Docstoc

189

Document Sample
189 Powered By Docstoc
					                             PARTEA A II-A
Anul 173 (XVI) — Nr. 189                                                Joi, 1 decembrie 2005
                        DEZBATERI PARLAMENTARE

                     DEZBATERI PARLAMENTARE
            ™EDINfiE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR ™I SENATULUI
                  SESIUNEA A II-A ORDINAR√ — NOIEMBRIE 2005
                  ™edin˛a din ziua de 24 noiembrie 2005
                               (STENOGRAMA)

                                 SUMAR

         Nr.                                                  Pagina

         1.   Alocu˛iunea domnului René van der Linden, pre∫edintele Adun„rii
             Parlamentare a Consiliului Europei .........................................................   1–4

  ™edin˛a a Ónceput la ora 11,00.                      Doamnelor ∫i domnilor,
  Din prezidiu au f„cut parte domnii Adrian N„stase,            Personalitate marcant„ a vie˛ii politice europene,
pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor, ∫i Nicolae V„c„roiu,          cunoscut promotor al diploma˛iei parlamentare, domnul
pre∫edintele Senatului.                         pre∫edinte René van der Linden este membru al
                                     Parlamentului olandez din 1977 ∫i p‚n„ Ón prezent a
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                       de˛inut func˛ia de pre∫edinte al Grupului Popular Cre∫tin-
                                     Democrat din Adunarea Parlamentar„ a Consiliului
  V„ rog s„ v„ ocupa˛i locurile Ón sal„ pentru a asculta        Europei.
alocu˛iunea domnului René van der Linden, pre∫edintele            A fost reprezentantul Parlamentului olandez la
Adun„rii Parlamentare a Consiliului Europei.               Conven˛ia pentru Viitorul Uniunii Europene, aduc‚ndu-∫i
  Domnul René van der Linden, pre∫edintele Adun„rii           contribu˛ia la promovarea ∫i ap„rarea drepturilor omului,
Parlamentare a Consiliului Europei. (Aplauze.)              a valorilor democra˛iei ∫i principiilor statului de drept at‚t
                                     Ón plan intern, c‚t ∫i Ón plan interna˛ional.
  Domnul Adrian N„stase:                          Œn calitatea sa de pre∫edinte al Adun„rii Parlamentare
                                     a Consiliului Europei, ∫i-a Óndreptat eforturile pentru a
  Domnule pre∫edinte al Adun„rii Parlamentare a             crea un cadru c‚t mai bun, pentru o colaborare eficient„
Consiliului Europei,                           Óntre statele membre ∫i pentru promovarea principiilor de
  Stima˛i oaspe˛i,                           solidaritate, de egalitate Ón solu˛ionarea problemelor aflate
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,                  pe agenda Consiliului.
  Este o deosebit„ pl„cere s„ v„ salut„m ast„zi Ón aula           Prin participarea activ„ la activit„˛ile Adun„rii
Palatului Parlamentului la reuniunea comun„ a Senatului         Parlamentare a Consiliului Europei, parlamentarii rom‚ni
∫i Camerei Deputa˛ilor, special convocat„ ast„zi pentru a        s-au familiarizat de-a lungul anilor cu preocup„rile
v„ primi ca Ónalt oaspete, ca prieten al Rom‚niei, cu          parlamentarilor din ˛„rile membre ale acestei prestigioase
ocazia reuniunii Biroului ∫i a Comisiei Permanente ale          organiza˛ii.
Adun„rii Parlamentare a Consiliului Europei.                 Stima˛i colegi,
  Aceste reuniuni au loc la Bucure∫ti, Ón contextul             Vreau s„ afirm ∫i Ón calitate de fost membru al
prelu„rii pentru urm„toarele ∫ase luni de c„tre Rom‚nia a        delega˛iei parlamentarilor rom‚ni la Adunarea
pre∫edin˛iei Comitetului Mini∫trilor.                  Parlamentar„ a Consiliului Europei faptul c„, pentru mul˛i
  2         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,   Nr.  189/1.XII.2005

dintre noi, A.P.C.E.-ul a reprezentat ∫i reprezint„ Ón      procedurii de monitorizare a deschis calea c„tre urm„torul
continuare o ∫coal„ extraordinar„ de parlamentarism,       pas, c„tre integrarea european„, c„tre ob˛inerea calit„˛ii
reprezint„ un loc extraordinar unde am putut s„ afl„m      de membru al Uniunii Europene.
mai repede, mai bine care sunt problemele adev„rate,         Acum, opt ani mai t‚rziu, suntem convin∫i c„ voin˛a
care sunt problemele importante la nivelul Europei.       politic„, Ón combina˛ie cu munca asidu„ ∫i hot„r‚rea de a
  Suntem Óntr-un moment important. Rom‚nia se apropie      continua cu fermitate reformele Ón domenii Ón care
de finalizarea procesului de aderare la Uniunea         progresele au fost lente, vor duce la ob˛inerea de c„tre
European„. Pe acest drum avem nevoie Ón continuare de      Rom‚nia a calit„˛ii de membru al Uniunii Europene Ón 2007.
profesionalism, de expertiz„, de o clarificare a valorilor      Drumul ce se a∫terne Ón fa˛a Rom‚niei e plin de
care, adeseori, reprezint„ nucleul cel mai important al     provoc„ri. Cel mai recent raport de monitorizare al
legifer„rii na˛ionale.                      Uniunii Europene este un semnal puternic c„ Rom‚nia
  Vrem s„ v„ asigur„m, domnule pre∫edinte van der        trebuie s„ ac˛ioneze imediat pentru a r„spunde criticilor
Linden, Óntr-un moment Ón care arhitectura institu˛ional-    Uniunii Europene.
european„ se redefine∫te, c„ vom Óncerca Ómpreun„ s„         Rom‚nia trebuie s„ defineasc„ o strategie clar„ ∫i
g‚ndim care sunt cele mai bune solu˛ii pentru viitor,      eficient„ de lupt„ Ómpotriva corup˛iei ∫i controlul
lu‚nd Ón considerare ∫i deciziile celui de-al treilea Summit   grani˛elor. Trebuie s„ fi˛i mai fermi Ón privin˛a reformei, s„
al Consiliului Europei care s-a desf„∫urat recent la       nu face˛i compromisuri Ón privin˛a corup˛iei, hot„r‚˛i s„
Var∫ovia.                            dovedi˛i c„ Rom‚nia este o democra˛ie adev„rat„. Doar
  Domnule pre∫edinte, a∫tept„m cu interes s„ ne         atunci ve˛i putea lini∫ti temerile din Europa.
Ómp„rt„∫i˛i viziunea Consiliului Europei, a parlamentarilor      Sondajele de opinie recente au ar„tat c„ publicul
membri ai Adun„rii Parlamentare a Consiliului Europei      european, mai ales Ón Europa de Vest, are Óntr-adev„r
despre viitorul Europei, despre rela˛iile dintre Rom‚nia ∫i   foarte multe Óndoieli Ón privin˛a extinderii. Climatul public
Adunarea Parlamentar„ a Consiliului Europei.           s-a schimbat, iar dumneavoastr„ trebuie s„ ˛ine˛i seama
  Domnule pre∫edinte, ave˛i cuv‚ntul.              de asta.
                                   Asemenea temeri au dus la rezultatul foarte
  Domnul René van der Linden — pre∫edintele Adun„rii      dezam„gitor Ón privin˛a votului asupra Tratatului
                Parlamentare a          constitu˛ional din Fran˛a ∫i din ˛ara mea, ∫i anume din
                Consiliului Europei:       Olanda. Este evident c„ orice extindere pe viitor va fi
  Domnule pre∫edinte,                     strict urm„rit„, va urm„ri foarte strict performan˛ele ˛„rii
  Domnilor colegi,                       candidate. Performan˛a dumneavoastr„, pe l‚ng„ cea a
  Doamnelor ∫i domnilor,                    noilor state membre, ∫i a Bulgariei va ar„ta calea c„tre
  Este, Óntr-adev„r, o mare pl„cere ∫i onoare pentru      orice extindere pe viitor.
mine s„ pot s„ m„ adresez Parlamentului dumneavoastr„         Datora˛i altor ˛„ri care aspir„ la calitatea de membru
ast„zi. Am deja mul˛i prieteni Ón Rom‚nia, Ón Consiliul     al Uniunii Europene s„ ave˛i performan˛e bune. Datora˛i
Europei ∫i, de asemenea, Ón Conven˛ie, de un an ∫i        Consiliului Europei, care a Ónvestit o mul˛ime de munc„
jum„tate… Acea perioad„ a fost extrem de interesant„       ∫i a pus mult„ Óncredere Ón rela˛ia cu Rom‚nia, dar mai
pentru mine Ón via˛a mea politic„ ∫i sper sincer c„       ales o datora˛i propriilor dumneavoastr„ cet„˛eni.
Constitu˛ia Uniunii Europene, Constitu˛ia European„, va        Rezolvarea anumitor chestiuni care continu„ s„
face progrese dup„ o anumit„ perioad„ de reflec˛ie,       submineze progresul Ón Rom‚nia nu e doar o chestiune
deoarece Europa are nevoie de aceast„ Constitu˛ie.        de integrare Ón Uniunea European„,. Trebuie s„ rezolva˛i
  A∫a cum acum v„ preg„ti˛i s„ v„ al„tura˛i unei alte     aceste probleme cu hot„r‚re pentru viitorul ˛„rii
familii europene, Ón 2007, ∫i anume a Uniunii Europene,     dumneavoastr„, deoarece democra˛ia, respectul pentru
noi, Ón Consiliul Europei ∫i Adunarea Parlamentar„,       drepturile omului ∫i statul de drept sunt condi˛ii-cheie
suntem m‚ndri de realiz„rile dumneavoastr„.           pentru o pace, o stabilitate ∫i o cre∫tere economic„
  Am Ónso˛it Rom‚nia Ón procesul ei de a deveni o       sustenabil„ ∫i durabil„.
societate modern„, deschis„ ∫i liberal„, o ˛ar„            Guvernul dumneavoastr„ a declarat c„ corup˛ia este o
democratic„ care respect„ valorile centrale ale         amenin˛are la securitatea na˛ional„. Œntr-adev„r, este o
organiza˛iei noastre, drepturile omului, democra˛ia ∫i statul  amenin˛are care continu„ s„ submineze buna guvernare,
de drept.                            func˛ionarea institu˛iilor democratice ∫i a statului de drept
  Reformele politice, juridice ∫i consolidarea democra˛iei   Ón ˛ara dumneavoastr„. Ea a dus la o pierdere a
∫i a institu˛iilor democratice Ón ˛ara dumneavoastr„ sunt    Óncrederii din partea cet„˛enilor rom‚ni Ón propriile lor
rezultatul unui dialog ∫i al cooper„rii intensive cu Consiliul  institu˛ii publice, lideri politici, autorit„˛i ∫i oficialit„˛i.
Europei ∫i Adunarea Parlamentar„ a acestuia. Œn acest      Aceasta risc„ s„ pun„ Ón pericol eforturile dumneavoastr„
context, a∫ vrea s„ aduc un omagiu activit„˛ii excelente     de a consolida democra˛ia ∫i institu˛iile democratice ∫i de
desf„∫urate de delega˛ia rom‚n„ la Adunarea           a ajunge la calitatea de membru al Uniunii Europene Ón
Parlamentar„, care aduce o at‚t de important„ contribu˛ie    2007. De asemenea, amenin˛„ investi˛iile str„ine care
la aceast„ cooperare.                      sunt destul de importante pentru dezvoltarea Ón
  Realiz„rile dumneavoastr„ sunt o m„rturie a         continuare a economiei dumneavoastr„.
poten˛ialului de expertiz„ ∫i instrumente de care dispune       Dragi colegi,
Consiliul Europei care, atunci c‚nd sunt folosite de o ˛ar„      Cred Ón rolul primordial pe care noi, ca parlamentari,
hot„r‚t„ s„ beneficieze de ele din plin, ar putea sluji     putem ∫i trebuie s„-l juc„m Ón codul ∫i Ón verificarea
drept o foaie de parcurs c„tre integrarea european„ ∫i      codului de conduit„ democratic„. Noi hot„r‚m, Ón numele
atlantic„.                            cet„˛enilor, priorit„˛ile bugetare, nivelul cheltuielilor ∫i
  Acum opt ani, Adunarea Parlamentar„ a decis s„        impozitarea. Œn consecin˛„, avem obliga˛ia de a garanta
Óncheie procedura de monitorizare a Rom‚niei. Œncheierea     utilizarea corespunz„toare a resurselor publice.
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  189/1.XII.2005         3

  Lupta dumneavoastr„ Ómpotriva corup˛iei poate avea      domeniu, s„-∫i cunoasc„ responsabilit„˛ile profesionale ∫i
un e∫ec dac„ nu ave˛i un sistem judiciar independent ∫i     legale pe care le au.
trebuie s„ ajunge˛i la r„d„cinile corup˛iei ∫i s„ rezolva˛i     Adunarea Parlamentar„ reitereaz„ pozi˛ia, opinia
problema re˛elelor complexe, ∫i trebuie s„ ave˛i         men˛ionat„ c„ Rom‚nia Ón continuare s„ fie angajat„ Ón
asemenea institu˛ii democratice care s„ lupte Ómpotriva     combaterea rasismului, xenofobiei ∫i intoleran˛ei Ón special
corup˛iei.                            cu privire la popula˛ia rom„.
  De∫i a existat o cre∫tere a num„rului condamn„rilor       Dragi colegi,
de succes Ón cadrul anumitor urm„riri penale, totu∫i, noi,     Cred c„ dac„ vrem s„ fim mai conving„tori ∫i credibili
ca parlamentari, trebuie s„ fim exemplu, trebuie s„ d„m     Ón fa˛a cet„˛enilor trebuie s„ punem nevoile lor Ón primul
o declara˛ie corespunz„toare a surselor de venit, precum     r‚nd. Ca parlamentari putem juca un rol crucial Ón
∫i a conflictelor de interese poten˛iale. Nimeni nu trebuie   convingerea guvernului ∫i cet„˛enilor s„ se implice Ón
s„ fie imun Ómpotriva urm„ririi, indiferent de pozi˛ia pe    asigurarea ∫i m„rirea sprijinului pentru implementarea
care o de˛ine, ∫i niciodat„ imunitatea parlamentar„ nu      legisla˛iei-cheie. Trebuie s„ avem o rela˛ie activ„, de
trebuie s„ Ónsemne imunitate Ón general. Astfel, ultimul     lucru Óntre Parlament ∫i oameni.
raport al Consiliului Europei a f„cut recomand„ri cu        Cet„˛enii, uzual, trebuie Óncuraja˛i s„ vad„ ∫i s„
privire la felul Ón care Rom‚nia a trebuit s„ combat„      participe la procesul legislativ din interior. Acest lucru
corup˛ia. ™i trebuie s„ v„ asigura˛i c„ se confisc„       duce la transparen˛„, astfel Ónc‚t publicul s„ Ón˛eleag„
c‚∫tigurile ilegale. Apoi, trebuie s„ v„ Óncurajez s„      mai bine obiectivele, limit„rile ∫i toate lucrurile a∫a cum
semna˛i Conven˛ia Consiliului Europei cu privire la       le vedem din perspectiva parlamentar„.
sp„larea de bani ∫i finan˛area terorismului.            Sprijinul societ„˛ii civile este foarte important Ón acest
  Apoi, Conven˛ia Consiliului Europei recomand„ s„       context, Ón vremuri Ón care publicul ∫i cet„˛enii sunt tot
folosim instrumentele necesare ∫i cadrul necesar pentru     mai Óngrijora˛i de politic„ ∫i politicieni. Trebuie s„ ne
a fi mai eficiente. Apoi, trebuie s„ ave˛i o performan˛„     facem treaba mult mai eficient Ón Parlament. Este o
mai Ónalt„ a administra˛iei publice ∫i sunt Ón favoarea     institu˛ie democratic„, dar trebuie s„ Óncuraj„m
moderniz„rii administra˛iei publice care angajeaz„ aproape    participarea mai multor femei Ón via˛a politic„.
un milion de oameni. Œn plus, trebuie s„ schimba˛i         Parlamentul este o institu˛ie democratic„ central„. Sunt
legisla˛ia, a trebui s„ schimba˛i legisla˛ia foarte rapid Ón   dou„ fa˛ete ale muncii acestuia. Œn primul r‚nd, trebuie
ultimii 15 ani. Este foarte greu s„ ˛ii pasul cu asemenea    s„ adopte legisla˛ia ∫i, Ón al doilea r‚nd — ∫i cel mai
schimb„ri fantastice.                      important —, trebuie s„ supravegheze implementarea
  Spun‚nd acesta, trebuie ca dumneavoastr„ ∫i guvernul     legisla˛iei de c„tre Guvern.
dumneavoastr„ s„ remedia˛i problemele din cadrul          Domnule pre∫edinte,
administra˛iei publice ∫i s„ le orienta˛i c„tre eforturile de    Dragi colegi,
combatere a corup˛iei.                       Œn acest moment, a∫ dori s„ spun c‚teva lucruri
  Domnilor pre∫edin˛i,                     despre acuza˛iile legate de existen˛a unor centre de
  Stima˛i colegi,                       deten˛ie C.I.A., care au ap„rut Ón pres„ recent.
  Rom‚nia va trebui s„ se ocupe de dou„ probleme         Anul acesta, Adunarea Parlamentar„ a solicitat
importante, ∫i anume: traficul cu fiin˛e umane ∫i        asigurarea faptului c„ facilit„˛ile nu au fost folosite pentru
respectarea tuturor minorit„˛ilor na˛ionale. Rom‚nia este    deten˛ia secret„. Acum dou„ s„pt„m‚ni au existat
Ónc„ o ˛ar„ principal„ de origine a tranzitului ∫i destina˛iei  acuza˛ii c„ au avut loc transferuri secrete de prizonieri
pentru victimele traficului de fiin˛e umane. Acest lucru     c„tre facilit„˛i din anumite ˛„ri, inclusiv ˛ara
este de neacceptat Óntr-o ˛ar„ democratic„. Acest lucru a    dumneavoastr„.
dus la o deteriorare a imaginii ˛„rii dumneavoastr„ Ón       Vreau s„ folosesc aceast„ ocazie, s„ solicit
str„in„tate. De aceea, trebuie s„ Óntreprinde˛i ac˛iuni     Parlamentului dumneavoastr„ s„ investigheze aceste
urgente pentru a duce la sf‚r∫itul acestei forme moderne     acuza˛ii Ón cooperare complet„ cu Consiliul Europei,
de sclavagism.                          Adunarea Parlamentar„ ∫i alte organisme interna˛ionale.
  Conven˛ia Consiliului Europei ofer„ o baz„ legal„      Aceast„ problem„ este legat„ de mandatul drepturilor
pentru a ac˛iona. De aceea, v„ Óncurajez s„ Óncepe˛i       omului al Consiliului Europei.
rapid cu ratificarea ∫i implementarea acestui acord.        Dragi colegi,
  Traficul de fiin˛e umane este o problem„ pentru         Noi consider„m c„ Rom‚nia este un partener foarte
Rom‚nia ∫i este una foarte serioas„. Acest lucru nu       important Ón rezolvarea unor probleme geopolitice —
trebuie l„sat doar Ón m‚na O.N.G.-urilor active Ón aceast„    Transnistria, Kosovo, anumite ˛„ri balcanice ∫i Caucazul —
zon„, ci trebuie s„ fie o prioritate de baz„ pentru       ∫i s„ vorbesc pu˛in despre situa˛ia din Transnistria.
autorit„˛i ∫i este nevoie de o strategie guvernamental„       Consiliul Europei, cu experien˛a sa Ón domeniul
coordonat„.                           democra˛iei, statului de drept ∫i respectului drepturilor
  Rom‚nia a realizat un progres substan˛ial Ón a acorda    omului, poate ∫i este preg„tit s„ joace un rol Ón
drepturi ample minorit„˛ii maghiare. Din p„cate, nu       democratizarea Transnistriei, s„ Óncurajeze colegii din
acela∫i lucru se poate spune despre popula˛ia rom„.       Rom‚nia, din Parlamentul rom‚n s„ joace un rol Ón acest
Trebuie ar„tat c„ ave˛i voin˛a politic„ ∫i curajul politic de  sens.
a schimba lucrurile.                        Adunarea Parlamentar„ este de acord cu extinderea
  Trebuie s„ existe toleran˛„ zero pentru toate formele    formatului de negociere pentru Transnistria, statele Uniunii
de rasism ∫i xenofobie, Ón particular, acum c‚nd vedem o     Europene ∫i Statele Unite, ∫i ne-am exprimat faptul c„
cre∫tere a actelor de rasism ∫i intoleran˛„ Ón Europa.      Consiliul Europei poate fi inclus ca element de garantare
  Este ∫ocant s„ auzi c„ forme de rasism ∫i xenofobie     a drepturilor omului ∫i a acestor principii. Rom‚nia, ca
sunt exprimate de persoane care au func˛ii Ón Rom‚nia,      membr„ a Consiliului Europei, trebuie s„ Óncurajeze un
∫i mass-media trebuie s„-∫i cunoasc„ rolul Ón acest       asemenea angajament.
  4           MONITORUL      OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,      PARTEA a II-a,   Nr.  189/1.XII.2005

  Domnule pre∫edinte,                             Domnule pre∫edinte,
  Dragi colegi,                                Dragi colegi,
  Participarea dumneavoastr„ Ón Consiliul O.N.U. vine la            Sunt convins c„ Adunarea pe care o prezidez ∫i
momentul oportun, astfel Ónc‚t aceste dou„ organiza˛ii s„           Parlamentul Rom‚n vor g„si solu˛ii comune pentru a
promoveze reformele democratice Ón regiune pentru a              avansa Ón aceast„ agend„ a Consiliului Europei Ón aceste
g„si solu˛ii pacifiste ∫i durabile pentru rezolvarea             probleme.
conflictelor.                                  Œn final, vreau s„ urez poporului rom‚n succes Ón
  Ca pre∫edinte al Adun„rii Parlamentare, doresc s„             activitatea sa ∫i s„-∫i realizeze obiectivele ∫i v„ urez s„
conlucrez foarte Óndeaproape cu pre∫edin˛ii Comitetului de          deveni˛i membri ai Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007!
Mini∫tri ∫i dorim s„ Ónt„rim dialogul intercultural ∫i              V„ mul˛umesc.
interreligios.                                  (Aplauze puternice.)
  Uniunea    European„    trebuie  s„   foloseasc„
instrumentele Consiliului Europei, cum ar fi: Comitetul               Domnul Adrian N„stase:
Antitortur„, Organismul de Monitorizare Antirasism ∫i              V„ mul˛umim foarte mult.
Comisia de la Vene˛ia.                              V„ mul˛umim foarte mult, domnule pre∫edinte.
  Este clar c„ raportul primului-ministru Junker trebuie            A fost extrem de interesant„ prezentarea pe care
s„ fie o paz„, un cadru pentru m„rirea cooper„rii dintre           ne-a˛i f„cut-o.
Consiliul Europei ∫i Consiliul Uniunii Europene.                 Consiliul Europei, Adunarea Parlamentar„ reprezint„ o
  Nici o negociere nu trebuie ini˛iat„ f„r„ a respecta           camer„ de rezonan˛„ pentru multe dintre Óntreb„rile ∫i
acest raport al domnului prim-ministru Junker. De aceea,           Óncerc„rile de r„spuns la problemele Europei, la
ar fi bine ca domnul prim-ministru Junker s„ realizeze            problemele din ˛„rile membre.
acest raport Ónainte de Ónceperea negocierii asupra               Sunt convins c„ discursul dumneavoastr„ de ast„zi
memorandumului de Ón˛elegere.                         din Parlamentul Rom‚niei va avea un rezultat pozitiv Ón
  Dragi colegi,                               ceea ce prive∫te solu˛iile politice viitoare, solu˛iile
  Promovarea dialogului intercultural ∫i interreligios este         legislative, dar, mai ales, responsabilitatea pe care va
una dintre priorit„˛ile mele Ón func˛ia mea. Adunarea             trebui s-o dovedim Ón ceea ce prive∫te rela˛ia dintre noi
Parlamentar„ reune∫te politicieni de diverse credin˛e ∫i           ∫i familia european„. Fie c„ se nume∫te Consiliul
culturi din Europa. De aceea, este important c„ acesta            Europei, fie c„ se nume∫te Uniunea European„, este
func˛ioneaz„ ca un forum important pentru dialogul              datoria noastr„ s„ str‚ngem aceste rela˛ii, iar prezen˛a
intercultural ∫i interreligios.                        dumneavoastr„ ast„zi, aici, ne-a ajutat s„ marc„m Ónc„ o
  Consiliul Europei ∫i Adunarea Parlamentar„ trebuie s„           dat„ o rela˛ie privilegiat„, o rela˛ie special„ dintre
joace un rol central Ón ini˛iativa luat„ de Turcia ∫i Spania         parlamentarii rom‚ni ∫i parlamentarii membri ai Adun„rii
pentru Alian˛a Civiliza˛iilor, ca ∫i un parteneriat, pentru un        Parlamentare a Consiliului Europei.
parteneriat euro-mediteranean.                          V„ mul˛umim Ónc„ o dat„. (Aplauze.)
  Aceste ini˛iative trebuie s„ previn„, s„ reduc„               Stima˛i colegi,
problemele culturale, educa˛ionale dintre a∫a-zisele ˛„ri            Facem o scurt„ pauz„, Ónainte de a relua lucr„rile la
din vest ∫i cele musulmane. Suntem la Ónceputul acestui            buget.
dialog ∫i exist„ inten˛ia clar„ de a dezvolta la maximum
poten˛ialul Consiliului Europei Ón acest domeniu.                  ™edin˛a s-a Óncheiat la ora 11,26.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
    IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                 &JUYDGY|067578]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 189/1.XII.2005 con˛ine 4 pagini.    Pre˛ul: 0,77 lei noi/ 7.700 lei vechi  ISSN  1220–4870