                            3. specimenul de semn„tur„;
5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5147; 5151; 5152;      nr. 186, jude˛ul Dolj, ∫i, Ón consecin˛„:
                                                            4. actul constitutiv cu nr. 830 din data de
5153; 5154; 5155; 5156; 5157; 5164; 5165; 5166;        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                                                          14.06.2002 autentificat de notarul public Dinc„
5170; 5211; 5212; 5233; 6311; 6312; 6321 6322;      Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                                                          Adriana;
5323; 7020; 7121; 7230; 7411; 7412; 7413; 7414;      Comerciale EUROCONF — S.R.L. cu urm„toarele
                                                            5. acordul coproprietarului pentru sediu;
7440; 7450; 9500.                     date:
                                                            6. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr.
  Capitalul social: capitalul social subscris este de    Asociat unic: Frumosu Eugen-Puiu, Ón calitate
                                                          3–002376 din data de 10.02.1992;
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   de asociat unic, n„scut la data de 15.06.153 Ón
                                                            7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
p„r˛i sociale 20; valoarea unei p„r˛i sociale este de   Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                                                          social ;
100.000 lei.                       Ón Craiova, str. Œmp„ratul Traian, nr. 186, cod
                                                            8. copie certificatul de c„s„torie;
  Participarea asociatului la capitalul social:     po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria
                                                            9. copie certificat de na∫tere.
  Scurtu Luiza-Rodica, aport la capital 2.000.000    DX nr. 058440 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data
                                                            Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
lei, data v„rs„rii aportului 2.07.2002, echival‚nd    de   28.01.2000,   cod   numeric   personal
                                                          delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul     1530615163222.
                                                          legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
social total, av‚nd cota de participare la          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                                          conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i
beneficii/pierderi de 100 %.               r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                                          urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
  Administrator: Scurtu Luiza-Rodica, cet„˛ean     denumirea EUROCONF — S.R.L., cu sediul social Ón
                                                          precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990,
rom‚n, n„scut„ la data de 22.12.1976 Ón Craiova,     Craiova, str. Oituz nr. 28, jude˛ul Dolj.
                                                          republicat„, urmeaz„ a admite prezenta cerere,
jude˛ul Dolj cod numeric personal 2761222163217,       Obiectul de activitate: Domeniul principal:
                                                          autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii Comerciale
domiciliat„ Ón Craiova, str. A.I. Cuza, bl. M18D,       182 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte ∫i
                                                          GABRIELLE FASHION — S.R.L. ∫i dispun‚nd
sc. A, ap. 13, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon   lenjerie din materiale textile.
                                                          Ónregistrarea acesteia.
051/414898, fax 051/414898, av‚nd puteri depline.       Activitatea principal„:
  Durata de func˛ionare: nelimitat„.            1822 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte    Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       (exclusiv lenjeria de corp).
                                                            Admite cererea formulat„ de Motc„ Gabriel,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Alte activit„˛i: 1730; 1740; 1751; 1752; 1753;
                                                          domiciliat Ón Craiova, cartierul Rovine, bl. J13,
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     1754; 1760; 1771; 1772; 1810; 1821; 1823; 1824;
                                                          sc. 1, ap. 11, jude˛ul Dolj, ∫i, Ón consecin˛„:
pronun˛are.                        5111; 5112; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119;
                                                            Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12.07.2002.         5131; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5146; 5147;
                                                          Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
   (43/223.015)                     5211; 5212; 5241; 5242; 5243; 5244; 5245; 5246;
                                                          Comerciale GABRIELLE FASHION — S.R.L. cu
             *                5247; 5248; 5250; 5261; 5262; 5263; 6021; 6022;
                                                          urm„toarele date:
                             6023; 6024; 7020; 7110; 7121; 7134; 7140; 7482;
 Societatea Comercial„ EUROCONF — S.R.L.                                        Asociat unic: Motc„ Gabriel, n„scut la data de
                             7483; 7484.
         Craiova                                              5.03.1956 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,
                               Capitalul social: capitalul social subscris este de
                                                          domiciliat Ón Craiova, cartierul Rovine, bl. J13, sc.
                             2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
                                                          1, ap. 11, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon
                             p„r˛i sociale 20; valoarea unei p„r˛i sociale
      JUDECATORUL DELEGAT                                           051/193604, identificat cu B.I. seria D.B. nr.
                             100.000 lei.
    DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ                                         310311 eliberat de Poli˛ia Craiova la data de
                               Participarea asociatului la capitalul social:
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       21.04.1999, cod numeric personal 1560305163239.
                               Frumosu-Eugen-Puiu, aport la capital 2.000.000
                             lei, data v„rs„rii aportului 5.07.2002, echival‚nd      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI        cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
          J 16/599/2002             social total, av‚nd cota de participare la        denumirea GABRIELLE FASHION — S.R.L., cu
                             beneficii/pierderi de 100 %.               sediul social Ón Craiova, cartierul Rovine, bl. J13,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14755522
                               Administrator: Dinu Ionelia, cet„˛ean rom‚n,     sc. 1, ap. 11, jude˛ul Dolj.
     DOSAR NR. 21594/5.07.2002            n„scut„ la data de 20.10.1972 Ón Craiova, jude˛ul       Obiectul de activitate: Domeniul principal:
                             Dolj, cod numeric personal 2721020163326,           182 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte ∫i
       ŒNCHEIEREA NR. 2171             domiciliat„ Ón Craiova, cartierul Craiovi˛a Nou„,     lenjerie din materiale textile.
                             bl. 86B, sc. 1, ap. 17, cod po∫tal 1100, telefon       Activitatea principal„:
     ™edin˛a din 10 iulie 2002
                             051/588998, jude˛ul Dolj.                   1824 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
 Judec„tor delegat    — Epure Ligia                                      ∫i accesorii.
                               Durata de func˛ionare: nelimitat„.
 Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia                                      Alte activit„˛i: 1821; 1822; 1823; 1920; 2051;
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       2121; 2122; 2123; 2522; 2524; 3611; 3612; 5131;
Frumosu Eugen-Puiu, privind autorizarea           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138; 5139;
constituirii ∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale    pronun˛are.                        5141; 5142 5143; 5144; 5145; 5146; 5147; 5151;
EUROCONF — S.R.L.                      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 10.07.2002.         5153; 5154; 5155; 5156; 5157; 5211; 5212; 5241;
                                (44/223.016)                     5242 5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5262;
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                          5272; 7250.
                                          *
  Asupra cererii de fa˛„:                                               Capitalul social: capitalul social subscris este de
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data        Societatea Comercial„              2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
de 5.07.2002 cu nr. 21594, petentul Frumosu         GABRIELLE FASHION — S.R.L., Craiova          p„r˛i sociale 20; valoarea unei p„r˛i sociale 100.000
Eugen-Puiu a solicitat autorizarea constituirii ∫i                                 lei.
Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale EUROCONF —                                     Participarea asociatului la capitalul social:
                                   JUDECATORUL DELEGAT                Motc„ Gabriel, aport la capital 2.000.000 lei,
S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
                                 DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ            data v„rs„rii aportului 24.06.2002, echival‚nd cu
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
Ónscrisuri:
  1. actul constitutiv cu nr. 1725 din data                                    social total, av‚nd cota de participare la
5.07.2002 eliberat de Biroul unic de la Camera de      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI        beneficii/pierderi de 100 %.
Comer˛ ∫i Industrie Oltenia;                         J 16/603/2002               Administrator: Motc„ Gabriel, cet„˛ean rom‚n,
  2. contractul de Óntre˛inere cu nr. 4468 din data                                n„scut la data de 5.03.1956 Ón Craiova, jude˛ul
de 4.06.1985 emis de Notariatul de Stat;              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14753254        Dolj, cod numeric personal 1560305163239,
  3. copie certificat mo∫tenitor cu nr. 1667 din          DOSAR NR. 20684/25.06.2002           domiciliat Ón Craiova, cartierul Rovine, bl. J13,
data de 22.04.1984;                                                 sc. 1, ap. 11, cod po∫tal 1100, telefon 051/193604,
  4. acordul coproprietarului pentru sediu;              ŒNCHEIEREA NR. 2200             jude˛ul Dolj, av‚nd puteri depline.
  5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului          ™edin˛a din 12 iulie 2002              Durata de func˛ionare: nelimitat„.
social;                                                         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              Judec„tor delegat    — Epure Ligia         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  6. copie buletin identitate;
                              Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  7. copie certificat de c„s„torie;
  8. specimenul de semn„tur„;                Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Motc„    pronun˛are.
  9. declara˛ie pe proprie r„spundere.          Gabriel, privind autorizarea constituirii ∫i         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12.07.2002.
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul     Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale GABRIELLE         (45/223.017)
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     FASHION — S.R.L.                                  *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2143/24.X.2002                  13
      Societatea Comercial„                Daieh Ghaws, aport la capital 5.000.000 lei, din      Activitatea principal„:
    GHAWS PROD — S.R.L., Craiova            care 151 $, data v„rs„rii aportului 9.07.2002,        5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              capitalul social total, av‚nd cota de participare la   produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
      JUDECATORUL DELEGAT
                              beneficii/pierderi de 100 %.                 Alte activit„˛i: 1598; 1599; 5021; 5030; 5212; 5221;
    DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ
                                Administrator: Daieh Ghaws, cet„˛ean R. Arab„     5222; 5223; 5224; 5225; 5226; 5227; 5241; 5242;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Siria, n„scut la data de 16.08.1954 Ón Damasc, Siria,   5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5250; 5261;
                              domiciliat Ón Republica Arab„ Siria, Damasc,       5262; 5263.
 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI         rezident Ón Craiova, Cartierul Pia˛a G„rii, bl. H3, sc.    Capitalul social: capitalul social subscris este de
           J 16/605/2002             1, ap. 18, av‚nd puteri depline.             2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
                                Durata de func˛ionare: nelimitat„.           p„r˛i sociale 20; valoarea unei p„r˛i sociale 100.000
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14753343           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        lei.
      DOSAR NR. 21848/9.07.2002            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Participarea asociatului la capitalul social:
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       St„v„rache Gheorghe, aport la capital 2.000.000
       ŒNCHEIEREA NR. 2202              pronun˛are.                        lei, data v„rs„rii aportului 5.07.2002, echival‚nd cu
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12.07.2002.         20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
      ™edin˛a din 12 iulie 2002
                                (46/223.018)                     total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
  Judec„tor delegat    — Epure Ligia                       *                de 100 %.
  Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia                                       Administrator: St„v„rache Gheorghe, cet„˛ean
                                Societatea Comercial„ GICMAR — S.R.L.         rom‚n, n„scut la data de 17.06.1941 Ón comuna
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Daieh
                               satul Mo∫neni, comuna Alm„j, jude˛ul Dolj        Alm„j, jude˛ul Dolj, cod numeric personal
Ghaws, privind autorizarea constituirii ∫i
Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale GHAWS PROD —                                   1410617163217, domiciliat Ón localitatea Mo∫neni,
S.R.L.                                 JUDECATORUL DELEGAT              comuma Alm„j, cod po∫tal 1127, telefon
                                  DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ            051/449308, jude˛ul Dolj, av‚nd puteri depline.
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Durata de func˛ionare: nelimitat„.
  Asupra cererii de fa˛„:                                                Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
de 9.07.2002 cu nr. 21484, petentul Daieh Ghaws a       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea               J 16/613/2002            pronun˛are.
Societ„˛ii Comerciale GHAWS PROD — S.R.L. Ón                                       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12.07.2002.
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14758413
registrul comer˛ului.                                                   (47/223.019)
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele          DOSAR NR. 21825/9.07.2002                         *
Ónscrisuri:
                                     ŒNCHEIEREA NR. 2194
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 1746 din                                      Societatea Comercial„
data de 9.07.2002 eliberat de Biroul unic de la            ™edin˛a din 12 iulie 2002               KENTUKY IMPEX — S.R.L., Craiova
Camera de Comer˛ ∫i Industrie Oltenia;
                               Judec„tor delegat    — Epure Ligia
  2. contractul de schimb cu nr. 652 din data de
                               Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia             JUDECATORUL DELEGAT
22.03.2000 autentificat de notarul public Doina
F„urar;                            Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de            DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN DOLJ
  3. acordul coproprietarului pentru sediu;        St„v„rache Gheorghe, privind autorizarea            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      constituirii ∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale
social;                           GICMAR — S.R.L.
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTGRUL COMERfiULUI
  5. copie pa∫aport;                          JUDEC√TORUL DELEGAT                        J 16/610/2002
  6. copie certificat de c„s„torie;
  7. copie certificat na∫tere;                Asupra cererii de fa˛„:                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14755557
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere;            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                                                 DOSAR NR. 21712/8.07.2002
  9. specimenul de semn„tur„.               de 9.07.2002 cu nr. 21825, petentul St„v„rache
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul      Gheorghe a solicitat autorizarea constituirii ∫i            ŒNCHEIEREA NR. 2197
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale GICMAR — S.R.L.
                              Ón registrul comer˛ului.                       ™edin˛a din 12 iulie 2002
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     Judec„tor delegat    — Epure Ligia
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale    Ónscrisuri:                         Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite        1. actul constitutiv cu nr. 1753 din data de
                              9.072002 eliberat de Biroul unic de la Camera de      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Dinc„
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                              Comer˛ ∫i Industrie Oltenia;               Aurelian-Rafael, privind autorizarea constituirii ∫i
Comerciale GHAWS PROD — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                                2. adeverin˛„ de prim„rie;               Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale KENTUKY
Ónregistrarea acesteia.
                                3. acordul coproprietarului pentru sediu;       IMPEX — S.R.L.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:       4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului           JUDEC√TORUL DELEGAT
  Admite cererea formulat„ de Daieh Ghaws,         social;
                                                             Asupra cererii de fa˛„:
domiciliat Ón Damasc, rezident Ón Craiova, Cartierul      5. copie certificat de c„s„torie;
                                6. specimenul de semn„tur„;                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Pia˛a G„rii, bl. H3, sc. 1, ap. 18, ∫i, Ón consecin˛„:
                                7. copie buletin identitate;              de 8.07.2002 cu nr. 21712, petentul Dinc„ Auelian-
  Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea
                                8. declara˛ie pe proprie r„spundere.          Rafael a solicitat autorizarea constituirii ∫i
Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
                                Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul     Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale KENTUKY
GHAWS PROD — S.R.L. cu urm„toarele date:
                              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     IMPEX — S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
  Asociat unic: Daieh Ghaws, n„scut„ la data de
                              legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
16.08.1954 Ón Damasc, Siria, cet„˛ean R. Arab„ Siria,
                              conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   Ónscrisuri:
domiciliat Ón Republica Arab„ Siria, Damasc,
rezident Ón Craiova, Cartierul Pia˛a G„rii, bl. H3, sc.   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     1. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
1, ap. 18, identificat cu pa∫aportul seria JS nr. 97    Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     social;
3748798 eliberat de autorit„˛ile siriene la data de     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     2. actul constitutiv cu nr. 2480 din data de
31.07.2000.                         Comerciale GICMAR — S.R.L. ∫i dispun‚nd          28.06.2002 autentificat de notarul public Tudor
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     Ónregistrarea acesteia.                  Marinela-Daniela;
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                    3. contractul de comodat cu nr. 1535 din data de
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     27.06.2002 emis de notarul public P„tr„u Gheorghe;
denumirea GHAWS PROD — S.R.L., cu sediul social
Ón Craiova, Cartierul Pia˛a G„rii, bl. H3, sc. 1, ap. 18.   Admite cererea formulat„ de St„v„rache          4. declara˛ie pe proprie r„spundere;
  Obiectul de activitate: Domeniul principal:       Gheorghe, domiciliat Ón satul Mosneni, comuna        5. copie buletin identitate;
  182 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte ∫i      Alm„j, ∫i, Ón consecin˛„:                  6. copie certificat de na∫tere.
lenjerie din materiale textile.                Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea     Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
  Activitatea principal„:                 Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  1822 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte     GICMAR — S.R.L. cu urm„toarele date:           legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
(exclusiv lenjeria de corp);                  Asociat unic: St„v„rache Gheorghe, n„scut la      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  Alte activit„˛i: 1581; 1582; 1583; 1584; 1585; 1586;   data de 17.06.1941 Ón localitatea Alm„j, jude˛ul Dolj,  din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
1589; 1772; 1821; 1823; 5111; 5117; 5118; 5119;       cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Mo∫neni,    Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
5131; 5132 5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138; 5139;    comuna Alm„j cod po∫tal 1127, jude˛ul Dolj, telefon    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
5141; 5142; 5143; 5145; 5147 5161; 5163; 5211; 5212;    051/449308, identificat cu B.I. seria B.D.        Comerciale KENTUKY IMPEX — S.R.L. ∫i dispun‚nd
5221; 5224; 5225; 5226; 5227; 5241; 5242; 5243;       nr. 0981332 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de    Ónregistrarea acesteia.
5247; 5248; 5262; 5263; 5541; 5542; 9271; 9301;       23.04.1993, cod numeric personal 1410617163217.
                                                            Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
9302.                             Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Capitalul social: capitalul social subscris este de   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Admite cererea formulat„ de Dinc„ Aurelian-
5.000.000 lei, v„rsat 5.000.000 lei, din care 151 $;    denumirea GICMAR — S.R.L., cu sediul social Ón      Rafael, domiciliat Ón Craiova, str. Electroputere,
participarea str„in„ la capitalul social este de      satul Mo∫neni, comuna Alm„j, jude˛ul Dolj.        bl. K6, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Dolj, ∫i, Ón consecin˛„:
5.000.000 lei, din care 151 $; num„rul total de p„r˛i     Obiectul de activitate: Domeniul principal:        Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea
sociale 50, valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.      521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
  Participarea asociatului la capitalul social:      nespecializate.                      KENTUKY IMPEX — S.R.L. cu urm„toarele date:
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,     Nr. 2143/24.X.2002
  Asociat unic: Dinc„ Aurelian-Rafael, n„scut la      – activit„˛i secundare:   0112;  0113;  0114;  0115;    Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul
data de 17.04.1973 Ón localitatea Segarcea, jude˛ul    0116; 0117; 0118; 0121;    0122;  0123;  0124;  0125;  Ón magazine nespecializate.
Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str.     0130; 0141; 0142; 0143;    0144;  1511;  1512;  1513;    Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
Electroputere, bl. K6, sc. 1, ap. 14, cod po∫tal 1100,   1531; 1532; 1533; 1541;    1542;  1543;  1551;  1552;  am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
jude˛ul Dolj, telefon 0722994476, identificat„ cu B.I.   1561; 1562; 1570; 1581;    1582;  1583;  1584;  1585;  predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
seria D.E. nr. 065070 eliberat de Poli˛ia Craiova la    1586; 1587; 1588; 1589;    1591;  1592;  1593;  1594;  tutun.
data de 22.10.1997, cod numeric personal          1595; 1596; 1597; 1598;    1599;  5111;  5112;  5113;    Alte activit„˛i: 1581, 1598, 1599, 5111, 5112, 5114,
1730417163194.                       5114; 5115; 5116; 5117;    5118;  5119;  5121;  5122;  5115, 5116, 5117, 5118, 5131, 5132, 5133, 5134,
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    5123; 5124; 5125; 5131;    5132;  5133;  5134;  5135;  5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142, 5143,
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     5136; 5137; 5138; 5139;    5141;  5142;  5143;  5144;  5144, 5145, 5146, 5147, 5151, 5152, 5153, 5154,
denumirea KENTUKY IMPEX — S.R.L., cu sediul        5145; 5146; 5147; 5151;    5152;  5153;  5154;  5155;  5155, 5156, 5157, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224,
social Ón Craiova, Str. R‚ului nr. 189.          5156; 5157; 5161; 5162;    5163;  5164;  5165;  5166;  5225, 5226, 5227, 5233, 5241, 5242, 5243, 5244,
                              5170; 5211; 5212; 5221;    5222;  5223;  5224;  5225;  5245, 5246, 5247, 5248, 5250, 5261, 5262, 5263,
  Obiectul de activitate: Domeniul principal:
                                                             5530, 5541, 5542, 6021, 6022, 6023, 6024, 7020,
  553 – restaurante.                   5226; 5227; 5233; 5241;    5242;  5243;  5244;  5245;
                                                             9271.
  Activitatea principal„:                5246; 5247; 5248; 5250;    5261;  5262;  5263;  5530;
                                                               Capitalul social: capitalul social subscris:
  5530 – restaurante.                  5541; 5542; 5551; 5552;    6021;  6024;  6311;  6312;
                                                             2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
  Alte activit„˛i: 5131; 5132; 5133; 5134; 5135; 5136;  6321.
                                                             p„r˛i social: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
5137; 5138; 5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145;        (49/223.021)
                                                             lei.
5146; 5147; 5211; 5212; 5241; 5242; 5243 5244; 5245;                 *                    Participarea asociatului la capitalul social: PÓrvu
5246; 5247; 5248; 5541; 5552; 7260; 7482; 9271;                                     Lucia, aport la capital 2.000.000 lei, data v„rs„rii
9272; 9302; 9304.                      Societatea Comercial„ LUCILMID — S.R.L.
                                                             aportului 9.07.2002, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
  Capitalul social: capitalul social subscris este de           Craiova
                                                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de                                  cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
p„r˛i sociale 20, valoarea unei p„r˛i sociale         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI            Administrator: PÓrvu Lucia, cet„˛ean rom‚n,
100.000 lei.                                  J 16/623/2002              n„scut„ la data de 10.06.1961 Ón comuna Horezu-
  Participarea asociatului la capitalul social:                                    Poenari, jude˛ul Dolj, cod numeric personal
  Dinc„ Aurelian-Rafael, aport la capital 2.000.000        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14758430          2610610163255, domiciliat„ Ón Craiova, Str. Viilor
lei, data v„rs„rii aportului 26.06.2002, echival‚nd                                   nr. 20, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, av‚nd puteri
cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL DOLJ            depline.
social total, av‚nd cota de participare la           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
beneficii/pierderi de 100 %.                                               nelimitat„.
  Administrator: Dinc„ Aurelian-Rafael, cet„˛ean          DOSAR NR. 21935/10.07.2002               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
rom‚n, n„scut la data de 17.04.1973 Ón localitatea                                    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Segarcea, jude˛ul Dolj, cod numeric personal               ŒNCHEIEREA NR. 2233                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
1730417163194, domiciliat Ón Craiova, str.                                        pronun˛are.
Electroputere, bl. K6, sc. 1, ap. 14, cod po∫tal 1100,        ™edin˛a din 15 iulie 2002                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 15 iulie 2002.
telefon 0722994476, jude˛ul Dolj, av‚nd puteri                                        (50/223.022)
                               Judec„tor delegat    — Traistaru Gigi                       *
depline.                           Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
  Durata de func˛ionare: nelimitat„.
                               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de PÓrvu            Societatea Comercial„
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              Lucia privind autorizarea constituirii ∫i               ROIMAGE COM — S.R.L., Craiova
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale LUCILMID —
pronun˛are.                        S.R.L.                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNAL
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12.07.2002.                JUDEC√TORUL DELEGAT                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DOLJ
   (48/223.020)
                               Asupra cererii de fa˛„:
              *                                                    DOSAR NR. 21245/2.07.2002
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Societatea Comercial„ LIVIOR — S.R.L.         de 10.07.2002 cu nr. 21935, petentul PÓrvu Lucia a          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2125
         Craiova                 solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea
                                                                  ™edin˛a din 5 iulie 2002
                              Societ„˛ii Comerciale LUCILMID — S.R.L. Ón
                              registrul comer˛ului.                      Judec„tor delegat  — Cristocea Mariana
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNAL             Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele       Referent O.R.C. Dolj — Grigore Aurelia
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DOLJ          Ónscrisuri:                           Œn baza cererii nr. 21245 din data de 2.07.2002,
                               1. actul constitutiv autentificat cu nr. 1756 din     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
      DOSAR NR. 21841/9.07.2002            data de 9.07.2002, emis de Camera de Comer˛ ∫i        la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
                              Industrie Oltenia – Biroul unic; 2. acordul          a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2205
                              coproprietarului pentru sediu; 3. contractul de        comerciale cu urm„toarele date:
      ™edin˛a din 12 iulie 2002            v‚nzare-cump„rare cu nr. 188 din data de             – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
                              12.02.1997; 4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului        16/589/2002;
  Judec„tor delegat  — Epure Ligia
                              capitalului social; 5. copia certificatului de          – codul unic de Ónregistrare: 14753289;
  Referent O.R.C. Dolj — Grigore Aurelia
                              c„s„torie; 6. copia certificatului de na∫tere; 7.        – denumirea ∫i forma juridic„: ROIMAGE COM —
  Œn baza cererii nr. 21841 din data de 9.07.2002,    declara˛ia pe proprie r„spundere; 8. copia          S.R.L.;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    buletinului de identitate; 9. specimenul de           – sediul social: Craiova, str. Ion Maiorescu nr. 10,
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛uli Dolj a    semn„tur„.                          valabil p‚n„ la data de30.06.2003;
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
comerciale cu urm„toarele date:              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele        – capitalul social total subscris: 2.000.000 lei, din
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón     care v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este
J 16/614/2002;                       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din       divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  – codul unic de Ónregistrare: 14753335;         Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.        – datele de identificare ale fondatorilor: 1.
  – denumirea ∫i forma juridic„: LIVIOR — S.R.L.;     31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta        Condurat Antoaneta-Magdalena, n„scut„ la data de
  – sediul social: Craiova, cartierul Craiovi˛a Nou„,   cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii          14.10.1969 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,
bl. 134 A 1, sc. 1, ap. 6;                 Comerciale LUCILMID — S.R.L. ∫i dispun‚nd           domiciliat„ Ón Craiova, str. Gen Mihail Cerchez,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         bl. A 9, sc. 3, ap. 4, cod po∫tal 1100, telefon
                              Ónregistrarea acesteia.
  – capitalul social total subscris: 2.000.000 lei, din                                 095267892, jude˛ul Dolj, identificat„ cu B.I. seria
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       G.V. nr. 202798, eliberat de Poli˛ia Craiova la data
care v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este
                                                             de   28.06.1996,   cod   numeric   personal
divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;      Admite cererea formulat„ de PÓrvu Lucia,
                                                             2691014163242; 2. Frem Ion-Dumitru, n„scut la
  – datele de identificare ale fondatorilor: 1.      domiciliat„ Ón Craiova, Str. Viilor nr. 20, ∫i Ón
                                                             data de 18.05.1965 Ón comuna Mo˛„˛ei, jude˛ul Dolj,
Udri∫te Floarea, n„scut„ la data de 11.03.1968 Ón     consecin˛„:
                                                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Mo˛„˛ei,
comuna M„ce∫u de Jos, jude˛ul Dolj, cet„˛ean         Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea     comuna Mo˛„˛ei, cod po∫tal 1277, telefon
rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, bd. Dacia, bl. 134 A 1,   Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale        094355793, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX
sc. 1, ap. 6, cod po∫tal 1100, telefon 051/188696,     LUCILMID — S.R.L. cu urm„toarele date:            nr. 013847, eliberat de Poli˛ia Calafat la data de
jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 096147,    Asociat unic: PÓrvu Lucia, n„scut„ la data de       15.02.1999, cod numeric personal 1650518162156;
eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 11.11.2000, cod   10.06.1961 Ón comuna Horezu-Poenari, jude˛ul Dolj,        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 744
numeric personal 2680311163262; 2. Grassere        cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, Str. Viilor      – publicitate;
Frans-Jan-Marlies, n„scut la data de 26.06.1964 Ón     nr. 20, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat„ cu      – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –
localitatea Kerkrade, Olanda, cet„˛ean olandez,      B.I. seria G.N. nr. 944928, eliberat de Poli˛ia Craiova    publicitate;
domiciliat Ón Olanda, localitatea Bocholtz,        la data de 1.02.1995, cod numeric personal            – activit„˛i secundare: 5111; 5112; 5113; 5114;
identificat cu pa∫aport nr. N97150184, eliberat de     2610610163255.                        5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5121; 5122; 5123;
autorit„˛ile olandeze la data de 28.04.2000;         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate        5124; 5125; 5131; 5132; 5133; 6021; 6022, 6023;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 011    comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„          6024; 6311; 6312; 7412; 7413; 7414; 7450; 9231;
– cultura vegetal„;                    juridic„ rom‚n„, cu denumirea LUCILMID — S.R.L.,       9232; 9233; 9301; 9302; 9303; 9304; 9305.
  – activitatea principal„: cod CAEN 0111 – cultura    cu sediul social Ón Craiova, Str. Viilor nr. 20.          (51/223.023)
cerealelor;                          Obiectul de activitate:                                *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2143/24.X.2002                  15

     Societatea Comercial„             Cernavod„, jude˛ul Constan˛a, cod numeric        5224; 5225; 5226; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243;
   ROM TOP DOORS — S.R.L., Craiova          personal 1580526163199, domiciliat Ón Craiova,      5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5250; 5262; 5530;
                            cartierul Brazda lui Novac, bl. 15, sc. 4, ap. 2,    5541; 6021; 6022; 6023; 6024; 7220; 7230; 7240;
                            telefon 0251193214.                   7250; 7260; 7483.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este         Capitalul social: capitalul social subscris:
          J 16/622/2002
                            nelimitat„.                       2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14758421         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       de p„r˛i social: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
                            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       100.000 lei.
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL DOLJ          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Participarea asociatului la capitalu social:
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          pronun˛are.                       Olteanu Ionel-R„ducu, aport la capital 2.000.000
                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 15 iulie 2002.
                                                         lei, data v„rs„rii aportului 17.06.2002, echival‚nd
     DOSAR NR. 21883/10.07.2002             (52/223.024)
                                                         cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
                                         *
                                                         social total, av‚nd o cot„ de participare la
       ŒNCHEIEREA NR. 2234                                        beneficii/pierderi de 100 %.
                            Societatea Comercial„ ROMTRADE — S.R.L.
                                    Craiova                   Administrator: Olteanu Ionel-R„ducu, cet„˛ean
     ™edin˛a din 15 iulie 2002
                                                         rom‚n, n„scut la data de 29.09.1979 Ón Craiova,
 Judec„tor delegat    — Traistaru Gigi                                    jude˛ul   Dolj,  cod   numeric   personal
 Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        1790929163231, domiciliat Ón Craiova, cartierul
                                      J 16/616/2002            Brazda lui Novac, bl. G 4, sc. 1, ap. 87, cod po∫tal
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Gruia
Aurel privind autorizarea constituirii ∫i            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14755565
                                                         1100, jude˛ul Dolj, av‚nd puteri depline.
Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale ROM TOP                                     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
DOORS — S.R.L.                      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL DOLJ         nelimitat„.
                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Asupra cererii de fa˛„:                    DOSAR NR. 21958/11.07.2002             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                               pronun˛are.
de 10.07.2002 cu nr. 21883, petentul Gruia Aurel                                  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 15 iulie 2002.
                                    ŒNCHEIEREA NR. 2225
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea                                 (53/223.025)
Societ„˛ii Comerciale ROM TOP DOORS — S.R.L.
                                 ™edin˛a din 15 iulie 2002                        *
Ón registrul comer˛ului.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse          Judec„tor delegat    — Traistaru Gigi
                                                             Societatea Comercial„
urm„toarele Ónscrisuri:                  Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
                                                           URBAN CONSTRUCT — S.R.L., Craiova
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 1757 din   Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
data de 9.07.2002, emis de Camera de Comer˛ ∫i     Olteanu Ionel-R„ducu privind autorizarea
Industrie Oltenia – Biroul unic; 2. contractul de    constituirii ∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNAL
comodat autentificat cu nr. 1110 din data de      ROMTRADE — S.R.L.                     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DOLJ
5.07.2002 de notarul public Mariana Bazgu; 3.
dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului             JUDEC√TORUL DELEGAT                  DOSAR NR. 20701/25.06.2002
social; 4. copia buletinului de identitate; 5.       Asupra cererii de fa˛„:
declara˛ia pe proprie r„spundere; 6. copie         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2230
pa∫aport, 7. copie certificat de c„s„torie; 8.     de 11.07.2002 cu nr. 21958, petentul Olteanu            ™edin˛a din 15 iulie 2002
specimen de semn„tur„.                 Ionel-R„ducu a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  Examin‚nd     Ónscrisurile   men˛ionate,   Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale ROMTRADE —       Judec„tor delegat    — Traistaru Gigi
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt         S.R.L. Ón registrul comer˛ului.              Referent O.R.C.     — Grigorie Aurelia
Óndeplinite cerin˛ele legale privind constituirea     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse          Dolj
societ„˛ii comerciale, Ón conformitate cu
                            urm„toarele Ónscrisuri:                   Œn baza cererii nr. 20701 din data de
dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de
                              1. actul constitutiv autentificat cu nr. 1412 din   25.06.2002, ∫i a actelor doveditoare depuse,
procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr. 31/1990,
                            data de 10.06.2002 de notarul public Papa        judec„torul delegat la Oficiul Registrului
republicat„, urmeaz„ a admite prezenta cerere,
                            Eugenia; 2. copia buletinului de identitate; 3.     Comer˛ului al Jude˛ului Dolj a dispus autorizarea
autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii Comerciale
                            declara˛ia pe proprie r„spundere; 4. dovada       ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
ROM TOP DOORS — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                            efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social; 5.     urm„toarele date:
Ónregistrarea acesteia.
                            copie certificat de na∫tere; 6. specimen de
                                                          – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     semn„tur„; 7. acordul coproprietarului pentru
                                                         J 16/615/2002;
                            sediu.
  Admite cererea formulat„ de Gruia Aurel,                                     – codul unic de Ónregistrare: 14755484;
                              Examin‚nd     Ónscrisurile   men˛ionate,
domiciliat Ón Cernele, comuna Cernele, ∫i Ón                                    – denumirea ∫i forma juridic„: URBAN
                            judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt
consecin˛„:                                                   CONSTRUCT — S.R.L.;
                            Óndeplinite cerin˛ele legale privind constituirea
  Autorizeaz„    constituirea  ∫i dispune                                  – sediul social: Craiova, Str. Silozului, bl. O, sc.
                            societ„˛ii comerciale, Ón conformitate cu
Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii                                2, ap. 3;
                            dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de
Comerciale ROM TOP DOORS — S.R.L. cu                                        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                            procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr. 31/1990,
urm„toarele date:                                                  – capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
                            republicat„, urmeaz„ a admite prezenta cerere,
  Asociat unic: Gruia Aurel, n„scut la data de                                 din care v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este
                            autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii Comerciale
11.07.1975 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean
                            ROMTRADE — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónregistrarea       divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
rom‚n, domiciliat Ón localitatea Cernele, comuna
                            acesteia.                          – datele de identificare ale fondatorilor: 1.
Cernele, cod po∫tal 1140, telefon 051/421271,
                                                         Iord„chescu Anca-Madelaine, n„scut„ la data de
jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria G.K. nr.     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     8.04.1948 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean
004386, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de
30.07.1993, cod numeric personal 1750711163208.      Admite cererea formulat„ de Olteanu Ionel-      rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, Str. Silozului,
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate     R„ducu, domiciliat Ón Craiova, cartierul Brazda     bl. O, sc. 2, ap. 3, cod po∫tal 1100, telefon
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„       lui Novac, bl. G 4, sc. 1, ap. 87, ∫i Ón consecin˛„:   051/143562, identificat„ cu B.I. seria B.K.
juridic„ rom‚n„, cu denumirea ROM TOP DOORS        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   nr. 685085, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de
— S.R.L., cu sediul social Ón Craiova, cartierul    Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    13.10.1982, cod numeric personal 2480408163216;
Brazda lui Novac, bl. E 3, sc. B, ap. 15, valabil    Comerciale ROMTRADE — S.R.L. cu urm„toarele       2. Pleniceanu Mircea-Cristian, n„scut la data de
p‚n„ la data de 5.07.2007.               date:                          12.05.1969 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean
  Obiectul de activitate:                 Asociat unic: Olteanu Ionel-R„ducu, n„scut la     rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str. 1 Decembrie
  Domeniul principal: 511 – activit„˛i de       data de 29.09.1979 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,       1918, bl. A 16, sc. 1, ap. 13, cod po∫tal 1100,
intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata.          cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, cartierul     identificat cu C.I. seria DX nr. 160125, eliberat de
  Activitatea principal„: 5119 – intermedieri Ón    Brazda lui Novac, bl. G 4, sc. 1, ap. 87, cod po∫tal   Poli˛ia Craiova la data de 5.12.2001, cod numeric
comer˛ul cu produse diverse.              1100, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria G.N. nr.  personal 1690512163201;
  Alte activit„˛i: 4534; 4542; 5030; 5113; 5114;    150111, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de
                                                          – domeniul principal de activitate: cod CAEN
5118; 5147; 5153; 5164; 5211; 5212; 5245; 5248;     2.03.1994, cod numeric personal 1790929163231.
                                                         452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
5250; 5262; 5263; 7420; 7484.               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
                                                          – activitatea principal„: cod CAEN 4521 –
  Capitalul social: capitalul social subscris:     comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
                                                         lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„;
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total   juridic„ rom‚n„, cu denumirea ROMTRADE —
                                                          – activit„˛i secundare: 2030; 2661; 2662; 2663;
de p„r˛i social: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:    S.R.L., cu sediul social Ón Craiova, Aleea Poienii
                            nr. 2.                          2664; 2665; 2666; 2811; 2812; 4511; 4512; 4522;
100.000 lei.
                              Obiectul de activitate:                4523; 4524; 4525; 4526; 4531; 4532; 4533; 4534;
  Participarea asociatului la capitalu social:
Gruia Aurel, aport la capital 2.000.000 lei, data     Domeniul principal: 554 – cafenele ∫i baruri.     4541; 4542; 4543; 4544; 4545; 4550; 5111; 5112;
v„rs„rii aportului 8.07.2002, echival‚nd cu 20       Activitatea principal„: 5542 – cafenele ∫i baruri   5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5151;
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social   cu spectacol.                      5152; 5153; 5154; 5155; 5156; 5157; 5161; 5162;
total, av‚nd o cot„ de participare la           Alte activit„˛i: 0130; 0141; 0142; 0143; 0144;    5163; 5164; 5165; 5166; 5211; 5212; 7131; 7132;
beneficii/pierderi de 100 %.              5111; 5113; 5116; 5117; 5119; 5121; 5123; 5131;     7133; 7134; 7420; 7481; 7482; 7483; 7484.
  Administrator: Balaci Mircea, cet„˛ean rom‚n,    5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138; 5139;       (54/223.026)
n„scut la data de 26.05.1958 Ón localitatea       5145; 5157; 5164; 5211; 5212; 5221; 5222; 5223;                  *
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2143/24.X.2002
      Societatea Comercial„              Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
     ANGOR & CO — S.R.L., Craiova          am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     Ónscrisuri:
                             predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i        1. copie buletin de identitate; 2. declara˛ie pe
                             tutun.                          proprie r„spundere; 3. dovada efectu„rii
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               Alte activit„˛i: 0111; 0113; 0114; 0121-0125; 0130;  v„rs„m‚ntului capitalului social; 4. contract de
          J 16/584/2002
                             0141; 0143; 0144; 0501; 0502; 1581; 1582; 1591;      dona˛ie autentificat cu nr. 334 din data de
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14740750        1592; 1810; 1821–1824; 2010; 2020; 2030; 2040;      14.03.2001 de notarul public Cernobai Emil; 5.
                             2051; 2052; 2122; 2123; 2511; 2512; 2513; 2521;      specimen de semn„tur„; 6. actul constitutiv
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL DOLJ         2522; 2523; 2524; 2811; 2812; 3520; 3710; 3720;      autentificat cu nr. 486 din data de 4.07.2002 de
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          4523; 5010; 5021; 5022; 5030; 5041; 5042; 5050;      notarul public Furtun„ Simona.
                             5111–5119; 5121-5125; 5131-5139; 5141-5147; 5161-      Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
                             5166; 5170; 5212; 5221–5227; 5530; 5541; 5542;      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
      DOSAR NR. 17113/20.04.2002          5551; 5552; 6010; 6021–6024; 6311; 6312; 6321;      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                             6330; 6340; 6340; 7121; 7483; 9000.            conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
        ŒNCHEIEREA NR. 2507              Capitalul social: capitalul social subscris:     Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                             2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
      ™edin˛a din 5 iulie 2002           p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000  prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                             lei.                           Comerciale BRUNER — S.R.L. ∫i dispun‚nd
 Judec„tor delegat    — Cirstocea Mariana
                               Participarea asociatului la capitalu social:     Ónregistrarea acesteia.
 Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia
                             Tudosie Titu, aport la capital 2.000.000 lei, data
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Tudosie   v„rs„rii aportului 17.06.2002, echival‚nd cu 20       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Titu privind autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea  p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social      Admite cererea formulat„ de Butnaru Daniel,
Societ„˛ii Comerciale ANGOR & CO — S.R.L.        total, av‚nd o cot„ de participare la           domiciliat Ón Craiova, calea Bucure∫ti, bl. A 6, sc. 4,
                             beneficii/pierderi de 100 %.               ap. 10, ∫i Ón consecin˛„:
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Administrator: Tudosie Titu, cet„˛ean rom‚n,       Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea
  Asupra cererii de fa˛„:                n„scut la data de 28.01.1951 Ón localitatea F‚nt‚na    Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   Domneasc„, jude˛ul Mehedin˛i, cod numeric         BRUNER — S.R.L. cu urm„toarele date:
de 20.04.2002 cu nr. 17113, petentul Tudosie Titu a   personal 1510128163299, domiciliat Ón Craiova, str.     Asociat unic: Butnaru Daniel, n„scut la data de
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea   Constantin Argetoianu, bl. AT 2, sc. 2, ap. 19, cod    3.12.1962 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,
Societ„˛ii Comerciale ANGOR & CO — S.R.L. Ón       po∫tal 1100, av‚nd puteri depline.            domiciliat Ón Craiova, calea Bucure∫ti, bl. A 6, sc. 4,
registrul comer˛ului.                    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        ap. 10, cod po∫tal 1100, telefon 094/787980, jude˛ul
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   nelimitat„.                        Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 054844, eliberat
Ónscrisuri:                         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                          de Poli˛ia Craiova la data de 24.12.1999, cod
  1. copie buletin de identitate; 2. declara˛ie pe   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                                          numeric personal 1621203163197.
proprie r„spundere; 3. copie certificat de na∫tere; 4.    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                           Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
contractul de v‚nzare-cump„rare; 5. actul        pronun˛are.
                                                          comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
constitutiv autentificat cu nr. 479 din data de       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 5 iulie 2002.
                                                          juridic„ rom‚n„, cu denumirea BRUNER — S.R.L.,
20.02.2002 de notarul public Papa Eugenia.          (55/223.027)
                                                          cu sediul social Ón Craiova, Str. Œnfr„˛irii, bl. C 15,
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul                 *
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                 sc. 1, ap. 12.
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                 Obiectul de activitate:
                              Societatea Comercial„ BRUNER — S.R.L.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                   Domeniul principal: 158 – fabricare de alte
                                      Craiova
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii                                   produse alimentare.
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                      Activitatea principal„: 1582 – fabricare de
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        biscui˛i, pi∫coturi ∫i alte produse similare.
Comerciale ANGOR & CO — S.R.L. ∫i dispun‚nd                  J 16/594/2002              Alte activit„˛i: 1581; 1584; 2953; 5114; 5117; 5136;
Ónregistrarea acesteia.                                              5139; 5224; 5227.
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14750320
                                                           Capitalul social: capitalul social subscris:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                  2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
                             JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL DOLJ
  Admite cererea formulat„ de Tudosie Titu,                                    p„r˛i social: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
domiciliat Ón Craiova, str. Constantin Argetoianu,                                 100.000 lei.
bl. AT 2, sc. 2, ap. 19, ∫i Ón consecin˛„:                                      Participarea asociatului la capitalu social:
                                  DOSAR NR. 21545/5.07.2002
  Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea                                Butnaru Daniel, aport la capital 2.000.000 lei, data
Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale                                  v„rs„rii aportului 3.07.2002, echival‚nd cu 20 p„r˛i
                                    ŒNCHEIEREA NR. 2183
ANGOR & CO — S.R.L. cu urm„toarele date:                                      sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
  Asociat unic: Tudosie Titu, n„scut la data de                                  av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
                                  ™edin˛a din 12 iulie 2002
28.01.1951 Ón localitatea F‚nt‚na Domneasc„,                                    100 %.
jude˛ul Mehedin˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      Judec„tor delegat    — Epure Ligia           Administrator: Butnaru Daniel, cet„˛ean rom‚n,
Craiova, str. Constantin Argetoianu, bl. AT 2, sc. 2,   Referent O.R.C.     — Grigore Aurelia       n„scut la data de 3.12.1962 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,
ap. 19, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat cu    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Butnaru   cod numeric personal 1621203163197, domiciliat Ón
C.I, seria DX nr. 055690, eliberat de Poli˛ia Craiova  Daniel privind autorizarea constituirii ∫i        Craiova, calea Bucure∫ti, bl. A 6, sc. 4, ap. 10, cod
la data de 7.01.2000, cod numeric personal        Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale BRUNER —       po∫tal 1100, telefon 094/787980, av‚nd puteri
1510128163299.                      S.R.L.                          depline.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate                                    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT             nelimitat„.
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
juridic„ rom‚n„, cu denumirea ANGOR & CO —         Asupra cererii de fa˛„:                  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
S.R.L., cu sediul social Ón Craiova, cartierul Brazda    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
lui Novac, bl. AT2, sc. 2, ap. 19.            de 5.07.2002 cu nr. 21545, petentul Butnaru Daniel      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Obiectul de activitate:                a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea   pronun˛are.
  Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul     Societ„˛ii Comerciale BRUNER — S.R.L. Ón registrul      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 iulie 2002.
Ón magazine nespecializate.               comer˛ului.                          (56/223.028)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

       Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
               ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
       Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
               E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2143/24.X.2002 con˛ine 16 pagini.                    Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top