207 by tradetrek

VIEWS: 10 PAGES: 24

									                               PARTEA A II-A
Anul 173 (XVI) — Nr. 207                                                Mar˛i, 27 decembrie 2005
                         DEZBATERI PARLAMENTARE

                      DEZBATERI PARLAMENTARE
            ™EDINfiE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR ™I SENATULUI
                   SESIUNEA A II-A ORDINAR√ — DECEMBRIE 2005
                   ™edin˛a din ziua de 20 decembrie 2005
                                (STENOGRAMA)

                                   SUMAR

         Nr.                                                    Pagina

          1.   Aprobarea ordinii de zi ∫i a programului de lucru ................................           1
          2.   Prezentarea de c„tre domnul prim-ministru C„lin Constantin Anton
             Popescu-T„riceanu a Raportului îPreg„tirea ader„rii la Uniunea
             European„ — prioritate a Guvernului Rom‚niei Ón 2005. Progresele
             ob˛inute, drumul de parcurs“ ..................................................................   2–6
          3.   Dezbateri asupra raportului prezentat .....................................................     6–23
          4.   Cuv‚ntul de Óncheiere al domnului prim-ministru C„lin Constantin
             Anton Popescu-T„riceanu ........................................................................  23–24
  ™edin˛a a Ónceput la ora 11,10.                     adoptat proiectul ordinii de zi ∫i proiectul programului de
  Lucr„rile au fost conduse de domnul deputat Adrian           lucru pentru ∫edin˛a comun„ de ast„zi a Camerei
N„stase, pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor, ∫i de domnul           Deputa˛ilor ∫i a Senatului, Ón forma Ón care au fost
senator Nicolae V„c„roiu, pre∫edintele Senatului, asista˛i de        distribuite tuturor deputa˛ilor ∫i senatorilor.
doamna senator Paula Maria Iv„nescu, secretar al Senatului,           Dac„ sunt comentarii Ón leg„tur„ cu ordinea de zi? Nu
∫i de domnul deputat Gelil Eserghep, secretar al Camerei          sunt comentarii.
Deputa˛ilor.                                  Supun votului dumneavoastr„ ordinea de zi.
                                        Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
  Domnul Adrian N„stase:                            Œmpotriv„? Ab˛ineri?
  Stimate colege ∫i stima˛i colegi, v„ rog s„ v„ ocupa˛i            Unanimitate.
locurile.                                    Œn ceea ce prive∫te programul de lucru, v„ propunem
  V„ rog s„ v„ ocupa˛i locurile!                      s„ lucr„m ast„zi p‚n„ vor fi solu˛ionate problemele
  Domnule prim-ministru, doamnelor ∫i domnilor mini∫tri,          Ónscrise pe ordinea de zi, cu o pauz„ Óntre orele 13,00 ∫i
  Doamnelor ∫i domnilor deputa˛i ∫i senatori,               14,30.
  Declar deschis„ partea a doua a ∫edin˛ei comune a              Dac„ sunt observa˛ii la programul de lucru, astfel cum
Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului ∫i v„ informez c„, din           a fost propus de c„tre Birourile permanente? Nu sunt
totalul de 468 de deputa˛i ∫i senatori, ∫i-au Ónregistrat          observa˛ii.
prezen˛a 390, 78 sunt absen˛i.                         Supun votului dumneavoastr„ programul de lucru.
  Cvorumul legal de lucru este Óndeplinit.                   Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
  Birourile permanente ale celor dou„ Camere ale                Œmpotriv„? Ab˛ineri?
Parlamentului, Ón ∫edin˛a comun„ din 19 decembrie, au              Unanimitate.
  2        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a,    Nr.  207/27.XII.2005

  Œn partea a doua a ordinii de zi avem Ónscris ast„zi,     istoria sa postdecembrist„, e∫ecul ader„rii la Uniunea
ca punct distinct, raportul cu tema îPreg„tirea ader„rii la   European„. (Discu˛ii ∫i vocifer„ri Ón sal„.)
Uniunea European„ — prioritate a Guvernului Rom‚niei         Vicepre∫edintele Comisiei Europene, Franco Frattini,
Ón 2005. Progresele ob˛inute, drumul de parcurs“.        mi-a m„rturisit c„ Ón 2004, la sf‚r∫itul anului, nu credea
  Are cuv‚ntul domnul C„lin Popescu-T„riceanu, prim-      c„ Rom‚nia mai poate recupera Ónt‚rzierile din domeniul
ministru, pentru prezentarea raportului.             reformei justi˛iei. Dup„ 12 luni de mandat al Guvernului,
  Domnule prim-ministru, ave˛i cuv‚ntul.            lucrurile sunt complet diferite. Ca o compara˛ie, se poate
                                 spune c„, Ón decembrie 2005, Rom‚nia este Ón situa˛ia
  Domnul C„lin Constantin                    unui om Ón convalescen˛„, dup„ o boal„ grea, c„pu∫eala
  Anton Popescu-T„riceanu — prim-ministru al          sistemic„, corup˛ia ∫i blocajul reformelor.
               Guvernului Rom‚niei:          Ast„zi, revenim la normalitate. Pentru noi normalitatea
  Domnule pre∫edinte al Senatului,               Ónseamn„ statul european, statutul de ˛ar„ european„,
  Domnule pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor,          asumarea valorilor europene. Œn decembrie 2005,
  Doamnelor ∫i domnilor mini∫tri,               Rom‚nia a intrat pe linie dreapt„ spre obiectivul final al
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,         ader„rii la Uniunea European„ pe 1 ianuarie 2007.
  Sunt onorat s„ m„ adresez ast„zi Parlamentului          La Consiliul European de s„pt„m‚na trecut„, Rom‚nia
Rom‚niei pe tema preg„tirii ader„rii la Uniunea         a fost cuprins„ Ón bugetul pe perioada 2007—2013,
European„, ca prioritate a Guvernului Rom‚niei Ón 2005.     aprobat pentru cei 25+2 membri ai Uniunii Europene.
De asemenea, permite˛i-mi s„ prezint progresele ob˛inute     Este o dovad„ elocvent„ c„ Rom‚nia este luat„ Ón
∫i drumul de parcurs.                      calcule Ón mod serios. Am ob˛inut o suplimentare a
  Acum aproape un an, dumneavoastr„ m-a˛i Ónvestit Ón     aloc„rilor financiare fa˛„ de varianta ini˛ial„ de buget a
func˛ia de prim-ministru. Mandatul pe care mi l-a˛i       pre∫edin˛iei britanice, ceea ce dovede∫te c„ partenerii
Óncredin˛at st„ sub semnul integr„rii europene. Vreau s„     no∫tri europeni ˛in cont de pozi˛iile ∫i de nevoile noastre.
v„ ar„t unde a ajuns Rom‚nia pe drumul spre Europa,         Œn 2005 am ob˛inut 3 victorii majore: ne-am rec‚∫tigat
acum, la finalul unui an de guvernare ∫i care sunt        credibilitatea, am desc„tu∫at procesul de modernizare prin
direc˛iile de ac˛iune Ón 2006.                  reforme profunde ∫i am devenit juc„tori activi Ón
  Este semnificativ c„ fac aceast„ prezentare Ón ziua Ón    structurile europene. Despre aceste progrese v„ voi vorbi
care Parlamentul Rom‚niei marcheaz„ Revolu˛ia din        Ón continuare. Ne-am obi∫nuit s„ ne pl‚ngem despre
Decembrie 1989. Œn fond, atunci am Ónceput acest drum.      imaginea Rom‚niei Ón lume. De fiecare dat„ c‚nd un
  Agenda european„ a Guvernului pe care Ól conduc a      simplu cet„˛ean sau un oficial simte c„ nu este tratat
fost, este ∫i va fi construit„ astfel Ónc‚t s„ ne Óndeplinim   corect Ón str„in„tate, el recurge la acest loc comun. Cred
obiectivul strategic. Pe 1 ianuarie 2007, noi, rom‚nii, vom   c„ nici o campanie de rela˛ii publice sau de publicitate
fi cet„˛eni europeni. Am auzit, odat„, pe cineva spun‚nd:    nu ar putea s„ dezlipeasc„ de pe fruntea rom‚nilor
îPe un politician po˛i s„-l ascul˛i, dar nu s„-l ∫i crezi!“ Œn  etichetele negative care au fost lipite Ón ultimii 15 ani,
realitate, diferen˛a dintre un om politic ∫i un politician    dac„ la nivelul comportamentului de zi cu zi al liderilor
este c„ cel dint‚i are un proiect politic pe care Ól pune Ón   politici ∫i al cet„˛enilor nu se produc schimb„ri reale. Nici
practic„, pe c‚nd cel de-al doilea doar vorbe∫te.        la magazin nu po˛i vinde, la nesf‚r∫it, un produs care nu
  A∫a cum am mai spus-o, proiectul meu politic este s„     este de calitate, doar pentru c„ are un ambalaj frumos.
transform„m Rom‚nia Óntr-o ˛ar„ european„. Fiecare gest       Eu am pornit de la un principiu foarte simplu: e∫ti
al meu, fiecare decizie a Guvernului pe care Ól conduc      tratat de partenerii t„i a∫a cum Ói tratezi ∫i tu pe ei ∫i
au vizat sau au ˛inut cont de obiectivul european al       am impus acest principiu Ón Guvern, iar de aici au
Rom‚niei. Rezultatele se v„d deja. Unde era Rom‚nia Ón      decurs celelalte reguli de conduit„ a reprezentan˛ilor
decembrie 2004 ∫i unde este acum?                Rom‚niei la nivel Ónalt.
  Am preluat Ón decembrie 2004 o Rom‚nie coda∫„ la         Prima regul„: o promisiune f„cut„ trebuie onorat„ la
integrare, ne Ómpingeau prietenii, de la spate, Ón Uniunea    timp, fie c„ e vorba de angajamente asumate Ón timpul
European„, dar fostul Guvern p„rea s„ aib„ alte priorit„˛i
                                 negocierilor, fie c„ e vorba de lucruri convenite Ón timpul
dec‚t s„ fac„ reform„ sau s„ combat„ corup˛ia. Mai mult
                                 discu˛iilor din acest an cu Uniunea European„. Am reu∫it,
de at‚t, congrega˛ia baronilor P.S.D. ∫i clientelismul politic
                                 astfel, s„ recuper„m sute de restan˛e din anii anteriori,
Ómpiedicau orice pas real spre Europa. Negocierile de
integrare au fost Óncheiate Ón genunchi, pentru a avea      dintre care cele mai elocvente ˛in de reforma justi˛iei, ∫i
muni˛ie electoral„.                       s„ fim Ón calendar cu angajamentele europene pentru
  Vreau s„ subliniez c„ nici unui alt stat candidat Ón     acest an.
afar„ de Rom‚nia nu i-au mai fost puse clauze de           A doua regul„: recunoa∫tem unde avem puncte slabe
salvgardare. Rom‚nia a Ónchis negocierile cu clauz„ de      ∫i convenim Ómpreun„ cu partenerii europeni asupra
salvgardare pe lupta Ómpotriva corup˛iei, reforma justi˛iei,   modului Ón care s„ le rezolv„m. Pentru noi, Comisia
securizarea frontierelor ∫i concuren˛a. Œn total, au fost    European„ este un partener de drum lung ∫i, Ón loc s„
introduse 11 condi˛ii suplimentare pentru a Ónchide       Óncerc„m s„ o p„c„lim cu cuvinte frumoase, punem pe
negocierile de aderare. A fost un mod elegant prin care     mas„ problemele pe care le mai avem de rezolvat ∫i
liderii europeni au spus fostei guvern„ri: îNoi v-am       lucr„m Ómpreun„.
deschis u∫a, dar se pare c„ voi nu sunte˛i Ón stare s„        Iar a treia regul„: nu cump„r„m bun„voin˛a nim„nui.
intra˛i!“ Prin obstina˛ia de a nu face reform„, P.S.D.      De aceea, nu au fost Óncheiate contracte dubioase pentru
preg„tea Rom‚nia pentru cel mai r„sun„tor e∫ec din        a Óncerca, potrivit unor mentalit„˛i pervertite, s„
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005        3

deschidem u∫a vreunei cancelarii str„ine. Mai mult de        2005 a fost anul reformelor reale de profunzime.
at‚t, am renegociat contractul cu EADS ∫i am ob˛inut        Am mers pe 3 direc˛ii strategice care sus˛in procesul
clauze net favorabile Rom‚niei. Prin renegociere, s-au     de integrare european„, reforme economice care permit
economisit peste 400 de milioane de euro, iar m„surile     reconstruc˛ia bun„st„rii, reforme pentru consolidarea
de securizare a frontierei vor fi implementate Ónainte de    statului de drept, reforme Ón domeniul social.
2007.                                Pe plan economic, Guvernul a Ónt„rit economia de
  Rezultatul vorbe∫te de la sine: Rom‚nia ∫i-a rec‚∫tigat   pia˛„ ∫i a permis dezvoltarea companiilor ∫i cre∫terea
credibilitatea Ón fa˛a partenerilor europeni. Acest lucru a   s„n„toas„ a veniturilor cet„˛enilor. Cota unic„ ∫i Ónt„rirea
fost confirmat prin decizii oficiale. Pe 13 aprilie 2005,    disciplinei fiscale au fost principalele m„suri luate Ón
Parlamentul European ∫i-a dat avizul conform pentru       acest scop. Cota unic„ de 16% a permis companiilor s„
semnarea Tratatului de aderare la Uniunea European„.      se recapitalizeze ∫i s„ Ónceap„ proiecte de dezvoltare,
Pe 25 aprilie 2005, la Luxemburg, a fost semnat Tratatul    pentru a putea face fa˛„ presiunilor Pie˛ei Comunitare,
de aderare la Uniunea European„. Œn anul 2005, tratatul     Óncep‚nd cu 2007. De asemenea, ea a dus la cre∫terea
a fost ratificat de 8 state, iar procedurile de ratificare au  cu 20% a veniturilor la bugetul consolidat, Ón compara˛ie
Ónceput deja Ón multe altele.                  cu 2004, ∫i la sporirea veniturilor popula˛iei.
  Pe 25 octombrie 2005, Comisia European„ a            Pentru exemplificare, doresc s„ v„ spun c„, Ón 2005,
prezentat cel mai bun raport pe care l-a f„cut vreodat„     c‚∫tigul mediu lunar salarial a crescut de la 6.070.000 de
despre Rom‚nia. Pe 16 decembrie 2005, Consiliul         lei vechi Ón octombrie 2004, la 7.420.000 lei vechi Ón
European a inclus Rom‚nia Ón proiec˛ia bugetar„ pe       octombrie 2005. Nivelul de trai al rom‚nilor va continua
2007—2013. Prin Raportul de monitorizare din octombrie,     s„ creasc„, diminu‚ndu-se, astfel, decalajele fa˛„ de
Comisia European„ a spus 3 lucruri fundamentale:        statele europene, o dat„ cu aderarea la Uniunea
  1. Aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ Ón 2007      European„. Œncas„rile din arierate au crescut Ón 2005 cu
este pe deplin realizabil„, deoarece Rom‚nia a f„cut      peste 17% ∫i aceasta nu Ónseamn„ doar sporirea
suficiente progrese Ón 2005 ∫i a dovedit c„ are voin˛a     veniturilor bugetare, ci ∫i eliminarea favoritismelor de pe
politic„ s„ aplice angajamente europene.            pia˛„. Am eliminat ree∫alon„rile ∫i scutirile de taxe, care
  2. Datorit„ m„surilor de reform„ luate Ón acest an Ón    asigurau condi˛ii preferen˛iale unei clientele de partid.
domenii-cheie ale preg„tirii pentru aderare, reforma      Consiliul Concuren˛ei ∫i-a Ónt„rit autoritatea ∫i implicarea
justi˛iei ∫i concuren˛a nu mai figureaz„ pe lista domeniilor  pe pia˛„, devenind, astfel, un garant ∫i un reper al
de maxim„ aten˛ie.                       competi˛iei libere. Am pus Ón func˛iune Autoritatea pentru
  3. Rom‚nia este Ón calendar cu Óndeplinirea         Achizi˛ii Publice ∫i, Ón acest moment, renegociem
angajamentelor europene ∫i trebuie s„ accelereze        contractul cu Firma îBechtel“ pentru a fi Ón conformitate
eforturile de preg„tire Ón 7 domenii marcate cu stegule˛e    cu legisla˛ia rom‚n„ ∫i avertizez, pe aceast„ cale, Ón
ro∫ii. Doar dou„ din aceste domenii mai pot activa clauza    mod public, c„ dac„ firma partener„ nu Ón˛elege c„
de salvgardare: securizarea frontierei ∫i combaterea      Óntr-un astfel de contract ceea ce primeaz„ este legisla˛ia
corup˛iei.                           rom‚n„, ∫i nu propria dorin˛„, atunci risc„ s„ r„m‚n„
  V„ spun sincer, acum putem s„ mergem la Bruxelles      f„r„ contract.
cu fruntea sus. I-am convins pe europeni c„ suntem         Œn domeniul agriculturii am demarat reforme care s„
oameni de onoare, am demonstrat c„ nu a∫tept„m mila       preg„teasc„ sectorul agricol pentru integrare: reforma
nim„nui, am ar„tat c„ avem puterea de a respecta        propriet„˛ii,  comasarea    terenurilor, dezvoltarea
normele ∫i angajamentele europene ∫i a∫a am reu∫it s„      microfermelor ne vor permite s„ transform„m agricultura
schimb„m percep˛ia despre Rom‚nia la nivelul structurilor    de subzisten˛„ Óntr-o agricultur„ competitiv„, de nivel
europene. La Ónceputul lui decembrie, am avut o serie de    european. Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Ónt‚lniri cu comisari europeni la Bruxelles, cu pre∫edintele  Rurale a aplicat acquis-ul comunitar ∫i va continua s„ o
Comisiei Europene, cu pre∫edintele Parlamentului        fac„. Am convingerea c„ stegule˛ele ro∫ii din Raportul de
European, cu lideri politici importan˛i. To˛i mi-au spus c„   monitorizare vor fi eliminate Ón timp util de Autoritatea
Raportul de monitorizare a determinat o schimbare de      Na˛ional„ Sanitar-Veterinar„ ∫i de Ministerul Agriculturii,
atitudine Ón bine fa˛„ de Rom‚nia. Œn actualul context     P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale. Av‚nd Ón vedere c‚te
european, dominat de francezi ∫i olandezi, privind Tratatul   restan˛e a reu∫it s„ recupereze Ministerul Agriculturii,
constitu˛ional, Rom‚nia nu ar fi avut nici o ∫ans„ s„ se    P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale p‚n„ acum, am motive s„
integreze dac„ nu ne-am fi comportat ca oameni de        fiu optimist.
onoare. Cei care ne-au sprijinit p‚n„ acum nu ar fi avut      Œn ceea ce prive∫te consolidarea statului de drept, am
cum s„ ne sprijine Ón continuare.                s„ m„ refer, Ón continuare, la reforme care au vizat
  Doamnelor ∫i domnilor,                   eliminarea a trei surse majore de pericol pentru
  Respectarea angajamentelor europene aduce cu sine      democra˛ia rom‚neasc„.
reforme care s„ accelereze modernizarea Rom‚niei.          Œn primul r‚nd, am demarat prima reform„ real„ ∫i de
Rom‚nia are Ónc„ foarte mult de recuperat. Nu este       amploare a sistemului judiciar. Autoritatea judec„toreasc„
vorba doar de decalajul dintre vechii membri ai Uniunii     va redeveni a treia putere Ón stat. Democra˛ia nu poate
Europene ∫i fostul bloc comunist. Œn cazul nostru,       exista f„r„ o justi˛ie liber„, independent„ ∫i profesionist„.
am‚narea unor reforme fundamentale, Ón ultimii 15 ani,     Justi˛ia rom‚neasc„ trebuie s„ se orienteze spre
ne-a Óngreunat dezvoltarea, a Ónt‚rziat modernizarea ∫i a    cet„˛ean, ∫i nu spre puterea politic„. Am luat m„surile
sc„zut nivelul de trai.                     legislative Ón acest scop, am alocat fondurile necesare
  4        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005

realiz„rii reformei Ón acest domeniu, Ministerul Justi˛iei    solidaritate ∫i incluziune social„ ∫i de aceea nu avem
fiind unul dintre beneficiarii principali ai major„rilor     voie s„ sacrific„m categoriile sociale defavorizate.
bugetare Ón 2005—2006.                        Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
  Guvernul a adoptat un comportament corect fa˛„ de        Cea de-a treia victorie major„ pe care a Ónregistrat-o
justi˛ie ∫i i-a asigurat independen˛a. Nu ne-am jucat cu     Rom‚nia Ón 2005 vine din faptul c„ am devenit juc„tori
dosarele adversarilor politici, cum se proceda Ón trecut.    activi Ón structurile europene. Semnarea Tratatului de
  Eu personal am ar„tat c„ ∫i un prim-ministru trebuie     aderare a permis Rom‚niei s„ participe ca observator Ón
s„ se comporte ca un cet„˛ean Ón fa˛a justi˛iei ∫i am      institu˛iile europene. Chiar dac„ nu avem drept de vot,
mers la Parchet atunci c‚nd am fost citat ca martor.       am putut s„ ne promov„m interesele na˛ionale Ón toate
  Œn al doilea r‚nd, ne-am concentrat pe combaterea      structurile comunitare.
corup˛iei. Corup˛ia distruge r„d„cina unei democra˛ii, ea      Pre∫edintele ˛„rii ∫i cu mine am participat la cele dou„
elimin„ egalitatea de ∫anse ∫i competi˛ia, creeaz„ caste,    Consilii Europene din acest an. Mini∫trii ∫i secretarii de
g„∫ti ∫i clientele care sacrific„ valorile democratice pentru  stat au mers la grupurile de lucru de la Bruxelles.
interesele lor. Reforma justi˛iei, pe care am promovat-o,    Ministerul Integr„rii Europene ∫i Ministerul Afacerilor
creeaz„ cadrul legal pentru a combate corup˛ia. Am luat     Externe au contribuit la coordonarea interinstitu˛ional„,
∫i m„suri sectoriale, cum ar fi: crearea Direc˛iei Generale   pentru a asigura reprezentarea unitar„ a pozi˛iei
de Anticorup˛ie din Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,  Rom‚niei Ón aceste structuri. Œn plus, Ministerul Integr„rii
Ónt„rirea competen˛elor Departamentului Na˛ional         Europene a gestionat coordonarea intern„ pentru
Anticorup˛ie sau simplificarea procedurilor vamale pentru    Óndeplinirea angajamentelor de aderare.
a reduce corup˛ia Ón v„mi.                      Dialogul cu reprezentan˛ii Comisiei Europene, ai
  Am transmis ∫i un semnal politic consistent: Ón cadrul    Parlamentului European ∫i ai altor foruri europene a vizat
echipei mele ∫i Ón subordinea mea nu tolerez acte de       asigurarea condi˛iilor pentru desf„∫urarea cu succes a
corup˛ie.                            preg„tirii de aderare, ca ∫i pentru reflectarea progreselor
  Œn al treilea r‚nd, am asigurat libertatea de expresie,   realizate Ón evalu„rile Comisiei.
am reglementat utilizarea publicit„˛ii de stat, tocmai        Un rol important Ón cre∫terea prezen˛ei Rom‚niei Ón
pentru a elimina posibilitatea ca puterea politic„ s„ poat„   cadrul institu˛iilor europene a fost jucat de euro-
cump„ra bun„voin˛a presei. Consider c„ o pres„ liber„ ∫i     observatorii rom‚ni. Din semnalele primite p‚n„ acum pot
profesionist„ este un barometru al democra˛iei.         s„ v„ spun c„ euroobservatorii rom‚ni au reu∫it s„ se
                                 adapteze cu succes la modul de lucru al Parlamentului
  De asemenea, am ˛inut cont de sugestiile ∫i de
                                 European. Œi felicit sincer pentru aceste rezultate ∫i Ói
criticile care au venit din partea societ„˛ii civile. Cred c„
                                 Óncurajez s„ continue. M-am implicat ∫i personal Ón
Guvernul are datoria s„ Óncurajeze participarea societ„˛ii
                                 dialogul cu grupul de euroobservatori ∫i m-am Ónt‚lnit cu
civile la actul de decizie ∫i s„ nu se fereasc„ de ea sau
                                 ace∫tia at‚t la Bucure∫ti, c‚t ∫i la Bruxelles. Iar Guvernul,
s„ o submineze, a∫a cum s-a Ónt‚mplat Ón trecut.
                                 prin intermediul Ministerului Integr„rii Europene ∫i al
  De aceea, de exemplu, am decis ca legisla˛ia privind     Ministerului Afacerilor Externe, este deschis s„ comunice
achizi˛iile publice s„ fie modificat„ de un grup de lucru    euroobservatorilor elementele de pozi˛ie, pentru a-i ajuta
din care fac parte reprezentan˛i ai societ„˛ii civile.      s„ reprezinte interesele Rom‚niei Ón Parlamentul
  A treia direc˛ie Ón care au mers reformele Ón acest an    European.
vizeaz„ domeniul social. Am demarat reforma educa˛iei,        Stimate colege ∫i stima˛i colegi,
care urm„re∫te tocmai adaptarea sistemului rom‚nesc de        Guvernul intr„ Ón anul 2006 con∫tient c„ suntem Ón
Ónv„˛„m‚nt la modelul european. Am introdus sistemul de     linie dreapt„ pentru aderarea la Uniunea European„.
calitate Ón educa˛ie, am reorganizat Ónv„˛„m‚ntul        Doar 12 luni ∫i c‚teva zile ne mai despart de statutul de
preuniversitar ∫i universitar, conform practicilor europene.   membru al Uniunii Europene. V„ asigur, Óns„, c„ vom
Am luat m„suri pentru dezvoltarea Ónv„˛„m‚ntului rural.     r„m‚ne cu picioarele pe p„m‚nt. ™tim clar ce avem de
  Scopul nostru este s„ preg„tim genera˛iile viitoare     f„cut, care este ordinea priorit„˛ilor pentru perioada
pentru a se putea integra Óntr-o societate european„.      urm„toare. Despre aceste lucruri v„ voi vorbi Ón
  La nivelul Guvernului este Ón lucru cadrul legal pentru   continuare.
aplicarea reformei Ón domeniul s„n„t„˛ii. Scopul nostru       Prima prioritate este ca Raportul Comisiei Europene
este s„ asigur„m servicii medicale de calitate pentru      din mai 2006 s„ transforme obiectivul Rom‚niei de a
pacient, eliminarea abuzurilor ∫i a corup˛iei din sistem.    adera la Uniunea European„ pe 1 ianuarie 2007 Óntr-o
Nu putem intra Ón Europa cu un sistem sanitar de tip       certitudine.
fanariot.                              Ce avem de f„cut?
  Iar Ón calitate de ∫ef al Guvernului, Óntre interesele      Œn c‚teva cuvinte simple, a∫ spune c„ trebuie s„
baronilor din medicin„, ale firmelor de import ∫i distribu˛ie  ap„s„m pedala de accelera˛ie pentru preg„tirile de
de medicamente, ale re˛elelor de farmacii, v„ avertizez     aderare. Imediat dup„ publicarea Raportului de
c„ m„ preocup„ numai ∫i numai interesul oamenilor,        monitorizare, Guvernul a adoptat un plan de ac˛iuni
interesul bolnavilor.                      prioritare pentru a Óndeplini angajamentele de aderare,
  Este pentru prima dat„, dup„ 1990, c‚nd am readus      conform calendarului convenit cu Uniunea European„.
echitatea Ón sistemul de pensii. Este important s„-i avem    Ne-am structurat eforturile pe dou„ planuri: Ón primul
Ón vedere pe pensionari c‚nd vorbim de Uniunea          r‚nd, p‚n„ Ón aprilie 2006, ne-am programat Óndeplinirea
European„. Valorile Europei comunitare vorbesc despre      m„surilor semnalate Ón Raportul de monitorizare, cu
          MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005         5

stegule˛ele ro∫ii ∫i galbene, precum ∫i a celor care au       Diploma˛ia rom‚neasc„ se va angaja Óntr-o campanie
termene Ón aceast„ perioad„; Ón al doilea r‚nd, p‚n„ la     sus˛inut„ pentru promovarea ˛„rii. Dumneavoastr„,
sf‚r∫itul anului 2006, vom continua s„ aplic„m acquis-ul     parlamentarii, pute˛i s„ juca˛i un rol-cheie Ón acest proces
comunitar, conform angajamentelor europene.           ∫i v„ adresez, Ón acest sens, rug„min˛ile mele. Efortul
  A∫adar, primele 4 luni ale anului viitor sunt decisive    Senatului ∫i al Camerei Deputa˛ilor pe linia diploma˛iei
pentru Rom‚nia ∫i fac un apel, Ón acest context, la       parlamentare este extrem de important pentru a ne
dumneavoastr„, to˛i parlamentarii, s„ acorda˛i o aten˛ie     Óndeplini cel de-al doilea obiectiv prioritar pentru anul
maxim„ proiectelor de lege din portofoliul integr„rii. Mai    2006, ∫i anume ratificarea Tratatului de aderare de c„tre
exist„, Ón diverse faze de dezbatere, proiecte de lege      toate statele membre ale Uniunii Europene.
Ónaintate de Guvern ∫i care reglementeaz„, de fapt,         Œn ce m„ prive∫te, am sus˛inut, am pledat pentru
probleme ce trebuie solu˛ionate din perspectiva ader„rii la   ratificarea tratatului Ón toate vizitele ∫i Ónt‚lnirile oficiale
Uniunea European„.                        din ˛„rile membre ale Uniunii Europene ∫i voi continua s„
  Œn ceea ce prive∫te Guvernul, v„ asigur c„ vom        o fac ∫i pe parcursul anului 2006.
ac˛iona cu motorul turat la maximum. Am s„ dau c‚teva        Doamnelor ∫i domnilor,
exemple de domenii asupra c„rora ne vom apleca cu          Aderarea european„ este un proces de construc˛ie,
prioritate Ón 2006: preluarea noului acquis comunitar Ón     trebuie s„ reform„m Ón profunzime ∫i s„ avem viziune.
domeniul achizi˛iilor publice, dezvoltarea capacit„˛ii      Reformele demarate Ón acest an vor fi continuate Ón
administrative a Autorit„˛ii privind Achizi˛iile Publice,    2006, pentru c„ sunt ceea ce trebuie ast„zi Rom‚niei.
Ónt„rirea luptei Ómpotriva contrafacerilor ∫i a contrabandei   Ele pun Ón practic„ viziunea pe care eu ∫i Guvernul meu
pentru asigurarea drepturilor de proprietate intelectual„,    o avem despre transformarea Rom‚niei Óntr-o ˛ar„
continuarea reformei Ón agricultur„ ∫i implementarea       democratic„, modern„, cu o economie performant„ ∫i
normelor de protec˛ie sanitar-veterinar„, precum ∫i       competitiv„. Aceasta este viziunea pentru Rom‚nia
asigurarea    securit„˛ii  alimentare;   impozitarea,  viitoare. Fondurile europene ∫i Agenda Lisabona
interoperabilitatea sistemelor IT Ón domeniul impozitelor,    reprezint„ dou„ oportunit„˛i majore de dezvoltare asupra
Ónt„rirea capacit„˛ii administrative a tuturor organismelor la  c„rora ne vom concentra anul viitor.
nivel na˛ional, regional ∫i local implicate Ón utilizarea      Œn ceea ce prive∫te fondurile europene, dup„ cum ∫ti˛i,
fondurilor structurale; Ómbun„t„˛irea protec˛iei mediului ∫i   recent, Consiliul European a reu∫it s„ ajung„ la un acord
diminuarea polu„rii industriale.                 privind bugetul Uniunii Europene pe perioada 2007—2013.
  Bugetul pentru anul 2006 con˛ine sumele de bani       Rom‚nia va primi, Ón cei 7 ani, peste 30 miliarde de
necesare pentru punerea Ón aplicare a tuturor m„surilor     euro. Uniunea European„ ne-a ar„tat, astfel, o dovad„
prev„zute Ón planul de ac˛iune.                 real„ de Óncredere Ón capacitatea noastr„ de a utiliza
  C‚t prive∫te cele dou„ capitole de care este legat„     fondurile, de sus˛inere, pentru a recupera decalajele ∫i,
clauza de salvgardare, v„ spun sincer c„, Ón acest        de asemenea, de solidaritate. Ace∫ti bani acoper„ nevoile
moment, doar cea legat„ de combaterea corup˛iei m„        de dezvoltare ale Rom‚niei, dar am mai spus-o ∫i o
preocup„ Ón mod special: semnarea acordului din cauza      repet, Uniunea European„ ne d„, dar nu ne bag„ ∫i Ón
dumneavoastr„. Semnarea acordului renegociat cu EADS       traist„, ∫i, p‚n„ acum, pot s„ v„ spun c„ am gestionat
permite Guvernului s„ pun„ Ón aplicare toate           fondurile de preaderare cu succes. Am reu∫it ob˛inerea
angajamentele legate de asigurarea securit„˛ii frontierelor,   unei rate de contractare pentru Programul PHARE de
chiar Ónainte de termenele convenite.              peste 97%. Este o baz„ de pornire foarte bun„, pe care
  Rom‚nia va asigura securitatea frontierei estice,      vom continua s„ construim. Œn 2006 ne-am propus s„
conform standardelor europene, dar criteriile dup„ care     consolid„m cu prioritate cadrul institu˛ional ∫i preg„tirea
Comisia European„ evalueaz„ lupta Ómpotriva corup˛iei      administra˛iei centrale ∫i locale pentru a folosi rapid ∫i
depind, de-acum, prea pu˛in de Guvern. Noi am luat deja     eficient fondurile structurale ∫i de coeziune.
m„surile care depindeau de noi ∫i am dat semnalul          Œn mod cert, accesul la finan˛are ne va ajuta s„
politic adecvat. Rapoarte ale B„ncii Europene de         reducem decalajele fa˛„ de Uniunea European„, dar mai
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i ale B„ncii Mondiale au      avem ∫i alte mijloace: Agenda Lisabona, de exemplu, ne
ar„tat c„ percep˛ia asupra corup˛iei s-a ameliorat Ón anul    ofer„ solu˛ii pentru a s„ri peste etape, dac„ punem Ón
2005. De-acum, institu˛iile statului trebuie s„ dea       aplicare reformele pe care le presupun. Miza este s„
randament pentru a merge mai departe.              investim Ón educa˛ie, cercetare ∫i inova˛ie, s„ punem
  Parchetul ∫i Consiliul Superior al Magistraturii au,     accent pe transferul de tehnologie. Guvernul a f„cut deja
poate, cel mai important rol Ón acest efort de cur„˛are ∫i    un prim pas Ón acest sens, major‚nd cu 80% bugetul
de credibilizare a justi˛iei rom‚ne∫ti. Viitorul european al   pentru cercetare ∫i asigur‚nd fonduri de 1 miliard de
Rom‚niei depinde ∫i de con∫tiin˛a fiec„rui angajat din      euro pentru proiecte de dezvoltare Ón educa˛ie Ón anul
sectoarele bugetare. Corup˛ia m„runt„ Óngrijoreaz„ pe      2006. Œncurajez, Óns„, ∫i firmele private s„ se implice. Œn
partenerii europeni Ón egal„ m„sur„.               acest domeniu, Rom‚nia are avantajul resurselor umane
  Stimate colege ∫i stima˛i colegi,              cu calificare Ónalt„ ∫i v„ spun sincer c„ a∫ prefera, dec‚t
  V„ asigur c„ fiecare progres care va fi Ónregistrat de    s„ mearg„ Ón str„in„tate pentru a le fi recunoscut„
Rom‚nia Ón perioada urm„toare va fi comunicat rapid       valoarea, s„ cre„m Ón ˛ar„ oportunit„˛i pentru oamenii
partenerilor no∫tri de la Bruxelles ∫i ˛„rilor membre ale    talenta˛i. Asumarea Agendei Lisabona ne va permite s„
Uniunii Europene.                        devenim o ˛int„ ∫i s„ fim o ˛ar„ mai atractiv„ pentru
  6        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005

investitori. Œn final, totul se cuantific„ prin locuri de munc„  ∫edin˛a Birourilor permanente, s„ se ia Ón calcul pentru
mai bine pl„tite ∫i cre∫terea rapid„ a nivelului de trai.     fiecare membru al grupurilor parlamentare c‚te 15
  Doamnelor ∫i domnilor,                    secunde pentru fiecare parlamentar, iar deputa˛ii ∫i
  V„ asigur c„ Guvernul pe care-l conduc are voin˛a       senatorii care nu fac parte din grupurile parlamentare vor
politic„ s„ fac„ toate demersurile necesare ader„rii la      avea la dispozi˛ie c‚te 15 secunde fiecare, timp care
Uniunea European„ Ón 2007 ∫i moderniz„rii accelerate a      poate fi cedat Óntre ace∫ti parlamentari sau la grupuri
Rom‚niei, dar, a∫a cum am mai spus, integrarea          parlamentare.
european„ nu depinde doar de Guvern. Parlamentul,           Œn aceste condi˛ii, Grupurile P.N.L. ∫i P.D., Ómpreun„
justi˛ia, societatea civil„, presa, fiecare cet„˛ean Ón parte   vor avea un timp total de 41 de minute; Grupurile P.S.D.,
au un cuv‚nt de spus. Fiecare dintre noi poate contribui     39 minute; Grupurile P.R.M., 14 minute; Grupurile
la accelerarea sau la Óncetinirea procesului de aderare nu    U.D.M.R., 8 minute; Grupurile Partidului Conservator, 8
doar prin fapte mari, ci ∫i gesturi simple, de fiecare zi,    minute; Grupul minorit„˛ilor na˛ionale, 5 minute; deputa˛ii
pot s„ fac„ diferen˛a.                      ∫i senatorii f„r„ apartenen˛„ la grupuri parlamentare,
  Acum, la finalul unui an dificil pentru Rom‚nia, dincolo   6 minute.
de disputele politice majoritate — opozi˛ie, trebuie s„ ne      Vreau s„ v„ consult dac„ sunte˛i de acord cu aceste
g‚ndim la acele valori ∫i norme care organizeaz„ ∫i        propuneri.
definesc o societate european„, ce rol au ele, c‚t de         Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
importante sunt pentru noi. Reiterez Ón fa˛a             Œmpotriv„? 3 voturi Ómpotriv„.
dumneavoastr„ promisiunea mea ca om politic: Rom‚nia         Ab˛ineri?
                                   Cu majoritate de voturi, propunerile au fost aprobate.
va adera la Uniunea European„ pe 1 ianuarie 2007.
                                   De asemenea, v„ propun, din partea Birourilor
Cred, Óns„, c„ succesul integr„rii europene a Rom‚niei
                                 permanente, o modificare de program, Ón sensul de a
depinde, Ón final, de capacitatea tuturor rom‚nilor de a-∫i
                                 lucra p‚n„ la ora 14,00 ∫i de a relua lucr„rile la ora
asuma valorile fundamentale europene.
                                 15,00. Deci o or„ pauz„.
  V„ mul˛umesc. (Aplauze.)                     V„ rog s„ accepta˛i aceste propuneri sau, eventual,
  Domnul Adrian N„stase:                     dac„ vre˛i s„ lucr„m p‚n„ la ora 15,00 ∫i s„ facem o
                                 pauz„..., pentru c„, practic, timpii Ónsuma˛i Ónseamn„ 121
  Stima˛i colegi,                        minute, plus comentariile Guvernului, ∫i atunci s„ lucr„m
  Domnul prim-ministru a prezentat un alt raport dec‚t      p‚n„ la ora 15,00 ∫i s„ facem pauz„ de la ora 15,00 la
cel care a fost distribuit ieri. Deci domnul ministru       16,00 ∫i s„ relu„m la ora 16,00, ca s„ putem epuiza
Bogdan Olteanu ne-a transmis un text al raportului care      acest calup din program, pentru c„, altfel, ar trebui s„ le
urma s„ fie dezb„tut ast„zi. Domnul prim-ministru, f„r„      relu„m dup„ pauz„.
Óndoial„, a decis, ∫i are dreptul s„ fac„ acest lucru, s„       Deci, Ón aceste condi˛ii, supun votului dumneavoastr„
prezinte un alt raport. Œn aceste condi˛ii, facem o pauz„     pauza pentru ∫edin˛a de ast„zi, de la ora 15,00 la ora
de o jum„tate de or„.                       16,00.
  Invit membrii Birourilor permanente ∫i liderii grupurilor     Cine este pentru acest program? V„ mul˛umesc.
pentru a decide cum organiz„m dezbaterea Ón continuare.        Œmpotriv„?
Œn 5 minute, rog membrii Birourilor permanente ∫i liderii       Ab˛ineri?
grupurilor s„ participe la aceast„ ∫edin˛„.              Unanimitate.
                                   Stima˛i colegi,
             PAUZ√                    Conform timpilor aloca˛i, Óncepem dezbaterile. Œl rog,
              *                   pentru Ónceput, pe reprezentantul Grupurilor P.N.L.,
             *   *                 domnul deputat Ioan Ghi∫e, s„ ia cuv‚ntul.
            DUP√ PAUZ√
                                   Domnul Ioan Ghi∫e:
  Domnul Adrian N„stase:
                                   Mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.
  V„ rog s„ lua˛i loc Ón b„nci.                   Stimate domnule prim-ministru,
  Stima˛i colegi, v„ rog s„ v„ a∫eza˛i Ón b„nci s„ putem      Stima˛i domni pre∫edin˛i ai Senatului ∫i Camerei
reÓncepe lucr„rile noastre.                    Deputa˛ilor,
  N-am s„ v„ prezint con˛inutul discu˛iilor pe care le-am      Domnilor mini∫tri,
avut legate de raportul prezentat Ón forma de ieri ∫i         Stimate doamne ∫i stima˛i domni colegi senatori ∫i
interven˛ia de ast„zi a primului-ministru. V„ prezint doar    deputa˛i,
concluziile la care am ajuns Ón ∫edin˛a Birourilor          Integrarea european„ este un principal obiectiv
permanente, Ómpreun„ cu liderii grupurilor parlamentare.     strategic de interes na˛ional pentru care exist„ consens
S-au stabilit propuneri cu privire la timpul maxim afectat    explicit, enun˛at ∫i asumat, din fericire, de c„tre
pentru dezbaterea raportului.                   principalele for˛e politice ∫i societatea rom‚neasc„, Ón
  Œn mod obi∫nuit, Guvernul are 60 de minute, at‚t       ansamblul ei. De ce? Pentru c„ ea, integrarea
pentru prezentarea raportului, c‚t ∫i, la sf‚r∫itul        european„, este un proces subsidiar fenomenului
dezbaterilor, pentru comentarii. S-a stabilit, Óns„, ca      globaliz„rii. Aceasta, globalizarea, este caracterizat„ de
grupurilor parlamentare din Camer„ ∫i Senat s„ li se       competitivitate, performan˛„, vitez„, pia˛„ mondial„,
aloce, nu 10 secunde pentru fiecare dintre membrii lor,      cunoa∫tere, tehnologie, modernizare ∫i progres. O
ci, ˛in‚nd seama de discu˛ia pe care am avut-o ∫i Ón       condi˛ie pentru integrarea european„ a Rom‚niei este
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005        7

asimilarea rapid„ a unor valen˛e precum calitatea ∫i       tinerilor rom‚ni cu valorile mondiale, purt„toare de
eficacitatea. Ne referim la calitatea crescut„ a majorit„˛ii   progres Ón societatea cunoa∫terii ∫i a tehnologiei
cet„˛enilor ∫i la func˛ionalitatea institu˛iilor publice. Ne   informa˛ionale. M„ refer la Ónsu∫irea unor cuno∫tin˛e,
referim la eficacitate ca ∫i capacitate a noastr„ de       abilit„˛i, deprinderi ∫i competen˛e individuale de
absorb˛ie a fondurilor europene, ∫i a∫a cum s-a spus,       comunicare eficient„, comportament organiza˛ional,
Óntre 2007 ∫i 2009 am putea accesa 10,8 miliarde euro,      cunoa∫terea limbilor str„ine, prioritar engleza, st„p‚nirea
iar Óntre 2010 ∫i 2013, 18,3 miliarde. At‚t calitatea, c‚t ∫i   computerului la nivel de permis european de conducere a
eficacitatea crescut„ vor aduce un plus de civiliza˛ie ∫i     computerului ∫i cunoa∫terea managementului proiectelor.
bun„stare cet„˛enilor Rom‚niei. Speciali∫tii spun c„ azi,     Sigur, toate acestea le am Ón vedere pentru a fi predate
Ón lume, citez: îSingura activitate constant„ este        ∫i Ónsu∫ite, Ón mod adaptat, corespunz„tor v‚rstei ∫i
schimbarea adaptabil„ Óntr-un mediu economic globalizat      nivelului fiec„ruia, a func˛iei ∫i preg„tirii sale de
∫i caracterizat de incertitudini“. Schimbarea adaptabil„     specialitate. Este o eviden˛„ c„ economia viitorului se va
genereaz„ nevoia de proiecte. Profesioni∫tii Ón toate       dezvolta Óntr-un mediu cultural competitiv al organiza˛iilor,
domeniile sunt atra∫i de schimbare, iar schimbarea        Ón fapt, un mediu dominat de concuren˛a proiectelor, care
Ónseamn„ proiecte. Cuno∫tin˛ele vor fi o surs„-cheie a
                                 valorizeaz„ performan˛a ∫i creativitatea. Cre∫terea copiilor
societ„˛ii, iar cunoa∫terea circul„ mai repede dec‚t banii.
                                 ∫i tinerilor rom‚ni, la nivel de mas„, Óntr-un astfel de
Productivitatea structurilor se va baza pe speciali∫ti.
                                 spirit va crea o adev„rat„ bog„˛ie na˛ional„.
Cuvintele-cheie pentru ace∫ti speciali∫ti sunt îstrategia“ ∫i
îcompeten˛a profesional„“. Œn deceniul urm„tor,           4. Asigurarea pentru fiecare elev ∫i cadru didactic din
managementul proiectelor va deveni valul viitorului.       Ónv„˛„m‚ntul de stat a unui computer personal ∫i
Participarea la proiecte Ón cadrul programelor          conectarea la Internet. Aceasta merit„ s„ devin„ un
interna˛ionale este o condi˛ie de existen˛„ a unei na˛iuni,    program na˛ional de prioritate absolut„ ∫i urgen˛„
Ón cadrul sistemului economic concuren˛ial ∫i globalizat.     maxim„;
Aceast„ participare trebuie f„cut„ pentru rezolvarea unor      5. Crearea unor facilit„˛i fiscale pentru dezvoltarea de
probleme na˛ionale prin Óncadrarea Ón tematicile         afaceri Ón domeniul tehnologiei informa˛iei ∫i comunica˛iei;
corespunz„toare proiectelor interna˛ionale. Œn acest an, Ón
                                   6. Asigurarea prezen˛ei Rom‚niei Ón toate organismele
noiembrie, la Tunis, a avut loc a doua Conferin˛„
                                 mondiale, europene sau regionale reprezentative care se
mondial„ privind societatea informa˛ional„. Sub egida
                                 ocup„ de societatea cunoa∫terii ∫i sectorul tehnologiei
Na˛iunilor Unite ∫i a Uniunii Interna˛ionale a
                                 informa˛iilor;
Telecomunica˛iilor, un num„r de peste 15.000 de
participan˛i din lume, reprezentan˛i de guverne,           7. Sus˛inerea legislativ„ ∫i financiar„ cu prioritate a
parlamente, mediul afacerilor, societate civil„ ∫i mass-     politicilor publice Ón domeniul tehnologiei informa˛iilor
media, au dezb„tut perspectivele societ„˛ii informa˛ionale    pentru dezvoltarea culturii specifice ∫i formarea rapid„ a
∫i impactul dezvolt„rii sectorului tehnologiei informa˛iei ∫i   num„rului necesar de speciali∫ti de management de
comunica˛iilor asupra viitorului omenirii. Secretarul general   proiect. Accesarea de c„tre ˛ara noastr„ cu succes a
O.N.U., ∫efi de state ∫i guverne, politicieni ∫i speciali∫ti   fondurilor europene se va putea face doar dup„
au convenit asupra Declara˛iei de la Tunis, document de      Óndeplinirea condi˛iilor men˛ionate mai sus.
referin˛„ care reprezint„ cadrul general al dezvolt„rii       8. ™i, Ón fine, al optulea punct, dar nu cel din urm„, ci
omenirii pe acest domeniu Ón urm„torii ani. Œn aceast„      cel mai important, realizarea sub coordonarea
concuren˛„ f„r„ precedent Ón istoria omenirii, dat„ de      pre∫edintelui ˛„rii ∫i a premierului a unui acord politic
globalizare ∫i integrare european„, sub presiunea         na˛ional pentru sus˛inerea acestor politici pentru o
nemiloas„ a timpului ∫i Ón constr‚ngerile date de limitele    perioad„ medie ∫i lung„ de timp. Apreciez c„ acestea
resurselor interne de dezvoltare, Rom‚nia poate, totu∫i,     reprezint„ premise minime, necesare ∫i urgente, pentru
s„ se numere printre frunta∫ii lumii. O condi˛ie esen˛ial„
                                 ca ˛ara noastr„ s„-∫i creasc„ ∫ansele pentru a se plasa
este s„ se dezvolte rapid politici eficiente, realiste ∫i
                                 Ón grupul frunta∫ al na˛iunilor lumii, care se vor dezvolta
eficace, care s„ ofere cet„˛enilor rom‚ni, Ón mod special
                                 cu succes Ón societatea cunoa∫terii ∫i domeniului
copiilor ∫i tinerilor, ∫anse mai bune pentru integrarea cu
                                 tehnologiei informa˛iilor. Propun ca cele de mai sus s„ se
succes Ón marea familie a civiliza˛iei viitorului. Din
                                 fac„ pentru cre∫terea calit„˛ii vie˛ii cet„˛enilor Rom‚niei,
perspectiva celor de mai sus apar ca necesare ∫i
                                 acum ∫i Ón viitorul imediat.
urgente urm„toarele lucruri de f„cut pentru ˛ara noastr„:
                                   V„ mul˛umesc pentru aten˛ie. (Aplauze.)
 1. Revizuirea rapid„ a viziunii ∫i strategiei na˛ionale
pentru dezvoltarea sectorului tehnologiei informa˛iei ∫i       Domnul Adrian N„stase:
comunica˛iilor, Ón concordan˛„ cu Declara˛ia de la Tunis;
  2. Mobilizarea ∫i asigurarea resurselor necesare         V„ mul˛umesc.
sus˛inerii politicilor publice pentru dezvoltarea cu rapiditate   Are cuv‚ntul, Ón continuare, domnul senator Mircea
a domeniului tehnologiei informa˛iei ∫i comunica˛iilor Ón     Geoan„, din partea Grupurilor parlamentare ale P.S.D. Se
˛ara noastr„;                           preg„te∫te domnul deputat Lucian Bolca∫, din partea
  3. Completarea ∫i modelarea con˛inuturilor           Grupurilor P.R.M.
Ónv„˛„m‚ntului de stat pentru compatibilizarea preg„tirii      Ave˛i cuv‚ntul, domnule senator.
  8        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005

  Domnul Mircea Dan Geoan„:                  sau vre˛i s„ discut„m despre ceea ce este de f„cut Ón
                                anul 2006? Ce s-a Ónt‚mplat la finalul lui 2004, domnule
  Domnilor pre∫edin˛i,
                                prim-ministru, ∫i v„ aduc Ón aten˛ie faptul c„ numai pe
  Domnule prim-ministru,
                                vremea stalini∫tilor se rescria istoria. La final de 2004, la
  Domnilor ∫i doamnelor mini∫tri,               Consiliul European ∫i la Raportul Comisiei Europene din
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,         2004 au fost identificate 3 puncte sensibile, care ar fi
  Dragi colegi,                        putut s„ pun„ Ón pericol integrarea european„ a
  Am a∫teptat cu interes cuv‚ntul primului-ministru      Rom‚niei. Œl Óntreb pe domnul prim-ministru T„riceanu,
T„riceanu. Am sperat c„ m„car acum, la final de an,       dac„ nu ar fi Óncheiat Rom‚nia ∫i Guvernul precedent
vom asculta un raport despre ceea ce Guvernul a f„cut      negocierile Ón 2004, Ón Europa eurosceptic„ ∫i cu e∫ecul
∫i ceea ce Guvernul ∫i Rom‚nia Ó∫i propun s„ fac„ Ón      referendumului din Fran˛a ∫i din Olanda, s-ar mai fi
2006, anul decisiv al integr„rii. Primul-ministru a vorbit   Ónchis negocierile Ón acest moment, domnule prim-
despre diferen˛a Óntre un om politic ∫i un politician.     ministru? V„ spun eu c„ nu. Trei domenii au fost
Raportul agresiv ∫i mincinos, pe care l-a prezentat Ón fa˛a   considerate ca fiind vulnerabile de c„tre Comisia
Parlamentului, ne-a ar„tat c„ primul-ministru nu este nici   European„ Ón 2004: Scrisoarea de avertizare a Comisiei
pe departe om politic, este doar un politician ∫i nu face    Europene din 2005, Ón timpul guvern„rii dumneavoastr„,
cinste galeriilor de oameni de stat pe care liberalii i-au   a transformat acestea Ón ∫apte, pentru ca Ón octombrie,
dat Óntre r„zboaie. Nu este nici om de stat ∫i nici b„rbat   dup„ discu˛ii multiple la nivelul Comisiei Europene, s„
politic, printr-o astfel de atitudine Ón fa˛a Parlamentului   ajung„ la num„rul de 5. Œn decembrie 2005, c‚nd Alian˛a
Rom‚niei.                            D.A. a s„rb„torit un an de minciun„ portocalie, Raportul
  Domnule prim-ministru, delirul anti-P.S.D. ∫i anti-     Moscovici semnaleaz„ nu mai pu˛in de 7 domenii
opozi˛ie democratic„ nu poate s„ ˛in„ loc de un raport     problematice pentru ca Rom‚nia s„ poat„ adera la 1
real pe acest subiect fundamental pentru interesul ˛„rii. Œn  ianuarie 2007.
ace∫ti ani de zile am avut multe dispute politice. Am        Domnule premier T„riceanu, membri ai Guvernului, nu
venit ∫i am plecat de la putere, cu excep˛ia P.R.M.-ului.    induce˛i un sentiment de euforie gratuit„ Ón opinia public„
Avem cu to˛ii exerci˛iul acestei retorice p„guboase, dar    rom‚neasc„. Am‚narea integr„rii Rom‚niei este Ón
niciodat„ Ón ace∫ti 15 ani de zile, ∫i fac un apel la      continuare posibil„, cu pagube imposibil de calculat ∫i de
ra˛iune, niciodat„ nu am transformat subiectul de politic„   evaluat Ón acest moment.
extern„ ∫i de integrare european„ Óntr-un subiect de meci      Sunt dou„ motive pentru care Premierul T„riceanu ∫i-a
politic de Divizia C, cum am v„zut ast„zi ∫i cum am       schimbat discursul fa˛„ de raportul prezentat Ón cursul
v„zut ieri la Palatul Parlamentului. Ultima brum„ de      zilei de ieri: unul pentru care un calcul politic Óngust,
Ón˛elepciune ∫i de consens politic Ón Rom‚nia a fost,      legat de situa˛ia Domniei sale, ca prim-ministru ∫i ca lider
practic, eliminat„ din via˛a politic„ rom‚neasc„. Suntem    al P.N.L., iar, Ón al doilea r‚nd, pentru c„ Óncearc„ s„
condamna˛i la un r„zboi politic total ∫i Ón loc ca primul-   Ónceap„ s„ preg„teasc„ na˛iunea rom‚n„ pentru un
ministru s„ vin„ Ón fa˛a noastr„, Ón fa˛a na˛iunii rom‚ne ∫i  eventual e∫ec al integr„rii ∫i vrea s„ pun„ e∫ecul
s„ spun„: îAvem nevoie de toate energiile na˛iunii, avem    Domniei sale ∫i al echipei pe care o conduce pe seama
nevoie de efortul tuturor partidelor politice, avem nevoie   opozi˛iei ∫i a fostei guvern„ri. Este lamentabil ∫i este
de unitate Ón anul 2006, cel mai greu an, Ón care        ru∫inos, domnule prim-ministru, s„ v„ ascunde˛i Ón
integrarea Rom‚niei este Ón continuare pus„ Ón dubiu de     spatele acestui subiect. (Aplauze din partea Grupurilor
cei care nu ne sunt prieteni“, primul-ministru vine ∫i     P.S.D.) B„rba˛ii de stat nu fac a∫a ceva. B„rba˛ii de stat
jigne∫te, Ón mod repetat ∫i mincinos, P.S.D.-ul ∫i opozi˛ia   recunosc progresele, recunosc e∫ecurile ∫i Óncearc„ s„
democratic„. Nu aceasta este calea, domnule prim-        creeze consens Ón na˛iunea rom‚neasc„.
ministru, nu acesta este tonul cu care trebuie s„ veni˛i Ón     Vorbea˛i de un cec Ón alb, ∫i dumneavoastr„, ∫i
Parlament. Rom‚nia are nevoie de energie pozitiv„, ∫i nu    pre∫edintele B„sescu, pe care l-a˛i acordat Rom‚niei la
de ur„ ∫i minciun„. Am Ón˛eles, ieri sau alalt„ieri, la     Ónceput de an, nu este un cec Ón alb, este un sprijin
Raportul Alian˛ei P.N.L.-P.D., c„ avea˛i nevoie, pentru c„   condi˛ionat. Nu ne facem lec˛iile. Œn urm„toarele 5 luni de
sunte˛i pe toboganul sondajelor de opinie, c„ a˛i avut     zile, Rom‚nia va fi am‚nat„ f„r„ mil„ ∫i f„r„ ezitare, ∫i
nevoie s„ da˛i un anumit semnal, am Ón˛eles c„ nu ∫ti˛i     ar fi p„cat, pentru c„ 2008 nu este garantat nici el ∫i
cum s„ ie∫i˛i Ón fa˛„ c‚nd pre∫edintele B„sescu v„ taie     de-abia vom mai discuta, Ómpreun„ cu Croa˛ia, de 2009,
microfonul la Bruxelles, dar s„ veni˛i pe subiectul       domnule prim-ministru, ∫i Ón loc s„ intra˛i Ón cartea de
integr„rii europene ∫i s„ folosi˛i acela∫i discurs mincinos   istorie a Rom‚niei ca un prim-ministru care a dus
este o chestiune intolerabil„. Toate ˛„rile care au reu∫it   Rom‚nia Ón Europa, ve˛i intra Ón cartea ru∫inoas„ a
integrarea au avut un minim de consens politic Óntre      istoriei Rom‚niei ca un premier care a e∫uat Ón prima sa
putere ∫i opozi˛ie. A∫a a reu∫it Spania, a∫a a reu∫it      obliga˛ie pe care ne-a spus-o Ón urm„ cu un an de zile,
Portugalia, a∫a a reu∫it Grecia, a∫a reu∫esc vecinii no∫tri   la Ónvestitur„, domnule prim-ministru T„riceanu. ™i a˛i
din Europa Central„. D‚mbovi˛eni cum suntem ∫i cum       spus dou„ lucruri:
sunte˛i, am reu∫it s„ arunc„m Ón aer ∫i aceast„ brum„        1. C„ n-o s„ invoca˛i niciodat„ greaua mo∫tenire, a˛i
de consens na˛ional. 2006 trebuie s„ fie anul efortului     spus-o Ón fa˛a acestui Parlament ales dup„ alegerile de
politic suprem pentru reu∫ita integr„rii europene. A˛i vorbit  anul trecut, ∫i a˛i f„cut numai asta Ón anul 2005.
despre congrega˛ia baronilor. Dori˛i s„ vorbim despre        2. A˛i spus c„ integrarea european„ va fi miza
clubul petroli∫tilor, vre˛i s„ vorbim despre clubul       suprem„, miza superioar„ Ón care ve˛i coagula energiile
oligarhilor, pe care Guvernul dumneavoastr„ Ól reprezint„    pozitive.
          MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005         9

  Ce a˛i f„cut ast„zi? A˛i tr„dat interesul na˛ional.     ca Rom‚nia s„ devin„ un teritoriu Ón care drepturile
(Discu˛ii, rumoare, vocifer„ri, aplauze.)            colective s„ nu fie acceptate fiindc„ sunt norme
  A˛i vorbit de lupta at‚t de necesar„ Ómpotriva corup˛iei   antieuropene, cum este posibil ca Ón raportul
∫i a˛i invocat dou„ documente ale B„ncii Mondiale ∫i ale     Parlamentului European s„ vorbim pentru prima dat„ de
B.E.R.D.-ului.                          drepturi culturale ∫i de calul troian al drepturilor colective
  Domnule prim-ministru, fie ave˛i consilieri care nu v„    ∫i autonomiste Ón ˛ara noastr„?
informeaz„, fie cineva v„ scrie discursurile de undeva de      De ce nu facem un colectiv de 35 de oameni care s„
la o surs„ de Internet. (Rumoare, discu˛ii.)           fac„ lobby pentru Rom‚nia la Bruxelles? De ce colegii
  Raportul B„ncii Mondiale ∫i al B.E.R.D.-ului se refer„    de la U.D.M.R. sus˛in doar agenda etnic„, Óngust„ a
la perioada 2002—2005, deci progresele Ón percep˛ia       U.D.M.R.-ului, domnule vicepremier Markó Béla? De ce
mediului de afaceri, c„ Ón domeniul corup˛iei lucrurile s-au   nu fac lobby ∫i pentru Rom‚nia? (Aplauze.) De ce nu ne
schimbat Ón bine Ón Rom‚nia, includ doi ani de guvernare     unim Ón jurul acestui subiect? (Discu˛ii, rumoare, vocifer„ri,
P.S.D. ∫i 6 luni de guvernare de dreapta. (Aplauze.)       aplauze.)
Acesta este adev„rul adev„rat ∫i de ce nu ezita˛i s„-l       Ce este mai important ca acest lucru? De ce v„
recunoa∫te˛i?                          pl„tim drumurile p‚n„ acolo, dragi colegi? (Discu˛ii,
  Domnule prim-ministru, ne bucur„m c„ dup„ lungi       rumoare, vocifer„ri, aplauze, r‚sete.)
ezit„ri ∫i dup„ Óndelungi lupte, Consiliul Europei a aprobat    Din sal„:
pentru Rom‚nia ∫i Bulgaria o sum„ de bani de care ˛ara
are nevoie pentru modernizare. fiara are nevoie de          De ce? (Discu˛ii, r‚sete.)
aceast„ infuzie de bani. Dar stau ∫i v„ Óntreb cu ce        Domnul Mircea Dan Geoan„:
profesioni∫ti Ón administra˛ia local„, dup„ epur„rile politice
pe care le-a˛i f„cut ∫i dup„ ce a˛i pus numai oameni cu       De ce? Pentru c„ Ón grupurile politice europene din
carnet de partid Ón serviciile deconcentrate, vom putea s„    p„cate colegii de la P.D. trebuie s„ fac„ un lucru mai
facem integrare european„? Cum vom putea s„ tragem        bun. Este inacceptabil ce s-a Ónt‚mplat. (Rumoare,
ace∫ti bani? (Rumoare, discu˛ii.)                discu˛ii.)
  A˛i Ómp„r˛it ∫i pie˛ele, a˛i pus ∫efi la Regia Apelor de    Domnul Adrian N„stase:
la Gala˛i un ∫ef de la Loto Pronosport: juca˛i la loto
                                  Doar o clip„!
interesul ∫i viitorul ˛„rii!
                                  Stima˛i colegi, v„ rog s„ face˛i lini∫te Ón sal„. Pute˛i
  A˛i vorbit despre progresul Ón domeniul economic ∫i
                                 interveni ulterior. Ave˛i dreptul, la nivelul grupurilor
social. A˛i vorbit despre a∫a-zisa victorie a cotei unice de
                                 politice.
16%. Cine a suferit cel mai mult de cota unic„ de 16%?
Administra˛iile locale, pentru c„, Óntreba˛i-i pe primarii     Domnul Mircea Dan Geoan„:
dumneavoastr„, stima˛i colegi din majoritate, ∫i Óntreba˛i
                                  Domnul prim-ministru a vorbit ∫i de dimensiunea
c‚˛i bani au acum pentru cofinan˛„ri. (Rumoare, discu˛ii.)    social„. Ne bucur„m c„ un guvern de dreapta, ne
  Din sal„:                           bucur„m c„ un guvern care vorbe∫te Ón mod ideologic de
                                 statul minimalist Ón Rom‚nia vorbe∫te de nevoia de
  Am Óntrebat.                         progres Ón educa˛ie. Evident, capitalul social, capitalul
  Domnul Mircea Dan Geoan„:                   uman reprezint„ singura noastr„ ∫ans„ s„ ajungem mai
                                 departe. Dar Ón 2005, dup„ o lun„ de grev„ a dasc„lilor,
  Mult mai pu˛ini dec‚t Ón anii preceden˛i ∫i insuficien˛i   cu minim de dialog social care s-ar fi impus, cum facem
pentru a putea cofinan˛a. (Rumoare, discu˛ii.) A˛i vorbit...   cu preg„tirea elevilor no∫tri?
  Domnul Adrian N„stase:                      S-a vorbit de un sistem medical Ón care schimb„m
                                 metoda d‚mbovi˛ean„ de a face lucruri Ón s„n„tate ∫i la
  V„ rog s„ face˛i lini∫te Ón sal„.               ce asist„m? La privatizarea sistemului de s„n„tate ∫i la
  V„ rog foarte mult.                      oferirea c„tre o elit„ Óngust„ ∫i privilegiat„ a serviciilor de
  V„ rog s„ asculta˛i.                     s„n„tate ∫i la privatizarea sistemului public pentru cei
  Domnul Mircea Dan Geoan„:                   care nu pot s„-∫i permit„ aceste servicii.
                                  Am vorbit de echitate fa˛„ de pensionari ∫i la sf‚r∫it
  Domnule prim-ministru, a˛i spus Ón al doilea capitol al    de an 2005, din cele 3,5 milioane, 2 milioane de
prezent„rii dumneavoastr„ c„ Rom‚nia ∫i reprezentan˛ii      pensionari nu au primit nimic Ón plus dup„ recalcularea
Guvernului dumneavoastr„, ∫i b„nuiesc c„ ∫i ai majorit„˛ii    pensiilor. Aceasta este agenda social„ real„ a unui
parlamentare, sunt juc„tori activi Ón structurile comunitare.  guvern de dreapta, aceasta este lipsa de sensibilitate
Eu am sesizat c„ un num„r important de membri ai         pentru problematica social„.
Guvernului sunt juc„tori activi la burs„. (Discu˛ii, rumoare,    A˛i vorbit ∫i de faptul c„ avem nevoie, Ón anii
vocifer„ri, aplauze.)                      urm„tori, de o economie mai competitiv„ ∫i mai
  A˛i vorbit despre faptul c„ suntem mult mai activi la     performant„. Nimic mai adev„rat. A˛i vorbit frumos despre
Bruxelles ∫i la Strasbourg ∫i fac acum un apel solemn      Agenda Lisabona. Dar vreau s„ v„ aduc Ón aten˛ie... c„
acum c„tre cei 35 de colegi ∫i colege de ale noastre,      sunt aici economi∫ti de marc„, ∫i din arcul majoritar, ∫i
care ne reprezint„ Ón Parlamentul de la Bruxelles.        din minoritate, care pot s„ v„ spun„ c„ Ón anul 2005
  Cum este posibil, domnule prim-ministru, domnilor       indicii de productivitate ∫i competitivitate a economiei
mini∫tri, ca dup„ ce 15 ani de zile am rezistat ofensivei    rom‚ne∫ti au sc„zut. Pot s„ v„ spun„ c„ firmele
  10        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005

rom‚ne∫ti sunt ast„zi mai vulnerabile Ón fa˛a competi˛iei      S„ dea Dumnezeu ca 2006 s„ aduc„ mai mult„
pie˛ei unice europene. 2006 este ultimul an de preg„tire     clarviziune, mai pu˛in„ b„taie politic„. Rom‚nia are
∫i, din p„cate, ∫i nivelul investi˛iilor str„ine, ∫i efectul   nevoie de alt tip de politic„.
cotei unice nu arat„ o economie ∫i o firm„ rom‚neasc„        A˛i luat-o pe un drum gre∫it, domnule prim-ministru, ∫i
capabil„ s„ performeze Ón Europa.                ve˛i pl„ti a∫a cum ∫tim deja pentru aceast„ cale f„r„
  Suntem bucuro∫i, a∫a cum spuneam, c„ dup„ multe       Óntoarcere. Este, probabil, ultimul Guvern liberal pe care Ól
ezit„ri, Europa ∫i-a adus aminte c„ trebuie s„ fie solidar„   va da prestigiosul dumneavoastr„ partid Rom‚niei. A˛i
cu noii veni˛i ∫i, Óntr-adev„r, suma de 29 miliarde euro,    avut Óntre r„zboaie o perioad„ frumoas„, a˛i revenit Ón
care a fost oferit„, de∫i pu˛in mai mic„ dec‚t ceea ce      premier„, dup„ c‚teva decenii, la guvernare. Uita˛i-v„
am fi a∫teptat, reprezint„ o confirmare a unei sume de      bine la acest Guvern liberal. Este ultima dat„ c‚nd Ól
bani.                              vedem. (Aplauze.) S„ dea Dumnezeu s„ sc„p„m de
  Dar, cu luciditate ∫i seriozitate, l„s‚nd la o parte lupta  aceast„ problem„. (Discu˛ii, rumoare, vocifer„ri, r‚sete,
politic„, suntem oare preg„ti˛i Ón acest moment s„        aplauze.)
absorbim ace∫ti bani? Avem azi o strategie pentru anul
                                  Domnul Adrian N„stase:
2007? Avem ast„zi capacitatea de a asigura acea
independen˛„ a administra˛iei locale ∫i resursele ca s„       V„ mul˛umesc, domnule senator.
putem trage banii europeni? Œn acest moment pot s„ v„        Are cuv‚ntul Ón continuare domnul deputat Lucian
spun cu toat„ claritatea c„ riscul am‚n„rii Rom‚niei cu     Bolca∫. Drepturile la replic„ numai la sf‚r∫itul dezbaterii,
un an sau doi de zile este real, domnule prim-ministru, ∫i    a∫a cum am f„cut de fiecare dat„. Œn plus, ave˛i, f„r„
cred c„ dac„ am recunoa∫te acest lucru ne-am mobiliza      Óndoial„, ∫i un reprezentant al grupului care va spune
mai bine.                            ceea ce crede˛i c„ este important. La sf‚r∫it, dac„ sunt
  Riscul ca debutul Rom‚niei Ón Uniunea European„ s„      Ón continuare drepturi la replic„, dac„ au fost persoane
fie unul ratat este Ón acest moment un risc major ∫i       care au fost vizate... (Discu˛ii.) ...repet, persoane care au
risc„m, domnule prim-ministru, dragi colegi, s„         fost vizate, vor putea s„ cear„ dreptul la replic„.
transform„m Rom‚nia ∫i rom‚nii, din cel mai entuziast      (Rumoare, discu˛ii.) Persoane!
sprijinitor al proiectului european, Óntr-o na˛iune euro-      Domnul deputat Lucian Bolca∫, ave˛i cuv‚ntul.
sceptic„. Pentru c„ dac„ rom‚nii nu vor sim˛i Ón primii
ani dup„ integrare — dup„ ce le-am spus 15 ani de zile,       Domnul Lucian Augustin Bolca∫:
∫i guvernele noastre, ∫i ale dumneavoastr„ — c„ va fi        Domnilor pre∫edin˛i,
mai bine, c„ ∫ansa integr„rii va rezolva problemele de        Domnule prim-ministru,
s„r„cie, de subdezvoltare, de nevoie de modernizare         Onora˛i reprezentan˛i ai Guvernului,
accelerat„, dac„ Ón primii ani de zile se va Ónt‚mpla ceea      Stima˛i colegi,
ce mi-e team„ c„ se va Ónt‚mpla ∫i dac„ 2006 va           Contrariat Ón mod formal de maniera prezent„rii f„cute
sem„na, ca performan˛„ efectiv„ a guvern„rii, cu 2005,      de domnul prim-ministru Ón fa˛a noastr„, contrariat formal
risc„m s„ transform„m Rom‚nia Óntr-un vast c‚mp al        pentru c„ ne-am obi∫nuit, totu∫i, balcanic, una spunem ∫i
populismului, euroscepticismului ∫i al na˛ionalismului      alta fum„m, contrariat de modul Ón care Ómpotriva unui
Óngust.                             minim respect pentru activitatea deputa˛ilor ∫i, evident, a
  Este un risc pe care Ól suport„m ∫i noi, ∫i         unui minim respect fa˛„ de regulamente, s-a strecurat o
dumneavoastr„, pentru c„ guvernele vin ∫i pleac„,        nou„ structur„ a discursului politic, sunt totu∫i mul˛umit
interesul na˛ional trebuie s„ r„m‚n„ acolo unde trebuie     c„ domnul prim-ministru nu a dat curs textului scris care
s„ ∫ad„ el. (Aplauze, discu˛ii.)                 ne-a fost difuzat. Œn primul r‚nd, pentru c„ acest text,
  Domnule prim-ministru, sunt dezam„git de alegerea      f„r„ a Óncerca s„-l caracterizez Ón epitete dure, este
tactic„ pe care a˛i f„cut-o Ón ultimele zile. Sunt        absolut nelizibil, necitibil, necomestibil ∫i neinteligibil.
dezam„git... (Rumoare, discu˛ii.) ...pentru c„ 2006 este     (Discu˛ii, r‚sete, aplauze.)
anul decisiv pentru reu∫ita integr„rii Rom‚niei. Am fost       Domnule prim-ministru, a˛i f„cut un act de salubritate
convins c„ ve˛i face, Ón discursul dumneavoastr„, un apel    intelectual„. (Rumoare, discu˛ii, r‚sete.)
la adunarea energiilor pozitive ale na˛iunii. A˛i f„cut un      Sunt, de asemenea, mul˛umit pentru simplul fapt c„
apel la r„zboi politic total Ón Rom‚nia Ón 2006. Dac„ asta    m„ dezleag„ de orice fel de coniven˛e pe care un text
dori˛i, asta ve˛i avea, dumneavoastr„ ∫i colegii         scris, anterior citit, mi le-ar fi impus. ™i pot s„ v„
dumneavoastr„.                          vorbesc, la r‚ndul meu, liber. Mai liber dec‚t domnul
  S„ dea Dumnezeu s„ nu pl„teasc„ rom‚nii pentru        prim-ministru, care, totu∫i, a citit ∫i al doilea text.
Óngustimea oamenilor politici ∫i a politicienilor, oamenilor     ™i atunci vreau s„ v„ spun urm„torul lucru. Am
de stat care conduc Rom‚nia ast„zi. Ar fi p„cat! ™i este     re˛inut, din textul prezentat, evident, un aspect care mi-a
obliga˛ia noastr„, ∫i vreau s„ v„ asigur c„ tot ce vom      pl„cut Ón mod deosebit. Deosebirea Óntre politician ∫i
face — ∫i v„ rog s„ accepta˛i aceast„ ofert„ a          omul politic. ™i deosebirea se reduce la vorbe, dac„ am
noastr„ —, Ón str„in„tate m„car, s„ fie Ón interesul ˛„rii.   re˛inut corect. Iar discursul Domniei voastre a constat Ón
  Este inacceptabil s„ transform„m ∫i integrarea        vorbe ∫i, din p„cate, Ón vorbe f„r„ acoperire. Sun„
european„ Óntr-un circ penibil, Óntr-o alt„ zon„ de       frumos!
demagogie politic„ ∫i s„ nu trat„m interesul superior al       îNe-am rec‚∫tigat credibilitatea“, sintagm„ din textul
˛„rii cu decen˛„ ∫i Ón˛elepciune.                scris ∫i reiterat ∫i Ón fa˛a noastr„.
          MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005        11

  Cine ∫i Ón fa˛a cui ∫i-a rec‚∫tigat credibilitatea?     problem„ care v„ preocup„. ™i a˛i dorit Ón continuare
Poporul rom‚n, care face eforturi pentru integrare, care     epurarea p‚n„ la nivelul structurilor parlamentare. Repet,
suport„ primul Ón buzunarul familiei eforturile acestei     nu ne-am b„tut pentru oameni, nu ne-am b„tut pentru un
integr„ri, nu trebuia s„-∫i rec‚∫tige credibilitatea Ón fa˛a   partid, ne-am b„tut pentru o tez„ de constitu˛ionalitate.
nim„nui. Œn fa˛a noastr„ ∫i Ón fa˛a Europei poporul rom‚n    Dar v„d c„ Ón acest drum al integr„rii v„ Ómpiedic„ din
a fost mereu credibil Ón dorin˛a sa de aderare.         ce Ón ce mai mult legile. ™i atunci a˛i pornit un mecanism
  Guvernele ∫i-au rec‚∫tigat credibilitatea? Prin maniera   de schimbare a acestor legi.
politic„ Ón care au abordat anumite fenomene? ™i, ca        Este adev„rat, vechea guvernare a construit, Ón
exemplu, servi˛i tocmai Ómprejurarea c„ au fost Ónl„turate    procesul acesta de aderare, un soi de sat al lui
clauzele de salvgardare pentru domeniul justi˛iei ∫i       Potiomkin, din carton. O serie Óntreag„ de legi care au
afacerilor interne, dup„ ce Ón textul scris men˛iona˛i —     existat numai ca s„ existe. Continua˛i cu acest lucru ∫i
este corect! — îcorup˛ia ∫i securizarea frontierelor r„m‚n    ce face˛i? Lua˛i c„su˛a de carton, lua˛i o buc„˛ic„ din ea
singurele aspecte care pot activa clauza de salvgardare“?    ∫i spune˛i c„ este inven˛ia dumneavoastr„ ∫i nu aceasta
Ce credibilitate ne-am c‚∫tigat?                 este reforma adev„rat„.
  Am afirmat, afirm„m: îam diminuat corup˛ia“. Dar,        Feti∫iz„m cuv‚ntul? Nu feti∫iz„m ∫i timpul, pentru c„
domnilor, corup˛ia este comensurabil„ ∫i vizibil„. Cum a˛i    m„ apropii de Óncheiere ∫i voi spune: Ón aceste condi˛ii,
diminuat corup˛ia din moment ce nici un mare corupt, la     domnule prim-ministru, Ón maniera Ón care a˛i prezentat
ora actual„, nu este judecat ∫i sanc˛ionat pentru faptele    raportul dumneavoastr„, pentru c„ a∫a se intituleaz„, nu
sale?!                              se poate vorbi de cre∫terea credibilit„˛ii Guvernului. Dac„
  Derularea unor dosare care treneaz„... ∫i nu vreau s„    una fum„m ∫i alta spunem este un lucru grav ∫i, Ón
vi le amintesc pe toate, m„ refer, dac„ vre˛i, numai la     aceste condi˛ii, v„ rog s„ m„ ierta˛i, dar drumul nostru
prietenul Domniei voastre, inculpatul Dinu Patriciu, spun    de integrare spre Uniunea European„ este drumul
prietenul Domniei voastre f„r„ s„ fac specula˛ii m„runte     poporului rom‚n ∫i singura piedic„ o reprezint„
Ón leg„tur„ cu un telefon oficial sau particular, repet     guvern„rile succesive.
cuvintele pe care le-a˛i spus Ón fa˛a Parlamentului         V„ mul˛umesc. (Aplauze, rumoare, discu˛ii.)
Rom‚niei, Ón fa˛a Camerei Deputa˛ilor, c‚nd a˛i elogiat
persoana prietenului dumneavoastr„, cercetat penal.         Domnul Adrian N„stase:
Niciodat„ aceast„ tribun„ nu a suportat o mai direct„ ∫i      V„ mul˛umesc, domnule deputat.
mai mare ingerin˛„ politic„ Ón actul de justi˛ie!          Are cuv‚ntul domnul senator Frunda György. Se
  Aceasta este reforma justi˛iei? (Aplauze.)          preg„te∫te reprezentantul Grupurilor parlamentare ale
  Nu cred. A∫a cum nu cred c„ legile pe care le        P.C., domnul deputat ™tefan Gl„van.
denumi˛i îale reformei“ sunt legile care s„ ne conduc„ la
solu˛ionarea problemelor corup˛iei ∫i ale justi˛iei! Reforma    Din sal„ (mai multe voci):
institu˛ional„ s-a f„cut ∫i c„ aceia care nu au prins un      Nu e Frunda...! (Discu˛ii.)
anumit eveniment ∫i vor totu∫i s„ se bucure de aureola       Unde e? (Discu˛ii, r‚sete.)
pe care evenimentul Ól d„ participan˛ilor Óncearc„ s„-l       S„-i t„iem indemniza˛ia! (Discu˛ii, r‚sete.)
provoace din nou. Din nou Óncerca˛i s„ provoca˛i o nou„       Face˛i prezen˛a!
reform„. Dar nu o altfel de reform„.
  Legile justi˛iei exist„ ∫i piatra fundamental„ s-a pus Ón    Domnul Adrian N„stase:
momentul Ón care s-a recunoscut rolul Consiliului Superior     Domnul Gl„van este Ón sal„? Da.
al Magistraturii de garant al independen˛ei justi˛iei. Nu de    Dau cuv‚ntul domnului deputat ™tefan Gl„van.
la tribuna Parlamentului se realizeaz„ independen˛a         Ave˛i cuv‚ntul, domnule deputat.
justi˛iei.
  ™i, Ón aceste condi˛ii, ce reforma˛i? Lua˛i un grup de     Domnul ™tefan Gl„van:
articole care se refer„ la un anume domeniu, domeniu         Domnilor pre∫edin˛i,
care este sintetizat Ón programul dumneavoastr„ de          Domnule prim-ministru,
guvernare ca fiind Óncercarea de depolitizare prin          Doamnelor ∫i domnilor mini∫tri,
Ónl„turarea numirii procurorilor de c„tre ministrul justi˛iei,    Doamnelor ∫i domnilor colegi,
ce nu exista, ∫i face˛i ca acest lucru s„ existe. Asta este     Rom‚nia traverseaz„ ast„zi un moment special al
reforma ce a˛i f„cut-o.                     istoriei sale, moment care Ói va defini destinul european,
  ™i atunci reforma nu mai este o reform„ a sistemului,    premoni˛ie sus˛inut„ de axioma conform c„reia am fost
care nici nu mai trebuia reformat, ci pus s„ func˛ioneze.    dintotdeauna parte a b„tr‚nului continent. Ne afl„m Ón
Este o reform„ a oamenilor ∫i este o epurare politic„. ™i    fa˛a ultimului an de eforturi pentru a face acest pas
am continuat cu epurarea politic„ ∫i Ón domeniul s„n„t„˛ii,   decisiv Ón istoria poporului nostru. Sunt ferm convins c„
crez‚nd c„ un text strecurat Ón ordonan˛a privind o       avem ∫i voin˛a, ∫i capacitatea de a p„∫i Ón marea familie
rectificare bugetar„ poate s„ abiliteze un ministru s„      a Uniunii Europene.
Óncalce legea spitalelor, ceea ce este o iluzie nu numai       Se deschide astfel pentru noi oportunitatea de a
juridic„, dar, se vede, ∫i faptic„. Pentru c„ spitalele sunt   participa la un dialog cu privire la viitorul continentului, la
∫i r„m‚n ale doctorilor ∫i nu ale contabililor. (Aplauze.)    direc˛iile ∫i temele de ac˛iune ale Europei, care-i vor
  Dar este vorba de o epurare politic„ Ón condi˛iile Ón    Ómbog„˛i cadrul devenirii noastre comune, acquis-ul
care privatizarea spitalelor reprezint„ Óntr-adev„r o      comunitar pe care ne-am angajat s„-l punem Ón aplicare.
  12       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005

Dezbaterea de ast„zi ne plaseaz„ Ón fa˛a marii        dezastrelor ∫i Ónl„tur„rii consecin˛elor acestora, al
r„spunderi pe care o avem cu to˛ii de a asigura        combaterii terorismului, traficului de droguri ∫i fiin˛e
devenirea Rom‚niei ca membru al Uniunii Europene ∫i,     umane, al solu˛ion„rii conflictelor deschise existente, va fi,
prin aceasta, securitatea, stabilitatea ∫i prosperitatea   Ón viitorul apropiat, unul din spa˛iile de mare interes
pentru poporul rom‚n Ón cadrul marii familii europene.    pentru Óntreaga Uniune, iar noi trebuie s„ juc„m un rol
  Este o ∫ans„ istoric„ pe care nu ne putem permite s„   de prim rang.
o rat„m. Pe acest drum, Ónceput cu peste un deceniu Ón       Numeroase direc˛ii de ac˛iune Ón planul infrastructurii
urm„, s-au f„cut pa∫i decisivi, care au culminat cu      europene ∫i al dezvolt„rii economice pot oferi Rom‚niei
semnarea Ón acest an a Tratatului de aderare.         noi posibilit„˛i de dezvoltare economic„ ∫i social„. Ca
  Integrarea Ón Uniunea European„ presupune, Óns„,     frontier„ extern„ a Uniunii Europene din anul 2007,
schimb„ri fundamentale Ón via˛a ∫i activitatea noastr„, a   Rom‚nia este deosebit de interesat„ Ón proiectele ∫i
poporului rom‚n, de la normele de drept pe care va      temele de ac˛iune privind Ónt„rirea securit„˛ii la grani˛ele
trebui s„ le respect„m ∫i s„ le aplic„m, p‚n„ la modul Ón   externe, controlului migra˛iei ∫i Ómbun„t„˛irea activit„˛ilor
care vom g‚ndi ∫i vom ac˛iona Ón toate domeniile de      vamale.
activitate.                            Ne putem exprima interesul pentru aceste proiecte ∫i
  Hot„r‚rile adoptate recent la summit-ul de la Bruxelles  voin˛a de a lua parte la implementarea lor. De
cu privire la bugetul uniunii pe perioada urm„toare, Ón    asemenea, ne intereseaz„ sprijinul echipelor de exper˛i
care Rom‚nia este considerat„ ca membru cu drepturi      din alte state membre prin furnizarea de asisten˛„ tehnic„
depline Óncep‚nd de la 1 ianuarie 2007, ne dau        ∫i opera˛ional„ Ón acest domeniu, ca ˛ar„ de frontier„
Óncrederea c„ acest termen este o realitate pentru      extern„ extins„ Óntr-o zon„ extrem de dificil„.
partenerii no∫tri din statele membre. Cu toate acestea,      Rolul ∫i locul Uniunii Europene, ca actor interna˛ional
raportul din luna noiembrie al comisiei, discu˛iile din    global, va fi unul esen˛ial Ón secolul XXI, iar Rom‚nia
Parlamentul european ∫i dialogul cu reprezentan˛i ai     trebuie s„ fie parte a tuturor acestor procese. Ca organ
comisiei ∫i statelor membre pun Ón fa˛a Rom‚niei       legislativ, chemat s„ adopte numeroase acte normative,
necesitatea de a continua implementarea reformelor ∫i     unele direct cerute pentru a Óndeplini condi˛iile de
adoptarea m„surilor urgente pentru Óndeplinirea        aderare, trebuie s„ ne organiz„m astfel Ónc‚t s„
exigen˛elor Ón domeniile unde suntem restan˛i.        asigur„m Ón urm„toarele c‚teva luni adoptarea tuturor
  De asemenea, este un fapt c„ majoritatea         legilor necesare.
parlamentelor na˛ionale nu au ratificat Ónc„ Tratatul de
                                  Totodat„, cred c„ ambele Camere ale Parlamentului
aderare a Rom‚niei ∫i Bulgariei, unele din ele am‚n‚nd
                               trebuie s„ desf„∫oare o activitate sus˛inut„ Ón rela˛ii
acest moment pentru a vedea cum ac˛ioneaz„ Ón
                               externe, pentru ca partenerii no∫tri, parlamentarii din
continuare ˛ara noastr„ Ón acest domeniu sau chiar
                               statele membre, s„ sus˛in„ ratificarea tratatului nostru de
a∫tept‚nd viitorul raport al comisiei.
                               aderare. Œn acest sens, colegii parlamentari implica˛i Ón
  Doamnelor ∫i domnilor colegi, diploma˛ia parlamentar„
                               rela˛iile externe ale Parlamentului Ó∫i propun s„
este ∫i ea chemat„ s„ contribuie la promovarea acestui
                               stabileasc„ ∫i s„ promoveze un program sus˛inut de
interes vital al poporului rom‚n, integrarea european„.
                               contacte, mai ales Ón prima jum„tate a anului 2006,
Particip„rile noastre la adun„rile parlamentare sunt tot
                               pentru a impulsiona ratificarea tratatului de c„tre
at‚tea prilejuri de a examina, Ómpreun„ cu colegii
europeni, cele mai actuale teme de interes european ∫i    parlamentele na˛ionale ale statelor care Ónc„ nu au f„cut
de a folosi experien˛a lor Ón rezolvarea diverselor      acest lucru.
chestiuni legate de integrare.                   Sunt convins, de asemenea, c„ euroobservatorii
  A venit ∫ansa, cu aceast„ ocazie, s„ propunem       rom‚ni, pentru prima dat„ participan˛i la activitatea
colegilor no∫tri din parlamentele statelor membre teme de   Parlamentului Europei, pot s„ contribuie nu doar la
interes primordial pentru ˛ara noastr„, care s„ prefigureze  formarea unei imagini mai bune a Rom‚niei, ca viitor
de pe acum direc˛ii de ac˛iune de natur„ s„ promoveze     membru al Uniunii Europene, preg„ti˛i s„ participe activ
interesele majore ale Rom‚niei ca stat membru.        la promovarea obiectivelor comune ale na˛iunilor
  Este, Ón acela∫i timp, o mare responsabilitate,      europene, ci s„ afle direct de la surs„ cele mai bune c„i
deoarece trebuie s„ avans„m propuneri constructive ∫i     de a rezolva problemele actuale ∫i cele de postaderare.
rezonabile, bine fundamentate, ˛in‚nd seama de evolu˛ii      O strategie de ac˛iune Ón cadrul Parlamentului
previzibile Ón plan politic, economic ∫i social care s„    European ar trebui conceput„ astfel Ónc‚t s„ serveasc„
dovedeasc„ seriozitate ∫i preocupare pentru viitorul     acest ˛el.
Uniunii Europene ∫i pentru promovarea interesului         Avem obliga˛ia s„ oferim politicii externe privilegiul de
Rom‚niei Ón cadrul Uniunii.                  a fi spa˛iul, incinta relativ etan∫„ Ón care aceasta s„ se
  A∫ezarea geografic„ a ˛„rii noastre face ca unul din   manifeste la limita exclusivit„˛ii cu atributele
atuurile Rom‚niei Ón viitoarea structur„ economic„ ∫i     comportamentului istoric al na˛iunii rom‚ne preocupat„ s„
politic„ a Uniunii s„ fie comunica˛iile pe Dun„re ∫i Ón    instaureze, Ón locul haosului, ordinea, Ón locul coerci˛iei,
zona M„rii Negre, ca ∫i pozi˛ia de ˛ar„ de tranzit ∫i de   libertatea, Ón locul injusti˛iei, dreptatea, componente ale
stat care are una dintre cele mai lungi frontiere externe   arhitecturii spiritului uman. Aceasta deoarece, ancestral, Ón
de uscat ale Uniunii.                     fiin˛a na˛iunii rom‚ne s„l„∫luie∫te predispozi˛ia genetic„ a
  Spa˛iul M„rii Negre, din multiple puncte de vedere, al  convie˛uirii pa∫nice cu alte popoare, ignor‚nd sau
cooper„rii economice, al protec˛iei mediului, al prevenirii  resping‚nd orice apetit pentru tendin˛e agresive, politica
          MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005        13

extern„ fiind expresia existen˛ei sale Ón afara hotarelor    aproape 30 miliarde euro pentru ˛ara noastr„, 17 miliarde
˛„rii, diploma˛ia parlamentar„ fiind, Ón acest sens, arta de   pentru politici de coeziune, 11 miliarde pentru agricultur„,
a duce la masa verde opinii divergente, cu abilitatea de     iar restul pentru administra˛ie, Ón special, administra˛ie
a transforma unghiurile Ón curbe.                local„, frontiere ∫i altele.
  Politica extern„ ∫i, Ón special, diploma˛ia parlamentar„,    Œn domeniul politicii interne, Ón ultimul an, at‚t la nivel
deasupra fr„m‚nt„rilor de orice natur„, nu se interfereaz„    de legiferare, c‚t ∫i de implementare a legilor s-au f„cut
cu divergen˛ele care nu pot avea dec‚t un efect malign,     pa∫i importan˛i. S-a sincronizat ∫i corelat legisla˛ia
diploma˛ia av‚nd valen˛a armoniz„rii cu problematica       rom‚neasc„ cu directivele Uniunii Europene. De exemplu,
intern„, Ón diverse stadii ale societ„˛ii rom‚ne∫ti.       Ón domeniul propriet„˛ilor, Ón sf‚r∫it, s-a ajuns la un
  Doamnelor ∫i domnilor colegi,                pachet de legi care reu∫e∫te s„ cristalizeze ∫i s„
  Œn abordarea problematicii ader„rii Rom‚niei la       uniformizeze prevederi care, p‚n„ acum, s-au b„tut cap
Uniunea European„, trebuie s„ dep„∫im confruntarea        Ón cap ∫i, pentru prima dat„, s„ prevad„ un termen p‚n„
doctrinar„, s„ avem Ón vedere numai interesul major al      c‚nd acest proces se poate Óncheia.
poporului rom‚n de a face parte, Óncep‚nd cu 1 ianuarie       Este de l„udat faptul c„, Ón Rom‚nia, nu numai
2007, din familia popoarelor Uniunii, care deschide       persoanele fizice, dar ∫i persoanele juridice, comunit„˛ile
perspective de dezvoltare, stabilitate ∫i prosperitate f„r„   locale, bisericile Ó∫i redob‚ndesc propriet„˛ile, construind,
precedent Ón istorie.                      prin aceasta, o posibilitate material„ de drept proprietar
  Trebuie s„ fim m‚ndri c„ suntem reprezentan˛i ale∫i     pentru construirea unei societ„˛i stabile.
ai poporului Ón aceast„ perioad„, dar ∫i s„ onor„m, cu        Acest proces trebuie accelerat. Sper„m ca Ón 2006
toat„ responsabilitatea, aceast„ calitate. Ac˛iunile noastre   acest proces s„ se termine.
comune pot fi secretul prosperit„˛ii sociale, aser˛iune care     Continu„ procesul de descentralizare ∫i deconcentrare.
st„ la baza voin˛ei de a colabora, Ómp„rt„∫ind acelea∫i     S-a depolitizat, zilele trecute, institu˛ia prefectului, care,
valori ale diploma˛iei parlamentare, acelea∫i aspira˛ii,     astfel, devine, dintr-un om politic, un func˛ionar politic.
identific‚nd solu˛ii viabile, Ón numele viitorului european al  Atribu˛iile sale au fost Óngustate, m„rindu-se, Ón acela∫i
˛„rii.                              timp, atribu˛iile persoanelor alese de c„tre comunit„˛ile
  Œn complexul proces diplomatic trebuie s„ g„sim,       locale.
f„c‚nd trimitere la tradi˛iile istorice, dar ∫i la viitoarea     Cred eu c„ acest principiu trebuie continuat ∫i, pe
evolu˛ie geostrategic„ a Europei, locul ∫i solu˛iile       baza principiului deleg„rii legislative ∫i al subsidiarit„˛ii,
adecvate ale prezen˛ei Rom‚niei Ón lume. S„ inducem,       rolul ∫i importan˛a consiliilor jude˛ene ∫i ale consiliilor
doamnelor ∫i domnilor colegi, Ón con∫tiin˛a genera˛iei      locale trebuie s„ creasc„.
noastre, sentimentul ∫i certitudinea c„ Ón Parlamentul        S-au modificat, de asemenea, legile justi˛iei. Parchetul
Rom‚niei conteaz„ locul pe care Rom‚nia Ól merit„ Ón       Na˛ional Anticorup˛ie a devenit o direc˛ie ∫i a fost plasat
Europa, av‚nd ca unic deziderat interesul na˛ional.       acolo unde Ói este locul, Ón Parchetul General.
  V„ mul˛umesc.                          Func˛iile ∫i eficien˛a Consiliului Superior al Magistraturii
                                 au crescut ∫i ast„zi putem vorbi de o independen˛„ total„
  Domnul Adrian N„stase:                    a justi˛iei, iar dac„ vorbim despre judec„tori, din p„cate,
  V„ mul˛umesc.                         uneori, trebuie s„ vorbim despre o independen˛„ prea
  Are cuv‚ntul domnul senator Frunda György, din        mare a judec„torilor, prin unele hot„r‚ri nedrepte,
partea Grupurilor parlamentare ale U.D.M.R.           eronate, pe care le aduc. Cred eu c„ aceast„ lupt„,
  Ave˛i cuv‚ntul, domnule senator.               aceast„ politic„ a justi˛iei trebuie s„ continue.
                                   Œn ceea ce prive∫te corup˛ia, cred c„ Ón acest an s-au
  Domnul Frunda György:                     f„cut multe, nu at‚t prin rezultatele eficiente ale luptei
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               Ómpotriva corup˛iei, ci prin restr‚ngerea plajei de s„v‚r∫ire
  Domnule prim-ministru,                    a faptelor de corup˛ie.
  Doamnelor ∫i domnilor mini∫tri,                  Prin modificarea legilor, de exemplu, a achizi˛iilor
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,          publice, posibilitatea s„v‚r∫irii actelor de corup˛ie este
  Din punct de vedere al integr„rii europene, 2005 a      redus„. Acest trend trebuie continuat, dar trebuie ca, Ón
fost un an bun pentru Rom‚nia. Œn aprilie s-a semnat       viitorul apropiat, s„ aib„ loc rezultate concrete Ón
Tratatul de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„. Œn     domeniul corup˛iei, nu prin arest„ri cu masca˛i, nu prin
perioada urm„toare, multe ˛„ri membre ale Uniunii        arest„ri televizate, ci prin judecarea oamenilor Ón stare de
Europene au ratificat acest tratat ∫i exist„ posibilitatea    libertate, pe dosare bine Óntocmite, iar cei vinova˛i, pe
real„ ca, Óntr-o scurt„ perioad„, toate ˛„rile membre ale    care Ói ∫ti˛i cu to˛ii din aceast„ sal„, pe care Ói ∫tie o ˛ar„
Uniunii Europene s„ fac„ acela∫i lucru.             Óntreag„, s„ fie, Ón sf‚r∫it, condamna˛i prin hot„r‚ri
  Œn octombrie, Comisia European„ a prezentat cel mai      judec„tore∫ti drepte.
bun raport de ˛ar„, cu recomand„ri clare Ón domeniul         Ultimul punct la care am vrut s„ m„ refer este
luptei Ómpotriva corup˛iei, al justi˛iei, al securiz„rii     problema minorit„˛ilor na˛ionale. Œn ultimii ani, Ón domeniul
frontierelor, Ón domeniul mediului Ónconjur„tor, al       minorit„˛ilor na˛ionale, Rom‚nia, ∫i Ón perioada 2000 —
agriculturii ∫i al concuren˛ei, precum ∫i Ón domeniul      2004, ∫i Ón 2005, a ar„tat, prin partidele aflate la
minorit„˛ilor na˛ionale.                     guvernare, o deschidere Ón rezolvarea acestor probleme.
  Œn decembrie, Consiliul European a adoptat bugetul        S-a modificat Legea administra˛iei publice ∫i s-a
Uniunii pe perioada 2007—2013, prev„z‚nd un capitol de      permis ca minorit„˛ile na˛ionale s„-∫i foloseasc„ limba lor.
  14        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a,    Nr.   207/27.XII.2005

S-a modificat Legea poli˛iei ∫i s-a permis ca ∫i carnetele     Domnul Puiu Ha∫otti:
de conducere, de exemplu, s„ fie dob‚ndite Ón limba         S„ vin„ aici.
minorit„˛ilor na˛ionale ∫i se Óncurajeaz„ ca poli˛i∫ti s„ fie
∫i reprezentan˛i ai minorit„˛ilor na˛ionale.            Domnul Victor Viorel Ponta (din sal„):
  Lunile trecute s-a elaborat un proiect al Guvernului      A∫tepta˛i-l, c„ vine.
privind statutul minorit„˛ilor na˛ionale, proiect de lege care
a fost Óncurajat ∫i aplaudat de organismele interna˛ionale,     Domnul Puiu Ha∫otti:
nu numai de c„tre Comisia de la Vene˛ia, nu numai de
                                  Nu. Timpul nu a∫teapt„. Trebuie s„ li se spun„, p‚n„
Consiliul Europei, dar ∫i de c„tre Uniunea European„.
                                 la urm„, adev„rul Ón fa˛„, domnilor.
  Œn acest trend intervine un antevorbitor ∫i spune c„ nu     La ∫edin˛a Birourilor permanente reunite am spus c„
ne pl„te∫te pe noi ca s„ ne sus˛inem interesele la        reac˛ia politic„ la textul premierului poate fi f„cut„ de
Bruxelles. Sunt revoltat ∫i resping cu fermitate asemenea    oricine din Partidul Social Democrat, pentru c„ sunte˛i
afirma˛ii. Noi, cei care reprezent„m Uniunea Democrat„      ni∫te oameni inteligen˛i. ™i am avut dreptate. Dac„
Maghiar„ din Rom‚nia, reprezent„m o comunitate de        domnul Geoan„ a avut un discurs at‚t de interesant, at‚t
peste 1.500.000 de oameni, o comunitate care num„r„       de frumos, care a fost calificat de pre∫edintele
mai mul˛i oameni dec‚t unele ˛„ri membre ale Consiliului     dumneavoastr„ spiritual, Óntr-un anume fel, Ónseamn„ c„
Europei, cum ar fi Andora sau Monaco, sau Lichtenstein,     dumneavoastr„, sigur, putea˛i s„ vorbi˛i mai bine dec‚t
sau Luxemburg, de exemplu.                    d‚nsul. (Hohote de r‚s.)
  Nu suntem, doamnelor ∫i domnilor, cet„˛eni de gradul      ™ti˛i care este problema dumneavoastr„ ∫i a domnului
doi. Nu suntem vasalii dumneavoastr„, s„ ne da˛i lec˛ii,     Geoan„, pentru c„ la d‚nsul vreau s„ m„ refer?
atunci c‚nd noi am fost valuta dumneavoastr„ forte,       Dumneavoastr„ dorea˛i s„ auzi˛i ceea ce v„ convine. Nu
atunci c‚nd a˛i fost accepta˛i Ón Consiliul Europei, atunci   se poate Ónt‚mpla acest lucru, pentru c„ suntem mult
c‚nd am fost instrumentul dumneavoastr„ conving„tor,       prea diferi˛i, domnilor.
c‚nd am devenit membri ai NATO ∫i c‚nd am fost           Dumneavoastr„ spune˛i c„ noi exager„m ∫i c„ primul-
pa∫aportul de admitere Ón Uniunea European„! (Aplauze.)     ministru a exagerat, dar c‚nd, anul trecut, un lider al
  Solicit senatorului Mircea Geoan„ s„-∫i cear„ scuze     dumneavoastr„, de la Bruxelles, ne-a transmis c„, Ón
fa˛„ de comunitatea maghiar„ din Rom‚nia, pe care a       ceea ce prive∫te integrarea european„, anul 2004 este
jignit-o profund! (Aplauze.)                   egal, ca importan˛„, cu anul 1918, Ón istoria Rom‚niei, nu
  Nu accept s„ ne fi aplaudat ∫i s„ ne fi mul˛umit c‚nd    este o exagerare? Dar c‚nd un alt lider al
i-am sus˛inut cu sinceritate ∫i convingere, Ón interesul     dumneavoastr„ a spus îIliescu apare, soarele r„sare“, nu
nostru, al tuturor, al Rom‚niei, pentru integrare, iar acum   este o exagerare? Dar c‚nd un alt lider al
s„ ne atace din spate, pentru c„ suntem membrii unui       dumneavoastr„ a spus c„ ve˛i guverna p‚n„ la sf‚r∫itul
alt Guvern. Este imoral ∫i incorect, domnule Geoan„!       veacurilor, nu a fost o exagerare?
(Aplauze.)
  Trata˛i-ne a∫a cum suntem: one∫ti, corec˛i ∫i          Din sal„:
experimenta˛i. V„ vom ajuta Ón continuare, cu condi˛ia s„      Nu!
ne trata˛i ca cet„˛eni egali cu dumneavoastr„.
  V„ mul˛umesc c„ m-a˛i ascultat. (Aplauze.)           Domnul Puiu Ha∫otti:
                                   Dumneavoastr„ vorbi˛i de ur„ ∫i minciun„?
  Domnul Adrian N„stase:                    Mineriadele, c‚nd voi ne-a˛i b„tut pe noi Ón Pia˛a
  V„ mul˛umesc, domnule senator.                Universit„˛ii, ∫i nu numai acolo, ce au fost? Nu ur„ ∫i
  Are cuv‚ntul, Ón continuare, domnul senator Puiu       minciun„? Nu voi le-a˛i f„cut? Nu mineriadele au tras
Ha∫otti, din partea Grupurilor parlamentare ale P.N.L.      Rom‚nia 10 ani din ceea ce Ónseamn„ integrare?
                                 (Aplauze.)
  Se preg„te∫te domnul deputat Mihai T„n„sescu, din
partea Grupurilor parlamentare ale P.S.D.              Dup„ care, domnul Geoan„ Óncepe s„ devin„ mai
                                 îc„ldu˛“ ∫i ne poart„ de grij„. C‚inele a murit de drum
  Domnul Puiu Ha∫otti:                     lung ∫i, a∫a cum l-a f„cut domnul Iliescu, de grija altuia.
                                 (R‚sete, aplauze.)
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
                                   Se mir„ c„ premierul ∫i pre∫edintele au un dialog, c„
  V„ m„rturisesc c„ nu aveam de g‚nd s„ iau cuv‚ntul      nu se Ón˛eleg 100% pe ni∫te chestiuni. E absolut normal.
ast„zi, dar m-a inspirat domnul senator Mircea Geoan„,      A∫a este Óntre dou„ partide democrate, nu ca la
care, ca de obicei, vine, d„ drumul la o cascad„ de       dumneavoastr„, care ∫ti˛i s„ asculta˛i de unul. Acum nu
demagogie ∫i minciuni ∫i pleac„, p„r„se∫te c‚mpul de       mai asculta˛i nici m„car de el.
b„taie.                               Mai bine uita˛i-v„ Ón ograda dumneavoastr„, c‚nd
  Am spus ∫i la ∫edin˛ele... (Interven˛ie neinteligibil„ din  pre∫edintele dumneavoastr„ spiritual, ∫eful dumneavoastr„
sal„.)                              spiritual, pe bun„ dreptate, v„ calific„ a∫a cum v„
  V„ mira˛i c„-i dau o replic„? P„i Ói dau, c„ merit„!     calific„. ™i nu mai repet. ™ti˛i dumneavoastr„ cum...
                                   Vorbi˛i de minciuna portocalie? Care minciun„
  Domnul Victor Viorel Ponta (din sal„):
                                 portocalie, c‚nd dumneavoastr„ a˛i f„cut cel mai mare
  Nu Ón absen˛„, domnule senator.                r„u na˛iunii, cu mineriade, ho˛ie, corup˛ie ∫i minciun„?
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005        15

  Vre˛i replic„, v„ dau replic„!               plece colegii de l‚ng„ d‚nsul —, probabil, vrea, printr-un
  ™i am s„ v„ spun acum dou„ chestiuni de fond. Dac„     discurs care nu-l caracterizeaz„, s„ Óncerce s„ se
a˛i fi r„mas la guvernare, Rom‚nia n-ar fi intrat la      repozi˛ioneze Óntr-o pozi˛ie pe care n-o s-o aib„ niciodat„.
1 ianuarie 2007 Ón Uniunea European„, Ón primul r‚nd        Sigur, vorbea Domnia sa despre credibilitate.
pentru c„ n-a˛i fi putut ∫i, Ón al doilea r‚nd, pentru c„    Credibilitatea cui? Eu cred c„ Domnia sa uit„ c„
n-a˛i fi vrut. ™i nu a˛i fi vrut pentru c„ integrarea Ón    credibilitatea ∫i-a pierdut-o Ón decursul anului 2005.
Uniunea European„ Ónseamn„ reguli, Ónseamn„ restric˛ii,     Credibilitatea ∫i-a pierdut-o d‚nsul ∫i cu echipa Domniei
nu Ónseamn„ bunul-plac, pe care dumneavoastr„ l-a˛i       sale atunci c‚nd, la Ónceput de an 2005, promitea ceva,
transformat Ón lege.                      iar la sf‚r∫it de an 2005 s-a Ónt‚mplat cu totul ∫i cu totul
  ™i s„ v„ mai spun ceva. Aceast„ guvernare va aduce     altceva, iar, de fapt, politica Guvernului T„riceanu a mers
Rom‚nia Ón Uniunea European„, adic„ exact acolo de       pe o linie paralel„ cu ceea ce a vrut acest popor cu
unde au scos-o Ónainta∫ii vo∫tri comuni∫ti. (Aplauze.)     aceast„ ˛ar„. Niciodat„ dou„ linii paralele nu se
  Ce ave˛i cu juc„torii de la burs„? Este mai bine s„     Ónt‚lnesc, domnule prim-ministru.
joci cinstit la burs„, dec‚t s„ faci afaceri necinstite.      Este foarte clar c„ frica dumneavoastr„ fa˛„ de P.S.D.
  A˛i fost dezam„git, domnule. Œmi pare r„u! A˛i fost     Óncepe s„ v„ ia suflul, Óncepe s„ alunece pe o parte
dezam„git de politica actualei guvern„ri, c‚nd, timp de     care sunt convins c„, mai devreme sau mai t‚rziu, n-o
4 ani de zile, politica fostei guvern„ri a fost politica    s„ sc„pa˛i de ea, fiindc„ sunte˛i obseda˛i cu to˛ii de
îciocului mic“. A˛i uitat de acea m‚rl„nie spus„ de la     Partidul Social Democrat ∫i este bine ca, Ónainte de
aceast„ tribun„? Nu v„ mai aduce˛i aminte de ea, nu?      s„rb„tori, s„ v„ st„m Ón g‚t, a∫a, pu˛in. (Aplauze.)
  Ne propune˛i un r„zboi politic total. O.K.! Œl ve˛i avea.    Cred eu c„ ori nu ∫ti˛i, ori, probabil, cine v-a scris
Nu e nici un fel de problem„. Dac„ Ól dori˛i, Ól ve˛i avea,   discursul vi l-a scris gre∫it. Spunea˛i c„ bugetul con˛ine
Óns„ dumneavoastr„, domnule Geoan„, a˛i mai spus, pe      bani pentru educa˛ie, pentru toate angajamentele care au
ici, pe acolo, c‚teva adev„ruri. Cele mai periculoase      fost luate.
minciuni sunt cele care con˛in pu˛in adev„r. (Aplauze.)       Domnule T„riceanu, v-a˛i luat angajamente s„ pune˛i
                                5% din P.I.B. Ón bugetul anului acesta, care urmeaz„. Ce
  Domnul Adrian N„stase:                    a˛i f„cut? Nu a˛i f„cut nimic. A˛i scris ceva pe o h‚rtie,
  Dup„ acest important discurs despre integrarea        a˛i promis ceva ∫i nu a˛i f„cut nimic. Bugetul, a∫a cum
european„, Ól rog pe domnul Mihai T„n„sescu s„ ia        l-a promulgat chiar ∫i pre∫edintele B„sescu, care
cuv‚ntul.                            promitea Ón fa˛a rom‚nilor c„ n-o s„ promulge niciodat„
                                un asemenea buget cu 3,87%, l-a promulgat ∫i a mers
  Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:               mai departe.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                 Oare, 300.000 de educatori nu ∫tiu acest lucru, cum
  Domnilor pre∫edin˛i,                    dumneavoastr„, pur ∫i simplu, i-a˛i p„c„lit ∫i probabil Ón
  Domnule prim-ministru,                   anul 2006 o s„ face˛i tot la fel?
  Doamnelor ∫i domnilor,                     De fapt, acestea sunt lucrurile despre care vorbi˛i
  Suntem Ón 20 decembrie, ziua Timi∫oarei. Œn aceast„     dumneavoastr„, despre credibilitate. Aceasta este, de
diminea˛„ am aniversat ∫i am onorat ce s-a Ónt‚mplat cu     fapt, credibilitatea care v„ caracterizeaz„, Ón a spune
16 ani Ón urm„. Este un lucru pl„cut ∫i, cred eu, demn     ceva ∫i a face altceva. ™i tot dumneavoastr„ spunea˛i c„
pentru noi c„ am reu∫it acest lucru.              sunte˛i cu picioarele pe p„m‚nt. Nu, domnule T„riceanu,
  Din p„cate, aceast„ parte a doua a ∫edin˛ei de ast„zi,   nu sunte˛i cu picioarele pe p„m‚nt. Sunte˛i, undeva, Óntr-
care trebuia s„ fie dedicat„ viziunii ∫i pa∫ilor care trebuie  un glob de sticl„, Ón care nu mai ∫ti˛i de el ∫i e greu s„
urma˛i pentru 2006, ca Rom‚nia, Óntr-adev„r, s„ poat„ s„    reveni˛i cu picioarele pe p„m‚nt, dar v„ spunem foarte
devin„ un membru Ón Uniunea European„, Ón 2007, a        clar c„ 2006 este pentru dumneavoastr„ cel mai greu an
alunecat pe o pant„, cred eu, nu tocmai Ón regul„.       ∫i, de aceea, v„ cerem, domnule T„riceanu, s„ veni˛i cu
  Vorbea domnul prim-ministru T„riceanu, Ón discursul     picioarele pe p„m‚nt ∫i, Óntr-adev„r, s„ v„ angaja˛i,
s„u, schimbat de la o zi la alta, fiindc„, probabil, nu a    Ómpreun„ cu toate for˛ele politice din aceast„ ˛ar„, s„
avut girul Cotrocenilor pentru a veni cu discursul care a    ducem Rom‚nia Ón Uniunea European„, iar dac„ nu ve˛i
fost prezentat ieri ∫i, sigur, a trebuit s„-l schimbe, ∫i    face acest lucru, ve˛i fi condamnat de istorie.
observ„m, de o bun„ bucat„ de vreme, cum Domnia sa,         Mul˛umesc. (Aplauze.)
prin radicalizarea discursului, prin mesaje populiste ∫i
printr-un discurs f„r„ foarte mult con˛inut, nu vine dec‚t     Domnul Adrian N„stase:
s„ atace Partidul Social Democrat. ™i m„ Óntrebam de        V„ mul˛umesc.
ce. ™i este foarte clar, fiindc„ s-a primit îverde“ duminic„,    Are cuv‚ntul, Ón continuare, domnul deputat Ovidiu
de la primul-ministru B„sescu, s„ v„ uni˛i ∫i s„ reu∫i˛i s„   Victor Gan˛, din partea Grupului parlamentar al
face˛i un partid care, Óntr-adev„r, s„ fie demn s„ se lupte   minorit„˛ilor na˛ionale din Camera Deputa˛ilor.
cu Partidul Social Democrat. ™i atunci, dumneavoastr„        V„ rog, dac„ celelalte grupuri parlamentare mai au
trebuie s„ v„ ar„ta˛i care dintre dumneavoastr„ sunte˛i     interven˛ii, doresc s„ mai fac„ interven˛ii, s„ le comunice
mai col˛o∫i, vorbi˛i mai ur‚t despre P.S.D., Ón a∫a fel,    la secretariat, Ón a∫a fel Ónc‚t... Deci Ón func˛ie de timpul
Ónc‚t s„ v„ pozi˛iona˛i pe o pozi˛ie c‚t mai Ónalt„. ™i     disponibil pe care Ól mai au. V„ rog s„-mi comunica˛i
probabil c„ domnul T„riceanu, care se simte singur, a∫a     interven˛iile respective.
cum v„d c„ se simte ∫i la tribun„ — au Ónceput s„-i         Ave˛i cuv‚ntul, domnule deputat.
  16        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005

  Domnul Ovidiu Victor Gan˛:                  care vor urma, o via˛„ bun„, Óntr-un stat de drept, Óntr-o
  Domnilor pre∫edin˛i ai Camerelor,              societate democratic„.
                                  Doamnelor ∫i domnilor,
  Domnule prim-ministru,
                                  Pentru realizarea acestui obiectiv, Grupul parlamentar
  Doamnelor ∫i domnilor mini∫tri,
                                al minorit„˛ilor na˛ionale Ón˛elege s„ contribuie, ca ∫i p‚n„
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
                                Ón prezent, la realizarea unui climat de stabilitate politic„
  Apreciem ca deosebit de important„ prezen˛a         ∫i de dialog constructiv. Aceast„ stabilitate este un atu
domnului prim-ministru, ast„zi, Ón fa˛a Camerelor reunite,   extrem de important, invocat de c„tre parlamentarii
pentru a prezenta situa˛ia la zi a integr„rii europene a    europeni Ón favoarea ˛„rii noastre.
˛„rii noastre.                           Dincolo de deosebirile de natur„ doctrinar„, avem
  Dincolo de acest gest firesc pentru societatea       convingerea c„, dac„ a existat vreodat„, cu adev„rat,
democratic„ din Rom‚nia, salut„m dorin˛a de comunicare     unanimitate Ón politica rom‚neasc„, aceasta s-a
∫i dialog pe care o demonstreaz„ Executivul, de altfel,     manifestat, Ón mod cert, Ón ceea ce prive∫te proiectele
momentul nu este singular, contactul dintre Legislativ ∫i    strategice europene ∫i euroatlantice ale ˛„rii noastre.
Executiv, la nivelul primului-ministru, c‚t ∫i al membrilor     Œn sensul acestei unanimit„˛i, ur„m tuturor cet„˛enilor
Cabinetului, fiind unul permanent ∫i de maxim„ eficien˛„.    Rom‚niei s„rb„tori fericite, anul 2006 s„ fie unul foarte
Este expresia faptului c„ noi to˛i, cet„˛eni ai Rom‚niei,    bun, care, la finele s„u, s„ Ónscrie Ón istorie intrarea
indiferent de pozi˛ia pe care o ocup„m Ón societate,      Rom‚niei Ón Uniunea European„.
trebuie s„ avem acela∫i ˛el ∫i s„ colabor„m c‚t mai         V„ mul˛umesc pentru aten˛ie. (Aplauze.)
str‚ns.
  Acest deziderat comun este, f„r„ Óndoial„, aderarea      Domnul Adrian N„stase:
˛„rii noastre la Uniunea European„, la 1 ianuarie 2007.      V„ mul˛umesc, domnule deputat.
Œn acest sens, exist„ semne Óncurajatoare — ∫i m„ refer      Are cuv‚ntul, Ón continuare, doamna ministru Anca
aici la Raportul Comisiei Europene ∫i la cel al         Boagiu, membru al Grupului parlamentar al Partidului
Parlamentului European. Ambele prezint„ succesele        Democrat.
indubitabile ale Rom‚niei pe acest drum pe care ne-am       Ave˛i cuv‚ntul, doamna ministru.
angajat cu to˛ii. Œn acela∫i timp, Óns„, ne arat„ ∫i
problemele ce urmeaz„ a fi rezolvate Ón perioada          Doamna Anca Daniela Boagiu — ministrul integr„rii
urm„toare, astfel Ónc‚t cele dou„ rapoarte din prim„var„                    europene:
s„ consfin˛easc„ data de 1 ianuarie 2007 ca moment al        V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
ader„rii.                              Domnule pre∫edinte al Senatului,
  Rezolvarea acestor probleme men˛ionate aici de c„tre      Domnule pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor,
domnul prim-ministru Ón lunile urm„toare va reprezenta un      Doamnelor ∫i domnilor mini∫tri,
argument solid ∫i pentru parlamentele na˛ionale din         Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
statele membre, Ón sensul ratific„rii Tratatului de aderare     Ast„zi se Ómplinesc 16 ani de la Revolu˛ia din
a Rom‚niei ∫i Bulgariei la Uniunea European„.          Decembrie 1989. De asemenea, tot ast„zi num„r„m 377
  Avem convingerea c„ Parlamentul Rom‚niei va fi un      de zile care ne despart de data de 1 ianuarie 2007, dat„
important factor Ón realizarea obliga˛iilor asumate de c„tre  la care Rom‚nia va deveni, oficial, membru al Uniunii
noi Ón acest tratat. Nou„, parlamentarilor rom‚ni, ne va    Europene.
reveni sarcina de a prezenta colegilor no∫tri din aceste      Iat„ dou„ puncte de reper Ón parcursul istoric al
parlamente ∫i din Parlamentul European realit„˛ile din ˛ar„   Rom‚niei, dou„ momente care ne-au afectat ∫i care ne
∫i modul cum am rezolvat problemele.              vor afecta definitiv istoria.
  Œn ceea ce-i prive∫te pe membrii Grupului parlamentar      Eu nu Óncerc, Ón acest moment, s„ pun egal Óntre cele
al minorit„˛ilor na˛ionale, ace∫tia s-au asociat de la bun   dou„ momente ∫i nu consider c„ se poate pune egal
Ónceput eforturilor Óntregii societ„˛i rom‚ne∫ti de integrare  Óntre aceste momente, dar cred c„ o dat„ cu 1 ianuarie
Ón Uniunea European„.                      2007, Rom‚nia se va afla Ón fa˛a unui nou Ónceput.
  Aportul comunit„˛ilor noastre la dezvoltarea Rom‚niei,     Cu 16 ani Ón urm„, Rom‚nia a Ónceput drumul spre
activitatea parlamentar„ intern„, dar ∫i rela˛iile de      Uniunea European„, iar acum trebuie s„ recunoa∫tem c„
colaborare cu ˛„rile Ónrudite prin limb„ ∫i origini comune   suntem foarte aproape de acest punct crucial al acestui
sunt principalele eforturi pe care le facem Ómpreun„ cu     drum.
to˛i cet„˛enii Rom‚niei.                      La fel cum decembrie 1989 este un moment de
  Totodat„, Óns„, este de datoria noastr„ s„ explic„m Ón   referin˛„ pentru fiecare dintre noi, la fel ∫i 1 ianuarie
detaliu concet„˛enilor no∫tri ce Ónseamn„ statutul de      2007, ∫i nu 1 ianuarie 2008, a∫a cum spunea, pu˛in mai
membru al Uniunii Europene, ce schimb„ri profunde        devreme, domnul pre∫edinte al P.S.D. Mircea Geoan„, va
determin„ acest statut Ón via˛a noastr„.            reprezenta un punct crucial Ón istoria Rom‚niei.
  ™i mai este ceva. Cu to˛ii trebuie s„ Ón˛elegem c„       Viziunea actualului Guvern despre integrare nu se
reformele convenite cu Uniunea European„ nu reprezint„     opre∫te la 1 ianuarie 2007. Aceast„ dat„ nu reprezint„
pilule amare pe care le Ónghi˛im de dragul altora ∫i c„     un cap„t de drum, ci, dimpotriv„, reprezint„ un nou
aderarea nu este un scop Ón sine. El este mijlocul prin     Ónceput, un nou Ónceput pentru Rom‚nia, care dore∫te s„
care se va modifica definitiv societatea rom‚neasc„,      satisfac„ cerin˛ele Uniunii Europene ∫i, mai mult dec‚t
pentru a ne asigura nou„, copiilor no∫tri ∫i genera˛iilor    at‚t, s„ devin„ un model Ón interiorul acesteia.
          MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005       17

  La Ónceputul guvern„rii, ne-am asumat aceast„ dat„      realizarea m„surilor restante. Sper s„ nu v„ ˛ine˛i de
ca obiectiv principal. Rom‚nia va sta al„turi de celelalte    aceast„ promisiune.
state, care ast„zi formeaz„ Uniunea European„, dar va        Un alt lucru important, pe care trebuie s„ ne
sta drept ∫i cu fruntea sus.                   concentr„m, este acela de a cheltui c‚t se poate de
  Œn calitatea dubl„ pe care o am, at‚t cea de deputat,    eficient fondurile comunitare. V„ d„deam c‚teva procente
                                 pu˛in mai devreme ∫i pot s„ v„ dau ∫i o veste proast„:
c‚t ∫i cea de ministru responsabil pentru Óndeplinirea
                                 Ón anul 2005 nu am fost acuza˛i c„ am pierdut fonduri
angajamentelor Rom‚niei, am datoria s„ m„ asigur c„
                                 comunitare, dar tocmai ast„zi un comunicat al Comisiei
lucrul acesta se va Ónt‚mpla, am datoria s„ m„ asigur c„
                                 Europene ne informeaz„ c„ de sub guvernarea
data de 1 ianuarie 2007 va deveni, din dat„ probabil„, o     dumneavoastr„, 2001—2002, Raportul Comisiei de audit
dat„ foarte sigur„.                       a condus la blocarea finan˛„rilor pentru Agen˛ia Na˛ional„
  N-am s„ prezint rezultatele ∫i progresele f„cute Ón     pentru Tineret, pentru deturnare de fonduri. Nu ne
aceast„ perioad„, dar pot s„ v„ spun c„ sunt c‚teva       apar˛ine nou„ aceast„ isprav„ ∫i cred c„ nu ne face
puncte remarcabile, domnule Geoan„, puncte care trebuie     cinste ca ˛ar„, din nefericire. ™i tot din nefericire, a∫a
considerate pentru ceea ce am realizat Ón progresul       cum aproape c„ ne-am obi∫nuit unii dintre noi, nu to˛i,
Rom‚niei. ™i aici, anul 2005 a fost marcat de elaborarea     deseori Óncerca˛i, ca lideri ai Partidului Social Democrat,
∫i semnarea Tratatului de aderare, de Raportul de        s„ transmite˛i vorbe goale cet„˛enilor. Eu cred c„ ar
monitorizare, de un grad ridicat de absorb˛ie a fondurilor    trebui s„ v„ spunem sau s„ ne spune˛i dumneavoastr„,
comunitare, nicidecum de pierderea acestora — ∫i v„       p‚n„ la urm„, c„ sunte˛i cei mai Óndrept„˛i˛i s-o face˛i ∫i
men˛ionez doar dou„ procente: PHARE — Coeziune          cei mai cunosc„tori: cum a ajuns Rom‚nia Ón perioada
economic„ ∫i social„ 100%; PHARE — C.B.C. 97%.          guvern„rii dumneavoastr„ s„ capete acel statut sau acea
                                 etichet„ de corup˛ie generalizat„, ridicat„ la nivel
  Cred c„ sunt ni∫te procente importante, pe care nu      guvernamental? Eu sper s„ nu v„ sup„ra˛i, dar sunt
cred c„ le-am putut raporta, cel pu˛in Ón guvernarea       lucruri care vin din trecut ∫i sunt lucruri pe care noi
dumneavoastr„.                          le-am dres, dac„-mi permite˛i exprimarea, Ón aceast„
  Cel mai important lucru bineÓn˛eles c„ este legat de     guvernare ∫i atunci cred c„ toate celelalte acuze ∫i tot
ratificarea Tratatului de aderare de un num„r de 8 state.    ceea ce ne-a˛i spus nu avea nici un sens. Dar, oricum,
  ™i chiar dac„ a∫ putea s„ fiu acuzat„, Ón acest       cred c„, a∫a cum spuneam mai devreme, trebuie s„ ne
moment, de subiectivism, am convingerea c„ prin         g‚ndim la ceea ce avem de f„cut ∫i, Ón acest sens,
implica˛iile ∫i prin energiile pozitive pe care a reu∫it s„ le  integrarea european„ cred c„ trebuie s„ r„m‚n„
                                 povestea de succes a rom‚nilor. Uniunea European„
declan∫eze sau, Ón ultim„ instan˛„, prin Óncrederea pe
                                 trebuie s„ fie perceput„ ca o poveste de succes de c„tre
care a dat-o autorit„˛ilor ∫i cet„˛enilor, Raportul de
                                 fiecare dintre rom‚ni, Ón parte. A∫ vrea s„ fie foarte clar
monitorizare comprehensiv a reprezentat evenimentul
                                 pentru toat„ lumea, cred c„ nimeni, niciodat„, chiar dac„
politic al anului 2005 pentru Rom‚nia. A fost cel mai bun
                                 de la aceast„ tribun„ s-au f„cut declara˛ii, ∫i veninoase,
raport de ˛ar„, domnule Geoan„, de care a avut parte
                                 nu ∫i-ar dori ∫i nu ∫i-a propus un alt obiectiv pentru
Rom‚nia, Óncep‚nd din anul 1997 ∫i p‚n„ Ón prezent, de      aderarea Rom‚niei dec‚t 1 ianuarie 2007. ™i vom adera
c‚nd au Ónceput s„ fie elaborate astfel de rapoarte vizavi    la 1 ianuarie 2007 pe baza meritelor noastre, vom adera
de Rom‚nia. A fost un Raport de monitorizare           cu capul sus, vom adera pe baza progreselor pe care
comprehensiv„, document elaborat de Comisia           noi le vom face. Acum, sper c„ Ómpreun„, putere ∫i
European„, nu de noi, care ilustreaz„ progresele ∫i pa∫ii    opozi˛ie, vom reu∫i s„ ne unim for˛ele pentru a duce la
care au fost f„cu˛i pentru fiecare capitol de negociere     Óndeplinire acest obiectiv.
care a fost negociat, Ón parte. Este o radiografie exact„ a     V„ mul˛umesc.
ceea ce s-a realizat Ón acest an de guvernare ∫i pot s„
v„ spun c„ Rom‚nia, Ón baza acestui raport, este tratat„      Domnul Adrian N„stase:
ca viitor stat membru, nu ca poten˛ial viitor stat membru.     Dup„ acest apel la unitate ∫i unire a for˛elor, Ól rog
Iar, mai mult dec‚t at‚t, din cele 11 m„suri ale clauzei     pe domnul senator Funar s„ ia cuv‚ntul. Are 4 minute,
de salvgardare au r„mas doar dou„, numai dou„ dintre       c‚t a mai r„mas pentru grupurile P.R.M.
cele care ar fi putut s„ activeze aceast„ clauz„. P„rea
de nerealizat la Ónceputul anului 2005 un astfel de         Domnul Gheorghe Funar:
progres, dar, iat„, slav„ Domnului, c„ am reu∫it s„         V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
Óndep„rt„m acest pericol ∫i, mai mult dec‚t at‚t, din cele     Domnilor pre∫edin˛i,
nu 7 domenii, cum spunea˛i, domnule Geoan„, din cele        Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
4 domenii care f„ceau parte sau se aflau sub inciden˛a       Noi, parlamentarii Partidului Rom‚nia Mare, am urm„rit
clauzei de salvgardare, dou„ sunt, deja, Ón afara acesteia    cu mult interes ceea ce s-a Ónt‚mplat ast„zi ∫i ne-am fi
∫i dou„ sunt aproape rezolvate. Cred c„ trebuie, oricum,     bucurat, fiind rom‚ni ∫i av‚nd acest obiectiv Ón fa˛„,
s„ ne concentr„m pe ceea ce avem de f„cut Ón perioada      aderarea la Uniunea European„, s„ d„m dovad„ de
urm„toare. Este cel mai important lucru ∫i a∫ spune c„,     unitate, de Ón˛elepciune ∫i s„ g„sim Ómpreun„ solu˛iile
Ón acest sens, integrarea la 1 ianuarie 2007 va fi un      potrivite ca s„ ajut„m Guvernul Rom‚niei ∫i pe noi to˛i
succes, nici pe departe e∫ecul pe care Ól preconiza˛i      rom‚nii s„ ne ajut„m pentru atingerea acestui ˛el. Am
dumneavoastr„, domnule Geoan„! E∫ecul s-ar putea s„       constatat, Óns„, cu surprindere c„ de la Ónceputul
fie al strategiei pe care, din nefericire, a˛i anun˛at-o pu˛in  interven˛iei Domniei sale, primul-ministru al Rom‚niei,
mai devreme, ∫i anume acela de a Ómpiedica, dac„ vre˛i,     domnul C„lin Constantin Anton Popescu-T„riceanu, a
  18       MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005

sem„nat v‚nt ∫i culege, acum, furtun„. L-a ajutat ∫i        Doamnelor ∫i domnilor,
fratele vitreg de la U.D.M.R., distinsul senator Frunda      Nu inten˛ionez s„ reiau elementele din Raportul
György, care a Óncercat s„ ne spun„ o mul˛ime de        prezentat de primul-ministru. Doresc doar s„ subliniez c„,
neadev„ruri, respectiv c„ U.D.M.R.-i∫tii au reprezentat ∫i   atunci c‚nd vorbim despre realizarea acestui obiectiv al
reprezint„ pa∫aportul nostru pentru aderarea la Uniunea    integr„rii, trebuie s„ Ón˛elegem c„ exist„ trei componente
European„.                           majore ale convergen˛ei Rom‚niei fa˛„ de Uniunea
  V„ reamintesc, doamnelor ∫i domnilor parlamentari, c„   European„. Œn primul r‚nd, este vorba de convergen˛a
la intrarea Rom‚niei Ón Consiliul Europei singura ˛ar„     institu˛ional„, care se refer„ la adoptarea acquis-ului
care s-a opus a fost Ungaria. Acum, la aderarea        comunitar ∫i la crearea institu˛iilor administrative,
Rom‚niei la Uniunea European„, singura ˛ar„, prin       compatibile cu cele ale Uniunii Europene. Probabil c„ aici
europarlamentarii ei, care face lobby Ómpotriva ader„rii    s-au Ónregistrat cele mai vizibile progrese, de∫i trebuie
Rom‚niei la Uniunea European„ este tot Ungaria,        subliniat c„ exist„ o mare diferen˛„ Óntre adoptarea
sprijinit„ de observatorii rom‚ni, de parlamentarii      legisla˛iei ∫i aplicarea acesteia, diferen˛„ care Ónc„
U.D.M.R., care fac echip„ cu europarlamentarii unguri ∫i,   persist„ ∫i care necesit„ un efort deosebit, mai ales Ón
a∫a cum ∫tiu colegii no∫tri rom‚ni afla˛i la Parlamentul    ceea ce prive∫te combaterea corup˛iei ∫i preg„tirea
Europei, au constatat, au ac˛ionat ∫i Ón zilele trecute    administrativ„ Ón vederea integr„rii. Cel de-al doilea
pentru a crea dificult„˛i ader„rii Rom‚niei la Uniunea     element Ól reprezint„ convergen˛a nominal„, care se
European„. U.D.M.R.-ul nu a fost ∫i nu este un pa∫aport    refer„ la p„strarea echilibrelor macroeconomice
pentru Rom‚nia. Este o viper„ care a fost ˛inut„ la s‚n    fundamentale, care s„ permit„ un cadru de dezvoltare
de diversele guverne ale ˛„rii noastre.            similar cu cel european, domeniu Ón care Raportul de
  Fac un apel la premierul nostru, solicit‚ndu-i s„     monitorizare din 2005 atrage aten˛ia asupra precarit„˛ii
g„seasc„ momentul potrivit, ∫i poate c„ ar fi m‚ine,      echilibrului privind infla˛ia ∫i deficitul bugetar. ™i, Ón fine,
poim‚ine, ca s„ le fac„ rom‚nilor o bucurie de Sfintele    cel de-al treilea element, care este convergen˛a real„ ∫i
S„rb„tori ale Cr„ciunului ∫i Anului Nou ∫i s„ dea afar„    care se refer„, Ón realitate, la cre∫terea de ansamblu a
U.D.M.R.-ul din Guvern. At‚ta timp c‚t U.D.M.R.-ul se     economiei rom‚ne∫ti, care s„ duc„ la cre∫terea
afl„ Ón Guvernul Rom‚niei, obiectivul de aderare a ˛„rii    standardului de via˛„ al popula˛iei. De∫i anul 2005 a
noastre la Uniunea European„ nu va fi atins.          marcat un nou an de cre∫tere economic„, situat Óntre
  V„ mul˛umesc.                       4 ∫i 5%, consfin˛ind astfel procesul de prindere din urm„,
                                Ón ghilimele, Ón care este angajat„ Rom‚nia, mai ales
  Domnul Adrian N„stase:
                                Óntr-un context dificil Ón care am avut inunda˛ii
 Are cuv‚ntul, Ón continuare, domnul senator Teodor      catastrofale, trebuie totu∫i, s„ fim con∫tien˛i, Ón acela∫i
Mele∫canu.                           timp, de faptul c„ pe termen mediu aceast„ cre∫tere
                                trebuie s„ se bazeze mai pu˛in pe consum ∫i mai mult
  Domnul Teodor Viorel Mele∫canu:
                                pe investi˛ie ∫i economisire. Stima˛i colegi, desigur, a∫a
  Domnilor pre∫edin˛i,                    cum s-a subliniat, anul 2006 este un an crucial pentru
  Domnule prim-ministru,                   viitorul ˛„rii noastre Ón rela˛ia cu Uniunea European„.
  Domnilor mini∫tri,                     Guvernul T„riceanu ∫i-a manifestat, ast„zi, foarte clar
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,         voin˛a politic„ de a aplica, Ón continuare, Ón ritm alert
  Raportul referitor la preg„tirea ader„rii la Uniunea    m„surile necesare ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, prioritate a Guvernului Rom‚niei Ón anul      European„ la 1 ianuarie 2007. Dar acest proces, stima˛i
2005, progresele ob˛inute, drumuri de parcurs, prezentat    colegi, nu depinde numai de Guvern, el depinde Óntr-o
de domnul prim-ministru C„lin Popescu T„riceanu Ón       m„sur„ Ónsemnat„ ∫i de Parlamentul Rom‚niei, care nu
∫edin˛a noastr„ comun„ de ast„zi, are un mesaj foarte     este nici de dreapta, nici de st‚nga, care este un
clar, pe care doresc s„-l subliniez, ∫i anume: anul 2005    Parlament ce reprezint„ voin˛a cet„˛enilor rom‚ni, Ón
a adus mai aproape Rom‚nia de Uniunea European„,        ansamblul lor. Ca parlamentari ∫i ca oameni politici
prin progresele Ónregistrate cu privire la respectarea     trebuie s„ ne asigur„m c„ am realizat tot ce trebuia
propriet„˛ii, reforma justi˛iei ∫i Ómbun„t„˛irea mediului de  realizat ca s„ nu rat„m acest obiectiv strategic. Avem
afaceri, mai ales prin prisma aplic„rii principiului      ∫ansa de a ne demonstra responsabilitatea ∫i utilitatea,
concuren˛ei. Raportul de monitorizare comprehensiv„ al     consolid‚ndu-ne astfel o pozi˛ie-cheie pe care trebuie s-o
Comisiei Europene, cel mai bun raport, cum au subliniat    avem Ón procesul democratic, prin modul Ón care vom
∫i al˛i colegi, f„cut vreodat„ despre Rom‚nia, are, de     gestiona, Ón aceast„ perioad„, proiectul integr„rii. Acest
asemenea, o concluzie extrem de important„ pentru noi,     lucru presupune o coeren˛„ politic„ Ón realizarea unui
pe care a∫ dori s„ o subliniez: Rom‚nia este Ón calendar    obiectiv strategic, de interes na˛ional, coeren˛„ capabil„
∫i a Ónregistrat suficiente progrese pentru ca aderarea la   s„ asigure adoptarea, cu celeritate, a proiectelor de lege,
Uniunea European„, la 1 ianuarie 2007, s„ fie un        necesare integr„rii europene. Œmi pare r„u, dar nu ie∫irile
obiectiv realizabil. Recentul acord cu privire la bugetul   nervoase sau chiar isterice, ori ira˛ionale ∫i nici
Uniunii Europene pentru perioada 2007—2013, care aloc„     dezbaterile sau acuza˛iile de tipul celor pe care le-am
pentru Rom‚nia, Óncep‚nd de la 1 ianuarie 2007, peste     v„zut ast„zi, vor conduce la realizarea acestui obiectiv.
30 miliarde euro, asigur„ acum ∫i baza financiar„ pentru    Dimpotriv„, acest obiectiv trebuie s„ fie garantul
realizarea obiectivului integr„rii Rom‚niei Ón Uniunea     Óndeplinirii tuturor angajamentelor asumate de Rom‚nia Ón
European„, Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007.            procesul integr„rii europene.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005       19

  Stima˛i colegi, eu personal consider c„ avem cea mai     ziare, c„ dumneavoastr„ vre˛i, cu o non∫alan˛„ narcisist„,
bun„ ∫i, poate, unica ∫ans„ de a schimba percep˛ia       s„ prezenta˛i ca fiind atributul dumneavoastr„. Se vede
public„ a Parlamentului, care este considerat de prea      foarte bine c„ ar fi din textul scris. Ave˛i o exprimare,
mul˛i dintre concet„˛enii no∫tri ca o institu˛ie parazitar„.  s„-i spunem, destul de neprofesionist„, domnule prim-
Haide˛i s„ n-o rat„m!                      ministru. Spune˛i Ón documentul dumneavoastr„: înici unui
  Mul˛umesc.                          stat nu i s-au impus clauze de salvgardare“.
                                Dumneavoastr„ a˛i avut onoarea, domnule prim-ministru,
  Domnul Adrian N„stase:                    s„ semna˛i Ón numele Rom‚niei, nu Ón numele
 V„ mul˛umesc.                         Guvernului, ci Ón numele Rom‚niei, Tratatul de aderare.
 Are cuv‚ntul, Ón continuare, domnul deputat Vasile      Oricine are c‚teva elemente de drept interna˛ional ∫tie c„
Pu∫ca∫.                             toate tratatele interna˛ionale au clauze de salvgardare. A
                                doua chestiune, probabil nu ∫ti˛i c„ toate cele 12 state
  Domnul Vasile Pu∫ca∫:                    au avut clauze de salvgardare pe justi˛ie, afaceri interne,
   Domnilor pre∫edin˛i,                    pe pia˛„ intern„ ∫.a.m.d. Rom‚nia ∫i Bulgaria, pentru c„
   Domnule prim-ministru,                   erau la distan˛a cea mai mare de momentul ader„rii, au
   Doamnelor, domnilor mini∫tri,               avut o clauz„, s„-i spunem, asiguratorie pentru Uniune,
   Domnilor colegi,                      a∫a se spune Ón dreptul interna˛ional, ∫i dumneavoastr„
   Cred c„ a fost o ini˛iativ„ bun„ s„ ascult„m ast„zi o   spune˛i c„ nici un stat nu a avut asemenea clauze de
devaluare a primului-ministru, referitoare la modul Ón care   salvgardare. Mi se pare absolut o obliga˛ie a staff-ului
Rom‚nia a performat Ón anul 2005 Ón preg„tirea pentru      dumneavoastr„ ∫i a Guvernului ca m„car s„ citeasc„
aderare. ™i nici nu ne a∫teptam s„ nu existe anumite      Tratatul de aderare ∫i ce con˛ine acest Tratat de aderare,
progrese, pentru c„... l-a∫ cita pe domnul senator care     ∫i ce clauze are acest Tratat de aderare. Sigur c„ da,
spunea c„: îse constat„ acum c„ Rom‚nia a f„cut         dumneavoastr„ cita˛i un comisar care zicea c„ este
suficiente progrese ca s„ putem atinge data ader„rii“ ∫i    impresionat de modul Ón care a evoluat Guvernul ∫i c„
vreau s„ v„ spun c„ acela∫i lucru se spunea ∫i la        nu credea la sf‚r∫itul anului 2004 s„ se Ónt‚mple a∫a
sf‚r∫itul anului 2004, mot-à-mot, ceea ce Ónseamn„ c„      ceva. A∫a spunea, Óntr-adev„r, comisarul respectiv, pentru
am evoluat de la 2004 la 2005. Dar, oricum, evolu˛iile     c„ a fost ∫ocat la sf‚r∫itul anului 2004, c‚nd
trebuie s„ existe, pentru c„ dac„ 2005 nu ar fi fost mai    dumneavoastr„ a˛i venit la guvernare, ∫i cum a˛i pus
bun ca 2004, atunci ar fi trebuit s„ fie 2005 ca ∫i 2000,    problema ader„rii. De aceea este, Óntr-adev„r, ∫i a fost
1997 sau ca 1998, ca 1999. Or, Ón felul acesta, Ón nici     ∫ocat. V-a deschis fereastra ∫i noi speram s„ o folosi˛i,
un caz nu intram Ón Uniunea European„ ∫i v„ rog s„       domnule prim-ministru! Sunt c‚t se poate de clare
citi˛i Raportul de ˛ar„ din anul 2000.             anumite lucruri. A˛i vorbit de înegociere Ón genunchi“ ∫i
   Domnule prim-ministru, am a∫teptat, realmente, cu     vreau s„ v„ spun c„ este o sintagm„ pe care a˛i
interes s„ v„d ce ne ve˛i spune ∫i mi-am amintit de ceea    folosit-o Ón campania electoral„. Eu credeam c„ s-a
ce spunea unul dintre comisarii europeni, pe care        terminat campania electoral„. îFinancial Times“, Ón data
dumneavoastr„ nu-l ave˛i la inim„, a∫a cum a˛i dovedit     9 decembrie, spunea c„ negocierile cu Rom‚nia au fost
Ón toamna anului trecut, m„ refer la Günther Verheugen,     cele mai grele negocieri. Probabil îFinancial Times“ nu v„
care aici, Ón luna februarie 2001, spunea: îfapte, nu      interesa. Dar eu, totu∫i, tind s„ dau crezare analizei din
vorbe“. M„ a∫teptam s„ veni˛i, s„ ne prezenta˛i,        îFinancial Times“, dec‚t aceleia pe care o da˛i
de-adev„ratelea, un raport factual, cu ceea ce a f„cut     dumneavoastr„. Or, dac„ merge˛i pe aceast„ formul„,
Rom‚nia ∫i cu ceea ce trebuie s„ mai fac„ Rom‚nia Ón      ve˛i constata foarte cur‚nd c„ viziunea dumneavoastr„
anul 2006. Or, Ón loc s„ avem un raport factual, am avut    referitoare la negocierile Ón genunchi Ónseamn„ c„
un raport politicianist, nu un raport, nici m„car politic. Se  dumneavoastr„ nu pute˛i vedea dec‚t maximum p‚n„ la
mai spune c„ diferen˛a Óntre oamenii politici ∫i oamenii    genunchi ceea ce a f„cut Guvernul din 2001—2004, ceea
de stat ∫i politiciani∫ti este modul Ón care sau felul Ón    ce ar fi p„cat, ca s„ pute˛i s„ acumula˛i ceea ce este
care m‚nuiesc logica elementar„. Un principiu al logicii    necesar pentru 2007. Sunt c‚t se poate de siderat de
elementare spune c„ dac„ pui o problem„ corect ai        modul Ón care spune˛i c„ Rom‚nia a lucrat Ón anul
∫anse s„ prime∫ti un r„spuns corect sau s„ formulezi o     acesta foarte demn. S-a mai spus aici c„ s-a operat ca
solu˛ie corect„. Dumneavoastr„, domnule prim-ministru, a˛i   un actor al Uniunii Europene. Domnule prim-ministru, v„
pus problema destul de fals, pentru c„ a˛i f„cut o       rog frumos s„ citi˛i Raportul Parlamentului European din
compara˛ie neloial„ fa˛„ de anul 2004. ™i am s„ v„ dau     luna decembrie 2004, Ón care se spune: îRom‚nia a
doar, ca s„ iau metoda pe care o spunea pre∫edintele      Óndeplinit ∫i Óndepline∫te toate criteriile de aderare,
statului, Ón urm„ cu dou„ zile, am s„ v„ dau doar o       inclusiv acelea legate de minorit„˛i“, ∫i se spune foarte
analiz„ comparatist„ a Raportului Parlamentului European    clar: îinclusiv Ón ceea ce prive∫te minoritatea maghiar„,
din 2004 ∫i cel din 2005. ™ti˛i de c‚te ori, Ón Raportul    nu mai pu˛in ca ∫i minoritatea rom„“. P„i dac„
din 2004, se spunea: îfelicit„m Rom‚nia, pentru c„ a      dumneavoastr„ constata˛i c„ s-a f„cut a∫a ceva, c„ noi
f„cut asta ∫i asta“. Se spune de 8 ori. ™ti˛i de c‚te ori    am putut p‚n„ Ón anul 2004 s„ dezvolt„m, aici, Ón ˛ar„,
se spune Ón Raportul din 15 decembrie 2005 îfelicit„m      contextul Ón care minorit„˛ile se afirm„, acum trebuie s„
Rom‚nia“? Zero! V„ rog, lua˛i comparatist acest         apar„ Ón documentele Uniunii Europene c„ se indic„ o
document. Or, dumneavoastr„, veni˛i aici ∫i ne prezenta˛i,   asemenea nou„ abordare? De ce la numai c‚teva luni,
Ónc„ o dat„ v„ spun, ceea ce noi ∫tim absolut numai din     apare o nou„ abordare? Nu este dec‚t o singur„
  20        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005

explica˛ie: Ón rela˛iile interna˛ionale este un stat slab acela  Ón luna ianuarie 2007. Suntem al„turi de dumneavoastr„,
pe care dumneavoastr„, acum, Ón 2005 Ól guverna˛i, din      domnule prim-ministru. Aminti˛i-v„ c„ Ón toamna anului
cauza modului Ón care a˛i guvernat, ∫i unui stat slab i se    2004, un domn de la un partid liberal-democrat ∫i un
pot impune ∫i problemele adop˛iilor, ∫i viziuni legate de     domn Chris Davis, dintr-o alt„ ˛ar„, veneau aici s„ ne
minorit„˛i, ∫i altele, referitoare la tot felul de situa˛ii.   demonstreze, adu∫i de dumneavoastr„, c„ Rom‚nia
  Sigur c„ da, sociali∫tii au dat sprijinul cel mai       trebuie s„-∫i am‚ne aderarea cu 5-6 ani, respectiv p‚n„
consistent ∫i Ól vor da, Ón continuare, Rom‚niei ca s„      Ón 2009—2010. Aceasta era viziunea dumneavoastr„?
adere la Uniunea European„.                    Sau viziunea dumneavoastr„ este cea pe care o formula˛i
  A∫ vrea s„ v„ mai spun dou„ lucruri: a˛i vorbit de      acum? Dac„ vre˛i s„ ne ave˛i al„turi, ca cet„˛eni ai
buget. Eu a∫ fi subliniat mult mai mult faptul c„ maniera     Rom‚niei, atunci fi˛i foarte, foarte riguros ∫i fi˛i foarte
Ón care cei 25 au pus problema, adic„ de a introduce       determinat pentru luna ianuarie 2007! Este Ón interesul
Bulgaria ∫i Rom‚nia Ón calculul pentru bugetul 2007—2013,     Rom‚niei, iar politicienii au datoria s„ serveasc„
este obliga˛ia noastr„ s„ ne Óncadr„m Ón termenii ace∫tia,    Rom‚nia, nu s„-∫i construiasc„ imagini de p„pu∫i.
ai calendarului, pentru c„ aceasta este chestiunea cea        Mul˛umesc.
mai important„. Dumneavoastr„ nu a˛i vorbit nimic de
faptul c„ Ón negocierea bugetului ∫i concluziile Consiliului     Domnul Adrian N„stase:
European a ap„rut o clauz„, care vorbe∫te de posibila        V„ mul˛umesc.
revizuire a termenilor bugetului dup„ 2—3 ani. Ceea ce       Au mai r„mas trei minute pentru domnul deputat Titus
Ónseamn„ c„ ceea ce am negociat la termen de 4%          Corl„˛ean, dup„ care, Ón final, un drept la replic„ solicitat
P.I.B. ∫i la 1,14 din contribu˛ia Uniunii, ∫i nu la 3,76 din   de domnul senator Frunda ∫i domnul senator Mircea
P.I.B., ce s-a Ónt‚mplat acum, ∫i 1,047 contribu˛ia        Geoan„.
statelor. Ceea ce a negociat Guvernul trecut este b„tut
Ón cuie. De altminteri, am avut ∫i inteligen˛a s„-l         Domnul Titus Corl„˛ean:
introducem Ón Tratatul de aderare. Ceea ce este dup„         Domnilor pre∫edin˛i,
2009 este revizuibil din perspectiva Uniunii Europene, a       Domnule prim-ministru,
statelor ∫i a Comisiei. Lucrul acesta ar trebui s„ ne ˛in„,      Doamnelor ∫i domnilor colegi,
Óntr-adev„r, ceea ce spunea aici doamna ministru, s„ ne        Interven˛iile de ast„zi ale unor reprezentan˛i ai Alian˛ei,
˛in„ uni˛i, ca s„ putem s„ facem o activitate, s„         Óncep‚nd, din p„cate, cu primul-ministru, au cobor‚t mai
dezvolt„m o activitate Ón sprijinul ˛„rii, cu to˛ii. Dac„ nu,
                                 jos ca niciodat„ ∫tacheta discursului politic parlamentar.
atunci ezit„rile din acest an se vor r„zbuna ∫i am s„ v„
                                 Superficialitate, populism, demagogie, lipsa consensului
spun c„, din ceea ce a˛i prezentat ca text ∫i a˛i spus, mi
                                 pe teme de interes general, atacuri politice suburbane.
s-a dovedit Ónc„ o dat„ c„, de fapt, este nevoie de o
                                 Mai mult, am auzit azi, din nou, similar mitingului
trezire la realitate.
                                 electoral de duminic„ al Alian˛ei, cuvintele epurare
  Dumneavoastr„ a˛i vorbit c„, prioritatea sau priorit„˛ile
                                 politic„, cu referire explicit„ la P.S.D.
constau Ón eliminarea stegule˛elor ro∫ii. Este perfect
                                   V„ atrag aten˛ia, domnilor guvernan˛i, c„ sintagme de
adev„rat ∫i lucrul acesta, pe termen foarte scurt. Dar,
                                 acest gen au f„cut referire, Ón alte timpuri pe care le
domnule prim-ministru, faptul c„ este nevoie, foarte
                                 doream uitate, la solu˛ia final„ ∫i atrag aten˛ia, domnilor
urgent„, de reforma administra˛iei publice, faptul c„ este
absolut necesar„ dezvoltarea capacit„˛ilor administrative     guvernan˛i, c„ terminologia de tip neofascist nu v„ face
Ón 2006, nu Ón 2007, nu Ón 2008, sunt priorit„˛i ale       cinste ∫i nu onoreaz„ democra˛ia rom‚neasc„ Ón prag de
priorit„˛ilor, pentru c„ degeaba s-a negociat ∫i pentru      aderare la Uniunea European„.
bugetul 2007—2013, Rom‚nia este stat beneficiar net.         Un ultim cuv‚nt, pentru c„ timpul care mi-a fost alocat
Dac„ nu dezvolt„m administra˛ia public„, nu dezvolt„m       este scurt, cu privire la aceast„ tem„ at‚t de mult
capacit„˛ile administrative, Rom‚nia va deveni stat        discutat„ Ón ultimele s„pt„m‚ni, aceea a protec˛iei
contributor, net, chiar din anii 2007, 2008. Iar lucrul      minorit„˛ilor na˛ionale Ón Rom‚nia.
acesta ar trebui s„ ne trezeasc„ la realitate, s„ ne aduc„      Vreau s„ spunem foarte clar. P.S.D.-ul este pentru
pe drumul cel bun, s„ l„s„m narcisismul, s„ l„s„m         garantarea drepturilor individuale ale tuturor cet„˛enilor
competi˛ia, cine este Mister Europe, ∫i s„ adun„m         Rom‚niei, indiferent de originea etnic„. P.S.D.-ul este
Óntreaga suflare rom‚neasc„ pentru acest obiectiv al       pentru oportunit„˛i egale, garantate la standarde
anului 2006, fiindc„, dac„ discut„m cine a f„cut mai       europene, ceea ce Ónseamn„ standarde europene general
mult, cine a f„cut mai pu˛in, vom constata c„ cel care      acceptate. P.S.D.-ul Óns„ nu accept„ ∫i respinge orice
pierde este poporul rom‚n ∫i vom constata c„ Rom‚nia,       form„ de autonomie pe criterii etnice, chiar ambalate Ón
la momentul ader„rii Ón Uniunea European„ 2007, a∫a        etichet„ de tipul autonomie cultural„.
cum se exprim„ prin politicienii care ne reprezint„, este o      ™i a∫ vrea, domnule prim-ministru, s„ v„ citesc dou„
˛ar„ ce va avea de pl„tit nu numai datorit„ taxelor, ci ∫i    articole dintr-o lege din 1945. Este vorba de Legea
datorit„ incompeten˛ei ∫i datorit„ neglijen˛ei, ∫i datorit„    nr. 86 din 6 februarie 1945, semnat„ de regele Mihai ∫i
Ónt‚rzierii trezirii la realitate.                publicat„ Ón îMonitorul Oficial“ din 7 februarie 1945.
  Domnule prim-ministru, cum spunea pre∫edintele          Aceast„ Lege privind Statutul minorit„˛ilor na˛ionale
Geoan„, Ónc„ o dat„, noi suntem al„turi de proiectul       statueaz„ urm„toarea chestiune la art. 1: îTo˛i cet„˛enii
acesta, de proiectul ader„rii la Uniunea European„.        rom‚ni sunt egali Ón fa˛a legii ∫i se bucur„ de acelea∫i
Dumneavoastr„ veni˛i acum ∫i ne spune˛i c„ proiectul       drepturi civile ∫i politice, f„r„ deosebire de ras„,
vie˛ii dumneavoastr„ este aderarea la Uniunea European„      na˛ionalitate, limb„ sau religie“, iar la art. 4: îTo˛i cet„˛enii
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005      21

rom‚ni apar˛in‚nd unei na˛ionalit„˛i de alt„ limb„, ras„,     Domnul Adrian N„stase:
religie dec‚t cea rom‚n„ se vor bucura de acela∫i         Ierta˛i-m„, autonomia cultural„, nu v-a men˛ionat
tratament ∫i de acelea∫i garan˛ii, Ón drept ∫i Ón fapt, ca ∫i  numele...
ceilal˛i cet„˛eni rom‚ni“.
  Aceasta este esen˛a filozofiei statului rom‚n, a statului   Domnul Frunda György:
na˛ional unitar rom‚n, esen˛„ care se reg„se∫te Ón Legea      Da, eu i-am men˛ionat numele, poate...
din 1945, dar, iat„, ∫i Ón Constitu˛ia, actualmente, Ón
vigoare.                              Domnul Adrian N„stase:
  Este fundamentul statului rom‚n, pe care P.S.D.-ul       Ierta˛i-m„, sunt convins c„ vom face o dezbatere
inten˛ioneaz„ ∫i se va lupta s„-l p„streze ne∫tirbit, iar    despre autonomia cultural„ Ón s„pt„m‚nile urm„toare...
eventualul proiect de modificare a acestui fundament,
apar˛in‚nd actualilor guvernan˛i, este un proiect pentru      Domnul Frunda György:
care guvernan˛ii trebuie s„-∫i asume public            Da, vreau s„ spun, ave˛i dreptate ∫i v„ Ón˛eleg, dar
responsabilitatea, inclusiv cu privire la eventualele      vreau s„ spun c„ autonomia cultural„ este chintesen˛a
consecin˛e, ∫i vor fi consecin˛e, Óntr-o astfel de situa˛ie,  promisiunii rom‚nilor la 1 decembrie 1918. Asta este
negative, cu privire la statul rom‚n.              autonomia cultural„ Ón 2005.
  Nu este un discurs na˛ionalist, este un discurs        V„ mul˛umesc mult.
european care se bazeaz„ pe fenomenele de integrare,
∫i nu de separare ∫i este un discurs care respect„         Domnul Adrian N„stase:
tradi˛ia acestui stat, inclusiv Ón ceea ce prive∫te respectul   V„ mul˛umesc.
acordat minorit„˛ilor na˛ionale.                  Are cuv‚ntul domnul senator Mircea Geoan„.
  V„ mul˛umesc.
                                  Domnul Mircea Dan Geoan„:
  Domnul Adrian N„stase:
                                  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  V„ mul˛umesc.                          Doar c‚teva cuvinte, pentru c„ ∫i domnul senator
  Are cuv‚ntul domnul senator Frunda, pentru un drept     Frunda, ∫i domnul senator Ha∫otti, ∫i doamna ministru
la replic„.                           Boagiu au f„cut c‚teva referiri directe la mine ∫i la
  Va urma domnul senator Mircea Geoan„, tot pentru       partidul nostru.
un drept la replic„.                        Domnule senator Frunda...
  Ave˛i cuv‚ntul, domnule senator.
                                  Domnul Adrian N„stase:
  Domnul Frunda György:
                                  Am o rug„minte, domnul senator Frunda.
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               Da˛i drept la replic„ ∫i Ón particular?
  Nu vreau s„ r„spund puseurilor nervoase,            V„ rog, dac„ se poate, s„ face˛i lini∫te.
nes„n„toase ale domnului senator Funar. Nu vreau s„-l
lini∫tesc. Œl las Ón situa˛ia asta sufleteasc„. Dar am       Domnul Mircea Dan Geoan„:
obliga˛ia, ca senator al acestei ˛„ri, s„ corectez minciunile   Domnule senator Frunda, ceea ce nu-mi place ∫i ceea
pe care domnul senator Funar le-a spus. Dumnealui a       ce am vrut s„ critic puternic Ón cuv‚ntul meu este c„ Ón
spus c„ Ungaria a votat Ómpotriva ader„rii Rom‚niei la     Raportul Parlamentului European din 2004, la criteriul
Consiliul Europei, Ón 1993.                   politic, referitor la minorit„˛ile na˛ionale din Rom‚nia,
  Suntem c‚˛iva Ón acest Parlament care am fost acolo.    Rom‚nia era f„r„ problem„. ™i v„ invit s„ lua˛i textul din
  Domnule Funar, a˛i min˛it!                 Raportul din decembrie 2004 al Parlamentului European,
  Toat„ delega˛ia Ungariei a votat pentru acceptarea     ca s„ vede˛i c„ pe problema minorit„˛ii maghiare, pe
Rom‚niei ca membru deplin al Consiliului Europei. Au      care o respect„m ∫i care trebuie s„ aib„ drepturi Ón
fost Ón total, dac„ mi-aduc aminte, 7 sau 8 voturi       Rom‚nia, ∫i pentru popula˛ia rom„, Ón continuare
Ómpotriva Rom‚niei, Ón majoritatea lor, din ˛„rile nordice.   discriminat„ ∫i Ón continuare nedrept„˛it„, au fost
  Nu este adev„rat c„ Ungaria militeaz„ Ómpotriva       remarcate lucrurile pozitive.
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. A˛i min˛it, din      De ce am avut nevoie ca Ón anul 2005, Ón Raportul
nou, domnule Funar. Ungaria militeaz„ pentru aderarea      Parlamentului European, s„ avem la criteriul politic
Rom‚niei, este pozi˛ia oficial„ ∫i neoficial„ a tuturor     problema minorit„˛ii maghiare pe care o rezolvasem
partidelor politice. Trebuie s„ ∫ti˛i c„ Ungaria a fost a    Ómpreun„ cu U.D.M.R.-ul, Ón condi˛ii decente, Ón condi˛ii
doua ˛ar„, dup„ Slovacia, care a ratificat Tratatul de     europene, s„ reapar„ ca un criteriu politic ∫i ca o
aderare a Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i acest lucru     problem„ de rezolvat?
conteaz„ cel mai mult.                       De ce face˛i presiune Ón str„in„tate ca s„ for˛a˛i m‚na
  Dar ne-am obi∫nuit cu nelini∫tile dumneavoastr„       Bucure∫tilor pe o tem„ pe care rom‚nii nu o doresc?
suflete∫ti. Ve˛i avea un viitor foarte zbuciumat pentru c„     Acesta a fost cuv‚ntul meu.
ceea ce urmeaz„ este o linie de s„n„tate, de normalitate      De ce folosi˛i sl„biciunea din arcul guvernamental...
european„, nu de zbucium na˛ionalist interior.         (Aplauze.) ...ca s„ v„ impune˛i o chestiune?
  Œn ceea ce prive∫te autonomia cultural„, dac„ mi-a˛i      Patru ani de zile am fost Óntr-o rela˛ie de colaborare
permite dou„ cuvinte, domnule pre∫edinte,...          Ón Parlament. Au fost lucruri grele pe care le-am f„cut,
  22        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005

dar le-am f„cut cu calm, cu Ón˛elepciune ∫i f„r„ s„ cre„m       De aceea, eu v„ rog s„ accepta˛i s„ nu d„m drept la
Ón opinia public„ ∫i inclusiv Ón clasa politic„ rom‚neasc„     replic„ la drept la replic„. Este o chestiune de principiu.
o tem„ fals„, o tem„ secundar„.                  (Replici neinteligibile Ón sal„.)
  Ne-am plictisit s„ ni se impun„ agenda din str„in„tate.      Œnc„ o dat„, v„ spun, nu voi da cuv‚ntul pentru drept
  Suntem sau nu suntem oameni Ón toat„ firea?          la replic„ la drept la replic„, domnul senator.
  Este agenda acestei ˛„ri ∫i vreau ca Parlamentul         Œn acest moment, v„ spun Ónc„ o dat„, nu voi da
Rom‚niei s„ nu cedeze presiunilor pe care le-a˛i f„cut Ón     drept la replic„ la drept la replic„.
Parlamentul European.                         Pe procedur„, ave˛i cuv‚ntul.
  Este incorect ∫i nu a∫a se rezolv„. Se rezolv„ Ón         Domnul Gheorghe Funar:
Rom‚nia problema, nu la Strasbourg sau la Bruxelles.
(Aplauze.)                              V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Œn al doilea r‚nd, domnule Ha∫otti, doamna ministru        Pe procedur„, a∫ vrea s„ precizez c„ Grupurile
Boagiu ∫i domnule prim-ministru T„riceanu, l„s‚nd la o       parlamentare P.R.M. au avut patru minute dup„
parte dimensiunea mai vocal„ a dezbaterii de ast„zi, am      interven˛ia domnului vicepre∫edinte al Camerei
spus, ∫i nu este sub nici o form„ inten˛ia P.S.D.-ului,      Deputa˛ilor, Lucian Bolca∫, eu am venit ∫i nu am
care ∫i-a f„cut din proiectul european un proiect identitar,    consumat nici cele patru minute, mi-a fost pronun˛at
∫i vreau s„ v„ readuc Ón aten˛ie c„ sociali∫tii europeni,     numele, deci eu nu vin cu drept la replic„. Am fost
∫ti˛i bine, domnule prim-ministru, pentru c„ sunte˛i        provocat de c„tre domnul senator Frunda György ∫i v„
vicepre∫edinte la Grupul liberal la Parlamentul European      rog, domnule pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor, s„
∫i Ón familia liberal-european„, c„ sociali∫tii europeni sunt   respecta˛i regulamentul ∫i s„-mi da˛i dreptul la replic„, nu
∫i r„m‚n partizanii integr„rii la termen a Rom‚niei.        drept la replica replicii ∫i a∫a mai departe.
                                   Am acest drept regulamentar, domnule pre∫edinte, ∫i
  Dar nu cred c„ trebuie interpretat ∫i este fals,
                                  v„ rog s„ respecta˛i regulamentul ∫i de aceea a˛i r„mas
domnule senator Ha∫otti ∫i coleg Ha∫otti, s„ spune˛i c„
                                  Ón aceast„ func˛ie de pre∫edinte, c„ a˛i respectat
P.S.D.-ul ∫i eu ne dorim am‚narea integr„rii. Doamne,
                                  regulamentul p‚n„ acum. (Aplauze.)
iart„-m„, asta ar fi cel mai mare blestem care s-ar
Ónt‚mpla asupra noastr„.                       Domnul Adrian N„stase:
  Am avertizat c„ mai sunt, doamna ministru Boagiu,
                                   Œn aclama˛iile celor de la putere, ave˛i dreptul la
p‚n„ luna mai, anul viitor, c‚teva luni, c„ fiecare zi
                                  cuv‚nt.
conteaz„. ™i Ón loc s„ st„m s„ ne cert„m ca pro∫tii ∫i
ca chiorii pe teme false Ón Parlament ∫i Ón via˛a politic„      Domnul Gheorghe Funar:
rom‚neasc„, mai bine ne-am apuca de treab„.
                                   V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  ™i vreau s„ v„ spun c„ exist„ un risc, domnule prim-
ministru, ∫i-l ∫ti˛i, ∫i sper c„ doamna ministru Boagiu ∫i      Domnul Adrian N„stase:
domnul ministru Ungureanu v-au informat c„ exist„ un         Pentru c„ am observat c„ exist„ o foarte mare
risc ca s„ nu ne dea r„spunsul final nici m„car Ón mai ∫i     sus˛inere din partea puterii ∫i Ónseamn„ c„ ave˛i dreptate.
s„ ne gliseze pentru octombrie anul viitor, tocmai din        V„ rog s„ lua˛i cuv‚ntul.
dorin˛a de a am‚na Rom‚nia. Este un risc real. Nu este
dorin˛a noastr„ ∫i vreau s„ asigur pe toat„ lumea, ∫i         Domnul Gheorghe Funar:
Ónchei, pentru c„ ave˛i dreptate, vreau s„ Ónchei, c„ nu       V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
exist„ o tem„ na˛ional„ ∫i de politic„ extern„ mai          Permite˛i s„ fac referire la a doua interven˛ie a
important„ pentru P.S.D. dec‚t integrarea demn„ a         domnului senator Frunda György. Eu am spus adev„rul
Rom‚niei la 1 ianuarie 2007. Aceasta este misiunea         ∫i de la acest microfon, ∫i de la microfoanele din Senat.
noastr„ ∫i vreau s„ ∫ti˛i c„ atunci c‚nd ve˛i veni cu         Domnia sa este cel care nu spune adev„rul.
onestitate ∫i f„r„ o agend„ politic„ fals„ c„tre noi vom       Nu sunt nec„jit, domnule senator. Dimpotriv„, sunt
r„spunde favorabil. C‚nd ve˛i veni cu acest tip de         bucuros ∫i se vor bucura rom‚nii, mai ales dup„ aceste
declara˛ii, de la noi nu ve˛i avea colaborare.           s„rb„tori, c‚nd vor constata ∫i vor afla farsa de 16 ani la
  V„ mul˛umesc foarte mult.                   care a fost supus„ via˛a politic„ rom‚neasc„ din cauza
  Domnul Adrian N„stase:                     U.D.M.R.-ului.
                                   A∫ vrea s„ v„ informez, doamnelor ∫i domnilor
  Stima˛i colegi,                         parlamentari, c„ am solicitat ministrului justi˛iei s„-mi
  Vreau s„ Ón˛elege˛i foarte bine c„ nu voi da drept la      comunice unde ∫i c‚nd s-a Ónregistrat U.D.M.R.-ul ca
replic„ la drepturi la replic„.                  persoan„ juridic„. (Replic„ neinteligibil„ din sal„.)
  I-am comunicat acest lucru ∫i domnului senator Funar,       Este la obiect.
v„ comunic ∫i dumneavoastr„.                     Am primit r„spunsul c„ s-a Ónregistrat Ón ziua de
  Dezbaterea a avut loc numai Ón m„sura Ón care...        8 iunie 1990, la Bistri˛a, pe baza sentin˛ei civile nr.137.
(Replici neinteligibile din sal„.) ...™tiu c„ putem s„ intr„m Ón  Am solicitat aceast„ sentin˛„, este Ón sal„ domnul deputat
acest carusel, dar Ón acest fel nu ajungem nic„ieri. Este     Ioan Aurel Rus, senator de Bistri˛a, am citit-o am‚ndoi ∫i
o chestiune de principiu, pentru c„ trebuie s„-i dau        nu ne venea s„ credem. Acolo este Ónregistrat„ ca
cuv‚ntul atunci ∫i domnului senator Funar, ∫i altor        persoan„ juridic„ o organiza˛ie de tineret maghiar„, nu
colegi...                             U.D.M.R.-ul. S-a f„cut asear„ Ónc„ o interven˛ie de c„tre
          MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  207/27.XII.2005        23

domnul senator Aurel Ardelean ∫i s-a solicitat din nou      dezbaterea pe integrare a alunecat pe alt„ direc˛ie, dar
ministrului justi˛iei s„ ne comunice unde s-a Ónregistrat...   m„ simt nevoit s„ v„ dau replica.
                                   P„cat c„ nu v-a˛i v„zut ieri la televizor, Óncadrat de
  Domnul Adrian N„stase:                    greii P.S.D.-ului, de Iliescu, de N„stase, de Mitrea care,
  Domnule senator, ce leg„tur„ are aceast„ problem„       evident, v„ f„ceau s„ fi˛i mic ∫i ridicol. (Hohote de r‚s.)
cu dreptul la replic„?                        ™i nu pot s„ nu-mi aduc aminte ∫i s„ parafrazez o
                                 persoan„ pe care o cunoa∫te˛i bine ∫i care spunea...
  Domnul Gheorghe Funar:                    îNici nu ∫tii c‚t de mic Óncepi s„ fii“, deci, aten˛ie cu tipul
  Are, domnule pre∫edinte.                   acesta de discurs. (Aplauze.)
  Œnchei, domnule pre∫edinte, imediat. Are leg„tur„,        Este p„cat c„ discursul vi se radicalizeaz„ pe m„sur„
pentru c„ ve˛i constata ∫i dumneavoastr„ c„ U.D.M.R.-ul     ce v„ pierde˛i influen˛a Ón P.S.D. ∫i deveni˛i mai
nu este Ónregistrat ca persoan„ juridic„. La fel cum nu     caraghios.
este Ónregistrat nici Consiliul Na˛ional al Maghiarilor din     Nu face˛i Ón felul acesta dec‚t s„ Ónt„ri˛i percep˛ia
Transilvania ∫i nici Consiliul Na˛ional Secuiesc. Iar      care s-a creat Ón perioada alegerilor locale din 2004 c‚nd
U.D.M.R.-ul, Ón loc s„ sprijine aderarea Rom‚niei la       a˛i candidat la Bucure∫ti, ∫i, c‚nd, evident, f„cea˛i
Uniunea European„, a atras actualul Guvern al Rom‚niei      confuzie grav„ Óntre M„gurele ∫i ora∫ul Bucure∫ti.
Óntr-o capcan„, sus˛in‚nd pe de o parte schimbarea        (G„l„gie foarte mare Ón sal„, se vocifereaz„. Grupurile
pre∫edin˛ilor Camerelor, cu Ónc„lcarea Constitu˛iei ∫i, mai   parlamentare ale Partidului Social Democrat p„r„sesc sala.)
ales, bloc‚nd lucr„rile ∫i ale Senatului, ∫i ale Camerei       Pe mine m„ bucur„ aceast„ atitudine pentru c„, Ón
Deputa˛ilor pe o fals„ problem„, chipurile, Legea        acest fel, se dovede∫te c„ pentru unii colegi din
statutului minorit„˛ilor na˛ionale, de care nu avem nevoie    Parlament critica poate s„ vin„ numai de la opozi˛ie
pentru c„ toate minorit„˛ile se bucur„ Ón Rom‚nia de       c„tre putere, iar dreptul la replic„ deranjeaz„.
drepturile constitu˛ionale.                     Sunte˛i prizonierii mentalit„˛ilor comuniste.
  Deci am spus adev„rul ∫i, din p„cate, domnul senator       V„ revendica˛i de la Partidul Comunist ∫i ave˛i
Frunda György, pe banii rom‚nilor, face politic„         dreptate. √∫tia sunte˛i, de fapt.
antirom‚neasc„, inclusiv la Paris, unde nu i-a fost         Nu Ón˛elege˛i care este sensul democra˛iei. Critica
acceptat raportul fals cu privire la definirea na˛iunii. Nici  consolideaz„ democra˛ia.
acest lucru nu a ∫tiut s„-l fac„.                  Dar, Ón sf‚r∫it. Aceasta este o problem„ care v„
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte. (Aplauze.)         prive∫te.
                                   Ast„zi, raportul s-a referit la ceea ce a f„cut Guvernul
  Domnul Adrian N„stase:                    ∫i la ceea ce dorim s„ facem Ón continuare.
                                   Dumneavoastr„ a˛i fi dorit s„ trecem sub t„cere ceea
  Domnul senator Ha∫otti Ón˛eleg c„ a renun˛at. Este o
                                 ce nu a˛i f„cut. A˛i vorbit despre consens politic. Da.
anecdot„ celebr„ care spune c„ cel mai de∫tept
                                 Sunt de acord, Ón Rom‚nia, trebuie s„ existe consens
cedeaz„, da.
                                 politic pe tema integr„rii, dar nu poate s„ existe consens
  Are cuv‚ntul domnul prim-ministru, pentru a face
                                 politic pe ho˛ia P.S.D.-ului ∫i pe corup˛ia din ˛ar„.
comentarii la rapoartele pe care le-a prezentat
                                   Ast„zi, fostul ministru al integr„rii europene a spus c„
Parlamentului ∫i la comentariile care s-au f„cut Ón
                                 am f„cut o confuzie. Nu am f„cut nici o confuzie, din
dezbaterile de ast„zi.
                                 p„cate.
  Domnule prim-ministru, ave˛i cuv‚ntul.              Rom‚nia, Ón procesul de integrare european„ a r„mas
  Domnul C„lin Constantin Anton Popescu-T„riceanu:       ultima. A Óncheiat negocierile ultima ˛ar„. ™i, Ón plus de
                                 aceasta, am avut patru capitole de care au fost legate,
  Domnilor pre∫edin˛i,                     Ón mod explicit, clauza de salvgardare, lucru care nu s-a
  Stima˛i colegi,                       mai Ónt‚mplat nici unei alte ˛„ri. ™i celelalte ˛„ri au clauza
  Œmi pare r„u c„ nu putem s„ ne Óncadr„m Ón timpul      de salvgardare Ón Tratatul de aderare, s„ fim foarte clari,
ini˛ial alocat, pentru c„ am avut aceast„ parantez„       dar nici unei ˛„ri nu i s-a legat clauza de patru capitole
comico-interesant„.                       separate.
  Œn rest, am s„ doresc, Ón cele ce urmeaz„, s„ m„         Nu am invocat greaua mo∫tenire Ón ceea ce am
refer la c‚teva din interven˛iile care au fost f„cute aici, ∫i  vorbit. Nu am avut nici cea mai mic„ inten˛ie. Constat
a∫ Óncepe cu cea a domnului care se pretinde c„ este       Óns„ ceea ce constat„ to˛i rom‚nii, ceea ce au constatat
liderul Partidului Social-Democrat, care a f„cut o serie de   to˛i str„inii: c„ Rom‚nia a fost coda∫„ la integrare Ón
amenin˛„ri, a f„cut o serie de avertismente ∫i o serie de    perioada 2001—2004 ∫i c„, acum, datorit„ eforturilor care
profe˛ii, a∫a Ónc‚t ast„zi am avut senza˛ia, pentru o      s-au f„cut, am reu∫it s„ recuper„m decalajele ∫i suntem
scurt„ perioad„ de timp, c„ suntem la un discurs al noii     Ón m„sur„ s„ spunem c„ ne vom Óndeplini angajamentele
mame Omida a politicii rom‚ne∫ti. (Hohote de r‚s Ónso˛ite    de aderare.
de aplauze din partea Alian˛ei.)                   ™i vreau s„ asigur Parlamentul Rom‚niei c„ Rom‚nia,
  O demagogie de doi bani ∫i sunt convins c„, dac„       ast„zi, are capacitatea s„-∫i duc„ la Óndeplinire toate
v-ar fi auzit Caragiale, ast„zi dramaturgia rom‚neasc„ ar    angajamentele ∫i v„ asigur c„ la 1 ianuarie 2007
fi avut accente comice suplimentare.               Rom‚nia va fi membr„ a Uniunii Europene. (Aplauze.)
  fiine˛i un discurs care doar-doar v„ va face mai         Domnul la care m-am referit mai devreme a abordat o
credibil Ón propriul partid ∫i e p„cat acest lucru pentru c„   singur„ problem„ serioas„ de integrare european„:
  24          MONITORUL      OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,     PARTEA a II-a,    Nr.  207/27.XII.2005

problema absorb˛iei fondurilor comunitare. ™i a pus              de Ón˛elep˛i ∫i... nu ∫tiu foarte bine fiecare ce a dezb„tut,
Óntrebarea retoric„ — îSuntem oare preg„ti˛i s„ absorbim           pentru c„ nu am Ón˛eles p‚n„ Ón acest moment, au fost
fondurile?“ Cu aceast„ Óntrebare am s„ permit s„ dau o            mai multe documente. Unul a vorbit despre viitor, altul,
ultim„ replic„ ∫i cu aceasta v„ promit c„ Ónchei.               despre trecut, dar probabil c„ la 16 ani de la revolu˛ie
  R„spunsurile la aceast„ Óntrebare sunt diferite Óntre           aceasta a fost cea mai bun„ imagine a ceea ce a
Guvern ∫i opozi˛ie.                              Ónsemnat sf‚r∫itul tranzi˛iei, cum spunea domnul prim-
  Opozi˛ia are o perspectiv„ pe care b„nuiesc c„ o             ministru, la votul de Ónvestitur„.
intui˛i. Da. Suntem preg„ti˛i s„ absorbim fondurile               Dup„ ce am terminat tranzi˛ia, Ón˛eleg c„ am revenit ∫i
comunitare, dar Ón propriile buzunare, dup„ modelul              am luat-o de la cap„t.
Rodica St„noiu ∫i al˛ii. (Aplauze.)                       Œn orice caz, este un moment care va fi de referin˛„
  Cam aceasta era viziunea despre integrarea                Ón via˛a Parlamentului, pentru c„ va ar„ta, prin raportare
european„ a P.S.D.-ului ∫i Ón rest, stima˛i colegi, r„m‚ne          la alte ˛„ri, faptul c„ reu∫im s„ fim uni˛i atunci c‚nd este
cum am stabilit!                               vorba de marile proiecte ale ˛„rii.
  V„ mul˛umesc. (Aplauze.)                           V„ mul˛umesc pentru dezbatere.
  Domnul Adrian N„stase:                            Ne vom relua lucr„rile la ora 16,30.
  Stima˛i colegi,                                Am dep„∫it, oarecum, timpul, a∫a c„ pentru pauza de
                                       pr‚nz v„ sugerez s„ ne revedem la 16,30.
  Am avut o dezbatere fructuoas„ Ón leg„tur„ cu
direc˛iile privind integrarea european„, sunt absolut              V„ mul˛umesc.
convins c„ vom porni uni˛i la acest proiect major, vreau
s„ mul˛umesc celor care au realizat aceast„ dezbatere               ™edin˛a s-a Óncheiat la ora 14,00.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
    IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                &JUYDGY|070875]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 207/27.XII.2005 con˛ine 24 de pagini. Pre˛ul: 4,62 lei noi/46.200 lei vechi  ISSN  1220–4870

								
To top