23c by tradetrek

VIEWS: 1 PAGES: 2

									                               PARTEA A II-A
Anul VII Ñ Nr. 23/C            SINTEZA LUCRÃRILOR COMISIILOR                                 Marþi, 8 august 2000
                        CAMEREI DEPUTAÞILOR


     SINTEZA LUCRÃRILOR COMISIILOR CAMEREI DEPUTAÞILOR
                         Perioada 24.07 Ð 27.07.2000
                                   SUMAR

        N r.                                                           Pagina

         1.  Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
            specifice.....................................................................................................     1

    1. Comisia pentru agriculturã,                       Amendamentele admise ºi respinse vor fi
silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii                  cuprinse în raportul comisiei.
         specifice                             De asemenea, comisia a avut o întrevedere cu
                                         conducerea Institutului de Cercetare ºi Producþie a
  La lucrãrile comisiei au fost prezenþi 31 deputaþi,             Cartofului din Braºov, în cadrul cãreia s-a analizat
fiind absent domnul deputat Micle Ulpiu-Radu-                  situaþia producþiei de cartof din România, urmând
Sabin, P.N.Þ.C.D., aflat în concediu medical.                  ca, la o datã stabilitã cu Academia de ªtiinþe
  Lucrãrile ºedinþelor au fost conduse de domnul
                                         Agricole ºi Silvice, Ministerul Agriculturii ºi
deputat Sergiu-George Rizescu, preºedintele
comisiei.                                    Alimentaþiei ºi Ministerul Finanþelor, sã se ia în
  Comisia a adoptat, în unanimitate, urmãtoarea                discuþie reorganizarea ºi finanþarea unitãþilor de
ordine de zi:                                  cercetare.
  Ñ Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege                  Au participat ca invitaþi domnul ministru Romicã
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a                    Tomescu ºi domnul secretar de stat Anton Vlad Ñ
Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului               Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
silvic. (Sesizare în fond.)                             PREªEDINTE,
  În urma dezbaterilor din cadrul ºedinþelor                    Sergiu-George Rizescu
comisiei, proiectul de lege sus-menþionat a fost                                                  SECRETAR,
avizat favorabil.                                                                 Ilie Neacºu
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                 cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                 ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                 ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                 E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 23/C/2000 conþine 2 pagini.              Preþul 958 lei    ISSN  1222Ð6335

								
To top