Docstoc

095

Document Sample
095 Powered By Docstoc
					                              PARTEA A II-A
Anul 173 (XVI) — Nr. 95                                                       Luni, 4 iulie 2005
                         DEZBATERI PARLAMENTARE

                     DEZBATERI PARLAMENTARE
           ™EDINfiE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR ™I SENATULUI
                      SESIUNEA I ORDINAR√ — IUNIE 2005
                    ™edin˛a din ziua de 27 iunie 2005
                                (STENOGRAMA)

                                   SUMAR

        Nr.                                                        Pagina

        1.  Aprobarea ordinii de zi ∫i a programului de lucru ................................                2
        2.  Œnlocuirea domnului Gheorghe Eugen Nicol„escu, pre∫edintele
           Grupului parlamentar de prietenie cu UNESCO, cu domnul Mihai
           Adrian M„laimare......................................................................................     2–3
        3.  Desemnarea celor 35 de senatori ∫i deputa˛i Ón calitate de
           observatori Ón Parlamentul European ......................................................            3
        4.  Prezentarea raportului comun al Comisiilor pentru cultur„, art„ ∫i
           mijloace de informare Ón mas„ ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului
           privind desemnarea membrilor consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
           Rom‚ne de Televiziune.
           Desemnarea membrilor consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
           Rom‚ne de Televiziune ...........................................................................       3–9
        5.  Prezentarea raportului comun al Comisiilor pentru cultur„, art„ ∫i
           mijloace de informare Ón mas„ ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului
           privind desemnarea membrilor consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
           Rom‚ne de Radiodifuziune.
           Desemnarea membrilor consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
           Rom‚ne de Radiodifuziune ......................................................................        9–16
        6.  Prezentarea raportului comun al Comisiilor economice ∫i al Comisiilor
           pentru buget ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului privind numirea
           vicepre∫edin˛ilor ∫i a unui membru ai Comisiei Na˛ionale a Valorilor
           Mobiliare.
           Numirea vicepre∫edin˛ilor ∫i a unui membru ai Comisiei Na˛ionale a
           Valorilor Mobiliare .....................................................................................  10–17
        7.  Prezentarea raportului comun al Comisiilor pentru cultur„, art„ ∫i
           mijloace de informare Ón mas„ ale celor dou„ Camere ale
           Parlamentului privind numirea pre∫edintelui consiliului de administra˛ie
           al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune.
           Numirea domnului Tudor Giurgiu Ón func˛ia de pre∫edinte al consiliului
           de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune...........................               17–22
  2         MONITORUL      OFICIAL     AL   ROM¬NIEI,      PARTEA a II-a,      Nr. 95/4.VII.2005

          8.  Not„ pentru exercitarea de c„tre senatori ∫i deputa˛i a dreptului de
            sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale asupra urm„toarelor legi depuse la
            secretarii generali ai Senatului ∫i Camerei Deputa˛ilor:
            — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 20/2005 pentru
            modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003 privind
            Codul de procedur„ fiscal„;
            — Lege privind constituirea, organizarea ∫i func˛ionarea comitetului
            european de Óntreprindere;
            — Lege privind stimularea absorb˛iei fondurilor SAPARD prin
            preluarea riscului de c„tre fondurile de garantare;
            — Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
            nr. 34/2005 privind desemnarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e s„
            realizeze lucr„ri de construire ∫i/sau reabilitare a caselor de locuit din
            zonele calamitate;
            — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
            nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 53/2003
            privind privatizarea Societ„˛ii Comerciale îTractorul UTB“ — S.A.
            Bra∫ov........................................................................................................   21
          9.  Prezentarea raportului comun al Comisiilor pentru cultur„, art„ ∫i
            mijloace de informare Ón mas„ ale Senatului ∫i Camerei Deputa˛ilor
            privind desemnarea candidatului pentru func˛ia de pre∫edinte al
            consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune.
            Numirea doamnei Maria fioghin„ Ón func˛ia de pre∫edinte al consiliului
            de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune .....................                  22–26; 29
         10.  Depunerea jur„m‚ntului de credin˛„ de c„tre membrii consiliului de
            administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune ................................                26–29
         11.  Depunerea jur„m‚ntului de credin˛„ de c„tre membrii consiliului de
            administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune...........................                 29–32

  ™edin˛a a Ónceput la ora 15,55.                          Supun votului.
  Lucr„rile au fost conduse de domnul Nicolae V„c„roiu,               Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
pre∫edintele Senatului, ∫i de domnul Adrian N„stase,                 Voturi Ómpotriv„?
pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor, asista˛i de domnul Puskás             Ab˛ineri?
Valentin Zoltán, secretar al Senatului, ∫i de domnul Petre              Programul de lucru a fost votat cu marea majoritate ∫i
Popeang„, secretar al Camerei Deputa˛ilor.                    3 ab˛ineri.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                             Trecem, stima˛i colegi, la primul punct din ordinea de
                                         zi, Ónlocuirea pre∫edintelui Grupului parlamentar de
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,                 prietenie cu UNESCO.
  V„ rog s„-mi permite˛i s„ declar deschis„ ∫edin˛a                Grupul parlamentar P.N.L., cine propune? Domnul
comun„ a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului, anun˛‚ndu-v„             Eugen Nicol„escu? Este aici?
c„ din totalul de 468 de deputa˛i ∫i senatori ∫i-au
Ónregistrat prezen˛a un num„r de 393, iar 75 de colegi                Din sal„:
sunt absen˛i.
  Avem cvorumul legal de ∫edin˛„.                          Nu!
  Birourile permanente ale celor dou„ Camere au                   Domnul Nicolae V„c„roiu:
Óntocmit proiectul ordinii de zi ∫i programul de lucru, pe
care le ave˛i Ón mapele dumneavoastr„.                       Domnul Titu Nicolae Gheorghiof, v„ rog, pentru Grupul
                                         parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal.
  Din sal„:                                    V„ rog, ave˛i cuv‚ntul.
  Nu se aude!
                                           Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                             Mul˛umesc.
  Nu se Ón˛elege.                                 Domnilor pre∫edin˛i,
  Legat de ordinea de zi, stima˛i colegi, dac„ ave˛i                Stimate colege ∫i stima˛i colegi,
observa˛ii? Nu sunt.                                Grupurile parlamentare ale Partidului Na˛ional Liberal
  Supun votului dumneavoastr„ ordinea de zi.                  din Senat ∫i Camera Deputa˛ilor solicit„ vot pentru
  Cine este pentru? Mul˛umesc.                         Ónlocuirea domnului Eugen Nicol„escu din func˛ia de
  Œmpotriv„?                                  pre∫edinte al Delega˛iei parlamentare a Parlamentului
  Ab˛ineri?                                   Rom‚niei la UNESCO cu domnul senator Mihai Lupoi.
  Cu mare majoritate ∫i 3 ab˛ineri, ordinea de zi a fost              V„ mul˛umesc.
aprobat„.                                      V„ rog s„ m„ scuza˛i, cu domnul Mihai M„laimare.
  Legat de programul de lucru, v„ propunem p‚n„ la               (Sala se amuz„.)
epuizarea ordinii de zi.                              Am dat m‚na cu d‚nsul ∫i mi-a r„mas Ón minte
  Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt.                        amprenta lui. (Aplauze.)
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005          3

 Domnul Nicolae V„c„roiu:                  — Szabó Károly Ferenc — Grupul parlamentar
  V„ mul˛umesc foarte mult.                U.D.M.R.;
  Stima˛i colegi, supun votului dumneavoastr„ aceast„    — Bec∫enescu Dumitru — Grupul parlamentar al
propunere.                         Partidului Conservator;
  Cine este pentru? Mul˛umesc.                — Ciornei Silvia — Grupul parlamentar al Partidului
  Voturi Ómpotriv„? 10 voturi Ómpotriv„.         Conservator;
  Ab˛ineri? V„ rog s„ num„ra˛i. 20 de ab˛ineri.       — Gan˛ Ovidiu Victor — Grupul parlamentar al
  Voturi pentru, Ónc„ o dat„.               minorit„˛ilor na˛ionale.
  320 de voturi pentru, s-a aprobat. (Sala se amuz„.)    V„ mul˛umesc.
  V„ rog s„ nu r‚de˛i, stima˛i colegi!            Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Trecem la punctul 2 din ordinea de zi.
  Desemnarea unor deputa˛i ∫i senatori Ón calitate de     Mul˛umesc.
observatori la Parlamentul European.              V„ consult dac„ ave˛i observa˛ii. Nu sunt observa˛ii.
  Œl rog pe domnul secretar Puskás Valentin Zoltán s„     Supun votului dumneavoastr„ pe cei 35 colegi
prezinte lista celor 35 de colegi care ne vor reprezenta  desemna˛i ca observatori la Parlamentul European.
Ón Parlamentul European.                    Cine este pentru? Mul˛umesc foarte mult.
  Vreau s„ re˛ine˛i c„ propunerile sunt f„cute de c„tre    Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
grupurile parlamentare ∫i sunt puse de acord.         Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Votul va fi vot deschis.                  Cu o larg„ majoritate ∫i o singur„ ab˛inere, cei 35 de
                              colegi au fost aproba˛i.
 Domnul Puskás Valentin Zoltán:                Œn numele dumneavoastr„, Ón numele Birourilor
  Componen˛a nominal„ a parlamentarilor rom‚ni,      permanente, s„-i felicit„m, s„ le dorim succes Ón
observatori la Parlamentul European:            Óndeplinirea acestei importante misiuni.
  — Corl„˛ean Titus — Grupul parlamentar P.S.D.;       Doresc s„-i anun˛ pe cei 35 de colegi c„, pentru a se
  — Cre˛u Gabriela — Grupul parlamentar P.S.D.;      pune de acord cu sistemul institu˛ional comunitar al
  — Dumitrescu Cristian Sorin — Grupul parlamentar    modului de organizare ∫i func˛ionare a Parlamentului
P.S.D.;                          European, precum ∫i pe problemele procedurale strict
  — Pa∫cu Ioan Mircea — Grupul parlamentar P.S.D.;    necesare Ón activitatea din cadrul grupurilor politice, vor
  — Podgorean Radu — Grupul parlamentar P.S.D.;      urma un program de preg„tire. Œn perioada 28—29 iunie
  — S‚rbu Daciana Octavia — Grupul parlamentar      va Óncepe la orele 9,30, la sala Nicolae Iorga, pe
P.S.D.;                          parcursul celor dou„ zile, programul special de preg„tire
  — Severin Adrian — Grupul parlamentar P.S.D.;      pentru cei 35 de parlamentari observatori ∫i pentru
  — Zgonea Valeriu ™tefan — Grupul parlamentar      staff-ul rom‚n.
P.S.D.;                            Œnc„ o dat„, felicit„ri!
  — Athanasiu Alexandru — Grupul parlamentar P.S.D.;     Stima˛i colegi, trecem acum la punctul urm„tor,
  — Cre˛u Corina — Grupul parlamentar P.S.D.;       punctul 3 din ordinea de zi, desemnarea membrilor
  — DÓncu Vasile — Grupul parlamentar P.S.D.;       consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Na˛ionale de
  — Nicolae ™erban — — Grupul parlamentar P.S.D.;     Televiziune.
  — B„rbule˛iu Tiberiu — Grupul parlamentar P.N.L.;      Dac„ sunt prezen˛i, s„-i invit„m Ón sal„.
  — Co∫ea Dumitru Gheorghe — Grupul parlamentar        Rog unul dintre cei doi pre∫edin˛i ai Comisiilor de
P.N.L.;                          cultur„ s„ prezinte raportul comun.
  — Musc„ Monica Octavia — Grupul parlamentar         V„ rog, ave˛i cuv‚ntul.
P.N.L.;
                               Doamna Raluca Turcan:
  — Silaghi Ovidiu Ioan — Grupul parlamentar P.N.L.;
  — Turcan Raluca — Grupul parlamentar P.N.L.;        Domnilor pre∫edin˛i,
  — Anastase Roberta Alma — Grupul parlamentar        Stima˛i colegi,
P.D.;                             Ca urmare a adreselor Birourilor permanente ale
  — Marinescu Marian Jan — Grupul parlamentar P.D.;    Senatului ∫i Camerei Deputa˛ilor din 20 iunie 2005 cu
  — Iacob Ridzi Monica Maria — Grupul parlamentar     privire la audierea candida˛ilor nominaliza˛i pentru consiliul
P.D.;                           de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune,
  — Cioroianu Adrian Mihai — Grupul parlamentar D.A.   Comisia pentru cultur„, arte ∫i mijloace de informare Ón
P.N.L.-P.D.;                        mas„ a Senatului ∫i Comisia pentru cultur„, arte, mijloace
  — Petre Maria — Grupul parlamentar D.A. P.N.L.-P.D.;  de informare Ón mas„ a Camerei Deputa˛ilor s-au Óntrunit
  — Popa Nicolae Vlad — Grupul parlamentar D.A.      Ón ∫edin˛„ comun„ Ón zilele de 21 ∫i 22 iunie 2005.
P.N.L.-P.D.;                          Potrivit prevederilor Legii nr. 41/1994 privind
  — fiÓrle Radu — Grupul parlamentar D.A. P.N.L.-P.D.;   organizarea ∫i func˛ionarea S.R.R. ∫i SRTV, comisiile au
  — Buruian„ Aprodu Daniela — Grupul parlamentar     audiat candida˛ii desemna˛i de cei Ón drept.
P.R.M.;                            Au fost nominaliza˛i urm„torii candida˛i: din partea
  — Hogea Vlad Gabriel — Grupul parlamentar P.R.M.;    Grupurilor parlamentare ale P.N.L., Alexandru Darie,
  — Popeang„ Petre — Grupul parlamentar P.R.M.;      titular; Tudor Barbu, supleant.
  — Duca Viorel Senior — Grupul parlamentar P.R.M.;
  — Mih„escu Eugen — Grupul parlamentar P.R.M.;       Domnul Nicolae V„c„roiu:
  — Kelemen Attila Béla Ladislau — Grupul parlamentar    Numai o secund„, v„ rog!
U.D.M.R.;                           Deci, o precizare, ∫i din partea Grupului parlamentar
  — Kónya-Hamar Sándor — Grupul parlamentar        al P.N.L., Tudor Barbu devine candidat ∫i nu avem
U.D.M.R.;                         supleant.
  4         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

  Doamna Raluca Turcan:                     Domnul Cristian R„dulescu:
  A∫ fi dorit s„ fac eu aceast„ precizare la sf‚r∫it.      Da, domnule pre∫edinte.
  Domnul Alexandru Darie s-a retras, domnul Tudor        S-a f„cut specificarea Ón ∫edin˛a Birourilor permanente
Barbu devine titular ∫i urmeaz„ s„ stabilim un supleant    reunite ale Camerelor, care abia s-a Óncheiat acum vreo
ulterior.                           20 de minute, c„ Partidul Democrat, Ón mod oficial, a
                                retras candida˛ii s„i pentru func˛ia de membri Ón
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  Societatea Rom‚n„ de Televiziune ∫i pentru cele dou„
  Mul˛umesc.                         func˛ii de supleant la Radio ∫i la TV, ∫i am f„cut o
  Mai departe, v„ rog.                    notificare strict„ Ón acest sens, care este la secretariat ∫i,
                                de asemenea, am depus acolo ∫i demisiile celor trei
  Doamna Raluca Turcan:                    persoane.
                                 A existat rug„mintea din partea domnului Albu la
  Din partea Grupurilor parlamentare ale P.D., Narcisa    dumneavoastr„ ca s„ notifica˛i aceasta distin∫ilor colegi
Clementina Iorga, titular, ∫i Dan R„spopa, supleant.      pentru a ∫ti ce voteaz„ Ón momentul Ón care se trece la
  Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului     vot.
Conservator, Ioana C„t„lina B„n˛oiu, titular, ∫i Florin      V„ rog s„ readuce˛i aceasta Ón discu˛ie.
Mih„ilescu, supleant.
  Din partea Grupurilor parlamentare ale P.R.M., George     Domnul Nicolae V„c„roiu:
Mihail Pruteanu, titular, ∫i Claudiu Ciprian T„n„sescu,
                                  Stima˛i colegi, ca s„ nu existe nici o confuzie, am s„
supleant.
                                v„ mai citesc o dat„ aceast„ list„ ∫i v„ rog, dac„ sunt
  Din partea Grupurilor parlamentare ale P.S.D., Nicu    corec˛ii, s„-mi spune˛i.
Alifantis, Despina Neagoe ∫i Anne Rose Marie Jug„naru,
                                  Stima˛i colegi, dau citire listei, sper c„ are toate
tituari, respectiv Ana Maria Bi˛u, Mirela T„n„sescu ∫i
                                corec˛iile.
Viorel Ioan Bota, suplean˛i.
                                  Din partea Grupurilor parlamentare ale P.N.L.-ului,
  Din partea Grupurilor parlamentare ale U.D.M.R.,
                                Tudor Barbu, titular, nu avem propunere de supleant.
Gálfalvy Zsolt, titular, ∫i Stanik ™tefan Ioan, supleant.
                                  Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului
  Din partea Grupului parlamentar al minorit„˛ilor      Conservator, membru titular, Ioana C„t„lina B„n˛oiu.
na˛ionale, Cornelia Constantin, titular, ∫i Selda Ismail,
                                Doamna Lumini˛a Velciu, propus„, Ón˛eleg c„ nu este
supleant.
                                audiat„, deci nu o putem include pe list„, o s„ o facem
  Din partea Guvernului Rom‚niei: Tudor Giurgiu, titular,  ulterior.
∫i Nicoleta Br‚ndu∫a Miron, supleant.               Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului
  Din partea personalului Societ„˛ii Rom‚ne de        Popular Rom‚nia Mare, George Mihai Pruteanu, titular,
Televiziune: Liviu Gabriel Fetter ∫i Sorin Burtea, titulari,  Claudiu Ciprian T„n„sescu, supleant.
respectiv Radu Toader ∫i Dan Mircea, suplean˛i.          Din partea Grupurilor parlamentare ale P.S.D., Nicu
  Pre∫edintele Rom‚niei a refuzat printr-o scrisoare     Alifantis, Despina Neagoe ∫i Anne Rose Marie Jug„naru,
adresat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale          titulari, respectiv Ana Maria Bi˛u, Mirela T„n„sescu ∫i
Parlamentului s„ fac„ propuneri pentru consiliul de      Viorel Ioan Bota, suplean˛i.
administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune.         Din partea Grupurilor parlamentare ale U.D.M.R.,
  Domnii Florin Mih„ilescu ∫i Dan Mircea nu s-au       Gálfalvy Zsolt, titular, ∫i Stanik ™tefan Ioan, supleant.
prezentat la audieri. Œn consecin˛„, cele dou„ candidaturi     Din partea Grupurilor parlamentare ale minorit„˛ilor
nu au fost supuse la vot.                   na˛ionale: Cornelia Constantin, titular, Selda Ismail,
  Anun˛ul despre Alexandru Darie l-am f„cut deja.      supleant.
  Dup„ finalizarea audierilor, membrii celor dou„ comisii    Din partea Guvernului Rom‚niei, Tudor Giurgiu, titular,
au procedat la vot. Candida˛ii au fost cota˛i cu        Nicoleta Br‚ndu∫a Miron, supleant.
unanimitatea celor 28 de parlamentari prezen˛i, cu         Din partea personalului Societ„˛ii Rom‚ne de
urm„toarele excep˛ii: domnul George Mihail Pruteanu,      Televiziune, Liviu Gabriel Fetter ∫i Sorin Burtea, titulari,
care a avut trei voturi Ómpotriv„, domnul Gálfalvy Zsolt,   respectiv Radu Toader... Nu ∫tiu dac„ Dan Mircea a fost
care a avut dou„ voturi Ómpotriv„, ∫i domnul Sorin       prezent... ™i Dan Mircea, supleant.
Burtea, o ab˛inere, dar to˛i au fost valida˛i de c„tre
                                  Dac„ mai exist„ vreun comentariu pe lista prezentat„?
comisiile reunite.
                                Nu.
  Ca urmare a votului exprimat, cele dou„ comisii        Stima˛i colegi, pe cale de consecin˛„, trecem la vot.
propun plenului Parlamentului Rom‚niei spre aprobare      Votul este secret cu bile.
lista de candida˛i pentru consiliul de administra˛ie al
                                  Vreau ca Ón aceast„ dup„-amiaz„ s„ ave˛i foarte
Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune.
                                mult„ r„bdare pentru c„ vom derula pe parcursul acestei
  V„ mul˛umesc.                       zile cinci voturi secrete, patru cu bile ∫i unul pe baz„ de
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  buletin. Deci nu v„ face˛i program c„ avem de lucru
                                serios.
  V„ mul˛umesc.                          V„ rog s„ se aduc„ urnele.
  Stima˛i colegi, v„ rog s„-mi permite˛i s„ mai fac o       V„ rog s„ m„ l„sa˛i s„ conduc, nu se poate da vot
corec˛ie.                           cu bile ∫i pe-o list„, ∫i pe alta. V„ rog s„ aduce˛i urnele.
  Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului        V„ rog, domnilor chestori, pofti˛i pentru a Ónm‚na
Conservator, Ón locul domnului Florin Mih„ilescu, supleant,  bilele.
tot supleant, doamna Lumini˛a Velciu. S-a re˛inut, da?       Stima˛i colegi, vreau s„ v„ aduc la cuno∫tin˛„, Ón
  Sunt alte observa˛ii? Mai ave˛i vreo corectur„.       conformitate cu prevederile Legii de organizare ∫i
  V„ rog, domnule deputat.                  func˛ionare a Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune, c‚t ∫i a
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005     5

Radioului public, votul secret este pe baz„ de bile, pe    G„ucan Constantin          prezent
lista pe care v-a fost prezentat„.               Geoan„ Mircea Dan          absent
  Pentru a aproba acest consiliu avem nevoie de       Georgescu Radu Cristian       prezent
jum„tate plus unu din totalul senatorilor ∫i deputa˛ilor.   Gheorghe Constantin         prezent
Asta Ónseamn„ 235 de voturi pentru.              Ha∫otti Puiu             prezent
  Œn cazul Ón care ast„zi nu vom reu∫i, ne vom Ónt‚lni    Ila∫cu Ilie             prezent
Ón luna iulie Ón sesiune extraordinar„.            Iliescu Ion             prezent
  V„ mul˛umesc foarte mult.                 Ilu∫c„ Daniel            prezent
  Trecem la vot. V„ rog s„ Óncepem cu Senatul.        Ion Vasile              prezent
  Numai o secund„, s„ vin„ ∫i bilele.            Iorga Nicolae            prezent
  V„ rog, domnule ™erban Nicolae, Óncepem cu Senatul.    Iorgovan Antonie           prezent
V„ mul˛umesc.                         Io˛cu Petru Nicolae         prezent
  V„ ascult„m, domnule Puskás Valentin Zoltán.        Iv„nescu Paula Maria         prezent„
                                Jurcan Dorel             absent
  Domnul Puskás Valentin Zoltán:               Loghin Irina             prezent„
  Antonie ™tefan Mihail           prezent      Lupoi Mihail             prezent
  Apostol Neculai              prezent      Maior George Cristian        prezent
  Arca∫ Viorel               prezent      Mardare Radu C„t„lin         prezent
  Ardelean Aurel              absent      Marinescu Marius           prezent
  Arion Viorel               absent      Markó Béla              prezent
  Athanasiu Alexandru            prezent      Mele∫canu Teodor Viorel       absent
  Basgan Ion                prezent      Mereu˛„ Mircea            prezent
  Berceanu Radu Mircea           prezent      Mih„escu Eugen            prezent
  Bindea Liviu Doru             prezent      Mih„ilescu Petru ™erban       prezent
  Blaga Vasile               absent      Moisuc Viorica Georgeta Pompilia   absent„
  Bobe∫ Marin                prezent      Moraru Ion              prezent
  Cazacu Cornelia              prezent„     Mor˛un Alexandru Ioan        prezent
  C‚mpeanu Radu Anton            prezent      Neagoe Otilian            prezent
  C‚rlan Dan                prezent      Neagu Nicolae            absent
  Chelaru Ioan               prezent      Németh Csaba             prezent
  Cintez„ Mircea              prezent      Nicolae ™erban            prezent
  Ciornei Silvia              prezent„     Nicolai Norica            prezent„
  Cioroianu Adrian Mihai          prezent      Novolan Traian            prezent
  Cismaru Ivan               prezent      Onaca Dorel Constantin        absent
  Copos Gheorghe              absent      Oprea Mario Ovidiu          prezent
  Cozm‚nc„ Octav              absent      Oprescu Sorin Mircea         absent
                                Pascu Corneliu            prezent
  Cre˛u Corina               prezent„
                                P„curaru Nicolae Paul Anton     absent
  Cre˛u Ovidiu Teodor            prezent
                                P„unescu Adrian           prezent
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  Pere∫ Alexandru           prezent
                                Pete ™tefan             prezent
  V„ reamintesc, bila alb„ Ón urna alb„, bila neagr„ Ón    Petre Maria             prezent„
urna neagr„, vot pentru. Bila alb„ Ón urna neagr„ ∫i bila   Petrescu Ilie            prezent
neagr„ Ón urna alb„, vot Ómpotriva acestor propuneri.     Popa Aron Ioan            prezent
  Domnul Puskás Valentin Zoltán:               Popa Dan Gabriel           prezent
                                Popa Nicolae Vlad          prezent
  Cucuian Cristian             prezent      Popescu Dan Mircea          prezent
  Cuta∫ George Sabin            prezent      Popescu Ionel            prezent
  Daea Petre                prezent      Popescu Irinel            absent
  David Cristian              prezent      Popescu Mihail            prezent
  David Gheorghe              prezent      Popescu Dan Mircea          prezent
  Diaconescu Cristian            prezent      Prodan Tiberiu Aurelian       prezent
  Dina Carol                prezent      Puskás Valentin Zoltán        prezent
  Dinescu Valentin             present      R„doi Ion              absent
  DÓncu Vasile               prezent      R„doi Ovidiu             prezent
  Duca Viorel Senior            absent      R„dulescu Cristache         prezent
  Dumitrescu Ion Mihai           prezent      Roibu Aristide            prezent
  Dumitrescu Gheorghe Viorel        prezent      Sab„u Dan              prezent
  Dumitru Constantin            prezent      S‚rbu Ilie              prezent
  Eckstein Kovács Péter           absent      Silistru Doina            prezent„
  Fekete Szabó Andras Levente        prezent      Simionescu Aurel Gabriel       absent
  Filipescu Teodor             absent      Sógor Csaba             prezent
  Florescu Ion               prezent      Solcanu Ion             prezent
  Flutur Gheorghe              prezent      Stan Petru              absent
  Frunda György               prezent      St„noiu Mihaela Rodica        prezent„
  Funar Gheorghe              prezent      Stoica Ilie             prezent
6        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

Str„til„ ™erban Cezar           prezent      Bentu Dumitru            prezent
Stroe Radu                prezent      Bivolaru Ioan            absent
Szabó Károly Ferenc            prezent      BÓrsan Iulian Gabriel        prezent
™erb„nescu Verginia            prezent„     Boagiu Anca Daniela         prezent„
™erbu Gheorghe Vergil           prezent      Bobeanu R„zvan Petric„        prezent
™ere∫ Ioan Codru˛             absent      Boeriu Valeriu Victor        absent
™tefan Viorel               prezent      Bolca∫ Lucian Augustin        prezent
™ter Sever                prezent      Bonis Istvan             prezent
Talpe∫ Ioan                prezent      Borbély László            prezent
T„n„sescu Claudiu             prezent      Boureanu Cristian Alexandru     absent
T„r„cil„ Doru Ioan            prezent      Br‚nz„ William Gabriel        absent
TÓlv„r Angel               prezent      BrÓnzan Ovidiu            prezent
Terinte Radu               prezent      Bruchental-Pop Ionela        prezent„
Theodorescu Emil R„zvan          prezent      Buciu Angela             prezent„
Toma Ion                 prezent      Buda Daniel             prezent
Tudor Corneliu Vadim           absent      Buda Ioan              prezent
fi‚buleac Mihai              prezent      Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu     prezent
fiÓrle Radu                prezent      Buruian„ Aprodu Daniela       prezent„
fiic„u Silvia Adriana           prezent„     Bu∫oi Cristian Silviu        absent
Ungheanu Mihai              prezent      Buzatu Dan Hora˛iu          prezent
Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛        prezent      Buzea Cristian Valeriu        prezent
Vasilescu Gavril„             prezent      Calimente Mih„i˛„          prezent
V„c„roiu Nicolae             prezent      Canacheu Costic„           prezent
V„rg„u Ion                absent      Cantaragiu Bogdan          absent
Vedina∫ Verginia             prezent„     Cazan Romeo Gheorghe Leonard     prezent
Verestóy Attila              prezent      C„lian Petru             prezent
Voiculescu Dan              absent      C„lin Ion              prezent
Vosganian Varujan             prezent      C‚mpanu Liviu            prezent
Vraciu Jan                prezent      Chiper Gheorghe           prezent
                              Chi∫ Filona∫             prezent
Domnul Nicolae V„c„roiu:                  Cindrea Ioan             prezent
                              Cioc‚lteu Alexandru         prezent
Apelul nominal pentru deputa˛i, v„ rog.
                              Ciontu Corneliu           absent
Ave˛i cuv‚ntul, domnule secretar.
                              Ciopraga Mircea           prezent
Domnul Petre Popeang„:                   Ciuc„ Liviu Bogdan          prezent
                              Cliveti Minodora           prezent„
Adomnic„i Mirela Elena          prezent„     Cocrea Olgu˛a            prezent„
Adomni˛ei Cristian Mihai         absent      CodÓrl„ Liviu            absent
Albu Gheorghe               prezent      Constantinescu Anca         prezent„
Alm„janu Marin              prezent      Constantinescu Viorel        prezent
Alm„∫an Liviu               absent      Corl„˛ean Titus           prezent
Amarie Constantin             prezent      Co∫ea Dumitru Gheorghe Mircea    prezent
Amet Aledin                prezent      Cr„ciunescu Grigore         prezent
Anastase Roberta Alma           prezent„     Cre˛u Gabriela            absent„
Andea Petru                prezent      Cutean Vasile Emilian        prezent
Andon Sergiu               prezent      Dan Iosif              absent
Andronescu Ecaterina           prezent„     Diaconescu Marin           prezent
Andreica Romic„              prezent      Diaconescu Renic„          absent
Antal Árpád András            prezent      Dida Corneliu Ioan          prezent
Antal István               prezent      Dobre Traian             prezent
Antonescu George Crin Lauren˛iu      prezent      Dorneanu Valer            prezent
Apostolache Mihai Cristian        prezent      Dragomir Dumitru           absent
Ardelean Cornelia             prezent„     Dragomir Gheorghe          prezent
Asztalos Ferenc              prezent      Dr„gu∫ Radu C„t„lin         prezent
Avram Dumitru               prezent      Dre˛canu Doina Mic∫unica       prezent„
Baban ™tefan               prezent      Dumitrescu Cristian Sorin      prezent
Bara Nicolae               prezent      Dumitrescu Liana           prezent„
Barbu Gheorghe              absent      Dumitrescu Zamfir          prezent
Bardan Cornel ™tefan           prezent      Dumitriu Drago∫ Petre        prezent
B„d„l„u Nicolae              prezent      Dumitriu Mihai            absent
B„e∫u George               prezent      Dumitru Ion             prezent
B„nicioiu Nicolae             prezent      Du∫a Mircea             prezent
B„rbule˛iu Tiberiu            absent      Du˛u Stelian             prezent
          ˝
Becsek-Garda Dezso Kálmán         prezent      Erdei-Dolóczki István        prezent
Bec∫enescu Dumitru            prezent      Eserghep Gelil            prezent
Bejinariu Eugen              prezent      Faina Constantin           prezent
         MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005      7

F‚r∫irotu Vladimir Mircea         absent      Martin Eduard Stelian         absent
Fenechiu Relu               prezent      Márton Árpád Francisc         prezent
Firczak Gheorghe             absent      Máté András Levente          prezent
Florea Damian               prezent      Matei C„t„lin Lucian          prezent
Fotopolos Sotiris             absent      Maz„re Alexandru            absent
Fr‚ncu Emilian Valentin          prezent      M„laimare Mihai Adrian         prezent
Furo Iuliu Ioan              prezent      M„n„stireanu Vladimir Alexandru    prezent
Gabor Gheorghe              prezent      M„nescu Rare∫ ™erban          absent
Gan˛ Ovidiu Victor            prezent      M„rcule˛ Petrescu Mira Anca Victoria  prezent„
G„leteanu Monalisa            prezent„     M„tu∫a Tudor              prezent
Georgescu Filip              prezent      Meir Nati               prezent
Gerea Andrei Dominic           prezent      Micula C„t„lin             prezent
Gheorghe Valeriu             absent      Merce Ilie               prezent
Gheorghiof Titu Nicolae          prezent      Merka Adrian Miroslav         prezent
Ghiorghioni Ionesie            absent      Micula C„t„lin             prezent
Ghi∫e Ioan                prezent      Mihalache Sorin Dan          prezent
Giurescu Ion               prezent      Mih„ilescu Teodora Dorina       prezent„
Giurgiu Mircia              absent      Mihei Andrian Sirojea         prezent
Gl„van ™tefan               prezent      Mircea Costache            prezent
Godja Petru                prezent
                              Mircovici Niculae           prezent
Gon˛ea Ion                prezent
                              Mironescu Lauren˛iu          prezent
Grigore Dan                prezent
                              Miro∫eanu Liviu Alexandru       absent
Grosaru Mircea              absent
                              Mitrea Manuela             prezent„
Gubandru Aurel              prezent
Gu∫„ Cozmin Horea             prezent      Mitrea Miron Tudor           prezent
Gvozdenovici Slavomir           absent      Miu˛escu Gheorghe Adrian        prezent
Hanganu Romeo Octavian          prezent      MÓnzÓn„ Ion              prezent
Hellvig Eduard Raul            prezent      Mocanu Alexandru            prezent
Hoban Ioan                prezent      Mocanu Vasile             prezent
Hogea Vlad Gabriel            absent      Moc„nescu Coloros Dan Constantin    prezent
Hoinaru Marian              prezent      Mocioalc„ Ion             absent
Hrebenciuc Viorel             prezent      Mohora Tudor              prezent
Iacob Ridzi Monica Maria         prezent„     Moisoiu Adrian             prezent
Iancu Iulian               prezent      Moldovan Emil Radu           prezent
Ibram Iusein               absent      Momanu Corneliu            prezent
Ifrim Mircea               prezent      Motreanu Dan ™tefan          prezent
Iga∫ Traian Constantin          prezent      Movil„ Petru              prezent
Ignat Miron                prezent      Munteanu Ioan             prezent
Iliescu Valentin Adrian prezent, dar nu voteaz„.      Musc„ Monica Octavia          prezent„
Ionescu Daniel              prezent      Mu∫etescu Tiberiu Ovidiu        prezent
Iordache Florin              absent      Nassar Rodica             prezent„
Iordache Gra˛iela Denisa         prezent„     N„stase Adrian             prezent
Iriza Marius               prezent      Nechita Aurel             prezent
Iustian Mircea Teodor           prezent      Nedelcu Gabriela            prezent„
Jipa Florina Ruxandra           absent„      Nica Dan                prezent
Kelemen Attila Béla Ladislau       prezent      Nicol„escu Gheorghe Eugen       prezent
Kelemen Hunor               prezent      Nicolicea Eugen            prezent
Kerekes Károly              prezent      Nicula Vasile Cosmin          prezent
Király Andrei Gheorghe          prezent      Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae     absent
Kónya-Hamar Sándor            prezent      Nistoran Dorin Liviu          prezent
Kovacs Attila               prezent      Ni˛„ Constantin            prezent
Lakatos Petru               absent      Ni˛ulescu Teodor            prezent
Lambrino Radu               prezent      Nosa Iuliu               prezent
Lari-Iorga Leonida            absent„      Oancea Viorel             prezent
Lificiu Petru               prezent      Olarean Aurel             prezent
Liga D„nu˛                absent      Oltean Ioan              prezent
Longher Ghervazen             prezent      Olteanu Bogdan             prezent
Luchian Ion                prezent      Oprea Gabriel             prezent
Macale˛i Costic„             prezent      Ovidenie Costel            prezent
Magheru Paul               prezent      Pal„r Ionel              prezent
Man Mircea                prezent      Pambuccian Varujan           prezent
Manda Iulian Claudiu           prezent      Pard„u Dumitru             prezent
Manolescu Oana              prezent„     Pascu Bogdan              prezent
Manta Pantelimon             prezent      Pa∫cu Ioan Mircea           prezent
Marian Dan Mihai             prezent      Pavelescu Aurelian           absent
Marinescu Marian Jean           absent      Paveliu Marian Sorin          prezent
8        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

P„un Nicolae               absent      Tamás Sándor             prezent
Petrea Constantin            prezent      T„mag„ Constantin           absent
Plumb Rovana               prezent„     T„n„sescu Mihai Nicolae        prezent
Podgorean Radu              absent      T„rniceru Petru            prezent
Ponta Victor Viorel           prezent      Tcaciuc ™tefan            absent
Pop Claudiu Adrian            prezent      Teodorescu George Alin        absent
Popa Cornel               prezent      Timar Liviu              prezent
Popa Daniela               absent„      Timi∫ Ioan              prezent
Popa Nicolae               prezent
                              Todoran Pavel             prezent
Popeang„ Petre              prezent
Popescu Dan Ioan             prezent      Toma Florentina Marilena       absent„
Popescu Florin Aurelian         prezent      Toma Horia-Victor           prezent
Popescu Ionica Constan˛a         prezent„     Toró Tiberiu             prezent
Popescu-T„riceanu C„lin Constantin Anton absent      Tudor Constantin           prezent
Popp Cosmin Gabriel           prezent      Tudor Marcu              prezent
Preda Cezar Florin            prezent      Tudose Mihai             prezent
Preda Ion                prezent      Turcan Raluca             prezent„
Pruteanu Vasile             prezent      fiundrea Ioan             absent
Puchianu Ioan Dumitru          absent      Uioreanu Horea Dorin         prezent
Pupez„ Viorel              prezent      Ujeniuc Drago∫            prezent
Purceld Octavian Mircea         prezent      Ungureanu Petre            prezent
Pu∫ca∫ Vasile              absent      Ungureanu Valeriu Alexandru      prezent
Pu∫c„ Mircea Valer            prezent      Urs„rescu Dorinel           prezent
Puzdrea Dumitru             prezent      Vainer Aurel             prezent
Racoceanu Viorel             prezent      Varga Attila             absent
Radan Mihai               prezent      Vasile Aurelia            prezent„
Radu Octavian Claudiu          absent
                              Vasilescu Lia Olgu˛a         prezent„
Raicu Romeo Marius            prezent
R„dulescu Cristian            prezent      V„lean Adina Ioana          prezent„
Rogin Marius               absent      V„sioiu Horia             prezent
Romanescu Marcel Lauren˛iu        absent      Vlase Petru Gabriel          prezent
Rus Ioan Aurel              absent      Vl„doiu Aurel             prezent
Rusu Mihaela Adriana           prezent„     Voicu C„t„lin             prezent
Ru∫anu Dan Radu             prezent      Voicu Mihai Alexandru         prezent
Sanda Victor               absent      Voinea Florea             absent
Sandu Gabriel              prezent      Zaharia Claudius Mihail        prezent
Sandu-Capr„ Mihai            prezent      Zamfir Sorin             prezent
Sasu Ion                 prezent      Zamfirescu Dan Dumitru        prezent
S„niu˛„ Marian Florian          prezent      Zegrean Augustin           prezent
S„punaru Nini              prezent      Zgonea Valeriu ™tefan         prezent
S‚rb Gheorghe              prezent      Mai reiau absen˛ii?
S‚rbu Daciana Octavia          prezent„
S‚rbu Marian               prezent      Domnul Nicolae V„c„roiu:
S‚rbu Mugurel Liviu           prezent
Scutaru Adrian George          prezent     Da, mai relua˛i o dat„.
Semcu Adrian Emanuil           prezent     V„ rog, cine nu a votat? Domnul senator C‚rlan vine
Seres Dénes               prezent   acum.
Severin Adrian              prezent     Dac„ mai sunt colegi? Domnul deputat Bivolaru,
Silaghi Ovidiu Ioan           prezent   domnul senator Irinel Popescu.
Sire˛eanu Mihail             prezent     Domnule ™erban, vede˛i c„ de la Senat au mai votat
Sóki Béla                prezent   domnul C‚rlan, domnul Irinel Popescu ∫i domnul Lupoi.
Soporan Vasile Filip           prezent     Dac„ mai sunt colegi... (Rumoare, discu˛ii.)
Stan Ioan                prezent      Domnul Petre Popeang„:
Stan Ion                 prezent
Stanciu Anghel              prezent     Bivolaru Ioan, prezent ∫i voteaz„.
St„nescu Cristian            absent     Giurgiu Mircea, prezent ∫i voteaz„.
St„nescu Mircea             prezent     De la Camera Deputa˛ilor dac„ mai e cineva?
St„ni∫oar„ Mihai             absent    (Rumoare, discu˛ii.)
Stoica Ion                prezent
Str„chinaru Petre            prezent      Domnul Nicolae V„c„roiu:
Strung„ Emil               prezent     V„ mul˛umesc foarte mult.
Szekely Levente Csaba          prezent     Rog membrii Biroului permanent s„ mergem Ón sala
™andru Marcela Lavinia          absent„   de Birou permanent pentru num„rarea voturilor. Rog s„
™tirbe˛ Cornel              prezent   se ridice urnele.
™tireanu Octavian            prezent     Stima˛i colegi, v„ rog s„ r„m‚ne˛i Ón sal„. Dup„
™tiuc„ Alecsandru            prezent   prezentarea procesului-verbal, vom trece la votul secret
Tab„r„ Valeriu              prezent   cu bile pentru Radiodifuziunea Rom‚n„. Œn paralel, vom
           MONITORUL   OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005         9

vota ∫i pe buletin pentru Comisia Na˛ional„ de Valori       Semneaz„ membrii celor dou„ Birouri permanente ale
Mobiliare, pentru a c‚∫tiga timp.                Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.
  Lu„m o pauz„ de un sfert de or„.
  Mul˛umesc foarte mult.                     Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                  Stima˛i colegi, s„ felicit„m pe noii membri ale∫i ai
             PAUZ√                 consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de
              *                  Televiziune. (Aplauze.)
            *   *
           DUP√ PAUZ√                  Rog noul consiliu de administra˛ie al Societ„˛ii
                                Rom‚ne de Televiziune s„ se retrag„ acum Ón sala
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   Comisiei pentru cultur„, arte ∫i mijloace de informare Ón
                                mas„ pentru a desemna candidatul pentru func˛ia de
  V„ rog s„ v„ ocupa˛i locurile. Stima˛i colegi, v„ rog    pre∫edinte. Veni˛i apoi cu aceast„ propunere la noi.
s„ v„ ocupa˛i locurile Ón sal„!
                                  Stima˛i colegi,
  Invit senatorii ∫i deputa˛ii Ón sal„. (Rumoare, discu˛ii.)
  Stima˛i colegi, s„ ascult„m rezultatul votului.         Facem pasul urm„tor. V„ fac urm„toarea propunere.
  Domnule secretar Popeang„, v„ rog s„ prezenta˛i       Vom trece la desemnarea membrilor consiliului de
procesul-verbal.                        administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune.
                                Votul va fi tot secret cu bile. Œn paralel, Óns„, s„ fi˛i de
  Domnul Petre Popeang„:                   acord s„ v„ prezent„m ∫i propunerile pentru numirea
                                celor doi vicepre∫edin˛i ∫i a unui membru la Comisia
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               Na˛ional„ de Valori Mobiliare. Votul este secret pe baz„
  Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de  de buletin.
c„tre deputa˛i ∫i senatori cu privire la desemnarea
membrilor consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne    Ve˛i primi de la chestori dou„ bile pentru consiliul de
de Televiziune                         administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune — ∫i
                                ave˛i cele dou„ urne — ∫i un buletin cu cei doi candida˛i
  Œn temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul
                                propu∫i pentru func˛ia de vicepre∫edinte la Comisia
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,
                                Na˛ional„ de Valori Mobiliare ∫i un membru al comisiei.
Birourile permanente ale celor dou„ Camere ale
Parlamentului au procedat la verificarea ∫i num„rarea       Dac„ dori˛i, ca procedur„ de vot, Ón cazul buletinului,
voturilor exprimate prin vot secret cu bile de c„tre      numele ∫i prenumele persoanei pe care n-o agrea˛i se
deputa˛i ∫i senatori asupra listei candida˛ilor propu∫i     ∫terge cu pixul. Dac„ buletinul r„m‚ne a∫a cum este,
pentru a fi desemna˛i Ón calitatea de membru al         curat, este vot pentru.
consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de        La bile, cunoa∫te˛i procedura. Bila alb„ Ón urna alb„,
Televiziune, conform art. 19 din Legea nr. 41/1994       vot pentru, bila alb„ Ón urn„ neagr„ ∫i bil„ neagr„ Ón
privind organizarea ∫i func˛ionarea Societ„˛ii Rom‚ne de    urn„ alb„, vot Ómpotriv„.
Televiziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune,        Rog pe domnul pre∫edinte al Comisiei pentru cultur„,
republicat„, ∫i au constatat urm„toarele:            arte ∫i mijloace de informare Ón mas„ Adrian P„unescu
  — num„rul total al deputa˛ilor ∫i senatorilor: 468;     s„ prezinte candida˛ii pentru consiliul de administra˛ie al
  — num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i: 394;     Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune.
  — num„rul total de voturi exprimate: 394;           V„ ascult„m.
  — num„rul de voturi anulate: 0;
  — num„rul total de voturi valabil exprimate: 394,       Domnul Adrian P„unescu:
  din care:                           Domnule pre∫edinte,
  — voturi pentru list„: 332;
  — voturi Ómpotriva listei: 62.                 Œmi va fi simplu s„ spun plenului celor dou„ Camere
  Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 41/1994,    un adev„r care a reie∫it din audierile ∫i la Televiziune, ∫i
republicat„, lista de candida˛i pentru desemnarea Ón      la Radiodifuziune, poate pentru prima oar„ Ón acest an,
calitatea de membru titular ∫i membru supleant ai        ∫i anume am avut sentimentul, nu numai eu, ci to˛i
consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de      colegii mei, c„ depolitizarea despre care se vorbe∫te mult
Televiziune se aprob„ cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i    s-a ∫i produs prin felul Ón care grupurile parlamentare ∫i
senatorilor.                          partidele politice ∫i-au desemnat candida˛ii pentru aceste
                                posturi. Era, poate, nevoie de pu˛in„ r„bdare din partea
  Ca urmare, din totalul de 468 deputa˛i ∫i senatori,
                                celor care n-au desemnat ace∫ti candida˛i ∫i de un efort
332 au votat pentru, ceea ce reprezint„ majoritatea
                                de a g„si personalit„˛i, cum au f„cut-o ∫i liberalii, ∫i
voturilor cerute de lege.
                                membrii conservatori, ∫i U.D.M.R., ∫i P.S.D.
  Parlamentul Rom‚niei desemneaz„ Ón calitate de
membru al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii        Ca urmare a adreselor Birourilor permanente ale celor
Rom‚ne de Televiziune urm„torii membri titulari ∫i       dou„ Camere din 20 iunie, Comisia pentru cultur„, arte ∫i
membri suplean˛i:                        mijloace de informare Ón mas„ a Senatului ∫i Comisia
  1. Membri titulari: Tudor Barbu, Ioana C„t„lina       pentru cultur„ a Camerei Deputa˛ilor s-au Óntrunit Ón
B„n˛oiu, George Mihail Pruteanu, Nicu Alifantis, Despina    ∫edin˛„ comun„ Ón zilele de 21 ∫i 22 iunie 2005.
Neagoe, Anne Rose Marie Jug„naru, Galfalvy Zsolt,         Potrivit prevederilor Legii nr. 41/1994 privind
Cornelia Constantin, Tudor Giurgiu, Liviu Gabriel Fetter,    organizarea ∫i func˛ionarea Societ„˛ii Rom‚ne de
Sorin Burtea.                          Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune,
  2. Membri suplean˛i: Claudiu Ciprian T„n„sescu, Ana     comisiile au audiat candida˛ii desemna˛i de cei Ón drept.
Maria Bi˛u, Mirela T„n„sescu, Viorel Ioan Bota, Stanik       Au fost nominaliza˛i urm„torii candida˛i:
™tefan Ioan, Selda Ismail, Nicoleta Br‚ndu∫a Miron, Radu      — din partea Grupurilor parlamentare ale P.N.L. —
Toader.                             Maria fioghin„, titular, ∫i Cosmin Gabriel P„curaru,
  Œncheiat pe 27 iunie 2005.                 supleant;
  10         MONITORUL   OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

  — din partea Grupurilor parlamentare ale P.D. — Paul      Domnul Cristian R„dulescu:
Grigoriu, titular, care nu s-a prezentat la audieri, ∫i Rare∫   Sunt la Birourile permanente.
Lucian Niculescu, supleant, care s-a prezentat la audieri;
  — din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului      Domnul Nicolae V„c„roiu:
Conservator — Bogdan Ghiu, titular, ∫i Gabriel Ioan
Iencek, supleant;                          La Birourile permanente.
  — din partea Grupurilor parlamentare ale P.R.M. —        Nu mai sunt alte observa˛ii? V„ mul˛umesc foarte
Mitzura Domnica Arghezi, titular, ∫i Mihaela Alexandra     mult.
Cristea, supleant;                         Vom trece la vot.
  — din partea Grupurilor parlamentare ale P.S.D. —        Œnainte de aceasta, stima˛i colegi, s„ prezent„m ∫i
Mirela Ioana Fugaru, Andrei Alexandru ∫i Dan Constantin     numirea celor doi vicepre∫edin˛i ∫i a unui membru ai
Preda, titulari, ∫i Roxana Mocanu, Romeo C„t„lin Cre˛u     Comisiei Na˛ionale de Valori Mobiliare.
∫i Lucian Aurel Purc„reanu, suplean˛i;               Domnule secretar Popeang„, v„ rog s„ da˛i voie la
  — din partea Grupurilor parlamentare U.D.M.R. —       tribun„ pre∫edintelui Comisiei economice sau pre∫edintelui
Ágoston Hugó, titular, ∫i Sebesi Karen Attila, supleant;    Comisiei pentru buget, finan˛e ∫i b„nci, cine prezint„.
  — din partea Grupului parlamentar al minorit„˛ilor     Unul dintre pre∫edin˛ii Comisiilor pentru buget, finan˛e ∫i
na˛ionale — Miomir Todorov, titular, ∫i Aurel Storin,      b„nci s„ prezinte propunerile pentru Comisia Na˛ional„ de
supleant;                            Valori Mobiliare.
  — din partea Guvernului Rom‚niei — Bogdana           Domnule T„n„sescu, v„ rog s„ prezenta˛i raportul
Balmu∫, titular, ∫i Vlad Velcu, supleant;            comun al celor patru comisii.
  — din partea personalului Societ„˛ii Rom‚ne de         Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:
Radiodifuziune, R„zvan Dumitrescu ∫i Adrian Valentin
Moise, titulari, Aurelia Daniela Ciobanu ∫i Adrian Doro,      Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
suplean˛i.                             Cu permisiunea dumneavoastr„, am s„ prezint raportul
  Pre∫edintele Rom‚niei a refuzat, printr-o scrisoare     comun cu privire la audierea candida˛ilor pentru numirea
adresat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere, s„ fac„        vicepre∫edin˛ilor ∫i a unui membru la Comisia Na˛ional„
propuneri pentru consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii    de Valori Mobiliare.
Rom‚ne de Radiodifuziune.                     Œn conformitate cu dispozi˛ia art. 3 din anexa la
  Ulterior nominaliz„rii sale, domnul Paul Grigoriu a     Ordonan˛a de urgen˛„ nr. 25/2002 privind aprobarea
renun˛at la candidatur„, Grupurile parlamentare ale P.D.    statutului Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, astfel
nef„c‚nd o alt„ propunere p‚n„ la Óncheierea audierilor.    cum a fost modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 514
  Dup„ finalizarea audierilor, membrii celor dou„ comisii   din iulie 2002 pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
au procedat la vot. To˛i candida˛ii au fost vota˛i Ón      Guvernului nr. 25/2002 privind statutul Comisiei Na˛ionale
unanimitate de cei 26 de parlamentari prezen˛i, cu       a Valorilor Mobiliare, comisiile permanente abilitate,
excep˛ia doamnei Mitzura Domnica Arghezi, care a primit     reunite Ón ziua de 22 iunie 2005, au procedat la audierea
un vot Ómpotriv„.                        urm„torilor candida˛i: Paul Micl„u∫, propunere a Grupului
  Ca urmare a votului exprimat, cele dou„ comisii       parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, Eugenia
propun plenului Parlamentului Rom‚niei spre aprobare      Carmen Pichi∫, propunere a Grupului parlamentar al
lista de candida˛i pentru consiliul de administra˛ie al     Partidului Democrat, Dorina Teodora Mih„ilescu,
Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune.              propunere a Grupului parlamentar al Partidului Social
                                Democrat, Cristian Traian Ionescu, propunere a Grupului
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   parlamentar al P.R.M.
  V„ mul˛umesc foarte mult.                   Candida˛ii au prezentat un curriculum vitae ∫i au
  Stima˛i colegi, dac„ sunt interven˛ii sau observa˛ii la   r„spuns Óntreb„rilor formulate de c„tre membrii comisiilor
lista prezentat„? Nu sunt. Sunte˛i de acord cu lista.      de specialitate, abilitate Ón acest sens.
                                  Candidatura domnului Cristian Traian Ionescu a fost
  Am Ón˛eles c„ Grupurile parlamentare P.D. ∫i-au retras
                                respins„ cu 4 voturi pentru ∫i 3 ab˛ineri.
candida˛ii.
                                  Astfel, Ón urma audierilor, cu unanimitate de voturi,
  P„stra˛i aceast„ formul„, colegii de la P.D.? Consult    comisiile reunite propun plenului Parlamentului
Grupurile parlamentare P.D. Dumneavoastr„ a˛i avut pe      nominalizarea urm„torilor candida˛i pentru cele dou„
domnul Paul Grigoriu, titular, ∫i Rare∫ Lucian Niculescu,    func˛ii de vicepre∫edin˛i ai Comisiei Na˛ionale a Valorilor
supleant. A˛i retras ambele propuneri.             Mobiliare, pe un mandat de 5 ani: Paul Gabriel Micl„u∫,
  V„ rog s„ spune˛i la microfon.               Dorina Teodora Mih„ilescu.
                                  Œn cadrul aceleia∫i ∫edin˛e, doamna Eugenia Bichi∫ a
  Domnul Cristian R„dulescu:
                                fost propus„ pentru calitatea de membru al Comisiei
  Da, am spus-o mai devreme, dar pentru ca lucrurile     Na˛ionale a Valorilor Mobiliare p‚n„ la data de
s„ fie clare, spun Ónc„ o dat„. Partidul Democrat retrage    4 noiembrie 2007, conform legii.
candidaturile sale pentru membrii titulari ∫i membrii       Mul˛umesc.
suplean˛i ∫i am trimis, Ón afar„ de adresa din partea
grupului, demisiile semnate de persoanele respective,       Domnul Nicolae V„c„roiu:
retragerea candidaturilor lor.                   Doamna pre∫edinte Turcan, v„ rog. Un scurt anun˛.
  Mul˛umesc.
                                  Doamna Raluca Turcan:
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                 Mul˛umesc.
 Œn˛eleg c„ s-au primit la Comisiile pentru cultur„       Œi rog pe to˛i membrii Comisiilor pentru cultur„ de la
demisiile celor doi din postura de candida˛i.          Camera Deputa˛ilor ∫i Senat s„ vin„ la sala Comisiei
           MONITORUL   OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005      11

pentru cultur„ din Camera Deputa˛ilor, dup„ ce Ó∫i       domnul chestor Popa ∫i domnul chestor ™erban Nicolae
exercit„ dreptul de vot.                    s„ Ónm‚neze bilele ∫i buletinele. N-avem ce face. F„r„
  V„ mul˛umesc foarte mult.                  chestori nu se poate. V„ rog s„ veni˛i aici.
                                  Domnule ™erban Nicolae, v„ rog s„ da˛i bilele ∫i
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   buletinul.
  Da, v„ mul˛umesc.                       Domnul Puskás Valentin Zoltán:
  Dori˛i pe... V„ rog!
                                 Antonie ™tefan Mihail          prezent
  Domnul Cristian R„dulescu:                   Apostol Neculai             prezent
  A∫ dori o precizare relativ la propunerile pentru       Arca∫ Viorel              prezent
C.N.V.M. Ele vor fi votate sau respinse de c„tre Camere,     Ardelean Aurel             prezent
dar, Ón raportul care a fost citit adineauri, s-a specificat   Arion Viorel              absent
c„ pentru unii membrii mandatul este de 5 ani, pentru       Athanasiu Alexandru           prezent
doamna Bichi∫, care este propus„ de c„tre P.D.,          Basgan Ion               prezent
mandatul este de doi ani, socotindu-se c„ vine Ón         Berceanu Radu Mircea          prezent
completarea, Ón lichidarea mandatului pe care membrul       Bindea Liviu Doru            prezent
care era propus de P.N.L. Ól avea Ón aceast„ comisie.       Blaga Vasile              absent
Acel membru, acum, va fi Ón fa˛a dumneavoastr„ pentru       Bobe∫ Marin               prezent
a fi ales vicepre∫edinte al C.N.V.M. Noi consider„m c„,      Cazacu Cornelia             prezent„
a∫a cum scrie legea, cel care vine ∫i este ales membru      C‚mpeanu Radu Anton           prezent
trebuie s„ beneficieze de un mandat plin de 5 ani ∫i       C‚rlan Dan               prezent
persoana care era Ónainte trebuie s„-∫i termine, s„-∫i      Chelaru Ioan              prezent
duc„ p‚n„ la cap„t mandatul care a Ónceput Ón 2002 ∫i       Cintez„ Mircea             prezent
se termin„ Ón 2007.                        Ciornei Silvia             prezent„
  Aceasta fiind o chestiune juridic„ ∫i, Ón orice caz, ca    Cioroianu Adrian Mihai         prezent
s„ nu r„m‚n„ lucrurile neelucidate asupra lungimii        Cismaru Ivan              prezent
mandatului, avem rug„mintea ca, Ónainte de redactarea       Copos Gheorghe             absent
hot„r‚rii referitoare la votul Camerei, Comisiile juridice de   Cozm‚nc„ Octav             absent
numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri ale celor dou„     Cre˛u Corina              absent„
Camere s„ hot„rasc„ care este varianta corect„, c‚t este     Cre˛u Ovidiu Teodor           prezent
mandatul unuia, c‚t este mandatul altuia, ca s„ nu fie      Cucuian Cristian            prezent
dup„ aceea discu˛ii.                       Cuta∫ George Sabin           prezent
  Mul˛umesc.                           Daea Petre               prezent
                                 David Cristian             prezent
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    David Gheorghe             prezent
  Stimate coleg,                         Diaconescu Cristian           prezent
  Din p„cate, avem o lege ∫i legea trebuie respectat„.      Dina Carol               prezent
Dac„ dori˛i, v„ citesc articolul din lege care prevede Ón     Dinescu Valentin            prezent
mod expres c„ Ón astfel de situa˛ii persoana care         DÓncu Vasile              prezent
Ónlocuie∫te persoana care nu ∫i-a epuizat mandatul        Duca Viorel Senior           absent
execut„ restul de mandat. N-am avut solu˛ie. Nu era nici     Dumitrescu Ion Mihai          prezent
un impediment. O ve˛i p„stra ca propunere Ón continuare.     Dumitrescu Gheorghe Viorel       prezent
Aceasta este legea ∫i trebuie s-o respect„m.           Dumitru Constantin           prezent
  Stima˛i colegi, vom Óncepe cu Camera Deputa˛ilor.       Eckstein Kovács Péter          prezent
  Repet Ónc„ o dat„, ve˛i primi dou„ bile pentru votul la    Fekete Szabó Andras Levente       prezent
consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de        Filipescu Teodor            absent
Radiodifuziune. Procedura de vot o ∫ti˛i. ™i ve˛i primi, Ón    Florescu Ion              prezent
acela∫i timp, un buletin cu cele trei propuneri, dou„       Flutur Gheorghe             prezent
pentru vicepre∫edinte ∫i una de membru al consiliului de     Frunda György              prezent
administra˛ie la C.N.V.M. Ave˛i aici, Ón dreapta, cele dou„    Funar Gheorghe             prezent
urne unde ve˛i introduce buletinul ∫i, dincolo, cele dou„     G„ucan Constantin            prezent
urne, alb„ ∫i neagr„, unde ve˛i introduce bilele. Repet,     Geoan„ Mircea Dan            absent
dac„ buletinul este neschimbat Ónseamn„ vot pentru, iar,     Georgescu Radu Cristian         prezent
Ón condi˛iile Ón care ave˛i observa˛ii, t„ia˛i numele ∫i     Gheorghe Constantin           prezent
prenumele celui Ón cauz„.                     Ha∫otti Puiu              prezent
  V„ rog, domnule Popeang„, s„ Óncepe˛i apelul.         Ila∫cu Ilie               absent
  Domnul Petre Popeang„:                     Iliescu Ion               prezent
                                 Ilu∫c„ Daniel              absent
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                 Ion Vasile               prezent
                                 Iorga Nicolae              prezent
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Iorgovan Antonie            absent
  Numai o secund„!                        Io˛cu Petru Nicolae           prezent
  Chestorii de la Camera Deputa˛ilor, doi chestori de la     Iv„nescu Paula Maria          prezent„
Camera Deputa˛ilor. N-avem nevoie de patru. V„ rog!        Jurcan Dorel              prezent
  Domnule Popeang„, ne cerem scuze, p‚n„ vin           Loghin Irina              prezent„
chestorii Ón sal„, face apelul domnul Puskás la Senat ∫i     Lupoi Mihail              prezent
12       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

Maior George Cristian          absent      Ungheanu Mihai             prezent
Mardare Radu C„t„lin           prezent      Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛       prezent
Marinescu Marius             prezent      Vasilescu Gavril„            prezent
Markó Béla                prezent      V„c„roiu Nicolae            prezent
Mele∫canu Teodor Viorel         prezent      V„rg„u Ion               absent
Mereu˛„ Mircea              prezent      Vedina∫ Verginia            prezent„
Mih„escu Eugen              absent      Verestóy Attila             prezent
Mih„ilescu Petru ™erban         prezent      Voiculescu Dan             absent
Moisuc Viorica Georgeta Pompilia     absent„      Vosganian Varujan            prezent
Moraru Ion                prezent      Vraciu Jan               prezent
Mor˛un Alexandru Ioan          prezent      De la Senat dac„ a mai venit cineva?
Neagoe Otilian              prezent      Mul˛umesc. (Discu˛ii Ón sal„.)
Neagu Nicolae              absent
Németh Csaba               prezent      Domnul Adrian N„stase:
Nicolae ™erban              prezent     Urmeaz„ votul de la Camera Deputa˛ilor.
Nicolai Norica              prezent„     Œl rog pe domnul secretar Popeang„ Petre s„ citeasc„
Novolan Traian              absent    lista.
Onaca Dorel Constantin          absent      V„ rog, Ónc„ o dat„, s„ lua˛i loc Ón b„nci!
Oprea Mario Ovidiu            prezent     Rog chestorii de la Camera Deputa˛ilor s„ vin„ pentru
Oprescu Sorin Mircea           absent    a organiza votul, pentru a distribui buletinele ∫i bilele.
Pascu Corneliu              prezent     Deci, domnul chestor Eugen Nicolicea, Grupul
P„curaru Nicolae Paul Anton       absent    parlamentar al P.S.D., domnul chestor Oltean Ioan,
P„unescu Adrian             prezent   Grupul parlamentar îDreptate ∫i Adev„r“ P.N.L.-P.D.,
Pere∫ Alexandru             prezent   domnul chestor Kelemen Hunor, Grupul parlamentar al
Pete ™tefan               prezent   U.D.M.R., ∫i domnul chestor Miron Ignat, Grupul
Petre Maria               prezent„   parlamentar pentru minorit„˛i. (Discu˛ii Ón sal„.)
Petrescu Ilie              prezent
                             Rog cei trei chestori pe care i-am numit s„-∫i fac„
Popa Aron Ioan              prezent
                           datoria ∫i s„ participe la organizarea votului.
Popa Dan Gabriel             prezent
Popa Nicolae Vlad            prezent      De la prezidiu:
Popescu Dan Mircea            prezent
Popescu Ionel              absent      A venit domnul chestor Oltean Ioan.
Popescu Irinel              prezent      Domnul Adrian N„stase:
Popescu Mihail              absent
Prodan Tiberiu Aurelian         prezent      Da.
Puskás Valentin Zoltán          prezent
R„doi Ion                absent      Domnul Petre Popeang„:
R„doi Ovidiu               prezent      Adomnic„i Mirela Elena         prezent„
R„dulescu Cristache           prezent      Adomni˛ei Cristian Mihai        absent
Roibu Aristide              prezent      Albu Gheorghe              absent
Sab„u Dan                prezent      Alm„janu Marin             prezent
S‚rbu Ilie                prezent      Alm„∫an Liviu              absent
Silistru Doina              prezent„     Amarie Constantin            prezent
Simionescu Aurel Gabriel         absent      Amet Aledin               absent
Sógor Csaba               prezent      Anastase Roberta Alma          prezent„
Solcanu Ion               prezent      Andea Petru               prezent
Stan Petru                absent      Andon Sergiu              prezent
St„noiu Mihaela Rodica          prezent„     Andronescu Ecaterina          prezent„
Stoica Ilie               prezent      Andreica Romic„             prezent
Str„til„ ™erban Cezar          prezent      Antal Árpád András           prezent
Stroe Radu                absent
                              Antal István              prezent
Szabó Károly Ferenc           prezent
™erb„nescu Verginia           prezent„     Antonescu George Crin Lauren˛iu     absent
™erbu Gheorghe Vergil          prezent      Apostolache Mihai Cristian       prezent
™ere∫ Ioan Codru˛            absent      Ardelean Cornelia            prezent„
™tefan Viorel              prezent      Asztalos Ferenc             prezent
™ter Sever                prezent      Avram Dumitru              prezent
Talpe∫ Ioan               absent      Baban ™tefan              prezent
T„n„sescu Claudiu            absent      Bara Nicolae              prezent
T„r„cil„ Doru Ioan            prezent      Barbu Gheorghe             absent
Terinte Radu               prezent      Bardan Cornel ™tefan          prezent
Theodorescu R„zvan Emil         prezent      B„d„l„u Nicolae             prezent
TÓlv„r Angel               prezent      B„e∫u George              prezent
Toma Ion                 prezent      B„nicioiu Nicolae            absent
Tudor Corneliu Vadim           absent      B„rbule˛iu Tiberiu           absent
fi‚buleac Mihai              prezent                ˝
                              Becsek-Garda Dezso Kálmán        prezent
fiic„u Silvia Adriana           prezent„     Bec∫enescu Dumitru           prezent
fiÓrle Radu                absent      Bejinariu Eugen             absent
        MONITORUL  OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005     13

Bentu Dumitru             prezent      Fenechiu Relu            prezent
Bivolaru Ioan             prezent      Firczak Gheorghe           prezent
BÓrsan Iulian Gabriel         prezent      Florea Damian            prezent
Boagiu Anca Daniela          prezent„     Fotopolos Sotiris          absent
Bobeanu R„zvan Petric„        prezent      Fr‚ncu Emilian Valentin       prezent
Boeriu Valeriu Victor         absent      Furo Iuliu Ioan           prezent
Bolca∫ Lucian Augustin        prezent      Gabor Gheorghe            prezent
Bonis Istvan             prezent      Gan˛ Ovidiu Victor          prezent
Boureanu Cristian Alexandru      absent      G„leteanu Monalisa          prezent„
Br‚nz„ William Gabriel        prezent      Georgescu Filip           prezent
BrÓnzan Ovidiu            prezent      Gerea Andrei Dominic         prezent
Bruchental-Pop Ionela         prezent„     Gheorghe Valeriu           absent
Buciu Angela             prezent„     Gheorghiof Titu Nicolae       prezent
Buda Daniel              prezent      Ghiorghioni Ionesie         absent
Buda Ioan               prezent      Ghi∫e Ioan              prezent
Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu     prezent      Giurescu Ion             prezent
Buruian„ Aprodu Daniela        absent„      Giurgiu Mircia            prezent
Bu∫oi Cristian Silviu         absent      Gl„van ™tefan            prezent
Buzatu Dan Hora˛iu          prezent      Godja Petru             prezent
Buzea Cristian Valeriu        absent      Gon˛ea Ion              prezent
Calimente Mih„i˛„           prezent      Grigore Dan             absent
Canacheu Costic„           prezent      Grosaru Mircea            absent
Cantaragiu Bogdan           absent      Gubandru Aurel            prezent
Cazan Romeo Gheorghe Leonard     prezent      Gu∫„ Cozmin Horea          absent
C„lian Petru             prezent      Gvozdenovici Slavomir        absent
C„lin Ion               prezent      Hanganu Romeo Octavian        prezent
C‚mpanu Liviu             prezent      Hellvig Eduard Raul         prezent
Chiper Gheorghe            prezent      Hoban Ioan              prezent
Chi∫ Filona∫             prezent      Hogea Vlad Gabriel          absent
Cindrea Ioan             prezent      Hoinaru Marian            prezent
Cioc‚lteu Alexandru          absent      Hrebenciuc Viorel          absent
Ciontu Corneliu            absent      Iacob Ridzi Monica Maria       prezent„
Ciopraga Mircea            prezent      Iancu Iulian             prezent
Ciuc„ Liviu Bogdan          prezent      Ibram Iusein             prezent
Cliveti Minodora           prezent„     Ifrim Mircea             prezent
Cocrea Olgu˛a             absent„      Iga∫ Traian Constantin        prezent
CodÓrl„ Liviu             absent      Ignat Miron             prezent
Constantinescu Anca          prezent„     Iliescu Valentin Adrian       prezent
Constantinescu Viorel         prezent      Ionescu Daniel            absent
Corl„˛ean Titus            prezent      Iordache Florin           absent
Co∫ea Dumitru Gheorghe Mircea     prezent      Iordache Gra˛iela Denisa       prezent„
Cr„ciunescu Grigore          prezent      Iriza Marius             prezent
Cre˛u Gabriela            absent„      Iustian Mircea Teodor        prezent
Cutean Vasile Emilian         prezent      Jipa Florina Ruxandra        absent„
Dan Iosif               prezent      Kelemen Attila Béla Ladislau     prezent
Diaconescu Marin           prezent      Kelemen Hunor            prezent
Diaconescu Renic„           absent      Kerekes Károly            prezent
Dida Corneliu Ioan          prezent      Király Andrei Gheorghe        prezent
Dobre Traian             prezent      Kónya-Hamar Sándor          prezent
Dorneanu Valer            prezent      Kovacs Attila            prezent
Dragomir Dumitru           absent      Lakatos Petru            prezent
Dragomir Gheorghe           prezent      Lambrino Radu            absent
Dr„gu∫ Radu C„t„lin          prezent      Lari-Iorga Leonida          absent„
Dre˛canu Doina Mic∫unica       prezent„     Lificiu Petru            prezent
Dumitrescu Cristian Sorin       absent      Liga D„nu˛              absent
Dumitrescu Liana           prezent„     Longher Ghervazen          prezent
Dumitrescu Zamfir           absent      Luchian Ion             prezent
Dumitriu Drago∫ Petre         prezent      Macale˛i Costic„           prezent
Dumitriu Mihai            absent      Magheru Paul             prezent
Dumitru Ion              prezent      Man Mircea              absent
Du∫a Mircea              prezent      Manda Iulian Claudiu         prezent
Du˛u Stelian             prezent      Manolescu Oana            prezent„
Erdei-Dolóczki István         prezent      Manta Pantelimon           prezent
Eserghep Gelil            prezent      Marian Dan Mihai           prezent
Faina Constantin           prezent      Marinescu Marian Jean        absent
F‚r∫irotu Vladimir Mircea       prezent      Martin Eduard Stelian        absent
14        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

Márton Árpád Francisc          prezent      Podgorean Radu               absent
Máté András Levente           prezent      Ponta Victor Viorel            prezent
Matei C„t„lin Lucian           prezent      Pop Claudiu Adrian             prezent
Maz„re Alexandru             absent      Popa Cornel                prezent
M„laimare Mihai Adrian          absent      Popa Daniela                absent„
M„n„stireanu Vladimir Alexandru     prezent      Popa Nicolae                prezent
M„nescu Rare∫ ™erban           absent      Popeang„ Petre               prezent
M„rcule˛ Petrescu Mira Anca Victoria   prezent„     Popescu Dan Ioan              prezent
M„tu∫a Tudor               prezent      Popescu Florin Aurelian          absent
Meir Nati                absent      Popescu Ionica Constan˛a          prezent„
Merce Ilie                absent      Popescu-T„riceanu C„lin Constantin Anton  absent
Merka Adrian Miroslav          prezent      Popp Cosmin Gabriel            prezent
Micula C„t„lin              prezent      Preda Cezar Florin             absent
Mihalache Sorin Dan           absent      Preda Ion                 prezent
Mih„ilescu Teodora Dorina        prezent„     Pruteanu Vasile              prezent
Mihei Andrian Sirojea          prezent      Puchianu Ioan Dumitru           absent
Mircea Costache             prezent      Pupez„ Viorel               prezent
Mircovici Niculae            prezent      Purceld Octavian Mircea          prezent
Mironescu Lauren˛iu           absent      Pu∫ca∫ Vasile               absent
Miro∫eanu Liviu Alexandru        absent      Pu∫c„ Mircea Valer             prezent
Mitrea Manuela              prezent„     Puzdrea Dumitru              absent
Mitrea Miron Tudor            prezent      Racoceanu Viorel              prezent
Miu˛escu Gheorghe Adrian         absent      Radan Mihai                prezent
MÓnzÓn„ Ion               prezent      Radu Octavian Claudiu           absent
Mocanu Alexandru             prezent      Raicu Romeo Marius             absent
Mocanu Vasile              prezent      R„dulescu Cristian             prezent
Moc„nescu Coloros Dan Constantin     absent      Rogin Marius                absent
Mocioalc„ Ion              absent      Romanescu Marcel Lauren˛iu         absent
Mohora Tudor               prezent      Rus Ioan Aurel               absent
Moisoiu Adrian              prezent      Rusu Mihaela Adriana            prezent„
Moldovan Emil Radu            prezent      Ru∫anu Dan Radu              prezent
Momanu Corneliu             prezent      Sanda Victor                absent
Motreanu Dan ™tefan           prezent      Sandu-Capr„ Mihai             prezent
Movil„ Petru               prezent      Sandu Gabriel               prezent
Munteanu Ioan              prezent      Sasu Ion                  prezent
Musc„ Monica Octavia           absent„      S„niu˛„ Marian Florian           prezent
Mu∫etescu Tiberiu Ovidiu         prezent      S„punaru Nini               prezent
Nassar Rodica              absent„      S‚rb Gheorghe               prezent
N„stase Adrian              prezent      S‚rbu Daciana Octavia           prezent„
Nechita Aurel              prezent      S‚rbu Marian                prezent
Nedelcu Gabriela             prezent„     S‚rbu Mugurel Liviu            prezent
Nica Dan                 prezent      Scutaru Adrian George           prezent
Nicol„escu Gheorghe Eugen        prezent      Semcu Adrian Emanuil            prezent
Nicolicea Eugen             prezent      Seres Dénes                prezent
Nicula Vasile Cosmin           prezent      Severin Adrian               absent
Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae      absent      Silaghi Ovidiu Ioan            prezent
Nistoran Dorin Liviu           absent      Sire˛eanu Mihail              prezent
Ni˛„ Constantin             prezent      Sóki Béla                 prezent
Ni˛ulescu Teodor             absent      Soporan Vasile Filip            prezent
Nosa Iuliu                prezent      Stan Ioan                 prezent
Oancea Viorel              prezent      Stan Ion                  absent
Olarean Aurel              prezent      Stanciu Anghel               absent
Oltean Ioan               prezent      St„nescu Cristian             absent
Olteanu Bogdan              prezent      St„nescu Mircea              prezent
Oprea Gabriel              prezent      St„ni∫oar„ Mihai              absent
Ovidenie Costel             prezent      Stoica Ion                 prezent
Pal„r Ionel               prezent      Str„chinaru Petre             prezent
Pambuccian Varujan            prezent      Strung„ Emil                prezent
Pard„u Dumitru              prezent      Szekely Levente Csaba           prezent
Pascu Bogdan               prezent      ™andru Marcela Lavinia           absent„
Pa∫cu Ioan Mircea            prezent      ™tirbe˛ Cornel               prezent
Pavelescu Aurelian            absent      ™tireanu Octavian             prezent
Paveliu Marian Sorin           absent      ™tiuc„ Alecsandru             prezent
P„un Nicolae               absent      Tab„r„ Valeriu               prezent
Petrea Constantin            prezent      Tamás Sándor                prezent
Plumb Rovana               prezent„     T„mag„ Constantin             absent
         MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005        15

T„n„sescu Mihai Nicolae          prezent      Gvozdenovici Slavomir           absent
T„rniceru Petru              prezent      Hogea Vlad Gabriel             absent
Tcaciuc ™tefan               absent      Hrebenciuc Viorel             prezent
Teodorescu George Alin           absent      Ionescu Daniel               absent
Timar Liviu                prezent      Iordache Florin              absent
Timi∫ Ioan                 prezent      Jipa Florina Ruxandra           absent„
Todoran Pavel               prezent      Lambrino Radu               absent
Toma Florentina Marilena          absent„      Lari-Iorga Leonida             absent„
Toma Horia Victor             prezent      Liga D„nu˛                 absent
Toró Tiberiu                prezent      Man Mircea                 absent
Tudor Constantin              prezent      Marinescu Marian Jean           absent
Tudor Marcu                prezent
                               Martin Eduard Stelian           absent
Tudose Mihai                prezent
                               Maz„re Alexandru              absent
Turcan Raluca               prezent„
fiundrea Ioan                absent      M„laimare Mihai Adrian           prezent
Uioreanu Horea Dorin            prezent      M„nescu Rare∫ ™erban            absent
Ujeniuc Drago∫               prezent      Meir Nati                 absent
Ungureanu Petre              prezent      Merce Ilie                 absent
Ungureanu Valeriu Alexandru        prezent      Mihalache Sorin Dan            prezent
Urs„rescu Dorinel             prezent      Mironescu Lauren˛iu            absent
Vainer Aurel                prezent      Miro∫eanu Liviu Alexandru         absent
Varga Attila                absent      Miu˛escu Gheorghe Adrian          absent
Vasile Aurelia               prezent„     Moc„nescu Coloros Dan Constantin      absent
Vasilescu Lia Olgu˛a            prezent„     Mocioalc„ Ion               absent
V„lean Adina Ioana             prezent„     Nassar Rodica               prezent„
V„sioiu Horia               prezent      Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae       absent
Vlase Petru Gabriel            prezent      Nistoran Dorin Liviu            absent
Vl„doiu Aurel               prezent      Ni˛ulescu Teodor              absent
Voicu C„t„lin               prezent      Pavelescu Aurelian             absent
Voicu Mihai Alexandru           prezent      Paveliu Marian Sorin            prezent
Voinea Florea               absent      Podgorean Radu               absent
Zaharia Claudius Mihail          prezent      Popa Daniela                absent„
Zamfir Gabriel               prezent      Popescu Florin Aurelian          absent
Zamfirescu Dan Dumitru           prezent      Popescu-T„riceanu C„lin Constantin Anton  absent
Zegrean Augustin              prezent
                               Preda Cezar Florin             absent
Zgonea Valeriu ™tefan           prezent
                               Puchianu Ioan Dumitru           absent
O s„ reiau absen˛ii.
Adomni˛ei Cristian Mihai          absent      Pu∫ca∫ Vasile               absent
Albu Gheorghe               absent      Puzdrea Dumitru              absent
Amet Aledin, prezent ∫i voteaz„.               Radu Octavian Claudiu           absent
Antonescu George Crin Lauren˛iu      absent      Raicu Romeo Marius             absent
Barbu Gheorghe               absent      Rogin Marius                absent
B„nicioiu Nicolae             absent      Romanescu Marcel Lauren˛iu         absent
B„rbule˛iu Tiberiu, prezent ∫i voteaz„.           Rus Ioan Aurel               absent
Bejinariu Eugen              absent      Sanda Victor                absent
Boeriu Valeriu Victor           absent      Severin Adrian               absent
Boureanu Cristian Alexandru        absent      Stan Ion                  absent
Buruian„ Aprodu Daniela          absent„      Stanciu Anghel               absent
Bu∫oi Cristian Silviu           absent      St„nescu Cristian             absent
Buzea Cristian Valeriu           absent      St„ni∫oar„ Mihai              absent
Cantaragiu Bogdan             absent      ™andru Marcela Lavinia           absent„
Cioc‚lteu Alexandru            absent
Ciontu Corneliu              absent      Domnul Nicolae V„c„roiu:
Cocrea Olgu˛a               prezent„    Domnule Popeang„, numai o secund„!
CodÓrl„ Liviu               absent     Stima˛i colegi deputa˛i, mai este cineva care nu ∫i-a
Cre˛u Gabriela               prezent„   exprimat votul? Domnul Stanciu.
Diaconescu Renic„             absent
                              Altcineva?! Domnul Mele∫canu, la Senat, am re˛inut.
Dragomir Dumitru              absent
                              V„ rog s„ Ói da˛i ∫i domnului Mele∫canu.
Dumitrescu Cristian Sorin         prezent
Dumitrescu Zamfir             prezent     Dac„ mai este cineva care n-a votat?
Dumitriu Mihai               absent      Doamna Monica Octavia Musc„ (din sal„):
Fotopolos Sotiris             absent
Gheorghe Valeriu              absent      Eu am votat, dar sunt trecut„ absent„ pe list„.
Ghiorghioni Ionesie            absent
Grigore Dan                absent      Domnul Nicolae V„c„roiu:
Gu∫„ Cozmin Horea             absent      Nu, v-a trecut prezent„, doamna Musc„ a votat.
  16         MONITORUL   OFICIAL   AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a,   Nr. 95/4.VII.2005

  Domnul Petre Popeang„:                    Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune,
  Domnul Mele∫canu Teodor Viorel, senator, voteaz„.      republicat„, ∫i au constatat urm„toarele:
                                  — num„rul total al deputa˛ilor ∫i senatorilor: 468;
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                     — num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i: 345;
                                  — num„rul total de voturi exprimate: 345;
  Domnul P„unescu.                         — num„rul de voturi anulate: nici unul;
  Dac„ mai este cineva care nu a votat, v„ rog?          — num„rul total de voturi valabil exprimate: 345,
  Domnul Petre Popeang„:                      din care:
                                  — voturi pentru list„: 292;
  Spune˛i numele, v„ rog. La Senat.                — voturi Ómpotriva listei: 53.
                                  Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 41/1994
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   privind organizarea ∫i func˛ionarea Societ„˛ii Rom‚ne de
  Spune˛i numele.                       Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune,
                                republicat„, lista de candida˛i pentru desemnarea Ón
  Domnul Petre Popeang„:                    calitatea de membru titular ∫i membru supleant ai
  Domnul Io˛cu Nicolae Petru, prezent ∫i voteaz„.       consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de
  Altcineva de la Senat?                    Radiodifuziune se aprob„ cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i
  Domnul Radu fiÓrle, senator, voteaz„.             senatorilor.
  Dumitrescu Ion Mihai, senator, voteaz„.             Ca urmare, din totalul de 468 deputa˛i ∫i senatori,
  Stanciu Anghel voteaz„.                   292 au votat pentru, ceea ce reprezint„ majoritatea
                                voturilor cerute de lege.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                     Parlamentul Rom‚niei desemneaz„ Ón calitatea de
                                membru al Consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
  ™i Adrian P„unescu.
                                Rom‚ne de Radiodifuziune urm„torii membri titulari ∫i
  Mul˛umesc.                         membri suplean˛i:
  Mai este cineva care nu ∫i-a exprimat votul? Nu.        1. Membri titulari: Maria fioghin„, Bogdan Ghiu,
  Rog secretariatul s„ ridice cele patru urne.        Mitzura Domnica Arghezi, Mirela Ioana Fugaru, Andrei
  Invit membrii Biroului permanent, Senat ∫i Camera      Alexandru, Dan Constantin Preda, Ágoston Hugó, Miomir
Deputa˛ilor, s„ mearg„ Ón sala Biroului permanent, pentru    Todorov, Bogdana Balmu∫, R„zvan Dumitrescu, Adrian
num„r„toare.                          Valentin Moise.
  Stima˛i colegi, r„m‚ne˛i pe loc!                2. Membri suplean˛i: Cosmin Gabriel P„curaru, Gabriel
  Revenim Ón zece minute ∫i vom da votul secret cu      Ioan Iencek, Mihaela Alexandra Cristea, Roxana Mocanu,
bile pentru pre∫edintele consiliului de administra˛ie la    Romeo C„t„lin Cre˛u, Lucian Aurel Purc„reanu, Sebesi
Societatea Rom‚n„ de Televiziune ∫i, separat, votul       Karen Attila, Aurel Storin, Vlad Velcu, Aurelia Daniela
secret cu bile pentru pre∫edintele consiliului de        Ciobanu, Adrian Doro∫.
administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune,        Œncheiat ast„zi, 27 iunie 2005.
dup„ ce vom parcurge procedura.                   Semneaz„ membrii Biroului permanent din Camera
  Deci revenim Ón maximum un sfert de or„.          Deputa˛ilor ∫i Senat.
  V„ mul˛umesc.
              PAUZ√                  Domnul Nicolae V„c„roiu:
               *                  Stima˛i colegi, s„ Ói felicit„m pe noii membri ai
            *      *             consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de
            DUP√ PAUZ√                Radiodifuziune. (Aplauze.)
                                  Rog consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                Radiodifuziune s„ se retrag„ Ón sala Comisiei pentru
  Stima˛i colegi, v„ rog s„ v„ ocupa˛i locurile Ón sal„.    cultur„, arte ∫i mijloace de informare Ón mas„, pentru
Invit colegii senatori ∫i deputa˛i Ón sal„.           desemnarea pre∫edintelui.
  Rog pe domnul secretar Popeang„ s„ dea citire          V„ rog, cu foarte mult„ operativitate, dup„ care,
procesului-verbal cu rezultatul votului la consiliul de     bineÓn˛eles, Comisiile pentru cultur„, arte ∫i mijloace de
administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune.      informare Ón mas„ din cele dou„ Camere vor audia
                                candidatul propus pentru pre∫edin˛ia Societ„˛ii Rom‚ne
  Domnul Petre Popeang„:                    de Radiodifuziune.
  Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de   Rog s„ se prezinte acum procesul-verbal cu rezultatul
c„tre deputa˛i ∫i senatori cu privire la desemnarea       votului pentru cei doi vicepre∫edin˛i ∫i un membru la
membrilor consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne   Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare.
de Radiodifuziune
  Œn temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul        Domnul Petre Popeang„:
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,      Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de
Birourile permanente ale celor dou„ Camere ale         c„tre deputa˛i ∫i senatori cu privire la numirea
Parlamentului au procedat la verificarea ∫i num„rarea      vicepre∫edin˛ilor ∫i a unui membru ai Comisiei Na˛ionale
voturilor exprimate prin vot secret cu bile, de c„tre      a Valorilor Mobiliare.
deputa˛i ∫i senatori, asupra listei candida˛ilor propu∫i      Œn temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul
pentru a fi desemna˛i Ón calitatea de membru al         ∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,
consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de      Birourile permanente ale celor dou„ Camere ale
Radiodifuziune, conform art. 19 din Legea nr. 41/1994      Parlamentului au procedat la verificarea ∫i num„rarea
privind organizarea ∫i func˛ionarea Societ„˛ii Rom‚ne de    voturilor exprimate de c„tre deputa˛i ∫i senatori, prin vot
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005       17

secret cu buletine de vot, conform art. 84 din         consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de
regulamentul men˛ionat mai sus, cu privire la candida˛ii    Televiziune.
propu∫i pentru numirea vicepre∫edin˛ilor ∫i a unui membru
al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare Ón func˛ia de     Domnul Nicolae V„c„roiu:
comisar, ∫i au constatat urm„toarele:               V„ mul˛umesc foarte mult.
  — num„rul total al deputa˛ilor ∫i senatorilor: 468;       Stima˛i colegi, propunerea f„cut„ este domnul Tudor
  — num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i: 347;     Giurgiu.
  — num„rul total de voturi exprimate: 347;            Œncepem apelul cu Camera Deputa˛ilor, deci domnul
  — num„rul de voturi anulate: nici unul.           Popeang„.
  — num„rul total de voturi valabil exprimate: 347.        Rog chestorii de la Camera Deputa˛ilor s„ pofteasc„
  Din verificarea ∫i num„rarea voturilor rezult„       aici pentru a Ónm‚na bilele.
urm„toarele:                            Mul˛umesc.
  — Paul Gabriel Micl„u∫, vicepre∫edinte — 347 de         Deci bila alb„, bila neagr„...
voturi pentru, nici un vot Ómpotriv„;               V„ rog.
  — Dorina Teodora Mih„ilescu, vicepre∫edinte —         Doamna Raluca Turcan:
339 de voturi pentru, 8 voturi Ómpotriv„.
  — Eugenia Carmen Bichi∫, comisar — 347 de voturi        Œi rog pe membrii Comisiilor pentru cultur„, arte ∫i
pentru, nici un vot Ómpotriv„.                 mijloace de informare Ón mas„ din Camera Deputa˛ilor ∫i
  Œn conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din     Senat s„ vin„ la sala de ∫edin˛„, pentru a valida
Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor     propunerea pentru pre∫edinte la Societatea Rom‚n„ de
∫i Senatului, numirea Ón func˛ii se hot„r„∫te cu votul     Radiodifuziune.
majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i.         Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Œntrunind num„rul de voturi prev„zut de regulament,
sunt declara˛i ale∫i membrii Comisiei Na˛ionale a Valorilor    Œncepem apelul la Camera Deputa˛ilor. Ve˛i primi cele
Mobiliare, dup„ cum urmeaz„:                  dou„ bile pentru votul pre∫edintelui Societ„˛ii Rom‚ne de
  — Paul Gabriel Micl„u∫ — vicepre∫edinte;          Televiziune, domnul Tudor Giurgiu.
  — Dorina Teodora Mih„ilescu — vicepre∫edinte;         Repet, bila alb„ Ón urna alb„ ∫i bila neagr„ Ón urna
                                neagr„ Ónseamn„ vot pentru.
  — Eugenia Carmen Bichi∫ — comisar.
                                 Ave˛i cuv‚ntul, domnule deputat Popeang„.
  Œncheiat ast„zi, 27 iunie 2005.
  Semneaz„ membrii Biroului permanent din Camera         Domnul Petre Popeang„:
Deputa˛ilor ∫i Senat.
                                 Adomnic„i Mirela Elena          prezent„
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Adomni˛ei Cristian Mihai         absent
                                 Albu Gheorghe              absent
  V„ mul˛umesc.                         Alm„janu Marin              prezent
  S„ Ói felicit„m pe cei trei pentru rezultatul bun ob˛inut   Alm„∫an Liviu              absent
∫i s„ le dorim succes Ón activitate. (Aplauze.)          Amarie Constantin            prezent
  Stima˛i colegi, trecem la votul secret cu bile pentru     Amet Aledin               prezent
pre∫edintele consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii      Anastase Roberta Alma          absent„
Rom‚ne de Televiziune.                      Andea Petru               prezent
  Invit pe domnul Adrian P„unescu s„ prezinte raportul      Andon Sergiu               absent
comun al celor dou„ Comisii pentru cultur„, arte ∫i        Andronescu Ecaterina           prezent„
mijloace de informare Ón mas„. Œl ave˛i aici, domnule       Andreica Romic„             prezent
pre∫edinte.                            Antal Árpád András            absent
                                 Antal István               absent
  Domnul Adrian P„unescu (din sal„):               Antonescu George Crin Lauren˛iu     absent
  Œl prezint„ din partea Camerei!                Apostolache Mihai Cristian        prezent
                                 Ardelean Cornelia            prezent„
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Asztalos Ferenc             prezent
                                 Avram Dumitru              prezent
  V„ rog.                            Baban ™tefan               prezent
  Doamna Raluca Turcan:                     Bara Nicolae               prezent
                                 Barbu Gheorghe              absent
  Domnilor pre∫edin˛i,                      Bardan Cornel ™tefan           prezent
  Stima˛i colegi,                        B„d„l„u Nicolae             prezent
  Comisia pentru cultur„, arte ∫i mijloace de informare     B„e∫u George               prezent
Ón mas„ a Senatului ∫i Comisia pentru cultur„, arte ∫i      B„nicioiu Nicolae            absent
mijloace de informare Ón mas„ a Camerei Deputa˛ilor        B„rbule˛iu Tiberiu            absent
s-au Óntrunit Ón ∫edin˛„ comun„, Ón ziua de 27 iunie                 ˝
                                 Becsek-Garda Dezso Kálmán        prezent
2005, pentru audierea candidatului recomandat de c„tre      Bec∫enescu Dumitru            prezent
membrii consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne     Bejinariu Eugen             absent
de Televiziune, Ón persoana domnului Tudor Giurgiu.        Bentu Dumitru              prezent
  Dup„ audierea candidatului, membrii comisiilor au       Bivolaru Ioan              absent
votat cu majoritatea voturilor celor prezen˛i, 20 de voturi    BÓrsan Iulian Gabriel          prezent
pentru ∫i 3 ab˛ineri, desemnarea domnului Tudor Giurgiu      Boagiu Anca Daniela           prezent„
drept candidat pentru ocuparea func˛iei de pre∫edinte al     Bobeanu R„zvan Petric„          absent
18       MONITORUL  OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

Boeriu Valeriu Victor         absent      Fr‚ncu Emilian Valentin        prezent
Bolca∫ Lucian Augustin        prezent      Furo Iuliu Ioan            prezent
Bonis Istvan             prezent      Gabor Gheorghe            prezent
Borbély László            prezent      Gan˛ Ovidiu Victor          prezent
Boureanu Cristian Alexandru      absent      G„leteanu Monalisa          prezent„
Br‚nz„ William Gabriel        absent      Georgescu Filip            prezent
BrÓnzan Ovidiu            absent      Gerea Andrei Dominic         prezent
Bruchental-Pop Ionela         prezent„     Gheorghe Valeriu           absent
Buciu Angela             prezent„     Gheorghiof Titu Nicolae        absent
Buda Daniel              prezent      Ghiorghioni Ionesie          absent
Buda Ioan               prezent      Ghi∫e Ioan              prezent
Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu     prezent      Giurescu Ion             prezent
Buruian„ Aprodu Daniela        absent„      Giurgiu Mircea            prezent
Bu∫oi Cristian Silviu         absent      Gl„van ™tefan             prezent
Buzatu Dan Hora˛iu          prezent      Godja Petru              prezent
Buzea Cristian Valeriu        absent      Gon˛ea Ion              prezent
Calimente Mih„i˛„           prezent      Grigore Dan              absent
Canacheu Costic„           prezent      Grosaru Mircea            absent
Cantaragiu Bogdan           absent      Gubandru Aurel            prezent
Cazan Romeo Gheorghe Leonard     prezent      Gu∫„ Cozmin Horea           absent
C‚mpanu Liviu             prezent      Gvozdenovici Slavomir         absent
C„lian Petru             prezent      Hanganu Romeo Octavian        prezent
C„lin Ion               prezent      Hellvig Eduard Raul          prezent
Chiper Gheorghe            prezent      Hoban Ioan              prezent
Chi∫ Filona∫             prezent      Hogea Vlad Gabriel          absent
Cindrea Ioan             prezent      Hoinaru Marian            absent
Cioc‚lteu Alexandru          absent      Hrebenciuc Viorel           prezent
Ciontu Corneliu            absent      Iacob Ridzi Monica Maria       prezent„
Ciopraga Mircea            prezent      Iancu Iulian             absent
Ciuc„ Liviu Bogdan          prezent      Ibram Iusein             prezent
Cliveti Minodora           prezent„     Ifrim Mircea             prezent
Cocrea Olgu˛a             prezent„     Iga∫ Traian Constantin        prezent
CodÓrl„ Liviu             absent      Ignat Miron              prezent
Constantinescu Anca          prezent„     Iliescu Valentin Adrian nu voteaz„.
Constantinescu Viorel         prezent      Ionescu Daniel            absent
Corl„˛ean Titus            prezent      Iordache Florin            absent
Co∫ea Dumitru Gheorghe Mircea     prezent      Iordache Gra˛iela Denisa       prezent„
Cr„ciunescu Grigore          absent      Iriza Marius             prezent
Cre˛u Gabriela            absent„      Iustian Mircea Teodor         prezent
Cutean Vasile Emilian         prezent      Jipa Florina Ruxandra         absent„
Dan Iosif               prezent      Kelemen Attila            prezent
Diaconescu Marin           absent      Kelemen Hunor             absent
Diaconescu Renic„           absent      Kerekes Károly            prezent
Dida Corneliu Ioan          prezent      Király Andrei             prezent
Dobre Traian             prezent      Kónya Sándor             prezent
Dorneanu Valer            absent      Kovacs Attila             prezent
Dragomir Dumitru           absent      Lakatos Petru             prezent
Dragomir Gheorghe           prezent      Lambrino Radu             absent
Dr„gu∫ Radu C„t„lin          absent      Lari-Iorga Leonida          absent„
Dre˛canu Doina Mic∫unica       prezent„     Lificiu Petru             prezent
Dumitrescu Cristian Sorin       prezent      Liga D„nu˛              absent
Dumitrescu Liana           prezent„     Longher Ghervazen           prezent
Dumitrescu Zamfir           absent      Luchian Ion              prezent
Dumitriu Drago∫ Petre         prezent      Macale˛i Costic„           prezent
Dumitriu Mihai            absent      Magheru Paul             prezent
Dumitru Ion              prezent      Man Mircea              absent
Du∫a Mircea              prezent      Manda Iulian Claudiu         absent
Du˛u Stelian             prezent      Manolescu Oana            prezent„
Erdei-Dolóczki István         prezent      Manta Pantelimon           prezent
Eserghep Gelil            prezent      Marian Dan Mihai           prezent
Faina Constantin           prezent      Marinescu Marian Jean         absent
F‚r∫irotu Vladimir Mircea       prezent      Martin Eduard Stelian         absent
Fenechiu Relu             prezent      Márton Árpád Francisc         prezent
Firczak Gheorghe           prezent      Máté András Levente          prezent
Florea Damian             absent      Matei C„t„lin Lucian         prezent
Fotopolos Sotiris           absent      Maz„re Alexandru           absent
         MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005       19

M„laimare Mihai Adrian          prezent      Popa Daniela               absent„
M„n„stireanu Vladimir Alexandru     prezent      Popa Nicolae               prezent
M„nescu Rare∫ ™erban           absent      Popeang„ Petre              prezent
M„rcule˛ Petrescu Mira Anca Victoria   absent„      Popescu Dan Ioan             prezent
M„tu∫a Tudor               prezent      Popescu Florin Aurelian         absent
Meir Nati                absent      Popescu Ionica Constan˛a         absent„
Merce Ilie                absent      Popescu-T„riceanu C„lin Anton Constantin absent
Merka Adrian Miroslav          prezent      Popp Cosmin Gabriel           absent
Micula C„t„lin              prezent      Preda Cezar Florin            prezent
Mihalache Sorin Dan           prezent      Preda Ion                prezent
Mih„ilescu Teodora Dorina        prezent„     Pruteanu Vasile             prezent
Mihei Andrian Sirojea          prezent      Puchianu Ioan Dumitru          absent
Mircea Costache             prezent      Pupez„ Viorel              prezent
Mircovici Niculae            prezent      Purceld Octavian Mircea         prezent
Mironescu Lauren˛iu           absent      Pu∫ca∫ Vasile              absent
Miro∫eanu Liviu Alexandru        absent      Pu∫c„ Mircea Valer            prezent
Mitrea Manuela              prezent„     Puzdrea Dumitru             absent
Mitrea Miron Tudor            prezent      Racoceanu Viorel             absent
Miu˛escu Gheorghe Adrian         absent      Radan Mihai               prezent
MÓnzÓn„ Ion               prezent      Radu Octavian-Claudiu          absent
Mocanu Alexandru             absent      Raicu Romeo Marius            absent
Mocanu Vasile              prezent      R„dulescu Cristian            prezent
Moc„nescu Coloros Dan Constantin     absent      Rogin Marius               absent
Mocioalc„ Ion              absent      Romanescu Marcel Lauren˛iu        absent
Mohora Tudor               prezent      Rus Ioan Aurel              absent
Moisoiu Adrian              prezent      Rusu Mihaela Adriana           prezent„
Moldovan Emil Radu            prezent      Ru∫anu Dan Radu             prezent
Momanu Corneliu             prezent      Sanda Victor               absent
Motreanu Dan ™tefan           prezent      Sandu Gabriel              prezent
Movil„ Petru               prezent      Sandu-Capr„ Mihai            prezent
Munteanu Ioan              prezent      Sasu Ion                 prezent
Musc„ Monica Octavia           prezent„     S„niu˛„ Marian Florian          prezent
Mu∫etescu Tiberiu Ovidiu         prezent      S„punaru Nini              prezent
Nassar Rodica              prezent„     S‚rb Gheorghe              prezent
N„stase Adrian              prezent      S‚rbu Daciana Octavia          prezent„
Nechita Aurel              prezent      S‚rbu Marian               prezent
Nedelcu Gabriela             prezent„     S‚rbu Mugurel Liviu           prezent
Nica Dan                 absent      Scutaru Adrian George          absent
Nicol„escu Gheorghe Eugen        prezent      Semcu Adrian Emanuil           prezent
Nicolicea Eugen             prezent      Seres Dénes               prezent
Nicula Vasile Cosmin           prezent      Severin Adrian              absent
Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae      absent      Silaghi Ovidiu Ioan           prezent
Nistoran Dorin Liviu           absent      Sire˛eanu Mihail             absent
Ni˛„ Constantin             absent      Sóki Béla                prezent
Ni˛ulescu Teodor             absent      Soporan Vasile Filip           prezent
Nosa Iuliu                prezent      Stan Ioan                prezent
Oancea Viorel              prezent      Stan Ion                 prezent
Olarean Aurel              absent      Stanciu Anghel              absent
Oltean Ioan               prezent      St„nescu Cristian            absent
Olteanu Bogdan              absent      St„nescu Mircea             absent
Oprea Gabriel              absent      St„ni∫oar„ Mihai             absent
Ovidenie Costel             prezent      Stoica Ion                prezent
Pal„r Ionel               prezent      Str„chinaru Petre            absent
Pambuccian Varujan            prezent      Strung„ Emil               prezent
Pard„u Dumitru              prezent      Szekely Levente Csaba          prezent
Pascu Bogdan               prezent      ™andru Marcela Lavinia          absent„
Pa∫cu Ioan Mircea            prezent      ™tirbe˛ Cornel              prezent
Pavelescu Aurelian            absent      ™tireanu Octavian            prezent
Paveliu Marian Sorin           prezent      ™tiuc„ Alecsandru            prezent
P„un Nicolae               absent      Tab„r„ Valeriu              prezent
Petrea Constantin            prezent      Tamás Sándor               prezent
Plumb Rovana               prezent„     T„mag„ Constantin            absent
Podgorean Radu              absent      T„n„sescu Mihai Nicolae         prezent
Ponta Victor Viorel           prezent      T„rniceru Petru             prezent
Pop Claudiu Adrian            absent      Tcaciuc ™tefan              absent
Popa Cornel               prezent      Teodorescu George Alin          absent
  20        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

  Timar Liviu               prezent      Domnul Puskás Valentin Zoltán:
  Timi∫ Ioan                prezent      Antonie ™tefan Mihail        prezent
  Todoran Pavel              prezent
                               Apostol Neculai           prezent
  Toma Florentina Marilena         absent„
  Toma Horia Victor            prezent      Arca∫ Viorel             prezent
  Toró Tiberiu               prezent      Ardelean Aurel            prezent
  Tudor Constantin             absent      Arion Viorel             absent
  Tudor Marcu               absent      Athanasiu Alexandru         prezent
  Tudose Mihai               prezent      Basgan Ion              prezent
  Turcan Raluca              absent„      Berceanu Radu Mircea         absent
  fiundrea Ioan               absent      Bindea Liviu Doru          prezent
  Uioreanu Horea Dorin           prezent      Blaga Vasile             absent
  Ujeniuc Drago∫              prezent      Bobe∫ Marin             prezent
  Ungureanu Petre             prezent      Cazacu Cornelia           absent„
  Ungureanu Valeriu Alexandru       prezent      C‚mpeanu Radu Anton         absent
  Urs„rescu Dorinel            prezent      C‚rlan Dan              prezent
  Vainer Aurel               prezent      Chelaru Ioan             prezent
  Varga Attila               absent      Cintez„ Mircea            absent
  Vasile Aurelia              prezent„     Ciornei Silvia            prezent„
  Vasilescu Lia Olgu˛a           prezent„     Cioroianu Adrian Mihai        prezent
  V„lean Adina Ioana            absent„      Cismaru Ivan             prezent
  V„sioiu Horia              prezent
                               Copos Gheorghe            absent
  Vlase Petru Gabriel           prezent
  Vl„doiu Aurel              prezent      Cozm‚nc„ Octav            absent
  Voicu C„t„lin              absent      Cre˛u Corina             absent„
  Voicu Mihai Alexandru          prezent      Cre˛u Ovidiu Teodor         absent
  Voinea Florea              absent      Cucuian Cristian           prezent
  Zaharia Claudius Mihail         prezent      Cuta∫ George Sabin          prezent
  Zamfir Gabriel              absent      Daea Petre              prezent
  Zamfirescu Dan Dumitru          prezent      David Cristian            absent
  Zegrean Augustin             prezent      David Gheorghe            prezent
  Zgonea Valeriu ™tefan          absent      Diaconescu Cristian         absent
  Albu Gheorghe              absent      Dina Carol              absent
  Alm„∫an Liviu              absent      Dinescu Valentin           prezent
  Anastase Roberta             prezent„     DÓncu Vasile             prezent
  Antal Árpád               prezent      Duca Viorel Senior          absent
  Antal István               absent      Dumitrescu Ion Mihai         prezent
  Antonescu George             absent      Dumitrescu Gheorghe Viorel      prezent
  Andon Sergiu               prezent      Dumitru Constantin          prezent
  Barbu Gheorghe              absent      Eckstein Kovács Péter        absent
  B„nicioiu Nicolae            absent
                               Fekete Szabó Andras Levente     prezent
  B„rbule˛iu Tiberiu            prezent
                               Filipescu Teodor           absent
  Bivolaru Ioan              absent
  Bobeanu R„zvan              absent      Florescu Ion             prezent
  Boeriu Valeriu              absent      Flutur Gheorghe           prezent
  Dintre deputa˛i mai e cineva care n-a votat ∫i voteaz„   Frunda György            absent
acum?                             Funar Gheorghe            prezent
  Boureanu Cristian, absent.                 G„ucan Constantin          absent
  Br‚nzan Ovidiu, prezent.                  Geoan„ Mircea Dan          absent
  Mai e cineva dintre deputa˛i?               Georgescu Radu Cristian       prezent
                               Gheorghe Constantin         prezent
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  Ha∫otti Puiu             prezent
  Dac„ mai sunt colegi deputa˛i care nu ∫i-au exprimat    Ila∫cu Ilie             absent
votul? V„ rog s„ veni˛i aici s„ voteze.            Iliescu Ion             prezent
  Haide˛i s„ c‚∫tig„m pu˛in timp, stima˛i colegi. V„ rog   Ilu∫c„ Daniel            absent
frumos. (Rumoare.)                      Ion Vasile              absent
  V„ rog s„ vota˛i. V„ rog s„ v„ gr„bi˛i un pic.       Iorga Nicolae            prezent
  Rog chestorii de la Senat. V„ mul˛umesc foarte mult.    Iorgovan Antonie           absent
  Domnule senator Puskás, v„ rog s„ da˛i citire
                               Io˛cu Petru Nicolae         prezent
catalogului.
  Stima˛i colegi, v„ rog s„ nu uita˛i c„ mai avem un vot   Iv„nescu Paula Maria         absent„
secret cu bile pentru pre∫edintele la consiliul de      Jurcan Dorel             prezent
administra˛ie la Radiodifuziune. Nu pleca˛i din sal„!     Loghin Irina             prezent„
  Domnule senator Vosganian mai avem un vot secret      Lupoi Mihail             prezent
la Radiodifuziune. Nu pleca˛i acum.              Maior George Cristian        absent
  V„ rog s„ ascult„m lista Senatului.            Mardare Radu C„t„lin         prezent
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005        21

Marinescu Marius             prezent     Ungheanu Mihai             absent
Markó Béla                prezent     Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛      prezent
Mele∫canu Teodor Viorel         prezent     Vasilescu Gavril„           prezent
Mereu˛„ Mircea              prezent     V„c„roiu Nicolae            prezent
Mih„escu Eugen              absent     V„rg„u Ion               absent
Mih„ilescu Petru ™erban         prezent     Vedina∫ Verginia            prezent„
Moisuc Viorica Georgeta Pompilia     absent„     Verestóy Attila            prezent
Moraru Ion                prezent     Voiculescu Dan             absent
Mor˛un Alexandru Ioan          prezent     Vosganian Varujan           prezent
Neagoe Otilian              prezent     Vraciu Jan               prezent
Neagu Nicolae              absent     De la Camera Deputa˛ilor, Miu˛escu Gheorghe Adrian,
Németh Csaba               prezent   prezent.
Nicolae ™erban              prezent     Dac„ mai este cineva de la Senat?
Nicolai Norica              prezent„    De la Camera Deputa˛ilor, Turcan Raluca, prezent„.
Novolan Traian              absent
Onaca Dorel Constantin          absent      Domnul Nicolae V„c„roiu:
Oprea Mario Ovidiu            prezent
                             Dac„ de la Senat mai este cineva care nu ∫i-a
Oprescu Sorin Mircea           absent
                           exprimat votul? Nu.
Pascu Corneliu              prezent
                             Rog s„ se ridice urnele.
P„curaru Nicolae Paul Anton       absent
                             Numai o secund„! Rog ca membrii Birourilor
P„unescu Adrian             prezent
                           permanente s„ mearg„ Ón sala de Birou permanent
Pere∫ Alexandru             prezent
                           pentru a derula procedura de num„rare a voturilor. Dup„
Pete ™tefan               prezent
                           o pauz„ de 10 minute revenim pentru votul secret cu bile
Petre Maria               prezent
                           pentru pre∫edintele propus la Radiodifuziunea Rom‚n„.
Petrescu Ilie              prezent
                             Rog chestorii s„ voteze. Mul˛umesc.
Popa Aron Ioan              prezent
                             Rog s„ se ridice urnele.
Popa Dan Gabriel             absent
Popa Nicolae Vlad            prezent     Stima˛i colegi, v„ anun˛ c„, Ón conformitate cu Legea
Popescu Dan Mircea            absent    nr. 47/1992 pentru organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
                           Constitu˛ionale, la secretarii generali ai celor dou„ Camere
Popescu Ionel              absent
                           s-au depus urm„toarele legi pentru care v„ pute˛i
Popescu Irinel              prezent
                           exercita dreptul de a sesiza Curtea Constitu˛ional„:
Popescu Mihail              absent
Prodan Tiberiu Aurelian         prezent     — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului
                           nr. 20/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
Puskás Valentin Zoltán          prezent
                           Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„
R„doi Ion                absent
                           fiscal„;
R„doi Ovidiu               prezent
                             — Lege privind constituirea, organizarea ∫i
R„dulescu Cristache           prezent
                           func˛ionarea comitetului european de Óntreprindere;
Roibu Aristide              prezent
Sab„u Dan                prezent     — Lege privind stimularea absorb˛iei fondurilor
S‚rbu Ilie                prezent   SAPARD prin preluarea riscului de c„tre fondurile de
                           garantare;
Silistru Doina              prezent„
Simionescu Aurel Gabriel         absent      — Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Sógor Csaba               prezent   Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agen˛iei
Solcanu Ion               prezent   Na˛ionale pentru Locuin˛e s„ realizeze lucr„ri de
                           construire ∫i/sau reabilitare a caselor de locuit din zonele
Stan Petru                absent
                           calamitate;
St„noiu Mihaela Rodica          absent„
Stoica Ilie               prezent     — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
                           Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei
Str„til„ ™erban Cezar          prezent
                           Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societ„˛ii
Stroe Radu                absent
                           Comerciale îTractorul UTB“ — S.A. Bra∫ov.
Szabó Károly Ferenc           prezent
™erb„nescu Verginia           prezent„     Revenim Ón 10 minute.
™erbu Gheorghe Vergil          prezent                 PAUZ√
™ere∫ Ioan Codru˛            absent                    *
™tefan Viorel              prezent                *      *
™ter Sever                prezent               DUP√ PAUZ√
Talpe∫ Ioan               absent      Domnul Nicolae V„c„roiu:
T„n„sescu Claudiu            absent
T„r„cil„ Doru Ioan            absent     Stima˛i colegi, v„ rog s„ v„ ocupa˛i locurile.
Theodorescu Emil R„zvan         absent     Rog pe domnul deputat Popeang„ s„ prezinte
Terinte Radu               prezent   rezultatul votului pentru pre∫edintele consiliului de
TÓlv„r Angel               prezent   administra˛ie al TVR.
Toma Ion                 prezent
Tudor Corneliu Vadim           absent      Domnul Petre Popeang„:
fi‚buleac Mihai              prezent     Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de
fiic„u Silvia Adriana           prezent„   c„tre deputa˛i ∫i senatori cu privire la numirea
fiÓrle Radu                prezent   pre∫edintelui consiliului de administra˛ie al SRTV
  22         MONITORUL   OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

  Œn temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul        Domnul Nicolae V„c„roiu:
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,      V„ mul˛umesc.
Birourile permanente ale celor dou„ Camere ale           Trecem la derularea votului secret cu bile pentru
Parlamentului au procedat la verificarea ∫i num„rarea      candidatul pentru func˛ia de pre∫edinte al consiliului de
voturilor exprimate prin vot secret, cu bile, de c„tre     administra˛ie al Radiodifuziunii. Œncepem cu Senatul.
deputa˛i ∫i senatori asupra propunerii de numire dintre      Domnul senator Puskás.
membrii titulari a domnului Tudor Giurgiu Ón func˛ia de      Œl rog s„ fac„ apelul.
pre∫edinte al consiliului de administra˛ie al SRTV,
conform art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea     Domnul Puskás Valentin Zoltán:
∫i func˛ionarea Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune ∫i
Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune, republicat„, ∫i au        Antonie ™tefan Mihail          absent
constatat urm„toarele:                       Apostol Neculai             prezent
                                  Arca∫ Viorel               prezent
  — num„rul total al deputa˛ilor ∫i senatorilor: 468;
                                  Ardelean Aurel              prezent
  — num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i: 324;       Arion Viorel               absent
  — num„rul total de voturi exprimate: 324;            Athanasiu Alexandru           prezent
  — num„rul de voturi anulate: 0;                 Basgan Ion                prezent
  — num„rul total de voturi valabil exprimate: 324,        Berceanu Radu Mircea           prezent
  din care:                            Bindea Liviu Doru            prezent
  — voturi pentru: 302;                      Blaga Vasile               absent
  — voturi contra: 22.                      Bobe∫ Marin               prezent
  Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 41/1994,      Cazacu Cornelia             absent„
republicat„, numirea pre∫edintelui consiliului de         C‚mpeanu Radu Anton           absent
administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune se face     C‚rlan Dan                prezent
cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor.          Chelaru Ioan               prezent
  Ca urmare a faptului c„, din totalul de 468 de         Cintez„ Mircea              absent
deputa˛i ∫i senatori, 302 au votat pentru, ceea ce         Ciornei Silvia              prezent„
reprezint„ majoritatea cerut„ de lege, domnul Tudor        Cioroianu Adrian Mihai          prezent
Giurgiu este numit Ón func˛ia de pre∫edinte al consiliului     Cismaru Ivan               prezent
de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune        Copos Gheorghe              absent
pentru o perioad„ de 4 ani, Óncep‚nd cu data de 27         Cozm‚nc„ Octav              absent
iunie 2005.                            Cre˛u Corina               absent„
  Œncheiat azi, 27 iunie 2005.                  Cre˛u Ovidiu Teodor           absent
  Semneaz„ Birourile permanente ale Camerei            Cucuian Cristian             absent
Deputa˛ilor ∫i Senatului. (Aplauze.)                Cuta∫ George Sabin            prezent
                                  Daea Petre                prezent
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    David Cristian              prezent
  Felicit„ri domnului pre∫edinte Tudor Giurgiu! Œi dorim     David Gheorghe              prezent
succes Ón activitate. (Aplauze.)                  Diaconescu Cristian           absent
                                  Dina Carol                absent
  Stima˛i colegi, Ón primul r‚nd invit„m Ón sal„ consiliile
                                  Dinescu Valentin             prezent
de administra˛ie de la Radio ∫i Televiziune, pentru c„
                                  DÓncu Vasile               prezent
dup„ votul cu bile care urmeaz„ vom intra cu depunerea
                                  Duca Viorel Senior            absent
jur„m‚ntului.
                                  Dumitrescu Ion Mihai           prezent
  Œl invit pe domnul pre∫edinte Adrian P„unescu s„        Dumitrescu Gheorghe Viorel        prezent
prezinte raportul Comisiei pentru cultur„, arte ∫i mijloace    Dumitru Constantin            prezent
de informare Ón mas„ legat de pre∫edintele consiliului de     Eckstein Kovács Péter          prezent
administra˛ie la Radiodifuziunea Rom‚n„.              Fekete Szabó Andras Levente       prezent
  Ave˛i cuv‚ntul, domnule pre∫edinte.              Filipescu Teodor             absent
  Domnul Adrian P„unescu:                     Florescu Ion               prezent
                                  Flutur Gheorghe             prezent
  Raport comun privind desemnarea candidatului pentru       Frunda György              prezent
func˛ia de pre∫edinte al consiliului de administra˛ie al      Funar Gheorghe              prezent
Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune                G„ucan Constantin            absent
  Comisia pentru cultur„, arte ∫i mijloace de informare      Geoan„ Mircea Dan            absent
Ón mas„ a Senatului ∫i Comisia pentru cultur„, arte ∫i       Georgescu Radu Cristian         absent
mijloace de informare Ón mas„ a Camerei Deputa˛ilor        Gheorghe Constantin           prezent
s-au Óntrunit Ón ∫edin˛„ comun„, Ón data de 27 iunie        Ha∫otti Puiu               prezent
2005, pentru audierea candidatului recomandat de c„tre       Ila∫cu Ilie               absent
membrii consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne     Iliescu Ion               absent
de Radiodifuziune, Ón persoana doamnei Maria fioghin„.       Ilu∫c„ Daniel              absent
  Dup„ audierea candidatului, membrii comisiilor au        Ion Vasile                prezent
votat, cu majoritatea celor prezen˛i, 20 de voturi pentru     Iorga Nicolae              prezent
∫i 4 ab˛ineri, desemnarea doamnei Maria fioghin„ drept       Iorgovan Antonie             absent
candidat pentru ocuparea func˛iei de pre∫edinte al         Io˛cu Petru Nicolae           absent
consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de        Iv„nescu Paula Maria           absent„
Radiodifuziune. (Aplauze.)                     Jurcan Dorel               prezent
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005       23

Loghin Irina               prezent„     Tudor Corneliu Vadim           absent
Lupoi Mihail               prezent      fi‚buleac Mihai              prezent
Maior George Cristian          absent      fiic„u Silvia Adriana           prezent„
Mardare Radu C„t„lin           prezent      fiÓrle Radu                prezent
Marinescu Marius             prezent      Ungheanu Mihai              absent
Markó Béla                prezent      Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛        prezent
Mele∫canu Teodor Viorel         prezent      Vasilescu Gavril„             prezent
Mereu˛„ Mircea              prezent      V„c„roiu Nicolae             prezent
Mih„escu Eugen              absent      V„rg„u Ion                absent
Mih„ilescu Petru ™erban         prezent      Vedina∫ Verginia             prezent„
Moisuc Viorica Georgeta Pompilia     absent„      Verestóy Attila              prezent
Moraru Ion                prezent      Voiculescu Dan              absent
Mor˛un Alexandru Ioan          prezent      Vosganian Varujan             prezent
Neagoe Otilian              absent      Vraciu Jan                prezent
Neagu Nicolae              absent      Mai este cineva din partea senatorilor?
Németh Csaba               prezent      V„ mul˛umesc.
Nicolae ™erban              prezent
Nicolai Norica              prezent„     Domnul Nicolae V„c„roiu:
Novolan Traian              absent     Rog chestorii de la Camera Deputa˛ilor.         V„
Onaca Dorel Constantin          absent    mul˛umesc.
Oprea Mario Ovidiu            prezent    V„ rog s„ elibera˛i spa˛iul la urn„.
Oprescu Sorin Mircea           absent     Rog, apelul pentru Camera Deputa˛ilor.
Pascu Corneliu              prezent
P„curaru Nicolae Paul Anton       absent      Domnul Petre Popeang„:
P„unescu Adrian             prezent      Adomnic„i Mirela Elena          prezent„
Pere∫ Alexandru             prezent      Adomni˛ei Cristian Mihai         absent
Pete ™tefan               prezent      Albu Gheorghe               prezent
Petre Maria               absent„      Alm„janu Marin              prezent
Petrescu Ilie              prezent      Alm„∫an Liviu               absent
Popa Aron Ioan              prezent      Amarie Constantin             prezent
Popa Dan Gabriel             prezent      Amet Aledin                prezent
Popa Nicolae Vlad            prezent      Anastase Roberta Alma           prezent„
Popescu Dan Mircea            absent      Andea Petru                absent
Popescu Ionel              absent      Andon Sergiu               prezent
Popescu Irinel              absent      Andronescu Ecaterina           prezent„
Popescu Mihail              absent      Andreica Romic„              prezent
Prodan Tiberiu Aurelian         prezent      Antal Árpád András            prezent
Puskás Valentin Zoltán          prezent      Antal István               prezent
R„doi Ion                absent      Antonescu George Crin Lauren˛iu      prezent
R„doi Ovidiu               prezent      Apostolache Mihai Cristian        prezent
R„dulescu Cristache           absent      Ardelean Cornelia             prezent„
Roibu Aristide              prezent      Asztalos Ferenc              prezent
Sab„u Dan                prezent      Avram Dumitru               prezent
S‚rbu Ilie                prezent      Baban ™tefan               prezent
Silistru Doina              prezent„     Bara Nicolae               prezent
Simionescu Aurel Gabriel         absent      Barbu Gheorghe              absent
Sógor Csaba               prezent      Bardan Cornel ™tefan           prezent
Solcanu Ion               prezent      B„d„l„u Nicolae              prezent
Stan Petru                absent      B„e∫u George               prezent
St„noiu Mihaela Rodica          absent„      B„nicioiu Nicolae             absent
Stoica Ilie               absent      B„rbule˛iu Tiberiu            prezent
Str„til„ ™erban Cezar          prezent                ˝
                              Becsek-Garda Dezso Kálmán         prezent
Stroe Radu                absent      Bec∫enescu Dumitru            prezent
Szabó Károly Ferenc           prezent      Bejinariu Eugen              absent
™erb„nescu Verginia           prezent„     Bentu Dumitru               prezent
™erbu Gheorghe Vergil          prezent      Bivolaru Ioan               absent
™ere∫ Ioan Codru˛            absent      BÓrsan Iulian Gabriel           prezent
™tefan Viorel              prezent      Boagiu Anca Daniela            absent„
™ter Sever                prezent      Bobeanu R„zvan Petric„          absent
Talpe∫ Ioan               absent      Boeriu Valeriu Victor           absent
T„n„sescu Claudiu            absent      Bolca∫ Lucian Augustin          prezent
T„r„cil„ Doru Ioan            absent      Bonis Istvan               prezent
Theodorescu R„zvan Emil         absent      Borbély László              prezent
Terinte Radu               prezent      Boureanu Cristian Alexandru        absent
TÓlv„r Angel               absent      Br‚nz„ William Gabriel          prezent
Toma Ion                 prezent      BrÓnzan Ovidiu              prezent
 24        MONITORUL  OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

 Bruchental-Pop Ionela          prezent„     Fr‚ncu Emilian Valentin       prezent
 Buciu Angela              prezent„     Furo Iuliu Ioan           prezent
 Buda Daniel               prezent      Gabor Gheorghe            prezent
 Buda Ioan                prezent      Gan˛ Ovidiu Victor          prezent
 Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu      prezent      G„leteanu Monalisa          prezent„
 Buruian„ Aprodu Daniela         absent„      Georgescu Filip           absent
 Bu∫oi Cristian Silviu          absent      Gerea Andrei Dominic         prezent
 Buzatu Dan Hora˛iu           prezent      Gheorghe Valeriu           absent
 Buzea Cristian Valeriu         absent      Gheorghiof Titu Nicolae       prezent
 Calimente Mih„i˛„            prezent      Ghiorghioni Ionesie         absent
 C‚mpanu Liviu              absent      Ghi∫e Ioan              prezent
 Canacheu Costic„            prezent      Giurescu Ion             prezent
 Cantaragiu Bogdan            absent      Giurgiu Mircea            prezent
 Cazan Romeo Gheorghe Leonard      prezent      Gl„van ™tefan            prezent
 C„lian Petru              prezent      Godja Petru             prezent
 C„lin Ion                prezent      Gon˛ea Ion              prezent
 C‚mpanu Liviu              prezent      Grigore Dan             absent
 Chiper Gheorghe             prezent      Grosaru Mircea            absent
 Chi∫ Filona∫              prezent      Gubandru Aurel            prezent
 Cindrea Ioan              prezent      Gu∫„ Cozmin Horea          absent
 Cioc‚lteu Alexandru           absent      Gvozdenovici Slavomir        absent
 Ciontu Corneliu             absent      Hanganu Romeo Octavian        absent
 Ciopraga Mircea             prezent      Hellvig Eduard Raul         prezent
 Ciuc„ Liviu Bogdan           absent      Hoban Ioan              prezent
 Cliveti Minodora            absent„      Hogea Vlad Gabriel          absent
 Cocrea Olgu˛a              prezent„     Hoinaru Marian            prezent
 CodÓrl„ Liviu              prezent      Hrebenciuc Viorel          absent
 Constantinescu Anca           absent„      Iacob Ridzi Monica Maria       prezent„
 Constantinescu Viorel          prezent      Iancu Iulian             absent
 Corl„˛ean Titus             prezent      Ibram Iusein             prezent
 Co∫ea Dumitru Gheorghe Mircea      prezent      Ifrim Mircea             prezent
 Cr„ciunescu Grigore           prezent      Iga∫ Traian Constantin        prezent
 Cre˛u Gabriela             prezent„     Ignat Miron             prezent
 Cutean Vasile Emilian          prezent      Iliescu Valentin Adrian       absent
 Dan Iosif                prezent      Ionescu Daniel            absent
 Diaconescu Marin            absent      Iordache Florin           absent
 Diaconescu Renic„            absent      Iordache Gra˛iela Denisa       prezent„
 Dida Corneliu Ioan           absent      Iriza Marius             prezent
 Dobre Traian              prezent      Iustian Mircea Teodor        prezent
 Dorneanu Valer             prezent      Jipa Florina Ruxandra        absent„
 Dragomir Dumitru            absent      Kelemen Attila Béla Ladislau     prezent
 Dragomir Gheorghe            prezent      Kelemen Hunor            prezent
 Dr„gu∫ Radu C„t„lin           absent      Kerekes Károly            prezent
 Dre˛canu Doina Mic∫unica        absent„      Király Andrei Gheorghe        prezent
 Dumitrescu Cristian Sorin        prezent      Kónya-Hamar Sándor          prezent
 Dumitrescu Liana            absent„      Kovacs Attila            prezent
 Dumitrescu Zamfir            absent      Lakatos Petru            prezent
                              Lambrino Radu            absent
 Domnul Nicolae V„c„roiu:                 Lari-Iorga Leonida          absent„
  V„ rog s„-l l„sa˛i s„ continue ∫i dup„ aceea reia    Lificiu Petru            prezent
apelul.                           Liga D„nu˛              absent
                              Longher Ghervazen          prezent
 Domnul Petre Popeang„:                  Luchian Ion             prezent
 Dumitriu Drago∫             prezent      Macale˛i Costic„           prezent
 Dumitriu Mihai             absent      Magheru Paul             prezent
 Dumitru Ion               prezent      Man Mircea              absent
 Du∫a Mircea               prezent      Manda Iulian Claudiu         absent
 Du˛u Stelian              prezent      Manolescu Oana            prezent„
 Erdei-Dolóczki István          prezent      Manta Pantelimon           prezent
 Eserghep Gelil             prezent      Marian Dan Mihai           prezent
 Faina Constantin            prezent      Marinescu Marian Jean        absent
 F‚r∫irotu Vladimir Mircea        prezent      Martin Eduard Stelian        absent
 Fenechiu Relu              prezent      Márton Árpád Francisc        prezent
 Firczak Gheorghe            prezent      Máté András Levente         prezent
 Florea Damian              absent      Matei C„t„lin Lucian         prezent
 Fotopolos Sotiris            absent      Maz„re Alexandru           absent
         MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005       25

M„laimare Mihai Adrian          prezent      Pop Claudiu Adrian            absent
M„n„stireanu Vladimir Alexandru     prezent      Popa Cornel               prezent
M„nescu Rare∫ ™erban           prezent      Popa Daniela               absent„
M„rcule˛ Petrescu Mira Anca Victoria   absent„      Popa Nicolae               prezent
M„tu∫a Tudor               prezent      Popeang„ Petre              prezent
Meir Nati                absent      Popescu Aurelian             absent
Merce Ilie                absent      Popescu Dan Ioan             prezent
Merka Adrian Miroslav          prezent      Popescu Florin Aurelian         absent
Micula C„t„lin              prezent      Popescu Ionica Constan˛a         prezent„
Mihalache Sorin Dan           prezent      Popescu-T„riceanu C„lin Constantin Anton absent
Mih„ilescu Teodora Dorina        prezent„     Popp Cosmin Gabriel           prezent
Mihei Andrian Sirojea          prezent      Preda Cezar Florin            absent
Mircea Costache             prezent      Preda Ion                prezent
Mircovici Niculae            prezent      Pruteanu Vasile             prezent
Mironescu Lauren˛iu           absent      Puchianu Ioan Dumitru          absent
Miro∫eanu Liviu Alexandru        absent      Pupez„ Viorel              prezent
Mitrea Manuela              prezent„     Purceld Octavian Mircea         absent
Mitrea Miron Tudor            prezent      Pu∫ca∫ Vasile              absent
Miu˛escu Gheorghe Adrian         prezent      Pu∫c„ Mircea Valer            prezent
MÓnzÓn„ Ion               prezent      Puzdrea Dumitru             absent
Mocanu Alexandru             absent      Racoceanu Viorel             absent
Mocanu Vasile              prezent      Radan Mihai               prezent
Moc„nescu Coloros Dan Constantin     prezent      Radu Octavian Claudiu          absent
Mocioalc„ Ion              absent      Raicu Romeo Marius            absent
Mohora Tudor               prezent      R„dulescu Cristian            absent
Moisoiu Adrian              prezent      Rogin Marius               absent
Moldovan Emil Radu            prezent      Romanescu Marcel Lauren˛iu        absent
Momanu Corneliu             prezent      Rus Ioan Aurel              absent
                              Rusu Mihaela Adriana           prezent„
Motreanu Dan ™tefan           prezent
                              Ru∫anu Dan Radu             prezent
Movil„ Petru               prezent
                              Sanda Victor               absent
Munteanu Ioan              prezent
                              Sandu-Capr„ Mihai            prezent
Musc„ Monica Octavia           prezent„
                              Sandu Gabriel              prezent
Mu∫etescu Tiberiu Ovidiu         prezent
                              Sasu Ion                 prezent
Nassar Rodica              prezent„     S„niu˛„ Marian Florian          prezent
N„stase Adrian              prezent      S„punaru Nini              prezent
Nechita Aurel              prezent      S‚rb Gheorghe              prezent
Nedelcu Gabriela             prezent„     S‚rbu Daciana Octavia          prezent„
Nica Dan                 absent      S‚rbu Marian               absent
Nicol„escu Gheorghe Eugen        prezent      S‚rbu Mugurel Liviu           prezent
Nicolicea Eugen             prezent      Scutaru Adrian George          absent
Nicula Vasile Cosmin           prezent      Semcu Adrian Emanuil           prezent
Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae      absent      Seres Dénes               prezent
Nistoran Dorin-Liviu           absent      Severin Adrian              absent
Ni˛„ Constantin             absent      Silaghi Ovidiu Ioan           prezent
Ni˛ulescu Teodor             absent      Sire˛eanu Mihail             absent
Nosa Iuliu                prezent      Sóki Béla                prezent
Oancea Viorel              prezent      Soporan Vasile Filip           prezent
Olarean Aurel              absent      Stan Ioan                prezent
Oltean Ioan               absent      Stan Ion                 prezent
Olteanu Bogdan              absent      Stanciu Anghel              prezent
Oprea Gabriel              absent      St„nescu Cristian            absent
Ovidenie Costel             prezent      St„nescu Mircea             absent
Pal„r Ionel               prezent      St„ni∫oar„ Mihai             absent
Pambuccian Varujan            prezent      Stoica Ion                absent
Pard„u Dumitru              prezent      Str„chinaru Petre            prezent
Pascu Bogdan               prezent      Strung„ Emil               prezent
Pa∫c„u Ioan               absent      Szekely Levente Csaba          absent
Pa∫cu Ioan Mircea            absent      ™andru Marcela Lavinia          absent„
Pavelescu Aurelian            absent      ™tirbe˛ Cornel              prezent
Paveliu Marian Sorin           prezent      ™tireanu Octavian            absent
P„un Nicolae               absent      ™tiuc„ Alecsandru            prezent
Petrea Constantin            prezent      Tab„r„ Valeriu              prezent
Plumb Rovana               prezent„     Tamás Sándor               absent
Podgorean Radu              absent      T„mag„ Constantin            absent
Ponta Victor Viorel           prezent      T„n„sescu Mihai Nicolae         prezent
  26         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a,    Nr. 95/4.VII.2005

  T„rniceru Petru             prezent         Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Tcaciuc ™tefan             absent         V„ rog s„ ˛ine˛i m‚na pe Biblie, Ón dreapta
  Teodorescu George Alin         absent        dumneavoastr„.
  Timar Liviu               prezent
  Timi∫ Ioan               prezent         Domnul Tudor Giurgiu:
  Todoran Pavel              prezent         ...s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i libert„˛ile
  Toma Florentina Marilena        absent„       fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc cu onoare,
  Toma Horia Victor            prezent       con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin potrivit
  Toró Tiberiu              prezent       func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.
  Tudor Constantin            absent         A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
  Tudor Marcu               prezent
  Tudose Mihai              prezent         Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Turcan Raluca              prezent„        V„ mul˛umesc.
  fiundrea Ioan              absent         Semna˛i. (Aplauze.)
  Uioreanu Horea Dorin          absent         Domnul Tudor Barbu.
  Ujeniuc Drago∫             prezent
  Ungureanu Petre             prezent         Domnul Adrian P„unescu (din sal„):
  Ungureanu Valeriu Alexandru       prezent         C‚nd are loc Ónvestirea?
  Urs„rescu Dorinel            prezent
  Vainer Aurel              prezent         Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Varga Attila              absent
                                  O s„ vedem.
  Vasile Aurelia             prezent„
  Vasilescu Lia Olgu˛a          prezent„        Domnul Tudor Barbu — membru titular Ón consiliul de
  V„lean Adina Ioana           prezent„                   administra˛ie al Societ„˛ii
  V„sioiu Horia              prezent                   Rom‚ne de Televiziune:
  Vlase Petru Gabriel           prezent
  Vl„doiu Aurel              prezent         Eu, Tudor Barbu, desemnat Ón calitatea de membru
  Voicu C„t„lin              absent        titular...
  Voicu Mihai Alexandru          prezent         Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Voinea Florea              absent
  Zaharia Claudius Mihail         prezent         V„ rog, ave˛i Ón dreapta Biblia ∫i Constitu˛ia. V„ rog.
  Zamfir Gabriel             prezent         Domnul Tudor Barbu:
  Zamfirescu Dan Dumitru         prezent
  Zegrean Augustin            prezent         Eu, Tudor Barbu, desemnat Ón calitatea de membru
  Zgonea Valeriu ™tefan          prezent       titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne
  Mai este cineva? Spune˛i numele, v„ rog.           de Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„
  Domnul Andea Petru, prezent.                 ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i libert„˛ile
  Doamna Dre˛canu Doina Mic∫unica, prezent„.          fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc cu onoare,
  Domnul Antal Árpád András, prezent. (Discu˛ii la       con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin potrivit
tribun„.)                            func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.
                                   A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                  Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Rog s„ se ridice urnele. Rog membrii Birourilor
permanente s„ pofteasc„ Ón sala Biroului permanent         Doamna Ioana C„t„lina B„n˛oiu.
pentru a proceda la num„rarea voturilor.              Doamna Ioana C„t„lina B„n˛oiu — membru titular Ón
  Stima˛i colegi, r„m‚ne˛i pe loc. Vom trece la                          consiliul de
depunerea jur„m‚ntului de c„tre membrii consiliului de
                                                  administra˛ie al
administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune.
                                                  Societ„˛ii Rom‚ne
  Numai un chestor s„ r„m‚n„ cu mine. (Discu˛ii la
masa prezidiului.)                                         de Televiziune:
  Deci, stima˛i colegi, trecem la finalizarea procedurii cu   Eu, Ioana C„t„lina B„n˛oiu, desemnat„ Ón calitatea de
depunerea jur„m‚ntului.                     membru titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
  Œl invit pe domnul pre∫edinte Tudor Giurgiu.         Rom‚ne de Televiziune...
  Domnule pre∫edinte, lua˛i jur„m‚ntul de aici, Ól citi˛i ∫i
Ól semna˛i. Pofti˛i la tribun„.                   Din sal„:
                                  Cu m‚na pe Biblie!
  Domnul Tudor Giurgiu — pre∫edintele consiliului de
             administra˛ie al Societ„˛ii        Doamna Ioana C„t„lina B„n˛oiu:
             Rom‚ne de Televiziune:          M„ scuza˛i. Repet.
  Eu, Tudor Giurgiu, desemnat Ón calitatea de pre∫edinte      Eu, Ioana C„t„lina B„n˛oiu, desemnat„ Ón calitatea de
al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de     membru titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„   Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
ap„r interesele Rom‚niei...                   legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005          27

libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc     Doamna Anne Rose Marie Jug„naru — membru titular
cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin                    Ón consiliul de
potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.                         administra˛ie al
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)                                Societ„˛ii
                                                    Rom‚ne de
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                                      Televiziune:
  Felicit„ri! V„ rog s„ semna˛i.                   Eu, Anne Rose Marie Jug„naru, desemnat„ Ón
  Domnul George Mihail Pruteanu.                 calitatea de membru titular al consiliului de administra˛ie
                                 al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect
  Domnul George Mihail Pruteanu — membru titular Ón       Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,
                  consiliul de          drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi
                  administra˛ie al        Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile
                                 ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul
                  Societ„˛ii Rom‚ne
                                 profesional.
                  de Televiziune:          A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
  Eu, George Mihail Pruteanu, desemnat Ón calitatea de
membru titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii     Domnul Nicolae V„c„roiu:
Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i         Felicit„ri!
legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i       Domnul Gálfalvy Zsolt.
libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc
cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin   Domnul Gálfalvy Zsolt — membru titular Ón consiliul de
potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.                    administra˛ie al Societ„˛ii
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)                           Rom‚ne de Televiziune:
                                   Eu, Gálfalvy Zsolt, desemnat Ón calitatea de membru
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne
                                 de Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„
  Felicit„ri!
                                 ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i libert„˛ile
  Domnul Nicu Alifantis.                     fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc cu onoare,
                                 con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin potrivit
  Domnul Nicu Alifantis — membru titular Ón consiliul de     func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.
              administra˛ie al Societ„˛ii        A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
              Rom‚ne de Televiziune:
                                   Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Eu, Nicu Alifantis, desemnat Ón calitatea de membru
titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne     Felicit„ri!
de Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„    Doamna Cornelia Constantin.
ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i libert„˛ile
                                   Doamna Cornelia Constantin — membru titular Ón
fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc cu onoare,
                                                 consiliul de
con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin potrivit
func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.                           administra˛ie al
                                                 Societ„˛ii Rom‚ne de
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
                                                 Televiziune:
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                      Eu, Cornelia Constantin, desemnat„ Ón calitatea de
                                 membru titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
  Felicit„ri!                          Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
  Doamna Despina Neagoe.                     legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
                                 libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc
  Doamna Despina Neagoe — membru titular Ón consiliul      cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin
              de administra˛ie al          potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.
              Societ„˛ii Rom‚ne de            A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
              Televiziune:
                                   Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Eu, Despina Neagoe, desemnat„ Ón calitatea de
                                   Felicit„ri!
membru titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
                                   Domnul Liviu Gabriel Fetter.
Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i       Domnul Liviu Gabriel Fetter — membru titular Ón
libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc                    consiliul de
cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin                  administra˛ie al
potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.                       Societ„˛ii Rom‚ne de
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)                              Televiziune:
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                     Eu, Liviu Gabriel Fetter, desemnat Ón calitatea de
                                 membru titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
  Felicit„ri!                          Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
  Doamna Anne Rose Marie Jug„naru.                legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
  28         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc     Domnul Stanik ™tefan Ioan — membru supleant Ón
cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin                 consiliul de administra˛ie
potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.                      al Societ„˛ii Rom‚ne de
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)                             Televiziune:
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                     Eu, Stanik ™tefan Ioan, desemnat Ón calitatea de
                                 membru supleant al consiliului de administra˛ie al
  Domnul Sorin Burtea.                      Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect
                                 Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,
  Domnul Sorin Burtea — membru titular Ón consiliul de
                                 drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi
             administra˛ie al Societ„˛ii       Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile
             Rom‚ne de Televiziune:          ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul
  Eu, Sorin Burtea, desemnat Ón calitatea de membru       profesional.
titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne     A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
de Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„
ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i libert„˛ile         Domnul Nicolae V„c„roiu:
fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc cu onoare,
con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin potrivit    Felicit„ri!
func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.             Doamna Selda Ismail.
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu!
  V„ mul˛umesc mult. (Aplauze.)                  Doamna Selda Ismail — membru supleant Ón consiliul
                                              de administra˛ie al Societ„˛ii
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                                Rom‚ne de Televiziune:
  Felicit„ri!                            Eu, Selda Ismail, desemnat„ Ón calitatea de membru
  Trecem la membrii suplean˛i.                  supleant al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
  Domnul Claudiu Ciprian T„n„sescu. Nu este prezent.       Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
  Doamna Ana Maria Bi˛u.                     legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
                                 libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc
  Doamna Ana Maria Bi˛u — membru supleant Ón           cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire...
              consiliul de administra˛ie al
                                   Domnul Nicolae V„c„roiu:
              Societ„˛ii Rom‚ne de
              Televiziune:               Cu m‚na pe Constitu˛ie, v„ rog. Tot Ón dreapta, acolo,
                                 dedesubt, sub Biblie.
  Eu, Ana Maria Bi˛u, desemnat„ Ón calitatea de
membru supleant al consiliului de administra˛ie al
                                   Doamna Selda Ismail:
Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect
Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,      ...s„-mi Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„
drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi   p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„
Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile  p„strez secretul profesional.
ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul         A∫a s„-mi ajute Alah! (Aplauze.)
profesional.
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)               Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                     Doamna Nicoleta Br‚ndu∫a Miron.
  Felicit„ri!                            Doamna Nicoleta Br‚ndu∫a Miron — membru supleant
  Doamna Mirela T„n„sescu.                                      Ón consiliul de
                                                   administra˛ie al
  Doamna Mirela T„n„sescu — membru supleant Ón
                                                   Societ„˛ii
               consiliul de administra˛ie
                                                   Rom‚ne de
               al Societ„˛ii Rom‚ne de
                                                   Televiziune:
               Televiziune:
  Eu, Mirela T„n„sescu, desemnat„ Ón calitatea de          Eu, Nicoleta Br‚ndu∫a Miron, desemnat„ Ón calitatea
membru supleant al consiliului de administra˛ie al        de membru supleant al consiliului de administra˛ie al
Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect         Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect
Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,     Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,
drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi   drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi
Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile  Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile
ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul       ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul
profesional.                           profesional.
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)               A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)

  Domnul Nicolae V„c„roiu:                     Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Felicit„ri!                            Felicit„ri!
  Domnul Stanik ™tefan Ioan.                    Domnul Radu Toader.
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005          29

  Domnul Radu Toader — membru supleant Ón consiliul         Domnul Nicolae V„c„roiu:
            de administra˛ie al Societ„˛ii
                                   Felicit„ri pentru doamna pre∫edinte Maria fioghin„. Œi
            Rom‚ne de Televiziune:
                                 dorim succes Ón activitate.
  Eu, Radu Toader, desemnat Ón calitatea de membru         Trecem la depunerea jur„m‚ntului.
supleant al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
                                   O invit pe doamna pre∫edinte Maria fioghin„. (Discu˛ii
Rom‚ne de Televiziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
                                 la masa prezidiului.)
legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc
cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin   Doamna Maria fioghin„ — pre∫edintele consiliului de
potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.                    administra˛ie al Societ„˛ii
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)                          Rom‚ne de Radiodifuziune:
                                   Eu, Maria fioghin„, desemnat„ Ón calitatea de
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    pre∫edinte al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
  Felicit„ri!                          Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
  Stima˛i colegi, domnul Viorel Ioan Bota, membru        legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
supleant al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii      libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc
Rom‚ne de Televiziune, este Ón concediu medical.         cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin
Domnul Claudiu Ciprian T„n„sescu este absent. La prima      potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.
∫edin˛„ comun„ a celor dou„ Camere Ói vom chema            A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
pentru a depune jur„m‚ntul.
  Rog acum s„ se prezinte procesul-verbal cu rezultatul       Domnul Nicolae V„c„roiu:
votului pentru pre∫edintele consiliului de administra˛ie al
                                   Felicit„ri!
Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune.
  Domnule chestor Ignat, ave˛i cuv‚ntul.              Domnul Bogdan Ghiu.

  Domnul Miron Ignat:                        Domnul Bogdan Ghiu — membru titular Ón consiliul de
                                             administra˛ie al Societ„˛ii
  Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de               Rom‚ne de Radiodifuziune:
c„tre deputa˛i ∫i senatori cu privire la numirea
pre∫edintelui consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii       Eu, Bogdan Ghiu, desemnat Ón calitatea de membru
Rom‚ne de Radiodifuziune                     titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne
  Œn temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul        de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii,
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,      s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i libert„˛ile
Birourile permanente ale celor dou„ Camere ale          fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc cu onoare,
Parlamentului au procedat la verificarea ∫i num„rarea       con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin potrivit
voturilor exprimate prin vot secret cu bile, de c„tre       func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.
deputa˛i ∫i senatori, asupra propunerii de numire, dintre       A∫a s„-mi ajute Dumnezeu!
membrii titulari, a doamnei Maria fioghin„ Ón func˛ia de
pre∫edinte al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii       Domnul Nicolae V„c„roiu:
Rom‚ne de Radiodifuziune, conform art. 19 din Legea
nr. 41/1994 privind organizarea ∫i func˛ionarea Societ„˛ii      Felicit„ri!
Rom‚ne de Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de           Doamna Mitzura Domnica Arghezi.
Televiziune, republicat„, ∫i au constatat urm„toarele:
  — num„rul total al deputa˛ilor ∫i senatorilor: 468;        Doamna Mitzura Domnica Arghezi — membru titular Ón
  — num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i: 298;                        consiliul de
  — num„rul total de voturi exprimate: 298;                             administra˛ie al
  — num„rul de voturi anulate: 0;                                  Societ„˛ii
  — num„rul total de voturi valabil exprimate: 298,                         Rom‚ne de
  din care:                                             Radiodifuziune:
  — voturi pentru: 271;                       Eu, Mitzura Domnica Arghezi, desemnat„ Ón calitatea
  — voturi contra: 27.                      de membru titular al consiliului de administra˛ie al
  Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 41/1994,      Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect
republicat„, numirea pre∫edintelui consiliului de         Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,
administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune se      drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi
face cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor.       Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile
  Ca urmare a faptului c„, din totalul de 484 deputa˛i ∫i    ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul
senatori, 271 au votat pentru, ceea ce reprezint„         profesional.
majoritatea voturilor cerute de lege, doamna Maria          A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
fioghin„ este numit„ Ón func˛ia de pre∫edinte al consiliului
de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune       Domnul Nicolae V„c„roiu:
pentru o perioad„ de 4 ani, Óncep‚nd cu data de
27 iunie 2005.                            Felicit„ri!
  Mul˛umesc. (Aplauze.)                       Doamna Mirela Ioana Fugaru.
  30         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005

  Doamna Mirela Ioana Fugaru — membru titular Ón          Domnul Nicolae V„c„roiu:
                consiliul de
                                   Felicit„ri!
                administra˛ie al
                                   Domnul Miomir Todorov.
                Societ„˛ii Rom‚ne de
                Radiodifuziune:           Domnul Miomir Todorov — membru titular Ón consiliul
  Eu, Mirela Ioana Fugaru, desemnat„ Ón calitatea de                    de administra˛ie al
membru titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii                 Societ„˛ii Rom‚ne de
Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i                   Radiodifuziune:
legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc      Eu, Miomir Todorov, desemnat Ón calitatea de membru
cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin  titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne
potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.       de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii,
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)             s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i libert„˛ile
                                 fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc cu onoare,
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin potrivit
  Felicit„ri!                          func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.
  Domnul Andrei Alexandru.                      A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)

  Domnul Andrei Alexandru — membru titular Ón consiliul       Domnul Nicolae V„c„roiu:
               de administra˛ie al
                                   Felicit„ri!
               Societ„˛ii Rom‚ne de
                                   Doamna Bogdana Balmu∫.
               Radiodifuziune:
  Eu, Andrei Alexandru, desemnat Ón calitatea de          Doamna Bogdana Balmu∫ — membru titular Ón consiliul
membru titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii                 de administra˛ie al
Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i                   Societ„˛ii Rom‚ne de
legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i                   Radiodifuziune:
libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc
cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin    Eu, Bogdana Balmu∫, desemnat„ Ón calitatea de
potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.       membru titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)             Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
                                 legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc
  Felicit„ri!                          cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin
  Domnul Dan Constantin Preda.                  potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.
                                   A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
  Domnul Dan Constantin Preda — membru titular Ón
                 consiliul de            Domnul Nicolae V„c„roiu:
                 administra˛ie al
                                   Felicit„ri!
                 Societ„˛ii Rom‚ne
                                   Domnul R„zvan Dumitrescu.
                 de Radiodifuziune:
  Eu, Dan Constantin Preda, desemnat Ón calitatea de        Domnul R„zvan Dumitrescu — membru titular Ón
membru titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii                  consiliul de
Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i                     administra˛ie al
legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i                    Societ„˛ii Rom‚ne de
libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc                   Radiodifuziune:
cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin
potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.         Eu, R„zvan Dumitrescu, desemnat Ón calitatea de
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)             membru titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
                                 Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
  Felicit„ri!                          libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc
  Domnul Ágoston Hugó.                      cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin
                                 potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.
  Domnul Ágoston Hugó — membru titular Ón consiliul de        A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
             administra˛ie al Societ„˛ii
             Rom‚ne de Radiodifuziune:          Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Eu, Ágoston Hugó, desemnat Ón calitatea de membru        Felicit„ri!
titular al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne     Tot membru titular, domnul Adrian Valentin Moise este
de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii,  plecat Ón str„in„tate.
s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i libert„˛ile
fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc cu onoare,      Va depune jur„m‚ntul dup„ Óntoarcerea Ón ˛ar„ la
con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin potrivit   prima ∫edin˛„ comun„ a celor dou„ Camere.
func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.             Membrii suplean˛i.
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)               Domnul Cosmin Gabriel P„curaru.
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr. 95/4.VII.2005          31

  Domnul Cosmin Gabriel P„curaru — membru supleant         Doamna Roxana Mocanu — membru supleant Ón
                  Ón consiliul de                     consiliul de administra˛ie al
                  administra˛ie al                    Societ„˛ii Rom‚ne de
                  Societ„˛ii                       Radiodifuziune:
                  Rom‚ne de            Eu, Roxana Mocanu, desemnat„ Ón calitatea de
                  Radiodifuziune:        membru supleant al consiliului de administra˛ie al
                                 Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect
  Eu, Gabriel Gabriel P„curaru, desemnat Ón calitatea de
                                 Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,
membru supleant al consiliului de administra˛ie al
                                 drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi
Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect
                                 Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile
Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,
                                 ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul
drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi
                                 profesional.
Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile
                                   A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul
profesional.                             Domnul Nicolae V„c„roiu:
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)               Felicit„ri!
                                   Invit„m pe domnul Romeo C„t„lin Cre˛u.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Felicit„ri!                            Domnul Romeo C„t„lin Cre˛u — membru supleant Ón
                                                 consiliul de
  Domnul Gabriel Ioan Iencek.
                                                 administra˛ie al
  Domnul Gabriel Ioan Iencek — membru supleant Ón                        Societ„˛ii Rom‚ne de
                consiliul de                           Radiodifuziune:
                administra˛ie al           Eu, Romeo C„t„lin Cre˛u, desemnat Ón calitatea de
                Societ„˛ii Rom‚ne de       membru supleant al consiliului de administra˛ie al
                Radiodifuziune:          Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect
                                 Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,
  Eu, Gabriel Ioan Iencek, desemnat Ón calitatea de       drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi
membru supleant al consiliului de administra˛ie al        Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile
Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect        ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul
Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,     profesional.
drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi    A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile
ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul         Domnul Nicolae V„c„roiu:
profesional.                             Œn invit„m pe domnul Lucian Aurel Purc„reanu.
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
                                   Domnul Lucian Aurel Purc„reanu — membru supleant
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                                      Ón consiliul de
                                                   administra˛ie al
  Felicit„ri!                                            Societ„˛ii
  Doamna Mihaela Alexandra Cristea.                                 Rom‚ne de
                                                   Radiodifuziune:
  Doamna Mihaela Alexandra Cristea — membru
                   supleant Ón          Eu, Lucian Aurel Purc„reanu, desemnat Ón calitatea de
                                 membru supleant al consiliului de administra˛ie al
                   consiliul de
                                 Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect
                   administra˛ie al      Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,
                   Societ„˛ii         drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi
                   Rom‚ne de          Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile
                   Radiodifuziune:       ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul
                                 profesional.
  Eu, Mihaela Alexandra Cristea, desemnat„ Ón calitatea       A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
de membru supleant al consiliului de administra˛ie al
Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect         Domnul Nicolae V„c„roiu:
Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei,
drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi    Felicit„ri!
Óndeplinesc cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile   Domnul Sebesi Karen Attila.
ce-mi revin potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul         Domnul Sebesi Karen Attila — membru supleant Ón
profesional.
                                                 consiliul de
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)                              administra˛ie al
                                                 Societ„˛ii Rom‚ne de
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                                 Radiodifuziune:
  Felicit„ri!                           Eu, Sebesi Karen Attila, desemnat Ón calitatea de
  Doamna Roxana Mocanu.                     membru supleant al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
  32           MONITORUL      OFICIAL    AL  ROM¬NIEI,    PARTEA a II-a,    Nr. 95/4.VII.2005

Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i              Domnul Nicolae V„c„roiu:
legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc cu          Felicit„ri!
onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin           Doamna Aurelia Daniela Ciobanu. Nu este prezent„.
potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.              Domnul Adrian Doro∫. Absent.
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)                     Deci avem trei membri suplean˛i absen˛i: domnul Aurel
                                       Storin, doamna Aurelia Daniela Ciobanu ∫i domnul Adrian
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                          Doro∫. Vor fi invita˛i la prima ∫edin˛„ comun„ a celor
  Felicit„ri!                                dou„ Camere, pentru depunerea jur„m‚ntului.
  Invit pe domnul Aurel Storin. Este absent.                  Stima˛i colegi, putem spune c„ am derulat toate
  Domnul Vlad Velcu.                             procedurile prev„zute de lege.
                                         Œncep‚nd de la aceast„ or„, cele dou„ consilii de
  Domnul Vlad Velcu — membru supleant Ón consiliul de            administra˛ie, de la Televiziunea Rom‚n„ ∫i
            administra˛ie al Societ„˛ii              Radiodifuziunea Rom‚n„, sunt Ón func˛iune.
            Rom‚ne de Radiodifuziune:
                                         Sunt Ón asentimentul dumneavoastr„ s„ le ur„m Ónc„
  Eu, Vlad Velcu, desemnat Ón calitatea de membru              o dat„ succes Ón activitate.
supleant al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii              V„ dorim numai bine ∫i s„ ne da˛i rezultate bune.
Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
                                         Cu aceasta, Óncheiem ∫edin˛a noastr„ comun„ de
legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
                                       ast„zi.
libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc
cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin         V„ mul˛umesc.
potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)                     ™edin˛a s-a Óncheiat la ora 20,45.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
    IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                &JUYDGY|007925]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 95/4.VII.2005 con˛ine 32 de pagini.  Pre˛ul: 6,16 lei noi/61.600 lei vechi  ISSN  1220–4870

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:14
posted:7/19/2010
language:Romanian
pages:32