02c by tradetrek

VIEWS: 3 PAGES: 16

									                               PARTEA A II-A
Anul VII Ñ Nr. 2/C            SINTEZA LUCRÃRILOR COMISIILOR                              Marþi, 1 februarie 2000
                        CAMEREI DEPUTAÞILOR


     SINTEZA LUCRÃRILOR COMISIILOR CAMEREI DEPUTAÞILOR
                         Perioada 24.01.Ñ28.01.2000
                                   SUMAR

        N r.                                                          Pagina
         1.  Comisia pentru politicã economicã, reformã ºi privatizare....................                    1Ð3
         2.  Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci...................................................              3Ð4
         3.  Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
            specifice.....................................................................................................    4
         4.  Comisia pentru drepturile omului, culte ºi problemele minoritãþilor
            naþionale ....................................................................................................   4Ð8
         5.  Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi echilibru
            ecologic......................................................................................................    9
         6.  Comisia pentru sãnãtate ºi familie..........................................................           9Ð10
         7.  Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã ..............                    10Ð11
         8.  Comisia juridicã, de disciplinã ºi imunitãþi..............................................            11Ð14
         9.  Comisia pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã ............                    14Ð15
        10.  Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupþiei ºi pentru petiþii...........                    15
        11.  Comisia pentru Regulament.....................................................................          15Ð16


  1. Comisia pentru politicã economicã,                    locale este acþionar majoritar, precum ºi a regiilor
     reformã ºi privatizare                        autonome.
                                          2. Dezbaterea, spre avizare, în fond, a
  În zilele de 24Ð27 ianuarie 2000, Comisia
                                        proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei
pentru politicã economicã, reformã ºi privatizare, în              de urgenþã a Guvernului nr. 52/1990 pentru
conformitate cu Hotãrârea Biroului permanent al                 ratificarea Memorandumului de finanþare PHARE
Camerei Deputaþilor din decembrie 1999, ºi-a                  dintre Comisia Europeanã ºi Guvernul României
desfãºurat lucrãrile cu urmãtoarea ordine de zi:                privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari
  1. Dezbaterea, spre avizare, în fond, în                   dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucureºti, la
procedurã de urgenþã, a proiectului de Lege pentru               24 decembrie 1998.
respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului                   3. Dezbaterea, spre avizare, în fond, în
nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/                 procedurã de urgenþã, a proiectului de Lege privind
societãþilor naþionale, a societãþilor comerciale la              respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
care statul sau o autoritate a administraþiei publice              nr. 3/1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14
 2          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C

din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului           Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor       pe anul 1998, semnat la Bucureºti, la 24 decembrie
comerciale.                        1998.
  4. Dezbaterea, spre avizare, în fond, a          3. De asemenea, cu unanimitate de voturi,
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei      comisia a hotãrât adoptarea proiectului de Lege
de urgenþã a Guvernului nr. 114/1999 privind       privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a
suspendarea aplicãrii dispoziþiilor art. 59 din Legea   Guvernului nr. 3/1999 pentru completarea alin. (1)
nr. 109/1996 privind organizarea ºi funcþionarea     al art. 14 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
cooperaþiei de consum ºi a cooperaþiei de credit.     nr. 88/1997 privind privatizarea, în forma
  5. Dezbaterea, spre avizare simplã, în         prezentatã.
procedurã de urgenþã, a proiectului de Lege pentru      4. Proiectul de Lege pentru aprobarea
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului       Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 114/1999
nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar     privind suspendarea aplicãrii dispoziþiilor art. 59 din
pentru managementul proiectelor finanþate prin      Legea nr. 109/1996 privind organizarea ºi
împrumuturi externe contractate sau garantate de     funcþionarea cooperaþiei de consum ºi a
stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv      cooperaþiei de credit, cu reformularea articolului
privind plata specialiºtilor români care îºi       unic, a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
desfãºoarã activitatea în cadrul unitãþilor de      urmând ca raportul sã fie înaintat plenului Camerei
management de proiect.                  pentru dezbatere ºi aprobare.
  6. Dezbaterea, spre avizare simplã, a proiectului     5. Proiectul de Lege pentru aprobarea
de Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã      Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 52/1999
a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea      privind asigurarea unui cadru unitar pentru
societãþilor comerciale ce deþin în administrare     managementul proiectelor finanþate prin
terenuri agricole sau terenuri aflate sub luciu de    împrumuturi externe contractate sau garantate de
apã.                           stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv
  7. Alte probleme curente ale activitãþii comisiei.   privind plata specialiºtilor români care îºi
  În vederea susþinerii proiectelor de lege       desfãºoarã activitatea în cadrul unitãþilor de
enumerate la punctele 1, 2, 3, 4, 5 ºi 6 au fost     management de proiect a comportat numeroase
invitaþi la lucrãrile comisiei: reprezentanþii      discuþii din care a rezultat amendarea art. 1, art. 2
Ministerului Transporturilor Ñ Traian Bãsescu,      alin. (2) lit. g), art. 5 ºi art. 6, fiind votat cu
ministru, ºi Ionel Voinea, jurisconsult, reprezentanþii  unanimitate, urmând ca raportul ce va fi întocmit
Bãncii Naþionale a României Ñ Mihai Bogza,        sã cuprindã aceste amendamente spre a fi
vicepreºedinte, ºi Emilian Antonescu, consilier, ºi    dezbãtute în plenul Camerei.
Dumitru Simionescu, preºedintele Bãncii de Credit      6. Proiectul de Lege privind aprobarea
Cooperatist.                       Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 198/1999
  În urma dezbaterilor, deputaþii prezenþi au      privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin
hotãrât prin vot urmãtoarele:               în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate
  1. Respingerea, cu majoritate de voturi, a       sub luciu de apã, înscris la punctul 6 din ordinea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 49/1999      de zi, la propunerea deputatului Vida Iuliu,
privind administrarea companiilor/societãþilor      preºedintele comisiei, de respingere a acestei
naþionale, a societãþilor comerciale la care statul    ordonanþe evocând viciul de procedurã; deoarece
sau o autoritate a administraþiei publice locale este   forul legislativ a mai adoptat cu circa 6 luni în
acþionar majoritar, precum ºi a regiilor autonome,    urmã un proiect de lege care conþine aceleaºi
înscrisã la punctul nr. 1 din ordinea de zi, urmând    reglementãri, comisia a hotãrât, cu unanimitate de
ca raportul întocmit sã fie prezentat spre adoptare    voturi, sã nu avizeze acest proiect de lege.
plenului Camerei Deputaþilor.                7. La punctul 7 au fost prezentate proiectele de
  2. Cu unanimitate de voturi, comisia a aprobat     lege care vor face obiectul ordinii de zi a ºedinþei
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de     din februarie a.c.
urgenþã a Guvernului nr. 52/1990 pentru ratificarea     Din totalul de 28 de deputaþi, în ziua de 24
Memorandumului de finanþare PHARE dintre         ianuarie 2000 au fost prezenþi 21 deputaþi,
Comisia Europeanã ºi Guvernul României privind      absentând: Bud Nicolae Ñ independent, Cosma
           MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C          3

Liviu-Ovidiu Ñ Grupul parlamentar P.D., Cojocaru      Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât
Radu-Spiridon, Decusearã Jean ºi Popescu         elaborarea unui raport de respingere.
Tãriceanu-Cãlin Ñ Grupul parlamentar P.N.L.,        II. Avize
Negrãu Mircea ºi Tudose Nicolae-Florin Ñ Grupul
                              6. Propunerea legislativã pentru completarea
parlamentar P.N.Þ.C.D. ºi civic-ecologist, iar în
                             Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi,
zilele de 25, 26 ºi 27 ianuarie 2000 au fost
                             precum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor
prezenþi 25, absentând Cosma Liviu-Ovidiu Ñ
                             de rãzboi.
Grupul parlamentar P.D., Decusearã Jean ºi
                              Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât
Popescu Tãriceanu-Cãlin Ñ Grupul parlamentar
                             elaborarea unui aviz de respingere.
P.N.L.
                              7. Proiectul de Lege privind organizarea ºi
 PREªEDINTE,
                             funcþionarea Serviciilor de Probaþiune.
 Vida Iuliu                        Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât
 2. Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci       elaborarea unui aviz în forma prezentatã.
                              8. Propunerea legislativã privind prelungirea pe
  Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci ºi-a      toatã durata anului 1999 a drepturilor prevãzute la
desfãºurat lucrãrile în zilele de 24Ð27 ianuarie     art. 6 al Legii nr. 78/1995 privind protecþia
2000, între orele 8,00Ð16,30.              personalului ºi a patrimoniului din sectorul
  Comisia a dezbãtut urmãtoarele proiecte de      producþiei de apãrare, modificat prin Legea
lege/propuneri legislative:               nr. 22/1996.
  I. Fond                         Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât
                             elaborarea unui aviz de respingere.
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea
                              9. Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 20/1999 pentru
                             Ordonanþei de urgenþã nr. 175/1999 privind
completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din
                             înfiinþarea Agenþiei pentru amenajarea sediului
Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe
                             Centrului S.E.C.I. la Bucureºti.
valoarea adãugatã.                     Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât     elaborarea unui aviz în forma prezentatã.
elaborarea unui raport în forma adoptatã de Senat.     10. Proiectul de Lege privind aprobarea
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea        Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 183/1999
Ordonanþei de urgenþã nr. 197/1999 privind unele     pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea
facilitãþi care se acordã Companiei Naþionale      nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
”Poºta RomânãÒ Ñ S.A. pentru plata drepturilor de    salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi a
pensii cuvenite pensionarilor militari aflaþi în     indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii
evidenþa Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului  de demnitate publicã.
de Interne ºi Serviciului Român de Informaþii la      Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât
domiciliul beneficiarilor.                elaborarea unui aviz în forma prezentatã.
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât       11. Propunerea legislativã privind regimul
elaborarea unui raport de respingere.          parcurilor industriale.
  3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 17     Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât
lit. B din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind    elaborarea unui aviz în forma prezentatã.
taxa pe valoarea adãugatã.                 12. Propunerea legislativã pentru completarea
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât     alin. 1 al art. 13 din Legea nr. 53 din 31 iulie 1991
elaborarea unui raport de respingere.          privind indemnizaþiile ºi celelalte drepturi ale
  4. Proiectul de Lege pentru completarea art. 4    senatorilor ºi deputaþilor precum ºi salarizarea
din Ordonanþa Guvernului nr. 70/1994 privind       personalului din aparatul Parlamentului României.
impozitul pe profit.                    Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât     elaborarea unui aviz de respingere.
elaborarea unui raport de respingere.            13. Propunerea legislativã privind creºterea
  5. Propunerea legislativã privind completarea    eficienþei energetice.
art. 17 din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind     Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât
taxa pe valoarea adãugatã.                elaborarea unui aviz în forma prezentatã.
 4          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C

  14. Propunerea legislativã pentru înfiinþarea     administrare terenuri agricole sau terenuri aflate
comunei Zalnoc.                     permanent sub luciu de apã. (Sesizare în fond.)
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât       2. Propunerea legislativã privind împroprietãrirea
elaborarea unui aviz de respingere.           cu teren agricol a familiilor tinere, a familiilor fãrã
  15. Propunerea legislativã pentru înfiinþarea     pãmânt, a specialiºtilor, a veteranilor de rãzboi ºi
comunei Uileacul ªimleului.               a revoluþionarilor. (Sesizare în fond.)
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât       3. Propunerea legislativã privind despãgubirea
elaborarea unui aviz de respingere.           în valutã sau în echivalent a þãranilor pentru
  16. Propunerea legislativã pentru înfiinþarea     inventarul agricol preluat în mod abuziv de cãtre
comunei Stârciu ºi desfiinþarea comunei Horoatul     stat, la înscrierea în C.A.P., în perioada
Crasnei.                         1949Ð1962. (Procedurã de urgenþã; avizare.)
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât       4. Propunerea legislativã pentru aprobarea taxei
elaborarea unui aviz de respingere.           privind drumurile forestiere ºi reducerea T.V.A. la
  17. Propunerea legislativã pentru înfiinþarea     unele produse din lemn. (Avizare.)
comunei Boianul Crasnei.                  La lucrãrile comisiei au fost prezenþi 27 deputaþi,
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât      absentând domnii deputaþi Elek Barna ºi Argeºanu
elaborarea unui aviz de respingere.           Valentin Ñ concediu medical, ªteolea Petru Ñ
  18. Propunerea legislativã privind declararea ca   delegaþie externã ºi Ianculescu Marian Ñ Comisia
oraº a comunei Ocna ªugatag, judeþul Maramureº.     specialã pentru dezastre ºi calamitãþi naturale.
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât       Lucrãrile ºedinþei au fost conduse de domnul
elaborarea unui aviz de respingere.           deputat Gheorghe Cristea, preºedintele comisiei.
  19. Propunerea legislativã pentru înfiinþarea      La primul punct al ordinii de zi au avut loc
comunei Bârsa, judeþul Braºov.              dezbateri generale asupra proiectului de Lege
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât      privind   aprobarea Ordonanþei de urgenþã
elaborarea unui aviz de respingere.           nr. 198/1999 privind privatizarea societãþilor
  20. Propunerea legislativã privind reînfiinþarea   comerciale ce deþin în administrare terenuri
comunei Sãrata, judeþul Bacãu.              agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotãrât      apã.
elaborarea unui aviz de respingere.             A urmat dezbaterea pe articole a proiectului de
  Din numãrul total al membrilor Comisiei pentru    lege sus-menþionat, care a fost avizat favorabil.
buget, finanþe ºi bãnci Ñ 26 Ñ au absentat: Petre      Amendamentele admise ºi respinse sunt
Partal Ñ Grupul parlamentar U.S.D. Ñ P.D.,        cuprinse în raportul comisiei.
Adrian Gheorghiu Ñ Grupul parlamentar P.D.S.R.;      PREªEDINTE,
Laurenþiu Dumitraºcu, Dan Gabriel Nichita, Mircea     Gheorghe Cristea
Ciumara, ministru, Ñ Grupul parlamentar                                SECRETAR,
P.N.Þ.C.D. ºi civic-ecologist; Decebal-Traian                            Ilie Neacºu
Remeº Ñ Grupul parlamentar P.N.L. Ñ ministru.
 PREªEDINTE,                         4. Comisia pentru drepturile omului,
 Dan Constantinescu                   culte ºi problemele minoritãþilor naþionale
                              La lucrãrile comisiei, desfãºurate în data de
     3. Comisia pentru agriculturã,         25 ianuarie 2000, au participat 10 deputaþi, fiind
   silviculturã, industrie alimentarã         absenþi domnii deputaþi: Viorel Hrebenciuc
       ºi servicii specifice            (P.D.S.R.) Ñ aflat în delegaþie parlamentarã la
  Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie  Strasbourg, Attila Varga (U.D.M.R.), Ioan Pintea Ñ
alimentarã ºi servicii specifice ºi-a desfãºurat     independent, ºi doamna deputat Iacob Elena
lucrãrile în zilele de 24Ð27 ianuarie 2000, în judeþul  (P.N.Þ.C.D. ºi civic-ecologist).
Braºov, având urmãtoarea ordine de zi:           Pe ordinea de zi a ºedinþei au fost înscrise
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea        urmãtoarele puncte:
Ordonanþei de urgenþã nr. 198/1999 privind         1. Propunerea legislativã privind obligativitatea
privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în     Guvernului României de a stabili periodic indicatorii
           MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C           5

sociali minimali pentru determinarea costului vieþii  împotriva avizãrii favorabile, motivând cã i se pare
ºi a unui nivel de trai decent.            anormal ca, în situaþia economicã grea prin care
  2. Propunerea legislativã privind protecþia ºi   trece þara în aceste momente, sã se acorde 80 %
încadrarea în muncã a unor cadre militare ºi      din solda avutã anterior unor cadre din serviciile
salariaþi civili care îºi înceteazã activitatea în   secrete care-ºi înceteazã activitatea ºi care sunt
condiþii deosebite. (Procedurã de urgenþã.)      deþinãtoare ale unor secrete de stat. Se mai
  3. Proiectul Legii executãrii pedepselor ºi a    adaugã faptul Ñ argumenteazã dânsul Ñ cã
mãsurilor preventive cu privare de libertate.     salariile acestora sunt destul de mari ºi cã în trecut
  4. Propunerea legislativã privind modificarea ºi  nu puþine din aceste cadre au lucrat în Securitate.
completarea unor dispoziþii din Legea nr. 70/1991   A le proteja, în sensul propus de autorii iniþiativei
privind alegerile locale.               legislative, este profund imoral. Nu i se par a sta
  Propunerea legislativã de la punctul 1 de pe    în picioare nici alte motive invocate de autorii
ordinea de zi a primit aviz favorabil, la propunerea  propunerii legislative. Bunãoarã, în cazul în care
domnului deputat Petre Þurlea. Decizia comisiei de   se fac disponibilizãri din rândul acestor angajaþi, ei
avizare favorabilã se întemeiazã pe faptul cã     pot beneficia de ajutorul de ºomaj. Motivaþia cã
propunerea legislativã este în concordanþã cu     sumele propuse de iniþiatori se dau pentru a fi
prevederile Cartei Sociale Europene (a se vedea,    protejat secretul de stat este o aberaþie, deoarece
printre altele, dispoziþiile art. 23, 30 ºi 31 din   jurãmântul de credinþã depus de aceste persoane
Cartã) pe care a ratificat-o ºi þara noastrã. Drept  le obligã sã-ºi þinã angajamentul luat, în caz
consecinþã, Guvernul are îndatorirea de a stabili   contrar ele fiind pasibile de sancþiuni penale. La
indicatori sociali minimali pentru determinarea    argumentaþia domnului deputat Constantin ªerban
costului vieþii ºi a unui nivel de trai decent.    Rãdulescu-Zoner s-a raliat ºi domnul deputat
Exprimându-ºi acordul cu semnificaþia de fond a    Tãnase-Pavel Tãvalã.
acestei iniþiative legislative, membrii comisiei au    În schimb, domnul deputat Liviu-Alexandru Mera
atras, în acelaºi timp, atenþia asupra faptului cã   s-a declarat în favoarea acordãrii avizului favorabil,
dispoziþiile art. 4 din textul iniþiatorilor Ñ care  cu menþiunea ca la art. 2 sã se precizeze cã acest
stipuleazã demiterea Guvernului României în caz    ajutor urmeazã sã fie acordat numai pe o perioadã
cã se ajunge la incapacitate de platã a pensiei    egalã cu cea pentru care se acordã ajutorul de
minime pentru limitã de vârstã ºi vechime       ºomaj. O opinie similarã a formulat ºi domnul
integralã, a alocaþiei de stat pentru copii etc.    deputat Petre Þurlea.
Ñ deºi importante pentru cã pun problema         În luarea sa de cuvânt, domnul deputat
rãspunderii Guvernului pentru rezultatele       Wittstock Eberhard-Wolfgang a arãtat cã aceastã
guvernãrii Ñ nu sunt totuºi în concordanþã cu     propunere legislativã este imoralã; iniþiatorii
dispoziþiile constituþionale referitoare la cãile ºi  acesteia sunt membri ai comisiilor de control a
procedurile de demitere a Executivului.        activitãþii S.R.I. ºi S.I.E., iar în locul exercitãrii
  Propunerea legislativã de la punctul 2 al ordinii  exigente a acestui control ei devin un soi de
de zi a suscitat controverse în ceea ce priveºte    unealtã în mâna celor care conduc aceste servicii,
oportunitatea mãsurilor pe care le avanseazã. Unii   pretându-se la a prezenta dorinþele acestora din
vorbitori au considerat cã acestea ar duce la     urmã sub forma unei propuneri legislative
legiferarea unei discriminãri pozitive de care ar   inacceptabile.
beneficia angajaþii din structurile informative care   Domnul deputat Marþian Dan a arãtat, în
au intrat, prin însãºi natura activitãþii ce au    intervenþia sa, cã problematica pe care o supune
desfãºurat-o în acele structuri, în posesia unor    atenþiei aceastã iniþiatiavã legislativã trebuie
importante secrete de stat ºi secrete de serviciu.   examinatã cu toatã grija, obiectiv ºi fãrã pasiuni
Acestea ar putea ajunge la cunoºtinþa diverºilor    politice ºi de altã naturã. Pe fond, a arãtat
angajatori în cazul în care persoanele respective   vorbitorul, soluþia din propunerea legislativã nu
ar întâmpina greutãþi în a-ºi gãsi un loc de muncã   este o invenþie româneascã, ea este practicatã
corespunzãtor în situaþiile în care, din diverse    într-o seamã de þãri cu tradiþie democraticã,
motive, ºi-ar înceta activitatea în structurile    sensibile la ideea necesitãþii de a-ºi proteja
informative menþionate. Astfel, domnul deputat     secretele de stat, inclusiv prin mãsuri de genul
Constantin ªerban Rãdulescu-Zoner s-a declarat     celor pe care le avanseazã ºi propunerea
 6          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C

legislativã în discuþie. Chestiunea ce se pune în     gravitatea faptelor comise de cei condamnaþi, de
faþa noastrã este urmãtoarea: mergem pe o cale      exercitare a pedepselor. În continuare, s-au raliat
similarã ºi noi sau nu? Mai mulþi colegi s-au       acestei opinii ºi domnii deputaþi Constantin ªerban
pronunþat în sensul ca noi sã nu mergem pe o       Rãdulescu-Zoner ºi Gheorghe Vâlceanu, care au
asemenea cale, invocând în sprijinul poziþiei       arãtat cã separarea deþinuþilor în penitenciare în
Domniilor lor motive de ordin politic, moral,       funcþie de gradul de periculozitate al faptelor
economic etc. În continuare, vorbitorul a arãtat cã    comise este bine venitã, iar proiectul de lege a
în ce îl priveºte, considerã cã este vorba despre     întrunit ºi aprecierile pozitive ale Consiliului
o problemã importantã ce priveºte statul român,      Legislativ.
siguranþa ºi securitatea lui ºi care n-ar trebui       Domnul deputat Marþian Dan a relevat, de
tratatã în termeni emoþionali sau preponderent prin    asemenea, cã proiectul de lege este bine venit,
prisma reacþiilor fireºti pe care le provoacã       întrucât marcheazã un progres semnificativ în
adversitatea faþã de metodele utilizate de regimul    direcþia umanizãrii regimului penitenciar ºi
totalitar comunist în trecut. Pentru a nu ajunge la    respectãrii drepturilor fundamentale ale acestei
o judecatã sumarã ºi emoþionalã a problemei        categorii de cetãþeni.
discutate, domnul deputat a sugerat invitarea, la o     În aceastã privinþã proiectul de lege nu numai
ºedinþã viitoare a comisiei, a doi reprezentanþi din   cã conþine reglementãri extinse privind mãsurile de
partea iniþiatorilor propunerii legislative ºi luarea   protejare a demnitãþii persoanei celui condamnat ºi
unei decizii definitive în urma discuþiei ce va avea   internat în închisoare, dar instituie ºi proceduri ºi
loc atunci.                        mecanisme la care cel închis poate apela dacã îi
  Domnul deputat Tokay Gheorghe a criticat faptul    sunt încãlcate drepturile, dacã i se aplicã rele
cã propunerea legislativã este întocmitã total      tratamente etc. Într-o viziune nouã sunt abordate,
neprofesional, având o formulare improprie ºi cã,     în proiectul de lege, aspectele legate de
în ciuda faptului cã este normal ca aceste cadre     conlucrarea între penitenciar ºi societatea civilã în
sã fie protejate, modalitatea propusã este        eforturile de educare ºi recuperare a persoanelor
necorespunzãtoare.                    condamnate pentru diferite infracþiuni, în vederea
  În concluzia dezbaterilor purtate, domnul Marþian   integrãrii lor sociale ºi profesionale etc. În
Dan a arãtat cã s-au degajat douã propuneri: una     numeroase alte privinþe proiectul de lege conþine
de neavizare a propunerii legislative, formulatã de    soluþii ce reprezintã deschideri bine venite ºi apte
domnii deputaþi Constantin ªerban Rãdulescu-       sã ducã la depãºirea multor nereguli ºi încãlcãri
Zoner ºi Tãnase-Pavel Tãvalã, iar o a doua        ce au loc încã în penitenciarele româneºti. Existã
susþine necesitatea de a continua dezbaterea       deci suficiente motive pentru a da aviz favorabil
propunerii legislative în prezenþa unora din       acestui proiect de lege.
iniþiatorii ei.                       În continuare, domnul deputat a prezentat
  Dupã respingerea propunerii de neacordare a      câteva propuneri de amendare a proiectului de
avizului favorabil, membrii comisiei au cãzut de     lege. Un prim amendament se referã la
acord, cu majoritate de voturi, sã invite doi       reglementarea expresã a aspectelor referitoare la
reprezentanþi ai iniþiatorilor în vederea clarificãrii  relaþiile cu presa ale condamnaþilor; el se
diferitelor aspecte pe care le implicã textul       concretizeazã în introducerea unui alineat nou în
propunerii legislative.                  partea finalã a art. 32, având urmãtoarea
  S-a trecut la examinarea proiectului Legii      redactare: ”Relaþiile condamnaþilor cu presa sunt
executãrii pedepselor ºi a mãsurilor preventive cu    reglementate prin ordin al ministrului justiþiei, þinând
privare de libertate, înscris la punctul 3 pe ordinea   cont de regimul penitenciar aplicat condamnatului
de zi.                          ºi de situaþiile, dacã este cazul, în care persoana
  Domnul deputat Liviu-Alexandru Mera a susþinut    internatã are ºi alte cauze penale în curs de
cã acestui proiect de lege ar trebui sã i se dea     soluþionare în instanþe.Ò Amendamentul a fost
un aviz favorabil, deoarece este bine întocmit ºi     acceptat de membrii comisiei.
structurat, iar prin aplicarea lui se încearcã o altã    Un al doilea amendament, prezentat ºi aprobat
opticã asupra celor care au de executat pedepse;     apoi de membrii comisiei, priveºte eliminarea lit. b)
acest lucru este ilustrat de dispoziþiile art. 14, care  din cuprinsul art. 37 al proiectului de lege, prin
introduce patru regimuri diferenþiate, în funcþie de   care se prevede posibilitatea aplicãrii, în cazul
           MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C           7

sãvârºirii unor abateri disciplinare de cãtre      baza voinþei liber exprimate în alegeri a
condamnaþi, a sancþiunii de suspendare a dreptului    persoanelor cu drept de vot din unitatea
de vizitã pe o perioadã de 4 luni. Dreptul la vizitã   administrativã respectivã.
trebuie considerat un drept esenþial al celui                    *
condamnat, motiv pentru care acesta nu ar trebui                 *    *
sã facã obiectul nici unei restrângeri. În spiritul     La lucrãrile Comisiei pentru drepturile omului,
acestor considerente s-a adus o completare ºi      culte ºi problemele minoritãþilor naþionale din data
textului alin. (1) al art. 38.              de 26 ianuarie a.c. au participat 10 deputaþi, fiind
  O propunere de amendare a textului proiectului    absenþi urmãtorii deputaþi: Iacob Elena (P.N.Þ.C.D.
de lege a formulat ºi domnul deputat Tãnase-Pavel    ºi civic-ecologist), Ioan Pintea Ñ independent,
Tãvalã, constând în limitarea la 3 luni a instituirii,  Attila Varga (U.D.M.R.) ºi Viorel Hrebenciuc
în cazul sãvârºirii unor abateri disciplinare de cãtre  (P.D.S.R.) Ñ aflat în deplasare la Strasbourg.
condamnaþi, a sancþiunii de exercitare a pedepsei      Pe ordinea de zi au fost înscrise urmãtoarele
închisorii în regim de maximã siguranþã, dispoziþie   puncte:
prevãzutã la lit. i) a art. 38. Propunerea a fost      1. Proiectul de Lege pentru aprobarea
acceptatã cu unanimitate de voturi.           Ordonanþei de urgenþã nr. 192/1999 privind
  În continuarea examinãrii proiectului de lege,    înfiinþarea Agenþiei pentru Protecþia Drepturilor
domnul deputat Petre Þurlea a propus eliminarea     Copilului ºi reorganizarea activitãþilor de protecþie
din cuprinsul alin. (3) al art. 32 a urmãtorului text  a copilului.
ce reglementeazã garantarea dreptului de          2. Proiectul de Lege privind Statutul poliþistului.
petiþionare pentru condamnaþi: ”Petiþiile ºi        La dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi
corespondenþa condamnaþilor cu avocatul,         a participat, ca invitat, domnul Vlad-Mihai Romano,
organizaþiile guvernamentale ºi neguvernamentale     preºedinte al Agenþiei pentru Protecþia Drepturilor
române sau strãine, au caracter confidenþial,      Copilului. Domnul Vlad-Mihai Romano a cerut
neputând fi confiscate, reþinute sau întârziate.     comisiei sã acorde aviz favorabil pentru proiectul
Convorbirile telefonice sunt permise. Cheltuielile    de lege în discuþie, accentuând cã, deºi este
ocazionate de exercitarea dreptului de petiþionare,   imperfect în conþinut, el introduce un spirit de
de corespondenþã, precum ºi de efectuare a        înnoire în domeniul ocrotirii drepturilor copilului ºi
convorbirilor telefonice sunt suportate de cãtre     conþine reglementãri ce iau în seamã cerinþe puse
condamnaþi. În cazuri excepþionale, când aceºtia     în faþa României de Uniunea Europeanã în
nu dispun de mijloace bãneºti necesare,         vederea începerii negocierilor de aderare a þãrii
cheltuielile vor fi suportate de cãtre administraþia   noastre la Uniunea Europeanã.
penitenciarului.Ò Amendamentul n-a fost însuºit de     Domnia sa a formulat critici în legãturã cu unele
comisie. Nici un al doilea amendament propus de     prevederi ale textului ordonanþei de urgenþã ºi a
domnul deputat Petre Þurlea, prin care se cere      sugerat unele idei de îmbunãtãþire a acestuia.
eliminarea din cuprinsul alin. (4) al art. 32 a       În ceea ce priveºte lacunele de fond,
posibilitãþii ca persoanele condamnate sã        preºedintele Agenþiei a evidenþiat cã este exagerat
primeascã sume de bani în lei ºi sã cumpere       enunþul de la lit. e) a art. 2, potrivit cãruia Agenþia
bunuri, inclusiv cele alimentare, din unitãþile de    are funcþia de autoritate de stat în domeniu, ea
desfacere din penitenciare, nu a fost aprobat de     nefiind decât un organ specializat în protecþia
membrii comisiei.                    copilului, în subordinea primului-ministru, conform
  La încheierea dezbaterilor, comisia a avizat     art. 1 alin. (1). Domnia sa a subliniat cã proiectul
favorabil proiectul de lege.               de lege nu cuprinde principii operaþionale de bazã
  Propunerii legislative privind modificarea ºi     cum ar fi: descentralizarea deciziilor privind
completarea unor dispoziþii din Legea nr. 70/1991    resursele la nivelul autoritãþii locale, asigurarea
privind alegerile locale nu i s-a acordat aviz      unui management unitar între comisiile locale ºi
favorabil. Decizia comisiei se întemeiazã pe faptul   consiliile judeþene, definirea programelor naþionale
cã prevederile propunerii legislative încalcã      specifice este vagã, iar sprijinirea serviciilor
principiile democraþiei reprezentative, care dã     alternative instituþionalizãrii copiilor nu este
posibilitatea ca un primar sã obþinã succesiv mai    suficient conturatã în text. Pe de altã parte,
multe mandate, dacã acestea sunt obþinute pe       Domnia sa a evocat lipsurile proiectului de lege în
  8          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C

precizarea atribuþiilor Agenþiei ºi a raporturilor     Aceastã schimbare de accent survine însã într-un
acesteia cu alte instituþii implicate în procesul      context de gravã crizã financiarã în care se aflã
ocrotirii sãnãtãþii copiilor. În acest context, a relevat  administraþia localã din România. Din aceastã
cã nu sunt precizate clar la art. 17, 18, 19,        cauzã un numãr mare, mult prea mare de consilii
condiþiile de preluare a cãminelor-spital pentru      locale nu au resurse nici pentru plata integralã a
copii ºi de defalcare a patrimoniului acestora din     salariilor angajaþilor lor ºi pentru a onora alte
cel al instituþiilor medicale cu altã subordonare, cã    obligaþii stringente cãrora trebuie sã le facã faþã.
existã suprapuneri de atribuþii la nivel judeþean      În acest context, dispoziþiile art. 23 din ordonanþa
între organismele ce trebuie sã implementeze        de urgenþã referitoare la finanþarea serviciilor ºi
reforma în domeniu, nefiind prevãzutã în acest       instituþiilor publice care îngrijesc ºi asigurã
sens cui aparþine responsabilitatea aplicãrii        protecþia drepturilor copilului sunt Ñ mai degrabã
programului de recuperare a copiilor cu probleme      Ñ dispoziþii de principiu decât consacrarea unor
de sãnãtate.                        norme, criterii ºi cote precise de contribuþii la
  În intervenþia Domniei sale, doamna deputat       finanþare a factorilor citaþi acolo. Acest fapt poate
Mitzura Arghezi a observat cã principiul          perpetua o situaþie de crizã în sistemul protecþiei
descentralizãrii Ñ deºi benefic, în perspectivã Ñ      copilului Ñ, mai gravã decât cea înregistratã anul
poate determina situaþii dramatice, atât ca urmare     trecut Ñ, ceea ce ar putea avea efecte catastrofale
a insuficientei pregãtiri de specialitate a         atât asupra imaginii României în lume, cât, mai
                              ales, asupra situaþiei dramatice a copiilor
personalului Agenþiei la nivel local, cât ºi datoritã
                              instituþionalizaþi.
neasumãrii responsabilitãþilor de cãtre autoritãþile
                                Nu-ºi gãseºte tratarea necesarã, în textul
locale. Considerând cã proiectul de lege e
                              ordonanþei de urgenþã, nici problema organizãrii
necorespunzãtor sub aspectul consacrãrii unor
                              eficiente a serviciilor care sã asigure ameliorarea
dispoziþii clare în materie, doamna Mitzura Arghezi
                              stãrii de sãnãtate ºi pregãtirea pentru diferite
a propus retrimiterea proiectului de lege la Guvern.
                              activitãþi care sã le permitã integrarea socialã ºi în
  În sprijinul acordãrii unui aviz favorabil s-a
                              diferite activitãþi profesionale a copiilor cu
pronunþat domnul deputat Tãnase-Pavel Tãvalã.        handicapuri, ce pot da remisii promiþãtoare pentru
Domnia sa a cerut ca Agenþia sã se ocupe de         viaþa ºi viitorul lor. Textul ordonanþei de urgenþã nu
îmbunãtãþirea ulterioarã a reglementãrilor în        spune ceva esenþial în planul conlucrãrii Agenþiei
domeniu, cu scopul unei mai bune organizãri ºi       cu organizaþiile neguvernamentale ºi în acela al
monitorizãri a activitãþii din teritoriu.          sprijinirii mai concrete a programelor acestora în
  Domnul deputat Gheorghe Vâlceanu a insistat       beneficiul copiilor cu probleme. Sunt trecute cu
asupra problemelor grave cu care se confruntã        vederea, de asemenea, aspectele, uneori extrem
cãminele de copii din mediul rural, îndeosebi din      de critice, ale formãrii ºi pregãtirii cadrelor care
cauza insuficientei alocãri de fonduri de la buget,     lucreazã cu copii ce intrã sub incidenþa îndatoririlor
din care cauzã aceste stabilimente se zbat în niºte     Agenþiei, deºi în acest domeniu se manifestã, nu
lipsuri groaznice, aºa cum este bunãoarã cazul       în puþine cazuri, mari neajunsuri de comportament
multor cãmine din judeþul Vâlcea.              ºi atitudini.
  În intervenþia sa pe marginea imperfecþiunilor       În urma dezbaterilor, membrii comisiei au decis
proiectului de lege, domnul deputat Marþian Dan a      sã adreseze Biroului permanent al Camerei
criticat sever tratarea formalã ºi declarativã în      Deputaþilor cererea ca textul ordonanþei de urgenþã
cadrul ordonanþei de urgenþã a unui ºir de         sã fie repartizat, în vederea analizãrii în fond, ºi
probleme referitoare la ocrotirea copiilor aflaþi în    Comisiei pentru drepturile omului, culte ºi
dificultate. Cea mai acutã problemã ce trebuie       problemele minoritãþilor naþionale, prilej cu care sã
soluþionatã pentru a determina o îmbunãtãþire        continue examinarea ºi amendarea textului
radicalã a situaþiei copiilor aflaþi în nevoie este     proiectului de lege.
aceea a finanþãrii acþiunilor în beneficiul lor. În      Date fiind dezbaterile prelungite asupra primului
numele principiului descentralizãrii, s-a ajuns la     punct înscris pe ordinea de zi, discutarea punctului
transpunerea pe umerii organelor administraþiei       2 a fost amânatã pentru ºedinþa urmãtoare a
publice locale a greului sarcinilor de finanþare a     comisiei.
activitãþilor în favoarea copiilor ce intrã sub        PREªEDINTE,
incidenþa mãsurilor de ocrotire ºi protecþie socialã.     Marþian Dan
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C          9

 5. Comisia pentru administraþie publicã,          Abordându-se punctul 1 de pe ordinea de zi
amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic       s-au analizat ºi adoptat, cu amendamente, art. 38Ð67,
                             inclusiv, ale proiectului de lege respectiv.
  Comisia pentru administraþie publicã,
                               În ceea ce priveºte avizele solicitate s-a avizat
amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic ºi-a
                             favorabil proiectul de Lege privind contenciosul
desfãºurat lucrãrile în zilele de 24 ianuarie, între
                             administrativ, de la punctul 5 de pe ordinea de zi.
orele 11,00 Ð 16,30; 25 ianuarie, între orele 11,00
                               La urmãtorul punct de pe ordinea de zi,
Ð 16,00; 26 ianuarie, între orele 9,00 Ð 16,00 ºi
                             proiectul Legii protejãrii monumentelor istorice a
27 ianuarie, între orele 9,00 Ð 12,00.
  Pe ordinea de zi a ºedinþelor au figurat        fost avizat favorabil, cu numeroase amendamente.
urmãtoarele probleme:                    La punctul 7 de pe ordinea de zi propunerea
                             legislativã a fost avizatã favorabil.
  Sesizãri în fond                     Trecându-se la punctul 9 de pe ordinea de zi,
  1. Proiectul de Lege privind regimul general al    propunerea legislativã în cauzã a fost respinsã,
autonomiei locale, organizarea ºi funcþionarea      întocmai ca ºi cea de la punctul 12 de pe ordinea
administraþiei publice locale.              de zi.
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Planului      Din numãrul total de 27 de deputaþi membri ai
de amenajare a teritoriului naþional Ñ Secþiunea     comisiei au lipsit în toate cele 4 zile de lucrãri
a 4-a Ñ ”Reþeaua de localitãþiÒ.             domnii deputaþi: Nicolae Noica, din partea Grupului
  3. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi       parlamentar al P.N.Þ.C.D. ºi civic-ecologist, ºi
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea     Niculescu-Duvãz Bogdan Nicolae, din partea
executãrii construcþiilor ºi unele mãsuri pentru     Grupului parlamentar al U.S.D.ÐP.D.
realizarea locuinþelor.                   PREªEDINTE,

  Avize                          Ion Cîrstoiu
                                                   SECRETAR,
  4. Proiectul de Lege privind organizarea ºi
                                             Ioan-Sorin Marinescu
funcþionarea profesiei de registrator de proprietate
ºi a birourilor de carte funciarã.
                                6. Comisia pentru sãnãtate ºi familie
  5. Proiectul de Lege privind contenciosul
administrativ.                        Comisia pentru sãnãtate ºi familie ºi-a
  6. Proiectul Legii protejãrii monumentelor       desfãºurat lucrãrile în zilele de 25, 26, 27 ºi
istorice.                         28 ianuarie 2000, între orele 9,30Ð12,00, având
  7. Propunerea legislativã pentru modificarea      urmãtoarea ordine de zi:
Legii nr. 118/1996 privind constituirea ºi utilizarea     1. Discuþiile generale asupra proiectului de Lege
Fondului special al drumurilor publice.          privind dispozitivele medicale.
  8. Propunerea legislativã privind administrarea,      2. Alte probleme curente privind activitatea
organizarea ºi funcþionarea devãlmãºiilor.        comisiei.
  9. Propunerea legislativã privind modificarea ºi      La primul punct al ordinii de zi, comisia a
completarea unor dispoziþii din Legea nr. 70/1991     hotãrât cã este necesar ca proiectul de lege sã fie
privind alegerile locale.                 amendat ºi în conformitate cu directiva europeanã
  10. Propunerea legislativã privind ”Confiscarea    MDD 98/79 EEC privind dispozitivele medicale
averilor conducãtorilor de întreprinderi, bãnci,     pentru diagnostic in vitro.
instituþii de stat ºi organizaþii obºteºti care au adus    Aceastã directivã a fost elaboratã în Parlamentul
prejudicii bugetelor naþionale în perioada 1990Ñ     European în anul 1998, iar Ministerul Sãnãtãþii a
1998 ºi au datorii la acesteaÒ.              intrat în posesia acestuia în luna iulie 1999, dupã
  11. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi    ce Guvernul a adoptat proiectul de Lege privind
completarea unor prevederi ale Legii nr. 70/1991     dispozitivele medicale.
privind alegerile locale.                   În urma discuþiilor purtate cu iniþiatorul
  12. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi    proiectului de lege, Ministerul Sãnãtãþii, se impune
completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele ºi    ca proiectul de lege sã conþinã ºi prevederile
taxele locale, modificatã ºi completatã prin       directivei MDD 98/79 EEC privind dispozitivele
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 62/1998.      medicale pentru diagnostic in vitro.
 10         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C

  În acest sens, comisia a discutat asupra:        1. Proiectul Legii protejãrii monumentelor istorice.
  1. definiþiei dispozitivului medical pentru      (Continuarea dezbaterilor în vederea întocmirii
diagnostic in vitro;                   raportului.)
  2. definiþiei dispozitivului pentru autotestare;     Au participat, ca invitaþi, din partea Ministerului
  3. definiþiei dispozitivului pentru evaluarea     Culturii, doamna Delia Ruxandra Mucicã, secretar
performanþei;                       general, doamna Adriana Tãnãsescu, director
  4. anexei XIII, care conþine lista dispozitivelor   general, domnul Dan Nicolae, director, ºi secretarul
medicale pentru diagnostic in vitro;           Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice,
  5. asupra sintagmei ”reactivÒ, care în proiectul   doamna Cezara Mucenic, membru al Comisiei
                             Naþionale a Monumentelor Istorice, ºi doamna
de lege este considerat dispozitiv medical;
                             Niculina Vrînceanu, ºef de serviciu la Consiliul
  6. asupra sintagmei ”kitÒ, care în proiectul de
                             Legislativ.
lege este considerat dispozitiv medical pentru
                               Au fost dezbãtute ºi votate art. 19Ð41 din
diagnostic in vitro;
                             proiect. Acestea cuprind câteva dintre cele mai
  7. asupra sintagmelor ”calibratorÒ ºi ”material de  importante prevederi ale legii, cele referitoare la
controlÒ, care, de asemenea, sunt numite         cadrul general de protejare a monumentelor
dispozitive medicale;                   istorice, la instituþiile ºi organismele de specialitate
  8. asupra Capitolului V ”Proceduri de evaluare    cu atribuþii în protejarea monumentelor istorice ºi
a conformitãþii dispozitivelor medicaleÒ ºi Capitolului  la responsabilitãþile proprietarilor de monumente
VI ”Dispozitive medicale destinate investigaþiei     istorice ºi ale autoritãþilor administraþiei publice
clinice sau a evaluãrii performanþeiÒ;          locale.
  9. asupra introducerii în cuprinsul legii a unui     2. Proiectul de Lege privind publicitatea.
nou capitol inititulat ”Baza de date a dispozitivelor   (Dezbateri în vederea întocmirii raportului;
medicaleÒ.                        dezbaterile au fost amânate.)
  La finalul discuþiilor, comisia a hotãrât        3. Propunerea legislativã privind Legea
rediscutarea, restructurarea ºi reformularea, în     bibliotecilor. (Dezbateri în vederea întocmirii
mare majoritate, a textelor.               raportului; dezbaterile au fost amânate.)
  Data de 28 ianuarie 2000 a fost zi de studiu       4. Diverse.
individual pe probleme referitoare la proiectul de      Au fost analizate unele memorii urgente sosite
lege privind dispozitivele medicale.           în ultimele sãptãmâni pe adresa comisiei.
  La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a analizat    Din numãrul total al membrilor comisiei, 19, au
                             absentat, dupã cum urmeazã: în ziua de
2 memorii înaintate comisiei de cãtre Centrul
                             24 ianuarie, 7: doamnele deputat Ileana Filipescu
Metodologic de Stomatologie Ñ Bucureºti ºi de
                             (Grupul parlamentar al U.S.D. Ð P.D.) ºi Monica
cãtre Casa de asigurãri de sãnãtate Ñ Bucureºti,     Octavia Musca (Grupul parlamentar al P.N.L.) ºi
memorii prin care se solicitã sprijin pentru       domnii deputaþi Slavomir Gvozdenovici (Grupul
privatizarea centrului metodologic ºi respectiv      parlamentar al minoritãþilor naþionale), Kakassy
gãsirea unei soluþii pentru depãºirea impasului      Alexandru (Grupul parlamentar al U.D.M.R.), Radu
financiar al casei de asigurãri de sãnãtate.       ªtefan Mazãre (independent), Dumitru Pâslaru
  Comisia a hotãrât invitarea la comisie în luna    (Grupul parlamentar al P.D.S.R.) ºi Vasile Vetiºanu
februarie 2000, pentru discuþii, a reprezentanþilor    (Grupul parlamentar al P.N.Þ.C.D. ºi civic-
celor 2 organisme.                    ecologist); în ziua de 25 ianuarie, 6: doamnele
 PREªEDINTE,                       deputat Ileana Filipescu (Grupul parlamentar al
 prof. dr. Ion Berciu                  U.S.D. Ð P.D.) ºi Monica Octavia Musca (Grupul
                             parlamentar al P.N.L.) ºi domnii deputaþi Kakassy
  7. Comisia pentru culturã, arte, mijloace       Alexandru (Grupul parlamentar al U.D.M.R.), Radu
     de informare în masã              ªtefan Mazãre (independent), Dumitru Pâslaru
                             (Grupul parlamentar al P.D.S.R.) ºi Vasile Vetiºanu
  Comisia pentru culturã, arte, mijloace de       (Grupul parlamentar al P.N.Þ.C.D. ºi civic-
informare în masã ºi-a desfãºurat lucrãrile în zilele   ecologist), în ziua de 26 ianuarie, 6: doamnele
de 24, 25, 26 ºi 27 ianuarie 2000, având         deputat Ileana Filipescu (Grupul parlamentar al
urmãtoarea ordine de zi:                 U.S.D. Ð P.D.) ºi Monica Octavia Musca (Grupul
           MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C         11

parlamentar al P.N.L.) ºi domnii deputaþi Kakassy      5. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
Alexandru (Grupul parlamentar al U.D.M.R.), Radu     completarea Legii nr. 69/1992 privind alegerea
ªtefan Mazãre (independent), Dumitru Pâslaru       Preºedintelui României.
(Grupul parlamentar al P.D.S.R.) ºi Vasile Vetiºanu     6. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
(Grupul parlamentar al P.N.Þ.C.D. ºi civic-       completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile
ecologist), în ziua de 27 ianuarie, 7: doamnele     locale.
deputat Ileana Filipescu (Grupul parlamentar al       7. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
U.S.D.ÐP.D.) ºi Monica Octavia Musca (Grupul       completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile
parlamentar al P.N.L.) ºi domnii deputaþi Slavomir    locale.
Gvozdenovici (Grupul parlamentar al minoritãþilor
                              8. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
naþionale), Kakassy Alexandru (Grupul parlamentar
                             completarea unor prevederi ale Legii nr. 70/1991
al U.D.M.R.), Radu ªtefan Mazãre (independent),
                             privind alegerile locale, republicatã.
Dumitru Pâslaru (Grupul parlamentar al P.D.S.R.)
                              9. Propunerea legislativã privind modificarea ºi
ºi Vasile Vetiºanu (Grupul parlamentar al
P.N.Þ.C.D. ºi civic-ecologist).             completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile
 PREªEDINTE,
                             locale.
 Gabriel Þepelea                      10. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi
                      SECRETAR,  completarea Codului penal.
                     Puiu Haºotti   11. Proiectul de Lege privind modificarea ºi
                             completarea Codului de procedurã penalã, a Legii
    8. Comisia juridicã, de disciplinã        nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, a
        ºi imunitãþi               Legii nr. 56/1993 a Curþii Supreme de Justiþie ºi a
  Comisia juridicã de disciplinã ºi imunitãþi ºi-a   Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instanþelor ºi
desfãºurat lucrãrile în zilele de 24Ð27 ianuarie     parchetelor militare.
2000, conform planului tematic privind activitatea     12. Proiectul Legii executãrii pedepselor ºi a
pe perioada vacanþei parlamentare (1Ð31 ianuarie     mãsurilor preventive cu privare de libertate.
2000).                           13. Propunerea legislativã privind organizarea ºi
  Lucrãrile comisiei au fost conduse de domnul     funcþionarea birourilor de carte funciarã.
Emil-Teodor Popescu, preºedintele comisiei,          14. Proiectul de Lege privind organizarea ºi
precum ºi de domnul Liviu Negoiþã, vicepreºedintele   funcþionarea profesiei de registrator de proprietate
comisiei.                        ºi a birourilor de carte funciarã.
  Având în vedere iniþiativele legislative prevãzute    15. Proiectul de Lege privind regimul general al
în planul tematic, precum ºi prioritãþile înregistrate  autonomiei locale, organizarea ºi funcþionarea
la comisie în perioada vacanþei parlamentare,      administraþiei publice locale.
membrii comisiei au aprobat urmãtoarea ordine        16. Proiectul de Lege privind organizarea ºi
de zi:                          exercitarea profesiilor liberale.
 I. În fond                        17. Proiectul de Lege privind contenciosul
 1. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi       administrativ.
completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea        18. Proiectul de Lege privind regimul strãinilor
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, a Legii nr.     în România.
69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României ºi      19. Proiectul de Lege privind apãrarea secretului
a Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale.      de stat ºi a secretului de serviciu.
 2. Propunerea legislativã privind modificarea ºi     20. Proiectul de Lege privind securitatea
completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea      informaþiilor secrete de stat ºi a informaþiilor
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului.           secrete de serviciu.
 3. Propunerea legislativã privind modificarea ºi
completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea       II. În avizare
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului.             1. Propunerea legislativã privind reabilitarea ºi
 4. Propunerea legislativã privind modificarea ºi    modernizarea sistemelor de alimentare centralizatã
completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea      cu energie termicã din unitãþile administrativ-
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului.           teritoriale.
 12         MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C

  2. Propunerea legislativã privind completarea     invocate au hotãrât, cu majoritate de voturi, sã le
Ordonanþei Guvernului nr. 70/1994 în vederea       supunã Guvernului României spre analizã, urmând
reducerii impozitului pe profit.             ca punctul de vedere sã fie comunicat comisiei.
  3. Propunerea legislativã pentru completarea       Lucrãrile ºedinþei au continuat cu examinarea
art. 123 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995,      proiectelor de lege prevãzute la pct. 4 ºi 5, în
modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului    avizare, ale ordinii de zi.
nr. 36/1997.                        Cu majoritate de voturi s-a hotãrât avizarea
  4. Proiectul de Lege pentru aprobarea         favorabilã a acestora, constatându-se cã nu sunt
Ordonanþei de urgenþã nr. 200/1999 privind        elemente de nelegalitate sau neconstituþionalitate.
rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe   În continuarea lucrãrilor ºedinþei s-a trecut la
anul 1999.                        finalizarea dezbaterilor proiectului de Lege privind
  5. Proiectul de Lege pentru aprobarea         regimul strãinilor în România, discutat pe parcursul
Ordonanþei de urgenþã nr. 199/1999 cu privire la     mai multor ºedinþe, în comun, cu Comisia pentru
rectificarea bugetului de stat pe anul 1999.
                             apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã,
  III.                         prevãzut la pct. 18, în fond, al ordinii de zi.
  1. Protestul Uniunii Avocaþilor din România faþã    Dupã examinare s-a hotãrât cu majoritate de
de dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului    voturi, ca acesta sã fie supus spre dezbatere ºi
nr. 215/1999 ºi ale Ordonanþei de urgenþã a       adoptare plenului Camerei Deputaþilor, cu unele
Guvernului nr. 217/1999.                 amendamente admise, urmând a se întocmi raport
  2. Protestul Uniunii Notarilor Publici din      favorabil în acest sens.
România faþã de dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã     ªedinþa a continuat cu examinarea
a Guvernului nr. 215/1999.                amendamentelor formulate în plenul Camerei
  Lucrãrile comisiei au început cu dezbaterea     Deputaþilor asupra unor texte din proiectele de
iniþiativelor legislative prevãzute la pct. 1Ð3, în   lege referitoare la apãrarea secretului de stat ºi a
avizare, ale ordinii de zi.               secretului de serviciu prevãzute la pct. 19 ºi 20,
  În urma examinãrii, membrii comisiei au hotãrât,   în fond, ale ordinii de zi. Dupã finalizarea
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilã a      dezbaterilor s-a hotãrât întocmirea unui raport
acestora, cu recomandarea ca, la dezbaterea în      suplimentar, cu amendamente, ce urmeazã a fi
fond, sã se þinã seama de observaþiile ºi        supus spre dezbatere ºi adoptare plenului Camerei
propunerile Consiliului Legislativ.           Deputaþilor împreunã cu raportul iniþial.
  În continuarea lucrãrilor ºedinþei, membrii       Lucrãrile comisiei au continuat cu examinarea
comisiei au luat act de protestul Uniunii Avocaþilor   proiectului Legii executãrii pedepselor ºi a
din România faþã de dispoziþiile Ordonanþei de      mãsurilor preventive cu privare de libertate,
urgenþã a Guvernului nr. 215/1999, precum ºi de     prevãzut la pct. 12, în fond, al ordinii de zi.
prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului       Au avut loc dezbateri cu caracter general
nr. 217/1999 prin care se susþine cã acestea
                             asupra importanþei acestui proiect de lege prin
contravin funcþiei sociale de interes public a
                             care se urmãreºte reformarea sistemului
profesiei de avocat în statul de drept ºi sunt în
                             sancþiunilor penale, eficientizarea procesului
neconcordanþã flagrantã cu prevederile Legii
                             aplicãrii acestora ºi modernizarea regulilor
nr. 51/1995 privind organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat.                   generale penitenciare. S-a evidenþiat faptul cã în
  De asemenea, membrii comisiei au luat act ºi     elaborarea acestui proiect s-a avut în vedere ºi
de protestul Uniunii Naþionale a Notarilor Publici    respectarea unor documente internaþionale care
din România faþã de dispoziþiile Ordonanþei de      protejeazã drepturile ºi libertãþile fundamentale ale
urgenþã a Guvernului nr. 215/1999 prin care se      omului, precum ºi cele care privesc protecþia sa
susþine cã acestea sunt în contradicþie cu        economicã, financiarã ºi socialã, cât ºi siguranþa
prevederile Constituþiei României, cu legea       comunitarã a persoanei.
specialã care reglementeazã activitatea notarialã,     Examinarea pe articole a proiectului de lege va
Legea nr. 36/1995, precum ºi cu legislaþia statelor   continua într-o ºedinþã ulterioarã.
europene în aceastã materie.                Întrucât timpul afectat lucrãrilor ºedinþei a fost
  Membrii comisiei au dezbãtut conþinutul acestor   epuizat, dezbaterile la proiectele de lege ºi la
materiale ºi însuºindu-ºi în totalitate argumentele   propunerile legislative prevãzute la pct. 1Ð11 ºi
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C           13

13Ð17, în fond, ale ordinii de zi, au fost amânate    vreunui candidat cu altul, adicã nici P.N.Þ.C.D.-ului
pentru o ºedinþã ulterioarã.               ºi nici P.D.-ului;
 Din numãrul total al membrilor comisiei, 25, a       3. cã prin votul dat în ºedinþa din 29 decembrie
absentat domnul deputat Valeriu Stoica Ñ Grupul      1999 a birourilor permanente reunite, acestea s-au
parlamentar P.N.L.                    substituit în atribuþiile conferite de legea în cauzã
             *                numai comisiilor reunite, creîndu-ne astfel un
            *    *             blocaj în derularea procedurilor legale, pentru care
  În continuarea lucrãrilor, Comisia juridicã, de    s-a solicitat reluarea lucrãrilor comisiilor reunite ºi
disciplinã ºi imunitãþi a Camerei Deputaþilor ºi     finalizarea procedurilor pentru fiecare fazã ºi
Comisia juridicã, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi   pentru fiecare candidat, cu respectarea condiþiilor
validãri a Senatului s-au întrunit în ºedinþã comunã   prevãzute expres de legea de faþã.
în ziua de 27 ianuarie 2000, orele 12,00, la sediul      Domnul senator Doru Ioan Tãrãcilã, în replicã,
Senatului, cu scopul de a reexamina ºi finaliza      admite cã era necesarã întrunirea de astãzi, a
procedura de avizare a celor 11 candidaþi propuºi     comisiilor reunite, dar candidaþii au fost avizaþi prin
de grupurile parlamentare ca sã facã parte din      votul secret din 28 decembrie 1999, urmând ca
Colegiul Consiliului Naþional pentru Studierea      astãzi sã se discute candidatul P.N.Þ.C.D.- civic ºi
Arhivelor Securitãþii ca poliþie politicã, în raport de  ecologist, care îl înlocuieºte pe domnul Horia
prevederile Legii nr. 187/1999 privind accesul la     Roman Patapievici.
propriul dosar ºi deconspirarea Securitãþii ca poliþie    Preºedintele de ºedinþã al comisiilor reunite,
politicã.                         domnul deputat Emil-Teodor Popescu precizeazã
  Lucrãrile ºedinþei au fost conduse de cãtre      cã Grupul parlamentar P.N.Þ.C.D.-civic ºi ecologist
domnul Emil-Teodor Popescu, preºedintele         nu a renunþat niciodatã ºi nu renunþã nici astãzi la
Comisiei juridice, de disciplinã ºi imunitãþi a      candidatura domnului Horia Roman Patapievici ºi
Camerei Deputaþilor.                   cã prin adresa înregistratã sub nr. XIV/2 din
  Dupã ce s-a îndeplinit cvorumul de lucru, stabilit   30.01.2000, înaintatã secretarului general al
prin regulament, preºedintele însãrcinat cu        Camerei Deputaþilor, s-a solicitat sã se comunice
conducerea ºedinþei, deputat Emil-Teodor         Comisiilor juridice cã nu se renunþã la candidatura
Popescu, a deschis lucrãrile ºedinþei, anunþând cã    domnului Horia Roman Patapievici; dimpotrivã,
audierea candidaþilor a fost deja efectuatã în      Comisiile juridice sã comunice, în scris, birourilor
ºedinþa anterioarã, astãzi se procedeazã numai la     permanente, care sunt, în concret, acele condiþii
avizarea individualã a candidaþilor.           prevãzute de lege pe care canditatul în cauzã nu
  Domnii senatori Doru Ioan Tãrãcilã ºi Petre      le-ar îndeplini. Cã prin aceeaºi adresã s-a indicat,
Ninosu, precum ºi deputaþii Carmen Dumitriu ºi      în subsidiar, pentru respectarea termenului de 5
Dumitru Bãlãeþ, au solicitat cuvântul invocând      zile prevãzute de lege, cã urmãtoarea candidaturã
aspecte de procedurã, în sensul cã nu au ºtiut de     va fi cea a domnului Vasile Boroneanþ, ceea ce
ºedinþã deoarece au fost convocaþi în pripã; nu au    nu echivaleazã, în nici un fel, cu renunþarea la
înþeles de ce trebuie sã ne mai întrunim a doua      candidatura domnului Horia Roman Patapievici.
oarã, când deja existã raportul comun al comisiilor      La insistenþele domnului senator Doru Ioan
din 28 decembrie 1999, însuºit de birourile        Tãrãcilã, ºi în urma dezbaterilor, s-a trecut la
permanente. Obiecþiunile au fost discutate ºi       soluþionarea prin vot a chestiunilor de procedurã
combãtute de preºedintele de ºedinþã, domnul       de mai sus, stabilindu-se, cu majoritatea de voturi
deputat Emil-Teodor Popescu, de domnul senator      a celor prezenþi, cã cele douã comisii sunt legal
Benedict Cazimir Ionescu, precum ºi de alþi        întrunite la ºedinþa de azi, 27 ianuarie 2000, ºi, de
membri ai comisiilor, care au luat cuvântul,       asemenea, s-a hotãrât cã, în temeiul audierilor
reieºind:                         anterioare ºi al verificãrii documentaþiei existente la
  1. cã niciodatã Grupul parlamentar P.N.Þ.C.D.-     dosarul fiecãrui candidat în parte, se va proceda
civic ºi ecologist nu a renunþat la candidatura      la avizarea individualã a fiecãrei candidat, avizarea
domnului Horia Roman Patapievici;             constând:
  2. cã nicãieri, în raportul din 28 decembrie 1999,     a) în confruntarea fiecãrui candidat cu condiþiile,
nu s-a solicitat vreunui grup parlamentar înlocuirea   identice, prevãzute în mod expres de lege, ºi;
 14         MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C

  b) în acest context, este dreptul membrilor         9. Comisia pentru apãrare, ordine
comisiilor de a formula obiecþiuni legale cu privire       publicã ºi siguranþã naþionalã
la fiecare candidaturã examinatã, dacã se constatã     Comisia pentru apãrare, ordine publicã ºi
cã una sau mai multe condiþii prevãzute de lege     siguranþã naþionalã ºi-a desfãºurat lucrãrile potrivit
nu sunt îndeplinite de acel candidat supus avizãrii;   urmãtorului plan tematic:
cã obiecþiunile se formuleazã în public, ºi nu se
                              Luni, 24 ianuarie orele 14,30Ð18,30
va practica nici un vot secret.
                              Revederea documentelor legislative aflate
  În consecinþã, s-a trecut la avizarea individualã   asupra comisiei ºi stabilirea prioritãþilor de
a candidaturilor. Preºedintele de ºedinþã, domnul    examinare pentru sesiunea care începe la
deputat Emil-Teodor Popescu, a supus fiecare       1 februarie 2000.
candidaturã, la avizare, întrebând dacã existã
                              Marþi, 25 ianuarie orele 9,00Ð15,00
obiecþiuni la fiecare candidat. Constatându-se cã
nu s-au formulat obiecþiuni asupra niciunei         1. Proiectul de Lege pentru aprobarea
                             Ordonanþei Guvernului nr. 27/1998 pentru
candidaturi, ºi cã fiecare din cei 11 candidaþi
                             majorarea limitelor minime ºi maxime ale amenzilor
îndeplineºte condiþiile prevãzute de lege, comisiile   contravenþionale stabilite prin Legea nr. 25/1969
reunite au hotãrât, cu majoritate de voturi, ca, în   privind regimul strãinilor în România. (Adoptat de
conformitate cu prevederile art. 6 din Legea       Senat Ð Raport.)
nr. 187/1999 sã-i supunã pe toþi candidaþii spre      2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii
aprobare plenului Camerei Deputaþilor ºi Senatului    nr. 15/1998 cu privire la asigurãrile facultative de
întrunite în ºedinþã comunã.               bunuri, persoane ºi rãspundere civilã în titulatura
                             completã, ºi Ministerul Justiþiei Ð Direcþia Generalã
  În timp ce se comunicau rezultatele votului, au
                             a Penitenciarelor (Adoptat de Senat Ð Raport.)
pãrãsit sala domnii Petre Ninosu ºi Octavian Opriº,
                              3. Proiectul de Lege privind ratificarea Înþelegerii
de la Senat, Carmen Dumitriu ºi Dumitru Bãleþ, de    între Guvernul României ºi Guvernul Republicii
la Camera Deputaþilor, rãmânând în salã domnul      Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva
senator Doru Ioan Tãrãcilã, Domnia sa plecând din    criminalitãþii internaþionale, semnatã la Bucureºti, la
salã la orele 13,31.                   7 iunie 1995. (Adoptat de Senat Ð Raport.)
  Faþã de cele de mai sus, comisiile reunite        4. Proiectul de Lege pentru aprobarea
supun spre aprobare plenului Camerei Deputaþilor     Ordonanþei Guvernului nr. 42/1999 pentru
                             ratificarea Acordului dintre Guvernul României ºi
ºi Senatului, întrunite în ºedinþã comunã, lista celor
                             Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în
11 candidaþi propuºi de grupurile parlamentare ca    domeniul apãrãrii, semnat la Bucureºti, la 24
sã facã parte din Colegiul Consiliului Naþional     octombrie 1998. (Adoptat de Senat Ð Raport.)
pentru Studierea Arhivelor Securitãþii ca poliþie
politicã, în conformitate cu prevederile Legii       Miercuri, 26 ianuarie orele 9,00Ð15,00
nr. 187/1999, dupã cum urmeazã:               1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului
                             de cooperare dintre Guvernele statelor participante
  1. Horia Roman Patapievici
                             la Cooperarea Economicã a Mãrii Negre în
  2. Claudiu Secaºiu
                             domeniul combaterii criminalitãþii, în special a
  3. Viorel Mircea Nicolescu              formelor ei organizate, semnat la Kerkyra, la 2
  4. Andrei Pleºu                    octombrie 1998. (Adoptat de Senat Ð Raport).
  5. Mircea Dinescu                    2. Propunerea legislativã privind protecþia ºi
  6. Gheorghe Mihai                   încadrarea în muncã a unor cadre militare ºi
  7. Florian Chiriþescu                 salariaþi civili care îºi înceteazã activitatea în
  8. Aurel Pricu                    condiþii deosebite. (Aviz.)
                              3. Proiectul de Lege privind aprobarea
  9. Gheorghe Oniºoru
                             ordonanþei Guvernului nr. 82/1999 pentru
  10. Csendes Ladislau                 modificarea ºi completarea Decretului nr. 247/1997
  11. Constantin Buchet                 cu privire la încadrarea cadrelor militare
 PREªEDINTE,                      permanente în grupele I, II sau III de muncã.
 Emil-Teodor Popescu                  (Aviz.)
            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C           15

  4. Proiectul de Lege pentru aprobarea          reprezentanþilor ROMARM ºi ROMTEHNICA,
Ordonanþei Guvernului nr. 7/1998 privind unele       precum ºi a altor factori de rãspundere din sectorul
mãsuri de protecþie socialã a personalului militar ºi   industriei de apãrare, dupã începerea sesiunii
civil, care se vor aplica în perioada restructurãrii    parlamentare.
marilor unitãþi, unitãþilor ºi formaþiunilor din       Din numãrul total al membrilor comisiei, 24, au
compunerea Ministerului Apãrãrii Naþionale.        absentat, în zilele de 24, 25, 26 ºi 27, dupã cum
(Adoptat de Senat Ð Aviz.)                 urmeazã: Ionescu Constantin-Dudu, din Grupul
                              parlamentar al P.N.Þ.C.D. ºi civic-ecologist;
  Joi, 27 ianuarie orele 9,00Ð12,30            Bivolaru Gabriel ºi Onaca Dorel Constantin, ambii
  1. Propunerea legislativã privind Programul       din Grupul parlamentar al P.D.S.R.; Dumitrescu
energetic nuclear. (Aviz.)                 Adrian Paul, din Grupul parlamentar al P.N.L.
  2. Proiectul Legii executãrii pedepselor ºi a       În ziua de 27 ianuarie a.c., la cei menþionaþi ca
mãsurilor preventive cu privare de libertate. (Aviz.)   absenþi s-a adãugat: Vasilescu Valentin, din Grupul
  În urma examinãrii fondului documentelor        parlamentar al P.N.Þ.C.D. ºi civic-ecologist.
legislative aflate în lucru la comisie au fost stabilite   p. PREªEDINTE,
unele prioritãþi de analizã ºi dezbatere.          Mihail Nicã
  Au fost aprobate sau, dupã caz, avizate                               SECRETAR,
favorabil toate proiectele de lege, cu excepþia                        Mihail-Gabriel Ioniþã
propunerii legislative privind Programul energetic
nuclear, care a fost avizat nefavorabil, þinându-se        10. Comisia pentru cercetarea
seama de punctul de vedere al Guvernului. De          abuzurilor, corupþiei ºi pentru petiþii
asemenea, din Planul tematic nu au fost dezbãtute       Membrii comisiei ºi-au desfãºurat activitatea în
documentele legislative prevãzute la punctele 2 ºi     zilele de 24, 25, 26 ºi 27 ianuarie a.c., între orele
4 pentru ziua de 26 ianuarie a.c., analiza acestora    9,30Ð16,30, având pe ordinea de zi activitate pe
urmând a se realiza ulterior. Amendamentele        subcomisiile de analizã, cu urmãtoarele planuri
admise sau respinse au fost redate în rapoartele      tematice:
comisiei.                           ¥ analiza activitãþii comisiei pe semestrul I al
  Suplimentar Planului tematic, împreunã cu        anului 1999;
Comisia juridicã, de disciplinã ºi imunitãþi, au fost     ¥ analiza dosarelor intrate ºi a cazurilor sesizate
definitivate:                       comisiei în perioada 20 decembrie 1999Ð22
  Ð raportul comun asupra proiectului de Lege       ianuarie 2000;
privind regimul strãinilor în România;             ¥ stabilirea programului comisiei (ºi al
  Ð raportul comun suplimentar la Raportul comun     subcomisiilor de analizã) pentru semestrul I al
asupra proiectului de Lege privind apãrarea        anului 2000.
secretului de stat ºi a secretului de serviciu,        Din numãrul total al membrilor comisiei, 16, au
adoptat de Senat în ºedinþa din 7 februarie 1996,     lipsit, motivat, domnii deputaþi Victor Babiuc Ð
ºi asupra proiectului de Lege privind securitatea     P.D.ÐU.S.D. ºi Aferãriþei Constantin (concediu
informaþiilor secrete de stat ºi a informaþiilor      medical).
secrete de serviciu, iniþiat de Guvern la 14 iulie      PREªEDINTE,
1998.                            Ion Honcescu
  Amendamentele admise sau respinse sunt
redate în rapoartele comune ale comisiilor.            11. Comisia pentru Regulament
  În ziua de 26 ianuarie a.c., comisia a audiat       Lucrãrile comisiei din ziua de 28 ianuarie 2000
9 liderii ai sindicatelor din regia ROMARM, afiliate    au fost conduse de domnul deputat Radu Ghidãu,
la Cartel Alfa, la cererea acestora, care au solicitat   preºedintele comisiei.
sprijin în vederea stopãrii distrugerii sectorului      Ordinea de zi a ºedinþei a fost urmãtoarea:
industriei de apãrare, de care, în opinia lor, se       1. Punctul de vedere al comisiei referitor la
face vinovatã echipa BerceanuÐBabiucÐ Popa         procedura de urmat în cazul în care Camera
Florentin.                         sesizatã de Guvern adoptã un proiect de lege de
  Luând act de doleanþele exprimate de liderii      respingere a unei ordonanþe, iar cealaltã Camerã
sindicatelor, membrii comisiei au hotãrât audierea     se pronunþã pentru aprobarea ordonanþei, solicitat
  16             MONITORUL       OFICIAL    AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 2/C

de Biroul permanent al Camerei Deputaþilor prin                  La punctul 2 al ordinii de zi s-a hotãrât
adresa nr. 1261 B.P. din 28.12.1999.                      trimiterea unei scrisori cãtre Biroul permanent al
  2. Discutarea situaþiei Raportului asupra                  Camerei Deputaþilor, prin care sã se exprime
proiectului de Hotãrâre privind modificarea ºi                 disponibilitatea membrilor comisiei pentru
completarea Regulamentului Camerei Deputaþilor,                 organizarea unor întâlniri cu liderii grupurilor
înaintat Biroului permanent în 7.09.1999.                    parlamentare, în ºedinþele comisiei din cursul lunii
  La primul punct al ordinii de zi, membrii                  februarie a.c., în vederea dezbaterii principalelor
comisiei, în urma analizei opiniilor Consiliului                modificãri ale Regulamentului Camerei Deputaþilor
Legislativ ºi Comisiei juridice, de disciplinã ºi                care au fost propuse prin raport.
imunitãþi a Camerei Deputaþilor referitoare la                   Au absentat domnii deputaþi: Ioan Bivolaru Ð
aceastã problemã, au decis cã procedura de urmat                Grupul   parlamentar    P.D.S.R.,   Vasile
în aceastã situaþie este cea prevãzutã de art. 75                Mândroviceanu Ð Grupul parlamentar P.N.L ºi
din Constituþie ºi aplicatã în practica parlamentarã              Gheorghe Secarã Ð Grupul parlamentar P.U.N.R.
anterioarã, fiind necesarã trimiterea proiectului de               PREªEDINTE,
lege la Senat spre reexaminare.                          Radu Ghidãu
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                 cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                 ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                 Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                 E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 2/C/2000 conþine 16 pagini.             Preþul 7.664 lei  ISSN  1222Ð6335

								
To top