Docstoc

2002_1479

Document Sample
2002_1479 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 1479                                                           Vineri, 16 august 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„               742 – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie
    T.I.G.E. METALLI — S.R.L., Lugoj            LASTING SYSTEM — S.R.L., Timi∫oara          ∫i alte servicii tehnice;
         jude˛ul Timi∫                                             7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,
                                       ACT ADIfiIONAL              inginerie ∫i alte servicii tehnice;
         ACT ADIfiIONAL                                             743 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
                              la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale            LASTING SYSTEM — S.R.L.             7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice.
       T.I.G.E. METALLI — S.R.L.            Subsemna˛ii Moldovan Vasile-Hora˛iu, cet„˛ean      Art. 2. Preciz„m datele cu privire la obiectul de
  Subsemna˛ii Ruga Giuliano, domiciliat Ón Italia,    rom‚n, n„scut la data de 6.04.1961 Ón Ludu∫,       activitate al societ„˛ii:
Verbania, str. Bianchi Novello nr. 220, identificat cu   jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. 16       • Domeniul declarat: comer˛, import-export,
pa∫aportul nr. 527796 N, eliberat la data de        Decembrie 1989 nr. 6, jude˛ul Timi∫, identificat cu    servicii.
18.08.2000 de autorit„˛ile italiene; Ruga Marco,      C.I. seria TM nr. 009268/2.03.1998, eliberat„ de       • Domeniul principal de activitate: comer˛.
domiciliat Ón Italia, Villadossola, Piazzale Le Conte   Poli˛ia Timi∫oara; Bocaeti R„zvan-Cosmin, cet„˛ean
                                                            • Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
nr. 2, identificat cu pa∫aportul nr. 332622 R,       rom‚n, n„scut la data de 12.07.1970 Ón Brad, jude˛ul
                              Hunedoara, domiciliat Ón ora∫ul Brad, Str. 7       am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
eliberat la data de 7.05.1998 de autorit„˛ile italiene,
                              Noiembrie nr. 4, bl. B5, sc. 2, ap. 22, jude˛ul      predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
∫i Tichelea Ioana, domiciliat„ Ón Italia, localitatea
Lesa, str. Sempione nr. 63, identificat„ cu        Hunedoara, identificat cu B.I. seria B.Z. nr.       tutun.
pa∫aportul nr. 04923905, eliberat la data de        272310/29.08.1984/24.08.1994, eliberat ∫i prelungit     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
18.01.2000 de autorit„˛ile rom‚ne, Ón calitate de     de Poli˛ia ora∫ului Brad, ∫i Moldovan Felicia-Karin-   actele constitutive ale societ„˛ii, astfel Ónc‚t se
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale T.I.G.E. METALLI —    Delia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 9.04.1962    modific„ cele precizate mai sus, celelalte clauze
S.R.L., cu sediul Ón Lugoj, Str. Zorilor nr. 16,      Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón        r„m‚n‚nd neschimbate.
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     Timi∫oara, Bd. 16 Decembrie nr. 6, sc. A, et. 1, ap.
                                                             (4/410.151)
Jude˛ului Timi∫ cu cod unic 13803524 ∫i num„rul      1, identificat„ cu C.I. seria TM nr. 009250/2.03.1998,
                              eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, ca mandatar al lui                 *
de ordine J 35/378/26.03.2001, prin prezentul act
adi˛ional aducem urm„toarele modific„ri actului      Martini Walter, cet„˛ean german, n„scut la data de
                              4.07.1967, domiciliat Ón 79108 Freiburg i.Br.,           Societatea Comercial„
constitutiv al societ„˛ii:
                              Fuchswinkel 10a, Hochdorf, Germania, Ón baza        BLACK SEA TRADING COMPANY — S.R.L.
  Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Lugoj, Str.
Zorilor nr. 16, Ón Lugoj, str. Liviu Rebreanu nr. 6,    procurii speciale nr. 3/309/1997, asocia˛i ai              Timi∫oara
jude˛ul Timi∫.                       Societ„˛ii Comerciale LASTING SYSTEM — S.R.L., de
                              comun acord am hot„r‚t urm„toarele:                    ACT ADIfiIONAL
  Art. 2. Se Ónchide punctul de lucru deschis Ón
                                Art. 1. Precizarea obiectului principal de
Lugoj, Str. Zorilor nr. 16, jude˛ul Timi∫.
                              activitate astfel: activitate principal„: 3002 –      la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  Art. 3. Societatea deschide un punct de lucru la
                              fabricarea calculatoarelor ∫i a altor echipamente      BLACK SEA TRADING COMPANY — S.R.L.
sediul din Lugoj, str. Liviu Rebreanu nr. 6, jude˛ul
                              electronice.                         Subsemnatul Buligan Petru, cet„˛ean german,
Timi∫, unde se va desf„∫ura activitatea
                                Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
corespunz„toare grupei 515 clasa cod CAEN 5157 –                                   domiciliat Ón Germania, Waldkraiburg 84478
                              corespunz„tor statutul ∫i contractul societ„˛ii.
comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi.                                      Altvaterweg nr. 2a, posesor al pa∫aportului nr.
                              Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
  Art. 4. Se schimb„ obiectul principal de activitate                               8255209045 D/28.04.1999, eliberat de autorit„˛ile
                                (3/410.150)
al societ„˛ii, care este corespunz„tor grupei 515
                                           *                germane, Ón nume propriu ∫i ca mandatar al
clasa cod CAEN 5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri
                                                           numitei Vintil„ Simona, numit Ón baza procurii
∫i resturi.                              Societatea Comercial„             autentificate de notarul public Doro∫ Adela Ana,
  Art. 5. Prezentul act adi˛ional face parte           TAMINES — S.R.L., Timi∫oara
integrant„ din actul constitutiv al societ„˛ii. R„m‚n                                asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale BLACK SEA
nemodificate celelalte prevederi ale actului                                     TRADING COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón
                                       ACT ADIfiIONAL
constitutiv.                                                     Timi∫oara, splaiul Nicolae Titulescu nr. 5,
   (1/410.148)                      la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
              *                         TAMINES — S.R.L.            nr. J 35/5012/1992, cod fiscal R 2796081, Óntruni˛i
                               Subsemnata C„iniceanu Mariana, n„scut„ la data     Ón adunarea general„ a asocia˛ilor din data de 27
      Societatea Comercial„             de 14.02.1964 Ón comuna V‚rciorova, jude˛ul        mai 2002, de comun acord ∫i Ón unanimitate de
     TRAINIC 1 — S.R.L., Timi∫oara           Mehedin˛i, av‚nd codul numeric personal          voturi am stabilit urm„toarele:
                              2640214251997, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str.        Art. 1. Precizare la obiectul de activitate.
     HOT√R¬REA NR. 1/15.05.2002            Teatrului nr. 4, bl. D33, sc. B, et. 3, ap. 16, jude˛ul
                                                            • Domeniul principal: produc˛ie.
                              Timi∫, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
     a adun„rii generale a asocia˛ilor                                       • Activitatea principal„: cod CAEN 1822 –
                              Comerciale TAMINES — S.R.L., cu sediul Ón
  Subsemnatul Trasca Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,      Timi∫oara, Str. Teatrului nr. 4, bl. D33, sc. B, et. 3,  fabricare de articole de Ómbr„c„minte ∫i lenjerie din
asociat al Societ„˛ii Comerciale TRAINIC 1 — S.R.L.,    ap. 16, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul      materiale textile.
am hot„r‚t urm„toarele:                  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr.       Art. 2. Prezentul act adi˛ional face parte
  Art. 1. Se Ónchide punctul de lucru din         J 35/1121/1997, ca urmare a hot„r‚rii din data de     integrant„ din actele constitutive ale Societ„˛ii
Timi∫oara, Baza sportiv„ ICM Timi∫ — S.A.         28.12.2001, am hot„r‚t urm„toarele:            Comerciale BLACK SEA TRADING COMPANY —
(Popic„rie), deschis cu Cererea de Ónscriere de        Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
                                                           S.R.L. ∫i va fi comunicat institu˛iilor competente Ón
men˛iuni nr. 11123/26.11.1996.               societ„˛ii ∫i pe cale de consecin˛„ se modific„ art. 3,
  S-a Óncheiat prezenta hot„r‚re azi, 15.05.2002, la                                termenul legal.
                              dup„ cum urmeaz„:
Timi∫oara.                          141 – extrac˛ia minereurilor pentru industria       Œncheiat azi, 28 mai 2002.
  (2/410.149)                      materialelor de construc˛ii;                 (5/410.152)
              *                 1413 – extrac˛ie de ardezie;                           *
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1479/16.VIII.2002
       Societatea Comercial„             pa∫aportul nr. 006054 Z, eliberat de autorit„˛ile      • Domeniul principal: 521 – comer˛ cu
      LTHD — S.R.L., Timi∫oara            italiene la data de 22.03.2001,             am„nuntul Ón magazine nespecializate.
                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     • Activitatea principal„: 5212 – comer˛ cu
         ACT ADIfiIONAL              ALVELAND — S.R.L., cu privire la actul constitutiv    am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                              al societ„˛ii, autentificat cu nr. 1049/2001 la Biroul  predominant„ de produse nealimentare.
la statutul Societ„˛ii Comerciale LTHD — S.R.L.      notarului public Topal„ Florin, am hot„r‚t         Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Asociatul unic Lazarescu Theodor Doru, cet„˛ean     urm„toarele modific„ri:                 statutul ∫i contractul de societate al societ„˛ii.
rom‚n, n„scut la data de 12.03.1961 Ón Drobeta-        Art. 1. Se schimb„ sediul social la adresa:      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
Turnu Severin, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Rusu     Timi∫oara, Str. Bogd„ne∫tilor nr. 27, jude˛ul Timi∫.     (11/410.158)
Sirianu nr. 56, identificat cu C.I. seria TM nr.       Art. 2. Se Ónchide punctul de lucru de la adresa:                *
067828, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de     Timi∫oara, str. Sofocle nr. 53, jude˛ul Timi∫.
2.04.1999, a hot„r‚t schimbarea activit„˛ii          Art. 3. Se deschide un punct de lucru la adresa:          Societatea Comercial„
principale, iar aceasta va fi urm„toarea:         comuna Deta nr. 470, jude˛ul Timi∫, unde se va           RITAFI — S.R.L., Timi∫oara
  – comer˛ cu ridicata cu alte produse neclasificate   desf„∫ura activitatea prev„zut„ Ón codul CAEN 5511 –
Ón alt„ parte – cod CAEN 5170.               hoteluri ∫i moteluri cu restaurant.                    ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      Art. 4. Se completeaz„ obiectul de activitate al
statutul societ„˛ii.                    societ„˛ii, astfel:                        la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            – cod CAEN 551 – hoteluri;                        RITAFI — S.R.L.
  Prezentul act a fost Óncheiat azi, 24.05.2002.       – cod CAEN 5511 – hoteluri ∫i moteluri cu         Subsemnatul Riemschneider Iosif, cet„˛ean
  (6/410.153)                      restaurant;                       rom‚n, n„scut la data de 26.10.1933 Ón Timi∫oara,
              *                 – cod CAEN 554 – cafenele ∫i baruri;         domiciliat Ón Timi∫oara, str. Rusu Sirianu nr. 29/A,
                               – cod CAEN 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„       identificat cu B.I. seria B.E. nr. 728577/4.12.1981,
      Societatea Comercial„              spectacol.                        eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, asociat unic, am
    MAPAMOND — S.R.L., Timi∫oara             Art. 5. Se revoc„ din func˛ia de administrator    hot„r‚t:
                              Nicolin Veselinco. Pentru un nou mandat se          Art. 1. Majorarea capitalului social de la
         ACT ADIfiIONAL              nume∫te Ón func˛ia de administrator Jurj Ivi˛a,     2.000.000 lei la 5.000.000 lei, prin crearea a Ónc„ 30
                              cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 12.01.1975 Ón     p„r˛i sociale, la valoarea de 100.000 lei fiecare.
  Œncheiat pentru modificarea actelor constitutive
                              localitatea Moldova Nou„, jude˛ul Cara∫-Severin,       Art. 2. Majorarea capitalului social cu 3.000.000
ale Societ„˛ii Comerciale MAPAMOND — S.R.L., act
                              domiciliat Ón Timi∫oara, Aleea Rubinului nr. 5, sc.   lei, se realizeaz„ prin efortul propriu al asociatului
ce exprim„ decizia asociatului unic al societ„˛ii,
                              B, ap. 3, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM  unic, cu aport exclusiv Ón numerar depus la banc„.
Ciofu Genel, legitimat cu C.I. seria TM nr. 008459,
                              nr. 067125, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data      Art. 3. Capitalul social total majorat Ón valoare de
eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara Ón anul 1998, precum
                              31.03.1999.                       5.000.000 lei, este Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale, Ón
∫i a numitului Ciofu Adrian, cet„˛ean rom‚n,
                               Art. 6. Celelalte clauze din actul constitutiv    valoare de 100.000 lei fiecare, care apar˛ine
domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Cioc‚rliei nr. 13,
                              r„m‚n nemodificate.                   asociatului unic, aport Ón numerar depus la banc„.
jude˛ul Timi∫, legitimat cu C.I. seria TM nr. 222318,
                               Redactat azi, 21.05.2002.                 Art. 4. Retragerea din societate a asociatului unic
eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara Ón anul 2001, n„scut
                                (9/410.156)                     Riemschneider Iosif prin transmiterea total„ a celor
la data de 29.10.1970 Ón comuna D„ne∫ti, jude˛ul
                                           *               50 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei,
Vaslui, cod numeric personal 1701029354799, care
                                                          astfel:
au stabilit urm„toarele:
                                   Societatea Comercial„               – 22 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 2.200.000
  Art. 1. Ciofu Genel cesioneaz„ toate cele 20 p„r˛i
                                 AGRILANDIA — S.R.L., Timi∫oara          lei, c„tre Modilca Dumitru, cet„˛ean rom‚n, n„scut
sociale, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, exclusiv Ón
                                                          la data de 11.01.1953 Ón Drobeta Tr. Severin, jude˛ul
numerar, c„tre numitul Ciofu Adrian, care astfel
                                      ACT ADIfiIONAL              Mehedin˛i, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Or„∫tie
devine asociat unic al societ„˛ii.
                                                          nr.   8,  identificat   cu  pa∫aportul   nr.
  Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor     Subsemna˛ii:                     04486345/6.10.2000, eliberat de Autorit„˛ile Timi∫;
nominal„, cesionarul achit‚nd integral cedentului       1. Nicolin Veselinco, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      – 22 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 2.200.000
contravaloarea acestora.                  data de 2.03.1972 , domiciliat Ón Timi∫oara, str.    lei, c„tre SÓrbu Gabriel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Art. 2. Capitalul social al societ„˛ii este de     Sofocle nr. 53, identificat cu C.I. seria TM nr.     data de 22.07.1967 Ón Bude∫ti, jude˛ul C„l„ra∫i,
2.000.000 lei, exclusiv Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 20     083986/15.07.1999, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara;    domiciliat Ón Bude∫ti, calea Bucure∫ti, bl. A1, sc. D,
p„r˛i sociale egale ∫i indivizibile a 100.000 lei       2. Volpi Vittorio, cet„˛ean italian, n„scut la data  ap.    5,   identificat    cu   pa∫aportul
fiecare, fiind aportul exclusiv al asociatului unic.    de 11.12.1957 Ón Milano, domiciliat Ón Italia,      nr. 002033456/24.10.1996, eliberat de Autorit„˛ile
  Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de administrator al    localitatea Adrara S. Martino (BG), identificat cu    C„l„ra∫i;
societ„˛ii Ciofu Genel ∫i se nume∫te Ón cele ce      pa∫aportul nr. 351581 M, eliberat de autorit„˛ile      – 3 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 300.000 lei,
urmeaz„ administrator cu puteri depline ∫i         italiene la data de 14.02.1995;             c„tre Tulpan Antoaneta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
nelimitate pe o perioad„ nedeterminat„ noul          3. Volpi Giorgio, cet„˛ean italian, n„scut la data  data de 12.09.1967 Ón Alexandria, jude˛ul
asociat unic al societ„˛ii.                de 13.05.1963 Ón Sarnico (BG), domiciliat Ón Italia,   Teleorman, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Doroban˛i,
  Prezentul act adi˛ional va Ónso˛i actele        localitatea Adrara San Rocco (BG), identificat cu    bl. E6, sc. E, ap. 12, identificat„ cu B.I. seria G.N.
constitutive ale societ„˛ii, av‚nd efecte juridice     pa∫aportul nr. 331655W, eliberat de autorit„˛ile     nr. 145932/10.05.1994, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara;
asupra p„r˛ilor, a ter˛ilor c‚t ∫i Ón raporturile cu    italiene la data de 1.04.2001,                – 3 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 300.000 lei,
organele de stat.                       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale   c„tre Croitoru Alecsandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut
  (7/410.154)                      AGRILANDIA — S.R.L., cu privire la actul constitutiv   la data de 20.09.1952 Ón Argetoaia, jude˛ul Dolj,
              *                al societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri:    domiciliat Ón Timi∫oara, str. Albac nr. 22, ap. 4,
                               Art. 1. Se schimb„ sediul social la adresa:      identificat cu pa∫aportul nr. 05670237/10.01.2002,
     Societatea Comercial„               Timi∫oara, Str. Bogd„ne∫tilor nr. 27, jude˛ul Timi∫.   eliberat de Autorit„˛ile Timi∫; conform contractului
 IOVANA–MUR — S.R.L., comuna Jamu Mare            Art. 2. Se Ónchide punctul de lucru de la adresa:   de cesiune a p„r˛ilor sociale din data de 26.04.2002.
       jude˛ul Timi∫                 Timi∫oara, str. Sofocle nr. 53, jude˛ul Timi∫.        Art. 5. Asocia˛ii societ„˛ii sunt Modilca Dumitru,
                               Art. 3. Se deschide un punct de lucru la adresa:   SÓrbu Gabriel, Tulpan Antoaneta ∫i Croitoru
        HOT√R¬REA NR. 1              comuna Denta nr. 141, jude˛ul Timi∫, imobilul fiind   Alecsandru.
        din data de 9.05.2002            Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 5136 – Denta, unde se     Art. 6. Capitalul social total este Ón valoare de
                              va desf„∫ura activitatea prev„zut„ Ón codul CAEN     5.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale a 100.000
  Subsemna˛ii Mure∫an Vasile ∫i Mure∫an Ioan, Ón
                              6312 – depozit„ri ∫i activitatea prev„zut„ Ón codul   lei fiecare, aport exclusiv Ón numerar depus la
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                              CAEN 0144 – alte servicii pentru agricultur„.      banc„, iar aportul asocia˛ilor este urm„torul:
IOVANA–MUR — S.R.L., cu sediul Ón comuna Jamu
                               Art. 4. Celelalte clauze din actul constitutiv      – Modilca Dumitru de˛ine 22 p„r˛i sociale, Ón
Mare, jude˛ul Timi∫, am hot„r‚t urm„toarele:
                              r„m‚n nemodificate.                   valoare total„ de 2.200.000 lei (44 %);
  – suspendarea activit„˛ii comerciale a Societ„˛ii
                               Redactat azi, 21.05.2002.                 – SÓrbu Gabriel de˛ine 22 p„r˛i sociale, Ón valoare
Comerciale IOVANA–MUR — S.R.L. pe o perioad„ de
                                (10/410.157)                    total„ de 2.200.000 lei (44 %);
3 ani de zile, Óncep‚nd cu data de 9.05.2002.
                                           *                 – Tulpan Antoaneta de˛ine 3 p„r˛i sociale, Ón
  (8/410.155)
              *                                            valoare total„ de 300.000 lei (6 %);
                                   Societatea Comercial„               – Croitoru Alecsandru de˛ine 3 p„r˛i sociale, Ón
                               SEVILLA MARKETING — S.R.L., Timi∫oara         valoare total„ de 300.000 lei (6 %).
      Societatea Comercial„
     ALVELAND — S.R.L., Timi∫oara                                          Art. 7. Retragerea calit„˛ii de administrator a lui
                                      ACT ADIfiIONAL              Riemschneider Iosif. Numirea Ón func˛ia de
                                                          administratori a asocia˛ilor Tulpan Antoaneta ∫i
         ACT ADIfiIONAL                 la statutul ∫i contractul de societate al
                                                          Croitoru Alecsandru, cu puteri depline ∫i
  Subsemna˛ii:                              Societ„˛ii Comerciale
                                                          nelimitate, ∫i vor lucra independent unul fa˛„ de
  1. Nicolin Veselinco, cet„˛ean rom‚n, n„scut la          SEVILLA MARKETING — S.R.L.
                                                          cel„lalt pe o perioad„ nelimitat„.
data de 2.03.1972, domiciliat Ón Timi∫oara, str.       Œncheiat Óntre:                      Art. 8. Schimbarea sediului societ„˛ii pe adresa:
Sofocle nr. 53, identificat cu C.I. seria TM nr.       – Grigore Marcel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    Timi∫oara, str. Or„∫tie nr. 8, jude˛ul Timi∫.
083986/15.07.1999, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara;     Timi∫oara, str. Or∫ova nr. 28, sc. B, ap. 7, et. 3,     Art. 9. Schimbarea activit„˛ii principale astfel:
  2. Volpi Vittorio, cet„˛ean italian, n„scut la data   jude˛ul Timi∫, posesor al C.I. seria TM nr. 201844,   4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
de 11.12.1957 Ón Milano, domiciliat Ón Italia,       cod numeric personal 1641121354754;           art„.
localitatea Adrara S. Martino (BG), identificat cu      – Pelin Silviu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Art. 10. Schimbarea denumirii societ„˛ii Ón
pa∫aportul nr. 351581 M, eliberat de autorit„˛ile     Timi∫oara, Str. Vulturilor nr. 2, ap. 4 nr. 1, posesor  Societatea Comercial„ ARITAFI — S.R.L.
italiene la data de 14.02.1995;              al C.I. seria TM nr. 252229, cod numeric personal      Art. 11. Completarea obiectului de activitate cu
  3. Volpi Giorgio, cet„˛ean italian, n„scut la data   1600219354750;                      urm„toarele:
de 13.05.1963 la Sarnico (BG), domiciliat Ón Italia,     – Todea Romeo Ioan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      4511 – demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
localitatea Adrara San Rocco (BG), identificat cu     Ón Timi∫oara, str. Prof. Dr. Gh. Marinescu nr. 5, ap.  organizare de ∫antiere; 4512 – lucr„ri de foraj ∫i
pa∫aportul nr. 331655W, eliberat de autorit„˛ile      1, posesor al C.I. seria TM nr. 1627730, cod numeric   sondaj pentru construc˛ii; 4521 – lucr„ri de
italiene la data de 1.04.2001;               personal 1640328354751.                 construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„; 4522 – lucr„ri
  4. Dossi Mario, cet„˛ean italian, n„scut la data de    P„r˛ile, Ón unanimitate de voturi, reprezent‚nd    de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la construc˛ii; 4523
14.07.1944 la Torbole Casaglia, domiciliat Ón Italia,   totalitatea p„r˛ilor sociale, au hot„r‚t urm„toarele:  – construc˛ii de c„i de comunica˛ii terestre ∫i
localitatea Torbole Casaglia (BS), identificat cu       Art. 1. Precizarea obiectului de activitate:     construc˛ii destinate sportului; 4524 – construc˛ii
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1479/16.VIII.2002                   3
hidrotehnice; 4525 – alte lucr„ri de construc˛ii     identificat cu C.I. seria TM nr. 165769/4.11.2000,         Societatea Comercial„
inginere∫ti; 4526 – alte lucr„ri specifice pentru     eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, ∫i Pripon Liliana,      COMPANY NISTOVAL — S.R.L., Timi∫oara
construc˛ii; 4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;   cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 17.01.1973 Ón
4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;   Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara,              ACT ADIfiIONAL
4541 – lucr„ri de ipsos„rie; 4542 – lucr„ri de      str. Mo∫ Ion Roat„ nr. 21, jude˛ul Timi∫, identificat„
t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4550 – Ónchirierea utilajelor   cu C.I. seria TM nr. 165772/4.11.2000, eliberat„ de         la statutul Societ„˛ii Comerciale
de construc˛ii ∫i demolare, cu personal de deservire   Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii,       COMPANY NISTOVAL — S.R.L.
aferent; 5010 – comer˛ cu autovehicule; 5021 –      am hot„r‚t urm„toarele:                    Subsemnatul Dragomir Nistor-Iosif, cet„˛ean
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor (f„r„       Art. 1. Completarea obiectului de activitate cu     rom‚n, n„scut la 31.05.1959, Ón comuna Dalboset,
repara˛iile executate Ón Óntreprinderi organizate de   urm„toarele:                        jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.
tip industrial); 5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii     5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i     Stuparilor nr. 47 B, identificat cu C.I. seria TM nr.
pentru    autovehicule;   5041  –  v‚nzarea   de construc˛ii.                       009982/5.03.1998, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,
motocicletelor, pieselor ∫i accesoriilor aferente;      Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru Ón        asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
5042 – repararea ∫i Óntre˛inerea motocicletelor;     Timi∫oara, str. Mure∫ nr. 143, conform extrasului de      Art. 1. Precizarea obiectului principal de
5050 – v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor       carte funciar„ nr. 130036/Timi∫oara, unde se va
pentru autovehicule; 5111 – intermedieri Ón                                      activitate astfel:
                             desf„∫ura activitatea prev„zut„ de codul CAEN 5153       • activitate principal„: 5211 – comer˛ cu
comer˛ul cu materii prime agricole, animale vii,     – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de
materii prime textile ∫i cu semiproduse; 5112 –                                    am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare
                             construc˛ii.
intermedieri Ón comer˛ul cu combustibil, minerale                                   predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                               Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
∫i produse chimice pentru industrie; 5113 –                                      tutun.
                             corespunz„tor contractul ∫i statutul societ„˛ii.
intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i de                                    Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                             Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
construc˛ii; 5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu                                    corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze
                                (13/410.160)
ma∫ini, echipamente industriale, nave ∫i avioane                                   r„m‚n neschimbate.
                                           *
(f„r„ nave ∫i avioane); 5116 – intermedieri Ón                                      (17/410.164)
comer˛ul cu textile, confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i
                                  Societatea Comercial„                             *
articole din piele; 5117 – intermedieri Ón comer˛ul
                               INTERNATIONAL GMTI CONSULTING —
cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; 5118 –                                         Societatea Comercial„
                                   S.R.L. Timi∫oara
intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón v‚nzarea                                       PROCEDURE — S.R.L., Timi∫oara
produselor cu caracter specific, neclasificate Ón alt„
parte; 5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse             HOT√R¬REA NR. 25
                                                                    ACT ADIfiIONAL
diverse; 5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale,             din data de 19.04.2002
semin˛e ∫i furaje; 5122 – comer˛ cu ridicata cu flori                                     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               Cu ocazia adun„rii generale a asocia˛ilor Stan
∫i plante; 5123 – comer˛ cu ridicata cu animale vii;                                         PROCEDURE — S.R.L.
                             Ionel ∫i Stan Gabriela (fost„ Nistor), s-a hot„r‚t
5124 – comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;                                     Subsemnata Panait Mirela-Ioana, cet„˛ean
5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume       Ónchiderea punctului de lucru din Timi∫oara, Calea
                             Lugojului km 551+450 Ghiroda, DN6, jude˛ul Timi∫,      rom‚n,    n„scut„ la data de 15.01.1970, Ón
proaspete; 5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i
                             av‚nd obiectul de activitate corespunz„tor codului     Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón
mezeluri; 5133 – comer˛ cu ridicata cu produse
lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile; 5134 –   CAEN 7470 – cur„˛iri cl„diri, deratiz„ri, dezinfec˛ii,   Timi∫oara, Str. Lacului nr. 34, bl. D62, sc. B, et. 1,
comer˛ cu ridicata cu b„uturi; 5135 – comer˛ cu      dezinsec˛ii.                        ap. 3, identificat„ cu C.I. seria TM nr.
ridicata cu tutun; 5136 – comer˛ cu ridicata cu       Anex„m prezentei: anexa la certificatul de        194200/18.04.2001 eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,
zah„r, ciocolat„ ∫i produse zaharoase; 5137 – comer˛   Ónregistrare seria A nr. 004640.              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PROCEDURE —
cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i condimente; 5138     (14/410.161)                      S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
– comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte produse                  *                  Art. 1. Precizarea obiectului principal de
alimentare; 5139 – comer˛ cu ridicata, nespecializat,                                 activitate, astfel:
cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; 5141 –          Societatea Comercial„                 • activitatea principal„: 5147 – comer˛ cu ridicata
comer˛ cu ridicata cu produse textile; 5142 – comer˛     CARUSSO COMPANY — S.R.L., Timi∫oara           cu alte bunuri de consum, nealimentare,
cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte; 5143 –                                  neclasificate Ón alt„ parte, inclusiv materii prime ∫i
comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de uz              ACT ADIfiIONAL               materiale pentru industrie ∫i import-export aferent.
gospod„resc ∫i aparate de radio ∫i televizoare; 5143                                   Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
– comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de uz         la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                   CARUSSO COMPANY — S.R.L.             corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze
gospod„resc ∫i aparate de radio ∫i televizoare; 5144                                 r„m‚n neschimbate.
– comer˛ cu ridicata cu produse din ceramic„,        Subsemna˛ii:
                                                             (18/410.165)
sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere; 5145 –     – Rusmir Carmen Iosefina, cet„˛ean rom‚n,
                             n„scut la data de de 16.12.1967 Ón Timi∫oara,
                                                                         *
comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de
parfumerie; 5146 – comer˛ cu ridicata cu produse     jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str.
                                                                 Societatea Comercial„
farmaceutice; 5147 – comer˛ cu ridicata cu alte      Œnv„˛„torului nr. 3, sc. A, ap. 10, posesor al B.I. seria
                             G.X. nr. 201634 eliberat la data de 27.05.1997 de         PUBLICOMPACT — S.R.L.,Timi∫oara
bunuri de consum nealimentare, neclasificate Ón
alt„ parte; 5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili   Poli˛ia Timi∫oara;
solizi, lichizi ∫i gazo∫i, precum ∫i cu produsele lor    – Rusmir Ilie Sorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la               ACT ADIfiIONAL
derivate; 5152 – comer˛ cu ridicata cu produse ∫i     data de 1.02.1966 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,        la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
minereuri metalice; 5153 – comer˛ cu ridicata cu     domiciliat Ón Timi∫oara, str. Prahova nr. 15, ap. 5,          PUBLICOMPACT — S.R.L.
material lemnos ∫i de construc˛ii; 5154 – comer˛ cu    posesor al C.I. seria TM nr. 132242 eliberat„ la data
ridicata cu echipamente ∫i furnituri de fier„rie,     de 9.05.2000 de Poli˛ia Municipiului Timi∫oara,         Subsemna˛ii Petrea Vasile, cet„˛ean rom‚n,
ipsos„rie ∫i de Ónc„lzire; 5155 – comer˛ cu ridicata     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CARUSSO        n„scut la data de 15.07.1937, Ón comuna Albac,
cu produse chimice; 5156 – comer˛ cu ridicata cu     COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, str.       jude˛ul Alba, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.
alte produse intermediare, neclasificate Ón alt„     Prahova nr. 15, ap. 8, Ónmatriculat„ la Oficiul       Independen˛ei nr. 1–3, sc. A, ap. 7, identificat cu B.I.
parte; 5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i      registrului comer˛ului cu nr. J 35/1389/1993, cod      seria D.S. nr. 535283/3.11.1989, eliberat de Poli˛ia
resturi; 5161 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte    fiscal R 5437724, Ón conformitate cu hot„r‚rea       Timi∫oara; David Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
pentru prelucrarea metalului ∫i lemnului; 5162 –     adun„rii generale din data de 20.05.2002,          data de 20.10.1950, Ón Giarmata-Vii, jude˛ul Timi∫,
comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru construc˛ii;     modific„m statutul societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:       domiciliat Ón Timi∫oara, str. N. Iorga nr. 1, ap. 7,
5163 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru          Art. 1. Se precizeaz„ domeniul ∫i obiectul de      identificat cu B.I. seria G.D. nr. 0447418/25.09.1992
industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i de tricotat; 5164  activitate principal potrivit codului CAEN, astfel:     eliberat de Poli˛ia Timi∫oara; Alexandrescu
– comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale de        – domeniul principal: 741 – activit„˛i juridice,     Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
birou; 5165 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini      contabilitate ∫i revizie contabil„, consulta˛ii       14.05.1947, Ón satul Cirbesti, jude˛ul Gorj, domiciliat
utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transport; 5166 –    referitoare la impunere; activit„˛i de studii de pia˛„   Ón Timi∫oara, str. Ciprian Porumbescu nr. 22, ap. 1,
comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i unelte     ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru afaceri ∫i         identificat cu C.I. seria TM nr. 120142/29.02.2000
agricole; 5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse    management;                         eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara; ™tefan Vartiade,
neclasificate Ón alt„ parte (opera˛iuni de import-
                               – activitatea principal„: 7414 – activit„˛i de      cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 2.09.1952, Ón
export a tuturor produselor ce fac obiectul de
                             consultare pentru afaceri ∫i management.          satul Tohani, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón
activitate al societ„˛ii); 7450 – selec˛ia ∫i plasarea
                               Art. 2. Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n     Timi∫oara, str. Aurel Popovici nr. 14, et. 3, ap. 12,
for˛ei de munc„.
                             neschimbate.                        identificat cu C.I. seria TM nr. 228550/7.11.2001
  Statutul societ„˛ii devine act constitutiv Ón baza
                               (15/410.162)                      eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara ∫i Opri∫or Dumitru,
art. 5 (4) din Legea nr. 31/1990, republicat„.
Atribu˛iile asociatului unic sunt preluate de
                                           *                cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 19.10.1951, Ón
adunarea general„ care devine organul suprem de                                    comuna Dobroteasa, jude˛ul Olt, domiciliat Ón
conducere al societ„˛ii ∫i ale c„rei atribu˛ii sunt          Societatea Comercial„              Timi∫oara, str. Mare∫al Al. Averescu nr. 78, sc. A 2,
prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„.            VIROMA — S.R.L., Timi∫oara            ap. 11, identificat cu C.I. seria TM nr.
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„                                  221274/26.09.2001 eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,
corespunz„tor statutul. Celelalte clauze r„m‚n               HOT√R¬REA NR. 1              asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
neschimbate.                            a adun„rii generale a asocia˛ilor           Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii la adresa
   (12/410.159)                                                   din Timi∫oara, str. Florimund Mercy nr. 2, ap. 10,
             *                 Subsemna˛ii Hotean Victor, cet„˛ean rom‚n, ∫i
                             Hotean Mariana-Dana, cet„˛ean rom‚n, asocia˛i ai      et. 2, jude˛ul Timi∫.
                             societ„˛ii, am hot„r‚t:                     Art. 2. Œnchiderea punctului de lucru din
      Societatea Comercial„
                               – deschiderea unui punct de lucru Ón: Giera nr.     Timi∫oara, str. C. Porumbescu nr. 22, jude˛ul Timi∫.
     PRIP–CAD — S.R.L., Timi∫oara
                             239 A, jude˛ul Timi∫, cu desf„∫urarea activit„˛ilor       Art. 3. Precizarea obiectului principal de
                             prev„zute la cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul      activitate:
         ACT ADIfiIONAL
                             Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare             • activitatea principal„: 2212 – editarea ziarelor.
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i         Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
        PRIP–CAD — S.R.L.             tutun ∫i 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.     corespunz„tor statutul ∫i contractul societ„˛ii.
  Subsemna˛ii Pripon Ilie, cet„˛ean rom‚n, n„scut      Redactat azi, 22.05.2002, la Timi∫oara.           Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
la data de 2.09.1970 Ón Jibou, jude˛ul S„laj,         (16/410.163)                         (19/410.166)
domiciliat Ón Timi∫oara, str. Mo∫ Ion Roat„ nr. 21,                 *                              *
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1479/16.VIII.2002
     Societatea Comercial„              Timi∫oara ∫i Binder Ladislau-Iosif, cet„˛ean rom‚n,    a 21.161 dolari, reprezent‚nd 4 % din capitalul
  BENSTAR ROMANIA — S.R.L., Timi∫oara          n„scut la data de 11.04.1930 Ón Timi∫oara, jude˛ul     social;
                             Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Cuvin nr. 4,       – Velicicu Mihai de˛ine 32.000 ac˛iuni
        HOT√R¬REA NR. 1              jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria A.P. nr.     nominative, Ón valoare de 160.000.000 lei,
                             819553/26.01.1980 eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, de    reprezent‚nd 4 % din capitalul social;
  din data de 28.05.2002 a asociatului unic       comun acord am hot„r‚t urm„toarele:              – Stampar Mihai de˛ine 5.890 ac˛iuni
  Subsemnatul Cletiu Virgil Sorin, cet„˛ean rom‚n,     Art. 1. Detalierea obiectului de activitate al     nominative, Ón valoare de 29.450.000 lei,
domiciliat Ón Germania, 81737 München           societ„˛ii conform cod CAEN astfel: 5010 – comer˛     reprezent‚nd 0,74 % din capitalul social;
Holzwiessen Strasse nr. 25, posesor al pa∫aportului    cu autovehicule noi ∫i/sau uzate; 5021 –           – Sidor Viviana Mihaela Veronica de˛ine 1.442
nr. 04272231/9.04.1999 emis de Poli˛ia Timi∫, Ón     Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor (f„r„      ac˛iuni nominative, Ón valoare de 7.210.000 lei,
calitate de asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:     repara˛iile executate Ón Óntreprinderi organizate de    reprezent‚nd 0,18 % din capitalul social;
  1. Œnchiderea punctului de lucru din Timi∫oara,    tip industrial), inclusiv dezmembr„ri; 7430 –         – Dumbrava Vasilica de˛ine 11.778 ac˛iuni
Str. Palanca nr. 1, et. 2, ap. 14, jude˛ul Timi∫,     activit„˛i de testare ∫i analize tehnice, inclusiv     nominative, Ón valoare de 58.890.000 lei,
deschis conform cererii de Ónscriere men˛iuni nr.     inspec˛ie tehnic„ periodic„ a autovehiculelor.       reprezent‚nd 1,47 % din capitalul social“.
2.191 din 14.03.2001.                    Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      Art. 2. – Se modific„ cotele de participare la
  2. Deschiderea unui punct de lucru Ón Timi∫oara,    corespunz„tor statutul ∫i contractul societ„˛ii.      capitalul social ca urmare a transfer„rii de ac˛iuni
str. V. Alecsandri nr. 3, ap. 3, jude˛ul Timi∫,      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            de la ac˛ionarii Pizzino Concetta ∫i Ferrario
conform contractului de comodat ∫i extrasului de       (22/410.169)                      Agostino c„tre ac˛ionarul Aldo Roccon.
carte funciar„ nr. 131781 Timi∫oara, unde se va                   *                 Art. 3. – Cotele de participare la capitalul social
desf„∫ura activitatea de agen˛ie imobiliar„, conform                                 vor fi:
cod CAEN 7031.                          Societatea Comercial„                 a) Ferrario Agostino de˛ine 31,8 % din capitalul
   (20/410.167)                     PANEMIRVA — S.R.L., Cenei, jude˛ul Timi∫         social, respectiv 254.438 de ac˛iuni, Ón valoare total„
             *                                             de 1.272.190.000 lei, echivalentul a 168.256 dolari;
                                      ACT ADIfiIONAL                b) Aldo Roccon de˛ine 30,01 % din capitalul
      Societatea Comercial„                                           social, respectiv 240.032 de ac˛iuni, Ón valoare total„
   FAMOS — S.R.L., Giroc, jude˛ul Timi∫         la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                                     PANEMIRVA — S.R.L.             de 1.200.160.000 lei, echivalentul a 158.730 dolari;
                                                            c) Pizzino Concetta de˛ine 31,8 % din capitalul
         ACT ADIfiIONAL               Subsemna˛ii Milovan Nicoleta, cet„˛ean rom‚n,      social, respectiv 254.420 de ac˛iuni, Ón valoare total„
                             n„scut„ la data de 21.12.1964 Ón Re∫i˛a, jude˛ul      de 1.272.100.000 lei, echivalentul a 168.245 dolari.
  Œncheiat pentru modificarea actelor constitutive
                             Cara∫-Severin, cu domiciliul Ón Timi∫oara, Aleea       Art. 4. – Societatea va fi administrat„ de un
ale Societ„˛ii Comerciale FAMOS — S.R.L., act ce
                             Poieni˛ei nr. 6, sc. B, et. 4, ap. 19, jude˛ul Timi∫, Ón  consiliu de administra˛ie format din doi
exprim„ decizia asociatului unic al societ„˛ii,
                             calitate de asociat-administrator al Societ„˛ii
Babescu Dan-Mircea, precum ∫i a numitului Albu                                    administratori, cu puteri egale ∫i depline.
                             Comerciale PANEMIRVA — S.R.L. ∫i Milovan Marco,
Dorin-Cristian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                                      Art. 5. – Administratori ai societ„˛ii vor fi:
                             minor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Timi∫oara, Str. M„slinului nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 5,                                 a) Pizzino Concetta, cet„˛ean italian, domiciliat„
                             14.12.1995 Ón Timi∫oara, cu domiciliul Ón
jude˛ul Timi∫, legitimat cu C.I. seria TM nr. 045632                                 Ón Italia, localitatea Vigevano, Via Vittorio Alfieri
                             Timi∫oara, Aleea Poieni˛ei nr. 6, sc. B, et. 4, ap. 19,
eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara/2000, n„scut la data                                 nr. 1, identificat„ cu pa∫aport seria Y nr. 053034,
                             jude˛ul Timi∫, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii
de 16.08.1962 Ón Timi∫oara, av‚nd cod numeric                                    eliberat de autorit„˛ile italiene;
                             Comerciale PANEMIRVA — S.R.L., reprezentat prin
personal    1620816350957, care au stabilit                                     b) Aldo Roccon, cet„˛ean italian, cu domiciliul Ón
                             curator Mateescu Viorica-Elena, cu domiciliul Ón
urm„toarele:                                                     Italia, localitatea Croceta, Via Marcato nr. 2B,
                             Timi∫oara, Calea Bogd„ne∫tilor nr. 32, sc. B, ap. 34,
  Art. 1. Babescu Dan-Mircea cesioneaz„ toate cele                                 identificat cu pa∫aport seria Y nr. 025698, eliberat
                             jude˛ul   Timi∫,   conform    dispozi˛iei  nr.
237 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 237.000.000 lei,                               de autorit„˛ile italiene.
                             1132/9.06.2000 emis„ de Prim„ria Municipiului
exclusiv Ón numerar c„tre sus numitul Albu Dorin-                                    Art. 6. – Garan˛ia ce urmeaz„ a fi depus„ de c„tre
                             Timi∫oara, Ón ∫edin˛a adun„rii generale a asocia˛ilor
Cristian, care astfel devine asociat unic.                                      administratori se stabile∫te Ón cuantum de
                             din data de 27.02.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
  Cesiunea p„r˛ilor se face la valoarea lor                                     5.000.000 lei.
                               Art. 1. Se schimb„ sediul Societ„˛ii Comerciale
nominal„, cesionarul achit‚nd integral cedentului                                    Art. 7. – Se revoc„ din func˛ia de cenzor dl
                             PANEMIRVA — S.R.L., din localitatea Cenei nr. 285,
contravaloarea acestora.                 jude˛ul Timi∫, la adresa din localitatea Dude∫tii Noi   Chiella Giuseppe. Se nume∫te ca membru al
  O dat„ cu prezenta cesiune asociatul cedent nu     nr. 675, jude˛ul Timi∫.                  comisiei de cenzori dl Ferrario Agostino.
mai poate emite nici un fel de preten˛ii fa˛„ de       Art. 2. Prezentul act modific„ Ón mod           Art. 8. – Celelalte clauze din actul constitutiv
societate sau asociatul unic al acesteia.         corespunz„tor actele constitutive ale societ„˛ii, Ón    r„m‚n nemodificate.
  De activitatea societ„˛ii p‚n„ la data semn„rii    rest prevederile acestora r„m‚n‚nd neschimbate.        Redactat azi, 28.05.2002.
prezentului act r„spunde asociatul cedent.          Actul a fost redactat azi, 5.04.2002.            (24/410.171)
  Totodat„ noul asociat unic preia pe propria        (23/410.170)                                   *
r„spundere Óntreg activul ∫i pasivul societ„˛ii.                   *
  De asemenea, o dat„ cu prezenta cesiune se                                          Societatea Comercial„
pred„ noului asociat Óntreaga arhiv„ a societ„˛ii de         Societatea Comercial„                REZ COMPANY — S.R.L., Timi∫oara
la Ónfiin˛are ∫i p‚n„ Ón prezent.                 L’AVVENTURA — S.A., Timi∫oara
  Art. 2. Capitalul social al societ„˛ii este de                                           ACT ADIfiIONAL
237.000.000 lei exclusiv Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 237            ACT ADIfiIONAL
p„r˛i sociale egale ∫i indivizibile a 1.000.000 lei                                      la statutul Societ„˛ii Comerciale
fiecare, fiind aportul exclusiv al asociatului unic.    la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale            REZ COMPANY — S.R.L.
  Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de administrator         L’AVVENTURA — S.A., Ónregistrat„           Subsemnatul Rez Nicolae, cet„˛ean rom‚n,
Babescu Dan-Mircea ∫i se nume∫te Ón cele ce         cu nr. J 35/3730/1994 la Oficiul Registrului      identificat cu C.I. seria TM nr. 258994/19.04.2002
urmeaz„ administrator cu puteri depline ∫i          Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫, cod fiscal R       eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, domiciliat Ón
nelimitate pe o perioad„ nedeterminat„ noul                   6633443               Timi∫oara, str. Brumarele nr. 9, jude˛ul Timi∫, Ón
asociat Albu Dorin-Cristian.                 Subsemna˛ii Ferrario Agostino, cet„˛ean italian,    calitate de asociat al Societ„˛ii Comerciale REZ
  Art. 4. Se Ónchid punctele de lucru ale societ„˛ii   cu domiciliul Ón Italia, localitatea Rho, Via G.      COMPANY — S.R.L., cod fiscal R 5237548, prin
din Timi∫oara, Pia˛a Russel nr. 2, biroul nr. 1/a ∫i   Leopardi nr. 13, identificat cu pa∫aport nr.        prezentul act adi˛ional aduc urm„toarele modific„ri
nr. 7, jude˛ul Timi∫ ∫i din Sacosul Turcesc, deschise   110263/18.03.1994, eliberat de Questura Milano,      la actul constitutiv al societ„˛ii:
conform cererii de men˛iuni nr. 16064 Ónregistrate    Aldo Roccon, cet„˛ean italian, cu domiciliul Ón        Art. 1. Schimbarea sediului din Timi∫oara, str.
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫,   Italia, localitatea Croceta, Via Marcato nr. 2 B,     Brumarele nr. 13, Ón Timi∫oara, str. Brumarele
din Soceni, jude˛ul Cara∫-Severin, deschis conform    identificat cu pa∫aport seria Y nr. 025698, eliberat    nr. 9, jude˛ul Timi∫.
cererii de men˛iuni nr. 8810 Ónregistrat„ la Oficiul   de autorit„˛ile italiene ∫i Pizzino Concetta, cet„˛ean    Art. 2. Obiectul principal de activitate al
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ Ón data     italian cu domiciliul Ón Italia, localitatea Vigevano,   societ„˛ii este: cod CAEN 5211 – comer˛ cu
de 22.12.1999, din Dumbr„vi˛a, jude˛ul Timi∫,       Via Vittorio Alfieri nr. 1, identificat„ cu pa∫aport    am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare
deschis conform cererii de men˛iuni nr. 172        seria Y nr. 053034, eliberat de autorit„˛ile italiene,   predominant„ de produse alimentare, b„uturi,
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     Ón calitate de ac˛ionari ce de˛in 93,6 % din capitalul   tutun.
Jude˛ului Timi∫ la data de 12.01.2000.          social al Societ„˛ii Comerciale L’AVVENTURA — S.A.,      Art. 3. Œnchiderea punctului de lucru de la adresa
  Art. 5. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Giroc, Str.  cu privire la actele constitutive ale societ„˛ii, am    din Marghita, Str. Trandafirilor nr. 57, jude˛ul
Muncitorilor nr. 100, jude˛ul Timi∫, Ón Timi∫oara,    convenit urm„toarele modific„ri:              Bihor ∫i a punctului de lucru de la adresa: Calea
Calea Martirilor nr. 172, jude˛ul Timi∫, conform       Art. 1. Av‚nd Ón vedere erorile materiale din     Martirilor nr. 172, Timi∫oara, jude˛ul Timi∫.
c„r˛ii funciare nr. 2902, Giroc.             cuprinsul hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor      Prezentul act a fost emis Ón data de 10.05.2002.
  Prezentul act adi˛ional va Ónso˛i actele        din data de 4.04.2000 ∫i din actul adi˛ional          (25/410.172)
constitutive ale societ„˛ii, av‚nd efectele juridice   autentificat cu nr. 1658/11.04.2000, la Biroul                    *
asupra p„r˛ilor, a ter˛ilor c‚t ∫i Ón raporturile cu   notarial îGreu Lumini˛a“ din Timi∫oara, se dispune
organele de stat.                     rectificarea situa˛iei ac˛ionariatului la Societatea        Societatea Comercial„
  (21/410.168)                     Comercial„ L’AVVENTURA — S.A., conform            AURUL VULTURULUI — S.R.L., Timi∫oara
             *                Ónscrierilor din Registrul de ac˛iuni al societ„˛ii,
                             astfel:                                   ACT ADIfiIONAL
      Societatea Comercial„               îDup„ majorarea ∫i cesionarea ac˛iunilor,
      WAGEN — S.R.L., Timi∫oara           situa˛ia ac˛ionariatului este urm„toarea:              la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               – Pizzino Concetta de˛ine 358.436 ac˛iuni             AURUL VULTURULUI — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL              nominative, Ón valoare de 1.792.180.000 lei, Ón        Subsemnatul Bulbuc Aurel, cet„˛ean rom‚n,
                             valut„, echivalentul a 237.029 dolari, reprezent‚nd    identificat cu B.I. seria BR nr. 777128/20.11.1995
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     44,8 % din capitalul social;                eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, domiciliat Ón
        WAGEN — S.R.L.,                – Ferrario Agostino de˛ine 358.454 ac˛iuni       Timi∫oara, Str. ™tiin˛ei nr. 1, jude˛ul Timi∫, Ón
  Subsemna˛ii Binder Arpad, cet„˛ean rom‚n,       nominative, Ón valoare de 1.792.270.000 lei, Ón      calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
n„scut la data de 1.09.1957 Ón Timi∫oara, jude˛ul     valut„, echivalentul a 237.041 dolari, reprezent‚nd    AURUL VULTURULUI — S.R.L., cod fiscal R 5188348,
Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Cuvin nr. 4,     44,8 % din capitalul social;                prin prezentul act hot„r„sc:
jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria B.R. nr.       – Aldo Roccon de˛ine 32.000 ac˛iuni nominative,      Art. 1. Se adaug„ obiectul de activitate cod CAEN
133366/2.07.1985/28.08.1996 eliberat de Poli˛ia      Ón valoare de 160.000.000 lei, Ón valut„, echivalentul   5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1479/16.VIII.2002                    5
  Art. 2. Obiectul principal de activitate al      domiciliat Ón Timi∫oara, str. Mure∫ nr. 2, sc. A, et. 3,  aducem urm„toarele modific„ri actului constitutiv
societ„˛ii este: cod CAEN 5541 – cafenele ∫i baruri   ap. 8, identificat cu C.I. seria TM nr.          al societ„˛ii:
f„r„ spectacol.                     123795/20.03.2000 eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,       Art. 1. Se declar„ domeniul principal de
  Prezentul act adi˛ional a fost emis la data de    asociat unic al societ„˛ii am hot„r‚t urmt„oarele:     activitate al societ„˛ii, care este produc˛ie, cu
20.05.2002.                         Art. 1. Detalierea obiectului de activitate astfel:   activitatea principal„ conform CAEN grupa 316,
  (26/410.173)                      5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;      clasa 3162 – produc˛ie de echipamente electrice ∫i
             *                 5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i      electronice – sisteme de alarm„.
                             Ónc„l˛„minte;                         R„m‚n nemodificate celelalte prevederi ale
      Societatea Comercial„              5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i    actului constitutiv al societ„˛ii. Prezentul act
    MARGESCU – DIOLUMA — S.R.L.            de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i        adi˛ional face parte integrant„ din actele
 satul Batesti, comuna F„get, jude˛ul Timi∫       televizoare;                        constitutive ale societ„˛ii.
                              5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din          (32/410.178)
         ACT ADIfiIONAL              ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;                 *
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         5145 – comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice
     MARGESCU – DIOLUMA — S.R.L.           ∫i de parfumerie;                           Societatea Comercial„
                              5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de            ANALIST — S.R.L., Timi∫oara
  Subsemnatul Margescu Iosif, cet„˛ean rom‚n,
n„scut la data de 23.12.1968 Ón F„get, jude˛ul Timi∫,  consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
domiciliat Ón satul Bate∫ti, nr. 107, jude˛ul Timi∫,    • opera˛iuni de import-export a tuturor                  ACT ADIfiIONAL
identificat      cu     pa∫aport     nr.  produselor ce fac obiectul de activitate al societ„˛ii.
                                                           la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
000808939/9.11.1994/28.05.1999 eliberat de         Art. 2. Schimbarea obiectului principal de
                                                                    ANALIST — S.R.L.
autorit„˛ile din jude˛ul Timi∫, asociat unic al     activitate astfel: activitatea principal„: 5147 –
societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:           comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum          Subsemna˛ii Ciorgovean (fost„ Covaci) Alina-
  Art. 1. Retragerea din societate a asociatului    nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;         Claudia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
Margescu Iosif prin transmiterea total„ a celor 20     Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     16.02.1974 Ón Hunedoara, jude˛ul Hunedoara,
p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 2.000.000 lei c„tre  corespunz„tor statutul societ„˛ii.             domiciliat„ Ón Timi∫oara, Calea Circumvala˛iunii
Dragoi Diana-Elisaveta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           nr. 21, bl. I1, et. 10, ap. 175, jude˛ul Timi∫,
data de 15.06.1975 Ón comuna Firdea, jude˛ul Timi∫,     (29/410.175)                      identificat„ cu C.I. seria TM nr. 191093/28.03.2001,
domiciliat„ Ón F„get, str. Avram Iancu nr. 15, sc. B,                *                eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, Ciorgovean Silviu-
et. 3, ap. 16, identificat„ cu C.I. seria TM nr.                                  Paul, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 8.05.1975 Ón
051913/14.01.1999 eliberat„ de Poli˛ia F„get,           Societatea Comercial„              Alba Iulia, jude˛ul Alba, domiciliat Ón Timi∫oara,
conform contractului de cesiune a p„r˛ilor sociale    SERVICE RAPID MINEL — S.R.L., Timi∫oara          Calea Circumvala˛iunii nr. 21, bl. I1, et. 10, ap. 175,
din 22.04.2002.                                                   jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.
  Art. 2. Dragoi Diana Elisaveta devine asociat unic          HOT√R¬REA NR. 92              107940/10.12.1999, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,
al societ„˛ii.                                                   Zarescu Mirela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat   din data de 27 mai 2002 a adun„rii generale        1.06.1972 Ón Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin,
la suma de 2.000.000 lei Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale            a asocia˛ilor             domiciliat„ Ón Timi∫oara, Intrarea Dropiei nr. 8, sc.
Ón valoare de 100.000 lei fiecare, care apar˛ine Ón     Subsemna˛ii: Vasile Dumitru ∫i Vasile Doina,      B, et. 1, ap. 7, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria
Óntregime asociatului unic.               cet„˛eni rom‚ni, domicilia˛i Ón Timi∫oara, Calea      TM nr. 133497/15.05.2000, eliberat„ de Poli˛ia
  Art. 4. Retragerea calit„˛ii de administrator a lui  Bogd„ne∫tilor nr. 159, Ón calitate de asocia˛i ai     Timi∫oara, ∫i Zarescu Cristian, cet„˛ean rom‚n,
Margescu Iosif. Numirea ca administrator unic al                                  n„scut la data de 2.09.1974 Ón Caransebe∫, jude˛ul
                             Societ„˛ii Comerciale SERVICE RAPID MINEL —
societ„˛ii a asociatului unic Dragoi Diana-Elisaveta                                Cara∫-Severin, domiciliat Ón Caransebe∫, Str.
                             S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, Calea Bogd„ne∫tilor
cu puteri depline ∫i nelimitate pe o perioad„                                    Ardealului nr. 109, bl. 8, sc. A, ap. 9, jude˛ul Cara∫-
                             nr. 159, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
nelimitat„.                                                     Severin, identificat cu B.I. seria D.E. nr.
  Art. 5. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón       comer˛ului cu nr. J 35/1569/1991, cod unic de
                             Ónregistrare 1826770, atribut fiscal R, am hot„r‚t     708882/4.01.1988, eliberat de Mili˛ia Caransebe∫ ∫i
localitatea Fardea nr. 88 (fost„ nr. 53) conform                                  prelungit la data de 4.02.1998 de Poli˛ia Caransebe∫,
extrasului CF 64/Fardea, jude˛ul Timi∫. La sediul    urm„toarele:
                              1. Ónchiderea punctului de lucru din Lugoj, Str.    Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii, de comun acord
societ„˛ii se va desf„∫ura activitatea prev„zut„ la
                             Gherghinelor nr. 3, jude˛ul Timi∫;             am hot„r‚t urm„toarele:
cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón
                              2. deschiderea unui punct de lucru Ón Timi∫oara,      Art. 1. Retragerea din societate a asocia˛ilor
magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„
                             str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68, standul C 22, unde se   Ciorgovean Silviu-Paul, Zarescu Mirela ∫i Zarescu
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  Art. 6. Societatea are un punct de lucru Ón      vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i: cod CAEN 5030    Cristian, prin transmiterea total„ a celor 15 p„r˛i
comuna Fardea Lac Surducu Mic (conform contract     – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;    sociale, Ón valoare total„ de 1.500.000 lei, de˛inute
de Ónchiriere nr. 321/17.04.2002) cu desf„∫urarea    cod CAEN 5153 – comer˛ cu ridicata cu material       Ómpreun„ Ón cadrul societ„˛ii (fiecare transmite c‚te
activit„˛ii prev„zute la cod CAEN 5262 – comer˛ cu    lemnos ∫i de construc˛ii; vopselelor, lacurilor,      5 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 500.000 lei),
am„nuntul prin standuri Ón pie˛e • inclusiv       emailurilor, obiecte sanitare, geamuri ∫i alte       c„tre asociata Ciorgovean (fost„ Covaci) Alina-
ambulant Ón locuri autorizate; 7140 – Ónchirierea    materiale de construc˛ie; cod CAEN 5246 – comer˛      Claudia, conform contractului de cesiune de p„r˛i
bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti respectiv      cu am„nuntul cu articole metal, vopsele, lacuri ∫i     sociale din data de 22.05.2002.
Ónchiriere ambarca˛iuni ∫i instala˛ii (hidrobiciclete,  emailuri.                           Art. 2. Asociatul unic al societ„˛ii este Ciorgovean
etc.).                            (30/410.176)                     (fost„ Covaci) Alina-Claudia.
  Art. 7. Precizarea obiectului principal de                    *                 Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat,
activitate astfel: activitatea principal„: 5211 –                                  Ón valoare de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate            Societatea Comercial„             sociale a 100.000 lei fiecare, aport exclusiv Ón
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         DISCO – ALISTAR — S.R.L., Buzia∫          numerar depus la banc„, ∫i apar˛ine asociatului
b„uturi ∫i tutun.                            jude˛ul Timi∫               unic.
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„                                   Art. 4. Retragerea calit„˛ii de administrator a dlui
corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze                                 Zarescu Cristian ∫i a dlui Ciorgovean Silviu-Paul.
                                      ACT ADIfiIONAL
r„m‚n neschimbate.                                                 Numirea ca administrator unic a asociatei
   (27/410.174)                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Ciorgovean (fost„ Covaci) Alina-Claudia, cu puteri
         ACT ADIfiIONAL                    DISCO – ALISTAR — S.R.L.           depline ∫i nelimitate, pe o perioad„ nelimitat„.
                              Subsemnatul Gorun Pavel, cet„˛ean rom‚n,          Art. 5. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                     Timi∫oara, Calea Circumvala˛iunii nr. 21, bl. I1, et.
    MARGESCU – DIOLUMA — S.R.L.           n„scut la data de 18.01.1943 Ón Chevere∫u Mare,
                             jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón Buzia∫, str. ™aguna nr.    10, ap. 175, jude˛ul Timi∫.
  Subsemnata Dragoi Diana-Elisaveta, cet„˛ean      17A, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria D.E. nr.    Art. 6. Precizarea obiectului principal de
rom‚n, n„scut„ la data de 15.06.1975 Ón comuna                                   activitate astfel: activitatea principal„: 5248 –
                             029885/28.10.1987, eliberat de Mili˛ia Buzia∫,
Firdea, jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón F„get, str.                                  comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
                             asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
Avram Iancu nr. 15, sc. B, et. 3, ap. 16, identificat„                               alte produse neclasificate Ón alt„ parte, inclusiv
                              Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón Buzia∫,
cu C.I. seria TM nr. 051913/14.01.1999 eliberat de                                 juc„rii.
Poli˛ia F„get, asociat unic al societ„˛ii am hot„r‚t   Cabana de Lemn, sala de sport, jude˛ul Timi∫.
                              Art. 2. Œnchiderea punctului de lucru din Buzia∫,     Art. 7. ReÓnceperea activit„˛ii societ„˛ii Óncep‚nd
urm„toarele:                                                    cu data de 23.05.2002.
  Art. 1. Se renun˛„ la desf„∫urarea activit„˛ii    Strada Principal„, Complex Parc nr. 10, jude˛ul
                             Timi∫.                            Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
prev„zute la cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul                                  corespunz„tor statutul societ„˛ii ∫i anuleaz„
Ón magazine nespecialziate cu v‚nzare            Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                             corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.       contractul de societate. Celelalte clauze r„m‚n
predominantn„ de produse alimentare, b„uturi ∫i                                   neschimbate.
tutun de la sediul societ„˛ii din localitatea Fardea   Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
                                                            (33/410.179)
nr. 88 (fost nr. 53) conform extrasului de carte       (31/410.177)
funciar„ 64/Fardea) jude˛ul Timi∫ unde va fi doar                  *                              *
sediul social.
                                                               Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„         Societatea Comercial„
corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze                                   EUREG INTERNET — S.R.L., Timi∫oara
                               NOVAR ELECTRIC ROMANIA — S.R.L.
r„m‚n neschimbate.                         Lugoj, jude˛ul Timi∫
  (28/410.174)                                                           ACT ADIfiIONAL
             *                        ACT ADIfiIONAL               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Subscrisa Societatea Comercial„ NOVAR               EUREG INTERNET — S.R.L.
      Societatea Comercial„
    MINI NEMO — S.R.L., Timi∫oara          ELECTRIC ROMANIA — S.R.L., cu sediul Ón Lugoj,        Subsemna˛ii:
                             Str. Salc‚milor nr. 2 bis, jude˛ul Timi∫,           – Glaser Jenny Evelyn Susanna Gabriele Irena
         ACT ADIfiIONAL              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     Natascha, cet„˛ean german, n„scut„ la data de
                             Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/601/1993, cod fiscal      14.04.1974 Ón Regensburg, Germania, domiciliat„ Ón
    la statutul Societ„˛ii Comerciale         R3485911, reprezentat„ de Ómputernicit Wallner-      Germania, Regensburg 93053, Haydnstr. 7,
       MINI NEMO — S.R.L.             Barbulescu Horst Waldemar, domiciliat Ón Lugoj,      posesoare     a    pa∫aportului     nr.
 Subsemnatul Ciresan Ioan, cet„˛ean rom‚n,       str. V.V. Delamarina nr. 13, jude˛ul Timi∫, conform    8596942122/17.09.1999, reprezentat„ prin
n„scut la data de 30.04.1960 Ón Timi∫oara,        Ómputernicirii anexate, prin prezentul act adi˛ional    mandatar Komuves Edita, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1479/16.VIII.2002
la data de 24.12.1955, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str.    eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de asociat  satul Cosevita, comuna Margina, jude˛ul Timi∫,
Poneasa nr. 5, jude˛ul Timi∫, posesoare a C.I. seria    unic al societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:        unde se vor desf„∫ura activit„˛ile prev„zute la
TM nr. 051038, conform procurii autentice nr. A        Art. 1. Transmiterea a 10 p„r˛i sociale, Ón valoare  codurile 5211 ∫i 5262.
0591/25.03.2002, Ón traducere legalizat„ cu nr.       total„ de 1.000.000 lei, c„tre Posa Alexandru,        (40/410.188)
2751/2002, ∫i                        cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 13.03.1955 Ón                    *
  – Ursachi Harold Domitian, cet„˛ean rom‚n,        satul Iohanisfeld (comuna Uivar), jude˛ul Timi∫,
n„scut la data de 28.04.1964 Ón Timi∫oara, jude˛ul     domiciliat Ón satul Otelec nr. 135 (comuna Uivar),           Societatea Comercial„
Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, str. I.I. de la Brad,    jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.            EXACT — S.R.L., Timi∫oara
bl. A69, sc. B, ap. 2, jude˛ul Timi∫, posesor al B.I.    134513/19.05.2000, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,
seria G.X. nr. 632056/23.10.1997,              conform contractului de cesiune a p„r˛ilor sociale              ACT ADIfiIONAL
  Ón calitate de asocia˛i, hot„r‚m:            din 30.05.2002.
  Art. 1. Renun˛area la prevederile actului          Art. 2. Asocia˛ii societ„˛ii sunt Kis Zoltan ∫i Posa  la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
adi˛ional la actele constitutive ale societ„˛ii,      Alexandru.                          EXACT — S.R.L., Timi∫oara, Óncheiat azi,
autentificat cu nr. 772/27.04.2001 de notarul public      Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat,             27.05.2002
Mitiu Sonia Steliana, Ón sensul retragerii din       Ón valoare de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i      – Laz„r Silviu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
societate a asociatei Glaser Jenny Evelyn Susanna      sociale a 100.000 lei fiecare, iar aportul asocia˛ilor
                                                           Timi∫oara, str. Sextil Pu∫cariu nr. 9, sc. A, et. 3, ap.
Gabriele Irena Natascha, prin cesiunea celor 19       la constituirea lui este Ón mod egal, respectiv fiecare
                                                           15, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.
p„r˛i sociale, Ón valoare de 1.900.000 lei, respectiv    de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de
                                                           169391, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de
68 $, c„tre Ursachi Harold Domitian, conform        1.000.000 lei.
                                Art. 4. Atribu˛iile asociatului unic sunt preluate   22.11.2000, Ón calitate de asociat, ∫i
contractului de cesiune de p„r˛i sociale din data de
                              de c„tre adunarea general„ a asocia˛ilor, ale c„rei     – Laz„r Ana-Maria, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
9.05.2002.
                              atribu˛ii sunt prev„zute de Legea nr. 31/1990,      Ón Timi∫oara, str. Sextil Pu∫cariu nr. 9, sc. A, et. 3,
  Art. 2. Asociat unic al societ„˛ii este Ursachi
                              republicat„.                       ap. 15, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM
Harold Domitian, de˛in‚nd 20 p„r˛i sociale, Ón
valoare de 2.000.000 lei.                   Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    nr. 169390, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.      22.11.2000, Ón calitate de asociat,
  (34/410.180)                      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.             au convenit la modificarea contractului de
              *                  (37/410.184)                     societate ∫i a statutului societ„˛ii, dup„ cum
                                           *                urmeaz„:
     Societatea Comercial„                                              Art. 1. Sediul Societ„˛ii Comerciale EXACT —
  COMPLEX MACHETA — S.R.L., Timi∫oara                Societatea Comercial„              S.R.L. se mut„ din Timi∫oara, zona Bucovina, bl.
                                 MA & PA IMPEX — S.R.L., Timi∫oara          A24, et. 1, ap. 4, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, Ón
         HOT√R¬REA NR. 1                                           Timi∫oara, Str. Cirvumvala˛iunii II, bl. D2, sc. A, ap.
                                       ACT ADIfiIONAL              2, jude˛ul Timi∫, unde va fuc˛iona ∫i punctul de
    din 20.02.2002, a adun„rii generale
                               la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale     lucru al societ„˛ii.
           a asocia˛ilor
                                     MA & PA IMPEX — S.R.L.             Art. 2. Activitatea principal„ desf„∫urat„ la
  Subsemnata Ro∫ca Felicia, Ón calitate de asociat                                  punctul de lucru este – alte activit„˛i de tip„rire –
unic al Societ„˛ii Comerciale COMPLEX MACHETA         Subsemnatul Mani Giorgio, cet„˛ean italian,
                              n„scut la data de 28.05.1944 Ón Italia, Peccioli,     cod CAEN 2222.
— S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, am hot„r‚t                                       Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului
deschiderea unui punct de lucru Ón Timi∫oara, str.     domiciliat Ón Italia, Arena Metato, via Brunelleschi
                              nr. 34, posesor al pa∫aportului nr. 687539R, eliberat   r„m‚n neschimbate.
Sf. Apostoli Petru ∫i Pavel (fosta str. Borze∫ti) nr. 38,
                              de Questura di Pisa la data de 13.09.1997, Ón calitate    Prezentul act a fost Óncheiat Ón baza hot„r‚rii
boxele nr. 1 ∫i 2, jude˛ul Timi∫, conform extrasului
                              de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MA & PA     asocia˛ilor azi, 27.05.2002, un exemplar al acestuia
de carte funciar„ nr. 66057/Timi∫oara, unde se vor
desf„∫ura activit„˛ile prev„zute la cod CAEN 5212 –     IMPEX — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:          urm‚nd a fi Ónregistrat la Oficiul Registrului
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,        Art. 1. Completarea domeniilor de activitate      Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫.
cu v‚nzare predominant„ de produse nealimentare,      desf„∫urate cu urm„toarele coduri CAEN:            (41/410.189)
inclusiv Ón sistem second-hand.                011 – cultur„ vegetal„;                              *
   (35/410.181)                       0112 – cultura leguminoaselor boabe;
              *                  014 – servicii auxiliare;                     Societatea Comercial„
                                0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea        EXPONENT 437 — S.R.L., Timi∫oara
     Societatea Comercial„               agriculturii ∫i protec˛ie fitosanitar„.
 ROMELIA — S.R.L., N„drag, jude˛ul Timi∫           Art. 2. Se deschide un punct de lucru Ón incinta             ACT ADIfiIONAL
                              Societ„˛ii Comerciale AGROMEC JAMU MARE —
                              S.A., localitatea Jamu Mare, jude˛ul Timi∫, unde se        la statutul Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL
                              va desf„∫ura activitatea prev„zut„ la codul CAEN            EXPONENT 437 — S.R.L.
  Subsemnata Minea Viorica, cet„˛ean rom‚n,        0111 – cultura cerealelor.                  Subsemnata Nau Mihaela, cet„˛ean rom‚n,
domiciliat„ Ón N„drag, str. Pade∫ nr. 44, jude˛ul       Prezentul document a fost redactat azi,        n„scut„ la data de 23.10.1958 Ón Turnu Severin,
Timi∫, n„scut„ la data de 11.05.1976 Ón localitatea     24.05.2002, r„m‚n‚nd obliga˛ia p„r˛ilor s„ se
Sc„ri∫oara, jude˛ul Alba, cod numeric personal                                    jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str.
                              prezinte la Oficiul registrului comer˛ului pentru
2760511352622, devenit„ asociat unic al Societ„˛ii                                  Sirius nr. 13, bl. 70, sc. G, ap. 2, jude˛ul Timi∫,
                              Ónregistrare.
Comerciale ROMELIA — S.R.L., Ón baza actului de         (38/410.186)                     identificat„ cu B.I. seria B.K. nr. 202323/9.12.1982,
cesiune Óncheiat de p„r˛i, cu nr. 15/17.05.2002, Ón                  *                eliberat de Mili˛ia Or∫ova ∫i prelungit de Poli˛ia
baza hot„r‚rii adun„rii generale nr. 1/17.05.2002,                                  Timi∫oara la data de 17.12.1993, asociat unic al
aduc urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri la actul           Societatea Comercial„             societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
constitutiv al societ„˛ii, autentificat cu nr.          STANIUSZ J & S — S.R.L., Timi∫oara           Art. 1. Transmiterea a 16 p„r˛i sociale, Ón valoare
11674/17.05.1991 la Notariatul de Stat Timi∫oara:                                   total„ de 1.600.000 lei, de c„tre asociatul unic Nau
  Art. 3 din actul constitutiv va avea urm„torul             HOT√R¬REA NR. 5              Mihaela, astfel:
cuprins:                                                         – 8 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 800.000 lei,
  – sediul societ„˛ii este Ón N„drag, Str.           din 29 mai 2002, a adun„rii generale        c„tre Babeti Cristian-Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut
Metalurgi∫tilor, bl. 3, parter, ap. 7/b, jude˛ul Timi∫,    Subsemna˛ii Iusztin Mihai ∫i Graur Liviu-Mihai,    la data de 8.07.1978 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,
conform extrasului de carte funciar„ nr. 526/VII/b.     asocia˛i ai societ„˛ii, Ón unanimitate, am hot„r‚t:    domiciliat Ón Timi∫oara, Intrarea Doinei nr. 23, sc.
Societatea Ó∫i poate deschide filiale, agen˛ii Ón ˛ar„     – Ónchiderea, Óncep‚nd cu data de 1.07.2002, a     B, et. 4, ap. 13, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria
∫i Ón str„in„tate.                     punctelor de lucru din Arad, Str. Unirii nr. 5,      TM nr. 073254/11.05.1999, eliberat„ de Poli˛ia
  Art. 6 din actul constitutiv va avea urm„torul     jude˛ul Arad, deschis conform cererii de men˛iuni
                                                           Timi∫oara;
cuprins:                          nr. 2993/6.03.2002, Ónregistrat„ la Oficiul
                                                             – 8 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 800.000 lei,
  – capitalul social subscris este de 2.000.000 lei, Ón  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫, ∫i din
                                                           c„tre Milovan-Ciuta Beniamin, cet„˛ean rom‚n,
numerar, divizat Ón 20 p„r˛i sociale cu o valoare      str. M. Eminescu nr. 4, jude˛ul Arad, deschis
nominal„ de 100.000 lei, ∫i apar˛ine Ón Óntregime      conform cererii de men˛iuni nr. 6099/25.07.2001,     n„scut la data de 18.06.1979 Ón Timi∫oara, jude˛ul
asociatei unice Minea Viorica.               Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, Intrarea Doinei nr.
  Art. 14 va avea urm„torul cuprins:           Jude˛ului Timi∫;                     25, sc. A, ap. 15, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I.
  – societatea este administrat„ de asociata unic„      – deschiderea unui punct de lucru Ón Arad, Pia˛a    seria G.X. nr. 201176/19.05.1997, eliberat de Poli˛ia
Minea Viorica.                       G„rii nr. 1, bl. A, ap. 21, jude˛ul Arad, conform     Timi∫oara,
  R„m‚n nemodificate celelalte prevederi ale       extrasului de carte funciar„ nr. 34420 Arad, ∫i       conform contractului de cesiune a p„r˛ilor
actului constitutiv al societ„˛ii. Prezentul act      contractului de Ónchiriere nr. 484/27.05.2002, unde    sociale din 29.04.2002.
adi˛ional face parte integrant„ din actul constitutiv    se vor desf„∫ura activit„˛i prev„zute la codul CAEN     Art. 2. Asocia˛ii societ„˛ii sunt: Nau Mihaela,
al societ„˛ii.                       5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          Babeti Cristian-Ioan ∫i Milovan-Ciuta Beniamin.
  Redactat azi, 17.05.2002.                nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat
   (36/410.182)                      produse nealimentare.                   la valoarea de 2.000.000 lei, este Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i
              *                  (39/410.187)                     sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare, iar aportul
                                           *                asocia˛ilor la constituirea lui este urm„torul:
       Societatea Comercial„                                            – Nau Mihaela de˛ine 4 p„r˛i sociale, Ón valoare
    KIS SPEDIZIONI — S.R.L., Timi∫oara                Societatea Comercial„             total„ de 400.000 lei;
                                  LIRA IMPEX — S.R.L., Timi∫oara
                                                             – Babeti Cristian-Ioan de˛ine 8 p„r˛i sociale, Ón
         ACT ADIfiIONAL
                                                           valoare total„ de 800.000 lei;
                                      HOT√R¬REA NR. 1
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     – Milovan-Ciuta Beniamin de˛ine 8 p„r˛i sociale,
       KIS SPEDIZIONI — S.R.L.               din 20.05.2002, a adun„rii generale         Ón valoare total„ de 800.000 lei.
  Subsemnatul Kis Zoltan, cet„˛ean rom‚n, n„scut              a asocia˛ilor                Art. 4. Revocarea calit„˛ii de administrator a lui
la data de 8.01.1973 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,       Subsemna˛ii Cipu Ciprian Lauren˛iu Ioan ∫i Cipu     Nau Mihaela. Numirea ca administratori ai
domiciliat Ón Timi∫oara, str. Mare∫al Constantin      Floarea, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      societ„˛ii a asocia˛ilor Babeti Cristian-Ioan ∫i
Prezan nr. 89, bl. 45C, ap. 15, jude˛ul Timi∫,       Comerciale LIRA IMPEX — S.R.L., de comun acord      Milovan-Ciuta Beniamin, cu puteri depline ∫i
identificat cu C.I. seria TM nr. 193888/17.04.2001,     am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón       nelimitate pe o perioad„ nelimitat„.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1479/16.VIII.2002                  7
  Art. 5. Statutul societ„˛ii devine act constitutiv Ón       Societatea Comercial„              Art. 1. Se precizeaz„ obiectul principal de
baza art. 5(4) din Legea nr. 31/1990, republicat„.         AGRICOLA LISSONESE — S.R.L.           activitate astfel:
Atribu˛iile asociatului unic sunt preluate de c„tre        comuna Periam, jude˛ul Timi∫            Activitatea principal„:
adunarea general„ a asocia˛ilor ale c„rei atribu˛ii                                  5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
sunt prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„.              ACT ADIfiIONAL              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„                                 produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                               pentru modificarea actelor constitutive ale
corespunz„tor statutul. Celelalte clauze r„m‚n                                     Art. 2. Se schimb„ valoarea unei p„r˛i sociale la
                                      Societ„˛ii Comerciale
neschimbate.                                                    100.000 lei.
                                   AGRICOLA LISSONESE — S.R.L.
                                                            Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat,
  (42/410.190)                       Prezentul act adi˛ional exprim„ decizia        10.000.000 lei, fiind Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i sociale a
              *                asocia˛ilor societ„˛ii:                 100.000 lei fiecare, iar aportul asocia˛ilor la
                               – Carraro Gianni, legitimat cu C.I. seria AD nr.   constituirea lui este egal, respectiv fiecare de˛ine 50
      Societatea Comercial„              1837834, eliberat„ de autorit„˛ile italiene la data de  p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei.
    PROFIX PRO — S.R.L., Timi∫oara           19.05.1998;                         Art. 4. Se detaliaz„ obiectul de activitate al
                               – Flabelli Diego, legitimat cu C.I. seria AG nr.   societ„˛ii, astfel:
        HOT√R¬REA NR. 1              9601406, eliberat„ de autorit„˛ile italiene la data de
                                                            5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              18.09.2001;
          din 15.04.2002                                          nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                               – Fontana Giovanni, legitimat cu C.I. seria AD nr.
                                                          produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  Subsemna˛ii Maracine Constantin, Iacobescu       5615815, eliberat„ de autorit„˛ile italiene la data de
                                                            5530 – restaurante;
Adrian Petru Ioan ∫i Sescioreanu Aurel, Ón calitate    10.09.1998;
                                                            5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PROFIX PRO —       – Giacobbe Giorgio, legitimat cu C.I. seria AH nr.
                                                            5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol.
S.R.L., am hot„r‚t Ónchiderea ∫i radierea punctului    1035191, eliberat„ de autorit„˛ile italiene la data de
                                                            Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
de lucru al societ„˛ii aflat la sediul acesteia din    13.02.2002, n„scut la data de 19.02.1961 Ón Lissone,
                              Italia, Villa Mauro, legitimat cu pa∫aportul nr.     Ón mod corespunz„tor contractul de societate ∫i
Timi∫oara, Str. Farului nr. 2, ap. 2, jude˛ul Timi∫,                                statutul societ„˛ii.
                              654440L, eliberat de autorit„˛ile italiene la data de
Ónregistrat la Oficiul Registrului Comer˛ului al                                    Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
                              15.04.1994, precum ∫i a numitului
Jude˛ului Timi∫ prin cererea de Ónscriere men˛iuni                                   (47/410.195)
                               – Pirola Roberto, cet„˛ean italian, domiciliat Ón
nr. 6276/19.06.1998.                    Italia, Macherio, legitimat cu pa∫aportul nr.                   *
  Prezenta hot„r‚rea va fi depus„ la Oficiul       657878M, eliberat de autorit„˛ile italiene Ón anul
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ pentru a     1995, n„scut la data de 1.03.1953 Ón Italia, Milano,        Societatea Comercial„
fi operat„ Ónchiderea ∫i radierea punctului de lucru     care au stabilit urm„toarele:                KAOLA TOUR — S.R.L., Timi∫oara
al societ„˛ii.                        Art. 1. Carraro Gianni cesioneaz„ o parte social„
  (43/410.191)                      Ón valoare de 100.000 lei, respectiv echivalentul            HOT√R¬REA NR. 2
              *                acestei sume Ón valut„, ∫i anume 2,97 $, exclusiv Ón       a adun„rii generale a asocia˛ilor
                              numerar, c„tre sus-numitul Pirola Roberto, care
                                                                 din data de 15.05.2002
      Societatea Comercial„              astfel devine asociat al societ„˛ii.
                               Art. 2. Giacobbe Giorgio cesioneaz„ o parte       Subsemnatul Boie Constantin, cet„˛ean rom‚n,
   TOTAL WEST MANAGEMENT — S.R.L.
                              social„ Ón valoare de 100.000 lei, respectiv       asociat unic al Societ„˛ii Comerciale KAOLA TOUR —
         Timi∫oara
                              echivalentul acestei sume Ón valut„, ∫i anume      S.R.L., a hot„r‚t urm„toarele:
                              2,97 $, exclusiv Ón numerar, c„tre sus-numitul       Art. 1. Se Ónchide punctul de lucru din
        HOT√R¬REA NR. 253
                              Pirola Roberto, care astfel devine asociat al      Timi∫oara, Str. G„rii nr. 5, ap. 1, jude˛ul Timi∫,
  din data de 20.04.2002, a asociatului unic       societ„˛ii.                       unde s-au desf„∫urat activit„˛ile de prelucrare ∫i
                               Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor   comer˛ cu fructe ∫i legume proaspete.
  Subsemnatul Timar Andrei Adrian, cet„˛ean
                              nominal„, cesionarul achit‚nd integral cedentului      Art. 2. Se Ónchide punctul de lucru din
rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Simion
                              contravaloarea acestora.                 Timi∫oara, str. Demetriade nr. 15, jude˛ul Timi∫,
B„rnu˛iu, bl. 54, ap. 20, jude˛ul Timi∫, posesor al                                 unde s-au desf„∫urat activit„˛ile de prelucrare ∫i
                               Art. 3. Capitalul social al societ„˛ii comerciale
C.I. seria TM nr. 228384/6.11.2001, eliberat„ de                                  comer˛ cu fructe ∫i legume proaspete.
                              este de 2.000.000 lei, respectiv echivalentul acestei
Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de asociat unic al     sume Ón valut„, ∫i anume 62,26 $, exclusiv Ón        Prezenta hot„r‚re s-a Óncheiat azi, 15 mai 2002,
societ„˛ii, hot„r„∫te:                   numerar.                         la Timi∫oara.
  Art. 1. Œnchiderea punctului de lucru din         Aportul fiec„rui asociat la capitalul social este:    (48/410.196)
Timi∫oara, str. S. B„rnu˛iu, bl. 54, sc. A, ap. 20,      – asociatul Carraro Gianni de˛ine 400.000 lei,                 *
jude˛ul Timi∫.                       respectiv 12,59 $, exclusiv Ón numerar, Ómp„r˛it Ón
  (44/410.192)                      4 p„r˛i sociale egale ∫i indivizibile, reprezent‚nd 20        Societatea Comercial„
              *                % din capitalul social al societ„˛ii;                GAUSS — S.R.L., Timi∫oara
                               – asociatul Flabelli Diego de˛ine 500.000 lei,
     Societatea Comercial„              respectiv 15,56 $, exclusiv Ón numerar, Ómp„r˛it Ón            ACT ADIfiIONAL
 MELDAS ELECTRONIC — S.R.L., Timi∫oara          5 p„r˛i sociale egale ∫i indivizibile, reprezent‚nd 25
                              % din capitalul social al societ„˛ii;             la actele de constituire ale Societ„˛ii
                               – asociatul Fontana Giovanni de˛ine 400.000 lei,         Comerciale GAUSS — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL
                              respectiv 12,45 $, exclusiv Ón numerar, Ómp„r˛it Ón     Subsemna˛ii fiaga Claudiu, n„scut la data de 11
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      4 p„r˛i sociale egale ∫i indivizibile, reprezent‚nd 20  septembrie 1953 Ón Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-
    MELDAS ELECTRONIC — S.R.L.             % din capitalul social al societ„˛ii;          Severin, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Constantin
  Subsemna˛ii Funar Adrian-Dorin, cet„˛ean          – asociatul Giacobbe Giorgio de˛ine 400.000 lei,   R„dulescu Motru, bl. B25, sc. C, ap. 5, jude˛ul Timi∫,
                              respectiv 12,59 $, exclusiv Ón numerar, Ómp„r˛it Ón   Stoian Mircea, n„scut la data de 2 aprilie 1958 Ón
rom‚n, n„scut la data de 20.09.1962 Ón Oravi˛a,
                              4 p„r˛i sociale egale ∫i indivizibile, reprezent‚nd 20  comuna Ileanda, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón
jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.
                              % din capitalul social al societ„˛ii;          Timi∫oara, str. Rusu ™irianu nr. 37, sc. A, ap. 7,
Circumvala˛iunii nr. 18, ap. 19, jude˛ul Timi∫,        – asociatul Villa Mauro de˛ine 100.000 lei,      jude˛ul Timi∫, ∫i subscrisa Societatea Comercial„
identificat    cu   B.I.  seria   D.A.  nr.   respectiv 3,11 $, exclusiv Ón numerar, respectiv o    PETROBANAT HOLDING — S.R.L., cu sediul Ón ™ag-
355189/31.12.1985/13.02.1996, eliberat de Mili˛ia     parte social„ egal„ ∫i indivizibil„, reprezent‚nd 5 %  Timi∫eni, Strada a XI-a nr. 64, jude˛ul Timi∫,
Timi∫oara, Gligor Radu-Vasile, cet„˛ean rom‚n,       din capitalul social al societ„˛ii;           Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
n„scut la data de 9.09.1962 Ón comuna Avram          – asociatul Pirola Roberto de˛ine 200.000 lei,    Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/732/1992, cod fiscal
Iancu, jude˛ul Alba, domiciliat Ón Timi∫oara, str.     respectiv 5,94 $, exclusiv Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 2   R4712206, reprezentat„ prin administrator
Petre Olariu, bl. B133, sc. A, et. 3, ap. 9, jude˛ul    p„r˛i sociale egale ∫i indivizibile, reprezent‚nd 10 %  Cristescu Emil, n„scut la data de 22 februarie 1968
Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.          din capitalul social al societ„˛ii.           Ón Timi∫oara, domiciliat Ón Timi∫oara, Calea
194127/18.04.2001, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, ∫i     Prezentul act adi˛ional va Ónso˛i actele       Aradului nr. 18, sc. C, ap. 22, jude˛ul Timi∫, asocia˛i
Romanov Emil, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      constitutive ale societ„˛ii, av‚nd efecte juridice    Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale GAUSS — S.R.L., cu
18.03.1958 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, domiciliat     asupra p„r˛ilor, a ter˛ilor, c‚t ∫i Ón raporturile cu  sediul Ón Timi∫oara, str. Rusu ™irianu nr. 37, jude˛ul
Ón Timi∫oara, str. Surorile Martir Caceu nr. 60 (fosta   organele de stat.
                                                          Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                (46/410.194)
str. Negoi), jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria                                Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr.
TM nr. 242530/30.01.2002, eliberat„ de Poli˛ia
                                           *               J 35/5004/5004/1992, cod fiscal R3044753, ∫i
Timi∫oara, asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t                                    Societatea Comercial„ GEO–GIS — S.R.L., cu sediul
                                   Societatea Comercial„
urm„toarele:                                                    Ón S‚nnicolau Mare, Str. 16 Decembrie 1989 nr. 4,
                                 COSMOS — S.R.L., comuna Bucov„˛
  Art. 1. Precizarea obiectului principal de                                    jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                     jude˛ul Timi∫
activitate astfel: activitatea principal„: 7484 – alte                               Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr.
activit„˛i de servicii prestate Ón principal                                    J 35/1273/2001, cod fiscal R14286272, reprezentat„
                                      ACT ADIfiIONAL
Óntreprinderilor.                                                  prin asociat Stoian Mircea, n„scut la data de 2
  Art. 2. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón        la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     aprilie 1958 Ón comuna Ileanda, jude˛ul Cluj,
Timi∫oara, Str. Chimi∫tilor nr. 5–9, jude˛ul Timi∫             COSMOS — S.R.L.             domiciliat Ón Timi∫oara, str. Rusu ™irianu nr. 37, sc.
                               Subsemna˛ii Antohi Floare, cet„˛ean rom‚n,      A, ap. 7, jude˛ul Timi∫, de comun acord, am hot„r‚t
(conform extrasului de carte funciar„ nr.
                              n„scut„ la data de 17.07.1955 Ón comuna S‚rbi,      Óncheierea prezentului act adi˛ional de modificare a
106674/Timi∫oara ∫i contractului de Ónchiriere nr.
                              jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón satul Bucov„˛ nr. 310,   actelor constitutive ale societ„˛ii, dup„ cum
151/31.12.2001). La sediul societ„˛ii se va desf„∫ura
                              comuna Remetea Mare, jude˛ul Timi∫, identificat„     urmeaz„:
activitatea prev„zut„ la codul CAEN 7484 – alte                                    Art. 1. Asociata Societatea Comercial„
                              cu pa∫aportul nr. 05447981/10.07.2001, eliberat de
activit„˛i de servicii prestate Ón principal                                    PETROBANAT HOLDING — S.R.L., reprezentat„ prin
                              Poli˛ia Timi∫, ∫i Antohi Vasile, cet„˛ean rom‚n,
Óntreprinderilor.                     n„scut la data de 7.05.1955 Ón comuna Lovrin,      administrator Cristescu Emil, de˛in„toare a 51 p„r˛i
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón satul Bucov„˛ nr. 310,   sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
corespunz„tor actele constitutive ale societ„˛ii.     comuna Remetea Mare, jude˛ul Timi∫, posesor al      5.100.000 lei, se retrage din societate ∫i cedeaz„
Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            C.I. seria TM nr. 131351/3.05.2001, eliberat„ de     toate p„r˛ile sociale pe care le de˛ine Ón societate,
   (45/410.193)                     Poli˛ia Timi∫oara, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale   Societ„˛ii Comerciale GEO–GIS — S.R.L.,
              *                COSMOS — S.R.L., au hot„r‚t urm„toarele:         reprezentat„ prin asociat Stoian Mircea.
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1479/16.VIII.2002
  Cesiunea p„r˛ilor sociale s-a f„cut la valoarea lor    – asociatul Karaaslan Sukru de˛ine 2 p„r˛i       se vor desf„∫ura activit„˛ile prev„zute Ón C.A.E.N. la
nominal„ achit‚ndu-se Ón Óntregime cedentei        sociale, Ón valoare de 200.000 lei (17.86 $).       codurile:
valoarea acestora.                      Art. 6. Se Ónchide punctul de lucru al societ„˛ii,    3663 – alte produse manufacturiere, inclusiv
  Ca urmare a cesiunii de p„r˛i sociale, actul      situat Ón Timi∫oara, str. Constantin Br‚ncoveanu nr.   confec˛ionare coroane din flori naturale ∫i
constitutiv al societ„˛ii se modific„ astfel:       117, jude˛ul Timi∫.                    artificiale, jerbe, aranjamente florale, buchete, flori
  asocia˛ii societ„˛ii sunt fiaga Claudiu, Stoian      Art. 7. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i      t„iate;
Mircea ∫i Societatea Comercial„ GEO–GIS — S.R.L.     completeaz„ Ón mod corespunz„tor actele de          5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Capitalul social este de 10.000.000 lei, constituit  Ónfiin˛are ale societ„˛ii, celelalte dispozi˛ii      specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
Ón totalitate din numerar, Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i     r„m‚n‚nd neschimbate.                   parte, coroane din flori naturale ∫i artificiale, jerbe,
sociale a 100.000 lei fiecare, repartizat astfel Óntre    (50/410.198)                     aranjamente florale, sicrie, coroane, respete, cruci
asocia˛i:                                      *                etc., inclusiv livrare la domiciliu;
  – fiaga Claudiu de˛ine 2.500.000 lei, Ómp„r˛it Ón                                  9303 – activit„˛i de pompe funebre ∫i similare,
25 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;              Societatea Comercial„              inclusiv transport auto;
  – Stoian Mircea de˛ine 2.400.000 lei, Ómp„r˛it Ón     BARDEAU HOLDING ROMANIA — S.R.L.             2. Ónchiderea punctului de lucru din Timi∫oara,
24 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                 Timi∫oara                 str. Galvani nr. 3, jude˛ul Timi∫, deschis cu
  – Societatea Comercial„ GEO–GIS — S.R.L. de˛ine                                 men˛iunea Oficiul Registrului Comer˛ului al
5.100.000 lei, Ómp„r˛it Ón 51 p„r˛i sociale a 100.000            ACT ADIfiIONAL              Jude˛ului Timi∫ nr. 9416/27.09.1996.
lei fiecare.                                                      Redactat la Timi∫oara la 10 mai 2002.
  Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        (53/410.201)
fiaga Claudiu ∫i se nume∫te Ón func˛ia de            BARDEAU HOLDING ROMANIA — S.R.L.,                        *
administrator dl Stoian Mircea.              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  Art. 4. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din          cu nr. J 35/43/15.01.2002               Societatea Comercial„
Timi∫oara, str. Rusu ™irianu nr. 37, jude˛ul Timi∫,      Subsemna˛ii:                         SERB’S ART — S.R.L., Timi∫oara
Ón Timi∫oara, Calea Martirilor nr. 1-3-5, jude˛ul       Bardeau Andre, cet„˛ean austriac, domiciliat Ón
Timi∫.                          Austria, Kornberg bei Riegersburg, de˛in„tor a 50 %             ACT ADIfiIONAL
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  din capitalul social;
r„m‚n neschimbate.                      Bardeau Andres, cet„˛ean austriac, domiciliat Ón        la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   Spania, Sevilla Lope de Rueda nr. 28, de˛in„tor a             SERB’S ART — S.R.L.
actul constitutiv al societ„˛ii av‚nd efecte juridice   50 % din capitalul social,                  Subsemnatul Galovic Mladen, cet„˛ean jugoslav,
asupra asocia˛ilor ∫i ter˛ilor.                Ón calitate noastr„ de asocia˛i, v„z‚nd hot„r‚rea   n„scut la data de 24.08.1967 Ón Osijek Hrvatska,
   (49/410.197)                     adun„rii generale extraordinare din data de        domiciliat Ón Jugoslavia, Zrenjanin, str. Principova
             *                20.05.2002, prin voin˛a noastr„ unanim„, am        nr.  3,  identificat   cu  pa∫aportul   nr.
                             hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,  002613546/19.06.2001, eliberat de autorit„˛ile
     Societatea Comercial„              dup„ cum urmeaz„:                     jugoslave, asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t
  AKAKUS–KERVAN — S.R.L., Timi∫oara             Articol unic. — Se mut„ sediul social al societ„˛ii  urm„toarele:
                             din Timi∫oara, Str. Mic∫unelelor nr. 3A, jude˛ul       Art. 1. Se retrage din societate asociatul Galovic
         ACT ADIfiIONAL              Timi∫, Ón Timi∫oara, str. Episcop Augustin Pacha nr.   Mladen, prin transmiterea total„ a celor 20 p„r˛i
                             1, ap. 1, jude˛ul Timi∫.                 sociale, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, c„tre
 la actele de Ónfii˛are ale Societ„˛ii Comerciale       Se va modifica Ón mod corespunz„tor art. 4 alin.   Societatea Comercial„ IL–DO GRUP EXIM — S.R.L.,
       AKAKUS–KERVAN — S.R.L.            1 din actul constitutiv, toate celelalte clauze      persoan„ juridic„ rom‚n„ cu sediul Ón Cluj-Napoca,
  Akakus Ali, cet„˛ean turc, domiciliat Ón Turcia, S.  r„m‚n‚nd neschimbate.                   calea M„n„∫tur nr. 72, ap. 42, jude˛ul Cluj,
Urfa Merkez 12 Ler Mah Evyup Peyg Cad nr. 25,         (51/410.199)                     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
identificat cu pa∫aportul seria I nr. 974319/1997,                 *                Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/403/1997, cod fiscal
eliberat de autorit„˛ile turce, reprezentat prin                                  R9455626, reprezentat„ legal prin Iliadis
mandatar Celik Mehmet;                        Societatea Comercial„             Konstantinos, cet„˛ean grec, n„scut la data de
  Celik Mehmet, cet„˛ean turc, domiciliat Ón           GLOBALTEX — S.R.L., Timi∫oara           12.12.1974 Ón Grecia, Kalymnos, domiciliat Ón
Turcia, Sanliurfa, Sancaktar nr. 3, identificat cu                                 Grecia, Kalymnos–Dodekanisou, identificat cu
pa∫aportul seria TR-H nr. 942270/1996, eliberat de             ACT ADIfiIONAL              pa∫aportul seria O nr. 535200/28.02.2001, eliberat
autorit„˛ile turce;                                                 de autorit„˛ile din Grecia, conform contractului de
  Alpa Nebil, cet„˛ean turc, domiciliat Ón Turcia,     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      cesiune a p„r˛ilor sociale din 8.02.2002.
Sanliurfa, Suruc, Cumhuriyet Kula Sk nr. 12,               GLOBALTEX — S.R.L.              Art. 2. Societatea Comercial„ IL–DO GRUP EXIM —
identificat cu pa∫aportul seria 59-78137/1996,        Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale GLOBALTEX —      S.R.L. devine asociat unic al societ„˛ii.
eliberat de autorit„˛ile turce, reprezentat prin     S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, str. Andrei ™aguna      Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat,
mandatar Celik Mehmet;                  nr. 3, bl. U5, ap. 9, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la   2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare
  Ilhansayin Sahin, cet„˛ean turc, domiciliat Ón     Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu   de 100.000 lei fiecare, care apar˛ine Ón Óntregime
Turcia, Ikel Merkez, Guneykent Mah, Palmiye Sk.      nr. J 35/1217/2000, cod fiscal R13592966, dl Roccon    asociatului unic Societatea Comercial„ IL–DO GRUP
Ufk. 1/8, identificat cu pa∫aportul seria TR-K nr.    Aldo, cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia, Crocetta  EXIM — S.R.L.
438243, eliberat de autorit„˛ile turce, reprezentat    del Montello, provincia Treviso, identificat cu       Art. 4. Se retrage calitatea de administrator a dlui
prin mandatar Celik Mehmet;                pa∫aportul seria Y nr. 025698, eliberat de Questura    Galovic Mladen. Se nume∫te ca administrator unic
  Karaaslan Sukru, cet„˛ean turc, domiciliat Ón     di Treviso la 31.05.1999, ∫i Girotto Giovanni,      al societ„˛ii dl Iliadis Ioannis, cet„˛ean grec, n„scut
Turcia, Sanliurfa Valiligi, Haleplibahce Susan,      cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia, Roncade,     la data de 19.05.1966 Ón Grecia, lov. Kalymnos,
identificat cu pa∫aportul seria TR-K nr.         provincia Treviso, Via D’Annunzio nr. 51, identificat   domiciliat Ón Grecia, Kalymnos-Dodekanisou,
193506/1999, eliberat de autorit„˛ile turce;       cu pa∫aportul seria T nr. 464612, eliberat de       posesor al pa∫aportului M 067941/14.02.1996,
  Akakus Huseyin, cet„˛ean turc, domiciliat Ón      Questura din Treviso la 5.10.1999, au hot„r‚t Ón     eliberat de Autorit„˛ile din Grecia, cu puteri depline
Turcia, Sanliurfa, Sihmaksut, Yldiz, identificat cu    baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor nr.    ∫i nelimitate pe o perioad„ nelimitat„.
pa∫aportul seria TR-I nr. 631684/2001, eliberat de    3/26.04.2002, modificarea actului constitutiv, astfel:    Art. 5. Se precizeaz„ obiectul principal de
autorit„˛ile turce, reprezentat prin mandatar Celik     Art. 1. Referitor la sediul social.          activitate astfel:
Mehmet,                           Sediul societ„˛ii va fi Ón Timi∫oara, str. Andrei     Activitatea principal„:
  Ón baza procesului-verbal al adun„rii generale a    ™aguna nr. 3, bl. U5, ap. 11, jude˛ul Timi∫, Ón       5530 – restaurante, activitate de alimenta˛ie
ac˛ionarilor hot„r‚m urm„toarele:             imobilul Ónscris Ón Cartea funciar„ nr. 111662      public„ (inclusiv fast food etc.).
  Art. 1. Asociatul Alpa Nebil, de˛in„tor a 2 p„r˛i   Timi∫oara.                          Art. 6. Noul asociat, Societatea Comercial„ IL–DO
sociale, Ón valoare total„ de 200.000 lei (17.86 $), Ón   Art. 2. Referitor la punctele de lucru         GRUP EXIM — S.R.L., reprezentat„ prin Iliadis
calitate de cedent, cesioneaz„ integral p„r˛ile sociale   Se Ónchide punctul de lucru din Timi∫oara, Calea    Konstantinos declar„ pe propria r„spundere c„
care le de˛ine c„tre dl Celik Mehmet.           Buzia∫ului nr. 14-16, jude˛ul Timi∫.           Óndepline∫te condi˛iile legale prev„zute de legisla˛ia
  Cesiunea se va face Ón condi˛iile contractului de     Se deschide un punct de lucru Ón Timi∫oara, str.    rom‚n„ Ón vigoare cu privire la calitatea sa de
cesiune anexat.                      Mihail Kog„lniceanu nr. 11, jude˛ul Timi∫, Ón       asociat unic Ón prezenta societate comercial„,
  Art. 2. Asociatul Akakus Huseyin, de˛in„tor a 2    imobilul Ónscris Ón Cartea funciar„ nr. 113157      neexist‚nd nici o Ónc„lcare a art. 14 din Legea nr.
p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 200.000 lei (17.86  Timi∫oara, unde se va desf„∫ura activitatea        31/1990, republicat„.
$), Ón calitate de cedent, cesioneaz„ integral p„r˛ile  prev„zut„ Ón C.A.E.N. la codul 1772 – fabricare de      Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
sociale care le de˛ine c„tre dl Celik Mehmet.       pulovere, veste ∫i articole similare tricotate.      Ón mod corespunz„tor statutul societ„˛ii.
  Cesiunea se va face Ón condi˛iile contractului de     Prezentul act adi˛ional a fost redactat la        Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
cesiune anexat.                      Timi∫oara azi, 26 aprilie 2002, ∫i, dup„ publicarea      (54/410.202)
  Asociatul Akakus Ali de˛in„tor a 9 p„r˛i sociale,   Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrarea la                 *
Ón valoare total„ de 900.000 lei (80.40 $), Ón calitate  Oficiul registrului comer˛ului, va modifica Ón mod
de cedent, cesioneaz„ integral p„r˛ile sociale care le  corespunz„tor prevederile actului constitutiv al          Societatea Comercial„
de˛ine c„tre dl Celik Mehmet.               societ„˛ii.                           POWERGOLD — S.R.L., Timi∫oara
  Cesiunea se va face Ón condi˛iile contractului de     (52/410.200)
cesiune anexat.                                   *                        HOT√R¬REA NR. 3
  Art. 4. Se revoc„ din func˛ia de administrator al
societ„˛ii dl Akakus Ali ∫i se nume∫te ca              Societatea Comercial„               din data de 20.05.2002, a adun„rii generale
administrator al societ„˛ii dl Celik Mehmet.        SERVICII FUNERARE — S.R.L., Timi∫oara              a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
  Art. 5. Capitalul social este de 3.000.000 lei                                         POWERGOLD — S.R.L.
(echivalentul a 262 $) ∫i este Ómp„r˛it Ón 30 p„r˛i            HOT√R¬REA NR. 1               Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale POWERGOLD —
sociale a 100.000 lei fiecare.                                           S.R.L., respectiv Ghergulov Francisc, Ghergulov
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social este        a adun„rii generale a asocia˛ilor        Natca, Manda Adriana Maria, Óntruni˛i Ón adunarea
urm„toarea:                         Subsemna˛ii Bodonea Traian Ilie, cet„˛ean       general„ de ast„zi, 20.05.2002, am hot„r‚t Ón
  – asociatul Celik Mehmet de˛ine 26 p„r˛i sociale,   rom‚n, ∫i Bodonea Viorica, cet„˛ean rom‚n, asocia˛i    unanimitate urm„toarele:
Ón valoare de 2.600.000 lei, echivalentul a 226.28 $;   ai societ„˛ii, am hot„r‚t:                  1. Se deschide un punct de lucru al societ„˛ii la
  – asociatul Ilhansayin Sahin de˛ine 2 p„r˛i        1. deschiderea unui punct de lucru Ón Timi∫oara,    sediul social, respectiv la adresa: 1900 Timi∫oara,
sociale, Ón valoare de 200.000 lei (17.86 $);       Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 75, jude˛ul Timi∫, unde     str. Iuliu Maniu nr. 30, ap. 1, jude˛ul Timi∫,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1479/16.VIII.2002                   9
conform extrasul CF nr. 131471 Ón Timi∫oara ∫i a      1, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria D.K. nr.    administratorului se vor aplica dispozi˛iile
actelor anexate.                      128999, eliberat de Mili˛ia Timi∫oara la data de      urm„toare:
  2. La punctul de lucru se vor desf„∫ura activit„˛i,   15.02.1989, cod numeric personal 1430809354740,        – administratorul are puteri depline, limitate
conform C.A.E.N. la codul 554 – 5541 – cafenele ∫i       practicieni Ón reorganizare ∫i lichidare, asocia˛i   doar de competen˛ele exclusive ale adun„rii
baruri f„r„ spectacol.                   de˛in„tori ai Óntregului capital ∫i            generale a asocia˛ilor prev„zute de lege, de actul
  3. Asocia˛ii Ómputernicesc pe dra Luchici Bianca,      Pascal Jean-Pierre, cet„˛ean francez, n„scut la     constitutiv ∫i de prezentul act adi˛ional. El
identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 231595/1996, s„     data de 20.05.1994 Ón Nice, Fran˛a, domiciliat Ón     reprezint„ societatea Ón fa˛a asocia˛ilor, a oric„ror
depun„ documenta˛ia necesar„ pentru ob˛inerea        Fran˛a, 73000 Chamberry, 49 Rue Saint Real, cu       ter˛e persoane ∫i a autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor
avizelor de func˛ionare a punctului de lucru ∫i pe     re∫edin˛a Ón Timi∫oara, Pia˛a Unirii nr. 13, ap. 8,    publice, inclusiv Ón fa˛a justi˛iei.
dra Dobromirescu Lumini˛a, identificat„ cu C.I.       identificat cu pa∫aportul nr. 01FY56925, eliberat de     Administratorul Óncheie ∫i semneaz„ acte
seria TM nr. 017778 s„ depun„ documenta˛ia la        Prefectura Savoye la data de 2.04.2001, asociat nou,    juridice Ón numele ∫i pe seama societ„˛ii, inclusiv
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫       convenim modificarea actului constitutiv al       contracte de orice fel Ón executarea obiectului de
pentru Ónregistrarea punctului de lucru.          societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
                                                            activitate al societ„˛ii ∫i acte de dispozi˛ie asupra
  (55/410.203)                        Art. 1. Cedentul Ana Ion vinde cesionarului
                                                            unor bunuri mobile ∫i imobile ale societ„˛ii.
              *                Pascal Jean-Pierre 5 p„r˛i sociale, emise de
                                                             Dac„ legea sau statutele cer aprobarea de c„tre
                              Societatea Comercial„ CONSULTIM LICHID√RI —
                                                            adunarea general„ a unor acte juridice,
      Societatea Comercial„              S.R.L., Ón valoare de 500.000 lei, cu pre˛ul de
    ANPIKO PLUS — S.R.L., Timi∫oara           500.000 lei, pl„tit de cesionar la m‚na cedentului,    administratorul va Óncheia actele numai cu
                              ast„zi, ziua semn„rii actului.               aprobarea prealabil„ expres„ a adun„rii generale ∫i
                                Cedentul Marcu Nicolae vinde cesionarului        Ón condi˛iile prev„zute de hot„r‚rea acesteia
         HOT√R¬REA NR. 2
                              Pascal Jean-Pierre 4 p„r˛i sociale, emise de aceea∫i    adoptat„ conform clauzelor prev„zute de art. 4 din
 din data de 14.05.2002, a adun„rii generale        societate, Ón valoare de 400.000 lei, pre˛ pl„tit de    prezentul act adi˛ional.
    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale         cesionar la m‚na cedentului, ast„zi, ziua semn„rii      Art. 8. Se men˛ine mandatul de administrator al
        ANPIKO PLUS — S.R.L.             actului.                          asociatului Ana Ion.
  Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale ANPIKO PLUS —        Ceden˛ii confirm„, prin semnarea actului, c„ au      Art. 9. Actele statuare ale societ„˛ii se
S.R.L., respectiv Kovacs ™tefan ∫i Kovacs Speran˛a     Óncasat pre˛ul, c„ au v„rsat integral capitalul aferent  completeaz„ cu legea rom‚n„ Ón materie.
Dana, Óntruni˛i Ón adunarea general„ de ast„zi,       p„r˛ilor sociale cedate ∫i c„ nu mai au nici un fel de    Orice dispozi˛ie contrar„ prezentului act
14.05.2002, am hot„r‚t Ón unanimitate urm„toarele:     preten˛ii de nici o natur„ fa˛„ de cesionar ∫i de     adi˛ional, cuprins„ Ón contractul de societate, Ón
  1. Se deschide un punct de lucru al societ„˛ii la    societate Ón leg„tur„ cu p„r˛ile sociale cedate.      statutul societ„˛ii sau Ón acte ulterioare acestora, ori
sediul social, respectiv la adresa: 1900 Timi∫oara,      Dreptul de proprietate asupra p„r˛ilor sociale     Ón hot„r‚ri anterioare ale adun„rii generale a
str. Sfin˛ii Apostoli Petru ∫i Pavel nr. 38, jude˛ul    cesionate se transmite de la ceden˛i la cesionar la    asocia˛ilor, Ónceteaz„ a mai avea efecte.
Timi∫, corp cl„dire B5, parter, conform extrasul CF     data semn„rii prezentului act adi˛ional, Ón baza       Prezentul act adi˛ional produce efecte Óntre to˛i
nr. 66057 Ón Timi∫oara ∫i a contractului de         c„ruia cesionarul dob‚nde∫te calitatea de asociat al    semnatarii s„i de la data semn„rii, iar fa˛„ de ter˛i
Ónchiriere nr. 57/2002.                   societ„˛ii, cu toate drepturile ∫i obliga˛iile prev„zute  numai de la data Ónscrierii cuvenitelor men˛iuni Ón
  2. La punctul de lucru se vor desf„∫ura activit„˛i    de lege ∫i statut.                     registrul comer˛ului, afar„ de cazul Ón care ter˛ii
din obiectul de activitate al societ„˛ii, conform       Asocia˛ii ceden˛i aprob„ cesiunile ∫i primirea Ón    l-au cunoscut pe alt„ cale.
C.A.E.N. la codurile 511 (5116), 524 (5241, 5242,      societate a noului asociat ∫i renun˛„ reciproc la       Actul a fost redactat la data de 22.10.2001.
5243), 525 (5250).                     dreptul lor de preem˛iune av‚nd ca obiect p„r˛ile       (58/410.206)
  3. Asocia˛ii Ómputernicesc pe dra Luchici Bianca,    sociale cedate.                                    *
identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 231595/1996, s„      Toate cheltuielile legate de efectuarea publicit„˛ii
depun„ documenta˛ia necesar„ pentru ob˛inerea        Ón registrul comer˛ului, Ón Monitorul Oficial al
                                                                  Societatea Comercial„
avizelor de func˛ionare a punctului de lucru ∫i pe     Rom‚niei ∫i de Óndeplinirea formalit„˛ilor
                                                                 OREVIA — S.R.L., Timi∫oara
dra Dobromirescu Lumini˛a, identificat„ cu C.I.       referitoare la modificarea actelor statutare ale
seria TM nr. 017778 s„ depun„ documenta˛ia la        societ„˛ii ca efect al acestor cesiuni vor fi suportate
                                                                      HOT√R¬RE
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫      de societate.
pentru Ónregistrarea punctului de lucru.            Prezentul act adi˛ional are ∫i valoare de contract     Subsemnatul Oreviceanu Gogoloiu-Constantin,
   (56/410.204)                      de cesiune a p„r˛ilor sociale.               Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
              *                  Art. 2. Dup„ cesiune capitalul social r„m‚ne de     OREVIA — S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, Strada
                              2.000.000 lei, este v„rsat integral Ón numerar, se     Nou„ nr. 6, jude˛ul Timi∫, am hot„r‚t Ónchiderea
      Societatea Comercial„              divide Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare ∫i este  punctului de lucru situat Ón Timi∫oara, Complexul
     CLONDA — S.R.L., Timi∫oara            de˛inut de asocia˛i astfel:                Comercial Kapa, str. Ialomi˛a nr. 2, jude˛ul Timi∫,
                                – Ana Ion de˛ine 6 p„r˛i sociale, Ón valoare de     din lipsa fondurilor financiare Óncep‚nd cu data de
         ACT ADIfiIONAL               600.000 lei, reprezent‚nd 30 % din capital;        1.05.2002.
                                – Marcu Nicolae de˛ine 5 p„r˛i social, Ón valoare     Œn acest scop, directorul Cioab„ Dumitru se va
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         de 500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din capital;       ocupa de formalit„˛ile necesare ∫i va aduce la
  CLONDA — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul          – Pascal Jean-Pierre de˛ine 9 p„r˛i sociale, Ón     cuno∫tin˛a asociatului unic rezultatul demersurilor
 registrului comer˛ului cu nr. J 35/3736/1992       valoare de 900.000 lei (29 $ la cursul de 30.837 lei/1   sale.
  Subsemnata Clonda Floare-Elena, cet„˛ean         $, din data prezentului act adi˛ional), reprezent‚nd
                                                              (59/410.207)
rom‚n, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Calea Lipovei, bl.     45 % din capital.
                                                                         *
303, et. 3, ap. 14, jude˛ul Timi∫, Ón calitate de asociat   Participarea asocia˛ilor la Ómp„r˛irea beneficiilor
unic al Societ„˛ii Comerciale CLONDA — S.R.L., cu      ∫i pierderilor este direct propor˛ional„ cu
                                                                  Societatea Comercial„
sediul Ón Timi∫oara, Str. A∫trilor nr. 20, jude˛ul     participarea lor la capitalul social subscris ∫i v„rsat.
                                                              C & C GLIMBORE — S.R.L., Timi∫oara
Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          Art. 3. Societatea comercial„ este ∫i r„m‚ne
Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr.            societate comercial„ profesional„ Ón domeniul
                              reorganiz„rii ∫i lichid„rii, majoritatea absolut„ a            HOT√R¬REA NR. 2
J 35/3736/1992, am hot„r‚t modificarea actelor
constitutive ale societ„˛ii, prin completarea        capitalului social fiind de˛inut„ de asocia˛ii Ana Ion         din data de 21 mai 2002
obiectului de activitate al societ„˛ii cu activitatea    ∫i Marcu Nicolae (55 %), care au calitatea de
                                                             Subsemnnatul Croitoru Ilie, asociat unic al
codificat„ conform cod C.A.E.N.: 7020 – Ónchirierea     practicieni Ón reorganizare ∫i lichidare.
                                Art. 4. Prin excep˛ie de la dispozi˛iile art. 20 din  Societ„˛ii Comerciale C & C GLIMBORE — S.R.L.,
∫i subÓnchirierea bunurilor imobile proprii sau
                              actul constitutiv, se adopt„ cu votul majorit„˛ii     Timi∫oara, hot„r„sc Ónfiin˛area unui punct de lucru
Ónchiriate, celelalte obiecte urm‚nd a r„m‚ne
                              asocia˛ilor ∫i al majorit„˛ii de 3/4 din capitalul     Ón Timi∫oara, Bd. Cet„˛ii nr. 89, jude˛ul Timi∫,
nemodificate.
  Celelalte clauze ale actelor constitutive ale      social total, hot„r‚rile care au ca obiect urm„toarele   av‚nd ca obiect de activitate: 9301 – cur„˛„torie
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, urm‚nd a se          acte juridice ∫i opera˛iuni:                chimic„ ∫i sp„l„torie.
modifica doar corespunz„tor prezentului act          a) cump„rarea, v‚nzarea, gajarea, ipotecarea,        (60/410.208)
adi˛ional.                         grevarea cu servitu˛i sau Ónchirierea bunurilor                    *
  Redactat azi, 8 martie 1999.               imobile, precum ∫i, Ón general orice acte care           Societatea Comercial„
  (57/410.205)                      afecteaz„ bunurile destinate Ón mod permanent         LABORATOR AMG — S.R.L., Timi∫oara
              *                realiz„rii obiectului de activitate al societ„˛ii;              ACT ADIfiIONAL
                                b) stabilirea indemniza˛iilor ∫i salariilor
     Societatea Comercial„               administratorului ∫i directorilor;              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 CONSULTIM LICHID√RI — S.R.L., Timi∫oara            c) contractele de credit ∫i garan˛iile aferente          LABORATOR AMG — S.R.L.
                              acestora, inclusiv aprobarea credit„rii societ„˛ii de     Subsemnatul Rivis Adrian, cet„˛ean rom‚n,
         ACT ADIfiIONAL               c„tre asocia˛i;                      n„scut la data de 14.01.1967 Ón Timi∫oara, jude˛ul
                                d) programul de investi˛ii.               Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, zona Odobescu,
   pentru modificarea actului constitutiv          Art. 5. Alineatul 6 al art. 16 din actul constitutiv
   al Societ„˛ii Comerciale CONSULTIM                                        bl. 14, sc. A, ap. 10, jude˛ul Timi∫, identificat cu
                              se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:
 LICHID√RI — S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara,                                     pa∫aport nr. 05249784/27.03.2000, eliberat de
                              îAsocia˛ii pot fi reprezenta˛i Ón adunarea general„
  str. Simion B„rnu˛iu nr. 62, et. 4, jude˛ul                                     Poli˛ia Timi∫, asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t
                              de un alt asociat, care trebuie s„ prezinte o procur„
  Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                     urm„toarele:
                              Ón form„ scris„, chiar neautentificat„ sau de o ter˛„
     comer˛ului cu nr. J 35/353/2000                                         Art. unic. Completarea obiectului de activitate al
                              persoan„, care trebuie s„ prezinte o procur„
  Subsemna˛ii:                       autentificat„ de un notar public. Procurile vor fi     societ„˛ii cu: cod CAEN
  Ana Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        autentice, dac„ hot„r‚rea adun„rii generale          7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
28.07.1927 Ón Cetate, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón      urmeaz„ a fi consemnat„ Óntr-un act adi˛ional.“      imobiliare proprii sau Ónchiriate;
Timi∫oara, str. A. Popovici, identificat cu B.I. seria     Art. 6. La art. 16 se introduce un nou alineat,       7032 – administrarea imobilelor pe baz„ de
B.C. nr. 036531, eliberat de Mili˛ia Timi∫oara la data   alineatul 7, care are urm„torul cuprins:          tarife sau contract.
de  27.08.1980,   cod  numeric    personal      îAsocia˛ii care voteaz„ prin coresponden˛„ sau       Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
1270728354729, ∫i                      sunt reprezenta˛i vor fi considera˛i ca fiind prezen˛i   corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
  Marcu Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     la adunarea general„.“                   Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
9.08.1943 Ón Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin,        Art. 7. Prin excep˛ie de la clauzele prev„zute de      (61/410.209)
domiciliat Ón Timi∫oara, Str. 1 Decembrie nr. 41, ap.    art. 21 din actul constitutiv, c‚t prive∫te puterile                 *
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1479/16.VIII.2002
      Societatea Comercial„               Prevederile prezentului act adi˛ional vor fi           Societatea Comercial„
     TEHNOMET — S.A., Timi∫oara            conexate statutului societ„˛ii, av‚nd toate efectele       MGA MOD TEX — S.R.L., Timi∫oara
                              legale Ón raport cu statutul ∫i cu ter˛ii.
         ACT ADIfiIONAL                Redactat azi, 1.04.2002.                         ACT ADIfiIONAL
                                (62/410.201)
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                       *                    la statutul Societ„˛ii Comerciale
     TEHNOMET — S.A., jude˛ul Timi∫                                               MGA MOD TEX — S.R.L.
  Statutul Societ„˛ii Comerciale TEHNOMET —              Societatea Comercial„               Subsemnata Birne˛iu Claudia-Ioana, cet„˛ean
S.A., cu sediul Ón Timi∫oara, Calea Buzia∫ului nr.          ASIGURARE–REASIGURARE              rom‚n, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Ioachim
5A, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului           AGI-ROM¬NIA — S.A.              Miloia nr. 16A, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I.
al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/640/1991, Ón baza           SUCURSALA TIMI™, Timi∫oara            seria TM nr. 167967/ 15.11.2000, eliberat„ de Poli˛ia
hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor Óntrunite                                  Timi∫oara, Ón calitate de mandatar, Ón baza procurii
statutar la data de 28.03.2002, prin dl Balaniuc               ACT ADIfiIONAL              nr. 713/28.02.2002 a asociatului unic Geru Mugurel,
Mircea — director general ∫i pre∫edinte al                                       cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 7.12.1969 Ón
                               la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      Br„ila, jude˛ul Br„ila, domiciliat Ón Timi∫oara, str.
consiliului de administra˛ie, domiciliat Ón
                                    ASIGURARE–REASIGURARE             Simion B„rnu˛iu nr. 58, et. 5, ap. 17, identificat cu
Timi∫oara, str. Caraiman nr. 3, ap. 9, jude˛ul Timi∫,
                                AGI-ROM¬NIA — S.A. SUCURSALA TIMI™           C.I. seria TM nr. 043884/13.11.1998, eliberat„ de
se modific„ dup„ cum urmeaz„:
  Cap. I                           Subsemnatul Havrics Alexandru-Ducu, cet„˛ean      Poli˛ia Timi∫oara, am hot„r‚t urm„toarele:
  Art. 1. Denumirea societ„˛ii               rom‚n, n„scut la data de 8.06.1971 Ón Sighetu-        Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii la adresa
  Denumirea societ„˛ii este: Societatea Comercial„     Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫, domiciliat Ón        Timi∫oara, Intrarea Carului nr. 4, jude˛ul Timi∫,
BEGA TEHNOMET — S.A.                    Timi∫oara, Bd. Sudului nr. 10, bl. 71, sc. A, et. 2,    conform extras C.F. nr. 26885/Timi∫oara. La sediul
  Œn toate actele, facturile, anun˛urile, publica˛iile   ap. 4, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.   social se vor desf„∫ura activit„˛ile prev„zute la: cod
∫i alte acte eman‚nd de la societate, denumirea va     158550/29.09.2000 eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, Ón    CAEN 1822 – fabricarea altor articole de
fi precedat„ sau urmat„ de cuvintele îsocietate pe     baza Ómputernicirii nr. 2642/20.05.2002, aduc       Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp) ∫i 1824 –
                              urm„toarele modific„ri ale sucursalei:           fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
ac˛iuni“ sau de ini˛ialele îS.A.“, de capitalul social
                                Art. 1. Schimbrea sediului sucursalei pe adresa:    accesorii.
∫i de num„rul de Ónregistrare.
                              Timi∫oara, Bd. Revolu˛iei 1989 nr. 15A, jude˛ul        Art. 2. Œnchiderea punctului de lucru din
  Art. 3. Sediul societ„˛ii
                              Timi∫ (conform extras CF 66505/Timi∫oara ∫i        Timi∫oara, str. Ialomi˛a nr. 66, (C.C. Terra), spa˛iul
  Sediul societ„˛ii este Ón Timi∫oara, calea Stan
                              contract de Ónchiriere din data de 17.04.2002).      Z20, jude˛ul Timi∫.
Vidrighin (fost„ Buzia∫ului) nr. 5A, jude˛ul Timi∫.
                                La sediul societ„˛ii se va desf„∫ura activitatea      Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
Sediul societ„˛ii poate fi schimbat Ón alt„ localitate
                              prev„zut„ la: cod CAEN 6603 – alte activit„˛i de      corespunz„tor statutul socieet„˛ii.
Ón Rom‚nia, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a
                              asigur„ri.                          Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
ac˛ionarilor, potrivit legii.                 Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Societatea poate avea sucursale, filiale,                                        (65/410.213)
                              corespunz„tor statutul ∫i contractul de societate.                  *
reprezentan˛e, agen˛ii, situate ∫i Ón alte localit„˛i     Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
din ˛ar„ sau str„in„tate.                    (63/410.211)                            Societatea Comercial„
  Cap. II                                       *                     SAMEX — S.R.L., Timi∫oara
  Scopul ∫i obiectul de activitate al societ„˛ii
  Art. 5. Scopul societ„˛ii este producerea ∫i            Societatea Comercial„                      HOT√R¬REA NR. 593
comercializarea ma∫inilor ∫i utilajelor agricole (cod      COMPUTER FORCE — S.R.L., Timi∫oara
CAEN 2932 ∫i 5263), produselor din s‚rm„ ˛esut„,
                                                                     din 21 mai 2002
Ómpletit„, sudat„ (cod. CAEN 2873) sau din tabl„               ACT ADIfiIONAL
perforat„ (cod CAEN 2875), producere ∫i                                          Subsemna˛ii Samsoniu Mihaiu ∫i Samsoniu
comercializare de scule, dispozitive ∫i verificatoare    la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      Adrian, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SAMEX —
(cod CAEN 2875 ∫i 5263), producere ∫i                  COMPUTER FORCE — S.R.L.            S.R.L., de comuna acord am hot„r‚t deschiderea
comercializare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i ale      Subsemnatul Bodea Marius, cet„˛ean rom‚n,        unui punct de lucru la adresa: Buz„u, Str. Unirii
acestora (cod CAEn 2811 ∫i 5263), promovarea ∫i       n„scut la data de 13.09.1967 Ón Timi∫oara, jude˛ul     nr. 303, cu program de 8 ore Ón extrasezon ∫i 12 ore
punerea Ón aplicare a ini˛iativelor de interes       Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Tulnicului,      Ón sezon.
na˛ional Ón domeniul ma∫inilor ∫i utilajelor avicole    bl. T2, et. 1, ap. 5, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.   La punctul de lucru se vor desf„∫ura activit„˛ile
∫i agricole, produselor din s‚rm„, Ón domenii        seria TM nr. 035647/ 18.09.1998, eliberat„ de Poli˛ia   cu: cod CAEN 6321 – ca activitate principal„ – ∫i Ón
conexe ∫i realizarea de profit.               Timi∫oara, Ón nume propriu ∫i ca mandatar al lui      secundar 6330 ∫i 6340.
  Art. 6. Obiectul de activitate al societ„˛ii este:    Fan Kai Chung, cet„˛ean britanic, n„scut la data de      (66/410.214)
  – proiectarea, producerea ∫i comercializarea –      5.06.1965 Ón Hong Kong, domiciliat Ón Ungaria,                    *
inclusiv prin opera˛iuni de import-export – a        1151 Budapesta ,Szekely nr. 9, legitimat cu pa∫aport
ma∫inilor, utilajelor ∫i instala˛iilor avicole ∫i      nr. 790010801 eliberat de autorit„˛ile britanice Ón         Societatea Comercial„
agricole (cod CAEn 2932),                  baza declara˛iei nr. 2784/10.02.1998, asociat al        BON TON BIJOU — S.R.L., Timi∫oara
  ˛es„turilor ∫i Ómpletiturilor metalice (cod CAEN     societ„˛ii am hot„r‚t urm„toarele:
2873);                             Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii la adresa:             ACT ADIfiIONAL
  tablelor perforate (cod CAEN 2875);           Timi∫oara, str. Episcop Augustin Pacha (fost„ Str.
                                                            la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
  cablurilor de comand„ pentru autovehicule (cod      Rodnei) nr. 2.
                                                                   BON TON BIJOU — S.R.L.
CAEN 3430);                          La sediu se va desf„∫ura activitatea prev„zut„ la:
                              cod CAEN 5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón            Subsemna˛ii:
  sculelor, dispozitivelor ∫i verificatoarelor (cod
                              magazine specializate, cu alte produse neclasificate     – Popa Daniela-Corina, cet„˛ean rom‚n,
CAEN 2875);
                              Ón alt„ parte (inclusiv computere, accesorii ∫i      domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Bucure∫ti nr. 34, sc. C,
  ∫tan˛elor ∫i matri˛elor, utilajelor, instala˛iilor ∫i
                              consumabile); 5164 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini     ap. 15, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria G.D.
produselor industriale diverse;
                              ∫i materiale de birou; 7250 – Óntre˛inerea ∫i       nr. 0450148/13.10.1992, eliberat de Poli˛ia
  construc˛iilor metalice sudate u∫oare pentru
                              repararea ma∫inilor de birou, de contabilizat ∫i a     Timi∫oara, cod numeric personal 2690715354753;
industrie, comer˛, servicii (cod CAEN 2811);
                              calculatoarelor; 3003 – fabricarea calculatoarelor ∫i     – Popa Adrian-Florin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
  piesele de schimb pentru produsele enumerate,
                              altor echipamente electronice (inclusiv asambl„ri).    Ón Timi∫oara, str. Bucure∫ti nr. 34, sc. C, ap. 15,
inclusiv service ∫i asisten˛„ tehnic„ aferente;
                                Art. 2. Retragerea din societate a asociatului Fan   jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria B.T. nr.
engineering, colaborare direct„ cu b„nci de comer˛
                              Kai Chung prin transmiterea celor 166 p„r˛i sociale,    408548/12.04.1983/5.09.1994 eliberat de Poli˛ia
exterior, efectuarea opera˛iunilor de fond valutar,                                  Timi∫oara, cod numeric personal 1690405354747;
                              Ón valoare total„ de 16.600.000 lei, c„tre asociatul
put‚nd participa ∫i convenii la opera˛iuni de credit;                                   – Pu∫ca∫u Daniel-Mircea, cet„˛ean rom‚n,
                              Bodea Marius, conform contractului de cesiune din
  Proiectarea, execu˛ia ∫i comercializarea – inclusiv                                 domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Teiului nr. 12, bl. 53,
                              data de 16.05.2002.
prin opera˛iuni de export – de lucr„ri cu caracter                                   sc. B, et. 4, ap. 20, jude˛ul Timi∫, cod numeric
                                Art. 3. Bodea Marius devine asociat unic al
industrial admise de lege, din afara specificului de                                  personal 1740205354771, identificat cu C.I. seria
                              societ„˛ii.
fabrica˛ie, pentru comenzi ocazionale sau de serie                                   TM nr. 041503, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, la
                                Art. 4. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat
scurt„ (cod CAEN 2875 ∫i 5263);               la suma de 500.000.000 lei, fiind Ómp„r˛it Ón 5.000    data de 29.10.1998, ∫i
  – prest„ri de servicii c„tre persoane juridice Ón    p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare ∫i este aport       – Gergelyfi Attila, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
domeniile: agricultur„ (arat, discuit, stropit,       exclusiv al asociatului unic.               Timi∫oara, str. Ion Rusu Sirianu nr. 76, jude˛ul
recoltat, fertilizat, alte lucr„ri specifice); avicultur„   Art. 5. Œnchiderea punctelor de lucru din        Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr. 181995,
(cod CAEN 0141); transport auto ∫i pe c„i ferate      Timi∫oara, Str. Ialomi˛ei nr. 66 (centrul comercial    eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de 8.02.2001,
uzinale cu mijloace proprii (cod CAEN 9305);        KAPPA), de la fostul sediu respectiv, Timi∫oara      cod numeric personal 1770211354808,
  Lucr„ri de service pentru mijloace auto, ma∫ini     bd. Take Ionescu nr. 2, ap. 1A, jude˛ul Timi∫,        Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
∫i instala˛ii agricole ∫i avicole, aparatur„ de uz     precum ∫i din Timi∫oara, Str. Boc∫ei nr. 3 (Magazin    BON TON BIJOU — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
industrial ∫i casnic — personal (cod CAEN 9305);      Bega), jude˛ul Timi∫.                     Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Timi∫oara,
  Producerea ∫i furnizarea – intern„ ∫i la ter˛i – de     Art. 6. Retragerea calit„˛ii de administrator a dlui  str. Her„str„u nr. 22, jude˛ul Timi∫, Ón Timi∫oara,
agen˛i energetici (c„ldur„, ap„ cald„, abur         Bodea Marius.                       str. Ion Rusu Sirianu nr. 76, jude˛ul Timi∫.
tehnologic) (cod CAEN 9305);                  Art. 7. Societatea va fi administrat„ de Fleseriu     Art. 2. Se Ónchid punctele de lucru din Timi∫oara,
  Achizi˛ionarea ∫i comercializarea altor produse     Leonard Horia, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      str. L. Blaga nr. 1, ap. 26, jude˛ul Timi∫ ∫i Timi∫oara,
dec‚t cele din profilul de fabrica˛ie, inclusiv a      8.02.1967 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón    str. Divizia 9 Cavalerie nr. 66 – Centrul Comercial
produselor specifice bufetelor de incint„, bazelor     Timi∫oara, Calea Torontalului nr. 13, sc. B, ap. 23,    Kappa, jude˛ul Timi∫.
sportive, cu respectarea prevederilor legale Ón       jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.        Art. 3. Se retrag din societate Popa Daniela-
domeniu (cod CAEN 5263).                  048028/10.12.1998, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,     Corina, prin cesionarea celor 8 p„r˛i sociale Ón sum„
  Comercializarea prin magazine proprii a Óntregii     cu puteri depline ∫i nelimitate pe o perioad„       de 800.000 lei, c„tre Pu∫ca∫u Daniel-Mircea ∫i Popa
game de produse, inclusiv a celor dob‚ndite de la      nelimitat„.                        Adrian-Florin, prin cesionarea celor 8 p„r˛i sociale
ter˛i (cod CAEN 5248).                     Prezentul act adi˛ional anuleaz„ contractul de     Ón sum„ de 800.000 lei, c„tre Gergelyfi Attila,
  Obiectul principal de activitate al societ„˛ii este:   societate, modific„ ∫i completeaz„ corespunz„tor      conform contractului de cesiune.
proiectare, producere ∫i comercializare de         statutul societ„˛ii.                     Art. 4. Dup„ retragere ∫i cesiune, capitalul social
construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente de          Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           de 3.200.000 lei, Ómp„r˛it Ón 32 p„r˛i sociale, egale
construc˛ii metalice, cod CAEN 2811.              (64/410.212)                      fiecare cu c‚te 100.000 lei, exclusiv Ón numerar,
  Celelalte clauze din contract r„m‚n neschimbate.                  *                apar˛ine asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1479/16.VIII.2002                  11
  – Pu∫ca∫u Daniel-Mircea de˛ine 16 p„r˛i sociale,     Timi∫,    domiciliat   Ón  Timi∫oara,   Str.  66, jude˛ul Timi∫, asociat unic al Societ„˛ii
Ón valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare,         Circumvala˛iunii nr. 25, ap. 94, jude˛ul Timi∫, ∫i    Comerciale TRANS AUTO — S.R.L., Timi∫oara, am
totaliz‚nd 1.600.000 lei, ∫i                  2. Zaharia Sergiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data   hot„r‚t Ónchiderea punctului de lucru din
  – Gergelyfi Attila de˛ine 16 p„r˛i sociale, Ón      de 11.01.1961 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,        Timi∫oara, str. Lidia nr. 139, parter, ap. 3, jude˛ul
valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd     domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Olimpiadei nr. 5,     Timi∫.
1.600.000 lei.                       jude˛ul Timi∫,                       (71/410.218)
  Art. 5. Se revoc„ din func˛ia de administratori       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                 *
Popa Daniela-Corina ∫i Popa Adrian-Florin.         WATCHMANN FIRE PROTECTION — S.R.L., cu
Societatea va fi administrat„ de asocia˛ii Pu∫ca∫u     sediul Ón Timi∫oara, str. Ulpia Traiana nr. 25,           Societatea Comercial„
Daniel-Mircea ∫i Gergelyfi Attila.             jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ la Oficiul registrului      IUSS COMERCIALE — S.R.L., Timi∫oara
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     comer˛ului cu nr. J 35/659, cod fiscal R 13961273,
actele constitutive.                    ∫i                                    HOT√R¬REA NR. 1
  (67/410.215)                        3. Delamarian Pavel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                              data de 1.10.1947 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,              din 18.04.2002
              *                                                 a adun„rii generale a asocia˛ilor
                              domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Balan˛ei nr. 20, jude˛ul
      Societatea Comercial„              Timi∫, Ón calitate de cesionar,               Subsemna˛ii Bashar Kseiri ∫i Kalil Kseiri, Ón
    SEAD ™I SUAD — S.R.L., Timi∫oara            Ón˛elegem s„ Óncheiem prezentul act Ón        calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale IUSS
                              urm„toarele condi˛iuni:                 COMERCIALE — S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, am
         ACT ADIfiIONAL                I. Cu privire la cesiunea de p„r˛i sociale:      hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón
                                Subsemnatul Delamarian Caius-Olivian, Ón       Timi∫oara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 66, spa˛iul Z9,
  Prin care se modific„ actele constitutive ale      calitate de cedent, cedez toate p„r˛ile sociale ce le  jude˛ul Timi∫, unde se va desf„∫ura activitatea
Societ„˛ii Comerciale SEAD ™I SUAD — S.R.L., act ce     de˛in Ón societate Ón num„r de 19 a 100.000 lei     prev„zut„ la: cod CAEN 5139 – comer˛ cu ridicata,
exprim„ hot„r‚rea asociatului unic al societ„˛ii,      fiecare, av‚nd valoare total„ de 1.900.000 lei astfel:  nespecializat, de produse alimentare, b„uturi ∫i
Ljajic Lumini˛a, care a stabilit urm„toarele:         – c„tre Delamarian Pavel un num„r de 18 p„r˛i     tutun.
  Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Timi∫oara,   sociale a 100.000 lei fiecare, av‚nd valoare total„ de    (72/410.219)
str. Rusu Sireanu nr. 31, sc. C, et. 4, ap. 10, jude˛ul   1.800.000 lei;                                   *
Timi∫, Ón Timi∫oara, str. Gheorghe Laz„r nr. 4,        – c„tre Zaharia Sergiu o parte social„, Ón valoare
ap. 11, jude˛ul Timi∫, conform C.F. nr. 1311502       de 100.000 lei,                           Societatea Comercial„
Timi∫oara.                           pierz‚nd astfel calitatea de asociat Ón cadrul        COREA 2002 — S.R.L., Timi∫oara
  Art. 2. La punctele de lucru din Timi∫oara, str.    Societ„˛ii Comerciale WATCHMANN FIRE
Simion B„rnu˛iu nr. 42, str. Gen Dragalina nr. 49,     PROTECTION — S.R.L.                            ACT ADIfiIONAL
Bd. Republicii nr. 27-29, jude˛ul Timi∫, se vor        Subsemnatul Delamarian Caius-Olivian declar c„     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
desf„∫ura ∫i activit„˛i prev„zute de cod CAEN 9233     am primit de la cei doi cesionari Óntreaga valoare ce          COREA 2002 — S.R.L.
– alte activit„˛i de spectacole; organizarea ∫i       reprezint„ p„r˛ile sociale, ce transmit prin acest act
prezentarea altor activit„˛i recreative care nu sunt    ceea ce recunosc prin semnarea prezentului Ónscris     Subsemnatul Grun Carol, cet„˛ean rom‚n, n„scut
clasificate Ón alt„ parte, cum sunt: activit„˛ile s„lilor  ∫i nu mai am nici un fel de preten˛ii financiare nici  la data de 20.08.1959 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,
de dans, discotecilor, ∫colilor de dans, parcurilor ∫i   fa˛„ de cesionari nici fa˛„ de Societatea Comercial„   domiciliat Ón S.U.A., 6550W14Ave, ap. 4, Lakewood
distrac˛ii ∫i ale altor instala˛ii recreative analoge,                                Colorado 80214, identificat cu pa∫aportul nr.
                              WATCHMANN FIRE PROTECTION — S.R.L.
spectacole de circ, marionete, activit„˛i pe cont                                  000634873/ 23.10.1996/21.11.2001, eliberat de
                                Subsemna˛ii:
propriu ale actorilor, realizatorilor de desene                                   autorit„˛ile Timi∫, asociat unic al societ„˛ii am
                                1. Delamarian Pavel am preluat prin cesiune de
                                                           hot„r‚t urm„toarele:
animate, scenografilor, consultan˛ilor ∫i ale altor     la Delamarian Caius-Olivian un num„r de 18 p„r˛i
                                                            Art. 1. Completarea obiectului de activitate cu:
tehnicieni din domeniul realiz„rii de spectacole; –     sociale a 100.000 lei fiecare, av‚nd valoare total„ de
                                                            5050 – v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor
inclusiv prezent„ri de spectacole de muzic„         1.800.000 lei, devenind cu data semn„rii ∫i
                                                           pentru autovehicule:
popular„.                          autentific„rii prezentului Ónscris, asociat Ón
                                                            5530 – restaurante (inclusiv alimenta˛ie public„);
  Prezentul act adi˛ional va Ónso˛i actele        Societatea Comercial„ WATCHMANN FIRE
                                                            5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
constitutive ale Societ„˛ii Comerciale SEAD ™I SUAD     PROTECTION — S.R.L., declar‚nd c„ am luat
                                                            5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;
— S.R.L. produc‚nd efecte juridice fa˛„ de ter˛i, c‚t    cuno∫tin˛„ de con˛inutul actelor constitutive ale
                                                            5511 – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant;
∫i Ón raporturile cu organele de stat.           societ„˛ii, cu care sunt de acord.
                                                            5512 – hoteluri ∫i moteluri f„r„ restaurant.
   (68/410.216)                       2. Zaharia Sergiu am preluat prin cesiune de la     Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru la
              *                Delamarian Caius-Olivian o parte social„, Ón valoare   adresa: comuna Voiteg nr. 75, jude˛ul Timi∫,
                              de 100.000 lei.                     conform extras C.F. nr. 1639/Voiteg (complex
    Societatea Comercial„                 II. Ca urmare a transmiterii p„r˛ilor sociale de   produc˛ie prest„ri servicii, comer˛ ∫i spa˛ii
 WATCHMANN FIRE PROTECTION — S.R.L.            mai sus, asocia˛ii au urm„torul aport la capitalul    depozitare, sta˛ie distribu˛ie carburan˛i ∫i instala˛ii
       Timi∫oara                   social:                         aferente), unde se vor desf„∫ura activit„˛ile
                                1. Zaharia Sergiu 2 p„r˛i sociale a 100.000 lei    prev„zute la: cod CAEN 5211 – comer˛ cu
         ACT ADIfiIONAL               fiecare, av‚nd valoare total„ de 200.000 lei,      am„nuntul, Ón magazine nespecializate cu v‚nzare
                              reprezent‚nd 10 % din capitalul social al societ„˛ii;  predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        2. Delamarian Pavel 18 p„r˛i sociale a 100.000 lei  tutun (magazin mixt);
 WATCHMANN FIRE PROTECTION — S.R.L.,            fiecare, av‚nd valoare total„ de 1.800.000 lei       5050 – v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor
    Ónmatriculat„ cu nr. J 35/659/2001          reprezent‚nd 90 % din capitalul social al societ„˛ii.  pentru autovehicule;
  Œncheiat la data de 18.09.2001 pentru a           Num„rul p„r˛ilor sociale, Ón valoare stabilit„ Ón    5530 – restaurante (inclusiv alimenta˛ie public„);
consemna modificarea actelor constitutive ale        contractul de societate d„ drepturile ∫i obliga˛iile    5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
societ„˛ii ∫i actele adi˛ionale ulterioare, Ón       fiec„rui asociat potrivit prevederilor actelor       Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
Timi∫oara.                         constitutive ale societ„˛ii.               corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
  Subsemna˛ii:                        Subsemna˛ii asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
  – Delamarin Caius Olivian, cet„˛ean rom‚n,        WATCHMANN FIRE PROTECTION — S.R.L., Zaharia         (73/410.220)
domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Circumvala˛iunii       Sergiu ∫i Delamarian Pavel am hot„r‚t urm„toarele:                 *
nr. 25, ap. 94, jude˛ul Timi∫, posesor al B.I. seria      Revocarea din func˛ia de administrator al
D.G. nr. 249892, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara la      Societ„˛ii Comerciale WATCHMANN FIRE                 Societatea Comercial„
data de 19.01.1998, cod numeric personal          PROTECTION — S.R.L. a domnului Delamarian               AXILLIN — S.R.L., Lugoj
1731009354741, ∫i                      Caius-Olivian.
  – Zaharia Sergiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Numirea Ón func˛ia de administrator al Societ„˛ii            ACT ADIfiIONAL
Timi∫oara, Str. Olimpiadei nr. 5, jude˛ul Timi∫,      Comerciale WATCHMANN FIRE PROTECTION —
                                                            Subsemnatul Borbely-Kovacs Ioan, cet„˛ean
posesor al B.I. seria D.B. nr. 846002, eliberat de     S.R.L. pe perioad„ nedeterminat„, a domnului
                                                           rom‚n, n„scut la data de 30 martie 1960 Ón Lugoj,
Poli˛ia Timi∫oara la data de 25.11.1986, cod        Delamarian Pavel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                                           jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón Lugoj, str. Clo∫ca nr. 54,
numeric personal 1610111354753,               de 1.10.1947 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, domiciliat
                                                           jude˛ul Timi∫, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale WATCHMANN       Ón Timi∫oara, Str. Balan˛ei nr. 20, jude˛ul Timi∫.    AXILLIN — S.R.L., cu sediul Ón Lugoj, str. A. Mocioni
FIRE PROTECTION — S.R.L., convenim modificarea         Subsemnatele p„r˛i semnatare ale acestui act     nr. 28, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul
(completarea) actului constitutiv autentificat cu      avem cuno∫tin˛„ de obliga˛ia prezent„rii la Oficiul   Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J
nr. 454/1.03.2001, astfel:                 registrului comer˛ului, Ón vederea efectu„rii      35/3535/1993, cod fiscal R 4812507, modific actele
                              men˛iunilor, ca urmare a schimb„rilor produse      constitutive ale societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
  Art. 1. Se modific„ art. 6 din actul constitutiv,
                              prin actul de cesiune.                   Art. 1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
astfel:
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   Lugoj, str. A. Mocioni nr. 28, jude˛ul Timi∫, Ón Lugoj,
  Activitatea principal„: 7460 – activit„˛i de paz„ ∫i
                              actele constitutive ale societ„˛ii pe care le      str. Clo∫ca nr. 54, jude˛ul Timi∫, Ón imobilul Ónscris
protec˛ie a bunurilor precum ∫i a transporturilor de
                              completeaz„ Ón mod corespunz„tor, Ón rest acestea    Ón C.F. nr. 6600 Lugojul Rom‚n, nr. top
valori monetare, bancare etc.
                              r„m‚n‚nd neschimbate.                  8147/4739/a.
  Activit„˛i conexe (secundare): 6024 – transport
                                 (70/410.217)                      Œn urma acestei modific„ri art. 3 alin. 1 din
rutier de marf„ (inclusiv de valori monetare,
                                           *               statutul societ„˛ii, autentificat cu nr. 9399/1993 la
bancare etc.)
  Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv                                Notariatul de Stat Lugoj, articolul referitor la sediul
                                    Societatea Comercial„             societ„˛ii va avea urm„torul cuprins: îSediul social
∫i actelor adi˛ionale ulterioare r„m‚n neschimbate.        TRANS AUTO — S.R.L., Timi∫oara
  (69/410.217)                                                   al societ„˛ii este Ón Lugoj, str. Clo∫ca nr. 54, jude˛ul
                                                           Timi∫, Ón imobilul Ónscris Ón C.F. nr. 6600 Lugojul
 CONTRACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL                   HOT√R¬REA NR. 1             Rom‚n nr. top. 8147/4739/a.
                                                            Art. 2. Se modific„ domeniul principal de
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale             din data de 22.02.2002           activitate care a fost precizat Ón art. 2 din actul
 WATCHMANN FIRE PROTECTION — S.R.L.              Subsemnatul Ple∫ Liviu, cet„˛ean rom‚n,        adi˛ional autentificat de notarul public Eva Florescu
 Subsemna˛ii:                       c„s„torit, n„scut la data de 15.11.1964 Ón satul     cu nr. 1260/1998.
 1. Delamarin Caius-Olivian, cet„˛ean rom‚n,        Rogojel, comuna S„cuieu, jude˛ul Cluj, fiul lui Ioan    Domeniul principal de activitate va fi: construc˛ii
n„scut la data de 9.10.1973 Ón Timi∫oara, jude˛ul      ∫i Ana, domiciliat Ón Timi∫oara, str. N.D. Cocea nr.   – grupa 452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil.
 12             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1479/16.VIII.2002
  Activitate principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri de   seria TM nr. 230571, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara     Munteanu nr. 8, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I.
construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.          Ón anul 2001, Ón calitate de mandatar conform        seria D.X. nr. 097738, Ón calitate de asocia˛i ai
  Art. 3. Se completeaz„ obiectul de activitate cu    procurii nr. 948/15.04.2002, al lui Mares Doru-       Societ„˛ii Comerciale AXENT–IMPEX — S.R.L., Ón
urm„toarele activit„˛i:                  R„zvan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str.     unanimitate de voturi, reprezent‚nd totalitatea
  grupa 452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu     Nordului nr. 1, bl. 18, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Prahova,   p„r˛ilor sociale, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri
civil;                          identificat cu B.I. seria B.K. nr. 119144, eliberat de    ale statutului societ„˛ii:
  cod CAEN 4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante    Poli˛ia Ploie∫ti Ón anul 1992, ∫i a lui Nicolae         Art. 1. Precizarea obiectului de activitate:
∫i terase la construc˛ii;                 Alexandru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti,        Activitatea principal„: 5118 – intermedieri Ón
  cod CAEN 4526 – alte lucr„ri specifice pentru     str. Inote∫ti nr. 14, jude˛ul Prahova, identificat cu    comer˛ul specializat, cu v‚nzarea produselor cu
construc˛ii;                       B.I. seria G.D. nr. 0273715, eliberat de Poli˛ia       caracter specific, neclasificate Ón alt„ parte; a
  grupa 453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;     Ploie∫ti Ón anul 1992, asocia˛i ai Societ„˛ii        produselor vechi, recondi˛ionate sau nu, cum ar fi:
  cod CAEN 4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;    Comerciale MARRAZ COMISIONS & LEASING —           mobil„ antic„ ∫i antichizat„, obiecte de uz casnic
  cod CAEN 4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie    S.R.L., Ploie∫ti, SUCURSALA TIMI™OARA,            sau de cult vechi, tablouri etc. Alte activit„˛i:
anticorosiv„;                       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al        5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
  cod CAEN 4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de    Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/308/2001, cod fiscal R      consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte,
construc˛ii auxiliare;                  13775823, cu sediul Ón Timi∫oara, str. Zugrav        cum ar fi: produsele vechi, recondi˛ionate sau nu,
  grupa 454 – lucr„ri de finisare;            Nedelcu (box„ subsol aferent„) nr. 11, ap. 8, jude˛ul    mobil„ antic„ ∫i antichizat„, obiecte de uz casnic
  cod CAEN 4541 – lucr„ri de ipsos„rie;         Timi∫, am hot„r‚t urm„toarele:                sau de cult vechi, tablouri etc;
  cod CAEN 4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i          Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Timi∫oara,      – import-export cu produsele de mai sus.
dulgherie;                        Str. Boc∫ei nr. 3 (Complex comercial Bega), parter,       – achizi˛ionarea de la popula˛ie a acestor
  cod CAEN 4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare    jude˛ul Timi∫, conform extrasului de carte funciar„     produse.
a pere˛ilor;                       nr. 68721/Timi∫oara ∫i a contractului de Ónchiriere       Art. 2. Œn cazul decesului unui asociat, societatea
  cod CAEN 4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli    nr. 350/8.04.2002. Sediul societ„˛ii este ∫i punct de    Ó∫i va continua activitate cu mo∫tenitorii acestuia.
∫i mont„ri de geamuri;                  lucru cu obiectul de activitate: birou activit„˛i de       Art. 3. Œnchiderea punctului de lucru din Lugoj,
  cod CAEN 4545 – alte lucr„ri de finisare.       creditare pe baz„ de contract, opera˛iuni de leasing,    Str. fies„torilor nr. 16, cantina ITL, unitatea B,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   conform codului CAEN 6521.                  jude˛ul Timi∫, eviden˛iat Ón C.F. 298/21.10.1998,
actele constitutive ale societ„˛ii.             Contractul ∫i statutul societ„˛ii se vor modifica     deschis prin hot„r‚rea adun„rii generale nr.
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n   conform prezentului act adi˛ional, celelalte clauze     3/22.10.1998.
neschimbate.                       r„m‚n‚nd neschimbate.                      Art. 4. Deschiderea unui punct de lucru Ón Lugoj,
   (74/410.221)                       (77/410.224)                      str. Cassian Munteanu nr. 8, jude˛ul Timi∫, unde se
             *                              *                va desf„∫ura activitatea: cod CAEN 5118 –
                                                            intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón v‚nzarea
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„               produselor cu caracter specific, neclasificate Ón alt„
    IMPERSIOR — S.R.L., Timi∫oara              PROD–OIL FC — S.R.L., Timi∫oara            parte: a produselor vechi, recondi˛ionate sau nu,
                                                            cum ar fi mobil„ antic„ ∫i antichizat„, obiecte de uz
         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL               casnic sau de cult vechi, tablouri etc.
                                                              Actul adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
    privind modificarea ∫i completarea         la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       contractul de societate.
 unor prevederi ale contractului ∫i statutului          PROD–OIL FC — S.R.L., Timi∫oara             Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
  Societ„˛ii Comerciale IMPERSIOR — S.R.L.,         – C„p„˛‚n„ Salomia, domiciliat„ Ón Timi∫oara,         (80/410.227)
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului      bd. Liviu Rebreanu nr. 1/2, ap. 8, jude˛ul Timi∫,                   *
   al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/68/1997       identificat„ cu C.I. seria TM nr. 146943, eliberat„ de
  Subsemna˛ii:                      Poli˛ia Timi∫oara, asociat„ a Societ„˛ii Comerciale           Societatea Comercial„
  — Pop Lucia, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str.      PROD–OIL FC — S.R.L., Timi∫oara, ∫i                  REDMIR — S.R.L., Timi∫oara
Simion B„rnu˛iu nr. 81, ap. 15, jude˛ul Timi∫;        – C„p„˛‚n„ ™tefan, domiciliat Ón Timi∫oara, str.
  — Pop Paul Alexandru, domiciliat Ón Timi∫oara,     Liviu Rebreanu nr. 1/2, ap. 8, jude˛ul Timi∫,                 ACT ADIfiIONAL
str. Simion B„rnu˛iu nr. 81, ap. 15, jude˛ul Timi∫,    identificat cu C.I. seria TM nr. 041533, eliberat„ de
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    Poli˛ia Timi∫oara, asociat al Societ„˛ii Comerciale          la statutul Societ„˛ii Comerciale
IMPERSIOR — S.R.L. am hot„r‚t, Ón conformitate cu     PROD–OIL FC — S.R.L., Timi∫oara,                        REDMIR — S.R.L.
Legea nr. 31/1990, republicat„ Ón Monitorul Oficial     au decis completarea actelor constitutive ale        Subsemnata Belic Ileana-Carmen, cet„˛ean
al Rom‚niei nr. 33/1998, urm„toarele:           societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                 rom‚n, n„scut„ la data de 18.09.1973 Ón comuna
  Art. 1. Œnchiderea punctului de lucru din Lugoj,     Art. 1. Se precizeaz„ activitatea principal„ a      Goie∫ti, jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón Timi∫oara,
Str. Bistrei nr. 1, jude˛ul Timi∫. Œnchiderea       societ„˛ii: fabricare de uleiuri ∫i gr„simi rafinate,    str. Bran nr. 4, sc. A, ap. 1, jude˛ul Timi∫,
punctului de lucru din Timi∫oara, Splaiul Tudor      cod CAEN 1542.                        identificat„ cu C.I. seria TM nr. 233160/29.11.2001,
Vladimirescu nr. 25, jude˛ul Timi∫.             Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale     eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de asociat
  Art. 2. Completarea obiectului de activitate cu    societ„˛ii, a∫a cum au fost modificate ∫i completate     unic al societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
urm„toarele:                       prin actele adi˛ionale ulterioare, r„m‚n            Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón
  grupa 804 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt;         neschimbate.                         Timi∫oara, str. Macedonski Alexandru nr. 6, jude˛ul
  8042 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt, respectiv        Prezentul act a fost Óncheiat Ón baza hot„r‚rii      Timi∫, conform extrasului de carte funciar„
cursuri de perfec˛ionare.                 adun„rii generale a asocia˛ilor azi, 29.05.2002.       nr. 6730/Timi∫oara.
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      (78/410.225)                        Art. 2. Precizarea obiectului principal de
corespunz„tor statutul ∫i contractul societ„˛ii.                   *                activitate astfel: activitatea principal„: cod CAEN
  Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n                                  5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume
neschimbate.                             Societatea Comercial„               proaspete.
  Redactat azi, 22 mai 2002.                  ANMAR STYLE — S.R.L., Timi∫oara             Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
   (75/410.222)                                                   Ón mod corespunz„tor statutul societ„˛ii.
             *                        HOT√R¬REA NR. 1                Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
                                                              (81/410.228)
     Societatea Comercial„                        din 5.05.2002                           *
  IGLU CONSTRUCT — S.R.L., Timi∫oara            Subsemnatele:
                               – Lela Marinela, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str.           Societatea Comercial„
          HOT√R¬RE               Horia M„celariu nr. 15, bl. A21, sc. B, ap. 10, jude˛ul      AGRI FUTURA — S.R.L., Timi∫oara
                             Timi∫, identificat„ cu C.I. nr. 115063, eliberat„ de
        a adun„rii generale            Poli˛ia Timi∫oara la data de 2.02.2000, ∫i                   ACT ADIfiIONAL
  Societatea Comercial„ IGLU CONSTRUCT —          – Hurja Ani∫oara, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str.
S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, Zona Steaua        Timi∫ nr. 12, bl. 36, sc. D, et. 5, ap. 20, jude˛ul Timi∫,  la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
Bujorilor, bl. 19, sc. B, et. 7, ap. 30, jude˛ul Timi∫,  identificat„ cu C.I. nr. 207100, eliberat„ de Poli˛ia           AGRI FUTURA — S.R.L.
prin reprezentantul s„u legal Ceciu Romeo,        Timi∫oara la data de 5.07.2001,                 Œncheiat Óntre:
administrator ∫i Ón calitate de asociat unic, a hot„r‚t   Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii Comerciale      — Cecchi Mattia, Dossi Mario, Volpi Vittorio, prin
deschiderea unui punct de lucru Ón Timi∫oara, str.    ANMAR STYLE — S.R.L. hot„r„sc deschiderea unui        mandatar Danciu Adriana Garifi˛a, conform
Mangalia nr. 18, jude˛ul Timi∫, av‚nd ca activitate    punct de lucru Ón Timi∫oara, str. Ialomi˛a nr. 68,      procurii speciale,
principal„ t‚mpl„rie PVC – cod CAEN 4521.         complex Euro, standul B18, jude˛ul Timi∫, unde se        — Societatea Comercial„ AGRI SUPPORTI —
  Œncheiat„ ast„zi, 25.04.2002.             va desf„∫ura activitatea: cod CAEN 5147 – comer˛ cu     S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
  (76/410.223)                     ridicata cu bunuri de consum nealimentare,          Timi∫oara, str. A. ™aguna nr. 3, bl. U5, ap. 8, jude˛ul
             *                neclasificate Ón alt„ parte.                 Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                               Prezenta hot„r‚re a fost redactat„ la data de       Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/456/2001,
     Societatea Comercial„              5.05.2002.                          cod fiscal R 13841897, reprezentat„ legal prin
 MARRAZ COMISIONS & LEASING — S.R.L.             (79/410.226)                       Danciu Adriana Garofi˛a, conform hot„r‚rii
  Ploie∫ti, SUCURSALA TIMI™OARA                           *                adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 2 din data de
                                                            3.11.2001;
         ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„               — Societatea Comercial„ AGRI MONTE MARIO —
                                  AXENT–IMPEX — S.R.L., Lugoj            S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale                                    Timi∫oara, Strada Nou„ nr. 13, bl. L39, sc. A, ap. 1,
  MARRAZ COMISIONS & LEASING — S.R.L.,                   ACT ADIfiIONAL               jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
    Ploie∫ti, SUCURSALA TIMI™OARA,                                         Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/979/2001,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului      la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       cod fiscal R 14154093, reprezentat„ legal prin
  al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/308/2001               AXENT–IMPEX — S.R.L.              Danciu Adriana Garofi˛a, conform hot„r‚rii
  Subsemnatul Cardos Horia-Dan, cet„˛ean rom‚n,       Subsemna˛ii Cotolan Octavian Axente, domiciliat      adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 2 din data de
n„scut la data de 24.02.1968 Ón Satu Mare, jude˛ul    Ón Lugoj, str. C. Munteanu nr. 8, jude˛ul Timi∫,       3.11.2001,
Satu Mare, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Alexandru    identificat cu B.I. seria B.Z. nr. 434178, ∫i Cotolan      s-a Óncheiat prezentul act adi˛ional, prin care s-
Alaci nr. 8, ap. 6, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.  Voichi˛a Ofelia, domiciliat„ Ón Lugoj, str. C.        au stabilit urm„toarele:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1479/16.VIII.2002                  13
  1. Retragerea din societate a asociatului Cecchi     7131 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor       526   – comer˛ cu am„nuntul, neefectuat prin
Mattia prin cesionarea total„ a celor 6 p„r˛i sociale   agricole;                          magazine:
de˛inute, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i Ón     7132 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor       5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón
valoare total„ de 600.000 lei, c„tre Societatea      pentru construc˛ii;                     pie˛e;
Comercial„ AGRI SUPPORTI — S.R.L., persoan„          011   – cultur„ vegetal„:                 5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se
juridic„ rom‚n„, care va deveni astfel asociata        0111 – cultura cerealelor;                efectueaz„ prin magazine;
persoan„ juridic„ a Societ„˛ii Comerciale AGRI        0112 – cultura leguminoaselor boabe;            602   – alte transporturi terestre:
FUTURA — S.R.L.                        0113 – cultura cartofului, plantelor tehnice;
                                                             6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
  2. Retragerea din societate a asociatului, Volpi     0114 – cultura legumelor, bost„noaselor ∫i
                                                             631   – manipul„ri ∫i depozit„ri:
Vittorio, prin cesionarea total„ a celor 8 p„r˛i      ciupercilor;
                                                             6311 – manipul„ri;
sociale de˛inute, cu o valoare nominal„ de 100.000      0116 – cultura florilor ∫i plantelor ornamentale;
                               0117 – pomicultura ∫i cultura altor plante         6312 – depozit„ri;
lei ∫i Ón valoare total„ de 800.000 lei c„tre Societatea
                              fructifere;                          701   – activit„˛i imobiliare asupra bunurilor
Comercial„ AGRI MONTE MARIO — S.R.L., persoan„
juridic„ rom‚n„, care va deveni astfel asociata        0118 – viticultura;                   Ónchiriate (cu excep˛ia dezvolt„rii imobiliare –
persoan„ juridic„ a Societ„˛ii Comerciale AGRI        014   – servicii auxiliare cu excep˛ia activit„˛ilor  agen˛iilor imobiliare; v‚nzare-cump„rare de
FUTURA — S.R.L.                      sanitar-veterinare:                     imobile rezultate din activit„˛ile de construc˛ii ale
  3. Retragerea din societate a asociatului Dossi      0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea      societ„˛ii);
Mario prin cesionarea total„ a celor 6 p„r˛i sociale    agriculturii ∫i protec˛ie fitosanitar„;            7012 – cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri
de˛inute, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i Ón     0143 – servicii de Ómbun„t„˛iri funciare ∫i       imobiliare (servicii de cump„rare a bunurilor
valoare total„ de 600.000 lei c„tre:            iriga˛ii;                          imobiliare Ón vederea renov„rii, reconstruc˛iei ∫i
  – Societatea Comercial„ AGRI SUPPORTI — S.R.L.      0144 – alte servicii pentru agricultur„;         v‚nzarea acestora, a p„m‚ntului, parcelelor de
– o parte social„, cu valoarea nominal„ ∫i total„ de     451   – organizare de ∫antiere ∫i preg„tirea      p„m‚nt utilizabile pentru construc˛ii ∫i a cl„dirilor
100.000 lei;                        terenului:                         nelocuibile);
  – Societatea Comercial„ AGRI MONTE MARIO —        4511 – demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i       702   – Ónchirierea bunurilor imobiliare proprii
S.R.L. – 5 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de     organizare de ∫antiere;                   sau Ónchiriate;
100.000 lei ∫i Ón valoare total„ de 500.000 lei.       4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
                                                             7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
  Majorarea capitalului social al societ„˛ii de la    construc˛ii;
                                                            imobiliare proprii sau Ónchiriate
2.000.000 lei la 100.000.000 lei, majorare care se      452   – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil:
                               4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de     — opera˛iuni de import-export al tuturor
realizeaz„ cu 98.000.000 lei, aport exclusiv Ón                                    produselor ce fac obiectul de activitate al societ„˛ii;
numerar al ambelor asociate persoane juridice       art„;
                               4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la     — comercializarea produselor precum ∫i
rom‚ne, dup„ cum urmeaz„:
                              construc˛ii;                        efectuareas serviciilor ce face Ón ˛ar„ ∫i str„in„tate
  – Societatea Comercial„ AGRI SUPPORTI — S.R.L.
                               4523 – construc˛ii de c„i de comunica˛ii terestre    prin sedii, magazine, depozite, puncte de desfacere
particip„ la majorare cu 33.300.000 lei;
                              ∫i construc˛ii destinate sportului;             ∫i de lucru, agen˛ii, unit„˛i proprii ∫i/sau Ónchiriate,
  — Societatea Comercial„ AGRI MONTE MARIO —
S.R.L. particip„ la majorare cu 64.700.000 lei.        4524 – construc˛ii hidrotehnice;             colabor„ri, intermedieri, Ón sistem de distribu˛ie, la
  5. Majorarea valorii nominale a unei p„r˛i sociale    4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;     sediile sau adresa indicat„ de beneficiari, cu forme
de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.              4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;    ∫i mijloace admise de actele normative, inclusiv
  6. Capitalul social total al Societ„˛ii Comerciale    453   – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii:       prin opera˛iuni comerciale speciale: comision,
AGRI FUTURA — S.R.L. este de 100.000.000 lei,         4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;         reprezentare, depozitare, reexport ∫i alte activit„˛i
Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„     4532 – lucr˛ri de izola˛ii ∫i protec˛ie         realizate prin contracte comerciale specifice (lohn,
de 1.000.000 lei, exclusiv Ón numerar, depus        anticorosiv„;                        barter etc.) ∫i altele admise de legea rom‚n„.
integral Ón contul ∫i la dispozi˛ia societ„˛ii.        4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de         11. Noii asocia˛i persoane juridice stabilesc ca
                              Ónc„lzire central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i
  7. Aportul noilor asocia˛i la capitalul social total                                hot„r‚rile Ón adun„rile generale ale asocia˛ilor s„ se
                              utilaje tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii
al societ„˛ii este:                                                  ia cu o majoritate de 70 % din capitalul social total
                              inginere∫ti;
  a) Societatea Comercial„ AGRI SUPPORTI —                                      al societ„˛ii.
                               4534 – alte lucr„ri ∫i de construc˛ii auxiliare;
S.R.L. de˛ine 34 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„                                   12. Societatea va func˛iona Ón continuare, av‚nd
                               454   – lucr„ri de finisare:
de 1.000.000 lei ∫i Ón valoare total„ de 34.000.000                                  forma juridic„ de societate cu r„spundere limitat„“
                               4541 – lucr„ri de ipsos„rie;
lei, reprezent‚nd un procent de 34 % din capitalul                                   cu doi asocia˛i persoane juridice, respectiv
                               4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
social total al societ„˛ii, de˛inut astfel:                                      Societatea Comercial„ AGRI SUPPORTI — S.R.L. ∫i
                               4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a
  700.000 lei – aport preluat prin cesionare;                                    Societatea Comercial„ AGRI MONTE MARIO —
                              pere˛ilor;
  33.300.000 lei – aport prin majorare;
                               4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i        S.R.L.
  b) Societatea Comercial„ AGRI MONTE MARIO —
                              mont„ri de geamuri;                      13. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i
S.R.L. de˛ine 66 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„
                               4545 – alte lucr„ri de finisare;             completeaz„ articolele corespunz„toare din actele
de 1.000.000 lei ∫i Ón valoare total„ de 66.000.000
                               455   – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i    constitutive ale Societ„˛ii Comerciale AGRI FUTURA
lei, reprezent‚nd un procent de 66 % din capitalul
                              demolare, cu personal de deservire aferent:         — S.R.L.
social total al societ„˛ii, de˛inut astfel:
                               4550 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i       Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
  • 1.300.000 lei – aport preluat prin cesionare;
                              demolare, cu personal de deservire aferent;          14. Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat la
  • 64.700.000 lei – aport prin majorare.          511   – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
  8. Revocarea din func˛ia de administrator a dlui                                  Timi∫oara.
                              ridicata:
Volpi Vittorio.                                                      (82/410.229)
                               5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu materii
  9. Societatea va fi administrat„ Ón continuare de   prime agricole, materii prime textile ∫i cu
                                                                         *
un num„r de cinci administratori, respectiv:        semiproduse;
  • Cecchi Gilberto, cet„˛ean italian, n„scut la data                                       Societatea Comercial„
                               5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material
de 22.10.1952 Ón Italia, Savignano Sul R.Ne (FO),     lemnos ∫i de construc˛ii;                        CORAMIS — S.R.L., Lugoj
domiciliat Ón Italia, Savignano Sul Rubicone (FO);      5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
  • Uberti Claudio, cet„˛ean italian, n„scut la data   diverse;                                  HOT√R¬REA NR. 1
de 31.07.1956 Ón Brescia, Italia, domiciliat Ón Italia,    512   – comer˛ cu ridicata cu produse agricole
Brescia (BS);                                                            din data de 21.05.2002
                              brute:
  • Amadori Denis, cet„˛ean italian, n„scut la data     5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i      Subsemnata Petrescu Mina, domiciliat„ Ón Lugoj,
de 13.10.1971 Ón Bologna, Italia, domiciliat Ón Italia,  furaje;                           Str. Unirii nr. 2, jude˛ul Timi∫, Ón calitate de asociat
Bologna (BN);                         5122 – comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;      unic al Societ„˛ii Comerciale CORAMIS — S.R.L., am
  • Amadori Francesco, cet„˛ean italian, n„scut la     5125 – comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;     hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru cu
data de 15.01.1932 Ón Cesena, Italia, domiciliat Ón      513   – comer˛ cu ridicata cu produse         destina˛ia de magazin flor„rie Ónscris Ón cartea
Italia, Cesena (CS);                    alimentare, b„uturi ∫i tutun:                funciar„ nr. 15, top. 17, Lugojul Rom‚n a
  • Guidi Giancarlo, cet„˛ean italian, n„scut la data    5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume      municipiului Lugoj.
de 11.12.1951 Ón Roncofreddo, Italia, domiciliat Ón    proaspete;
Italia, Roncofreddo (FO),                                                 Urmeaz„ a se Óncheia actele necesare ce se vor
                               515   – comer˛ cu ridicata cu produse         Ónregistra la institu˛iile competente.
  ale c„ror r„spunderi ∫i atribu˛ii se vor stabili Ón  intermediare neagricole ∫i cu de∫euri:
prima adunare general„ a noilor asocia˛i.                                          (83/410.230)
                               5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
  Hot„r‚rile administratorilor se iau cu o        de construc˛ii;
                                                                         *
majoritate de 65 % din num„rul asocia˛ilor,          5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
indiferent de situa˛ie.                  furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire;              Societatea Comercial„
  10. Se renun˛„ la obiectul de activitate ini˛ial al    5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;            3 TV — S.A., Timi∫oara
societ„˛ii ∫i se adopt„ un nou obiect de activitate,     516   – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,
respectiv:                         echipamente ∫i furnituri:                           ACT ADIfiIONAL
  Domeniul principal:                    5162 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru         Œn conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale a
  701 – activit„˛i imobiliare asupra bunurilor      construc˛ii;                        ac˛ionarilor nr. 14 din 29.03.2002, se modific„
Ónchiriate (cu excep˛ia dezvolt„rii imobiliare –       5166 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i    actele constitutive ale societ„˛ii astfel:
agen˛iilor imobiliare; v‚nzare-cump„rare de        unelte agricole;                        Articol unic. Desemnarea Ón func˛ia de director
imobile rezultate din activit„˛ile de construc˛ii ale     522   – comer˛ cu am„nuntul cu produse
                                                            executiv a dlui Testa Gianluca, domiciliat Ón Italia,
societ„˛ii).                        alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun, Ón
                                                            Padova, str. Einstein nr. 24, posesor al pa∫aportului
  Activitatea principal„: 7012 – cump„rarea ∫i      magazine specializate:
v‚nzarea de bunuri imobiliare (servicii de                                       seria U nr. 285664, eliberat de autorit„˛ile italiene
                               5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i
cump„rare a bunurilor imobiliare Ón vederea        legume proaspete;                      la data de 11.05.2002.
renov„rii, reconstruc˛iei ∫i v‚nzare a acestora, a      525   – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de         Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor
p„m‚ntului, parcelelor de p„m‚nt utilizabile        ocazie v‚ndute prin magazine:                actele constitutive ale societ„˛ii. Redactat ast„zi,
pentru construc˛ii ∫i a cl„dirilor nelocibile).        5250 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de         23.05.2002.
  Alte activit„˛i:                    ocazie v‚ndute prin magazine, Ón special piese ∫i        (84/410.231)
  713  – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor:   accesorii pentru autovehicule (consigna˛ie);                      *
  14             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1479/16.VIII.2002
      Societatea Comercial„             domiciliat„ Ón Timi∫oara, Aleea Sportivilor nr. 18,         Societatea Comercial„
    BIPUNCT–G — S.R.L., Timi∫oara           sc. C, ap. 25, jude˛ul Timi∫;                     PEDIGREE — S.R.L.
                               2. Gyenge Ioana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data       comuna S‚nandrei, jude˛ul Timi∫
         ACT ADIfiIONAL              de 9 decembrie 1947 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul
                              V‚lcea, cod numeric personal 2471209354728,                  HOT√R¬RE
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
         BIPUNCT–G — S.R.L.            domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str. Daliei nr. 3, jude˛ul     Subsemna˛ii: Toth Zoltan Alexandru ∫i Bulmeza
                              Timi∫;                          Mugurel Valeriu, asocia˛i la Societatea Comercial„
  Subsemnatul Gligorescu Ioan Romolus,
                               3. Ciulea Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     PEDIGREE — S.R.L., cu sediul comuna Ón S‚nandrei
domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Teatrului nr. 6, bl. D34,
sc. B, et. 4, ap. 17, jude˛ul Timi∫, cod numeric      data de 2 aprilie 1948 Ón comuna F„r„u, jude˛ul      nr. 206, jude˛ul Timi∫ – 1993, cod fiscal R 3692283
personal 1570101354785, identificat cu C.I. seria     Alba, cod numeric personal 1480402354721,         din 5.04.1993, ∫i certificatul de Ónmatriculare nr. J
TM nr. 135317, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la      domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Independen˛ei nr. 2/A,   35/4433 din 16.11.1992, cu activitatea principal„:
data de 24.05.2000, n„scut la data de 1.01.1957 Ón     ap. 8, jude˛ul Timi∫;                   5146 – comer˛ cu ridicata cu produse farmaceutice
comuna M„n„∫tiur, jude˛ul Timi∫, Ón calitate de        asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale GYGADA C G —     de uz veterinar.
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BIPUNCT–G —     S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, Str. Daliei nr. 3,      Capitalul social subscris al societ„˛ii comerciale
S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                     este Ón valoare de 46.100.000 lei, hot„r„sc
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J                                        Ónchiderea temporar„ a societ„˛ii men˛ionate mai
                              nr. J 35/4544/24.11.1992, cod fiscal R 2798791 din
35/483/5.05.1998, cu sediul Ón Timi∫oara, Str.                                    sus pe o perioad„ de 3 ani cu Óncepere din data de
                              26 ianuarie 1993, am luat Ón discu˛ie hot„r‚rea      1.02.2002.
A∫trilor nr. 11, ap. 18, jude˛ul Timi∫, ca urmare a    adun„rii generale a asocia˛ilor privind aprobarea
hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din data de                                  (91/410.238)
                              dizolv„rii ∫i lichid„rii societ„˛ii din 10 octombrie                 *
3.05.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
                              2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei nr.
  Art. 1. Se modific„ activitatea principal„ a
                              1.898 din 2 noiembrie 2001.                      Societatea Comercial„
societ„˛ii ∫i, pe cale de consecin˛„, Ón cadrul art. 5
din actul constitutiv aceasta va fi eviden˛iat„ astfel:    Œn urma procesului-verbal de control al             VALER CO — S.R.L., Timi∫oara
  7250 – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de     Administra˛iei financiare Óncheiat la data de 18
birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor; servicii de  aprilie 2002, ni s-a eliberat certificatul de atestare           ACT ADIfiIONAL
Óntre˛inere ∫i reparare a ma∫inilor de birou ∫i      fiscal„ nr. 27447/7 mai 2002.
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
contabilizat, a calculatoarelor ∫i a echipamentelor      Lichidatorul a Óncheiat raportul final de lichidare
                                                                   VALER CO — S.R.L.
periferice.                        a societ„˛ii din data de 20 mai 2002.
  Art. 2. Schimbarea sediului societ„˛ii din        Bilan˛ul contabil Óntocmit la 31 martie 2002, s-a     Subsemna˛ii: P‚rvu Ion-Valer, cet„˛ean rom‚n,
Timi∫oara, Str. A∫trilor nr. 11, ap. 18, jude˛ul Timi∫,                               n„scut la data de 13.03.1949 Ón Timi∫oara,
                              Ónchis cu sold zero, at‚t la activ, c‚t ∫i la pasiv.
Ón Timi∫oara, Str. Teatrului nr. 6, bl. D34, sc. B,                                 domiciliat Ón Timi∫oara, str. Oituz nr. 5, ap. 4,
                               Œn unanimitate, s-a hot„r‚t continuarea ac˛iunii
et. 4, ap. 17, jude˛ul Timi∫.                                            jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria B.T.
                              de dizolvare a societ„˛ii, inclusiv radierea din
  Art. 3. Schimbarea punctului de lucru al                                     nr. 410040/27.04.1983/1.02.1995, eliberat de Poli˛ia
                              eviden˛a Oficiului Registrului Comer˛ului al       Timi∫oara, ∫i PÓrvu Elisabeta, cet„˛ean rom‚n,
societ„˛ii din str. Vasile P‚rvan nr. 2 Ón str. P.     Jude˛ului Timi∫, de c„tre Voil„ Ioan (av‚nd codul
Ramneantu nr. 2.                                                   n„scut„ la data de 13.03.1953 Ón comuna
                              numeric personal 1240104354755), domiciliat Ón      Dumbr„vi˛a, jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón
  Art. 4. Œn contextul modific„rilor de la art. 1,
                              Timi∫oara, str. N. B„lcescu nr. 6, jude˛ul Timi∫,     Timi∫oara, str. Oituz nr. 5, et. 1, ap. 4, jude˛ul Timi∫,
preciz„m datele cu privire la obiectul de activitate
al societ„˛ii:                       identificat cu B.I. seria A.P. nr. 579072/80, eliberat  identificat„ cu C.I. seria TM nr. 228677/7.11.2001,
  – domeniul declarat: comer˛, import-export,      de Mili˛ia Timi∫, men˛ionat ∫i la pct. 3 din hot„r‚rea  eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de asocia˛i
servicii;                         adun„rii generale a asocia˛ilor din 10 octombrie     ai societ„˛ii, am hot„r‚t completarea obiectului de
  – domeniul principal de activitate: servicii;     2001.                           activitate al societ„˛ii cu urm„toarele:
  – activitatea principal„: 7250 – Óntre˛inerea ∫i      (88/410.235)                       2030 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i
repararea ma∫inilor de birou, de contabilizat ∫i a                  *                t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
calculatoarelor; servicii de Óntre˛inere ∫i reparare a                                  2040 – produc˛ie de ambalaje din lemn;
ma∫inilor de birou ∫i contabilizat, a calculatoarelor        Societatea Comercial„                2051 – fabricarea altor produse din lemn;
∫i echipamentelor periferice.                 FARCHESCU — S.R.L., comuna Seceani            2640 – fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din          jude˛ul Timi∫                produse pentru construc˛ii;
actele constitutive ale societ„˛ii, astfel Ónc‚t se                                   2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;
modific„ cele precizate mai sus, celelalte clauze                                    2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice;
                                      HOT√R¬REA NR. 2
r„m‚n‚nd neschimbate.                                                  2851 – tratarea ∫i acoperirea metalelor;
   (85/410.232)                           din data de 27 mai 2002              2852 – opera˛iuni de mecanic„ general„;
              *                    a adun„rii generale a asocia˛ilor          2863 – fabricarea articolelor de feronerie;
                                                             2875 – fabricarea altor articole din metal;
                               Subsemna˛ii Farc Vasile-Ionel, domiciliat Ón
     Societatea Comercial„                                             2972 – fabricare de aparate neelectrice de uz
                              comuna Seceani nr. 1, jude˛ul Timi∫, ∫i Bogdan
 ESSBAN INVESTMENTS — S.R.L., Timi∫oara                                       casnic;
                              Constantin, domiciliat Ón comuna Seceani nr. 527,       3611 – produc˛ie de scaune (exclusiv din metal);
                              jude˛ul Timi∫, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     3612 – produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i
        HOT√R¬REA NR. 2
                              Comerciale FARCHESCU — S.R.L., au hot„r‚t         magazine (exclusiv din metal)
       din data de 22.05.2002            Ónceperea activit„˛ii comerciale a societ„˛ii         3613 – produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
                              somerciale men˛ionate mai sus, Óncep‚nd cu data        3614 – produc˛ia altor tipuri de mobilier;
  Subsemna˛ii Popa Constantin Gheorghe, Herbst      de 27.05.2002.                        3615 – produc˛ie de saltele ∫i somiere;
Petra ∫i Cnejevic Ioan Florin, asocia˛i ai Societ„˛ii
                                (89/410.236)                       3616 – produc˛ie de scaune din metal;
Comerciale ESSBAN INVESTMENTS — S.R.L., de
comun acord, am hot„r‚t Ónchiderea punctului de
                                           *                  3617 – produc˛ia mobilierului din metal pentru
                                                           birouri ∫i magazine;
lucru din Timi∫oara, str. 3 August 1919 nr. 21–33,
                                  Societatea Comercial„                4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
jude˛ul Timi∫.
                               CONSTRUCT CERBU — S.R.L., Timi∫oara          art„;
  (86/410.233)
                                                             4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
              *
                                        HOT√R¬RE               construc˛ii;
                                                             4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;
     Societatea Comercial„
                               a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii        4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;
  COLCERU COMPANY — S.R.L., Timi∫oara
                               Comerciale CONSTRUCT CERBU — S.R.L.,            4532 –   lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie
                              cu sediul Ón Timi∫oara, str. Ion Ionescu de la      anticorosiv„;
        HOT√R¬REA NR. 2
                                 Brad, bl. B 36, ap. 15, jude˛ul Timi∫,         4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      Ónc„lzire central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i
         din 24 mai 2002
                                     cu nr. J 35/728/1996            utilaje tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii
    a adun„rii generale a ac˛ionarilor                                      inginere∫ti;
                               Asocia˛ii societ„˛ii:
  Subsemna˛ii Colceru Olivia Cristina ∫i Colceru                                    4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii
                               – Colbu Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     auxiliare;
Constantin Andi, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii   de 19.04.1958 Ón localitatea Cop„l„u, jude˛ul
Comerciale COLCERU COMPANY — S.R.L., de                                         4541 – lucr„ri de ipsos„rie;
                              Boto∫ani, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Ion Ionescu      4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie, inclusiv
comun acord am hot„r‚t deschiderea unui punct de
                              de la Brad, bl. B36, ap. 15, jude˛ul Timi∫, identificat  din PVC;
lucru la adresa: Timi∫oara, str. Lucian Blaga nr. 1,
ap. 4, jude˛ul Timi∫, unde se vor desf„∫ura        cu B.I. seria G.B. nr. 498968, eliberat de Poli˛ia      4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
activit„˛ile prev„zute la: cod CAEN 6023 –         Timi∫oara la data de 11.05.1992, ∫i              4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de
transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale; cod      – Colbu Sanda, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     mont„ri de geamuri;
CAEN 6330 – activit„˛i ale agen˛iilor de turism ∫i     de 21.09.1962 Ón Boto∫ani, domiciliat„ Ón Timi∫oara,     4545 – alte lucr„ri de finisare;
asisten˛„ turistic„.                    str. Ion Ionescu de la Brad, bl. B 36, ap. 15, jude˛ul    4550 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
  (87/410.234)                      Timi∫, identificat„ cu B.I. seria B.G. nr. 848779,    demolare, cu personal de deservire aferent;
              *                eliberat de Poli˛ia Timi∫oara la data de 8.05.1992;      5041 – v‚nzarea motocicletelor, pieselor ∫i
                               prin prezenta hot„r„sc Ónchiderea punctului de     accesoriilor aferente;
      Societatea Comercial„              lucru deschis Ón Timi∫oara, str. Eugeniu de Savoya      5042 – repararea ∫i Óntre˛inerea motocicletelor;
    GYGADA C G — S.R.L., Timi∫oara                                          5161 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte
                              nr. 6, ap. 4, jude˛ul Timi∫, Ónscris la Oficiul
                                                           pentru prelucrarea metalului ∫i lemnului;
                              registrului comer˛ului sub men˛iunea nr. 628 din
         ACT ADIfiIONAL                                             5162 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
                              data de 29.01.1999, ce a avut ca obiect de activitate:
                                                           construc˛ii;
   pentru dizolvarea Societ„˛ii Comerciale        intermediere, comision, multiplicare de tip xerox,      5163 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
       GYGADA C G — S.R.L.              dactilografiere, traduceri.                industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;
  Subsemna˛ii:                        Prezenta hot„r‚re s-a Óncheiat azi, 5 aprilie 2002     5164 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale
  1. Petrov Goriana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      la sediul societ„˛ii din Timi∫oara.            de birou;
data de 4 decembrie 1951 Ón satul Dinia∫, jude˛ul        (90/410.237)                       5165 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate
Timi∫, cod numeric personal 2511204354731,                      *                Ón industrie comer˛ ∫i transport;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1479/16.VIII.2002                 15
  5166 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i    din societate ∫i cesioneaz„ p„r˛ile sociale pe care le         Societatea Comercial„
unelte agricole;                      de˛ine c„tre Oltean Petru Mihai.                   BANCIU — S.R.L., Timi∫oara
  5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Cesiunea se face Ón condi˛iile contractului de
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         cesiune anexat.                               ACT ADIfiIONAL
produse nealimentare;                     Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de administrator al
  5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse                                            la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              societ„˛ii, dl Stanean Virgil ∫i se nume∫te ca
cosmetice ∫i de toalet„;                                                        BANCIU — S.R.L.
                              administrator, noul asociat unic al societ„˛ii, Oltean
  7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,       Petru Mihai.                         Subsemnatul Banciu Culi˛„, cet„˛ean rom‚n,
inginerie ∫i alte servicii tehnice;              Art. 4. Capitalul social este de 2.000.000 lei Ón    n„scut la data de 2.03.1956 Ón comuna P„une∫ti,
  7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón     numerar ∫i este Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a       jude˛ul Vrancea, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Iuliu
principal Óntreprinderilor.                100.000 lei fiecare, apar˛in‚nd Ón Óntregime        Maniu nr. 2, sc. A, ap. 17, jude˛ul Timi∫, identificat
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     asociatului unic.                     cu B.I. seria G.T. nr. 461893/12.10.1995, eliberat de
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.        Art. 5. Ca urmare a modific„rilor de la pct. 1, 2    Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de asociat unic al
Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            ∫i 3 se modific„ actele de infiin˛are ale societ„˛ii,   societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
  (92/410.239)                      dup„ cum urmeaz„:                       Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii la adresa:
              *                 – societatea urmeaz„ a func˛iona ca societate cu    satul P„dureni, DN 59, km. 22+480, partea st‚ng„,
                                                           comuna Jebel, jude˛ul Timi∫, conform extrasului de
                              asociat unic Ón baza statutului;
      Societatea Comercial„                                           carte funciar„ nr. 2745/P„dureni.
                               – capitalul social este de 2.000.000 lei, divizat Ón
     AUTO MAX — S.R.L., Timi∫oara                                          Art. 2. Œnchiderea urm„toarelor puncte de lucru:
                              20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare ∫i apar˛ine Ón
                                                             – Timi∫oara, pia˛a Badea C‚r˛an, chio∫c nr. 4,
                              Óntregime asociatului unic;
         ACT ADIfiIONAL                                            jude˛ul Timi∫, deschis prin men˛iunea de la Oficiul
                               – atribu˛iile adun„rii generale a asocia˛ilor vor fi
                                                           registrului comer˛ului nr. 6596/14.10.1997;
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale     preluate de c„tre asociatul unic.
                                                             – Timi∫oara, str. Sulina nr. 3, jude˛ul Timi∫,
        AUTO MAX — S.R.L.               Art. 6. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
                                                           deschis prin men˛iunea de la Oficiul registrului
                              comuna Giarmata, Str. Morii nr. 823, jude˛ul Timi∫,
  – Sheikh Suliman Mahmoud, cet„˛ean israelian,                                   comer˛ului nr. 4878/3.06.1998;
                              Ón Timi∫oara, Str. Teiului nr. 13, sc. A, ap. 2, jude˛ul   – Timi∫oara, Calea Martirilor nr. 172 A, parter,
n„scut la data de 10.12.1947 Ón Nazareth, Israel, fiul
                              Timi∫.                           jude˛ul Timi∫, deschis prin men˛iunea de la Oficiul
lui Saleh ∫i Zahra, domiciliat Ón Israel, Nazareth,
                               Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     registrului comer˛ului nr. 426/21.01.2000;
4066/3, identificat cu pa∫aportul nr. 5668677,
                              Ón mod corespunz„tor actele de Ónfiin˛are ale         – Timi∫oara, Calea Martirilor nr. 172 A, Boxa 21,
eliberat la data de 22.04.1994 de autorit„˛ile
                              societ„˛ii.                        Boxa 8+9, Boxa 17+18, jude˛ul Timi∫, deschis prin
israeliene;
                               Celelalte dispozi˛ii r„m‚n neschimbate.         men˛iunea de la Oficiul registrului comer˛ului nr.
  – Budacan Victor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
de 27.04.1965 Ón Arad, jude˛ul Arad, fiul lui George      (94/410.241)                      10046/18.10.1996;
∫i Gardana, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Baader nr.                 *                 – Timi∫oara, pia˛a Iosefin, Toneta 31 ∫i Toneta 1,
11 A, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.                                 jude˛ul Timi∫, deschise prin men˛iunea de la Oficiul
137837/7.06.2000, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,           Societatea Comercial„             registrului comer˛ului nr. 148/12.01.1994;
  Ón baza hot„r‚rii din data de 23.05.2002,            PROSPECT — S.R.L., Timi∫oara             – Timi∫oara, str. Constantin Brediceanu nr. 8,
adopt„m urm„toarele:                                                 jude˛ul Timi∫, deschis prin men˛iunea de la Oficiul
  Art. 1. Asociatul Budacan Victor de˛in„tor a 300             ACT ADIfiIONAL              registrului comer˛ului nr. 8332/17.07.1996;
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, cesioneaz„ 75                                    – Timi∫oara, str. Petru Rare∫ vis a vis de nr. 1,
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, c„tre numitul                                  jude˛ul Timi∫, deschis prin men˛iunea de la Oficiul
                                      PROSPECT — S.R.L.
Sheikh Suliman Mahmoud.                                                registrului comer˛ului nr. 3687/5.03.1996.
                               Subsemnatele Cre˛u Mirela, cet„˛ean rom‚n,         Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Cesiunea se face Ón condi˛iile contractului de
                              n„scut„ la data de 13.04.1961 Ón Timi∫oara, jude˛ul    corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze
cesiune anexat.
  Art. 2. Capitalul social al societ„˛ii este de     Timi∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Bd. Republicii      r„m‚n neschimbate.
90.000.000 lei (din care 30.000.000 lei ∫i 2.728 $), Ón  nr. 8, ap. 8, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria    (97/410.244)
numerar ∫i este Ómp„r˛it Ón 900 p„r˛i sociale a      TM nr. 022554/11.06.1998, eliberat„ de Poli˛ia                    *
100.000 lei fiecare.                    Timi∫oara, ∫i Boieru Elisabeta-Maria, cet„˛ean
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social este    rom‚n, n„scut„ la data de 24.07.1959 Ón Baia Mare,           Societatea Comercial„
urm„toarea:                        jude˛ul Maramure∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str.          NICOST — S.R.L., Timi∫oara
  – Budacan Victor are un aport de 22.500.000 lei     Dr. Simion Mangiuca nr. 13, jude˛ul Timi∫,
Ón numerar ∫i de˛ine 225 p„r˛i sociale;          identificat„ cu C.I. seria TM nr. 194386/19.04.2001,              HOT√R¬RE
  – Sheikh Suliman Mahmoud are un aport de        eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de asociate
                              ale societ„˛ii de mai sus, de comun acord, am       extras din procesul-verbal al adun„rii generale
67.500.000 lei [echivalentul a 2.951,58 $ (223,58 +
                              hot„r‚t urm„toarele:                              a asocia˛ilor
2.728 $)] ∫i de˛ine 675 p„r˛i sociale.
  Art. 3. Se nume∫te ca administrator al societ„˛ii,     Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón          Œncheiat ast„zi, 7.03.2002 la Timi∫oara, pentru
asociatul unic, dl Popoviciu Florin-Marius, cet„˛ean    Timi∫oara, str. Dr. Simion Mangiuca nr. 13, jude˛ul    consemnarea hot„r‚rii asocia˛ilor Societ„˛ii
rom‚n, n„scut la data de 19.11.1962 Ón Timi∫oara,     Timi∫. La sediu se vor desf„∫ura activit„˛ile       Comerciale NICOST — S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara,
fiul lui T„nase ∫i Floarea, domiciliat Ón Timi∫oara,    prev„zute la: cod CAEN 7031 – agen˛ii imobiliare;     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Aleea Poeni˛ei nr. 5, sc. B. ap. 7, jude˛ul Timi∫, cod   7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i     Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/355/1991, cod fiscal R
numeric personal 1621119354789.              management; 7450 – selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de     1814333, Orbulov Stelu˛a, Isac Gheorghe-Iustin,
  Art. 4. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i       munc„; 7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón   Anton Geta ∫i a noului asociat Dowlati Daniela-
completeaz„ Ón mod corespunz„tor actele          principal Óntreprinderilor.                Nicoleta, cu privire la modificarea actelor de
constitutive ale societ„˛ii, celelalte dispozi˛ii       Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru Ón       constituire ale societ„˛ii comerciale, dup„ cum
r„m‚n‚nd neschimbate.                   Timi∫oara, bd. Mihai Viteazul nr. 1, (C„min nr. 1,     urmeaz„:
  (93/410.240)                      MV) jude˛ul Timi∫, conform extrasului CF nr.          Art. unic. Se hot„r„∫te reducerea capitalului
              *                6478/Timi∫oara, nr. top 9516/3 ∫i contractul de      social cu 48.700.000 lei, ca urmare a retragerii
                              Ónchiriere nr. 15698 din 18.12.2001. La punctul de     aportului de c„tre asocia˛ii Isac Gheorghe-Iustin ∫i
      Societatea Comercial„             lucru se vor desf„∫ura activit„˛ile prev„zute la: cod   Anton Geta, care se retrage din societate.
    SELMER PRODUCTION — S.R.L.             CAEN 5530 – restaurante (servicii de alimenta˛ie        Conform prevederilor art. 202–203 din Legea
      Giarmata, jude˛ul Timi∫             public„ de tip rapid); 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„   nr. 31/1990, republicat„, se men˛ioneaz„ c„
                              spectacol; 5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol.     reducerea capitalului se face prin reducerea
                                                           num„rului de p„r˛i sociale la totalul de 493 de p„r˛i
         ACT ADIfiIONAL                Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                                                           sociale, Ón sum„ total„ de 49.300.000 lei. Metoda ∫i
                              corespunz„tor statutul societ„˛ii.
la actele de Ónfiin˛are ale Societ„˛ii Comerciale                                   motivul reducerii este retragerea aportului la
                               Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
     SELMER PRODUCTION — S.R.L.                                         capital de c„tre asocia˛ii retra∫i.
                                (95/410.242)
  Subsemna˛ii:                                                      Dup„ modific„rile de mai sus, structura
                                           *                capitalului va fi de 49.000.000 lei, aport Ón natur„,
  – Stanean Virgil, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Timi∫oara, Str. Lugojului nr. 7, sc. A, ap. 8, jude˛ul                                constituind 490 p„r˛i sociale de˛inute de asociata
                                   Societatea Comercial„
Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.                                        Orbulov Stelu˛a ∫i de 300.000 lei, aport Ón numerar,
                                MASINIC – IMPEX — S.R.L., Timi∫oara
058868/15.02.1999, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara;                                  constituind 3 p„r˛i sociale de˛inute de noua
  – Rusu Todor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                                    asociat„, Dowlati Daniela-Nicoleta.
                                      HOT√R¬REA NR. 1                Celelalte men˛iuni r„m‚n neschimbate.
Timi∫oara, str. ™tefan Stanca nr. 53, jude˛ul Timi∫,
identificat cu C.I. seria TM nr. 043563/1998,                                       Œn baza prezentei hot„r‚ri, actele de constituire
                                     din 18 februarie 2002            ale societ„˛ii se vor modifica Ón mod corespunz„tor
eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara;
  – Oltean Petru-Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      Subsemna˛ii Termure Macedon ∫i Termure         ∫i se vor Ónregistra la Oficiul Registrului Comer˛ului
data de 30.11.1965 Ón Gherla, jude˛ul Cluj, fiul lui    Anica, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale  al Jude˛ului Timi∫, conform legii.
Andron ∫i Ana, domiciliat Ón Timi∫oara, Calea       MASINIC – IMPEX — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:        (98/410.245)
Torontalului nr. 9, sc. A, ap. 7, jude˛ul Timi∫, Ón      1. Œnchiderea urm„toarelor puncte de lucru din:                  *
calitate de nou asociat,                   – Orti∫oara nr. 491, jude˛ul Timi∫;
  Ón baza procesului-verbal al adun„rii generale a      – Timi∫oara, str. Chiriac (teren viran) nr. 3,            Societatea Comercial„
asocia˛ilor din data de 16.05.2002, hot„r‚m        jude˛ul Timi∫.                             PODEAN LEMN — S.R.L.
urm„toarele:                         2. Deschiderea unui punct de lucru Ón Timi∫oara,          satul Jabar, jude˛ul Timi∫
  Art. 1. Asociatul Stanean Virgil de˛in„tor a      str. Rusu Sirianu nr. 84, jude˛ul Timi∫ (conform
10 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, se  extrasului CF 36161/Timi∫oara) cu desf„∫urarea               HOT√R¬REA NR. 1
retrage din societate ∫i cesioneaz„ integral p„r˛ile    activit„˛ii prev„zute la: cod CAEN 5211 – comer˛ cu
sociale pe care le de˛ine c„tre dl Oltean Petru Mihai.   am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare          din data de 29 ianuarie 2002
  Cesiunea se face Ón condi˛iile contractului de     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i           a adun„rii generale a asocia˛ilor
cesiune anexat.                      tutun.                            Subsemna˛ii: Podean Nicu ∫i Podean Lucre˛ia,
  Art. 2. Asociatul Rusu Todor de˛in„tor a 10 p„r˛i      (96/410.243)                     domicilia˛i Ón satul Jabar nr. 59, comuna Boldur,
sociale, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, se retrage                *                jude˛ul Timi∫, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
 16             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1479/16.VIII.2002
PODEAN LEMN — S.R.L., cu sediul Ón satul Jabar nr.     516 5161 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,         Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
59, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul       accesorii ∫i unelte agricole;               contractul de societate.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J     517 5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
35/560/2001, am hot„r‚t deschiderea unui punct de    neclasificate Ón alt„ parte;                 (102/410.249)
lucru Ón satul Vadul Dobrii, comuna Bunila, jude˛ul     521 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                    *
Hunedoara, Óncep‚nd cu data de 1.02.2002, cu       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
destina˛ia de prelucrarea primar„ a lemnului       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                 Societatea Comercial„
(gater).                          5212 – comer˛ cu am„nuntul cu v‚nzare             RP AGROFAN — S.R.L., Timi∫oara
  Celelalte clauze r„m‚n nemodificate.         predominant„ de produse nealimentare;
  (99/410.246)                      5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume              ACT ADIfiIONAL
             *               proaspete;
                              5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
      Societatea Comercial„            din carne;                               RP AGROFAN — S.R.L.
     GELATERIA SILVANO — S.R.L.             5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee       Œntre:
                             ∫i molu∫te;                          1. Marcomini Luigi, cet„˛ean italian, n„scut la
         ACT ADIfiIONAL               • servicii – transport rutier de m„rfuri, intern ∫i   data de 28.08.1961 Ón Italia, localitatea Castelmassa
                             interna˛ional cod CAEN 602 6024.              (RO), domiciliat Ón Italia, localitatea Rovigo, Via
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      Celelalte men˛iuni r„m‚n neschimbate.
      GELATERIA SILVANO — S.R.L.                                       Boscolo nr. 19, identificat cu pa∫aport nr. 229149B
                               (100/410.247)                     eliberat la data de 13.08.1998 de autorit„˛ile
  Œncheiat la sediul Societ„˛ii Comerciale                    *                italiene.
GELATERIA SILVANO — S.R.L., Ónmatriculat„ la
                                                            2. Losi Giovanni, cet„˛ean italian, n„scut la data
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu        Societatea Comercial„
                                                          de 27.06.1973 Ón Italia, localitatea Castelmassa (RO),
nr. J 35/2627/1992, pentru men˛ionarea hot„r‚rii        VEROMANTA — S.R.L., Timi∫oara
                                                          domiciliat Ón Italia, localitatea Rovigo, Via Persiama
asocia˛ilor Broetto Silvano ∫i Bressan Gilda, dup„
                                                          Melara nr. 2, identificat cu pa∫aport nr. 230805B,
cum urmeaz„:                                ACT ADIfiIONAL
                                                          eliberat la data de 23.02.1999 de autorit„˛ile
  Art. 1. Se hot„r„∫te Ónchiderea punctului de lucru
din Timi∫oara, Str. Albunelor nr. 97, unde va           la statutul Societ„˛ii Comerciale         italiene, ∫i
r„m‚ne numai sediul social.                       VEROMANTA — S.R.L.              3. Damian Flavius-Robertiu-Ilie, cet„˛ean rom‚n,
  Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu    Subsemnata Mihalca Sofia, cet„˛ean rom‚n,        n„scut la data de 10.05.1976 Ón Moldova Nou„,
urm„toarele:                       n„scut„ la data de 22.09.1954 Ón Caransebe∫, jude˛ul    jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat Ón Moldova Nou„,
  Se precizeaz„ activitatea principal„:        Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Cozia    jude˛ul Cara∫-Severin, str. Tudor Vladimirescu
  cod CAEN 011 0111 – cultura cerealelor;       nr. 22, ap. 1, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria  nr. 23, identificat cu C.I. seria KS nr. 011601, cod
  • activit„˛i conexe – produc˛ie; agricultur„;    G.T. nr. 479081/22.04.1996, eliberat de Poli˛ia      numeric personal 1760510111126, eliberat„ la data
  cod CAEN 011 0111 – cultura cerealelor;       Timi∫oara, Ón calitate de asociat unic, am hot„r‚t     de 11.04.2000 de Poli˛ia ora∫ului Moldova Nou„,
  0114 – cultura plantelor de nutre˛;         urm„toarele:                         s-a Óncheiat prezentul act adi˛ional, Ón baza
  012 0121 – cre∫terea bovinelor;             Art. 1. Se precizeaz„ activitatea principal„, ca    hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor nr.
  0123 – cre∫terea porcinelor;             fiind:                           2/23.05.2002 prin care se modific„ actul constitutiv
  013 0130 – activit„˛i mixte – cultura cerealelor    5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         al Societ„˛ii Comerciale RP AGROFAN — S.R.L. dup„
∫i cre∫terea animalelor);                nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         cum urmeaz„:
  014 0141 – servicii pentru mecanizarea,       produse nealimentare.                     Art. 1. Retragerea din societate a asociatului
chimizarea agriculturii ∫i protec˛ie fitosanitar„;     Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor     Marcomini Luigi, prin cesionarea celor 10 p„r˛i
  0142 – servicii de reproduc˛ie ∫i selec˛ie Ón    statutul societ„˛ii. Celelalte clauze r„m‚n        sociale de˛inute, Ón valoare nominal„ de 100.000 lei
cre∫terea animalelor;                  neschimbate.                        fiecare ∫i valoare total„ de 1.000.000 lei,
  0144 – alte servicii pentru agricultur„ – inclusiv    (101/410.248)                     reprezent‚nd un procent de 50 % din capitalul
arendarea terenurilor agricole;                           *                social, dl Damian Flavius-Robertiu-Ilie, cet„˛ean
  023 0230 – economia v‚natului;                                         rom‚n, care va deveni asociat unic al Societ„˛ii
  151 1511 – produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea         Societatea Comercial„             Comerciale RP AGROFAN — S.R.L.
c„rnii (exclusiv carnea de pas„re);                CUMULIS COMPANY — S.R.L.
                                                            Art. 2. Retragerea din societate a asociatului dlui
  1512 – produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea           Lugoj, jude˛ul Timi∫
                                                          Losi Giovanni prin cesionarea celor 10 p„r˛i sociale,
c„rnii de pas„re;                                                  Ón valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare ∫i valoare
  1513 – produse pe baz„ de carne;                    ACT ADIfiIONAL
                                                          total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd un procent de
  153 1533 – prelucrarea ∫i conservarea fructelor     Subsemna˛ii Babeti Ionel ∫i so˛ia Babeti Livia,     50 % din capitalul social, dl Damian Flavius-
∫i legumelor;                      cet„˛eni rom‚ni, domicilia˛i Ón Lugoj, str. Decebal    Robertiu-Ilie, identificat mai sus, care va deveni
  157 1570 – fabricarea produselor pentru hrana    nr. 23, jude˛ul Timi∫, Ón calitate de asocia˛i, aducem   astfel asociat unic al Societ„˛ii Comerciale RP
animalelor;                       urm„toarele modific„ri la actele constitutive ale     AGROFAN — S.R.L.
  • comer˛:                      Societ„˛ii Comerciale CUMULIS COMPANY — S.R.L.,        Art. 3. Retragerea din func˛ia de administratori a
  502 5021 –     Óntre˛inerea ∫i repararea    cu sediul Ón Lugoj, Str. ™trandului nr. 10, ap. 2,     dlor Marcomini Luigi ∫i Losi Giovanni o dat„ cu
autovehiculelor, inclusiv a ma∫inilor ∫i utilajelor   jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului     cesionarea p„r˛ilor sociale, ∫i numirea Ón aceast„
agricole;                        Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/170/1996,    func˛ie a noului asociat unic dl Damian Flavius-
  503 5030 –    v‚nzarea cu am„nuntul de      cod fiscal 8198745.                    Robertiu-Ilie, care va administra societatea pe o
carburan˛i pentru autovehicule;               Art. 1. Domeniul principal de activitate îPrest„ri   perioad„ nedeterminat„ ∫i va avea puteri depline ∫i
  511 5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu materii    servicii“ cu activitatea principal„ conform cod
                                                          nelimitate, Ón conformitate cu prevederile legisla˛iei
prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i  CAEN sec˛iunea E, diviziunea 18, grupa 182, clasa
                                                          rom‚ne Ón vigoare.
cu semiproduse;                     1824 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
  5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,                                     Art. 4. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat
                             accesorii. Societatea desf„∫oar„ urm„toarele
echipamente industriale, nave ∫i avioane;                                      Ón urma cesiunii, respectiv 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón
                             activit„˛i secundare, conform cod CAEN, clasa 1821
  512 5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale,                                    20 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 100.000 lei
                             – fabricarea de articole de Ómbr„c„minte pentru
semin˛e ∫i furaje;                    lucru; clasa 1822 – fabricarea altor articole de      fiecare, ∫i va apar˛ine asociatului unic.
  5122 – comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;    Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp); clasa 1823     Art. 5. Œn urma cesiunii, dl Damian Flavius-
  5123 – comer˛ cu ridicata cu animale vii;      – fabricarea articolelor de lenjerie de corp;       Robertiu-Ilie va de˛ine 100 % capitalul social Ón
  5124 – comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i piei   sec˛iunea H, diviziunea 52, grupa 521, clasa 5212 –    valoare de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale
prelucrate;                       comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,      Ón valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare,
  513 5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i      cu v‚nzare predominant„ cu produse nealimentare.      devenind astfel asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
legume proaspete;                      Art. 2. Finan˛area societ„˛ii se va face din surse   RP AGROFAN — S.R.L.
  5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;   proprii, prin Ómprumuturi din b„nci sau de c„tre       Art. 6. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i
  5133 – comer˛ cu ridicata cu produse lactate ∫i   asocia˛i cu respectarea legisla˛iei Ón vigoare.      completeaz„ articolele corespunz„toare din actul
ou„;                            Art. 3. Œn cazul decesului unuia dintre asocia˛i,    constitutiv al societ„˛ii. Celelalte clauze r„m‚n
  5139 – comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu     succesiunea se va face cu respectarea legilor Ón      neschimbate.
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;          vigoare.                            (103/410.250)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

       Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
               ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36
       Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
               E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1479/16.VIII.2002 con˛ine 16 pagini.                   Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889