Docstoc

211ap

Document Sample
211ap Powered By Docstoc
					                                      PARTEA A VI-A
Anul 173 (VI) — Nr. 211                          ACHIZIfiII PUBLICE                         Luni, 24 octombrie 2005                                          SUMAR

                                         Pagina                                         Pagina

          ANUNfiURI DE PARTICIPARE                                ANUNfiURI DE ATRIBUIRE
           LA LICITAfiIE DESCHIS√                             A CONTRACTELOR DE ACHIZIfiIE PUBLIC√
Achizi˛ii publice de produse .............................................     1–18  Achizi˛ie public„ de produse ............................................   30–33

Achizi˛ii publice de lucr„ri.................................................   18–23  Achizi˛ie public„ de lucr„ri ...............................................  33–37
                                              Achizi˛ie public„ de servicii ..............................................  37–38
Achizi˛ie public„ de servicii/lucr„ri ...................................     23–24
Achizi˛ii publice de servicii ...............................................   24–29        ANUNfiURI ŒN BAZA LEGII NR. 219/1998
                                                    PRIVIND REGIMUL CONCESIUNILOR
     ANUNfiURI PENTRU CONCURSUL DE SOLUfiII                       Licita˛ii publice deschise de bunuri..................................     38–39
Anun˛ de participare .........................................................  29–30  Licita˛ii publice deschise de servicii.................................      40


    ANUNfiURI             DE     PARTICIPARE                LA     LICITAfiIE              DESCHIS√

                                 ACHIZIfiII PUBLICE DE PRODUSE
  1. Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice               electrice de medie tensiune cu neutrul tratat prin BS, RTN,
ELECTRICA OLTENIA S.A., cu sediul Ón Craiova, Str. Brestei                 legat direct la p„m‚nt sau netratate, cod CPSA 3120.23.
nr. 2, tel. 0251/405555, 0253/205330, fax 0251/405104,                     4. Data limit„ de livrare a produselor este 20.12.2005.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                     5. a) Un exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
J 16/148/4.03.2002, cod unic de Ónregistrare nr. 14491102,                 prezentarea ofertei se va ob˛ine de la S.C.F.D.F.E.E.
achizi˛ioneaz„ produsele: relee complexe pentru protec˛ia liniilor             ELECTRICA OLTENIA - S.A., Serviciul Dezvoltare, Craiova,
electrice de medie tensiune cu neutrul tratat prin BS, RTN,                Str. Brestei nr. 2, jude˛ul Dolj, prin cump„rare direct„.
legat direct la p„m‚nt sau netratate                              b) Costul documenta˛iei pentru prezentarea ∫i elaborarea
Nr.         Denumire                            Cod   ofertei: 20 lei, inclusiv T.V.A. Plata se va face cu numerar la
                           UM      Cant.          casieria F.D.F.E.E. ELECTRICA OLTENIA - S.A.
crt.         produs                            CPSA
                                                c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 2.11.2005.
    Relee complexe pentru protec˛ia   bucat„         20      3120.23    6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 10.11.2005, ora
    liniilor electrice de medie tensiune                        10.00.
    cu neutrul tratat prin BS, RTN,
                                                b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
    legat direct la p„m‚nt sau netratate
                                              S.C.F.D.F.E.E. ELECTRICA OLTENIA - S.A., Serviciul
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de              Dezvoltare, cu sediul Ón Craiova, Str. Brestei, nr. 2, jude˛ul Dolj.
furnizare: licita˛ie deschis„.                                 c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate              7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
oferte: contract de de furnizare produse.                         reprezentantul/reprezentan˛ii autoriza˛i corespunz„tori ai
   3. a) Livrarea produselor se face la sediul S.D.F.E.E.                ofertan˛ilor ∫i ai autorit„˛ii contractante.
Craiova, Str. Brestei, nr. 2, jude˛ul Dolj.                          b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertei: 10.11.2005, ora
   b) Produsele pentru care se organizeaz„ procedura de                 11.00, la sediul S.C.F.D.F.E.E. ELECTRICA OLTENIA - S.A.,
licita˛ie deschis„ sunt: Relee complexe pentru protec˛ia liniilor             Craiova, Str. Brestei, nr. 2, jude˛ul Dolj.
    2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  8. Garan˛ia solicitat„ pentru participare: 2.300 lei (pentru      7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
I.M.M. se aplic„ reducere 50%, conform Legii nr. 346/2004).      reprezentantul/reprezentan˛ii autoriza˛i corespunz„tori ai
  9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„: surse      ofertan˛ilor ∫i ai autorit„˛ii contractante.
proprii.                                  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertei: 10.11.2005, ora
  10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i   11.00, la sediul S.C.F.D.F.E.E. ELECTRICA OLTENIA - S.A.,
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnico-financiar„ pe    Craiova, Str. Brestei, nr. 2, jude˛ul Dolj.
care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul: conform            8. Garan˛ia solicitat„ pentru participare: 4.000 lei (pentru
instruc˛iunilor pentru ofertan˛i.                   I.M.M. se aplic„ reducere 50%, conform Legii nr. 346/2004).
  Cifra medie anual„ de afaceri 4.190.000 lei, 1.197.143 euro      9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„: surse
(pentru I.M.M. se aplic„ reducere 50% conform Legii nr.        proprii.
346/2004).                                 10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
  Experien˛a similar„: Óncheierea Ón ultimii 3 ani a cel pu˛in a   cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnico-financiar„ pe
unui contract, al c„rui obiect a fost furnizarea de produse      care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul: conform
similare, Ón valoare minim„ de 230.000 lei (65.714 euro).       instruc˛iunilor pentru ofertan˛i.
  11. Perioada de valabilitate pentru care ofertantul poate s„-     Cifra medie anual„ de afaceri 6.300.000 lei, 1.800.000 euro
∫i men˛in„ oferta valabil„: 90 de zile de la data deschiderii     (pentru I.M.M. se aplic„ reducere 50% conform Legii nr.
ofertelor.                               346/2004).
  12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului    Experien˛a similar„: Óncheierea Ón ultimii 3 ani a cel pu˛in a
de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.                  unui contract al c„rui obiect a fost furnizarea de produse
  13. Nu se depun oferte alternative.                similare, Ón valoare minim„ de 340.000 lei (97.143 euro).
  14. Alte informa˛ii: -                         11. Perioada de valabilitate pentru care ofertantul poate s„-
  15. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie.               ∫i men˛in„ oferta valabil„: 90 de zile de la data deschiderii
  16. Contesta˛iile privind derularea procedurii de achizi˛ie se   ofertelor.
vor adresa Ón scris exclusiv autorit„˛ii contractante, Ón strict„     12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 60/2001.            de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.
  17. Contesta˛iile care nu se vor conforma prevederile         13. Nu se depun oferte alternative.
alineatului precedent vor fi lovite de nulitate.              14. Alte informa˛ii: -
  18. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia       15. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 14.10.2005.                  16. Contesta˛iile privind derularea procedurii de achizi˛ie se
                                    vor adresa Ón scris exclusiv autorit„˛ii contractante, Ón strict„
      (1/60.229)                         conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 60/2001.
                                      17. Contesta˛iile care nu se vor conforma prevederile
                                    alineatului precedent vor fi lovite de nulitate.
  1. Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice       18. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
ELECTRICA OLTENIA S.A., cu sediul Ón Craiova, Str. Brestei       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 14.10.2005.
nr. 2, tel. 0251/405555, 0253/205330, fax 0251/405104,
                                      (2/60.230)
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
J 16/148/4.03.2002, cod unic de Ónregistrare nr. 14491102,
achizi˛ioneaz„ produsele: protec˛ii digitale pentru celule LEA
(LES) 6-20 kV                               1. Autoritatea contractant„: S.N.G.N. ROMGAZ S.A.,
                                    Media∫, codul fiscal R 14056826, adresa: Str. Unirii nr. 4,
Nr.         Denumire                 Cod    municipiul Media∫, jude˛ul Sibiu, tel. 004 0269 842262; fax 004
                     UM    Cant.
crt.         produs                 CPSA
                                    069 841769.
    protec˛ii digitale pentru    bucat„   30   3120.23     2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
    celule LEA (LES) 6-20 kV                    lucr„ri: licita˛ie deschis„.
                                      b) Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de    oferte: contract de furnizare de produse.
furnizare: licita˛ie deschis„.                       3. a) Livrarea produselor se va face la CIP (DPP) Media∫.
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate    b) Natura produselor ce se vor achizi˛iona: scule de foraj
oferte: contract de de furnizare produse.               extrac˛ie diferite (pompa hidrostatic„ ∫i sistem de
   3. a) Livrarea produselor se face la sediul S.D.F.E.E.      automatizare dispozitiv de asamblat pakere), cod CPSA
Craiova, Str. Brestei, nr. 2, jude˛ul Dolj.              2952.12.
   b) Produsele pentru care se organizeaz„ procedura de         c) Condi˛ii ce trebuie Óndeplinite de c„tre ofertan˛i: cifra
licita˛ie deschis„ sunt: protec˛ii digitale pentru celule LEA     medie anual„ pe ultimii trei ani (2002, 2003, 2004) s„ fie:
(LES) 6-20 kV, cod CPSA 3120.23.                    minimum 200.000 RON (echivalentul a 55.581,8 euro), (1 euro
   4. Data limit„ de livrare a produselor este 20.12.2005.      = 3,5983 lei/curs B.N.R. din data de 18.10.2005).
   5. a) Un exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i        4. Data limit„ de livrare a produselor: e∫alonat conform
prezentarea ofertei se va ob˛ine de la S.C.F.D.F.E.E.         contractului.
ELECTRICA OLTENIA - S.A., Serviciul Dezvoltare, Craiova,          5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
Str. Brestei nr. 2, jude˛ul Dolj, prin cump„rare direct„.       se poate ob˛ine de la S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Media∫,
   b) Costul documenta˛iei pentru prezentarea ∫i elaborarea     Serviciul Licita˛ii, Str. Unirii nr. 4, tel./fax 0269/802114 Ón
ofertei: 20 lei, inclusiv T.V.A. Plata se va face cu numerar la    perioada 2.11.2005-7.11.2005 - 23.01.2004, Ón urma unei
casieria F.D.F.E.E. ELECTRICA OLTENIA - S.A.              solicit„ri scrise. Inten˛ia de ob˛inere a acestor documente va fi
   c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 2.11.2005.   anun˛at„ Serviciul Licita˛ii cu o zi Ón avans.
   6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 10.11.2005, ora     b) Pre˛ul documenta˛iei pentru elaborarea ∫i prezentarea
10.00.                                 ofertei este de 50 RON (inclusiv T.V.A.) ∫i se poate achita cu:
   b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:       sume cash sau virament.
S.C.F.D.F.E.E. ELECTRICA OLTENIA - S.A., Serviciul             c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8.11.2005.
Dezvoltare, cu sediul Ón Craiova, Str. Brestei, nr. 2, jude˛ul Dolj.    6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 16.11.2005, ora
   c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.     10.00.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                       3

  b) Ofertele se vor depune la sediul autorit„˛ii contractante,    Timi∫oara, cu sediul Ón Timi∫oara, bd. Take Ionescu nr. 56, cod
Media∫, Str. Unirii nr. 4, Serviciul Licita˛ii.             po∫tal 300124, jude˛ul Timi∫, Registratur„.
  c) Oferta va fi redactat„ Ón limba rom‚n„.                c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: rom‚n„.
  7. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la            7. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la
deschiderea ofertelor.                          deschiderea ofertelor.
  b) Ofertele se vor deschide Ón data de 16.11.2005, ora          b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 8.11.2005, ora
12.00, la sediul autorit„˛ii contractante, Media∫, Str. Unirii nr. 4.  12.30, sediul R.A.T.T.
  8. Garan˛ia de participare la licita˛ie va fi de 2.000 RON.        8. Ofertele vor fi Ónso˛ite de o garan˛ie de participare la
  Forma de constituire a acestei garan˛ii se va stabili conform    licita˛ie Ón valoare de 40 RON.
documentelor licita˛iei ∫i va avea un termen de valabilitate egal       9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau
cu cel al ofertei, ∫i anume 90 de zile.                 referirile la prevederile care le reglementeaz„: surse proprii.
  9. Investi˛ia se realizeaz„ din surse proprii, iar plata se va      10. Ofertantul va preciza forma juridic„ Ón care se
face conform contractului de furnizare produse.             legalizeaz„ asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze         contractul de furnizare (unde este cazul).
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul       11. Informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
de furnizare: asocierea simpl„ Ón participa˛iune.            cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
  11. Toate condi˛iile minime obligatorii ce trebuie Óndeplinite    economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
pentru capacitatea tehnic„ ∫i capacitatea economico-financiar„      ofertantul, precum ∫i documentele pe care ofertan˛ii trebuie s„
vor fi cuprinse Ón documenta˛ia pentru elaborarea ∫i           le depun„ Ón acest scop sunt prezentate Ón documentele de
prezentarea ofertei.                           licita˛ie.
  Condi˛ii de eligibilitate:                        12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
  a. declara˛ie pe proprie r„spundere completat„ Ón          oferta valabil„: 90 de zile de la data de deschidere a ofertelor.
conformitate cu Formularul B1 - Sec˛iunea IV din Normele de          13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
aplicare ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001;       de furnizare: pre˛ul cel mai mic.
  b. certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor      14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, precum ∫i       15. Nu exist„ un anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al
la bugetul asigur„rilor sociale de stat ∫i a pensiei suplimentare    Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice.
(formulare-tip eliberate de autorit„˛ile compentente din ˛ara Ón       16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
care ofertantul este rezident).                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.10.2005.
  12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile.
  13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de         (4/60.232)
furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.
  14. Nu se accept„ oferte alternative.
  15. Termenul-limit„ privind depunerea contesta˛iilor este de       1. Persoana juridic„ achizitoare: Filiala de Œntre˛inere ∫i
7 zile de la data primirii comunic„rii privind rezultatul licita˛iei.  Servicii Energetice ELECTRICA SERV - S.A., Sucursala
  16. S-a anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,     Moldova, cu sediul Ón Bac„u, str. ™tefan cel Mare nr. 22, cod
nr. 2/4.01.2005.                             po∫tal 600359, jude˛ul Bac„u, cod unic de Ónregistrare
  17. Anun˛ul de participare a fost transmis c„tre Regia        17535858, telefon 0234/205502, fax 0234/205504.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL Ón data de 19.10.2004.              1. a) Organizator: Bursa Rom‚n„ de M„rfuri, Terminalul
                                     Piatra-Neam˛, cu sediul Ón Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 35, bl.
   (3/60.231)                             I4, cod po∫tal 610076, jude˛ul Neam˛, cod fiscal R 1562694,
                                     telefon +4.0233.232.390, fax +4.0233.216.570. Persoana de
                                     contact: Sorina Bulai, tel. ≠4.0233.232.390.
  1. Regia Autonom„ de Transport Timi∫oara, cod fiscal           2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
R 2490570, cu sediul Ón Timi∫oara, bd. Take Ionescu nr. 56,       furnizare este licita˛ie deschis„.
cod po∫tal 300124, telefon 0256/27.77.00, 27.77.36, telefon/fax       b) Tipul contractului de furnizare: produse model Sec˛ia V
0256/27.77.93, jude˛ul Timi∫.                      din Documenta˛ie.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de        3. a) Produsele vor fi livrate Ón maximum 20 de zile
furnizare: licita˛ie deschis„.                      calendaristice de la Óncheierea contractului.
  b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte:        b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
furnizare de produse.                            - ma∫in„ automat„ de bobinat - 1 (una) bucat„;
  3. a) Locul de livrare a produselor: sediul achizitorului.        - dispozitiv de detensionare lan˛uri de izolatoare de 110 kV
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:      - 1 (una) bucat„;
polizor fix pentru ∫lefuire, t„iere, lustruire cu dou„ pietre, o       - cric hidraulic de 20 tf - 1 (una) bucat„;
bucat„, cod CPSA 2941.11.                          - motostivuitor - 1 (una) bucat„;
  4. Data limit„ de livrare a produselor: conform documenta˛iei      - analizator noxe gaze motoare cu benzin„ - 1 (una)
de licita˛ie.                              bucat„;
  5. a) Documentele ofertei pot fi achizi˛ionate de la serviciul      - trus„ de scule electroizolante - 73 (∫aptezeci∫itrei)
indicat la adresa de mai jos:                      buc„˛i.
  R.A.T.T. - Serviciul Licita˛ii, Contracte, Achizi˛ii, Timi∫oara,     c) Se va oferta Óntreaga cantitate de produse solicitat„. Se
bd. Take Ionescu nr. 56, cod po∫tal 300124.               accept„ oferte par˛iale.
  b) Costul documenta˛iei este de 30 RON ∫i poate fi achitat        4. a) Documenta˛ia necesar„ pentru elaborarea ∫i
Ón numerar la casieria R.A.T.T.                     prezentarea ofertei se poate ob˛ine de la sediul B.R.M. -
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: conform art. 38,  Terminalul Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 35, bl. I4, cod po∫tal
alin. 2, lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.        310076, telefon +4.0233.232.390, fax +4.0233.216.570.
60/2001, modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 212/2002.          b) Costul unui exemplar al documenta˛iei este de 100 RON,
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 8.11.2005, ora     plus T.V.A. Plata se poate face la casieria B.R.M. Terminalul
10.00.                                  Piatra-Neam˛ sau se va vira prin ordin de plat„, Ón contul
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele ∫i        B.R.M. Terminalul Piatra-Neam˛, cod IBAN RO40 RNCB 3700
eventualele contesta˛ii: Regia Autonom„ de Transport           0003 5327 0002, deschis la B.C.R., Sucursala Piatra-Neam˛.
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: cu maximum 8   B.R.M. Terminalul Piatra-Neam˛, cod IBAN RO40 RNCB 3700
zile Ónainte de data deschiderii procedurii.              0003 5327 0002, deschis la B.C.R., Sucursala Piatra-Neam˛.
  5. a) Data limit„ de depunere a ofertelor: 2.11.2005, ora       c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: cu maximum 8
9.00.                                 zile Ónainte de data deschiderii procedurii.
  b) Ofertele se depun/transmit la sediul B.R.M. Terminalul       5. a) Data limit„ de depunere a ofertelor: 1.11.2005, ora
Piatra-Neam˛, men˛ionat mai sus.                    9.00.
  c) Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.             b) Ofertele se depun/transmit la sediul B.R.M. Terminalul
  6. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 2.11.2005,     Piatra-Neam˛, men˛ionat mai sus.
ora 10.00, la sediul B.R.M. Terminalul Piatra-Neam˛.            c) Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
  7. Garan˛ia de pentru participare la licita˛ie este Ón valoare     6. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 1.11.2005,
total„ de 3.400 RON, defalcat„ pe loturi.               ora 10.00, la sediul B.R.M. Terminalul Piatra-Neam˛.
  8. Surse de finan˛are: surse proprii.                 7. Garan˛ia de pentru participare la licita˛ie este Ón valoare
  9. Documentele de calificare ∫i cerin˛ele referitoare la      total„ de 1.750 RON, defalcat„ pe loturi.
capacitatea tehnic„ ∫i economico-financiar„ cerute sunt          8. Surse de finan˛are: surse proprii.
prezentate Ón fi∫a de date a achizi˛iei.                  9. Documentele de calificare ∫i cerin˛ele referitoare la
  10. Perioada de valabilitate a ofertelor trebie s„ fie de     capacitatea tehnic„ ∫i economico-financiar„ cerute sunt
minimum 60 de zile, socotite de la data limit„ de depunere a      prezentate Ón fi∫a de date a achizi˛iei.
ofertelor.                                 10. Perioada de valabilitate a ofertelor trebie s„ fie de
  11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  minimum 60 de zile, socotite de la data limit„ de depunere a
este oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-      ofertelor.
economic.                                 11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  12. Nu sunt admise oferte alternative.               este oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
  13. Contesta˛iile se depun/transmit la sediul B.R.M.        economic.
Terminalul Piatra-Neam˛, men˛ionat mau sus.                12. Nu sunt admise oferte alternative.
  14. Anun˛ul de participare la licita˛ie a fost transmis spre      13. Contesta˛iile se depun/transmit la sediul B.R.M.
publicare la Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL:             Terminalul Piatra-Neam˛, men˛ionat mau sus.
18.10.2005.                                14. Anun˛ul de participare la licita˛ie a fost transmis spre
    (5/60.238)                           publicare la Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL:
                                    18.10.2005.
                                      (6/60.239)
   1. Persoana juridic„ achizitoare: Filiala de Œntre˛inere ∫i
Servicii Energetice ELECTRICA SERV - S.A., Sucursala
Moldova, cu sediul Ón Bac„u, str. ™tefan cel Mare nr. 22, cod        1. Autoritatea Na˛ional„ a V„milor din Bucure∫ti, str. Matei
po∫tal 600359, jude˛ul Bac„u, cod unic de Ónregistrare         Millo nr. 13, sectorul 1, cod fical 4192650, telefon 315.58.58,
17535858, telefon 0234/205502, fax 0234/205504.            315.58.59, interior 215, 285, telefon/telefax 310.27.78,
   1. a) Organizator: Bursa Rom‚n„ de M„rfuri, Terminalul      organizeaz„ licita˛ie deschis„ pentru atribuirea contractului de
Piatra-Neam˛, cu sediul Ón Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 35, bl.    achizi˛ie public„ pentru furnizarea de
I4, cod po∫tal 610076, jude˛ul Neam˛, cod fiscal R 1562694,         - aparate portabile detectare falsuri pentru controlul
telefon +4.0233.232.390, fax +4.0233.216.570. Persoan„ de       documentelor (carnete TIR, CMR, facturi, c„r˛i de identitate
contact: Sorina Bulai, tel. +4.0233.232.390.              auto m„rci etc.), 2 (dou„) buc„˛i, cod CPSA 3320.6 - alte
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de    instrumente ∫i aparate de m„sur„, control ∫i testare.
furnizare este licita˛ie deschis„.                     Livrare ∫i instalarea produselor se va efectua la sediul
   b) Tipul contractului de furnizare: produse model Sec˛ia V    utilizatorilor A.N.V. - Birourilor Vamale Oradea ∫i Moravi˛a, Ón
din Documenta˛ie.                           maximum 45 de zile calendaristice de la data intr„rii Ón vigoare
   3. a) Produsele din lotul 1 vor fi livrate Ón maximum 3 zile   a contractului, dar nu mai t‚rziu de 15.12.2005.
de la Óncheierea contractului, iar produsele din lotul 2 vor fi       Un exemplar al documenta˛iei se poate ob˛ine Ón baza unei
livrate Ón maximum 20 de zile de la Óncheierea contractului.      solicit„ri scrise a poten˛ialului ofertant, de la Serviciul Dot„ri,
   b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:     Achizi˛ii ∫i Administrarea Serviciilor, etaj 5, camera 14, din
   Lot 1                               cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor, telefon/fax 310.27.78,
   - calculator PC - 4 (patru) buc„˛i;                315.58.58/59, interioare 215, 285.
   - calculator portabil (Laptop) - 8 (opt) buc„˛i;            Costul unui exemplar al documenta˛iei este de 7 RON sau
   - imprimant„ Laser A4 - 2 (dou„) buc„˛i.             70.000 ROL; plata se va efectua, Ón numerar, la casieria
   Lot 2                               Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor, etajul 2, iar documenta˛ia se va
   - surs„ dubl„ de alimentare - 1 (una) bucat„;           ridica de la Serviciul Dot„ri, Achizi˛ii ∫i Administrarea Serviciilor,
   - generator de ton - 1 (una) bucat„;               et. 5, camera 14, din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor, str.
   - retroproiector - 1 (una) bucat„;                Matei Millo nr. 13, sectorul 1, p‚n„ la data limit„ pentru
   - videoproiectoare media - 2 (dou„) buc„˛i;            depunere, contra num„r de Ónregistrare pe scrisoarea de
   - telemetru digital -2 (dou„) buc„˛i.               Ónaintare.
   c) Se va oferta Óntreaga cantitate de produse solicitat„.       Ofeta, Ómpreun„ cu toate coresponden˛a ∫i documentele
Pentru lotul 1 nu se accept„ oferte par˛iale, pentru lotul 2 se    referitoare la licita˛ie schimbate Óntre furnizor ∫i autoritatea
accept„ oferte par˛iale.                        contractant„, vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
   4. a) Documenta˛ia necesar„ pentru elaborarea ∫i            Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 28.10.2005.
prezentarea ofertei se poate ob˛ine de la sediul B.R.M. -          Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 4.11.2005, orele
Terminalul Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 35, bl. I4, cod po∫tal    10.00.
310076, telefon +4.0233.232.390, fax +4.0233.216.570.            Deschiderea ofertelor se va face la sediul Autorit„˛ii
   b) Costul unui exemplar al documenta˛iei este de 100 RON,     Na˛ionale a V„milor, Bucure∫ti, str. Matei Millo nr. 13,
plus T.V.A. Plata se poate face la casieria B.R.M. Terminalul     sectorul 1, p‚n„ la data 4.11.2005, ora 12.00, Ón prezen˛a
Piatra-Neam˛ sau se va vira prin ordin de plat„, Ón contul       reprezentan˛ilor ofertan˛ilor, pe baz„ de Ómputernicire scris„.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                         5

   Cuantumul garan˛iei pentru prezentat„ pentru participare         Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
prezentat„ sub form„ de scrisoare de garan˛ie bancar„ este de       Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 19.10.2005.
2.500 RON.
   Sursele de finan˛are sunt venituri cu destina˛ie special„ ale       (7/60.240)
bugetului de stat.
   Documentele care dovedesc eligibilitatea:
   - declara˛ie pe propria r„spundere c„ ofertantul nu se afl„        1. Regia Autonom„ de Transport Timi∫oara, cod fiscal
Ón nici una dintre situa˛iile prev„zute la art. 30 din O.U.G. nr.     R 2490570, cu sediul Ón Timi∫oara, bd. Take Ionescu nr. 56,
60/2001 privind achizi˛iile publice;                    cod po∫tal 300124, telefon 0256/27.77.00, 27.77.36, telefon/fax
   - certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor     0256/27.77.93, jude˛ul Timi∫.
exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv cele      2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
locale, precum ∫i a contribu˛iei pentru asigur„rile sociale de stat    furnizare: licita˛ie deschis„.
la data de 31.08.2005 (formulare-tip eliberate de autorit„˛ile         b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte:
competente din ˛ara Ón care ofertantul este rezident).           achizi˛ie de produse.
   Pentru ofertan˛ii rom‚ni acestea sunt eliberate de             3. a) Locul de livrare a produselor: sediul achizitorului.
Administra˛ia Finan˛elor Publice sau jude˛ean„; prim„rie (pe          b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona, cod
raza c„reia ofertantul Ó∫i desf„∫oar„ activitatea).            CPSA: piese de schimb pentru autobuze U 312, cod CPSA EN
   Documentele care dovedesc Ónregistrarea: certificatul emis      3430.11.
de Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Camera de             4. Data limit„ de livrare a produselor: 31 decembrie 2005.
comer˛ ∫i industrie naa˛ional„ sau teritorial„, din care s„ rezulte       5. a) Documentele ofertei pot fi achizi˛ionate de la serviciul
Ónregistrarea ∫i obiectul de activitate al ofertantului.          indicat la adresa de mai jos:
   Cerin˛e minime cu privire la:                       R.A.T.T. - Serviciul Licita˛ii, Contracte, Achizi˛ii, Timi∫oara,
   - capacitatea tehnic„ - formulare tip - privind:           bd. Take Ionescu nr. 56, cod po∫tal 300124.
   - prezentarea fi∫ei de informa˛ii generale;                b) Costul documenta˛iei este de 30 RON ∫i poate fi achitat
   - prezentarea listei cuprinz‚nd subcontractan˛ii ∫i a         Ón numerar la casieria R.A.T.T.
acordurilor de subcontractare pentru cei care vor avea o            c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: conform art. 38,
pondere de peste 10% Ón Óndeplinirea contractului;             alin. 2, lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
   - prezentarea autoriz„rii din partea produc„torului extern      60/2001, modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 212/2002.
pentru livrarea produselor de c„tre furnizorul rom‚n;              6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 11.11.2005, ora
   - informa˛ii privind Óncheierea ∫i Óndeplinirea, Ón ultimii trei   11.00.
ani (2002-2004) a cel pu˛in unui contract al c„rui obiect a fost        b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele ∫i
furnizarea unor produse similare ∫i care a avut valoarea egal„       eventualele contesta˛ii: Regia Autonom„ de Transport
sau mai mare de 29.464 euro;                        Timi∫oara, cu sediul Ón Timi∫oara, bd. Take Ionescu nr. 56, cod
   - prezentarea a cel pu˛in unei recomand„ri - maximum trei       po∫tal 300124, jude˛ul Timi∫, Registratur„.
recomand„ri din partea altor beneficiari/clien˛i;                c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: rom‚n„.
   - prezentarea certificatului ISO 9001-9002 pentru ofertant;        7. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la
prezentarea a cel pu˛in unui certificat de calitate emis de una      deschiderea ofertelor.
din institu˛iile publice, a∫a cum acestea au fost denumite prin         b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 11.11.2005, ora
Legea nr. 51/1991 a siguran˛ei na˛ionale; prezentarea unui         12.00, sediul R.A.T.T.
certificat conform prevederilor legale care s„ ateste drepturile        8. Ofertele vor fi Ónso˛ite de o garan˛ie de participare la
de proprietate intelectual„ asupra aplica˛iei software;          licita˛ie Ón valoare de 60 RON, defalcat„ pe repere conform
   - informa˛ii privind asigurarea personalului de specialitate     documenta˛iei de licita˛iei.
care este considerat strict necesar pentru Óndeplinirea             9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau
contractului de produse;                          referirile la prevederile care le reglementeaz„: surse proprii.
   - informa˛ii privind asigurarea (Ón dotare proprie, prin          10. Ofertantul va preciza forma juridic„ Ón care se
contracte sau conven˛ii de Ónchiriere) acelor echipamente,         legalizeaz„ asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit
utilaje, mijloace fixe ∫i alte dot„ri care sunt considerente strict    contractul de furnizare: unde este cazul.
necesare pentru Óndeplinirea contractului;                   11. Informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
   - informa˛ii referitoare la Óndeplinirea obliga˛iilor contractuale,  cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
Ón desf„∫urare, fa˛„ de al˛i beneficiari.                 economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
   Capacitatea financiar„:                        ofertantul, precum ∫i documentele pe care ofertan˛ii trebuie s„
   - ofertantul s„ nu aib„ datorii restante la bugetul de stat la    le depun„ Ón acest scop sunt prezentate Ón documentele de
data de 31.08.2005.                            licita˛ie.
   Plata se va efectua Ón lei, la pre˛uri ferme de contract,         12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
nemodificabile pe Óntrega durat„ a contractului ∫i p‚n„ la         oferta valabil„: 90 de zile de la data de deschidere a ofertelor.
Óndeplinirea acestuia, prin ordin de plat„, astfel:               13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
   - Ón termen de 15 zile calendaristice de la data primirea       de furnizare: pre˛ul cel mai mic.
facturii fiscale emis„ Ón baza procesului-verbal de recep˛ie          14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
cantitativ„ ∫i calitativ„ la sediile utilizatorilor A.N.V. ∫i a         15. Nu exist„ un anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al
documentelor de livrare (aviz de expediere, certificat de calitate     Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice.
∫i garan˛ie, instruc˛iuni de utilizare Ón limba rom‚n„/limba          16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
englez„).                                 Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
   Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 30 de zile de la
deschiderea acestora.                              (8/60.241)
   Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
furnizare va fi pre˛ul cel mai sc„zut, oferta stabilit„ ca fiind
c‚∫tig„toare va fi oferta care va respecta Óntocmai cerin˛ele         1. C.N. TRANSELECTRICA - S.A., Sucursala de Transport
minimale ale caietului de sarcini ∫i va avea pre˛ul cel mai        Cluj, cu sediul Ón Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27,
sc„zut.                                  et. 4, jude˛ul Cluj, codul po∫tal 3400, telefon 0264/405505, fax
   Nu se accpet„ depunerea de oferte alternative.            0264/405500, cod fiscal R13402816, Birou Patrimoniu-
   Anun˛ul de inten˛ie nu s-a publicat.                 Administrativ, tel. 0264/405518.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  2. Procedura aplicat„: licita˛ie deschis„.               b) Costul unui exemplar din documenta˛ia de elaborare ∫i
  Tipul contractului: contract de achizi˛ie produse.         prezentare a ofertei este de 15 RON ∫i se poate achita prin
  3. a) Locul de livrare a produselor: loca˛iile beneficiarului,   lichidit„˛i la casieria unit„˛ii.
men˛ionate Ón caietul de sarcini.                     c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 2.11.2005.
  b) Natura ∫i cantitatea produselor care fac obiectul          6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 14.11.2005, ora
contractului: cod CPSA 2924.24                     11.00.
  - sting„toare portabile cu pulbere ∫i CO2 - P-1, presurizate      b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
= 30 buc„˛i;                              Registratura ANDRAD, Pite∫ti, Mioveni, Str. C‚mpului nr. 1,
  - sting„toare portabile cu spum„ aeromecacnic„ - SM-9 =      jude˛ul Arge∫, cod po∫tal 115400.
40 buc„˛i;                                 c) Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
  - sting„toare transportabile cu spum„ mecanic„ - SM 50 =        7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
10 buc„˛i.                               comisia pentru evaluarea ofertelor ∫i reprezentan˛ii autoriza˛i ai
  4. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei    ofertan˛ilor.
se poate ob˛ine contra cost de la Biroul Patrimoniu            b) Ofertele vor fi deschise la ANDRAD, Mioveni, Str.
Administrativ.                             C‚mpului nr. 1, jude˛ul Arge∫, Ón data de 14.11.2005, ora
  b) Costul unui exemplar este de 10 lei, sum„ care se va      12.00.
achita la casieria ST Cluj.                        8. Cuantumul garan˛iei pentru participare la licita˛ie este de
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 2.11.2005, ora  1.770 RON ∫i va fi constituit„ conform documenta˛iei de
10.00.                                 elaborare ∫i prezentare a ofertei.
  5. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 10.11.2005, ora       9. Sursa de finan˛are: fonduri proprii aprobate prin
10.00.                                 BVC/2005.
  6. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Cluj-Napoca, Str.      10. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile
Memorandumului nr. 27, et. 4, la Secretariatul ST Cluj.        calendaristice de la data limit„ pentru depunerea ofertelor la
  7. Cuantumul garan˛iei de participare: 400 lei.          registratura ANDRAD.
  8. Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.        11. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
  9. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor:      este oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
Ómputernici˛ii ofertan˛ilor.                      economic.
  10 Ofertele se vor deschide la data de 10.11.2005, ora         12. Nu se accept„ oferta alternativ„.
11.00, la sediul ST Cluj, Str. Memorandumului nr. 27, et. 4.        13. Data de transmitere a anun˛ului de participare c„tre
  11. Modalit„˛i de finan˛are: surse proprii.            Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL, Partea a VI-a, Achizi˛ii
  12. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i   publice: 19.10.2005.
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„          (10/60.243)
ofertantul: conform instruc˛iunilor pentru ofertan˛i.
  13. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
oferta valabil„: 90 de zile, cu posibilitatea extinderii la        1. Autoritatea contractant„: S.C. TERMOSERV ROVINARI -
solicitarea ST Cluj.                          S.A., cu sediul Ón Rovinari, Str. Energeticianului nr. 25 A, cod
  14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  po∫tal 215400, jude˛ul Gorj, cod unic de Ónregistrare
de lucr„ri: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere       R 15374011, telefon 0253/372456, fax 0253/372466.
tehnico-economic.                             2. a) Procedura aplicat„: licita˛ie deschis„.
  15. Termenul de valabilitate al ofertei: 90 de zile.          b) Tipul contractului: furnizare de produse, tip achizitor.
  16. Nu se accept„ oferte alternative.                 3. a) Locul de livrare a produselor: S.C. TERMOSERV
  17. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a   ROVINARI - S.A.
VI-a, Achizi˛ii Publice, a anun˛ului de inten˛ie sau men˛ionarea      b) Natura produselor: echipament tratament termic suduri,
unui astfel de anun˛: nu exist„ anun˛ de inten˛ie.           cod CPSA 2924.
  18. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia       Cantit„˛ile sunt men˛ionate Ón documenta˛ia pentru
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.                prezentarea ∫i elaborarea ofertei.
  Persoana juridic„ achizi˛ionare: C.N. TRANSELECTRICA -         4. Termenul limit„ de livrare a produselor: 22.12.2005.
S.A., Sucursala de Transport Cluj.                     5. Un exemplar al documentelor licita˛iei se poate ob˛ine
                                    contra sumei de 35 lei, de la sediul societ„˛ii, Serviciul
    (9/60.242)                           Aprovizionare - Depozite, tel. 0253/207115, unde se pot ob˛ine
                                    ∫i alte rela˛ii suplimentare.
                                      Data-limit„ pentru primirea solicit„rilor de clarific„ri este:
  1. Denumirea autorit„˛ii contractante:               8.11.2005.
  Agen˛ia Na˛ional„ pentru De∫euri Radioactive, cod fiscal        6. Oferta redactat„ Ón limba rom‚n„, Ón conformitate cu fi∫a
16291828, cu sediul Ón Mioveni, Str. C‚mpului nr. 1, jude˛ul      de date a achizi˛iei se va depune la registratura societ„˛ii p‚n„
Arge∫, CP 115400, telefon 0248/291200, fax 0248/291400.        la data de 15.11.2005, ora 12.00.
  2. a) Procedura aplicat„: licita˛ie deschis„.             7. Ofertele se vor deschide la sediul societ„˛ii Ón data de
  b) Tipul contractului de atribuire: contract de furnizare, Ón   15.11.2005, ora 13.00, Ón fa˛a comisiei de evaluare ∫i a
vederea achizi˛ion„rii de autolaborator analiza de∫euri        reprezentan˛ilor ofertan˛ilor.
radioactive - 1 bucat„.                          8. Garan˛ia de participare este de 4.000 lei ∫i se va
  3. a) Locul de livrare a produselor: ANDRAD, Mioveni, Str.     constitui conform fi∫ei de date a achizi˛iei, sec˛iunea I.
C‚mpului nr. 1, jude˛ul Arge∫, cod po∫tal 115400.             9. Finan˛area achizi˛iei se face din surse proprii, iar plata se
  b) Se va livra: autolaborator analiza de∫euri radioactive     va face Ón urma accept„rii facturilor emise Ón baza
coduri CPSA 410.22 ∫i 3320.41.                     documentelor livr„rii.
  c) Oferta va con˛ine Óntreaga cantitate de produse, conform      10. Toate informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, precum
documenta˛iei pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.        ∫i documentele solicitate din care s„ reias„ capacitatea tehnic„
  4. Termen de livrare: maximum 3 de zile de la contractare.     ∫i economico-financiar„, acredit„rile organismelor abilitate
  5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei    necesare livr„rii produselor se reg„sesc Ón fi∫a de date a
poate fi cump„rat„ de la sediul ANDRAD.                achizi˛iei.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                       7

  11. Perioada de valabilitate a ofertelor va va conform Legii      1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Societatea Na˛ional„ a
nr. 386/2003.                             Lignitului OLTENIA - S.A., T‚rgu Jiu, cod unic de Ónregistrare
  12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de      16306589, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.                   J 18/263/5.04.2004, cu sediul Ón T‚rgu Jiu, str. Tudor
  13. Nu se admit oferte alternative.                Vladimirescu nr. 1-15, cod po∫tal 1400, jude˛ul Gorj, tel. 0253-
  14. Nu a fost publicat anun˛ de inten˛ie.             215055, int. 1129, 1170, telex 45318, tel./fax 0253-222015.
  15. Data transmiterii anun˛ului de participare: 19.10.2005.       2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
                                    furnizare: licita˛ie deschis„.
   (11/60.244)                              b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
                                    oferte: achizi˛ie de produse - cilindri hidraulici, cod CPSA EL
                                    29.12.21 ∫i pompe hidraulice, cod CPSA EL 2922.13, pentru
  1. Autoritatea contractant„:                    activitatea de investi˛ii.
  Societatea Comercial„ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI            3. a) Locul de livrare a produselor: subunitatea S.N.L.
- S.A., cu sediul Ón Turceni, Str. Uzinei nr. 1, jude˛ul Gorj, cod   OLTENIA - S.A., T‚rgu Jiu, respectiv E.M. Mehedin˛i.
fiscal R16302447, tel. 0253/335045, fax 0253/335068.            b) Livrarea produselor se va face Ón termen de 45 de zile
  2. a) Procedura aplicat„: licita˛ie deschis„ (repetare       de la semnarea contractului. Pre˛urile se vor exprima Ón lei,
procedura), conform O.U.G. nr. 60/2001, aprobat„ ∫i modificat„     cuprinz‚nd cheltuielile de transport. Pre˛urile sunt ferme ∫i nu
de Legea nr. 212/2002, H.G. nr. 461/2001, H.G. nr. 411/2005      se actualizeaz„.
∫i O.M.F. nr. 1012/2001.                          4. a) Documenta˛ia se poate ob˛ine de la sediul Societ„˛ii
  b) Tipul contractului: contract achizi˛ie produse (modelul se   Na˛ionale a Lignitului OLTENIA - S.A., T‚rgu Jiu, str. Tudor
g„se∫te Ón documentele licita˛iei).                  Vladimirescu nr. 1-15, cod po∫tal 1400, jude˛ul Gorj, tel. 0253-
                                    215055, int. 1129, 1170, telex 45318, tel./fax 0253-222015,
  3. a) Locul de livrare a produselor: sediul Societ„˛ii
                                    Biroul Achizi˛ii Publice Produse.
Comerciale COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - S.A.
                                      Eventualele contesta˛ii Ónaintate pe cale administrativ„ se
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
                                    transmit/depun la Oficiul Juridic, tel. 0253/221015, int. 1118,
piese schimb locomotiv„ ∫i materiale CF, cod CPSA 3520.40.
                                    tel./fax 0253/222015.
  4. Data limit„ de livrare a produselor: conform caietului de      b) Contravaloarea acesteia este de 40 lei, inclusiv T.V.A.,
sarcini.                                care se va achita la casieria I.M.I. a S.N.L. OLTENIA - S.A.,
  5. a) Documentele licita˛iei, precum ∫i alte informa˛ii se pot   T‚rgu Jiu.
ob˛ine de la sediul Societ„˛ii Comerciale COMPLEXUL             c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8.11.2005, ora
ENERGETIC TURCENI - S.A., Biroul Achizi˛ii Produse,          15.00.
Óncep‚nd cu data de 20.10.2005.                       5. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 15.11.2005, ora
  b) Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea unui       9.00.
exemplar al documentelor de licita˛ie: 25 RON, pl„ti˛i numerar       b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: S.N.L.
la casieria Societ„˛ii Comerciale COMPLEXUL ENERGETIC         OLTENIA - S.A., T‚rgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15,
TURCENI - S.A. de c„tre un delegat Ómputernicit al poten˛ialului    jude˛ul Gorj, secretariatul Direc˛iei Comerciale.
ofertant, ∫i care s„ de˛in„ fi∫a cu informa˛ii generale, inclusiv      c) Limba de redactare a ofertelor: limba rom‚n„.
contul IBAN ale societ„˛ii poten˛ialului ofertant.             6. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 24.10.2005.   reprezentan˛ii oficiali ai ofertantului.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 13.10.2005, ora      b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: S.N.L. OLTENIA -
12.00.                                 S.A., T‚rgu Jiu, Ón data de 15.11.2005, ora 10.00, Ón faza
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:        comisiei de evaluare ∫i a reprezentan˛ilor ofertan˛ilor.
Societatea Comercial„ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI -             7. Garan˛ii pentru participare: 500 lei. Pentru IMM-uri se
S.A., registratura Direc˛iei Comerciale, Turceni, Str. Uzinei nr. 1,  accept„ garan˛ia de participare 250 lei.
jude˛ul Gorj.                                Garan˛ia de participare se va constitui Ón contul S.N.L.
  c) Limba redact„rii ofertelor: limba rom‚n„.            OLTENIA - S.A., T‚rgu Jiu RO 73 RNCB 2800000336750009,
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:    B.C.R., Sucursala jude˛ului Gorj.
delegat Ómputernicit al ofertantului.                    8. Finan˛area contractului de produse se va face din surse
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 31.10.2005, ora    proprii pentru activitatea de investi˛ii, cu Óncadrarea Ón sumele
13.00, Societatea Comercial„ COMPLEXUL ENERGETIC            planificate, plata produselor f„c‚ndu-se Ón urma accept„rii
TURCENI - S.A., Direc˛ia Comercial„.                  facturilor emise Ón baza documentelor de livrare. Plata se va
  8. Garan˛ia de participare la licita˛ie: 1.000 RON.        efectua prin ordine de compensare cu energie electric„,
  9. Modalit„˛i de plat„ a produselor: compensare cu energie     conform, H.G. nr. 685/1999 sau prin compensarea obliga˛iilor
electric„ sau alte modalit„˛i legale de plat„.             bugetare, conform Legii nr. 320/2004, de modificare ∫i
  10. Condi˛ii de eligibilitate: conform O.U.G. nr. 60/2001,     completare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2001
modificat„ ∫i aprobat„ de Legea nr. 212/2002, H.G. nr.         sau alte modalit„˛i de plat„ legale, func˛ie de disponibilit„˛i, Ón
461/2001, H.G. nr. 411/2005, O.M.F. nr. 1012/2001, avize ∫i      termen de 90 de zile.
certificate conform caietului de sarcini.                  9. Toate informa˛iile privind eligibilitatea, precum ∫i
  11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile.       documentele solicitate din care s„ reias„ capacitatea tehnic„ ∫i
  12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  economico-financiar„, acredit„rile organismelor abilitate
de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.                  necesare livr„rii produselor se reg„sesc Ón fi∫e de date a
                                    achizi˛iei.
  13. Nu se pot depune oferte alternative.
                                      Cerin˛e minime referitoare la capacitatea tehnic„ ∫i la
  14. S-a publicat un anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al
                                    capacitatea economico-financiar„ pe care ofertantul trebuie s„
Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 216 din 5 noiembrie 2004.
                                    le Óndeplineasc„ pentru a fi considerat calificat:
  15. Anun˛ul de participare s-a transmis c„tre Regia
                                      - capacitatea tehnic„:
Autonom„ MONITORUL OFICIAL la data de 19.10.2005.
                                      a) prezentare general„; formularul B2 din Sec˛iunea IV;
   (12/60.245)                              b) autorizare pentru livrarea produselor Ón original:
                                    Formularul B3 din Sec˛iunea IV;
                                      c) resurse tehnice
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  1. Ofertantul va avea Ón dotarea proprie, prin contracte sau       b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
conven˛ii de Ónchiriere etc., acele echipamente, utilaje, mijloace   oferte: achizi˛ie de produse cuple pentru instala˛iile de
fixe ∫i a alte dot„ri care sunt considerate strict necesare pentru   vulcanizat benzi transportoare din cauciuc, cod CPSA EL
Óndeplinirea contractului de furnizare.                 2912.21.
  2) S„ prezinte dovada autoriz„rii execu˛iei ∫i comercializ„rii      3. a) Locul de livrare a produselor: subunitatea S.N.L.
produselor men˛ionate Ón caietul de sarcini, conform          OLTENIA - S.A., T‚rgu Jiu, respectiv BATS Rovinari.
reglement„rilor legale;                           b) Livrarea produselor se va face Ón termen de 45 de zile.
  d) resurse umane:                          Pre˛urile se vor exprima Ón lei, cuprinz‚nd cheltuielile de
  - se solicit„, ca cerin˛„ minim„, asigurarea personalului de    transport. Pre˛urile sunt ferme ∫i nu se actualizeaz„.
specialitate strict necesar pentru Óndeplinirea contractului de       4. a) Documenta˛ia se poate ob˛ine de la sediul Societ„˛ii
furnizare;                               Na˛ionale a Lignitului OLTENIA - S.A., T‚rgu Jiu, str. Tudor
  e) certificarea sistemului calit„˛ii:                Vladimirescu nr. 1-15, cod po∫tal 1400, jude˛ul Gorj, tel. 0253-
  - copii dup„ documentele emise de organismele acreditate      215055, int. 1129, 1170, telex 45318, tel./fax 0253-222015,
care certific„ implementarea ∫i men˛inerea unui sistem de        Biroul Achizi˛ii Publice Produse.
management al calit„˛ii pentru produc„tor, conform condi˛iilor        Eventualele contesta˛ii Ónaintate pe cale administrativ„ se
din standardul ISO 9001, 9002 (ex. SRAC - Rom‚nia, DQS -        transmit/depun la Oficiul Juridic, tel. 0253/221015, int. 1118,
Germania, CQS - Cehia, DS Danemarca, ELOT - Grecia, TEST        tel./fax 0253/222015.
St. Petersburg - Rusia, QMI - Canada, MSZT - Ungaria, OQS -         b) Contravaloarea acesteia este de 40 lei RON, inclusiv
Austria, PCBC - Polonia, JQA Japonia, AFAQ - Fran˛a, AENOR       T.V.A., care se va achita la casieria I.M.I. a S.N.L. OLTENIA -
- Spania, AIB - VINCOTE INTERNATIONAL - Belgia etc.);          S.A., T‚rgu Jiu.
  f) experien˛a similar„:                         c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 7.11.2005, ora
  - autoritatea contractant„ stabile∫te ca ofertantul s„ prezinte   15.00.
unul sau mai multe contracte, Óncheiate Ón ultimii 3 ani, al c„rui      5. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 14.11.2005, ora
obiect a fost furnizarea de produse similare ∫i care au avut o     9.00.
valoare de 30.000 lei;                            b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: S.N.L.
  Capacitatea economico-financiar„                  OLTENIA - S.A., T‚rgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15,
  a) Obliga˛ii contractuale Ón desf„∫urare - conform         jude˛ul Gorj, secretariatul Direc˛iei Comerciale.
formularului B3.2-8.                             c) Limba de redactare a ofertelor: limba rom‚n„.
  b) Situa˛ia financiar„:                         6. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
  Indicatorii financiari trebuie s„ se reg„seasc„ Ón bilan˛ul     reprezentan˛ii oficiali ai ofertantului.
contabil din anul precedent sau Ón balan˛a din luna precedent„.       b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: S.N.L. OLTENIA -
  Autoritatea contractant„ stabile∫te, ca cerin˛„ minim„,       S.A., T‚rgu Jiu, Ón data de 14.11.2005, ora 10.00, Ón faza
Óncadrarea valorii unor indicatori financiari peste o valoare      comisiei de evaluare ∫i a reprezentan˛ilor ofertan˛ilor.
minim„ impus„. Indicatorii financiari trebuie s„ se reg„seasc„        7. Garan˛ii pentru participare: 500 lei RON. Pentru IMM-uri
Ón documentele prev„zute la B.3.2. pct. 9 sau s„ poat„ fi        se accept„ garan˛ia de participare 250 lei.
calcula˛i pe baza informa˛iilor prev„zute Ón documentele           Garan˛ia de participare se va constitui Ón contul S.N.L.
respective.                               OLTENIA - S.A., T‚rgu Jiu RO 73 RNCB 2800000336750009,
  1) Cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii 3 ani s„ fie de     B.C.R., Sucursala jude˛ului Gorj.
90.000 lei.                                 8. Finan˛area contractului de produse se va face din surse
  2) Lichiditate general„ (active circulante/datorii curente x    proprii pentru activitatea de produc˛ie, cu Óncadrarea Ón sumele
100).                                  planificate, plata produselor f„c‚ndu-se Ón urma accept„rii
  Cerin˛a minim„ este Óncadrarea valorii indicatorului respectiv   facturilor emise Ón baza documentelor de livrare. Plata se va
peste procentul de 100 %.                        efectua prin ordine de compensare cu energie electric„,
  Lichiditate general„ mai mare de 100 %.               conform H.G. nr. 685/1999, sau prin compensarea obliga˛iilor
  3. Solvabilitate patrimonial„ (capital propriu/total pasiv x 100)  bugetare, conform Legii nr. 320/2004, de modificare ∫i
  Œncadrarea valorii indicatorului respectiv peste procentul de    completare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2001
30 % (SP mai mare de 30).                        sau alte modalit„˛i de plat„ legale, func˛ie de disponibilit„˛i, Ón
  10. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„     termen de 90 de zile.
oferta valabil„: 90 de zile.                         9. Toate informa˛iile privind eligibilitatea, precum ∫i
  11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  documentele solicitate din care s„ reias„ capacitatea tehnic„ ∫i
de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.                  economico-financiar„, acredit„rile organismelor abilitate
  12. Nu se admite depunerea ofertelor alternative.          necesare livr„rii produselor se reg„sesc Ón fi∫e de date a
                                    achizi˛iei.
  13. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie nr. 242 din         Cerin˛e minime referitoare la capacitatea tehnic„ ∫i la
14.12.2004.                               capacitatea economico-financiar„ pe care ofertantul trebuie s„
                                    le Óndeplineasc„ pentru a fi considerat calificat:
  14. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.                   - capacitatea tehnic„:
                                       a) prezentare general„; formularul B2 din Sec˛iunea IV;
    (13/60.246)                              b) autorizare pentru livrarea produselor Ón original:
                                    Formularul B3 din Sec˛iunea IV;
                                       c) resurse tehnice
  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Societatea Na˛ional„ a      1. Ofertantul va avea Ón dotarea proprie, prin contracte sau
Lignitului OLTENIA - S.A., T‚rgu Jiu, cod unic de Ónregistrare     conven˛ii de Ónchiriere etc., acele echipamente, utilaje, mijloace
16306589, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.    fixe ∫i alte dot„ri care sunt considerate strict necesare pentru
J 18/263/5.04.2004, cu sediul Ón T‚rgu Jiu, str. Tudor         Óndeplinirea contractului de furnizare.
Vladimirescu nr. 1-15, cod po∫tal 1400, jude˛ul Gorj, tel. 0253-       2) S„ prezinte dovada autoriz„rii execu˛iei ∫i comercializ„rii
215055, int. 1129, 1170, telex 45318, tel./fax 0253-222015.       produselor men˛ionate Ón caietul de sarcini, conform
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de     reglement„rilor legale;
furnizare: licita˛ie deschis„.                        d) resurse umane
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                       9

  Se solicit„ ca cerin˛„ minim„, asigurarea personalului de        4. Durata de valabilitate a contractului: 31.12.2005.
specialitate strict necesar pentru Óndeplinirea contractului de       5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
furnizare;                               care se poate ob˛ine un exemplar din documenta˛ia pentru
  e) certificarea sistemului calit„˛ii                elaborarea ∫i prezentarea ofertei: Spitalul Jude˛ean de Urgen˛„
  Copii dup„ documentele emise de organismele acreditate       Baia Mare, Baia Mare, str. George Co∫buc nr. 31, camera 114,
care certific„ implementarea ∫i men˛inerea unui sistem de        persoana de contact ing. Rednic Gavril.
management al calit„˛ii pentru produc„tor, conform condi˛iilor       b) Cost exemplar: 50 RON, cu chitan˛„ la casieria spitalului.
din standardul ISO 9001, 9002 (ex. SRAC - Rom‚nia, DQS -          c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 27.10.2005.
Germania, CQS - Cehia, DS Danemarca, ELOT - Grecia, TEST          6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 3.11.2005, ora
St. Petersburg - Rusia, QMI - Canada, MSZT - Ungaria, OQS -       9.00.
Austria, PCBC - Polonia, JQA Japonia, AFAQ - Fran˛a, AENOR         b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
- Spania, AIB - VINCOTE INTERNATIONAL - Belgia etc.);          registratura Spitalului Jude˛ean de Urgen˛„ îDr. Constantin
  f) experien˛a similar„:                       Opri∫”, Baia Mare, str. George Co∫buc nr. 31, jude˛ul
  Autoritatea contractant„ stabile∫te ca ofertantul s„ prezinte    Maramure∫.
unul sau mai multe contracte, Óncheiate Ón ultimii 3 ani, al c„rui
                                      c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba
obiect a fost furnizarea de produse similare ∫i care au avut o
                                    rom‚n„.
valoare de 30.000 lei RON.
                                      7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
  Capacitatea economico-financiar„
                                    reprezentan˛ii ofertan˛ilor.
  a) Obliga˛ii contractuale Ón desf„∫urare - conform
formularului B3.2-8.                            b) Data, ora ∫i locul ofertelor: 3.11.2005, ora 10.00, sediul
  b) Situa˛ia financiar„                       spitalului, sala de consiliu, parter.
  Indicatorii financiari trebuie s„ se reg„seasc„ Ón bilan˛ul       8. Garan˛iile pentru participare solicitate: 700 RON cu
contabil din anul precedent sau Ón balan˛a din luna precedent„.     scrisoare de garan˛ie bancar„ valabil„ 30 de zile.
  Autoritatea contractant„ stabile∫te, ca cerin˛„ minim„,         9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„: venituri
Óncadrarea valorii unor indicatori financiari peste o valoare      proprii, termen de plat„ 30 de zile de la data accept„rii facturii.
minim„ impus„. Indicatorii financiari trebuie s„ se reg„seasc„       10. Informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
Ón documentele prev„zute la B.3.2. pct. 9 sau s„ poat„ fi        cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i cea
calcula˛i pe baza informa˛iilor prev„zute Ón documentele        economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
respective.                               ofertantul sunt prev„zute Ón documenta˛ie.
  1) Cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii 3 ani s„ fie de       11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
90.000 lei.                               valabil„: 30 de zile.
  2) Lichiditate general„ (active circulante/datorii curente x      12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
100).                                  de furnizare: oferta cu pre˛ul cel mai sc„zut.
  Cerin˛a minim„ este Óncadrarea valorii indicatorului respectiv     13. Nu se admite depunerea de oferte alternative.
peste 100 %.                                15. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  Lichiditate general„ mai mare de 100 %.               IV-a, a anun˛ului de inten˛ie: 14.03.2005.
  3. Solvabilitate patrimonial„ (capital propriu/total pasiv x 100)    16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  Œncadrarea valorii indicatorului respectiv peste procentul de    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
30 %, dar numai Ón cazul Ón care Óndeplinirea contractului
urmeaz„ s„ se realizeze Óntr-o perioad„ mai mare de 3 luni          (15/60.254)
p‚n„ la 30.11.2005 (SP mai mare de 30).
  10. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
oferta valabil„: 90 de zile.                        1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Baza de Aprovizionare
  11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  Transport Servicii Motru, cod fiscal R 16489222, Ónmatriculat„
de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.                  cu nr. J 18/263/2004, cu sediul Ón Motru, cod po∫tal 215200,
  12. Nu se admite depunerea ofertelor alternative.          jude˛ul Gorj, telefon 0726/12.00.90, 0723/803853, int. 618,
  13. Se respinge ofertantul ale c„rui documente nu sunt       telefon/fax 053-410083/0723135299.
complete sau nu corespund cerin˛elor de elaborare ∫i            2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
prezentare a ofertei.                          furnizare: licita˛ie deschis„.
  14. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a     b) Tipul contractului de furnizare produse pentru care sunt
VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: nr. 242 din      solicitate oferte: piese schimb Dragalina + tractor ∫enil„ +
14.12.2004.                               macara RDK, cod CPSA EK2811.10, EL2914.22, EL2922.20,
  14. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia     EN3430.20.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.                   3. a) Locul de livrare a produselor: depozitul B.A.T.S. Motru,
   (14/60.247)                            Depozitul B.A.T.S. Rovinari.
                                      b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
                                    piese schimb Dragalina + tractor ∫enil„ + macara RDK, cod
  1. Spitalul Jude˛ean de Urgen˛„ îDr. Constantin Opri∫”, cu     CPSA EK2811.10, EL2914.22, EL2922.20, EN3430.20.
sediul Ón Baia Mare, str. George Co∫buc nr. 31, jude˛ul           c) Furnizarea produselor se va face e∫alonat, trimestrial,
Maramure∫, cod fiscal 3694594, telefon/fax 0262/275240.         conform graficului de livrare aferent anului 2005.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de       4. Data limit„ de livrare a produselor: 20.12.2005.
furnizare: se repet„ licita˛ia public„ deschis„.              5. a) Documenta˛ia se poate ob˛ine de la sediul Bazei de
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate   Aprovizionare Transport Servicii Motru, Motru, cod po∫tal
oferte: achizi˛ie public„ de produse.                  215200, jude˛ul Gorj, telefon 0723120090, int. 618, telefon/fax
  3. a) Locul de livrare a produselor: magazia Spitalului       053-410083/0723135299, biroul Disciplin„ contractual„ analiz„
Jude˛ean.                                sintez„ pre˛uri.
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:        b) Contravaloarea acesteia este de 40 lei, care se va achita
carne de pui congelat„ cat. I, cod CPSA 1511.              la casieria Bazei de Aprovizionare Transport Servicii Motru.
  c) Oferta se depune pentru Óntreaga cantitate de produse        c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 27.10.2005, ora
solicitate.                               15.00.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

   6. a) Adrese la care trebuie transmise/depuse ofertele: Baza       5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
de Aprovizionare Transport Servicii Motru, Motru, cod po∫tal       care se poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru
215200, jude˛ul Gorj, la registratura unit„˛ii.              elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere a
   c) Limba de redactare a ofertelor: limba rom‚n„.           exemplarului respectiv: documenta˛ia se poate ob˛ine de la
   7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:     D.R.D.P. Constan˛a - Serviciul Licita˛ii, Aprovizionare.
reprezentan˛ii oficiali ai ofertantului.                   b) Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui
   b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: Baza de         exemplar:
Aprovizionare Transport Servicii Motru, Ón data de 4.11.2005,         - pre˛ul documenta˛iei este de 150 lei cu T.V.A. (RON) ∫i
ora 10.00, Ón fa˛a comisiei de evaluare ∫i a reprezentan˛ilor       se va achita numerar la casierie sau cu ordin de plat la B.C.R.
ofertan˛ilor.                               Sucursala Constan˛a - cod IBAN RO 09 RNCB
   8. Garan˛ia pentru participare: 5.750 lei.              2300000000450001.
   9. Finan˛area contractului de furnizare se va face din surse       c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: este Ónainte cu
proprii, cu Óncadrarea Ón sumele planificate, plata produselor      8 (opt) zile de la data stabilit„ pentru depunerea ofertelor.
f„c‚ndu-se Ón urma accept„rii facturilor emise Ón baza            6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 31.10.2005, ora
documentelor de livrare.                         12.00.
   10. Toate informa˛iile privind eligibilitatea, precum ∫i         b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: la
documentele solicitate din care s„ reias„ capacitatea tehnic„ ∫i     registratura D.R.D.P. Constan˛a.
economico-financiar„, acredit„rile organismelor abilitate           c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba
necesare livr„rii produselor se reg„sesc Ón fi∫a de date a        rom‚n„.
achizi˛iei.                                  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
   11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta    reprezentan˛i autoriza˛i ai ofertantului.
valabil„: 90 de zile.
                                       b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 1.11.2005, ora
   12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
                                     10,30, sediul D.R.D.P. Constan˛a.
de produse: pre˛ul cel mai sc„zut, franco depozit beneficiar,
                                       Œn caz de neadjudecare, procedura se va repeta la
plata prin compensare cu energie electric„, prin compensare cu
                                     14.11.2005, ora 10.30, cu termen de depunere 11.11.2005, ora
datoriile c„tre Bugetul Consolidat al Statului (conform O.U.G.
                                     12.00.
nr. 45/2001, aprobat„ prin Legea nr. 320/2004) sau, Ón func˛ie
de posibilit„˛i, cu ordin de plat„ sau fil„ C.E.C., Ón termen de       8. Garan˛iile pentru participare solicitate: garan˛ia de
30 de zile de la facturare, Ón condi˛iile respect„rii Ón totalitate a   participare are valoarea de 3.458 lei.
prevederilor caietului de sarcini.                      9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau
   13. Nu se admite depunerea ofertelor alternative.          referirile la prevederile care le reglementeaz„: cheltuieli
   14. Se respinge ofertantul ale c„rui documente nu sunt        materiale ∫i servicii.
complete sau nu corespund cerin˛elor de elaborare ∫i             10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze
prezentare a ofertei.                           asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul
   15. Ofertan˛ii cu statut de I.M.M.-uri vor prezenta toate      de furnizare: nu este cazul.
documentele legale care certific„ acest lucru, acestea            11. Informa˛ii privind criteriile de eligibilitate, precum ∫i
beneficiind de Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea        cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i cea
Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii.       economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
   15. A fost publicat anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al    ofertantul: conform documenta˛iei standard pentru elaborarea ∫i
Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice, Ón data de          prezentarea ofertei pentru achizi˛ia public„ de produse,
26.11.2004.                                publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 336/25.06.2001.
   16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia        Experien˛a similar„          Cifra medie de afaceri
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
                                     411.600 lei/114.473 euro         411.600 lei/114.473 euro
   (16/60.261)
                                       12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
                                     valabil„: 60 de zile.
  1. C.N.A.D.N.R. - S.A. Bucure∫ti - Direc˛ia Regional„ de         13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
Drumuri ∫i Poduri Constan˛a, cu sediul Ón Constan˛a, str.         de furnizare: oferta cu pre˛ul cel mai sc„zut.
Traian, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 0241/584.371,         14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: este interzis„
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.           depunerea de oferte alternative.
J 40/552/15.01.2004, cod fiscal 9047236.                   15. Alte informa˛ii (acordarea preferin˛ei interne): nu este
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      cazul.
furnizare: licita˛ie deschis„ - pentru cazul achizi˛ion„rii ulterioare    16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
de produse similare se va aplica procedura de negociere cu o       VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: anun˛ul de
singur„ surs„.                              inten˛ie a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei nr.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate    236/6.12.2004 ∫i nr. 237/7.12.2004.
oferte: contract de furnizare de produse - dup„ modelul de          17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
contract furnizare produse din sec˛iunea V a documenta˛iei        Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
  3. a) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona;        (17/60.276)
codul CPSA: piese de schimb pentru autoutilaje din import, ce
necesit„ ∫i contractarea opera˛iunilor de instalare ∫i punere Ón
func˛iune, cod CPSA 2952, 5020, 5030.                     Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛„, Bucure∫ti,
  b) Indica˛ii referitoare la posibilit„˛ile ofertan˛ilor de a depune  str. Dumitrache Banu nr. 46, sectorul 2, cod fiscal 4203997,
oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse      telefon 021/208.61.50, fax 021/242.09.90, prin Direc˛ia
solicitate: se pot depune oferte pentru Óntreaga cantitate de       Management Logistic cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Ceasornicului
produse solicitate. Nu se accept„ oferte par˛iale din punct de      nr. 19, sectorul 1, organizeaz„, Ón baza H.G.R. nr. 461/2001,
vedere cantitativ.                            licita˛ie deschis„ pentru achizi˛ionarea urm„toarelor produse:
  4. Data limit„ de livrare a produselor: 12 (dou„sprezece)         - aparat de protec˛ie a respira˛iei cu aer comprimat - 104
luni de la data semn„rii contractului.                  buc„˛i, cod CPSA 29.1312;
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                        11

  - barc„ pneumatic„ cu motor pentru interven˛ie ∫i salvare -       Contesta˛iile vor fi formulate Ón scris, c„tre Inspectoratul
12 buc„˛i - cod CPSA 2513.73;                      General pentru Situa˛ii de Urgen˛„, Bucure∫ti, str. Dumitrache
  - compresor pentru Ónc„rcat butelii cu aer comprimat         Banu nr. 46, sectorul 2.
respirabil, cu comand„ automatizat„ la 200/300 bar, pentru         Se interzice depunerea de oferte alternative.
aparate izolante - 22 buc„˛i - cod CPSA 2912.37;              Nu a fost publicat anun˛ de inten˛ie.
  - motopomp„ remorcabil„ pentru stingerea incendiilor - 10        Anun˛ul de participare a fost transmis spre publicare Ón
cpl. - cod CPSA 2912.24.                         Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice, Ón
  Produsele vor fi livrate la Baza pentru Logistic„ a I.G.S.U.     data de 20.10.2005.
(U.M. 0333 Bucure∫ti), cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu
nr. 69, sectorul 6, telefon (021)/769.23.05. Livrarea se va face       (18/60.178)
Ón cantit„˛ile ∫i la termenele stabilite prin contractul comercial,
cel mai t‚rziu la data de 15.12.2005. Ofertan˛ii vor depune
ofert„ pentru Óntreaga cantitate de produse.                 1. Denumirea, codul fiscal, adresa, num„rul de telefon, fax
  Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei poate     ale autorit„˛ii contractante: Oficiul Registrului Na˛ional al
fi ob˛inut„ de la sediul autorit„˛ii contractante, respectiv I.G.S.U.  Informa˛iilor Secrete de Stat (ORNISS), cod fiscal 15085226, cu
- Direc˛ia Management Logistic, cu adresa Ón Bucure∫ti, Str.       sediul Ón Bucure∫ti, str. Mure∫ nr. 4, sectorul 1, telefon, fax, e-
Ceasornicului nr. 19, sectorul 1, telefon (021)/232.26.40, int.     mail 021-2075124, 021-2240515, carmen.nicolae@orniss.ro.
0126, Ón baza unei solicit„ri scrise; pre˛ul unui exemplar pentru       2. a) Procedura aplicat„ pentru contractul de furnizare:
fiecare produs este de 10 lei.                      licita˛ie deschis„.
  Ofertele, redactate Ón limba rom‚n„, pot fi depuse la adresa       b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
autorit„˛ii contractante - I.G.S.U.-D.M.L. din Bucure∫ti, Str.      oferte: contract furnizare produse:
Ceasornicului nr. 19, sectorul 1; data limit„ de depunere este:        3. a) Locul de livrare a produselor: Oficiul Registrului
  - aparat de protec˛ie a respira˛iei, cu aer comprimat -       Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, Bucure∫ti, str. Mure∫
7.11.2005, ora 9.00;                           nr. 4, sectorul 1.
  - barc„ pneumatic„ cu motor, pentru interven˛ie ∫i salvare -       b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona;
7.11.2005, ora 10.00;                          codul CPSA: 2 buc„˛i autovehicule utilitare, cod CPSA
  - compresor pentru Ónc„rcat butelii cu aer comprimat         34.10.23.
respirabil, cu comand„ automatizat„ la 200/300 bar., pentru          c) Indica˛ii referitoare la posibilit„˛ile ofertan˛ilor de a depune
aparate izolante - 8.11.2005, ora 9.00;                 ofert„ pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse
  - motopomp„ remorcabil„ pentru stingerea incendiilor:        solicitate: oferta va fi depus„ pentru Óntreaga cantitate de
8.11.2005, ora 10.00.                          produse solicitate.
  Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este cu 8 (opt) zile    4. Data limit„ de livrare a produselor: 20.12.2005.
Ónainte de data limit„ de depunere a ofertelor.                5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
  Ofertan˛ii interesa˛i pot participa la ∫edin˛a de deschidere a    care se poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru
ofertelor, care va avea loc la sediul Inspectoratului General      elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere a
pentru Situa˛ii de Urgen˛„ - Direc˛ia Management Logistic din      exemplarului respectiv: ORNISS, Departamentul Managementul
Bucure∫ti, Str. Ceasornicului nr. 19, sectorul 1, astfel:        Resurselor Umane, Materiale ∫i Financiare, Bucure∫ti, str.
  - aparat de protec˛ie a respira˛iei, cu aer comprimat -       Mure∫ nr. 4, sectorul 1, telefon 021-2075129.
7.11.2005, ora 11.00;                             b) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 7.11.2005, ora
  - barc„ pneumatic„ cu motor, pentru interven˛ie ∫i salvare -     12.00.
7.11.2005, ora 12.00;                             6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 15.11.2005, ora
  - compresor pentru Ónc„rcat butelii cu aer comprimat         12.00.
respirabil, cu comand„ automatizat„ la 200/300 bar. pentru          b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Oficiul
aparate izolante - 8.11.2005, ora 11.00;                 Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, Bucure∫ti,
  - motopomp„ remorcabil„ pentru stingerea incendiilor:        str. Mure∫ nr. 4, sectorul 1.
8.11.2005, ora 12.00.                             c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba
  Garan˛ia de participare, Ón cuantum de:               rom‚n„.
  - 3.800 lei pentru aparat de protec˛ie a respira˛iei, cu aer       7. a) Persoanele admise la deschiderea ofertelor:
comprimat;                                reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai societ„˛ilor ofertante.
  - 4.200 lei pentru barc„ pneumatic„, cu motor pentru           b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 16.11.2005, ora
interven˛ie ∫i salvare;                         12.00, la sediul ORNISS, Bucure∫ti, str. Mure∫ nr. 4, sectorul 1.
  - 3.800 lei pentru compresor pentru Ónc„rcat butelii cu aer        8. Garan˛iile de participare solicitate: 1.500 RON (15
comprimat respirabil, cu comand„ automatizat„ la 200/300 bar.,      milioane lei vechi).
pentru aparate izolante;                           9. Modalit„˛ile principale de plat„: prin Trezoreria Statului.
  - 4.300 lei pentru motopomp„ remorcabil„ pentru stingerea         10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, cerin˛ele
incendiilor,                               minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i cea economico-
  se poate constitui prin scrisoare de garan˛ie bancar„ Ón       financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul:
favoarea autorit„˛ii contractante sau ordin de plat„ Ón contul      conform documenta˛iei de prezentare ∫i elaborare a ofertei.
Inspectoratului General pentru Situa˛ii de Urgen˛„ nr.            11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
RO 48 TREZ 7005005XXX000173 deschis la Direc˛ia de            valabil„: 60 de zile.
Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti.
                                       12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  Candida˛ii trebuie s„ Óndeplineasc„, pentru calificare,       de furnizare: exclusiv pre˛ul cel mai sc„zut.
condi˛iile de eligibilitate precum ∫i cerin˛ele minime cu privire la
                                       13. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se depun
capacitatea tehnic„ ∫i la cea economico-financiar„ prev„zute Ón
                                     oferte alternative.
documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
                                       14. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  Finan˛area contractului se asigur„ din fonduri bugetare.
                                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
  Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile de la
data limit„ de depunere a acestora.                      (19/60.285)
  Criteriul de atribuire a contractului de furnizare este, Ón mod
exclusiv, pre˛ul cel mai sc„zut.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

   1. Autoritatea contractant„: Ministerul Ap„r„rii          unic de Ónregistrare 1562694, atribut fiscal R, telefon 3174560,
Na˛ionale/Unitatea Militar„ 02415 Bucure∫ti, cod fiscal R        fax 3172878.
4183318, cu sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 7-9,           2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
sectorul 6, telefon/fax 3195708/3195959, int. 147.            furnizare este de licita˛ie deschis„ cu strigare.
   2. a) Procedura de atribuire a contractului de furnizare:        2. b) Tipul contractului de furnizare: contract de furnizare
licita˛ie deschis„.                           produse model Sec˛iunea V din O.M.F.P. nr. 1.012/2001.
   b) Tip contract: contract de furnizare produse.             3. a) Produsele vor fi livrate la sediul R.A. ROMATSA.
   3. a) Locul de livrare a produselor: depozitul U.M. 02415        3. b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
Bucure∫ti, situat Ón Bucure∫ti-M„gurele nr. 33, sectorul 5.       acumulatori, baterii ∫i pile electrice, codurile CPSA 3140.11,
   b) Natura ∫i cantitatea produselor care se vor achizi˛iona:     3140.21, 3140.22, 3140.23.
   1. Sta˛ii de lucru independente, 12 buc„˛i, codul CPSA         3. c) Ofertan˛ii pot depune ofert„ pentru o pozi˛ie, mai multe
3002.14;                                 pozi˛ii, toate pozi˛iile, cu condi˛ia respect„rii cantit„˛ilor solicitate
   2. Server tip 1, o bucat„, cod CPSA 3002.14.            Ón caietul de sarcini. Adjudecarea ofertelor se face pentru
   c) Ofertan˛ii pot depune ofert„ pentru fiecare dintre        fiecare produs, respectiv pozi˛ie Ón parte. Nu se admit oferte
echipamentele enumerate la pct. 3 b). Ofertele se vor face pe      par˛iale Ón cadrul unei pozi˛ii. Nu se admit oferte alternative.
cantit„˛ile prev„zute la fiecare tiip de echipament.             4. Data limit„ de livrare a produselor: 30 de zile de la
   4. Data limit„ de livrare a produselor: 6.12.2005.         semnarea contractului.
   5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei       5. a) Documenta˛ia necesar„ pentru elaborarea ∫i
se poate ob˛ine de la compartimentul Achizi˛ii al autorit„˛ii      prezentarea ofertei se poate ob˛ine de la sediul B.R.M. -
contractante, prin ridicarea acesteia de c„tre delegatul         Departamentul Opera˛iuni - Tranzac˛ii, Bucure∫ti, Pia˛a Presei
ofertantului.                              Libere nr. 1, sectorul 1, telefon 3174560, fax 3172878.
   b) Documenta˛ia se ofer„ celor interesa˛i contra sumei de 5       5. b) Costul unui exemplar al documenta˛iei este de 100,00
lei.                                   RON, f„r„ T.V.A. Plata se poate efectua Ón numerar la casieria
   c) Data limit„ de solicitare a clarific„rilor: 26.10.2005.     B.R.M.
   6. a) Data limit„ de depunere a ofertelor: 3.11.2005, ora        5. c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 2.11.2005.
9.00.                                    6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 10.11.2005, ora
   b) Ofertele se vor depune la adresa autorit„˛ii contractante,    10.00.
la Compartimentul documente clasificate.                   6. b) Ofertele se depun/transmit la sediul B.R.M.
   c) Ofertele se vor redacta Ón limba rom‚n„.               6. c) Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
   7. a) Sunt admise s„ asiste la deschiderea ofertelor          7. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 10.11.2005,
persoanele care reprezint„ ofertan˛ii.                  ora 11.00, la sediul B.R.M.
   b) Data, ora deschiderii ofertelor: 3.11.2005, ora 10.00.
                                       8. Garan˛ia pentru participare: 1.800,00 RON. Garan˛ia va fi
   8. Garan˛ii de participare solicitate:
                                     emis„ de o banc„ din Rom‚nia.
   - Ón cuantum de 290 lei pentru oferta la Sta˛ii de lucru
                                       9. Sursa de finan˛are: surse proprii. Plata produselor se va
independente;
                                     face prin ordin de plat„, dup„ efectuarea livr„rii.
   - Ón cuantum de 2.100 lei pentru oferta la server tip 1.
                                       10. Documentele de calificare ∫i cerin˛ele minime referitoare
   9. Finan˛area se face de la bugetul de stat. Plata se face
                                     la capacitatea tehnic„ ∫i economico-financiar„ cerute sunt
cu ordin de plat„ prin Trezorerie.
                                     prezentate Ón fi∫a de date a achizi˛iei.
   10. Nu este cazul de asociere Óntre ofertan˛ii c„rora li se
atribuie contracte de furnizare.                       11. Perioada de valabilitate a ofertelor trebuie s„ fie de
                                     minimum 60 de zile de la data limit„ de depunere a ofertelor.
   11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
cerin˛ele minime privind capacitatea tehnic„ ∫i cea economico-        12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul: Ón      este pre˛ul cel mai sc„zut pentru fiecare produs Ón parte, cu
certificatul constatator emis de Oficiul registrului comer˛ului s„    condi˛ia Óndeplinirii integrale a cerin˛elor tehnice din caietul de
nu fie Ónscise men˛iuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990,      sarcini.
Óndeplinirea obliga˛iilor exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor    13. Nu sunt admise oferte alternative.
c„tre stat, inclusiv a celor locale, precum ∫i a contribu˛iei        14. Nu a fost publicat anun˛ de inten˛ie pentru aceast„
pentru Asigur„rile sociale de stat, certificarea sistemului de      achizi˛ie public„.
management al calit„˛ii, existen˛a unei experien˛e similare.         15. Anun˛ul de participare la licita˛ie a fost transmis spre
Detalierea acestor condi˛ii este prev„zut„ Ón fi∫a de date a       publicare la Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL Ón data de
achizi˛iei.                               19.10.2005.
   12. Oferta va fi valabil„ cel pu˛in p‚n„ la 31.12.2005.         (21/60.288)
   13. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi˛ie
public„ este Ón mod exclusiv pre˛ul cel mai sc„zut.
   14. Nu se accept„ oferte alternative.
   15. Utilizarea c„ilor de atac se va face conform prevederilor      1. Direc˛ia General„ de Asisten˛„ Social„ ∫i Protec˛ia
legale Ón vigoare.                            Copilului Timi∫, cod fiscal 17090636, cu sediul Ón Timi∫oara,
   16. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie.               Pia˛a Regina Maria nr. 3, telefon 0256-490281, fax 0256-
   17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia     407066.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.                   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
                                     furnizare: licita˛ie public„ deschis„.
   (20/60.287)                               3. Tipul contractului: furnizare de produse.
                                       4. Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
                                     produse ob˛inute din prelucrarea ˛i˛eiului, cod CPSA 2320.15 -
   1. Administra˛ia Rom‚n„ a Serviciilor de Trafic Aerian - R.A.    530.000 kg, cod CPSA 2320.11 - 36.500 kg.
ROMATS.A., cod unic de Ónregistrare 1589932, atribut fiscal R,        5. Data limit„ pentru livrarea produselor: Ón func˛ie de
cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10,       necesit„˛ile Complexelor de Servicii Comunitare ∫i ale Centrelor
sectorul 1, telefon 021/2083100, fax 021/2302442, organizeaz„      de Plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Timi∫, Ón termen de
licita˛ie deschis„.                           24 de ore la comanda ferm„ a acestora.
   1. a) Organizatorul licita˛iei este Bursa Rom‚n„ de M„rfuri       6. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
(B.R.M.), Bucure∫ti, Pia˛a Presei Libere nr. 1, sectorul 1, cod     se poate ob˛ine prin cump„rare direct„ de la Serviciul
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                       13

Administrarea Patrimoniului, Investi˛ii ∫i Achizi˛ii Publice      ∫i Repara˛ii din cadrul Sucursalei S.C. SMART - S.A.,
Timi∫oara, Pia˛a Regina Maria nr. 3.                  Bucure∫ti, bd. Gh. ™incai nr. 3, sectorul 4.
   b) Costul documenta˛iei este de 50 lei, sum„ ce se va         b) Data limit„ pentru solicitatea clarific„rilor: 10.11.2005.
achita Ón numerar la casieria autorit„˛ii contractante.           6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 15.11.2005, ora
   c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 4.12.2005.    13.00.
   d) Data limit„ pentru transmiterea r„spunsului la solicitarea     b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: vor fi
clarific„rilor: 6.12.2005.                       transmise prin po∫t„/depuse la sediul Sucursalei S.C. SMART -
   7. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 12.12.2005, ora   S.A., Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 1A, et. 5, la
9.00.                                  secretariat.
   b) Ofertele se vor depune la sediul autorit„˛ii contractante      c) Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
D.G.A.S.P.C. Timi∫, Ón Timi∫oara, Pia˛a Regina Maria nr. 3.         7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
   c) Limba de redactare a ofertelor este limba rom‚n„.        orice ofertant care a depus ofert„ poate participa la
   8. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:    deschiderea ofertelor, prin reprezentan˛ii s„u autoriza˛i (ace∫tia
reprezentan˛i ai ofertan˛ilor care sunt Ómputernici˛i legal de     trebuie s„ prezinte o Ómputernicire scris„).
ace∫tia.                                  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: ofertele vor fi
   b) Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul autorit„˛ii     deschise la data de 15.11.2005, ora 13.30, la sediul Sucursalei
contractante, Timi∫oara, Pia˛a Regina Maria nr. 3, Ón data de      S.C. SMART - S.A., Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 1A, et.
12.12.2005, ora 11.00.                         5.
   9. Ofertan˛ii vor constitui garan˛ia de participare Ón sum„ de     8. Modalitatea de finan˛are a investi˛iei: surse proprii.
28.080 lei, prin ordin de plat„ Ón contul D.G.A.S.P.C. Timi∫ sau      9. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 (treizeci) de zile de
sub form„ de scrisoare de garan˛ie bancar„.               la data stabilit„ pentru deschiderea ofertei.
   10. Sursa de finan˛are: bugetul de stat.                10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
   11. Nu se accept„ de c„tre autoritatea contractant„        de lucr„ri: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
asocierea Óntr-un grup de ofertan˛i.                  tehnico-economic.
   12. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i     11. Nu se accept„ oferte alternative.
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea        12. Eventualele contesta˛ii se Ónainteaz„ pe cale
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„        administrativ„, conform prevederilor de la art. 45 din Legea nr.
ofertantul: ofertan˛ii trebuie s„ prezinte o declara˛ie pe proprie   212/2002, pentru aprobarea O.U.G. nr. 60/2001, ∫i se pot
r„spundere privind eligibilitatea, Ónso˛it„ de certificatele care    depune la sediul autorit„˛ii contractante, Sucursala S.C. SMART
atest„ faptul c„ nu au datorii la impozitele ∫i taxele locale ∫i la   - S.A., Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 1A, et. 5.
bugetul de stat, certificat de Ónregistrare, certificat de la Oficiul    13. Anun˛ul de participare a fost transmis spre publicare la
registrului comer˛ului; capacitate tehnic„: autorizare pentru      Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL la data de 20.10.2005.
livrarea produselor, documente emise de organisme acreditate
care confirm„ certificarea sistemului calit„˛ii; experien˛a similat„,    (23/60.292)
concretizat„ prin Óndeplinirea unor contracte similare Ón ultimii 3
ani, contracte Ón derulare, bilan˛ul contabil la 31.12.2004.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile.          1. Autoritatea contractant„: Centrul Jude˛ean pentru
   13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  Conservarea ∫i Promovarea Culturii Tradi˛ionale Br„ila, cod
de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.                  fiscal 7869923, cu sediul Ón Br„ila, Pia˛a Traian nr. 2,
   14. Nu sunt admise oferte alternative.               telefon/fax 0239/614.710, 0239/618.467.
   15. D.G.A.S.P.C. Timi∫ nu a publica Ón Monitorul Oficial al      2. a) Procedura aplicat„: licita˛ie public„ deschis„.
Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice, anun˛ de inten˛ie        b) Tipul contractului: furnizare produse.
conform art. 20, alin. 5.                          3. a) Locul livr„rii: sediul Centrului Jude˛ean pentru
   16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia     Conservarea ∫i Promovarea Culturii Tradi˛ionale Br„ila.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.                   b) Natura produselor: autocar cu capacitate 34-36 locuri
   (22/60.291)                            pentru pasageri.
                                      4. Termenul de livrare: 30 de zile de la Óncheierea
                                    contractului.
   1. Societatea Comercial„ pentru Servicii de Mentenan˛„ Ón       5. a) Denumirea ∫i adresa compartimentului de la care se
Re˛eaua Electric„ de Transport SMART - S.A. Sucursala          poate ob˛ine documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea
Bucure∫ti, av‚nd num„rul de Ónregistrare Ón registrul comer˛ului    ofertei: sediul Centrului Jude˛ean pentru Conservarea ∫i
J 40/8613/16.10.2001, codul fiscal R 14232728 ∫i sediul Ón       Promovarea Culturii Tradi˛ionale Br„ila.
Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1, telefon         6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 3.11.2005, ora
201.63.85, fax 211.99.20.                        11.00.
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului:        b) Adresa la care se transmit sau depun ofertele: Centrul
licita˛ie deschis„.                           Jude˛ean pentru Conservarea ∫i Promovarea Culturii
   b) Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate    Tradi˛ionale Br„ila, cu sediul Ón Br„ila, Pia˛a Traian nr. 2.
oferte: contract de furnizare de produse.                  c) Limba Ón care se redacteaz„ ofertele: limba rom‚n„.
   3. a) Locurile de livrare a produselor: Sucursala S.C.         7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
SMART - S.A., Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 1A.          reprezentantul Ómputernicit Ón scris de ofertant.
   b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona;       b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 3.11.2005, ora
codul CPSA: 1 bucat„ punte de m„sur„ automat„ pentru          12.00, sediul Centrului Jude˛ean pentru Conservarea ∫i
determinarea capacit„˛ii ∫i a tangentei — (unghiul de pierderi
                      O              Promovarea Cultruii Tradi˛ionale Br„ila, Pia˛a Traian nr. 2.
Ón dielectric) ale aparatelor ∫i ma∫inilor electrice 6 - 750 kV, Ón     8. Garan˛ia pentru participare: 3.500 RON.
condi˛ii de teren cu tensiune de m„sura 10 kV, codul CPSA          9. Modalit„˛ile de finan˛are: bugetul Centrului Jude˛ean
3320.52.                                pentru Conservarea ∫i Promovarea Culturii Tradi˛ionale Br„ila.
   c) Se solicit„ o singur„ ofert„.                    10. a) Condi˛iile de eligibilitate: ofertantul nu poate fi Ón nici
   4. Data limit„ de livrare a produsului: p‚n„ la 20.12.2005.    una dintre situa˛iile prev„zute la art. 30 din Ordonan˛a de
   5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei    Urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001, privind achizi˛iile publice,
se poate ob˛ine gratuit de la Biroul Tehnic Proiectare, Investi˛ii   aprobat„ prin Legea nr. 212/2002.
    14          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  b) Capacitatea tehnic„: ofertantul s„ dispun„ de service          6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 4.11.2005, ora
autorizat de produc„torul autocarului pe teritoriul Rom‚niei.       10.00.
  11. Perioada de valabilitate a ofertei: 20 de zile de la data       b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
depunerii.                                Unitatea Militar„ 02464 Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 7A
  12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea   (intrarea prin str. Av. Caranda nr. 42), sectorul 6,
mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.           Compartimentul Documente Clasificate (pentru rela˛ii:
  13. Nu a fost publicat anun˛ de inten˛ie.               Compartimentul servicii, la telefon 319.58.58/interior 2938 ∫i
  14. Prezentul anun˛ de participare a fost transmis spre        telefon/fax 319.58.51.
publicare ast„zi, 20 octombrie 2004, c„tre Regia Autonom„           c) Limba pentru redactarea ofertelor este limba rom‚n„.
MONITORUL OFICIAL.                              7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                     membrii comisiei de evaluare a autorit„˛ii contractante. Orice
    (24/60.293)                            ofertant, prin reprezentan˛ii Ómputernici˛i Ón acest scop.
                                       b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 4.11.2005, ora
                                     10.30, la sediul autorit„˛ii contractante.
  1. Autoritatea contractant„: Unitatea Militar„ 02464, cod         8. Garan˛ia pentru participare la licita˛ie: Ón suma fix„
fiscal 4364675, cu sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 7A,      ,conform tabelului de la pct. 3, valabil„ pentru perioada de
sectorul 6, telefon 319.58.58/interior 2938, telefon/fax 319.58.51.    valabilitate a ofertei, sub form„ de scrisoare de garan˛ie
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      bancar„, constituit„ Ón favoarea U.M. 02464 Bucure∫ti.
furnizare: licita˛ie deschis„.                        9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau
  b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate ofertele:      referitoare la prevederile care le reglementeaz„:
contract de furnizare de produse.                       a) buget propriu aprobat;
  3. a) Locul de livrare a produselor: Unitatea Militar„ 02464,       b) ordin de plat„ Ón cont de trezorerie al furnizorului.
Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 7A, sectorul 6.                 10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona,       asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul
conform caietul de sarcini. Produsele cuprinse Ón licita˛ie sunt     de furnizare: unde este cazul.
consumabile stomatologie, dezinfectan˛i pe baz„ de clor ∫i          11. Informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
obiecte de inventar de mic„ valoare, din categoria            cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
urm„toarelor coduri CPSA: 2451.20, 2742.25, 2924.22, 3310.12,       economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
3310.13, 3310.15, 3310.16, 3310.17, 3310.20, 3311.20, 3320.51.      ofertantul: conform documenta˛iei pentru prezentarea ∫i
  c) Indica˛ii referitoare la posibilit„˛ile ofertan˛ilor de a depune  elaborarea ofertei.
ofert„ pentru o parte sau Óntreaga cantitate de produse            12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile.
solicitate: ofertan˛ii pot depune ofert„ ∫i pentru unul sau mai        13. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel
multe produse, dar numai pentru Óntreaga cantitate din fiecare      mai sc„zut.
produs de achizi˛ionat.                            14. Nu se accept„ oferte alternative.
  4. Data limit„ de livrare a produselor: Ón termen de           15. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
maximum 15 zile de la emiterea comenzii.                 VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie sau men˛ionarea
  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la     inexisten˛ei unui astfel de anun˛: anun˛ul de inten˛ie nr. A
care se poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru         32/10.01.2005 al Unit„˛ii Militare 02464 Bucure∫ti apar˛in‚nd
elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere:       Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, a fost publicat Ón Monitorul
Unitatea Militar„ 02464 Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 7A         Oficial al Rom‚niei sub nr. 42726/11.01.2005.
(intrarea prin str. Av. Caranda nr. 42), sectorul 6,             16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
Compartimentul servicii, la telefon 319.58.58/interior 2938,       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
319.58.51, fax 319.58.51.                           (25/60.294)
  b) Costul ∫i condi˛iile de plat„: -
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 28.10.2005.


  1. Autoritatea contractant„: Unitatea Militar„ 02464, cod        b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate ofertele:
fiscal 4364675, cu sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 7A,      contract de furnizare de produse.
sectorul 6, telefon 319.58.58/interior 2938, telefon/fax 319.58.51.     3. a) Locul de livrare a produselor: Unitatea Militar„ 02464
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 7A, sectorul 6.
furnizare: licita˛ie deschis„ - repetarea procedurii.            b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
                                                                  Garan˛ia de
Nr.               Denumire                                 cod
                                       Articolul   U/M            Cantitate  participare,
crt.               produs                                 CPSulA
                                                                   RON

1      Printer pentru ecografie                       72     bucat„   3310.12      1     75,63
2      Cuptor Fotopolimelizare                        72     bucat„   3310.13      1     67,23
3      Rucsac transport pentru medic                   26.03     bucat„   3310.13      9     81,00
4      Trus„ sanitar„ prim ajutor                     26.03     bucat„   3310.13     18    126,00
5      M‚ner oglind„                           26.03     bucat„   3310.13     60     6,00
6      Sering„ aspira˛ie                         26.03     bucat„   3310.13     15     7,50
7      Reductor presiune cu 2 manometre pentru butelie oxigen       26.03     bucat„   3310.16     40    178,80
      Total garan˛ie de participare (RON)                                           541,36.
  c) Indica˛ii referitoare la posibilit„˛ile ofertan˛ilor de a depune   4. Data limit„ de livrare a produselor: Ón termen de
ofert„ pentru o parte sau Óntreaga cantitate de produse          maximum 5 zile de la emiterea comenzii.
solicitate: ofertan˛ii pot depune ofert„ ∫i pentru unul sau mai       5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
multe produse, dar numai pentru Óntreaga cantitate din fiecare      care se poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru
produs de achizi˛ionat.                          elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere:
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                       15

Unitatea Militar„ 02464, Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 7A,         Deschiderea ofertelor se va face, Ón prezen˛a membrilor
sectorul 6, Compartimentul servicii, la telefon 319.58.58/interior   comisiei desemnate prin decizia conduc„torului unit„˛ii, la data
2938, 319.58.51, fax 319.58.51.                     de 15 noiembrie 2005, ora 10.00, Ón sala de consiliu a
  b) Costul ∫i condi˛iile de plat„: -                 institutului.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 28.10.2005.      Garan˛ia pentru participare la licita˛ie este de 1% din
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 7.11.2005, ora    valoarea ofertei.
10.00.                                   Modalitatea de plat„ a furniturilor: dup„ recep˛ia m„rfii la
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:        beneficiar, conform prevederilor contractuale.
Unitatea Militar„ 02464, Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 7A,         Asocierea Ón grupe a ofertan˛ilor pentru aceast„ licita˛ie este
sectorul 6, Compartimentul Documente Clasificate (pentru rela˛ii:    admis„ f„r„ ca ace∫tia s„ aib„ obliga˛ia s„ prezinte aceast„
Compartimentul servicii, la telefon 319.58.58/interior 2938 ∫i     asociere Óntr-o form„ legalizat„.
telefon/fax 319.58.51.                           Eligibilitatea ofertan˛ilor este redat„ Ón documenta˛ia licita˛iei
  c) Limba pentru redactarea ofertelor este limba rom‚n„.       ∫i are ca prevederi de excludere de la eligibilitate a
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:     candidatului care:
membrii comisiei de evaluare a autorit„˛ii contractante. Orice       - este Ón stare de faliment ori lichidare;
ofertant, prin reprezentan˛ii Ómputernici˛i Ón acest scop.         - afacerile Ói sunt administrate de un judec„tor sindic sau
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 7.11.2005, ora     activit„˛ile sale comerciale sunt suspendate;
10.30, la sediul autorit„˛ii contractante.                 - face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa Ón
  8. Garan˛ia pentru participare la licita˛ie: Ón suma fix„      una dintre situa˛iile men˛ionate mai sus;
conform tabelului de la pct. 3, valabil„ pentru perioada de         - nu ∫i-a Óndeplinit obliga˛iile exigibile de plat„ a impozitelor
valabilitate a ofertei, sub form„ de scrisoare de garan˛ie       ∫i taxelor c„tre stat;
bancar„ constituit„ Ón favoarea U.M. 02464, Bucure∫ti.           - furnizeaz„ informa˛ii false Ón documentele prezentate;
  9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau referiri    - a comis o grav„ gre∫eal„ Ón materia profesional„ sau nu
la prevederile care le reglementeaz„:                  ∫i-a Óndeplinit obliga˛iile asumate printr-un alt contract de
  a) buget propriu aprobat;                      achizi˛ie public„.
  b) ordin de plat„ Ón cont de Trezorerie al furnizorului.        Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze           Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul    este pre˛ul ofertei ∫i condi˛iile tehnico-economice ∫i de calitate.
de furnizare: unde este cazul.                       Oferta alternativ„ nu este admis„.
  11. Informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i     Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea      Rom‚niei.
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„           (27/60.297)
ofertantul: conform documenta˛iei pentru prezentarea ∫i
elaborarea ofertei.
  12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile.
                                      Prim„ria Saligny, cod fiscal 16384773, cu sediul Ón comuna
  13. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel
                                    Saligny, Str. ™colii nr. 15, jude˛ul Constan˛a, telefon/fax
mai sc„zut.
                                    0241/853093, organizeaz„ licita˛ie deschis„ pentru atribuirea
  14. Nu se accept„ oferte alternative.
                                    contractului de furnizare produse - una bucat„ buldoexcavator,
  15. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
                                    codul CPSA 2952.27.
VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie sau men˛ionarea
                                      Produsul va fi livrat la sediul Prim„riei Comunei Saligny Ón
inexisten˛ei unui astfel de anun˛: anun˛ul de inten˛ie nr. A
                                    termen de 10 zile de la data Óncheierii contractului.
32/10.01.2005 al Unit„˛ii Militare 02464, Bucure∫ti, apar˛in‚nd
                                      Un exemplar din documenta˛ia pentru elaborarea ∫i
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, a fost publicat Ón Monitorul
                                    prezentarea ofertei se ob˛ine contra sumei de 100 RON de la
Oficial al Rom‚niei sub nr. 42726/11.01.2005.
                                    Biroul de urbanism din cadrul prim„riei, sum„ ce se va achita
  16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia     la casieiria prim„riei.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.                   Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este 25.10.2005.
   (26/60.295)                              Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 4.11.2005, ora
                                    16.00.
                                      Licita˛ia va avea loc Ón data de 7.11.2005, ora 10.00.
  Institutul Na˛ional de Medicin„ Legal„ îMina Minovici”, cu       Oferta trebuie transmis„ la sediul Prim„riei Comunei
sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Vitan B‚rze∫ti nr. 9-11, sectorul 4, cod   Saligny, localitatea Saligny.
fiscal R 4420554, telefon 334.62.75, telefon/fax 332.12.17,         Ofertele trebuie redactate Ón limba rom‚n„.
organizeaz„ Ón data de 15 noiembrie 2005, ora 10.00, licita˛ie       Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor sunt
public„ deschis„ pentru achizi˛ionarea unor reactivi de         reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai ofertan˛ilor.
laborator cuprin∫i Ón specifica˛ia din tematica acestei licita˛ii.     Garan˛ia de participare este de 2.300 RON.
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de furnizare     Sursa de finan˛are pentru achizi˛ionarea acestui produs este
este licita˛ie public„ deschis„.                    bugetul local.
  Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona sunt       Condi˛iile de eligibilitate ∫i cerin˛ele minime privind
indicate prin codul CPSA, conform documenta˛iei de licita˛ie.      capacitatea tehnic„ ∫i cea economico-financiar„ sunt stabilite
  Ofertan˛ii sunt ruga˛i s„ depun„ ofert„ pentru cantitatea      conform documenta˛iei elaborate Ón baza OGR 60/2001 ∫i
men˛ionat„ Ón specifica˛ie. Frac˛ionarea nu este admis„.        Ordinului nr. 1.012/2001.
  Documenta˛ia licita˛iei se poate ob˛ine de la Compartimenul       Perioada de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile.
Aprovizionare al I.N.M.L. contra sumei de 500 RON exmplarul.        Contractul de furnizare va fi atribuit pe baza criteriului
Plata, Ón numerar, la casieria unit„˛ii.                ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnic ∫i
                                    economico-financiar.
  Data limit„ pentru solicit„ri de clarific„ri este de 8 noiembrie
                                      Data transmiterii anun˛ului la Regia Autonom„ MONITORUL
2005.
                                    OFICIAL este 19.10.2005.
  Data limit„ pentru depunerea ofertelor este de 15 noiembrie
2005, ora 10.00.                               (28/60.307)
  Ofertele trebuie depuse la datele men˛ionate mai sus ∫i
redactate Ón limba rom‚n„.
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  1. Denumirea: Institutul de Pneumoftiziologie îMarius Nasta“,       1. Unitatea Militar„ 02030 Bucure∫ti, cod fiscal 12094769,
codul fiscal 4316180, cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 90,     cu sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 9-11, sectorul 6,
sectorul 5, telefon 021/3356910, fax 021/3357444.             telefon 4134812, interior 2383, fax 3153778, achizi˛ioneaz„
  2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      motorin„.
furnizare: licita˛ie public„ deschis„.                    2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
  b. Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate    furnizare: licita˛ie deschis„.
oferte: contract de furnizare de produse valabil p‚n„ la data de       b. Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
31.12.2005.                                oferte: contract furnizare produse.
  3. a. Locul de livrare a produselor: Institutul de            3. a. Locul de livrare a produselor: sediul furnizorului.
Pneumoftiziologie îMarius Nasta“, Laboratorul Na˛ional de           b. Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona.
Referin˛„ Ia∫i, Laboratorul Na˛ional de Referin˛„ Cluj ∫i Centrul
MDR Bisericani, Neam˛.                          Nr.   Denumirea             Cantitate     cod
                                                    UM
                                     crt.  produselor             total„     CPSA
  b. Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona;
codul CPSA: mediu Lowenstein-Jensen, cod CPSA 2466.42,          1    motorin„        l      60.000     2320.15
cantitate 30.000 tuburi mediu simplu, 640 serii mici cu
tuberculostatice, 760 serii medii cu tuberculostatice, 420          c. Ofertan˛ii pot depune ofert„ numai pentru Óntreaga
serii lungi cu tuberculostatice.                     cantitate de produse.
  c. Indica˛ii referitoare la posibilit„˛ile ofertan˛ilor de a depune    4. Data limit„ de livrare a produselor: de la semnarea
ofert„ pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse      contractului p‚n„ la data de 15.12.2005.
solicitate: societ„˛ile pot depun oferta pentru o parte sau pentru      5. a. Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
toate tipurile de mediu.                         se poate ob˛ine de la sediul autorit„˛ii contractante, Biroul
  4. Data limit„ de livrare a produselor: lunar, p‚n„ la data      achizi˛i ∫i contracte, telefon 4134812 sau 3195858, interior
de 10 a lunii.                              2383, Óncep‚nd cu data public„rii prezentului anun˛.
  5. a. Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la       b. Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui
care se poate ob˛ine un exemplar din documenta˛ia pentru         exemplar: 10 lei.
elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere a        c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 27.10.2005.
exemplarului respectiv: Institutul de Pneumoftiziologie îMarius        6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 29.10.2005, ora
Nasta“, din Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 90, sectorul 5,          10.00.
Compartimentul Achizi˛ii Publice.                       b. Adresa la care se pot depune ofertele: U.M. 02030,
  b. Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui       Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 9-11, sectorul 6.
exemplar: 100 RON; se achit„ la casieria institutului.            c. Limba de redactare a ofertelor: limba rom‚n„.
  c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 26.10.2005, ora     7. a. Persoanele admise la deschiderea ofertelor sunt cele
15.00.                                  Ómputernicite prin documentele legale emise de firmele
   6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 3.11.2005, ora     ofertante.
10.00.                                    b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 4.11.2005, ora
  b. Adresa la care trebuie transmis/depuse ofertele: Institutul    11.00, sediul U.M. 02030 Bucure∫ti.
de Pneumoftiziologie îMarius Nasta“, din Bucure∫ti, ™os. Viilor        8. Garan˛ia de participare, Ón valoarea stabilit„ Ón
nr. 90, sectorul 5, Biroul Registratur„.                 documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei, se poate
  c. Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba    depune p‚n„ la data de 4.11.2005, ora 10.00, ∫i va consta Ón
rom‚n„.                                  scrisoare de garan˛ie bancar„.
  7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:        9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„: finan˛are din
reprezentan˛ii societ„˛ilor ofertante, pe baz„ de Ómputernicire      bugetul de stat, iar decontarea se face cu ordin de plat„ emis
scris„.                                  de persoana achizitoare, prin Trezoreria Statului, Ón baza
  b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 3.11.2005, ora      facturii Ón original ∫i a procesului-verbal de recep˛ie cantitativ„
10.30, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, din         ∫i calitativ„ semnat de delegatul unit„˛ii achizitoare.
Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 90, sectorul 5, Sala Amfiteatru          10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze
îConstantin Anastasatu“.                         asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul
  8. Garan˛iile solicitate pentru participare: 2.500 RON,        de furnizare este prev„zut„ Ón D.E.P.O.
constituit„ Ón orice form„ prev„zut„ Ón actele normative Ón          11. Condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i cerin˛ele minime cu
vigoare.                                 privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea economico-financiar„ pe
  9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau      care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul sunt Ónscrise Ón
referiri la prevederile care le reglementeaz„: Ministerul S„n„t„˛ii    Sec˛iunea II Fi∫a de date a achizi˛iei a Documenta˛iei pentru
∫i Casa de Asigur„ri de S„n„tate a Municipiului Bucure∫ti.        elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
  10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i       12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea       valabil„: 30 de zile de la depunere.
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
                                       13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
ofertantul: conform documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
                                     de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.
prezentarea ofertei.
                                       14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
  11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ ofera
valabil„: p‚n„ la data de 31.12.2005.                     16. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie.
  12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului     15. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.                   Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 20.10.2005.
  13. Este interzis„ depunerea de oferte alternative.             (30/60.321)
  14. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
VI-a, a anun˛ului de inten˛ie sau men˛ionarea inexisten˛ei unui
astfel de anun˛: nu exist„ anun˛ de inten˛ie publicat.
                                       1. Subscrisa Societatea Comercial„ ALPIN 2003 - S.R.L.,
  15. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
                                     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 20.10.2005.
                                     Tribunalul Bra∫ov cu nr. de ordine J 08/2215/2003, cod unic de
   (29/60.326)                             Ónregistrare R 15895818, cu sediul Ón Poiana Bra∫ov, Hotel
                                     Alpin, jude˛ul Bra∫ov, telefon 0268/262343, fax 0268/262435, e-
                                     mail: florina@hotelalpin.ro, legal reprezentat„ de administrator
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                        17

Claudiu Aron, achizi˛ioneaz„ Ón cadrul proiectului de            - certificat constatator emis de Oficiul registrului comer˛ului,
modernizare a Hotelului Alpin, proiect finan˛at de Ministerul      precum ∫i toate documentele necesare verific„rii capacit„˛ii
Integr„rii Europene - Subprogramul Investi˛ii Ón Turism, linie de    tehnice ∫i a celei economico-financiare, prezentate Ón Sec˛iunea
buc„t„rie conform specifica˛iilor din documenta˛ia de licita˛ie.     II - Fi∫a de date a achizi˛iei.
   2. a. Procedura de licita˛ie: licita˛ia public„ deschis„.        12. Oferta trebuie men˛inut„ valabil„ 60 de zile.
   b. Tipul contractului: contract de furnizare de produse.        13. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: oferta cea
   3. a. Locul de livrare a produselor: sediul Societ„˛ii       mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
Comerciale ALPIN 2003 - S.R.L.                        14. Nu este permis„ depunerea de oferte alternative.
   b. Produsele ce se doresc a fi achizi˛ionate:              15. Eventualele contesta˛ii pot fi depuse la Departamentul
   - 1 bucat„ convectomat 12 t„vi - cod CPSA 2971.28          economic al Societ„˛ii Comerciale ALPIN 2003 - S.R.L. - Hotel
   - 1 bucat„ friteuz„ cu 2 cuve - cod CPSA 2971.28          Alpin, Poiana Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, telefon 0268/262343, fax
   - 1 bucat„ grill cu suprafa˛a mixt„ plin„ - cod CPSA        0268/262435, e-mail: florina@hotelalpin.ro.
2971.28                                   16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
   - 2 buc„˛i ma∫in„ de g„tit pe gaz cu 4 sau 6 ochiuri - cod     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
CPSA 2971.28
   - 1 bucat„ mas„ cald„ bain-marie- cod CPSA 2971.28            (31/60.320)
   - 4 buc„˛i frigidere - cod CPSA 2971.11
   - 1 bucat„ camer„ frigorific„ - cod CPSA 2971.11
   - 1 bucat„ mas„ de lucru la rece - cod CPSA 2971.11           1. Autoritatea contractant„: Ministerul Integr„rii Europene, cu
   - 1 bucat„ mixer - cod CPSA 2971.21                 sediul Ón Bucure∫ti, str. Apolodor nr. 12, sectorul 5, telefon
   - 1 bucat„ c‚ntar electronic                    021/4106500, fax 021/1407504, cofinan˛eaz„ achizi˛ionarea de
   - 1 bucat„ ma∫in„ de vacuumat                    c„tre Societatea Comercial„ TOP VISION - S.R.L., cu sediul Ón
   - 1 bucat„ hot„ de ventila˛ie.                   N„vodari, str. T3 (tabara nord) nr. 2, jude˛ul Constan˛a,
   c. Ponten˛ialii ofertan˛i vor depune ofert„ doar pentru linia    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
integral„ de buc„t„rie.                         J 13/14594/1992, cod unic de Ónregistrare 2753668, telefon
   4. Data limit„ de livrare a produselor: 28 decembrie 2005.     0241/768939, fax 0241/760485, a produselor necesare
                                     implement„rii proiectului de achizi˛ie linie manual„ de vopsit cu
   5. a. Pute˛i intra Ón posesia documenta˛iei pentru licita˛ie la
                                     pulberi la c‚mp electrostatic.
Departamentul economic al Societ„˛ii Comerciale ALPIN 2003 -
S.R.L. p‚n„ la data de 7 noiembrie 2005.                   2. a. Procedura de atribuire a contractului: licita˛ie public„
   b. Documenta˛ia pentru licita˛ie este gratuit„.           deschis„.
   c. Dac„ se solicit„ clarific„ri Ón leg„tur„ cu dosarul de        b. Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
licita˛ie, acestea trebuie s„ ajung„ la sediul beneficiarului, Ón    oferte: contractul de achizi˛ie public„ de produse.
scris, cu cel pu˛in 8 zile Ónainte de data limit„ de depunere a       3. a. Locul de livrare a produselor: Societatea Comercial„
ofertelor. Acesta va r„spunde solicit„rii prin fax Ón termen de 48    TOP VISION - S.R.L., cu sediul Ón N„vodari, str. T3 (tabara
de ore. Dac„ beneficiarul, fie din proprie ini˛iativ„ sau ca       nord) nr. 2, jude˛ul Constan˛a.
urmare a cererii unui ofertant, furnizeaz„ informa˛ii suplimentare      b. Natura ∫i cantitatea produselor care vor fi achizi˛ionate:
referitoare la licita˛ie, el va trimite Ón scris aceste informa˛ii    pistol vopsitorie electrostatic„, unitate comand„
tuturor ofertan˛ilor Ón acela∫i timp.                  electrostatic„, grup de aspera˛ie-filtrare ECO-AIR M2, filtre-
   6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor (tehnic„ ∫i      cabin„ vopsitorie - 16 buc„˛i, instala˛ie de sablare MAMMUT
financiar„) este 15 noiembrie 2005, prin scrisoare recomandat„      100 I cu accesorii, instala˛ie degreso-fosfatare (pentru
sau prin comisioner.                           preg„tirea suprafe˛elor), cod CPSA 2940.11.
   b. Ofertele trebuie depuse la sediul Societ„˛ii Comerciale       c) Indica˛ii referitoare la posibilitatea ofertan˛ilor de a depune
ALPIN 2003 - S.R.L.                           ofert„ pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse
   c. Ofertele trebuie redactate Ón limba rom‚n„.           solicitate: oferta se depune pentru Óntreaga cantitate de
   7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor     produse.
sunt responsabilii legali ai societ„˛ilor ofertante sau a          4. Data limit„ de livrare a produselor: 20.11.2005.
Ómputernici˛ilor acestora, iar din partea Societ„˛ii Comerciale       5. a. Denumirea ∫i adresa serviciului de la care se poate
ALPIN 2003 - S.R.L.: Hermenean Nicoleta, Mahalean Cristina,       ob˛ine un exemplar din documenta˛ia pentru elaborarea ∫i
Lascu Adrian, Negescu Egizio, Dobre Ion ∫i suplean˛i:          prezentarea ofertei: Societatea Comercial„ TOP VISION -
Gherasim Alexandru, David Florentina.                  S.R.L., cu sediul Ón N„vodari, str. T3 (tabara nord) nr. 2,
   b. Deschiderea ofertelor: 16 noiembrie 2005, ora 13.00, la     jude˛ul Constan˛a.
sediul Societ„˛ii Comerciale ALPIN 2003 - S.R.L.               b. Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui
   8. Garan˛ia de participare solicitat„: 1 % din valoarea       exemplar: 50 RON, prin depunere de numerar la casieria
estimat„ a contractului de achizi˛ie public„, respectiv 1.560      societ„˛ii sau ordin de plat„ vizat de banc„.
RON.                                     c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8 zile Ónainte de
   9. Finan˛area contractului se face conform normelor         data limit„ de depunere a ofertelor.
subprogramului Investi˛ii Ón turism, gestionat de Ministerul         6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 10 zile de la
Integr„rii Europene.                           data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei a anun˛ului de
   10. Nu este cazul.                         participare, ora 12.00.
   11. Ofertantul va trebui s„ prezinte, al„turi de oferta sa,       b. Adresa la care se depun ofertele: Societatea Comercial„
urm„toarele documente care atest„ eligibilitatea ∫i Ónregistrarea:    TOP VISION - S.R.L., cu sediul Ón N„vodari, str. T3 (tabara
   - declara˛ie pe proprie r„spundere completat„ conform        nord) nr. 2, jude˛ul Constan˛a.
indica˛iilor din fi∫a de date a achizi˛iei;                 c. Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba
   - certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor    rom‚n„.
exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv a      7. a. Persoanele admise s„ participe la deschiderea
celor locale;                              ofertelor: membrii comisiei de evaluare a ofertelor ∫i
   - copie de pe certificatul de Ónregistrare la Oficiul registrului  Ómputernici˛ii ofertan˛ilor.
comer˛ului;                                 b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: Ón ziua urm„toare
   - copie de pe actul constitutiv al societ„˛ii;           dup„ data limit„ de depunere a ofertelor, ora 10.00.
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  c. Adresa la care se deschid ∫i se evalueaz„ ofertele:        2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
Societatea Comercial„ LEGMAS - S.A., cu sediul Ón N„vodari,      furnizare este licita˛ie deschis„.
str. Av. Constantin Horia Agarici nr. 2, jude˛ul Constan˛a.        c. Contract de furnizare de combustibil lichid u∫or tip III.
  8. Garan˛iile de participare: scrisoare de garan˛ie bancar„,     3. a. Locul de livrare a produsului este la sediul U.M. 0490
ordin de plat„ vizat de banc„ Ón valoare de 1.150 RON.        Ciolpani.
  9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau      b. Se va achizi˛iona cantitatea de 74 tone de combustibil
referiri la prevederile care le reglementeaz„:            lichid u∫or tip III.
  - finan˛are 50% din surse proprii ale societ„˛ii comerciale ∫i    c. Ofertan˛ii vor depune ofert„ pentru Óntreaga cantitate de
50% din finan˛are public„ de la Guvernul Rom‚niei prin        produs solicitat„.
subprogramul Dezvoltarea ora∫elor prin stimularea activit„˛ii       4. Data limit„ de livrare a produsului: 31.12.2005.
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii;                    5. a. Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
  - plata se va face Ón tran∫e stabilite prin contract, de comun  se poate ob˛ine de la serviciul cazarmare din U.M. 0490,
acord.                                Ciolpani.
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze          b. Contravaloarea documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul   prezentarea ofertei este de 250.000 lei, care se va depune la
de furnizare (unde este cazul): nu este cazul.            casieria unit„˛ii.
  11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i     c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor va fi 31.10.2005.
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea       6. a. Data limit„ de depunere a ofertelor este 8.11.2005,
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„       ora 14.30.
ofertantul se g„sesc Ón documenta˛ia pus„ la dispozi˛ie de        b. Ofertele vor fi trimise pe adresa U.M. nr. 0490, Ciolpani.
Societatea Comercial„ TOP VISION - S.R.L., N„vodari.           c. Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
  12. Perioada de valabilitate a ofertei: 45 de zile de la       7. a. La deschiderea ofertelor pot participa ofertan˛ii.
deschiderea ofertelor.
                                     b. Ofertele se vor deschide la sediul U.M. 0490, Ciolpani, Ón
  13. Criteriul de atribuire a contractului: cel mai sc„zut pre˛.  data de 9.11.2005, ora 10.00.
  14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este      8. Garan˛ia de participare va fi Ón sum„ de 32.200.000 lei ∫i
cazul): nu este cazul.                        va fi constituit„ prin scrisoare de garan˛ie bancar„ eliberat„ de
  15. Alte informa˛ii: nu se acord„ marj„ de preferin˛„ intern„.  o banc„ din Rom‚nia Ón favoarea U.M. 0490, Ciolpani, sau
  16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a  ordin de plat„ Ón contul U.M. 0490, Ciolpani.
VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie sau men˛ionarea     9. Plata se va face prin virament, prin Trezorerie, cu fonduri
inexisten˛ei unui astfel de anun˛: publicat anun˛ de inten˛ie     alocate prin bugetul de stat aprobate pe anul 2005.
pentru aceast„ achizi˛ie.                         10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
  17. Data transmiterii anun˛ului c„tre Regia Autonom„       cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
MONITORUL OFICIAL este 20.10.2005.                  economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
                                   ofertantul se g„sesc Ón documenta˛ia pentru elaborarea ∫i
   (32/60.322)                           prezentarea ofertei.
                                     11. Ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta valabil„ pe toat„
                                   durata contractului.
  1. Unitatea Militar„ nr. 0490 Ciolpani, cu sediul Ón comuna      12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
Ciolpani, ∫os. Bucure∫ti-Ploie∫ti, km 32, jude˛ul Ilfov, cod fiscal  va fi pre˛ul cel mai sc„zut.
4283490, telefon 021/267.70.14, interior 0138, sau telefon/fax
021/267.70.75.                               (33/60.323)                         ACHIZIfiII PUBLICE DE LUCR√RI
  1. Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice    priz„ auxiliar„ de Ómp„m‚ntare, coloane aparente trifazate cu
ELECTRICA OLTENIA - S.A., cu sediul Ón Craiova, str. Brestei     AFY 10 mm2 ∫i FY 6 mm2;
nr. 2, telefon 0251/40.55.55, 0249/40.53.30, fax 0251/40.51.04,      - se vor Ónlocui 4 st‚lpi de bran∫ament, din lemn, cu st‚lpi
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului sub nr.        din beton tip SE4.
J 16/148/4.03.2002, cod unic de Ónregistrare 14491102.          c. Lucrarea nu este Ómp„r˛it„ Ón mai multe obiecte distincte.
  2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      4. Termenul de execu˛ie: 3 luni.
lucr„ri: licita˛ie deschis„.                       5. a. Un exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
  b. Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate   prezentarea ofertei se va ob˛ine de la S.D.F.E.E. Slatina,
oferte: contract de achizi˛ie public„ care are ca obiect execu˛ia
                                   Serviciul energetic, studii ∫i urm„rirea lucr„rilor de investi˛ii,
lucr„rii.
                                   Slatina, Strada Prim„verii nr. 18 B, jude˛ul Olt, prin cump„rare
  3. a. Amplasamentul lucr„rii: comuna F„rca∫ele, jude˛ul Olt.
                                   direct„.
  b. Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale
                                     b. Costul documenta˛iei: 100 lei, inclusiv TVA. Plata se va
ale lucr„rii: codul CPSA 452523, modernizare bran∫amente
monofazate, 414 buc„˛i cu: ACYCY 16/16 mm2, TYIR 16+25        face cu numerar la casieria S.D.F.E.E. Slatina.
mm2, BMPM 16 A cu protec˛ie la suprasarcin„, scurtcircuit,        c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 28.10.2005.
curen˛i diferen˛iali de defect, supratensiuni ∫i cu priz„ auxiliar„    6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 7.11.2005, ora
de Ómp„m‚ntare, coloane aparente monofazate cu AFY 10 mm2       10.00.
∫i FY 6 mm2.                               b. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: FDFEE
  - modernizare bran∫amente trifazate, 10 buc„˛i cu TYIR      ELECTRICA OLTENIA - S.A., Craiova, str. Brestei nr. 2, jude˛ul
3x16+25 mm 2 , BMPT 25 A cu protec˛ie la suprasarcin„,        Dolj.
scurtcircuit, curen˛i diferen˛iali de defect supratensiuni ∫i cu     c. Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                       19

   7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:       5. a. Un exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
reprezentantul/reprezentan˛ii autoriza˛i corespunz„tori ai       prezentarea ofertei se va ob˛ine de la S.D.F.E.E. Slatina,
ofertan˛ilor ∫i ai autorit„˛ii contractante.              Serviciul energetic, studii ∫i urm„rirea lucr„rilor de investi˛ii,
   b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertei: 7.11.2005, ora     Slatina, Str. Prim„verii nr. 18 B, jude˛ul Olt, prin cump„rare
11.00, la sediul FDFEE ELECTRICA OLTENIA - S.A., Craiova,        direct„.
str. Brestei nr. 2, jude˛ul Dolj.                      b. Costul documenta˛iei: 100 lei, inclusiv TVA. Plata se va
   8. Garan˛ia solicitat„ pentru participare: 4.000 lei (pentru    face cu numerar la casieria S.D.F.E.E. Slatina.
I.M.M. se aplic„ reducere 50%, conform Legii 346/2004).           c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 28.10.2005.
   9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„: surse        6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 7.11.2005, ora
proprii.                                10.00.
   10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i      b. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: FDFEE
cerin˛ele minime cu privire la calitatea tehnico-financiar„ pe     ELECTRICA OLTENIA - S.A., Craiova, str. Brestei nr. 2, jude˛ul
care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul: conform          Dolj.
instruc˛iunilor pentru ofertan˛i. Condi˛ii tehnice: Atestat A.N.R.E.     c. Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.
sau Societatea Comercial„ ELECTRICA - S.A., dac„ este Ón           7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
termenul de valabilitate, pentru lucr„ri de execu˛ie re˛ele       reprezentantul/reprezentan˛ii autoriza˛i corespunz„tori ai
electrice 0.4-20 kV.                          ofertan˛ilor ∫i ai autorit„˛ii contractante.
   Capacitatea economico-financiar„                    b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertei: 7.11.2005, ora
   Capacitate financiar„ de sus˛inere a lucr„rii: 400.000 lei     11.00, la sediul FDFEE ELECTRICA OLTENIA - S.A., Craiova,
reprezent‚nd 115.000 euro ∫i s„ demonstreze c„ a executat        str. Brestei nr. 2, jude˛ul Dolj.
lucr„ri similare Ón valoare egal„ sau mai mare de 160.000          8. Garan˛ia solicitat„ pentru participare: 4.600 lei (pentru
lei/(46.000 euro), valoare care s„ rezulte din Ónsumarea a cel     I.M.M. se aplic„ reducere 50%, conform Legii 346/2004).
mult trei contracte Óndeplinite Ón ultimii cinci ani.            9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„: surse
   11. Perioada de valabilitate pentru care ofertantul trebuie s„   proprii.
men˛in„ oferta valabil„: 90 de zile de la data deschiderii          10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
ofertelor.                               cerin˛ele minime cu privire la capaclitatea tehnico-financiar„ pe
   12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul: conform
de lucr„ri: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere       instruc˛iunilor pentru ofertan˛i. Condi˛ii tehnice: atestat A.N.R.E.
tehnico-economic.                            sau Societatea Comercial„ ELECTRICA - S.A., dac„ este Ón
   13. Nu se depun oferte alternative.                termenul de valabilitate, pentru lucr„ri de execu˛ie re˛ele
   14. Alte informa˛ii: -.                      electrice 0.4-20 kV.
   15. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie.                 Capacitatea economico-financiar„
   16. Contesta˛iile privind derularea procedurii de achizi˛ie se     Capacitate financiar„ de sus˛inere a lucr„rii: 460.000 lei
vor adresa Ón scris exclusiv autorit„˛ii contractante, Ón strict„    reprezent‚nd 128.000 euro, ∫i s„ demonstreze c„ a executat
conformitate cu prevederile O.U.G. 60/2001.               lucr„ri similare Ón valoare egal„ sau mai mare de 184.000
   17. Contesta˛iile care nu se vor conforma prevederilor       lei/(51.000 euro), valoare care s„ rezulte din Ónsumarea a cel
alineatului precedent vor fi lovite de nulitate.            mult trei contracte Óndeplinite Ón ultimii cinci ani.
   18. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia       11. Perioada de valabilitate pentru care ofertantul trebuie s„
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.10.2005.                 men˛in„ oferta valabil„: 90 de zile de la data deschiderii
                                    ofertelor.
   (34/60.233)                               12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
                                    de lucr„ri: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
                                    tehnico-economic.
  1. Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice       13. Nu se depun oferte alternative.
ELECTRICA OLTENIA - S.A., cu sediul Ón Craiova, str. Brestei         14. Alte informa˛ii: -.
nr. 2, telefon 0251/40.55.55, 0249/40.53.30, fax 0251/40.51.04,       15. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie.
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului sub nr.            16. Contesta˛iile privind derularea procedurii de achizi˛ie se
J 16/148/4.03.2002, cod unic de Ónregistrare 14491102.         vor adresa Ón scris exclusiv autorit„˛ii contractante, Ón strict„
  2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de     conformitate cu prevederile O.U.G. 60/2001.
lucr„ri: licita˛ie deschis„.
                                       17. Contesta˛iile care nu se vor conforma prevederilor
  b. Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate    alineatului precedent vor fi lovite de nulitate.
oferte: contract de achizi˛ie public„ care are ca obiect execu˛ia
                                       18. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
lucr„rii.
                                    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.10.2005.
  3. a. Amplasamentul lucr„rii: com. Traian, jude˛ul Olt.
  b. Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale      (35/60.234)
ale lucr„rii: codul CPSA 4525.23, modernizare bran∫amente
monofazate, 426 buc„˛i, ∫i trifazate, 10 buc„˛i, care const„ Ón:
  - Ónlocuire conductoare existente cu conductoare tip ACYCY       1. Autoritatea contractant„: Societatea Comercial„ CONPET
16/16 mm2, TYIR 16+25 mm2 ∫i TYIR 3x16+25 mm2.             - S.A., Ploie∫ti, cod unic de Ónregistrare R 1350020, Ploie∫ti,
  - Ónlocuire st‚lpi intermediari de bran∫ament existen˛i din     Bd. Independen˛ei nr. 7, jude˛ul Prahova, sediul administrativ I,
lemn cu st‚lpi din beton tip SE 4, 1 bucat„;              Ploie∫ti, Str. Rezervoarelor nr. 8, sediul administrativ II, telefon
  - montare BMPM, 426 buc„˛i, ∫i BMPT, 16 buc„˛i, Ón cutii      0244/40.13.58, fax 0244/40.13.58, interior 1474
etan∫e din policarbonat transparent cu protec˛ie la suprasarcin„,      2. a. Procedura aplicat„: licita˛ie public„ deschis„.
scurtcircuit, curen˛i diferen˛iali de defect, supratensiuni ∫i cu      b. Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate
priz„ auxiliar„.                            oferte: contract de execu˛ie de lucr„ri RK conduct„ magistral„
  c. Lucrarea nu este Ómp„r˛it„ Ón mai multe obiecte distincte.    de transport gazolin„ ø 6 5/8 fiicleni-Ploie∫ti F1, Ón zona
  4. Termenul de execu˛ie: 3 luni.                  p‚r‚ului Sasa - livada Tetoiu, pe o lungime de 7,3 km.
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

   3. a. Amplasamentul lucr„rii: por˛iunea de conduct„ ce         1. Autoritatea contractant„: Consiliul Jude˛ean Neam˛, cod
urmeaz„ a fi Ónlocuit„ se afl„ pe teritoriul comunelor L„custeni    fiscal nr. 2612839, telefon 0233/21.28.90, fax 0233/21.57.67, cu
∫i Tetoiu, jude˛ul V‚lcea.                       sediul Ón Piatra-Neam˛, str. Alexandru cel Bun nr. 27.
   b. Lucr„rile de construc˛ii: montaj se vor executa Ón         2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
conformitate cu documenta˛ia tehnic„ de execu˛ie ∫i numai        lucr„ri: licita˛ie deschis„.
dup„ ob˛inerea tuturor avizelor necesare. Montarea ∫i repararea       b. Tipul contractului: contract de lucr„ri.
conductei se vor face numai de unit„˛i specializate care dispun       3. a. Amplasamentul lucr„rii: DJ 208G Hanu Ancu˛ei -
de personal calificat, mijloace tehnice corespunz„toare de       Girov, km 34+412, jude˛ul Neam˛.
execu˛ie ∫i de controlul pentru astfel de lucr„ri. Celelalte cerin˛e    b. Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie: consolidare pila P1 pod
ale lucr„rilor sunt prezentate Ón documenta˛ia tehnic„ de        peste r‚ul Moldova pe DJ 208G, km 34+412, localitatea
execu˛ie.                                Tupila˛i, jude˛ul Neam˛, cod CPSA 4521.21.
   c. Ofertan˛ii vor depune ofert„ pentru Óntregul obiect al       4. Durata de execu˛ie a lucr„rilor: 3 luni de la data semn„rii
licita˛iei.                               contractului.
   4. Termenul limit„ de execu˛ie a lucr„rii: max. 6 luni de la      5. Costul documenta˛iei pentru elaborarea ∫i prezentarea
data procesului-verbal de predare amplasament.
                                    ofertei este de 300 RON.
   5. Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se
                                      6. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 25.10.2005.
poate ob˛ine, pe baz„ de cump„rare direct„, de la Direc˛ia
                                      7. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 31.10.2005, ora
comercial„ a Societ„˛ii Comerciale CONPET - S.A. Ploie∫ti,
                                    9.30.
Compartimentul contracte-achizi˛ii, situat„ Ón sediul administrativ
II, din Ploie∫ti, Str. Rezervoarelor nr. 8, jude˛ul Prahova.        b. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Piatra-
   b. Costul unei documenta˛ii pentru elaborarea ∫i prezentarea    Neam˛, str. Alexandru cel Bun nr. 27, jude˛ul Neam˛.
ofertei este de 157,08 RON cu TVA ∫i se poate achita cu           c. Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.
numerar, la casieria societ„˛ii, sediul administrativ I, Ploie∫ti,     8. La deschiderea ofertelor pot participa reprezentan˛i
Bd. Independen˛ei nr. 7, jude˛ul Prahova                Ómputernici˛i ai persoanelor juridice ofertante.
   c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 7.11.2005, ora    9. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 31.10.2005, ora
16.00, inclusiv.                            10.00, la sediul Consiliului Jude˛ean Neam˛.
   6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 15.11.2005,       10. Garan˛ia de participare: scrisoare de garan˛ie bancar„ Ón
orele 16.00, inclusiv.                         valoare de 5.000 RON, valabil„ minimum 60 de zile
   b. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul         calendaristice de la data depunerii ofertelor.
administrativ II al Societ„˛ii Comerciale CONPET - S.A. Ploie∫ti,      11. Sursa de finan˛are a contractului: surse proprii.
Str. Rezervoarelor nr. 8, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Biroul      12. Documente de calificare: cele prev„zute Ón fi∫a de date
documente clasificate.                         ∫i documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
   c. Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.       13. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
   7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:      14. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai ofertan˛ilor (Ónputernicire Ón     oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
original).                               economic.
   b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 16.11.2005, ora      15. Oferte alternative: nu se accept„.
11.00, la sediul administrativ II al Societ„˛ii Comerciale         16. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie.
CONPET - S.A., Ploie∫ti, Str. Rezervoarelor nr. 8, jude˛ul         17. Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la telefon
Prahova.                                0233/21.28.90, interior 243.
   8. Garan˛ia pentru participare: scrisoare de garan˛ie bancar„
pentru participare la licita˛ie, Ón original, pentru suma de 21.500     (37/60.289)
RON, valabil„ min. 90 de zile de la data depunerii ofertei.
   9. Finan˛area contractului de execu˛ie de lucr„ri: surse
proprii.                                  1. Sucursala de Transport Craiova, cod unic de Ónregistrare
   10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze        10997485, cu sediul Ón Craiova, str. Brestei nr. 5, telefon
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul    0251/30.71.00, fax 0251/30.71.08.
de servicii: asociere.                           2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
   11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i   lucr„ri: licita˛ie deschis„.
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea        b. Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte:
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„        contract de lucr„ri.
ofertantul: conform fi∫ei de date a achizi˛iei din documenta˛ia       3. a. Amplasamentul lucr„rii: comuna Ciocardia, jude˛ul Gorj,
pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.                pe malul drept Ón albia minor„ a cursului de ap„ Ciocardia, la
   13. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta   st‚lpul nr. 113 al LEA 400 kV Ureche∫ti-Domne∫ti.
valabil„: minimum 90 de zile de la data Ónregistr„rii ofertelor.      b. Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale
   14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  ale lucr„rii: reparare st‚lp nr. 113 al LEA 400 kV Ureche∫ti-
de lucr„ri: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere       Domne∫ti, cod CPSA 4524.12 - reprofilarea albiei minore a
tehnico-economic.                            cursului de ap„ cu realizarea unei sec˛iuni de curgere
   15. Nu se vor depune oferte alternative.              corespunz„toare debitului maxim de calcul, consolidare de
   16. Eventualele contesta˛ii Ónaintate pe care administrativ„    mal cu gabioane, epiuri din gabioane, terasamente pentru
se transmit/depun la Direc˛ia comercial„ din cadrul Societ„˛ii     refacerea malului drept ∫i amenajarea malului st‚ng al r‚ului
Comerciale CONPET - S.A., Ploie∫ti, telefon 0244/40.13.58,       Gilort.
interior 1381, fax 0244/40.13.58, interior 1474.              c. Ofertan˛ii vor depune ofert„ pentru toate categoriile de
   17. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al   lucr„ri solicitate prin caietul de sarcini.
Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice.                 4. Termenul limit„ de execu˛ie a lucr„rii: maximum 2 luni de
   18. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia     la data intr„rii Ón vigoare a contractului.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
                                      5. a. Un exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
   (36/60.283)                            prezentarea ofertei se poate ob˛ine, prin cump„rare direct„, de
                                    la Biroul comercial aprovizionare (telefon 0251/30.71.36),
                                    Craiova, str. Brestei nr. 5, jude˛ul Dolj.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                        21

  b. Costul unui exemplar este 50 lei.                   9. Modalit„˛i de plat„ a execu˛iei lucr„rii: ordin de plat„,
  c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 25.10.2005.     compensare cu energie electric„.
  6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 1.11.2005, ora       10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze
9.30.                                   asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul
  b. Ofertele se vor depune la ST Craiova, str. Brestei nr. 5,     de lucr„ri: contract de asociere.
jude˛ul Dolj.                                 11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
  c. Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.             cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
  7. a. La deschiderea ofertelor vor participa membrii comisiei     economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
de evaluare ∫i reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai ofertan˛ilor.       ofertantul: cele prev„zute Ón documenta˛ia standard pentru
  b. Deschiderea ofertelor se va face Ón data de 1.11.2005,       elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
ora 10.00, la sediul ST Craiova, str. Brestei nr. 5, jude˛ul Dolj.      12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile.
  8. Garan˛iile pentru participare solicitate: 6.000 lei.          13. Criteriul de atribuire a contractului: pre˛ul cel mai sc„zut.
  9. Modalit„˛i de finan˛are: surse proprii CN Transelectrica.       14. Nu se accept„ oferte alternative.
  Modalit„˛i de plat„: ordin de plat„ ∫i compensare cu energie       15. Anun˛ul de participare s-a transmis c„tre Regia
electric„.                                Autonom„ MONITORUL OFICIAL la data de 20.10.2005.
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul       (39/60.308)
de lucr„ri: contract de asociere.
  11. Condi˛iile de eligibilitate ∫i de calificare: conform
documenta˛iei de licita˛ie.                          Alimentare cu energie electric„ Punct de control pentru
  12. Ofertantul trebuie s„-∫i men˛in„ oferta valabil„ 90 de      trecerea frontierei C„l„ra∫i (RO) - Silistra (BG), repetare.
zile.                                     1. Autoritatea contractant„: Consiliul Jude˛ean C„l„ra∫i,
  13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului va fi oferta  jude˛ul C„l„ra∫i, cu sediul Ón C„l„ra∫i, Str. 1 Decembrie 1918
cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.         nr. 1, jude˛ul C„l„ra∫i, telefon 0242/31.13.01, fax 0242/33.16.09.
  14. Eventualele contesta˛ii se vor transmite la              2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului:
Compartimentul juridic al ST Craiova, str. Brestei nr. 5, Ón       licita˛ie public„ deschis„.
termen de maximum 5 zile de la data primirii comunic„rii            b. Tipul contractului: contract de lucr„ri.
privind hot„r‚rea licita˛iei.                         3. a. Amplasamentul lucr„rii: C„l„ra∫i, Zona Chiciu.
  14. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al       b. Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie: alimentare cu energie
Rom‚niei, Partea a VI-a.                         electric„ Punct de control pentru trecerea frontierei C„l„ra∫i
  15. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia      (RO) - Silistra (BG), cod CPSA 4525.14.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.                    4. Durata de execu˛ie a lucr„rilor: 1 lun„ calendaristic„ de
   (38/60.290)                             la data semn„rii contractului.
                                        5. Costul documenta˛iei pentru elaborarea ∫i prezentarea
                                     ofertei este de 300 RON. Plata documenta˛iei se va face la
                                     casieria Consiliului Jude˛ean C„l„ra∫i.
  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Societatea Comercial„
COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - S.A., cu sediul Ón                6. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 1.11.2005.
localitatea Turceni, Str. Uzinei nr. 1, jude˛ul Gorj, cod fiscal        7. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 3.11.2005, ora
R16302447, telefon 0253/33.50.45, fax 0253/33.50.68.           12.00.
  2. a. Procedura aplicat„: licita˛ie deschis„ conform O.U.G.        b. Adresa la care se depun ofertele: sediul Consiliului
60/2001 modificat„ ∫i aprobat„ de Legea 212/2002, H.G.          Jude˛ean C„l„ra∫i.
461/2001, H.G. 411/2005, Ordinul MFP ∫i MLPTL 1014/2001 ∫i           c. Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.
Ordonan˛a 75/2004, pentru modificarea O.U.G. 60/2001 privind          8. La deschiderea ofertelor pot participa reprezentan˛i
achizi˛iile publice.                           Ómputernici˛i ai persoanelor juridice ofertante.
  b. Tipul contractului: contract de lucr„ri (modelul se g„se∫te       9. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 3.11.2005, ora
Ón documentele licita˛iei).                        12.30, sediul Consiliului Jude˛ean C„l„ra∫i.
  3. a. Amplasamentul lucr„rii: Exploatarea Minier„ Jil˛, Halda       10. Garan˛ia de participare: scrisoare de garan˛ie bancar„ Ón
Valea Bohorelu.                              valoare de 4.500 RON, valabil„ minimum 60 zile calendaristice
  b. Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale     de la data depunerii ofertelor.
ale lucr„rii: execu˛ie foraje piezometrice Halda Bohorelu, cod         11. Sursa de finan˛are a contractului: surse proprii.
CPSA 4512.10 (conform caietului de sarcini).                  12. Pentru calificare ofertan˛ii trebuie s„ Óndeplineasc„
  c. Contractul nu este Ómp„r˛it Ón mai multe obiecte distincte.    condi˛iile din fi∫a de date a achizi˛iei.
  4. Termenul de finalizare: 31.12.2005.                   13. Execu˛ia lucr„rilor este rezervat„ persoanelor juridice.
  5. a. Denumirea serviciului de la care se pot ob˛ine            14. Ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta valabil„ 60 de zile
informa˛ii referitoare la documentele licita˛iei etc.: Biroul achizi˛ii  calendaristice de la data depunerii ofertelor.
lucr„ri, telefon 0253/33.56.91.                        15. Pentru atribuirea contractului va fi utilizat criteriul pre˛ul
  b. Costul documenta˛iei pentru elaborarea ∫i prezentarea       cel mai mic.
ofertei: 30 lei, pl„ti˛i numerar la casieria Societ„˛ii Comerciale       16. Nu se accept„ oferte alternative.
COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - S.A.                       17. Nu se acord„ marj„ de preferin˛„ intern„.
  c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 25.10.2005.       18. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie.
  6. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 2.11.2005, ora         19. Informa˛ii suplimentare: telefon 0722/33.38.31.
13.00.                                     20. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  a. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:         Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
Societatea Comercial„ C.E.T. - S.A., Direc˛ia comercial„,
Turceni, Str. Uzinei nr. 1, jude˛ul Gorj.                   (40/60.324)
  b. Limba de redactare a ofertelor: limba rom‚n„.
  7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
delega˛i Ómputernici˛i ai ofertantului.                   1. Denumirea, codul fiscal, adresa, num„rul de telefon/fax
  b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 1.11.2005, ora      ale autorit„˛ii contractante: Academia de Studii Economice din
13.30, la sediul Societ„˛ii Comerciale C.E.T. - S.A.           Bucure∫ti, Pia˛a Roman„ nr. 6, sectorul 1, telefonul 319.19.81,
  8. Garan˛ia de participare la licita˛ie: 600 lei RON.         fax 319.19.85, cod fiscal 4433775.
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
lucr„ri: licita˛ie public„ deschis„.                  Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
  b. Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate
oferte: achizi˛ie public„ de lucr„ri de demolare.              (41/60.328)
  3.a. Amplasamentul lucr„rii: Bucure∫ti, Str. Occidentului nr.
7, sectorul 1.
  b. Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale     1. Denumire: Direc˛ia de Administra˛ie pentru Œnv„˛„m‚ntul
ale lucr„rii: c„min studen˛esc cu o structur„ de rezisten˛„ din    Preuniversitar, sectorul 1, codul fiscal: 14716221, situat Ón str.
diafragme din zid„rie de c„r„mid„ ∫i grinzi metalice, cu un      N. Caramfil nr. 24, telefon 233.37.92, fax 233.37.91.
regim de Ón„l˛ime de S+P+4E, cu urm„toarele suprafe˛e: Sc =        2. Licita˛ie deschis„.
902 m2, Sd = 4.939 m2.                           Lucr„ri de execu˛ie
  c. Dac„ lucrarea sau contractul de lucr„ri este Ómp„r˛it Ón      ™coala nr. 162, Calea Giule∫ti nr. 234, sectorul 6.
mai multe obiecte distincte, indica˛ii referitoare la posibilitatea    Lucr„ri de consolidare conform cod CPSA 45.2.
ofertan˛ilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre      3. Termenul limit„ de execu˛ie: 7 luni de la semnarea
acestea: nu este cazul.                        contractului.
  d. Informa˛ii referitoare la scopul lucr„rii sau contractului de    4. Un exemplar din DEPO se poate ob˛ine de la Serviciul
lucr„ri atunci c‚nd acestea necesit„ ∫i Óntocmirea proiectelor     tehnic, investi˛ii DAIP, sectorul 1, contra cost: 100 lei (RON).
aferente: nu este cazul.                          5. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 28.11.2005.
  4. Termenul limit„ de execu˛ie a lucr„rii: 2 luni de la data      6. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 4.11.2005, ora
Ónceperii execu˛iei.                          10.00.
  5. a. Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la      Ofertele trebuie depuse la DAIP, sectorul 1, redactate Ón
care se poate ob˛ine un exemplar din documenta˛ia pentru        limba rom‚n„.
elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere a       7. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
exemplarului respectiv: Academia de Studii Economice          reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai ofertan˛ilor.
Bucure∫ti, str. Cihoski, et. 3, camera 5314.                8. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 4.11.2005, ora
  b. Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui     10.30.
exemplar: 100 RON depu∫i la casieria autorit„˛ii contractante, la     9. Garan˛iile pentru participare: 27.000 lei (RON).
ridicarea documenta˛iei.                          10. Modalit„˛i principale de finan˛are: bugetul local.
  c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: cel pu˛in cu 8    11. Forma juridic„ de asociere Ón cazul grupurilor de
zile Ónainte de data limit„ pentru depunerea ofertelor.        ofertan˛i: asociere f„r„ personalitate juridic„.
  6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 4.11.2005, ora      12. Documente care dovedesc eligibilitatea:
11.00.                                   - Declara˛ie pe propria r„spundere, formularul B1 din
                                    sec˛iunea IV Ordin nr. 1.041/874 publicat Ón Monitorul Oficial,
  b. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
                                    Partea I, nr. 357 din 4.07.2001 MFP, MLPTL;
Academia de Studii Economice din Bucure∫ti, str. Cihoski nr. 5,
                                      - Certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor
et. 3, camera 5314, sectorul 1.
                                    exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv cele
  c. Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.
                                    locale, precum ∫i a contribu˛iei pentru asigur„rile de stat,
  7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                    valabile la data deschiderii ofertelor.
max. 2 delega˛i Ómputernici˛i din partea fiec„rui ofertant.
                                      - Certificat de Ónregistrare ∫i certificat constatator.
  b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 4.11.2005, ora
                                      - Fi∫a de informa˛ii generale, formularul B2 din sec˛iunea IV
12.00, str. Cihoski nr. 5, et. 4, camera 5404.
                                    Ordin nr. 1.041/874 publicat Ón Monitorul Oficial, Partea I nr.357
  8. Garan˛iile pentru participare solicitate: scrisoare de     din 4.07.2001, MFP, MLPTL;
garan˛ie bancar„ Ón valoare de 15.000 RON.                 - Lista cuprinz‚nd subcontractan˛ii Ónso˛it„ ∫i de acordurile
  9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau     de subcontractare; subcontractan˛ii care urmeaz„ s„
referiri la prevederile care le reglementeaz„: surse proprii ∫i    Óndeplineasc„ mai mult de 10% (exprimare valoric„) lei trebuie
bugetul de stat.                            s„ completeze cu propriile date formularul B2 din sec˛iunea IV
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze        Ordin nr. 1.041/874 publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul   Partea I nr. 357 din 4.07.2001 MFP, MLPTL;
de lucr„ri (unde este cazul): contract de asociere autentificat,      - Certificatul de acreditare a sistemului de asigurare a
Ónainte de semnarea contractului cu autoritatea contractant„.     calit„˛ii ISO 9001 eliberat de un organism de acreditare
  11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i   certificat;
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea        - Fi∫a de informa˛ii privind experien˛a similar„ Ónso˛it„ de
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„        recomandare din partea beneficiarului, vizat„ de ISC, formularul
ofertantul:                              B3 din sec˛iunea IV Ordin nr. 1.041/874 publicat Ón Monitorul
  a. Cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii 3 ani, minimum     Oficial al Rom‚niei, Partea I nr. 357 din 4.07.2001 MFP,
1.000.000 RON, echivalentul a 286.861,7 euro (1 euro = 3.486      MLPTL, valoarea cumulat„ a contractelor Ón ultimii 5 ani,
RON la data de 20.09.2005).                      5.400.000 lei (RON);
  b. Experien˛a similar„: Óndeplinirea Ón ultimii 5 ani a unui      - Declara˛ie care con˛ine informa˛ii despre dot„rile specifice,
contract similar de cel pu˛in 420.000 RON, echivalentul a       utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport proprii
120.481,9 euro.                            folosite pentru Óndeplinirea contractului, planul calit„˛ii pe
  c. Lichiditate general„ minim„: 100%.               obiectiv;
  d. Certificate constatatoare privind obliga˛iile exigibile de     - Asigurarea unui responsabil tehnic cu execu˛ia atestat Ón
plat„ a impozitelor ∫i taxelor la data de 30.06.2005.         domeniul lucr„rii ce urmeaz„ s„ fie executat„ ∫i a unui
  12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„     responsabil cu asigurarea calit„˛ii atestat conform Normelor
oferta valabil„: 60 de zile.                      MLPTL;
  13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului    - Bilan˛ul contabil la data de 31.06.2005, Ónregistrat la
de lucr„ri: pre˛ul cel mai sc„zut.                   administra˛ia financiar„ ∫i registrul comer˛ului;
  14. Se interzice depunerea de oferte alternative.           - Cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii 3 ani: 1.080.000
  15. Alte informa˛ii: nu este cazul.                lei (RON);
  16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a     - Scrisoare de bonitate bancar„ care s„ certifice lichiditatea
VI-a, a anun˛ului de inten˛ie: 15.02.2005.               ∫i solvabilitatea.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                       23

  13. Valabilitatea ofertei: 90 de zile.                   b. Costul unui exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea
  14. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cu    ∫i prezentarea ofertei este de 500,0 lei RON.
pre˛ul cel mai sc„zut.                            c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este de
  15. Nu se depun oferte alternative.                  1.11.2005.
  16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei a           6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor este de
anun˛ului de inten˛ie: 1.02.2005.                     9.11.2005, ora 12.00.
                                       b. Adresa la care se depun ofertele: la A.N.I.F. - R.A.,
  17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
                                     Sucursala Teritorial„ Dobrogea, Constan˛a, Str. Zbur„torului nr.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
                                     4, jude˛ul Constan˛a, cod 900419.
  18. Contesta˛iile se depun la Compartimentul Juridic din
                                       c. Limba de redactare a ofertei: limba rom‚n„.
cadrul D.A.I.P. sectorul 1.
                                       7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
  19. Firmele care au participat la proceduri de atribuire a       membri comisiei de evaluare ∫i reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai
contractelor de execu˛ie prin licita˛ie deschis„, care au fost      ofertan˛ilor.
declarate c‚∫tig„toare ∫i nu au Óncheiat contractul de execu˛ie        b. Deschiderea ofertelor se face la data de 9.11.2005, ora
nu pot participa la licita˛ie.                      14.00.
   (42/60.329)                               8. Garan˛ia solicitat„ pentru participare este de 25.000,00 lei
                                     RON.
                                       9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i plat„: surse de la
                                     bugetul de stat.
  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: A.N.I.F. - R.A.,          10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze
Sucursala Teritorial„ Dobrogea, cod unic de Ónregistrare         asocierea grupului de ofertan˛i: asociere Ón participa˛iune, cu
16900165, cu sediul Ón Constan˛a, Str. Zbur„torului nr. 4,        legalizarea asocierii ofertan˛ilor la notariat, Ónainte de Óncheierea
jude˛ul Constan˛a, cod 900419, telefon/fax 0241/65.40.10,         contractului de achizi˛ie public„.
0241/64.19.89, 0241/65.64.98, e-mail: raifct@easynet.ro.           11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
  2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i cea
lucr„ri: licita˛ie deschis„.                       economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
  b. Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate     ofertantul sunt cele prezentate Ón sec˛iunea II, fi∫a de date a
oferte: contract la cheie.                        achizi˛iei.
  3. a. Amplasamentul lucr„rii: incinta de desecare G‚rliciu-        12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
D„eni, din jude˛ul Tulcea.                        oferta valabil„ este de 90 zile.
  b. Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale       13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
ale lucr„rii:                               de achizi˛ie public„: oferta cea mai avantajoas„ din punct de
  îReabilitarea lucr„rilor de Ómbun„t„˛iri funciare din incinta     vedere tehnico-economic.
G‚rliciu-D„eni, varianta V, reabilitare bazin de reten˛ie           14. Nu se accept„ depunerea de oferte alternative.
(Sc‚r˛ofoloaia) ∫i reabilitare SPD D„eni, jude˛ul Tulcea”, cod        15. Alte informa˛ii: IMM-urile care prezint„ documentele
CPSA 4524.                                prev„zute de Legea 346/2004 beneficiaz„ de reducerile
  c. Lucrarea este Ómp„r˛it„ Ón 6 obiecte distincte, ofertan˛ii au   specifice. Autoritatea contractant„ este competent„ s„
obliga˛ia de a depune oferte pentru toate cele 6 obiecte.         solu˛ioneze contesta˛iile Ónaintate pe cale administrativ„.
                                     Contesta˛iile se pot depune la Oficiul juridic din cadrul A.N.I.F.
  4. Termenul limit„ de executare a lucr„rilor este de
                                     - R.A. sau trimise prin fax la nr. 021/332.21.83.
31.12.2006.
                                       16. Nu a fost publicat anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial
  5. a. Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei      al Rom‚niei, Partea a VI-a, achizi˛ii publice.
se poate ob˛ine de la Serviciul tehnic, investi˛ii, controlul calit„˛ii    17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
lucr„rilor din cadrul A.N.I.F. - R.A., Sucursala Teritorial„       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
Dobrogea, Constan˛a, Str. Zbur„torului nr. 4, jude˛ul Constan˛a,
telefon 0241/65.40.10, interior 170.                      (43/60.334)
                       ACHIZIfiIE PUBLIC√ DE SERVICII/LUCR√RI
  1. Autoritatea contractant„: CSN îSala Polivalent„“ Bucure∫ti,      5. a. Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
cod fiscal R2836160, cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Piscului nr.      care se poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru
10, sectorul 4, telefon 316.72.76, fax 316.25.57.             elaborarea ofertei: Secretariatul autorit„˛ii contractante, Óncep‚nd
  2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea de lucr„ri: licita˛ie   cu data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul Oficial al
public„ deschis„.                             Rom‚niei, Óntre orele 8.30 - 16.30.
  b. Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate       b. Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui
oferte: Repara˛ii capitale îProiectarea ∫i realizarea instala˛iei     exemplar.
de ventilare ∫i climatizare a C.S.N. îSala Polivalent„“, cod         Costul documenta˛iei este de 100 lei, plata f„c‚ndu-se la
                                     casieria C.S.N. îSala Polivalent„“ Bucure∫ti sau prin ordin de
C.P.S.A. 2923.91 - instalarea ∫i montarea echipamentelor
                                     plat„, Ón contul institu˛iei nr. RO55TREZ7045009XXX000181
industriale de ventila˛ie ∫i frigorifice.
                                     deschis la Trezoreria sectorului 4.
  3. a. Amplasamentul lucr„rii: C.S.N. îSala Polivalent„“          c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: cu cel mult 8
Bucure∫ti, la sediul din Bucure∫ti, Calea Piscului nr. 10,        zile Ónainte de data limit„ de depunere a ofertelor.
sectorul 4.                                  6. a. Data limit„ de depunere a ofertelor: 20 zile de la data
  b. Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale     public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a,
ale lucr„rii: potrivit caietului de sarcini cuprins Ón documenta˛ia    Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare.
pentru Óntocmirea ∫i depunerea ofertei ce se achizi˛ioneaz„ de        b. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
la sediul autorit„˛ii contractante.                    Bucure∫ti, Calea Piscului nr. 10, sectorul 4, secretariat.
  4. Termenul limit„ de execu˛ie a lucr„rii: 21.12.2005.          c. Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.
  24             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  7. a. Persoane admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:            10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
reprezentan˛ii ofertan˛ilor sau Ómputernici˛ii acestora.            cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnico-economic„ pe
  b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: ziua urm„toare         care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul sunt prev„zute Ón
datei limit„ de depunere a ofertelor, ora 10.00, la secretariatul        fi∫a de date a achizi˛iei din documenta˛ia pentru elaborarea ∫i
autorit„˛ii contractante din Bucure∫ti, Calea Piscului nr. 10,         prezentarea ofertei.
sectorul 4.                                     11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
                                        oferta valabil„: 60 de zile.
  8. Garan˛ia de participare solicitat„ este de 1% din valoarea
                                          12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
estimat„ a contractului ce urmeaz„ a fi atribuit, reprezent‚nd
                                        cea mai avantajoas„ ofert„ din punct de vedere tehnico-
suma de 6.500 lei ∫i poate fi constituit„ Ón urm„toarele forme:
                                        economic.
  - scrisoare de garan˛ie bancar„ Ón favoarea autorit„˛ii             13. Este interzis„ depunerea de oferte alternative.
contractante;                                    14. Œn Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii
  - ordin de plat„ Ón contul autorit„˛ii contractante.            publice, nu s-a publicat un anun˛ de inten˛ie.
  9. Modalitatea principal„ de finan˛are ∫i de plat„:               15. Anun˛ul de participare a fost transmis spre publicare
  - subven˛ii de la bugetul de stat;                     Regiei Autonome MONITORUL OFICIAL Ón data de 20.10.2005.
  - plata, Trezoreria Sector 4, prin ordin de plat„.                (44/60.298)                            ACHIZIfiII PUBLICE DE SERVICII

  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, num„rul de telefon,             2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
telegraf, telex, telefax ale autorit„˛ii contractante: COMPANIA         servicii: licita˛ie deschis„.
                                          b. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate
NAfiIONAL√ AUTOSTR√ZI ™I DRUMURI NAfiIONALE DIN
                                        oferte: Ónchiriere de autovehicule, utilaje ∫i echipamente pentru
ROM¬NIA - S.A., Direc˛ia Regional„ de Drumuri ∫i Poduri Cluj,
                                        prevenirea ∫i combaterea Ónz„pezirii drumurilor na˛ionale ∫i a
cod fiscal 2900300, Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, jude˛ul         poleiului de pe raza D.R.D.P. Cluj Ón iarna 2005-2006, cod CPSA
Cluj, telefon 0264/43.26.54, fax 0264/43.24.46.                 6024.30, conform specifica˛iilor din caietul de sarcini, astfel:

 SDN                                      Cantit„˛i
         Auto     Auto    Tractoare  Œnc„rc„toare  Remorchere      Unimog  Autogredere  Automacarale  Remorcher   Autospeciale
       > 250 C.P.  > 215 C.P.   echipate    (1 m3 -                          > 20 tone   cu trailer    mixte
        echipate   echipate          2 m3 cup„)                          la cerere   la cerere   transport
       complet (cu complet (cu         hinc. = 3,7 m                                       marf„ ∫i
       r„sp‚nditoare r„sp‚nditoare                                                     persoane
       mecanice >  mecanice >                                                      (min. 5+1
      4 m3 ∫i lame) 4 m3 ∫i lame)                                                       pers.)
                                                                         ∫i >3,5 t

Cluj       -       8       13       -       3         -     -         1     -        4
Bistri˛a     8       -       4       -       1         -     -         1     1        3
Oradea      -       -       6       1       -         -     -         1     1        1
Baia Mare     -       6       5       -       2         1     2         1     1        4
Alba       7       -       7       1       2         -     -         1     1        -
Satu Mare     -       -       5       -       -         -     -         1     1        -
Zal„u       -       -       6       -       -         -     -         1     1        -
D.R.D.P.    15       14       46       2       8         1     2         7     6       12

  Se pot depune oferte pe unul sau mai multe tipuri de utilaje          b. Costul unui exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea
sau autovehicule, la Óntreaga cantitate solicitat„ sau par˛ial.         ∫i prezentarea ofertei este 300 RON, care vor fi pl„ti˛i la
  Nu se admit oferte alternative.                       casieria autorit„˛ii contractante.
  3. Locul la care se vor prezenta auto-utilajele va fi             c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8 zile Ónainte de
comunicat de c„tre fiecare ∫ef de sec˛ie pentru care s-au f„cut
                                        data limit„ pentru depunerea ofertelor.
ofertele.
  4. Durata sau termenul limit„ de prestare a serviciului:            6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 3.11.2005, ora
prestarea va Óncepe la data de 1.11.2005 la bazele de munte           15.00.
sau 15.11.2005 la restul bazelor ∫i se va finaliza Ón data de           b. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: sediul
15.03.2006, cu posibilitatea de prelungire a contractului, Ón          D.R.D.P. Cluj, Serviciul licita˛ii, Cluj-Napoca, str. Decebal nr.
func˛ie de condi˛iile metoe-rutiere existente dup„ aceast„           128, jude˛ul Cluj, telefon 0264/43.26.54, fax 0264/43.24.46.
perioad„, prin act adi˛ional.                           c. Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.
  5. Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
                                          7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
poate fi procurat„ de la sediul D.R.D.P. Cluj, Serviciul licita˛ii,
Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, jude˛ul Cluj, telefon            reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai ofertan˛ilor.
0264/43.26.54, fax 0264/43.24.46, Ón baza unei scrisori de             b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 4.11.2005, ora
interes Ón care vor fi trecute toate datele de identificare a          11.00.
solicitantului.                                  8. Garan˛iile solicitate pentru participare
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                          25

        Auto     Auto    Tractoare   Unimog   Œnc„rc„toare  Remorchere  Autogredere  Automacarale  Remorcher   Autospeciale
      > 250 C.P.  > 215 C.P.  echipate cu       (1 m3 - 2 m3                 > 20 tone   cu trailer   mixte
       echipate   echipate  semipurtate         cup„)                  la cerere   la cerere

Garan˛ie    900     900      430    1.300     540      780     560        800    800      180
de participare
pentru un
utilaj (RON)
  Œn cazul depunerii de oferte pentru mai multe utilaje,          Nu ∫i-a Óndeplinit obliga˛iile de plat„ a impozitelor, taxelor ∫i
garan˛iile se Ónsumeaz„.                         a contribu˛iei pentru asigur„rile sociale de stat.
  IMM-urile beneficiaz„ de reducerea la 50% a acestui           A comis o grav„ gre∫eal„, Ón materie profesional„, pe care
cuantum, conform prevederilor Legii 346/2004.              autoritatea contractant„ o poate invoca aduc‚nd ca dovad„
  9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau      orice mijloc probant pe care aceasta Ól are la dispozi˛ie.
referirile la prevederile care le reglementeaz„: bugetul de stat.      12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea    oferta valabil„: 60 de zile.
                                       13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului:
grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul: conven˛ie    pre˛ul cel mai sc„zut.
de asociere legalizat„ notarial.                       14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
  11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i      15. Alte informa˛ii: ofertan˛ii vor prezenta cel pu˛in o
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea       recomandare care s„ ateste desf„∫urarea de activit„˛i similare
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„         pe drumurile na˛ionale din cadrul C.N.A.D.N.R.
ofertantul: orice ofertant nu trebuie s„ se g„seasc„ Ón oricare       16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
din urm„toarele situa˛ii:                        VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: 5.01.2005.
  Este insolvabil sau Ón stare de faliment ori lichidare,         17. Data transmiterii anun˛ului de participare: 18.10.2005.
afacerile Ói sunt administrate de un judec„tor sindic.             (45/60.236)
  Face obiectul unei condamn„ri pentru un delict Ón leg„tur„
cu conduita sa profesional„.

  1. Compania Na˛ional„ de C„i Ferate C.F.R. - S.A., cod unic     form„ de scrisoare de garan˛ie bancar„, eliberat„ de o banc„
de Ónregistrare 11054529, Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu nr. 38,     din Rom‚nia, valabil„ Ón timp de 60 de zile.
sectorul 1, cod po∫tal 010873, telefon/fax 021/224.91.11,          8. Finan˛area serviciului este asigurat„ din surse proprii
inten˛ioneaz„ s„ organizeze prin Direc˛ia Comercial„ - Serviciul     C.N.C.F. C.F.R. - S.A.
Licita˛ii ∫i Oferte o licita˛ie public„ deschis„ pentru atribuirea      9. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
contractului de servicii Studiu comparativ de solu˛ie privind      grupului de ofertan˛i, Ón cazul prezent„rii unei oferte comune,
centralizarea macazurilor ∫i semnalelor din sta˛iile mici ∫i       este conven˛ia civil„.
mijlocii, conform prevederilor O.U.G. nr. 60/2001 privind achizi˛iile    10. a) Condi˛ii de eligibilitate:
publice, aprobat„ prin Legea nr. 212/2002 ∫i H.G. nr. 461/2001.       - certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv cele
servicii: licita˛ie public„ deschis„.                  locale, precum ∫i a contribu˛iei pentru asigur„rile sociale de
  b) Tipul contractului pentru care se solicit„ oferte: contract    stat, la 30.09.2005 sau ulterior;
prest„ri servicii.                              b) Cerin˛e minime privind capacitatea tehnic„ ∫i economico-
  3. a) Locul de prestare a serviciilor: la sediul proiectantului.   financiar„:
  b) Categoria serviciilor:                        - ofertantul trebuie s„ fac„ dovada c„ are experien˛„ Ón
  Codul CPSA 7420 - Servicii de studii ∫i consulta˛ii tehnice     servicii de proiectare instala˛ie de semnalizare C.F.R.;
prealabile.                                 - valoarea pentru experien˛a similar„ Ón ultimii 3 ani -
  4. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei     minimum 75.000 RON, demonstrat„ prin mai multe contracte;
se poate ob˛ine de la organizatorul licita˛iei Serviciul Licita˛ii ∫i    - cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii 3 ani - minimum
Contracte din cadrul C.N.C.F. C.F.R. - S.A., Bucure∫ti, bd.       750.000 RON.
Dinicu Golescu nr. 38, et. 7, camera 50, tel./fax 021/224.91.11,       c) Autoriza˛ie de furnizor feroviar Ónso˛it„ de Agrementul
telefon C.F.R. 122.853, 122.791 (prin centrala telefonic„ C.F.R.     tehnic, eliberate de A.F.E.R., conform Ordinului ministrului
tel. 021/223.06.60 sau 021/223.08.80 sau 223.20.60, sau direct      transporturilor nr. 290/13.04.2000, pentru îproiectare instala˛ii de
de la un telefon C.F.R. aflat la intr„rile Ón Palatul C.F.R., sta˛ii   semnalizare c„i ferate”.
C.F., Regionale C.F. etc.).                         11. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 de zile de
  b) Costul unui exemplar din documenta˛ia pentru elaborarea      la data deschiderii ofertelor.
∫i prezentarea ofertei este de 30 lei, T.V.A. inclus.            12. Perioada de derulare a contractului va fi de 2 luni.
Contravaloarea se achit„ la casieria C.N.C.F. C.F.R. - S.A., et.       13. Adjudecarea contractului de servicii se va face pe baza
4, cam. 85, zilnic Óntre orele 9-13. Firmele care doresc s„       criteriului pre˛ul cel mai sc„zut.
procure documenta˛ia de licita˛ie sunt rugate s„ anun˛e Ón scris       14. Nu se accept„ oferte alternative.
organizatorul licita˛iei la fax 021/319.24.33, urm‚nd ca           15. A fost publicat un anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial
documenta˛ia s„ fie achizi˛ionat„ Ón maximum 2 zile.           al Rom‚niei: nu s-a publicat.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 1.11.2005, ora     16. Pentru rela˛ii suplimentare v„ rug„m s„ v„ adresa˛i la
15.30.                                  organizatorul licita˛iei, Serviciul Licita˛ii ∫i Oferte al C.N.C.F.
  5. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 8.11.2005, ora     C.F.R. - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu nr. 38,
                                     et. 7, cam. 50 sau 89 bis, telefon/fax 021/319.24.33.
10.00.
                                       17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  b) Ofertele se vor depune la Serviciul Licita˛ii ∫i Oferte al
                                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 19.10.2005
C.N.C.F. C.F.R. - S.A., Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu nr. 38,
sectorul 1, cod po∫tal 010873 - Palat C.F.R., et. 7, camera 50         (46/60.262)
sau 89 bis.
  c) Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
  6. a) Sunt admi∫i s„ participe la deschiderea ofertelor numai      1. Compania Na˛ional„ de Transport al Energiei Electrice
reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai ofertan˛ilor, cu scrisoare de      TRANSELECTRICA - S.A. - Sucursala de Transport Bac„u, cod
Ómputernicire.                              unic de Ónregistrare J 04/533/2000, cu sediul Ón Bac„u, str.
  b) Ofertele se vor deschide Ón data de 8.11.2005, ora 10.30,     Oituz nr. 41, cod 5500, telefon: 0234/207.169, fax: 40
la sediul C.N.C.F. C.F.R. - S.A.                     234/51.74.56.
  7. La deschiderea licita˛iei ofertan˛ii vor prezenta garan˛ia      2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
pentru participare la licita˛ie Ón valoare de 2.500 RON, sub       servicii: licita˛ie deschis„, repetare.
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

   b) Contractul de servicii pentru care se solicit„ ofertele:       c) Ofertan˛ii vor depune ofert„ separat„ pentru studiu de
servicii de transport personal operativ Ón sta˛ii - repetare - cod    fezabilitate c‚t ∫i pentru proiectul tehnic pentru Óntregul
CPSA 6021.32, pentru obiectivul: Piatra-Neam˛ - Sta˛ia          perimetru de reconstruc˛ie ecologic„ ofertat.
Dumbrava, localitatea Dumbrava Deal.                     4. Durata sau termenul limit„ de prestare a serviciilor:
   3. a) Locul de prestare a serviciului:                30.11.2005.
   1. Piatra-Neam˛, Sta˛ia Dumbrava, localitatea Dumbrava          5. a) Documenta˛ia referitoare la calificarea ∫i selec˛ia
Deal - dus, Óntors.                            candida˛ilor se poate ob˛ine de la sediul Inspectoratului
   b) Categoria serviciului ce se va achizi˛iona ∫i descrierea     Teritorial de Regim Silvic ∫i de V‚n„toare Bucure∫ti, ∫os.
acestuia, codul CPSA: prest„ri servicii de transport conforme cu     Pipera nr. 46, sectorul 2, Bucure∫ti, telefon/fax
caietul de sarcini prezentat Ón documenta˛ie, codul CPSA         021.233.01.63/021.233.12.89.
6021.32.                                   b) Costul documenta˛iei: 50 lei.
   c) Ofertan˛ii vor depune oferte pentru tipul de serviciu         c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 1.11.2005.
solicitat prin fi∫a de date a achizi˛iei.                   6. a) Data limit„ pentru transmiterea scrisorii de interes ∫i a
   4. Durata de prestare a serviciului: 1 an.              documentelor de calificare: 9.11.2005, ora 12.
   5. a) Exemplarele din documenta˛ia pentru elaborarea ∫i         b) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes ∫i
prezentarea ofertelor pot fi procurate de la Compania Na˛ional„      documentele de calificare: Inspectoratul Teritorial de Regim
de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A. -        Silvic ∫i de V‚n„toare Bucure∫ti, ∫os. Pipera nr. 46, sectorul 2,
Sucursala de Transport Bac„u, str. Oituz nr. 41, Bac„u -         Bucure∫ti.
forma˛ia auto.                                c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate scrisoarea de
   b) Contravaloarea unei documenta˛ii: 25 RON.             interes ∫i documentele de calificare: limba rom‚n„.
   6. a) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 28.10.2005.     7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
   b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:         managerul sau Ómputernicitul legal al acestuia.
Compania Na˛ional„ de Transport al Energiei Electrice             b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 9.11.2005, ora 13.
TRANSELECTRICA - S.A. - Sucursala de Transport Bac„u, str.          8. Garan˛iile pentru participare solicitate: 3.000 lei.
Oituz nr. 41, Bac„u, cod 5500.                        9. Sursa de finan˛are: bugetul de stat prin Ministerul
   c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.      Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
   7. a) Persoanele admise s„ participe la deschiderea           10. Informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
ofertelor: membrii comisiei de evaluare, ofertan˛ii ∫i invita˛ii     cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
unit„˛ii achizitoare.                           economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
   b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 4.11.2005, ora     candidatul sunt specificate Ón fi∫a de date a achizi˛iei ∫i Ón
11.30 - depunerea ofertelor 4.11.2005, ora 12 - deschiderea        caietul de sarcini.
licita˛iei la sediul S.T. Bac„u, str. Oituz nr. 41, jude˛ul Bac„u.      11. Prestarea serviciului de proiectare reconstruc˛ie
   8. Garan˛ia de participare solicitat„: 375 RON.           ecologic„ este rezervat„ persoanelor fizice ∫i juridice atestate
   9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„: surse      pentru lucr„ri de proiectare specificate Ón anun˛ul de participare,
proprii.                                 de c„tre M.A.P.D.R.
   10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze           12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora le va fi atribuit contractul    valabil„ este de 60 de zile.
de servicii: legalizarea asocierii ofertan˛ilor respectivi Ón scopul     13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
Óndeplinirii contractului, f„r„ obliga˛ia ca prin aceast„ asociere    de servicii: pre˛ul cel mai sc„zut.
s„ fie necesar„ formarea unei noi persoane juridice.             14. Informa˛ii suplimentare se pot ob˛iine de la sediul
   11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i    I.T.R.S.V. Bucure∫ti.
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea         15. Nu exist„ anun˛ de inten˛ie.
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„           16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
ofertantul: conform instruc˛iunilor pentru ofertan˛i.           Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
   12. Prest„rile de servicii men˛ionate la pct. 3, alin. b), sunt
destinate societ„˛ilor atestate pentru gama serviciilor            (48/60.269)
men˛ionate.
   13. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
oferta valabil„: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.         Compania Na˛ional„ de C„i Ferate C.F.R. - S.A., cod unic
   14. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractelor de servicii:  de Ónregistrare 11054529, Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu nr. 38,
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-          sectorul 1, cod po∫tal 010873, telefon/fax 021/224.91.11, tel.
economic.                                 C.F.R. 021/223.20.60, interior 122.853, 122.791, tel.
   15. Nu se depun oferte alternative.                 021/212.73.18, va organiza prin Regionala C.F.R. Craiova,
   16. Acordarea preferin˛ei interne: acordat„ conform H.G.       Divizia Tehnic„, Biroul Achizi˛ii Publice, cod unic de Ónregistrare
nr. 461/2001, art. 45 ∫i Ordinului M.F.+M.L.P.T.L.            15603417, Craiova, bd. Decebal nr. 5-7, jude˛ul Dolj, tel./fax
nr 1.013/340/sec˛iunea I, pct. E 10.                   0251/419074, la data de 8.11.2005, licita˛ie deschis„ pentru
   18. Data transmiterii anun˛ului de participare: 19.10.2005.     atribuirea contractului de servicii Repara˛ii termice curente la
                                     centralele de pe raza Sucursalei Regionale C.F.R. Craiova,
   (47/60.263)                             conform prevederilor O.U.G. nr. 60/2001 privind achizi˛iile
                                     publice, aprobat„ prin Legea nr. 212/2002, Legea nr.
                                     386/30.09.2003, O.U.G. nr. 106/2003, Legea nr. 35/2004,
  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Inspectoratul Teritorial    Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 774/24.08.2004 cu Ord. nr.
de Regim Silvic ∫i de V‚n„toare Bucure∫ti, ∫os. Pipera nr. 46,      75/19.08.2004 ∫i a H.G. nr. 461/2001, modificat„ ∫i completat„
sectorul 2, Bucure∫ti, cod fiscal 16431727, telefon/fax          de H.G. nr. 411/2005.
021.233.01.63/021.233.12.89.                         1. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      servicii: licita˛ie deschis„.
servicii: licita˛ie deschis„.                         b) Tipul contractului de lucr„ri pentru care se solicit„ oferte:
  b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate     contract la cheie.
oferte: de servicii proiectare, cu recep˛ie pe fiecare faz„.         2. a) Locul de prestare a serviciului: Regionala C.F.R.
  3. a) Locul de prestare a serviciilor: perimetrul de         Craiova.
reconstruc˛ie ecologic„ forestier„ pe terenuri degradate - T 45-       b) Codul CPSA 2830.92.
NM 145, situat Ón comuna Mihail Kog„lniceanu, jude˛ul Ialomi˛a,        c) Serviciul const„ Ón: revizii ∫i repara˛ii curente la
Ón suprafa˛„ de 420,12 ha.                        centralele termice ce utilizeaz„ CLU ∫i gaz, de pe raza
  b) Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona ∫i descrierea     Sucursalei Regionalei C.F.R. Craiova, executate de c„tre firme
acestora: servicii de proiectare studii de fezabilitate ∫i proiecte    autorizate ISCIR prin:
tehnice, necesare reconstruc˛iei ecologice, pe terenuri            - ob˛inerea autoriza˛iei de func˛ionare ∫i completarea
degradate, codul CPSA 7420.                        documenta˛iei conform cerin˛elor ISCIR;
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                        27

  - asigurarea repara˛iilor accidentale pentru asigurarea          4. Durata de prestare: 2 ani.
func˛ion„rii centralelor pe durata derul„rii contractului.          5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
  4. Termenul limit„ de prestare a serviciului este p‚n„ la       se poate ob˛ine contra cost de la Serviciul Tehnic, tel. 702.700,
data de 15.04.2006.                            int. 1185.
  5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei        b) Costul documenta˛iei: 30 lei.
se poate ob˛ine de la Regionala C.F.R. Craiova, Divizia            Condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea exemplarului de
Tehnic„, Biroul Achizi˛ii Publice, Craiova, bd. Decebal nr. 5-7,     documenta˛ie:
et. 5, cam. 505, jude˛ul Dolj, tel./fax 0251/419074.             - ordin de plat„ Ón contul autorit„˛ii contractante RO 50
  b) Costul unui exemplar din documenta˛ia pentru elaborarea      ABNA 1400 264100091576;
∫i prezentarea ofertei este de 30 lei ∫i se achit„ cu numerar la       - lichidit„˛i depuse la casieria autorit„˛ii contractante.
casieria Regionalei C.F.R. Craiova.                      c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 28.10.2005.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8 zile Ónainte de    6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 7.11.2005, ora
data limit„ pentru depunerea ofertelor.                  10.00.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 8.11.2005, ora       b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: ofertele
10.00.                                  pot fi transmise prin po∫t„ sau depuse direct la sediul
  b) Adresa la care se vor depune ofertele: Biroul Achizi˛ii      Companiei Na˛ionale Administra˛ia Canalelor Navigabile - S.A.,
Publice, Divizia tehnic„ a Regionalei C.F.R. Craiova, bd.         Constan˛a, Str. Ecluzei Agigea nr. 1, secretariat.
Decebal nr. 5-7, et. 5, cam. 505, jude˛ul Dolj, tel./fax           c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: rom‚n„.
0251/419074.                                 7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
  c) Oferta va fi redactat„ Ón limba rom‚n„.              c‚te un reprezentant Ómputernicit, Ón scris, al fiec„rui ofertant.
  7. a) Sunt admi∫i s„ participe la deschiderea ofertelor numai       b) Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 7.11.2005,
reprezentan˛ii autoriza˛i ai ofertan˛ilor, cu scrisoare de        ora 11.00, la sediul C.N. A.C.N. - S.A., Constan˛a.
Ómputernicire.                                8. Garan˛ia pentru participare: 820 lei.
  b) Ofertele se vor deschide Ón data de 8.11.2005, ora           9. Finan˛are contract: din surse proprii.
11.00, la sediul organizatorului.                       10. Forma juridic„ de asociere ofertan˛i: se accept„
  8. Garan˛ia pentru participare la licita˛ie va fi sub form„ de    asociere.
scrisoare de garan˛ie bancar„ Ón favoarea autorit„˛ii             11. Condi˛iile de eligibilitate ∫i condi˛iile minime cu privire la
contractante.                               capacitatea tehnic„ ∫i la cea economico-financiar„ pe care
  9. Sursa de finan˛are a contractului de servicii care urmeaz„     trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul sunt conform fi∫ei de date
s„ fie atribuit: fonduri proprii.                     a achizi˛iei din documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze          ofertei.
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul       Cerin˛a minim„ pentru experien˛a similar„: 81.832 lei.
de servicii: contract de asociere.                      Cifra medie anual„ de afaceri: 122.748 lei.
  11. Ofertan˛ii trebuie s„ prezinte documente care s„           12. a) Men˛ionarea dac„, Ón conformitate cu anumite
dovedeasc„ eligibilitatea, capacitatea tehnic„ ∫i economico-       prevederi legale, reglement„ri sau dispozi˛ii administrative,
financiar„:                                prestarea serviciilor este rezervat„ unei anumite categorii
  a) declara˛ie pe proprie r„spundere;                 profesionale - macaragiu, leg„tori de sarcin„, conduc„tori auto.
  b) certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor      b) Men˛ionarea prevederilor legale, a reglement„rilor sau
exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat;          dispozi˛iilor administrative vizate - autoriza˛ii ISCIR ∫i revizii
  c) fi∫„ de informa˛ii generale;                    tehnice pentru utilaje conform prevederilor legale Ón vigoare.
  d) fi∫„ de informa˛ii privind experien˛a similar„;            c) Precizarea dac„ persoanele juridice sunt obligate s„
  e) recomand„ri din partea altor beneficiari;             men˛ioneze numele ∫i calific„rile profesionale ale personalului
  f) declara˛ie care con˛ine informa˛ii privind dot„rile tehnice    responsabil pentru prestarea serviciului: da.
pe care ofertantul se angajeaz„ s„ le utilizeze pentru            13. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile.
Óndeplinirea contractului;                          14. Criteriul pentru atribuirea contractului de achizi˛ie
  g) declara˛ie care con˛ine informa˛ii privind asigurarea cu      public„: pre˛ul cel mai sc„zut.
personal de specialitate pentru Óndeplinirea contractului;          15. Nu se accept„ oferte alternative.
  h) obliga˛ii contractuale Ón desf„∫urare fa˛„ de al˛i           16. Alte informa˛ii: -.
beneficiari;                                 17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  i) bilan˛ul contabil din anul precedent.               Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
  12. Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 60 de zile        (50/60.302)
de la data deschiderii ofertelor.
  13. Atribuirea contractului de lucr„ri se va face pe baza
criteriului pre˛ul cel mai sc„zut.
  14. Nu se accept„ depunerea de oferte alternative.             Societatea Comercial„ Complexul Energetic Rovinari - S.A.,
  15. Œntreprinderile mici ∫i mijlocii pot participa la licita˛ie Ón  cod fiscal R 16302439, cu sediul Ón ora∫ul Rovinari, Str.
condi˛iile Legii nr. 346/14.07.2004.                   Energeticianului nr. 25, jude˛ul Gorj, telefon 0253/372.556,
  16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia      372.560, fax 0253/371.590, organizeaz„ Ón data de 15.11.2005
Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 20.10.2005.                licita˛ie public„ pentru achizi˛ia serviciului de proiectare Ón
                                     vederea elabor„rii unui proiect pentru Ónchiderea ∫i urm„rirea
   (49/60.300)                             postÓnchidere a depozitelor de zgur„ ∫i cenu∫„ Cicani ∫i
                                     Beterega.
                                        Preciz„m c„ achizi˛ia serviciilor se Óncadreaz„ Ón codul
  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Compania Na˛ional„       CPSA 7420.34.
Administra˛ia Canalelor Navigabile - S.A., Constan˛a, cod fiscal        Termenul limit„ de executare a contractului este de 30 de
R 11087755, cu sediul Ón Constan˛a, Str. Ecluzei Agigea nr. 1,      zile calendaristice, care decurg de la data Óncheierii contractului.
telefon 0241/702700, fax 738045, 738295.                    Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      poate procura contra cost de la Biroul Investi˛ii-Energetic
servicii: licita˛ie deschis„.                       (telefon interior 347), achit‚nd prin delegat, la casieria societ„˛ii
  b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate     suma de 300.000 ROL (30 RON).
oferte: servicii de Ónchiriere utilaje de transport ∫i ridicat.        Clarific„ri se pot solicita p‚n„ Ón data de 10.11.2005.
  3. a) Locul de prestare a serviciilor: ecluze Agigea,           Depunerea ofertelor are ca termen limit„ data de
Cernavod„, Ovidiu, N„vodari, sta˛ia de pompare complex„          14.11.2005, ora 13.00 a.m. Acestea se vor depune pe adresa
Cernavod„, porturi: Medgidia, Basarabi.                  precizat„ mai sus.
  b) Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona ∫i descrierea        Limba de redactare a ofertelor va fi limba rom‚n„ ∫i
acestora: cod CPSA 4550 - Servicii de Ónchiriere a utilajelor de     acestea nu vor con˛ine oferte alternative. Ofertele se vor
construc˛ii ∫i demolare. Se accept„ ofertarea par˛ial„ a         deschide Ón data de 15.11.2005, ora 12.30, a.m., la sediul
serviciilor pe obiective.                         societ„˛ii. Garan˛ia de participare la licita˛ie este de 1.200 RON.
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  Serviciile respective au finan˛area asigurat„ din surse          b. Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona: contractarea
proprii.                                  unui Ómprumut bancar Ón valoare de 6.000.000 RON pentru
  Condi˛iile minime pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„         finan˛area obiectivelor de investi˛ii de interes local, aprobat
ofertantul:                                conform H.C.L. nr. 138/30.08.2005 din ora∫ul R‚∫nov.
  - precizarea capacit„˛ii tehnice;                     Cod CPSA 65.21 - servicii de creditare financiar„ pe baz„
  - experien˛a similar„;                         de contract.
  - prezentarea recomand„rilor din partea altor beneficiari;         4. Termenul limit„ de prestare a serviciilor: credit bancar pe
  - prezentarea documentelor de certificare a sistemului         termen lung, care poate fi de maximum 20 ani, perioad„ de
asigur„rii calit„˛ii;                           tragere 18 luni.
  - prezentarea resurselor umane;                      5. a. Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
  - prezentarea capacit„˛ii economico-financiare;            se poate ob˛ine de la sediul Prim„riei R‚∫nov, Serviciul
  - precizarea cifrei medii anuale de afaceri.              Economic, cu sediul Ón R‚∫nov, str. I.L. Caragiale nr. 21,
  Ofertele prezentate vor avea perioada de valabilitate de        jude˛ul Bra∫ov, cod 505400, telefon 0268/230.002, fax
minimum 90 de zile.                            0268/230.027.
  Criteriul pentru atribuirea contractului va fi îpre˛ul cel mai       b. Costul documenta˛iei: 100 lei RON.
sc„zut”.                                    c. Data limit„ de solicitare a clarific„rilor: 6.12.2005.
  Transmiterea anun˛ului spre publicare c„tre Regia Autonom„         6. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 19.12.2005, ora
MONITORUL OFICIAL a avut loc la data de 20.10.2005.            12.00.
   (51/60.305)                                Limba de redactare a ofertei: limba rom‚n„.
                                        Adresa de depunere: Prim„ria R‚∫nov, str. I.L. Caragiale nr.
                                      21, cod 505400, jude˛ul Bra∫ov.
                                        7. Persoane admise s„ participe la deschiderea ofertelor:
  1. Autoritatea contractant„: Societatea Na˛ional„ a Lignitului     membrii comisiei ∫i reprezentan˛ii legal desemna˛i ai ofertan˛ilor.
OLTENIA - S.A., cod unic de Ónregistrare 16306589, cont
R073RNCB2800000336750009 B.C.R. Sucursala jude˛ului Gorj,           Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 20.12.2005, ora
cu sediul Ón T‚rgu Jiu, cod 1400, str. Tudor Vladimirescu nr.       14.00, la sediul Prim„riei R‚∫nov, din R‚∫nov, str. I.L.
1-15, telefon 0253/215055; 0253/216134.                  Caragiale nr. 21, cod 505400, jude˛ul Bra∫ov.
  2. Obiectul licita˛iei: revizie, repara˛ie ∫i Óntre˛inere instala˛ie    8. Modalit„˛i principale de rambursare: resursele aflate la
electric„ sediu S.N.L.O., reluare, cod CPSA EM 3120.92.          dispozi˛ia autorit„˛ii contractante, cu excep˛ia transferurilor de la
  3. Tipul licita˛iei: licita˛ie deschis„.                bugetul statului cu destina˛ie special„.
  4. Data ∫i locul licita˛iei: 15.11.2005, ora 12.00, la sediul       9. Condi˛iile de eligibilitate principale:
S.N.L.O. T‚rgu Jiu.                              - certificate emise de Oficiul registrului comer˛ului;
  5. Termenul limit„ de depunere a ofertelor: 15.11.2005, ora        - autoriza˛ia de func˛ionare eliberat„ de B.N.R.;
11.45.                                     - declara˛ie privind eligibilitatea.
  6. Documenta˛ia pentru elaborarea ofertei se poate cump„ra         10. Men˛ionarea prevederilor legale, a reglement„rilor sau
de la Biroul Achizi˛ii Publice Servicii contra sumei de 40 lei       dispozi˛iilor administrative vizate: O.U.G. nr. 60/2001 privind
RON, inclusiv T.V.A.                            achizi˛iile publice aprobat„ prin Legea nr. 212/2002, H.G.
  7. Intervalul de execu˛ie: conform contract ∫i grafic Óncheiat     nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G.
cu beneficiarul p‚n„ la 31.12.2005.                    nr. 60/2001, Ordinul nr. 1013/2001 privind aprobarea structurii,
  8. Sursa de finan˛are: surse proprii.                 con˛inutului ∫i modului de utilizare a documenta˛iei standard
  9. Modalitate de plat„: compensare cu energie electric„        pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei pentru achizi˛ia public„
conform H.G. nr. 685/1999 prin compensarea obliga˛iilor          de servicii, Legea datoriei publice nr. 313/28.06.2004 care a
bugetare, conform O.U.G. nr. 45/2001, modificat„ ∫i completat„       intrat Ón vigoare la 1.01.2005, Ordonan˛a de urgen˛„ nr.
prin Legea nr. 320/2004 ∫i alte modalit„˛i legale de plat„, Ón       45/5.06.2003 privind finan˛ele publice locale, Hot„r‚rea
func˛ia de disponibilit„˛i, Ón termen de 90 de zile.            Consiliului Local R‚∫nov nr. 138/30.08.2005 prin care s-a
  10. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel   aprobat contractarea acestui Ómprumut.
mai sc„zut.                                  11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
  11. Moneda Ón care trebuie f„cut„ oferta: lei RON/bucat„.         12. Criteriul pentru care va fi atribuit contractul de lucr„ri:
  12. Condi˛ia de prezentare a ofertei de pre˛: oferta va        oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
preciza pre˛ul total pentru serviciul respectiv ∫i detaliat conform    economic.
anexelor la caietul de sarcini. Pre˛ul este franco-beneficiar.         13. Eventualele contesta˛ii se pot depune la sediul Prim„riei
  13. Limba oficial„ de redactare a ofertei: limba rom‚n„.        ora∫ului R‚∫nov, din R‚∫nov, str. I.L. Caragiale nr. 21, cod
  14. Garan˛ia bancar„ de participare la licita˛ie: 1.000 lei      505400, jude˛ul Bra∫ov, Registratura Prim„riei, Ón aten˛ia ™ef
RON.                                    Serviciu B.C.F.I.T. Elena Burlan.
  15. Garan˛ia comercial„ minim„ ce trebuie asigurat„            14. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
obligatoriu de prestator: conform caietului de sarcini.          Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
  16. Perioada de valabilitate a ofertei de pre˛: 90 de zile de        (53/60.317)
la data licita˛iei.
  17. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8.11.2005, la
telefon 0253/212109 ∫i fax 0253/222015.
  18. Eventualele contesta˛ii pot fi transmise/depuse la Oficiul       1. Denumirea, codul fiscal, adresa, num„rul de telefon, fax
Juridic, fax 0253/222015.                         ale autorit„˛ii contractante: Parlamentul Rom‚niei - Camera
  Anun˛ul de inten˛ie a fost publicat Ón Monitorul Oficial nr.      Deputa˛ilor, cod fiscal 4265795, Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie
234/1.12.2004.                               nr. 1, sectorul 5, telefon 402.16.20, fax 402.19.64.
  Transmis c„tre Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL Ón             2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
data de 20.10.2005.                            servicii: licita˛ie deschis„.
                                        b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate
   (52/60.306)                              oferte: contract de prestare de servicii.
                                        3. a) Locul de prestare a serviciilor: Camera Deputa˛ilor.
                                        b) Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona ∫i descrierea
  1. Denumirea: Prim„ria ora∫ului R‚∫nov, av‚nd codul fiscal       acestora; codul CPSA: repara˛ie capital„ a echipamentului de
4443353, cu sediul Ón R‚∫nov, str. I.L. Caragiale nr. 21, cod       multiplicare de mare vitez„ model Xerox tip Docutech 135, cod
505400, jude˛ul Bra∫ov, telefon 0268/230.002, fax             CPSA 2956.92.
0268/230.027.                                 c) Indica˛ii referitoare la posibilit„˛ile ofertan˛ilor de a depune
  2. a. Procedura de atribuire a contractului: licita˛ie public„     oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga gam„ de servicii
deschis„.                                 solicitate: oferta se depune pentru Óntreaga gam„ de servicii
  b. Tip contract de servicii: contract de credit pe termen        solicitate.
lung.                                     4. Durata sau termenul limit„ de prestare a serviciului:
  3. a. Locul de prestare a serviciilor: ora∫ul R‚∫nov.          30.11.2005.
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                        29

  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la         2. sus˛inere tehnic„: ofertan˛ii vor prezenta, dac„ este
care se poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru           ccazul, lista cuprinz‚nd subcontractan˛ii;
elaborarea ∫i prezentarea ofertei; modalitatea de ob˛inere a           3. recomand„ri din partea altor beneficiari/clien˛i: cel pu˛in o
exemplarului respectiv: Direc˛ia pentru achizi˛ii publice, Serviciul     scrisoare de recomandare;
pentru contract„ri, telefon 402.16.20, Bucure∫ti, Intrarea A3S2          4. certificatul sistemului calit„˛ii: pentru piese de schimb,
din str. Izvor nr. 2-4, contra cost, Ón baza unei Ómputerniciri        materiale etc., se vor prezenta obligatoriu certificate de calitate
scrise din partea societ„˛ii; eventualele contesta˛ii se vor         ∫i garan˛ie, fi∫e tehnice, copii dup„ foi de catalog, cu
depune la Serviciul pentru contract„ri.                    precizarea exact„ a tipului, codului acestora ∫i a firmei
  b) Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui         produc„toare, agremente interne/externe, certificat de atestare a
exemplar: 10 lei, Ón numerar.                         normelor de calitate ISO 9001, alte norme specifice;
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 26.10.2005.         5. experien˛a similar„: autoritatea contractant„ stabile∫te ca
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 4.11.2005, ora       cerin˛„ minim„ Óndeplinirea ∫i finalizarea, Ón ultimii 3 ani, cel
9.00.                                     pu˛in a unui contract care a avut ca obiect prestarea de servicii
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura          similare Ón valoare cel pu˛in egal„ cu 250.000 lei, respectiv
Camerei Deputa˛ilor, Bucure∫ti, Intrarea A3S2 din str. Izvor         69.181 euro (calcula˛i la cursul de 3,6137 lei/euro, din data de
nr. 2-4, sectorul 5.                             21.10.2005);
  c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.           6. autorizare din partea produc„torului (Formular B4 din
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:        sec˛iunea IV); ofertan˛ii vor prezenta autorizare din partea
membrii comisiei de evaluare ∫i persoanele Ómputernicite de          produc„torului pentru asigurarea serviciilor solicitate la
conducerea societ„˛ii comerciale.                       echipamentul Xerox Docutech 135;
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 4.11.2005, ora          7. resurse tehnice: informa˛ii privind dot„rile specifice,
12.00, Palatul Parlamentului - Camera Deputa˛ilor.              utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport ∫i alte
  8. Garan˛ia solicitat„ pentru participare: scrisoare de          mijloace fixe;
garan˛ie bancar„, Ón valoare de 3.000 lei, av‚nd termen de            8. resurse umane: declara˛ie care con˛ine informa˛ii privind
valabilitate 45 de zile de la data deschiderii ofertelor.           num„rul mediu al personalului angajat, Ón ultimele 12 luni.
  9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau
referirile la prevederile care le reglementeaz„: bugetul statului,        II. Capacitatea economico-financiar„:
pe anul 2005; plata se va efectua cu ordin de plat„ Ón contul           1. obliga˛ii contractuale Ón desf„∫urare: conform Ordinului nr.
prestatorului deschis la Trezoreria statului, Ón conformitate cu       1.013/873/2001 (Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 340/2001);
O.G. nr. 120/1999 (Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 431/1999),          2. situa˛ia financiar„, cerin˛e minime: cifra medie anual„ de
Ón termen de 10 zile lucr„toare de la data primirii facturilor        afaceri pe ultimii 3 ani egal„ sau mai mare dec‚t 750.000 lei,
corespunz„toare presta˛iilor.                         respectiv 207.544 euro (calcula˛i la cursul de 3,6137 lei/euro,
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze            din data de 21.10.2005);
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul         3. prezentarea unei scrisori de bonitate
de servicii: dac„ este cazul, se va transmite grupului c‚∫tig„tor         12. a) Men˛ionarea faptului dac„, Ón conformitate cu anumite
de ofertan˛i, o dat„ cu comunicarea rezultatului licita˛iei.         prevederi legale, reglement„ri sau dispozi˛ii administrative,
  11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i cerin˛ele  prestarea serviciilor este rezervat„ unei anumite categorii
minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea economico-         profesionale: nu este rezervat„ unei anumite categorii profesionale.
financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul:            b) Precizarea faptului dac„ persoanele juridice sunt obligate
  a) Documente care dovedesc eligibilitatea:                s„ men˛ioneze numele ∫i calific„rile profesionale ale
  - ofertan˛ii vor completa declara˛ia pe proprie r„spundere,        personalului responsabil pentru prestarea serviciului: da.
formular tip B1 Óntocmit Ón baza prevederilor art. 30 din O.U.G.         13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 45 de zile de la
nr. 60/2001 (Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 241/2001), cu         data deschiderii ofertelor.
modific„rile ulterioare;                             14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  - certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor       de servicii: pre˛ul cel mai sc„zut.
exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv cele       15. Nu se admit oferte alternative.
locale, precum ∫i a contribu˛iei pentru asigur„rile sociale de stat.       16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  b) Cerin˛e minime referitoare la capacitatea tehnic„ ∫i la        VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: nu s-a publicat
capacitatea economico-financiar„:                       anun˛ de inten˛ie.
  I. Capacitatea tehnic„:                            17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  1. informa˛ii generale: completarea formularului B2 din          Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 24.10.2005.
Sec˛iunea IV a Ordinului nr. 1.013/873/2001 (Monitorul Oficial al
Rom‚niei nr. 340/2001);                              (54/60.521)        ANUNfiURI           PENTRU         CONCURSUL            DE   SOLUfiII

                              ANUNfi DE PARTICIPARE
  Realizarea sculpturii monumentale îHenri Coand„“.             Bucure∫ti nr. 224E, la Registratura - Administra˛ie Aeroport
  1. Autoritatea contractant„: Compania Na˛ional„ Aeroportul        (Centrul Logistic AIHCB).
Interna˛ional Henri Coand„ Bucure∫ti - S.A., Ónregistrat„ la           5. Men˛iunea faptului dac„ participarea este rezervat„
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 23/592/4.04.2002, cod unic      persoanelor cu preg„tire Óntr-un anumit domeniu profesional:
de Ónregistrare 6222650, atribut fiscal R, cu sediul Ón ora∫ul        concuren˛ii trebuie s„ fie membri ai Uniunii Arti∫tilor Plastici din
Otopeni, Calea Bucure∫tilor nr. 224 E, jude˛ul Ilfov, telefon         Rom‚nia sau absolven˛i ai unei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior
201.33.04, 201.32.20, fax 201.49.90.                     de art„ acreditate.
  2. Descrierea temei proiectului.                       6. Criteriul aplicat pentru selectarea solu˛iilor: valoarea
  Tema concursului de solu˛ii o constituie:                 artistic„ a solu˛iei.
  - elaborarea proiectului sculpturii monumentale;               7. Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea
  - execu˛ia sculpturii ∫i montajul pe amplasament al sculpturii      contractant„.
monumentale.                                   8. Num„rul ∫i valoarea premiilor: se vor acorda 3 premii Ón
  3. Tipul concursului: deschis.                      valoare total„ de 36.000 RON.
  4. a. Data limit„ pentru depunerea solu˛iei: 12.12.2005, ora         9. Indicarea premiilor care vor fi acordate: premiul I - 18.000
9.00.                                     RON; premiul II - 11.000 RON; premiul III - 7.000 RON.
  b. Adresa la care trebuie depuse solu˛iile: Societatea            10. Concurentul a c„rui solu˛ie se claseaz„ pe primul loc va
Comercial„ Compania Na˛ional„ Aeroportul International Henri         fi invitat s„ participe la procedura de negociere f„r„ anun˛ de
Coand„ Bucure∫ti - S.A., cu sediul Ón ora∫ul Otopeni, Calea          participare pentru atribuirea contractului de achizi˛ie public„.
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  11. Poten˛ialii concuren˛i care au ob˛inut un exemplar din        Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a transmite
                                     r„spunsul la solicit„rile de clarific„ri p‚n„ la data de
documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea solu˛iei pot        16.11.2005.
                                      12. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
solicita clarific„ri cu privire la cerin˛ele prev„zute Ón aceasta    Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 19.10.2005.
p‚n„ la data de 11.11.2005.                         (55/60.266)              ANUNfiURI DE ATRIBUIRE
         A  CONTRACTELOR DE ACHIZIfiIE PUBLIC√

                         ACHIZIfiII PUBLICE DE PRODUSE
  1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„˛ii contractante:      1. Societatea Comercial„ Complexul Energetic ROVINARI -
Administra˛ia Domeniului Public Sectorul 6, cod fiscal 4364349,     S.A., cod fiscal R 16302439, cu sediul Ón Rovinari, Str.
cu sediul Ón Bucure∫ti, Intrarea Av. Lt. Caranda nr. 9, sectorul     Energeticianului nr. 25, jude˛ul Gorj, telefon 0253/372556, fax
6, telefon 410.25.50, fax 410.16.81.                   0253/371590.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de         2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
furnizare: licita˛ie deschis„.                      furnizare: negociere cu o singur„ surs„, Ón conformitate cu art.
  3. Data semn„rii contractului: 13.10.2005.              12, litera a din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    3. Data semn„rii contractului de furnizare: 17.10.2005.
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-           4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul
economic.                                negociat Ón condi˛iile respect„rii caietului de sarcini.
  5. Num„rul de oferte primite: 2 (dou„).                 5. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: Societatea
  6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor:       Comercial„ UZINELE MECANICE TIMISOARA - S.A., cu sediul
Societatea Comercial„ RET UTILAJE - S.R.L., cu sediul Ón         Ón Timi∫oara, str. Avram Imbroane nr. 9, jude˛ul Timi∫, cod
Bucure∫ti, str. Sp„tar Nicolae Milescu nr. 33.              po∫tal 300129.
  7. Natura ∫i cantitatea produselor care se vor livra de c„tre      6. Natura produselor care se vor livra de c„tre ofertantul
fiecare ofertant c‚∫tig„tor, cod CPSA: buldoexcavator - 1 (una)
                                     c‚∫tig„tor: ridic„tori electrohidraulici tip REH, cod CPSA
bucat„, cod CPSA 2952.27.
                                     2922.19.
  8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite: buldoexcavator -
197.934,14 lei f„r„ T.V.A.                          7. Pre˛ul pl„tit: 46.216,10 lei, echivalentul a 13.047,28 euro.
  9. Valoarea ∫i partea din contractul de furnizare care          8. Valoarea ∫i partea din contractul de furnizare care
urmeaz„ s„ fie subcontractat„: -                     urmeaz„ s„ fie subcontractat„: nu este cazul.
  10. Alte informa˛ii: -                          9. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
  11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 19.09.2005.       (58/60.271)
  12. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
   (56/60.267)                               1. Societatea Comercial„ Complexul Energetic ROVINARI -
                                     S.A., cod fiscal R 16302439, cu sediul Ón Rovinari, Str.
                                     Energeticianului nr. 25, jude˛ul Gorj, telefon 0253/372556, fax
  1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„˛ii contractante:    0253/371590.
Administra˛ia Domeniului Public Sectorul 6, cod fiscal 4364349,       2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
cu sediul Ón Bucure∫ti, Intrarea Av. Lt. Caranda nr. 9, sectorul     furnizare: negociere cu o singur„ surs„, Ón conformitate cu art.
6, telefon 410.25.50, fax 410.16.81.                   12, litera a din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de         3. Data semn„rii contractului de furnizare: 12.10.2005.
furnizare: licita˛ie deschis„.                        4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul
  3. Data semn„rii contractului: 14.10.2005.              negociat, Ón condi˛iile respect„rii caietului de sarcini.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    5. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: Societatea
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-         Comercial„ SUSZI - S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, bd. Tomis
economic.                                nr. 235, bl. C, ap. 2, jude˛ul Constan˛a.
  5. Num„rul de oferte primite: 3 (trei).                 6. Natura produselor care se vor livra de c„tre ofertantul
  6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor:       c‚∫tig„tor: instala˛ie de filtrare ulei cu vacuum, tip CJC V30,
Societatea Comercial„ CEFIN ROMANIA - S.R.L., cu sediul Ón        cod CPSA 2924.12.
Chiajna, str. Italia nr. 1-7, jude˛ul Ilfov.                 7. Pre˛ul pl„tit: 139.000 lei, reprezent‚nd 39.522,32 euro.
  7. Natura ∫i cantitatea produselor care se vor livra de c„tre      8. Valoarea ∫i partea din contractul de furnizare care
fiecare ofertant c‚∫tig„tor, cod CPSA: autogunoier„           urmeaz„ s„ fie subcontractat„: nu este cazul.
compactoare de 6 mc - 1 (una) bucat„, cod CPSA 3410.24.           9. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
  8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite: autogunoier„         Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
compactoare de 6 mc - 47.759 euro f„r„ T.V.A.
  9. Valoarea ∫i partea din contractul de furnizare care          (59/60.272)
urmeaz„ s„ fie subcontractat„: -
  10. Alte informa˛ii: -
  11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a      1. Societatea Comercial„ Complexul Energetic ROVINARI -
VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 4.08.2005.     S.A., Ón calitate de autoritate contractant„, cod unic de
  12. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia       Ónregistrare R 16302439, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.                 comer˛ului cu nr. J 18/256/1.04.2004, cu sediul Ón Rovinari, Str.
   (57/60.268)                             Energeticianului nr. 25, jude˛ul Gorj, telefon 0253/372556, fax
                                     0253/371590, anun˛„ atribuirea contractului pentru achizi˛ia de
                                     tabl„ cutat„ zincat„ pe anul 2005.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                       31

  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului: licita˛ie    Natura ∫i cantitatea produselor: Elemente de traseu, cod
deschis„.                               CPSA EK2811.23, valoarea contractului fiind de 664.290 RON,
  3. Data semn„rii contractului: 14.10.2005.            f„r„ T.V.A., franco depozit beneficiar.
  4. Criteriul aplicat: pre˛ul cel mai sc„zut.             Cantitatea este de 612 buc„˛i.
  5. Num„rul de oferte primite: 3.                   6. Data transmiterii c„tre Regia Autonom„ MONITORUL
  6. Denumirea ofertantului c‚∫tig„tor: S.A. ADIMET - S.A.,     OFICIAL: 20.10.2005.
Ia∫i.                                   (63/60.277)
  7. Natura ∫i cantitatea produselor care se vor livra de c„tre
ofertantul c‚∫tig„tor:
  1) tabl„ cutat„ zincat„ - 1 mm, cod CPSA 2710.60 -
25.000 kg;                                1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„˛ii contractante:
  2) tabl„ cutat„ zincat„ 2 mm, cod CPSA 2710.60 -         S.C. HIDROELECTRICA - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
14.000 kg.                              Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, telefon nr. 307.46.24, fax nr.
                                   303.25.72 Ónregistrat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
  8. Valoarea achizi˛iei este de 105.300 lei.
                                   Municipiului Bucure∫ti cu codul unic de Ónregistrare nr.
  9. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a   13267213 atribut fiscal R, cu nr. de ordine Ón registrul
VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: nr. 178 -    comer˛ului: J 40/7426/10.08.2000.
7.09.2005.
                                     2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
  10. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia     furnizare: negociere cu o singur„ surs„.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
                                     3. Data semn„rii contractului de furnizare: 13.10.2005.
  (60/60.273)                              4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
                                   nu este cazul.
                                     5. Num„rul de oferte primite: 1
  1. Societatea Comercial„ ELECTRICA SERV - S.A., cu          6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1, cod   SERVICE AUTO SERUS - S.R.L., bd. Timi∫oara nr. 60E,
fiscal R 17329505, telefon 021/306.5002, fax 021/306.5004.      sectorul 6, Bucure∫ti.
  2. Anun˛„ atribuirea contractului de achizi˛ii nr.          7. Natura ∫i cantitatea produselor care se vor livra de c„tre
32/10.10.2005 prin procedura licita˛ie public„.            ofertant codul CPSA: 2 autoturisme Renault Laguna 2, cod
  3. Data semn„rii contractului este 10.10.2005.          CPSA 3410.22
  4. Num„r de oferte primite: 4.                    8. Pre˛ul pl„tit: 47.800 euro, inclusiv TVA.
  5. Ofertant c‚∫tig„tor este Societatea Comercial„ BACME -       9. Valoarea ∫i partea din contractul de furnizare care
S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Gherghi˛ei nr. 27, sectorul 2,   urmeaz„ s„ fie subcontractat„: nu este cazul.
cod fiscal R 11919191.                          10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  6. Produsele care se vor achizi˛iona sunt, conform caietului   VI-a - Achizi˛ii publice a anun˛ului de participare sau
de sarcini, dispozitive de protec˛ie.                 men˛ionarea inexisten˛ei unui astfel de anun˛: nu s-a dat anun˛
  7. Valoarea contractului este de: 3.538.705 lei la care se    de participare.
adaug„ T.V.A.                               11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
                                   Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
  (61/60.274)
                                      (64/60.280)

  1. Societatea Comercial„ ELECTRICA SERV - S.A., cu
sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1, cod     1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„˛ii contractante:
fiscal R 17329505, telefon 021/306.5002, fax 021/306.5004.      S.C. HIDROELECTRICA - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
  2. Anun˛„ atribuirea contractului de achizi˛ii nr.        Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, telefon nr. 307.46.24, fax nr.
31/10.10.2005 prin procedura licita˛ie public„.            303.25.72, Ónregistrat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
  3. Data semn„rii contractului este 10.10.2005.          Municipiului Bucure∫ti cu Codul Unic de Œnregistrare nr.
  4. Num„r de oferte primite: 4.                  13267213, atribut fiscal R, cu nr. de ordine Ón registrul
  5. Ofertant c‚∫tig„tor este Societatea Comercial„ AV       comer˛ului:   J40/7426/10.08.2000.
CHITIC - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Neam˛, str. Sf. Laz„r nr.       2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
13, jude˛ul Neam˛, cod fiscal R 3930504.               furnizare: negociere cu o singur„ surs„.
  6. Produsele care se vor achizi˛iona sunt, conform caietului     3. Data semn„rii contractului de furnizare: 20.09.2005.
de sarcini, dispozitive de protec˛ie - covor electroizolant.       4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
  7. Valoarea contractului este de: 69.505,40 lei la care se    nu este cazul.
adaug„ T.V.A.                               5. Num„rul de oferte primite: 1.
  (62/60.275)                              6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
                                   EL-CO - S.A. T‚rgu Secuiesc, Str. Fabricii nr. 9, jude˛ul
                                   Covasna.
                                     7. Natura ∫i cantitatea produselor care se vor livra de c„tre
  Societatea Na˛ional„ a Lignitului OLTENIA - S.A., cu sediul    ofertant, codul CPSA: aparataj electric de joas„ tensiune, cod
Ón T‚rgu Jiu, cod unic de Ónregistrare 16306589, Ónmatriculat„    CPSA 3120.21.
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 18/263/2004, telefon
                                     8. Pre˛ul pl„tit: 41.518,54 RON din care TVA 6.629,01 RON.
0253/21.50.55, 21.35.01; 21.26.01; 21.40.09; fax 0253/22.20.15,
telex 45318, a atribuit contractul de produse care are ca obiect:     9. Valoarea ∫i partea din contractul de furnizare care
achizi˛ionare Elemente de traseu, cod CPSA EK2811.23.         urmeaz„ s„ fie subcontractat„: nu este cazul.
  1. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului:         10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
negociere cu o singur„ surs„.                     VI-a - Achizi˛ii publice a anun˛ului de participare sau
                                   men˛ionarea inexisten˛ei unui astfel de anun˛: nu s-a dat anun˛
  2. Data semn„rii contractelor de furnizare: 19.10.2005.
                                   de participare.
  3. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cu
pre˛ul cel mai sc„zut.                          11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
                                   Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
  4. Num„rul de oferte primite: 1.
  5. Ofertantul c‚∫tig„tor este: Societatea Comercial„          (65/60.281)
PRELMET - S.A., cu sediul Ón T‚rgu Jiu, str. Islaz nr. 4,
telefon/fax 0253/218.630, 0253/211.328.
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  1. Autoritatea contractant„: S.C. CUPRU MIN - S.A., cod         1. Denumirea autorit„˛ii contractante INSTITUTUL DE
fiscal R 11551757, adresa: Abrud, str. Petru Dobra nr. 1,        PNEUMOLOGIE “MARIUS NASTA”, cod fiscal 4316180, adresa:
jude˛ul Alba.                              ™os. Viilor nr. 90, sectorul 5, Bucure∫ti, num„rul de telefon
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului: licita˛ie   021/335.69.10, fax 021/335.74.44.
public„ deschis„.                              Finan˛at„ de la bugetul de stat prin Casa de Asigur„ri de
  3. Data semn„rii contractului: 22.09.2005.              S„n„tate a Municipiului Bucure∫ti ∫i Ministerul S„n„t„˛ii.
  4. Criteriul utilizat: pre˛ul cel mai sc„zut.              2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
  5. Num„rul ofertelor primite: 2.                   furnizare.
  6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C. ANA         S-a organizat procedura de negociere cu o singur„ surs„ Ón
OIL - S.R.L., Sibiu, ∫oseaua Alba Iulia nr. 120.             vederea atribuirii contractului de achizi˛ie public„ de produse -
  7. Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor livra: Motorina     seringa pentru seringa automat„ ∫i conector pentru seringa
Euro Diesel, CPSA 2650.10 - 500 tone.                  automat„ - cod CPSA 3310.15
  8. Pre˛ul: 2,4789 lei/litru, respectiv 0,6910 euro/litru, franco     3. Data semn„rii contractului.
depozit cump„r„tor ∫i poate fi modificat Ón func˛ie de evolu˛ia       Contractul a fost semnat de c„tre p„r˛ile contractante la
pre˛ului la produc„tor.                         data de 10.10.2005.
  9. Nu este cazul subcontract„rii.                    4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare.
  10. Data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul        Pre˛ul cel mai sc„zut.
Oficial al Rom‚niei - 21.06.2005.                      5. Num„rul de oferte primite.
  11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire a contractului       S-a prezentat o singur„ ofert„.
c„tre Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL - 19.10.2005.             6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor.
                                       Contractul de achizi˛ie public„ de produse a fost atribuit
   (66/60.284)                             societ„˛ii MEDISIS, cu sediul Ón Bucure∫ti, calea Doroban˛i nr.
                                     102-110, sectorul 1.
                                       7. Produsele ce au fost achizi˛ionate:
  1. Autoritatea contractant„: APA NOVA BUCURE™TI - S.A.,         - Seringa pentru seringa automat„.
cod     fiscal    R    1227694,     cont    IBAN     - Conector pentru seringa automat„.
RO33BRDE450SV01059614500-Sucursala Mari Clien˛i               8. Pre˛ul
Corporativi, str. Aristide Demetriad nr. 2, sectorul 1.           Pre˛ul care va fi pl„tit de c„tre autoritatea contractant„ este
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de       de 5.236,00 lei.
furnizare: licita˛ie deschis„.                        9. Data transmiterii anun˛ului.
  3. Data semn„rii contractului de furnizare: 29.09.2005.         Data transmiterii anun˛ului c„tre Regia Autonom„
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:  MONITORUL OFICIAL 20.10.2005.
tehnico-economic.
  5. Num„rul de oferte primite: 3                      (69/60.318)
  6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
TERAPLAST GP - S.A., str. Romana nr. 17/A, Bistri˛a.
  7. Natura ∫i cantitatea produselor care se vor livra: fieav„       Penitenciarul Bucure∫ti, comuna Jilava, Str. Sabarului nr. 1,
∫i piese PVC canalizare cod CPSA 2521                  jude˛ul Ilfov, cod fiscal 4193095, prin procedura îlicita˛ie
  Cantitatea minim„ = 9.000 buc„˛i piese ∫i 2.000 ml.         deschis„“ a Óncheiat contractul de achizi˛ie public„ nr. H-21488
  Cantitatea maxim„ = 12.500 buc„˛i piese ∫i 5.000 ml.         la data de 17.10.2005, pentru produsul îCarburan˛i Ón bonuri
  8. Pre˛ul estimat al contractului: 250.000 RON.           valorice”, CPSA 2320.11 - motorin„ ∫i 2320.15 - benzin„, cu
  9. Nu este cazul.                          Societatea Comercial„ PETROM - S.A., Bucure∫ti, cod fiscal R
  10. Nu este cazul.                          1590082.
  11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a      Cantitatea contractat„: 51 carnete. Valoarea contractului
VI-a a anun˛ului de participare: nr. 99/19.05.2005.           63.750 lei (RON).
  12. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia         Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare a
Autonom„ MONITORUL OFICIAL 20.10.2005.                  fost pre˛ul cel mai mic, cu respectarea condi˛iilor tehnice
                                     minimale prev„zute Ón caietul de sarcini.
   (67/60.311)                               Anun˛ul de participare a fost publicat Ón Monitorul Oficial al
                                     Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 180/9.09.2005.
                                       Anun˛ transmis Ón data de 20.10.2005 Ón vederea public„rii.
  1. Autoritatea contractant„: APA NOVA BUCURE™TI - S.A.,
cod     fiscal    R    1227694,     cont    IBAN     (70/60.326)
RO33BRDE450SV01059614500-Sucursala Mari Clien˛i
Corporativi, str. Aristide Demetriad nr. 2, sectorul 1.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de         Penitenciarul Bucure∫ti, comuna Jilava, Str. Sabarului nr. 1,
furnizare: licita˛ie deschis„.                      jude˛ul Ilfov, cod fiscal 4193095, prin procedura îlicita˛ie
  3. Data semn„rii contractului de furnizare: 23.09.2005.       deschis„“ a Óncheiat contractul de achizi˛ie public„ nr. H-21662
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:  la data de 19.10.2005, pentru produsul îConcentrate proteino-
tehnico-economic.                            vitamino-mineral”, CPSA 1571.20, cu IBNA Balote∫ti, cod fiscal
  5. Num„rul de oferte primite: 5                   R 2785651.
  6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.      Cantitatea contractat„: 27 tone. Valoarea contractului 29.910
VALROM INDUSTRIE - S.R.L., Bucure∫ti, Bd. Preciziei nr. 28,       lei (RON).
sectorul 6.                                 Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare a
  7. Natura ∫i cantitatea produselor care se vor livra: fieav„ ∫i    fost pre˛ul cel mai mic, cu respectarea condi˛iilor tehnice
piese PEHD cod CPSA 2521                         minimale prev„zute Ón caietul de sarcini.
  Cantitatea minim„ = 1.430 buc„˛i piese ∫i 29.000 ml ˛eav„.        Anun˛ul de participare a fost publicat Ón Monitorul Oficial al
  Cantitatea maxim„ = 7.860 buc„˛i piese ∫i 58.000 ml ˛eav„.      Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 174/1.09.2005.
  8. Pre˛ul estimat al contractului: 534.500 RON.             Anun˛ transmis Ón data de 20.10.2005 Ón vederea public„rii.
  9. Nu este cazul.                             (71/60.327)
  10. Nu este cazul.
  11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
VI-a a anun˛ului de participare: nr. 99/19.05.2005.             1. Autoritatea contractant„: U.M. 02548 Bucure∫ti, cod fiscal
  12. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia       R 6946211, cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Plevnei nr. 134,
Autonom„ MONITORUL OFICIAL 20.10.2005.                  sectorul 1, tel./fax 021 212 6002.
   (68/60.312)                              2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractelor: licita˛ie
                                     deschis„ (12.10.2005) - repetarea procedurii din 1.09.2005.
                                      3. Data semn„rii contractelor: 18.10.2005.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                      33

  4. Criteriul de atribuire a contractelor: pre˛ul cel mai sc„zut.    1. Autoritatea contractant„: U.M. 02548 Bucure∫ti, cod fiscal
  5. Num„rul de oferte primite: 2.                  R 6946211, cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Plevnei nr. 134,
  6. Ofertant declarat c‚∫tig„tor:                  sectorul 1, tel./fax 021 319 60 02.
  1. S.C. Silva Trading - S.R.L., Bucure∫ti, pentru produsul:      2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractelor:
  - Device de Ónchidere DSA (diametre 6-40mm), 2 buc„˛i la      negociere cu o singur„ surs„ organizat„ Ón perioada 4.10.2005.
pre˛ul unitar de 15.500 RON, cod CPSA 3310.18;
  - Device de Ónchidere PCA (diametre 4-12mm), 1 bucat„ la        3. Data semn„rii contractului: 4.10.2005.
pre˛ul unitar de 5.950 RON, cod CPSA 3310.18               4. Ofertant declarat c‚∫tig„tor:
  - Teaca de introducere device-uri de Ónchidere DSA, DSV ∫i       • S.C. STERIL ROM¬NIA - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
PCA, 2 buc„˛i la pre˛ul unitar de 1.650 RON, cod CPSA
                                    Splaiul Unirii (tronson 2), nr. 4, bl. B3, et. 1, ap. 1-2, sectorul
3310.18
  - Balon de steptosmomie, 1 bucat„ la pre˛ul unitar de 648      4, pentru urm„torul produs:
RON, cod CPSA 3310.18.                          - 2.000 buc„˛i set perfuzie, la pre˛ul unitar de 0,50 lei, cod
  7. Anun˛ul de participare a fost publicat Ón Monitorul Oficial   CPSA 3310.15.
al Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 195 din 30.09.2005.            5. Anun˛ul de atribuire a fost transmis spre publicare Ón
  8. Anun˛ul de atribuire a fost transmis spre publicare Ón      Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, cu adresa nr. A
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, cu adresa nr. A     2377/20.10.2005.
2378/20.10.2005.
   (72/60.330)                              (73/60.331)                         ACHIZIfiII PUBLICE DE LUCR√RI
  1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„˛ii contractante:     1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„˛ii contractante:
Administra˛ia Domeniului Public Sector 2, Bucure∫ti, ™os.       Administra˛ia Domeniului Public Sector 2, Bucure∫ti, ™os.
Electronicii nr. 44, telefon 252 77 89, cod fiscal 426 62 60.     Electronicii nr. 44, telefon 252 77 89, cod fiscal 426 62 60.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractelor de        2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractelor de
lucr„ri: licita˛ie public„ deschis„.                  lucr„ri: licita˛ie public„ deschis„.
  3. Data semn„rii contractelor: 23.09.2005.               3. Data semn„rii contractelor: 21.09.2005.
                                      4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractelor de lucr„ri:
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractelor de lucr„ri:
                                    oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
                                    economic
economic                                  5. Num„rul de oferte primite pentru îReabilitare sistem rutier:
  5. Num„rul de oferte primite pentru îReabilitare sistem rutier:  Str. C„r„u∫ilor, aleea Ilia, Str. R„sp‚ntiilor, aleea Codlea - cod
aleea Bra∫oveni, aleea Teiul Doamnei, Str. P‚rgarilor, Str.      CPSA 4523.11”: Str. C„r„u∫ilor - 7 oferte; aleea Ilia - 7 oferte;
Bani˛ei, Str. Jude˛ului - cod CPSA 4523.11”: aleea Bra∫oveni -     Str. R„sp‚ntiilor - 8 oferte; aleea Codlea - 8 oferte.
7 oferte; aleea Teiul Doamnei - 4 oferte; Str. P‚rgarilor - 4       6. Denumirea ∫i adresa ofertan˛ilor c‚∫tig„tori:
oferte; Str. Bani˛ei - 4 oferte; Str. Jude˛ului - 4 oferte.        - S.C. TEHNOLOGIA RADION - S.R.L., Bucure∫ti, Aleea
  6. Denumirea ∫i adresa ofertan˛ilor c‚∫tig„tori:          Ghirlandei nr. 16, bl. N5, ap. 2, sectorul 6;
  - S.C. TEHNOLOGIA RADION - S.R.L., Bucure∫ti, Aleea          - S.C. RECON & DOJE - S.R.L., Bucure∫ti, str. Maica
Ghirlandei nr. 16, bl. N5, ap. 2, sectorul 6;             Domnului nr. 3, sectorul 2.
  - S.C. CONTENIT IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti, str. Vasile         7. Lucrarea realizat„ de c„tre fiecare ofertant c‚∫tig„tor
Gherghel, nr. 91, sectorul 1.                     pentru: îReabilitare sistem rutier: Str. C„r„u∫ilor, aleea Ilia, Str.
                                    R„sp‚ntiilor, aleea Codlea - cod CPSA 4523.11” este dup„ cum
  7. Lucrarea realizat„ de c„tre fiecare ofertant c‚∫tig„tor
                                    urmeaz„:
pentru: îReabilitare sistem rutier: aleea Bra∫oveni, aleea Teiul      - S.C. TEHNOLOGIA RADION - S.R.L. - Str. C„r„u∫ilor,
Doamnei, Str. P‚rgarilor, Str. Bani˛ei, Str. Jude˛ului - cod CPSA   aleea Ilia;
4523.11” este dup„ cum urmeaz„:                      - S.C. RECON & DOJE - S.R.L. - Str. R„sp‚ntiilor, aleea
  - S.C. TEHNOLOGIA RADION - S.R.L. - aleea Bra∫oveni;        Codlea.
  - S.C. CONTENIT IMPEX - S.R.L. - aleea Teiul Doamnei,         8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite:
Str. P‚rgarilor. Str. Bani˛ei, Str. Jude˛ului.               - Reabilitare sistem rutier Strada C„r„u∫ilor - 309.185,43 lei
  8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite:               cu T.V.A.;
  - Reabilitare sistem rutier aleea Bra∫oveni - 308.703,75 lei      - Reabilitare sistem rutier aleea Ilia - 317.380,38 lei cu
cu T.V.A.;                               T.V.A.;
  - Reabilitare sistem rutier aleea Teiul Doamnei - 156.977,74      - Reabilitare sistem rutier Strada R„sp‚ntiilor - 300.639,95
lei cu T.V.A.;                             lei cu T.V.A.;
  - Reabilitare sistem rutier Strada P‚rgarilor - 845.726,61 lei     - Reabilitare sistem rutier aleea Codlea - 387.481,55 lei cu
                                    T.V.A.
cu T.V.A.;
                                      9. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  - Reabilitare sistem rutier Strada Bani˛ei - 180.485,74 lei cu   VI-a - Achizi˛ii publice a anun˛ului de participare: 18.07.2005.
T.V.A.;                                  10. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
  - Reabilitare sistem rutier Strada Jude˛ului - 533.901,84 lei   Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
cu T.V.A.
  9. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a      (75/60.237)
VI-a - Achizi˛ii publice a anun˛ului de participare: 18.07.2005.
  10. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.                  Drum Forestier Cl„buc, UP IV, Ocolul Silvic M‚n„stirea
                                    Ca∫in
   (74/60.235)                             Autoritatea contractant„: Regia Na˛ional„ a P„durilor
                                    îROMSILVA” - Direc˛ia Silvic„ Bac„u, cod fiscal R 1590120, cu
                                    sediul Ón Bac„u, str. Nicolae Titulescu, nr. 14.
  34          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

   Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:    Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
licita˛ie deschis„.                          Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 17.10.2005.
   Data semn„rii contractului de lucr„ri: 15.08.2005.
                                      (78/60.250)
   Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
economic.
                                      Drum Forestier Ro∫ca, UP II, Ocolul Silvic F‚nt‚nele
   Num„rul ofertelor primite: 3.
                                      Autoritatea contractant„: Regia Na˛ional„ a P„durilor
   Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
                                   îROMSILVA” - Direc˛ia Silvic„ Bac„u, cod fiscal R 1590120, cu
COMPANIA NOVA CONSTRUCT - S.A., Ia∫i, Str. S„r„riei nr.        sediul Ón Bac„u, str. Nicolae Titulescu, nr. 14.
85, jude˛ul Ia∫i.                             Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
   Categoria lucr„rilor executate sau caracteristicile generale   licita˛ie deschis„.
ale construc˛iei realizate: Lucr„ri de amenajare a drumurilor       Data semn„rii contractului de lucr„ri: 15.08.2005.
forestiere (CPSA 4523.1 - CAEN 4523).                   Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
   Pre˛ul: 8.774.400 mii lei vechi (877.440 RON).          oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
   Data public„rii anun˛ului de participare: Monitorul Oficial al  economic.
Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 114 din 9.06.2005 - 44/50.861.        Num„rul ofertelor primite: 5.
   Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia         Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C. DANTO -
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 17.10.2005.                S.A., Piatra Neam˛, str. Iulian Antonescu, nr. 2, jude˛ul Neam˛.
                                      Categoria lucr„rilor executate sau caracteristicile generale
  (76/60.248)                            ale construc˛iei realizate: Lucr„ri de amenajare a drumurilor
                                   forestiere (CPSA 4523.1 - CAEN 4523).
                                      Pre˛ul: 1.762.744,412 mii lei vechi (176.274,44 RON).
   Drum Forestier Izvoarele-B‚rloagele-Chili∫ca, Ocolul Silvic      Data public„rii anun˛ului de participare: Monitorul Oficial al
D„rm„ne∫ti                              Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 114 din 9.06.2005 - 52/50.869.
   Autoritatea contractant„: Regia Na˛ional„ a P„durilor         Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
îROMSILVA” - Direc˛ia Silvic„ Bac„u, cod fiscal R 1590120, cu     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 17.10.2005.
sediul Ón Bac„u, str. Nicolae Titulescu, nr. 14.
   Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
                                      (79/60.251)
licita˛ie deschis„.
   Data semn„rii contractului de lucr„ri: 15.08.2005.
                                     1. Autoritatea contractant„: Oficiul Na˛ional al Monumentelor
   Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
                                   Istorice, cod fiscal 10444949, str. Ien„chi˛„ V„c„rescu, nr. 16,
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
                                   sectorul 4, Bucure∫ti, tel. 021/336.83.86, 021/336.54.24, fax
economic.
                                   021/336.50.69.
   Num„rul ofertelor primite: 3.                    2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
   Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C. CONBAC -    lucr„ri: licita˛ie deschis„.
S.A., Bac„u, Str. I. L. Caragiale nr. 2.                 b) Tipul contractului de lucr„ri: contract de execu˛ie de
   Categoria lucr„rilor executate sau caracteristicile generale   lucr„ri.
ale construc˛iei realizate: Lucr„ri de amenajare a drumurilor       3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 7.10.2005.
forestiere (CPSA 4523.1 - CAEN 4523).                   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
   Pre˛ul: 20.099.679 mii lei vechi (2.009.967,90 RON).       oferta tehnico-economic„ cea mai avantajoas„.
   Data public„rii anun˛ului de participare: Monitorul Oficial al    5. Num„rul ofertelor primite: 2.
Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 114 din 9.06.2005 - 50/50.867.        6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
   Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia       DIACONU CONSTRUCfiII - S.R.L., Bucure∫ti, str. Dumitru
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 17.10.2005.                Papazoglu 1, sectorul 3.
                                     7. Categoria lucr„rilor sau caracteristicile generale ale
  (77/60.249)                            construc˛iei realizate: consolidare restaurare - Biserica Sf.
                                   Andrei - Frunz„ne∫ti, comuna Frunz„ne∫ti, jude˛ul C„l„ra∫i.
                                     8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite: 1.868.597,33 RON (cu
   Drum Forestier ™endreni, UP VII, Ocolul Silvic F‚nt‚nele     T.V.A.).
   Autoritatea contractant„: Regia Na˛ional„ a P„durilor        9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„
îROMSILVA” - Direc˛ia Silvic„ Bac„u, cod fiscal R 1590120, cu     s„ fie subcontractat„: nu este cazul.
sediul Ón Bac„u, str. Nicolae Titulescu, nr. 14.             11. Alte informa˛ii: finan˛area se face din fonduri MCC.
   Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:    Valoare contract 2005: 99.304,87 RON (cu T.V.A.).
licita˛ie deschis„.                            11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
   Data semn„rii contractului de lucr„ri: 15.08.2005.        VI-a, a anun˛ului de participare: 21.07.2005.
   Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:    12. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-        Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
economic.                                 (80/60.252)
   Num„rul ofertelor primite: 5.
   Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
COMPANIA NOVA CONSTRUCT - S.A., Ia∫i, Str. S„r„riei nr.          1. Autoritatea contractant„: Oficiul Na˛ional al Monumentelor
85, jude˛ul Ia∫i.                           Istorice, cod fiscal 10444949, str. Ien„chi˛„ V„c„rescu, nr. 16,
   Categoria lucr„rilor executate sau caracteristicile generale   sectorul 4, Bucure∫ti, tel. 021/336.83.86, 021/336.54.24, fax
ale construc˛iei realizate: Lucr„ri de amenajare a drumurilor     021/336.50.69.
forestiere (CPSA 4523.1 - CAEN 4523).                   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
   Pre˛ul: 2.931.628,92 mii lei vechi (293.162,89 RON).       lucr„ri: licita˛ie deschis„.
   Data public„rii anun˛ului de participare: Monitorul Oficial al    b) Tipul contractului de lucr„ri: contract de execu˛ie de
Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 114 din 9.06.2005 - 51/50.868.      lucr„ri - componente artistice, pictur„ pe lemn.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                       35

  3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 29.09.2005.         6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C. DOMAR
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:  SERVICE - S.R.L., Aiud, Str. B„ilor nr. 1.
oferta tehnico-economic„ cea mai avantajoas„.               7. Categoria lucr„rilor executate sau caracteristicile generale
  5. Num„rul ofertelor primite: 2.                  ale construc˛iei realizate: cod CPSA 4525.22 lucr„ri de
  6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.   construc˛ii pentru re˛ele locale de gaze.
PEGASUS RESTAUR√RI - S.R.L., Bucure∫ti, str. Vintil„            8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite: 910.173,70 RON
Mih„ilescu 4A, sectorul 6.                       (valoare f„r„ T.V.A.).
  7. Categoria lucr„rilor sau caracteristicile generale ale       9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„
construc˛iei realizate: lucr„ri - interven˛ii de conservare ∫i     s„ fie subcontractat„ (unde este cazul): -
restaurare - consolidare piatr„, restaurare relief policromat       10. Alte informa˛ii: -
piatr„, restaurare parament piatr„ biserica episcopal„ Manole,       11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
Curtea de Arge∫, jude˛ul Arge∫.                    VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 4.08.2005.
  8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite: 4.415.774,97 RON (cu      12. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
T.V.A.).                                Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.10.2005.
  9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„
                                      (83/60.256)
s„ fie subcontractat„: nu este cazul.
  11. Alte informa˛ii: finan˛area se face din fonduri ISC.
  Valoare contract 2005: 545.269,00 RON (cu T.V.A.).
                                      Œnlocuire conducte ∫i bran∫amente gaze naturale presiune
  11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
                                    redus„ str. Cotita, ™aguna, St. O. Iosif, Brassai Samuel, Regele
VI-a, a anun˛ului de participare: 140/15.07.2005.
                                    Ferdinand (partea cu so˛), D. Francisc, loc. Cluj-Napoca
  12. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
                                      1. Denumirea, codul fiscal, adresa, num„rul de telefon,
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
                                    telefax ale autorit„˛ii contractante: S.D. DISTRIGAZ NORD -
   (81/60.253)                            S.A., T‚rgu Mure∫, cod fiscal R 10976687, Pia˛a Trandafirilor
                                    nr. 21, tel. 0265/267601, fax 0265/267229, 0265/268987
                                      2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
  Œnlocuire conducte ∫i bran∫amente gaze naturale presiune      lucr„ri: licita˛ie deschis„.
redus„ loc. Seleu∫, jude˛ul Mure∫                     3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 2.09.2005.
  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, num„rul de telefon,        4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
telefax ale autorit„˛ii contractante: S.D. DISTRIGAZ NORD -      oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
S.A., T‚rgu Mure∫, cod fiscal R 10976687, Pia˛a Trandafirilor     economic.
nr. 21, tel. 0265/267601, fax 0265/267229, 0265/268987           5. Num„rul de oferte primite: 4 (patru) oferte.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de        6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
lucr„ri: licita˛ie deschis„.                      AMARAD - S.R.L., Arad, calea Aurel Vlaicu, nr. 139-151.
                                      7. Categoria lucr„rilor executate sau caracteristicile generale
  3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 28.09.2005.
                                    ale construc˛iei realizate: cod CPSA 4525.22 lucr„ri de
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
                                    construc˛ii pentru re˛ele locale de gaze.
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
                                      8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite: 477.205 RON (valoare
economic.
                                    f„r„ T.V.A.).
  5. Num„rul de oferte primite: 6 (∫ase) oferte.
                                      9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„
  6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C. FLUENT
                                    s„ fie subcontractat„ (unde este cazul): -
GAZ - S.R.L., S‚ncraiu de Mure∫, jude˛ul Mure∫.
                                      10. Alte informa˛ii: -
  7. Categoria lucr„rilor executate sau caracteristicile generale
                                      11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
ale construc˛iei realizate: cod CPSA 4525.22 lucr„ri de
                                    VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 20.05.2005.
construc˛ii pentru re˛ele locale de gaze.
                                      12. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
  8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite: 422.858,8 RON        Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.10.2005.
(valoare f„r„ T.V.A.).
  9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„      (84/60.257)
s„ fie subcontractat„ (unde este cazul): -
  10. Alte informa˛ii: -
  11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a     Compania Na˛ional„ de C„i Ferate CFR - S.A., cu sediul Ón
VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 29.06.2005.   bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1, Bucure∫ti, cod po∫tal
  12. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia      010873, telefon 021/222.36.37, fac 021/3123200, num„r de
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.10.2005.                Ónregistrare J 40/9774/1998, cod unic de Ónregistrare R
                                    11054529, cont bancar 2511011867013332004, deschis la
   (82/60.255)                            BANC POST - Sucursala Palat C.F.R., anun˛„ atribuirea
                                    contractului de lucr„ri: repara˛ii curente la instala˛iile SCB de
                                    pe raza Sec˛iei CT1 Bucure∫ti: TM + TS Bucure∫ti Obor, CED
  Œnlocuire conducte ∫i bran∫amente gaze naturale presiune      Post 23 - Societ„˛ii Comerciale VEST CONSTRUCT BRA™OV -
redus„ loc. Unirea I, jude˛ul Alba                   S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, str. Mihai Viteazu, nr. 40, bl. 60,
  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, num„rul de telefon,      sc. A, ap. 1, jude˛ul Bra∫ov.
telefax ale autorit„˛ii contractante: S.D. DISTRIGAZ NORD -        Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri a
S.A., T‚rgu Mure∫, cod fiscal R 10976687, Pia˛a Trandafirilor     fost licita˛ie deschis„.
nr. 21, tel. 0265/267601, fax 0265/267229, 0265/268987           Contractul de lucr„ri a fost semnat la data de 23.09.2005.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de        Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri a fost
lucr„ri: licita˛ie deschis„.                      oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
  3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 28.09.2005.       economic.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:    Num„rul de oferte primite a fost de dou„.
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-          Pre˛ul care urmeaz„ s„ fie pl„tit executantului este de
economic.                               25.535,2 RON, f„r„ T.V.A. ∫i 30.386,9 RON, cu T.V.A.,
  5. Num„rul de oferte primite: 11 (unsprezece) oferte.       reprezent‚nd 7.112 euro, f„r„ T.V.A. ∫i 8.463 euro, cu T.V.A.
  36           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  Anun˛ul de participare a fost publicat Ón Monitorul Oficial al       Extinderea re˛elei de canalizare pe Str. Plevnei - Slatina
Rom‚niei, Partea a VI-a - Achizi˛ii publice, la data de            1. Autoritatea contractant„: Consiliul Local al Municipiului
8.08.2005.                                Slatina, Prim„ria Municipiului Slatina, cod fiscal 4394811, str.
  Anun˛ul de atribuire a fost transmis c„tre Regia Autonom„       Mihail Kog„lniceanu nr. 1, Slatina, jude˛ul Olt, cod po∫tal 0500,
MONITORUL OFICIAL la data de 19.10.2005.                 telefon 0249/439377, 2049/439182,. telefax 0249/439336.
   (85/60.258)                               2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
                                     lucr„ri: licita˛ie deschis„ cu anun˛ Ón Monitorul Oficial nr.
                                     166/22.08.2005.
                                       3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 5.10.2005.
  Compania Na˛ional„ de C„i Ferate CFR - S.A., cu sediul Ón
                                       4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1, Bucure∫ti, cod po∫tal
010873, telefon 021/222.36.37, fac 021/3123200, num„r de         oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
Ónregistrare J 40/9774/1998, cod unic de Ónregistrare R          economic.
11054529, cont bancar 2511011867013332004, deschis la             5. Num„rul de oferte primite: 6.
BANC POST - Sucursala Palat C.F.R., anun˛„ atribuirea             6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
contractului de lucr„ri: repara˛ii curente la instala˛iile SCB de     INSTALAfiII - S.A., Slatina, Aleea Muncii, bl. FA24, sc. A, ap.
pe raza Sec˛iei CT2 Bucure∫ti: SBW Pucioasa, CED Cioc„ne∫ti,       2.
Ghergani ∫i BLA S„b„reni-Cioc„ne∫ti, Fusea-M„t„saru, Fusea-          7. Categoria lucr„rilor executate sau caracteristici ale
Titu - Societ„˛ii Comerciale VEST CONSTRUCT BRA™OV -           construc˛iei realizate: lucr„ri de C + M la obiectivul extindere
S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, str. Mihai Viteazu nr. 40, bl. 60,      re˛ea de canalizare pe Str. Plevnei - Slatina, cod CPSA 4521.41.
sc. C, ap. 1, jude˛ul Bra∫ov.                         8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite: 427.874,60 RON, f„r„
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri a    T.V.A.
fost licita˛ie deschis„.                           9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„
  Contractul de lucr„ri a fost semnat la data de 23.09.2005.      s„ fie subcontractat„: -
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri a fost    10. Alte informa˛ii: -
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-            11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, partea a
economic.                                 VI-a, achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 22.08.2005.
  Num„rul de oferte primite a fost de dou„.                 12. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
  Pre˛ul care urmeaz„ s„ fie pl„tit executantului este de        Autonom„ MONITORUL OFICIAL:19.10.2005.
87.510 RON, f„r„ T.V.A. ∫i 104.136,9 RON, cu T.V.A.,
reprezent‚nd 24.373 euro, f„r„ T.V.A. ∫i 29.004 euro, cu T.V.A.        (88/60.282)
  Anun˛ul de participare a fost publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a VI-a - Achizi˛ii publice, la data de
8.08.2005.                                  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Prim„ria Sector 6, cod
  Anun˛ul de atribuire a fost transmis c„tre Regia Autonom„       fiscal R 4340730, Calea Plevnei nr 147-149, sectorul 6,
MONITORUL OFICIAL la data de 19.10.2005.                 Bucure∫ti, telefon 3180148-51, fax 2127029.
   (86/60.259)                               2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
                                     lucr„ri: licita˛ie deschis„.
                                       3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 3.08.2005.
  Compania Na˛ional„ de C„i Ferate CFR - S.A., cu sediul Ón         4. Criteriul care a fost utilizat pentru atribuirea contractului
bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1, Bucure∫ti, cod po∫tal       de lucr„ri: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
010873, telefon 021/222.36.37, fac 021/3123200, num„r de         tehnico-economic.
Ónregistrare J 40/9774/1998, cod unic de Ónregistrare R            5. Num„rul ofertelor primite: 5.
11054529, cont bancar 2511011867013332004, deschis la             6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
BANC POST - Sucursala Palat C.F.R., anun˛„ atribuirea           REP CONS VODICA - S.R.L., cu sediul Ón Str. Col˛ei nr. 3,
contractului de lucr„ri: repara˛ii curente la instala˛iile SCB de     sectorul 3, Bucure∫ti.
pe raza Sec˛iei CT4 Ploie∫ti: CED Valea C„lug„reasc„ ∫i BLA          7. Categoria lucr„rilor executate sau caracteristicile generale
Ploie∫ti - Valea C„lug„reasc„, Valea C„lug„reasc„ - Cricov -       ale construc˛iei realizate: construc˛ie imobil Birou unic -
Societ„˛ii Comerciale VEST CONSTRUCT BRA™OV - S.R.L.,           Prim„rie sector 6 - (P + 1), suprafa˛„ construit„ 240 m2.
cu sediul Ón Bra∫ov, str. Mihai Viteazu, nr. 40, bl. 60, sc. C,        8. Pre˛ul ofertei: 367.106,041 RON (f„r„ T.V.A.).
ap. 1, jude˛ul Bra∫ov.                            9. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri a    VI-a, a anun˛ului de participare: 12.04.2005.
fost licita˛ie deschis„.                           10. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
  Contractul de lucr„ri a fost semnat la data de 23.09.2005.      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri a fost
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-            (89/60.296)
economic.
  Num„rul de oferte primite a fost de dou„.
  Pre˛ul care urmeaz„ s„ fie pl„tit executantului este de          1. Autoritatea contractant„: S.C. TERMOELECTRICA - S.A.,
62.108 RON, f„r„ T.V.A. ∫i 73.908,5 RON, cu T.V.A.,            Bucure∫ti, prin Sucursala Electrocentrale Paro∫eni, cod unic de
reprezent‚nd 17.298 euro, f„r„ T.V.A. ∫i 20.585 euro, cu T.V.A.      Ónregistrare 11088556, str. Paro∫eni nr. 20, cod po∫tal 336250,
  Anun˛ul de participare a fost publicat Ón Monitorul Oficial al    jude˛ul Hunedoara, telefon 0254/572134, 570790, telex 72538,
Rom‚niei, Partea a VI-a - Achizi˛ii publice, la data de          fax 0254/570481.
8.08.2005.                                  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
  Anun˛ul de atribuire a fost transmis c„tre Regia Autonom„       lucr„ri: licita˛ie deschis„.
MONITORUL OFICIAL la data de 19.10.2005.                   3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 17.10.2005.
   (87/60.260)                               4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
                                     oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
                                     economic.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                       37

  5. Num„rul de oferte primite: 2.                     9. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.         VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 7 septembrie
SIMOREM - S.A., Mintia, Str. ™antierului nr. 5, cod po∫tal        2005.
337532, jude˛ul Hunedoara.
  7. Categoria lucr„rilor executate: lucr„ri de mentenan˛„ de       10. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
nivel 3 la instala˛ia de demineralizare din cadrul atelierului      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.
exploatare chimic„; cod CPSA 4534.32.
  8. Valoarea contractului: 217.288,2 lei, f„r„ T.V.A.            (90/60.315)
                          ACHIZIfiII PUBLICE DE SERVICII
  1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„˛ii contractante:     1. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
Spitalul Militar de Urgen˛„ Dr. Alexandru Gafencu, 4301383, bd.     servicii: negociere cu o singur„ surs„.
Mamaia nr. 96, Constan˛a.                          2. Data semn„rii contractului: 13.10.2005.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de         3. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: ISPH
furnizare: negociere cu o singur„ surs„.                 Bucure∫ti, str. V. Lasc„r nr. 5-7, sectorul 2, Bucure∫ti.
  3. Data semn„rii contractului de furnizare: 19.10.2005.         4. Categoria serviciilor care se vor presta: servicii de
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:  reglementare a cadrului organizatoric ∫i de ac˛iune pentru
pre˛ul cel mai sc„zut.                          avertizarea popula˛iei la barajele din cadrul S.H. Sibiu.
  5. Num„rul de oferte primite: 1 (una).                 5. Pre˛ul serviciilor contractate este 85.500 lei (RON), f„r„
  6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.    T.V.A.
SIEMENS - S.R.L., Bucure∫ti, Calea Plevnei nr. 139, sectorul 6.       6. Valoarea ∫i partea din contractul de servicii care urmeaz„
  7. Natura ∫i cantitatea serviciilor prestate de c„tre ofertantul   s„ fie subcontractat„: nu este cazul.
c‚∫tig„tor; codul CPSA: manoper„ ∫i transport, cod CPSA           Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
3310.92.                                 Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
  8. Pre˛ul pl„tit: 1.440 lei, f„r„ T.V.A./deplasare ∫i manoper„.
  9. Valoarea ∫i partea din contractul de furnizare care          (93/60.310)
urmeaz„ s„ fie subcontractat„: nu este cazul.
  10. Alte informa˛ii: obiectul contractului care este reprezentat
de deplasarea ∫i manopera personalului specializat al            1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Institutul de
furnizorului.                              Pneumoftiziologie Marius Nasta, cod fiscal 4316180, ™os. Viilor
  11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia       nr. 90, sectorul 5, Bucure∫ti, telefon 021.335.69.10, fax
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.                 021.335.74.44, finan˛at„ de la bugetul de stat prin Casa de
                                     Asigur„ri de S„n„tate a Municipiului Bucure∫ti ∫i Ministerul
   (91/60.279)
                                     S„n„t„˛ii.
                                       2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
                                     servicii: s-a organizat procedura de negociere cu o singur„
  Denumire: S.C. Societatea Na˛ional„ a Lignitului OLTENIA -
                                     surs„ Ón vederea atribuirii contractului de achizi˛ie public„ de
S.A., T‚rgu Jiu, exploatare minier„ de cariere Ro∫ia, cod fiscal
                                     servicii - instalarea, Óntre˛ierea ∫i repararea aparatelor ∫i
R 16306589, Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu nr.
                                     instrumentelor medicale ∫i chirurgicale - cod CPSA 3310.92.
J 18/263/2004, localitatea Rovinari, Str. Constructorilor nr. 9,
                                       3. Data semn„rii contractului: contractul a fost semnat de
jude˛ul Gorj, telefon 0253/371188, 371189, 371210, fax
                                     c„tre p„r˛ile contractante la data de 14.10.2005.
0253/372208.
  1. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de          4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:
negociere cu o singur„ surs„: servicii.                 pre˛ul cel mai sc„zut.
  2. Data semn„rii contractului de servicii: contract nr.          5. Num„rul de oferte primite: s-a prezentat o singur„ ofert„.
61R/S/11.10.2005.                              6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: contractul de
  5. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.     achizi˛ie public„ de produse a fost atribuit S.C. SIRAMED -
ICSITPML - S.A., Craiova, Calea Unirii nr. 147, jude˛ul Dolj.      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Karol Knappe nr. 79, sectorul
  6. Obiectul contractului + codul CPSA: proiectare:          1.
documenta˛ie pentru declararea unit„˛ii publice la carierele         7. Serviciile ce au fost achizi˛ionate: Óntre˛inere, reparare ∫i
Ro∫ia ∫i Pe∫teana cod CPSA M 7420.3.                   repunere Ón func˛iune a aparatului de analiz„ a gazelor
  7. Pre˛ul contractului: 240.000 lei, f„r„ T.V.A.           sanguine Rapidlab 865 Bayer.
  8. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia          8. Pre˛ul: pre˛ul pl„tit de c„tre autoritatea contractant„ este
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.10.2005.                 de 9.800 lei.
                                       9. Data transmiterii anun˛ului: data transmiterii anun˛ului de
   (92/60.309)                             atribuire c„tre Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL:
                                     20.10.2005.

  Societatea Comercial„ HIDROELECTRICA - S.A., Bucure∫ti          (94/60.319)
- Sucursala Hidrocentrale Sibiu, cu sediul Ón Sibiu, str. Rahova
nr. 45, tel. 0269/202399, fax 0269/244135, cod unic de
Ónregistrare 14710172, a atribuit contractul de servicii care are      1. Ministerul Finan˛elor Publice, cod fiscal nr. 4221306, str.
ca obiect: planuri de avertizare-alarmare in caz de accidente la     Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucure∫ti.
barajele: Arpa∫u, Voila, Vistea, Scoreiu, Avrig, Cornetu,          2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
Negovanu ∫i Sadu II, cod CPSA 7484.1.                  servicii: licita˛ie deschis„.
  38           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

  3. Data semn„rii contractului de prest„ri de servicii: nr.        7. Categoria serviciilor care se vor presta: studiu de
528.025/6.09.2005.                            fezabilitate pentru reamenajarea s„lii calculatoarelor din sediul
                                     DGTI, str. Poenaru Bordea nr. 3-5, sectorul 3.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:    8. Valoarea contractului (T.V.A. inclus): 17.084,49 lei (RON).
pre˛ul (tariful) cel mai sc„zut.                      9. Data public„rii Ón Monitorul Oficial, Partea a VI-a, a
                                     anun˛ului de participare: 3.05.2005.
  5. Num„rul de oferte primite: dou„.                   10. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
  6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.         Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.10.2005.
UNICOMP - S.A., bd. Magheru nr. 1-3, sectorul 1, Bucure∫ti.          (95/60.332)
           ANUNfiURI          ŒN   BAZA       LEGII     NR.     219/1998
             PRIVIND        REGIMUL          CONCESIUNILOR

                       LICITAfiII PUBLICE DESCHISE DE BUNURI
  Consiliul local al comunei Lup∫anu, jude˛ul C„l„ra∫i,           Garan˛ia de participare la licita˛ie este de 30 lei noi.
organizeaz„ Ón data de 14 noiembrie 2005 licita˛ie public„, Ón        Pre˛ul caietului de sarcini este de 10 lei noi.
vederea concesion„rii pe o perioad„ de 10 ani a unei b„l˛i Ón         Pre˛ul de pornire a licita˛iei este de 1,5 euro/m2/lun„.
suprafa˛„ de 11,29 ha, identificat„ cu nr. cadastral B675,          Ofertele se depun la sediul Prim„riei ora∫ului B„ile Govora
apar˛in‚nd domeniului public al comunei Lup∫anu.             p‚n„ Ón data de 15 decembrie, ora 9. Durata de valabilitate a
  Pentru rela˛ii suplimentare privind actele doveditoare,       ofertei nu va fi mai mic„ de 90 de zile.
calit„˛ile ∫i capacit„˛ile solicitate candida˛ilor, data ∫i locul de     Documentele ∫i datele doveditoare pentru calitatea ∫i
primire a ofertelor; durata Ón care ofertan˛ii r„m‚n angaja˛i prin    capacitatea ofertan˛ilor sunt urm„toarele:
termenii ofertelor lor, precum ∫i data, ora ∫i locul de deschidere      - fi∫a cu informa˛iile generale privind ofertantul, con˛in‚nd
a ofertelor, se pot ob˛ine la sediul concedentului sau la telefon    date despre specialitatea sa din domeniul medical;
0242/646412.                                 - declara˛ia de participare semnat„ de participant, f„r„
                                     modific„ri, ∫ters„turi sau ad„ugiri;
   (96/60.299)
                                       - copie de pe statutul societ„˛ii ∫i certificatul de
                                     Ónmatriculare;
                                       - scrisoare de recomandare a unor b„nci privind bonitatea
  Consiliul local al ora∫ului B„ile Govora, jude˛ul V„lcea, cu
                                     firmei;
sediul Ón str. Tudor Vladimirescu nr. 75-77, anun˛„ licita˛ie
                                       - dovada achit„rii garan˛iei ∫i a taxei de participare la
public„ deschis„ privind concesionarea unui spa˛iu cu
                                     licita˛ie;
destina˛ie medical„ situat Ón demisolul cl„dirii dispensar
                                       - dovada achit„rii contravalorii caietului de sarcini ∫i a
medical, str. Tudor Vladimirescu nr. 152-154, B„ile Govora,
jude˛ul V„lcea. Spa˛iul are o suprafa˛„ de 80,4 m 2 ∫i se        instruc˛iunilor pentru ofertant;
concesioneaz„ pe o durat„ de 25 ani.                     - cazier judiciar pentru reprezentantul legal al firmei;
  Caietul de sarcini va fi cump„rat de la sediul concedentului,       - oferta financiar„ propriu-zis„.
zilnic, Óntre orele 9-15, Ón perioada 2.12 - 14.12.2005.           Licita˛ia se va repeta la un interval de 7 zile p‚n„ la
  Licita˛ia va avea loc Ón data de 15 decembrie 2005, ora 10,     adjudecare.
Ón sala de ∫edin˛e a Consiliului local din sediul Prim„riei          (97/60.301)
ora∫ului B„ile Govora.
  Taxa de participare la licita˛ie este de 50 lei noi.


  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind      destina˛ie agricol„ Ón suprafa˛„ de 7,7824 ha, situat Ón
regimul concesiunilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,    T‚rgovi∫te, Str. Laminorului nr. 8 - proprietate public„ a
ale Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 216/1999,
                                     jude˛ului D‚mbovi˛a - aflat Ón administrarea Consiliului Jude˛ean
Consiliul Jude˛ean D‚mbovi˛a, cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Pia˛a
Tricolorului nr. 1, Ón calitate de concedent, organizeaz„ licita˛ie   D‚mbovi˛a.
public„ deschis„ Ón vederea concesion„rii unui teren cu           Obiectul concesiunii Ól reprezint„:
                        Redeven˛a minima    Data ∫i ora                       Valoarea
 Suprafa˛a lotului                                     Data ∫i ora   Pre˛ documente
                         pt. primul an  limit„ de depunere                     garan˛iei de
 de concesionat      Adresa                              deschiderii     concesiune
   - m2 -                    de activitate   a documentelor                       participare
                                               ofertelor     - lei RON -
                         - lei RON/ha    de participare                      - lei RON -

7.7824 ha arabil   T‚rgovi∫te,          1.506,30      16.11.2005      23.11.2005       2.500     3.000
           Str. Laminorului nr. 8              ora 16.00      ora 10.00
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005                      39

  Durata concesiunii este de 15 ani.                   3. Parcela nr. 4, suprafa˛a de 0,90 ha, conform topografiei,
  Documenta˛ia ce condi˛ioneaz„ participarea la licita˛ia       formei geometrice ∫i dimensiunilor individuale prezentate Ón
public„ se poate achizi˛iona de la Consiliul Jude˛ean D‚mbovi˛a     harta ∫i documentele anexe ce fac parte integrant„ din caietul
- Direc˛ia Jude˛ean„ de Administrare a Patrimoniului pe baza      de sarcini - ora 11.30.
copiei dup„ dovada achit„rii pre˛ului caietului de sarcini ∫i       4. Parcela nr. 7, suprafa˛a de 2,50 ha, conform topografiei,
instruc˛iunilor pentru ofertan˛i (suma se va vira Ón contul nr.     formei geometrice ∫i dimensiunilor individuale prezentate Ón
RO15TREZ2715006XXX000252 deschis la Trezoreria T‚rgovi∫te        harta ∫i documentele anexe ce fac parte integrant„ din caietul
sau se va achita la casieria institu˛iei), B.I./C.I. sau pa∫aport (Ón  de sarcini - ora 12.00.
cazul persoanelor rom‚ne/str„ine) ∫i a Ómputernicirii date de       5. Parcela nr. 8, suprafa˛a de 5,04 ha, conform topografiei,
ofertant persoanei desemnate Ón vederea achizi˛ion„rii         formei geometrice ∫i dimensiunilor individuale prezentate Ón
documenta˛iei de participare la licita˛ie.               harta ∫i documentele anexe ce fac parte integrant„ din caietul
                                    de sarcini - ora 12.30.
  La licita˛ie poate participa orice persoan„ fizic„ sau juridic„
                                      6. Parcela nr. 18, suprafa˛a de 1,90 ha, conform topografiei,
de drept privat, rom‚n„ sau str„in„, care Óndepline∫te condi˛iile
                                    formei geometrice ∫i dimensiunilor individuale prezentate Ón
din caietul de sarcini ∫i cerin˛ele din instruc˛iuni.
                                    harta ∫i documentele anexe ce fac parte integrant„ din caietul
  Plicurile con˛in‚nd documentele de participare la licita˛ie,    de sarcini - ora 13.00.
Óntr-un singur exemplar, vor fi sigilate ∫i se pot trimite prin      Rela˛ii suplimentare se pot ob˛ine la sediul Prim„riei
po∫t„ sau se pot depune la sediul Consiliului Jude˛ean         municipiului Satu Mare, telefon 806203, int. 109, Unitatea de
D‚mbovi˛a - Registratura general„ - parter, camera 24, p‚n„ la     Implementare a Proiectului.
data de 16.11.2005, ora 16.00, ofertan˛ii r„m‚n‚nd angaja˛i prin
termenii ofertelor depuse pe tot parcursul derul„rii procedurii de     (99/60.313)
concesionare finalizat„ cu Óncheierea contractului de
concesiune.
  Licita˛ia va avea loc la sediul Consiliului Jude˛ean           Prim„ria Comunei Berceni, cu sediul Ón comuna Berceni,
D‚mbovi˛a, Ón Sala mic„ de ∫edin˛e - parter, Ón ziua de         jude˛ul Ilfov, cod fiscal 4434010, anun˛„ desf„∫urarea licita˛iei
23.11.2005, ora 10.00.                         publice deschise cu privire la concesiunea imobilului-teren Ón
  Eventualele contesta˛ii se pot transmite la sediul Consiliului   suprafa˛„ de 44.714,61 m2 situat Ón comuna Berceni, DN27,
Jude˛ean D‚mbovi˛a, T‚rgovi∫te, Pia˛a Tricolorului nr. 1, fax      jude˛ul Ilfov, domeniu public Ón administrarea comunei Berceni.
0245/212230, e-mail consjdb.@cjr.ro.                  Licita˛ia are ca obiect concesionarea imobilului Ón vederea
                                    desf„∫ur„rii de activit„˛i comerciale de produc˛ie ∫i/sau
  Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine de la persoana de       depozitare f„r„ impact semnificativ asupra mediului pentru o
contact Tudor Mariana, telefon 0245/615336 - Direc˛ia          perioad„ de 48 ani. Documenta˛ia cu privire la desf„∫urarea
Jude˛ean„ de Administrare a Patrimoniului.               licita˛iei se poate achizi˛iona/studia la sediul Prim„riei Comunei
   (98/60.304)                            Berceni, sediu la care vor fi primite ofertele p‚n„ la data de
                                    16.11.2005, ora 13.00. Pentru a participa la licita˛ie, ofertan˛ii
                                    trebuie s„ prezinte urm„toarele acte:
                                       - actul constitutiv;
   Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 ∫i ale        - certificat constatator emis de Camera de Comer˛ ∫i
Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 216/1998 ∫i Ón       Industrie - Oficiul Registrului Comer˛ului, a c„rui dat„ de
baza hot„r‚rii nr. 144/25.08.2005 a Consiliului Local al        emitere s„ nu dep„∫easc„ perioada de valabilitate de 60 de
Municipiului Satu Mare, cu sediul Ón Satu Mare, Pia˛a 25        zile;
Octombrie nr. 1, corp M, Ón calitate de concedent, organizeaz„        - certificatele de atestare a achit„rii taxelor ∫i impozitelor
6 licita˛ii publice deschise Ón vederea concesion„rii a 6 parcele    datorate bugetului de stat, bugetelor locale, fondurilor speciale,
de teren din cadrul Parcului Industrial Satu Mare, situat pe str.    inclusiv bugetului asigur„rilor sociale de stat ∫i a celor de
Lucian Blaga. Destina˛iile parcelelor sunt construc˛ia de        s„n„tate;
hale/cl„diri industriale pentru activit„˛i de produc˛ie. Durata       - raport„rile financiare la sf‚r∫itul anului 2004 din care s„
maxim„ a concesiunii este de 49 de ani, Óncep‚nd de la data       rezulte c„ cifra de afaceri este de minimum 50.000.000 lei
semn„rii contractului. Redeven˛a minim„ ca baz„ de pornire a      RON (500 miliarde lei ROL) ∫i realizeaz„ un profit net de
licita˛iei este de 4,5 euro/m2/49 de ani, f„r„ T.V.A. Nivelul      minimum 2.000.000 lei RON (20 miliarde lei ROL);
fundamentat al redeven˛ei este baza de pornire a licita˛iilor.        - scrisoare de bonitate emis„ de una dintre b„ncile
Garan˛ia de participare la licita˛ii este conform caietului de     ofertantului;
sarcini. Cererile tip de Ónscriere ∫i documenta˛ia pentru licita˛ii     - dovada constituirii garan˛iei de 1.500 lei RON (15.000.000
se pot procura de la sediul Prim„riei municipiului Satu Mare,      lei ROL), fie prin consemnarea sumei respective Ón contul nr.
telefon 806203, int. 109, Óncep‚nd cu data prezentului anun˛.      RO74TREZ42121220230XXXXX deschis pe numele autorit„˛ii
Œnscrierea la licita˛ii se va face Ón perioada 24.10.2005 -       concedente la Trezoreria Ilfov, fie prin scrisoare de garan˛ie
18.11.2005 inclusiv, Óntre orele 8.00-15.00, la sediul Prim„riei    bancar„;
municipiului Satu Mare din Pia˛a 25 Octombrie nr. 1, corp M.         - plan de afaceri sau studiu de fezabilitate din care s„
Cererile de Ónscriere se vor Ónregistra ∫i se vor depune la       rezulte capacitatea ofertantului de a utiliza eficient bunul
Registratura Prim„riei Municipiului Satu Mare.             concesionat ∫i de a putea s„ achite redeven˛ele contractului de
   Data licita˛iilor este la 21.11.2005, astfel:           concesiune.
   1. Parcela nr. IS, suprafa˛a de 3,31 ha, conform topografiei,      Ofertan˛ii r„m‚n angaja˛i prin termenii ofertelor p‚n„ la
                                    comunicarea desemn„rii c‚∫tig„torului licita˛iei.
formei geometrice ∫i dimensiunilor individuale prezentate Ón
harta ∫i documentele anexe ce fac parte integrant„ din caietul        Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul comunei Berceni
                                    Ón ziua de 18.11.2005, ora 10.00.
de sarcini - ora 10.30.
                                       Eventualele contesta˛ii se transmit, se depun sau, dup„ caz,
   2. Parcela nr. 1, suprafa˛a de 4,50 ha, conform topografiei,
                                    se solu˛ioneaz„ la sediul Prim„riei Comunei Berceni, cu sediul
formei geometrice ∫i dimensiunilor individuale prezentate Ón      Ón comuna Berceni, jude˛ul Ilfov, telefon/fax 468.08.37.
harta ∫i documentele anexe ce fac parte integrant„ din caietul
de sarcini - ora 11.00.                           (100/60.333)
  40           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 211/24.X.2005

                       LICITAfiII PUBLICE DESCHISE DE SERVICII
  Autoritatea contractant„: Consiliul local al comunei P„uleni-        Prim„ria ora∫ului C„lan, cu sediul C„lan, Str. G„rii nr. 1,
Ciuc, cu sediul Ón P„uleni-Ciuc nr. 76, jude˛ul Harghita,          jude˛ul Hunedoara, telefon 0254/731201-730223, fax
telefon/fax 0266/333705, 333601, organizeaz„ Ón baza Legii nr.       0254/732954, av‚nd cod fiscal 5742434, organizeaz„ licita˛ie
                                      public„ pentru concesionarea serviciului public de precolectare,
219/1998, art. 13, licita˛ie public„ deschis„ privind delegarea Ón
                                      colectare, transport ∫i depozitare a de∫eurilor solide urbane,
gestiune a serviciilor de salubrizare prin concesiune.           cu excep˛ia de∫eurilor toxice, periculoase ∫i a celor cu regim
  1. Descrierea activit„˛ii:                       special din ora∫ul C„lan.
  a. Precolectarea, colectarea, transportul ∫i depozitarea          Durata pentru care se concesioneaz„ serviciile publice de
de∫eurilor solide, cu excep˛ia celor toxice, periculoase sau cu       salubrizare a localit„˛ii este de 8 (opt) ani.
regim special de la popula˛ie ∫i inclusiv societ„˛i comerciale,         Documenta˛ia de licita˛ie ∫i caietul de sarcini se pot
                                      achizi˛iona de la sediul Prim„riei Ón contravaloarea sumei de
institu˛ii publice;
                                      200 lei RON.
  b. preselectarea, organizarea recicl„rii de∫eurilor ∫i           Taxa de participare la licita˛ie este de 500 lei RON ∫i se va
valorificarea de∫eurilor refolosibile.                   achita cel t‚rziu la data depunerii ofertelor, cont
  2. Documenta˛ia de licita˛ie se poate achizi˛iona la sediul       RO10TREZ37421220230XXXXX, la Trezoreria C„lan, sau la
Consiliului Local al comunei P„uleni-Ciuc nr. 76, contra cost de      casieria Prim„riei C„lan.
50 RON lei.                                   Garan˛ia de participare la licita˛ie este de 5.000 lei RON ∫i
  3. Garan˛ia de participare la licita˛ie: 500 RON lei.          va fi constituit„ sub form„ de scrisoare de garan˛ie bancar„,
                                      emis„ de o banc„ din Rom‚nia, ordin de plat„ Ón contul
  4. Modalitatea de plat„ pentru achizi˛ionarea documenta˛iei
                                      concedentului sau lichidit„˛i ∫i/sau titluri de valoare depuse la
de licita˛ie ∫i achitarea taxei de garan˛ie este prin numerar la      casieria autorit„˛ii contractante.
sediul Prim„riei.                                Ofertele se pot depune la sediul Prim„riei p‚n„ la data de
  5. Actele cerute sunt specificate Ón caietul de sarcini.        17.11.2005, ora 14.00.
  6. Primirea ofertelor p‚n„ la data de 21.11.2005.              Perioada de valabilitate a ofertelor este minimum 60 de zile
  7. Durata deleg„rii Ón gestiune prin concesiune pentru         de la data depunerii ofertelor.
                                        Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Prim„riei din
serviciul public de salubrizare este de 8 ani.
                                      C„lan, Str. G„rii nr. 1, Ón data de 18.11.2005, ora 10.00.
  8. Data deschiderii ofertelor este 24.11.2005, ora 10.00, la        Rela˛ii suplimentare se pot ob˛ine la sediul Prim„riei,
sediul Consiliului local al comunei P„uleni-Ciuc.              compartiment urbanism ∫i amenajarea teritoriului.
   (101/60.286)                                 (102/60.314)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
     Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                               &JUYDGY|062245]
                   Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 211/24.X.2005 con˛ine 40 de pagini. Pre˛ul: 6,80 lei noi/68.000 lei vechi   ISSN 1582—5884

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:17
posted:7/19/2010
language:Romanian
pages:40