GABAY SA PANGKAT NA MANGONGOLEKTA NG DATOS Aloe Extract

Document Sample
GABAY SA PANGKAT NA MANGONGOLEKTA NG DATOS Aloe Extract Powered By Docstoc
					Asia IT&C Programme – Traditional Medicine Across European and Asian Cultures
Contact n. ASI/B7-301/970126-42 – Accounting n. ALA/970126


GABAY (Guidelines) PARA SA PANGKAT NA MANGONGOLEKTA NG DATOS


PANIMULA

Ang “TraditionalMedicine Across European and Asian Cultures” ay isang proyekto na
naglalayong magbigay ng historikal-etnograpikong pag-aaral sa tradisyunal na medisina
sa Euro-Asyanong mga bansa at makalikha ng isang virtual platform na maaaring
ibahagi at ipamalit sa mga impormasyon gamit and mga bagong oportunidad na inaalok
ng solusyong IT&C. Kabilang sa proyektong ito and apat na bansang Asyano at
dalawang bansang Europeo. Sila ang:

     CEFPAS, Centre for Training and research in Public Health, Caltanissetta,Italy
     (punong organisasyon);
     COPPADES, Committee for the Promotion of Public Awareness and
     Development Studies, Kathmandu,Nepal;
     IGIEC, Indira Gandhi Integral Education Centre,Brajrajnagar,Orissa, India;
     IPC – ADMU, Institute of Philippine Culture – Ateneo de Manila University,
     Quezon City, Philippines
     NKUA, National and Kapodistrian University of Athens – Faculty of Nursing –
     Department of Surgery, Athens, Greece;
     TISTR, Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Bangkok,
     Thailand.

Kabilang sa mga grupong ninanais pagkukuhanan ng datos (target groups) ay mula sa
masaklaw na populasyon (general population) (matanda at bata,lalaki at babae),
tradisyunal na manggagamot (kabilang ang mga manggagamot na gumagamit ng
herbal o halamang gamot at relihiyosong manggagamot), at Primary Health Care
(PHC) na mga doktor. Kabilang sa mga gawain na kailangang pagtuunan sa pag-aaral
ay ang kwalitatibo at kwantitatibong imbestigasyon sa mga paniniwala ng mga tao sa
pinagmulan ng karaniwang mga sakit/ sintomas at sa kanilang mga pagpili ng popular
na lunas upang maging maayos ang kanilang kondisyon. Ang pag-aaral ay nakatuon sa
limang simtomas: pagtatae, lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kasu-kasuan at likas na
pagkakunan. Ang panahong inilaan para sa proyekto ay 36 na buwan.

1.    ANG INSTITUSYON

Sa bahaging ito kabilang ang maiksing pagsasalarawan sa organisasyong magdadala
ng pag-aaral sa konteksto ng partikular na bansa.

2.  ANG PROYEKTO (TMEA)
KALIGIRAN NG PAG-AARAL

Sa kasalukuyan, may pangangailangan na muling palakasin ang kultural at sosyal na
pagpapahalaga, ang ugat na pinagmulan at ang pagkakaiba-iba sa pagitan ng
Europeyo at Asyanong populasyon at pagbuo ng tulay-pangkultural para sa mas
mainam na komunikasyon, partisipasyon, pangkaunawa, at ng tuloy-tuloy na pag-unlad.

Nakabaon sa kultura ng karamihan nang Europeo at Asyanong populasyon ang
tradisyunal na medisina subalit nanganganib ito na mawala, na kadalasan ay naihahatid
lamang nang pasalita, dahil sa modernisasyon.

Karaniwang ginamit ang mga popular na lunas simula pa noong pinakaunang panahon
at ang mga paniniwala at gawi na may kinalaman sa sakit at kalusugan ay ang sentrong
katangian ng kultura sa lahat ng lipunang pantao. Ang sakit at kalusugan ay bahagi ng
isang masaklaw na pang-unawang kosmolohikal kung saan napag-iisa ang lahat ng
aspekto ng buhay ng tao (kabilang ang aksidente, salungatang interpersonal, likas na
sakuna, paghina ng ani, nakawan at kawalan, kalusugan, kapakanan,atbp.).

Sa ibang lipunan, lahat ng pangyayari ay tinitingnan bilang ganti ng langit, o kaya
naman ay sumpa ng isang “mangkukulam” o “manggagaway”, o kaya naman ay ng
“kaaway” o nang isang naiinggit na tao. Upang maunawaan kung paano harapin ng
mga tao ang mga sakit at iba pang kasawian, kabilang ang kamatayan, kailangang
maunawaan ang uri ng kultura na kanilang kinalakihan, ang kanilang pagtingin at
pagkaunawa sa kanilang mundo.

Kinakailangan din na makita ang organisasyong sosyal ng kalusugan at sakit sa
kanilang lipunan, maging ang pamamaraan kung paano nila hinaharap ang mga
karamdaman. Depende sa pagtingin sa likas ng bawat yugto ng “karamdaman” ang
pagpili ng “lunas (therapy)” ng dumaranas nito at/o ng pamilya ay maaaring iba. Ang
iba ay maaaring maghanap ng mga relihiyosong “lunas (therapies)”, ang iba ay sa mga
halamang gamot, o iba pang anyo ng solusyong gagamit ng makabagong medisina
pharmacopoeia). Ang ilan ay pinipili ang mga likas na panlunas, ang iba ay mga
mahiwagang solusyon. Kabilang sa ilang nakikitang lunas na ginagamit na paggamot
ng mga “karamdaman” ang mga pambahay na lunas (home remedies) na nakikita
bilang isang ”epektibong” lunas ng mga nakararami o ng populasyon, kung saan ang
ilan ay napatunayang epektibo ng siyentipikong pananaliksik.

Isa pang mahalagang isyu na may kinalaman sa Tradisyunal na Medisina ay ang
kadalian sa pag-abot/pagkuha nito, kahit sa mga maseselan na populasyon. Ito ay ayon
sa geograpikal, kultural at ekonomikong usapin, samantalang ang mga makabagong
medisina ay karaniwang kabalintunaan nito.

Isang isyu sa sosyal at pangkalusugang sistema ng mga Europeo ang paglaganap ng
maraming anyo ng tradisyunal na pagpapagaling na maaaring matugunan ang
tumataas na pagkiling sa bahagi ng karamihan sa populasyon kahit sa Europa. Puno ng
mga patalastas o pang-iingganyo ang mga magazine sa tradisyunal na serbisyo ng
pagpapagaling, may kakayahan na sagutin ang kahit anong suliranin sa buhay sa iisang
lugar. Kakaunti lamang ang kaalaman sa bisa ng mga lunas na nabanggit, higit lalo sa
mga negatibong bunga nito, maliban na lamang sa ilang pagtingin sa ekonomikong
likas.

May pangangailangan sa karagdagang kaalaman at pagkaunawa at marahil ay sa
standardisasyon at regulasyon ng mga ganitong uri ng pagpapagaling na kilala na tunay
na epektibo. Ito ay totoo sa usapin ng dosis kung saan karamihan sa mga likas na
lunas, halimbawa, ay nakikitang inirereseta at maluwag na ginagamit. Gayunpaman,
ang usapin ng halaga/ pagiging epektibong ng mga tradisyunal na panlunas, kung ito
man ay napatunayang epektibo, ay maaaring kahiligan ng mga sistemang
pangkalusugan sa mga umuunlad at maunlad na lipunan.

Gayundin, sa mabilis na pagtaas ng populasyon ay mahalagang malaman ang kultura
ng isa’t isa. Ang mga makabagong medisina ay nangangailangang mas maintindihan
ang mahahalagang elemento na nakapaloob sa kultura at buhay upang mas
makatulong sa mga taong nangangailangan.

Ang lugar ng Mediterranean at Asyanong lugar ay isang “uniberso” ng magkakaiba
ngunit magkakaparehong populasyon, lahat ay pinagsasaluhan ang kultura, mga
tradisyon at problema. Subalit, ang pagpapanagumpay ng kanilang kinabukasan ay
nakasalalay sa panglahat na paghahanap ng makakasapat na solusyon. Ang kultura ay
makakatulong sa pagdudugtong ng maaaring maging puwang.

Ang mga impormasyon na kinuha sa proyektong ito ay ipapamahagi at gagamitin, sa
pamamagitan ng website, ng/sa iba’t ibang Europeo at Asyanong populasyon, mga
siyentipiko at kung sino man ang nagnanais na madagdagan ang kaalaman tungkol sa
kultura, popular na tradisyon at pamana ng mga kinikilalang sibilisasyon ng mundo na
gumabay, sa ilang panahon, sa pag-unlad ng mga pangkasaysayan at siyentipikong
palatandaan.
Ang mga impormasyon ay ibabahagi rin sa pamamagitan ng thematic virtual platform,
palihan at lathalain.

LAYUNIN

Ang pangkalahatang layunin ng proyekto tungkol sa implementasyon ng isang Virtual
Platform and a Thematic Network tungkol sa popular na tradisyunal na medisina sa
Europeo at Asyanong mga bansa. Ang pangkabuuang layunin nito na maitaguyod ang
kultural na pagkaunawa, paggalang, kapayapaan, at nakasasapat na pag-unlad sa
pamamagitan ng pagbabahagi ng mga pinag-ugatan at pagkakaiba-iba, parehong
malawak na elemento ng pamana, ng identidad ng Euro-Asyanong populasyon.
Kabilang sa mga tiyak na layunin ang:

    maisagawa ang pag-aaral sa mga umiiral na dokumento ukol sa tradisyunal na
    medisina sa iba’t ibang bansa.
    Mangalap ng datos sa mga paniniwala, pagtingin, karanasan at
    pagpapakahulugan o interpretasyon ng mga tao sa mga sanhi ng karaniwang
    karamdaman/sintomas, sa pagpilli ng panlunas at dosage, sa pagtingin nila sa
    kagalingan ng mga panlunas at ng mga maaaring negatibong epekto, at halaga
    sa pamamagitan ng kwali/kwantitatibong kasangkapan sa pananaliksik.
    Maipaliwanag ang karaniwang kasangkasapan ukol sa IT&C solutions para sa
    implementasyon ng isang virtual platform sa Traditional Medicine across the
    Euro-Asian Nations;
    Maipamudmod ang impormasyong tematiko, mga materyales sa pagsasanay at
    resulta ng pananaliksik sa pamamagitan ng lathalain, palihan at seminar at
    upang magamit ang mga ito sa pagpapalaganap ng isang multiligual web.

AKTIBIDADES

Unang Bahagi: Hakbang sa Paghahanda sa Implementasyon ng Proyekto. Sa bahaging
ito, nagkaroon ng pagpupulong ang mga kasapi, upang mas makilala nila ang isa’t isa,
kung saan inilahad ang sitwasyon ng bawat bansa at detalyadong diskusyon ng
proyekto at ang implementasyon nito. Pagkatapos ay iniayos ang proyekto sa kahuli-
hulihang disenyo; kabilang ang depinisyon ng mga metodo, lapit at instrumento,
depinisyon ng pinupuntiryang populasyon.

Ikalawang Bahagi: Dokumentaryong Pang-iimbestiga. Nagsimula ito sa pag-aanalisa ng
mga umiiral na sitwasyon sa Europeo at Asyanong bansang kabahagi. Ang mga
naisulat, nailathala, o kaya nama’y madaling makuha na mga impormasyon at
materyales na ukol sa popular na medisina ay kinuha at inihanda. Karamihan sa mga
resulta ay makukuha sa web.

Ikatlong Bahagi: Field Studies. Ang mga kasangkapan sa pangongolekta ng datos sa
pananaliksik (semi-structured interviews) ay iniayos (finalized) ng lahat ng kasama sa
pananaliksik at sinubukan sa isang pre-test. Ang mga resulta ng pre-test ay ibinahagi sa
lahat ng kasama sa pananaliksik, upang ang mga kasangkapan sa pananaliksik at ang
mga pagbabago ay magawa. Ang mga kasangkapan sa pangongolekta ng datos ay
idinuktong sa hulihan ng gabay na ito.

Ang pag-aaral sa Masaklaw na Populasyon (The Population Study). May piling kalahok
mula sa masaklaw na populasyon sa bawat kasamang bansa ang makakasama sa pag-
aaral, kabilang ang mga bata at matatanda, babae at lalaki. Semi-structured na mga
panayam ang isasagawa upang makalap ng maayos ang mga impormasyon sa
pagtingin ng karaniwang populasyon sa mga kadahilanan ng sakit, sa mga lunas na
giangamit, ang halaga nito, ang pagtingin sa kagalingan na makagamot at sa kung ano
mang posibleng side effects. Ang ginabayang talakayan ay gagamitin din. Kasama sa
imbestigasyon ay ang paggamit ng pambahay na lunas, iyong mga namamana sa mga
pamilya at ginagamit na hindi nangangailangan ng tulong panglabas.

Ang Pag-aaral sa Manggagamot. Ang mga manggagamot ay matatagpuan sa iba’t
ibang anyo ng bawat lipunang pantao at maaaring nagbibigay ng mga ritwal para sa
pagpapagaling. Ang kanilang pamamaran ng panggagamot ay kinabibilangan ng ilang
relihiyosong simbolo or artifacts (halaman, talisman, mga batong ginagamit sa
dibinasyon, mga banal na teksto, o rebulto o statuettes na sumisimbolo rin sa
kapangyarihan ng pagpapagaling (diyos, espiritu, ninuno). Ang mga manggagamot ay
maaaring maging ”tagabuo”: sa lipunan, palagiang ipinapahayag ang pagpapahalagang
panlipunan, o mga kinatawan ng panlipunang pagkontrol, kung saan tinutulungang
kilalanin ang parusa sa pataliwas na kilos sa lipunan. Sa pag-aaral kung paano
tinitingnan ng mga indibidwal, at kung paano tumugon, ang karamdaman/ kalusugan at
iniimbistigahan ang uri ng pag-alaga na kanilang pinupuntahan/ginagawa/sinasandalan,
mahalagang malaman ang kultural at sosyal na katangian ng kapaligiran na kanilang
tinitirhan. Isang mahalagang bahagi ang ginagampanan ng mga manggagamot. Ang
pag-aaral na ito ay naglalayong malaman ang pagkakakilanlan at ginagampanang
bahagi, ang kanilang modus operandi, ang kanilang ginagamit na mga anyo ng
paggamot, ang pagkilala sa mga panggagamot na ginagawa, at kanilang kabisaan at
ang kanilang posibilidad sa masamang epekto nito. Ang pag-aaral ay lalakap ng
impormasyon sa uri ng ”pagsasanay” ng mga manggagamot at ang kanilang initiation/
paano sila nagisimulang manggamot. Ang mga impormasyong ay makakalap sa
pamamagitan ng indibidwal na kuwento ng manggagamot, panayam, open-ended at
semi-structural na mga katanungan. Kasama sa pagkalap ng datos ang impormasyon
sa halaga ng paggamot at pamamaraan ng pagbabayad.

Ang Pag-aaral sa mga Primary Health Care (PHC) na Doktor. Ang bahaging ito ng field
survey ay pangunahing nakalaan para sa PHC Doctors sa mga lugar kung saan ang
pag-aaral ay isasagawa. Karaniwan silang nagtatrabaho malapit sa mga tao at
maaaring may kaalaman tungkol sa kanilang tradisyunal na kultura kahit na hindi sila
nanggaling sa lugar kung saan ginagawa ang pag-aaral. Kabilang dito ang
impormasyon sa lokal na paggamit ng tradisyunal na paggamot/gamot at maaaring sila
ay karaniwang nakakita ng mga yugto ng masamang epekto ng ginagamit na
tradisyunal na medisina, at samakatuwid, itong impormasyon na ito ay kukuhanin sa
kanila. Ang istrukturang ng pagtatanong na semi-structured, open-ended na mga
katanungan at panayam ay dapat makapagbigay ng impormasyon ng pagtingin ng mga
PHC Doctors sa lokal na tradisyunal na medisina kabilang ang mga kaalaman sa mga
popular na dahilan ng mga karaniwang sakit at mga paglunas na ginagawa para sa
mga ito, pati na rin ang mga gawang-bahay na mga lunas. Ang mga impormasyon sa
halaga ng paggamot sa bawat yugto ng pagkakasakit/kalusugan ay ikakalap, kung ito
ay ginamot sa pamamagitan ng mga modernong gamot/medisina.

3.    METODO NG SAMPLING
Para sa pakikipanayam, sinuman na kabilang sa mga grupong pag-aaral ay maaaring
piliin. Isang pamantayan ng sampling ay iyong dapat kumakatawan sa panglungsod at
pangrural na mga lugar. Kung anuman, ang pinal na grupong mapipili ay dapat
kumakatawan sa napiling lugar ng pag-aaral.

Nararapat lamang na ang kakapanayamin mula sa pangkalahatang populasyon ay
dapat iyong mga taong may kaalaman o gumagamit ng tradisyunal na medisina,
sapagkat kung hindi ganoon ay hindi makukuha ang mga datos ayon sa layunin ng pag-
aaral.

Ang pagpili ng mga kakapanayamin ay magiging ”purposive” o makalayunin at ang
paglalarawan ng paraan ng pagpili ay isasama. Halimbawa ng proseso ng pagpili sa
kakapanayamin ay:
    - magtanong sa isang miyembro ng komunidad na pwedeng maging
     impormante tungkol sa mga PHC Doctors at tradisyunal na manggagamot sa
     kanilang komunidad at gumawa ng listahan ng mga ito;
    - pumili ng lima mula sa listahan ng mga tradisyunal na manggagamot.
    - sa paghahanap ng respondante sa pangkalahatang populasyon sa napiling
     komunidad, ang mga makikipanayam ay pupunta sa isang sentral na lugar
     (tulad ng templo o opisina ng gobyerno), tulad ng ginawa sa PHC Doctors at
     gumawa ng listahan ng potensyal na impormante;
    - sa ilang mga kaso, nalalaman ng mga tradisyunal na mangagamot kung sino
     ang guamagamit ng tradisyunal na medisina sa komunidad at itong mga
     sambahayan na ito ay kakapanayamin; maaari itong gawin sa tulong din ng
     isang impormante na mula sa komunidad.
4. PAGKALAP NG DATOS

Mayroong limang palatanungan (gamit sa pagkalap ng datos) para sa limang iba’t ibang
grupong pag-aaralan. Tatlo sa kanila ay gagamitin sa lahat ng bansang kalasama sa
pag-aaral.

    Pangkalahatang Populasyon;
    Tradisyunal na Mangagamot (TRAD. HEAL);
    Primary Health Care Doctors (PHC DRS).

Samantalang ang dalawa sa mga ito:

    *Tradisyunal na tagapagpaanak (Traditional Birth Attendant – TBA)
    *Gynaecologist-Obstetrician (Gyn-Obs)

*dapat makapanayam sa ”Likas na pagkakunan” lamang sa mga bansang madalas may
kaso ng likas na pagkakunan, lalo na kung ang PHC Doctors at/o Tradisyunal na
mangagamot ay hindi nanggagamot o tumitingin ng ganitong kaso ng likas na
pagkakunan.

Bawat Partner ay dapat makabuo ng datos tulad ng nasa ibaba pagkatapos ng pag-
aaral:

BILANG NG MGA NAKALAP NA DATOS MULA SA
       GEN. POP.        PHC         GYN-  TRAD.    TBA*
                    DRS         OBS*  HEAL.
       INDIBIDWAL GINABAYANG
             TALAKAYAN
PAGTATAE   60     1      10          0    5      0
LAGNAT    60     1      10          0    5      0
SAKIT NG ULO 60      1      10          0    5      0
SAKIT NG   60     1      10          0    5      0
KASUKASUAN
LIKAS NA   60     1      10              5
PAGKAKUNAN

Pansinin: Bawat indibidwal na kakapanayamin (mula sa kahit anong grupong pinag-
aaralan) ay pwedeng kapanayamin sa lahat ng 5 sintoman o sa ilan sa kanila, depende
sa mga kalagayan (oras na ilalaan niya, kaalaman niya sa lahat ng 5 sintomas, atpb.);
ang mahalaga ay ang bilang ng lahat ng datos ay dapat katulad ng nasa itaas.

PAALALA: Ang mga kagamitan sa pananaliksik ay KAGAMITAN: dapat ay ginagamit
sila ng mga may sapat na kaalaman sa pananaliksik upang makuha ang mga
inaasahang resulta.

Malaya dapat ang istilo ng pakikipanayam, kung saan sinisigurado na bago magsimula
ay naibigay nang malinaw ang kabuuang larawan ng proyekto, gayundin, iniaayon ito sa
karanasan at kalagayan ng kakapanayamin. Dapat maramdaman ng kinakapanayam
na nasa kanya ang buong atensyon, kung kaya’t mahalaga na mai-record sa tape ang
interview upang malayang makinig sa kinakapanayam; dapat magaan lamang ang
pagtatala at ang mga “tables” na nasa palatanungan ay dapat punan pagtapos na ng
panayam.

Ang bawat palatanungan ay nahahati sa iba’t ibang bahagi:

Karaniwang Impormasyon sa nakikipanayam: ito ay dapat sagutan ng nakikipanayam
kahit anong oras.

Karaniwang Impormasyon sa kakapanayamin: ilan sa mga katanungan sa bahaging ito
ay hindi na kailangan pang itanong, maaring dahil mahahalata na ito ng nakikipanayam,
o dahil hindi na ito naaayon sa konteskto; ang mga kasagutan ay maaaring isulat
pagkatapos ng panayam upang hindi naman makaubos ng oras ng kinakapanayam.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga tanong sa panayam ay maaaring sumunod sa
paraan kung saan mas aayon sa mga sirkumstansya; napakahalaga na ang bawat
panayam ay maging relax at mabunga. Upang maabot ito, dapat alam na alam ng
nakikipanayam ang nilalaman ng bawat palatanungan, lalo na iyong tungkol sa
pinakapunto ng panayam, tulad ng kaalaman at gawi ng kinakapanayam sa tradisyunal
na paggamot. Pagdating ditto, dapat makuha ng nakikipanayam ang lahat ng
impormasyon na pwedeng makuha kahit hindi nakalagay sa palatanungan.

Ang mga katanungan ay iniayos ayon sa lahat ng posibleng sitwasyon sa lahat ng lugar
na pinag-aaralan. Maaaring bale-walain na lamang ang mga tanong na hindi naaayon
sa konteksto; ilagay na lamang ang “N.A” o “Hindi Angkop” kung saan kailangan.

Karamihan sa mga katanungan ay may mga nakahanda nang mga sagot. Ito ay upang
maiayos ang pagkuha ng datos mula sa iba’t ibang bansa na may iba’t ibang
kalalagayan. Huwag na lang pansinin ang mga sagot na hindi naaayon sa konteksto.
Kapag ang sagot ay ”Iba pa”, hangga’t mari ay tukuyin lalo na pagdting sa mga
pinakapuntong isyu. Maaring dagdagan na lamang ng iba pang mahalagang
impormasyon na hindi kabilang sa inihadang mga sagot.

5. GINABAYANG TALAKAYAN

  1. Kunin ang kapahintulutan mula sa mga kalahok sa ginabayang talakayan:
   sabihin ang layunin at katangian ng pag-aaral, ang katangian ng paraan ng
   pagkuha ng datos, katangian ng mga tanong, at ang kung saan gagamitin ang
   mga datos.
  2. Kunin ang pahintulot upang maitala sa tape ang panayam o talakayan.
  3. Siguraduhin sa mga kalahok ang sumusunod:
   - karapatan ng kalaho: maaaring magtanong, tumangging sumagot,
     tumangging makilahok
   - kumpidensyalidad ng mga datos
  4. Magtakda ng panayam at Ginabayang talakayan: ang oras at lugar ay dapat
   kumportable sa kalahok.
  5. Pasagutan ang informatin sheet sa mga kalahok bago pa man magsimula ang
   panayam/talakayan.
  6. Habang nagganap ang panayam/ ginabayang talakayan:
   - sabihin sa kalahok na magpakilala; bawat isa sa kanila ay dapat sabihin kung
     ano ang itatawag sa kanila habang nagtatalakayan.
   - Hangga’t maari ay huwag lumihis sa paksang sinasakop ng gabay pero ang
     istruktura ng panayam ay hindi dapat makahadalang sa malayang katangian
     nito;
   - Usisain ang mga sagot sa pamamagitan ng paggamit ng mga hindi-saradong
     tanong upang maingganyo ang pagsagot at talakayan;
   - Huwag gumawa ng kahit anumang paghusga sa tugon ng mga kalahok, at
     sigurafuhing ang mga kalahok ay hindi gumagawa ng anumang panghuhusga
     sa sinasabi ng bawat isa.
   - Huwag sagutin ang mga tanong na pantalakay o di kaya’y pangunahan ang
     mga kalahok sa isang particular na pamamaraan ng pagsagot sa mga
     tanong;
   - Siguraduhing aktibong nakikilahok ang lahat ng kalahok sa talakayan (sa
     bawat grupo ay mayroong kalahok na mas mahilig magsalita kaysa sa iba;
     huwag hayaang makapangibabaw ito sa talakayan);
   - Ito ay pagbabahagi ng karanasan, samakatuwid ang pagkakaiba-iba ay
     karaniwan lamang at dapat itong pahalagahan.
  7. Ang pagsasalin ng mga tapes at dapat letra-por-letra.
  8. Ang talaan ng buod ay dapat mapunan tulad nang sa panayam (isa para sa
   bawat kalahok).
  9. Kung may nauugnay na nangyari habang nagaganap ang ginabayang talakayan
   na maaaring nagkaroon ng impluwensya sa kinalabasan nito, iyon ay dapat
   isama sa ulat ng nakipanayam
.                    Scientific name: Kalanchoe pinnata
(Lam.) Pers.;
English: Life plant; Tagalog: Kataka-taka

Uses
Medicinal
     Pounded fresh material is applied as a poultice for a variety of conditions: Sprains, eczema, infections,
burns;     carbuncle     and     erysipelas.      Usually    not     taken     internally.
For boils, the whole leaf is pressed by hand, to and fro, until it becomes moist with the leaf extract. A small opening is
made in the middle of the leaf which is then placed on the boil with hole over the pointing of the abscess.
Erect, branched, fleshy annual herb, about 1 m high. Stems, purplish and 4-angled. Leaves are blotched or colored,
ovate, 5-10 cm long, with toothed margins. Flowers are purplish, numerous, in simple or branched
inflorescences, 15-30 cm long.

Distribution
Introduced in the Philippines. Cultivated for ornamental purposes.

Constituents
Volatile oils.

Parts used and preparation
Seeds, bark, and wood.

Medicinal uses:
Bruises and sprains: Crush or pound 10-12 leaves and apply over the ankles, wrists or affected areas for 30 minutes,
three times daily. Use a bandage to hold the poultice in place.
Carminative: Take decoctions of leaves.
Headache: Pound leaves and apply over temples and nape.
Mild bleeding of wounds: Wash the young leaves; crush and extract the juice. Drop a few drops of the juice directly
on the wound. Apply the crushed leaves as poultice.
Sinusitis: Heat 10-12 fresh leaves over a fire; apply while still hote over the forehead for the frontal sinues or over the
cheeks for the maxillary sinuses, twice daily.
Decoction, taken internally for dyspepsia; also used as eyedrops for eye inflammation.
   Scientific name: Coeus blumei Benth; Tagalog: Mayana
Medicinal uses
A. vera has been used externally to treat various skin conditions such as cuts, burns and eczema. It is alleged that
sap from Aloe vera eases pain and reduces inflammation. Evidence on the effects of A. vera sap on wound healing,
however, is contradictory (Vogler and Ernst, 1999). A study performed in the 1990s showed that the healing time of a
moderate to severe burn was reduced when the wound was treated on a regular basis with Aloe vera gel, compared
to the healing of the wound covered in a gauze bandage (Farrar, 2005). In contrast, another study suggested wounds
to which Aloe vera gel was applied were significantly slower to heal (Schmidt and Greenspoon, 1991).

A. vera's beneficial properties may be attributed to mucopolysaccharides present in the inner gel of the leaf,
especially acemannan (acetylated mannans). An injectable form of acemannan manufactured and marketed by
Carrington Laboratories as Acemannan Immunostimulant™ has been approved in the USA for treatment of
fibrosarcoma (a type of cancer) in dogs and cats after clinical trials. It has not been approved for use by humans, and,
although it is not a drug, its sale is controlled and it can only be obtained through a veterinary doctor.

Cosmetic companies add sap or other derivatives from A. vera to products such as makeup,tissues, moisturisers,
soaps, sunscreens, shampoos and lotions, though the effectiveness of Aloe vera in these products remain unknown.
A. vera gel is also alleged to be useful for dry skin conditions, especially eczema around the eyes and sensitive facial
   [citation needed]
skin          .

An article published in the British Journal of General Practice suggests that A. vera is effective at treating athlete's
   [citation needed]
foot          .

Whether or not it promotes wound healing is unknown, and even though there are some promising results, clinical
effectiveness of oral or topical A. vera remains unclear at present.

Aloe vera juice may help some people with ulcerative colitis, an inflammatory bowel disease.


Common names:
True Aloe, Medicine Plant, Burn Plant, Barbados Aloe

Scientific name:           Aloevera, also known as Aloe barbadensis
Explanation of scientific name:

Aloe - from the ancient Arabic name for the plant

vera - true or genuine

barbadensis - from or of Barbados
   Pansit-pansitan
   Peperomia pellucida Linn.
   Folkloric
   Infusion and decoction of leaves and stems are used for gout and
   arthritis.
   Externally, as a facial rinse for complexion problems.
   Pounded whole plant used as warm poultice for boils, pustules and
   pimples.

New uses
Belongs to the "preferred list" of Philippine medicinal plants, being studied for its use in the treatment of arthritis and
gout.
For arthritis: Leaves and stems of the fresh plant may be eaten as salad. Or, as an infusion, put a 20-cm plant in 2
glasses of boiling water; and 1/2 cup of this infusion is taken morning and evening.
   Tsaang gubat
   CHA, TSA
   Ehretia microphylla Lam.
                               Botany
Erect, very branched shrub growing up to 1.5 - 4 m high. Leaves in clusters on
short branches, 3-6 cm long, entire or somewhat toothed or lobed, short stalked
and rough on the upper surface. White flowers are small, axillary, solitary, 2 or 4
on a common stalk. Fruit yellow when ripe, 4-5 mm in diameter, fleshy, with a 4-
seeded stone.

  Distribution
  Easily found in thickets and secondary forests, at low and medium altitudes.

  Parts utilized
  Leaves

  Uses
  Culinary
  Tea made from the leaves.
Folkloric
Leaf decoction or infusion for colic, cough, diarrhea and dysentery.
Root decoction used as an antidote for vegetable poisoning.
For diarrhea: Boil 8 tbsp of chopped leaves in 2 glasses of water for 15
minutes; strain and cool. Use 1/4 of the decoction every 2 or 3 hours.
Decoction has also been used as a dental mouthwash.
New Application
Being promoted by the Department of Health (DOH) as an antispasmodic; for
stomach/abdominal pains. One of a few herbs recently registered with the
Bureau of Foods and Drugs as medicines.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2611
posted:7/18/2010
language:English
pages:11
Description: GABAY SA PANGKAT NA MANGONGOLEKTA NG DATOS Aloe Extract