2002_0828 by tradetrek

VIEWS: 7 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 828                                                                Joi, 23 mai 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„               Art. 2. Unguras Catalin-Mircea, Ón calitate de
    PATI BAR ORHIDEA — S.R.L.              IMPEX EUROTOUR — S.R.L., T‚rgu Mure∫         cesionar, prime∫te 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de
   S‚ngiorgiu de Mure∫, jude˛ul Mure∫                 jude˛ul Mure∫               100.000 lei fiecare, specificat la art. 1.
                                                           Art. 3. Cesionarul intr„ Ón drepturile cedentului,
         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL             Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea se face cu plata
                               Subsemnatul Biro Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,      contravalorii ar„tate a p„r˛ilor sociale cesionate,
  Subsemna˛ii Suteu Traian, cet„˛ean rom‚n,                                    care se face Ón urm„toarele condi˛ii:
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Koos Ferenc nr. 5,     domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918
                              nr. 130, ap. 11, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I.    Subsemna˛ii Moresteanu Silviu Radu,
ap. 8, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. sreia D.K. nr.                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫,
                              seria B.D. nr. 341990, eliberat de Poli˛ia T‚rgu
099734, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫, ∫i Suteu                                 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 235, ap. 40, jude˛ul
                              Mure∫, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
Tiberiu Traian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu                                Mure∫, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 582262/1995,
                              Comerciale IMPEX EUROTOUR — S.R.L., cu sediul
Mure∫, Bulevardul 1848 nr. 83, identificat cu B.I.                                 eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫, Ón calitate de
                              Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 163,
seria D.B. nr. 337399, eliberat de Poli˛ia T‚rgu                                  asociat fondator, ∫i Unguras Catalin-Mircea,
                              jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul
Mure∫, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii                                    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, Bd.
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu
Comerciale PATI BAR ORHIDEA — S.R.L., cu sediul                                  Eroilor nr. 47, ap. 5, jude˛ul Timi∫, identificat cu
                              nr. J 26/1337/1991, rog a se cuprinde Ón act
Ón S‚ngiorgiu de Mure∫, Strada Principal„ nr. 890,                                 B.I. seria G.R. nr. 508425/15.05.1995, eliberat de
                              adi˛ional sub semn„tur„ privat„ urm„toarele
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al                                 Poli˛ia Timi∫oara, pe de alt„ parte, Ón calitate de
                              modific„ri:
Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/581/1992, rug„m a se                                  asociat nou cooptat Ón Societatea Comercial„
                               1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
                                                          LEMNARUL TRANS —S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu
cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„ privat„      cu: intermedierea, Ón numele ∫i Ón contul unei
                                                          Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 235, ap. 40,
urm„toarele modific„ri:                  societ„˛i de asigurare autorizate conform legii de
                                                          jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  1. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón S‚ngiorgiu de    asigur„ri de via˛„ ∫i nonvia˛„, f„r„ ca prin aceasta
                                                          comer˛ului cu nr. J 26/1534/1994, prin prezenta
Mure∫, Str. Agricultorilor nr. 1107, jude˛ul Mure∫.    s„ aib„ calitatea de asigurator sau broker de
                                                          rug„m a se cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„
  Redactat azi, 22.03.2002.                asigurare (6720).
                                                          privat„, urm„toarele modific„ri aduse statutului
  (1/290.096)                        Redactat azi, 6.03.2002.
                                                          societ„˛ii men˛ionate mai sus, dup„ cum urmeaz„:
              *                  (3/290.098)
                                                           1. Se modific„ preambulul statutului
                                          *
                                                          societ„˛iiprivind asociatul unic al societ„˛ii, Ón
      Societatea Comercial„                                          sensul c„, pe viitor, asociat unic al societ„˛ii va fi
                                   Societatea Comercial„
    MICHAEL ELECTRONIC — S.R.L.                                        Unguras Catalin-Mircea, cu datele men˛ionate mai
                                  PRODIMPEX TEOLOR — S.R.L.
     T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫                                        sus, ca efect al cesiunii p„r˛ilor sociale specificate la
                                  T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
                                                          art. 1 din contractul de cesiune men˛ionat mai sus.
         ACT ADIfiIONAL                                          Asociatul fondator Moresteanu Silviu Radu se
                                      ACT ADIfiIONAL
                                                          retrage astfel din societate ∫i declar„ c„ fa˛„ de ea
  Subsemna˛ii Covaci Mihail, cet„˛ean rom‚n,         Subsemnatul Dumbraveanu Traian, cet„˛ean       s-au lichidat orice preten˛ii materiale privind
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. M„gurei nr. 26,      rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. P„durii     cesiunea de p„r˛i sociale, iar pentru viitor nu mai
ap. 14, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria G.K.   nr. 4, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS   are preten˛ii de nici o natur„ privind societatea
nr. 030058/30.04.1993, eliberat de Poli˛ia T‚rgu      nr. 000873, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii  comercial„ ∫i activitatea acesteia. Asociatul cooptat
Mure∫, ∫i Covaci Daniela, cet„˛ean rom‚n,         Comerciale PRODIMPEX TEOLOR — S.R.L., cu        Unguras Catalin Mircea declar„ c„ a luat la
domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str. M„gurei nr. 26,      sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str. P„durii nr. 4,       cuno∫tin˛„ de activul ∫i pasivul societ„˛ii, c„ a luat
ap. 14, identificat„ cu B.I. seria G.K. nr.        jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul         la cuno∫tin˛„ de activitatea patrimonial„ a societ„˛ii
030057/30.04.1993, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫,    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu      ∫i cunoa∫te situa˛ia economico-financiar„, cunoa∫te
Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      nr. J 26/1751/1992, rog a se cuprinde Ón act      statutul societ„˛ii, nemaiav‚nd nici o preten˛ie de la
MICHAEL ELECTRONIC — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu      adi˛ional sub semn„tur„ privat„ urm„toarele       asociatul cedent Moresteau Silviu Radu.
Mure∫, Str. M„gurei nr. 26, ap. 14, Ónmatriculat„ la    modific„ri aduse statutului societ„˛ii:          2. Œn urma ie∫irii din societate dl Moresteanu
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫       1. Se define∫te ca obiect principal de activitate:  Silviu Radu pierde calitatea de administrator,
cu nr. J 26/560/1990, rug„m a se cuprinde Ón act      5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.        calitate dob‚ndit„ de asociatul continuator Unguras
                               Redactat azi, 22 martie 2002.            Catalin Mircea.
adi˛ional sub semn„tur„ privat„ urm„toarele
                                (4/290.099)                      Redactat azi, 11.01.2002.
modific„ri:
                                          *                  (5/290.100)
  1. Se majoreaz„ capitalul social de la valoarea de
                                                                       *
100.000 lei, cu un aport de 1.900.000 lei, la valoarea       Societatea Comercial„
de 2.000.000 lei. Capitalul social se divide Ón       LEMNARUL TRANS — S.R.L., T‚rgu Mure∫               Societatea Comercial„
20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare,          jude˛ul Mure∫                   ALGOCALM — S.R.L., T‚rgu Mure∫
aportul asocia˛ilor la capital fiind urm„torul:                                          jude˛ul Mure∫
  – Covaci Mihail de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón valoare           ACT ADIfiIONAL
de 1.000.000 lei, ∫i                     P„r˛ile convin asupra Óncheierii urm„torului              ACT ADIfiIONAL
  – Covaci Daniela Desdemona de˛ine 10 p„r˛i       contract de cesiune:                    P„r˛ile convin asupra Óncheierii urm„torului
sociale, Ón valoare de 1.000.000 lei.             Art. 1. Moresteanu Silviu Radu, Ón calitate de    contract de cesiune:
  Redactat azi, 20.03.2002.                cedent, cesioneaz„ un num„r de 20 p„r˛i sociale, Ón    Art. 1. Melinte R„zvan-Marian, Ón calitate de
  (2/290.097)                      valoare de 100.000 lei fiecare, Ón total reprezent‚nd  cedent, cesioneaz„ un num„r de 20 p„r˛i sociale, Ón
              *                suma de 2.000.000 lei.                 valoare total„ de 2.000.000 lei.
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002
  Art. 2. Bud Eugen Silviu, Ón calitate de cesionar,         Societatea Comercial„             asociat unic al Societ„˛ii Comerciale GIDOVA —
prime∫te cele 20 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de        RAMS COM — S.R.L., C„l„ra∫i           S.R.L., cu sediul Ón C„l„ra∫i, Str. Portului nr. 12,
2.000.000 lei.                                                    jude˛ul C„l„ra∫i, Ónregistrat„ Ón registrul Camerei
  Art. 3. Cesionarul intr„ Ón drepturile cedentului,            ACT ADIfiIONAL              de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i cu
Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea p„r˛ilor sociale se     Subsemnatul Rogozea Alexandru, domiciliat Ón      nr. J 51/1010/1993, Ón urma adun„rii generale din
face cu plata contravalorii ar„tate a p„r˛ilor sociale,  comuna Modelu, Str. Panselu˛elor nr. 18, jude˛ul      data de 6.03.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
Ón urm„toarele condi˛ii:                 C„l„ra∫i, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii      1. Din obiectul de activitate al societ„˛ii prev„zut
  Subsemna˛ii Vasiliu Romela Nicoleta, cet„˛ean     Comerciale RAMS COM — S.R.L., cu sediul Ón         la art. 3 din statut se desemneaz„ ca activitate
rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str. Par‚ngului    comuna Modelu, Str. Panselu˛elor nr. 18, jude˛ul      principal„: 5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
nr. 14, ap. 17, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I.    C„l„ra∫i, Ónregistrat„ Ón registrul Camerei de       magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
seria MS nr. 024337/22.10.1999, eliberat„ de Poli˛ia   Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i cu        de produse nealimentare.
T‚rgu Mure∫, Melinte R„zvan-Marian, cet„˛ean       nr. J 51/965/1993, Ón urma adun„rii generale din       2. La art. 2 se introduce un nou alineat care va
rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. F„get nr. 34,   data de 4.02.2002, am hot„r‚t urm„toarele:         avea urm„torul con˛inut: societatea poate Ónfiin˛a
ap. 9, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria D.G.     1. Din obiectul de activitate al societ„˛ii prev„zut  birouri, filiale, sucursale, reprezentan˛e, agen˛ii,
nr. 440663/1988, eliberat de Poli˛ia Sighi∫oara, ∫i    la art. 3 din statut se desemneaz„ ca activitate      puncte de lucru sau oricare alt tip de fond de
Melinte Dan-Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, domiciliat     principal„: 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón         comer˛ Ón localit„˛i din ˛ar„ sau str„in„tate.
Ón T‚rgu Mure∫, Str. Cosminului nr. 18, jude˛ul      magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„       3. La art. 17 se introduce un nou alineat care va
Mure∫,   identificat   cu  C.I.  seria  MS   de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.          avea urm„torul con˛inut: Ón caz de deces al
nr. 095887/3.07.2001, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu       2. Art. 3 alin. ultim se modific„ ∫i va avea      asociatului unic societatea Ó∫i continu„ activitatea
Mure∫, asocia˛i ini˛iali, ∫i Bud Eugen Silviu,      urm„torul con˛inut: societatea Ó∫i desf„∫oar„       cu mo∫tenitorii legali.
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 26.09.1979 Ón      obiectul de activitate pe teritoriul jude˛ului        4. Art. 8 alin. 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul
T‚rgu Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str.       C„l„ra∫i; poate Ónfiin˛a birouri, filiale, sucursale,   con˛inut: societatea este administrat„ cu puteri
P„durii nr. 8, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria  reprezentan˛e, agen˛ii, puncte de lucru sau oricare    depline de Petrache Dobre, cet„˛ean rom‚n, cu
G.K. nr. 705572/15.11.1993, eliberat de Poli˛ia T‚rgu   alt tip de fond de comer˛ Ón localit„˛i din ˛ar„ sau    domiciliul Ón C„l„ra∫i, Str. Portului (V. Vasia) nr. 12,
Mure∫, asociat cooptat, Ón Societatea Comercial„     str„in„tate; dac„ societatea Ónfiin˛eaz„ o sucursal„    jude˛ul C„l„ra∫i, n„scut la data de 6 septembrie
ALGOCALM — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫,       sau filial„ cu sediul Ón alt„ localitate dec‚t aceea Ón  1947 Ón comuna Dichiseni, fiul lui Ghiorghe ∫i a
Str. Par‚ngului nr. 14, ap. 17, jude˛ul Mure∫,      care se afl„ sediul social, prin grija           Lauren˛ei, cod numeric personal 1470906510012,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    administratorilor se va cere Ónmatricularea acesteia    posesor al B.I. seria G.A. nr. 592679/1991, eliberat
Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/353/1996, rug„m a se     Ón registrul comer˛ului din jude˛ul Ón care va       de Poli˛ia C„l„ra∫i.
cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„ privat„,     func˛iona, Ónaintea Ónceperii activit„˛ii sucursalei     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
urm„toarele modific„ri:                  sau filialei; reprezentan˛ii sucursalei sau filialei vor  statutul Societ„˛ii Comerciale GIDOVA — S.R.L.,
  1. Se modific„ preambulul contractului privind     depune semn„tura lor Ón registrul comer˛ului, Ón      autentificat cu nr. 9606/1993 la fostul Notariat de
asocia˛ii societ„˛ii, Ón sensul c„, de la data      termen de 15 zile de la data numirii lor.         Stat al Jude˛ului C„l„ra∫i, completat cu actul
prezentului act Melinte Razvan Marian se retrage       3. Art. 2 alin. 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul   adi˛ional autentificat cu nr. 2090/1998 la Biroul
din societate, cesion‚nd p„r˛ile sociale de˛inute Ón   con˛inut: sediul societ„˛ii este Ón comuna Modelu,     notarului public Popa Didina. Celelalte prevederi
capitalul social, conform contractului de cesiune     Str. Culturii nr. 24, jude˛ul C„l„ra∫i.          ale acestora r„m‚n‚nd neschimbate.
men˛ionat mai sus. Asociatul retras declar„ c„ la      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      (11/290.106)
data semn„rii prezentului act, i-au fost satisf„cute ∫i  statutul Societ„˛ii Comerciale RAMS COM — S.R.L.,                   *
c„ nu va emite Ón viitor nici o preten˛ie material„    autentifiat cu nr. 11973/1993 la Notariatul de Stat
decurg‚nd din contract ∫i statut.             al Jude˛ului C„l„ra∫i, completat cu actul adi˛ional          Societatea Comercial„
  2. Œn urma ie∫irii din societate dl Melinte Razvan   autentificat cu nr. 1927/1998 la Biroul notarului          SAMB IMPEX — S.R.L., C„l„ra∫i
Marian pierde calitatea de administrator, calitate    public Ceparu Ioan. Celelalte prevederi ale acestora
preluat„ de asociatul nou cooptat Bud Eugen Silviu.    r„m‚n‚nd neschimbate.                            ACT ADIfiIONAL
  3. Se schimb„ sediul societ„˛ii la adresa: T‚rgu      (9/290.104)
Mure∫, Str. Par‚ngului nr. 14, ap. 3.                        *                  Subsemnata T„nase Gabriela-Mihaela, cu
  Redactat azi, 1.02.2002.                                             domiciliul Ón C„l„ra∫i, str. I.L. Caragiale nr. 37,
  (6/290.101)                             Societatea Comercial„            jude˛ul C„l„ra∫i, cod numeric personal
             *                      COMCEH — S.A., C„l„ra∫i            26512275519928, Ón calitate de asociat unic al
                                                           Societ„˛ii Comerciale SAMB IMPEX — S.R.L., cu
      Societatea Comercial„                      ACT ADIfiIONAL              sediul Ón C„l„ra∫i, str. I.L. Caragiale nr. 37, jude˛ul
   NAVAL SHIPPING — S.R.L., C„l„ra∫i                                       C„l„ra∫i, Ónregistrat„ Ón registrul Camerei de
                               Subsemnata R„dan Ioana, domiciliat„ Ón         Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i cu
                             C„l„ra∫i, str. Dun„rea nr. 18, bl. L18, sc. 1, et. 2,   nr. J 51/294/1997, Ón urma adun„rii generale din
         ACT ADIfiIONAL              ap. 10, jude˛ul C„l„ra∫i, reprezentant„ a Societ„˛ii    data de 28.02.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
  Subsemnatul Marinescu Petre, domiciliat Ón       Comerciale COMCEH — S.A., cu sediul Ón C„l„ra∫i,        1. Din obiectul de activitate al societ„˛ii prev„zut
Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 133, et. 4, ap. 8,     str. Prel. Bucure∫ti nr. 1, jude˛ul C„l„ra∫i,       la art. 4 din statut se desemneaz„ ca activitate
sectorul 1, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     principal„: 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
Comerciale NAVAL SHIPPING — S.R.L., cu sediul Ón     Jude˛ului C„l„ra∫i cu nr. J 51/3/1991, Ómputernicit„
                                                           magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
C„l„ra∫i, str. Bucure∫ti, bl. E 1, sc. 3, et. 2, ap. 5,  fiind de consiliul de administra˛ie al societ„˛ii prin
                                                           de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
jude˛ul C„l„ra∫i, Ónregistrat„ la Camera de Comer˛    delega˛ia nr. 1968/12.03.2002, ar„t urm„toarele:
                                                             2. La art. 2 se introduce un nou alineat care va
∫i Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i cu nr. J          Ca urmare a procesului-verbal Óntocmit la data
                                                           avea urm„torul con˛inut: societatea Ó∫i desf„∫oar„
51/1009/1994, conform procesului-verbal din data     de 27 decembrie 2001 de adunarea general„
                                                           obiectul de activitate pe teritoriul jude˛ului
de 12.03.2002, am hot„r‚t urm„toarele:          extraordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
                                                           C„l„ra∫i; poate Ónfiin˛a birouri, filiale, sucrusale,
  Se modific„ pct. 6 din statutul societ„˛ii, Ón     COMCEH — S.A., tradus din limba francez„ Ón limba
                                                           reprezentan˛e, agen˛ii, puncte de lucru sau oricare
sensul c„ acesta va avea urm„torul con˛inut:       rom‚n„ conform Óncheierii de legalizare a
                                                           alt tip de fond de comer˛ Ón localit„˛i din ˛ar„ sau
  Capitalul societ„˛ii este de 22.000.000 lei, format  semn„turii traduc„torului autorizat Georgescu
                                                           din str„in„tate.
din 220 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,       Valeriu nr. 1619/1622/12.03.2002 la Biroul
                                                             3. Art. 4 se completeaz„ cu urm„toarele activit„˛i
apar˛in‚nd asociatului unic Marinescu Petre.       notarului public Mitache Iuliana Adriana, Ón aceast„
                                                           secundare: 1740 – fabricare de articole
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii,     adunare s-a hot„r‚t schimbarea denumirii societ„˛ii
                             din FAPER MILL — S.A. Ón CARTALUX — S.A.          confec˛ionate din textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei
autentificat cu nr. 2920/20.07.1998 la Biroul                                    ∫i lenjeriei de corp); 1822 – fabricarea altor articole
notarului public Florina Dobre din Bucur∫ti, r„m‚n      Conform structurii sintetice a registrului
                             consolidat eliberat de Registrul Rom‚n al         de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp).
neschimbate, prezentul act f„c‚nd parte integrant„                                    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
din acestea.                       Ac˛ionarilor — S.A., participarea la capitalul social
                             este urm„toarea:                      statutul Societ„˛ii Comerciale SAMB IMPEX — S.R.L.,
  Redactat ast„zi, 12.03.2002.                                           autentificat cu nr. 2315/1997 la Biroul notarului
  (7/290.102)                       – Soietatea Comercial„ CARTALUX — S.A., cu
                             sediul Ón Luxemburg, str. Beaumont nr. 17, Ónscris„    public Ceparu Ioan, completat cu actul adi˛ional
             *                                             autentificat cu nr. 1063/1998 la Biroul notarului
                             cu nr. B80180/29.01.2001 la Registrul Firmelor din
                             Luxemburg, codul fiscal 20002240646(422/5855) —      public Ceparu Ioan, celelalte prevederi ale acestora
       Societatea Comercial„
                             de˛ine 7.048.721 ac˛iuni, reprezent‚nd 99,282 % din    r„m‚n‚nd neschimbate.
       VEPA — S.R.L., C„l„ra∫i
                             capitalul social, cu o valoare de 176.218.025.000 lei;     (12/290.107)
                               – al˛i ac˛ionari de˛in 51.008 ac˛iuni,                       *
         ACT ADIfiIONAL
                             reprezent‚nd 0,718 % din capitalul social, cu o
la statutul Societ„˛ii Comerciale VEPA — S.R.L.      valoare de 1.275.200.000 lei.                    Societatea Comercial„
                               Prezentul act face parte integrant„ din actul       IZABELA COM – TRANS — S.R.L., C„l„ra∫i
  Subsemnatul Pitu Florea, domiciliat Ón Olteni˛a,
Str. Arge∫ului nr. 239, jude˛ul C„l„ra∫i, Ón calitate   constitutiv al societ„˛ii, modificat cu actele
de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale VEPA —      adi˛ionale ulterioare ∫i Ónregistrate la Camera de              ACT ADIfiIONAL
S.R.L., cu sediul Ón Olteni˛a, Str. 22 Decembrie nr.   Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i. Celelalte      Subsemnatul Mih„i˛„ Niculae, domiciliat Ón
69, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul      prevederi ale acestuia r„m‚n‚nd neschimbate.        C„l„ra∫i, str. I.L. Caragiale nr. 12, jude˛ul C„l„ra∫i,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i cu       Redactat ast„zi, 12 martie 2002.            asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
nr. J 51/266/1991, av‚nd Ón vedere cele stabilite Ón     (10/290.105)                      Comerciale IZABELA COM – TRANS — S.R.L., cu
hot„r‚rea asociatului unic din data de                        *                sediul Ón C„l„ra∫i, Prelungirea I.L. Caragiale nr. 12,
6 martie 2002, precizez c„ activitatea principal„ a                                 jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul
Societ„˛ii Comerciale VEPA — S.R.L. este                Societatea Comercial„             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i cu
urm„toarea:                              GIDOVA — S.R.L., C„l„ra∫i           nr. J 51/673/1991, av‚nd Ón vedere procesul-verbal
  5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor                                 al adun„rii generale a asocia˛ilor Óncheiat la data de
(f„r„ repara˛ii executate Ón Óntreprinderi de tip              ACT ADIfiIONAL              25.02.2002, se modific„ urm„toarele articole din
industrial).                        Subsemnata Petrache Gherghina cu domiciliul Ón      statutul societ„˛ii, autentificat cu nr. 4857/1991 la
  (8/290.103)                      C„l„ra∫i, Str. Portului nr. 12, jude˛ul C„l„ra∫i, cod   Notariatul de Stat al Jude˛ului C„l„ra∫i, dup„ cum
             *                numeric personal 2470109510021, Ón calitate de       urmeaz„:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002                     3
  Ca urmare a preciz„rii activit„˛ii principale ∫i           Societatea Comercial„                Prevederile statutului societ„˛ii, autentificat cu
domeniului principal de activitate al societ„˛ii,           CILO COM — S.R.L., C„l„ra∫i            nr. 30697/1992 la Notariatul de Stat al Sectorului 2
art. 3 primul alineat din statutul societ„˛ii va avea                                  Bucure∫ti, precum ∫i actul adi˛ional autentificat cu
urm„torul con˛inut:                              ACT ADIfiIONAL               nr. 1648/1999 la Biroul notarului public Ceparu
  îArt. 3. Domeniul principal de activitate al        Subsemnata Dumitru Lucia, domiciliat„ Ón          Ioan din C„l„ra∫i, urmeaz„ a se modifica conform
societ„˛ii este comer˛ul, iar activitatea principal„    C„l„ra∫i, Str. Bel∫ugului nr. 7, bl. I.3, sc. A, et. 4,    prezentului act, ce face parte integrant„ din acestea.
este: 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine       ap. 17, jude˛ul C„l„ra∫i, asociat unic al Societ„˛ii       Redactat ast„zi, 7.03.2002.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         Comerciale CILO COM — S.R.L., cu sediul Ón            (18/290.113)
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.           C„l„ra∫i, Prelungirea Bucure∫ti, bl. 5, sc. A, et. 4,                   *
  Ca urmare a extinderii obiectului de activitate cu   ap. 17, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                                  Societatea Comercial„
codul 5541, ultimul alineat al art. 3 din statutul     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i cu
                                                                VANBER DALGA — S.R.L., Fundulea
societ„˛ii va avea urm„torul con˛inut:           nr. J 51/554/1995, av‚nd Ón vedere procesul-verbal
                                                                   jude˛ul C„l„ra∫i
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.        al adun„rii generale a asocia˛ilor Óncheiat la data de
  Celelalte prevederi ale actelor de constituire a    7.03.2002, am hot„r‚t schimbarea sediului societ„˛ii
                                                                      ACT ADIfiIONAL
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act        modific‚ndu-se art. 2 din statutul societ„˛ii
adi˛ional modific‚ndu-le Ón mod corespunz„tor.       autentificat cu nr. 6921/1995 la Biroul notarului        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
   (13/290.108)                     public Popa Didina, dup„ cum urmeaz„:                   VANBER DALGA — S.R.L.
              *                 îArt. 2. Sediul societ„˛ii este Ón C„l„ra∫i,         Subsemnatul Gheorghi∫or Gabriel-George,
                              str. Varianta Nord, jude˛ul C„l„ra∫i“.            cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Slatina, str. Cri∫an
     Societatea Comercial„                Celelalte prevederi ale actelor de constituire a      nr. 11, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Olt, Ón calitate de
  FARMAFLOR LEHLIU — S.R.L., C„l„ra∫i           societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act          administrator cu puteri depline al Societ„˛ii
                              adi˛ional modific‚ndu-le Ón mod corespunz„tor.        Comerciale VANBER DALGA — S.R.L., cu sediul Ón
         ACT ADIfiIONAL                 (16/290.111)                       Fundulea, Str. Muncii nr. 2, jude˛ul C„l„ra∫i,
                                            *                 Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                                             Jude˛ului C„l„ra∫i, Oficiul registrului comer˛ului cu
     FARMAFLOR LEHLIU — S.R.L.                  Societatea Comercial„               nr. J 51/194/2001, cod unic de Ónregistrare
  Subsemnata Alexandru Angela, domiciliat„ Ón          MURE™AN INVEST — S.R.L., C„l„ra∫i            14118252, Ómputernicit de membri asocia˛i ai
Lehliu Gar„, Str. Victoriei nr. 11, jude˛ul C„l„ra∫i, Ón                                 societ„˛ii men˛ionate mai sus, numi˛ii Vandaele
calitate de asociat majoritar ∫i mandatar al celuilalt            ACT ADIfiIONAL               Damien-Pasca-Joseph, cet„˛ean francez, domiciliat
asociat al Societ„˛ii Comerciale FARMAFLOR          Subsemnatul Cutu∫-Mure∫an ™tefan, domiciliat        Ón Fran˛a, Vendegies au Bois (Nord) 4 Place de la
LEHLIU — S.R.L., cu sediul Ón Lehliu Gar„,         Ón C„l„ra∫i, Str. Corni∫ei nr. 14, bl. B33, sc. 1, et. 2,   Bascule, Vandaele Virginie-Marie- Florance, cet„˛ean
Str. Crinului nr. 3, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la  ap. 7, jude˛ul C„l„ra∫i, asociat unic al Societ„˛ii      francez, domiciliat„ Ón Fran˛a, Vendegies au Bois
Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i,    Comerciale MURE™AN INVEST — S.R.L., cu sediul Ón       (Nord) 4 Place de la Bascule, ∫i Berquet Pascal,
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 51/846/1994,    C„l„ra∫i, bd. Cuza Vod„, bl. 1, tr. 2, et. 3, ap. 13,     domiciliat Ón Fran˛a, Poix du Nord 12 rue du
cod SIRUES 513724499, cod fiscal R 6578837, Ón       jude˛ul C„l„ra∫i, Ónregistrat„ la Camera de          Chateau, cu procura legalizat„ cu nr. 272/2002 la
conformitate cu cele stabilite Ón adunarea general„    Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i cu          Biroul notarului public Mihaela D„n„cic„, cu sediul
a societ„˛ii ∫i consemnate Ón procesul-verbal nr. 3    nr. J 51/185/1998, Ón urma hot„r‚rii adun„rii         Ón Bucure∫ti, bd. ion Mihalache nr. 227, sectorul 1,
din data de 15.02.2002, am hot„r‚t:            generale consemnat„ Ón procesul-verbal din data de      am hot„r‚t:
  A. Activitatea principal„ a Societ„˛ii Comerciale    5 februarie 2002, am hot„r‚t:                  A. Completarea actului constitutiv art. 5 cap. II
FARMAFLOR LEHLIU — S.R.L. este:                — ca urmare a schimb„rii sediului societ„˛ii ∫i a     astfel:
                              complet„rii art. 3 din statutul societ„˛ii, autentificat     îSocietatea poate avea puncte de lucru, sucursale
  5231 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
                              cu nr. 1798/1998 la Biroul notarului public Ceparu      sau filiale Ón orice localitate din ˛ar„ ∫i str„in„tate“.
farmaceutice.
                              Ioan, cu deschiderea unor puncte de lucru se va         B. Schimbarea sediului social din Fundulea,
  B. Schimbarea sediului societ„˛ii din Lehliu
                              modifica art. 3 care va avea urm„torul con˛inut:       Str. Muncii nr. 2, jude˛ul C„l„ra∫i, Ón Ploie∫ti,
Gar„, Str. Crinului nr. 3, jude˛ul C„l„ra∫i, Ón Lehliu
                               îArt. 3. Sediul societ„˛ii comerciale.           str. B„ne∫ti nr. 3, bl. 9 B, sc. A, parter, ap. 3, jude˛ul
Gar„, Str. Crinului nr. 7 bis, jude˛ul C„l„ra∫i.                                     Prahova.
                               Sediul societ„˛ii este Ón C„l„ra∫i, str. Progresul
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                    C. Extinderea obiectului de activitate cu
                              (Corni∫ei), bl. B33 (fost P1), sc. 1, et. 2, ap. 7, jude˛ul
statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale                                       urm„toarele activit„˛i secundare:
                              C„l„ra∫i, cu posibilitatea s„ Ó∫i realizeze obiectul s„u
FARMAFLOR LEHLIU — S.R.L., autentificat cu                                         – producerea, prelucrarea ∫i comercializarea
                              de activitate prin re˛eaua proprie de magazine, prin
nr. 133/1994 la Notariatul de Stat Lehliu Gar„, cu                                    semin˛elor ∫i materialului s„ditor;
                              care v‚nzarea m„rfurilor se va face en gros, cu
modific„rile ulterioare aeduse prin acte adi˛ionale,    am„nuntul, Ón regim de consigna˛ie, sau prin           – activit„˛i de import-export.
celelalte prevederi ale acestor documente         re˛eaua de desfacere apar˛in‚nd altor persoane          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
r„m‚n‚nd neschimbate.                   fizice sau juridice; de asemenea, va putea s„         actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale VANBER
   (14/290.109)                     cumpere sau s„ Ónchirieze spa˛ii comerciale, s„        DALGA — S.R.L., autentificat cu nr. 1739/2001 la
              *                Ónfiin˛eze filiale, sucursale sau puncte de lucru Ón     Biroul notarului public Niculae fiig„nil„, cu sediul
                              ˛ar„ ∫i str„in„tate. Societatea Ó∫i va deschide un      Ón Lehliu Gar„, celelalte prevederi ale acestui
       Societatea Comercial„            punct de lucru Ón C„l„ra∫i, str. Bucure∫ti nr. 68,      document r„m‚n‚nd neschimbate.
       ALDIS — S.R.L., C„l„ra∫i           jude˛ul C„l„ra∫i, ∫i dou„ puncte de lucru Ón            (19/290.114)
                              C„l„ra∫i, str. Bucure∫ti nr. 22, jude˛ul C„l„ra∫i.                    *
         ACT ADIfiIONAL                Celelalte prevederi ale actelor de constituire a
                              societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act               Societatea Comercial„
  Subsemna˛ii Naghi George, domiciliat Ón
                              adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.           BERQUET DALGA — S.R.L., Fundulea
C„l„ra∫i, str. Flac„ra nr. 105-107, jude˛ul C„l„ra∫i, ∫i
                                (17/290.112)                             jude˛ul C„l„ra∫i
Naghi Constan˛a, cu acela∫i domiciliu, Ón nume
propriu c‚t ∫i Ón numele ∫i pentru Costia Ioan,                    *
                                                                      ACT ADIfiIONAL
domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. Aurora nr. 25, jude˛ul
C„l„ra∫i, Ómputernicit„ prin procura autentificat„          Societatea Comercial„                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              LA IONEL COMIMPEX — S.R.L., satul F„urei                BERQUET DALGA — S.R.L.
cu nr. 165/1999 la Biroul notarului public Ceparu
                                 comuna Ulmu, jude˛ul C„l„ra∫i
Ioan, Ón calitate de membri asocia˛i ai Societ„˛ii                                     Subsemnatul Gheorghi∫or Gabriel-George,
Comerciale ALDIS — S.R.L., cu sediul Ón C„l„ra∫i,                                    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Slatina, str. Cri∫an
                                       ACT ADIfiIONAL
Bd. 1 Mai nr. 2, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónfiin˛at„ Ón baza                                  nr. 11, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Olt, Ón calitate de
statutului ∫i a contractului de societate,           Subsemnata Voicu Mirela-Leontina, domiciliat„       administrator cu puteri depline al Societ„˛ii
autentificate cu nr. 3194/1991 la Notariatul de Stat    Ón Bucure∫ti, str. Iosif Ion nr. 1, bl. 3B, sc. 2, et. 4,   Comerciale BERQUET DALGA — S.R.L., cu sediul Ón
C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       ap. 30, sectorul 3, Ón numele ∫i pentru asociatul       Fundulea, Str. Muncii nr. 2, jude˛ul C„l„ra∫i,
comer˛ului cu nr. J 51/323/1991, Ón urma adun„rii     unic Voicu Ion, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Iosif Ion    Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
generale din data de 31.01.2002, consemnat„ Ón       nr. 1, bl. 3B, ap. 30, sectorul 3, Ómputernicit„ fiind    Jude˛ului C„l„ra∫i, Oficiul registrului comer˛ului cu
procesul-verbal, au hot„r‚t desemnarea obiectului     cu procura autentificat„ cu nr. 2067/4.03.2002 la       nr. J 51/195/2001, cod unic de Ónregistrare
principal de activitate, respectiv 1511 – produc˛ia,    Biroul notarului public Tinca Constantinescu, al       14118279, Ómputernicit de asociatul unic al
                              Societ„˛ii Comerciale LA IONEL COMIMPEX —           societ„˛ii men˛ionate mai sus, numitul Berquet
prelucrarea ∫i conservarea c„rnii (exclusiv carnea
                              S.R.L., cu sediul Ón satul F„urei, comuna Ulmu,        Pascal, cet„˛ean francez, domiciliat Ón Fran˛a, Poix
de pas„re) ∫i completarea obiectului de activitate cu
                              jude˛ul C„l„ra∫i, Ónregistrat„ la Camera de Comer˛      du Nord 12 rue du Chateau, cu procura legalizat„
urm„toarea activitate secundar„: import-export,
                              ∫i Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i cu nr. J 51/72/1993,    cu nr. 272/2002 la Biroul notarului public Mihaela
complet‚ndu-se art. 6 din statut ∫i art. 3 din
                              Ón baza procesului-verbal din data de 7.03.2002, am      D„n„cic„, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache
contractul societ„˛ii.
                              hot„r‚t urm„toarele:                     nr. 227, sectorul 1, am hot„r‚t:
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                Se introduce la cap. II art. 6 alin. 1 ∫i se modific„    A. Completarea actului constitutiv art. 5, cap. II
statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale ALDIS —    ultimul alineat la art. 6 de la statutul societ„˛ii, Ón    astfel:
S.R.L., completat cu cesiunea de p„r˛i sociale       sensul c„ acestea vor avea urm„torul con˛inut:          îSocietatea poate avea puncte de lucru, sucursale
autentificat„ cu nr. 12229/1995, actele adi˛ionale       Activitatea principal„ a societ„˛ii este:         sau filiale Ón orice localitate din ˛ar„ ∫i str„in„tate“.
autentificate cu nr. 1546/1992, nr. 8984/1994 ∫i        5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           B. Schimbarea sediului social din Fundulea,
nr. 12386/1995 la Notariatul de Stat C„l„ra∫i,       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          Str. Muncii nr. 2, jude˛ul C„l„ra∫i, Ón Ploie∫ti,
precum ∫i nr. 246/1995, nr. 3156/1997,           produse nealimentare.                     str. B„ne∫ti nr. 3, bl. 9 B, sc. A, parter, ap. 3, jude˛ul
nr. 3771/1997 ∫i nr. 164/1999 la Biroul notarului       Societatea are posibilitatea s„ Ó∫i deschid„ puncte    Prahova.
public Ceparu Ioan, celelalte prevederi r„m‚n‚nd      de lucru, filiale, sucursale, reprezentan˛e ∫i agen˛ii      C. Extinderea obiectului de activitate cu
neschimbate.                        ∫i Ón ˛ar„ ∫i str„in„tate. Societatea comercial„ are un    urm„toarele activit„˛i secundare:
  (15/290.110)                      punct de lucru deschis Ón Bucure∫ti, bd. Liviu          – producerea, prelucrarea ∫i comercializarea
              *                Rebreanu nr. 6 A, sectorul 3.                 semin˛elor ∫i materialului s„ditor;
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002
  – activit„˛i de import-export.              Ferugean George, domiciliat Ón Bucure∫ti,            III. Dl Pencu Gheorghe, domiciliat Ón Olteni˛a,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     ™os. Alexandriei nr. 19, bl. 30, sc. G, et. 4, ap. 103,    str. Mihail Eminescu, bl. FZ 1, sc. B, ap. 6, jude˛ul
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale BERQUET      sectorul 5, cod numeric personal 1721203451516,        C„l„ra∫i, posesor al C.I. seria KL nr. 051343, eliberat
DALGA — S.R.L., autentificat cu nr. 1738/2001 la       Marinache Costel, domiciliat Ón C„l„ra∫i,           de Poli˛ia Olteni˛a, se nume∫te Ón func˛ia de
Biroul notarului public Niculae fiig„nil„, cu sediul     Str. Victoriei nr. 6, bl. H21, sc. 2, et. 1, ap. 3, jude˛ul  director executiv ∫i este Ómputernicit pentru a
Ón Lehliu Gar„, celelalte prevederi ale acestui       C„l„ra∫i, av‚nd codul numeric personal            conduce activitatea curent„ a societ„˛ii ∫i pentru a
document r„m‚n‚nd neschimbate.                1550108510035, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       reprezenta societatea Ón raporturile cu ter˛ii.
  (20/290.115)                       DIA 93 — S.R.L., cu sediul Ón C„l„ra∫i,             Celelalte prevederi din actul constitutiv al
              *                Str. Stadionului nr. 18, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónregistrat„    societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                               cu nr. J 51/29/1994 la Camera de Comer˛ ∫i             (24/290.119)
      Societatea Comercial„              Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i, av‚nd Ón vedere                     *
    VANDELE DALGA — S.R.L., Fundulea           procesul-verbal al adun„rii generale a asocia˛ilor
        jude˛ul C„l„ra∫i               Óncheiat la data de 21.02.2002, se modific„                Societatea Comercial„
                               urm„torul articol din statutul ∫i contractul societ„˛ii        SANGVITEST — S.R.L., C„l„ra∫i
          ACT ADIfiIONAL               autentificat cu nr. 14.451/1993 la Notariatul de Stat
                               al Jude˛ului C„l„ra∫i, dup„ cum urmeaz„:                    ACT ADIfiIONAL
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                Ca urmare a preciz„rii activit„˛ii principale ∫i a
       VANDELE DALGA — S.R.L.
                               domeniului de activitate, art. 4 primul alineat din       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Subsemnatul Gheorghi∫or Gabriel-George,         statutul societ„˛ii va avea urm„torul con˛inut:        SANGVITEST — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Slatina, str. Cri∫an nr.     îArt. 4. – Domeniul de activitate al societ„˛ii       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i
11, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Olt, Ón calitate de        const„ Ón prest„ri servicii, iar activitatea principal„            cu nr. J 51/49/1996
administrator cu puteri depline al Societ„˛ii        const„ Ón 4100 – gospod„rirea resurselor de ap„,         Subsemna˛ii:
Comerciale VANDELE DALGA — S.R.L., cu sediul Ón       captarea, tratarea ∫i distribu˛ia apei.              1. Ciofu Mioara (îCiofu Mioara“), cet„˛ean
Fundulea, Str. Muncii nr. 2, jude˛ul C„l„ra∫i,         De asemenea, se va modifica art. 4 primul alineat     rom‚n, domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, str. Progresul, bl. P3,
Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a       din contractul societ„˛ii, care va avea urm„torul       tr. 11, ap. 9, jude˛ul C„l„ra∫i, identificat„ cu B.I.
Jude˛ului C„l„ra∫i, Oficiul registrului comer˛ului cu    con˛inut:                           seria G.N. nr. 766419/1995, eliberat de Poli˛ia
nr. J 51/196/2001, cod unic de Ónregistrare           îArt. 4. Domeniul principal de activitate al        C„l„ra∫i, ∫i
14118260, Ómputernicit de membri asocia˛i ai         societ„˛ii este prest„ri servicii, iar activitatea        2. Ciofu Camelia Monica (îCiofu Camelia
societ„˛ii men˛ionate, numi˛ii Vandaele Damien-       principal„ const„ Ón 4100 – gospod„rirea resurselor      Monica“), cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón C„l„ra∫i,
Pascal-Joseph, cet„˛ean francez, domiciliat Ón        de ap„, captarea, tratarea ∫i distribu˛ia apei.
Fran˛a, Vendegies au Bois (Nord) 4 Place de la                                       str. Progresul, bl. P3, tr. 11, ap. 9, jude˛ul C„l„ra∫i,
                                Celelalte prevederi ale actelor de constituire a      identificat„ cu B.I. sria D.S. nr. 450350 eliberat de
Bascule, ∫i Vandaele Virgine-Marie-Florance,         societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
cet„˛ean francez, domiciliat„ Ón Fran˛a, Vendegies                                     Poli˛ia C„l„ra∫i, Ón calitate de asociat nou,
                               adi˛ional modific‚ndu-le Ón mod corespunz„tor.          asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SANGVITEST —
au Bois (Nord) 4 Place de la Bascule, cu procura         (23/290.118)
legalizat„ cu nr. 272/2002 la Biroul notarului public                                   S.R.L., Ónfiin˛at„ potrivit legilor din Rom‚nia ∫i
                                             *                 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului de
Mihaela D„n„cic„, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Ion
Mihalache nr. 227, sectorul 1, am hot„r‚t:                                         pe l‚ng„ Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului
                                     Societatea Comercial„
  A. Completarea actului constitutiv art. 5 cap. II                                   C„l„ra∫i cu nr. J 51/49/1996 ∫i av‚nd sediul social
                                     MINERVA — S.A., Fundeni
astfel:                                                          situat Ón C„l„ra∫i, Str. Sloboziei nr. 31, jude˛ul
                                       jude˛ul C„l„ra∫i
  îSocietatea poate avea puncte de lucru, sucursale                                   C„l„ra∫i (îSocietatea“), a intervenit prezentul
sau filiale Ón orice localitate din ˛ar„ ∫i str„in„tate“.                                 Ónscris.
                                        ACT ADIfiIONAL
  B. Schimbarea sediului social din Fundulea,                                        1. Aprobarea unei cesiuni de p„r˛i sociale
Str. Muncii nr. 2, jude˛ul C„l„ra∫i, Ón Ploie∫ti,        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         Ciofu Mioara declar„ c„ Ón considera˛ia pl„˛ii
str. B„ne∫ti nr. 3, bl. 9 B, sc. A, parter, ap. 3, jude˛ul        MINERVA — S.A., Fundeni             primite integral cesioneaz„ 2 p„r˛i sociale de˛inute
Prahova.                             Actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Ón societate, fiecare parte social„ av‚nd o valoare
  C. Extinerea obiectului de activitate cu         MINERVA — S.A., cu sediul Ón comuna Fundeni,         nominativ„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de
urm„toarele activit„˛i secundare:              jude˛ul C„l„ra∫i, Ónfiin˛at„ conform prevederilor       200.000 lei, reprezent‚nd 2 % din capitalul social al
  – producerea, prelucrarea ∫i comercializarea       Legii nr. 15/1990, Ónregistrat„ Ón registrul         societ„˛ii c„tre Ciofu Camelia Monica, iar Ciofu
semin˛elor ∫i materialului s„ditor;             comer˛ului cu nr. J 51/439/1991, reprezentat„ prin      Camelia Monica prime∫te p„r˛ile sociale respective.
  – activit„˛i de import-export.              dl Pencu Gheorghe, domiciliat Ón Olteni˛a,            Ca urmare a cesiunii men˛ionate mai sus, Ciofu
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    str. Mihai Eminescu, bl. FZ 1, sc. B, ap. 6, jude˛ul     Camelia Monica devine asociat al societ„˛ii ∫i preia
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale VANDELE      C„l„ra∫i, Ómputernicit conform hot„r‚rii adun„rii       drepturile ∫i obliga˛iile care decurg din aceast„
DALGA — S.R.L., autentificat cu nr. 1740/2001 la       generale a ac˛ionarilor din data de 15.02.2002, se      calitate Ón conformitate cu legea societ„˛ilor
Biroul notarului public Niculae fiig„nil„, cu sediul     modific„ dup„ cum urmeaz„:                  comerciale ∫i actele constitutive.
Ón Lehliu Gar„, celelalte prevederi ale acestui         I. Ca urmare a Óncheierii contractului de v‚nzare-      Cesiunile au fost aprobate prin hot„r‚rea nr. 1 a
document r„m‚n‚nd neschimbate.                cump„rare de ac˛iuni nr. 3/31.01.2002, Óncheiat        asociatului unic al societ„˛ii din data de
   (21/290.116)                      Óntre Agen˛ia Domeniilor Statului ∫i Asocia˛ia        5 martie 2002.
              *                Agricol„ îAGROINVEST“ Bleje∫ti, jude˛ul              2. Numirea administratorului societ„˛ii
                               Teleorman, structura ac˛ionariatului va fi dup„ cum        Ciofu Mioara este revocat„ din func˛ia de
       Societatea Comercial„             urmeaz„:                           administrator ∫i este desc„rcat„ de gestiune.
       MAVY — S.R.L., C„l„ra∫i              1. Asocia˛ia Agricol„ îAGROINVEST“ Bleje∫ti,         Asocia˛ii numesc pe Andrian Maria Simona,
                               jude˛ul Teleorman, de˛ine 61.326 ac˛iuni,           cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
          ACT ADIfiIONAL               numerotate de la 1 la 61.326, reprezent‚nd          identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 898523, eliberat de
                               99,8193 % din capitalul social;                Sec˛ia 11 Poli˛ie Bucure∫ti, Ón func˛ia de
  Subsemnatul Moga Alen-Leon, domiciliat Ón
                                 2. Croitoru Ion de˛ine 111 ac˛iuni, numerotate de     administrator al societ„˛ii. Administratorul va avea
C„l„ra∫i, Str. R‚ndunelelor nr. 14, jude˛ul C„l„ra∫i,
                               la 61.327 la 61.437, reprezent‚nd 0,1807 % din        atribu˛iile men˛ionate Ón actul constitutiv ata∫at.
Ón calitate de asociat al Societ„˛ii Comerciale MAVY
                               capitalul social.                         3. Adoptarea unui act constitutiv
— S.R.L., cu sediul Ón C„l„ra∫i, Str. R‚ndunelelor nr.
                                 II. Consiliul de administra˛ie al societ„˛ii are       Ca urmare a cesiunii ∫i a numirii unui nou
14, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónregistrat„ la Camera de
                               urm„toarea componen˛„:                    administrator, asocia˛ii hot„r„sc Ónlocuirea
Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i cu
                                 1. Mitran Zamfir-Viorel, domiciliat Ón Bucure∫ti,     statutului ∫i contractului de societate cu actul
nr. J 51/108/1997, Ón baza procesului-verbal din
                               str. T‚rgu Neam˛ nr. 10, bl. TD23, sc. A, et. 3, ap. 23,   constitutiv anexat.
data de 5.03.2002, am hot„r‚t urm„toarele:
                               sectorul 6, posesor al B.I. seria B.N. nr. 632586,        Redactat ast„zi, 5 februarie 2002.
  Se introduce la art. 3 alin. 1 la statutul societ„˛ii,
                               eliberat de Mili˛ia Alexandria la data de 17.06.1980,       (25/290.120)
Ón sensul c„, acesta va avea urm„torul con˛inut:
                               cod numeric personal 156010240061, pre∫edinte;                      *
  Activitatea principal„ a societ„˛ii este:
                                 2. B„cneanu George, n„scut la data de 11.08.1958
  5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                               Ón comuna Ciol„ne∫ti, jude˛ul Teleorman,                Societatea Comercial„
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                               domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Prevederii nr. 13A, bl.      BAICU COMPANY 2001 — S.R.L., C„l„ra∫i
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                               MIC, sc. A, et. 1, ap. 1, sectorul 3, posesor al B.I.
  Se modific„ art. 5 alin. 2 din statutul societ„˛ii,
                               seria B.K. nr. 587469, eliberat la data de 17.08.1982              ACT ADIfiIONAL
Ón sensul c„ acesta va avea urm„torul con˛inut:
                               de Circa 13 Mili˛ie, cod numeric personal
  Societatea are posibilitatea s„ Ó∫i deschid„ puncte                                    Subsemna˛ii Baicu Victora∫ ∫i Baicu Mariana,
                               1580811400013, vicepre∫edinte.
de lucru, filiale, sucursale, reprezentan˛e ∫i agen˛ii                                   domicilia˛i Ón C„l„ra∫i, Bd. Republicii nr. 113,
                                 3. Cremeneanu Vicen˛iu Marian, n„scut la data
∫i Ón ˛ar„ ∫i str„in„tate. Societatea comercial„ are un                                  jude˛ul C„l„ra∫i, Ón calitate de membri asocia˛i ai
                               de 8.05.1969 Ón Caracal, jude˛ul Olt, domiciliat Ón
punct de lucru deschis Ón C„l„ra∫i, Str. P„cii nr. 51,                                   Societ„˛ii Comerciale BAICU COMPANY 2001 —
                               comuna Deveselu, jude˛ul Olt, posesor al B.I.
jude˛ul C„l„ra∫i.                                                     S.R.L., Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i
                               seria G.K. nr. 252837, eliberat de Poli˛ia Caracal la
  Prevederile statutului societ„˛ii, autentificat cu                                   Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i cu nr. J 51/314/2001,
                               data de 17.05.1993, cod numeric personal
nr. 364/1997 la Biroul notarului public Chiru Maria                                    cu sediul Ón C„l„ra∫i, Str. Portului nr. 56, jude˛ul
                               1690508280829, membru;
Dana, urmeaz„ a se modifica conform prezentului                                      C„l„ra∫i, Ón urma adun„rii generale, consemnat„ Ón
                                 4. Pencu Gheorghe, n„scut la data de 25.02.1957
act, ce face parte integrant„ din acesta.                                         procesul-verbal din data de 6.03.2002 prin care s-a
                               Ón comuna Luica, jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat Ón
  Redactat ast„zi, 5.03.2002.                                              hot„r‚t completarea obiectului de activitatea ∫i
                               Olteni˛a, str. Mihail Eminescu, bl. FZ 1, sc. B, ap. 6,
   (22/290.117)                                                     majorarea capitalului social cu 2.068.000.000 lei,
                               jude˛ul C„l„ra∫i, posesor al C.I. seria KL nr. 051343,
              *                eliberat de Poli˛ia Olteni˛a la data de 9.05.1991, cod    aport Ón natur„ ∫i numerar, const‚nd din
                               numeric personal 1570225511670, membru;            urm„toarele:
       Societatea Comercial„                                              – imobilul situat Ón C„l„ra∫i, Prelungirea
                                 5. St„ncescu Constantin, n„scut la data de
       DIA 93 — S.R.L., C„l„ra∫i                                           Sloboziei nr. 1, jude˛ul C„l„ra∫i, av‚nd destina˛ia de
                               5.06.1943 Ón comuna Pucheni, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                               domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ion Berindei nr. 5,       hal„ depozitare ∫i vestiare, reevaluat la
          ACT ADIfiIONAL               bl. OD21B, ap. 200, sectorul 2, posesor al B.I.        1.698.233.850 lei, conform raportului de reevaluare
 Subsemna˛ii CÓmpeanu Viorica, domiciliat„ Ón        seria G.D. nr. 0951338, eliberat de Sec˛ia 7 Poli˛ie la    Óntocmit de sing. Enache Aristide;
C„l„ra∫i, Str. Bel∫ugului, bl. V.6, sc. D, ap. 7, jude˛ul  data de 10.03.1993, cod numeric personal             – imobilul situat Ón C„l„ra∫i, Str. Zefirului nr. 50,
C„l„ra∫i, cod numeric personal 2610507510024,        1430605400209, membru.                    jude˛ul C„l„ra∫i, av‚nd destina˛ia de spa˛iu
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002                   5
comercial-bar, reevaluat la 369.678.976 lei, conform    cereale, semin˛e ∫i furaje; 5122 – comer˛ cu ridicata   1950 Ón comuna Frec„˛ei, jude˛ul Tulcea, fiul lui
raportului de reevaluare Óntocmit de sing. Enache      cu flori ∫i plante; 5123 – comer˛ cu ridicata cu      Ta∫cu ∫i al lui Hariclei, av‚nd codul numeric
Aristide;                          animale vii; 5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i    personal 1500308510041, posesor al B.I. seria G.T.
  – suma de 87.174 lei numerar, depus„ la Banca      legume; 5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i       nr. 341114/1995, Poli˛ia C„l„ra∫i, cet„˛ean rom‚n.”
Rom‚n„ pentru Dezvoltare – C„l„ra∫i, art. 5 ∫i 6 din    mezeluri; 5133 – comer˛ cu ridicata cu produse        Ca urmare a repartiz„rii capitalului social, art. 8
actul constitutiv se modific„ ∫i vor avea urm„torul     lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile; 5138 –    din actul constitutiv va avea urm„torul con˛inut:
con˛inut: art. 5 se va citi: Capitalul social al      comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte produse       Art. 8. îCapitalul social este de 3.000.000 lei ∫i se
societ„˛ii va fi de 2.078.000.000 lei ∫i este format    alimentare; 5153 – comer˛ cu ridicata cu material     Ómparte Óntr-un num„r de 30 p„r˛i sociale, egale ∫i
din 20.780 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,       lemnos ∫i de construc˛ii; 5211 – comer˛ cu         indivizibile, Ón valoare de 100.000 lei fiecare. Ele
indivizibile ∫i nenegociabile. Art. 6 se va citi:      am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     apar˛in asociatului unic Mi∫aca Aurel.”
Capitalul social este format din numerar ∫i aport Ón    predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i        Ca urmare a extinderii obiectului de activitate cu
natur„, participarea asocia˛ilor fiind urm„toarea: dl    tutun; 5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i       urm„toarele activit„˛i secundare, modific‚ndu-se
Baicu Victora∫ – 1.454.600.000 lei, divizat Ón 14.546    legume; 5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i       astfel, art. 5.1 ultimul alineat va avea urm„torul
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, indivizibile ∫i    produse din carne; 5223 – comer˛ cu am„nuntul cu      con˛inut: 0111 – cultura cerealelor; 0112 – cultura
nenegociabile, ∫i dna Baicu Mariana – 623.400.000      pe∫te, crustacee ∫i molu∫te; 5224 – comer˛ cu       leguminoaselor boabe; 0113 – cultura cartofului,
lei, divizat Ón 6.234 p„r˛i sociale a 100.000 lei      am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i        plantelor tehnice, medicinale ∫i aromatice; 0141 –
fiecare, indivizibile ∫i nenegociabile.           zaharoase; 5262 – comer˛ cu am„nuntul prin         servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii
  De asemenea, am hot„r‚t completarea art. 4 din      standuri Ón pie˛e; 6023 – transporturi terestre de     ∫i protec˛ie fitosanitar„; 0144 – alte servicii pentru
actul constitutiv cu urm„toarele activit„˛i         c„l„tori, ocazionale; 6024 – transporturi rutiere de    agricultur„.
secundare: 1591 – fabricarea b„uturilor alcoolice      m„rfuri.                           Eu, Mi∫ca Aurel, Ón conformitate cu art. 224
distilate (coniac, whisky, lichioruri, rachiuri sau alte    Celelalte prevederi ale actelor de constituire a    alin. 2 din Legea nr. 31/1990, modificat„, am
b„uturi spirtoase); 1593 – fabricarea vinului din      societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act        hot„r‚t continuara existen˛ei societ„˛ii sub forma
struguri; 1599 – fabricarea b„uturilor nealcoolice;     adi˛ional modific‚ndu-le Ón mod corespunz„tor.       societ„˛ii cu r„spundere limitat„, cu asociat unic.
2521 – fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor,        (27/290.122)                       Celelalte prevederi ale actelor de constituire a
profilurilor din material plastic; 2522 – fabricarea                  *                societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
articolelor de ambalaj din material plastic; 7482 –                                  adi˛ional modific‚ndu-le Ón mod corespunz„tor.
activit„˛i de ambalare (ambalare produse                 Societatea Comercial„               (29/290.124)
alimentare: zah„r, orez etc.).                     GEMINEX — S.R.L., C„l„ra∫i                         *
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                  ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„
BAICU COMPANY 2001 — S.R.L., autentificat cu          Subsemnatul Mi∫aca Aurel, domiciliat Ón              PREST GEN COM — S.R.L.
nr. 3285/2001 la Biroul notarului public Ceparu       C„l„ra∫i, Str. Independen˛ei nr. 118, jude˛ul           comuna Borcea, jude˛ul C„l„ra∫i
Ioan, completat cu actele adi˛ionale autentificate cu    C„l„ra∫i, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
nr. 316/2002 ∫i nr. 79/2002 la acela∫i birou notarial,   GEMINEX — S.R.L., cu sediul Ón C„l„ra∫i,                   ACT ADIfiIONAL
celelalte prevederi ale acestuia r„m‚n‚nd          Str. Independen˛ei nr. 118, jude˛ul C„l„ra∫i,         Subsemnatul St„nescu George, domiciliat Ón
neschimbate.                        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     comuna Borcea, jude˛ul C„l„ra∫i, asociat unic al
   (26/290.121)                      Jude˛ului C„l„ra∫i cu nr. J 51/500/1991 ∫i av‚nd Ón    Societ„˛ii Comerciale PREST GEN COM — S.R.L., cu
              *                vedere procesul-verbal al adun„rii generale a       sediul Ón comuna Borcea, jude˛ul C„l„ra∫i,
                              asocia˛ilor Óncheiat la data de 19.02.2002, modific    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
     Societatea Comercial„               urm„torul articol din actul constitutiv al societ„˛ii,   nr. J 51/484/1993, conform procesului-verbal din
    ROMACO PROD — S.R.L., C„l„ra∫i            autentificat cu nr. 2242/1998 la Biroul notarului     27 februarie 2002, am hot„r‚t urm„toarele:
                              public Popa Didina, dup„ cum urmeaz„:             Se modific„ art. 1 ∫i art. 8 din statutul societ„˛ii,
         ACT ADIfiIONAL                Ca urmare a preciz„rii activit„˛ii principale ∫i    autentificat cu nr. 5146/1993 la Notariatul de Stat
  Subsemnatul Radu Cosmin Ioan, domiciliat Ón       domeniului de activitate art. 5.1 din statutul       al Jude˛ului C„l„ra∫i, Ón sensul c„, eu, St„nescu
C„l„ra∫i, Str. Bel∫ugului nr. 6, bl. K11, sc. 2, et. 3,   societ„˛ii va avea urm„torul con˛inut:           George, m„ retrag din societate, renun˛ la calitatea
ap. 11, jude˛ul C„l„ra∫i, asociat unic al Societ„˛ii      îArt. 5.1. Domeniul principal de activitate al     de asociat ∫i administrator al societ„˛ii ∫i cedez
Comerciale ROMACO PROD — S.R.L., cu sediul Ón        societ„˛ii este comer˛ul, iar activitatea principal„    p„r˛ile mele sociale Ón num„r de 20 a 100.000 lei
C„l„ra∫i, Str. Bel∫ugului, bl. K11, sc. 2, et. 3, ap. 11,  este 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, numitului
jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         Apostol Mircea, domiciliat Ón comuna Borcea,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i cu       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.           jude˛ul C„l„ra∫i, fiul lui Ion ∫i al Marioarei, n„scut
nr. J 51/47/2000, av‚nd Ón vedere hot„r‚rea          Celelalte prevederi ale actelor de constituire a    la data de 25 august 1966 Ón comuna Borcea,
adun„rii generale consemnat„ Ón procesul-verbal       societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act        jude˛ul C„l„ra∫i, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, care va
din data de 1.03.2002 am hot„r‚t extinderea         adi˛ional modific‚ndu-le Ón mod corespunz„tor.       deveni asociat unic al societ„˛ii.
obiectului de activitate cu activit„˛i secundare,        (28/290.123)                       Eu, Apostol Mircea, declar c„ sunt de acord cu
modific‚ndu-se astfel ultimul alineat al art. 3 din                  *                retragerea din societate a numitului St„nescu
actul constitutiv autentificat cu nr. 264/2000 la                                   George ∫i s„ primesc de la acesta p„r˛ile lui sociale
Biroul notarului public Popa Didina, care va avea            Societatea Comercial„             Ón num„r de 20, Ón valoare de 2.000.000 lei,
urm„torul con˛inut:                          GEMINEX — S.R.L., C„l„ra∫i           devenind astfel asociat unic ∫i administrator al
  Art. 3. 0111 – cultura cerealelor; 0112 – cultura                                  societ„˛ii.
leguminoaselor boabe; 0113 – cultura cartorului,               ACT ADIfiIONAL                Œn urma retragerii din societate a numitului
plantelor tehnice, medicinale ∫i aromatice; 0114 –       Subsemna˛ii V„rgatu Corina, domiciliat„ Ón       St„nescu George, acesta Ó∫i pierde calitatea de
cultura plantelor de nutre˛; 0115 – cultura         Bucure∫ti, Bd. Tineretului nr. 17, bl. Z5, sc. A,     asociat ∫i administrator, iar capitalul social total al
legumelor, bost„noaselor ∫i ciupercilor; 0116 –       ap. 41, sectorul 4, n„scut„ la data de 11 februarie    societ„˛ii este de 2.000.000 lei, reprezent‚nd
cultura florilor ∫i plantelor ornamentale; 0117 –      1958 Ón Bucure∫ti, sectorul 5, fiica lui Costel ∫i a    20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, ele apar˛in‚nd
pomicultura ∫i cultura altor plante fructifere (cu     Valeriei, av‚nd codul numeric personal           Ón Óntregime asociatului unic Apostol Mircea.
excep˛ia strugurilor); 0118 – viticultura; 0121 –      2580211400160, posesoare a B.I. seria D.B.          Societatea va fi administrat„ ∫i reprezentat„ Ón
cre∫terea bovinelor; 0122 – cre∫terea ovinelor ∫i      nr. 024151/1996, aplicat foto 2 de D.G.P.M.B.       rela˛iile cu ter˛e persoane fizice sau juridice de
caprinelor; 0123 – cre∫terea porcinelor; 0124 –       Sec˛ia 14; Mi∫aca Aurel, domiciliat Ón C„l„ra∫i,      asociatul unic Apostol Mircea, care va Óndeplini
cre∫terea cabalinelor, m„garilor ∫i cat‚rilor; 0125 –    Str. Independen˛ei nr. 118, jude˛ul C„l„ra∫i, n„scut    func˛ia de administrator cu puteri depline.
cre∫terea p„s„rilor; 0126 – apicultur„; 0127 –       la data de 8 martie 1950 Ón comuna Frec„˛ei,         Œn urma acestor modific„ri, art. 1 ∫i art. 8 din
sericicultura; 0128 – cre∫terea animalelor pentru      jude˛ul Tulcea, fiul lui Tascu ∫i al Hariclei, av‚nd    statutul societ„˛ii vor avea urm„torul con˛inut:
blan„ ∫i a altor specii; 0130 – activit„˛i mixte      codul numeric personal 1500308510041, posesor al       îArt. 1. Societatea Comercial„ PREST GEN COM
(cultura vegetal„ ∫i cre∫terea animalelor); 0141 –     B.I. seria G.T. nr. 341114/1995, eliberat de Poli˛ia    — S.R.L. este constituit„ ca Ónscris autentificat,
servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii    C„l„ra∫i, ∫i Tic„ Constantin, domiciliat Ón Bucure∫ti,   exprim‚nd voin˛a asociatului unic Apostol Mircea,
∫i protec˛ie fitosanitar„; 0142 – servicii de        str. Bozieni nr. 7, bl. 830, sc. 3, ap. 91, sectorul 6,  domiciliat Ón comuna Borcea, jude˛ul C„l„ra∫i,
reproduc˛ie ∫i de selec˛ie Ón cre∫terea animalelor;     n„scut la data de 8 februarie 1963 Ón localitatea     n„scut la data de 25.08.1966 Ón comuna Borcea,
0143 – servicii de Ómbun„t„˛iri funciare ∫i iriga˛ii;    Bude∫ti, jude˛ul C„l„ra∫i, fiul lui Stere ∫i al Ianulei,  jude˛ul C„l„ra∫i, fiul lui Ion ∫i al Marioarei,
0144 – alte servicii pentru agricultur„; 1511 –       av‚nd codul numeric personal 1630208400088,        cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, cod numeric personal
produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea c„rnii        posesor al B.I. seria G.D. nr. 0570566/1992, eliberat   1660825211669“.
(exclusiv carnea de pas„re); 1512 – produc˛ia,       de Sec˛ia 22 Poli˛ie Bucure∫ti, membri asocia˛i ai      îArt. 8. Societatea este administrat„ de Apostol
prelucrarea ∫i conservarea c„rnii de pas„re ∫i de      Societ„˛ii Comerciale GEMINEX — S.R.L., cu sediul     Mircea.
alte animale, neclasificate Ón alt„ parte; 1513 –      Ón C„l„ra∫i, Str. Independen˛ei nr. 118, jude˛ul       El reprezint„ societatea juridic ∫i financiar Ón
produse pe baz„ de carne (inclusiv din carne de       C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       raporturile cu ter˛ii, limitele actelor ∫i
pas„re); 1520 – prelucrarea ∫i conservarea pe∫telui     Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i cu nr. J         responsabilit„˛ilor lor decurg din regulile privitoare
∫i a produselor din pe∫te; 1531 – prelucrarea        51/500/1991, ∫i av‚nd Ón vedere contractul de       la mandat, reglementate de Codul civil, de
cartofului ∫i conservarea produselor din cartofi;      cesiune ∫i procesul-verbal al adun„rii generale a     dispozi˛iile Legii nr. 31/1990“.
1532 – prepararea sucurilor din fructe ∫i legume;      asocia˛ilor Óncheiat la data de 14.02.2002, se        Eu, Apostol Mircea, am hot„r‚t modificarea art.
1533 – prelucrara ∫i conservarea fructelor ∫i        modific„ urm„toarele articole din actul constitutiv    3 din statutul societ„˛ii, Ón sensul c„ se va men˛iona
legumelor; 1551 – fabricarea produselor lactate ∫i a    al societ„˛ii autentificat cu nr. 2242/1998 la Biroul   domeniul principal de activitate al societ„˛ii ca
br‚nzeturilor; 1581 – produse de panifica˛ie ∫i       notarului public Popa Didina, dup„ cum urmeaz„:      fiind trransportul, iar ca activitate principal„ 6024
patiserie; 1585 – fabricarea pastelor f„inoase         Ca urmare a retragerii din societate a         – transporturi rutiere de m„rfuri.
alimentare ∫i a altor produse f„inoase; 5111 –       dlor V„rgatu Corina ∫i Tic„ Constantin ∫i           Se completeaz„ art. 3 alin. 2 din statut cu
intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime agricole,     renun˛area la calitatea de asocia˛i, art. 6 va avea    men˛iunea c„ societatea are posibilitatea s„
animale vii, materii prime textile ∫i cu          urm„torul con˛inut:                    deschid„ sucursale, agen˛ii ∫i puncte de lucru Ón
semiproduse; 5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu        îSocietatea Comercial„ GEMINEX — S.R.L.         ˛ar„ ∫i str„in„tate astfel c„ acest alineat va avea
material lemnos ∫i de construc˛ii; 5117 –          func˛ioneaz„ cu urm„torul asociat unic: Mi∫aca       urm„torul con˛inut:
intermedieri Ón comer˛ul cu produse alimentare,       Aurel, domiciliat Ón C„l„ra∫i, Str. Independen˛ei nr.     îSocietatea Ó∫i realizeaz„ obiectul s„u de
b„uturi ∫i tutun; 5121 – comer˛ cu ridicata cu       118, jude˛ul C„l„ra∫i, n„scut la data de 8 martie     activitate pe teritoriul jude˛ului C„l„ra∫i, av‚nd
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002
posibilitatea s„ Ó∫i deschid„ filiale, sucursale, agen˛ii   Art. 6 din actul constitutiv al societ„˛ii se              Societatea Comercial„
∫i puncte de lucru Ón ˛ar„ ∫i str„in„tate“.         modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:                  RIVER — S.R.L., C„l„ra∫i
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      îCapitalul social total subscris de asociatul unic
statutul societ„˛ii, autentificat cu nr. 5146/1993 la    Olteniceanu Nicu este de 2.000.000 lei, ∫i este                 ACT ADIfiIONAL
Notariatul de Stat al Jude˛ului C„l„ra∫i, cu        reprezentat de 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.     Œntre:
modific„rile ulterioare, celelalte prevederi ale        P„r˛ile sociale sunt indivizibile ∫i apar˛in         – Societatea Comercial„ TECNOSERVICE —
acestuia r„m‚n‚nd neschimbate.               asociatului unic“.                      S.R.L., cu sediul Ón Italia, Ellera di Corciano c.a.p.
  Redactat ast„zi, 27 februarie 2002.             Art. 16 din actul constitutiv al societ„˛ii se      06074 (Perugia), Via Verdi, nr. 26, cod fiscal
  (30/290.125)                      modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:           02096690546, Ónregistrat„ cu nr. 27162 a∫a cum
              *                  îSocietatea Comercial„ GUDAN — S.R.L. este        rezult„ din informa˛iile luate de pe internet de la
                              administrat„ cu puteri depline de dl Olteniceanu       Camera de Comer˛ ∫i Industrie, Artizanat,
       Societatea Comercial„             Nicu, domiciliat Ón Olteni˛a, Bd. 1 Decembrie        Agricultur„ CCIAA Perugia, Ónscris prezentat de
      GUDAN — S.R.L., Olteni˛a            nr. 126, bl. M 2, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul C„l„ra∫i,  p„r˛ii ∫i Óncheierea de legalizare a semn„turii
        jude˛ul C„l„ra∫i              cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de         traduc„torului autorizat Stoian Geanina Maria nr.
                              25 octombrie 1947 Ón localitatea Chirnogi, jude˛ul      1393 din 22.02.2002 la Biroul notarului public
         ACT ADIfiIONAL               C„l„ra∫i, fiul lui Stan ∫i al Niculinei, av‚nd codul     Ceparu Ioan, reprezentat„ de dl Fabio Pellegrini,
                              numeric personal 1471025511661“.               domiciliat Ón Italia, Perugia, San Marco, str.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                (32/290.127)                       Cimitero nr. 7, mandatat Ón adunarea general„ din
        GUDAN — S.R.L.                             *                18.02.2002 ∫i prin mandatul general sub semn„tur„
  Subsemnatul Olteniceanu Nicu, domiciliat Ón
                                                             privat„ dat de administratorul societ„˛ii Ragni
Olteni˛a, Bd. 1 Decembrie nr. 126, bl. M2, sc. A,           Societatea Comercial„               Daniele ∫i Ragni Giancarlo asociat din 20.02.2002
et. 3, ap. 14, jude˛ul C„l„ra∫i, Ón calitate de asociat      CRISTALL TRADE — S.R.L., C„l„ra∫i           Ellera Umbra, conform Ónscrisurilor originale Ón
unic al Societ„˛ii Comerciale GUDAN — S.R.L., cu
                                                             limba italian„ prezentate de p„r˛i ∫i a Óncheierilor
sediul Ón Olteni˛a, Bd. 1 Decembrie nr. 126, bl. M2,              ACT ADIfiIONAL               de legalizare a semn„turii traduc„torului autorizat
sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la    Subsemnatul Pascu Eugen-Giani, domiciliat Ón       Stoian Geanina Maria cu nr. 1391 ∫i nr. 1390 din
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i    Tulcea, str. I.L. Caragiale nr. 23, bl. I.2, sc. A, et. 1,  22.02.2002 la Biroul notarului publc Ceparu Ioan, ∫i
cu nr. J 51/796/1994, av‚nd Ón vedere hot„r‚rea       ap. 5, jude˛ul Tulcea, Ón calitate de asociat unic al      – Societatea Comercial„ FEA — S.R.L., cu sediul
asociatului unic din data de 7 martie 2002 am        Societ„˛ii Comerciale CRISTALL TRADE — S.R.L., cu      Ón Italia, Perugia c.a.p. 06100, Via Antinori, nr. 2,
hot„r‚t completarea art. 3 din actul constitutiv al     sediul Ón C„l„ra∫i, str. Bucure∫ti nr. 45, jude˛ul      cod fiscal 01971240542, Ónscris„ Ón registrul CCIAA
societ„˛ii men˛ionate mai sus cu urm„toarele        C„l„ra∫i, Ónregistrat„ la Camera de Comer˛ ∫i        Perugia cu nr. 171224, reprezentat„ de dl Fabrizio
alineate:                          Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i cu nr. J 51/1127/1993,    Granalli, domiciliat Ón Perugia, Via del Giaggiolo,
  îSocietatea comercial„ Ó∫i va putea deschide      ca urmare a retragerii mele din societate ∫i         nr. 93, Ón calitate de administrator unic, Ónvestit cu
filiale, sucursale, agen˛ii ∫i puncte de lucru Ón orice   cesionarea p„r˛ilor sociale c„tre dl Dumitru Marian,     puteri depline pe o perioad„ nelimitat„, membri
localitate din ˛ar„ cu respectarea legisla˛iei Ón      a schimb„rii administratorului, a schimb„rii         asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale RIVER — S.R.L., cu
vigoare“.                          sediului, a desemn„rii obiectului principal de        sediul Ón C„l„ra∫i, str. Bucure∫ti, bl. C20, ap. 3,
  îSocietatea Comercial„ GUDAN — S.R.L. Ó∫i        activitate ∫i a complet„rii statutului cu posibilitatea   jude˛ul C„l„ra∫i, Ónregistrat„ Ón registrul Camerei
deschide un punct de lucru Ón Olteni˛a,           ca societatea s„ Ó∫i deschid„ puncte de lucru,        de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i cu nr. J
Str. Republicii, Zona Pia˛a Central„“.           conform adun„rii generale din data de 19.02.2002,      51/162/1998, Ón urma hot„r‚rii adun„rii generale
   (31/290.126)                      am hot„r‚t modificarea urm„toarelor articole din       ordinare a Societ„˛ii Comerciale TECNOSERVICE —
              *                statut:                           S.R.L. din data de 18.02.2002, privind retragerea din
                                1. Modificarea art. 1 din statutul societ„˛ii va     societatea a Societ„˛ii Comerciale TECNOSERVICE
       Societatea Comercial„             avea urm„torul con˛inut: Societatea Comercial„        — S.R.L. ∫i cesionarea p„r˛ilor sociale Ón num„r de
      GUDAN — S.R.L., Olteni˛a            CRISTALL TRADE — S.R.L. este constituit„ prin        250, Ón valoare de 1.000.000 lei, Ón valoare total„ de
        jude˛ul C„l„ra∫i              prezentul statut ca Ónscris autentic, exprim‚nd       250.000.000 lei, hot„r‚rea luat„ conform
                              voin˛a asociatului unic Dumitru Marian, cet„˛ean       prevederilor art. 8 din actul constitutiv, a
         ACT ADIfiIONAL               rom‚n, cu domiciliul Ón C„l„ra∫i, Str. Dumbravei,      contractului de cesiune de p„r˛i sociale Óncheiat
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       bl. 13, sc. C, ap. 7, jude˛ul C„l„ra∫i, c„s„torit, n„scut  Óntre p„r˛i ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale din
        GUDAN — S.R.L.               la data de 27.09.1964 Ón comuna Cos‚mbe∫ti,         22.02.2002 a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale FEA —
                              jude˛ul Ialomi˛a, fiul lui Nicolae ∫i al Victoriei.     S.R.L., ∫i Fabio Pellegrini privind schimbarea
  Subsemna˛ii Pan„ Dumitru, domiciliat Ón
                                Art. 6 va avea urm„torul con˛inut: capitalul       sediului societ„˛ii cap. I art. 1, cap. I art. 3 ∫i cap. II
Olteni˛a, str. Garofi˛a nr. 21A, jude˛ul C„l„ra∫i, Ón
                              social este de 2.200.000 lei, Ómp„r˛it Ón 22 p„r˛i      art. 6 din actul constitutiv se modific„ astfel:
calitate de asociat ∫i administrator al Societ„˛ii     sociale a 100.000 lei fiecare.                 A. Cap. I art. 1 din actul constitutiv se modific„
Comerciale GUDAN — S.R.L., Olteni˛a, cu sediul Ón       Art. 7 va avea urm„torul con˛inut: p„r˛ile sociale    Ón sensul c„ asocia˛ii sunt:
Olteni˛a, Str. Arge∫ului nr. 82, bl. 32, sc. A, ap. 3,   corespunz„toare capitalului social ini˛ial apar˛in       – Societatea Comercial„ FEA — S.R.L., cu sediul
jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul         dlui Dumitru Marian.                     Ón Italia, Perugia c.a.p. 06100, Via Antinori, nr. 2,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i cu        2. Art. 13 alin. 1 din statut va avea urm„torul      cod fiscal 01971240542, Ónscris„ Ón registrul CCIAA
nr. J 51/796/1994, ∫i Olteniceanu Nicu, domiciliat Ón    con˛inut: societatea va fi reprezentat„ juridic ∫i      Perugia cu nr. 171224, reprezentat„ de dl Fabrizio
Olteni˛a, Bd. 1 Decembrie nr. 126, bl. M 2, sc. A,     financiar Ón raporturile cu ter˛e persoane fizice sau    Granalli, cet„˛ean italian, domiciliat Ón Perugia, Via
et. 3, ap. 14, jude˛ul C„l„ra∫i, av‚nd Ón vedere      juridice de c„tre Dumitru Marian, care va Óndeplini     del Giaggiolo nr. 93, n„scut la data de 29.07.1954 Ón
hot„r‚rea asociatului unic consemnat„ Ón procesul-     func˛ia de administrator cu puteri depline al        Perugia, Ón calitate de administrator;
verbal Óncheiat la data de 6 decembrie 2002         societ„˛ii.                           – Fabio Pellegrini, cet„˛ean italian, n„scut la data
∫i a contractului de cesiune autentificat cu          3. Art. 3 din statut va avea urm„torul con˛inut:     de 30.05.1961 Ón Perugia, domiciliat Ón Italia,
nr. 4855/6 decembrie 2001 la Biroul notarial        sediul societ„˛ii va fi Ón C„l„ra∫i, Str. Zefirului nr.   Perugia, San Marco, str. Cimitero nr. 7.
îNotariatul Public Olteni˛a“, au hot„r‚t          8, bl. I.15, sc. 1, parter, ap. 2, jude˛ul C„l„ra∫i.      B. Cap. II art. 6 din actul constitutiv se modific„
urm„toarele:                          4. Art. 3 alin. 2 va avea urm„torul con˛inut:       astfel:
  Modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii      societatea Ó∫i desf„∫oar„ obiectul de activitate pe       Capitalul social total al societ„˛ii va fi de
Comerciale GUDAN — S.R.L., dup„ cum urmeaz„:        teritoriul jude˛ului C„l„ra∫i, Ón ˛ar„ sau str„in„tate;   500.000.000 lei, divizat Ón 500 p„r˛i sociale a
  Preambulul actului constitutiv al Societ„˛ii       poate Ónfiin˛a birouri, filiale, sucursale,         1.000.000 lei fiecare, participarea asocia˛ilor la
Comerciale GUDAN — S.R.L. se modific„ ∫i va avea      reprezentan˛e, agen˛ii, puncte de lucru sau oricare     capital fiind urm„toarea:
urm„torul con˛inut:                     alt tip de fond de comer˛ Ón localit„˛i din ˛ar„ sau      – Fabio Pellegrini de˛ine 100 p„r˛i sociale, Ón
  îAsociatul unic al Societ„˛ii Comerciale GUDAN      str„in„tate; dac„ societatea Ónfiin˛eaz„ o sucursal„     valoare de 1.000.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
— S.R.L. este dl Olteniceanu Nicu, domiciliat Ón      sau filial„ cu sediul Ón alt„ localitate dec‚t aceea Ón   100.000.000 lei, ∫i
Olteni˛a, Bd. 1 Decembrie nr. 126, bl. M 2, sc. A,     care se afl„ sediul social, prin grija             – Societatea Comercial„ FEA — S.R.L. de˛ine
et. 3, ap. 14, jude˛ul C„l„ra∫i, cet„˛ean rom‚n,      administratorilor se va cere Ónmatricularea acesteia     400 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de
c„s„torit, n„scut la data de 25 octombrie 1947 Ón      Ón registrul comer˛ului din jude˛ul Ón care va        1.000.000 lei, Ón valoare total„ de 400.000.000 lei,
localitatea Chirnogi, jude˛ul C„l„ra∫i, fiul lui Stan ∫i  func˛iona, Ónaintea Ónceperii activit„˛ii sucursalei     componen˛a capitalului social fiind cea men˛ionat„
al Niculinei, av‚nd codul numeric personal         sau filialei; reprezentan˛ii sucursalei sau filialei vor   Ón actul constitutiv.
1471025511661.                       depune semn„tura lor Ón registrul comer˛ului, Ón        C. Cap. I art. 3 se modific„ ∫i va avea urm„torul
  Art. 3 din actul constitutiv al societ„˛ii se      termen de 15 zile de la data numirii lor.          con˛inut: societatea are sediul Ón C„l„ra∫i,
modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:            5. La art. 5 se desemneaz„ ca obiect principal de     str. Bucure∫ti nr. 2, Complex 5 C„l„ra∫i, et. 1,
  îSediul Societ„˛ii Comerciale GUDAN — S.R.L.       activitate 7513 – servicii administrative Ón domeniul    jude˛ul C„l„ra∫i, ∫i va putea s„ Ónfiin˛eze puncte de
este Ón Olteni˛a, Bd. 1 Decembrie nr. 126, bl. M 2,     activit„˛ilor economice.                   lucru, sucursale, depozite, at‚t Ón Rom‚nia, c‚t ∫i Ón
sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul C„l„ra∫i“.            Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     str„in„tate.
  Art. 5 din actul constitutiv care stabile∫te       statutul Societ„˛ii Comerciale CRISTALL TRADE —         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
obiectul de activitate al societ„˛ii se completeaz„ cu   S.R.L., autentificat cu nr. 13974/1993 la Notariatul     actul de constituire a Societ„˛ii Comerciale RIVER —
urm„toarele activit„˛i secundare:              de Stat al Jude˛ului C„l„ra∫i, completat cu acte       S.R.L., autentificat cu nr. 1509/1998 la Biroul
  6023 – transporturi terestre de c„l„tori,        adi˛ionale autentificate cu nr. 16536/1994,         notarial Ceparu Ioan cu sediul Ón C„l„ra∫i,
ocazionale;                         nr. 12094/1994 la Notariatul de Stat al Jude˛ului      str. Grivi˛a nr. 178, completat cu actele adi˛ionale
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.         C„l„ra∫i, cu nr. 385/1998, nr. 1433/1998,          autentificate cu nr. 265/1999 ∫i nr. 274/2001 la
  De asemenea, activitatea principal„ a Societ„˛ii     nr. 306/1999, nr. 1231/2001 ∫i nr. 1399/2001 la       Biroul notarului public Ceparu Ioan, complet‚ndu-
Comerciale GUDAN — S.R.L. este urm„toarea:         Biroul notarului public Chiru Maria Dana, celelalte     l ∫i modific‚ndu-l Ón sensul celor men˛ionate mai
  5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         prevederi ale acestora r„m‚n‚nd neschimbate.         sus, celelalte prevederi r„m‚n‚nd neschimbate.
nespecializate, cu v‚nzarea predominant„ de           (33/290.128)                         (34/290.129)
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.                          *                              *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002                    7
  Societatea Comercial„ OPREA — S.N.C.           Societatea Comercial„ COMTAT — S.R.L.           2. Ca urmare, capitalul social total este de
         C„l„ra∫i                    Alexandria, jude˛ul Teleorman            2.000.000 lei, subscris ∫i v„rsat integral Ón numerar,
                                                           respectiv 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL              de˛inut Ón totalitate de c„tre asociatul unic Rostea I.
                                                           Violeta.
  Subsemna˛ii Oprea Vasile-Viorel ∫i Oprea Ionica,         la actul constitutiv autentificat          Celelalte prevederi din actul constitutiv al
domicilia˛i Ón C„l„ra∫i, prelungirea Bucure∫ti nr. 13,   cu nr. 434/14.02.2002 al Societ„˛ii Comerciale       societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
bl. D5 (B10), sc. 2, et. 1, ap. 4, jude˛ul C„l„ra∫i, Ón   COMTAT — S.R.L., cu sediul Ón Alexandria,          (41/290.135)
calitate de membri asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      str. Cuza Vod„, bl. 113A, sc. A, ap. 2,                     *
OPREA — S.N.C., cu sediul Ón C„l„ra∫i, bd. Cuza       jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
Vod„ nr. 16A, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónregistrat„ Ón       registrului comer˛ului cu nr. J 34/53/2002            Societatea Comercial„
registrul comer˛ului de la Camera de Comer˛ ∫i                                     MARISON COM — S.R.L., Turnu M„gurele
                               Subsemna˛ii Tatu F. Nicolae, Ciau∫u V. Daniela ∫i
Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i cu nr. J 51/899/1993,                                      jude˛ul Teleorman
                              Lupu A. Ion, Ón calitate de asocia˛i, conform
Ón urma adun„rii generale din data de 21.02.2002,
                              hot„r‚rii nr. 1/12.03.2002, am adus la Óndeplinire
am hot„r‚t urm„toarele:                                                         ACT ADIfiIONAL
                              modific„rile din actul constitutiv, dup„ cum
  1. Din obiectul de activitate al societ„˛ii prev„zut
                              urmeaz„:                             la statutul ∫i contractul autentificate
la art. 3 din contract se desemneaz„ ca activitate
                               Cap. I, art. 3 din actul constitutiv, referitor la       cu nr. 3754/17.05.1995 ale Societ„˛ii
principal„: 5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole
                              sediul societ„˛ii, va avea urm„torul cuprins:        Comerciale MARISON COM — S.R.L., cu sediul
de fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„.
                               îSediul social al societ„˛ii este Ón Alexandria, str.    Ón Turnu M„gurele, str. Vasile Alecsandri
  2. La art. 5 se introduce un nou aliniat care va
                              Cuza Vod„ nr. 113, bl. 711A, sc. A, ap. 2, jude˛ul        nr. 2, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„
avea urm„torul con˛inut: Societatea poate Ónfiin˛a
                              Teleorman.“                             la Oficiul registrului comer˛ului
birouri, filiale, sucursale, reprezentan˛e, agen˛ii,
                               Celelalte prevederi din actul constitutiv al              cu nr. J 34/269/1995
puncte de lucru sau oricare alt tip de fond de
                              societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                Subsemna˛ii Turcu Gh. Ion ∫i Turcu I. Gheorghe,
comer˛ Ón localit„˛i din ˛ar„ sau str„in„tate; dac„
                                (38/290.132)                      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
societatea Ónfiin˛eaz„ o sucursal„ sau filial„ cu
sediul Ón alt„ localitate dec‚t aceea Ón care se afl„
                                           *                MARISON COM — S.R.L., am adus la Óndeplinire
sediul social, prin grija administratorilor se va cere                                modific„rile prevederilor din statutul ∫i contractul
                               Societatea Comercial„ MOBTAT — S.R.L.          de societate, dup„ cum urmeaz„:
Ónmatricularea acesteia Ón registrul comer˛ului din
                                 Alexandria, jude˛ul Teleorman             1. Se restr‚ge ∫i se codific„ domeniul ∫i
jude˛ul Ón care va func˛iona, Ónaintea Ónceperii
activit„˛ii sucursalei sau filialei; reprezentan˛ii                                  activitatea secundar„, dup„ cum urmeaz„:
                                       ACT ADIfiIONAL                502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
sucursalei sau filialei vor depune semn„tura lor Ón
                                                             5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor
registrul comer˛ului, Ón termen de 15 zile de la data      la actul constitutiv autentificat cu nr.       (f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderi
numirii lor.                          140/12.12.2001 al Societ„˛ii Comerciale        organizate de tip industrial).
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    MOBTAT — S.R.L., cu sediul Ón Alexandria, str.        2. Se deschide un punct de lucru la sediul
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale OPREA —      Cuza Vod„, bl. 113A, sc. A, ap. 2, jude˛ul       societ„˛ii cu activitatea de vulcanizare.
S.R.L., autentificat cu nr. 10226/1993 la Notariatul    Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        3. Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón
de Stat al Jude˛ului C„l„ra∫i, completat cu actul         comer˛ului cu nr. J 34/340/2001          actul adi˛ional, ulterior Ónmatricul„rii, se vor
adi˛ional autentificat cu nr. 912/1997 la Biroul                                   Óndeplini prevederile legale care condi˛ioneaz„
                               Subsemna˛ii Tatu F. Nicolae ∫i Mutulig„ M.
notarului public Chiru Maria Dana, celelalte                                     desf„∫urarea unor activit„˛i dup„ ob˛inerea avizelor
                              Lauren˛iu Cristian, Ón calitate de asocia˛i ∫i
prevederi ale acestora r„m‚n‚nd neschimbate.                                     ∫i autoriza˛iilor legale, de la organele competente.
                              administratori, conform hot„r‚rii nr. 1/12.03.2002,
   (35/290.130)                                                    Celelalte prevederi din statut ∫i contract nu se
                              am adus la Óndeplinire modific„rile din actul
  ŒNCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 1771           constitutiv, dup„ cum urmeaz„:               modific„.
                               Cap. I, art. 3 din actul constitutiv, referitor la      (42/290.136)
       din data de 11.03.2002            sediul societ„˛ii, va avea urm„torul cuprins:                     *
  La solicitarea numi˛ilor Oprea Vasile-Viorel ∫i      îSediul social al societ„˛ii este Ón Alexandria, str.
Oprea Ionica, domicilia˛i Ón C„l„ra∫i, prelungirea                                       Societatea Comercial„
                              Cuza Vod„ nr. 113, bl. 711A, sc. A, ap. 2, jude˛ul
Bucure∫ti nr. 13, bl. D5 (B10), sc. 2, et. 1, ap. 3,                                   CRIS NA COM — S.R.L., comuna Salcia
                              Teleorman.“
                                                                 jude˛ul Teleorman
jude˛ul C„l„ra∫i, Ón calitate de membri asocia˛i ai      Celelalte prevederi din actul constitutiv al
Societ„˛ii Comerciale OPREA STAR — S.N.C., cu       societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
sediul Ón C„l„ra∫i, bd. Cuza Vod„ nr. 16A, jude˛ul                                           ACT ADIfiIONAL
                                (39/290.133)
C„l„ra∫i, Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului de la                 *                la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului C„l„ra∫i                                      CRIS NA COM — S.R.L., Ónmatriculat„
cu nr. J 51/899/1993, v„z‚nd actul adi˛ional         Societatea Comercial„ SOCOMI — S.R.L.          la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
autentificat cu nr. 810/21.02.2002 la Biroul notarial,      Alexandria, jude˛ul Teleorman               Teleorman cu nr. J 34/246/18.02.1992,
cu sediul Ón C„l„ra∫i, str. Flac„ra, bl. B3, sc. C,                                  cu sediul Ón comuna Salcia, jude˛ul Teleorman
parter, ap. 3, notar public Ceparu Ioan, am                 ACT ADIfiIONAL                Subsemna˛ii Predoi ™tefan ∫i Predoi ™tef„ni˛„
constatat c„:                                                     Cristian, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
  Œn actul adi˛ional Ón mod gre∫it s-a re˛inut c„         la actul constitutiv autentificat
                                                           Comerciale CRIS NA COM — S.R.L. ∫i Ón calitate de
denumirea societ„˛ii este Societatea Comercial„       cu nr. 365/8.02.2002 al Societ„˛ii Comerciale
                                                           mo∫tenitori ai defunctei Predoi Nadia, decedat„ la
OPREA — S.N.C. Ón loc de Societatea Comercial„        SOCOMI — S.R.L., cu sediul Ón Alecandria,        data de 27.05.2001, cu ultimul domiciliu Ón Ro∫iori
OPREA STAR — S.N.C.,                     str. Av. Alexandru Colfescu nr. 60, bl. 251,       de Vede, Strada 1933 nr. 20, jude˛ul Teleorman, Ón
  notarul public Ceparu Ioan dispune:             sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul Teleorman,       baza certificatului de mo∫tenitor nr. 36 din
  Œn baza art. 53 din Legea nr. 36/1995 privind      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      18.02.2002, eliberat Ón dosarul succesoral nr.
notarii publici, se rectific„ actul adi˛ional               cu nr. J 34/35/2002            40/2002, am hot„r‚t urm„toarele:
autentificat cu nr. 810/21.02.2002 la Biroul notarial,    Subsemna˛ii Ni˛u D. Ionel D„nu˛ ∫i Ni˛u D.          I. Noi, Predoi ™tefan ∫i Predoi ™tef„ni˛„ Cristian,
cu sediul Ón C„l„ra∫i, str. Flac„ra, bl. B3, sc. C,    Costin, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii       declar„m c„ prin bun„ Ón˛elegere am stabilit ca cele
parter, ap. 3, notar public Ceparu Ioan, Ón sensul c„   Comerciale SOCOMI — S.R.L., am adus la           10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, mo∫tenite de
la denumirea societ„˛ii, Ón tot cuprinsul actului     Óndeplinire modificarea prevederilor din actul       la defuncta Predoi Nadia s„ revin„ numai lui Predoi
adi˛ional se va citi Societatea Comercial„ OPREA      constitutiv, dup„ cum urmeaz„:               ™tef„ni˛„ Cristian.
STAR — S.N.C.                        Se completeaz„ obiectul secundar de activitate cu      Astfel datele referitoare la capitalul social al
  (36/290.130)                      5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse.    societ„˛ii vor avea urm„torul cuprins:
              *                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv nu se      II. îCapitalul social al societ„˛ii este de 2.000.000
                              modific„.                         lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
  Societatea Comercial„ NIKVIC — S.R.L.           (40/290.134)                      apar˛in‚nd asocia˛ilor astfel:
    Alexandria, jude˛ul Teleorman                         *                  – Predoi ™tefan de˛ine un num„r de 10 p„r˛i
                                                           sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
                                                           1.000.000 lei;
         ACT ADIfiIONAL              Societatea Comercial„ BIO RIS COM — S.R.L.
                                                             – Predoi ™tef„nic„ Cristian de˛ine un num„r de
                              comuna Orbeasca de Sus, jude˛ul Teleorman
    la actul constitutiv autentificat                                       10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
cu nr. 138/12.12.2001 al Societ„˛ii Comerciale                                    total„ de 1.000.000 lei.
                                       ACT ADIfiIONAL                Predoi ™tef„ni˛„ Cristian devenit asociat prin
 NIKVIC — S.R.L., cu sediul Ón Alexandria,
  str. Cuza Vod„, bl. 113A, sc. A, ap. 2,            la actul constitutiv autentificat         mo∫tenire de la mama sa, Predoi Nadia, av‚nd
 jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul        cu nr. 5719/29.10.1997 al Societ„˛ii Comerciale      urm„toarele date de stare civil„:
 registrului comer˛ului cu nr. J 34/339/2001        BIO RIS COM — S.R.L., cu sediul Ón comuna           • Predoi ™tef„ni˛„ Cristian, cet„˛ean rom‚n,
                                Orbeasca de Sus, jude˛ul Teleorman,          nec„s„torit, n„scut la data de 4.11.1980 Ón Ro∫iori
  Subsemna˛ii Tatu F. Nicolae ∫i Frumosu M.
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      de Vede, fiul lui ™tefan ∫i Nadia, domiciliat Ón
Teodor, Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori,                                  Ro∫iori de Vede, Strada 1933 nr. 18, jude˛ul
conform hot„r‚rii nr. 1/12.03.2002, am adus la              cu nr. J 34/454/1997
                                                           Teleorman, identificat„ cu C.I. seria TR nr.
Óndeplinire modific„rile din actul constitutiv, dup„     Subsemnata Ristea I. Violeta, Ón calitate de      056863/2001, eliberat„ de Poli˛ia Ro∫iori de Vede,
cum urmeaz„:                        asociat unic ∫i administrator, conform hot„r‚rii nr.    cod numeric personal 1801104340925.
  Cap. I, art. 3 din actul constitutiv, referitor la   1/31.07.1998, am adus la Óndeplinire modific„rile       III. Administrarea societ„˛ii este asigurat„ de
sediul societ„˛ii, va avea urm„torul cuprins:       din actul constitutiv, dup„ cum urmeaz„:          asocia˛ii Predoi ™tefan ∫i Predoi ™tef„ni˛„ Cristian,
  îSediul social al societ„˛ii este Ón Alexandria, str.   1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la  care vor avea puteri depline luate Ómpreun„.
Cuza Vod„ nr. 113, bl. 711A, sc. A, ap. 2, jude˛ul     1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale a         IV. Celelalte prevederi ale actelor constitutive
Teleorman.“                        100.000 lei fiecare, la 2.000.000 lei, respectiv 20    r„m‚n nemodificate.
  Celelalte prevederi din actul constitutiv al      p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare. Diferen˛a cu care     Noul asociat a luat la cuno∫tin˛„ de con˛inutul
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.               se majoreaz„ capitalul social este de 1.000.000 lei,    actelor constitutive.
  (37/290.131)                      v„rsat   integral,  conform    chitan˛ei  nr.      (43/290.137)
              *                40970529/31.07.1998.                                 *
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002
  Societatea Comercial„ MASSAY — S.R.L.             5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;        – ac˛ionari persoane juridice – Societatea
  Turnu M„gurele, jude˛ul Teleorman               5243 – comer˛ cu am„nuntul cu           Comercial„ GERMINO — S.A. de˛ine o cot„ de
                              Ónc„l˛„mninte ∫i cu articole din piele.          76,31 % din capitalul social, reprezent‚nd un num„r
         ACT ADIfiIONAL                2. Se men˛ioneaz„ c„ la sediul societ„˛ii din     de 132.492 ac˛iuni nominative, Ón valoare nominal„
                              comuna R„zmire∫ti, func˛ioneaz„ ∫i dou„ puncte de     de 25.000 lei.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                              lucru bufet ∫i magazin mixt.
  MASSAY — S.R.L., cu sediul social Ón Turnu                                    nemodificate.
                               3. Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón
   M„gurele, str. Mihai Eminescu, jude˛ul                                       (47/290.141)
                              statut, se vor Óndeplini prevederile legale, care
Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                                *
                              condi˛ioneaz„ desf„∫urarea unor activit„˛i dup„
     comer˛ului cu nr. J 34/184/1999
                              ob˛inerea avizelor ∫i autoriza˛iilor legale, de la
  Subsemna˛ii MÓndroc Florian, domiciliat Ón       organele competente.                        Societatea Comercial„
Turnu M„gurele, Str. Taberei, bl. H6, ap. 43, jude˛ul     Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n           TEHNO OPTIC — S.R.L., Alexandria
Teleorman ∫i Cr„ciunescu Florea, domiciliat Ón       nemodificate.                             jude˛ul Teleorman
Pite∫ti, str. Exerci˛iu, bl. P24A, sc. A, et. 3, ap. 12,    (45/290.139)
jude˛ul Arge∫, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                   *                        ACT ADIfiIONAL
MASSAY — S.R.L., Ón baza hot„r‚rii adun„rii
generale a asocia˛ilor din data de 12.03.2002, am                                     la statutul ∫i contractul autentificate
                                  Societatea Comercial„                 cu nr. 12834/18.10.1993 ale Societ„˛ii
hot„r‚t urm„toarele:
                               RENA™TEREA — S.R.L., Ro∫iori de Vede          Comerciale TEHNO OPTIC — S.R.L., cu sediul
  1. Se retrage din societate pe cale amiabil„
                                   jude˛ul Teleorman                Ón Alexandria, Str. Libert„˛ii nr. 202, bl. 328,
asociatul MÓndroc Florian care cesioneaz„ cele 990
p„r˛i sociale a 181.750 lei fiecare, Ón valoare total„                                  parter, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„
                                       ACT ADIfiIONAL                  la Oficiul registrului comer˛ului
de 179.932.500 lei c„tre Societatea Comercial„
MILENIUM — S.R.L.                      la statutul autentificat cu nr. 927/2.04.1991              nr. J 34/1447/1993
  2. Se atrage Ón societate Societatea Comercial„    al Societ„˛ii Comerciale RENA™TEREA — S.R.L.,        Subsemna˛ii Costache C. Florian ∫i Popescu I.
MILENIUM — S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        cu sediul Ón Ro∫iori de Vede, Str. Dun„rii,      Mih„il„, Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori,
sediul social Ón Turnu M„gurele, Str.               bl. D1, ap. 22, jude˛ul Teleorman,        conform hot„r‚rii nr. 1 din 11.03.2002 a adun„rii
Independen˛ei, bl. T2, parter, jude˛ul Teleorman,     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      generale extraordinare a asocia˛ilor, am adus la
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu             cu nr. J 34/450/1991           Óndeplinere modific„rile prev„zute Ón actele
nr. J 34/187/1999, cod fiscal R12039012,                                       constitutive, dup„ cum urmeaz„:
                               Œn temeiul dispozi˛iilor art. 199 din Legea nr.
reprezentat„ de Arghir Mihai, domiciliat Ón Turnu                                    1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
                              31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„,
M„gurele, str. Cpt. St„nculescu, bl. P03, sc. B, ap. 8,                               cu urm„toarele activit„˛i:
jude˛ul Teleorman, administrator. Pre˛ul cesiunii Ól    prin prezentul act adi˛ional, asociatul unic
                                                            334 – produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente
reprezint„ contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate.   CÓrciumaru Elena, reprezentant legal al Societ„˛ii    optice ∫i fotografice;
  Eu, MÓndroc Florian, declar c„ o dat„ cu        Comerciale RENA™TEREA — S.R.L., cu sediul Ón           3340 – produc˛ie de aparatur„ ∫i
cesionarea p„r˛ilor sociale Ómi Ónceteaz„ calitatea de   Ro∫iori de Vede, Str. Dun„rii, bl. D1, ap. 22, jude˛ul  instrumente optice ∫i fotografice.
asociat al societ„˛ii ∫i nu mai am nici un fel de     Teleorman, a hot„r‚t completarea uneia din          2. Se men˛ioneaz„ deschiderea unui punct de
preten˛ie fa˛„ de societate sau fa˛„ de cei doi      prevederile statutului societ„˛ii autentificat cu nr.   lucru la sediul social – magazin comercializare
asocia˛i, respectiv Societatea Comercial„ MILENIUM     927/2.04.1991, dup„ cum urmeaz„:             tehnic„ medical„.
— S.R.L. ∫i Cr„ciunescu Florea.                Articolul 6 din statut referitor la obiectul de      3. Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón
  3. Art. 6 referitor la capitalul social ∫i p„r˛ile   activitate se completeaz„ cu urm„toarele activit„˛i    actul constitutiv, ulterior Ónmatricul„rii, se vor
sociale din actul constitutiv al societ„˛ii se modific„  secundare:                        Óndeplini prevederile legale, care condi˛ioneaz„
∫i are urm„torul con˛inut: îCapitalul social total      0111 – cultura cerealelor;               desf„∫urarea unor activit„˛i dup„ ob˛inerea avizelor
este de 181.750.000 lei, divizat Ón 181.750 p„r˛i       0113 – cultura cartofului, plantelor tehnice,     ∫i autoriza˛iilor legale, de la organele competente.
sociale.                          medicinale ∫i aromatice;                   Celelalte prevederi din actele constitutive ale
  Aportul asocia˛ilor la capitalul social este:       0114 – cultura plantelor de nutre˛;          societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
  – Societatea Comercial„ MILENIUM — S.R.L.,        0121 – cre∫terea bovinelor;                (48/290.142)
persoan„ juridic„ rom‚n„, de˛ine 99 % din capitalul      0125 – cre∫terea p„s„rilor;                           *
social, respectiv 990 p„r˛i sociale a 181.750 lei       5121 – comer˛ cu ridicata cu animale vii;
fiecare, Ón valoare total„ de 179.932.500;          9272.12 – alte servicii recreative – internet cafe.       Societatea Comercial„
  – Cr„ciunescu Florea de˛ine 1 % din capitalul       Activitatea principal„ r„m‚ne 5211 – comer˛ cu      BIOTUR EXIM — S.R.L., Turnu M„gurele
social, respectiv 10 p„r˛i sociale a 181.750 lei      am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare          jude˛ul Teleorman
fiecare, Ón valoare total„ de 1.817.500 lei.“       predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
  4. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv  tutun, celelalte trec ca activit„˛i secundare respectiv          ACT ADIfiIONAL
r„m‚n nemodificate. Totodat„, Ón temeiul art. 267     5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile ∫i 5243 –
din Codul de procedur„ civil„, declar„m c„         comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole din    la statutul autentificat cu nr. 542/15.12.1995
Ón˛elegem s„ nu formul„m recurs Ómpotriva         piele trec la activit„˛i secundare.                 al Societ„˛ii Comerciale BIOTUR
Óncheierii judec„torului delegat av‚nd ca obiect       Se modific„ valoarea unei p„r˛i sociale de la      EXIM — S.R.L., cu sediul Ón Turnu M„gurele,
prezentul act.                                                       str. Nicolae B„lcescu nr. 5 bis, jude˛ul
                              5.000 lei la 1.017.500 lei ∫i num„rul total al acestora
   (44/290.138)                                                  Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                              de la 2.143 la 10.
              *                                                  comer˛ului cu nr. J 34/1/1996
                               Celelalte activit„˛i r„m‚n nemodificate.
                                (46/290.140)                       Subsemnatul Ristea A. Iulian, Ón calitate de
     Societatea Comercial„                           *                asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
     REGIS LIA COM — S.R.L.                                           Comerciale BIOTUR EXIM — S.R.L., am adus la
  comuna R„zmire∫ti, jude˛ul Teleorman             Societatea Comercial„ PLAST — S.A.          Óndeplinire modificarea prevederilor din statut,
                                                           dup„ cum urmeaz„:
         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL               1. Se schimb„ domeniul ∫i activitatea principal„,
                                                           acestea fiind:
  la statutul autentificat cu nr. 8912/1993            la actul constitutiv autentificat         Domeniul principal: 514 – comer˛ cu ridicata cu
    al Societ„˛ii Comerciale REGIS LIA          cu nr. 399/23.01.1998 al Societ„˛ii Comerciale      bunuri de consum, altele dec‚t cele alimentare.
    COM — S.R.L., cu sediul Ón comuna            PLAST — S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul         Activitatea princiapl„: 5146 – comer˛ cu ridicata
 R„zmire∫ti, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„         registrului comer˛ului cu nr. J 34/38/1998       cu produse farmaceutice ∫i medicale (uz veterinar).
  la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J            ∫i la actul adi˛ional autentificat         Celelalte activit„˛i se trec la secundar.
          34/1000/1993                      cu nr. 546/11.11.1998             2. Se completeaz„ obiectul de activitate secundar
  Subsemnata Dun„rin˛u L. Elena, Ón calitate de                                   cu urm„toarea activitate:
                               Subsemnata Enache Livea, Ón baza Ómputernicirii
asociat unic ∫i administrator, Ón baza hot„r‚rii nr.                                  5231 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              nr. 66/28.02.2002, am adus la Óndeplinire
1/5.03.2002, aduc la Óndeplinire modific„rile                                    specializate, cu produse farmaceutice (uz veterinar).
                              dispozi˛iile hot„r‚rii adun„rii generale a
prevederilor din statutul societ„˛ii, dup„ cum                                     Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón actul
                              ac˛ionarilor din data de 9.11.1998 de modificare a
urmeaz„:                                                       adi˛ional se vor Óndeplini prevederile legale care
                              actului constitutiv astfel:
  1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate                                 condi˛ioneaz„ desf„∫urarea unor activit„˛i dup„
                               Capitalul social se majoreaz„ cu suma de
cu urm„toarele:                                                   ob˛inerea avizelor ∫i autoriza˛iilor legale, de la
                              3.312.300.000 lei, reprezent‚nd aport Ón natur„,
  515 – comer˛ cu ridicata cu produse                                        organele competente.
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;           apar˛in‚nd conform hot„r‚rii adun„rii generale a
                                                            Celelalte prevederi din statut nu se modific„.
    5153 – comer˛ cu ridicata cu material       ac˛ionarilor, persoanei juridice Societatea
                                                             (49/290.143)
                              Comercial„ GERMINO — S.A., cu sediul Ón
lemnos ∫i de construc˛ii;                                                           *
  522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse          Alexandria, str. Ion Creang„ nr. 1, Ónmatricula„ la
alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón       Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 34/144/1991,        Societatea Comercial„
magazine specializate;                   dar din eroare, la data efectu„rii men˛iunii –        MARY YUL ’93 COM — S.R.L., Alexandria
    5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i      3.12.1998 – persoana juridic„ nu a fost atras„ Ón          jude˛ul Teleorman
legume proaspete;                     societate ca ac˛ionar.
    5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu       Astfel aportul Ón natur„ Ón valoare de                 ACT ADIfiIONAL
produse din carne;                     3.312.300.000 lei apar˛ine persoanei juridice
    5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine,        Societatea Comercial„ GERMINO — S.A.            la statutul autentificat cu nr. 720/31.01.1997
produse de patiserie ∫i zaharoase;              Capitalul social Ón urma major„rii fiind de         al Societ„˛ii Comerciale MARY YUL ’93
  523 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          4.340.675.000 lei, Ómp„r˛it Ón 173.627 ac˛iuni         COM — S.R.L., cu sediul Ón Alexandria,
specializate cu produse farmaceutice ∫i medicale, cu    nominative, Ón valoare nominal„ de 25.000 lei.      Str. Libert„˛ii nr. 209-213, bl. A1, sc. A, ap. 20,
produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;              Œn urma major„rii capitalului social, structura     jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
    5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse       ac˛ionariatului se modific„ astfel:             registrului comer˛ului cu nr. J 34/66/1997
cosmetice ∫i de toalet„;                   – ac˛ionari persoane fizice, conform listei de˛in o    Subsemnatul Caftanachi D. Florin-Daniel, Ón
  524 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          cot„ de 23,69 % din capitalul social, reprezent‚nd un   calitate de asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    num„r de 41.135 ac˛iuni nominative, Ón valoare      modificarea prevederilor din statut, dup„ cum
parte;                           nominal„ de 25.000 lei;                  urmeaz„:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002                  9
  1. Se schimb„ sediul social al Societ„˛ii             Societatea Comercial„               Vechea activitate principal„ va trece la obiectul
Comerciale MARY YUL ’93 COM — S.R.L. din            ELECTROCONSTRUCfiIA ELCO — S.A.            secundar de activitate.
Alexandria, Str. Libert„˛ii nr. 209-213, bl. A1, sc. A,     Alexandria, jude˛ul Teleorman             2. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
ap. 20, jude˛ul Teleorman, Ón Alexandria, str. Victor                                cu urm„toarele activit„˛i, astfel:
Antonescu nr. 2A, jude˛ul Teleorman, conform                ACT ADIfiIONAL                  5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
contractului de v‚nzare-cump„rare autentificat cu                                  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale          produse nealimentare;
nr. 11616 din data de 7.11.1995 la Notariatul de Stat    ELECTROCONSTRUCfiIA ELCO — S.A., cu
al Jude˛ului Teleorman.                                                 522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
                             sediul Ón Alexandria, str. Negru Vod„ nr. 212,       alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón
  Se men˛ioneaz„ c„ la noul sediu va func˛iona ∫i     jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul        magazine specializate;
un punct de lucru (microdepozit).             registrului comer˛ului cu nr. J 34/463/1993            5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i
  2. Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón
                               Subsemnata Irimin D. Cecilia Lucia, Ón calitate     produse din carne;
statut, ulterior Ónmatricul„rii, se vor Óndeplini
                             de Ómputernicit, conform hot„r‚rii nr. 3/26.02.2002      523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
prevederile legale, care condi˛ioneaz„ desf„∫urarea
                             a adun„rii generale a ac˛ionarilor, aduc la        specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,
unor activit„˛i dup„ ob˛inerea avizelor ∫i                                      cu produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;
                             Óndeplinire modific„rile din statut, dup„ cum
autoriza˛iilor legale, de la organele competente.     urmeraz„:                             5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse de
  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n     1. Se completeaz„ obiectul de activitate secundar    cosmetic„ ∫i de toalet„;
nemodificate.                       al societ„˛ii, astfel:                    524 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  (50/290.144)                       264 – fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i altor     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
             *                produse pentru construc˛ii;                parte;
                                 2640 – fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i altor      5242 – comer˛ cu am„nuntul cu
      Societatea Comercial„             produse pentru construc˛ii;                Ómbr„c„minte.
    TEHNOFARM STEFANA — S.R.L.              526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin         3. Se men˛ioneaz„ deschiderea unui punct de
   comuna Cringu, jude˛ul Teleorman          magazine;                         lucru (magazin mixt), la sediul societ„˛ii din
                                 5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri      comuna Gratia, jude˛ul Teleorman.
         ACT ADIfiIONAL              Ón pie˛e.                           4. Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón
                               6) Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón    statut, ulterior Ónmatricult„rii, se vor Óndeplini
la statutul autentificat cu nr. 3412/29.09.1992                                   prevederile legale, care condi˛ioneaz„ desf„∫urarea
                             actele constitutive, ulterior Ónmatricult„rii, se vor
      ∫i contractul autentificat                                        unor activit„˛i dup„ ob˛inerea avizelor ∫i
                             Óndeplini prevederile legale, care condi˛ioneaz„
   cu nr. 1983/11.08.1998 ale Societ„˛ii                                      autoriza˛iilor legale, de la organele competente.
                             desf„∫urarea unor activit„˛i dup„ ob˛inerea avizelor
 Comerciale TEHNOFARM STEFANA — S.R.L.,                                         Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
                             ∫i autoriza˛iilor legale de la organele competente.
   cu sediul Ón comuna Cringu, jude˛ul           Celelalte prevederi din actele constitutive ale     nemodificate.
Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                 (55/290.149)
     comer˛ului nr. J 34/1366/1992            (53/290.147)                                   *
  Subsemnatul Mitran P. Dumitru, Ón calitate de                   *
Ómputernicit al Societ„˛ii Comerciale TEHNOFARM                                     Societatea Comercial„ ROMA — S.R.L.
STEFANA — S.R.L., conform hot„r‚rii nr.           Societatea Comercial„ RAVEL ’97 — S.R.L.           Ro∫iori de Vede, jude˛ul Teleorman
8/11.03.2002 a adun„rii generale extraordinare a       comuna Poroschia, jude˛ul Teleorman
asocia˛ilor, am adus la Óndeplinire modific„rile                                           ACT ADIfiIONAL
prevederilor din statutul ∫i contractul de societate,            ACT ADIfiIONAL                    la actul constitutiv autentificat
dup„ cum urmeaz„:                                                   cu nr. 193/19.01.2001 al Societ„˛ii Comerciale
                              la statutul autentificat cu nr. 3147/7.07.1997
  1. Se schimb„ vechea activitate principal„ cu o                                   ROMA — S.R.L., cu sediul Ón Ro∫iori de Vede,
                             ∫i contractul autentificat cu nr. 3146/7.07.1997
nou„ activitate, astfel:                  ale Societ„˛ii Comerciale RAVEL ’97 — S.R.L.,          Str. Oltului nr. 1, jude˛ul Teleorman,
  Domeniul principal: 011 – cultura vegetal„.                                    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                               cu sediul Ón comuna Poroschia, jude˛ul
  Activitatea principal„: 0111 – cultura cerealelor.                                         cu nr. J 34/30/2001
                             Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  2. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate         comer˛ului J 34/280/1997              Subsemnatul Mocea M. Romulus, Ón calitate de
cu urm„toarele:                                                   asociat unic ∫i administrator, conform hot„r‚rii nr.
                               Subsemna˛ii Velcea V. Lidia ∫i Radu A. Andreea
  0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea                                  1/25.02.2002, aduc la Óndeplinire modific„rile din
                             Dana, Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori,
agriculturii ∫i protec˛ia fitosanitar„;                                       actele constitutive, dup„ cum urmeaz„:
                             conform hot„r‚rii nr. 1/5.03.2002, aducem la
  1542 – fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor                                      1. Se completeaz„ prevederile din statut, astfel:
                             Óndeplinire modificarea prevederilor din statutul ∫i
rafinate.                                                        îSocietatea poate Ónfiin˛a agen˛ii, reprezentan˛e,
                             contractul de societate, dup„ cum urmeaz„:
  3. Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón                                 puncte de lucru, Ón ˛ar„ sau Ón str„in„tate, Ón
                               1. Se precizeaz„ domeniul principal ∫i activitatea
actul adi˛ional, ulterior Ónmatricul„rii, se vor                                   conformitate cu legile Ón vigoare.“
                             principal„, astfel:
Óndeplini prevederile legale care condi˛ioneaz„                                     2. Se completeaz„ obiectul de activitate secundar
                               Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul
desf„∫urarea unor activit„˛i dup„ ob˛inerea avizelor                                 dup„ cum urmeaz„:
                             Ón magazine nespecializate.
∫i autoriza˛iilor legale, de la organele competente.                                  514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
                               Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu        altele dec‚t cele alimentare;
  Celelalte prevederi din statutul ∫i contractul de   am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare          5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
societate nu se modific„.                 predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
  (51/290.145)                     tutun.                            515 – comer˛ cu ridicata cu produse
             *                 2. Celelalte activit„˛i se trec la obiectul secundar.  intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;
                               3. Men˛ion„m c„ la sediul societ„˛ii func˛ioneaz„        5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili
 Societatea Comercial„ COMTOREX — S.R.L.         ∫i un punct de lucru – magazin mixt.            solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;
   comuna Islaz, jude˛ul Teleorman             4. Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón      517 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,
                             actul adi˛ional, ulterior Ónmatricult„rii, se vor     neclasificate Ón alt„ parte;
         ACT ADIfiIONAL              Óndeplini prevederile legale, care condi˛ioneaz„          5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,
                             desf„∫urarea unor activit„˛i dup„ ob˛inerea avizelor    neclasificate Ón alt„ parte;
la statutul ∫i contractul societ„˛ii autentificate    ∫i autoriza˛iilor legale, de la organele competente.
cu nr. 204/13.01.1992 ale Societ„˛ii Comerciale                                     521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                               Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului   nespecializate;
  COMTOREX — S.R.L., cu sediul Ón comuna         de societate r„m‚n nemodificate.                  5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Izlaz, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„          (54/290.148)                      specializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
    la Oficiul registrului comer˛ului                      *                alimentare, b„uturi ∫i tutun;
       cu nr. J 34/144/1992
                                                               5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Subsemna˛ii Dinc„ D. Octavian ∫i Dinc„ D.             Societatea Comercial„              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
Gheorghe, Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori ai      UNIVERSCOM TRANS — S.R.L.             produse nealimentare;
Societ„˛ii Comerciale COMTOREX — S.R.L., aducem         comuna Gratia, jude˛ul Teleorman            524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
la Óndeplinire modificarea prevederilor din statutul                                 specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                        ACT ADIfiIONAL              parte;
  1. Se majoreaz„ capitalul social total de la                                        5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„,
                                la statutul ∫i contractul autentificate
100.000 lei la 2.000.000 lei.                                            articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
                             cu nr. 3682/3.12.1991 ale Societ„˛ii Comerciale
  Diferen˛a cu care se majoreaz„ capitalul social                                      5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
                               UNIVERSCOM TRANS — S.R.L., cu sediul
este de 1.900.000 lei, conform chitan˛ei nr.                                     aparate electrice de uz casnic;
                               Ón comuna Gratia, jude˛ul Teleorman,
2/22.07.1998, eliberat„ de Banca Agricol„ — S.A.,                                       5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                             Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
Sucursala Turnu M„gurele.                                              specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                  cu nr. J 34/1005/16.12.1991
  2. Œn urma major„rii capitalului social, p„r˛ile                                 parte;
                               Subsemnatul Dobre A. Costel, Ón calitate de        551 – hoteluri;
sociale ∫i aportul la capitalul social este Ómp„r˛it„
                             asociat unic ∫i administrator, conform hot„r‚rii nr.        5511 – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant;
astfel:                          1 din 13.03.2002 a asociatului unic, aduc la         553 – restaurante;
  – Dinc„ D. Octavian de˛ine 50 % din capitalul     Óndeplinire modific„rile prev„zute Ón actele            5530 – restaurante;
social, respectiv 1.000.000 lei, divizat Ón 10 p„r˛i   constitutive, dup„ cum urmeaz„:                554 – cafenele ∫i baruri;
sociale a 100.000 lei fiecare;                1. Se schimb„ domeniul principal de activitate ∫i        5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
  – Dinc„ D. Gheorghe de˛ine 50 % din capitalul     activitatea principal„, astfel:                555 – cantine ∫i alte unit„˛i de prepararea a
social, respectiv 1.000.000 lei, divizat Ón 10 p„r˛i     – domeniul principal: 521 – comer˛ cu          hranei;
sociale a 100.000 lei fiecare.              am„nuntul Ón magazine nespecializate;                5552 – alte unit„˛i de prepararea a hranei;
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului    – activitatea princiapl„: 5211 – comer˛ cu         701 – activit„˛i imobiliare asupra bunurilor
de societate r„m‚n nemodificate.             am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     proprii sau Ónchiriate;
  (52/290.146)                     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i           7012 – cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri
             *                tutun.                           imobiliare;
 10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002
  702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor      Celelalte prevederi din actele constitutive ale         1591 – fabricarea b„uturilor alcoolice
imobiliare proprii sau Ónchiriate;            societ„˛ii r„m‚n nemodificate.               distilate;
    7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea         (57/290.151)                          1599 – fabricarea b„uturilor nealcoolice;
bunurilor imobiliare proprii sau Ónchiriate;                    *                 292 – fabricare de ma∫ini agricole ∫i forestiere;
  714 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i                                         2931 – fabricarea tractoarelor;
gospod„re∫ti;                       Societatea Comercial„ IVY DANY — S.R.L.             2932 – fabricarea altor ma∫ini ∫i utilaje
    7140 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i       Ro∫iori de Vede, jude˛ul Teleorman           agricole ∫i forestiere;
gospod„re∫ti;                                                     501 – comer˛ cu autovehicule;
  927 – alte activit„˛i recreative;                    ACT ADIfiIONAL                  5010 – comer˛ cu autovehicule;
    9271 – jocuri de noroc;                                             502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
    9272 – alte activit„˛i recreative.         la statutul, contractul ∫i actele adi˛ionale ale         5021   –  Óntre˛inerea   ∫i repararea
  3. Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón    Societ„˛ii Comerciale IVY DANY — S.R.L., cu       autovehiculelor (f„r„ repara˛iile executate Ón
actele constitutive, ulterior Ónmatricult„rii, se vor  sediul Ón Ro∫iori de Vede, Fund„tura S„n„t„˛ii       Óntreprinderi organizate de tip industrial);
Óndeplini prevederile legale, care condi˛ioneaz„       nr. 13, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„         511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
desf„∫urarea unor activit„˛i dup„ ob˛inerea avizelor       la Oficiul registrului comer˛ului         ridicata;
∫i autoriza˛iilor legale, de la organele competente.         nr. J 34/1453/12.11.1992               5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu materii
  Celelalte prevederi din actele constitutive ale     Subsemna˛ii Marcu Marian, domiciliat Ón Ro∫iori     prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.              de Vede, Fund„tura S„n„t„˛ii nr. 21, jude˛ul        cu semiproduse;
  (56/290.150)                     Teleorman, Jianu Doina (fost„ Chelu∫ Doina),            5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu
             *               domiciliat„ Ón Ro∫iori de Vede, Str. S„n„t„˛ii nr. 2,   combustibili, minerale ∫i produse chimice pentru
                             bl. 304, sc. A, et. 2, ap. 12, jude˛ul Teleorman, Ón    industrie;
 Societatea Comercial„ R & MM Co — S.R.L.        calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale IVY         5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material
  Ro∫iori de Vede, jude˛ul Teleorman          DANY — S.R.L., ∫i Chelu∫ Daniel, domiciliat Ón       lemnos ∫i de construc˛ii;
                             Ro∫iori de Vede, Fund„tura S„n„t„˛ii nr. 13, jude˛ul        5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
         ACT ADIfiIONAL              Teleorman, am hot„r‚t urm„toarele:             echipamente industriale, nave ∫i avioane;
                              1. Retragerea din societate din calitatea de          5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
    la actul constitutiv autentificat        asociat a lui Marcu Marian care cedeaz„ cele 7 p„r˛i    articole de menaj ∫i de fier„rie;
cu nr. 3804/29.11.2000 al Societ„˛ii Comerciale     sociale a 100.000 lei fiecare, ale sale, Ón valoare        5116 – intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
 R & MM Co — S.R.L., cu sediul Ón Ro∫iori de       total„ de 700.000 lei, din capitalul social total, lui   confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
 Vede, Str. Oltului nr. 1, jude˛ul Telerman,      Chelu∫ Daniel, fiul lui Ilie ∫i Lucre˛ia, cet„˛ean         5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     rom‚n, c„s„torit, domiciliat Ón Ro∫iori de Vede,      alimentare, b„uturi ∫i tutun;
       cu nr. J 34/31/2001            Fund„tura S„n„t„˛ii nr. 13, jude˛ul Teleorman, care        5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat
  Subsemna˛ii Mocea M. Romulus ∫i Mocea M.       devine asociat al Societ„˛ii Comerciale IVY DANY —     Ón v‚nzarea produselor cu caracter specific
Marius Florentin, Ón calitate de asocia˛i, conform    S.R.L. ∫i care de˛ine un capital social de 700.000 lei,  neclasificate Ón alt„ parte;
hot„r‚rii nr. 2/25.02.2002, aducem la Óndeplinire    compus din 7 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.         5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
modific„rile din actele constitutive, dup„ cum       Capitalul social al societ„˛ii de 2.100.000 lei,    diverse;
urmeaz„:                         Ómp„r˛it Ón 21 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, este   512 – comer˛ cu ridicata cu produse agricole
  1. Se completeaz„ obiectul de activitate secundar   repartizat astfel:                     brute ∫i animale vii;
dup„ cum urmeaz„:                      – Jianu Doina (fost„ Chelu∫ Doina) de˛ine            5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e
  514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,     1.400.000 lei, Ómp„r˛it Ón 14 p„r˛i sociale a 100.000   ∫i furaje;
altele dec‚t cele alimentare;              lei fiecare;                         521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
     5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de                                nespecializate;
                              – Chelu∫ Daniel de˛ine 700.000 lei, Ómp„r˛it Ón 7
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;                                      5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                             p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.
  515 – comer˛ cu ridicata cu produse                                       specializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
                              Administrator cu puteri depline al societ„˛ii va fi
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;                                       alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                             Jianu Doina (fost„ Chelu∫ Doina).
     5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili                                     5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              II. Domeniul principal de activitate:
solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;                                 nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                                          produse nealimentare;
  517 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,       nespecializate.
                                                            522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
neclasificate Ón alt„ parte;                Activitatea principal„:
                                                          alimentare, b„uturi ∫i cu produse de tutun Ón
     5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,     5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                          magazine specializate;
neclasificate Ón alt„ parte;               nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                                              5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i
  521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                                                          legume proaspete;
nespecializate;                       Celelalte activit„˛i prev„zute Ón obiectul de       524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
     5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine     activitate al societ„˛ii, sunt activit„˛i secundare.    specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
specializate, cu v‚nzare predominant„ de produse      Eu, Marcu Marian, men˛ionez c„ la retragerea      parte;
alimentare, b„uturi ∫i tutun;              din societate, am primit toate drepturile ce mi se         5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
     5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine     cuvin ∫i nu mai am nici un fel de preten˛ii fa˛„ de    specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        societate.                         parte;
produse nealimentare;                    Statutul, contractul ∫i actele adi˛ionale ale       526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
  524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        Societ„˛ii Comerciale IVY DANY — S.R.L. se modific„    magazine;
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„   corespunz„tor.                           5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri
parte;                            (58/290.152)                     Ón pie˛e;
     5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„,                   *                 527 – repara˛ii de articole personale ∫i
articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;                               gospod„re∫ti;
     5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i         Societatea Comercial„                  5272 – repara˛ii de articole electrice de uz
aparate electrice de uz casnic;               GIP PROD IMPEX — S.R.L., Alexandria          gospod„resc;
     5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           jude˛ul Teleorman                 602 – alte transporturi terestre;
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                                     6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori
parte;                                   ACT ADIfiIONAL              pe baz„ de grafic;
  551 – hoteluri;                                                     6022 – transporturi cu taxiuri;
     5511 – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant;   la statutul autentificat cu nr. 2534/28.06.1996
                                                              6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
  553 – restaurante;                      al Societ„˛ii Comerciale GIP PROD
                                                          ocazionale;
     5530 – restaurante;                 IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Alexandria,
                                                              6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
  554 – cafenele ∫i baruri;               str. Bucure∫ti nr. 96, bl. D1, sc. A, et. 1, ap. 4,
                                                            722 – realizarea ∫i furnizarea de programe;
     5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;     jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                              7220 – realizarea ∫i furnizarea de programe;
  555 – cantine ∫i alte unit„˛i de prepararea a      registrului comer˛ului cu nr. J 34/339/1996
                                                            723 – prelucrarea datelor;
hranei;                           Subsemnata Ghinea M. Panaghia, Ón calitate de          7230 – prelucrarea datelor;
     5552 – alte unit„˛i de prepararea a hranei;   asociat unic ∫i administrator, aduc la Óndeplinire      923 – activit„˛i de spectacole;
  701 – activit„˛i imobiliare asupra bunurilor     modific„rile prev„zute Ón statut, dup„ cum             9233 – alte activit„˛i de spectacole;
proprii sau Ónchiriate;                 urmeaz„:                           927 – alte activit„˛i recreative;
     7012 – cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri      1. Se schimb„ domeniul principal ∫i activitatea         9271 – jocuri de noroc;
imobiliare;                       principal„:                            9272 – alte activit„˛i recreative;
  702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor      – domeniul principal: 011 – cultura vegetal„;       – barter comercial;
imobiliare proprii sau Ónchiriate;             – activitatea principal„: 0111 – cultura cerealelor.    – import-export.
     7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea        Celelalte activit„˛i se trec la secundar.         3. Œn vederea realiz„rii obiectului de activitate
bunurilor imobiliare proprii sau Ónchiriate;        2. Se codific„ obiectul secundar de activitate,     societatea va desf„∫ura ∫i activitate de achizi˛ii, de
  714 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i       astfel:                          cereale, legume, fructe, de la persoane fizice ∫i/sau
gospod„re∫ti;                          0112 – cultura leguminoaselor boage;        juridice din puncte fixe sau ambulante.
     7140 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i        0113 – cultura cartofului, plantelor tehnice,     4. Se completeaz„ cap. II art. 6 din statut cu
gospod„re∫ti;                      medicinale ∫i aromatice;                  urm„toarele prevederi:
  927 – alte activit„˛i recreative;               0115 – cultura legumelor, bost„noaselor ∫i      – Transmiterea p„r˛ilor sociale se face conform
     9271 – jocuri de noroc;             ciupercilor;                        art. 197 ∫i 198 din Legea nr. 31/1990, republicat„.
     9272 – alte activit„˛i recreative.         014 – servicii auxiliare (cu excep˛ia activit„˛ilor    5. Œn cazul decesului asociatului unic, societatea
  2. Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón   sanitar-veterinare);                    poate continua activitatea cu mo∫tenitorii legali.
actele constitutive, ulterior Ónmatricult„rii, se vor      0141 – servicii pentru mecanizarea,          Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n
Óndeplini prevederile legale, care condi˛ioneaz„     chimizarea agriculturii ∫i protec˛ia fitosanitar„;     nemodificate.
desf„∫urarea unor activit„˛i dup„ ob˛inerea avizelor       0144 – alte servicii pentru agricultur„;        (59/290.153)
∫i autoriza˛iilor legale, de la organele competente.    159 – fabricarea b„uturilor;                           *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002                   11
 Societatea Comercial„ TRANSIM — S.R.L.           – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„ – cod  condi˛ioneaz„ desf„∫urarea unor activit„˛i dup„
    Zimnicea, jude˛ul Teleorman             CAEN 4532;                         ob˛inerea avizelor ∫i autoriza˛iilor legale, de la
                               – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire    organele competente.
         ACT ADIfiIONAL              central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje        Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
                              tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti – cod  nemodificate.
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      CAEN 4533;                           (61/290.155)
        TRANSIM — S.R.L.                – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii                   *
  Subsemna˛ii:                      auxiliare – cod CAEN 4534;
  – Predescu Ovidiu Vasile, domiciliat Ón Bucure∫ti,    – lucr„ri de ipsos„rie – cod CAEN 4541;             Societatea Comercial„
Str. Libert„˛ii nr. 22, bl. 102, sc. A, et. 1, ap. 21,    – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie – cod CAEN      ALBATROS–CO — S.R.L., Odorheiu Secuiesc
sectorul 5, Ón calitate de fost asociat,          4542;                                 jude˛ul Harghita
  – Ti˛u Gabriel, domiciliat Ón Zimnicea, bd. Mihai     – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor – cod
Viteazu, bl. 18C, sc. C, et. 4, ap. 17, jude˛ul      CAEN 4543;                                  ACT ADIfiIONAL
Teleorman, ∫i                         – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de mont„ri de
  – Ti˛u Eugen, domiciliat Ón Zimnicea, Bd. Eroilor,                                     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              geamuri – cod CAEN 4544;
bl. 9A, sc. F, ap. 5, jude˛ul Teleorman,                                           ALBATROS–CO — S.R.L., autentificat
                               – alte lucr„ri de finisare – cod CAEN 4545;
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                    cu nr. 1751/1994 la Notariatul de Stat
                               – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
TRANSIM — S.R.L., cu sediul Ón Zimnicea,                                                Odorheiu Secuiesc
                              demolare, cu personal de deservire aferent – cod
Bd. Eroilor, bl. 9A, sc. F, ap. 5, jude˛ul Teleorman,   CAEN 4540;                          Prezentul act s-a Óncheiat Ón vederea modific„rii
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi  statutului Societ„˛ii Comerciale ALBATROS–CO —
Jude˛ului Teleorman cu nr. J 34/125/31.01.1992, cod    ∫i gazo∫i ∫i cu produse drivate – cod CAEN 5151;      S.R.L., cu sediul Ón Odorheiu Secuiesc,
fiscal R1396303, care are un capital social de        – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de      Str. Pantofarilor nr. 5, ap. 12, jude˛ul Harghita,
107.800.000 lei, din care 100.000 lei Ón numerar ∫i    construc˛ii – cod CAEN 5153;                Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
107.700.000 lei Ón natur„, divizat Ón 21.560 p„r˛i      – comer˛ cu am„nuntul cu produse din tutun –      nr. J 19/469/1994.
sociale, cu o valoare nominal„ de 5.000 lei, Ón baza    cod CAEN 5226;                        Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a Societ„˛ii
hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din         – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           Comerciale ALBATROS–CO — S.R.L. din data de
1/8.03.2002, am hot„r‚t urm„toarele:            specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    22.01.2002 s-a hot„r‚t:
  Art. 1. Œn urma contractului de cesiune        parte – cod CAEN 5248;                    1. Stabilirea unui punct de lucru Ón Odorheiu
autentificat cu nr. 199/8.03.2002 la Biroul notarului     – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant – cod CAEN     Secuiesc, Str. Tineretului, jude˛ul Harghita.
public Elena-Monica Ni˛escu-fiurea din Chiajna, iese    5511.                             2. Principalul obiect de activitate a societ„˛ii va fi
din societate Predescu Ovidiu Vasile, prin cedarea                                  5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
                               Art. 9. Se radiaz„ punctul de lucru al societ„˛ii
tuturor celor 1.078 p„r˛i sociale, cu o valoare                                    articole din piele.
                              din Pite∫ti, Str. Viilor, bl. U3, jude˛ul Arge∫.
nominal„ de 5.000 lei, Ón valoare total„ de 5.390.000                                  Asociatul pe propria r„spundere renun˛„ la
                               Art. 10. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru al
lei, reprezent‚nd 5 % din capitalul social al                                     termenul de recurs de 15 zile, cu privire la
                              societ„˛ii Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 2D, bl. 5,
societ„˛ii, c„tre asocia˛ii Ti˛u Gabriel ∫i Ti˛u Eugen.                                modificarea statutului societ„˛ii, conform actului
                              sc. B, et. 8, ap. 67, sectorul 2.
  Art. 2. Œnceteaz„ calitatea de asociat pentru                                   adi˛ional.
                               Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
Predescu Ovidiu Vasile.                                                  (62/290.156)
                              Ón mod corespunz„tor actele constitutive ale
  Art. 3. Œn urma contractului de cesiune        societ„˛ii, celelalte prevederi ale acestora r„m‚n‚nd
                                                                         *
autentificat cu nr. 199/8.03.2002 la Biroul notarului   neschimbate.
public Elena-Monica Ni˛escu-fiurea din Chiajna,                                          Societatea Comercial„
                                (60/290.154)
capitalul social Ón valoare total„ de 107.800.000 lei,                                     MURRY COMIMPEX — S.R.L.
                                           *                   comuna Sarmas, jude˛ul Harghita
din care 100.000 lei Ón numerar ∫i 107.700.000 lei
Ón natur„, divizat Ón 21.560 p„r˛i sociale, cu o           Societatea Comercial„
valoare nominal„ de 5.000 lei, este de˛inut de                                             ACT ADIfiIONAL
                                  SUPERGLOBUS COM — S.R.L.
asocia˛i astfel:                         comuna Vedea, jude˛ul Teleorman             la statutul Societ„˛ii Comerciale MURRY
  – asociatul Ti˛u Gabriel de˛ine un num„r de                                        COMIMPEX — S.R.L., autentificat
10.780 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 53.900.000            ACT ADIfiIONAL                      cu nr. 125/9.02.1996
lei, din care 50.000 lei Ón numerar ∫i 53.850.000 lei                                   la Biroul notarului public Taran Vasile
Ón natur„, reprezent‚nd 50 % din capitalul social;     la statutul autentificat cu nr. 4352/28.08.1995
                                al Societ„˛ii Comerciale SUPERGLOBUS           Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale nr.
  – asociatul Ti˛u Eugen de˛ine un num„r de
                               COM — S.R.L., cu sediul Ón comuna Vedea,        1/14.01.2002, statutul Societ„˛ii Comerciale MURRY
10.780 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 53.900.000
                               jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul       COMIMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
lei, din care 50.000 lei Ón numerar ∫i 53.850.000 lei                                 registrului comer˛ului cu nr. J 19/163/1996, cod
Ón natur„, reprezent‚nd 50 % din capitalul social.      registrului comer˛ului cu nr. J 34/363/1995
                                                           fiscal R8256986, cu sediul Ón comuna Sarmas nr.
  Art. 4. Se majoreaz„ valoarea unei p„r˛i sociale     Subsemnatul Tudoran I. Marin, Ón calitate de      740, jude˛ul Harghita, subsemna˛ii Mure∫an Adrian-
de la 5.000 lei la 100.000 lei.              asociat unic ∫i administrator, Ón baza hot„r‚rii nr.    Vasile, domiciliat Ón Topli˛a, str. M. Kog„lnicenu, bl.
  Art. 5. Se modific„ num„rul p„r˛ilor sociale de la   1/5.03.2002, aduc la Óndeplinire modific„rile       C, sc. 2, ap. 4, jude˛ul Harghita, identificat cu C.I.
21.500 p„r˛ile sociale la 1.078 p„r˛i sociale.       prevederilor din statutul societ„˛ii, dup„ cum       seria HR nr. 035242, eliberat„ de Poli˛ia Topli˛a la
  Art. 6. Capitalul social Ón valoare total„ de     urmeaz„:                          data de 19.06.2001, cod numeric personal
107.800.000 lei, din care 100.000 lei Ón numerar ∫i      1. Se precizeaz„ domeniul principal ∫i activitatea   1730712193783, Ón numele Societ„˛ii Comerciale
107.700.000 lei Ón natur„, divizat Ón 1.078 p„r˛i     principal„:                        MURRY COMIMPEX — S.R.L., Silivas Ioan,
sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, este      522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse          domiciliat Ón comuna Turt, str. Susani de Jos nr.
de˛inut de asocia˛i astfel:                alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón       152, jude˛ul Satu Mare, identificat cu C.I. provizorie
  – asociatul Ti˛u Gabriel de˛ine 539 p„r˛i sociale,   magazine specializate;                   seria CP nr. 317941, eliberat„ de Poli˛ia Negre∫ti
Ón valoare total„ de 53.900.000 lei, din care 50.000     5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi.         Oa∫, valabil„ p‚n„ la data de 10.04.2002, cod
lei Ón numerar ∫i 53.850.000 lei Ón natur„,          2. Se codific„ obiectul secundar de activitate din   numeric personal 1720809193782, Ón numele
reprezent‚nd 50 % din capitalul social;          statutul societ„˛ii conform cod CAEN, astfel:       Societ„˛ii Comerciale MURRY COMIMPEX — S.R.L.,
  – asociatul Ti˛u Eugen de˛ine 539 p„r˛i sociale, Ón    553 – restaurante;                   ∫i Cotfas Nicolae, domiciliat Ón Topli˛a, str. Nicolae
valoare total„ de 53.900.000 lei, din care 50.000 lei     5530 – restraurante;                  B„lcescu, bl. C, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Harghita,
Ón numerar ∫i 53.850.000 lei Ón natur„,            554 – cafenele ∫i baruri;                identificat cu B.I. seria H.C. nr. 775657, eliberat de
reprezent‚nd 50 % din capitalul social.            5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;        Poli˛ia Topli˛a la data de 10.04.2000, cod numeric
  Art. 7. Domeniul principal de activitate al        927 – alte activit„˛i recreative;            personal 1661124193802, Ón numele Societ„˛ii
societ„˛ii: construc˛ii.                   9271 – jocuri de noroc;                 Comerciale MURRY COMIMPEX — S.R.L.,
  Obiectul principal de activitate al societ„˛ii este    9272 – alte activit„˛i recreative;             am hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii prin
cod CAEN 452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu       526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin        schimbarea sediului din comuna Sarmas nr. 740,
civil.                           magazine;                         jude˛ul Harghita, Ón comuna Sarmas nr. 1069,
  Activitatea principal„ de activitate este cod CAEN    5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón       jude˛ul Harghita.
4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de     pie˛e.                            Subsemna˛ii declar„m c„ renun˛„m la dreptul
art„.                             3. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate    nostru de recurs privind Óncheierea judec„torului
  Art. 8. Se completeaz„ obiectul de activitate al    cu urm„toarele:                      delegat, de autorizare a modific„rilor actului
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:             012 – cre∫terea animalelor;               modificativ ∫i statutului Societ„˛ii Comerciale
  – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente – cod     0121 – cre∫terea bovinelor;               MURRY COMIMPEX — S.R.L., Sarmas.
CAEN 2811;                          0122 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor;          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  – fabricarea echipamentelor de ridicat ∫i         0123 – cre∫terea porcinelor;              statutul Societ„˛ii Comerciale MURRY COMIMPEX
manipulat – cod CAEN 2922;                  0124 – cre∫terea cabalinelor, m„garilor ∫i       — S.R.L., Sarmas.
  – demolarea construc˛iilor, terasamentelor ∫i     cat‚rilor;                           (63/290.157)
organizare de ∫antiere – cod CAEN 4511;            0125 – cre∫terea p„s„rilor;                            *
  – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru construc˛ii –     521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
cod CAEN 4512;                       nespecializate;                       Societatea Comercial„ ESTERER — S.R.L.
  – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„ –   5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita
cod CAEN 4521;                       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                    ACT ADIfiIONAL
construc˛ii – cod CAEN 4522;                 5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  – construc˛ii de c„i de comunica˛ii terestre ∫i    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
construc˛ii destinate sportului – cod CAEN 4523;      produse nealimentare.                           ESTERER — S.R.L.
  – construc˛ii hidrotehnice – cod CAEN 4524;        4. Se men˛ioneaz„ c„ societatea va deschide un       La data de 30.01.2002, Ón ∫edin˛a adun„rii
  – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii – cod   punct de lucru, bufet, Ón comuna Vedea           generale extraordinare, a∫a cum acest lucru rezult„
CAEN 4526;                          5. Pentru exercitarea activit„˛ilor prev„zute Ón    din actul Óntocmit, asocia˛ii fondatori ai Societ„˛ii
  – lucr„ri de instala˛ii electrice – cod CAEN 4531;   statut, se vor Óndeplini prevederile legale, care     Comerciale ESTERER — S.R.L., cu sediul Ón
  12                      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002
Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 74A,               Administrarea societ„˛ii:                D„ne∫ti, str. Olt, nr. 34, jude˛ul Harghita, posesor al
ap. 2, jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul              Societatea va fi administrat„ Ón continuare de     B.I. seria D.G. nr. 499760, eliberat la data de
registrului comer˛ului cu nr. J 19/204/2000, cod             ambii asocia˛i, fiecare put‚nd reprezenta societatea    15.08.1988 de Mili˛ia Miercurea-Ciuc;
fiscal R 13233903, au luat hot„r‚ri Ón baza c„rora se          Ón raporturile cu ter˛ii separat, av‚nd drept de       3. Gal Ervin Vilmos, n„scut la data de 3.03.1971
modific„ unele prevederi ale actului constitutiv al           semn„tur„ social„ aparte.                 Ón comuna C‚r˛a, jude˛ul Harghita, cod numeric
firmei, potrivit celor ce urmeaz„:                     Œn urma acestor modific„ri societatea va        personal 1710303191321, domiciliat Ón comuna
  Se modific„ prevederile cap. III art. 5 din actul           func˛iona Ón baza unui nou act constitutiv.        D„ne∫ti, nr. 277, jude˛ul Harghita, posesor al B.I.
constitutiv, Ón urma extinderii obiectului de                Renun˛„m la dreptul de recurs.             seria G.R. nr. 247373, eliberat la data de 7.03.1995
activitate ∫i la urm„toarele activit„˛i:                   (65/290.159)                      de Poli˛ia Miercurea-Ciuc,
  0130 – activit„˛i mixte (cultura vegetal„ ∫i                           *                 Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
cre∫terea animalelor);                                                       ALBOCOM — S.R.L., cu sediul Ón satul M„d„ra∫ nr.
  0115 – cultura legumelor, bost„noaselor ∫i                Societatea Comercial„ PALCOM — S.R.L.          94, comuna D„ne∫ti, jude˛ul Harghita,
ciupercilor;                                   satul Tome∫ti, comuna C‚r˛a            Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
  0116 – cultura florilor ∫i plantelor ornamentale;                  jude˛ul Harghita               Jude˛ului Harghita cu nr. J 19/219/10.04.1995, Ón
  0501 – pescuitul;                                                        baza hot„r‚rii nr. 1/16.01.2002, am decis
  0502 – piscicultura;                                  ACT ADIfiIONAL              modificarea contractului ∫i statutului societ„˛ii,
  4541 – lucr„ri de ipsos„rie;                          la statutul Societ„˛ii Comerciale         autentificate cu nr. 732/1995 la Notariatul de Stat al
  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;                       PALCOM — S.R.L.              Jude˛ului Harghita, astfel:
  4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;           Subsemnatul Szabó Péter, n„scut la data de 29       – precizarea obiectului principal de activitate al
  4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri          iunie 1955 Ón comuna C‚r˛a, jude˛ul Harghita, cod     societ„˛ii:
geamuri;                                 numeric personal 1550629191354, domiciliat Ón         2010 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i
  4545 – alte lucr„ri de finisare;                   satul Tome∫ti nr. 315, comuna C‚r˛a, jude˛ul        impregnarea lemnului.
  5122 – comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;             Harghita, posesor al B.I. seria G.V. nr. 722913,       Renun˛„m la dreptul de recurs.
  5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume             eliberat la data de 8.09.1997 de Poli˛ia Miercurea-      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
proaspete;                                Ciuc, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii      contractul ∫i statutul societ„˛ii.
  5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume            Comerciale PALCOM — S.R.L., cu sediul Ón satul         (67/290.161)
proaspete;                                Tome∫ti nr. 315, comuna C‚r˛a, jude˛ul Harghita,                   *
  5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee            Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
∫i molu∫te;                               Jude˛ului Harghita cu nr. J 19/973/1992, Ón baza        Societatea Comercial„ BIFEM — S.R.L.
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;                hot„r‚rii nr. 1/2002, am decis modificarea           Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita
  6311 – manipul„ri;                          statutului societ„˛ii autentificat cu nr.
  6312 – depozit„ri;                          2375/30.06.1992 la Notariatul de Stat Jude˛ean                ACT ADIfiIONAL
  9305 – alte activit„˛i de servicii.                  Harghita din Miercurea-Ciuc, astfel:
                                                                   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Dispozi˛ii finale                            1. Schimbarea sediului societ„˛ii din satul
                                                                  BIFEM — S.R.L., autentificat cu nr. 453/1995 la
  Cu aceste modific„ri, prevederile actului               Tome∫ti nr. 315, comuna C‚r˛a, jude˛ul Harghita, Ón
                                                                  Notariatul de Stat Odorheiu Secuiesc, Óncheiat
constitutiv al societ„˛ii, autentificat cu nr.              comuna S‚ndominic nr. 504, jude˛ul Harghita.
                                                                   Ón vederea modific„rii actului constitutiv al
2305/11.07.2000 de notarul public Lajos Agnes din              La noul sediu al societ„˛ii exist„ un punct de
                                                                    Societ„˛ii Comerciale BIFEM — S.R.L., cu
Odorheiu Secuiesc, Ó∫i p„streaz„ valabilitatea.             lucru cu func˛ionarea unui cafe-bar, cu men˛iunea
                                                                  sediul Ón Odorheiu Secuiesc, str. Orbán Balázs
  Redactat azi, 31.01.2002.                       faptului c„ Ón urma renumerot„rii caselor din satul
                                                                    nr. 97, jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„ la
  (64/290.158)                             S‚ndominic, num„rul vechi 445 a fost Ónlocuit cu
                                                                       Oficiul registrului comer˛ului
                  *                  num„rul 504, actuala adres„ a sediului ∫i punctului
                                     de lucru.                                 cu nr. J 19/143/1995
 Societatea Comercial„ MEZON–COM — S.R.L.                  2. Deschiderea unui punct de lucru – magazin        Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare
   Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita                  mixt, Ón satul Tome∫ti nr. 315/A, comuna C‚r˛a,      a Societ„˛ii Comerciale BIFEM — S.R.L. din data de
                                     jude˛ul Harghita, cod 4218.                30 ianuarie 2002, s-a hot„r‚t cu unanimitate de
           ACT ADIfiIONAL                     3. Precizarea obiectului principal de activitate al   voturi completarea obiectului de activitate cu
                                     societ„˛ii:                        comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale              5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.        cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare
       MEZON–COM — S.R.L.                      4. Codificarea ∫i completarea obiectului de       b„uturi ∫i tutun – cod CAEN 5211, care devine ∫i
  Subsemnatul Abos Iosif, cet„˛ean rom‚n, n„scut            activitate:                        obiectul principal de activitate al societ„˛ii.
la data de 2.03.1946 Ón comuna Bato∫, jude˛ul                Alte activit„˛i:                      Asocia˛ii renun˛„ la termenul de recurs de 15
Mure∫, domiciliat Ón Miercurea-Ciuc, str. Gh. Doja             4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire  zile.
nr. 7, sc. B, ap. 1, jude˛ul Harghita, posesor al B.I.          central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje         (68/290.162)
seria B.N. nr. 427538, eliberat de Mili˛ia Miercurea-          tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;                  *
Ciuc la data de 17.06.1980, cod numeric personal              5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
1460302191320, Ón calitate de asociat unic al              autovehicule;                            Societatea Comercial„
Societ„˛ii Comerciale MEZON–COM — S.R.L., cu                5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material       CENTRUM COMPROD — S.R.L., satul Eliseni
sediul Ón Miercurea-Ciuc, str. Gh. Doja nr. 7, sc. B,          lemnos ∫i de construc˛ii;                   comuna Secuieni, jude˛ul Harghita
ap. 1, jude˛ul Harghita, av‚nd un capital social de             5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
2.700.000 lei, Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i           specializate, cu v‚nzare predominant„ de produse               ACT ADIfiIONAL
Industrie a Jude˛ului Harghita cu nr.                  alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                                      5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón        la statutul Societ„˛ii Comerciale CENTRUM
J 19/762/28.06.1993, Ón baza hot„r‚rii nr. 1/2002,
                                     pie˛e;                                  COMPROD — S.R.L.
am decis modificarea actului constitutiv, Ón felul
urm„tor:                                  9271 – jocuri de noroc;                  Subsemnatul Szigyárto Carol, domiciliat Ón satul
                                      5000 – activitate import–export.            Eliseni nr. 131, comuna Secuieni, jude˛ul Harghita,
  Se precizeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii:
                                      Celelalte activit„˛i din statutul societ„˛ii,      Ón calitate de asociat al Societ„˛ii Comerciale
  7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,
                                     autentificat cu nr. 2375/1992 ∫i din actul adi˛ional    CENTRUM COMPROD — S.R.L., cu sediul Ón satul
inginerie ∫i alte servicii tehnice.
                                     autentificat cu nr. 279/1998 la Biroul notarului      Eliseni nr. 131, comuna Secuieni, jude˛ul Harghita,
  Celelalte activit„˛i se exclud din obiectul de
                                     public Szakacs Ileana Irina, se exclud din obiectul    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
activitate al societ„˛ii.
                                     de activitate al societ„˛ii.                nr. J 19/763/1994, av‚nd Ón vedere prevederile Legii
  Cesiune de p„r˛i sociale:
                                      Celelalte prevederi din statut r„m‚n          nr. 31/1990, modificat„ ∫i completat„, ∫i hot„r‚rea
  Abos Iosif, Ón calitate de asociat unic, de˛in„torul
                                     neschimbate.                        asociatului unic din data de 19 februarie 2002, am
a 27 p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 100.000
                                      Renun˛ la dreptul de recurs.              decis modificarea statutul societ„˛ii comerciale,
lei, Ón valoare total„ de 2.700.000, reprezent‚nd              Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
capitalul social al societ„˛ii, cesionez la valoarea lor                                      dup„ cum urmeaz„:
                                     statutul societ„˛ii.                     1. Se stabilesc domeniul principal ∫i activitatea
nominal„ de 100.000 lei fiecare, 13 p„r˛i sociale, Ón            (66/290.160)
valoare total„ de 1.300.000 lei dnei Abos Ildiko,                                          principal„ ale societ„˛ii comerciale dup„ cum
                                                  *                urmeaz„:
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 16.04.1956 Ón
comuna Borsec, jude˛ul Harghita, domiciliat„ Ón                                            Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul
                                      Societatea Comercial„ ALBOCOM — S.R.L.
Miercurea-Ciuc, str. Gh. Doja nr. 7, sc. B, ap. 1,                                         Ón magazine nespecializate.
                                        satul M„d„ra∫, comuna D„ne∫ti
jude˛ul Harghita, posesoare a B.I. seria B.Z. nr.                                           Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
                                            jude˛ul Harghita
285913 eliberat de Mili˛ia Miercurea-Ciuc la data de                                        am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
11.09.1984, cod numeric personal 2560416191329,                                           predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                                              ACT ADIfiIONAL
care prin aderarea la statutul societ„˛ii ∫i prin                                          tutun.
preluarea la valoarea lor nominal„ a celor 13 p„r˛i            la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       2. Se aprob„ deschiderea unui punct de lucru,
sociale, devine asociatul societ„˛ii cu toate                      ALBOCOM — S.R.L.              const‚nd dintr-un magazin mixt, Ón satul Eliseni nr.
drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din aceast„               Subsemna˛ii:                      381, comuna Secuieni, jude˛ul Harghita.
calitate.                                  1. Bogacs Ferenc, n„scut la data de 6.12.1967 Ón      3. Se aprob„ deschiderea unui punct de lucru,
  Œn urma acestor schimb„ri se modific„ structura            comuna C‚r˛a, jude˛ul Harghita, cod numeric        const‚nd dintr-un bufet, situat Ón satul Eliseni nr.
capitalului social, care va fi urm„toarea:                personal 1671206191321, domiciliat Ón satul        381, comuna Secuieni, jude˛ul Harghita.
   Nume    P„r˛i sociale  P„r˛i sociale   Valoare   Cota de  M„d„ra∫ nr. 94, comuna D„ne∫ti, jude˛ul Harghita,       Asociatul unic renun˛„ la recursul Ómpotriva
 ∫i prenume   subscrise    v„rsate     total„        posesor al C.I. seria HR nr. 010345, eliberat„ de la    Óncheierii judec„torului delegat privind
participare                               data de 23.08.2000 de Poli˛ia Miercurea-Ciuc;       Ónregistrarea prezentului act adi˛ional la Oficiul
                                      2. Antal Laszlo, n„scut la data de 17.09.1964 Ón    registrului comer˛ului.
1. Abos Iosif     14       14     1.400.000 lei 51,85 %  Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita, cod numeric          (69/290.163)
2. Abos Ildiko    13       13     1.300.000 lei 48,15 %  personal 1640917191328, domiciliat Ón comuna                     *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002                  13
      Societatea Comercial„             Ploie∫ti, Aleea Bahluiului, bl. 143, ap. 34, jude˛ul     Celelalte clauze ale actelor constitutive ale
    SELECT METLEMPLAST — S.R.L.            Prahova, constituit„ Ón baza statutului ∫i a       societ„˛ii  r„m‚n   neschimbate,   acestea
   Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita         contractului societ„˛ii, autentificate cu nr. 165/1995  modific‚ndu-se conform celor men˛ionate Ón
                             de notarul public David Ella, av‚nd cod unic de      prezentul act adi˛ional, care face parte integrant„
         ACT ADIfiIONAL              Ónregistrare 8210555, Ónmatriculat„ la Oficiul      din acestea.
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.      (76/290.170)
  la statutul Societ„˛ii Comerciale SELECT       J 29/280/23.02.1996, am hot„r‚t Ónfiin˛area unu                   *
   METLEMPLAST — S.R.L., cu sediul Ón         punct de lucru Ón Ploie∫ti, str. G„geni nr. 100,
  Odorheiu Secuiesc, Str. Lemnarilor nr. 14,      jude˛ul Prahova, Ón incinta sec˛iei – Spitalul jud.     Societatea Comercial„ SELECT P — S.R.L.
 jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„ la Camera de      Nord, pe perioada 14 martie 2002 – 31 decembrie           Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
  Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Harghita       2002.
        cu nr. J 19/923/1991             Se men˛in neschimbate celelalte prevederi ale              ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act s-a Óncheiat de c„tre asociatul unic  statutului, astfel cum a fost modificat ulterior,      Subsemnatul Barburiceanu Gheorghe, domiciliat
Lázár Emeric, pentru modificarea statutului de      prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din    Ón satul Gheboieni, comuna Tatarani, jude˛ul
func˛ionare:                       acesta.                          D‚mbovi˛a, posesor al C.I. seria DD nr. 084836,
  Articolul 1. Stabilirea obiectului principal de      (73/290.167)                     eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 12.10.2001,
activitate: 2751 – turnarea fontei.                        *                Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
  Asociatul unic renun˛„ la dreptul de recurs.                                  SELECT P — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Sipote
  (70/290.164)                       Societatea Comercial„ BOEMI — S.R.L.         nr. 2, bl. 152K, et. 1, ap. 7, jude˛ul Prahova,
             *                    Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de
                                                          pe l‚ng„ Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului
      Societatea Comercial„                      ACT ADIfiIONAL              Prahova cu nr. J 29/775/1991, prin prezentul act
     MIRA–COMIMPEX — S.R.L.                                          adi˛ional, am hot„r‚t urm„toarele:
                              Subsemnata Olteanu Eugenia, domiciliat„ Ón
   Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita                                       Schimbarea sediului societ„˛ii din Ploie∫ti, str.
                             Ploie∫ti, aleea Godeanu nr. 3, bl. 123, sc. C, ap. 56,
                             jude˛ul Prahova, Ón calitate de asociat unic al      Sipote nr. 2, bl. 152K, et. 1, ap. 7, jude˛ul Prahova,
         ACT ADIfiIONAL                                           Ón Ploie∫ti, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 12, bl.
                             Societ„˛ii Comerciale BOEMI — S.R.L., cu sediul Ón
                             Ploie∫ti, aleea Godeanu nr. 3, bl. 123, sc. C, ap. 56,  85, sc. A, et. 2, ap. 7, jude˛ul Prahova.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului    Totodat„, Ón˛eleg s„ extind obiectul de activitate
  MIRA–COMIMPEX — S.R.L., autentificat
                                                          al societ„˛ii cu urm„toarea activitate: 4100.2 –
   cu nr. 5902/1665 la Notariatul de Stat       comer˛ului cu nr. J 29/31/1992, am hot„r‚t
                                                          servicii de gospod„rire ∫i distribu˛ie a apei.
        Odorheiu Secuiesc             Ónfiin˛area unui punct de lucru al Societ„˛ii
                                                           Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale
  Prezentul act s-a Óncheiat Ón vederea modific„rii   Comerciale BOEMI — S.R.L. Ón Ploie∫ti, str. Putna
                                                          societ„˛ii   r„m‚n    neschimbate,   acestea
actului constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MIRA–    nr. 96, jude˛ul Prahova.
                                                          modific‚ndu-se Ón mod corespunz„tor conform
COMIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Odorheiu          Celelalte prevederi din actele constitutive ale
                                                          celor men˛ionate Ón prezentul act adi˛ional, care
Secuiesc, str. Rákoczi Ferenc nr. 115, jude˛ul      societ„˛ii comerciale ∫i modificate cu actele
                                                          face parte integrant„ din acestea.
Harghita, Ónmatriculat„ cu nr. J 19/653/1995.      adi˛ionale ulterioare r„m‚n neschimbate, prezentul
                                                           Redactat azi, 6 martie 2002.
  Œn baza hot„r‚rii asociatului unic al Societ„˛ii   act adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.
                                                            (77/290.171)
                               (74/290.168)
Comerciale MIRA–COMIMPEX — S.R.L. din data de                                                 *
30 ianuarie 2002, s-a hot„r‚t precizarea obiectului                *
principal de activitate al societ„˛ii care este comer˛                                    Societatea Comercial„
                                   Societatea Comercial„                CESALPINA SERV — S.R.L., Ploie∫ti
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
                                 CARMINFLOR — S.R.L., Sinaia                  jude˛ul Prahova
v‚nzare predominant„ de produse alimentare
                                    jude˛ul Prahova
b„uturi ∫i tutun – cod CAEN 5211.
  Asociatul renun˛„ la termenul de recurs de 15                                           ACT ADIfiIONAL
zile.                                   ACT ADIfiIONAL
                                                           Subsemnata Cocos Ghe. Gabriela, cet„˛ean
   (71/290.165)                      Subsemna˛ii Gioga Florin, n„scut la data de 24     rom‚n, n„scut„ la data de 2.12.1962 Ón Ploie∫ti,
             *               septembrie 1964 Ón localitatea Mitrofani, jude˛ul     jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Crisan
                             V‚lcea, ∫i Gioga Carmina-Elena, n„scut„ la data de    nr. 5A, bl. 126 B, sc. A, ap. 14, jude˛ul Prahova,
      Societatea Comercial„             19 aprilie 1969 Ón Horezu, jude˛ul V‚lcea, ambii     identificat„ cu B.I. seria G.K. nr. 983880, eliberat de
     REPROAL ANTAL — S.R.L.             domicilia˛i Ón Sinaia, str. Alexandru Vlahu˛„ nr. 2,   Poli˛ia Ploie∫ti la data de 15.12.1993, cod numeric
   Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita         jude˛ul Prahova, cet„˛eni rom‚ni, asocia˛i ai       personal 2621202293096, Ón calitate de asociat unic
                             Societ„˛ii Comerciale CARMINFLOR — S.R.L., cu       al Societ„˛ii Comerciale CESALPINA SERV — S.R.L.,
         ACT ADIfiIONAL              sediul Ón Sinaia, str. Octavian Goga nr. 9, jude˛ul    cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Crisan nr. 5A, bl. 126B, sc.
                             Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       A, et. 3, ap. 14, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la
  la actele Societ„˛ii Comerciale REPROAL        Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/2499/8    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova
  ANTAL — S.R.L., cu sediul Ón Odorheiu        iulie 1992, vol. 53, cod fiscal R1332369, preciz„m c„   cu nr. J 29/1118/1995, constituit„ Ón baza statutului
Secuiesc, str. Beclean nr. 62, jude˛ul Harghita,     domeniul principal de activitate al societ„˛ii este    societ„˛ii, autentificat de notarul public, cu
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t
       cu nr. J 19/113/1992            specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    s„ aducem urm„toarele complet„ri actului
  Art. 1. Se codific„ obiectul de activitate conform  parte, iar activitatea principal„ 5242 – comer˛ cu    constitutiv al societ„˛ii:
codurilor CAEN:                     am„nuntul cu Ómbr„c„minte.                  Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Ploie∫ti, Str.
  1511 – produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea       Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    Fragilor nr. 7, jude˛ul Prahova, av‚nd ca obiect de
c„rnii;                         Ón mod corespunz„tor contractul ∫i statutul        activitate comer˛, conform contractului de v‚nzare-
  2010 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i        societ„˛ii, autentificate cu nr. 3603/1992 la       cump„rare nr. 1872/26.06.2001, valabil pe o durat„
impregnarea lemnului;                  Notariatul de Stat C‚mpina, modificate prin actele    nelimitat„.
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        adi˛ionale ulterioare, f„c‚nd parte integrant„ din      Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        acestea.                         neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            Celelalte dispozi˛ii ale contractului ∫i statutului  integrant„ din acesta.
  5139 – comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 (78/290.172)
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            Redactat azi, 4 martie 2002.                           *
  5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;       (75/290.169)
  5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i                  *                 Societatea Comercial„ ROMAPAN — S.R.L.
Ónc„l˛„minte;                                                        B„ne∫ti, jude˛ul Prahova
  5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de           Societatea Comercial„
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;      ANITA ELECTRONICS — S.R.L., Ploie∫ti                  ACT ADIfiIONAL
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine               jude˛ul Prahova
                                                           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                                                  ROMAPAN — S.R.L.
produse nealimentare;                           ACT ADIfiIONAL
  5530 – restaurante;                                                Subsemna˛ii Anita Mircea-Vasile, domiciliat Ón
                              Subsemna˛ii Lambrache Devi-George, cet„˛ean      C‚mpina, bd. Carol I nr. 7, bl. P2, sc. B, et. 1, ap. 8,
  5541 – cafenele ∫i baruri;              rom‚n, n„scut la data de 29.07.1961 Ón Turnu
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.                                     jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
                             M„gurele, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Ploie∫ti,   008165/12.12.1997, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina, ∫i
  Art. 2. Obiectul principal de activitate este 5530  str. Vasile Boerescu nr. 13, jude˛ul Prahova, ∫i
– restaurante.                                                   Bosilaca Maria-Roxana, domiciliat„ Ón B„ne∫ti,
                             Lambrache Mihuta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     jude˛ul Prahova, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr.
  Asocia˛ii renun˛„ la dreptul de recurs.        de 18.06.1961 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i,
  (72/290.166)                                                  767763/13.05.1996, eliberat de Poli˛ia C‚mpina, Ón
                             domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Vasile Boerescu nr. 13,   calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
             *               jude˛ul Prahova, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii  ROMAPAN — S.R.L., cu sediul Ón B„ne∫ti, str.
                             Comerciale ANITA ELECTRONICS — S.R.L., cu         Drumul Mare nr. 595, jude˛ul Prahova,
      Societatea Comercial„
                             sediul Ón Ploie∫ti, str. Theodor Aman, bl. 30A, et. 2,  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
    SUPPLIES COM — S.R.L., Ploie∫ti
                             ap. 10, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul     Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/366/19.04.2001, am
       jude˛ul Prahova
                             registrului comer˛ului cu nr. J 29/2773/17.11.1993,    hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Ploie∫ti,
                             am hot„r‚t:                        complex Mihai Bravu, Str. Chimiei, bl. 4B, parter,
         ACT ADIfiIONAL               Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii din Ploie∫ti,  magazin 27, jude˛ul Prahova.
 Subsemnatul Vlad Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,       str. Theodor Aman, bl. 30A, et. 2, ap. 10, jude˛ul      Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul
n„scut la data de 1.11.1970 Ón Ploie∫ti, jude˛ul     Prahova, Ón Ploie∫ti, str. Vasile Boerescu nr. 13,    constitutiv autentificat cu nr. 755 din 9.04.2000 la
Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Bahluiului, bl.  jude˛ul Prahova, conform contractului de v‚nzare-     un Birou notarial public din C‚mpina, pe care Ól
143, sc. B, ap. 34, jude˛ul Prahova, Ón calitate de   cump„rare autentificat cu nr. 1839 din 19.09.1997,    modific„ Ón mod corespunz„tor.
asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii       la acest birou notarial, transcris cu nr. 13332 din     Redactat azi, 11 martie 2002.
Comerciale SUPPLIES COM — S.R.L., cu sediul Ón      22.09.1997, de Judec„toria Ploie∫ti.             (79/290.173)
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002
          ACT ADIfiIONAL               IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Sinaia, str. Avram            Societatea Comercial„
                               Iancu nr. 6A, bl. 6A, et. 4, ap. 29, jude˛ul Prahova,      APLAST — S.R.L., satul Ceptura de Jos
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al        comuna Ceptura, jude˛ul Prahova
        ROMAPAN — S.R.L.               Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/277/1998, cod fiscal
  Subsemna˛ii Anita Mircea-Vasile, domiciliat Ón      R10292670, cet„˛ean rom‚n, hot„r„sc:                     ACT ADIfiIONAL
C‚mpina, bd. Carol I nr. 7, bl. P2, sc. B, et. 1, ap. 8,    Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón Sinaia,     Subsemna˛ii Paun Dragos, cet„˛ean rom‚n,
jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.      Bd. Republicii nr. 46, jude˛ul Prahova.          n„scut la data de 26.10.1969 Ón comuna C„line∫ti,
008165/12.12.1997, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina, ∫i       Prezentul act adi˛ional se refer„ la actul       jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Mihail
Bosilaca Maria-Roxana, domiciliat„ Ón B„ne∫ti,        constitutiv autentificat cu nr. 409/1998 la Biroul     Sebastian nr. 31, bl. S8, sc. 2, ap. 28, sectorul 5, ∫i
jude˛ul Prahova, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr.     notarilor publici Ioni˛„ Dorina ∫i Bogasiu Gheorghe    Musat Nicolae C„t„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
767763/13.05.1996, eliberat de Poli˛ia C‚mpina, Ón      din Sinaia ∫i a fost autentificat azi, 18.02.2002.     data de 27.01.1976 Ón comuna C„line∫ti, jude˛ul
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale          (83/290.176)                      Arge∫, domiciliat Ón satul Ceptura de Jos nr. 642,
ROMAPAN — S.R.L., cu sediul Ón B„ne∫ti, str.                      *                comuna Ceptura, jude˛ul Prahova, cu num„r de
Drumul Mare nr. 595, jude˛ul Prahova,
                                                            ordine Ón registrul comer˛ului J 29/655/2000, am
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al          Societatea Comercial„               hot„r‚t Óncheierea prezentului act adi˛ional, prin
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/366/19.04.2001, am        TOTALMONTAJ — S.R.L., satul T„t„rani          care se deschide un punct de lucru Ón Zona
hot„r‚t completarea obiectului de activitate, astfel:      comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova           Industrial„ din satul Ceptura de Jos, comuna
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                                            Ceptura, jude˛ul Prahova.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                   ACT ADIfiIONAL                Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                                Subsemnatul Ion Anton, cet„˛ean rom‚n,         societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                               domiciliat Ón Ploie∫ti, str. V„leni nr. 92A, jude˛ul    adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                               Prahova, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii       (87/290.180)
produse nealimentare;
  5248 – alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul, Ón       Comerciale TOTALMONTAJ — S.R.L., cu sediul Ón                     *
magazine specializate, cu alte produse neclasificate     satul T„t„rani, comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova,
                               Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al         Societatea Comercial„
Ón alt„ parte.
                               Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/187/1994, constituit„     MORELIMPEX — S.R.L., V„lenii de Munte
  Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul
                               Ón baza statutului societ„˛ii, autentificat cu nr.          jude˛ul Prahova
constitutiv autentificat cu nr. 755 din 9.04.2000 la
un Birou notarial public din C‚mpina, pe care Ól       19883 din data de 10.11.1993 la Notariatul de Stat
modific„ Ón mod corespunz„tor.                al Jude˛ului Prahova, a∫a cum a fost modificat ∫i               ACT ADIfiIONAL
  Redactat azi, 15 martie 2002.               completat prin actele adi˛ionale ulterioare, am       la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  (80/290.173)                       hot„r‚t urm„toarele:                    MORELIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón V„lenii de
              *                  I. Domeniul principal de activitate este domeniul      Munte, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 57,
                               453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii, iar activitatea    jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul
      Societatea Comercial„               principal„ este 4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare    registrului comer˛ului cu nr. J 29/837/1999
    GOLDKISS EXIM — S.R.L., Brebu            ∫i de Ónc„lzire central„ ∫i de montaj de echipamente
                                                              Subsemnatul Galusca Gheorghe, de na˛ionalitate
       jude˛ul Prahova                ∫i de utilaje tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii
                                                            rom‚n„, domiciliat Ón V„lenii de Munte, str. M.
                               inginere∫ti.
                                                            Kog„lniceanu nr. 57, jude˛ul Prahova, n„scut la data
          ACT ADIfiIONAL                Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
                                                            de 10.08.1961, posesor al C.I. seria PH nr. 270033,
                               neschimbate.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de Munte la data de
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
       GOLDKISS EXIM — S.R.L.                                           12.11.2001, Ón calitate de asociat unic, am hot„r‚t:
                               statutul societ„˛ii, autentificat cu nr. 19883 din data
  Subsemna˛ii Ni˛ulescu Gheorghe-Marius,                                         Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón
                               de 10.11.1993 la Notariatul de Stat al Jude˛ului
domiciliat Ón Brebu, str. Fodac nr. 809, jude˛ul                                    V„lenii de Munte, bd. N. Iorga nr. 92, jude˛ul
                               Prahova, a∫a cum a fost modificat ∫i completat prin
Prahova, identificat cu B.I. seria G.X. nr.                                       Prahova.
                               actele adi˛ionale ulterioare.
643082/27.08.1997, eliberat de Poli˛ia C‚mpina, ∫i                                     Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale
                                 (84/290.177)
Ni˛ulescu Florina-Cristina, domiciliat„ Ón Brebu, str.                                 societ„˛ii comerciale r„m‚n neschimbate, acestea
                                            *                modific‚ndu-se Ón mod corespunz„tor celor
Fodac nr. 809, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I.
seria PH nr. 164797/29.05.2000, eliberat„ de Poli˛ia                                  men˛ionate Ón prezentul act adi˛ional, care face
                               Societatea Comercial„ DAIAS–COM — S.R.L.
C‚mpina, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                       parte integrant„ din acestea.
                                    Mizil, jude˛ul Prahova
GOLDKISS EXIM — S.R.L., cu sediul Ón Brebu, str.                                      (88/290.181)
Fodac nr. 809, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la                                                  *
                                        ACT ADIfiIONAL
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova
cu nr. J 29/258/21.02.1996, am hot„r‚t:             Subsemnatul Toma Ilie-Iulian, cet„˛ean rom‚n,            Societatea Comercial„
  1. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón C‚mpina,      n„scut la data de 2.02.1969, domiciliat Ón Mizil, str.        PAVY SERV — S.R.L., Ploie∫ti
Calea Doftanei nr. 20, jude˛ul Prahova.           Mihai Bravu nr. 112, bl. 112, sc. A, et. 3, ap. 16,            jude˛ul Prahova
  2. Precizarea domeniului principal de activitate,     jude˛ul Prahova, Ón calitate de asociat unic al
astfel: a) Domeniul principal Ól constituie 361 –      Societ„˛ii Comerciale DAIAS–COM — S.R.L., cu                 ACT ADIfiIONAL
produc˛ie de mobilier; b) activitatea principal„ a      sediul Ón Mizil, str. Mihai Bravu nr. 112, bl. 112, sc.    Subsemnatul Popovici V. Marius-Victor, cet„˛ean
societ„˛ii va fi 3614 – produc˛ia altor tipuri de      A, et. 3, ap. 16, jude˛ul Prahova, constituit„ Ón baza   rom‚n, n„scut la data de 8.10.1974 Ón Petro∫ani,
mobilier.                          actului constitutiv autentificat cu nr. 1259/2002 la    jude˛ul Hunedoara, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str.
  Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul     Biroul notarului public Maria C„lin din Mizil, am     Œnfr„˛irii nr. 5A, bl. 67bis, sc. B, et. 2, ap. 54, jude˛ul
constitutiv autentificat cu nr. 231/23.01.1996 la un     hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón satul      Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 071956,
Birou notarial public din C‚mpina, pe care Ól        Ungureni, comuna F‚nt‚nele, jude˛ul Prahova.        eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 6.01.1999, cod
modific„ Ón mod corespunz„tor.                 Toate activit„˛ile se vor desf„∫ura dup„ ob˛inerea   numeric personal 1741008293151, Ón calitate de
  Redactat azi 7 martie 2002.                avizelor ∫i aprob„rilor impuse de legisla˛ia Ón      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PAVY SERV —
  (81/290.174)                       vigoare.                          S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Œnfr„˛irii nr. 5A, bl.
              *                  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    67 bis, sc. B, et. 2, ap. 54, jude˛ul Prahova,
                               actul constitutiv al societ„˛ii, modificat         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
 Societatea Comercial„ ANALORA — S.R.L.           corespunz„tor, celelalte prevederi r„m‚n‚nd        Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/150/2002, constituit„
     Ploie∫ti, jude˛ul Prahova             neschimbate.                        Ón baza statutului societ„˛ii, eliberat de Camera de
                                 (85/290.178)                      Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Prahova, Biroul
          ACT ADIfiIONAL                            *                unic, cod unic de Ónregistrare 14447395, cu
  Subsemnatul Ogrezeanu Adrian, domiciliat Ón                                     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t
                                    Societatea Comercial„              s„ aduc urm„toarele modific„ri actului constitutiv
Ploie∫ti, ™os. Vestului nr. 20, bl. 101, sc. A, et. 7, ap.
                                   TER MOTOR REP — S.R.L.               al societ„˛ii:
28, jude˛ul Prahova, Ón calitate de asociat unic al
Societ„˛ii Comerciale ANALORA — S.R.L., cu sediul       comuna T‚rg∫orul Vechi, jude˛ul Prahova           Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón T‚rgu Mure∫,
Ón Ploie∫ti, ™os. Vestului nr. 20, bl. 101, sc. A, et. 7,                                Str. Republicii nr. 21, jude˛ul Mure∫, av‚nd ca
ap. 28, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul               ACT ADIfiIONAL              obiect de activitate internet-cafe, conform
registrului comer˛ului cu nr. J 29/1031/2001, av‚nd       Subsemna˛ii Stoicescu George, domiciliat Ón       contractului de Ónchiriere nr. 3143/14.03.2002,
cod unic de Ónregistrare 14313504, am hot„r‚t        comuna T‚rg∫oru Vechi nr. 563, jude˛ul Prahova, ∫i     valabil pe durat„ nelimitat„.
urm„toarele:                         Stoicescu Petre, domiciliat Ón satul T‚rg∫oru Vechi      Se renun˛„ la dreptul de recurs Ómpotriva
  – Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón satul        nr. 474, comuna T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul Prahova,      rezolu˛iei directorului Oficiului registrului
Ploie∫tiori, Str. Centurii nr. 675, comuna Blejoi,      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TER    comer˛ului privind modific„rile de mai sus.
jude˛ul Prahova.                       MOTOR REP — S.R.L., cu sediul Ón comuna            Celelalte clauze ale statutului societ„˛ii r„m‚n
  Celelalte prevederi din actul constitutiv al       T‚rg∫orul Vechi, Str. Morii nr. 474, jude˛ul Prahova,   neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     integrant„ din acesta.
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.        nr. J 29/311/1997, prin prezentul act adi˛ional, am      (89/290.182)
  (82/290.175)                       hot„r‚t:                                        *
              *                  • Domeniul principal de activitate al societ„˛ii
                               este 502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.        Societatea Comercial„
Societatea Comercial„ CIRM IMPEX — S.R.L.            • Activitatea principal„: 5022 – repara˛ii de        FARMACIA TERAPIA — S.R.L., Ploie∫ti
     Sinaia, jude˛ul Prahova              autovehicule executate Ón unit„˛i organizate de tip          jude˛ul Prahova
                               industrial.
          ACT ADIfiIONAL                Celelalte clauze r„m‚n neschimbate. Prezentul               ACT ADIfiIONAL
  Subsemnatul Mihai Ion, n„scut la data de         act adi˛ional face parte integrant„ din actele        Subsemnata ™tef„nescu Verona, cet„˛ean rom‚n,
2.09.1958 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea,         constitutive ale societ„˛ii.                n„scut„ la data de 17.03.1943 Ón comuna Jugureni,
domiciliat Ón Sinaia, Str. C„∫eriei nr. 3, cet„˛ean       (86/290.179)                      jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str.
rom‚n, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CIRM                    *                Petuniei nr. 10, bl. 109, sc. A, et. 1, ap. 6, jude˛ul
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002                   15
Prahova, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii     ulterioare, am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele           554 – cafenele ∫i baruri;
Comerciale FARMACIA TERAPIA — S.R.L., cu sediul      complet„ri actului constitutiv al societ„˛ii:          5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol.
Ón Ploie∫ti, str. Gen. Vasile Milea nr. 2, jude˛ul      Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bolde∫ti         Celelalte clauze ale actului de constituire a
Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       Sc„eni, Calea Unirii (Centrul Civic), jude˛ul        societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.           Prahova, av‚nd ca obiect de activitate comer˛,        adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
J 29/1553/1991, precizez c„ domeniul principal de     conform contractului de Ónchiriere nr.              (96/290.189)
activitate al societ„˛ii va fi urm„torul:         6175/3.10.2001, valabil p‚n„ la data de 3.10.2006 ∫i                  *
  52 – comer˛ cu am„nuntul (cu excep˛ia          autoriza˛ia de construire nr. 548/19.11.2001.
autovehiculelor ∫i motocicletelor);              Declar c„ renun˛ la dreptul de recurs Ómpotriva           Societatea Comercial„
  523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         rezolu˛iei directorului Oficiului registrului            DEROT CONST — S.R.L., Ploie∫ti
specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,     comer˛ului pentru modific„rile de mai sus.                 jude˛ul Prahova
cu produse cosmetice ∫i de toalet„;              Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
  5231 – comer˛ cu am„nuntul cu produse          neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte
                                                                     ACT ADIfiIONAL
farmaceutice.                       integrant„ din acesta.
  Celelalte clauze ale actelor de constituire a        (93/290.186)                        Subsemnatul Petri Emil, domiciliat Ón Ploie∫ti,
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act                      *                str. Bob‚lna nr. 61, jude˛ul Prahova, Ón calitate de
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.                                     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale DEROT CONST
  Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act              Societatea Comercial„               — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Cuza Vod„ nr. 2,
adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i, dup„           DISCOUNT IMPEX— S.R.L., Sinaia            bl. D11, ap. 20, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la
Ónregistrarea lor la Oficiul registrului comer˛ului.           jude˛ul Prahova                Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 29/182/1996,
  (90/290.183)                                                    am hot„r‚t urm„toarele:
              *                         ACT ADIfiIONAL                – schimbarea sediului societ„˛ii din Ploie∫ti, str.
                               Subsemnatele Farkas Margareta, n„scut„ la data      Cuza Vod„ nr. 2, bl. D11, ap. 20, jude˛ul Prahova, Ón
 Societatea Comercial„ YKEA SERV — S.R.L.         de 8 ianuarie 1954 Ón Odorheiu, jude˛ul Harghita,      Ploie∫ti, str. Bob‚lna nr. 61, jude˛ul Prahova;
  comuna M„gureni, jude˛ul Prahova            domiciliat„ Ón Sinaia, str. Aluni∫ nr. 39, jude˛ul       – precizez c„ domeniul principal de activitate al
                              Prahova, cet„˛ean rom‚n, ∫i Stan-Lascu Rita-Liliana,     societ„˛ii este:
         ACT ADIfiIONAL              n„scut„ la data de 9 ianuarie 1960 Ón Sinaia, jude˛ul      513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Prahova, domiciliat„ Ón Sinaia, Calea Bra∫ovului nr.     b„uturi ∫i tutun, iar
         YKEA SERV — S.R.L.            21, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n, asociate ale        activitatea principal„ este:
                              Societ„˛ii Comerciale DISCOUNT IMPEX— S.R.L., cu        5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
  Subsemnatul Garbaciuc Ion, domiciliat Ón        sediul Ón Sinaia, str. Aluni∫ nr. 39, jude˛ul Prahova,    produse zaharoase.
comuna M„gureni, Str. Principal„ nr. 867, jude˛ul     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al       Celelalte prevederi din actele constitutive ale
Prahova, identificat prin C.I. seria PH nr.        Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/513/5.04.1995, vol. 2,     societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
055077/23.09.1998, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina, Ón    cod fiscal R7236476, am hot„r‚t continuarea         adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     activit„˛ii de comer˛ cu am„nuntul, p‚n„ la data de
YKEA SERV — S.R.L., cu sediul Ón comuna                                           (97/290.190)
                              31 decembrie 2002, Ón punctul de lucru situat Ón                    *
M„gureni, Str. Principal„ nr. 867, jude˛ul Prahova,    Sinaia, bd. Ferdinand, jude˛ul Prahova – aleea
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     Pele∫, poarta 2.
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/992/24.03.1992, am                                         Societatea Comercial„
                               Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      GRIGMIR COM — S.R.L., satul Podenii Vechi
hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de lucru situat Ón     Ón mod corespunz„tor statutul societ„˛ii, modificat
C‚mpina, bd. Carol I, bl. 23J, sc. A, et. 1, ap. 2,                                     comuna B„lte∫ti, jude˛ul Prahova
                              prin actele adi˛ionale ulterioare, f„c‚nd parte
jude˛ul Prahova.                      integrant„ din acesta.
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n                                          ACT ADIfiIONAL
                               Celelalte dispozi˛ii ale statutului societ„˛ii r„m‚n
neschimbate.                        neschimbate.                          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul     Redactat ast„zi, 8 martie 2002.                    GRIGMIR COM — S.R.L.
constitutiv, autentificat cu nr. 2867/12.06.1997 de      (94/290.187)
notarul public Ivan Constantin din Ploie∫ti, pe care                                    Subsemna˛ii Micu Maria, domiciliat„ Ón
                                            *                C‚mpina, str. Henri Coand„ nr. 2, bl. 17E, sc. B, et.
Ól modific„ Ón mod corespunz„tor.
  Redactat ast„zi, 4 martie 2002.                                           4, ap. 9, jude˛ul Prahova, identificat„ cu B.I. seria
                                   Societatea Comercial„
   (91/290.184)                         PRODCOM–MIXT — S.R.L., Ploie∫ti            B.Z. nr. 725498, eliberat la data de 12.12.1984 de
              *                       jude˛ul Prahova                Mili˛ia C‚mpina, ∫i Micu Grigore-Mirel, domiciliat
                                                            Ón C‚mpina, str. Henri Coand„ nr. 2, bl. 17 E, sc. B,
   Societatea Comercial„ B.A.T. — S.A.                   ACT ADIfiIONAL               et. 4, ap. 9, jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria
      Sc„eni, jude˛ul Prahova                                           G.A. nr. 715702, eliberat la data de 7.03.1992 de
                               Subsemna˛ii Bivolaru Dumitru, domiciliat Ón        Poli˛ia C‚mpina, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL              Ploie∫ti, Str. Banatului nr. 1, bl. 37B, sc. B, et. 3, ap.
                                                            GRIGMIR COM — S.R.L., cu sediul Ón satul Podenii
                              15, jude˛ul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr.
  Subscrisa Societatea Comercial„ B.A.T. — S.A., cu                                  Vechi, comuna B„lte∫ti, cod po∫tal 2131, jude˛ul
                              218967, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
sediul Ón Sc„eni, Str. Gloriei nr. 2, jude˛ul Prahova,                                 Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                              28.02.2001, ∫i Bivolaru Smaranda, domiciliat„ Ón
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al                                   Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
                              Ploie∫ti, Str. Banatului nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 15,
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/134/1991, prin                                      J 29/1399/20.11.1997, am hot„r‚t prelungirea
                              jude˛ul Prahova, posesoare a B.I. seria B.Z. nr.
Ómputernicit Vasilescu Florina Steliana, domiciliat„    722780, eliberat de Mili˛ia Ploie∫ti la data de       duratei de valabilitate a punctului de lucru situat Ón
Ón Ploie∫ti, Aleea Brum„relelor nr. 6, bl. 122, sc. G,   5.11.1984, reactualizat la data de 16.11.1994, Ón      satul Podenii Vechi, jude˛ul Prahova.
ap. 140, jude˛ul Prahova, conform Ómputernicirii nr.    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale          Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul
1023 din data de 13.02.2002, Ón baza hot„r‚rii       PRODCOM–MIXT — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,        constitutiv autentificat cu nr. 2593/29.08.1997 la un
adun„rii generale a ac˛ionarilor nr. 1 din data de     Strada Roman„ nr. 73, jude˛ul Prahova,            Birou notarial public din C‚mpina, pe care Ól
12.02.2002, a hot„r‚t s„ aduc„ urm„toarele         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      modific„ Ón mod corespunz„tor.
modific„ri actelor constitutive ale societ„˛ii, dup„    Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/1011/1991, prin          Redactat ast„zi, 12 martie 2002.
cum urmeaz„:                        prezentul act adi˛ional, am hot„r‚t s„ Ónfiin˛„m un        (98/290.191)
  – domeniul principal de activitate al societ„˛ii    punct de lucru Ón Ploie∫ti, Strada Roman„ nr. 106,                   *
este urm„torul:                      jude˛ul Prahova.
  60 – transporturi terestre; transporturi prin       Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale           Societatea Comercial„
conducte;                         societ„˛ii   r„m‚n   neschimbate,     acestea       GABY LUCHY — S.R.L., Comarnic
  602 – alte transporturi terestre;            modific‚ndu-se Ón mod corespunz„tor conform                jude˛ul Prahova
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.         celor men˛ionate Ón prezentul act adi˛ional, care
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al       face parte integrant„ din acestea.                       ACT ADIfiIONAL
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act          Redactat ast„zi, 21 februarie 2002.
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.                                       Subsemnatul Savu Stelian-Lucian, cet„˛ean
                                (95/290.188)
                                                            rom‚n, n„scut la data de 20.02.1973 Ón C‚mpina,
  (92/290.185)                                    *
              *                                              jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Comarnic, Str.
                                   Societatea Comercial„               Republicii nr, 5, jude˛ul Prahova, posesor al B.I.
 Societatea Comercial„ CASY IMPEX — S.R.L.           COMICOM IMPORT EXPORT — S.R.L.             seria G.V. nr. 983348, eliberat de Poli˛ia Comarnic
   Bolde∫ti Sc„eni, jude˛ul Prahova                B„icoi, jude˛ul Prahova              la data de 5.05.1997, cod numeric personal
                                                            1730220291890, Ón calitate de asociat unic al
         ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL               Societ„˛ii Comerciale GABY LUCHY — S.R.L., cu
                                                            sediul Ón Comarnic, Str. Republicii nr. 5, jude˛ul
  Subsemnatul Opri∫an Gh. Relu-Florin, cet„˛ean        Subsemnatul Rusina Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,
rom‚n, n„scut la data de 24.07.1967 Ón comuna                                      Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                              n„scut la data de 28.07.1958 Ón comuna Tintea,
Sc„eni, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Bolde∫ti                                     Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
                              jude˛ul Prahova, domiciliat Ón B„icoi, str. Progresul
Sc„eni, Str. Lalelei nr. 5, jude˛ul Prahova, identificat  nr. 18, bl. 18, sc. A, et. 1, ap. 8, jude˛ul Prahova, Ón   J 29/2899/1993, constituit„ Ón baza statutului
cu B.I. seria G.T. nr. 767381, eliberat de Poli˛ia     calitate de asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii   societ„˛ii, autentificat de notarul public, cu
Bolde∫ti Sc„eni la data de 9.07.1996, cod numeric     Comerciale COMICOM IMPORT EXPORT — S.R.L.,          modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t
personal 1670724290464, Ón calitate de asociat unic    cu sediul Ón B„icoi, Str. Republicii nr. 93, jude˛ul     s„ aducem urm„toarele complet„ri actului
al Societ„˛ii Comerciale CASY IMPEX — S.R.L., cu      Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        constitutiv al societ„˛ii:
sediul Ón Bolde∫ti Sc„eni, Str. Lalelei nr. 5, jude˛ul   Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.             Se schimb„ denumirea din Societatea Comercial„
Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       J 29/200/1992, am hot„r‚t s„ Ónchei prezentul act      GABY LUCHY — S.R.L. Ón Societatea Comercial„
Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.           adi˛ional, dup„ cum urmeaz„:                 GABY LUCKY — S.R.L.
J 29/703/1994, constituit„ Ón baza statutului         Domeniul principal de activitate al societ„˛ii va      Se renun˛„ la dreptul de recurs Ómpotriva
societ„˛ii, autentificat la Notariatul de Stat al     fi:                             rezolu˛iei directorului Oficiului registrului
Jude˛ului Prahova, cu modific„rile ∫i complet„rile       55 – hoteluri ∫i restaurante;              comer˛ului privind modific„rile de mai sus.
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/23.V.2002
  Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n    sediul Ón Ploie∫ti, str. Rare∫ Vod„ nr. 15, jude˛ul          Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„
neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte din   Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului            CITRAS C¬MPINA OC, C‚mpina
acesta.                         Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.                   jude˛ul Prahova
  (99/290.192)                     J 29/625/1998, constituit„ Ón baza actului
             *               constitutiv al societ„˛ii, autentificat de un notar              ACT ADIfiIONAL
                             public din jude˛ul Prahova, cu modific„rile ∫i         Subscrisa Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ CITRAS
     Societatea Comercial„             complet„rile ulterioare, am hot„r‚t s„ aduc         C¬MPINA OC, cu sediul Ón C‚mpina, bd. Carol I, bl.
  SNOW — S.R.L., Sinaia, jude˛ul Prahova        urm„toarele modific„ri ale actului constitutiv al      1E, parter, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
                             societ„˛ii:                         Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
         ACT ADIfiIONAL               Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Ploie∫ti, str.    J 29/1271/1991, prin reprezentantul s„u legal, dl
  Subsemnatul Bogdan Nicolae Ioan, n„scut la data    Alexandru Vlahu˛„ nr. 20, jude˛ul Prahova, av‚nd ca     Grosu Gh. Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
de 4.12.1950 Ón Sinaia, domiciliat Ón Sinaia, calea   obiect de activitate comer˛, conform contractului de     data de 26.01.1951 Ón satul Bu∫tenari, comuna
Moroieni nr. 22A, bl. 9, sc. A, et. 2, ap. 8, jude˛ul  Ónchiriere nr. 2/11.02.2002, cu Óncepere din data de     Telega, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón C‚mpina, Str.
Prahova, cet„˛ean rom‚n, asociat unic al Societ„˛ii   1.04.2002, valabil pe durat„ nelimitat„.           Plevnei nr. 32, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I.
Comerciale SNOW — S.R.L., cu sediul Ón Sinaia,       Se schimb„ sediul societ„˛ii din Ploie∫ti, str.      seria PH nr. 156807, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina la
calea Moroieni nr. 22, bl. 9A, ap. 8, jude˛ul Prahova,  Rare∫ Vod„ nr. 15, jude˛ul Prahova, Ón Ploie∫ti, str.    data de 10.04.2000, cod numeric personal
cod fiscal R1330694, Ónmatriculat„ la Oficiul      Branciog nr. 3, bl.41, et. 2, ap. 11, jude˛ul Prahova,    1510126290905, Ón calitate de pre∫edinte, a hot„r‚t
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.    conform contractului de v‚nzare-cump„rare          s„ aduc„ urm„toarele complet„ri actului constitutiv
J 29/1223/1991, hot„r„sc:                autentificat cu nr. 17148/17.09.1992.            al societ„˛ii:
  Art. 1. Se declar„ ca activitate principal„ a      Se renun˛„ la dreptul de recurs Ómpotriva          Se precizeaz„ domeniul principal de activitate:
societ„˛ii, grupa 553, restaurante, cod 5530 –      rezolu˛iei directorului Oficiului registrului        182 – fabricarea de articole de Ómbr„c„minte ∫i
restaurante.                       comer˛ului privind modific„rile de mai sus.         lenjerie din materiale textile. Activitatea principal„:
  Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al     Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n      1822 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
societ„˛ii cu:                      neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte       (exclusiv lenjeria de corp).
  011 – cultur„ vegetal„;                integrant„ din acesta.                     Se renun˛„ la dreptul de recurs Ómpotriva
  0115 – cultura legumelor, bost„noaselor ∫i        (101/290.194)                      Óncheierii judec„torului delegat privind
ciupercilor;                                     *                modific„rile de mai sus.
  0116 – cultura florilor ∫i plantelor ornamentale;                                   Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
                               Societatea Comercial„ MIDEX — S.R.L.           neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte
  281 – construc˛ii metalice;
                                  Ploie∫ti, jude˛ul Prahova             integrant„ din acesta.
  2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;
                                                             (103/290.196)
  2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice;
  454 – lucr„ri de finisare;                        ACT ADIfiIONAL                            *
  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        Subsemna˛ii Serb„nescu Iuliana, cet„˛ean               Societatea Comercial„
  512 – comer˛ cu ridicata cu produse agricole     rom‚n, n„scut„ la data de 4.07.1956 Ón Ploie∫ti,          ELCORIN PROD — S.R.L., Breaza
brute ∫i animale vii;                  jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str.               jude˛ul Prahova
  5122 – comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;     L„pu∫na nr. 8, bl. 31H, sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul
  522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse         Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 025782,               ACT ADIfiIONAL
alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun Ón       eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 2.04.1998, cod
magazine specializate;                  numeric personal 2560704293191, ∫i Cimpoeru N.         Subsemna˛ii Serban C. Florin, cet„˛ean rom‚n,
  5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        Drago∫-™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       n„scut la data de 4.09.1969 Ón Sinaia, jude˛ul
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte,                                 Prahova, domiciliat Ón Breaza, Str. Lazului nr. 19,
                             26.12.1957 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat
(ex. flori, plante ornamentale).                                           jude˛ul Prahova, ∫i Serban Gh. Elena-Corina,
                             Ón Ploie∫ti, Aleea Scoru∫ului nr. 5, bl. 13, sc. A, et. 1,
  Prezentul act adi˛ional se refer„ la actul                                     cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 5.01.1970 Ón
                             ap. 5, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH
constitutiv autentificat cu nr. 699/1991 la Notariatul                                Breaza, jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Breaza, Str.
                             nr. 052315, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
de Stat C‚mpina ∫i este redactat azi, 11.03.2002.                                   Lazului nr. 19, jude˛ul Prahova, asocia˛i ai Societ„˛ii
                             9.09.1998, cod numeric personal 1571226293103, Ón
   (100/290.193)                                                  Comerciale ELCORIN PROD — S.R.L., cu sediul Ón
                             calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MIDEX
             *                                              Breaza, str. Lazului nr. 19, jude˛ul Prahova,
                             — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Gh. Doja nr. 153,
                                                           constituit„ conform statutului ∫i contractului de
                             bl. B4, parter, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la
      Societatea Comercial„                                           societate, autentificate cu nr. 3731/1995 la
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova
    BANAMI IMPEX — S.R.L., Ploie∫ti                                        Notariatul de Stat C‚mpina, Ónmatriculat„ la Oficiul
                             cu nr. J 29/3088/1992, constituit„ Ón baza statutului    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu
       jude˛ul Prahova              societ„˛ii, autentificat cu nr. 13469/16.07.1992 la     nr. J 29/927/1995, cod fiscal R 7454497, am hot„r‚t:
                             Notariatul de Stat al Jude˛ului Prahova, cu           Art. 1. Se stabilesc domeniul principal de
         ACT ADIfiIONAL              modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t     activitate ∫i activitatea principal„:
  Subsemna˛ii Negru V. Alin-Teodor, cet„˛ean      s„ aducem urm„toarele modific„ri actului            – domeniul principal: 521 – comer˛ cu
rom‚n, n„scut la data de 21.02.1969 Ón Ploie∫ti,     constitutiv al societ„˛ii:                  am„nuntul Ón magazine nespecializate;
jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Malu     Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Ploie∫ti, Bd.      – activitatea principal„: 5212 – comer˛ cu
Ro∫u nr. 126, bl.10G, et. 7, ap. 26, jude˛ul Prahova,  Republicii, bl. 8C1-C2, parter, jude˛ul Prahova,       am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
identificat cu C.I. seria PH nr. 181548, eliberat„ de  av‚nd ca obiect de activitate comer˛, conform        predominant„ de produse nealimentare.
Poli˛ia Ploie∫ti la data de 31.08.2000, cod numeric   contractului de Ónchiriere nr. 91/8.01.2002, valabil      Art. 2. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón
personal 1690221293152, ∫i Negru I. Anica, cet„˛ean   p‚n„ la data de 31.12.2002.                 Constan˛a, str. ™tefan Mih„ileanu nr. 18, jude˛ul
rom‚n, n„scut„ la data de 20.10.1968 Ón Ploie∫ti,      Se renun˛„ la dreptul de recurs Ómpotriva         Constan˛a.
jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Malu   rezolu˛iei directorului Oficiului registrului          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
Ro∫u nr. 126, bl. 10G, et. 7, ap. 26, jude˛ul Prahova,  comer˛ului privind modific„rile de mai sus.         statutul ∫i contractul de societate, autentificate cu
identificat„ cu C.I. seria PH nr. 290346, eliberat„ de   Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n      nr. 3731/1995 la Notariatul de Stat C‚mpina, pe
Poli˛ia Ploie∫ti la data de 13.02.2002, cod numeric   neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte       care le completeaz„ Ón mod corespunz„tor.
personal 2681020293202, Ón calitate de asocia˛i ai    integrant„ din acesta.                     Redactat ast„zi, 14 martie 2002.
Societ„˛ii Comerciale BANAMI IMPEX — S.R.L., cu        (102/290.195)                        (104/290.197)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

       Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
               ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
       Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
               E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 828/23.V.2002 con˛ine 16 pagini.                      Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top