Docstoc

178

Document Sample
178 Powered By Docstoc
					                             PARTEA A II-A
Anul 173 (XVI) — Nr. 178                                            Miecuri, 23 noiembrie 2005
                        DEZBATERI PARLAMENTARE

                     DEZBATERI PARLAMENTARE
            ™EDINfiE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR ™I SENATULUI
                    SESIUNEA A II-A ORDINAR√ — NOIEMBRIE 2005
                    ™edin˛a din ziua de 16 noiembrie 2005
                               (STENOGRAMA)

                                 SUMAR

         Nr.                                                  Pagina

         1.   Dezbateri pe articole asupra proiectului Legii bugetului de stat pe
             anul 2006 (art. 1 — art. 6 alin. 2) .......................................................  1–28
  Domnul Miron Tudor Mitrea:                                    DUP√ PAUZ√

  Stimate colege ∫i stima˛i colegi, pentru c„ nu sunt          ™edin˛a Óncepe la ora 10.15.
colegi Ón sal„, rug„m liderii grupurilor parlamentare s„         Lucr„rile sunt conduse de domnul senator Nicolae
                                    V„c„roiu, pre∫edintele Senatului, asistat de domnul senator
asigure prezen˛a. Am‚n„m Ónceperea ∫edin˛ei pentru ora         Puskás Valentin Zoltán, secretar al Senatului, ∫i de domnii
9,30. (Discu˛ii ∫i vocifer„ri Ón sal„.)                 deputa˛i Mitrea Miron Tudor, vicepre∫edinte al Camerei
                                    Deputa˛ilor, ∫i Victor Viorel Ponta, secretar al Camerei
             PAUZ√                     Deputa˛ilor.
               *                       Domnul Nicolae V„c„roiu:
             *     *                    Fac un apel la grupurile parlamentare s„ convoace
                                    senatorii ∫i deputa˛ii Ón sal„!
            DUP√ PAUZ√                      Invit colegii senatori ∫i deputa˛i Ón sal„!
                                      V„ anun˛ c„ suntem Ón sal„ 179 de senatori ∫i
  Domnul Miron Tudor Mitrea:                      deputa˛i! P‚n„ la 235 mai avem un pic.
                                      Invit colegii senatori ∫i deputa˛i Ón sal„!
  Stimate colege ∫i stima˛i colegi, fac apel, Ón
                                      V„ anun˛ c„, la ora actual„, suntem 183 de senatori
continuare, la liderii grupurilor parlamentare pentru a         ∫i deputa˛i!
asigura Ón sal„ un cvorum minim de lucru. Datorit„             Domnule secretar Victor-Viorel Ponta, v„ rog s„
faptului c„ este departe cvorumul de cel necesar,            striga˛i catalogul!
am‚n„m Ónceperea lucr„rilor p‚n„ la ora 10,00, moment            Stimate colege ∫i stima˛i colegi, s„ Óncerc„m, totu∫i,
la care sper ca grupurile parlamentare s„ fie prezente Ón        s„ facem cvorumul de lucru.
sal„.                                    Rog pe domnul secretar Victor Viorel Ponta s„ fac„
                                    apelul pentru Camera Deputa˛ilor.
             PAUZ√                       V„ rog, ave˛i cuv‚ntul! (Discu˛ii ∫i vocifer„ri Ón sal„.)
2       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

Domnul Victor Viorel Ponta:               Ciopraga Mircea             prezent
Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.              Ciuc„ Liviu Bogdan           absent
Adomnic„i Mirela Elena         prezent     Cliveti Minodora            absent
Adomni˛ei Cristian Mihai        absent      Cocrea Olgu˛a              absent
Albu Gheorghe              absent      CodÓrl„ Liviu              absent
Alm„janu Marin             prezent     Constantinescu Anca           absent
Alm„∫an Liviu              absent      Constantinescu Viorel          prezent
Amarie Constantin            prezent     Corl„˛ean Titus             absent
                             Co∫ea Dumitru Gheorghe Mircea      absent
Amet Aledin               absent
                             Cr„ciunescu Grigore           absent
Anastase Roberta Alma          absent
                             Cre˛u Gabriela             absent
Andea Petru               prezent
                             Cutean Vasile Emilian          prezent
Andon Sergiu              absent
                             Dan Iosif                absent
Andreica Romic„             prezent
                             Diaconescu Marin            prezent
Andronescu Ecaterina          prezent
                             Diaconescu Renic„            prezent
Antal Árpád András           prezent
                             Dida Corneliu Ioan           prezent
Antal István              absent      Dobre Traian              prezent
Antonescu George Crin Lauren˛iu     absent      Dorneanu Valer             prezent
Apostolache Mihai Cristian       absent      Dragomir Dumitru            absent
Ardelean Cornelia            absent      Dragomir Gheorghe            prezent
Asztalos Ferenc             prezent     Dr„gu∫ Radu-C„t„lin           absent
Avram Dumitru              absent      Dre˛canu Doina Mic∫unica        absent
Baban ™tefan              prezent     Dumitrescu Cristian Sorin        absent
Bara Nicolae              absent      Dumitrescu Liana            absent
Barbu Gheorghe             absent      Dumitrescu Zamfir            absent
Bardan Cornel ™tefan          prezent     Dumitriu Drago∫ Petre          absent
B„d„l„u Nicolae             absent      Dumitriu Mihai             prezent
B„e∫u George              absent      Dumitru Ion               prezent
B„nicioiu Nicolae            absent      Du∫a Mircea               prezent
B„rbule˛iu Tiberiu           absent      Du˛u Stelian              prezent
Becsek-Garda Dezsı-Kálmán        absent      Erdei-Dolóczki István          prezent
Bec∫enescu Dumitru           absent      Eserghep Gelil             absent
Bejinariu Eugen             absent      Faina Constantin            prezent
Bentu Dumitru              prezent     F‚r∫irotu Vladimir Mircea        absent
Bivolaru Ioan              prezent     Fenechiu Relu              prezent
BÓrsan Iulian-Gabriel          prezent     Firczak Gheorghe            prezent
Boagiu Anca-Daniela           absent      Florea Damian              prezent
Bobeanu R„zvan-Petric„         prezent     Fotopolos Sotiris            absent
Boeriu Valeriu-Victor          prezent     Fr‚ncu Emilian Valentin         prezent
Bolca∫ Lucian Augustin         absent      Furo Iuliu Ioan             prezent
Bonis István              prezent     Gabor Gheorghe             prezent
Borbély László             absent      Gan˛ Ovidiu Victor           absent
Boureanu Cristian Alexandru       absent      G„leteanu Monalisa           prezent
Br‚nz„ William Gabriel         absent      Georgescu Filip             prezent
BrÓnzan Ovidiu             prezent     Gerea Andrei Dominic          prezent
Bruchental-Pop Ionela          absent      Gheorghe Valeriu            prezent
Buciu Angela              prezent     Gheorghiof Titu Nicolae         prezent
Buciuta ™tefan             prezent     Ghiorghioni Ionesie           prezent
Buda Daniel               prezent     Ghi∫e Ioan               absent
Buda Ioan                        Giurescu Ion              prezent
Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu      prezent     Giurgiu Mircia             prezent
Buruian„ Aprodu Daniela         absent      Gl„van ™tefan              absent
Bu∫oi Cristian Silviu          prezent     Godja Petru               prezent
Buzatu Dan Hora˛iu           absent      Gon˛ea Ion               prezent
Buzea Cristian Valeriu         absent      Grigore Dan               absent
Calimente Mih„i˛„            prezent     Grosaru Mircea             absent
Canacheu Costic„            prezent     Gubandru Aurel             absent
Cantaragiu Bogdan            prezent     Gu∫„ Cozmin Horea            absent
Cazan Romeo Gheorghe Leonard      prezent     Gvozdenovici Slavomir          prezent
C„lian Petru              absent      Hanganu Romeo Octavian         absent
C„lin Ion                prezent     Hellvig Eduard Raul           absent
C‚mpanu Liviu              absent      Hoban Ioan               absent
Chiper Gheorghe             prezent     Hogea Vlad Gabriel           absent
Chi∫ Filona∫              prezent     Hoinaru Marian             absent
Cindrea Ioan              prezent     Hrebenciuc Viorel            absent
Cioc‚lteu Alexandru           prezent     Iacob Ridzi Monica Maria        absent
Ciontu Corneliu             prezent     Iancu Iulian              absent
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005       3

Ibram Iusein              absent      Munteanu Ioan              prezent
Ifrim Mircea              prezent     Musc„ Monica Octavia           prezent
Iga∫ Traian Constantin         prezent     Mu∫etescu Tiberiu Ovidiu         absent
Ignat Miron               prezent     Nassar Rodica              absent
Iliescu Valentin Adrian         prezent     N„stase Adrian              prezent
Ionescu Daniel             prezent     Nechita Aurel              prezent
Iordache Florin             prezent     Nedelcu Gabriela             prezent
Iordache Gra˛iela Denisa        absent      Nica Dan                 absent
Iriza Marius              absent      Nicol„escu Gheorghe-Eugen        absent
Iustian Mircea Teodor          prezent     Nicolicea Eugen             absent
Jipa Florina Ruxandra          absent      Nicula Vasile Cosmin           prezent
Kelemen Attila Béla Ladislau      absent      Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae      prezent
Kelemen Hunor              prezent     Nistoran Dorin Liviu           absent
Kerekes Károly             prezent     Ni˛„ Constantin             absent
Király Andrei Gheorghe         prezent     Ni˛ulescu Teodor             absent
Kónya-Hamar Sándor           absent      Nosa Iuliu                prezent
Kovacs Attila              prezent     Oancea Viorel              prezent
Lakatos Petru              absent      Olarean Aurel              absent
Lambrino Radu              prezent     Oltean Ioan               prezent
Lari-Iorga Leonida           prezent     Olteanu Bogdan              absent
Lificiu Petru              absent      Oprea Gabriel              absent
Liga D„nu˛               absent      Ovidenie Costel             absent
Longher Ghervazen            absent      Pal„r Ionel               absent
Luchian Ion               absent      Pambuccian Varujan            absent
Macale˛i Costic„            prezent     Pard„u Dumitru              prezent
Magheru Paul              prezent     Pascu Bogdan               absent
Man Mircea               prezent     Pa∫cu Ioan Mircea            absent
Manda Iulian Claudiu          absent      Pavelescu Aurelian            absent
Manolescu Oana             prezent     Paveliu Marian Sorin           prezent
Manta Pantelimon            prezent     P„un Nicolae               absent
Marian Dan Mihai            prezent     Petrea Constantin            prezent
Marin Constantin            prezent     Plumb Rovana               prezent
Marinescu Marian-Jean          absent      Podgorean Radu              absent
Martin Eduard Stelian          absent      Ponta Victor Viorel           prezent
Márton Árpád Francisc          prezent     Pop Claudiu Adrian            prezent
Máté András Levente           prezent     Popa Cornel               prezent
Matei C„t„lin Lucian          prezent     Popa Daniela               prezent
Maz„re Alexandru            absent      Popa Nicolae               prezent
M„laimare Mihai Adrian         prezent     Popeang„ Petre              absent
M„n„stireanu Vladimir Alexandru     prezent     Popescu Florin Aurelian         prezent
M„nescu Rare∫ ™erban          prezent     Popescu Dan Ioan             prezent
M„rcule˛ Petrescu Mira Anca Victoria  prezent     Popescu Ionica Constan˛a         absent
M„tu∫a Tudor              prezent     Popescu-T„riceanu C„lin Constantin Anton absent
Meir Nati                absent      Pop Cosmin Gabriel            prezent
Merce Ilie               prezent     Preda Cezar Florin            absent
Merka Adrian-Miroslav          prezent     Preda Ion                prezent
Micula C„t„lin             absent      Pruteanu Vasile             prezent
Mihalache Sorin Dan           absent      Puchianu Ioan Dumitru          prezent
Mihei Andrian-Sirojea          prezent     Pupez„ Viorel              prezent
Mircea Costache             prezent     Purceld Octavian Mircea         prezent
Mircovici Niculae            absent      Pu∫ca∫ Vasile              prezent
Mironescu Lauren˛iu           absent      Pu∫c„ Mircea Valer            prezent
Miro∫eanu Liviu Alexandru        prezent     Puzdrea Dumitru             prezent
Mitrea Manuela             absent      Racoceanu Viorel             absent
Mitrea Miron Tudor           prezent     Radan Mihai               prezent
Miu˛escu Gheorghe Adrian        prezent     Raicu Romeo Marius            prezent
MÓnzÓn„ Ion               prezent     R„dulescu Cristian            prezent
Mocanu Alexandru            prezent     Rogin Marius               prezent
Mocanu Vasile              prezent     Romanescu Marcel Lauren˛iu        prezent
Moc„nescu Coloros Dan Constantin    prezent     Rus Ioan Aurel              prezent
Mocioalc„ Ion              absent      Rusu Mihaela Adriana           prezent
Mohora Tudor              prezent     Ru∫anu Dan Radu             prezent
Moisoiu Adrian             prezent     Sanda Victor               prezent
Moldovan Emil Radu           prezent     Sandu-Capr„ Mihai            absent
Momanu Corneliu             prezent     Sandu Gabriel              prezent
Motreanu Dan ™tefan           prezent     Sasu Ion                 prezent
Movil„ Petru              prezent     S„niu˛„ Marian Florian          prezent
4       MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

S„punaru Nini               prezent     Reiau catalogul:
S‚rb Gheorghe               prezent     Adomni˛ei Cristian             absent
S‚rbu Daciana Octavia           absent      Albu Gheorghe               absent
S‚rbu Marian               prezent     Alm„∫an Liviu               absent
S‚rbu Mugurel Liviu            prezent     Amet Aledin                prezent
Scutaru Adrian George           prezent     Anastase Roberta              absent
Semcu Adrian Emanuil           prezent     Andon Sergiu                absent
Seres Dénes                prezent     Antal Istvan                absent
Severin Adrian              absent      Antonescu George Crin Lauren˛iu      absent
Silaghi Ovidiu Ioan            absent      Apostolache Mihai             absent
Sire˛eanu Mihail             absent
Sóki Béla                 prezent     Domnul Nicolae V„c„roiu:
Soporan Vasile Filip           absent      Domnule secretar Ponta, am o rug„minte, colegii care
Stan Ioan                 prezent   au venit ulterior s„ vin„, aici, la Ónregistrare.
Stan Ion                 prezent     V„ propun — suntem Ón cvorum de lucru — s„
Stanciu Anghel              prezent   Óncepem lucr„rile ∫edin˛ei noastre.
St„nescu Cristian             absent      Mul˛umesc foarte mult.
St„nescu Mircea              absent      Stimate colege ∫i stima˛i colegi, v„ rog s„ v„ ocupa˛i
St„ni∫oar„ Mihai             absent    locurile Ón sal„!
Stoica Ion                absent      V„ rog s„ v„ ocupa˛i locurile Ón sal„!
Str„chinaru Petre             prezent     Stimate colege ∫i stima˛i colegi, v„ rog s„ v„ ocupa˛i
Strung„ Emil               prezent   locurile!
Szekely Levente Csaba           prezent     V„ rog s„ v„ ocupa˛i locurile!
™tirbe˛ Cornel              prezent     Domnule ministru, doamnelor ∫i domnilor secretari de
™tirbu Monica Mihaela           prezent   stat,
™tireanu Octavian             absent      Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
™tiuc„ Alecsandru             absent      V„ rog s„-mi permite˛i s„ declar deschis„ ∫edin˛a
Tab„r„ Valeriu              prezent   comun„ a Senatului ∫i Camerei Deputa˛ilor ∫i s„ v„
Tamás Sándor               prezent   anun˛ c„ din totalul de 468 senatori ∫i deputa˛i ∫i-au
T„mag„ Constantin             absent    Ónregistrat prezen˛a un num„r de 337, 131 de colegi fiind
T„n„sescu Mihai Nicolae          prezent   absen˛i.
T„rniceru Petru              absent      Cu greutate, dar am reu∫it s„ facem cvorumul de
Teodorescu George Alin          prezent   lucru...
Timar Liviu                prezent     Stima˛i colegi,
Timi∫ Ioan                absent      Ordinea de zi: Ónceperea dezbaterii pe proiectul de
Todoran Pavel               prezent   Lege privind bugetul de stat pe anul 2006. Vom intra pe
                            articole.
Toma Florentina Marilena         prezent
                              V„ rog, dac„ sunt obiec˛iuni la ordinea de zi? Nu sunt
Toma Horia-Victor             prezent
                            obiec˛iuni.
Tóro Tiberiu               absent
                              Supun votului dumneavoastr„ ordinea de zi. Cine este
Tudor Constantin             prezent
                            pentru? Mul˛umesc foarte mult.
Tudor Marcu                absent      Voturi Ómpotriv„? Ab˛ineri? Ordinea de zi a fost
Tudose Mihai               prezent   aprobat„.
Turcan Raluca               prezent     Programul de lucru este cel care-l ave˛i Ón mapele
fiundrea Ioan               prezent   dumneavoastr„: p‚n„ la ora 13,00, cu rug„mintea ca la
Uioreanu Horea Dorin           prezent   ora 14,30 s„ fim Ón sal„ pentru a fi, totu∫i, operativi.
Ujeniuc Drago∫              prezent     Supun votului dumneavoastr„ programul de lucru.
Ungureanu Petre              absent       Cine este pentru? Mul˛umesc. Voturi Ómpotriv„?
Ungureanu Valeriu Alexandru        prezent   Ab˛ineri?
Urs„rescu Dorinel             prezent     Programul de lucru a fost aprobat.
Vainer Aurel               prezent     Stima˛i colegi,
Varga Attila               prezent     A∫ dori s„ v„ informez c„ ∫edin˛a l„rgit„ de Birou
Vasile Aurelia              prezent   permanent din cursul zilei de ieri, dup„-amiaz„, a
Vasilescu Lia Olgu˛a           prezent   dezb„tut propunerea care s-a f„cut de c„tre domnul
V„lean Adina Ioana            absent    senator Puiu Ha∫otti, liderul de grup, Ón final s-a
V„sioiu Horia               prezent   concluzionat c„ suntem obliga˛i s„ respect„m prevederea
V‚lcov ™andru Marcela Lavinia       absent    regulamentar„. Vom func˛iona, Ón aceast„ s„pt„m‚n„,
Vlase Petru Gabriel            absent    f„r„ o limitare a timpului, dar cu rug„mintea ca
Vl„doiu Aurel               prezent   dumneavoastr„ s„ fi˛i c‚t mai promp˛i ∫i cu lu„ri de
Voicu C„t„lin               prezent   cuv‚nt de substan˛„ ∫i pe termen limitat. Vom vedea,
Voicu Mihai Alexandru           absent    Óns„, luni, la 12,30, dac„ nu vom reu∫i s„ asigur„m o
Voinea Florea               prezent   anumit„ operativitate Ón derularea lucr„rilor, vom relua
Zaharia Claudius Mihail          prezent   discu˛ia acestui subiect.
Zamfir Gabriel Sorin           absent      Stima˛i colegi,
Zamfirescu Dan Dumitru          prezent     Legat de titlul legii. Dac„ ave˛i obiec˛iuni? Rog pe cei
Zegrean Augustin             prezent   doi secretari s„ vin„ aici s„ m„ ajute. Da, domnule
Zgonea Valeriu ™tefan           absent    deputat, v„ rog.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005         5

  Domnul Nicolae Popa:                      La alin. 2 de la art. 2, v„ rog, dac„ se sus˛ine
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                amendamentul respins? Da, domnule deputat, ave˛i
  Domnilor pre∫edin˛i,                     cuv‚ntul.
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,           Domnul Petru Andea:
  Constat c„ exist„ o mare poft„ de lucru ∫i trebuia s„
Óncepem lucr„rile la ora 9,00. Suntem deja la ora 11,00,      Pentru a m„ conforma unei recomand„ri f„cute ieri,
cu o Ónt‚rziere de 2 ore, ∫i din experien˛a pe care o am,    am s„ m„ adresez astfel:
deci nu repro∫ez nimic opozi˛iei, m„ refer aici la Coali˛ie,    Onora˛ilor membri ai prezidiului,
dac„ mergem Ón acest ritm, v„ spun foarte clar c„ nu        Distin∫i reprezentan˛i ai Guvernului,
putem s„ dezbatem proiectul bugetului de stat p‚n„ la        Stima˛i colegi,
Cr„ciun. Proiectul bugetului de stat este o lege foarte       Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
important„, de care depinde buna func˛ionare a Óntregii       Domnul senator Funar a f„cut adineauri o propunere
societ„˛i, a tuturor sectoarelor de activitate. Ca atare,    care, dup„ p„rerea mea, vizeaz„ ∫i amendamentul pe
domnule pre∫edinte, eu v„ rog ca Ón fiecare diminea˛„,     care doresc s„-l sus˛in, Ón numele grupului de ini˛iatori,
atunci c‚nd este programul stabilit de Biroul permanent,    to˛i reprezent‚nd grupurile parlamentare P.S.D. din
s„ se Ónceap„ cu un apel nominal, Ón a∫a fel Ónc‚t s„      Comisiile pentru Ónv„˛„m‚nt ale Camerei Deputa˛ilor ∫i
nu ne mai trezim cu aceast„ situa˛ie nepl„cut„. V„       Senat.
mul˛umesc.                             F„r„ Óndoial„ c„ acest alin. 2 este balan˛a care a∫az„
                                de la bun Ónceput Óntregul buget pe dou„ repere: venituri
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   ∫i cheltuieli. Dac„ noi vom vota acest alin. 2 al art. 2,
                                Ónseamn„ c„, mai departe, nu vom putea discuta dec‚t
  V„ mul˛umesc.                        despre cum a∫ez„m veniturile ∫i cheltuielile pe articolele
  Stima˛i colegi,                       bugetare. De ce consider c„ nu este posibil s„ vot„m
  Legat de titlul legii, Ón˛eleg c„ nu sunt obiec˛iuni.    acum acest articol ∫i acest alineat?
Supun votului dumneavoastr„. Cine este pentru? V„          Œn amendamentul propus de noi, se prevede o
mul˛umesc.                           cre∫tere a cheltuielilor. P‚n„ la 43.945.000 lei fa˛„ de
  Voturi Ómpotriv„? Ab˛ineri? Titlul legii a fost aprobat.  prevederea actual„ din buget.
  Art. 1 la proiectul de lege. Un singur alineat. Nu sunt     Evident c„ aceast„ cre∫tere era destinat„ cheltuielilor
observa˛ii. Nu sunt amendamente.                din Ónv„˛„m‚nt. Ieri, am asistat cu to˛ii la dezbaterea
  Dac„, totu∫i, sunt interven˛ii la art. 1. Nu sunt      privitoare la minciuna pe care se fundamenteaz„
interven˛ii.                          promisiunea guvernamental„ vizavi de Ónv„˛„m‚nt. Este
  Supun votului dumneavoastr„ art. 1. Cine este pentru?    una din cele mai mari mistific„ri pe care o poate
Mul˛umesc foarte mult. Voturi Ómpotriv„? 3 voturi        constata o dezbatere asupra bugetului, Óntruc‚t sumele
Ómpotriv„. Ab˛ineri? Nu sunt. Deci, cu marea majoritate,    respective nu sunt...
a fost aprobat art. 1.
  La art. 2, stima˛i colegi, vom merge acolo unde avem      Din sal„:
amendamente admise sau respinse. Vom merge pe           La subiect, la subiect...
alineate, pentru a putea urm„ri mai u∫or ∫i, bineÓn˛eles,
pentru a da posibilitatea de interven˛ii.             Domnul Petru Andea:
  Art. 2, format din 5 alineate. La alin. 1 nu sunt
                                  Bun. La subiect. Deci, noi propunem majorarea
observa˛ii. Nu sunt amendamente, practic. La alin. 1.
                                cheltuielilor Ón buget prin m„rirea deficitului bugetar. Este
  Ave˛i la alineatul 1, v„ rog. Nu avem amendamente.
                                una din sursele de venituri sau de cheltuieli, ca s„ spun
Numai de procedur„, dac„ ave˛i, domnule senator.
                                a∫a, posibile. Vreau s„ spun c„ colectivul de deputa˛i ∫i
  Domnul Gheorghe Funar:                    senatori are Ón vedere o alt„ chestiune care se refer„ la
                                bugetul de stat, ∫i anume transferul de la bugetul de stat
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                c„tre bugetul asigur„rilor sociale. Este prev„zut un
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,             transfer de circa 700 milioane lei, pentru ca s„ se
  V„ propun ca la art. 2 alin. 1, 2, 3, 4 s„ fie votate la   asigure o rezerv„ la cheltuielile privitoare la accidentele
final, dup„ ce sunt parcurse toate amendamentele        de munc„, unde sunt deja prev„zu˛i bani Ón bugetul
admise ∫i respinse. Œn opinia mea, de la art. 2, doar alin.   asigur„rilor sociale. Œn consecin˛„, toate aceste posibile
5 Ól putem vota Ón faza aceasta.                supliment„ri de venituri pentru Ónv„˛„m‚nt, m„ refer la
  Mul˛umesc.                          cre∫terea deficitului bugetar, reducerea transferului c„tre
                                bugetul asigur„rilor sociale sunt anulate dac„ noi vom
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   vota acest alineat 2, a∫a cum este formulat, pentru c„
  Stima˛i colegi,                       celelalte deplas„ri de fonduri nu mai sunt posibile.
  Eu vreau s„ v„ aten˛ionez c„ pute˛i lua cuv‚ntul        Œn consecin˛„, sus˛in fie acceptarea amendamentului
numai Ón contextul Ón care v-a˛i Ónscris cu amendamente     respins la Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci, fie
sau dac„ ave˛i vreo interven˛ie legat„ de formularea unui    translatarea c„tre final a vot„rii acestor alineate, a∫a cum
text. Este cu totul altceva. V-a∫ ruga s„ respecta˛i acest   a propus domnul Funar.
lucru.                               V„ mul˛umesc.
  De asemenea, ˛in s„ v„ precizez, Ónc„ de la Ónceput,
c„ toate cifrele Ónscrise Ón articolele din proiectul de lege    Domnul Nicolae V„c„roiu:
vor fi, Ón final, definitivate Ón baza amendamentelor        Stima˛i colegi,
admise sau respinse care vor rezulta Ón urma            Œnseamn„ c„ nu m-a˛i ascultat cu aten˛ie. V„ rog s„
dezbaterilor.                          m„ urm„ri˛i. Pentru dezbaterea bugetului de stat avem o
  Stima˛i colegi,                       alt„ procedur„ dec‚t cea cu care v-a˛i obi∫nuit pentru
  La art. 2 alin. 1 nu avem obiec˛iuni.            proiectele de lege ordinare sau organice.
  6        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

  V-am precizat faptul c„ toate sumele Ónscrise pe        Domnul Anghel Stanciu:
diferite articole din proiectul de lege vor suferi modific„ri
                                  Mul˛umesc distin∫ilor mei colegi, care mi-au atras
ca urmare a amendamentelor ce vor fi admise pe
diferitele anexe, de la Anexa nr. 1 p‚n„ la Anexa nr. 12.    aten˛ia c„ domnul ministru a venit.
Pe cale de consecin˛„, vom dezbate amendamentele          Deci, domnule ministru, cu tot respectul cuvenit, Ómi
dumneavoastr„ propuse, Ón cazul Ón spe˛„, s-a venit pe     permit s„ reiterez Óntrebarea pe care am adresat-o Ón
ideea de majorare direct„ a deficitului bugetar. Deci,     cadrul comisiei. Legea Ónv„˛„m‚ntului, la art. 170,
putem discuta, putem supune la vot.               prevede expres c„ bugetul educa˛iei na˛ionale este de
  Œnc„ o dat„: nu face˛i obiec˛iuni legat de sumele      minimum 4% din fonduri publice. Este cel de la al doilea
Ónscrise. Se va lua fiecare anex„ Ón parte ∫i, Ón final,    alineat, 11, care prevede cre∫terea gradual„, p‚n„ Ón
toate Ónsumate vor da structura veniturilor ∫i, respectiv, a  2007, la 6%.
cheltuielilor.                           Dumneavoastr„ a˛i recunoscut ∫i Ón buget, Ón
  Œn˛eleg c„ aici s-a sus˛inut... Da, domnule deputat     explica˛iile grafice se prevedea 3,7%. Œn urma celor dou„
Stanciu. Pofti˛i, domnule deputat.               discu˛ii, Ón cadrul comisiilor, s-a mai prev„zut acordarea a
                                1.800 miliarde lei, ceea ce Ónseamn„ 3,80. Œn proiectul
  Domnul Anghel Stanciu:
                                de acord, pe care Ól avem Ón fa˛„, se spune foarte clar
  Domnule pre∫edinte,                     c„ Guvernul se angajeaz„ s„ finan˛eze proiecte ∫i
  Onorat prezidiu,                      investi˛ii, din resurse suplimentare, de 1,1%. Œn Legea
  Domnilor mini∫tri,                     finan˛elor publice se prevede c„ onor Guvernul nu va
  Stimate doamne ∫i stima˛i domni senatori,          putea s„ fac„ nici o cheltuial„ dac„ nu este Ónscris„ Ón
  Stimate doamne ∫i stima˛i domni deputa˛i,          buget, iar cei care vor cheltui Ón afara bugetului se fac
  V„ rog s„-mi permite˛i, ca unul dintre ini˛iatorii     vinova˛i penal. Œntrebarea noastr„ este legat„ de acest
independen˛i, al„turi de colegii mei P.S.D. din cele dou„    art. 2 alin. 2.
comisii, s„ cred c„ acest articol este esen˛ial. Œn fond,
                                  Domnule ministru, nu considera˛i necesar, pentru a
aici s-au adunat toate sumele care reflect„ bugetul sub
aspectul veniturilor ∫i sub aspectul cheltuielilor. Domnul   respecta Legea finan˛elor publice, prevederile care sunt
pre∫edinte a spus foarte clar: Ón abordarea procedurii de    acolo, inclusiv c„ nu se poate prevedea nici o cheltuial„
vot la bugetul de stat sunt voturi de principiu ∫i voturi    f„r„ resurse, c„ este necesar ca aceste 1,1 milioane
definitive. Este clar c„ voturile de principiu sunt cele care  RON s„ fie prev„zute expres la art. 2 alin. 2? Aceasta
se accept„ sub rezerva modific„rii ulterioare. A∫a am      este Óntrebarea pe care v-o adres„m. Dac„ considera˛i c„
f„cut..., mi-aduc aminte, domnule pre∫edinte, Ón vremea     nu trebuie prev„zute Ón buget, atunci, prin prisma legii pe
c‚nd era˛i dumneavoastr„ prim-ministru ∫i eu, mai t‚n„r     care o p„stori˛i, s„ ne preciza˛i cum. Altfel, noi cerem
∫i nu prea m„ pricepeam la buget. Acum m„ pricep        aceast„ sporire a deficitului bugetar, conform
oleac„ la buget, de aceea a∫ vrea s„ adresez distinsului    amendamentului pe care l-am f„cut. V„ mul˛umesc ∫i
coleg, pentru c„-l consider coleg de echip„, domnul       sper Óntr-un r„spuns corect, profesionist, ∫i nu politicianist.
ministru de finan˛e, care sper s„ vorbeasc„ peste c‚tva
timp la fel de frumos despre Ónv„˛„m‚nt, ca ∫i domnul       Domnul Nicolae V„c„roiu:
ministru T„n„sescu...
                                  Mul˛umesc. Domnul deputat Ru∫anu.
  Din sal„:
                                  Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Cui v„ adresa˛i, c„ nu-i Ón sal„ domnul ministru...
                                  Domnule pre∫edinte,
  Domnul Anghel Stanciu:                      Stima˛i colegi,
                                  Noi am stabilit, ieri, Ón Biroul permanent, c„ nu vom
 P„i, cred c„ e pe aici. Voiam s„ adresez o Óntrebare
domnului ministru T„n„sescu. Sunt pus Ón dificultate.      putea dezbate acele amendamente care nu au prev„zut„
                                sursa de finan˛are, a∫a cum este Ón cazul respectiv.
  Din sal„:                          Deci, deocamdat„, onora˛ii colegi care au propus acest
  V„ adresa˛i domnului T„n„sescu sau domnului         lucru...
Vl„descu?                              Domnule coleg, eu sunt de acord c„ dumneavoastr„
                                a˛i f„cut o universitate, sunte˛i geograf sau ce sunte˛i, dar
  Domnul Anghel Stanciu:                    trebuie s„ cunoa∫te˛i un fapt: indicatorii macroeconomici,
 P„i, dac„ domnul ministru Vl„descu nu este, Ól avem      majorarea deficitului bugetar nu poate s„ fie constituit„
pe domnul ministru T„n„sescu, nu? (R‚sete, aplauze.)      ca surs„ de finan˛are. E adev„rat, domnule pre∫edinte
                                V„c„roiu?
  Din sal„:
                                  Domnul Nicolae V„c„roiu:
  A venit ∫i domnul ministru Vl„descu...
                                  Domnul deputat Mitrea.
  Domnul Anghel Stanciu:
                                  Domnul Miron Tudor Mitrea:
  Domnilor colegi, eu nu dialoghez cu sala, dialoghez
cu mine Ónsumi. Suntem la buget, la art. 2. Dac„          Domnule pre∫edinte,
ministrul a obosit dup„ un articol, propunem sistarea        Stima˛i colegi,
discu˛iilor p‚n„ c‚nd vine. (Discu˛ii, rumoare.)          Nu, domnule deputat Ru∫anu, nu e corect ce spune˛i.
                                Noi, acum, construim bugetul Rom‚niei. Acum, singura
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   surs„ care exist„ sunt veniturile ˛„rii. Dup„ ce bugetul va
  V„ rog s„ p„stra˛i lini∫tea.                 fi gata, orice alt„ modificare trebuie s„ cuprind„ sursa de
  V„ ascult„m, domnule deputat.                finan˛are. La ora actual„, noi stabilim Ón aceast„ aul„
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005        7

care sunt veniturile, care sunt cheltuielile ∫i cum se      bugetar nu reprezint„ surs„ de finan˛are. Deci, majorarea
Ómpart cheltuielile. Nu este nevoie de men˛ionat nici o     deficitului bugetar nu este o surs„ de finan˛are. Œn al
alt„ surs„ dec‚t veniturile Rom‚niei, veniturile bugetului,   doilea r‚nd, sursa propus„ de domnul coleg nu este
pe care noi le stabilim aici. Dac„ vorbim de cheltuieli pe    viabil„.
bugetul din anul 2005, atunci cei care fac amendamente        Œn al doilea r‚nd, domnule Mitrea, se spune clar: orice
trebuie s„ precizeze care este sursa. Dac„ vorbim de un     majorare ∫i orice propunere de a aduce un amendament
buget care nu exist„, noi Ól construim aici, dup„ ce       care produce majorarea cheltuielilor trebuie s„ aib„ ∫i
termin„m ∫i se voteaz„ bugetul, atunci, aceast„ problem„     sursa de finan˛are. Nu la modul generic — veniturile
a veniturilor, a notific„rii veniturilor care se au Ón vedere  acestei ˛„ri. Suma respectiv„ se ia de la Ministerul
c‚nd se propune o cheltuial„ devin valabile. Acum, nu.      Transporturilor ∫i se d„ pentru Ministerul Educa˛iei ∫i
Acum, abia construim bugetul. Faptul c„ a f„cut o        Œnv„˛„m‚ntului. Deci, sursa poate s„ fie rezerva bugetar„,
propunere comisia sau a f„cut o propunere Guvernul nu      poate s„ fie alt minister.
Ónseamn„ c„ s-au b„tut Ón cuie veniturile ∫i cheltuielile.      Œn al treilea r‚nd, este evident c„ deocamdat„ noi
Ele vor fi b„tute Ón cuie dup„ ce le vot„m noi. P‚n„       dezbatem, ast„zi, aici, pe baza raportului Óntocmit de
atunci, orice amendament are ca surs„ veniturile         Comisiile reunite pentru buget, finan˛e... Amendamentul
bugetului. S-ar putea s„ se voteze la un capitol cheltuieli   respectiv, cel cu cre∫terea la 1,1% din PIB, c‚t propune
mai mari dec‚t cele prev„zute ∫i s„ nu ne r„m‚n„ bani      domnul coleg, nu este nici un amendament. Nu a fost
pentru alt capitol. Asta este, d-aia suntem aici, s„ lu„m    dezb„tut Ón Comisia pentru buget, finan˛e...
aceast„ decizie ∫i nu pute˛i s„ veni˛i s„ ne spune˛i: îA∫a      Deci, dac„ n-a fost dezb„tut Ón Comisia pentru buget,
am votat noi Ón comisie s„ fie cheltuielile. Deci voi, dac„   finan˛e, acest amendament nu poate fi sus˛inut.
vre˛i s„ le modifica˛i, trebuie s„ spune˛i sursa“. Nu. Dup„
ce aprob„m bugetul, atunci Óncepem s„ readucem Ón          Domnul Nicolae V„c„roiu:
discu˛ie sursa. P‚n„ atunci sursa este clar„: veniturile
acestei ˛„ri, veniturile bugetului, pe care le definim ast„zi,   Voi mai face un apel la dumneavoastr„: c‚nd lua˛i
pentru c„ ∫i ele definesc aceast„ lege. Nu exist„ undeva,    cuv‚ntul nu pomeni˛i ∫i nume, pentru c„ m„ obliga˛i la
a∫a, ... veniturile. Pentru cei care sunt noi parlamentari,   drept la replic„. Domnul Mitrea, drept la replic„.
care pot crede c„ undeva sunt stabilite venituri pe care     (Rumoare, discu˛ii.)
le Ómp„r˛im. Nu. ™i veniturile le stabilim aici. Aproxim„m
care sunt veniturile pentru anul viitor. ™i aici avem puncte    Domnul Miron Tudor Mitrea:
de vedere foarte diferite, dar asta este alt„ m‚ncare de
                                   Stimate domnule Ru∫anu, asta am ∫i spus: dac„ ar
pe∫te.
                                 exista un buget al Ministerului Transporturilor sau Culturii
 Domnul Nicolae V„c„roiu:                    aprobat de plenul Camerei, oricine ar veni cu un
                                 amendament ar avea obliga˛ia s„ spun„ care este sursa.
 Stima˛i colegi,                        Pentru anul 2006, Óns„, nu exist„ nici un fel de buget.
 Veni˛i la microfon, ca ∫i cum v-am dat cuv‚ntul...       Exist„ o propunere, pe care n-o b„g„m Ón seam„, pentru
Deci, v„ rog eu s„ re˛ine˛i...                  c„ ea nu este votat„ Ónc„. Discut„m pe marginea ei.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    Deci, cine propune ca la un capitol sau altul s„ se aloce
                                 mai mul˛i bani, nu e obligat s„ spun„ de unde, pentru
  V„ rog s„-mi da˛i cuv‚ntul, domnule pre∫edinte...       c„ e evident c„ din veniturile bugetului, iar cel care
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   trebuie, la sf‚r∫it, s„ Ónchid„ suntem noi. Deci, e clar c„
                                 dac„ noi, Parlamentul, vot„m s„ d„m la Ónv„˛„m‚nt 5%,
  Domnule Ru∫anu, Ón primul r‚nd, ridica˛i m‚na, dup„      a∫a cum s-a promis sau a˛i promis, este evident c„ va
care, poate a fost altcineva Ón sal„ care a ridicat m‚na     trebui s„ avem grij„, pe parcursul dezbaterii bugetului, ca
Ónaintea dumneavoastr„... Eu sunt obligat s„ merg pe       acele 1,1 s„ dispar„, dac„ batem Ón cuie deficitul
formula pe care noi o practic„m...                bugetar. Asta e o problem„ la care am vrut s„ v„
  Domnul Dan Radu Ru∫anu;                    r„spund.
                                   La ora actual„ nu exist„ un buget al ministerului
  Pe procedur„... Mi s-a rostit numele ∫i atunci am
Óndr„znit...                           cutare sau cutare, ca s„ fim obliga˛i s„ spunem de unde
                                 lu„m. Va exista dup„ ce-l vot„m. A doua chestiune:
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   deficitul de buget este sigur c„ nu este surs„, dar, Ón
                                 acest moment, noi lucr„m s„ stabilim care este deficitul.
  Domnule Ru∫anu, v„ rog s„ m„ asculta˛i ∫i dup„        Dup„ ce vom vota deficitul, el devine. La ora actual„ el
aceea s„ vorbi˛i. V„ rog s„ Ón˛elege˛i c„ este o
                                 este o propunere, ca deficitul bugetar s„ fie 0,5. Poate
disciplin„, pe care o cunoa∫te˛i foarte bine. Asta nu
Ónseamn„ c„ nu v„ dau cuv‚ntul, dar vede˛i c„ deja Ómi      sala aceasta va vota un excedent bugetar de 1 sau
crea˛i o problem„. Dac„ a˛i venit o dat„ la microfon ∫i     poate va vota un deficit de 3, nu ∫tiu. Dup„ ce se va
vre˛i s„ veni˛i ∫i a doua oar„, ∫i a treia oar„, ∫i a patra   vota deficitul, atunci sigur c„ nu poate s„ vin„ domnul
oar„, ne vor trebui cam trei luni de zile ca s„ parcurgem    Stanciu s„ spun„ c„ deficitul bugetar este surs„ de
bugetul. Nu da˛i un astfel de exemplu, pentru c„ s-ar      finan˛are. Sigur c„ am auzit ce a spus domnul Stanciu ∫i
putea s„ profite mult cei din opozi˛ie. V„ rog, ave˛i      sigur c„ a gre∫it. Dar d‚nsul este profesor, nu este
cuv‚ntul.                            specialist Ón finan˛e. A vrut s„ spun„ c„ trebuie dat la un
                                 capitol mai mul˛i bani, de unde? Din veniturile bugetului.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu:                    ™i nu e vorba de ni∫te venituri ale Rom‚niei, a∫a,
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                generice, e vorba de veniturile bugetului Rom‚niei, pe
  Œn primul r‚nd, a∫a cum dumneavoastr„ ∫ti˛i foarte      care le discut„m chiar ast„zi, la aceste capitole.
bine, poate mai bine dec‚t mine, majorarea deficitului        V„ mul˛umesc.
  8        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   luat„ din deficitul bugetar. Deci, iat„ c„ aici c„dem, s„
  Mul˛umesc.                         spunem, la pace, Ón sensul c„ o parte din suma pe care
                                noi am prev„zut-o este din deficit, ceea ce este incorect,
  Stima˛i colegi,                       ∫i ne cerem scuze — dup„ 2008 nu mai facem gre∫eala
  ™i-mi cer scuze c„ nu cobor la microfon, c„ este      asta —, dar avem ∫i surse prin transfer, a∫a cum s-a
numai o problem„ de informare a dumneavoastr„.         precizat.
  Vreau s„ v„ dau c‚teva informa˛ii: bugetul de stat,       A doua chestiune r„m‚ne ∫i-l rog pe domnul
compus din cele dou„ p„r˛i — venituri ∫i cheltuieli —      pre∫edinte s„-i adreseze rug„mintea domnului ministru s„
este construit de Guvern, pe baza actelor normative Ón     ne precizeze. Pentru c„ la Capitolul II — Principii, reguli
vigoare, la data elabor„rii proiectului de buget. Sigur, se   ∫i responsabilit„˛i — din art. 14 alin. 3 din Legea
pot lua Ón calcul unele elemente de venituri Ón plus, spre   finan˛elor se spune: îNici o cheltuial„ din fonduri publice
exemplu, Ón contextul Ón care Ón interiorul proiectului de   nu poate fi angajat„ ori finan˛at„ ∫i pl„tit„ dac„ nu este
lege privind bugetul se introduce un astfel de articol,     aprobat„ potrivit legii ∫i nu are prevederi bugetare“.
eventual, de corec˛ie a unui impozit sau unei taxe. ™i am      Stima˛i colegi, atunci s„ preciz„m clar. Acest acord pe
practicat acest sistem.                     care Ól am Ón m‚n„ ∫i care spune c„ îGuvernul se
  Pe cale de consecin˛„, trebuie s„ v„ spun, pentru c„    angajeaz„“, prin ce act se angajeaz„ s„ suplimenteze cu
este o problem„ a speciali∫tilor Ón domeniu, atunci c‚nd    1,1 milioane RON? Asta este chestia. (Rumoare, discu˛ii.)
dezbatem bugetul, cu tot respectul, sursa nu poate fi
cre∫terea deficitului bugetar. De ce? Pentru c„ avem de-      Din sal„:
a face cu un buget care Ónseamn„ un echilibru stabilit,      A spus primul-ministru!
nu numai noi, singuri, Óntre noi, dar ∫i cu organisme
financiare interna˛ionale, chiar dac„ acum ajunge ˛ara       Domnul Anghel Stanciu:
raporturilor, dar, Ón orice caz, este riscant s„ merge˛i pe
                                  Domnilor colegi, eu am auzit multe de 14 ani de c‚nd
aceast„ idee c„ pot s„ propun cheltuieli c‚t Óncape, c„
                                sunt Ón Parlament. Dar una este c‚nd spune˛i
vom m„ri deficitul bugetar. Atunci c‚nd propune˛i un
                                dumneavoastr„ din banc„ ∫i una este dac„ precizeaz„ Ón
amendament, sursa financiar„ poate fi, eventual, prin
                                cuno∫tin˛„ de cauz„ ∫i Ó∫i asum„ responsabilitatea
reducerea cheltuielilor la alt ordonator principal de credite  domnul ministru. ™i se scrie Ón stenogram„. (Rumoare,
— o propunere. Deci, aici exist„ libertatea dumneavoastr„    discu˛ii.)
de mi∫care. Vi se pare c„ s-a majorat prea mult o          Deci, domnul prim-ministru ieri a spus un lucru — m„
anumit„ cheltuial„ la un ordonator principal de credit, se   scuza˛i ∫i Ónchei —: îSe vor finan˛a programe care vor fi
propune reducerea ∫i sursa de acolo este alocat„ Ón alt„    fundamentate temeinic“. Pentru mine asta spune mare
parte, sau merg‚nd chiar pe rezerva bugetar„. Este o      lucru.
surs„ prins„ Ón buget. Deci, nu deficitul bugetar.         1. C„ tot ce Ónseamn„ program este prins Ón
  Vreau s„ re˛ine˛i c„ suntem la art. 2 alin. 2 ∫i nu la   catastifele astea mari.
art. 8, unde trat„m problema aloc„rii surselor financiare      2. îFundamentate temeinic“ este o fraz„ care nu las„
pentru educa˛ie. Deci, suntem la art. 2, care se refer„ la   loc la nici o finan˛are.
sinteza bugetului. V-am precizat c„ sumele Ónscrise aici      Deci, domnule pre∫edinte, Ónchei cu rug„mintea de a
nu le lua˛i Ónc„ Ón considerare dec‚t ca orientare, pentru   fi acceptate scuzele mele. Vreau s„ l„murim de la
c„ ele vor suferi corecturi — plusuri sau minusuri — Ón     Ónceput acest aspect, fiindc„ altfel Óncerc„m s„ ne fur„m
func˛ie de amendamentele pe care le vom aproba Ón        singuri c„ciula. S„ spunem c„ investim Ón ∫coal„ ∫i, de
dezbaterea proiectului de lege. Œn cazul Ón spe˛„, Óns„, la   fapt, nu investim. Deci s„ fim clarifica˛i. Aici nu prindem,
alin. 2 avem o propunere cu Óncadrarea Ón deficitul de     vot„m bugetul, a∫a cum a spus domnul prim-ministru, pe
0,5%, o anumit„ corec˛ie, pe un calcul pe care l-au f„cut    ceea ce s-a f„cut raport, este sau se are Ón vedere o
colegii care au sus˛inut acest lucru. Deci, Ól putem      rectificare, cum s-a spus din sal„. Este foarte bine, dar
supune dezbaterii. Nu ∫tiu dac„ am fost suficient de clar.   persoana autorizat„ din partea Guvernului care s„
Nu vreau s„ dezvolt, dac„ nu, poate-i rog pe colegi.      precizeze acest lucru este domnul ministru aici de fa˛„ ∫i
  Domnul deputat Stanciu, dup„ care domnul senator      pe care Ól rog, prin intermediul domnului pre∫edinte, s„
Funar.                             precizeze foarte clar aceast„ chestiune, prin prisma
                                art. 14 alin. 3 din Legea finan˛elor publice.
  Domnul Anghel Stanciu:                      V„ mul˛umesc ∫i Ómi cer scuze celor care cred c„ par
  Doamnelor ∫i domnilor senatori,               insistent. (Rumoare, discu˛ii.)
  Domnilor mini∫tri,
  Onorat prezidiu,                        Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Recunosc ∫i mul˛umesc ast„zi celor doi profesori de      V„ mul˛umesc.
finan˛e ai mei — Ón ordinea tragerii de urechi, domnul       Domnul senator Vosganian, pre∫edintele Comisiei
profesor Ru∫anu ∫i domnul profesor V„c„roiu — referitor     pentru buget, finan˛e din Senat.
la faptul c„ deficitul bugetar nu este surs„. Drept este
Óns„ c„ ani de zile a fost indicat ca surs„. Ast„zi, clar     Domnul Varujan Vosganian:
c„ lucrurile s-au pus la punct.                  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte. Interven˛ia mea
  Œn materialul pe care Óns„ noi l-am dat Comisiilor     are o voca˛ie mai general„, nu se refer„ numai la
pentru buget, finan˛e, am prev„zut, Ón afar„ de o parte     aceast„ luare de cuv‚nt a antevorbitorului meu.
pe care o consideram ca f„c‚nd o anumit„ cheltuial„ din      Œn primul r‚nd, stima˛i colegi, fac la dumneavoastr„ un
deficitul bugetar, am prev„zut ∫i alte surse. Se transfer„   apel c„lduros s„ nu introducem Ón dezbaterea pe articole
de la bugetul asigur„rilor sociale, care aveau un plus de    teme care, Ón mod firesc, au fost deja dezb„tute Ón
457, se transfer„ apoi o cre∫tere de 1.300% de la        cadrul discu˛iilor de ieri.
rezerva Guvernului, se transfer„ 377. Da? Deci am         Tema ridicat„ de colegul nostru este o tem„ care a
prev„zut ∫i alte transferuri. Deci nu integral suma s„ fie   fost luat„ Ón discu˛ie la dezbaterile generale. ™i nu are
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005         9

nici un rost s„ relu„m acum discu˛ia solicit‚nd din nou     amendamente Ón continuare — cum este acest drept al
Guvernului un punct de vedere. Ieri, Ón mod l„muritor,      senatorilor ∫i deputa˛ilor s„-∫i sus˛in„ amendamentele,
domnule deputat, primul-ministru al Rom‚niei a explicat     inclusiv cele respinse — Ónseamn„ c„ putem merge mai
care este viziunea bugetar„ Ón acest domeniu.          departe, putem vota art. 2 ∫i nimeni nu va invoca aici
  Œn al doilea r‚nd, din punct de vedere procedural, v„    sistemul acesta de a bloca o revenire asupra unui vot
rog insistent, stima˛i colegi, s„ nu introducem Ón        dat anterior. Aceasta este problema de procedur„, ca s„
dezbatere teme care nu au fost parcurse Ón procedurile      fie prins„ ∫i Ón stenogram„.
pe comisii, Ón comisiile de specialitate ∫i Ónaintate
comisiilor avizate Ón fond.                     Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Noi, aici, dezbatem articolele aprobate ∫i articolele sau
                                   Stima˛i colegi, reiau explica˛ia pe care v-am dat-o. La
amendamentele respinse. ™i nu introducem Ón dezbatere
                                 art. 2, ca s„ m„ refer la el, suma Ónscris„ îtotal venituri-
alte teme.
                                 total cheltuieli“ nu o vot„m, este orientativ„ p‚n„
  Œn al treilea r‚nd, ideea de a sus˛ine amendamente
                                 termin„m dezbaterea Óntregului buget. Vot„m textul
care nu au surse de finan˛are este o idee care ne poate
                                 articolului, ca s„ fiu mai simplu ∫i mai pe Ón˛elesul
pune Óntr-o situa˛ie extrem de delicat„. Nu exist„
                                 tuturor.
domeniu Ón care s„ nu avem amendamente de cre∫tere,
din motive pe care nu le discut: educa˛ia, s„n„tatea,        Pot fi Óns„ unele amendamente care nu ˛in de anexe.
cultura, agricultura, armata. Ne vom trezi Ón situa˛ia Ón    Chiar cum este interven˛ia de la alin. 2, acest
care, neav‚nd surse de finan˛are, s„ aprob„m cre∫teri ∫i     amendament legat de Óncadrarea Ón deficit a bugetului de
s„ ne trezim la sf‚r∫itul bugetului c„ suntem nevoi˛i fie    stat, 0,5% din PIB, pe o problem„ pe care nu vreau s„
s„ for˛„m cre∫tere de venituri, fie s„ for˛„m cre∫tere de    o ridic eu, c„ au ridicat-o colegii, de neÓn˛elegere pentru
deficit.                             c„ acest indicator — parametrul de 0,5% — este legat
  Or, cre∫tere de venituri nu putem for˛a aici, Ón       de bugetul general consolidat al statului, care cuprinde:
Parlament, pentru c„ ele au fost evaluate de c„tre        bugetul de stat, bugetul de asigur„ri sociale, bugetul de
Guvern ∫i nu putem noi, prin lege, s„ for˛„m venituri mai    ∫omaj, bugetul de asigur„ri de s„n„tate, bugetul
mari dec‚t sunt. Pentru c„ banii nu vin ca g‚∫tele        companiei de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale, trezoreria ∫i
Ónghe˛ate Ón Groenlanda. Nu cad din cer. Iar Ón ceea ce     a∫ putea continua. Toate acestea la un loc fac bugetul
prive∫te deficitul bugetar, el este rezultatul unei decizii de  consolidat, la care se aplic„ acest 0,5%, ca parametru
natur„ politic„ ∫i am convenit s„ nu facem amendamente      luat Ón calcul Ón ceea ce prive∫te echilibrul bugetar.
care s„ afecteze deficitul bugetar.                 Repet. Pentru toate articolele, cifrele pe care le ave˛i
  De aceea, eu rog insistent s„ nu mai facem apeluri      sunt cifrele prezentate de Ministerul Finan˛elor Publice,
de acest fel, care ˛in de dezbaterile generale, s„ nu      prev„zute Ón articole, care vor suferi modific„ri prin
introducem amendamente care nu au fost parcurse, s„       amendamentele pe care le ridica˛i, dac„ se vor aproba
evit„m, pe c‚t posibil, amendamentele care nu au surs„      sau nu.
de finan˛are, pentru c„ ne vor pune Ón situa˛ia delicat„       Sigur c„ ∫i aici a fost o gre∫eal„, dup„ p„rerea mea,
de a nu putea Ónchide la sf‚r∫it proiectul de buget ∫i, Ón    Ón sensul c„ Comisiile pentru buget, finan˛e au acceptat
general, s„ respect„m criteriile de natura tehnicii fiscal-   unele amendamente ∫i au corectat imediat totalul, ceea
bugetare.                            ce a fost o gre∫eal„. Amendamentul, chiar dac„ este
  V„ mul˛umesc.                        admis, se supune votului plenului, nu ∫tii dac„ este
                                 aprobat sau nu. ™i dup„ ce am parcurs toate
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   amendamentele dumneavoastr„, plusuri sau minusuri, cu
  V„ mul˛umesc. Domnul deputat Bivolaru.            corecturile respective, se face, pe partea de venituri ∫i pe
                                 partea de cheltuieli, suma ∫i se opereaz„ Anexele 1 ∫i
  Domnul Ioan Bivolaru:                     2, deci totalul, inclusiv structura pe venituri ∫i cheltuieli,
  Domnule pre∫edinte,                      Ón func˛ie de modific„rile acceptate la diferi˛i ordonatori
  Stima˛i colegi,                        de credite.
  S-a ridicat o problem„ de procedur„. Domnul senator        Repet, este o procedur„ pe care o practic„m
a ridicat aceast„ problem„ de principiu Ón leg„tur„ cu      dintotdeauna. Altfel ar fi imposibil. Deci cifrele pe care le
votarea prevederilor alineatelor de la art. 2 care fixeaz„    ave˛i Ónscrise la diferitele articole sunt cifrele Ministerului
definitiv, dac„ se voteaz„ acum, aceste sume privind       Finan˛elor Publice, cu o corectur„ dat„ de Comisiile
veniturile ∫i cheltuielile.                   pentru buget, finan˛e pentru amendamente admise.
  Problema de procedur„. Sigur, aici a existat un          Nu vota˛i aceste cifre, ci vota˛i textele. Ele sunt
derapaj. A venit ∫i colegul Stanciu ∫i a Óncercat s„       orientative, pentru c„ este vorba de un proiect care
explice — ∫i s-a Ón˛eles c„ se fac amendamente —         urmeaz„ a fi corectat cu amendamentele pe care le vom
lucruri care nu sunt permise Ón acest moment, dac„ nu      admite pe parcursul dezbaterilor pe care le vom derula.
au trecut prin comisie sau comisia nu a fost de acord.        Legat de cealalt„ problem„ general„, sigur c„ este o
  Domnule pre∫edinte, trebuie s„ Ón˛elegem un lucru,      treab„ care a ie∫it, este dup„ proiec˛ia bugetului. S-a dat
asta este procedura. Dac„ acum se voteaz„ art. 2, pe       ieri o explica˛ie. Voi da cuv‚ntul Ón final domnului ministru
parcurs, celelalte dezbateri venite Ón sus˛inerea unor      s„ ne spun„ c‚teva cuvinte, deoarece este un subiect
amendamente de suplimentare sau de mutare a unor         general.
sume de la venituri sau de la cheltuieli Ó∫i mai au rostul?     Domnul Gheorghe Funar. V„ rog, domnule senator.
Se mai poate discuta despre o posibil„ revenire pe        Ave˛i cuv‚ntul.
aceste sume votate la art. 2? Asta este problema de
procedur„. Dac„ se accept„ aceast„ idee de procedur„,        Domnul Gheorghe Funar:
c„ Ón condi˛iile Ón care plenul celor dou„ Camere va
accepta fie o majorare de cheltuieli sau de venituri, la un    V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte pe durata
anumit moment dat, ca urmare a sus˛inerii unor          mandatului Senatului.
  10        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari, Ón principiu,        prezen˛i Ón sal„ s„ nu se voteze acum la art. 2 primele
domnul pre∫edinte V„c„roiu are dreptate. Are o bogat„       4 alineate, pentru c„ vor suferi foarte multe modific„ri ca
experien˛„ Ón acest domeniu, dar ne afl„m Óntr-o situa˛ie     urmare a amendamentelor admise ∫i respinse.
inedit„ ∫i cred c„ este pentru prima dat„ Ón ultimii 15 ani      V„ mul˛umesc.
c‚nd s-a venit Ón fa˛a Parlamentului Rom‚niei cu un
proiect de lege care, domnule pre∫edinte, doamnelor ∫i        Domnul Nicolae V„c„roiu:
domnilor parlamentari, nu se bazeaz„ pe actele normative       V„ mul˛umesc. Doamna deputat Andronescu.
Ón vigoare. ™i v„ voi prezenta c‚teva zeci, dac„ nu sute
de exemple Ón acest caz.                       Doamna Ecaterina Andronescu:
  V„ informez, domnule pre∫edinte, doamnelor ∫i
domnilor parlamentari, c„ sunt numero∫i ordonatori de         V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte. Eu am venit Ón
credite la care cre∫terile la cheltuieli de salarii sunt de    fa˛a dumneavoastr„, stima˛i colegi, s„ nu pornim din start
50, 80, 200, 300, 600% fa˛„ de 2005.                cu st‚ngul. Avem o lege care este votat„ de Parlament
  M„ Óntreb ∫i pun o Óntrebare ini˛iatorilor proiectului de    ∫i eu cred c„ ast„zi nu putem Ónc„lca legea pe care noi
buget: care sunt actele normative pe care s-au bazat        am votat-o. Legea Ónv„˛„m‚ntului stabile∫te clar o alocare
atunci c‚nd au Ónscris aceste cre∫teri la cheltuielile de     de 4% din PIB. Noi spunem 3,78, dar spunem ad„ug‚nd
salarii, precizez, f„r„ s„ existe cre∫tere a num„rului de     Ón plus, pentru c„ Ón realitate din proiectul de buget, a∫a
personal?                             cum a fost transmis Parlamentului ∫i comisiilor, nu rezult„
  Nu pot fi de acord cu ceea ce propunea ∫i sus˛inea       exact care este aloca˛ia pentru salariile profesorilor.
domnul deputat.                            Pentru c„ este prima dat„ c‚nd salariile profesorilor
                                  sunt puse la global Ón bugetul local, Ómpreun„ cu salariile
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    celorlal˛i func˛ionari pl„ti˛i de la bugetul de stat.
  Domnule senator, vom lua fiecare cheltuial„ Ón parte,        Ca urmare, eu cred c„ nici m„car 3,78 nu avem Ón
Ón acest proces al dezbaterii bugetului ∫i, acolo unde vi     realitate. Putem s„ nu iubim educa˛ia, dar s„ nu avem
se pare exagerat, ridica˛i problema.                respect fa˛„ de o lege, eu cred c„ acest lucru nu este
                                  admis Ón Parlamentul Rom‚niei.
  Domnul Gheorghe Funar:                       De aceea, v„ rog ∫i eu, domnule pre∫edinte, s„
  BineÓn˛eles. Puneam problema de principiu, pentru c„      trecem peste acest articol, ca s„ putem reveni ∫i s„
suntem aici la art. 2, domnule pre∫edinte. Nu pot fi de      putem afecta bugetul Ónv„˛„m‚ntului, prin amendamentele
acord cu ceea ce propunea domnul deputat Ru∫anu, s„        pe care comisiile le-au propus, astfel Ónc‚t m„car s„
nu lu„m Ón discu˛ie amendamentele colegilor no∫tri, unde      ajungem la 4% din PIB.
nu au scris sursa de finan˛are.                    Dac„ Guvernul nu vrea s„-∫i ˛in„ promisiunile pe care
  Am f„cut numeroase amendamente, am fost nevoit s„        le-a f„cut sindicatelor, este ∫i treaba noastr„, dar este, Ón
depun, Ómpreun„ cu colegii mei din P.R.M., peste 400 de      primul r‚nd, o problem„ de credibilitate a Guvernului.
amendamente. Unele dintre ele vizeaz„ cre∫terea          Œns„ s„ d„m Ónv„˛„m‚ntului ceea ce i-a stabilit legea,
veniturilor bugetului de stat, ∫i vom ajunge probabil Ón      cred c„ acest lucru este obligatoriu s„-l facem.
cursul acestei luni s„ le discut„m. (Rumoare, discu˛ii.)        V„ mul˛umesc.
  Avem art. 27. Noi am propus eliminarea acestuia.
Guvernan˛ii se pl‚ng c„ nu au bani...                 Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Din sal„:                             Domnul deputat Ru∫anu.
  Nu am ajuns acolo. (Rumoare, discu˛ii.)              Domnul Dan Radu Ru∫anu:
  Domnul Gheorghe Funar:                       Domnule pre∫edinte, conform Regulamentului Camerei
  Vom ajunge acolo. Pun problema de principiu, s„ v„       Deputa˛ilor ∫i Senatului ∫i Regulamentului desf„∫ur„rii
demonstrez c„ se refuz„ prin actualul proiect de buget       ∫edin˛elor Camerelor comune, Ón cadrul dezbaterii legilor
s„ se Óncaseze la venituri peste o mie o sut„ miliarde       Ón aceste Camere sunt ni∫te pa∫i foarte bine stabili˛i. Œn
lei, consider‚ndu-se c„ agen˛ii economici care distribuie     primul r‚nd, au loc dezbaterile generale pentru care se
carburan˛i ∫i lubrifian˛i nu-∫i pot pl„ti nici anul acesta, nici  aloc„ un timp, iar Legea bugetului este tot o lege, mai
anul viitor datoriile la bugetul de stat ∫i atunci s„ se      deosebit„, este adev„rat, dar se Óncadreaz„ Ón aceste
recurg„, ca Ón epoca de piatr„, la compens„ri. (Discu˛ii.)     reguli.
  Am propus o cre∫tere a veniturilor cu peste 3 miliarde       Dezbaterile generale, din c‚te cunosc eu, au avut loc
euro.                               ieri. Ast„zi se dezbate raportul f„cut de comisii pe
                                  articole. Nu au loc dezbateri generale, nici interpel„ri, nici
  Din sal„:                            declara˛ii politice.
  Nu suntem la titlul acesta. (Rumoare, discu˛ii.)          Œn aceast„ situa˛ie, domnule pre∫edinte, v„ rog foarte
                                  mult s„ respect„m, Ón primul r‚nd, Regulamentul
  Domnul Gheorghe Funar:                     Camerelor ∫i dumneavoastr„ s„-i ruga˛i pe cei care vin
  Demonstrez c„ avem bani. Putem avea bani dac„          la microfon s„ treac„ la dezbateri pe articolele din Legea
dorim. (Rumoare, discu˛ii.)                    bugetului, pe amendamentele propuse ∫i admise Ón cadrul
  Am propus, de asemenea, dup„ ce F.M.I.-ul a           raportului f„cut de Comisia pentru buget, finan˛e.
renun˛at la colaborarea cu cabinetul T„riceanu, ca Ón         Orice discu˛ie general„, orice interpelare a mini∫trilor,
2006 fondurile din privatizare s„ fie eviden˛iate la venituri   a Guvernului nu este regulamentar„ Ón acest stadiu al
Ón buget. Deci sunt surse din venituri, totul este s„ dorim    dezbaterii Legii bugetului de stat.
s„ ajut„m Guvernul.                          Domnule pre∫edinte, a∫a cum spunea ∫i Curtea
  De aceea am propus, domnule pre∫edinte — ∫i Ónchei       Constitu˛ional„, dumneavoastr„ sunte˛i garantul respect„rii
aici — s„ accepta˛i ∫i dumneavoastr„ ∫i to˛i colegii        Regulamentului ∫i v„ rog s„ v„ exercita˛i acest mandat.
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005        11

  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Ónv„˛„m‚nt, care Ónseamn„ 1,1 miliarde euro, subiect
  Stimate coleg, eu cred c„-mi respect mandatul ∫i nu       care nu a fost dezb„tut de comisiile de specialitate, care
v„ face˛i probleme, c„ am destul„ experien˛„ Ón domeniul      nu a f„cut obiectul vreunui amendament ∫i a∫a mai
acesta. M„car Ón domeniul acesta. (Rumoare, discu˛ii.)       departe. Deci eu Ón˛eleg acum c„ domnul senator
                                  Vosganian Ói trimite s„geata Ónapoi domnului T„riceanu,
  Din sal„:                            spun‚ndu-i c„ ∫i-a r„cit gura de poman„ ieri, aici, c‚nd a
                                  vorbit de o tem„ care nu a trecut prin comisie. Ca atare,
  Nu cred.                            trebuie s„ Ón˛elegem — ∫i a∫a am Ón˛eles — c„ acea
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    promisiune de 1,1% din PIB, care va fi alocat„
                                  Ónv„˛„m‚ntului nu are — ∫i nu poate avea! — nici o
  Ceva mai mult„ dec‚t crede˛i. Domnule Ru∫anu,          leg„tur„ cu bugetul pe anul 2006 pe care Ól discut„m
vreau s„ re˛ine˛i c„ totu∫i sunte˛i Ón fa˛a a dou„ articole    ast„zi.
de sintez„ a bugetului, care Ónseamn„ dezbateri pe fond        Deci aceasta este chestiunea de procedur„ pe care
pe diferite probleme, a∫a cum am f„cut Ón fiecare an. ™i      am Ón˛eles-o c‚nd ne-a sugerat-o domnul Vosganian: s„
anul trecut a fost la fel. Primele dou„ articole au n„scut     nu mai discut„m ce a zis primul-ministru despre
comentarii multe. C‚nd intr„m pe urm„ pe ordonatori,        Ónv„˛„m‚nt.
lucrurile se simplific„. Deci sunt articole de sintez„.        Ce am zis noi, putem discuta, ∫i eu continuu s„
  Sigur c„ colegii au foarte multe re˛ineri ∫i le-am       sus˛in c„ Ónv„˛„m‚ntul trebuie s„ primeasc„ aloca˛iile
repetat de 2, 3 ori c„, vot‚nd articolul, nu batem Ón cuie     suplimentare propuse, Ón termeni rezonabili, de semnatarii
aceste cifre. Repet. Tot ce vom opera prin amendamente       amendamentului. V„ mul˛umesc.
admise, pe ordonatori principali de credite, se totalizeaz„
de Ministerul Finan˛elor Publice, sigur, ˛in‚nd seama ∫i       Domnul Nicolae V„c„roiu:
de clasifica˛ia bugetar„ ∫i se va reg„si, Ón final, Ón cifrele
de sintez„ privind totalul veniturilor ∫i totalul cheltuielilor.   Domnule deputat Petru, este at‚t de greu de Ón˛eles
  Domnul deputat Andea Petru. (Rumoare, discu˛ii.)        c„ atunci c‚nd vom ajunge la pozi˛iile legate de
                                  Ministerul Educa˛iei pute˛i s„ ridica˛i acest amendament?
  Domnul Dan Radu Ru∫anu (din sal„):               Deocamdat„ a˛i f„cut un amendament care nu se refer„
                                  la Ministerul Educa˛iei. P„i, atunci de ce ridica˛i aceast„
  Procedur„. Da˛i-mi cuv‚ntul. (Rumoare, discu˛ii.)
                                  problem„? (Rumoare, discu˛ii.)
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                      Œnc„ o dat„. A˛i f„cut un amendament care nu are
                                  nici o leg„tur„ cu educa˛ia. V„ rog eu foarte mult!
  O s„ v„ dau, lua˛i loc. (Discu˛ii.)               Doamna deputat Mona Musc„.
  Domnul Dan Radu Ru∫anu (din sal„):                 Doamna Monica Octavia Musc„:
  Acum.
                                    V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Domnul Petru Andea:                         Stima˛i mini∫tri,
                                    Stima˛i colegi,
  Pe urm„. (Rumoare, discu˛ii.)
                                    Guvernul a reu∫it, anul acesta, dintr-o confruntare cu
  Domnul Dan Radu Ru∫anu (din sal„):               sindicatele, s„ ajung„ la o solu˛ie care nu a fost
                                  niciodat„ p‚n„ acum Ón aten˛ia guvernan˛ilor, ∫i anume
  P„i mi s-a rostit numele.                    s„ respecte legea, s„ ofere 4%, ba mai mult, s„ se
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    ajung„ la un 5%. Œn˛elegerea a fost — ca s„ vorbesc Ón
                                  termenii domnului pre∫edinte al Senatului — pe sintez„.
  Domnule deputat, vre˛i s„ v„ retrag microfonul? O fac      Drept urmare, dac„ s-a ajuns la o asemenea Ón˛elegere,
∫i pe asta. V„ rog, v„ dau dreptul la replic„. V„ rog s„      eu nu cred c„ cei din partea st‚ng„ a s„lii doresc ca
lua˛i loc. (Rumoare, discu˛ii.)                  aceast„ Ón˛elegere s„ nu fie dus„ p‚n„ la cap„t.
  Domnul Petru Andea.                         Nu cred c„ dumneavoastr„ nu sunte˛i al„turi de
                                  Ónv„˛„m‚nt ∫i nu vre˛i ca proiectele prev„zute Ón acea
  Domnul Petru Andea:
                                  Ón˛elegere — Ón acel protocol dintre Guvern-membrii de
  Domnule pre∫edinte,                      sindicat-conduc„torii sindicatelor din Ónv„˛„m‚nt — s„ nu
  Domnilor colegi,                        fie duse p‚n„ la cap„t. (Rumoare, discu˛ii.)
  Suntem la art. 2 alin. 2 ∫i la acesta doresc s„ m„
refer. Exist„ un amendament depus de colegii care au         Din sal„:
luat cuv‚ntul ∫i de al˛i colegi. Deci suntem Óntru totul la      Nu avem Óncredere. Trece˛i Ón buget.
obiectul dezbaterii.
  S-a spus c„ ieri au fost dezbaterile generale.          Doamna Monica Octavia Musc„:
BineÓn˛eles c„ dezbaterile generale prefa˛eaz„ dezbaterile
pe articole. Am re˛inut ce a spus domnul Varujan           Stima˛i colegi, at‚ta vreme c‚t, public, primul-ministrul
Vosganian, s„ nu introducem alte teme dec‚t cele          al Rom‚niei, C„lin Popescu-T„riceanu, aici, Ón aceast„
discutate. Suntem exact Ón parametrii regulamentului, nu      sal„ a spus clar c„ va primi Ónv„˛„m‚ntul acele sume pe
introducem o alt„ tem„.                      care le-au prev„zut Ón protocol, nu v„d de ce s„
  Ce a∫ dori Óns„ s„ spun, suspus la at‚tea s„ge˛i        Ómpiedic„m noi ca acest protocol s„ ajung„ p‚n„ la
liberale Ón acest dialog? (Rumoare, discu˛ii.)           cap„t.
  Altcineva a introdus o tem„, ∫i anume discursul de
                                   Din sal„:
politic„ general„ bugetar„ sus˛inut aici, ieri, de domnul
prim-ministru T„riceanu. Dumnealui a introdus o tem„         A˛i mai scris Óntr-un program pe care nu l-a˛i
legat„ de acel 1,1% din PIB acordat suplimentar pentru       respectat.
  12        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,   Nr.  178/23.XI.2005

  Doamna Monica Octavia Musc„:                  Sigur, el se Óncadreaz„ Ón ˛inta de 0,5% pe bugetul
  P‚n„ la urm„, dac„ m„ uit Ón partea st‚ng„ a s„lii,    general consolidat. Numai c„, dac„ suntem de acord cu
inclusiv Ón prima banc„, v„ spun foarte clar c„ bugetul    cre∫terea la 1.400 milioane, atunci consum„m aceast„
Ministerului Culturii nu a fost niciodat„ la nivelul la care  marj„ exclusiv pe bugetul de stat ∫i atunci celelalte
este acum, ad„ug‚nd ∫i chestiunea de protocol. ™i       bugete care particip„ la realizarea bugetului general
atunci, nu Ón˛eleg. Cine protesteaz„? Cei care au dat mai   consolidat ar trebui s„ fie absolut echilibrate. Ele nu mai
pu˛in Ómpotriva celor care dau mai mult? Haide˛i s„ fim    au loc de deficit.
foarte serio∫i ∫i s„ respect„m programul pe care ∫i l-au     Eu cred c„ asupra acestui aspect ar trebui s„ ne
f„cut sindicatele din Ónv„˛„m‚nt cu Guvernul, s„        pronun˛„m prin vot acum, pentru c„, dac„ nu vot„m
respect„m cuv‚ntul primului-ministru ∫i s„ l„s„m ca      nimic Ón leg„tur„ cu deficitul, atunci nu mai putem s„
lucrurile s„ se deruleze Ón favoarea Ónv„˛„m‚ntului. V„    cerem colegilor no∫tri, c‚nd propun cre∫teri de cheltuieli,
mul˛umesc. (Aplauze.)                     s„ identifice neap„rat sursa de finan˛are.
                                 V„ mul˛umesc.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                 Domnul Nicolae V„c„roiu:
  V„ propun s„ dep„∫im acest moment al discu˛iilor pe
problema educa˛iei. O vom relua atunci c‚nd vom ajunge       Mul˛umesc, domnule senator ™tefan.
la educa˛ie.                            Indiscutabil c„ au fost abateri de la subiectul nostru.
  Suntem la un articol de sintez„. Nu vot„m cifrele,     Fiind articol de sintez„, au fost abateri. La dezbateri
vreau s„ re˛ine˛i. Observa˛i c„ art. 2 se refer„, face     generale, legate de educa˛ie, de 5% din PIB, care e
trimitere la Anexa 1, face trimitere la Anexa 2 ∫i       altceva...
bineÓn˛eles c„ din Ónsumarea cifrelor din anex„, d„        Sigur c„ vom supune la vot — am ∫i spus-o de la
totalul.                            Ónceput, nu a˛i fost atent, nu a˛i fost Ón sal„ — dup„ ce
  Vom aduce corecturi pe parcursul acestui proces. Da,    vom asculta punctele de vedere.
domnul senator ™tefan Viorel.                   Rog Comisiile pentru buget, finan˛e ∫i b„nci... Cine se
                                pronun˛„ legat de amendamentul respins de la art. 2 alin.
  Domnul Viorel ™tefan:                    2, sus˛inut de domnul deputat Andea Petru ∫i domnul
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.             deputat Stanciu Anghel?
  Sigur c„ mai putem discuta mult pe marginea acestui      Deci, amendamentul de la alin. 2 al art. 2.
amendament respins la Comisia pentru buget, finan˛e,        Domnul deputat T„n„sescu, pre∫edintele comisiei.
Óns„ eu constat c„ suntem pe cale s„ supunem la vot ∫i
nu ne-am pronun˛at asupra unei chestiuni foarte          Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:
importante care ni se propune prin acest amendament.
Deci amendamentul nu vorbe∫te nici despre sumele          Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
alocate Ónv„˛„m‚ntului, nu vorbe∫te nici despre — ∫tiu       Propunerea noastr„ este ca alineatul acesta al art. 2
eu? — sursa de finan˛are a protocolului semnat cu       s„-l putem aproba f„r„ s„ aprob„m cifrele la venituri ∫i
sindicatele, ci amendamentul propune modificarea a 3      cheltuieli. La deficitul bugetar, sigur, acesta se va
cifre, despre care, despre dou„ dintre cele trei,       modifica, Ón cazul Ón care se vor identifica noi resurse ∫i
dumneavoastr„ a˛i explicat foarte bine ∫i suntem de      se vor efectua noi cheltuieli, dar cu p„strarea propor˛iei
acord c„ nu este relevant votul pe acest amendament      de 0,5% din PIB.
pentru c„ acele cifre vor fi cele rezultate Ón finalul       Ca atare, v„ propunem, domnule pre∫edinte, s„
dezbaterilor, dar a treia cifr„ — pe care dumneavoastr„    aprob„m acest alineat al articolului f„r„ cifrele care sunt
nu a˛i pus-o Ón discu˛ie — cred c„ este foarte important    Ónscrise Ón proiectul de lege, a∫a cum Ól avem fiecare
s„ o dezbatem acum ∫i s„ ne pronun˛„m asupra ei.        dintre noi.
  Autorii amendamentului ne propun modificarea          (Domnul deputat Varujan Vosganian se Óndreapt„ c„tre
deficitului bugetar, de la 832 milioane la 1,4 miliarde.    tribun„.)
Despre acest lucru nu am discutat, nu ne-am exprimat
punctele de vedere ∫i nu poate fi votat a∫a.           Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Sigur, poate r„m‚ne ∫i aceast„ cifr„ neaprobat„ prin      Numai o secund„... V„ rog s„ ave˛i r„bdare. Domnule
vot, dar atunci Ónseamn„ c„ putem face amendamente       Vosganian, v„ rog eu foarte mult. Atunci, plec eu ∫i v„
de m„rire a cheltuielilor pe tot parcursul dezbaterilor f„r„  duce˛i la tribun„ f„r„ s„... V„ rog eu foarte mult!
s„ mai fim obliga˛i s„ identific„m sursa, pentru c„ atunci     Domnule pre∫edinte Mihai T„n„sescu, problema...
ne asum„m fixarea deficitului ca o consecin˛„ a        (Interven˛ie din sal„, neinteligibil„.)
dezbaterilor. Putem ajunge la orice deficit.            Nu ∫tiu dac„ n-o s„ ave˛i probleme mai mari, dac„
  Spre deosebire de anii anteriori, c‚nd ∫tiam cu to˛ii c„  s-ar fi Ónt‚mplat. Sta˛i lini∫tit.
asupra deficitului bugetar era un angajament interna˛ional,
deci era o Ón˛elegere cu F.M.I.-ul, ∫tiam c„ este 0... sau     Stimate coleg, aici este un amendament care modific„
1,5 sau 1 sau 0,5%, ne asumam cu to˛ii aceast„         inclusiv nivelul total al cheltuielilor ∫i, bineÓn˛eles, deficitul
chestiune ∫i dezbaterile decurgeau de maniera Ón care nu    bugetar. Deci, atunci, nu mai vot„m acest articol, Ó∫i
aveam voie s„ ne atingem de acest deficit, de aceast„     retrag amendamentul ∫i vot„m textul propus de c„tre
dat„ nu exist„ nici un angajament legat de deficit ∫i     minister.
deficitul trebuie s„ fie stabilit Ón cadrul dezbaterilor      Aici suntem la un amendament Ón care se solicit„ o
parlamentare prin votul nostru.                dep„∫ire de deficit bugetar. Comisia v„d c„ s-a pronun˛at
  Acesta este lucrul pe care ni-l propun autorii       pe aceast„ tem„.
amendamentului: s„ fim de acord ca deficitul pe bugetul
                                 Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:
de stat, nu pe bugetul general consolidat, s„ creasc„ de
la 832 milioane lei la 1.400 milioane lei noi.          Ne men˛inem punctul de vedere.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005        13

 Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Domnul Iuliu Ioan Furo:
 Punctul de vedere de      respingere  a  acestui    Da, v„ ascult. Eu a∫ vrea s„ aflu...
amendament.
 Domnul ministru Vl„descu.                   Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu — ministrul     Interven˛ia dumneavoastr„ nu are nici o leg„tur„ cu
                               art. 2.
                  finan˛elor publice:
  Nu sus˛inem amendamentul.                   Domnul Iuliu Ioan Furo:
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   Dar eu a∫ vrea un r„spuns, pentru a nu reveni la
                               celelalte amendamente cu aceast„ respingere.
  Deci, voi supune votului dumneavoastr„ amendamentul
de la alin. 2 al art. 2, respins de comisie ∫i de minister,   Domnul Nicolae V„c„roiu:
pe argumentele pe care le ave˛i Ón aceast„ anex„.
                                 Stimate coleg, v„ rog... Deci, pe parcursul dezbaterii,
  V„ rog s„ vota˛i. Cine este pentru respingerea
                               la pozi˛ia unde se Óncadreaz„ Óncercarea dumneavoastr„
amendamentului?
                               de a ob˛ine un r„spuns, o s„ ridica˛i problema atunci.
  V„ rog s„ num„ra˛i.
  Cine este pentru amendament? V„ rog s„ vota˛i.         Stima˛i colegi, supun votului dumneavoastr„ art. 2 Ón
(Discu˛ii Ón sal„.)                      totalitate.
  Ab˛ineri? Nu sunt.                       Cine este pentru? 137 de voturi.
  Stima˛i colegi, cu 125 de voturi Ómpotriv„, 71 pentru,     Voturi Ómpotriva art. 2? 78 de voturi.
amendamentul a fost respins.                   Ab˛ineri? Nu sunt.
  Dac„ la art. 2 mai ave˛i vreo interven˛ie la vreunul din    Art. 2 a fost adoptat.
cele cinci alineate?                       Trecem la Capitolul II — Structura veniturilor bugetului
  (Domnul deputat Iuliu Ioan Furo solicit„ cuv‚ntul.)    de stat.
  Dac„ ave˛i amendament, domnule Furo, dar, Óncolo,       Dac„ sunt obiec˛ii cu privire la titlul capitolului? Nu
nu ave˛i dec‚t de procedur„. Nu ave˛i nici o interven˛ie.   sunt.
Domnule Furo, nici o interven˛ie nu ave˛i aici.          Supun votului dumneavoastr„ titlul capitolului.
                                 Cine este pentru? 140 de voturi pentru.
  Domnul Iuliu Ioan Furo (din sal„):               Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Am o Óntrebare.                        Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
                                 Titlul capitolului a fost votat.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Articolul 3.
  Nu ave˛i amendament. Ce s„ sus˛ine˛i aici?           Stima˛i colegi, la art. 3 avem un amendament admis,
                               dou„ amendamente respinse. Imediat o s„ v„ dau
  Domnul Iuliu Ioan Furo (din sal„):             cuv‚ntul.
  Am o Óntrebare.                        Am rug„mintea la dumneavoastr„ s„ re˛ine˛i c„ la
                               art. 2...
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Domnule Vosganian, nu am votat amendamentul
  V„ rog, domnule Furo, ave˛i cuv‚ntul.           admis pentru c„ se va vota la fiecare anex„ Ón parte.
  Domnule   deputat,  ave˛i  dreptul, conform      Da? Ca s„ ∫ti˛i. Bun.
regulamentului. V„ rog frumos. V„ rog s„ m„ scuza˛i.       Imediat intr„m... S„ m„ uit ∫i eu pe amendamentele
                               acestea respinse.
  Domnul Iuliu Ioan Furo:                    Domnul deputat Nicolae Popa, v„ rog.
  Domnule pre∫edinte, cu tot respectul, a∫ vrea s„
                                 Domnul Nicolae Popa:
l„murim din start o chestiune. Din datele Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„, rezult„ c„ toate firmele    Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
cu datorii la bugetul consolidat mai mari de 1.000        Doamnelor ∫i domnilor colegi,
miliarde lei apar˛in statului.                  Domnule ministru,
  Pe parcursul amendamentelor f„cute la diverse         Grupul parlamentar al Partidului Conservator, la acest
capitole, la buget, motiva˛ia respingerii amendamentelor   articol al bugetului de stat, a depus un amendament
sun„ Ón felul urm„tor: îMai buna colectare a tarifelor ∫i   privind mic∫orarea taxei pe valoarea ad„ugat„ la
impozitelor nu poate constitui surs„ de finan˛are, Óntruc‚t  principalele produse alimentare, de la 19%, c‚t este Ón
nu poate fi cuantificat„“.                  prezent, la 9%.
  Din aceea∫i surs„, Óns„, a A.N.A.F., rezult„ datoriile    Sigur c„ am construit ∫i am structurat acest
uria∫e la buget, ele se cifreaz„ la mai multe milioane de   amendament pe baza proiectului de lege pe care l-a
euro....                           depus Ón Senat domnul pre∫edinte Dan Voiculescu, dar
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  ∫i pornind de la necesitatea pe care o reclam„ o
                               asemenea m„sur„, Ón condi˛iile Ón care ∫tim foarte bine
  Stimate coleg, domnule deputat...             c„ Ón Rom‚nia o mare parte a popula˛iei tr„ie∫te sub
                               pragul de s„r„cie.
  Domnul Iuliu Ioan Furo:                    De asemenea, trebuie s„ v„ informez c„ peste 50%
  Eu a∫ vrea un r„spuns din partea...            din cheltuielile unei persoane se duc pe alimente.
                                 De asemenea, a∫ vrea s„ v„ informez, stima˛i colegi,
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  c„ nu este o g„selni˛„ a noastr„, a Partidului
  Domnule deputat, v„ rog eu. Domnule deputat, m„      Conservator. Dumneavoastr„ ∫ti˛i c„ problema T.V.A.-ului
asculta˛i?                          a fost o problem„ spinoas„ cam Ón toate legislaturile.
  14        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

A fost 22%, s-a revenit la 11%, deci Óntotdeauna au        Domnul Nicolae V„c„roiu:
existat Ón˛elegeri Ón privin˛a acestei probleme.
                                 Mul˛umesc foarte mult.
  De altminteri, s„ ∫ti˛i c„ ∫i Ón ˛„rile vecine din Europa
                                 Dac„ mai sunt interven˛ii? Nu mai sunt.
se practic„ o cot„ de tax„ pe valoarea ad„ugat„ la
produsele alimentare situat„ Óntre 5% ∫i 12%: Polonia -      Stima˛i colegi, legat de acest amendament respins de
7%, Cehia — 5%, Slovenia — 8,5%, Ungaria — 12%.        comisii ∫i de Ministerul Finan˛elor Publice, a˛i ascultat
Merg‚nd mai departe, Marea Britanie — 0%, iar         argumentele...
Germania — 7%.
                                 Din sal„:
  Deci, iat„ c„ sunt ∫i al˛ii care Ó∫i dau seama de
greut„˛ile cu care se confrunt„ o anumit„ parte a         Nu se aude nimic.
popula˛iei, pentru mic∫orarea acestei cote pe valoarea
ad„ugat„ la principalele produse alimentare.           Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Ce ar Ónsemna s„ aprob„m aceast„ diminuare de          Deci, a˛i auzit argumentele Ómpotriva acestui
T.V.A. la principalele produse alimentare? Œn primul r‚nd,   amendament. Œn realitate, este procedura de Óntocmire a
cre∫terea calitativ„ ∫i cantitativ„ a consumului de      bugetului, care nu permite s„ iei Ón calcul dec‚t acte
alimente. De asemenea, redirec˛ionarea unei p„r˛i a      normative Ón vigoare la data elabor„rii bugetului.
banilor, a∫a cum este folosit„ pentru alimente, c„tre alte     Œn cazul Ón spe˛„, e o propunere care ar trebui s„ se
activit„˛i, cum ar fi cele educa˛ionale sau de s„n„tate —   reg„seasc„ Óntr-o ini˛iativ„ legislativ„, s„ treac„ prin
pentru c„ tot se discut„ aici —, aducerea la suprafa˛„ a    Parlament, dup„ care poate fi luat„ Ón considerare.
unei bune p„r˛i din economia neagr„, recuper‚ndu-se,        Supun votului dumneavoastr„ acest amendament
astfel, aparentele pierderi la buget, datorate reducerii    sus˛inut de domnul deputat Nicolae Popa — Grupul
T.V.A.-ului. Acest fenomen a fost deja probat de cota
                                parlamentar al Partidului Conservator.
unic„ de impozitare.
                                  Dac„ sunte˛i de acord cu amendamentul domnului
  Deci, noi credem c„ este o problem„ de actualitate,
                                Popa, vota˛i îda“. Dac„ sunte˛i Ómpotriv„, vota˛i înu“.
care trebuie s„ ne preocupe pe to˛i.
                                  Cine este pentru acest amendament?
  Noi ne vom supune deciziei luate Ón cele dou„ comisii
de specialitate, din Senat ∫i Camera Deputa˛ilor, privind     V„ rog s„ num„ra˛i.
respingerea acestui amendament, dar v„ spunem deschis       80 de voturi pentru amendament.
c„ b„t„lia noastr„ este a noastr„, vom merge mai          Cine este Ómpotriva amendamentului?
departe, vom sus˛ine aceast„ problem„ ∫i Ón cadrul         V„ rog s„ vota˛i.
Codului Fiscal, care se discut„ Ón perioada urm„toare, Ón     147 de voturi Ómpotriv„.
a∫a fel Ónc‚t aceast„ cot„ privind taxa pe valoarea        Ab˛ineri? Nu sunt.
ad„ugat„ la principalele produse alimentare s„ ajung„ la      Amendamentul a fost respins.
9%.                                Re˛ine˛i, supun votului dumneavoastr„ art. 3 —
  V„ mul˛umesc.                        Veniturile bugetului de stat pe anul 2006 — cu
                                prezentarea Ón structur„, tot Ón sintez„. Repet, sunt cifre
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  care vor suferi modific„ri, Ón func˛ie de amendamentele
 Mul˛umesc foarte mult.                    pe care le vom admite.
 Dac„ din sal„ sunt interven˛ii Ón leg„tur„ cu acest       Cine este pentru? 147 de voturi pentru.
amendament?                            Voturi Ómpotriv„? 80 de voturi Ómpotriv„.
 Dau cuv‚ntul comisiei.                      Ab˛ineri? 5 ab˛ineri.
 Domnul Vosganian.                        Art. 3 a fost adoptat.
                                  Stima˛i colegi, ne oprim aici. Vom Óncepe cu Capitolul
  Domnul Varujan Vosganian (din sal„):            III la ora 14.30. Rog colegii s„ fie prezen˛i Ón sal„. V„
 Ne men˛inem punctul de vedere, de respingere a        mul˛umesc foarte mult.
amendamentului.                          Din sal„:
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Mai avem o or„. (Rumoare Ón sal„, r‚sete.)
 Cine r„spunde din partea ministerului, legat de acest      Domnul Nicolae V„c„roiu:
amendament? Doamna secretar de stat Dasc„lu sau
domnul ministru Vl„descu?                     Ave˛i perfect„ dreptate. Ceasul e pus bine, dar m„
                                duceam cu g‚ndul...
  Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu:           Legat de Capitolul III, stima˛i colegi, dac„ sunt
  Bun„ ziua!                         observa˛ii la titlul capitolului?
  Ministerul Finan˛elor Publice nu sus˛ine acest         Cine este pentru titlul Capitolului III?
amendament Ónaintat de Partidul Conservator. Din punctul     Voturi Ómpotriv„?
de vedere al politicii fiscale care va func˛iona Ón anul     Ab˛ineri?
2006, prin cota unic„, prin reducerea taxelor care sunt      Cu o singur„ ab˛inere, cu mare majoritate, a fost
prelevate de la popula˛ie printr-o cot„ unic„ redus„, se    adoptat.
compenseaz„ diversele diferen˛e care ar trebui          La art. 4, stima˛i colegi, cu cinci alineate... Pentru
compensate prin aceast„ cot„ redus„ de T.V.A.         simplificare, o s-o lu„m pe alineate.
  Sus˛inem Ón continuare men˛inerea unui sistem         La alin. 1 avem un amendament respins. Dac„ se
echilibrat de tax„ pe valoarea ad„ugat„.            sus˛ine?
  V„ mul˛umesc.                         V„ rog, domnule deputat Stanciu.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005        15

  Domnul Anghel Stanciu:                    Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Domnule pre∫edinte,                     Mul˛umesc foarte mult.
  Onorat prezidiu,                      Dac„ sunt ∫i alte interven˛ii pe marginea acestui
  Domnule ministru,                     amendament?
  Stima˛i colegi,                       Nu sunt.
  De fapt, la art. 4 se reia ceea ce s-a Ónt‚mplat la     V„ rog, Comisiile pentru buget, finan˛e ∫i b„nci.
art. 2.                             Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:
  Noi, Óns„, am f„cut acest amendament cu suma pe
care am invocat-o prima dat„ ∫i Ón speran˛a c„, totu∫i,     Ne men˛inem punctul de vedere.
suntem fiecare Ónvesti˛i cu un vot al electoratului, iar     Domnul Nicolae V„c„roiu:
stimatul ministru este prezent ca s„ r„spund„ la Óntreb„ri.
  Œntreb acum dac„ sus˛ine sau nu sus˛ine Guvernul,      V„ p„stra˛i punctul de vedere.
prin domnia-sa, acest amendament: cheltuielile totale Ón    Ministerul Finan˛elor Publice? Domnul ministru.
sum„ de...                           (Interven˛ie f„r„ microfon a domnului ministru Sebastian
  Deci, nu este interpelare, dar trebuie s„ se pronun˛e,  Teodor Gheorghe Vl„descu.)
pentru c„, prin aceast„ pronun˛are, prin aceast„        Motiva˛ia care s-a dat Ón anex„...
procedur„, Ó∫i asum„ ∫i responsabilitatea.
                                 Din sal„:
  Noi Ón˛elegem barajul pe care Ól face˛i Ón jurul
domnului ministru, ca s„ nu se angajeze, prin          Nu s-a auzit nimic. Trebuie s„ r„m‚n„ ∫i Ón
stenogram„ ∫i Ón fa˛a Parlamentului, cu nimic, dar cred    stenogram„.
c„ nu este corect ∫i nu ave˛i dreptul de a cenzura nici
un parlamentar. De aceea, dorim s„ sus˛inem:           Domnul Nicolae V„c„roiu:
îcheltuielile bugetului de stat pe anul 2006, Ón sum„ de     Vre˛i o explica˛ie suplimentar„?
43.946 milioane lei, Ón structura economic„, se prezint„     Domnule ministru Vl„descu, v„ rog, de la microfonul
astfel....“ ™i textul curge.                 tribunei.
  Dar suma este cea pe care am propus-o noi, cei care
am discutat anterior. Vrem s„ ∫tim dac„ sus˛ine sau nu      Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu:
sus˛ine Guvernul aceast„ sum„.                  Nu suntem de acord cu modificarea art. 4, cu
  Mul˛umesc.                        amendamentul Ónaintat. Œn primul r‚nd, modificarea
                               deficitului bugetar la una din componentele bugetului
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  general consolidat ar Ónsemna o modificare a deficitului
  Mul˛umesc foarte mult.                   bugetului general consolidat, ceea ce nu este posibil.
  Doamna deputat G„leteanu Monalisa, ave˛i cuv‚ntul.      Œn al doilea r‚nd, nu este precizat„ sursa prin care
                               aceast„ modificare de deficit ar trebui efectuat„.
  Doamna Monalisa G„leteanu:                  V„ mul˛umesc.
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.              Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Domnilor mini∫tri,                      Mul˛umesc.
  Doamnelor ∫i domnilor deputa˛i ∫i senatori,         A˛i auzit explica˛iile. Stima˛i colegi, voi supune votului
  Autorii amendamentului la art. 4 au g‚ndit textul     dumneavoastr„ amendamentul de la art. 4. Cine voteaz„
acestuia Ón str‚ns„ corela˛ie cu art. 2 alin. 2.       pentru voteaz„ pentru amendamentul sus˛inut de domnul
  Vreau s„ semnalez c„ s-a strecurat, Ón redactarea     deputat Stanciu. Cine voteaz„ Ómpotriv„ Ónseamn„ c„
raportului comisiei privind amendamentele respinse, ∫i o   este de acord cu Guvernul.
eroare material„. Autorii amendamentului de la art. 2 alin.   Cine este pentru amendament?
2 au spus acolo o sum„ de 43.945 milioane lei ∫i la art.     V„ rog s„ vota˛i.
4, despre care vorbim acum, s-a scris 43.946 milioane      79 de voturi pentru.
lei. Cu at‚t mai mult, dac„ s-ar aproba 43.946 milioane     Œmpotriv„? 142 voturi Ómpotriv„.
lei, ar Ónsemna mai mult pentru noi ∫i nu ne sup„r„m,      Ab˛ineri? Nu sunt.
dac„ se aprob„ Ón aceast„ form„.                 Amendamentul a fost respins.
  A∫ vrea, Óns„, s„ revin asupra expunerii de motive pe    Voi supune votului dumneavoastr„ art. 4 Ón formula
care ∫i colegii mei au f„cut-o la art. 2 alin. 2.       propus„ de Guvern, cu precizarea c„ cifrele vor suferi
  De ce insist„m Ón leg„tur„ cu majorarea cheltuielilor   modific„ri pe parcursul dezbaterii anexelor.
alocate bugetului educa˛iei?                   Cine este pentru? 143 de voturi.
  Este vorba de respectarea legilor ˛„rii. Este vorba de    Voturi Ómpotriv„? 79.
respectarea Legii Ónv„˛„m‚ntului, prin care se prevede      Ab˛ineri? Nu sunt.
foarte clar c„ pentru bugetul educa˛iei trebuie s„ se      Art. 4 a fost adoptat.
acorde cel pu˛in 4% din produsul intern brut, l„s‚nd la o    Articolul 5.
parte faptul c„ ne-am angajat c„ p‚n„ Ón 2007 vom        Stima˛i colegi, avem trei amendamente respinse de
majora acest buget la 6%.                   c„tre comisie.
  De aici provin toate amendamentele noastre, pentru      V„ rog, dac„ se sus˛in amendamentele de la art. 5?
c„ dorim respectarea legii.                   Grupul parlamentar PRM, domnul senator Funar, v„
  Deci, autorii amendamentului sus˛in Ón continuare ca   rog, ave˛i cuv‚ntul.
cheltuielile bugetului de stat pe anul 2006, Ón sum„ de
43.946 milioane lei, s„ se aprobe Ón plenul Parlamentului.    Domnul Gheorghe Funar:
  Mul˛umesc.                          Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  16        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,              Dup„ pauz„ ∫edin˛a se reia la ora 15,05
  Grupul nostru parlamentar din Senat propune un
amendament la art. 5 alin. 1, spre deosebire de textul      Domnul Nicolae V„c„roiu:
propus de ini˛iator.                        V„ rog, domnule secretar Puskás, s„ face˛i prezen˛a
  Ini˛iatorul, f„r„ s„ aib„ temei legal, a venit cu foarte  pentru Senat.
multe sume, pe care le-a plasat la cei 50 de ordonatori
principali de credite ∫i, dup„ ce se adopt„ Legea         Domnul Puskás Valentin Zoltán:
bugetului de stat, inten˛ioneaz„, preval‚ndu-se de
formularea de la art. 5 alin. 1, s„ fac„ ce redistribuiri     Bun„ ziua!
dore∫te, f„r„ nici un fel de control parlamentar, nu pe      Antonie ™tefan Mihail           absent
baz„ de ordonan˛„ de urgen˛„, ci pe baz„ de hot„r‚ri de      Apostol Neculai              prezent
Guvern.                              Arca∫ Viorel               prezent
  Din c‚te am aflat din culisele Guvernului, prin        Ardelean Aurel              prezent
procedeul acesta au fost preg„ti˛i pentru 2006 ∫i bani      Arion Viorel               prezent
mul˛i pentru aplicarea Legii privind statutul minorit„˛ilor    Athanasiu Alexandru            absent
na˛ionale ∫i, Óntre timp, nu sunt bani pentru Ónv„˛„m‚nt,     Basgan Ion                absent
nu sunt bani pentru cercetare, pentru cultur„ ∫i a∫a mai     Berceanu Radu Mircea           absent
departe.                             Bindea Liviu Doru             absent
  Amendamentul meu este limpede. Guvernul nu poate       Blaga Vasile               absent
aproba prin hot„r‚re redistribuiri de posturi, fondurile ∫i    Bobe∫ Marin                prezent
a∫a mai departe.                         Cazacu Cornelia              prezent
  Œn motivarea respingerii amendamentului, Guvernul       C‚mpeanu Radu Anton            absent
sus˛ine c„ pot ap„rea cerin˛e noi, ce decurg din procesul     C‚rlan Dan                absent
de aderare la Uniunea European„. BineÓn˛eles c„ pot        Chelaru Ioan               prezent
ap„rea. Nimeni nu Ómpiedic„ Guvernul s„ vin„ Ón fa˛a
                                 Cintez„ Mircea              absent
Parlamentului cu o ordonan˛„ de urgen˛„ ∫i Parlamentul
s„ decid„ Ón privin˛a redistribuirii de fonduri.         Ciornei Silvia              absent
  Ne men˛inem acest amendament ∫i v„ rug„m,           Cioroianu Adrian Mihai          absent
doamnelor ∫i domnilor parlamentari, s„ accepta˛i s„        Cismaru Ivan               prezent
existe, Ón continuare, controlul Parlamentului asupra       Copos Gheorghe              absent
Guvernului ∫i asupra modului Ón care dore∫te s„          Cozm‚nc„ Octav              absent
foloseasc„, dup„ bunul plac, sumele Ón anul viitor.        Cre˛u Corina               absent
  Mul˛umim.                           Cre˛u Ovidiu Teodor            absent
                                 Cucuian Cristian             absent
 Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Cuta∫ George Sabin            absent
 Mul˛umesc foarte mult.                     Daea Petre                prezent
 Dac„ sunt interven˛ii pe marginea         acestui   David Cristian              absent
amendament?                            David Gheorghe              prezent
 Comisiile pentru buget, finan˛e ∫i b„nci?            Diaconescu Cristian            absent
                                 Dina Carol                absent
  Domnul Varujan Vosganian:                   Dinescu Valentin             prezent
  Ne men˛inem punctul de vedere.                 DÓncu Vasile               absent
                                 Duca Viorel Senior            absent
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Dumitrescu Ion Mihai           prezent
  Œ∫i men˛in punctul de vedere.                 Dumitrescu Gheorghe Viorel        prezent
  Domnul ministru?                        Dumitru Constantin            prezent
                                 Eckstein Kovács Péter           absent
  Din sal„:
                                 Fekete Szabo Andras Levente        absent
  Mai avem amendamente la acest articol.             Filipescu Teodor             absent
                                 Florescu Ion               prezent
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                 Flutur Gheorghe              absent
  M„ refer la alin. 1. Legat de acest amendament, am      Frunda György               absent
spus. Numai legat de amendamentul domnului Funar.         Funar Gheorghe              prezent
  Stima˛i colegi, Ónainte de a trece la vot, fac un apel la   G„ucan Constantin             absent
liderii de grup s„ aduc„ colegii Ón sal„.             Geoan„ Mircea Dan             absent
  V„ rog foarte mult s„ Ón˛elege˛i, suntem 150 Ón sal„.     Georgescu Radu Cristian          absent
  Rog liderii de grup s„ se implice ∫i s„ cheme colegii
                                 Gheorghe Constantin            prezent
senatori ∫i deputa˛i Ón sal„.
  Stima˛i colegi, fac un apel Ónc„ o dat„ la liderii de     Ha∫otti Puiu               prezent
grup, fac un apel deosebit la colegii din actuala coali˛ie,    Ila∫cu Ilie                absent
v„ rog s„ convoca˛i grupurile, ave˛i timp p‚n„ la ora       Iliescu Ion                absent
13,00, astfel Ónc‚t s„ putem lucra a∫a cum trebuie,        Ilu∫c„ Daniel               prezent
Óncep‚nd cu ora 14,30.                      Ion Vasile                absent
  Œntrerupem ∫edin˛a noastr„ aici.               Iorga Nicolae               prezent
  Ne vedem la ora 14,30.                    Iorgovan Antonie             prezent
                                 Io˛cu Petru Nicolae            prezent
  ™edin˛a se suspend„ la ora 12,15.               Iv„nescu Paula Maria           prezent
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005      17

Jurcan Dorel              absent      Tudor Corneliu Vadim           absent
Loghin Irina              absent      fi‚buleac Mihai              absent
Lupoi Mihail              absent      fiic„u Silvia Adriana           absent
Maior George Cristian         absent      fiÓrle Radu                absent
Mardare Radu C„t„lin          prezent     Ungheanu Mihai              prezent
Marinescu Marius            prezent     Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛       absent
Markó Bela               absent      Vasilescu Gavril„            prezent
Mele∫canu Teodor Viorel        prezent     V„c„roiu Nicolae             prezent
Mereu˛„ Mircea             absent      V„rg„u Ion                prezent
Mih„escu Eugen             absent      Vedina∫ Verginia             prezent
Mih„ilescu Petru ™erban        prezent     Verestóy Attila             absent
Moisuc Viorica Georgeta Pompilia    absent
                            Voiculescu Dan              absent
Moraru Ion               prezent
Mor˛un Alexandru Ioan         absent      Vosganian Varujan            prezent
Neagoe Otilian             absent      Vraciu Jan                prezent
Neagu Nicolae             prezent     Domnul Nicolae V„c„roiu:
Nemeth Csaba              prezent
Nicolae ™erban             absent     Da, mul˛umesc.
Nicolai Norica             absent     Stima˛i colegi,
Novolan Traian             absent     V„ rog s„ v„ ocupa˛i locurile Ón sal„.
Onaca Dorel Constantin         absent     V„ mul˛umesc foarte mult.
Oprea Mario-Ovidiu           prezent     Domnul Moraru, v„ rog eu foarte mult s„ lua˛i loc.
Oprescu Sorin Mircea          absent     Stima˛i colegi, ne-am oprit la art. 5 alin. 1.
Pascu Corneliu             absent     Domnul senator Funar ∫i-a sus˛inut amendamentul de
P„curaru Paul             prezent   la alin. 1.
P„unescu Adrian            absent     V„ rog, dac„ mai sunt ∫i alte interven˛ii pe marginea
Pere∫ Alexandru            prezent   acestui amendament de la alin. 1.
Pete ™tefan              prezent     Nu sunt.
Petre Maria              absent     Rog Comisia pentru buget, finan˛e, activitate bancar„
Petrescu Ilie             prezent   ∫i pia˛„ de capital.
Popa Aron Ioan             prezent     Cine ne d„ un r„spuns aici? Art. 5 alin. 1 —
Popa Dan Gabriel            prezent   îGuvernul poate aproba prin hot„r‚ri redistriburi de
Popa Nicolae-Vlad           absent    posturi“.
Popescu Dan Mircea           absent
Popescu Ionel             absent      Domnul Mihai T„n„sescu:
Popescu Irinel             absent
                            Ne men˛inem punctul de vedere, domnule pre∫edinte.
Popescu Mihail             prezent
Prodan Tiberiu Aurelian        prezent     Domnul Nicolae V„c„roiu:
Puskás Valentin Zoltán         prezent
R„doi Ion               absent      V„ rog eu frumos, la tribun„.
R„doi Ovidiu              prezent
R„dulescu Cristache          prezent     Domnul Mihai T„n„sescu:
Roibu Aristide             absent     Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
Sab„u Dan               prezent     Comisia pentru buget, finan˛e, activitate bancar„ ∫i
S‚rbu Ilie               prezent   pia˛„ de capital Ó∫i men˛ine punctul de vedere, a∫a cum
Silistru Doina             prezent   a fost aprobat Ón timpul discu˛iilor din cadrul celor dou„
Simionescu Aurel Gabriel        prezent   comisii.
Sógor Csaba              prezent     V„ mul˛umesc.
Solcanu Ion              prezent
Stan Petru               prezent     Domnul Nicolae V„c„roiu:
St„noiu Mihaela Rodica         absent      V„ mul˛umesc.
Stoica Ilie              prezent     Ministerul Finan˛elor Publice dore∫te s„ adauge ceva?
Str„til„ ™erban-Cezar         prezent     Domnul ministru Vl„descu, v„ rog, ave˛i cuv‚ntul.
Stroe Radu               prezent
Szabó Károly Ferenc          absent      Domnul Sebastian Vl„descu:
™erb„nescu Verginia          absent
™erbu Gheorghe Vergil         prezent     Este un articol care a existat ∫i Ón Legea bugetului Ón
™ere∫ Ioan Codru˛           absent    2005, ∫i Ón 2004, este articolul care, Ón limita num„rului
™tefan Viorel             prezent   de personal aprobat ∫i a fondului de cheltuieli de
™ter Sever               prezent   personal aprobat, permite flexibilizarea personalului Ón
Talpe∫ Ioan              absent    cadrul diver∫ilor ordonatori de credit.
T„n„sescu Claudiu           absent     Deci, sus˛inem men˛inerea articolului.
T„r„cil„ Doru Ioan           absent     V„ mul˛umesc.
Terinte Radu              prezent
                            Domnul Nicolae V„c„roiu:
Theodorescu Emil R„zvan        prezent
TÓlv„r Angel              absent      V„ mul˛umesc foarte mult.
Toma Ion                prezent     Da, domnul Funar, v„ rog.
  18        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

  Domnul Gheorghe Funar:                    European„. Consider Óns„ c„ nu putem acorda acest
  Domnule pre∫edinte,                     drept Guvernului, Ón condi˛iile Ón care num„rul de
  Doamnelor ∫i domnilor parlamenatari...            personal, posturile ∫i sumele aferente acestuia se aprob„
                                prin lege. Pe parcursul anului 2006, urmeaz„ probabil s„
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   aib„ loc ∫i rectific„ri ale bugetului ∫i se poate opera prin
                                rectificarea bugetului ∫i nu prin hot„r‚rile de Guvern.
  V„ rog s„ p„str„m lini∫tea, stima˛i colegi.           Stima˛i colegi din coali˛ie, cred c„ sunte˛i de acord cu
  V„ ascult„m, domnule senator.                mine, cu tot respectul v„ rog, nu admite˛i reducerea
  Domnul Gheorghe Funar:                    rolului Parlamentului la simpla figura˛ie, prin aprobarea
                                prin ordonan˛„ de urgen˛„ a eventualelor modific„ri Ón
  Din c‚te am remarcat, domnule pre∫edinte, doamnelor     structura personalului.
∫i domnilor parlamentari, domnul ministru Vl„descu ∫i        Cred c„ acest articol Óncalc„ grav legisla˛ia ˛„rii. Da˛i-i
ceilal˛i membri ai Guvernului T„riceanu sunt oameni       Parlamentului ceea ce-i revine. Parlamentul este
inteligen˛i.                          mandatat s„ elaboreze legi, iar num„rul personalului ∫i
  Eu nu ∫tiu de ce doresc s„ st„ruie Óntr-o gre∫eal„. Nu   fondurile aferente mi se pare c„ sunt ni∫te atribu˛ii strict
este normal ca Parlamentul Rom‚niei s„ nu aprobe        apar˛in„toare celor dou„ Camere ale Parlamentului.
modific„ri Ón bugetul de stat Ón cursul anului urm„tor, a∫a     V„ mul˛umesc.
cum se propune la acest articol.
  Dore∫te doar Guvernul, prin hot„r‚ri de guvern, s„       Domnul Nicolae V„c„roiu:
fac„ ce dore∫te cu bugetul anului viitor ∫i probabil        V„ mul˛umesc foarte mult.
parlamentarii s„ r„spund„ Ón fa˛a na˛iunii.             V„ rog, dac„ mai sunt interven˛ii pe marginea alin. 1
  V„ mul˛umesc.                        art. 5?
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                     Domnul deputat Anghel Stanciu, v„ rog.
 Mul˛umesc foarte mult.                      Domnul Anghel Stanciu:
 Stima˛i colegi, tot la alin. 1 art. 5 mai avem dou„        Domnule pre∫edinte,
amendamente.
                                  Onorat prezidiu,
 Dac„ se mai sus˛in?
                                  Domnule ministru,
 Da, v„ rog, domnule deputat.
                                  Stima˛i colegi,
  Domnul Ion Cindrea:                       Evident c„ putem invoca acest principiu al flexibiliz„rii,
                                prin care d„m Guvernului ceea ce este al Cezarului,
  Mul˛umesc frumos, domnule pre∫edinte.            pentru c„ ceea ce este al Cezarului consider c„ apar˛ine
  Stimate colege, stima˛i colegi,               Parlamentului.
  La art. 5 alin. 1, membrii Comisiei pentru munc„,        Din p„cate, nu pot sus˛ine acest articol ∫i nu pot
familie ∫i protec˛ie social„ din Senat ∫i Camera        sus˛ine pentru c„, dup„ p„rerea mea, contravine art. 3
Deputa˛ilor, membrii P.S.D., propun eliminarea alin. 1 al    alin. 1, 2, 4 ∫i art. 4, alin. 2 ∫i 3 din Legea finan˛elor
art. 5.                             publice. Pentru c„ la art. 4.3 din Legea finan˛elor publice
  Noi consider„m c„, dac„ num„rul de personal pe       se spune clar c„ angajarea cheltuielilor Ón aceste bugete
ordonatorii principali de credite este aprobat prin Legea    se face numai Ón limita creditelor bugetare aprobate.
bugetului de stat pe anul viitor, modificarea num„rului de     Angajarea ∫i utilizarea creditelor bugetare Ón alte
personal se poate face corect ∫i legal numai prin        scopuri dec‚t cele aprobate atrag r„spunderea celor
modificarea Legii bugetului ∫i nu prin hot„r‚re de Guvern.   vinova˛i Ón condi˛iile legii.
  Cred c„ exist„ ∫i o restric˛ie juridic„, de tehnic„       Deci, dac„ s-au aprobat pentru ordonatorii de credite
legislativ„ ∫i cred c„ ai no∫tri colegi din Comisia juridic„,  prin buget sumele aferente, nu pot dec‚t cei care le-au
de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri pot s„ spun„    aprobat, respectiv Parlamentul, s„ le modifice.
dac„ am judecat sau nu corect, noi, cei din Comisia         Ca atare, Ón formularea pe care o are, nu poate
pentru munc„, familie ∫i protec˛ie social„.           Guvernul ca, Óntre ordonatorii de credite, s„ fac„ anumite
  Ne sus˛inem acest amendament, pentru a respecta       modific„ri.
legisla˛ia.                             Dac„ le face, cade sub inciden˛a, dup„ p„rerea mea,
  V„ mul˛umesc.                        art. 4.4, Ón sensul c„ sunt ni∫te vinova˛i, ∫i a treia, aceia
                                trebuie s„ r„spund„ Ón condi˛iile legii.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                     Or, domnilor colegi, ori nu ˛ine˛i la domnul ministru
  Mul˛umesc foarte mult.                    Sebastian Vl„descu ∫i vre˛i s„ vede˛i, prin doamna
  Dac„ se mai sus˛ine ∫i cel„lalt amendament.         ministru Monica Macovei, marii rechini aresta˛i ∫i vota˛i
  Dac„ mai sunt alte lu„ri de cuv‚nt.             acest amendament, ori ˛ine˛i la d‚nsul ∫i respecta˛i legea.
  Domnul Furo, v„ rog, ave˛i cuv‚ntul.               V„ mul˛umesc.
  Domnul Iuliu Ioan Furo:                     Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Mul˛umesc frumos, domnule pre∫edinte.             Mul˛umesc, domnule deputat.
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,          Dac„ mai sunt interven˛ii?
  La num„rul curent 7, este vorba de alin. 1 al art. 5 ∫i    Nu sunt.
grupul nostru parlamentar sus˛ine eliminarea acestui        Stima˛i colegi, la alin. 1 de la art. 5, avem dou„
alineat.                            propuneri de eliminare a acestui alineat ∫i o propunere
  Domnul ministru a explicat aici necesitatea mobilit„˛ii   de reformulare. Voi supune votului dumneavoastr„
personalului pe parcursul ader„rii Rom‚niei la Uniunea     propunerea de eliminare a alin. 1 de la art. 5, propunere
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005       19

care a fost, bineÓn˛eles, respins„ de c„tre cele dou„      amendamentul admis, a c„rui paternitate, c„ aceasta este
Comisii de buget, finan˛e ∫i Ministerul Finan˛elor Publice.   a doua problem„, a fost Ónsu∫it„ de c„tre Comisiile
  Deci, supun votului dumneavoastr„ eliminarea alin. 1.    pentru buget, finan˛e, activitate bancar„ ∫i pia˛„ de
  Vot‚nd îda“, vota˛i pentru acest amendament, vot‚nd     capital.
înu“, vota˛i Ómpotriv„.                       Deci, noi apreciem c„ formularea dat„ de c„tre
  Cine este pentru eliminare?                 colectivul redac˛ional al amendamentului este mai corect„
  V„ rog s„ vota˛i.                      ∫i nu suntem de acord cu furarea paternit„˛ii de c„tre
  V„ rog s„ num„ra˛i, stima˛i colegi.             Comisia pentru buget, finan˛e, activitate bancar„ ∫i pia˛„
  Voturi Ómpotriv„, v„ rog.                  de capital.
  V„ rog s„ num„ra˛i.                       V„ mul˛umesc.
  Ab˛ineri?
  Deci, 139 Ómpotriva amendamentului de eliminare, 97      Domnul Nicolae V„c„roiu:
pentru eliminare, nici o ab˛inere, amendamentul a fost       Mul˛umesc domnului deputat Andea Petru.
respins.                              Dac„ sunt interven˛ii pe marginea acestui
  Supun votului dumneavoastr„ al doilea amendament       amendament?
respins de comisie ∫i, respectiv, de c„tre Guvern.         Domnul deputat Mihai T„n„sescu, pre∫edintele
  M„ refer la amendamentul domnului Funar, cu         Comisiei pentru buget, finan˛e ∫i b„nci.
reformulare.
  Deci, tot la alin. 1.                      Domnul Mihai NicolaeT„n„sescu:
  Cine este pentru acest amendament sus˛inut de          Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
domnul senator Funar.                        Amendamentul propus ∫i reformulat de c„tre comisie
  V„ rog s„ vota˛i.                      credem c„ este mai corect ∫i mai bine de Ón˛eles Ón
  98 de voturi pentru.                     contextul articolului respectiv, deci v„ propunem s„ fie
  Voturi Ómpotriv„, v„ rog.                  modificat a∫a cum a fost modificat de c„tre comisie.
  142 voturi Ómpotriv„.                    Mul˛umesc.
  Ab˛ineri?
  O ab˛inere.                           Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Amendamentul a fost respins.                  Ministerul Finan˛elor Publice, domnul Vl„descu, de
  Stima˛i colegi, supun votului dumneavoastr„ alin. 1 al    acord, da?
art. 5 Ón formularea Guvernului.
  Cine este pentru?                        Domnul Mihai NicolaeT„n„sescu (din sal„):
  142 de voturi pentru.                      P„str„m formularea din amendamentul comisiei.
  Voturi Ómpotriv„?
  98 de voturi Ómpotriv„.                     Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Ab˛ineri?                            Deci, p„stra˛i formularea din amendamentul comisiei.
  Dou„ ab˛ineri.                          Am Ón˛eles.
  Alin. 1 art. 5 a fost aprobat.                  Mai sunt interven˛ii?
  La alin. 2 nu avem observa˛ii.                  Stima˛i colegi,
  La alin. 3 de la art. 5 avem un amendament admis         Suntem Ón fa˛a unui amendament respins, dup„ cum
de c„tre Comisia pentru buget, finan˛e, activitate bancar„    a˛i v„zut, ∫i de comisiile reunite de buget, dar propus ∫i
∫i pia˛„ de capital ∫i unul respins.               acceptat de c„tre comisii Óntr-o form„ destul de apropiat„.
  V„ consult dac„ la alin. 3 se mai sus˛ine            Eu o s„ supun votului dumneavoastr„ amendamentul
amendamentul respins.                      respins de c„tre comisie ∫i de c„tre Guvern, de la alin. 3
  Domnule deputat Andea Petru, ave˛i cuv‚ntul.         art. 5.
  Domnul Andea Petru:                        Vot‚nd îDA“, vota˛i pentru aceast„ formulare respins„
                                 de Guvern ∫i comisie.
  Da, v„ mul˛umesc.                         Cine este pentru?
  La alin. 3 sunt dou„ tipuri de probleme care trebuie       V„ rog s„ vota˛i! Voturi pentru?
abordate.                              97 de voturi pentru.
  Œn primul r‚nd, o problem„ de redactare.             Voturi Ómpotriv„?
  Dac„ accept„m faptul c„ el a fost reformulat de c„tre       143 de voturi Ómpotriv„.
Comisia pentru buget, finan˛e, activitate bancar„ ∫i pia˛„      Ab˛ineri?
de capital, rezult„ urm„toarea formulare, care este         O ab˛inere.
acceptat„.                              Amendamentul a fost respins.
  Deci, pentru personalul administrativ... deci, rezult„ c„     Supun votului dumneavoastr„ amendamentul admis de
plata premiului anual aferent„ anului 2006 pentru        comisie ∫i Ministerul Finan˛elor Publice de la alin. 3
personalul aferent activit„˛ilor de pe l‚ng„ institu˛ii ∫i a∫a  art. 5.
mai departe.... Este o formulare extrem de controversat„       Cine este pentru?
din punct de vedere lingvistic.                   143 de voturi pentru.
  Deci, plata premiului aferent pentru personalul aferent      Voturi Ómpotriv„?
∫i a∫a mai departe... formularea din amendamentul          93 de voturi Ómpotriv„.
respins care a fost preluat„ de c„tre Comisia pentru         Ab˛ineri?
buget, finan˛e, activitate bancar„ ∫i pia˛„ de capital spune     O ab˛inere.
a∫a: îplata premiului aferent anului 2006 pentru activit„˛ile    Amendamentul a fost acceptat.
de pe l‚ng„ institu˛iile...“ ∫i a∫a mai departe.           Alin. 4 de la art. 5 nu are amendament.
  Noi consider„m c„ formularea din amendamentul           La alin. 5 de la art. 5 avem un amendament respins.
respins este mult mai corect„ dec‚t reformularea din         Dac„ se mai sus˛ine?
  20        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

  Din sal„:                            Domnul Anghel Stanciu:
  Da.                               Domnul Ciumara, pardon..., ∫i le-a ras pe toate.
                                  Acum facem acela∫i lucru. Este o caracteristic„
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   general„ a celor de dreapta, s„ rad„ toate drepturile care
                                se c‚∫tig„ Ón perioada, s„ zicem, unei guvern„ri de
  Domnule deputat Cindrea, v„ rog!
                                st‚nga? Dac„ este a∫a, v-am ruga, domnule ministru, s„
  Domnul Ioan Cindrea:                     ne spune˛i...

  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                 Din sal„:
  Colegii, membrii Comisiilor de munc„ ∫i protec˛ie       ™i dac„ nu o s„ spun„ nimic?
social„ din Senat ∫i Camera Deputa˛ilor, propun
eliminarea alin. 5 al art. 5.                   Domnul Anghel Stanciu:
  De ce?                             Ba o s„ spun„, drag„, c„ o s„-l cheme la PNA, Ón
  Fiindc„ prin eliminare se creeaz„ posibilitatea acord„rii  2008.
primelor pentru vacan˛„ pentru func˛ionarii publici.        Domnule pre∫edinte,
  Noi consider„m, din punct de vedere legal, c„ ace∫tia,     Scuza˛i-mi acest scurt dialog, pentru c„ nu am voie
func˛ionarii publici, au dreptul la primele de vacan˛„, sunt  s„ dialoghez cu sala, dar este interesant ∫i s„ Ól rog pe
drepturi salariale c‚∫tigate prin legi speciale ∫i prin     domnul ministru, totu∫i, s„-∫i asume r„spunderea pentru
contractele colective Ón vigoare.                ∫tergerea acestor drepturi cuvenite ∫i, de regul„, Ón drept
  Œn caz contrar, se creeaz„ conflicte de munc„ ∫i      este o chestiune foarte clar„, ca principiu, ceea ce ai
asist„m zilele acestea la un astfel de conflict de munc„    c‚∫tigat nu se mai ia Ónapoi, altfel ar trebui, extrapol‚nd,
∫i un motiv pentru care func˛ionarii publici demonstreaz„    nu?, s„ lu„m Ónapoi ∫i voturile pe care le-a˛i c‚∫tigat
Ón strad„ ast„zi, zilele acestea, este ∫i acela c„ nu se    dumneavoastr„ ∫i s„ le punem Ónc„ o dat„.
acord„ sau nu sunt prev„zute surse financiare pentru        Cu speran˛a c„ ve˛i vota a∫a cum trebuie, acum, v„
plata primelor de vacan˛„. Am prev„zut ∫i sursa         mul˛umesc anticipat.
financiar„ ∫i rug„mintea noastr„ c„tre plen este s„ se
sus˛in„ eliminarea alin. 5 al art. 5.               Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Mul˛umesc.                           Mul˛umesc foarte mult.
                                  Doamna senator Verginia Vedina∫, ave˛i cuv‚ntul.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                  Doamna Verginia Vedina∫:
  Dac„ mai sunt interven˛ii, pe marginea acestui
amendament? Domnul deputat Anghel Stanciu, ave˛i          V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
cuv‚ntul.                              Domnilor parlamentari,
                                  Vreau s„ v„ aduc la cuno∫tin˛„ faptul c„ Statutul
  Domnul Anghel Stanciu:                    func˛ionarilor publici este reglementat printr-o lege care a
                                fost adoptat„ Ón 1998 ∫i a intrat Ón vigoare la Ónceputul
  Domnule pre∫edinte,                     anului 1999.
  Onorat prezidiu,                        Ea con˛inea dou„ prevederi foarte importante, care
  Domnilor mini∫tri,                     p‚n„ acum nu au reu∫it s„ fie puse Ón aplicare.
  Domnilor colegi de la putere,                  Este vorba, pe de-o parte, de adoptarea unei
  îS„ tr„i˛i bine!“                      reglement„ri speciale privind salarizarea func˛ionarilor
  Spun aceasta pentru c„ a ura bine oric„rui coleg este    publici, iar pe de alt„ parte, este vorba despre
un lucru firesc ∫i normal. Singura Óndoial„, domnule      recunoa∫terea pentru func˛ionarii publici a unor drepturi
ministru, const„ Ón aceea c„ tot ceea ce cuprind legile Ón   salariale suplimentare, printre care se reg„sesc ∫i aceste
vigoare referitor la acest stimulent pe care Ól reprezint„   prime de vacan˛„.
primele, tot ceea ce cuprind contractele de munc„          Dintotdeauna Ón Statutul func˛ionarului public s-a
suspenda˛i ∫i atunci ne Óntreb„m: tot ce se voteaz„ se     recunoscut, pe l‚ng„ partea fix„ a salariului s„u, ∫i
suspend„? Aceasta este regula general„? C„ dac„ este      semnifica˛ia acestei p„r˛i variabile, reprezentant„ prin
aceasta, nu mai are sens s„ vot„m, ci s„ trecem direct     diferite prime, sporuri etc., pe care reglement„rile care le
la suspendare, poate este mai bine a∫a.             sunt aplicabile le con˛in ∫i care se ∫i aplic„.
  S„ suspend„m Ónt‚i articolele de lege, pe urm„ poate      Œn Rom‚nia, din anul 2000, nu ne afl„m dec‚t Ón
suspend„m mini∫tri, pe urm„ poate suspend„m Guvernul      situa˛ia Ón care s„ avem o lege, o lege care Ón realitate
∫i poate merg treburile mai bine.                nu s-a aplicat niciodat„, o lege care recunoa∫te, pentru
                                func˛ionarii publici, dreptul la aceste prime de concediu,
  De aceea, l„s‚nd, s„ zicem, gluma de-o parte, haide˛i
                                dar care din an Ón an este golit„ de efecte prin diferite
s„ ne Óntreb„m: de ce, totu∫i, Óntr-un anumit moment
                                acte normative care suspend„ acordarea drepturilor
prindem Ón lege anumite drepturi ∫i de ce apoi venim cu
                                salariale respective.
articole Ón Legea bugetului ∫i le ∫tergem?
                                  Pentru aceste considerente, a∫ vrea s„ v„ rog, cu
  Nu este numai apanajul acestui Guvern, mi-aduc       toat„ responsabilitatea, s„ avem Ón vedere faptul c„
aminte c„ s-a prins Ónainte de 1996 o serie de lucruri     func˛ionarii publici sunt reprezentan˛ii statului, faptul c„
care priveau Óntreprinderile mici ∫i mijlocii, Ón octombrie   p‚n„ acum nu am demonstrat, ca Parlament, c„ avem
— noiembrie, excep˛ionale! A venit domnul ministru       Ón˛elepciunea s„ le respect„m statutul, s„ le acord„m
Reme∫ cu bugetul Ón 1997 ∫i le-a ras pe toate...        drepturile salariale care sunt necesare nu numai pentru
                                traiul zilnic, ci ∫i pentru îrespectarea demnit„˛ii func˛iei“,
  Din sal„:
                                cum spuneau marii autori interbelici ∫i s„ v„ rog, Ón
  Ciumara!                           consecin˛„, s„ vota˛i acest amendament.
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005        21

 Fac aceast„ solicitare Ón numele Grupului parlamentar      Din sal„:
al Partidului Rom‚nia Mare, care a formulat            Da.
amendamentul respectiv, ∫i v„ mul˛umesc.
                                 Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                  Stima˛i colegi,
  Doamn„ senator,                         Am s„ supun votului dumneavoastr„ propunerea de
  O singur„ precizare: prevederea nu se refer„ numai la    eliminare a alin. 5 de la art. 5, propunere respins„ de
func˛ionari publici, ci la tot aparatul, deci to˛i cei care  Guvern ∫i de c„tre cele dou„ Comisii de buget, finan˛e.
primesc salarii, av‚nd ca surs„ bugetul de stat.
                                  Vot‚nd îDA“, vota˛i cu eliminarea.
  Domnule senator Gheorghe Funar, ave˛i cuv‚ntul.
                                  V„ rog s„ vota˛i.
  Domnul Gheorghe Funar:                     Cine este pentru eliminare?
                                  97 de voturi pentru.
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               Voturi Ómpotriv„?
  Doamnelor ∫i domnilor senatori,                145 de voturi Ómpotriv„.
  Am urm„rit cu mult interes ceea ce s-a petrecut Ón       Ab˛ineri?
campania electoral„ din toamna anului trecut ∫i nu i-am      Nu sunt.
auzit atunci pe candida˛ii pentru Parlamentul Rom‚niei,      Amendamentul a fost respins.
pe liderii PD-ului ∫i PNL-ului, solicit‚ndu-le rom‚nilor:     Stima˛i colegi,
îvota˛i Alian˛a Dreptate ∫i Adev„r ∫i v„ vom suspenda       Am parcurs toate alineatele, voi supune votului
primele la plecarea Ón concediul de odihn„!“          dumneavoastr„ art. 5’, care a r„mas, practic, Ón forma
  Nimeni nu a f„cut lucrul aceasta! I-au p„c„lit!      prezentat„ de c„tre Guvern, cu cele 5 alineate.
  Am Ón fa˛„ îCartea portocalie“ (domnul senator         Se adaug„ Óns„ un amendament admis care
Gheorghe Funar ˛ine Ón m‚n„ îCartea portocalie“ ∫i o arat„
                                Ónseamn„ un art. 5’, pe care Ól vom introduce acum.
plenului) ∫i voi veni de c‚teva zeci de ori, cel pu˛in, Ón
                                  Deci, este articol.
fa˛a dumneavoastr„ cu aceast„ îCarte portocalie“. Este
Programul de guvernare 2005 — 2008. Nic„ieri Ón          Supunem votului dumneavoastr„ art. 5, dup„ care
programul de guvernare, aprobat de Parlament, nu scrie     intr„m cu art. 5’.
c„ vor fi suspendate primele la plecarea Ón concedii.       Cine este pentru art. 5?
  Programul a fost aprobat de Parlament, Guvernul nu       V„ rog s„ vota˛i.
poate s„ fac„ altceva dec‚t a aprobat Parlamentul.         145 de voturi pentru.
  Am o Óntrebare pentru distinsul ministru de finan˛e,      Voturi Ómpotriv„?
domnul Vl„descu: care este temeiul legal al acestei        103 voturi Ómpotriv„.
propuneri Ón proiectul de Lege a bugetului?            Ab˛ineri?
  ™i eu fac parte dintre senatorii ∫i deputa˛ii care au     Nu avem ab˛ineri.
venit cu un amendament de eliminare a acestui alineat.       Art. 5 a fost adoptat.
  Eu doresc ca rom‚nii s„ tr„iasc„ bine, a∫a cum         Ni se propune, stima˛i colegi, introducerea unui articol
dumneavoastr„ a˛i promis Ón campania electoral„ ∫i cum     nou, art. 5’. Sigur se va renumerota.
a˛i scris Ón îCartea portocalie“.                 Propunerea este a Comisiei pentru buget finan˛e ∫i
  Mul˛umesc.                         b„nci, prin domnul deputat Nini S„punaru.
                                  Dori˛i s„ sus˛ine˛i amendamentul?
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Pofti˛i, ave˛i cuv‚ntul, domnule deputat.
  Mul˛umesc foarte mult.                     Domnul Nini S„punaru:
  Domnul ministru Vl„descu, v„ rog, ave˛i cuv‚ntul.
                                 Œn conformitate cu prevederile alin. 1 ∫i alin. 2, pe
  Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu:         parcursul anului 2006, Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
  V„ mul˛umesc.                       Dezvolt„rii i se majoreaz„ num„rul maxim de posturi
  Œn primul r‚nd, vreau s„ men˛ionez c„ legile prin care   prev„zut Ón anexa bugetului acestuia cu p‚n„ la 3.953
se acord„ prim„ de vacan˛„ care sunt Ón principiu       de posturi, f„r„ a solicita sume Ón plus pentru salarizare.
discriminatorii, pentru c„ nu acord„ aceast„ prim„ tuturor   Se propune admiterea amendamentului, av‚nd Ón vedere
func˛ionarilor publici ∫i tuturor angaja˛ilor din sectorul   necesitatea Ónfiin˛„rii Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie, prin
bugetar, ci numai la circa 200.000 persoane din totalul    care se vor derula fondurile comunitare ce vor fi primite
de peste 1.000.000, au fost suspendate Óncep‚nd cu anul    dup„ aderare de la Uniunea European„.
2001, deci imediat dup„ emiterea lor ∫i Ón acest fel Ói      Este o m„sur„ absolut necesar„ pentru Raportul de
r„spund domnului Stanciu, care m-a invitat, dup„ 2008,     ˛ar„ din prim„vara anului urm„tor.
Óntr-un anume loc. Am s„ merg Ónso˛it ∫i de al˛i mini∫tri     V„ mul˛umesc.
de finan˛e.
                                 Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Œn ceea ce prive∫te imposibilitatea aplic„rii Ón acest
moment, ea decurge din faptul c„ Ón anvelopa bugetar„       Mul˛umesc.
pentru cheltuieli de personal, aceast„ sum„ nu a putut fi     Dac„ sunt interven˛ii?
inclus„, iar Ón cazul Ón care va exista o lege a salariz„rii   Domnul senator Varujan Vosganian, pre∫edintele
func˛ionarului public, putem s„ discut„m Ón acel moment.    Comisiei pentru buget, finan˛e ∫i b„nci din Senat. Ave˛i
  Noi sus˛inem respingerea acestui amendament.        cuv‚ntul.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Domnul Varujan Vosganian:
  Mul˛umesc.                          Domnule pre∫edinte,
  Comisiile pentru buget, finan˛e ∫i b„nci, v„ p„stra˛i     Am s„ rog pe ini˛iator s„ fie de acord cu o mic„
punctul de vedere?                       modificare a acestui amendament, cu care suntem de
  22        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

acord, Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci, ∫i anume      acestora Óntre bugetele ordonatorilor principali de credite,
s„ se introduc„ amendamentul f„r„ trimiterea la alin. 1 ∫i    Ón vederea Ónt„ririi structurilor cu atribu˛ii Ón cadrul
alin. 2, Ón urm„toarea form„: îÓn conformitate cu         procesului de preg„tire a ader„rii Rom‚niei la Uniunea
prevederile alin. 1 ∫i alin. 2, pe parcursul anului 2006,     European„“.
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale i se   Tot a∫a, dac„ am merge pe acela∫i ra˛ionament, m„
majoreaz„ num„rul maxim de posturi prev„zut Ón anex„       mir c„, deocamdat„, ini˛iatorii sau al˛ii care sprijin„ nu au
Ón bugetul acestuia cu p‚n„ la 3.953 de posturi“, anume      venit cu ideea ca ∫i Ministerul Integr„rii, ∫i Ministerul
l„s„m ministerului s„ rezolve aceast„ chestiune Ón        Comunica˛iilor, ∫i alte ∫i alte ministere s„ vin„ cu alineate
interiorul structurilor sale, f„r„ a face apel la structurile   noi la art. 5.
de ansamblu ale Guvernului, lucru care ar Óngreuna          Œn opinia mea, art. 5 alin. 1 permite Guvernului s„
Óndeplinirea acestei op˛iuni.                   rezolve toate problemele.
  Mul˛umesc.                            Mul˛umesc.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                     Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Ave˛i cuv‚ntul, domnule deputat.
                                   Domnule senator,
  Domnul Ion Munteanu:                        Este totu∫i o deosebire. Acolo este vorba de
                                 redistribuiri de posturi, aici este vorba de creare de
  Domnule pre∫edinte,                      posturi noi. Este o diferen˛„ Óntre ele.
  Stima˛i colegi,
                                    Supun votului dumneavoastr„ art. 5’.
  Trebuie f„cut„ o precizare: sumele la care se referea
domnul deputat S„punaru sunt Ón Capitolul îCheltuieli de       A˛i ascultat argumentele de-o parte ∫i de alta, deci
personal“ la Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii  Ón˛eleg c„ este acceptat ∫i de comisiile de buget finan˛e
Rurale.                              ∫i de c„tre Guvern.
  Nu se poate spune c„ trec un num„r de aproape           Cine este pentru?
4.000 de salaria˛i f„r„ resurse, resursele sunt prev„zute       V„ rog s„ vota˛i, v„ rog.
∫i dac„ o s„ v„ uita˛i, o s„ vede˛i foarte bine cre∫teri de      149 de voturi pentru.
58-70-80%, Óncep‚nd cu sporuri de vechime ∫i p‚n„ la         Voturi Ómpotriv„? 74 de voturi Ómpotriv„. Ab˛ineri?
celelalte.                            3 ab˛ineri.
                                   Art. 5’ a fost aprobat.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                   Trecem la art. 6, stima˛i colegi.
  Mul˛umesc, domnule deputat Ion Munteanu.              La alin. 1 avem un amendament admis.
  Rog, Ministerul Finan˛elor Publice, ave˛i cuv‚ntul.        Œn˛eleg c„ Ministerul Finan˛elor Publice este de acord
Domnul S„punaru, v„ rog, ca s„ putem lucra, domnul        cu el, dar, oricum, o s„-l reg„sim pe parcurs Ón anexe.
ministru sau cine este? Doamna Dasc„lu, v„ rog s„           Supun votului dumneavoastr„....
p„stra˛i lini∫tea.
                                   Sunt interven˛ii?
  Domnule ministru Vl„descu, v„ rog.
                                   Nu avem aici amendamente respinse.
  Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu:             Deci, voi supune votului dumneavoastr„ amendamentul
                                 propus de cele dou„ comisii de buget ∫i acceptat de
  Sus˛inem introducerea amendamentului Ón scopul         Guvern.
major„rii num„rului de posturi, dar Ón limita fondului de
cheltuieli de personal aprobat pentru Ministerul Agriculturii,    Art. 6 alin. 1.
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.                   V„ rog s„ vota˛i, stima˛i colegi.
                                   148 de voturi pentru.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                      Voturi Ómpotriv„? 82 de voturi Ómpotriv„.
  Mul˛umesc foarte mult.                       Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Sigur, nu vreau s„ intervin aici, vreau s„ v„ spun c„       Alin. 1 a fost adoptat.
dac„ num„rul de posturi este Ón anex„, este ca ∫i cum         La alin. 2 de la art. 6 avem un amendament respins
ar fi Ón articol, dar m„ rog, asta este cu totul altceva,     ∫i unul acceptat de Comisiile pentru buget, finan˛e ∫i
s-a dorit o precizare expres„.                  b„nci.
  O s„ supunem votului dumneavoastr„ articolul....          V„ rog, dac„ amendamentul respins se sus˛ine?
  Domnule senator Funar, ave˛i cuv‚ntul.               Domnul deputat Andea Petru, ave˛i cuv‚ntul.
  Domnul Gheorghe Funar:                      Domnul Petru Andea:
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                 V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
                                   M„ refer la alineatul.... M„ scuza˛i, la art. 6 alin. 3.
  Nu-∫i are sensul acest amendament.
                                   Œmi cer scuze!
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                   Domnul Nicolae V„c„roiu:
  V„ rog s„ vorbi˛i mai tare.
                                  Suntem la alin. 2 de la art. 6.
  Domnul Gheorghe Funar:                      Autor — Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci a
  Amendamentul nou propus nu-∫i are sensul, el este       Camerei Deputa˛ilor.
eliminat practic de ceea ce a votat majoritatea ast„zi, de     Œn˛eleg c„ nu se mai sus˛ine.
art. 5 alin. 1, care spune: îGuvernul poate aproba prin       Dac„ sunt obiec˛iuni la amendamentul admis?
hot„r‚re redistribuiri de posturi ∫i fondurile aferente       Nu sunt.
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005        23

  Supun votului dumneavoastr„ alin. 2 de la art. 6.         De aceea, ori dori˛i s„ p„stra˛i formularea care a fost
  Cine este pentru?                       Ón vechiul regim, cu mass-media inclus„, ∫i s„ fi˛i acuza˛i,
  V„ rog frumos s„ vota˛i, stima˛i colegi, inclusiv       peste un num„r de ani, c„ ∫i dumneavoastr„ a˛i
doamna senator Paula Maria Iv„nescu.               cump„rat mass-media, ori — Ón spiritul transparen˛ei pe
  147 de voturi pentru.                     care a˛i invocat-o ∫i a˛i modificat modul de acordare a
  Voturi Ómpotriv„? 73 de voturi Ómpotriv„. Ab˛ineri? Nu     publicit„˛ii — scoate˛i aceast„ sintagm„ de aici ∫i se va
avem.                               face chestiunea public„, f„r„ s„ mai aib„ acoperire.
                                   Sper ca aceast„ Ón˛elepciune, pe care primul-ministru
  Alineatul a fost aprobat.
                                 a avut-o c‚nd a modificat modalitatea de acordare a
  Stima˛i colegi,                        publicit„˛ii de stat, v„ va ghida Ón ˛elul dumneavoastr„
  La alin. 3, dac„ se mai sus˛in.                suprem, spre atingerea unei transparen˛e extraordinare a
  Domnul deputat Andea Petru, v„ rog.              modului de comportament cu mass-media.
                                   Repet, asta nu Ónseamn„ c„ reprezentan˛ii mass-
  Domnul Petru Andea:                      media nu pot accede ∫i merge, pentru c„ este interesul
  Œmi cer scuze colegilor.                    ∫i al pre∫edin˛iei, ∫i al nostru s„ ∫tim — nu? — ce se
  La art. 6 alin. 3, pozi˛ia 11 din amendamentele        Ónt‚mpl„ Ón delega˛iile oficiale.
respinse s-a propus eliminarea sintagmei: îreprezentan˛ii       Sper„m Óntr-un prim vot pozitiv ∫i nu un vot negativ,
unei   institu˛ii  ∫i  reprezentan˛ii    mass-media“,   Ón sensul c„ este impus„ aceast„ amendare de c„tre
subÓn˛eleg‚ndu-se astfel c„ nu pot s„ existe...          colegii din opozi˛ie.
  Formularea care a fost Ónaintat„ de Guvern este          V„ mul˛umesc anticipat pentru cele 142 de voturi.
redundant„, Ón sensul c„ îreprezentan˛ii mass-media ∫i ai       (Discu˛ii ∫i vocifer„ri Ón sal„.)
unor institu˛ii nu pot s„ fie angaja˛ii administra˛iei
preziden˛iale“.                           Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Deci, spun c„ îpot s„ fie decontate pentru persoanele       Stimate colege ∫i stima˛i colegi, trebuie s„ ˛ine˛i
care nu sunt salaria˛i.“ este suficient. Am mai ad„ugat      seama ∫i de un fapt — ∫i Ól rog pe domnul ministru
îmass-media ∫i reprezentan˛ii unor institu˛ii“. S-ar putea    Sebastian Vl„descu s„ re˛in„ — c„ avem legi specifice
subÓn˛elege c„ ar exista reprezentan˛i mass-media care      care prev„d acest lucru. Presa, care Ól Ónso˛e∫te pe
ar fi salaria˛i ai administra˛iei preziden˛iale.         pre∫edinte, poate s„-i Ónso˛easc„ ∫i pe primul-ministru, ∫i
  Deci, amendamentul de la pozi˛ia 11 elimin„ o         pe pre∫edin˛ii de Camere Ón delega˛ii, li se deconteaz„
redundan˛„ care las„ loc unei interpret„ri funeste, ∫i      cheltuielile de cazare, transport. A∫a prevede legea. Dac„
anume c„ reprezentan˛ii unei institu˛ii ∫i ai mass-media ar    anul„m acea lege, atunci putem veni s„ d„m dezleg„ri
putea s„ fie salaria˛i ai administra˛iei preziden˛iale.      prin buget. Deci, ar trebui g‚ndite mai Ón detaliu aceste
  Œn acest sens este formulat amendamentul ∫i noi        probleme, care sunt legate de unele disfunc˛ionalit„˛i Ón
consider„m c„ nu restr‚nge dreptul administra˛iei         ceea ce prive∫te aplicarea legilor existente Ón vigoare.
preziden˛iale de a deconta.                      V„ rog, dac„ mai sunt interven˛ii la acest
  Poate deconta pentru oricine face parte dintr-o        amendament? Nu mai sunt.
delega˛ie oficial„ ∫i nu este angajat al administra˛iei        Comisiile pentru buget, finan˛e ∫i b„nci?
preziden˛iale.                            Domnul Varujan Vosganian:
  V„ mul˛umesc.
                                   Domnule pre∫edinte, ne p„str„m punctul de vedere.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                   Domnul Nicolae V„c„roiu:
  V„ rog, dac„ sunt ∫i alte interven˛ii la acest
amendament respins?                         P„stra˛i punctul de vedere.
                                  Ministerul Finan˛elor Publice dore∫te s„ intervin„?
  Domnule deputat Stanciu, vede˛i c„ ave˛i ni∫te h‚rtii     Domnul ministru Vl„descu, v„ rog.
acolo pe jos.
                                   Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu:
  Domnul Anghel Stanciu:
                                   Sus˛inem men˛inerea actualului text de lege ∫i am s„-i
  Domnule pre∫edinte,                      r„spund domnului senator Anghel Stanciu, tocmai Ón
  Domnilor secretari,                      virtutea dorin˛ei de a avea cheltuieli transparente. Deci,
  Domnule ministru,                       nu pentru oricine Ól Ónso˛e∫te pe pre∫edinte, ci pentru
  Stima˛i colegi.                        reprezentan˛ii unor institu˛ii ∫i ai mass-media.
  Ca autor, al„turi de colegii mei, al acestui           A∫adar, sus˛inem textul a∫a cum este. V„ mul˛umesc.
amendament, doresc s„ spun c„ am avut Ón vedere ∫i o
chestiune foarte mediatizat„.                    Domnul Nicolae V„c„roiu:
  S-a spus ∫i se spune Ón continuare c„ Ón fostul regim      Mul˛umesc foarte mult.
sau guvern mass-media a fost cump„rat„ ∫i a fost           Deci, stimate colege ∫i stima˛i colegi, supun votului
cump„rat„ prin publicit„˛i, prin invita˛i Óntr-o parte ∫i Óntr-  dumneavoastr„ acest amendament, respins de comisii ∫i
alta ∫i a∫a mai departe, iar acum banii de publicitate se     Guvern, pe considerentele pe care le-a˛i ascultat. Vot‚nd
acord„ Óntr-un anumit mod, tocmai ca s„ nu mai existe       îDa“, vota˛i cu amendamentul propus, vot‚nd îNu“, vota˛i
suspiciuni.                            ceea ce au propus comisiile ∫i Guvernul.
  Acest articol, ca structur„, dup„ c‚te Ómi amintesc,       Cine este pentru?
este identic cu cel aflat pe disketa sau CD ROM-ul cu        V„ rog s„ ridica˛i m‚inile, inclusiv domnul senator
care s-a f„cut bugetul Ón 2005. S„ ∫ti˛i c„ domnul        S‚rbu. V„ mul˛umesc, domnule senator. (Discu˛ii ∫i
ministru Sebastian Vl„descu are dreptate, nu prea s-a       vocifer„ri Ón sal„.)
schimbat disketa aceea, s-au schimbat numai cifrele.         71 de voturi pentru.
  24         MONITORUL   OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

  Voturi Ómpotriv„? 151 de voturi Ómpotriv„.            Dori˛i s„ se risipeasc„ banii publici? ™i anumite
  Ab˛ineri? Nu sunt.                      persoane care sunt angajate la institu˛ii ∫i reprezentan˛ii
  Amendamentul a fost respins.                 mass-media s„ nu pl„teasc„, ci popula˛ia Rom‚niei,
  Dac„ se mai sus˛ine vreun amendament la alin. 3 al      inclusiv dumneavoastr„, Ón calitate de contribuabili, s„
art. 6?                              suporta˛i aceste cheltuieli de deplasare? (Discu˛ii ∫i
  Domnul senator Gheorghe Funar.                vocifer„ri Ón sal„.)
                                   Constitu˛ia Rom‚niei, art. 16 spune c„ to˛i cet„˛enii
  Domnul Gheorghe Funar:                     sunt egali Ón fa˛a legii.
                                   V„ rog, doamnelor ∫i domnilor parlamentari, s„
  Domnule pre∫edinte, doamnelor ∫i domnilor           respecta˛i Constitu˛ia ∫i s„ vota˛i pentru amendamentul pe
parlamentari,                           care l-au formulat mul˛i dintre senatori ∫i deputa˛i ∫i
  Œmi amintesc c„ Ón campania pentru alegerile         ajuta˛i-l pe pre∫edintele ˛„rii s„ nu ajung„ Ón preajma
preziden˛iale actualul nostru pre∫edinte, domnul Traian      unor reprezentan˛i ai grupurilor de interese. ™i, mai ales,
B„sescu, a promis c„ nu va repeta gre∫elile            trebuie s„ avem grij„ de banii publici. (Discu˛ii ∫i vocifer„ri
predecesorului d‚nsului. De asemenea, s-a promis ∫i de      Ón sal„.)
c„tre domnul pre∫edinte B„sescu, ∫i de c„tre candida˛ii        Domnule pre∫edinte, se pun Óntreb„ri din sal„. V„ rog
Alian˛ei D.A. c„ vor evita risipirea banilor publici ∫i nu se   s„-mi permite˛i ca, dup„ Óncheierea ∫edin˛ei de ast„zi, s„
vor l„sa atra∫i de grupuri de interese ∫i nu vor mai       r„spund colegilor.
accepta actele de corup˛ie. Una au zis ∫i alta scrie la
buget.                                Mul˛umesc.
  Am c„utat, cu interes, Ón Cartea Portocalie de care       Domnul Nicolae V„c„roiu:
aminteam. Probabil c„ mul˛i dintre dumneavoastr„ — cei
din P.D., P.N.L., P.C. ∫i U.D.M.R. — nu a˛i citit-o. Aici,     V„ rog eu s„ nu-l provoca˛i pe domnul senator
doamnelor ∫i domnilor parlamentari, nu g„si˛i nic„ieri scris   Gheorghe Funar. (R‚sete Ón sal„.)
un asemenea angajament... (discu˛ii ∫i vocifer„ri Ón sal„),     Domnul deputat Victor Viorel Ponta.
c„ ve˛i sus˛ine evitarea risipirii banilor publici ∫i, Ón cazul
Ón care pre∫edintele ˛„rii pleac„ Ón delega˛ii, nu v-a˛i       Domnul Victor Viorel Ponta:
angajat s„ continua˛i obiceiurile preziden˛iale menite s„-l      Domnule pre∫edinte, stimate colege ∫i stima˛i colegi.
compromit„ pe ∫eful statului. (Discu˛ii ∫i vocifer„ri Ón sal„.)
                                   Este bine s„ respect„m Constitu˛ia, dar e bine s„
  Ce se propune prin alin. 3 al art. 6...            respect„m ∫i Regulamentul ∫edin˛elor comune.
  Domnule pre∫edinte, sunt domni ∫i doamne care...         V„ anun˛ — ∫i ca secretar, ∫i ca reprezentant al
                                 Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat — c„
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                 nu avem cvorumul necesar pentru a lua decizii. Din
  Stimate colege ∫i stima˛i colegi, v„ rog s„ p„stra˛i     p„cate, sunt mai pu˛in de 235 de deputa˛i ∫i senatori. Œn
lini∫te Ón sal„!                         m„sura Ón care... este ceea ce au num„rat cei doi
  V„ rog foarte mult! V„ dau cuv‚ntul, dac„ dori˛i! V„     secretari, dac„ num„ra˛i dumneavoastr„ mai bine...
dau cuv‚ntul! V„ rog frumos! (Discu˛ii ∫i vocifer„ri Ón sal„.)  Deocamdat„, deciziile s-au luat cu 210 voturi exprimate,
                                 ceea ce deja arat„ c„ nu sunt valabile. Dac„ dori˛i s„
  Domnul Gheorghe Funar:                     lucr„m de dou„ ori... dac„ nu, v„ propun s„ facem o
                                 pauz„, p‚n„ c‚nd liderii de grupuri Ó∫i cheam„ colegii Ón
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
                                 sal„. (Discu˛ii ∫i vocifer„ri Ón sal„.)
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                      Art. 22: îŒn cazul Ón care cvorumul legal nu este
                                 Óntrunit, pre∫edintele suspend„ ∫edin˛a“.
  Stimate coleg...
                                   Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Domnul Gheorghe Funar:
                                   Domnule deputat, nu e cazul, cunoa∫tem cu to˛ii
  Domnule pre∫edinte, sunt domni ∫i doamne care         regulamentul...
vorbesc singuri...                          Stimate colege ∫i stima˛i colegi, este ora 16,15. Œl rog
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    pe domnul secretar Ponta s„ fac„ apelul la Camera
                                 Deputa˛ilor. (Discu˛ii ∫i vocifer„ri Ón sal„.)
  Suntem Ón Parlamentul Rom‚niei.
  V„ rog!                              Domnul Victor Viorel Ponta:
                                   Nu avem cvorum, trebuie s„ vedem!
  Domnul Gheorghe Funar:
                                   Adomnic„i Mirela Elena            absent
  Am avut un caz la Senat ∫i am solicitat de urgen˛„        Adomni˛ei Cristian Mihai           prezent
s„ vin„ o ambulan˛„. V„ rog s„ nu m„ obliga˛i s„ fac o        Albu Gheorghe                 absent
asemenea cerere multiplicat„! (Discu˛ii ∫i vocifer„ri Ón sal„.)   Alm„janu Marin                prezent
  Ce s-a Ónt‚mplat, doamnelor ∫i domnilor parlamentari?       Alm„∫an Liviu                 absent
  S-au risipit banii publici de c„tre precedentul
                                   Amarie Constantin               prezent
pre∫edinte al ˛„rii ∫i, a∫a cum ∫ti˛i, unele persoane, nu le
cunoa∫tem Ónc„ numele, au permis ca Ón aeronava           Amet Aledin                  absent
preziden˛ial„ s„ intre ∫i Omar Haisam ∫i al˛ii ca el.        Anastase Roberta Alma             absent
(Discu˛ii ∫i vocifer„ri Ón sal„.)                  Andea Petru                  prezent
  Dori˛i s„-l compromite˛i pe pre∫edintele Traian          Andon Sergiu                 absent
B„sescu?                               Andreica Romic„                prezent
        MONITORUL  OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005     25

Andronescu Ecaterina         prezent     Diaconescu Renic„            prezent
Antal Árpád András          prezent     Dida Corneliu Ioan           prezent
Antal István             absent      Dobre Traian              absent
Antonescu George Crin Lauren˛iu    absent      Dorneanu Valer             prezent
Apostolache Mihai Cristian      absent      Dragomir Dumitru            absent
Ardelean Cornelia           prezent     Dragomir Gheorghe            prezent
Asztalos Ferenc            absent      Dr„gu∫ Radu C„t„lin           prezent
Avram Dumitru             absent      Dre˛canu Doina Mic∫unica        absent
Baban ™tefan             absent      Dumitrescu Cristian Sorin        absent
Bara Nicolae             absent      Dumitrescu Liana            absent
Barbu Gheorghe            absent      Dumitrescu Zamfir            absent
Bardan Cornel ™tefan         prezent     Dumitriu Drago∫ Petre          prezent
B„d„l„u Nicolae            absent      Dumitriu Mihai             prezent
B„e∫u George             prezent     Dumitru Ion               prezent
B„nicioiu Nicolae           absent      Du∫a Mircea               prezent
B„rbule˛iu Tiberiu          absent      Du˛u Stelian              absent
Becsek-Garda Dezso  ˝-Kálmán    prezent     Erdei-Dolóczki István          prezent
Bec∫enescu Dumitru          absent      Eserghep Gelil             prezent
Bejinariu Eugen            absent      Faina Constantin            prezent
Bentu Dumitru             prezent     F‚r∫irotu Vladimir Mircea        absent
Bivolaru Ioan             absent      Fenechiu Relu              prezent
BÓrsan Iulian Gabriel         prezent     Firczak Gheorghe            prezent
Boagiu Anca Daniela          absent      Florea Damian              absent
Bobeanu R„zvan Petric„        absent      Fotopolos Sotiris            absent
Boeriu Valeriu Victor         prezent     Fr‚ncu Emilian Valentin         absent
Bolca∫ Lucian Augustin        absent      Furo Iuliu Ioan             prezent
Bonis István             prezent     Gabor Gheorghe             prezent
Borbély László            absent      Gan˛ Ovidiu Victor           absent
Boureanu Cristian Alexandru      prezent     G„leteanu Monalisa           prezent
Br‚nz„ William Gabriel        absent      Georgescu Filip             absent
BrÓnzan Ovidiu            absent      Gerea Andrei Dominic          prezent
Bruchental-Pop Ionela         prezent     Gheorghe Valeriu            absent
Buciu Angela             prezent     Gheorghiof Titu Nicolae         prezent
Buciuta ™tefan            absent      Ghiorghioni Ionesie           prezent
Buda Daniel              prezent     Ghi∫e Ioan               absent
Buda Ioan               prezent     Giurescu Ion              absent
Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu     absent      Giurgiu Mircia             prezent
Buruian„ Aprodu Daniela        absent      Gl„van ™tefan              absent
Bu∫oi Cristian Silviu         absent      Godja Petru               absent
Buzatu Dan Hora˛iu          absent      Gon˛ea Ion               prezent
Buzea Cristian Valeriu        absent      Grigore Dan               absent
Calimente Mih„i˛„           prezent     Grosaru Mircea             absent
Canacheu Costic„           prezent     Gubandru Aurel             prezent
Cantaragiu Bogdan           absent      Gu∫„ Cozmin Horea            absent
Cazan Romeo Gheorghe Leonard     prezent     Gvozdenovici Slavomir          absent
C„lian Petru             absent      Hanganu Romeo Octavian         prezent
C„lin Ion               prezent     Hellvig Eduard Raul           absent
C‚mpanu Liviu             absent      Hoban Ioan               absent
Chiper Gheorghe            prezent     Hogea Vlad Gabriel           absent
Chi∫ Filona∫             prezent     Hoinaru Marian             absent
Cindrea Ioan             prezent     Hrebenciuc Viorel            absent
Cioc‚lteu Alexandru          absent      Iacob Ridzi Monica Maria        absent
Ciontu Corneliu            absent      Iancu Iulian              absent
Ciopraga Mircea            prezent     Ibram Iusein              prezent
Ciuc„ Liviu Bogdan          absent      Ifrim Mircea              absent
Cliveti Minodora           prezent     Iga∫ Traian Constantin         prezent
Cocrea Olgu˛a             absent      Ignat Miron               prezent
CodÓrl„ Liviu             prezent     Iliescu Valentin Adrian         prezent
Constantinescu Anca          absent      Ionescu Daniel             absent
Constantinescu Viorel         prezent     Iordache Florin             prezent
Corl„˛ean Titus            absent      Iordache Gra˛iela Denisa        absent
Co∫ea Dumitru Gheorghe Mircea     absent      Iriza Marius              absent
Cr„ciunescu Grigore          prezent     Iustian Mircea Teodor          prezent
Cre˛u Gabriela            absent      Jipa Florina Ruxandra          absent
Cutean Vasile Emilian         prezent     Kelemen Attila Béla Ladislau      absent
Dan Iosif               prezent     Kelemen Hunor              absent
Diaconescu Marin           prezent     Kerekes Károly             prezent
26       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005

Király Andrei Gheorghe         prezent     Ni˛ulescu Teodor             absent
Kónya-Hamar Sándor           absent      Nosa Iuliu                prezent
Kovacs Attila              prezent     Oancea Viorel              prezent
Lakatos Petru              absent      Olarean Aurel              prezent
Lambrino Radu              prezent     Oltean Ioan               prezent
Lari-Iorga Leonida           absent      Olteanu Bogdan              absent
Lificiu Petru              absent      Oprea Gabriel              prezent
Liga D„nu˛               prezent     Ovidenie Costel             absent
Longher Ghervazen            absent      Pal„r Ionel               absent
Luchian Ion               prezent     Pambuccian Varujan            absent
Macale˛i Costic„            absent      Pard„u Dumitru              prezent
Magheru Paul              absent      Pascu Bogdan               absent
Man Mircea               absent      Pa∫cu Ioan Mircea            absent
Manda Iulian Claudiu          absent      Pavelescu Aurelian            absent
Manolescu Oana             absent      Paveliu Marian Sorin           prezent
Manta Pantelimon            prezent     P„un Nicolae               absent
Marian Dan Mihai            absent      Petrea Constantin            prezent
Marin Constantin            prezent     Plumb Rovana               absent
Marinescu Marian-Jean          absent      Podgorean Radu              absent
Martin Eduard-Stelian          absent      Ponta Victor Viorel           prezent
Márton Árpád-Francisc          prezent     Pop Claudiu Adrian            prezent
Máté András-Levente           prezent     Popa Cornel               prezent
Matei C„t„lin Lucian          absent      Popa Daniela               prezent
Maz„re Alexandru            absent      Popa Nicolae               prezent
M„laimare Mihai Adrian         prezent     Popeang„ Petre              absent
M„n„stireanu Vladimir Alexandru     prezent     Popescu Florin Aurelian         prezent
M„nescu Rare∫ ™erban          absent      Popescu Dan Ioan             absent
M„rcule˛ Petrescu Mira Anca Victoria  absent      Popescu Ionica Constan˛a         prezent
M„tu∫a Tudor              prezent     Popescu-T„riceanu C„lin Constantin Anton absent
Meir Nati                absent      Pop Cosmin Gabriel            prezent
Merce Ilie               absent      Preda Cezar Florin            absent
Merka Adrian Miroslav          prezent     Preda Ion                prezent
Micula C„t„lin             absent      Pruteanu Vasile             prezent
Mihalache Sorin Dan           absent      Puchianu Ioan Dumitru          prezent
Mihei Andrian Sirojea          prezent     Pupez„ Viorel              prezent
Mircea Costache             prezent     Purceld Octavian Mircea         prezent
Mircovici Niculae            absent      Pu∫ca∫ Vasile              absent
Mironescu Lauren˛iu           absent      Pu∫c„ Mircea Valer            prezent
Miro∫eanu Liviu Alexandru        prezent     Puzdrea Dumitru             absent
Mitrea Manuela             prezent     Racoceanu Viorel             absent
Mitrea Miron Tudor           prezent     Radan Mihai               absent
Miu˛escu Gheorghe Adrian        prezent     Raicu Romeo Marius            absent
MÓnzÓn„ Ion               absent      R„dulescu Cristian            prezent
Mocanu Alexandru            prezent     Rogin Marius               prezent
Mocanu Vasile              prezent     Romanescu Marcel Lauren˛iu        prezent
Moc„nescu Coloros Dan Constantin    absent      Rus Ioan Aurel              prezent
Mocioalc„ Ion              absent      Rusu Mihaela Adriana           prezent
Mohora Tudor              prezent     Ru∫anu Dan Radu             prezent
Moisoiu Adrian             prezent     Sanda Victor               prezent
Moldovan Emil Radu           absent      Sandu-Capr„ Mihai            prezent
Momanu Corneliu             prezent     Sandu Gabriel              prezent
Motreanu Dan ™tefan           prezent     Sasu Ion                 prezent
Movil„ Petru              prezent     S„niu˛„ Marian Florian          prezent
Munteanu Ioan              prezent     S„punaru Nini              prezent
Musc„ Monica Octavia          absent      S‚rb Gheorghe              prezent
Mu∫etescu Tiberiu-Ovidiu        absent      S‚rbu Daciana Octavia          absent
Nassar Rodica              prezent     S‚rbu Marian               prezent
N„stase Adrian             absent      S‚rbu Mugurel Liviu           prezent
Nechita Aurel              prezent     Scutaru Adrian George          prezent
Nedelcu Gabriela            prezent     Semcu Adrian Emanuil           prezent
Nica Dan                absent      Seres Dénes               prezent
Nicol„escu Gheorghe-Eugen        absent      Severin Adrian              absent
Nicolicea Eugen             absent      Silaghi Ovidiu Ioan           absent
Nicula Vasile Cosmin          absent      Sire˛eanu Mihail             absent
Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae     absent      Sóki Béla                prezent
Nistoran Dorin Liviu          absent      Soporan Vasile Filip           absent
Ni˛„ Constantin             absent      Stan Ioan                prezent
         MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  178/23.XI.2005     27

 Stan Ion                 prezent     Berceanu Radu Mircea          absent
 Stanciu Anghel              absent     Bindea Liviu Doru            absent
 St„nescu Cristian            prezent     Blaga Vasile              absent
 St„nescu Mircea             prezent     Bobe∫ Marin               prezent
 St„ni∫oar„ Mihai             absent     Cazacu Cornelia             prezent
 Stoica Ion                absent     C‚mpeanu Radu Anton           prezent
 Str„chinaru Petre            prezent     C‚rlan Dan               absent
 Strung„ Emil               prezent     Chelaru Ioan              prezent
 Szekely Levente Csaba          absent     Cintez„ Mircea             prezent
 ™tirbe˛ Cornel              prezent     Ciornei Silvia             absent
 ™tirbu Monica Mihaela          prezent     Cioroianu Adrian Mihai         absent
 ™tireanu Octavian            absent     Cismaru Ivan              prezent
 ™tiuc„ Alecsandru            absent     Copos Gheorghe             absent
 Tab„r„ Valeriu              prezent     Cozm‚nc„ Octav             absent
 Tamás Sándor               prezent     Cre˛u Corina              absent
 T„mag„ Constantin            absent     Cre˛u Ovidiu Teodor           prezent
 T„n„sescu Mihai Nicolae         prezent     Cucuian Cristian            absent
 T„rniceru Petru             absent     Cuta∫ George Sabin           absent
 Teodorescu George Alin          prezent     Daea Petre               prezent
 Timar Liviu               prezent     David Cristian             absent
 Timi∫ Ioan                absent     David Gheorghe             prezent
 Todoran Pavel              absent     Diaconescu Cristian           absent
 Toma Florentina Marilena         absent     Dina Carol               absent
 Toma Horia-Victor            prezent     Dinescu Valentin            prezent
 Tóro Tiberiu               prezent     DÓncu Vasile              absent
 Tudor Constantin             prezent     Duca Viorel Senior           absent
 Tudor Marcu               absent     Dumitrescu Ion Mihai          prezent
 Tudose Mihai               absent     Dumitrescu Gheorghe Viorel       prezent
 Turcan Raluca              prezent     Dumitru Constantin           prezent
 fiundrea Ioan               prezent     Eckstein Kovacs Peter          absent
 Uioreanu Horea Dorin           prezent     Fekete Szabo Andras Levente       prezent
 Ujeniuc Drago∫              prezent     Filipescu Teodor            absent
 Ungureanu Petre             absent     Florescu Ion              prezent
 Ungureanu Valeriu Alexandru       prezent     Flutur Gheorghe             absent
 Urs„rescu Dorinel            prezent     Frunda György              absent
 Vainer Aurel               absent     Funar Gheorghe             prezent
 Varga Attila               prezent     G„ucan Constantin            absent
 Vasile Aurelia              prezent     Geoan„ Mircea Dan            absent
 Vasilescu Lia Olgu˛a           prezent     Georgescu Radu Cristian         absent
 V„lean Adina Ioana            prezent     Gheorghe Constantin           prezent
 V„sioiu Horia              prezent     Ha∫otti Puiu              prezent
 V‚lcov Lavinia              absent     Ila∫cu Ilie               absent
 Vlase Petru Gabriel           prezent     Iliescu Ion               absent
 Vl„doiu Aurel              prezent     Ilu∫c„ Daniel              absent
 Voicu C„t„lin              absent     Ion Vasile               absent
 Voicu Mihai Alexandru          absent     Iorga Nicolae              prezent
 Voinea Florea              absent     Iorgovan Antonie            absent
 Zaharia Claudius Mihail         prezent     Io˛cu Petru Nicolae           prezent
 Zamfir Gabriel Sorin           absent     Iv„nescu Paula Maria          prezent
 Zamfirescu Dan Dumitru          prezent     Jurcan Dorel              absent
 Zegrean Augustin             prezent     Loghin Irina              absent
 Zgonea Valeriu ™tefan          absent     Lupoi Mihail              absent
                              Maior George Cristian          absent
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                Mardare Radu C„t„lin          absent
  Mul˛umesc foarte mult. Noteaz„-i pe o h‚rtie, ∫i-i   Marinescu Marius            prezent
cite∫ti dup„ aceea.                    Markó Bela               absent
  Domnul senator Puskás este aici?            Mele∫canu Teodor Viorel         prezent
  V„ rog, apelul la Senat.                Mereu˛„ Mircea             absent
  Invit colegii senatori ∫i deputa˛i Ón sal„. Domnule  Mih„escu Eugen             absent
senator Puskás, face˛i, v„ rog, apelul.          Mih„ilescu Petru ™erban         prezent
  Antonie ™tefan Mihail          absent    Moisuc Viorica Georgeta Pompilia    absent
  Apostol Neculai             prezent    Moraru Ion               prezent
  Arca∫ Viorel               prezent    Mor˛un Alexandru Ioan          absent
  Ardelean Aurel              prezent    Neagoe Otilian             absent
  Arion Viorel               prezent    Neagu Nicolae              prezent
  Athanasiu Alexandru           absent    Németh Csaba              prezent
  Basgan Ion                prezent    Nicolae ™erban             absent
  28          MONITORUL      OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,    PARTEA a II-a,    Nr.  178/23.XI.2005

  Nicolai Norica                     absent         TÓlv„r Angel                    prezent
  Novolan Traian                     prezent        Toma Ion                      prezent
  Onaca Dorel Constantin                 absent         Tudor Corneliu Vadim                absent
  Oprea Mario Ovidiu                   prezent
                                         fi‚buleac Mihai                   absent
  Oprescu Sorin Mircea                  absent
  Pascu Corneliu                     absent         fiic„u Silvia Adriana                absent
  P„curaru Nicolae Paul Anton              prezent        fiÓrle Radu                     absent
  P„unescu Adrian                    absent         Ungheanu Mihai                   absent
  Pere∫ Alexandru                    prezent        Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛            absent
  Pete ™tefan                      prezent        Vasilescu Gavril„                 prezent
  Petre Maria                      absent
                                         V„c„roiu Nicolae                  prezent
  Petrescu Ilie                     prezent
  Popa Aron Ioan                     prezent        V„rg„u Ion                     prezent
  Popa Dan Gabriel                    prezent        Vedina∫ Verginia                  prezent
  Popa Nicolae-Vlad                   absent         Verestóy Attila                  absent
  Popescu Dan Mircea                   absent         Voiculescu Dan                   absent
  Popescu Ionel                     prezent        Vosganian Varujan                 prezent
  Popescu Irinel                     absent
  Popescu Mihail                     prezent        Vraciu Jan                     prezent
  Prodan Tiberiu Aurelian                prezent
                                         Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Puskas Valentin Zoltan                 prezent
  R„doi Ion                       absent        Stima˛i colegi,
  R„doi Ovidiu                      absent        Din p„cate, ∫i dup„ apelul pe care l-am f„cut, avem
  R„dulescu Cristache                  prezent      Ón sal„ numai 184 de colegi senatori ∫i deputa˛i.
  Roibu Aristide                     absent        N-avem cvorum de ∫edin˛„. N-am alt„ solu˛ie dec‚t s„
  Sab„u Dan                       prezent      Óncheiem ∫edin˛a aici. O s„ ne revedem m‚ine, la ora
  S‚rbu Ilie                       prezent      14,30. Rog, la ora 14,00, liderii de grup, pe l‚ng„
  Silistru Doina                     prezent      mobilizarea pe care trebuie s-o fac„, s„ ne Ónt‚lnim Ón
  Simionescu Aurel Gabriel                prezent      sala de Birou permanent.
  Sogor Csaba                      prezent
  Solcanu Ion                      prezent        M‚ine diminea˛„, Óncep‚nd cu ora 9,00, avem ∫edin˛„
                                       de plen Ón fiecare Camer„. Deci, lucr„m separat p‚n„ la
  Stan Petru                       absent
                                       ora 13,00. La ora 14,30 relu„m bugetul.
  St„noiu Mihaela Rodica                 absent
  Stoica Ilie                      prezent        Da, domnule deputat Andon.
  Str„til„ ™erban-Cezar                 prezent
  Stroe Radu                       prezent        Domnul Sergiu Andon:
  Szabó Károly Ferenc                  absent        Un mic incident de procedur„. Nu 184 de parlamentari
  ™erb„nescu Verginia                  prezent      suntem, ci 185, pentru c„ e prezent ∫i deputatul Andon
  ™erbu Gheorghe Vergil                 prezent      Sergiu. Mi se pare c„ figureaz„ absent ∫i nu s-a f„cut
  ™ere∫ Ioan Codru˛                   absent       repetarea listei la deputa˛i.
  ™tefan Viorel                     prezent
  ™ter Sever                       prezent        Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Talpe∫ Ioan                      absent
  T„n„sescu Claudiu                   prezent       Deci, relu„m lucr„rile Ón plenul celor dou„ Camere,
  T„r„cil„ Doru Ioan                   prezent      m‚ine, la ora 14,30. V„ mul˛umesc foarte mult.
  Theodorescu Emil R„zvan                prezent
  Terinte Radu                      prezent        ™edin˛a s-a Óncheiat la ora 17,55.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
    IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                &JUYDGY|067462]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 178/23.XI.2005 con˛ine 28 de pagini. Pre˛ul: 5,39 lei noi/53.900 lei vechi  ISSN  1220–4870

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:52
posted:7/19/2010
language:Romanian
pages:28