194 by tradetrek

VIEWS: 18 PAGES: 64

									                              PARTEA A II-A
Anul 173 (XVI) — Nr. 194                                                 Mar˛i, 6 decembrie 2005
                        DEZBATERI PARLAMENTARE

                     DEZBATERI PARLAMENTARE
           ™EDINfiE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR ™I SENATULUI
                  SESIUNEA A II-A ORDINAR√ — NOIEMBRIE 2005
                  ™edin˛a din ziua de 29 noiembrie 2005
                               (STENOGRAMA)

                                  SUMAR

        Nr.                                                      Pagina

        1.   Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe
            anul 2006 (supunerea la votul final; adoptare)......................................           3–56
        2.   Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Legii bugetului asigur„rilor sociale
            de stat pe anul 2006. ..............................................................................  56–62
        3.   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei
            Deputa˛ilor ∫i Senatului, Ón vederea exercit„rii de c„tre deputa˛i ∫i
            senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constitu˛ional„, a
            urm„toarelor legi:
            — Legea bugetului de stat pe anul 2006;
            — Legea bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2006;
            — Legea pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
            nr. 41/1998 privind taxele Ón domeniul protec˛iei propriet„˛ii industriale
            ∫i regimul de utilizare a acestora;
            — Legea pentru modificarea ∫i completarea unor acte normative din
            domeniul protec˛iei consumatorilor Ón vederea respect„rii
            angajamentelor asumate de Rom‚nia pentru aderarea la Uniunea
            European„;
            — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
            nr. 103/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 1/2004
            privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de Pl„˛i ∫i
            Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare
            Rural„ ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 142/2000 privind
            Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei SAPARD pentru
            implementarea tehnic„ ∫i financiar„ a Instrumentului special de
            preaderare pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„;
            — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
            nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 38/2003
            privind salarizarea ∫i alte drepturi ale poli˛i∫tilor;
            — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
            nr. 112/2005 pentru abrogarea unei pozi˛ii din anexa la Ordonan˛a de
            urgen˛„ a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul pre˛urilor ∫i tarifelor
            reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concuren˛ei;
2  MONITORUL     OFICIAL      AL   ROM¬NIEI,      PARTEA a II-a,       Nr.   194/6.XII.2005

    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonan˛a
    Guvernului nr. 18/2002 privind func˛ionarea Sistemului na˛ional unic
    pentru apeluri de urgen˛„;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 72/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„
    a Guvernului nr. 64/1997 privind Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale pentru
    Dezvoltarea ∫i Implementarea Programelor de Reconstruc˛ie a Zonelor
    Miniere;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 51/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
    nr. 15/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Institutului
    European din Rom‚nia;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 89/2004 privind v‚nzarea bunurilor imobile Ón care se desf„∫oar„
    activit„˛i de asisten˛„ sanitar-veterinar„;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 48/2005 pentru reglementarea unor m„suri privind num„rul de
    posturi ∫i cheltuielile de personal Ón sectorul bugetar;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor
    de bani datorate Agen˛iei Domeniilor Statului de c„tre partenerii
    contractuali;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 94/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
    nr. 40/2000 privind acreditarea agen˛iilor de credit Ón vederea
    administr„rii fondurilor pentru acordarea de microcredite;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonan˛a
    Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activit„˛ii de consultan˛„
    agricol„;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 55/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„
    a Guvernului nr. 68/2004 privind unele m„suri Ón domeniul
    Ónv„˛„m‚ntului;
    — Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 120/2005 privind opera˛ionalizarea Direc˛iei Generale Anticorup˛ie
    din cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor;
    — Legea privind plata obliga˛iilor financiare pe care Rom‚nia le are
    fa˛„ de Agen˛ia Interna˛ional„ pentru Energie Atomic„ (AIEA);
    — Legea pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea
    definitiv„ a unui teren din fondul forestier na˛ional, din proprietatea
    comunei G„l„u˛a∫, jude˛ul Harghita;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 50/2005 pentru
    completarea anexei nr. 1 la Ordonan˛a Guvernului nr. 41/1994 privind
    autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la organiza˛iile interna˛ionale
    interguvernamentale la care Rom‚nia este parte ∫i pentru aprobarea
    pl„˛ii cotiza˛iei anuale ce decurge din calitatea Rom‚niei de stat
    membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organiza˛iei pentru
    Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„ (OCDE);
    — Legea calului;
    — Legea pentru aderarea Rom‚niei la Conven˛ia privind reducerea
    cazurilor de apatridie, adoptat„ la New York la 30 august 1961;
    — Legea pentru aderarea Rom‚niei la Conven˛ia privind statutul
    apatrizilor, adoptat„ la New York la 28 septembrie 1954;
    — Legea privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar
    obligatoriu ∫i trecerea la serviciul militar pe baz„ de voluntariat;
    — Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii Ónv„˛„m‚ntului
    nr. 84/1995, republicat„;
    — Legea pentru Ónfiin˛area comunei Estelnic, prin reorganizarea
    comunei Poian, jude˛ul Covasna;
    — Legea privind declararea ca ora∫ a comunei Podu Iloaiei, jude˛ul
    Ia∫i .............................................................................................................  63–64
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        3

  ™edin˛a a Ónceput la ora 9,25.                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Lucr„rile au fost conduse de domnul Dan Radu Ru∫anu,      Domnule senator, Ón regulament nu se precizeaz„
vicepre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor, asistat de domnul    nic„ieri c„ secretarii trebuie s„ fie dintr-o parte sau din
Victor Viorel Ponta, secretar al Camerei Deputa˛ilor, de    alta, a puterii ∫i a opozi˛iei.
domnul senator George Sabin Cuta∫, vicepre∫edinte al        Prin cutum„ se accept„ un secretar de la putere ∫i
Senatului, ∫i de domnul Puskás Valentin Zoltán, secretar al  unul de la opozi˛ie; dac„ nu sunt de la putere sau de la
Senatului.                           opozi˛ie, sunt am‚ndoi ori din partea opozi˛iei, ori din
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   partea puterii.
                                  Da, v„ rog, domnule deputat.
  Declar deschis„ ∫edin˛a comun„ a Camerei Deputa˛ilor
∫i Senatului, anun˛‚ndu-v„ c„ din totalul celor 468 de      Domnul Ioan Aurel Rus:
deputa˛i ∫i senatori ∫i-a Ónregistrat prezen˛a la lucr„ri un   Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
num„r de 272, iar 196 sunt absen˛i, fiind Óntrunit        Doamnelor ∫i domnilor colegi,
cvorumul legal pentru desf„∫urarea lucr„rilor.          Am urm„rit programul Camerelor reunite de ast„zi ∫i
  Urmeaz„ s„ aprob„m ordinea de zi ∫i programul de      de m‚ine ∫i cu triste˛e constat c„ ziua de 1 Decembrie
lucru Ón forma care v-a fost distribuit„. Se continu„     nu este marcat„ nici m„car cu un moment solemn.
dezbaterile la Legea proiectului bugetului de stat. Data     Este pentru prima dat„ c‚nd, dup„ 1989, se Ónt‚mpl„
trecut„ am Ón˛eles c„ s-a r„mas la votarea art. 31, care    acest lucru Ón Parlamentul Rom‚niei ∫i cred c„ ast„zi
nu a fost votat din lips„ de cvorum.              Birourile permanente reunite vor trebui s„ analizeze acest
  Dup„ dezbatere v„ supun la vot art. 31.          lucru ∫i este imperios necesar, este cum vre˛i
  Voturi pentru? Num„ra˛i, v„ rog.              dumneavoastr„ s„-i spune˛i, s„ marc„m acest eveniment,
  Hai c„ mai vin, mai vin.                  pentru c„ altfel ne facem de r‚sul lumii.
  C‚˛i suntem Ón total?                     V„ mul˛umesc.
  130 acum iar Ón sal„?                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Da, mai a∫tept„m s„ mai vin„ colegi, pentru c„ v„d
                                  V„ mul˛umesc.
c„ nu avem cvorum de ∫edin˛„.
                                  Este Óntrunit cvorumul de ∫edin˛„.
  Domnul Gheorghe Funar:                     Deci trecem la votarea art. 31 care a r„mas de data
                                trecut„ nevotat.
  Procedur„!
                                  V„ rog s„ v„ ocupa˛i locurile Ón sal„. Partea dreapt„
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   a s„lii, v„ rog s„ v„ ocupa˛i locurile.
                                  Da, domnul Funar.
  Da, pocedur„, domnul senator Funar.
                                 Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Gheorghe Funar:
                                 Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.          Grupurile parlamentare ale P.R.M. doresc s„ o ajute
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,         pe doamna senator Paula Iv„nescu, fiind femeie, s„
  C‚teva chestiuni de procedur„.               numere partea st‚ng„ a s„lii ∫i domnul Ponta, partea
  Œn primul r‚nd, v„ rog, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,   dreapt„. (Comentarii zgomotoase.)
s„ observa˛i c„ toat„ echipa din st‚nga ∫i dreapta        A∫a este cutuma, domnule pre∫edinte, pentru a se ∫ti
dumneavoastr„ Óncalc„ prin componen˛„ Regulamentul       adev„ratul num„r al votan˛ilor.
∫edin˛elor comune. To˛i fac parte din partidele aflate la     Mul˛umesc.
putere. (Rumoare Ón sal„.)
                                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Bun, deci se voteaz„ art. 31 din bugetul de stat.
  V„ rog, lini∫te, l„sa˛i-l pe domnul senator s„         Voturi pentru? 187 de voturi pentru.
vorbeasc„!                            Voturi Ómpotriv„? 64 de voturi Ómpotriv„.
                                 Ab˛ineri. Nu sunt.
  Domnul Gheorghe Funar:                     Cu 187 de voturi pentru, s-a votat art. 31.
  V„ rog s„ apela˛i, domnule pre∫edinte, la un secretar     Art. 32.
din partea P.S.D. sau din partea P.R.M., care s„ fie Ón      Da, v„ rog.
dreapta dumneavoastr„, s„ numere parlamentarii din
                                 Domnul Ion Giurescu:
partea puterii. Apoi, v„ rog, domnule pre∫edinte, s„
dispune˛i citirea catalogului pentru c„, de∫i s-au f„cut      Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
at‚tea declara˛ii publice cu privire la prezen˛„, constata˛i    Din viteza cu care Óncerca˛i s„ vota˛i a˛i s„rit un
∫i dumneavoastr„ c„ nu suntem nici 200 de parlamentari     alineat. Art. 31 are dou„ alineate propuse. E vorba de
Ón sal„. Nu avem cvorum, domnule pre∫edinte. (Discu˛ii     partea cu biletele de c„l„torie ∫i e vorba de so˛ul
zgomotoase Ón partea dreapt„ a s„lii.)             supravie˛uitor.
  4         MONITORUL  OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,   Nr.  194/6.XII.2005

  Deci dumneavoastr„, dac„ sunte˛i de acord, a˛i votat     Art. 33 — amendament.
prima parte, cu biletele de c„l„torie.              Dac„ cineva dintre colegi are amendamente de
                               sus˛inut?
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Da, domnul Funar, ave˛i un amendament?
  Nu, domnul coleg, ce mi s-a l„sat aici data trecut„,
                                 Domnul Gheorghe Funar:
s-a dezb„tut art. 31. La votarea art. 31 nu a fost cvorum
de ∫edin˛„ ∫i s-a Óntrerupt ∫edin˛a.               V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Deci eu v„ spun ce am mo∫tenit aici.              V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.
                                 Grupul parlamentar P.R.M. are un amendament la
  Domnul Ion Giurescu:                    art. 33, respectiv, spre deosebire de ini˛iator care a
  Nu, domnule pre∫edinte, s-a dezb„tut art. 31, dar el    prev„zut c„, la o posibil„ rectificare a bugetului de stat,
trebuie votat pe alineate, pentru c„ sunt dou„ alineate    din eventuale surse suplimentare se vor aloca cu
acolo. Deci haide˛i s„ respingem...              prioritate fondurile pentru autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice
                               cu atribu˛ii pentru realizarea planului de ac˛iune pentru
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                  implementarea strategiei na˛ionale anticorup˛ie ∫i a
  Domnul coleg, art. 31 se voteaz„ Ón ansamblu. La      planului de ac˛iune pentru implementarea strategiei de
votarea art. 31 Ón ansamblu s-a Óntrerupt ∫edin˛a. A∫a am   reform„ a sistemului judiciar pe perioada 2005–2007, noi
preluat.                           propunem ca art. 33 s„ aib„ dou„ alineate:
                                 Primul alineat: îPentru autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice
  Domnul Ion Giurescu:                    cu atribu˛ii Ón realizarea planului de ac˛iune pentru
  Domnul pre∫edinte, Ómi pare r„u, Ónseamn„ c„ cel      implementarea strategiei na˛ionale anticorup˛ie pe
care v-a predat dumneavoastr„ nu v-a spus exact.       perioada 2005–2007 ∫i a planului de ac˛iune pentru
  Vineri s-a dezb„tut f„r„ s„ se voteze nimic, ∫tiu foarte  implementarea strategiei de reform„ a sistemului judiciar
pu˛ini colegi, pentru c„ eram pu˛ini colegi Ón sal„ vineri.  pentru perioada 2005–2007, ca urmare a angajamentelor
Partea cu biletele de transport, asta s-a dezb„tut ∫i c‚nd  asumate Ón cadrul negocierilor cu Uniunea European„, se
s-a Óncercat s„ se voteze nu s-a putut vota pentru c„ nu   aloc„ pentru anul 2006 suma de cel pu˛in 75 de mii mii
erau dec‚t foarte pu˛ini colegi Ón sal„.           lei“.
  Domnul Berceanu este de fa˛„ ∫i poate s„ v„ spun„,       ™i alin. 2: îLa aceast„ sum„ se adaug„ economiile
                               Ónregistrate la cheltuielile de personal ca urmare a:
d‚nsul conducea ∫edin˛a.
                                 — desfiin˛„rii a trei posturi de mini∫tri de stat ∫i a
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                  cabinetelor aferente;
                                 — desfiin˛„rii a 50% din num„rul secretarilor de stat ∫i
  Domnul Berceanu, v„ rog frumos.
                               a cabinetelor aferente“. (Rumoare. Comentarii.)
  Domnul Radu Mircea Berceanu:                  Suma pe care am propus-o..., domnule pre∫edinte, v„
                               rog s„-mi asigura˛i condi˛ii pentru a prezenta
  Domnul pre∫edinte, Ón˛eleg c„ Ónainte, antevorbitorul
                               amendamentele.
s-a referit la art. 31. Art. 31 are un singur alineat.
Alineate noi: amendamentele respinse au fost toate        Domnul Dan Radu Ru∫anu:
discutate, amendamente admise nu sunt ∫i eu am supus
                                 Domnule coleg, dumneavoastr„ nu a˛i avut nici un
de mai multe ori votului, dar nu s-a Óntrunit cvorumul.
                               amendament propus dezb„tut Ón comisie. V„ mul˛umesc.
Art. 31 Ón ansamblu, la asta eram.                Este un amendament aprobat, propus de domnii
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                  senatori Varujan Vosganian, Ion Solcanu, ™tefan Viorel.
  V„ mul˛umesc pentru preciz„ri.                Domnul Gheorghe Funar:
  Trecem la art. 32.                      Domnule pre∫edinte, dac„-mi permite˛i s„ Ónchei
  V„ rog, amendament. Amendamente respinse propuse      amendamentul respectiv.
de senatorii P.S.D. Dan Mircea Popescu, Ion R„doi,
Rovana Plumb. Dac„ sus˛ine cineva amendamentele         Domnul Dan Radu Ru∫anu:
respective?                           Domnul coleg, nu ave˛i amendament discutat Ón
  O voce din sal„:                      Comisia de buget, finan˛e. V„ rog foarte mult s„ v„
                               ocupa˛i locul Ón banc„.
  Nu, nu!                            Deci amendament admis din partea P.S.D.-ului.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Domnul Gheorghe Funar:
  Nu.                              Este la pct. 85, domnule pre∫edinte. V„ rog s„ v„
  Supun la vot art. 32 Ón ansamblul lui.          uita˛i, eu nu citesc din alt„ parte, citesc din textul pe
  Voturi pentru? 198 de voturi pentru.           care-l ave˛i ∫i dumneavoastr„ Ón fa˛„.
  Voturi Ómpotriv„? 68 de voturi Ómpotriv„.
  Ab˛ineri?                          Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Cu 198 de voturi pentru, 68 Ómpotriv„, s-a aprobat      Œn textul meu nu exist„ a∫a ceva.
art. 32.                             V„ rog s„ lua˛i loc Ón banc„, domnul Funar.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005         5

  Domnul Gheorghe Funar:                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnule pre∫edinte,                      Da.
  ™i colegii mei au acelea∫i puncte, nu se poate s„       Voturi pentru amendamentul propus de domnul
conduce˛i astfel ∫edin˛a Ón mod total nedemocratic ∫i      senator Funar ∫i Grupul P.R.M.
dictatorial.
                                  Domnul Tudor Marcu:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Procedur„!
  Domnul coleg, la amendamentele respinse ∫i admise
la comisie nu exist„ acest amendament.               Domnul Dan Radu Ru∫anu:

  Domnul Gheorghe Funar:                     Da, v„ rog.

  Este pct. 85, v„ rog, invita˛i colegi din sal„ s„ v„      Domnul Marcu Tudor:
citeasc„. Domnule pre∫edinte, Ómi pare r„u c„            V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte, ∫i v„ rog s„ v„
dumneavoastr„ a˛i fost indus Ón eroare ∫i vi s-a dat un     lini∫ti˛i colegii deoarece exist„ un obicei ca cei care
text simplificat.                        conduc ∫edin˛a s„ se uite numai Ón partea mai plin„.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   Ast„zi, felicit„ri, sunte˛i mai mul˛i dec‚t noi, ∫i noi, dac„
                                ridic„m acolo m‚na, nu suntem observa˛i. Œnceta˛i pu˛in
  Da, domnul Funar, ave˛i dreptate, m„ scuza˛i.        ∫i l„sa˛i-m„ s„ spun, poate Ón˛elege˛i ce spun f„r„ s„
  Domnul Gheorghe Funar:                    repet. E mai greu, dar e adev„rat c„ e posibil.
                                  Deci noi ridic„m m‚na acolo. Dac„ domnul pre∫edinte
  Domnule pre∫edinte, dac„ se mai Ónt‚mpl„ vreo        n-a v„zut ∫i a apucat s„ spun„ primul cuv‚nt din
asemenea defec˛iune tehnic„ v-a∫ ruga s„-l Óntreba˛i pe     propozi˛ie, pentru asta nu suntem noi de vin„. Ca atare,
pre∫edintele comisiei de buget, finan˛e din Senat.
                                suntem perfect Ón legalitate.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Ce vreau eu s„ spun ca procedur„? Domnule
                                pre∫edinte, trece˛i foarte repede, dup„ ce a luat cuv‚ntul
  Da, v„ rog s„ v„ sus˛ine˛i amendamentul.
                                cineva care sus˛ine un amendament propus de el ∫i
  Domnul Gheorghe Funar:                    respins, s„ da˛i repede cuv‚ntul ∫efului, pre∫edintelui
                                comisiei. Œn felul acesta, nu se mai pot purta discu˛ii.
  Mul˛umesc.
                                Iat„, eu aveam un alt argument de adus. P‚n„ c‚nd s„
  Sursa de finan˛are, aceast„ sum„ provine din
                                m„ vad„ ∫i pe mine acolo, c„ suntem la coada maselor
redistribuire, respectiv prin diminuarea cheltuielilor la
                                Ón ochii domnului pre∫edinte, a ∫i venit domnul pre∫edinte
urm„torii ordonatori principali de credite: la Secretariatul
                                de comisie s„ spun„ c„ nu-i de acord, lucru de care
General al Guvernului, cu 36 de mii mii lei; la Cancelaria
                                eram dinainte con∫tien˛i. De aceea, v„ rog, domnule
Primului-Ministru, cu 20 mii mii lei, la Serviciul de
                                pre∫edinte, ca procedur„, echilibra˛i pu˛in discu˛iile, astfel
Protec˛ie ∫i Paz„, cu 10 mii mii lei ∫i la Consiliul Na˛ional
                                Ónc‚t s„ putem discuta. Nu mai ave˛i probleme cu
pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii, cu 9 mii mii lei.
                                prezen˛a. Deci trece˛i amendamentele f„r„ probleme,
  Œn felul acesta, doamnelor ∫i domnilor parlamentari, se
                                adic„ nu le trece˛i, c„ numai ale noastre sunt,
asigur„ fondurile necesare pentru implementarea celor
                                dumneavoastr„ nu ave˛i nici un amendament, puterea, ∫i,
dou„ strategii na˛ionale.
                                ca atare, da˛i-ne ∫i nou„ considera˛ia necesar„ s„ ne
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   sus˛inem punctul de vedere m„car Óntr-o propozi˛ie, dou„,
                                indiferent c‚t vre˛i, dar da˛i-ne, c„ e dreptul nostru, nu
  Da, mul˛umesc.
                                ni-l pute˛i lua.
  Comisia?
                                  V„ mul˛umesc.
  Domnul Varujan Vosganian:
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Comisia Ó∫i men˛ine punctul de vedere, a∫a cum este
                                  V„ mul˛umesc, domnul coleg.
el trecut Ón raport.
                                  Deci supun la vot amendamentul domnului senator
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   Funar din partea Grupului P.R.M.
  Mul˛umesc.                           Voturi pentru?
  Ini˛iatorul? Domnul ministru Vl„descu.             68 de voturi pentru.
                                  Voturi Ómpotriv„? 202 voturi Ómpotriv„.
  Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu —           Ab˛ineri? O ab˛inere.
              ministrul finan˛elor publice:      Insuficient, amendamentul a fost respins.
 Bun„ diminea˛a!                         Amendamente aprobate. Amendament f„cut, ∫i aprobat
 Suntem de acord cu amendamentul aprobat de          de Comisia pentru buget, finan˛e, de domnii deputa˛i
comisie.                            Solcanu, ™tefan Viorel.
 V„ mul˛umesc.                          Cine sus˛ine? Nu-l sus˛ine nimeni.
  6         MONITORUL    OFICIAL  AL   ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

   Supun la vot amendamentul acceptat de comisie ∫i de      Domnul Gheorghe Funar:
ini˛iator.                             Nu am terminat, domnule pre∫edinte, cu sus˛inerea
   Voturi pentru?                       amendamentului.
   251 voturi pentru.                       V„ prezint, doamnelor ∫i domnilor parlamentari, risipa
   Voturi Ómpotriv„? 20 de voturi Ómpotriv„.          de bani.
   Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
   Amendamentul a fost admis.
                                  Domnule Funar, repet, toate aceste cifre exist„ Ón
   Nu mai sunt alte amendamente la art. 33. Supun la
                                 bugetul de stat pe care-l are fiecare parlamentar.
vot art. 33 Ón ansamblul lui. Voturi pentru? 205 voturi
                                  Dac„ ave˛i alte cifre noi?
pentru.
   Voturi Ómpotriv„? 74 de voturi Ómpotriv„.           Domnul Gheorghe Funar:
   Ab˛ineri? O ab˛inere.                     Domnule pre∫edinte, am alte cifre noi pe care
   A fost aprobat.                       dumneavoastr„ personal nu le-a˛i v„zut.
   Art. 34.
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
   Amendament, domnul senator Funar.
                                  V„ rog s„ le prezenta˛i.
  Domnul Gheorghe Funar:
                                  Domnul Gheorghe Funar:
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.
                                  La Institutul Cultural Rom‚n...
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari, am propus la
art. 34 un articol nou, Ón sensul c„ se reduc la nivelul      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
realiz„rilor din anul 2004 urm„toarele cheltuieli: deplas„ri    Exist„ Ón buget, domnul Funar. Altceva?
Ón str„in„tate; protocol ∫i reprezentare, reclam„ ∫i
publicitate ∫i indemniza˛ii pl„tite unor persoane din afara     Domnul Gheorghe Funar:
unit„˛ii.                              V„ rog, spune˛i dumneavoastr„ c‚t este cre∫terea.
  Permite˛i-mi, probabil c„ mul˛i dintre dumneavoastr„ nu
a˛i avut r„gazul necesar s„ lectura˛i bugetele pe          Domnul Dan Radu Ru∫anu:
ordonatori de credite ∫i am s„ v„ fac cunoscute doar        Domnul Funar, ave˛i alte cifre care nu sunt Ón buget?
c‚teva cifre pentru a Ón˛elege risipa de bani publici pus„    Nu. V„ mul˛umesc.
la cale prin prevederile bugetare pe anul 2006.
  La Secretariatul General al Guvernului, cheltuielile de     Domnul Gheorghe Funar:
protocol ∫i reprezentare sunt prev„zute s„ creasc„ Ón        Domnule pre∫edinte, nu-mi pute˛i...
anul viitor cu 1.871,75%. La Cancelaria Primului-Ministru,
deplas„rile Ón str„in„tate s„ creasc„ cu 176,20, iar tot la     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Cancelaria Primului-Ministru, cheltuielile pentru reclam„ ∫i    Domnule Funar, v-am luat cuv‚ntul.
publicitate, cu 250%, iar indemniza˛iile pl„tite unor        Alte interven˛ii.
persoane din afara unit„˛ii, cu 360%.
                                  Domnul Gheorghe Funar:
  La Ministerul Finan˛elor Publice, cheltuielile de protocol
∫i reprezentare urmeaz„ s„ creasc„ cu 320%, cheltuielile      Nu ave˛i voie, domnule pre∫edinte, s„ m„ Óntrerupe˛i
pentru reclam„ ∫i publicitate cu 1000%, indemniza˛iile      Ón sus˛inerea amendamentelor.
pl„tite unor persoane din afara unit„˛ii, cu 337,67%.
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  La Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor...
                                  Domnule Funar, citi˛i Regulamentul Camerei!
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     V„ rog, alte interven˛ii pentru sus˛inerea
                                 amendamentului domnului senator Funar.
  Domnul coleg, fiecare dintre membrii Parlamentului are
Ón fa˛„ bugetul de stat cu cifrele respective.           Domnul Gheorghe Funar:
  V„ mul˛umesc foarte mult.                    Domnule pre∫edinte,
  Domnul Gheorghe Funar:                      Permite˛i-mi s„ v„ prezint Ónc„ c‚teva exemple pentru
                                 a realiza... (Œn partea dreapt„ a s„lii, discu˛ii, rumoare.)
 Domnule pre∫edinte,     permite˛i-mi   s„-mi  sus˛in
amendamentul.                            Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Alte interven˛ii Ón sus˛inerea amendamentului domnului
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 senator Funar?
  Nu, v-a˛i sus˛inut amendamentul, dar nu ne citi˛i        Dac„ nu mai sunt, supun la vot amendamentul
bugetul de stat, care are foarte multe cifre ∫i nu putem     domnului senator...
acum s„ le prezent„m, toate, Ónc„ o dat„.              V„ rog.
           MONITORUL  OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005       7

  Domnul Ioan Aurel Rus:                    Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               V„ mul˛umesc.
  Constat c„ v„ bate˛i joc, la modul cel mai dramatic      Alte interven˛ii?
sau mai drastic, de opozi˛ie. Ace∫ti domni care ast„zi      Supun la vot amendamentul domnului senator Funar
sunt l„sa˛i s„ vorbeasc„...                 din partea Grupului P.R.M.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Voturi pentru amendamentul domnului senator? 74 de
                               voturi pentru.
  Domnule coleg, vizavi de amendament v-am dat         Voturi Ómpotriv„? 205 voturi Ómpotriv„.
cuv‚ntul!                            Ab˛ineri?
  Domnul Ioan Aurel Rus:                    Amendamentul a fost respins.
                                 Alte amendamente din partea Grupului P.S.D.?
  Vizavi de amendament, dar nu pute˛i s„ ne Ónchide˛i
                                 Domnul senator Viorel ™tefan.
gura, domnule pre∫edinte! Suntem trimi∫ii poporului aici!
                                 Dac„-i sus˛ine cineva amendamentul?
  O voce din sal„:                       Numai ini˛iatorul.
  Asta e b„taie de joc!                     Supun la vot amendamentul de la art. 34 al domnului
                               senator Viorel ™tefan.
  Domnul Ioan Aurel Rus:                    Voturi pentru? 74 de voturi pentru.
  Nu voi pleca de aici, domnule pre∫edinte, p‚n„ nu-mi     Voturi Ómpotriv„? 205 voturi.
da˛i voie s„-mi termin cuv‚ntul meu!               Ab˛ineri?
                                 Insuficient.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Domnul senator Funar mai are un amendament.
 Cuv‚ntul se d„, conform      regulamentului,  la  Art. 35 nou.
amendamentul respectiv.                     Sta˛i pu˛in, cum facem aici? S„ supunem art. 34 la
                               vot?
  Domnul Ioan Aurel Rus:
                                 Deci, domnul senator, m„ scuza˛i, dumneavoastr„
  Chema˛i-l pe pre∫edintele B„sescu s„ fac„ ordine     ave˛i la art. 35 nou, nu? Atunci s„ supun art. 34 la vot
atunci ∫i aici, domnule pre∫edinte.             ∫i dup„ aceea vi-l supun pe al dumneavoastr„, da?
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Art. 34, Ón ansamblul lui.
                                 Voturi pentru? 205 voturi pentru.
 Domnule coleg, acesta este regulamentul, dac„         Voturi Ómpotriv„? 76 de voturi Ómpotriv„?
dumneavoastr„ ave˛i alt regulament, ni-l prezenta˛i.       Ab˛ineri?
  Domnul Ioan Aurel Rus:                    Art. 34 a fost votat.
                                 Art. 35 nou, amendamentul domnului senator Funar
  Domnul senator Gheorghe Funar a vrut s„ sus˛in„
                               din partea Grupului P.R.M.
amendamentul p‚n„ la cap„t. Dac„ nu ne da˛i voie s„
                                 Domnule senator, v„ rog.
vorbim, vom p„r„si sala, domnule pre∫edinte. (Discu˛ii
zgomotoase Ón partea dreapt„ a s„lii.)             Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   V-a∫ ruga s„-mi spune˛i de la Ónceput dac„ m„ l„sa˛i
  V„ mul˛umesc.                       s„-mi sus˛in amendamentul sau m„ Óntrerupe˛i la
  Supun la vot amendamentul.                jum„tate.

  Domnul Ioan Aurel Rus:                    Domnul Dan Radu Ru∫anu:

  Asta vre˛i?                         Domnule senator, exact ce ave˛i aici la amendamente
  Bravo, ve˛i s„rb„tori ziua de 1 Decembrie singuri!    propuse v„ rog s„ mai citi˛i o dat„.

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   Domnul Gheorghe Funar:
  Domnule coleg, v„ mul˛umesc pentru interven˛ie.       La fel am procedat ∫i la articolul precedent ∫i a˛i
                               Ónc„lcat art. 26 din regulament, domnule pre∫edinte.
  Domnul Ioan Aurel Rus:
                                Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  De 5 ani n-am asistat la circ oferit pe p‚ine c‚nd se
dezbate Legea bugetului, cum vre˛i s-o face˛i ast„zi!      O s„ fiu sanc˛ionat!

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul coleg, ave˛i dreptate, aici ave˛i dreptate.      ™i voi solicita Birourilor permanente s„ fi˛i trimis Ón
  V„ mul˛umesc.                       fa˛a comisiilor juridice pentru a analiza modul cum a˛i
                               condus ∫edin˛a de ast„zi p‚n„ acum.
  Domnul Ioan Aurel Rus:
 Este regretabil ceea ce se Ónt‚mpl„ Ón Parlamentul      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Rom‚niei.                            V„ rog.
  8         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Domnul Gheorghe Funar:                      — Secretariatul General al Guvernului;
  Rug„mintea este s„ respecta˛i Ón continuare            — Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iilor;
regulamentul, domnule pre∫edinte.                  — Serviciul Rom‚n de Informa˛ii;
  Deci la art. 35 nou, noi, Grupul P.R.M., propunem         — Serviciul de Informa˛ii Externe;
completarea proiectului de lege a bugetului de stat cu        — Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„;
urm„torul text: îSe prevede la cheltuieli nivelul realiz„rilor    — Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale;
din 2004 la urm„torii indicatori:                  — Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale;
  — programe de informare ∫i prezentare a imaginii         — Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor
Rom‚niei;                            din Decembrie 1989;
  — promovarea imaginii ∫i intereselor rom‚ne∫ti peste       — Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete
hotare;                             de Stat; ∫i
  — sprijinirea activit„˛ii rom‚nilor de pretutindeni ∫i a     — Institutul Cultural de Stat, se stabilesc la nivelul
organiza˛iilor reprezentative ale acestora;           realiz„rilor din anul 2004.“
  — servicii medicale Ón unit„˛i sanitare cu paturi;
                                   Acesta este primul alineat al articolului nou 36 ∫i
  — spitale generale;
                                 alineatul 2:
  — programe pentru tineret;
                                   îEconomiile realizate prin aplicarea prevederilor alin. 2
  — asocia˛ii ∫i funda˛ii;
                                 se repartizeaz„ astfel: 75% pentru Ministerul Educa˛iei ∫i
  — sus˛inerea cultelor;
                                 Cercet„rii ∫i 25% pentru Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale.“
  — centre culturale;
                                   Mul˛umesc.
  — construc˛ii;
  — locuin˛e;                           Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  — programe de dezvoltare regionale ∫i sociale;
                                  Mul˛umesc, domnul senator.
  — protec˛ie social„ Ón sectorul minier;
  — industria extractiv„ a resurselor minerale, altele       Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
dec‚t combustibilii minerali;                  78 de voturi pentru.
  — industria prelucr„toare;                    Voturi Ómpotriv„? 203 voturi Ómpotriv„.
  — desp„gubiri acordate produc„torilor agricoli Ón caz      Ab˛ineri? O ab˛inere.
de calamit„˛i naturale Ón agricultur„;               Amendamentul a fost respins.
  — programe pentru sprijinirea produc„torilor agricoli.      Urm„torul amendament. Art. 37 nou.
  — sus˛inerea infrastructurii de transport;            Domnul senator Funar, v„ rog.
  — finan˛area str„zilor care se vor amenaja Ón
perimetrele destinate construc˛iilor de cvartale de         Domnul Gheorghe Funar:
locuin˛e“.                              Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
                                   Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                   La art. 37 nou propunem: îŒn proiectul Legii bugetului
  Mul˛umesc, domnul senator.                  de stat pe 2006 se Ónscriu sumele prev„zute a se Óncasa
  Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?      din privatiz„ri ∫i destina˛ia lor“.
78 de voturi pentru.                         A∫a cum cunoa∫te˛i, doamnelor ∫i domnilor
  Voturi Ómpotriv„? 203 voturi Ómpotriv„.            parlamentari, p‚n„ la proiectul bugetului de stat pe anul
  Ab˛ineri? Amendamentul a fost respins.            2006, sumele Óncasate din privatiz„ri nu s-au Ónscris Ón
  Urm„torul amendament. Un articol 36 nou.           bugetul de stat ∫i nu au fost folosite pentru dezvoltarea
  Domnul senator Funar. V„ rog, domnule senator.        economico-social„ a Rom‚niei, ci au primit alte destina˛ii.
  Domnul Gheorghe Funar:                    Acum, c‚nd s-a renun˛at la acordul cu F.M.I., este posibil
                                 ca Ón bugetul de stat s„ se Ónscrie sumele care se vor
  Domnule pre∫edinte,                      Óncasa din privatiz„ri anul viitor ∫i ele s„ fie utilizate Ón
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,          interes na˛ional.
  La art. 36 nou propunem realizarea unor Ónsemnate         V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
economii la bugetul de stat ∫i suplimentarea fondurilor
pentru Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i Ministerul       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Ap„r„rii Na˛ionale.
                                  V„ mul˛umesc, domnule senator.
  Œn mod concret, amendamentul nostru este urm„torul:
                                  Voturi pentru? 78 de voturi pentru.
îCheltuielile totale Ónscrise Ón proiectul de buget pe anul
2006 la urm„torii ordonatori principali de credite:         Voturi Ómpotriv„? 205 voturi Ómpotriv„.
  — Administra˛ia preziden˛ial„;                  Ab˛ineri? O ab˛inere.
  — Consiliul Na˛ional pentru Studierea Arhivelor         Insuficient. S-a respins amendamentul.
Securit„˛ii;                            Art. 38 nou.
  — Consiliul Na˛ional al Audiovizualului;             Amendamentul domnului senator Funar.
  — Cancelaria Primului-Ministru;                 V„ rog, domnule senator. (Rumoare, comentarii.)
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        9

  Domnul Gheorghe Funar:                    U.D.M.R.-ul, este finan˛at„ din banii contribuabililor
  Domnule pre∫edinte, v„ rog s„-mi asigura˛i condi˛ii     rom‚ni.
pentru a-mi sus˛ine amendamentele.                 Noi propunem s„ se interzic„...
  Un domn care nu este doctor se pronun˛„ Ón           Domnul Dan Radu Ru∫anu:
necuno∫tin˛„ de cauz„.
                                  Domnul coleg, nu face obiectul Legii bugetului!
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Domnul Gheorghe Funar:
  Partea dreapt„ a s„lii, v„ rog, lini∫te!
  Da, domnul senator, v„ rug„m.                  Domnule pre∫edinte,
                                  Face obiectul Legii bugetului, a∫a cum face obiectul
  Domnul Gheorghe Funar:
                                Legii bugetului ∫i suspendarea tichetelor de mas„. E
  M-a∫ fi bucurat s„ fi luat m„car doctoratul Ón istorie.   vorba de bani publici care sunt da˛i din buzunarele
  La art. 38 am propus un articol nou pentru         contribuabililor rom‚ni unei organiza˛ii teroriste care
Óndeplinirea unora dintre condi˛iile Ón vederea ader„rii    ac˛ioneaz„ pentru autonomia jude˛elor Covasna, Harghita
Rom‚niei la Uniunea European„. Noi am propus          ∫i Mure∫.
urm„torul articol 38: îSe asigur„ cofinan˛area asisten˛ei
financiare nerambursabile postaderare (am luat termenul      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
din proiectul de lege elaborat de Ministerul Finan˛elor,
                                  Da, v„ mul˛umesc, domnul senator.
corect era preaderare) de la Comunitatea European„, Ón
sum„ de 816 mii 500 mii lei“.                   Domnul Gheorghe Funar:
  A∫ vrea s„ v„ aten˛ionez, doamnelor ∫i domnilor
parlamentari, c„ prin proiectul Legii bugetului de stat pe     ™i eu v„ mul˛umesc.
2006 nu sunt asigurate fondurile necesare pentru          Domnul Dan Radu Ru∫anu:
cofinan˛area asisten˛ei financiare nerambursabile.
  Amendamentul nostru vizeaz„ asigurarea acestor         Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
fonduri astfel Ónc‚t s„ fie create condi˛iile pentru aderarea  32 de voturi pentru.
Rom‚niei la Uniunea European„ la 1 ianuarie 2007.         Voturi Ómpotriv„? 205 voturi Ómpotriv„.
  Mul˛umesc.                           Ab˛ineri? 62.
                                  Insuficient, s-a respins.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Urm„torul amendament, art. 40 nou.
  Domnule coleg, cu tot respectul, preaderare Ónseamn„      Domnul senator Funar.
p‚n„ la 1 ianuarie 2007, postaderare Ónseamn„ dup„
1 ianuarie 2007. Bugetul de stat al Rom‚niei este         Domnul Gheorghe Funar:
perioada 1 ianuarie 2006 — 31 decembrie 2007.
                                  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, permite˛i-mi la Ónceput
  Deci voturi pentru? 80 de voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? 205 voturi Ómpotriv„.           o interven˛ie pe procedur„.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                      V„ rog s„ da˛i posibilitatea colegilor mei, senatori ∫i
  S-a respins.                         deputa˛i P.R.M., s„-∫i exprime opiniile.
  Art. 39, domnul senator Funar.                  Dumneavoastr„, Ón mod automat, trece˛i la vot,
                                f„c‚ndu-v„ c„ nu vede˛i c„ domnul deputat Costache, de
  Domnul Gheorghe Funar:                    pild„, la 1,90 metri, vrea s„ vorbeasc„.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                  Rug„mintea este s„ da˛i posibilitatea dezbaterilor la
  Œmi pare r„u c„ unii dintre colegii mei parlamentari     aceste amendamente, unde este cazul.
sunt gelo∫i c„ nu au reu∫it s„ fabrice nici m„car un
amendament. Dac„ doresc s„ fie coautori cu             Domnul Dan Radu Ru∫anu:
parlamentarii P.R.M. la amendamentele urm„toare, Ói        Domnule coleg, dac„ v„ v„d pe dumneavoastr„ la
accept„m. (Rumoare.)                      1,50 metri, Ól v„d ∫i pe acela la 1,90 metri. Continua˛i.
  Art. 39... Domnule pre∫edinte, v„ rog s„-mi asigura˛i
condi˛iile s„-mi sus˛in amendamentele.               Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Domnule pre∫edinte,
                                  Am crescut mult Ón ochii electoratului rom‚nesc, Ón
  V„ rog frumos s„-l l„sa˛i pe domnul vorbitor.
  Domnul senator, continua˛i v„ rog.              ochii dumneavoastr„ nu doresc s„ cresc.
                                  La art. 40, pe care sper s„-l vota˛i ∫i dumneavoastr„,
  Domnul Gheorghe Funar:                    domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, se interzice finan˛area
  Propunem o nou„ modalitate de economisire a banilor     sau subven˛ionarea Universit„˛ii private îSapientia“ din
publici, respectiv art. 39, îSe interzice finan˛area U.D.M.R.  Cluj-Napoca. Œn felul acesta se respect„ prevederile
ca partid politic“.                       legale ∫i se evit„ un precedent foarte periculos. A∫a cum
  A∫a cum cunoa∫te˛i, Ón momentul de fa˛„, aceast„       cunoa∫te˛i, doamnelor ∫i domnilor parlamentari, la
organiza˛ie antirom‚neasc„ ∫i antieuropean„ care        20 octombrie a avut loc o ∫edin˛„ neconstitu˛ional„ a
ac˛ioneaz„ pentru dezmembrarea teritorial„ a Rom‚niei,     Guvernelor Rom‚niei ∫i Ungariei la Bucure∫ti...
  10       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                  pre∫edinte: fac parte din protocolul de sus˛inere la putere
  Domnul Funar, prin Legea bugetului anual nu se pot    declara˛iile unor mini∫tri ai puterii care merg afar„ ∫i spun
anula ∫i abroga prevederile unor legi organice. Este o    c„ ∫i Legea minorit„˛ilor ar fi trecut urgent prin
lege organic„.                        Parlament, pentru c„ este o cerin˛„ U.E.?
                                Eu vreau s„ v„ spun dumneavoastr„ c„ atunci c‚nd
  Domnul Gheorghe Funar:                  este vorba de banul contribuabilului sunt r„spunz„tor. Cei
  Domnule pre∫edinte,                   care m-au trimis Ón Parlament...
  Nu este vorba de nici o lege organic„, e vorba de un    Domnul Dan Radu Ru∫anu:
protocol secret, Óncheiat Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i al
                                Domnule coleg, dac„ vre˛i s„ vorbi˛i        despre
Ungariei, unde s-a prev„zut s„ se finan˛eze o universitate
                               amendamente, dac„ nu, v„ iau cuv‚ntul.
privat„, ceea ce nu este posibil, este ilegal. De aceea,
pentru a se respecta legea ∫i a se evita risipa de bani     Domnul Ioan Aurel Rus:
publici ∫i mai ales crearea unui precedent extrem de
                                Domnule pre∫edinte, o s„-mi lua˛i cuv‚ntul ast„zi, mi-l
periculos, am propus acest amendament ∫i v„ rog s„
                               lua˛i ∫i m‚ine, dar nu mi-l pute˛i lua la infinit, Ón schimb.
l„sa˛i loc ∫i pentru dezbateri, domnule pre∫edinte.
  Mul˛umesc.                         Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   Numai dac„ vorbi˛i pe amendament. Ave˛i ceva de
                               ad„ugat la amendamentul domnului senator Funar?
  Da, vre˛i s„ sus˛ine˛i amendamentul? V„ rog.
                                Domnul Ioan Aurel Rus:
  Domnul Ioan Aurel Rus:
                                Da, sigur c„ am, domnule pre∫edinte.
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Sper c„ a˛i g„sit de cuviin˛„ c„ opozi˛ia are un cuv‚nt   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
greu de spus la Legea bugetului, chiar dac„ unii dintre     V„ rog, v„ ascult.
colegii no∫tri vor doar ast„zi s„ trecem toate articolele
care sunt programate a fi dezb„tute. ™i noi sus˛inem      Domnul Ioan Aurel Rus:
Legea bugetului, vrem s„ termin„m, dar nu vrem s„       Vreau s„ sus˛in ceea ce a prezentat Ón fa˛a
termin„m oricum acest buget.                 dumneavoastr„ domnul senator Gheorghe Funar.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   Este un amendament... (Rumoare, comentarii.)
                                Vreau s„ sus˛in ceea ce a spus domnul Gheorghe
  Vrem s„ v„ sus˛ine˛i amendamentul, v„ rog frumos!     Funar aici.
  Domnul Ioan Aurel Rus:                   Mai repet o dat„: vreau s„ sus˛in ceea ce a spus
                               domnul Gheorghe Funar aici.
  Niciodat„ nu o s„ pute˛i, domnule pre∫edinte, s„-mi
spune˛i mie ce trebuie s„ vorbesc.               Domnul Dan Radu Ru∫anu:

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   Am Ón˛eles. V„ mul˛umim.

  Eu nu v„ spun, regulamentul spune c„ lua˛i cuv‚ntul     O voce din sal„:
pe amendamente.                         Dar cine este d‚nsul?
  Domnul Ioan Aurel Rus:                    Domnul Ioan Aurel Rus:
  Atunci c‚nd vreau s„ sus˛in un amendament, vreau       Da, este pre∫edintele grupului...
s„ fac o pledoarie ca s„ fie Ón˛eles.
                                Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                Domnul coleg, v„ rog frumos, sus˛ine˛i amendamentul!
  Nu, pledoaria nu o face˛i.
  Domnul coleg, v„ rog, la amendamentul domnului        Domnul Ioan Aurel Rus:
senator Funar.                         Da, domnule pre∫edinte, v„ mul˛umesc c„-mi asigura˛i
                               dreptul la cuv‚nt. Sus˛in ceea ce a spus aici domnul
  Domnul Ioan Aurel Rus:
                               senator Gheorghe Funar. Repet, Ónc„ o dat„, este
  La amendamentul domnului senator Funar, aici vreau    inadmisibil s„ subven˛ion„m ceea ce nu trebuie
s„ vorbesc.                         subven˛ionat din banul public.
  Este inadmisibil ca din banii cet„˛eanului rom‚n s„ fie   V„ mul˛umesc.
subven˛ionat„ o facultate maghiar„ Ón detrimentul at‚tor
facult„˛i rom‚ne∫ti care cer subven˛ii de la stat ∫i care    Domnul Dan Radu Ru∫anu:
fac h‚rtii Ón fiecare an, dar le fac degeaba.          V„ mul˛umesc.
  Dac„ atunci c‚nd s-a pus problema s„ nu fie finan˛at     Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar.
U.D.M.R.-ul ca partid politic, nu a˛i vrut s„ ne da˛i      32 de voturi pentru.
cuv‚ntul s„ vorbim, pentru c„ voiam s„ Óntreb, domnule     Voturi Ómpotriv„? 203.
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        11

  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                   stat. Altfel, aceast„ parte din venitul na˛ional intr„ Ón
  Insuficient.                         profitul unor firme str„ine. Exemplele v„ sunt cunoscute.
  Art. 41. Domnul senator Funar, v„ rog frumos.         ™i sper, de data aceasta, amendamentul s„ fie acceptat
(Comentarii, replici.)                      ∫i s„ sprijinim astfel Guvernul Rom‚niei s„ aib„ veniturile
  V„ rog, lini∫te!                       necesare pentru acoperirea cheltuielilor bugetare anul
                                 viitor.
  Domnul Gheorghe Funar:                      Mul˛umesc.
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
  Doamnelor ∫i domnilor senatori,                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  V„ propunem un art. 41 nou Ón proiectul Legii          Mul˛umesc, domnul senator.
bugetului de stat pe anul viitor, cu urm„torul text: îSe      Voturi pentru amendamentul domnului senator?
interzice introducerea unor noi taxe ∫i impozite, precum      41 de voturi pentru.
∫i majorarea celor existente, cu excep˛ia cotei unice de
                                  Voturi Ómpotriv„? 204 voturi Ómpotriv„.
impozitare“.
  A∫a cum ∫ti˛i, doamnelor ∫i domnilor parlamentari, Ón      Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
acest an s-a manifestat o mare instabilitate Ón domeniul      Mul˛umesc, insificient.
fiscal. Nu s-au respectat prevederile Legii Codului fiscal.     Urm„torul amendament, art. 44 nou, 43 nou, m„
Noi propunem, pentru a avea Ón 2006 stabilitate fiscal„,     scuza˛i. Domnul senator Funar, v„ rog.
s„ fie respectate prevederile Codului fiscal, ca anul viitor
s„ se interzic„ s„ se introduc„ noi taxe ∫i impozite ∫i s„     Domnul Gheorghe Funar:
se majoreze cele existente.                     La art. 43 nou propunem, de asemenea, sporirea
  Accept„m doar cre∫terea cotei unice de impozitare.      veniturilor bugetului de stat prin colectarea diferen˛ei de
  Mul˛umesc.                          pre˛ la gazele naturale.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Textul amendamentului nostru este urm„torul:
                                 îCre∫terea veniturilor bugetului de stat prin supraaccizarea
  Mul˛umesc.
                                 cu sut„ la sut„ a diferen˛ei de pre˛ a gazelor naturale
  Dac„ mai vrea cineva s„ ia cuv‚ntul?
                                 importate ∫i a celor extrase Ón Rom‚nia, care s„ fie
  Supun la vot amendamentul. Voturi pentru? 72 de
                                 destinat„ investi˛iilor la drumurile jude˛ene ∫i comunale“.
voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? 203 voturi Ómpotriv„.             Mul˛umesc.
  Ab˛ineri?                            Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  O ab˛inere. Insuficient.
  Art. 42 nou.                          Mul˛umesc, domnul senator.
  Amendamentul domnului senator Funar.              Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
                                  72 de voturi pentru.
  Domnul Gheorghe Funar:
                                  Voturi Ómpotriv„? 205.
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
                                  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
                                  Insuficient.
  Prin acest articol nou, 42, urm„rim stoparea scurgerii
unei p„r˛i din venitul na˛ional c„tre diverse alte destina˛ii,   Art. 44 nou, amendamentul domnului senator Funar.
except‚nd bugetul de stat. Textul art. 42 propus este      Domnul senator, v„ rog.
urm„torul: îSe asigur„ cre∫terea substan˛ial„ a veniturilor
                                  Domnul Gheorghe Funar:
bugetului de stat prin Óncasarea diferen˛ei dintre pre˛ul de
referin˛„ al petrolului pe plan mondial ∫i pre˛ul de         V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
extrac˛ie al petrolului rom‚nesc. Sumele Óncasate prin        Textul art. 44 nou propus este urm„torul: îSe interzice
supraaccizarea cu 100% a diferen˛ei de pre˛ la petrol se     practicarea a dou„ pre˛uri pentru acela∫i produs,
utilizeaz„ pentru investi˛ii la autostr„zi ∫i drumurile     respectiv un pre˛ pe pia˛a intern„, de c‚teva ori mai
na˛ionale“.                           mare dec‚t pre˛ul aceluia∫i produs ∫i de aceea∫i calitate
  A∫a cum probabil cunoa∫te˛i, doamnelor ∫i domnilor      care este v‚ndut pe pia˛a extern„“.
parlamentari, Ón momentul de fa˛„ pre˛ul mondial al         A∫a cum cunoa∫te˛i, domnule pre∫edinte, doamnelor ∫i
˛i˛eiului este Ón jur de 60 de dolari barilul, pre˛ul
                                 domnilor parlamentari, p‚n„ acum, inclusiv Ón acest an,
rom‚nesc, de extrac˛ie a ˛i˛eiului rom‚nesc, este de circa
                                 s-a f„cut un export gratuit de venit na˛ional ∫i s-a recurs
20 de dolari barilul. Diferen˛a de 40 de dolari intr„ Ón
                                 la o surs„ de evaziune fiscal„ ∫i de corup˛ie.
profitul unor firme str„ine.
  Noi v„ propunem ca, prin votul dumneavoastr„,          Noi v„ propunem s„ accepta˛i acest amendament
aceast„ diferen˛„ de 40 de dolari pe baril s„ intre Ón      propus ∫i s„ nu mai accepta˛i ca rom‚nii, concet„˛enii
bugetul statului rom‚n la venituri ∫i s-ar ajunge la o      no∫tri, s„ pl„teasc„ Ón ˛ar„ pentru acela∫i produs, realizat
cre∫tere a veniturilor bugetului de stat pe anul 2006 cu     Ón Rom‚nia ∫i v‚ndut la export, s„ pl„teasc„ rom‚nii de
peste 2 miliarde de dolari.                   2—3 sau de mai multe ori pre˛ul produsului respectiv.
  Este la Óndem‚na dumneavoastr„, doamnelor ∫i           Solicit„m s„ se practice acela∫i pre˛ ∫i pe pia˛a
domnilor parlamentari, cre∫terea veniturilor bugetului de    intern„ ∫i extern„.
  12        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,   Nr.  194/6.XII.2005

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Domnul Gheorghe Funar:
  Mul˛umesc, domnule coleg.                    Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, doamnelor ∫i domnilor
  V„ rog.                           parlamentari, am propus Ómpreun„ cu colegii senatori ∫i
                                deputa˛i P.R.M. un articol nou, 46, cu urm„torul text: îSe
  Domnul Costache Mircea:
                                interzice folosirea rezervei valutare a Rom‚niei pentru a
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               sus˛ine dezvoltarea economico-social„ a unui alt stat sau
  Œn sus˛inerea amendamentului domnului senator        a altor state care au deficite comerciale sau deficite ale
Gheorghe Funar amintesc c„ se export„ ciment din        balan˛ei de pl„˛i“.
Rom‚nia cu 24 de dolari tona, iar Ón ˛ar„ se desface cu      Probabil c„ v„ este cunoscut faptul c„ rezerva
87—90 de dolari tona, c„ se export„ tabl„ groas„ de la     valutar„ a Rom‚niei nu este p„strat„ Ón ˛ar„.
Gala˛i cu 500 de dolari tona, ∫i Ón ˛ar„, la Óntreprinderile    Domnule pre∫edinte, v„ rog, pe l‚ng„ asigurarea
noastre, de unde salaria˛ii sunt da˛i afar„ din lips„ de    lini∫tii Ón sal„, s„ da˛i r„spuns la Óntrebarea formulat„.
disponibilit„˛i financiare, cu 620—650 de dolari tona.
  Este o chestiune de concuren˛„ care, aparent, nu ar      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
avea tangen˛„ cu discu˛ia de ast„zi, dar greveaz„ asupra     Este Legea B„ncii Na˛ionale, stimate coleg, care
bugetului ∫i trebuie luat„ Ón considerare.           reglementeaz„ a∫a ceva.
  V„ mul˛umesc.
                                 Continua˛i, domnul senator, v„ rog.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 Domnul Gheorghe Funar:
  Mul˛umesc.
  Dac„ mai sunt alte interven˛ii? Dac„ nu, supun la vot     V„ Óntreba unul dintre colegii dumneavoastr„ de la
amendamentul respectiv.                    putere unde se afl„ rezerva valutar„ ∫i v„ rog s„-i
  Voturi pentru? 72 de voturi pentru.             r„spunde˛i dumneavoastr„, domnule pre∫edinte.
  Voturi Ómpotriv„? 205 voturi Ómpotriv„.            Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
  Insuficient.                          Domnule coleg,
  Urm„torul articol nou, 45, amendamentul domnului        Conform regulilor interna˛ionale, majoritatea ˛„rilor lumii
senator Gheorghe Funar.                    Ó∫i p„streaz„ rezervele Ón aur ∫i valut„ Ón alte ˛„ri, Ón
  V„ rog, domnul senator.                   Statele Unite, Elve˛ia sau altele.

  Domnul Gheorghe Funar:                     Domnul Gheorghe Funar:
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,                Este corect ce spune˛i dumneavoastr„, dar noi am
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,            venit prin acest amendament ∫i am propus ca rezerva
  Probabil c„ pu˛ini dintre dumneavoastr„ a˛i reu∫it s„   valutar„ a Rom‚niei s„ fie folosit„ pentru dezvoltarea
r„sfoi˛i proiectele de bugete pe 2006 ale ordonatorilor    economico-social„ a ˛„rii noastre ∫i s„ nu mai fie
principali de credite ∫i s„ constata˛i c„ la foarte multe   p„strat„ Ón statele care au deficite comerciale sau deficite
elemente de cheltuieli nu este trecut„ nici o sum„. La     ale balan˛ei de pl„˛i.
unele sunt, a∫a cum a˛i observat. Pentru a Óndrepta        Mul˛umesc.
aceste gre∫eli, care cred c„ sunt unice Ón elaborarea
vreunui buget al Rom‚niei Ón ultimii 15 ani, am propus,      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Ómpreun„ cu colegii parlamentari P.R.M., urm„torul text al    V„ mul˛umesc, domnul senator.
art. 45: îŒn toate anexele din proiectul legii bugetului de    Voturi pentru amendamentul domnului senator? 32 de
stat pe anul 2006 ∫i din proiectele legii bugetului pe anul  voturi pentru.
2006 pentru fiecare ordonator principal de credite, acolo
                                 Voturi Ómpotriv„? 203 voturi Ómpotriv„.
unde la capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de
                                 Ab˛ineri? O ab˛inere. Insuficient.
cheltuieli, articole ∫i alineate s-a omis Ónscrierea
                                 Urm„torul amendament. Domnul senator Funar, v„ rog
cheltuielilor, s„ se completeze cu nivelul cheltuielilor
realizate Ón anul 2004“. Altfel, nu exist„ prevederi      frumos.
bugetare la foarte mul˛i dintre ordonatorii principali de     Domnul Gheorghe Funar:
credite ∫i vor avea dificult„˛i anul viitor.
  V„ mul˛umesc.                         Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
                                 Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Am propus la art. 47 urm„torul text: îSe majoreaz„ cu
  Voturi pentru amendamentul domnului senator?        sut„ la sut„ salariile cadrelor didactice, medicilor,
  72 de voturi pentru. Voturi Ómpotriv„? 205 voturi      cercet„torilor ∫tiin˛ifici ∫i func˛ionarilor publici ∫i cele ale
Ómpotriv„.                           personalului contractual“. Œn felul acesta se respect„
  Ab˛ineri? O ab˛inere. Insuficient.             promisiunile din campania electoral„ a Alian˛ei D.A. ∫i se
  Art. 46 nou.                        ating ˛intele strategice ale Programului de guvernare
  Domnul senator Funar, v„ rog.                2005—2008.
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        13

  Œn c„r˛ulia portocalie a∫a scrie ∫i sper s„ respecta˛i       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
programul de guvernare prin votul dumneavoastr„.
                                    Mul˛umesc, domnule coleg.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                   Voturi pentru amendamentul domnului senator?
                                  78 voturi pentru.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                    Voturi Ómpotriv„? 202 voturi Ómpotriv„.
  Mul˛umesc, domnule senator.                     Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.
  Domnul coleg, v„ rog.                        Amendamentul a fost respins.
                                    Art. 48 nou. Amendamentul domnului senator Funar.
  Domnul Costache Mircea:                       V„ rog, domnule senator.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                   Domnul Gheorghe Funar:
  Œn sus˛inerea amendamentului propus de domnul
                                    V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.
senator Gheorghe Funar mai aduc c‚teva detalii: Ón afar„
de promisiunile electorale ∫i de faptul c„ Bulgaria asigur„      Amendamentul nostru, al celor din Grupul parlamentar
deja 6% din P.I.B. pentru educa˛ia na˛ional„, Ón afar„ de      al P.R.M., porne∫te de la îc„r˛ulia portocalie“, respectiv
promisiunile care s-au f„cut ∫i pe care nici Ón momentul      de la Programul de guvernare. ™i noi am propus art. 48
de fa˛„, dup„ Óncheierea unor Óndelungi negocieri, puterea     nou: îSe suspend„ impozitarea pensiilor p‚n„ la
nu le-a respectat pentru c„ nu au fost incluse Ón bugetul      31 decembrie 2006“.
de stat pe care-l dezbatem sumele de p‚n„ la 5% din          A∫a cum cunoa∫te˛i, prin proiectul Legii bugetului de
P.I.B. m„car, eu v„ spun c„ Óntr-o ˛ar„ Ón care s-au        stat pentru anul viitor, se suspend„ acordarea tichetelor
acumulat averi imense Óntr-un timp foarte scurt, ca         de mas„; se suspend„ acordarea primelor de concediu
nic„ieri Ón lume, Ónseamn„ c„ exist„ foarte mul˛i bani.       de odihn„. Toate aceste lucruri nu au fost anun˛ate Ón
Starea material„ a unora, care a crescut fulminant Ón        campania electoral„.
ultimii ani, conturile imense, propriet„˛ile, latifundiile, toate   S-a anun˛at Óns„ ∫i Ón campania electoral„, ∫i Ón
construc˛iile, unele arhitecturi care st‚rnesc invidii pe      Programul de guvernare, au fost anun˛ate drept î˛inte
mapamond, pres„rate pe tot cuprinsul ˛„rii, arat„ c„        strategice“ reducerea s„r„ciei ∫i Ómbun„t„˛irea
avem o stare material„ ∫i general„ care poate s„ permit„      standardului de via˛„ pentru persoanele v‚rstnice.
o investi˛ie rezonabil„ ∫i Ón domeniul educa˛iei.           N„d„jduim, doamnelor ∫i domnilor deputa˛i, c„ ve˛i
  Iat„ c‚teva cifre care ne arat„ c„ numai prin          vota acest amendament al nostru ∫i Ói ve˛i ajuta pe cei Ón
colectarea la bugetul statului a datoriilor unor societ„˛i,     v‚rst„, care sunt pensionari, s„ tr„iasc„ mai bine Ón
colectarea datoriilor pentru domnul ministru de finan˛e,      2006.
care nu onoreaz„ dezbaterea la bugetul de stat, pentru         Mul˛umesc.
c„ bag seama c„ nu este Ón sal„, pentru domnul
ministru de finan˛e nu este facultativ„ str‚ngerea           Domnul Dan Radu Ru∫anu:
datoriilor, este o obliga˛ie. ™i dac„ zicem noi, ∫i dac„ nu      V„ rog, domnule deputat.
zicem, d‚nsul ar trebui s„ str‚ng„ ace∫ti bani.
  Iat„ c‚teva cifre: de la C.F.R. îMarf„“ — S.A. putem        Domnul Ioan Aurel Rus:
aduna 10.719 miliarde; de la Compania Na˛ional„ a            Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
Huilei, 7.479 miliarde; de la îTermoelectrica“, 3.492 miliarde;     Vin Ón sprijinul acestui amendament ca s„ Ónt„rim
de la MINVEST, 1.745 miliarde; de la U.M. Or„∫tie,         ceea ce s-a spus Ón campania electoral„ ∫i mai ales s„
914 miliarde; de la U.C.M. Re∫i˛a, 1.295 miliarde; de la      vedem dac„ sloganul îS„ tr„i˛i bine“ este actual, pentru
LUKOIL — lumea petrolului, care Ón alte p„r˛i este de top
                                  c„ atunci c‚nd am cerut suspendarea impozit„rii pensiilor
mondial la profit, este datoare cu 654 miliarde lei; îMittal
                                  ne-am g‚ndit la cei defavoriza˛i.
Steel“, care a realizat un profit net de 500 milioane de
                                    Mai Ónainte era vorba despre un articol Ón care voiam
euro pe 2004, are datorii de 577 miliarde la bugetul
statului, ∫i, Ón sf‚r∫it, Societatea pentru Œnchiderea ∫i      s„ aloc„m sume suplimentare so˛ului supravie˛uitor, ∫i a
Conservarea Minelor. Cred c„ se va g„si p‚n„ la urm„ o       fost respins cu o vitez„ caracteristic„ Alian˛ei îDezastru
societate pentru Ónchiderea ∫i conservarea ∫colilor, dac„      ∫i Anarhie“. ™i se vede c„ ∫i ast„zi colegii, care tot
mergem Ón felul acesta cu subfinan˛area educa˛iei          timpul comenteaz„ atunci c‚nd venim Ón sus˛inerea unui
na˛ionale. De la îBancorex“, dac„ am aduna banii          amendament, se g‚ndesc doar la propriile buzunare ∫i la
creditorilor, am str‚nge 2,1 miliarde euro. ™i nu vrea s„      propriile afaceri.
vorbeasc„ nimeni despre asta. Le-am trecut la pasiv.          Suspendarea impozitelor pensiilor Óncep‚nd cu
Este vorba despre bugetul de stat, este vorba de datoria      31 decembrie 2006 ar aduce un venit Ón plus celor care,
∫i de obliga˛ia legal„ a Ministerului Finan˛elor Publice s„     oricum, ∫i-au pl„tit taxele la asigur„rile sociale de stat Ón
str‚ng„ banii datornicilor ∫i noi s„ dispunem reinvestirea     vremea c‚t au muncit, ∫i am veni astfel ∫i am ar„ta c„,
lor acolo unde trebuie ∫i, Ón primul r‚nd, Ón educa˛ia       prin ceea ce facem, omor‚m un alt slogan: îNu vrem s„
na˛ional„.                             muri˛i bine, ci Óntr-adev„r vre˛i s„ tr„i˛i“.
  14        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    d‚n∫ii ∫i le men˛in, ∫i le plimb„, ∫i Ón locul Rom‚niei,
                                 prin Japonia ∫i pe la alte expozi˛ii interna˛ionale, drept
  V„ mul˛umesc.
                                 promotori ai spiritului rom‚nesc.
  Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
                                   Eu zic c„ tot ce se spune aici are leg„tur„ cu
64 voturi pentru.
                                 bugetul. ™i dac„ vre˛i s„ introducem vreodat„ legalitatea
  Voturi Ómpotriv„? 193 voturi Ómpotriv„.            Ón aceast„ ˛ar„, chiar din proiec˛ia bugetar„ pe 2006, s„
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                     nu mai aloc„m bani acolo unde oamenii nu au Óndeplinit
  Amendamentul a fost respins.                  condi˛iile legale. Pute˛i s„-mi t„ia˛i microfonul, dar o s„
  Art. 49 nou. Amendamentul domnului senator Funar.       v„ t„ia˛i ∫i dumneavoastr„ craca, p‚n„ la urm„.
                                   V„ mul˛umesc.
  Domnul Gheorghe Funar:
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.           Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Sunt optimist Ón privin˛a votului dumneavoastr„ la        V„ mul˛umesc, domnule coleg.
acest articol. El porne∫te de la solicitarea pre∫edintelui      Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar ∫i
Rom‚niei, viz‚nd organizarea, anul viitor, a unui         al Grupul parlamentar al P.R.M.
referendum na˛ional.                         Da, v„ rog.
  A∫a cum ∫ti˛i, referendumul na˛ional cost„. ™i pentru
a se putea crea cadrul legal pentru un referendum          Domnul Ioan Aurel Rus:
na˛ional anul viitor, am propus, Ómpreun„ cu colegii mei       Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
parlamentari P.R.M., un articol nou, care vizeaz„ alocarea      S„ ∫ti˛i c„ noi nu ne gr„bim. Vrem s„ dezbatem
sumei de 30.000 mii lei pentru organizarea unui          fiecare articol din buget cu toat„ seriozitatea. ™i am privit
referendum na˛ional pe urm„toarele teme: a) scoaterea Ón     astfel spre motivarea respingerii amendamentului
afara legii a U.D.M.R., o organiza˛ie antirom‚neasc„ ∫i      domnului senator Gheorghe Funar ∫i am citit acolo c„ nu
antieuropean„, care promoveaz„ separatismul, inclusiv cel     face obiectul Legii bugetului de stat. M„ mir„ aceast„
teritorial ∫i pe criterii etnice; b) lichidarea mafiei ∫i
                                 afirma˛ie, pentru c„, iat„, constat„m c„ dup„ 16 ani de
toleran˛„ zero la actele de corup˛ie; c) verificarea tuturor
                                 terorizare a vie˛ii politice ∫i a rom‚nilor, Ón special din
privatiz„rilor ∫i a respect„rii clauzelor din contractele de
                                 Ardeal, de c„tre U.D.M.R., aceast„ organiza˛ie ∫ovin„,
privatizare.
                                 extremist„, antirom‚neasc„ ∫i antieuropean„...
  V„ mul˛umesc.
                                   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                   Domnule coleg, v„ rog frumos, pe amendament, nu
  V„ mul˛umesc, domnule coleg.
                                 declara˛ii politice.
  Da, v„ rog.
                                   Domnul Ioan Aurel Rus:
  Domnul Costache Mircea:
                                   Domnule pre∫edinte,
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Observ c„ atunci c‚nd vine vorba de U.D.M.R. s-a         Art. 49 alin. 1 a∫a spune: îscoaterea Ón afara legii a
creat, a∫a, un mit, c„ cineva ar avea ceva cu un partid      U.D.M.R., organiza˛ie antirom‚neasc„ ∫i antieuropean„,
politic. Dar, pentru clarificare, este bine s„ se ∫tie c„     care promoveaz„ separatismul, inclusiv cel teritorial, pe
stima˛ii no∫tri colegi nu au f„cut demersul pe care l-am     criterii etnice“. ™i dac„ am citit acest lucru, vreau s„
f„cut cu to˛ii, de a str‚nge semn„turile, de a Óndeplini     sus˛in ceea ce este spus aici: îaceast„ organiza˛ie
procedurile legale pentru a se Ónscrie la tribunal. Nu i-a    ∫ovin„, extremist„, antirom‚neasc„ ∫i antieuropean„, care
oprit nimeni.                           trebuie scoas„ Ón afara legii, pentru c„ Rom‚nia va intra
                                 Ón Uniunea European„, unde sunt interzise organiza˛iile
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    teroriste ∫i cele care promoveaz„ separatismul, inclusiv
  Domnule coleg, nu face obiectul Legii bugetului de       cel teritorial, pe criterii etnice“.
stat pentru anul 2006.                        îAv‚nd Ón vedere recentul Raport de ˛ar„ ∫i
                                 generalizarea corup˛iei Ón Rom‚nia, este necesar ca,
  Domnul Costache Mircea:                    printr-un referendum na˛ional, poporul rom‚n s„ decid„ Ón
  Face obiectul, pentru c„ nu mi-a˛i dat cuv‚ntul atunci    leg„tur„ cu programul de lupt„ Ómpotriva corup˛iei ∫i
c‚nd era vorba de interzicerea finan˛„rii U.D.M.R.-ului, ca    pentru lichidarea mafiei ∫i condamnarea mafio˛ilor“.
partid politic, pentru c„ nu a Óndeplinit condi˛iile minime      S„ ne amintim campania electoral„ care, Ón fiecare zi,
legale de a se Ónscrie la tribunal, ca toate celelalte      asta tr‚mbi˛a: îcombaterea corup˛iei ∫i lichidarea
partide, pentru a putea beneficia, Ón condi˛iile legii, de    mafio˛ilor!“.
finan˛are. Atunci s„ primeasc„ ∫i s„ se mul˛umeasc„          S-au f„cut c‚teva arest„ri, ∫ti˛i, acel telefon dubios.
numai cu sumele, deloc neglijabile, de c‚teva zeci de       Imediat s-au pus oamenii Ón libertate, pentru c„, hai s„
miliarde alocate anual ca asocia˛ie cultural„, pentru a-∫i    Ón˛elegem: au subven˛ionat sau chiar finan˛at la negru
conserva datinile, tradi˛iile, obiceiurile, folclorul ∫.a.m.d.,  campania electoral„ ∫i, sigur, corb la corb nu-∫i scoate
pentru c„ noi am desfiin˛at ansamblurile folclorice, iar     ochii.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        15

  ™i vom merge mai departe, la amendament. Nu v„         Domnul Aurel Gubandru:
gr„bi˛i, domnilor colegi! Am venit aici s„ dezbatem        Domnule pre∫edinte,
bugetul de stat, nu s„ facem polemici!               Apropo de afirma˛ia domnului senator, nu-i cunosc
  Repet: îAv‚nd Ón vedere recentul Raport de ˛ar„ ∫i     numele, Ón leg„tur„ cu votul P.S.D.-ului, vreau s„
generalizarea corup˛iei Ón Rom‚nia, este necesar ca,      constata˛i c„ Ón sal„ exist„ cvorum, dar prin adunarea
printr-un referendum na˛ional, poporul rom‚n s„ decid„ Ón    voturilor pentru ∫i contra suntem situa˛i sub cvorum,
leg„tur„ cu programul de lupt„ Ómpotriva corup˛iei, pentru   tocmai pentru c„ membrii Partidului Social Democrat,
lichidarea mafiei ∫i condamnarea mafio˛ilor.          parlamentarii, nu au votat.
  Se impune verificarea tuturor privatiz„rilor ∫i a
respect„rii de c„tre investitori a clauzelor contractuale de    Domnul Dan Radu Ru∫anu:
privatizare“.                           Corect, a∫a este!
  Domnule pre∫edinte, mul˛umesc c„ m-a˛i ascultat p‚n„
acum. Cred c„ dac„ ne uit„m Ón sal„, vedem c„ nu          Domnul Aurel Gubandru:
putem supune la vot acest articol, a∫a c„ va fi nevoie s„     V„ mul˛umesc.
facem un nou apel.
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  S„ ∫ti˛i c„ din spate nu se vede, dar eu de aici, din
  Domnule coleg,                        fa˛„, am v„zut: parlamentarii Grupului parlamentar al
  Dup„ datele organiza˛iilor interna˛ionale, Rom‚nia a     P.S.D. nu au votat acest amendament, nici pentru, nici
ajuns la acela∫i nivel de corup˛ie cu Ungaria. Nu ∫tiu     contra.
dac„ v„ bucur„ sau v„ Óntristeaz„.                 Domnul deputat Ponta.
  Da, supunem la vot amendamentul domnului senator
Funar.                               Domnul Victor Viorel Ponta:
  Voturi pentru? 32 voturi pentru.                 Domnule pre∫edinte,
  Voturi Ómpotriv„? 205 voturi Ómpotriv„.             Nu ∫tiu cine este domnul care a vorbit mai devreme,
  Ab˛ineri? 5 ab˛ineri.                    sper s„ fie parlamentar sau s„ aib„ leg„tur„ cu
  V„ mul˛umesc.                        Parlamentul.
  Amendamentul a fost respins.                   Eu, ca secretar, am num„rat voturile, ∫i pot s„ v„
  Art. 51. Domnul senator Funar.                spun c„ afirma˛iile d‚nsului, pe l‚ng„ c„ sunt false, sunt
  Vre˛i s„ explica˛i votul?                  ∫i iresponsabile.
                                  Mul˛umesc.
  Domnul Dan C‚rlan:
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Doresc s„ se consemneze Ón stenogram„ faptul c„
colegii no∫tri din Grupul parlamentar al P.S.D. au votat,     Domnul senator Funar, v„ rog, art. 50 nou,
Ón marea lor majoritate, pentru acest amendament care      amendamentul dumneavoastr„.
propune scoaterea U.D.M.R.-ului Ón afara legii.
                                  Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Da, v„ mul˛umim. Se men˛ioneaz„ Ón stenogram„.          Constat c„ dori˛i s„ continu„m tot f„r„ cvorum. Nu
  Art. 51 nou. Amendamentul domnului senator Funar.      este nici o problem„.
  V„ rog, domnule senator Funar.                  La art. 50 nou propunem urm„torul text: îSe interzice
                                plata salariilor din bugetului statului rom‚n pentru preo˛ii,
  Domnul Gheorghe Funar:                    membri ai U.D.M.R., care au ac˛ionat pentru separatism
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,               pe criterii etnice sau au sprijinit politica U.D.M.R. pentru
  Œn calitate de lider de grup, solicit s„ constata˛i c„ nu  separatism pe criterii etnice, inclusiv separatismul
exist„ cvorum. Nu a˛i acceptat de diminea˛„ ca domnul      teritorial“.
Ponta s„ numere voturile din partea dreapt„ a s„lii. Nu       A∫a cum cunoa∫te˛i, domnule pre∫edinte, doamnelor ∫i
avem cvorum de ∫edin˛„, domnule pre∫edinte, ∫i p‚n„       domnilor deputa˛i, mai pu˛in cei care nu sunt rom‚ni ∫i
acum a˛i anun˛at cifre care nu corespund realit„˛ii Ón     sunt îcozi de topor“ rom‚ne∫ti ∫i care Óncearc„ s„ m„
privin˛a votului.                        Óntrerup„ c‚nd Ómi expun amendamentele, Ón Rom‚nia,
  Solicit„m s„ accepta˛i strigarea catalogului pentru a    suntem singura ˛ar„ din Europa unde accept„m din
avea cvorum ∫i s„ putem continua.                bugetul statului rom‚n, din banii contribuabililor rom‚ni,
  ™i eu cu pl„cere revin la microfon, ori de c‚te ori m„   peste 10 milioane dintre ei s„raci ∫i foarte s„raci, s„ fie
invita˛i, domnule pre∫edinte.                  pl„tite salariile celor care Ói organizeaz„ pe U.D.M.R.-i∫ti
                                Ón lupta Ómpotriva statului na˛ional unitar rom‚n ∫i pentru
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   dezmembrarea teritorial„ a ˛„rii.
  Dori˛i o interven˛ie pe procedur„?                Noi ne sus˛inem acest amendament. ™i dac„-l ve˛i
  Ave˛i cuv‚ntul!                       vota ∫i v„ las„ U.D.M.R.-ul, pe cei care sunte˛i sateli˛ii
  16        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a,    Nr.  194/6.XII.2005

lor, va fi bine, lini∫te ∫i pace Ón Rom‚nia, Ón 2006. Altfel,   Domnule coleg, pe viitor, ridica˛i m‚na... Acum suntem
ve˛i constata ∫i dumneavoastr„ c„ Ón Covasna ∫i         Ón procedur„ de vot.
Harghita, Ón 2006, nu numai c„ v„ va trebui pa∫aport ca
                                  Domnul Ioan Aurel Rus (din sal„):
s„ intra˛i, ci ∫i vest„ antiglon˛.
  Mul˛umesc.                           Am dreptul de a vorbi de la aceast„ tribun„.
                                  Domnule pre∫edinte, am ridicat m‚na ∫i am vrut s„
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   iau cuv‚ntul...
  V„ mul˛umesc, domnule senator.
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
  9 voturi pentru.                        3 voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? 193 voturi Ómpotriv„.             Voturi Ómpotriv„? 193 voturi Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? 42 de ab˛ineri.                    Domnul Ioan Aurel Rus (din sal„):
  Amendamentul a fost respins.
  Art. 51 nou. Amendamentul domnului senator Funar.        Este o ru∫ine ceea ce face˛i!

  Domnul Gheorghe Funar:                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:

  Domnule pre∫edinte,                       Ab˛ineri? 42 ab˛ineri.
  Doamnelor ∫i domnilor deputa˛i,                 Insuficient.
  Art. 51 nou este inedit ca text.                V„ mul˛umesc.
  Domnule pre∫edinte, ruga˛i-l pe domnul deputat...        Art. 52 nou. Amendamentul domnului senator Funar.
(Comentarii Ón sal„.)                       V„ rog, domnule senator.

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Domnul Gheorghe Funar:
  V„ rog, face˛i lini∫te, s„-l ascult„m pe domnul senator    Domnule pre∫edinte,
cu amendamentul d‚nsului, care este foarte interesant.      Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
                                 Domnule pre∫edinte, ruga˛i-l pe distinsul ministru al
  Domnul Gheorghe Funar:                    muncii s„-mi permit„ s„-mi expun amendamentul.
  Ruga˛i-l pe domnul deputat care, fiind medic veterinar,
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
a ajuns secretar de stat la Ministerul Culturii...
                                  Da, v„ rog.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Domnul Gheorghe Funar:
  V„ rog, domnule senator, nu face˛i dialog cu sala.
                                  Domnia sa nu este...
  Domnul Gheorghe Funar:
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
 ...s„-mi asigure    condi˛ii  pentru  a-mi  sus˛ine
amendamentul.                           Domnule senator, nu face˛i dialog cu sala, v„ rog
                                foarte mult.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Domnul Gheorghe Funar:
 V„ asigur„m, domnule senator, numai expune˛i
amendamentul, care este deosebit.                 Dar ruga˛i ∫i sala s„ nu m„ provoace.

  Domnul Gheorghe Funar:                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  M„ bucur c„-l aprecia˛i, domnule pre∫edinte.          Nu-l provoca˛i pe domnul senator, nu este cazul!
  îSe aloc„ Ón fiecare jude˛, cu excep˛ia jude˛elor       Da, domnule senator, v„ rug„m.
Covasna ∫i Harghita, din suma defalcat„ din taxa pe
valoarea ad„ugat„, pentru finan˛area cheltuielilor         Domnul Gheorghe Funar:
centralizate la nivelul comunelor, ora∫elor, municipiilor ∫i    Art. 52 propus de Grupul parlamentar al P.R.M. are
sectoarelor municipiului Bucure∫ti, suma de 1.000 mii lei    urm„torul con˛inut: îSe aloc„, din bugetul Ministerului
pentru organizarea unor excursii gratuite de una, dou„     Ap„r„rii Na˛ionale ∫i bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i
zile Ón jude˛ele Covasna ∫i Harghita, spre a se cunoa∫te    Internelor, sumele necesare pentru Ónfiin˛area a c‚te dou„
consecin˛ele politicii antirom‚ne∫ti ∫i de separatism pe    unit„˛i de jandarmi Ón jude˛ele Covasna ∫i Harghita“.
criterii etnice duse ∫i aplicat„ de c„tre U.D.M.R.,         A∫a cum cunoa∫te˛i, domnule pre∫edinte, doamnelor ∫i
Óncep‚nd cu 22 decembrie 1989“.                 domnilor parlamentari, Ónc„ din mandatul precedent, s-a
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               subliniat, de c„tre membri ai Guvernului Rom‚niei, c„
                                statul rom‚n a pierdut autoritatea asupra celor dou„
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   jude˛e. Probabil, mul˛i dintre dumneavoastr„ sunte˛i
  V„ mul˛umesc, domnule senator.                obosi˛i, dup„ emisiunea de asear„ de la OTV, unde s-a
  Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?      pus Ón discu˛ie situa˛ia din aceste jude˛e. Pentru
  Suntem Ón procedur„ de vot, v„ rog.             reinstaurarea autorit„˛ii statului rom‚n Ón jude˛ele Covasna
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        17

∫i Harghita, este necesar, Ón opinia ini˛iatorilor, s„ fie    c„ nu este potrivit ca pe gardul care Ómprejmuie∫te un
Ónfiin˛ate aceste unit„˛i de jandarmi Ón jude˛ele Covasna     loca∫ de cult s„ se desf„∫oare astfel de manifest„ri.
∫i Harghita pentru a avea lini∫te ∫i pace ∫i pentru ca        Sus˛inem acest amendament ∫i cred c„ de aceast„
solu˛ia Kosovo s„ nu se repete pe teritoriul rom‚nesc.      dat„ ∫i colegii din Alian˛„ vor Ón˛elege c„ este imperios
                                 necesar ca aceste m‚n„stiri ∫i biserici s„ fie ajutate Ón
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 Covasna ∫i Harghita.
  V„ mul˛umesc.                           V„ mul˛umesc.
  Dac„ mai dore∫te cineva sa ia cuv‚ntul pe
amendamentul respectiv?                       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Dac„ nu, supun la vot amendamentul domnului            V„ mul˛umesc, domnule coleg.
senator Funar.                            Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
  Voturi pentru? 18 voturi pentru.                 76 voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? 194 voturi Ómpotriv„.              Voturi Ómpotriv„? 194 voturi Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? 42 de ab˛ineri.                     Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.
  Insuficient.                           Amendamentul a fost respins.
  Amendamentul a fost respins.                   Art. 54 nou. Amendamentul domnului senator Funar.
  Art. 53 nou. Domnul senator Funar.
                                   Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Gheorghe Funar:
                                   Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
  Domnule pre∫edinte,
                                   Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
                                   fiin‚nd seama de repetatele solicit„ri din acest an ale
  Am propus la art. 53 urm„torul text: îMinisterul Culturii
                                 pre∫edintelui Rom‚niei, ale liderilor P.D., P.N.L., P.S.D.
∫i Cultelor aloc„ cu prioritate sumele necesare pentru
                                 ∫i, Ón primul r‚nd, ale pre∫edintelui partidului nostru,
Ón„l˛area de biserici ortodoxe ∫i greco-catolice, precum ∫i
                                 domnul senator dr. Corneliu Vadim Tudor, viz‚nd
pentru m‚n„stirile din jude˛ele Covasna ∫i Harghita“.
                                 organizarea de alegeri anticipate, v„ propunem un articol
  Este necesar, Ón opinia ini˛iatorilor din Grupul
                                 54 nou, viz‚nd alocarea, prin bugetul de stat pe anul
parlamentar al P.R.M., s„ fie sprijinite comunit„˛ile
                                 viitor, a sumei necesare pentru organizarea alegerilor
rom‚ne∫ti din cele dou„ jude˛e, pentru p„strarea ∫i
                                 anticipate.
afirmarea identit„˛ii lor etnice ∫i religioase.
                                   Textul acestui articol este urm„torul: îSe aloc„ suma
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    de 40.000 mii lei pentru organizarea alegerilor
                                 parlamentare anticipate“. Œn felul acesta, dorin˛a majorit„˛ii
  Mul˛umesc, domnule senator.
                                 liderilor partidelor rom‚ne∫ti, cu excep˛ia celor din
  Da, v„ rog frumos.
                                 U.D.M.R. are ∫ansa s„ se materializeze, ∫i anul viitor, Ón
  Domnul Ioan Aurel Rus:                     prim„var„, rom‚nii s„ fie invita˛i la alegeri parlamentare
                                 anticipate.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
                                   Domnule pre∫edinte, permite˛i-mi, pe procedur„, pentru
  Iar„∫i am privit Ón partea dreapt„, s„ citesc motivele
                                 a nu reveni la acest amendament la microfon, s„ v„
respingerii acestui amendament, ∫i am r„mas surprins.
                                 solicit aplicarea art. 32 din Regulamentul ∫edin˛elor
  Sus˛inem ceea ce spune domnul senator Gheorghe
                                 comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului, respectiv
Funar Ón acest amendament, pentru c„ este nevoie s„
                                 votul senatorilor ∫i deputa˛ilor s„ fie deschis, prin apel
ajut„m cultele religioase din jude˛ele Harghita ∫i Covasna,
                                 nominal, pentru ca rom‚nii s„ afle cine dore∫te cu
ca de altfel din toat„ ˛ara, pentru Ón„l˛area unor noi
                                 adev„rat alegeri anticipate ∫i cine este Ómpotriva
l„ca∫uri de cult ∫i a unor noi m„n„stiri, precum ∫i pentru
                                 alegerilor anticipate.
repara˛iile capitale ∫i curente ale at‚tor edificii care ast„zi
se afl„ Ón paragin„, din cauza exodului popula˛iei rom‚ne      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
dup„ decembrie ’89.
                                   Supun Ónt‚i la vot amendamentul domnului Funar ∫i
  Dac„ st„m ∫i analiz„m lucrurile, iar cei care vor s„
                                 dup„ aia ∫i propunerea.
intervin„ pe fond Ón aceast„ problem„ ∫i vor ca
Óntr-adev„r s„ realizeze ceva ar fi cazul s„ ia leg„tura cu     Pentru amendamentul domnului senator Funar.
Preasfin˛itul episcop Ioan de Harghita ∫i Covasna, s„        Voturi pentru? 73 voturi pentru.
vad„ greut„˛ile cu care se confrunt„ acest ap„r„tor al        Œmpotriv„? 194 de voturi Ómpotriv„.
ortodoxismului ∫i rom‚nismului Ón aceast„ zon„, ∫i care       Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.
de multe ori este alungat pentru c„ nu i se asigur„         S-a respins.
protec˛ie, ∫i care de multe ori este umilit.             V„ supun votului propunerea domnului Funar de a se
  Aminti˛i-v„ doar anul trecut ce s-a Ónt‚mplat la       vota nominal.
M‚n„stirea Izvorul Mure∫, unde pere˛ii acestei frumoase       Cine este pentru vot nominal? 74 voturi pentru.
m‚n„stiri, ridicat„ Ón stil br‚ncovenesc, ar„t‚nd c„ ∫i       Voturi Ómpotriv„? 195 de voturi Ómpotriv„.
acolo tr„iesc o parte din rom‚ni, au fost m‚zg„lite cu tot      Ab˛ineri?
felul de graffiti, au fost scrise tot felul de cuvinte ∫i cred    S-a respins propunerea.
  18        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,   Nr.  194/6.XII.2005

 Urm„torul amendament al domnului senator Gheorghe      investi˛iei se asigur„ din bugetul statului, prin Ministerul
Funar, art. 55 nou.                      Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, ∫i cealalt„
 Domnule senator, v„ rog.                   jum„tate se suport„ din bugetele locale“.
                                 Œn felul acesta, exist„ ∫ansa s„ Ónceap„ rezolvarea
  Domnul Gheorghe Funar:                   problemei locurilor de parcare Ón marile municipii ale
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.        Rom‚niei.
  Av‚nd Ón vedere consecin˛ele inunda˛iilor catastrofale,    Mul˛umesc.
ale celor ∫apte valuri de inunda˛ii ∫i constat„rile ∫i ale
dumneavoastr„ din jude˛ele pe care le reprezenta˛i Ón       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Parlamentul Rom‚niei cu privire la neasigurarea Ón marea     V„ mul˛umesc, domnule coleg.
majoritate a localit„˛ilor de c„tre autorit„˛ile locale a     Voturi pentru amendamentul domnului senator? 10
mijloacelor necesare pentru interven˛ii Ón caz de inunda˛ii,  voturi pentru.
am propus Ómpreun„ cu colegii mei parlamentari un         Voturi Ómpotriv„? 193 voturi Ómpotriv„.
articol 55 cu urm„torul text: îSe aloc„ cel pu˛in 1% din     Ab˛ineri? 24 de ab˛ineri.
bugetele consiliilor jude˛ene ∫i consiliilor locale pentru    Amendamentul s-a respins.
ac˛iuni de protec˛ie civil„“.                   Amendamentul domnului senator Funar, art. 56 nou.
  Œn felul acesta, autorit„˛ile publice locale vor avea   A! Nu! 57, domnule senator.
∫ansa ca Óncep‚nd din anul 2006 s„ achizi˛ioneze
mijloacele fixe necesare pentru ac˛iunile de protec˛ie      Domnul Gheorghe Funar:
civil„.                              Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
                                  Este vorba de nr. crt. 57. Am constatat c„
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   dumneavoastr„ a˛i ezitat fiind vorba de îRompetrol“?!
  V„ mul˛umesc, domnule senator.                 Art. 57 nou are urm„torul text pe care-l propunem,
  V„ rog.                           parlamentarii P.R.M.: îRecuperarea diferen˛elor rezultate
                                din reevaluarea leului fa˛„ de dolar ca urmare a
  Domnul Ilie Petrescu:
                                valorific„rii crean˛elor îRompetrol“ de 23 de mii miliarde
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.              lei vechi, prin transformarea lor, prin acte de corup˛ie
  ™i eu, ca senator de Gorj, sus˛in acest amendament     contrar legilor fiscale, Ón obliga˛iuni de stat Ón valoare de
al domnului Funar, pentru c„ ∫i jude˛ul Gorj, Ón vara     603 milioane de dolari“.
acestui an, a avut probleme cu inunda˛iile.            Acest amendament al nostru are la baz„ prevederile
  Deci, fiind senator de Gorj, sus˛in acest amendament.    Programului de guvernare 2005—2008 ∫i toleran˛a zero
                                la actele de corup˛ie.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Mul˛umesc.
  Mul˛umesc, domnule coleg.
                                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Ilie Petrescu:
                                 V„ mul˛umesc.
 ™i rog to˛i parlamentarii din Gorj s„ sus˛in„ acest       V„ rog.
amendament.
                                 Domnul Costache Mircea:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  V„ mul˛umesc.                         Œn sus˛inerea amendamentului domnului senator
  Voturi pentru amendamentul respectiv? 78 de voturi     Gheorghe Funar, vreau s„ v„ reamintesc c„, dup„ ∫tiin˛a
pentru.                            mea, suntem singura ˛ar„ din lume Ón care lumea
  Voturi Ómpotriv„? 194 de voturi Ómpotriv„.         petrolului este datoare la bugetul statului. O afacere de
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                   top mondial, care pretutindeni Ón lume aduce prosperitate
  S-a respins.                        ∫i un aport valutar important la bugetele statelor Ón care
  Urm„torul amendament al domnului senator Funar,      exist„ procesatori Ón domeniu, contrar tuturor acestor
art. 56 nou. V„ rog, domnule senator.             antecedente pe plan mondial, singura ˛ar„ din lume Ón
                                care rafinatorii, procesatorii, lumea petrolului, sunt datori la
  Domnul Gheorghe Funar:                   bugetul statului ∫i ierta˛i periodic de datorii.
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.         Dac„ Ónsum„m îRompetrol“ Rafinare — S.A., cu
  Pornind de la realitatea trist„ din capitalele de jude˛  23 de mii de miliarde scutit„ de datorii la bugetul statului,
din Rom‚nia unde nu exist„ parkinguri nici supraterane,    RAFO, alt„ dat„, de 18 mii de miliarde, LUKOIL de
nici subterane ∫i conduc„torii auto sunt confrunta˛i cu    1.750 de miliarde, fosta Companie Rom‚n„ de Petrol, de
problema locurilor de parcare, noi v„ propunem pentru     1.250 de miliarde, dac„ vom ajunge la concluzia c„
prima dat„ Ón Legea bugetului de stat, Óncep‚nd cu anul    petrolul nu este o afacere rentabil„ Ón Rom‚nia, atunci
viitor, un articol nou, cu urm„torul text: îSe Óncepe     din ce se mai pot face venituri la bugetul statului rom‚n?
construirea a dou„ parkinguri supraterane Ón toate        A∫a c„, pe l‚ng„ cele spuse de domnul Gheorghe
municipiile re∫edin˛„ de jude˛. Jum„tate din valoarea     Funar, s„ lu„m aminte c„ pentru petrol se dau r„zboaie
          MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005       19

Ón lume, vin feciorii altor state Ónf„∫ura˛i Ón drapele    c„, iat„, vin s„rb„torile ∫i ei sunt abandona˛i ∫i nu vrem
na˛ionale la aeroport, iar la noi lumea petrolului este    acela∫i lucru s„ se Ónt‚mple ∫i cu vechii chiria∫i.
periodic, este mereu iertat„ de datorii la bugetul statului    Cred c„ suma de 100 milioane lei nu este at‚t de
rom‚n.                             mare ∫i ea vine Ón sprijinul tocmai al celor care vor
  V„ mul˛umesc.                        trebui s„-∫i p„r„seasc„ vechile locuin˛e ∫i s„ se mute cu
                                chirie p‚n„ c‚nd statul va rezolva altfel problema.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 Mul˛umesc.
  V„ mul˛umesc.
  Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
52 de voturi pentru.                        Mul˛umesc.
  Voturi Ómpotriv„? 192.                     Supunem la vot amendamentul. Voturi pentru? 45 de
  Ab˛ineri? Nu sunt.                     voturi pentru.
  S-a respins.                          Voturi Ómpotriv„? 192 de voturi Ómpotriv„.
  Amendamentul domnului senator Funar, la art. 58 nou.      Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Domnule senator, v„ rog.                    Mul˛umesc. Insuficient.
                                  Urm„torul amendament al domnului senator Funar.
  Domnul Gheorghe Funar:
                                Art. 59 nou. (Vocifer„ri.)
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
  Domnilor parlamentari,                    Domnul Gheorghe Funar:
  A∫a cum cunoa∫te˛i, Ón vara acestui an, Guvernul ∫i-a     Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
asumat r„spunderea pe pachetul de legi care a devenit       Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
Ón final Legea nr. 247/2005.                   Aud din prima banc„ c„ sunt unii deputa˛i din partea
  Am constatat, probabil c„ ∫i dumneavoastr„ a˛i       P.D. care au obosit ascult‚nd amendamentele. Mie Ómi
constatat acela∫i lucru, c„ prin bugetele ordonatorilor    pare r„u c„ n-au obosit vot‚nd Ómpotriva lor. Ele fac
principali de credite, cu excep˛ia Ministerului Justi˛iei,   parte din programul de guvernare.
pentru anul 2006 nu sunt prev„zute sume pentru plata
chiriilor pentru imobilele care se retrocedeaz„, se vor      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
retroceda Ón lunile urm„toare, Ón baza prevederilor Legii     Domnule senator, nu-i o problem„, l„sa˛i, v„ reauzim
nr. 247 din acest an.                     a doua oar„, c„ v-am ascultat ∫i Ón comisii.
  Pentru ca ordonatorii principali de credite s„ aib„ bani
s„ pl„teasc„ chiria ∫i s„ nu fie sco∫i Ón strad„,         Domnul Gheorghe Funar:
parlamentarii P.R.M. au propus un amendament la          Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
proiectul Legii bugetului de stat cu urm„torul text: îLa
                                 Am propus un articol nou: îDin sumele ob˛inute ca
partea de cheltuieli a bugetului de stat, se stabile∫te
                                urmare a supliment„rii veniturilor bugetului de stat, se
suma de 100 milioane lei pentru plata chiriilor pentru
                                suplimenteaz„ cu 60% sumele defalcate pe jude˛e.“ Œn
imobilele retrocedate Ón baza Legii nr. 247/2005.“
                                felul acesta, se asigur„ condi˛ii pentru respectarea
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   Programului de guvernare 2005—2008 ∫i se consolideaz„
                                autonomia public„ local„.
  Da, mul˛umesc, domnule coleg.
                                 Mul˛umesc.
  Dac„ mai sunt ∫i alte interven˛ii? V„ rog.
                                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Ioan Aurel Rus:
                                 V„ mul˛umesc.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
                                 Voturi pentru amendamentul domnului senator? 26 de
  Domnilor colegi,
                                voturi pentru.
  Sigur c„ Legea nr. 247/2005 a creat o situa˛ie
                                 Voturi Ómpotriv„? 193 de voturi Ómpotriv„.
nedorit„, dar pentru c„ Guvernul ∫i-a asumat r„spunderea
pe acest pachet de legi, sigur c„ nu mai avem ce face,      Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
pentru c„ dac„ aceast„ lege ar fi urmat cursul firesc ∫i     Mul˛umesc.
ar fi venit Ón dezbateri parlamentare, ea ar fi fost fie     S-a respins.
sub˛iat„, fie Ómbog„˛it„.                     Urm„torul amendament, domnule senator. Art. 59, v„
  Acum se pune problema ca din bugetul statului s„ fie    rog.
alocat„ aceast„ sum„ pentru ca cei ce vor trebui s„
                                 Domnul Gheorghe Funar:
restituie Ón natur„ casele vechilor proprietari s„ aib„ de
unde s„ acopere chiriile unde ace∫tia se vor muta.         Domnule pre∫edinte,
  Este o situa˛ie dramatic„, trebuie cu toat„           Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
responsabilitatea s-o trat„m, n-o s„ ne ocup„m ∫i de        Articolul nou pe care-l propunem este Ómbr„˛i∫at ∫i de
ace∫tia cum ne ocup„m de sinistra˛ii care Ónc„ mai dorm    c„tre domnul ministru al finan˛elor publice prezent Ón
pe afar„ prin corturi ∫i prin cote˛ele cu animale, pentru   culisele Parlamentului.
  20        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Articolul nostru este urm„torul: îSumele necesare       Voturi Ómpotriva amendamentului? 10 voturi Ómpotriv„.
finan˛„rii cheltuielilor de personal pentru Ónv„˛„m‚nt se     Ab˛ineri? 35 de ab˛ineri.
eviden˛iaz„ distinct pe jude˛e Óntr-o anex„.“           Amendamentul a fost aprobat.
  Mul˛umesc.                          Anexa nr. 2. Se modific„ sumele corespunz„toare
                                amendamentelor f„cute Ón textul legii la anexele 3, 4, 5
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   ∫i 7.
  Da, mul˛umesc frumos.                     Voturi pentru?
  V„ rog, domnule coleg.                     Amendamentul domnilor fi‚buleac ∫i ™erban Str„til„ de
                                la P.N.L. Dac„ le mai sus˛in. Nu. Nu se supune la vot.
  Domnul Costache Mircea:
                                 Amendamentul domnului deputat Gheorghe Chiper,
  E normal ca la argumentele pentru respingere s„ se     respins de comisie.
men˛ioneze c„ ordonatorii principali de credite solicit„     V„ rog, domnule deputat.
eviden˛ierea global„ a sumelor, ∫i nu printr-o anex„
separat„ pentru Ónv„˛„m‚nt, ca s„ le dea posibilitatea ca     Domnul Gheorghe Chiper:
Ón anumite momente s„ poat„ fi folosite ∫i Ón alte direc˛ii.   Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Dup„ ce c„ i-am ˛inut trei s„pt„m‚ni Ón strad„ ∫i       Am propus ca impozitul pe terenurile din extravilan, Ón
le-am dat o majorare de 4%, pentru c„ restul reprezint„    sum„ de 479 de milioane lei noi, s„ constituie venituri la
infla˛ie, le mai b„g„m ∫i la gr„mad„, ca s„ nu fie siguri   bugetele locale, ∫i nu la bugetul de stat.
nici pentru ce li s-a dat.                    Œn invocarea respingerii amendamentului se
  Sus˛in amendamentul senatorului Gheorghe Funar       men˛ioneaz„ faptul c„ Ón Legea nr. 247 acest impozit
pentru o anex„ separat„ a cheltuielilor pentru Ónv„˛„m‚nt,   fusese prev„zut la bugetul de stat.
la fiecare administra˛ie local„.                 Este tot at‚t de adev„rat c„ pachetul de legi nr. 247
  Mul˛umesc.                         a fost trecut prin asumarea r„spunderii ∫i la vremea
                                respectiv„ nu s-au putut lua pozi˛ii vizavi de con˛inutul
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   acestor legi.
  Da. Mul˛umesc.
  Voturi pentru amendamentul domnului senator? 58 de      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
voturi pentru.                          V„ mul˛umesc.
  Voturi Ómpotriv„? 191 de voturi Ómpotriv„.          Dac„ sunt alte interven˛ii pe acest articol. Dac„ nu,
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                   voturi pentru? 58 de voturi pentru.
  S-a respins.                         Voturi Ómpotriv„? 188 de voturi Ómpotriv„.
  Amendamentul domnului senator Funar, art. 60 nou.       Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.
61.                                A fost respins.
                                 Anexa nr. 2. Avem un amendament aprobat,
  Domnul Gheorghe Funar:                   amendamentul prin care se modific„ sumele
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               corespunz„tor amendamentelor f„cute Ón textul legii ∫i la
  Este corect, art. 61 nou. Am propus Ómpreun„ cu       anexele nr. 3, 4, 5 ∫i 7.
colegii din Grupul parlamentar P.R.M. un articol nou Ón      Voturi pentru acest amendament? 191 voturi pentru.
proiectul Legii bugetului de stat pe anul viitor, cu       Voturi Ómpotriv„? 52 de voturi Ómpotriv„.
urm„torul con˛inut: îPentru autorit„˛ile administra˛iei      Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.
publice locale se asigur„, Ón locul bugetului la limita      S-a aprobat.
subzisten˛ei, un buget de dezvoltare“.              De la anexa nr. 2, amendamentul f„cut de domnii
                                deputa˛i Solcanu, Andronescu Ecaterina.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 Dac„-∫i sus˛in amendamentul?
  Da. Mul˛umesc.                        Dac„ nu-∫i sus˛in amendamentul, trecem la anexa
  Dac„ mai sunt alte interven˛ii? Nu sunt.          nr. 3, diminuarea fondurilor alocate Senatului Rom‚niei
  Voturi pentru amendament? 54 de voturi pentru.       de la 87.370 mii lei la 84.370 de mii lei. Amendament
  Voturi Ómpotriv„? 190 voturi Ómpotriv„.          admis de comisie.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                     Voturi pentru? 192 voturi pentru. (Domnul Gheorghe
  Insuficient.                        Funar dore∫te s„ intervin„.)
  Ultimul amendament al domnului senator Funar,         Voturi Ómpotriv„? 42 de voturi Ómpotriv„.
art. 61, nou. Domnule senator, v„ rog. (Obiec˛iuni din      Ab˛ineri? 5 ab˛ineri.
sal„.) A fost ∫i „sta? Am terminat.                Amendamentul a fost aprobat.
  Intr„m pe anexe. Anexa nr. 1, se modific„ sumele       Domnule senator Funar, v„ rog.
corespunz„toare amendamentelor f„cute Ón textul legii ∫i
la anexele nr. 3, 4, 5 ∫i 7.                   Domnul Gheorghe Funar:
  Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci, amendament       Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
aprobat.                              V„ rog s„ nu mai recurge˛i la ∫mecherii din acestea
  V„ men˛ine˛i amendamentul, da? Da.             tipice bucure∫tenilor. V„ rog s„ accepta˛i dezbateri pe
  Voturi pentru amendamentul aprobat de comisie.       amendamentele admise ∫i respinse. Eu am ridicat m‚na,
Voturi pentru amendament? 193 voturi pentru.          n-a˛i vrut s„ m„ vede˛i, a˛i supus la vot.
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,    PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005       21

  V„ Ón∫tiin˛ez, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,          Domnul Florin Iordache:
doamnelor ∫i domnilor parlamentari ai puterii, pentru c„     Domnule pre∫edinte,
prin votul dumneavoastr„ s-a Ónc„lcat Constitu˛ia
                                 Stima˛i colegi,
Rom‚niei, grupul nostru parlamentar va fi nevoit s„
                                 Œnalta Curte are dou„ amendamente respinse la
sesizeze Curtea Constitu˛ional„ ∫i se va Ónt‚rzia cu cel
                               pozi˛iile 122 ∫i 123. Eu am venit Ón fa˛a dumneavoastr„
pu˛in c‚teva s„pt„m‚ni adoptarea Legii bugetului de stat,
                               s„ v„ propun s„ fi˛i de acord cu amendamentul respins
pentru c„, prin Constitu˛ie, nu se admite diminuarea sau
                               de la pozi˛ia 123, prin care propun suplimentarea
majorarea bugetului Senatului fa˛„ de hot„r‚rea adoptat„
de Senat, care este legal„ ∫i constitu˛ional„.        schemei de personal cu 20 de posturi, personal auxiliar
  Œmi pare r„u, domnule pre∫edinte, c„ prin stratagema    de specialitate ∫i magistra˛i-asisten˛i, f„r„ a modifica
dumneavoastr„ am‚na˛i adoptarea Legii bugetului de stat    bugetul. Deci, Ón bugetul alocat Œnaltei Cur˛i, v„ propun
p‚n„ anul viitor.                       dumneavoastr„ s„ fi˛i de acord s„ supliment„m posturile
                               cu 20 de posturi, pentru c„, a∫a cum ∫ti˛i, capitolul justi˛ie
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                  este un capitol important care prive∫te integrarea noastr„
  Mul˛umesc pentru explicarea votului.            Ón Uniunea European„.
  Vreau s„ salut delega˛ia Prezidiului Parlamentului din    V„ mul˛umesc.
Regatul Danemarcei, condus„ din domnul Christian
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Mejdahl, pre∫edintele Folketingului din Danemarca.
(Aplauze.)                             Domnule coleg, da...
  Da, v„ rog, domnule coleg.                   Comisia? Sunt 31 de posturi vacante acum.
  Domnul Ioan Aurel Rus:                     Doamna Gra˛iela Denisa Iordache:
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                Domnule pre∫edinte,
  Pentru c„ am intrat la dezbaterea pe anexe, ∫i avem       Stima˛i colegi,
amendamente at‚t admise, c‚t ∫i respinse, v-a∫ ruga ca       Consider„m c„ nu se poate vorbi de suplimentarea cu
la fiecare amendament s„ ne cita˛i ∫i num„rul curent din   20  de posturi, at‚ta vreme c‚t monitorizarea cheltuielilor
rubrica respectiv„, s„ ne fie mai u∫or s„ v„ putem      cu  personalul a acestui ordonator de credite a eviden˛iat
urm„ri.                            31  de posturi vacante. Ce fac? Mai suplimentez cu Ónc„
  Mul˛umesc. (Vocifer„ri Ón sal„.)              20  posturile vacante?
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Mul˛umesc.

  Mul˛umesc. E corect ce spune˛i. Sigur c„ da.          Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Din lista la anexa nr. 3 citesc, pe ordonator principal     Mul˛umim frumos.
de credite, aprobarea pentru fiecare buget Ón parte.        V„ rog. La acest amendament, da?
  Administra˛ia preziden˛ial„. Voturi pentru? 193 de
voturi pentru.                           Domnul Ioan Aurel Rus:
  Voturi Ómpotriv„? 58 de voturi Ómpotriv„.           Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                   Nu pot fi de acord cu colega noastr„. Dac„ sunt
  S-a admis.                         posturi vacante, ele vor fi scoase la concurs. Unul este
  Urm„torul: Camera Deputa˛ilor, cu amendamentul       postul vacant ∫i alta este suplimentarea unor noi posturi.
respectiv, prin care s-a propus diminuarea fondurilor      Deci sus˛inem suplimentarea cu aceste 20 de posturi,
alocate Camerei Deputa˛ilor, de la 190.440 mii lei la
                               pentru c„ este necesar.
170.440 mii lei.
                                 Mul˛umesc.
  Voturi pentru?
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Ioan Aurel Rus (din sal„):
                                 Mul˛umesc.
 Care anex„? Spune˛i num„rul       curent  de  la
amendamente admise ∫i respinse.                 Voturi pentru amendament? 58 voturi pentru.
                                 Voturi Ómpotriv„? 194 de voturi Ómpotriv„.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Anexa 3.03.01. nr. crt. 24, la admise.            Insuficient.
  194 voturi pentru.                      Supun votului bugetul Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
  Voturi Ómpotriv„? 52 de voturi Ómpotriv„.         Justi˛ie, a∫a cum este dat de Guvern.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                   Voturi pentru? 194.
  V„ mul˛umesc.                         Voturi Ómpotriv„? 32.
  Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. Curtea          Ab˛ineri? 8 ab˛ineri.
Constitu˛ional„. 3.05. Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,   Curtea Constitu˛ional„. Amendament admis. Este un
c„ nu are amendamente.                    amendament admis la Curtea Constitu˛ional„, pozi˛ia 25.
  Voturi pentru? V„ mul˛umesc.                 Dori˛i s„ sus˛ine˛i amendamentul? V„ rog, domnule
  Are Œnalta Curte? La respinse.               Funar. Dar nu sunte˛i ini˛iator, domnule Funar, m„
  V„ rog.                          scuza˛i. Domnule Funar, eram Ón procedur„ de vot.
  22        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Domnul Gheorghe Funar:                    Domnul Gheorghe Funar:
  Domnule pre∫edinte,                      Spune˛i c„ am ajuns la 125?
  Pentru corectitudinea desf„∫ur„rii lucr„rilor, v„ rog s„
                                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
supune˛i la vot amendamentele admise, dup„ ce au fost
discutate pe ordonatorul respectiv de credite,          La 124, Curtea de Conturi.
amendamentele respinse, c„ altfel risc„m s„ ne          Domnul Gheorghe Funar:
complic„m. Aceasta este tot!
                                Mul˛umesc, domnule pre∫edinte. La Curtea de
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                  Conturi...
  Domnule coleg, la Curtea Constitu˛ional„ nu avem       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
amendamente respinse ∫i de aceasta am supus
                                 Am spus c„ la 124, amendamentul doamnei Gra˛iela
amendamentele numai admise. La altele le supunem Ónt‚i
                               Iordache, nu ∫i l-a sus˛inut... Dumneavoastr„ sunte˛i la
pe cele respinse ∫i dup„ aceea pe cele admise, da?
                               125, domnule Funar.
Corect.
  Deci, la Curtea Constitu˛ional„, amendament admis.      Domnul Gheorghe Funar:
  Cine este pentru? Pozi˛ia 25 ∫i pe urm„ pozi˛ia 26.      Mul˛umesc, domnule pre∫edinte pentru precizare.
Voturi pentru? 232 voturi pentru.               (Vocifer„ri Ón partea dreapt„ a s„lii.)
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? 8 ab˛ineri.                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  A fost admis.                         V„ rog, lini∫te! V„ rog frumos!
  Pozi˛ia 26, Curtea Constitu˛ional„, amendament admis.
                                 Domnul Gheorghe Funar:
  Voturi pentru? 232 voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? 8 voturi Ómpotriv„.             Ruga˛i-l pe distinsul...
  Ab˛ineri? 8 ab˛ineri.                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  A fost admis.
  Urm„torul ordonator de credite, Consiliul Legislativ.     Partea dreapt„ a s„lii!
  Amendamente admise, pozi˛ia 27.                Domnul Gheorghe Funar:
  Cine este pentru amendamentul admis? 232 voturi
                                 Ruga˛i-l pe distinsul pre∫edinte al comisiei care se
pentru.
                               ocup„ de epidemia de rujeol„ s„ nu m„ Óntrerup„.
  Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  A fost admis.                         Domnule senator, nu face˛i conversa˛ie cu sala, v„
  Consiliul Legislativ — pozi˛ia 28, amendament admis.    rog foarte mult! L„sa˛i-i s„ vorbeasc„!
  Voturi pentru? 230 voturi pentru.
                                 Domnul Gheorghe Funar:
  Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? 9 ab˛ineri.                     ™i reciproca e valabil„, domnule pre∫edinte.
  A fost admis.                         Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Consiliul Legislativ. Nu are amendamente respinse.
  Urm„torul ordonator principal de credite: Curtea de      Da.
Conturi. Amendamente admise nu are. Amendamente         Domnul Gheorghe Funar:
respinse.
                                 Propunem modificarea bugetului Cur˛ii de Conturi, prin
  La 124, amendamentul doamnei deputat Gra˛iela
                               diminuarea aloc„rii de la Capitolul 5001 — îBugetul de stat“,
Iordache. Dac„-∫i sus˛ine amendamentul? Nu.
                               de la suma de 90.000 lei la suma de 68.944,26 mii lei,
  Amendament     la Curtea   de  Conturi, 125,   respect‚ndu-se, astfel, Programul de guvernare, ∫i se
amendamentul domnului senator Gheorghe Funar.         men˛ine nivelul cheltuielilor din anul 2005, f„c‚ndu-se
  V„ rog, domnule senator.                  economii Ónsemnate la bugetul statului.
  Domnul Gheorghe Funar:                    Mul˛umesc.

  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.         Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Din cauza vitezei a˛i trecut peste numerele curente     V„ mul˛umesc.
122 ∫i 123, la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.       Dac„ mai sunt alte interven˛ii? Dac„ nu, supun la vot
                               amendamentul domnului Funar.
  Voci din sal„:
                                Voturi pentru amendament? 42 voturi pentru.
  S-au respins.                        Voturi Ómpotriv„? 192 voturi Ómpotriv„.
                                Ab˛ineri? 10 ab˛ineri.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                S-a respins.
  S-au respins, domnule coleg, Ómi pare r„u.          Amendamentul la 126. Domnule senator Funar?
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        23

  Domnul Gheorghe Funar:                      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.          Mul˛umesc.
  Am propus modificarea bugetului Cur˛ii de Conturi,       Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
prin diminuarea aloc„rii de la Capitolul 5001 — îBugetul     46 voturi pentru.
de stat“, la Titlul 01 — îCheltuieli curente“, de la suma      Voturi Ómpotriv„? 195.
de 87.000 la suma de 61.962,46 mii lei. Œn felul acesta       Ab˛ineri? Nu sunt.
se respect„ prevederile din Programul de guvernare ∫i se
                                  Pozi˛ia 129. Domnul Funar.
men˛in la nivelul Cur˛ii de Conturi cheltuielile din anul
                                  V„ rog frumos, p„stra˛i lini∫tea! V„ rog frumos,
2005.
                                 domnule Ha∫otti, se poate?!
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Domnul Gheorghe Funar:
  Mul˛umesc.
  Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?        Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, ruga˛i-l pe liderul
42 voturi pentru.                        Alian˛ei D.A. din Senat, distinsul senator Puiu Ha∫otti, s„
  Voturi Ómpotriv„? 193.                    respecte regulamentul.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Pozi˛ia 127, domnule senator Funar.
                                  V„ rog, domnule senator, amendamentul.
  Voci din partea dreapt„ a s„lii:
                                  Domnul Gheorghe Funar:
  Aduce˛i-i un scaun, s„ fie mai aproape de microfon!
                                  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Propunem modificarea bugetului Cur˛ii de Conturi, prin
  Lini∫te, v„ rog!                       diminuarea aloc„rii de la Capitolul 5.101 — îAutorit„˛i
                                 publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 10 — îCheltuieli de
  Domnul Gheorghe Funar:                    personal“, art. 01 — îCheltuieli salariale Ón bani“, alin. 01
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               îSalarii de baz„“, de la 37.270 mii lei la 34.696 mii lei,
  Ruga˛i-i pe colegii ner„bd„tori       s„  respecte  respect‚ndu-se Programul de guvernare, men˛in‚ndu-se
regulamentul, domnule pre∫edinte.                nivelul cheltuielilor din acest an ∫i f„c‚nd Ónsemnate
                                 economii la bugetul statului.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Mul˛umesc.
  V„ rog s„ respecta˛i regulamentul! (R‚sete Ón sal„.)
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Gheorghe Funar:
                                  Mul˛umesc.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                  Voturi pentru? 46 voturi pentru.
  Propunem modificarea bugetului Cur˛ii de Conturi, prin      Voturi Ómpotriv„? 194.
diminuarea aloc„rii de la Capitolul 5.101 — îAutorit„˛i
                                  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 10 — îCheltuieli de
                                  Pozi˛ia 130. Domnul Funar.
personal“, de la suma de 72.981 mii lei la 52.930 mii lei,
Ón felul acesta respect‚ndu-se Programul de guvernare ∫i      Domnul Gheorghe Funar:
men˛in‚ndu-se nivelul cheltuielilor la nivelul celor din anul
curent.                               Mul˛umesc, domnule pre∫edinte. Am constatat, Ón
  Mul˛umesc.                          Proiectul bugetului pe anul 2006, o cre∫tere substan˛ial„
                                 a salariilor de merit la Curtea de Conturi. Pentru
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    respectarea Programului de guvernare, ∫i respectiv pentru
  V„ mul˛umesc, domnule senator.                men˛inerea cheltuielilor la acest alineat — îSalarii de
                                 merit la nivelul anului curent“, propunem urm„toarea
  Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
                                 modificare Ón textul bugetului, la acest ordonator principal
43 voturi pentru.
                                 de credite, cu referire la diminuarea aloc„rii de la
  Voturi Ómpotriv„? 192 voturi Ómpotriv„.
                                 Capitolul 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“,
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
                                 Titlul 10 — îCheltuieli de personal“, art. 01 — îCheltuieli
  Insuficient.
                                 salariale Ón bani“, alin. 02 — îSalarii de merit“, de la
  Pozi˛ia 128. Domnule senator Funar, v„ rog.
                                 suma de 102 mii lei la suma de 91 mii lei.
  Domnul Gheorghe Funar:
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  V„ propunem, domnule pre∫edinte, doamnelor ∫i
domnilor parlamentari, modificarea bugetului Cur˛ii de       Mul˛umesc frumos.
Conturi, prin diminuarea aloc„rii de la Capitolul 5101 —      Voturi pentru? 44.
îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 10 —        Voturi Ómpotriv„? 191.
îCheltuieli de personal“, art. 01 — îCheltuieli salariale Ón    Ab˛ineri? 10 ab˛ineri.
bani“, de la 56.041 mii lei la 40.332 mii lei, men˛in‚ndu-se    Insuficient.
cheltuielile de personal la nivelul acestui an.           Pozi˛ia 131. Domnule Funar, v„ rog.
  24        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Domnul Gheorghe Funar:                      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                Mul˛umesc.
  Am constatat, probabil ∫i dumneavoastr„, doamnelor ∫i      Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
domnilor parlamentari, a˛i aflat, din proiectul bugetului de   46 voturi pentru.
stat la Curtea de Conturi pentru anul viitor, c„ se         Voturi Ómpotriv„? 192.
propune o dublare a indemniza˛iilor de conducere.          Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.
  Pentru a respecta Programul de guvernare ∫i a          S-a respins.
men˛ine cheltuielile la nivelul acestui an, propunem         Pozi˛ia 134. Domnule senator?
modificarea bugetului Cur˛ii de Conturi, prin diminuarea
aloc„rii de la Capitolul 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i        Domnul Gheorghe Funar:
ac˛iuni externe“, Titlul 10 — îCheltuieli de personal“,        Tot la Curtea de Conturi, domnule pre∫edinte.
art. 01 — îCheltuieli salariale Ón bani“, alin. 03 —         Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
îIndemniza˛ii de conducere“, de la 91 mii lei la 47,50 mii lei.    Propunem modificarea bugetului acesteia, prin
                                 diminuarea aloc„rii de la Capitolul 5101 — îAutorit„˛i
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 10 — îCheltuieli de
  V„ mul˛umesc.                         personal“, articolul — îCheltuieli salariale Ón bani“, la
  Voturi pentru? 44.                       alin. 06 — îAlte sporuri“, de la suma de 3.627 mii lei la
  Voturi Ómpotriv„? 192.                     314,05 mii lei.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                       Pentru anul urm„tor se propune cre∫terea cheltuielilor
  Pozi˛ia 132. Domnule Funar?                  la îAlte sporuri“, de 1.151,94%. Nu se justific„ o
                                 asemenea risip„ pe bani publici. Dar, probabil, prin votul
  Domnul Gheorghe Funar:                     celor de la putere ea va fi consfin˛it„.
  Propunem, domnule pre∫edinte, tot la Curtea de
Conturi, modificarea bugetului, prin diminuarea aloc„rii de     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
la Capitolul 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“,     V„ mul˛umesc, domnule senator.
Titlul 10 — îCheltuieli de personal“, art. 01 — îCheltuieli      Voturi pentru? Sta˛i numai pu˛in, c„ mai este o
salariale Ón bani“, alin. 04 — îSpor de vechime“, de la      interven˛ie!
suma de 615 mii lei la 512 mii lei, respect‚ndu-se, astfel,
Programul de guvernare.                       Domnul Ioan Aurel Rus:
                                   V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                   Nu a∫ fi intervenit aici, dac„ nu a∫ fi g„sit Ón
  Mul˛umesc, domnule senator.                  motivarea respingerii urm„torul aspect: la acest alineat au
  Voturi pentru? 36 voturi pentru.                fost cuprinse sumele reprezent‚nd salarii de baz„, cu
  Voturi Ómpotriv„? 197.                     75% mai mari, pentru personalul autorit„˛ii de audit,
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                     conform legii. Aceste sume nu au fost cuprinse Ón
  Insuficient.                          bugetul anului 2005!
  Pozi˛ia 133. Domnule senator?                   Sigur, domnule pre∫edinte ∫i stima˛i colegi,
                                   Ele nu or fi fost cuprinse Ón bugetul anului 2005, dar
  Domnul Gheorghe Funar:                     presupunem c„ Ón 2005 ar fi crescut cu 5, 7, p‚n„ la
  Domnule pre∫edinte,                      12%, Ón 2006, Ónc„ 5, 10, 12, 17%, nicidecum cu 75%,
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,              Ón detrimentul altor categorii de func˛ionari publici, care
  Probabil c„ ∫i dumneavoastr„ a˛i fost ∫oca˛i atunci      ies Ón strad„ pentru c„ nu au bani nici m„car s„-∫i
c‚nd a˛i constatat c„ la sporul pentru condi˛ii de munc„,     pl„teasc„ cheltuielile de Óntre˛inere ∫i, iat„, g„sim aici s„
la Curtea de Conturi a Rom‚niei, se prevede Ón anul        supliment„m cu 75% mai mult fa˛„ de anul trecut,
2006 o cre∫tere a sporului pentru condi˛ii de munc„ de      salariile! Mi se pare c„ ceva nu este Ón regul„. Dac„ a∫
9.375%. Deci, 9.375% cre∫terea sporului pentru condi˛ii      vrea s„ caut o explica˛ie, a∫ g„si-o, domnule pre∫edinte.
deosebite de munc„! Nu este nici o gre∫eal„ Ón sumele       Este aceea c„ am cerut Cur˛ii de Conturi s„ ne acopere
Ónscrise. Gre∫eal„ va fi dac„ dumneavoastr„ accepta˛i,      matrapazl‚curile pe care le-am f„cut Ón campania
prin vot, o asemenea cre∫tere de 9.375%, Ón condi˛iile Ón     electoral„ cu bani negri!
care, pentru profesori, salariile reale vor cre∫te anul viitor
                                   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
abia cu 4%!
  Pentru a se respecta, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,       Mul˛umesc, domnule coleg.
Programul de guvernare, propunem modificarea bugetului        Voturi pentru amendamentul domnului senator?
Cur˛ii de Conturi, prin diminuarea aloc„rii de la Capitolul    46 voturi pentru.
5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 10 —     Voturi Ómpotriv„? 191 voturi Ómpotriv„.
îCheltuieli de personal“, art. 01 — îCheltuieli salariale Ón     Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.
bani“, alin. 05 — îSpor pentru condi˛ii de munc„“, de la       Respins.
735 mii lei la 7,84 mii lei.                     Pozi˛ia 135. Domnule senator Funar?
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        25

  Domnul Gheorghe Funar:                     Domnul Gheorghe Funar:
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,                  Sunt Óngrijora˛i, domnule pre∫edinte, unii dintre
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,             parlamentari, pentru c„, Ón ipoteza Ón care se voteaz„
  Am constatat la un alt capitol de cheltuieli ∫i,       acest amendament, risc„ ca unii dintre apropia˛ii actualei
respectiv, la alineatul îore suplimentare“, la Curtea de    puteri s„ nu mai poat„ beneficia de bani publici, din
Conturi, cre∫terea cheltuielilor anul viitor de peste 310%!   2006.
Ap„r‚nd o nou„ risip„ din bani publici, am venit cu         Ce am constatat, studiind cu mult„ aten˛ie anexa
propunerea ∫i un amendament de modificare a bugetului      nr. 3/07, Curtea de Conturi? C„ s-au prev„zut cre∫teri
Cur˛ii de Conturi, prin diminuarea aloc„rii de la Capitolul   uria∫e ale sumelor, reprezent‚nd indemniza˛ii pl„tite unor
5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 10 —   persoane din afara unit„˛ii. Fa˛„ de 2.000 mii lei, c‚t este
îCheltuieli de personal“, art. 01 — îCheltuieli salariale Ón  Ón acest an, se prevede un salt de 400%, la 80.000 mii lei.
bani“, alin. 07 — îOre suplimentare“, de la 250 mii lei la     Ca atare, noi am propus modificarea bugetului Cur˛ii de
80 mii lei la nivelul cheltuielilor din acest an,        Conturi, prin diminuarea aloc„rii de la Capitolul 5101 —
respect‚ndu-se, astfel, Programul de guvernare.         îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 10 —
                                îCheltuieli de personal“, art. 01 — îCheltuieli salariale Ón
  Mul˛umesc.
                                bani“, alin. 12 — îIndemniza˛ii pl„tite unor persoane din
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   afara unit„˛ii“, de la 80.000 mii lei la 2.000 mii lei, c‚t
                                este suma Ón acest an. Respect„m, astfel, Programul de
  Mul˛umesc, domnule coleg.                  guvernare.
  Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?        Am constatat, Óns„, domnule pre∫edinte, ∫i nu Ómi pot
48 voturi pentru.                        explica de ce parlamentarii puterii nu ˛in cu Guvernul, ci
  Voturi Ómpotriv„? 196 voturi Ómpotriv„.           accept„ risipirea de bani publici.
  Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Pozi˛ia 136. Domnule senator, v„ rog.
                                  V„ mul˛umesc, domnule senator.
  Domnul Gheorghe Funar:                     Voturi pentru? 48 voturi pentru.
  Domnule pre∫edinte,                      Voturi Ómpotriv„? 197.
                                  Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
                                  Insuficient.
  Am Ónt‚lnit un alt element de cheltuial„ la fondul de     Pozi˛ia 138. Domnule senator?
premii, unde din nou se prevede o risip„ din banii publici
la Curtea de Conturi. ™i pentru a se respecta prevederile     Domnul Gheorghe Funar:
din Programul de guvernare, am propus modificarea          Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
bugetului Cur˛ii de Conturi, prin diminuarea aloc„rii de la     Am constatat un alt alineat la care Curtea de Conturi
Capitolul 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“,    Ó∫i propune s„ risipeasc„ banii publici anul viitor. Este
Titlul 10 — îCheltuieli de personal“, art. 01 — îCheltuieli   vorba de îindemniza˛ii de delegare“.
salariale Ón bani“, alin. 08 — îFond de premii“ reducerea      ™i, ca atare, am propus modificarea bugetului Cur˛ii de
fondului de premii, de la 3.643 mii lei, propus Ón proiectul  Conturi, prin diminuarea aloc„rii de la Capitolul 5101 —
de buget, la nivelul fondului din acest an, de 2.451 mii lei.  îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 10 —
  Mul˛umesc.                         îCheltuieli de personal“, art. 01 — îCheltuieli salariale Ón
                                bani“, alin. 13 — îIndemniza˛ii de delegare“, de la suma
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                de 500 mii lei, c‚t se propune pentru anul viitor, la suma
  V„ mul˛umesc.                        de 395 mii lei, c‚t este nivelul cheltuielilor Ón acest an.
  Voturi pentru amendamentul domnului senator?           Mul˛umesc.
52 voturi pentru.
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Voturi Ómpotriv„? 194 voturi Ómpotriv„.
                                  Mul˛umesc.
  Ab˛ineri? Nu sunt.
                                  Voturi pentru amendament? 48 voturi pentru.
  Pozi˛ia 137. Domnule senator, v„ rog.
                                  Voturi Ómpotriv„? 194.
  Domnul Gheorghe Funar:                     Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.
                                  Pozi˛ia 139. Domnule senator?
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, ruga˛i-i pe colegii
deputa˛i s„ nu m„ provoace; cei care sunt nelini∫ti˛i, Ói     Domnul Gheorghe Funar:
Ón∫tiin˛ez c„ am antrenament de la Senat Ón privin˛a        Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
drumului la microfon.                        Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
                                  Probabil c„ ∫i dumneavoastr„, atunci c‚nd a˛i analizat
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                proiectul de buget al Cur˛ii de Conturi, a˛i constatat o
  V„ rog, colegii deputa˛i, lini∫te, nu fi˛i invidio∫i pe   alt„ risip„ de bani publici, o cre∫tere cu peste 1.000% Ón
senatori!                            anul viitor, la îAlte drepturi salariale Ón bani“. Este vorba
  26        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,   Nr.  194/6.XII.2005

de o cre∫tere fa˛„ de prevederile din anul 2005. ™i, ca      2006, fa˛„ de acest an. ™i, ca atare, am propus
urmare, pe cale de consecin˛„, cum spune pre∫edintele       modificarea bugetului Cur˛ii de Conturi, prin diminuarea
pe durata mandatului Senatului, am propus modificarea       aloc„rii de la Cap. 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni
bugetului Cur˛ii de Conturi, prin diminuarea aloc„rii de la    externe“, Titlul 20 — îBunuri ∫i servicii“, art. 01 —
Capitolul 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“,     îBunuri ∫i servicii“, alin. 01 — îFurnituri de birou“, de la
Titlul 10 — îCheltuieli de personal“, art. 01 — îCheltuieli    suma de 645 mii lei la 420 mii lei, c‚t este prevederea
salariale Ón bani“ alin. 30 — îAlte drepturi salariale Ón     din acest an, care a dat posibilitatea s„-∫i desf„∫oare Ón
bani“, de la 9.128 mii lei la 892,29 mii lei, c‚t este      bune condi˛ii activitatea Curtea de Conturi ∫i s„
cheltuiala din anul curent.                    achizi˛ioneze furniturile de birou necesare bunei
  Mul˛umesc.                          desf„∫ur„ri a activit„˛ii.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Mul˛umesc.                            Mul˛umesc.
  Voturi pentru amendamentul domnului senator? 46          Voturi pentru? 47 de voturi pentru.
voturi pentru.                            Voturi Ómpotriv„? 194.
  Voturi Ómpotriv„? 197.                      Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                     143, domnule senator, v„ rog.
  Pozi˛ia 140. Domnule senator, v„ rog frumos.
                                   Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Gheorghe Funar:                       Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
  La num„rul curent 140, domnule pre∫edinte de            Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
∫edin˛„, am propus modificarea bugetului Cur˛ii de          ™i la acest num„r curent v„ propunem o economisire a
Conturi, prin diminuarea aloc„rii de la Capitolul 5101 —     cheltuielilor la Curtea de Conturi, la un alt alineat, ∫i anume
îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 20 — îBunuri   la îŒnc„lzit, iluminat ∫i for˛„ motric„“. Propunem men˛inerea
∫i servicii“, de la suma de 13.999 mii lei, propus„ de      cheltuielilor din acest an la nivelul a 1.400 mii lei, fa˛„
ordonatorul principal de credite, la 9.012 mii lei, cheltuiala  1.620 mii lei, c‚t s-a propus pentru anul viitor.
din acest an, evit‚ndu-se ∫i la acest element de
                                   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
cheltuial„ risipirea de bani publici.
                                   Mul˛umesc.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                      Voturi pentru? 46 de voturi pentru.
  Mul˛umesc, domnule senator.                    Voturi Ómpotriv„? 196.
  Voturi pentru amendament? 44 voturi pentru.            Ab˛ineri?
  Voturi Ómpotriv„? 195 voturi Ómpotriv„.              Insuficient.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                       144, domnule senator.
  Insuficient.
                                   Domnul Gheorghe Funar:
  Pozi˛ia 141. Domnule senator Funar?
                                    Domnule pre∫edinte,
  Domnul Gheorghe Funar:                       Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
  La num„rul curent 141 propunem, din nou, o             Am constatat o cre∫tere uria∫„ a cheltuielilor Cur˛ii de
economisire a banilor publici, fa˛„ de risipa propus„ de     Conturi anul viitor, la un alt alineat, ∫i anume, la
c„tre ordonatorul principal de credite, Curtea de Conturi,    îCarburan˛i ∫i lubrifian˛i“. ™i, ca atare, propunem
∫i anume propunem modificarea bugetului Cur˛ii de         modificarea bugetului Cur˛ii de Conturi, prin diminuarea
Conturi, prin diminuarea aloc„rii de la Capitolul 5101 —     aloc„rii de la Cap. 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni
îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 20 — îBunuri ∫i  externe“, Titlul 20 — îBunuri ∫i servicii“, art. 01 —
servicii“, art. 01 — îBunuri ∫i servicii“, de la 9.579 mii lei  îBunuri ∫i servicii“, alin. 05 — îCarburan˛i ∫i lubrifian˛i“, de
la 5.739 mii lei, c‚t este nivelul cheltuielilor din acest an   la 1.200 mii lei, c‚t s-a propus Ón anul urm„tor, la
∫i care a asigurat desf„∫urarea Ón condi˛ii optime a       700 mii lei, nivelul cheltuielilor din acest an, care a permis
activit„˛ii Cur˛ii de Conturi.                  utilizarea la maximum a parcului auto al Cur˛ii de Conturi.
                                    Diferen˛a de 500 mii lei merit„ s„ fie alocat„ pentru
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    suplimentarea cheltuielilor la Ministerul Educa˛iei ∫i
  Mul˛umesc frumos, domnule senator.               Cercet„rii sau la Ministerul S„n„t„˛ii.
  Voturi pentru amendament? 46 voturi pentru.
                                   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Voturi Ómpotriv„? 193.
  Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.                    Mul˛umesc.
  Num„rul curent 142. Domnule senator?               Voturi pentru amendamentul domnului senator? 44 de
                                 voturi pentru.
  Domnul Gheorghe Funar:                      Voturi Ómpotriv„? 198 de voturi Ómpotriv„.
  Am constatat ∫i la alin. 01, la furnituri de birou, o       Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
cre∫tere substan˛ial„, cu circa 50%, a cheltuielilor Ón       145, domnule senator.
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        27

  Domnul Gheorghe Funar:                       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnule pre∫edinte,                         Mul˛umesc, domnule senator.
  Am ajuns la nr. crt. 145, propunem modificarea           V„ rog, domnule senator Bindea.
bugetului Cur˛ii de Conturi prin diminuarea aloc„rii la        Domnul Liviu Doru Bindea:
Cap. 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 20 —
                                    Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
îBunuri ∫i servicii“, art. 01 — îBunuri ∫i servicii“, alin. 06 —
                                    Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
îPiese de schimb“, de la 400 de mii lei la 200 de mii lei,
                                    Acest amendament eu cred c„ se Ónscrie Óntr-o logic„
c‚t este Ón acest an. Practic, a∫a cum a˛i remarcat, la
                                  normal„ a aprecierii cheltuielilor care se refer„ la
acest alineat s-a propus dublarea cheltuielilor la Curtea
                                  transport. Dac„ Ón anul trecut s-a putut desf„∫ura
de Conturi, f„r„ nici o justificare. Activitatea s-a
                                  activitatea Cur˛ii de Conturi la nivelul pe care Ól avem, nu
desf„∫urat foarte bine ∫i Ón acest an. Prin men˛inerea
                                  Ón˛elegem de ce anul acesta se impun mai mari sume,
cheltuielilor la nivelul anului curent, se poate face ∫i la     pentru c„ nu au existat Ón ˛ar„ situa˛ii care s„ justifice
acest element de cheltuial„ o economie de 200 de mii lei.      amplificarea ac˛iunilor care s„ Ónsemene inclusiv transport
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     ∫i, Ón consecin˛„, s„ se prevad„ sume noi pentru aceast„
                                  activitate.
  Mul˛umesc.                              Œn consecin˛„, credem c„ a∫ezarea cheltuielilor de
  Voturi pentru amendamentul domnului senator? 46 de        transport, transferuri ∫i deta∫„ri la nivelul anului trecut
voturi pentru.                           este una care poate s„ asigure Ón condi˛ii normale
  Voturi Ómpotriv„? 194.                      activitatea Cur˛ii de Conturi. De aceea, v„ rug„m,
  Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.                    doamnelor ∫i domnilor senatori, s„ vota˛i pentru
                                  adoptarea acestui amendament.
  146, domnule senator.
                                    V„ mul˛umesc.
  Domnul Gheorghe Funar:                       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.            Domnule coleg, de∫i nu scrie aici, v„ spun eu, dac„
  Am constatat la un alt element de cheltuial„ aproape      Ómi permite˛i. S-a Ónfiin˛at o divizie nou„ de verificare a
dublarea cheltuielilor fa˛„ de anul curent f„r„ nici o       sumelor alocate prin Programele SAPARD, ISPA ∫i toate
justificare ∫i, ca atare, propunem modificarea bugetului Cur˛ii   fondurile interna˛ionale care trebuie s„ fie verificate Ón
de Conturi prin diminuarea aloc„rii de la Cap. 5101 —        ˛ar„, Óncep‚nd cu 2006. Deci, aceasta este explica˛ia, dar
îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 20 — îBunuri ∫i   v„d c„ nu a scris nimeni Ón...
servicii“, alin. 30 — îAlte bunuri ∫i servicii pentru Óntre˛inere
                                    Domnul Liviu Doru Bindea:
∫i func˛ionare“, de la 4.549 mii lei la 2.959 mii lei,
respect‚ndu-se astfel prevederile Programului de            De acord, domnule pre∫edinte. Repet, nu cred c„
guvernare ∫i men˛in‚ndu-se cheltuielile la nivelul anului      aceast„ nou„ activitate se Ónscrie pe coordonate
curent.                               suplimentare la nivelul Cur˛ii de Conturi, ea se poate
                                  Óncadra Ón sumele din anii anteriori.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                       V„ mul˛umesc.
  Mul˛umesc, domnule senator.                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Voturi pentru amendamentul domnului senator? 48 de         V„ mul˛umesc ∫i eu, domnule senator.
voturi pentru.                             Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
  Voturi Ómpotriv„? 193 de voturi Ómpotriv„.            54 de voturi pentru.
  Ab˛ineri? Nici una.                         Voturi Ómpotriv„? 189.
  147, domnule senator, v„ rog.                    Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
                                    148, domnule senator.
  Domnul Gheorghe Funar:
                                    Domnul Gheorghe Funar:
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
                                    Domnule pre∫edinte,
  La un alt articol, la îDeplas„ri, deta∫„ri, transfer„ri“,      Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
am constatat, de asemenea, o cre∫tere substan˛ial„ ∫i         Am constatat c„ persoanele care au lucrat la proiectul
nejustificat„ a cheltuielilor. ™i, ca atare, propunem        bugetului Cur˛ii de Conturi pentru anul viitor s-au g‚ndit
modificarea bugetului Cur˛ii de Conturi, prin diminuarea      ∫i la ei ∫i, respectiv, s„ cheltuiasc„ din banii publici nu
aloc„rii de la Cap. 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni      numai pentru deplas„ri Ón ˛ar„, ci s„ cheltuiasc„ o sum„
externe“, Titlul 20 — îBunuri ∫i servicii“, art. 06 —        uria∫„ Ón anul viitor pentru deplas„ri Ón str„in„tate:
îDeplas„ri, deta∫„ri, transfer„ri“, de la 1.200 mii lei, c‚t    cre∫tere cu 350% a deplas„rilor Ón str„in„tate.
se propune pentru anul viitor, la nivelul anului 2005, de       ™tiam p‚n„ zilele trecute, doamnelor ∫i domnilor
852 mii lei, sum„ care a permis desf„∫urarea Ón bune        parlamentari, c„ activitatea Cur˛ii de Conturi se
condi˛ii a activit„˛ii Cur˛ii de Conturi.              desf„∫oar„ Ón principal Ón ˛ar„. Au ∫i unele obliga˛ii Ón
  28        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

rela˛iile cu cur˛ile similare din alte ˛„ri, dar nu cred c„ se   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
justific„ acest voiaj Ón str„in„tate pe bani publici, cum s-a
                                  Mul˛umesc.
propus prin proiectul de buget pentru anul viitor.
                                  Voturi pentru amendamentul domnului senator? 56 de
  ™i, ca atare, propun o reducere a acestor cheltuieli.
                                 voturi pentru.
Respectiv, modificarea bugetului Cur˛ii de Conturi, prin
                                  Voturi Ómpotriv„? 192 de voturi Ómpotriv„.
diminuarea aloc„rii de la Cap. 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i
ac˛iuni externe“, Titlul 20 — îBunuri ∫i servicii“, art. 06 —    Ab˛ineri? O ab˛inere.
îDeplas„ri, deta∫„ri, transfer„ri“, alin. 02 — îDeplas„ri Ón    149, domnule senator.
str„in„tate“, de la 350 de mii lei la 100 de mii lei, c‚t
                                  Domnul Gheorghe Funar:
este nivelul cheltuielilor din acest an. Nu exist„ nici o
justificare logic„ a cre∫terii substan˛iale a sumelor pentru    V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
deplas„ri Ón str„in„tate, dec‚t prin vrerea dumneavoastr„,     Dac„ Ómi permite˛i, Ónainte de a m„ referi la
pentru a face voiaj pe bani publici cei care conduc       amendament, pe procedur„, s„-l invita˛i din c‚nd Ón c‚nd,
Curtea de Conturi a Rom‚niei.                  m„car c‚nd au loc cre∫teri de 3, de 10, de 19 ori ale
  Mul˛umesc.                          cheltuielilor fa˛„ de anul curent, s„ afla˛i ∫i punctul de vedere
                                 al ministrului finan˛elor publice, probabil c„ Domnia sa m-ar fi
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    sus˛inut, cel pu˛in Ón economisirea cheltuielilor la deplas„ri
  Mul˛umesc.                          Ón str„in„tate ∫i evitarea risipei pe bani publici.
  V„ rog, domnule deputat.                     La art. 149, am constatat, f„r„ nici o justificare,
                                 cre∫terea altor cheltuieli la Curtea de Conturi, la art. 30,
  Domnul Costache Mircea:                    respectiv, fa˛„ de suma din acest an, de 1.421 mii lei, se
   Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               prevede o cre∫tere, f„r„ nici o justificare, la 1.970 mii lei,
   Œn pu˛ine cuvinte, vreau s„ sus˛in ∫i eu          Ónc„lc‚ndu-se Programul de guvernare.
amendamentul. Pentru c„ o Curte de Conturi care Ó∫i         Mul˛umesc.
propune s„ verifice debitorii la bugetul statului ∫i
respectarea legalit„˛ii Ón domeniul financiar are treab„ pe     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
acas„ mai mult dec‚t prin str„in„tate. Ar fi de Ón˛eles       V„ mul˛umesc.
dac„ ∫i-ar fi propus, acolo, o sum„ rezonabil„ pentru        Voturi pentru? 58 de voturi pentru.
schimburi de experien˛„, s„ vad„ cum procedeaz„ al˛ii,       Voturi Ómpotriv„? 192.
care Ó∫i fac datoria fa˛„ de na˛iunile lor ∫i care se
                                  Ab˛ineri? O singur„ ab˛inere.
comport„ ca adev„rate Cur˛i de Conturi ∫i nu Ónchid ochii
                                  Insuficient.
asupra unora sau Ói mai zg‚l˛‚ie din c‚nd Ón c‚nd pe
al˛ii, numai ca s„ ∫tie c„, la o adic„, ar putea s„ li se      Œn numele dumneavoastr„, domnilor colegi, vreau s„-l
Ónt‚mple ceva, dac„ nu au comportament de un anumit       salut pe ∫eful Delega˛iei Grupului parlamentar de
tip.                               prietenie Maroc—Rom‚nia de la Camera Consilierilor
                                 (Senatului) Regatului Maroc, domnul Ali Salem Chagaf,
   Eu personal, din punct de vedere al deplas„rilor, ˛in
                                 pre∫edintele Grupului de prietenie Maroc—Rom‚nia ∫i
s„ spun c„ Ón 5 ani, de c‚nd sunt membru al
                                 vicepre∫edinte al Camerei Consilierului. (Aplauze.)
Parlamentului Rom‚niei, am c„l„torit o singur„ dat„ Ón
îneagra str„in„tate“, la Chi∫in„u, unde am reprezentat       V„ mul˛umesc.
forma˛iunea noastr„ la Ziua Limbii Rom‚ne.             Domnule senator Funar, nr. crt. 150.

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Domnul Gheorghe Funar:
  Mul˛umesc.                            Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
  Da, v„ rog.                           Cred c„ la acest num„r curent o s„ avem Ómpreun„
                                 succes, pentru c„ este vorba aici de o cre∫tere, din nou,
  Domnul Ioan Aurel Rus:                    nejustificat„, înumai“ de ∫apte ori fa˛„ de acest an, a
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                cheltuielilor de protocol ∫i reprezentare. Nu am mai
  Œn motivarea respingerii acestui amendament am g„sit     Ónt‚lnit la nici un alt ordonator de credite o asemenea
un lucru foarte interesant, ∫i anume c„, printre alte      cre∫tere (de ∫apte ori!), a cheltuielilor de protocol ∫i
activit„˛i ale Cur˛ii de Conturi, se Ónscrie ∫i aceea a     reprezentare, Ón condi˛iile Ón care Guvernul, pe bun„
ac˛iunilor de control la misiunile diplomatice din exterior.   dreptate, se pl‚nge c„ nu are bani pentru alte destina˛ii
™i atunci m„ Óntreb dac„ Ministerul de Externe mai are      foarte serioase.
rost s„ ˛in„ corpul de control care face tocmai aceste       Ca urmare, propunem modificarea bugetului Cur˛ii de
verific„ri ∫i pentru aceasta este el instituit?         Conturi, prin diminuarea aloc„rii de la Cap. 5101 —
  Deci nu cred c„ este neap„rat nevoie ca aceast„        îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 20 — îBunuri
ac˛iune s„ fie efectuat„ de reprezentan˛i ai Cur˛ii de      ∫i servicii“, art. 30 — îAlte cheltuieli“, alin. 02 —
Conturi, l„s„m totul pe seama controlorilor din Ministerul    îProtocol ∫i reprezentare“, de la 70 de mii lei, propu∫i
Afacerilor Externe, cred c„ este suficient.           pentru anul viitor, la 10 mii lei, cheltuielile din acest an.
  Mul˛umesc.                          Cre∫terea de ∫apte ori nu-∫i g„se∫te nici o justificare,
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005         29

dec‚t dac„, probabil, trec la consumul altor spirtoase cei   ∫apte stele sau de la Metaxa de o stea la Metaxa de
din conducerea Cur˛ii de Conturi.               ∫apte stele...
  Mul˛umesc.                           Nu Ón˛eleg de ce nu se g„sesc bani s„ se finalizeze
                                construc˛iile sinistra˛ilor care Ónc„ stau Ón frig ∫i sunt bani
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   de protocol aici. Nu ∫tiu dac„ reprezentan˛ii Cur˛ii de
  Mul˛umesc.                         Conturi verific„ cum a fost cheltuit banul public privind
  Domnul senator Bindea.                   locuin˛ele acestor am„r‚˛i ∫i b„tu˛i de soart„, r„ma∫i Ón
                                frig, ∫i probabil vor s„ se Ónc„lzeasc„ tocmai din banii de
  Domnul Liviu Doru Bindea:                  protocol, atunci c‚nd se duc Ón aceste vizite Ón localit„˛ile
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.         respective.
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,              Domnilor colegi,
  Am Ón˛eles cu to˛ii c„ una din filosofiile acestui buget    Da˛i dovad„ de maturitate politic„ ∫i nu accepta˛i
se bazeaz„ pe reducerea cheltuielilor, acolo unde ele pot   acest amendament, aceast„ m„rire de ∫apte ori a sumei
s„ fie realizate. Am discutat de lucruri ∫i de reduceri de   privind protocolul ∫i fi˛i de acord ∫i cu opozi˛ia, atunci
cheltuieli acolo unde era prezent„ via˛a unor categorii de   c‚nd vine s„ sprijine ac˛iunea puterii.
oameni din Rom‚nia: am discutat de reducerea a 10%         Mul˛umesc.
din personalul din administra˛ie, am discutat de alte
reduceri care vin s„ sus˛in„ nevoile cet„˛enilor.         Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Am f„cut acest discurs introductiv pentru a v„        Mul˛umesc.
convinge c„ r„m‚nerea cheltuielilor de protocol, Ón        Mai sunt alte interven˛ii?
contextul unui buget foarte str‚ns, ca acesta pe care Ól     Supun la vot amendamentul domnului Funar.
dezbatem, este o chestiune fireasc„, este o chestiune       Voturi pentru? 56 de voturi pentru.
care trebuie, dup„ p„rerea noastr„, agreat„ de to˛i        Voturi Ómpotriv„? 193.
membrii Parlamentului. Nu am cerut prin acest           Ab˛ineri? O ab˛inere.
amendament reducerea cheltuielilor de protocol Ón raport     Nr. crt. 151.
cu anul trecut, am cerut doar limitarea cheltuielilor p‚n„
la nivelul anului anterior.                    Domnul Gheorghe Funar:
  Nu cred — ∫i de aceast„ dat„ domnul pre∫edinte de       Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
∫edin˛„ nu mai are nici m„car firavul argument pe care       Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
mi l-a adus la interven˛ia mea anterioar„ — c„ exist„       La acest nou amendament al nostru, la nr. crt. 151,
motive reale, motive serioase, ca s„ se justifice la      propunem o nou„ economisire de bani publici, la alin. 30,
capitolul protocol al Cur˛ii de Conturi o asemenea       la îAlte cheltuieli cu bunuri ∫i servicii“, men˛inerea
cre∫tere, de ∫apte ori! Cred c„ r„m‚nerea la nivelul      cheltuielilor la nivelul anului 2005, Ón sum„ de 1.396 mii
sumelor cheltuite anul trecut este normal„ ∫i de aceea v„   lei, fa˛„ de cre∫terea nejustificat„ la 1.900 mii lei,
rog, doamnelor ∫i domnilor parlamentari, s„ vota˛i pentru   propus„ de ordonatorul principal de credite.
amendament.
  Aceasta, Ón condi˛iile Ón care, sigur, eu spun Ón fa˛a    Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Domniilor voastre c„ protocolul Ónseamn„ ceea ce este       Mul˛umesc.
normal pentru rela˛ia unor reprezentan˛i ai institu˛iei cu    Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
alte institu˛ii cu care intr„ Ón contact.           52 de voturi pentru.
  V„ mul˛umesc.                         Voturi Ómpotriv„? 192.
                                 Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Insuficient.
  Mul˛umesc, domnule senator.                  Nr. crt. 152. Domnule senator Funar, v„ rog.
  V„ rog, domnule coleg.
                                 Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Ioan Aurel Rus:                     Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
  Doamnelor ∫i domnilor colegi,                 La nr. crt. 152—153 v„ propunem alte amendamente.
  Cred c„, de aceast„ dat„, v„ ve˛i apleca mai mult la    Spre deosebire de celelalte, propuse la bugetului Cur˛ii
amendamentele care vin din partea noastr„ ∫i ve˛i       de Conturi, unde v-am propus economii la cheltuieli din
Ón˛elege c„ nu pute˛i s„ accepta˛i majorarea de ∫apte ori   bani publici, de data aceasta v„ propunem majorarea
a bugetului privind protocolul Cur˛ii de Conturi. Nu ∫tiu ce  cheltuielilor.
are de spus aici domnul ministru, pentru c„ noi, de data     Am constatat cu surprindere, ∫i am men˛ionat lucrul
asta, venim Ón sprijinul Domniei sale, nu g„se∫te rezerv„   acesta la nr. crt. 152, c„ Ón anexa nr. 307 — îCurtea de
bugetar„ la alte articole neacoperite din bugetul de stat ∫i  Conturi“, la Cap. 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni
iat„ c„ pentru Curtea de Conturi, la Capitolul îProtocol“,   externe“, Titlul 71 — îActive nefinanciare“, art. 01 —
aceast„ sum„ se m„re∫te de ∫apte ori! Probabil, se va     îActive fixe, inclusiv repara˛ii capitale“, la alin. 01 —
trece de la Alexandrion de o stea la Alexandrion de      îConstruc˛ii“, c„ nu s-a propus nici un leu. Se pare c„
  30        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

este o eroare din partea celor de la Curtea de Conturi,      Ab˛ineri? 6 ab˛ineri.
mai gre∫esec ∫i ei, c„ sunt oameni, nu-i iart„ Óns„ pe      Avocatul Poporului.
ceilal˛i, din toat„ ˛ara, atunci c‚nd gre∫esc. La d‚n∫ii     Amendamentele respinse dac„ se mai sus˛in? Domnul
cred c„ este o gre∫eal„ ∫i propunem Óndreptarea acestei    deputat Florin Iordache. V„ rog, domnule deputat.
gre∫eli, nu credem c„ la Curtea de Conturi nu este
nevoie de nici un leu Ón anul 2006, la alin. 01 —         Domnul Florin Iordache:
îConstruc˛ii“.                          Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  ™i, ca atare, am propus men˛inerea nivelului          Domnule pre∫edinte,
cheltuielilor din acest an, Ón sum„ de 1.000 mii lei.
                                 Stima˛i colegi,
  Mul˛umesc.
                                 Am venit s„ sus˛in Ón fa˛a dumneavoastr„ un
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   amendament respins, la pozi˛ia 155, ∫i un amendament
                                admis, la pozi˛ia 29, la amendamentele admise.
  Mul˛umesc.
  Voturi pentru amendamentul domnului senator? 54 de       Œncep cu amendamentul respins. Am propus
voturi pentru.                         suplimentarea bugetului Avocatului Poporului cu suma de
  Voturi Ómpotriv„? 194.                   50 de mii RON, astfel: 40 de mii RON la Capitolul
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                    îCheltuieli materiale ∫i prest„ri servicii“ presupune aceast„
  Nr. crt. 153, domnule senator, v„ rog.           sum„ Ónfiin˛area de ∫apte noi birouri teritoriale, cheltuielile
                                aferente, ∫i diferen˛a de 25 de mii RON pentru
  Domnul Gheorghe Funar:                   acoperirea mediatiz„rii institu˛iei Avocatului Poporului. Iar
  Domnule pre∫edinte,                     la Capitolul îCheltuieli de capital“, 10 mii RON, pentru
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,             dotarea birourilor teritoriale cu mijloace fixe ∫i obiecte de
  Am constatat din nou c„ fiind preocupa˛i de cre∫terea    inventar.
substan˛ial„ a cheltuielilor pentru deplas„ri Ón str„in„tate   ™i amendamentul admis presupune diminuarea
∫i de ∫apte ori a cheltuielilor de reprezentare ∫i protocol,  bugetului Avocatului Poporului cu suma de 1.500 mii lei,
cei de la Curtea de Conturi au uitat, la alin. 02 —      aferent„ Autorit„˛ii Na˛ionale de Supraveghere a Datelor
îMa∫ini, echipamente ∫i mijloace de transport“, s„ aloce    cu Caracter Personal.
vreun leu pentru anul 2006.                    V„ mul˛umesc.
  ™i, ca atare, noi, cei din P.R.M., suntem genero∫i ∫i
                                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
dorim s„ Óndrept„m gre∫eala celor care au trudit la
elaborarea bugetului Cur˛ii de Conturi. ™i propunem prin     V„ mul˛umesc.
amendamentul nostru o majorare a aloc„rii la Cap. 5101 —     Voturi pentru amendamentul de la pozi˛ia 155, respins
îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, Titlul 71 — îActive  de comisie? 62 de voturi pentru.
nefinanciare“, art. 01 — îActive fixe“, alin. 02 — îMa∫ini,    Voturi Ómpotriv„? 196 de voturi Ómpotriv„.
echipamente ∫i mijloace de transport“, fa˛„ de zero lei,     Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
c‚t a propus ini˛iatorul, propunem suma de 126 mii lei,      S-a respins.
nivelul cheltuielilor din anul curent.              La acela∫i ordonator de credite, pozi˛ia 29,
  Mul˛umesc.                         amendament aprobat de comisie ∫i sus˛inut de domnii
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   ™tefan Viorel, Dan Radu Ru∫anu, Florin Iordache.
                                 Voturi pentru? 234 de voturi pentru.
  Mul˛umesc, domnule senator.
                                 Voturi Ómpotriv„? 3 voturi Ómpotriv„.
  Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
                                 Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
54 de voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? 197.                     S-a aprobat.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                    Consiliul Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Statului.
  Insuficient.                        Amedamente? Domnul senator Funar, v„ rog, nr. crt. 156.
  Amendamentul de la nr. crt. 154. Dac„ Ól sus˛ine        Domnul Gheorghe Funar:
cineva? La Consiliul Concuren˛ei.
  Dac„ nu, vot„m bugetul ordonatorului principal,        V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
Consiliul Concuren˛ei.                      M„rturisesc c„ m-a˛i pus pe g‚nduri ∫i urm„resc ∫i eu
  Cine este pentru? 196 de voturi pentru.           amendamentul de la punctul 156 ∫i nu este vorba de
  Voturi Ómpotriv„? 54 de voturi Ómpotriv„.          Arhivele Statului.
  Ab˛ineri? 6 ab˛ineri.
                                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  S-a votat bugetul Consiliului Concuren˛ei.
  Œmi cer scuze ∫i revenim la votul Cur˛ii de Conturi,      Studierea Arhivelor Statului, domnule senator.
pentru bugetul total, dup„ amendamentele respinse.
                                 Domnul Gheorghe Funar:
  Voturi pentru bugetului Cur˛ii de Conturi, Ón forma
propus„ de ini˛iator? 196 de voturi pentru.            Arhivelor... probabil ale Securit„˛ii, domnule pre∫edinte
  Voturi Ómpotriv„? 52 de voturi Ómpotriv„.          de ∫edin˛„.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        31

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Public„m o dat„ pentru totdeauna o serie de volume
                                Ón care s„ caute cine vrea ce vrea despre fiecare, s„ se
  Cum spune˛i dumneavoastr„, domnule senator.
                                duc„ s„ le consulte la judec„torie, tribunal sau unde vom
  Domnul Gheorghe Funar:                   hot„rÓ s„ existe ∫i termin„m cu aceast„ institu˛ie care
                                nu-∫i mai justific„ prezen˛a.
  Nu cum spun eu, cum spune ordonatorul de credite ∫i
cum a fost botezat de Parlament.                 Mul˛umesc.
  Aici, m„rturisesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,       O voce din sal„:
doamnelor ∫i domnilor parlamentari, c„, fiind de
bun„-credin˛„, am gre∫it. Nu ∫tiam c„ atunci c‚nd a fost     De cine ˛i-e fric„? Ce grad ai?
elaborat proiectul de buget pentru anul 2006 nu exista      Domnul Costache Mircea:
nici un act normativ adoptat de Parlamentul Rom‚niei Ón
leg„tur„ cu func˛ionarea C.N.S.A.S.-ului anul viitor. S-a     Nu mi-este fric„ de nimeni, eu nu am grade. Eu am
produs un lucru incredibil ∫i-l rog pe ministrul finan˛elor  numai o valoare pe care dumneavoastr„ nu pute˛i s„
publice s„ ne l„mureasc„ cum a fost posibil s„ se       mi-o lua˛i, pentru c„ nu exist„ nici pe veston ∫i nici sub
accepte s„ se elaboreze un buget pentru un ordonator      el. Iar dumneavoastr„, de acolo, care vorbi˛i de grade,
principal de credite c„ruia, Ón baza legii adoptate de     nu acumula˛i averi ∫i nu era˛i promotori ai capitalismului
Parlamentul Rom‚niei la 31 decembrie 2005, Ói Ónceteaz„    de jungl„ dac„ nu era˛i ∫i agen˛i obscuri.
activitatea ∫i, cu toate acestea, a fost elaborat un proiect   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
de buget pentru anul viitor pentru un ordonator de credite
la care Parlamentul a stabilit c„-i Ónceteaz„ activitatea     Nu face˛i dialog cu sala. Mul˛umesc frumos.
peste mai bine de o lun„ de zile.                 V„ rog frumos, domnul senator Funar. Deci pentru
  Dar, revenind la aceste amendamente, la num„rul      amendamentul domnului senator Funar.
curent 156 am propus modificarea bugetului            Voturi pentru? 54 de voturi pentru.
C.N.S.A.S.-ului de la reducerea cheltuielilor pentru acest    Voturi Ómpotriv„? 198 de voturi Ómpotriv„.
ordonator principal de credite, de la 11.600 mii lei la      Ab˛ineri? 6 ab˛ineri.
7.360 mii lei, men˛in‚ndu-se cheltuielile la nivelul       Urm„torul. Domnul senator Funar, dat fiind c„ de la
realiz„rilor din anul 2004.                  157 num„r curent p‚n„ la 172, 174, amendamentele se
  Mul˛umesc.                         refer„ la acela∫i ordonator principal de credite, dac„ vre˛i
                                ∫i dac„ pute˛i s„ le sus˛ine˛i, toate, o dat„.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 Domnul Gheorghe Funar:
  Mul˛umesc, domnule senator.
  V„ rog, domnule coleg.                     Œmi pare r„u, domnule pre∫edinte, dar de data aceasta
                                nu pot. Le sus˛in pe r‚nd.
  Domnul Costache Mircea:
                                 Voci din partea dreapt„ a s„lii:
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Œn leg„tur„ cu amendamentul propus de domnul         Bravo!
senator Gheorghe Funar ∫i cu urm„toarele care vor viza
                                 Domnul Gheorghe Funar:
modific„ri bugetare adresate Consiliului Na˛ional pentru
Studierea Arhivelor Securit„˛ii, eu, ca s„ nu mai ies la      Pentru Ón˛elegerea risipei de bani publici la acest
fiecare dintre aceste amendamente, propun de la Ónceput    C.N.S.A.S. care, prin votul dumneavoastr„, sper„m s„ fie
alocare zero din acest punct de vedere ∫i desfiin˛area     desfiin˛at, respectiv s„ nu fie acceptat„ ordonan˛a abuziv„
acestei institu˛ii parazitare ∫i bugetivore, care nu-∫i mai  dat„ de Guvern, care vizeaz„ prelungirea activit„˛ii
g„se∫te loc Ón societatea rom‚neasc„.             C.N.S.A.S.-ului pentru un obiect de activitate inventat.
  Nu mai are ce s„ ne mai spun„ nimeni nimic de         Deci, permite˛i-mi, domnule pre∫edinte, s„ continuu
acum Óncolo. Dup„ 16 ani, ceea ce era de aflat ∫i ceea     prezentarea amendamentelor.
ce era de ∫tiut se putea ∫ti.                   Doamnelor ∫i domnilor parlamentari, v„ voi face o
  Din acest motiv, vreau s„ v„ dau dumneavoastr„ un     surpriz„ pl„cut„ peste maximum cinci minute. (Rumoare
singur exemplu. Œn anul 2004 s-au prezentat Ón fa˛a      Ón sal„.)
Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corup˛iei ∫i pentru     La num„rul curent 157 am propus modificarea
peti˛ii diferi˛i membri ai Consiliului Na˛ional pentru     bugetului C.N.S.A.S.-ului.
Studierea Arhivelor Securit„˛ii care se tot turnau unii pe     Domnule pre∫edinte, v„ rog s„ asigura˛i condi˛ii pentru
al˛ii Ón leg„tur„ cu cheltuieli ilegale de fonduri imense.   a-mi putea prezenta amendamentul.
Œntre altele, se suspicionau Ón leg„tur„ cu achizi˛ionarea
cu un milion ∫i jum„tate de dolari a unei instala˛ii de      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
supraveghere video Ón interior.                  V„ rog s„ asigura˛i condi˛iile necesare vorbitorului.
  V„ da˛i seama cum se toac„ banii bugetului?!
                                 Domnul Gheorghe Funar:
™i pentru domenii vitale, precum cel al educa˛iei na˛ionale
∫i al s„n„t„˛ii, nu se g„sesc bani.                V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  32        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnule vorbitor, ave˛i cuv‚ntul.                Domnule coleg, o Óntrebare: la ce sum„ a˛i propus s„
                                se diminueze?
  Domnul Gheorghe Funar:
                                  Domnul Ioan Aurel Rus:
  Am propus modificarea bugetului Consiliului Na˛ional
pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii la Cheltuieli curente   Eu nu propun nici o sum„.         Eu  r„m‚n   pe
de la suma de 9.910 mii lei, c‚t se propune pentru       amendamentul domnului Funar.
2006, la 7.107 mii lei, nivelul cheltuielilor din anul 2004,
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
respect‚ndu-se astfel Programul de guvernare.
  Mul˛umesc.                           Suma din amendament, domnule coleg.

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Domnul Ioan Aurel Rus:

  Mul˛umesc.                            Deci, dac„ r„m‚nem pe amendament, atunci vom
  Da, v„ rog.                         cere reducerea cheltuielilor de la 9.910 mii lei la
                                7.107 mii lei, cu rezerva pe care o am de spus, la
  Domnul Ioan Aurel Rus:                    Óntocmirea bugetului Ónc„ nu era elaborat„ ordonan˛a care
                                prevedea func˛ionarea Ón 2006 a acestui consiliu.
  Domnule pre∫edinte,
  V-a∫ ruga s„ atrage˛i Ón modul cel mai serios aten˛ia      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
colegilor din patrulaterul negru...
                                 Mul˛umesc.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Supun la vot amendamentul f„cut de domnul senator
                                Funar, reducerea sumei respective la 7.107.
  Din partea dreapt„ a s„lii, vre˛i s„ spune˛i. (Vocifer„ri
                                 Voturi pentru? 62 de voturi pentru.
Ón partea dreapt„ a s„lii.)
                                 Voturi Ómpotriv„? 103.
  Domnul Ioan Aurel Rus:                     Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
                                 La 158, domnul senator Funar, v„ rog.
  Atunci c‚nd cei de la opozi˛ie vin s„ vorbeasc„, nu
mai suport„ s„ fie jigni˛i.                    Domnul Gheorghe Funar:
  Œn motivele respingerii amendamentului domnului         V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
senator Gheorghe Funar...
                                  Am constatat la art. 158 o cre∫tere total nejustificat„ a
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   cheltuielilor salariale Ón bani. Œn timp ce profesorilor, dup„
                                trei s„pt„m‚ni de grev„, li s-a acceptat o cre∫tere de
  Nu l-a respins nimeni.                    aproape 12%, la C.N.S.A.S. se propune o cre∫tere pentru
  Domnul Ioan Aurel Rus:                    anul viitor de 122,46%, f„r„ nici o justificare. ™i, ca
                                atare, am propus, domnule pre∫edinte, prin
  ...scrie at‚t de nel„murit pentru mine. Se propune     amendamentul formulat la num„rul curent 158,
respingerea av‚nd Ón vedere urm„toarele: fundamentarea     modificarea bugetului C.N.S.A.S. la îCheltuieli salariale Ón
sumelor pentru anul 2006 pentru Consiliul Na˛ional pentru    bani“ de la 5.203 mii lei la 3.661 mii lei, reprezent‚nd
Studierea Arhivelor Securit„˛ii s-a realizat Ón concordan˛„   nivelul cheltuielilor din anul 2004.
cu atribu˛iile, obiectivele ∫i sarcinile pe care aceast„
institu˛ie le are de Óndeplinit Ón anul 2006.           Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnule pre∫edinte, din c‚te ∫tiu eu, Ón decembrie       Mul˛umesc, domnule senator.
C.N.S.A.S.-ul Ó∫i Óncheie activitatea. ™i el va rezista anul    Voturi pentru amendament? 58 de voturi pentru.
viitor sau va func˛iona datorit„ unei ordonan˛e de urgen˛„     Voturi Ómpotriv„? 194.
sau unei ordonan˛e emise de Guvern, nicidecum unei legi      Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
trecute prin Parlament, cum era firesc.              La 159, domnule senator, v„ rog.
  C.N.S.A.S.-ul cred c„ trebuie s„ fie subordonat ∫i s„
fie controlat de c„tre Parlamentul Rom‚niei, ∫i nicidecum     Domnul Gheorghe Funar:
subordonat Guvernului. Dac„ s-a Ónfiin˛at Comunitatea        Domnule pre∫edinte,
Na˛ional„ de Informa˛ii, cred c„ nu este subordonat„ ∫i       Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
aceast„ institu˛ie acelea∫i persoane ∫i toate informa˛iile,     Am constatat la îSalarii de baz„“ o cre∫tere cu 38%
at‚t cele care sunt prezente, c‚t ∫i cele care urmeaz„     fa˛„ de nivelul acestui an. ™i Ón timp ce pentru profesori
sau cele care — vezi Doamne — se pot descoperi         nu s-a g„sit dec‚t o cre∫tere de 11 ∫i ceva la sut„, la
cumva din arhive s„ fie subordonate unui singur om.       cei care taie frunz„ la c‚ini, la Consiliul Na˛ional pentru
Atunci vom trece toat„ partea de cheltuieli la Palatul     Studierea Arhivelor Securit„˛ii, se propune cre∫terea
Cotroceni, nicidecum nu vom fi de acord ca din bugetul     salariilor de baz„ cu 38%.
de stat s„ fie alocate astfel de sume acestui serviciu       C„ut‚nd s„ respect„m programul de guvernare, am
care consum„ banul public ∫i nu face nimic pentru ˛ar„.     propus modificarea bugetului Consiliului Na˛ional pentru
  Mul˛umesc.                         Studierea Arhivelor Securit„˛ii la îSalarii de baz„“ de la
           MONITORUL   OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005         33

2.890 mii lei la 2.112 mii lei, reprezent‚nd nivelul      vechime“ de la 323 mii lei la 184 mii lei, respect‚ndu-se
cheltuielilor cu salariile de baz„ din anul 2004.        Programul de guvernare. Amendamentul reprezint„ nivelul
                                realiz„rilor la cheltuielile pentru spor de vechime din
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   anul 2004.
  Mul˛umesc.
  Voturi pentru amendamentul domnului senator? 58 de       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
voturi pentru.                           Mul˛umesc.
  Voturi Ómpotriv„? 194 de voturi Ómpotriv„.           Voturi pentru? 54.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                    Voturi Ómpotriv„? 195.
  Insuficient.                          Ab˛ineri? 4.
  La nr. crt. 160, domnule senator.                La nr. crt. 163, surpriza, domnule Funar, v„ rog.

  Domnul Gheorghe Funar:                     Domnul Gheorghe Funar:
  La num„rul curent 160 propunem o nou„ reducere a         V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
cheltuielilor prin modificarea bugetului Consiliului Na˛ional    Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii Statului, la îSalarii    Urmeaz„ surpriza la num„rul curent 163. Renun˛ s„
de merit“, de la 86 de mii, c‚t se propune prin bugetul     sus˛in acest amendament. (Aplauze din partea dreapt„ a
pentru anul viitor, la 48 mii lei, c‚t a fost nivelul acestor  s„lii.)
cheltuieli Ón anul 2004. Se propune acum, Ón opinia        Domnul Dan Radu Ru∫anu:
noastr„, o cre∫tere total nejustificat„ de 12,42% a
salariilor de merit.                        Mul˛umesc, domnule senator.
                                  Art. 164, domnule senator, v„ rog frumos.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Domnul Gheorghe Funar:
  Mul˛umesc.
  Voturi pentru? 46 de voturi pentru.               Aici nu mai avem surpriz„, Ól sus˛in, domnule
                                pre∫edinte.
  Voturi Ómpotriv„? 197 de voturi Ómpotriv„.
                                  Se propune modificarea bugetului Consiliului Na˛ional
  Ab˛ineri? O ab˛inere.
                                pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii la îAlte sporuri“,
  La nr. crt. 161, domnule senator.
                                unde este prev„zut„ o cre∫tere de 110,52%. Noi
  Domnul Gheorghe Funar:                    propunem reducerea cheltuielilor de la 576 mii lei la
                                444 mii lei, nivelul cheltuielilor din anul 2004.
  La num„rul curent 161, domnule pre∫edinte de
∫edin˛„, propunem modificarea bugetului Consiliului        Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii, la        Mul˛umesc.
îIndemniza˛ii de conducere“, prin reducerea sumelor        Voturi pentru amendamentul domnului senator? 55.
prev„zute Ón buget de la 130 mii lei, c‚t se prevede        Voturi Ómpotriv„? 197.
pentru anul viitor, la 66 de mii lei, nivelul cheltuielilor    Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
Ónregistrate Ón anul 2004, respect‚ndu-se astfel programul     La nr. crt. 165, domnule senator.
de guvernare ∫i evit‚ndu-se risipa de bani publici.
                                  Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
  Mul˛umesc.                            Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
  Voturi pentru? 53 de voturi pentru.               Am constatat c„ sunt grijulii cei de la C.N.S.A.S. ∫i
  Œmpotriva amendamentului? 198 de voturi Ómpotriv„.      pentru anul viitor, de∫i nu aveau obiect de activitate,
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                    ∫i-au propus s„ fac„ ∫i ore suplimentare ∫i, ca atare,
  Mul˛umesc.                          ∫i-au prev„zut o cre∫tere Ónsemnat„ a sumelor alocate
  La nr. crt. 162, domnule senator.              pentru orele suplimentare numai cu 12,73%; f„r„ s„ fac„
                                grev„ ca profesorii, ei ob˛in din start cre∫terea cheltuielilor
  O voce din sal„:
                                la orele suplimentare. Amendamentul nostru vizeaz„
  A˛i zis c„ face˛i o surpriz„.                modificarea bugetului Consiliului Na˛ional pentru Studierea
                                Arhivelor Securit„˛ii la îOre suplimentare“ de la 62 de mii
  Domnul Gheorghe Funar:
                                lei, c‚t ∫i-au propus pentru anul viitor, la 50 mii lei, sum„
  Surpriza urmeaz„, domnule pre∫edinte, doamnelor ∫i      care a fost cheltuit„ Ón anul 2004 ∫i c‚nd aveau de
domnilor parlamentari, la num„rul curent 163. Acum ne      lucru.
afl„m numai la num„rul curent 162. M„ bucur c„
a∫tepta˛i ∫i cred c„ ve˛i accepta surpriza pe care am s„      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
v-o fac. Dar, deocamdat„, ne afl„m la sporul de          Mul˛umesc, domnule senator.
vechime.                              Voturi pentru amendament? 56 de voturi pentru.
  La num„rul curent 162, noi propunem s„ se modifice       Voturi Ómpotriv„? 194.
bugetul Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor      Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
Securit„˛ii la aceast„ cheltuial„ reprezent‚nd îSporul de     La nr. crt. 166, domnule senator, v„ rog.
  34        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Domnul Gheorghe Funar:                      Domnul Gheorghe Funar:
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,                  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
  Am constatat c„ sunt c‚˛iva domni senatori ∫i deputa˛i      Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
care au obosit de c‚nd stau ∫i sunt invidio∫i pe           Am constatat c„, pe l‚ng„ materialele de cur„˛enie,
subsemnatul c„ nu au amendamente, s„ poat„ veni ∫i        cei de la C.N.S.A.S. s-au g‚ndit, Ón iarna care vine, s„
d‚n∫ii la microfon.                        se Ónc„lzeasc„ ∫i, mai ales, s„ se lumineze. ™i, ca atare,
                                 au propus o cre∫tere substan˛ial„ a cheltuielilor pentru
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Ónc„lzit, iluminat ∫i for˛„ motrice. Consecven˛i Ón
  Sunt glume˛i.                         respectarea programului de guvernare, am propus
                                 reducerea cheltuielilor la Ónc„lzit, iluminat ∫i for˛„ motrice
  Domnul Gheorghe Funar:                     de la 100 mii lei propu∫i pentru anul viitor la 60 mii lei,
  Eu am propus s„ accepte s„ fie coautori dar,          realiz„rile din anul 2004, c‚nd am aflat c„ n-au degerat
deocamdat„, nu-i las„ partidul.                  cei de la C.N.S.A.S.

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
 L„sa˛i, domnule senator, c„ d‚n∫ii sunt mai glume˛i.        V„ mul˛umesc.
A∫a, continua˛i.                           Voturi pentru? 57.
                                   Voturi Ómpotriv„? 196.
  Domnul Gheorghe Funar:
                                   Ab˛ineri? Dou„.
  Deci, am ajuns, domnule pre∫edinte, cu voia            La 168, domnule senator, s-a spus.
dumneavoastr„, la num„rul curent 166. Este vorba de un        La nr. crt. 169. O surpriz„?
alt element de cheltuial„, îBunuri ∫i servicii“. Noi,
consecven˛i Ón respectarea programului de guvernare, am       Domnul Gheorghe Funar:
propus reducerea cheltuielilor la Consiliul Na˛ional pentru     Pu˛in mai t‚rziu, domnule pre∫edinte. V„ rog s„ mai
Studierea Arhivelor Securit„˛ii la acest element de        ave˛i pu˛intic„ r„bdare p‚n„ la ora 13, c‚nd vom face
cheltuial„, la îBunuri ∫i servicii“, de la 1015 mii lei la    pauz„.
679 mii lei, nivelul realiz„rilor din anul 2004, c‚nd        La num„rul curent 169 am constatat c„ s-a propus la
C.N.S.A.S.-ul ∫i-a putut desf„∫ura activitatea.          C.N.S.A.S. o cre∫tere a cheltuielilor ∫i la po∫t„,
                                 telecomunica˛ii, radio, TV ∫i Internet. Noi propunem
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 reducerea cheltuielilor la nivelul realiz„rilor din anul 2004,
  Mul˛umesc.                           respectiv reducerea sumelor alocate pentru 2006 de la
  Voturi pentru amendamentul domnului senator? 58 de       300 mii lei la 251 mii lei.
voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? 193.                      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                     Mul˛umesc.
  La 167, domnule senator Funar.                  Voturi pentru? 58.
                                   Voturi Ómpotriv„? 197.
  Domnul Gheorghe Funar:                      Ab˛ineri? O ab˛inere.
  La 176, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, am constatat        La nr. crt. 170, domnule senator.
c„ persoanelor care au elaborat bugetul C.N.S.A.S.-ului
pentru anul viitor nu le-au sc„pat nici materialele de        Domnul Gheorghe Funar:
cur„˛enie ∫i au propus ∫i aici o cre∫tere substan˛ial„...      La num„rul curent 170 am propus din nou reducerea
                                 cheltuielilor la elementul de cheltuial„ îBunuri de natura
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    obiectelor de inventar“, unde s-a propus o cre∫tere
  Este pozi˛ie bugetar„.                     substan˛ial„, respectiv la suma de 350 mii lei pentru
                                 2006. Noi am propus men˛inerea cheltuielilor la nivelul
  Domnul Gheorghe Funar:                     realiz„rilor din anul 2004, de 85 mii lei.
  ... a cheltuielilor, fiind bugetari. Probabil s-au g‚ndit c„
vine m„turoiul ∫i-i rade. Am propus reducerea cheltuielilor     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
la materiale pentru cur„˛enie de la 100 mii lei, c‚t se       Mul˛umesc, domnule senator.
prevede anul viitor, la nivelul de 35 mii lei, c‚t au fost      Voturi pentru? 58.
realiz„rile din anul 2004.                      Voturi Ómpotriv„? 197.
                                   Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                   Respins.
  Voturi pentru? 58.                        La nr. crt. 171, domnule senator. (R‚sete Ón sal„.)
  Voturi Ómpotriv„? 193.
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                       Domnul Gheorghe Funar:
  La nr. crt. 168, domnule senator.                 La num„rul 171, constat, domnule pre∫edinte...
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        35

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
 Nu dialoga˛i cu sala, domnule senator, v„ rog foarte       Ordonator ter˛iar de credite nu se poate prin anexa
mult.                              bugetului. V„ mul˛umesc.
                                  Voturi pentru, v„ rog? 58 de voturi pentru.
  Domnul Gheorghe Funar:                      Voturi Ómpotriv„? 197 de voturi Ómpotriv„.
  Ruga˛i sala s„ nu m„ mai provoace, domnule            Ab˛ineri? O ab˛inere.
pre∫edinte.                             Insuficiente.
                                  Pct. 173, domnule senator?
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Domnul Gheorghe Funar:
  Nu-l provoca˛i pe domnul senator. V„ rog, domnule
                                  La nr. crt. 173 am propus, domnule pre∫edinte,
senator.
                                 doamnelor ∫i domnilor parlamentari, reducerea cheltuielilor
  Domnul Gheorghe Funar:                    la elementul intitulat îAlte cheltuieli“ de la 1.155 mii lei,
                                 propuse Ón 2006, la 300 mii lei, nivelul realiz„rilor la
   Au remarcat doamnele ∫i domnii parlamentari c„ am      acest element de cheltuial„ Ón anul 2004.
ajuns la un element de cheltuial„ care are leg„tur„ cu
deplas„rile mele la microfon. Este vorba de cheltuiala       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
intitulat„ îDeplas„ri, deta∫„ri ∫i transfer„ri“. Nu este cazul   Ce se prevede aici, domnule senator? Ca s„ ∫tim ce
meu. Œn ceea ce prive∫te cheltuielile pentru anul viitor, se   vot„m?
propune Ón bugetul C.N.S.A.S.-ului cre∫terea substan˛ial„,
aproape dublarea acestor cheltuieli la 186 mii lei. Noi am     Domnul Gheorghe Funar:
propus reducerea lor la nivelul de 97 mii lei, c‚t au fost     Am propus, domnule pre∫edinte, reducerea cheltuielilor...
cheltuielile Ón anul 2004 ∫i c‚nd C.N.S.A.S.-ul nu s-a
pl‚ns c„ nu a avut suficien˛i bani pentru deta∫„ri ∫i        Domnul Dan Radu Ru∫anu:
transfer„ri.                            Nu, ce prev„d alte cheltuieli?
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Domnul Gheorghe Funar:
  V„ mul˛umesc.                          Alte cheltuieli, v„ rog Óntreba˛i-i pe cei de la C.N.S.A.S.
  Voturi pentru amendament? 58 voturi pentru.           Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Voturi Ómpotriv„? 196 voturi Ómpotriv„.
                                  P„i nu, ca s„ ∫tim ce vot„m. Ce a˛i propus?
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Pct. 172. Domnule senator, v„ rog.                Domnul Gheorghe Funar:

  Domnul Gheorghe Funar:                      Eu am propus reducerea altor cheltuieli de la 1.155 la
                                 300 mii lei. Œntreba˛i-i pe cei de la C.N.S.A.S. pentru ce
  Domnule pre∫edinte,                     au f„cut alte cheltuieli. Eu credeam, domnule pre∫edinte
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,             de ∫edin˛„ ∫i doamnelor ∫i domnilor parlamentari ai
  Am constatat c„, nemaiav‚nd obiect de activitate Ón     puterii, c„ v-a˛i documentat Ónainte de a vota.
˛ar„, din 2006, cei de la C.N.S.A.S. s-au g‚ndit s„ fac„
                                  Voci din sal„:
deplas„ri Ón str„in„tate. ™i, ca atare, au propus o
cre∫tere a cheltuielilor la 70 mii lei. fiinem seama de       Care sunt alea?
adev„ratul obiect de activitate al C.N.S.A.S. ∫i ajut‚ndu-i     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
s„ stea acas„, s„ munceasc„ dac„ vor avea ce, prin
vrerea dumneavoastr„, a parlamentarilor, am propus la        V„ rog s„ spune˛i colegilor ce se prevede la alte
nr. crt. 172 modificarea bugetului Consiliului Na˛ional     cheltuieli ca s„ ∫tie ce voteaz„.
pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii la deplas„ri Ón       Domnul Gheorghe Funar:
str„in„tate, de la 70 mii lei la 1.000 mii lei.
                                  Eu v„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte, v„ r„spund cu
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    pl„cere, dac„ dumneavoastr„ Ómi indica˛i, din
                                 Regulamentul ∫edin˛elor comune, articolul Ón baza c„ruia
  V„ mul˛umesc.
                                 s„ v„ r„spund la Óntrebarea dumneavoastr„.
  Domnule deputat, v„ rog.
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Costache Mircea:
                                   M„ scuza˛i!
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                Deci amendamentul domnului senator Funar pentru
  De∫i pare o sum„ mic„, propun ca cele 700 de         introducerea Capitolului îAlte cheltuieli“. 68 de voturi
milioane s„ fie date la un c„min de copii, la un azil de     pentru.
b„tr‚ni, pentru c„ nu ∫tiu ce arhive ale Securit„˛ii se mai     Voturi Ómpotriv„? 193 de voturi Ómpotriv„.
pot studia ∫i pe afar„, din moment ce nu le mai g„sesc        Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
rostul nici Ón ˛ar„.                         Pct. 174. Amendament?
  36         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Domnul Gheorghe Funar:                   tr„ie∫te, noi propunem modificarea bugetului Consiliului
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, ruga˛i parlamentarii     Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii la Fondul
din partea dreapt„ a s„lii, a∫a cum privi˛i dumneavoastr„,   pre∫edintelui, fondul conduc„torului institu˛iei publice, de
s„-∫i formuleze un punct unic de vedere. Am constatat     la 10.000 mii lei la 0 lei, c‚t a fost ∫i Ón acest an ∫i anul
c„ au vreo 7—8 sugestii pentru subsemnatul. Œi rog s„     trecut. S„ evit„m risipirea banilor publici.
fac„ una singur„ sau pe r‚nd.                   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Voci din partea dreapt„ a s„lii:                V„ mul˛umesc, domnule senator.
  D„-l afar„!                          Voturi pentru, v„ rog? 68 de voturi pentru.
                                 Voturi Ómpotriv„? 197 voturi Ómpotriv„.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Ab˛ineri? Nu sunt.
  V„ rog, nu Óntrerupe˛i vorbitorul!               Pct. 176, domnule senator, v„ rog.
  Da, domnule senator, v„ rog.                  Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Gheorghe Funar:                     Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
  Este vorba de risipirea altor bani publici, la elementul    Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
de cheltuial„ îProtocol ∫i reprezentare“.             Am constatat o alt„ risipire a banilor publici care
  Nedorind s„ se lase mai prejos fa˛„ de cei de la      apare la C.N.S.A.S. la active fixe, inclusiv repara˛ii
Curtea de Conturi, cei de la C.N.S.A.S. ∫i-au prev„zut     capitale. Fa˛„ de 402,63 mii lei, suma prev„zut„ Ón
cheltuieli de protocol ∫i reprezentare la nivelul de numai   bugetul pe acest an, pentru anul viitor se prevede o
de 30 de mii lei anul viitor. Amendamentul meu propune     cre∫tere de 419,74%. Noi am propus urm„torul
reducerea acestora la 2000 mii lei, un nivel care a fost    amendament: îCheltuielile pentru active fixe, inclusiv
realizat Ón anul 2004 ∫i nu s-a pl‚ns nimeni de la       repara˛ii capitale, s„ fie reduse de la 1.690 mii lei la
C.N.S.A.S. c„ nu le-au ajuns banii. Acum, probabil, a∫a    nivelul de 253,28 mii lei c‚t a fost Ón anul 2004“.
cum spuneau domnul deputat Costache ∫i domnul           Domnul Dan Radu Ru∫anu:
deputat Rus, probabil c„ doresc s„ Ónmul˛easc„ stelele la
b„uturile alcoolice, pentru a vedea ce scrie Ón dosarele      Da. V„ mul˛umesc.
unora ∫i altora.                          Voturi pentru, v„ rog? 68 de voturi pentru.
                                  Voturi Ómpotriv„? 196 voturi Ómpotriv„.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Ab˛ineri? Una.
  V„ mul˛umesc.                          Pct. 177, domnule senator? Amendamentul 177,
  Voturi pentru, v„ rog? 68 de voturi pentru.         domnule senator.
  Voturi Ómpotriv„? 196 de voturi Ómpotriv„.           Da, vot„m anexa Ón totalitatea ei. Pentru ordonatorul
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                    privind Consiliul Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii.
  Pct. 175, domnule senator?
                                 Domnul Ioan Aurel Rus (din banc„):
  Domnul Gheorghe Funar:                     C‚t„ neru∫inare!
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, Ómi cer scuze,
                                 Domnul Gheorghe Funar:
doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i, c„ nu v-am
anun˛at de surpriza care apare la nr. 175.            V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
                                 Pe procedur„. V„d c„ dumneavoastr„ v-a˛i intrat Ón
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   m‚n„ ∫i m„ bucur c„ m„ invita˛i la microfon, dar v-a∫
  Renun˛a˛i la ea!                      ruga s„ fi˛i aten˛i ∫i la ordonatorii de credite. S-a terminat
                                cu C.N.S.A.S. ∫i sper„m s„-l Óngrop„m de anul viitor, dar
  Domnul Gheorghe Funar:                   p‚n„ atunci supune˛i, v„ rog, la vot anexa pentru
  Nu, nu! Surpriza este alta, domnule pre∫edinte, pentru   C.N.S.A.S., iar pentru Consiliul Na˛ional al Audiovizualului
Parlamentul Rom‚niei. S-a Ónfiin˛at un alt fond care nu a   v„ propun s„ dialog„m dup„ pr‚nz.
existat nici Ón 2004, nici Ón 2005. Am Ón fa˛„ bugetul      De asemenea, ca s„ nu mai intervin...
C.N.S.A.S.-ului pentru 2006. Nu a existat nici Ón 2004, nici
                                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Ón 2005. Din 2006 se Ónfiin˛eaz„ Fondul pre∫edintelui, care
s„ cheltuiasc„ ∫i el 10 000 mii lei. Nu a existat, v„ rog     Deci, domnule coleg, putem s„ vot„m?
s„ v„ uita˛i, doamna senator, nu a existat acest fond...
                                 Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Dac„ Ómi permite˛i, pe procedur„, ca s„ nu v„ mai
  V„ rog, lini∫te, v„ rog s„ lua˛i loc!            r„pesc un minut prin revenirea la microfon. Reiterez
                                propunerea care a fost f„cut„ de c„tre domnul deputat
  Domnul Gheorghe Funar:                   Ioan Aurel Rus: Grupurile parlamentare P.R.M. solicit„ ca,
  ...s-a Ónfiin˛at, ca atare, dac„ acest fond nu a existat  Ón pauza de mas„, s„ aib„ loc o ∫edin˛„, de Óndat„, a
nici Ón 2004, nici Ón 2005 ∫i pre∫edintele C.N.S.A.S. mai   birourilor reunite ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,
           MONITORUL     OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005       37

pentru a stabili programul pentru ziua de m‚ine, Ón          Cred c„ a˛i s„rit, domnule pre∫edinte, din cauza
preajma zilei noastre na˛ionale. Dorim ∫i este necesar ca     vitezei, peste nr. crt. 177.
Parlamentul Rom‚niei s„ s„rb„toreasc„ a∫a cum a
f„cut-o Óntotdeauna din 1990, s„ s„rb„toreasc„ ziua         Domnul Dan Radu Ru∫anu:
noastr„ na˛ional„.                          Speram s„ ne face˛i o surpriz„ pl„cut„, dar v„ rog...
  V„ mul˛umesc.
                                   Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                      V„ mul˛umesc.
 V„ mul˛umesc.                           Este vorba de Consiliul Na˛ional al Audiovizualului,
 Supun votului dumneavoastr„ anexa privind bugetul        unde, la nr. crt. 177, la amendamente respinse, am
Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii.   propus diminuarea bugetului C.N.A. la Capitolul 5001 —
 Voturi pentru, v„ rog? 204 voturi pentru.            Buget de stat, de la 7.840 la 5.998,31 mii lei. Suma pe
 Voturi Ómpotriv„? 68 de voturi Ómpotriv„.            care noi am propus-o se reg„se∫te la nivelul realiz„rilor
 Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                      din anul 2004 ∫i n„d„jduim, prin votul dumneavoastr„, s„
 V„ mul˛umesc. Ne vedem la ora 3 Ón plen.            reu∫im o reducere Ónsemnat„ a cheltuielilor bugetare, iar
                                 economiile s„ fie utilizate pentru Ministerul Educa˛iei ∫i
              PAUZ√                 Cercet„rii ∫i Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Familiei.
                *                   V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
              *    *                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
            DUP√ PAUZ√
                                   V„ mul˛umesc, domnule senator.
  Pauza a durat Óntre orele 13,05 ∫i 15,00.             Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar,
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    v„ rog? 84 de voturi pentru.
                                   Voturi Ómpotriv„? 192 de voturi Ómpotriv„.
  Relu„m lucr„rile cu bugetul Consiliului Na˛ional al        Ab˛ineri? Nici una. Amendamentul a fost respins.
Audiovizualului unde, la amendamente respinse... Da, v„       Amendamentul 178. Domnule senator, v„ rog.
rog, procedur„.
                                   Domnul Gheorghe Funar:
  Domnul Ioan Aurel Rus:
                                   Domnule pre∫edinte,
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                 Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
  Domnule pre∫edinte, v-a∫ ruga foarte mult, la lucr„rile      La urm„torul amendament am propus reducerea
de dup„-masa aceasta, dup„ fiecare amendament respins       cheltuielilor curente de la 7.278 mii lei la nivelul de
pe care, sigur, noi venim s„-l sus˛inem, s„ cere˛i ∫i       5.585,24 mii lei. La acest ordonator de credite apare o
pozi˛ia oficial„ a reprezentan˛ilor comisiei de specialitate,   cre∫tere cu 17% a cheltuielilor fa˛„ de anul 2005. M-a
precum ∫i a ministrului. De diminea˛„ nu s-a f„cut acest     surprins punctul de vedere al comisiilor, respectiv
lucru ∫i acum cerem aceasta.                   motiva˛ia respingerii. Se propune respingerea propunerii
  Mul˛umesc.                           noastre, a amendamentului, Óntruc‚t sunt prev„zute
                                 fonduri la nivelul minim pentru asigurarea finan˛„rii
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 cheltuielilor curente. Este o motiva˛ie cel pu˛in hazlie.
  Conform regulamentului, pentru amendamentele           V„ mul˛umesc.
respinse nu este necesar„ nici pozi˛ia comisiei, nici
aceea a ini˛iatorului.                        Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                   S-a scumpit gazul, curentul, electricitatea...
  Domnul Ioan Aurel Rus:
                                   Da. Voturi pentru amendamentul domnului Funar, v„
  De acord, domnule pre∫edinte, cu dumneavoastr„, dar      rog? 84 de voturi pentru.
numai a∫a va putea afla ˛ara dac„ ministerul vrea,          Voturi Ómpotriv„? 196 de voturi Ómpotriv„.
Óntr-adev„r, s„ aduc„ sume la bugetul de stat sau este        Ab˛ineri? Nu sunt. V„ mul˛umesc.
de acord cu risipirea acestor fonduri.                Amendamentul de la poz. 179.
                                   Domnule senator Funar, v„ rog.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnilor colegi, asta discuta˛i, dar s-a negociat Ón       Domnul Gheorghe Funar:
comisie. O dat„ ce a fost respins de comisie, ˛ara a aflat      V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
deja.                                Œnainte de a sus˛ine acest amendament, am o
  Deci, la pozi˛ia 178, Consiliul Na˛ional al Audiovizualului?  sugestie pentru dumneavoastr„, domnule pre∫edinte de
Amendamentul domnului senator Gheorghe Funar.           ∫edin˛„. Dac„ se poate, proiectele de buget care se afl„
  Domnule senator, v„ rog.                    Ón st‚nga dumneavoastr„ s„ le muta˛i Ón dreapta ca s„-i
                                 da˛i ∫ansa domnului secretar Ponta s„ numere corect
  Domnul Gheorghe Funar:                     partea st‚ng„ a s„lii. La nr. crt. 179 propunem
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.          diminuarea bugetului C.N.A., la Capitolul 5001 — Buget
  38        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,   Nr.  194/6.XII.2005

de stat, titlul îCheltuieli de capital“, de la 562 mii lei la    Domnul Gheorghe Funar:
413,7 mii lei. Anul acesta se propune, de fapt, pentru
                                  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, v„ rog s„-mi asigura˛i
anul viitor o cre∫tere cu aproape 15% a cheltuielilor de
                                 condi˛ii pentru expunerea amendamentelor.
capital, f„r„ nici o justificare din partea ini˛iatorului.
  V„ mul˛umesc.                          Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     V„ rog, domnule senator, ave˛i condi˛iile necesare.
  V„ mul˛umesc.                          Domnul Gheorghe Funar:
  Voturi pentru amendamentul domnului senator? 86 de
voturi pentru.                            V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Voturi Ómpotriv„? 198 de voturi Ómpotriv„.             La nr. crt. 181, am constatat, doamnelor ∫i domnilor
  Ab˛ineri? Nu sunt.                      parlamentari, c„ la cheltuieli salariale Ón bani se propune
  Respins.                           o cre∫tere a acestora, f„r„ nici o justificare, cu 126,66%.
  Domnule senator Funar, poz. 180? (R‚sete. Vocifer„ri.)    Ca atare, am venit cu o propunere care vizeaz„
                                 diminuarea bugetului Consiliului Na˛ional al Audiovizualului
  Domnul Gheorghe Funar:                    la Capitolul 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“,
  Domnule pre∫edinte,                     titlul X — îCheltuieli de personal“, art. 01 — îCheltuieli
  Permite˛i-mi s„ remarc buna dispozi˛ie a colegilor din    salariale Ón bani“, de la 4.640 la 2.854,21, men˛in‚ndu-se
partea puterii care, cu o veselie deosebit„, aprob„       astfel nivelul cheltuielilor salariale Ón bani din anul 2004.
risipirea banilor publici. La nr. crt. 180 ne referim la
cheltuielile de personal. F„r„ nici o justificare, pentru anul   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
viitor, la C.N.A se prevede o cre∫tere a cheltuielilor de      V„ mul˛umesc, domnule senator.
personal cu 124,74%; Ón timp ce pentru profesori nu s-au      Voturi pentru amendamentul domnului senator Funar?
g„sit bani, la C.N.A se propune o dublare a cheltuielilor    88 de voturi pentru.
de personal comparativ cu profesorii.                Voturi Ómpotriv„? 196 de voturi Ómpotriv„.
  Œn ceea ce prive∫te amendamentul concret, la pct. 180
                                  Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.
am propus diminuarea bugetului Consiliului Na˛ional al
Audiovizualului la Capitolul 5001 — îAutorit„˛i publice ∫i     S-a respins.
ac˛iuni externe“, la titlul X — îCheltuieli de personal“ de     Domnule senator, v„ rog, poz. 182?
la 6.045 mii lei Ón 2006 la nivelul de 3.744,07,
                                  Domnul Gheorghe Funar:
men˛in‚ndu-se astfel nivelul cheltuielilor de personal din
anul 2004.                              Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
  V„ mul˛umesc.                          Propunem diminuarea bugetului Consiliului Na˛ional al
                                 Audiovizualului la Capitolul 5101 — îAutorit„˛i publice ∫i
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 ac˛iuni externe“, titlul X — îCheltuieli de personal“, art. 01 —
  V„ mul˛umesc, domnule coleg.                 îCheltuieli salariale Ón bani“, alin. 01 — îSalarii de baz„“, de
  V„ rog, domnule deputat.                   la 3.116, c‚t se propune anul viitor, la 1.875, 19 mii lei,
                                 nivelul anului 2004.
  Domnul Costache Mircea:
                                   A∫ vrea s„ v„ informez, domnule pre∫edinte,
  Ca s„ nu se plictiseasc„ stima˛ii colegi de prezen˛a     doamnelor ∫i domnilor parlamentari, c„, f„r„ nici un temei
unui singur membru al Grupului P.R.M. ∫i ca s„ v„        legal, pentru anul viitor se prevede o cre∫tere a salariilor
scutesc, de∫i nu mai e posibil, pentru c„ este deja t‚rziu,   de baz„ cu 27,38%, Ón timp ce pentru profesori s-a
a∫ fi intervenit s„ propun desfiin˛area C.N.A-ului, pentru    acceptat o cre∫tere de numai 11%.
c„ nici aceast„ institu˛ie bugetar„ nu-∫i face datoria ∫i a
l„sat presa rom‚n„ s„ devin„ o adev„rat„ avalan∫„ de        Domnul Dan Radu Ru∫anu:
intoxic„ri ∫i manipul„ri Ón societatea rom‚neasc„. Sus˛in      Voturi pentru amendament? 88 de voturi pentru.
amendamentele, Ón continuare, de diminuare a bugetului
                                  Voturi Ómpotriv„? 197 de voturi Ómpotriv„.
C.N.A, care ∫i a∫a nu-∫i face treaba.
                                  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     Insuficient.
  V„ mul˛umesc, domnule coleg.                   Poz. 184, domnule senator? S„ Ón˛eleg c„ nu-l mai
  Supun votului dumneavoastr„ amendamentul domnului       sus˛ine˛i? V„ rog.
senator Funar.
  Voturi pentru, v„ rog? 88 de voturi pentru.           Domnul Gheorghe Funar:
  Voturi Ómpotriv„? 196 de voturi Ómpotriv„.            Domnule pre∫edinte, permite˛i-mi s„ citez din
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                     stenogram„. Dumneavoastr„ a˛i spus Ón urm„ cu
  Amendamentul a fost respins.                 dou„ minute: 184 de senatori. V„ informez c„ Ón Senatul
  Domnule senator, v„ rog, poz. 181? (G„l„gie Ón sal„,     Rom‚niei sunt numai 137 de senatori, nu ∫tiu de unde
r‚sete, vocifer„ri la adresa domnului Gheorghe Funar.)      a˛i g„sit surplusul respectiv.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a,   Nr.  194/6.XII.2005        39

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   vechime de la 500 mii lei la 269,05 mii lei. Prin actualul
  Œmi cer scuze, domnule senator, v-am v„zut pe        proiect de buget, la C.N.A. se prevede o cre∫tere a
dumneavoastr„ Ón 184 de pozi˛ii... v-am multiplicat! Da,    sporului de vechime cu 132,74%.
v„ rog, 184...                          V„ mul˛umesc.

  Domnul Gheorghe Funar:                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:

  Domnule pre∫edinte, nu ∫tiu care pozi˛ii v„ plac        V„ mul˛umesc.
dumneavoastr„... (R‚sete.)                    Voturi pentru, v„ rog? 86 voturi pentru.
  A˛i merita, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, un salariu     Voturi Ómpotriv„? 195 de voturi Ómpotriv„.
de merit pentru modul cum conduce˛i ∫edin˛a, ∫i eu caut      Ab˛ineri?
s„ v„ sprijin Ón parcurgerea acestor amendamente.         Insuficient.
  La nr. crt. 183 este vorba de salariile de merit la      Poz. 186, domnule senator?
Consiliul Na˛ional al Audiovizualului. Salariile de merit nu   Domnul Gheorghe Funar:
s-au votat, pentru c„ dumneavoastr„ nu a˛i fost suficient
de aten˛i. S-a propus o cre∫tere de 133,26% f„r„ nici un     Domnule pre∫edinte,
temei legal, f„r„ s„ le aprecieze nimeni meritele pentru     Onorat Parlament,
anul viitor, este prev„zut„ aceast„ cre∫tere uria∫„ a       La 186 propunem reducerea cheltuielilor la îAlte
salariilor de merit. Amendamentul meu vizeaz„ reducerea    sporuri“. Prin proiectul de buget pe 2006 se prevede o
acestor cheltuieli cu salariile de merit de la 76 mii lei,   cre∫tere a cheltuielilor la alte sporuri cu 134,30%, f„r„
suma propus„ pentru anul viitor, la 36,78 mii lei, c‚t a    nici un temei legal. Pentru economisirea banilor publici
fost nivelul salariilor de merit realizate Ón anul 2004.    am propus reducerea de la 400 mii lei la 182,41 mii lei,
                                nivelul cheltuielilor efective din 2004.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    V„ mul˛umesc.
  V„ mul˛umesc.
                                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Voturi pentru, v„ rog? 86 de voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? 194 de voturi Ómpotriv„.           Voturi pentru, v„ rog?
  Ab˛ineri?                           Da, domnul senator Bindea vrea s„ explice.
  Insuficient, amendament respins.                V„ rog.
  Poz. 184, domnule senator?
                                 Domnul Liviu Doru Bindea:
  Domnul Gheorghe Funar:                     V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Domnule pre∫edinte,                       Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
  Onorat Parlament,                        V-a∫ ruga s„ face˛i referire la chestiunile fundamentale
  La nr. crt. 184 am constatat din nou o risipire a      pe care le-a˛i invocat atunci c‚nd a˛i respins cea mai
banilor publici la indemniza˛iile de conducere ∫i, ca atare,  mare parte a amendamentelor Ón care se solicitau de
am venit cu o propunere. Aceste indemniza˛ii sunt       c„tre parlamentarii din jude˛e, pentru jude˛ele lor, sume
prev„zute s„ creasc„ cu 135,73%, Ón condi˛iile Ón care     suplimentare pentru marile nevoi ale cet„˛enilor din
r„m‚n aceia∫i conduc„tori ai C.N.A-ului. Cre∫te numai     circumscrip˛iile electorale din care venim fiecare dintre
indemniza˛ia ob˛inut„ lunar.                  noi. Motiva˛ia a fost invariabil„, nu exist„ surse
  Am propus diminuarea bugetului C.N.A la Capitolul      financiare.
5001 — îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, la art. 01 —    De c‚teva zeci de articole discut„m de resurse
îCheltuieli salariale Ón bani“, alineatul 03 — îIndemniza˛ii  financiare, care sunt acordate vizibil peste nevoile uneia
de conducere“ — fa˛„ de 130 mii lei, suma propus„       sau alteia din institu˛iile administra˛iei din Rom‚nia.
pentru 2006, am propus diminuarea acesteia la 67,97 mii lei,    Acum suntem la un capitol pe care nici nu mai ∫tia
sum„ care a fost achitat„ efectiv Ón anul 2004.        autorul bugetului cum s„-l mai intituleze: îAlte sporuri“.
                                Eu nu voi face trimitere...
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  V„ mul˛umesc.                         Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Voturi pentru, v„ rog? 88 de voturi pentru.          Sporul pentru titlul de doctor, domnule coleg, care
  Voturi Ómpotriv„? 199 de voturi Ómpotriv„.         este al domnului Funar, titlul de doctor, este un spor
  Ab˛ineri?                          stabilit prin lege — sporul de vechime, spor stabilit prin
  Respins.                          lege.
  Poz. 185, domnule senator?
                                 Domnul Liviu Doru Bindea:
  Domnul Gheorghe Funar:                     Domnule pre∫edinte,
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,                Dumneavoastr„ nu ave˛i, Ón atribu˛iunile de pre∫edinte
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,            al ∫edin˛ei, ∫i pe acelea de a da r„spunsuri la
  Am propus o nou„ economisire a banilor publici la     problemele ridicate de senatori. Dar, dac„ Ón calitate de
nr. crt. 185: diminuarea sumelor alocate pentru sporul de   parlamentar dori˛i acest lucru, pofti˛i la microfonul de
  40        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a,    Nr.  194/6.XII.2005

unde-∫i exprim„ punctele de vedere parlamentarii, pentru     parlamentar„ s„ nu aib„ un punct de vedere. Altfel,
c„ microfonul pre∫edintelui nu v„ permite acest lucru.      suntem to˛i manechine. Propune˛i plenului — ∫i sunt sigur
  Œn consecin˛„, iat„ c„ suntem la Capitolul îAlte       c„ vor vota — s„ Ól vot„m printr-un singur vot de final,
sporuri“. Am discutat de tot felul de sporuri care nu au     sc„pa˛i de problem„. Care-i problema?
nimic nici cu C.N.A.-ul, nici cu C.N.S.A.S.-ul, nici cu toate    V„ mul˛umesc.
aceste institu˛ii; ∫i de m„riri salariale, de m„riri de
protocol de 7 ori, iar acum, accepta˛i m„car c„ Ón zona       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Ón care nu mai exist„ posibilit„˛i de exprimare concret„       V„ mul˛umesc.
pentru banii publici, ∫i se spune îAlte sporuri“, m„car aici
                                   Domnule coleg, v„ mai precizez, amendamentele
considera˛i c„ este normal s„ oprim aceast„ hemoragie
                                 respinse nu sunt sus˛inute nici de comisie, nici de
bugetar„ care se construie∫te prin aceste modalit„˛i de
                                 ini˛iator.
exprimare a capitolelor Ón care se cheltuie absolut
nejustificat bani publici.                     Domnul Petru ™erban Mih„ilescu (din sal„):
  Aceasta v„ rog s-o face˛i pentru a fi credibili ∫i Ón
urm„toarele amendamente, Ón care ve˛i vota solicitarea       Dar este chestiune de obraz!
de suplimentare de fonduri pentru poduri, pentru drumuri,
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
pentru spitale, pentru ∫coli ∫i pentru at‚tea nevoi c‚te
avem fiecare Ón jude˛ul nostru. Altfel, nu ve˛i avea        Voturi pentru?
posibilitatea s„ deveni˛i credibili, ci, dimpotriv„, ve˛i da    Domnule coleg, sunt la fel de serios pe c‚t sunt
posibilitatea multora s„ v„ considere de rea-credin˛„,      amendamentele de serioase.
pentru c„, atunci c‚nd vorbim de nevoile oamenilor, nu       Voturi pentru? (Rumoare, vocifer„ri.)
dori˛i s„ accepta˛i fonduri suplimentare, iar atunci c‚nd
                                  V„ rog, suntem Ón procedur„ de vot!
discut„m de fonduri de protocol, de tot felul de m„riri de
                                  Domnule coleg, nu ave˛i cuv‚ntul, suntem Ón
salarii ∫i de alte sporuri, sunte˛i de acord s„ le accepta˛i.
                                 procedur„ de vot!
  Eu v„ mul˛umesc pentru aten˛ie.
                                  (Se adreseaz„ domnului senator Petru ™erban
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Mih„ilescu, care s-a Óndreptat spre tribun„.)
  V„ mul˛umesc, domnule senator.                  Voturi pentru amendamentul propus? V„ rog s„
  V„ rog.                            num„ra˛i. Nu sunt voturi pentru.
                                  Voturi Ómpotriv„? 196 de voturi Ómpotriv„.
  Domnul Petru ™erban Mih„ilescu:
                                  Ab˛ineri?
  Domnule pre∫edinte,                       V„ mul˛umesc.
  Asist„m de ore bune la o regie care, dup„ p„rerea
                                  V„ rog, v„ explica˛i votul. Explicarea votului.
noastr„, nu face cinste Parlamentului.
  Ne oferi˛i tot timpul motive ca s„ facem ∫i o trimitere la   Domnul Petru ™erban Mih„ilescu:
Curtea Constitu˛ional„. Este evident pentru toat„ lumea c„
fond la dispozi˛ia pre∫edintelui unei autorit„˛i oarecare —     Eu am fost primul la procedur„, v„ rog frumos!
nu spun C.N.S.A.S. — este o chestiune absolut
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
neconstitu˛ional„ ∫i o ∫ti˛i la fel de bine. Nu Ón˛eleg de
ce permite˛i domnului ministru al finan˛elor s„ nu dea de      Da, v„ rog. Explicarea votului.
c‚teva ore o replic„, iar domnului pre∫edinte Vosganian
s„ nu demonstreze dec‚t posibilitatea de a vota.          Domnul Petru ™erban Mih„ilescu:
  V„ rog frumos, suntem de acord. A˛i pus presa pe        Domnule pre∫edinte, v„ rog eu frumos, dac„ vre˛i s„
noi. Numai noi lipsim, numai dumneavoastr„ sunte˛i. Dar     treac„ bugetul, trata˛i cu aten˛ie opozi˛ia, nu prin
este inadmisibil s„ transforma˛i toat„ aceast„ dezbatere     intermediul ziarelor! Dac„ nu ne da˛i dreptul s„ ne
Óntr-o chestiune care nu are nici o leg„tur„ cu realitatea.   spunem punctul de vedere, nu v„ sup„ra˛i, sunt ∫i alte
  V„ reamintesc, Ón afar„ de administra˛ia pre∫edin˛ial„    metode parlamentare.
∫i primul-ministru, nimeni nu are voie la fond personal.      Prima metod„ ar fi ca domnul Ponta s„ pun„ Ón
Nu ne da˛i prilejul s„ ne ducem la Curtea Constitu˛ional„,    partea ailalt„, a∫a cum a propus foarte bine...
pentru c„ dumneavoastr„ trata˛i cu o u∫urin˛„ incredibil„,
∫i Ministerul Finan˛elor, ∫i Comisia pentru buget, finan˛e     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
∫i b„nci, aceast„ chestiune.
                                  Domnule coleg!
  Comporta˛i-v„ serios, noi vom fi serio∫i ∫i v„ vom
ajuta s„ trece˛i acest buget. Dar nu Ón acest stil. Nu este     Domnul Petru ™erban Mih„ilescu:
teatrul lui Ionescu, nu este ce vre˛i dumneavoastr„.
Transforma˛i discu˛ia Óntr-o baz„ serioas„. Nu se poate       Nu v„ sup„ra˛i pe noi.
s„ treac„ amendamente, f„r„ ca cineva de la minister
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
s„-∫i permit„ m„car s„ dea o replic„ ∫i s„ spun„ ce e
gre∫it Ón acel amendament. Nu se poate ca o comisie         V„ mul˛umesc pentru explicarea votului.
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        41

  Domnul Petru ™erban Mih„ilescu:               Ónc„ o dat„, nu vor participa, din momentul acesta, la
 Bine. ™i v„ propun, a∫a cum a fost alalt„ieri, ca       dezbateri.
domnul Ponta s„ numere Ón partea cealalt„ ∫i domnul        (Grupurile parlamentare ale P.S.D. p„r„sesc sala de
Puskás s„ numere Ón partea asta.                ∫edin˛„.)
 V„ mul˛umesc.                          Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     V„ mul˛umesc pentru interven˛ie.
  V„ mul˛umesc.                          Amendamentul domnului senator Funar, din partea
  Domnul senator Solcanu, v„ rog.               Grupului parlamentar al Partidului Rom‚nia Mare, nr. 186.
                                  V„ rog, domnule senator. (Rumoare, vocifer„ri.)
  Domnul Ion Solcanu:
                                  Domnul Liviu Doru Bindea:
  Domnule pre∫edinte,
  Ne sim˛im absolut jigni˛i de aprecierea pe care a˛i       Domnule pre∫edinte,
f„cut-o Ón leg„tur„ cu amendamentele, ∫i anume de          Dumneavoastr„, Ón loc s„ Óncerca˛i s„ detensiona˛i
faptul c„ v„ comporta˛i a∫a cum sunt ∫i amendamentele.     situa˛ia creat„ Ón sal„, Ón interesul partidului pe care-l
Deci Ón chip neserios.                     reprezenta˛i ∫i al coali˛iei de guvernare pe care o
  Vreau s„ v„ informez... (Rumoare, vocifer„ri.)        reprezenta˛i, omite˛i s„ v„ pronun˛a˛i asupra unei cereri
                                formulate de c„tre liderul parlamentar al P.S.D.-ului ∫i
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   crea˛i, ceea ce este normal, o situa˛ie de tensiune care
  V„ rog s„ asigura˛i lini∫tea vorbitorilor!          face imposibil„ dezbaterea Ón continuare a bugetului
                                Rom‚niei.
  Domnul Ion Solcanu:                       Domnule pre∫edinte,
  Domnule pre∫edinte,                       Activitatea parlamentar„, Ón afar„ de o majoritate, mai
  Deci, dac„ nu v„ cere˛i scuze Ón fa˛a Parlamentului ∫i    Ónseamn„ ∫i o strategie parlamentar„, Ónseamn„ ∫i un
nu v„ retrage˛i afirma˛ia, grupurile noastre p„r„sesc sala.   anume echilibru Óntre partidele politice, Óntre membrii
Deci, repet Ónc„ o dat„, dac„ nu v„ retrage˛i afirma˛ia,    Parlamentului. Or, dumneavoastr„ evita˛i s„ Ón˛elege˛i —
grupurile noastre p„r„sesc sala.                sau poate chiar nu dori˛i s„ se Ónt‚mple aceste lucruri —
  V„ mul˛umesc.                        ∫i, atunci, asuma˛i-v„, v„ rog, f„r„ nici o ezitare, aceast„
                                situa˛ie care este Ón detrimentul bugetului. Noi nu mai
  Domnul Dan Radu Ru∫anu (de la tribun„):           ∫tim ce modalit„˛i, ce instrumente parlamentare s„
  Domnilor colegi,                       folosim, s„ v„ dovedim c„ dorim s„ discut„m aceast„
  Eu consider ∫i am considerat c„, p‚n„ acum, am        lege a bugetului, dar nu Ón condi˛iile Ón care ni le
condus Ón mod serios aceast„ ∫edin˛„. Am spus c„ ∫i       impune˛i dumneavoastr„, ci Ón condi˛iile regulamentului ∫i
amendamentele propuse sunt la fel de serioase ca ∫i       ale respectului fa˛„ de partidele noastre ∫i fa˛„ de noi, ca
comportamentul meu. Eu, av‚nd un comportament serios,      parlamentari.
consider c„ amendamentele respective sunt serioase.         De aceea, domnule pre∫edinte, v„ invit cu tot
  V„ mul˛umesc. (Aplauze.)                   respectul...
                                  Nu mai face˛i, domnule deputat, cu m‚na s„ zbor de
  Domnul Ion Solcanu:                     aici, pentru c„ nu ave˛i dreptul „sta. Nu v„ d„ nimeni
  Domnule pre∫edinte,                     dreptul „sta. Eu nu fac altceva dec‚t...
  Noi ne-am ar„tat absolut toat„ disponibilitatea s„
lucr„m Ón chip serios pentru acest buget. Ieri, Ón plenul     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
celor dou„ Birouri permanente, am fost cel care a propus      V„ rog, nu dialoga˛i cu sala!
s„ lucr„m p‚n„ la ora 21,00, pentru a putea Ónainta
pentru adoptarea bugetului.                    Domnul Liviu Doru Bindea:
  Deci, nu putem fi suspecta˛i, cei din Partidul Social     ... Óncerc acum s„ salvez o situa˛ie pe care a˛i creat-o
Democrat, de rea-credin˛„ sau de tergiversare nici un      dumneavoastr„ ∫i, Ón continuare, dovedi˛i c„ nu Ón˛elege˛i
moment. Am f„cut amendamente de bun„-credin˛„.         nimic din ceea ce ar trebui s„ se fac„.
Amendamentele pe care le-am depus noi sunt de bun„-        Domnule senator, nu-mi pute˛i dumneavoastr„ impune
credin˛„. Este o speran˛„. Fire∫te c„ unele au fost       c‚nd este destul s„-mi explic eu un punct de vedere.
adoptate de c„tre cele dou„ Comisii pentru buget,        Este prea mult ∫i nu v„ permite nimeni acest lucru, nici
finan˛e, cu acordul ministerului. Sunt ∫i alte         Constitu˛ia, nici legile, nici regulamentul.
amendamente, extrem de benefice pentru guvernarea         Deci, v„ rog, domnule pre∫edinte, cobor‚˛i la tribun„,
dumneavoastr„, pentru guvernarea ˛„rii. Deci,          p‚n„ nu este t‚rziu, ∫i Óncerca˛i s„ repara˛i ceea ce, cu
amendamentele sunt f„cute cu toat„ seriozitatea ∫i de      mult„ impruden˛„ ∫i neglijen˛„, a˛i stricat.
bun„-credin˛„. V-am solicitat s„ v„ retrage˛i cuvintele Ón
leg„tur„ cu modul Ón care a˛i categorisit amendamentele      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
social-democra˛ilor. La altele nu m„ refer. Dac„ nu v„       V„ mul˛umesc.
retrge˛i cuvintele, grupurile noastre nu vor participa, repet   Domnul Ponta are o interven˛ie.
  42        MONITORUL     OFICIAL  AL   ROM¬NIEI, PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Domnul Victor Viorel Ponta:                   Basgan Ion               prezent
  Domnule pre∫edinte,                       Berceanu Radu Mircea          prezent
  V„ rog frumos, pentru a ne putea reuni ∫i Grupul         Bindea Liviu Doru
parlamentar din Camera Deputa˛ilor ∫i a lua o decizie, v„      Domnul Liviu Doru Bindea (din sal„):
rug„m, 10 minute, s„ ne da˛i o pauz„.
                                  M„ retrag!
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Domnul Puskás Valentin Zoltán:
  V„ mul˛umesc.
                                  Deci domnul Bindea Liviu se retrage.
  10 minute consult„ri.
                                  Blaga Vasile              absent
              PAUZ√                  Bobe∫ Marin              prezent
                *                  Cazacu Cornelia            prezent„
              *    *                C‚mpeanu Radu Anton          prezent
                                  C‚rlan Dan               prezent
           DUP√ PAUZ√
                                  Chelaru Ion              absent
  Pauza a durat Óntre orele 16,05 ∫i 16,20.            Cintez„ Mircea             prezent
                                  Ciornei Silvia             prezent„
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Cioroianu Adrian Mihai         absent
 Domnule secretar Puskás, v„ rog frumos, apelul          Cismaru Ivan              prezent
nominal. Œncepe˛i cu subsemnatul.                  Copos Gheorghe             absent
 V„ rog, domnule Bolca∫.                      Cozm‚nc„ Octav             absent
                                  Cre˛u Corina              absent„
  Domnul Lucian Augustin Bolca∫:
                                  Cre˛u Ovidiu Teodor          absent
  Domnule pre∫edinte,                       Cucuian Cristian            prezent
  Œn numele Grupurilor parlamentare ale Partidului        Cuta∫ George Sabin           prezent
Rom‚nia Mare, vreau s„-mi exprim tot regretul pentru        Daea Petre               absent
incidentele repetate care au punctat aceast„ ∫edin˛„.        David Cristian             absent
  Nu putem accepta, Óns„, intoleran˛a cu care           David Gheorghe             prezent
dumneavoastr„ ∫i membrii arcului guvernamental taxeaz„       D‚ncu Vasile              absent
toate interven˛iile noastre. Nu putem s„ o accept„m,        Diaconescu Cristian          absent
pentru c„, chiar Ón aceast„ dup„-amiaz„, Óntr-o discu˛ie      Dina Carol               absent
telefonic„, domnul pre∫edinte B„sescu s-a ar„tat interesat     Dinescu Valentin            absent
de amendamentele domnului Funar. Ierta˛i-m„ c„ dezv„lui       Duca Viorel Senior           absent
o chestiune personal„. Dumneavoastr„ l-a˛i votat          Dumitrescu Gheorghe Viorel       absent
pre∫edinte, a∫a c„ ave˛i dreptul s„-l admonesta˛i. Av‚nd      Dumitrescu Ion Mihai          prezent
Ón vedere c„ a existat un incident destul de grav la        Dumitru Constantin           prezent
Ónceputul ∫edin˛ei, peste care am Óncercat s„ trecem, dar      Eckstein Kovács Péter         prezent
care s-a repetat la un amendament sus˛inut de c„tre         Fekete Szabó Andras Levente      prezent
domnul Funar, Grupul parlamentar al Partidului Rom‚nia       Filipescu Teodor            absent
Mare, Ón semn de protest, p„r„se∫te lucr„rile, p‚n„ Ón       Florescu Ion              absent
momentul Ón care nu ni se vor prezenta scuze pentru o        Flutur Gheorghe            absent
asemenea atitudine. E un gest de protest parlamentar,        Frunda György             prezent
protest politic. V„ rog s„ lua˛i act de el.             Funar Gheorghe             absent
  V„ mul˛umesc. Invit colegii mei s„ plec„m.           G„ucan Constantin           absent
  (Grupurile parlamentare ale Partidului Rom‚nia Mare       Geoan„ Mircea Dan           absent
p„r„sesc sala de ∫edin˛„.)                     Georgescu Radu Cristian        absent
                                  Gheorghe Constantin          prezent
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                  Ha∫otti Puiu              prezent
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte Bolca∫.             Ila∫cu Ilie              absent
  Domnule secretar Puskás, v„ rog, apelul nominal.         Iliescu Ion              absent
Œncepem cu Senatul.                         Ilu∫c„ Daniel             prezent
                                  Ion Vasile               absent
  Domnul Puskás Valentin Zoltán:
                                  Iorga Nicolae             absent
  Antonie ™tefan Mihail            absent        Iorgovan Antonie            absent
  Apostol Neculai               prezent       Io˛cu Nicolae             prezent
  Arca∫ Viorel                absent        Iv„nescu Paula Maria          prezent„
  Ardelean Aurel               absent        Jurcan Dorel              prezent
  Arion Viorel                absent        Loghin Irina              absent„
  Athanasiu Alexandru             absent        Lupoi Mihail              prezent
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005       43

Maior George Cristian        absent        T„r„cil„ Doru Ioan           absent
Mardare Radu C„t„lin        absent        Terinte Radu              prezent
Marinescu Marius          prezent       Theodorescu Emil R„zvan         absent
Markó Bela             absent        TÓlv„r Angel              absent
Mele∫canu Teodor Viorel       absent        Toma Ion                absent
Mereu˛„ Mircea           absent        Tudor Corneliu Vadim          absent
Mih„escu Eugen           absent        fi‚buleac Mihai             prezent
Mih„iescu Petru ™erban       absent        fiic„u Adriana Silvia          absent„
Moisuc Viorica Georgeta Pompilia  absent„       fiÓrle Radu               prezent
Moraru Ion             absent        Ungheanu Mihai             absent
Mor˛un Alexandru Ioan        prezent       Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛       absent
Neagoe Otilian           absent        Vasilescu Gavril„            prezent
Neagu Nicolae            prezent       V„c„roiu Nicolae            absent
Néméth Csaba            prezent       V„rg„u Ion               absent
Nicolae ™erban           absent        Mele∫canu Teodor Viorel         prezent;
Nicolai Norica           prezent„       Popescu Dan Mircea           prezent;
Novolan Traian           absent        Vedina∫ Verginia            absent„
                             Verestóy Attila             prezent
Onaca Dorel Constantin       absent
                             Voiculescu Dan             absent
Oprea Mario Ovidiu         prezent
                             Vosganian Varujan            prezent
Oprescu Sorin Mircea        absent
                             Vraciu Jan               prezent
Pascu Corneliu           prezent
P„curaru Nicolae Paul Anton     prezent       S„ vedem cine a mai sosit.
P„unescu Adrian           absent        Antonie ™tefan Mihail          absent
Pere∫ Alexandru           prezent       Arca∫ Viorel              absent
Pete ™tefan             prezent       Ardelean Aurel             absent
Petre Maria             prezent„       Arion Viorel              absent
Petrescu Ilie            absent        Athanasiu Alexandru           absent
Popa Aron Ioan           prezent       Bindea Liviu Doru            absent
Popa Dan Gabriel          prezent       Blaga Vasile              nu este
Popa Nicolae Vlad          absent        Chelaru Ion               absent
Popescu Dan Mircea         absent        Cioroianu Adrian            absent
Popescu Ionel            absent        Copos Gheorghe             absent
Popescu Irinel           prezent       Cozm‚nc„ Octav             absent
Popescu Mihail           absent        Cre˛u Corina              absent„
Prodan Tiberiu Aureliu       prezent       Cre˛u Ovidiu Teodor           absent
Puskás Valentin Zoltán       prezent       David Cristian             nu este
R„doi Ion              absent        D‚ncu Vasile              absent
R„doi Ovidiu            prezent       Diaconescu Cristian           absent
R„dulescu Cristache         prezent       Dina Carol               absent
Roibu Aristide           absent        Dinescu Valentin            absent
                             Duca Viorel Senior           absent
Sab„u Dan              absent
                             Dumitrescu Viorel            absent
S‚rbu Ilie             absent
                             Filipescu Teodor            absent
Silistru Doina           absent„
                             Florescu Ion              absent
Simionescu Aurel Gabriel      absent
                             Flutur Gheorghe             nu este
Sógor Csaba             prezent
                             Markó Béla               nu este
Solcanu Ion             absent
                             Arion Viorel              prezent
Stan Petru             absent        Sab„u Dan                absent
St„noiu Mihaela Rodica       absent„       ™ere∫ Codru˛              nu a venit
Stoica Ilie             prezent
Str„til„ ™erban Cezar        prezent       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Stroe Radu             prezent      V„ mul˛umesc.
Szabó Károly Ferenc         prezent      Da, v„ rog s„ continua˛i cu apelul la Camera
™erb„nescu Verginia         prezent„     Deputa˛ilor.
™erbu Gheorghe Vergil        prezent      Domnul secretar Albu, v„ rog frumos, prezen˛a la
™ere∫ Ioan Codru˛          absent      Camer„.
™tefan Viorel            absent
™ter Sever             absent        Domnul Gheorghe Albu:
Talpe∫ Ioan             prezent       Adomnic„i Mirela Elena         absent„
T„n„sescu Claudiu          absent        Adomni˛ei Cristian Mihai        prezent
44       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

Albu Gheorghe           prezent       Cindrea Ioan              absent
Alm„janu Marin           prezent       Cioc‚lteu Alexandru           prezent
Alm„∫an Liviu           prezent       Ciontu Corneliu             absent
Amarie Constantin         absent        Ciopraga Mircea             prezent
Amet Aledin            prezent       Ciuc„ Liviu Bogdan           prezent
Anastase Roberta Alma       prezent„       Cliveti Minodora            absent„
Andea Petru            absent        Cocrea Olgu˛a              prezent„
Andon Sergiu            prezent       CodÓrl„ Liviu              absent
Andreica Romic„          prezent       Constantinescu Anca           prezent„
Andronescu Ecaterina        absent„       Constantinescu Viorel          absent
Antal Árpád-András         prezent       Corl„˛ean Titus             absent
Antal István            prezent       Co∫ea Dumitru Gheorghe Mircea      absent
Antonescu George Crin Lauren˛iu  prezent       Cr„ciunescu Grigore           prezent
Apostolache Mihai Cristian     absent        Cre˛u Gabriela             absent„
Ardelean Cornelia         prezent„       Cutean Vasile Emilian          absent
Asztalos Ferenc          prezent       Dan Iosif                absent
Avram Dumitru           absent        Diaconescu Marin            absent
Baban ™tefan            absent        Diaconescu Renic„            prezent
Bara Nicolae            prezent       Dida Corneliu Ioan           absent
Barbu Gheorghe           absent        Dobre Traian              prezent
Bardan Cornel ™tefan        prezent       Dorneanu Valer             absent
B„d„l„u Niculae          absent        Dragomir Dumitru            absent
B„e∫u George            prezent       Dragomir Gheorghe            prezent
B„nicioiu Nicolae         absent        Dr„gu∫ Radu C„t„lin           prezent
B„rbule˛iu Tiberiu         prezent       Dre˛canu Doina Mic∫unica        absent„
Becsek-Garda Dezso  ˝-Kálmán   prezent       Dumitrescu Cristian Sorin        absent
Bec∫enescu Dumitru         prezent       Dumitrescu Liana            prezent„
Bejinariu Eugen          absent        Dumitrescu Zamfir            absent
Bentu Dumitru           absent        Dumitriu Drago∫ Petre          absent
Bivolaru Ioan           absent        Dumitriu Mihai             absent
BÓrsan Iulian Gabriel       prezent       Dumitru Ion               absent
Boagiu Anca Daniela        absent„       Du∫a Mircea               prezent
Bobeanu R„zvan Petric„       absent        Du˛u Stelian              prezent
Boeriu Valeriu Victor       prezent       Erdei-Dolóczki István          prezent
Bolca∫ Lucian Augustin       absent        Eserghep Gelil             absent
Bonis Istvan            prezent       Faina Constantin            prezent
Borbély László           absent        F‚r∫irotu Vladimir Mircea        absent
Boureanu Cristian Alexandru    prezent       Fenechiu Relu              prezent
Br‚nz„ William Gabriel       prezent       Firczak Gheorghe            prezent
Br‚nzan Ovidiu           absent        Florea Damian              prezent
Bruchental-Pop Ionela       prezent„       Fotopolos Sotiris            prezent
Buciu Angela            absent„       Fr‚ncu Emilian Valentin         prezent
Buciuta ™tefan           prezent       Furo Iuliu Ioan             absent
Buda Daniel            prezent       Gabor Gheorghe             prezent
Buda Ioan             absent        Gan˛ Ovidiu Victor           prezent
Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu    absent        G„leteanu Monalisa           absent„
Buruian„ Aprodu Daniela      absent„       Georgescu Filip             absent
Bu∫oi Cristian Silviu       prezent       Gerea Andrei Dominic          prezent
Buzatu Dan Hora˛iu         prezent       Gheorghe Valeriu            prezent
Buzea Cristian Valeriu       absent        Gheorghiof Titu Nicolae         prezent
Calimente Mih„i˛„         prezent       Ghiorghioni Ionesie           prezent
Canacheu Costic„          prezent       Ghi∫e Ioan               prezent
Cantaragiu Bogdan         absent        Giurescu Ion              absent
Cazan Romeo Gheorghe Leonard    absent        Giurgiu Mircia             absent
C„lian Petru            absent        Gl„van ™tefan              prezent
C„lin Ion             absent        Godja Petru               absent
C‚mpanu Liviu           prezent       Gon˛ea Ion               prezent
Chiper Gheorghe          absent        Grigore Dan               absent
Chi∫ Filona∫            absent        Grosaru Mircea             prezent
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005       45

  Gubandru Aurel             absent       Liga D„nu˛               absent
  Gu∫„ Cozmin Horea            absent       Longher Ghervazen            prezent
  Gvozdenovici Slavomir          prezent       Luchian Ion               prezent
  Hanganu Romeo Octavian         prezent       Macale˛i Costic„            absent
  Hellvig Eduard Raul           prezent       Magheru Paul              absent
  Hoban Ioan               prezent       Man Mircea               prezent
  Hogea Vlad Gabriel           absent       Manda Iulian Claudiu          absent
  Hoinaru Marian             prezent       Manolescu Oana             prezent„
  Hrebenciuc Viorel            absent       Manta Pantelimon            prezent
  Iacob Ridzi Monica Maria        prezent„      Marian Dan Mihai            prezent
  Iancu Iulian              prezent       Marin Constantin            absent
                                Marinescu Marian Jean          prezent
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   Martin Eduard Stelian          absent
  Liderii de gup solicit„ o pauz„ de consultare. 5 minute   Márton Árpád Francisc          prezent
pauz„ de consultare, anun˛„ la microfon.            Máté András-Levente           prezent
                                Matei C„t„lin Lucian          absent
  Domnul Gheorghe Albu:                    Maz„re Alexandru            absent
  Sunt nevoit s„ Óntrerup — liderii de grup cer o       M„laimare Mihai Adrian         prezent
consultare de 5 minute.                    M„n„stireanu Vladimir Alexandru     absent
  Continu„m dup„.                       M„nescu Rare∫ ™erban          prezent
                                M„rcule˛ Petrescu Mira Anca Victoria  absent„
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                M„tu∫a Tudor              absent
  Deci, liderii de grup, la Sala Biroului permanent.     Nati Meir                absent
                                Merce Ilie               absent
  Domnul Puskás Valentin Zoltán:
                                Merka Adrian Miroslav          prezent
  Pentru stenogram„, se anun˛„ Óntre timp la senatori     Micula C„t„lin             prezent
c„ au sosit domnii senatori:                  Mihalache Sorin Dan           absent
  Antonie ™tefan            prezent        Mihei Andrian Sirojea          prezent
  Sab„u Dan              prezent        Mircea Costache             absent
                                Mircovici Niculae            prezent
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                Mironescu Lauren˛iu           prezent
  Haide˛i s„ continu„m apelul ∫i ˛inem cont c„ liderul de   Miro∫eanu Liviu Alexandru        prezent
grup este plecat la sala de ∫edin˛„.              Mitrea Manuela             absent„
                                Mitrea Miron Tudor           absent
  Domnul Gheorghe Albu:
                                Miu˛escu Gheorghe Adrian        prezent
  La solicitarea pre∫edintelui de ∫edin˛„, continu„m     MÓnzÓn„ Ion               absent
apelul.                            Mocanu Alexandru            prezent
  S„ ne g„sim ∫i ochelarii.                  Mocanu Vasile              absent
  Ibram Iusein             prezent        Moc„nescu Coloros Dan Constantin    prezent
  Ifrim Mircea             absent         Mocioalc„ Ion              prezent
  Iga∫ Traian Constantin        prezent        Mohora Tudor              absent
  Ignat Miron             prezent        Moisoiu Adrian             absent
  Iliescu Valentin Adrian       prezent        Moldovan Emil Radu           absent
  Ionescu Daniel            absent         Momanu Corneliu             prezent
  Iordache Florin           absent         Motreanu Dan ™tefan           prezent
  Iordache Gra˛iela Denisa       prezent„        Movil„ Petru              prezent
  Iriza Marius             absent         Munteanu Ioan              prezent
  Iustian Mircea Teodor        prezent        Musc„ Monica Octavia          prezent„
  Jipa Florina Ruxandra        absent„        Mu∫etescu Tiberiu Ovidiu        absent
  Kelemen Attila Béla Ladislau     prezent        Nassar Rodica              absent„
  Kelemen Hunor            prezent        N„stase Adrian             absent
  Kerekes Károly            prezent        Nechita Aurel              absent
  Király Andrei Gheorghe        prezent        Nedelcu Gabriela            absent„
  Kónya-Hamar Sándor          prezent        Nica Dan                absent
  Kovacs Attila            prezent        Nicol„escu Gheorghe Eugen        absent
  Lakatos Petru            prezent        Nicolicea Eugen             absent
  Lambrino Radu            prezent        Nicula Vasile Cosmin          absent
  Lari-Iorga Leonida          absent„        Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae     absent
  Lificiu Petru            absent         Nistoran Dorin Liviu          prezent
46       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

Ni˛„ Constantin           absent       S‚rbu Mugurel Liviu           prezent
Ni˛ulescu Teodor           absent       Scutaru Adrian George          prezent
Nosa Iuliu              absent       Semcu Adrian Emanuil          prezent
Oancea Viorel            prezent      Seres Dénes               prezent
Olarean Aurel            prezent      Severin Adrian             absent
Oltean Ioan             prezent      Silaghi Ovidiu Ioan           prezent
Olteanu Bogdan            absent       Sire˛eanu Mihail            absent
Oprea Gabriel            absent       Sóki Béla                prezent
Ovidenie Costel           prezent      Soporan Vasile Filip          prezent
Pal„r Ionel             prezent      Stan Ioan                absent
Pambuccian Varujan          prezent      Stan Ion                prezent
Pard„u Dumitru            prezent      Stanciu Anghel             prezent
Pascu Bogdan             prezent      St„nescu Cristian            absent
Pa∫cu Ioan Mircea          absent       St„nescu Mircea             prezent
Pavelescu Aurelian          absent
                            St„ni∫oar„ Mihai            prezent
Paveliu Marian Sorin         prezent
                            Stoica Ion               prezent
P„un Nicolae             absent
                            Str„chinaru Petre            prezent
Petrea Constantin          prezent
                            Strung„ Emil              prezent
Plumb Rovana             absent„
Podgorean Radu            absent       Szekely Levente Csaba          prezent
Ponta Victor Viorel         prezent      ™tirbe˛ Cornel             prezent
Pop Claudiu Adrian          absent       ™tirbu Monica Mihaela          prezent„
Popa Cornel             prezent      ™tireanu Octavian            absent
Popa Daniela             prezent„      ™tiuc„ Alecsandru            absent
Popa Nicolae             prezent      Tab„r„ Valeriu             prezent
Popeang„ Petre            absent       Tamás Sándor              prezent
Popescu Florin Aurelian       prezent      T„mag„ Constantin            absent
Popescu Ioan Dan           absent       T„n„sescu Mihai Nicolae         absent
Popescu Ionica Constan˛a       prezent„      T„rniceru Petru             absent
Popescu-T„riceanu C„lin Constantin  absent       Teodorescu George Alin         absent
Anton                          Timar Liviu               absent
Popp Cosmin Gabriel         prezent      Timi∫ Ioan               absent
Preda Cezar Florin          prezent      Todoran Pavel              prezent
Preda Ion              prezent      Toma Florentina Marilena        absent„
Pruteanu Vasile           prezent      Toma Horia Victor            prezent
Puchianu Ioan Dumitru        prezent      Tóro Tiberiu              prezent
Pupez„ Viorel            absent       Tudor Constantin            prezent
Purceld Octavian Mircea       absent       Tudor Marcu               absent
Pu∫ca∫ Vasile            absent       Tudose Mihai              absent
Pu∫c„ Mircea Valer          prezent      Turcan Raluca              prezent„
Puzdrea Dumitru           absent       fiundrea Ioan              prezent
Racoceanu Viorel           prezent      Uioreanu Horea Dorin          prezent
Radan Mihai             prezent
                            Ujeniuc Drago∫             prezent
Raicu Romeo Marius          prezent
                            Ungureanu Petre             prezent
R„dulescu Cristian          prezent
                            Ungureanu Valeriu Alexandru       absent
Rogin Marius             prezent
                            Urs„rescu Dorinel            prezent
Romanescu Marcel Lauren˛iu      prezent
Rus Ioan Aurel            absent       Vainer Aurel              prezent
Rusu Mihaela Adriana         prezent„      Varga Attila              prezent
Ru∫anu Dan Radu           prezent      Vasile Aurelia             absent„
Sanda Victor             absent       Vasilescu Lia Olgu˛a          absent„
Sandu-Capr„ Mihai          prezent      V„lean Adina Ioana           prezent„
Sandu Gabriel            prezent      V„sioiu Horia              prezent
Sasu Ion               prezent      V‚lcov ™andru Marcela Lavinia      absent„
S„niu˛„ Marian Florian        absent       Vlase Petru Gabriel           absent
S„punaru Nini            prezent      Vl„doiu Aurel              prezent
S‚rb Gheorghe            prezent      Voicu C„t„lin              absent
S‚rbu Daciana Octavia        absent„      Voicu Mihai Alexandru          prezent
S‚rbu Marian             prezent      Voinea Florea              absent
         MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005       47

  Zaharia Claudius Mihail       prezent      Cod‚rl„ Liviu              absent
  Zamfir Gabriel Sorin         prezent      Constantinescu Viorel          absent
  Zamfirescu Dan Dumitru        absent       Corl„˛ean Titus             absent
  Zegrean Augustin           prezent      Co∫ea Dumitru              absent
  Zgonea Valeriu ™tefan        absent       Cre˛u Gabriela             absent„
  Stima˛i colegi,                     Cutean Vasile Emilian          absent
  Reiau, pentru bun„ regul„, apelul numai cu cei care   Dan Iosif                absent
lipsesc.                          Diaconescu Marin            absent
                              Dida Corneliu              absent
 Domnul Puskás Valentin Zoltán:              Dorneanu Valer             absent
 Pentru stenogram„, la Senat au mai sosit urm„torii    Dragomir Dumitru            absent
domni senatori:                       Dre˛canu Doina Mic∫unica        absent„
 Flutur Gheorghe          prezent        Dumitrescu Cristian           absent
 Mih„ilescu Petru ™erban      prezent        Dumitrescu Zamfir            absent
 Novolan Traian           prezent        Dumitriu Drago∫             absent
 Popescu Mihail           prezent        Dumitriu Mihai             prezent
 Silistru Doina           prezent„        Dumitru Ion               absent
 ™ere∫ Ioan Codru˛         prezent        Eserghep Gelil             absent
 V„rg„u Ioan            prezent        F‚r∫irotu Vladimir Mircea        absent
                              Furo Iuliu Ioan             absent
 Ungureanu Vasile          prezent
                              G„leteanu Monalisa           absent„
 Domnul Gheorghe Albu:                   Georgescu Filip             absent
 Repet„m, v„ rog s„ m„ aten˛iona˛i ∫i verbal dac„...    Giurescu Ion              absent
O s„ strig mai repede, numai absen˛ii.           Giurgiu Mircia             absent
 Adomnic„i Mirela Elena        prezent„       Godja Petru               absent
 Amarie Constantin          prezent       Grigore Dan               absent
                              Gubandru Aurel             absent
 Andea Petru             absent
                              Gu∫„ Cozmin Horea            absent
 Andronescu Ecaterina         absent„
                              Hogea Vlad Gabriel           absent
 Apostolache Mihai Cristian      absent
                              Ifrim Mircea              absent
 Avram Dumitru            absent
                              Hrebenciuc Viorel            absent
 Baban ™tefan             absent
                              Ionescu Daniel             absent
 Barbu Gheorghe            prezent
                              Iordache Florin             absent
 Bardan Cornel ™tefan         prezent
                              Iriza Marius              absent
 B„d„l„u Niculae           absent
                              Jipa Florina Ruxandra          absent„
 B„nicioiu Nicolae          absent
                              Lari-Iorga Leonida           absent„
 Bejinariu Eugen           absent
                              Lificiu Petru              absent
 Bentu Dumitru            absent
                              Liga D„nu˛               absent
 Bivolaru Ioan            absent
                              Macale˛i Costic„            absent
 Boagiu Anca Daniela         prezent„
                              Magheru Paul              absent
 Bobeanu R„zvan Petric„        absent        Manda Iulian Claudiu          absent
 Boeriu Valeriu Victor        prezent       Marin Constantin            absent
 Bolca∫ Lucian Augustin        absent        Martin Eduard Stelian          absent
 Borbély László            absent
 Br‚nzan Ovidiu            prezent       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
 Buciu Angela             absent„       Mul˛umesc.
 Buda Ioan              absent        Consider c„ avem cvorum.
 Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu     absent        Rog secretarii de ∫edin˛„ s„ pofteasc„ la prezidiu.
 Buruian„ Aprodu Daniela       absent„       Continua˛i apelul.
 Buzea Cristian            absent
 Cantaragiu Bogdan          prezent       Domnul Gheorghe Albu:
 Cazan Gheorghe Romeo Leonard     absent        Matei C„t„lin Lucian          absent
 C„lian Petru             absent        Gubandru Aurel             prezent
 C„lin Ion              prezent       Maz„re Alexandru            absent
 Chiper Gheorghe           absent        M„n„stireanu Vladimir Alexandru     absent
 Chi∫ Filona∫             absent        M„rcule˛ Petrescu Mira Anca Victoria  absent„
 Cindrea Ioan             absent        M„tu∫a Tudor              absent
 Ciontu Corneliu           absent        Meir Nati                absent
 Cliveti Minodora           absent„       Merce Ilie               absent
 48       MONITORUL  OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

 Mihalache Sorin Dan         absent       V‚lcov-™andru Marcela Lavinia      absent„
 Mircea Costache           absent       Vlase Petru Gabriel           absent
 Mitrea Manuela            absent„      Voicu C„t„lin              absent
 Mitrea Miron Tudor          absent       Voinea Florea              prezent
 MÓnzÓn„ Ion             absent       Zamfirescu Dan Dumitru         absent
 Mocanu Vasile            absent       Zgonea Valeriu ™tefan          absent
 Mohora Tudor             absent       Borbély László             prezent
 Moisoiu Adrian            absent
 Moldovan Emil Radu          absent       Domnul Dan Radu Ru∫anu:
 Mu∫etescu Tiberiu Ovidiu       absent       Domnule Gheorghiof, rezultatul votului dup„ list„.
 Nassar Rodica            absent„
                             Domnul Gheorghe Albu:
 N„stase Adrian            absent
 Nechita Aurel            absent       Domnule pre∫edinte,
 Nedelcu Gabriela           absent„      Ierta˛i-m„, pentru stenogram„, la Senat, domnul Vasile
 Nica Dan               absent     Blaga prezent.
 Nicol„escu Gheorghe Eugen      prezent
                             Domnul Puskás Valentin Zoltán:
 Nicolicea Eugen           absent
 Nicula Vasile Cosmin         absent       Din partea Senatului, pentru stenogram„, au mai sosit
 Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae    absent     domnii senatori Blaga Vasile, Copos Gheorghe, David
 Ni˛„ Constantin           absent     Cristian, Markó Béla.
 Ni˛ulescu Teodor           absent
                             Domnul Dan Radu Ru∫anu:
 Nosa Iuliu              absent
 Olteanu Bogdan            prezent      V„ rog s„-mi spune˛i din partea Senatului num„rul de
 Oprea Gabriel            absent     prezen˛i.
 Pavelescu Aurelian          absent       V„ rog s„ comunica˛i din partea Senatului.
 P„un Nicolae             absent       76 de senatori. (Aplauze.)
 Plumb Rovana             absent„      Din partea Camerei Deputa˛ilor, 198 de deputa˛i.
 Podgorean Radu            absent     (Aplauze.)
 Ponta Victor Viorel         prezent      274 de voturi.
 Pop Claudiu Adrian          absent       Continu„m ∫edin˛a Ón plen.
 Popeang„ Petre            absent       Amendamentul de la pozi˛ia 187.
 Popescu Dan Ioan           absent       V„ rog s„ lua˛i loc, ca s„ pute˛i fi num„ra˛i.
 Popescu-T„riceanu C„lin Constantin  Anton, r„m‚ne   Deci, pozi˛ia 187, amendamentul nu este sus˛inut.
cum am stabilit.                     Nr. crt. 188. Sus˛ine cineva amendamentul? Nu.
 Pupez„ Viorel            absent       Nr. crt. 189. Nu este sus˛inut.
 Purceld Octavian Mircea       absent       Nr. crt. 190. Nu-l sus˛ine nimeni.
 Pu∫ca∫ Vasile            absent       Nr. crt. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198.
 Puzdrea Dumitru           absent       Supun la vot bugetul Consiliului Na˛ional al
 Rus Ioan Aurel            absent     Audiovizualului.
 Sanda Victor             absent       Voturi pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 237 voturi pentru.
 S„niu˛„ Marian Florian        absent       Voturi Ómpotriv„?
 S‚rbu Daciana Octavia        absent„      Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
 Severin Adrian            absent       Aprobat.
 Sire˛eanu Mihail           absent       Mul˛umesc.
 Stan Ioan              absent       Bugetul pentru Cancelaria Primului-Ministru.
 St„nescu Cristian          absent       Amendamente respinse. 199, Ól sus˛ine cineva?
 ™tireanu Octavian          absent       Nr. crt. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
 ™tiuc„ Alecsandru          absent     209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 —
 T„mag„ Constantin          absent     amendamente respinse, care nu sunt sus˛inute.
 T„n„sescu Mihai Nicolae       absent       Amendamente aprobate: amendamentul nr. 30.
 T„rniceru Petru           absent       Voturi pentru? 242 voturi pentru.
 Teodorescu George Alin        absent       Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
 Timar Liviu             absent       Ab˛ineri?
 Timi∫ Ioan              absent       Mul˛umesc. Adoptat.
 Tudor Marcu             absent       Pozi˛ia nr. 31 — amendament adoptat, anexa nr. 3/12.
 Tudose Mihai             prezent      Voturi pentru? 246 voturi pentru.
 Ungureanu Valeriu Alexandru     absent       Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.
 Vasile Aurelia            absent„      Ab˛ineri? O ab˛inere.
 Vasilescu Lia Olgu˛a         absent„      A fost adoptat.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005       49

  Amendamentul nr. 32 — 3/13, amendament adoptat         A fost adoptat.
de comisie.                            Ministerul Justi˛iei.
  Voturi pentru? 244.                       Amendamente respinse, de la nr. 260 p‚n„ la 264.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.               Cine le sus˛ine?
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                      V„ rog, domnule Ponta.
  S-a adoptat.
  Cancelaria Primului-Ministru, bugetul, Ón totalitatea lui.   Domnul Victor Viorel Ponta:
  Voturi pentru? 244 voturi pentru.                Domnule pre∫edinte,
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.               Doresc s„ sus˛in amendamentul colegului meu din
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                    Grupul parlamentar al P.S.D., domnul Aurel Vl„doiu,
  A fost adoptat.                       privind alocarea sumei de 4 milioane lei noi pentru
  Secretariatul General al Guvernului.             obiectivul de investi˛ii îJudec„toria R‚mnicu-V‚lcea“.
  Amendamente de la pct. 219 p‚n„ la pct. 254.
  Dac„ sus˛ine cineva amendamentele respinse? Nu         Domnul Dan Radu Ru∫anu:
sus˛ine nimeni.                          Mul˛umesc.
  Amendamente aprobate: anexa nr. 3/13, pozi˛ia nr. 32,      Voturi pentru amendamentul domnului Ponta?
amendament adoptat de comisie.                 10 voturi pentru.
  Voturi pentru? 244 voturi pentru.                Voturi Ómpotriv„? 234 voturi Ómpotriv„.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.               Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                    Amendamentul a fost respins.
  A fost adoptat.
                                  Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale.
  Pozi˛ia nr. 33, anexa nr. 3/13, amendament adoptat
                                  Amendamente respinse.
de comisie.
                                  Œn continuare, domnul Ponta mai are amendamente la
  Voturi pentru? 244 voturi pentru.
                                Ministerul Justi˛iei.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                    Domnul Victor Viorel Ponta:
  A fost adoptat.
                                  Domnule pre∫edinte,
  Bugetul Secretariatului General al Guvernului, Ón
                                  Dac„ dori˛i, prezint toate amendamentele la Ministerul
ansamblul lui.
                                Justi˛iei, unde cred c„ sunt absolut necesare o mul˛ime
  Voturi pentru? 244 voturi pentru.
                                de corecturi.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                     Cel cu Judec„toria R‚mnicu-V‚lcea Ón˛eleg c„ l-a˛i
  A fost adoptat.                       supus la vot ∫i a c„zut.
  Bugetul Ministerului Afacerilor Externe.             A∫ vrea s„ sus˛in, de asemenea, amendamentul de la
  Amendamente respinse de la nr. 255 p‚n„ la 258.       pozi˛ia nr. 261 privind alocarea Óntregii sume necesare
  Se sus˛in de c„tre cineva? Nu.                finaliz„rii lucr„rilor pentru Tribunalul D‚mbovi˛a, pozi˛ia
  Amendamente aprobate nu sunt.                nr. 261.
  Bugetul, Ón ansamblul lui.                    Pozi˛ia nr. 262, suplimentarea sumei de la Cap. 6101
  Voturi pentru? 244 voturi pentru.              îOrdine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„“, subcapitolul 07
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.             îPenitenciare“ cu 262.085 lei; amendamentul nr. 263
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                   privind includerea Ón programul de investi˛ii a unei sume
  S-a votat bugetul Ministerului Afacerilor Externe.      pentru terminarea Penitenciarului de maxim„ siguran˛„
  Bugetul Ministerului Integr„rii Europene.          Arad; ∫i, de asemenea, amendamentul de la pct. 264
  Nu are amendamente, nici admise, nici respinse.       privind suplimentarea cu 4.000 lei, reprezent‚nd
  Voturi pentru? Mul˛umesc. 244 voturi pentru.         finan˛area pe anii 2006 ∫i 2007 pentru Tribunalul
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.             D‚mbovi˛a.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                     Acestea erau amendamentele de la Ministerul Justi˛iei
  A fost adoptat.                       pe care doresc s„ le sus˛in, deoarece consider c„ la
  Ministerul Finan˛elor Publice.                Ministerul Justi˛iei bugetul este prost Óntocmit.
  Dac„ sus˛ine cineva amendamentele de la 259,           Mul˛umesc.
amendamente respinse? Nu.                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Amendamente admise, pozi˛ia nr. 34, anexa nr. 3/16.
  Voturi pentru? 244 voturi pentru.                Mul˛umesc.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.               Supun la vot amendamentul de la pozi˛ia 261, anexa
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                   nr. 3/17.
  Bugetul Ministerului Finan˛elor Publice Ón ansamblul lui.    Voturi pentru amendament? 10 voturi pentru.
  Voturi pentru? 244 voturi pentru.                Voturi Ómpotriv„? 234 voturi Ómpotriv„.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.               Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                     Mul˛umesc.
  50        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Amendamentul Grupului parlamentar al P.S.D., sus˛inut      Amendamente respinse de la nr. 308 p‚n„ la 314.
de domnul deputat Ponta, anexele nr. 3/17—3/21,           Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.
pct. 263.                              Amendamente admise: pozi˛ia nr. 40, anexa
  Voturi pentru? 4 voturi pentru.               nr. 3/20/07, amendament adoptat de comisii.
  Voturi Ómpotriv„? 239 voturi Ómpotriv„.             Voturi pentru? 239 voturi pentru.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                      Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Insuficient.                          Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
  V„ supun bugetul Ministerului Justi˛iei Ón ansamblul lui.    A fost adoptat.
  Voturi pentru? 239 voturi pentru.                Pozi˛ia nr. 41, anexa nr. 3/20, adoptat de comisii.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                   Voturi pentru? 238 voturi pentru.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                      Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  V„ mul˛umesc. A fost adoptat.                  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Bugetul Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.            Amendament adoptat.
  Amendamente respinse de la nr. 265 p‚n„ la 281.         Bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
  Dac„ le sus˛ine cineva?                   Familiei, cu amendamentele adoptate de comisie.
  Dac„ nu le sus˛ine nimeni, amendamente admise:         Voturi pentru? 238 voturi pentru.
pozi˛ia nr. 35, anexa nr. 3/18, amendament admis de         Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
comisie.                              Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Voturi pentru? 239 voturi pentru.                Bugetul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                   Amendamente respinse de la pozi˛ia nr. 315 p‚n„ la
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                    323.
  Insuficient.                          Le sus˛ine cineva? Nu.
  Bugetul Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón ansamblu lui,    Amendamente admise, pozi˛ia nr. 42, anexa nr. 3/21.
cu amendamentele propuse de comisie.                Voturi pentru? 238 voturi pentru.
  Voturi pentru? 239 voturi pentru.                Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
                                  Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
                                  Amendamentul a fost admis.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
                                  Pozi˛ia nr. 43, anexa nr. 3/21/19.
  V„ mul˛umesc.
                                  Voturi pentru? 238 voturi pentru.
  Bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.
                                  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Amendamente respinse de la nr. 282 p‚n„ la 307.
                                  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Dac„ le sus˛ine cineva?
                                  Amendament aprobat.
  Amendamente aprobate, anexa nr. 3/19, pozi˛ia nr. 36.
                                  Bugetul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, cu
  Voturi pentru? 239 voturi pentru.
                                amendamentele propuse ∫i aprobate de comisie.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
                                  Voturi pentru? 238 voturi pentru.
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                      Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Insuficient.                          Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  A fost adoptat.                         A fost adoptat.
  Pozi˛ia nr. 38, anexa nr. 3/19, Ministerul Administra˛iei    Bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
∫i Internelor, amendament adoptat de comisie.          Rurale.
  Voturi pentru? 239 voturi pentru.                Amendamente respinse de comisie: de la pozi˛ia
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.             nr. 324 p‚n„ la 364.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                    Le sus˛ine cineva? Nu.
  A fost adoptat.                         Amendamente admise, pozi˛ia nr. 44, anexa
  Pozi˛ia nr. 39, anexa nr. 3/19, amendament adoptat     nr. 3/22/01, adoptat de comisie.
de comisie.                             Voturi pentru? 328 voturi pentru.
  Voturi pentru? 238 voturi pentru.                Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.               Ab˛ineri? 8 ab˛ineri.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                      S-a adoptat amendamentul.
  V„ mul˛umesc.                          Pozi˛ia nr. 46. Anexa nr. 3/22/07.
  A fost adoptat.                         Voturi pentru? 238 voturi pentru.
  Bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón      Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.
ansamblul lui, cu amendamentele propuse ∫i aprobate de       Ab˛ineri? 6 ab˛ineri.
comisie.                              Amendamentul a fost adoptat.
  Voturi pentru? 240 voturi pentru.                Pozi˛ia nr. 47, anexa nr. 3/22/19, amendament adoptat
  Voturi Ómpotriv„? 2 voturi Ómpotriv„.            de comisii.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                      Voturi pentru? 236 voturi pentru.
  V„ mul˛umesc.                          Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i      Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
Familiei.                              Adoptat.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005      51

  Bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor, Dezvolt„rii   Pozi˛ia 54, anexa nr. 3.25.21.
Rurale, cu amendamentele propuse ∫i adoptate de          Voturi pentru? 238.
comisie.                             Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Voturi pentru? 238.                      Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.              Amendament admis.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                     Pozi˛ia 55, anexa nr. 3.25.21.
  S-a adoptat.                          Voturi pentru? 238.
  Bugetul Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.     Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
Amendamente respinse de la pozi˛ia 365 la 385. Dac„ le      Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
sus˛ine cineva?                          Amendament admis.
  Amendamente admise, pozi˛ia 48, anexa nr. 3.23.07.
                                 Bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu
  Voturi pentru? 238 voturi pentru.
                                amendamentele adoptate ∫i votate de comisie.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
                                 Voturi pentru? 238.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
                                 Voturi Ómpotriv„? 3 voturi Ómpotriv„.
  S-a adoptat.
                                 Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Pozi˛ia 49, anexa nr. 3.23.21.
  Voturi pentru? 238.                      Bugetul Ministerului S„n„t„˛ii. Amendamente respinse
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.             de la pozi˛ia 447 la pozi˛ia 508.
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                     Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.
  Amendament adoptat.                      Amendamente admise de comisie.
  Bugetul Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu    Pozi˛ia 56, anexa nr. 3.26.
amendamentele propuse ∫i adoptate de comisii.           Voturi pentru? 238.
  Voturi pentru? 238 de voturi pentru.              Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.              Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                     Adoptat.
  Buget adoptat.                         Pozi˛ia 57. Anexa nr. 3.26. Amendament adoptat de
  Bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i   comisie.
Turismului. Amendamente respinse de la pozi˛ia 386—424.      Voturi pentru? 236.
Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.                    Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.
  Amendamente admise, pozi˛ia 50. Anexa nr. 3.24.07.       Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
  Voturi pentru? 238.                      Adoptat.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.              Pozi˛ia 58, anexa nr. 3.26.07.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                    Voturi pentru? 236.
  Amendament adoptat.                      Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Pozi˛ia 51, anexa nr. 3.24.18.                 Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Voturi pentru? 238 de voturi pentru.              V„ mul˛umesc. Adoptat.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
                                 Pozi˛ia 59, anexa nr. 3.26.21.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
                                 Voturi pentru? 238.
  V„ mul˛umesc.
                                 Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
                                 Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
Turismului cu amendamentele propuse ∫i adoptate de
comisie.                             Amendament adoptat.
  Voturi pentru? 238.                      Bugetul Ministerului S„n„t„˛ii, cu amendamentele
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.             votate ∫i aprobate de comisie.
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                     Voturi pentru? 238.
  Buget adoptat.                         Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.         Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
Amendamente respinse, de la pozi˛ia 425 la 446.          Bugetul Ministerului Culturii ∫i Cultelor. Amendamente
  Dac„ le sus˛ine cineva. Nu.                 respinse de la pozi˛ia 509-559.
  Amendamente admise. Pozi˛ia 52, anexa nr. 3.25.07.       Dac„ le sus˛ine cineva? Doamna Mona Musc„. V„
  Voturi pentru? 238. Mul˛umesc.               rog.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
                                 Doamna Monica Octavia Musc„:
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
  Amendament admis.                       Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
  Pozi˛ia 53, anexa nr. 3.25.21.                 Stima˛i colegi,
  Voturi pentru? 238.                      Este vorba de amendamentul de la pozi˛ia 530,
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.             amendamente respinse, ∫i este vorba de un amendament
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                    al Comisiilor reunite Camer„ ∫i Senat ∫i persoana mea,
  Amendament admis.                      prin care se propune suplimentarea sumelor alocate
  52        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

Ministerului Culturii ∫i Cultelor din bugetul de stat, de la    am promis Ón campania electoral„ ∫i v„ rog, Ón acela∫i
429.440 mii lei la 590.440 mii lei.                timp, s„ fim solidari pe Programul de guvernare.
  Motivul pentru care propunem acest lucru ∫i-l sus˛inem
                                   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
poate fi cuprins Ón urm„toarele: orice ˛ar„ intr„ Ón
memoria colectiv„ a umanit„˛ii Ón primul r‚nd prin valorile     V„ mul˛umesc, doamna deputat.
ei culturale. Cu toate acestea, Ministerul Culturii ∫i
                                   Doamna Monica Octavia Musc„:
Cultelor a fost sever subfinan˛at. Œn anul 2005, pe
bugetul P.S.D., bugetul a fost echivalent cu 0,146% din       Cultura are nevoie de pu˛in.
P.I.B. Pentru anul 2006, este prev„zut„ o sum„ care
                                   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
reprezint„ 0,133% din P.I.B. fiin‚nd cont de infla˛ia
prognozat„ de 5,5%, se poate spune c„ Ón termeni reali        V„ rog, doamna deputat, a˛i dep„∫it timpul!
bugetul Ministerului Culturii ∫i Cultelor va fi mai mic dec‚t    Doamna Monica Octavia Musc„:
cel din anul care se Óncheie.
  Din p„cate, bugetul nu acoper„ nevoile reale ale         Da˛i culturii acel pu˛in de care are nevoie.
domeniului, este indecent de mic prin raportare la sumele      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
alocate altor ministere, autorit„˛i sau institu˛ii publice, care
au beneficiat de supliment„ri bugetare, ∫i nu corespunde       V„ mul˛umesc.
promisiunilor f„cute Ón programul de guvernare.            Voturi Ómpotriva amendamentului? Cine este Ómpotriva
                                  amendamentului? 210 voturi Ómpotriv„.
  Pentru a fi mai explicit„, v„ amintesc c„ exist„ 13
                                   Voturi pentru? 32 de voturi pentru.
programe prioritare ale Ministerului Culturii ∫i Cultelor
pentru anul 2006. Cinci dintre ele sunt legate de planul       Ab˛ineri?
na˛ional de restaurare a monumentelor istorice. Dintre        Amendamentul a fost respins.
aceste 13 proiecte, 7 au primit finan˛are zero, 4 au         Amendamente admise. Pozi˛ia 60, anexa nr. 3.27.
beneficiat de sume derizorii, iar dou„ dintre ele doar de     Ministerul Culturii, amendament aprobat ∫i adoptat de
o treime din finan˛are.                      comisie.
                                   V„ rog.
  Stima˛i colegi ∫i stima˛i mini∫tri,
  Responsabilitatea tuturor este mare pentru c„ to˛i cei      Doamna Gra˛iela Denisa Iordache:
din Partidul Na˛ional Liberal ∫i din P.D. ∫i Alian˛a, Ón
                                   Domnule pre∫edinte,
Óntregimea ei, au criticat timp de patru ani de zile bugetul
                                   Stima˛i colegi,
Ministerului Culturii alocat de P.S.D. Pe bun„ dreptate. A
                                   Sunt dou„ amendamente care se refer„ la...
fost un buget indecent, un buget ru∫inos de mic fa˛„ de
nevoile culturii.                          Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Mai mult, am promis Ómpreun„, Ómpreun„ cu            Sunt cuprinse la amendamente admise sau respinse?
dumneavoastr„, cei din Alian˛„, c„ vom finan˛a cultura. Œn
Programul de guvernare am prev„zut ca prioritate pentru       Doamna Gra˛iela Denisa Iordache:
Guvernul Alian˛ei...                         La amendamente admise sunt erori materiale f„cute Ón
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     maniera Ón care este formulat textul. Am s„ le depun la
                                  secretariat...
 Doamna deputat, v„ rog s„ Óncheia˛i, v-a˛i sus˛inut         Mul˛umesc.
amendamentul.
                                   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Doamna Monica Octavia Musc„:
                                   Voturi pentru? 238 de voturi pentru.
  ...am prev„zut ca prioritate pentru programul Alian˛ei,      Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
pentru Guvernul Alian˛ei, finan˛area culturii. Ei bine, dac„     Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
noi nu Ón˛elegem c„ odat„ intra˛i Ón Uniunea European„,       Amendamentul a fost adoptat.
patrimoniul cultural na˛ional devine ∫i patrimoniu european     Pozi˛ia 61, anexa nr. 3.27, amendament admis de
∫i c„ nu po˛i s„ intri cu monumentele pr„bu∫ite...         comisie.
                                   Voturi pentru? 238 de voturi pentru.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                   Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Doamna deputat, v„ rog s„ Óncheia˛i.               Ab˛ineri? Nici o ab˛inere. M„ scuza˛i, o ab˛inere.
                                   Amendament admis.
  Doamna Monica Octavia Musc„:
                                   Pozi˛ia 62, anexa nr. 3.27.
  Cred c„, Ón situa˛ia aceasta, nu Ón˛elegem rolul culturii     Voturi pentru? 238.
c‚nd e vorba de integrare Ón Uniunea European„.           Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Stima˛i colegi ∫i domnilor mini∫tri,               Ab˛ineri? 5 ab˛ineri.
  V„ rog s„ fim solidari Ón interesul culturii. V„ rog s„      Amendament adoptat.
fim solidari pe promisiunile pe care le-am f„cut Ón         Pozi˛ia 63.27.07.
opozi˛ie timp de 4 ani, v„ rog s„ fim solidari pe ceea ce      Voturi pentru? 238.
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005       53

  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.            Bugetul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, cu
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                  amendamentele sus˛inute ∫i adoptate de comisie.
  Amendament adoptat.                    Voturi pentru? 240.
  Pozi˛ia 64. Anexa nr. 3.27.07.               Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Voturi pentru? 238.                    Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.            V„ mul˛umesc.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                   Bugetul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii Externe.
  Mul˛umesc.                       Amendamente respinse, 580.
  Bugetul Ministerului Culturii ∫i Cultelor, anexa      Dac„ le sus˛ine cineva? Nu. Amendamente admise.
nr. 3.27.07. a) Voturi pentru aprobarea anexei? 238.    Nu are.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.            Voturi pentru? Mul˛umesc.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                   Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.
  Mul˛umesc.                         Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Bugetul Ministerului Culturii ∫i Cultelor, cu       Cu 240 de voturi pentru, dou„ ab˛ineri, dou„ Ómpotriv„.
amendamentele propuse ∫i adoptate de comisie.         Bugetul Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„. Amendamente
  Voturi pentru? 238.                   respinse, de la 581 la 605.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.            Dac„ le sus˛ine cineva? Nu. Amendamente admise nu
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                  are.
  S-a adoptat.                        Voturi pentru? 239.
  Bugetul Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei     Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.
Informa˛iilor.                         Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
  Amendamente respinse, de la pozi˛ia 560 la 575.      V„ mul˛umesc. A fost adoptat.
  Dac„ le sus˛ine cineva? Amendamente admise nu are.     Bugetul Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale.
                              Amendamente respinse. La 606. Dac„ sus˛ine cineva
  Bugetul Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
                              amendamentul? Nu.
Informa˛iei, Ón ansamblul lui.
                                Amendamente admise nu are.
  Voturi pentru? 238.
                                Bugetul Ón ansamblul lui.
  Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.
                                Voturi pentru? 238 de voturi pentru.
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
                                Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.
  Mul˛umesc.
                                Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Bugetul Ministerului Public. Amendamente respinse, de
                                A fost adoptat.
la 576 la 578.
                                Bugetul Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat.
  Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.
                              Amendamente respinse nu are. Amendamente admise.
  Amendamente admise nu are. Bugetul Ministerului
                              Nu are.
Public, Ón ansamblul lui.
                                Votul Ón ansamblul lui.
  Voturi pentru? 238.
                                Voturi pentru? 240.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.            Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                   Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  A fost adoptat.                      S-a adoptat.
  Bugetul Departamentului Na˛ional Anticorup˛ie.       Bugetul Oficiului Central de Stat pentru Probleme
  Nu are amendamente respinse, nu are amendamente     Speciale. Amendamente respinse? Nu are. Amendamente
admise.                           admise? Nu are.
  Votul Ón ansamblu.                     Vot Ón ansamblu.
  Voturi pentru? 238.                    Voturi pentru? 242.
  Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.          Voturi Ómpotriv„? Nici un vot Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  A fost adoptat.                      A fost adoptat.
  Bugetul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii. Amendamente    Bugetul Academiei Rom‚ne. Amendamente respinse.
respinse. De la 579... Dac„ Ól sus˛ine cineva? Nu.     Pozi˛iile 607—608.
Amendamente admise. Pozi˛ia 65, anexa nr. 3.31.01.       Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.
  Voturi pentru? 237.                    Amendamente admise. Pozi˛ia 67, anexa nr. 3.37.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.            Voturi pentru amendament? 240.
  Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.                   Voturi Ómpotriv„? Nici un vot Ómpotriv„.
  Adoptat.                          Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Pozi˛ia 66. Anexa nr. 3.31.01.               Adoptat.
  Voturi pentru? 238.                    Bugetul Academiei Rom‚ne, cu amendamentele
  Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.        propuse ∫i adoptate de comisie.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                  Voturi pentru? 240.
  Amendament adoptat.                    Voturi Ómpotriv„? Nici un vot Ómpotriv„.
  54        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                   Domnul Liviu Timar:
  A fost adoptat.                        Nu este. Este eliminarea unei erori materiale. Nu este
  Bugetul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitar Veterinare ∫i    respins. Acum s-a descoperit.
pentru Siguran˛a Alimentar„.
  Dou„ amendamente respinse la pozi˛iile 609—610.        Domnul Dan Radu Ru∫anu:
Dac„ le sus˛ine cineva? Nu le sus˛ine nimeni.          Este o corectur„ pe text.
  Amendamente admise. Pozi˛ia 68, anexa nr. 3.38.
  Voturi pentru? 240 de voturi pentru.             Domnul Liviu Timar:
  Voturi Ómpotriv„?                       Œn loc de postaderare, preaderare. Eroare material„.
  Ab˛ineri? Nici o ab˛inere. M„ scuza˛i, dou„ ab˛ineri.
                                 Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  A fost adoptat.
  Pozi˛ia 69. Anexa 3.38.09.                  Dac„ sunte˛i de acord cu propunerea colegului, Ón loc
  Voturi pentru? 240.                    de postaderare, preaderare.
  Voturi Ómpotriv„? Nici unul.                 Voturi pentru? 240.
                                 Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
                                 Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  A fost adoptat.
                                 V„ mul˛umesc.
  Bugetul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitar Veterinare pentru
                                 Bugetul Consiliului Na˛ional pentru Combatere a
Siguran˛a Alimentelor, cu amendamentele propuse ∫i
                               Discrimin„rii, Ón ansamblul lui.
aprobate de comisie.
                                 Voturi pentru? 240.
  Voturi pentru? 240.                      Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                     V„ mul˛umesc.
  S-a adoptat.                         Bugetul Agen˛iei Na˛ionale de pres„ îRompres“.
  Bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele       Nu are amendamente.
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989.               Voturi pentru? 240.
  Nu are amendamente.                      Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Voturi pentru? 240.                      Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                  S-a adoptat.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                   Bugetul Institutului Cultural Rom‚n.
  S-a adoptat.                         Amendamente respinse de la pozi˛ia 627—638.
  Bugetul Oficiului Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere a    Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.
Sp„l„rii Banilor.                        Amendament admis. La pozi˛ia 70, anexa nr. 3.44.
  Nu are amendamente.                      Voturi pentru? 240.
  Voturi pentru? 240.                      Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.           Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Ab˛ineri? Nu sunt.                      Bugetul Institutului Cultural Rom‚n, cu amendamentele
  S-a adoptat.                        propuse ∫i adoptate de comisie.
                                 Voturi pentru? 240.
  Bugetul Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor
                                 Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
Secrete de Stat.
                                 Ab˛ineri? Nu sunt.
  Nu are amendamente.
                                 Adoptat.
  Voturi pentru? 240.
                                 Societatea Rom‚n„ de Radiodifuziune.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.              Un amendament respins la pozi˛ia 639. Dac„ Ól
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                   sus˛ine cineva? Nu.
  Adoptat.                           Amendamente admise nu are.
  Consiliul Na˛ional pentru Combaterea Discrimin„rii.      Votul Ón ansamblu.
  Nu are amendamente. Are amendamente respinse.         Voturi pentru? 240.
600—626.                             Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Dac„ le sus˛ine cineva. V„ rog.                Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
                                 Adoptat.
  Domnul Liviu Timar:
                                 Bugetul Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune.
  Domnule pre∫edinte,                      Amendamente respinse? Nu sunt amendamente
  Da˛i-mi voie s„ fac o propunere pentru eliminarea unei   respinse. Nici amendamente adoptate.
erori de tehnic„ legislativ„. O anumit„ sum„ este        V„ supun votului bugetul Societ„˛ii Rom‚ne de
Óncadrat„ la un alineat privind postaderarea, c‚nd colo, Ón  Televiziune.
2006, suntem Ón faza de preaderare.               Voturi pentru? 240.
                                 Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
  Este la amendamente respinse.                 V„ mul˛umesc. A fost adoptat.
         MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005      55

  Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.      Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Dou„ amendamente respinse. Pozi˛iile 640—641. Dac„    Adoptat.
le sus˛ine cineva? Nu.                   Pozi˛ia 76, anexa nr. 4, amendament admis de comisie.
  Nu are amendamente admise.                Voturi pentru? 241.
  Votul Ón ansamblu.                    Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Voturi pentru? 240.                   Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.         Amendament admis.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                 Anexa nr. 4, pozi˛ia 77, amendament admis de comisie.
  Adoptat.                         Voturi pentru? 241.
  Bugetul Autorit„˛ii Electorale Permanente.        Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Nu are amendamente respinse, nu are nici         Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
amendamente admise.                     Amendament admis.
  Votul, Ón ansamblu.                   Anexa 4, Ón ansamblul ei.
  Voturi pentru? 240.                   Voturi pentru? 242.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                 Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Adoptat.                         Anexa nr. 5. Amendamente respinse, de la pozi˛ia 688
  Bugetul Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale.  la 732. Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.
  Amendamente respinse nu are. Are un amendament      Amendamente admise.
admis la pozi˛ia 71, anexa nr. 3.49, amendament admis.   Anexa nr. 5, pozi˛ia 78.
  Voturi pentru? 240.                   Voturi pentru? 240.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
  Amendamentul a fost adoptat.               Anexa nr. 5, Ón ansamblul ei.
  Bugetul Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,   Voturi pentru? Mul˛umesc. 240.
cu amendamentele supuse ∫i aprobate de comisie.       Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Voturi pentru? 240.                   Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                Anexa nr. 6. Nu sunt amendamente. Sunt
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                 amendamente respinse de la pozi˛ia 733 la 762. Le
  A fost adoptat.                    sus˛ine cineva? Nu.
  La Autoritatea Na˛ional„ de Supraveghere a Datelor    Amendamente admise nu sunt.
cu Caracter Personal, pozi˛ia 72, anexa nr. 3/50,      Anexa nr. 6, Ón ansamblul ei.
amendament admis de comisie. Amendamente respinse      Voturi pentru? 241.
nu exist„.                         Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Cine este pentru amendamentul admis de comisii?     Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
240 voturi pentru.                     Anexa nr. 6 a fost adoptat„.
  Œmpotriv„? Nu sunt.                   Anexa nr. 7. Amendamente respinse, de la 763 la
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.               815. Dac„ le sus˛ine cineva? Nu. V„ mul˛umesc.
  A fost adoptat.                     Amendamente admise. Pozi˛ia 79, anexa nr. 7,
  Bugetul Ministerului Finan˛elor Publice, ac˛iuni   amendament admis de comisie.
generale. Nu are amendamente respinse. La pozi˛ia 73,    Voturi pentru? 240.
anexa nr. 3/65, amendamente admise.             Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Voturi pentru? 240.                   Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                A fost votat.
  Ab˛ineri? Dou„.                     Anexa nr. 7, amendamente admise. Domnule Ponta,
  Amendament admis.                   v„ rog.
  Pozi˛ia 74, anexa nr. 3/65.
  Voturi pentru? 240.                   Domnul Victor Viorel Ponta:
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                Domnule pre∫edinte,
  Ab˛ineri? Dou„.                     Un amendament admis ∫i dou„ amendamente
  Amendament admis.                   respinse; dac„-mi permite˛i s„ le sus˛in pe toate trei
  Anexa 3, Ón ansamblul ei.               o dat„...
  Voturi pentru? 241 voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                 Œnt‚i cele admise, domnule Ponta.
  Trecem la anexa nr. 4. Amendamente respinse,
pozi˛ia 642—687. Le sus˛ine cineva? Nu.           Domnul Victor Viorel Ponta:
  Amendamente admise, pozi˛ia 75.             Œnt‚i la pozi˛ia 79, amendament admis privind alocarea
  Voturi pentru? 240.                  unei sume de 5 miliarde lei vechi pentru drumurile din
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.              jude˛ul Gorj.
  56       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   V„ mul˛umesc.
  Da. Deci, anexa nr. 7, pozi˛ia de la jude˛ul Gorj, suma   Anexa nr. 10, cu amendamentele aprobate ∫i adoptate
de 500.000 RON.                       de comisie.
  Voturi pentru? 244.                     Voturi pentru? 240 voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Ab˛ineri? Nu sunt.                      Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
                                Adoptat.
  Doamna Monica Octavia Musc„ (din sal„):           Anexa nr. 11. Un amendament respins la pozi˛ia 871.
  Ba da!                          Dac„ Ól sus˛ine cineva? Nu.
                                Amendamente admise nu are.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   Voturi pentru anexa nr. 11? 240.
 O ab˛inere. V„ mul˛umesc.                   Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
 Amendamentele respinse s-au votat.              Ab˛ineri? Nu sunt.
 Domnul Victor Ponta vrea s„-∫i sus˛in„ dou„          V„ mul˛umesc.
amendamente respinse. V„ rog. Revenim asupra votului...     Anexa nr. 12. Amendamente respinse de la 872 la
                               874. Dac„ le sus˛ine cineva? Nu sunt.
  Domnul Victor Viorel Ponta:                 Anexa nr. 12, Ón ansamblul ei.
  Œmi cer scuze pentru neaten˛ie, dar aveam grij„ s„      Voturi pentru? 240 voturi pentru.
num„r foarte bine cvorumul ∫i de aceea n-am reu∫it       Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
s„-mi sus˛in acest amendament respins. V„ rog mult de      Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
tot totu∫i s„ supune˛i Ónc„ o dat„ la vot doar         Adoptat.
amendamentul respins de la pozi˛ia 787 — îSume         V„ supun la vot proiectul Legii bugetului de stat
defalcate pentru jude˛ul Gorj“, suplimentarea cu suma de   pentru anul 2006 Ón ansamblul ei.
2.753.000 pentru drumurile jude˛ene din Gorj.          Voturi pentru? 241 voturi pentru. (Aplauze.)
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte, ∫i Ómi cer scuze      Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
pentru Ónt‚rziere.                       Ab˛ineri? Nu sunt.
                                Trecem mai departe. Continu„m dezbaterile cu Legea
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                               bugetului asigur„rilor sociale.
  Voturi pentru? 240 voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.           Voci din sal„:
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                    F„r„ pauz„!
  V„ mul˛umesc.
  Anexa nr. 7, cu amendamentele adoptate de comisii      Domnul Dan Radu Ru∫anu:
∫i adoptate Ón plen.                      Nici o pauz„. V„ rog frumos, pe dezbateri generale.
  Voturi pentru? 240 voturi pentru.             Cine ia cuv‚ntul la dezbateri generale? Domnul ministru
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                Barbu, ca ini˛iator. V„ rog. Domnule ministru, v„ rog,
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri. V„ mul˛umesc.            ave˛i cuv‚ntul.
  Anexa nr. 8, amendamente respinse, de la 816 la
861. Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.                Domnul Gheorghe Barbu — ministrul muncii,
  Amendamente adoptate nu are.                             solidarit„˛ii sociale
  Anexa nr. 8, Ón ansamblul ei.                            ∫i familiei:
  Voturi pentru? 240.                     Doamnelor ∫i domnilor colegi,
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.             V„ Ón˛eleg ner„bdarea, drept urmare am s„ fiu foarte
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                 scurt. Bugetul asigur„rilor sociale pe anul 2006 este
  S-a adoptat anexa nr. 8.                 astfel construit Ónc‚t s„ asigure resursele financiare,
  Anexa nr. 9. Amendamente respinse? Nu exist„.       sus˛inerea ac˛iunilor ∫i activit„˛ilor prin care ˛intele
  Amendamente adoptate nu exist„.              cuprinse Ón Programul de guvernare s„ fie atinse.
  Anexa nr. 9 Ón ansamblul ei.               Principalele cifre sunt: reducerea contribu˛iilor cu dou„
  Voturi pentru? 240.                    puncte procentuale — 4.875 de persoane este num„rul
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                celor care sunt salaria˛i, pe baza c„ruia se constituie
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                 veniturile; 19.637 milioane RON este bugetul pentru
  V„ mul˛umesc.                       asigur„ri sociale ∫i 2.231 milioane RON este bugetul
  Anexa nr. 10. Amendamente respinse de la pozi˛ia     pentru asigur„rile de ∫omaj. Valoarea punctului de pensie
862 p‚n„ la 870. Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.         cre∫te cu 9,3% ∫i atinge cifra de 323 RON, ceea ce va
  Amendamente admise. Pozi˛ia 80, anexa nr. 10.       conduce la o pensie medie Ón anul 2006 de 304,5 RON
Amendament adoptat de comisiile reunite.           ∫i 313 RON Ón decembrie 2006.
  Voturi pentru? 240.                     Fa˛„ de aceste cifre, v„ pot asigura c„ sunt
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                Óndeplinite condi˛iile pentru acoperirea tuturor cheltuielilor
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                 pe care bugetul asigur„rilor sociale ∫i bugetul de ∫omaj
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005     57

le au de f„cut, Ón conformitate cu programul de         Nu sunt amendamente.
guvernare, ∫i supun aprob„rii dumneavoastr„ acest buget,     Voturi pentru? Mul˛umesc.
rug‚ndu-v„ s„-l vota˛i.                     Voturi Ómpotriv„?
  V„ mul˛umesc. (Aplauze.)                   Ab˛ineri?
                                 Unanimitate.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Articolul 2, paragraful 1. Amendamente respinse.
  Mul˛umesc.                         Anexa nr. 2, pozi˛ia 1. Dac„-l sus˛ine cineva? Nu.
  Prin votul plenului, continu„m mai departe cu bugetul     Supun votului art. 2, paragraful 1.
asigur„rilor sociale de stat pe anul 2006.            Voturi pentru? Mul˛umesc.
  La dezbateri generale cine dore∫te s„ ia cuv‚ntul?      Voturi Ómpotriv„?
Din partea comisiei? Nu.                     Ab˛ineri?
  Raportul comisiei, v„ rog. Domnul senator Vosganian.     Unanimitate.
                                 Articolul 2, paragraful 2.
  Domnul Varujan Vosganian:                   Voturi pentru? Mul˛umesc. 240.
  Domnilor pre∫edin˛i,                     Voturi Ómpotriv„?
  V„ Ónaint„m raportul comun asupra proiectului Legii      Ab˛ineri? Mul˛umesc.
bugetului asigur„rilor sociale de stat pe 2006, care a fost   Articolul 2, paragraful 3.
adoptat, Ón majoritate, de c„tre membrii celor dou„       Voturi pentru? 240.
comisii reunite, inclusiv cu amendamentele prezentate Ón     Voturi Ómpotriv„?
anexele nr. 1 ∫i 2 la prezentul raport.             Ab˛ineri?
  Mul˛umesc.                          Unanimitate.
                                 Articolul 2, paragraful 4.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 Voturi pentru? 240.
  Mul˛umesc.                          Voturi Ómpotriv„?
  Din partea grupurilor parlamentare, la dezbateri       Ab˛ineri?
generale, cine dore∫te s„ ia cuv‚ntul? Domnule deputat      Unanimitate.
Ponta, v„ rog.                          Articolul 2, Ón ansamblul lui.
                                 Voturi pentru? 240.
  Domnul Victor Viorel Ponta:
                                 Voturi Ómpotriv„?
  Domnule pre∫edinte,                      Ab˛ineri?
  Stima˛i colegi,                        Unanimitate.
  Ca unic reprezentant al opozi˛iei Ón aceast„ sal„, a∫     Capitolul II. Titlul capitolului.
vrea s„-mi manifest stupoarea fa˛„ de faptul c„, pentru     Voturi pentru? 240 voturi pentru.
prima dat„ Ón 16 ani, un buget al asigur„rilor sociale      Œmpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
urmeaz„ s„ fie adoptat, f„r„ Óndoial„, f„r„ o discu˛ie cu    Ab˛ineri? Mul˛umesc.
repezentan˛ii opozi˛iei, f„r„ o discu˛ie cu reprezentan˛ii    Articolul 3, amendamente respinse de la pozi˛ia 2
puterilor sociale. Cred ∫i consider, Ón numele grupului    anexa II. Dac„-l sus˛ine cineva? Nu.
nostru, c„ acest buget al asigur„rilor sociale este prost    Articolul 3, amendament admis, pozi˛ia 1.
Óntocmit, nu reflect„, a∫a cum ne-am fi dorit noi, o       Din partea comisiei acceptat.
orientare social-democrat„, dar nici m„car o orientare      Voturi pentru? 236 voturi pentru.
realist„ ∫i credem c„ dup„ un an de conducere          Voturi Ómpotriv„?
portocalie vor urma trei ani de conducere neagr„.        Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Mul˛umesc.                          Articolul 3, cu amendamentul adoptat ∫i aprobat de
                               comisie.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                 Voturi pentru? 236.
  Mul˛umesc, domnule deputat.                  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Dac„ din partea grupurilor parlamentare mai dore∫te      Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
cineva s„ ia cuv‚ntul? Dac„ nu, trecem la dezbaterea pe     Adoptat.
fond.                              Capitolul III.
  Titlul legii. Dac„ sunt obiec˛iuni?              Titlul capitolului.
  Voturi pentru? 240 voturi pentru.               Voturi pentru? 236.
  Voturi Ómpotriv„?                       Voturi Ómpotriv„?
  Ab˛ineri? Nu sunt.                      Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
  Capitolul I.                         V„ mul˛umesc.
  Voturi pentru? Mul˛umesc.                   Capitolul III, art. 4. Amendamente respinse nu sunt.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                  Voturi pentru? Mul˛umesc.
  Ab˛ineri?                           Voturi Ómpotriv„?
  Unanimitate.                         Ab˛ineri?
  Articolul 1.                         Unanimitate.
 58       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Capitolul III, art. 5, paragraful 1, amendamente     Œmpotriv„?
respinse de la pozi˛ia 3 p‚n„ la pozi˛ia 6. Dac„ le     Ab˛ineri?
sus˛ine cineva? Nu.                     Cu un vot Ómpotriv„ ∫i nici o ab˛inere, adoptat.
  Articolul 5, paragraful 1.                Articolul 6, paragraful 4.
  Voturi pentru? Mul˛umesc.                Voturi pentru? 240.
  Œmpotriv„?                        Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Ab˛ineri?                        Ab˛ineri?
  Unanimitate.                       Adoptat.
  Articolul 5, paragraful 2.                Articolul 6, paragraful 4.
  Voturi pentru?                      Voturi pentru? Mul˛umesc.
  Œmpotriv„?                        Voturi Ómpotriv„?
  Ab˛ineri?                        Ab˛ineri?
  Unanimitate.                       Unanimitate.
  Articolul 5, paragraful 3.                Articolul 6, paragraful 4, alineatele de la a) p‚n„ la f).
  Voturi pentru? Mul˛umesc.               Dac„ sunt obiec˛ii?
  Voturi Ómpotriv„?                    Voturi pentru? 240.
  Ab˛ineri?                        Voturi Ómpotriv„?
  Unanimitate.                       Ab˛ineri?
  Articolul 5, Ón ansamblul lui.              Adoptat.
  Voturi pentru? Mul˛umesc.                Articolul 6, paragraful 5.
  Œmpotriv„?                        Voturi pentru? 240.
  Ab˛ineri?                        Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Unanimitate.                       Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Articolul 6.                       Adoptat.
  Domnul Ponta dore∫te s„ intervin„.            Articolul 6, alin. 6.
 Domnul Victor Viorel Ponta:                Voturi pentru? Mul˛umesc.
                              Œmpotriv„?
  Domnule pre∫edinte,
                              Ab˛ineri?
  Œn baza art. 14 alin. 3 din Regulamentul Camerei
                              Unanimitate.
Deputa˛ilor, care completeaz„ Regulamentul ∫edin˛elor
                              Articolul 6, alin. 7.
comune, grupul parlamentar poate desemna, Ón lipsa
                              Voturi pentru? Mul˛umesc.
liderului sau a viceliderului, o alt„ persoan„ care s„
                              Œmpotriv„?
solicite apelul nominal. Am fost desemnat Ón acest sens
                              Ab˛ineri?
∫i v„ rog, Ón m„sura Ón care cvorumul nu este asigurat,
                              Unanimitate.
s„ face˛i acest apel nominal.
                              Articolul 6, alin. 8.
 Domnul Dan Radu Ru∫anu:                  Voturi pentru?
  V„ mul˛umesc.                      Œmpotriv„?
  Conform regulamentului, art. 22, pre∫edintele de     Ab˛ineri?
∫edin˛„ va decide dac„ acest lucru este necesar.      Unanimitate.
Consider c„ acum nu este necesar.              Articolul 6, alin. 9.
  Continu„m. Mai departe.                 Voturi pentru? Mul˛umesc.
  Articolul 6, amendamente respinse. De la pct. 7 p‚n„   Œmpotriv„?
la 16. Dac„ le sus˛ine cineva? Nu le sus˛ine. V„      Ab˛ineri?
mul˛umesc.                         Unanimitate.
  Articolul 6, pct. 1.                   Articolul 6, alin. 10.
  Voturi pentru? Mul˛umesc.                Voturi pentru?
  Œmpotriv„?                        Œmpotriv„?
  Ab˛ineri?                        Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Unanimitate.                       V„ mul˛umesc.
  Articolul 6, paragraful 2.                Articolul 6, alin. 11.
  Voturi pentru? Mul˛umesc.                Voturi pentru? 239.
  Œmpotriv„?                        Œmpotriv„? Nu sunt.
  Ab˛ineri?                        Ab˛ineri? 3 ab˛ineri. V„ mul˛umesc.
  Unanimitate.                       Nu au fost voturi Ómpotriv„.
  Articolul 6, paragraful 3.                Articolul 6, alin. 12.
  Voturi pentru? Mul˛umesc.                Voturi pentru? 240.
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005      59

  Œmpotriv„?                         Voturi pentru? Mul˛umesc.
  Ab˛ineri?                         Œmpotriv„?
  Adoptat.                          Ab˛ineri?
  Articolul 6, Ón ansamblul lui.               Unanimitate.
  Voturi pentru? 240.                    Articolul 11, alin. 4.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                 Voturi pentru? Mul˛umesc.
  Ab˛ineri?                         Œmpotriv„?
  Unanimitate.                        Ab˛ineri?
  Articolul 7.                        Unanimitate.
  Voturi pentru? Mul˛umesc.                 Articolul 11, Ón ansamblul lui.
  Voturi Ómpotriv„?                     Voturi pentru? 240.
  Ab˛ineri?                         Voturi Ómpotriv„?
  Unanimitate.                        Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Articolul 7 are un amendament respins. Dac„-l sus˛ine   Capitolul IV, art. 12. Dou„ amendamente respinse la
cineva? La pozi˛ia 17. Nu-l sus˛ine nimeni.        pozi˛iile 25 ∫i 26. Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.
  Articolul 8 are amendamente respinse? Amendamente     Articolul 12.
respinse la pozi˛iile 18 ∫i 19. Dac„ le sus˛ine cineva?    Voturi pentru? 240.
Nu. Amendamente admise nu are.                Œmpotriv„?
  Articolul 8, Ón ansamblul lui.               Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Voturi pentru? Mul˛umesc.                 V„ mul˛umesc.
  Voturi Ómpotriv„?                     Capitolul IV, Ón ansamblul lui.
  Ab˛ineri?                         Voturi pentru? 241 voturi pentru.
  Unanimitate.                        Voturi Ómpotriv„?
  Capitolul III, Ón ansamblul lui.              Ab˛ineri?
  Voturi pentru? Mul˛umesc.                 Mul˛umesc.
  Voturi Ómpotriv„?                     Capitolul V.
  Ab˛ineri?                         Titlul capitolului. Dac„ sunt obiec˛iuni? Adoptat.
  Unanimitate.                        Capitolul V, art. 13. Dou„ amendamente la pozi˛ia 27
  Capitolul IV.                      ∫i 28. Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.
  Titlul capitolului.                    Capitolul V, art. 13, pozi˛ia 1. Obiec˛iuni? Adoptat.
  Dac„ sunt voturi Ómpotriva titlului capitolului?      Adoptat.
Unanimitate.                         Art. 13 poz. 2 alin. 2.
  Capitolul IV, art. 9. Amendamente respinse nu sunt,    Obiec˛ii? Admis.
amendamente admise nu sunt.                  Art. 13 alin. 3.
  Voturi pentru? 240.                    Obiec˛ii? Admis.
  Voturi Ómpotriv„?                     Art. 13 alin. 4.
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                   Obiec˛ii? Admis.
  V„ mul˛umesc.                       Art. 13 alin. 5.
  Capitolul IV, art. 10.                   Obiec˛ii? Admis.
  Voturi pentru? 240 voturi pentru.             Art. 13 alin. 6.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                 Obiec˛ii? Admis.
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                   Art. 13, Ón ansamblul lui.
  Adoptat.                          Voturi pentru? 240.
  Articolul 11. Amendamente respinse, de la pozi˛ia 20    Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
la pozi˛ia 24. Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.          Ab˛ineri?
  Articolul 11, alin. 1.                   V„ mul˛umesc.
  Voturi pentru? Mul˛umesc.                 Art. 14. Nu avem amendamente.
  Œmpotriv„?                         Voturi pentru? 240.
  Ab˛ineri?                         Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Unanimitate.                        Ab˛ineri? Nu sunt.
  Articolul 11, alin. 2.                   Adoptat.
  Voturi pentru? Mul˛umesc.                 Cap. V, Ón ansamblul lui.
  Œmpotriv„?                         Voturi pentru? 240.
  Ab˛ineri?                         Voturi Ómpotriv„? Unu.
  Unanimitate.                        Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Articolul 11, alin. 3.                   V„ mul˛umesc.
 60       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Cap. VI.                        Art. 19 alin. 2.
  Titlul capitolului.                  Obiec˛ii? Admis.
  Obiec˛ii? Admis.                    Art. 19, Ón ansamblul lui.
  Art. 15. Nu sunt amendamente.             Voturi pentru? 240.
  Art. 15 alin. 1.                    Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Obiec˛ii? Admis.                    Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Art. 15 alin. 2.                    Admis.
  Obiec˛ii? Admis.                    Art. 20. Un amendament respins, poz. 38.
  Art. 15 alin. 3.                    Œl sus˛ine cineva? Nu.
  Obiec˛ii? Admis.                    Art. 20 alin. a).
  Art. 15 alin. 4.                    Obiec˛ii? Admis.
  Obiec˛ii? Admis.                    Alin. b).
  Art. 15, Ón ansamblul lui.               Obiec˛ii? Admis.
  Voturi pentru? 240.                  Art. 20, Ón ansamblul lui.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.          Voturi pentru? 240.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                 Œmpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  V„ mul˛umesc.                     Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Art. 16. Nu sunt amendamente respinse sau admise.   V„ mul˛umesc.
  Alin. 1.                        Art. 21. Amendamente respinse nu avem.
  Obiec˛ii? Admis.                    Art. 21 alin. 1.
  Alin. 2.                        Obiec˛ii? Admis.
  Obiec˛ii? Admis.                    Alin. 2.
  Alin. 3.
                             Obiec˛ii? Admis.
  Obiec˛ii? Admis.
                             Art. 21, Ón ansamblul lui.
  Art. 16, Ón ansamblul lui.
                             Voturi pentru? 240.
  Voturi pentru? 239.
                             Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
                             Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
                             Admis.
  Admis.
                             Art. 22. Un amendament respins, la poz. 39.
  Cap. VI, Ón ansamblul lui.
                             Œl sus˛ine cineva? Nu.
  Voturi pentru? 240.
                             Art. 22 alin. a).
  Œmpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
                             Obiec˛ii? Admis.
  Ab˛ineri?
                             Art. 22 alin. b).
  V„ mul˛umesc.
                             Obiec˛ii? Admis.
  Cap. VII.
                             Art. 22 alin. c).
  Titlul capitolului.
  Obiec˛ii? Admis.                    Obiec˛ii? Admis.
  Art. 17. 3 amendamente respinse, de la poz. 29 la   Art. 22 Ón ansamblul lui.
31. Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.              Voturi pentru? 240.
  Alte amendamente nu sunt.               Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Art. 17, Ón ansamblul lui.               Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Voturi pentru? 240.                  Admis.
  Œmpotriv„?                       Art. 23. Amendamente nu sunt.
  Ab˛ineri?                       Voturi pentru? 240.
  V„ mul˛umesc.                     Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Art. 18. 3 amendamente respinse, poz. 32-34.      Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Le sus˛ine cineva? Nu.                 Admis.
  Alte amendamente nu sunt.               Art. 24.
  Voturi pentru? 240.                  Amendamente? Nu sunt.
  Œmpotriv„? Nu sunt.                  Art. 24 alin. 1.
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                Obiec˛ii? Admis.
  Art. 19. Amendamente respinse, 3 amendamente, de    Art. 24 alin. 2. Obiec˛ii? Admis.
la poz. 35 la poz. 37.                  Art. 24, Ón ansamblul lui.
  Le sus˛ine cineva? Nu.                 Voturi pentru? 240.
  Art. 19 alin. 1.                    Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Obiec˛ii? Admis.                    Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005      61

  Art. 25, anexele nr. 1/03, 3/03 ∫i 1/04, care fac parte   Pct. 9, anexa nr. 3/03/20/125. Nu are amendamente.
din prezenta lege.                        Voturi pentru? 240.
  Amendamente? Un amendament admis, la anexa          Voturi Ómpotriv„? Unul.
nr. 1/03.                            Ab˛ineri? Nu sunt.
  Art. 25, Ón ansamblul lui.                  Adoptat„.
  Voturi pentru? 240.                     Poz. nr. 10, anexa nr. 3/03/20/126. Nu are
  Voturi Ómpotriv„? Unul.                  amendamente.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                    Voturi pentru? 240 de voturi pentru.
  Adoptat.                           Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Amendamente respinse, de introducere de articole noi,    Ab˛ineri? O ab˛inere.
de la nr. 40 la nr. 44. Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.       Pct. 11, anexa nr. 3/04. Dou„ amendamente respinse,
  Anexe.                          poz. 45 ∫i 46.
  Anexa nr. 1/03. Are un amendament la pct. 2, aprobat     Dac„ le sus˛ine cineva? Nu.
ca urmare a amendamentului de la nr. crt. 1, adoptat de     Voturi pentru? 240 de voturi pentru.
comisie.                             Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Voturi pentru acest amendament? 240.             Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                  V„ mul˛umesc. Adoptat„.
  Ab˛ineri? Nu sunt.                      Poz. 12, anexa nr. 3/04. Un amendament respins, la
  V„ mul˛umesc.                       poz. 47.
  Deci, anexa nr. 1/03 a fost aprobat„, cu           Œl sus˛ine cineva? Nu.
amendamentul adoptat de comisie.                 Voturi pentru anex„? 240 pentru.
  Anexa nr. 2/03. Nu are amendamente.             Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Voturi pentru? 240 de voturi pentru.             Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                  V„ mul˛umesc.
  Ab˛ineri?                          Pct. 13, anexa nr. 3/04/20/01. Amendament respins, la
  Unanimitate.                       poz. 48.
  Anexa nr. 3/03/20/01. Nu are amendamente.          Œl sus˛ine cineva? Nu.
  Voturi pentru? 240 de voturi pentru.             Anexa nr. 3/04/20/01, Ón ansamblul ei.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                  Voturi pentru? 240.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                    Voturi Ómpotriv„? Unul.
  V„ mul˛umesc.                        Ab˛ineri? Nu sunt.
  Anexa nr. 3/03/20/02. Nu are amendamente.          Adoptat„.
  Voturi pentru? 240 de voturi pentru.             Pct. 14, anexa nr. 3/04/20/02.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                  Amendamente? Nu sunt amendamente.
  Ab˛ineri? Nu sunt.                      Voturi pentru? 240.
  Unanimitate.                         Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Anexa nr. 3/03/20/03. Nu are amendamente.          Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Voturi pentru? 240 de voturi pentru.             Adoptat„.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                  Pct. 15, anexa nr. 3/04/20/03.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                    Are amendamente? Nu are amendamente.
  Adoptat„.                          Voturi pentru? 240 de voturi pentru.
  Anexa nr. 3/03/20/07. Nu are amendamente.          Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Voturi pentru? 240 de voturi pentru.             Ab˛ineri? Nu sunt.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.             Adoptat„.
  Ab˛ineri? Nu sunt.                      Poz. 16, anexa nr. 3/04/20/07.
  Adoptat„.                          Amendamente? Nu sunt.
  Pct. 7, anexa nr. 3/03/20/08. Nu are amendamente.      Voturi pentru? 240 de voturi pentru.
  Voturi pentru? 240 de voturi pentru.             Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.             Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Ab˛ineri? Nu sunt.                      Adoptat„.
  Adoptat„.                          Poz. nr. 17, anexa nr. 3/04/20/08. Nu sunt
  Pct. 8, anexa nr. 3/03/20/09. Nu are amendamente.     amendamente.
  Voturi pentru? 240.                     Voturi pentru? 240.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.             Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                    O ab˛inere.
  V„ mul˛umesc.                        A fost adoptat„. Mul˛umesc.
  62       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005

  Poz. nr. 18, anexa nr. 3/04/20/09. Nu sunt         Domnul Victor Viorel Ponta:
amendamente.                           Stima˛i colegi,
  Voturi pentru? 240.                      Œmi pare r„u c„ un parlamentar at‚t de experimentat
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.           ca domnul Berceanu nu ∫tie c„ trebuie convocate cele
  Ab˛ineri? Una.                      dou„ Birouri reunite ∫i c„ trebuie, de asemenea, invitat
  A fost adoptat„. Mul˛umesc.               corpul diplomatic, reprezentan˛i... Dac„ putem s„ facem
  Poz. 19, anexa nr. 3/04/20/118.             lucrul „sta, ar fi excelent s„ facem o ∫edin˛„ comun„,
  Voturi pentru? 240.                   dar v„ reamintesc c„ tocmai a˛i respins o asemenea
  Voturi Ómpotriv„? Unul.                 ini˛iativ„ ceva mai devreme.
  Ab˛ineri? Una.                        Deci v„ rog frumos s„ respect„m procedurile. Nu este
  V„ mul˛umesc, a fost adoptat„.              nimeni Ómpotriva acestei idei, dar s„ o facem
  Poz. 20, anexa nr. 3/04/20/119. Nu are amendamente.   regulamentar, nu doar ca o chestie pompieristic„.
  Voturi pentru? 240.                      Mul˛umesc.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                    Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  V„ mul˛umesc.                        V„ mul˛umesc.
  V„ supun legea Ón ansamblul ei.               Domnule Berceanu, dac„ ave˛i ceva? V„ rog.
  Voturi pentru? 240.
  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.             Domnul Radu Mircea Berceanu:
  O ab˛inere.                         Eu cred c„ Ziua de 1 Decembrie, Ziua Na˛ional„ a
  V„ mul˛umesc. (Aplauze.)                 Rom‚niei, nu poate fi nici Óntr-un caz o chestiune
  V„ rog frumos, domnul deputat Victor Ponta vrea s„    pompieristic„.
explice votul.                         Regulamentul permite plenului s„ modifice ordinea de
  V„ rog, domnule deputat.                 zi. Biroul permanent face numai propuneri de ordine de
                              zi, plenul este cel care decide ordinea de zi.
  Domnul Victor Viorel Ponta:
                                Drept urmare, v„ rog s„ supune˛i la vot aceast„
  Domnule pre∫edinte,                   propunere, Ón numele Grupurilor parlamentare ale
  Vreau s„ explic de ce este un singur vot Ómpotriv„.   Coali˛iei.
Pentru c„, mai spun o dat„, e prima dat„ Ón 16 ani c‚nd
bugetul Rom‚niei se aprob„ f„r„ opozi˛ie.           Voci din sal„:
  Mul˛umesc. (Aplauze.)                    La vot! Supune˛i la vot!
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  V„ mul˛umesc, domnule deputat.               Nu se poate supune la vot, Óntruc‚t programul pentru
  Œntruc‚t s-a epuizat ordinea de zi, fiecare Camer„ Ó∫i  aceea∫i zi se supune de plenul Parlamentului. Pentru
continu„ programul separat.                 ziua de m‚ine nu se poate supune la vot, doar
  V„ mul˛umesc.                      pre∫edin˛ii celor dou„ Camere sau Birourile permanente...
  M‚ine, la ora 10,00, ∫edin˛„ festiv„.            V„ rog, domnul Árpád.
  Iar la caset„ s-a depus informarea cu privire la cele
dou„ proiecte de lege, pentru sesizarea Cur˛ii         Domnul Márton Árpád Francisc:
Constitu˛ionale, cine dore∫te.                 Domnule pre∫edinte,
  V„ mul˛umesc.                        Nu este nici o problem„, noi avem program de lucru
  Domnul senator Berceanu.                 pentru ziua de m‚ine, deci programul de lucru este votat.
                              M‚ine, la ora 9,00, s„ fie convocate cele dou„ Birouri
  Domnul Radu Mircea Berceanu:
                              permanente, vor propune, ∫i ordinea de zi se va vota la
  Stima˛i colegi,                     ora 10,00. Dar s„ fie Ón∫tiin˛a˛i to˛i deputa˛ii ∫i senatorii,
  Pentru c„ ordinea de zi era ∫i pe ziua de m‚ine ∫i    s„ fie m‚ine, la ora 10,00, c„ probabil vom avea o
ast„zi s-au terminat lucr„rile la buget, v„ propun ca    ∫edin˛„ festiv„.
m‚ine, la ora 10,00, s„ avem tot ∫edin˛„ comun„,
∫edin˛a festiv„ dedicat„ zilei de 1 Decembrie. (Aplauze.)   Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  V„ rog, domnule pre∫edinte, s„ supune˛i aceast„       Domnul deputat Ponta. V„ rog.
propunere privind modificarea ordinii de zi de m‚ine la
                                Domnul Victor Viorel Ponta:
vot.
                                Vreau s„ m„ al„tur p„rerii regulamentare a domnului
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                 Márton Árpád ∫i s„-l rog pe domnul Berceanu s„ mai
  Domnul deputat Ponta, pe procedur„.           dea dreptate ∫i altora.
  V„ rog.                           Mul˛umesc.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  194/6.XII.2005        63

  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                     10. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
  V„ mul˛umesc.                        Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor m„suri
                                privind num„rul de posturi ∫i cheltuielile de personal Ón
  V„ citesc Ón continuare, Ón conformitate cu prevederile
                                sectorul bugetar;
art. 15 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,         11. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
republicat„, s-au depus la secretarii generali ai Camerei    Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de
Deputa˛ilor ∫i Senatului, Ón vederea exercit„rii de c„tre    recuperare a sumelor de bani datorate Agen˛iei
deputa˛i ∫i senatori a dreptului de sesizare a Cur˛ii      Domeniilor Statului de c„tre partenerii contractuali;
Constitu˛ionale, urm„toarele legi:                 12. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
  1. Legea pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei    Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Guvernului nr. 41/1998 privind taxele Ón domeniul        Ordonan˛ei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea
protec˛iei propriet„˛ii industriale ∫i regimul de utilizare a  agen˛iilor de credit Ón vederea administr„rii fondurilor
acestora;                            pentru acordarea de microcredite;
  2. Legea pentru modificarea ∫i completarea unor acte      13. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
normative din domeniul protec˛iei consumatorilor Ón       Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. 4
vederea respect„rii angajamentelor asumate de Rom‚nia      din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2005 privind
pentru aderarea la Uniunea European„;              reorganizarea activit„˛ii de consultan˛„ agricol„;
  3. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a       14. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea ∫i          Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea ∫i completarea
completarea Legii nr. 1/2004 privind Ónfiin˛area,        Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie  unele m„suri Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului;
pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare       15. Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Rural„ ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului         Guvernului nr. 120/2005 privind opera˛ionalizarea Direc˛iei
nr. 142/2000 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i        generale anticorup˛ie din cadrul Ministerului Administra˛iei
func˛ionarea Agen˛iei SAPARD pentru implementarea        ∫i Internelor;
tehnic„ ∫i financiar„ a Instrumentului special de          16. Legea privind plata obliga˛iilor financiare pe care
preaderare pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„;       Rom‚nia le are fa˛„ de Agen˛ia Interna˛ional„ pentru
  4. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a     Energie Atomic„;
Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei        17. Legea pentru exceptarea de la plata taxei pentru
Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea ∫i alte drepturi   ocuparea definitiv„ a unui teren din fondul forestier
ale poli˛i∫tilor;                        na˛ional, din proprietatea comunei G„l„u˛a∫, jude˛ul
  5. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„      Harghita;
nr. 112/2005 pentru abrogarea unei pozi˛ii din anexa la
                                  18. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 36/2001 privind
                                nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonan˛a
regimul pre˛urilor ∫i tarifelor reglementate, care se
                                Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor
stabilesc cu avizul Oficiului Concuren˛ei;
                                la organiza˛iile interna˛ionale interguvernamentale la care
  6. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a     Rom‚nia este parte ∫i pentru aprobarea pl„˛ii cotiza˛iei
Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin. 2 al art. 7   anuale ce decurge din calitatea Rom‚niei de stat
din Ordonan˛a Guvernului nr. 18/2002 privind func˛ionarea    membru cu drepturi depline la Programul LEED al
Sistemului na˛ional unic pentru apeluri de urgen˛„;       Organiza˛iei pentru Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„
  7. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a     (O.C.D.E.);
Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea ∫i completarea
                                  19. Legea calului;
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/1997 privind
                                  20. Legea pentru aderarea Rom‚niei la Conven˛ia
Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale pentru Dezvoltarea ∫i
                                privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptat„ la New
Implementarea Programelor de Reconstruc˛ie a Zonelor
                                York la 30 august 1961;
Miniere;
  8. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a       21. Legea pentru aderarea Rom‚niei la Conven˛ia
Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea ∫i completarea    privind statutul apatrizilor, adoptat„ la New York la
Ordonan˛ei Guvernului nr. 15/1998 privind Ónfiin˛area,     28 septembrie 1954:
organizarea ∫i func˛ionarea Institutului European din        22. Legea privind suspendarea pe timp de pace a
Rom‚nia;                            serviciului militar obligatoriu Ón armat„ ∫i trecerea la
  9. Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a     serviciul militar pe baz„ de voluntariat;
Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei de      23. Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii
urgen˛„ a Guvernului nr. 89/2004 privind v‚nzarea        Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„;
bunurilor imobile Ón care se desf„∫oar„ activit„˛i de        25. Legea pentru Ónfiin˛area comunei Estelnic, prin
asisten˛„ sanitar-veterinar„;                  reorganizarea comunei Poian, jude˛ul Covasna;
  64          MONITORUL     OFICIAL    AL  ROM¬NIEI,    PARTEA a II-a,    Nr.  194/6.XII.2005

  26. Legea pentru declararea ca ora∫ a comunei Podul              Domnul Radu Mircea Berceanu (din sal„):
Iloaiei, jude˛ul Ia∫i.
  V„ mul˛umesc.                                 Citi˛i regulamentul!
  Domnul senator Berceanu.
                                         Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Radu Mircea Berceanu:
                                         Domnul deputat Ponta, v„ rog frumos. Drept la
  Domnule pre∫edinte,
  Stima˛i colegi,                              replic„.
  Œmi da˛i voie s„ v„ citesc, m„car dumneavoastr„ doi,
                                         Domnul Victor Viorel Ponta:
domnul pre∫edinte ∫i domnul secretar Ponta, pune˛i m‚na
pe regulament, lectura e o activitate care Óntotdeauna e             Nu, n-am nevoie de drept la replic„, am nevoie s„
bun„. Art. 8: îŒn mod excep˛ional, Ón orice ∫edin˛„
                                       Óncerc s„-i mai explic o dat„ domnului Berceanu c„
comun„, pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor sau
pre∫edintele Senatului poate propune modificarea ordinii           ordinea de zi e altceva dec‚t programul. ™i, Ón acela∫i
de zi la cererea, pentru motive temeinice, a unuia din            timp, s„ reiterez ceea ce scrie Ón regulament: îunuia din
birourile permanente sau a unui grup parlamentar din             birourile permanente sau a unui grup parlamentar“. Nu
oricare Camer„ ori, dup„ caz, la cererea Guvernului“.             ∫tiam c„ domnul Berceanu e îBirou permanent“ sau îgrup
  Deci, domnule pre∫edinte, eu am propus acest lucru,            parlamentar“.
dumneavoastr„ era˛i obliga˛i s„-l supune˛i la vot. A˛i citit
povestea aia, care a f„cut s„ plece colegii no∫tri. Drept             Domnul Radu Mircea Berceanu (din sal„):
urmare, s„ sper„m c„ m‚ine o s„ avem prezen˛a
necesar„, ca s„ facem ∫edin˛a comun„ festiv„ pentru                Am ∫i spus c„ Ón numele grupului parlamentar!
ziua de 1 Decembrie ∫i care cred c„ constituia un motiv
temeinic.                                     Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  V„ mul˛umesc.
                                         V„ mul˛umesc.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
                                         Declar Óncheiate lucr„rile ∫edin˛ei comune a Camerelor
  Domnule vicepre∫edinte,                          pentru ziua de ast„zi.
  Ordinea de zi e pentru ziua respectiv„, programul este
pentru ziua cealalt„.
  V„ mul˛umesc.                                 ™edin˛a s-a Óncheiat la ora 18,57.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
    IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                  &JUYDGY|067622]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 194/6.XII.2005 con˛ine 64 de pagini.  Pre˛ul: 12,32 lei noi/123.200 lei vechi  ISSN  1220–4870

								
To top