Docstoc

105ap

Document Sample
105ap Powered By Docstoc
					                                 PARTEA A VI-A
Anul 173 (VI) — Nr. 105                      ACHIZIfiII PUBLICE                        Vineri, 27 mai 2005                                     SUMAR

                                    Pagina                                     Pagina

        ANUNfiURI DE INTENfiIE                            ANUNfiURI DE PARTICIPARE
                                              LA NEGOCIERE COMPETITIV√
Achizi˛ii publice de lucr„ri .......................................   1–2
                                        Achizi˛ie public„ de servicii .....................................   21
       AUNfiURI DE PARTICIPARE
        LA LICITAfiIE DESCHIS√                             ANUNfiURI DE ATRIBUIRE
                                          A CONTRACTELOR DE ACHIZIfiIE PUBLIC√
Achizi˛ii publice de produse .................................... 2–11
                                        Achizi˛ii publice de produse .................................... 21–22
Achizi˛ii publice de lucr„ri ....................................... 11–13   Achizi˛ii publice de lucr„ri ....................................... 22
Achizi˛ii publice de servicii ...................................... 14–20   Achizi˛ii publice de servicii ...................................... 23
      ANUNfiURI DE PARTICIPARE                          ANUNfiURI ŒN BAZA LEGII NR. 219/1998
       LA LICITAfiIE RESTR¬NS√                           PRIVIND REGIMUL CONCESIUNILOR
Achizi˛ie public„ de servicii .....................................    20  Licita˛ii publice deschise de bunuri ........................      24


                        ANUNfiURI            DE   INTENfiIE

                             ACHIZIfiII PUBLICE DE LUCR√RI

  Modernizarea punctului termic 2 V - cartierul Aurel Vlaicu           - racordarea modulelor la re˛elele de ap„ rece ∫i canalizare
din Arad                                    instala˛ii electrice de for˛„, iluminat ∫i ventila˛ie pentru
  1. Prim„ria Municipiului Arad, cod fiscal 3519925, cu sediul        incintele modulelor termice;
Ón Arad, Bd. Revolu˛iei nr. 75, jude˛ul Arad, telefon
                                          - conducte preizolate pentru distribu˛ia agentului termic
0257/281850, fax 0257/255818.
                                        primar 3.150 m;
  2. a. Amplasamentul lucr„rii: municipiul Arad, Cartierul Aurel
Vlaicu.                                       - desfacere ∫i refacere carosabil;
  b. Natura ∫i cerin˛ele execu˛iei:                        - lucr„ri conexe.
  Trecerea de la sistemul clasic de termoficare cu conexiune           3. a. Data aproximativ„ stabilit„ pentru ini˛ierea procedurii
direct„ la re˛eaua de agent termic primar prin intermediul unui         pentru atribuirea contractului de lucr„ri: iulie 2005.
modul complet echipat, amplasat la fiecare consumator,               b. Data aproximativ„ stabilit„ pentru Ónceperea lucr„rii:
const‚nd Ón:
                                        1.09.2005.
  - dezafectarea punctului termic - o bucat„;
                                          c. Calendarul aproximativ pentru execu˛ia lucr„rii: 1.09.2005-
  - achizi˛ia ∫i montarea de module termice complet echipate
cu capacit„˛i de 15, 120, 350 ∫i 450 kW; 100 - 160 buc„˛i;           1.09.2006.
  - construirea incintelor pentru amplasarea modulelor              4. Condi˛ii de finan˛are a lucr„rii: aloca˛ii de la bugetul local
termice (100 - 160 buc„˛i);                           ∫i fonduri conform H.G.R. nr. 326/2005.
   2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

  5. Alte informa˛ii: detalierea lucr„rii se va face Ón           - Ordinul nr. 1014/2001, privind aprobarea structurii,
documenta˛ia standard pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei      con˛inutului ∫i modului de utilizare a documenta˛iei standard
pentru achizi˛ia public„ de lucr„ri.                   pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei pentru achizi˛ia public„
  6. Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia         de lucr„ri;
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 24.05.2005.                    - Legea nr. 133/1999 privind stimularea Óntreprinz„torilor
                                     priva˛i pentru Ónfiin˛area ∫i dezvoltarea Óntreprinderilor mici ∫i
     (1/50.033)                           mijlocii publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I nr.
                                     349/23.07.1999.
                                       Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
   Autoritatea contractant„: C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA -
                                     MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
S.A., Sucursala de Transport Sibiu, cod fiscal 13414470, cu
sediul Ón Sibiu, bd. C. Coposu nr. 3, jude˛ul Sibiu, telefon         (2/50.055)
0269/207152, fax 0269/207151, inten˛ioneaz„ s„ organizeze
licita˛ie deschis„ Ón vederea atribuirii contractului de lucr„ri
pentru:                                   1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Societatea Comercial„
                                     ROMINSERVICES THERM - S.A., cod unic de Ónregistrare
 Nr.          Denumirea            Cod
                                     15010444, cu sediul Ón Mangalia, Str. Teilor nr. 1, jude˛ul
 crt.          lucr„rii            CPSA
                                     Constan˛a, telefon 0241/740460, fax 0241/740461.
 0            1                2         2. a. Amplasamentul lucr„rii: municipiul Mangalia, zona
 1.     RK ∫i modernizare sta˛ia                   central„ termic„ CT9 - centrala termic„ CT3.
      220/110/20 kV Gheorgheni         4525.14        b. Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale
                                     ale lucr„rii: lucr„ri pentru modernizarea ∫i eficientizarea
   Procedura care se va aplica pentru achizi˛ia de lucr„ri va fi
                                     sistemului centralizat de producere ∫i distribu˛ie a energiei
licita˛ie deschis„, organizat„ Ón conformitate cu:
                                     termice Ón municipiul Mangalia.
   - O.U.G. nr. 60/2001, privind achizi˛iile publice, modificat„ ∫i
                                       Proiectul este Ómp„r˛it Ón mai multe obiective de lucr„ri
aprobat„ cu Legea nr. 212/2001;
                                     pentru care se vor depune separat oferte.
   - Legea nr. 386/2003 pentru modificarea ∫i completarea art.
                                       3. Lucr„rile se vor executa p‚n„ la data de 15.11.2005.
41 din O.U.G. nr. 60/2001, privind achizi˛iile publice;
                                       6. Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie este 25.05.2005.
   - H.G.R. nr. 461/2001, pentru aprobarea normelor de
aplicare a O.U.G. nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice;          (3/50.060)
   ANUNfiURI           DE  PARTICIPARE             LA   LICITAfiIE         DESCHIS√

                          ACHIZIfiII PUBLICE DE PRODUSE

  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Societatea Comercial„       5. a. Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
TERMICA - S.A., Boto∫ani, cod fiscal R 12918330, cu sediul Ón       care se poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru
Boto∫ani, str. Pacea nr. 43, cod 710014, Ónmatriculat„ la Oficiul     elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere a
registrului comer˛ului cu nr. J 07/70/2000, telefon 0231/517953,     exemplarului:
fax 0231/516446; e-mail: termica@quatt.ro.                  Un exemplar al documenta˛iei pentu elaborarea ∫i
  2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      prezentarea ofertei se va ob˛ine de la Biroul Contracte, telefon
furnizare: licita˛ie deschis„.                      0231/537.100 (secretariat), interior 169 din cadrul autorit„˛ii
  b. Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate    contractante, prin solicitare scris„.
oferte: contract de furnizare de produse.                  b. Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea unui
  3. a. Locul de livrare a produselor: sediul Societ„˛ii        exemplar: costul documenta˛iei este de 4.500.000 lei (inclusiv
Comerciale TERMICA - S.A. din Boto∫ani, str. Pacea nr. 43.        T.V.A.) lei, pl„tibil Ón numerar la casieria unit„˛ii contractante
  b. Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:       sau     prin    virament     Ón    contul    IBAN
Achizi˛ionare schimb„toare de c„ldur„ cu pl„ci de mare          RO76RNCB1700000035030001 deschis la B.C.R. Sucursala
capacitate abur-ap„, Q = 12 Gcal/h - 2 buc„˛i; achizi˛ionare       Boto∫ani.
r„citoare condens Q = 1,346 Gcal/h - 2 buc„˛i.                c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 11 iulie 2005,
  c. Indica˛ii referitoare la posibilit„˛ile ofertan˛ilor de a depune  ora 11.00.
oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse        6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 18 iulie 2005,
solicitate.                                ora 11.00.
  Se accept„ numai ofertele pentru total contract de furnizare       b. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
men˛ionat. Ofertele vor fi f„cute numai Ón lei, cu ∫i f„r„ T.V.A.     Boto∫ani, str. Pacea nr. 43 - 710014.
Pre˛ul ofertei va include toate cheltuielile p‚n„ la destina˛ia       c. Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.
final„ DDP Boto∫ani.                             7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor
  4. Data limit„ de livrare a produselor: 20 august 2005, DDP      sunt membrii comisiei de evaluare, ofertan˛ii ∫i membrii
furnizor Boto∫ani.                            consiliului de administra˛ie ai societ„˛ii contractante.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005                       3

  b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 18 iulie 2005, ora     1. Societatea Rom‚n„ de Televiziune, cod fiscal R 8468440,
12.00, la sediul Societ„˛ii Comerciale TERMICA - S.A.,         cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 191, sectorul 1,
Boto∫ani.                                cod 010565, telefon/fax 599.18.47.
  8. Garan˛ia pentru participare solicitat„                2. a. Licita˛ie deschis„.
  Cuantumul garan˛iei de participare este de 45.000.000 lei.       b. Contract de furnizare de produse.
  9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau       3. a. Sediul Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune, Bucure∫ti.
referirile la prevederile care le reglementeaz„: contractul se       b. Switch-uri, cantit„˛i conform documenta˛iei pentru
finan˛eaz„ din surse bugetare, conform H.G. nr.             elaborarea ∫i prezentarea ofertei, cod CPSA 3002.13.
326/21.04.2005.                               4. Data limit„ de livrare a produselor: 30, respectiv 45 de
  Plata produselor contractate se va face Ón 15 zile de la      zile de la semnarea contractului.
recep˛ia produselor la beneficiar.                     5. a. Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea
                                    ofertelor poate fi procurat„ de la sediul S.R.T.V., Serviciul
  10. Informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
                                    Aprovizionare, telefon 599.18.47, 230.57.10, interior 229.
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i cea
                                      b. Pentru ridicarea acesteia, delegatul din partea persoanei
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
                                    juridice va prezenta o Ómputernicire Ón acest sens (con˛in‚nd
ofertantul:
                                    adresa firmei, num„rul de Ónregistrare la Oficiul registrului
  a. Ofertantul va pune la dispozi˛ie documentele care
                                    comer˛ului, codul fiscal, banca, cont IBAN) ∫i o chitan˛„ de la
dovedesc eligibilitatea:
                                    casieria S.R.T.V. pentru costul documenta˛iei. Pre˛ul unui
  - declara˛ie pe proprie r„spundere completat„ Ón          exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i prezentarea
conformitate cu formularul B1, Sec˛iunea IV din Ordinul         ofertei este de 200.000 lei (T.V.A. inclus„).
ministrului finan˛elor publice nr. 1012/2001;                c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8.06.2005.
  - certificate tip constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor    6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 16.06.2005, ora
exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv a   10.00.
celor locale, precum ∫i a contribu˛iei pentru asigur„rile sociale      b. Ofertele se vor depune la Registratura S.R.T.V. sau se
de stat.                                trimit prin po∫t„.
  b. Ofertantul va pune la dispozi˛ie documentele care s„         c. Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
dovedeasc„ Óndeplinirea cerin˛elor minime cu privire la           7. Deschiderea ofertelor se va face la sediul S.R.T.V. Ón
capacitatea tehnic„:                          data de 16.06.2005, ora 11.00.
  - fi∫a de informa˛ii generale;                     8. Garan˛ia pentru participare la licita˛ie: 35.000.000 lei.
  - lista cuprinz‚nd subcontractan˛ii, Ónso˛it„ de acordurile de     9. Modalitatea de finan˛are: surse proprii. Plata Ón termen de
subcontractare;                             maximum 7 zile lucr„toare de la livrare.
  - autorizarea pentru livrarea produselor;                10. Documentele care atest„ eligibilitatea ∫i calificarea
  - recomand„ri din partea altor beneficiari;             ofertantului sunt urm„toarele:
                                      I. Declara˛ie pe proprie r„spundere privind eligibilitatea.
  - certificarea sistemului calit„˛ii;
                                      II. Certificate constatatoare privind obliga˛iile exigibile de
  - experien˛a similar„;
                                    plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv a celor locale,
  - resurse tehnice;                         precum ∫i a contribu˛iei pentru asigur„rile sociale de stat
  - resurse umane.                          (formulare tip eliberate de autorit„˛ile competente din ˛ara Ón
  c. Ofertantul va pune la dispozi˛ie documentele care s„       care ofertantul este rezident).
dovedeasc„ Óndeplinirea cerin˛elor minime cu privire la           III. Certificat de atestare fiscal„ pentru persoane juridice.
capacitatea economico-financiar„:                      IV. Dovada de plat„ taxe locale.
  - bilan˛ul contabil din anul precedent;                 V. Certificat constatator emis de Oficiul registrului comer˛ului
  - cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii 3 ani;          de pe l‚ng„ Camera de Comer˛ ∫i Industrie Na˛ional„ sau
  - lichiditate general„.                       Teritorial„.
  11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„       VI. Informa˛ii generale despre ofertant.
oferta valabil„: 90 de zile de la data limit„ de depunere a         VII. List„ cu subcontractan˛ii, dac„ este cazul.
ofertelor.                                 VIII. Autorizare pentru livrarea produselor din partea
                                    produc„torului.
  12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
                                      IX. Certificat ISO 9001/2000 pentru produc„tor.
de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
                                      X. Informa˛ii despre capacitatea financiar„ a ofertantului
tehnico-economic.
                                    (bilan˛ul contabil).
  13. Se interzice depunerea de oferte alternative.
                                      11. Ofertantul trebuie s„ men˛in„ valabil„ oferta pe o
  14. Eventualele contesta˛ii se vor depune la Secretariatul     perioad„ de 45 de zile.
Societ„˛ii Comerciale TERMICA - S.A. din Boto∫ani, str. Pacea        12. Criteriul de evaluare a ofertelor va fi pre˛ul cel mai
nr. 43.                                 sc„zut.
  15. Nu se acord„ marja de preferin˛„ intern„.              13. Nu se admite depunerea de oferte alternative.
  16. Nu exist„ anun˛ de inten˛ie de a efectua achizi˛ii         14. Societatea Rom‚n„ de Televiziune nu a publicat Ón anul
publice.                                2005 anun˛ de inten˛ie.
  17. Anun˛ul de participare la licita˛ia deschis„ a fost         15. Prezentul anun˛ de participare a fost transmis c„tre
transmis spre publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea    Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL, Ón vederea public„rii,
a VI-a, Achizi˛ii publice, pe data de 24 mai 2005.           Ón data de 24.05.2005.
   (4/50.035)                               (5/50.037)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

  1. Regia Autonom„ pentru Activit„˛i Nucleare - Sucursala        1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Prim„ria comunei
ROMAG TERMO, cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, cod          Sf‚ntu Gheorghe, cod fiscal 4793880, telefon/fax 0240.546701.
fiscal J 10882752, Calea T‚rgu Jiului, km 5, telefon            2. a. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
0252/323666, fax 0252/323066.                     furnizare: licita˛ie deschis„.
  2. Organizeaz„ licita˛ie deschis„ (repetare procedur„),        b. Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
pentru atribuirea contractului de furnizare îla cheie”: Procurarea   oferte: contract de furnizare de produse.
∫i montarea de sisteme de producere hidrogen - 2 buc„˛i.          3. a. Locul de livrare a produselor: Prim„ria Sf‚ntu
  3. a. Locul de livrare a produselor: Sucursala ROMAG        Gheorghe, jude˛ul Tulcea.
TERMO a Regiei Autonome pentru Activit„˛i Nucleare Drobeta-
                                      b. Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
Turnu Severin, cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, Calea
                                      Buldoexcavator
T‚rgu Jiului, km 5, jude˛ul Mehedin˛i.
                                      - bra˛ de excavator monobloc curbat pentru s„parea peste
  b. Produsele ce se vor achizi˛iona: sisteme de producere
                                    obstacole;
hidrogen - 2 buc„˛i, cod CPSA 3162.13.
  c. Se va depune ofert„ pentru toate produsele.             - capacitate cup„ excavator: 0,200-0,400 m3;
  4. Termenul limit„ de furnizare: 180 de zile de la semnarea      - mobilitate cup„ excavator: minimum 201 grade;
contractului.                               - ad‚ncimea maxim„ de excavare: minimum 4.800 mm;
  5. a. Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei      - Ón„l˛imea maxim„ de Ónc„rcare: minimum 3.200 mm;
poate fi cump„rat„ de la Serviciul L.U.R.I. - Sucursala Romag       - capacitate cup„ Ónc„rc„tor: minimum 1,00 m3.
Termo, telefon 0252/323666.                        c. Se solicit„ oferta pentru Óntreaga cantitate de produse: 1
  b. Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui     (una) bucat„.
exemplar: 500.000 lei (f„r„ T.V.A.) se depun la casieria unit„˛ii.     4. Data limit„ de livrare a produselor: 15 zile de la
  c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 10.06.2005.   semnarea contractului de furnizare a produselor.
  6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 20.06.2005, ora     5. a. Denumirea ∫i adresa serviciului de la care se poate
15.00.                                 ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
  b. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: sediul    prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere a exemplarului
Sucursalei Romag Termo din Drobeta-Turnu Severin, Calea        respectiv: Prim„ria comunei Sf‚ntu Gheorghe, secretar.
T‚rgu Jiului, km 5, jude˛ul Mehedin˛i.                   b. Costul ∫i condi˛iile de plat„: valoarea unui exemplar este
  c. Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.      de 3.000.000 lei care se vor pl„ti la casieria Prim„riei Comunei
  7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:    Sf‚ntu Gheorghe.
membrii comisiei de evaluare ∫i reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai
                                      c. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 4 zile Ónainte de
ofertan˛ilor.
                                    data limit„ pentru depunerea ofertelor.
  b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 21.06.2005, ora
                                      6. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 22 iunie 2005.
12.00, la sediul Sucursalei Romag Termo.
                                      b. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Prim„ria
  8. Garan˛iile de participare solicitate: 200.000.000 lei.
  9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau     comunei Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Tulcea.
referirile la prevederile care le reglementeaz„.              c. Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba
  a. Modalit„˛ile principale de finan˛are: surse proprii.      rom‚n„.
  b. Modalit„˛i de plat„: plata se face prin compensare cu        7. a. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
datorii la Bugetul statului ∫i/sau compensare cu energie        reprezentan˛ii legali ai ofertan˛ilor sau delega˛i cu Ómputernicire.
electric„.                                 b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 22 iunie 2005, ora
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze        18.00, Prim„ria comunei Sf‚ntu Gheorghe.
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul     8. Garan˛iile pentru participare solicitate: 50.000.000 lei.
de furnizare: nu este cazul.                        9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„:
  11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i     - buget local;
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea        - dispozi˛ie de plat„.
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„          10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze
ofertantul: conform DEPO.                       asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul
  12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„-∫i men˛in„     de furnizare: nu este cazul.
oferta valabil„: 90 de zile calendaristice de la data limit„ pentru    11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
depunerea ofertelor.
                                    cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
  13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
                                    economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
                                    ofertantul:
tehnico-economic.
                                      - declara˛ie pe proprie r„spundere privind eligibilitatea;
  14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se vor
depune oferte alternative.                         - certificat emis de Oficiul registrului comer˛ului;
  15. Alte informa˛ii: nu este cazul.                  - copie dup„ certificatul de Ónregistrare ∫i actul constitutiv;
  16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a     - certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor
VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: anun˛ul de      exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv a
inten˛ie publicat Ón data de 14.12.2004.                celor locale, precum ∫i a contribu˛iei pentru asigur„rile sociale
  17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia     de stat;
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 24.05.2005.                  - pentru experien˛a similar„, Óncheierea ∫i Óndeplinirea Ón
                                    ultimii 3 ani a cel pu˛in 2 contracte cu o valoare egal„ sau mai
    (6/50.038)                           mare de 2.000.000 mii lei fiecare, al c„ror obiect a fost
                                    furnizarea de produse similare;
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005                      5

  - cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii 3 ani s„ fie egal„     Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 21.06.2005, ora
sau mai mare de 6.000.000.000 lei;                   12.00.
  - lichiditate general„: valoarea minim„ impus„ 100%;          Ofertele se redacteaz„ Ón limba rom‚n„.
  - solvabilitate patrimonial„: valoarea minim„ impus„ 30%;       La deschiderea ofertelor sunt admi∫i s„ participe, pe l‚ng„
  - celelalte documente ∫i cerin˛e sunt prev„zute Ón         membrii comisiei de evaluare, reprezentan˛ii ofertan˛ilor, pe
documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei, cap. B,     baz„ de Ómputernicire scris„ din partea firmei pe care o
sec˛iunea II Ordinul 1012/2001.                    reprezint„.
  12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„       Deschiderea ofertelor depuse se va face la data de
oferta valabil„: 60 de zile.                      22.06.2005, ora 10.00, la sediul autorit„˛ii contractante.
  13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului    Garan˛iile de participare la licita˛ie sunt prev„zute Ón
de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere      documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i se vor
tehnico-economic.                           depune o dat„ cu oferta, prin scrisoare de garan˛ie bancar„
  14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se depun   emis„ de o banc„ din Rom‚nia.
oferte alternative.                            Garan˛ia de participare la licita˛ie r„m‚ne la dispozi˛ia
  15. Alte informa˛ii:                        autorit„˛ii contractante pentru c‚∫tig„torul licita˛iei, p‚n„ dup„
  - nu se accept„ ofertan˛i cu datorii de plat„ c„tre stat ∫i    semnarea contractului de furnizare ∫i se va restitui dup„ 3 zile
taxe locale;                              lucr„toare de la constituirea garan˛iei de bun„ execu˛ie.
  - se acord„ preferin˛a intern„.                    Pentru ofertan˛ii nec‚∫tig„tori, garan˛ia pentru participare se
  16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a   restituie c‚t mai repede posibil, dar nu mai t‚rziu de 3 zile
VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: nu s-a publicat   lucr„toare de la data expir„rii perioadei de valabilitate a ofertei.
anun˛ de inten˛ie.                             Contesta˛iile se depun la sediul autorit„˛ii contractante, la
  17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia     adresa de mai sus.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25 mai 2005.                  Finan˛area prezentei achizi˛ii se face din credite bugetare,
                                    iar plata se va efectua dup„ recep˛ia cantitativ„ ∫i calitativ„ a
   (7/50.042)                            produselor livrate conform contractului de furnizare, imediat
                                    dup„ ob˛inerea vizei de control preventiv al reprezentantului
                                    Ministerului Finan˛elor Publice.
  Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale, prin U.M. nr. 02574, Bucure∫ti,
                                      Perioada de valabilitate a ofertei: p‚n„ la data de
cod fiscal 419.31.25, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Drumul Taberei
                                    22.07.2005.
nr. 7-9, sectorul 6, telefon 410.22.20, interior 2305, telefon/fax
                                      Criteriul de atribuire a contractului de furnizare este îpre˛ul
413.13.31, organizeaz„ licita˛ie deschis„ pentru achizi˛ia public„
                                    cel mai sc„zut”.
de produse petroliere.
                                      Se interzice depunerea de oferte alternative.
  Condi˛ia de livrare: CPT (cheltuieli de transport pl„tite p‚n„
                                      Condi˛iile privind eligibilitatea, Ónregistrarea ∫i cerin˛ele
la) unit„˛ile militare beneficiare, conform documenta˛iei standard
                                    minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i economico-financiar„
pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
                                    sunt prev„zute Ón fi∫a de date a achizi˛iei.
  Natura ∫i cantitatea produselor ce urmeaz„ a se achizi˛iona:
                                      S-a publicat anun˛ de inten˛ie Ón 17.11.2004.
  - benzin„ tip COR 95 f„r„ plumb = 295,3 tone, cod CPSA
                                      Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
2320.11;
                                    Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 25 mai 2005.
  - benzin„ tip COR 95 cu plumb = 435,25 tone, cod CPSA
2320.11;                                  (8/50.043)
  - motorin„ - 35 = 3.865 tone, cod CPSA 2320.15;
  - motorin„ - 15 = 2.071,8 tone, cod CPSA 2320.15;
  - ulei pentru transmisii tip T 90 EP 2 S = 20 tone, cod CPSA      1. Autoritatea contractant„:
2320.18;                                  Regia Autonom„ de Transport Timi∫oara, cod fiscal R
  - ulei pentru instala˛ii hidraulice tip H 46 A = 25 tone, cod   2490570, cu sediul Ón Timi∫oara, bd. Take Ionescu nr. 56,
CPSA 2320.18;                             300124, telefon 0256 - 43 32 40, 43 65 44, telefon/fax
  - unsoare multifunc˛ional„ tip UM 175 LiCa 3 = 15 tone, cod    0256-43 38 83.
CPSA 2320.31;                               2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
  - combustibil pentru uz neindustrial, tip P = 56 tone, cod     furnizare: licita˛ie deschis„.
CPSA 2320.13.                               b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte:
  Oferta se va depune pentru unul sau mai multe loturi de      furnizare produse.
produse, dar pentru Óntreaga cantitate din lotul (loturile)        3. a) Locul de livrare a produselor: sediul achizitorului.
respectiv (respective), Ón condi˛ia de livrare CPT (cheltuieli de     b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
transport p‚n„ la) unit„˛ile militare beneficiare, conform         - aliaj de aluminiu turnat Ón blocuri - 3.600 kg;
documenta˛iei pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.          cod CPSA EJ 2741.11,
  Termen de livrare: conform desf„∫ur„torului anex„ la caietul      - tabl„ de aluminiu - 720 kg;
de sarcini.                                - tabl„ striat„ de aluminiu - 1.116 kg;
  Documenta˛ia autorit„˛ii contractante pentru elaborarea ∫i       cod CPSA EJ 2742.24,
prezentarea ofertei se poate ob˛ine de la sediul unit„˛ii, Ón zilele    - profil extrudat de aluminiu 46 - 0052 - 170 kg;
lucr„toare, Óntre orele 10.00-14.00, contra sumei de 300.000 lei,     - profil extrudat de aluminiu 46 - 0059 - 2.860 kg;
care se va achita Ón numerar la casieria unit„˛ii.             - profil extrudat de aluminiu 46 - 0071 - 133 kg;
  Data limit„ pentru solicitarea de clarific„ri: 13.06.2005.       - profil extrudat de aluminiu 46 - 0079 - 17 kg;
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

   - profil extrudat de aluminiu 46 - 0082 - 34 kg;           Lajos, nr. 208A, cod po∫tal 535500, telefon 0266/364688, fax
   cod CPSA EJ 2742.22.                         0266/365268.
   4. Data limit„ de livrare a produselor: conform documenta˛iei       2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului: licita˛ie
de licita˛ie.                               public„ deschis„.
   5. a) Documentele ofertei pot fi achizi˛ionate de la serviciul      Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
indicat la adresa de mai jos:                       oferte: contract de achizi˛ie de produse.
   R.A.T.T. - Serviciul licita˛ii, contracte, achizi˛ii, cu sediul Ón    3. Locul de livrare: sediul autorit„˛ii contractante.
Timi∫oara, bd. Take Ionescu nr. 56, 300124, jude˛ul Timi∫.           Produsele pentru care se solicit„ licita˛ia:
   b) Costul documenta˛iei este de 300.000 lei ∫i poate fi          cod CPSA 2934.12, ma∫ini-unelte pentru prelucrarea
achitat Ón numerar la casieria R.A.T.T.                  lemnului, plutei, osului, ebonitei, textolitului sau a altor
   c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: conform art. 38,  materiale similare, prese ∫i alte ma∫ini de tratare a lemnului ∫i
alin. 2, lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ nr. 60/2001, modificat„     a plutei; instala˛ie pentru uscarea lemnului = o bucat„.
∫i completat„ prin Legea nr. 212/2002 ∫i Legea nr. 386/2003.          - cod CPSA 2822.12, central„ termic„: cazan pe combustibil
   6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 17.06.2005, ora    solid = o bucat„.
10.00.                                     Se accept„ oferte par˛iale.
   b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele            Oferta pentru produsul solicitat se va depune Ón lei ∫i Ón
respectiv eventualele contesta˛ii:                    euro.
    Regia Autonom„ de Transport Timi∫oara, cu sediul Ón           4. Termenul limit„ de livrare a produselor: 60 de zile
Timi∫oara, str. Take Ionescu nr. 56, 300124, jude˛ul Timi∫.        calendaristice de la perfectarea contractului ∫i Ónregistrarea la
   c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.      sediul autorit„˛ii contractante.
   7. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la            5. Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei,
deschiderea ofertelor.                          precum ∫i informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine de la sediul
   b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 17.06.2005, ora     Societ„˛ii Comerciale TIG-RAD SYSTEM - S.R.L., Gheorgheni,
12.00, la sediul R.A.T.T.                         str. Kossuth Lajos, nr. 208A, cod po∫tal 535500, telefon
                                     0266/364688, fax 0266/365268.
   8. Ofertele vor fi Ónso˛ite de o garan˛ie de participare la
                                        Costul unui exemplar este de 500.000 ROL (50,00 RON),
licita˛ie care va fi Ón valoare de:
                                     care se achit„ la casieria Societ„˛ii Comerciale TIG-RAD
   • 4.500.000 lei pentru cod CPSA EJ 2741.11;
                                     SYSTEM - S.R.L, Gheorgheni.
   • 4.000.000 lei pentru cod CPSA EJ 2742.24;
                                        Data limit„ pentru ob˛inerea clarific„rilor: 3 iunie 2005.
   • 5.500.000 lei pentru cod CPSA EJ 2742.22.
                                        Ofertele se redacteaz„ Ón limba rom‚n„.
   9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau
                                        6. Data limit„ de depunere a ofertelor: 11 iunie 2005, ora
referirile la prevederile care le reglementeaz„: surse proprii.
                                     10.00. Œn cazul Ón care nu se Óntrune∫te num„rul minim de
   10. Ofertantul va preciza forma juridic„ Ón care se         participan˛i, licita˛ia se va relua dup„ 7 zile.
legalizeaz„ asocierea grupului ofertan˛i c„rora li s-a atribuit
                                        Ofertele trebuie depuse la adresa autorit„˛ii contractante.
contractul de furnizare (unde este cazul).
                                        7. Persoanele admise s„ asiste la deschiderrea ofertelor:
   11. Informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, cerin˛ele
                                     membrii comisiei de evaluare ∫i repezentan˛ii legali ai
minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea economico-
                                     ofertan˛ilor participan˛i sau Ómputernici˛ii acestora.
financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul,
                                        Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 14 iunie 2005, ora
precum ∫i documentele pe care ofertan˛ii trebuie s„ le depun„
                                     12.00, la sediul Societ„˛ii Comerciale TIG-RAD SYSTEM -
Ón acest scop sunt prezentate Ón documentele de licita˛ie.
                                     S.R.L., Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 208/A.
   12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
                                        8. Garan˛ia pentru participare la licita˛ie este de 26.000.000
oferta valabil„: 90 de zile de la data de deschidere a ofertelor.
                                     ROL (2.600,00 RON).
   13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
                                        9. Sursa de finan˛are: surse proprii ∫i finan˛are de la
de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.
                                     Ministerul Integr„rii Europene prin subprogramul îDezvoltarea
   14. Se interzice depunerea de oferte alternative.          ora∫elor prin stimularea activit„˛ii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii”.
   15. Nu exist„ un anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al        Modalit„˛i de plat„: plata se face conform documenta˛iei de
Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice.                licita˛ie.
   16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia        10. Pot participa persoane juridice de orice form„ juridic„.
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.                    11. Condi˛iile de eligibilitate a ofertan˛ilor privesc
    (9/50.053)                             Ónregistrarea, plata taxelor ∫i impozitelor c„tre bugetul de stat ∫i
                                     a contribu˛iei la asigur„rile sociale de stat, capacitate financiar„,
                                     precum ∫i certificarea sistemului calit„˛ii, obliga˛ii contractuale Ón
  1. Ministerul Integr„rii Europene, Ón calitate de autoritate de    derulare. Informa˛ii privind cerin˛ele minime referitoare la
management al Subprogramului Dezvoltarea ora∫elor prin          capacitatea tehnic„ ∫i cea economico-financiar„ se pot ob˛ine
stimularea activit„˛ilor Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii pe anul    din documenta˛ia de licita˛ie.
2004 Ón cadrul programelor regionale specifice, cu sediul Ón          12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile.
Bucure∫ti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, telefon       13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea
021 - 4106500, cofinan˛eaz„ proiectul cu titlul îPreg„tirea firmei    mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
pentru produc˛ie corespunz„toare standardelor UE”, Ónaintat de         14. Nu se depun oferte alternative.
Societatea Comercial„ TIG-RAD SYSTEM - S.R.L., Gheorgheni,           15. Nu sunt disponibile alte informa˛ii privind preferin˛e
cod fiscal R8621895, cu sediul Ón Gheorgheni, str. Kossuth        interne etc.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005                       7

  16. Nu exist„ anun˛ similar sau identic cu acesta publicat Ón      2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
Monitorul Oficial al Rom‚niei, sau Ón alte locuri.           furnizare: licita˛ie deschis„ - repetare.
  17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia        b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25 mai 2005.                oferte: contract de furnizare de produse.
                                      3. a) Locul de livrare a produselor: Consiliul Local al
   (10/50.063)
                                    Municipiului Lugoj, Direc˛ia de Asisten˛„ Social„ Comunitar„,
                                    Pia˛a Victoriei nr. 4, Lugoj, jude˛ul Timi∫.
  1. Autoritatea contractant„: Penitenciarul Bucure∫ti, Str.       b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona,
Sabarului nr. 1, comuna Jilava, jude˛ul Ilfov, telefon 457.01.81,    codul CPSA: mobilier Centru de zi pentru persoane v‚rstnice
fax 457.01.64, cod fiscal 4193095.                   (cod CPSA 361.2, 361.4, 361.6, 361.7).
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de       c) Ofertele vor fi depuse pentru Óntreaga gam„ de produse
achizi˛ie public„: licita˛ie deschis„.                 solicitate.
  b) Tipul contractului: contract de achizi˛ie public„.          4. Termenul limit„ de livrare a produselor: 30 de zile.
  3. a) Locul de livrare a produsului: Penitenciarul Bucure∫ti,      5. a) Denumirea ∫i adresa compartimentului de la care se
comuna Jilava, Str. Sabarului nr. 1, jude˛ul Ilfov.           poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
  b) Denumirea produsului: Cartofi de var„, 150 tone, cod       prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere a exemplarului
CPSA 0111.21.                              respectiv: Prim„ria Municipiului Lugoj, Pia˛a Victoriei nr. 4,
  c) Depunerea de oferte pentru Óntreaga cantitate.          Lugoj, jude˛ul Timi∫, cod po∫tal 305500, Compartimentul Licita˛ii
  4. Data limit„ de livrare a produsului: 31.07.2005.         ∫i Achizi˛ii Publice, telefon +40256/351441, int. 230; un
  5. a) Denumirea serviciului de la care se poate ob˛ine un      exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i prezentarea
exemplar din documenta˛ie: Serviciul aprovizionare al          ofertei se va elibera numai poten˛ialilor ofertan˛i care au Ónaintat
Penitenciarului Bucure∫ti, telefon 457.01.81/117.            o solicitare scris„ Ón acest sens ∫i fac dovada achit„rii taxei
  b) Costul unui set de documenta˛ie: 300.000 lei.          aferente (documenta˛ia se va elibera dup„ 24 de ore de la
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 20.06.2005.    primirea solicit„rii).
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 23.06.2005, ora      b) Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui
11.00.                                 exemplar: 500.000 ROL (50 RON); taxa se poate achita la
  b) Depunerea ofertelor: Penitenciarul Bucure∫ti, Str.        casieria autorit„˛ii contractante sau prin ordin de plat„, Ón contul
Sabarului nr. 1, comuna Jilava.                     RO56TREZ62321220230XXXXX, deschis la Trezoreria
  c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.     Municipiului Lugoj.
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:       c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 7.06.2005.
membrii comisiei de evaluare numit„ prin decizia conducerii         6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 14.06.2005, ora
unit„˛ii ∫i reprezentan˛ii firmelor care au depus oferte.        12.00.
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 23.06.2005, ora      b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
12.00, la sediul Penitenciarului Bucure∫ti, comuna Jilava, Str.     Consiliul Local al Municipiului Lugoj, Direc˛ia de Asisten˛„
Sabarului nr. 1, jude˛ul Ilfov.                     Social„ Comunitar„, Pia˛a Victoriei nr. 4, Lugoj, jude˛ul Timi∫,
  8. Garan˛ia de participare la licita˛ie: 10.000.000 lei.      cod po∫tal 305500, Compartimentul Rela˛ii cu Publicul.
  9. Modalitatea de plat„ a produsului care va face obiectul       c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.
contractului de achizi˛ie public„: ordin de plat„ prin trezorerie.     7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
  10. Condi˛ii de eligibilitate, capacitatea tehnic„ ∫i economico-  reprezentan˛ii ofertan˛ilor, pe baz„ de Ómputernicire.
financiar„ impuse sunt cele prev„zute Ón documenta˛ia ofertei        b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 16.06.2005, ora
(Ón concordan˛„ cu Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.        14.00, la sediul autorit„˛ii contractante.
60/2001).                                  8. Garan˛iile pentru participare solicitate: 3.000.000 ROL
  11. Pre˛ul nu se schimb„ pe perioada derul„rii contractului.    (300 RON); se constituie prin oricare din urm„toarele modalita˛i:
  12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului:  scrisoare de garan˛ie bancar„ Ón favoarea autorit„˛ii
pre˛ul cel mai mic ∫i Óntrunirea caracteristicilor tehnice minimale   contractante,     ordin   de    plat„    Ón   contul
prezentate Ón caietul de sarcini.                    RO08TREZ6235002XXX000676, deschis la Trezoreria
  13. S-a publicat anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al     Municipiului Lugoj, sau prin lichidit„˛i depuse la casieria
Rom‚niei nr. 4 din 6.01.2005.                      autorit„˛ii contractante.
  14. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia       9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„: bugetul
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.                 local.
   (11/50.065)                              10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
                                    cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
                                    economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
  1. Autoritatea contractant„:                     ofertantul: conform documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
  a) denumirea: Consiliul Local al Municipiului Lugoj, Direc˛ia    prezentarea ofertei.
de Asisten˛„ Social„ Comunitar„;                      11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
  b) codul fiscal: 16817664;                      valabil„: 90 de zile.
  c) adresa: Pia˛a Victoriei nr. 4, Lugoj, jude˛ul Timi∫;         12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  d) num„rul de telefon: +40256/329961;                de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.
  e) num„rul de fax: +40256/350393;                    13. Nu se accept„ depunerea de oferte alternative.
  f) e-mail: mariaelenastamurean@yahoo.com.                14. Nu se acord„ marj„ de preferin˛„ intern„.
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

  15. Eventualele contesta˛ii se vor transmite/depune la         11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
Compartimentul Licita˛ii ∫i Achizi˛ii Publice din cadrul Prim„riei   oferta valabil„: 60 de zile.
Municipiului Lugoj, Pia˛a Victoriei nr. 4, Lugoj, jude˛ul Timi∫,      12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
cod po∫tal 305500, fax +40256/350393, e-mail:             de produse: pre˛ul cel mai sc„zut, franco depozit beneficiar,
achizitiipublice@primarialugoj.ro.                   plata prin compensare cu energie electric„, prin compensare cu
  16. Nu a fost publicat un anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul      datoriile c„tre Bugetul Consolidat al Statului (conform
Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice.         Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2001, aprobat„ prin
  17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia     Legea nr. 320/2004) sau Ón func˛ie de posibilit„˛i cu ordin de
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.                plat„ sau fil„ cec Ón termen de 30 de zile de la facturare, Ón
    (12/50.067)                           condi˛iile respect„rii Ón totalitate a prevederilor caietului de
                                    sarcini.
                                      13. Nu se admite depunerea ofertelor alternative.
  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Baza de Aprovizionare      14. Se respinge ofertantul ale c„rui documente nu sunt
Transport Servicii Motru, cod fiscal 16489222, num„r de        complete sau nu corespund cerin˛elor de elaborare ∫i
Ónmatriculare J 18/263/2004, cu sediul Ón Motru, cod 212500,      prezentare a ofertei.
jude˛ul Gorj, tel. 0726120090, interior 618, tel./fax            15. Ofertan˛ii cu statut de I.M.M.-uri vor prezenta toate
053/410083/0723135299.                         documentele legale care certific„ acest lucru, acestea
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de     beneficiind de Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea
furnizare: licita˛ie deschis„.                     Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii.
  b) Tipul contractului de furnizare de produse pentru care        16. A fost publicat anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al
sunt solicitate oferte: piese de schimb TR3-TR4, cod CPSA       Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice, Ón data de
EL 2952.61, EK 2811.10, EL 2914.22, EL 2914.26, EL 2922.11.      26.11.2004.
  3. a) Locul de livrare al produselor: depozitele B.A.T.S.
                                      17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
Motru.
                                    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
   piese de schimb TR3-TR4, cod CPSA EL 2952.61,             (13/50.070)
EL 2914.22, EK 2811.10, EL 2914.26, EL 2922.11.
  c) Furnizarea produselor se va face e∫alonat, trimestrial,
conform graficului de livrare aferent anului 2005.             1. Persoana juridic„ achizitoare: Compania Na˛ional„ de
  4. Data limit„ de livrare a produselor: 20.12.2005.        Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia - S.A., Direc˛ia
  5. a) Documenta˛ia se poate ob˛ine de la sediul Bazei de      Regional„ de Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cod fiscal R 16054368,
Aprovizionare Transport Servicii Motru, cu sediul Ón Motru, cod    cont virament RO40RNCB3200000000270001 deschis la B.C.R.,
212500, jude˛ul Gorj, tel. 0726120090, interior 618, tel./fax     Sucursala Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i, str. Gh. Asachi nr. 19, cod
053/410083/0723135299, Biroul disciplin„ contractual„ analiza,     po∫tal 7000481, tel. 0232/214.430 ∫i fax 0232/214.432.
sinteza pre˛uri.                              2. Organizatorul licita˛iei: Bursa Rom‚n„ de M„rfuri - S.A. -
  b) Contravaloarea acesteia este de 400.000 lei, care se va     Terminalul Ia∫i, cod unic de Ónregistrare R 1562696, cu sediul
achita la casieria Bazei de Aprovizionare Transport Servicii      Ón Ia∫i, Pia˛a Unirii nr. 2, tel./fax 0232/217.822.
Motru.                                   3. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 3.06.2005, ora  achizi˛ie public„: licita˛ie public„ deschis„.
15.00.                                   4. Tipul contractului: furnizare de produse.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 13.06.2005, ora     4. a) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
12.00.                                 emulsie bituminoas„ cu rupere rapid„ (EBCR), cod CPSA 2682
  b) Adresele la care trebuie transmise/depuse ofertele: Baza    - alte produse din minerale nemetalice.
de Aprovizionare Transport Servicii Motru, cu sediul Ón Motru,
                                      5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
cod 212500, jude˛ul Gorj, la registratura unit„˛ii.
                                    se poate ob˛ine, contra cost, de la Departamentul Opera˛iuni -
  c) Limba de redactare a ofertelor: limba rom‚n„.
                                    Tranzac˛ii al Bursei Rom‚ne de M„rfuri - S.A. - Terminalul Ia∫i,
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                    Pia˛a Unirii nr. 2, jude˛ul Ia∫i.
reprezentan˛ii oficiali ai ofertantului.
                                      b) Costul documenta˛iei: 1.500.000 ROL (150 RON), la care
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: Baza de
                                    se adaug„ T.V.A., conform reglement„rilor legale Ón vigoare.
Aprovizionare Transport Servicii Motru, Ón data de 13.06.2005,
                                    Plata se va face Ón numerar la casieria organizatorului sau cu
ora 13.00, Ón fa˛a membrilor comisiei de evaluare ∫i a
                                    ordin de plat„ Ón contul RO24RNCB3200000390530001, deschis
reprezentan˛ilor ofertan˛i.
                                    la Banca Comercial„ Rom‚n„ - Sucursala Ia∫i.
  8. Garan˛ia pentru participare: 2.350.000 lei.
  9. Finan˛area contractului de furnizare se va face din surse      Taxa de Ónscriere este Ón valoare de 2.000.000 ROL (200
proprii, cu Óncadrarea Ón sumele planificate, plata produselor     RON), la care se adaug„ T.V.A. ∫i se pl„te∫te la casieria
f„c‚ndu-se Ón urma accept„rii facturilor emise Ón baza         B.R.M. - Terminalul Ia∫i.
documentelor de livrare.                          6. a) Contractele de achizi˛ie public„ cu persoanele juridice
  10. Toate informa˛iile privind eligibilitatea, precum ∫i      achizitoare, se vor atribui conform prevederilor Legii nr.
documentele solicitate din care s„ reias„ capacitatea tehnic„ ∫i    212/2002 pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
economico-financiar„, acredit„rile organismelor abilitate       nr. 60/2001.
necesare livr„rii produselor, se reg„sesc Ón fi∫a de date a        b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: ofertele
achizi˛iei.                              pot fi transmise p‚n„ la data de 21.06.2005, orele 9.30, prin
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005                               9

po∫t„ sau depuse direct la sediul Bursei Rom‚ne de M„rfuri -             Prezentul anun˛ de participare a fost transmis spre publicare
Terminalul Ia∫i, Pia˛a Unirii nr. 2, jude˛ul Ia∫i, telefon            c„tre Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL de c„tre
0232/217.822.                                   organizatorul procedurii, Bursa Rom‚n„ de M„rfuri - Terminalul
  c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.           Ia∫i.
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                            (14/50.073)
reprezentan˛ii Ómputernici˛i, Ón scris, ai ofertan˛ilor.
  b) Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 21 iunie
2005, orele 10.00, la sediul Bursei Rom‚ne de M„rfuri -                1. Persoana juridic„ achizitoare: Compania Na˛ional„ de
Terminalul Ia∫i din Ia∫i, Pia˛a Unirii nr. 2.                   Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia - S.A., Direc˛ia
  8. Garan˛ia pentru participare se va constitui Ón func˛ie de         Regional„ de Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cod fiscal R 16054368,
loturile pentru care posibilii ofertan˛i inten˛ioneaz„ s„ depun„         cont virament RO40RNCB3200000000270001 deschis la B.C.R.,
oferta ∫i este Ón valoare de:                           Sucursala Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i, str. Gh. Asachi nr. 19, cod
Nr.                  Cantitate     Garan˛ie de participare  po∫tal 7000481, tel. 0232/214.430 ∫i fax 0232/214.432.
          Sec˛ia
                                           2. Organizatorul licita˛iei: Bursa Rom‚n„ de M„rfuri - S.A. -
Lot                  - tone -      (ROL)     (RON)
                                         Terminalul Ia∫i, cod unic de Ónregistrare R 1562696, cu sediul
1.  SDN   C‚mpulung Moldovenesc   187     25.000.000      2.500  Ón Ia∫i, Pia˛a Unirii nr. 2, tel./fax 0232/217.822.
2.  SDN   Gala˛i          218     30.000.000      3.000    3. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
3.  SDN   B‚rlad          204     30.000.000      3.000  achizi˛ie public„: licita˛ie public„ deschis„.
4.  SDN   Piatra-Neam˛       311     40.000.000      4.000    4. Tipul contractului: furnizare de produse.
   Total               920    125.000.000     12.500     4. a) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
                                         Criblura sort 8-16 mm, cod CPSA 1411 - piatr„ pentru
  9. Finan˛are contract: surse legal constituite.
                                         construc˛ii ∫i 5153 - v‚nz„ri cu ridicata ale altor materiale de
  10. Pot participa numai ofertan˛i produc„tori al c„ror obiect
                                         construc˛ii.
de activitate corespunde cod CAEN 2682 - fabricarea altor
                                           5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
produse din minerale nemetalice. Forma juridic„ de asociere
                                         se poate ob˛ine, contra cost, de la Departamentul Opera˛iuni -
ofertan˛i - contract de asociere legalizat.
                                         Tranzac˛ii al Bursei Rom‚ne de M„rfuri - S.A. - Terminalul Ia∫i,
  11. Condi˛iile de eligibilitate ∫i condi˛iile minime cu privire la
                                         Pia˛a Unirii nr. 2, jude˛ul Ia∫i.
capacitatea tehnic„ ∫i cea economico-financiar„ pe care trebuie
                                           b) Costul documenta˛iei: 1.500.000 ROL (150 RON), la care
s„ le Óndeplineasc„ ofertantul sunt conform fi∫ei de date a
                                         se adaug„ T.V.A., conform reglement„rilor legale Ón vigoare.
achizi˛iei din documenta˛ia de elaborare ∫i prezentare a ofertei.
                                         Plata se va face Ón numerar la casieria organizatorului sau cu
  12. Ofertan˛ii interesa˛i Ón vederea particip„rii, vor face
                                         ordin de plat„ Ón contul RO24RNCB3200000390530001, deschis
dovada Óndeplinirii Ón ultimii trei ani, cel pu˛in a unui contract de
                                         la Banca Comercial„ Rom‚n„ - Sucursala Ia∫i.
furnizare de produse similare, a c„rui valoare este conform
                                           Taxa de Ónscriere este Ón valoare de 2.000.000 ROL (200
tabelului:
                                         RON), la care se adaug„ T.V.A. ∫i se pl„te∫te la casieria
Nr.                      Experien˛a similar„ (min.)     B.R.M. - Terminalul Ia∫i.
          Sec˛ia
Lot                        ROL        RON        6. a) Contractele de achizi˛ie public„ cu persoanele juridice
1.  SDN   C‚mpulung Moldovenesc   1.600.000.000        16.000    achizitoare, se vor atribui conform prevederilor Legii nr.
                                         212/2002 pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
2.  SDN   Gala˛i           1.800.000.000        18.000
                                         nr. 60/2001.
3.  SDN   B‚rlad           1.700.000.000        17.000
                                           b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: ofertele
4.  SDN   Piatra-Neam˛        2.600.000.000       260.000
                                         pot fi transmise p‚n„ la data de 22.06.2005, orele 9.30, prin
  13. Situa˛ia financiar„: cifra medie anual„ de afaceri pe           po∫t„ sau depuse direct la sediul Bursei Rom‚ne de M„rfuri -
ultimii trei ani trebuie s„ fie cel pu˛in:                    Terminalul Ia∫i, Pia˛a Unirii nr. 2, jude˛ul Ia∫i, telefon
Nr.                    Cifra medie anual„ de afaceri     0232/217.822.
          Sec˛ia
                                           c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.
Lot                        ROL        RON
                                           7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
1.  SDN   C‚mpulung Moldovenesc   1.600.000.000        16.000    reprezentan˛ii Ómputernici˛i, Ón scris, ai ofertan˛ilor.
2.  SDN   Gala˛i           1.800.000.000        18.000      b) deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 22 iunie
3.  SDN   B‚rlad           1.700.000.000        17.000    2005, orele 10.00, la sediul Bursei Rom‚ne de M„rfuri -
4.  SDN   Piatra-Neam˛        2.600.000.000       260.000    Terminalul Ia∫i din Ia∫i, Pia˛a Unirii nr. 2.
  12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la               8. Garan˛ia pentru participare se va constitui Ón func˛ie de
deschiderea ofertelor.                              loturile pentru care posibilii ofertan˛i inten˛ioneaz„ s„ depun„
  13. Criteriul pentru atribuirea contractului de achizi˛ie public„       oferta ∫i este Ón valoare de:
este pre˛ul cel mai sc„zut/lot.                          Nr.                  Cantitate  Garan˛ie de participare
                                                   Sec˛ia
  14. Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.          Lot                  - tone -   (ROL)     (RON)
Nu se accept„ oferte par˛iale Ón cadrul unui lot. Nu se accept„
oferte alternative. Adjudecarea se face pe fiecare lot Ón parte.         1.  SDN   C‚mpulung Moldovenesc  1.869   18.000.000    1.800
                                         2.  SDN   Gala˛i          2.192   21.000.000    2.100
  15. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.                      3.  SDN   B‚rlad          2.045   20.000.000    2.000
  16. Anun˛ul de inten˛ie a fost publicat Ón Monitorul Oficial al        4.  SDN   Piatra-Neam˛       3.112   30.000.000    3.000
Rom‚niei nr. 246/20.12.2004.                              Total              9.218    89.000.000    8.900
   10           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

  9. Finan˛are contract: surse legal constituite.              b) Natura produselor ce se vor achizi˛iona:
  10. Pot participa numai ofertan˛i produc„tori al c„ror obiect       • piese de schimb pentru:
de activitate corespunde cod CAEN 1411 - extrac˛ia pietrei          - troleibuze DAC;
pentru construc˛ii ∫i cod CAEN 5153 - comer˛ cu ridicata cu          - autocamioane tip SAVIEM
material lemnos ∫i de construc˛ii. Forma juridic„ de asociere         - autocamioane tip RABA
ofertan˛i - contract de asociere legalizat.                  - tractor U 650
  11. Condi˛iile de eligibilitate ∫i condi˛iile minime cu privire la     cod CPSA EL 3430.20.
capacitatea tehnic„ ∫i cea economico-financiar„ pe care trebuie        4. Data limit„ de livrare a produselor: pe parcursul anului
s„ le Óndeplineasc„ ofertantul sunt conform fi∫ei de date a       2005.
achizi˛iei din documenta˛ia de elaborare ∫i prezentare a ofertei.       5. a) Documentele ofertei pot fi achizi˛ionate de la serviciul
  12. Ofertan˛ii interesa˛i Ón vederea particip„rii, vor face     indicat la adresa de mai jos: R.A.T.T. - Serviciul Licita˛ii,
dovada Óndeplinirii Ón ultimii trei ani, cel pu˛in a unui contract de  Contracte, Achizi˛ii, bd. Take Ionescu nr. 56, cod 300124,
                                     Timi∫oara.
furnizare de produse similare, a c„rui valoare este conform
                                       b) Costul documenta˛iei este de 300.000 lei ∫i poate fi
tabelului:
                                     achitat Ón numerar la casieria R.A.T.T.
Nr.                   Experien˛a similar„ (min.)      c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: conform art. 38,
          Sec˛ia
Lot                     ROL         RON   alin. 2, lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
                                     60/2001, modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 212/2002 ∫i
1.  SDN   C‚mpulung Moldovenesc  1.100.000.000     110.000
                                     Legea nr. 386/2003.
2.  SDN   Gala˛i          1.300.000.000     130.000
                                       6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 20.06.2005, ora
3.  SDN   B‚rlad          1.200.000.000     120.000  10.00.
4.  SDN   Piatra-Neam˛       1.900.000.000     190.000     b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele ∫i
   Total              5.500.000.000     550.000  eventualele contesta˛ii: Regia Autonom„ de Transport
  13. Situa˛ia financiar„: cifra medie anual„ de afaceri pe      Timi∫oara, bd. Take Ionescu nr. 56, 300124 Timi∫oara.
ultimii trei ani trebuie s„ fie cel pu˛in:                  c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.
                                       7. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la
Nr.                   Cifra medie anual„ de afaceri
          Sec˛ia                        deschiderea ofertelor.
Lot                     ROL       RON       b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 20.06.2005, ora
1.  SDN   C‚mpulung Moldovenesc  1.100.000.000     110.000  13.00, sediul R.A.T.T.
                                       8. Ofertele vor fi Ónso˛ite de urm„toarele garan˛ii de
2.  SDN   Gala˛i          1.300.000.000     130.000
                                     participare la licita˛ie, care vor fi Ón valoare de:
3.  SDN   B‚rlad          1.200.000.000     120.000
                                       - 4.000.000 lei, pentru Óntregul lot de produse pentru
4.  SDN   Piatra-Neam˛       1.900.000.000     190.000  troleibuze DAC;
   Total              5.500.000.000     550.000     - 1.000.000 lei, pentru Óntregul lot de produse pentru
  12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la        autocamioane tip SAVIEM;
deschiderea ofertelor.                            - 2.000.000 lei, pentru Óntregul lot de produse pentru
                                     autocamioane tip RABA;
  13. Criteriul pentru atribuirea contractului de achizi˛ie public„
                                       - 50.000 lei, pentru Óntregul lot de produse pentru tractor U
este pre˛ul cel mai sc„zut/lot.
                                     650;
  14. Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
                                       cod CPSA EN 3430.20.
Nu se accept„ oferte par˛iale Ón cadrul unui lot. Nu se accept„
                                       9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau
oferte alternative. Adjudecarea se face pe fiecare lot Ón parte.
                                     referirile la prevederile care le reglementeaz„: surse proprii.
  15. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia        10. Ofertantul va preciza forma juridic„ Ón care se
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.                 legalizeaz„ asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit
  16. Anun˛ul de inten˛ie a fost publicat Ón Monitorul Oficial al   contractul de furnizare (unde este cazul).
Rom‚niei nr. 246/20.12.2004.                         11. Informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
  Prezentul anun˛ de participare a fost transcris spre publicare    cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
c„tre Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL de c„tre             economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
organizatorul procedurii, Bursa Rom‚n„ de M„rfuri - Terminalul      ofertantul, precum ∫i documentele pe care ofertan˛ii trebuie s„
Ia∫i.                                  le depun„ Ón acest scop sunt prezentate Ón documentele de
                                     licita˛ie.
    (15/50.074)                              12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
                                     valabil„: 90 de zile de la data de deschidere a ofertelor.
                                       13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  1. Autoritatea contractant„: Regia Autonom„ de Transport
                                     de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.
Timi∫oara, cod fiscal R 2490570, bd. Take Ionescu nr. 56,
                                       14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
300124 - Timi∫oara, telefon 0256/43.32.40, 43.65.44, telefon/fax       15. Nu exist„ un anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al
0256/43.38.83.                              Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de        16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
furnizare: licita˛ie deschis„.                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
oferte: achizi˛ie produse.                          (16/50.076)
  3. a) Locul de livrare al produselor: sediul achizitorului.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005                       11

  1. Autoritatea contractant„: Regia Autonom„ de Transport         7. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la
Timi∫oara, cod fiscal R 2490570, bd. Take Ionescu nr. 56,        deschiderea ofertelor.
300124 - Timi∫oara, telefon 0256/43.32.40, 43.65.44, telefon/fax       b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 20.06.2005, ora
0256/43.38.83.                              12.00, sediul R.A.T.T.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de        8. Ofertele vor fi Ónso˛ite de urm„toarele garan˛ii de
furnizare: licita˛ie deschis„.                      participare la licita˛ie, care vor fi Ón valoare de:
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate      - 25.000.000 lei, pentru Óntregul lot de produse pentru
oferte: achizi˛ie produse.                        autobuze IKARUS;
  3. a) Locul de livrare al produselor: sediul achizitorului.        - 4.000.000 lei, pentru Óntregul lot de produse pentru
                                     troleibuze IKARUS;
  b) Natura produselor ce se vor achizi˛iona, codul CPSA:
                                       cod CPSA EN 3430.20.
  • piese de schimb pentru:
                                       9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau
  - autobuze IKARUS;                          referirile la prevederile care le reglementeaz„: surse proprii.
  - troleibuze IKARUS                            10. Ofertantul va preciza forma juridic„ Ón care se
   cod CPSA EL 3430.20.                        legalizeaz„ asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit
  4. Data limit„ de livrare a produselor: 12 luni calendaristice.   contractul de furnizare (unde este cazul).
  5. a) Documentele ofertei pot fi achizi˛ionate de la serviciul      11. Informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
indicat la adresa de mai jos: R.A.T.T. - Serviciul Licita˛ii,      cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
Contracte, Achizi˛ii, bd. Take Ionescu nr. 56, cod 300124,        economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
Timi∫oara.                                ofertantul, precum ∫i documentele pe care ofertan˛ii trebuie s„
  b) Costul documenta˛iei este de 300.000 lei ∫i poate fi       le depun„ Ón acest scop sunt prezentate Ón documentele de
achitat Ón numerar la casieria R.A.T.T.                 licita˛ie.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: conform art. 38,    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
alin. 2, lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.        valabil„: 90 de zile de la data de deschidere a ofertelor.
60/2001, modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 212/2002 ∫i         13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
Legea nr. 386/2003.                           de furnizare: pre˛ul cel mai sc„zut.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 20.06.2005, ora       14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
10.00.                                    15. Nu exist„ un anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial al
                                     Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice.
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele ∫i
                                       16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
eventualele contesta˛ii: Regia Autonom„ de Transport
                                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
Timi∫oara, bd. Take Ionescu nr. 56, 300124 Timi∫oara.
  c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.        (17/50.077)


                          ACHIZIfiII PUBLICE DE LUCR√RI
  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, num„rul de telefon, fax       d) Informa˛ii referitoare la scopul lucr„rii sau contractului de
ale autorit„˛ii contractante: Prim„ria Comunei Gepiu - jude˛ul      lucr„ri atunci c‚nd acesta necesit„ ∫i Óntocmirea proiectelor
Bihor, cod fiscal 16132288, cu sediul Ón Gepiu nr. 80, tel./fax     aferente: nu este cazul.
0259/479318.                                 4. Termenele limit„ de execu˛ie a lucr„rilor:
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de        - pentru ™colile Gepiu ∫i Bicaci - 10 septembrie 2005;
lucr„ri: licita˛ie deschis„.
                                       - pentru refacere gard stradal Prim„ria comunei Gepiu - 30
  b) Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate
                                     octombrie 2005;
oferte: contract de execu˛ie lucr„ri.
                                       - pentru extinderea re˛elei de alimentare cu ap„ Gepiu -
  3. a) Amplasamentul lucr„rilor:
   - Gepiu - ™coala cu cls. I-VIII                   Gepiu colonie pentru distan˛a de 2 km - 30 octombrie 2005.
  - Bicaci - ™coala cu cls. I-IV                      5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
  - Gepiu - Prim„ria comunei Gepiu                   care se poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru
  - Gepiu - Gepiu Colonie.                       elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere a
  b) Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale    exemplarului respectiv: sediul Prim„riei Comunei Gepiu, prin
ale lucr„rii:                              achizi˛ie.
  - repara˛ii curente ™coala cu cls. I-VIII Gepiu ∫i ™coala cu       b) Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea unui
cls. I-IV Bicaci (cod CPSA 4521/15, 4522/11, 4544/21, 4545/1,      exemplar al documenta˛iei: 200.000 lei, Ón numerar.
4545/13);                                  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 4 iulie 2005.
  - refacere gard stradal Prim„ria comunei Gepiu (cod CPSA
                                       6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 11.07.2005,
4511/11, 4511/12, 4544/23, 4534/1, 4534/10, 4545/1, 4542/1,
                                     orele 12.
4542/12, 4543/1, 4544/2, 4545/13)
                                       b) Adresa la care trebuie trimise/depuse ofertele: Prim„ria
  - extinderea re˛elei de alimentare cu ap„ Gepiu-Gepiu
colonie pe distan˛a de 2 km (cod CPSA 4525/21, 4526/3,          Comunei Gepiu nr. 80.
4526/50, 4531/1, 4532/11).                          c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.
  c) Pentru cele 4 lucr„ri, ofertan˛ii au posibilitatea de a        7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
depune oferte pentru una sau mai multe din lucr„rile           membrii comisiei de evaluare a ofertelor ∫i reprezentan˛ii
men˛ionate.                               ofertan˛ilor.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

   b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 12.07.2005, orele     3. a) Amplasamentul lucr„rii: DJ 207 A Storne∫ti km
12.00, la sediul Prim„riei Comunei Gepiu.                32+900-34+900, jude˛ul Ia∫i.
   8. Garan˛iile pentru participare solicitate:              b) Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale
   - pentru repara˛ii ∫coli 10.000.000 lei;              ale lucr„rii: Óntre˛inere drumuri de p„m‚nt cu material pietros,
   - pentru executare lucr„ri gard stradal Prim„rie - 8.000.000    cod CPSA 4523.11.
lei;                                    c) Ofertan˛ii nu au posibilitatea de a depune ofert„ pentru
   - pentru extinderea re˛elei de alimentare cu ap„ Gepiu -      unul sau mai multe obiecte distincte ale lucr„rii.
Gepiu Colonie - 6.000.000 lei.                       d) Nu este cazul
   9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau        4.Termenul limit„ de execu˛ie a lucr„rii: 1 (una) lun„
referirile la prevederile care le reglementeaz„:            calendaristic„ de la Óncheierea contractului de execu˛ie.
   - credite bugetare cuprinse Ón bugetul local pentru anul        5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
2005.                                  se poate ob˛ine de la Serviciul Proiectare ∫i Baze de Date, tel.
   Astfel:                              0232-255961, int. 103.
   - pentru repara˛ii ∫coli 500.000.000 lei;               b) Costul unui exemplar este de 1.000.000 lei ∫i se poate
   - pentru executare lucr„ri gard stradal Prim„rie -         achita Ón numerar la casieria institu˛iei sau Ón contul nr.
100.000.000 lei; diferen˛a se va asigura prin rectificarea       RO11TREZ4065004XXX000396.
bugetului pe anul 2005;                           c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 5.06.2005.
   - pentru extinderea re˛elei de alimentare cu ap„ Gepiu -        6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor este:
Gepiu Colonie pe distan˛a de 2 km suma necesar„ va fi          13.06.2005, ora 9.30.
asigurat„ prin rectificarea bugetului pe anul 2005.             b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: bd.
   10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze        ™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 13.
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul      c) Limba rom‚n„.
de lucr„ri: nu este cazul.                         7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
   11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i   reprezentan˛ii ofertan˛ilor.
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea        b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 13.06.2005, ora
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„        10, sediul SPADJ Ia∫i.
ofertantul:                                 8. Garan˛ia de participare constituit„ sub una din formele
   - eligibilitate (impozitele ∫i taxele achitate la zi);       prev„zute de H.G. nr. 461/2001, Ón cuantum de 6 milioane lei.
   - Ónregistrare (certificat constatator eliberat de Oficiul       9. Sursa de finan˛are: bugetul Consiliului Jude˛ean Ia∫i.
registrului comer˛ului);                          Modalit„˛i de plat„: cont deschis la Trezorerie.
   - capacitatea tehnic„ - experien˛„ similar„: Óncheierea ∫i       10. Œn situa˛ia Ón care contractul de execu˛iue se va atribui
Óndeplinirea, Ón ultimii 2 ani, cel pu˛in a unui contract de lucr„ri  unui grup de ofertan˛i care s-au asociat Ón vederea depunerii
similare;                                unei oferte comune, autoritatea contractant„ va solicita
                                    localizarea asocierii Ónainte de semnarea contractului Ón oricare
      - scrisoare de garan˛ie bancar„.
                                    dintre formele juridice legale. Œn raporturile cu S.P.A.D.J. Ia∫i,
   12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
                                    asocia˛ia va fi reprezentat„ de un lider de asocia˛ie desemnat
valabil„: 30 octombrie 2005.
                                    de membrii asocia˛iei.
   13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
                                      11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
de lucr„ri: cea mai avantajoas„ ofert„ din punct de vedere
                                    cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
tehnico-economic.
                                    economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
   14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: f„r„ oferte
                                    ofertantul sunt Ónscrise Ón O.M.F.P. ∫i al M.L.P.T.L. nr.
alternative.
                                    1014/874/2001 privind aprobarea structurii, con˛inutului ∫i
   15. Alte informa˛ii: -
                                    modului de utilizare a documenta˛iei standard pentru elaborarea
   16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
                                    ∫i prezentarea ofertei pentru achizi˛ia public„ de lucr„ri:
a VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: f„r„ anun˛ de
                                      - eligibilitate:
inten˛ie.
                                      a) declara˛ia pe propria r„spundere c„ nu se afl„ Ón nici
   17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
                                    una din situa˛iile prev„zute la art. 30 din OUG nr. 60/2001;
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25 mai 2005.
                                      b) certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor
   (18/50.040)                            exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre bugetul de stat,
                                    bugetul local, la 30.04.2005;
                                      - Ónregistrare: certificat emis de Oficiul registrului comer˛ului;
  1. Consiliul Jude˛ean Ia∫i prin Serviciul Public de           - documente privind capacitatea tehnic„ ∫i economico-
Administrare a Drumurilor Jude˛ene Ia∫i, cod fiscal 14009336,      financiar„:
tel. 0232/255961, fax 0232/2555960, cu sediul Ón Ia∫i, bd.         a) fi∫„ de informa˛ii generale;
™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 13.                      b) lista cuprinz‚nd subcontractan˛ii, Ónso˛it„ de acordurile de
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de     subcontractare;
lucr„ri:                                  c) resurse tehnice - declara˛ie care con˛ine informa˛ii privind
  licita˛ie deschis„.                         dot„rile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de
  b) Tipul contractului de lucr„ri: Óntre˛inere drumuri de      transport ∫i alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaz„
p„m‚nt.                                 s„ le utilizeze pentru Óndeplinirea contractului;
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005                       13

  d) resurse umane - declara˛ie care con˛ine informa˛ii privind     8. Garan˛ia de participare constituit„ sub una din formele
num„rul mediu, Ón ultimele 12 luni, al personalului angajat,      prev„zute de H.G. nr. 461/2001, Ón cuantum de 3 milioane lei.
asigurarea cu personal de specialitate, num„rul ∫i preg„tirea       9. Sursa de finan˛are: bugetul Consiliului Jude˛ean Ia∫i.
cadrelor de conducere, precum ∫i persoanele responsabile          Modalit„˛i de plat„: cont deschis la Trezorerie.
direct de Óndeplinirea contractului;
                                      10. Œn situa˛ia Ón care contractul de execu˛iue se va atribui
  e) bilan˛ul contabil la 31.12.2004 vizat ∫i Ónregistrat la     unui grup de ofertan˛i care s-au asociat Ón vederea depunerii
organele competente;                          unei oferte comune, autoritatea contractant„ va solicita
  f) dosar de prezentare a sistemului de conducere ∫i         localizarea asocierii Ónainte de semnarea contractului Ón oricare
asigurare a calit„˛ii;                         dintre formele juridice legale. Œn raporturile cu S.P.A.D.J. Ia∫i,
  g) cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii 3 ani s„ fie de     asocia˛ia va fi reprezentat„ de un lider de asocia˛ie desemnat
minimum 1.800.000 mii lei (49.747 euro);                de membrii asocia˛iei.
  h) Ónchiderea ∫i Óndeplinirea Ón ultimii 5 ani a unui contract     11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
cu o valoare de minimum 300.000 mii lei (8.291 euro).          cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
  12. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la      economico-financiar„ p care trebuie s„ le Óndeplineasc„
deschiderea ofertelor.                         ofertantul sunt Ónscrise Ón O.M.F.P. ∫i al M.L.P.T.L. nr.
  13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea  1014/874/2001 privind aprobarea structurii, con˛inutului ∫i
mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.          modului de utilizare a documenta˛iei standard pentru elaborarea
  14. Nu se accept„ oferte alternative.                ∫i prezentarea ofertei pentru achizi˛ia public„ de lucr„ri:
  15. Nu este cazul.                           - eligibilitate:
  16. Nu a fost publicat anun˛ de inten˛ie.               a) declara˛ia pe propria r„spundere c„ nu se afl„ Ón nici
  17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia     una din situa˛iile prev„zute la art. 30 din OUG nr. 60/2001;
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
                                      b) certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor
   (19/50.057)                            exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre bugetul de stat,
                                    bugetul local, la 30.04.2005;
                                      - Ónregistrare: certificat emis de Oficiul registrului comer˛ului;
  1. Consiliul Jude˛ean Ia∫i prin Serviciul Public de           - documente privind capacitatea tehnic„ ∫i economico-
Administrare a Drumurilor Jude˛ene Ia∫i, cod fiscal 14009336,      financiar„:
tel. 0232/255961, fax 0232/2555960, cu sediul Ón Ia∫i, bd.
                                      a) fi∫„ de informa˛ii generale;
™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 13.
                                      b) lista cuprinz‚nd subcontractan˛ii, Ónso˛it„ de acordurile de
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
                                    subcontractare;
lucr„ri: licita˛ie deschis„.
                                      c) resurse tehnice - declara˛ie care con˛ine informa˛ii privind
  b) Tipul contractului de lucr„ri: Óntre˛inere drumuri de
                                    dot„rile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de
p„m‚nt.
                                    transport ∫i alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaz„
  3. a) Amplasamentul lucr„rii: DJ 249 D Costuleni - Prisecani
                                    s„ le utilizeze pentru Óndeplinirea contractului;
km. 0+800 - 4+500, jude˛ul Ia∫i.
                                      d) resurse umane - declara˛ie care con˛ine informa˛ii privind
  b) Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale
                                    num„rul mediu, Ón ultimele 12 luni, al personalului angajat,
ale lucr„rii: Óntre˛inere drumuri de p„m‚nt cu material pietros,
                                    asigurarea cu personal de specialitate, num„rul ∫i preg„tirea
cod CPSA 4523.11.
                                    cadrelor de conducere, precum ∫i persoanele responsabile
  c) Ofertan˛ii nu au posibilitatea de a depune ofert„ pentru
                                    direct de Óndeplinirea contractului;
unul sau mai multe obiecte distincte ale lucr„rii.
  d) Nu este cazul                            e) bilan˛ul contabil la 31.12.2004 vizat ∫i Ónregistrat la
                                    organele competente;
  4.Termenul limit„ de execu˛ie a lucr„rii: 1 (una) lun„
calendaristic„ de la Óncheierea contractului de execu˛ie.          f) dosar de prezentare a sistemului de conducere ∫i
  5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei     asigurare a calit„˛ii;
se poate ob˛ine de la Serviciul Proiectare ∫i Baze de Date, tel.      g) cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii 3 ani s„ fie de
0232-255961, int. 103.                         minimum 900.000 mii lei (24.874 euro);
  b) Costul unui exemplar este de 1.000.000 lei ∫i se poate       h) Ónchiderea ∫i Óndeplinirea Ón ultimii 5 ani a unui contract
achita Ón numerar la casieria institu˛iei sau Ón contul nr.       cu o valoare de minimum 150.000 mii lei (4.456 euro).
RO11TREZ4065004XXX000396.                         12. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 5.06.2005.    deschiderea ofertelor.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor este:           13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea
13.06.2005, ora 9.30.                          mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:          14. Nu se accept„ oferte alternative.
bd. ™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 13.                    15. Nu este cazul.
  c) Limba rom‚n„.                            16. Nu a fost publicat anun˛ de inten˛ie.
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                      17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
reprezentan˛ii ofertan˛ilor.
                                    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 13.06.2005, ora
10, sediul S.P.A.D.J. Ia∫i.                         (20/50.058)
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

                          ACHIZIfiII PUBLICE DE SERVICII

  Autoritatea    contractant„:   Societatea    Comercial„     12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
TERMOELECTRICA - S.A., Sucursala de Valorificare ∫i Servicii       calendaristice.
Bucure∫ti, cod fiscal 14679921, cu sediul Ón Bucure∫ti,           13. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare va fi:
bd. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, telefon 01/3077857, fax     pre˛ul cel mai sc„zut.
01/3077867, Serviciul Contracte-V‚nz„ri (pentru informa˛ii          14. Nu se accept„ depunerea de oferte alternative.
suplimentare tel. 3077853).                         15. Taxa de participare la licita˛ie este de 1.000.000 lei
  Natura ∫i cantitatea serviciilor care se inten˛ioneaz„ a se     (1.000 RON).
achizi˛iona: servicii de supraveghere, exploatare ∫i Óntre˛inere-      16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
repara˛ii pentru asigurarea func˛ion„rii instala˛iilor de pompe.     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: pre˛ul anun˛ s-a transmis azi,
Cod CPSA 2912.92.                            25.05.2005.
  1. Lucrarea: servicii de supraveghere, exploatare ∫i
Óntre˛inere-repara˛ii pentru asigrarea func˛ion„rii instala˛iilor de     (21/50.034)
pompe.
  2. Procedura aplicat„: licita˛ie public„.
  a) Tip de contract: contract de furnizare de servicii.          1. Prim„ria ora∫ului Jimbolia, jude˛ul Timi∫, cod fiscal
  3. Locul de prestare a serviciilor: punct de lucru CET        2502763, str. Tudor Vladimirescu nr. 81, tel. 0256/360770, fax
ORADEA II.                                0256/360784.
  c) Pentru aceast„ licita˛ie nu se admite prezentarea de         2. a) Licita˛ie public„ deschis„.
oferte alternative sau par˛iale pentru serviciile prev„zute prin       b) Contractul de achizi˛ie public„ de servicii: cadastru de
documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.          specialitate imobiliar-edilitar ∫i constituirea b„ncii de date urbane
  3. Data licita˛iei: 16.06.2005.                   Ón ora∫ul Jimbolia, jude˛ul Timi∫.
  4. Data aproximativ„ pentru ini˛ierea procedurii de atribuire a     3. a) Locul de prestare a serviciilor: ora∫ul Jimbolia.
contractului de lucr„ri: iunie 2005.                     b) Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar ∫i constituirea
  5. Alte informa˛ii: atribuirea contractului se face prin licita˛ie  b„ncii de date urbane Ón ora∫ul Jimbolia, jude˛ul Timi∫, cod
public„ deschis„.                            CPSA 7420.3.
  4. Durata sau termenul limit„ de prestarea serviciilor: 12        c) Ofertele se primesc pentru Óntreaga gam„ de servicii
luni, Óncep‚nd cu data de 1.07.2005.                   solicitate, de la o singur„ societate sau de la o asociere de
  5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei     executan˛i.
se poate ob˛ine de la sediul autorit„˛ii contractante din bd.        4. Durata de prestare a serviciilor: 2 ani.
Hristo Botev nr. 16-18, Serviciul Contracte-V‚nz„ri.             5. a) Documenta˛ia se poate ob˛ine de la sediul Prim„riei
  b) Costul unui exemplar din documenta˛ie este de 500.000       ora∫ului Jimbolia, jude˛ul Timi∫, cod po∫tal 305400.
lei (inclusiv T.V.A.) 50 RON, iar plata se va face Ón            b) Documenta˛ia cost„ 1.000.000 lei ∫i se poate ob˛ine
conformitate cu cele stipulate Ón documenta˛ia de licita˛ie.       contra cost, numerar depus la casieria Prim„riei ora∫ului
  c) Data limit„ pentru primirea solicit„rilor de clarific„ri asupra  Jimbolia, sau Ón contul nr. RO71TREZ62521220207XXXXX
documenta˛iei pentru elaborarea ∫i depunerea ofertei este cu 8      deschis la Trezoreria ora∫ului Jimbolia.
zile calendaristice Ónainte de data limit„ de depunere a           c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 12 iulie 2005.
ofertelor, ora 15.00.                            6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 26 iulie 2005,
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor:            ora 15.
  Data limit„ de depunere a ofertelor este 16.06.2005, ora
                                       b) Adresa pentru depunerea ofertelor: Prim„ria ora∫ului
11.00.
                                     Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu nr. 81, cod po∫tal 305400.
  b) Adresa la care se depun ofertele: sediul Sucursalei de
                                       c) Ofertele se vor redacta Ón limba rom‚n„.
Valorificare ∫i Servicii Bucure∫ti, bd. Hristo Botev nr. 16-18,
                                       7. a) Persoanele admise s„ participe la deschiderea
sectorul 3.
                                     ofertelor sunt cel pu˛in un reprezentant al societ„˛ii ofertante.
  c) Limba de redactare a ofertelor: limba rom‚n„.
                                       b) Deschiderea ofertelor va avea loc Ón data de 27.07.2005,
  7. a) La ∫edin˛a de deschidere a ofertelor va putea participa
                                     ora 10, la sediul Prim„riei ora∫ului Jimbolia.
orice ofertant care a depus ofert„, prin reprezentan˛ii s„i
                                       8. Garan˛ia de participare la licita˛ie este de 80.000.000 lei
Ómputernici˛i, autorizat„ ∫i specializat„ Ón domeniu, conform H.G.
nr. 162 art. 5.                             ∫i se poate achita Ón contul men˛ionat la pct. 5 lit. îh”.
  8. Garan˛ia de participare pentru oferta depus„ este de         9. Finan˛area este asigurat„ de la bugetul de stat.
15.000.000 lei (inclusiv TVA) 1.500 RON, sub form„ de garan˛ie        10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se asocieze grupul de
bancar„, ordin de plat„ sau lichidit„˛i.                 ofertan˛i este acordul de asociere.
  9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i plat„: surse proprii,     11. Condi˛ii de eligibilitate: conform documenta˛iei standard
iar plata se va face prin ordin de plat„.                pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei pentru achizi˛ie de
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea    servicii, pct. B1 din Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1013/873/2001.
grupului de ofertan˛i: nu este cazul.                    12. a) Aceast„ achizi˛ie public„ de servicii este rezervat„
  11. Condi˛iile de eligibilitate a ofertan˛ilor sunt cele prev„zute  speciali∫tilor Ón lucr„ri topografice, geodezice, de cadastru
Ón art. 30 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001.      imobiliar ∫i re˛ele edilitare, precum ∫i celor califica˛i pentru
  Cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i        constituirea b„ncilor de date urbane.
economico-financiar„ a ofertan˛ilor sunt cele prev„zute Ón          b) Atribuirea contractului de achizi˛ie public„ se realizeaz„ Ón
documenta˛ia de licita˛ie.                        conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare aplicabil„, privind achizi˛iile
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005                         15

publice de servicii, astfel: Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului         8. Modalit„˛i de finan˛are ∫i de plat„: surse proprii.
nr. 60/2001, Hot„r‚rea Guvernului nr. 461/2001, Ordinul            9. Pentru Óndeplinirea condi˛iilor de eligibilitate, Ón vederea
M.L.P.T.L. nr. 1013/873/2001.                       calific„rii, contractan˛ii trebuie s„ Óndeplineasc„ condi˛iile
  c) Persoana juridic„ ofertant„ va men˛iona numele ∫i          prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare ∫i precizate Ón instruc˛iunile
clasific„rile profesionale ale personalului responsabil pentru       de participare la licita˛ie.
prestarea serviciilor.                             10. Perioada de valabilitate a ofertei trebuie s„ fie de 60 de
  13. Perioada de valabilitate a ofertei este de 45 de zile de      zile.
la data deschiderii ofertelor.                         11. Criteriul de atribuire a contractului de achizi˛ie public„
  14. Criteriul de baz„ c„ruia se va atribui contractul de        este: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
servicii este oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere        economic. Se vor puncta: valoarea ofertei, modalitatea de plat„.
tehnico-economic.                             Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: rom‚n„.
  15. Se interzice depunerea de oferte alternative.             12. Nu se accept„ oferte alternative.
  16. Se men˛ioneaz„ faptul c„ nu va exista anun˛ de inten˛ie        13. Anun˛ul de inten˛ie a fost publicat Ón Monitorul Oficial al
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.                 Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice, Ón data de
  17. Data transmiterii anun˛ului: 25 mai 2005.             27.12.2004.
   (22/50.036)                                14. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.

                                        (23/50.041)
  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, telefon: C.N.T.E.E.
îTranselectrica” - S.A., Bucure∫ti - Sucursala Transport
Timi∫oara, cu sediul Ón Timi∫oara, Pia˛a Romanilor nr. 11,           1. Denumirea, codul fiscal, adresa, num„rul de telefon,
telefon 0256 492313, fax 0256 219963, cod fiscal R 13408690,        telegraf, telex, telefax ale autorit„˛ii contractante: C.N.
anun˛„ organizarea unei licita˛ii deschise pentru atribuirea        TRANSELECTRICA - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. General
contractului de achizi˛ie servicii, îServicii pentru verificare ∫i     Gh. Magheru nr. 33, tel. 30.35.617, fax 01.30.35.670, cod fiscal
autorizare centrale termice pe gaz metan ∫i centrale termice cu      R 13328043.
rezisten˛e electrice din cadrul patrimoniului C.N.T.E.E.
                                        2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
TRANSELECTRICA - S.A., Timi∫oara”.
                                      servicii: licita˛ie deschis„.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
                                        b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate
servicii: licita˛ie public„ deschis„.
                                      oferte: contract de servicii.
  b) Tipul contractului de achizi˛ie pentru care sunt solicitate
                                        3. a) Locul de prestare a serviciilor: la adresa achizitorului.
oferte: contract de achizi˛ie îServicii pentru verificare ∫i
                                        b) Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona ∫i descrierea
autorizare centrale termice pe gaz metan ∫i centrale termice cu
                                      acestora: analiza condi˛iilor de stabilitate static„ ∫i tranzitorie
rezisten˛e electrice din cadrul patrimoniului C.N.T.E.E.
                                      ∫i a solicit„rilor la scurtcircuit a RET. Planul de perspectiv„ al
TRANSELECTRICA - S.A., Timi∫oara”.
                                      RET. Perioada 2006-2010 ∫i orientativ 2016, cod CPSA 7420.31.
  3. Termenul de Óncepere a serviciilor: 2 zile de la
contractare.                                  c) Indica˛ii referitoare la posibilit„˛ile ofertan˛ilor de a depune
                                      oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga gam„ de servicii
  4. Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se
                                      solicitate: se pot depune oferte pentru tot pachetul de servicii
poate ob˛ine de la sediul C.N.T.E.E. îTranselectrica” - S.A.,
                                      men˛ionat la pct. 3.b. Ofertele trebuie s„ r„spund„ cerin˛elor
Sucursala Transport Timi∫oara, Birou Aprovizionare Contractare,
                                      caietului de sarcini.
Pia˛a Romanilor nr. 11, Timi∫oara, cod 300100, jude˛ul Timi∫,
telefon 0256 492313, fax 0256 219963. Costul documenta˛iei           4. Durata limit„ de prestare a serviciilor: maximum 5 luni de
pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei este de 200.000 lei,       la semnarea contractului.
care vor fi pl„ti˛i la casieria unit„˛ii.                   5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
  Data limit„ de solicitare a clarific„rilor: 6.06.2005.         care se poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru
  5. Documenta˛ia de participare la licita˛ie va fi redactat„ Ón     elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere a
limba rom‚n„ ∫i va fi depus„ la sediul C.N.T.E.E.             exemplarului respectiv: adresa este conform pct. 1, Direc˛ia
îTranselectrica” - S.A., Sucursala Transport Timi∫oara, Pia˛a       Strategie Planificare Marketing, tel. 30.35.963 (Nicolae Miu˛u),
Romanilor nr. 11, Timi∫oara, cod 300100, jude˛ul Timi∫, p‚n„ la      et. 4, camera 79.
data de 14.06.2005, ora 10.00.                         b) Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui
  6. Data ∫i ora deschiderii ofertelor este 14.06.2005, ora       exemplar: nu este cazul.
12.00, la sediul Sucursalei Transport Timi∫oara, Pia˛a             c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 7.06.2005.
Romanilor nr. 11, Timi∫oara.                          6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 13.06.2005, ora
  7. a) Garan˛ia de participare este de 2.500.000 lei ∫i poate      12.00.
fi constituit„ printr-una din urm„toarele modalit„˛i:             b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: conform
  - scrisoare de garan˛ie bancar„, Ón favoarea autorit„˛ii        pct. 1, registratura general„, parter.
contractante;                                 c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: rom‚n„.
  - ordin de plat„, Ón favoarea autorit„˛ii contractante;          7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
  - lichidit„˛i ∫i/sau titluri de valoare depuse la sediul autorit„˛ii  reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai ofertan˛ilor (maximum 2 persoane
contractante.                               din partea fiec„rui ofertant) ∫i membrii comisiei de evaluare.
  b) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:          b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 14.06.2005, ora
reprezentan˛ii ofertan˛ilor pe baz„ de Ómputernicire.           14.00.
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

  8. Garan˛iile pentru participare solicitate: scrisoare de         6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 1.06.2005, ora
garan˛ie bancar„, Ón cuantumul precizat Ón cadrul documenta˛iei     10.
pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.                  b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: S.T. Pite∫ti -
  9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau      Secretariat, Pite∫ti, str. Fra˛ii Gole∫ti nr. 25B, et. 2.
referirile la prevederile care le reglementeaz„: finan˛are din        c) Limba de redactare a ofertelor: rom‚n„.
surse proprii.                                7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze         comisia de evaluare ∫i reprezentan˛ii ofertan˛ilor.
asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul      b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 1.06.2005, ora 11,
de servicii: nu se impune o anumit„ form„ juridic„ de asociere.     la S.T. Pite∫ti, Pite∫ti, str. Fra˛ii Gole∫ti nr. 25B, et. 2.
  11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i      8. Garan˛ia pentru participare: 3.000.000 lei.
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea         9. Modalit„˛i de finan˛are: surse proprii.
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„           Modalit„˛i de plat„: ordin de plat„, fil„ cec, compensare.
ofertantul sunt precizate Ón documenta˛ia pentru elaborarea ∫i        10. Condi˛ii de eligibilitate: conform instruc˛iunilor pentru
prezentarea ofertei.                           ofertan˛i.
  12. Vor fi admise ca executan˛i numai societ„˛ile care          - Condi˛ii tehnice: autorizare ANRE
dispun de speciali∫ti cu o vechime de cel pu˛in 5 ani de           - Capacitate economico-financiar„: cifra de afaceri
experien˛„ dovedit„ Ón:                         900.000.000 lei
  - calculul regimurilor sta˛ionare ale SE;                11. Perioada pentru care ofertantul Ó∫i men˛ine oferta
  - calculul regimurilor tranzitorii ale SE.              valabil„: 60 de zile (de la data depunerii lor).
  13. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„        Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:
oferta valabil„: minimum 90 de zile calendaristice.           oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
  14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului   economic.
de servicii: minimum 90 de zile calendaristice.               12. Se acord„ preferin˛„ intern„.
  14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului     13. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
de servicii: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere       VI-a, a anun˛ului de inten˛ie: 7.03.2005.
tehnico-economic.                              13. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  15. Se accept„ depunerea de oferte alternative.           Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.06.2005.
  16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: 4.01.2005.          (25/50.045)
  17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 24.05.2005.
                                       1. Denumirea, codul fiscal, adresa, telefon: C.N.
   (24/50.044)                             TRANSELECTRICA - S.A. - Sucursala de Transport Pite∫ti, str.
                                     Fra˛ii Gole∫ti nr. 25B, Pite∫ti, nr. de Ónregistrare J 03/440/2000,
                                     cod unic de Ónregistrare 13459464, tel. 0248 607 200, fax 0248
   1. Autoritatea contractant„: C.N. TRANSELECTRICA - S.A.,      607 209.
Bucure∫ti - Sucursala Transport Pite∫ti, cod fiscal 13459464, cu       2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
sediul Ón Pite∫ti, str. Fra˛ii Gole∫ti nr. 25B, tel. 0248 607 200,    servicii: licita˛ie deschis„.
fax 0248 607 209.                              b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de     oferte: contract de prest„ri servicii.
lucr„ri: licita˛ie deschis„.                         3. a) Locul de prestare a serviciilor: la adresa achizitorului.
   b) Tipul contractului de prest„ri servicii: studiu de          b) Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona ∫i descrierea
prefezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic, caiet de sarcini,     acestora: obiectul licita˛iei const„ Ón prestarea serviciului de
privind: instala˛ie pentru separarea gravimetric„ a uleiului de     Óntocmire a studiului îOptimizarea parametrilor de func˛ionare
ap„ din cuvele de reten˛ie ale transformatoarelor de putere din     a RET din conturul ST Pite∫ti (extindere sta˛ie Stup„rei)”, cod
sta˛iile de transformare ale S.T. Pite∫ti, cod CPSA 7420.3.       CPSA 7420.37.
   3. a) Amplasamentul: sta˛ii de transformare ale S.T. Pite∫ti.      c) Indica˛ii referitoare la posibilit„˛ile ofertan˛ilor de a depune
   b) Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie: prestare servicii de      ofert„ pentru o parte sau pentru Óntreaga gam„ de servicii
proiectare.                               solicitate: ofertan˛ii vor depune ofert„ pentru serviciile solicitate
   c) Lucrarea nu este Ómp„r˛it„ Ón mai multe obiecte distincte    conform DEPO.
licitabile separat.                             4. Durata sau termenul limit„ de prestare a serviciilor: 30
   d) Scopul lucr„rii: este necesar„ pentru prevenirea polu„rii    de zile de la intrarea Ón vigoare a contractului.
solului ∫i a apelor freatice cu produse petroliere ∫i pentru         5. a) Documenta˛ia referitoare la elaborarea ∫i prezentarea
separarea apei de ulei, Ón vederea Óndeplinirii condi˛iilor legale    ofertei se poate ridica de la C.N. TRANSELECTRICA - S.A. -
∫i de reglementare privind evacuarea apelor uzate.            Sucursala de Transport Pite∫ti, str. Fra˛ii Gole∫ti nr. 25B,
   4. Durata de prestare a serviciilor: 3 luni.            Pite∫ti, tel. (248) 607240; 607241; 607242 - Serviciul tehnic,
   5. a) Documenta˛ia pentru prezentarea ofertei se poate       analiz„ re˛ele ∫i securitate instala˛ii.
ob˛ine de la S.T. Pite∫ti - Serviciul Investi˛ii, PIte∫ti, str. Fra˛ii    b) Costul pentru ob˛inerea unui exemplar: 300.000 lei.
Gole∫ti nr. 25B, et. 4, camera 4/9.                     c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 10.06.2005.
   b) Costul DEPO: 500.000 lei.                      6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 14.06.2005, ora
   c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 26.05.2005.    10.00.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005                       17

  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: C.N.        5. a) Documenta˛ia se poate ob˛ine de la sediul Prim„riei
TRANSELECTRICA - S.A. - Sucursala de Transport Pite∫ti, str.      municipiului Oradea, Serviciul Rela˛ii cu Publicul, camera 23,
Fra˛ii Gole∫ti nr. 25B, Pite∫ti - secretariat - et. 2.         parter.
  c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba     b) Costul documenta˛iei este de 300.000 lei ∫i se va achita
rom‚n„.                                la casieria Prim„ria municipiului Oradea, sau Ón contul RO 30
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:    TREZ 07624510220 deschis la Trezoreria Oradea, titular de
membrii comisiei de evaluare ∫i atribuire contracte, conform      cont Consiliul Local al municipiului Oradea.
deciziei C.N. TRANSELECTRICA - S.A. - ST Pite∫ti ∫i             c) Autoritatea contractant„ va trimite r„spuns la orice
reprezentan˛i Ómputernici˛i din partea ofertan˛ilor.          solicitare de clarific„ri primit„ cu cel pu˛in 8 zile Ónainte de data
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 14.06.2005, ora    limit„ pentru depunerea ofertelor.
12.00, la sediul C.N. TRANSELECTRICA - S.A. - ST Pite∫ti.          6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 10.06.2005, ora
  8. Garan˛ia solicitat„ pentru participare la licita˛ie:      17.00.
5.000.000 lei.                               b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: sediul Prim„riei
                                    municipiului Oradea, Serviciul Rela˛ii cu Publicul, camera 23,
  9. Modalit„˛ile de finan˛are ∫i de plat„: surse proprii.
                                    parter.
  10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
                                      c) Limba Ón care se redacteaz„ ofertele: limba rom‚n„.
cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
                                      7. a) Persoane admise la deschiderea ofertelor: membrii
economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
                                    comisiei de evaluare ∫i reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai ofertan˛ilor.
ofertantul: conform cerin˛elor din documenta˛ia pentru
                                      b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 13.06.2005, ora
elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
                                    11.00, la sediul Prim„riei municipiului Oradea - sala mic„.
  11. a) Men˛ionarea faptului dac„, Ón conformitate cu anumite
                                      8. Garan˛ia pentru participare Ón sum„ de 5.000.000 lei se
prevederi legale, reglement„ri sau dispozi˛ii administrative,
                                    va constitui prin una din urm„toarele forme:
prestarea serviciilor este rezervat„ unei anumite categorii
                                      • scrisoare de garan˛ie bancar„ Ón favoarea autorit„˛ii
profesionale: conform cerin˛elor DEPO.                 contractante, av‚nd o valabilitate de 60 de zile;
  b) Men˛ionarea prevederilor legale, a reglement„rilor sau        • ordin de plat„ Ón contul RO 02 TREZ 0765006XXX000160
dispozi˛iilor administrative vizate: conform cerin˛elor DEPO.     titular de cont Consiliul Local al municipiului Oradea;
  c) Precizarea faptului dac„ persoanele juridice sunt obligate      • lichidit„˛i depuse la casieria autorit„˛ii contractante.
s„ men˛ioneze numele ∫i calific„rile profesionale ale            9. Sursa de finan˛are: bugetul local.
personalului responsabil pentru prestarea serviciului: conform       10. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a
cerin˛elor DEPO.                            se asocia ∫i de a depune ofert„ comun„. Autoritatea
  12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta   contractant„ va solicita ca asocierea s„ fie legalizat„ Ónainte de
valabil„: 90 de zile.                         semnarea contractului, Ón cazul Ón care oferta comun„ este
  13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  declarat„ c‚∫tig„toare.
de servicii: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere         11. Informa˛iile privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
tehnico-economic.                           cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i economico-
  14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se admit   financiar„:
oferte alternative.                             • certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor
  15. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a   exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre bugetul de stat
VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie sau men˛ionarea    ∫i local;
inexisten˛ei unui astfel de anun˛: publicat Ón Monitorul Oficial al     • bilan˛ul contabil din anul precedent;
Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 81 din 22.04.2005.               • experien˛a similar„: Óndeplinirea Ón ultimii 3 ani a cel pu˛in
  16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia     unui contract care a avut ca obiect prestarea unor servicii
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.                similare cu o valoare mai mare sau egal„ cu 500.000 mii lei,
                                    adic„ 13.817 Ón echivalent euro;
   (26/50.056)                              • cel pu˛in o recomandare din partea beneficiarilor;
                                      • asigurarea acelor echipamente, utilaje ∫i alte dot„ri
                                    considerate strict necesare pentru Óndeplinirea contractului;
  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Consiliul Local al        • asigurarea personalului de specialitate strict necesar
municipiului Oradea, codul fiscal 4230487, cu sediul Ón Oradea,    pentru Óndeplinirea contractului de servicii.
Pia˛a Unirii nr. 1, telefon, fax 0259/437000, 0259/437544,         12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.
Email: primarie@oradea.ro.                         13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:
  2. a) Procedura aplicat„: licita˛ie deschis„.           pre˛ul cel mai sc„zut.
  b) Tipul contractului: contract de servicii pentru cosit gazon     14. Pentru achizi˛ionarea ulterioar„ de servicii similare se va
pe aliniamentele stradale din municipiul Oradea.            putea aplica procedura de negociere cu o singur„ surs„.
  3. a) Locul de prestare a serviciilor: municipiul Oradea.        15. Eventualele contesta˛ii se pot depune la sediul Prim„riei,
  b) Cositul gazonului se va efectua pe aliniamentele stradale    camera 23, parter, Serviciul Rela˛ii cu Publicul.
principale ∫i secundare, pe o suprafa˛„ de 622.000 m2, cod         16. Nu a fost publicat un anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul
CPSA 0141.12.                             Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a.
  c) Ofertan˛ii vor depune oferte pentru Óntreaga gam„ de         17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
servicii solicitate.                          Autonom„ MONITORUL OFICIAL, Partea a VI-a: 25.05.2005.
  4. Serviciile vor fi prestate la solicitarea achizitorului, pe
                                      (27/50.059)
parcursul anului 2005, Ón limita fondurilor prev„zute Ón buget pe
fiecare trimestru.
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

  Autoritatea contractant„: CNTEE TRANSELECTRICA - S.A.          5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
- SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURE™TI, cod fiscal             se poate ob˛ine de la Regionala C.F.R. Craiova, Divizia
13396943, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 1A, tel. 2016205, fax        Tehnic„, Biroul Achizi˛ii publice, bd. Decebal nr. 5-7, etaj 5,
2102300.                                camera 505, tel./fax 0251/419074.
  Procedura aplicat„: licita˛ie public„ Ón care contractantul Ó∫i     b) Costul unui exemplar din documenta˛ia pentru elaborarea
asum„ obliga˛ii complete de executare a lucr„rilor.           ∫i prezentarea ofertei este de 300.000 lei ∫i se achit„ cu
  Amplasamentul lucr„rii: Bucure∫ti.                 numerar la casieria Regionalei C.F.R. Craiova.
  Natura serviciilor: verificare, reparare ∫i Ónc„rcare          c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8 zile Ónainte de
sting„toare din dotarea ST Bucure∫ti.                  data limit„ pentru depunerea ofertelor.
  Informa˛ii, documenta˛ie: documenta˛ia pentru elaborarea        6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 14.06.2005, ora
ofertei se poate ob˛ine de la sediul ST Bucure∫ti, SERET, ∫os.     10.00.
™tefan cel Mare nr. 1A, tel. 2112402, fax 2016289. Costul          b) Adresa la care se vor depune ofertele: Biroul Achizi˛ii
documenta˛iei: 200.000 lei/exemplar.                  publice, Divizia Tehnic„ a Regionalei C.F.R. Craiova,
  Data limit„ clarific„ri: 9.06.2005.                 bd. Decebal nr. 5-7, etaj 5, camera 505, tel. 0251/419.074.
  Data limit„ depunere oferte: 16.06.2005, ora 9.00.           c) Oferta va fi redactat„ Ón limba rom‚n„.
  Deschidere oferte: 16.06.2005, ora 10.00.                7. a) Sunt admi∫i s„ participe la deschiderea ofertelor numai
  Garan˛ii: scrisoare de garan˛ie bancar„ (ordin de plat„ Ón     reprezentan˛ii autoriza˛i ai ofertan˛ilor, cu scrisoare de
contul STB sau lichidit„˛i/titluri de valoare depuse la casieria    Ómputernicire.
STB), pentru participare la licita˛ie Ón valoare de 5 milioane lei,     b) Ofertele se vor deschide la data de 14.06.2005, ora
cu valabilitate de 60 de zile de la data limit„ de depunere a      11.00, la sediul organizatorului.
ofertelor.                                 8. Garan˛ia pentru participare la licita˛ie va fi sub form„ de
  Finan˛are: surse proprii.                      garan˛ie bancar„ Ón favoarea autorit„˛ii contractante, ordin de
  Eligibilitate: conform fi∫a date a achizi˛iei.           plat„ Ón contul autorit„˛ii contractante sau lichidit„˛i depuse la
  Valabilitate oferta: 60 de zile de la data limit„ de depunere    casieria autorit„˛ii contractante.
a ofertelor.                                9. Sursa de finan˛are a contractului de servicii care urmeaz„
  Anun˛ de inten˛ie: s-a publicat un anun˛ de inten˛ie.        s„ fie atribuit: fonduri proprii.
  Data transmiterii anun˛ului: 25.05.2005.                10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze
                                    asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul
   (28/50.061)                            de servicii: contract de asociere.
                                      11. Ofertan˛ii trebuie s„ prezinte documente care s„
                                    dovedeasc„ eligibilitatea, capacitatea tehnic„ ∫i economico-
   1. Compania Na˛ional„ de C„i Ferate C.F.R. — S.A., cod       financiar„:
unic de Ónregistrare 11054529, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.         a) declara˛ie pe propria r„spundere;
Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, cod po∫tal 010873, tel./fax
                                      b) certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor
021/224.91.11, tel. C.F.R. 021/223.20.60, interior 122.853,
                                    exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat;
122.791, tel. 021/212.73.18, va organiza prin Regionala C.F.R.
                                      c) fi∫„ de informa˛ii generale;
Craiova, Divizia Tehnic„, Biroul Achizi˛ii publice, cod unic de
                                      d) fi∫„ de informa˛ii privind experien˛a similar„;
Ónregistrare 15603417, cu sediul Ón Craiova, bd. Decebal nr.
5-7, jude˛ul Dolj, tel./fax 0251/419074, la data de 20.05.2005,       e) recomand„ri din partea altor beneficiari;
licita˛ie deschis„ pentru atribuirea contractului de servicii        f) declara˛ie care con˛ine informa˛ii privind dot„rile tehnice
îProiectare pentru infrastructur„ feroviar„“, conform prevederilor   pe care ofertantul se angajeaz„ s„ le utilizeze pentru
O.U.G. nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ prin      Óndeplinirea contractului;
Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386 din 30 septembrie 2004,          g) declara˛ie care con˛ine informa˛ii privind asigurarea cu
O.U.G. nr. 106/2003, Legea nr. 35/2004, M.O. nr.            personal de specialitate pentru Óndeplinirea contractului;
774/24.08.2004 cu Ordinul nr. 75/19.08.2004 ∫i a H.G. nr.          h) obliga˛ii contractuale Ón desf„∫urare fa˛„ de al˛i
461/2001.                                beneficiari;
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de       i) bilan˛ul contabil din anul precedent.
servicii: licita˛ie deschis„.                        12. Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 30 de zile
   b) Tipul contractului de lucr„ri pentru care se solicit„ oferte:  de la data deschiderii ofertelor.
contract la cheie.                             13. Atribuirea contractului de lucr„ri se va face pe baza
   3. a) Locul de prestare a serviciului: Regionala C.F.R.      criteriului pre˛ului cel mai sc„zut.
Craiova.                                  14. Nu se accept„ depunerea de oferte alternative, dar se
   b) Codul CPSA: 7420.                        pot depune oferte par˛iale conform documenta˛iei pentru
   c) Serviciul const„ Ón: execu˛ia de documenta˛ii de        elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
proiectare pentru poduri, pode˛e CF ∫i instala˛ii SCB            15. Œntreprinderile Mici ∫i Mijlocii pot participa la licita˛ie Ón
(modificare tip circuite de cale, redimensionare ∫i           condi˛iile Legii nr. 346 din 14 iulie 2004.
reconfigurarea sta˛iilor ∫i haltelor CF). Documenta˛iile vor        16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
include at‚t documenta˛iile de baz„, c‚t ∫i cele auxiliare (SCB,    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
TTR, LC, L etc.).
                                       (29/50.064)
   4. Termenul limit„ de prestare a serviciului este de 30 de
zile de la data perfect„rii contractului.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005                       19

  1. Autoritatea contractant„: Consiliul Local al Municipiului        10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
Lugoj, Direc˛ia de Asisten˛„ Social„ Comunitar„, cod fiscal        cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
16817664, cu sediul Ón Lugoj, Pia˛a Victoriei nr. 4, jude˛ul       economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
Timi∫, tel. +40256/329961, fax +40256/350393, e-mail:           ofertantul: conform documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
mariaelenastamurean@yahoo.com.                      prezentarea ofertei.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de         11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
servicii: licita˛ie deschis„ – repetare.                 valabil„: 90 de zile.
  b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate      12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
oferte: contract de prestare de servicii.                 de servicii: pre˛ul cel mai sc„zut.
  3. a) Locul de prestare a serviciilor: C„minul de b„tr‚ni         13. Nu se accept„ depunerea de oferte alternative.
îAni∫oara Odeanu“, Lugoj, str. Ani∫oara Odeanu, jude˛ul Timi∫.        14. Nu se acord„ marj„ de preferin˛„ intern„.
  b) Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona ∫i descrierea       15. Eventualele contesta˛ii se vor transmite/depune la
acestora, codul CPSA: proiectare central„ termic„ – Centrul de      Compartimentul Licita˛ii ∫i Achizi˛ii Publice din cadrul Prim„riei
zi persoane v‚rstnice, cod CPSA 7420.                   Municipiului Lugoj, Pia˛a Victoriei nr. 4, Lugoj, jude˛ul Timi∫,
                                     cod po∫tal 305500, fax +40256/350393, e-mail:
  c) Indica˛ii referitoare la posibilit„˛ile ofertan˛ilor de a depune
                                     achizitiipublice@primarialugoj.ro.
ofert„ pentru o parte sau pentru Óntreaga gam„ de servicii
solicitate: ofertele vor fi depuse pentru Óntreaga gam„ de          16. Nu a fost publicat anun˛ de inten˛ie Ón Monitorul Oficial
servicii solicitate.                           al Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice.
                                       17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  4. Durata sau termenul limit„ de prestare a serviciilor: 30
                                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
de zile de la data semn„rii contractului.
  5. a) Denumirea ∫i adresa compartimentului de la care se          (30/50.068)
poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere a exemplarului
respectiv: Prim„ria Municipiului Lugoj, Pia˛a Victoriei nr. 4,        1. Autoritatea contractant„: Ministerul Finan˛elor Publice, cod
Lugoj, jude˛ul Timi∫, cod po∫tal 305500, Compartimentul Licita˛ii     fiscal 4221306, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Apolodor nr. 17,
∫i Achizi˛ii Publice, tel. +40256/351441, interior 230; un        sectorul 5, tel. 319.97.59, fax 319.97.41.
exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i prezentarea          2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
ofertei se va elibera numai poten˛ialilor ofertan˛i care au Ónaintat   prestare de servicii: licita˛ie public„ deschis„.
o solicitare scris„ Ón acest sens ∫i fac dovada achit„rii taxei        b) Tipul contractului de achizi˛ie public„ pentru care sunt
aferente (documenta˛ia se va elibera dup„ 24 de ore de la         solicitate oferte: contract de achizi˛ie public„ de servicii de
primirea solicit„rii).                          Óntre˛inere ∫i repara˛ii pentru urm„toarele sisteme: avertizare
  b) Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui       efrac˛ie, control acces, televiziune cu circuit Ónchis ∫i avertizare
exemplar: 500.000 ROL (50 RON); taxa se poate achita la          incendiu.
casieria autorit„˛ii contractante sau prin ordin de plat„, Ón contul     3. a) Locul de prestare a serviciilor: sedii din Bucure∫ti ale
RO56TREZ62321220230XXXXX, deschis la Trezoreria              M.F.P.
Municipiului Lugoj.
                                       b) Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona ∫i descrierea
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 7.06.2005.      acestora: cod CPSA 2924.91
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 14.06.2005, ora       Modul nr. 1. Œntre˛inerea ∫i repararea pentru sistemul de
12.00.                                  avertizare efrac˛ie, sistemul de control acces, sistemul de
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:          televiziune cu circuit Ónchis, sistemul de avertizare la incendiu
Consiliul Local al Municipiului Lugoj, Direc˛ia de Asisten˛„       instalate ∫i aflate Ón exploatare curent„ la sediul M.F.P.
Social„ Comunitar„, Pia˛a Victoriei nr. 4, Lugoj, jude˛ul Timi∫,     (Direc˛ia General„ a Tehnologiei Informa˛iei – Bucure∫ti, str.
cod po∫tal 305500, Compartimentul Rela˛ii cu Publicul.          Poenaru Bordea nr. 3-5)
  c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba      Modul nr. 2. Œntre˛inerea ∫i repararea sistemului pentru
rom‚n„.                                  controlul accesului ∫i pontaj instalat ∫i aflat Ón exploatare
                                     curent„ la sediul centralei M.F.P. (Bucure∫ti, str. Apolodor nr.
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                     17).
reprezentan˛ii ofertan˛ilor, pe baz„ de Ómputernicire.
                                       c) Termenul limit„ de prestare a serviciilor: 31.12.2005.
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 16.06.2005, ora      Œncep‚nd cu data de 1.01.2006, autoritatea contractant„ are
14.00, la sediul autorit„˛ii contractante.                dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singur„ surs„,
  8. Garan˛iile solicitate pentru participare: 2.800.000 ROL       Ón condi˛iile prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonan˛a de urgen˛„
(280 RON); se constituie prin oricare dintre urm„toarele         a Guvernului nr. 60/2001, aprobat„ prin Legea nr. 212/2002, cu
modalit„˛i: scrisoare de garan˛ie bancar„ Ón favoarea autorit„˛ii     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
contractante,     ordin   de   plat„   Ón  contul        4. a) Un exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
RO08TREZ6235002XXX000676 deschis la Trezoreria              prezentarea ofertei se poate ob˛ine de la Serviciul Achizi˛ii
Municipiului Lugoj sau prin lichidit„˛i depuse la casieria        publice din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, situat Ón
autorit„˛ii contractante.                         Bucure∫ti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Persoana de contact:
  9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„: bugetul     expert Corneliu T„nase, P2, camera 215B, tel. 319.97.59,
local.                                  interior 2100, fax 319.97.41, mobil 0741.267.399.
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

  b) Costul unui exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea        8. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„ a
∫i prezentarea ofertei este de 100.000 lei. Plata se efectueaz„      serviciilor: de la bugetul de stat alocat Ministerului Finan˛elor
Ón numerar la casieria Ministerului Finan˛elor Publice.          Publice.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8 zile Ónainte de    9. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
data limit„ pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractant„     unui grup de ofertan˛i c„rora li se atribuie contractul de
are obliga˛ia de a transmite r„spunsul la solicit„rile de clarific„ri   achizi˛ie public„ de produse: contract de asociere, semnat de
                                     p„r˛i.
cu cel pu˛in 6 zile Ónainte de data limit„ pentru depunerea
ofertelor.                                  10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
                                     cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
  5. a) Data ∫i ora limit„ pentru depunerea ofertelor:
                                     economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
13.06.2005, ora 9.30.                           ofertantul: conform fi∫ei de date a achizi˛iei.
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:            11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
Ministerul Finan˛elor Publice, Bucure∫ti, str. Apolodor nr. 17,      valabil„: 30 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.
sectorul 5, P2, camera 214.                          12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.        de achizi˛ie public„: Ón mod exclusiv pre˛ul cel mai sc„zut.
  6. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:        13. Nu se accept„ oferte alternative.
conduc„torii societ„˛ilor ofertante sau Ómputernici˛ii acestora.       14. Nu s-a publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
                                     a VI-a, Achizi˛ii publice, anun˛ de inten˛ie.
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 13.06.2005, ora
10.00, Ministerul Finan˛elor Publice, Bucure∫ti, str. Apolodor nr.      15. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
                                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25 mai 2005.
17, sectorul 5, P2, camera 215B.
  7. Garan˛ia pentru participare solicitat„: 3.500.000 lei.          (31/50.075)
                  ANUNfiURI DE PARTICIPARE
                   LA LICITAfiIE RESTR¬NS√

                          ACHIZIfiIE PUBLIC√ DE SERVICII
   1. Societatea Comercial„ CET Govora — S.A., cod unic de       Str. Industriilor nr. 2, jude˛ul V‚lcea, tel. 0250/733601,
Ónregistrare R0102377, cu sediul Ón R‚mnicu V‚lcea, Str.         0250/733602, fax 0250/733603.
Industriilor nr. 2, jude˛ul V‚lcea, tel. 0250/733601, 0250/733602,      d) Limba Ón care trebuie redactate scrisoarea de interes ∫i
fax 0250/733603.                             documentele de calificare: limba rom‚n„.
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului este       6. Data limit„ de transmitere a invita˛iilor de participare:
licita˛ie restr‚ns„.                           13.07.2005.
   b) Tipul contractului: contract de prest„ri servicii - elaborarea    7. Num„rul de candida˛i invita˛i s„ depune ofert„: minimum
studiului de prefezabilitate ∫i a studiului de fezabilitate pentru    5.
reabilitarea ∫i dezvoltarea Centralei Electrice de Termoficare        8. Garan˛ia pentru participare la licita˛ie: 300.000.000
Govora.                                  ROL/30.000 RON.
   3. a) Locul de predare a documenta˛iei: sediul Societ„˛ii        9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„: finan˛are din
Comerciale CET GOVORA — S.A.                       surse proprii ∫i surse atrase.
   b) Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona: elaborare        10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
studiu de prefezabilitate ∫i studiu de fezabilitate recunoscut de     cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la acea
organisme financiare interna˛ionale, cod CPSA 7420.            economico-financiar„ pentru Óndeplinirea contractului vor fi puse
   c) Oferta se depune pentru pachet complet, conform          la dispozi˛ie ofertan˛ilor/candida˛ilor care solicit„ ob˛inerea
documenta˛ie pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei (DEPO).       documenta˛iei de calificare.
   4. Durata limit„ de predare a studiului: maximum 120 de
                                       11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
zile calendaristice de la semnarea contractului.
                                     valabil„: 90 de zile.
   5. a) Documenta˛ia pentru selec˛ia ∫i calificarea candida˛ilor
                                       12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
se poate ob˛ine de la sediul autorit„˛ii contractante, Serviciul
                                     de servicii: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
Dezvoltare, tel. 0250/733601, 733602, interior 225, Óncep‚nd cu
                                     tehnico-economic.
data de 6.06.2005.
                                       13. Nu se accept„ depunerea de oferte alternative.
   b) Data limit„ de transmitere a scrisorii de interes ∫i a
                                       14. Data transmiterii anun˛ului c„tre Regia Autonom„
documentelor de calificare: 30.06.2005.
                                     MONITORUL OFICIAL: 24.05.2005.
   c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes ∫i
documentele de calificare: sediul societ„˛ii din R‚mnicu V‚lcea,        (32/50.032)
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005                       21

                 ANUNfiURI DE PARTICIPARE
                 LA NEGOCIERE COMPETITIV√

                         ACHIZIfiIE PUBLIC√ DE SERVICII

  1. Autoritatea contractant„: Societatea Na˛ional„            6. Data limit„ de transmitere a invita˛iilor de participare: 18
Nuclearelectrica — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Polon„ nr.    iulie 2005.
65, CP22-102, sectorul 1, cod unic de Ónregistrare 10874881,        7. Num„rul de candida˛i care vor fi invita˛i s„ depun„ oferta
atribut fiscal R, tel. 021/203.82.00, fax 021/316.94.00.        sau limitele Óntre care se Óncadreaz„ acest num„r: minimum 3
  2. a) Procedura aplicat„: negociere competitiv„, conform      ∫i maximum 5 candida˛i.
prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a      8. Garan˛iile solicitate pentru participare: 12.000 euro.
Guvernului nr. 60/2001.                           9. Modalit„˛i de finan˛are: surse proprii ale SNN — S.A. sau
  b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte:     credit EURATOM.
contract de servicii.                            10. Asocierea grupului de ofertan˛i care a depus o ofert„
  3. a) Locul de prestare a serviciilor: SNN — S.A., Sediul     comun„ trebuie s„ se legalizeze Ónainte de semnarea
Central Bucure∫ti.                           contractului, dac„ oferta comun„ a fost declarat„ c‚∫tig„toare.
  b) Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona ∫i descrierea      11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
acestora: Óntocmire documenta˛ie de securitate nuclear„        cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
pentru CNE Cernavod„ Unitatea 2, cod CPSA 7420.3.           economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
  c) Ofertan˛ii pot depune ofert„ doar pentru o parte dintre     ofertantul: sunt admise numai persoane juridice rom‚ne sau
serviciile solicitate. Ofertele vor fi elaborate pentru fiecare    str„ine care fac dovada Óndeplinirii cerin˛elor minime:
activitate, grupate pe criterii tehnologice, Ón conformitate cu       – experien˛„ similar„ – cel pu˛in 1 (un) contract care a avut
prevederile caietului de sarcini, autoritatea contractual„       ca obiect furnizarea de servicii similare Ón valoare de minimum
rezerv‚ndu-∫i dreptul de a contracta separat sau Ón grup        500.000 euro;
lucr„rile, Ón conformitate cu criteriul celei mai avantajoase oferte    – autoriza˛ie de managementul calit„˛ii Ón domeniul nuclear;
din punct de vedere tehnico-economic.                    – cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani de
  4. Durata sau termenul limit„ de prestare a serviciilor:      minimum 600.000 euro sau echivalent;
decembrie 2006.                               – lichiditate general„ de minimum 100%;
  5. a) Documenta˛ia pentru calificarea ∫i selec˛ia candida˛ilor     – solvabilitate patrimonial„ de minimum 30%.
se poate procura de la sediul SNN — S.A.: Direc˛ia Dezvoltare,       12. Valabilitate oferte: 90 de zile de la data deschiderii
Afaceri, Comer˛ – Serviciul Dezvoltare Afaceri, tel. 2038257 –     ofertei.
dna Magdalena Georgescu, sau Direc˛ia Tehnic„ ∫i Securitate         13. Contesta˛iile se vor transmite/depune la sediul SNN —
Nuclear„ – Serviciul Securitate Nuclear„, tel. 203.82.50 – dl     S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Polon„ nr. 65, CP22-102,
Sorin Ghi˛„.                              sectorul 1, tel. 021/203.82.32, 021/203.82.33, fax 021/316.94.00,
  b) Data limit„ pentru transmiterea scrisorii de interes ∫i a
                                    Ón aten˛ia Departamentului Juridic Contencios.
documenta˛iei de calificare: 7 iulie 2005.
                                      14. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes ∫i
                                    VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: 14.01.2005.
documenta˛ia de calificare: Societatea Na˛ional„ Nuclearelectrica
                                      15. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
— S.A., Bucure∫ti, Str. Polon„ nr. 65, CP22-102, sectorul 1.
                                    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
  d) Scrisoarea de interes ∫i documentele de calificare se vor
redacta Ón limba englez„.                          (33/50.078)
              ANUNfiURI DE ATRIBUIRE
         A   CONTRACTELOR DE ACHIZIfiIE PUBLIC√

                         ACHIZIfiII PUBLICE DE PRODUSE

  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: BATS Motru, num„r de      3. Data semn„rii contractului de furnizare: 24 mai 2005, cu
Ónregistrare Ón registrul comer˛ului J 18/263/2004, cod fiscal     nr. 3699/51.
16489222, cont RO64RNCB2810000010140001 – B.C.R. Motru,          4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
tel. 0726/120090, 0723/803886, fax 0253/410083, 0723/135299,      pre˛ul cel mai sc„zut.
cu sediul Ón Motru, ∫os. Œnsur„˛ei nr. 1, cod po∫tal 215200,        5. Num„rul de oferte primite: 1 (una).
jude˛ul Gorj.                               6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: Societatea
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de      Comercial„ JUMBO ELA TRANS — S.R.L., Petro∫ani, jude˛ul
furnizare: negociere cu o singur„ surs„.                Hunedoara.
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

  7. Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor livra: lemn        4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
min„, cod CPSA B0221.15 – pentru 1.000 m3.               pre˛ul cel mai sc„zut.
  8. Pre˛urile sau gama pre˛urilor pl„tite: 1.450.000.000 lei,      5. Num„rul de oferte primite: 4 (patru).
f„r„ T.V.A.                                 6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: Societatea
  9. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia       Comercial„ RABA ROM¬NIA — S.R.L., Bucure∫ti, ™os. Panduri
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25 mai 2005.                nr. 1, sectorul 5.
                                      7. Natura produselor ce se vor livra de c„tre ofertantul
   (34/50.051)                            c‚∫tig„tor, codul CPSA: aparate pneumatice pentru sistemul
                                    de fr‚nare ∫i suspensie pentru autobuze IKARUS, cod CPSA
  1. Autoritatea contractant„: Regia Autonom„ de Transport       EN 3430.20.
Timi∫oara, cod fiscal R2490570, cu sediul Ón Timi∫oara, bd.         8. Pre˛ul contractului: 653.167.200 lei (exclusiv T.V.A.).
Take Ionescu nr. 56, cod po∫tal 300124, tel. 0256/43.32.40,         9. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
43.65.44, tel./fax 0256/43.33.54.                    VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 2.03.2005.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de         10. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
achizi˛ie: licita˛ie deschis„.                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
  3. Data semn„rii contractului de furnizare: 6.5.2005.           (35/50.052)


                         ACHIZIfiII PUBLICE DE LUCR√RI


   1. Autoritatea contractant„: Prim„ria Municipiului Tulcea, cod     10. Alte informa˛ii: nu este cazul.
fiscal 4321429, Tulcea, Str. P„cii nr. 20, tel. 0240/515760,        11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
0240/519570, fax 0240/517736.                      VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: nu este cazul.
   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:    12. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
licita˛ie deschis„.                           Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
   3. Data semn„rii contractului: 16.05.2005.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:    (37/50.050)
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
economic.                                  1. Autoritatea contractant„: Biroul Rom‚n de Metrologie
   5. Num„rul de oferte primite: 4 (patru).              Legal„, cod fiscal R4283376, cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Vitan
   6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: Societatea     B‚rze∫ti nr. 11, sectorul 4, tel. 332.09.54, fax 332.06.15, e-mail:
Comercial„ Antrepriza Drumuri ∫i Poduri Grup Colas — S.A.,
                                    office@brml.ro.
Constan˛a, Aleea Timonei nr. 8.
                                       2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
   7. Categoria lucr„rilor executate: repara˛ii, Óntre˛inere,
                                    licita˛ie public„ deschis„.
modernizare str„zi cu Ómbr„c„min˛i bituminoase (covoare
                                       3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 25.04.2005.
asfaltice).
   8. Pre˛ul convenit pentru Óndeplinirea contractului, pl„tibil      4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
executantului de c„tre achizitor, este de 15.034.138.700 lei, din    oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
care T.V.A. 2.400.408.700 lei.                     economic.
   9. Nu este cazul subcontract„rii.                    5. Num„rul de oferte primite: 9 (nou„).
   10. Anun˛ul de participare a fost publicat Ón Monitorul Oficial     6. Ofertant c‚∫tig„tor: Societatea Comercial„ ARCADA
al Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 64/30.03.2005.             CONSTRUCfiII — S.R.L., num„rul de Ónregistrare J
   11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia      40/1162/1994, cod fiscal R5220961, cu sediul Ón Bucure∫ti,
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 24.05.2005.                 calea V„c„re∫ti nr. 238, sectorul 4.
                                       7. Caracteristicile generale ale lucr„rii: construc˛ie cu
   (36/50.039)
                                    structur„ de tip hal„ metalic„ din profile grele standard, pe
                                    funda˛ii izolate ∫i plan∫eu de baz„ din b.a., cu dimensiuni libere
  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Regia Autonom„        de 12 x 30 m, Hliber = 4 m ∫i suprafa˛a construit„ de cca 370
Jude˛ean„ de Ap„ Constan˛a, cod fiscal R1890420, str. C„l„ra∫i     m2, suprafa˛a util„ de cca 360 m ∫i Ón„l˛imea maxim„ de 6,30
nr. 22-24, tel./fax 41-664046/661940, 662577.              m. Regimul de Ón„l˛ime: parter. O travee din construc˛ie, de
  2. Procedura aleas„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:   3,60 x 12 m va fi cu dou„ nivele (P+E), cu Ón„l˛imea maxim„
negociere cu o singur„ surs„.                      de 7,25 m ∫i va avea func˛iuni de birouri, depozite ∫i grupuri
  3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 29.04.2005.        sociale. Volum construit: 2.140 m3. Se vor crea dou„ spa˛ii
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:  func˛ionale pentru laboratoare – tip hal„, laborator 1 – suprafa˛„
negociere.                               util„ de cca 216 m2 cu gabarite interioare de 12 x 18 m ∫i
  5. Num„rul de oferte primite: 1 (una).               laborator 2 – suprafa˛a util„ de cca 132 m2, cu gabarite
  6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: Societatea     interioare de 12 x 11 m.
Comercial„ HIDROEDIL — S.A., Constan˛a, str. Maior ™ofran          8. Valoarea contractului de lucr„ri: 8.270.877,233 mii lei,
nr. 3.                                 echivalentul a 224.600 euro, la care se adaug„ T.V.A. (19%) Ón
  7. Categoria lucr„rilor executate sau caracteristicile generale   valoare de 1.571.466,675 mii lei.
ale construc˛iei realizate: remediere avarie la conductele de        9. A fost publicat anun˛ de participare la licita˛ie Ón Monitorul
refulare ap„ uzat„ Ón zona podului N„vodari – Corbu, cod CPSA      Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice, nr. 54 din
4524.
                                    16.03.2005.
  8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite: 2.344.115,122 mii lei
                                       10. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
(exclusiv T.V.A.).
                                    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
  9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„
s„ fie subcontractat„: nu este cazul.                    (38/50.054)
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005                       23

                         ACHIZIfiII PUBLICE DE SERVICII

  Societatea Comercial„ HIDROELECTRICA — S.A. Bucure∫ti          Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel mai
- Sucursala Hidrocentrale R‚mnicu V‚lcea, cu sediul Ón         sc„zut.
R‚mnicu V‚lcea, str. Decebal nr. 11, tel. 050/735230, fax          Num„rul de oferte primite: 1 (una).
050/735232, cod fiscal 13341921, a atribuit contractul de          Ofertantul c‚∫tig„tor: Societatea Comercial„ ISPH — S.A.,
prest„ri servicii care are ca obiect repara˛ii Baraj Vidra. Cl„direa  Bucure∫ti.
golirii de fund C+A+I.                           Scopul achizi˛iei este consolidarea ∫i ambientizarea
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:    blocului de comand„, cod CPSA 73.
negociere cu o singur„ surs„.                        Pre˛ul lucr„rii contractate este de 730.000.000 lei, f„r„
  Data semn„rii contractului: 15.03.2005.               T.V.A.
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel mai    Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„
sc„zut.                                 fie subcontractat„: nu este cazul.
  Num„rul de oferte primite: 1 (una).                   Data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul Oficial al
  Ofertantul c‚∫tig„tor: Societatea Comercial„ ISPH — S.A.,      Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice: nu este cazul.
Bucure∫ti.                                 Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
  Scopul achizi˛iei: repara˛ii la cl„direa golirii de fund, cod    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
CPSA 73.                                   (41/50.048)
  Pre˛ul lucr„rii contractate este de 690.000.000 lei, f„r„
T.V.A.
  Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„      Societatea Comercial„ HIDROELECTRICA — S.A.,
fie subcontractat„: nu este cazul.                   Bucure∫ti, Sucursala Hidrocentrale R‚mnicu V‚lcea, cu sediul Ón
  Data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul Oficial al  R‚mnicu V‚lcea, str. Decebal nr. 11, tel. 050/735230, fax
Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice: nu este cazul.       050/735232, cod fiscal 13341921, a atribuit contractul de
  Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia        prest„ri servicii care are ca obiect bloc de comand„ CHE
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.                 Br„di∫or. Consolid„ri ∫i ambientiz„ri. SF, CU.
                                      Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
   (39/50.046)
                                    negociere cu o singur„ surs„.
                                      Data semn„rii contractului: 24.03.2005.
  Societatea Comercial„ HIDROELECTRICA — S.A. Bucure∫ti          Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel mai
- Sucursala Hidrocentrale R‚mnicu V‚lcea, cu sediul Ón         sc„zut.
R‚mnicu V‚lcea, str. Decebal nr. 11, tel. 050/735230, fax          Num„rul de oferte primite: 1 (una).
050/735232, cod fiscal 13341921, a atribuit contractul de          Ofertantul c‚∫tig„tor: Societatea Comercial„ ISPH — S.A.,
prest„ri servicii care are ca obiect: CHE C„lim„ne∫ti. Realizare    Bucure∫ti.
anex„ aval – grup social (C+A+I).                      Scopul achizi˛iei este consolidarea ∫i ambientizarea
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:    blocului de comand„, cod CPSA 73.
negociere cu o singur„ surs„.                        Pre˛ul lucr„rii contractate este de 550.000.000 lei, f„r„
  Data semn„rii contractului: 5.04.2005.               T.V.A.
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel mai    Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„
sc„zut.                                 fie subcontractat„: nu este cazul.
  Num„rul de oferte primite: 1 (una).                   Data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul Oficial al
  Ofertantul c‚∫tig„tor: Societatea Comercial„ Hidroproiect      Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice: nu este cazul.
Design — S.A., Bucure∫ti.                          Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
  Scopul achizi˛iei este realizare anex„ grup social, cod CPSA    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.
73.                                     (42/50.049)
  Pre˛ul lucr„rii contractate este de 121.320.000 lei, f„r„
T.V.A.
  Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„      Autoritatea contractant„: CNTEE TRANSELECTRICA - S.A. -
fie subcontractat„: nu este cazul.                   Sucursala de Transport Bucure∫ti, cf. 13396943, Bucure∫ti, ∫os.
  Data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul Oficial al  ™tefan cel Mare 1A, tel 2016205, fax 21002300
Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice: nu este cazul.         Procedura aplicat„: licita˛ie public„ deschis„, f„r„
  Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia        preselec˛ie, Ón care contractantul Ó∫i asum„ obliga˛ii complete de
Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.05.2005.                 execu˛ie a lucr„rilor.
                                      Data semn„rii contractului de execu˛ie a lucr„rii: 24.05.2005
   (40/50.047)                              Num„rul de oferte primite: 2 (dou„).
                                      Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
  Societatea Comercial„ HIDROELECTRICA — S.A. Bucure∫ti        SMART - S.A. - Sucursala Bucure∫ti, Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel
- Sucursala Hidrocentrale R‚mnicu V‚lcea, cu sediul Ón         Mare nr. 1A, sectorul 1, Bucure∫ti, C.U.I. R14232728.
R‚mnicu V‚lcea, str. Decebal nr. 11, tel. 050/735230, fax         Categoria    serviciilor:   servicii de repara˛ii la
050/735232, cod fiscal 13341921, a atribuit contractul de        autotransformator - repara˛ii instala˛ie de for˛„, Ónlocuire
prest„ri servicii care are ca obiect bloc de comand„ CHE        cofret.
Br„di∫or. Consolid„ri ∫i ambientiz„ri. PD, DE, PAC.            Pre˛ul contractului, cu TVA: 255.597.720 lei.
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:      Data public„rii anun˛ului de participare: 23.03.2005
negociere cu o singur„ surs„.                       Data transmiterii anun˛ului de atribuire: 25.05.2005.
  Data semn„rii contractului: 24.03.2005.                  (43/50.072)
  24            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 105/27.V.2005

            ANUNfiURI ŒN BAZA LEGII NR. 219/1998
             PRIVIND REGIMUL CONCESIUNILOR
                         LICITAfiII PUBLICE DESCHISE DE BUNURI

   Consiliul Local al Ora∫ului Sl„nic-Moldova, jude˛ul Bac„u, cu       documentele licita˛iei (caiet de sarcini ∫i instruc˛iuni) contra cost,
sediul Ón strada Vasile Alecsandri nr. 2, Ón calitate de            de la sediul prim„riei.
concedent, organizeaz„ Ón data de 18.06.2005, ora 16.00,              Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la telefon 0240-
licita˛ie public„ deschis„, Ón baza Legii nr. 50/1991, republicat„,       543.003. Documentele necesare particip„rii la licita˛ie vor fi
∫i a Legii nr. 219/1998, Ón vederea concesion„rii pentru            depuse p‚n„ la data de 14.06.2005, ora 16.00.
urm„toarele terenuri:                                  (45/50.069)
   - 6 parcele a c‚te 150 m2 fiecare, situate Ón zona Camping,
pentru construirea unor case de vacan˛„; valoarea taxei de
concesionare minim„ anual„ este de 12.120.762 lei;                 Consiliul Local al Comunei Comi∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a,
   - 300 m2 teren situat pe str. N. B„lcescu, pct. Peco, pentru        organizeaz„ licita˛ie public„ deschis„ pentru concesionarea
construc˛ie locuin˛„ - durata concesiunii, valoarea taxei de          suprafe˛ei de 474 m2 teren Ón vederea desf„∫ur„rii activit„˛ii de
concesionare minim„ anual„ este de 5.319.702 lei/an;              comer˛. Publica˛ia se face Ón baza art. 13 din Legea nr.
   - 50 m2 teren situat Ón pct. Cascada, pentru desf„∫urarea de        219/1998, privind regimul concesiunilor.
activit„˛i economice, valoarea taxei de concesionare minim„             1. Concedent - Consiliul Local al Comunei Comi∫ani, cu
anual„ este de 4.040.254 lei/an.                        sediul Ón comuna Comi∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a, strada Suseni
   Ofertele se vor depune la sediul Consiliului Local Sl„nic-         nr. 221.
Moldova, Biroul Urbanism, p‚n„ la data de 15.06.2005, ora              2. Obiectul concesiunii - 474 m2 teren situat Ón centrul
16.00, de unde se achizi˛ioneaz„ ∫i caietul de sarcini, contra         comunei, Ón vedertea desf„∫ur„rii activit„˛ii de comer˛.
cost.                                        Durata concesiunii - 15 ani.
   Informa˛iile cu privire la calit„˛ile ∫i capacit„˛ile cerute          3. Caietul de sarcini ∫i instruc˛iunile privind organizarea ∫i
ofertan˛ilor se g„sesc Ón caietul de sarcini. Ofertele se vor          desf„∫urarea procedurii de concesionare pot fi studiate ∫i
deschide Ón data de 18.06.2005, ora 16.00 la sala de ∫edin˛e          achizi˛ionate, contra cost, la sediul Consiliului Local Comi∫ani,
CAZINO Sl„nic-Moldova.                             Óncep‚nd cu data public„rii prezentului anun˛.
   Pentru rela˛ii suplimentare v„ pute˛i adresa la tel.              4. Locul de primire a ofertelor: sediul Consiliului Local
0234/348119 - biroul Urbanism.                         Comi∫ani, strada Suseni nr. 221, jude˛ul D‚mbovi˛a, p‚n„ la
                                        data de 15 iunie 2005, ora 16.00.
   (44/50.066)                                  5. Ofertan˛ii r„m‚n angaja˛i prin termenii ofertelor pentru o
                                        perioad„ de 60 de zile de la data depunerii ofertelor.
  Prim„ria Ora∫ului Sulina cu sediul Ón str. I nr. 180, jude˛ul          Actele doveditoare privind calit„˛ile ∫i capacit„˛ile ofertan˛ilor
Tulcea, anun˛„ c„ la data de 17.06.2005, ora 16.00,               sunt: scrisoare de garan˛ie bancar„; recomandare bancar„.
organizeaz„ licita˛ie public„ deschis„ Ón vederea concesion„rii           Deschiderea ofertelor se va face la sediul Consiliului Local
unui bun imobil apar˛in‚nd domeniului public al ora∫ului Sulina,        al Comunei Comi∫ani, Ón ziua de 16 iunie 2005, ora 10.00.
respectiv spa˛iu comercial - teras„ de var„, Ón suprafa˛„ de            Œn cazul Ón care nu se adjudec„ licita˛ia, aceasta se reia din
128,60 m2, amplasat Ón intravilan, Ón zona de est, destinat           10 Ón 10 zile, la aceea∫i or„.
desf„∫ur„rii de activit„˛i comerciale sezoniere.                  Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la telefon nr.
  Concesionarea bunului imobil se face pentru o perioad„ de          0245/263017 sau 0245/263147.
10 ani. Ofertan˛ii persoane fizice ∫i juridice pot ob˛ine                (46/50.071)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
     Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                 &JUYDGY|030282]
                   Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 105/27.V.2005 con˛ine 24 de pagini.   Pre˛ul: 40.800 lei vechi/4,08 lei noi   ISSN 1582—5884