Docstoc

2002_1356 - PDF

Document Sample
2002_1356 - PDF Powered By Docstoc
					                                      PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 1356                                                                 Mar˛i, 30 iulie 2002
                          P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                 cod CAEN 5142 – comer˛ cu ridicata cu            Activitatea principal„ a societ„˛ii va fi: alte
    TEORODENT — S.R.L., Bucure∫ti             Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;                mijloace de cazare, cum ar fi: vile, bungalowuri,
                                 cod CAEN 5242 – comer˛ cu am„nuntul cu          cabane turistice, sate de vacan˛„, pensiuni – cod
          ACT ADIfiIONAL                Ómbr„c„minte;                        CAEN 5523.
                                 cod CAEN 5243 – comer˛ cu am„nuntul cu           Art. 2. Obiectul de activitate al societ„˛ii
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
 TEORODENT — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,          Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.             comerciale se completeaz„ prin ad„ugarea
  str. Mini∫ nr. 4, bl. X6, ap. 12, sectorul 3,         Celelalte dispozi˛ii din actele constitutive ale     urm„toarelor activit„˛i:
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                 cod CAEN 5511 – hoteluri ∫i moteluri cu
       cu nr. J 40/8644/7.04.1992              Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    restaurant;
  Subsemnatele:                        actele constitutive ale societ„˛ii, pe care le modific„    cod CAEN 5521 – tabere de tineret;
  – Niculescu Rodica, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.     ∫i le completeaz„ Ón mod corespunz„tor, el
                                                               cod CAEN 5522 – campinguri;
Barajul Uzului nr. 1, bl. Y14, sc. B, et. 2, ap. 29,      produc‚nd efecte din momentul Ónregistr„rii ∫i
                                                               cod CAEN 5530 – restaurante, servicii de
sectorul 3, identificat„ cu B.I. seria D.K. nr. 916352,    Óndeplinirii formalit„˛ilor de publicitate la Oficiul
                                registrului comer˛ului ∫i Ón Monitorul Oficial al      alimenta˛ie public„;
eliberat de Sec˛ia 12 Mili˛ie la data de 3.10.1989, cod
                                Rom‚niei.                           cod CAEN 5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;
numeric personal 2370926400607, ∫i
                                  (2/94.681)                         cod CAEN 6330 – activit„˛i ale agen˛iilor de
  – Niculescu Teodora, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
str. Barajul Uzului nr. 1, bl. Y14, sc. B, et. 2, ap. 29,                                 turism ∫i asisten˛„ turistic„;
                                             *                  cod CAEN 7140 – Ónchirierea bunurilor personale
sectorul 3, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 054507,
eliberat de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 4.08.1995, cod                                  ∫i gospod„re∫ti, inclusiv echipament pentru
                                      Societatea Comercial„
numeric personal 2610703400117,                                              practicarea agrementului nautic;
                                   BLUE ’74 IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti            cod CAEN 9272 – alte activit„˛i recreative: servicii
  Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii Comerciale
TEORODENT — S.R.L., am hot„r‚t modificarea                                         referitoare la utilizarea parcurilor de recrea˛ie ∫i a
                                        HOT√R¬REA NR. 1
societ„˛ii, astfel:                                                    plajelor, inclusiv servicii de agrement cu
  1. Se precizeaz„ obiectul de activitate al                    din 8.05.2002             echipament nautic, plimb„ri cu b„rci cu motor sau
societ„˛ii:                            a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       scutere de plaj„, schi nautic.
  – domeniul principal de activitate al societ„˛ii:            BLUE ’74 IMPEX — S.R.L.              Œn sensul celor de mai sus, se completeaz„ art. 3
activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„ – cod CAEN       Subsemnata Anghel Ane-Marie, domiciliat„ Ón       din statutul Societ„˛ii Comerciale SABINA TRADING
851;                              Bucure∫ti, Str. G„rii de Nord nr. 2, bl. C, sc. 3, et. 2,  COMPANY — S.R.L.
  – obiectul principal de activitate: activit„˛i de      ap. 20, sectorul 2, Ón calitate de asociat unic al       Celelalte prevederi din contractul ∫i statutul
asisten˛„ stomatologic„ – cod CAEN 8513.            Societ„˛ii Comerciale BLUE ’74 IMPEX — S.R.L., cu      societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ ∫i      sediul Ón Bucure∫ti, Str. G„rii de Nord nr. 2, bl. C2,
completeaz„ dispozi˛iile contractului ∫i statutului                                      Se va proceda la Ónscrierea men˛iunii Ón registrul
                                sc. 3, et. 2, ap. 20, sectorul 2, am hot„r‚t        comer˛ului ∫i la publicarea actului adi˛ional Ón
Societ„˛ii Comerciale TEORODENT — S.R.L.            urm„toarele:
  Celelalte prevederi din contractul ∫i statutul                                     Monitorul Oficial al Rom‚niei.
                                 Art. 1. Se suspend„ activitatea Societ„˛ii
Societ„˛ii Comerciale TEORODENT — S.R.L. r„m‚n                                         (4/94.683)
                                Comerciale BLUE ’74 IMPEX — S.R.L., al c„rei
neschimbate.                          asociat unic sunt pe o perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd                   *
  Noi, asociatele, ne oblig„m s„ public„m           de azi, 20.05.2002, data depunerii cererii de
prezentul act adi˛ional Ón Monitorul Oficial al
                                Ónregistrare a hot„r‚rii de suspendare.               Societatea Comercial„
Rom‚niei ∫i s„–l Ónregistr„m la Oficiul registrului
                                 Art. 2. Celelalte prevederi ale actelor constitutive   TRADING MIAL SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti
comer˛ului, Ón termenul legal.
                                r„m‚n neschimbate.
   (1/94.680)
                                  (3/94.682)                                ACT ADIfiIONAL
               *
                                             *                     la statutul Societ„˛ii Comerciale
      Societatea Comercial„                                                  TRADING MIAL SERVICE — S.R.L.,
                                     Societatea Comercial„              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  NAFIS COIMPEX 95 — S.R.L., Bucure∫ti
                                  SABINA TRADING COMPANY — S.R.L.                    cu nr. J 40/9954/1995
          ACT ADIfiIONAL                        Bucure∫ti                   Subsemnata Mure∫an Maria, cet„˛ean rom‚n,
                                                              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. R‚mnicu V‚lcea nr. 3,
   la statutul Societ„˛ii Comerciale NAFIS                   ACT ADIfiIONAL
 COIMPEX 95 — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul                                       bl. 4, sc. A, ap. 19, sectorul 3, Ón calitate de asociat
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/612/1995              la statutul Societ„˛ii Comerciale         unic al Societ„˛ii Comerciale TRADING MIAL
  Subsemnatul Ciobanu Dorel, domiciliat Ón             SABINA TRADING COMPANY — S.R.L.,           SERVICE — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
                                Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      R‚mnicu V‚lcea nr. 3, bl. 4, sc. A, et. 4, ap. 19,
Bucure∫ti, str. Pade∫ nr. 4, bl. 1, sc. 2, et. 6, ap. 55,
                                 cu nr. J 40/12845/1991, cod fiscal R3272824        sectorul 3, precizez urm„toarele:
sectorul 4, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
Comerciale NAFIS COIMPEX 95 — S.R.L., cu sediul          Subsemnatul Mihailescu Nicu∫or, cet„˛ean          – domeniul principal de activitate al societ„˛ii:
Ón Bucure∫ti, str. Pade∫ nr. 4, bl. 1, sc. 2, et. 6, ap. 55,  rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 6,      comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       bl. 8C, sc. 2, et. 5, ap. 34, sectorul 4, asociat unic   b„uturi ∫i produse din tutun Ón magazine
nr. J 40/612/1995, am hot„r‚t urm„toarele:           al Societ„˛ii Comerciale SABINA TRADING           specializate – cod CAEN 522;
  1. Se precizeaz„ obiectul principal de activitate al    COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.         – obiectul principal de activitate al societ„˛ii:
societ„˛ii, potrivit codurilor CAEN, astfel:          Unirii nr. 6, bl. 8C, sc. 2, et. 5, ap. 34, sectorul 4,   comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
                                                              proaspete – cod CAEN 5221.
– comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;       nr. J 40/12845/1991, cod fiscal R 3272824, Ón baza
                                                               Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
  – obiectul principal de activitate al societ„˛ii: cod    deciziei asociatului unic, am hot„r‚t modificarea
                                                              corespunz„tor statutul societ„˛ii, celelalte clauze
CAEN 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          statutului societ„˛ii comerciale, dup„ cum urmeaz„:
                                 Art. 1. Domeniul principal de activitate al       r„m‚n‚nd neschimbate.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
produse nealimentare;                     societ„˛ii va fi: alte mijloace de cazare de scurt„       (5/94.684)
  – activit„˛i secundare:                   durat„ – cod CAEN 552.                                 *
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1356/30.VII.2002
      Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„              contravaloarea acestor p„r˛i sociale ∫i nu mai am
    GENERAL PRODCOM 1994 — S.R.L.               PETRORAF DAN — S.R.L., Bucure∫ti           nici o preten˛ie fa˛„ de societate, retr„g‚ndu-m„
         Bucure∫ti                                               definitiv din societate.
                                       ACT ADIfiIONAL                O dat„ cu p„r˛ile sociale transmit cesionarei ∫i
         HOT√R¬REA NR. 7                                            toate drepturile ∫i obliga˛iile aferente acestora,
                                Subsemnata Cimpoieru Anca Daniela,
                                                            respectiv activul ∫i pasivul societ„˛ii.
         din 14 mai 2002              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 101,
                                                             Eu, Stoica Magdalena, declar c„ preiau de la
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii       bl. A 2, sc. 1, ap, 9, sectorul 6, identificat„ cu C.I.
                                                            Preda Carmen-Daniela dou„ p„r˛i sociale a
Comerciale GENERAL PRODCOM 1994 — S.R.L.          seria DP nr. 069535, eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la
                                                            100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 200.000 lei,
                              data de 24 octombrie 2001, n„scut„ la data de 27
  Subsemna˛ii Ianu∫ Mihai ∫i Leonte Viorel, Ón                                    Ón numerar, reprezent‚nd 10 % din capitalul social
                              martie 1968 Ón Com„ne∫ti, jude˛ul Bac„u, cod
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                     al societ„˛ii.
                              numeric personal 2680327043767, asociat unic al
GENERAL PRODCOM 1994 — S.R.L. cu sediul Ón                                        Subsemnata Stoica Irina-™tefania, Ón calitate
                              Societ„˛ii Comerciale PETRORAF DAN — S.R.L., cu
Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 436, bl. V 15, sc. 1,                                 de asociat al Societ„˛ii Comerciale DEXTRA
                              sediul Ón Bucure∫ti, Str. Veteranilor nr. 18, bl. R5C,
et. 5, ap. 21, sectorul 3, cod fiscal R 4261440,                                    PRODCOM — S.R.L., declar c„ sunt de acord cu
                              sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 6, Ónmatriculat„ cu nr.
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al                                   cesionarea p„r˛ilor sociale men˛ionate.
                              J 40/2424/1999, cod fiscal 11543703, am hot„r‚t
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/5202/1993, Ón                                     Ca urmare a prezentului contract de cesiune,
                              ie∫irea din administra˛ie a lui Zamfir Mihail.
∫edin˛a de ast„zi, am hot„r‚t declararea la Oficiul                                  statutul ∫i contractul societ„˛ii se modific„ astfel:
                                Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a                                    Articolele corespunz„toare din statut ∫i contract
                              neschimbate.
punctului de lucru situat Ón comuna Dobroie∫ti,                                    se modific„ Ón sensul c„ au calitatea de asocia˛i ai
                                 (9/94.688)                      Societ„˛ii Comerciale DEXTRA PRODCOM — S.R.L.,
Bd. 6 Martie nr. 11, Sectorul Agricol Ilfov.                      *                urm„toarele persoane:
  Precizez c„ la punctul de lucru principalul obiect
                                                             – Stoica Magdalena, care de˛ine 8 p„r˛i sociale a
de activitate este 3614 – produc˛ia altor tipuri de          Societatea Comercial„              100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 800.000 lei,
mobilier.                            ADCONS IMPEX ‘96 — S.R.L., Bucure∫ti          aport Ón numerar, ceea ce reprezint„ 40 % din
  (6/94.685)                                                     capitalul social total;
              *                         ACT ADIfiIONAL                – Stoica Irina-™tefania, care de˛ine 12 p„r˛i
                                   la statutul Societ„˛ii Comerciale         sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
       Societatea Comercial„               ADCONS IMPEX ‘96 — S.R.L., cu sediul Ón        1.200.000 lei, aport Ón numerar, ceea ce reprezint„
       TOKO — S.R.L.,Bucure∫ti            Bucure∫ti, Str. Ghirlandei nr. 5, bl. P 39, sc. 4,     60 % din capitalul social.
                                   ap. 51, sectorul 6, Ónmatriculat„          Prevederile din statutul ∫i contractul societ„˛ii se
         ACT ADIfiIONAL                cu nr. J 40/7788/1996, cod fiscal R 8808240,       completeaz„ ∫i se modific„ dup„ caz, prin
                                    capital social 2.000.000 lei          prevederile prezentului contract, intervenit Óntre
  al Societ„˛ii Comerciale TOKO — S.R.L. cu                                     asocia˛i.
   sediul Ón Bucure∫ti, str. ™coala Her„str„u        Asociatul unic V„duva Adrian, cet„˛ean rom‚n,        (12/94.691)
  (actual„ strada Caramfil G. Nicolae) nr. 46,       domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Ghirlandei nr. 5,
                              bl. P 39, sc. 4, ap. 51, sectorul 6, identificat cu C.I.               *
  bl. 11 B, ap. 16, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
      Oficiul Registrului Comer˛ului          seria RD nr. 187440, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la
        cu nr. J 40/15665/1994            data de 17 auguat 2001, aduc urm„toarele               Societatea Comercial„
                              modific„ri la statutul societ„˛ii:                MONDOTERM — S.R.L., Bucure∫ti
  Subsemna˛ii:
  1; Matache Victor, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.      • Declararea obiectului principal de activitate cu:
                              cod CAEN 4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv               ACT ADIfiIONAL
Caramfil G. Nicolae nr. 46, bl. 11 B, ap. 16, sectorul 1,
                              lucr„ri de art„.                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
∫i
                                • Extinderea obiectului de activitate cu: cod        MONDOTERM — S.R.L., Ónmatriculat„ la
  2. Matache Ioana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
                              CAEN 4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri     Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu
Caramfil G. Nicolae nr. 46, bl. 11 B, ap. 16. sectorul 1,
                              de art„.                                  nr. J 40/4058/1994,
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      Celelalte prevederi din statut r„m‚n              cod unic de Ónregistrare 5349088
TOKO — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. ™coala     neschimbate.
Her„str„u (actual„ str. Caramfil G. Nicolae) nr. 46,                                   Subsemna˛ii Milea Nicoleta ∫i Milea Costic„, Ón
                                 (10/94.689)                      calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
bl. 11 B, ap. 16, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul                 *                MONDOTERM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
registrului comer˛ului cu nr. J 40/15665/1994,
                                                            B„lti˛a nr. 7, bl. B 34, sc. 3, ap. 38, sectorul 4, Ón
conform hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛iloe           Societatea Comercial„              conformitate cu prevederile hot„r‚rii adun„rii
nr. 1 din 29 aprilie 2002, am decis s„ aducem          DUOSTELI – COM — S.R.L., Bucure∫ti          generale a asocia˛iloe nr. 2 din data de 15 mai 2002
urm„toarele modific„ri documentelor constitutive                                    a contractului de cesiune de p„r˛i sociale Óncheiat
ale acesteia:                                 ACT ADIfiIONAL              Óntre fostul asociat cedent Ghi˛„ I. Viorel Petric„ ∫i
  A. Se majoreaz„ capitalul social de la                                       subsemna˛ii, am hot„r‚t modificarea actului
600.000.000 lei la 1.100.000.000 lei, prin aporturi         la statutul Societ„˛ii Comerciale         constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
noi Ón numerar.                         DUOSTELI – COM — S.R.L., cu sediul Ón           Œn urma ced„rii Ón totalitate a celor 8 p„r˛i
  Se modific„ valoarea unei p„r˛i sociale de la       Bucure∫ti, str. Robane∫ti nr. 14, sectorul 1,      sociale de c„tre dl Ghi˛„ I. Viorel Petric„, c„tre dna
1.200.000 lei la 2.000.000 lei.               Ónmatriculat„ la Oficiu registrului comer˛ului      Milea Nicoleta ∫i dl Milea Costic„, acesta
  Capitalul social majorat, Ón valoare total„ de       cu nr. J 40/9094/1996, cod fiscal 891466        retreg‚ndu-se din societate, capitalul social al
1.100.000.000 lei, va fi Ómp„r˛it Ón 550 p„r˛i sociale     Subsemnatul Achim Petre, cet„˛ean rom‚n, cu       societ„˛ii va avea urm„toarea structur„:
cu valoarea nominal„ de 2.000.000 lei fiecare ∫i va     domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Robane∫ti nr. 14,        1. Milea Nicoleta va de˛ine 10 p„r˛i sociale a
fi de˛inut de c„tre asocia˛i astfel:            sectorul 1, n„scut la data de 20 iulie 1960 Ón       100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
  – Matache Ioana va de˛ine 275 p„r˛i sociale,      Bucure∫ti, sectorul 8, c„s„torit, identificat cu B.I.   reprezent‚nd 50 % din capitalul social, precum ∫i
numerotate de la 1 la 275, Ón valoare total„ de       seria G.N. nr. 812190, eliberat de Sec˛ia 14 Poli˛ie la  din participarea la beneficii ∫i pierderi;
550.000.000 lei Ón numerar, care reprezint„ 50 % din    data de 31 august 1994, av‚nd codul numeric          2. Milea Costic„ va de˛ine 10 p„r˛i sociale a
capitalul social;                      personal 1600720400048, Ón calitate de asociat unic    100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
  – Matache Victor va de˛ine 275 p„r˛i sociale,      al societ„˛ii men˛ionate mai sus, am hot„r‚t        reprezent‚nd 50 % din capitalul social, precum ∫i
numerotate de la 276 la 550, Ón valoare total„ de      precizarea obiectului principal de activitate: cod     din participarea la beneficii ∫i pierderi.
                              CAEN 6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
550.000.000 lei Ón numerar, care reprezint„ 50 % din
                                Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n        actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„ Ón
capitalul social.
                              neschimbate.                        mod corespunz„tor, celelalte prevederi r„m‚n‚nd
  B. Se declar„ obiectul de activitate principal:
                                (11/94.690)                      neschimbate.
comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale de birou –                  *                  (13/94.692)
cod CAEN 5164.
  Prezentul act adi˛ional va modifica Ón mod                                                  *
                                   Societatea Comercial„
corespunz„tor documentele constitutive ale           DEXTRA PRODCOM — S.R.L., Bucure∫ti
societ„˛ii, dup„ Óndeplinirea procedurilor de                                           Societatea Comercial„
publicitate prev„zute de lege.                                                  ROMANIAN CONSULTING
                               CONTRACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL
   (7/94.686)                                                        GROUP 2000 — S.R.L., Bucure∫ti
              *                 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                DEXTRA PRODCOM — S.R.L., cu sediul Ón                  ACT ADIfiIONAL
                                Bucure∫ti, str. Vistiernicul Stavrinos nr. 4,       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
       Societatea Comercial„
                                  bl. 3, sc. 2, parter, ap. 24, sectorul 6,             ROMANIAN CONSULTING
    ADY & CRIS 2000 — S.R.L., Bucure∫ti         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului           GROUP 2000 — S.R.L. autentificat
                                      cu nr. J 40/5266/1994                 cu nr. 282 din 16 ianuarie 1998
         DECIZIA NR. 21
                                Œntre:                           Œntre:
  din data de 1 noiembrie 2000 la Societatea          – Preda Carmen-Daniela, asociat, domiciliat„ Ón      (1) Ni˛„ Andrada Nicoleta, domiciliat„ Ón
   Comercial„ ADY & CRIS 2000 — S.R.L.,          Bucure∫ti, str. Petre Ispirescu nr. 8, bl. P 6, sc. 2,   Bucure∫ti, str. Dr. Nicolae Tomescu nr. 14, ap. 2,
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      et. 4, ap. 41, sectorul 5, Ón calitate de cedent„, ∫i   sectorul 5, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 217086,
 cu nr. J 40/7855/2000, cod fiscal R 13303723         – Stoica Magdalena, asociat, domiciliat„ Ón      eliberat de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 6 noiembrie
  Subsemnata Nicolae Stelu˛a Daniela, domiciliat„     Bucure∫ti, str. Vistiernicul Stavrinos nr. 4, bl. 3,    1995, av‚nd calitatea de asociat, ∫i
Ón Bucure∫ti, str. Prelungirea Ferentari nr. 52–60,     sc. 2, ap. 24, sectorul 6, Ón calitate de cesionar„, ∫i    (2) Gherghel Iuliana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
bl. A, sc. 1, et. 5, ap. 20, sectorul 5, identificat„ cu    – Stoica Irina-™refania, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,   str. Dr. Nicolae Tomescu nr. 14, ap. 2, sectorul 5,
C.I. seria RR nr. 014369, eliberat„ de Serviciu       str. Barbu Delavrancea nr. 9, sectorul 1, Ón calitate   identificat„ cu B.I. seria D.A. nr. 635062, eliberat de
Eviden˛a Popula˛iei la data de 12 decembrie 1997,      de asociat,                        Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 20 iulie 1996, av‚nd
asociat al Societ„˛ii Comerciale ADY & CRIS 2000 —       a intervenit prezentul contract de cesiune ∫i act   calitatea de asociat,
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Prelungirea Ferentari    adi˛ional:                           a intervenit prezentul act adi˛ional pentru
nr. 52–60, bl. A, sc. 1, et. 5, ap. 20, sectorul 5, am     Subsemnata Preda Carmen-Daniele, Ón calitate      modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii
                              de asociat al Societ„˛ii Comerciale DEXTRA         Comerciale ROMANIAN CONSULTING GROUP
hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de lucru situat Ón
                              PRODCOM — S.R.L., av‚nd Ón aceast„ societate dou„     2000 — S.R.L., autentificat cu nr. 282 din 16 ianuarie
comuna Dragalina, jude˛ul C„l„ra∫i, cod CAEN
                              p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„   1998 de notarul Nanciu Paraschiva, societatea fiind
5211 – comer˛ cu am„nunrul cu produse alimentare
                              de 200.000 lei, aport Ón numerar, reprezent‚nd 10 %    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
∫i nealimentare.                      din capitalul social al societ„˛ii, cesionez doamnei    nr. J 40/783/1999 ∫i autorizat„ prin Óncheierea
  (8/94.687)                       Stoica Magdalena toate p„r˛ile sociale pe care le     judec„torului delegat nr. 707/SC din 26 ianuarie
              *                de˛in Ón acreast„ societate. Dclar c„ am primit      1998.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1356/30.VII.2002                    3
  1. Se modific„ art. 3 din actul constitutiv, sediul   nr. 502559, eliberat de Sec˛ia 9 Poli˛ie Bucure∫ti la    anexate, un num„r de 635 p„r˛i sociale (Iordache
social, dup„ cum urmeaz„:                  data de 12 septembrie 1996, cod numeric           Minodora – 7 p„r˛i sociale ∫i Iosif Sorin Cristian –
  îSocietatea va avea sediul social Ón satul        personal 1721029092236,                   628 p„r˛i sociale), a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
Corbeanca nr. 90 A, comuna Corbeanca, Sectorul         – Urse Mihaela-Aurora, cet„˛ean rom‚n,          total„ de 63.500.000 lei, v„rsa˛i integral Ón numerar,
Agricol Ilfov“                       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea Mozaicului nr. 6,      asociatei Stanciu Anca Silvia.
  Restul art. 3, precum ∫i toate celelalte articole    bl. B 9, sc. C, et. 8, ap. 109, sectorul 2, identificat„    Drept urmare, cap. II ∫i III din contract ∫i art. 6
r„m‚n neschimbate.                     cu C.I. seria RR nr. 137249, eliberat„ de Sec˛ia 9     din statut, capitalul social ∫i p„r˛ile sociale, se
  Œncheiat ast„zi, 25 aprilie 2002.            Poli˛ie Bucure∫ti la data de 24 noiembrie 2000, cod     modific„ dup„ cum urmeaz„: Capitalul social total
  (14/94.693)                       numeric personal 2770323092240, Ón calitate de       este de 128.400.000 lei, v„rsa˛i integral Ón numerar,
              *                fo∫ti asocia˛i ai societ„˛ii, ∫i              fiind Ómp„r˛it Ón 1.284 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                                – Plop Dorin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       fiecare, repartizat Óntre asocia˛i astfel:
     Societatea Comercial„               Bra∫ov, str. Gen. Traian Mo∫oiu nr. 3 A, jude˛ul        – Stanciu Anca-Silvia: 64.200.000 lei, 642 p„r˛i
 CRISTAL CONSTRUCT — S.R.L., Bucure∫ti           Bra∫ov, identificat cu C.I. seria BV nr. 073687,      sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social ∫i
                              eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov la data de 5 ianuarie      participare la profituri ∫i pierderi;
         ACT ADIfiIONAL               2000, cod numeric personal 1670710080082, n„scut        – Iosif Sorin-Cristian: 64.200.000 lei, 642 p„r˛i
                              la data de 10 iulie 1967 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov,     sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social ∫i
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              fiul lui Neculai ∫i Maria, nec„s„torit, conform       participare la profituri ∫i pierderi.
  CRISTAL CONSTRUCT — S.R.L. cu sediul Ón
                              propriei declara˛ii, Ón calitate de asociat unic al      Art. 2. Se retrage din func˛ia de administrator dl
   Bucure∫ti, ∫os. S„laj nr. 227, sectorul 5,
    Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului        societ„˛ii, emitem prezentul act adi˛ional:         Iosif Sorin-Cristian, modific‚ndu-se corespunz„tor
  cu nr. J 40/4133/1995, cod fiscal R7369065         Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune       articolele din statut ∫i contract referitoare la
                              autentificat cu nr. 837 din data de 21 mai 2002 la     administrarea societ„˛ii.
  Subsemna˛ii:                      Biroul notarilor publici asocia˛i Stroe Monica
  – Goci Cristian Dan, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.                                   Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.
                              ™tefania ∫i Costescu Nicolae Drago∫, dl Plop Dorin       (19/94.698)
General Ion Culcer nr. 78, sectorul 6, identificat cu    devine asociat unic al Societ„˛ii Comerciale A&C
C.I. seria DP nr. 060100, eliberat„ de Sec˛ia 22                                                  *
                              DISTRIBUTION — S.R.L.
Poli˛ie la data de 9 mai 2001, cet„˛ean rom‚n,
                                Art. 2. Ca urmare a cesiunii intervenite,
n„scut la data de 22 februarie 1977 Ón Bucure∫ti,                                        Societatea Comercial„
nec„s„torit, cod numeric personal 1770222451522,      capitalul social Ón sum„ de 2.000.000 lei, divizat
                              Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, este de˛inut   SOVEJA COMPROD EXIM — S.R.L., Bucure∫ti
∫i
  – Paraschiv Dumitru, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.   Ón Óntregime de asociatul unic Plop Dorin.
                                Art. 3. Se retrage din func˛ia de administrator ∫i             ACT ADIfiIONAL
Uranus nr. 98, bl. U 8, sc. D, et. 6, ap. 85, sectorul 5,
identificat cu B.I. seria D.B. nr. 795051, eliberat de   reprezentant al societ„˛ii dl Urse Cristian, numindu-        la statutul Societ„˛ii Comerciale
Circa 19 Mili˛ie la data de 22 ianuarie 1987, Ónnoit    se Ón aceast„ func˛ie dl Plop Dorin.                SOVEJA COMPROD EXIM — S.R.L.
de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 4 februarie 1997,       Art. 4. Actele originale, documentele contabile
                                                              Subsemnatul Mateiu Costel, domiciliat Ón
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 23 martie 1953 Ón     aferente ale societ„˛ii, Ónclusiv formularele cu
                                                            Bucure∫ti, str. Prunaru nr. 1, bl. 9, sc. 3, et. 2, ap. 78,
comuna Bolintin Vale, jude˛ul Giurgiu, c„s„torit,      regim special, au fost predate conform procesului-
                                                            sectorul 1, legitimat cu C.I. seria RX nr. 018651,
cod numeric personal 1530323400613, asocia˛i la       verbal nr. 1 din data de 21 mai 2002.
                                                            eliberat de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de 13 ianuarie
societatea de mai sus, Ón urma adun„rii generale a       Art. 5. Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
                                                            1998, cod numeric personal 1561220400385, Ón
asocia˛ilor ˛inut„ la sediul firmei Ón ziua de 20 mai    Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i va fi men˛ionat la
                                                            calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
2002, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri ale actului     Oficiul registrului comer˛ului.
                                                            SOVEJA COMPROD EXIM — S.R.L. cu sediul Ón
constitutiv al societ„˛ii:                   (17/94.696)                       Bucure∫ti, str. Prunaru nr. 1, bl. 9, sc. 3, et. 2, ap. 78,
  Art. 1. Se declar„ domeniul principal de                      *                sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
activitate al societ„˛ii: construc˛ii de cl„diri ∫i de
                                                            Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
geniu civil – cod CAEN 452.
  Art. 2. Se declar„ obiectul principal de activitate
                                     Societatea Comercial„             J 40/8745/1998, av‚nd codul fiscal 10987570, am
al societ„˛ii: lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri       VIC’S GRUP — S.R.L., Bucure∫ti           hot„r‚t urm„toarele:
de art„ – cod CAEN 4521.                                                  1. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii,
  Prezentul act modific„ corespunz„tor statutul ∫i             ACT ADIfiIONAL               astfel:
contractul societ„˛ii ∫i face parte integrant„ din                                     521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      nespecializate;
acestea, iar celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.      VIC’S GRUP — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
   (15/94.694)                       registrului comer˛ului cu nr. J 40/11458/1998,           5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
              *                 cu sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 45,      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                 bl. M 15, sc. 1, et. 8, ap. 33, sectorul 2      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
      Societatea Comercial„                                             554 – cafenele ∫i baruri;
                                Œn urma ∫edin˛ei extraordinare a adun„rii
    GALIC PROD — S.R.L., Bucure∫ti                                             5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
                              generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale VIC’S
                                                              2. Deschiderea unui punct de lucru Ón satul
                              GRUP — S.R.L., dl Piriu Viorel, av‚nd ca invitat la
          DECIZIA NR. 2                                            Ruc„reni, comuna Soveja, jude˛ul Vrancea, unde se
                              sediul societ„˛ii pe Pirsan Niculae, cet„˛ean rom‚n,
                                                            vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:
         din 22 mai 2002              domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ghica Tei nr. 89,
                                                              cod CAEN 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„
                              bl. T 33, sc. 1, et. 10, ap. 192, sectorul 2, identificat
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       cu C.I. seria RR nr. 053663, eliberat„ de Sec˛ia 7     spectacol;
 GALIC PROD — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul       Poli˛ie la data de 20 octombrie 1998, c„s„torit,        cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
   Registrului Comer˛ului al Municipiului        n„scut la data de 14 iunie 1968 Ón Bucure∫ti,        magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
     Bucure∫ti cu codul unic 3164660          sectorul 2, cod numeric personal 1680614421561, a      de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                              hot„r‚t la data de 10 mai 2002 la sediul societ„˛ii      Celelalte dispozi˛ii din statut r„m‚n
  Subsemnatul Olaneanu Nicolae Cristinel,
                              urm„toarele modific„ri:                   neschimbate.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Avrig
nr. 58, bl. O 17, sc. 1, et. 9, ap. 72, sectorul 2,       1. Retragerea din societate a asociatului Piriu       (20/94.699)
identificat cu B.I. seria G.K. nr. 247249 din 12      Viorel, care cesioneaz„ p„r˛ile sociale ale societ„˛ii                 *
decembrie 1993, eliberat de Sec˛ia 9 Poli˛ie, Ón      Ón num„r de 20, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,
calitate de asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii   Ón valoare nominal„ de 100.000 lei c„tre Pirsan            Societatea Comercial„
Comerciale GALIC PROD — S.R.L. cu sediul Ón         Niculae.                            SIRALD COM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
Bucure∫ti, aleea fiebea nr. 6, bl. D 11, sc. C, et. 2,      Œn consecin˛„, capitalul social al societ„˛ii este de
ap. 44, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul        2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare             ACT ADIfiIONAL
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti      nominal„ de 100.000 lei, de˛inut Ón totalitate de
cu codul unic 3164660, avÓnd num„rul de ordine Ón      asociatul unic Pirsan Niculae.                la statutul Societ„˛ii Comerciale SIRALD COM
registrul comer˛ului J 40/16512 din 24 iunie 1992,       2. Revocarea din func˛ia de administrator a dlui      IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
  av‚nd Ón vedere prevederile actului constitutiv al                                  registrului comer˛ului cu nr. J 40/25131/1994
                              Piriu Viorel ∫i numirea Ón func˛ia de administrator
societ„˛ii ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„, cu    a dlui Pirsan Niculae.                     Subsemna˛ii:
modific„rile ulterioare, hot„r„sc urm„toarele:         3. Sediul societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.          – Lazarescu Ilie, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
  1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Constan˛a,      Œn consecin˛„, se modific„ Ón mod corespunz„tor     de 6.02.1931 Ón Alexandria, jude˛ul Teleorman, fiul
Strada Interioar„ nr. 2, incinta Ovidius SA, jude˛ul    actul constitutiv al societ„˛ii, celelalte prevederi    lui Petre ∫i Elena, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Constan˛a.                         r„m‚n‚nd neschimbate.                    Str. Vaselor nr. 2, bl. 34, et. 7, ap. 48, sectorul 2,
  2. Celelalte dispozi˛ii ale statutului Societ„˛ii                                  identificat cu B.I. seria B.E. nr. 001097/25.04.1981
Comerciale GALIC PROD — S.R.L. r„m‚n               (18/94.697)
                                                            de Circa 8 Mili˛ie, cod numeric personal
neschimbate.                                      *
                                                            1310206400140;
  Se Ómputernice∫te SÓrbu-Laz„r Silvia, consilier                                     – Boboc Sorin-Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
juridic al societ„˛ii, identificat„ cu C.I. seria MH nr.       Societatea Comercial„               data de 18.02.1943 Ón Bucure∫ti, fiul lui Victor ∫i
067288, eliberat„ de Poli˛ia V‚nju Mare la data de 2     PUNCT ADVERTISING — S.R.L., Bucure∫ti           Ana, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Barajul
aprilie 2001 s„ Óndeplineasc„ formalit„˛ile
                                                            Bistri˛ei nr. 6, bl. Z13, ap. 89, sectorul 3, identificat
corespunz„toare la Oficiul Registrului Comer˛ului               ACT ADIfiIONAL               cu B.I. seria G.A. nr. 146346/eliberat la 24.04.1991
al Municipiului Bucure∫ti pentru ducerea la
Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri.              la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      de Sec˛ia 12 Poli˛ie, cod numeric personal
   (16/94.695)                       PUNCT ADVERTISING — S.R.L., cod unic de          1430918400027;
              *                  Ónregistrare 10124707, num„r de ordine Ón          – Dragus Panaite, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                               registrul comer˛ului J 40/402/1998, cu sediul       de 5.09.1927 Ón comuna Cudalbi, jude˛ul Gala˛i, fiul
                                  Ón Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu        lui Dumitru ∫i Georgeta, c„s„torit, domiciliat Ón
     Societatea Comercial„               nr. 81–87, bl. 10, sc. 2, et. 4, ap. 40, sectorul 1
  A&C DISTRIBUTION — S.R.L., Bucure∫ti                                         Bucure∫ti, str. Valeriu Braniste nr. 54–56, bl. B,
                                Subsemna˛ii Stanciu Anca Silvia, domiciliat„ Ón     ap. 7, sectorul 3, identificat cu B.I. seria B.E. nr.
         ACT ADIfiIONAL               Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr. 81, bl. 10, sc. 2,  003448/28.05.1981 de Circa 11 Mili˛ie, cod numeric
                              ap. 40, sectorul 1, Iosif Sorin Cristian, domiciliat Ón   personal 1270905400146;
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Bucure∫ti, str. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. C,     – Drugescu Jean, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
  A&C DISTRIBUTION — S.R.L., cu sediul Ón         et. 2, ap. 51, sectorul 3, ∫i Iordache Minodora,      de 17.10.1952 Ón Bucure∫ti, fiul lui Costic„ ∫i Ioana,
  Bucure∫ti, str. Panciu nr. 50, sectorul 1,       cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os.       c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Traian
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         Colentina nr. 40, bl. 71, sc. 4, et. 3, ap. 154,      Grozavescu nr. 15, sectorul 2, identificat cu C.I.
 Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J 40/5155/1999,        sectorul 2, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      seria RD nr. 181978/25.07.2001 eliberat„ de Sec˛ia 9
        cod fiscal R11823630             Comerciale PUNCT ADVERTISING — S.R.L., am          Poli˛ie, cod numeric personal 1521017400098,
  Noi:                           hot„r‚t modificarea contractului ∫i statutului         asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SIRALD COM
  – Urse Cristian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      societ„˛ii, astfel:                     IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. C„lu∫ei
Bucure∫ti, Aleea Mozaicului nr. 1, bl. B 4, sc. 3, et. 3,    Art. 1. Asocia˛ii Iordache Minodora ∫i Iosif Sorin   nr. 25, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
ap. 52, sectorul 2, identificat cu B.I. seria G.V.     Cristian cedeaz„, conform contractelor de cesiune      registrului comer˛ului cu nr. J 40/25131/1994, cod
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1356/30.VII.2002
fiscal R 6767151, Ón baza procesului-verbal al       n„scut la data de 22.02.1950 Ón Iran, Teheran, fiul    transfer‚ndu-se c„tre cesionar cu Óncepere de la
adun„rii generale a asocia˛ilor din data de         lui Ali ∫i Fatemeh, domiciliat Ón Iran ∫i cu re∫edin˛a   data prezentului act. Asociatul-cesionar declar„ c„
1.05.2002, am hot„r‚t urm„toarele:             Ón Bucure∫ti, str. Al. Baiut nr. 7, bl. M31, ap. 92,    nu mai de˛ine calitatea de asociat unic Ón alt„
  Se declar„ obiectul principal de activitate al      sectorul 6, identificat cu pa∫aportul nr. C2078852,    societate comercial„ cu r„spundere limitat„.
societ„˛ii ca fiind: produc˛ie de fire, cabluri electrice  eliberat de autorit„˛ile iraniene la data de         (3) Dispozi˛iile actului constitutiv al Societ„˛ii
∫i optice izolate, cod CAEN 3130. Domeniul         27.03.1997 ∫i prelungit la data de 21.12.2001 ∫i cu    Comerciale ROMARTA 2000 — S.R.L. care
principal de activitate fiind: produc˛ie de fire,      legitima˛ia de ∫edere temporar„ pentru cet„˛eni      men˛ioneaz„ denumirea asociatului unic al
cabluri electrice ∫i optice izolate, cod CAEN 313.     str„ini seria H nr. 0105379, eliberat„ de Ministerul    societ„˛ii se modific„ Ón mod corespunz„tor.
  Redactat ast„zi, 1.05.2002.               de Interne la data de 19.07.2001, valabil„ p‚n„ la     Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al
  (21/94.700)                       data de 27.08.2002,                    Societ„˛ii Comerciale ROMARTA 2000 — S.R.L.
              *                  Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale a    r„m‚n neschimbate.
                              asocia˛ilor din data de 16.04.2002, am convenit        (24/94.703)
                              urm„toarele:
     Societatea Comercial„
                                1. Cesionarea de c„tre Lacatusu Ilie c„tre Dalir                  *
  NEMESIS 2001 COM — S.R.L., Bucure∫ti
                              Moayed a tuturor p„r˛ilor sociale pe care acesta le
                              de˛ine Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale ARIEL              Societatea Comercial„
         ACT ADIfiIONAL               COMEXIM — S.R.L., adic„ 10 p„r˛i sociale cu o             GALL — S.R.L., Bucure∫ti
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de
 NEMESIS 2001 COM — S.R.L., Ónmatriculat„ la        1.000.000 lei, aport Ón numerar Ón lei, reprezent‚nd             ACT ADIfiIONAL
      Oficiul registrului comer˛ului          50 % din capitalul social al societ„˛ii.
        cu nr. J 40/3968/2001                                              la statutul societ„˛ii, autentificat
                                Cesionarea de c„tre Hamid Reza Arabi c„tre
                                                             cu nr. 58/1993 ∫i la contractul de societate,
  Subsemnatul Rizescu Dumitru Marinel,          Dalir Moayed a unui num„r de 6 p„r˛i sociale pe           autentificat cu nr. 353/6.04.2001
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Baicului nr. 15,       care acesta le de˛ine Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
sectorul 2, legitimat cu C.I. seria DP nr. 001924,     ARIEL COMEXIM — S.R.L., cu o valoare de 100.000        Subsemnatul Galin-Corini Vlad Vladimir,
eliberat„ de I.G.P.–S.E.P. Bucure∫ti, cod numeric      lei fiecare, Ón valoare total„ de 600.000 lei, aport Ón  cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Obcina
personal 1450303400188, Ón calitate de asociat unic     numerar Ón lei, reprezent‚nd 30 % din capitalul      Mare nr. 1, bl. F3, ap. 7, sectorul 6, n„scut la data
∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale NEMESIS      social al societ„˛ii.                   de 25.07.1941 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, c„s„torit, cod
2001 COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea        Cesionarea de c„tre Hamid Reza Arabi c„tre       numeric personal 1410725400081, Ón calitate de
Baraj Bicaz nr. 11A, bl. M33, sc. 1, et. 3, ap. 47,     Ahmad Davari Touchaei a unui num„r de 4 p„r˛i       asociat unic Ón urma contractului de cesiune
sectorul 3, Ónregistrat„ la Oficiul registrului       sociale pe care acesta le de˛ine Ón cadrul Societ„˛ii   autentificat cu nr. 584 intervenit Óntre asocia˛ii,
comer˛ului cu nr. J 40/3968/2001, cod fiscal        Comerciale ARIEL COMEXIM — S.R.L., cu o valoare      Societatea Comercial„ GALL — S.R.L., cu sediul Ón
R 13835879, conform deciziei asociatului unic        de 100.000 lei, Ón valoare total„ de 400.000 lei, aport  Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 6–8 sectorul 2,
nr. 1/3.05.2002, pentru mai buna desf„∫urare a       Ón numerar Ón lei, reprezent‚nd 20 % din capitalul     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
activit„˛ii societ„˛ii am hot„r‚t:             social al societ„˛ii.                   nr. J 40/5216/1993, am hot„r‚t modificarea actelor
  1. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii,   Œn urma cesiunii intervenite, Lacatusu Ilie ∫i     constitutive respectiv statut autentificat cu
dup„ cum urmeaz„:                      Hamid Reza Arabi pierd calitatea de asocia˛i ai      nr. 58/1993 la Notariatul de Stat al Municipiului
  5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón     Societ„˛ii Comerciale ARIEL COMEXIM — S.R.L., iar     Bucure∫ti ∫i contract de societate autentificat cu
v‚nzarea produselor cu caracter specific          Dalir Moayed ∫i Ahmad Davari Touchaei dob‚ndesc      nr. 353/2001 de notarul public M. Ionescu, dup„
neclasificate Ón alt„ parte;                calitatea de asocia˛i ai societ„˛ii, aportul acestora la  cum urmeaz„:
  5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;      capitalul social ∫i participarea lor la pierderi ∫i      1. Œn urma cesion„rii tuturor p„r˛ilor sociale
  5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i      beneficii fiind dup„ cum urmeaz„:             de˛inute Ón societate, asocia˛ii Nastea Ioan, cet„˛ean
Ónc„l˛„minte;                         – Dalir Moayed ve de˛ine un num„r de 16 p„r˛i      rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Re∫i˛a nr. 37,
  5145 – comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice     sociale cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón      bl. A6, sc. A, ap. 4, sectorul 4, cod numeric personal
∫i de parfumerie;                      valoare total„ de 1.600.000 lei, aport Ón numerar     1521204400219, ∫i Culda Constantin, cet„˛ean
  5146 – comer˛ cu ridicata cu produse          Ón lei, reprezent‚nd 80 % din capitalul social al     rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor
farmaceutice;                        societ„˛ii;                        nr. 175, bl. 44, ap. 73, sectorul 3, cod numeric
  5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de        – Ahmad Davari Touchaei va de˛ine 4 p„r˛i        personal 1451201400331, ies din societate ∫i pierd
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;      sociale cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón      definitiv calitatea de asocia˛i.
  5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i       valoare total„ de 400.000 lei, aport Ón lei,         2. Dl Nastea Ioan pierde calitatea de
furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire;       reprezent‚nd 20 % din capitalul social al societ„˛ii.   administrator, iar dl Galin Corini Vlad Vladimir se
  5156 – comer˛ cu ridicata cu alte produse         2. Se revoc„ din func˛ia de administrator al      nume∫te unicul administrator al societ„˛ii, cu
intermediare neclasificate Ón alt„ parte;          societ„˛ii dl Hamid Reza Arabi.              puteri depline.
  5231 – comer˛ cu am„nuntul cu produse           Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al         3. Ca urmare a cesiunii, societatea comercial„ se
farmaceutice;                        societ„˛ii asociatul Dalir Moayed.             transform„ Ón societate comercial„ cu r„spundere
  5232 – comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale      Celelalte prevederi din actele constitutive ale     limitat„, cu asociat unic dl Galin Corini Vlad
∫i ortopedice;                       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               Vladimir.
  5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse            (23/94.702)                       Totodat„, contractul de societate devine caduc.
cosmetice ∫i de toalet„;                                *                 4. Capitalul social al societ„˛ii de 6.000.000 lei,
  5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;
                                                            divizat Ón 60 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare va fi
  5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                                   Societatea Comercial„              de˛inut Ón totalitate de asociatul unic Galin Corini
  5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
articole din piele;                        ROMARTA 2000 — S.R.L., Bucure∫ti           Vlad Vladimir.
  5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de                                       5. Asociatul unic are dreptul la 100 % beneficii
fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;             ACT ADIfiIONAL              ∫i r„spunde Ón propor˛ie de 100 % de pierderile
  5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i                                  societ„˛ii.
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
articole de papet„rie;                       ROMARTA 2000 — S.R.L., cu sediul Ón          6. Asociatul unic are toate atribu˛iile ∫i drepturile
  5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón         Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 2A,     adun„rii generale a asocia˛ilor prev„zute Ón statut ∫i
pie˛e;                             ap. 51, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul      de Legea nr. 31/1990.
  6312 – depozit„ri.                    registrului comer˛ului cu nr. J 40/2885/1999,        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul            cod fiscal 12001166            actele constitutive ale societ„˛ii pe care le modific„
constitutiv al societ„˛ii urm‚nd a-∫i produce efectele     Subscrisele:                      corespunz„tor.
numai dup„ Óndeplinirea formalit„˛ilor de            – Lindsell Enterprises Limited, cu sediul Ón        (25/94.704)
publicitate Ón Monitorul Oficial ∫i Ónregistrarea la    Cipru, Nicosia, 2–4 Arch. Makarios III Avenue,                    *
Oficiul registrului comer˛ului.               Capital Center, 9th Floor, Ónregistrat„ Ón Registrul
   (22/94.701)                      Companiilor din Cipru cu nr. 84892, reprezentat„           Societatea Comercial„
              *                prin Ómputernicit Catalin Teodor Moise, numit Ón
                                                              FINTEX TRADING — S.R.L., Bucure∫ti
                              baza deciziei din data de 25.04.2002, luat„ Ón
                              calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
       Societatea Comercial„                                                    ACT ADIfiIONAL
                              ROMARTA 2000 — S.R.L. ∫i
    ARIEL COMEXIM — S.R.L., Bucure∫ti            – Societatea Comercial„ ELECTROAPARATAJ —        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              S.A., cu sediul Ón Bucure∫i, str. Pierre de Coubertin    FINTEX TRADING — S.R.L., Ónmatriculat„ la
         ACT ADIfiIONAL               nr. 3–5, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul            Oficiul registrului comer˛ului cu
  Subsemna˛ii Lacatusu Ilie, domiciliat Ón         registrului comer˛ului cu nr. J 40/309/1991, cod       nr. J 40/1493/1999, cu sediul Ón Bucure∫ti,
Bucure∫ti, calea Cr‚nga∫i nr. 36, bl. 13, ap. 36,      fiscal 51, reprezentat„ legal de dl ™tefan Bogdan      str. C.A. Rosetti nr. 45, et. 1, ap. 5, sectorul 2
sectorul 6 ∫i Hamid Reza Arabi, domiciliat Ón Iran,     Ghimpa Nisipeanu, director general, Ón baza          Subsemnata Sopon Aura-Carmen, cet„˛ean
Teheran ∫i cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. George      deciziei nr. 2 a consiliului de administra˛ie din data   rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Bordea
Enescu nr. 31, ap. 3, sectorul 1, reprezentat prin     de 19.04.2002,                       Poenaru nr. 18, sc. 1, et. 7, ap. 22, sectorul 4,
mandatara Beghean Artica-Monica, domiciliat„ Ón         am convenit modificarea actului constitutiv al     posesoare a C.I. seria DP nr. 009806, eliberat„ la
Bucure∫ti, str. Valea Ialomi˛ei nr. 8, bl. D28, sc. 2,   Societ„˛ii Comerciale ROMARTA 2000 — S.R.L.,        data de 10 iunie 1998 de I.G.P.–D.E.P., Ón calitate de
ap. 20, sectorul 6, conform procurii autentificate cu    dup„ cum urmeaz„:                     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale FINTEX
nr. 1572/4.04.2002 la Biroul notarului public          (1) Compania LINDSELL ENTERPRISE LIMITED        TRADING — S.R.L. la data de 24.05.2002, am hot„r‚t
Vladica Ratiu Gheorghe, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii    pierde calitatea de asociat al Societ„˛ii Comerciale    urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al
Comerciale ARIEL COMEXIM — S.R.L., cu sediul Ón       ROMARTA 2000 — S.R.L. prin cesionarea tuturor       societ„˛ii:
Bucure∫ti, str. Jules Michelet nr. 1, sectorul 1,      celor 20 p„r˛i sociale de˛inute, reprezent‚nd 100 %      1. Completarea obiectului de activitate cu: cod
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale       CAEN 5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/15384/1991,       ROMARTA 2000 — S.R.L. c„tre Societatea           consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
Dalir Moayed, cet„˛ean iranian, nec„s„torit, n„scut     Comercial„ ELECTROAPARATAJ — S.A. la valoarea       cod CAEN 5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse
la data de 2.06.1968 Ón Iran, Teheran, fiul lui       de 100.000 lei pentru fiecare parte social„ cesionat„,
                                                            neclasificate Ón alt„ parte; cod CAEN 7440 –
Ahmed ∫i Sedireh, domiciliat Ón Iran ∫i cu re∫edin˛a    respectiv 2.000.000 lei, Ón total, pre˛ pe care
                                                            publicitate.
Ón Bucure∫ti, str. Dristor nr. 3, bl. A21, sc. 1, et. 1,  asociatul-cedent recunoa∫te c„ l-a primit integral
                                                             Celelalte dispozi˛ii ale statutului societ„˛ii r„m‚n
ap. 6, sectorul 3, identificat cu pa∫aportul        neav‚nd alte preten˛ii fa˛„ de cesionar sau fa˛„ de
                                                            neschimbate.
nr. G1307194, eliberat de autorit„˛ile iraniene la     societate.
data de 26.07.1995 ∫i prelungit la data de 18.04.2000      (2) Prin efectul cesiunii, Societatea Comercial„     Eu, Sopon Aura-Carmen, declar c„ sunt de acord
∫i cu legitima˛ia de ∫edere temporar„ pentru        ELECTROAPARATAJ — S.A. dob‚nde∫te calitatea de       cu modific„rile aduse actului cosntitutiv prin acest
cet„˛eni str„ini seria H nr. 0107264, eliberat„ de     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ROMARTA       act adi˛ional.
Ministerul de Interne la data de 4.02.2002, Ahmad      2000 — S.R.L., toate drepturile ce decurg din dreptul     (26/94.705)
Davari Touchaei, cet„˛ean iranian, nec„s„torit,       de proprietate asupra p„r˛ilor sociale cesionate                   *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1356/30.VII.2002                   5
     Societatea Comercial„                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     reprezentat„ prin Ileana Trandafirescu, Ón calitate
 MONACO IMPEX 2000 — S.R.L., Bucure∫ti          actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„ Ón    de administrator ∫i Ómputernicit conform hot„r‚rii
                              mod corespunz„tor.                      adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 3 din 16.02.2002
       CONTRACT DE CESIUNE                (28/94.707)                        modific„ actele constitutive ale societ„˛ii Ón baza
                                            *                 hot„r‚rii adun„rii asocia˛ilor nr. 3 din 16.02.2002,
             ™I                                               astfel:
         ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„                 Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii
                                VESA DAN IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti            cu activitatea depozit„ri, cod CAEN 6312.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                       (31/94.710)
 MONACO IMPEX 2000 — S.R.L., cu sediul Ón
 Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 24, bl. 5,                ACT ADIfiIONAL                            *
 sc. 2, et. 6, ap. 62, sectorul 3, Ónmatriculat„ la      Subscrisa Societatea Comercial„ ROMATA
     Oficiul registrului comer˛ului cu         DISTRIBUTION & LOJISTIC — S.R.L., cu sediul Ón             Societatea Comercial„
  nr. J 40/1186/1999, cod fiscal R 11474069       Bucure∫ti, ∫os. Gherase nr. 94, sectorul 2,           13 SEPTEMBRIE COM – IMPEX — S.R.L.
  Subsemna˛ii:                      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului                Bucure∫ti
  1. Shao Aiqin, cet„˛ean chinez, n„scut la data de   Bucure∫ti cu nr. J 40/10264/1997, cod unic de
20.08.1962 Ón China, Henan, legitimat cu pa∫aportul    Ónregistrare 10042828, asociat unic al Societ„˛ii                ACT ADIfiIONAL
seria P nr. 3777532, eliberat de autorit„˛ile chineze   Comerciale VESA DAN IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
la data de 19.11.1998;                   Bucure∫ti, ∫os. Gherase nr. 90, sectorul 2,          la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu        13 SEPTEMBRIE COM – IMPEX — S.R.L., cu
  2. Wang Bing, cet„˛ean chinez, n„scut la data de                                     sediul Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie
15.04.1969 Ón China, Henan, legitimat cu pa∫aportul    nr. J 40/4430/1999, reprezentat„ prin asocia˛ii:        nr. 126, bl. P34, sectorul 5, Ónmatriculat„ la
nr. 14649505, eliberat de autorit„˛ile chineze la data   Arslan Ali, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Theodor D.           Oficiul registrului comer˛ului
de 17.11.1999,                       Speran˛ia nr. 108, bl. S22, ap. 21, sectorul 3, ∫i       cu nr. J 40/12931/1992, cod fiscal R 410841
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MONACO IMPEX     Yazici Faik Ahmet, domiciliat Ón Turcia, Istanbul,
                              Eyup, Circir, Atila S. Mimoza, conform hot„r‚rii         Subsemna˛ii:
2000 — S.R.L., am hot„r‚t ie∫irea din societate a dlui                                    – Relicovschi Adina Manuela, cet„˛ean rom‚n,
Wang Bing ∫i cedarea tuturor p„r˛ilor sale sociale,    adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
                              20.03.2002, prin care s-au operat urm„toarele         domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie
adic„ 91 p„r˛i sociale (numerotate de la 147 la 237)                                   nr. 110, bl. 52–54, sc. B, et. 1, ap. 25, sectorul 5,
a 100.000 lei fiecare, Ón total 9.100.000 lei,       modific„ri:
                               1. Ca urmare a contractului de cesiune legalizat      posesoare a C.I. seria RT nr. 100810, eliberat„ de
echivalentul a 500 $, reprezent‚nd 38,39 % din                                      Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 20.06.2000, Ón calitate de
capitalul social, dlui Shao Aiqin. Œn baza hot„r‚rii    cu nr. 1566 din 29.03.2002 la Biroul notarilor
                              publici asocia˛i, cu sediul biroului Ón Bucure∫ti, ∫os.    asociat unic;
adun„rii generale ∫i a contractului de cesiune de                                      – Societatea Comercial„ MIHAI SI IOZEFINA
p„r˛i sociale, capitalul social total de 23.700.000 lei,  Colentina nr. 4, bl. 3, sc. B, et. 3, ap. 60, sectorul 2,
                              Óncheiat Óntre Societatea Comercial„ ROMAT          2000 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Rahovei
echivalentul a 1.500 $, divizat Ón 237 p„r˛i sociale a                                  nr. 327, bl. 11, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul
100.000 lei fiecare, va reveni Ón totalitate dlui Shao   DISTRIBUTION IMPORT EXPORT — S.R.L., Ón
                              calitate de cedent„ ∫i Societatea Comercial„         registrului comer˛ului cu nr. J 40/11121/1999, cod
Aiqin, care va deveni astfel asociatul unic ∫i
                              ROMATA DISTRIBUTION & LOJISTIC — S.R.L., Ón          fiscal R 12519894, reprezentat„ de dl Mohamad Ali
administratorul societ„˛ii. Actul constitutiv se va
                              calitate de cesionar„, Ón urma c„ruia cedenta s-a       Awdi;
modifica Ón conformitate cu prevederile legisla˛iei
                              retras din societate, asociat unic al Societ„˛ii         – Mohamad Ali Awdi, cet„˛ean american,
Ón vigoare. Sintagma îasocia˛i“ se va Ónlocui cu
                              Comerciale VESA DAN IMPEX — S.R.L. este            domiciliat Ón SUA, 1354 Carlisle Road, n„scut Ón
îasociatul unic“. Se modific„ astfel, cap. III, cap. IV,
                              Societatea Comercial„ ROMATA DISTRIBUTION &          Liban, Khodr la data de 27.11.1967, posesor al
cap. V. Societatea va fi condus„ de un administrator
                              LOJISTIC — S.R.L.                       pa∫aportului nr. 141195669, eliberat de autorit„˛ile
care va fi numit prin hot„r‚re, de asociaul unic pe      2. Capitalul social al societ„˛ii este de         americane la data de 13.11.2000 ∫i al legitima˛iei de
termen stabilit de comun acord ∫i va fi remunerat;     1.664.000.000 lei, din care 1.589.000.000 lei, aport     ∫edere Ón Rom‚nia seria H nr. 0089979, eliberat„ de
administratorul societ„˛ii va avea puteri depline ∫i    Ón natur„ ∫i 75.000.000 lei, echivalentul a 5.000 $,     M.I. la data de 15.06.2000, Ón calitate de invita˛i, Ón
le va exercita Ón mod exclusiv; el Óntocme∫te, anual    aport Ón numerar, consemnat ini˛ial ∫i v„rsat         urma contractului de cesiune ∫i a deciziei
bugetul de venituri ∫i cheltuieli al societ„˛ii ∫i Ól   integral, r„m‚ne divizat Ón 16.640 p„r˛i sociale, Ón     asociatului unic din data de 16.05.2002, am hot„r‚t
supune aprob„rii asociatului unic, gestiunea        valoare de 100.000 lei fiecare, fiind de˛inut astfel:     urm„toarele modific„ri la contractul ∫i statutul
societ„˛ii va fi controlat„ de asociatul unic sau de     Societatea Comercial„ ROMATA DISTRIBUTION         societ„˛ii.
cenzori (exper˛i contabili) desemna˛i de acesta.      & LOJISTIC — S.R.L. de˛ine 16.640 p„r˛i sociale, Ón        1. Retragerea din societate ∫i din func˛ia de
Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     valoare de 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de     administrator a dnei Relicovschi Adina Manuela,
neschimbate.                        1.664.000.000 lei, din care 1.589.000.000 lei, aport     prin cesionarea celor 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei
  Subsemnatul Shao Aiqin, cet„˛ean chinez, n„scut    Ón natur„ ∫i 75.000.000 lei, echivalentul a 5.000 $      fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,
la data de 20.08.1962 Ón China Henan, legitimat cu     aport Ón numerar, reprezent‚nd 100 % din capital.       reprezent‚nd 100 % din capitalul social.
pa∫aportul seria P nr. 3777532, eliberat de          3. Se men˛ine Ón func˛ia de administrator dl          Capitalul social total este de 2.000.000 lei,
autorit„˛ile chineze la data de 19.11.1998, declar pe   Arslan Ali.
proprie r„spundere c„ Óndeplinesc condi˛iile legale                                   Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei, de˛inut
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     astfel:
pentru exercitarea func˛iei de administrator ∫i      actul constitutiv al societ„˛ii ∫i Ó∫i va produce
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MONACO                                         – Societatea Comercial„ MIHAI SI IOZEFINA
                              efectele juridice dup„ Ónregistrarea la Oficiul
IMPEX 2000 — S.R.L. ∫i c„ nu mai de˛in aceste                                      2000 — S.R.L. de˛ine 19 p„r˛i sociale Ón valoare de
                              registrului comer˛ului.
func˛ii la nici o alt„ societate din Rom‚nia.                                      100.000 lei fiecare, respectiv 1.900.000 lei,
                                (29/94.708)
                                                             reprezent‚nd 95 % din capitalul social, pierderi ∫i
   (27/94.706)                                    *                 beneficii;
              *                                                 – Mohamad Ali Awdi de˛ine o parte social„ Ón
                                    Societatea Comercial„               valoare de 100.000 lei, respectiv 100.000 lei,
     Societatea Comercial„                   TRIDERMA — S.R.L., Bucure∫ti             reprezent‚nd 5 % din capitalul social, pierderi ∫i
  WATCHLAND IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                                          beneficii.
                                       ACT ADIfiIONAL                 2. Numirea Ón func˛ia de administrator a dlui
       ACT ADIfiIONAL NR. 3                                            Mohamad Ali Awdi.
                               al Societ„˛ii Comerciale TRIDERMA — S.R.L.,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului         Celelalte prevederi statutare ∫i contractuale
  WATCHLAND IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón           cu nr. J 40/28776/28.12.1994, cod unic de         r„m‚n nemodificate.
 Bucure∫ti, aleea Barajul Lotru nr. 5, bl. M6B,       Ónregistrare 6809524, cu sediul Ón Bucure∫ti,          Prezentul act adi˛ional urmeaz„ prevederile legii
      sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 3,         Calea 13 Septembrie nr. 133, bl. T2b, sc. 1,        privind publicarea ∫i Ónregistrarea.
    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/1806/2000                 et. 4, ap. 17, sectorul 5             (32/94.711)
  Subsemna˛ii Dr„gu˛ Valentin ∫i Tita Mihai-         Topalu Torin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                     *
Constantin, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr. 133, bl. T2B,
Comerciale WATCHLAND IMPEX — S.R.L., am          sc. 1, et. 4, ap. 17, sectorul 5, identificat cu C.I. seria
                                                                  Societatea Comercial„
hot„r‚t Ón adunarea general„ din 28.01.2002,        RX nr. 111416, eliberat„ de Sec˛ia 17/30.03.1999,
                              cod numeric personal 1550101400843, Ón calitate de         M.H. ASISTCONT — S.R.L., Bucure∫ti
urm„toarele:
  1. Se retrage din societate ∫i cesioneaz„ cele 10    asociat unic la Societatea Comercial„ TRIDERMA —
                              S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:                         ACT ADIfiIONAL
p„r˛i sociale reprezent‚nd 1.000.000 lei, dl Tita
Mihai-Constantin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón        Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru din Timi∫oara,       la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                              str. Samuil Micu nr. 9 ∫i se deschide subunitatea         M.H. ASISTCONT — S.R.L., cu sediul Ón
Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, et. 4,
                              punct de lucru Ón Timi∫oara, str. Demetriade nr. 30:     Bucure∫ti, Str. Garnitei nr. 4, bl. 56, sc. 1, et. 1,
ap. 50, sectorul 3, n„scut la data de 17.08.1968 Ón
                              grupa 515 – comer˛ cu ridicata cu produse           ap. 11, sectorul 4, capital social 2.000.000 lei,
Bucure∫ti, c„s„torit, identificat cu C.I. seria RT
                              intermediare neagricole ∫i cu de∫euri, cod CAEN           Ónmatriculat„ cu nr. J 40/1847/1996,
nr. 105097, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de                                     cod fiscal R 8222746, autentificate cu
                              5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice.
10.07.2000, cod numeric personal 1680817434525,        Celelalte dispozi˛ii ale statutului r„m‚n         nr. 3356/1996 de notarul public Ilie Saimovici
f„r„ antecedente penale, Ón favoarea dlui Dr„gu˛      neschimbate.                           Subsemnatele asociate Hagiu Maria ∫i Marin
Valentin care devine unic de˛in„tor al p„r˛ilor        Prezentul act adi˛ional urmeaz„ a fi depus la       Mihaela Lumini˛a, reprezentate de dna consilier
sociale.                          Camera de Comer˛ ∫i Industrie Bucure∫ti pentru
  Dup„ modific„rile ar„tate la punctul 1 capitalul                                   juridic Ana Chromei, Ón baza procurii
                              Óndeplinirea formalit„˛ilor cerute de lege.          nr. 3355/1996, autentificate de notarul public Ilie
social total al societ„˛ii r„m‚ne 2.000.000 lei,        (30/94.709)
exclusiv numerar, se divide Ón 20 p„r˛i sociale cu o                                   Saimovici, Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii
valoare nominal„ de 100.000 lei, toate apar˛in‚nd                   *                 generale a ac˛ionarilor din data de 22.05.2002, am
asociatului unic Dr„gu˛ Valentin.                                            decis urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri ale
  2. Se schimb„ domeniul principal de activitate          Societatea Comercial„                actelor constitutive ale societ„˛ii:
din comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele      UNIPAPER TRADERS — S.R.L., Bucure∫ti             1. Declararea activit„˛ii principale desf„∫urate de
dec‚t cele alimentare (514) Ón publicitate (744) ∫i                                   societate ∫i anume: activit„˛i de contabilitate,
activitatea principal„ din comer˛ cu ridicata cu alte             ACT ADIfiIONAL               revizie contabil„, consulta˛ii Ón domeniul fiscal, cod
bunuri de consum, nealimentare, neclasificate Ón                                     CAEN 7412.
                              la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale         2. Œnscrierea men˛iunii privind modificarea
alt„ parte (5147) Ón publicitate (7440).          UNIPAPER TRADERS — S.R.L., Ónmatriculat„ la
  3. Se completeaz„ obiectul de activitate cu       Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului        actului de identitate al asociatei Hagiu Maria
urm„toarele obiecte:                        Bucure∫ti cu nr. J 40/520/1996,           conform cu noul document de identitate: C.I. seria
  5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i              cod fiscal R 8819176             RX nr. 030830, eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie
Ónc„l˛„minte;                        Subscrisa Societatea Comercial„ UNIPAPER          Bucure∫ti la data de 16.03.1998.
  5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i      TRADERS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul         (33/94.712)
articole din piele.                    Unirii nr. 41, bl. M13, sc. A, et. 4, ap. 14, sectorul 3,                *
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 1356/30.VII.2002
      Societatea Comercial„               2. Sofineti Elena, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.        EE 212   2125 – fabricarea altor articole din
      MINERVA — S.A., Bucure∫ti            G„rii de Nord nr. 2, bl. C, sc. 3, et. 2, ap. 14, sectorul 1,  h‚rtie ∫i carton.
                               asociate ale Societ„˛ii Comerciale VIRGIN TOURS         Societatea va putea s„ desf„∫oare ∫i activit„˛ile
         ACT ADIfiIONAL              IMPORT EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,         secundare ce au fost stabilite prin statutul societ„˛ii,
                              Calea Victoriei nr. 1–5, sc. D, parter, ap. 2,         precum ∫i prin actele adi˛ionale la acesta, activit„˛i
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        ce au fost Ónregistrate la Oficiul registrului
          MINERVA — S.A.             Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.           comer˛ului, Ón cadrul obiectului de activitate al
  Œn temeiul hot„r‚rii adun„rii generale a        J 40/8278/1996, cod unic de Ónregistrare R8906221,       societ„˛ii.
ac˛ionarilor din data de 25.03.2002 a Societ„˛ii      Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor, am       2. Deschidere punct de lucru
Comerciale MINERVA — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,     hot„r‚t urm„toarele:                        Œn vederea desf„∫ur„rii activit„˛ii îalte mijloace
Str. B„niei nr. 23, sectorul 3, societate Ónmatriculat„    1. Se completeaz„ obiectul de activitate al         de cazare” (cod CAEN 5523), societatea urmeaz„ s„
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.          societ„˛ii cu activitatea prev„zut„ de cod CAEN 6720      deschid„ un punct de lucru Ón imobilul situat Ón
J 40/551/1991, cod fiscal R 361382, adunare        – activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de      ora∫ul Breaza, Str. Republicii (fost„ str. 23 August)
convocat„ ∫i desf„∫urat„ potrivit Legii nr. 31/1990,    pensii.                             nr. 49A, jude˛ul Prahova.
la sediul Societ„˛ii Comerciale MINERVA — S.A., se      Celelalte articole din statutul ∫i contractul
                                                               Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n
modific„ actul constitutiv al societ„˛ii, Ón sensul c„:  Societ„˛ii Comerciale VIRGIN TOURS IMPORT
  1) Se modific„ num„rul de membri ai consiliului                                    neschimbate.
                              EXPORT — S.R.L. r„m‚n neschimbate.
de administra˛ie care urmeaz„ a fi format din 6                                        Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
                               Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
membri.                          Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la         Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i va fi prezentat la
  2) Se revoc„ din func˛ia de membru al         Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului         Oficiul registrului comer˛ului pentru a fi Ónscris la
consiliului de administra˛ie dl Pescaru Dan.        Bucure∫ti.                           registrul de men˛iuni.
  3) Astfel consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii     (36/94.716)                           (38/94.718)
Comerciale MINERVA — S.A. va fi compus din:                       *                               *
  1. Muntean Aurel Eugen, pre∫edinte;
  2. Turcu Nicolae, membru;                                                     Societatea Comercial„
  3. Muntean Florian Ioan, membru;                  Societatea Comercial„
                                 C&V MOB 2002 — S.R.L., Bucure∫ti                IZVOR IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
  4. Besoiu Ioan, membru;
  5. Ciobanu Viorel Mihai, membru;
                                       ACT ADIfiIONAL                         ACT ADIfiIONAL
  6. Pana Viorel Marian, membru.
  4) Se revoc„ din calitatea de cenzor dl Bran       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale               al Societ„˛ii Comerciale
Alexandru ∫i dl Stanciu Alexandru.                C&V MOB 2002 — S.R.L., cu sediul Ón             IZVOR IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la
  5) Este cooptat„ Ón pozi˛ia de cenzor Societatea     Bucure∫ti, str. Foc∫ani nr. 4, bl. M183, sc. A,             Oficiul registrului comer˛ului
Comercial„ AMBTOTAL CONSULT — S.R.L.,               et. 4, ap. 108, sectorul 5, cod unic de                cu nr. J 40/19190/1992
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,         Ónregistrare 14514265, Ónmatriculat„            Subsemnata Iova Silvia Mirela, Ón calitate de
str. Valea Arge∫ului nr. 3, bl. D11, sc. E, ap. 49,         la Oficiul registrului comer˛ului
                                    cu nr. J 40/2032/14.03.2002            asociat unic al Societ„˛ii Comerciale IZVOR IMPEX
sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                      — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Bl„jel nr. 13,
comer˛ului cu nr. J 40/6185/2000, reprezentat prin       Subsemna˛ii Asiminei Vasile, domiciliat Ón         bl. V6, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 3, cod fiscal
administrator, Bran Alexandru.               Bucure∫ti, str. Foc∫ani nr. 4, bl. M183, sc. A, et. 4,     3012395, precizez c„ activitatea principal„ a
  6) Este cooptat„ Ón func˛ia de cenzor supleant     ap. 108, sectorul 5, ∫i Asiminei Lauren˛iu Cosmin,
                                                              societ„˛ii este cuprins„ Ón grupa 523 – comer˛ cu
dna Stoica Rodica, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„,      domiciliat Ón Bucure∫ti, Valea H‚rtibaciului nr. 30,
                                                              am„nuntul, Ón magazine specializate cu produse
domiciliat„    Ón  Bucure∫ti,   str. Nicolae   sectorul 5, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale C&V
                                                              farmaceutice ∫i medicale, cu produse de cosmetic„
Constantinescu nr. 5, bl. 14, sc. B, et. 1, ap. 22,    MOB 2002 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                              str. Foc∫ani nr. 4, bl. M183, sc. A, et. 4, ap. 108,      ∫i de toalet„, obiectul principal de activitate fiind
sectorul 1, posesor al C.I. seria RT nr. 099258,
eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 13.06.2000.    sectorul 5, cod unic de Ónregistrare 14514265,         acela de comer˛ cu am„nuntul cu produse
  7) Astfel, comisia de cenzori a Societ„˛ii       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       farmaceutice – cod CAEN 5231.
Comerciale MINERVA — S.A. va fi compus„ din:        nr. J 40/2032/14.03.2002, prin hot„r‚rea nr. 1 a          Toate celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
  1. Societatea Comercial„ AMB TOTAL           adun„rii generale a asocia˛ilor din data de 21 mai       valabile.
CONSULT — S.R.L., cenzor;                 2002, am stabilit urm„toarele:                   Œncheiat ast„zi, 23.05.2002, la Bucure∫ti.
  2. Prisca Dorina, cenzor;                 1. Se modific„ art. 2, alin. 3 din actul constitutiv      (39/94.719)
  3. Mustricu Carmen, cenzor;              al societ„˛ii Ón sensul c„ societatea va putea Ónfiin˛a                  *
  4. Stoica Rodica, cenzor supleant;           ∫i puncte de lucru, Ón ˛ar„ ∫i str„in„tate.
  5. Stan Virgil, cenzor supleant;              2. Se deschide un punct de lucru al societ„˛ii Ón           Societatea Comercial„
  6. Alexe Valentina, cenzor supleant.          comuna Bragadiru, ™os. Alexandriei nr. 235, jude˛ul         INSTAL CON STAR — S.R.L., Bucure∫ti
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv   Ilfov, unde se vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:
r„m‚n neschimbate.                     produc˛ia altor tipuri de mobilier – cod CAEN 3614,
                                                                       ACT ADIfiIONAL
   (34/94.714)                      comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate cu
              *                v‚nzare predominant„ de produse alimentare,            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              b„uturi ∫i tutun (5211), comer˛ cu am„nuntul Ón               INSTAL CON STAR — S.R.L.,
      Societatea Comercial„             magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„          Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
    ROXI STYLE COLLECTION — S.R.L.,           de produse nealimentare (5212) ∫i comer˛ cu                   cu nr. J 40/499/2002,
         Bucure∫ti                am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i articole de papet„rie           cod unic de Ónregistrare 14413554
                              (5247).                               Subsemna˛ii SofÓlc„ Ion, cet„˛ean rom‚n,
         ACT ADIfiIONAL                Celelalte articole din actul constitutiv al societ„˛ii   domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Gen. Florescu nr. 13,
                              r„m‚n neschimbate.                       sc. B, et. 2, ap. 10, sectorul 3, av‚nd cod numeric
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        (37/94.717)                        personal 1431115400282, ∫i SofÓlc„ Daniela-Cristina,
 ROXI STYLE COLLECTION — S.R.L., cu sediul
  Ón Bucure∫ti, str. Panciu nr. 39, sectorul 1,
                                            *                 cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
                                                              Rovine nr. 4, bl. 57 A, sc. 2, et. 4, ap. 52, sectorul 2,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
 cu nr. J 40/23531/1993, cod fiscal R 479720            Societatea Comercial„                 av‚nd cod numeric personal 2740807420029, Ón
                              PASADY SERV–AGENCY — S.R.L., Bucure∫ti             calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale INSTAL
  Subsemnata Nahorniac Roxana, cet„˛ean rom‚n,                                      CON STAR — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Gen.
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Serdarului nr. 9,                                      Florescu nr. 13, sc. B, et. 2, ap. 10, sectorul 3, am
bl. 46B, ap. 26, sectorul 1, fiica lui Marin ∫i Olimpia,           ACT ADIfiIONAL
                                                              hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,
n„scut„ la data de 29.11.1964 Ón Bucure∫ti,             la statutul Societ„˛ii Comerciale           astfel:
sectorul 5, posesoare a C.I. seria RD nr. 068657,      PASADY SERV–AGENCY — S.R.L., cu sediul Ón
                                Bucure∫ti, str. Aristita Romanescu nr. 20,           Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii
eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 28.04.1999,
cod numeric personal 2641129400097, Ón calitate de     sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        de la 2.000.000 lei la 982.000.000 lei, respectiv cu
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ROXI STYLE      comer˛ului cu nr. J 40/11121/1994, cod fiscal         valoarea de 980.000.000 lei, reprezent‚nd aport Ón
COLLECTION — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.        R5917641, capitalul social 2.000.000 lei          natur„ – utilajul AUTOGREDER AG. 180, cu nr. de
Panciu nr. 39, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul      Subsemnatul P‚slaru Adrian, cet„˛ean rom‚n,         Ónmatriculare CM 14325, conform raportului de
registrului comer˛ului cu nr. J 40/23531/1993, cod     domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Aristita Romanescu        evaluare Óntocmit de Societatea Comercial„
fiscal R 479720, Ón baza prevederilor legale ∫i      nr. 20, sectorul 4, identificat cu B.I. seria G.R.       DYNAMIC PROJECT COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti.
statutare, am decis modificarea actelor constitutive    nr. 982120, eliberat la data de 22.06.1995 de Sec˛ia        Art. 2. Se majoreaz„ valoarea nominal„ a unei
ale societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:             14 Poli˛ie;                           p„r˛i sociale de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.
  Societatea va avea ca obiect principal de         Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale       Art. 3. Capitalul social total al Societ„˛ii
activitate ∫i activitate principal„ – fabricare de     PASADY SERV–AGENCY — S.R.L., cu sediul Ón            Comerciale INSTAL CON STAR — S.R.L., Ón valoare
articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp),   Bucure∫ti, str. Aristita Romanescu nr. 20, sectorul 4,     de 982.000.000 lei (din care 2.000.000 lei aport Ón
cod CAEN 1822.                       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       numerar ∫i 980.000.000 lei aport Ón natur„) este
  Celelalte men˛iuni din cuprinsul actelor        nr. J 40/11121 din data de 10.06.1994, conform         divizat Ón 982 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare, ∫i
constitutive r„m‚n nemodificate, abrog‚nd orice      certificatului de Ónmatriculare seria A nr. 528616       va fi repartizat Óntre asocia˛i, astfel:
dispozi˛ie contrar„.                    eliberat la data de 1.08.1996 de Camera de Comer˛          – SofÓlc„ Ion de˛ine un num„r de 491 p„r˛i
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   ∫i Industrie Bucure∫ti – Oficiul registrului          sociale a 1.000.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ROXY      comer˛ului, cod fiscal R5917641, capital social         491.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul
STYLE COLLECTION — S.R.L.                 2.000.000 lei, Ón urma deciziei asociatului unic din      social al societ„˛ii;
   (35/94.715)                      1.04.2002, am hot„r‚t:                       – SofÓlc„ Daniela-Cristina de˛ine un num„r de
              *                 1. Completarea obiectului de activitate, stabilirea     491 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare, Ón valoare
                              domeniului principal de activitate ∫i a activit„˛ii       total„ de 491.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din
     Societatea Comercial„              principale, dup„ cum urmeaz„:                  capitalul social al societ„˛ii.
 VIRGIN TOURS IMPORT EXPORT — S.R.L.             Completarea obiectului de activitate cu             Celelalte prevederi din actul constitutiv al
        Bucure∫ti                 urm„toarele activit„˛i:                     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                               EE 212    2125 – fabricarea altor articole din
                                                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
         ACT ADIfiIONAL              h‚rtie ∫i carton;
                                                              actele constitutive ale societ„˛ii, pe care le modific„
                                  221   2215 – alte activit„˛i de editare;
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale                                      ∫i le completeaz„ corespunz„tor, urm‚nd a fi depus
                               I  552   5523 – alte mijloace de cazare.
  VIRGIN TOURS IMPORT EXPORT — S.R.L.            Domeniul principal de activitate:              la Oficiul registrului comer˛ului pentru Ónscrierea
  Subsemnatele:                       EE 212 – fabricarea produselor din h‚rtie ∫i         men˛iunilor.
  1. Sofineti Angelica Luiza, domiciliat„ Ón       carton;                               (40/94.720)
Bucure∫ti, str. Witing nr. 6, sectorul 1;           Activitatea principal„ :                                *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1356/30.VII.2002                  7
     Societatea Comercial„              sc. 3, ap. 73, et. 1, sectorul 3, Ónmatriculat„ la      5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
  ZHONG HUA INTERCOM IMPEX — S.R.L.           Oficiul   registrului   comer˛ului    cu   nr.  produse zaharoase;
        Bucure∫ti                 J 40/10900/1992, cod unic de Ónregistrare 355143,      5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
                             atribut fiscal R, am hot„r‚t modificarea actului     condimente;
                             constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:         5138 – comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii la suma  produse alimentare;
        J 40/3430/2002              de 10.000.000 lei. Acesta este divizat Ón 100 p„r˛i     5139 – comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14608351
                             sociale, fiecare av‚nd o valoare nominal„ de       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                             100.000 lei, apar˛in‚nd 100 % asociatului unic.       514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            (43/94.723)                      altele dec‚t cele alimentare;
   BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI                       *                 5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;
 COMERfiULUI AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI DE                                       5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
 PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE A                                     Ónc„l˛„minte;
                                  Societatea Comercial„
  ROM¬NIEI ™I A MUNICIPIULUI BUCURE™TI                                       5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
                              D.S. TRADING 2000 — S.R.L., Bucure∫ti         de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i
      DOSAR NR. 142488/2002                                         televizoare;
                                      ACT ADIfiIONAL               5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din
  ŒNCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 7117           la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
                                   D.S. TRADING 2000 — S.R.L.            5145 – comer˛ cu ridicata cu produse de
      din data de 6 iunie 2002
                              Subsemnatele Popa Beatricia, cet„˛ean rom‚n,      cosmetice ∫i de parfumerie;
 Judec„tor delegat  — Maria Zamfir          domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. M‚ntuleasa nr. 6,       5146 – comer˛ cu ridicata cu produse
 Referent  — Enache Lumini˛a                                          farmaceutice;
                             sectorul 3, cod numeric personal 2781030430011 ∫i
                             Ciumac Eugenia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón        5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
  Prin cererea nr. 142488 din 3.06.2002 s-a
                             Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 166, bl. 54, sc. 1,   consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
solicitat, de c„tre Popescu Claudia Ón calitate de
                             et. 9, ap. 40, sectorul 3, cod numeric personal       515 – comer˛ cu ridicata cu produse
Ómputernicit, Ónscrierea cererii de Óndreptare eroare
                             2490530400946, asociate Ón cadrul Societ„˛ii       intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;
material„ Ón registrul comer˛ului pentru Societatea
                                                           5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
Comercial„ ZHONG HUA INTERCOM IMPEX —          Comerciale D.S. TRADING 2000 — S.R.L., persoan„
                                                          lchizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;
S.R.L., cod unic de Ónregistrare 14608351, num„r de   juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
                                                           5152 – comer˛ cu ridicata cu produse ∫i
ordine Ón registrul comer˛ului J 40/3430/2002.      M‚ntuleasa nr. 6, sectorul 3, Ónmatriculat„ la
                                                          minereuri metalice;
  Œn temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990        Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 40/28284 din
                                                           5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
republicat„ ∫i a art. 199 alin. (2) din Legea      27 decembrie 1994, conform certificatului de
                                                          de construc˛ii;
nr. 31/1990 republicat„, judec„torul delegat la     Ónmatriculare seria A nr. 685395 eliberat la data de
                                                           5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      30 martie 1999, cod fiscal R6716280, av‚nd Ón
                                                          furnituri, de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire;
Bucure∫ti, examin‚nd Ónscrisurile depuse Ón       vedere hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor din
                                                           5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
sus˛inerea cererii ∫i constat‚nd c„ sunt Óndeplinite   data de 3 aprilie 2002, prevederile contractului ∫i
                                                           5156 – comer˛ cu ridicata cu alte produse
cerin˛ele legale,                    statutului societ„˛ii, precum ∫i dispozi˛iile Legii
                                                          intermediare neclasificate Ón alt„ parte;
                             nr. 31/1990, republicat„, Ón˛elegem s„ Óncheiem
           Dispune:                                            5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
                             prezentul act adi˛ional:
                                                           516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente
  Admite cererea ∫i dispune Ónscrierea Ón registrul    Domeniul principal de activitate al Societ„˛ii
                                                          ∫i furnituri;
comer˛ului a cererii de Óndreptare eroare material„   Comerciale D.S. TRADING 2000 — S.R.L., const„ Ón
                                                           5161 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte
privind modificarea Óncheierii nr. 3425/SC din      activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata    pentru prelucrarea metalului ∫i lemnului;
25.04.2002, referitor la asocia˛i fizici; persoane    cod CAEN 511, iar activitatea principal„ const„ Ón      5162 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
Ómputernicite, Ón sensul c„ numele corect al       intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime agricole,    construc˛ii;
asociatului ∫i administratorul societ„˛ii este Zhang   animale vii, materii prime textile ∫i cu           5163 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
Zhonghua.                        semiproduse – cod CAEN 5111.               industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;
  Prezenta face parte integrant„ din Óncheierea      Obiectul principal de activitate al Societ„˛ii      5164 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale
nr. 3425/SC din 25.04.2002.               Comerciale D.S. TRADING 2000 — S.R.L., se         de birou;
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     completeaz„ cu urm„toarele activit„˛i, cu          5165 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate
pronun˛are.                       men˛ionarea codurilor CAEN corespunz„toare:        Ón industrie, comer˛ ∫i transport;
  Pronun˛at„ ast„zi, 6 iunie 2002.             1513 – produse pe baz„ de carne (inclusiv din       5166 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      carne de pas„re);                     unelte agricole;
Rom‚niei.                          1533 – prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i      5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse
  (41/94.721)                     legumelor;                        neclasificate Ón alt„ parte;
             *                 1552 – fabricarea Ónghe˛atei;               5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              1561 – fabricarea produselor de mor„rit;        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
     Societatea Comercial„
                             patiserie;                          5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  CAROLI PROD 2000 — S.R.L., Bucure∫ti           1582 – fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                             altor produse similare;                  produse nealimentare;
         ACT ADIfiIONAL               1584 – fabricarea produselor din cacao, a         522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     ciocolatei ∫i a produselor zaharoase;           alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón
  CAROLI PROD 2000 — S.R.L., cu sediul Ón         1589 – fabricarea altor produse alimentare;      magazine specializate;
  Bucure∫ti, Str. Frigului nr. 18, sectorul 4,       4541 – lucr„ri de ipsos„rie;               5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;       proaspete;
   Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti         4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
     cu nr. J 40/15132 din 2.06.1993,                                       5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu
                              4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri   produse din carne;
        cod fiscal R9164880
                             de geamuri;                         5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
  Œncheiat Óntre:                     4545 – alte lucr„ri de finisare;            ∫i molu∫te;
  – Talal Mohamad Fawzi El Solh, cet„˛ean libanez,     5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru        5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
posesor al pa∫aportului nr. 1618512, de˛in‚nd      autovehicule;                       de patiserie ∫i zaharoase;
17,50 % din capitalul social;                5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu materii        5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
  – Lana Mounir Halawani (c„s„torit„ Talal El      prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i    5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din
Solh), cet„˛ean libanez, posesoare a pa∫aportului    cu semiproduse;                      tutun;
nr. 1526081, de˛in‚nd 50 % din capitalul social, ∫i     5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibil,      5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  – Khaled Mohamad Fawzi El Solh, cet„˛ean       minerale ∫i produse chimice pentru industrie;       specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;
libanez, posesor al pa∫aportului nr. 1528303,        5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material        5231 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
de˛in‚nd 32,50 % din capitalul social, to˛i 3 asocia˛i  lemnos ∫i de construc˛ii;                 farmaceutice;
ai acestei societ„˛i, am hot„r‚t de comun acord:      5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,        5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru, cu profil  articole de menaj ∫i de fier„rie;             cosmetice ∫i de toalet„;
de birouri firm„ ∫i depozit de produse alimentare      5116 – intermedieri Ón comer˛ul cu textile,        5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;
Ón Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 222, jude˛ul    confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;        5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
Cluj.                            5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse        5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   alimentare, b„uturi ∫i tutun;               articole din piele;
statutul ∫i contractul de societate ∫i ne oblig„m s„-l   5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón      5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
Ónregistr„m ∫i s„-l public„m la organele         v‚nzarea produselor cu caracter specific,         de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
competente, potrivit legii.               neclasificate Ón alt„ parte;                 5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón
  Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului    5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse       pie˛e;
r„m‚n neschimbate.                    diverse;                           5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se
  (42/94.722)                       512 – comer˛ cu ridicata cu produse agricole      efectueaz„ prin magazine;
             *               brute ∫i animale vii;                    5511 – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant;
                              5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i     5512 – hoteluri ∫i moteluri f„r„ restaurant;
     Societatea Comercial„             furaje;                           5523 – alte mijloace de cazare;
   DECORI IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           5122 – comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;       5530 – restaurante;
                              5123 – comer˛ cu ridicata cu animale vii;         5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
         ACT ADIfiIONAL               5124 – comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei    5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;
                             prelucrate;                         5551 – cantine;
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         5125 – comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;      5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei;
       DECORI IMPEX — S.R.L.             513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,      6024 – tansporturi rutiere de m„rfuri;
  Subsemnata Frumosu Maria, cet„˛ean rom‚n,       cu b„uturi ∫i cu tutun;                   6312 – depozit„ri;
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Lunca Bradului nr. 3,    5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume       6330 – activit„˛i ale agen˛iilor de turism ∫i
bl. H4, sc. B4, ap. 13, et. 3, sectorul 3, c„s„torit„,  proaspete;                        asisten˛„ turistic„;
identificat„ cu B.I. seria G.D. nr. 0616394, eliberat    5132 – comer˛ cu ridicatacu carne ∫i mezeluri;      6423 – activit„˛i de transmitere de date;
de Sec˛ia 13 Poli˛ie, cod numeric personal         5133 – comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,    7012 – cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
2411111400092, Ón calitate de asociat unic al      uleiuri ∫i gr„simi comestibile;              imobiliare;
Societ„˛ii Comerciale DECORI IMPEX — S.R.L., cu       5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;           7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
sediul Ón Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 3, bl. D16,     5135 – comer˛ cu ridicata cu tutun;          imobiliare proprii sau Ónchiriate;
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1356/30.VII.2002
  7110 – Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor    S.R.L., ∫i de Ómputernicit al adun„rilor generale ale    am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
de capacitate mic„;                     asocia˛ilor din 14.03.2002 ∫i 18.04.2002,          predominant„ de produse alimentare, b„uturi,
  7121 – Ónchirierea altor mijloace de transport       am hot„r‚t urm„toarele modific„ri ale           tutun, cod CAEN 5250 – comer˛ cu am„nuntul cu
terestru;                          contractului ∫i statutului societ„˛ii:            bunuri de ocazie v‚ndute prin magazine; cod CAEN
  7122 – Ónchirierea mijloacelor de transport pe       1. Obiectul de activitate se completeaz„ cu:       6023 – transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale,
ap„;                              5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din         cod CAEN 6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
  7133 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor      ceramic„, sticl„rie;                      Celelalte dispozi˛ii ale statutului r„m‚n
de birou;                           7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i     neschimbate.
  7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente;     management.                           (50/94.730)
  7413 – activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;    2. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii                   *
  7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i    este “comer˛ cu ridicata”, cod CAEN 51, iar
management;                         activitatea principal„ este “comer˛ cu ridicata cu
                                                                  Societatea Comercial„
  7482 – activit„˛i de ambalare;              produse ∫i minereuri metalice”, cod CAEN 5152.
  7483 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,     Œn mod corespunz„tor, se modific„ art. 2 din          AGREXCOM – 94 — S.R.L., Bucure∫ti
multiplicare ∫i traduceri;                 contractul de societate ∫i art. 5 din statut.
  7513 – administrarea ∫i sus˛inerea activit„˛ilor      Celelalte clauze ale contractului de societate ∫i              ACT ADIfiIONAL
economice;                         statutului r„m‚n nemodificate.                la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
  9111 – activit„˛i ale organiza˛iilor economice ∫i      (47/94.727)                              AGREXCOM – 94 — S.R.L.
patronale.                                       *                  Subsemna˛ii Constantinescu Ghiorghe, n„scut la
  Prezentul act adi˛ional serve∫te pentru ob˛inerea                                   data de 2.05.1954 Ón satul Fr„˛ila, jude˛ul Dolj,
cererii de men˛iuni ∫i Ónregistrarea la Oficiul                                     domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Serg.-Major Samoil„
                                   Societatea Comercial„
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.                                    Dumitru nr. 12, bl. 95, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 4,
                                MIRO GENERAL COM — S.R.L., Bucure∫ti
  (44/94.724)                                                     c„s„torit, identificat cu C.I. seria RD nr. 208336
              *                          ACT ADIfiIONAL               eliberat„ la data de 14.11.2001 de sec˛ia 15 Poli˛ie,
                                                             cod numeric personal 1540502400340, ∫i
    Societatea Comercial„                  al Societ„˛ii Comerciale MIRO GENERAL          Constantinescu Domnica, n„scut„ la data de
                               COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion       4.10.1957 Ón comuna Ghioroiu, jude˛ul V‚lcea,
 GEORGIANA – MARIUS COMEXIMP — S.R.L.              Berindei nr. 7, bl. OD21, ap. 292, sc. 6,
       Bucure∫ti                                                 domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Serg. Major Samoil„
                               sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                  comer˛ului cu nr. J 40/3834/1998           Dumitru nr. 12, bl. 95, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 4,
         ACT ADIfiIONAL                                             c„s„torit„, identificat„ cu B.I. seria G.D. nr. 0944185
                                Œn urma hot„r‚rii asociatului unic Ghebaru        eliberat la data de 15.02.1993 de Sec˛ia 15 Poli˛ie,
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      Robert Cristian din data de 29.04.2002, fiind        cod numeric personal 2571004400249, Ón calitate de
 GEORGIANA – MARIUS COMEXIMP — S.R.L.,           reprezentat 100 % capitalul social, se modific„ actele    asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AGREXCOM – 94 —
 cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Ghirlandei nr. 2,       constitutive ale societ„˛ii astfel:             S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ni˛u Vasile nr. 1,
    bl. N1, sc. 4, et. 3, ap. 59, sectorul 6,        Art. 1. Se suspend„ activitatea societ„˛ii pe o      sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       perioad„ de doi ani, conform Legii nr. 31/1990,
  cu nr. J 40/5133/1993, cod fiscal R3397283                                      comer˛ului cu nr. J 40/16473/1994, cod fiscal
                              Óncep‚nd cu 20.04.2002 ∫i p‚n„ la 29.04.2004.        R6243785, Ón adunarea general„ a asocia˛ilor din
autentificat cu nr. 43080/1993 la Notariatul de        Corespunz„tor, se vor modifica actele
      Stat al Sectorului 6 Bucure∫ti                                        data de 29.03.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
                              constitutive ale societ„˛ii.                  1. Se adaug„ la obiectul de activitate al societ„˛ii
  Statutul ∫i contractul societ„˛ii se modific„ dup„     Prezentul act serve∫te la Oficiul registrului
cum urmeaz„:                                                       urm„toarele activit„˛i:
                              comer˛ului ∫i la toate celelalte organe competente,       cod CAEN 513 – comer˛ cu ridicata cu produse
  – modificarea obiectului de activitate al societ„˛ii   potrivit legii.
  “II. Obiectul de activitate:                                             alimentare, cu b„uturi ∫i cu tutun;
                                (48/94.728)                         cod CAEN 5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i
  Art. 5. Societatea va avea ca obiect de activitate :                 *
  Domeniul principal de activitate al societ„˛ii este                                  produse din carne;
cod CAEN 602 – transporturi terestre.                                            cod CAEN 5133 – comer˛ cu ridicata cu produse
  Activitatea principal„ a societ„˛ii este cod CAEN         Societatea Comercial„                lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
6023 – servicii de transport terestru ocazionale.       SAMER AHMAD AHMAD TRADING — S.R.L.              cod CAEN 5139 – comer˛ cu ridicata
  Activit„˛ile desf„∫urate de societate:                 Bucure∫ti                   nespecializat, cu produse alimentare diverse,
  6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe                                   b„uturi ∫i tutun.
baz„ de grafic;                                ACT ADIfiIONAL                Celelalte dispozi˛ii din actele constitutive ale
  6024 – transporturi terestre de m„rfuri;                                       societ„˛ii r„m‚n neschimbate, interpret‚ndu-se
                                la statutul Societ„˛ii Comerciale SAMER         potrivit prezentului act adi˛ional.
  6330 – activit„˛i ale agen˛iilor de turism ∫i          AHMAD AHMAD TRADING — S.R.L.,
asisten˛„ turistic„;                                                     (51/94.731)
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  6340 – activit„˛i ale altor agen˛ii de transport”.     cu nr. J 40/321 din 26.01.1995 cu sediul Ón                      *
  Celelalte clauze ale statutului ∫i contractului de    Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 7, bl. P37-37A,
societate r„m‚n neschimbate.                      sc. A, et. 1, ap. 1, sectorul 2,              Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din            cod fiscal R6917623               HIDRAULIC D.I.O.C. — S.R.L., Bucure∫ti
contractul ∫i statutul societ„˛ii ∫i s-a Óncheiat Ón baza   Subsemnatul Samer Ahmad Ahmad, cet„˛ean
Legii nr. 31/1990 republicat„, urm‚nd s„ se         rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu                ACT ADIfiIONAL
modifice corespunz„tor.                   nr. 188, bl. 211, sc. B, et. 1, ap. 40, sectorul 2, n„scut
  (45/94.725)                       la data de 10 august 1966 Ón Siria, Saparkien,         la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                              c„s„torit, identificat cu C.I. seria RT             HIDRAULIC D.I.O.C. — S.R.L., cu sediul Ón
              *                                                 Bucure∫ti, ™os. Vergului nr. 18, sectorul 2,
                              nr. 044448/1999 eliberat„ de sec˛ia 8 Poli˛ie, cod      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
     Societatea Comercial„               numeric personal 1660810423029, prin mandatara          cu nr. J 40/1594/1991; cod fiscal R431470
                              Ilcenco Stefania-Carmen, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
 FLORIN 93 COM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                                           Subsemnatul Chiri˛„ Constantin, cet„˛ean
                              ∫os. Colentina nr. 5, bl. R27, sc. A, et. 8, ap. 36,
                              sectorul 2, Ón baza procurii autentificate cu nr. 2529    rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Badea CÓr˛an
         ACT ADIfiIONAL               din 7.12.2000 la Biroul notarului public Ion Vior      nr. 14, sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 2, identificat cu A.I.
                              din Bucure∫ti, Ón calitate de asociat unic ∫i        seria CP nr. 786157, eliberat„ de Biroul eviden˛a
  al Societ„˛ii Comerciale FLORIN 93 COM
 IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.       administrator al societ„˛ii men˛ionate mai sus, am      popula˛iei la data de 27.07.2001, aduc urm„toarele
 Feleacului nr. 16, bl. 8A, sc. 1, et. 4, ap. 16,     hot„r‚t urm„toarele:                     modific„ri la contractul ∫i statutul societ„˛ii:
 sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       Art. 1. Activitatea principal„ este cod CAEN         1. Oprea Ion cesioneaz„ toate cele 14 p„r˛i sociale
    comer˛ului cu nr. J 40/14178/1993          7483 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,      a 5.200.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
  Œn urma adun„rii generale a asocia˛ilor din data     multiplicare ∫i traduceri.                  72.800.000 lei, din care aport Ón natur„
de 15.05.2002 la care au participat to˛i asocia˛ii,      Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n    41.226.667 lei, c„tre Chiri˛„ Constantin, care devine
respectiv dl Vlasiu Ioan ∫i dna Vlasiu Ricu˛a, fiind    neschimbate.                         asociat unic;
reprezentat 100 % capitalul social, s-au hot„r‚t                                       2. Capitalul social r„m‚ne la valoarea de
                                (49/94.729)
urm„toarele:                                                       218.400.000 lei, din care aport Ón natur„
                                            *                123.680.000 lei, Ómp„r˛it Ón 42 p„r˛i sociale a
  Art. 1. Se declar„ obiectul principal de activitate:
5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                          5.200.000 lei fiecare, de˛inut Ón totalitate de
                                     Societatea Comercial„              asociatul unic Chiri˛„ Constantin, cu o participare
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
alimentare, b„uturi ∫i tutun.                     SESIMA — S.R.L., Bucure∫ti            la beneficii ∫i pierderi de 100 %;
  Corespunz„tor, se vor modifica actele                                           3. Se revoc„ din func˛ia de administrator Oprea
constitutive ale societ„˛ii.                          ACT ADIfiIONAL               Ion ∫i r„m‚ne Ón func˛ia de administrator, asociatul
  Prezentul act serve∫te la Oficiul registrului                                     unic Chiri˛„ Constantin av‚nd puteri depline, cu un
                               la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
comer˛ului ∫i la toate celelalte organe competente,      SESIMA — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os.       mandat de 4 ani;
potrivit legii.                        ™tefan cel Mare nr. 26, bl. 24, sc. 1A, ap. 21,        4. Subsemnatul Chiri˛„ Constantin declar pe
  (46/94.726)                       sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      propria r„spundere c„ nu mai am alt„ societate cu
                                  comer˛ului cu nr. J 40/12018/1993          r„spundere limitat„ Ón care s„ fiu asociat unic pe
              *                                               teritoriul Rom‚niei;
                                Subsemnatul M„ru˛„ ™tefan, cet„˛ean rom‚n,
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 26,      5. Contractul de societate devine caduc.
       Societatea Comercial„                                              Celelalte prevederi ale statutului, care nu se
                              bl. 24, sc. 1A, ap. 21, sectorul 2, n„scut la data de
      WEBO — S.R.L., Bucure∫ti                                           refer„ la drepturile ∫i obliga˛iile dlui Oprea Ion,
                              20.08.1957 Ón Bucure∫ti, cod numeric personal
                              1570820400173, c„s„torit, asociat al Societ„˛ii       r„m‚n neschimbate.
         ACT ADIfiIONAL               Comerciale SESIMA — S.R.L., aduc urm„toarele           (52/94.732)
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      modific„ri la actul constitutiv al societ„˛ii:                      *
  WEBO — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.         1. Declararea principalului domeniu de
       Regina Elisabeta nr. 3,            activitate – 526; obiect de activitate cod CAEN             Societatea Comercial„
 sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón pie˛e        CRIADI EMIL TRANS — S.R.L., Bucure∫ti
     comer˛ului cu nr. J 40/67/1991          (v‚nz„rile cu am„nuntul ale oric„ror feluri de
  Subsemnatul Alexandru Nicolae Elian, cet„˛ean      produse, Ón standuri, tonete, chio∫curi, de obicei               ACT ADIfiIONAL
englez, domiciliat Ón Marea Britanie, Londra, 67      mobile, de-a lungul drumurilor publice sau Ón
Grierson Road, Honor Oak Park, SE 23 1PF, posesor      locuri fixe, Ón pie˛e);                       la statutul Societ„˛ii Comerciale
al pa∫aportului nr. 702227478 eliberat de Ambasada       2. Extinderea obiectului de activitate – cod CAEN          CRIADI EMIL TRANS — S.R.L.
Marii Britanii la Bucure∫ti, la data de 18.02.2000, Ón   5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„        Subsemnatul Bruneanu Grigore, cet„˛ean rom‚n,
calitate de asociat al Societ„˛ii Comerciale WEBO —     prin magazine, cod CAEN 5212 – comer˛ cu           domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Onisifor Ghibu nr. 7,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1356/30.VII.2002                   9
bl. O25, sc. 3, et. 1, ap. 33, sectorul 3, Ón calitate de   515 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu        3. Œn consecin˛„, actul constitutiv al societ„˛ii, cu
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CRIADI EMIL      produse intermediare neagricole ∫i cu de∫euri, Ón     modific„rile ulterioare, se va modifica dup„ cum
TRANS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea        special de∫euri de aluminiu;                urmeaz„:
Onisifor Ghibu nr. 7, bl. O25, sc. 3, et. 1, ap. 33,      5153 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu       a) La art. 3.2 se va ad„uga punctul de lucru din
sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului      material lemnos ∫i de construc˛ii, Ón special cele     Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 286A, sectorul 5, ∫i
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.         legate de profilele de aluminiu ∫i accesorii ale      punctul de lucru din Bistri˛a, Drumul Cet„˛ii nr. 1A,
J 40/17633/1993, cod fiscal 4693457, am hot„r‚t:      acestora;                         jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud.
  Art. 1. Declararea domeniului principal de         5154 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu       b) Art. 5, punctul 5.1 din actul constitutiv va avea
activitate ∫i a activit„˛ii principale, astfel:       echipamente ∫i furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i de   urm„torul con˛inut:
  îDomeniul principal — alte transporturi terestre,    Ónc„lzire, Ón special cele legate de profilele de       î5.1. Societatea are ca domeniu principal de
interne ∫i interna˛ionale, cod CAEN 602; activitatea    aluminiu ∫i accesorii ale acestora;            activitate activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
principal„: transporturi rutiere de m„rfuri          5156 – comer˛ cu ridicata cu alte produse        ridicata, cod CAEN 511, iar ca activitate principal„
alimentare ∫i nealimentare, interne ∫i           intermediare, neclasificate Ón alt„ parte;         activitatea de intermedieri Ón comer˛ul cu material
interna˛ionale, cod CAEN 6024.“                5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;    lemnos ∫i de construc˛ii, Ón principal profile de
  Œn urma hot„r‚rii adoptate, se modific„           517 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,        aluminiu, cod CAEN 5113.
corespunz„tor articolele din statutul societ„˛ii.      neclasificate Ón alt„ parte;                 51.1 – alte activit„˛i desf„∫urate de societate:
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n          5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,         741 – activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj,
neschimbate.                        neclasificate Ón alt„ parte;                consulta˛ii pentru afaceri ∫i management;
  (53/94.733)                        511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu      7413 – activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
              *                ridicata;                           7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
                                5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,       management;
      Societatea Comercial„              echipamente industriale, nave ∫i avioane;           7415 – activit„˛ile companiilor de management;
    ALUMIL ROM INDUSTRY — S.R.L.              5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,         742 – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie
         Bucure∫ti                                               ∫i alte servicii tehnice;
                              articole de menaj ∫i de fier„rie;
                                                             7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,
                                5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
         ACT ADIfiIONAL                                            inginerie ∫i alte servicii tehnice;
                              v‚nzarea produselor cu caracter specific,
                                                             721 – consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor de
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      neclasificate Ón alt„ parte;
                                                            calcul;
ALUMIL ROM INDUSTRY — S.R.L., cu sediul Ón           451 – organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea
                                                             7210 – consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor
 Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 286A, sectorul 5,       terenului;
                                                            de calcul;
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          4511 – demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i      713 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;
    Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti         organizare de ∫antiere;                    7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente;
 cu nr. J 40/8540/1997, cod fiscal R 10042631,         4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru          702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
     capital social 9.907.100.000 ROL         constru˛ii;                        imobiliare proprii sau Ónchiriate;
  Œncheiat Óntre:                      452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;      7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
  – Societatea Comercial„ ALUMIL MYLONAS           4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de   imobiliare proprii sau Ónchiriate;
INDUSTRIA ALUMINIULUI — S.A., persoan„ juridic„       art„;                             602 – alte transporturi terestre;
de drept elen, cu sediul Ón Grecia, Salonic, Zona       4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la    6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
Industrial„ Kilkis, Ónregistrat„ cu nr. MAE 17520-55-    construc˛ii;                         631 – manipul„ri ∫i depozit„ri;
B-88-010 Ón Registrul Companiilor Salonic, Grecia,       4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;      6311 – manipul„ri;
de˛in‚nd 70 % din capitalul social al societ„˛ii;       4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;     6312 – depozit„ri;
  – Michail Sotiriou, cet„˛ean elen, domiciliat Ón      453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;          516 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu
Grecia, Salonic, str. Aghia Sofia nr. 46, identificat cu    4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;         ma∫ini, echipamente ∫i furnituri;
pa∫aportul N nr. 311085, eliberat de Prefectura        4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„,   5161 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu
Kastorias la data de 16.10.1998, de˛in‚nd 30 % din     inclusiv vopsitorie de profile de aluminiu;        ma∫ini-unelte pentru prelucrarea metalului ∫i
capitalul social al societ„˛ii,                4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire  lemnului, Ón special cele legate de profilele de
  reprezenta˛i de Zaira Andra Bamberger, conform     central„ ∫i montaj de echipamente ∫i utilaje        aluminiu ∫i accesorii ale acestora;
hot„r‚rii asocia˛ilor din data de 12 aprilie 2002.     tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;      5162 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu
  Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare     4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii   ma∫ini pentru construc˛ii;
a asocia˛ilor la Bucure∫ti, Ón data de 12 aprilie 2002,   auxiliare;                          5165 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu
s-a decis Ón leg„tur„ cu codificarea obiectului de       454 – lucr„ri de finisare;               alte ma∫ini utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i
activitate al societ„˛ii ∫i Ónfiin˛area a dou„ puncte     4541 – lucr„ri de ipsos„rie;              transport;
de lucru, dup„ cum urmeaz„:                  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;         515 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu
  1. Codificarea obiectului principal de activitate ∫i    4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   produse intermediare neagricole ∫i cu de∫euri, Ón
a activit„˛ii principale ca ∫i ad„ugarea, explicitarea     4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de      special de∫euri de aluminiu;
∫i codificarea obiectului de activitate al societ„˛ii    mont„ri de geamuri;                      5153 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu
dup„ cum urmeaz„:                       4545 – alte lucr„ri de finisare;            material lemnos ∫i de construc˛ii, Ón special cele
  Domeniul principal de activitate – activit„˛i de      371 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor       legate de profilele de aluminiu ∫i accesorii ale
intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata, cod CAEN 511.     metalice reciclabile, Ón special cele de aluminiu;     acestora;
  Activitatea principal„ desf„∫urat„ de societate:      3710 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor        5154 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu
activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu materiale     metalice reciclabile, Ón special cele de aluminiu;     echipamente ∫i furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i de
de construc˛ii ∫i Ón special cu profile de aluminiu,      372 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor       Ónc„lzire, Ón special cele legate de profilele de
cod CAEN 5113.                       nemetalice reciclabile;                  aluminiu ∫i accesorii ale acestora;
  Alte activit„˛i desf„∫urate de societate:         3720 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor        5156 – comer˛ cu ridicata cu alte produse
  741 – activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj;    nemetalice reciclabile;                  intermediare, neclasificate Ón alt„ parte;
consulta˛ii pentru afaceri ∫i management;           333 – execu˛ia de echipamente de m„sur„,          5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
  7413 – activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;  reglare ∫i control pentru procesele industriale;       517 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,
  7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i     3330– execu˛ia de echipamente de m„sur„,        neclasificate Ón alt„ parte;
management;                         reglare ∫i control pentru procesele industriale;       5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,
  7415 – activit„˛ile companiilor de management;       285 – tratarea ∫i acoperirea metalelor; opera˛iuni   neclasificate Ón alt„ parte;
  742 – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie   de mecanic„ general„;                     511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
∫i alte servicii tehnice;                   2851 – tratarea ∫i acoperirea metalelor, Ón special   ridicata;
  7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,       opera˛iuni de vopsire a profilelor de aluminiu;        5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
inginerie ∫i alte servicii tehnice;              2852 – opera˛iuni de mecanic„ general„;         echipamente industriale, nave ∫i avioane;
  721 – consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor de                                    5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
                                286 – produc˛ie de unelte ∫i articole de fier„rie;
calcul;                                                        articole de menaj ∫i de fier„rie;
                                2861 – fabricarea produselor de t„iat;
  7210 – consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor                                     5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
                                287 – fabricarea altor produse prelucrate din
de calcul;                                                       v‚nzarea produselor cu caracter specific,
                              metal;
  722 – realizarea ∫i furnizarea de programe;                                    neclasificate Ón alt„ parte;
                                2875 – fabricarea altor articole din metal, Ón
  7220 – realizarea ∫i furnizarea de programe;                                     451 – organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea
                              special profile de aluminiu ∫i accesorii ale acestora;
  723 – prelucrarea datelor;                                             terenului;
  7230 – prelucrarea datelor;                274 – produc˛ia metalelor pre˛ioase ∫i a altor       4511 – demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
  713 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;     metale neferoase;                     organizare de ∫antiere;
  7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente;      2742 – produc˛ia aluminiului;               4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
  702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor       2743 – prelucrarea aluminiului;             constru˛ii;
imobiliare proprii sau Ónchiriate;               2747 – produc˛ia altor metale neferoase;          452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor       275 – turn„torie;                     4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
imobiliare proprii sau Ónchiriate;               2753 – turnarea metalelor neferoase u∫oare;       art„;
  602 – alte transporturi terestre;             2754 – turnarea altor metale neferoase, Ón special     4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;         a aluminiului;                       construc˛ii;
  631 – manipul„ri ∫i depozit„ri;              252 – produc˛ia articolelor din material plastic;     4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;
  6311 – manipul„ri;                     2523 – fabricarea articolelor din material plastic     4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;
  6312 – depozit„ri;                   pentru construc˛ii, inclusiv accesorii pentru aprofile    453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;
  516 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu      de aluminiu;                         4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;
ma∫ini, echipamente ∫i furnituri;               2524 – fabricarea altor articole din material       4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„,
  5161 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu      plastic.                          inclusiv vopsitorie de profile de aluminiu;
ma∫ini-unelte pentru prelucrarea metalului ∫i         2. Societatea Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón       4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
lemnului, Ón special cele legate de profilele de      Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 286A, sectorul 5, care    central„ ∫i montaj de echipamente ∫i utilaje
aluminiu ∫i accesorii ale acestora;             va desf„∫ura activit„˛i de produc˛ie, depozitare ∫i    tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;
  5162 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu      intermediere Ón comer˛ul cu profile de aliminiu ∫i      4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii
ma∫ini pentru construc˛ii;                 un alt punct de lucru Ón Bistri˛a, Drumul Cet„˛ii     auxiliare;
  5165 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu      nr. 1A, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, care va desf„∫ura      454 – lucr„ri de finisare;
alte ma∫ini utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i        activit„˛i de depozitare ∫i intermediere Ón comer˛ul     4541 – lucr„ri de ipsos„rie;
transport;                         cu profile de aluminiu.                    4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1356/30.VII.2002
  4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;  nr. 93759, devine asociat unic al Societ„˛ii Rom‚ne,      – Stan Liviu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de     prin efectul aceleia∫i cesiuni ∫i de˛ine un num„r de    Bucure∫ti, str. Neagoe Vod„ nr. 33, sectorul 3;
mont„ri de geamuri;                    10 p„r˛i sociale, fiecare Ón valoare de 1.012.550 lei     – subscrisa MEFFERT A.G., persoan„ juridic„
  4545 – alte lucr„ri de finisare;            ∫i Ón valoare total„ de 10.125.500 lei, echivalentul a   german„, cu sediul Ón Germania, Sandwegstrasse
  371 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor       350 $, aport integral Ón numerar.              15, 55543 Bad Kreuznach, Postfach 1964, 55509 Bad
metalice reciclabile, Ón special cele de aluminiu;      Art. 4. Oriunde Ón statutul Societ„˛ii Rom‚ne se    Kreuznach, Postfach, prin reprezentant Dieter
  3710 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor      men˛ioneaz„ îIPSICON CONSULTANTS LIMITED“          Meffert,
metalice reciclabile, Ón special cele de aluminiu;    de la data Ónregistr„rii prezentului act adi˛ional, se     Ón calitate de asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii
  372 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor       va citi îFENSARD HOLDINGS LIMITED“.             Comerciale DÜFA ROM¬NIA — S.R.L., cu sediul Ón
nemetalice reciclabile;                    Celelalte dispozi˛ii ale actului constituv r„m‚n    Bucure∫ti, str. C„t„noaia nr. 33, sectorul 3, prin
  3720 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor      neschimbate.                        Ómputernicit Ivan Ioan Marius, administrator al
nemetalice reciclabile;                    (55/94.735)                      societ„˛ii, potrivit hot„r‚rii adun„rii generale a
  333 – execu˛ia de echipamente de m„sur„,                     *                asocia˛ilor din 18 martie 2002, am hot„r‚t
reglare ∫i control pentru procesele industriale;                                   modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii, Ón
  3330– execu˛ia de echipamente de m„sur„,              Societatea Comercial„             sensul urm„tor:
reglare ∫i control pentru procesele industriale;          FIZZ COM — S.R.L., Bucure∫ti             1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la
  285 – tratarea ∫i acoperirea metalelor; opera˛iuni                                 4.020.000.000 lei la 10.000.000.000 lei, cu suma de
de mecanic„ general„;                                                 5.980.000.000 lei profit repartizat Ón acest scop.
                                      ACT ADIfiIONAL
  2851 – tratarea ∫i acoperirea metalelor, Ón special                                  Suma de 5.980.000.000 lei, reprezent‚nd profit
opera˛iuni de vopsire a profilelor de aluminiu;       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      repartizat Ón vederea major„rii capitalului social are
  2852 – opera˛iuni de mecanic„ general„;          FIZZ COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        urm„toarea structur„ pe asocia˛i:
  286 – produc˛ia de unelte ∫i articole de fier„rie;   str. Ionescu Grigore nr. 83, bl. 44, sc. A, et. 8,      – 2.990.000.000 lei (sum„ net„) pentru MEFFERT
                               ap. 35, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul      AG;
  2861 – fabricarea produselor de t„iat;            Registrului Comer˛ului al Municipiului
  287 - fabricarea altor produse prelucrate din          Bucure∫ti cu nr. J 40/3724/2001,           – 2.392.000.000 lei (sum„ net„) pentru Ivan Ioan
metal;                                  cod fiscal R 13824977            Marius;
  2875 – fabricarea altor articole din metal, Ón                                    – 598.000.000 lei (sum„ net„) pentru Stan Liviu.
                               Subsemna˛ii Nita E. C„t„lin Augustin, cet„˛ean       Majorarea de capital se face conform procesului-
special profile de aluminiu ∫i accesorii ale acestora;
                             rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Grigore Ionescu    verbal al adun„rii generale a asocia˛ilor ∫i hot„r‚rii
  274 – produc˛ia metalelor pre˛ioase ∫i a altor
                             nr. 83, bl. 44, sc. A, ap. 35, sectorul 2, Nita E. Paul-  adun„rii generale a asocia˛ilor din 18.03.2002, din
metale neferoase;
                             Emilian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  2742 – produc˛ia aluminiului;                                           profitul aferent exerci˛iului financiar 2000 ∫i 2001,
                             str. Grigore Ionescu nr. 83, bl. 44, sc. A, ap. 35,
  2743 – prelucrarea aluminiului;                                          astfel: 4.765.360.434 lei – profit aferent anului 2000
                             sectorul 2, Radulescu V. Mirella, domiciliat„ Ón
  2747 – produc˛ia altor metale neferoase;                                      ∫i 1.529.376.408 lei profit aferent anului 2001, din
                             Bucure∫ti, str. Dobrici nr. 73, sectorul 2, ∫i Tanase
  275 – turn„torie;                                                 care s-a prelevat suma de 314.736.842 lei,
                             D. Mihaela-Marilena, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
  2753 – turnarea metalelor neferoase u∫oare;                                    reprezent‚nd impozitul aferent major„rii de
                             Bucure∫ti, bd. Constantin Br‚ncoveanu nr. 130-132,
  2754 – turnarea altor metale neferoase, Ón special                                 capital.
                             bl. 34, sc. 1, et. 5, ap. 19, sectorul 4, Ón calitate de
a aluminiului;                                                      2. Se men˛ine valoarea unei p„r˛i sociale ce
                             asocia˛i de˛in„tori ai Óntregului capital social al
  252 – produc˛ia articolelor din material plastic;                                 compune capitalul social al Societ„˛ii Comerciale
                             Societ„˛ii Comerciale FIZZ COM — S.R.L., am
  2523 – fabricarea articolelor din material plastic                                 DÜFA ROM¬NIA — S.R.L. la 100.000 lei fiecare.
                             hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii
pentru construc˛ii, inclusiv accesorii pentru profile                                  Se majoreaz„ num„rul de p„r˛i sociale de la
                             dup„ cum urmeaz„:
de aluminiu;                                                     40.200 la 100.000, astfel capitalul social majorat, Ón
                               Art. 1. Asociata Tanase D. Mihaela-Marilena
  2524 – fabricarea altor articole din material                                   sum„ total„ de 10.000.000.000 lei va fi compus din
                             cesioneaz„ un num„r de 5 p„r˛i sociale, cu o valoare
plastic.                                                       100.000 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei
                             nominal„ de 100.000 lei ∫i o valoare total„ de
  Restul textului din actul constitutiv r„m‚ne                                    fiecare.
                             500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din capitalul social
nemodificat.                                                       3. Capitalul social va avea urm„toarea structur„:
                             c„tre asociatul Nita E. Paul-Emilian, cet„˛ean
  Redactat azi, 12 aprilie 2002.                                            – valoare total„ 10.000.000.000 lei;
                             rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Grigore Ionescu
  (54/94.734)                      nr. 83, bl. 44, sc. A, ap. 35, sectorul 2, identificat cu   – num„r de p„r˛i sociale: 100.000;
             *                C.I. seria RT nr. 189084, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie    – valoarea p„r˛ii sociale: 100.000 lei;
                             la data de 4.09.2001, n„scut la data de 13.11.1973 Ón     – aport Ón numerar: 8.413.734.700 lei;
     Societatea Comercial„              Bucure∫ti, cod numeric personal 1731113421522,         – aport Ón natur„: 1.586.265.300 lei, echivalentul
                             nec„s„torit, conform contractului de cesiune        a 201.511 $;
  RALO INVESTMENTS — S.R.L., Bucure∫ti
                             nr. 5169/3.12.2001, autentificat la Biroul notarului      – aport Ón lei: 8.372.359.700 lei;
                             public Marincas Eugen.                     – aport Ón alte monede: 213.528 $.
         ACT ADIfiIONAL
                               Art. 2. Ca urmare a acestor modific„ri, capitalul     4. Repartizarea pe asocia˛i a capitalului social
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      social total, Ón sum„ de 2.000.000 lei va fi repartizat   este urm„toarea:
      RALO INVESTMENTS — S.R.L.           pe asocia˛i astfel:                      – Stan Liviu de˛ine 10.000 p„r˛i sociale, cu o
  Societatea Comercial„ IPSICON CONSULTANTS         – asociatul Nita C„t„lin-Augustin de˛ine 5 p„r˛i    valoare nominal„ de 100.000 lei, valoarea total„ a
LIMITED, persoan„ juridic„ Ónfiin˛at„ ∫i         sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i o     aportului de capital fiind de 1.000.000.000 lei,
func˛ion‚nd Ón conformitate cu legisla˛ia din Cipru,   valoare total„ de 500.000 lei, aport Ón numerar,      depus integral Ón numerar, reprezent‚nd 10 % din
cu sediul social Ón Cipru, Themistocles Dervis Street   reprezent‚nd 25 % din capitalul social;           capitalul social;
nr. 6, CY-1066 Nicosia, Ónregistrat„ la Registrul       – asociatul Nita Paul-Emilian de˛ine 10 p„r˛i       – Ivan Ioan Marius de˛ine 40.000 p„r˛i sociale, cu
Comercial din Cipru cu nr. 42353, legal          sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i o     o valoare nominal„ de 100.000 lei, valoarea total„ a
reprezentat„ de Gilbert P. Wood, Ón baza procurii     valoare total„ de 1.000.000 lei, aport Ón numerar,     aportului de capital fiind de 4.000.000.000 lei,
din data de 23.05.2001, Ón calitate de asociat unic al  reprezent‚nd 50 % din capitalul social;           depus integral Ón numerar, reprezent‚nd 40 % din
Societ„˛ii Comerciale RALO INVESTMENTS — S.R.L.,       – asociata Radulescu Mirela de˛ine 5 p„r˛i       capitalul social;
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul social Ón       sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i o       – MEFFERT A.G. de˛ine 50.000 p„r˛i sociale, cu o
Bucure∫ti, ∫os. Kiseleff nr. 11 – 13, sectorul 1,     valoare total„ de 500.000 lei, aport Ón numerar,      valoare nominal„ de 100.000 lei, valoarea total„ a
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    reprezent‚nd 25 % din capitalul social.           aportului de capital fiind de 5.000.000.000 lei, din
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/7645/2001, cod       Celelalte prevederi din actul constitutiv al      care 3.372.359.700 lei ∫i 213.528 $; din care aport Ón
unic de Ónregistrare 14167263 (numit„ Ón cele ce     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                natur„ 1.586.265.300 lei, echivalentul a 201.511 $, ∫i
urmeaz„ Societatea Rom‚n„), ∫i                 (56/94.736)                      aport Ón numerar de 3.413.734.700 lei (12.017 $ ∫i
  Societatea Comercial„ FENSARD HOLDINGS                                       3.372.359.700 lei), reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                           *
LIMITED, persoan„ juridic„ Ónfiin˛at„ ∫i                                       social.
func˛ion‚nd Ón conformitate cu legisla˛ia din Cipru,                                   5. Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i la
cu sediul social Ón Cipru, Papyros Building, 6           Societatea Comercial„               pierderi se va face, Ón continuare conform
Themistocles Dervis Street, CY-1066 Nicosia,         OCTAVIA STILMODA EXIMCO — S.R.L.,            propor˛iilor de participare la capitalul social al
Ónregistrat„ la Registrul Comercial din Cipru cu             Bucure∫ti                  societ„˛ii.
nr. 93759, legal reprezentat„ de Gilbert P. Wood, Ón                                   Toate celelalte dispozi˛ii cuprinse Ón actele
baza procurii din data de 15.02.2002,                     HOT√R¬RE                constitutive ale Societ„˛ii Comerciale DÜFA
  au hot„r‚t redactarea, semnarea ∫i autentificarea    a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii       ROM¬NIA — S.R.L. r„m‚n nemodificate, prezentul
prezentului act adi˛ional la statutul Societ„˛ii         Comerciale OCTAVIA STIL MODA             act adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚nd
Rom‚ne, Ón conformitate cu urm„toarele clauze:       EXIMCO — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.       prevederile acestora Ón mod corespunz„tor.
  Art. 1 Societatea Comercial„ IPSICON          Soldat Ghi˛„ ™erban nr. 18, bl. 8E, sc. A, et. 7,        (58/94.738)
CONSULTANTS LIMITED, Ón calitate de cedent,                ap. 27, sectorul 3                          *
cesioneaz„ c„tre Societatea Comercial„ FENSARD        Subsemna˛ii Zhao Hongzhi, Zhou Guitian ∫i
HOLDINGS LIMITED, Ón calitate de cesionar, 10       Wang Hongyan am hot„r‚t suspendarea activit„˛ii            Societatea Comercial„
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social  Societ„˛ii Comerciale OCTAVIA STILMODA               MEGATPROM — S.A., Bucure∫ti
subscris ∫i v„rsat al Societ„˛ii Rom‚ne. Œn urma     EXIMCO — S.R.L. de la data de 1.05.2002 p‚n„ la
acestei opera˛iuni, Societatea Comercial„ IPSICON     data de 1.05.2005.
CONSULTANTS LIMITED se retrage din Societatea                                              ACT ADIfiIONAL
                               (57/94.737)
Rom‚n„.                                       *                 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  Art. 2. Cedentul garanteaz„ cesionarului c„                                     MEGATPROM — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,
p„r˛ile sociale nu sunt grevate de nici o sarcin„ ∫i                                   calea Ferentari nr. 11, bl. 82, sc. 2, ap. 62,
au fost achitate integral prin aportul s„u Ón            Societatea Comercial„              sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
numerar, Ón valoare total„ de 10.125.500 lei.          DÜFA ROM¬NIA — S.R.L., Bucure∫ti             Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu
Cedentul garanteaz„ de asemenea c„ s-au achitat                                     nr. J 40/23705/1994, cu cod fiscal R6969835
toate taxele ∫i s-au depus declara˛iile fiscale ale             ACT ADIfiIONAL                Subsemna˛ii:
Societ„˛ii Rom‚ne ∫i c„ nu exist„ datorii fa˛„ de stat.   la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       – Turcu Ioana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
Pre˛ul prezentei cesiuni este 10.125.500 lei, pe care      DÜFA ROM¬NIA — S.R.L., cu sediul Ón          Bucure∫ti, str. Ghe. Petrascu nr. 8, bl. O6, ap. 2,
cedentul declar„ c„ l-a primit ∫i cu care este de      Bucure∫ti, str. C„t„noaia nr. 33, sectorul 3,      sectorul 3, identificat„ cu B.I. seria G.N. nr. 821138,
acord.                           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      eliberat de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 28.09.1994,
  Art. 3. Societatea Comercial„ FENSARD           cu nr. J 40/6404/1993, av‚nd cod unic de        reprezent‚nd 20 % din capitalul social;
HOLDINGS LIMITED, persoan„ juridic„ Ónfiin˛at„ ∫i           Ónregistrare nr. 3540951             – Bazavan Nicolae, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
func˛ion‚nd Ón conformitate cu legisla˛ia din Cipru,     Subsemna˛ii:                      Bucure∫ti, Str. L„cr„mioarei nr. 50, bl. 17, ap. 17,
cu sediul social Ón Cipru, Papyros Building, 6        – Ivan Ioan Marius, cet„˛ean rom‚n, domiciliat     sectorul 3, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 84526,
Themistocles Dervis Street, CY-1066 Nicosia,       Ón Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 4, bl. D14, sc. 4,     eliberat de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 31.10.1994,
Ónregistrat„ la Registrul Comercial din Cipru cu     ap. 103, sectorul 3;                    reprezent‚nd 10 % din capitalul social;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1356/30.VII.2002                  11
  – Turcu L„cr„mioara, cet„˛ean rom‚n,          c„s„torit„, posesoare a pa∫aportului diplomatic       5. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str.
domiciliat„ Ón T„t„re∫ti de Jos, jude˛ul Teleorman,     seria 08338, eliberat de Ministerul Afacerilor      Zboina Neagr„ nr. 2, bl. 81, sc. 1, et. 2, ap. 8,
identificat„ cu B.I. seria B.R. nr. 347718, eliberat de   Externe la data de 12.10.2000, cod numeric        sectorul 6, Ón comuna Otopeni, ∫os. Bucure∫ti-
Mili˛ia Videle la data de 3.12.1985, reprezent‚nd      personal 2630812400611, membru a consiliului de      Ploie∫ti km 17,5, jude˛ul Ilfov.
10 % din capitalul social;                 administra˛ie;                        Celelalte articole din actul constitutiv al societ„˛ii
  – Turcu Valerica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón      3. Giurgiu Emil-Alin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat    r„m‚n neschimbate.
Slobozia, str. Nisipuri, bl. 47, ap. 3, jude˛ul Ialomi˛a,  Ón Bucure∫ti, str. Matei Basarab nr. 73, bl. L113A,     Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 518500, eliberat de   sc. 3, et. 4, ap. 28, sectorul 3, n„scut la data de    Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la
Poli˛ia Slobozia la data de 16.03.1995, reprezent‚nd    13.10.1951 Ón Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫, fiul lui     Oficiul registrului comer˛ului.
10 % din capitalul social;                 Emil ∫i Veturia, c„s„torit, posesor al B.I. seria D.B.    (61/94.741)
  – Turcu Petre Stoica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat    nr. 175747, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data                 *
Ón Bucure∫ti, str. Ghe. Petrascu nr. 8, bl. O6, ap. 2,   de  13.11.1996,   cod  numeric    personal
sectorul 3, identificat cu B.I. seria G.N. nr. 821139,                                      Societatea Comercial„
                              1511013120681, membru al consiliului de
eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 28.09.1994,                                    COMMERCIAL UNION ASIGUR√RI
                              administra˛ie;
reprezent‚nd 50 % din capitalul social,                                            DE VIAfi√ — S.A., Bucure∫ti
                                4. Wille Philipp, cet„˛ean austriac, domiciliat Ón
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                              Austria, Viena, Westbahnstrasse 33/7, n„scut la data
MEGATPROM — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, calea                                             ACT ADIfiIONAL
Ferentari nr. 11, bl. 82, sc. 2, ap. 62, sectorul 5,    de 24.10.1963 Ón Austria, Viena, fiul lui Friedrich ∫i
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     Patty, nec„s„torit, posesor al pa∫aportului seria C     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/23705/1994, cu      0599971-4, eliberat de Bundespolizeidirektion Wien        UNION ASIGUR√RI DE VIAfi√ — S.A.
cod fiscal R 6969835, Ón baza hot„r‚rii nr. 3 din      la 8.06.1998, valabil p‚n„ la 7.06.2008, membru al       (Societate), cu sediul Ón Bucure∫ti, calea
2.06.2002 modific„m contractul ∫i statutul         consiliului de administra˛ie;                  Floreasca nr. 133-137, et. 2, sectorul 1,
societ„˛ii, astfel:                      5. Florescu Ion, cu dubl„ cet„˛enie rom‚n„ ∫i      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  1. Completarea obiectului de activitate, cu:      britanic„, domiciliat Ón Marea Britanie, 20 Donne             cu nr. J 40/9186/1999
  4020 – produc˛ia ∫i distribu˛ia gazelor;        Place, London, SW3 2N6, n„scut la data de           Œncheiat Óntre:
  6030 – transporturi prin conducte;           15.10.1966 Ón Mar, fiul lui Alexander ∫i Fernanda,      1. Societatea Comercial„ COMMERCIAL UNION
  4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;     c„s„torit, posesor al pa∫aportului seria 05017113,    INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, societate
  4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare;         eliberat la data de 1.06.2000 de c„tre autorit„˛ile    britanic„, Ónregistrat„ la Registrul Societ„˛ilor din
  4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i construc˛ii    rom‚ne, membru al consiliului de administra˛ie.      UK cu nr. 2180206, cu sediul Ón St. Helen’s, 1
auxiliare;                           Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     Undershaft, Londra, EC3P 3DQ, de˛in‚nd
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               339.669.886 ac˛iuni, ce reprezint„ 99,9971 % din
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                  (60/94.740)                      capitalul social total al Societ„˛ii, legal reprezentat„
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                 *                de Nicoleta Cristin Andreev, conform procurii
contractul ∫i statutul societ„˛ii, urm‚nd a fi publicat                                special anexate;
∫i Ónregistrat conform legisla˛iei Ón vigoare.            Societatea Comercial„                2. Societatea Comercial„ CGU ROMANIA
   (59/94.739)                         BERTTINA COM — S.R.L., Bucure∫ti          HOLDINGS — S.R.L., societate Ónfiin˛at„ ∫i care
              *                                             func˛ioneaz„ Ón conformitate cu legisla˛ia rom‚n„,
                                                           cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Maria Rosetti nr. 55,
                                       ACT ADIfiIONAL
       Societatea Comercial„                                          et. 4, ap. 10, sectorul 2, Ónregistrat„ la Oficiul
     TITAN MAR — S.A., Bucure∫ti             la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
                                  BERTTINA COM — S.R.L., cu sediul Ón        cu nr. J 40/7748/1999, de˛in‚nd 2.000 ac˛iuni, ce
         ACT ADIfiIONAL                    Bucure∫ti, str. Zboina Neagr„         reprezint„ 0,0005 % din capitalul social total al
                                nr. 2, bl. 81, sc. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 6,    societ„˛ii, legal reprezentat„ de Kevin John Phillips,
  Subsemna˛ii:                                                    administrator unic ∫i director general al societ„˛ii;
  1. Videanu Adriean, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                                  cu nr. J 40/23121/1993, cod unic de          3. Societatea Comercial„ COMMERCIAL UNION
Adrian Fulga nr. 6, sectorul 6;                                            POLSKA–TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA
  2. Videanu Miori˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,              Ónregistrare 5144996,
                                                           ZYCIE — S.A., societate Ónfiin˛at„ ∫i care
pia˛a Alba Iulia nr. 4, bl. I-3, ap. 45, sectorul 3;        cu un capital social de 68.504.000 lei
                                                           func˛ioneaz„ Ón conformitate cu legisla˛ia polonez„,
  3. Popescu Zoric„ Alexandru Eugen, domiciliat Ón       Subsemna˛ii:                     cu sediul Ón Polonia, Var∫ovia, 00-854, Al. Jana
Bucure∫ti, str. Dr. Staicovici nr. 21, sectorul 5;       Teodorescu Doina Ileana, cet„˛ean rom‚n,       Pawla II 23, Ónregistrat„ la Tribunalul de
  4. B„l˛atu Tinca, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Vasile Lucaci nr. 111,   Œnregistr„ri Var∫ovia cu nr. 32633, de˛in‚nd 2.603
Adrian Fulga nr. 6, sectorul 6;               et. 2, ap. 6, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RD  ac˛iuni, ce reprezint„ 0,0007 % din capitalul social
  5. Nu˛u Ioana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.      nr. 173519, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie Bucure∫ti   total al societ„˛ii, legal reprezentat„ de Nicoleta
Mini∫ nr. 8, bl. PM91, ap. 8, sectorul 3;          la data de 21.06.2001, ∫i                 Cristin Andreev, conform procurii speciale anexat„
  6. THE ROMANIAN INVESTMENT FUND               Teodorescu Radu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    nr. 4200 din 27 aprilie 2001;
(CYPRUS) Ltd., persoan„ juridic„ de na˛ionalitate      de 3.07.1961 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, c„s„torit, fiul    4. Societatea Comercial„ COMMERCIAL UNION
cipriot„, cu sediul Ónregistrat Ón Cipru, Nicosia, 16    lui Mihai-R„zvan ∫i Veronica, domiciliat Ón        POLSKA–TOWARZYSTWO           UBEZPIECZEN
Kyriakos, Matsis Avenue, 10th floor, Eagle House,                                   OGOLNYCH — S.A., societate Ónfiin˛at„ ∫i care
                              Bucure∫ti, str. Vasile Lucaci nr. 111, et. 2, ap. 6,
Ayoi Omoloytes, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                 func˛ioneaz„ Ón conformitate cu legisla˛ia polonez„,
                              sectorul 3, identificat cu C.I. seria RT nr. 109531,
comer˛ului din Nicosia, Cipru, cu nr. C85751,                                     cu sediul Ón Polonia, Var∫ovia, 00-854, Al. Jana
                              eliberat de Sec˛ia 11 Poli˛ie Bucure∫ti la data de
reprezentat„ prin Florin Dolea, director investi˛ii, ∫i                                Pawla II 25, Ónregistrat„ la Tribunalul de
                              27.07.2000, cod numeric personal 1610703400061,
  7. ROMANIAN–AMERICAN ENTERPRISE FUND,                                       Œnregistr„ri Var∫ovia cu nr. 32634, de˛in‚nd 2.603
persoan„ juridic„ de na˛ionalitate american„, cu        Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                              BERTTINA COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.    ac˛iuni, ce reprezint„ 0,0007 % din capitalul social
sediul Ónregistrat Ón S.U.A., 1209 Orange Street,                                   total al societ„˛ii, legal reprezentat„ de Nicoleta
Wilmington, New Castle, Delaware, cod fiscal 52-      Zboina Neagr„ nr. 2, bl. 81, sc. 1, et. 2, ap. 8,
                                                           Cristin Andreev, conform procurii speciale anexat„
1889172, reprezentat„ prin Joel D. Hayes,          sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                                           nr. 4203 din 27 aprilie 2001, ∫i
vicepre∫edinte ∫i director investi˛ii,           comer˛ului cu nr. J 40/23121/1993, cod unic de
                                                             5. Societatea Comercial„ COMMERCIAL UNION
  Ón calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale    Ónregistrare 5144996, cu un capital social de
                                                           INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) — S.A.,
TITAN MAR — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, pia˛a       68.504.000 lei, Ón baza contractului de cesiune, am    societate Ónfiin˛at„ ∫i care func˛ioneaz„ Ón
Alba Iulia nr. 4, bl. I-3, ap. 45, sectorul 3,       hot„r‚t urm„toarele:                   conformitate cu legisla˛ia polonez„, cu sediul Ón
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       1. Ca urmare a contractului de cesiune, asocia˛i   Polonia, Var∫ovia, 00-854, Al. Jana Pawla II 23,
nr. J 40/17817/1994, cod fiscal R6243289,          ai Societ„˛ii Comerciale BERTTINA COM — S.R.L.      Ónregistrat„ la Tribunalul de Œnregistr„ri Var∫ovia
reprezenta˛i de Videanu Miori˛a, Ón baza hot„r‚rii     sunt Teodorescu Doina Ileana ∫i Teodorescu Radu,     cu nr. 55202, de˛in‚nd 2.603 ac˛iuni, ce reprezint„
adun„rii generale a ac˛ionarilor din data de        care de˛in Óntregul capital social Ón valoare de     0,0007 % din capitalul social total al societ„˛ii, legal
30.10.2001, am hot„r‚t Ón unanimitate modificarea      68.504.000 lei, din care 100.000 lei aport Ón       reprezentat„ de Nicoleta Cristin Andreev, conform
actului constitutiv al societ„˛ii, autentificat cu     numerar ∫i 68.404.000 lei aport Ón natur„, Ómp„r˛it    procurii speciale anexate nr. 4202 din 27 aprilie
nr. 2474 din 27.07.1999 la Biroul notarului public     Ón 100 p„r˛i sociale a 685.040 lei fiecare.        2001;
Lidia Seceleanu din Bucure∫ti, dup„ cum urmeaz„:        Capitalul este Ómp„r˛it Óntre asocia˛i dup„ cum      Œn conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale
  1. Œn urma expir„rii mandatului, Ónceteaz„        urmeaz„:                         extraordinare a ac˛ionarilor din data de 28 mai
calitatea de administrator a urm„torilor: Popescu        Teodorescu Doina Ileana de˛ine 50 p„r˛i sociale    2002, ac˛ionarii societ„˛ii au hot„r‚t cu unanimitate
Zoric„ Alexandru Eugen, Staicu Marius, Fondul        a 685.040 lei fiecare, Ón valoare total„ de 34.252.000  de voturi urm„toarele:
Rom‚no-American pentru Investi˛ii.             lei, din care aport Ón natur„ 34.202.000 lei ∫i 50.000    1. Se schimb„ denumirea Societ„˛ii din
  2. Se prelunge∫te mandatul de administrator al      lei aport Ón numerar, reprezent‚nd 50 % din        COMMERCIAL UNION ASIGUR√RI DE VIAfi√ — S.A.
urm„torilor: Videanu Adriean ∫i Videanu Miori˛a ∫i     capitalul social, ∫i                   Ón AVIVA ASIGUR√RI DE VIAfi√ — S.A., conform
se numesc Ón func˛ia de administrator urm„torii:        Teodorescu Radu de˛ine 50 p„r˛i sociale a       dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 31900
Giurgiu Emil-Alin, Wille Philipp ∫i Florescu Ion.                                   din 1.03.2002.
                              685.040 lei fiecare, Ón valoare total„ de
  Ca urmare a celor men˛ionate mai sus, se                                        2. Œn consecin˛„, articolul 1 al actului constitutiv
                              34.252.000 lei, din care aport Ón natur„
modific„ art. 13.3 din actul constitutiv al societ„˛ii,                                al societ„˛ii se modific„ ∫i se completeaz„ Ón mod
                              34.202.000 lei ∫i 50.000 lei aport Ón numerar,
dup„ cum urmeaz„:                                                   corespunz„tor.
  Art. 13.3. Consiliul de administra˛ie al societ„˛ii   reprezent‚nd 50 % din capitalul social.
                                                             Celelalte texte din actul constitutiv al societ„˛ii
are urm„toarea componen˛„:                   2. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al
                                                           r„m‚n neschimbate.
  1. Videanu Adriean, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      Societ„˛ii Comerciale BERTTINA COM — S.R.L. dna
                                                              (62/94.742)
Ón Bucure∫ti, str. Adrian Fulga nr. 6, sectorul 6,     Teodorescu Doina Ileana, cet„˛ean rom‚n,
                                                                         *
n„scut la data de 1.06.1962 Ón comuna Crevenciu,      c„s„torit„, n„scut„ la data de 20.10.1960 Ón T‚rgu
jude˛ul Teleorman, fiul lui Dumitru ∫i Alexandrina,     Jiu, jude˛ul Gorj, fiica lui Dumitru ∫i Mioara,           Societatea Comercial„
c„s„torit, posesor al pa∫aportului diplomatic        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Vasile Lucaci nr. 111,      SANTER SYSTEM — S.A., Bucure∫ti
seria 06179, eliberat de Ministerul Afacerilor       et. 2, ap. 6, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RD
Externe la data de 4.12.1997, cod numeric personal     nr. 173519, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie Bucure∫ti            ACT ADIfiIONAL
1620601400560, pre∫edinte al consiliului de         la data de 21.06.2001, cod numeric personal
administra˛ie;                       2601020400071.                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  2. Videanu Miori˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„       3. Fostul asociat Cojocaru Costel nu mai de˛ine           SANTER SYSTEM — S.A.
Ón Bucure∫ti, pia˛a Alba Iulia nr. 4, bl. I-3, ap. 45,   nici o func˛ie Ón cadrul societ„˛ii.             Subscri∫ii: Societatea Comercial„ ROLAND — S.A.,
sectorul 3, n„scut„ la data de 12.08.1963 Ón comuna       4. Se revoc„ din func˛ia de administrator al     Societatea Comercial„ INTERAGENT — S.R.L. ∫i al˛i
Grosu, jude˛ul Teleorman, fiica lui Neagu ∫i Tinca,     societ„˛ii dl Cojocaru Costel.              ac˛ionari (lista persoanelor fizice ∫i juridice),
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1356/30.VII.2002
  ac˛ionari reprezent‚nd Óntregul capital social al    respectiv Societatea Comercial„ UNIVERSAL — S.A.          Societatea Comercial„
Societ„˛ii Comerciale SANTER SYSTEM — S.A., cu       care de˛ine 162.770 ac˛iuni, reprezent‚nd 71,391 %     BIRO MEDIA TRADING — S.R.L., Bucure∫ti
sediul Ón Bucure∫ti, Str. Morarilor nr. 2, sectorul 2,   din capitalul social prin reprezentant Bejenaru
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     Andrei Mihai, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Iancului            ACT ADIfiIONAL
nr. J 40/553/1991, cod fiscal R442, reprezentat„ Ón    nr. 21, bl. 106A, sc. B, et. 8, ap. 79, sectorul 2, ∫i
prezentul act adi˛ional prin dl Nica Cherbel D„nu˛                                   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Gatman Marian, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai
Florentin, Ómputernicit de adunarea general„                                         BIRO MEDIA TRADING — S.R.L.
                              Bravu nr. 2, bl. 60B, sc. 3, ap. 151, care de˛ine 198
ordinar„ a ac˛ionarilor din data de 15.05.2002,      ac˛iuni, cu majoritate de voturi, au hot„r‚t         Subsemnatul Popa Sergiu, domiciliat Ón
convocat„ prin pres„ Ón ziarul Curierul Na˛ional din    modificarea contractului de societate ∫i a statutului   Bucure∫ti, str. R„cari nr. 12A, bl. 43, sc. 2, ap. 82,
data de 27.04.2002 ∫i Ón Monitorul Oficial al       societ„˛ii, astfel:                    sectorul 3, identificat cu B.I. seria B.R. nr. 439156,
Rom‚niei, Partea a IV-a nr. 723/26.04.2002, legal ∫i     Art. 1. Se nume∫te ca administrator unic, cu      eliberat de Mili˛ia Moine∫ti la data de 4.09.1985, Ón
statutar constituit„, la prima convocare, prin       puteri depline, dl Ionescu Gheorghe.           calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
prezen˛a ac˛ionarilor reprezent‚nd 97,015 % din        Prezentul act adi˛ional modific„ contractul ∫i     BIRO MEDIA TRADING — S.R.L., cu sediul Ón
capitalul social ∫i din totalul ac˛iunilor societ„˛ii,   statutul Societ„˛ii Comerciale OVIDIU — S.A.,       Bucure∫ti, str. R„cari nr. 12A, bl. 43, sc. 2, ap. 82,
adic„:                                                        sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
  – Societatea Comercial„ ROLAND — S.A.,                                      comer˛ului cu nr. J 40/2286/1992, cod unic de
                              nr. J 40/665/1991.
reprezentat„ legal de dl Nica Cherbel D„nu˛                                     Ónregistrare 447220, atribut fiscal R, prin prezentul
                               Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului
Florentin,      conform     Ómputernicirii                                 act adi˛ional, am hot„r‚t radierea punctului de
                              Societ„˛ii Comerciale OVIDIU — S.A. r„m‚n
nr. 98/13.05.2002, reprezent‚nd 571.174 ac˛iuni cu                                  lucru situat Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 84,
                              nemodificate.
o valoare total„ de 14.279.350.000 lei, respectiv                                  sectorul 6.
                                (65/94.745)                        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
67,299 % din capitalul social ∫i din cota de                     *
participare la beneficii ∫i pierderi;                                        actul constitutiv al societ„˛ii, celelalte prevederi
  – Societatea Comercial„ INTERAGENT — S.R.L.,                                   r„m‚n‚nd neschimbate.
                              Societatea de Administrare Active Feroviare          (69/94.749)
reprezentat„ legal de dl Bara Gabriel, conform              S.A.A.F. — S.A.
Ómputernicirii nr. 22/8.05.2002, reprezent‚nd                                                 *
252.166 ac˛iuni cu o valoare total„ de
6.304.150.000 lei, respectiv 29,712 % din capitalul            HOT√R¬REA NR. 4                 Societatea Comercial„
social ∫i din cota de participare la beneficii ∫i                                  NEWROM CONSTRUCT & SERVICES — S.R.L.
                                   din data de 27 martie 2002                 Bucure∫ti
pierderi;
  – Irimi˛„ Ani∫oara, personal, reprezent‚nd 40       Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
ac˛iuni cu o valoare total„ de 1.000.000 lei,       Societ„˛ii de Administrare Active Feroviare                  HOT√R¬RE
reprezent‚nd 0,004 % din capitalul social ∫i din cota   S.A.A.F. — S.A., legal constituit„, s-a Óntrunit Ón
                              ∫edin˛a din data de 27 martie 2002, ora 14.00, la      a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
de participare la beneficii ∫i pierderi,                                          Comerciale NEWROM CONSTRUCT &
  Conform deciziilor luate Ón adunarea          sediul societ„˛ii.
                               ™edin˛a a fost statutar„ fiind prezen˛i 2 membri.     SERVICES — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
men˛ionat„, hot„r„sc:                                                 str. Subcetate nr. 81, sectorul 1, Ónmatriculat„
  1. revocarea administratorului unic Societatea       Au participat:
                               – dl Mih„il„ Ion, pre∫edintele consiliului de          la Oficiul registrului comer˛ului
Comercial„ MT MANAGEMENT TEAM — S.R.L. ∫i a                                             cu nr. J 40/2795/2002
reprezentantului desemnat, dl Roman Marian         administra˛ie;
Valentin;                           – dl Vl„descu Cristian, director tehnic;         Subsemna˛ii:
  2. numirea ca administrator unic, persoan„         – dna Matei Maria, director economic.           Ognean Delia-Mariana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
fizic„, a dlui Nica Cherbel D„nu˛ Florentin, cet„˛ean     Dup„ aprobarea ordinii de zi ∫i dup„ discutarea    ∫os. Mihai Bravu nr. 90-96, bl. D17, sc. B, et. 8,
rom‚n, domiciliat Ón G„e∫ti, Str. 1 Decembrie, bl.     problemelor Ónscrise, adunarea general„          ap. 68, sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria RT
59, sc. A, ap. 12, jude˛ul D‚mbovi˛a, posesor al C.I.   extraordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii de        nr. 092025, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de
seria DD nr. 017704, eliberat„ de Poli˛ia G„e∫ti la    Administrare Active Feroviare S.A.A.F. — S.A.,      16.05.2000;
data de 17.11.1999, n„scut la data de 22.06.1968 Ón    hot„r„∫te:                          Marin Dan Cristian, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                               Œn conformitate cu prevederile art. 13 (6) litera j)  Subcetate nr. 81, sectorul 1, identificat cu C.I. seria
G„e∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a, fiul lui Polifronie ∫i
                                                           RD nr. 051601, eliberat„ de S.E.P. la 27.10.1998;
Florica, cod numeric personal 1680622150400.        din anexa la H.G. nr. 585/1998, ac˛ionarea Ón justi˛ie
                                                            Szep Attila, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str.
  Administratorul unic va Óndeplini ∫i func˛ia de     a persoanelor considerate c„ se fac vinovate de
                                                           B„r„ganului nr. 10, jude˛ul Mure∫, identificat cu
director general al societ„˛ii.              pagubele pricinuite Societ„˛ii de Administrare
                                                           C.I. seria MS nr. 083212, eliberat de Poli˛ia T‚rgu
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al     Active Feroviare S.A.A.F. — S.A. ∫i men˛ionate de
                                                           Mure∫ la data de 24.03.2001,
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.               c„tre organele de control ale Ministerului
                                                            Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t deschiderea
   (63/94.743)                      Finan˛elor Publice Ón procesele-verbale nr.
                                                           unui punct de lucru al societ„˛ii Ón T‚rgu Mure∫,
              *                768/20.02.2002 ∫i nr. 918/1.03.2002, ∫i desemnarea    Str. B„r„ganului nr. 10, jude˛ul Mure∫, unde va
                              S.M.F. — S.A. pentru exercitarea ac˛iunii Ón justi˛ie.  desf„∫ura activitatea de comer˛ cu ridicata cu
       Societatea Comercial„               (66/94.746)                      produse chimice – 5155.
      RUNE — S.R.L., Bucure∫ti                         *                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
                                                           societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
         ACT ADIfiIONAL                   Societatea Comercial„                (70/94.750)
                                 GORETTI EXIM — S.R.L., Bucure∫ti                       *
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
   RUNE — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/14669/1991,              HOT√R¬REA NR. 1                  Societatea Comercial„
 cod unic de Ónregistrare 1559680, cu sediul Ón                                    FEITENLI COMIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                                  a adun„rii generale a asocia˛ilor
 Bucure∫ti, str. Barbu Delavrancea nr. 2, sc. A,             din data de 24.05.2002
        et. 4, ap. 28, sectorul 1                                                ACT ADIfiIONAL
                               Subsemna˛ii Ciurea Nina Florentina ∫i Ciurea
  Subsemna˛ii:                      R„zvan Stelian, domicilia˛i Ón Bucure∫ti, str. Liviu         ™I CONTRACT DE CESIUNE
  – Ciocianu Valeriu-Dan, cet„˛ean rom‚n,        Rebreanu nr. 6, bl. B1, sc. 3, parter, ap. 89,
domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 3, sc. 4,   sectorul 3, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
et. 3, ap. 24, sectorul 1, legitimat cu B.I. seria G.V.                                FEITENLI COMIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
                              GORETTI EXIM — S.R.L., Óntruni˛i Ón adunarea
nr. 861060, eliberat de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de                                  Bucure∫ti, ™os. Colentina nr. 456/458, stand
                              general„ a asocia˛ilor, cu unanimitate de voturi, am
15.10.1996, n„scut la data de 10.09.1972 Ón                                         K70–1, sectorul 2, Ónmatriculat„ cu
                              hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru al
Bucure∫ti, fiul lui Nedelcu ∫i Elena, cod numeric                                    nr. J 40/1506/1995, cod fiscal R 7025614
                              societ„˛ii Ón Complexul Comercial Vraja M„rii din
personal 1720910411519, ∫i                                               Subsemna˛ii: Shan Liwen, cet„˛ean chinez,
                              Costine∫ti, jude˛ul Constan˛a, Ón care se vor
  – Copil„u Dumitrache, cet„˛ean rom‚n, n„scut la                                 domiciliat„ Ón China, Zhejiang, posesoare a
                              desf„∫ura activit„˛i de fabricare a produselor de
data de 18.09.1930 Ón comuna Gura Ialomi˛ei,                                     pa∫aportului P 147305061/1.12.1999, eliberat de
                              panifica˛ie ∫i patiserie (covrigi, gogo∫i, pateuri) –
jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea                                autorit„˛ile chineze, Zhou Hui, cet„˛ean chinez,
                              1581.
Ialomi˛ei nr. 3, et. 4, ap. 40, sectorul 6, legitimat cu                               domiciliat Ón China, Zhejiang, posesor al
                               Celelalte clauze din contractul de societate ∫i
B.I. seria B.N. nr. 259505, eliberat de Circa 21                                   pa∫aportului P 2474991/24.06.1993, eliberat de
                              statutul societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
Mili˛ie la data de 16.04.1980, cod numeric personal                                 autorit„˛ile chineze, asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii sus
                                (67/94.747)
1300918400085,                                                    men˛ionate, ∫i Hu Zhihui, cet„˛ean chinez,
  am hot„r‚t Ón unanimitate Ón adunarea general„                  *                domiciliat Ón China, Zhejiang, c„s„torit, n„scut la
a asocia˛ilor din data de 15.05.2002, Ónfiin˛area                                  data de 5.09.1970 Ón China, Zhejiang, posesor al
unui punct de lucru al societ„˛ii Ón Bra∫ov, str.           Societatea Comercial„
                                                           pa∫aportului P 146851168, eliberat de autorit„˛ile
Cri∫ana nr. 11, sc. B, ap. 80, jude˛ul Bra∫ov, unde se       UFUK COM — S.R.L., Bucure∫ti
                                                           chineze la data de 31.03.1999, am hot„r‚t:
va desf„∫ura activitatea: 5030 – comer˛ cu piese ∫i                                   Shan Liwen, cedeaz„ lui Hu Zhihui 1.799 p„r˛i
accesorii pentru autovehicule.                       HOT√R¬REA NR. 2              sociale a 10.000 lei Ón valoare de 17.900.000 lei,
  Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.           a asociatului unic din data de 29.05.2002       respectiv 10.000 $ ∫i Zhou Hui cedeaz„ lui Hu
   (64/94.744)                                                   Zhihui 750 p„r˛i sociale a 10.000 lei fiecare, Ón
              *                 Kizilkar Ismail, asociat Ón cadrul Societ„˛ii     valoare de 7.500.000 lei, respectiv 1.000 $, acestia
                              Comerciale UFUK COM — S.R.L., cu sediul Ón        retr„g‚ndu-se din societate, renun˛‚nd la toate
       Societatea Comercial„             Bucure∫ti, str. Aurel Vlaicu nr. 49, sectorul 2,     drepturile ∫i obliga˛iile conferite de acestea,
      OVIDIU — S.A., Bucure∫ti            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    primind contravaloarea lor azi data Óncheiereii
                              Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/4734/2000, cod     contractului.
         ACT ADIfiIONAL              fiscal R13026363, capital social 2.000.000 lei, am      Hu Zhihui preia de la Shan Liwen 1.799 p„r˛i
                              hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón comuna     sociale a 10.000 lei Ón valoare de 17.900.000 lei,
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      Costine∫ti, Str. Tineretului nr. 10, jude˛ul       respectiv 10.000 $ ∫i de la Zhou Hui preia 750 p„r˛i
  OVIDIU — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.       Constan˛a, unde se desf„∫oar„ activitatea C.A.E.N.    sociale a 10.000 lei Ón valoare de 7.500.000 lei,
Biharia nr. 67-77 (fosta Z„pada Mieilor nr. 16-      5530 – restaurante.                    respectiv 1.000 $ prelu‚nd toate drepturile ∫i
  18), sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul         Celelalte prevederi din actul constitutiv al      obliga˛iile conferite de acestea, achit‚nd
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/665/1991       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               contravaloarea lor azi data Óncheiereii contractului.
  Ac˛ionarii Óntruni˛i Ón ∫edin˛a ordinar„ a          (68/94.748)                       Schimbarea valorii p„r˛ii sociale de la 10.000 lei
adun„rii generale ordinare din data de 25.10.2000,                  *                la 254.900 lei.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1356/30.VII.2002                  13
  Œn urma cesiunii capitalul social total de 100       – se declar„ domeniul principal de activitate        Art. 3. Se prelunge∫te mandatul consiliului de
p„r˛i sociale a 254.900 lei Ón valoare de         CAEN 602 – alte transporturi terestre; activitatea      cenzori, Ón urm„toarea componen˛„, cu 3 ani:
25.490.000 lei, respectiv 11.000 $, ∫i participarea la   principal„ CAEN 6024 – transporturi rutiere de         Buica Dumitru;
beneficii ∫i pierderi va fi de˛inut 100 % de Hu      m„rfuri.                            Lungu Eugen;
Zhihui. Se modific„ cap. III art. 1 ∫i 2 din statut ∫i    Se schimb„ datele de identificare ale asociatului      Gheorghiade Anatolie;
contract.                         Lixandru Constantin, conform preambulului            Radu Pandele;
  Shan Liwen renun˛„ la func˛ia de administrator     actului.                            Savulescu Lucian;
∫i o preia Hu Zhihui.                     Celelalte prevederi din statut ∫i contract r„m‚n       precum ∫i pe cel al cenzorilor suplean˛i:
  Se revoc„ din func˛ia de manager dl Zhang Lei.     neschimbate.                          Luncan Ioan;
Contractul de societate devine caduc.             (73/94.753)                         Lauda Mirona;
  Hu Zhihui declar„ pe proprie r„spundere c„                     *                  Ion Constantin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Óndepline∫te condi˛iile legale Ón vigoare de asociat                                  Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie, nr. 128, bl. P 35,
unic ∫i administrator, cunosc‚nd c„ declara˛iile           Societatea Comercial„               sc. 1, ap. 3, sectorul 5, n„scut Ón comuna ™tefan
mincionoase sunt pedepsite de lege.                SENKO GROUP — S.R.L., Bucure∫ti            Vod„, la data de 3.11.1928, fiul lui Constantin ∫i
  (71/94.751)                                                     Chirana, c„s„torit, cod numeric personal
              *                         ACT ADIfiIONAL               12281103400140, posesor al B.I. seria BC 130393
                                                            eliberat de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 9.07.1988,
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
      Societatea Comercial„                                            care se nume∫te Ón locul dlui Negru Bogdan.
                                 SENKO GROUP — S.R.L., cu sediul Ón
   GLACIAL PROD — S.R.L., Bucure∫ti                                           Art. 4. Sucursalele deja existente prin care
                               Bucure∫ti, str. Vorone˛ nr. 14, bl. D 8, sc. 4,
                                                            Societatea Comercial„ COMICO — S.A., Bucure∫ti, Ó∫i
                               parter, ap. 50, sectorul 3, Ónmatriculat„ la
         ACT ADIfiIONAL                                             desf„∫oar„ activitate sunt urm„toarele:
                                  Oficiul registrului coemr˛ului cu
                                                              I. SUCURSALA ABRUD ARDEAL, cu sediul Ón
  al Societ„˛ii Comerciale GLACIAL PROD —               nr. J 40/10477/20.12.2001
                                                            Abrud, str. Detunata nr. 65–67, jude˛ul Alba,
 S.R.L., Bucure∫ti, str. Dorohoi nr. 2, bl. F 21,      Subsemnatul Radu Alexandru, cet„˛ean rom‚n,        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
sc. 2, et. 3, ap. 18, sectorul 4, Ónmatriculat„ cu     n„scut la data de 29.09.1977 Ón Constan˛a, jude˛ul      nr. J 01/812/1993, administrator Crisan Nicolae;
    nr. J 40/21980/cod fiscal R 3020100        Constan˛a, fiul lui Alexandru ∫i al Elenei, stare        II. SUCURSALA BANAT MOLDOVA NOU√, cu
  Subsemna˛ii: Vasile Valentin, domiciliat Ón      civil„: nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫∫ti, Bd.      sediul Ón Moldova Nou„, Str. Flota˛iei nr. 1, jude˛ul
Bucure∫ti, str. Antin Bacalba∫a nr. 24, bl. 171, sc. 4,  Libert„˛ii nr. 22, bl. 102, sc. 3, et. 4, ap. 50,      Cara∫-Severin, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
ap. 49, sectorul 4, ∫i Vasile Ivan, domiciliat Ón     sectorul 5, identificat cu C.I. seria RD nr. 189347     comer˛ului cu nr. J 11/559/1992, administrator
Bucure∫ti, Aleea Somer∫ul Mare nr. 3, bl. F 10, sc. 1,   din data de 28.08.2001 eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie,    Razmelita Paulic„-Mihail;
et. 3, ap. 10, sectorul 4, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii  cod numeric personal 1770929443021, Ón calitate de       III. SUCURSALA BUCURE™TI, cu sediul Ón
Comerciale GLACIAL PROD — S.R.L., cu sediul Ón       asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SENKO         Bucure∫ti, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1,
Bucure∫ti, str. Dorohoi nr. 2, bl. F 21, sc. 2, et. 3,   GROUP — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
ap. 18, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul         1. Completarea obiectului de activitate al        nr. J 40/5909/1999, administrator ing. N„stase
Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr.          societ„˛ii prev„zut la art. 5 din actul constitutiv cu    Iulian;
J 40/21980/1992, cod fiscal R 3020100, care are un     urm„toarele activit„˛i:                     IV. SUCURSALA BUCOVINA, cu sediul Ón comuna
capital social de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i     – cantine – cod CAEN 5551;                Frasin, Strada Principal„ nr. 1, jude˛ul Suceava,
sociale a 100.000 lei fiecare, am hot„r‚t           – alte unit„˛i de preparare a hranei – cod CAEN      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
urm„toarele:                        5552.                            nr. J 33/1409/1991, administrator sing. Popa
  Art. 1. Iese din societate Vasile Valentin, prin     Celelelate men˛iuni din actul constitutiv r„m‚n      Gheorghe.
cedarea unei p„r˛i sociale pe care o de˛ine Ón       neschimbate.                          V. SUCURSALA MECANIZARE FRASIN, cu sediul
societate, cu valoare nominal„ de 100.000 lei,        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     comuna Frasin, Strada Principal„ nr. 1, jude˛ul
reprezent‚nd 5 % din capitalul social al societ„˛ii.    actul constitutiv ∫i serve∫te la toate organele
                                                            Suceava, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  Valoarea acestei cesiunei este de 100.000 lei,     competente, potrivit legii.
                                                            comer˛ului cu nr. J 33/308/1999, administrator ing.
                                (74/94.754)
sum„ pe care eu, cedentul, declar c„ am primit-o Ón                                   Kurt Gernot;
Óntregime de la cesionar ast„zi data autentific„rii
                                            *                  VI. SUCURSALA MARAMURE™-BOR™A, cu sediul
prezentului Ónscris.                                                  Ón Bor∫a, Str. Minerilor nr. D 1, jude˛ul Maramure∫,
                                Societatea Comercial„ COMINCO — S.A.
  Eu, Vasile Ivan declar c„ am preluat prin cesiune                                  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
                                       Bucure∫ti
de la Vasile Valentin o parte social„, reprezent‚nd                                   nr. J 24/174/1999, administrator ing. Coperza
5 % din capitalul social pentru care am achitat                                     Vasile;
valoarea cesiunii Ón sum„ de 100.000 lei.                   ACT ADIfiIONAL                VII. SUCURSALA OLTENIA-COLTESTI, cu sediul
  Eu, Vasile Valentin, declar c„ de la data            la statutul Societ„˛ii Comerciale          Ón comuna Colte∫ti, jude˛ul V‚lcea, Ónmatriculat„ la
autentific„rii prezentului Ónscris Ónceteaz„ calitatea    COMINCO — S.A., Bucure∫ti Ónmatriculat„ la         Oficiul   registrului   comer˛ului    cu  nr.
mea de asociat Ón Societatea Comercial„ GLACIAL            Oficiul registrului comer˛ului          J 38/1479/1991, administrator ing. Teodorescu
PROD — S.R.L., m„ retrag din societate ∫i nu mai am      cu nr. J 40/283/1991, av‚nd codul unic de         Marian.
nici o preten˛ie de nici o natur„ de la societate sau            Ónregistrare 1555670              Art. 5. Se nume∫te administrator la SUCURSALA
de la asociatul acesteia.                   Œncheiat ast„zi data autentific„rii, Ón Bucure∫ti,    BANAT MOLDOVA NOU√ dl Razmelita Paulic„-
  Art. 2. Contractul de societate devine caduc.     de c„tre:                          Mihai, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Moldova Nou„,
  Art. 3. Capitalul social, Ón numerar, Ón valoare     – Murariu Svetlana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      Str. Minerilor nr. 156, jude˛ul Cara∫-Severin, n„scut
total„ de 2.000.000 lei este Ómp„r˛it Ón 20 de p„r˛i    data de 23.06.1952 Ón Bucure∫ti, fiica lui Gheorghe     la data de 10.02.1955, Ón comuna Obirseni, jude˛ul
sociale cu valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare ∫i   ∫i Matreona, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Trestiana    Vaslui, fiul lui Mihail ∫i al Iuliei, c„s„torit, posesor
este de˛inut Ón Óntregime de asociatul unic Vasile     nr. 1 A, bl. 8A, sc. B, ap. 103, sectorul 4, posesoare    al B.I. seria GK nr. 017368 eliberat de Mili˛ia
Ivan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea    a C.I. seria RD nr. 205746, eliberat de Sec˛ia 14      Moldova Nou„, la data de 29.07.1993, cod numeric
Some∫ul Mare nr. 3, bl. F 10, sc. 1, et. 3, ap. 10,    Poli˛ie la data de 2.11.2001, cod numeric personal      personal 1550210111124.
sectorul 4, n„scut la data de 30 septembrie 1957 Ón    2520623400351, Ón calitate de ac˛ionar ∫i            Art. 6. Se detaliaz„ obiectul de activitate deja
comuna Carcaliu, jude˛ul Tulcea, c„s„torit, av‚nd     reprezentant al ac˛ionarilor din Societatea         existent al Societ„˛ii Comerciale COMINCO — S.A.,
cod numeric personal 1570930400481, posesor al       Comercial„ COMINCO — S.A., Bucure∫ti, conform        Bucure∫ti, ∫i al sucursalelor sale, av‚nd Ón vedere
C.I. seria RT nr. 085413/17 aprilie 2000, eliberat„    Ómputernicirii acordate de adunarea general„ a        prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
de Sec˛ia 15 Poli˛ie, Bucure∫ti.              ac˛ionarilor din 26.03.2002, Ón baza Ho„r‚rii        nr. 60/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
  Art. 4. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din   consiliului de administra˛ie nr. 108 din 22.03.2002     Rom‚niei nr. 268/24.05.2001, dup„ cum urmeaz„:
Bucure∫ti, str. Dorohoi nr. 2, bl. F21, sc. 2, st. 3,   ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor nr. 44     4511 – lucr„ri de demolare a construc˛iilor,
ap. 18, sectorul 4, Ón comuna Pope∫ti-Leordeni, ™os.    din 11.04.2001, nr. 48 ∫i 49 din 26.03.2002, s-a       preg„tirea ∫antierelor ∫i de terasamente:
Olteni˛ei nr. 218, jude˛ul Ilfov.             hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii      – lucr„ri de demolare ∫i lucr„ri de organizare a
  Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod        astfel:                           ∫antierelor 4511.1;
corespunz„tor actele constitutive ale societ„˛ii.       Art. 1. Se prelunge∫te mandatul consiliului de        – lucr„ri de demolare 4511.11;
Celelalte prevederi cu modific„rile anterioare       administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale COMINCO —        – lucr„ri de degajare a terenurilor ∫i preg„tirea
r„m‚n neschimbate.                     S.A., Bucure∫ti, cu o perioad„ de 4 ani, Ón         ∫antierelor 4511.12;
   (72/94.752)                      urm„toarea componen˛„:                     terasamente 4511.2;
              *                 ing. Hemanar Gheorghe – pre∫edinte ∫i director        – lucr„ri curente de terasare 4511.21;
                              general;                            – lucr„ri de Ónl„turare, degajare a stratului
      Societatea Comercial„               ing. Ghenu Nicolae – vicepre∫edinte ∫i director      superficial (inclusiv decontaminarea solului poluat)
    TREI AMICI — S.R.L., Bucure∫ti           general adj.;                        4511.22;
                               ing. Garjoaba Dan – vicepre∫edinte ∫i director        – terasamente pentru construc˛ii speciale
         ACT ADIfiIONAL              general adj.;                        (terenuri de golf, parcuri de distrac˛ii, baraje din
                               sing. Popa Gheorghe – membru;               p„m‚nt etc.) 4511.23;
  Óncheiat la statutul ∫i contractul Societ„˛ii       ing. Stanciu Ion – membru;                  – terasamente pentru cosntruc˛ii de c„i de
Comerciale TREI AMICI — S.R.L. Ónregistrat„ la        Sima Radu Eugeniu – membru;                comunica˛ii (str„zi, autostr„zi, c„i ferate, etc.)
   Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J         Danciu Nicolae – membru.                 4511.24;
40/13734/1993, cod fiscal R 5657770, cu sediul        Art. 2. Se nume∫te membru al consiliului de         – lucr„ri de preg„tire a ∫antierelor minere
 Ón Bucure∫ti, str. Elev ™tef„nescu ™tefan nr.      administra˛ie dl Sima Radu Eugeniu, cet„˛ean         4511.3;
          58, sectorul 2             rom‚n, domiciliat Ón Bra∫ov, Str. Br‚ndu∫elor          4521 – lucr„ri de construc˛ii, ∫i lucr„ri de art„;
  Subsemna˛ii, Tudor Constantin, cet„˛ean rom‚n,     nr. 90, bl. 1, sc. B, et. 2, ap. 4, jude˛ul Bra∫ov, n„scut   – lucr„ri de construc˛ii pentru ridicarea
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Elev Stef„nescu ™tefan    Ón comuna Valea Mare, jude˛ul D‚mbovi˛a, la data       cl„dirilor 4521.1;
nr. 58, sectorul 2, posesor al B.I. seria G.R.       de 17.08.1947, fiul lui Ion ∫i Teodora, stare civil„      – lucr„ri de construc˛ii pentru ridicarea
nr. 967154 emis de D.G.P.M.B. la data de          c„s„torit, cod numeric personal 1470817080058,        cl„dirilor de locuit individuale 4521.11;
16.06.1995, ∫i Lixandru Constantin, cet„˛ean rom‚n,    posesor al C.I. seria BV nr. 058536, emis„ de Poli˛ia      – lucr„ri de construc˛ii de locuin˛e Ón blocuri
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Cricovului nr. 26,      Bra∫ov la data de 8.09.1999, totodat„ se descarc„ de     4521.12;
sectorul 1, posesor al C.I. seria RT nr. 206899, emis„   sarcini fostul membru al consiliului de             – lucr„ri de construc˛ii pentru ridicarea
de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 14.12.2001, Ón calitate   administra˛ie dl Mih„ilescu Petre ™erban, fiind       cl„dirilor industriale ∫i agrotehnice 4521.13;
de asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t modificarea     Ónlocuit Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a         – lucr„ri de construc˛ii pentru ridicarea
statutului ∫i contractului astfel:             ac˛ionarilor nr. 42/11.04.2001.               cl„dirilor comerciale ∫i de prest„ri servicii 5421.14;
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1356/30.VII.2002
  – lucr„ri de construc˛ii pentru ridicarea          – lucr„ri de montare a schelelor ∫i platformelor      – alte lucr„ri interioare de acoperire a pere˛ilor
cl„dirilor cu destina˛ii diverse 4521.15;         de lucru 4526.1;                      ∫i podelelor 4543.2;
  – lucr„ri de construc˛ii de inginerie civil„ 4521.2;    – lucr„ri de montare a schelelor ∫i platformelor      – lucr„ri de acoperire a podelelor cu mochete,
  – poduri ∫i viaducte 4521.21;              de lucru 4526.10;                      linoleum ∫i alte materiale u∫oare 4543.21;
  – tuneluri ∫i pasaje subterane 4521.22;           – lucr„ri de turnare a funda˛iei ∫i foraje pentru     – lucr„ri de acoperire a podelelor cu parchet
  – asambalarea ∫i executarea construc˛iilor din     pu˛uri de ap„ 4526.2;                    4543.22;
prefabricate 4521.3;                      – lucr„ri de funda˛ii ∫i batere a pilonilor 4526.21;    – lucr„ri de acoperire a pere˛ilor cu tapete
  – asamblarea ∫i executarea lucr„rilor din          – lucr„ri de forare a pu˛urilor de ap„ 4526.22;     4543.23;
prefabricate, pentru construc˛ii reziden˛iale         – lucr„ri de betonare 4526.3;               – lucr„ri din marmur„ pentru decora˛iuni
                                – lucr„ri speciale de betonare 4626.31;         interioare 4543.3;
4521.31;
                                – lucr„ri curente de betonare 4526.32;           – lucr„ri din marmur„ pentru decora˛iuni
  – asamblarea ∫i executarea lucr„rilor din
                                – lucr„ri de montare a schelelor metalice        interiaore 4543.30;
prefabricate pentru construc˛ii nereziden˛iale                                      4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                              45256.4;
4521.32;                            – lucr„ri de montare a schelelor metalice pentru    de geamuri;
  – asamblarea ∫i executarea altor lucr„ri din      cl„diri 4526.41;                        – lucr„ri de montare a geamurilor ∫i oglinzilor
prefabricate 4521.33;                     – lucr„ri de montare a schelelor metalice pentru    de perete 4544.1;
  4521 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante, etansare ∫i   alte construc˛ii (poduri, piloni, poduri rulante etc.)     – lucr„ri de montare a geamurilor ∫i oglinzilor
terase la construc˛ii;                   4526.42;                          de perete 4544.10;
  – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante, etan∫eizare ∫i      – lucr„ri curente de zid„rie 4526.5;            – lucr„ri de vopsitorie 4544.2;
terase la construc˛ii 4522.1;                 – lucr„ri curente de zid„rie 4526.50;           – lucr„ri de vopsitorie interioar„ a cl„dirilor
  – lucr„ri de ∫arpante 4522.11;               – lucr„ri de construc˛ii speciale, diverse 4526.6;   4544.21;
  – lucr„ri de acoperire cu elemente din diverse       – lucr„ri de construc˛ii ale co∫urilor industriale     – lucr„ri de vopsitorie a cl„dirilor 4544.22;
materiale 4522.12;                     4526.61;                            – lucr„ri de vopsitorie a diverselor construc˛ii
  – lucr„ri pentru colectare ∫i evacuare a apelor       – lucr„ri de construc˛ii speciale, neclasificate Ón   4544.23;
fluviale 4522.13;                     alt„ parte 4526.62;                      4545 – alte lucr„ri de finisare a cl„dirilor;
  – lucr„ri de etan∫are 4522.2;                4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;          – alte lucr„ri de finisare a cl„dirilor 4545.1;
  – lucr„ri de etansare 4522.20;               – lucr„ri de instala˛ii electrice pentru cl„diri      – lucr„ri decorative pentru cl„diri 4545.11;
  4523 – lucr„ri de construc˛ii de c„i de         4531.1;                            lucr„ri de cur„˛are exterioar„ a cl„dirilor
comunica˛ii terestre ∫i construc˛ii destinate         – lucr„ri de instala˛ii electrice pentru cl„diri    4545.12;
sportului (exclusiv cl„dirile);              reziden˛iale 4531.11;                     – alte lucr„ri de finisare a construc˛iilor 4545.13.
  – lucr„ri de construc˛ii de c„i de comunica˛ii       – lucr„ri de instala˛ii electrice pentru cl„diri      Art. 7. Prezentul act adi˛ional face parte
terestre 4523.1;                      nereziden˛iale 4531.12;                   integrant„ din statutul societ„˛ii, se va publica Ón
  – lucr„ri de structur„ pentru autostr„zi, ∫osele      – lucr„ri de instala˛ii electrice pentru alte      Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se va depune la
(exclusiv cele suspendate), str„zi 4523.11;        construc˛ii 4531.13;                    Oficiul registrului comer˛ului.
  – lucr„ri de copertare rutiere 4523.12;           – lucr„ri de instalare a sistemelor de alarm„ ∫i a     (75/94.755)
  – lucr„ri de construc˛ii de c„i ferate 4523.13;     antenelor 4531.2;                                    *
  – lucr„ri de construc˛ii piste de aterizare-decolare    – lucr„ri de instalare a sistemelor de alarm„
∫i de garare a avioanelor 4523.14;             contra incendiilor 4531.21;
  – lucr„ri de marcare a drumurilor 4523.15;                                     Societatea Comercial„ SOLAR BONEH — S.A.
                                – lucr„ri de instalare a sistemelor de alarm„              Bucure∫ti
  – lucr„ri de construc˛ii de terenuri pentru sport    contra efrac˛iei 4531.22;
∫i agrement (exclusiv cl„diri) 4523.2;             – lucr„ri de instalare a antenelor ∫i
  – lucr„ri de construc˛ii de terenuri pentru                                             HOT√R¬REA NR. 28
                              paratr„snetelor pe cl„diri 4531.23;
agrement (exclusiv cl„diri) 4523.21;              – lucr„ri de instalare a ascensoarelor, a sc„rilor          din data de 21 martie 2002
  – lucr„ri de construc˛ii de terenuri pentru       rulante ∫i a sc„rilor exterioare 4531.3;            Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din
agrement (exclusiv cl„diri) 4523.22;              – lucr„ri de instalare a ascensoarelor, a sc„rilor   Societatea Comercial„ SOLAR BONEH — S.A. s-a
  4524 – lucr„ri de construc˛ii hidrotehnice;       rulante ∫i a sc„rilor exterioare 4531.30;          Óntrunit la data de 21 martie 2002 la sediul
  – lucr„ri de construc˛ii hidrotehnice 4524.1;        – lucr„ri de instalare a liniilor de comunica˛ii    societ„˛ii din Bucure∫ti, str. Gh. Manu nr. 9,
  – lucr„ri de construc˛ii de porturi 4524.11;      4531.4;                           sectorul 1, Ón baza convoc„rii consiliului de
  – lucr„ri de construc˛ii de asigurare a surselor de     – lucr„ri de instalare a echipamentelor telefonice   administra˛ie, Ón temeiul prevederilor Legii nr.
ap„, baraje, diguri, canale, apeducte, derivare,      ∫i informatice 4531.41;                   31/1990, republicat„ ∫i a actului constitutiv al
regularizare, combatere a eroziunii solului,          – lucr„ri de instalare altor tipuri de linii de     societ„˛ii.
corectare a toren˛ilor (inclusiv Óntre˛inerea acestora)  comunica˛ii 4531.42;                      La lucr„rile adun„rii generale ordinare a
4524.12;                            4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;  ac˛ionarilor au fost prezen˛i ∫i reprezenta˛i un
  – lucr„ri de construc˛ii de ecluze 4524.13;         – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„     num„r de 18 ac˛ionari, care de˛in un num„r de
  – lucr„ri de construc˛ii subacvatice 4524.14;      4532.1;                           267.424 ac˛iuni, adic„ 68,20 % din num„rul total de
  4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;       – lucr„ri de izola˛ie termic„ 4532.11;         392.094 ac˛iuni, dup„ cum urmeaz„: Solel Boneh
  – lucr„ri de construc˛ie pentru transport prin       alte lucr„ri de izola˛ii 4532.12;            International Holdings-NV, ce de˛ine un num„r de
conducte pe distan˛„ mare 4525.1;               4533 – lucr„ri de instala˛ii interioare, Ónc„lzire   206.333 ac˛iuni, respectiv 52,62 % din capitalul
  – lucr„ri de reconstruire ecologic„ Ón fond       central„, climatizare ∫i de distribu˛ie a apei ∫i a     social al societ„˛ii, reprezentat„ prin Ómputernicire
forestier ∫i pe terenuri degradabile 4525.5;        gazelor;                          de dl ing. Neagu Petre; S.I.F. Muntenia ce de˛ine
  – reconstruc˛ia ecosistemelor deltaice           – lucr„ri de instala˛ii de Ónc„lzire ∫i climatizare   59.346 ac˛iuni, respectiv 15,14 % din capitalul social
(Ómbun„t„˛irea condi˛iilor ecologice) 4525.6;       4533.1;                           al societ„˛ii, reprezentat„ de dl Moia Mihail;
  – lucr„ri de amenajare ∫i refacere a drumurilor       – lucr„ri de instala˛ii de Ónc„lzire 4533.11;      Sindicatul îSolar Boneh“ ce de˛ine un num„r de
forestiere 4525.7;                       – lucr„ri de instala˛ii a sistemelor de climatizare   1.390 ac˛iuni, respectiv 0.35 % din capitalul social al
  – lucr„ri de construc˛ii pentru transportul       4533.12;                          societ„˛ii, reprezentat„ prin Ómputernicire de dl.
petrolului prin conducte 4525.11;               – lucr„ri de instala˛ii pentru epurarea, distribu˛ia  Eugen Popescu ∫i 15 persoane fizice, ac˛ionari,
  – lucr„ri de construc˛ii pentru transportul apei    ∫i evacuarea apei 4533,2;                  salaria˛i ∫i fo∫ti salaria˛i, prezen˛i ∫i reprezenta˛i, ce
prin conducte 4525.12;                     – lucr„ri de instala˛ii pentru epurarea, distribu˛ia  de˛in un num„r de 355 ac˛iuni, reprezent‚nd 0,09 %
  – lucr„ri de construc˛ii de linii electrice pentru   ∫i evacuarea apei 4533.20;                 din capitalul social al societ„˛ii.
c„ile ferate 4525.13;                     – lucr„ri de instala˛ii de distribu˛ie a gazelor      Lucr„rile adun„rii generale ordinare a
  – lucr„ri de construc˛ii de linii electrice aeriene   4533.3;                           ac˛ionarilor au fost conduse de dl vicepre∫edinte al
de Ónalt„ tensiune 4525.14;                  – lucr„ri de instala˛ii de distribu˛ie a gazelor    consiliului de administra˛ie ∫i director general Egon
  – lucr„ri de construc˛ii de linii electrice       4533.30;                          Lavi, iar secretarii ale∫i de adunarea general„ a
subterane de Ónalt„ tensiune 4525.15;             4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii   ac˛ionarilor pentru a efectua procedura prev„zut„
  – lucr„ri de construc˛ii de linii aeriene de      auxiliare;                         de lege, au fost doamna Mirea Alexandra ∫i domnul
telecomunica˛ii 4525.16;                    – lucr„ri de montare a gardurilor ∫i grilajelor     Popescu Eugen.
  – lucr„ri de construc˛ii de linii subterane de     5634.1;                            Urmare a dezbaterilor ∫i observa˛iilor f„cute de
telecomunica˛ii 4525.17;                    – lucr„ri de montare a gardurilor ∫i grilajelor     c„tre ac˛ionarii participan˛i ∫i Ón urma exprim„rii
  – lucr„ri de construc˛ii pentru re˛ele locale      5634.10;                          votului acestora, s-a adoptat urm„toarea hot„r‚re:
4525.2;                            – alte lucr„ri de instala˛ii electrice 4534.2;       1. Aprob„ cu unanimitate de voturi a celor
  – lucr„ri de construc˛ii pentru re˛ele locale de      – lucr„ri de instala˛ie ale sistemelor de iluminat   prezen˛i    ∫i  reprezenta˛i,    (cu  excep˛ia
ap„ ∫i canalizare 4525.21;                 public ∫i semnalizare luminoas„ 4534.21;          administratorilor care potrivit legii nu au exercitat
  – lucr„ri de construc˛ii pentru re˛ele locale de      – alte lucr„ri de instala˛ii electrice, neclasificate  dreptul de vot). Raportul de gestiune al consiliului
gaze 4525.22;                       Ón alt„ parte 4534.22;                   de administra˛ie asupra rezultatelor economico-
  – lucr„ri de construc˛ii pentru re˛ele locale        – alte lucr„ri de instala˛ii 4534.3;          financiare ale anului 2001, Ón forma ∫i con˛inutul
electrice aeriene de joas„ tensiune 4525.23;          – lucr„ri de instalare a jaluzelelor ∫i copertinelor  prezentate.
  – lucr„ri de construc˛ii pentru re˛ele locale      din p‚nz„ 4534.32;                       2. Aprob„ bilan˛ul contabil, contul de profit ∫i
electrice subterane de joas„ tensiune 4525.24;         – alte lucr„ri de instala˛ii, neclasificate Ón alt„   pierderi al societ„˛ii pe anul 2001 (situa˛iile
  – lucr„ri de construc˛ii pentru re˛ele locale de    parte 4534.32;                       financiare anuale simplificate) – Ón forma ∫i
telecomunica˛ii aeriene 4525.25;                4541 – lucr„ri de ipsos„rie;              con˛inutul prezentate – cu unanimitate de voturi a
  – lucr„ri de construc˛ii pentru re˛ele locale de      – lucr„ri de ipsos„rie 4541.1;             celor prezen˛i ∫i reprezenta˛i, (cu excep˛ia
telecomunica˛ii subterane 4525.26;               – lucr„ri de ipsos„rie 4541.10;             administratorilor care potrivit legii nu au exercitat
  – alte lucr„ri pentru construc˛ii industriale        4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        dreptul de vot).
4525.3;                            – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie 4524.1;        3. Aprob„ cu unanimitate de voturi a celor
  – lucr„ri de construc˛ii civile pentru centrale       – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie din lemn ∫i     prezen˛i ∫i reprezenta˛i, propunerea consiliului de
nucleare 4525.31;                     alte materiale (u∫i, ferestre, jaluzele etc.) 4542.11;   administra˛ie de a fi casate mijloacele fixe ∫i
  – lucr„ri de construc˛ii industriale grele         – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie din metal      obiectele de inventar, uzate fizic ∫i moral,
(exploat„ri minere, furnale, cocserii etc.) 4525.32;    4542.12;                          constatate de c„tre comisia pentru inventarierea
  – lucr„ri de construire a instala˛iilor sportive ∫i a    – lucr„ri de amenaj„ri interioare din lemn ∫i      general„ a patrimoniului Societ„˛ii Comerciale
altor structuri 4525.4;                  material plastic 4542.13;                  SOLAR BONEH — S.A. prin procesul-verbal din 20
  – lucr„ri de construire a stadioanelor 4525.41;       4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare;         februarie 2002.
  – lucr„ri de construire a bazelor nautice 4525.42;     – lucr„ri de placare prin zid„rie 4543.1;         4. Ia cuno∫tin˛„ ∫i aprob„ cu unanimitate de
  – lucr„ri de construire a s„lilor de sport ∫i        – lucr„ri exterioare de placare a fa˛adelor ∫i a    voturi a celor prezen˛i ∫i reprezenta˛i, raportul
recreere 4525.43;                     pardoselilor prin zid„rie 4543.11;             comisiei de cenzori asupra bilan˛ului contabil ∫i a
  – lucr„ri de construire a altor structuri 4525.44;     – lucr„ri interioare de placare prin zid„rie a     contului de profit ∫i pierderi ale societ„˛ii pe anul
  4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;    pere˛ilor ∫i podelelor 4543.12;               2001, Ón forma ∫i con˛inutul prezentate.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1356/30.VII.2002                    15
  5. Aprob„ cu unanimitate de voturi a celor      Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 40/8466/1997     – Christian Mitteregger, cet„˛ean austriac,
prezen˛i ∫i reprezenta˛i, desc„rcarea de gestiune a   ∫i av‚nd sediul Ón Bucure∫ti, str. Grigore         domiciliat Ón Austria, 3400 Klosterneugurg
administratorilor pentru anul 2001 (cu excep˛ia     Alexandrescu nr. 52, sectorul 1, reprezentat„ prin     Ziegelofengasse 99, posesor pa∫aport nr. A
administratorilor care potrivit legii nu au exercitat  Scripcaru C„t„lin conform Ómputernicirii din        05336061 eliberat la data de 21.06.1996 de c„tre
dreptul de vot).                     procesul-verbal din data de 2.12.1999;           Poli˛ia Feldbach, n„scut la data de 25.09.1964 Ón
  6. Aprob„ cu unanimitate de voturi a celor        – Scripcaru C„t„lin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat    Graz, c„s„torit, f„r„ antecedente penale.
prezen˛i ∫i reprezenta˛i bugetul de venituri ∫i     Ón Bucure∫ti, Bd. Tineretului nr. 27, bl. 18, sc. A,     4) Noii asocia˛i prin reprezentan˛ii lor sunt de
cheltuieli al Societ„˛ii Comerciale SOLAR BONEH —    et. 4, ap. 17, sectorul 4;                 acord cu celelalte prevederi din actul constitutiv.
S.A., pe anul 2002, Ón forma ∫i con˛inutul          Societatea TERRABONA LIEGENSCHAFTS-UND          P„r˛ile se oblig„ s„ fac„ demersurile necesare
prezentate.                       BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GmbH, persoan„           pentru Ónregistrarea men˛iunilor la Oficiul
  7. Aprob„ cu unanimitate de voturi a celor
                             juridic„ austriac„ cu sediul la Viena,           registrului comer˛ului.
prezen˛i ∫i reprezenta˛i cuantumul remunera˛iei
                             Boersegasse 7/4, 1010 Austria, Ónmatriculat„ la        (78/89.411)
administratorilor ∫i cenzorilor pe perioada
1.04.2002 – 31.03.2003 astfel: pentru membrii      Tribunalul competent Viena la data de 7.10.1999, cu                  *
consiliului de administra˛ie ∫i pentru cenzorul     nr. FN 186029 y, av‚nd ca reprezentan˛i legali pe:
expert contabil, echivalentul Ón lei a sumei de 120 $    – Karl Pistotnik, cet„˛an austriac, domiciliat Ón          Societatea Comercial„
net/lunar, calculat la un curs de referin˛„       Austria 1010 Viena, Borsegasse 12, posesor nr. A           BIROUL DE TURISM PENTRU
comunicat de B.N.R. pentru ziua pl„˛ii, respectiv    0078602 eliberat la data de 18.03.1996 de c„tre            TINERET — S.A., Bucure∫ti
echivalentul Ón lei a sumei de 90 $/net lunar pentru   Poli˛ia Viena, n„scut la data de 12.08.1944 Ón Viena,
ceilal˛i 2 cenzori ai comisiei de cenzori.        c„s„torit, f„r„ antecedente penale;                     HOT√R¬REA NR. 3
  8. Constat„ c„ dup„ Óndeplinirea opera˛iunii de      – Christian Mitteregger, cet„˛ean austriac cu
votare prin vot secret au fost ale∫i Ón func˛ia de    domiciliul Ón Austria, 3400 Klosterneugurg                din data de 21.03.2002
administrator:                      Ziegelofengasse 99, posesor pa∫aport nr. A          Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
  – domnul Yehuda Elimelech;              05336061 eliberat la data de 21.06.1996 de c„tre      Comerciale BIROUL DE TURISM PENTRU
  – domnul Egon Lavi;                  Poli˛ia Feldbach, n„scut la data de 25.09.1964 Ón     TINERET — S.A. Óntrunit„ Ón ∫edin˛a extraordinar„
  – domnul Davidson Titu;                Graz, c„s„torit, f„r„ antecedente penale;         Ón data de 21.03.2002 la sediul societ„˛ii din
  – domnul Feder Cornelius;                 –  Societatea   Comercial„    PRODOMUS     Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D 1, et. 12,
  – domnul Mor˛un Alexandru Ioan.            LIEGENSCHAFTS-UND                     tronson 7, sectorul 1, conform dispozi˛iilor
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor       BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GmbH persoan„           statutare, prin publicarea convoc„rii Ón Monitorul
valideaz„ alegerea f„cut„ ∫i procesul-verbal de     juridic„ austriac„, cu sediul Ón Viena, Boersegasse
num„rare a voturilor.                                                Oficial al Rom‚niei ∫i Ón ziarul Adev„rul.
                             7/4, 1010, Austria, Ónregistratr„ la Tribunalul        La ∫edin„ iau parte:
  9. Aprob„ cu unanimitate voturi a celor prezen˛i
                             competent comercial Viena la data de 7.10.1999, FN      1. R.A. Administra˛ia Patrimoniului Protocolului
∫i reprezenta˛i, propunerea consiliului de
                             186085 f, av‚nd ca reprezentan˛i legali pe:        de Stat – 78.902 % din capitalul social;
administra˛ie de a acorda Ómputernicire domnului
director general Egon Lavi ∫i domnului director       – Karl Pistotnik, cet„e˛an austriac, domiciliat Ón    2. S.I.F. Transilvania – 18,595 % din capitalul
financiar Feder Cornelius Ón vederea semn„rii      Austria 1010 Viena, Borsegasse 12, posesor pa∫aport    social;
actului adi˛ional al actului constitutiv ∫i a      nr. A 0078602 eliberat la data de 18.03.1996 de c„tre     3. Ac˛ionari persoane fizice Ón baza Legii
documentelor necesare efectu„rii Ónscrierilor de     Poli˛ia Viena, n„scut la data de 12.08.1944 Ón Viena,   nr. 55/1995 – 0,3 % din capitalul social.
men˛iuni la Oficiul Registrului Comer˛ului al      c„s„torit, f„r„ antecedente penale;              Adunarea general„ extraordinar„ legal
Municipiului Bucure∫ti.                   – Christian Mitteregger, cet„˛an austriac cu      consim˛it„, prin prezen˛a ac˛ionarilor reprezent‚nd
  (76/86.144)                     domiciliul Ón Austria, 3400 Klosterneugurg         97,5 % din capitalul social al societ„˛ii, Ón
             *               Ziegelofengasse 99, posesor pa∫aport nr. A         conformitate cu prevederile statutului societ„˛ii
                             05336061 eliberat la data de 21.06.1996 de c„tre      privind Óndeplinirea condi˛iilor de validare a
                             Poli˛ia Feldbach, n„scut la data de 25.09.1964 Ón     hot„r‚rii:
      Societatea Comercial„
                             Graz, c„s„torit, f„r„ antecedente penale;           lu‚nd cuno∫tin˛„ de prevederile Hot„r‚rii
    EURIAL INVEST — S.A., Bucure∫ti
                               am hot„r‚t pe baza prevederilor legale ∫i a      Guvernului nr. 1291/2001 decizia R.A.
        HOT√R¬REA NR. 1             hot„r‚rii adun„rii generale urm„toarele modific„ri     Administra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat
                             la actul constitutiv al societ„˛ii:            nr. 84/7.02.2002, hot„r„∫te:
       din data de 28.03.2002             1) cesiunea de capital social astfel:           Art. 1. Se aprob„ modificarea actului constitutiv
  a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor        Retragerea din societate a celor doi asocia˛i:     al Societ„˛ii Comerciale BIROUL DE TURISM
 Societ„˛ii Comerciale EURIAL INVEST — S.A.       Societatea AIRPORT SHOPPING PARK — S.R.L. ∫i
                                                          PENTRU TINERET — S.A., care va avea urm„torul
  – Dolofan Gheorghe av‚nd o participare la      Scripcaru C„t„lin ∫i cesionarea Óntregului capital
                                                          cuprins:
capitalul social de 50 %;                social astfel:
                                                            I. Articolul 11, subpunctul 11.1 se completeaz„
  – Dacicom Sarl av‚nd o participare la capitalul     Societatea AIRPORT SHOPPING PARK — S.R.L.
                                                          cu o nou„ liter„ care va avea urm„torul cuprins:
social de 21,2930 %;                   cedeaz„:
                                                            h) aprob„ Óncheiarea sau rezilierea de contracte
  – Societatea Comercial„ EURIAL — S.A. av‚nd o      – 70 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de
                                                          de Ónchiriere ∫i asociere Ón participa˛iune;“
participare la capitalul social de 22,7080 %;      100.000 lei, Ón valoare total„ de 7.000.000 lei, c„tre
                                                            II. Prevederile de la Art. 16, alin. (1), lit. d) ∫i e),
  –   Societatea   Comercial„    EURIAL   Societatea Comercial„ PRODOMUS Liegenschaft –
                                                          se abrog„.
DISTRIBUTION — S.R.L. av‚nd o participare la       und Beteiligungs GmbH, reprezent‚nd 70 % din
capital social de 1 %;                                                 III. Articolul 13 se modific„ ∫i va avea urm„torul
                             capitalul social total al firmei.
  – Poidevin Pierre Christian Cornil av‚nd o                                   con˛inut:
                               – 25 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de
participare la capitalul social de 3 %;                                        îArt. 13. La prima convocare adunarea general„
                             100.000 lei, Ón valoare total„ de 2.500.000 lei, c„tre
  – Utii Gheorghe av‚nd o participare la capitalul                                ordinar„ este constituit„ valabil cu prezen˛a
                             Societatea     Comercial„      TERRABONA
social de 2 %, ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale                                  ac˛ionarilor care reprezint„ cel pu˛in 2/3 din
                             LIEEGENSCHAFTS-UND
EURIAL INVEST — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.                                  capitalul social, iar hot„r‚rile se iau valabil cu votul
                             BETELIGUNGSVERWALTUNGS             GmbH,
Expozi˛iei nr. 2, sectorul 1, Ónregistratr„ la Oficiul  reprezent‚nd 25 % din capitalul social total al      ac˛ionarilor ce de˛in peste 1/2 din capitalul social al
registrului comer˛ului cu nr. J 40/13071/1994, cod    firmei;                          societ„˛ii.
unic de Ónregistrare 5919480, am hot„r‚t cu                                      Œn cazul Ón care, conform legii, este necesar„ o a
                               – Scripcaru C„t„lin cedeaz„:
unanimitate de voturi s„ convoc„m adunarea                                     doua convocare, adunarea general„ ordinar„ este
                               – 5 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de
general„ ordinar„, renun˛‚nd la formalit„˛ile de                                  valabil constituit„ cu prezen˛a ac˛ionarilor care s„
convocare, adunarea general„ fiind legal constituit„   100.000 lei Ón valoare de 500.000 lei, c„tre
                             Societatea TERRABONA LIEGENSCHAFTS-UND           reprezinte cel pu˛in 1/2 din capitalul social, iar
cu prezen˛a ac˛ionarilor de˛in„tori ai Óntregului                                  hot„r‚rile se iau cu votul ac˛ionarilor ce de˛in
capital social cu urm„toarea ordine de zi: raportul   BETELIGUNGSVERWALTUNGS             GmbH,
                             reprezent‚nd 5 % din capitalul social total.        majoritatea absolut„ din capitalul social reprezentat
consiliului de administra˛ie; raportul comisiei de                                 la adunare.
cenzori; aprobarea bilan˛ului contabil; contul de      Capitalul social total Ón valoare de 10.000.000 lei
                             r„m‚ne neschimbat ∫i va fi Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i       Adunarea general„ extraordinar„ este valabil
profit ∫i pierderi ∫i repartizarea profitului net pe
anul 2001; aprobarea bugetului de venituri ∫i      sociale a 100.000 lei fiecare.               constituit„ dac„ la prima convocare sunt prezen˛i
cheltuieli pe anul 2002; desc„rcarea de gestiune a      Œn urma cesiunii structura capitalului social va fi  ac˛ionari care s„ reprezinte cel pu˛in 3/4 din
administratorilor; diverse.               urm„toarea:                        capitalul social iar hot„r‚rile se iau valabil cu votul
  Dup„ discu˛ii ∫i dezbateri, ac˛ionarii prezen˛i cu    – Societatea Comercial„        PRODOMUS     ac˛ionarilor ce de˛in majoritatea absolut„ a
unanimitatea de voturi au hot„r‚t:            Liegenschaft - und Beteiligungs GmbH va de˛ine       capitalului social.
  1. aprobarea raportului consiliului de        7.000.000 lei, adic„ 70 p„r˛i sociale, av‚nd o valoare    La convoc„rile ulterioare este necesar„ prezen˛a
administra˛ie;                      nominal„ de 100.000 lei, reprezent‚nd 70 % din       ac˛ionarilor ce de˛in cel pu˛in 3/5 din capitalul
  2. aprobarea raportului comisiei de cenzori;     capitalul social total;                  social iar hot„r‚rile se iau valabil cu votul
  3. aprobarea bilan˛ului contabil, contul de profit    – Societatea TERRABONA LIEGENSCHAFTS-UND        ac˛ionarilor care reprezint„ cel pu˛in 1/2 din
∫i pierderi ∫i repartizarea profitului net pe anul    BETELIGUNGSVERWALTUNGS GmbH, va de˛ine           capitalul social.
2001;                          3.000.000 lei, adic„ 30 p„r˛i sociale, av‚nd o valoare    Adunarea general„ a ac˛ionarilor este prezidat„
  4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli   nominal„ de 100.000 lei, reprezent‚nd 30 % din       de pre∫edintele consiliului de administra˛ie iar Ón
pe anul 2002;                                                    absen˛a acestuia de c„tre un administrator
                             Óntregul capital social.
  5. desc„rcarea de gestiune a administratorilor;                                 desemnat de pre∫edinte.
                               Participarea p„r˛ilor la beneficii ∫i pierderi se va
  6. diverse.                                                    Pre∫edintele desemneaz„ dintre membrii
  Redactat ast„zi, 28.03.2002.             face conform noilor cote de participare la capitalul
                             social.                          adun„rii generale doi secretari care verific„
   (77/86.201 )
                               2) Schimbarea denumirii societ„˛ii AIRPORT       prezen˛a ac˛ionarilor ∫i Óntocmesc procesul-verbal al
             *               RETAIL PARK — S.R.L. Ón AIRPORT LOGISTIK PARK       adun„rii.
                             — S.R.L.                           Procesul-verbal al adun„rii se va scrie Óntr-un
     Societatea Comercial„                3) Administratori:                   registru numerotat, parafat ∫i sigilat. Procesul-
 AIRPORT RETAIL PARK — S.R.L., Bucure∫ti           – dl Scripcaru C„t„lin Ó∫i men˛ine func˛ia de     verbal se semneaz„ de cel care prezideaz„ ∫edin˛a
                             administrator al societ„˛ii.                ∫i de secretari.“
         ACT ADIfiIONAL                Se nume∫te Ón func˛ia de administratorii dnii:      IV.Articolul 15 alin. 1 se modific„ ∫i va avea
  al Societ„˛ii Comerciale AIRPORT RETAIL          – Karl Pistotnik, cet„˛ean austriac, cu domiciliul   urm„torul con˛inut:
   PARK — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul       Ón Austria 1010 Viena, Borsegasse 12, posesor         îSocietatea comercial„ este administrat„ de c„tre
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/1156/1999      pa∫aport nr. A 0078602 eliberat la data de         un consiliu de administra˛ie format din 5 persoane,
  Œncheiat Óntre:                    18.03.1996 de c„tre Poli˛ia Viena, n„scut la data de    ales de adunarea general„ a ac˛ionarilor pentru o
  Societatea Comercial„ AIRPORT RETAIL PARK —      12.08.1944 Ón Viena, c„s„torit, f„r„ antecedente      perioad„ de 4 ani cu posibilitatea reÓnoirii
S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, Ónmatriculat„ la    penale;                          mandatului pentru alte perioade de 4 ani“.
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1356/30.VII.2002
  V. Articolul 15 alin. 7 se modific„ ∫i va avea     bl. B1, ap. 38, de˛in„tor al unui num„r de 37         – Alexandru Puscarciuc, cet„˛ean rom‚n,
urm„torul con˛inut:                    ac˛iuni, constituind 0,0013 % din capitalul social,     domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 153, bl.
  îPentru valabilitatea deciziilor este necesar„       reprezenta˛i de dl Bum-Shik Bae, pre∫edinte al      D 4, sc. 2, et. 4, ap. 34, sectorul 1, legitimat cu B.I.
prezen˛a a cel pu˛in 3 administratori iar deciziile se   consiliului de administra˛ie al b„ncii, Ón         seria G.R. nr. 086367, eliberat de Sec˛ia 1 Poli˛ie
iau cu votul tuturor celor 3. C‚nd se Óntrunesc to˛i    conformitate cu procesul-verbal al adun„rii         Bucure∫ti, la 29 noiembrie 1994, posesor al codului
membrii consiliului de administra˛ie, deciziile se     generale extraordinare a ac˛ionarilor din 17 aprilie    numeric personal 156011400214;
iau cu majoritatea voturilor.“               2002,                             – Cristian Savuica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  VI. Articolul 15 alin. 9 se modific„ ∫i va avea      ∫i Óntre ac˛ionarii coopta˛i Ón societate:        Bucure∫ti, aleea Negru Vod„ nr. 6, bl. C3, sc. 3, et.
urm„torul con˛inut:                      Cristian Mihai Grosu, cet„˛ean rom‚n,          7, ap. 75, sectorul 3, legitimat cu C.I. seria RX nr.
  îAcestea se consemneaz„ Ón procesul-verbal al      nec„s„torit, n„scut la data de 22 decembrie 1968, Ón    139520, eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie Bucure∫ti la
∫edin˛ei care se Ónscrie Óntr-un registru sigilat ∫i    Bucure∫ti, str. Neagoe Vod„ nr. 9, bl. 8/3, sc. 3, et. 1,  data de 12 octombrie 1999, posesor al codului
parafat de pre∫edintele consiliului de administra˛ie.   ap. 36, sectorul 1, legitimat cu B.I. seria GD nr.     numeric personal 1650703400214;
Procesul verbal se semneaz„ de administratorii       0936622, eliberat de Sec˛ia 2 Poli˛ie, Bucure∫ti, la      – Cristian Mihai Grosu, cet„˛ean rom‚n,
prezen˛i la dezbateri ∫i de secretar“.           data de 12 martie 1993, valabil p‚n„ la data de
                                                            domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Neagoe Vod„ nr. 9,
  VII. Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv    12 martie 2002, posesor al codului numeric
                                                            bl. 8/3, sc. 3, et. 1, ap. 36, sectorul 1, legitimat cu
r„m‚n neschimbate.                     personal 1681222411518 ∫i
                                                            B.I. seria G.D. nr. 0936622, eliberat de Sec˛ia 2
  Art. 2. Se Ómputernice∫te domnul Bebe Tudor,        Lucian Dode, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut
                                                            Poli˛ie, Bucure∫ti la data de 12 martie 1993, valabil
pre∫edintele consiliului de administra˛ie al        la data de 29 iulie 1970 Ón R‚mnicu V‚lcea,
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 162, bl. 3,   p‚n„ la data de 12 martie 2003, posesor al codului
Societ„˛ii Comerciale BIROUL DE TURISM PENTRU
TINERET — S.A., s„ semneze actul adi˛ional, precum     sc. 2, ap. 51, sectorul 4, legitimat cu C.I. seria RD    numeric personal 1681222411518;
∫i forma actualizat„ a actului constitutiv al       nr. 092944, emis„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie Bucure∫ti, la      – Lucian Dode, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Societ„˛ii Comerciale BIROUL DE TURISM PENTRU       data de 15 octombrie 1999, valabil„ p‚n„ la data de     Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 162, bl. 3, sc. 2, ap. 51,
TINERET — S.A. cu modific„rile intervenite.        29 iulie 2009, posesor al cod numeric personal       sectorul 4, legitimat cu C.I. seria RD nr. 092944,
  (7/90.387)                       1700729340027,                       emis„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie Bucure∫ti, la data de 15
              *                 Ón vederea contractelor de cesiune de ac˛iuni      octombrie 1999, valabil„ p‚n„ la data de 29 iulie
                              semnate Ón luna aprilie 2002 Óntre Mihai Nicolae      2009, posesor al codului numeric personal
      Societatea Comercial„             T„n„sescu ∫i Cristian Mihai Grosu ∫i, respectiv Óntre    1700729340027;
    BANCA DAEWOO (ROMANIA) — S.A.           Emanuel Odobescu ∫i Lucian Dode, a hot„r‚t           b) – Art. 4, alin. 4.2 ∫i 4.3 din statut ∫i art. 5, alin.
         Bucure∫ti                urm„toarele:                        5.2 ∫i 5.3 din contractul de societate se vor modifica
                               – cesionarea integral„ a ac˛iunilor de˛inute de dl    ∫i vor prevedea urm„toarele:
         ACT ADIfiIONAL              Mihai Nicolae T„n„sescu (Ón calitate de cedent) la       capitalul    social   al  b„ncii   este   de
                              BANCA DAEWOO (ROMANIA) — S.A., c„tre domnul         282.908.200.000 lei, echivalentul a 11.363.030 dolari
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      Cristian Mihai Grosu (Ón calitate de cesionar) ∫i      S.U.A., la cursul de 3.300 lei/1 dolar S.U.A. ∫i a
BANCA DAEWOO (ROMANIA) — S.A., cu sediul          retragerea din societate a cedentului Mihai Nicolae     245.410.200.000 lei.
    Ón Bucure∫ti, Bd. Carol I nr. 34–36,        T„n„sescu.                           Capitalul social este Ómp„r˛it Ón 2.829.082 de
   International Business Center, et. 1,          Ca urmare a cesiunii, noul ac˛ionar Ón calitate de    ac˛iuni, Ón valoare de 100.000 lei fiecare ∫i este
 sectorul 2, av‚nd codul unic de Ónregistrare       cesionar va de˛ine un num„r de 37 de ac˛iuni, Ón      subscris de ac˛ionari, dup„ cum urmeaz„:
  8971572 ∫i num„rul de ordine la Oficiul        valoare de 3.700.000 lei, reprezent‚nd 0,0013 % din      – DAEWOO SECURITIES CO, LTD, Seoul,
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/9674/1996       ac˛iunile B„ncii;                      Republica Coreea (Coreea de Sud), subscrie
  Œncheiat Óntre ac˛ionarii societ„˛ii:           – cesionarea integral„ a ac˛iunilor de˛inute de dl    2.828.934    de   ac˛iuni,   Ón  valoare    de
  – DAEWOO SECURITIES Co Ltd. societate de        Emanuel Odobescu (Ón calitate de cedent) la BANCA      282.893.400.000 lei, echivalentul a 11.363.030 dolari
drept corean cu sediul Ón Coreea, Seoul, 34–3       DAEWOO (ROMANIA) — S.A., c„tre dl Lucian Dode        S.U.A., la cursul de 3.300 lei/1 dolar S.U.A., ∫i a
Youido-dong, Youngdungpo-gu, de˛in„toare a unui      (Ón calitate de cesionar) ∫i retragerea din societate a   245.395.400.000 lei, reprezent‚nd 99,9948 % din
num„r de 2.828.934 ac˛iuni, reprezentÓnd 99,9948 %     cedentului Emanuel Odobescu.                capitalul social al societ„˛ii;
din capitalul social;                     Ca urmare a cesiunii, noul ac˛ionar Ón calitate de
                                                             – Alexandru Puscarciuc subscrie 37 ac˛iuni, Ón
  – Alexandru Puscarciuc, cet„˛ean rom‚n,         cesionar va de˛ine un num„r de 37 de ac˛iuni, Ón
                                                            valoare de 3.700.000 lei, reprezent‚nd 0,0013 % din
domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 153,     valoare de 3.700.000 lei, reprezent‚nd 0,0013 % din
                                                            capitalul social;
bl. D4, sc. 2, et. 4, ap. 34, sectorul 1, de˛in„tor al   ac˛iunile B„ncii.
unui num„r de 37 ac˛iuni, reprezent‚nd 0,0013 %                                      – Cristian Savuica subscrie 37 ac˛iuni, Ón valoare
                               Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, se modific„
din capitalul social;                   urm„toarele:                        total„ de 3.700.000 lei, reprezent‚nd 0,0013 % din
  – Cristian Savuica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     a) Preambulul statutului ∫i a contractului de      capitalul social;
Bucure∫ti, aleea Negru Vod„ nr. 6, bl. C3, sc. 3, et. 7,  societate    ale   b„ncii   vor   prevedea     – Cristian Mihai Grosu subscrie 37 ac˛iuni, Ón
ap. 75, sectorul 3, de˛in„tor al unui num„r de 37     denumirea/numele ∫i prenumele ac˛ionarilor ∫i        valoare total„ de 3.700.000 lei, reprezent‚nd
ac˛iuni, reprezent‚nd 0,0013 % din capitalul social;    datele de identificare ale acestora, conform celor de    0,0013 % din capitalul social;
  – Emanuel Odobescu, cet„˛ean rom‚n,           mai jos:                            – Lucian Dode subscrie 37 ac˛iuni, Ón valoare
domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 288,        – DAEWOO SECURITIES CO., LTD, societate         total„ de 3.700.000 lei, reprezent‚nd 0,0013 % din
bl. 32, sc. A, et. 5, ap. 20, sectorul 2, de˛in„tor al   persoan„ juridic„ de drept sud-corean, cu sediul Ón     capitalul social“.
unui num„r de 37 ac˛iuni, reprezent‚nd 0,0013 %      Seoul, Republica Coreea (Coreea de Sud), 34–3         Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
din capitalul social;                   Youido-dong, Youngdungpo-gu, Ónmatricualt„ la        de societate ale b„ncii r„m‚n neschimbate.
  – Mihai Nicolae T„n„sescu, cet„˛ean rom‚n,       Oficiul Registrului Comer˛ului din Republica          Redactat azi, 9 mai 2002.
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Vulcan Jude˛ul nr. 39,    Coreea cu nr. 116–81–05556/23 septembrie 1970;         (80/93.380)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1356/30.VII.2002 con˛ine 16 pagini.                     Pre˛ul 11.200 lei     ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO