2002_1342 by tradetrek

VIEWS: 15 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 1342                                                                Joi, 25 iulie 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„              222, sectorul 1, Ón temeiul art. 121 din Legea nr.    de 11.06.2001 de 28.860 lei/1 $ capital Ómp„r˛it Ón
  BELLA L.G. 97 EXIM — S.R.L., Bucure∫ti         31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„,   17.999.405 ac˛iuni nominative, Ón valoare nominal„
                              ∫i al notific„rii efectuate de c„tre reprezentantul    de 1.000 lei, numerotate de la 1 la 17.999.405
          DECIZIA NR. 2              permanent al pre∫edintelui consiliului de         inclusiv, reprezent‚nd 5,3668 % din capitalul social;
                              administra˛ie, dl Gelu Patrahau, ca urmare a         b) Societatea Comercial„ ROMPETROL
  din data de 15.05.2002, a asociatului unic       raportului Óntocmit de c„tre directorul general      DOWNSTREAM — S.A. – 272.000.000 lei, subscri∫i Ón
  Asociatul unic Filip Gabriel, cet„˛ean rom‚n,      executiv al Societ„˛ii, cu unanimitate de voturi a    numear ∫i v„rsa˛i Ón propor˛ie de 30 % la data
c„s„torit, fiul lui Leon ∫i al Ioanei, n„scut la data de  adoptat urm„toarea hot„r‚re:
                                                           subscrierii, respectiv 81.600.000 lei, capital Ómp„r˛it
26.10.1967 Ón Bucure∫ti, sectorul 6, domiciliat Ón      Art. 1 – Aprob„ diminuarea aportului la capitalul
                                                           Ón 272.000 ac˛iuni nominative, Ón valoare nominal„
Bucure∫ti, Drumul G„zarului nr. 24-26, bl. 21, sc. 5,   social al Societ„˛ii de c„tre ac˛ionarul Societatea
                                                           de 1.000 lei, numerotate de la 17.999.406 la
et. 4, ap. 98, sectorul 4, posesor al C.I. seria RR nr.  Comercial„ ROMPETROL RAFINARE–COMPLEXUL
                                                           18.271.405 inclusiv, reprezent‚nd 0,0814 % din
184856, eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de     PETROMIDIA — S.A., cu 4.185.339.000 lei ∫i, pe cale
6.12.2001, cod unic personal 1671026461587, am                                    capitalul social;
                              de consecin˛„, aprob„ diminuarea capitalului social
decis declararea unui punct de lucru Ón Eforie                                     c) Societatea Comercial„ ROMPETROL
                              al Societ„˛ii cu valoarea men˛ionat„ anterior ∫i
Nord, bd. Tudor Vladimirescu nr. 30, jude˛ul                                     RAFINARE – COMPLEXUL PETROMIDIA — S.A. –
                              anularea unui num„r de 4.185.339 ac˛iuni.
Constan˛a, unde se desf„∫oar„ activitatea cu codul                                  234.274.696.000 lei, reprezent‚nd aport Ón natur„,
                               Art. 2 – Aprob„ modificarea actului constitutiv al
CAEN 5530.                                                      Ómp„r˛it Ón 234.274.696 ac˛iuni nominative, Ón
                              societ„˛ii, astfel:
   (1/94.443)                                                   valoare nominal„ de 1.000 lei, numerotate de la
                               Articolul 6, denumit îCapitalul social“, se
                              modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:          18.271.406 la 252.546.101 inclusiv, reprezent‚nd
         ACT ADIfiIONAL                                           69,8532 % din capitalul social.
                               î6.1. Capitalul social al societ„˛ii este de
                              335.381.068.000 lei, dup„ cum urmeaz„:            Aportul Ón natur„ const„ Ón mijloace fixe
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
   BELLA L.G. 97 EXIM — S.R.L., cu sediul          a) 623.680 $, echivalentul a 17.999.405.000 lei la   (vagoane cistern„, autoturisme etc.) conform anexei
  Ón Bucure∫ti, str. Petr„che∫ti nr. 14-18, bl.     cursul de referin˛„ al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei    nr. 1 a raportului de evaluare pentru stabilirea
    N37, sc. 3, et. 2, ap. 37, sectorul 6,       din data de 11.06.2001 de 28.860 $;            valorii aportului Ón natur„ la constituirea
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         b) 317.381.663.000 lei.                capitalului social al Societ„˛ii Comerciale
 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. J        6.1.1. Capitalul social subscris Ón numerar este    ROMPETROL LOGISTICS — S.A. Óntocmit de c„tre
           40/3562/1994,             de:                            Societatea General„ a Exper˛ilor Tehnici Ón luna
    cu un capital social de 2.000.000 lei         a) 623.680 $, echivalentul a 17.999.405.000 lei la   martie 2001;
  Asociatul unic Filip Gabriel, cet„˛ean rom‚n,      cursul de referin˛„ al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei      d). Societatea Comercial„ ROMPETROL — S.A. –
c„s„torit, fiul lui Leon ∫i al Ioanei, n„scut la data de  din data de 11.06.2001 de 28.860 lei/1 $, subscris de   60.955.106.000 lei, reprezent‚nd aport Ón natur„,
26.10.1967 Ón Bucure∫ti, sectorul 6, domiciliat Ón     Societatea THE ROMPETROL GROUP B.V. ∫i v„rsat       Ómp„r˛it Ón 60.955.106 ac˛iuni nominative, Ón
Bucure∫ti, Drumul G„zarului nr. 24-26, bl. 21, sc. 5,   Ón propor˛ie de 30 % la data subscrierii, respectiv    valoare nominal„ de 1.000 lei, numerotate de la
et. 4, ap. 98, sectorul 4, posesor al C.I. seria RR nr.                               252.546.102 la 313.501.207 inclusiv, reprezent‚nd
                              187.104 $, echivalentul a 5.399.821.440 lei la cursul
184856, eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de                                  18,1748 % din capitalul social.
                              de referin˛„ al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din data
6.12.2001, cod numeric personal 1671026461587, Ón                                    Aportul Ón natur„ const„ Ón teren Ón valoare de
baza deciziei nr. 1/2002, modific„ statutul societ„˛ii   de 11.06.2001 de 28.860 lei/1 $;
                               b) 272.000.000 lei, capital subscris ∫i v„rsat     20.653.705.000 lei, mijloace fixe (linii de c„i ferate,
autentificat cu nr. 2107 la data de 28.01.1994 la                                  vagoane cistern„, autoturisme etc.), Ón valoare de
Notariatul de Stat al Sectorului 4 Bucure∫ti, dup„     integral la data subscrierii de c„tre Societatea
                              Comercial„ ROMPETROL DOWNSTREAM — S.A.          39.819.467.000 lei, obiecte de inventar Ón valoare de
cum urmeaz„:
  Se completeaz„ obiectul secundar de activitate       Diferen˛a dintre capitalul social v„rsat ∫i cel    236.180.000 lei ∫i stoc de materiale Ón valoare de
cu:                            subscris, Ón valoare de 436.576 $, echivalentul a     245.754.000 lei, conform anexei nr. 2 a raportului
  5530 – restaurante;                   12.599.583.560 lei la cursul de referin˛„ al B„ncii    de evaluare pentru stabilirea valorii aportului Ón
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;        Na˛ionale a Rom‚niei din data de 11.06.2001 de      natur„ la constituirea capitalului social al Societ„˛ii
  5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei.       28.860 lei/1 $, va fi v„rsat„, conform prevederilor    Comerciale ROMPETROL LOGISTICS — S.A.,
  Se completeaz„ cap. I art. 5 din statutul societ„˛ii  legale, Ón termen de 12 luni de la data          Óntocmit de c„tre Societatea General„ a Exper˛ilor
cu cele men˛ionate mai sus.                Ónmatricul„rii.                      Tehnici Ón luna martie 2001;
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n          6.1.2. Capitalul social reprezent‚nd aport Ón       e) Societatea Comercial„ PETROS — S.A. –
neschimbate.                        natur„ este Ón valoare de 317.381.663.000 lei,      21.879.861.000 lei, reprezent‚nd aport Ón natur„,
   (2/94.443)                      conform raportului de evaluare pentru stabilirea     Ómp„r˛it Ón 21.879.861 ac˛iuni nominative, Ón
              *                valorii aportului Ón natur„ la constituirea        valoare nominal„ de 1.000 lei, numerotate de la
                              capitalului social al Societ„˛ii Comerciale        313.501.208 ∫i 335.381.068 inclusiv, reprezent‚nd
     Societatea Comercial„               ROMPETROL LOGISTICS — S.A., Óntocmit de c„tre       6,5238 % din capitalul social.
 ROMPETROL LOGISTICS — S.A., Bucure∫ti          Societatea General„ a Exper˛ilor Tehnici Ón luna       Aportul Ón natur„ const„ Ón teren Ón valoare de
                              martie 2001.                       6.353.157.000 lei, mijloace fixe (cl„diri,
                               6.2. Capitalul social este reprezentat de       autocamioane, autoturisme etc.), Ón valoare de
           HOT√R¬RE
                              335.381.068 ac˛iuni nominative, integral acoperite,    15.432.828.000 lei, ∫i obiecte de inventar Ón valoare
     din data de 15 februarie 2002,          fiecare ac˛iune av‚nd o valoare de 1.000 lei.       de 93.876.000 lei, conform anexei nr. 3 a raportului
     a adun„rii generale extraordinare          6.3. Capitalul social este de˛inut ∫i Ómp„r˛it Óntre  de evaluare pentru stabilirea valorii aportului Ón
    a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale        p„r˛ile contractante dup„ cum urmeaz„:          natur„ la constituirea capitalului social al Societ„˛ii
     ROMPETROL LOGISTICS — S.A.             a) Societatea Comercial„ THE ROMPETROL         Comerciale ROMPETROL LOGISTICS — S.A.,
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor     GROUP B.V. S.A. – 623.680 $, echivalentul a        Óntocmit de c„tre Societatea General„ a Exper˛ilor
Societ„˛ii Comerciale ROMPETROL LOGISTICS —        17.999.405.000 lei la cursul de referin˛„ al B„ncii    Tehnici Ón luna martie 2001.
S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului   Na˛ionale a Rom‚niei din data de 11.06.2001 de        6.4. Drepturile ∫i obliga˛iile ac˛ionarilor care
cu nr. J 40/7503/2001, av‚nd codul unic de         28.860 lei/1 $, subscri∫i Ón numerar ∫i v„rsa˛i Ón    decurg din de˛inerea ac˛iunilor sunt prev„zute Ón
Ónregistrare 14156698, denumit„ Ón cele ce urmeaz„     propor˛ie de 30 % la data subscrierii, respectiv     actul constitutiv.“
îSocietatea“, Óntrunit„ la data de 15 februarie 2002    187.104 $, echivalentul a 5.399.821.440 lei la cursul    Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
la sediul Societ„˛ii din Bucure∫ti, Calea Victoriei nr.  de referin˛„ al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din data   societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1342/25.VII.2002
  Art. 3 – Se Ómputernice∫te directorul general           Societatea Comercial„               Œn motivarea cererii, reclamanta a sus˛inut c„
executiv al Societ„˛ii, dl Tudorel Dumitra∫cu,          NATURAL HUSK — S.R.L., Bucure∫ti           prin hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor din
pentru a duce la Óndeplinire prezenta hot„r‚re a                                   7.06.2001 au fost Ónc„lcate dispozi˛iile art. 126 din
adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor.               ACT ADIfiIONAL              Legea nr. 31/1990, republicat„, care prevede c„
Acesta va semna Ón numele ∫i pe seama societ„˛ii                                   îac˛ionarul care Óntr-o anumit„ opera˛iunie are, fie
toate documentele necesare privind modificarea        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                           personal, fie prin mandatar al unei alte persoane,
actului constitutiv, put‚nd s„ Ó∫i substituie ter˛e       NATURAL HUSK — S.R.L., Ónmatriculat„
persoane, inclusiv avoca˛i.                                              un interes contrar aceluia al societ„˛ii, va trebui s„
                                  la Oficiul Registrului Comer˛ului
                                                           se ab˛in„ de la deliber„rile privind acea
  (3/94.444)                             al Municipiului Bucure∫ti
                                                           opera˛iune“. Reclamanta a sus˛inut c„ problemele
              *                       cu nr. J 40/4447/2001
                                                           Ónscrise Ón ordinea de zi erau Ón interesul exclusiv
                                Subsemna˛ii M„riu˛„ Claudiu-Daniel, domiciliat     al ac˛ionarului Zalakeramia ∫i Ómpotriva intereselor
      Societatea Comercial„             Ón Ia∫i, bd. Alexandru cel Bun nr. 24, bl. H7, et. 1,
                                                           societ„˛ii.
     DUAL MAN — S.R.L., Bucure∫ti           ap. 2, jude˛ul Ia∫i, fiul lui Dumitru ∫i al Violetei,
                                                             Au fost depuse la dosar, Ón copii, hot„r‚rea nr.
                              n„scut la data de 25.10.1974, cet„˛ean rom‚n,
                                                           3/2001 din 7.06.2001, procesul-verbal Óncheiat la
         ACT ADIfiIONAL              posesor al C.I. seria MX nr. 019466, eliberat„ de
                                                           7.06.2001, punct de vedere cu privire la adunarea
                              Poli˛ia Ia∫i la data de 24.09.1998, ∫i Grigore
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                   general„ a ac˛ionarilor.
                              Maltezeanu-Vicu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea
         DUAL MAN — S.R.L.             Arge∫ului nr. 3, bl. D11, sc. C, et. 1, ap. 23, sectorul   P‚r‚ta Societatea Comercial„ CESAROM — S.A. a
  Subsemna˛ii:                      6, fiul lui Ion ∫i al Maranda, n„scut la data de      formulat Ónt‚mpinare prin care a solicitat
  – Gr„mad„ Dan, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,       17.10.1970, cet„˛ean rom‚n, posesor al B.I. seria     respingerea ac˛iunii ca fiind neÓntemeiat„, motivat
n„scut la data de 11.11.1959 Ón Bucure∫ti, sectorul    B.Z. nr. 778383, eliberat de Circa 21 Mili˛ie la data   de faptul c„ Ómprumutul contractat de Zalakeramia
1, fiul lui Sergiu ∫i al Georgetei, domiciliat Ón     de 15.10.1984, av‚nd valabilitatea prelungit„ de      nu a fost folosit Ón interesul exclusvi al acestuia ci
Bucure∫ti, str. Constantin R„dulescu Motru nr. 201,                                  ∫i pentru Societatea Comercial„ CESAROM — S.A.
                              Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 10.04.1995, Ón calitate de
bl. 31, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 4, posesor al B.I.                                 P‚r‚ta a depus la dosar urm„toarele Ónscrisuri:
                              asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale NATURAL HUSK —
seria G.R. nr. 224592, eliberat la data de 24.01.1995
                              S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, prelungirea Ghencea    extrasul de ziarul îNa˛ional“ din 24.12.1999,
de Sec˛ia 14 Poli˛ie Bucure∫ti, cod unic personal
1591111400041,                       nr. 28, bl. C5/M6, sectorul 6, Ónmatriculat„ la      raportul privind cvorumul adun„rii generale a
  – Goan˛„ Dumitru, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,      Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       ac˛ionarilor din 11.01.2000, extrasele de cont
n„scut la data de 10.09.1930 Ón satul B„s„∫ti,       Bucure∫ti cu nr. J 40/4447/2001, cod fiscal R       privind majorarea de capital social ∫i adeverin˛a din
comuna Vii∫oara, jude˛ul Vaslui, fiul lui Toader ∫i    13862903, am hot„r‚t urm„toarele:             8.06.2001 privind v„rsarea a 3.000.000 $ Ón contul
al Zamfirei, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. 1          Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din       major„rii de capital din 26.04.2001.
Decembrie 1918 nr. 8, bl. M27, sc. 1, ap. 14, sectorul   Bucure∫ti, prelungirea Ghencea nr. 28, bl. C5/M6,       Din analiza tuturor actelor depuse la dosar,
3, identificat cu C.I. seria RT nr. 113378, eliberat„   sectorul 6, Ón Bucure∫ti, str. Albinari nr. 5, sectorul  precum ∫i a hot„r‚rilor adoptate Ón ∫edin˛a adun„rii
de Sec˛ia 12 Poli˛ie Bucure∫ti, cod unic personal     2.                             generale a ac˛ionarilor din 7.06.2001, instan˛a a
1300910400155, ∫i                        (6/88.088)                      constatat c„ au fost Ónc„lcate dispozi˛iile art. 126
  – Gr„mad„ Marina, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,
                                                           din Legea nr. 31/1990, republicat„.
n„scut„ la data de 11.06.1965 Ón Bra∫ov, jude˛ul              HOT√R¬REA NR. 1
Bra∫ov, fiica lui Dumitru ∫i al Dumitrei, domiciliat„                                  Astfel, prin hot„r‚rea adun„rii generale a
Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 199, sectorul 3,            din data de 30.01.2002,           ac˛ionarilor nr. 3/7.06.2001 a fost aprobat„ la pct. 4
identificat„ cu C.I. seria RD nr. 069774, eliberat„ la                                garantarea de c„tre societate a obliga˛iilor
                                  a adun„rii generale a asocia˛ilor
data de 7.05.1999 de S.E.P., cod numeric personal                                   ZALAKERAMIA RT prin emiterea unei garan˛ii
2650611400095,                        La data de 30.01.2002, la sediul Societ„˛ii       irevocabile ∫i necondi˛ionate Ón favoarea CREDIT
  to˛i trei Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii    Comerciale NATURAL HUSK — S.R.L. s-au Óntrunit       SUISSE FIRST BOSTON, constituirea unui gaj
Comerciale DUAL MAN — S.R.L., cu sediul Ón         asocia˛ii Grigore Maltezeanu Vicu ∫i M„riu˛a        asupra tuturor bunurilor prezente ∫i viitoare ale
Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 4, bl. D14, sc. 3, et. 5,   Claudiu Daniel ∫i au hot„r‚t:               societ„˛ii Ón favoarea b„ncilor ∫i ABN AMRO BANK
ap. 82, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul         1. schimbarea sediului social din Bucure∫ti,
                                                           — S.A., constituirea unei ipoteci Ón favoarea
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti      prelungirea Ghencea nr. 28, bl. C5/M6, sectorul 6,
                                                           b„ncilor, semnarea unui contract de mandat Ón
cu nr. J 40/26300 la data de 21.12.1994, cod fiscal R   Ón Bucure∫ti, str. Albinari nr. 5, sectorul 2;
6711479 din data de 5.01.1995, am hot„r‚t                                       favoarea b„ncilor ∫i agentului local de garan˛ii.
                               2. Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
schimbarea sediului social din Bucure∫ti, bd.                                      Art. 126 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,
                              str. Albinari nr. 5, av‚nd ca obiect de activitate
Burebista nr. 4, bl. D14, sc. 3, et. 5, ap. 82, sectorul                               republicat„, prevede c„ îac˛ionarul care, Óntr-o
                              produc˛ia alimentar„ de bor∫ ˛„r„nesc ∫i ambalarea
3, Ón Bucure∫ti, str. Doina nr. 9, sectorul 5.       acestuia.                         anumit„ opera˛iune are, fie personal, fie ca
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al                                    mandatar al unei alte persoane, un interes contrar
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                  (7/88.088)
                                                           aceluia al societ„˛ii, va trebuie s„ se ab˛in„ de la
   (4/94.445)                                    *                deliber„rile privind acea opera˛iune“.
                                                             Sanc˛iunea nulit„˛ii hot„r‚rii adun„rii generale a
         ACT ADIfiIONAL                     Societatea Comercial„             ac˛ionarilor se impune fa˛„ de Ómprejurarea
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale            CESAROM — S.A., Bucure∫ti            existen˛ei conflictului de interese dintre ac˛ionar ∫i
 DUAL MAN — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                     societate ∫i din cauza faptului c„ f„r„ voturile
bd. Burebista nr. 4, bl. D14, sc. 3, et. 5, ap. 82,          TRIBUNALUL BUCURE™TI              nelegal exprimate nu s-ar fi ob˛inut majoritatea
sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                   cerut„.
 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.               SECfiIA COMERCIAL√
                                                             Pentru aceste considerente, instan˛a va admite
 J 40/26300 la data de 21.12.1994, cod fiscal
                                     DOSAR NR. 6231/2001             ac˛iunea ∫i va anula hot„r‚rea adun„rii generale a
       R 6711479 din 5.01.1995
                                                           ac˛ionarilor din 7.06.2001.
  Subsemna˛ii:                            SENTINfiA CIVIL√ NR. 5668
  – Gr„mad„ Dan, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,                                      Pentru aceste motive, Ón numele legii hot„r„∫te:
n„scut la data de 11.11.1959 Ón Bucure∫ti, sectorul        ™edin˛a din camera de consiliu
1, fiul lui Sergiu ∫i al Georgetei, domiciliat Ón             din 25.07.2001                 Admite ac˛iunea formulat„ de reclamanta
Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 199, sectorul 3, posesor                                Constan˛a Popescu, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea
                               Tribunalul compus din:                 S„ndule∫ti nr. 1, bl. C1, sc. 2, et. 2, ap. 27, sectorul
al C.I. seria RR nr. 185201, eliberat„ la data de
14.01.2002 de Sec˛ia 11 Poli˛ie Bucure∫ti, cod unic      Pre∫edinte   — Iulia Prelipcean            6, Ómpotriva p‚r‚tei Societatea Comercial„
personal 1591111400041,                    Grefier    — Corina Platon             CESAROM — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.
  – Goan˛„ Dumitru, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,                                    Preciziei nr. 1, sectorul 6.
n„scut la data de 10.09.1930 Ón satul B„s„∫ti,        Pe rol solu˛ionarea cauzei comerciale privind pe
                                                             Anuleaz„ hot„r‚rea adun„rii generale
comuna Vii∫oara, jude˛ul Vaslui, fiul lui Toader ∫i    Popescu Constan˛a Ón contradictoriu cu p‚r‚ta
                                                           extraordinare a Societ„˛ii Comerciale CESAROM —
al Zamfirei, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. 1        Societatea Comercial„ CESAROM — S.A.
                                                           S.A. din 7.06.2001.
Decembrie 1918 nr. 8, bl. M27, sc. 1, ap. 14, sectorul    La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛a din camera de
3, identificat cu C.I. seria RT nr. 113378, eliberat„                                  Cu recurs.
                              consiliu s-a prezentat reclamanta personal ∫i p‚r‚ta
de Sec˛ia 12 Poli˛ie Bucure∫ti, cod unic personal                                    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ azi, 25.07.2001.
                              prin consilier juridic cu delega˛ie la dosar.
1300910400155, ∫i                       Procedura legal Óndeplinit„.                (8/90.827)
  – Gr„mad„ Marina, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,       S-a f„cut referatul cauzei de c„tre grefierul de                  *
n„scut„ la data de 11.06.1965 Ón Bra∫ov, jude˛ul      ∫edin˛„, dup„ care, reclamanta depune chitan˛a nr.
Bra∫ov, fiica lui Dumitru ∫i a Dumitrei, domiciliat„    1012399/25.07.2001 Ón sum„ de 75.000 lei,
Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 199, sectorul 3,                                       Societatea Comercial„
                              reprezent‚nd diferen˛„ tax„ de timbru.
identificat„ cu C.I. seria RD nr. 069774, eliberat„ la                                 MEGATRON AUDIO VIDEO — S.R.L., F„g„ra∫
                               Instan˛a, nemaifiind cereri prealabile de
data de 7.05.1999 de S.E.P., cod numeric personal                                        jude˛ul Bra∫ov
2650611400095,                       formulat ∫i probe de administrat acord„ p„r˛ilor
  to˛i trei Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     cuv‚ntul pe fond.
                               Reclamanta solicit„ admiterea ac˛iunii a∫a cum a             ACT ADIfiIONAL
Comerciale DUAL MAN — S.R.L., cu sediul Ón
Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 4, bl. D14, sc. 3, et. 5,   fost formulat„, anulare a hot„r‚rii adun„rii
                                                           la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
ap. 82, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul        generale a ac˛ionarilor ∫i publicarea Ón Monitorul
                                                           MEGATRON AUDIO VIDEO — S.R.L., cu sediul
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti      Oficial al Rom‚niei.
                                                           Ón F„g„ra∫, str. Doamna Stanca nr. 5, jude˛ul
cu nr. J 40/26300 la data de 21.12.1994, cod fiscal R     P‚r‚ta prin consilierul juridic solicit„
                                                            Bra∫ov, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
6711479 din 5.01.1995, am hot„r‚t urm„toarele:       respingerea ac˛iunii ∫i men˛inerea ca fiind legal„ a
  Se declar„ domeniul principal de activitate al     hot„r‚rii a c„rei anulare se solicit„.              comer˛ului cu nr. J 08/2035/1993,
societ„˛ii ca fiind construc˛ii metalice (cod CAEN                                         cod fiscal R 7746130
281), iar obiectul principal de activitate – construc˛ii            TRIBUNALUL                Subsemnatul Petria Florin, cet„˛ean rom‚n,
metalice ∫i p„r˛i componente (cod CAEN 2811).         La data de 9.07.2001, Constan˛a Popescu a        n„scut la data de 17.09.1964 Ón Roman, jude˛ul
  2. Celelalte clauze ale actului constitutiv al     chemat Ón judecat„ pe p‚r‚ta Societatea Comercial„     Neam˛, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Parincea nr. 2,
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                             bl. 5, sc. 2, ap. 74, sectorul 4, Ón calitate de asociat
                              CESAROM — S.A., solicit‚nd anularea hot„r‚rii
  (5/94.445)                       adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor din     unic al societ„˛ii, am hot„r‚t modificarea actului
              *                7.06.2001 ca fiind nelegal„.                constitutiv al societ„˛ii astfel:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1342/25.VII.2002                   3
  Art. 1 – Se radiaz„ obiectul de activitate al            Societatea Comercial„               2. Ureche Niculai Dinu, cet„˛ean rom‚n,
societ„˛ii Ón totalitate ∫i de asemenea completarea         EDITURA NAPOCA STAR — S.R.L.            domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea Baita nr. 2, ap. 61,
f„cut„ obiectului de activitate prin actul adi˛ional             Cluj-Napoca                jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria K.X. nr. 056974,
nr. 5654/10.10.1995, societatea av‚nd ca obiect                                     eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la data de
principal ∫i secundar pe cele men˛ionate Ón actul                                    30.09.1974 Ón N„s„ud, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,
adi˛ional nr. 15/21.02.2002, redactat ∫i certificat de       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/916/2002        av‚nd puteri depline.
avocat Isuf Florin.                                                    Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14637675        comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n
                                                              Durata societ„˛ii: nelimitat„.
nemodificate.                           JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            Actul constitutiv, autentificat cu nr. 417 din
  (9/92.376)                          JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI          13.05.2002 la Biroul notarului public Boldut Ioan
              *                COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,          din Cluj-Napoca, face parte integrant„ din prezenta
                               INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ         hot„r‚re.
       Societatea Comercial„                                            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                      DOSAR NR. 11450/2002             pronun˛are.
  ARDITEX COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti                                           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 15 mai 2002.
                                      ŒNCHEIEREA NR. 1745               Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
          ACT ADIfiIONAL                                            procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
                                        din 15 mai 2002             recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                                Judec„tor delegat    — Puscasu Danusia        irevocabil„ de azi, 15 mai 2002.
   ARDITEX COMPANY — S.R.L., cu sediul
                                Referent O.R.C.     — R„dulescu Emese          (11/65.786)
 Ón Bucure∫ti, str. Iosif Ion nr. 8, bl. 7A, sc. 1,
et. 1, ap. 6, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul       S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de                    *
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/7123/1999,        Hrdlicska Gabriel privind autorizarea constituirii ∫i
  cod fiscal R 12062090, cu un capital social        Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale EDITURA             Societatea Comercial„
         de 2.000.000 lei              NAPOCA STAR — S.R.L.                     ETALON COMPANY — S.R.L., Cluj-Napoca

  Œntre subsemna˛ii:                           JUDEC√TORUL DELEGAT
  – Artene Ion, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                                         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/791/2002
                                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Bucure∫ti, str. Soldat Ion Iosif nr. 8, bl. 7A, sc. 1, et.
                               de 14.05.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14603761
1, ap. 6, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD nr.
                               autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
063033, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de                                      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                               Comerciale EDITURA NAPOCA STAR — S.R.L. Ón
18.03.1999, ∫i                        baza actelor depuse la dosar.                 JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
  – Bujoreanu Mariana, cet„˛ean rom‚n,             Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost     COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lt. Negel nr. 45, et. 1,   Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 417 la   INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
ap. 4, sectorul 6, identificat„ cu B.I. seria B.X. nr.    data de 13.05.2002 de notarul public Boldu˛ Ioan
411805, eliberat de Circa 21 Mili˛ie la data de       din Cluj-Napoca, ∫i aceasta Óndepline∫te condi˛iile           DOSAR NR. 9146/2002
24.01.1984,                         de form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,
                                                                   ŒNCHEIEREA NR. 1487
  a intervenit prezentul act adi˛ional Ón          republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu
urm„toarele condi˛ii:                    dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de             din 24 aprilie 2002
  Av‚nd Ón vedere contractul de cesiune, prin care     procedur„ civil„.
                                                             Judec„tor delegat   — Gliga Georgeta
eu, Artene Ion, am cesionat dnei Bujoreanu           De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
                                                             Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
Mariana 10 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de       toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
                               societ„˛ii.                         S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
100.000 lei, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
                                Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va      Danielescu Chirlomez Mihail Bogdan, Ón calitate de
reprezent‚nd 50 % din Óntregul capital social al
                               admite cererea formulat„ ∫i se va dispune         asociat, privind autorizarea constituirii ∫i
Societ„˛ii Comerciale ARDITEX COMPANY — S.R.L.,                                     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ETALON
                               Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Iosif Ion nr. 8, bl. 7A, sc.                                COMPANY — S.R.L.
                               comer˛ului.
1, et. 1, ap. 6, sectorul 3, primind de la aceasta
contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate, Ón scopul      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:            JUDEC√TORUL DELEGAT
retragerii mele din societate,                  Admite cererea formulat„ de Hrdlicska Gabriel,      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  av‚nd Ón vedere c„ eu, Bujoreanu Mariana, am       ∫i, Ón consecin˛„:                     de 18.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
dob‚ndit de la dl Artene Ion 10 p„r˛i sociale, Ón        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Comerciale ETALON COMPANY — S.R.L. Ón baza
                               Societ„˛ii Comerciale EDITURA NAPOCA STAR —        actelor depuse la dosar.
1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din Óntregul capital
                                                              Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
social al Societ„˛ii Comerciale ARDITEX COMPANY       S.R.L. cu urm„toarele date de identificare:
                                                            Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 1277 la
— S.R.L., achit‚ndu-i acestuia contravaloarea          Denumirea firmei: EDITURA NAPOCA STAR —
                                                            data de 2.04.2002 de notarul public Coroian Andrei
p„r˛ilor sociale cesionate, Ón scopul retragerii sale    S.R.L.
                                                            C„lin din Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te
din societate,                          Sediul: Cluj-Napoca, str. Ion Me∫ter nr. 5, ap. 31,
                                                            condi˛iile de form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr.
  pe cale de consecin˛„, actele constitutive ale      cod po∫tal 3400, jude˛ul Cluj, telefon 92410145.      31/1990, republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu
                                 Domeniul principal de activitate: produc˛ie;      dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de
societ„˛ii se modific„ dup„ cum urmeaz„:
                                 221 – edituri;                     procedur„ civil„.
  Asociat unic – Bujoreanu Mariana, cet„˛ean
                                 Obiectul principal de activitate:             De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
rom‚n, n„scut„ la data de 1.01.1960 Ón Bucure∫ti,
                                 2211 – editarea c„r˛ilor, bro∫urilor ∫i a altor    toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
fiica lui Florea ∫i a Ioanei, nec„s„torit„, cod       publica˛ii.                        societ„˛ii.
numeric personal 2600101400015, domiciliat„ Ón          Celelalte obiecte de activitate sunt prev„zute Ón     Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
Bucure∫ti, str. Lt. Negel nr. 45, et. 1, ap. 4, sectorul   contract ∫i Ón statut.                   admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
6, identificat„ cu B.I. seria B.X. nr. 411805, eliberat     Date despre capital:                  Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
de Circa 21 Mili˛ie la data de 24.01.1984.            – tip capital: privat autohton 100 %;         comer˛ului.
  Capitalul social al societ„˛ii este de 2.000.000 lei,     – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral
Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale egale, Ón valoare        v„rsat;                           Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
nominal„ de 100.000 lei, de˛inute Ón totalitate de        – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           Admite cererea formulat„ de Danielescu
asociatul unic.                         – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      Chirlomez Mihail Bogdan, Ón calitate de asociat, ∫i,
  Potrivit legii, beneficiile ∫i pierderile sunt        Date despre asocia˛i persoane fizice:         Ón consecin˛„:
                                 1. Hrdlicska Gabriel, domiciliat Ón Cluj-Napoca,     Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
suportate Ón totalitate de asociatul unic.
                               str. Ion Me∫ter nr. 5, sc. 2, ap. 31, jude˛ul Cluj,    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Se revoc„ din func˛ia de administrator dl Artene
                               n„scut la data de 29.03.1952 Ón Arad, jude˛ul Arad,    Societ„˛ii Comerciale ETALON COMPANY — S.R.L.
Ion ∫i se nume∫te ca administrator unic dna                                       cu urm„toarele date de identificare:
                               legitimat cu B.I. seria G.R. nr. 658879, eliberat de
Bujoreanu Mariana, cu urm„toarele date de                                         Denumirea firmei: ETALON COMPANY — S.R.L.
                               Poli˛ia Cluj-Napoca, cu un aport la capitalul social
identificare:                                                       Sediul: Cluj-Napoca, str. Gen. Traian Mosoiu nr.
                               de 1.000.000 lei, respectiv 10 p„r˛i sociale, av‚nd o
  – Bujoreanu Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la                                   69, ap. 1, cod po∫tal 3400, jude˛ul Cluj.
                               participare la beneficii de 50 %;
data de 1.01.1960 Ón Bucure∫ti, fiica lui Florea ∫i a                                   Domeniul principal de activitate: comer˛;
                                 2. Ureche Niculai Dinu, domiciliat Ón Cluj-
Ioanei, cod numeric personal 2600101400015,                                        521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                               Napoca, aleea Baita nr. 2, ap. 61, jude˛ul Cluj,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lt. Negel nr. 45, et. 1,                                 nespecializate;
                               n„scut la data de 30.09.1974 Ón N„s„ud, jude˛ul
                                                              Obiectul principal de activitate:
ap. 4, sectorul 6, identificat„ cu B.I. seria B.X. nr.    Bistri˛a-N„s„ud, legitimat cu B.I. seria K.X. nr.
                                                              5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
411805, eliberat de Circa 21 Mili˛ie la data de       056974, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, cu un aport    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
24.01.1984.                         la capitalul social de 1.000.000 lei, respectiv 10     produse nealimentare.
  Actul constitutiv se modific„ Ón mod           p„r˛i sociale, av‚nd o particiare la beneficii de 50 %.    Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón
corespunz„tor.                          Date despre administratori:              contract ∫i Ón statut.
  Prezentul act adi˛ional urmeaz„ a fi depus la         1. Hrdlicska Gabriel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat     Date despre capital:
organele competente, Ón conformitate cu           Ón Cluj-Napoca, str. Ion Me∫ter nr. 5, sc. 2, ap. 31,     – tip capital: privat autohton 100 %;
prevederile Legii nr. 31/1990, modificat„.          jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria G.R. nr. 658879,    – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral
                               eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la data de     v„rsat;
  (10/92.895)
                               29.03.1952 Ón Arad, jude˛ul Arad, av‚nd puteri        – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
              *                depline;                           – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1342/25.VII.2002
  Asociat unic:                       Date despre capital:                         JUDEC√TORUL DELEGAT
  Danielescu Chirlomez Mihail Bogdan, domiciliat       – tip capital: privat autohton 100 %;
                                                             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Ón Cluj-Napoca, str. Bolyai Janos nr. 8, jude˛ul Cluj,    – capitalul social subscris: 2.100.000 lei, integral
                                                           de 30.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
n„scut la data de 5.08.1967 Ón Bucure∫ti, legitimat    v„rsat;
                                                           autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
cu B.I. seria K.X. nr. 061910, eliberat de Poli˛ia Cluj-   – num„rul total de p„r˛i sociale: 21;
                                                           Comerciale MERTED IMPEX — S.R.L., prin
Napoca la data de 22.12.1999, cu un aport la         – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
capitalul social de 2.000.000 lei, respectiv 20 p„r˛i                                 schimbarea sediului din jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud Ón
                               Date despre asocia˛i persoane fizice:
sociale, av‚nd o participare la beneficii de 100 %.                                  jude˛ul Cluj, Ón baza actelor depuse la dosar.
                               1. Valean Dan Mircea, domiciliat Ón Cluj-Napoca,
  Administrator este Danielescu Chirlomez Mihail                                    Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
                              str. Aurel Vlaicu nr. 8, ap. 21, jude˛ul Cluj, n„scut la
Bogdan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Cluj-Napoca,                                  Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 251 la
                              data de 12.12.1959 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
str. Bolyai Janos nr. 8, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I.                               data de 24.04.2002 de notarul public Mure∫an
                              legitimat cu B.I. seria K.X. nr. 037247, eliberat de
seria K.X. nr. 061910, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca                                Lucian Ovidiu din Cluj-Napoca, ∫i acesta
                              Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 14.06.1999, cu un
la data de 22.12.1999, n„scut la data de 5.08.1967 Ón                                 Óndepline∫te condi˛iile de form„ ∫i fond prev„zute
                              aport la capitalul social de 700.000 lei, respectiv 7
Bucure∫ti, av‚nd puteri depline.                                           de Legea nr. 31/1990, modificat„, precum ∫i cele din
                              p„r˛i sociale, av‚nd o participare la beneficii de
  Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de                                   Legea nr. 26/1990.
                              33,34000 %;
comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.                                       De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
                               2. Grebenisan Amalia, domiciliat„ Ón Cluj-
  Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Bolyai Janos nr.                                 toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
                              Napoca, Str. Izlazului nr. 6, ap. 57, jude˛ul Cluj,
8, jude˛ul Cluj. Act sediu: contract de Ónchiriere nr.                                societ„˛ii.
                              n„scut„ la data de 11.02.1981 Ón Cluj-Napoca,
205438 din 18.04.2002. Valabilitate: 8 luni.                                       Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
                              jude˛ul Cluj, legitimat„ cu B.I. seria K.X. nr. 071100,
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.                                           admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
                              eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 3.03.2000,
  Actul constitutiv av‚nd dat„ cert„ nr. 1277 din                                  Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
                              cu un aport la capitalul social de 700.000 lei,
2.04.2002 dat„ de notarul public Coroian Andrei                                    comer˛ului.
                              respectiv 7 p„r˛i sociale, av‚nd o participare la
C„lin din Cluj, face parte integrant„ din prezenta
                              beneficii de 33,33 %;                    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
hot„r‚re.
                               3. Dit Vasile Gabriel, domiciliat Ón Cluj-Napoca,
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                     Admite cererea formulat„ de Mesaros Teodor, Ón
                              str. Vidraru nr. 1-3, ap. 40, jude˛ul Cluj, n„scut la
pronun˛are.                                                      calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„: Ón temeiul
                              data de 22.08.1966 Ón Dej, jude˛ul Cluj, legitimat cu
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 aprilie 2002.                                     dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile
  Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de       B.I. seria K.X. nr. 119838, eliberat de Poli˛ia Cluj-
                                                           comerciale vizeaz„ Ónmatricularea prin schimbarea
procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a    Napoca la data de 1.02.2001, cu un aport la capitalul
                                                           sediului din jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud Ón jude˛ul Cluj
recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este       social de 700.000 lei, respectiv 7 p„r˛i sociale, av‚nd
                                                           a Societ„˛ii Comerciale MERTED IMPEX — S.R.L.
irevocabil„ de azi, 24 aprilie 2002.            o participare la beneficii de 33,33 %.
                                                             Denumirea firmei: MERTED IMPEX — S.R.L.
                               Date despre administratori:
   (12/65.787)                                                     Sediul: localitatea Flore∫ti, str. Avram Iancu nr.
                               1. Valean Dan Mircea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
              *                                             34A, jude˛ul Cluj, cod po∫tal 3440.
                              Ón Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 8, ap. 21,
                                                             Domeniul principal de activitate:
                              jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria K.X. nr. 037247,
      Societatea Comercial„                                            602 – alte transporturi terestre;
                              eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
                                                             Obiectul principal de activitate:
    MADAVA SERV — S.R.L., Cluj-Napoca          14.06.1999, n„scut la data de 12.12.1959 Ón Cluj-
                                                             6023 – transporturi terestre de c„l„tori,
                              Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline;
                                                           ocazionale;
                               2. Grebenisan Amalia, cet„˛ean rom‚n,
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/498/2002                                       Date despre capital:
                              domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Izlazului nr. 6, ap.
                                                             – tip capital: privat autohton 100 %;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14516290        57, jude˛ul Cluj, legitimat„ cu B.I. seria K.X. nr.
                                                             – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral
                              071100, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
                              3.03.2000, n„scut„ la data de 11.02.1981 Ón Cluj-     v„rsat;
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                              Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline;          – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
                               3. Dit Vasile Gabriel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat     – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,                                         Date despre asocia˛i persoane fizice:
 INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ         Ón Cluj-Napoca, str. Vidraru nr. 1-3, ap. 40, jude˛ul
                              Cluj, legitimat cu B.I. seria K.X. nr. 119838, eliberat    1. Mesaros Teodor, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.
                              de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 1.02.2001, n„scut    Ion Me∫ter nr. 12, bl. L1, ap. 2, jude˛ul Cluj, n„scut
       DOSAR NR. 4261/2002                                           la data de 17.03.1947 Ón Gala˛ii Bistri˛ei, jude˛ul
                              la data de 22.08.1966 Ón Dej, jude˛ul Cluj, av‚nd
        ŒNCHEIEREA NR. 874             puteri depline.                      Bistri˛a-N„s„ud, legitimat cu B.I. seria D.E. nr.
                               Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de      654505, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, cu un aport
        din 14 martie 2002             comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.        la capitalul social de 600.000 lei, respectiv 6 p„r˛i
                               Punct de lucru: Cluj-Napoca, Bd. 1 Decembrie      sociale, av‚nd o participare la beneficii de 30 %;
  Judec„tor delegat   — Tamas Floarea
                              1918 nr. 90. Act sediu: contract de Ónchiriere nr.      2. Mesaros Maria, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.
  Referent O.R.C.    — Munteanu Radu
                              202945 din data de 5.03.2002. Valabilitate: 3 luni.    Ion Me∫ter nr. 12, bl. L1, ap. 2, jude˛ul Cluj, n„scut„
  S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de                                    la data de 6.11.1948 Ón localitatea Aschileul Mare,
                               Durata societ„˛ii: nelimitat„.
Valean Dan Mircea privind autorizarea constituirii                                  jude˛ul Cluj, legitimat„ cu pa∫aport nr. 02845924,
                               Actul constitutiv, av‚nd data cert„ nr. 404 din
∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MADAVA                                    eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 7.07.1998,
                              1.02.2002 dat„ de notarul public Istrate Oana din
SERV — S.R.L.                                                     cu un aport la capitalul social de 400.000 lei,
                              Cluj-Napoca, face parte integrant„ din prezenta
                              hot„r‚re.                         respectiv 4 p„r˛i sociale, av‚nd o particiare la
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      beneficii de 20 %;
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                   3. Vanea Maria Ioana, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca,
                              pronun˛are.
de 13.03.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat                                  Str. Petuniei nr. 7, ap. 61, jude˛ul Cluj, n„scut„ la
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 14 martie 2002.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii                                 data de 9.01.1971 Ón Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-
                               Se constat„ Ón baza art. 267 din Codul de
Comerciale MADAVA SERV — S.R.L. Ón baza actelor                                    N„s„ud, legitimat„ cu B.I. seria K.X. nr. 031028,
                              procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
depuse la dosar.                                                   eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 4.05.1999,
                              recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
  Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost                                   cu un aport la capitalul social de 400.000 lei,
Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 404 la   irevocabil„ de azi, 14 martie 2002.
                                                           respectiv 4 p„r˛i sociale, av‚nd o particiare la
data de 1.02.2002 de notarul public Istrate Oana din      (13/65.788)
                                                           beneficii de 20 %;
Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de                   *                 4. Mesaros Marius Nicolae, domiciliat„ Ón
form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,                                     localitatea Flore∫ti, str. Avram Iancu nr. 34A,
republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu                Societatea Comercial„             jude˛ul Cluj, n„scut la data de 11.12.1974 Ón Cluj-
dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de
                                   MERTED IMPEX — S.R.L.              Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat„ cu B.I. seria K.X. nr.
procedur„ civil„.
                                  localitatea Flore∫i, jude˛ul Cluj         152434, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
                                                           14.08.2001, cu un aport la capitalul social de
toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
                                                           600.000 lei, respectiv 6 p„r˛i sociale, av‚nd o
societ„˛ii.                            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/919/2002        particiare la beneficii de 30 %.
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
                                                             Date despre administratori:
admite cererea formulat„ ∫i se va dispune              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 10369901
                                                             1. Mesaros Teodor, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.
Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
comer˛ului.                                                      Ion Me∫ter nr. 12, bl. L1, ap. 2, jude˛ul Cluj,
                                JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                                                           legitimat cu B.I. seria D.E. nr. 654505, eliberat de
                               JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                   Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la data de 17.03.1947 Ón
                              COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
  Admite cererea formulat„ de Valean Dan Mircea,                                   Gala˛ii Bistri˛ei, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, av‚nd
                              INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ         puteri depline;
Ón calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i dispune                                    2. Mesaros Marius Nicolae, cet„˛ean rom‚n,
                                     DOSAR NR. 10798/2002             domiciliat Ón localitatea Flore∫ti, str. Avram Iancu
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Societ„˛ii Comerciale MADAVA SERV — S.R.L. cu              ŒNCHEIEREA NR. 1747             nr. 34A, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria K.X. nr.
urm„toarele date de identificare:                                           152434, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
  Denumirea firmei: MADAVA SERV — S.R.L.                  din 16 mai 2002             14.08.2001, n„scut la data de 11.12.1974 Ón Cluj-
  Sediul: Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 8, ap.                                 Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline.
                               Judec„tor delegat   — Tamas Floarea
21, cod po∫tal 3400, jude˛ul Cluj.                                            Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de
                               Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
  Domeniul principal de activitate: servicii;                                    comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
  553 – restaurante.                     S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de        Durata societ„˛ii: nelimitat„.
  Obiectul principal de activitate:            Mesaros Teodor, Ón calitate de asociat, pentru        Vizeaz„ Ónmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai
  5530 – restaurante.                   Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MERTED        sus Ón registrul comer˛ului de pe l‚ng„ Camera de
  Celelalte obiecte de activitate sunt prev„zute Ón    IMPEX — S.R.L., prin schimbarea sediului din        Comer˛, Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului Cluj
contract ∫i Ón statut.                   jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud Ón jude˛ul Cluj.          dup„ r„m‚nerea irevocabil„ a hot„r‚rii.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1342/25.VII.2002                   5
  Actul constitutiv, autentificat cu nr. 251 din       Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de       1. Varga Iozsef Marius, domiciliat Ón Cluj-Napoca,
24.04.2002 la Biroul notarului public Mure∫an        comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.        str. Mehedin˛i nr. 4, ap. 40, n„scut la data de
Lucian Ovidiu din Cluj-Napoca, face parte           Durata societ„˛ii: nelimitat„.             27.10.1967 Ón Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara,
integrant„ din prezenta hot„r‚re.               Actul constitutiv, autentificat cu nr. 1380 din    legitimat cu B.I. seria B.E. nr. 297198, eliberat de
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      9.04.2002 de notarul public Istrate Oana din Cluj-    Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 8.05.1992, cu un aport
pronun˛are.                         Napoca, face parte integrant„ din prezenta        la capitalul social de 500.000 lei, respectiv 5 p„r˛i
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 16 mai 2002.                                       sociale, av‚nd o participare la beneficii de 25 %;
                              hot„r‚re.
  Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de                                      2. Varga Laura Simona, domiciliat„ Ón Cluj-
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
                              pronun˛are.                        Napoca, str. Mehedin˛i nr. 4, ap. 40, n„scut„ la data
recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 17 aprilie 2002.       de 24.02.1968 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
irevocabil„ de azi, 16 mai 2002.
                                Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de       legitimat„ cu B.I. seria G.R. nr. 116946, eliberat de
  (14/65.789)
                              procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a   Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 17.02.1995, cu un
              *                recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este       aport la capitalul social de 500.000 lei, respectiv 5
                              irevocabil„ de azi, 17 aprilie 2002.           p„r˛i sociale, av‚nd o participare la beneficii de 25
     Societatea Comercial„                                            %;
                                (15/65.790)
 OMEGA PAL IMPEX — S.R.L., Cluj-Napoca                                         3. Cimpan Sorana Eugenia, domiciliat„ Ón
                                           *                Fran˛a, localitatea Epagny, Rue du Mont Baron nr.
                                                           89, n„scut„ la data de 20.09.1972 Ón Cluj-Napoca,
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/722/2002         Societatea Comercial„ SEVAR GRUP — S.R.L.         jude˛ul Cluj, legitimat„ cu pa∫aport 04894382
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14587461                Cluj-Napoca                eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 1.09.1999,
                                                           cu un aport la capitalul social de 500.000 lei = 0 lei
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL                                         + 15 echivalent $ valut„ defalcat 0$ + 17 euro,
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/914/2002
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI                                        respectiv 5 p„r˛i sociale, av‚nd o participare la
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14634911        beneficii de 25 %;
 INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ                                        4. Segura Millan Gustavo, domiciliat Ón Fran˛a,
                                JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL           localitatea Epagny, Rue du Mont Baron nr. 89,
        DOSAR NR. 7915/2002               JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI         n„scut la data de 5.08.1972 Ón Granada, Spania,
                                                           legitimat cu pa∫aport seria K nr. 44253539, eliberat
       ŒNCHEIEREA NR. 1337              COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
                                                           de autorit„˛ile Spania la data de 1.09.1999, cu un
                               INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
        din 17 aprilie 2002                                          aport la capitalul social de 500.000 lei = 0 lei + 15
                                                           echivalent $ valut„ defalcat 0$ + 17 euro, respectiv
  Judec„tor delegat   — Gliga Georgeta                DOSAR NR. 11007/2002
                                                           5 p„r˛i sociale, av‚nd o participare la beneficii de
  Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese                                      25 %.
                                     ŒNCHEIEREA NR. 1705
 S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de                                      Administrator este Varga Iozsef Marius, cet„˛ean
Petrule Victor, Ón calitate de asociat, privind               din 14 mai 2002             rom‚n, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii     Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan          4, ap. 40, legitimat cu B.I. seria B.E. nr. 297198,
Comerciale OMEGA PAL IMPEX — S.R.L.                                          eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 8.05.1992,
                               Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
                                                           n„scut la data de 27.10.1967 Ón Petro∫ani, jude˛ul
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                               S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de      Hunedoara, av‚nd puteri depline.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    Varga Iozsef Marius, Ón calitate de asociat, privind     Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de
de 11.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii   comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii    Comerciale SEVAR GRUP — S.R.L.                Durata societ„˛ii: nelimitat„.
Comerciale OMEGA PAL IMPEX — S.R.L. Ón baza                                       Actul constitutiv, autentificat cu nr. 1723 din
actelor depuse la dosar.                         JUDEC√TORUL DELEGAT             8.05.2002 de notarul public Coroian Andrei C„lin
  Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost                                   din Cluj-Napoca, face parte integrant„ din prezenta
                                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 1380 la
                              de 9.05.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat     hot„r‚re.
data de 9.04.2002 de notarul public Istrate Oana din
                              autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de
                              Comerciale SEVAR GRUP — S.R.L., Ón baza actelor      pronun˛are.
form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,
republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu          depuse la dosar.                       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 15 mai 2002.
dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarele din codul de       Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost      Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
procedur„ civil„.                      Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 1723 la  procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate       data de 8.05.2002 de notarul public Coroian Andrei    recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea    C„lin din Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te       irevocabil„ de azi, 14 mai 2002.
societ„˛ii.                         condi˛iile de form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr.      (16/65.791)
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va       31/1990, republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu                 *
admite cererea formulat„ ∫i se va dispune          dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarele din codul de
Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului      procedur„ civil„.
comer˛ului.                                                      Societatea Comercial„ V S LEASING — S.R.L.
                                De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
                                                                  Cluj-Napoca
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
                              societ„˛ii.
  Admite cererea formulat„ de Petrule Victor, Ón
                                Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/772/2002
calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„;
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune   admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
                              Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14600331
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Societ„˛ii Comerciale OMEGA PAL IMPEX — S.R.L.       comer˛ului.
                                                             JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
cu urm„toarele date de identificare:
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
  Denumirea firmei: OMEGA PAL IMPEX — S.R.L.
  Sediul: Cluj-Napoca, aleea Retezat nr. 1, bl. R2,      Admite cererea formulat„ de Varga Iozsef        COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
ap. 51, jude˛ul Cluj.                    Marius, Ón calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„;     INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
  Domeniul principal de activitate:              Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  comer˛;                         Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a           DOSAR NR. 8593/2002
  516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente     Societ„˛ii Comerciale SEVAR GRUP — S.R.L. cu
∫i furnituri;                                                            ŒNCHEIEREA NR. 1425
                              urm„toarele date de identificare:
  Obiectul principal de activitate:              Denumirea firmei: SEVAR GRUP — S.R.L.
  5164 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale                                          din 23 aprilie 2002
                                Participare str„in„ cu: Fran˛a.
de birou.                                                        Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan
                                Sediul: Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 4, ap. 40,
  Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón                                  Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
contract ∫i statut.                     jude˛ul Cluj.
  Date despre capital:                    Domeniul principal de activitate:            S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
  – tip capital: privat autohton 100 %;            comer˛;                        Topan Dana, Ón calitate de asociat, privind
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral    503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
v„rsat;                           autovehicule;                       Comerciale V S LEASING — S.R.L.
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;            Obiectul principal de activitate:
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.         5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru             JUDEC√TORUL DELEGAT
  Date despre asociat persoan„ fizic„:           autovehicule;                        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Petrule Victor, domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea      Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón   de 16.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
Retezat nr. 1, ap. 51, n„scut la data de 28.02.1962 Ón   contract ∫i statut.                    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
localitatea Hida, jude˛ul S„laj, legitimat cu B.I. seria    Date despre capital:                  Comerciale V S LEASING — S.R.L., Ón baza actelor
K.X. nr. 174229, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la      – tip capital: privat (autohton + str„in);       depuse la dosar.
data de 7.01.2002, cu un aport la capitalul social de
                                – capitalul social subscris ∫i v„rsat integral:      Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
2.000.000 lei, respectiv 20 p„r˛i sociale, av‚nd o
                              2.000.000 lei = 1.000.000 lei + 30 echivalent $ valut„  Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 1374 la
participare la beneficii de 100 %.
  Administrator este Petrule Victor, cet„˛ean       defalcat 0$ + 34 euro. Participare str„in„ 1.000.000   data de 9.04.2002 de notarul public Coroian Andrei
rom‚n, domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea Retezat nr.     lei = 0 lei + 30 echivalent $ valut„ defalcat 0$ + 34   C„lin din Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te
1, ap. 51, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria K.X. nr.  euro;                           condi˛iile de form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr.
174229, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de       – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         31/1990, republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu
7.01.2002, n„scut la data de 28.02.1962 Ón localitatea     – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de
Hida, jude˛ul S„laj, av‚nd puteri depline;           Date despre asocia˛i persoane fizice:         procedur„ civil„.
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1342/25.VII.2002
  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate        Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost          Societatea Comercial„
toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea   Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 587 la   ELECTRO PROD COM — S.R.L., Cluj-Napoca
societ„˛ii.                        data de 14.02.2002 de notarul public Coroian
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va      Andrei C„lin din Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te
admite cererea formulat„ ∫i se va dispune                                          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/863/2002
                              condi˛iile de form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr.
Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
comer˛ului.                        31/1990, republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14614531
                              dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      procedur„ civil„.                       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  Admite cererea formulat„ de Topan Dana, Ón         De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate        JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„;          toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea   COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   societ„˛ii.                         INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
Societ„˛ii Comerciale V S LEASING — S.R.L. cu                                            DOSAR NR. 9440/2002
                              admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
urm„toarele date de identificare:
                              Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului             ŒNCHEIEREA NR. 1560
  Denumirea firmei: V S LEASING — S.R.L.
  Sediul: Cluj-Napoca, str. Iancu de Hunedoara nr.    comer˛ului.
                                                                   din 30 aprilie 2002
26F, jude˛ul Cluj, cod po∫tal 3400.
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:       Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan
  Domeniul principal de activitate: servicii;
  652 – alte intermedieri financiare;            Admite cererea formulat„ de Pop Elena, Ón         Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
  Obiectul principal de activitate:            calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„;           S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
  6521 – activit„˛i de creditare pe baz„ de contract.    Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    M‚nzat Rus Dan, Ón calitate de asociat, privind
  Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
contract ∫i statut.                    Societ„˛ii Comerciale CAMIREL — S.R.L. cu         Comerciale ELECTRO PROD COM — S.R.L.
  Date despre capital:
                              urm„toarele date de identificare:
  – tip capital: privat autohton 100 %;                                              JUDEC√TORUL DELEGAT
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat integral:      Denumirea firmei: CAMIREL — S.R.L.
                               Sediul: Cluj-Napoca, str. Ion Me∫ter nr. 12, ap. 53,    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
500.000.000 lei = 2.500.000 lei ∫i 497.500.000 lei
                              jude˛ul Cluj, cod po∫tal 3400.               de 22.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
natur„;
                                                           autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 1.000;          Domeniul principal de activitate: comer˛;
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 500.000 lei.                                    Comerciale ELECTRO PROD COM — S.R.L., Ón baza
                               521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          actelor depuse la dosar.
  Date despre asocia˛i persoane fizice:          nespecializate;
  1. Topan Dana, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.                                    Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
                               Obiectul principal de activitate:            Óntocmit actul constitutiv, av‚nd data cert„ cu nr.
Iancu de Hunedoara nr. 26F, jude˛ul Cluj, n„scut„
                               5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         1418 la data de 11.04.2002 de notarul public Istrate
la data de 5.12.1961 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
legitimat„ cu B.I. seria K.X. nr. 008510, eliberat de   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         Oana din Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 15.10.1998, cu un      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.           condi˛iile de form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr.
aport la capitalul social de 497.500.000 lei, aport Ón    Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón    31/1990, republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu
natur„ 497.500.000 lei, respectiv 995 p„r˛i sociale,    contract ∫i statut.                    dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de
av‚nd o participare la beneficii de 99,500 %;                                     procedur„ civil„.
                               Date despre capital:
  2. Sava Liviu, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.                                    De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
                               – tip capital: privat autohton 100 %;          toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
Muscel nr. 6, ap. 3, jude˛ul Cluj, n„scut la data de     – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral
20.12.1959 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat cu                                 societ„˛ii.
                              v„rsat;                            Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
B.I. seria G.N. nr. 178290, eliberat de Poli˛ia Cluj-
Napoca la data de 19.04.1994, cu un aport la         – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
capitalul social de 2.500.000 lei, respectiv 5 p„r˛i     – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
sociale, av‚nd o participare la beneficii de 0,500 %;     Date despre asocia˛i persoane fizice:          comer˛ului.
  Administrator este Topan Dana, cet„˛ean rom‚n,       1. Pop Elena, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Ion    Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Iancu de Hunedoara    Me∫ter nr. 12, ap. 53, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data
nr. 26F, jude˛ul Cluj, legitimat„ cu B.I. seria K.X. nr.                                 Admite cererea formulat„ de Manzat Rus Dan, Ón
                              de 3.10.1962 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat„
008510, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de                                  calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„;
                              cu B.I. seria K.X. nr. 051782, eliberat de Poli˛ia Cluj-   Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
15.10.1998, n„scut„ la data de 5.12.1961 Ón Cluj-
                              Napoca la data de 11.10.1999, cu un aport la        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline.
                              capitalul social de 700.000 lei, respectiv 7 p„r˛i     Societ„˛ii Comerciale ELECTRO PROD COM — S.R.L.
  Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de
comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.        sociale, av‚nd o participare la beneficii de 33,33 %;   cu urm„toarele date de identificare:
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.               2. Pop Mihaela Elena, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca,     Denumirea firmei: ELECTRO PROD COM —
  Actul constitutiv, autentificat cu nr. 1374 din     str. Ion Me∫ter nr. 12, ap. 53, jude˛ul Cluj, n„scut„   S.R.L.
9.04.2002 de notarul public Coroian Andrei C„lin      la data de 29.11.1981 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,      Sediul: Cluj-Napoca, calea M„n„stur nr. 9, ap. 9,
din Cluj-Napoca, face parte integrant„ din prezenta                                  jude˛ul Cluj, cod po∫tal 3400.
                              legitimat„ cu B.I. seria G.T. nr. 357493, eliberat de
hot„r‚re.                                                        Domeniul principal de activitate: servicii;
                              Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 22.12.1995, cu un       453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      aport la capitalul social de 600.000 lei, respectiv 6
pronun˛are.                                                       Obiectul principal de activitate:
                              p„r˛i sociale, av‚nd o participare la beneficii de      4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 aprilie 2002.
  Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de       33,34 %;                           Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón
procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a     3. Pop Ioan Mirel, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.   contract ∫i statut.
recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este       Ion Me∫ter nr. 12, ap. 53, jude˛ul Cluj, n„scut la      Date despre capital:
irevocabil„ de azi, 23 aprilie 2002.            data de 24.07.1959 Ón localitatea Ciugudu, jude˛ul      – tip capital: privat autohton 100 %;
                              Alba, legitimat cu B.I. seria K.X. nr. 0633702,        – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral
   (17/65.792)
                                                           v„rsat;
              *                eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
                                                             – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                              13.01.2000, cu un aport la capitalul social de        – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
 Societatea Comercial„ CAMIREL — S.R.L.          700.000 lei, respectiv 7 p„r˛i sociale, av‚nd o        Date despre asociat persoan„ fizic„:
        Cluj-Napoca                 participare la beneficii de 33,33 %.             Manzat Rus Dan, domiciliat Ón Cluj-Napoca, calea
                               Administrator este Pop Elena, cet„˛ean rom‚n,      M„n„∫tur nr. 9, ap. 3, jude˛ul Cluj, n„scut la data de
                              domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Ion Me∫ter nr. 12,    13.10.1969 Ón localitatea Garbou, jude˛ul S„laj,
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/641/2002
                              ap. 53, jude˛ul Cluj, legitimat„ cu B.I. seria K.X. nr.  legitimat cu B.I. seria G.B. nr. 078756, eliberat de
                              051782, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de     Poli˛ia Jibou la data de 23.02.1993, cu un aport la
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14557835
                                                           capitalul social de 2.000.000 lei, respectiv 20 p„r˛i
                              11.10.1999, n„scut„ la data de 3.10.1962 Ón Cluj-
                                                           sociale, av‚nd o participare la beneficii de 100 %.
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL           Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline;          Administrator este Manzat Rus Dan, cet„˛ean
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI            Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de      rom‚n, domiciliat Ón Cluj-Napoca, calea M„n„∫tur
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,          comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.        nr. 9, ap. 3, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria G.B.
 INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ          Punct de lucru: cu sediul Ón Cluj-Napoca, Str.     nr. 078756, eliberat de Poli˛ia Jibou la data de
                              Plopilor nr. 56, bl. P16, parter, jude˛ul Cluj.      23.02.1993, n„scut la data de 13.10.1969 Ón
       DOSAR NR. 6407/2002               Act sediu: contract de Ónchiriere din 15.02.2002;    localitatea Garbou, jude˛ul S„laj, av‚nd puteri
                              reabilitate 12 luni, valabilitate 1 an.          depline.
       ŒNCHEIEREA NR. 1160                                            Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de
                               Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                                                           comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
         din 3 aprilie 2002              Actul constitutiv, autentificat cu nr. 587 din
                                                             Durata societ„˛ii: nelimitat„.
  Judec„tor delegat   — Gliga Georgeta         14.02.2002 de notarul public Coroian Andrei C„lin       Actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 1418 din
  Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese        din Cluj-Napoca, face parte integrant„ din prezenta    11.04.2002 dat„ de notarul public Istrate Oana din
                              hot„r‚re.                         Cluj-Napoca, face parte integrant„ din prezenta
  S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de Pop
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      hot„r‚re.
Elena, Ón calitate de asociat, privind autorizarea
                              pronun˛are.                          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 3 aprilie 2002.        pronun˛are.
CAMIREL — S.R.L.
                               Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 30 aprilie 2002.
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                             Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
                              procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
                                                           procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
 Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este       recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
de 29.03.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat     irevocabil„ de azi, 3 aprilie 2002.            irevocabil„ de azi, 30 aprilie 2002.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
                                (18/65.793)                         (19/65.794)
Comerciale CAMIREL — S.R.L., Ón baza actelor
depuse la dosar.                                   *                             *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1342/25.VII.2002                  7
     Societatea Comercial„                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      3. Repetto Paolo, domiciliat Ón Italia, localitatea
  MOBEL GROUP — S.R.L., comuna Baciu           pronun˛are.                       Parodi Ligure, str. Vittorio Emanuele nr. 23, n„scut
       jude˛ul Cluj                  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 aprilie 2002.      la data de 4.05.1927 Ón Parodi Legure Italia,
                               Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de      legitimat cu pa∫aport nr. 2924305, eliberat de
                             procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a   Questura Alecsandria la data de 9.03.1998, cu un
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/765/2002        recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este      aport la capitalul social de 1.000.000 lei = 0 lei + 31
                             irevocabil„ de azi, 23 aprilie 2002.           echivalent $, avlut„ defalcat 0 $ + 35 euro, respectiv
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14600250
                               (20/65.795)                     10 p„r˛i sociale, av‚nd o participare la beneficii de
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL                        *               50 %.
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                                           Administrator este Piciu Tiberiu ™tefan, cet„˛ean
                               Societatea Comercial„ PAO NIC — S.R.L.        rom‚n, domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea Padin nr.
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
                                     Cluj-Napoca               21, ap. 14, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria D.G.
 INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
                                                          nr. 622820, eliberat de Mili˛ia Cluj-Napoca la data
                                                          de 20.04.1988, n„scut la data de 2.02.1937 Ón
       DOSAR NR. 8420/2002
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/834/2002        localitatea Taure, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, av‚nd
       ŒNCHEIEREA NR. 1414                                         puteri depline.
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14609772
                                                           Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de
        din 23 aprilie 2002                                        comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
 Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan                                        Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                               JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
 Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese                                      Actul constitutiv, autentificat cu nr. 1494 din
                             COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
                                                          16.04.2002 de notarul public Istrate Oana din Cluj-
 S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de       INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
                                                          Napoca, face parte integrant„ din prezenta
Gaspar Vasile, Ón calitate de asociat, privind
                                                          hot„r‚re.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii          DOSAR NR. 9911/2002
Comerciale MOBEL GROUP — S.R.L.                                            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                    ŒNCHEIEREA NR. 1554            pronun˛are.
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 26 aprilie 2002.
                                     din 26 aprilie 2002             Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 15.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat     Judec„tor delegat   — Cengher Camelia        procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii    Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese        recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
Comerciale MOBEL GROUP — S.R.L., Ón baza actelor                                  irevocabil„ de azi, 26 aprilie 2002.
                               S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
depuse la dosar.                                                    (21/65.796)
                             Piciu Tiberiu ™tefan, Ón calitate de asociat, privind
  Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost                                              *
                             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
Óntocmit actul constitutiv, av‚nd data cert„ cu nr.
                             Comerciale PAO NIC — S.R.L.
835 la data de 1.03.2002 dat„ de notarul public
Istrate Oana din Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te                                     Societatea Comercial„
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
condi˛iile de form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr.                                   SAAM COMPANY — S.R.L., Cluj-Napoca
31/1990, republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de    de 24.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
procedur„ civil„.                     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii      NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/870/2002

  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate      Comerciale PAO NIC — S.R.L., Ón baza actelor
                                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14621679
toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea   depuse la dosar.
societ„˛ii.                         Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
                             Óntocmit actul constitutiv autentificat cu nr. 1494 la    JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
                             data de 16.04.2002 de notarul public Istrate Oana      JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului     din Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de  COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
comer˛ului.                        form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,       INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
                             republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din codul de          DOSAR NR. 10316/2002
  Admite cererea formulat„ de Gaspar Vasile, Ón     procedur„ civil„.
calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„;           De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate             ŒNCHEIEREA NR. 1634
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
                             societ„˛ii.                                din 8 mai 2002
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Societ„˛ii Comerciale MOBEL GROUP — S.R.L. cu        Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va      Judec„tor delegat   — Puscasu Danusia
urm„toarele date de identificare:             admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
                                                           Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
  Denumirea firmei: MOBEL GROUP — S.R.L.         Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
  Sediul: comuna Baciu, Strada Nou„ nr. 343,       comer˛ului.                        S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
jude˛ul Cluj, cod po∫tal 3458.                                           Spinean Sorin Nicolae, Ón calitate de asociat, privind
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  Domeniul principal de activitate: comer˛;
  514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,       Admite cererea formulat„ de Piciu Tiberiu       Comerciale SAAM COMPANY — S.R.L.
altele dec‚t cele alimentare;               ™tefan, Ón calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„;
                               Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune         JUDEC√TORUL DELEGAT
  Obiectul principal de activitate:
  5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
consum nealimentare, n.c.a.                Societ„˛ii Comerciale PAO NIC — S.R.L. cu        de 27.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
  Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón   urm„toarele date de identificare:            autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
contract ∫i statut.                     Denumirea firmei: PAO NIC — S.R.L.          Comerciale SAAM COMPANY — S.R.L., Ón baza
  Date despre capital:                   Participare str„in„: Italia.
                                                          actelor depuse la dosar.
  – tip capital: privat autohton 100 %;           Sediul: Cluj-Napoca, aleea Padin nr. 21, ap. 14,
                                                           Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
  – capitalul social subscris: 5.000.000 lei, integral  jude˛ul Cluj, cod po∫tal 3400.
                                                          Óntocmit actul constitutiv, av‚nd data cert„ cu nr.
v„rsat;                           Domeniul principal de activitate: servicii;
                               602 – alte transporturi terestre.           1660 la data de 26.04.2002 dat„ de notarul public
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 50;
                               Obiectul principal de activitate:           Coroian Andrei C„lin din Cluj-Napoca, ∫i acesta
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                               6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.        Óndepline∫te condi˛iile de form„ ∫i fond prev„zute
  Date despre asocia˛i persoane fizice:
  1. Gaspar Vasile, domiciliat Ón localitatea Baciu     Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón   de Legea nr. 31/1990, republicat„, precum ∫i Ón
nr. 272, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 1.12.1952 Ón   contract ∫i statut.                   conformitate cu dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor
comunba Baciu, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria     Date despre capital:                 din Codul de procedur„ civil„.
G.V. nr. 177332 eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la      – tip capital: privat (autohton+str„in);         De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
data de 2.07.1996, cu un aport la capitalul social de    – capitalul social subscris ∫i v„rsat integral:    toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
4.000.000 lei, respectiv 40 p„r˛i sociale, av‚nd o    2.000.000 lei = 1.000.000 lei + 31 echivalent $ valut„  societ„˛ii.
participare la beneficii de 80 %;             defalcat 0$ + 35 euro. Participare str„in„ 1.000.000    Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
  2. Szocs ™tefan, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str.    lei = 0 lei + 31 echivalent $ valut„ defalcat 0 $ + 35  admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
Nuferilor nr. 1, ap. 8, jude˛ul Cluj, n„scut la data de  euro;                          Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
17.08.1940 Ón localitatea Vl„hi˛a, jude˛ul Harghita,     – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         comer˛ului.
legitimat cu B.I. seria G.V. nr. 182288 eliberat de     – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 22.07.1996, cu un       Date despre asocia˛i persoane fizice:          Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
aport la capitalul social de 1.000.000 lei, respectiv    1. Piciu Tiberiu ™tefan, domiciliat Ón Cluj-Napoca,   Admite cererea formulat„ de Spinean Sorin
10 p„r˛i sociale, av‚nd o participare la beneficii de   aleea Padin nr. 21, ap. 14, jude˛ul Cluj, n„scut la   Nicolae, Ón calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„;
20 %.                           data de 2.02.1937 Ón localitatea Taure, jude˛ul
                                                           Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
  Administrator este Gaspar Vasile, cet„˛ean       Bistri˛a-N„s„ud, legitimat cu B.I. seria D.G. nr.
                                                          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
rom‚n, domiciliat Ón localitatea Baciu nr. 272,      622820, eliberat de Mili˛ia Cluj-Napoca la data de
                                                          Societ„˛ii Comerciale SAAM COMPANY — S.R.L. cu
jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria G.V. nr. 177332   20.04.1988, cu un aport la capitalul social de
                             100.000 lei, respectiv o parte social„, av‚nd o     urm„toarele date de identificare:
eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 2.07.1996,
n„scut la data de 1.12.1952 Ón comuna Baciu,       participare la beneficii de 5 %;              Denumirea firmei: SAAM COMPANY — S.R.L.
jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline.             2. ™tef„nu˛ Nicolae, domiciliat Ón localitatea      Sediul: Cluj-Napoca, str. Mogo∫oaia nr. 4, ap. 18,
  Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de     Salva, Str. Principal„ nr. 750, jude˛ul Bistri˛a-    jude˛ul Cluj, cod po∫tal 3400.
comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.        N„s„ud, n„scut la data de 5.12.1964 Ón N„s„ud,       Domeniul principal de activitate: servicii;
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.             jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, legitimat cu B.I. seria G.K.    454 – lucr„ri de finisare;
  Actul constitutiv, av‚nd data cert„ nr. 835 din    nr. 778681, eliberat de Poli˛ia N„s„ud la data de      Obiectul principal de activitate:
1.03.2002 dat„ de notarul public Istrate Oana din     14.01.1994, cu un aport la capitalul social de       4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
Cluj-Napoca, face parte integrant„ din prezenta      900.000 lei, respectiv 9 p„r˛i sociale, av‚nd o       Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón
hot„r‚re.                         participare la beneficii de 45 %;            contract ∫i statut.
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1342/25.VII.2002
  Date despre capital:                   Sediul: Cluj-Napoca, str. Donath nr. 62, ap. 2,     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  – tip capital: privat autohton 100 %;         jude˛ul Cluj, cod po∫tal 3400.                Admite cererea formulat„ de Rafa Sanda, Ón
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral   Domeniul principal de activitate: comer˛;       calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„;
v„rsat;                           521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         nespecializate;                      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Obiectul principal de activitate:           Societ„˛ii Comerciale AS 2002 — S.R.L. cu
  Date despre asociat persoan„ fizic„:           5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         urm„toarele date de identificare:
  Spinean Sorin Nicolae, asociat unic, domiciliat Ón   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          Denumirea firmei: AS 2002 — S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Mogo∫oaia nr. 4, ap. 18, jude˛ul    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.            Sediul: Cluj-Napoca, str. Inochentiu Micu Klein
                               Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón   nr. 23, ap. 2, jude˛ul Cluj, cod po∫tal 3400.
Cluj, n„scut la data de 28.08.1965 Ón T‚rn„veni,
                             contract ∫i statut.                     Domeniul principal de activitate: servicii;
jude˛ul Mure∫, legitimat cu B.I. seria K.X. nr.
                               Date despre capital:                   554 – cafenele ∫i baruri;
040085, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
                               – tip capital: privat autohton 100 %;           Obiectul principal de activitate:
13.07.1999, cu un aport la capitalul social de
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral   5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
2.000.000 lei, respectiv 20 p„r˛i sociale, av‚nd o    v„rsat;                           Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón
participare la beneficii de 100 %.              – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         contract ∫i statut.
  Administrator este Spinean Sorin Nicolae,         – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Date despre capital:
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.       Date despre asociat persoan„ fizic„:           – tip capital: privat autohton 100 %;
Mogo∫oaia nr. 4, ap. 18, jude˛ul Cluj, legitimat cu     Salciuan Corina Vasilica, asociat unic,          – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral
B.I. seria K.X. nr. 040085, eliberat de Poli˛ia Cluj-   domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Donath nr. 62,      v„rsat;
Napoca la data de 13.07.1999, n„scut la data de      jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 1.01.1966 Ón C‚mpia     – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
28.08.1965 Ón T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫, av‚nd       Turzii, jude˛ul Cluj, legitimat„ cu B.I. seria K.X. nr.   – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
puteri depline;                      006614, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de      Date despre asocia˛i persoane fizice:
  Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de     29.09.1998, cu un aport la capitalul social de        1. Rafa Sanda, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, calea
comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.        2.000.000 lei, respectiv 20 p„r˛i sociale, av‚nd o    Flore∫ti nr. 62, ap. 117, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data
                             participare la beneficii de 100 %.            de 29.11.1961 Ón localitatea Boian, jude˛ul Cluj,
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                               Administrator este Salciuan Corina Vasilica,      legitimat„ cu B.I. seria G.D. nr. 0725536, eliberat de
  Actul constitutiv, autentificat cu nr. 1660 din
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.     Poli˛ia Cluj-Napoca, la data de 14.12.1992, cu un
26.04.2002 de notarul public Coroian Andrei C„lin                                  aport la capitalul social de 1.000.000 lei, respectiv
din Cluj-Napoca, face parte integrant„ din prezenta    Donath nr. 62, jude˛ul Cluj, legitimat„ cu B.I. seria
                             K.X. nr. 006614, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la    10 p„r˛i sociale, av‚nd o participare la beneficii de
hot„r‚re.                                                      50 %;
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     data de 29.09.1998, n„scut„ la data de 1.01.1966 Ón
                                                            2. Milna Angela, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.
                             C‚mpia Turzii, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline;
pronun˛are.                                                     Prof. Ciortea nr. 1, ap. 50, jude˛ul Cluj, n„scut„ la
                               Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 8 mai 2002.                                      data de 13.08.1956 Ón localitaea Boldu˛, jude˛ul Cluj,
                             comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
  Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de                                    legitimat„ cu B.I. seria K.X. nr. 025929, eliberat de
                               Punct de lucru: Cluj-Napoca, Str. Ghioceilor nr.
procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a                                Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 22.03.1999, cu un
                             21, jude˛ul Cluj. Act sediu: extras de carte funciar„   aport la capitalul social de 1.000.000 lei, respectiv
recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este       nr. 1390 din 25.02.2002.
irevocabil„ de azi, 8 mai 2002.                                           10 p„r˛i sociale, av‚nd o participare la beneficii de
                               Durata societ„˛ii: nelimitat„.             50 %.
   (22/65.797)                       Actul constitutiv, autentificat cu nr. 208 din      Date despre administratori:
             *                26.02.2002 de notarul public Petru∫ Maria din Cluj-     1. Rafa Sanda, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                             Napoca, face parte integrant„ din prezenta        Cluj-Napoca, calea Flore∫ti nr. 62, ap. 117, jude˛ul
                             hot„r‚re.                         Cluj, legitimat„ cu B.I. seria G.D. nr. 0725536,
  Societatea Comercial„ SALCOR — S.R.L.
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
        Cluj-Napoca                pronun˛are.                        14.12.1992, n„scut„ la data de 29.11.1961 Ón
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 5 aprilie 2002.       localitatea Boian, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline;
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/676/2002
                               Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de        2. Milna Angela, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                             procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a   Cluj-Napoca, str. Prof. Ciortea nr. 1, ap. 50, jude˛ul
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14564948        recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este       Cluj, legitimat„ cu B.I. seria K.X. nr. 025929, eliberat
                             irevocabil„ de azi, 5 aprilie 2002.            de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 22.03.1999,
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            (23/65.798)                      n„scut„ la data de 13.08.1956 Ón localitatea Boldu˛,
                                                          jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline.
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI                      *                 Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
                                                          comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
 INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ          Societatea Comercial„ AS 2002 — S.R.L.          Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                                     Cluj-Napoca                 Actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 1670 din
       DOSAR NR. 6654/2002                                          27.04.2002 dat„ de notarul public Istrate Oana din
                                                          Cluj-Napoca, face parte integrant„ din prezenta
       ŒNCHEIEREA NR. 1199                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/890/2002
                                                          hot„r‚re.
         din 5 aprilie 2002                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14627582
                                                            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                          pronun˛are.
 Judec„tor delegat   — Cengher Camelia                                       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 10 mai 2002.
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
 Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese                                       Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
                               JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                                          procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
  S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de      COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,         recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
Salciuan Corina Vasilica, Ón calitate de asociat,     INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ        irevocabil„ de azi, 10 mai 2002.
privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea                                    (24/65.799)
Societ„˛ii Comerciale SALCOR — S.R.L.                 DOSAR NR. 10531/2002
                                                                        *
       JUDEC√TORUL DELEGAT                    ŒNCHEIEREA NR. 1663
                                                            Societatea Comercial„ BITROM — S.R.L.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data            din 10 mai 2002
de 2.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat                                         Dej, jude˛ul Cluj
                              Judec„tor delegat   — Seman Dana
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
Comerciale SALCOR — S.R.L., Ón baza actelor depuse     Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
                                                              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/566/2002
la dosar.                          S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de Rafa
  Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost     Sanda, Ón calitate de asociat, privind autorizarea         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14540264
Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 208 la  constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
data de 26.02.2002 de notarul public Petru∫ Maria     AS 2002 — S.R.L.                       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
din Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de                                 JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT             COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,
republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de    de 29.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
procedur„ civil„.                     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii          DOSAR NR. 4743/2002
  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate      Comerciale AS 2002 — S.R.L., Ón baza actelor depuse
                                                                  ŒNCHEIEREA NR. 972
toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea   la dosar.
societ„˛ii.                         Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost             din 26 martie 2002
                             Óntocmit actul constitutiv, av‚nd data cert„ cu nr.
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va                                    Judec„tor delegat   — Puscasu Danusia
                             1670 la data de 27.04.2002 dat„ de notarul public
admite cererea formulat„ ∫i se va dispune                                       Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
                             Istrate Oana din Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te
Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
                             condi˛iile de form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr.     S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
comer˛ului.
                             31/1990, republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu    Veres Gabriela, Ón calitate de asociat, privind
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
                             procedur„ civil„.                     Comerciale BITROM — S.R.L.
 Admite cererea formulat„ de Salciuan Corina        De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
Vasilica, Ón calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„;   toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea         JUDEC√TORUL DELEGAT
 Autorizeaz„     constituirea    ∫i dispune   societ„˛ii.                         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va      de 19.03.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
Societ„˛ii Comerciale SALCOR — S.R.L. cu         admite cererea formulat„ ∫i se va dispune         autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
urm„toarele date de identificare:             Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului     Comerciale BITROM — S.R.L., Ón baza actelor
 Denumirea firmei: SALCOR — S.R.L.            comer˛ului.                        depuse la dosar.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1342/25.VII.2002                   9
  Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost           JUDEC√TORUL DELEGAT             Societatea Comercial„ DON SANDOS — S.R.L.
Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 121 la                                      Cluj-Napoca
                               Prin cererea legal timbrat„ Ónregistrat„ la data de
data de 25.01.2002 de notarul public Moldovan
                             1.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
Viorica din Dej, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de
                             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii      NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/897/2002
form„ ∫i fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,
                             Comerciale DIROM — S.R.L. pe baza actelor depuse
republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu                                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14634873
                             la dosar.
dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de
                               Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
procedur„ civil„.                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                             Óntocmit actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 1122
  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate                                    JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
                             din 3.12.2001 dat„ de Bal Viorel din Cluj-Napoca, ∫i
toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea                               COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
                             acesta Óndepline∫te condi˛iile de form„ ∫i de fond
societ„˛ii.                                                        INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ
                             prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„,
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
                             precum ∫i Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 133 ∫i         DOSAR NR. 10948/2002
admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
                             urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„.
Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
                               De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate             ŒNCHEIEREA NR. 1698
comer˛ului.
                             toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea           din 14 mai 2002
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     societ„˛ii.
                               Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va       Judec„tor delegat   — Georgiu Ian
  Admite cererea formulat„ de Veres Gabriela, Ón                                   Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
                             admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„;
                             Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului      S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                             comer˛ului.                       Dinea Ioana Maria, Ón calitate de asociat, privind
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                 autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
Societ„˛ii Comerciale BITROM — S.R.L. cu          Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     Comerciale DON SANDOS — S.R.L.
urm„toarele date de identificare:
                               Admite cererea formulat„ de Oprea Ioana              JUDEC√TORUL DELEGAT
  Denumirea firmei: BITROM — S.R.L.
                             Eugenia, Ón calitate de asociat ∫i, Ón consecin˛„:
  Sediul: Dej, Str. Grivi˛ei nr. 13, cod po∫tal 4650,                                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                               Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
jude˛ul Cluj.                                                   de 8.05.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
  Domeniul principal de activitate: comer˛;
                             Societ„˛ii Comerciale DIROM — S.R.L. cu         Comerciale DON SANDOS — S.R.L. pe baza actelor
  511 – activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
                             urm„toarele date de identificare:            depuse la dosar.
ridicata.
                               Denumire firm„: DIROM.                  Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
  Obiectul principal de activitate:
                               Forma juridic„: S.R.L.                Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 370
  5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material
                               Sediul: localitatea Jucu de Sus, Strada Principal„  din 23.04.2002 de notarul public Boldu˛ Ioan din
lemnos ∫i de construc˛ii.                                             Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de
                             nr. 315, codul po∫tal 3477, jude˛ul Cluj.
  Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón                                form„ ∫i de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,
                               Domeniul principal de activitate: servicii: 554 –
contract ∫i statut.                                                republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu
                             cafenele ∫i baruri.
  Date despre capital:                                              dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de
                               Obiectul principal de activitate: 5541 – cafenele   procedur„ civil„.
  – tip capital: privat autohton 100 %;
                             ∫i baruri f„r„ spectacol.                  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral
                               Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón   toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
v„rsat;
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         contract ∫i statut.                   societ„˛ii.
                               Date despre capital:                   Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                               • tip capital: privat autohton 100 %;         admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
  Date despre asociat persoan„ fizic„:                                      Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
  Veres Gabriela, domiciliat„ Ón Dej, str. Orizont     • capitalul v„rsat integral;
                               • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      comer˛ului.
nr. 8, bl. H1, sc. A, ap. 19, jude˛ul Cluj, n„scut„ la
data de 18.03.1979 Ón Dej, jude˛ul Cluj, legitimat„     • num„r total de p„r˛i sociale: 20;           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
cu B.I. seria G.D. nr. 0731299, eliberat de Poli˛ia Dej   • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                           Admite cererea formulat„ de Dinea Ioana Maria,
la data de 18.03.1993, cu un aport la capitalul social    Date despre asocia˛i, persoane fizice:        Ón calitate de asociat ∫i, Ón consecin˛„:
de 2.000.000 lei, respectiv 20 p„r˛i sociale, av‚nd o    1. Oprea Ioana Eugenia                  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
participare la beneficii de 100 %.              Adresa: Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 42, ap. 40,  Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Administrator este Veres Gabriela, cet„˛ean      jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 11.06.1977 Ón Cluj-   Societ„˛ii Comerciale DON SANDOS — S.R.L. cu
                             Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat„ cu B.I. seria K.X.   urm„toarele date de identificare:
rom‚n, domiciliat„ Ón Dej, str. Orizont nr. 8, bl. H1,
                             nr. 059998, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data     Denumire firm„: DON SANDOS.
sc. A, ap. 19, jude˛ul Cluj, legitimat„ cu B.I. seria                                 Forma juridic„: S.R.L.
G.D. nr. 0731299, eliberat de Poli˛ia Dej la data de   de 8.12.1999.
                               Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la     Sediul: Cluj-Napoca, calea Flore∫ti nr. 75, ap. 69,
18.03.1993, n„scut„ la data de 18.03.1979 Ón Dej,                                 jude˛ul Cluj, codul po∫tal 3400.
jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline.            beneficii ∫i pierderi 50 %.
                                                           Domeniul principal de activitate: servicii: 554 –
  Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de       Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.           cafenele ∫i baruri;
comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.         2. Oprea Drago∫                     Obiectul principal de activitate: 5541 – cafenele
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.              Adresa: Cluj-Napoca, aleea Cioplea nr. 13, ap. 25,  ∫i baruri f„r„ spectacol.
  Actul constitutiv, autentificat cu nr. 121 din     jude˛ul Cluj, n„scut la data de 2.02.1977 Ón Cluj-     Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón
                             Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria G.R. nr.  contract ∫i statut.
25.01.2002 de notarul public Moldovan Viorica din
                             116619, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de     Date despre capital:
Dej, face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
                             6.02.1995.                         • tip capital: privat autohton 100 %;
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                   • capitalul v„rsat integral;
pronun˛are.                         Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la
                                                           • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 26 martie 2002.       beneficii ∫i pierderi 50 %.
                                                           • num„r total de p„r˛i sociale: 20;
  Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de        Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.            • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a     Date despre administratori:               Date despre asociat, persoan„ fizic„:
recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este        1. Oprea Ioana Eugenia, cet„˛ean rom‚n,         Dinea Ioana Maria, asociat unic.
irevocabil„ de azi, 26 martie 2002.            domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 42,     Adresa: Cluj-Napoca, calea Flore∫ti nr. 75, bl. V2,
                             ap. 40, jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I. seria K.X.  et. 3, ap. 69, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de
   (25/65.800)                                                  18.06.1975 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat„
                             nr. 059998, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data
             *                de 8.12.1999, n„scut„ la data de 11.06.1977 Ón Cluj-   cu B.I. seria K.X. nr. 102977, eliberat de Poli˛ia Cluj-
                                                          Napoca.
                             Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline;
  Societatea Comercial„ DIROM — S.R.L.                                       Aport la capital: 2.000.000 lei, participare la
                               2. Oprea Drago∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    beneficii 100 %.
   localitatea Jucu de Sus, jude˛ul Cluj        Cluj-Napoca, aleea Cioplea nr. 13, ap. 25, jude˛ul     Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 20.
                             Cluj, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 116619,      Date despre administrator:
                             eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 6.02.1995,    Dinea Ioana Maria, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/663/2002
                             n„scut la data de 2.02.1977 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul   Ón Cluj-Napoca, calea Flore∫ti nr. 75, bl. V2, ap. 69,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14562068        Cluj, av‚nd puteri depline.               jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I. seria K.X. nr.
                               Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛.    102977, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut„ la
                               Punct de lucru: localitatea Jucu de Sus, Strada    data de 18.06.1975 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                                                          av‚nd puteri depline.
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI         Principal„ nr. 239; act sediu adeverin˛„ prim„rie nr.
                                                           Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,         1142 din 27.03.2002.                   Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
    INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                               Actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 1122 din     Actul constitutiv, autentificat cu nr. 370 din
       DOSAR NR. 6551/2002             3.12.2001 dat„ de Bal Viorel din Cluj-Napoca, face    23.04.2002 de notarul public Boldu˛ Ioan din Cluj-
                             parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.         Napoca, face parte integrant„ din prezenta
       ŒNCHEIEREA NR. 1182              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     hot„r‚re.
                             pronun˛are.                         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
        din 4 aprilie 2002                                         pronun˛are.
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 4 aprilie 2002.
                                                           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 14 mai 2002.
 Judec„tor delegat   — Szabo Simona           Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
                                                           Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
 Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese        procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a   procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
                             recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este      recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
 S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
                             irevocabil„ de azi, 4 aprilie 2002.           irevocabil„ de azi, 14 mai 2002.
Oprea Ioana Eugenia, Ón calitate de asociat, privind
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii     (26/65.801)                       (27/65.802)
Comerciale DIROM — S.R.L.                              *                             *
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1342/25.VII.2002
 Societatea Comercial„ ECONSULT — S.R.L.           2. Cosma Horea Nicolae, cet„˛ean rom‚n,         Adresa: Cluj-Napoca, Calea Doroban˛ilor nr. 105,
        Cluj-Napoca                domiciliat Ón Sebe∫, str. Lucian Blaga nr. 89, ap. 3,  bl. 10, ap. 62, jude˛ul Cluj, n„scut la data de
                              jude˛ul Alba, identificat cu B.I. seria G.D. nr.     20.06.1950 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, legitimat cu
                              894451, eliberat de Poli˛ia Sebe∫ la data de       B.I. seria K.X. nr. 151185, eliberat de Poli˛ia Cluj-
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/809/2002        9.04.1993, n„scut la data de 7.03.1979 Ón Sibiu,     Napoca la data de 6.08.2001.
                              jude˛ul Sibiu, av‚nd puteri depline.            Aport la capital: 2.000.000 lei, participare la
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14603745
                               Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛     beneficii 100 %.
                              Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.            Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 20.
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Date despre administrator:
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI            Actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 1502 din     Cosmin Vasile, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,          17.04.2002 dat„ de Istrate Oana din Cluj-Napoca,     Cluj-Napoca, Calea Doroban˛ilor nr. 105, bl. 10, ap.
    INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ            face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.       62, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria K.X. nr.
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     151185, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
       DOSAR NR. 9121/2002             pronun˛are.                       6.08.2001, n„scut la data de 20.06.1950 Ón
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 aprilie 2002.      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, av‚nd puteri depline.
       ŒNCHEIEREA NR. 1483               Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de        Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛
        din 24 aprilie 2002             procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a   Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
                              recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Judec„tor delegat   — Gliga Georgeta         irevocabil„ de azi, 24 aprilie 2002.            Actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 7 din
  Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese          (28/65.803)                     24.04.2002 dat„ de Bota Delia Anca din Cluj-Napoca,
 S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de                                   face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
                                           *                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Husar Ioan Nicolae, Ón calitate de asociat, privind
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii                                pronun˛are.
                                  Societatea Comercial„               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 17 mai 2002.
Comerciale ECONSULT — S.R.L.
                                 EURODETECT CONSULTING                Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
       JUDEC√TORUL DELEGAT               INTERNATIONAL — S.R.L., Cluj-Napoca          procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
                                                          recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                                          irevocabil„ de azi, 17 mai 2002.
de 18.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/938/2002
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii                                  (29/65.804)
Comerciale ECONSULT — S.R.L. pe baza actelor            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14642466                     *
depuse la dosar.
  Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL               Societatea Comercial„
Óntocmit actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 1502     JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI           MASTER FINANCE GROUP — S.A., Cluj-
din 17.04.2002 dat„ de Istrate Oana din Cluj-       COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,                 Napoca
Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de form„ ∫i       INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ
de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,
republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu                DOSAR NR. 11260/2002               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/944/2002
dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de
procedur„ civil„.                            ŒNCHEIEREA NR. 1786                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14650488
  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea           din 17 mai 2002               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
societ„˛ii.                         Judec„tor delegat   — Seman Dana            JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va       Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese        COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
admite cererea formulat„ ∫i se va dispune                                         INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ
Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului       S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
comer˛ului.                        Cosmin Vasile, Ón calitate de asociat, privind
                              autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii         DOSAR NR. 11521/2002
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Comerciale   EURODETECT      CONSULTING            ŒNCHEIEREA NR. 1821
  Admite cererea formulat„ de Husar Ioan Nicolae,     INTERNATIONAL — S.R.L.
                                                                  din 21 mai 2002
Ón calitate de asociat ∫i, Ón consecin˛„:                JUDEC√TORUL DELEGAT
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune                                Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
Societ„˛ii Comerciale ECONSULT — S.R.L., cu        de 10.05.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
urm„toarele date de identificare:             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii   S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
  Denumire firm„: ECONSULT.                Comerciale    EURODETECT     CONSULTING     Pascanu Ion, Ón calitate de asociat, privind
  Forma juridic„: S.R.L.                 INTERNATIONAL — S.R.L. pe baza actelor depuse la     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  Sediul: Cluj-Napoca, Str. Cernei nr. 1, ap. 13,     dosar.                          Comerciale MASTER FINANCE GROUP — S.A.
jude˛ul Cluj, codul po∫tal 3400.               Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
  Domeniul principal de activitate: servicii; 741 –    Óntocmit actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 7 din
activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,  24.04.2002 dat„ de Bota Delia Anca din Cluj-        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de     Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de form„ ∫i  de 14.05.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru      de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,         autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
afaceri ∫i management.                   republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu        Comerciale MASTER FINANCE GROUP — S.A. pe
  Obiectul principal de activitate: 7414 – activit„˛i   dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de    baza actelor depuse la dosar.
de consultare pentru afaceri ∫i management.        procedur„ civil„.                      Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
  Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón     De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate      Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 1131
contract ∫i statut.                    toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea  din 30.04.2001 de notarul public Lupea Mariana
  Date despre capital:                  societ„˛ii.                       din Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de
  • tip capital: privat autohton 100 %;           Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va     form„ ∫i de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,
  • capitalul v„rsat integral;              admite cererea formulat„ ∫i se va dispune        republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu
  • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului     dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de
  • num„r total de p„r˛i sociale: 20;           comer˛ului.                       procedur„ civil„.
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                                     De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
  Date despre asocia˛i, persoane fizice:          Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:    toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
  1. Husar Ioan Nicolae                   Admite cererea formulat„ de Cosmin Vasile, Ón     societ„˛ii.
  Adresa: Sighetu Marma˛iei, Str. Constructorului,    calitate de asociat ∫i, Ón consecin˛„:           Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
bl. 6, ap. 11, jude˛ul Maramure∫, n„scut la data de      Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune  admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
6.12.1978 Ón Sighetu Marma˛iei, jude˛ul          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
Maramure∫, legitimat cu B.I. seria G.X. nr. 864596,    Societ„˛ii Comerciale EURODETECT CONSULTING       comer˛ului.
eliberat de Poli˛ia Sighetu Marma˛iei la data de      INTERNATIONAL — S.R.L. cu urm„toarele date de
2.02.1998.                         identificare:                       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la      Denumire firm„: EURODETECT CONSULTING          Admite cererea formulat„ de Pascanu Ion, Ón
beneficii 50 %.                      INTERNATIONAL.                      calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:
  Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10;             Forma juridic„: S.R.L.                  Autorizeaz„    constituirea   ∫i dispune
  2. Cosma Horea Nicolae                   Sediul: Cluj-Napoca, Calea Doroban˛ilor nr. 105,   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Adresa: Sebe∫, str. Lucian Blaga nr. 89, ap. 3,     bl. 10, ap. 62, jude˛ul Cluj, codul po∫tal 3400.     Societ„˛ii Comerciale MASTER FINANCE GROUP —
jude˛ul Alba, n„scut la data de 7.03.1979 Ón Sibiu,      Domeniul principal de activitate: servicii: 746 –   S.A., cu urm„toarele date de identificare:
jude˛ul Sibiu, legitimat cu B.I. seria G.D. nr.      activit„˛i de investigare ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i    Denumire firm„: MASTER FINANCE GROUP.
894451, eliberat de Poli˛ia Sebe∫ la data de        persoanelor.                        Forma juridic„: S.A.
9.04.1993.                          Obiectul principal de activitate: 7460 – activit„˛i   Sediul: Cluj-Napoca, pia˛a Mihai Viteazul nr. 33,
  Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la     de investigare ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i        ap. 37, jude˛ul Cluj, codul po∫tal 3400.
beneficii 50 %.                      persoanelor.                        Domeniul principal de activitate: servicii: 652 –
  Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.             Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón   alte intermedieri financiare.
  Date despre administratori:               contract ∫i statut.                     Obiectul principal de activitate: 6521 – activit„˛i
  1. Husar Ioan Nicolae, cet„˛ean rom‚n,           Date despre capital:                 de creditare pe baz„ de contract.
domiciliat    Ón  Sighetu   Marma˛iei,   Str.    • tip capital: privat autohton 100 %;          Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón
Constructorului, bl. 16, ap. 11, jude˛ul Cluj,        • capitalul v„rsat integral;             contract ∫i statut.
identificat cu B.I. seria G.X. nr. 864596, eliberat de    • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Date despre capital:
Poli˛ia Sighetu Marma˛iei la data de 2.02.1998,        • num„r total de p„r˛i sociale: 20;           • tip capital: privat autohton 100 %;
n„scut la data de 6.12.1978 Ón localitatea Sighetu      • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       • capitalul v„rsat integral;
Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫, av‚nd puteri          Date despre asociat, persoan„ fizic„:          • capitalul social subscris: 1.400.000.000 lei;
depline;                           Cosmin Vasile, asociat unic.             821.000.000 lei Ón natur„;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1342/25.VII.2002                 11
  • num„r total de p„r˛i sociale: 10.000;         6. Popa Lumini˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón     Adresa: Cluj-Napoca, calea Flore∫ti nr. 6, ap. 125,
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 140.000 lei.      Cluj-Napoca, str. Ha˛eg nr. 4, ap. 67, jude˛ul Cluj,   jude˛ul Cluj, n„scut la data de 1.03.1961 Ón Cluj-
  Date despre asocia˛i, persoane fizice:        identificat„ cu B.I. seria K.X. nr. 100884, eliberat de  Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria G.T. nr.
  1. Pascanu Ion                    Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 29.09.2000, n„scut„ la   051052, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca.
  Adresa: Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr. 38,  data de 15.05.1963 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,       Aport la capital: 800.000 lei, participare la
ap. 16, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 15.08.1969 Ón  av‚nd puteri supleant.                  beneficii 40 %.
                              Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛       Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 8.
Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫, legitimat cu B.I. seria
                             Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.             Date despre asocia˛i persoane juridice:
K.X. nr. 195196, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Societatea Comercial„ NIL COMPANY — S.R.L.
data de 18.04.2002.                     Actul constitutiv, autentificat cu nr. 1131 din
  Aport la capital: 350.000.000 lei, participare la                                 Aport la capital: 1.200.000 lei, participare la
                             30.04.2002 de notarul public Lupea Mariana din
beneficii 25 %.                                                  beneficii 60 %.
                             Cluj-Napoca, face parte integrant„ din prezenta
  Num„r ac˛iuni de˛inute: 2.500;                                           Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 12.
                             hot„r‚re.
  2. Stroia Silvia                     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Date despre administratori:
  Adresa: Cluj-Napoca, str. Lacu Ro∫u nr. 2, ap. 50,  pronun˛are.                         El Gafrawi Hesham, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21 mai 2002.         Ón Bucure∫ti, Str. Veteranilor nr. 186, ap. 24,
jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 3.01.1951 Ón
                              Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de       sectorul 6, identificat cu C.I. seria RD nr. 045230,
localitatea Dragu, jude˛ul S„laj, legitimat„ cu B.I.
                             procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a   eliberat„ de Poli˛ia Bucure∫ti, n„scut la data de
seria D.G. nr. 037242, eliberat de Mili˛ia Cluj-
                             recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este       2.02.1959 Ón Palestina, av‚nd puteri depline.
Napoca la data de 5.10.1987.
                             irevocabil„ de azi, 21 mai 2002.               Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛
  Aport la capital: 14.000.000 lei, participare la
                               (30/65.805)                      Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
beneficii 1 %.
                                                           Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Num„r ac˛iuni de˛inute: 100;                          *                 Actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 5 din
  3. Popa Lumini˛a                                                8.04.2002 dat„ de Catana Radu Nicolae din Cluj-
  Adresa: Cluj-Napoca, str. Ha˛eg nr. 4, ap. 67,          Societatea Comercial„             Napoca, ∫i actul adi˛ional, av‚nd dat„ cert„ nr. 1564
jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 15.05.1963 Ón Cluj-      NIL COMPANY — S.R.L., Filiala Cluj         din 22.04.2002 dat„ de Istrate Oana din Cluj-
Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat„ cu B.I. seria K.X.           Cluj-Napoca                Napoca, fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
nr. 100884, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data                                  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
de 29.09.2000.                                                   pronun˛are.
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/823/2002
  Aport la capital: 14.000.000 lei, participare la                                  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25 aprilie 2002.
beneficii 1 %.                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14605860          Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
  Num„r ac˛iuni de˛inute: 100;                                          procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
  4. Pascanu Beatrice Hortensia               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL           recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
  Adresa: Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr. 38,    JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI          irevocabil„ de azi, 25 aprilie 2002.
ap. 16, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 19.06.1969 Ón  COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,           (31/65.806)
Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat„ cu B.I. seria       INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ                        *
K.X. nr. 195192, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la
data de 18.04.2002.                          DOSAR NR. 9436/2002
                                                               Societatea Comercial„
  Aport la capital: 56.000.000 lei, participare la
beneficii 4 %.                             ŒNCHEIEREA NR. 1518               PGM COMIMPEX — S.R.L., Cluj-Napoca
  Num„r ac˛iuni de˛inute: 400;                     din 25 aprilie 2002
  5. Galos Alin Flaviu                                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/873/2002
                              Judec„tor delegat   — Szabo Simona
  Adresa: Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 25, ap. 3,
                              Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
jude˛ul Cluj, n„scut la data de 18.02.1975 Ón Cluj-                                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14621687
Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria K.X. nr.   S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
026356, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de    Ciuhuta Viorel Marcel, Ón calitate de asociat, privind    JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
26.03.1999.                       autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii    JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
  Aport la capital: 483.000.000 lei, aport Ón natur„  Comerciale NIL COMPANY — S.R.L., Filiala Cluj.      COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
410.500.000 lei, participare la beneficii 34,5 %.           JUDEC√TORUL DELEGAT                 INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ
  Num„r ac˛iuni de˛inute: 3.450;
  6. Galos Crymhylde Maria                 Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data          DOSAR NR. 10445/2002
                             de 22.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
  Adresa: Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 27, ap. 10,
                             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii          ŒNCHEIEREA NR. 1638
jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 12.08.1972 Ón
                             Comerciale NIL COMPANY — S.R.L., Filiala Cluj, pe
Bucure∫ti, legitimat„ cu B.I. seria K.X. nr. 044945,   baza actelor depuse la dosar.                       din 8 mai 2002
eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de         Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost      Judec„tor delegat   — Puscasu Danusia
13.08.1999.                       Óntocmite actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 5
  Aport la capital: 483.000.000 lei, aport Ón natur„                                Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
                             din 8.04.2002 dat„ de Catan„ Radu Nicolae din
410.500.000 lei, participare la beneficii 34,50000 %.  Cluj-Napoca, ∫i actul adi˛ional, av‚nd dat„ cert„ nr.    S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
  Num„r ac˛iuni de˛inute: 3.450.            1564 din 22.04.2002 dat„ de Istrate Oana din Cluj-    Vonica Nicolae Florin, Ón calitate de asociat, privind
  Date despre administrator:              Napoca, ∫i acestea Óndeplinesc condi˛iile de form„ ∫i   autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  Pascanu Ion, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Cluj-   de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,          Comerciale PGM COMIMPEX — S.R.L.
Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr. 38, ap. 16, jude˛ul  republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu
                             dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de           JUDEC√TORUL DELEGAT
Cluj, identificat cu B.I. seria K.X. nr. 195196,
                             procedur„ civil„.                      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
                              De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
18.04.2002, n„scut la data de 15.08.1969 Ón                                    de 29.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
                             toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.                                  autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
                             societ„˛ii.
  Date despre cenzori:                                              Comerciale PGM COMIMPEX — S.R.L. pe baza
                              Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
  1. Galos Alin Flaviu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat   admite cererea formulat„ ∫i se va dispune         actelor depuse la dosar.
Ón Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 25, ap. 3, jude˛ul  Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului       Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
Cluj, identificat cu B.I. seria K.X. nr. 026356,     comer˛ului.                        Óntocmit actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 1586
eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de                                     din 23.04.2002 dat„ de Istrate Oana din Cluj-
26.03.1999, n„scut la data de 18.02.1975 Ón Cluj-     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de form„ ∫i
Napoca, jude˛ul Cluj, puteri cenzor;            Admite cererea formulat„ de Ciuhuta Viorel       de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,
  2. Pop Lucre˛ia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón    Marcel, Ón calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:    republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu
Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 18, bl. M3, ap. 16,      Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    procedur„ civil„.
jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I. seria D.B. nr.
                             Societ„˛ii Comerciale NIL COMPANY — S.R.L.,         De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
571213, eliberat de Mili˛ia Cluj-Napoca la data de
                             Filiala Cluj cu urm„toarele date de identificare:     toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
1.12.1986, n„scut„ la data de 17.11.1956 Ón Gherla,
                              Denumire firm„: NIL COMPANY, Filiala Cluj.       societ„˛ii.
jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline;
                              Forma juridic„: S.R.L.                  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
  3. Mura Petru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Filiala firmei cu num„rul de Ónmatriculare J      admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 2, jude˛ul Cluj,      04/29198/1992.                      Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
identificat cu B.I. seria B.T. nr. 703472, eliberat de   Sediul: Cluj-Napoca, Pia˛a Unirii nr. 22, ap. 1,    comer˛ului.
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 20.05.1996, n„scut la   codul po∫tal 3400, jude˛ul Cluj.
data de 1.12.1955 Ón localitatea Zimbor, jude˛ul      Domeniul principal de activitate: servicii: 633 –    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
S„laj, av‚nd puteri depline;               activit„˛i ale agen˛iilor de turism ∫i asisten˛„       Admite cererea formulat„ de Vonica Nicolae
  4. Galos Crymhylde Maria, cet„˛ean rom‚n,       turistic„.
                                                          Florin, Ón calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 27,     Obiectul principal de activitate: 6330 – activit„˛i
                                                           Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
ap. 10, jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I. seria K.X.  ale agen˛iilor de turism ∫i asisten˛„ turistic„.
                                                          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
nr. 044945, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data     Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón
                             contract ∫i statut.                    Societ„˛ii Comerciale PGM COMIMPEX — S.R.L. cu
de 13.08.1999, n„scut„ la data de 12.08.1972 Ón                                  urm„toarele date de identificare:
                              Date despre capital:
Bucure∫ti, av‚nd puteri supleant;                                           Denumire firm„: PGM COMIMPEX.
                              • tip capital: privat autohton 100 %;
  5. Stroia Silvia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón     • capitalul v„rsat integral;               Forma juridic„: S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Lacu Ro∫u nr. 2, ap. 50, jude˛ul     • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        Sediul: Cluj-Napoca, pia˛a Mihai Viteazul nr. 2,
Cluj, identificat„ cu B.I. seria D.G. nr. 037242,      • num„r total de p„r˛i sociale: 20;          ap. 9, jude˛ul Cluj, codul po∫tal 3400.
eliberat de Mili˛ia Cluj-Napoca la data de 5.10.1987,    • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Domeniul principal de activitate: comer˛: 516 –
n„scut„ la data de 3.10.1951 Ón localitatea Dragu,     Date despre asociat, persoan„ fizic„:         comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i
jude˛ul S„laj, av‚nd puteri supleant;            1. Ciuhuta Viorel Marcel.               furnituri.
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1342/25.VII.2002
  Obiectul principal de activitate: 5162 – comer˛ cu    Domeniul principal de activitate: Servicii: 554 –    Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
ridicata cu ma∫ini pentru construc˛ii.          cafenele ∫i baruri.                     Admite cererea formulat„ de Sevan Ioan Lucian,
  Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón     Obiectul principal de activitate: 5541 – cafenele   Ón calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:
contract ∫i statut.                    ∫i baruri f„r„ spectacol.                  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  Date despre capital:                   Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  • tip capital: privat autohton 100 %;         contract ∫i statut.                    Societ„˛ii Comerciale SERANI — S.R.L. cu
  • capital v„rsat integral;                                            urm„toarele date de identificare:
                               Date despre capital:
  • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;                                     Denumire firm„: SERANI.
                               • tip capital: privat autohton 100 %;
  • num„r total de p„r˛i sociale: 20;                                         Forma juridic„: S.R.L.
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        • capital v„rsat integral;
                                                            Sediul: C‚mpia Turzii, str. Tudor Vladimirescu
  Date despre asocia˛i, persoane fizice:          • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                                          nr. 20, jude˛ul Cluj, codul po∫tal 3351.
  Vonica Nicolae Florin, asociat unic.           • num„r total de p„r˛i sociale: 20;            Domeniul principal de activitate: servicii: 602 –
  Adresa: Bucure∫ti, Str. Mozaicului nr. 3, bl. B3,     • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      alte transporturi terestre.
ap. 59, sectorul 2, n„scut la data de 2.10.1961 Ón      Date despre asocia˛i, persoane fizice:          Obiectul principal de activitate: 6024 –
Bucure∫ti, legitimat cu B.I. seria R.T. nr. 197142,     Lapusan Dorel, asociat unic.              transporturi rutiere de m„rfuri.
eliberat de Poli˛ia Bucure∫ti la data de 15.10.2001.     Adresa: Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 5,     Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón
  Aport la capital: 2.000.000 lei, participare la    ap. 11, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 6.10.1964 Ón   contract ∫i statut.
beneficii 100 %.                     Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria G.X.   Date despre capital:
  Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 20.           nr. 938713, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data     • tip capital: privat autohton 100 %;
  Date despre administrator:               de 10.03.1998.                        • capital v„rsat integral;
  Vonica Nicolae Florin, cet„˛ean rom‚n,                                       • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                               Aport la capital: 2.000.000 lei, participare la
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Mozaicului nr. 3, bl. B3,                                • num„r total de p„r˛i sociale: 20;
                             beneficii 100 %.                       • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
ap. 59, sectorul 2, identificat cu B.I. seria R.T. nr.
                               Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 20.             Date despre asocia˛i, persoane fizice:
197142, eliberat de Poli˛ia Bucure∫ti la data de
15.10.2001, n„scut la data de 2.10.1961 Ón Bucure∫ti,    Date despre administrator:                Sevan Ioan Lucian
av‚nd puteri depline.                    Lapusan Dorel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Adresa: C‚mpia Turzii, Str. Trandafirilor nr. 17,
  Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛     Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 5, ap. 11,     jude˛ul Cluj, n„scut la data de 14.03.1974 Ón C‚mpia
Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.           jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria G.X. nr.     Turzii, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria G.T. nr.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  938713, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de    855940, eliberat de Poli˛ia C‚mpia Turzii la data de
  Actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 1586 din    10.03.1998, n„scut la data de 6.10.1964 Ón Cluj-     11.06.1996.
23.04.2002 dat„ de Istrate Oana, face parte        Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline.         Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la
integrant„ din prezenta hot„r‚re.                                          beneficii 50 %.
                               Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛
                                                            Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.             2. Rotar Cristian Lucian
pronun˛are.                         Punct de lucru Ón Cluj-Napoca, str. Petro∫ani nr.     Adresa: C‚mpia Turzii, Str. B„ii nr. 7, bl. N, ap.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 8 mai 2002.         1, bl. îDemisol“. Act sediu: contract de Ónchiriere nr.  19, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 10.04.1976 Ón
  Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de       313613 din 1.11.2001; valabil 3 ani.           C‚mpia Turzii, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria
procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  K.X. nr. 175324, eliberat de Poli˛ia C‚mpia Turzii
recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este                                    la data de 11.01.2002.
                               Actul constitutiv, autentificat cu nr. 1457 din
irevocabil„ de azi, 8 mai 2002.                                            Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la
                             30.10.2001 de notarul public Anca Gabriela Popa
  (32/65.807)                                                   beneficii ∫i 50 %.
                             din Cluj-Napoca, face parte integrant„ din prezenta
             *                hot„r‚re.                          Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.
                                                            Date despre administratori:
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Societatea Comercial„ QUARTZ — S.R.L.                                        1. Sevan Ioan Lucian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                             pronun˛are.                        Ón C‚mpia Turzii, Str. Trandafirilor nr. 17, jude˛ul
        Cluj-Napoca                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 15 ianuarie 2002.      Cluj, identificat cu B.I. seria G.T. nr. 855940,
                               Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de       eliberat de Poli˛ia C‚mpia Turzii la data de
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/46/2002
                             procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a   11.06.1996, n„scut la data de 14.03.1974 Ón C‚mpia
                             recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este       Turzii, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14388965        irevocabil„ de azi, 15 ianuarie 2002.            2. Rotar Cristian Lucian, cet„˛ean rom‚n,
                               (33/65.808)                      domiciliat Ón C‚mpia Turzii, Str. B„ii nr. 7, bl. N, ap.
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL                                        19, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria K.X. nr.
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                          *                175324, eliberat de Poli˛ia C‚mpia Turzii la data de
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
                                                          11.01.2002, n„scut la data de 10.04.1976 Ón C‚mpia
                               Societatea Comercial„ SERANI — S.R.L.         Turzii, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline.
    INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ
                                 C‚mpia Turzii, jude˛ul Cluj             Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛
                                                          Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
        DOSAR NR. 23/2002                                            Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/964/2002         Actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 56 din
        ŒNCHEIEREA NR. 57
                                                          13.05.2002 dat„ de Szabo Francisc, avocat, face
       din 15 ianuarie 2002                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14650747        parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
                                                            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
 Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan                                       pronun˛are.
                                JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
 Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese                                       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22 mai 2002.
                               JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
 S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de                                     Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
                             COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,         procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
Lapusan Dorel, Ón calitate de asociat, privind
                                 INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ           recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
Comerciale QUARTZ — S.R.L.                                             irevocabil„ de azi, 22 mai 2002.
                                    DOSAR NR. 11780/2002               (34/65.809)
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                    ŒNCHEIEREA NR. 1860                          *
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 4.01.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat             din 22 mai 2002                Societatea Comercial„ ARTEC — S.R.L.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii                                        Cluj-Napoca
                              Judec„tor delegat   — Puscasu Danusia
Comerciale QUARTZ — S.R.L. pe baza actelor depuse
la dosar.                          Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
  Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost      S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/906/2002
Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 1457   Sevan Ioan Lucian, Ón calitate de asociat, privind
din 30.10.2001 de notarul public Anca Gabriela                                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14634806
                             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
Popa din Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te
                             Comerciale SERANI — S.R.L.                  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
condi˛iile de form„ ∫i de fond prev„zute de Legea
nr. 31/1990, republicat„, precum ∫i Ón conformitate                                  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
cu dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de                                COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
procedur„ civil„.                      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data       INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ
  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate      de 16.05.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea   autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii          DOSAR NR. 10753/2002
societ„˛ii.                        Comerciale SERANI — S.R.L. pe baza actelor depuse
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va                                          ŒNCHEIEREA NR. 1683
                             la dosar.
admite cererea formulat„ ∫i se va dispune          Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost             din 14 mai 2002
Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului     Óntocmit actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 56
comer˛ului.                                                      Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan
                             din 13.05.2002 dat„ de Szabo Francisc, avocat, ∫i
                                                            Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     acesta Óndepline∫te condi˛iile de form„ ∫i de fond
                             prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„,         S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
  Admite cererea formulat„ de Lapusan Dorel, Ón     precum ∫i Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 133 ∫i   Kovarik Friedrich, privind autorizarea constituirii
calitate de asociat ∫i, Ón consecin˛„:                                       ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ARTEC —
                             urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune                                S.R.L.
                               De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Societ„˛ii Comerciale QUARTZ — S.R.L. cu         toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea         JUDEC√TORUL DELEGAT
urm„toarele date de identificare:             societ„˛ii.                         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Denumire firm„: QUARTZ.                  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va      de 30.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
  Forma juridic„: S.R.L.                 admite cererea formulat„ ∫i se va dispune         autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
  Sediul: Cluj-Napoca, str. Bucure∫ti nr. 64, ap. 104,  Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului     Comerciale ARTEC — S.R.L. pe baza actelor depuse
jude˛ul Cluj, codul po∫tal 3400.             comer˛ului.                        la dosar.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1342/25.VII.2002                 13
  Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost            JUDEC√TORUL DELEGAT               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Óntocmit actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 20                                   Actele constitutive, autentificate cu nr. 878 ∫i nr.
din 25.04.2002 dat„ de Tamas Dana, avocat, ∫i         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   879 din 29.03.2002 de notarul public Moigr„dean
acesta Óndepline∫te condi˛iile de form„ ∫i de fond     de 24.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat    Laura din Cluj-Napoca, fac parte integrant„ din
prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„,        autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii   prezenta hot„r‚re.
precum ∫i Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 133 ∫i    Comerciale AUTO UNIVERS — S.R.L. pe baza actelor       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„.         depuse la dosar.                     pronun˛are.
  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate         Din examinarea acestora, se constat„ c„ au fost      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 30 aprilie 2002.
toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea    Óntocmite actele constitutive, autentificat cu nr. 878    Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
societ„˛ii.                                                      procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
                              ∫i nr. 879 din 29.03.2002 de notarul public
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va                                    recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
admite cererea formulat„ ∫i se va dispune          Moigr„dean Laura din Cluj-Napoca, ∫i acestea
                                                           irevocabil„ de azi, 30 aprilie 2002.
Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului      Óndeplinesc condi˛iile de form„ ∫i de fond prev„zute
                              de Legea nr. 31/1990, republicat„, precum ∫i Ón        (36/65.811)
comer˛ului.
                              conformitate cu dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor                *
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      din Codul de procedur„ civil„.
  Admite cererea formulat„ de Kovarik Friedrich,       De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate      Societatea Comercial„ BEBE TRANS — S.R.L.
∫i, Ón consecin˛„:                     toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea          Cluj-Napoca
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   societ„˛ii.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a       Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
Societ„˛ii Comerciale ARTEC — S.R.L. cu                                           NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/1009/2002
                              admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
urm„toarele date de identificare:
  Denumire firm„: ARTEC.                 Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14656995
  Forma juridic„: S.R.L.                 comer˛ului.
  Participare str„in„ cu: Austria                                            JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  Sediul: Cluj-Napoca, str. Pavel Ro∫ca nr. 4, ap. 12,   Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
jude˛ul Cluj, cod fiscal 3400.                 Admite cererea formulat„ de Pelei Nicolae, Ón     COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
  Domeniul principal de activitate: Servicii: 741 –    calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:             INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ
activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,    Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de                                         DOSAR NR. 12297/2002
                              Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
afaceri ∫i management.                   Societ„˛ii Comerciale AUTO UNIVERS — S.R.L. cu             ŒNCHEIEREA NR. 1908
  Obiectul principal de activitate: 7414 – activit„˛i   urm„toarele date de identificare:
                                Denumire firm„: AUTO UNIVERS.                     din 24 mai 2002
de consultare pentru afaceri ∫i management.
  Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón     Forma juridic„: S.R.L.                  Judec„tor delegat   — Seman Dana
contract ∫i statut.                      Sediul: Cluj-Napoca, Str. Gorunului nr. 9, jude˛ul    Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
  Date despre capital:                  Cluj, codul po∫tal 3400.
  • tip capital: privat str„in 100 %;                                         S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
                                Domeniul principal de activitate: comer˛: 503 –
  • capital v„rsat integral;                                            Uruk Yilmaz, Ón calitate de asociat, privind
                              comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule.     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  • capitalul social subscris: 90.000.000 lei = 0 lei +
                                Obiectul principal de activitate: 5030 – comer˛ cu   Comerciale BEBE TRANS — S.R.L.
2.700 echivalent Ón dolari; valut„ defalcat 0 $ +
3.034 euro; participare str„in„: 90.000.000 lei = 0 lei   piese ∫i accesorii pentru autovehicule.
                                Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón          JUDEC√TORUL DELEGAT
+ 2.700 echivalent Ón dolari; valut„ defalcat 0 $ +
3.034 euro.                         contract ∫i statut.                     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  • num„r total de p„r˛i sociale: 100;            Date despre capital:                  de 21.05.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 900.000 lei.        • tip capital: privat autohton 100 %;         autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
  Date despre asocia˛i, persoane fizice:           • capital v„rsat integral;               Comerciale BEBE TRANS — S.R.L. pe baza actelor
  Kovarik Friedrich, asociat unic.              • capitalul social subscris: 3.000.000 lei;      depuse la dosar.
  Adresa: Austria, Viena, str. Siebenbrunnengasse                                   Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
                                • num„r total de p„r˛i sociale: 30;
nr. 1A, ap. 6, n„scut la data de 19.12.1949 Ón                                    Óntocmit actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 1546
Amstetten, Austria, legitimat cu pa∫aport seria E nr.     • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                           din 19.04.2002 dat„ de Coroian Andrei C„lin din
06648017, eliberat de autorit„˛ile din Austria la       Date despre asocia˛i, persoane fizice:
                                                           Cluj-Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de
data de 27.09.1999.                      1. Pelei Nicolae                    form„ ∫i de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,
  Aport la capital: 90.000.000 lei = 0 lei + 2.700      Adresa: Cluj-Napoca, Str. D‚mbovi˛ei nr. 28, bl.    republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu
echivalent Ón dolari; valut„ defalcat 0 $ + 3.034 euro,   D4, ap. 51, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 25.12.1951  dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de
participare la beneficii 100 %.               Ón localitatea Homorod, jude˛ul Bra∫ov, legitimat cu   procedur„ civil„.
  Date despre administrator:               B.I. seria G.T. nr. 356512, eliberat de Poli˛ia Cluj-    De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
  Kovarik Friedrich, cet„˛ean austriac, domiciliat    Napoca.                          toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
Ón Austria, Viena, str. Siebenbrunnengasse nr. 1A,                                  societ„˛ii.
                                Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la
ap. 6, legitimat cu pa∫aport seria E nr. 06648017,                                    Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
eliberat de autorit„˛ile din Austria la data de       beneficii 33,33000 %.
                                                           admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
27.09.1999, n„scut la data de 19.12.1949 Ón          Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.
                                                           Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
Amstetten, Austria, av‚nd puteri depline.           2. Dinte Alexandru
                                                           comer˛ului.
  Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛       Adresa: Cluj-Napoca, str. Lacu Ro∫u nr. 1, ap. 39,
Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.            jude˛ul Cluj, n„scut la data de 29.05.1949 Ón Sighetu    Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫, legitimat cu B.I.       Admite cererea formulat„ de Uruk Yilmaz, Ón
  Actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 20 din     seria G.V. nr. 595405, eliberat de Poli˛ia Cluj-     calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:
25.04.2002 dat„ de Tamas Dana, avocat, face parte
                              Napoca.                           Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
pronun˛are.                         beneficii 33,33000 %.                   Societ„˛ii Comerciale BEBE TRANS — S.R.L. cu
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 14 mai 2002.           Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.           urm„toarele date de identificare:
  Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de         3. Dascal Alexandru Constantin              Denumire firm„: BEBE TRANS.
procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a      Adresa: Cluj-Napoca, str. Paris nr. 44-46, ap. 3,     Forma juridic„: S.R.L.
recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este                                      Participare str„in„ cu: Turcia
                              jude˛ul Cluj, n„scut la data de 24.08.1964 Ón Cluj-
irevocabil„ de azi, 14 mai 2002.                                             Sediul: Cluj-Napoca, str. Bucium nr. 17-19, ap. 7,
                              Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria K.X. nr.  jude˛ul Cluj, codul po∫tal 3400.
   (35/65.810)                      020571, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca.           Domeniul principal de activitate: Servicii: 602 –
              *                  Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la    alte transporturi terestre.
                              beneficii 33,33330 %.                    Obiectul principal de activitate: 6023 –
      Societatea Comercial„                Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.           transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale.
   AUTO UNIVERS — S.R.L., Cluj-Napoca            Date despre administratori:                Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón
                                1. Pelei Nicolae, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    contract ∫i statut.
                              Cluj-Napoca, Str. D‚mbovi˛ei nr. 28, bl. D4, ap. 51,     Date despre capital:
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/861/2002                                       • tip capital: privat str„in 100 %;
                              jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria G.T. nr.
                                                             • capitalul v„rsat integral;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14614566         356512, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la
                                                             • capitalul social subscris: 2.000.000 lei = 0 lei +
                              data de 25.12.1951 Ón localitatea Homorod, jude˛ul
                                                           61 echivalent dolari;
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            Bra∫ov, av‚nd puteri depline;                • participare str„in„: 2.000.000 lei = 0 lei + 61
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI            2. Dinte Alexandru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat     echivalent Ón %;
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,          Ón Cluj-Napoca, str. Lacu Ro∫u nr. 1, ap. 39, jude˛ul    • num„r total de p„r˛i sociale: 20;
    INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ            Cluj, identificat cu B.I. seria G.V. nr. 595405,       • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                              eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la data de      Date despre asocia˛i, persoane fizice:
        DOSAR NR. 9860/2002             29.05.1949 Ón Sighetu Marma˛iei, jude˛ul           1. Uruk Yilmaz
                              Maramure∫, av‚nd puteri depline;               Adresa: Turcia, localitatea Diyarbakir, str. Gevran
       ŒNCHEIEREA NR. 1563
                                3. Dascal Alexandru Constantin, cet„˛ean rom‚n,    Cd Gunaydin, ap. 7/25, n„scut la data de 30.08.1977
        din 30 aprilie 2002                                          Ón Diyarbakir, Turcia, legitimat cu pa∫aport seria
                              domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Paris nr. 44-46, ap. 3,
                                                           TR nr. 029816, eliberat de autorit„˛ile din Turcia la
  Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan          jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria K.X. nr.
                                                           data de 18.04.1996.
  Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese         020571, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la      Aport la capital: 1.000.000 lei = 0 lei + 31
  S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de Pelei    data de 24.08.1964 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,     echivalent dolari, participare la beneficii ∫i pierderi
Nicolae, Ón calitate de asociat, privind autorizarea    av‚nd puteri depline.                   50 %.
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale      Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛       Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.
AUTO UNIVERS — S.R.L.                    Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.             2. Uruk Oktay
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1342/25.VII.2002
  Adresa: Turcia, Istanbul, Avcilar, Deniz Koskl, str.   Date despre asocia˛i, persoane fizice:           Sediul: Turda, Str. Macilor nr. 5, bl. A3, ap. 3,
Doruk SK nr. A17, n„scut la data de 28.08.1975 Ón      Pan„ Vasile Ioan, asociat unic.             telefon 94123708, jude˛ul Cluj, codul po∫tal 3350.
D. Bakir, Turcia, legitimat cu pa∫aport seria TR nr.     Adresa: Turda, Str. Tineretului nr. 11, sc. D,       Domeniul principal de activitate: Comer˛: 521 –
332705, eliberat de autorit„˛ile din Turcia la data de  parter, ap. 43, jude˛ul Cluj, n„scut la data de      comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate.
28.03.2001.                        15.09.1972 Ón localitatea Pripiceni Moldova,         Obiectul principal de activitate: 5212 – comer˛ cu
  Aport la capital: 1.000.000 lei = 0 lei + 30      legitimat cu B.I. seria K.X. nr. 172032, eliberat de    am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
echivalent dolari, participare la beneficii 50 %.     Poli˛ia Turda la data de 11.12.2001.            predominant„ de produse nealimentare.
  Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.             Aport la capital: 2.000.000 lei, participare la      Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón
  Date despre administratori:              beneficii 100 %.                      contract ∫i statut.
  Uruk Yilmaz, cet„˛ean turc, domiciliat Ón Turcia,     Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 20.             Date despre capital:
localitatea Diyarbakir, str. Gevran CD Gunaydin, ap.     Date despre administratori:                • tip capital: privat autohton 100 %;
7/25, legitimat cu pa∫aport seria TR nr. 029816,       1. Pan„ Vasile Ioan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      • capital v„rsat integral;
eliberat de autorit„˛ile din Turcia la data de      Ón Turda, Str. Tineretului nr. 11, sc. D, ap. 43,       • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
18.04.1996, n„scut la data de 30.08.1977 Ón        jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria K.X. nr.       • num„r total de p„r˛i sociale: 20;
Diyarbakir, Turcia, av‚nd puteri depline.         172032, eliberat de Poli˛ia Turda la data de         • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛     11.12.2001, n„scut la data de 15.09.1972 Ón          Date despre asocia˛i, persoane fizice:
Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.           localitatea Pripiceni Moldova, av‚nd puteri depline;     Cota Aurel Daniel, asociat unic.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    2. Pan„ Irina Diana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„      Adresa: Turda, str. Lotus nr. 38, ap. 2, jude˛ul
  Actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 1546 din    Ón Turda, Str. Tineretului nr. 11, bl. E56, sc. D,     Cluj, n„scut la data de 12.02.1968 Ón Turda, jude˛ul
19.04.2002 dat„ de Coroian Andrei C„lin din Cluj-     parter, ap. 43, jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I. seria  Cluj, legitimat cu B.I. seria K.X. nr. 099298, eliberat
Napoca, face parte integrant„ din prezenta                                      de Poli˛ia Turda la data de 20.09.2000.
                             K.X. nr. 160478, eliberat de Poli˛ia Turda la data de
hot„r‚re.                                                        Aport la capital: 2.000.000 lei, participare la
                             1.10.2001, n„scut„ la data de 2.05.1977 Ón Bistri˛a,
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                   beneficii 100 %.
                             jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, av‚nd puteri depline.
pronun˛are.                                                       Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 20.
                               Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 mai 2002.                                        Date despre administrator:
                             Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
  Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de                                      Cota Aurel Daniel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a                                 Turda, str. Lotus nr. 38, ap. 2, jude˛ul Cluj, legitimat
                               Dispune Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul      cu B.I. seria K.X. nr. 099298, eliberat de Poli˛ia
recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este       Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Cameria de
irevocabil„ de azi, 24 mai 2002.                                           Turda la data de 20.09.2000, n„scut la data de
                             Comer˛, Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului Cluj,     12.02.1968 Ón Turda, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri
  (37/65.812)                      dup„ r„m‚nerea irevocabil„ a hot„r‚rii.          depline.
             *                 Actul adi˛ional, autentificat cu nr. 165 din        Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛
                             4.02.2002 de notarul public Ianculescu Alexandrina     Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
 Societatea Comercial„ CARIODENT — S.R.L.         din Bistri˛a, face parte integrant„ din prezenta       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                             hot„r‚re.                           Actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 8 din
       Turda, jude˛ul Cluj
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      10.04.2002 dat„ de Cernea Sandu Cristian din
                             pronun˛are.                        Bucure∫ti, face parte integrant„ din prezenta
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/802/2002         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 aprilie 2002.       hot„r‚re.
                               Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 9539344        procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a    pronun˛are.
                             recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 aprilie 2002.
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL           irevocabil„ de azi, 24 aprilie 2002.             Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI            (38/65.813)                      procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,                                       recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este
                                           *
    INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ                                         irevocabil„ de azi, 23 aprilie 2002.
                                                             (39/65.814)
                             Societatea Comercial„ DANY IMPEX — S.R.L.
       DOSAR NR. 8927/2002                                                        *
                                   Turda, jude˛ul Cluj
       ŒNCHEIEREA NR. 1476
                                                            Societatea Comercial„ DINASTIA — S.R.L.
        din 24 aprilie 2002                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/784/2002                Cluj-Napoca
 Judec„tor delegat   — Gliga Georgeta              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14600480
 Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese                                         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/860/2002
  S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de Pan„     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                               JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14614574
Vasile Ioan, Ón calitate de asociat, privind
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii   COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
Comerciale CARIODENT — S.R.L., prin schimbarea          INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ              JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
sediului din jude˛ul Bistri˛a Ón jude˛ul Cluj.                                     JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                    DOSAR NR. 8899/2002             COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                              INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ CLUJ
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data          ŒNCHEIEREA NR. 1448
de 17.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat                                         DOSAR NR. 9868/2002
                                     din 23 aprilie 2002
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
Comerciale CARIODENT — S.R.L., prin schimbarea        Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan                 ŒNCHEIEREA NR. 1564
sediului din jude˛ul Bistri˛a Ón jude˛ul Cluj, pe baza    Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese                din 30 aprilie 2002
actelor depuse la dosar.
                              S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de Cota      Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan
  Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
                             Aurel Daniel, Ón calitate de asociat, privind         Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
Óntocmit actul adi˛ional, autentificat cu nr. 165 din
                             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
4.02.2002 de notarul public Ianculescu Alexandrina                                   S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de Pelei
                             Comerciale DANY IMPEX — S.R.L.
din Bistri˛a, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de                                  Nicolae, Ón calitate de asociat, privind autorizarea
form„ ∫i de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,            JUDEC√TORUL DELEGAT              constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
modificat„, precum ∫i cele din Legea nr. 26/1990.                                  DINASTIA — S.R.L.
  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea   de 17.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat           JUDEC√TORUL DELEGAT
societ„˛ii.                        autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
                                                            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va      Comerciale DANY IMPEX — S.R.L. pe baza actelor
                                                           de 24.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
admite cererea formulat„ ∫i se va dispune         depuse la dosar.
                                                           autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului       Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
                                                           Comerciale DINASTIA — S.R.L. pe baza actelor
comer˛ului.                        Óntocmit actul constitutiv, av‚nd dat„ cert„ nr. 8 din
                                                           depuse la dosar.
                             10.04.2002 dat„ de Cernea Sandu Cristian din
                                                            Din examinarea acestora, se constat„ c„ au fost
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     Bucure∫ti, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de form„
                                                           Óntocmite actele constitutive, autentificate cu nr.
  Admite cererea formulat„ de Pan„ Vasile Ioan, Ón    ∫i de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,         880 ∫i nr. 881 din 29.03.2002 de notarul public
calitate de asociat ∫i, Ón consecin˛„, Ón temeiul     republicat„, precum ∫i Ón conformitate cu         Moigr„dean Laura din Cluj-Napoca, ∫i acestea
dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile    dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor din Codul de     Óndeplinesc condi˛iile de form„ ∫i de fond prev„zute
comerciale, vizeaz„ Ónmatricularea prin schimbarea    procedur„ civil„.                     de Legea nr. 31/1990, republicat„, precum ∫i Ón
sediului din jude˛ul Bistri˛a Ón jude˛ul Cluj a       De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate       conformitate cu dispozi˛iile art. 133 ∫i urm„toarelor
Societ„˛ii Comerciale CARIODENT — S.R.L.         toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea   din Codul de procedur„ civil„.
  Denumire firm„: CARIODENT.               societ„˛ii.                          De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
  Forma juridic„: S.R.L.                  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va      toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
  Sediul: localitatea Turda, Str. Tineretului nr. 11,  admite cererea formulat„ ∫i se va dispune         societ„˛ii.
sc. D, parter, ap. 43, jude˛ul Cluj, COD PO™TAL      Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului       Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
3350.                           comer˛ului.                        admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
  Domeniul principal de activitate: 851 – activit„˛i                                Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
referitoare la s„n„tatea uman„.                                           comer˛ului.
  Obiectul principal de activitate: 8513 – activit„˛i    Admite cererea formulat„ de Cota Aurel Daniel,
de asisten˛„ stomatologic„.                Ón calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:          Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Date despre capital:                   Autorizeaz„    constituirea    ∫i dispune      Admite cererea formulat„ de Pelei Nicolae, Ón
  • tip capital: privat autohton 100 %;         Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:
  • capitalul v„rsat integral;              Societ„˛ii Comerciale DANY IMPEX — S.R.L. cu         Autorizeaz„    constituirea   ∫i dispune
  • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      urm„toarele date de identificare:             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  • num„r total de p„r˛i sociale: 20;            Denumire firm„: DANY IMPEX.               Societ„˛ii Comerciale DINASTIA — S.R.L. cu
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Forma juridic„: S.R.L.                 urm„toarele date de identificare:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1342/25.VII.2002                  15
  Denumire firm„: DINASTIA.                      JUDEC√TORUL DELEGAT               Societatea Comercial„ INOTEC — S.R.L.
  Forma juridic„: S.R.L.                                                      Cluj-Napoca
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Sediul: Cluj-Napoca, Str. Gorunului nr. 9, jude˛ul
                             de 26.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
Cluj, codul po∫tal 3400.
  Domeniul principal de activitate: servicii: 553 –   autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/631/2002
restaurante.                       Comerciale FORSTAR — S.R.L. Ón baza actelor
  Obiectul principal de activitate: 5530 –        depuse la dosar.                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14554367
restaurante.                         Din examinarea acestora, se constat„ c„ a fost
  Celelalte obiecte de activitate sunt precizate Ón   Óntocmit actul constitutiv, autentificat cu nr. 333 la     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
contract ∫i statut.                    data de 25.04.2002 de notarul public Sighartau        JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
  Date despre capital:                  Marian din Dej, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de    COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
  • tip capital: privat autohton 100 %;         form„ ∫i de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,      INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
  • capitalul v„rsat integral;              republicat„, fiind Ón conformitate cu dispozi˛iile art.
  • capitalul social subscris: 3.000.000 lei;      133 ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„.
                                                                  DOSAR NR. 4509/2002
  • num„r total de p„r˛i sociale: 30;            De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea          ŒNCHEIEREA NR. 1109
  Date despre asocia˛i, persoane fizice:         societ„˛ii.
  1. Pelei Nicolae                     Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va               din 2 aprilie 2002
  Adresa: Cluj-Napoca, Str. D‚mbovi˛ei nr. 28, bl.    admite cererea formulat„ ∫i se va dispune           Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan
D4, ap. 51, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 25.12.1951  Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului       Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
Ón localitatea Homorod, jude˛ul Bra∫ov, legitimat cu   comer˛ului.
B.I. seria G.T. nr. 356512, eliberat de Poli˛ia Cluj-                                 S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de
Napoca.                           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Hurgoiu Dan, Ón calitate de asociat, privind
  Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la      Admite cererea formulat„ de Botis Sevastian, ∫i,    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
beneficii ∫i pierderi 33,33330 %.             Ón consecin˛„:                       Comerciale INOTEC — S.R.L.
  Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.             Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune
  2. Dinte Alexandru                                                       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Adresa: Cluj-Napoca, str. Lacu Ro∫u nr. 1, ap. 39,   Societ„˛ii Comerciale FORSTAR — S.R.L., cu          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
jude˛ul Cluj, n„scut la data de 29.05.1949 Ón       urm„toarele date de identificare:             de 15.03.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
localitatea Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫,      • denumirea firmei: FORSTAR — S.R.L.;          autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
legitimat cu B.I. seria G.V. nr. 595405, eliberat de     • sediul societ„˛ii: Dej, str. Ecaterina Teodoroiu   Comerciale INOTEC — S.R.L., Ón baza actelor depuse
Poli˛ia Cluj-Napoca.                   nr. 73, bl. P3, ap. 4, cod po∫tal 4650, jude˛ul Cluj;   la dosar.
  Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la      • domeniul principal de activitate: servicii        Din examinarea acestora se constat„ c„ a fost
beneficii ∫i pierderi 33,33000 %.              927 – alte activit„˛i recreative;            Óntocmit actul constitutiv, av‚nd data cert„ nr. 30
  Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.             • obiectul principal de activitate: 9272 – alte     din 4.03.2002, dat„ de avocatul Szabo Francisc, ∫i
  3. Dascal Alexandru Constantin             activit„˛i recreative.                   acesta Óndepline∫te condi˛iile de form„ ∫i de fond
  Adresa: Cluj-Napoca, str. Paris nr. 44-46, ap. 3,     Celelalte activit„˛i sunt prev„zute Ón contract ∫i   prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„, fiind
jude˛ul Cluj, n„scut la data de 24.08.1964 Ón Cluj-    Ón statut.                         Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 133 ∫i
Napoca, jude˛ul Cluj, legitimat cu B.I. seria K.X. nr.    Date despre capital:                  urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„.
020571, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca.           – tipul de capital: privat autohton 100 %;         De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
  Aport la capital: 1.000.000 lei, participare la                                  toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral
beneficii ∫i pierderi 33,33330 %.                                          societ„˛ii.
                             v„rsat;
  Num„r p„r˛i sociale de˛inute: 10.                                          Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
                               – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Date despre administratori:                                            admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
                               – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  1. Pelei Nicolae, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                                  Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
                               Date despre asocia˛i, persoane fizice:
Cluj-Napoca, Str. D‚mbovi˛ei nr. 28, bl. D4, ap. 51,                                 comer˛ului.
                               1. Botis Sevastian, domiciliat Ón Dej, str.
jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria G.T. nr.
356512, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la    Ecaterina Teodoroiu nr. 73, bl. P3, sc. A, ap. 4,
                                                            Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
data de 25.12.1951 Ón localitatea Homorod, jude˛ul    jude˛ul Cluj, n„scut la data de 23.03.1951 Ón Valea
                             Ungura∫ului, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria     Admite cererea formulat„ de Hurgoiu Dan, Ón
Bra∫ov, av‚nd puteri depline;
                             KX nr. 178180, eliberat„ de Poli˛ia Dej la data de     calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:
  2. Dinte Alexandru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                             24.01.2002, cu un aport la capital de 1.800.000 lei,     Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
Ón Cluj-Napoca, str. Lacu Ro∫u nr. 1, ap. 39, jude˛ul
Cluj, identificat cu B.I. seria G.V. nr. 595405,     respectiv 18 p„r˛i sociale, av‚nd o participare la     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la data de    beneficii de 90 %;                     Societ„˛ii Comerciale INOTEC — S.R.L., cu
29.05.1949 Ón Sighetu Marma˛iei, jude˛ul           2. Botis Dorinel, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str.    urm„toarele date de identificare:
Maramure∫, av‚nd puteri depline;             Nirajului nr. 7, ap. 29, jude˛ul Cluj, n„scut la data     • denumirea firmei: INOTEC — S.R.L.;
  3. Dascal Alexandru Constantin, cet„˛ean rom‚n,    de 2.05.1965 Ón Ungura∫, jude˛ul Cluj, identificat cu     • sediul societ„˛ii: Cluj-Napoca, str. Alexandru
domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Paris nr. 44-46, ap. 3,  B.I. seria K.X. nr. 053345, eliberat de Poli˛ia Cluj-   Vlahu˛„, blocul îLAMA F“, sc. 2, ap. 78, cod po∫tal
jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria K.X. nr.     Napoca la data de 22.10.1999, cu un aport la capital    3400, jude˛ul Cluj;
020571, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la    de 100.000 lei, respectiv o parte social„, av‚nd o      • domeniul principal de activitate: produc˛ie
data de 24.08.1964 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,     participare la beneficii de 5 %;               281 – construc˛ii metalice;
av‚nd puteri depline.                    3. Csibi Adrian Carol, domiciliat Ón Dej, str. Liviu    • obiectul principal de activitate: 2811 –
  Firma nu are sucursale. Nu are fond de comer˛     Rebreanu nr. 31, jude˛ul Cluj, n„scut la data de      construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente.
Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.           14.12.1970 Ón Dej, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I.     Celelalte activit„˛i sunt prev„zute Ón contract ∫i
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  seria G.R. nr. 429302, eliberat de Poli˛ia Dej la data   Ón statut.
  Actele constitutive, autentificate cu nr. 880, 881   de 20.09.1995, cu un aport la capital de 100.000 lei,     Date despre capital:
din 29.03.2002 de notarul public Moigr„dean Laura     respectiv o parte social„, av‚nd o participare la       – tipul de capital: privat autohton 100 %;
din Cluj-Napoca, fac parte integrant„ din prezenta    beneficii de 5 %.                       – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral
hot„r‚re.                          Date despre administratori:               v„rsat;
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       1. Botis Sevastian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
pronun˛are.                        Dej, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 73, bl. P3, sc. A, ap.   – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 30 aprilie 2002.       4, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr.       Date despre asocia˛i, persoane fizice:
  Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de       178180, eliberat„ de Poli˛ia Dej la data de          1. Hurgoiu Dan, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.
procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a   24.01.2002, n„scut la data de 23.03.1951 Ón        ™tefan Mora nr. 3, jude˛ul Cluj, n„scut la data de
recursului, astfel c„ prezenta Óncheiere este       localitatea Valea Ungura∫ului, jude˛ul Cluj, av‚nd     1.05.1968 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, identificat cu
irevocabil„ de azi, 30 aprilie 2002.           puteri depline;                      B.I. seria B.E. 774928, eliberat de Poli˛ia Cluj-
   (40/65.815)                       2. Botis Dorinel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     Napoca, cu un aport la capital de 1.500.000 lei,
                             Cluj-Napoca, Str. Nirajului nr. 7, ap. 29, jude˛ul Cluj,  respectiv 15 p„r˛i sociale, av‚nd o participare la
             *                                             beneficii de 75 %;
                             identificat cu B.I. seria K.X. nr. 053345, eliberat de
                             Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 22.10.1999, n„scut la     2. Florea Mirel Mugur, domiciliat Ón Cluj-Napoca,
 Societatea Comercial„ FORSTAR — S.R.L.                                       aleea Borsec nr. 1, ap. 29, jude˛ul Cluj, n„scut la
                             data de 2.05.1965 Ón localitatea Ungura∫, jude˛ul
       Dej, jude˛ul Cluj              Cluj, av‚nd puteri depline;                data de 10.11.1967 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
                               3. Csibi Adrian Carol, cet„˛ean rom‚n, domiciliat    identificat cu B.I. seria B.E. nr. 296769, eliberat de
                             Ón Dej, str. Liviu Rebreanu nr. 31, jude˛ul Cluj,     Poli˛ia Cluj-Napoca, cu un aport la capital de
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/848/2002
                             identificat cu B.I. seria G.R. nr. 429302, eliberat de   500.000 lei, respectiv 5 p„r˛i sociale, av‚nd o
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14614620        Poli˛ia Dej la data de 20.09.1995, n„scut la data de    participare la beneficii de 25 %.
                             14.12.1970 Ón Dej, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri         Date despre administratori:
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL           depline.                           1. Hurgoiu Dan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI           Societatea nu are sucursale ∫i nu are fond de      Cluj-Napoca, str. ™tefan Mora nr. 3, jude˛ul Cluj,
                             comer˛ Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.        identificat cu B.I. seria B.E. 774928, eliberat de
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la data de 1.05.1968 Ón
 INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
                               Actul constitutiv, autentificat cu nr. 333 la data   Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline;
                             de 25.04.2002 de notarul public Sighartau Mariana       2. Florea Mirel Mugur, cet„˛ean rom‚n,
       DOSAR NR. 10257/2002                                          domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea Borsec nr. 1, ap. 29,
                             din Dej, face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
       ŒNCHEIEREA NR. 1605              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria B.E. nr. 296769,
                             pronun˛are.                        eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la data de
        din 30 aprilie 2002             Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 30 aprilie 2002.       10.11.1967 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd
                               Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de       puteri depline.
 Judec„tor delegat   — Georgiu Ioan
                             procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a     Societatea nu are sucursale.
 Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese                                       Fond de comer˛:
                             recursului, astfel Ónc‚t prezenta Óncheiere este
  S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de Botis   irevocabil„ de azi, 30 aprilie 2002.             Societatea are un punct de lucru Ón Cluj-Napoca,
Sevastian privind autorizarea constituirii ∫i                                    str. Callatis nr. 23, Ón baza contractului de
                                (41/65.816)                      Ónchiriere nr. 28 din 1.03.2002 (valabilitate 60 de
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale FORSTAR —
S.R.L.                                        *                luni, respectiv 5 ani).
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1342/25.VII.2002
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Date despre capital:                        JUDEC√TORUL DELEGAT
  Actul constitutiv, av‚nd data cert„ nr. 30 din data    – tipul de capital: privat autohton 100 %;
                                                            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 4.03.2002 dat„ de avocatul Szabo Francisc, face      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, integral
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.          v„rsat;                          de 17.04.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii
pronun˛are.                         – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      Comerciale MIGARO EXCHANGE — S.R.L., Ón baza
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 2 aprilie 2002.         Date despre asocia˛i, persoane fizice:         actelor depuse la dosar.
  Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de        1. Legean Viorel, domiciliat Ón Cluj-Napoca, calea    Din examinarea acestora se constat„ c„ a fost
procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a   M„n„∫tur nr. 74, ap. 25, jude˛ul Cluj, n„scut la data   Óntocmit actul constitutiv, av‚nd data cert„ nr. 46
recursului, astfel Ónc‚t prezenta Óncheiere este     de 2.07.1960 Ón Geaca, jude˛ul Cluj, identificat cu    din 11.04.2002, dat„ de Szabo Francisc din Cluj-
irevocabil„ de azi, 2 aprilie 2002.            B.I. seria B.X. nr. 589257, eliberat de Poli˛ia Cluj-   Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de form„ ∫i
  (42/65.817)                      Napoca, cu un aport la capital de 1.600.000 lei,     de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,
                             respectiv 16 p„r˛i sociale, av‚nd o participare la    republicat„, fiind Ón conformitate cu dispozi˛iile art.
             *
                             beneficii de 80 %;                    133 ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„.
                               2. Legean Rodica, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca,       De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
      Societatea Comercial„             calea M„n„∫tur nr. 74, ap. 25, jude˛ul Cluj, n„scut„   toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
     LUXUS — S.R.L., Cluj-Napoca           la data de 14.09.1963 Ón localitatea Lesu, jude˛ul    societ„˛ii.
                             Bistri˛a-N„s„ud, identificat„ cu B.I. seria G.N. nr.
                                                            Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va
                             895317, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, cu un aport
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/935/2002                                     admite cererea formulat„ ∫i se va dispune
                             la capital de 400.000 lei, respectiv 4 p„r˛i sociale,
                                                          Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14642477        av‚nd o participare la beneficii de 20 %.
                               Date despre administratori:              comer˛ului.
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            1. Legean Viorel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI          Cluj-Napoca, calea M„n„∫tur nr. 74, ap. 25, jude˛ul
                             Cluj, identificat cu B.I. seria B.X. nr. 589257,       Admite cererea formulat„ de Militaru Gabriela
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
                             eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut la data de    Dana, Ón calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:
 INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
                             2.07.1960 Ón Geaca, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri        Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                             depline;                         Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
       DOSAR NR. 11361/2002
                               2. Legean Rodica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón    Societ„˛ii Comerciale MIGARO EXCHANGE — S.R.L.,
       ŒNCHEIEREA NR. 1794             Cluj-Napoca, calea M„n„∫tur nr. 74, ap. 25, jude˛ul    cu urm„toarele date de identificare:
                             Cluj, identificat„ cu B.I. seria G.N. nr. 895317,      • denumirea firmei: MIGARO EXCHANGE —
         din 17 mai 2002             eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, n„scut„ la data de    S.R.L.;
 Judec„tor delegat   — Seman Dana           14.09.1963 Ón localitatea Lesu, jude˛ul Bistri˛a-      • sediul societ„˛ii: Turda, str. Dr. Ioan Ra˛iu nr.
                             N„s„ud, av‚nd puteri depline.               5, ap. 28, cod po∫tal 3350, jude˛ul Cluj;
 Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese
                               Societatea nu are sucursale.
                                                            • domeniul principal de activitate: servicii
 S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de        Fond de comer˛:
                                                            652 – alte intermedieri financiare;
Legean Viorel, Ón calitate de asociat, privind        Societatea are un punct de lucru Ón comuna Lesu
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii                                 • obiectul principal de activitate: 6523 – alte
                             nr. 38, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, Ón baza adeverin˛ei
Comerciale LUXUS — S.R.L.                 nr. 87 din 29.03.2002, eliberat„ de prim„rie.       tipuri de intermedieri financiare.
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Date despre capital:
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            – tipul de capital: privat autohton 100 %;
                               Actul constitutiv, av‚nd data cert„ nr. 1773 din
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   13.05.2001, dat„ de Istrate Oana din Cluj-Napoca,      – capitalul social subscris: 500.000.000 lei,
de 13.05.2002 cu num„rul de mai sus, s-a solicitat    face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.       integral v„rsat;
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       – num„rul total de p„r˛i sociale: 5.000;
Comerciale LUXUS — S.R.L., Ón baza actelor depuse     pronun˛are.                         – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
la dosar.                          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 17 mai 2002.          Date despre asociatul unic: Militaru Gabriela
  Din examinarea acestora se constat„ c„ a fost       Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de       Dana, domiciliat„ Ón Turda, Str. R‚ndunicii nr. 22,
Óntocmit actul constitutiv av‚nd data cert„ nr. 1773   procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a   jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 5.12.1967 Ón Turda,
din 13.05.2001, dat„ de Istrate Oana din Cluj-      recursului, astfel Ónc‚t prezenta Óncheiere este     jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I. seria G.B. nr.
Napoca, ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de form„ ∫i   irevocabil„ de azi, 17 mai 2002.             271998, eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de
de fond prev„zute de Legea nr. 31/1990,            (43/65.819)                     29.04.1992, cu un aport la capital de 500.000.000 lei,
republicat„, fiind Ón conformitate cu dispozi˛iile art.
                                          *                respectiv 5.000 p„r˛i sociale, av‚nd o participare la
133 ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„.                                 beneficii de 100 %.
  De asemenea, se constat„ c„ sunt prezentate
                                   Societatea Comercial„              Date despre administrator: Militaru Gabriela
toate actele ∫i dovezile necesare pentru constituirea
                                  MIGARO EXCHANGE — S.R.L.            Dana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Turda, Str.
societ„˛ii.
  Av‚nd Ón vedere aceast„ stare de fapt, se va            Turda, jude˛ul Cluj             R‚ndunicii nr. 22, jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I.
admite cererea formulat„ ∫i se va dispune                                      seria G.B. nr. 271998, eliberat de Poli˛ia Constan˛a
Ónmatricularea societ„˛ii la Oficiul registrului                                  la data de 29.04.1992, n„scut„ la data de 5.12.1967
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 12/799/2002        Ón Turda, jude˛ul Cluj, av‚nd puteri depline.
comer˛ului.
                                                            Societatea nu are sucursale.
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14603885
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                   Fond de comer˛:
  Admite cererea formulat„ de Legean Viorel, Ón       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            Societatea are un punct de lucru Ón Turda, Str.
calitate de asociat, ∫i, Ón consecin˛„:           JUDEfiEAN CLUJ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                                          Republicii nr. 33, jude˛ul Cluj, Ón baza contractului
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i dispune                                 de Ónchiriere nr. 3152 din 10.04.2002 (valabilitate 12
                             COMERfiULUI DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERfi,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                 luni, respectiv 1 an).
                              INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI CLUJ
Societ„˛ii Comerciale LUXUS — S.R.L., cu                                        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
urm„toarele date de identificare:                                           Actul constitutiv, av‚nd data cert„ nr. 46 din
                                    DOSAR NR. 8920/2002
  • denumirea firmei: LUXUS — S.R.L.;                                       11.04.2002, dat„ de Szabo Francisc din Cluj-Napoca,
  • sediul societ„˛ii: Cluj-Napoca, calea M„n„∫tur           ŒNCHEIEREA NR. 1474             face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
nr. 74, ap. 25, cod po∫tal 3400, jude˛ul Cluj;                                     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  • domeniul principal de activitate: comer˛              DIN 24 APRILIE 2002
                                                          pronun˛are.
  524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              Judec„tor delegat   — Gliga Georgeta          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 aprilie 2002.
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                              Referent O.R.C.    — R„dulescu Emese          Se constat„, Ón baza art. 267 din Codul de
parte;
  • obiectul principal de activitate: 5242 – comer˛     S-a luat Ón considerare cererea formulat„ de      procedur„ civil„, c„ s-a renun˛at la calea de atac a
cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.               Militaru Gabriela Dana, Ón calitate de asociat,      recursului, astfel Ónc‚t prezenta Óncheiere este
  Celelalte activit„˛i sunt prev„zute Ón contract ∫i   privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea    irevocabil„ de azi, 24 aprilie 2002.
Ón statut.                        Societ„˛ii Comerciale MIGARO EXCHANGE — S.R.L.        (44/65.820)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1342/25.VII.2002 con˛ine 16 pagini.                   Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top