Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

011c

VIEWS: 0 PAGES: 16

									                              PARTEA A II-A
Anul 173 (XII) — Nr. 11/C             SINTEZA LUCR√RILOR                                 Mar˛i, 5 aprilie 2005
                         COMISIILOR PERMANENTE
                        ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR

        SINTEZA LUCR√RILOR COMISIILOR PERMANENTE
             ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR
                         Perioada: 29 — 31.03.2005
                                   SUMAR
        N r.                                                          Pagina

         1.  Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci .................................................              1–2
         2.  Comisia pentru agricultur„, silvicultur„, industrie alimentar„ ∫i servicii
           specifice ...................................................................................................   2–3
         3.  Comisia pentru administra˛ie public„, amenajarea teritoriului ∫i
           echilibru ecologic ......................................................................................      3
         4.  Comisia pentru munc„ ∫i protec˛ie social„ ..........................................                3–4
         5.  Comisia pentru s„n„tate ∫i familie ........................................................            4–8
         6.  Comisia pentru cultur„, arte ∫i mijloace de informare Ón mas„ .........                       8
         7.  Comisia juridic„, de disciplin„ ∫i imunit„˛i ............................................             8–10
         8.  Comisia pentru politic„ extern„ .............................................................            10
         9.  Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup˛iei ∫i pentru peti˛ii .........                   10–11
        10.  Comisia pentru egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rba˛i .................                   11–13
        11.  Comisia parlamentar„ a revolu˛ionarilor din decembrie 1989 .............                     13–15
        12.  Comisia parlamentar„ de anchet„ privind evaluarea activit„˛ii
           Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune ∫i a Societ„˛ii Rom‚ne de
           Radiodifuziune .........................................................................................     15–16

     1. Comisia pentru buget,                        I. Œn fond
       finan˛e ∫i b„nci                          1. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
                                        de urgen˛„ a Guvernului nr. 108/2004 privind
  Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci
                                        unele m„suri pentru relansarea economic„ a
∫i-a desf„∫urat lucr„rile Ón zilele de 30 ∫i                  Societ„˛ii Comerciale îLaminorul“ — S.A. Br„ila
31 martie 2005 Óntre orele 14,00—19,00, respectiv               (PL-x 85/2005).
9,00—12,30.                                    Œn urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de
  Comisia a dezb„tut urm„toarele proiecte de lege               voturi, a hot„r‚t elaborarea unui raport de
∫i propuneri legislative:                           respingere.
 2       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   11/C/5.IV.2005

  2. Proiectul Legii privind aprobarea             2. Comisia pentru agricultur„,
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 9/2005         silvicultur„, industrie alimentar„
pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a              ∫i servicii specifice
Guvernului nr. 45/2003 privind finan˛ele locale
                              Comisia pentru agricultur„, silvicultur„, industrie
(PL-x 100/2005).
                            alimentar„ ∫i servicii specifice ∫i-a desf„∫urat
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de   lucr„rile Ón ∫edin˛„ Ón zilele de 30 ∫i 31 martie
voturi, a hot„r‚t elaborarea unui raport Ón forma    2005, av‚nd urm„toarea ordine de zi:
adoptat„ de Senat.                     — Dezbaterea ∫i avizarea proiectului Legii
  3. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei    privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor    Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea ∫i
m„suri financiare (PL-x 67/2005).            completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele
  Dezbaterile asupra acestui act normativ vor     acvatice   vii,  pescuitul  ∫i  acvacultura
continua Ón ∫edin˛a viitoare.              (PL x-617/2004). Sesizare Ón fond.
  II. Œn avizare                     — Analiza situa˛iei din sectorul piscicol.
  4. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei     ™edin˛a comisiei din ziua de 30 martie 2005 a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 7/2005 pentru        Ónceput la ora 13,00 ∫i a avut urm„toarea ordine
modificarea ∫i completarea Legii nr. 508/2004      de zi aprobat„:
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Ón    — Dezbaterea ∫i avizarea proiectului Legii
cadrul Ministerului Public a Direc˛iei de investigare  privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
a infrac˛iunilor de criminalitate organizat„ ∫i     Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea ∫i
terorism (PL-x 79/2005). Am‚nat.            completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele
  5. Proiectul Legii pentru aprobarea particip„rii   acvatice vii, pescuitul ∫i acvacultura (sesizare Ón
Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a Rom‚niei, Ón   fond — PL-x 617/2004).
calitate de observator, la Asocia˛ia îRe˛eaua       Au fost prezen˛i 25 de deputa˛i, din totalul de
Pre∫edin˛ilor Cur˛ilor Supreme de Justi˛ie ale     26 de membri ai comisiei. A absentat motivat
Uniunii Europene“ (PL-x 99/2005). Am‚nat.        domnul deputat Dumitru Pard„u.
  6. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei     Lucr„rile au fost conduse de domnul deputat
Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea         dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, pre∫edintele
Regulamentului de transport pe c„ile ferate din     comisiei.
Rom‚nia (PL-x 68/2005).                  Au fost prezen˛i ca invita˛i domnul Vasile Lupu,
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de   secretar de stat Ón Ministerul Agriculturii, P„durilor,
                            ∫i Dezvolt„rii Rurale, domnul Gheorghe V„caru,
voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma
                            consilier Ón Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
adoptat„ de Senat.
                            Dezvolt„rii Rurale.
  7. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
                              Œn deschiderea ∫edin˛ei, domnul deputat
Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea
                            dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau a prezentat Ón
Ordonan˛ei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
                            sintez„ raportul Óntocmit Ón urma dezbaterilor Ón
drumurilor (PL-x 89/2005).
                            comisie ∫i a solicitat acordul membrilor comisiei Ón
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de   leg„tur„ cu aceast„ form„ final„.
voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma      Supus„ la vot, forma final„ a raportului a fost
adoptat„ de Senat.                   votat„ cu majoritate de voturi. S-au Ónregistrat
  8. Propunerea legislativ„ privind Ónfiin˛area    8 voturi Ómpotriv„.
comunei Boghi∫, jude˛ul S„laj, prin reorganizarea     Dezbaterile Ón ∫edin˛„ au fost reluate Ón ziua de
comunei Nu∫fal„u (Pl-x 63/2005). Am‚nat.        31 martie 2005, Óncep‚nd cu ora 9,30. Ordinea de
  Din num„rul total de 27 membri ai Comisiei      zi a fost urm„toarea:
pentru buget, finan˛e ∫i b„nci au absentat: domnul     — Analiza situa˛iei din piscicultur„. M„suri
Borbély László, Grupul Parlamentar U.D.M.R.,      pentru redresarea sectorului pisciculturii ∫i
domnul Muntean Florin Nicolae, Grupul          acvaculturii.
Parlamentar P.D.                      Au fost prezen˛i 25 de deputa˛i, din totalul de
 PRE™EDINTE,                      26 de membri ai comisiei. A absentat motivat
 Mihai Nicolae T„n„sescu                domnul deputat Dumitru Pard„u.
        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   11/C/5.IV.2005       3

  Lucr„rile au fost conduse de domnul deputat        III. Diverse
dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau, pre∫edintele        La punctul I al ordinii de zi respectivul proiect
comisiei.                         de lege a fost avizat favorabil, cu un amendament,
  Au participat ca invita˛i domnul Vasile Lupu,     cu unanimitate de voturi.
secretar de stat Ón Ministerul Agriculturii, P„durilor    La punctul II al ordinii de zi respectiva
∫i Dezvolt„rii Rurale, ∫i domnul Gheorghe V„caru,     propunere legislativ„ a fost dezb„tut„ ∫i votat„
consilier Ón Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i     favorabil cu unanimitate de voturi.
Dezvolt„rii Rurale.                      La punctul îDiverse“ de pe ordinea de zi s-a
  S-a trecut la analiza ∫i dezbaterea situa˛iei din   dezb„tut ∫i aprobat Ón plenul comisiei componen˛a
domeniul pisciculturii ∫i acvaculturii.          delega˛iei Comisiei pentru administra˛ie public„,
  Domnul deputat dr. Kelemen Atilla Béla         amenajarea teritoriului ∫i echilibru ecologic din
Ladislau, pre∫edintele comisiei, a ar„tat c„, Ón      Camera Deputa˛ilor compus„ din urm„torii
ultima perioad„, Ón Comisia pentru agricultur„,      deputa˛i: Lificiu Petre, Bardan Cornel ™tefan,
silvicultur„, industrie alimentar„ ∫i servicii specifice  Soporan Vasile Filip ∫i Seres Dénes, care se vor
sectorului analizat i s-a acordat o aten˛ie
                              deplasa la exploatarea aurifer„ de la Baia Mare
deosebit„, pe m„sura preocup„rilor tuturor
                              Ómpreun„ cu delega˛ia Comisiei de mediu din
factorilor cu r„spunderi Ón domeniu, Ón vederea
                              Parlamentul ungar, pentru a constata la fa˛a locului
Ómbun„t„˛irii activit„˛ii ∫i a adapt„rii legisla˛iei la
                              condi˛iile de desf„∫urare a activit„˛ii de extrac˛ie a
reglement„rile existente Ón Uniunea European„.
                              minereului aurifer de c„tre Compania îTransgold“ — S.A.
   S-a exprimat Óncrederea c„ Ómbun„t„˛irea ∫i
                               PRE™EDINTE,
adecvarea cadrului legislativ vor contribui la
                               Dan ™tefan Motreanu
cre∫terea calit„˛ii Óntregii activit„˛i Ón domeniul
                                                     SECRETAR,
pisciculturii ∫i acvaculturii ∫i la cre∫terea ponderii
                                                Vasile Filip Soporan
acestui sector Ón realizarea produsului intern brut.
 PRE™EDINTE,
                                   4. Comisia pentru munc„
 Kelemen Atilla Béla Ladislau
                                     ∫i protec˛ie social„
                       SECRETAR,
                     Ioan Munteanu    Œn ziua de 30 martie 2005 Comisia ∫i-a
                              desf„∫urat lucr„rile Óntre orele 14,00—17,00, av‚nd
                              urm„toarea ordine de zi:
 3. Comisia pentru administra˛ie public„,
                               I. Œn fond
     amenajarea teritoriului
      ∫i echilibru ecologic               1. Reanalizarea proiectului Legii privind
                              aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 9/2005
  Comisia pentru administra˛ie public„,          privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul
amenajarea teritoriului ∫i echilibru ecologic ∫i-a
                              2005 personalului bugetar salarizat potrivit
desf„∫urat lucr„rile Ón ziua de 30 martie 2005, Óntre
                              Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000
orele 13,00—18,00, ∫i Ón ziua de 31 martie 2005
                              privind sistemul de stabilire a salariilor de baz„
Óntre orele 10,00—12,30.
  Pe ordinea de zi au figurat urm„toarele         pentru personalul contractual din sectorul bugetar
probleme:                         ∫i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i III
                              la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire
  I. Œn avizare                      a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a
  Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de     indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii
urgen˛„ a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea     de demnitate public„ (PL-x 75/2005).
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2003        2. Reanalizarea proiectului Legii pentru
privind finan˛ele publice locale (PL-x 100/2005).     aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
Procedur„ de urgen˛„.                   nr. 23/2005 privind cre∫terile salariale aplicabile
 II. Œn fond                       magistra˛ilor ∫i altor categorii de personal din
 Propunere legislativ„ privind Ónfiin˛area comunei    sistemul justi˛iei pentru anul 2005 (PL-x 66/2005).
Boghi∫, jude˛ul S„laj prin reorganizarea comunei       Lucr„rile ∫edin˛ei au fost conduse de domnul
Nu∫fal„u (Pl-x 63/2005). Termen: 31 martie 2005      deputat Stelian Du˛u, pre∫edintele comisiei.
  4       MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   11/C/5.IV.2005

  Au participat ca invita˛i: domnul Gheorghe          Doamna secretar de stat Kibedi Katalin Barbara
Oni∫oru, pre∫edintele Consiliului Na˛ional pentru      a ar„tat c„ aceast„ corectare este necesar„
Studierea Arhivelor Securit„˛ii, doamna Kibedi       Óntruc‚t Ministerul Finan˛elor Publice nu a
Katalin Barbara, secretar de stat la Ministerul       respectat prevederile legale cu privire la stabilirea
Justi˛iei, doamna Meda Gavrilu˛, director Ón cadrul     valorii de referin˛„ sectorial„ pentru personalul
Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor       auxiliar de specialitate din cadrul autorit„˛ii
Securit„˛ii, domnul Ionel Didea, director Ón cadrul     judec„tore∫ti ca fiind egal„ cu valoarea de referin˛„
Ministerului Justi˛iei, doamna Daniela Pescaru, ∫ef     prev„zut„ de lege pentru func˛iile de demnitate
serviciu Ón cadrul Ministerului Finan˛elor Publice,     public„.
domnul Ion Gibescu, ∫ef serviciu Ón cadrul           Solicitarea doamnei secretar de stat a declan∫at
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.   o serie de dezbateri, Óntruc‚t reprezentanta
  De∫i dezbaterile asupra proiectului Legii privind    Ministerului Finan˛elor Publice a solicitat o evaluare
aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 9/2005         financiar„ a implica˛iilor bugetare, fiind vorba de o
privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul    influen˛„ de 1.000 miliarde lei.
                                Domnul deputat Marian S‚rbu opineaz„ c„ cifra
2005 personalului bugetar salarizat potrivit
                              de 1.000 miliarde lei nu ar afecta Ón mare m„sur„
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000
                              bugetul ∫i consider„ c„ solicitarea reprezentantului
privind sistemul de stabilire a salariilor de baz„
                              Ministerului Justi˛iei este justificat„, Óntruc‚t ∫i
pentru personalul contractual din sectorul bugetar
                              sistemul rom‚nesc judiciar trebuie tratat din
∫i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i III
                              punctul de vedere al salariz„rii Ón raport cu
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire     modelul european.
a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a          Domnii deputa˛i Adrian Gheorghe Miu˛escu ∫i
indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii     Grigore Cr„ciunescu consider„ c„ ar fi necesar„
de demnitate public„ fuseser„ finalizate Ón ∫edin˛a     reanalizarea acestei solicit„ri a Ministerului Justi˛iei
din 15 martie 2005, la solicitarea domnului         Ómpreun„ cu Ministerul Finan˛elor Publice, la nivel
Gheorghe Oni∫oru, s-a am‚nat depunerea           de ministru.
raportului Óntruc‚t Domnia sa a solicitat            Supus la vot, amendamentul a fost acceptat cu
rediscutarea art. 14 alin. (2) lit c) ∫i a art. 20     majoritate de voturi ∫i 3 ab˛ineri.
alin. (1), Ón sensul ca ∫i posturile vacante din        Œn ziua de 31 martie 2005 comisia ∫i-a
structura Consiliului Na˛ional pentru Studierea       desf„∫urat lucr„rile Óntre orele 9,30—12,00 ∫i au
Arhivelor Securit„˛ii s„ poat„ fi ocupate prin       fost studiate, individual, proiectele de lege
concurs, prin excep˛ie de la prevederile alin. (1) al    ce urmeaz„ a fi dezb„tute Ón s„pt„m‚na
art. 14, care suspend„ ocuparea prin concurs a       4—7.04.2005.
posturilor vacante din statul de func˛ii la data de       Din num„rul total al membrilor comisiei, 19, Ón
31 decembrie 2004.                     cele dou„ zile a absentat domnul deputat
  Aceast„ solicitare a fost formulat„ Ón contextul     Gheorghe Barbu, ministrul muncii, solidarit„˛ii
prelu„rii ∫i prelucr„rii de c„tre Consiliul Na˛ional    sociale ∫i familiei, Ón locul Domniei sale particip‚nd
pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii a arhivei      domnul deputat Alexandru Mocanu ∫i domnul
fostei securit„˛i, astfel fiind nevoie de un num„r     deputat Dan Radu Ru∫anu, Grupul parlamentar al
mai mare de personal.                    P.N.L.
  Œn urma dezbaterilor, raportul comisiei a fost       PRE™EDINTE,
adoptat cu majoritate de voturi.               Stelian Du˛u
  Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei                              SECRETAR,
Guvernului nr. 23/2005 privind cre∫terile salariale                         Rovana Plumb
aplicabile magistra˛ilor ∫i altor categorii de personal
din sistemul justi˛iei pentru anul 2005 a fost
reanalizat, Ón urma solicit„rii plenului Camerei        5. Comisia pentru s„n„tate ∫i familie
Deputa˛ilor, Ón vederea Óndrept„rii unei erori de       Comisia pentru s„n„tate ∫i familie ∫i-a
calcul la art. 2 alin. (1), Ón sensul ca ∫i pentru     desf„∫urat lucr„rile Ón ziua de 30 martie 2005, Óntre
personalul auxiliar de specialitate s„ fie aplicabile    orele 14,00—18,30, ∫i Ón ziua de 31 martie 2005,
acelea∫i valori de referin˛„ sectorial„, ca cele de     Óntre orele 9,00—12,00, av‚nd urm„toarea ordine
la art. 1.                         de zi:
        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  11/C/5.IV.2005      5

  1. Dezbaterea ∫i avizarea, Ón fond, a proiectului   pacien˛ilor se prezint„ la medic Ón stadii avansate
Legii privind instituirea unor m„suri financiare      de boal„, cu patologii multiple, ceea ce se reflect„
pentru Ómbun„t„˛irea asisten˛ei medicale          ∫i Ón costurile ridicate sau foarte ridicate ale
(PL-x 111/2005).                      tratamentelor administrate;
  2. Audieri privind finan˛area spitalelor prin       — depistarea precoce a unor boli cronice prin
sistemul D.R.G.                      programe profilactice ini˛iate de Ministerul
  3. Diverse.                      S„n„t„˛ii, fapt ce a determinat cre∫terea num„rului
  4. Studiu individual asupra proiectelor de lege    de bolnavi ce au beneficiat de medicamente
∫i propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru   gratuite ∫i compensate;
a comisiei.                          — cre∫terea num„rului bolnavilor cu afec˛iuni
  Lucr„rile comisiei au fost deschise de domnul     cronice — diabet, oncologice, psihiatrice etc. —
deputat profesor dr. Mircea Ifrim, pre∫edintele      care necesit„ medica˛ie administrat„ continuu
comisiei, supun‚nd la vot ordinea de zi care a fost    pentru un interval lung de timp;
aprobat„ Ón unanimitate.                   — Ónlocuirea unor scheme de tratament mai
  La lucr„rile comisiei au participat, Ón calitate de  vechi cu metode moderne de tratament, similare
invita˛i, distin∫i reprezentan˛i ai Ministerului      celor utilizate Ón Uniunea European„, cu
S„n„t„˛ii , Ministerului Finan˛elor Publice, Casei     medicamente de ultim„ genera˛ie eficiente, dar mai
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate , directori de     scumpe;
spitale, profesori universitari, personalit„˛i ale lumii   — structura popula˛iei asigurate pe grupe de
medicale rom‚ne∫ti.                    v‚rst„ prezint„, Ón dinamic„, o cre∫tere numeric„
  La primul punct al ordinii de zi Comisia pentru    a îgrupelor de risc“, mari consumatoare de servicii
s„n„tate ∫i familie a procedat la examinarea, Ón      medicale profilactice ∫i curative, Ón principal a
fond, a proiectului Legii privind instituirea unor     popula˛iei v‚rstnice.
m„suri financiare pentru Ómbun„t„˛irea asisten˛ei       Œn condi˛iile Ón care serviciile de s„n„tate sunt
medicale (PL-x 111/2005), adoptat de c„tre Senat      considerate de importan˛„ na˛ional„, furnizorii de
Ón ∫edin˛a din 24 martie 2005, Camera Deputa˛ilor     servicii medicale ∫i medicamente nu au Óntrerupt
fiind Camer„ decizional„.                 activitatea medical„ la epuizarea sumelor alocate
  Dup„ cum a ar„tat domnul deputat profesor       Ón anul 2004 ∫i nici Ón anul 2005, de∫i datoriile
dr. Mircea Ifrim, pre∫edintele comisiei Ón         c„tre ei sunt mari.
conformitate cu dispozi˛iile legale Ón vigoare,        Ca urmare, furnizarea de servicii medicale ∫i
casele de asigur„ri de s„n„tate Óncheie contracte     medicamente a continuat, fiind imperios necesar„,
anuale cu furnizorii de servicii medicale ∫i        fapt ce a determinat, Ón unele cazuri, dep„∫irea
medicamente, urm„rind realizarea echilibrului       valorilor contractate de c„tre unii furnizori de
financiar.                         servicii medicale ∫i farmaceutice cu casele de
  Necesit„˛ile de medicamente ∫i servicii medicale    asigur„ri de s„n„tate. Acumularea unor mari datorii
ale popula˛iei Ón anul 2004 ∫i Ón prezent, Ón anul     c„tre furnizorii de medicamente a dus intermitent
2005, au dep„∫it limita sumelor cu aceast„         la blocarea eliber„rii medicamentelor compensate
destina˛ie stabilite de Legea bugetului care, Ón fapt,   ∫i gratuite.
a subfinan˛at sistemul de s„n„tate.              Este necesar„ deci crearea cadrului legal prin
  Factorii care au determinat dep„∫irea         care Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate s„
contractelor pentru medicamente gratuite ∫i        poat„ deconta, din prevederile bugetare ale anului
compensate, precum ∫i a contractelor pentru        2005, prin casele de asigur„ri de s„n„tate,
servicii medicale Ón anii 2004 ∫i 2005 au fost       contravaloarea serviciilor medicale ∫i a
realmente obiectivi, principala cauz„ fiind        medicamentelor acordate popula˛iei Ón anii 2004 ∫i
finan˛area insuficient„. Dintre ace∫tia amintim:      2005 peste valorile contractate. Œn aceste condi˛ii
  — categoriile de persoane care beneficiaz„ de     proiectul de lege elaborat de Guvern este absolut
medicamente f„r„ contribu˛ie personal„ Ón         necesar pentru ca asisten˛a medical„ s„ se poat„
ambulatoriu, al c„ror cost este suportat din Fondul    desf„∫ura.
na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate ,       Œn cadrul dezbaterilor care au urmat, mai mul˛i
reprezint„ 60 % din popula˛ia total„ a Rom‚niei;      membri ai comisiei s-au pronun˛at Ómpotriva
  — cre∫terea adresabilit„˛ii popula˛iei la serviciile  aprob„rii proiectului de lege ∫i au cerut prezen˛a
medicale, Ón condi˛iile Ón care marea majoritate a     la lucr„ri a reprezentantului Ministerului Finan˛elor
 6       MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   11/C/5.IV.2005

Publice ∫i a unui secretar de stat din Ministerul     spitalelor este dispropor˛ionat„, recalcularea
S„n„t„˛ii, pentru a da unele l„muriri privind       tarifului pe caz ponderat reprezent‚nd o
influen˛ele asupra bugetului pentru s„n„tate; s-a     necesitate. Cu acea ocazie s-a propus revizuirea
solicitat fi∫a de calcul financiar pentru acest proiect  sistemului D.R.G. prin aplicarea corec˛iilor de
de lege etc.                        rigoare, prin consultarea profesorilor speciali∫ti Ón
  Domnul deputat profesor dr. Mircea Ifrim,       domeniu ∫i a comisiilor de specialitate din cadrul
pre∫edintele comisiei, a f„cut apel la con∫tiin˛a     Ministerului S„n„t„˛ii .
fiec„rui membru al comisiei ∫i a atras aten˛ia         Oportunitatea prezentelor audieri decurge din
asupra consecin˛elor grave asupra s„n„t„˛ii        constatarea c„ situa˛ia de acum 10 luni a r„mas
popula˛iei ce decurg din respingerea proiectului de    neschimbat„. Comisia pentru s„n„tate ∫i familie
lege sau din am‚narea acestui proiect Óntr-un       ∫i-a exprimat deplina disponibilitate de a sprijini
asemenea moment tensionat pentru sistemul de        constructiv eliminarea inechit„˛ilor care persist„ ∫i
s„n„tate, c‚nd furnizorii sunt la un pas de a opri     Ón prezent.
livr„rile, iar conduc„torii de unit„˛i medico-sanitare     Œn urma audierilor ∫i a discu˛iilor care au avut
au Ón fa˛„ pericolul de a fi deferi˛i justi˛iei dac„    loc s-au desprins urm„toarele aspecte:
dep„∫esc plafoanele bugetare. Acest proiect de         — at‚t modelul american, c‚t ∫i cel australian
lege se impune, deci, Ón esen˛„, pentru via˛a ∫i      pentru implementarea D.R.G. nu corespund,
s„n„tatea bolnavilor.                   deoarece nu ˛in seama de specificul ˛„rii noastre
  Nedecontarea valorii medicamentelor eliberate     Ón ceea ce prive∫te starea de s„n„tate a popula˛iei
peste plafon Ón anul 2005 va duce la            ∫i morbiditatea specific„; modelul australian a fost
imposibilitatea farmaciilor de a reface stocul de     introdus de c„tre Institutul Na˛ional de Cercetare
medicamente ∫i la refuzul acestora de a mai
                              Dezvoltare Ón S„n„tate dup„ audierile din luna mai
elibera re˛etele compensate ∫i gratuite. Œn prezent,
                              a anului trecut;
s-a oprit eliberarea de medicamente compensate
                                — punctajele ∫i tarifele pe caz ponderat au fost
∫i gratuite Ón jude˛ele Bac„u, Bihor, Cluj, Dolj ∫i
                              stabilite f„r„ consultarea speciali∫tilor ∫i comisiilor
Prahova, cre‚ndu-se o stare de nemul˛umire Ón
                              de specialitate ale Ministerului S„n„t„˛ii, fiind
r‚ndul popula˛iei.
                              practic traduse din programul australian;
  Domnia sa a subliniat c„ prezentul proiect de
                                — tarifele pe grupe de specialit„˛i nu sunt
lege al Guvernului vine Ón sprijinul popula˛iei ∫i va
                              concordante cu complexitatea afec˛iunii ∫i, astfel,
duce la detensionarea situa˛iei create, astfel Ónc‚t
                              manopere medicale laborioase, cum sunt
toate ra˛iunile impun aprobarea lui f„r„ nici o
tergiversare.                       traheostomia, opera˛ii pe retin„, malforma˛ii ale
  Œn finalul acestor discu˛ii aprinse , Comisia pentru  nou-n„scutului, sunt subevaluate. Astfel, Ón timp ce
s„n„tate ∫i familie a procedat la vot ∫i a aprobat     pentru o traheostomie se acord„ 13 puncte, pentru
cu majoritate de voturi, cu 7 pentru ∫i 6 Ómpotriv„,    o opera˛ie major„ la nivelul toracelui se acord„
proiectul Legii privind instituirea unor m„suri      2,5 puncte, pentru o opera˛ie pe retin„ se acord„
financiare pentru Ómbun„t„˛irea asisten˛ei medicale    0,8 puncte, Ón timp ce pentru o circumcizie se
(PL-x 111), Ón forma Ónaintat„ de c„tre Senat.       acord„ 0,42—0,95 puncte;
  Domnul deputat profesor dr. Mircea Ifrim,         — regulile de validare au fost elaborate
pre∫edintele comisiei, a subliniat c„ aprobarea      defectuos, fiind invalidate fi∫ele pentru urgen˛ele
proiectului de lege reprezint„ un semnal pozitiv ∫i    f„r„ cod numeric personal, fi∫ele pacien˛ilor care
are menirea de a Óncuraja farmaciile s„ elibereze,     se reinterneaz„ Ón urm„toarele dou„ zile, precum
Ón continuare, medicamentele compensate ∫i         ∫i fi∫ele cu boli care nu se reg„sesc codificate Ón
gratuite care sunt at‚t de necesare bolnavilor.      nomenclatorul de boli; Ón consecin˛„, cazuri extrem
  La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia     de grave, precum accidentele, infec˛iile
pentru s„n„tate ∫i familie a procedat la audierea     nosocomiale, complica˛iile medicale etc., nu sunt
distin∫ilor invita˛i cu privire la finan˛area spitalelor  punctate ∫i pl„tite, major‚nd nejustificat cheltuielile
prin sistemul D.R.G.                    unit„˛ii spitalice∫ti ;
  Dup„ cum a ar„tat domnul deputat profesor         — la stabilirea D.R.G.-urilor nu s-a ˛inut seama
dr. Mircea Ifrim, pre∫edintele comisiei, Ón cadrul     de indicele de complexitate al morbidit„˛ii Ón
audierilor care au avut loc pe aceea∫i tem„, Ón      specialit„˛ile medicale (pediatrie, oftamologie,
luna mai a anului 2004 s-a constatat c„ finan˛area     oncologie etc.) ;
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   11/C/5.IV.2005       7

  — datele statistice raportate de spitale au fost   Comisia pentru s„n„tate ∫i familie a stabilit c„ se
Ón multe cazuri gre∫it interpretate, fapt care a dus   impun a fi luate, de urgen˛„, urm„toarele m„suri.
la grave desincroniz„ri Ón finan˛area spitalelor       — Deoarece institutul Na˛ional de Cercetare
clinice fa˛„ de spitalele de interes local; de      Dezvoltare Ón S„n„tate nu ∫i-a respectat obliga˛iile
exemplu, Ón oncologie, tariful pe caz ponderat la    asumate fa˛„ de Comisia pentru s„n„tate ∫i familie
Spitalul Clinic Universitar Oradea este de        Ón cadrul ∫edin˛ei din data de 19 mai 2004 ∫i nu
6 milioane lei, Ón timp ce la Spitalul din Nucet     a efectuat corec˛iile de rigoare prin consultarea
tariful este de 11 milioane lei;             comisiilor de specialitate ale Ministerului S„n„t„˛ii,
  — nu s-a ˛inut seama de costurile din interiorul   fiind direct r„spunz„tor de consecin˛ele ce decurg
spitalului, care trebuie s„ reflecte costul actului   din modul defectuos de implementare ∫i
medical propriu-zis, au fost Óncurajate unele spitale  func˛ionare a sistemului D.R.G. actual, s-a stabilit
care au f„cut risip„ de bani ∫i nu cele care asigur„   ca, Ón termen de o lun„, Ministerul S„n„t„˛ii
o activitate clinic„ complex„;              Ómpreun„ cu Institutul Na˛ional de Cercetare
  — implementarea sistemului D.R.G. s-a f„cut      Dezvoltare Ón S„n„tate s„ convoace comisiile de
f„r„ un program de informatizare eficient; aceste    specialitate ale Ministerului S„n„t„˛ii ∫i s„ pun„ Ón
programe pot bloca baza de date Ón unele         discu˛ie toate codific„rile privind D.R.G.
calculatoare;                        De asemenea, prin consultare comun„ a
  — nu s-a ˛inut seama de nevoile reale de       profesorilor speciali∫ti Ón domeniu ∫i a comisiilor de
asisten˛„ medical„ a popula˛iei din Rom‚nia, ci s-a   specialitate ale Ministerului S„n„t„˛ii se va stabili
Óncercat o adaptare a sistemului D.R.G. la o       oportunitatea aplic„rii sistemului D.R.G. pentru
finan˛are insuficient„;                 anumite specialit„˛i medicale — neonatalogie,
  — finan˛area prin sistemul D.R.G. a dus Ón      psihiatrie etc.
unele spitale la situa˛ia imposibilit„˛ii achit„rii     — Regulile de invalidare trebuie reg‚ndite astfel
salariilor angaja˛ilor; s-a men˛ionat c„ 80% din     Ónc‚t s„ nu mai constituie un mijloc de preven˛ie
cheltuielile din spitale sunt reprezentate de salarii;  a infrac˛iunilor. Pentru cazurile deosebite se va
  — actualmente, finan˛area se face Ón propor˛ie    organiza un audit Ón care speciali∫tii Ó∫i vor spune
de 80% pe baza bugetului istoric, ˛in‚ndu-se       cuv‚ntul. Œn cazul Ón care se vor constata abuzuri,
seama de cheltuielile anterioare ∫i nu de        acestea vor fi sanc˛ionate. Tot Ón acest sens este
complexitatea actului medical; calculul D.R.G. ar    obligatoriu ca, Ón cel mai scurt timp, s„ se pun„
trebui s„ plece de la costurile reale, dar Institutul  la punct nomenclatorul de boli.
Na˛ional de Cercetare Dezvoltare Ón S„n„tate nu       — Œn termen de 30 de zile, Institutul Na˛ional
este Ón m„sur„ s„ calculeze costurile reale,       de Cercetare Dezvoltare Ón S„n„tate ∫i comisiile
deoarece nu dispune, Ón prezent, de toate        de specialitate ale Ministerului S„n„t„˛ii vor stabili
informa˛iile necesare din fiecare spital; diferen˛a   costurile reale ale afec˛iunilor principale care fac
dintre ce se pl„te∫te prin D.R.G. ∫i costul real este  obiectul unor investiga˛ii clinice majore:
diferen˛a care se pl„te∫te, prin coplat„, din      apendicetomie, cistectomie, opera˛ii laparoscopice
buzunarele pacientului;                 etc.
  — costurile reale trebuie s„ cuprind„ ∫i         — De asemenea, Ón termen de 30 de zile, se
cheltuielile cu investiga˛iile; Ón unele situa˛ii    vor prezenta rezultatele reevalu„rii tarifului pe caz
contractele Óncheiate Óntre furnizorii de servicii    ponderat, astfel Ónc‚t s„ nu se mai apeleze la
medicale ∫i Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de        bugetul istoric. Spitalele clinice universitare trebuie
S„n„tate s-au dovedit p„guboase ∫i ilegale ∫i au     finan˛ate superior.
provocat risip„ de fonduri financiare — cazul        — Œn stabilirea costului real al serviciilor
îEuromedic“ — S.R.L., tarifele practicate de       medicale trebuie s„ se ˛in„ seama de cheltuielile
îEuromedic“ — S.R.L. sunt cu 70% mai mari, spre     cu investiga˛iile clinice, Ón acest sens este necesar
exemplu, un RMN efectuat la îEuromedic“ —        ca spitalele s„ fie finan˛ate suplimentar cu costul
S.R.L. cost„ 120 dolari, Ón timp ce la Spitalul     investiga˛iilor clinice.
Militar Central cost„ 40 dolari; cazul se afl„ Ón      — S-au constatat tarife diferen˛iate la investiga˛ii
cercetarea Consiliului Concuren˛ei, iar Ministerul    astfel, pentru un examen R.M.N. la Societatea
S„n„t„˛ii va lua m„surile ce se impun .         Comercial„ îEuromedic“ — S.R.L. se pl„tesc
  Av‚nd Ón vedere aceste aspecte relevate Ón      120 de dolari, Ón timp ce la Spitalul Militar Central
urma discu˛iilor cu speciali∫tii din domeniu,      aceea∫i investiga˛ie cost„ doar 42 dolari, fapt
 8       MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   11/C/5.IV.2005

sesizat ∫i Ón raportul Cur˛ii de Conturi a Rom‚niei.   parlamentar al P.S.D.), domnul deputat Sorin Dan
Contractul Óncheiat Óntre Casa Na˛ional„ de        Mihalache (Grupul parlamentar al P.S.D.), domnul
Asigur„ri de S„n„tate ∫i S.C. îEuromedic“ S.R.L.     Cosmin Gabriel Popp (Grupul parlamentar al P.D.),
este ilegal ∫i constituie o risip„ de fonduri din banii  domnul deputat Márgon Árpád Francisc (Grupul
Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate ∫i ai      parlamentar al U.D.M.R.), domnul deputat Kelemen
asigura˛ilor. Comisia pentru s„n„tate ∫i familie a    Hunor (Grupul parlamentar al U.D.M.R.).
hot„r‚t s„ Ónfiin˛eze o subcomisie de analiz„ care     PRE™EDINTE,
s„ investigheze acest caz.                 Raluca Turcan
  — Solu˛ia de ie∫ire din criza de subfinan˛are Ón                          SECRETAR,
care se afl„ sistemul sanitar o reprezint„                         Lia Olgu˛a Vasilescu
recuperarea integral„ a disponibilit„˛ilor, Ón sum„
de 23.000 miliarde lei, ∫i Óntoarcerea lor Ón sistem.
Curtea de Conturi a Rom‚niei a sesizat , Ón raport,       7. Comisia juridic„, de disciplin„
deturnarea celor 23.000 miliarde lei, iar Ministerul           ∫i imunit„˛i
Finan˛elor Publice are ca termen de r„spuns data
de 31.03.2005.                        Comisia juridic„, de disciplin„ ∫i imunit„˛i, av‚nd
  Audierile vor continua peste 6 s„pt„m‚ni, ocazie    cvorumul Óndeplinit, ∫i-a desf„∫urat lucr„rile Ón
cu care Comisia pentru s„n„tate ∫i familie va       zilele de 30 ∫i 31 martie 2005.
verifica stadiul de aplicare al acestei m„suri.        ™i-au Ónregistrat prezen˛a 21 de deputa˛i din
  La punctul 3 al ordinii de zi comisia a discutat    totalul de 23 de membri ai comisiei, conform
o serie de probleme privind activitatea curent„ a     listelor de prezen˛„.
comisiei.                           Lucr„rile au fost conduse de domnul deputat
  Din num„rul total al membrilor comisiei, de 15,    Sergiu Andon, pre∫edintele comisiei, asistat de
a absentat domnul Miron Tudor Mitrea (Grupul       domnul deputat Cornel ™tirbe˛, vicepre∫edinte,
parlamentar al P.S.D.).                  domnul deputat Florin Iordache, vicepre∫edinte,
 PRE™EDINTE,                       domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu,
 acad. prof. univ. dr. Mircea Ifrim           secretar.
                               Membrii comisiei au aprobat urm„toarea ordine
                             de zi:
    6. Comisia pentru cultur„, arte,
    mijloace de informare Ón mas„             I. Œn fond
                               1. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
  Comisia pentru cultur„, arte, mijloace de
                             de urgen˛„ a Guvernului nr. 7/2005 pentru
informare Ón mas„ a adoptat, cu unanimitatea
                             modificarea ∫i completarea Legii nr. 508/2004
voturilor celor prezen˛i, urm„toarea ordine de zi:
                             privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Ón
  1. Discu˛ii generale privind dreptul de autor ∫i
                             cadrul Ministerului Public a Direc˛iei de investigare
drepturile conexe.
                             a infrac˛iunilor de criminalitate organizat„ ∫i
  Œnt‚lnire cu reprezentan˛ii Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor. La lucr„rile comisiei au   terorism (PL-x 79/2005).
luat parte, Ón calitate de invita˛i, din partea       2. Proiectul Legii pentru aprobarea particip„rii
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, domnul Ioan Onisei,  Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a Rom‚niei, Ón
secretar de stat, din partea Oficiului Rom‚n pentru    calitate de observator, la Asocia˛ia îRe˛eaua
Drepturile de Autor, doamna Rodica P‚rvu, director    Pre∫edin˛ilor Cur˛ilor Supreme de Justi˛ie ale
general, ∫i domnul Eugen Vasiliu, director general    Uniunii Europene“ (PL-x 99/2005).
adjunct, din partea Uniunii Compozitorilor, domnul      3. Proiectul Legii privind Codul civil
Adrian Iorgulescu, pre∫edinte, ∫i domnul Mircea      (PL-x 537/2004).
Dr„gan, compozitor.                     II. Œn avizare
  La lucr„rile comisiei din ziua de 31 martie 2005     1. Propunerea legislativ„ privind Ónfiin˛area
au fost prezen˛i 16 membri, din totalul de 23 de     comunei Boghi∫, jude˛ul S„laj, prin reorganizarea
membri, lipsind doamna deputat Monica Octavia       comunei Nu∫fal„u (Pl-x 63/2005).
Musc„ (Grupul parlamentar al P.N.L.), domnul         2. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Bogdan Olteanu (Grupul parlamentar al P.N.L.),      de urgen˛„ a Guvernului nr. 9/2005 pentru
doamna deputat Florentina Marilena Toma (Grupul      modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  11/C/5.IV.2005       9

nr. 45/2003 privind finan˛ele publice locale         La lucr„rile ∫edin˛ei comisiei au participat Ón
(PL-x 100/2005).                     calitate de invita˛i doamna Nicoleta Iliescu,
  Lucr„rile comisiei au Ónceput cu examinarea      consilier juridic Ón cadrul Ministerului Justi˛iei, ∫i
punctului II, Ón avizare, al ordinii de zi a ∫edin˛ei   doamna Gabriela Ghi˛„, procuror general adjunct.
Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i. Membrii    Au luat cuv‚ntul pentru a-∫i exprima punctele de
comisiei au hot„r‚t cu unanimitate de voturi       vedere domnii deputa˛i Sergiu Andon, pre∫edintele
avizarea favorabil„ a propunerii legislative privind   comisiei, Ioan Timi∫, Cristian Sorin Dumitrescu,
Ónfiin˛area comunei Boghi∫, jude˛ul S„laj, prin      secretar, Cornel ™tirbe˛, vicepre∫edinte, Drago∫
reorganizarea comunei Nu∫fal„u ∫i, respectiv, a      Ujeniuc, Gheorghe Gabor, Petru C„lian, Gheorghe
proiectului Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de     S‚rb, Petre Ungureanu, Augustin Zegrean, Daniel
urgen˛„ a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea    Buda, Florin Iordache, vicepre∫edinte.
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2003        Domnul pre∫edinte Sergiu Andon a supus
privind finan˛ele publice locale.             discu˛iei ∫i apoi votului titlul legii, care a fost
  Œn continuarea lucr„rilor, membrii comisiei au    adoptat de c„tre membrii comisiei cu unanimitate
                             de voturi.
examinat, Ón fond, proiectul Legii pentru aprobarea
                               Œn continuare a fost supus discu˛iei articolul unic
particip„rii Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a
                             al legii. Membrii comisiei au hot„r‚t cu unanimitate
Rom‚niei, Ón calitate de observator, la Asocia˛ia
                             de voturi adoptarea articolului unic al legii.
îRe˛eaua Pre∫edin˛ilor Cur˛ilor Supreme de Justi˛ie
                               Domnul pre∫edinte Sergiu Andon a supus
ale Uniunii Europene“, prev„zut la punctul 2 al
                             discu˛iei membrilor comisiei titlul ordonan˛ei, care
ordinii de zi
                             a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  Domnul pre∫edinte Sergiu Andon a supus          Art. I, preambulul, a fost adoptat cu un
discu˛iei ∫i apoi votului titlul legii, care a fost    unanimitate de voturi.
adoptat de c„tre membrii comisiei cu unanimitate       La punctul 1 al art. I, referitor la modificarea
de voturi.                        art. 12 din Legea nr. 508/2004, membrii comisiei
  Œn continuare a fost supus discu˛iei articolul unic  au hot„r‚t ca examinarea acestui articol s„ se fac„
al legii.                         pe alineate, concomitent cu discutarea
  Domnul deputat Ioan Timi∫ a ar„tat c„ este      amendamentelor depuse Ón scris.
necesar ca s„ fie prev„zut Ón cuprinsul legii doar      Alin. 1 al art. 12 a fost votat Ón forma din
echivalentul cotiza˛iei de 100 euro, formul‚nd      ordonan˛„ cu unanimitate.
amendament Ón acest sens.                  La alin. 2 a fost adoptat de comisie cu
  Domnul deputat Petru C„lian a solicitat ca textul   majoritate de voturi amendamentul formulat de
s„ r„m‚n„ neschimbat ∫i s„ fie men˛inute at‚t       c„tre domnii deputa˛i Daniel Buda ∫i Augustin
dispozi˛ia privitoare la plata cotiza˛iei Ón euro, c‚t  Zegrean, cu 9 voturi pentru ∫i 6 ab˛ineri.
∫i Ón lei.                          Alin. 3 a fost adoptat cu unanimitate voturi de
  Domnul deputat Máté András Levente a subliniat    c„tre membrii comisiei Ón forma din ordonan˛„.
necesitatea prevederii acestei cotiza˛ii doar Ón lei.    Membrii comisiei au hot„r‚t cu unanimitate de
  Domnul pre∫edinte Sergiu Andon a supus la vot     voturi adoptarea alin. 4.
amendamentul formulat de c„tre domnul deputat        Alin. 5 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Ioan Timi∫, care a fost respins de c„tre comisie       Alin. 6 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
cu majoritate de voturi, cu 5 voturi pentru         Alin. 7 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
sus˛inerea amendamentului, 8 Ómpotriva            La alin. 8 textul a fost modificat potrivit
                             amendamentului formulat de c„tre domnii deputa˛i
amendamentului, r„m‚n‚nd Ón vigoare textul de
                             Daniel Buda ∫i Augustin Zegrean.
lege adoptat de Senat.
                               Domnul deputat Sergiu Andon, pre∫edintele
  Lucr„rile comisiei au continuat cu examinarea     comisiei, a supus discu˛iei punctul 2 al art. I, care
punctului 1, Ón fond, al ordinii de zi, referitor la   a fost adoptat cu unanimitate voturi de c„tre
proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de      membrii comisiei.
urgen˛„ a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea      La punctul 3 al art. I din ordonan˛„, membrii
∫i completarea Legii nr. 508/2004 privind         comisiei au hot„r‚t cu unanimitate de voturi
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Ón cadrul    modificarea alin. 1 al art. 23, Ón sensul Ónlocuirii
Ministerului Public a Direc˛iei de investigare a     sintagmei înum„r total de posturi“ cu înum„r de
infrac˛iunilor de criminalitate organizat„ ∫i terorism.  posturi“.
 10      MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  11/C/5.IV.2005

  Punctul 4 al art. I a fost, de asemenea, adoptat    — sprijin reciproc Ón rezolvarea problemei
cu unanimitate de voturi.               ∫omajului;
  Œn urma discu˛iilor, membrii comisiei au hot„r‚t    — impactul ecopnomic ∫i social al monedei euro
cu unanimitate de voturi adoptarea art. II din     ca urmare a integr„rii Ón U.E.;
ordonan˛„.                        La lucr„rile comisiei din 30 ∫i 31.03. a.c. au fost
  Domnul deputat Sergiu Andon, pre∫edintele      prezen˛i 19 deputa˛i, absen˛i fiind doamna deputat
comisiei, a supus la vot ordonan˛a Ón ansamblul    M„rcule˛-Petrescu Mira Anca Victoria (Grupul
ei, care a fost adoptat„ de comisie cu unanimitate   parlamentar al P.P.R.M.) ∫i domnul deputat Adrian
de voturi.                       Severin (Grupul parlamentar al P.S.D.), care este
  La solicitarea domnului deputat Florin Iordache,  Ón deplasare.
vicepre∫edintele comisiei, proiectul de lege       PRE™EDINTE,
prev„zut la punctul 3, Ón fond, al ordinii de zi a    ™tefan Gl„van
fost am‚nat pentru ∫edin˛a urm„toare.                               SECRETAR,
 PRE™EDINTE,
                                               Titus Corl„˛ean
 Sergiu Andon

                            9. Comisia pentru cercetarea abuzurilor,
    8. Comisia pentru politic„ extern„           corup˛iei ∫i pentru peti˛ii
  Comisia pentru politic„ extern„ a Camerei
                              La ∫edin˛e au participat to˛i membrii comisiei,
Deputa˛ilor ∫i-a desf„∫urat lucr„rile cu urm„toarea
                            lucr„rile fiind conduse de domnul deputat Valer
ordine de zi:
                            Dorneanu.
  Mar˛i, 29 martie a.c., ∫edin˛„ extraordinar„ Ón
                              Ordinea de zi pentru cele dou„ zile de ∫edin˛„
sala comisiei, av‚nd pe ordinea de zi urm„toarele
puncte:                        a fost adoptat„ Ón unanimitate, Ón urm„toarea
  1. R„pirea jurnali∫tilor rom‚ni Ón Irak;      formul„ :
  2. Diverse.                        1. Analiza aspectelor sesizate Ón lucr„rile
  Miercuri, 30 martie—Joi, 31 martie a.c., ∫edin˛„  intrate la comisie Ón perioada 22 — 29 martie a.c.
Ón Sala B„lcescu.                      2. Discu˛ii privind cazurile sesizate comisiei Ón
  Œnt‚lnirea membrilor comisiei cu delega˛ia     trimestrul I care ar urma s„ fie prezentate Ón
Comisiei pentru rela˛ii externe a Seimului Polonez.  Raportul de activitate al comisiei.
  Comisia pentru politic„ extern„, Óntrunit„ prin     3. Participarea membrilor comisiei la audien˛ele
reprezentan˛ii tuturor partidelor politice       acordate Ón s„pt„m‚na 4 — 8 aprilie a.c.
parlamentare, inclusiv Grupul minorit„˛ilor         4. Activit„˛i pe cele patru subcomisii de analiz„
na˛ionale, altele dec‚t cea maghiar„, Ó∫i exprim„   const‚nd Ón studierea dosarelor repartizate,
Óngrijorarea fa˛„ de situa˛ia cona˛ionalilor no∫tri.  stabilirea autorit„˛ilor competente cu verificarea
  S-a solicitat Ministerului Afacerilor Externe s„  aspectelor sesizate, urm„rirea modului de
exprime punctul de vedere al Guvernului fa˛„ de    solu˛ionare.
acest eveniment, precum ∫i informa˛iile necesare,     ™edin˛a comisiei din data de 30 martie 2005.
pentru a ad„uga eforturile comisiei Ón rezolvarea     Domnul pre∫edinte Valer Dorneanu supune
acestei situa˛ii.                   membrilor comisiei dezbaterea aspectelor cuprinse
  Œnt‚lnirea cu delega˛ia Comisiei pentru rela˛ii   la primul punct al ordinii de zi, respectiv analiza
externe a Seimului Polonez a prilejuit membrilor    dosarelor intrate la comisie Ón perioada 22—29
comisiei abordarea urm„toarelor teme:         martie a.c.
  — prezen˛a polonez„ confirm„ solidaritatea       Pornind de la cazul particular oferit de sesizarea
european„ ∫i consituie un suport pentru Rom‚nia    unei petente din Bra∫ov care sesizeaz„ c„, Ón
Ón procesul de integrare european„;          opinia sa, primul procuror al Parchetului de pe
  — realizarea unui schimb de experien˛„ Óntre    l‚ng„ Tribunalul T‚rgu-Jiu ar fi s„v‚r∫it unele
grupurile de prietenie rom‚no-poloneze Ón vederea   abuzuri Ón instrumentarea unui dosar penal,
intensific„rii dialogului parlamentar;         membrii comisiei au dezb„tut oportunitatea audierii
  — concentrarea eforturilor Poloniei ∫i Rom‚niei   procurorului care Ón instrumentarea unui dosar
Óntr-o politic„ comun„ de azil ∫i imigra˛ie, control  s„v‚r∫e∫te acte de abuz.
al securiz„rii frontierelor;                Domnul deputat Aurelian Pavelescu consider„
  — economizarea politicii externe;          c„, spre deosebire de judec„tor, procurorul poate
         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  11/C/5.IV.2005      11

fi audiat, pentru c„ el face parte din Ministerul      etapelor ce trebuie parcurse de comisie Ón
Public, autoritate ce poate fi supus„ controlului      cercetarea aspectelor sesizate, c‚t ∫i asupra
parlamentar.                         re˛inerii unor cauze Ón vederea dezbaterilor Ón
  Domnul pre∫edinte Valer Dorneanu invit„          ∫edin˛a de plen a comisiei.
membrii comisiei s„ observe c„ o astfel de analiz„       PRE™EDINTE,
nu poate fi f„cut„ dec‚t dup„ o cunoa∫tere exact„       Valer Dorneanu
a limitelor competen˛ei parlamentare, f„c‚ndu-se
distinc˛ie Óntre abuz ∫i comportamentul profesional
de analiz„ ∫i apreciere asupra unei solu˛ii judiciare,     10. Comisia pentru egalitatea de ∫anse
comportament ce poate fi suspectat de dep„∫irea            Óntre femei ∫i b„rba˛i
principiului separa˛iei puterilor Ón stat.           Miercuri, 30 martie 2005
  Domnul deputat Mihail Sire˛eanu, secretarul         Ordinea de zi a fost urm„toarea:
comisiei, precizeaz„ c„ niciodat„, Ón legislaturile       1. Prevenirea ∫i combaterea discrimin„rii de gen
precedente, comisia nu a procedat la audierea        pe pia˛a muncii — m„suri legislative, strategii ∫i
vreunui procuror care avea de instrumentat vreo
                               programe.
cauz„ penal„.
                                La dezbatere au participat ca invita˛i domnul
  Domnul deputat Tudor Mohora consider„ c„
                               Csaba Asztalos, pre∫edintele Consiliului Na˛ional
Óntr-o astfel de analiz„ trebuie, Ónainte de toate, s„
                               pentru Combaterea Discrimin„rii, doamna Ana
plec„m de la prezum˛ia de bun„-credin˛„ a
                               Monica Vasile, membru Ón Colegiul director al
activit„˛ii unei institu˛ii ∫i implicit a subiectului care
                               Consiliului Na˛ional pentru Combaterea
o reprezint„.
                               Discrimin„rii, doamna Mariana Basuc, inspector
  Domnul pre∫edinte Valer Dorneanu, reiter‚nd
                               general de stat la Inspec˛ia Muncii, doamna Maria
preciz„rile anterioare, consider„ c„ analiza unui
                               Mo˛a, pre∫edinta Agen˛iei Na˛ionale pentru
astfel de caz nu poate s„ cad„ dec‚t Ón
competen˛a exclusiv„ a Consiliului Superior al        Egalitatea de ™anse, doamna Simona Bordeianu,
Magistraturii.                        directoare Ón Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
  Lu‚nd act de situa˛ia dosarelor intrate la        ∫i Familiei.
comisie Ón perioada 22 — 29 martie a.c., deputa˛ii       Lucr„rile comisiei au fost conduse de doamna
prezen˛i au solicitat rela˛ii privind modul de        pre∫edint„ Minodora Cliveti.
analizare ∫i solu˛ionare a unor cauze sesizate de        La primul punct al ordinii de zi a fost Ónscris„
dou„ societ„˛i comerciale din Satu Mare, de         tema: Prevenirea ∫i combaterea discrimin„rii de
consilierii comunei Apahida din jude˛ul Cluj ∫i de      gen pe pia˛a muncii — m„suri legislative, strategii
domnul deputat Vasile Pu∫ca∫, privind acordarea       ∫i programe.
unor drepturi persoanelor condamnate pentru           Domnul Csaba Asztalos a salutat Ónfiin˛area
nesupunerea la Óncorporare.                 Agen˛iei Na˛ionale pentru Egalitatea de ™anse ∫i a
  Domnul secretar Mihail Sire˛eanu consider„ c„,      atras aten˛ia asupra importan˛ei bunei colabor„ri
pentru o c‚t mai eficient„ desf„∫urare a ∫edin˛elor     Óntre cele dou„ institu˛ii pe palierul constat„rii ∫i
de plen ale comisiei, este necesar ca fiecare        sanc˛ion„rii faptelor de discriminare, dat fiind c„
deputat s„ fac„ o distinc˛ie Óntre dosarele ce pot      Agen˛ia Na˛ional„ pentru Egalitatea de ™anse are
fi analizate pe subcomisii ∫i cele care reclam„ o      competen˛„ doar sub aspectul discrimin„rii de gen,
dezbatere a plenului.                    faptele de discriminare dator‚ndu-se Ón aproape
   Cu privire la acordarea audien˛elor pentru       toate cazurile mai multor criterii. Domnia sa
s„pt„m‚na viitoare, membrii comisiei au hot„r‚t       recunoa∫te c„ sub aspectul implement„rii,
dup„ cum urmeaz„ :                      principiul egalit„˛ii de ∫anse implic„ ∫i principiului
  — mar˛i, 5 aprilie a.c. — deputat Nicolae         egalit„˛ii de gen ∫i a amintit de programul PHARE
B„d„l„u ;                          de Ónfr„˛ire institu˛ional„ prin care se urm„re∫te
  — miercuri, 6 aprilie a.c. — deputat Tudor        Ónt„rirea capacit„˛ii opera˛ionale a Consiliului
Mohora ;                           Na˛ional pentru Combaterea Discrimin„rii,
  — joi, 7 aprilie a.c. — deputat Ilie Merce.        programul derul‚nd Ón prezent cursuri de formare
  ™edin˛a comisiei din data de 31 martie a.c.        pentru func˛ionarii din administra˛ia public„,
  Membrii comisiei ∫i-au desf„∫urat activitatea pe     procurori, judec„tori, jandarmi, poli˛i∫ti. Domnia sa
cele patru subcomisii de lucru, proced‚nd la         a considerat ca important„ impunerea invers„rii
analiza dosarelor primite, hot„r‚nd at‚t asupra       sarcinii probei pentru faptele de discriminare din
 12      MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   11/C/5.IV.2005

domeniul muncii, unde se Ónt‚mpin„ dificult„˛i Ón    investiga˛ii, iar Ón prezent nu exist„ fonduri pentru
dovedirea faptelor de discriminare. Inversarea      aceasta.
sarcinii probei oblig„ persoana acuzat„ s„         Doamna pre∫edint„ Minodora Cliveti a dorit s„
demonstreze c„ a urmat toate procedurile Ón       ∫tie dac„ Consiliului Na˛ional pentru Combaterea
vigoare. Œn acest sens printr-un proiect de lege     Discrimin„rii desf„∫oar„ o activitate de
privind func˛ionarea Consiliului Na˛ional pentru     monitorizare a proiectelor de lege sau dac„ avizul
Combaterea Discrimin„rii s-a prev„zut aceast„      se d„ prin sesizare.
procedur„ de inversare a sarcinii probei.          Domnul Csaba Asztalos a informat, cu privire la
  Doamna pre∫edint„ Minodora Cliveti a subliniat    Óntrebarea adresat„, c„ solicitarea aviz„rii este
necesitatea impunerii invers„rii sarcinii Ón interesul  obligatorie ∫i c„ monitorizarea este dificil„. De
                             asemenea, Consiliului Na˛ional pentru Combaterea
general. Domnia sa a dorit s„ ∫tie dac„ exist„ o
                             Discrimin„rii are competen˛a de a da avize pe
statistic„ a sesiz„rilor Ónregistrate privind cazurile
                             proiectele de lege ∫i de a face recomand„ri pentru
de discriminare pe criteriul de gen ∫i dac„ exist„
                             modificarea actelor normative Ón vigoare. Spre
Óncredere din partea popula˛iei fa˛„ de aceast„
                             exemplu, Ón cazul proiectului de modificare a Legii
institu˛ie, precum ∫i dac„ O.N.G.-urile sunt active   alegerilor locale, ini˛iat de doamna pre∫edint„
Ón procesul de sesizare a cazurilor de discriminare.   Minodora Cliveti, Consiliul Na˛ional pentru
  Domnul Csaba Asztalos a amintit c„ pentru anul    Combaterea Discrimin„rii a acordat aviz favorabil
2004, dintre 480 de peti˛ii, 67 au fost constat„ri a   ∫i sprijin„ articolul care reglementeaz„ numirea Ón
unor forme de discriminare, dar c„ nu exist„ o      func˛ie a genului subreprezentat cu Ónc„lcarea
statistic„ pentru discriminarea pe criteriul de gen,   ordinii pe liste.
deoarece sunt foarte pu˛ine cazurile de           Alta este situa˛ia Ón cazul Legii privind s„n„tatea
discriminare doar pe criteriul de gen, cele mai     reproducerii ∫i reproducerea uman„ asistat„
multe fapte de discriminare se produc pe criterii    medical, unde s-a constatat un tratament
mixte, gen, v‚rst„, etc. D‚nsul consider„ c„       diferen˛iat.
O.N.G.-urile apar˛in‚nd minorit„˛ilor sunt cele mai     Un alt proiect de lege unde consiliul a constatat
active.                         prevederi discriminatorii este cel al Ministerului
  Domnul deputat Tamás Sándor a dorit s„        Administra˛iei ∫i Internelor, proiect prin care nu li
cunoasc„ tendin˛a Ón cazurile sesizate, Ón ce zon„    se d„dea posibilitatea angaja˛ilor b„rba˛i de a-∫i
se Ónregistreaz„ un procent mai mare de cazuri      lua concediul paternal.
sesizate pentru faptele de discriminare ∫i, de       Doamna pre∫edint„ Minodora Cliveti a dorit s„
asemenea, dac„ popula˛ia cunoa∫te competen˛ele      ∫tie cum se manifest„ discriminarea de gen pe
institu˛iei ∫i cui trebuie s„ se adreseze.        pia˛a muncii.
  Domnul Csaba Asztalos a r„spuns c„ strategia       Doamna Maria Basuc a precizat c„ nu au fost
                             formulate sesiz„ri exprese pe discriminarea de
de comunicare lipse∫te din cauz„ c„ nu exist„ un
                             gen, Ón schimb au existat Ónregistrate sesiz„ri pe
buget asigurat pentru acest palier, exist„ Ón schimb
                             alte criterii de discriminare. Œn prezent se Óncearc„
o component„ Ón programul PHARE prin care se
                             sensibilizarea angajatorilor ∫i a angaja˛ilor pentru
va implementa o astfel de strategie. Cet„˛enii nu
                             a-∫i Ónvinge timiditatea, mentalit„˛ile. Este necesar„
cunosc legisla˛ia ∫i nu pot utiliza instrumentele    o campanie, dar este foarte costisitoare. Domnia
legale pentru a-∫i ap„ra drepturile, iar palierul    sa propune o analiz„ a cadrului legislativ Ón scopul
discrimin„rii de gen este mai sensibil. Tendin˛a     elimin„rii paralelismelor ∫i clarific„rii competen˛elor
este ca, Ón urma campaniilor de mediatizare a      institu˛iilor responsabile cu constatarea ∫i
institu˛iei, num„rul peti˛iilor s„ creasc„. Œn ceea ce  sanc˛ionarea faptelor de discriminare.
prive∫te media faptelor de discriminare pe zone,      Doamna Simona Bordeianu a adus Ón discu˛ie
nu exist„ zone mai expuse dec‚t altele.         Planul na˛ional de dezvoltare pe perioada 2007— 2012
  Doamna vicepre∫edint„ Ardelean Cornelia a       ∫i Strategia de ocupare a for˛ei de munc„ pe
dorit s„ afle dac„ Ón perspectiv„ se va avea Ón     perioada 2004—2005, Ón cadrul c„rora se afl„
vedere func˛ionarea consiliului ∫i cu structuri     componenta îegalitate de gen“, ∫i care prev„d
teritoriale.                       m„suri active Ón domeniul for˛ei de munc„
  Domnul Csaba Asztalos a r„spuns c„ se va       feminine.
trece la astfel de structuri deoarece cercetarea      Una dintre priorit„˛ile na˛ionale pentru perioada
cazurilor Ónseamn„ deplasarea Ón teritoriu pentru    dup„ aderarea la Uniunea European„ o constituie
         MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   11/C/5.IV.2005      13

dezvoltarea resurselor umane, cre∫terea gradului       Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 Ón vederea
de ocupare ∫i combaterea excluziunii sociale, care      eliber„rii avizelor de preschimbare a certificatelor.
are definit ca unul dintre obiectivele strategice s„       4) Analizarea sesiz„rilor ∫i peti˛iilor adresate
promoveze egalitatea de gen Ón toate domeniile        comisiei de la ultima ∫edin˛„ p‚n„ Ón prezent.
vie˛ii sociale ∫i economice.                   Lucr„rile au fost conduse de pre∫edintele
  Ca urmare a analizei domeniului pentru acest        comisiei, domnul Emilian Vasile Cutean.
obiectiv strategic s-au stabilit ca tipuri de m„suri:       Secretarul comisiei, domnul Niculae Mircovici,
sprijin acordat particip„rii femeilor pe pia˛a muncii     informeaz„ membrii comisiei c„ este asigurat
la un nivel ridicat, prin reconcilierea vie˛ii        cvorumul de ∫edin˛„, fiind prezen˛i 9 membri.
profesionale a angaja˛ilor, femei ∫i b„rba˛i, cu via˛a      La ∫edin˛a comisiei a fost invitat secretarul de
lor de familie, cre∫terea ratei de ocupare a         stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
femeilor, identificarea factorilor generatori de       Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989, domnul
diferen˛e de tratament Óntre femei ∫i b„rba˛i,        Petri∫or Morar.
implementarea unui sistem de indicatori de gen,          Dup„ aprobarea ordinii de zi a ∫edin˛ei de c„tre
similar cu cel european. Pe baza Planului na˛ional      to˛i membrii prezen˛i, pre∫edintele Emilian Vasile
de dezvoltare vor fi elaborate programe de          Cutean i-a dat cuv‚ntul secretarului de stat,
dezvoltare, ulterior vor putea fi accesate fondurile     rug‚ndu-l s„ fac„ o informare despre planul de
europene pentru realizarea obiectivelor prev„zute.      activitate al Secretariatului de Stat pentru
  Doamna pre∫edint„ Minodora Cliveti a sugerat,       Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989
la finalul ∫edin˛ei, redactarea unor punctaje Óntre      stabilit pentru perioada urm„toare.
institu˛ii Ón vederea delimit„rii atribu˛iilor ∫i,        Domnul Petri∫or Morar a precizat c„ Ón prezent
eventual, organizarea unei noi dezbateri privind       se confrunt„ cu unele probleme care Óngreuneaz„
modificarea legisla˛iei.                   desf„∫urarea activit„˛ii Ón cadrul Secretariatului de
  Doamna pre∫edint„ Minodora Cliveti a mul˛umit       Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din
invita˛ilor pentru participare.                Decembrie 1989, cum ar fi lipsa de personal, lipsa
  Joi, 31 martie 2005                    spa˛iilor de depozitare a dosarelor, dar acestea vor
  Pe ordinea de zi a fost studiul legisla˛iei din      fi rezolvate Ón cel mai scurt timp posibil.
domeniul egalit„˛ii de gen.                    Secretarul de stat a informat c„ 3.000 de
  PRE™EDINTE,                        dosare sunt preg„tite pentru a fi puse la dispozi˛ia
  Minodora Cliveti                      comisiei, spre avizare, dar trebuie stabilit„ o
                               modalitate de transfer a acestor dosare Óntre cele
                               dou„ institu˛ii. Domnul Petri∫or Morar a propus s„
     11. Comisia parlamentar„ a              se g„seasc„ o solu˛ie de comun acord, astfel Ónc‚t
   revolu˛ionarilor din decembrie 1989           dosarele s„ fie transportate Ón condi˛ii de
  Comisia a lucrat Ón plen Ón ziua de miercuri,       siguran˛„.
30 martie 2005, Óntre orele 15,00—17,00, dup„           Senatorul Doru Ioan T„r„cil„ a men˛ionat c„
urm„toarea ordine de zi:                   aceast„ problem„ trebuie rezolvat„ c‚t mai cur‚nd
  1) Discu˛ii cu secretarul de stat al Secretariatului de  posibil, deoarece comisia nu poate acorda avizul
Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie     f„r„ a vedea dosarele.
1989 cu privire la modalit„˛ile de aplicare a Legii        Pre∫edintele comisiei, domnul Emilian Vasile
nr. 341/2004 ∫i la obliga˛iile ce revin Secretariatului de  Cutean, a precizat c„ dosarele nu trebuie l„sate
Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie     la comisie, ci aduse de c„tre un reprezentant al
                               Secretariatului de Stat pentru Problemele
1989, ca organ de specialitate al Guvernului, Ón ceea
                               Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989, prezentate
ce prive∫te revolu˛ionarii ∫i Revolu˛ia Rom‚n„ din
                               comisiei pentru avizare, iar apoi returnate la
Decembrie 1989.                        Secretariatul de Stat pentru Problemele
  2) Primirea de la Secretariatul de Stat pentru      Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989, iar acest
problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 a       lucru trebuie stabilit prin Óncheierea unui protocol
listei de eroi-martiri ∫i urma∫i propu∫i spre avizare,    Óntre cele dou„ institu˛ii.
Ón vederea preschimb„rii certificatelor conform          Senatorul Gheorghe David a propus ca solu˛ie
Legii nr. 341/2004 ∫i a dosarelor acestora.          verificarea dosarelor la sediul Secretariatului de
  3) Analizarea propunerilor Ónaintate de          Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din
Secretariatului de Stat pentru Problemele           Decembrie 1989.
 14      MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   11/C/5.IV.2005

  Secretarul de stat a fost Óntrebat de domnul       La Óncheierea dezbaterii primului punct al ordinii
senator Ilie Petrescu dac„ de˛ine spa˛iul necesar    de zi, pre∫edintele comisiei i-a solicitat secretarului
desf„∫ur„rii Ón bune condi˛ii a activit„˛ii de      de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
verificare a dosarelor de c„tre membrii Comisiei     Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 s„-∫i exprime
parlamentare a revolu˛ionarilor din decembrie      punctul de vedere Ón leg„tur„ cu Funda˛ia îFondul
1989, r„spunsul acestuia fiind c„, Ón prezent, nu    Libertatea“ ∫i Monumentul Revolu˛iei.
de˛ine astfel de spa˛iu, dar aceast„ problem„ va fi     Secretarul de stat Petri∫or Morar a r„spuns c„
solu˛ionat„ Ón cel mai scurt timp.            Ón momentul de fa˛„ nu poate da prea multe
  Av‚nd Ón vedere lipsa acestui spa˛iu,
                             l„muriri referitor la primul subiect, Óntruc‚t a aflat
vicepre∫edintele comisiei, domnul Constantin
Dumitru, a sus˛inut ideea verific„rii dosarelor la    de la juri∫tii Secretariatului de Stat pentru
sediul Comisiei parlamentare a revolu˛ionarilor din   Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 c„
decembrie 1989.                     cei care conduceau îFondul Libertatea“ au
  Secretarul comisiei, domnul Niculae Mircovici, a   contestat Legea nr. 341 ∫i Hot„r‚rea Guvernului
propus secretarului de stat ca dosarele verificate    nr. 1.412/2004, iar Ón leg„tur„ cu Monumentul
Ónainte de numirea acestuia Ón func˛ie s„ fie      Revolu˛iei a spus c„ este dispus Ón orice moment
transmise spre avizare comisiei, motiv‚nd prin      s„ mearg„ s„ pun„ piatra de temelie, d‚nsul
faptul c„ activitatea deja Óntreprins„ nu poate fi    a∫tept‚nd doar s„ fie invitat, Óntruc‚t are doar
reluat„ de fiecare dat„ c‚nd este numit un secretar   obliga˛ii morale, obliga˛iile legale revenind
de stat, deoarece, astfel, aceast„ activitate nu va   Ministerului Culturii ∫i Cultelor.
lua sf‚r∫it niciodat„.                    Domnul senator Doru Ioan T„r„cil„ i-a informat
  Domnul Petri∫or Morar a spus c„ nu inten˛iona    pe cei prezen˛i c„ locul Ón care se construie∫te
s„ mai fac„ o verificare a acestor dosare, Óntruc‚t   monumentul a fost sfin˛it Ón luna decembrie 2004 —
responsabilitatea verific„rii lor revine celor care au  la acest eveniment fiind prezen˛i patriarhul
ocupat func˛ia de secretar de stat Ónaintea       Teoctist, pre∫edintele Ón exerci˛iu, domnul Ion
d‚nsului.
                             Iliescu, pre∫edintele ales, domnul Traian B„sescu,
  Secretarul de stat a spus c„ va preschimba
certificate tuturor persoanelor care au depus cerere   pre∫edintele Senatului ∫i domnul Emilian Vasile
de preschimbare cu o singur„ condi˛ie, ∫i anume     Cutean, pe atunci secretar de stat —, Ón aceast„
ca acestea s„ fie Óntocmite ∫i s„ con˛in„ toate     situa˛ie nu ∫tie dac„ se mai impune o alt„ sfin˛ire
documentele prev„zute Ón Legea nr. 341/2004 ∫i      a locului sau marcare a evenimentului.
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.412/2004.             Membrii comisiei nemaiav‚nd de adresat alte
  Pre∫edintele comisiei, domnul Emilian Vasile     Óntreb„ri secretarului de stat, pre∫edintele Emilian
Cutean, a propus ca Secretariatul de Stat pentru     Vasile Cutean i-a mul˛umit acestuia pentru
Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 s„    prezen˛a sa la ∫edin˛a comisiei ∫i i-a solicitat ca
Ónceap„ tip„rirea certificatelor de revolu˛ionar     Ón termenul cel mai scurt s„ fac„ propuneri pentru
pentru persoanele care au ap„rut Ón îMonitorul      Óntocmirea protocolului de colaborare Óntre cele
Oficial“, Óntruc‚t ace∫tia ar trebui s„ intre deja Ón  dou„ institu˛ii.
posesia drepturilor prev„zute de Legea
                               Deoarece punctele 2 ∫i 3 nu au putut fi
nr. 341/2004.
                             discutate, deoarece Secretariatul de Stat pentru
  Vicepre∫edintele comisiei, domnul Constantin
                             Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989
Dumitru, s-a opus acestei propuneri, preciz‚nd
                             nu a transmis listele cu propuneri pentru avizare,
faptul c„ printre cei care vor primi certificate Ón
prima tran∫„ ar trebui s„ se g„seasc„ ∫i urma∫i     iar la punctul 4 au fost doar dou„ peti˛ii ce vor fi
de eroi-martiri, ∫i a cerut secretarului de stat s„   analizate ∫i prezentate Ón ∫edin˛a urm„toare,
prezinte c‚t mai repede spre avizare dosarele      pre∫edintele a cerut secretarului comisiei s„
acestora.                        prezinte propuneri pentru ordinea de zi a ∫edin˛ei
  Domnii senatori Doru Ioan T„r„cil„ ∫i Ilie      viitoare.
Petrescu au sus˛inut propunerea vicepre∫edintelui      Secretarul comisiei, domnul Niculae Mircovici a
comisiei.                        prezentat propunerile pentru ordinea de zi a
  Pre∫edintele comisiei, domnul Emilian Vasile     urm„toarei ∫edin˛e:
Cutean, a precizat c„ interven˛ia sa a fost doar o      1. Analiza propunerilor dosarelor de eroi-martiri
sugestie, cunosc‚nd faptul c„ tip„rirea certificatelor  ∫i urma∫i prezentate de Secretariatul de Stat pentru
intr„ Ón atribu˛iile Secretariatului de Stat pentru   Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989.
Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 ∫i      2. Analiza sesiz„rilor ∫i peti˛iilor adresate
acesta poate porceda cum crede de cuviin˛„.       comisiei.
        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   11/C/5.IV.2005      15

  3. Œncadrarea func˛iilor tehnice Ón urma aprob„rii    3. Decizie privind audierea unor persoane
Birourilor permanente.                  referitoare la situa˛ia Societ„˛ii Rom‚ne de
  4. Diverse.                      Televiziune.
 PRE™EDINTE                         Œn ∫edin˛a comisiei din data de 29 martie a.c. au
 Emilian Vasile Cutean                  fost audia˛i domnul Cosmin Jitariuc, redactor ∫tiri,
                             Studioul Teritorial TVR Timi∫oara, doamna Ioana
                             Dumitrescu, redactor ∫tiri externe TVR, domnul
  12. Comisia parlamentar„ de anchet„          C„t„lin Marius Zamfir, redactor ∫tiri TVR, ∫i
  privind evaluarea activit„˛ii Societ„˛ii        doamna Raluca Brumariu, produc„tor executiv,
  Rom‚ne de Televiziune ∫i a Societ„˛ii         Direc˛ia ∫tiri TVR.
    Rom‚ne de Radiodifuziune               Œn ∫edin˛a comisiei din 30 martie a.c. s-a
  Lucr„rile au fost conduse de doamna pre∫edinte    continuat audierea cu domnul Alexandru Costache,
Raluca Turcan.                      reporter, Departamentul ∫tiri, doamna Anca
  Comisia a adoptat cu majoritatea voturilor      L„z„rescu, produc„tor, doamna Dana Bobo∫,
urm„toarea ordine de zi:                 redactor, produc„tor, realizator, Departamentul
  1. Decizie cu privire la adoptarea unei hot„r‚ri   TVR Cultural, doamna Camelia Robe, realizator,
privind participarea la lucr„rile comisiei, ca      Redac˛ia educa˛ie-∫tiin˛„, TVR Cultural, membru Ón
observatori, a reprezentan˛ilor societ„˛ii civile.    Comisia de etic„ ∫i arbitraj, domnul Traian
Comisia a decis cu unanimitate de voturi ca        Andronic, fost membru Ón Comisia de etic„ ∫i
reprezentan˛ii societ„˛ii civile s„ fie invita˛i cu    arbitraj, doamna Br‚ndu∫a Armanca, fost realizator
caracter permanent la lucr„rile comisiei.         ∫i director al Studioului Teritorial TVR Timi∫oara,
  2. Decizie asupra numirii raportorilor pentru cele  doamna Jeana Gheorghiu, fost director al
patru obiective ale comisiei parlamentare de       Departamentului TVR 2, ∫i domnul Dan Nec∫ulea,
anchet„. Grupurile parlamentare ale Alian˛ei D.A.,    regizor.
P.N.L., P.D., U.D.M.R., P.U.R.-S.L. ∫i al          Membrii comisiei au propus ca la urm„toarele
minorit„˛ilor na˛ionale au nominalizat urm„torii     ∫edin˛e s„ fie audiate ∫i a alte persoane, precum
raportori:                        ∫i consultarea ∫i verificarea contractelor comerciale
  a) pentru sec˛iunea privind Óndeplinirea       Óncheiate de Societatea Rom‚n„ de Televiziune,
mandatului de serviciu public pentru Societatea      Óncep‚nd cu anul 1997, stenogramele ∫i
Rom‚n„ de Radiodifuziune — domnul senator         Ónregistr„rile Comisiei de etic„ a Societ„˛ii Rom‚ne
Adrian Cioroianu, respectiv pentru sec˛iunea       de Televiziune ∫i a rapoartelor de audien˛„ pentru
privind Óndeplinirea mandatului de serviciu public    anii 2000—2001 ∫i 2003—2004. De asemenea, s-a
pentru Societea Rom‚n„ de Televiziune — domnul      cerut analizarea rapoartelor ∫i concluziilor Comisiei
deputat Valentin Iliescu;                 de etic„ ∫i arbitraj a Societ„˛ii Rom‚ne de
  b) pentru sec˛iunea privind controlul calitativ al  Televiziune, site-ul de Intranet al institu˛iei, precum
actului managerial ∫i al performan˛elor institu˛ionale  ∫i rapoartele de audien˛„ interna˛ional„.
pentru Societatea Rom‚n„ de Radiodifuziune —         4. Decizie privind audierea unor persoane
domnul senator Adrian Cioroianu, respectiv domnul     referitoare la situa˛ia Societ„˛ii Rom‚ne de
deputat Kelemen Hunor pentru Societatea Rom‚n„      Radiodifuziune.
de Televiziune;                       Œn ∫edin˛a comisiei din ziua de joi, 31 martie
  c) pentru sec˛iunea privind verificarea activit„˛ii  a.c., au fost audia˛i, conform program„rii, redactori
financiar-contabile a Societ„˛ii Rom‚ne de        ∫i realizatori din Societatea Rom‚n„ de
Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune —   Radiodifuziune, membrii ai grupului autointitulat
domnul deputat Mihai Sandu-Capr„;             îIni˛iativa profesional„ Radio Rom‚nia“ format din:
  d) pentru sec˛iunea privind aplicarea legisla˛iei   domnul R„zvan Dumitrescu, realizator, Radio
Ón domeniu audiovizual ∫i a deciziilor emise de      Rom‚nia Interna˛ional, reprezentant al salaria˛ilor
Consiliul Na˛ional al Audiovizualului pentru       Ón Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne
Societatea Rom‚n„ de Radiodifuziune — doamna       de Radiodifuziune, domnul Stelian Radu Cacuci,
deputat Ioana Popescu, respectiv domnul Valentin     corespondent pentru jude˛ul Bihor, domnul Mihai
Iliescu pentru Societatea Rom‚n„ de Televiziune;     Secelean, corespondent pentru jude˛ul Bra∫ov,
  Grupurile parlamentare ale P.S.D. ∫i P.R.M.      domnul Nicolae Tomescu, redactor la Studioul
urmeaz„ a nominaliza ulterior raportorii.         Teritorial Radio Ia∫i, domnul Marin Constantin,
  16         MONITORUL      OFICIAL    AL   ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.       11/C/5.IV.2005

realizator, coordonator al re˛elei de coresponden˛i              angaja˛ilor din Societatea Rom‚n„ de
locali ai Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune,                Radiodifuziune
doamna Cerasela R„dulescu, realizator, Rom‚nia                  La lucr„rile comisiei din ziua de 29 martie a.c.,
Actualit„˛i, doamna Dana Cotoar„, redactor la                 din num„rul total de 15 membri, au fost prezen˛i
Camera ∫tirilor, doamna Mihaela Dumitrescu,                  un num„r de 15 membri, domnul deputat
redactor prezentator la Camera ™tirilor, domnul                Gvozdenovici Slavomir (Grupul parlamentar al
Bogdan R„dulescu, redactor la Redac˛ia Civic„,                minorit„˛ilor na˛ionale) a fost reprezentat de
domnul Roman Mu∫at, redactor la Camera ™tirilor,               domnul deputat Vainer Aurel (Grupul parlamentar
Marius Ti˛„, redactor la Radio Rom‚nia                    al minorit„˛ilor na˛ionale), iar Ón timpul lucr„rilor
Interna˛ional, domnul Bogdan Ioan Matei, redactor               domnul deputat Mihalache Sorin Dan (Grupul
la Camera ∫tirilor, domnul ™tefan Stoica, publicist              parlamentar al P.S.D.) a fost Ónlocuit de domnul
editor la Radio Rom‚nia Interna˛ional, domnul                 George B„e∫u (Grupul parlamentar al P.S.D.). Œn
Alexandru Rusu, realizator la Radio Rom‚nia                  ziua de 30 martie a.c. au fost prezen˛i to˛i cei
                                       15 membrii ai comisiei, domnul deputat
Cultural, doamna Magdalena Tara, jurnalist la
                                       Gvozdenovici Slavomir (Grupul parlamentar al
Radio Rom‚nia Cultural, doamna Ecaterina Stan,
                                       minorit„˛ilor na˛ionale) fiind Ónlocuit de domnul
redactor muzical la Redac˛ia muzical„, ∫i doamna
                                       deputat Amet Aledin (Grupul parlamentar al
Mara Popa, realizator al emisiunilor pentru copii.
                                       minorit„˛ilor na˛ionale). La ∫edin˛a din ziua de
  Membrii comisiei au propus consultarea ∫i
                                       31 martie au fost prezen˛i 12 membri, lipsind
verificarea contractelor comerciale Óncheiate de               doamna deputat Dorina Teodora Mih„ilescu
Societatea Rom‚n„ de Radiodifuziune, analizarea                (Grupul parlamentar al P.S.D.) ∫i domnii deputa˛i
activit„˛ii ∫i deplas„rilor Ón str„in„tatea ale                Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al U.D.M.R.),
Orchestrei Na˛ionale Radio, situa˛ia investi˛iilor IT             Sorin Dan Mihalache (Grupul parlamentar al
∫i a programului de retehnologizare, sponsoriz„rile              P.S.D.). Domnul deputat Mihai Sandu-Capr„
∫i situa˛ia Ómprumuturilor bancare, Ónregistr„rile ∫i             (Grupul parlamentar al P.N.L.) a fost reprezentat
stenogramele ∫edin˛elor Consiliului de administra˛ie             de domnul deputat Mircea Co∫ea (Grupul
al Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune, verificarea              parlamentar al P.N.L.).
licita˛iilor pentru Óncheierea de contracte cu diferite              PRE™EDINTE,
firme, modul Ón care se comercializeaz„ ∫i se                   Raluca Turcan
tezaurizeaz„ Ónregistr„rilor aflate Ón Fonoteca                                             SECRETAR,
Na˛ional„ Radio ∫i situa˛ia Gr„dini˛ei pentru copii                                 Ionica Constan˛a Popescu
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
    IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                &JUIDGY|027572]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 11/C/5.IV.2005 con˛ine 16 pagini.   Pre˛ul: 30.800 lei vechi/3,08 lei noi  ISSN  1220–6335

								
To top