10c by tradetrek

VIEWS: 3 PAGES: 5

									                           PARTEA A II-A
Anul 172 (XI) — Nr. 10/C           SINTEZA LUCR√RILOR                          Mar˛i, 13 aprilie 2004
                      COMISIILOR PERMANENTE
                      ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR
        SINTEZA LUCR√RILOR COMISIILOR PERMANENTE
             ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR
                     Perioada: 22.03. – 25.03.2004
                              SUMAR

        N r.                                                Pagina

        1.  Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci...................................................    1–2
        2.  Comisia pentru tehnologia informa˛iei ∫i comunica˛iilor .........................         3
        3.  Comisia special„ pentru elaborarea propunerilor legislative privind
           Sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei ............................................     3–4
 1. Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci               3. Proiectul de Lege privind aprobarea
                                  Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr 7/2004
  Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci ∫i-a
                                  pentru ratificarea Acordului-cadru de Ómprumut
desf„∫urat lucr„rile Ón ziua de 23 martie 2004 Óntre        dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a
orele 14,00—19,00.                         Consiliului Europei pentru finan˛area Proiectului
  Comisia a dezb„tut urm„toarele proiecte de            S„li de sport, semnat la Bucure∫ti la 23 ianuarie
lege/propuneri legislative:                     2004 ∫i la Paris la 28 ianuarie 2004.
 I. Fond                               Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
                                  voturi, a hot„r‚t elaborarea unui raport Ón forma
  1. Proiectul de Lege pentru modificarea ∫i            prezentat„.
completarea Legii nr. 136/1995 privind asigur„rile
∫i reasigur„rile Ón Rom‚nia.                      II. Avize
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de          4. Propunere legislativ„ privind trecerea satelor
voturi, a hot„r‚t elaborarea unui raport, cu            Dobricel ∫i Dumbr„vi˛a din componen˛a comunei
                                  C„ianu Mic Ón componen˛a comunei Spermezeu,
amendamente.
                                  jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud.
  2. Proiectul de Lege pentru modificarea ∫i
                                    Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului           voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz de
nr. 97/2000 privind organiza˛iile cooperatiste de          respingere.
credit.                                5. Propunerea legislativ„ pentru modificarea ∫i
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de         completarea Legii nr. 75/2002 pentru modificarea
voturi, a hot„r‚t elaborarea unui raport, cu            ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 96/1998
amendamente.                            privind reglementarea regimului silvic ∫i
 2      MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  10/C/13.IV.2004

administrarea domeniului forestier na˛ional,        Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate
republicat„.                      de voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de  adoptat„ de Senat.
voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma      12. Proiectul de Lege privind aprobarea
adoptat„ de Senat.                   Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 122/2003
  6. Propunerea legislativ„ pentru modificarea    pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de
art. 74 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul     urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2003 privind
public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri     privatizarea Societ„˛ii Comerciale ROMAN — S.A.
sociale.                        Bra∫ov ∫i constituirea parcului industrial pe
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de  platforma Societ„˛ii Comerciale ROMAN — S.A.
voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma      Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
adoptat„ de Senat.                   voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma
  7. Proiectul de Lege pentru completarea      adoptat„ de Senat.
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 106/2002      13. Proiectul de Lege pentru modificarea
privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit     Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 189/2002
produc„torilor agricoli din jude˛ele Dolj ∫i      privind opera˛iunile compensatorii referitoare la
Mehedin˛i, ca urmare a fenomenelor meteorologice    contractele de achizi˛ii pentru nevoi de ap„rare,
nefavorabile din perioada octombrie 2001 — iulie    ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„.
2002.                           Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de  voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma
voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma
                            adoptat„ de Senat.
adoptat„ de Senat.
                             14. Propunerea legislativ„ pentru completarea
  8. Proiectul de Lege privind aprobarea
                            Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/1999
Ordonan˛ei Guvernului nr. 3/2004 pentru
                            privind obliga˛ia agen˛ilor economici de a utiliza
modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
                            aparate de marcat electronice fiscale, aprobat„
nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a
                            prin Legea nr. 64/2002.
laboratoarelor organismelor privind evaluarea
                             Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
conformit„˛ii.
                            voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz de
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
                            respingere.
voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma
                             15. Propunerea legislativ„ pentru modificarea ∫i
adoptat„ de Senat.
  9. Proiectele de Lege privind aprobarea      completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 25/2004 pentru        ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale.
modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 17/2002       Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
privind stabilirea perioadelor de conducere ∫i a    voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma
perioadelor de odihn„ ale conduc„torilor        prezentat„ de ini˛iator.
vehiculelor care efectueaz„ transporturi rutiere.     16. Propunerea legislativ„ pentru modificarea ∫i
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de  completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea
voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma    ∫i func˛ionarea institu˛iei Avocatul Poporului,
adoptat„ de Senat.                   modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 181/2002.
  10. Proiectul de Lege pentru modificarea ∫i      Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului     voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma
nr. 104/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea    prezentat„, cu men˛iunea c„ la elaborarea
Poli˛iei de Frontier„.                 raportului s„ aib„ Ón vedere propunerea de la
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de  punctul II din punctul de vedere al Guvernului.
voturi, a hot„r‚t elaborarea unui aviz Ón forma      Din num„rul total al membrilor Comisiei pentru
prezentat„ de Guvern.                 buget, finan˛e ∫i b„nci — 26 —, a absentat
  11. Proiectul de Lege privind instituirea bursei  Birtalan Ákos — Grupul parlamentar U.D.M.R.
speciale Guvernul Rom‚niei pentru formarea        VICEPRE™EDINTE,
viitorilor manageri din sectorul public.         Alexandru Mocanu
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  10/C/13.IV.2004      3

 2. Comisia pentru tehnologia informa˛iei         Deputatul Virgil Popescu a cerut detalii
      ∫i comunica˛iilor              referitoare la coordonarea programului at‚t la nivel
                            central, c‚t ∫i la nivel local, solicit‚nd totodat„ un
  La lucr„rile comisiei din 24 martie 2004 au fost
                            interes mai mare privind implementarea
prezen˛i 9 deputa˛i.                  Programului (SEI) ∫i Ón mediul rural.
  ™edin˛a comisiei a fost condus„ de Varujan       Deputat Ecaterina Andronescu a precizat c„ la
Pambuccian, pre∫edinte.                 nivel central acest program este coordonat de
  Ordinea de zi a fost urm„toarea: Œnt‚lnirea cu    Departamentul de IT din cadrul Ministerului
reprezentan˛ii Societ„˛ii Comerciale SIVECO       Educa˛iei ∫i Cercet„rii, iar la nivel local Ón cadrul
ROM¬NIA — S.A.                     inspectoratelor ∫colare exist„ c‚te o persoan„ cu
  Supus„ la vot, ordinea de zi a fost aprobat„ Ón   aceast„ responsabilitate.
unanimitate.                        Varujan Pambuccian a dorit s„ atrag„ aten˛ia
  La lucr„rile comisiei au participat ca inivta˛i:   asupra faptului c„ Ón acest moment exist„ ideea
deputat Ecaterina Andronescu, iar din partea      c„ platforma (AEL) a creat un monopol de fapt Ón
SIVECO Irina Socol, Florin Ilia ∫i ™tefan Morcov.    Rom‚nia, produc‚nd nemul˛umiri Ón r‚ndul unor
  Œnt‚lnirea a avut ca scop purtarea unor discu˛ii   companii care realizeaz„ software educa˛ional.
pe marginea strategiei privind implementarea        Irina Socol a precizat c„ din cele 250 de lec˛ii
Sistemului Educa˛ional Informatizat (SEI), program   existente doar 5 sunt produse de SIVECO, iar Ón
ini˛iat de Ministerul Educa˛iei, Cercet„rii ∫i     cadrul platformei s-a promovat un format bazat pe
Tineretului, al c„rui obiectiv de baz„ Ól reprezint„  standarde precum SCORM, iar selec˛ia final„ a
sus˛inerea procesului de predare-Ónv„˛are Ón      lec˛iilor este realizat„ de o comisie de specialitate
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar prin utilizarea noilor   din cadrul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
tehnologii.                        Deputatul Alexandru Sassu a recomandat Ón
  Œn prezentarea acestui sistem, Irina Socol      acest sens o aten˛ie mai mare Ón promovarea
ar„tat c„ (SEI) este un program educa˛ional care    sistemului ∫i comunicarea cu publicul deoarece
se Ónscrie Ón cerin˛ele plenului de ac˛iune eEurope   este un proiect na˛ional important, cu implica˛ii
2005, demarat de Uniunea European„, ca parte a     majore Ón educa˛ie, ∫i nu trebuie s„ planeze
                            suspiciuni asupra finan˛„rii acestuia ∫i asupra
ini˛iativei europene eLearning. Programul
                            percep˛iei de monopol.
urm„re∫te dotarea tuturor ∫colilor din Rom‚nia cu
                              Urm„toarele ∫edin˛e vor avea loc mar˛i, 30
solu˛ii IT complete pentru modernizarea ∫i
                            martie 2004 ∫i miercuri, 31 martie 2004.
eficientizarea procesului didactic. Œn continuare,
                             PRE™EDINTE,
Florin Ilia a f„cut o prezentare a Sistemului de
                             dr. Varujan Pambuccian
predare/Ónv„˛are ∫i management al con˛inutului                           SECRETAR,
(AEL) care ofer„ suport pentru predare, Ónv„˛are,                        ™tefan Baban
evaluare ∫i notare, administrarea, proiectarea ∫i
monitorizarea con˛inutului, asigur‚nd mijloacele      Comisia special„ pentru elaborarea
necesare comunic„rii ∫i sincroniz„rii Óntre centrele   propunerilor legislative privind Sistemul
locale ∫i regionale din cadrul Programului (SEI).      na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei
  P‚n„ Ón prezent, platforma (AEL) a fost         Comisia special„ pentru elaborarea propunerilor
implementat„ Ón 1.220 de unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt     legislative privind Sistemul na˛ional de decora˛ii al
preuniversitar, au fost certifica˛i peste 150 de    Rom‚niei ∫i-a desf„∫urat lucr„rile Ón plen Ón ziua
profesori formatori Ón utilizarea sistemului, care la  de 24 martie 2004 Óntre orele 13,00 - 15,00, av‚nd
r‚ndul lor au instruit peste 13.000 de persoane. La   urm„toarea ordine de zi:
sf‚r∫itul anului se preconizeaz„ ca Ón pachetul de     — Discutarea propunerii legislative privind
materiale educa˛ionale s„ fie incluse circa 350 de   Semnul onorific R„splata Muncii Ón Serviciul Public.
lec˛ii, din care 100 dedicate profilelor tehnologice.   La acest punct al ordinii de zi, comisia a admis
De asemenea, se inten˛ioneaz„ realizarea unei      un num„r de 7 amendamente ∫i a respins un
baze de date na˛ionale care s„ cuprind„ informa˛ii   amendament.
de referin˛„ privind fiecare liceu, iar aplica˛ia     Comisia a hot„r‚t reluarea discu˛iilor asupra
Bacalaureat va fi implementat„ Ón 500 de centre.    propunerii legislative privind Semnul onorific
  4         MONITORUL      OFICIAL    AL   ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.     10/C/13.IV.2004

R„splata Muncii Ón Serviciul Public Óntr-o nou„               Publici din cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i
∫edin˛„ pe data de 29 martie 2004.
                                       Internelor ∫i un reprezentant de la Cancelaria
  Din num„rul total al membrilor comisiei, 6, au
fost prezen˛i 4 membri ∫i au absentat, motivat, 2              Ordinelor — Administra˛ia Preziden˛ial„.
membri.
                                         PRE™EDINTE,
  La lucr„ri au participat ca invita˛i un
reprezentant al Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor               Dorel Bahrin
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                 cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                 ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                 (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate : Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
          Tiparul : Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                 E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 10/C/13.IV.2004 con˛ine 4 pagini.          Pre˛ul 7.600 lei  ISSN  1220–4870
MONITORUL  OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  10/C/13.IV.2004  5

								
To top