027 by tradetrek

VIEWS: 13 PAGES: 24

									                                PARTEA A II-A
Anul 173 (XVI) — Nr. 27                                                       Miercuri, 16 martie 2005
                          DEZBATERI PARLAMENTARE

                      DEZBATERI PARLAMENTARE
           ™EDINfiE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR ™I SENATULUI
                      SESIUNEA I ORDINAR√ — MARTIE 2005
                     ™edin˛a din ziua de 9 martie 2005
                                 (STENOGRAMA)

                                    SUMAR

        Nr.                                                           Pagina
         1.  Adoptarea ordinii de zi ∫i a programului de lucru ................................                  2
         2.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii privind aprobarea
            componen˛ei nominale a Delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la
            Ini˛iativa Central-European„ — Dimensiunea Parlamentar„ ..................                     2–3
         3.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii privind aprobarea
            componen˛ei nominale a Comitetului director al Grupului Rom‚n al
            Uniunii Interparlamentare..........................................................................          3
         4.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii privind aprobarea
            componen˛ei nominale a Delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la
            Adunarea Parlamentar„ a NATO ............................................................               3
         5.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii privind modificarea
            componen˛ei nominale a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la
            Adunarea Parlamentar„ a Organiza˛iei pentru Securitate ∫i Cooperare
            Ón Europa ..................................................................................................     3
         6.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii pentru modificarea
            Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 2/2005 privind aprobarea
            componen˛ei nominale a Comisiei Parlamentului Rom‚niei pentru
            integrare european„..................................................................................         3
         7.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii privind modificarea
            Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 3/2005 pentru aprobarea
            componen˛ei nominale a Comisiei parlamentare a revolu˛ionarilor din
            decembrie 1989 ........................................................................................       3–4
         8.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii privind instituirea
            Comisiei comune speciale a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului pentru
            controlul execu˛iei bugetului Cur˛ii de Conturi pe anul 2003 ...............                     4
         9.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii privind constituirea
            Comisiei comune speciale a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului pentru
            elaborarea propunerii legislative privind Statutul deputa˛ilor ∫i al
            senatorilor ..................................................................................................   4–5
        10.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii privind instituirea
            Comisiei comune speciale a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului
            pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului ∫edin˛elor comune
            ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului ......................................................             5–6
  2         MONITORUL      OFICIAL     AL   ROM¬NIEI,      PARTEA a II-a,      Nr.   27/16.III.2005

          11.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii pentru constituirea unei
             Comisii parlamentare de anchet„ pentru evaluarea activit„˛ii Societ„˛ii
             Rom‚ne de Televiziune ∫i a Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune........                       6–14; 16–17
          12.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
             de urgen˛„ a Guvernului nr. 86/2004 privind unele m„suri financiare
             Ón domeniul s„n„t„˛ii ................................................................................      14–15
          13.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Legii privind aprobarea
             Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea
             unor probleme financiare .........................................................................          15
          14.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
             de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26
             alin. (1) din Legea bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2005
             nr. 512/2004..............................................................................................    15–16
          15.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii pentru modificarea
             Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 1/2005 privind alegerea Comisiei
             comune permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului pentru
             exercitarea controlului parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n
             de Informa˛ii ..............................................................................................   16–22
          16.  Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Hot„r‚rii privind alegerea
             pre∫edintelui, vicepre∫edintelui ∫i secretarului Comisiei comune
             permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului pentru exercitarea
             controlului parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n de
             Informa˛ii ....................................................................................................  16–22
          17.  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei
             Deputa˛ilor ∫i Senatului, Ón vederea exercit„rii de c„tre deputa˛i ∫i
             senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constitu˛ional„, a
             urm„toarelor legi:
             — Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
             nr. 86/2004 privind unele m„suri financiare Ón domeniul s„n„t„˛ii;
             — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
             nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare;
             — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
             nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului
             asigur„rilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004........................                   21
          18.  Depunerea jur„m‚ntului de c„tre membrii Comisiei comune
             permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului pentru exercitarea
             controlului parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n de
             Informa˛ii ....................................................................................................  22–24

  ™edin˛a a Ónceput la ora 9,25.                          Œmpotriv„?
  Lucr„rile au fost conduse de domnul Adrian N„stase,                Ab˛ineri?
pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor, ∫i de domnul Nicolae                Cu unanimitate de voturi, proiectul ordinii de zi a fost
V„c„roiu, pre∫edintele Senatului, asista˛i de domnii Petre            aprobat.
Popeang„, secretar al Camerei Deputa˛ilor, ∫i Puskás                 Cu privire la programul de lucru dac„ sunt comentarii?
Valentin Zoltán, secretar al Senatului.                      Nu sunt comentarii.
                                           Œl supun votului.
  Domnul Adrian N„stase:
                                           Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
  Stima˛i colegi,                                  Œmpotriv„?
  Declar deschis„ ∫edin˛a comun„ a Camerei Deputa˛ilor               Ab˛ineri?
∫i Senatului. V„ anun˛ c„ din totalul de 469 de deputa˛i               Unanimitate.
∫i senatori ∫i-au Ónregistrat prezen˛a la lucr„ri 316 ∫i sunt            Deci ordinea de zi ∫i programul de lucru au fost
absen˛i 153. Cvorumul legal de lucru este Óndeplinit.               aprobate.
  Birourile permanente ale celor dou„ Camere au                   Œl rog pe domnul secretar Puskás s„ vin„ la prezidiu.
adoptat proiectul ordinii de zi ∫i proiectul programului de            Œncepem dezbaterea problemelor Ónscrise pe ordinea de zi.
lucru Ón forma Ón care v-au fost distribuite.                    La punctul 1 avem stabilirea componen˛ei nominale a
  Prima chestiune, rog to˛i colegii s„ ia loc Ón b„nci! V„            Delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Ini˛iativa Central-
rog s„ lua˛i loc Ón b„nci! (Se a∫teapt„ p‚n„ c‚nd to˛i              European„ — Dimensiunea Parlamentar„.
parlamentarii Ó∫i ocup„ locurile Ón b„nci.)                     Grupurile parlamentare, pe baza algoritmului convenit
  Dac„ sunt observa˛ii sau comentarii Ón leg„tur„ cu               de liderii acestora, au propus pentru componen˛a
ordinea de zi? Nu sunt.                              nominal„ 7 membri ai acestei delega˛ii, din care
  Supun votului dumneavoastr„ ordinea de zi.                   5 deputa˛i ∫i 2 senatori. Dau citire propunerilor f„cute de
  Cine este pentru? V„ mul˛umesc.                        grupurile parlamentare: Oprescu Sorin Mircea, P.S.D.;
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005       3

Iancu Iulian, P.S.D.; Popa Dan Gabriel, Alian˛a D.A.       Œn ceea ce prive∫te componen˛a din punctul de vedere
P.N.L.-P.D.; C‚mpanu Liviu, P.N.L.; Br‚nz„ William      al membrilor suplean˛i: Dobre Traian, deputat P.S.D.;
Gabriel, P.R.M.; Pascu Bogdan, P.U.R.; Merka Adrian      Mocioalc„ Ion, deputat P.S.D.; Popescu Mihail, senator
Miroslav, Grupul parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale.   P.S.D.; Calimente Mih„i˛„, deputat P.N.L.; Raicu Romeo
  Dac„ sunt comentarii? Nu sunt comentarii.         Marius, deputat P.D.; fiÓrle Radu, senator Alian˛a D.A.;
  Supun votului dumneavoastr„ aceste propuneri.       Cantaragiu Bogdan, deputat P.R.M.; Iorga Nicolae,
  Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i! 243 de voturi    senator P.R.M.; Márton Árpád Francisc, deputat U.D.M.R.;
pentru.                            Stoica Ilie, senator P.U.R.
  Œmpotriv„? Nici un vot Ómpotriv„.              Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.
  Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.                  Supun votului dumneavoastr„ componen˛a acestei
  Cu unanimitate de voturi, propunerile au fost aprobate.  delega˛ii.
  La urm„torul punct al ordinii de zi avem stabilirea     Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
componen˛ei nominale a Comitetului director al Grupului     Œmpotriv„?
Rom‚n al Uniunii Interparlamentare, alc„tuit din 25 de      Ab˛ineri?
membri.                             Unanimitate.
                                 Cu unanimitate de voturi, componen˛a delega˛iei a fost
  Dau citire propunerilor f„cute de grupurile
                               aprobat„.
parlamentare: Solcanu Ion, senator P.S.D.; Ion Vasile,
                                 La punctul 4 al ordinii de zi avem modificarea
senator P.S.D.; Podgorean Radu, deputat P.S.D.;
                               componen˛ei nominale a delega˛iei Parlamentului
Andronescu Ecaterina, deputat P.S.D.; M„n„stireanu
                               Rom‚niei la Adunarea Parlamentar„ a Organiza˛iei pentru
Vladimir Alexandru, deputat P.S.D.; Dre˛canu Doina
                               Securitate ∫i Cooperare Ón Europa.
Mic∫unica, deputat P.S.D.; Mihalache Sorin Dan, deputat
                                 Componen˛a nominal„ a acestei comisii a fost
P.S.D.; S‚rbu Daciana Octavia, deputat P.S.D.; Str„til„
                               aprobat„ prin Hot„r‚rea Parlamentului nr. 5/2005. Totu∫i,
™erban Cezar, senator Alian˛a D.A.; ™erbu Gheorghe
                               Grupul parlamentar al P.D. propune modificarea
Vergil, senator Alian˛a D.A.; Paula Maria Iv„nescu,
                               componen˛ei nominale a acestei delega˛ii, Ón sensul c„
senator Alian˛a D.A.; Miro∫eanu Liviu, deputat P.D.;
                               domnul deputat St„ni∫oar„ Mihai Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea
Mocanu Alexandru, deputat P.D.; Tab„r„ Valeriu, deputat
                               de membru supleant pe domnul deputat Gheorghiof Titu
P.D.; Pal„r Ionel, deputat P.N.L.; Gheorghiof Titu Nicolae,
                               Nicolae.
deputat PNL; Gerea Andrei Dominic, deputat P.N.L.;
                                 Dac„ sunt comentarii? Nu sunt comentarii.
Bindea Liviu Doru, senator P.R.M.; Stanciu Anghel,
                                 Supun votului dumneavoastr„ aceast„ solicitare.
deputat PRM; Dumitriu Drago∫, deputat P.R.M.; C„lian
                                 Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
Petru, deputat P.R.M.; Sógor Csaba, senator U.D.M.R.;
                                 Œmpotriv„?
Király Andrei Gheorghe, deputat U.D.M.R.; Ciuc„ Liviu
                                 Ab˛ineri?
Bogdan, deputat P.U.R., ∫i Gvozdenovici Slavomir,
deputat, Grupul parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale.     Unanimitate.
                                 Cu unanimitate de voturi, aceast„ propunere, respectiv
  Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.
                               proiectul de hot„r‚re au fost aprobate.
  Supun votului componen˛a nominal„ a Comitetului
                                 Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, modificarea
director.
                               componen˛ei nominale a Comisiei Parlamentului Rom‚niei
  Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
                               pentru integrare european„.
  Œmpotriv„?                          Componen˛a nominal„ a fost stabilit„ prin Hot„r‚rea
  Ab˛ineri?                         Parlamentului nr. 2/2005.
  Unanimitate.                         Grupul parlamentar al P.R.M. propune Ónlocuirea Ón
  Cu unanimitate de voturi, componen˛a a fost aprobat„.   componen˛a nominal„ a acestei comisii a domnului
  V„ reamintesc, la ∫edin˛a anterioar„ am desemnat     deputat Dan Grigore cu domnul senator Eugen Mih„escu.
conducerea Grupului U.I.P.                    Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.
  Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, stabilirea       Supun votului dumneavoastr„ proiectul de hot„r‚re ∫i,
componen˛ei nominale a Delega˛iei Parlamentului        respectiv, aceast„ modificare Ón componen˛a Comisiei
Rom‚niei la Adunarea Parlamentar„ a NATO.           Parlamentului Rom‚niei pentru integrare european„.
  Grupurile parlamentare, pe baza algoritmului convenit    Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
de liderii acestora, au propus pentru componen˛a         Œmpotriv„?
nominal„ 10 membri titulari ∫i 10 membri suplean˛i ai      Ab˛ineri?
acestei delega˛ii. Dau citire propunerilor f„cute de       Unanimitate.
grupurile parlamentare.                     Cu unanimitate de voturi, proiectul de hot„r‚re a fost
  Membri titulari: Talpe∫ Ioan, senator P.S.D.; Pa∫cu    aprobat.
Ioan Mircea, deputat P.S.D.; Ni˛„ Constantin, deputat      La punctul 6 al ordinii de zi vom proceda la
P.S.D.; Nicolai Norica, senator, Alian˛a D.A.; B„rbule˛iu   modificarea componen˛ei nominale a Comisiei
Tiberiu, deputat P.N.L.; St„ni∫oar„ Mihai, deputat P.D.;   parlamentare a revolu˛ionarilor din decembrie 1989.
Tudor Marcu, deputat P.R.M.; Buzea Cristian Valeriu,       Grupul parlamentar al P.S.D. propune Ónlocuirea Ón
deputat P.R.M.; Verestóy Attila, senator U.D.M.R.; Hellvig  componen˛a nominal„ a acestei comisii a domnului
Eduard Raul, P.U.R.                      deputat Dan Iosif cu domnul deputat T„rniceru Petru.
  4         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005

  Dac„ sunt comentarii? Nu sunt comentarii.           Unanimitate.
  Supun votului dumneavoastr„ acest proiect de          Trecem la punctul 8 al ordinii de zi. Vom proceda la
hot„r‚re.                            constituirea Comisiei comune speciale a Camerei
  Cine este pentru? Mul˛umesc.                Deputa˛ilor ∫i a Senatului pentru elaborarea propunerii
  Œmpotriv„?                         legislative privind Statutul deputa˛ilor ∫i al senatorilor.
  Ab˛ineri?                           Proiectul de hot„r‚re a fost distribuit ∫i urmeaz„ s„-l
  Unanimitate.                        discut„m pe articole.
  Trecem la punctul 7 al ordinii de zi, constituirea       La art. 1 dac„ sunt observa˛ii sau comentarii?
Comisiei comune speciale a Camerei Deputa˛ilor ∫i a        Este vorba de componen˛„. Am s„ reamintesc, totu∫i,
Senatului pentru controlul execu˛iei bugetului Cur˛ii de    componen˛a comisiei: Cristian Dumitrescu, deputat P.S.D.;
Conturi pe anul 2003.                      Antonie Iorgovan, senator P.S.D.; Titu Nicolae
  Stima˛i colegi, v„ rog s„ lua˛i loc Ón b„nci ∫i s„ face˛i  Gheorghiof, deputat P.N.L.; Nicolae Vlad Popa, senator
lini∫te! (Se a∫teapt„ p‚n„ c‚nd to˛i parlamentarii Ó∫i ocup„  Alian˛a D.A.; Augustin Zegrean, deputat P.D.; Liviu
locurile Ón b„nci.)                       Bindea, senator P.R.M.; Lucian Augustin Bolca∫, deputat
  Liderii grupurilor parlamentare ∫i Birourile permanente   P.R.M.; Kerekes Károly, deputat U.D.M.R.; Puskás
ale celor dou„ Camere v„ propun ca aceast„ comisie s„      Valentin Zoltán, senator U.D.M.R.; Gavril„ Vasilescu,
fie alc„tuit„ din urm„torii deputa˛i ∫i senatori: Mihai     senator P.U.R.; Liviu Bogdan Ciuc„, deputat P.U.R.;
T„n„sescu, deputat P.S.D.; Viorel ™tefan, senator P.S.D.;    Liana Dumitrescu, deputat, Grupul parlamentar al
Eugen Nicol„escu, deputat P.N.L.; Aurel Olarean, deputat    minorit„˛ilor na˛ionale.
P.D.; Daniel Ionescu, deputat P.R.M.; Erdei-Dolóczki        Alin. 2, îŒn prima sa ∫edin˛„, comisia Ó∫i alege un
István, deputat U.D.M.R.; Gra˛iela Iordache, deputat      birou format din pre∫edinte, vicepre∫edinte ∫i secretar“.
P.U.R.                               Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.
  Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.           Supun votului art. 1 al proiectului de hot„r‚re.
  Supun votului dumneavoastr„ constituirea Comisiei       Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
comune speciale pentru controlul execu˛iei bugetului Cur˛ii    Œmpotriv„?
de Conturi.
                                  Ab˛ineri?
  Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
                                  Unanimitate.
  Œmpotriv„?
                                  Cu unanimitate de voturi, art. 1 a fost aprobat.
  Ab˛ineri?
                                  Art. 2, îPropunerea legislativ„ privind Statutul
  Unanimitate.
                                deputa˛ilor ∫i senatorilor va fi prezentat„ Birourilor
  A∫ vrea s„ vedem Ómpreun„ ∫i celelalte elemente ale
                                permanente ale celor dou„ Camere ale Parlamentului
proiectului de hot„r‚re.
                                p‚n„ la data de...“ ∫i urmeaz„ s„ o stabilim Ómpreun„.
  Deci noi am votat art. 1, dar v„ rog s„ observa˛i ∫i
                                V„ sugerez 15 iunie, dar, dac„ ave˛i alte variante, putem
obliga˛ia pentru comisie ca Ón prima ∫edin˛„ s„-∫i aleag„
                                s„ vedem un alt moment final pentru raport.
un birou, format din pre∫edinte, vicepre∫edinte ∫i secretar.
  Raportul comisiei prev„zute la art. 1, Óntocmit ca       Este o alt„ propunere, da? V„ rog.
urmare a controlului execu˛iei bugetului Cur˛ii de Conturi     Domnul senator Iorgovan.
pe anul 2003, va fi prezentat Birourilor permanente, ∫i      Domnul Antonie Iorgovan:
aici va trebui s„ decidem Ómpreun„ c‚nd anume.
Sugestia ar fi ca termenul final s„ fie 26 mai. Deci p‚n„     V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
atunci sunt dou„ luni ∫i jum„tate.                 Domnule pre∫edinte,
  Dac„ vi se pare convenabil„ aceast„ propunere sau       Stimate ∫i stima˛i colegi parlamentari,
ave˛i alte sugestii?                        Dincolo de alergii ∫i de tensiuni, ∫i de patimi, strict
  ™i, de asemenea, ar trebui stabilit momentul primei     constitu˛ional vorbind, este vorba de un proiect care este
convoc„ri ∫i a∫ sugera ca m‚ine, Ón cursul zilei, s„ aib„    nominalizat de Constitu˛ie la r„bojul legilor organice.
loc convocarea comisiei, care s„-∫i aleag„, de altfel, ∫i     C„ Ón Parlamentul Rom‚niei nu a existat o preocupare
biroul de conducere. M‚ine se vor desf„∫ura ∫edin˛ele      profesional„ ca s„ fie adoptat„ aceast„ lege p‚n„ acum
comisiilor ∫i, deci, ar putea s„ existe timpul material     e o problem„ pe care o va analiza istoria. Dar a existat
pentru aceast„ desemnare.                    totu∫i o preocupare Ón Parlamentul trecut, exist„ dou„
  Dac„ nu sunt alte propuneri, supun votului         propuneri legislative, exist„ un document care a fost
dumneavoastr„ art. 2 din proiectul de hot„r‚re.         elaborat de o comisie, oarecum, de mediere, de
  Cine este pentru? V„ mul˛umesc.               conciliere a celor dou„ propuneri, s-au blocat discu˛iile la
  Œmpotriv„?                         un articol.
  Ab˛ineri?                           Prin urmare, domnule pre∫edinte, eu consider c„
  Unanimitate.                        termenul este prea lung, este neproductiv, intr„m Ón
  Supun votului dumneavoastr„ proiectul de hot„r‚re Ón    vacan˛„ parlamentar„. Dac„ dorim cu adev„rat s„
ansamblu.                            discut„m profesional, repet, f„r„ patimi politice ∫i de alt„
  Cine este pentru? V„ mul˛umesc.               natur„ aceast„ chestiune, atunci trebuie s„ ne apropiem
  Œmpotriv„?                         de un termen astfel Ónc‚t p‚n„ la data pe care a˛i
  Ab˛ineri?                          pronun˛at-o dumneavoastr„, deci p‚n„ la vacan˛a
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005       5

parlamentar„ din var„, noi s„ fi trecut prin Parlament       Din sal„:
acest proiect.                           Da!
  Dac„ suntem la Ónceputul lunii martie, mie mi se pare
c„ este suficient p‚n„ la mijlocul lunii aprilie, cel t‚rziu    Domnul Adrian N„stase:
p‚n„ la sf‚r∫itul lunii aprilie a∫ propune eu... Deci haide˛i   ™i cu rug„mintea, pentru comisie, de a lucra c‚t mai
s„ lu„m ca cifr„ 1 mai.                     rapid.
  Mul˛umesc.                           Supun votului dumneavoastr„ art. 2, cu termenul p‚n„
                                la care ar trebui prezentat„ Birourilor permanente
  Domnul Adrian N„stase:                    propunerea legislativ„, 26 aprilie.
  V„ mul˛umesc foarte mult.                    Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
  Domnul deputat Nicol„escu.                   Œmpotriv„?
                                  Ab˛ineri?
  Domnul Gheorghe Eugen Nicol„escu:                Unanimitate.
  Œntr-adev„r, cred c„ propunerea domnului senator        Supun votului dumneavoastr„ acum proiectul de
Iorgovan trebuie luat„ Ón considerare. Este, de asemenea,    hot„r‚re Ón ansamblu.
adev„rat c„ exist„ dou„ proiecte de lege Ón acest sens,      Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
care zac Ón Parlament din legislatura precedent„, deci       Œmpotriv„?
constituie o baz„ serioas„ de inspira˛ie sau pe care se      Ab˛ineri?
poate dezvolta Ón continuare activitatea comisiei noastre.     Unanimitate.
  Ca atare, v-a∫ propune s„ d„m un termen ca           Cu unanimitate de voturi, proiectul de hot„r‚re a fost
30 aprilie, urm‚nd ca lunile mai ∫i iunie s„ fie luni de    aprobat.
discu˛ie ∫i de adoptare Ón plenul celor dou„ Camere        La punctul 9 al ordinii de zi avem constituirea
reunite, urm‚nd ca, cu data de 1 iulie, acest Statut al     Comisiei comune speciale a Camerei Deputa˛ilor ∫i a
parlamentarului s„ intre Ón vigoare.              Senatului pentru elaborarea proiectului de Hot„r‚re pentru
                                modificarea ∫i completarea Regulamentului ∫edin˛elor
  Deci v„ propun termenul de 30 aprilie.
                                comune ale Camerei ∫i Senatului.
  Domnul Adrian N„stase:                     Dac„ sunt observa˛ii privind titlul proiectului de
                                hot„r‚re? Nu sunt observa˛ii.
  Stima˛i colegi, sunt dou„ aspecte diferite.          Œl supun votului.
  Termenul pe care Ól stabilim noi aici este un termen      Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
care stabile∫te limita exterioar„ maxim„ pentru activitate.    Œmpotriv„?
Deci am spus îp‚n„ la data de...“, ceea ce Ónseamn„ c„,      Ab˛ineri?
dac„ comisia reu∫e∫te s„ finalizeze propunerea legislativ„     Unanimitate.
s„pt„m‚na viitoare, aceast„ propunere poate fi pus„ Ón       La art. 1 dac„ sunt observa˛ii?
lucru Óncep‚nd de s„pt„m‚na viitoare, peste dou„
                                  Este vorba de componen˛a comisiei, v-o reamintesc:
s„pt„m‚ni, peste trei s„pt„m‚ni. Deci, p‚n„ la urm„,
                                Ioan Bivolaru, deputat P.S.D.; Doru Ioan T„r„cil„, senator
aceast„ chestiune va depinde de rapiditatea cu care va
                                P.S.D.; Mircea Iustian, deputat P.N.L.; Radu Berceanu,
ac˛iona comisia.
                                senator Alian˛a D.A.; Daniel Buda, deputat P.D.; Lucian
  Termenul acesta l-am g‚ndit pu˛in mai lung ca s„ nu     Augustin Bolca∫, deputat P.R.M.; Liviu Bindea, senator
fim din nou Ón situa˛ia jenant„ Ón care s„ fie nevoie s„    P.R.M.; Varga Attila, deputat U.D.M.R.; Eckstein-Kovács
venim Ón cadrul ∫edin˛ei comune a celor dou„ Camere       Péter, senator U.D.M.R.; Liviu Bogdan Ciuc„, deputat
pentru a prelungi acest termen.                 P.U.R.; Gavril„ Vasilescu, senator P.U.R.; Liana
  Pe de alt„ parte, 1 aprilie ∫i 30 aprilie pot fi, la fel,  Dumitrescu, deputat, Grupul parlamentar al minorit„˛ilor
date orientative. S„ ˛inem seama totu∫i c„ 30 aprilie este   na˛ionale.
s‚mb„t„, 1 aprilie are ∫i o alt„ semnifica˛ie...          Alin. 2, îŒn prima sa ∫edin˛„, comisia Ó∫i alege un
  Dar, dac„ dori˛i, putem s„ modific„m. Repet, Óns„, pe    birou format din pre∫edinte, vicepre∫edinte ∫i secretar“.
fond, ceea ce va conta va fi activitatea comisiei, care s„     Dac„ sunt observa˛ii la art. 1 al proiectului de
ne aduc„ aceast„ propunere legislativ„ c‚t mai rapid.      hot„r‚re? Nu sunt observa˛ii.
  Supun votului dumneavoastr„, dac„ considera˛i,         Supun votului dumneavoastr„ acest articol.
propunerea domnului Iorgovan. Sau s„ punem 26 aprilie,       Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
totu∫i, ca s„ fie un termen care s„ intre Ón s„pt„m‚na       Œmpotriv„?
de lucru? Dar, repet, este p‚n„ la urm„ o chestiune care      Ab˛ineri?
˛ine de eficacitatea comisiei, ∫tim cu to˛ii c„ acest proiect   Unanimitate.
de lege trebuie s„ fie adoptat c‚t mai rapid. ™tim, de       La art. 2 avem aceea∫i problem„, a termenului p‚n„
asemenea, c„ exist„ textele preg„tite ∫i c„ sunt foarte     la care s„ fie prezentat proiectul de hot„r‚re celor dou„
pu˛ine lucruri de rezolvat.                   Birouri permanente. Propunerea ini˛ial„ era tot 15 iunie.
  26 aprilie ar fi un termen convenabil, ca s„        Poate, Ón acest caz, ar fi bine s„ p„str„m acest termen,
r„spundem acestei preocup„ri?                  va fi mai mult de lucru. De∫i, sigur, putem s„ ne g‚ndim
  6        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005

s„ corel„m, dar e de fapt altceva ∫i la proiectul de       Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 197 de voturi
regulament probabil c„ va fi mai mult de lucru.        pentru.
  Aceea∫i precizare: dac„ comisia va putea s„ produc„      Voturi Ómpotriv„? 55 de voturi Ómpotriv„.
proiectul acesta de Regulament al ∫edin˛elor comune ale     Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
celor dou„ Camere, de fapt, la o dat„ mai apropiat„, cu     Rezultatul votului: 197 de voturi pentru, 55 de voturi
at‚t mai bine.                        Ómpotriv„ ∫i 3 ab˛ineri.
  Domnul Nicol„escu.                      Cu majoritate de voturi, proiectul de hot„r‚re a fost
                               aprobat.
  Domnul Gheorghe Eugen Nicol„escu:
                                 La punctul 10 al ordinii de zi este Ónscris„ constituirea
  Domnule pre∫edinte,                    unei Comisii parlamentare de anchet„ privind evaluarea
  Poate fi corect ce spune˛i dumneavoastr„, Ón sensul Ón  activit„˛ii Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune ∫i a Societ„˛ii
care apare îp‚n„ la...“ ∫i comisia s„ se str„duiasc„ s„-l   Rom‚ne de Radiodifuziune.
fac„ mai repede, s„-∫i Óndeplineasc„ planul cu anticipa˛ie.   Pe baza Ón˛elegerii liderilor grupurilor parlamentare au
Nu cred c„ este bine.                     fost prezentate urm„toarele propuneri pentru componen˛a
  Este bine s„-i d„m comisiei un termen fix, un termen   nominal„ a comisiei: Dan Mihalache, deputat P.S.D.,
p‚n„ la care cu adev„rat s„ vin„ Ón plenul Parlamentului   Dorina Mih„ilescu, deputat P.S.D., Eugen Nicolicea,
cu acest proiect de lege ∫i v-a∫ propune s„ p„str„m tot    deputat P.S.D., Otilian Neagoe, senator P.S.D., R„zvan
termenul de 26 aprilie, pentru c„, totu∫i, cele dou„     Emil Theodorescu, senator P.S.D., Raluca Turcan,
activit„˛i, ∫i cu modificarea regulamentelor celor dou„    deputat P.N.L., Mihai Sandu-Capr„, deputat P.N.L.,
Camere, trebuie corelate, pe de o parte, iar, pe de alt„   Adrian Mihai Cioroianu, senator Alian˛a D.A., Cornelia
parte, cred c„ Ón lunile mai ∫i iunie chiar trebuie s„    Cazacu, senator Alian˛a D.A., Valentin Adrian Iliescu,
finaliz„m aceast„ activitate pentru c„, toat„ lumea ∫tie,   deputat P.D., Viorica Georgeta Pompilia Moisuc, senator
noi acum cu Regulamentul ∫edin˛elor comune suntem Ón     P.R.M., Vasilescu Lia Olgu˛a, deputat P.R.M., Kelemen
afara Constitu˛iei ∫i chiar nu mai putem s„ fim Ón aceast„  Hunor, deputat U.D.M.R., Ionica Constan˛a Popescu,
situa˛ie.                           deputat P.U.R., ∫i Gvozdenovici Slavomir, deputat, Grupul
  Deci v„ propunem s„ p„str„m ∫i aici termenul de      parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale.
26 aprilie.                           Dac„ Ón leg„tur„ cu componen˛a comisiei sunt
  Domnul Adrian N„stase:                   observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.
                                 Supun votului dumneavoastr„ componen˛a acestei
  Eu iau Ón considerare propunerea pe care a˛i f„cut-o,   comisii.
dar v„ supun aten˛iei urm„torul aspect. S-ar putea ca      Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
Legea Statutului deputa˛ilor ∫i senatorilor s„ aib„ o
                                 Œmpotriv„?
anumit„ inciden˛„ asupra Regulamentului ∫edin˛elor
                                 Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
comune ∫i, de aceea, Ón dezbaterea legii ar putea s„
                                 Cu majoritate de voturi, componen˛a comisiei a fost
apar„ elemente noi, ∫i din acest motiv a∫ sugera totu∫i
                               aprobat„.
s„ p„str„m acest termen, îp‚n„ la 15 iunie“, dar de
                                 Da, v„ rog, domnule deputat, Ón leg„tur„ cu proiectul
Óndat„ ce comisia se pune de acord ∫i ˛in‚nd seama de
                               de hot„r‚re, da? Da, v„ rog.
proiectul Legii Statutului, cu elementele de inciden˛„,
acest proiect de hot„r‚re poate s„ fie avansat. Dac„       Domnul Lucian Augustin Bolca∫:
crede˛i c„ se pot realiza aceste concert„ri Óntre cele
dou„ comisii Ón acela∫i interval de timp, nu am absolut     Domnule pre∫edinte,
nimic Ómpotriv„. Era o chestiune de logic„, de succesiune    Noi ne-am ab˛inut pentru urm„toarea idee. Œn primul
a reglement„rilor, dar sigur c„ Óntotdeauna argumentele    r‚nd, trebuia s„ aprob„m proiectul de hot„r‚re, deci s„
politice sunt mai importante dec‚t cele de tehnic„      constituim organismul, ∫i pe urm„ s„ vot„m componen˛a
legislativ„.                         sa. Dac„ se va hot„rÓ constituirea acestui organism, spun
  Dori˛i s„ supun votului propunerea dumneavoastr„, cu    dac„, pentru c„ asta dezbatem acum, de abia atunci
26 aprilie? Da.                        vom putea vota o componen˛„.
  Supun votului dumneavoastr„ propunerea domnului        Œn aceste condi˛ii, pentru c„ s-au inversat lucrurile noi
deputat Nicol„escu, termenul de 26 aprilie p‚n„ la care    ne-am ab˛inut.
s„ se prezinte Birourilor permanente proiectul de        V„ rog s„ supune˛i dezbaterii adoptarea acestei
hot„r‚re.                           hot„r‚ri pentru constituirea comisiei, ca s„ avem ce
  Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 147 de voturi    discuta.
pentru. V„ mul˛umesc.                      V„ mul˛umesc.
  Œmpotriv„? 85 de voturi Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? V„ rog s„ num„ra˛i.                 Domnul Adrian N„stase:
  Rezultatul votului: 147 de voturi pentru, 85 voturi      Este corect„ observa˛ia dumneavoastr„. La celelalte
Ómpotriv„, 16 ab˛ineri.                    proiecte de hot„r‚re, practic, am Ónceput, pentru c„ liderii
  Cu majoritate de voturi propunerea a fost aprobat„.    au c„zut de acord asupra acestei componen˛e, atunci nu
  Supun votului dumneavoastr„ proiectul de hot„r‚re Ón    am v„zut nici o dificultate Ón a supune componen˛a, ca
ansamblu.                           atare, votului dumneavoastr„.
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005        7

  Œn˛eleg c„ sunt probleme Ón leg„tur„ cu con˛inutul      oportunitatea sau nu a Ónfiin˛„rii acestei comisii. Deci eu
proiectului de hot„r‚re ∫i, de aceea, supun dezbaterii      cred c„ d‚nsa n-a f„cut nici o propunere concret„ Ón
proiectul de hot„r‚re ca atare ∫i, evident, Ón func˛ie de    modificarea sau nu a titlului acestei comisii ∫i, ca atare,
evolu˛ia acestei dezbateri, vom hot„rÓ Ón final, atunci c‚nd   nu cred c„ avem ce supune la vot.
vom da votul final, dac„ votul exprimat Ón leg„tur„ cu
configura˛ia acestei comisii va avea sens sau nu din        Domnul Adrian N„stase:
punctul de vedere al votului final.                 V„ mul˛umesc.
  Œn leg„tur„ cu titlul proiectului de hot„r‚re dac„ sunt     Domnul deputat Bolca∫.
observa˛ii?
  V„ rog, doamna deputat, ave˛i cuv‚ntul.             Domnul Lucian Augustin Bolca∫:
                                   Vede˛i, îformalismul excesiv este boala copil„riei
  Doamna Lia Olgu˛a Vasilescu:                 puterii“, ca s„-l parafrazez pe Lenin.
  Am observa˛ii generale de f„cut, domnule pre∫edinte.       Propunerea concret„ a colegei noastre, pentru
  Dup„ cum se ∫tie, Partidul Rom‚nia Mare a fost Ónc„     consemnare ∫i pentru luare la cuno∫tin˛„, este ca la titlul
de la Ónceput Ómpotriva unei comisii de anchet„ la cele     legii s„ se fac„ urm„toarea modificare: Ón loc de
dou„ societ„˛i, de radio ∫i televiziune.             Hot„r‚re pentru Ónfiin˛area unei comisii de anchet„...,
  Mai mult dec‚t at‚t, am observat acum ∫i proiectul de    Hot„r‚re pentru constituirea, conform art. 86 din
hot„r‚re, pe care cerem s„-l retrimite˛i spre dezbatere     Regulamentul ∫edin˛elor comune, a unei comisii speciale
liderilor, pentru c„ nu se justific„, mai precis la art. 1...  constituite din comisiile permanente ale Camerelor, care
Toate obiectivele cerute pot fi verificate de c„tre Comisia   vor prezenta un raport comun. Aceasta este propunerea
pentru cultur„, arte, mijloace de informare Ón mas„ a      concret„, Ónlocuirea unei comisii de anchet„ cu activitatea
Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului. Adic„, Óndeplinirea     comun„ a celor dou„ comisii.
mandatului de serviciu public al celor dou„ societ„˛i s-a      Argumentul este identitatea de activitate a comisiilor
discutat totdeauna Ón Comisia pentru cultur„, arte,       permanente ale celor dou„ Camere cu activitatea ce se
mijloace de informare Ón mas„, controlul calitativ al      propune a fi urmat„ de c„tre aceast„ comisie de
actului managerial ∫i al performan˛elor institu˛ionale ale    anchet„. Deci Ónlocuirea comisiei de anchet„ cu o
societ„˛ilor supuse controlului parlamentar s-a discutat, de   comisie comun„, format„ din cele dou„ Comisii de
asemenea, Ón Comisia pentru cultur„, arte, mijloace de      cultur„ ale Camerelor.
informare Ón mas„, verificarea activit„˛ii financiar-contabile    V„ mul˛umesc.
a societ„˛ilor s-a discutat totdeauna Ón Comisia pentru
cultur„, arte, mijloace de informare Ón mas„. De c‚te ori      Domnul Adrian N„stase:
noi am cerut celor dou„ institu˛ii s„ ne prezinte          V„ mul˛umesc.
rapoartele financiar-contabile ni le-au prezentat. ™i, de      Observa˛ii?
asemenea, aplicarea legisla˛iei Ón domeniul audiovizualului     Deci, practic, nu se pune Ón discu˛ie realizarea unei
∫i a deciziilor emise de C.N.A., la fel, s-a discutat Ón     activit„˛i de anchet„, problema este cine s„ realizeze
Comisia pentru cultur„, arte, mijloace de informare Ón      aceast„ anchet„ special„. Exist„ posibilitatea, conform
mas„.                              Regulamentului ∫edin˛elor comune, ca aceast„ activitate
  A∫adar, nu vedem rostul pentru care ar trebui s„       de anchet„ s„ se desf„∫oare fie de c„tre comisii
existe o comisie de anchet„ special„, at‚ta timp c‚t nu     comune, special constituite Ón acest scop, sau chiar de
sunt elemente speciale.                     c„tre comisiile permanente ale Camerelor, care vor
  Mai mult dec‚t at‚t, vreau s„ v„ atrag aten˛ia,       prezenta un raport comun.
domnule pre∫edinte, c„ Ón Regulamentul ∫edin˛elor          Eu cred Óns„ c„ aceast„ chestiune este deja dep„∫it„.
comune ale celor dou„ Camere, la art. 86, se precizeaz„     Aceast„ decizie, acest aspect trebuia s„ fie adus Ón
urm„toarele: îCamerele Óntrunite Ón ∫edin˛„ comun„ pot      discu˛ie mai devreme. Pentru c„ at‚ta vreme c‚t liderii
hot„rÓ, Ón exercitarea atribu˛iilor de control ale        grupurilor au acceptat ∫i au ∫i desemnat reprezentan˛ii
Parlamentului, efectuarea unor verific„ri sau anchete      din partea lor pentru aceast„ comisie special„, Ónseamn„
proprii de c„tre comisii comune special constituite Ón      implicit c„ au acceptat formula de la art. 86, Ón prima sa
acest scop sau de c„tre comisiile permanente ale         variant„, respectiv, deci, din moment ce aceast„ comisie
Camerelor, care vor prezenta un raport comun.“          are ∫i reprezentan˛i de la P.R.M., Viorica Georgeta
  A∫adar, nu vedem rostul acestei comisii de anchet„.     Pompilia Moisuc, Vasilescu Lia Olgu˛a, care Ón urma
  V„ mul˛umesc.                        discu˛iilor dintre lideri au fost propu∫i pentru aceast„
                                 comisie special„, Ónseamn„ c„, implicit, s-a acceptat ∫i
  Domnul Adrian N„stase:
                                 de c„tre Grupul parlamentar al P.R.M. aceast„ comisie
  V„ mul˛umesc foarte mult.                   special„. Putem s„ fim de acord c„ aceast„ anchet„
  Domnul deputat Nicol„escu.                  putea s„ fie realizat„ de c„tre comisie. Dar at‚ta vreme
                                 c‚t liderii grupurilor s-au Ón˛eles Ón leg„tur„ cu o comisie
  Domnul Gheorghe Eugen Nicol„escu:               special„, at‚ta vreme c‚t Birourile permanente au luat
  Domnule pre∫edinte,                      not„ de aceast„ Ón˛elegere ∫i au Ónscris pe ordinea de zi
  Eu am Ón˛eles c„ acum se poart„ dezbateri pe titlul      inclusiv componen˛a comisiei, care a fost notificat„, repet,
acestei comisii. Din p„cate, doamna deputat s-a referit la    de c„tre liderii grupurilor, eu cred c„ deja am dep„∫it
  8         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005

acest aspect ∫i suntem Ón varianta Ón care discut„m        dar, Ón definitiv, propunerea domnului deputat este Ón
despre art. 86 Ón formula unor verific„ri sau anchete       baza art. 86, de a decide dac„ activitatea de anchet„,
proprii de c„tre comisii comune special constituite Ón      care a fost considerat„ a fi util„ ∫i necesar„, va fi
acest scop.                            efectuat„ de c„tre cele dou„ comisii, cum sugereaz„
  Deci v„ rog s„ accepta˛i aceast„ interpretare ∫i s„      Domnia sa, sau de c„tre o comisie special„.
mergem mai departe la...                       ™i, de aceea, supun aceast„ propunere a domnului
  V„ rog, domnule deputat.                    deputat Bolca∫ votului dumneavoastr„, propunerea, repet,
                                 Ón baza art. 86, efectuarea verific„rii ∫i, de fapt, ancheta
  Domnul Lucian Augustin Bolca∫:                 s„ fie efectuat„ de c„tre comisiile permanente ale
  Ierta˛i-m„ c„ nu accept aceast„ interpretare care este    Camerelor, ∫i nu de c„tre o comisie special„, pe care s„
un sofism perfect ∫i frumos, dar r„m‚ne un sofism cu o      o constituim ad-hoc.
concluzie fals„ ∫i neregulamentar„. Partidul Rom‚nia         Supun votului dumneavoastr„ propunerea domnului
Mare s-a pronun˛at constant Ómpotriva constituirii acestei    deputat Bolca∫.
comisii. Œn dezbaterile liderilor, Ón respect pentru         Cine este pentru? V„ rog s„ v„ hot„r‚˛i ∫i v„ rog s„
dezbaterile democratice din plen, am Ón˛eles s„          num„ra˛i. V„ rog s„ ˛ine˛i m‚na ridicat„ pentru vot. 62
nominaliz„m persoane componente ale unei eventuale        de voturi pentru.
comisii, dac„ se va constitui, f„r„ ca prin aceasta — ∫i       Œmpotriv„? 176 de voturi Ómpotriv„.
am precizat! — s„ accept„m ideea constituirii unei          Ab˛ineri? 10 ab˛ineri.
comisii speciale de anchet„. Vede˛i, interven˛ia mea         Rezultatul votului: 41 de voturi pentru, Ómpotriv„, 176,
procedural„ cu privire la supunerea la vot a unei         ∫i 10 ab˛ineri. Propunerea nu a fost re˛inut„.
componen˛e a unei comisii care Ónc„ n-a fost votat„ n-a
                                   Trecem acum la discutarea proiectului de hot„r‚re.
fost inutil„, pentru c„ eu nu mai fac nimic inutil la ora
                                   Revenim la titlul proiectului de hot„r‚re.
aceasta.
  ™i, Ón aceste condi˛ii, propunerea trebuie s„ fie        Dac„ sunt observa˛ii? Dac„ nu, Ól supun votului
dezb„tut„ de plen ∫i numai plenul trebuie s„ hot„rasc„      dumneavoastr„.
dac„ se constituie o comisie, dac„ se vor reuni comisiile      Cine este pentru? 260 de voturi pentru.
pentru un raport comun sau, practic, dac„ nu se va          Œmpotriv„? V„ rog s„ num„ra˛i. 32 de voturi Ómpotriv„.
Ónfiin˛a nici una dintre ele.                    Ab˛ineri? 4 ab˛ineri.
  A∫a c„, domnule pre∫edinte, cu tot respectul pentru       Rezultatul votului: 260 de voturi, 32 de voturi
argumentarea dumneavoastr„, resping concluzia, noi        Ómpotriv„ ∫i 4 ab˛ineri.
ne-am pronun˛at ∫i ne pronun˛„m Ón continuare Ómpotriva       Art. 1.
constituirii unei asemenea comisii de anchet„, inutil„ ∫i      Dac„ sunt observa˛ii Ón leg„tur„ cu art. 1? Nu sunt
care nu poate s„ fac„ dec‚t s„ aduc„ atingere           observa˛ii.
prestigiului activit„˛ii comisiilor permanente din Senat ∫i     Ave˛i o observa˛ie, da?
din Camer„. S„ ni se demonstreze Ón proiectul nostru de       V„ rog, doamna deputat.
hot„r‚re c„ este necesar ca peste activitatea acestor
comisii s„ se Ónfiin˛eze alta, care s„ le ia atribu˛iile. Nu     Doamna Lia Olgu˛a Vasilescu:
se poate realiza o institu˛ionalizare corect„, ci numai o       Eu am cerut mai devreme s„ se retrimit„ liderilor,
institu˛ionalizare publicitar„, dac„ vre˛i, Ón aceste condi˛ii.  pentru c„, a∫a cum am precizat la art. 1, nu sunt dec‚t
Deci lua˛i act de punctul nostru de vedere.            obiective pe care poate foarte bine Comisia pentru
  V„ mul˛umesc.                         cultur„, arte, mijloace de informare Ón mas„ a Camerei ∫i
  Domnul Adrian N„stase:                     a Senatului s„ le ia Ón dezbatere.
                                   A∫adar, insist s„ fie retrimis m„car pentru acest articol
  V„ mul˛umesc, domnule deputat.                sau m„car s„ se fac„ propuneri Ón plus, ca s„ se
  A∫ vrea s„-i rog pe parlamentarii care desf„∫oar„       justifice o anchet„ parlamentar„ special„.
activitate peripatetic„ parlamentar„ s„ ia loc Ón b„nci.       V„ mul˛umesc.
Fa˛„ de vremea lui Socrate, s-au inventat b„ncile. V„ rog
s„ lua˛i loc Ón b„nci.                        Domnul Adrian N„stase:
  Stima˛i colegi,
                                   Da.
  Œn primul r‚nd, vreau s„-l rog pe domnul deputat
Bolca∫ s„ accepte c„, dac„ ar fi f„cut obiec˛ia de          Observa˛ii?
procedur„ Ón momentul Ón care am anun˛at punctul pe          Stima˛i colegi, am rug„mintea insistent„ s„ lua˛i loc Ón
ordinea de zi, probabil c„ lucrurile ar fi fost mai simplu    b„nci ∫i s„ nu mai face˛i conversa˛ii Ón sal„. Deci ori
de tran∫at, Ónainte de a pune la vot componen˛a          ie∫i˛i pe culoare, ori lua˛i loc Ón b„nci.
comisiei.                               Stima˛i colegi,
  Pe de alt„ parte, domnul deputat are dreptate atunci       S-a f„cut o propunere de retrimitere a proiectului de
c‚nd cere ca plenul s„ se pronun˛e, Ón final, asupra       hot„r‚re la comisii, am Ón˛eles, doamna deputat?
formulei pe care Parlamentul o dore∫te a fi utilizat„ Ón
                                   Doamna Lia Olgu˛a Vasilescu:
ceea ce prive∫te activitatea de anchet„. Sigur, putem s„
interpret„m Óntr-un fel sau altul activit„˛ile premerg„toare,    La lideri, pentru a se discuta din nou.
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005         9

  Domnul Adrian N„stase:                    Este de observat c„ prin acest articol se d„ dreptul
  Am Ón˛eles, la lideri, pentru a se defini mai bine    comisiei s„-∫i stabileasc„ regulamentul, ceea ce este
obiectul de activitate al comisiei.             corect regulamentar. Dar, p‚n„ la urm„, se spune c„
                               este prezentat Birourilor permanente ale celor dou„
  Dac„ sunt observa˛ii fa˛„ de aceast„ propunere? Nu
                               Camere. Deci preciz„m c„ e vorba de informare ∫i l„s„m
sunt.
                               decizia la nivelul comisiei, dar, dup„ p„rerea mea, cred
  Supun votului dumneavoastr„ aceast„ propunere.
                               c„ s-a urm„rit altceva, nu îprezentat“, ci îaprobat“. Este
  Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 74 de voturi
                               elaborat ∫i aprobat de Birourile permanente ale celor
pentru.
                               dou„ Camere, Ón termen de..., de la... sau ceva Ón genul
  Œmpotriv„? 200 de voturi Ómpotriv„.
                               „sta.
  Ab˛ineri? 7 ab˛ineri.
                                 Iar Ón leg„tur„ cu art. 8, domnule pre∫edinte, v-a∫
  Propunerea nu a fost acceptat„.
                               ruga s„ constata˛i c„, la alin. 2, prima tez„, se stabile∫te
  Revenim la art. 1. Œl supun votului dumneavoastr„, Ón
                               prin regulamentul unei comisii de anchet„ a Parlamentului
formularea pe care o ave˛i Ón textul distribuit.
                               o obliga˛ie dirimant„ pentru orice cet„˛ean al Rom‚niei,
  Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 184 voturi     ceea ce este contrar Constitu˛iei.
pentru.
                                 Este valabil„ Óns„ teza a doua, ∫i anume c„ institu˛iile
  Œmpotriv„? 28 de voturi Ómpotriv„.            publice, fa˛„ de Comisia Parlamentului, au obliga˛ia s„...,
  Ab˛ineri? 12 ab˛ineri.                  respectiv î...cu func˛ionarea acestor institu˛ii“.
  Art. 1 a fost aprobat cu majoritate de voturi.        ™i atunci propun s„ se renun˛e la prima tez„, pentru
  Art. 2.                          c„ intr„ problema la alin. 1, îComisia de anchet„ poate
  Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.         invita pentru audiere ∫i explica˛ii orice persoan„“. ™i
  Œl supun votului dumneavoastr„.              ideea de invita˛ie include orice persoan„ fizic„ sau
  Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i! 204 voturi     juridic„.
pentru.                             Alin. 2 s„ fac„ obiectul aspectelor legate de institu˛iile
  Œmpotriv„? 32 de voturi Ómpotriv„.            publice ∫i textul ar urma s„ fie a∫a: îInstitu˛iile ∫i
  Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.                 autorit„˛ile publice care au leg„tur„...“, deci trebuie s„
  Cu majoritate de voturi, art. 2 a fost aprobat.      apar„ îpublice“, î...care au leg„tur„ cu activitatea celor
  Art. 3.                          dou„ societ„˛i, precum ∫i cu func˛ionarea acestora, au
  Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.         obliga˛ia...“ ∫i textul continu„.
  Œl supun votului dumneavoastr„.                V„ mul˛umesc respectuos.
  Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 200 de voturi
pentru.                             Domnul Adrian N„stase:
  Œmpotriv„? 31 de voturi Ómpotriv„.              Mul˛umesc.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                    Observa˛ii Ón leg„tur„ cu aceste propuneri?
  Cu majoritate de voturi, art. 3 a fost aprobat.       Domnul deputat Nicol„escu.
  V„ rog insistent s„ lua˛i loc Ón b„nci!
  Art. 4.                           Domnul Gheorghe Eugen Nicol„escu:
  Dac„ sunt observa˛ii? Nu.                   Domnule pre∫edinte,
  Œl supun votului dumneavoastr„.                Referitor la ce spunea domnul Iorgovan, ∫i m„ refer
  Cine este pentru? 227 de voturi pentru.          la art. 6, cred c„ putem s„ renun˛„m la o parte din text,
  Œmpotriv„? 32 de voturi Ómpotriv„.            pentru a-l face Óntr-adev„r curat ∫i clar, ∫i anume la ceea
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                   ce Ónseamn„ î...∫i prezentat Birourilor permanente ale
  Cu majoritate de voturi, art. 4 a fost aprobat.      celor dou„ Camere“. Adic„ art. 6 va fi Ón formularea
  Art. 5.                          urm„toare: îDetaliile privind organizarea ∫i func˛ionarea
  Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.         comisiei parlamentare de anchet„ vor fi cuprinse Óntr-un
  Œl supun votului dumneavoastr„.              regulament propriu, elaborat Ón termen de 5 zile de la
  Cine este pentru? V„ mul˛umesc.              constituire.“ ™i cred c„ Ón felul acesta am ie∫it din
  Œmpotriv„?                        dificultate.
  Ab˛ineri?                           Iar Ón leg„tur„ cu restul observa˛iilor domnului
  Cu majoritate de voturi, art. 5 a fost aprobat.      Iorgovan, nu le putem accepta.
  Art. 6.
  Dac„ sunt observa˛ii?                    Domnul Adrian N„stase:
  Domnul senator Iorgovan.                   Da.
                                Alte comentarii?
  Domnul Antonie Iorgovan:
                                Deci, practic, la art. 6, propunerea era ca acest
  Domnule pre∫edinte,                    regulament s„ fie prezentat Birourilor permanente ∫i,
  Onorat Parlament,                     eventual, s„ fie aprobat de Birourile permanente.
  Am s„ fac dou„ preciz„ri terminologice ∫i la art. 6, ∫i  Amendamentul domnului deputat Nicol„escu era ca acest
la art. 8, ca s„ nu mai iau cuv‚ntul a doua oar„.      regulament s„ fie pur ∫i simplu elaborat de c„tre comisie,
  10        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005

Ón termen de 5 zile, f„r„ s„ mai implice Ón vreun fel      de anchet„. Este vorba de contabili, este vorba de
Birourile permanente.                      portari, este vorba de realizatori de emisiuni? îPersonal“
  Œn ceea ce prive∫te art. 8, domnul Nicol„escu dore∫te    este un cuv‚nt prea general ∫i care, Ón opinia mea... De
s„ r„m‚n„ aceast„ propunere, ca absolut orice cet„˛ean      fapt, toat„ aceast„ inven˛ie a comisiei de anchet„ Óncalc„
care are anumite cuno∫tin˛e, a ascultat radio din c‚nd Ón    Constitu˛ia ∫i se substituie unui pachet ad-hoc de punere
c‚nd, s-a uitat la televiziune, are anumite date, s„ vin„    la zid a celor dou„ societ„˛i publice.
s„ se prezinte, Ón mod obligatoriu, la comisie ∫i s„        Mul˛umesc foarte mult.
raporteze despre aceste lucruri, ∫i aceasta era diferen˛a
fa˛„ de ceea ce domnul senator Iorgovan spunea c„ ar fi       Domnul Adrian N„stase:
o obliga˛ie pe care, printr-o hot„r‚re de Parlament, noi      V„ mul˛umesc.
am impune-o, dincolo de prevederile Constitu˛iei,          Domnul Gheorghiof.
cet„˛enilor Rom‚niei.                        Ave˛i cuv‚ntul, domnule deputat.
  Aceasta era dezbaterea ∫i o rog pe domni∫oara
                                  Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:
senator Corina Cre˛u s„ ia cuv‚ntul, iar apoi domnul
Gheorghiof.                             Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Ave˛i cuv‚ntul.                         Doamnelor deputa˛i ∫i senatori,
                                   Domnilor deputa˛i ∫i senatori,
  Doamna Corina Cre˛u:                       Este adev„rat, trebuie s„ ne supunem unei legi ∫i
  Domnule pre∫edinte, Ón principiu, eu am de f„cut o      legea aceasta este, Ón primul r‚nd, Regulamentul comun
observa˛ie la art. 7. N-a∫ vrea s„ mai revin la         al Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului ∫i Regulamentele
argumentele aduse mai Ónainte privind, Ón opinia mea,      celor dou„ Camere.
neconstitu˛ionalitatea...                      Cele trei acte normative n-au fost emise nici cel pu˛in
                                 Ón perioada 1997—2000. Ele au fost elaborate ∫i
  Domnul Adrian N„stase:                    adoptate Óntr-o perioad„ anterioar„, c‚nd majoritatea era
                                 cu totul alta ∫i a impus cele trei acte normative. Ele
  Vre˛i s„ vorbi˛i aproape de microfoane, ca s„ se
                                 exist„ ∫i noi func˛ion„m Ón baza celor trei acte normative.
poat„ auzi Ón sal„?
                                 Regulamentul comun al Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,
  Doamna Corina Cre˛u:                     Ón ultimul articol, atunci c‚nd nu e prev„zut Ón acest
                                 regulament o norm„ care s„ reglementeze chiar o
  Da, mul˛umesc.                        institu˛ie de genul unei comisii de anchet„, face trimitere
  N-a∫ vrea s„ mai revin la argumentele de mai Ónainte,    spre Regulamentul Camerei Deputa˛ilor ∫i al Senatului.
pentru c„ sunt inutile, referitoare la opinia mea privind      Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, Ón art. 72, face
neconstitu˛ionalitatea Ónfiin˛„rii acestei comisii de anchet„.  trimitere la prevederile art. 37—57 de constituire a unei
  A∫ avea de f„cut unele observa˛ii referitoare la art. 7,   comisii de anchet„. Nu suntem noi vinova˛i c„ Ón
potrivit c„ruia personalul Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune   prevederile acestor articole se stipuleaz„ Ón mod clar:
∫i al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune este obligat s„    poate fi chemat sau chemat„ orice persoan„ care are
r„spund„ solicit„rilor comisiei. Propunerea mea este ca     informa˛ii, cunoa∫te sau poate s„ depun„ o m„rturie
acest personal s„ fie Óntr-un fel definit mai clar. Este     vizavi de obiectul de activitate al acestei comisii de
vorba de to˛i cei 3.300 de salaria˛i ai Societ„˛ii Rom‚ne    anchet„.
de Televiziune ∫i pe ce criterii se face aceast„ audiere?      V„ rog s„ v„ uita˛i ∫i s„ lectura˛i aceste prevederi ∫i
  Pe de alt„ parte, eu cred c„ sunt foarte multe reguli    ve˛i vedea c„ nu se Óncalc„ cu nimic ∫i nu cred ∫i nu
pe care o societate public„ le are, inclusiv reguli de      doresc s„ cred c„ liderii grupurilor parlamentare nu
confiden˛ialitate legate de anumite contracte ∫i eu cred c„   cuno∫teau aceste prevederi, pentru c„ atunci m„ Óntreb
Ón acest caz se Óncalc„... (Vocifer„ri.) Cine poat„ s„      ce rost mai are s„ fii lider al unui grup parlamentar, de
vin„? Realizatorii de emisiune trebuie s„ vin„ Ón        vreme ce nu cuno∫ti Regulamentul celor dou„ Camere ∫i
Parlamentul Rom‚niei ca s„ explice pe ce criterii Ó∫i fac    Regulamentul comun.
emisiunile?                             Pentru c„ d‚n∫ii au discutat asupra constituirii acestei
  Œn opinia mea, este evident c„ noi trebuie s„ fim      comisii, au discutat asupra acestei hot„r‚ri care spune Ón
aten˛i ca interesele politice s„ nu afecteze aceast„       mod clar, îpentru constituirea unei comisii parlamentare
libertate de exprimare care Ónc„ mai exist„ Ón societatea    de anchet„ privind...“ ∫i Óncepe hot„r‚rea Ón punctele sale
rom‚neasc„. ™i eu cred c„ Parlamentul Rom‚niei este       1, 2, 3, 4, p‚n„ la punctul 12. Nu cred ∫i nu vreau s„
primul care trebuie s„ apere aceste libert„˛i, ∫i nu s„     cred c„ avem lideri care nu cunosc prevederile
inventeze comisii de anchet„ prin care s„-∫i promoveze      regulamentelor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i
interesele politice. Eu cred c„ acest lucru este de datoria   Senatului. ™i, dac„ este a∫a, atunci eu cred c„ ei au
parlamentarilor, s„ apere ziari∫tii, indiferent dac„ ace∫tia   f„cut un lucru care nu se bazeaz„ pe o norm„. Dar eu,
fac parte din societ„˛i private, dar mai ales dac„ fac      din contr„, am toat„ Óncrederea Ón ra˛iunea, Ón buna
parte din institu˛ii, din societ„˛i publice.           inten˛ie ∫i Ón cunoa∫terea pe care o au liderii no∫tri.
  Deci acesta este un comentariu general, ca s„ spun      Pentru c„ de aceea noi, cel pu˛in, 332 de deputa˛i, am
a∫a, iar Ón leg„tur„ cu art. 7 propun s„ se specifice mai    votat un lider care s„ ne reprezinte, pentru c„ ∫tiam c„
clar care personal trebuie s„ se prezinte Ón fa˛a comisiei    ∫tie, poate ∫i vrea s„ ne reprezinte, cunosc‚nd
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005        11

regulamentele. Nu cred c„ putem s„ abdic„m de la, s„       Nu ∫tiu dac„ domnul senator Iorgovan men˛ine
zic a∫a, un consens al liderilor care ∫tiau c„ respect„    propunerea sa. Da? O men˛ine˛i.
Regulamentul Camerei Deputa˛ilor.                Iar cea de-a doua variant„ sau prima variant„, Ón
  A∫a este prev„zut. Dac„ dori˛i s„ modific„m aceste    ordinea prezent„rii, era aceea Ón care regulamentul urma
regulamente, ∫i sigur se dore∫te, atunci o facem. Dar Ón   s„ fie elaborat ∫i aprobat de Birourile permanente ale
viitor vor ac˛iona regulamentele pe care le vom modifica.   celor dou„ Camere, regulamentul s„ fie elaborat Ón
  Noi ne supunem deocamdat„ acestor regulamente       termen de 5 zile de la constituire de c„tre comisie ∫i,
care, Ón art. 72, cu trimitere la art. 36 ∫i 57 din      eventual, aprobat de c„tre Birourile permanente. Deci,
Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, prezint„ Ón mod clar    elaborat Ón 5 zile ∫i aprobarea, nu ∫tiu dac„ vre˛i s„
modul Ón care o comisie de anchet„ poat„ s„-∫i        stabilim un termen pentru aprobare sau spunem, pur ∫i
desf„∫oare activitatea.                    simplu, îaprobarea de c„tre cele dou„ Birouri“. Aceasta
  V„ mul˛umesc.                       este varianta domnului senator Iorgovan.
                                 Domnul deputat Nicol„escu are o alt„ variant„, care
  Domnul Adrian N„stase:                   elimin„ pur ∫i simplu cuvintele îelaborat ∫i prezentat
  Domnule deputat, v„ rog s„-mi spune˛i la ce articol    Birourilor permanente ale celor dou„ Camere“ ∫i textul
este prev„zut„ aceast„ obliga˛ie, ca s„ pot s„ vorbesc    r„m‚ne î...Óntr-un regulament propriu, Ón termen de 5 zile
mai clar.                           de la constituire“.
  Pentru c„ ceea ce nu cred c„ este bine aici, poate ∫i
pentru a evita o astfel de abordare, puteam s„ facem       Domnul Gheorghe Eugen Nicol„escu (din banc„):
trimitere Ón textul proiectului de hot„r‚re exact la aceste   î...elaborat Ón termen de...“
prevederi ∫i Ón felul „sta evitam o discu˛ie care, iat„, se
prelunge∫te.                           Domnul Adrian N„stase:

  Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:                î...regulament propriu elaborat Ón termen de 5 zile“.
                               Corect!
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               Supun votului dumneavoastr„ propunerea domnului
  Art. 73 din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor privitor   senator Iorgovan.
la comisia de anchet„: îComisia de anchet„ poate invita      Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 99 voturi
orice persoan„ care poate avea cuno∫tin˛„ despre o      pentru.
fapt„ sau Ómprejurare de natur„ s„ serveasc„ la aflarea
                                 Œmpotriv„? V„ rog s„ num„ra˛i. 173 de voturi
adev„rului Ón cauza care formeaz„ obiectul activit„˛ii
                               Ómpotriv„.
comisiei.“
                                 Ab˛ineri?
  V„ mul˛umesc.
                                 Propunerea nu a fost aprobat„.
  Domnul Adrian N„stase:                     Supun votului dumneavoastr„ propunerea domnului
                               deputat Nicol„escu.
  V„ mul˛umesc ∫i eu.
  Acesta este alin. 1, dar era vorba de alin. 2.         Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 175 de voturi
                               pentru.
  Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:                Œmpotriv„?
  îLa cererea comisiei de anchet„, orice persoan„ care      Ab˛ineri? 11 ab˛ineri.
cunoa∫te fapte sau Ómprejur„ri Ón leg„tur„ cu obiectul      Cu majoritate de voturi, propunerea domnului
cercet„rii sau care de˛ine un mijloc de prob„...“ ∫i ∫tiu,  Nicol„escu a fost aprobat„. Altfel spus, art. 6 a fost
domnule pre∫edinte, ∫i v„ stimez, dumneavoastr„ ∫ti˛i ce   aprobat Ón formularea propus„ de c„tre domnul
este mijlocul de prob„, î...este obligat„ s„ le aduc„ la   Nicol„escu.
cuno∫tin˛„ sau s„ le Ónf„˛i∫eze...“ ∫i textul curge Ón      La art. 7 exist„ o observa˛ie, o propunere Ón ceea ce
continuare.                          prive∫te personalul celor dou„ institu˛ii. Acesta s„ fie mai
                               bine precizat.
  Domnul Adrian N„stase:                     Doamna Cre˛u, v„ rog s„ face˛i propunerea concret„.
  Ceea ce a∫ fi sugerat eu ∫i de aceea poate c„ avem     Ce ar Ónsemna acest lucru?
aceste discu˛ii Óndelungate, dac„ preluam efectiv aceste
elemente din regulament, atunci nu mai aveam aceste       Doamna Corina Cre˛u:
discu˛ii prelungite.                       Domnule pre∫edinte, probabil c„ n-am fost suficient de
  Am o sugestie: s„ trecem la discutarea articolelor,    bine Ón˛eleas„.
efectiv, Ón ordine. Pentru c„ Ón momentul acesta noi       Eu am spus c„, Ón opinia mea, este absolut
discut„m despre trei articole, Ón ansamblu, ∫i de aici    neconstitu˛ional ca realizatorii de emisiuni ∫i ziari∫tii s„ fie
aceast„ complica˛ie.                     chema˛i la ordine s„ explice modul Ón care au realizat
  Prima chestiune, la art. 6, ∫i v„ rog s„ v„ pronun˛a˛i.  aceste emisiuni. Deci, dup„ p„rerea mea, aceast„
  V„ rog s„ v„ pronun˛a˛i asupra solu˛iei care a fost    Óngr„dire cu personalul Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune
sugerat„ de c„tre domnul Nicol„escu, eliminarea implic„rii  trebuie s„ se refere strict la modul Ón care au fost
Birourilor permanente Ón aprobarea regulamentului.      cheltui˛i banii publici ∫i nu cred c„ trebuie altfel adus„ Ón
  12        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005

nici un fel atingere libert„˛ii de exprimare a ziari∫tilor ∫i a   Doamna Corina Cre˛u:
realizatorilor de emisiuni.                      Œn opinia mea, sigur c„ Parlamentul are dreptul s„
  ™i Ón leg„tur„ cu explica˛ia adus„ de colegul nostru     solicite informa˛ii din partea conducerii Televiziunii, dar
din partea Alian˛ei, eu cred c„ putem propune aici, Ón      aceast„   formulare   îpersonalul  Televiziunii  ∫i
leg„tur„ cu Regulamentul Camerei, inclusiv excep˛ia de      Radiodifuziunii“ este o formulare mult prea larg„. Dup„
neconstitu˛ionalitate. Dup„ p„rerea mea, este un subiect     cum v-am spus, este vorba de 3.300 de angaja˛i ∫i eu
mult prea important ∫i un precedent mult prea periculos      cred c„ trebuie precizat c„ nu este vorba de modul Ón
pentru a accepta s„ aducem Ón fa˛a Parlamentului ziari∫tii    care se realizeaz„ emisiunile ∫i, deci, nu va fi afectat„ Ón
pentru a se explica, numai pentru Óndeplinirea unor        nici un fel libertatea de expresie.
interese politice ∫i promovarea unor interese politice. Eu      Œn leg„tur„ cu comentariile domnului deputat
cred c„ am putea fi pu˛in mai responsabili Ón leg„tur„ cu     Nicol„escu, vreau s„ v„ spun c„ interven˛ia mea are un
ceea ce am c‚∫tigat Ón to˛i cei 15 ani ∫i cu ceea ce       scop foarte clar, de a ap„ra aceast„ libertate. Eu nu am
putem pierde prin votul pe care dumneavoastr„ Ól ve˛i da     jignit pe nimeni ∫i nu am vrut s„ jignesc pe nimeni. ™i
ast„zi.                              dac„ este vorba de prejudec„˛i, eu cred c„
  Domnul Adrian N„stase:                     dumneavoastr„ le ave˛i, Ón primul r‚nd, iar modul acesta
                                 agresiv de a tran∫a o problem„ esen˛ial„ pentru
  Mul˛umesc.                           societatea rom‚neasc„ nu cred c„ v„ face cinste.
  Domnul deputat Nicol„escu.                     Propunerea mea este de a anula art. 7, de a elimina
                                 art. 7.
  Domnul Gheorghe Eugen Nicol„escu:
  Apreciez interven˛ia colegei mele, dar cred c„          Domnul Adrian N„stase:
dumneaei nu a Ón˛eles spiritul acestui text. Cred c„ exist„     Deci propunerea este de a elimina art. 7. Am Ón˛eles.
o tar„ pe care o poart„ unii membrii P.S.D. referitoare la      Domnul deputat Ni˛„.
libertatea de exprimare a ziari∫tilor.
  Nu vrem a∫a ceva ∫i nu g‚ndim a∫a ceva. Nici prin        Domnul Constantin Ni˛„:
cap nu ne-a trecut s„ avem Ón vedere s„ ne referim la         Ca s„-l ajut pu˛in pe domnul Nicol„escu, totdeauna
libertatea de exprimare. Aici e vorba de altceva. ™i eu      dumneavoastr„ sta˛i bine cu presa, noi mai pu˛in, a∫a c„
cred c„ orice interven˛ie pe acest text nu face dec‚t s„     nu ave˛i motive.
o duc„ la anularea scopului pentru care aceast„ comisie        V-a∫ propune ca Ón articolul respectiv s„ punem
se Ónfiin˛eaz„.                          urm„toarea sintagm„: îÓntreg personalul sau personalul
  Ca atare, domnule pre∫edinte, s„ respingem          existent, cu excep˛ia celui care lucreaz„ Ón... exclusiv
propunerea doamnei senator.                    personalul editorial“. Œn a∫a fel Ónc‚t cei care editeaz„
                                 articole sau cei care prezint„ anumite materiale s„ nu fie
  Domnul Adrian N„stase:
                                 chema˛i Ón fa˛a Parlamentului. Eu cred c„ Ón acest mod
  Alte observa˛ii?                        sc„p„m de orice fel de ingerin˛„ politic„ Ón anchetarea
  V„ rog, domnule deputat.                    acestor persoane.
                                   V„ mul˛umesc.
  Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:
  Domnule pre∫edinte,                        Domnul Adrian N„stase:
  Stima˛i colegi,                          Deci propunerea ar fi de a se introduce un
  Cred c„, doar pentru a stinge animozit„˛ile, a∫ vrea      amendament: îPersonalul acestora, cu excep˛ia
ca la art. 7, Ón total text, s„ facem referire, o reformulare   personalului editorial, este obligat s„ r„spund„, prin
a Óntregii documenta˛ii — este la alin. 1 — necesare       punerea la dispozi˛ie a Óntregii documenta˛ii.“
Óndeplinirii eficiente a mandatului Óncredin˛at comisiei,      Este un punct de vedere, este un amendament.
dac„ vre˛i, cu referire la art. 1, adic„ la obiective, care     Domnule Gheorghiof, dac„ ave˛i observa˛ii la acest
pot fi bine delimitate Ón sensul celor men˛ionate la art. 1.   amendament?
™i nu se mai d„ na∫tere oric„rei alte interpret„ri, cu
referire la realizator sau la cei care realizeaz„ emisiuni      Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:
ce nu pot fi supuse controlului sau postcontrolului.         Domnule pre∫edinte,
                                   Stimate colege,
  Domnul Adrian N„stase:
                                   Stima˛i colegi,
  Stima˛i colegi, v„ rog s„ judeca˛i aceast„ propunere.       N-o   s„   fac  trimitere  la  incidentul   de
V„ rog s„ ˛ine˛i seama ∫i de observa˛iile care s-au f„cut.    neconstitu˛ionalitate, pentru c„ atunci a∫ fi obligat s„ cred
Sigur, hot„r‚rea trebuie examinat„ Ón func˛ie de mandatul     cu totul altceva. Regulamentele care au fost adoptate au
pe care-l d„m comisiei ∫i Ón func˛ie de ceea ce          fost adoptate Ón baza Constitu˛iei din 1991. Niciodat„
reprezint„ obiectivele prev„zute la art. 1.            n-am auzit, Ón cei 15 ani, c„ noi am adoptat sau cei
  De aceea, supun votului dumneavoastr„, doamna         care au fost au adoptat aceste regulamente Ónc„lc‚nd
Cre˛u, eliminarea art. 7? Dori˛i s„ supun ceva la vot sau     Constitu˛ia Rom‚niei prin prevederile pe care le cuprind.
este doar o observa˛ie, un comentariu politic?          Deci nu se pune aceast„ problem„.
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005       13

  Noi trebuie s„ ie∫im acum dintr-o propunere care s-a     Regulamentul ∫edin˛elor comune face trimitere la
f„cut, privind eliminarea art. 7.                 Regulamentul Camerei, art. 8 nu face dec‚t s„ detalieze
  Domnule pre∫edinte,                      aceste elemente care sunt con˛inute Ón Regulamentul
  Eu ∫tiu c„ nimeni nu este mai presus de lege. ™i,       Camerei.
dac„ este a∫a ∫i Ón permanen˛„ spunem c„ nimeni nu          V„ Óntreb, totu∫i, dac„ ave˛i observa˛ii Ón leg„tur„ cu
este mai presus de lege, atunci care este scopul         art. 8. A fost observa˛ia domnului senator Iorgovan, dar,
elimin„rii art. 7? Dore∫te cineva s„ fie mai presus de      repet, r„spunsul este con˛inut Ón Regulamentul Camerei,
lege? Pentru c„, altfel, ar trebui atunci s„ elimin„m ∫i     care are chiar aceast„ formulare. Deci s-ar putea, dar
art. 8, îpoate invita pentru audiere ∫i explica˛ii orice     atunci trebuie textul acesta mai Ónt‚i s„ fie atacat pentru
persoan„“. Cei din Televiziune nu sunt persoane?         neconstitu˛ionalitate. Deocamdat„, el este aplicabil.
  Deci p„rerea mea este c„ eliminarea acestui articol ar      Supun votului dumneavoastr„ art. 8 Ón ansamblu.
duce la pierderea obiectului ca atare al acestei comisii ∫i      Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 233 voturi
ar mai face Ónc„ ceva: am da un vot de neÓncredere Ón       pentru.
membrii acestei comisii, membri pe care eu Ói stimez ∫i Ói      Œmpotriv„? 3 voturi Ómpotriv„.
∫tiu c„ sunt ra˛ionali, ∫tiu c„ nu vor Ónc„lca legea ∫i ∫tiu     Ab˛ineri? 35 de ab˛ineri.
c„ vor respecta Ón totalitate spiritul legii ∫i dorin˛a noastr„    Cu majoritate de voturi, art. 8 a fost aprobat.
de a clarifica problemele pentru care se creeaz„ aceast„       Art. 9.
anchet„.                               Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt.
  V„ mul˛umesc.                           Œl supun votului dumneavoastr„.
                                   Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
  Domnul Adrian N„stase:                       Œmpotriv„? 5 voturi Ómpotriv„.
  V„ mul˛umesc.                           Ab˛ineri? 8 ab˛ineri.
  Dac„ mai sunt observa˛ii? Nu mai sunt observa˛ii.         Cu majoritate de voturi, art. 9 a fost aprobat.
  Vreau s„ v„ propun, Ón primul r‚nd, s„ trece˛i din nou       Art. 10.
Ón b„nci, ca s„ putem proceda la vot.                 Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.
  Avem mai multe variante: avem un amendament            Supun votului dumneavoastr„ art. 10.
radical, cel de eliminare a art. 7, avem o variant„ de        Cine este pentru? 235 de voturi pentru.
amendare a formulei referitoare la personalul celor dou„       Œmpotriv„? 26 de voturi Ómpotriv„.
societ„˛i ∫i avem, bineÓn˛eles, varianta ini˛ial„ din text.      Ab˛ineri? O ab˛inere.
  O s„ trecem la vot Ón aceast„ ordine.               Cu majoritate de voturi, art. 10 a fost aprobat.
  Œn primul r‚nd, supun votului dumneavoastr„            Art. 11.
propunerea doamnei Cre˛u, de eliminare a art. 7.           Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.
  Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 98 de voturi         Supun votului dumneavoastr„ art. 11.
pentru.                                Cine este pentru? 235 de voturi pentru.
  Œmpotriv„? V„ rog s„ num„ra˛i. 171 de voturi            Œmpotriv„? 26 de voturi Ómpotriv„.
Ómpotriv„.                              Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Ab˛ineri? Nici o ab˛inere.                     Cu majoritate de voturi, art. 11 a fost aprobat.
  Deci propunerea a fost respins„.                  Art. 12.
  Trecem la examinarea propunerii domnului deputat          Dac„ sunt observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.
Ni˛„, ∫i anume amendarea formulei de la art. 7, unde s„        Supun votului dumneavoastr„ art. 12.
se adauge: îcu excep˛ia personalului editorial“, dup„         Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
îpersonalul acestora“.                        Œmpotriv„? 26 de voturi Ómpotriv„.
  Cine este pentru aceast„ propunere? V„ rog s„           Ab˛ineri? O ab˛inere.
num„ra˛i. 76 de voturi pentru.                    Cu majoritate de voturi, art. 12 a fost aprobat.
  Œmpotriv„? 205 voturi Ómpotriv„.                  La anex„, stima˛i colegi, avem nu numai componen˛a
  Ab˛ineri?                           pe care deja am convenit-o ∫i am aprobat-o, dar ∫i
  Propunerea nu a fost aprobat„.                 componen˛a biroului comisiei, care s„ fie format din
  Supun votului dumneavoastr„ textul art. 7, Ón         pre∫edinte, doi vicepre∫edin˛i ∫i doi secretari.
formularea ini˛ial„.                         Dac„ sunte˛i acord cu aceast„ componen˛„ numeric„
  Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 184 de voturi      a Biroului comisiei parlamentare de anchet„?
pentru.                                Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
  Œmpotriv„? 130 de voturi Ómpotriv„.                Œmpotriv„? Au fost 26 de voturi Ómpotriv„, ierta˛i-m„!
  Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.                       Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
  Cu majoritate de voturi, art. 7 a fost aprobat.          Cu majoritate de voturi, componen˛a numeric„ a
  Art. 8.                            biroului a fost hot„r‚t„. Sigur, comisia, Ón momentul Ón
  Stima˛i colegi, ca s„ evit„m alte discu˛ii, v„ rog s„     care se va Óntruni, Ó∫i va desemna pre∫edintele,
observa˛i c„ aceste prevederi sunt preluate din          vicepre∫edin˛ii ∫i secretarii.
Regulamentul Camerei. Deci, at‚ta vreme c‚t              V„ rog, domnule Nicol„escu.
  14        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005

  Domnul Gheorghe Eugen Nicol„escu:              anul 2004, Ón limita sumei de 800 miliarde lei, pentru
  O problem„ de procedur„, domnule pre∫edinte.        contractare de medicamente, cu ∫i f„r„ contribu˛ie
                                personal„, Ón ambulatoriu, cu termen de plat„ Ón
  Suntem Ónainte de a vota textul Óntregii hot„r‚ri. V-a∫
                                semestrul I 2005.
propune ca 10 minute liderii grupurilor parlamentare s„
                                 Ca urmare a dezbaterii acestui proiect de lege Ón cele
se Óntruneasc„, s„ fac„ ∫i nominaliz„rile celor care vor
                                dou„ comisii, raportul este favorabil. Ele au hot„r‚t cu
ocupa func˛iile din biroul acestei comisii. Ca atare, v„ rog
                                majoritate de voturi s„ v„ supun„ dumneavoastr„
s„ permite˛i liderilor grupurilor s„ se consulte ∫i dup„
                                aprobarea favorabil„ a acestui proiect de lege.
aceea plenul s„ voteze ∫i biroul.
                                 Vreau s„ men˛ionez c„, prin con˛inutul s„u, aceast„
  Mul˛umesc.
                                lege se Óncadreaz„ Ón categoria legilor ordinare.
  Domnul Adrian N„stase:                     Mul˛umesc.
  O Óntrebare! Membrii biroului vor fi aproba˛i de c„tre     Domnul Nicolae V„c„roiu:
plen sau urmeaz„ s„...
                                 Domnule secretar de stat, v„ rog.
  Domnul Gheorghe Eugen Nicol„escu:               Am inversat un pic rolul, pentru a c‚∫tiga timp. Deci,
                                c‚teva elemente Ón plus de sus˛inere.
  Plenul...
                                 Domnul Székely Ervin Zoltán — secretar de stat
  Domnul Adrian N„stase:                                    Ón Ministerul S„n„t„˛ii:
  Depinde cum decide˛i. Nu ∫tiu dac„ n-ar fi bine        Domnule pre∫edinte,
comisia, ca atare... Deci propune˛i ca plenul s„ aprobe.     Doamnelor senatori ∫i deputa˛i,
  V„ propun, Ón aceste condi˛ii, ca liderii, eventual, s„    Programul privind compensarea Ón propor˛ie de 90% a
se Óntruneasc„. Putem s„ continu„m cu celelalte puncte,    medicamentelor acordate pensionarilor Ón tratamentul
ca s„ nu facem pauz„, ∫i, de Óndat„ ce se Óntorc liderii    ambulatoriu se deruleaz„ Óncep‚nd cu luna august 2004.
grupurilor, vom supune aprob„rii plenului componen˛a      Pl„˛ile pentru perioada august—septembrie, anul trecut,
biroului, ∫i vom face ∫i votul final pentru proiectul de    au fost decontate Ón luna decembrie, Ón valoare de peste
hot„r‚re.                           250 miliarde lei.
  Liderii de grup, v„ rog, pofti˛i Ón sala Biroului       Œn vederea asigur„rii unor resurse financiare
permanent.                           suplimentare pentru acordarea de medicamente Ón
  Œn continuare, ∫edin˛a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului  ambulatoriu, cu ∫i f„r„ contribu˛ie personal„, a fost
a fost condus„ de domnul Nicolae V„c„roiu, pre∫edintele    necesar„ autorizarea caselor na˛ionale de s„n„tate s„
Senatului.                           Óncheie angajamente legale suplimentare Ón anul 2004, Ón
                                limita sumei de 800 miliarde de lei, motiv pentru care
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                s-a elaborat prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, pe care o
  Stima˛i colegi, nu am luat Ónc„ pauz„. Numai liderii de   supunem aprob„rii dumneavoastr„.
grup...                              V„ mul˛umesc.
  Stima˛i colegi, trecem la punctul urm„tor, proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a           Domnul Nicolae V„c„roiu:
Guvernului nr. 86/2004 privind unele m„suri financiare Ón     V„ mul˛umesc foarte mult.
domeniul s„n„t„˛ii.                        Dezbateri generale, v„ rog.
  Rog Comisiile pentru buget, finan˛e, domnul          Dac„ sunt lu„ri de cuv‚nt? Œn˛eleg c„ nu sunt lu„ri de
T„n„sescu, prezenta˛i raportul comun.             cuv‚nt.
                                 Stima˛i colegi, supun votului dumneavoastr„ aprobarea
  Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:               raportului comun, raport f„r„ amendamente.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                V„ rog s„ vota˛i.
  Comisiile pentru buget, finan˛e ∫i b„nci din Senat ∫i     Cine este pentru? 276 de voturi pentru.
din Camera Deputa˛ilor au fost sesizate pe fond cu acest     Voturi Ómpotriv„?
proiect de lege.                         Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Ordonan˛a de urgen˛„ prevede c„ bugetul Fondului       Deci, cu mare majoritate de voturi, a fost votat.
na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate, prev„zut     Supun votului dumneavoastr„ titlul legii.
pentru finan˛area Programului privind compensarea Ón       Dac„ sunt obiec˛iuni?
propor˛ie de 90% a medicamentelor acordate            Cine este pentru? Mul˛umesc. 276 voturi pentru.
pensionarilor Ón tratament ambulatoriu, prin excep˛ie de la    Voturi Ómpotriv„?
art. 9 alin. 3 din Ordonan˛a nr. 48/2004 cu privire la      Ab˛ineri?
rectificarea bugetului, se utilizeaz„ de c„tre Casa        A fost votat.
Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate ∫i pentru decontarea      Legat de articolul unic, dac„ sunt obiec˛iuni? Nu sunt.
contravalorii medicamentelor Ón ambulatoriu, cu ∫i f„r„      Œl supun votului dumneavoastr„.
contribu˛ie personal„.                      Cine este pentru? Mul˛umesc.
  Œn acela∫i timp, se autorizeaz„ casele de asigur„ri de    Œmpotriv„?
s„n„tate s„ Óncheie angajamente legale suplimentare Ón      Ab˛ineri?
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005       15

  Votat Ón unanimitate.                       Ab˛ineri?
  Dac„ exist„ totu∫i vreo interven˛ie la ordonan˛„?         Votat Ón unanimitate.
N-avem interven˛ii.                         Dac„ sunt, stima˛i colegi, alte interven˛ii la textul
  Deci proiectul de lege a fost adoptat de c„tre plenul     ordonan˛ei, la alte articole? Nu sunt interven˛ii.
celor dou„ Camere.                          Supun votului dumneavoastr„ titlul legii.
  Trecem la proiectul de Lege privind aprobarea
                                   V„ rog s„ vota˛i.
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 95/2004 pentru
                                   Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
reglementarea unor probleme financiare.
  Dau cuv‚ntul reprezentantului Guvernului. Nu este aici.      Œmpotriv„?
  Œl invit pe domnul pre∫edinte T„n„sescu s„ prezinte        Ab˛ineri?
raportul comisiilor reunite ale Senatului ∫i Camerei         Votat Ón unanimitate.
Deputa˛ilor.                             Art. 1 se va redacta, pentru c„ va face trimitere la
                                 amendamentul pe care l-au f„cut cele dou„ comisii ∫i pe
  Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:                care l-am votat.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                  Supun votului dumneavoastr„ articolul unic.
  Comisiile pentru buget, finan˛e ∫i b„nci din Senat ∫i       Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
Camera Deputa˛ilor s-au Ónt‚lnit pentru a discuta acest       Œmpotriv„?
proiect de lege.
                                   Ab˛ineri?
  Obiectul de reglementare al proiectului de lege const„
Ón modificarea volumului ∫i structurii cheltuielilor totale, cu   Votate Ón unanimitate legea ∫i raportul, bineÓn˛eles.
Óncadrarea Ón nivelul volumului bugetului general          Trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea
consolidat pe anul 2004 a urm„toarelor bugete:          Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2004 privind
  1. Diminuarea cheltuielilor totale ale bugetelor        modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului
asigur„rilor pentru ∫omaj cu suma de 582,6 miliarde lei ∫i    asigur„rilor sociale de stat pe anul 2005.
majorarea cu aceea∫i sum„ a excedentului acestui buget.       Domnule ministru, v„ rog s„ sus˛ine˛i proiectul de
  2. Diminuarea cheltuielilor ce se finan˛eaz„ din sumele    lege.
alocate din credite externe pentru bugetul asigur„rilor
pentru ∫omaj ∫i pentru bugetul asigur„rilor sociale de        Domnul Ionel Popescu — ministrul finan˛elor publice:
stat, prev„zute Ón bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii     V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
Sociale ∫i Familiei, cu suma de 348 miliarde lei.           Obiectul de reglementare al proiectului de lege const„
  3. Majorarea cheltuielilor ∫i a deficitului bugetului     Ón majorarea cu dou„ puncte procentuale a cotelor de
Fondului de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,      contribu˛ii de asigur„ri sociale pentru condi˛ii normale de
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, cu sume cu       munc„, condi˛ii deosebite de munc„ ∫i, respectiv, condi˛ii
care se diminueaz„ cheltuielile celor trei bugete.        speciale de munc„ datorate de angajatori, respectiv
  4. Alocarea de fonduri c„tre bugetele locale pentru      men˛inerea cotelor de contribu˛ii de asigur„ri sociale
anul 2004, din sume defalcate din taxa pe valoare         datorate de angajatori la nivelul celor existente Ón anul
ad„ugat„, pentru finan˛area unor cheltuieli pentru        2004, aprobate prin Legea bugetului asigur„rilor sociale
sus˛inerea sistemului de protec˛ie a copilului, Ón trimestrul   de stat pe anul 2005, prin Legea nr. 512/2004.
IV 2004, respectiv a cheltuielilor de personal ∫i materiale,     Aceast„ modificare este necesar„ Ón vederea sus˛inerii
precum ∫i a aloca˛iilor de hran„ ∫i cazarmament.         m„surilor de reform„ a sistemului de impozitare prin
  Œn ∫edin˛a comun„, senatorii ∫i deputa˛ii au dezb„tut     introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor din
acest proiect de lege, l-au avizat favorabil, ∫i v„ supun     salarii, precum ∫i cu scopul asigur„rii unui nivel
adoptarea acestuia Ón plenul celor dou„ Camere.          sustenabil de finan˛are a cheltuielilor bugetare.
  Vreau s„ men˛ionez c„ proiectul de lege face parte
                                   Influen˛ele financiare rezultate din aplicarea m„surii
din categoria legilor ordinare.
                                 prev„zute Ón prezentul act normativ vor fi introduse Ón
  Mul˛umesc.
                                 bugetele aprobate pentru anul 2005, cu prilejul rectific„rii
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    acestora Ón cursul acestui an, al anului 2005.
                                   Precizez c„ ∫i Comisiile pentru buget, finan˛e ∫i b„nci
  Mul˛umesc foarte mult.
                                 ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului, reunite, au Óntocmit
  Domnul ministru Ionu˛ Popescu, dac„ dori˛i s„
                                 raport de adoptare, f„r„ amendamente, ∫i fa˛„ de cele de
ad„uga˛i c‚teva elemente? Nu este cazul, deci sunte˛i de
                                 mai sus Ministerul Finan˛elor Publice, Ón numele
acord cu raportul prezentat.
                                 Guvernului, propune ∫i sus˛ine adoptarea actului normativ,
  Stima˛i colegi, avem un amendament propus de c„tre
                                 Ón forma rezultat„ din raport.
cele dou„ comisii la art. 3 alin. 2.
  V„ Óntreb dac„ sunt observa˛ii la amendamentele          V„ mul˛umesc.
f„cute de cele dou„ comisii. Dac„ nu, supun votului         Domnul Nicolae V„c„roiu:
dumneavoastr„ acest amendament.
  V„ rog s„ vota˛i.                        V„ mul˛umesc foarte mult.
  Cine este pentru? Mul˛umesc.                   Din partea celor dou„ Comisii pentru buget, finan˛e ∫i
  Œmpotriv„?                           b„nci, domnul pre∫edinte T„n„sescu prezint„ raportul.
  16        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005

  Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:                 Avem, stima˛i colegi, un prim buletin de vot. Vom
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               trece la vot. Vota˛i pentru l„s‚nd buletinul nemodificat,
                                vota˛i Ómpotriv„, se ∫terge numele ∫i prenumele.
  Comisiile pentru buget, finan˛e ∫i b„nci din Senat ∫i
                                  Deci este o Ónlocuire Ón cadrul Comisiei de control al
Camer„ au analizat acest proiect de lege. Obiectul de
                                activit„˛ii S.R.I. f„cut„ de Grupul parlamentar P.R.M.,
reglementare al proiectului de lege const„ Ón majorarea
                                c„ruia, conform algoritmului, Ói revine acest loc.
cu dou„ puncte procentuale a cotelor de contribu˛ie de
                                  Avem, stima˛i colegi, al doilea punct, alegerea biroului
asigur„ri sociale pentru condi˛ii normale de munc„,
                                Comisiei comune permanente a Senatului ∫i Camerei
condi˛ii deosebite de munc„ ∫i, respectiv, condi˛ii speciale
                                Deputa˛ilor legat„ de activitatea de control al activit„˛ii
de munc„ datorate de angajatori, Ón vederea sus˛inerii
                                S.R.I.
m„surilor de reform„ a sistemului de impozitare, prin
                                  V„ anun˛, stima˛i colegi, c„ avem urm„toarele
introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor din
                                propuneri: pre∫edinte, domnul senator Radu Stroe;
salarii, ∫i asigur„rii unui nivel sustenabil de finan˛are a
                                vicepre∫edinte, domnul senator Verestóy Attila; secretar,
cheltuielilor bugetare.                    Stan Ion.
  Œn ∫edin˛a din 22 februarie comisiile au examinat       Votul este, de asemenea, vot secret pe baz„ de
raportul de lege ∫i au hot„r‚t cu majoritate de voturi s„   buletin.
adopte acest raport.                        Ve˛i primi, deci, al doilea buletin. La fel, procedura de
  Aceast„ lege face parte din categoria legilor ordinare.  vot: dac„ nu sunte˛i de acord cu una dintre persoane, se
  Mul˛umesc.                         taie cu pixul numele ∫i prenumele.
                                  Œnainte de a trece la vot, Óntreb liderii de grup dac„
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                s-au Ón˛eles legat de componen˛a Comisiei de anchet„
  Mul˛umesc foarte mult.                   privind televiziunea? N-au sosit Ónc„.
  Dezbateri generale, stima˛i colegi.              Stima˛i colegi, v„ rog s„ r„m‚ne˛i Ón sal„ ∫i dup„ vot,
  Dac„ sunt lu„ri de cuv‚nt? Nu sunt lu„ri de cuv‚nt.    pentru c„ Ón timp ce se vor num„ra voturile vom finaliza
  La raport avem un amendament respins. Dac„ se mai     proiectul de hot„r‚re privind Comisia de anchet„ cu
sus˛ine? Nu se mai sus˛ine.                  referire la Televiziune ∫i Radioul public.
  Deci, pe cale de consecin˛„, stima˛i colegi, supun       Œl invit pe domnul secretat Puskás. Chestorii? Rog
votului dumneavoastr„ raportul.                chestorii s„ vin„ s„ Ónm‚neze buletinele. Domnul senator
  Cine este pentru? V„ rog s„ vota˛i. 238 de voturi     Popa... V„ rog, cine-l mai ajut„? Domnul ™erban Nicolae.
pentru.                            De la Camer„, chestorii? Numai o secund„, domnule
  Œmpotriv„? V„ rog s„ num„ra˛i, stima˛i colegi. 83 de    secretar Puskás... S„ v„ pune˛i buletinele Ón ordine...
voturi Ómpotriv„.                         Domnule secretar Puskás, numai o secund„! Ne da˛i
  Ab˛ineri? Avem o singur„ ab˛inere.             voie un minut?
  Raportul a fost votat.                     Stima˛i colegi, pu˛in„ aten˛ie!
  Dac„ sunt ∫i alte interven˛ii la ordonan˛„? Nu.        Domnul deputat Nicol„escu ne prezint„ biroul.
  Atunci supun votului dumneavoastr„ titlul legii.      Prezenta˛i biroul.
  Cine este pentru? 235.                    Domnul Gheorghe Eugen Nicol„escu:
  Œmpotriv„? 85.
                                 Stima˛i colegi,
  Ab˛ineri? O ab˛inere.
                                 Din p„cate, cum era previzibil, nu ne-am Ón˛eles ∫i o
  A fost votat.
                                s„ venim Ón fa˛a dumneavoastr„ cu dou„ propuneri. O
  Supun votului dumneavoastr„ articolul unic.
                                propunere Ón care pre∫edinte este, din partea P.N.L.,
  Cine este pentru? 235.
                                doamna Raluca Turcan; vicepre∫edinte, din partea P.S.D.,
  Œmpotriv„? 85.                       domnul Eugen Nicolicea; vicepre∫edinte, din partea
  Ab˛ineri? O ab˛inere. (Aplauze din partea dreapt„ a    P.R.M., doamna Vasilescu Olgu˛a, secretar, din partea
s„lii.)                            P.U.R., Popescu Ionica Constan˛a, ∫i secretar, din partea
  Supun votului dumneavoastr„ proiectul de lege Ón      P.D., Valentin Iliescu.
ansamblu.                             Aceasta este propunerea pe care o sus˛in grupurile
  Cine este pentru? 195 voturi pentru.            parlamentare din coali˛ia majoritar„.
  Œmpotriv„? 94 voturi Ómpotriv„.                Grupul parlamentar al P.S.D. sus˛ine propunerea
  Ab˛ineri? Nu avem nici o ab˛inere.             pentru func˛ia de pre∫edinte a domnului Eugen Nicolicea.
  Proiectul de lege a fost aprobat.               Œn aceast„ situa˛ie, domnule pre∫edinte, trebuie s„
  Stima˛i colegi, trecem la punctul urm„tor, modificarea   supune˛i la vot, pe r‚nd, cele dou„ propuneri, pentru
componen˛ei nominale a Comisiei comune permanente a      constituirea biroului comisiei.
Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru exercitarea        V„ mul˛umesc.
controlului parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n
de Informa˛ii.                          Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Stima˛i colegi, v„ aduc la cuno∫tin˛„ propunerea de      Este un lucru îbun“ cum se reu∫e∫te pasarea la plen
Ónlocuire a domnului deputat Eserghep Gelil, Grupul      a unor probleme care ar trebui rezolvate la nivelul
parlamentar P.R.M., cu domnul deputat Liviu CodÓrl„,      liderilor de grupuri.
Grupul parlamentar al P.R.M.-ului.                 V„ rog s„-mi da˛i ∫i lista cu cele dou„ propuneri.
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005     17

  Domnul Gheorghe Eugen Nicol„escu (din sal„):        Bobe∫ Marin               absent
  Am dat-o domnului Ungheanu.                 Cazacu Cornelia             absent„
                                C‚mpeanu Radu Anton           absent
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  C‚rlan Dan               prezent
                                Chelaru Ioan              prezent
  Stima˛i colegi, v„ rog s„ v„ ocupa˛i locurile!
                                Cintez„ Mircea             absent
  Stima˛i colegi...
                                Ciornei Silvia             prezent„
  Domnule Nicol„escu, v„ rog eu foarte mult, dac„ nu
                                Cioroianu Adrian Mihai         absent
vre˛i s„ ocupa˛i locurile, putem sta aici ∫i p‚n„ la 14,00,
                                Cismaru Ivan              prezent
15,00, nu este nici o problem„! V„ rog foarte mult s„ v„
                                Copos Gheorghe             absent
ocupa˛i locurile!
                                Cozm‚nc„ Octav             prezent
  Stima˛i colegi, avem dou„ propuneri. Œn prima, propus„
                                Cre˛u Corina              prezent„
de c„tre actuala coali˛ie, pre∫edinte, P.N.L., Raluca
                                Cre˛u Ovidiu Teodor           absent
Turcan, vicepre∫edinte, P.S.D., Eugen Nicolicea, al doilea
                                Cucuian Cristian            prezent
vicepre∫edinte, Vasilescu Olgu˛a, secretar, Popescu Ionica
                                Cuta∫ George Sabin           prezent
Constan˛a, ∫i al doilea secretar, Valentin Iliescu.
                                Daea Petre               prezent
  Cea de-a doua propunere este cu inversare:
                                David Cristian             prezent
pre∫edinte, Eugen Nicolicea, ∫i vicepre∫edinte, probabil,
                                David Gheorghe             prezent
Raluca Turcan.
                                Diaconescu Cristian           prezent
  V„ rog, dac„ mai sunt interven˛ii pe aceast„ tem„?
                                Dina Carol               absent
Dac„ nu, supun votului dumneavoastr„ prima variant„, cu
                                Dinescu Valentin            prezent
pre∫edinte Raluca Turcan.
                                DÓncu Vasile              prezent
  V„ rog, cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i. 184.
                                Duca Viorel Senior           prezent
  Voturi Ómpotriv„? 135.
                                Dumitrescu Ion Mihai          prezent
  Ab˛ineri? 14 ab˛ineri.
                                Dumitrescu Gheorghe Viorel       prezent
  Am votat ∫i biroul.
                                Dumitru Constantin           prezent
  Supun acum votului dumneavoastr„ proiectul de        Eckstein-Kovács Péter          prezent
Hot„r‚re pentru constituirea Comisiei parlamentare de     Fekete Szabó Andras Levente       prezent
anchet„ pentru evaluarea activit„˛ii Societ„˛ii Rom‚ne de   Filipescu Teodor            absent
Televiziune ∫i a Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune.     Florescu Ion              absent
  V„ rog s„ vota˛i.                      Nicolai Norica             prezent„
  Cine este pentru? 184 voturi pentru.            Flutur Gheorghe             prezent
  Voturi Ómpotriv„? 49 voturi Ómpotriv„.           Frunda György              absent
  Ab˛ineri? 66 ab˛ineri.                   Funar Gheorghe             prezent
  Proiectul de hot„r‚re a fost aprobat de plenul celor    G„ucan Constantin            prezent
dou„ Camere.                          Geoan„ Mircea Dan            absent
  Trecem la votul secret. Repet Ónc„ o dat„, ve˛i primi    Georgescu Radu Cristian         prezent
cele dou„ buletine, un buletin Ón care vot„m biroul      Gheorghe Constantin           prezent
Comisiei de control al S.R.I.-ului ∫i un buletin legat de   Ila∫cu Ilie               absent
modificarea f„cut„ de Grupul P.R.M.              Iliescu Ion               absent
  V„ rog s„ da˛i citire...                  Ilu∫ca Daniel              prezent
  ...Dup„ care va urma ultimul punct, depunerea        Ion Vasile               prezent
jur„m‚ntului de c„tre comisia pe care am constituit-o.     Iorga Nicolae              prezent
  V„ rog foarte mult. De acord, domnule Ha∫otti? S„      Iorgovan Antonie            prezent
voteze Ónainte, pentru a merge la aceast„ ac˛iune.       Io˛cu Nicolae Petru           prezent
  Domnule Puskás, v„ ascult„m.                Iv„nescu Paula Maria          prezent„
                                Jurcan Dorel              prezent
  Domnul Puskás Valentin Zoltán:
                                Loghin Irina              prezent„
  Puiu Ha∫otti                prezent     Lupoi Mihail              prezent
  Antonie ™tefan Mihail           prezent     Maior George Cristian          prezent
  Petre Maria                prezent„     Mardare Radu C„t„lin          prezent
  Apostol Neculai              absent      Marinescu Marius            prezent
  Arca∫ Viorel                prezent     Markó Béla               absent
  Ardelean Aurel               prezent     Mele∫canu Teodor Viorel         prezent
  Arion Viorel                prezent     Mereu˛„ Mircea             prezent
  Athanasiu Alexandru            prezent     Mih„escu Eugen             prezent
  Basgan Ion                 absent      Mih„ilescu Petru ™erban         prezent
  Berceanu Radu Mircea            prezent     Moisuc Viorica Georgeta Pompilia    absent„
  Bindea Liviu Doru             prezent     Moraru Ion               prezent
  Blaga Vasile                prezent     Mor˛un Alexandru Ioan          prezent
18       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005

Neagoe Otilian             prezent     V„rg„u Ion               prezent
Neagu Nicolae              absent      Vedina∫ Verginia            prezent„
Néméth Csaba              prezent     Verestóy Attila             prezent
Nicolae ™erban             prezent     Voiculescu Dan             absent
Nicolai Norica             prezent„     Vosganian Varujan            prezent
Novolan Traian             prezent     Vraciu Jan               prezent
Onaca Dorel Constantin         absent
Oprea Mario Ovidiu           prezent     Domnul Nicolae V„c„roiu:
Oprescu Sorin Mircea          prezent     Rog pe domnul secretar Popeang„ s„ dea citire
Pascu Corneliu             prezent   apelului pentru vot.
P„curaru Paul              absent
P„unescu Adrian             absent      Domnul Petre Popeang„:
Pere∫ Alexandru             prezent     Adomnic„i Mirela Elena         prezent„
Pete ™tefan               prezent     Adomni˛ei Cristian Mihai        prezent
Petrescu Ilie              absent
Popa Aron Ioan             prezent     Domnul Nicolae V„c„roiu:
Popa Dan Gabriel            prezent     Rog chestorii de la Camer„ s„ dea buletine, unul
Popa Nicolae Vlad            prezent   dintre chestori! Invit chestorii de la Camer„ s„ dea
Popescu Dan Mircea           prezent   buletinele de vot!
Popescu Ionel              absent     V„ mul˛umesc foarte mult, acum pute˛i continua.
Popescu Irinel             absent
Popescu Mihail             prezent     Domnul Petre Popeang„:
Prodan Tiberiu Aurelian         prezent     Albu Gheorghe              prezent
Puskás Valentin Zoltán         prezent     Alm„janu Marin             prezent
R„doi Ion                prezent     Alm„∫an Liviu              prezent
R„doi Ovidiu              prezent     Amarie Constantin            prezent
R„dulescu Cristache           prezent
                             Amet Aledin               prezent
Roibu Aristide             absent
                             Anastase Roberta Alma          prezent„
Sab„u Dan                absent
                             Andea Petru               prezent
S‚rbu Ilie               prezent
                             Andon Sergiu              prezent
Silistru Doina             prezent„
                             Andronescu Ecaterina          prezent„
Simionescu Aurel Gabriel        prezent
                             Andreica Romic„             prezent
Sógor Csaba               prezent
                             Antal Árpád András           prezent
Solcanu Ion               prezent
                             Antal István              prezent
Stan Petru               prezent
                             Antonescu George Crin Lauren˛iu     prezent
St„noiu Mihaela Rodica         prezent„
                             Apostolache Mihai Cristian       absent
Stoica Ilie               prezent
Str„til„ ™erban Cezar          prezent     Ardelean Cornelia            prezent„
Stroe Radu               prezent     Asztalos Ferenc             prezent
Szabó Károly Ferenc           absent      Avram Dumitru              prezent
™erb„nescu Verginia           prezent„     Baban ™tefan              prezent
™erbu Gheorghe Vergil          prezent     Bara Nicolae              prezent
™ere∫ Ioan Codru˛            prezent     Barbu Gheorghe             absent
™tefan Viorel              absent      Bardan Cornel ™tefan          absent
™ter Sever               prezent     B„d„l„u Niculae             prezent
Talpe∫ Ioan               prezent     B„e∫u George              prezent
T„n„sescu Claudiu            absent      B„nicioiu Nicolae            prezent
T„r„cil„ Doru Ioan           prezent     B„rbule˛iu Tiberiu           prezent
Terinte Radu              prezent                ˝
                             Becsek-Garda Dezso Kálmán        prezent
Theodorescu Emil R„zvan         absent      Bec∫enescu Dumitru           prezent
TÓlv„r Angel              prezent     Bejinariu Eugen             prezent
Toma Ion                absent      Bentu Dumitru              prezent
Tudor Corneliu Vadim          absent      Bivolaru Ioan              prezent
fi‚buleac Mihai             prezent     BÓrsan Iulian Gabriel          prezent
fiic„u Adriana Silvia          prezent„     Boagiu Anca Daniela           absent„
fiÓrle Radu               prezent     Bobeanu R„zvan Petric„         prezent
Ungheanu Mihai             prezent     Boeriu Valeriu Victor          prezent
Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛       prezent     Bolca∫ Augustin Lucian         prezent
Vasilescu Gavril„            prezent     Bonis István              prezent
V„c„roiu Nicolae            prezent     Borbély László             absent
       MONITORUL  OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005     19

Boureanu Cristian Alexandru     prezent     Fotopolos Sotiris            absent
Br‚nz„ William Gabriel        prezent     Fr‚ncu Emilian Valentin         prezent
BrÓnzan Ovidiu            prezent     Furo Iuliu Ioan             prezent
Bruchental-Pop Ionela        prezent„     Gabor Gheorghe             prezent
Buciu Angela             prezent„     Gan˛ Ovidiu Victor           prezent
Buda Daniel             prezent     G„leteanu Monalisa           prezent„
Buda Ioan              prezent     Georgescu Filip             prezent
Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu     prezent     Gerea Andrei Dominic          prezent
Buruian„ Aprodu Daniela       prezent„     Gheorghe Valeriu            prezent
Bu∫oi Cristian Silviu        prezent     Gheorghiof Titu Nicolae         prezent
Buzatu Dan Hora˛iu          prezent     Ghiorghioni Ionesie           prezent
Buzea Cristian Valeriu        absent      Ghi∫e Ioan               absent
Calimente M„h„i˛„          prezent     Giurescu Ion              prezent
C‚mpanu Liviu            prezent     Giurgiu Mircia             prezent
Canacheu Costic„           prezent     Gl„van ™tefan              prezent
Cantaragiu Bogdan          prezent     Godjia Petru              prezent
Cazan Romeo Gheorghe Leonard     absent      Gon˛ea Ion               prezent
C„lian Petru             prezent     Grigore Dan               absent
C„lin Ion              prezent     Grosaru Mircea             absent
Chiper Gheorghe           prezent     Gubandru Aurel             prezent
Chi∫ Filona∫             prezent     Gu∫„ Cozmin Horea            absent
Cindrea Ioan             prezent     Gvozdenovici Slavomir          prezent
Cioc‚lteu Alexandru         prezent     Hanganu Romeo Octavian         prezent
Ciontu Corneliu           prezent     Hellvig Eduard Raul           prezent
Ciopraga Mircea           prezent     Hoban Ioan               absent
Ciuc„ Liviu Bogdan          prezent     Hogea Vlad Gabriel           prezent
Cliveti Minodora           prezent„     Hoinaru Marian             prezent
Cocrea Olgu˛a            prezent„     Hrebenciuc Viorel            absent
CodÓrl„ Liviu            prezent     Iacob Ridzi Monica Maria        prezent„
Constantinescu Anca         absent„     Iancu Iulian              absent
Constantinescu Viorel        absent      Ibram Iusein              prezent
Corl„˛ean Titus           prezent     Ifrim Mircea              absent
Co∫ea Dumitru Gheorghe Mircea    prezent     Iga∫ Traian Constantin         prezent
Cr„ciunescu Grigore         prezent     Ignat Miron               absent
Cre˛u Gabriela            prezent„     Iliescu Valentin Adrian         prezent
Cutean Vasile Emilian        prezent     Ionescu Daniel             absent
Dan Iosif              prezent     Iordache Florin             prezent
Diaconescu Marin           prezent     Iordache Gra˛iela Denisa        prezent„
Diaconescu Renic„          prezent     Iriza Marius              prezent
Dida Corneliu Ioan          prezent     Iustian Mircea Teodor          prezent
Dobre Traian             prezent     Jipa Florina Ruxandra          absent„
Dorneanu Valer            prezent     Kelemen Attila Béla Ladislau      prezent
Dragomir Dumitru           prezent     Kelemen Hunor              prezent
Dragomir Gheorghe          prezent     Kerekes Károly             prezent
Dr„gu∫ Radu C„t„lin         prezent     Király Andrei Gheorghe         prezent
Dre˛canu Doina Mic∫unica       prezent„     Kónya-Hamar Sándor           prezent
Dumitrescu Cristian Sorin      absent      Kovács Attila              prezent
Dumitrescu Liana           prezent„     Lakatos Petru              prezent
Dumitrescu Zamfir          prezent     Lambrino Radu              prezent
Dumitriu Drago∫ Petre        absent      Lari-Iorga Leonida           absent„
Dumitriu Mihai            prezent     Lificiu Petru              prezent
Dumitru Ion             prezent     Liga D„nu˛               prezent
Du∫a Mircea             prezent     Longher Ghervazen            prezent
Du˛u Stelian             prezent     Luchian Ion               prezent
Erdei-Dolóczki István        prezent     Macale˛i Costic„            absent
Eserghep Gelil            prezent     Magheru Paul              absent
Faina Constantin           prezent     Man Mircea               prezent
F‚r∫irotu Vladimir Mircea      prezent     Manda Iulian Claudiu          prezent
Fenechiu Relu            prezent     Manolescu Oana             prezent„
Firczak Gheorghe           prezent     Manta Pantelimon            prezent
Florea Damian            absent      Marian Dan Mihai            prezent
20       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005

Marinescu Marian Jean          prezent     Pambuccian Varujan           absent
Martin Eduard-Stelian          absent      Pard„u Dumitru             absent
Márton Árpád Francisc          prezent     Pascu Bogdan              prezent
Máté András Levente           prezent     Pa∫cu Ioan Mircea            absent
Matei C„t„lin Lucian           absent      Pavelescu Aurelian           absent
Maz„re Alexandru             absent      Paveliu Marian Sorin          prezent
M„tu∫a Tudor               prezent     P„un Nicolae              absent
M„laimare Mihai Adrian          absent      Petrea Constantin            prezent
M„n„stireanu Vladimir Alexandru     prezent     Plumb Rovana              prezent„
M„nescu Rare∫ ™erban           prezent     Podgorean Radu             prezent
M„rcule˛ Petrescu Mira Anca Victoria   absent„     Ponta Victor Viorel           prezent
Meir Nati                prezent     Pop Claudiu Adrian           prezent
Merce Ilie                prezent     Popa Cornel               prezent
Merka Adrian Miroslav          prezent     Popa Daniela              prezent„
Micula C„t„lin              prezent     Popa Nicolae              prezent
Mihalache Sorin Dan           prezent     Popeang„ Petre             prezent
Mih„ilescu Teodora Dorina        prezent„     Popescu Florin Aurelian         prezent
Mihei Andrian Sirojea          absent      Popescu Dan Ioan            absent
Mircea Costache             prezent     Popescu Ionica Constan˛a        prezent„
Mircovici Niculae            prezent     Popescu-T„riceanu C„lin         absent
Mironescu Lauren˛iu           prezent     Constantin Anton
Miro∫eanu Liviu Alexandru        absent      Popp Cosmin Gabriel           prezent
Mitrea Manuela              absent„     Preda Cezar Florin           prezent
Mitrea Miron Tudor            absent      Preda Ion                prezent
Miu˛escu Gheorghe Adrian         prezent     Pruteanu Vasile             prezent
MÓnzÓn„ Ion               prezent     Puchianu Ioan Dumitru          prezent
Mocanu Alexandru             prezent     Pupez„ Viorel              prezent
Mocanu Vasile              prezent     Purceld Octavian Mircea         prezent
Moc„nescu Coloros Dan Constantin     prezent     Pu∫ca∫ Vasile              absent
Mocioalc„ Ion              prezent     Pu∫c„ Mircea Valer           prezent
Mohora Tudor               prezent     Puzdrea Dumitru             absent
Moisoiu Adrian              prezent     Racoceanu Viorel            prezent
Moldovan Emil Radu            prezent     Radan Mihai               prezent
Momanu Corneliu             prezent     Radu Octavian Claudiu          absent
Motreanu Dan ™tefan           prezent     Raicu Romeo Marius           prezent
Movil„ Petru               prezent     R„dulescu Cristian           prezent
Muntean Florin Nicolae          absent      Rogin Marius              prezent
Munteanu Ioan              prezent     Romanescu Marcel Lauren˛iu       prezent
Musc„ Monica Octavia           absent„     Rus Ioan Aurel             prezent
Mu∫etescu Tiberiu Ovidiu         absent      Rusu Mihaela Adriana          prezent„
Nassar Rodica              prezent„     Ru∫anu Dan Radu             prezent
N„stase Adrian              prezent     Sanda Victor              prezent
Nechita Aurel              prezent     Sandu-Capr„ Mihai            prezent
Nedelcu Gabriela             prezent„     Sandu Gabriel              prezent
Nica Dan                 prezent     Sasu Ion                prezent
Nicol„escu Gheorghe Eugen        prezent     S„niu˛„ Marian Florian         prezent
Nicolicea Eugen             prezent     S„punaru Nini              prezent
Nicula Vasile Cosmin           prezent     S‚rb Gheorghe              prezent
Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae      absent      S‚rbu Daciana Octavia          prezent„
Nistoran Dorin Liviu           prezent     S‚rbu Marian              prezent
Ni˛„ Constantin             prezent     S‚rbu Mugurel Liviu           prezent
Ni˛ulescu Teodor             absent      Scutaru Adrian George          prezent
Nosa Iuliu                prezent     Semcu Adrian Emanuil          prezent
Oancea Viorel              prezent     Seres Dénes               prezent
Olarean Aurel              prezent     Severin Adrian             absent
Oltean Ioan               prezent     Silaghi Ovidiu Ioan           prezent
Olteanu Bogdan              prezent     Sire˛eanu Mihail            prezent
Oprea Gabriel              prezent     Sóki Béla                prezent
Ovidenie Costel             prezent     Soporan Vasile Filip          absent
Pal„r Ionel               prezent     Stan Ioan                absent
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005        21

  Stan Ion                 prezent      De asemenea, fac un apel deosebit, membrii Comisiei
  Stanciu Anghel              prezent     de control S.R.I. s„ fie obligatoriu Ón sal„, pentru c„ va
  St„nescu Cristian            prezent     urma depunerea jur„m‚ntului.
  St„nescu Mircea             prezent      V„ rog s„ Óncheia˛i, v„ rog foarte mult, mai operativ,
  St„ni∫oar„ Mihai             prezent     mai operativ, c„ pierdem timpul.
  Stoica Ion                prezent      Membrii Birourilor permanente, v„ rog s„ mergem Ón
  Str„chinaru Petre            prezent     sala de Birou permanent al Camerei Deputa˛ilor. Rog s„
  Strung„ Emil               prezent     se ridice urnele... Voteaz„ ∫i domnul Popeang„...
  Székely Levente Csaba          prezent      S„ se preg„teasc„ apelul pentru depunerea
  ™andru Marcela Lavinia          prezent„    jur„m‚ntului. Da, Biblia, Constitu˛ia. V„ rog s„ ridica˛i
  ™tirbe˛ Cornel              prezent     urnele.
  ™tireanu Octavian            absent
                                Domnul Adrian N„stase:
  ™tiuc„ Alecsandru            prezent
  Tab„r„ Valeriu              prezent       Stima˛i colegi,
  Tamás Sándor               prezent       Ca s„ folosim c‚t mai eficient timpul la dispozi˛ie, v„
  T„mag„ Constantin            prezent     informez c„ pute˛i s„ v„ exercita˛i dreptul de sesizare a
  T„n„sescu Mihai Nicolae         prezent     Cur˛ii Constitu˛ionale pentru urm„toarele legi:
  T„rniceru Petru             absent       — Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
  Tcaciuc ™tefan              absent     Guvernului nr. 86/2004 privind unele m„suri financiare Ón
  Teodorescu George Alin          prezent     domeniul s„n„t„˛ii;
  Timar Liviu               prezent       — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
                              Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor
  Timi∫ Ioan                absent
                              probleme financiare; ∫i
  Todoran Pavel              prezent
                                — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
  Toma Florentina Marilena         prezent„
                              Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26
  Toma Horia Victor            prezent
                              alin. (1) din Legea bugetului asigur„rilor sociale de stat
  Tóro Tiberiu               prezent
                              pe anul 2005 nr. 512/2004.
  Tudor Constantin             absent
                                V„ mul˛umesc.
  Tudor Marcu               absent
  Tudose Mihai               prezent
                                             PAUZ√
  Turcan Raluca              prezent„
  fiundrea Ioan               prezent
                                              *
  Uioreanu Horea Dorin           prezent
                                           *      *
  Ujeniuc Drago∫              prezent
  Ungureanu Petre             prezent
                                         DUP√ PAUZ√
  Ungureanu Valeriu Alexandru       prezent
  Urs„rescu Dorinel            prezent
  Vainer Aurel               prezent      Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Varga Attila               prezent
                                 O rog pe doamna senator Paula Iv„nescu s„ dea
  Vasile Aurelia              prezent„
                              citire proceselor-verbale.
  Vasilescu Lia Olgu˛a           prezent„
  V„lean Adina Ioana            prezent„      Doamna Paula Maria Iv„nescu:
  V„sioiu Horia              prezent
                                Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de
  Vlase Petru Gabriel           prezent
                              c„tre deputa˛i ∫i senatori cu privire la alegerea unui
  Vl„doiu Aurel              prezent     membru al Comisiei comune permanente a Camerei
  Voicu C„t„lin              prezent     Deputa˛ilor ∫i a Senatului pentru exercitarea controlului
  Voicu Mihai Alexandru          absent     parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n de
  Voinea Florea              prezent     Informa˛ii.
  Zaharia Claudius Mihail         prezent       Œn temeiul prevederilor art. 32 alin. 4 din Regulamentul
  Zamfir Gabriel Sorin           absent     ∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,
  Zamfirescu Dan Dumitru          prezent     Birourile permanente ale celor dou„ Camere ale
  Zegrean Augustin             prezent     Parlamentului au procedat la verificarea ∫i num„rarea
  Zgonea Valeriu ™tefan          prezent     voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot de
  Ultimul, dar nu cel din urm„, nu?            c„tre deputa˛i ∫i senatori asupra propunerii de alegere a
                              domnului deputat CodÓrl„ Liviu, deputat, Ón calitate de
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                 membru al Comisiei comune permanente a Camerei
  Rog membrii Birourilor permanente s„ mearg„ Ón sala   Deputa˛ilor ∫i a Senatului pentru exercitarea controlului
Biroului permanent al Camerei Deputa˛ilor pentru a derula  parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n de
procedura de num„r„toare a voturilor.            Informa˛ii ∫i au constatat urm„toarele:
  22        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005

  — num„rul total al deputa˛ilor ∫i senatorilor: 469;       Domnul Nicolae V„c„roiu:
  — num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i: 379;
                                   V„ mul˛umesc foarte mult.
  — num„rul total de voturi exprimate: 379;
                                   Felicit„ri, succes Ón activitate!
  — num„rul de voturi anulate: 0;
                                   Stima˛i colegi, trecem la ultimul punct al ordinii de zi
  — num„rul total de voturi valabil exprimate: 379,
                                 de ast„zi, depunerea jur„m‚ntului de c„tre membrii
  din care:                           Comisiei comune permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i a
  — voturi pentru: 356;                     Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar
  — voturi contra: 23.                     asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n de Informa˛ii.
  Potrivit art. 1 alin. 3 din Hot„r‚rea nr. 30/1993 privind   Cunoa∫te˛i regula, Constitu˛ia, Biblia, ve˛i primi jur„m‚ntul,
organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei comune permanente      Ói da˛i citire, Ól semna˛i ∫i Ól aduce˛i la prezidiu.
a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului pentru exercitarea        Invit, Ón ordinea Ón care a fost comisia Ónscris„ pe
controlului parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n   list„, domnul senator Cozm‚nc„ Octav.
de Informa˛ii, membrii acestei comisii se aleg cu votul
majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor.               Domnul Octav Cozm‚nc„:
  Œntrunind num„rul de voturi prev„zut de hot„r‚re,
                                   (Cu m‚na pe Constitu˛ie ∫i Biblie roste∫te jur„m‚ntul
domnul deputat CodÓrl„ Liviu a fost ales membru al
                                 scris.)
Comisiei comune permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i a
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar         Eu, Cozm‚nc„ Octav, membru al Comisiei comune
asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n de Informa˛ii.        permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru
                                 exercitarea controlului parlamentar asupra activit„˛ii
  Voi da citire acum procesului-verbal referitor la
                                 Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
rezultatul votului exprimat de c„tre deputa˛i ∫i senatori cu
privire la alegerea pre∫edintelui, vicepre∫edintelui ∫i        Jur s„ p„strez secretul asupra documentelor, datelor
secretarului Comisiei comune permanente a Camerei         ∫i informa˛iilor de care voi lua cuno∫tin˛„ Ón exercitarea
Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru exercitarea controlului      atribu˛iilor at‚t pe timpul mandatului, c‚t ∫i dup„
parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n de        Óncetarea acestuia.
Informa˛ii.                              Jur pe propria r„spundere c„ nu am f„cut parte din
  Œn temeiul prevederilor art. 32 alin. 4 din Regulamentul   structurile fostei Securit„˛i ∫i c„ nu fac parte din cadrele
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,      Serviciului Rom‚n de Informa˛ii sau ale altor servicii
Birourile permanente ale celor dou„ Camere ale          secrete de informa˛ii.
Parlamentului au procedat la verificarea ∫i num„rarea         (Semneaz„ jur„m‚ntul ∫i Ól depune la pre∫edin˛ii celor
voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot de     dou„ Camere.)
c„tre deputa˛i ∫i senatori asupra propunerilor de candida˛i
pentru alegerea pre∫edintelui, vicepre∫edintelui ∫i         Domnul Nicolae V„c„roiu:
secretarului Comisiei comune permanente a Camerei          Domnul deputat Stan Ion ∫i urmeaz„ domnul deputat
Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru exercitarea controlului      Oprea Gabriel.
parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii ∫i au constatat urm„toarele:               Domnul Ion Stan:
  — num„rul total al deputa˛ilor ∫i senatorilor: 469;
                                   (Cu m‚na pe Constitu˛ie ∫i Biblie roste∫te jur„m‚ntul
  — num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i: 378;
                                 scris.)
  — num„rul total de voturi exprimate: 378;
                                   Eu, Stan Ion, membru al Comisiei comune
  — num„rul de voturi anulate: 0;
                                 permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru
  — num„rul total de voturi valabile exprimate: 378.      exercitarea controlului parlamentar asupra activit„˛ii
  Din verificarea ∫i num„r„toarea voturilor rezult„       Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
urm„toarele: domnul Radu Stroe a candidat pentru func˛ia       Jur s„ p„strez secretul asupra documentelor, datelor
de pre∫edinte, are 365 de voturi pentru ∫i 13 voturi       ∫i informa˛iilor de care voi lua cuno∫tin˛„ Ón exercitarea
contra; domnul senator Verestóy Attila, vicepre∫edinte,      atribu˛iilor at‚t pe timpul mandatului, c‚t ∫i dup„
are 325 voturi pentru ∫i 53 de voturi contra; domnul Stan     Óncetarea acestuia.
Ion, secretar, are 372 de voturi pentru, 6 voturi contra.
                                   Jur pe propria r„spundere c„ nu am f„cut parte din
  Potrivit art. 1 alin. 3 din Hot„r‚rea nr. 30/1993 privind
                                 structurile fostei Securit„˛i ∫i c„ nu fac parte din cadrele
organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei comune permanente
                                 Serviciului Rom‚n de Informa˛ii sau ale altor servicii
a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului pentru exercitarea
                                 secrete de informa˛ii.
controlului parlamentar asupra activit„˛ii Serviciului Rom‚n
de Informa˛ii, membrii biroului Comisiei pentru controlul       (Semneaz„ jur„m‚ntul ∫i Ól depune la pre∫edin˛ii celor
S.R.I. se aleg cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor.  dou„ Camere.)
Œntrunind num„rul de voturi prev„zut de hot„r‚re, sunt
                                   Domnul Nicolae V„c„roiu:
declara˛i ale∫i membri ai biroului Comisiei S.R.I. dup„
cum urmeaz„: pre∫edinte, Radu Stroe; vicepre∫edinte,         Domnul deputat Oprea Gabriel, urmeaz„ domnul
Verestóy Attila; secretar, Stan Ion.               senator Stroe Radu.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  27/16.III.2005        23

  Domnul Gabriel Oprea:                     (Semneaz„ jur„m‚ntul ∫i Ól depune la pre∫edin˛ii celor
  (Cu m‚na pe Constitu˛ie ∫i Biblie roste∫te jur„m‚ntul   dou„ Camere.)
scris.)                              Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Eu, Oprea Gabriel, membru al Comisiei comune
permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru       Domnul deputat Gheorghiof Titu Nicolae, urmeaz„
exercitarea controlului parlamentar asupra activit„˛ii     domnul deputat CodÓrl„ Liviu.
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
                                 Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:
  Jur s„ p„strez secretul asupra documentelor, datelor
∫i informa˛iilor de care voi lua cuno∫tin˛„ Ón exercitarea     (Cu m‚na pe Constitu˛ie ∫i Biblie roste∫te jur„m‚ntul
atribu˛iilor at‚t pe timpul mandatului, c‚t ∫i dup„      scris.)
Óncetarea acestuia.                        Eu, Gheorghiof Titu Nicolae, membru al Comisiei
  Jur pe propria r„spundere c„ nu am f„cut parte din     comune permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului
structurile fostei Securit„˛i ∫i c„ nu fac parte din cadrele  pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activit„˛ii
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii sau ale altor servicii     Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
secrete de informa˛ii.                       Jur s„ p„strez secretul asupra documentelor, datelor
  (Semneaz„ jur„m‚ntul ∫i Ól depune la pre∫edin˛ii celor   ∫i informa˛iilor de care voi lua cuno∫tin˛„ Ón exercitarea
dou„ Camere.)                         atribu˛iilor at‚t pe timpul mandatului, c‚t ∫i dup„
                                Óncetarea acestuia.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                  Jur pe propria r„spundere c„ nu am f„cut parte din
 Urmeaz„ domnul senator Stroe Radu, se preg„te∫te       structurile fostei Securit„˛i ∫i c„ nu fac parte din cadrele
domnul senator R„dulescu Cristache.              Serviciului Rom‚n de Informa˛ii sau ale altor servicii
                                secrete de informa˛ii.
  Domnul Radu Stroe:
                                  (Semneaz„ jur„m‚ntul ∫i Ól depune la pre∫edin˛ii celor
  (Cu m‚na pe Constitu˛ie ∫i Biblie roste∫te jur„m‚ntul   dou„ Camere.)
scris.)
  Eu, Stroe Radu, membru al Comisiei comune           Domnul Nicolae V„c„roiu:
permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru       Domnul deputat CodÓrl„ Liviu, urmeaz„ domnul
exercitarea controlului parlamentar asupra activit„˛ii     senator Verestóy Attila.
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
  Jur s„ p„strez secretul asupra documentelor, datelor     Domnul Liviu CodÓrl„:
∫i informa˛iilor de care voi lua cuno∫tin˛„ Ón exercitarea
                                  (Cu m‚na pe Constitu˛ie ∫i Biblie roste∫te jur„m‚ntul
atribu˛iilor at‚t pe timpul mandatului, c‚t ∫i dup„
                                scris.)
Óncetarea acestuia.
                                  Eu, CodÓrl„ Liviu, membru al Comisiei comune
  Jur pe propria r„spundere c„ nu am f„cut parte din
                                permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru
structurile fostei Securit„˛i ∫i c„ nu fac parte din cadrele
                                exercitarea controlului parlamentar asupra activit„˛ii
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii sau ale altor servicii
                                Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
secrete de informa˛ii.
                                  Jur s„ p„strez secretul asupra documentelor, datelor
  (Semneaz„ jur„m‚ntul ∫i Ól depune la pre∫edin˛ii celor
                                ∫i informa˛iilor de care voi lua cuno∫tin˛„ Ón exercitarea
dou„ Camere.)
                                atribu˛iilor at‚t pe timpul mandatului, c‚t ∫i dup„
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  Óncetarea acestuia.
                                  Jur pe propria r„spundere c„ nu am f„cut parte din
 Domnul senator R„dulescu Cristache ∫i urmeaz„
                                structurile fostei Securit„˛i ∫i c„ nu fac parte din cadrele
domnul deputat Gheorghiof Titu Nicolae.
                                Serviciului Rom‚n de Informa˛ii sau ale altor servicii
  Domnul Cristache R„dulescu:                 secrete de informa˛ii.
  (Cu m‚na pe Constitu˛ie ∫i Biblie roste∫te jur„m‚ntul     (Semneaz„ jur„m‚ntul ∫i Ól depune la pre∫edin˛ii celor
scris.)                            dou„ Camere.)
  Eu, R„dulescu Cristache, membru al Comisiei comune      Domnul Nicolae V„c„roiu:
permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activit„˛ii      Domnul senator Verestóy Attila, urmeaz„ domnul
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,                deputat Faina Constantin.
  Jur s„ p„strez secretul asupra documentelor, datelor
                                 Domnul Verestóy Attila:
∫i informa˛iilor de care voi lua cuno∫tin˛„ Ón exercitarea
atribu˛iilor at‚t pe timpul mandatului, c‚t ∫i dup„        (Cu m‚na pe Constitu˛ie ∫i Biblie roste∫te jur„m‚ntul
Óncetarea acestuia.                      scris.)
  Jur pe propria r„spundere c„ nu am f„cut parte din      Eu, Verestóy Attila, membru al Comisiei comune
structurile fostei Securit„˛i ∫i c„ nu fac parte din cadrele  permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii sau ale altor servicii     exercitarea controlului parlamentar asupra activit„˛ii
secrete de informa˛ii.                     Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
  24           MONITORUL     OFICIAL    AL  ROM¬NIEI,     PARTEA a II-a,    Nr.  27/16.III.2005

  Jur s„ p„strez secretul asupra documentelor, datelor              Domnul Adrian N„stase:
∫i informa˛iilor de care voi lua cuno∫tin˛„ Ón exercitarea             Stima˛i colegi, v„ mul˛umim ∫i da˛i-mi voie, Ón numele
atribu˛iilor at‚t pe timpul mandatului, c‚t ∫i dup„              dumneavoastr„, s„-i felicit„m pe membrii comisiei, s„ le
Óncetarea acestuia.                              ur„m supraveghere u∫oar„ ∫i s„ sper„m c„ aceast„
  Jur pe propria r„spundere c„ nu am f„cut parte din             structur„ a Parlamentului va fi eficient„ ∫i Ó∫i va Óndeplini
structurile fostei Securit„˛i ∫i c„ nu fac parte din cadrele          pe de-a Óntregul rolul.
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii sau ale altor servicii               Felicit„ri!
secrete de informa˛ii.                               Œn Óncheiere vreau s„-i rog pe colegi, membri ai
  (Semneaz„ jur„m‚ntul ∫i Ól depune la pre∫edin˛ii celor           Biroului permanent de la Camer„, peste 10 minute s„ ne
dou„ Camere.)                                 Ónt‚lnim pentru un sfert de or„. De acord? De acord.
                                          S„ ˛ine˛i seama de faptul c„ la 13,30 noi am anun˛at
  Domnul Nicolae V„c„roiu:
                                        o mare ∫i important„ reuniune de partid.
  Domnul deputat Faina Constantin.
                                          Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:
  Domnul Constantin Faina:                            Venim ∫i noi!
  (Cu m‚na pe Constitu˛ie ∫i Biblie roste∫te jur„m‚ntul
scris.)                                      Domnul Adrian N„stase:
  Eu, Faina Constantin, membru al Comisiei comune                ™tiu... Nu ave˛i acces la noi, dar Ón cur‚nd o s„ veni˛i
permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru              cu to˛ii s„... Dar, aten˛ie la vechime, trebuie s„ o lua˛i
exercitarea controlului parlamentar asupra activit„˛ii             de jos!
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
                                          Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:
  Jur s„ p„strez secretul asupra documentelor, datelor
∫i informa˛iilor de care voi lua cuno∫tin˛„ Ón exercitarea            Nu-i nimic, dumneavoastr„ pleca˛i to˛i, cum suntem noi
atribu˛iilor at‚t pe timpul mandatului, c‚t ∫i dup„              acum to˛i...
Óncetarea acestuia.
                                          Domnul Adrian N„stase:
  Jur pe propria r„spundere c„ nu am f„cut parte din
structurile fostei Securit„˛i ∫i c„ nu fac parte din cadrele            Merge˛i la populari! Deocamdat„, aten˛ie!
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii sau ale altor servicii               Bine, v„ mul˛umesc foarte mult.
secrete de informa˛ii.                               Œnchidem ∫edin˛a.
  (Semneaz„ jur„m‚ntul ∫i Ól depune la pre∫edin˛ii celor
dou„ Camere.)                                   ™edin˛a s-a Óncheiat la ora 13,05.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
    IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                 &JUYDGY|007246]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 27/16.III.2005 con˛ine 24 de pagini.  Pre˛ul: 46.200 lei vechi/4,62 lei noi  ISSN  1220–4870

								
To top