Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2002_1838 - PDF

VIEWS: 63 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 1838                                                       Miercuri, 2 octombrie 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„              extraordinar„ a ac˛ionarilor, la sediul societ„˛ii,   bd. Theodor Pallady nr. 49A, sectorul 3, tel. 345 27
   SEM√N√TOAREA — S.A., Bucure∫ti           pentru data de 20.10.2002, la ora 10.          30, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                               III. Ordinea de zi a adun„rii generale ordinare    cu nr. J 40/2266/1992, cod fiscal R 341644,
          CONVOCARE               const„ Ón aprobarea prelungirii mandatului        convoac„, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 117
                             administratorului unic al societ„˛ii, dl Eric Drevet.  alin. 3 din Legea nr. 31/1990, republicat„, la sediul
  Societatea Comercial„ SEM√N√TOAREA — S.A.,
                               IV. Ordinea de zi a adun„rii generale         societ„˛ii, pe to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i la R.R.A. la
Ónmatriculat„ cu nr. J/1054/1991, cod fiscal R
                             extraordinare const„ Ón aprobarea schimb„rii       data de referin˛„ 7.10.2002 la adunarea general„
432084, cu sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul
                             sediului societ„˛ii.                   ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de 18.10.2002
Independen˛ei nr. 319, cod po∫tal 77804, sectorul 6,
                               IV. La adun„rile generale ac˛ionarii societ„˛ii vor  ora 10,00, cu urm„toarea ordine de zi:
Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                             putea fi reprezenta˛i de al˛i ac˛ionari, pe baz„ de     1. Modificarea componen˛ei consiliului de
republicat„, ∫i Instruc˛iunile CNVM nr. 8/1996, prin
                             procuri speciale care vor fi depuse la sediul      administra˛ie.
administratorul s„u, convoac„ adunarea general„
                             societ„˛ii p‚n„ la ora ˛inerii ∫edin˛ei. Ac˛ionarul     Ac˛ionarii pot participa la adunarea general„
ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de 19.10.2002,
                             persoan„ juridic„ poate fi reprezentat prin       ordinar„ a ac˛ionarilor personal sau prin
ora 9.30, la sediul societ„˛ii, pentru to˛i ac˛ionarii
                             reprezentantul s„u legal care, la r‚ndul s„u, poate   reprezentan˛ii mandata˛i cu procur„ special„,
Ónregistra˛i la sf‚r∫itul zilei de 15.10.2002,
                             da procur„ special„ altor ac˛ionari.           conform legii. Formularele de procur„ special„ se
considerat„ dat„ de referin˛„, cu urm„toarea ordine
                               (2/205.725)                     pot ridica de la sediul societ„˛ii. Dup„ completare ∫i
de zi:
                                                          semnare se vor depune la secretariatul societ„˛ii
  1. aprobarea bilan˛ului contabil la 31.12.2001                  *
                                                          p‚n„ la cel mai t‚rziu pe data de 17.10.2002.
retratat ∫i a raportului de audit Óntocmit de
                                                           Œn cazul neÓntrunirii condi˛iilor cerute de lege
societatea de audit conform normelor IAS;            Societatea Comercial„ IIRUC — S.A.
                                                          pentru validarea hot„r‚rilor la prima convocare,
  2. aprobarea particip„rii Societ„˛ii Comerciale             Bucure∫ti
                                                          adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor se va
SEM√N√TOAREA — S.A. la constituirea unei                                      Óntruni Ón acela∫i loc ∫i aceea∫i or„, la data de
societ„˛i de copromovare imobiliar„ Ón vederea                CONVOCARE
                                                          19.10.2002.
valorific„rii superioare a unor active corporale.      Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii         (4/205.727)
  Ac˛ionarii pot participa la adunarea general„ cu    Comerciale IIRUC — S.A., av‚nd sediul Ón Bucure∫ti,
buletinul de identitate sau pot fi reprezenta˛i de al˛i                                            *
                             bd. Dimitrie Pompei nr. 6, av‚nd num„rul de
ac˛ionari, prin procuri speciale, conform         ordine de la Oficiul registrului comer˛ului
Instruc˛iunilor CNVM nr. 8/1996.                                               Societatea Comercial„
                             J 40/683/1991, codul unic de Ónregistrare 1049,
  Formularele de procuri speciale se pot ob˛ine de                                    SUPORT TEXTIL — S.A., Bucure∫ti
                             atribut fiscal R, ∫i cu un capital social de
la sediul societ„˛ii ∫i pot fi depuse dup„ completare,  16.066.275.000 lei, convoac„ ac˛ionarii societ„˛ii
tot la sediul societ„˛ii, p‚n„ la data de 18.10.2002.   Ónregistra˛i la data de 20.09.2002 pentru adunarea              CONVOCARE
  Ac˛ionarii, persoane juridice, pot mandata sau     general„ extraordinar„ ce va avea loc la sediul s„u     Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
Ómputernici Ón scris reprezentan˛ii lor, cu        Ón ziua de 21.10.2002, ora 12.00, cu urm„toarea     Comerciale SUPORT TEXTIL — S.A., cu sediul Ón
men˛iunea expres„ c„ au fost abilita˛i s„ voteze     ordine de zi:                      Bucure∫ti, ™oseaua Viilor nr. 56, sectorul 5,
asupra punctelor stabilite prin ordinea de zi.        1. analiza obliga˛iilor contractuale neexecutate la  convoac„ adunarea general„ extraordinar„ a
  Real˛ii suplimentare se pot ob˛ine la telefoanele   scaden˛„ ∫i stabilirea m„surilor legale ce trebuie    ac˛ionarilor societ„˛ii pentru ziua de 21.10.2002
221.9951; 221.9952; 221.9953 ∫i fax 223.3070.       luate Ón vederea execut„rii acestora Ón condi˛iile    orele 12.00, la sediul societ„˛ii, av‚nd ca obiect
   (1/205.724)                     aplic„rii prevederilor Legii nr. 469/2002;        urm„toarea ordine de zi:
             *                 2. anularea hot„r‚rii adun„rii generale         1. Majorarea capitalului social al societ„˛ii, cu
                             extraordinare din data de 12.03.2002 prin care au    aport Ón natur„;
     Societatea Comercial„              fost Ónfiin˛ate puncte de lucru Ón sediile         a) aprobarea contractului de Ón˛elegere Óncheiat
                             sucursalelor;                      Óntre Bran Camelia-Lizica, Ón calitate de proprietar
   PROMPT INVEST — S.A., Bucure∫ti
                               3. diverse.                      al imobilului situat Ón comuna R„suceni, jude˛ul
                               Ac˛ionarii pot fi reprezenta˛i prin alte persoane,  Giurgiu, ce urmeaz„ s„ fie adus ca aport la capitalul
          CONVOCARE
                             Ón baza unei procuri speciale autentificate, depus„   social, ∫i Societatea Comercial„ SUPORT TEXTIL —
  I. Dl Eric Drevet, administrator unic al Societ„˛ii  cu 2 ore Ónainte de Ónceperea adun„rii.         S.A., contract Ón baza c„ruia s-a stabilit un num„r de
Comerciale PROMPT INVEST — S.A., cu sediul Ón       Documentele aferente pot fi consultate la sediul     2.770.000 ac˛iuni, a 1.000 lei fiecare, ce urmeaz„ s„
Bucure∫ti, str. Bra∫ov nr. 25, sectorul 6, Ónregistrat„  societ„˛ii Óncep‚nd cu data de 15.10.2002. Œn caz de   le primeasc„ Bran Camelia-Lizica, ac˛iuni ce au fost
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     cvorum neatins, ∫edin˛a va avea loc Ón ziua de      stabilite ca urmare a expertizei de evaluare a
Bucure∫ti cu nr. J 40/24518/1994 (îSocietatea“),     22.10.2002, Ón acelea∫i condi˛ii.            imobilului efectuat„ de P.F.A. Mihai Valerian;
convoac„, Ón temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr.    Real˛ii suplimentare se ob˛in la telefon         b) discutarea, analizarea ∫i omologarea expertizei
31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„,   232.28.33.                        bunului imobil ce va fi adus aport la capitalul
coroborat cu dispozi˛iile statutului societ„˛ii,       (3/205.726)                     social;
adunp„rile generale ordinare ∫i extraordinare ale                                   c) analizarea necesit„˛ii major„rii capitalului
ac˛ionarilor societ„˛ii, la sediul societ„˛ii, pentru
                                          *
                                                          social prin aport Ón natur„, av‚nd Ón vedere
data de 18.10.2002, ora 10.                                            deschiderea unui punct de lucru Ón zona unde este
                               Societatea Comercial„ ICEPALV — S.A.
  II. Œn cazul Ón care, la data men˛ionat„ Ón                                   situat imobilul, a studiilor de fezabilitate privind
paragraful I din prezentul convocator, nu se                Bucure∫ti                dezvoltarea societ„˛ii, a for˛ei de munc„ calificat„ ∫i
Óntrune∫te cvorumul de prezen˛„ prev„zut de                                    a studiului de pia˛„, cu impact la export, al actelor
statutul societ„˛ii, se convoac„ ∫i se fixeaz„, Ón              CONVOCARE               de comer˛ ce urmeaz„ s„ le efectueze societatea.
temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicat„,    Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii         2. Modificarea actului constitutiv al societ„˛ii
cea de-a doua adunare general„ ordinar„, respectiv    Comerciale ICEPALV — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,    (modificarea statutului), dup„ cum urmeaz„:
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1838/2.X.2002
  a) majorarea capitalului social de la               Societatea Comercial„               1. raport de activitate privind veniturile ∫i
1.231.125.000 lei la 4.001.125.000 lei, echivalentul a      HIDROMECANICA — S.A., Bra∫ov            cheltuielile realizate dup„ 9 luni, situa˛ia
4.001.125 ac˛iuni a 1.000 lei fiecare;                                        obliga˛iilor restante ∫i a clien˛ilor;
  b) precizarea ac˛ionariatului societ„˛ii Ón func˛ie            CONVOCARE                 2. aprobarea v‚nz„rii la licita˛ie a terenului
de datele de la Societatea Comercial„ REGISCO —                                   dezafectat ∫i nefolosit Ón suprafa˛„ de 570 m2 aflat
S.A. ∫i Ón func˛ie de ac˛iunile ce revin ac˛ionarilor    Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                             Comerciale HIDROMECANICA — S.A. convoac„          Ón vecin„tatea Societ„˛ii Comerciale VATAMED —
dup„ majorarea capitalului social.                                          S.A., Urla˛i; pre˛ul de pornire propus este de 160
  3. Diverse,                      adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pentru
                             data de 21.10.2002 ora 14.00, la sediul societ„˛ii din   milioane lei, la care se adaug„ TVA; fondurile
  Procurile speciale privind mandatarea vor fi
                             Bra∫ov, Bd. 15 Noiembrie nr. 78, cu urm„toarea       ob˛inute din v‚nzare vor fi alocate acoperirii
depuse Ón original cu trei zile Ónaintea Ónceperii
                             ordine de zi:                       par˛iale a obliga˛iilor c„tre stat;
adun„rii, la sediul societ„˛ii. Œn cazul Ón care
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor nu      1. prezentarea raportului auditorului privind       3. aprobarea, ˛in‚nd cont de ritmul lent al
va Óntruni cvorumul necesar, aceasta va fi        verificarea ∫i certificarea bilan˛ului contabil pe anul  Óncas„rilor, a unui Ómprumut bancar Ón valoare de
reprogramat„ pentru data de 22.10.2002, orele       2001 retratat conform O.M.F. nr. 94/2001;         500 milioane lei pentru plata par˛ial„ a datoriilor
12.00, Ón acela∫i loc.                    2. aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a notelor      c„tre stat, Ón vederea e∫alon„rii acestora Ón
  (5/205.728)                      pentru anul 2001 retratate conform O.M.F. nr.       conformitate cu O.U.G. nr. 40/2002;
                             94/2001;                           4. aprobarea unor cheltuieli pentru igieniz„ri,
             *
                               3. prezentarea raportului de activitate al       repara˛ii, cur„˛enie, moderniz„ri ale spa˛iilor de
  Societatea Comercial„ PROTECT — S.A.          cenzorilor p‚n„ la data de 30.09.2002;           produc˛ie ∫i pentru investi˛ii necesare procesului de
                               4. aprobarea eliber„rii din func˛ie a cenzorilor,    produc˛ie;
         Bucure∫ti
                             ca urmare a aplic„rii O.U.G. nr. 75/1999;           5. aprobarea ac˛ion„rii Ón r„spundere, Ón
          CONVOCARE                5. diverse.                       conformitate cu prevederile art. 150 din Legea nr.
                               Pot participa ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul   31/1990, republicat„, a fostului consiliu de
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                                     administra˛ie ∫i, Ón mod special, a directorilor
                             ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei de 11.10.2002 (data de
Comerciale PROTECT — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                             referin˛„). Norma de reprezentare a ac˛ionarilor      executivi pentru starea de faliment a societ„˛ii
calea Floreasca nr. 85, parter, sectorul 1, convoac„
                             persoane fizice este de o persoan„ pentru minim      existent„ la data de 30.06.2001;
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                             0,5 % din capitalul social, pe baz„ de procur„        6. aprobarea ac˛ion„rii Ón r„spundere pentru
Ónscri∫i Ón registrul ac˛ionarilor p‚n„ la data de
30 septembrie 2002, Ón ziua de 18 octombrie 2002,     special„ care va fi depus„ la sediul societ„˛ii cu cel   concuren˛a neloial„ a ac˛ionarilor ∫i a salaria˛ilor
ora 8,30, la sediul societ„˛ii, cu urm„toarea ordine   pu˛in o zi Ónainte de adunare. Œn cazul Ón care      care se fac vinova˛i de Óncercarea de destabilizare ∫i
de zi:                          adunarea ordinar„ general„ a ac˛ionarilor nu va      prejudicii aduse societ„˛ii;
  1. revocarea dnei Bucur Alexandrina din        putea fi constituit„ legal, a doua Óntrunire se fixeaz„    7. diverse.
calitatea de membru al consiliului de administra˛ie    pentru data de 22.10.2002, Ón acela∫i loc ∫i la aceea∫i    Œn cazul Ón care nu se Óndeplinesc condi˛iile
∫i Ónlocuirea cu un nou membru;              or„.                            legale pentru desf„∫urarea adun„rii generale
  2. v‚nzarea imobilului din Bucure∫ti, calea       Materialele ∫i documentele informative pentru      extraordinare a ac˛ionarilor, aceasta se va Óntruni Ón
Floreasca nr. 85, parter, sectorul 1, la valoarea     adunarea general„ a ac˛ionarilor pot fi consultate la   data de 21.10.2002, Ón acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„.
minim„ de 1,5 miliarde lei;                sediul societ„˛ii, Óncep‚nd cu data de 16.10.2002.       (12/308.267)
  3. v‚nzarea autoturismelor firmei;             (9/308.264)
  4. diverse.                                                                *
  Reala˛ii suplimentare la tel. 231.94.67; 231.94.68.
                                           *
   (6/205.729)                                                     Societatea Comercial„ MOPAN — S.A.
                                   Societatea Comercial„                     Turnu M„gurele
             *                   SUINPROD INDEPENDENfiA — S.A.
                               comuna Independen˛a, jude˛ul Gala˛i                    CONVOCARE
     Prim„ria comunei Balote∫ti
    satul S„ftica, comuna Balote∫ti                                         Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                                       CONVOCARE
         jude˛ul Ilfov                                           Comerciale MOPAN — S.A., Turnu M„gurele, str.
                               Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale      C„l„ra∫i nr. 5, jude˛ul Teleorman, convoac„
        LICITAfiIE PUBLIC√             SUINPROD INDEPENDENfiA — S.A., cu sediul Ón         adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón data
                             comuna Independen˛a, jude˛ul Gala˛i, convoac„       de 17 octombrie 2002, ora 15.00, la sediul societ„˛ii,
  Prim„ria comunei Balote∫ti, cu sediul Ón satul
                             adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor Ón     av‚nd urm„toarea ordine de zi:
S„ftica, Calea Bucure∫ti nr. 89, comuna Balote∫ti,
                             ziua de 19 octombrie 2002, ora 10.00, la sediul        1. desemnarea unui reprezentant din cadrul
jude˛ul Ilfov, scoate la licita˛ie concesionarea
îstructurii blocului neterminat B1 ∫i terenului      societ„˛ii Ón comuna Independen˛a, jude˛ul Gala˛i,     Societ„˛ii Comerciale MOPAN — S.A. Ón adunarea
aferent Ón suprafa˛„ de 1.500 m2“ situat Ón comuna    cu urm„toarea ordine de zi:                general„ a ac˛ionarilor noii societ„˛i;
Balote∫ti, ™os. Unirii, jude˛ul Ilfov, Ón vederea      1. limitatea capitalului social al societ„˛ii la suma   2. aprobarea programului de redresare a
construirii unei brut„rii.                r„mas„ Ón urma v‚nz„rii de c„tre AVAB Bucure∫ti a     societ„˛ii Ón vederea ob˛inerii Ónlesnirilor la plata
  1. Obiectul licita˛iei: concesionarea structurii    unor active;                        datoriilor c„tre bugete;
blocului B1 ∫i terenului aferent de 1.500 m2, Ón       2. diverse.                        3. alegerea comisiei de cenzori;
vederea construirii unei brut„rii.              Œn cazul Ón care nu se va Óndeplini condi˛ia de      4. diverse.
  2. Organizatorul licita˛iei: Consiliul Local      cvorum, adunarea se convoac„ Ón ziua de            Dac„ adunarea general„ ordinar„ programat„
Balote∫ti.                        20 octombrie 2002, Ón acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„.    pentru data de 17 octombrie 2002 nu Óndepline∫te
  3. Forma licita˛iei: licita˛ie public„ deschis„ f„r„    (10/308.265)                      condi˛iile legale de Óntrunire prev„zute de Legea nr.
preselec˛ie.
                                           *                31/1990 ∫i de statutul societ„˛ii, aceasta va avea loc
  4. Durata maxim„ a concesion„rii: 49 ani.
                                                           Ón data de 18 octombrie 2002, la aceea∫i or„, Ón
  5. Data licita˛iei: 23.10.2002, ora 10.00.
  6. Data limit„ pentru depunerea ofertelor:        Societatea Comercial„ CARPATEX — S.A.          acela∫i loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
21.10.2002, orele 12.00.                          Bra∫ov                   Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la telefon
  Condi˛iile de participare sunt cele prev„zute Ón                                 0247/416797 sau la sediul societ„˛ii.
documenta˛ie.                                 CONVOCARE                 Procurile speciale de reprezentare se vor depune
  Caietul de sarcini ∫i documenta˛ia de licita˛ie se                                p‚n„ la data de 17 octombrie 2002 la sediul
                               Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
pot procura de la sediul Prim„riei comunei        Comerciale CARPATEX — S.A., Bra∫ov, convoac„        societ„˛ii.
Balote∫ti, contra sumei de 50 $ S.U.A.          adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor Ón       (13/308.268)
  Rela˛ii suplimentare la telefoanele: 266.10.92;    ziua de 19 octombrie 2002 la sediul societ„˛ii, sala                 *
266.15.18; 0722.203.704.
                             3 cantin„, ora 9.00, cu urm„toarea ordine de zi:
  (7/205.730)                       1. revocarea comisiei de cenzori ∫i trecerea la      Societatea Comercial„ VICTORIA — S.A.
             *                auditarea situa˛iilor financiare de c„tre auditorul             Sibiu
                             autorizat conform reglement„rilor Ordonan˛ei de
   Societatea Comercial„ SOMADI — S.A.         urgen˛„ a Guvernului nr. 75 din 1999 modificat„                CONVOCARE
          Bucure∫ti               prin Ordonan˛a Guvernului nr. 67 din 29.08.2002;
                                                             Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                               2. diverse.
          CONVOCARE                                            Comerciale VICTORIA — S.A., cu sediul Ón Sibiu, str.
                               Œn cazul Ón care adunarea general„ extraordinar„
                             nu va putea fi constituit„, Ón conformitate cu       Nicolae Teclu nr. 39, jude˛ul Sibiu, convoac„
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                             procedurile statutare se fixeaz„ o nou„ Óntrunire a    adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
Comerciale SOMADI — S.A. convoac„ adunarea
                             adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor       societ„˛ii pentru data de 17 octombrie 2002, ora
general„ extraordinare„ pentru data de 18.10.2002,
ora 12.00, la sediul Societ„˛ii Comerciale SOMADI —    pentru data de 26 octombrie 2002, Ón acela∫i loc ∫i    10.00, la sediul societ„˛ii, cu urm„toarea ordine de
S.A. din Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 30–32,     cu aceea∫i ordine de zi.                  zi:
sectorul 4, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón      (11/308.266)                        1. prezentarea raportului consiliului de
registrul ac˛ionarilor la data de 7.10.2002.                                     administra˛ie ∫i desc„rcarea de gestiune;
  Ordinea de zi este:
                                           *                  2. prezentarea raportului comisiei de cenzori ∫i
  — declararea Societ„˛ii Comerciale SOMADI —                                    desc„rcarea de gestiune;
S.A. societate Ónchis„ ∫i retragerea ac˛iunilor de pe    Societatea Comercial„ COMETEX — S.A.            3. alegerea consiliului de administra˛ie ∫i a
pia˛a extrabursier„ RASDAQ.                         Urla˛i                  comisiei de cenzori;
  Dac„ Ón data de 18.10.2002 adunarea general„                                     4. stabilirea remunera˛iei consiliului de
extraordinar„ nu Óndepline∫te condi˛iile statutare              CONVOCARE               administra˛ie ∫i a comisiei de cenzori;
de Óntrunire se reprogrameaz„ pentru data de         Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii          5. diverse.
19.10.2002, ora 12.00, la sediul Societ„˛ii Comerciale  Comerciale COMETEX — S.A., Urla˛i, convoac„          Œn cazul neÓntrunirii cvorumului necesar
SOMADI — S.A.                       adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor Ón     deliber„rilor adunarea general„ extraordinar„ a
  (8/205.731)                      ziua de 18.10.2002 la ora 13.00, cu urm„toarea       ac˛ionarilor va avea loc a doua zi, Ón acela∫i loc, la
             *                ordine de zi:                       aceea∫i or„.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1838/2.X.2002                   3
  Se vor lua Ón considerare to˛i ac˛ionarii Ónscri∫i    din Constan˛a, str. Bucure∫ti nr. 25, jude˛ul      pachetului majoritar de ac˛iuni din data de
Ón registrul ac˛ionarilor p‚n„ la data de 5 octombrie    Constan˛a, cu participarea tuturor ac˛ionarilor     23.09.2002, convoac„ adunarea general„ ordinar„ a
2002.                            Ónregistra˛i la Registrul Ac˛ionarilor REGISCO la    ac˛ionarilor, pentru data de 25.10.2002 ora 10.00, la
  (14/308.269)                      data de 1.10.2002, cu urm„toarea ordine de zi:      sediul societ„˛ii, cu to˛i ac˛ionarii Ónscri∫i Ón
              *                  Pentru adunarea general„ extraordinar„:        registrul ac˛ionarilor societ„˛ii.
                                1. Modificarea ∫i Ónregistrarea noii structuri a     Dac„ nu se Óntrunesc ac˛ionarii Ón propor˛ie de
                              ac˛ionariatului.                     jum„tate, adunarea general„ se convoac„ pentru
      Societatea Comercial„
                                2. Aprobarea declar„rii a 3 puncte de lucru:     data de 26.10.2002 ora 10, la sediul societ„˛ii.
    ELECTROMINING — S.A., Boto∫ani
                              Saraiu, Crucea ∫i Pe∫tera.                 Ordinea de zi este:
                                3. Modificarea actului constitutiv prin         1. aprobarea actului adi˛ional privind
          CONVOCARE
                              completarea obiectului de activitate:
                                                           modificarea structurii ac˛ionariatului, conform
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii          – comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare ∫i
                                                           contractului de v‚nzare de ac˛iuni Ónregistrat la
Comerciale ELECTROMINING — S.A. convoac„          nealimentare (alimenta˛ie public„);
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor la                                  societate;
                                – colectarea ∫i prelucrarea laptelui.
data de 18 octombrie 2002, ora 10.00, la sediul                                     2. analiza la zi a situa˛iei economico-financiare a
                                4. Analiza notific„rii nr. 996/26.08.2002 de la
administrativ din Boto∫ani, Calea Na˛ional„ nr. 6                                  Societ„˛ii Comerciale PROPET — S.A.;
                              Societatea Comercial„ GRESITALIA — S.R.L., prin
bis, jude˛ul Boto∫ani, pentru to˛i ac˛ionarii        care solicit„ Óncheierea unui act adi˛ional la       3. desc„rcarea de gestiune a vechiului consiliu de
Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei  contractului    de  leasing   imobiliar  nr.   administra˛ie ∫i a comisiei de cenzori;
de 8 octombrie 2002, cu urm„toarea ordine de zi:      217/25.07.2000.                       4. revocarea consiliului de administra˛ie;
  1. Aprobarea efectiv„ de divizare Ón: Societatea      Pentru adunarea general„ ordinar„:            5. revocarea comisiei de cenzori;
Comercial„ ELECTROMINING — S.A. ∫i S.C.            1. Analiza ∫i Óncetarea contractului de         6. alegerea noului consiliu de administra˛ie;
ELECTRO TOTAL — S.A.                    performan˛„ nr. 687/4.08.2001, Óncheiat Óntre        7. alegerea noii comisii de cenzori;
  2. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii      A.P.A.P.S. ∫i conduc„torul societ„˛ii, Ón vederea      8. diverse.
Comerciale ELECTRO TOTAL — S.A. ∫i desemnarea        aplic„rii O.U.G. nr. 79/2001.                (18/308.273)
consiliului de administra˛ie ∫i a comisiei de cenzori     Œn situa˛ia Ón care nu este Óntrunit cvorumul                  *
ale Societ„˛ii Comerciale ELECTRO TOTAL — S.A.       necesar de desf„∫urare a celor dou„ adun„ri,
  3. Aprobarea modific„rii actului constitutiv al     convocarea va avea loc la data de 22.10.2002, la
                                                             Societatea Comercial„ ALPROM — S.A.
Societ„˛ii Comerciale ELECTROMINING — S.A.         aceea∫i adres„ ∫i la aceea∫i or„.
  Art. 6.1. – Activitate principal„                                                  Slatina
                                (16/308.271)
  Se completeaz„ cu: 7032 – administrarea
                                           *                         CONVOCARE
parcurilor industriale.
  Art. 7. Capitalul social                                              a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor
                                Societatea Comercial„ CONTIMEX — S.A.
  7.1. Capitalul social este Ón sum„ de 15.153.075
mii lei, Ómp„r˛it Ón 606.123 ac˛iuni nominative Ón              Oradea                  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
valoare nominal„ de 25.000 lei ∫i de˛inut astfel:                                  Comerciale ALPROM — S.A. Slatina convoac„
  – S.C. ELECTROCONTACT — S.A. – 244.621                   CONVOCARE               adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor la data de
ac˛iuni, reprezent‚nd 40,358 % din capitalul social;      Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii       25 octombrie 2002, ora 12.00, la sediul Societ„˛ii
  – S.I.F. Oltenia – 180.960 ac˛iuni, reprezent‚nd     Comerciale CONTIMEX — S.A., Oradea, convoac„       Comerciale ALPROM — S.A. din Slatina, str. Milcov
29,855 % din capitalul social;               to˛i ac˛ionarii cuprin∫i Ón registrul ac˛ionarilor    nr. 1, jude˛ul Olt, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i
  – al˛i ac˛ionari – 180.542 ac˛iuni, reprezent‚nd     Ónchis la data de 4.10.2002, pentru ziua de       Ón registrul ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei de
29,787 % din capitalul social.               21.10.2002, ora 13.00, la sediul societ„˛ii din     18 octombrie 2002.
  Se Ónlocuie∫te cu:                    Oradea, Str. Patrio˛ilor nr. 6, jude˛ul Bihor, pentru    Œn condi˛iile neÓndeplinirii prevederilor Legii nr.
  Art. 7. Capitalul social                 a aparticipa la adunarea general„ extraordinar„ a    31/1990, republicat„, pentru ˛inerea adun„rilor
  7.1. Capitalul social este Ón sum„ de 10.304.075     ac˛ionarilor, cu urm„toarea ordine de zi:        generale, aceasta va avea loc la data de 26
mii lei, Ómp„r˛it Ón 412.163 ac˛iuni nominative Ón       1. raportul de activitate al consiliului de      octombrie 2002, la aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i ordine
valoare nominal„ de 25.000 lei ∫i de˛inut astfel:      administra˛ie pe sem. I 2002;              de zi, la sediul Societ„˛ii Comerciale ALPROM — S.A.
  – S.C. ELECTROCONTACT — S.A. – 166.341           2. raportul comisiei de cenzori referitor la     din Slatina, str. Milcov nr. 1, jude˛ul Olt.
ac˛iuni, reprezent‚nd 40,358 % din capitalul social;    activitatea pe sem. I. 2002;                Ordinea de zi a adun„rii generale ordinare a
  – S.I.F. Oltenia – 123.051 ac˛iuni, reprezent‚nd      3. aprobarea major„rii de capital social prin     ac˛ionarilor este urm„toarea:
29,855 % din capitalul social;               Ónregistarea influen˛elor provenite din aplicarea      1. raport privind activitatea economico-
  – al˛i ac˛ionari – 122.771 ac˛iuni, reprezent‚nd     Hot„r‚rii Guvernului nr. 983/1998 ∫i 95/1999, Ón     financiar„ a Societ„˛ii Comerciale ALPROM — S.A.,
29,787 % din capitalul social.               valoare de 5.165.382.090 lei;              Slatina, la 30 septembrie 2002;
  4. Œmputernicirea persoanei numite de consiliul       4. aprobarea major„rii capitalului social prin      2. rectificarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
de administra˛ie pentru Ónmatricularea Societ„˛ii      introducerea valorii terenurilor conform Hot„r‚rii
                                                           pe anul 2002;
Comerciale ELECTRO TOTAL — S.A.               Guvernului nr. 450/99 Ón valoare de 833.727.950 lei
                                                            3. diverse.
  Œncep‚nd cu data de 9 octombrie 2002 ∫i p‚n„ la     ∫i emiterea unui num„r de 8.525 ac˛iuni
                                                            Ac˛ionarii persoane fizice care doresc s„
data de 16 octombrie 2002, de luni p‚n„ vineri Óntre    nominative, preferen˛iale, f„r„ drept de vot, Ón
                                                           participe la adunarea general„ se vor legitima cu
orele 9.00 ∫i 15.00 documentele ∫i materialele       favoarea A.P.A.P.S. Bucure∫ti; astfel capitalul social
informative referitoare la problemele incluse pe      se majoreaz„ de la 1.773.875.000 lei, reprezent‚nd    buletinul de identitate sau pot fi reprezenta˛i pe
ordinea de zi se pot consulta sau se pot procura de     un num„r de 70.955 ac˛iuni cu valoarea nominal„     baz„ de procur„ special„ de c„tre persoane
c„tre ac˛ionari contra unei sume de 3.000.000 lei      de 25.000 lei, la valoarea de 7.772.985.040 lei,     mandatate de ace∫tia din r‚ndul celorlal˛i ac˛ionari
(inclusiv T.V.A.) de la sediul societ„˛ii (Calea      reprezent‚nd un num„r de 79.480 ac˛iuni cu        Ón condi˛iile legii.
Na˛ional„ nr. 6 bis).                    valoare nominal„ de 97.798 lei/ac˛iune;           Formularele de procuri speciale se pot ob˛ine de
  Ac˛ionarii, persoane fizice, pot participa la        5. alegerea unui membru Ón consiliul de        la sediul societ„˛ii ∫i pot fi depuse, completate, la
∫edin˛„ personal sau prin reprezentant, Ón baza       administra˛ie, Ón locul celui demisionat;        sediul societ„˛ii, p‚n„ la data de 24.10.2002 ora
unei procuri speciale acordat„ unui alt ac˛ionar.       6. alegerea unui membru Ón comisia de cenzori     15.00.
  Ac˛ionarii, persoane juridice, pot participa prin    Ón locul celui demisionat;                 Materialele propuse dezbaterii pot fi consultate
reprezentantul lor legal sau prin persoana c„reia i      7. aprobarea obiectului principal de activitate al  la sediul societ„˛ii, Ón fiecare zi lucr„toare Óntre
s-a delegat competen˛a de reprezentare, Ón         societ„˛ii;                       orele 11.00 – 15.00, Óncep‚nd cu data de 23.10.2002.
condi˛iile documentului de constituire.            8. diverse.                       Date ∫i informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine de
  Formularele de procuri speciale pentru           Ac˛ionarii persoane fizice vor depune la sediul    la sediul societ„˛ii sau la telefon 0249/432520,
persoanele fizice se pot ob˛ine de la sediul societ„˛ii   societ„˛ii – secretariat, p‚n„ la data de 18.10.2002   432521 interior 1329.
Óncep‚nd cu data de 14 octombrie 2002 ∫i p‚n„ la      ora 10.00, procurile speciale de desemnare a         (19/308.274)
data de 16 octombrie 2002. Termenul de depunere       reprezentan˛ilor ac˛ionarilor Óntocmite conform
a procurilor speciale la sediul societ„˛ii este       legisla˛iei Ón vigoare.                              *
16 octombrie ora 15.00.                    Materialele pot fi consultate de c„tre ac˛ionari
  Œn cazul Ón care pe data de 18 octombrie 2002 nu     sau reprezentan˛ii acestora la sediul societ„˛ii     Societatea Comercial„ COMALIMENT — S.A.
se Óntrune∫te cvorumul prev„zut de lege, adunarea      Óncep‚nd de la data de 15.10.2002.                 Oradea, jude˛ul Bihor
general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor este convocat„      Œn caz de neÓntrunire a condi˛iilor de valabilitate
pentru data de 19 octombrie 2002, Ón acela∫i loc ∫i     pentru adunarea general„ extraordinar„ a                   CONVOCARE
la aceea∫i or„.                       ac˛ionarilor, se convoac„ a doua adunare general„      Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
  Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la tel.      Ón acela∫i loc, cu aceea∫i ordine de zi, la data de   COMALIMENT — S.A., Oradea, Ón conformitate cu
031/515444, fax 031/513710.                 22.10.2002 ora 10.00.                  prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale
  (15/308.270)                        Rela˛ii suplimentare la tel. 059.136.761, dna     actului constitutiv al societ„˛ii, convoac„ adunarea
              *                Ceresan Maria.
                                                           general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor, pentru to˛i
                                (17/308.272)                     ac˛ionarii Ónscri∫i la Registrul Rom‚n al
 Societatea Comercial„ DOBROLACT — S.A.                       *               Ac˛ionarilor p‚n„ la data de 10.10.2002, care va
        Constan˛a                                              avea loc Ón data de 18.10.2002, la ora 11.00 la sediul
                                Societatea Comercial„ PROPET — S.A.         societ„˛ii Ón Oradea, str. D. Cantemir nr. 29, bl. C29,
          CONVOCARE                        Petro∫ani                jude˛ul Bihor, cu urm„toarea ordine de zi:
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                                       1. modificarea structurii ac˛ionariatului ca
Comerciale DOBROLACT — S.A., Ón conformitate cu                CONVOCARE               urmare a v‚nz„rii de c„tre A.P.A.P.S. a pachetului
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, convoac„      Pre∫edintele consiliului de administra˛ie de la    de 13,90 %;
la data de 21.10.2002, ora 11.00 adunarea general„     Societatea Comercial„ PROPET — S.A., Petro∫ani, Ón     2. transformarea societ„˛ii din tip deschis Ón tip
extraordinar„ a ac˛ionarilor ∫i ora 12.00 adunarea     baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„, a   Ónchis, conform Legii nr. 525 art. 136 pct. b);
general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, la sediul societ„˛ii   actului constitutiv ∫i a licita˛iei de v‚nzare a      3. diverse.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 1838/2.X.2002
 4
  Œn cazul Ón care cvorumul de ∫edin˛„ nu va fi     patrimonial. Totodat„, se va dispune ∫i Ónscrierea      Ómputernicit dl Ro∫ca Traian, conform procurii
Óntrunit Ón data de 18.10.2002, se convoac„        asocia˛iei Ón registrul persoanelor juridice (Asocia˛ii    speciale nr. 7836/23.09.2002. Asociatul Elan,
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor la     ∫i funda˛ii) al acestei instan˛e.               de˛in„tor a 704 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 28,07 %
data de 21.10.2002, la aceea∫i adres„, la aceea∫i or„,                                 din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale ELON —
∫i cu aceea∫i ordine de zi.                 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                            S.R.L., nu a fost prezent/reprezentant.
  (20/40.520)                       Admite cererea formulat„ de Asocia˛ia             Au mai fost prezen˛i, Ón afara pre∫edintelui
             *                Utilizatorilor de Ap„ îAUAI“ Mihai Viteazu,          director general al Societ„˛ii Comerciale ELON —
                             Moldovene∫ti, C„l„ra∫i, cu sediul Ón Turda, str. Dr.     S.R.L., dl avocat Dominic Morega din partea Carom,
    Asocia˛ia Utilizatorilor de Ap„          Ion Ra˛iu nr. 41, jude˛ul Cluj, reprezentat„ prin       precum ∫i dl director C„t„lin Mitache ∫i dna
                             director Co∫tiuc Constantin, domiciliat Ón C‚mpia
   îAUAI“ Mihai Viteazu, Moldovene∫ti                                        Gabriela Badan, ambii salaria˛i ai Societ„˛ii
                             Turzii, str. Laminori∫tii nr. 69, jude˛ul Cluj, pentru
     C„l„ra∫i, Turda, jude˛ul Cluj                                         Comerciale ELON — S.R.L.
                             dob‚ndirea personalit„˛ii juridice.
                                                              La propunerea asociatului prezent, dl pre∫edinte
                               Stabile∫te consiliul de administra˛ie format din 5
       JUDEC√TORIA TURDA              persoane: Adam Istvan — pre∫edinte; Cernea Vasile       director general desemneaz„ pe dna Gabriela
                             — membru; Turdan Emil, Leopold Zoltan ∫i Macavei       Badan Ón calitate de secretar tehnic al ∫edin˛ei.
       DOSAR NR. 2615/2002
                             Ioan — membri. La art. 2 din statut, consiliul de        Av‚nd Ón vedere c„ la prima convocare adunarea
   ŒNCHEIEREA CIVIL√ NR. 2555/2002           administra˛ie va fi compus din 3 membri care vor       general„ a asocia˛ilor nu s-a putut Óntruni din cauza
                             include pre∫edintele, secretarul ∫i trezorierul, ale∫i    lipsei asociatului Elan, Ón conformitate cu art. 188
    ™edin˛a din camera de consiliu                                          alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile
                             prin vot secret pe o perioad„ de 3 ani.
       din 7 iunie 2002
                               Cenzorii se aleg la Ónceput de adunarea          comerciale, republicat„, se constat„ Óntrunirea
 Pre∫edinte   — Ionu˛ Popa               constitutiv„.                         cerin˛elor legale privind ˛inerea adun„rii generale
 Grefier    — Emil Nemeti                Patrimoniul asocia˛iei este constituit Ón sum„ de     la a doua convocare.
                             3.500.000 lei.                          Intr‚ndu-se Ón ordinea de zi prev„zut„ Ón
  Pe rol fiind examinarea cererii formulate de
                               Scopul   asocia˛iei  este  men˛ionat   Ón    convocatorul nr. 300/13.09.2002 transmis
Asocia˛ia Utilizatorilor de Ap„ îAUAI“ Mihai
                             considerentele hot„r‚rii.                   asocia˛ilor, Ón urma analizei Óntreprinse asupra
Viteazu, pentru dob‚ndirea personalit„˛ii juridice.
                               Cu drept de recurs Ón 5 zile de la pronun˛are.       materialelor prezentate ∫i a deliber„rilor, adunarea
  La apelul nominal, se prezint„ reprezentantul
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din camera de consiliu din      general„ a asocia˛ilor a adoptat urm„toarea
asocia˛iei, Co∫tiuc Constantin, director.
                             7 iunie 2002.                         hot„r‚re:
  Procedura este Óndeplinit„.
                               (21/40.521)                         1. Se aprob„ suspendarea dlui Nicolae Pascu din
  Se constat„ c„ cererea este Ón stare de judecat„
∫i se acord„ cuv‚ntul pe fond. Reprezentatul                      *                func˛ia (calitatea) de vicepre∫edinte (administrator
asocia˛iei solicit„ Óncuviin˛area dob‚ndirii                                      delegat) al Societ„˛ii Comerciale ELON — S.R.L.,
personalit„˛ii juridice, Ón baza actelor depuse la        Societatea Comercial„ ELON — S.R.L.          suspendare fixat„ p‚n„ la data de 31.12.2002 ori
dosar.                                 One∫ti, jude˛ul Bac„u              p‚n„ Ón momentul Ón care organele special abilitate
                                                            se vor pronun˛a asupra activit„˛ii de administrator
           INSTANfiA
                                         HOT√R¬RE                al Societ„˛ii Comerciale ELON — S.R.L. reprezentant
  Prin cererea Ónregistrat„ la data de 28.05.2002 cu                                  Elan, desf„∫urat„ de dl Pascu, prejudiciabil„ pentru
                                a adun„rii generale a asocia˛ilor
nr. 2615/2002, Asocia˛ia Utilizatorilor de Ap„                                     interesele ELON.
                               Societ„˛ii Comerciale ELON — S.R.L.,
îAUAI“ Mihai Viteazu, prin reprezentantul s„u                                       2. Se ia act de raportul Óntocmit de pre∫edintele
                             din data de 24 septembrie 2002, cu sediul Ón
legal, solicit„ pronun˛area unei hot„r‚ri                                        director general con˛in‚nd r„spunsurile detaliate la
                                 One∫ti, Str. Industriilor nr. 1A,
judec„tore∫ti Ón temeiul c„reia se vor Ónscrie Ón                                    unele situa˛ii invocate prin scrisorile Elan
                                 cod po∫tal 5450, jude˛ul Bac„u,
registrul special îAsocia˛ii ∫i funda˛ii“ la aceast„
                             cod unic de Ónregistrare la Oficiul Registrului        men˛ionate Ón convocator, consider‚ndu-se c„
instan˛„ Ónfiin˛area asocia˛iei ∫i dob‚ndirea
                             Comer˛ului al Jude˛ului Bac„u nr. R2477368,          acuza˛iile men˛ionate nu sunt Óntemeiate ∫i c„ dl
personalit„˛ii juridice.
                                 capital social subscris ∫i v„rsat           HÓrlea a ac˛ionat conform intereselor legitime ale
  Dup„ examinarea actelor depuse la dosar,
                                     2.507.330.475 lei               Societ„˛ii Comerciale ELON — S.R.L.
rezult„ c„ asocia˛ia s-a constituit la data de
22.02.2002, cu un num„r de 14 societ„˛i           Ast„zi, 24 septembrie 2002, la sediul social, a        Adunarea general„ Ómputernice∫te Ón mod expres
comerciale, conform procesului-verbal al comisiei     avut loc ∫edin˛a adun„rii generale a asocia˛ilor       pe dl Dan HÓrlea, pre∫edinte director general al
de constituire Óncheiat la data de 22.02.2002,      (A.G.A.) Societ„˛ii Comerciale ELON — S.R.L., One∫ti.     Societ„˛ii Comerciale ELON — S.R.L., legitimat cu C.I.
precum ∫i statutului, care au fost autentificate la    ™edin˛a s-a ˛inut la a doua convocare, la prima        seria XC nr. 004989, eliberat„ de Poli˛ia One∫ti la
Biroul notarului public Mora Rodica Maria, cu       convocare fixat„ pentru 23 septembrie 2002          data de 5.07.1999, s„ efectueze orice opera˛iune
sediul Ón Turda, str. Sterea Sulu˛iu nr. 3, ap. 15,    adunarea general„ a ac˛ionarilor neput‚nd fi         material„ ∫i s„ semneze orice document Ón vederea
jude˛ul Cluj, cu Óncheierile de autentificare nr.     Óntrunit„ din cauza lipsei asociatului ELAN          Óndeplinirii cerin˛elor legale privind opozabilitatea
1110 ∫i 1111 din 10.05.2002.               INTERNATIONAL INC. (îElan“), conform             hot„r‚rii adoptate. La r‚ndul s„u, dl Dan HÓrlea va
  Sediul asocia˛iei este Ón Turda, str. Dr. Ion Ra˛iu  procesului-verbal nr. 311/23.09.2002.             putea delega executarea unor opera˛iuni c„tre ter˛i,
nr. 41, jude˛ul Cluj, av‚nd ca scop extinderea        La ∫edin˛a adun„rii generale a asocia˛ilor a        Ón vederea Óndeplinirii obiectivului men˛ionat mai
unit„˛ilor hidraulice Ón sistemul de iriga˛ii din     participat asociatul Societatea Comercial„ CAROM
                                                            sus.
comunele Mihai Viteazu, C„l„ra∫i ∫i Moldovene∫ti,     — S.A., One∫ti (îCarom“), de˛in„tor a 1.803 p„r˛i
                                                               (22/40.522)
pe o suprafa˛„ total„ de 3.976 ha.            sociale la Societatea Comercial„ ELON — S.R.L.,
  Obiectivele asocia˛iei sunt: achizi˛ia apei ∫i     reprezent‚nd 71,93 % din capitalul social, prin                       *
distribuirea ei c„tre membrii ∫i persoanele care         Societatea Comercial„ SOME™ — S.A.           majorare: prin emisiunea unui num„r de 945.741
sunt membri de pe teritoriul asocia˛iei pentru
                                  Member of the HOVIS–GROUP              ac˛iuni noi, cu valoare nominal„ de 20.865 lei
iriga˛ii; achizi˛ia, exploatarea, Óntre˛inerea ∫i
                                      Dej, jude˛ul Cluj              fiecare, care urmeaz„ a fi atribuite HOVIS GmbH
Ónlocuirea echipamentului de iriga˛ii; repararea
dot„rilor ∫i infrastructurii de irigare ∫i de secare,                                  Viena, Ón schimbul aportului Ón natur„.
                                     ACT ADIfiIONAL NR. 9                Ca urmare a major„rii capitalului social,
drenaj, atragerea de noi membri ∫i extinderea
suprafe˛elor irigate; activit„˛i auxiliare necesare    la statutul Societ„˛ii Comerciale SOME™ — S.A.        num„rul de ac˛iuni, cu valoare nominal„ de 20.865
pentru desf„∫urarea acestor activit„˛i.              Member of the HOVIS–GROUP              lei fiecare, se majoreaz„ de la 8.125.916 ac˛iuni la
  Cu ocazia adun„rii generale din data de                                       9.071.657 ac˛iuni.
                               Œn  baza  hot„r‚rii   adun„rii   generale
22.02.2002, c‚nd s-a adoptat prin procesul-verbal al                                    Aportul Ón natur„ conform raportului de
                             extraordinare a ac˛ionarilor din data de 29.08.2002,
∫edin˛ei de constituire ∫i statutul acesteia, au fost                                  expertiz„ const„ Ón urm„toarele bunuri: instala˛ia
                             se modific„ ∫i se completeaz„ statutul societ„˛ii,
desemnate persoanele Óns„rcinate cu conducerea ∫i
                             conform celor de mai jos:                   (ma∫ina) de unitizat (legat balo˛i), amplasat„ pe
administrarea asocia˛iei.
                               1. Capitalul social al societ„˛ii se majoreaz„ de la    unitatea de ambalaj-transport a ma∫inii de
  Cu privire la dob‚ndirea personalit„˛ii juridice,
                             160.161.804.360 lei la 189.280.123.305 lei.          deshidratat celuloza; cabluri electrice ∫i celule;
s-a depus la dosar dovada disponibilit„˛ii denumirii
                             Majorarea capitalului social de 29.118.318.945 lei      transformatoare electrice, reductoare mecanice; cu
eliberat„ de Ministerul Justi˛iei cu nr. 11110 din
                             const„ din:                          valoarea total„ de 19.732.903.479, rotunjit la
data de 7.03.2002, dat„ la care s-a constituit ∫i
                               a) 9.385.432.980 lei, prin Óncorporarea profitului     19.732.885.965 lei.
patrimoniul societ„˛ii Ón sum„ de 3.500.000 lei,
depus la Banca de Dezvoltare — Unitatea B.R.D.,      net, realizat Ón exerci˛iul financiar pe anul 2001.
                                                              2. Œn urma major„rii capitalului social prin
Agen˛ia Turda, cu formularul de depunere Ón        Modalitatea de majorare: prin majorarea valorii
                                                            modalit„˛ile ar„tate mai sus, art. 7 din statutul
numerar nr. 44I din data de 20.05.2002.          nominale a ac˛iunilor existente. Astfel, Ón urma
                             Óncorpor„rii profitului net realizat, valoarea        societ„˛ii va avea urm„torul cuprins:
  S-a f„cut dovada achit„rii taxei de timbru Ón
                             nominal„ a unei ac˛iuni va fi majorat„ cu suma de        Capitalul social este fixat la suma de
valoare de 300.000 lei ∫i 3.000 lei timbru judiciar.
                             1.155 lei, de la 19.710 lei la 20.865 lei fiecare;      189.280.123.305 lei, Ómp„r˛it Ón 9.071.657 ac˛iuni
  S-a depus la dosar dovada sediului, prin
contractul de Ónchiriere Óncheiat Óntre p„r˛ile       b) 19.732.885.965 lei prin aport Ón natur„,        nominative cu valoare nominal„ de 20.865 lei,
contractante Societatea Comercial„ DACILI IMPEX      efectuat de HOVIS GmbH Viena. Modalitatea de         subscrise de ac˛ionarii de mai jos:
— S.R.L., cu sediul Ón Turda, str. Dr. I. Ra˛iu nr. 41,
jude˛ul Cluj, ∫i Asocia˛ia Utilizatorilor de Ap„     Nr. crt.  Denumirea ac˛ionarilor      Nr. de ac˛iuni de˛inute      Procent (%)    Cap. soc. de˛inut (lei)
îAUAI“ Mihai Viteazu.                    1.    HOVIS GmbH Viena           7.039.018           77,59       146.869.110.570
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se        2.    S.I.F. Banat-Cri∫ana         1.433.167           15,80       29.903.029.455
constat„ c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele art. 1-6 din     3.    Al˛i ac˛ionari             599.472            6,61       12.507.983.280
Ordonan˛a Guvernului nr. 26/2000, cu privire la
asocia˛ii ∫i funda˛ii, astfel c„ Ón temeiul art. 7 din   4.    Total                 9.071.657           100,00       189.280.123.305
Ordonan˛a Guvernului Rom‚niei nr. 26/2000 ∫i art.
                              Celelalte articole din actul constitutiv al societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
331 din Codul de procedur„ civil„ se va admite
                               (23/40.523)
cererea ∫i se va Óncuviin˛a dob‚ndirea
personalit„˛ii juridice de c„tre asocia˛ia cu scop                                 *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1838/2.X.2002
                                                                                    5

     Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„              Ón dou„ societ„˛i comerciale, din care o societate
   GROUP PRESS TRANSILVANIA                STAR MOD IMPORT EXPORT — S.R.L.            nou„ TEMIDO IMPEX — S.R.L. ∫i societatea mam„
 MEDIA — S.R.L., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj            Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj            STAR MOD IMPORT EXPORT — S.R.L., prin cedarea
                                                          unei p„r˛i din capitalul social al societ„˛ii mam„.
          HOT√R¬RE                      PROIECT DE DIVIZARE               III. Condi˛iile de divizare
 a adun„rii generale a Societ„˛ii Comerciale         Œn conformitate cu prevederile art. 233 alin. 2      Condi˛iile de divizare sunt urm„toarele:
  GROUP PRESS TRANSILVANIA MEDIA —            din Legea nr. 31/1990 a societ„˛ilor comerciale,       1. Din Societatea Comercial„ STAR MOD
 S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, pia˛a Mihai      republicat„, asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale STAR     IMPORT EXPORT — S.R.L., Cluj-Napoca, se va
    Viteazu, et. 3, ap. 9, jude˛ul Cluj,        MOD IMPORT EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-      desprinde o parte din patrimoniul ∫i capitalul
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        Napoca, str. Donath nr. 13, bl. M1, ap. 28, jude˛ul    social, care se va transmite c„tre Societatea
   Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J        Cluj, av‚nd un capital social de 4.000.000 lei,      Comercial„ TEMIDO IMPEX — S.R.L.
         12/613/2000               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      2. Situa˛ia constitutiv„ a celor dou„ societ„˛i
  Subsemna˛ii:                      nr. J 12/99/1992, au hot„r‚t divizarea acestei      rezultate Ón urma diviz„rii este urm„toarea:
  1) Poienaru Ioan Nistor, domiciliat Ón Zal„u, str.   societ„˛i conform hot„r‚rii adun„rii generale
                                                            Societatea Comercial„ STAR MOD IMPORT
Avram Iancu nr. 26, bl. M13, ap. 6, jude˛ul S„laj,    extraordinare a ac˛ionarilor, consemnat„ Ón
                                                          EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, bd.
legitimat cu B.I. seria S.X. nr. 030517, eliberat de   procesul-verbal din data de 10 septembrie 2002.
Poli˛ia Zal„u la data de 24.11.2000, cod numeric                                  Nicolae Titulescu nr. 2, jude˛ul Cluj, Ónmatriculat„
                               I. Societ„˛ile participante la divizare
personal 1530512312985, Ón calitate de                                       la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj
                               1. Societatea Comercial„ STAR MOD IMPORT
reprezentant al asociatului Farkas Gheorghe        EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, bd.      cu nr. J 12/950/1996, are un capital social de
Emeric, domiciliat Ón Bra∫ov, Str. Bisericii Sf.     Nicolae Titulescu nr. 2, jude˛ul Cluj, Ónmatriculat„   2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000
Nicolae nr. 13, ap. 2, jude˛ul Bra∫ov, legitimat cu    la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj    lei fiecare, apar˛in‚nd asociatului Aradi Zoltan.
C.I. seria BV nr. 224232, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov                                 Asociatul Aradi Zoltan hot„r„∫te ca dup„
                             cu nr. J 12/99/1992, reprezentat„ prin dl Aradi
la data de 2.08.2002, cod numeric personal                                     divizarea societ„˛ii s„ cesioneze un num„r de p„r˛i
                             Zoltan, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Cluj-Napoca,
1680926080020, Ón baza procurii speciale
                             jude˛ul Cluj la data de 7.03.1968, domiciliat Ón Cluj-  sociale Ón valoare de lei, Ón favoarea dlui Avar
autentificate cu nr. 2234/19.09.2002 la Biroul
                             Napoca, str. Georges Clemenceau nr. 1, ap. 1,       Jozsef, cet„˛ean maghiar, domiciliat Ón Ungaria,
notarului public B„nu˛„ Georgeta din Bucure∫ti;
  2) Pop Gheorghe, domiciliat Ón Zal„u, Str.       jude˛ul Cluj, asociat unic al societ„˛ii;         Budapesta, str. Korberki nr. 17, astfel Ónc‚t
Olarilor nr. 4A, jude˛ul S„laj, legitimat cu B.I. seria   2. Societatea Comercial„ TEMIDO IMPEX —        societatea rezultat„ dup„ divizare s„ aib„ doi
B.U. nr. 190000, eliberat de Poli˛ia Zal„u la data de   S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. Donath nr. 13,   asocia˛i, cu urm„toarea participare la capital:
5.04.1994, Ón calitate de reprezentant-administrator   bl. M1, ap. 28, jude˛ul Cluj, reprezentat„ prin dl    – Aradi Zoltan — 1.000.000 lei, 10 p„r˛i sociale;
al   asociatului   Societatea    Comercial„    TÓrziu Mihai Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón     – Avar Jozsef   — 1.000.000 lei, 10 p„r˛i sociale.
TRANSILVANIA CONSULT — S.R.L., cu sediul Ón        Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, la data de 25.08.1978,
                                                            Societatea Comercial„ TEMIDO IMPEX — S.R.L.,
Jibou, str. Gh. Doja nr. 46, jude˛ul S„laj,        domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Donath nr. 13, bl. M1,
                                                          cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. Donath nr. 13, bl. M1,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    ap. 28, jude˛ul Cluj, ∫i dna TÓrziu Elena, cet„˛ean
                                                          ap. 28, jude˛ul Cluj, are un capital social de
Jude˛ului S„laj cu nr. J 31/254/1999, cod fiscal R    rom‚n, n„scut„ Ón localitatea Apahida, jude˛ul Cluj,
12640933, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale din                                  2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000
                             la data de 3.10.1949, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.
data de 24.09.2002,                    Donath nr. 13, bl. M1, ap. 28, jude˛ul Cluj, asocia˛i   lei fiecare, apar˛in‚nd urm„torilor asocia˛i:
  ne-am Óntrunit azi, 25.09.2002, Ón adunarea      ai societ„˛ii.                      – TÓrziu Mihai
general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale GROUP      II. Fundamentarea ∫i condi˛iile diviz„rii         Cristian    — 1.000.000 lei, 10 p„r˛i sociale;
PRESS TRANSILVANIA MEDIA — S.R.L., pentru a         Cei trei asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale STAR    – TÓrziu Elena — 1.000.000 lei, 10 p„r˛i sociale.
discuta problemele Ónscrise pe ordinea de zi a      MOD IMPORT EXPORT — S.R.L., Ón adunarea           Divizarea activului ∫i pasivului societ„˛ii
acesteia.                         general„ extraordinar„ a asocia˛ilor din data de     conform bilan˛ului contabil la data de 30 iunie
  Ordinea de zi a adun„rii generale este
                             10 septembrie 2002, au hot„r‚t divizarea societ„˛ii    2002 se va face astfel:
urm„toarea:
  1) reducerea capitalului social al societ„˛ii de la                                   STAR MOD     SOC MAMA    TEMIDO IMPEX
5.000.000.000 lei Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 5.000
p„r˛i sociale, egale, a 1.000.000 lei fiecare, Ón mod    Imobiliz„ri necorporale                       1.077               1.077
propor˛ional cu participarea fiec„rui asociat, la      Imobiliz„ri corporale                      1.319.801      248.014    1.071.787
10.000.000 lei Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 100 de p„r˛i     Imobiliz„ri financiare                        863        345       518
sociale egale, a 100.000 lei fiecare, ca urmare a      Active imobilizate                       1.321.741      248.359    1.073.382
pierderilor Ónregistrate de c„tre societate, p‚n„ la    Stocuri                              51.237      51.237        —
data prezentei adun„ri generale.              Crean˛e                              680.761       3.957     676.804
  Ca urmare a reducerii capitalului social, se va     Conturi la b„nci ∫i casa                      4.850        604      4.246
modifica ∫i valoarea unei p„r˛i sociale care nu va
                              Active circulante                         736.848      55.798     681.050
mai fi de 1.000.000 lei, ci de 100.000 lei, capitalul
                              Datorii cu scaden˛a sub 1 an                  1.934.027      584.224    1.349.803
de 10.000.000 lei care r„m‚ne Ón urma reducerii de
capital Ómp„r˛indu-se astfel Ón 100 de p„r˛i sociale    Active circulante nete, respectiv datorii curente nete    — 1.197.179     —528.426    —668.753
egale.                           Total activ minus datorii curente                 124.562     —280.067     404.629
  Ca urmare a reducerii capitalului social, acesta     Datorii ce trebuie pl„tite Óntr-o perioad„ peste 1 an       529.405              529.405
se va Ómp„r˛i pe asocia˛i astfel:              Capital social                           4.000       2.000      2.000
  a) Farkas Gheorghe Emeric, domiciliat Ón         Rezerve                              12.008         —      12.008
Bra∫ov, Str. Bisericii Sf. Nicolae nr. 13, ap. 2,      Pierdere neacoperit„                       224.359      224.359        —
jude˛ul Bra∫ov, legitimat cu C.I. seria BV nr.       Pierdere exerci˛iu curent                     196.492      57.708     138.784
224232, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov la data de       Capitaluri proprii total                    —404.843      —280.067    —124.776
2.08.2002, cod numeric personal 1680926080020 —       Capitaluri total                        —404.843      —280.067    —124.776
2.000.000 lei Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 20 de p„r˛i
sociale egale, a 100.000 lei fiecare;            Predarea activului ∫i pasivului c„tre noua        Bilan˛ul contabil de divizare a Societ„˛ii
  b) Societatea Comercial„ TRANSILVANIA         societate rezultat„ prin divizare se va face pe baz„   Comerciale STAR MOD IMPORT EXPORT — S.R.L.,
CONSULT — S.R.L., cu sediul Ón Jibou, str. Gh. Doja
                             de protocol de predare-primire Óncheiat Óntre       Cluj-Napoca, la data de 30 iunie 2002, va fi Ónso˛it
nr. 46, jude˛ul S„laj, Ónmatriculat„ la Oficiul
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului S„laj cu nr.     aceasta ∫i societatea mam„.                de darea de seam„ a administratorilor.
J 31/254/1999, cod fiscal R 12640933, reprezentat„      IV. Modalitatea de transmitere a p„r˛ilor sociale     Situa˛ia scriptic„ a patrimoniului la cele dou„
prin dl Pop Gheorghe, domiciliat Ón Zal„u, Str.       Alocarea p„r˛ilor sociale aferente de c„tre      societ„˛i comerciale noi va fi Óntocmit„ la aceea∫i
Olarilor nr. 4A, jude˛ul S„laj, legitimat cu B.I. seria  Societatea Comercial„ STAR MOD IMPORT           dat„ de 30 iunie 2002.
B.U. nr. 190000, eliberat de Poli˛ia Zal„u la data de   EXPORT — S.R.L., Cluj-Napoca, c„tre noua societate      VI. Dispozi˛ii finale
5.04.1994 — 8 milioane lei, Ómp„r˛it Ón 80 p„r˛i     rezultat„ prin divizare s-a f„cut propor˛ional cu
sociale egale, a 100.000 lei fiecare.                                         P‚n„ la finalizarea diviz„rii, activitatea Societ„˛ii
                             valoarea p„r˛ilor sociale de˛inute de cei trei asocia˛i  Comerciale STAR MOD IMPORT EXPORT — S.R.L.
  2) Dl Poienaru Ioan Nistor este Ómputernicit cu
drepturi depline s„ fac„ toate demersurile necesare    Ón societatea mam„, care Ón urma diviz„rii societ„˛ii   se va desf„∫ura Ón forma juridic„ actual„, care
∫i legale pentru publicarea hot„r‚rii adun„rii      ∫i a cesiunii de p„r˛i sociale efectuate de c„tre     de˛ine toate avizele ∫i autoriza˛iile necesare
generale a asocia˛ilor Ón Monitorul Oficial al      asociatul Aradi Zoltan vor deveni societ„˛i cu c‚te
                                                          derul„rii Ón condi˛ii legale a activit„˛ii.
Rom‚niei, pentru semnarea actului adi˛ional de      doi asocia˛i.
                                                            Prezentul proiect de divizare a fost Óntocmit de
reducere a capitalului social, pentru Ónregistrarea     Divizarea se va realiza f„r„ s„ se acorde prima de
acestuia la Oficiul Registrului Comer˛ului al                                    administratorii celor dou„ societ„˛i comerciale
                             divizare.
Jude˛ului Cluj.                                                   rezultate Ón urma diviz„rii, Ón baza hot„r‚rii
                               Dreptul la dividende Ól are fiecare asociat Ón
  Pentru ducerea la Óndeplinire a prezentului                                   adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
mandat, dl Poienaru Ioan Nistor va putea formula     raport cu num„rul de p„r˛i sociale pe care le va
                                                          10 septembrie 2002, ∫i urmeaz„ a fi depus la Oficiul
cereri ∫i declara˛ii, semn„tura acestuia fiindu-ne    de˛ine la noile societ„˛i dup„ finalizarea diviz„rii,
                                                          Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj, Ón
opozabil„ Ón limitele prezentului mandat.         respectiv data Ónmatricul„rii la Oficiul registrului
                                                          conformitate cu prevederile art. 237 din Legea
  Punctele Ónscrise pe ordinea de zi au fost       comer˛ului a noii societ„˛i.
adoptate f„r„ nici o obiec˛ie.                                           nr. 31/1990, republicat„.
                               V. Bilan˛urile contabile
   (24/40.524)                       Data bilan˛ului contabil de divizare: 30 iunie       (25/40.481)
             *                2002.                                        *
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1838/2.X.2002
 Societatea Comercial„ MINIPED — S.R.L.         Muhlebachstrasse nr. 8, Wollerau), identificat cu      Comerciale LARA IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la
        Bucure∫ti                pa∫aportul seria PA nr. 9532829, eliberat de Biroul     Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 40/972/1993,
                             de Pa∫apoarte din Zurich la data de 21.01.1998,       cod fiscal 3155212, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Sibiu
         ACT ADIfiIONAL              Nicoleta Denisa S„l„jan, cet„˛ean rom‚n,          nr. 4, bl. OD2, sc. E, et. 1, ap. 150, sectorul 6:
                             domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 6,       1. Se modific„ articolul privitor la capitalul social
    la statutul Societ„˛ii Comerciale        ap. 105, jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I. seria G.D.
        MINIPED — S.R.L.,                                          ∫i modul lui de subscriere astfel:
                             nr. 0728949, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data
 cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu,                                      Eu, Alexandrescu Dan, am subscris ∫i am v„rsat
                             de 4 februarie 1993, al˛i ac˛ionari, identifica˛i Ón
   nr. 33, bl. 3, et. 4, ap. 15, sectorul 1,                                    2.000.000 lei, adic„ 100 % capitalul social,
                             registrul ac˛ionarilor din data de 12.08.2002, Ón
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        calitate de ac˛ionari care de˛in 100 % capitalul social   echivalentul a 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.
  Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti         al Societ„˛ii Comerciale HOLCIM (ROMANIA) — S.A.,       2. Administratorul societ„˛ii este Alexandrescu
       cu nr. J 40/360/2002,           persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,      Dan, av‚nd ∫i calitatea de asociat unic.
    cod unic de Ónregistrare 14399662         Bulevardul Prim„verii nr. 57, sectorul 1,           3. Se completeaz„ obiectul de activitate al
  Subsemnata Ionescu Ana, cet„˛ean rom‚n,        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     societ„˛ii cu 4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv
n„scut„ la data de 18.07.1939, fiica lui Dan ∫i a    Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/399/2002, cod      lucr„ri de art„.
Vasilic„i, cod numeric personal 2390718400251,      unic de Ónregistrare 12253732 (denumit„ Ón           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu, nr.    continuare îSocietatea“), av‚nd Ón vedere hot„r‚rile    statutul ∫i contractul societ„˛ii.
33, bl. 3, et. 4, ap. 15, sectorul 1, Ón calitate de   adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor         Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
asociat unic, Ón baza contractului de cesiune      Societ„˛ii din data de 14.08.2002, prin care s-a      societ„˛ii, ce nu contravin prevederilor prezentului
autentificat cu nr. 1423/24.08.2002 la un birou     aprobat modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii,
                                                           act adi˛ional, r„m‚n neschimbate.
notarial public din Snagov, dispun completarea      am Óncheiat prezentul act adi˛ional Ón urm„toarele
                                                            Prezentul act adi˛ional cap„t„ putere juridic„ din
actului constitutiv cu dreptul exclusiv de editare ∫i  condi˛ii:
                              Art. 1. Art. 5 paragraful 5.4 anexa A din actul     momentul Ónregistr„rii acestuia Ón registrul
difuzare a revistei îŒnv„˛„m‚ntul primar“.
  Prezentul act adi˛ional urmeaz„ a fi depus,      constitutiv al Societ„˛ii se modific„ prin radierea     comer˛ului.
Ómpreun„ cu contractul de cesiune, la Oficiul      urm„toarelor puncte de lucru:                  (29/566.409)
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti,      a) sediul administrativ denumit Betoane &                      *
modific‚nd Ón mod corespunz„tor statutul         Agregate din Pite∫ti, Strada Depozitelor nr. 38,
societ„˛ii, celelalte prevederi r„m‚n‚nd         jude˛ul Arge∫;                             Societatea Comercial„
neschimbate.                        b) Cariera Valea Mare Prav„˛, denumit„ Cariera
                                                              33 SAS IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
  (26/566.406)                     Valea Mare Prav„˛, situat„ Ón comuna Valea Mare
                             Prav„˛, num„r topografic 90, jude˛ul Arge∫.
             *                 Art. 2.–Art. 8, paragraful 8.2, anexa C al actului             ACT ADIfiIONAL
                             constitutiv se modific„ cu privire la num„rul de        Subsemna˛ii Scurtu Radu ∫i S„ndulescu ™tefan,
    Societatea Comercial„
                             ac˛iuni de˛inut de ac˛ionarii societ„˛ii, urmare a     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale 33 SAS IMPEX —
GENERAL INVESTIGATION AGENCY — S.R.L.          transferului unui num„r de 38.673.927 ac˛iuni ,       S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr. J 40/9004/1995, cu
       Bucure∫ti                 reprezent‚nd 18,84 % din capitalul social al        sediul Ón Bucure∫ti, Strada Rena∫terii nr. 122,
                             societ„˛ii de c„tre Societatea Comercial„ Holcim      sectorul 1, cod fiscal R 8005119, conform hot„r‚rii
         ACT ADIfiIONAL              Ltd. c„tre Breitenburger Auslandbeteiligungs
                                                           adun„rii generele a asocia˛ilor nr. 3/8.08.2002, am
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     GmbH, transfer de proprietate Ónregistrat Ón
                                                           hot„r‚t urm„toarele:
 GENERAL INVESTIGATION AGENCY — S.R.L.,         Registrul ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
                             HOLCIM (ROMANIA) — S.A. Ón data de 23.05.2002.         Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu
   cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Alexandru                                     5246 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
™erb„nescu, nr. 53, bl. 22H, sc. 2, et. 2, ap. 32,     Œn consecin˛„, Holcim Ltd. nu mai de˛ine
                             calitatea de ac˛ionar al Societ„˛ii Comerciale       specializate, cu alte articole de fier„rie, vopsitorie,
sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                             HOLCIM (ROMANIA) — S.A., actul constitutiv         sticl„ ∫i cu articole din sticl„.
    comer˛ului cu nr. J 40/6673/2002
                             modific‚ndu-se dup„ cum urmeaz„:                Celelalte prevederi din actul constitutiv al
  Conform hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor    îAnexa C                         societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
din data de 1/27.08.2002, asocia˛ii Chioveanu        Ac˛ionari                           (30/566.410)
Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,     Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale HOLCIM
Strada Duetului nr. 18, sectorul 1, fiul lui ™tefan ∫i  (ROMANIA) — S.A. sunt:
                                                                         *
al Eugeniei, n„scut la data de 5.08.1951 Ón comuna     Breitenburger Auslandbeteiligungs GmbH,
Amaru, jude˛ul Buz„u, identificat cu C.I. seria RT    persoan„ juridic„ organizat„ ∫i func˛ion‚nd Ón            Societatea Comercial„
nr. 000131, eliberat„ de S.E.P. la data de 2.03.1999,  conformitate cu legisla˛ia german„, cu sediul Ón       CRISTAL CONSTRUCT — S.R.L., Bucure∫ti
cod numeric personal 1510805400636, ∫i Mihuti      Germania, Ost-West-Str. 69, 20457 Hamburg,
Cristian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,    Ónregistrat„ Ón Registrul Comer˛ului din Hamburg                ACT ADIfiIONAL
aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, sc. 1, et. 6, ap. 28,    cu nr. HR B 15985, de˛in‚nd 204.505.363 ac˛iuni a
sectorul 2, fiul lui Ioan ∫i al Sofiei, n„scut la data  10.000 lei fiecare, respectiv 2.045.053.630.000 lei,     la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
de 4.02.1971 Ón Bucure∫ti, identificat cu C.I. seria   integral v„rsat, din care aport Ón natur„              CRISTAL CONSTRUCT — S.R.L.
RD nr. 002553, eliberat„ de Sec˛ia 3 Poli˛ie la data   1.673.628.670.000 lei ∫i aport Ón numerar           Ca urmare a Óncheierii contractului de cesiune
de  23.07.1997,   cod    numeric  personal   371.424.960.000 lei, din care 105.024.960.000 lei ∫i    de p„r˛i sociale autentificat cu nr. 1599/26.06.2002
1710204424513, aduc urm„toarele modific„ri la      10.000.000 euro, echivalentul a 8.937.498 $ S.U.A.,     la Biroul notarului public S‚rbu Floarea din
actul constitutiv al societ„˛ii:             reprezent‚nd 99,6 % din capitalul social al Societ„˛ii   Bucure∫ti, aleea Poiana Mare nr. 2, sectorul 6, prin
  Se revoc„ din func˛ia de administrator Mihuti     Comerciale HOLCIM (ROMANIA) — S.A.;             care s-a retras din societate dl Goci Cristian-Dan, a
Cristian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,     Al˛i ac˛ionari, entit„˛i juridice sau persoane
aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, sc. 1, et. 6, ap. 28,                                  intervenit prezentul act adi˛ional la statutul ∫i
                             fizice, identifica˛i pe baza Registrului ac˛ionarilor
sectorul 2, fiul lui Ioan ∫i al Sofiei, n„scut la data                                contractul Societ„˛ii Comerciale CRISTAL
                             de la sediul societ„˛ii, de˛in‚nd 762.694 ac˛iuni a
de 4.02.1971 Ón Bucure∫ti, identificat cu C.I. seria   10.000 lei fiecare, respectiv 7.626.940.000 lei, din    CONSTRUCT — S.R.L.
RD nr. 002553, eliberat„ de Sec˛ia 3 Poli˛ie la data   care aport Ón natur„ 7.626.900.000 lei ∫i aport Ón       Subsemna˛ii Paraschiv Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
de  23.07.1997,   cod    numeric  personal   numerar 40.000 lei, reprezent‚nd 0,4 % din capitalul    n„scut la data de 23.03.1953, domiciliat Ón
1710204424513.                      social al Societ„˛ii Comerciale HOLCIM (ROMANIA)      Bucure∫ti, str. Uranus nr. 98, bl. U8, sc. D, et. 6, ap.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   — S.A.                           85, sectorul 5, ∫i Paraschiv Valerica, n„scut„ la data
neschimbate.                        Œntocmit ast„zi, 14.08.2002.               de 10.08.1956, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Uranus
  (27/566.407)                       (28/566.408)                      nr. 98, bl. U8, sc. D, et. 6, ap. 85, sectorul 5, asocia˛i
             *                             *                ai Societ„˛ii Comerciale CRISTAL CONSTRUCT —
                                                           S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. S„laj nr. 227,
      Societatea Comercial„            Societatea Comercial„ LARA IMPEX — S.R.L.          sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
   HOLCIM (ROMANIA) — S.A., Bucure∫ti                 Bucure∫ti                  comer˛ului cu nr. J 40/4133/1995, Ón adunarea
                                                           general„ a asocia˛ilor am hot„r‚t urm„toarele:
         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL                Capitalul social r„m‚ne la valoarea de 2.000.000 lei,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                   Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i
                             la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
      HOLCIM (ROMANIA) — S.A.                                          va fi structurat astfel:
                             LARA IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                             registrului comer˛ului cu nr. J 40/972/1993,         – Paraschiv Dumitru de˛ine un aport de
  Subsemna˛ii Breitenburger Auslandbeteiligungs
                              cod fiscal 3155212, cu sediul Ón Bucure∫ti,        1.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 10 p„r˛i sociale a
GmbH, persoan„ juridic„ organizat„ ∫i func˛ion‚nd
Ón conformitate cu legisla˛ia german„, cu sediul Ón    str. Sibiu nr. 4, bl. OD2, sc. E, et. 1, ap. 150,     100.000 lei fiecare, respectiv 50 % din capitalul
Germania, Ost-West-Str. 69, 20457 Hamburg,                  sectorul 6               social;
Ónregistrat„ Ón Registrul Comer˛ului din Hamburg      Subsemnatul, Alexandrescu Dan, cet„˛ean           – Paraschiv Valerica de˛ine un aport de
cu nr. HR B 15985, Katrin Gertrude Boldt, cet„˛ean    rom‚n, fiul lui Teodor ∫i Larisa, n„scut la data de     1.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 10 p„r˛i sociale a 100.000
german, domiciliat„ Ón Germania, Seevetal 21220,     22.09.1944 Ón C‚mpulung, jude˛ul Arge∫, c„s„torit,     lei fiecare, respectiv 50 % din capitalul social.
An der Koppel 12, identificat„ cu pa∫aportul nr.     domiciliat Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 66,        Participarea la beneficii ∫i pierderi este
D1299538364, eliberat de Poli˛ia din Hamburg la     bl. OS6, sc. 1, et. 2, ap. 12, sectorul 6, identificat cu  propor˛ional„ cu aportul la capitalul social.
data de 12.02.1994, Otto Beck, cet„˛ean elve˛ian,    C.I. seria DP nr. 013366, eliberat„ la data de         Celelalte prevederi din statut ∫i contract r„m‚n
domiciliat Ón Elve˛ia, Pischastrasse nr. 16, Zizers,   20.08.1998 de Sec˛ia 22 Poli˛ie Bucure∫ti, cod       neschimbate.
identificat cu pa∫aportul seria PA nr. 9599242,     numeric personal 1440922400024, Ón baza            D„m prezentul act adi˛ional spre a fi depus la
eliberat de autorit„˛ile elve˛iene la data de      contractului de cesiune autentificat cu nr.         organele competente.
30.10.1990, Kurt Habersatter, cet„˛ean elve˛ian,     2689/29.05.2002 la Biroul notarului public Budeci
                                                             (31/566.411)
domiciliat Ón Bucure∫ti, ™oseaua Nordului nr. 122,    Mariana, Ón calitate de asociat unic, am hot„r‚t
sectorul 1 (fostul domiciliu fiind Ón Elve˛ia,      urm„toarele modific„ri la statutul Societ„˛ii                      *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1838/2.X.2002                    7
     Societatea Comercial„              Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 5.12.2000, Ón calitate de   Societatea Comercial„ INDAS GROUP— S.R.L.
   TORNADO COM — S.R.L., Bucure∫ti           asociat unic al Societ„˛ii Comerciale GENBEB COM              Bucure∫ti
                              PROD — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
         ACT ADIfiIONAL              ∫os. Andronache nr. 107, sectorul 2, Ónmatriculat„               HOT√R¬RE
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.              a adun„rii generale a ac˛ionarilor
       TORNADO COM — S.R.L.,            J 40/6539/1992, cod unic de Ónregistrare 2377857,            din data de 26.07.2002
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        atribut fiscal R, Ón baza deciziei nr. 5 din data de
                                                             Subsemna˛ii Capitanu Corneliu-Doru prin
   Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti         27.08.2002, am hot„r‚t modificarea actului
                                                           mandatar Capitanu Silvia Ón baza procurii
  cu nr. J 40/1334/1991, cod fiscal R452472,       constituitv astfel:                    autentificate cu nr. 1842 de notarul public Filipescu
 capital social subscris ∫i v„rsat 3.400.000 lei,       1. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii  Elena Gabriela, Ionescu Mircea-George, Busurca
        cu sediul Ón Bucure∫ti,           prin completarea acestuia cu urm„toarele activit„˛i    Nicolae, Ursut Ioan, asocia˛i, de˛in‚nd 100 % din
     Calea Victoriei nr. 26, sectorul 3        cod CAEN:                         capitalul social am hot„r‚t urm„toarele:
  Ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a         2030 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i       Se declar„ Ónchis punctul de lucru din Bucure∫ti,
asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale TORNADO COM —      t‚mpl„rie pentru construc˛ii;               str. Rossini 2, et. 2, ap. 13, scara 1, sectorul 2.
S.R.L. din data de 21.08.2002, actele constitutive ale                                   (36/566.416)
                               2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice;
societ„˛ii se modific„ dup„ cum urmeaz„:
                               5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru                     *
  Subsemna˛ii Mehdi Johari Moghadam, cet„˛ean
rom‚n, n„scut la data de 9.09.1958 Ón Iran,        autovehicule;
c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Muzeul        5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume       Societatea Comercial„ VINARTE — S.R.L.
Zambaccian nr. 22B, et. 3, ap. 8, sectorul 1, posesor   proaspete;                                 Bucure∫ti
al C.I. seria RD nr. 086512/1999, eliberat„ de Sec˛ia     5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
1 Poli˛ie, ∫i Viorica Johari Moghadam, cet„˛ean      ∫i molu∫te;                                 ACT ADIfiIONAL
rom‚n, n„scut„ la data de 15.04.1959 Ón comuna        5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse              la actul constitutiv
Sagna, jude˛ul Neam˛, c„s„torit„, domiciliat„ Ón      de patiserie ∫i zaharoase;                  al societ„˛ii Comerciale VINARTE — S.R.L.,
Bucure∫ti, str. Muzeul Zambaccian nr. 22B, et. 3, ap.     5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;          cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Matei Basarab nr.
8, sectorul 1, posesoare a C.I. seria RD nr.
                               5227 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          71, bl. L 111A, sc. 2, et. 3, ap. 21, sectorul 3,
086513/1999, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie, ambii
                              specializate cu produse neclasificate Ón alt„ parte;    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
prin reprezentantul Grigore Cristina, domiciliat„ Ón
Bucure∫ti, ™os. Pantelimon nr. 309, bl. 8, sc. E, et. 2,   5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse                cu nr. J 40/8612/1998,
ap. 165, sectorul 2, posesoare a C.I. seria RT nr.     cosmetice ∫i de toalet„;                     cod unic de Ónregistrare 10947843
037510/26.08.1999, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie, Ón     5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;           Subscrisa Societatea Comercial„ F & I HOLDING —
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale         5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       S.A., persoan„ juridic„ elve˛ian„ cu sediul Ón Elve˛ia
TORNADO COM — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i      Lugano, Corso Elvezia 16,6900 Lugano, Ónregistrat„
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti      articole din piele;                    la Registrul Comer˛ului din Lugano, Elve˛ia cu
cu nr. J 40/1334/1991, cod fiscal R452472,          5243 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu        nr. CH – 514.3.014.027 – 3 din 7.07.1998,
modific„m actele constitutive ale Societ„˛ii                                     reprezentat„ din data Fronescu Rodica Mariana,
                              articole d iluminat ∫i cu articole de uz casnic;
Comerciale TORNADO COM — S.R.L. astfel:                                        cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. C.A.
                               5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
  Se revoc„ din func˛ia de administrator al                                     Rosetti nr. 40, sectorul 2 ∫i Voiculescu Tania,
societ„˛ii dna Viorica Johari Moghadam.          aparate electrice de uz casnic;              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Litovoi
  Celelalte dispozi˛ii ∫i clauze ale actelor         5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i     Voievod nr. 40, sectorul 2, ambii prin Ómputernicit
constitutive ale Societ„˛ii Comerciale TORNADO       articole de papet„rie.                   Ionescu Toma Petre, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
COM — S.R.L. r„m‚n neschimbate.                2. Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n    Gen. Henri Mathias Berhelot nr. 89, ap. 2, sectorul
  Prezentul act adi˛ional completeaz„ Ón mod       nemodificate.                       1, Ón calitate de consilier juridic ∫i Ómputernicit al
corespunz„tor prevederile actelor constitutive ale       (34/566.414)                      Societ„˛ii Comerciale VINARTE — S.R.L., Ón baza
societ„˛ii astfel modificate ∫i va fi publicat Ón                                   hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la                    *                Comerciale VINARTE — S.R.L., din 28.08.2000, am
Oficiul registrului comer˛ului.                                            hot„r‚t urm„toarele modific„ri ale actului
  (32/566.412)                          Societatea Comercial„               constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
              *                 BRICOSTORE ROMANIA — S.A., Bucure∫ti            Se deschide un punct de lucru al societ„˛ii la
                                                           adresa din comuna Sacalaz DN 59, km 7, 5, jude˛ul
     Societatea Comercial„                       ACT ADIfiIONAL              Timi∫, unde se va desf„∫ura activitatea îcomer˛ cu
   ROMSTAL IMEX — S.R.L., Bucure∫ti                                        ridicata cu b„uturi – cod CAEN 5134“.
                                   parte integrant„ din actul             Celelalte articole din actul constitutiv al societ„˛ii
                                constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         r„m‚n nemodificate a∫a cum au fost autentificate.
        HOT√R¬REA NR. 25
                                 BRICOSTORE ROMANIA — S.A.,               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii      Bucure∫ti, Str. Olarului nr. 5, ap. 3, sectorul 2     actul constitutiv al societ„˛ii cu modific„rile
 Comerciale ROMSTAL IMEX — S.R.L. din data         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      ulterioare survenite ∫i Ónregistrare conform legii.
          de 27.08.2002                   cu nr. J 40/9990/2001,               (37/566.417)
  La adunarea general„ a asocia˛ilor s-au prezentat      Cod unic de Ónregistrare R 14328360                        *
asocia˛ii Perini Enrico, care de˛ine 71.094 p„r˛i
                               Subsemnatul Avram Gheorghe Florin, domiciliat
sociale, reprezent‚nd 51 % din capitalul sociatl total,
                              Ón Blaj, str. I.H. R„dulescu nr. 46, jude˛ul Alba,          Societatea Comercial„
Ón nume propriu ∫i Ón numele ∫i pentru asociatul
                              identificat„ prin C.I. seria AX nr. 079620, prin Blaj,      GALAXY MEDIA — S.R.L., Bucure∫ti
Guido Fucina, conform autoriz„rii, care de˛ine
55.760 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din capitalul   2.08.2001, Ómputernicit Ón baza hot„r‚rii adun„rii
social total, ∫i Henter Gavril-Ovidiu, care de˛ine     generale extraordinare a Societ„˛ii Comerciale                DECIZIA NR. 629
12.546 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 9 % din capitalul    BRICOSTORE ROMANIA — S.A., din data de 8.07.          din data de 26.08.2002, asociatului unic
social total, care, Ón conformitate cu prevederile     2002, tradus„ ∫i legalizat„ cu nr. 22988/26.08.2002
                                                             Asociatul unic al societ„˛ii, Popescu Strohlen
art. 10 din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale   de notarul public Dan Tataru, trec la cosemnarea      Christian Mihai reprezentat de Paula David -
ROMSTAL IMEX — S.R.L., hot„r„sc:              urm„toarelor:                       director administrator – Ón temeiul procurii
  Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón        Societatea Comercial„ BRICOSTORE DIJON –        autentificate cu nr. 824/4.06.2002 la Biroul
Predeal, Strada M„n„stirii nr. 14, jude˛ul Bra∫ov,
                              de˛in‚nd 10 % din capitalul social a cesionat Óntreg    notarului public Siana Larisa Alexandrescu, a luat
de˛inut Ón conformitate cu prevederile contractuui
de v‚nzare-cump„rare autentificat cu nr.          capitalul de˛inut, adic„ 2.800.000 lei = 2.800 ac˛iuni =  decizia de a deschide un punct de lucru al societ„˛ii,
3255/7.12.1998, av‚nd ca obiect principal de        88 $, v„rsat 100 euro, c„tre ac˛ionarul Societatea     Ón Ia∫i, Str. Bradului nr. 5, jude˛ul Ia∫i, unde va fi
activitate: 5511 – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant.   Comercial„ îPetA“, caz Ón care Societatea         desf„∫urat„ activitatea principal„ a societ„˛ii,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     Comercial„ BRICOSTORE DIJON“ iese din societate,      codificat„ CAEN – 7220 – realizarea de produse
Societ„˛ii Comerciale ROMSTAL IMEX — S.R.L.        iar noua participare la capital, beneficii ∫i pierderi   software.
r„m‚n neschimbate.                     a ac˛ionarilor va fi:                     (38/566.418)
  Prezenta hot„r‚re este adopat„ ast„zi,           1. – Societatea Comercial„ GEMA – 10 % –                      *
27.08.2002.                        2.800.000 lei = 2.800 ac˛iuni = 88 $ v„rsat 100 euro
   (33/566.413)                       2. Societatea Comercial„ PET A – 30 % –              Societatea Comercial„
              *                8.400.000 lei = 8.400 ac˛iuni = 264 $ v„rsat 300 euro;    ANTARIS 2002 PROD — S.R.L., Bucure∫ti
                               3.  Societatea   Comercial„    CONQUEST
     Societatea Comercial„               INVESTMENTS SAH – 20 % – 5.600.000 lei = 5.600                ACT ADIfiIONAL
  GENBEB COM PROD — S.R.L., Bucure∫ti           ac˛iuni = 176 % v„rsat 200 euro              la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                               4. Societatea Comericla„ BRICOSTORE HUNGARIA           ANTARIS 2002 PROD — S.R.L.,
         ACT ADIfiIONAL
                              FEJLESZTESI KFT – 20 % – 5.600.000 lei =           Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 79-101, bl. F,
  la documentele constitutive ale Societ„˛ii       5.600 ac˛iuni = 176 $ v„rsat 200 euro            sc. 3, et. 6, ap. 98, sectorul 4; Ónmatriculat„
 Comerciale GENBEB COM PROD — S.R.L., cu           5. Philippe Pierre Jean Bresson 20 % –              la Oficiul registrului comer˛ului
 sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Andronache nr. 107,       5.600.000 lei = 5.600 ac˛iuni = 176 $ v„rsat 200 euro.   cu nr. J 40/965/2002; cod unic de Ónregistrare
 sectorul 2 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                      14446543; capital social: 2.000.000 lei
                               Se modific„ corespunz„tor documentele
comer˛ului cu nr. J 40/6539/1992, cod unic de                                      Subsemnata Vl„descu Roxana-Georgiana,
                              societ„˛ii, celelalte prevederi r„m‚n‚nd
   Ónregistrare 2377857, atribut fiscal R                                      cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os.
                              neschimbate.
  Subsemnatul Costache Marin, cu domiciliul Ón                                    Giurgiului nr. 79-101, bl. F, sc. 3, et. 6, ap. 98,
                                (35/566.415)
Bucure∫ti, ∫os. Andronache nr. 107, sectorul 2,                                    sectorul 4, posesoare a C.I. seria RR nr.
posesor al C.I. seria RR nr. 139734, eliberat„ de                   *                1354433/18.11.2000, emis„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie,
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1838/2.X.2002
av‚nd cod numeric persoanl 2790801162161, Ón          Œntruc‚t, prin contractul de cesiune de mai sus,          Societatea Comercial„
calitate de unic asociat al Societ„˛ii Comerciale      doamnele M„rg„rit Cristina ∫i Chivu Alina Livia au        ROM¬NOEXPORT — S.A., Bucure∫ti
ANTARIS 2002 PROD — S.R.L., Ón baza prevederilor      cesionat domnului Trandaf Dan Valentin, toate
legale ∫i statutare, am decis modificarea actelor      p„r˛ile sociale, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, pe            ACT ADIfiIONAL
constitutive ale societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:        care le de˛ineau la Societatea Comercial„ JAMILLE      la contractul de societate ∫i statutul Societ„˛ii
  1. Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii,   COMP. — S.R.L., retr„g‚ndu-se din societate ∫i din         Comerciale ROM¬NOEXPORT — S.A.,
cu:                             orice func˛ie de conducere, inclusiv aceea de            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor       administrator de˛inut„ de doamna Chivu Alina            Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
terestre.                          Livia, contractul de societate se desfiin˛eaz„, iar            cu nr. J 40/18059/1993
  2. Se declar„ deschiderea unui punct de lucru      societatea comercial„ va func˛iona Ón continuare cu      Œntre ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale
situat Ón Calafat, str. Horia, Clo∫ca ∫i Cri∫an nr. 4,   asociatul unic Trandaf Dan Valentin.            ROM¬NOEXPORT — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.
jude˛ul Dolj, unde se vor desf„∫ura, Ón principal,       1. Capitalul social al societ„˛ii r„m‚ne         Doamnei nr. 17–19, sectorul 3, Ónmatriculat„ la
conform cod CAEN 6321, îalte activit„˛i anexe                                      Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                              neschimbat, Ón sum„ de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20
transporturilor terestre“.                                               Bucure∫ti cu nr. J 40/18059/1993, Ón conformitate
                              p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare, fiind   cu hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale     subscris Ón totalitate de asociatul unic Trandaf Dan    Societ„˛ii Comerciale ROM¬NOEXPORT — S.A. din
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                Valentin.                          data de 28 martie 2002, a intervenit urm„torul
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      2. Se schimb„ numele societ„˛ii din JAMILLE       acord de modificare a statutului ∫i contractului de
actele constitutive ale societ„˛ii.             COMP. — S.R.L. Ón EASYKIT DESIGN — S.R.L.,         societate, dup„ cum urmeaz„:
  (39/566.420)                      conform dovezii privind disponibilitatea firmei        1. Retragerea din societate a ac˛ionarului Fondul
              *                nr. 101840 din 2.04.2002.                  Propriet„˛ii de Stat (Autoritatea pentru Privatizare
                                                            ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului), ca urmare
                                3. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, ∫os.
                                                            a v‚nz„rii Óntregului pachet de ac˛iuni de˛inut la
 Societatea Comercial„ CLINICA MEDICAL√           Pantelimon nr. 336, bl. 5 A, sc. 1, parter, ap. 1,     Societatea Comercial„ ROM¬NOEXPORT — S.A.,
     HIPOCRAT 2000 — S.R.L.              sectorul 2, Ón Bucure∫ti, str. Maior Coravu nr. 30,     respectiv 25.200 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de
                              bl. G3, sc. 1, et. 10, ap. 212, sectorul 2.         1.000 lei, Ón sum„ total„ de 25.200.000 lei,
         HOT√R¬REA NR. 2                4. Conducerea, reprezentarea ∫i administrarea      reprezent‚nd 1,8413 % din capitalul social, c„tre
                              societ„˛ii va fi asigurat„ de asociatul unic Trandaf    ac˛ionarul Cri∫an Petru, Ón baza contractului de
          din 22.08.2002                                            v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni nr. B 035/18.12.1998.
                              Dan Valentin.
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii        5. Se recodific„ obiectul principal de activitate al    2. Ca urmare a decesului ac˛ionarului Cri∫an
Comerciale CLINICA MEDICAL√ HIPOCRAT 2000 —                                       Petru, doamna Cri∫an Aurica ∫i domni∫oara Cri∫an
                              societ„˛ii:                         Cristina-Mihaela devin ac˛ionare la Societatea
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Chi∫in„u nr. 16, bl. M     cod CAEN 6312 – produc˛ia mobilierului pentru      Comercial„ ROM¬NOEXPORT — S.A., Ón baza
7, sc. A, ap. 1, sectorul 2, Ónmatriculat„ cu nr. J     birou ∫i magazine (exclusiv din metal).           certificatului de mo∫tenitor nr. 40/7.06.2002 asupra
40/2341/1996, adoptat„ de subsemna˛ii: Nawshar         Se extinde obiectul secundar de activitate, astfel:   ac˛iunilor cump„rate de Cri∫an Petru de la Fondul
Jamal Shekhel, Nabil Sheakhel ∫i Deman Badralden,       cod CAEN 7440 – publicitate;               Propriet„˛ii de Stat, respectiv 25.200 ac˛iuni, cu o
to˛i trei Ón calitate de asocia˛i, la ∫edin˛„ fiind      cod CAEN 2940 – fabricarea ma∫inilor unelte;       valoare nominal„ de 1.000 lei, Ón sum„ total„ de
reprezentat Óntegul capital social.              cod CAEN 3613 – produc˛ia mobilierului pentru      25.200.000 lei, reprezent‚nd 1,8413 %.
  Œn urma deliber„rii, de comun acord, am hot„r‚t                                     Dna Cri∫an Aurica, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd.
                              buc„t„rii;
urm„toarele:                                                      Unirii nr. 69, bl. G2b, sc.l 1, et. 2, ap. 5, sectorul 3
                                cod CAEN 3614 – produc˛ia altor tipuri de        de˛ine un num„r de 6.300 ac˛iuni, cu o valoare
  1. Se Ónfiin˛eaz„ dou„ puncte de lucru – sta˛ii de
                              mobilier;                          nominal„ de 1.000 lei fiecare, Ón sum„ total„ de
salvare, situate dup„ cum urmeaz„: a) satul Dasc„lu,
                                cod CAEN 7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize     6.300.000 lei, reprezent‚nd 0,4619 % din capitalul
Strada Principal„ nr. 98, com. Dasc„lu, jude˛ul Ilfov,
                              tehnice.                          social.
∫i b) satul Vidra, Strada Principal„ nr. 24, comuna
                                Celelalte dispozi˛ii din actele constitutive ale      Dra Cri∫an Cristina-Mihaela, domiciliat„ Ón
Vidra, jude˛ul Ilfov.                                                  Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 69, bl. G2b, sc. 1, et. 2, ap.
                              societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  2. Se Ómputernice∫te dl consilier juridic                                      5, sectorul 3, de˛ine un num„r de 18.900 ac˛iuni, cu
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
Dumitrescu Grigore, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                      o valoare nominal„ de 1.000 lei, Ón sum„ de
                              actele constitutive ale societ„˛ii, pe care le modific„
str. Glinka nr. 15, sc. B, ap. 15, sectorul 2, s„ publice                                18.900.000 lei, reprezent‚nd 1,3858 % din capitalul
                              ∫i le completeaz„ Ón mod corespunz„tor,           social.
actele necesare la organele competente ∫i s„ ne
reprezinte la aceste organe.                produc‚ndu-∫i efecte din momentul Ónregistr„rii ∫i       3. Domnul Altangiu Dimitrie-™erban devine
  Redactat azi, 22 august 2002.              Óndeplinirii formalit„˛ilor de publicitate Ón registrul   ac˛ionar la Societatea Comercial„ ROM¬NOEXPORT
                              comer˛ului ∫i la Monitorul Oficial.             — S.A. cu un num„r de 3.675 ac˛iuni, cu o valoare
   (40/566.421)
                                (41/566.422)                      nominal„ de 1.000 lei, Ón sum„ total„ de
              *                                              3.675.000 lei, reprezent‚nd 0,2695 % din capitalul
                                            *                social. Ac˛iunile au fost cump„rate de la Societatea
      Societatea Comercial„                                            Comercial„ ROM¬NOEXPORT — S.A., care le-a
    JAMILLE COMP. — S.R.L., Bucure∫ti               Societatea Comercial„               r„scump„rat de la ac˛ionari, conform prevederilor
                                MISS RUXY SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti          actului constitutiv ∫i a Legii nr. 31/1990,
                                                            republicat„.
 CONTRACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL                                           4. Doamna Bota Maria devine ac˛ionar la
                                       ACT ADIfiIONAL
      al Societ„˛ii Comerciale                                           Societatea Comercial„ ROM¬NOEXPORT — S.A. cu
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       un num„r de 700 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de
     JAMILLE COMP. — S.R.L.,
                                   MISS RUXY SERVICE — S.R.L.,            1.000 lei, Ón sum„ total„ de 700.000 lei,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                     reprezent‚nd 0,0513 din capitalul social.
      cu nr. J 40/6306/1998              cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Dorneasca nr. 14,
                                                              Ac˛iunile au fost cump„rate de la Societatea
  Œntre subsemna˛ii:                      bl. P59, sc. 1, et. 8, ap. 27, sectorul 5,       Comercial„ ROM¬NOEXPORT — S.A. care le-a
  M„rg„rit Cristina, domiciliat„ Ón comuna Sec„ria     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       r„scump„rat de la ac˛ionari, conform prevederilor
nr. 33, jude˛ul Prahova, ∫i Chivu Alina Livia,        cu nr. J 40/3093/1998, cod fiscal 10572379,        actului constitutiv ∫i a Legii nr. 31/1990,
domiciliat„ Ón Buz„u, str. Fr„sinet, bl. B16, ap. 17,         capital social 2.000.000 lei           republicat„.
                                Subsemnatele Mihailoff Ruxandra-Alexandrina,        5. Precizarea domeniului principal de activitate:
jude˛ul Buz„u, Ón calitate de cedente, ∫i
                                                            activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata —
  Trandaf Dan Valentin, domiciliat Ón Bucure∫ti,      cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                                                            diviziune CAEN 511.
str. Maior Coravu nr. 30, bl. G3, sc. 1, et. 10, ap. 212,  str. Topliceanu Vasile nr. 7, bl. P67, sc. 1, et. 7, ap.    6. Precizarea obiectului principal de activitate:
sectorul 2, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit, n„scut la     29, sectorul 5, posesoare a B.I. seria G.X. nr. 544998,   intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,
5.12.1965 Ón Bucure∫ti, de sex b„rb„tesc, legitimat     eliberat de Sec˛ia 19 Poli˛ie Bucure∫ti la data de     Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele cod CAEN 5116.
prin C.I. seria RR nr. 118357, emis„ la 9.09.2000 de    27.02.1998, ∫i Rotaru Eleonora, domiciliat„ Ón         7. Aprob„ componen˛a comisiei de cenzori, dup„
Sec˛ia 19 Poli˛ie, cod numeric personal           Bucure∫ti, str. Dorneasca nr. 14, bl. P 59, sc. 1, et. 8,  cum urmeaz„:
1651205400116, Ón calitate de cesionar, s-a Óncheiat    ap. 27, sectorul 5, posesoare a B.I. seria G.R. nr.      – cenzori:
prezentul contract de cesiune, Ón urm„toarele        601601, eliberat de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de        – dna Iorgulescu Viorica — ac˛ionar;
condi˛ii:                                                         – dl Dumitrescu Ilie — ac˛ionar;
                              5.04.1995, asociate ale Societ„˛ii Comerciale MISS
                                                              – dl Toma Cristian — expert contabil.
  Noi, M„rg„rit Cristina ∫i Chivu Alina Livia,       RUXY SERVICE — S.R.L., Ón conformitate cu           Prezentul act adi˛ional devine parte integrant„ a
cesion„m domnului Trandaf Dan Valentin un          prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ Ón 1998,     contractului de societate ∫i a statutului Societ„˛ii
num„r de 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei    am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la actul         Comerciale ROM¬NOEXPORT — S.A.
fiecare, pe care le de˛inem Ón calitate de asociate la   constitutiv al societ„˛ii astfel:                (43/566.424)
Societatea Comercial„ JAMILLE COMP. — S.R.L.,         Art. 1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din                 *
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     Bucure∫ti, str. Dorneasca nr. 14, bl. P 59, sc. 1, et. 8,
nr. J 40/6306/1998, cu sediul Ón Bucure∫ti,         ap. 27, sectorul 5, Ón Bucure∫ti, str. Doina nr. 16,         Societatea Comercial„
∫os. Pantelimon nr. 336, bl. 5A, sc. 1, parter, ap. 1,   bl. 12, sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 5.           GETICO STYL IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
sectorul 2, ne retragem din societate ∫i din orice       Art. 2. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón
func˛ie de conducere avut„ Ón cadrul acesteia,       Bucure∫ti, str. ™erbota nr. 3, bl. V20, sc. 1, parter,            ACT ADIfiIONAL
inclusiv din aceea de administrator de˛inut„ de       sectorul 5, av‚nd ca obiect de activitate coafur„ ∫i
subsemnata Chivu Alina Livia.                                               la documentele constitutive ale Societ„˛ii
                              alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are cod CAEN 9302.        Comerciale GETICO STYL IMPEX — S.R.L.,
  Declar„m c„ am primit contravaloarea p„r˛ilor        Art. 3. Domeniul principal de activitate este: alte       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
sociale ∫i, pentru viitor, nu vom mai avea nici o
                              activit„˛i de servicii, cod CAEN 930.              Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
preten˛ie fa˛„ de societate.                                               cu nr. J 40/1890/1996, cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                Obiectul principal de activitate este: coafur„ ∫i
  Eu, Trandaf Dan Valentin, declar c„ accept                                       bd. Lasc„r Catargiu nr. 9A, ap. 5, sectorul 1,
                              alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are cod CAEN 9302.
cesiunea celor 20 p„r˛i sociale ce mi se face de c„tre                                        cod fiscal R8222037,
                                Celelalte clauze ale actului constitutiv al
doamnele M„rg„rit Cristina (10 p„r˛i sociale),                                           capital social 2.000.000 lei
                              societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
respectiv Chivu Alina Livia (10 p„r˛i sociale),                                      Subsemnata Ioni˛„ Gh. Georgeta, cet„˛ean
                                 (42/566.423)
prelu‚nd totodat„, depturile ∫i obliga˛iile ce le                                    rom‚n, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, bd. Lasc„r
impun aceste p„r˛i sociale.                              *                Catargiu nr. 9A, ap. 5, sectorul 1, Ón calitate de
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1838/2.X.2002                    9
asociat„ unic„, reprezent‚nd Óntregul capital social,     Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod         6, posesoare a C.I. seria RR nr. 105050/4.04.2000,
respectiv 2.000.000 lei, Ón˛eleg s„ Ónchei prezentul    corespunz„tor statutul societ„˛ii, celelalte prevederi   eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie, cod numeric personal
act adi˛ional, prin care:                  r„m‚n‚nd neschimbate.                   2760126461512, asociat unic al Societ„˛ii
  Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,         (46/566.426)                      Comerciale P & G FUN SERV — S.R.L., cu sediul Ón
str. Covaci nr. 11, sectorul 3, av‚nd ca obiect de                                   Bucure∫ti, Str. Valea Cerbului nr. 2, bl. N 12, sc. 4,
                                       ACT ADIfiIONAL
activitate: CAEN 5242 – comer˛ cu am„nuntul cu                                     et. 4, ap. 77, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul
Ómbr„c„minte.                              la actele constitutive ale           registrului comer˛ului cu nr. J 40/9848/1997, am
  Ca urmare a Óncheierii prezentului act adi˛ional,     Societ„˛ii Comerciale MOONI & CO — S.R.L.         decis urm„toarele:
se modific„ corespunz„tor statutul societ„˛ii. Restul     Œntre subsemna˛ii:                     1. Sediul societ„˛ii se schimb„ din Bucure∫ti,
prevederilor r„m‚n‚nd neschimbate.               Drumea Monica, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.      str. Valea Cerbului nr. 2, bl. N 12, sc. 4, et. 4, ap. 77,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Gologanului nr. 47, sectorul 3, ∫i             sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
statutul societ„˛ii.                      Florea Marian, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.      comer˛ului cu nr. J 40/9848/1997 Ón Bucure∫ti,
  Urmeaz„ Óndeplinirea formalit„˛ilor de          L„cr„mioarei nr. 31, bl. 1/2, sc. 1, ap. 64, sectorul 3,  Drumul Timonierului nr. 4, bl. 40 S 14, sc. 1, ap. 49,
Ónregistrare ∫i publicitate.                asocia˛i Ón Societatea Comercial„ MOONI & CO —       sectorul 6.
   (44/566.425)                      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Gologanului       2. Se revoc„ din func˛ia de administrator
                              nr. 47, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul        Gherase Petric„ ∫i Dinc„ Gheorghe ∫i se nume∫te
  ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 1197
                              Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti      Dinu Cristina.
 din 27 februarie 2002 a actului adi˛ional         cu nr. J 40/17063/1994, cod fiscal R 6271777, am       Totodat„, eu, Dinu Cristina, declar c„ nu mai
 autentificat cu nr. 259/21.02.2002 la Biroul        hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón satul      de˛in alt„ societate Ón care s„ am calitatea de asociat
notarului public Elena C„p‚lna∫ din Bucure∫ti        Licurici, comuna C„line∫ti, jude˛ul Teleorman,       unic.
  Eu, C„p‚lna∫ Elena, notar public, la observa˛ia     unde se vor desf„∫ura activit„˛ile prev„zute la        Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
Oficiului Registrului Comer˛ului al Municipiului      obiectul de activitate descris Ón actele constitutive   neschimbate.
Bucure∫ti, precum ∫i la cererea asociatului unic      ale societ„˛ii.                        Dau prezentul act adi˛ional, spre a fi depus la
Ioni˛„ Gh. Georgeta, dispun:                  Prezentul act adi˛ional completeaz„ Ón mod       organele competente.
  Rectificarea actului adi˛ional la documentele      corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii,         (49/566.428)
constitutive ale Societ„˛ii Comerciale GETICO STYL     celelalte prevederi ale acestuia r„m‚n‚nd                       *
IMPEX — S.R.L., autentificat cu nr. 259/21.02.2002     neschimbate.
                                                                     ACT ADIfiIONAL
de acest birou notarial, Ón sensul c„ domeniul         (47/566.426)
principal de activitate al societ„˛ii este CAEN 524 –                 *                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu                                         P & G FUN SERV — S.R.L.
alte produse, neclasificate Ón alt„ parte.          Societatea Comercial„ MARICON — S.R.L.            Œn baza certificatului de mo∫tenitor nr. 39/2002,
  Men˛ionez c„ activitatea principal„ este deja              Bucure∫ti                 dat Ón dosarul nr. 41/2002, supliment la dosarul nr.
stabilit„, respectiv, CAEN 5242 – comer˛ cu                                      40/2001 la Biroul notarului public Sarbu Floarea
am„nuntul cu Ómbr„c„minte.                          ACT ADIfiIONAL              din Bucure∫ti, aleea Poiana Mare nr. 2, sectorul 6, a
  Restul   con˛inutului   actului   adi˛ional                                 intervenit prezentul act adi˛ional la statutul ∫i
nr. 259/21.02.2002 autentificat la Biroul notarului         la statutul Societ„˛ii Comerciale         contractul Societ„˛ii Comerciale P & G FUN SERV —
public Elena C„p‚lna∫ din Bucure∫ti r„m‚ne          MARICON — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Valea Cerbului nr.
neschimbat.                         ∫os. Colentina nr. 2C, bl. 4, sc. A, et. 8, ap. 34,    2, bl. N 12, sc. 4, et. 4, ap. 77, sectorul 6,
  Œn temeiul art. 53 raportat la art. 8 lit. 1 din           sectorul 2, Ónmatriculat„           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
Legea nr. 36/1995 se rectific„ actul adi˛ional        cu nr. J 40/20122/1992, cod fiscal R 42502,       nr. J 40/9848/1997, prin care se modific„
autentificat cu nr. 259 din 21.02.2002 la Biroul           capital social 5.500.000.000 lei         urm„toarele:
notarului public Elena C„p‚lna∫ din Bucure∫ti, Ón       Subsemnatul Pop Virgil Emil, cet„˛ean rom‚n,        1. Societatea are ca asocia˛i pe:
sensul ar„tat mai sus.                   domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 2C, bl. 4,     – Dinc„ Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  (45/566.425)                      sc. A, et. 8, ap. 34, sectorul 2, n„scut la data de    data de 7.10.1959 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
                              10.06.1976 Ón Bucure∫ti, posesor al C.I. seria RR     Bucure∫ti, Bd. Uverturii nr. 16, bl. A 2, sc. 4, et. 9,
              *                nr. 091147, emis„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de      ap. 114, sectorul 6, posesor al B.I. seria G.N. nr.
                              7.02.2000, cod numeric personal 1760610421534, Ón     782262/4.07.1994, eliberat de Sec˛ia 21 Poli˛ie;
Societatea Comercial„ MOONI & CO — S.R.L.          calitate de asociat unic, mo∫tenitor, am decis Ón       – Gherase Emilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
        Bucure∫ti                  baza prevederilor statutului societ„˛ii ∫i a        data de 14.10.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
                              dispozi˛iilor legale, modificarea statutului dup„     Bucure∫ti, str. Valea Cerbului nr. 2, bl. N 12, sc. 4,
         ACT ADIfiIONAL               cum urmeaz„:                        et. 4, ap. 77, sectorul 6, posesoare a C.I. seria RD nr.
     la statutul Societ„˛ii Comerciale           I. Continuarea activit„˛ii Societ„˛ii Comerciale    132967/28.09.2000, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie;
                              MARICON — S.R.L., cu asociatul unic mo∫tenitor         – Gherase Daniela-Iuliana, minor„, n„scut„ la
        MOONI & CO — S.R.L.
                              Pop Virgil Emil, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       data de 20.07.1987, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
  Œntre subsemna˛ii:                   Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 2C, bl. 4, sc. A, et. 8,   Valea Cerbului nr. 2, bl. N 12, sc. 4, et. 4, ap. 77,
  Drumea Monica, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.      ap. 34, sectorul 2, n„scut la data de 10.06.1976 Ón    sectorul 6, posesoare a C.I. seria RD nr.
Gologanului nr. 47, sectorul 3, ∫i             Bucure∫ti, posesor al C.I. seria RR nr. 091147, emis„   183957/3.08.2001, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie,
  Florea Marian, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit, de     de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 7.02.2000, cod numeric   asistat„ de curatorul Gherase Teodor, domiciliat Ón
sex b„rb„tesc, identificat cu C.I. seria RT nr. 064291,   personal 1760610421534, Ón baza declara˛iei        Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„ nr. 1, bl. M 24, sc. 2,
eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie Ón anul 2000, n„scut la   notariale autentificate cu nr. 1229 din data de      et. 7, ap. 67, sectorul 6, conform dispozi˛iei nr.
data de 8 septembrie 1965 Ón comuna Licuriciu,       29.05.2002 la Biroul notarului public Ion Vior.      194/15.04.2002, emis„ de Prim„ria Sectorului 6
jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti,          II. Asociatul unic Pop Virgil Emil va Óndeplini ∫i   Bucure∫ti;
Str. L„cr„mioarei nr. 31, bl. 1/2, sc. 1, ap. 64,      func˛ia de administrator al societ„˛ii, conform        – Gherase Claudiu-Marian, minor, n„scut la data
sectorul 3, cod numeric personal 1650908400450,       declara˛iei din 31.05.2002, datat„ cert cu SCP Av.     de 7.07.1990, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea
am devenint asocia˛i Ón Societatea Comercial„        Iacob ∫i Constantinovici.                 Cerbului nr. 2, bl. N 12, sc. 4, et. 4, ap. 77, sectorul
MOONI & CO — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,          III. Precizarea obiectului principal de activitate:   6, reprezentat de curator Gherase Teodor,
str. Tuf„nica nr. 11, sectorul 3, Ónmatriculat„ la       cod CAEN 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón         domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„ nr. 1,
Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„      bl. M 24, sc. 2, et. 7, ap. 67, sectorul 6, conform
Bucure∫ti cu nr. J 40/17063/1994, cod fiscal        de produse nealimentare.                  dispozi˛iei nr. 194/15.04.2002 emis„ de Prim„ria
R 6271777, care are un capital social de 2.000.000       Restul prevederilor statutului Societ„˛ii        Sectorului 6 Bucure∫ti.
lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale, cu valoarea nominal„   Comerciale MARICON — S.R.L. va r„m‚ne             2. Capitalul social al societ„˛ii r„m‚ne
de 100.000 lei, conform contractului de cesiune       nemodificat.                        neschimbat, respectiv 5.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 50
autentificat cu nr. 133/3 aprilie 2002 la Biroul        Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,     p„r˛i sociale, o parte social„ = 100.000 lei ∫i este
notarului public Ilie Adina-Doina din Bucure∫ti.      19.06.2002.                        structurat astfel:
  Cota noastr„ de participare la capitalul social       (48/566.427)                       – Dinc„ Gheorghe de˛ine un aport de 2.500.000 lei,
este urm„toarea:                                    *                Ómp„r˛it Ón 25 p„r˛i sociale, o parte social„ = 100.000
  – Eu, Drumea Monica, de˛in 10 p„r˛i sociale, Ón                                  lei, respectiv 50 % din capitalul social;
valoare de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din             Societatea Comercial„               – Gherase Emilia de˛ine un aport de 700.000 lei,
capitalul social, respectiv din beneficii ∫i pierderi;                                 Ómp„r˛it Ón 7 p„r˛i sociale, o parte social„ = 100.000 lei,
                                 P & G FUN SERV — S.R.L., Bucure∫ti
  – Eu, Florea Marian, de˛in 10 p„r˛i sociale Ón                                   respectiv 14 % din capitalul social;
valoare de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din                                      – Gherase Daniela-Iuliana de˛ine un aport de
                                       ACT ADIfiIONAL
capitalul social, respectiv din beneficii ∫i pierderi.                                 900.000 lei, Ómp„r˛it Ón 9 p„r˛i sociale, o parte
  Œn calitate de asocia˛i am hot„r‚t urm„toarele:     la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      social„ = 100.000 lei, respectiv 18 % din capitalul
  Domeniul principal de activitate va fi: comer˛ cu         P & G FUN SERV — S.R.L.             social;
am„nuntul Ón magazine nespecializate — CAEN 521;        Œn urma Óncheierii contractului de cesiune de       – Gherase Claudiu-Marian de˛ine un aport de
  Obiectul principal de activitate al societ„˛ii va fi:  p„r˛i sociale, autentificat cu nr. 985/22.04.2002 la    900.000 lei, Ómp„r˛it Ón 9 p„r˛i sociale, o parte
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,       Biroul notarului public Sarbu Floarea din         social„ = 100.000 lei, respectiv 18 % din capitalul
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       Bucure∫ti, aleea Poiana Mare nr. 2, sectorul 6, a     social.
b„uturi ∫i tutun — CAEN 5211. Toate celelalte        intervenit prezentul act adi˛ional la statutul ∫i       3. Extinderea obiectului de activitate cu codul
activit„˛i prev„zute Ón statutul societ„˛ii vor fi     contractul Societ„˛ii Comerciale P & G FUN SERV —     CAEN 7140 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i
activit„˛i secundare.                    S.R.L.,                          gospod„re∫ti.
  Sediul social al societ„˛ii se schimb„ din         Subsemnata Dinu Cristina, n„scut„ la data de        4. Activitatea principal„: cod CAEN 7140 –
Bucure∫ti, str. Tuf„nica nr. 11, sectorul 3, Ón       26.01.1976 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti.
Bucure∫ti, Str. Gologanului nr. 47, sectorul 3.       fiica lui Marian ∫i Ileana, cet„˛ean rom‚n, de sex       5. Deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
  Eu, Drumea Monica, voi fi Ón continuare         femeiesc, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Drumul         bd. Iuliu Maniu nr. 59, bl. 10 A, sc. 2, sectorul 6,
administratorul societ„˛ii.                 Timonierului nr. 4, bl. 40 S 14, sc. 1, ap. 49, sectorul  unde societatea va desf„∫ura urm„toarea activitate
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1838/2.X.2002
cod CAEN 7140 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i       Chiriac Georgeta, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul    Societatea Comercial„ COM. CAPELI — S.R.L.
gospod„re∫ti.                        Ón Bucure∫ti, bd. Tudor Vladimirescu nr. 84, bl. 131,           Bucure∫ti
  Celelalte prevederi din statut ∫i contract r„m‚n     ap. 12, sectorul 5, legitimat„ cu C.I. seria RT
neschimbate.                         nr. 129179, eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de            ACT ADIfiIONAL
  D„m prezentul act adi˛ional spre a fi depus la      18.11.2000,
organele competente.                                                        la contractul de societate
                                Ón calitate de asocia˛i, am convenit modificarea
                                                             ∫i la statutul nr. 7350/1991 ale Societ„˛ii
  (50/566.428)                       ∫i completarea contractului ∫i statutului societ„˛ii,
                                                               Comerciale COM. CAPELI — S.R.L.
                               Ón conformitate cu hot„r‚rea luat„ Ón adunarea
   ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 2867                                          Subsemna˛ii:
                               general„ a asocia˛ilor din 30.05.2002, dup„ cum
                               urmeaz„:                           – Pelican Dumitru, domiciliat Ón Bucure∫ti,
        din data de 13.06.2002
                                Cooptarea Ón societate a doamnei Chiriac        str. Eufrosina Popescu nr. 10, sectorul 3, Ón calitate
  Œn leg„tur„ cu actul adi˛ional autentificat cu nr.                                 de asociat unic, ∫i
984/22.04.2002 de notarul public Floarea S‚rbu, la      Georgeta, cet„˛ean rom‚n, prin cesionarea unui
                                                             – Pelican Mariana, av‚nd acela∫i domiciliu, Ón
acest birou s-a prezentat Dinu Cristina, domiciliat„     num„r de 7 p„r˛i sociale de c„tre asociatul Neam˛u
                                                            calitate de cesionar„,
Ón Bucure∫ti, Drumul Timonierului nr. 4, bl. 40 S      Gelu, ∫i 3 p„r˛i sociale de la asociatul Munteanu
                                                             ai Societ„˛ii Comerciale COM. CAPELI — S.R.L.,
14, sc. 1, ap. 49, sectorul 6, cod numeric personal     Gabriela.
                                                            cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 43,
2760126461512, posesoare a C.I. seria RR            Munteanu Gabriela cesioneaz„ ∫i domnului
                                                            bl. P 14, sc. B, et. 2, ap. 65, sectorul 2, Ónregistrat„
nr. 105050/4.04.2000, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie,    Chiriac Dorel 4 p„r˛i sociale, Ón valoare de
                                                            la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
care a solicitat rectificarea actului men˛ionat mai     400.000 lei.
                                                            J 40/7405/1991, cod fiscal R 7548 din 10.12.1992,
sus.                              Prin efectuarea celor dou„ cesiuni, asocia˛ii
                                                            conform contractului de societate ∫i statutului
  Notarul public, verific‚nd actul adi˛ional        Munteanu Gabriela ∫i Neam˛u Gelu Ón˛eleg s„ se      autentificate cu nr. 7350 din 2.05.1991 la Notariatul
autentificat cu nr. 984/22.04.2002 la Biroul         retrag„ din societate.                  de Stat al Sectorului 2 Bucure∫ti, am hot„r‚t
notarului public Floarea S‚rbu din Bucure∫ti, ∫i        Capitalul social total de 2.100.000 lei este      urm„toarele:
contractul de cesiune de p„r˛i sociale, autentificat     Ómp„r˛it Ón 21 p„r˛i sociale, Ón valoare de         Prin cesiune c„tre doamna Pelican Mariana,
cu nr. 983/22.04.2002 la Biroul notarului public       100.0000 lei fiecare ∫i, dup„ cesiunea intervenit„,    asociatul unic Pelican Dumitru m„ retrag din
Floarea S‚rbu din Bucure∫ti, constat„ c„ cererea       este distribuit Óntre asocia˛i astfel:          societate f„r„ a mai avea nici o preten˛ie ∫i nici o
este Óntemeiat„ ∫i, Ón conformitate cu dispozi˛iile       Chiriac Dorel dispune de 11 p„r˛i sociale, Ón     obliga˛ie fa˛„ de societate, ∫i renun˛ la toate
art. 53 din Legea nr. 36/1995 ∫i art. 61 din         valoare de 1.100.000 lei, reprezent‚nd 52,38 % din    func˛iile de˛inute Ón cadrul acesteia, inclusiv cea de
regulamentul de punere Ón aplicare a Legii nr.        capitalul social;                     administrator.
36/1995, dispun:                        Chiriac Georgeta dispune de 10 p„r˛i sociale, Ón     Prin cesiune de la domnul Pelican Dumitru, eu,
  Rectificarea actului adi˛ional autentificat cu nr.    valoare de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 47,62 % din    Pelican Gh. Mariana, cet„˛ean rom‚n, de
984/22.04.2002 la Biroul notarului public Floarea      capitalul social.                     na˛ionalitate rom‚n„, n„scut„ la data de 9.09.1969
S‚rbu, Ón sensul c„: urmare a hot„r‚rii adun„rii        Cota de participare la beneficii ∫i eventualele    Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, domiciliat„ Ón
generale a asocia˛ilor nr. 1/22.04.2002 ∫i a         pierderi a fiec„rui asociat este propor˛ional„ cu cota  Bucure∫ti, str. Eufrosina Popescu nr. 10, sectorul 3,
contractului de cesiune autentificat cu nr.         de participare la constituirea capitalului social.    identificat„ cu C.I. seria RR nr. 123154/2000,
983/22.04.2002 prin care Dinc„ Gheorghe,            Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din       eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie, cod numeric personal
domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Uverturii nr. 16, bl. A 2,   Bucure∫ti, str. Foc∫ani nr. 5, bl. M181, sc. 2, et. 8,  2690909121247, devin asociat unic ∫i administrator
sc. 4, et. 9, ap. 114, sectorul 6, Gherase Emilia,      ap. 105, sectorul 5, Ón Bucure∫ti, bd. Tudor       al societ„˛ii, cu toate drepturile ∫i obliga˛iile ce
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Valea Cerbului nr. 2,     Vladimirescu nr. 84, bl. 131, ap. 12, sectorul 5.     decurg din aceasta, de˛in Óntregul capital social al
bl. N 12, sc. 4, et. 4, ap. 77, sectorul 6, Gherase       Este declarat ca obiect principal de activitate:    societ„˛ii, de 3.000.000 lei, adic„ 30 p„r˛i sociale,
Daniela-Juliana, minor„, n„scut„ la data de         publicitate, cod CAEN 7440.                fiecare cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, cu o
20.07.1987, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Valea        Celelalte prevederi cuprinse Ón contrat ∫i statut   participare de 100 % la beneficii ∫i pierderi. O dat„
Cerbului nr. 2, bl. N 12, sc. 4, et. 4, ap. 77, sectorul   r„m‚n neschimbate.                    cu p„r˛ile sociale, Ón˛eleg s„ preiau ∫i patrimoniul
6, asistat„ de curator Gherase Teodor, domiciliat Ón       (52/566.429)                     social aferent, la data semn„rii prezentului Ónscris,
Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„ nr. 1, bl. M 24, sc. 2,                                a∫a cum rezult„ din eviden˛ele financiar-contabile
                                            *                ale societ„˛ii. Totodat„, preiau ∫i drepturile ∫i
et. 7, ap. 67, sectorul 6, conform dispozi˛iei nr.
194/15.04.2002, eliberat„ de Prim„ria sectorului 6                                   obliga˛iile asociatului cedent, aferente p„r˛ilor
                                   Societatea Comercial„              sociale preluate, a∫a cum rezult„ din actele
Bucure∫ti, Gherase Claudiu-Marian, minor, n„scut
                                DAREL ELECTRONICS — S.R.L., Bucure∫ti          constitutive ale societ„˛ii, cu modific„rile ulterioare,
la data de 7.07.1990, domiciliat Ón Bucure∫ti,
str. Valea Cerbului nr. 2, bl. N 12, sc. 4, et. 4, ap. 77,                               pe care Ón˛eleg s„ le respect Óntocmai, din
                                        ACT ADIfiIONAL              momentul semn„rii prezentului act, devine asociat
sectorul 6, reprezentat de curator Gherase Teodor,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„ nr. 1,                                 al societ„˛ii, cu toate drepturile ∫i obliga˛iile ce
                               la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
bl. M 24, sc. 2, et. 7, ap. 67, sectorul 6, conform                                  decurg din aceasta. Cunosc‚nd sanc˛iunile penale
                                   DAREL ELECTRONICS — S.R.L.,
                                                            pentru declara˛ii nesincere, declar pe proprie
dispozi˛iei nr. 194/15.04.2002, eliberat„ de Prim„ria      Ónmatriculat„ cu nr. J 40/28268, cod fiscal
                                                            r„spundere c„ Óndeplinesc condi˛iile cerute de lege
sectorului 6 Bucure∫ti, asocia˛i ai Societ„˛ii           R5125897, capital social 2.000.000 lei
                                                            pentru a avea calit„˛ile de asociat unic ∫i
Comerciale P & G FUN SERV — S.R.L., cu sediul Ón        Subsemna˛ii Sferlea Dan ∫i Coltiadis Aurelian,     administrator, nemaiav‚nd calitatea de asociat unic
Bucure∫ti, str. Valea Cerbului nr. 2, bl. N 12, sc. 4,
                               asocia˛i Ón Societatea Comercial„ DAREL          Ón nici o alt„ societate.
et. 4, ap. 77, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul
                               ELECTRONICS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, ∫os.
registrului comer˛ului cu nr. J 40/9848/1997, Ón
                               str. Panait Istrati nr. 1, sectorul 1, Óntruni˛i Ón    Mihai Bravu nr. 98–106, bl. D 16, sc. 4, parter,
cadrul adun„rii generale a asocia˛ilor, au hot„r‚t
                               adunarea general„ a asocia˛ilor, am hot„r‚t:       ap. 127, sectorul 2.
cesionarea tuturor p„r˛ilor sociale c„tre Dinu
                                1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii care se va   Principalul obiect de activitate al societ„˛ii
Cristina.
                               afla Ón Bucure∫ti, Str. Oinei nr. 17, sectorul 1.     r„m‚ne activitatea de comer˛ cu am„nuntul, Ón
  Prezenta rectificare face parte integrant„ din
                                2. Asociatul Sferlea Dan cedeaz„ Ón totalitate     magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
actul adi˛ional astfel rectificat.
                               p„r˛ile sociale pe care le de˛ine Ón societate, adic„   de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, cod CAEN
   (51/566.428)                                                   5211, iar domeniul principal, comer˛ cu am„nuntul
                               10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
              *                total„ de 1.000.000 lei, Ón numerar, Ón favoarea     (cu excep˛ia autovehiculelor ∫i motocicletelor);
                               asociatului Coltiadis Aurelian ∫i se retrage din     repararea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti, cod
  Societatea Comercial„ GIMED — S.R.L.           societate, nemaiav‚nd calitatea de asociat ∫i       CAEN 52.
         Bucure∫ti                  administrator.                        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                3. Domnul Coltiadis Aurelian devine asociat unic    actele societ„˛ii, urm‚nd s„ fie publicat conform
          ACT ADIfiIONAL               ∫i administrator Ón Societatea Comercial„ DAREL      legisla˛iei Ón vigoare.
                               ELECTRONICS — S.R.L. ∫i declar„ pe proprie          Celelalte prevederi ale contractului de societate
la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale                                    ∫i ale statutului r„m‚n nemodificate.
                               r„spundere c„ nu mai de˛ine calitatea de asociat
   GIMED — S.R.L. (autentificate cu nr.                                          (54/566.431)
                               unic Óntr-o alt„ societate comercial„.
  40277/17.12.1992 la Notariatul de Stat al
  Sectorului 5), cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
                                O dat„ cu cedarea p„r˛ilor sociale, Ónceteaz„ orice                *
                               raporturi Óntre cedent ∫i cesionar, nici un dintre
 Foc∫ani nr. 5, bl. M181, sc. 2, et. 8, ap. 105,
                               p„r˛i nemaiav‚nd nici un fel de preten˛ii, de nici o    Societatea Comercial„ OSCAR J.A. — S.R.L.
sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                               natur„.                                  Bucure∫ti
 comer˛ului cu nr. J 40/4471/1993, cod fiscal
                                4. Societatea deschide 3 puncte de lucru,
   R3596243, capital social 2.100.000 lei
                               reprezent‚nd puncte de difuzare a presei, situate Ón            ACT ADIfiIONAL
  Subsemna˛ii:                       Bucure∫ti la intersec˛ia Str„zii Academiei cu
  Neam˛u Gelu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón        bd. Regina Elisabeta (Ón fa˛a libr„riei Mihai           la statutul Societ„˛ii Comerciale
Bucure∫ti, Bd. Uverturii nr. 57–69, bl. 10, sc. A, et. 1,                                OSCAR J.A. — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                               Eminescu), Ón Pia˛a Universit„˛ii pe bd. Regina
ap. 8, sectorul 6, legitimat cu B.I. seria D.E.                                           registrului comer˛ului
                               Elisabeta (statui) ∫i Ón Pia˛a Iancului pe bd. Pache
nr. 390366, eliberat de Circa 21 Mili˛ie la data de                                    cu nr. J 40/14346/28.07.1994, cu sediul Ón
                               Protopopescu nr. 120, conform aprob„rilor ob˛inute
19.01.1988, ∫i prelungit la data de 22.06.1998;                                    Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 3, bl. 3, sc. 6,
                               de la prim„riile de sector.
  Munteanu Gabriela, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„                                   et. 1, ap. 204, sectorul 2, cod fiscal R 5971810
                                5. Œn urma ced„rii p„r˛ilor sociale, capitalul
Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 10, bl. 7B, sc. A, et. 4,                                  Subsemna˛ii:
                               social total r„m‚ne neschimbat, adic„ 2.000.000 lei,
ap. 16, sectorul 4, legitimat„ cu B.I. seria B.U. nr.                                   – Asghar Javani Akis, cet„˛ean iranian, n„scut la
                               Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000
162602, eliberat de Circa 14 Mili˛ie la data de                                    data de 1 aprilie 1952 Ón localitatea Maragheh, Iran,
                               lei fiecare ∫i apar˛ine Ón Óntregime asociatului unic.
3.09.1983 ∫i prelungit la data de 27.10.1993;                                     c„s„torit, posesor al pa∫aportului nr. I2149514,
                                6. Contractul de societate se desfiin˛eaz„.
  Chiriac Dorel, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón                                   eliberat la data de 10.02.1998 de Consulatul Iranian
                                7. Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
Bucure∫ti, bd. Tudor Vladimirescu nr. 84, bl. 131,                                   la Bucure∫ti, cu domiciliul declarat de parte Ón
                               neschimbate.
ap. 12, sectorul 5, legitimat cu C.I. seria RT                                     localitatea Maragheh, Iran, ∫i cu re∫edin˛a Ón
nr. 157755, eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de       (53/566.430)
                                                            Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 2, bl. 1, sc. 4, et. 6,
24.04.2001;                                      *                ap. 151, sectorul 2, ∫i
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1838/2.X.2002                    11
  – Javani Akis Florentina-Cristina, cet„˛ean         La punctul de lucru sus-men˛ionat se va         Óndeplini toate formalit„˛ile cerute de lege Ón
rom‚n, n„scut„ la data de 28.01.1980 Ón comuna        desf„∫ura ca activitate: 8011 – Ónv„˛„m‚nt pre∫colar.    vederea comunic„rii la Oficiul registrului
Br„ne∫ti, jude˛ul Ilfov, c„s„torit„, posesoare a C.I.      Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului    comer˛ului.
seria RR nr. 197117, eliberat„ la data de 19.03.2002     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 (58/566.434)
de Sec˛ia 7 Poli˛ie, cod numeric personal            (56/566.433)                                     *
2800128236679, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os.
                                        ACT ADIfiIONAL
Colentina nr. 2, bl. 1, sc. 4, et. 6, ap. 151, sectorul 2,
                                                              Societatea Comercial„ SORY COM — S.R.L.
Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii men˛ionate mai      Óncheiat la actul constitutiv al Societ„˛ii
sus, Óncheiem urm„torul act adi˛ional:                                                  Bucure∫ti
                                   Comerciale UNIC ART — S.R.L.,
  Art. 1. Ca urmare a Óncheierii contractului de       cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Vatra Luminoas„
cesiune la Biroul notarilor publici asocia˛i            nr. 111, ap. 2, parter, sectorul 2,                   ACT ADIfiIONAL
Teodorescu P.V. ∫i Teodorescu D.M., dna Javani Akis        cod unic de Ónregistrare 13862776,              la statutul Societ„˛ii Comerciale
Florentina-Cristina devine asociat„ a societ„˛ii        num„r de ordine Ón registrul comer˛ului          SORY COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
men˛ionate mai sus.                         J 40/4460/2001, atribut fiscal R          str. Uioara nr. 1, bl. 4/1 B, sc. 2, et. 5, ap. 88,
  Art. 2. Capitalul social total este de 10.000 $        Subsemnatele:                          sectorul 4, Ónmatriculat„ cu nr.
S.U.A., echivalentul a 16.860.000 lei, se Ómparte Ón       – Gheorghe Cristina-Ileana, cet„˛ean rom‚n, fiica      J 40/27049/1993, cod fiscal 5464737,
100 p„r˛i sociale, fiecare Ón valoare de 168.600 lei.    lui Nicolae ∫i a Corneliei, n„scut„ Ón Bucure∫ti, la          capital social 2.000.000 lei
  Participarea asocia˛ilor la constituirea capitalului   data de 4 iulie 1975, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.
social, precum ∫i la Ómp„r˛irea beneficiilor,                                        Subsemnatele:
                               Trapezului nr. 2, bl. M6, sc. F, et. 5, ap. 242, sectorul   Tolea Anu˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Uioara
cheltuielilor ∫i pierderilor va fi urm„toarea:        3, posesoare a C.I. seria RT nr. 099859, eliberat„ de
  Asghar Javani Akis de˛ine un capital social Ón                                    nr. 1, bl. 4/1 B, sc. 2, et. 5, ap. 88, sectorul 4, Ón
                               Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 15.06.2000, cod numeric    calitate de asociat unic al societ„˛ii men˛ionate mai
valoare de 8.430.000 lei, Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale,   personal 2750704434572;
fiecare Ón valoare de 168.600 lei ∫i un procent de                                    sus, ∫i
                                 – R„d„cineanu Claudia-Gabriela, cet„˛ean rom‚n,      Tolea Sorina, Eugenia, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
50 %;
                               fiica lui Gabriel-Viorel ∫i a Ritei, n„scut„ Ón       str. Uioara nr. 1, bl. 4/1 B, sc. 2, et. 5, ap. 88, sectorul
  Javani Akis Florentina-Cristina de˛ine un capital
                               Bucure∫ti, la data de 11 octombrie 1974, domiciliat„    4, cod numeric personal 2770322443014, fiica lui
social Ón valoare de 8.430.000 lei, Ómp„r˛it Ón 50
                               Ón Bucure∫ti, bd. Gheorghe ™incai nr. 11, bl. 4, sc. 3,   Stelian ∫i a Anu˛ei,
p„r˛i sociale, fiecare Ón valoare de 168.600 lei ∫i un
                               et. 3, ap. 73, sectorul 4, posesoare a C.I. seria RX nr.    am hot„r‚t modific„rile statutului societ„˛ii dup„
procent de 50 %.
                               018570, eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de      cum urmeaz„:
  Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
                               13.01.1998, cod numeric personal 2741011434526,        Art. 1. Eu, Tolea Anu˛a, Ón calitate de asociat unic
Asghar Javani Akis ∫i se nume∫te dna Javani Akis
                                 Ón baza hot„r‚rii adun„rilor generale          al Societ„˛ii Comerciale SORY COM — S.R.L. Ón˛eleg
Florentina-Cristina.
                               extraordinare a asocia˛ilor nr. 5/15.05.2002 aducem     s„ m„ retrag din societate at‚t ca asociat c‚t ∫i ca
  Art. 4. Domeniul principal de activitate al
                               urm„toarele modific„ri actului constitutiv al        administrator, ced‚nd fiicei mele Tolea Sorina-
societ„˛ii este: alte intermedieri financiare – cod
                               societ„˛ii:
CAEN 652.                                                        Eugenia Óntreg capitalul social Ón valoare total„ de
                                 1. Art. 3.1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii
  Art. 6. Activitatea principal„ este: alte activit„˛i                                 2.000.000 lei, reprezent‚nd aport Ón numerar,
                               la urm„toarea adres„: Bucure∫ti, Str. Trapezului nr.
de creditare, cod CAEN 6522.                                               divizat Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei
                               2, bl. M6, sc. 1, et. 1, ap. 228, sectorul 3.
  Celelalte dispozi˛ii din statutul societ„˛ii r„m‚n                                  fiecare, primind contravaloarea acestuia ∫i
                                 2. Art. 5.1. Obiectul de activitate este: 8011 –
neschimbate.                                                       nemaiav‚nd nici o preten˛ie.
                               Ónv„˛„m‚nt pre∫colar.
  (55/566.432)                                                      Eu, Tolea Sorina-Eugenia, am primit 20 p„r˛i
                                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
              *                                              sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare, Ón valoare
                               societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                                                             total„ de 2.000.000 lei, achit‚nd contravaloarea
                                 (57/566.433)
 Societatea Comercial„ UNIC ART — S.R.L.                                        acestora, devin astfel asociat unic ∫i administrator
                                            *                al societ„˛ii.
        Bucure∫ti
                                                              Art. 2. Se declar„ activitate principal„:
                                    Societatea Comercial„                5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
          ACT ADIfiIONAL
                                FLOREXIM TRADING — S.R.L., Bucure∫ti           nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  Óncheiat la actul constitutiv al Societ„˛ii                                      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun
    Comerciale UNIC ART — S.R.L.,                     ACT ADIfiIONAL                 (59/566.435)
 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                               la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale                     *
cu nr. J 40/4460/2001, cu sediul Ón Bucure∫ti,
   str. Vatra Luminoas„ nr. 111, ap. 2,               FLOREXIM TRADING — S.R.L.,
                                cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Huedin nr. 12,            Societatea Comercial„
        parter, sectorul 2
                                 bl. D 20, sc. 4, et. 1, ap. 49, sectorul 4,        ABRI TECH IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
  Subsemnatele:
                                  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  – Gheorghe Cristina-Ileana, cet„˛ean rom‚n, fiica
                                 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti                   ACT ADIfiIONAL
lui Nicolae ∫i a Corneliei, n„scut„ Ón Bucure∫ti la
                                     cu nr. J 40/13184/1994
data de 4 iulie 1975, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.                                   la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
Trapezului nr. 2, bl. M6, sc. F, et. 5, ap. 242, sectorul    Subsemna˛ii:                            ABRI TECH IMPEX — S.R.L.,
3, posesoare a C.I. seria RT nr. 099859, eliberat„ de      Apostu Daniela-Sanda, cet„˛ean rom‚n,            Ónmatriculat„ cu nr. J 40/16288/1991, cod
Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 15.06.2000, cod numeric     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Re∫i˛a D nr. 4, bl. A     fiscal R331888, capital social 2.000.000 lei
personal 2750704434572;                   3, sc. 4, et. 3, ap. 55, sectorul 4;
                                Sadofsky Eugen, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón        ™tefan Gh. George-Cristian, n„scut la data de
  – R„d„cineanu Claudia-Gabriela, cet„˛ean rom‚n,                                    25.06.1975 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat
fiica lui Gabriel-Viorel ∫i a Ritei, n„scut„ Ón       Bucure∫ti, str. Hatmanul Arbore nr. 3–7, sc. A, ap.
                               16, sectorul 1, ∫i                     Ón Bucure∫ti, Aleea Bahluiului nr. 6, bl. 145, sc. B,
Bucure∫ti, la data de 11 octombrie 1974, domiciliat„                                   ap. 33, sectorul 6, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,
Ón Bucure∫ti, bd. Gheorghe ™incai nr. 11, bl. 4, sc. 3,     Turculeasa Ioana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                               Bucure∫ti, str. Huedin nr. 12, bl. D 20, sc. 4, et. 1,   identificat cu B.I. seria D.K. nr. 838133, eliberat de
et. 3, ap. 73, sectorul 4, posesoare a C.I. seria RX
                               ap. 49, sectorul 4,                     Mili˛ie Ploie∫ti la data de 29.04.1989, ∫i
nr. 018570, eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de
                                Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      Dafinei A. Adrian, n„scut la data de 22.06.1975 Ón
13.01.1998, cod numeric personal 2741011434526,
                               FLOREXIM TRADING — S.R.L., declar„m             Br„ila, jude˛ul Br„ila, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  ca urmare a cesiunii ∫i retragerii din asociere a
                               urm„toarele:                        Str. Dristorului nr. 96, bl. 17, sc. A, et. 8, ap. 64,
domnilor Marinescu Cristian-Petri∫or ∫i Gheorghe
                                Ca urmare a contractului de cesiune autentificat     sectorul 3, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, identificat cu
Mircea-Daniel,
                               cu nr. 650 din data de 13.05.2002 la Biroul         B.I. seria G.N. nr. 777328, eliberat de Sec˛ia 12
  Ón baza hot„r‚rii adun„rilor generale
                               notarului public Ninu Viorica Roxana, noua         Poli˛ie Ón anul 1994, asocia˛i Ón Societatea
extraordinare a asocia˛ilor nr. 3/4.04.2002 ∫i nr.
                               structur„ a capitalului social Ón valoare total„ de     Comercial„ ABRI TECH IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
4/5.04.2002 ∫i a contractului de cesiune nr.
                               11.000.000 lei va fi urm„toarea:              Bucure∫ti, str. Prisaca Dornei nr. 2, bl. D3, sc. 1,
291/5.04.2002 aducem urm„toarele modific„ri
actului constitutiv al societ„˛ii:               Apostu Daniela-Sanda – 3.750.000 lei, respectiv     et. 7, ap. 141, sectorul 3, Óntruni˛i Ón adunarea
  1. Art. 5.2. Se completeaz„ domeniile de         30 p„r˛i sociale, Ón valoare de 125.000 lei fiecare,    general„ extraordinar„ a asocia˛ilor, am hot„r‚t
activitate cu:                        reprezent‚nd 34,092 % din capitalul social;         urm„toarele:
  801 – Ónv„˛„m‚nt pre∫colar ∫i primar;            Sadofsky Eugen – 3.625.000 lei, respectiv 29 p„r˛i     1. Asociatul ™tefan Gh. George-Cristian, cu datele
  8011 – Ónv„˛„m‚nt pre∫colar;               sociale, Ón valoare de 125.000 lei fiecare,         de identificare de mai sus, cedeaz„ Ón totalitate
  8012 – Ónv„˛„m‚nt primar.                 reprezent‚nd 32,954 % din capitalul social;         p„r˛ile sociale de˛inute Ón societate, adic„ 10 p„r˛i
  2. Art. 7.1. Aporturile asocia˛ilor la capitalul       Turculeasa Ioana – 3.625.000 lei, respectiv 29      sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
social sunt:                         p„r˛i sociale, Ón valoare de 125.000 lei fiecare,      1.000.000 lei, Ón numerar, reprezent‚nd 50 % din
  • Gheorghe Cristina-Ileana subscrie 45 p„r˛i       reprezent‚nd 32,954 % din capitalul social.         capitalul social, noului asociat Dafinei S. Adrian,
sociale, Ón valoare total„ de 4.500.000 lei,          Œn conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale a     n„scut la data de 15.11.1948 Ón Br„ila, jude˛ul
reprezent‚nd 50 % din capitalul social;           asocia˛ilor din data de 13 mai 2002, declar„m        Br„ila, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Dristorului nr.
  • R„d„cineanu Claudia-Gabriela subscrie 45 p„r˛i     domeniul principal de activitate ∫i obiectul        96, bl. 17, sc. A, et. 8, ap. 64, sectorul 3, cet„˛ean
sociale, Ón valoare total„ de 4.500.000 lei,         principal de activitate al societ„˛ii, dup„ cum       rom‚n, c„s„torit, identificat cu C.I. seria RX nr.
reprezent‚nd 50 % din capitalul social.           urmeaz„:                          089293, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de
  Capitalul social total al societ„˛ii r„m‚ne de        1) Domeniul principal de activitate va fi: cultur„    5.01.1999, cu datele de identificare de mai sus ∫i se
9.000.000 lei, fiind v„rsat integral Ón numerar.       vegetal„, cod CAEN 011.                   retrage din societate nemaiav‚nd calitatea de
  3. Art. 18.3. Administratorii societ„˛ii sunt:        2) Obiectul principal de activitate va fi: cultura    asociat ∫i administrator.
  • Gheorghe Cristina-Ileana, ∫i              florilor ∫i plantelor ornamentale, cod CAEN 0116.       Asociatul Dafinei A. Adrian, cu datele de
  • R„d„cineanu Claudia-Gabriela.               Celelalte prevederi din contractul ∫i statutul      identificare de mai sus, cedeaz„ Ón totalitate p„r˛ile
  4. Se deschide un punct de lucru f„r„           societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                sociale de˛inute Ón societate, adic„ 10 p„r˛i sociale a
personalitate juridic„ la urm„toarea adres„:          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
Bucure∫ti, str. Sergent Pirona∫ Ion nr. 41, sectorul     statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale        Ón numerar, reprezent‚nd 50 % din capitalul social,
2.                              FLOREXIM TRADING — S.R.L. urm‚nd a se            noului asociat Dafinei S. Adrian, cu datele de
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1838/2.X.2002
identificare de mai sus, ∫i se retrage din societate    2, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     – intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse, cod
nemaiav‚nd calitatea de asociat ∫i administrator.      T&T SERVICE 2000 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,     CAEN 5146 – comer˛ cu ridicata cu produse
  Asociatul Dafinei S. Adrian, cu datele de        str. Andronache nr. 49, sectorul 2, Ónmatriculat„ la    farmaceutice, cod CAEN 5147 – comer˛ cu ridicata
identificare de mai sus, prime∫te cele 20 p„r˛i       Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J           cu alte bunuri de consum nealimentare, n.c.a., cod
sociale Ón condi˛iile men˛ionate mai sus.          40/6318/1999, cod fiscal R11960611, am hot„r‚t       CAEN 5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
  Œn urma modific„rilor operate de noul asociat      Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón localitatea       furnituri, fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire, cod CAEN
Dafinei S. Adrian de˛ine 20 p„r˛i sociale a 100.000     Costine∫ti, Str. Tineretului nr. 8, jude˛ul Constan˛a,   5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice, cod
lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, Ón     unde se desf„∫oar„ activitate de sal„ de jocuri pe     CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
numerar, reprezent‚nd 100 % cota de participare       calculator ∫i internet – cod CAEN 9272.           nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
at‚t la capitalul social c‚t ∫i la beneficii ∫i pierderi,   Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, cod CAEN
av‚nd calitatea de asociat unic.              societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  2. Asociatul unic Dafinei S. Adrian, cu datele de       (62/566.437)                      specializate, cu alte produse n.c.a.
identificare de mai sus, va prelua ∫i calitatea de                   *                  – Se face men˛iunea schimb„rii domiciliului
administrator al societ„˛ii cu puteri depline ∫i pe                                   asociatului-administrator Rifai Ahmad, din
termen nelimitat, de la data semn„rii prezentei                                     Bucure∫ti, Bd. Constructorilor nr. 9, ap. 5, sectorul
                                    Societatea Comercial„
hot„r‚ri.                                                        6, Ón Bucure∫ti, bd. Corneliu Coposu nr. 4, bl. 105A,
                                 ONDA COMEXIM — S.R.L., Bucure∫ti
  3. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii. Noul                                   sc. 4, et. 4, ap. 103, sectorul 3.
sediu va fi la adresa din Bucure∫ti, Str. Dristorului                                   – Se radiaz„ din fondul de comer˛ al societ„˛ii
                                       ACT ADIfiIONAL
nr. 96, bl. 17, sc. A, et. 8, ap. 64, sectorul 3.                                    magazinul Ónscris Ón Sl„nic Prahova, jude˛ul
  4. Obiectul principal de activitate va fi:        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Prahova.
consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor de calcul,           ONDA COMEXIM — S.R.L.,                 (64/566.439)
cod CAEN 721, iar activitatea principal„ va fi:         Ónmatriculat„ cu nr. J 40/11605/2000 la
consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor de calcul,      Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                                                          *
cod CAEN 7210.                        Bucure∫ti, cod fiscal 13598462, cu sediul Ón
  5. Noul asociat unic Dafinei S. Adrian prin        Bucure∫ti, str. Trestiana nr. 13, bl. 15, sc. 2,           Societatea Comercial„
prezenta declar„ c„ este de acord cu toate clauzele           et. 3, ap. 59, sectorul 4               MGL PRO INTERNATIONAL — S.R.L.
prev„zute Ón statutul societ„˛ii, clauze pe care ∫i le                                          Bucure∫ti
                                Subsemnatele:
Ónsu∫e∫te.                           Ciclovan Oana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
  Celelalte dispozi˛ii din actele constitutive ale     Trestiana nr. 13, bl. 15, sc. 2, et. 3, ap. 59, sectorul           ACT ADIfiIONAL
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                4, asociat„, ∫i Cretulescu Luana Maria, cet„˛ean          la statutul Societ„˛ii Comerciale
  (60/566.436)                      rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Biserica Enei       MGL PRO INTERNATIONAL — S.R.L.,
              *                nr. 16, et. 2, ap. 8, sectorul 1, n„scut„ la data de     cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ceahl„u nr. 24,
                              6.08.1971 Ón Tecuci, jude˛ul Gala˛i, nec„s„torit„,       bl. 106, sc. 3, et. 8, ap. 155, sectorul 6,
     Societatea Comercial„               posesoare a C.I. seria RT nr. 144177, eliberat„ de        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  T&T SERVICE 2000 — S.R.L., Bucure∫ti          Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 9.03.2001, cod numeric      Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J 40/374/1995
                              personal 2710806151830, asociat cooptat prin
                                                              Subsemnatul Pandilic„ Marian, domiciliat Ón
         ACT ADIfiIONAL               cesiune, av‚nd Ón vedere cesiunea intervenit„
                                                            Bucure∫ti, str. Theodor Pallady nr. 3, bl. X1, sc. C,
                              precum ∫i retragerea asociatei cedente Buda
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     ap. 110, sectorul 3, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut
                              Daniela Claudia din societate ∫i din func˛ia de
  T&T SERVICE 2000 — S.R.L., autentificat                                       la data de 30.04.1972 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,
                              administrator, am hot„r‚t modificarea actului
 cu nr. 820 din 7.07.1999 de notarul public                                      posesor al B.I. seria D.A. nr. 857758, eliberat de
                              constitutiv Ón urm„torul sens:
         Daniela Gorcia                Capitalul social subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii este  Mili˛ia Pite∫ti la data de 19.04.1986, av‚nd codul
                              de 2.000.000 lei ∫i este Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale,   numeric personal 1720430034961, Ón calitate de
  Œn urma hot„r‚rii adun„rii generale din
                              fiecare Ón valoare de 100.000 lei ∫i este de˛inut      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MGL PRO
25.02.2002 ∫i a contractului de cesiune din
                              astfel: Ciclovan Oana de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón      INTERNATIONAL — S.R.L., cu sediul social Ón
25.02.2002, Vasile Daniel, domiciliat Ón Bucure∫ti,
∫os. Colentina nr. 60, bl. 103, sc. A, et. 3, ap. 16,    valoare de 1.000.000 lei, cota de participare la      Bucure∫ti, str. Ceahl„u nr. 24, bl. 106, sc. 3, et. 8
sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR nr. 053891,    beneficii ∫i pierderi 50 %, ∫i Cretulescu Luana Maria    ap. 155, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul
eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 20.10.1998, ∫i   de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 1.000.000 lei,    Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr.
Vasile Iulian, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina   cota de participare la beneficii ∫i pierderi 50 %.     J 40/374/1995, cod fiscal 6950824, Ón baza
nr. 60, bl. 103, sc. A, et. 3, ap. 16, sectorul 2, n„scut   Se revoc„ din func˛ia de administrator asociata     prevederilor legale ∫i statutare, a deciziei
la data de 28.04.1942 Ón Bucure∫ti, sectorul 1,       retras„ din societate Buda Daniela Claudia.         asociatului unic din data de 6.03.2002 ∫i a
cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, identificat cu B.I. seria      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    contractului de cesiune de p„r˛i sociale, av‚nd
D.H. nr. 378293, eliberat de Circa 7 Mili˛ie la data    actul constitutiv, modific‚ndu-l corespunz„tor.       Óncheierea de legalizare de semn„tur„ nr.
de   16.11.1988,    cod   numeric    personal     (63/566.438)                      805/18.02.202, eliberat„ la Biroul notarului public
1420428400237, au hot„r‚t modificarea actului                                      Anca Negulescu, prin care:
                                            *                  – asociatul Iona∫cu Gheorghe cesioneaz„ toate
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale T&T SERVICE
2000 — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                   cele 7 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare,
                                  Societatea Comercial„                totaliz‚nd 700.000 lei ∫i reprezent‚nd 35 % din
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
                                ROMSWED MARIAM — S.R.L., Bucure∫ti            capitalul social al societ„˛ii, domnului Pandilic„
J 40/6318/1999, Ón modul urm„tor:
  1. Cap. I art. 1 punctul 2 din actul constitutiv al                                 Marian, cu consecin˛a pierderii calit„˛ii sale de
                                       ACT ADIfiIONAL               asociat al societ„˛ii, ∫i
societ„˛ii se Ónlocuie∫te cu urm„toarele:
  Sediul societ„˛ii este Ón Bucure∫ti, str.         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        – asociatul Tu˛„ Lauren˛iu cesioneaz„ toate cele
Andronache nr. 49, sectorul 2. La sediul societ„˛ii         ROMSWED MARIAM — S.R.L.,              2 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare,
din Bucure∫ti, str. Andronache nr. 49, sectorul 2, se       Ónmatriculat„ cu nr. J 40/7990/1991,         totaliz‚nd 200.000 lei ∫i reprezent‚nd 10,00 % din
Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru unde se vor desf„∫ura            cod fiscal R 2354888             capitalul social al societ„˛ii, domnului Pandilic„
urm„toarele activit„˛i: Óntre˛inerea ∫i repararea                                    Marian, cu consecin˛a pierderii calit„˛ii sale de
                                Œn baza contractului de cesiune autentificat cu
ma∫inilor de birou, de contabilitate ∫i a          nr. 1118 din 17.05.2002 la Biroul notarului public     asociat al societ„˛ii, am hot„r‚t modificarea
calculatoarelor, cod CAEN 7250; alte forme de        Irene Florea se face men˛iunea c„ Nazarcu Teodora      statutului societ„˛ii astfel:
Ónv„˛„m‚nt, respectiv cursuri de Ónsu∫ire ∫i utilizare   cedeaz„ toate cele 2.000 p„r˛i sociale a 5.000 lei       Articolul 1.
a programelor de calculator, cod CAEN 8042; sal„ de     fiecare, Ón valoare total„ de 10.000.000 lei, c„tre      Societatea va func˛iona, va fi condus„ ∫i
jocuri pe calculator ∫i internet, cod CAEN 9272.      Rifai Mihaela, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„ la    administrat„ de asociatul unic, domnul Pandilic„
  2. Cap. II, art. 5 din actul constitutiv al societ„˛ii  data de 17.03.1956 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón       Marian, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Theodor
îformarea ∫i structura capitalului social“ se        Bucure∫ti, bd. Corneliu Coposu nr. 4, bl. 105A, sc. 4,   Pallady nr. 3, bl. X1, sc. C, ap. 110, sectorul 3,
Ónlocuie∫te cu urm„toarele:                 et. 4, ap. 103, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RR    cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de
  Asociatul Vasile Daniel de˛ine 19 p„r˛i sociale a    nr. 198495, eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de    30.04.1972 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, posesor al B.I.
100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 19,       27.03.2002, ∫i se retrage din societate nemaiav‚nd     seria D.A. nr. 857758, eliberat de Mili˛ia Pite∫ti la
totaliz‚nd 1.900.000 lei, ∫i reprezent‚nd 95 % din     nici un drept ∫i nici o preten˛ie asupra acesteia.     data de 19.04.1986, av‚nd codul numeric personal
capitalul social al Societ„˛ii Comerciale T&T         Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale din mai 2002     1720430034961.
SERVICE 2000 — S.R.L.                    se Ónscriu urm„toarele men˛iuni:                Articolul 2.
  Asociatul Vasile Iulian de˛ine o parte social„ Ón      – Se majoreaz„ valoarea unei p„r˛i sociale de la      Majorarea capitalului social de la 2.000.000 lei,
valoare de 100.000 lei, cu num„rul 20, reprezent‚nd     5.000 lei la 200.000 lei ∫i, Ón consecin˛„, se reduce    divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, la
5 % din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale T&T    num„rul de p„r˛i sociale de la 4.000 lei la 100.      5.000.000 lei, divizat Ón 50 p„r˛i sociale a 100.000 lei
SERVICE 2000 — S.R.L.                    Capitalul social, Ón sum„ de 20.000.000 lei, va fi     fiecare, numerotate de la 1 la 50, prin aport Ón
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al     format din 100 p„r˛i sociale a 200.000 lei fiecare,     numerar al asociatului unic.
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.               aportul asocia˛ilor fiind urm„torul:              Articolul 3
   (61/566.437)                       Rifai Mihaela – 10.000.000 lei, 50 p„r˛i sociale a     Schimbarea sediului societ„˛ii din Bucure∫ti,
        HOT√R¬REA NR. 10              200.000 lei fiecare, participare la beneficii ∫i      str. Ceahl„u nr. 24, bl. 106, sc. 3, et. 8, ap. 155,
                              pierderi 50 %;                       sectorul 6, Ón Bucure∫ti, str. Ote∫ani nr. 20, bl. T23B,
    a adun„rii generale a asocia˛ilor           Rifai Ahmad – 10.000.000 lei, 50 p„r˛i sociale a     sc. A, et. 8, ap. 40, sectorul 2.
        din 22.05.2002               200.000 lei fiecare, participare la beneficii ∫i        Articolul 4
 Subsemna˛ii Vasile Daniel, posesor al C.I. seria     pierderi 50 %.                         Se precizeaz„ domeniul principal de activitate ∫i
RR nr. 053891, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data      – Se declar„ domeniul principal de activitate      activitatea principal„ astfel:
de 20.10.1998, ∫i Vasile Iulian, posesor al B.I. seria   comer˛ cu ridicata cu alte produse n.c.a., cod CAEN      Domeniul principal: comer˛ cu am„nuntul
D.H. nr. 378293, eliberat de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data    517, ∫i activitate principal„ – comer˛ cu ridicata cu    neefectuat prin magazine – cod CAEN 526.
de 16.11.1998, ambii domicilia˛i Ón Bucure∫ti, ∫os.     alte produse n.c.a., cod CAEN 5170. Se completeaz„       Activitatea principal„: comer˛ cu am„nuntul care
Colentina nr. 60, bl. 103, sc. A, et. 3, ap. 16, sectorul  obiectul de activitate al societ„˛ii cu cod CAEN 5119    nu se efectueaz„ prin magazine cod CAEN 5263.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1838/2.X.2002                   13
  Articolul 5                                ACT ADIfiIONAL                2. Se schimb„ obiectul principal de activitate Ón
  Se completeaz„ obiectul de activitate principal cu                                 cod CAEN 5146 – comer˛ cu ridicata cu produse
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
urm„toarele activit„˛i secundare:                                           farmaceutice.
                              MAGIC BOYS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,         Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
  – fabricarea calculatoarelor ∫i a altor
                              ™os. Olteni˛ei nr. 36, bl. 5D, sc. 1, et. 3, ap. 14,    neschimbate.
echipamente electronice – cod CAEN 3002;
                              sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate                                     (69/566.442)
                                 comer˛ului cu nr. J 40/8933/1999,
cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte – cod                                                 *
                                     cod fiscal R12250612
CAEN 5248;
  – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de     Subsemnata Bout Maria-™tefania, domiciliat„ Ón
                                                             Societatea Comercial„ CONIZREP — S.R.L.
contabilizat ∫i a calculatoarelor – cod CAEN 7250;     Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 36, bl. 5D, sc. 1, et. 3,
                                                                    Bucure∫ti
  – alte activit„˛i legate de informatic„ – cod CAEN   ap. 14, sectorul 4, Ón calitate de asociat unic ∫i
7260;                           administrator Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
                                                                     ACT ADIfiIONAL
  – alte forme de Ónv„˛„m‚nt – cod CAEN 8042;       MAGIC BOYS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os.
  – alte activit„˛i recreative – cod CAEN 9272.      Olteni˛ei nr. 36, bl. 5D, sc. 1, et. 3, ap. 14, sectorul      la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n    4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu           CONIZREP — S.R.L.,
nemodificate, cu precizarea c„ toate men˛iunile      nr. J 40/8933/1999, am hot„r‚t urm„toarele:           cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Barca nr. 8,
referitoare la atribu˛iile ∫i competen˛ele adun„rii      Art. 1 Se schimb„ domeniul principal de           blc. M194, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 5,
generale a asocia˛ilor se Ónlocuiesc cu decizia      activitate Ón 930 – alte activit„˛i de servicii, ∫i        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
asociatului unic.                     activitatea principal„ Ón 9305 – alte activit„˛i de       Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
  Redactat azi, 7.03.2002.                servicii.                           cu nr. J 40/4081/1991, cod fiscal R404742
                                Œn mod corespunz„tor cu cele men˛ionate mai         Av‚nd Ón vedere actul de partaj voluntar,
  (65/566.440)
                              sus se va modifica actul constitutiv al societ„˛ii,     autentificat cu nr. 2181/21.03.2001 la Biroul
              *                celelalte dispozi˛ii r„m‚n neschimbate, urm‚nd a se     notarului public Danila ™tefan, Óncheiat Óntre
                              face publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i     Rotaru Daniel-Liviu ∫i Rotaru Mihaela Lumini˛a,
Societatea Comercial„ MAGIC BOYS — S.R.L.         Ónregistrarea acestuia la Camera de Comer˛ ∫i        certificatul de mo∫tenitor nr. 55/14.03.2001,
        Bucure∫ti                 Industrie a Municipiului Bucure∫ti.             precum ∫i Óncheierea de rectificare nr.
                                Redactat azi, 18 aprilie 2002.             2960/23.05.2002, eliberate la Biroul notarului
         ACT ADIfiIONAL                 (67/566.441)                      public Danila ™tefan de pe urma defunctului Rotaru
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                    *                Ilie, toate cele 2000 p„r˛i sociale cu valoare
                                                            nominal„ de 5.000 lei, Ón valoare total„ de
       MAGIC BOYS — S.R.L.,
                                  Societatea Comercial„ H.M. & G.           10.000.000 lei, reprezent‚nd Óntregul capital social
 cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ciochina nr. 6,
                                  PRODIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti            al Societ„˛ii Comerciale CONIZREP — S.R.L., au
  bl. 10, ap. 2, sectorul 4, Ónmatriculat„
                                                            trecut Ón proprietatea dlui Rotaru Daniel-Liviu care
    la Oficiul registrului comer˛ului
                                                            a devenit asociat unic al societ„˛ii comerciale
 cu nr. J 40/8933/1999, cod fiscal R12250612                 ACT ADIfiIONAL
                                                            amintite mai sus.
  Subsemna˛ii:                          la statutul Societ„˛ii Comerciale            Asociatul unic Rotaru Daniel-Liviu, cet„˛ean
  Vasile Gean-Marco ∫i Badalau George-Nicolae, Ón         H.M. & G. PRODIMPEX — S.R.L.,            rom‚n, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Nerva
calitate de asocia˛i ceden˛i, pe de o parte, ∫i       cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 15,       Traian nr. 6, bl. M35, sc. 2, et. 1, ap. 33, sectorul 3,
  Bout Maria-™tefania, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      bl. A4, sc. 1, p. 3, sectorul 2, Ónmatriculat„      posesor al C.I. seria R.D. nr. 101050, eliberat„ de
data de 12.07.1982 Ón Bucure∫ti, sectorul 4,            la Oficiul registrului comer˛ului          Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 31.01.2000, cod numeric
domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 36, bl. 5D,     cu nr. J 40/20849/1994 din 18.11.1994         personal 1680923451514, a hot„r‚t adoptarea
sc. 1, et. 3, ap. 14, sectorul 4, posesoare a B.I. seria                                prezentului act adi˛ional la statutul Societ„˛ii
                               Subsemna˛ii Hamb„∫eanu Mirela, cet„˛ean
G.V. nr. 421000, eliberat de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data                                 Comerciale CONIZREP — S.R.L.:
                              rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr.
de 12.07.1996, c„s„torit„, f„r„ antecedente penale,                                    Art. 1. Domeniul principal de activitate al
                              15, bl. A4, sc. 1, ap. 3, sectorul 2, n„scut„ la data de
Ón calitate de nou asociat, Ón cadrul Societ„˛ii      8.07.1969 Ón Bucure∫ti, nec„s„torit„, identificat„ cu    societ„˛ii este: construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil
Comerciale MAGIC BOYS — S.R.L., cu sediul Ón                                      – cod CAEN 452, iar activitatea principal„: lucr„ri de
                              C.I. seria R.X. nr. 134665/9.07.1999, eliberat„ de
Bucure∫ti, str. Ciochina nr. 6, bl. 10, ap. 2, sectorul                                construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„ – cod CAEN
                              Sec˛ia 9 Poli˛ie, cod numeric personal
4, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului                                   4521.
                              2690708424556, ∫i Miao Shuyuan, cet„˛ean chinez,
Bucure∫ti cu nr. J 40/8933/1999, care pentru                                        Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al
                              domiciliat Ón China, Shandong, localitatea Weifang,
punerea Ón aplicare a hot„r‚rii adun„rii generale                                   societ„˛ii, Ón sensul ad„ug„rii urm„toarelor coduri
                              str. Tonghai nr. 1, n„scut la data de 21.11.1961 Ón
extraordinare a asocia˛ilor din data de 20.03.2002,                                  CAEN:
                              China, localitatea Shandong, c„s„torit, identificat cu
am hot„r‚t urm„toarele:                                                  – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i
                              pa∫aport nr. P148580217/24.01.2000, eliberat de
  Art. 1. Dl Vasile Gean-Marco cesioneaz„ cele 10                                   alte servicii tehnice – cod CAEN 7420;
                              autorit„˛ile chineze, am hot„r‚t urm„toarele:
p„r˛i sociale, numerotate de la 1 la 10, Ón valoare                                    – activit„˛i de cosultare pentru afaceri ∫i
                               1. Ca urmare a cesion„rii de c„tre Hamb„∫eanu
nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de                                     management – cod CAEN 7414.
                              Mirela c„tre Miao Shuyuan a 20 p„r˛i sociale a
1.000.000 lei, dnei Bout Maria-™tefania, care preia                                    Art. 3. Valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale va
                              100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,
totodat„ toate drepturile ∫i obliga˛iile ce reveneau                                  fi de 100.000 lei.
                              reprezent‚nd 100 % capitalul social al societ„˛ii,
acestor p„r˛i sociale.                                                   Art. 4. Se revoc„ din func˛ia de administrator al
                              cedentul Ón˛eleg‚nd s„ se retrag„ din societate, s„
  Art. 2. Dl Badalau George-Nicolae cesioneaz„ cele                                  societ„˛ii dl Rotaru Ilie ∫i se nume∫te Ón aceea∫i
                              nu mai aib„ drepturi ∫i obliga˛ii fa˛„ de aceasta ∫i    func˛ie dl Rotaru Daniel-Liviu, cet„˛ean rom‚n,
10 p„r˛i sociale, numerotate de la 11 la 20, Ón      s„ nu mai de˛in„ func˛ia de administrator, asociat
valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de                                 c„s„torit, fiul lui Ilie ∫i Victoria, domiciliat Ón
                              unic va fi Miao Shuyuan care va de˛ine 20 p„r˛i       Bucure∫ti, str. Nerva Traian nr. 6, bl. M35, sc. 2,
1.000.000 lei dnei Bout Maria-™tefania, care preia     sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de     et. 1, ap. 33, sectorul 3, posesor al C.I. seria R.D. nr.
totodat„ toate drepturile ∫i obliga˛iile ce reveneau    2.000.000 lei, respectiv 100 % capitalul social, cu o    101050, eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de
acestor p„r˛i sociale.                   cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %.   31.01.2000, cod numeric personal 1680923451514.
  Art. 3. Structura capitalului social va fi         2. Schimbarea sediului societ„˛ii din Bucure∫ti,       Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
urm„toarea:                        bd. Chi∫in„u nr. 15, bl. A4, sc. 1, ap. 3, sectorul 2,   neschimbate.
  – Bout Maria-™tefania – 20 p„r˛i sociale, Ón      Ón Bucure∫ti, bd. Ferdinand I nr. 131, bl. E2, sc. C,      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
valoare total„ de 2.000.000 lei, valoare nominal„ de    parter, ap. 3, sectorul 2.                 statutul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus,
100.000 lei, reprezent‚nd 100 % din valoarea         3. Func˛ia de administrator va fi Óndeplinit„ de     urm‚nd a-∫i produce efectele dup„ Óndeplinirea
capitalului social, aport Ón numerar, integral v„rsat.   asociatul unic Miao Shuyuan.                formalit„˛ilor legale de publicitate.
  Participarea la beneficii ∫i pierderi va fi        Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n           (70/566.443)
corespunz„toare cu cota de participare la capitalul    neschimbate.
social.                             (68/566.442)
                                                                         *
  Art. 4. Se revoc„ din func˛ia de administrator
                                       ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„
dnii Vasile Gean-Marco ∫i Badalau George-Nicolae ∫i
se nume∫te dna Bout Maria-™tefania.             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         DAV ELECTRONIC — S.R.L., Bucure∫ti
  Art. 5. Subsemnata Bout Maria-™tefania, sub           H.M. & G. PRODIMPEX — S.R.L.,
sanc˛iunea art. 292 cod penal, declar c„ Óndeplinesc      cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Ferdinand I                  ACT ADIfiIONAL
condi˛iile prev„zute de Legea nr. 31/1990,         nr. 131, bl. E 2, sc. C, parter, ap. 3, sectorul 2,     la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
republicat„, pentru a fi asociat unic ∫i           cu nr. de Ónregistrare J 40/20849/1994, cod             DAV ELECTRONIC — S.R.L.,
administrator. De asemenea, declar c„ nu mai de˛in     fiscal R 6503737, capital social 2.000.000 lei        cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Arini∫ nr. 2A,
calitatea de asociat unic Ón cadrul altei societ„˛i      Subsemnatul Miao Shuyuan, asociat unic Ón          bl. A39C, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 6,
comerciale constituite pe teritoriul ˛„rii.        cadrul Societ„˛ii Comerciale H.M. & G. PRODIMPEX       cod fiscal R9558010, Ónregistrat„ Ón registrul
  Art. 6. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti, str.  — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Ferdinand I nr.        comer˛ului cu nr. J 40/4998/1997
Ciochina nr. 6, bl. 10, ap. 2, sectorul 4, Ón Bucure∫ti,  131, bl. E 2, sc. C, parter, ap. 3, sectorul 2, cu nr. de   Œn conformitate cu deciziile cuprinse Ón
™os. Olteni˛ei nr. 36, bl. 5D, sc. 1, et. 3, ap. 14,    Ónregistrare J 40/20849/1994, cod fiscal R 6503737,     hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare a
sectorul 4.                        capital social 2.000.000 lei, am hot„r‚t modificarea    asocia˛ilor din data de 1.07.2002,
  Œn mod corespunz„tor cu cele men˛ionate mai       actului constitutiv al societ„˛ii, Ón sensul:         Subsemna˛ii:
sus se va modifica actul constitutiv al societ„˛ii,      1. Se extinde obiectul de activitate – cod CAEN       ™tefan Dan, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la
celelalte dispozi˛iuni r„m‚n neschimbate, urm‚nd      5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i        data de 13.04.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
a se face publicarea prezentului act adi˛ional la     Ónc„l˛„minte; 5156 – comer˛ cu ridicata cu produse     Bucure∫ti, aleea Arini∫ nr. 2A, bl. A39C, sc. 2, et. 1,
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrarea       intermediare neclasificate Ón alt„ parte; 5170 –      ap. 19, sectorul 6, posesor al C.I. seria R.D.
acestuia la registrul comer˛ului.             comer˛ cu ridicata cu alte produse neclasificate Ón     nr. 079747, eliberat de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de
  Redactat azi, 20 martie 2002.              alt„ parte; 5116 – intermedieri Ón comer˛ul cu       16.08.1999, cod numeric personal 1670413463011,
   (66/566.441)                     textile, confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.   ∫i
 14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1838/2.X.2002
  ™tefan Elena, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„   nr. 9008677, eliberat de autorit„˛ile din Israel la      Cesiunea de p„r˛i sociale a avut loc Ón baza
la data de 5.02.2971 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón     data de 18.01.1998, c„s„torit, f„r„ antecedente      contractului de cesiune redactat ∫i atestat de avocat
Bucure∫ti, aleea Arini∫ nr. 2A, bl. A39C, sc. 2, et. 1,  penale,                          Adriana Radu cu nr. 20 din data de 5.07.2002,
ap. 19, sectorul 6, posesoare a C.I. seria D.P. nr.     Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale  valoarea cesionat„ fiind de 1.000.000 lei.
041941, eliberat„ la data de 6.10.2000 de Sec˛ia 22    BARABAN — S.R.L., Ón baza prevederilor legale ∫i
Poli˛ie, cod numeric personal 2710205414510,                                      Astfel, Ón urma cesiunii intervenite, capitalul
                             statutare, am hot„r‚t:                   social al societ„˛ii va fi de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón
asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale DAV
ELECTRONIC — S.R.L.                     1. Schimbarea sediului societ„˛ii din Bucure∫ti,    20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare, ∫i
  Am procedat la Óntocmirea prezentului Ónscris     bd. Pache Protopopescu nr. 56, sectorul 2, Ón
                                                           va fi Ómp„r˛it Óntre asocia˛i dup„ cum urmeaz„:
sub forma unui act adi˛ional la actele constitutive    Bucure∫ti, str. Washington nr. 39, ap. 3, sectorul 1.
                                                            – Becheanu Radu-Gabriel de˛ine un num„r de 10
ale societ„˛ii, care se completeaz„ Ón sensul        2. Precizarea obiectului principal de activitate al
                                                           p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare,
urm„toarelor:                       societ„˛ii ca fiind: lucr„ri de construc˛ii, inclusiv
  1. Domeniul principal de activitate al Societ„˛ii                                 totaliz‚nd 1.000.000 lei, ceea ce reprezint„ o cot„ de
                             lucr„ri de art„ – cod C.A.E.N. 4521.
Comerciale DAV ELECTRONIC — S.R.L. este                                       50 % din capitalul social;
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
realizarea ∫i furnizarea de programe cod CAEN 722;                                   – Manarca Elena de˛ine un num„r de 10 p„r˛i
                             neschimbate.
  activitatea principal„ a societ„˛ii este: realizarea                               sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd
∫i furnizarea de programe – cod CAEN 7220.          (73/566.445)
                                                           1.000.000 lei, ceea ce reprezint„ o cot„ de 50 % din
  Celelalte dispozi˛ii prev„zute Ón actele                     *                capitalul social.
constitutive ale societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                                                            2. Revocarea din func˛ia de administrator a dlui
   (71/566.444)                          Societatea Comercial„
                                                           Becheanu Radu-Gabriel, ∫i numirea Ón locul
         ACT ADIfiIONAL                15 NOIEMBRIE 1997 IMPEX — S.R.L.
                                                           acestuia a dnei Manarca Elena.
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale             Bucure∫ti
                                                            Obiectul principal de activitate al societ„˛ii va fi
   DAV ELECTRONIC — S.R.L., cu sediul Ón                                      activit„˛i de consultare Ón afaceri ∫i management —
 Bucure∫ti, aleea Arini∫ nr. 2A, bl. A39C, sc. 2,              ACT ADIfiIONAL
                                                           cod C.A.E.N. 7414.
 et. 1, ap. 19, sectorul 6, cod fiscal R9558010,
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale           4. Se deschide un punct de lucru la adresa din
    Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului
        cu nr. J 40/4998/1997             15 NOIEMBRIE 1997 IMPEX — S.R.L.,           Bucure∫ti, str. V.V. Stanciu nr. 213, sectorul 4
                              cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie        (Complex Agrocomercial îTimpuri Noi“), corp B,
  Œn conformitate cu deciziile cuprinse Ón procesul-
verbal al adun„rii generale extraordinare a        nr. 128, bl. P-35, sc. 2, et. 8, ap. 70, sectorul 5,    etaj, stand 3, 4, 5 ∫i 6, unde se vor desf„∫ura
asocia˛ilor din data de 29.05.2002, subsemna˛ii:     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      urm„toarele activit„˛i: activit„˛i de consultare Ón
  – ™tefan Dan, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la          cu nr. J 40/1150/1998            afaceri ∫i management – cod C.A.E.N. 7414.
data de 13.04.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón        Subsemnata Ion Mariana Mirela, domiciliat„ Ón       5. Se men˛ioneaz„ c„ sediul social al societ„˛ii va
Bucure∫ti, aleea Arini∫ nr. 2A, bl. A39C, sc. 2, et. 1,  Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr. 128, bl. P-35,     r„m‚ne la aceea∫i adres„.
ap. 19, sectorul 6, posesor al C.I. seria R.D. nr.
                             sc. 2, et. 8, ap. 70, sectorul 5, identificat„ cu C.I.    6. Se completeaz„ dispozi˛iile actului constitutiv,
079747, eliberat de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de
16.08.1999, cod numeric personal 1670413463011,      seria RT nr. 176040/3.07.2001, eliberat„ de Sec˛ia 21   Ón sensul introducerii la sf‚r∫itul Capitolului III a
∫i                            Poli˛ie, Ón calitate de asociat unic ∫i administrator a  urm„torului alineat: îOpera˛iuni de import-export
  ™tefan Elena, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„   intervenit prezentul act adi˛ional, astfel:        pentru toate activit„˛ile men˛ionate msi sus“.
la data de 5.02.1971 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón      Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social de la        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
Bucure∫ti, aleea Arini∫ nr. 2A, bl. A39C, sc. 2, et. 1,  2.000.000 lei la 5.000.000 lei, respectiv partea      neschimbate.
ap. 19, sectorul 6, posesoare a C.I. seria D.P. nr.    social„ de la 100.000 lei la 250.000 lei.
041941, eliberat„ la data de 6.10.2000 de Sec˛ia 22                                   Redactat azi, 5 iulie 2002.
                               Œn urma major„rii, capitalul social va fi de˛inut
Poli˛ie, cod numeric personal 2710205414510,                                       (75/566.447)
                             Ón propor˛ie de 100 % de asociatul unic Ion Mariana
asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale DAV                                                  *
                             Mirela.
ELECTRONIC — S.R.L.
  V„z‚nd ∫i contractul de cesiune de p„r˛i sociale     Art. 2. Se schimb„ denumirea societ„˛ii din 15
Óncheiat Óntre dl Arva Valerian ∫i dna ™tefan Elena,   NOIEMBRIE 1997 IMPEX — S.R.L. Ón RAD                 Societatea Comercial„
prin care Arva Valerian a cedat p„r˛ile sociale      COMPANY IMPEX — S.R.L., verificat„ cu dovada nr.         MERSAL COMPANY IMPEX — S.R.L.
de˛inute la societate dnei ™tefan Elena, Ón urma     156818/24.06.2002.                             Bucure∫ti
c„ruia aceasta din urm„ a dob‚ndit calitatea de       Art. 3. Se suspend„ activitatea societ„˛ii pe o
asociat.                         perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd cu data de 1.07.2002.              ACT ADIfiIONAL
  Am procedat la Óntocmirea prezentului Ónscris       Art. 4. Se precizeaz„ domeniul ∫i obiectul
sub forma unui act adi˛ional la actele constitutive                                  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             principal de activitate al societ„˛ii, respectiv:
ale societ„˛ii, prin care art. 4 ∫i 5 din contractul de                                  MERSAL COMPANY IMPEX — S.R.L.
societate ∫i art. 1 ∫i 7 din statutul Societ„˛ii     industria tutunului, cod 160; industria tutunului,
Comerciale DAV ELECTRONIC — S.R.L. se modific„      cod 1600.                           Subsemnata Dumitru (fost„ Al Ali) Camelia,
Ón sensul urm„toarelor:                   Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n        cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
  Asocia˛ii Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale DAV     neschimbate.                        str. Agricultori nr. 117, bl. 80, sc. 2, ap. 59, sectorul
ELECTRONIC — S.R.L. ∫i participarea acestora la        (74/566.446)                      3, posesoare a C.I. seria RD nr. 179726, eliberat„ de
capitalul social:                                                  Sec˛ia 6 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 16.07.2001,
  1. ™tefan Dan, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut                 *
la data de 13.04.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón                                    Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
Bucure∫ti, aleea Arini∫ nr. 2A, bl. A39C, sc. 2, et. 1,       Societatea Comercial„              MERSAL COMPANY IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
ap. 19, sectorul 6, posesor al C.I. seria R.D. nr.       BEC PRIM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti          Bucure∫ti, str. Agricultori nr. 117, bl. 80, sc. 2,
079747, eliberat de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de                                   ap. 59, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul
16.08.1999, cu un aport la capitalul social de               ACT ADIfiIONAL              registrului comer˛ului cu nr. J 40/4032/1995, cod
1.600.000 lei, de˛in‚nd un num„r de 16 p„r˛i                                     fiscal R 7447910, azi, 11.06.2002, am hot„r‚t
sociale, cu valoarea nominal„ de 100.000 lei,        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
reprezent‚nd 51 % din capitalul social;                                       preschimbarea certificatului de Ónmatriculare al
                                   BEC PRIM IMPEX — S.R.L.,
  2. ™tefan Elena, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      societ„˛ii ∫i modificarea actului constitutiv, astfel:
n„scut„ la data de 5.02.1971 Ón Bucure∫ti,               cu nr. J 40/7455/1999              Precizarea noilor date de identificare ale
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Arini∫ nr. 2A, bl.                                  asociatei Dumitru (fost„ Al Ali) Camelia, care, prin
A39C, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 6, posesor al C.I.   Subsemna˛ii Becheanu Mihail, domiciliat Ón
                                                           divor˛, revine la numele avut anterior c„s„toriei, ∫i
seria D.P. nr. 041941, eliberat„ la data de 6.10.2000   Bucure∫ti, str. Viorele nr. 4, bl. 22, sc. C, et. 7,
                                                           anume Dumitru, numele s„u fiind, deci, Dumitru
de Sec˛ia 22 Poli˛ie, cod numeric personal        ap. 101, sectorul 4, ∫i Becheanu Radu-Gabriel,
                             domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Viorele nr. 4, bl. 22,    Camelia, iar noua carte de identitate: C.I. seria RD
2710205414510, cu un aport la capitalul social de
1.500.000 lei, de˛in‚nd un num„r de 15 p„r˛i       sc. 3, et. 7, ap. 101, sectorul 4, av‚nd calitatea de   nr. 179726, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie Bucure∫ti la
sociale, cu valoare nominal„ de 100.000 lei,       asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale BEC PRIM     data de 16.07.2001.
reprezent‚nd 49 % din capitalul social.          IMPEX — S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti,        Schimbarea sediului social al societ„˛ii din
  Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi                                 Bucure∫ti, str. Agricultori nr. 117, bl. 80, sc. 2,
                             str. Viorele nr. 4, bl. 22, sc. C, et. 7, ap. 101,
este propor˛ional„ cu aportul la capitalul social.                                  ap. 59, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 87,
                             sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  Celelalte dispozi˛ii prev„zute Ón actele
                             comer˛ului cu nr. J 40/7455/1999, cod fiscal        bl. MR3, sc. A, et. 7, ap. 23, sectorul 2.
constitutive ale societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
   (72/566.444)                     R 12071722, av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii        Precizarea obiectului principal de activitate al
                             generale a asocia˛ilor nr. 03 din data de 12.06.2002,   societ„˛ii: comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte,
             *
                             am convenit urm„toarele:                  cuprinz‚nd v‚nz„ri cu am„nuntul prin magazine
 Societatea Comercial„ BARABAN — S.R.L.           1. Retragerea din societate a asociatului        specializate, cu obiecte de Ómbr„c„minte ∫i accesorii
        Bucure∫ti                 Becheanu Mihail, prin cesiunea integral„ a cotei de    pentru Ómbr„c„minte (C.A.E.N. 5242).
                             capital social de˛inut„, respectiv a unui num„r de      Œnregistrarea la Oficiul registrului comer˛ului a
         ACT ADIfiIONAL              10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare,    unui punct de lucru al societ„˛ii, situat Ón Bucure∫ti,
                             respectiv 1.000.000 lei, reprezent‚nd o cot„ de 50 %    Complexul BIG BERCENI, Pia˛a Sudului nr. 1,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      din capitalul social al societ„˛ii, c„tre un nou
  BARABAN — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                     sectorul 4, stand P 87.
                             asociat, respectiv c„tre dna Manarca Elena, cet„˛ean     Œn sensul acestor amendamente se vor modifica
  bd. Pache Protopopescu nr. 56, sectorul 2,
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        rom‚n, nec„s„torit„, n„scut„ la data de 29.05.1968     dispozi˛iile corespunz„toare din actul constitutiv al
   Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti         Ón Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, domiciliat„ Ón
                                                           societ„˛ii, celelalte prevederi r„m‚n‚nd
 cu nr. J 40/11590/1998, cod fiscal R11229361       Bucure∫ti, str. Viorele nr. 4, bl. 22, sc. C, et. 7, ap.
                                                           nemodificate.
  Subsemnatul Baraban Simon, cet„˛ean israelian,     101, sectorul 4, identificat„ cu C.I. seria RX nr.
                                                             (76/566.448)
domiciliat Ón Israel, Tel-Aviv, Wisozky 12, n„scut la   142735, eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de
data de 27.03.1927 Ón Cluj, posesor al pa∫aportului    7.06.2002.                                      *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1838/2.X.2002                   15
     Societatea Comercial„              al societ„˛ii; lu‚nd act de modificarea unor date de     – Borcea Daniela de˛ine 10 p„r˛i sociale a 100.000
   PRIMA IMPEX 94 — S.R.L., Bucure∫ti          identificare ale unor ac˛ionari; pe baza propriei     lei fiecare, totaliz‚nd 1.000.000 lei aport Ón
                              voin˛e liber exprimate,                  numerar, numerotate de la 11 la 20, participarea la
         ACT ADIfiIONAL                hot„r„∫te asupra modific„rilor actului constitutiv   beneficii ∫i pierderi fiind de 50 %.
                              al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:               Art. 3. Se precizeaz„ domeniul principal de
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       1. Se precizeaz„ domeniul principal de activitate   activitate al societ„˛ii: construc˛ii de cl„diri ∫i de
      PRIMA IMPEX 94 — S.R.L.,            al societ„˛ii ca fiind: comer˛ cu ridicata cu produse   geniu civil – cod C.A.E.N. 452, ∫i obiectul principal
 cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Pictor Gheorghe       intermediare neagricole ∫i cu de∫euri – cod C.A.E.N.   de activitate al societ„˛ii – lucr„ri de construc˛ii,
  T„t„r„scu nr. 8, bl. S13, sc. 1, et. 7, ap. 29,     515.                           inclusiv lucr„ri de art„ – cod C.A.E.N. 4521.
sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                               2. Se precizeaz„ activitatea principal„ a societ„˛ii   Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
   Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
                              ca fiind: comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i      neschimbate, urm‚nd a se Óntocmi contractul de
 cu nr. J 40/25715/1994, cod fiscal R6638572
                              furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire – cod    societate.
  Subsemna˛ii Sica ™tefan, cet„˛ean rom‚n,        C.A.E.N. 5154.                        (79/566.451)
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Complexului nr. 1,       3. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
bl. 62, sc. 3, et. 5, ap. 111, sectorul 3, ∫i Grigore                                              *
                              imobilul situat Ón Bucure∫ti, str. Dristor nr. 97-119,
Costel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,      bl. 63, sc. 4, et. 4, ap. 751, sectorul 3, Ón imobilul
str. Pictor Gheorghe T„t„r„scu nr. 8, bl. S13, sc. 1,                                      Societatea Comercial„
                              situat Ón Bucure∫ti, bd. Octavian Goga nr. 8, bl.
et. 7, ap. 29, sectorul 3, Ón calitate de asocia˛i ai   M24/1, parter, sectorul 3.                  D.F. EUCALIPT EXIM — S.R.L., Bucure∫ti
Societ„˛ii Comerciale PRIMA IMPEX 94 — S.R.L., am       4. Se modific„ datele de identificare ale unor
hot„r‚t modificarea statutului ∫i contractului       ac˛ionari, astfel:                             ACT ADIfiIONAL
societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                 a) pentru ac˛ionarul Popescu Gheorghe, cet„˛ean        la statutul Societ„˛ii Comerciale
  1. Cesionarea de c„tre dl Grigore Costel, c„tre dl   suedez, domiciliat Ón Suedia, Göteborg, Erik           D.F. EUCALIPT EXIM — S.R.L.,
Sica ™tefan, a celor 1.000 p„r˛i sociale a 116.200 lei   Dahlbergsgatan nr. 5–41126, identificat cu         cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Lotrioara nr. 13,
fiecare, Ón valoare total„ de 116.200.000 lei.       pa∫aportul nr. 01337513/1990, eliberat de          bl. V36, sc. 2, parter, ap. 46, sectorul 3,
  Ca urmare a cesiunii intervenite, capitalul social   autorit„˛ile suedeze, Ón sensul schimb„rii datelor de
al societ„˛ii Ón valoare de 232.400.000 lei, din care                                Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                              identificare Ón Popescu George Mugur, cet„˛ean        cu nr. J 40/3119 din data de 1.02.1993
181.2000.000 lei, echivalentul a 21.583 $ S.U.A.      suedez, de na˛ionalitate rom‚n„, n„scut la data de
aport Ón natur„, ∫i 51.200.000 lei aport Ón numerar,                                  Subsemna˛ii Tudoran Daniela-Florentina,
                              18 mai 1949 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Suedia,
va fi de˛inut Ón totalitate de asociatul unic Sica                                  cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea
                              Göteborg, Erik Dahlbergsgatan nr. 5–41126,
™tefan.                                                       Fete∫ti nr. 6-12, bl. I26, sc. C, ap. 33, sectorul 3,
                              identificat cu pa∫aportul nr. 12356083, eliberat la
  2. Mutarea sediului societ„˛ii de la adresa:                                   n„scut„ la data de 23.07.1970 Ón Bucure∫ti,
                              data de 14 iunie 2001 de Polismyndigheten I Vastra
Bucure∫ti, str. Pictor Gheorghe T„t„r„scu nr. 8,                                   c„s„torit„, identificat„ cu C.I. seria RR nr.
                              Gotaland, num„r personal de identificare
bl. S13, sc. 1, et. 7, ap. 39, sectorul 3, la adresa din                               194780/4.03.2002, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie, cod
                              490518–2699;
Bucure∫ti, Str. Complexului nr. 1, bl. 62, sc. 3, et. 5,                               numeric personal 2700723434510, Tudoran F„nel,
                               b) pentru ac˛ionarul Greceanu Octavian-Radu, Ón
ap. 111, sectorul 3.                                                 cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea
                              sensul schimb„rii actului de identitate cu B.I. seria
  3. Completarea obiectului de activitate cu: 5132 –                                Fete∫ti nr. 6-12, bl. I26, sc. C, ap. 33, sectorul 3,
                              D.B. nr. 443532/1986, eliberat de Circa 9 Mili˛ie, cod
comer˛ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;                                       n„scut la data de 3.04.1969 Ón Bucure∫ti, c„s„torit,
                              numeric personal 1500525400603, Ón C.I. seria RT
  5133 – comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,                                identificat cu C.I. seria RR nr. 194781/4.03.2002,
                              nr. 027017, eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;                                           eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie, cod numeric personal
                              13.07.1999, cod numeric personal 1500525400603;
  5138 – comer˛ cu ridicata, specializat, cu produse                                1690403511690, am hot„r‚t:
                               c) pentru ac˛ionarul Rugescu Olivia-Anca, Ón
alimentare;                                                       1. Domeniul principal de activitate este: cod
                              sensul schimb„rii domiciliului ∫i actului de
  5139 – comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu                                   C.A.E.N. 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              identitate din Bucure∫ti, aleea Lunc∫oara nr. 1,
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.                                        nespecializate, iar activitatea principal„ este: cod
                              bl. 54, sc. B, ap. 65, sectorul 2, identificat„ cu B.I.
  4. Activitatea principal„ a societ„˛ii const„ Ón:                                 C.A.E.N. 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              seria D.V. nr. 684108, eliberat de Sec˛ia 6 Poli˛ie la
comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu produse                                    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              data de 28.01.1991, Ón Bucure∫ti, intrarea Odobe∫ti
alimentare, b„uturi ∫i tutun – cod C.A.E.N. 5139.                                  produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                              nr. 4, bl. V10, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 3,
  5. Œnfiin˛area a patru puncte de lucru, dup„ cum                                   2. Schimbarea sediului social din Bucure∫ti,
                              identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 316893, eliberat de
urmeaz„:                                                       str. Lotrioara nr. 13, bl. V36, sc. 2, parter, ap. 46,
                              Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 30 aprilie 1997.
  – depozit, situat Ón Bucure∫ti, str. C‚mpul                                    sectorul 3, Ón Bucure∫ti, aleea Fete∫ti nr. 6-12,
Mo∫ilor nr. 5, sectorul 2, Halele Obor, et. 2, cam. 36,    (78/566.450)
                                                           bl. I26, sc. 3, parter, ap. 33, sectorul 3.
care are ca activitate: comer˛ cu ridicata,                     *                 3. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
nespecializat, cu produse alimentare, b„uturi ∫i                                   aleea Fete∫ti nr. 6-12, bl. I26, sc. E, parter, ap. 61,
tutun (carne de pas„re, pe∫te ∫i produse din pe∫te)         Societatea Comercial„              sectorul 3, unde se va desf„∫ura urm„toarea
– cod C.A.E.N. 5139;                       MONDORECON — S.R.L., Bucure∫ti           activitate: cod C.A.E.N. 5211 – comer˛ cu am„nuntul
  – depozit, situat Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr.                                 Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
82, sectorul 6, care are ca activitate: comer˛ cu              ACT ADIfiIONAL              predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
ridicata nespecializat, cu produse alimentare,                                    tutun.
b„uturi ∫i tutun (carne de pas„re, pe∫te ∫i produse        la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                MONDORECON — S.R.L., cu sediul Ón            Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
din pe∫te) – cod C.A.E.N. 5139;
                               Bucure∫ti, str. Vespasian nr. 6, sectorul 1,      neschimbate.
  – depozit, situat Ón Bucure∫ti, Pia˛a de gross,
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        (80/566.452)
Bd. Metalurgiei nr. 132, sectorul 4, Hala C, stand 6,
care are ca activitate: comer˛ cu ridicata         cu nr. J 40/15304/1994, cod fiscal R6434262                     *
nespecializat, cu produse alimentare, b„uturi ∫i       Subsemna˛ii:
tutun (carne de pas„re, pe∫te ∫i produse din pe∫te)      1. Borcea Bogdan-Gabriel, cet„˛ean rom‚n,             Societatea Comercial„
– cod C.A.E.N. 5139;                    nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Vespasian     IRIS M.J.A. IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
  – depozit, situat Ón Bucure∫ti, str. F‚nt‚nica     nr. 6, sectorul 1, identificat cu B.I. seria G.V. nr.
nr. 36, sectorul 2, Pavilion C: comer˛ cu ridicata,    519299, eliberat de Sec˛ia 3 Poli˛ie la data de               ACT ADIfiIONAL
nespecializat, cu produse alimentare, b„uturi ∫i      14.11.1996, n„scut la data de 28.03.1978 Ón
tutun (carne de pas„re, pe∫te ∫i produse din pe∫te)                                  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Bucure∫ti, fiul lui Dan ∫i al Danielei, cod numeric
– cod C.A.E.N. 5139.                                                      IRIS M.J.A. IMPEX — S.R.L.,
                              personal 1780328413015, Ón calitate de asociat ∫i
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului                                 cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Ple∫ului nr. 21,
                              cedent, ∫i
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                            sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                               2. Borcea Daniela, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,
   (77/566.449)                                                     Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
                              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Vespasian nr. 6,
                              sectorul 1, identificat„ cu B.I. seria B.X. nr. 003596,  cu nr. J 40/4615/2001, cod fiscal R13875415
              *
                              eliberat de Circa 6 Mili˛ie la data de 2.11.1983, ∫i cu    Subsemna˛ii:
                              valabilitatea prelungit„ la data de 30.06.1995,        – Mustapha Abdulah El-Haj Sleiman, cet„˛ean
 Societatea Comercial„ GE–PO GROUP — S.A,
                              n„scut„ la data de 12.01.1952 Ón comuna          libanez, domiciliat Ón Liban, cu re∫edin˛a Ón
        Bucure∫ti
                              Cocargeaua, jude˛ul Ialomi˛a, fiica lui Ovidiu ∫i a    Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 37, bl. P1, sc. A, et. 2,
                              Lilianei, cod numeric personal 2520112400048, Ón     ap. 8, sectorul 5, identificat cu legitima˛ia de ∫edere
         ACT ADIfiIONAL
                              calitate de asociat ∫i cesionar, prin prezentul act,   temporar„ pentru cet„˛eni str„ini seria H nr.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Ón˛elegem s„ modific„m statutul ∫i contractul       0089736, eliberat„ de Ministerul de Interne —
        GE–PO GROUP — S.A.,             societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:               Serviciul Pa∫apoarte ∫i Eviden˛a Str„inilor la data
Ónmatriculat„ cu nr. J 40/3535/1996, cod fiscal        Art. 1. Cesionarea de c„tre asociatul unic Borcea   de 11.12.2000, valabil„ p‚n„ la data de 8.12.2001;
 R8379482, cu privire la precizarea activit„˛ii      Bogdan-Gabriel, a 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei       – Jamile Ibrahim Hammoud, cet„˛ean libanez,
  principale a societ„˛ii, schimbarea sediului      fiecare, totaliz‚nd 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 %   domiciliat„ Ón Liban, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti,
 social al acesteia, ∫i modificarea unor date de      din capitalul social, aport Ón numerar, c„tre dna     str. Panduri nr. 37, bl. P1, sc. A, ap. 8, sectorul 5,
identificare ale unor ac˛ionari, cu sediul social     Borcea Daniela, acesta devenind asociat Ón societate.   identificat„ cu legitima˛ia de ∫edere temporar„
  Ón Bucure∫ti, str. Dristor nr. 97-119, bl. 63,       Subsemnata Borcea Daniela declar c„ am primit     pentru cet„˛eni str„ini, seria H nr. 0092978,
     sc. 4, et. 4, ap. 751, sectorul 3        cesiunea f„cut„ de dl Borcea Bogdan-Gabriel, c„ruia    eliberat„ de Ministerul de Interne — Serviciul
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor, potrivit       i-am achitat contravaloarea acesteia, la data       Pa∫apoarte ∫i Eviden˛a Str„inilor la data de
prevederilor statutare ∫i legale Ón vigoare, Ón      cesion„rii.                        15.02.2001, care a prelungit valabilitatea acesteia
temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, a∫a cum a       Art. 2. Capitalul social, dup„ cesiune, va fi     p‚n„ la data de 8.12.2001, ∫i
fost ea modificat„ ∫i republicat„, analiz‚nd        structurat ∫i repartizat asocia˛ilor astfel:         – Grosu Elena, cod numeric personal
necesitatea preciz„rii activit„˛ii principale a        – Borcea Bogdan-Gabriel de˛ine 10 p„r˛i sociale a   2750620272639, domiciliat„ Ón Roman, Str. Rahovei,
societ„˛ii, necesitate izvor‚t„ din dispozi˛iile      100.000 lei fiecare, totaliz‚nd 1.000.000 lei, aport Ón  bl. 3, sc. B, ap. 37, jude˛ul Neam˛, identificat„ cu B.I.
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 76.2001;      numerar, numerotate de la 1 la 10, participarea la    seria H.C. nr. 422691, eliberat de Poli˛ia Roman la
consider‚nd ca necesar„ schimbarea sediului social     beneficii ∫i pierderi fiind de 50 %;           data de 15.04.1999,
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1838/2.X.2002
  to˛i trei Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii    lei, de la capitalul social existent de 3.000.000 lei, la  Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Luica nr. 19,
Comerciale IRIS M.J.A. IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón   capitalul social de 6.000.000 lei.             bl. 6, sc. B, ap. 125, sectorul 4, posesor al B.I. seria
Bucure∫ti, Str. Ple∫ului nr. 21, sectorul 6,         Suma de 3.000.000 lei, cu care se majoreaz„       G.T. nr. 715357, eliberat de Poli˛ia Municipiului
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    capitalul social al Societ„˛ii Comerciale IRIS M.J.A.    Bucure∫ti, Sec˛ia 16, la data de 22.11.1995, cod
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/4615/2001, cod    IMPEX — S.R.L., reprezint„ aport Ón numerar adus      numeric personal 1610728400021, ∫i
fiscal R13875415, am hot„r‚t Óncheierea         de noul asociat cooptat, dl Makkouk Fayez
                                                            – Leonida Marian, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, fiul
prezentului act adi˛ional la actul constitutiv al    Mohamad; Ónregistrarea punctului de lucru Ón
                                                           lui Alexandru ∫i al Mariei, n„scut la data de
societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:              Bucure∫ti, Bd. Preciziei nr. 32, sectorul 6.
                               3) Modificarea num„rului de p„r˛i sociale de la     19.03.1956 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  Se modific„ sediul societ„˛ii de la adresa din
                             30 la 60.                          aleea C„line∫ti nr. 18, bl. C7, sc. 1, et. 4, ap. 13,
Bucure∫ti, Str. Ple∫ului nr. 21, sectorul 6, la adresa
din Bucure∫ti, str. Cetatea Histria nr. 1, bl. MIIb     Not„: Men˛ion„m c„ Ón urma contractului de       sectorul 4, posesor al C.I. seria RR nr. 211134,
8/13, sc. B, parter, ap. 48, sectorul 6.         cesiune, av‚nd data cert„ Ónregistrat„ cu nr.        eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 4.06.2002,
  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón baza    494/2002, autentificat„ la Biroul notarului public     cod numeric personal 156031940017,
hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din data de  Mioara Velicu, fo∫tii asocia˛i Jamile Ibrahim         ca urmare a contractului de cesiune de p„r˛i
10 octombrie 2001, ∫i face parte integrant„ din actul  Hammoud, de˛in„toare a 40 % din capitalul social al     sociale, autentificat cu nr. 1968/12.06.2002 la Biroul
constitutiv al societ„˛ii.                firmei, ∫i Grosu Elena, de˛in„toare a 30 % din       notarului public Elena Denis Iordache din
  Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv al     capitalul social al firmei, au cesionat Ón totalitate    Bucure∫ti, ∫i Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.              p„r˛ile sociale pe care le de˛ineau ∫i au ie∫it din
                                                           extraordinare a asocia˛ilor nr. 14/2002, am hot„r‚t
  (81/566.453)                     societate.
                                                           modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,
                               Œn urma coopt„rii noului asociat, a major„rii
         ACT ADIfiIONAL              capitalului social ∫i a modific„rii num„rului de      autentificat cu nr. 3597/31.03.1998 la Biroul
                             p„r˛i sociale, to˛i asocia˛ii am hot„r‚t structurarea    notarului public Ilie Saimovici din Bucure∫ti, dup„
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                             ∫i Ómp„r˛irea capitalului social al Societ„˛ii       cum urmeaz„:
     IRIS M.J.A. IMPEX — S.R.L.,
                             Comerciale IRIS M.J.A. IMPEX — S.R.L., astfel:         1. Dob‚ndirea calit„˛ii de asociat ∫i administrator
 cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Ple∫ului nr. 21,
sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       • Mustapha Abdullah El-Haj Sleiman de˛ine 15      al societ„˛ii de c„tre dl Leonida Marian. Ca urmare,
    comer˛ului cu nr. J 40/4615/2001         p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare,      asocia˛i ∫i administratori ai societ„˛ii sunt Dinc„
                             totaliz‚nd 1.500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din       Viorel ∫i Leonida Marian.
  Subsemna˛ii:                     capitalul social al firmei ∫i participare la beneficii ∫i
  – Mustapha Abdullah El-Haj Sleiman, cet„˛ean                                     Se completeaz„ articolele corespunz„toare din
                             pierderi;                          actul constitutiv.
libanez, c„s„torit, n„scut la data de 1.09.1961 Ón      • M. Farouk El Hage Sleiman de˛ine 15 p„r˛i
Bednayel, Liban, domiciliat Ón Liban, Beirut,                                      2. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii, cu
                             sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd
Sheiah, identificat cu pa∫aportul nr. 0266239/2000,                                 3.000.000 lei, de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, ∫i
                             1.500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din capitalul social
eliberat de Ambasada Republicii Liban la Bucure∫ti,   al firmei ∫i participare la beneficii ∫i pierderi;     valoarea unei p„r˛i sociale de la 100.000 lei fiecare
asociat Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale IRIS M.J.A.     • Alayeli Bilal Abdallah de˛ine 15 p„r˛i sociale Ón   la 250.000 lei fiecare. Ca urmare, capitalul social
IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Ple∫ului  valoare de 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd 1.500.000 lei,  este divizat Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 250.000 lei
nr. 21, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul       reprezent‚nd 25 % din capitalul social al firmei ∫i     fiecare, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei,
registrului comer˛ului cu nr. J 40/4615/2001,      participare la beneficii ∫i pierderi;            reprezent‚nd 100 % capitalul social al societ„˛ii, iar
personal ∫i ca mandatar pentru:               • Makkouk Fayez Mohamad de˛ine 15 p„r˛i         aportul asocia˛ilor la capitalul social va fi
  – M. Farouk El Hage Sleiman, cet„˛ean francez,    sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd    urm„torul:
c„s„torit, n„scut la data de 10.12.1953 Ón Bednayel,   1.500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din capitalul social     – Dinc„ Viorel de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón valoare
Liban, domiciliat Ón Fran˛a, Calvados, Ón baza      al firmei ∫i participare la beneficii ∫i pierderi.     de 250.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.500.000
procurii din data de 7.12.2001, tradus„, legalizat„ ∫i    4) Revocarea din func˛ia de administrator al
                                                           lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social al
Ónregistrat„ cu nr. 793/21.01.2002 la Biroul Notarial  Societ„˛ii Comerciale IRIS M.J.A. IMPEX — S.R.L. a
Public Fiducia, ∫i                                                  societ„˛ii;
                             dnei Jamile Ibrahim Hammoud;
  – Alayeli Bilal Abdallah, cet„˛ean libanez,        5) Numirea Ón func˛ia de administrator al         – Leonida Marian de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón
c„s„torit, n„scut la data de 10.04.1949 Ón Liban,    Societ„˛ii Comerciale IRIS M.J.A. IMPEX — S.R.L., a     valoare de 250.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
Beirut, domiciliat Ón Beirut, Liban, Ón baza procurii  dlui Mustapha Abdullah El-Haj Sleiman, cet„˛ean       2.500.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
Ónregistrate cu nr. 113/179 la data de 11.01.2002 de   libanez, c„s„torit, n„scut la data de 1.09.1961 Ón     al societ„˛ii.
Ambasada Rom‚niei la Beirut, tradus„, legalizat„ ∫i   Bednayel, Liban, domiciliat Ón Liban, Beirut,         Se modific„ Ón mod corespunz„tor art. 6 ∫i art. 7
Ónregistrat„ cu nr. 706/17.01.2002 la Biroul       Sheiah, identificat cu pa∫aportul nr. 0266239/2000,     din actul constitutiv al societ„˛ii.
Notariatul Public Fiducia, Ón urma contractului de    eliberat de Ambasada Republicii Liban din           3. Se completeaz„ obiectul de activitate cu
cesiune Ónregistrat cu nr. 494/2002, autentificat la   Bucure∫ti.                         urm„toarele:
Biroul notarului public Mioara Velicu, asocia˛i Ón      Celelalte dispozi˛ii din actele constitutive ale      – fabricarea altor articole din metal – 2875 cod
cadrul Societ„˛ii Comerciale IRIS M.J.A. IMPEX —     Societ„˛ii Comerciale IRIS M.J.A. IMPEX — S.R.L.
                                                           C.A.E.N.;
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Ple∫ului nr. 21,  r„m‚n nemodificate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd
                                                            – produc˛ia mobilierului din metal pentru
sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     parte integrant„ ∫i complet‚nd dispozi˛iile acestora.
                                                           birouri ∫i magazine – 3617 cod C.A.E.N.;
comer˛ului cu nr. J 40/4615/2001, Ón baza hot„r‚rii      (82/566.453)
                                                            – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
nr. 9/29.01.2002 a adun„rii generale a asocia˛ilor                 *
societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:                                         central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
  1) Cooptarea unui nou asociat, Makkouk Fayez                                   tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti –
                                  Societatea Comercial„
Mohamad, cet„˛ean libanez, c„s„torit, n„scut la data                                 4533 cod C.A.E.N.;
                                CRISTAL D.R. SERV COM — S.R.L.
de 13.11.1949 Ón Liban, Beirut, domiciliat Ón Beirut,                                  – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii
                                     Bucure∫ti
Liban, identificat cu pa∫aportul nr. 1707424/                                    auxiliare – 4534 cod C.A.E.N.;
5.01.2000, eliberat de autorit„˛ile libaneze.               ACT ADIfiIONAL                – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie – 4542 cod
  Noul asociat Makkouk Fayez Mohamad este                                      C.A.E.N.;
reprezentat Ón baza procurii Ónregistrate cu nr.     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor –
112/178 la data de 11.01.2002 de Ambasada           CRISTAL D.R. SERV COM — S.R.L.,            4543 cod C.A.E.N.;
Rom‚niei la Beirut, tradus„, legalizat„ ∫i        cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Luica nr. 19, bl. 6,       – prelucrarea informatic„ a datelor – 7230 cod
Ónregistrat„ cu nr. 707/17.01.2002 la Biroul Notarial    sc. B, ap. 125, sectorul 4, Ónmatriculat„
                                                           C.A.E.N.;
Public Fiducia, de dl Mustapha Abdullah El-Haj         la Oficiul Registrului Comer˛ului
                                                            – alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
Sleiman, cet„˛ean libanez, c„s„torit, n„scut la data        al Municipiului Bucure∫ti
                                   cu nr. J 40/3957/1998,             Óntreprinderilor – 7484 cod C.A.E.N.
de 1.09.1961 Ón Bednayel, Liban, domiciliat Ón
                                  capital social 2.000.000 lei            Se completeaz„ Ón mod corespunz„tor art. 5 din
Liban, Beirut, Sheiah, identificat cu pa∫aportul nr.
0266239/2000, eliberat de Ambasada Republicii       Subsemna˛ii, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      actul constitutiv al societ„˛ii.
Liban la Bucure∫ti.                   CRISTAL D.R. SERV COM — S.R.L.:                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  2) Majorarea capitalului social al Societ„˛ii      – Dinc„ Viorel, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, fiul lui    neschimbate.
Comerciale IRIS M.J.A. IMPEX — S.R.L. cu 3.000.000    Luciu ∫i al Ioanei, n„scut la data de 28.07.1961 Ón       (83/566.454)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

       Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
               ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
       Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
               E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1838/2.X.2002 con˛ine 16 pagini.                     Pre˛ul 11.200 lei     ISSN  1220 — 4889

								
To top