169

Document Sample
169 Powered By Docstoc
					                                PARTEA A II-A
Anul 173 (XVI) — Nr. 169                                                      Joi, 10 noiembrie 2005
                           DEZBATERI PARLAMENTARE

                       DEZBATERI PARLAMENTARE
             ™EDINfiE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR ™I SENATULUI
                    SESIUNEA A II-A ORDINAR√ — NOIEMBRIE 2005
                     ™edin˛a din ziua de 3 noiembrie 2005
                                  (STENOGRAMA)

                                     SUMAR

          Nr.                                                        Pagina

          1.   Alocu˛iunea Excelen˛ei sale domnul Ghiorghi P„rvanov, pre∫edintele
              Republicii Bulgaria ..................................................................................    2–3


  ™edin˛a a Ónceput la ora 12,30.                       noastre prin leg„turile ∫i colaborarea lor deosebit de
  Lucr„rile au fost conduse de domnul senator Nicolae             str‚nse Ón cadrul parteneriatului special convenit Óntre ele
V„c„roiu, pre∫edintele Senatului, ∫i de domnul deputat             Ón anul 2000. Activitatea noastr„ Ón tandem, Ón ultimii ani,
Adrian N„stase, pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor.                a contribuit ∫i la intrarea ˛„rilor noastre Ón Alian˛a
                                        Atlantic„.
  Domnul Adrian N„stase:                              Œn ultimul deceniu, aceste rela˛ii au dob‚ndit o
  Stima˛i colegi, v„ rog s„-l primim pe pre∫edintele             dimensiune special„, generat„ de interesul nostru comun
Republicii Bulgaria, domnul Gheorghi P„rvanov. (Aplauze.)            de a adera la Uniunea European„. Ne-am consultat
  Domnule pre∫edinte Gheorghi P„rvanov,                    Óndeaproape, ne-am sprijinit reciproc Ón str„daniile noastre
                                        de a Óndeplini criteriile de aderare. Suntem ast„zi Ón
  Ne face o deosebit„ pl„cere s„ v„ salut„m ast„zi Ón
                                        etapa final„ de realizare a obiectivului strategic pe care
∫edin˛a comun„ a Senatului ∫i Camerei Deputa˛ilor,
                                        statele noastre ∫i l-au propus dup„ Ónl„turarea regimului
special reunite pentru a v„ primi ca Ónalt oaspete ∫i
                                        comunist totalitar, aderarea la Uniunea European„, la
prieten cu ocazia vizitei oficiale Ón Rom‚nia.
                                        1 ianuarie 2007, moment care va marca Ónc„ o dat„
  Stima˛i colegi, domnul pre∫edinte Gheorghi P„rvanov
                                        istoria ˛„rilor noastre.
s-a n„scut la 28 iunie 1957, este c„s„torit, are doi copii,
a absolvit Colegiul de matematic„ din Pernici, a ob˛inut              Mai avem, desigur, multe de f„cut pentru finalizarea
un doctorat Ón istorie, din 1991 este membru al Partidului           cu succes a acestui obiectiv. Sunt sigur c„ vom continua
Socialist Bulgar, iar din noiembrie 2001 este pre∫edinte            s„ colabor„m Óndeaproape pe acest plan.
al Republicii Bulgaria.                              Œmi face o deosebit„ onoare s„ v„ acord cuv‚ntul
  Prezen˛a dumneavoastr„, domnule pre∫edinte, este, Ón            pentru a v„ adresa Camerelor reunite ale Parlamentului
primul r‚nd, un semn al rela˛iilor excelente care s-au             Rom‚niei ∫i v„ asigur c„ v„ vom asculta cu cel mai
stabilit de-a lungul timpului Óntre cele dou„ ˛„ri, evolu˛ii la         mare interes.
care au contribuit, f„r„ Óndoial„, ∫i parlamentele ˛„rilor             Domnule pre∫edinte, ave˛i cuv‚ntul. (Aplauze.)
  2        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  169/10.XI.2005

  Domnul Gheorghi P„rvanov — pre∫edintele Republicii        Ast„zi, Ón timpul Ónt‚lnirilor mele, m-am convins
               Bulgaria:             personal c„ ∫i Rom‚nia, ∫i Bulgaria abordeaz„ cu
  Stimate domnule pre∫edinte al Senatului,          deosebit„ seriozitate raportul de monitorizare al Comisiei
                                Europene care, prin aprecierile sale obiective ∫i corecte,
  Stimate domnule pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor,
                                ne arat„ Ón mod clar ∫i cu bun„voin˛„ ce urmeaz„ s„ fie
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
                                Óndeplinit f„r„ Ónt‚rziere dac„ ˛ara vrea s„ adere la
  Doamnelor ∫i domnilor,
                                Uniunea European„ Ón termenul stabilit de tratat.
  Pentru mine este o mare onoare s„ vorbesc ast„zi Ón
                                  Cu alte cuvinte, mesajul de baz„ al concluziilor
Parlamentul Rom‚niei, ˛ar„ care, Ómpreun„ cu Bulgaria,
                                acestui raport de monitorizare este c„ cheia integr„rii,
au destinul comun s„ fie vecine pentru totdeauna. Se
                                Óncep‚nd de la 1 ianuarie 2007, este Ón m‚inile noastre,
cunoa∫te c„ Ón istoria multisecular„ ∫i dinamica regiunii
                                Ón voin˛a ∫i eforturile noastre de a Óndeplini la termen
noastre vecin„tatea este legat„ de controverse,
                                angajamentele asumate. ™i aici, fiecare dintre cele dou„
confrunt„ri ∫i conflicte care, din p„cate, nu au ocolit cele
                                ˛„ri ale noastre, indiferent de sprijinul ∫i Óncuraj„rile din
dou„ ˛„ri ale noastre. Œn istoria Bulgariei de ast„zi,
                                partea celeilalte ˛„ri, precum ∫i din partea Comisiei
Rom‚nia a fost Óntotdeauna ∫i va fi ˛ara care a oferit
                                Europene ∫i a ˛„rilor membre, trebuie s„ parcurg„
ad„post miilor de bulgari h„r˛ui˛i de invadatorii str„ini,
                                singur„ drumul s„u, Óntruc‚t progresul ei va fi apreciat
˛ara care i-a ad„postit pe ideologii ∫i conduc„torii mi∫c„rii
                                conform realiz„rilor ei proprii.
na˛ionale de eliberare Ón frunte cu eroii no∫tri na˛ionali
Liuben Caravelov, Hristo Botev ∫i Vasil Levski, ˛ara care      Aderarea cu succes a celor dou„ ˛„ri la Uniunea
∫i-a trimis solda˛ii s„ se lupte ∫i s„ moar„ pentru       European„ la termenul stabilit este de o importan˛„
eliberarea Bulgariei. ™i Ónc„ ceva. De obicei, grani˛ele    deosebit„ nu numai pentru noi, dar ∫i pentru celelalte ˛„ri
Óntre vecini Ón regiunea noastr„ au desp„r˛it oamenii, i-au   din Europa de Sud-Est. Cu integrarea lor Ón NATO de
Ómpiedicat s„ comunice ∫i s„ fac„ comer˛, au provocat      anul trecut ∫i cu integrarea lor la Uniunea European„
neÓncredere, team„ ∫i chiar ostilitate.             peste mai mult de un an, Bulgaria ∫i Rom‚nia sunt de
  Nu este a∫a Óns„ cu frontiera noastr„ comun„, fluviul    fapt un bun exemplu care Óncurajeaz„ ∫i celelalte ˛„ri din
Dun„rea. Acest fluviu care este cel mai mare din Europa     regiune s„ parcurg„ acela∫i drum al integr„rii europene
a legat Óntotdeauna oamenii de pe cele dou„ maluri,       ∫i euroatlantice.
asigur‚ndu-le secole Ón ∫ir ceea ce este cel mai valoros,      Av‚nd Ón vedere c„ acest drum reprezint„ garan˛ia
hrana ∫i apa ∫i, Ón acela∫i timp, transport‚nd Ón cele     cea mai bun„ pentru securitatea, stabilitatea ∫i
dou„ direc˛ii graiul nostru, c‚ntecele noastre, dansurile ∫i  prosperitatea economic„ a regiunii, dac„ ˛„rile noastre
obiceiurile noastre, ∫i a∫a este ∫i Ón prezent.         parcurg cu succes acest drum ∫i la timp, ele se vor
  Aceast„ istorie a noastr„ comun„, acest debut comun     impune ca factor principal de stabilitate Ón regiunea
al nostru ∫i acest trai comun al nostru stau la baza      noastr„.
prezentului nostru comun care predetermin„ viitorul nostru     Dac„ reu∫im s„ facem fa˛„ provoc„rilor care ne stau
comun, un viitor Ónt„rit prin Protocolul de aderare a ˛„rilor  Ón fa˛„ Ón drumul nostru european, peste mai mult de un
noastre la Alian˛a Nord-Atlantic„, Ón anul 2004, ∫i prin    an, Bulgaria ∫i Rom‚nia vor fi singurele ˛„ri din regiunea
Tratatul de aderare a Bulgariei ∫i Rom‚niei la Uniunea     M„rii Negre care vor fi concomitent membre ∫i ale
European„, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007.         Uniunii Europene, ∫i ale NATO. Acest fapt va oferi noi
  Œmpreun„, prin acest tratat, de acum Ónainte, noi      orizonturi ˛„rilor noastre care vor deveni un adev„rat cap
trebuie s„ parcurgem Ómpreun„ drumul ratific„rii acestuia    de pod al Uniunii Europene pentru integrarea viitoare ∫i a
de c„tre toate ˛„rile membre.                  altor ˛„ri din acest spa˛iu.
  Œn declara˛ia comun„ pe care am adoptat-o ast„zi cu       De asemenea, aceasta ne va pune Ón fa˛a unor
colegul rom‚n, noi ne-am angajat s„ ne unim eforturile     responsabilit„˛i, ∫i aceste responsabilit„˛i noi va trebui s„
ca s„ dep„∫im ezitarea unora dintre ˛„rile membre Ón      ni le asum„m ∫i s„ ni le Óndeplinim.
ceea ce prive∫te finalizarea celei de-a cincea extinderi a     Prin aderarea Bulgariei ∫i Rom‚niei la Uniunea
Uniunii Europene, cu aderarea Bulgariei ∫i Rom‚niei, de     European„, la Ónceputul anului 2007, Ón sf‚r∫it, Grecia,
la 1 ianuarie 2007. Condu∫i de acela∫i scop, mini∫trii     care este ˛ar„ membr„ de aproape un sfert de secol, va
afacerilor externe ai ˛„rilor noastre chiar au primit un plan  fi legat„ fizic de celelalte ˛„ri membre, iar cele dou„ ˛„ri
comun de ac˛iune pentru coordonarea eforturilor Ón       ale noastre vor deveni parte din cea mai mare pia˛„
vederea ratific„rii Tratatului de aderare de c„tre ˛„rile    comun„ din lume. Aceasta va transforma teritoriile
membre p‚n„ la sf‚r∫itul anului viitor.             noastre Óntr-un loc de liber„ ∫i activ„ circula˛ie ∫i schimb
  Sunt convins c„ ∫i parlamentele celor dou„ ˛„ri se vor   de bunuri, servicii ∫i capitaluri.
implica Ón aceste eforturi comune ∫i, prin observatorii lor     Dac„ anul acesta schimburile comerciale de un miliard
Ón Parlamentul European, vor face lobby Ón fa˛a colegilor    de dolari ar fi o bun„ realizare, peste c‚˛iva ani, dup„
lor din ˛„rile membre ca s„ sprijine procesul de ratificare   integrarea noastr„ comun„ la Uniunea European„, sunt
at‚t Ón parlamentele na˛ionale, c‚t ∫i Ón Parlamentul      convins c„ nu ne vor satisface c‚teva miliarde, dar lucrul
European.                            cel mai important este faptul c„ cet„˛enii celor dou„ ˛„ri
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  169/10.XI.2005        3

vor avea posibilitatea de a se mi∫ca liber, de a tr„i,       Doamnelor ∫i domnilor, la tot ceea ce am spus p‚n„
munci, studia unde doresc, ∫i eu cred c„ aceasta va      acum, eu, Óntotdeauna, am vorbit despre Bulgaria ∫i
Ónvia ∫i rena∫te vechile noastre leg„turi din domeniul     despre Rom‚nia ca de un tandem comun, ∫i asta nu
culturii ∫i Ónv„˛„m‚ntului, care sunt at‚t de clar marcate   pentru c„ noi suntem vecini de secole, ci pentru c„
de coridoarele culturale p„strate p‚n„ Ón prezent care     suntem inclu∫i Óntr-un Tratat comun de aderare la
leag„ ˛„rile noastre de restul ˛„rilor din Europa de Sud-   Uniunea European„.
Est.                                Vorbesc a∫a, pentru c„ Bulgaria ∫i Rom‚nia au un
  Cred c„ toat„ lumea din aceast„ sal„ va fi de acord    viitor comun ∫i acest viitor comun este Ón Europa unit„,
c„, pentru a transforma Ón realitate marile posibilit„˛i pe  ∫i, Ón Europa unit„, Bulgaria ∫i Rom‚nia sunt destinate
care ni le va oferi viitoarea aderare la Uniunea        s„ fie Ómpreun„ pentru totdeauna.
European„, noi va trebui s„ dep„∫im Ón scurt timp         V„ mul˛umesc foarte mult pentru aten˛ie. (Aplauze.)
deficitul actual privind leg„turile de transport dintre noi,
                                 Domnul Adrian N„stase:
c‚t ∫i cu restul Europei, dar aceasta Ónseamn„ s„
construim Ón viitorul apropiat, conform standardelor        Domnule pre∫edinte,
europene, pe teritoriul nostru, Coridorul paneuropean       A∫ vrea s„ v„ mul˛umesc, Ón numele colegilor mei,
nr. 4, care este parte din Coridorul transcontinental     pentru acest mesaj de prietenie, de solidaritate, de bun„
Londra—Calcutta, ∫i Coridorul paneuropean nr. 9, care     vecin„tate. Am lucrat Ómpreun„ pentru interesele ˛„rilor
trebuie s„ lege Marea Baltic„ de Marea Mediteran„.       noastre, pentru proiecte importante care Ón parte s-au
Aceasta Ónseamn„ s„ construim de asemenea poduri        realizat, altele r„m‚n s„ fie realizate Ón anii care
peste Dun„re, oriunde circula˛ia de oameni ∫i de bunuri    urmeaz„.
impune acest lucru, ∫i, Ón primul r‚nd, s„ construim cel      A˛i men˛ionat faptul c„ anul acesta schimburile
de-al doilea pod peste Dun„re, la Vidin—Calafat, s„      comerciale vor ajunge probabil la un miliard de dolari.
Ónceap„ Ón cel mai scurt timp posibil studiile de         Anul trecut, schimburile comerciale au fost duble fa˛„
fezabilitate privind podul de la Ruse—Giurgiu, precum ∫i    de anul 2003.
construirea Ón termen mediu a podurilor de la Nicopole—      Aceast„ dinamic„ extraordinar„ economic„ este ∫i
Turnu-M„gurele ∫i de la Silistra—C„l„ra∫i.           rezultatul unor rela˛ii politice care s-au consolidat, s-au
  Dar pe drumul lor spre Europa, Bulgaria ∫i Rom‚nia     Ómbun„t„˛it Ón permanen˛„. Fie ca aceast„ prezen˛„ a
trebuie s„ dep„∫easc„ Ómpreun„ Ónc„ un mare obstacol.     dumneavoastr„ Ón Rom‚nia, acest mesaj adresat
Este vorba de crima organizat„, care s-a interna˛ionalizat   Parlamentului Rom‚niei Óntr-un moment de istorie pentru
∫i care exist„ Ónc„ de pe vremea embargoului iugoslav.     ˛„rile noastre, c‚nd g‚ndim Ómpreun„ la anul 2007, ca
Singura rezisten˛„ eficient„ Ómpotriva ei impune unele     momentul unei ∫anse extraordinare, s„ reprezinte Ónc„ un
ac˛iuni comune ∫i coordonate ale tuturor ˛„rilor care     moment de cotitur„, de Ónt„rire a rela˛iilor noastre.
sufer„ de acest bici al timpului nostru. Este o voin˛„       De aceea, v„ mul˛umesc Ónc„ o dat„ pentru prezen˛„
politic„ Ón aceast„ privin˛„. Eforturile organelor de     ∫i pentru mesaj. Vreau s„ salut prezen˛a reprezentan˛ilor
specialitate de a colabora la nivel opera˛ional sunt      Corpului Diplomatic la aceast„ Ónt‚lnire a noastr„. De
reu∫ite. Este necesar Óns„ un sprijin mai larg din r‚ndul   asemenea, mul˛umesc reprezentan˛ilor minorit„˛ii bulgare
societ„˛ii ∫i intransigen˛„ din partea tuturor formelor ∫i   prezen˛i la aceast„ Óntrunire.
manifest„rilor Ómpotriva crimei organizate din ˛„rile       Cu aceasta declar Ónchis„ reuniunea noastr„ de
noastre. ™i, lucrul cel mai important, sunt necesare unele   ast„zi.
ac˛iuni comune Ón vederea Óntreruperii traficului ilegal de    V„ mul˛umesc. (Aplauze.)
droguri pentru a elimina aceste probleme din partea
ambelor ˛„ri.                           ™edin˛a s-a Óncheiat la ora 12,50.
                                   P R E fi U R I L E
                          publica˛iilor legislative pentru anul 2006
                             — pe suport tradi˛ional —
                                   Valoarea                      Valoarea
 Nr.                               abonamentului                 abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publica˛iei                anual                      — lei noi —
                                  — lei noi —      Trim. I       Trim. II       Trim. III       Trim. IV

  1.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„       1.480         370,00       370,00        370,00        370,00
  2.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„,        250           —          —           —          —
     numere bis*)
  3.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  maghiar„      1.140         285,00       285,00        285,00        285,00
  4.  Monitorul Oficial, Partea a II-a              1.700         425,00       425,00        425,00        425,00
  5.  Monitorul Oficial, Partea a III-a               370         92,50        92,50         92,50        92,50
  6.  Monitorul Oficial, Partea a IV-a              1.540         385,00       385,00        385,00        385,00
  7.  Monitorul Oficial, Partea a VI-a              1.420         355,00       355,00        355,00        355,00
  8.  Monitorul Oficial, Partea a VII-a               460         115,00       115,00        115,00        115,00
  9.  Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                 375         93,75        93,75         93,75        93,75
 10.  Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului   ∫i alte        620         155,00       155,00        155,00        155,00
     acte normative
 11.  Repertoriul actelor normative                 117           —          —             —        —
 12.  Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale              100           —          —             —        —
 13.  Edi˛ii trilingve                       350           —          —             —        —

      **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

   Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
 inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
   Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
 urm„torii difuzori:
   u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
   u RODIPET — S.A.                  — prin toate filialele
   u INTERPRESS SPORT — S.R.L.            — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                               (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
   u PRESS EXPRES — S.R.L.              — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                               (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
   u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.            — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                               (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
   u INFO EUROTRADING — S.A.             — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
                               (telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
   u ACTA LEGIS — S.R.L.               — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                               (telefon/fax: 411.91.79)
   u CURIER PRESS — S.A.               — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                               (telefon/fax: 0268/47.05.96)
   u MIMPEX — S.R.L.                 — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                               (telefon/fax: 0254/71.92.43)
   u CALLIOPE — S.R.L.                — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                               (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
   u ART ADVERTISING — S.R.L.             — R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
                               (tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
   u ZIRKON MEDIA — S.R.L.              — Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
                               (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
    IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|065345]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 169/10.XI.2005 con˛ine 4 pagini.        Pre˛ul: 0,77 lei noi/7.700 lei vechi       ISSN  1220–4870

				
DOCUMENT INFO